Whirlpool | NMTM 1911 F (TK)/HA | Instruction for Use | Hotpoint-Ariston NMTM 1911 F (TK)/HA Kullanım Klavuzu

Kullaným talimatlarý
Iki kapýlý buzdolabý
Ýçindekiler
TR
Türkçe, 1
GB
English,11
Montaj, 2
Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý
Cihazýn tanýtýmý, 3
Genel görünüm
Çalýþtýrma ve kullanma, 4-5
Cihazýn çalýþtýrýlmasý
Buzdolabýnýn en iyi þekilde kullanýlmasý
Dondurucunun en iyi þekilde kullanýlmasý
Bakým ve özen, 6
NMTM 1911 F (TK)/HA
Elektrik þebekesinin devre dýþý býrakýlmasý
Cihazýn temizlenmesi
Ýstenmeyen kokularýn ve küfün önlenmesi
Fýrýn lambasýnýn deðiþtirilmesi
Önlemler ve öneriler, 7
Genel güvenlik uyarýlarý
Atýklarýn tasfiye edilmesi
Tasarrufa yöneliniz ve çevreye saygýlý olunuz
Arýzalar ve onarýmlar, 8
Teknik Servis, 8
TR
Montaj
TR
! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için
özenle saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýnma halinde,
çalýþma sistemi ve bununla ilgili uyarýlar konusunda
yeni sahibinin bilgilenmesi için cihazla birlikte
kalmasýný saðlamanýz gerekmektedir.
Elektrik baðlantýsý
Taþýnmadan sonra cihazý dik olarak yerleþtiriniz ve
elektrik tesisatýna baðlamak için en az 3 saat
bekleyiniz. Fiþi prize takmadan evvel aþaðýdaki
hususlara dikkat ediniz:
! Talimatlarý dikkatlice okuyunuz: montaj, kullaným ve
güvenliðe iliþkin önemli bilgiler içermektedir.
• Prizin topraklamasýnýn yürürlükteki normlara uygun
olmasý;
• elektrik prizi, soðutucu bölmesinin sol tarafýnýn
aþaðýsýnda bulunan özellik etikentinde belirtilen
maksimum yükü taþýyabilmelidir;
• besleme gerilimi soðutucu bölmesinin sol tarafýnýn
aþaðýsýnda bulunan özellik etiketinde belirtilen deðer
sýnýrý kapsamýnda olmalýdý (ör. 220-240 V);
• Cihazýn fiþinin prizle uyumlu olmasý. Aksi takdirde
cihazýn fiþinin deðiþtirilmesi için yetkili Servise
(Teknik Servis bölümüne bakýnýz) baþvurmanýz
gerekir, uzatma kablosu ya da çoklu priz
kullanmayýnýz.
Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý
Konumlandýrma
1. Cihazý nemsiz ve havadar bir yere yerleþtiriniz.
2. Arkadaki havalandýrma ýzgaralarýný kapatmayýnýz:
kompresör ve kondenser sýcak yapar, bu yüzden
cihazýn iyi çalýþmasýný ve tüketiminin azalmasýný
saðlamak için bunlarýn duvara dayanmamasý gerekir.
3. Cihazýn üst kýsmý ile üstüne konacak mobilya
arasýnda en azýndan 10 cm, mobilya/duvar yanýna
yerleþtirilmesi durumunda ise en az 5 cm açýklýk
býrakýnýnz
4. Cihazý ýsý kayaklarýndan uzak tutunuz (ör. direkt
güneþ ýþýðý, elektrik ocak).
5. Ürünün arka kýsmýyla duvar arasýndaki mesafeyi
saðlamak için kullaným talimatlarýna uygun olarak
monte etme kitinde mevcut olan uzaklaþtýrýcý çubuklarý
monte ediniz.
Cihazýn ayný seviyeye getirilmesi
1. Buzdolabýnýzý düz ve sert bir zemine yerleþtiriniz.
2. Zemin düz olmamasý durumunda ayarlanabilir
ayaklarý gevþeterek veya sýkarak cihazýn tamamen
zemine oturmasýný saðlayýnýz.
! Cihaz monte edildikten sonra elektrik kablosu ve priz
kolay eriþilebilecek yerlerde olmalýdýrlar.
! Kablo kývrýlmalara, bükülmelere ve ezilmelere maruz
kalmamalýdýr.
! Kablo periyodik olarak kontrol edilmeli ve sadece
yetkili personel tarafýndan deðiþtirilmelidir.(bkz. Teknik
Servis)
! Bu kurallara uyulmamasý halinde firma hiç bir
sorumluluk kabul etmemektedir.
