Manual
EAGLE
Cuda 300
i
Innehållsförteckning
Introduktion
Möjligheter och Specifikationer: Eagle-familjen
Installation Givare
Välja plats för givaren
Inombords jämfört med akterspegel montering
Montering/sammansättning av akterspegelsgivare
Inombords montering av givare
Givarens orientering och Fiskbågar
Strömkabel och dess inkoppling
Montering av ekolodet bygel, eller infälld
Infälld installation
Bygel Installation
Portabelt ekolod
Handhavande
Knappsatsens grunder
PWR/Clear (Power och Clear)
Meny Upp och Meny Ner
Upp och Ner pilknapparna
Minne
Menyer
Display – Öppningsbild
Bildhastighet (Stop och Start)
Hel ekolodsbild
Djupområde Zoom (Automatiskt och Manuellt)
Zoomning
Känslighet
Grålinje®
Fish I.D.
FishTrack™
Bildhastighet
Störningsdämpning och ASP (Advanced Signal Processing)
Alarm
Fisk Alarm
Djupalarm
Grund Alarm
Djup Alarm
Display Inställningar
Bakgrundsbelysning
Displayens Kontrast
Mätenheter
Återställning av enheten
System Info
Simulator
Digitala Data, strolek för Djup och Temperatur
Språk
Felsökning
ii
1
1
2
3
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12
12
12
12
12
12
12
13
13
14
14
15
15
17
17
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
Introduktion
Tack för att du köpt ett Eagle ekolod, ett företag framstående inom ekolodsteknologi och ett mycket känt
fabrikat inom sportfiskeekolod. Alla Eagle ekolod har ett automatiskt läge som alltid presenterar aktuell
bottenkurva, fiskar, undervattens strukturer och mer – allt du behöver göra är att starta upp ekolodet.
Läs denna manual noga innan du börjar installera och använda enheten. Det kommer att spara tid och du
kommer på ett lättare sätt förstå innebörden av vad ett ekolod kan ge dig.
Var noga med installationen av givaren, detta är den mest kritiska faktorn för ett ekolods prestanda.
Vi önskar dig lycka till med ditt nya ekolod, vi önskar dig god fiskelycka!
Specifikationer:
Generellt
Kabinett storlek: ............. 14.7 cm H x 10.8 cm B x 6.6 cm D.
Förseglad, vattentät för användning även för bruk i saltvatten.
Display: ............................ Högkontrast Film SuperTwist LCD. Diagonalt läsområdesyta:
10.2 cm.
Upplösning: .................... 240 pixels (vert.) x 160 pixels (horis.) upplösning; 38400 pixels totalt
Bakgrundsbelysning: ... Belyst display och knappsats.
Matningsspänning: ....... 10 till 17 volt DC.
Strömförbrukning: ....... 110 mA, 250 mA med belysning aktiverad.
Minne: .............................. Inbyggt minne lagrar alla inställningar när enheten är avstängd.
Ekolod
Frekvens: ........................ 200 kHz.
Givare: ............................. En Skimmer givare levereras med ekolodet. Denna givare har 20° konvinkel som
ger ett täckningsområde upp till 60º med inställning på högsta känslighet.
Prestanda: ....................... Fungerar i farter upp till 61 knop vid korrekt montering av givaren.
Sändare: .......................... 800 watt peak-to-peak; 100 watt RMS.
Djupkapacitet: ............... 180 meter. Prestanda är beroende av givarens konfiguration och installation,
bottenförhållanden och aktuella vattenförhållanden. Alla ekolod når djupare i
sötvatten än i saltvatten.
Djupavläsning: ............... Kontinuerlig digital avläsning.
Hörbara alarm: .............. Djup/Grund/Fisk.
Automatiskt djupområde: Ja.
Automatisk bottenföljning: Ja.
Zoom bottenföljning: ....
Ja.
Ytvattentemperatur .....
Ja.
NOTERA!
Lagringstemperaturen för ekolodet är från -20 grader till +75 grader Celsius. Förvaring utöver eller under dessa
temperaturområden kommer att förstöra displayskärmen. Denna sorts skador täcks inte av garantin.
