Zibro | S1753 | S1731 - S1735 - S1753

man_S17xx.qxd
06-02-2008
14:23
Pagina 1
S1731 - S1735 - S1753
4
OPERATING MANUAL
2
1
GEBRUIKSAANWIJZING
22
TR
KULLANIM KILAVUZU
42
man_S17xx.qxd
06-02-2008
14:23
Pagina 22
Geachte mevrouw, meneer,
Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw airconditioner. U heeft een
kwaliteitsproduct aangeschaft waar u nog vele jaren plezier van zult hebben, mits u de
airconditioner verantwoord gebruikt. Lees daarom eerst deze gebruiksaanwijzing voor een
optimale levensduur van uw airconditioner. Wij geven u namens de fabrikant 24 maanden
garantie op alle optredende materiaal- en fabricagefouten.
Wij wensen u veel comfort met uw airconditioner.
Met vriendelijke groet,
PVG International B.V.
Afdeling Klantenservice
1 LEES EERST DE GEBRUIKSAANWIJZING.
2 RAADPLEEG BIJ TWIJFEL UW DEALER.
1
22
man_S17xx.qxd
06-02-2008
14:23
Pagina 23
INHOUD
A
Veiligheidsinstructies
40
B
Onderdelen en functies
41
C
Vóór ingebruikname
43
D
Gebruiksaanwijzingen
44
E
Luchtfilter
51
F
Onderhoud
51
G
Storingen verhelpen
53
H
Garantiebepalingen
54
I
Technische gegevens
55
1
23
man_S17xx.qxd
A
06-02-2008
14:23
Pagina 24
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
De installatie moet volledig in overeenstemming zijn met de ter plaatse geldende voorschriften, bepalin-
G
gen en normen. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik, op droge plaatsen, binnenshuis.
Controleer de netspanning. Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor een geaard stopcontact, aansluitspanning 220-240 V./ 50 Hz.
BELANGRIJK
Het apparaat MOET altijd geaard worden aangesloten. Als de stroomvoorziening niet geaard is,
mag u het apparaat absoluut niet aansluiten. De stekker moet altijd makkelijk toegankelijk zijn
als het apparaat is aangesloten. Lees deze gebruiksinstructie zorgvuldig en volg de aanwijzingen.
Controleer voor het aansluiten van het apparaat of:
•
de aansluitspanning overeenkomt met die op het typeplaatje;
•
stopcontact en stroomvoorziening geschikt zijn voor het apparaat;
•
de stekker van het snoer in het stopcontact past;
het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond staat.
•
Laat de elektrische installatie controleren door een erkend vakman als u er niet zeker van bent dat alles in
orde is.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat is volgens de CE veiligheidsnormen gefabriceerd. Toch dient u, zoals bij ieder elektrisch
apparaat, voorzichtig te zijn.
Het luchtinlaat- en uitblaasrooster nooit afdekken.
Breng het apparaat nooit in contact met chemicaliën.
Het apparaat nooit in contact brengen met water, met water besproeien of in water onderdompelen.
Niet met handen, vingers of objecten in de openingen van de unit komen.
Sluit het apparaat NOOIT aan met behulp van een verlengsnoer. Is een geschikt geaard stopcontact niet
voorhanden, laat dit dan installeren door een erkend elektricien.
Wees uit veiligheidsoverwegingen altijd voorzichtig met kinderen in de buurt van dit apparaat, zoals
met ieder elektrisch apparaat.
Laat eventuele reparaties altijd uitvoeren door een erkend servicemonteur of uw leverancier. Volg de
onderhoudsinstructies
Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact als het niet wordt gebruikt.
Een beschadigd elektriciteitssnoer alleen laten vervangen door de leverancier of een bevoegd persoon/servicepunt.
De airconditioner nooit aan- of uitzetten met behulp van de stekker. Gebruik alleen de daarvoor
bestemde knop op de airconditioner of op de afstandsbediening.
Tijdens bedrijf de airconditioner niet openen. Na uitschakelen altijd eerst de stekker uit het stopcontact
halen voor u het apparaat opent.
Voor schoonmaken of onderhoud de stekker altijd uit het stopcontact halen.
Geen gaskachel, fornuis of oven in de luchtstroom van de airconditioner plaatsen.
De knoppen van de airconditioner niet met natte handen bedienen of aanraken.
De buitenunit produceert geluid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren
of het geluidsniveau de plaatselijk geldende geluidsnormen niet overschrijdt en ervoor te zorgen dat
de apparatuur voldoet aan de plaatselijk geldende voorschriften.
Wij adviseren om uit de directe luchtstroom te blijven.
Het afvalwater van de airconditioner nooit als drinkwater gebruiken.
Het apparaat is niet geschikt voor het koelen van ruimtes waar voedsel opgeslagen ligt, temperatuurregeling in ruimtes met kunstwerken, kwekerijen en kan niet als precisie-instrument gebruikt worden.
Wanneer u een brandlucht ruikt, het apparaat meteen uitschakelen en contact opnemen met uw leverancier.
Nauwgezet controleren of de afvoerslang goed geïnstalleerd is.
1
24
man_S17xx.qxd
06-02-2008
14:23
Pagina 25
Niet installeren op plaatsen waar:
•
zich, in de nabijheid, warmte ontwikkelt of stoom vormt,
•
het zoutgehalte (in kustgebieden), het zwavelgehalte (dichtbij bronnen), het ammoniakgehalte of het
vochtigheidsgehalte in de lucht te hoog is,
•
de luchtuitlaat geblokkeerd is, bijvoorbeeld door sneeuw,
•
petroleum overgeheveld wordt of petroleumdampen hangen.