Cihazýn tanýmý
Genel görünüm
TR
Kullaným talimatlarý birkaç model için geçerli olduðu için satýn aldýðýnýz cihazdaki olmayan deðiþik ayrýntýlarý
gösterebilir. Sonraki sayfalarda en karýþýk cisimler açýklanmýþtýr.
DONDURUCU
KONTROL ayar
düðmesi
Ice Device
Hýzlý dondurma iþlemi için
FAST FREEZE bölmesi
DONDURMA ve
SAKLAMA bölmesi
FRESH BOX
bölümü*
SOÐUTUCU KONTROL
ayar düðmesi
Çýkarýlabilen
KAPI RAFI•
Çýkarýlabilen
KAPI RAFI•
RAF•
WINE RACK*
RUTURBET
ayarý
MEYVE VE SEBZE
çekmecesi
AYAK
• Sayýsý ve/ya pozisyonu deðiþebilir.
* Sadece bazý modellerde mevcuttur.
ÞÝÞE Tutucusu
Çalýþtýrma ve kullaným
TR
Cihazýn çalýþtýrýlmasý
! Cihazý çalýþtýrmadan önce montaj hakkýnda verilen
talimatlarý uygulayýnýz (Montaj bölümüne bakýnýz).
! Cihazý elektrik þebekesine baðlamadan önce tüm
bölmeleri ve aksesuarlarý bikarbonat kullanarak ýlýk su
ile yýkayýnýz.
! Cihaz, çalýþmaya baþladýktan sadece 8 dakika sonra
kompresörü devreye sokan motor kurtarma aygýtýna
sahiptir. Ýstenilen ya da istenilmeyen (black out)
sebeplerden elektrik her kesildikten sonra ayný iþlem
tekrarlanýr.
1. Cihazýn fiþini bir elektrik prizine takýnýz ve yeþil
BESLEME lambasýnýn yanmasýný saðlayýnýz.
3. SOÐUTUCU KONTROL ayar düðmesini orta bir
deðere ayarlayýnýz. Birkaç saat geçtikten sonra
buzdolabýnýza gýdalar yerleþtirilebilir.
Buzdolabýnýn en iyi þekilde
kullanýlmasý
fridge
Soðutucu bölmesinde ýsý
ayarlarýnýn otomatik olarak
termostatýn konumuna göre
yapýlmasý saðlanýr.
min = daha az soðuk
max = daha çok soðuk
Orta bir deðere ayarlanmasý
tavsiye edilir.
NO FROST soðutma sistemi
No frost sistemi ile devamlý soðuk hava dolaþýmý
saðlanýr. Böylece nem toplanýr, buz ve çiy oluþmasý
engellenir: soðutucu bölmesinde gerekli olan nem
oraný saðlanýr ve çiy oluþmasýný engellediði için
gýdalarýn besin özelliklerinin korunmasý saðlanýr;
dondurucu bölmesinde ise buz çözme iþlemine gerek
kalmadan ve gýdalarýn birbiriyle yapýþmamasý
saðlanarak buz oluþmasý engellenir. Gýda veya kap
arka soðutma duvarý ile direk temasa geçmemelidir.
Havalandýrma delikleri kapatýlmasý kondens suyu
oluþmasýna sebep olur.
Þiþeleri kapatýnýnz ve gýdalarý sarýnýz.
Sadece soðuk, ýlýk ve sýcak olmayan gýda
yerleþtirilebilir (Önlemler ve öneriler bölümüne
bakýnýz).
Piþmiþ gýda çið gýdadan daha uzun süre saklanmaz.
RAFLAR: tepsi veya tel raflar.
Büyük kaplar veya fazla yer kaplayan gýdalarýn
yerleþtirilmesi için mevcut olan kýlavuzlar kullanýlarak
çýkarýlabilir ve yüksekliði ayarlanabilir.
FRESH BOX bölümü taze et ve balýk saðlamak için
tasarlanmýþtýr. Bu bölme; içerdeki
soðukluk deceresi (buzdolabýn en
soðuk bölmesidir) ve oksidasyon
ve kararma proseslerini engelleyen
þeffaf kapaðý sayesinde gýdalarýn
uzun süre, bir haftaya kadar,
saklamasýný saðlar Ayrýca ‘Soðuk
tabaklar’ için kullanýlabilir.
MEYVE VE SEBZE çekmecesi
Buzdolabýnda mevcut olan meyve ve sebze
çekmeceleri içerde saklanan meyve ve sebzeleri taze
ve kokulu saklamak üzere tasarlanmýþtýr. Gýdalarý
daha az nemli bir ortamda saklamak için nem ayarýný B
konumuna getiriniz, daha nemli bir ortam için ise A
konumuna getiriniz.