Skador som uppkommer av att ekolodets har utsatts för överspänning täcks inte heller av garantin
INSTALLATION AV GIVARE
1
Givaren som ingår i ekolodet är avsedd för montering på båtens akterspegel. Givaren har ett s.k. "Kick-up fäste" som gör att
givaren "slår upp" om du kör på något objekt i vattnet. Om givaren "slagit upp" kan den på ett enkelt sätt placeras i sitt
ursprungliga läge igen. Givaren kan även limmas fast inuti skrovet på vissa glasfiberbåtar. Men var mycket varsam vid
monteringen inuti skrovet eftersom givaren inte går att avlägsnas när den väl är fastlimmad.
Läs denna manual noga innan du påbörjar installationen. Kom ihåg att givarens placering är den mest kritiska faktorn i ett
ekolods montering och funktion. Om den inte är monterad korrekt kan inte ekolodet fungera med de prestanda som är
specificerade.
Hur långt ner skall man montera givaren?
Under de flesta förhållanden skall din Skimmer givare installeras i nivå med båtens skrovbotten. Detta
kommer att ge dig den bästa kombinationen av ett jämnt vattenflöde och skydd mot eventuella saker som
ligger och flyter i vattnet..
Akterspegel
Givarens
centrumlinje
Skrovbotten
Montera givaren i nivå med botten av skrovet.
Men det finns tillfällen då du måste justera givaren högre eller lägre. Spåren i givarens föste ger dig möjlighet
att lossa skruvarna och justera givaren upp eller ner. Om du frekvent tappar bottenkontakten när du kör
under höga farter, kanske givaren kommer ovanför vattenytan när du går emot höga vågor. Flytta givaren
lite längre ner för att åtgärda detta.
Om du går långsamt i vatten med mycket skräp som flyter omkring i vattnet kan du höja upp givaren lite
grann för att skydda den.
Det finns två extremfall som du alltid skall undvika. Låt aldrig kanten av givarens monteringssats
gå under båtens skrovbotten. Låt heller aldrig givarens översida sticka ned nedanför botten på
båten.
Placering - Generellt
• Givaren måste placeras där ett konstant jämnt flöde av vatten passerar över givaren. Om givaren inte placeras på detta sätt
kan störningar förekomma i ekolodsbilden. Störningarna visas som små prickar eller linjer över bilden när båten förflyttas.
• Givaren skall monteras om möjligt så att den pekar lodrätt nedåt.
• Kontrollera att givaren inte stöter emot trailern eller att den sitter på olämpligt ställe när du tar upp båten. Montera inte
givaren närmare än ungefär 1/2 meter från motorns lägsta punkt. Detta förebygger kavitations problem från propellern.
Generellt kan man säga att givaren skall placeras så djupt ner i vattnet som möjligt. Detta ökar chansen för givaren att befinna
sig i vattnet även under höga farter och detta reducerar risken för störande luftbubblor
• Om det är möjligt, försök dra givarkabeln separat ifrån annat kablage i båten. Elektriska störningar från motorns elsystem
kan framträda i ekolodet. Störningar från länspump, fläktar och VHF-radio kan också fångas upp av ekolodet, så var alltså
försiktig om och när du drar givarkabeln i närheten av dessa kablar.
2
Klamra fast kabeln på
akterspegeln. Detta
förhindrar att givaren
försvinner om du kör på
något objekt i vattnet.
Bra placering
Bra placering
Dålig vinkel
Dålig placering
Inombords- jämfört med akterspegel montering
Inombords montering av givaren ger god högfartsprestanda och bra eller till och med mycket bra djuptagningsförmåga.
Fördelarna med denna montering är att det inte finns någon risk med att förstöra givaren om man kör på något objekt i vattnet.
Givaren kan inte heller förstöras vid upptagning på trailer.
Men, inombords montering har sina nackdelar.