G
B
LET OP!
• Gebruik het apparaat nooit met een beschadigd snoer of stekker. Klem
het snoer nooit af en voorkom contact met scherpe kanten.
• Niet volgen van de aanwijzingen kan leiden tot het vervallen van de
garantie op het apparaat.
ONDERDELEN EN FUNCTIES
Outdoor unit
Leiding en aansluitkabel
Luchtinlaat
Afvoerslang
Luchtuitlaat*
Aardaansluiting
*
Bij koeling wordt warme lucht
uitgeblazen, bij verwarming koude
lucht.
Binnenunit
Rooster luchtinlaat
Photo-catalytic
catechin filter
Luchtuitlaat ***
OUTDOOR UNIT
Signaalontvanger
*** De richting van de luchtstroom is
te regelen met de horizontale en
verticale lamellen.
afstandsbediening ****
Verticale lamel
Horizontale lamel
**** De pieptoon geeft aan dat de signaaloverdracht tussen de
afstandsbediening en de binnenunit optimaal is.
1
25
man_S17xx.qxd
06-02-2008
14:23
Pagina 26
Bedieningspaneel
1.
NOODSCHAKELAAR (HANDMATIG). Om de unit te bedienen als de afstandsbediening niet werkt.
2.
POWER INDICATOR. Lights up when this function is activated.
3.
STROOMINDICATIE LAMPJE, brandt als de stroomtoevoer is ingeschakeld.
4.
OPERATE. Lampje brandt als de unit is ingeschakeld.
Automatische herstelfunctie
Bij een stroomstoring tijdens bedrijf, wordt de bedrijfsmodus van dat moment automatisch opgeslagen. 3~4
G
Minuten nadat de stroomvoorziening is hersteld, start de unit automatisch op in dezelfde bedrijfsmodus
(3~4 minuten wachttijd ter bescherming van de compressor).
1
26
ATTENTIE!
• Vanwege de automatische herstelfunctie zal de unit, nadat de stroom tijdens bedrijf
uitgeschakeld werd, automatisch weer opstarten (ook als dit niet gewenst is) als u de stekker
weer in het stopcontact steekt.
• Wanneer de unit voor langere tijd niet gebruikt zal worden, met de afstandsbediening de unit
uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
man_S17xx.qxd
06-02-2008
14:23
Pagina 27
Afstandsbediening
S1731 - S1735
1 TRANSMITTER
Zendt signalen naar ontvanger binnenunit.
VENTI2 INDICATIE
LATORSNELHEID
Geeft ventilatorsnelheid aan, geselecteerd
via ventilatorsnelheid knop.
Bij instelling “AUTO” wisselt de ventilatorsnelheid automatisch afhankelijk van het
verschil tussen de ingestelde temperatuur
en de kamertemperatuur.
3 BEDRIJFSINDICATIE
4 TIJDWEERGAVE
Geeft huidige bedrijfsmodus aan.
Toont actuele tijd of timer.
MODUS
5 TIMER
INDICATOR
ON: De airconditioner start op de
ingestelde tijd.
OFF: De airconditioner stopt op de
ingestelde tijd.
6 TEMPERATUUR
INDICATIE
7 SIGNAALINDICATOR
Geeft de ingestelde temperatuur aan.
S1753
Brandt als er een signaal verzonden wordt.
8 TEMPERATUUR
INSTELKNOPPEN
Per druk op de knop gaat de instel
temperatuur met 1°C (1.8°F)
omhoog.
Per druk op de knop gaat de instel
temperatuur met 1°C (1.8°F)
omlaag.
9 LOUVER KNOP
Richting luchtstroom kan horizontaal (naar
boven / beneden) per druk op de knop
gewijzigd worden.
j KNOP VERTICALE
LAMEL (S1753)
Richting luchtstroom kan verticaal (naar
links / rechts) per druk op de knop gewijzigd worden.
j IONIZER KNOP
(S1731 - S1735)
Genereert negatieve ionen. Het stroomindicator lampje rood is rood.
k KNOP VENTILATORSNELHEID
Voor aanpassen ventilatorsnelheid. De indicator verspringt van “L” (Low), naar “M”
(Medium), “H” (High), en “AUTO” bij iedere druk op de knop.
l BEDRIJFSMODUS KNOP
Voor instellen bedrijfsmodus. De indicator
voor bedrijfsmodus verspringt van
(Automatisch), naar
(Koelen),
(Droog), (Circuleren) en
(Verwarmen) bij iedere druk op de
knop.*
m TIME ADJ KNOP
Druk op de “TIME ADJ” knop om de actuele tijd aan te passen of de timer in te stellen.
n
,
KNOPPEN
Druk op deze knoppen om de tijd aan te
passen of de timer in te stellen.
Vooruit
Achteruit
Bij vasthouden knop verspringt de tijd met
10 minuten interval.
o TIMER FIXING
KNOPPEN
Druk op deze knopen om de timer ON
(aan) of OFF (uit) te zetten.
p SLEEP KNOP
Druk op deze knop voor instellen
Slaapstand.
q ON/OFF KNOP
Aan: één druk op de knop,
Uit: bij de volgende druk.