A
B
Dondurucunun en iyi þekilde kullanýlmasý
DONDURUCU
KONTROL ayarý ile
dondurucu bölmesindeki
ýsý derecesi ayarlanýr.
1 = daha az soðuk
max = daha çok soðuk
Orta bir deðere
ayarlanmasý tavsiye edilir.
düþük tüketim için optimal ýsý derecesidir.
OFF soðutucu dahil olmak üzere cihazý kapatýr.
• Erimiþ veya erimek üzere olan yiyecekleri bir daha
dondurmayýnýz, bu gýdalar (24 saat içinde)
tuketilmesi için piþirilmelidir.
• Dondurulacak taze yiyecekler, daha önce donmuþ
olanlarla temas etmemelidir. Bu taze yiyecekler
FAST FREEZE üst bolümüne yerleþtirilmelidir,
burada ýsý derecesi –18°c’nin altýna inerek hýzlý bir
dondurma iþlemini garanti eder.
• Dondurucu içinde sývý olan kapaðý kapatýlmýþ þiþe
koymayýnýz, patlayabilir.
• Günlük en fazla yiyecek dondurma miktarý soðutucu
içinde aþaðýda saðda bulunan teknik veriler etiketi
üzerinde yazýlýdýrlar (örneðin: Kg/24h 4).
• Dondurmak için (dondurucu çalýþýr vaziyetteyken):
SUPER FREEZE (hýzlý dondurma) tuþuna basýp
(ilgili sarý lamba yanar) gýdalarý yerleþtiriniz ve
kapaðý kapatýnýz. 24 saat geçtikten sonra veya en
uygun ýsý derecesine ulaþýnca fonksiyon otomatik
olarak kapanýr (uyarý lambasý yanmýyor);
! Dondurma iþlemi sýrasýnda kapaðý acmamaya özen
gösteriniz.
! Elektrik kesintisi veya ariza durumunda kapaðý
açmayýnýz: dondurulmuþ gýdalar 9-14 saate kadar, hiç
bir degisikliðe uðramadan korunurlar.
! Dondurucu bölmesi içerisinde hava dolaþýmýný
saðlamak için gýdalarýn havalandýrma deliklerini
kapatmayacak þekilde yerleþtirilmesi gerekir.
ICEDEVICE
Mevcut olan havuzlarý alýp su ile
doldurduktan sonra Ýcedevice
bölgesine tekrar yerleþtiriniz.
Yaklaþýk 2 saat sonra buz
küplarý hazýr olur. Buzu
alabilmek için mevcut olan iki
kollarý saða doðru çevirmeniz
yeterdir: buz küplarý altaki kaba
düþer ve hizmete hazýr olur.
TR
Bakým ve özen
TR
Elektrik þebekesinin devre dýþý
býrakýlmasý
Temizlik ve bakým iþlemi sýrasýnda cihazýn fiþini prizden
çýkararak elektrik baðlantýsýný kesiniz.
Buzdolabýnýn tüm elektrik baðlantýlarýný kesmek için
ISI AYAR DÜÐMESÝNÝ OFF konumuna (cihaz kapalý)
getirmek yeterli deðildir.
Cihazýn temizlenmesi
• Buzdolabýnýn dýþ, iç duvarlarýný ve contalarýný
karbonat (yemek sodasý) veya nötr sabun eklenmiþ
ýlýk su ile ýslatýlmýþ yumuþak bir sünger ile
temizleyiniz. Aþýndýrýcý maddeler ve çözücü,
amonyak, beyazlatýcý türü maddeleri kesinlikle
kullanmayýnýz.
• Sökülebilen aksesuarlarý deterjan veya sabun
eklenmiþ ýlýk su içine batýrýnýz. Çalkalayýnýz ve
dikkatlice kurulayýnýz.
• Buzdolabýnýzýn arkasý toz dolu ise, cihazý kapatýp
elektrik baðlantýsýný kestikten sonra elektrik
süpürgesini orta watt’a ayarlayarak uzun ucu ile
arkasýndaki tozlarý iyice alýnýz.
Ýstenmeyen kokularýn ve küfün önlenmesi
• Cihaz kokularý önleyici hijenik malzemelerle
üretilmiþtir. Bu özelliði kaybetmemek için gýdalarýn
iyice sarýlýp kapatýlmasý gerekir. Böylece leke
oluþmasý engellenir.
• Cihazýn uzun süre devre dýþý býrakýlmasý durumunda
içini iyice temizleyiniz ve kapaðý açýk býrakýnýz.
