Daewoo | DWD-FD1473 | DWD-FD1473 - Reparatii masini de spalat rufe in Bucuresti

세)생산기술팀
2011.04.13
사양확인 및 배포
Ma∫in„ de sp„lat rufe Manual de utilizare
DWD-F107’S/F127’S/FD147’S
MANUAL DE UTILIZARE
" Sistem economic de sp„lare
Datorit„ inteligen˛ei artificiale, ma∫ina de sp„lat utilizeaz„ energie ∫i o cantitate
de ap„ minim„ prin selectarea nivelului optim pentru ap„ ∫i timpul de sp„lare.
" Nivel de zgomot redus
Ma∫ina de sp„lat reduce zgomotul produs Ón timpul sp„l„rii ∫i centrifug„rii
datorit„ detect„rii cantit„˛ii de rufe.
" Sistem blocare
Sistemul de blocare este utilizat pentru a preveni ap„sarea butoanelor de c„tre
copii ∫i modificarea programelor Ón timpul utiliz„rii.
" Sp„lare cu sterilizare Nano-silver (Op˛ional)
Datorit„ stratului foarte fin de particule de argint aplicat pe p„r˛ile importante
din interior, ma∫ina de sp„lat asigur„ o sterilizare a rufelor Ón propor˛ie de
99,9% la fel ca Ón cazul fierberii rufelor.
" Sp„lare cu bule de aer (Op˛ional)
Aceasta este o tehnologie avansat„ care genereaz„ milioane de bule de aer Ón interiorul cuvei Ón timpul sp„l„rii ∫i
bulele dizolv„ complet particulele de detergent, contribuind totodat„ la Óndep„rtarea particulelor de murd„rie din
˛es„tura rufelor.
CUPRINS
Page
P√RfiI COMPONENTE ™I CARACTERISTICI.......................................................................................................2
M√SURI PRIVIND SIGURANfiA.........................................................................................................................3
INSTRUCfiIUNI DE INSTALARE .........................................................................................................................4
CONECTAREA FURTUNULUI DE ALIMENTARE ..............................................................................................5
CONECTAREA LA CIRCUITUL ELECTRIC .........................................................................................................6
MODUL DE UTILIZARE .....................................................................................................................................7
PANOUL DE CONTROL ...................................................................................................................................9
PROCEDUR√ DE SP√LARE ™I SELECTAREA PROGRAMELOR .......................................................................11
ŒNTREfiINERE ...................................................................................................................................................19
CUR√fiAREA FILTRULUI .................................................................................................................................20
ŒNDEP√RTAREA PETELOR ..............................................................................................................................21
PROBLEME ŒN FUNCfiIONARE .......................................................................................................................22
SPECIFICAfiII TEHNICE ™I DIAGRAMA CONEXIUNILOR ..............................................................................23
Stima˛i clien˛i,
V„ mul˛umim pentru achizi˛ionarea acestui produs DAEWOO.
Ma∫inile de sp„lat rufe produse de DAEWOO sunt u∫or de utilizat ∫i v„ permit s„ v„ organiza˛i mai bine
timpul. Acest manual con˛ine informa˛ii importante referitoare la utilizarea ∫i Óntre˛inerea corect„ ∫i Ón
siguran˛„ a ma∫inii de sp„lat rufe. V„ rug„m s„ citi˛i cu aten˛ie acest manual.
P√RfiI COMPONENTE ™I CARACTERISTICI
" SERIILE DWD-F107¥S/F127¥S/FD147¥S
Pe aceast„ pagin„ sunt prezentate p„r˛ile componente ∫i caracteristicile ma∫inii de sp„lat rufe.
V„ rug„m s„ v„ familiariza˛i cu acestea Ónainte de a utiliza ma∫ina de sp„lat rufe.
OBSERVAfiIE:
Este posibil ca ilustra˛iile din acest manual s„ fie u∫or diferite de modelul de ma∫in„ de sp„lat
achizi˛ionat de dumneavoastr„.
Acest manual este valabil pentru mai multe tipuri de ma∫ini de sp„lat rufe, de aceea ilustra˛iile sunt
generale. Este posibil ca modelul dumneavoastr„ s„ nu prezinte anumite caracteristici.
ALIMENTARE AP√ CALD√
(OPfiIONAL)
ALIMENTARE
AP√ RECE
FURTUN ALIMENTARE
SERTAR DETERGENT
CABLU
ALIMENTARE
PANOU DE CONTROL
U™√
FURTUN DE
EVACUARE
PICIOARE REGLABILE
CAPAC POMP√
Accesorii
Furtun alimentare
Manual
2
Capace (3 buc„˛i)
M√SURI PRIVIND SIGURANfiA
P„stra˛i acest manual de utilizare
Siguran˛a dumneavoastr„ este important„ pentru noi.
Œn scopul reducerii pericolului de incendiu, electrocutare sau accidentare, v„ rug„m s„ respecta˛i
urm„toarele m„suri de siguran˛„ Ón timpul utiliz„rii ma∫inii de sp„lat rufe.
Citi˛i toate instruc˛iunile Ónainte de a utiliza ma∫ina de sp„lat rufe
Aten˛ie!
ï Orice opera˛iune de instalare, reparare sau
Ónlocuire a unor piese de schimb trebuie
efectuat„ numai de c„tre personalul calificat
de la centrele de service autorizate.
ï Men˛ine˛i ma∫ina de sp„lat Ón condi˛ii bune.
ï Nu amplasa˛i aparatul Ón aer liber sau Ón loca˛ii
unde temperatura poate sc„dea sub 0 grade.
ï Nu instala˛i ma∫ina de sp„lat Ón locuri cu
umiditate ridicat„. V„ pute˛i electrocuta sau se
poate produce un scurtcircuit.
ï Conecta˛i corect ma∫ina de sp„lat rufe la sursa
de alimentare cu ap„, la cea de alimentare cu
energie electric„ ∫i asigura˛i o evacuare
adecvat„.
ï Nu utiliza˛i ∫i nu depozita˛i Ón apropierea
ma∫inii de ap„lat rufe lichide inflamabile
(solven˛i de cur„˛are, kerosen, benzin„ etc.).
Nu ad„uga˛i lichide inflamabile Ón apa din
ma∫ina de sp„lat. Aceste substan˛e eman„
vapori care prezint„ pericol de incendiu sau
explozie.
ï Dup„ ce a pornit ma∫ina, nu umbla˛i Ón
interiorul acesteia p‚n„ c‚nd nu se opre∫te.
ï Nu mai umbla˛i la butoanele de control.
ï Acest aparat nu este destinat pentru a fi utilizat
de c„tre copii sau persoane cu dizabilit„˛i,
dec‚t sub stricta supraveghere a unui adult.
ï Œn cazul Ón care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie Ónlocuit numai de
c„tre un tehnician calificat de la un centru de
service autorizat.
ï Œn cazul Ón care cablul de alimentare este
conectat la un prelungitor sau o priz„
portabil„, acestea trebuie pozi˛ionate astfel
Ónc‚t s„ nu vin„ Ón contact cu apa.
Responsabilit„˛ile dumneavoastr„
ï Nu combina˛i clor pentru Ón„lbire ∫i amoniac sau acid (cum ar fi o˛et sau solu˛ie pentru Óndep„rtarea
petelor de rugin„) Ón cadrul aceleia∫i sp„l„ri. Exist„ pericolul producerii de vapori toxici.
ï Scoate˛i ∫techerul cablului de alimentare din priz„ Ónainte de a verifica ma∫ina de sp„lat.
ï Nu sp„la˛i materiale care con˛in fibr„ de sticl„.
Particulele mici de fibr„ se pot lipi de ˛es„turile sp„late ulterior ∫i provoac„ irita˛ii ale pielii.
ï Nu pulveriza˛i ap„ pe panoul de control al ma∫inii de sp„lat rufe.
Pericol de incendiu sau de electrocutare.
ï Œn cazul modelului cu supap„ dubl„, dac„ ve˛i conecta numai o supap„ la alimentarea cu ap„, este
posibil s„ apar„ scurgeri de la supapa neconectat„.
ï Acest aparat trebuie conectat la o priz„ prev„zut„ cu Ómp„m‚ntare.
Pentru a evita electrocutarea, utiliza˛i o ˛eav„ metalic„ pentru conectarea Ómp„m‚nt„rii.
3
INSTRUCfiIUNI DE INSTALARE
Scoaterea ∫uruburilor de transport
1. Œnainte de a pune ma∫ina de sp„lat Ón func˛iune,
scoate˛i ∫uruburile de transport (3 buc.) ∫i
cauciucul.
ï Dac„ nu ve˛i scoate ∫uruburile, ma∫ina va
produce vibra˛ii puternice, zgomot intens ∫i
pot apare probleme Ón func˛ionare.
2. De∫uruba˛i cele 3 ∫uruburi o cheie de 10mm
sau cu o ∫urubelni˛„ Ón cruce. P„stra˛i ∫uruburile
pentru situa˛iile c‚nd ma∫ina va trebui
transportat„.
ï Dac„ transporta˛i ma∫ina, ∫uruburile trebuie
fixate la loc.
3. Acoperi˛i orificiile cu capacele furnizate.
Amplasarea ma∫inii de sp„lat rufe
ï Verifica˛i loca˛ia Ón care va fi amplasat„ ma∫ina de sp„lat. Asigura˛i-v„ c„ sunt Óndeplinite toate
condi˛iile pentru o instalare corect„.
ï Nu amplasa˛i ∫i nu depozita˛i ma∫ina de sp„lat Ón loca˛ii unde temperatura poate sc„dea sub 00 pentru
a se evita eventualele deterior„ri produse de Ónghe˛.