G
OPMERKING
• 00:00 A.M. – 12:00 A.M. = 00:00 – 12:00
• 00:00 P.M. – 12:00 P.M. = 12:00 – 24:00
1
27
man_S17xx.qxd
C
06-02-2008
14:23
Pagina 28
VÓÓR INGEBRUIKNAME
1. Gebruik van de afstandsbediening
Batterijen plaatsen / vervangen
Gebruik twee droge alkalibatterijen (AAA/LR03).
Geen oplaadbare batterijen gebruiken.
1.
Verwijder het batterijklepje aan de achterkant van de afstandsbediening
door het in de richting van de pijl (afgebeeld op het klepje) te schuiven.
2.
G
Plaats de nieuwe batterijen en controleer of de (+) en (-) pool in de juiste
richting liggen.
3.
Sluit het klepje door het terug te schuiven.
OPMERKING!
• Bij vervanging geen gebruikte, oude batterijen of batterijen van een ander type gebruiken. Dit
kan storingen in de afstandsbediening veroorzaken.
• Wanneer de afstandsbediening enkele weken niet gebruikt wordt, de batterijen verwijderen.
Dit voorkomt schade wanneer de batterijen zouden gaan lekken.
• Vervang de batterijen als de binnenunit geen signaal geeft, of als het transmissie
indicatielampje niet brandt.
• Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar, of verschillende types (bijvoorbeeld
alkali en mangaandioxide) tegelijkertijd.
Opbergen afstandsbediening en gebruikstips
De afstandsbediening kan in een aan de muur gemonteerde houder worden bewaard. Deze houder wordt
bij de unit geleverd.
Gebruik van de afstandsbediening
Richt de afstandsbediening op de signaalontvanger van de binnenunit van de airconditioner. Op deze
manier kan de airconditioner tot op een afstand van ongeveer 7 meter bediend worden.
2. Aanbrengen filters
Deze airconditioner is voorzien van een 3-laags filtersysteem om de circulerende lucht te zuiveren:
• Gaasfilter: verwijdert grotere stofdeeltjes.
G
• Enzymfilter: neutraliseert rondzwevende micro-organismen.
• Actief koolfilter: verwijdert onaangename luchtjes.
OPMERKING
1
28
• Gebruik de airconditioner nooit zonder het filter.
• Gebruik enkel en alleen de geschikte Zibro filters. Dit voorkomt schade aan uw airconditioner
• Het geschikte filterpakket is verkrijgbaar bij uw dealer.
man_S17xx.qxd
06-02-2008
14:23
Pagina 29
a. Open het frontpaneel door het omhoog te trekken.
b. Plaats het 3-laags filtersysteem tussen de klemrand, met het woord “FRONT”
naar de voorkant. Zorg ervoor dat de filter helemaal tussen de klemrand vast3 in 1
filter
zit. Als de filter niet goed geplaatst is, kan er schade ontstaan.
c.
D
Sluit het frontpaneel.
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Instellen actuele tijd
Voorbeeld: instellen op 3:50 p.m.
1.
De “TIME ADJ” knop 1 x indrukken
2.
De tijd met de “+”, “-“ knoppen aanpassen. Als u de knop vasthoudt, verspringt de tijd met een 10 minuten interval.
3.
De “TIME ADJ” knop 3 x indrukken. De actuele tijd verschijnt op het schermpje.
De tijdinstelling is opgeslagen.
G
OPMERKING
Ook als de actuele tijd niet is ingesteld, kunt u alle functies, behalve de
“Timer operation” functie gebruiken.
Circulatiefunctie
Wanneer er andere verwarmingsbronnen worden gebruikt, trekt de warme lucht
naar boven in de ruimte. Door de “Circulation” functie te gebruiken wordt het
temperatuurverschil tussen de bovenste en onderste luchtlagen opgeheven. Uw
verwarming werkt hierdoor efficiënter.
1
29
man_S17xx.qxd
06-02-2008
14:23
Pagina 30
1.
Druk op de ON/OFF knop.
2.
Stel de bedrijfsmodus, luchtcirculatie,
, in door op de bedrijfsmodus knop
te drukken.
3.
Pas de ingestelde temperatuur aan door de temperatuur instelknoppen in te
drukken. Nadat de kamertemperatuur op de ingestelde temperatuur is, zal
de lucht gaan circuleren.
4.
Ventilatorsnelheid aanpassen door op de ventilatorsnelheid knop te drukken. Wanneer de MODUS ingesteld is op “AUTO”, verandert de ventilatorsnelheid automatisch.
G
WAARSCHUWING!
• Geen verwarmingsbronnen onder de binnenunit of afstandsbediening plaatsen.
• De richting van de luchtstroom niet direct op verwarmingsbronnen richten.
• Zorg voor voldoende ventilatie.
Koelen/drogen
1.
Druk op de AAN/UIT knop.
2.
Stel de bedrijfsmodus in op Koelen
, Verwarmen
of Drogen
, door de
bedrijfsmodus knop in te drukken.
3.
Temperatuur aanpassen door op de instelknoppen voor temperatuur te
drukken. Temperatuur in te stellen tussen: 16~30°C met 1°C per stap.
4.
Ventilatorsnelheid aanpassen door op de ventilatorsnelheid knop te drukken. Wanneer de MODE ingesteld is op “AUTO”, verandert de ventilatorsnelheid automatisch.
1
30
man_S17xx.qxd
06-02-2008
G
14:23
Pagina 31
OPMERKING!