Fýrýn lambasýnýn deðiþtirilmesi
Soðutucu bölmesinin ampulünü deðiþtirmeden önce
buzdolabýnýn fiþini prizden çýkarýnýnz. Aþaðýdaki talimlatlarý
özenle uygulayýnýz.
Þekilde gösterildiði gibi koruma zarýný çýkartýktan sonra
ampulü açýnýz. Ampulü aynýsýyla deðiþtiriniz (gücü 10W’tan
daha yüksek olmamalýdýr).
Önlemler ve öneriler
! Cihaz uluslararasý güvenlik normlarýna uygun þekilde
tasarlanmýþ ve imal edilmiþtir. Bu uyarýlar güvenlik
amaçlý olup dikkatlice okunmalýdýr.
Bu cihaz aþaðýdaki Avrupa Birliði Talimatlarýna
uygundur:
- 19/02/73 tarihli EAT 73/23 (Düþük Voltaj
Yönergesi) ve sonraki deðiþiklikler;
- 03/05/89 tarihli 89/336/CEE (Elektromanyetik
uyum) ve sonraki deðiþiklikler.
- EAT/2002/96
Atýklarýn tasfiye edilmesi
• Ambalaj malzemelerinin tasfiye edilmesi: yerel
yasalara uyunuz, bu þekilde ambalajlarýn geri
dönüþümü saðlanýr.
• Cihaz sadece gýda saklamasý için, yetiþkinler
tarafýndan ve bu kitapçýktaki talimatlar çerçevesinde
kullanýlmalýdýr.
• Eletrik ve eletronik cihazlarýn atýklarýný
deðerlendirme 2002/96/CE sayýlý Avrupa Konseyi
direktifinde; beyaz eþyalarýn kentsel katý atýk genel
yöntemi ile tasfiye edilmemesi öngörülmüþtür.
Kullanýlmayan cihazlarýn, madde geri kazaným ve
geri dönüþüm oranýný en yüksek seviyeye
yükseltmek, çevre ve insan saðlýðýna olasý zararlarý
engellemek için ayrý ayrý toplanmasý gerekir. Tüm
ürünlerin üzerinde; ayrý toplama hükümlerini
hatýrlamak amacýyla üstünde çarpý iþareti olan sepet
sembolü verilmiþtir. Cihazlarýn tasfiye edilmesi
konusunda daha geniþ bilgi almak için cihaz
sahiplerinin mevcut müþteri hizmetine veya satýþ
noktalarýna baþvurulmasý gerekir.
• Cihaz, üzeri kapalý bile olsa açýk alanlara monte
edilmez, zira yaðmur ve fýrtýnaya maruz kalmasý son
derece tehlikelidir.
Tasarrufa yöneliniz ve çevreye saygýlý
olunuz
Genel güvenlik uyarýlarý
• Cihaz meskenlerde kullanýlmak üzere tasarlanmýþ
olup profesyonel kullaným amaçlý deðildir.
• Cihaza ayaklarýnýz çýplakken yada elleriniz veya
ayaklarýnýz ýslak yada nemliyken dokunmayýnýz.
• Buzdolabýnýn soðutma yapan iç kýsýmlarýna
dokunmayýnýnz: yanma veya yaralanma tehlikesi
vardýr.
• Fiþi prizden çekerken kablosundan deðil fiþin
kendisinden tutarak çekiniz.
• Temizlik ve bakým iþleminden önce fiþ elektrik
þebekesinden çýkarýlmalýdýr. Buzdolabýnýn tüm
elektrik baðlantýlarýný kesmek için ISI AYAR
DÜÐMESÝNÝ OFF konumuna (cihaz kapalý) getirmek
yeterli deðildir.
• Arýza halinde onarmak amacýyla iç mekanizmalarý
kurcalamayýnýz.
• Dondurulmuþ gýda saklama kaplarýnda üretici
tarafýndan tavsiye edilen tip hariç ucu sivri ve keskin
aletleri kullanmayýnýz.
• Buz küplerini dondurucu bölmesinden çýkarýr
çýkarmaz aðzýnýza sokmayýnýz ve yemeyiniz.
• Çocuklarýn cihazla oynamasýna izin vermeyiniz.
Kesinlikle çekmece üstüne oturmamalý ve kapýya
tutunup sarkmamaldýr.
• Ambalajlar çocuklar için oyuncak deðildir.
• Buzdolabý doðrudan güneþ ýþýðýna maruz
kalmayacak, serin ve havadar uygun bir yere
yerleþtiriniz. Ayrýca, ýsý kaynaklarýndan uzakta
olmalýdýr.
• Gýdalarý almak ya da yerleþtirmek için cihazýn
kapaðýný mümkün olduðu kadar az açýk tutunuz.