För det första, lite av ekolodets känslighet reduceras även vid montering på de bästa skrov. Detta kan variera från skrov till
skrov även vid olika installationer på samma båttyp. Detta p.g.a. olika lamineringstjocklek och olika skrovkonstruktioner. För
det andra, vinkeln på givaren kan inte justeras för att få bästa möjliga fiskbågar. Detta kan vara ett problem på vissa båtar
under gång i låga farter, då båten ofta ligger djupt ned i vattnet med akterskeppet. Följ installationsanvisningarna för
inombords montering av givaren för att avgöra om du kan montera givaren på detta sätt för acceptabla ekolodsprestanda.
Givarens monteringssats
Det bästa sättet att montera givaren är att löst sätta samman givarens alla beståndsdelar och därefter hålla hela givarpaketet mot
båtens akterspegel. Ta reda på bästa placering så att givaren placeras parallellt med marken.
1. Placera de två plasthalvorna in i monteringssatsen som visas nedan.
Notera att det finns små bokstäver ingraverade i plasthalvorna. Placera halvorna med bokstaven “A“ mot den lilla utstansade
markeringen på monteringssatsen. Detta läge sätter givaren i en 14 graders vinkel i förhållande till akterspegeln. De flesta båtar
har en akterspegel med en vinkel på 14 grader.
Stans
Sätt fast plastbrickorna i fästet
2. Placera givaren mellan de två plasthalvorna. Tryck nu in bulten temporärt genom givare och monteringssats och håll hela
paketet mot akterspegeln. Studera givaren från sidan av båten. Kontrollera att givaren är parallell med marken. Om den är
det så är den 14 gradiga “A“ inställningen den korrekta för din akterspegel. Om den inte är det, ändra inställningen till läge
“B“ och studera återigen givaren från sidan av båten. Om det ser bra ut, gå till steg 3. Om det inte ser bra ut, gör om steg 2.
3
Sätt in bulten och kontrollera givarens position på akterspegeln
3. När en bra placering är lokaliserad, sätt samman givarpaketet tillsammans med monteringssatsen som visas nedan. Dra inte
åt muttern ännu.
Metallbricka
Mutter
Akterspegel
Gummi
bricka
Metallbricka
Bult
Sammansättning av givaren
4. Håll monteringssatsen mot akterspegeln. Givaren skall vara ungefär parallell med markytan. Underdelen av givaren skall
vara i linje med skrovbotten. Låt inte under några omständigheter givarens monteringssats komma under (nedanför)
skrovbotten! Märk ut för centrum i spåren för att monteringssatsens fixeringsskruvar. Borra upp hålen och skruva fast givaren.
Givarens positionering på
akterspegeln sett från sidan (vänster)
och sett från ovan (höger).
Dra givarkabeln genom monteringssatsen och skruva fast givaren, sett från sidan (vänster) och sett från
ovan (höger).
5. Ta bort givaren från monteringssatsen och dra om kabeln genom fästet och över bulten enligt illustrationen ovan. Montera
tillbaka givaren till fästet. Justera givaren upp/ner tills ett korrekt läge uppnås. Justera givaren så att den blir parallell med
marken och dra fast låsmuttern så mycket att den vidrör planbrickan, dra därefter fast muttern ytterliggare 1/4 varv. Dra inte
fast muttern så hårt att givarens "kick-up" funktion inte kan lösa ut om du kör på något objekt i vattnet.
6.Dra givarkabeln till ekolodet. Håll om möjligt givarkabeln borta från annat elektrisk kablage. Elektriska störningar från
motorn eller från länspumpar etc. kan registreras i ekolodet och orsaka en dålig presentationsbild.
VIKTIGT!
Klamra fast givarkabeln på akterspegeln. Detta förhindrar att förlorar givaren om du kör på något i vattnet vid höga farter.
4
7. Utför en provrunda för att utvärdera installationen. Om det uppkommer störningar i displayen under gång i höga farter
försök om möjligt att sänka ner givaren lite till. Notera att på aluminiumbåtar typ äldre Busterbåtar, med utanpåliggande
steglister och popnitar, så skapar dessa så mycket turbulens vid höga farter att man måste montera givaren så långt under
skrovet som det bara är möjligt. Ofta innebär detta att man måste tillverka någon form av givarfäste som sticker ner i vattnet
under skrovet.