• Wanneer de unit gedurende langere tijd koelt en droogt in een omgeving met een hoge
vochtigheidsgraad (ramen en deuren staan open) kunnen zich vochtdruppels op de binnenunit
vormen. Het lekkende water kan schade aan vloerbedekking of parket veroorzaken.
• Als de Drogen bedrijfsmodus ingesteld is op een lage temperatuur voelt de luchtstroom koud aan.
• In de Drogenbedrijfsmodus koelt het systeem tot de kamertemperatuur 1~2°C (1.8~3.6°F)
boven de ingestelde temperatuur is en schakelt met tussenpozen over op “LO” (lage)
ventilatorsnelheid, ongeacht de ingestelde snelheid.
• Tijdens “Drogen” slaat de binnenunit 3 minuten af als de ingestelde temperatuur bereikt is.
• Tijdens verwarmen kan de buitenunit bevriezen en de verwarmingscapaciteit teruglopen. De
unit stopt dan met verwarmen en schakelt automatisch over op ontdooien. Tijdens het
ontdooien werken de ventilatoren van de binnen- en buitenunit niet.
• Als de warmtewisselaar niet warm genoeg wordt, stopt de luchtcirculatie om te voorkomen
dat er koude lucht instroomt.
Automatische bedrijfsmodus
De airconditioner selecteert bij het starten de bedrijfsmodus automatisch (koelen, dogen, verwarmen) aan
de hand van de ingestelde kamertemperatuur.
•
De airconditioner start opnieuw in de vorige bedrijfsmodus als automatisch bedrijf binnen 3 uur na uitschakeling opnieuw begint.
•
Aanpassen bedrijfsmodus. De computer controleert en vergelijkt de kamertemperatuur regelmatig
nadat de compressor is uitgeschakeld en past de bedrijfsmodus aan.
1.
2.
De ON/OFF knop indrukken.
Bedrijfsmodus instellen op Automatisch “AUTO”, door de bedrijfsmodus
knop in te drukken.
3.
Temperatuur aanpassen door op de instelknoppen voor temperatuur te
drukken.
4.
Pas de ventilatorsnelheid aan door de bijbehorende knop in te drukken. Als
deze functie ingesteld is op “AUTO” wordt de snelheid automatisch aangepast.
G
OPMERKING
Als u de automatisch geselecteerde modus wilt annuleren, kunt u de bedrijfsmodus met de
knoppen voor koelen, drogen, verwarmen opnieuw instellen.
1
31
man_S17xx.qxd
06-02-2008
14:23
Pagina 32
Negatieve ionen modus (alleen op S1731 and S1735)
Deze functie is alleen beschikbaar als de airconditioner in bedrijf is.
1.
Druk op ON/OFF knop
2.
Druk op de “Ion” knop.
Druk op de negatieve ioniseermodus knop om deze functie uit te schakelen.
Instellen richting luchtstroom
Horizontale lamel aanpassen
Wanneer de ON/OFF knop wordt ingedrukt verandert de stand van de horizontale lamel automatisch.
S1731 - S1735
Standaardpositie
Horizontaal
Ca. 10 graden
(Koelen/Droog)
Ca. 60 graden
(Verwarmen)
Omkeren
luchtstroom
Horizontaal
Ca. 10 graden
Koelen/Drogen
Ca. 40 graden
Ca. 45 graden
Verwarmen
Ca. 60 graden
S1753
Standaardpositie
Horizontaal
Ca. 15 graden
(Koelen/Droog)
Ca. 70 graden
(Verwarmen)
Omkeren
luchtstroom
Horizontaal
Ca. 15 graden
Koelen/Drogen
Ca. 40 graden
Ca. 45 graden
Verwarmen
Ca. 70 graden
1
32
man_S17xx.qxd
06-02-2008
14:23
Pagina 33
Omkeren luchtstroom
Wanneer de lamel knop eenmaal wordt ingedrukt verandert de stand van de horizontale lamel (voor
bereik:zie tekening).
Vastzetten richting luchtstroom
Door weer op de lamel knop te drukken wordt de horizontale lamel vastgezet en wordt de stand opgeslagen. Als de unit opnieuw wordt ingeschakeld staat de lamel automatisch in dezelfde stand.
Verticale lamel aanpassen
Wijzig de stand van de verticale lamel door handmatig de afsteltabs te verschuiven. Als bij een hoge vochtigheidsgraad de verticale lamel tijdens bedrijf volledig naar rechts of links gericht is, kunnen zich vochtdruppels op de luchtuitlaat vormen.
Richting van de luchtstroom vastzetten:
G
Alleen bij het S1753 type: de horizontale lamel wordt vastgezet als de verticale lamel knop weer een keer
wordt ingedrukt.
OPMERKING!
• Als de unit uitgeschakeld wordt, sluit de horizontale lover de luchtuitlaat automatisch af.
• De horizontale lamel niet handmatig draaien, om beschadigingen te voorkomen de stand
alleen via de afstandsbediening veranderen. Als de lamel niet goed werkt, bedrijf stoppen en
opnieuw opstarten.
• Tijdens koelen of drogen mag de horizontale lamel niet te lang naar beneden gericht zijn.
Timer modus
Controleer de actuele tijd voor u de timer instelt. Als de timer ingesteld is, slaat de afstandsbediening de
instellingen op. De volgende keer kunt u dezelfde timermodus gebruiken door op de ON/ OFF knop en de
Timer instelknop (“ON/OFF Timer”) te drukken.