Buzdolabýnýn kapaðý her açýldýðýnda enerji tüketilir.
• Cihazý fazla gýda ile doldurmayýnýz: gýdalarýn iyi
saklanmasý için soðuk hava dolaþýmýnýn saðlanmasý
gerekir. Hava dolaþýmýnýn engellenmesi durumunda
kompresör devamlý çalýþmak zorunda kalacaktýr.
• Buzdolabýnýn içine sýcak gýda koymayýnýz: ýsý
derecesi yükselir, kompresör yoðun çalýþmak
zorunda kalýr ve enerji büyük miktarda tüketilir.
• Buz oluþumu halinde dondurucu bölmesindeki buzu
eritiniz ( Bakým bölümüne bakýnýz ); Kalýn bir buz
tabakasý soðutma iþlemini engellediði için daha
fazla enerji tüketilir.
TR
Arýzalar ve onarýmlar
Teknik Servis
TR
195068021.00
11/2007
Buzolabýnýz bazen size sorun çýkarabilir yada kötü çalýþabilir. Teknik Servise baþvurmadan önce (Teknik Servis
bölümüne bakýnýz) aþaðýdaki liste yardýmýyla kolay çözülebilecek bir problem olup olmadýðýný kontrol ediniz.
Arýzalar:
Olasý nedenler / Çözümler:
Ýç lamba yanmýyor.
• Fiþ prize takýlý deðil veya kontaða girecek kadar takýlý deðil veya evdeki
elektrik akýmý kesik.
Motor çalýþmaya baþlamýyor.
• Cihaz motor kurtarma aygýtýna sahiptir (Çalýþtýrma ve kullanma
bölümüne bakýnýz).
Soðutucu ve dondurucu az soðutma
yapýyor.
•
•
•
•
Soðutucu bölmesinde gýdalar
donuyor.
• ISININ AYAR düðmesini doðru þekilde ayarlanmamýþ.
• Gli alimenti sono a contatto con la parete posteriore.
Motor devamlý çalýþýyor.
• Kapak tam kapalý deðil veya devamlý açýlýp kapatýlýyor.
• Dýþ ortam sýcaklýðý çok yüksek.
• Buzlanma kalýnlýðý 2-3 mm’yi geçiyor (Bakým bölümüne bakýnýz ).
Cihaz çok ses yapýyor.
• Cihaz tamamen düz bir zemine montaj edilmemiþ (Montaj bölümüne
bakýnýz).
• Cihaz ses ve sarsýntý yapan mobilya veya eþya arasýna yerleþtirilmiþ.
• Ýçindeki gaz kompresör çalýþmadýðý zamanda hafif bir ses yapmýyor: bir
ariza deðildir, normaldýr.
Kapaklar tamamen kapanmýyor veya contalar bozuk.
Kapaklar sýk sýk açýlýyor.
ISININ AYAR düðmesini doðru þekilde ayarlanmamýþ.
Soðutucu veya dondurucu fazla doldurulmuþ.
Buzdolabýnýn bazý dýþ kýsýmlarýnýn ýsýsý • Yüksek ýsý ürünün bazý özel bölgelerinde nem oluþmasýný engellemek
için gereklidir.
yüksek
Soðutucu bolmesinin tabanýnda
ýslaklýk var.
• Su boþaltma deliði týkalýymýþ (Bakým bölümüne bakýnýz)
Teknik Servis
Servise baþvurmadan önce:
• Servise baþvurmadan çözülebilecek bir ariza olup olmadýðýný kontrol ediniz (Ariza ve onarým bölümüne bakýnýz).
• Sonucun olmusuz olmasý durumunda en yakýn Teknik Servise baþvurunuz.
model
Þunlarý bildiriniz:
• arýza tipini
• cihazýn modeli (Mod.)
• seri numarasý (S/N)
Ýstenilecek bilgiler soðutucu içinde aþaðýda saðda
bulunan teknik veriler etiketi üzerinde yazýlýdýrlar.
Mod. RG 2330
220 - 240 V-
seri numarasý
TI
50 Hz
Cod.
150 W
75
Total 340
Net
Gross
Gross
Util
Bruto
Bruto
Utile
Brut
Brut
Compr. R 134 a
Test Pressure
HIGH-235
Syst.
P.S-I. LOW 140
Kompr. kg 0,090
Made in Italy 13918
93139180000
W Fuse
S/N 704211801
A
Gross
Bruto
Brut
Max 15 w
Capac
Class
Poder de Cong
Clase
Freez.
kg/24 h
4,0
Kesinlikle sadece yetkili teknisyenlere baþvurunuz ve orijinal yedek parçalarý kullanýnýz.