Skrovbotten
Skrovbotten
Flatbottnad båt
Båt med V-botten
INOMBORDS MONTERING (endast 20° givare)
Givaren som skall monteras inombords måste vara placerad på ett ställe där det inte finns ingjutna luftbubblor i skrovets
laminat. Ekolodets utsända signal måste alltså passera ett helt solitt glasfiberskrov. Om båten har ett inre skrov med fyllning
mellan skroven så måste detta fyllningsmaterial avlägsnas för att man skall komma åt det inre skrovet..
Fyll med Epoxi
Innerskrov
Flytmaterial
Epoxi till skrovet först
Ytterskrov
Limma fast givaren med Epoxilim eller Sikaflex på en solid plats i skrovet.
Givarens signal kan bara skickas ut genom ett skrov (se bild). Många båttillverkare använder sig av ett
glasfiberskrov och därefter ett lager av balsaträ eller liknande. Avlägsna alltså mellanlagret enligt
illustrationen ovan Sprid ut Epoxilim i hålet och fixera givaren i limmet. När Epoxilimmet härdat har detta
ersatt det gamla distansmaterialet med motsvarande hållfasthet. Kom ihåg, ekolodets signal måste passera
ett solitt glasfiberskrov. Luftbubblor i glasfibern kan reducera eller till och med helt eliminera ekolodets
funktion. För att välja rätt placering av givaren, ankra upp båten på cirka 20 meters djup. Sätt i givarens
kontakt i ekolodet, starta upp ekolodet och håll givaren i vattnet utanför båten. Justera känsligheten och djupområdet
tills ett andra botteneko framträder i bilden. Utför nu inte några ytterliggare inställningar efter det att ett andra botteneko
presenterats i ekolodet. Lägg nu givaren i en påse med vatten och pressa givaren mot båtbotten där du vill montera
ekolodsgivaren. Det är viktigt att det inte finns några luftbubblor mellan givaren och skrovet, därför har vi fyllt påsen med
vatten. Studera ekolodsignalerna och studera att det inte har blivit en anmärkningsvärd reducering av känsligheten.
Det andra bottenekot kan försvinna och bottensignalen kan minska i intensitet. Flytta givaren till ett annat ställe i båten för att
finna den bästa platsen för en bra ekolodsbild skall kunna presenteras. Om känsligheten måste ökas anmärkningsvärt mycket
för att en korrekt avläsningen bör givaren monteras utanför båten, antingen genomgående eller på akterspegeln. Om du erhåller
en bra ekolodsbild, markera ut platsen och följ instruktionerna gällande monteringen av givaren här nedan.
Givarplacering
(högfart)
Givarplacering
(trollingfart)
Inombords montering för
gång i hög fart eller trollingfart
5
INSTALLATION INOMBORDS GIVARE (ENDAST 20° GIVARE)
1. Se till att området är rent, torrt och fritt från olja eller fett. Sandpappra med ett korn 100 papper nu
givarens undersida och området i skrovet där givaren skall limmas fast. Skrovytan måste vara flat så att
hela givarens undersida har kontakt med skrovet.
Sprid ut Epoxi här
Sandpappra
denna yta
Limma fast givaren mot skrovet
2. Blanda inte limmet för snabbt eftersom detta kan skapa luftbubblor. Var noga med att använda ett kvalitativt Epoxilim.
Lägg på lite lim på givaren som visas nedan. Sprid nu ut limmet på det utvalda området i skrovet och placera givaren i
limmet, rotera givaren lite fram och tillbaka för att pressa ut eventuella luftbubblor.
Givarens undersida bör vara parallell med skrovet med ett minimum av epoxi mellan givare och skrov. Vänta tills epoxin
har härdat, dra sedan givarkabeln till ekolodet.
GIVARENS ORIENTERING OCH FISKBÅGAR
Om du inte kan läsa av bra fiskbågar I ekolodsbilden, kan detta bero på att givaren inte är parallell med
botten när båten körs i trollingfart. Tänk på att givaren skall vara parallellt med havsbotten när man kör i
trollingfart. Många glömmer att när man sitter 3 stycken personer i båten så förändras vinkeln till
havsbotten tämligen radikalt, där är det mycket svårt att kunna studera fiskbågar i ekolodsbilden.