U kunt de gecombineerde functie “ON Timer” en “OFF Timer” gebruiken.
“ON Timer”
Voorbeeld: stel de “ON Timer” in op 7 a.m.
De unit start op de ingestelde tijd.
Programmeren “ON Time”
1.
De “TIME ADJ” knop twee keer indrukken.
2.
De tijd met de
knop instellen. De tijd verspringt met interval van 10
minuten. Knop vasthouden om snel te scrollen.
1
33
man_S17xx.qxd
06-02-2008
14:23
Pagina 34
3.
De “TIME ADJ” knop twee keer indrukken. “ON Time” is ingesteld en de
actuele tijd wordt weer getoond.
4.
De Timer instelknop “ON” indrukken. De “ON Time” verschijnt 2 seconden
op het scherm, waarna de actuele tijd weer getoond wordt.
“ONTime” opheffen
De Timer instelknop “ON” indrukken. Het timerlampje van de binnenunit gaat uit.
“OFF Timer”
Voorbeeld: Stel de “OFF Timer” in op 10 p.m.
De unit start op de ingestelde tijd.
Programmeren “OFF Time”
1.
De “TIME ” knop 3 keer indrukken.
2.
De tijd met de
knop instellen. De tijd verspringt met interval van 10
minuten. Knop vasthouden om snel te scrollen.
3.
De “TIME ADJ” knop een keer indrukken. “OFF Time” is ingesteld en de
actuele tijd wordt weer getoond.
4.
De Timer instelknop “ON” indrukken. De “ON Time” wordt 2 seconden
getoond, waarna de actuele tijd verschijnt.
“OFF Time” opheffen
De Timer instelknop “OFF” indrukken. Het timerlampje van de binnenunit gaat uit.
1
34
man_S17xx.qxd
06-02-2008
14:23
Pagina 35
“SLEEP Timer”
Door deze knop in te drukken, start de timer modus die op de ingestelde tijd de unit uitschakelt.
De “SLEEP” knop tijdens bedrijf indrukken.
De ingestelde tijd herhaalt de volgende modus door de knop in te drukken:
G
Continu bedrijf (Slaapstand: OFF). De unit schakelt uit na de ingestelde tijd.
OPMERKING
• Wanneer u zowel de “OFF Timer” als “Sleep Timer” modus instelt,
gaat de laatste instelling voor de eerste.
• De “Sleep Timer” modus kan pas ingesteld worden, nadat de actuele
tijd is ingesteld.
Sleep Timer kenmerken
Tijdens Koelen
Als de Sleep Timer actief is, stijgt de ingestelde temperatuur na 30 minuten met
0,6°C, na de volgende 30 minuten stijgt de temperatuur nog eens met 0,6°C.
Tijdens Verwarming
Als de Sleep Timer actief is, daalt de ingestelde temperatuur na 30 minuten met
0,6°C, na de volgende 30 minuten daalt de temperatuur nog eens met 0,6°C.
Noodstop en testfunctie
Noodstop functie
•
De noodstop functie wordt alleen gebruikt als de afstandsbediening niet functioneert.
•
Druk op de noodschakelaar, u hoort een piepgeluid en de noodstop functie is ingeschakeld.
•
De noodstop functie is vooraf ingesteld voor de volgende twee modi en alleen gebaseerd op de kamertemperatuur op het moment dat de bovengenoemde situatie zich voordoet.
Temperatuur Bedrijfsmodus
Boven 23°C
G
Onder 23°C
Ingestelde
Timer modus Luchtstroom
temperatuur
Koelen
26°C
Continuous
Continu
Verwarmen
23°C
Continu
Automatisch
NOTITIE
Als de noodstop functie actief is bij een temperatuur van meer dan 23°C en minder dan 26°C,
schakel de unit dan in de “cooling mode” zonder daadwerkelijke “cooling”. De bedrijfsmodus
Drogen kan niet geactiveerd worden.
1
35
man_S17xx.qxd
06-02-2008
14:23
Pagina 36
Test functie
•
Gebruik de noodschakelaar.
•
De test bedrijfsmodus wordt alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt, bijvoorbeeld als u de koelfunctie moet testen en de kamertemperatuur is onder de 16°C.
•
Druk op de noodschakelaar, na de pieptoon de schakelaar ruim 5 seconden (niet langer dan 10 seconden) vasthouden tot u twee pieptonen hoort, de schakelaar loslaten, de test bedrijfsmodus is actief.
•
De Test bedrijfsmodus houdt de airconditioner in bedrijf in de “cooling” modus met de luchtstroomsnelheid op “Hi”, na 30 minuten stopt de testcyclus automatisch.
Uitschakelen Noodstop of Test functie
•
U kunt de functies uitschakelen met de afstandsbediening of handmatig door na de pieptoon de schakelaar weer in te drukken.
•
Wanneer u via de afstandsbediening afsluit, wordt de unit automatisch weer op de afstandsbediening
ingesteld.
E
LUCHTFILTER
Deze airconditioner is voorzien van een 3-laags filtersysteem om de circulerende lucht te zuiveren.
a.
Gaasfilter: verwijdert grotere stofdeeltjes uit de circulerende lucht.
b.
Actief koolfilter: verwijdert onaangename luchtjes van sigaretten (acetaldehyde), huisdieren (ammoniak)
G
en afval.
c.
F
Enzymfilter: neutraliseert rondzwevende micro-organismen.