N
Classe
Operating Instructions
2-DOOR FRIDGE
Contents
TR
Türkçe, 1
GB
English, 9
Installation, 10
Positioning and connection
Description of the appliance, 11
Overall view
Start-up and use, 12-13
Starting the appliance
Using the refrigerator to its full potential
Using the freezer to its full potential
Maintenance and care, 14
Switching the appliance off
Cleaning the appliance
Avoiding mould and unpleasant odours
Replacing the light bulb
NMTM 1911 F (TK)/HA
Precautions and tips, 15
General safety
Disposal
Respecting and conserving the environment
Troubleshooting, 16
Assistance, 16
GB
Installation
GB
! Before placing your new appliance into operation
please read these operating instructions carefully. They
contain important information for safe use, for installation
and for care of the appliance.
! Please keep these operating instructions for future
reference. Pass them on to possible new owners of the
appliance.
Positioning and connection
Positioning
1. Place the appliance in a well-ventilated humidity-free
room.
2. Do not obstruct the rear fan grills. The compressor
and condenser give off heat and require good
ventilation to operate correctly and save energy.
3. Leave a space of at least 10 cm between the top part
of the appliance and any furniture above it, and at least
5 cm between the sides and any furniture/side walls.
4. Ensure the appliance is away from any sources of heat
(direct sunlight, electric stove, etc.).
5. In order to maintain the correct distance between the
appliance and the wall behind it, fit the spacers
supplied in the installation kit, following the
instructions provided.
Levelling
1. Install the appliance on a level and rigid floor.
2. If the floor is not perfectly horizontal, adjust the
refrigerator by tightening or loosening the front feet.
10
Electrical connections
After the appliance has been transported, carefully place
it vertically and wait at least 3 hours before connecting it
to the electricity mains. Before inserting the plug into the
electrical socket ensure the following:
• The appliance is earthed and the plug is compliant
with the law.
• The socket can withstand the maximum power of the
appliance, which is indicated on the data plate located
on the bottom left side of the fridge (e.g. 150 W).
• The voltage must be in the range between the values
indicated on the data plate located on the bottom left
side (e.g. 220-240V).
• The socket is compatible with the plug of the
appliance.
If the socket is incompatible with the plug, ask an
authorised technician to replace it (see Assistance).
Do not use extension cords or multiple sockets.
! Once the appliance has been installed, the power
supply cable and the electrical socket must be easily
accessible.
! The cable must not be bent or compressed.
! The cable must be checked regularly and replaced by
authorised technicians only (see Assistance).
! The manufacturer declines any liability should
these safety measures not be observed.
Description of the
appliance
Overall view
GB
The instructions contained in this manual are applicable to different model refrigerators. The diagrams may not directly
represent the appliance purchased. For more complex features, consult the following pages.
FREEZER
OPERATION Knob
ICE DEVICE
FAST FREEZER
compartment
STORAGE
compartment
FRESH BOX
Compartment*
REFRIGERATOR
OPERATION
Knob
Removable
multipurpose
SHELVES•
Removable
multipurpose
SHELVES•
SHELVES •
WINE RACK*
MOISTIRE adjusted
BOTTLE shelf
FRUIT and
VEGETABLE bin
Levelling FEET
• Varies by number and/or position.
* Available only on certain models.
11
Start-up and use
GB
Starting the appliance
! Before starting the appliance, follow the
installation instructions (see Installation).
! Before connecting the appliance, clean the
compartments and accessories well with lukewarm
water and bicarbonate.
! The appliance comes with a motor protection control
system which makes the compressor start approximately
8 minutes after being switched on. The compressor also
starts each time the power supply is cut off whether
voluntarily or involuntarily (blackout).
1. Insert the plug into the socket and ensure that the
internal light illuminates ( the FREEZER OPERATION
knob must not be on the OFF position) .
2. Turn the FREEZER OPERATION knob and
REFRIGERATOR OPERATION knob to an average
value. After a few hours you will be able to put food in
the refrigerator.
Using the refrigerator to its full potential
fridge
The temperature inside the
refrigerator compartment
automatically adjusts itself
according to the position of the
thermostat knob.
min = warmest
max = coldest
We recommend, however, a
medium position.
It is recognisable by aeration cells located on the back
walls of the compartments.
The No Frost system circulates cold air continuously to
collect humidity and prevent ice and frost formation. The
system maintains an optimal humidity level in the
compartment, preserving the original quality of the food,
preventing the food from sticking together and making
defrosting a thing of the past.
Do not block the aeration cells by placing food or
containers in direct contact with the refrigerating back
panel.