ï Nu a∫eza˛i ∫i nu depozita˛i pe partea superioar„ a ma∫inii produse de cur„˛are.
ï Amplasa˛i ma∫ina de sp„lat pe o suprafa˛„ orizontal„, stabil„. Œn cazul Ón care ma∫ina este a∫ezat„ pe o suprafa˛„
inadecvat„, ma∫ina va produce mult zgomot, vibra˛ii puternice ∫i pot apare
Furtun evacuare
probleme Ón func˛ionare. Dac„ ma∫ina nu este a∫ezat„ la nivel, regla˛i Ón„l˛imea
Ma∫in„
de sp„lat
picioarelor acesteia.
ï Fantele de ventila˛ie nu trebuie s„ fie blocate de covoare atunci c‚nd
aceasta este instalat„ pe un covor.
ï L„sa˛i spa˛iu Ón jurul ma∫inii de sp„lat (dreapta ∫i st‚nga: 2 cm, spate: 10 cm).
ï Œn cazul incorpor„rii aparatului Óntr-un corp de mobilier, distan˛a dintre
Cad„
partea superioar„ a ma∫inii de sp„lat ∫i blatul corpului de mobilier trebuie
Circa
s„ fie de cel pu˛in 3 mm.
4
2 cm
CONECTAREA FURTUNULUI DE ALIMENTARE
Ma∫ina de sp„lat rufe trebuie conectat„ la sursa de alimentare cu ap„ prin intermediul unui set nou de
furtunuri. Nu utiliza˛i furtunuri vechi.
Œn cazul Ón care exist„ numai o supap„ pentru alimentarea cu ap„, conecta˛i furtunul de alimentare la
robinetul de alimentare ce ap„ rece.
Ave˛i grij„ s„ nu confunda˛i robinetul de alimentare cu ap„ cald„ cu cel de alimentare cu ap„ rece.
Pentru robinet normal
1 Trage˛i de colier Ón jos pe
furtun pentru a-l separa de
adaptorul pentru robinet.
2 Sl„bi˛i cele patru ∫uruburi
pentru a fixa pe robinetul
de ap„.
3 Fixa˛i adaptorul pentru
robinet pe robinet ∫i
str‚nge˛i cele patru ∫uruburi
uniform Ón timp ce
Ómpinge˛i Ón sus adaptorul
astfel Ónc‚t man∫onul din
cauciuc s„ se fixeze pe
robinet.
BAND√
4 4. Œndep„rta˛i banda ∫i
str‚nge˛i conectorul B Ón
conectorul A.
5 Conecta˛i furtunul de
admisie la adaptorul pentru
robinet prin tragerea Ón jos
a colierului cap„tului
furtunului.
Conector B
Conector A
6 Conecta˛i adaptorul
furtunului de admisie la
robinetul de admisie prin
rotirea Ón sensul acelor de
ceasornic pentru a-l fixa.
ï Verifica˛i suprafa˛a din cauciuc
din interiorul adaptorului pentru
furtunul de admisie.
Pentru robinet cu filet
1 Conecta˛i furtunul de
admisie la robinetul pentru
ap„ prin Ónfiletare.
Conector
Furtun
Rubber
Packing
Connector
2 Conecta˛i conectorul de
admisie dac„ este nevoie.
Conector
admisie
Conector
3 Conecta˛i adaptorul
furtunului de admisie la
admisia ma∫inii de sp„lat ∫i
roti˛i pentru a-l fixa.
Rubber
Packing
Furtun
Conector
5
* Verifica˛i cauciucul
furtunului de
admisie.
CONECTAREA LA CIRCUITUL ELECTRIC
AVERTIZARE
Pericol de electrocutare
Nerespectarea acestor instruc˛iuni poate provoca moarte sau accident„ri grave.
ï Acest aparat trebuie conectat la o priz„ cu
Ómp„m‚ntare.
ï Dac„ ∫techerul nu poate fi introdus Ón priz„,
lua˛i leg„tura cu un electrician calificat pentru a
v„ instala o priz„ corespunz„toare.
ï Nu realiza˛i Ómp„m‚ntarea la o ˛eav„ de gaze.
ï Nu schimba˛i ∫techerul cablului de alimentare.
ï Solicita˛i sfatul unui electrician pentru a fi siguri
c„ Ómp„m‚ntarea este corect„.
Metoda recomandat„ pentru realizarea Ómp„m‚nt„rii
Pentru siguran˛a dumneavoastr„, aceast„ ma∫in„ de sp„lat trebuie conectat„ la o
priz„ prev„zut„ cu Ómp„m‚ntare. Ma∫ina este prev„zut„ cu un cablu de alimentare
(A) care are un ∫techer pentru Ómp„m‚ntare (B). Pentru a minimiza pericolul de
electrocutare, ∫techerul trebuie conectat la o priz„ prev„zut„ cu Ómp„m‚ntare (C).
Œn cazul Ón care ∫techerul nu se potrive∫te la priz„, lua˛i leg„tura cu un electrician
calificat pentru a v„ instala o priz„ adecvat„.
C
B
A
Sistemul de evacuare
ï Nu uita˛i s„ instala˛i futunul de evacuare Ónainte de a utiliza ma∫ina de sp„lat rufe.
ï Desface˛i ambalajul, Ón interiorul cuvei ve˛i g„si furtunul de evacuare.
ï Conecta˛i furtunul de evacuare la orificiul de evacuare Ón partea din spatele ma∫inii de sp„lat.
ï Partea de sus a cuvei trebuie s„ fie la o Ón„l˛ime de min. 60 cm ∫i nu mai mare de 100 cm.
Chiuvet„
min. 60 cm
max. 100 cm
Suport
furtun
Cordon
ca. 105 cm
max. 100 cm
min. 60cm
max. 100 cm
min. 60cm
ï Dac„ furtunul de evacuare este instalat la cad„ (chiuvet„), trebuie bine prins cu un cordon.
ï Fixarea corespunz„toare a furtunului de evacuare va proteja pardoseala de avarii ce pot apare ca
urmare a eventualelor scurgeri de ap„.
ï Dac„ furtunul de evacuare este prea lung, nu Ól Ómpinge˛i Ón ma∫ina de sp„lat, deoarece se va produce
un zgomot ciudat.
A∫ezarea la nivel
1 Dac„ ma∫ina de sp„lat este instalat„
pe o pardoseal„ nepotrivit„, se pot
produce zgomote, vibra˛ii ∫i pot
apare defec˛iuni.
6
2 A∫eza˛i ma∫ina la nivel prin reglarea picioarelor.
ï Verifica˛i dac„ exist„ spa˛iu Óntre cele patru
picioare reglabile ∫i podea.
ï A∫eza˛i ma∫ina la nivel prin rotirea picioarelor
reglabile.
ï Dup„ reglare, roti˛i ∫aibele de fixare ∫i str‚nge˛ile pentru a fi siguri c„ se men˛ine reglajul.
™aib„ de
fixare
Picior reglabil
3 Verifica˛i ca ma∫ina s„ nu se balanseze, atunci c‚nd ap„sa˛i pe
col˛urile de pe blatul superior al acesteia.
OBSERVAfiIE
Ma∫ina nu trebuie s„ se mai mi∫te ∫i cele patru picioare ale
acesteia trebuie s„ stea bine pe pardoseal„.
UTILIZAREA MA™INII DE SP√LAT
Pentru a ob˛ine cele mai bune rezultate la sp„lare, trebuie s„ utiliza˛i corect ma∫ina de sp„lat.
Œn acest capitol sunt oferite informa˛ii importante pentru utilizare.
Preg„tirea rufelor pentru sp„lare
ï Œnchide˛i fermoarele, capsele ∫i copcile, pentru
a evita prinderea rufelor Óntre ele. Scoate˛i acele
de siguran˛„, cataramele ∫i alte obiecte greoaie,
pentru a evita zg‚rierea interiorului cuvei.
ï Goli˛i buzunarele ∫i Óntoarce˛i-le pe dos.
ï Œntoarce˛i rufele din materiale sintetice pe dos.
ï Lega˛i cordoanele, pentru a se evita Óncurcarea
acestora.
ï Trata˛i petele (vezi ÑŒndep„rtarea petelorî).
7
Sortarea rufelor
ï Separa˛i rufele cu grad mare de murd„rire de cele cu grad redus de murd„rire, chiar dac„ Ón mod
normal pot fi sp„late Ómpreun„.
ï Separa˛i rufele de albe de cele colorate.
Grad de murd„rire (mare, normal, redus)
Culori (alb, deschis, Ónchis)
Scame ( care produc scame, care colecteaz„)
Separa˛i rufele Ón func˛ie de gradul de murd„rire
Separa˛i rufele albe de cele colorate.
Separa˛i rufele care produc scame de cele care
colecteaz„ scame.
Œnc„rcarea rufelor Ón cuv„
ï R„sfira˛i rufele Ón cuv„. Astfel, se vor mi∫ca mai
u∫or ∫i se vor sp„la mai bine.
ï Œnc„rca˛i bine cuva ∫i selecta˛i setarea corect„
pentru greutatea Ónc„rc„turii.
SupraÓnc„rcarea cuvei ∫i selectarea unei set„ri
prea reduse pentru Ónc„rc„tur„ poate duce la:
- Rezultate nesatisf„c„toare de sp„lare
- ™ifonare puternic„
- Multe scame
- Uzarea ˛es„turilor
ï Amesteca˛i de fiecare dat„ rufe voluminoase cu
rufe mai mici. Astfel, se men˛ine mai bine
echilibrul cuvei. Dac„ nu este echilibrat„ cuva,
ma∫ina va produce mult zgomot Ón timpul
centrifug„rii.