OPMERKING
Het 3-laags filtersysteem wordt geleverd in een plastic verpakking. Verwijder de verpakking en
plaats het filtersysteem. Dit systeem verwijdert ongezonde rondzwevende deeltjes uit de
circulerende lucht.
SCHOONMAKEN
Frontpaneel schoonmaken
1.
Schakel de unit uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2.
Het voorpaneel in positie “a” houden en omhoog trekken.
3.
Reinigen met een zachte droge doek. Gebruik handwarm water (maximaal
30° C) om hardnekkig vuil te verwijderen.
4.
Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen zoals wasbenzine, benzine,
5.
Nooit water in de binnenunit spuiten. Gevaarlijk!
6.
Het frontpaneel terugplaatsen en sluiten door positie “b” naar beneden te
verfverdunner of schuurmiddelen om vuil te verwijderen.
duwen.
1
36
man_S17xx.qxd
06-02-2008
14:23
Pagina 37
Filter schoonmaken
Het filtersysteem moet regelmatig schoongemaakt worden (gemiddeld om de 2 weken)
1.
Het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
-
Frontpaneel openen (a).
-
Het middelste treklipje van de filter omhoogtrekken tot het uit de klemrand is, daarna de filter
naar beneden schuiven en verwijderen.
2.
Filter schoonmaken.
Gebruik een stofzuiger om het stof te verwijderen of reinig de filter met water. De filter in te schaduw
leggen om te laten drogen.
3.
Filter terugplaatsen.
Plaats de filter tussen de klemrand, met het woord “FRONT” naar de voorkant. Zorg ervoor dat de fil-
G
ter helemaal tussen de klemrand vastzit. Als de filter niet goed vastzit, functioneert het systeem niet of
niet optimaal.
4.
Sluit het frontpaneel.
OPMERKING
De airconditioner nooit zonder de 3 in 1 filter gebruiken.
Onderhoud negatieve ionengenerator (twee keer per jaar) (alleen S1731 - S1735)
G
1.
Schakel de unit uit en haal de stekker uit het stopcontact.
WAARSCHUWING!
Controleer of de unit is uitgeschakeld.
2.
De horizontale lamel voorzichtig handmatig openen.
3.
Stofresten op en rond de generator wegnemen. De bovenkant van de metalen naald in de generator zachtjes schoonborstelen met een kunststof (tanden)borstel. Geen pluizige borstel of kwastje gebruiken.
4.
De horizontale lamel voorzichtig sluiten. Stekker weer in het stopcontact
steken en de airconditioner is klaar voor gebruik.
1
37
man_S17xx.qxd
G
06-02-2008
G
14:23
Pagina 38
PROBLEMEN OPLOSSEN
WAARSCHUWING!
Bij storingen (brandlucht, etc.) het apparaat meteen uitschakelen. De stekker uit het stopcontact
halen en contact opnemen met uw leverancier. Controleer eerst de volgende punten voor u
contact opneemt met de kantenservice:
De hierna volgende problemen duiden niet altijd op storing. Controleer eerst de volgende punten voor u
contact opneemt met de klantenservice:
Probleem
Oorzaak / Oplossing
Het systeem start niet onmiddellijk op na
een herstart.
Dit is de systeembeveiliging. Na een stop, duurt het ongeveer 3
minuten voor het apparaat weer in bedrijf is
Er ontstaan luchtjes.
Het systeem haalt luchtjes, zoals van sigaretten, parfums,
wandbekleding of meubels uit de circulerende lucht.
Als koelen wordt gestart of verwarming wordt gestopt, kan er
een suizend of gorgelend geluid te horen zijn, dat veroorzaakt
wordt door het koelmiddel dat in de airconditioner stroomt.
De airconditioner maakt lawaai.
Bij in- of uitschakelen kan er een krakend geluid te horen zijn.
Dit wordt veroorzaakt door het inkrimpen of uitzetten van de
behuizing als gevolg van temperatuurwisselingen.
Stromend geluid tijdens bedrijf. Is te horen als het koelmiddel
van stroomrichting verandert.
In bedrijf in de droogmodus stroomt er geen lucht uit de unit om
te voorkomen dat het teveel afkoelt.
Geen luchtstroom (Binnenunit).
Circulatiesnelheid kan niet veranderd
worden.
Om koude luchtstroom te voorkomen, stroomt er in de
verwarmingsmodus pas lucht uit de unit als de lucht voldoende
opgewarmd is. Tijdens ontdooien in de verwarmingsmodus kan
de circulatie (tijdelijk) stoppen.
De luchtfilter is verstopt door stof en vuil waardoor er
onvoldoende gekoeld of verwarmd kan worden.
Controleer of de ingestelde kamertemperatuur al bereikt is.
Onvoldoende koelen/verwarming.
Controleer of de circulatiesnelheid ingesteld is op ”LO“.
Controleer of de luchtinlaat of -uitlaat van de buitenunit niet
geblokkeerd is.
Als de gewenste kamertemperatuur niet bereikt wordt doordat
de omgevingstemperatuur te laag is, zorg dan voor extra
warmtebronnen.
Het indicatielampje van de
afstandsbediening is zwak. Het lampje
brandt zwak als er signalen worden
verzonden. Het lampje gaat niet branden.
Controleer of de droge batterijen voldoende opgeladen zijn.
Gebruik droge R-03 (AAA) batterijen. Vervang de zwakke
batterijen door een droog nieuw paar.
Controleer of de polen in de juist richting liggen.