Framkanten av
givaren vinklad
för högt upp
Del av fiskbåge
Bakkanten av
givaren vinklad
för långt ner
Hel fiskbåge
Bra vinkel på givaren
Givarens vinkel och dess effekt på fiskbågar.
6
Om fiskbågen bygger upp- men inte tillbaka ner- då är bakkanten av givaren för mycket vinklad och måste
sänkas ner. Om bara den bakre halvan av fiskbågen presenteras i ekolodsbilden, då är framkanten av givaren
vinklad för mycket nedåt och måste höjas upp.
NOTERA:
Tvätta med regelbundna perioder av givaren med såpvatten för att avlägsna oljepartiklar och smuts.
Oljepartiklar, beväxning och smuts kommer att reducera ekolodets känslighet och försämrar ekolodets
prestanda.
STRÖMFÖRSÖRJNING
Ekolodet arbetar på ett 12 volt DC system. För bästa resultat, dra ekolodets strömkabel direkt till båtens batteri. Försök att
separera ekolodets strömkabel från annat elektriskt kablage i båtens elsystem, speciellt kablar till motorn, VHF och
tändsystem. Genom att dra kabeln separat elimineras den värsta störningskällan. Man kan givetvis koppla strömkabeln via
båtens befintliga säkringspanel eller annat 12 volt uttag, men du kan få problem med störningar
OBSERVERA:
När man använder ekolodet i saltvatten rekommenderar vi att du bryter strömtillförseln till ekolodets. När
enheten inte används och strömkabeln är ansluten till strömkällan utan att denna bryts, kommer
saltkristaller och vatten orsaka överledning mellan plus- och minuspolen från batteriet. Detta skadar
spänningskontakten till ekolodet eftersom det bildas korrosion i kontakten. Efter några månader kan hela
kontakten ha ”ätits” upp av korrosionen som bildats.
Om du skall använda enheten i saltvatten rekommenderar vi därför att du kopplar in strömkabeln till
båtens huvudströmbrytare. Skulle du få problem med störningar i ekolodsbilden när du kopplat in
strömkabeln via huvudströmbrytaren, kan du installera en extern strömbrytare till ekolodets strömkabel.
Till
enheten
Extrern strömbrytare
för saltvatten installationer
Svart kabel
12 volt
batteri
Röd kabel
med 3 amp
säkring
Strömförsörjning och inkoppling av givaren.
Var noga med att koppla in den medlevererade säkringshållaren till + ledningen (röd) så nära batteriet som möjligt, detta
kommer att skydda både enheten och strömkabeln vid en eventuell kortslutning. Ekolodet använder sig av en 3 A säkring.
Om den medlevererade strömkabeln inte är lång nog för att nå batteriet, skarva med en kabel av liknande
storlek och kabelarea.
OBSERVERA:
Använd inte denna produkt utan en 3 Amp säkring inkopplad till ekolodet. Om skador uppkommit genom t.ex. en
kortslutning utan att en säkring använts, gäller inte ekolodets garanti.
Enheten är polaritetskyddad. Ingen skada kommer att uppstå på enheten om du kopplar in plus och minus
felaktigt. Men, enheten kommer inte att fungera förrän du kopplat in plus och minuskablarna korrekt.
MONTERING AV EKOLODET: Infälld eller Bygelmontering
Du kan installera ekolodet på instrumentpanelen med den medlevererade monteringsbygeln eller infällt i
panelen, vid infällt montage krävs infällnadssatsen FM-6 som finns som extra tillbehör.
7
Infälld montering
Ekolodet kan monteras infällt, ta hjälp av mallen som finns på den engelska manualens baksida.
FM-6 infällnadssatsen innehåller alla nödvändiga material som behövs, men installationsanvisningarna finns
endast i denna manual. Läs alla instruktioner innan du påbörjar arbetet.
NOTERA: Rekommenderade verktyg för detta arbete är: sticksåg, borr, borrmaskin.