Close bottles and wrap food tightly.
Place only cold or lukewarm foods in the compartment,
not hot foods (see Precautions and tips).
Remember that cooked foods do not last longer than raw
foods.
12
SHELVES: with or without grill.
Due to the special guides the shelves are removable
and the height is adjustable, allowing easy storage of
large containers and food.
FRESH BOX: for fresh meat and fish. Due to the
compartment’s low temperature
(the coldest in the refrigerator)
and to the clear door that
provides protection against
oxidation and blackening, food
can be stored for even up to one
week. It can also be used for
“cold meals.”
FRUIT and VEGETABLE bin
The salad crispers fitted inside the fridge have been
specially designed for the purpose of keeping fruit and
vegetables fresh and crisp. Open the humidity regulator
(position B) if you want to store food in a less humid
environment, or close it (position A) to store food in a
more humid environment.
A
B
Using the freezer to its full potential
The temperature inside the
freezer compartment
automatically adjusts itself
according to the position
of the thermostat knob.
1 = warmest
MAX = coldest
We recommend, however,
a medium position.
ICE DEVICE
After pouring water in the special
ice cups, place them in their places
in the ice device. After about 2
hours, the ice cubes will be ready.
In order to get the ice cubes, it will
be sufficient to turn the two buttons
to the right. The ice cubes will fall
in to the tray below, ready to be
used.
is the optimal temperature for energy saving levels.
OFF switches the appliance off, including the refrigerator.
• Do not re-freeze food that is defrosting or that has
already been defrosted. These foods must be cooked
and eaten (within 24 hours).
• Fresh food that needs to be frozen must not come into
contact with food that has already been defrosted.
Fresh food must be packed in the top FAST FREEZER
compartment where the temperature drops below 18°C and guarantees rapid freezing.
• Do not place glass bottles which contain liquids, and
which are corked or hermetically sealed in the freezer
because they could break.
• The maximum quantity of food that may be frozen daily
is indicated on the plate containing the technical
properties located on the bottom left side of the
refrigerator compartment (for example: Kg/24h: 4)
! Do not open the door during freezing.
! If there is a power cut or malfunction, do not open the
freezer door. This will help maintain the temperature
inside the freezer, ensuring that foods are conserved for
at least 9 -14 hours.
! To avoid blocking the air circulation inside the freezer, it is
advisable not to obstruct the ventilation holes with food or
containers.
13
GB
Maintenance and care
GB
Switching the appliance off
Replacing the light bulb
During cleaning and maintenance it is necessary to
disconnect the appliance from the electricity supply:
It is not sufficient to set the FREEZER OPERATION Knob
on OFF (appliance off) to eliminate all electrical contact.
To replace the light bulb in the refrigerator compartment, pull
out the plug from the electrical socket. Follow the
instructions below which may vary according to the model
of the appliance.
Cleaning the appliance
Access the light bulb as shown (see diagram) and replace
it with a similar light bulb, the power of which should not
exceed 10 W.
• The external and internal parts, as well as the rubber
seals may be cleaned using a sponge that has been
soaked in lukewarm water and bicarbonate of soda or
neutral soap. Do not use solvents, abrasive products,
bleach or ammonia.
• The removable accessories may be soaked in warm
water and soap or dishwashing liquid. Rinse and dry
them carefully.
• The back of the appliance may collect dust which can
be removed by delicately using the hose of a vacuum
cleaner set on medium power. The appliance must be
switched off and the plug must be pulled out before
cleaning the appliance.
Avoiding mould and unpleasant odours
• The appliance is manufactured with hygienic materials
which are odour free. In order to maintain an odour
free refrigerator and to prevent the formation of stains,
food must always be covered or sealed properly.
• If you want to switch the appliance off for an extended
period of time, clean the inside and leave the doors
open.
14
Precautions and tips
! The appliance was designed and manufactured in
compliance with international safety standards. The
following warnings are provided for safety reasons and
must be read carefully.
This appliance complies with the following
Community Directives:
- 73/23/EEC of 19/02/73 (Low Voltage) and
subsequent amendments;
-89/336/EEC of 03.05.89 (Electromagnetic
Compatibility) and subsequent amendments;
- 2002/96/CE.
General safety
• The appliance was designed for domestic use inside
the home and is not intended for commercial or
industrial use.
• The appliance must be used to store and freeze food
products by adults only and according to the
instructions in this manual.
• The appliance must not be installed outdoors, even in
covered areas. It is extremely dangerous to leave the
appliance exposed to rain and storms.
• Do not touch the appliance with bare feet or with wet
or moist hands and feet.