ï Reduce˛i durata programului de sp„lare dac„
greutatea Ónc„rc„turii este mai mic„.
ï Utiliza˛i o setare pentru Ónc„rc„turi pentru a
reduce ∫ifonarea ˛es„turilor sintetice ∫i a rufelor
cu pliuri. Aceste articole au nevoie de mai mult
spa˛iu pentru a se mi∫ca mai bine (prosoape,
jeans).
Ad„ugarea detergentului
1 Sertar pentru detergent
2 Ad„ugarea balsamului
ï Dac„ dori˛i, pute˛i s„ ad„uga˛i balsam de
rufe.
ï Turna˛i cantitatea de lichid recomandat„ de
produc„tor pe ambalaj.
ï Nu dep„∫i˛i limita maxim„.
Œn caz de supraumplere, balsamul va curge
pe rufe ∫i le poate p„ta.
ï Nu deschide˛i sertarul pentru detergent Ón
timpul aliment„rii ma∫inii cu ap„.
ï Nu turna˛i balsamul direct pe rufe.
Presp„lare
Sp„lare principal„
Balsam
ï V„ rug„m s„ utiliza˛i numai detergent pudr„ pentru ma∫inile de sp„lat cu Ónc„rcare frontal„.
ï V„ rug„m s„ utiliza˛i o cantitate corect„ de detergent, Ón func˛ie de recomand„rile produc„torului.
ï Œn cazul utiliz„rii unei cantit„˛i mai mari de detergent, exist„ riscul producerii de spum„ iar
rezultatele de sp„lare ∫i cl„tire nu vor fi satisf„c„toare.
Performan˛ele la sp„lare ∫i cl„tire vor fi reduse.
8
PANOUL DE CONTROL
" SERIILE DWD-F107¥S/F127¥S/FD147¥S
Ap„sa˛i butonul pentru a porni sau pentru a opri ma∫ina de sp„lat.
Func˛ionarea ∫i oprirea temporar„ sunt repetate atunci c‚nd este ap„sat.
Atunci c‚nd dori˛i s„ modifica˛i programul:
Ap„sa˛i butonul ÑStart / Pauz„î → Selecta˛i programul pe care dori˛i s„ Ól schimba˛i → Ap„sa˛i din nou butonul
ÑStart / Pauz„î.
Pute˛i selecta programul dorit iar fiecare indicator va fi aprins atunci c‚nd este selectat programul respectiv.
Pentru mai multe informa˛ii, vezi paginile 13 ñ 20.
Pute˛i ajusta temperatura apei Ón func˛ie de tipul rufelor.
Atunci c‚nd este ap„sat acest buton, temperatura apei va fi selectat„ astfel:
Cold (ap„ rece) → 30∞C → 40∞C → 60∞C → 95∞C.
Prin ap„sarea butonului de centrifugare, poate fi selectat„ viteza de centrifugare.
Rinse Hold (Oprire cl„tire) Se selecteaz„ prin ap„sarea repetat„ a acestui buton. Rufele r„m‚n Ón ap„ dup„ ce
sunt cl„tite, f„r„ s„ fie centrifugate.
Pentru a trece la evacuarea apei sau centrifugare, ap„sa˛i butonul ÑSpinî.
Doar centrifugare
Dac„ dori˛i s„ selecta˛i numai centrifugare (vezi pagina 20)
Crease Care (Anti-∫ifonare) Ap„sa˛i acest buton pentru a selecta op˛iunea anti-∫ifonare Ón timpul centrifug„rii.
Rinse + (Cl„tire+)
Utiliza˛i pentru ad„ugarea unei etape suplimentare de cl„tire
Dac„ este selectat„ aceast„ op˛iune, durata etapei de cl„tire va fi mai lung„ ∫i se va
utiliza o cantitate mai mare de ap„.
Pre-Wash (Presp„lare)
Se realizeaz„ o sp„lare ∫i o centrifugare Ónaintea sp„l„rii principale.
Aceast„ op˛iune este eficient„ dac„ rufele sunt foarte murdare.
Presp„larea este disponibil„ pentru programele Bumbac ∫i Sintetice.
Water + (Ap„+)
Dac„ dori˛i s„ utiliza˛i o cantitate mai mare de ap„, ap„sa˛i acest buton.
Prin selectarea acestei op˛iuni, cantitatea de ap„ utilizat„ la cl„tire va fi mai mare.
Aceast„ op˛iune este disponibil„ pentru toate programele.
Toate programele au durat„ de sp„lare pre-setat„, Óns„ prin selectarea op˛iunii ÑTime Saveî, durata va fi
mic∫orat„ cu 10 minute.
De fiecare dat„ c‚nd ap„sa˛i acest buton, se aprinde ∫i se stinge pictograma pentru ceas. Dac„ pictograma este
aprins„, func˛ia este activat„. Aceast„ func˛ie este disponibil„ pentru programele Bumbac, Eco ∫i Sintetice.
Pute˛i utiliza pentru a seta timpul pentru pornirea Ónt‚rziat„.
Utiliza˛i func˛ia de blocare a comenzilor dac„ dori˛i s„ preveni˛i utilizarea aparatului de c„tre copii. Œn timpul
utiliz„rii ma˛inii de sp„lat rufe, ap„sa˛i simultan butoanele ÑTime Saveî ∫i ÑTime Delayî. Dac„ este activat„
aceast„ func˛ie, nu r„spunde la comenzi dec‚t butonul principal. Dac„ ap„sa˛i din nou simultan butoanele
ÑTime Saveî ∫i ÑTime Delayî func˛ia de blocare a comenzilor va fi dezactivat„. Pentru a alege un alt program,
atunci c‚nd func˛ia de blocare a comenzilor este activat„, proceda˛i astfel:
1. Ap„sa˛i din nou simultan butoanele ÑTime Saveî ∫i ÑTime Delayî.
2. Ap„sa˛i butonul Start/Pauz„.
3. Selecta˛i programul dorit ∫i ap„sa˛i din nou
Schimba˛i
cu
butonul Start/Pauz„.
programul
* Func˛ia de blocare a comenzilor este
dorit
dezactivat„ atunci c‚nd se opre∫te
alimentarea cu energie electric„.
9
PROCEDUR√ DE SP√LARE ™I SELECTAREA PROGRAMELOR
1. PROGRAMUL PENTRU BUMBAC ESTE SELECTAT AUTOMAT
ï Ap„sa˛i butonul Power pentru pornire.
ï Ap„sa˛i butonul Start / Pauz„.
ï Condi˛ii ini˛iale
- Program: Bumbac
- Sp„lare: Sp„lare principal„
- Cl„tire: 3 ori
- Centrifugare: 800 rpm
- Temperatura apei: 40∞C
2. SELECTARE MANUAL√
ï Ap„sa˛i butonul Power pentru pornire.
ï Selecta˛i op˛iunile dorite prin rotirea butonului pentru selectarea programului ∫i ap„sarea fiec„rui buton.
ï Ap„sa˛i butonul Start / Pauz„.
3. PROGRAMARE SP√LARE
ï Pute˛i programa o sp„lare pentru o perioad„ de 2 p‚n„ la 12 ore.
Exemplu: Pentru a realiza o programare astfel Ónc‚t sp„larea s„ se Óncheie Ón 8 ore.
ï Procedura pentru ap„sarea butonului.
Selecta˛i
programul sau
manual
seta˛i la 8
* La fiecare ap„sare a butonului, se m„re∫te timpul cu o or„.
ï Programarea a fost realizat„.
ï Dac„ dori˛i s„ verifica˛i programul selectat, ap„sa˛i din nou butonul ÑStart / Pauz„î.
ï Preg„ti˛i programul Ónainte de a seta op˛iunea ÑPornire Ónt‚rziat„î.
- Deschide˛i robinetul.
- Introduce˛i rufele ∫i Ónchide˛i u∫a.
- Introduce˛i detergentul ∫i balsamul Ón compartimentul pentru detergent.
ï Pentru a anula op˛iunea de pornire Ónt‚rziat„, ap„sa˛i butonul Power.
10
4. FUNCfiII
Programe recomandate, Ón func˛ie de tipul de ˛es„tur„.
Œnc„rcare
maxim„
Program
Tip ˛es„tur„
Temp.
Op˛iuni
Bumbac
Verifica˛i dac„ pot fi sp„late Ón
ma∫ina de sp„lat rufe (bumbac
albe, in, prosoape ∫i cearceafuri).
60∞C
(95∞C)
Presp„lare
Cl„tire+
Anti-∫ifonare
Ap„+
Vezi pl„cu˛a cu
date tehnice
40∞C
(Rece, 30∞C,
60∞C)
Presp„lare
Cl„tire+
Anti-∫ifonare
Ap„+
Vezi pl„cu˛a cu
date tehnice
60∞C
Cl„tire+
Anti-∫ifonare
Ap„+
Vezi pl„cu˛a cu
date tehnice
Poliamide, Acrilice, Poliester.
40∞C
(Rece, 30∞C,
60∞C)
Presp„lare
Cl„tire+
Anti-∫ifonare
Ap„+
Mai pu˛in de
1,5 kg
Rufe culori rezistente ∫i cu grad
redus de murd„rie ∫i rufe sub˛iri.
Rece
(30∞C, 40∞C)
Cl„tire+
Anti-∫ifonare
Ap„+
Mai pu˛in de
1,5 kg
Articole din l‚n„ care pot fi sp„late
Ón ma∫ina de sp„lat rufe.