De binnenunit beslaat.
Wordt veroorzaakt door koude lucht tijdens het koelen.
Stoom uit de buitenunit.
Wordt veroorzaakt door ontdooien van de buitenunit tijdens
verwarmen.
Wanneer er tijdens bedrijf storingen optreden, of als de airconditioning uitvalt, of de afstandsbediening
niet meer werkt als gevolg van bliksemschade of storing door een radiozender, de stekker uit het
stopcontact halen en drie minuten wachten. Daarna de stekker weer in het stopcontact steken en op de
ON/OFF knop van de afstandsbediening drukken.
Probeer nooit zelf de airconditioner te repareren of uit elkaar te halen. Slecht of foutief uitgevoerde
reparaties kunnen gevaar opleveren voor de gebruiker en kunnen betekenen dat de garantie vervalt.
1
38
man_S17xx.qxd
H
06-02-2008
14:23
Pagina 39
GARANTIE VOORWAARDEN
U krijgt op de airconditioner 24 maanden garantie vanaf de aankoopdatum. Binnen deze periode worden
alle materiaal- en fabricagefouten kosteloos verholpen. Hierbij gelden de volgende regels:
1.
Alle verdere aanspreken op schadevergoeding, inclusief gevolgschade wijzen wij uitdrukkelijk af.
2.
Reparatie of vervanging van onderdelen binnen de garantietermijn leidt niet tot verlenging van de
garantie.
3.
De garantie geldt niet wanneer veranderingen zijn aangebracht, niet-originele onderdelen zijn gemonteerd of reparaties zijn verricht door derden.
4.
Onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, zoals de filter, vallen buiten de garantie.
5.
De garantie geldt uitsluitend als u de originele, gedateerde aankoopbon overlegt en als daarop geen
veranderingen zijn aangebracht.
6.
De garantie geldt niet bij schade ontstaan door handelingen die afwijken van die in de gebruiksaanwijzing of door verwaarlozing.
7.
De verzendkosten en het risico van het opsturen van de airconditioner of onderdelen daarvan, komen
altijd voor rekening van de koper.
8.
Schade, veroorzaakt door het niet gebruiken van de geschikte Zibro filters, valt buiten de garantie.
Om onnodige kosten te voorkomen, raden wij u aan eerst altijd zorgvuldig de gebruiksaanwijzing te
raadplegen. Wanneer deze geen uitkomst biedt, kunt u de airconditoner ter reparatie aanbieden bij uw
dealer.
1
39
man_S17xx.qxd
I
06-02-2008
14:23
Pagina 40
TECHNISCHE DATA
Model
S1731
S1735
S1753
DC inverter Wall mounted split
Type air-conditioner
Cooling capacity, nom (min-max)*
W
Cooling capacity, nom (min-max)*
BTU/h
EE Class*
EER*
2640 (1290-3100)
3315 (1400-3500)
5200 (1500-5300)
9000 (4400-10600) 11300 (4800-11900) 17700 (5100-18000)
A
A
C
W/W
3,62
3,76
2,81
Heating capacity, nom (min-max)*
W
3230 (1400-3600)
3670 (1930-4200)
6750 (1470-7300)
Heating capacity, nom (min-max)*
BTU/h
Heating performance
11000 (4800-12300) 12500 (6600-14300) 23000 (5000-25000)
A
A
A
W/W
3,74
4,52
3,61
L / 24h
38
48
67
Power consumption cooling, nom
kW
0.73
0.88
1.85
Power consumption heating, nom
kW
0.86
0.81
1.87
V / Hz / Ph
220 - 240 / 50 / 1
220 - 240 / 50 / 1
220 - 240 / 50 / 1
Current (nom.) cooling / heating
A
3.5/4.1
4.2/3.9
8.4/8.5
Max. Current
A
5.3
5.9
10.3
quantity / cc
m /h
9000
468/438
9000
558/588
n/a
690/630
m3
75-100
85-110
130-150
Rotary
Rotary
Rotary
3
3
3
COP*
Dehumidifying capacity ***
Power supply
Generated negative ions****
Air flow cooling/heating**
3
For rooms up to**
Compressor type
Fan speeds
Thermostatic range
ºC
16 - 30
16 - 30
16 - 30
Operating range
ºC
+1 - 43
+1 - 43
+1 - 43
Electronic remote
Electronic remote
Electronic remote
Y
Y
Y
Controls manual /mechanic /electronic
Remote control Yes / No
Photocatelytic Catechin (3 in 1)
Air filter type(s)
Refrigerant type / charge
r / gr
R410A / 850
R410A / 850
R410A / 1200
Refrigerant pipe diameter Liquid-Gas
Inch
1/4 - 3/8
1/4 - 3/8
1/4 - 3/8
Pressure suction / discharge
bar
12/41
12/41
11/41
Dimensions indoor unit (w x h x d)
mm
795 x 265 x 200
795 x 265 x 207
799 x 295 x 232
Dimensions outdoor unit (w x h x d)
mm
780 x 530 x 277
780 x 530 x 277
780 x 530 x 277
Net weight indoor unit
kg
7.5
8.5
9
Net weight outdoor unit
kg
Gross weight indoor unit
kg
29
10
30
11
34
12
Gross weight outdoor unit
kg
Sound pressure level indoor unit
dB(A)
32
25-38
33
25-43
37
27-44
Sound pressure level outdoor unit
dB(A)
42-44
42-44
49-51
Unit protection indoor
IP
IPX0
IPX0
IPX0
Unit protection outdoor
IP
IPX4
IPX4
IPX4
T3.15A / 250V
T3.15A / 250V
T3.15A / 250V
Fuse rating
*
EN 14511-2004
**
Indicatie
***
Ontvochtiging bij 32°C, 80% RH
****
Gemeten bij luchtuitstroom
1
40
man_S17xx.qxd
06-02-2008
14:23
Pagina 41
Defecte elektrische apparaten horen niet bij het huisafval. Zorg voor een
goede recycling waar mogelijk. Vraag eventueel uw gemeente of uw
lokale handelaar voor een deskundig recycling advies.