• Do not touch the internal cooling elements:
this
could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
• When unplugging the appliance always pull the plug
from the mains socket, do not pull on the cable.
• Before cleaning and maintenance, always switch off the
appliance and disconnect it from the electrical supply. It
is not sufficient to set the FREEZER OPERATION
Knob on OFF (appliance off) to eliminate all electrical
contact.
• In the case of a malfunction, under no circumstances
should you attempt to repair the appliance yourself.
Repairs carried out by inexperienced persons may
cause injury or further malfunctioning of the appliance.
• Do not use any sharp or pointed utensils or electrical
equipment - other than the type recommended by the
manufacturer - inside the frozen food storage
compartments.
• Do not put ice cubes taken directly from the freezer into
your mouth.
Disposal
GB
• Observe local environmental standards when
disposing packaging material for recycling purposes.
• The European Directive 2002/96/EC on Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires
that old household electrical appliances must not be
disposed of in the normal unsorted municipal waste
stream. Old appliances must be collected separately
in order to optimise the recovery and recycling of the
materials they contain and reduce the impact on
human health and the environment. The crossed out
“wheeled bin” symbol on the product reminds you of
your obligation, that when you dispose of the
appliance it must be separately collected.
Consumers should contact their local authority or
retailer for information concerning the correct disposal
of their old appliance.
Respecting and conserving the
environment
• Install the appliance in a fresh and well-ventilated
room. Ensure that it is protected from direct sunlight
and do not place it near heat sources.
• Try to avoid keeping the door open for long periods or
opening the door too frequently in order to conserve
energy.
• Do not fill the appliance with too much food: cold air
must circulate freely for food to be preserved properly.
If circulation is impeded, the compressor will work
continuously.
• Do not place hot food directly into the refrigerator. The
internal temperature will increase and force the
compressor to work harder and will consume more
energy.
• Defrost the appliance if ice forms (see Maintenance).
A thick layer of ice makes cold transference to food
products more difficult and results in increased energy
consumption.
• Regularly check the door seals and wipe clean to
ensure they are free of debris and to prevent cold air
from escaping (see Maintenance).
• Do not allow children to tamper with the controls or
play with the appliance. Under no circumstance should
they be allowed to sit on the bins or to hang from the
door.
• Keep packaging material out of the reach of children! It
can become a choking or suffocation hazard.
15
Troubleshooting
Assistance
GB
195068021.00
11/2006
If the appliance does not work, before calling for Assistance (see Assistance), check for a solution from the following list.
Malfunctions:
Possible causes / Solutions:
The internal light does not
illuminate.
• The plug has not been inserted into the electrical socket, or not far
enough to make contact, or there is no power in the house.
The motor does not start.
• The appliance comes with a motor protection control (see Start-up and use).
The refrigerator and the freezer do
not cool well.
•
•
•
•
The food inside the refrigerator is
beginning to freeze.
• The TEMPERATURE ADJUSTMENT knob is not in the correct position.
The motor runs continuously.
• The door is not closed properly or is continuously opened.
• The outside ambient temperature is very high.
The appliance makes a lot of noise.
• The appliance has not been installed on a level surface (see Installation).
• The appliance has been installed between cabinets that vibrate and make
noise.
• The internal refrigerant makes a slight noise even when the compressor is
off. This is not a defect, it is normal.
Some of the external parts of the
refrigerator become hot
• These raised temperatures are necessary in order to avoid the formation
of condensation on certain parts of the product.
The doors do not close properly or the seals are damaged.
The doors are opened too frequently.
The TEMPERATURE ADJUSTMENT knob is not in the correct position
The refrigerator or the freezer have been over-filled.
Assistance
Before calling for Assistance:
• Check if the malfunction can be solved on your own (see Troubleshooting).
• If after all the checks, the appliance still does not operate or the problem persists, call the nearest Service Centre
Communicating:
• type of malfunction
• appliance model (Mod.)
• serial number (S/N)
This information can be found on the data plate located
on the bottom left side of the refrigerator compartment.
model
Mod. RG 2330
220 - 240 V-
serial number
TI
50 Hz
Cod.
150 W
340
75
Total
Net
Gross
Gross
Util
Bruto
Bruto
Utile
Brut
Brut
Compr. R 134 a
Test Pressure
HIGH-235
Syst.
P.S-I. LOW 140
Kompr. kg 0,090
Made in Italy 13918
93139180000
W Fuse
S/N 704211801
A
Gross
Bruto
Brut
Max 15 w
Capac
Class
Poder de Cong
Clase
Freez.
kg/24 h
4,0
Never call on unauthorized technicians and always refuse spare parts which are not originals.
16
N
Classe
Download PDF

advertising