Rece
Cl„tire+
Anti-∫ifonare
Ap„+
Mai pu˛in de
1 kg
Rufe delicate ∫i din l‚n„, care
necesit„ de obicei sp„lare
manual„.
Rece
(30∞C)
Cl„tire+
Anti-∫ifonare
Ap„+
Mai pu˛in de
1 kg
30∞C
(Rece, 40∞C)
Cl„tire+
Anti-∫ifonare
Ap„+
Mai pu˛in de
1 kg
Culori rezistente (c„m„∫i, pijamale)
∫i rufe din bumbac cu grad redus
de murd„rie (lenjerie intim„).
Eco
Sintetice
Articole sportive
L‚n„
Sp„lare manual„
Rapid 30
Rufe din acela∫i tip de ˛es„tur„ ca
bumbacul.
Rufe colorate cu un grad redus de
murd„rie.
ï Presp„lare: Dac„ rufele sunt foarte murdare, este recomandat programul Ñpresp„lareî.
Presp„larea este disponibil„ pentru programele Bumbac ∫i Sintetice.
ï Cl„tire +: Utilizat pentru a introduce o cl„tire suplimentar„ ce ajut„ la Óndep„rtarea urmelor de detergent.
ï Eco: Prin selectarea func˛iei Eco, temperatura apei este redus„ ∫i durata programului de sp„lare este m„rit„. Astfel,
consumul de energie este redus prin faptul c„ apa nu mai este at‚t de mult Ónc„lzit„.
ï Ap„ +: Dac„ dori˛i s„ utiliza˛i o cantitate mai mare de ap„, ap„sa˛i acest buton. Prin selectarea acestei op˛iuni, Ón
cadrul etapei de cl„tire este utilizat„ o cantitate mai mare de ap„. Aceast„ op˛iune este disponibil„ pentru toate
programele.
11
* PROGRAM BUMBAC
1
Introduce˛i rufele Ón cuv„ ∫i detergentul ∫i balsamul Ón sertarul pentru detergent.
Œnchide˛i u∫a cuvei.
ï Introduce˛i detergent Ón compartimentul pentru sp„larea principal„ ∫i cel pentru
presp„lare.
Balsamul nu trebuie s„ dep„∫easc„ nivelul ÑMAXî.
ï Introduce˛i detergent Ón sertarul pentru presp„lare doar dac„ dori˛i presp„lare.
ï Atunci c‚nd dori˛i s„ utiliza˛i Ón„lbitor, ad„uga˛i-l Ón compartimentul pentru sp„larea
principal„ Ómpreun„ cu detergentul.
2
Ap„sa˛i butonul Power.
ï Led-ul va ar„ta doar semnalul Ñ---î ∫i toate indicatoarele programelor se vor aprinde.
3
Selecta˛i programul ÑCottonî (Bumbac) cu ajutorul butonului pentru selectarea programului.
ï Dac„ ap„sa˛i butonul ÑStart/Pauz„î dup„ ce ap„sa˛i butonul Power f„r„ a selecta
programul, programul ÑBumbacî este selectat ca program ini˛ial.
ï Sunt selectate automat op˛iunile temperatur„ ap„ Ñ40∞Cî, vitez„ centrifugare Ñ800î rpm ∫i
3 cl„tiri.
ï Dac„ dori˛i s„ modifica˛i temperatura apei, viteza de centrifugare sau s„ ad„uga˛i op˛iuni
de sp„lare (Presp„lare, Cl„tire +, Anti-∫ifonare, Ap„ +) ap„sa˛i butoanele corespunz„toare.
4
Ap„sa˛i butonul ÑStart/Pauz„î.
ï Ma∫ina va func˛iona cu u∫a blocat„ ∫i va Óncepe alimentare cu ap„ dup„ ce a detectat
automat cantitatea de rufe.
OBSERVAfiIE
ï Dac„ dori˛i s„ modifica˛i set„rile programului Ón timpul utiliz„rii, ap„sa˛i butonul ÑStart / Pauz„î pentru a Óntrerupe
utilizarea ∫i modifica˛i programul dorit prin ap„sarea butonului corespunz„tor.
ï Temperatura apei ÑReceî, Ñ30î∞C, Ñ40î∞C, Ñ60î∞C ∫i Ñ95î∞C poate fi selectat„ Ón programul Bumbac.
ï Op˛iunile ÑPresp„lareî, ÑCl„tire +î, ÑAnti-∫ifonareî ∫i ÑAp„ +î pot fi selectate pentru programul Bumbac.
ATENfiIE
ï Dac„ selecta˛i temperatura apei Ñ95î∞C, va fi alimentat„ pu˛in„ ap„ rece Ónainte de evacuarea apei de la sp„larea
principal„. Acest lucru protejeaz„ utilizatorul de leziuni sau arsuri prin reducerea temperaturii apei Ón locul
evacu„rii. Acest lucru nu reprezint„ o defec˛iune.
(Ave˛i grij„ atunci c‚nd evacua˛i apa, deoarece poate fi fierbinte dac„ nu este redus„ temperatura).
12
* PROGRAM ECO
1
Introduce˛i rufele Ón cuv„ ∫i detergentul ∫i balsamul Ón sertarul pentru detergent.
Œnchide˛i u∫a cuvei.
ï Introduce˛i detergent Ón compartimentul pentru sp„larea principal„. Balsamul nu trebuie s„
dep„∫easc„ nivelul ÑMAXî.
ï Atunci c‚nd dori˛i s„ utiliza˛i Ón„lbitor, ad„uga˛i-l Ón compartimentul pentru sp„larea
principal„ Ómpreun„ cu detergentul.
2
Ap„sa˛i butonul Power.
ï Led-ul va ar„ta doar semnalul Ñ---î ∫i toate indicatoarele programelor se vor aprinde.
3
Selecta˛i programul ÑEcoî cu ajutorul butonului pentru selectarea programului.
ï Op˛iunile pentru temperatura apei Ñ60î∞C, viteza de centrifugare Ñ800î rpm ∫i 3 cl„tiri
sunt selectate automat.
ï Dac„ dori˛i s„ modifica˛i viteza de centrifugare sau s„ ad„uga˛i op˛iuni de sp„lare (Cl„tire
+, Anti-∫ifonare, Ap„ +) ap„sa˛i butoanele corespunz„toare.
4
Ap„sa˛i butonul ÑStart/Pauz„î.
ï Ma∫ina va func˛iona cu u∫a blocat„ ∫i va Óncepe alimentare cu ap„ dup„ ce a detectat
automat cantitatea de rufe.
OBSERVAfiIE
ï Dac„ dori˛i s„ modifica˛i set„rile programului Ón timpul utiliz„rii, ap„sa˛i butonul ÑStart / Pauz„î pentru a Óntrerupe
utilizarea ∫i modifica˛i programul dorit prin ap„sarea butonului corespunz„tor.
ï Poate fi selectat„ numai temperatura de Ñ60î∞C pentru ap„ Ón cadrul programului Eco.
ï Numai op˛iunile ÑCl„tire +î, ÑAnti-∫ifonareî ∫i ÑAp„ +î pot fi selectate pentru programul Eco.
13
* PROGRAM SINTETICE
1
Introduce˛i rufele Ón cuv„ ∫i detergentul ∫i balsamul Ón sertarul pentru detergent.
Œnchide˛i u∫a cuvei.
ï Introduce˛i detergent Ón compartimentul pentru sp„larea principal„ ∫i cel pentru
presp„lare. Balsamul nu trebuie s„ dep„∫easc„ nivelul ÑMAXî.
ï Introduce˛i detergent Ón sertarul pentru presp„lare doar dac„ dori˛i presp„lare.
ï Atunci c‚nd dori˛i s„ utiliza˛i Ón„lbitor, ad„uga˛i-l Ón compartimentul pentru sp„larea
principal„ Ómpreun„ cu detergentul.
2
Ap„sa˛i butonul Power.
ï Led-ul va ar„ta doar semnalul Ñ---î ∫i toate indicatoarele programelor se vor aprinde.
3
Selecta˛i programul ÑSinteticeî cu ajutorul butonului pentru selectarea programului.
ï Sunt selectate automat op˛iunile temperatur„ ap„ Ñ40∞Cî, vitez„ centrifugare Ñ800î rpm ∫i
3 cl„tiri.
ï Dac„ dori˛i s„ modifica˛i temperatura apei, viteza de centrifugare sau s„ ad„uga˛i op˛iuni
de sp„lare (Presp„lare, Cl„tire +, Anti-∫ifonare, Ap„ +) ap„sa˛i butoanele corespunz„toare.
4
Ap„sa˛i butonul ÑStart/Pauz„î.
ï Ma∫ina va func˛iona cu u∫a blocat„ ∫i va Óncepe alimentare cu ap„ dup„ ce a detectat
automat cantitatea de rufe.
Observa˛ie
ï Dac„ dori˛i s„ modifica˛i set„rile programului Ón timpul utiliz„rii, ap„sa˛i butonul ÑStart / Pauz„î pentru a Óntrerupe
utilizarea ∫i modifica˛i programul dorit prin ap„sarea butonului corespunz„tor.
ï Temperatura apei ÑReceî, Ñ30î∞C, Ñ40î∞C ∫i Ñ60î∞C poate fi selectat„ Ón programul Sintetice.
ï Nu poate fi selectat„ viteza de centrifugare de 1400rpm pentru programul Sintetice (DWD-FD147¥S)
ï Op˛iunile ÑPresp„lareî, ÑCl„tire +î, ÑAnti-∫ifonareî ∫i ÑAp„ +î pot fi selectate Ón programul Sintetice.