Milieu-informatie: Deze apparatuur bevat gefluoreerde broeikasgassen
zoals opgenomen in het Protocol van Kyoto. De apparatuur mag alleen
worden gerepareerd of gedemonteerd door professioneel, geschoold
personeel.
Deze apparatuur bevat koelmiddel R410A in de hoeveelheid als aangegeven in bovenstaande tabel. Laat R410A niet ontsnappen in de atmosfeer: R410A is een gefluoreerd broeikasgas met een broeikasgaseffect
(GWP) = 1975.
1
41
06-02-2008
14:23
Pagina 62
4 UNITED KINGDOM
Scott Brothers Ltd.
The Old Barn, Holly House Estate
Cranage, Middlewich, CW10 9LT UK
tel.:
+44 1606 837787
fax:
+44 1606 837757
email: sales@scottmail.co.uk
e BELGIË
PVG Belgium NV/SA
Industrielaan 55
2900 SCHOTEN
tel:
+32 3 326 39 39
fax:
+32 3 326 26 39
email: pvgbelgium@zibro.com
> ITALIA
PVG Italy SRL
Via Niccolò Copernico 5
50051 CASTELFIORENTINO (FI)
tel:
+39 571 628 500
fax:
+39 571 628 504
email: pvgitaly@zibro.com
q SCHWEIZ
PVG Schweiz AG
Salinenstrasse 63
4133 PRATTELN
+41 61 337 26 51
tel:
fax:
+41 61 337 26 78
email: pvgint@zibro.com
u NORGE
Appliance Norge AS
Vogellunden 31
1394 NESBRU
+47 667 76 200
tel:
fax:
+47 667 76 201
email: appliance@appliance-group.com
2 DEUTSCHLAND
PVG Deutschland GmbH
Siemensstrasse 31
47533 KLEVE
0800 - 9427646
tel:
fax:
+31 (0)412 648 385
email: pvgdeutschland@zibro.com
1 NEDERLAND
PVG International B.V.
P.O. Box 96
5340 AB OSS
tel:
+31 412 694 694
fax:
+31 412 622 893
email: pvgnl@zibro.com
6 DANMARK
Appliance A/S
Blovstroed Teglvaerksvej 3
DK-3450 ALLEROED
tel:
+45 70 205 701
fax:
+45 70 208 701
email: appliance@appliance-group.com
9 PORTUGAL
Gardena, Lda
Recta da Granja do Marquês
ALGUEIRÃO
2725-596 MEM MARTINS
tel:
+ 35 21 92 28 530
+ 35 21 92 28 536
fax:
email: pvgint@zibro.com
5 ESPAÑA
PVG España S.A.
Pol. Ind. San José de Valderas II
Comunidad ”La Alameda”
C/ Aurora Boreal, 19
28918 LEGANÉS (Madrid)
tel:
+34 91 611 31 13
fax:
+34 91 612 73 04
email: pvgspain@zibro.com
: POLSKA
PVG Polska Sp. z. o. o.
ul. Kościelna 110
26-800 Białobrzegi
+48 48 613 00 70
tel:
fax:
+48 48 613 00 70
email: pvgpoland@zibro.com
3 FRANCE
PVG France SARL
4, Rue Jean Sibélius
B.P. 185
76410 SOTTEVILLE SOUS LE VAL
tel:
+33 2 32 96 07 47
fax:
+33 0 820 34 64 84
email: pvgfrance@zibro.com
F I N SUOMI
Appliance Finland Oy
Piispantilankuja 6C
02240 ESPOO
tel:
+358 9 4390 030
fax:
+358 9 4390 0320
email: appliance@appliance-group.com
= SVERIGE
Appliance Sweden AB
Sjögatan 6
25225 HELSINGBORG
tel:
+46 42 287 830
fax:
+46 42 145 890
email: appliance@appliance-group.com
y SLOVENIJA
Monteko d.o.o.
Neubergerjeva 4
1000 Ljubljana
+386 (0)1 437 1273
tel:
fax:
+386 (0)1 437 1273
email: info@zibro.si
TR
TURKEY
PVG Is›tma Klima So¤utma Ltd.fiti.
Tepekule is merkezi
Anadolu Cad. No: 40 K:3 D:306
35010 BAYRAKLI/IZMIR
tel:
+ 90 232 461 51 01
fax:
+ 90 232 461 51 85
email: pvgturkey@zibro.com
avg©080206
i ÖSTERREICH
PVG Austria VertriebsgmbH
Salaberg 49
3350 HAAG
tel:
+43 7434 44867
fax:
+43 7434 44868
email:
pvgaustria@zibro.com
man_S17xx
DISTRIBUTED IN EUROPE BY PVG INTERNATIONAL B.V.
PVG Traffic
man_S17xx.qxd
Download PDF