ï Cantitatea de rufe pentru programul Sintetice este de maxim 1,5 kg.
14
* PROGRAM ARTICOLE SPORTIVE
1
Introduce˛i rufele Ón cuv„ ∫i detergentul ∫i balsamul Ón sertarul pentru detergent.
Œnchide˛i u∫a cuvei.
ï Introduce˛i detergent Ón compartimentul pentru sp„larea principal„. Balsamul nu trebuie s„
dep„∫easc„ nivelul ÑMAXî.
ï Atunci c‚nd dori˛i s„ utiliza˛i Ón„lbitor, ad„uga˛i-l Ón compartimentul pentru sp„larea
principal„ Ómpreun„ cu detergentul.
2
Ap„sa˛i butonul Power.
ï Led-ul va ar„ta doar semnalul Ñ---î ∫i toate indicatoarele programelor se vor aprinde.
3
Selecta˛i programul ÑSports Wearî (Articole sportive) cu ajutorul butonului pentru selectarea
programului.
ï Sunt selectate automat op˛iunile temperatur„ ap„ ÑReceî, viteza de centrifugare Ñ800î rpm
∫i 2 cl„tiri.
ï Dac„ dori˛i s„ modifica˛i viteza de centrifugare sau s„ ad„uga˛i op˛iuni de sp„lare
(Cl„tire+, Anti-∫ifonare, Ap„+) ap„sa˛i butoanele corespunz„toare.
4
Ap„sa˛i butonul ÑStart/Pauz„î.
ï Ma∫ina va func˛iona cu u∫a blocat„ ∫i va Óncepe alimentare cu ap„ dup„ ce a detectat
automat cantitatea de rufe.
OBSERVAfiIE
ï Dac„ dori˛i s„ modifica˛i set„rile programului Ón timpul utiliz„rii, ap„sa˛i butonul ÑStart / Pauz„î pentru a Óntrerupe
utilizarea ∫i modifica˛i programul dorit prin ap„sarea butonului corespunz„tor.
ï Temperaturile apei ÑReceî, Ñ30î∞C, ∫i Ñ40î∞C pot fi selectate Ón programul Articole sportive.
ï Viteza maxim„ de centrifugare care poate fi selectat„ pentru programul Articole sportive este de 1000 rpm.
ï Numai op˛iunile ÑCl„tire +î, ÑAnti-∫ifonareî ∫i ÑAp„ +î pot fi selectate Ón programul Articole sportive.
15
* PROGRAM L¬N√
1
Introduce˛i rufele Ón cuv„ ∫i detergentul ∫i balsamul Ón sertarul pentru detergent.
Œnchide˛i cuvei.
ï Introduce˛i detergent Ón compartimentul pentru sp„larea principal„. Balsamul nu trebuie s„
dep„∫easc„ nivelul ÑMAXî.
ï Atunci c‚nd dori˛i s„ utiliza˛i Ón„lbitor, ad„uga˛i-l Ón compartimentul pentru sp„larea
principal„ Ómpreun„ cu detergentul.
2
Ap„sa˛i butonul Power.
ï Led-ul va ar„ta doar semnalul Ñ---î ∫i toate indicatoarele programelor se vor aprinde.
3
4
Selecta˛i programul ÑWoolî (L‚n„) cu ajutorul butonului pentru selectarea programului.
ï Op˛iunile temperatur„ ap„ ÑReceî, vitez„ centrifugare Ñ400î rpm ∫i 2 cl„tiri sunt selectate
automat.
ï Dac„ dori˛i s„ modifica˛i viteza de centrifugare sau s„ ad„uga˛i op˛iuni de sp„lare (Cl„tire
+, Anti-∫ifonare, Ap„ +) ap„sa˛i butoanele corespunz„toare.
Ap„sa˛i butonul ÑStart/Pauz„î.
ï Ma∫ina va func˛iona cu u∫a blocat„ ∫i va Óncepe alimentare cu ap„ dup„ ce a detectat
automat cantitatea de rufe.
OBSERVAfiIE
ï Dac„ dori˛i s„ modifica˛i set„rile programului Ón timpul utiliz„rii, ap„sa˛i butonul ÑStart / Pauz„î pentru a Óntrerupe
utilizarea ∫i modifica˛i programul dorit prin ap„sarea butonului corespunz„tor.
ï Pentru temperatura apei se poate selecta numai ÑReceî Ón programul L‚n„.
ï Viteza maxim„ de centrifugare care poate fi selectat„ pentru programul L‚n„ este de 1000 rpm., pentru a nu se
distruge ˛es„tura.
ï Numai op˛iunile ÑCl„tire +î, ÑAnti-∫ifonareî ∫i ÑAp„ +î pot fi selectate Ón programul L‚n„.
ï Cantitatea de rufe pentru programul L‚n„ este de maxim 1 kg.
ï Utiliza˛i numai detergent special pentru l‚n„.
(Trebuie s„ ave˛i Ón vedere faptul c„ detergentul special pentru l‚n„ produce multe bule, de aceea v„
recomand„m s„ utiliza˛i o cantitate corect„).
16
* PROGRAM SP√LARE MANUAL√
1
Introduce˛i rufele Ón cuv„ ∫i detergentul ∫i balsamul Ón sertarul pentru detergent.
Œnchide˛i u∫a cuvei.
ï Introduce˛i detergent Ón compartimentul pentru sp„larea principal„. Balsamul nu trebuie s„
dep„∫easc„ nivelul ÑMAXî.
ï Atunci c‚nd dori˛i s„ utiliza˛i Ón„lbitor, ad„uga˛i-l Ón compartimentul pentru sp„larea
principal„ Ómpreun„ cu detergentul.
2
Ap„sa˛i butonul Power.
ï Led-ul va ar„ta doar semnalul Ñ---î ∫i toate indicatoarele programelor se vor aprinde.
3
Selecta˛i programul ÑHand Washî (Sp„lare manual„) cu ajutorul butonului pentru selectarea
programului.
ï Op˛iunile temperatur„ ap„ ÑReceî, vitez„ centrifugare Ñ400î rpm ∫i 3 cl„tiri sunt selectate
automat.
ï Dac„ dori˛i s„ modifica˛i viteza de centrifugare sau s„ ad„uga˛i op˛iuni de sp„lare (Cl„tire
+, Anti-∫ifonare, Ap„ +) ap„sa˛i butoanele corespunz„toare.
4
Ap„sa˛i butonul ÑStart/Pauz„î.
ï Ma∫ina va func˛iona cu u∫a blocat„ ∫i va Óncepe alimentare cu ap„ dup„ ce a detectat
automat cantitatea de rufe.
OBSERVAfiIE
* Dac„ dori˛i s„ modifica˛i set„rile programului Ón timpul utiliz„rii, ap„sa˛i butonul ÑStart / Pauz„î pentru a Óntrerupe
utilizarea ∫i modifica˛i programul dorit prin ap„sarea butonului corespunz„tor.
* Pentru temperatura apei se poate selecta numai ÑReceî ∫i Ñ30î∞C Ón programul Sp„lare manual„.
* Viteza maxim„ de centrifugare care poate fi selectat„ pentru programul Sp„lare manual„ este de 1000 rpm.,
pentru a nu se distruge ˛es„tura.
* Numai op˛iunile ÑCl„tire +î, ÑAnti-∫ifonareî ∫i ÑAp„ +î pot fi selectate Ón programul Sp„lare manual„.
* Utiliza˛i acest program pentru rufele care poart„ pe etichet„ simbolul pentru sp„lare manual„.
* Cantitatea de rufe pentru programul Sp„lare manual„ este de maxim 1 kg.
17
* PROGRAM RAPID 30
1
Introduce˛i rufele Ón cuv„ ∫i detergentul ∫i balsamul Ón sertarul pentru detergent.
Œnchide˛i u∫a cuvei.
ï Introduce˛i detergent Ón compartimentul pentru sp„larea principal„. Balsamul nu trebuie s„
dep„∫easc„ nivelul ÑMAXî.
ï Atunci c‚nd dori˛i s„ utiliza˛i Ón„lbitor, ad„uga˛i-l Ón compartimentul pentru sp„larea
principal„ Ómpreun„ cu detergentul.
2
Ap„sa˛i butonul Power.
ï Led-ul va ar„ta doar semnalul Ñ---î ∫i toate indicatoarele programelor se vor aprinde.
3
4
Selecta˛i programul ÑRapidî cu ajutorul butonului pentru selectarea programului.
ï Op˛iunile pentru temperatura apei Ñ30î∞C , viteza de centrifugare Ñ800î rpm ∫i 2 cl„tiri
sunt selectate automat.
ï Dac„ dori˛i s„ modifica˛i viteza de centrifugare sau s„ ad„uga˛i op˛iuni de sp„lare (Cl„tire
+, Anti-∫ifonare, Ap„ +) ap„sa˛i butoanele corespunz„toare.
Ap„sa˛i butonul ÑStart/Pauz„î.
ï Ma∫ina va func˛iona cu u∫a blocat„ ∫i va Óncepe alimentare cu ap„ dup„ ce a detectat
automat cantitatea de rufe.
OBSERVAfiIE
ï Dac„ dori˛i s„ modifica˛i set„rile programului Ón timpul utiliz„rii, ap„sa˛i butonul ÑStart / Pauz„î pentru a Óntrerupe
utilizarea ∫i modifica˛i programul dorit prin ap„sarea butonului corespunz„tor.
ï Pentru temperatura apei se poate selecta numai ÑReceî, Ñ30î∞C ∫i Ñ40î∞C Ón programul Rapid 30.
ï Numai op˛iunile ÑCl„tire +î, ÑAnti-∫ifonareî ∫i ÑAp„ +î pot fi selectate Ón programul Rapid 30.
ï Cantitatea de rufe pentru programul Rapid 30 este de maxim 1 kg.
* DOAR CENTRIFUGARE
1
Introduce˛i rufele Ón cuv„ ∫i Ónchide˛i u∫a.
2
Ap„sa˛i butonul Power.
ï Led-ul va ar„ta doar semnalul Ñ- --î.
3
Selecta˛i programul de centrifugare prin ap„sarea butonului
ÑSpinî.
4
Ap„sa˛i butonul ÑStart/Pauz„î.
ï Ma∫ina va Óncepe s„ func˛ioneze ∫i u∫a cuvei va fi blocat„.
DWDF107¥S
18
DWDF127¥S
DWDFD147¥S
ŒNTREfiINERE
Prin Óntre˛inerea corespunz„toare a ma∫inii de sp„lat rufe ve˛i asigura prelungirea duratei de utilizare a
acesteia. Œn acest capitol sunt oferite explica˛ii cu privire la Óntre˛inerea corect„ a ma∫inii de sp„lat rufe.
Cur„˛area ma∫inii de sp„lat rufe
Exterior
Interior
™terge˛i urmele de detergent, de clor sau alte
produse de cur„˛are cu o lavet„ moale ∫i u∫or
umed„.
™terge˛i periodic exteriorul ma∫inii de sp„lat
pentru a Ói men˛ine un aspect Óngrijit.
Cur„˛a˛i cuva cu un amestec de 250ml de clor ∫i
500ml de detergent.
Realiza˛i un program complet de sp„lare.
Repeta˛i procedura dac„ este necesar.
Nu introduce˛i obiecte ascu˛ite sau metalice Ón ma∫ina de sp„lat
rufe, deoarece acestea pot deteriora stratul de finisaj al cuvei.
Verifica˛i Ónainte de sp„lare ca Ón buzunare s„ nu existe ace,
agrafe, monede, ∫uruburi, ∫aibe etc.
Depozitare pe timp de iarn„ sau transport
Instala˛i ∫i depozita˛i ma∫ina de sp„lat Ón loca˛ii ferite de Ónghe˛. Este posibil ca pe furtunuri s„ mai
r„m‚n„ ap„, de aceea ma∫ina se poate deteriora din cauza Ónghe˛ului.
Dac„ depozita˛i sau deplasa˛i ma∫ina de sp„lat pe timpul iernii, proceda˛i astfel:
Preg„tire
Pentru utilizare din nou
ï Opri˛i robinetul de alimentare cu ap„.
ï Deconecta˛i furtunurile de alimentare evacua˛i
apa de pe furtunurile de alimentare.
ï Rula˛i un program de evacuare sau centrifugare
(vezi pagina 12) timp de 1 minut.
ï Scoate˛i ∫techerul cablului de alimentare din
priz„.
ï Scurge˛i furtunurile de alimentare ∫i evacuare.
ï Reconecta˛i furtunurile de alimentare cu ap„.
ï Deschide˛i robinetul de alimentare cu ap„.
ï Introduce˛i ∫techerul cablului de alimentare Ón
priz„.
Perioade de neutilizare
Pune˛i ma∫ina de sp„lat Ón func˛iune numai c‚nd sunte˛i acas„.
Dac„ pleca˛i Ón concediu sau dac„ nu utiliza˛i ma∫ina de sp„lat pentru o perioad„ Óndelungat„ de timp,
proceda˛i astfel:
ï Scoate˛i ∫techerul cablului de alimentare din priz„.
ï Opri˛i alimentarea cu ap„ de la ma∫ina de sp„lat rufe.
Œn acest mod se evit„ pericolul producerii de inunda˛ii (din cauza presiunii) c‚nd nu sunte˛i acas„.
19
CUR√fiAREA FILTRULUI
Cur„˛area filtrului de admisie
Filtrul trebuie cur„˛at Ón momentul Ón care Ón zona de admisie a apei apar scurgeri.
1 Scoate˛i ∫techerul
din priz„ Ónainte de
cur„˛area filtrului.
3 Scoate˛i filtrul.
2 Opri˛i alimentarea
cu ap„ ∫i scoate˛i
furtunul de
alimentare.
4 Œndep„rta˛i
murd„ria de pe
filtru cu o perie.
Cur„˛area filtrului de evacuare
ï Acest filtru este utilizat pentru colectarea unor obiecte str„ine cum ar fi monede, ace, nasturi, capete de a˛„ etc.
ï Œn cazul Ón care filtrul de evacuare nu este cur„˛at crespunz„tor (dup„ fiecare 10 utiliz„ri), exist„ riscul
s„ apar„ probleme Ón evacuare.
AVERTIZARE: Ave˛i grij„ c‚nd deschide˛i capacul pompei, deoarece este posibil ca apa s„ fie fierbinte.
1. Deschide˛i capacul pompei (1)
cu ajutorul unei monede.
Œndep„rta˛i capacul pompei (2)
pentru a scoate furtunul. Scoate
furtunul complet (aproximativ
13 ñ 14 cm).
2. A∫eza˛i capacul furtunului (2)
pentru a se scurge apa. Utiliza˛i
un recipient pentru a colecta
apa ce se poate scurge. Atunci
c‚nd nu mai curge ap„,
deschide˛i filtrul pompei (3)
rotind c„tre st‚nga.
3. Scoate˛i obiectele str„ine din
filtrul pompei (3). Dup„
cur„˛are, roti˛i filtrul pompei Ón
sensul invers acelor de
ceasornic ∫i introduce˛i capacul
furtunului (2) Ón locul acestuia.
Œnchide˛i capacul de jos.
100
about
13~14cm
about
13~14cm
3
1
2
3
Cur„˛area sertarului pentru detergent
2
ï Œn cazul Ón care se acumuleaz„ depuneri de detergent sau balsam:
ï Trebuie s„ fie cur„˛at din c‚nd Ón c‚nd sub jet de ap„.
ï Dac„ este nevoie, poate fi Óndep„rtat complet din ma∫ina de sp„lat prin ap„sarea dispozitivului de
fixare din interior ∫i tr„g‚nd Ón afar„.
ï Pentru a u∫ura cur„˛area, partea de sus din compartimentul pentru detergent poate fi Óndep„rtat„.
ï Se poate acumula detergent ∫i Ón interiorul sertarului. Œn aceast„ situa˛ie,
trebuie cur„˛at cu o perie.
ï Dup„ cur„˛are, pune˛i sertarul la loc ∫i realiza˛i o etap„ de cl„tire, f„r„ rufe.
20
ŒNDEP√RTAREA PETELOR
Pentru rezultate mai bune, articolele p„tate, foarte murdare sau cu urme de gr„sime trebuie presp„late sau Ónmuiate.
Prin Ónmuiere se Óndep„rteaz„ petele pe baz„ de proteine, cum ar fi cele de s‚nge, lapte sau iarb„. Prin
presp„lare particulele de murd„rie sunt desprinse din ˛es„tur„.
Reguli pentru Óndep„rtarea petelor
ï Utiliza˛i ap„ c„ldu˛„ pentru Ónmuierea sau presp„larea rufelor p„tate. Apa fierbinte fixeaz„ petele.
ï Majoritatea petelor se Óndep„rteaz„ mai u∫or c‚nd sunt proaspete.
ï Œnainte de a trata orice pat„, verifica˛i de ce natur„ este, c‚t de veche este, care este tipul de ˛es„tur„ ∫i
dac„ materialul se decoloreaz„ (verifica˛i eticheta).
ï Prin sp„lare ∫i uscare unele pete se fixeaz„.
ï Utiliza˛i ap„ c„ldu˛„ sau rece. Apa fierbinte fixeaz„ unele pete.
ï Dac„ se recomand„ Ón„lbitor, utiliza˛i un Ón„lbitor care este sigur pentru ˛es„tura respectiv„.
ï A∫eza˛i zona p„tat„ cu fa˛a Ón jos, pe un ∫ervet de h‚rtie sau un material textil de culoare alb„. Aplica˛i
solu˛ia de Óndep„rtare a petei pe spatele materialului. Œn acest mod, pata este for˛at„ spre exterior.
Ghid pentru Óndep„rtarea petelor
PAT√
S‚nge
Gum„ de mestecat
Cacao, ciocolat„
Cafea
Sm‚nt‚n„/Lapte
Œnghe˛at„
Deodorant
Ou
Balsam
Pete de fructe
Iarb„
Gr„sime ∫i ulei
Metal sau rugin„
Ruj
Mucegai
Noroi
Vopsea pe baz„ de ulei
Vopsea pe baz„ de ap„
Urme de arsur„
ŒNDEP√RTARE
Cl„ti˛i imediat cu AP√ RECE.
Dac„ pata persist„, Ónmuia˛i Ón ap„ rece cu un detergent de presp„lare cu enzime.
Pune˛i un cub de ghea˛„ Óntr-o pung„ pentru a Ónt„ri guma de mestecat.
Freca˛i cu un burete impregnat Ón alcool alb.
™terge˛i cu un burete impregnat cu AP√ RECE sau Ónmuia˛i Ón ap„ rece cu un detergent
de presp„lare cu enzime.
Dac„ pata persist„, freca˛i cu pu˛in detergent ∫i cl„ti˛i cu ap„ rece.
Cl„ti˛i imediat cu AP√ RECE.
Freca˛i cu pu˛in detergent ∫i sp„la˛i la temperatura maxim„ permis„ de tipul de ˛es„tur„.
Cl„ti˛i cu AP√ RECE ∫i sp„la˛i normal.
Dac„ pata Ónc„ este vizibil„, ∫terge˛i cu un burete impregnat Ón alcool alb.
Freca˛i zona afectat„ cu o˛et alb ∫i apoi cl„ti˛i cu AP√ RECE.
™terge˛i cu alcool alb.
Trata˛i petele persistente cu un detergent de presp„lare cu enzime.
Œnmuia˛i cu un detergent de presp„lare cu enzime, cl„ti˛i ∫i sp„la˛i normal.
Freca˛i zona afectat„ cu o bucat„ de s„pun ∫i sp„la˛i normal.
Trata˛i c‚t mai repede posibil cu un burete impregnat Ón AP√ RECE.
Freca˛i pata cu pu˛in detergent ∫i sp„la˛i normal.
™terge˛i cu un burete impregnat cu alcool alb.
Freca˛i cu un detergent de presp„lare pe baz„ de enzime ∫i sp„la˛i normal.
A∫eza˛i zona afectat„ cu fa˛a Ón jos, pe un material absorbant.
™terge˛i cu alcool alb sau cu un fluid pentru cur„˛are uscat„.Sp„la˛i normal.
Aplica˛i suc de l„m‚ie ∫i sare ∫i l„sa˛i la soare. Sp„la˛i normal.
™terge˛i cu alcool alb metilic ∫i sp„la˛i normal.
Sp„la˛i cu AP√ C√LDUfi√ ∫i detergent.
Œnmuia˛i zona cu suc de l„m‚ie, usca˛i la soare ∫i sp„la˛i normal.
Dac„ pata persist„ ∫i ˛es„tura permite, utiliza˛i un Ón„lbitor.
™terge˛i cu peria urmele de noroi uscat. Cl„ti˛i cu ap„ rece.
Dac„ pata persist„, freca˛i cu pu˛in detergent ∫i sp„la˛i normal.
R„zui˛i urmele de vopsea proasp„t„ ∫i ∫terge˛i cu un fluid de cur„˛are uscat„
neinflamabil, apoi sp„la˛i normal.
Trata˛i c‚t Ónc„ este umed„, cl„ti˛i cu AP√ C√LDUfi√ ∫i sp„la˛i normal.
Impregna˛i o lavet„ cu perhidrol, a∫eza˛i-o peste zona afectat„ ∫i ap„sa˛i cu un fier de
c„lcat u∫or Ónc„lzit.
21
PROBLEME ŒN FUNCfiIONARE
Majoritatea problemelor sunt u∫or de rezolvat dac„ ∫ti˛i care este cauza.
Verifica˛i lista de mai jos Ónainte de a apela la un centru de service autorizat.
Dac„ apar erori cum ar fi IE, OE, UE, pentru a rezolva aceste probleme opri˛i alimentarea cu energie a
ma∫inii de sp„lat apoi porni˛i-o din nou.
Dac„ apare eroarea PFE, pentru a rezolva aceast„ problem„, opri˛i alimentarea ma∫inii de sp„lat, porni˛io, ap„sa˛i butonul SPIN ∫i apoi butonul Start / Pauz„.
Problem„
Verificare
ï Ma∫ina nu func˛ioneaz„.
ï Exist„ o Óntrerupere Ón alimentarea cu energie?
ï Cablul de alimentare este conectat corespunz„tor la priz„?
ï A˛i pornit ma∫ina de sp„lat?
ï A˛i ap„sat butonul Start / Pauz„?
ï Exist„ o cantitate corespunz„toare de rufe Ón ma∫in„?
ï Ma∫ina nu se alimenteaz„
cu ap„.
ï A˛i conectat furtunul de alimentare ∫i a˛i deschis robinetul de
alimentare cu ap„?
ï Furtunul de alimentare sau robinetul sunt Ónghe˛ate?
ï Alimentarea cu ap„ este oprit„?
ï Exist„ obiecte str„ine ce blocheaz„ filtrul furtunului de admisie?
Apare afi∫at„ eroarea
.
ï Ma∫ina nu evacueaz„ apa.
Apare afi∫at„ eroarea
.
ï Ma∫ina nu centrifugheaz„.
Apare afi∫at„ eroarea
.
ï Hainele din cuv„ s-au adunat Óntr-o parte?
ï Ma∫ina este instalat„ pe o suprafa˛„ neuniform„ sau sunt produse
vibra˛ii?
ï U∫a este deschis„? (Indicatorul Ñ î se aprinde Ón acest caz).
ï Filtrul sau pompa de evacuare sunt Ónfundate?
ï Pompa de evacuare func˛ioneaz„?
ï A˛i utilizat o cantitate corespunz„toare de detergent?
ï Furtunul de evacuare este situat mai sus de 1m fa˛„ de pardoseal„?
ï Ma∫ina se opre∫te Ón
timpul centrifug„rii.
ï Centrifugarea nu este
suficient„.
Apare afi∫at„ eroarea
ï Furtunul de alimentare este Ónghe˛at sau blocat cu murd„rie?
ï Furtunul de evacuare este r„sucit sau deformat?
ï Cap„tul furtunului de evacuare este introdus Ón ap„?
ï Exist„ murd„rie Ón exces Ón filtrul de evacuare?
.
ï Vibra˛ii ∫i zgomot puternic
ï Ma∫ina de sp„lat este instalat„ pe o suprafa˛„ neuniform„?
ï Bol˛urile de transport au fost Óndep„rtate?
Urm„toarele nu reprezint„ o defec˛iune.
ï Se aud b„t„i Ón timpul aliment„rii cu ap„ produse de valva de admisie.
22
SPECIFICAfiII TEHNICE ™I DIAGRAMA CONEXIUNILOR
" SPECIFICAfiII TEHNICE PENTRU DWD-F107¥S/F127¥S
MODEL
DWD-F107¥S
DWD- F127¥S
Dimensiuni (mm)
595 x 540 x 850 (L x A x Œ)
Capacitate Ónc„rcare rufe uscate (kg)
8 kg
Greutate aparat (kg)
64 (net) /68 (brut)
Consum standard ap„
48ℓ
49ℓ
Vitez„ de centrifugare (RPM)
F„r„ centrifugare/400/800/1000 F„r„ centrifugare/400/800/1200
Presiune ap„
0,03MPa ~ 0,8 MPa (0,3kgf/cm2 ~ 8kgf/cm2)
" DIAGRAMA CONEXIUNILOR PENTRU DWD-F107¥S/F127¥S
23
" SPECIFICAfiII TEHNICE PENTRU DWD-FD147¥S
MODEL
DWD-FD147¥S
Dimensiuni (mm)
595 x 540 x 850 (L x A x Œ)
Capacitate Ónc„rcare rufe uscate (kg)
8 kg
Greutate aparat (kg)
58 (net) /62 (brut)
Consum standard ap„
52ℓ
Vitez„ de centrifugare (RPM)
400/800/1000/1400
Presiune ap„
0,03MPa ~ 0,8 MPa (0,3kgf/cm2 ~ 8kgf/cm2)
" DIAGRAMA CONEXIUNILOR PENTRU DWD-FD147¥S
HEATER WASH
(2000W)
FUSE(OPTION)
~15A 250V
POWER CORD
~10A 250V
~15A 250V
~16A 250V
*Versiunea Ón limba englez„ este de referin˛„.
24
English
Português
Eliminação de Equipamento Eléctrico e
Electrónico Usado
Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment
The meaning of the symbol on the product, its
accessory or packaging indicates that this product shall
not be treated as household waste. Please, dispose of
this equipment at your applicable collection point for
the recycling of electrical & electronic equipments
waste. In the European Union and Other European
countries which there are separate collection systems
for used electrical and electronic product. By ensuring
the correct disposal of this product, you will help
prevent potentially hazardous to the environment and
to human health, which could otherwise be caused by
unsuitable waste handling of this product. The
recycling of materials will help conserve natural
resources. Please do not therefore dispose of your old
electrical and electronic equipment with your
household waste. For more detailed information about
recycling of this product, please contact your local city
office, your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
Deutsch
O símbolo no aparelho, nos seus acessórios ou na
embalagem indica que este aparelho não deve ser
tratado como resíduos domésticos. Deixe deste
aparelho no ponto de recolha de material eléctrico e
electrónico para reciclagem mais perto de si. Na
União Europeia e noutros países europeus existem
sistemas de recolha separada para produtos eléctricos
e electrónicos usados. Garantindo uma eliminação
correcta deste aparelho, ajudará a evitar possíveis
danos ambientais e/ou pessoais, que um incorrecto
tratamento do aparelho usado poderia provocar. A
reciclagem de materiais ajuda a conservar os
recursos naturais. Por isso, não deite fora os
aparelhos eléctricos e electrónicos junto com os seus
resíduos domésticos. Para informação detalhada
sobre a reciclagem deste aparelho, contacte a sua
Câmara Municipal, o seu serviço de recolha de lixo
ou a loja onde comprou o aparelho.
Nederlands
Entsorgung von gebrauchten elektrischen und
elektronischen Geräten (Anzuwenden in den
Ländern der Europäischen Union und anderen
europäischen Ländern mit einem separaten
Sammelsystem für diese Geräte)
Verwijdering van Oude Elektrische en
Elektronische Apparaten (Toepasbaar in de
Europese Unie en andere Europese landen met
gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. De recyclage van
materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u het best contact op
met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de
dienst belast met de verwijdering van huishoudafval
of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt
nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist,
sondern an einer Annahmestelle für das Recycling
von elektrischen und elektronischen Geräten
abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum
korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die
Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den
Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere
Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen
Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie
das Produkt gekauft haben.
Español
French
Eliminación de equipamiento eléctrico y
electrónico usado
Este símbolo en el producto, sus accesorios o
embalaje indica que el producto no debe tratarse
como un residuo doméstico. Deshágase de este
equipamiento en su punto de recogida más cercano
para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos.
En la Unión Europea y otros países europeos existen
diferentes sistemas de recogida de productos
eléctricos y electrónicos usados. Al asegurar la
correcta eliminación de este producto ayudará a
evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la
salud de las personas que podrían tener lugar si el
producto no se eliminara de forma adecuada. El
reciclaje de materiales ayudará a conservar los
recursos naturales. Por consiguiente, no elimine
equipamiento eléctrico y electrónico usado junto con
residuos domésticos. Para información más detallada
acerca del reciclaje de este producto, póngase en
contacto con su oficina municipal, el servicio de
eliminación de residuos domésticos o el
establecimiento donde adquirió el producto.
Traitement des appareils électriques et
électroniques en fin de vie (applicable dans les
pays de l’union européenne et aux autres pays
européens disposant de systèmes de collecte
sélective).
Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son
emballage, indique que ce produit ne doit pas être
traité avec les dechets ménagers. Il doit être remis à
un point de collecte approprié pour le recyclage des
équipements électriques et électroniques. En
s’assurant que ce produit est bien mis au rebut de
manière appropriée, vous aiderez à prévenir les
conséquenses négatives potentielles pour
l’environnement et la santé humaine. Le recyclage
des matériaux aidera à conserver les ressources
naturelles. Pour toute iformation supplémentaire au
sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez
consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le
magasin où vous avez acheté le produit.
»esky
Italiano
Likvidace pouûûit˝˝ch elektrick˝˝ch a elektronick˝˝ch za¯¯ízení
Trattamento del dispositivo elettrico od
elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi
dell’Unione Europea e in quelli con sistema di
raccolta differenziata)
Tento symbol na v˝robku, jeho p¯ísluöenství nebo obalu
oznaËuje, ûe s tímto v˝robkem nesmí b˝t zacházeno jako s
domovním odpadem. V˝robek zlikvidujte jeho p¯edáním
na sbÏrné místo pro recyklaci elektrick˝ch a elektronick˝ch
za¯ízení. V zemích evropské unie a jin˝ch evropsk˝ch
zemích existují samostatné sbÏrné systémy pro
shromaûÔování pouûit˝ch elektrick˝ch a elektronick˝ch
v˝robk˘. ZajiötÏním jejich správné likvidace pom˘ûete
prevenci vzniku potenciálních rizik pro ûivotní prost¯edí a
lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávn˝m
zacházením s odpady. Recyklace odpadov˝ch materiál˘
napomáhá udrûení p¯írodních zdroj˘ surovin - z
uvedeného d˘vodu nelikvidujte prosím vaöe stará
elektrická a elektronická za¯ízení s domovním odpadem.
Pro získání podrobn˝ch informací k recyklaci tohoto
v˝robku kontaktujte prosím pracovníka ochrany ûivotního
prost¯edí místního (mÏstského nebo obvodního) ú¯adu,
pracovníky sbÏrného dvora nebo zamÏstnance prodejny,
ve které jste v˝robek zakoupili.
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione
indica che il prodotto non deve essere considerato
come un normale rifiuto domestico, ma deve invece
essere consegnato ad un punto di raccolta
appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed
elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia
smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire
potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per
la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal
suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei
materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per
informazioni piú dettagliate circa il riciclaggio di
questo prodotto, potete contattare l’ufficio comunale,
il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il
negozio dove l’avete acquistato.
Poland
Slovensky
´tu
Utylizacja niepotrzebnego sprz´
elektrycznego i elektronicznego
Likvidácia pouûûit˝˝ch elektrick˝˝ch a elektronick˝˝ch
zariadení
Taki symbol na produkcie lub na jego opakowaniu
oznacza, Œe produkt nie moŒe byç traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinien byç dostarczony do
odpowiedniego punktu zbiórki sprz´tu elektrycznego i
elektronicznego, w celu przerobu i odzysku odpadów.
W krajach Unii Europejskiej i w pozosta¬ych krajach
europejskich så odr´bne systemy segregacji
odpadów przeznaczone do utylizacji sprz´tu
elektrycznego i elektronicznego.
Przez takie pro ekologiczne zachowanie zapobiegajå
Pa˜stwo potencjalnym negatywnym wp¬ywom na
ßrodowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi, jakie
mog¬yby wyståpiç w przypadku niew¬aßciwego
procesu sk¬adowania tego produktu. Przez
zagospodarowanie materia¬ów oszcz´dzamy równieŒ
surowce naturalne. Aby uzyskaç bardziej
szczegó¬owe informacje na temat przerobu i odzysku
materia¬ów elektronicznych z tego produktu, prosz´
skontaktowaç si´ z urz´dem miasta lub gminy,
lokalnym zak¬adem utylizacji sprz´tu elektrycznego i
elektronicznego lub ze sklepem, w którym produkt
zosta¬ zakupiony.
Tento symbol na v˝robku, jeho prísluöenstve alebo
obale oznaËuje, ûe sa s t˝mto v˝robkom nesmie
zaobchádzaù ako s domov˝m odpadom. V˝robok
zlikvidujte jeho odovzdaním na zbernom mieste pre
recykláciu elektrick˝ch a elektronick˝ch zariadení. V
krajinách európskej únie a v in˝ch európskych
krajinách existujú samostatné zberné systémy pre
zhromaûÔovanie pouûit˝ch elektrick˝ch a
elektronick˝ch v˝robkov. Zaistením ich správnej
likvidácie pomôûete prevencii vzniku potenciálnych
rizík pre ûivotné prostredie a æudské zdravie, ktoré by
mohli vzniknúù nesprávnym zaobchádzaním s
odpadmi. Recyklácia odpadov˝ch materiálov
napomáha udrûaniu prírodn˝ch zdrojov surovín – z
uvedeného dôvodu nelikvidujte prosím vaöe staré
elektrické a elektronické zariadenia s domov˝m
odpadom.
Pre získanie potrebn˝ch informácií k recyklácii tohto
v˝robku kontaktujte prosím pracovníka ochrany
ûivotného prostredia miestneho (mestského Ëi
obvodného) úradu, pracovníkov zberného dvora alebo
zamestnancov predajne, v ktorej ste v˝robok zakúpili.
Magyar
Slovensko
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai
˚jtési rendszereiben)
országok szelektív hulladékgy˚
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gy˚jtésére kijelölt gy˚jtıhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelızni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha
nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erıforrások
megırzésében.
A
termék
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakóhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgy˚jtı szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Oddaja stare elektriËËne in elektronske opreme
(veljavno v evropski uniji in ostalih evropskih
drûavah s sistemom zbiranja loËËenih odpadkov)
»e se na izdelku ali a njegovi embalaûi nahaja ta
simbol, pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati
enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate
ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje
elektriËne in elektronske opreme. S pravilno oddajo
tega izdelka boste pomagali prepreËiti negativne
posledice na okolje in zdravje ljudi, do katerih bi
priölo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi
tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k
ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejöe informacije
o reciklitanju tega izdelka lahko dobite pri lokalni
mestni upravi, sluûbi oddajanja gospodinjskih
odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Odpadno elektriËno in elektronsko opremo lahko
oddate brezplaËno tudi distributerju neposredno ob
dobavi elektriËne oz. elektronske opreme.
Svenska
Dansk
Omhändertagande av gamla elektriska och
elektroniska produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra Europeiska
länder med separata insamlingssystem)
Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den Europæiske Union og
andre europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa
miljöoch hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material
hjälper till att bibehålla naturens resurser. För
ytterligare om återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där
du köpte varan.
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver,
at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og
oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter.
Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø-og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Norsk
Avhending av gamle elektriske og elektroniske
apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og
andre europeiske land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
indikerer at dette produktet ikke må håndteres som
husholdningsavfall. I stedet skal det leveres inn til
spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning av det
elektriske og elektroniske utstyret. Ved å sørge for at
dette produktet avhendes på korrekt måte, vil du
hjelpe til med å forhindre potensielle negative
påvirkninger på miljøet og helse, som ellers kan være
resultatet av feilaktig avfallshåndtering av dette
produktet. Gjenvinning av disse materialene vil
hjelpe til med å ta vare på våre maturressurser. For
mer informasjon om gjenvinning av dette produktet,
kan du kontakte lokale myndigheter.
Suomi
Käytöstä poistetun sähkö-ja
elektroniikkalaitteen hävitys (Euroopan Unioni
ja muiden Euroopan maiden keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta
kunnantoimistosta.
ABOUT THIS MANUAL
VISION CREATIVE, INC.
서울 종로구 통의동
6번지 이룸빌딩 4층
담
당
허유진 님
브 랜 드
DAEWOO
F. MODEL
D-FU106’S/FU126’S/FD146’S/FU107’S/FU127’S/FD147’S
B. MODEL
DWD-F107’
S/F127’
S/FD147’
S
언
어
루마니아어
1차
2차
일
정
3차
4차
5차
제
판
인
한
쇄
애드컴
MEMO 접수: (총 27p)
11.04.08-전체신규 27p
11.04.12-표지, 2p, 9p, 18p, 23p 수정_ 신규 5p
연락처
VISION 담 당
방 문 수
TEL: 730-0660 FAX: 730-3788
Download PDF