1. Välj önskad placering på instrumentpanelen. Se till att det finns tillräckligt med utrymme bakom
instrumentpanelen så att enhetens kontakt och kablar kan kopplas in i enheten, det bör minst vara 25 mm:s
utrymme.
2. Klipp ur mallen från den engelska manualen och klistra fast den på instrumentpanelen. Borra upp ett hål så
att sticksågsbladet kommer in i hålet.
3. Såga ut försiktigt med en sticksåg. Var extra försiktig vid hörnena för där finns det inga stora marginaler för
eventuell felaktig håltagning.
4. Avlägsna skyddsfilmen på ena sidan av packningen. Sätt fast packningen på enhetens baksida.
5. Montera fast spännings/givarkontakten till uttaget på enhetens baksida.
6. Avlägsna nu skyddsfilmen på andra sidan av packningen. Tryck försiktigt fast enheten mot
instrumentpanelen.
Topp
Kontrollera alltid måtten.
Såga längs linjen
Infällnadsmall för Cuda 300, indikerande dimensionerna.
NOTERA: Denna mall är inte i skala 1/1. En mall i fullskala finns att hämta på www.Eagle.com.
Installation bygel
Placera enheten på en lämplig plats där du lätt kan studera bilden.
Se till att du kan vinkla enheten så att bästa möjliga insynsvinkel erhålls. Försäkra dig om att det finns
tillräckligt med utrymme bakom ekolodet för att du skall komma åt att plugga in strömförsörjnings- och
givarkontakten.
Hålen i bygeln passar träskruv eller genomgående bult. Om plasten är tunn kan det vara nödvändigt att
förstärka instrumentpanelen genom att lägga en plywoodbit på undersidan där ekolodet placeras.
Det minsta hålet som kan göras för att kablarna skall kunna gå igenom är 160 mm. När hålet är borrat, låt
givar/spänningskontakten passera genom hålet. När kontakten passerat genom hålet, försegla hålet i
instrumentpanelen med en tätningsmassa av god marin kvalitet (t.ex. Sikaflex). Placera monteringsbygeln så
att den täcker det mesta av hålet i instrumentpanelen.
8
107.5
[4.23]
82.7
[3.26]
156
[6.26]
12.09 [0.48]
76.9
[3.03]
Millimeter
[Tum]
70.3
[2.77]
Sett från fronten (vänster) och sett från sidan (höger) indikerande dimensionerna för Cuda 300, när den är
monterad på snabbfästet (bygeln).
När du drar kablarna genom hålet, se till att du tillåter ett visst slack på kablarna så att du kan vinkla
enheten och sätta fast kontakten i ekolodet (kontakten kräver ett visst tryck för att sättas fast.)
Placera snabbfästet över hålet med kabelspåren vänd bort från dig. Fixera snabbfästet till panelen med tre
skruvar.
Räfflor
Baksida
(bort från användaren)
Skruvhål
Kabelspår
Spännings/givarkabel
Kabelspåren i basplattan ger möjlighet att dra fram kablarna från enhetens undersida.
Montera först fast givar/spänningskontakten i enheten. Håll därefter ekolodet vertikalt och för ner det i
snabbfästet ovanifrån. Enhetens baksida skall toucha snabbfästets framsida när du för ner det i korrekt
position. När enheten kommit på plats kommer ett distinkt “klick-ljud” att höras.
För att ställa in korrekt avläsningsvinkel, tryck in räfflorna med ena handen, samtidigt som du med andra
handen justerar ekolodet. Släpp räfflorna och enheten låser sig på den nya positionen. För att montera bort
enheten, tryck in räfflorna och lyft upp enheten från snabbfästet.
Tryck in räfflorna och
justera sedan vinkeln
Montera ekolodet genom att föra ner ekolodet från ovan i bygeln.
9
För att ställa in korrekt avläsningsvinkel, tryck in räfflorna med ena handen, samtidigt som du
med andra handen justerar ekolodet.
Portabelt ekolod
Precis som många andra Eagle produkter kan Cuda 300 användas i portabelt utförande. Cuda 300 använder
sig av PPP-12 portabel batteriväska.
Den portabla batteriväskan expanderar dina möjligheter till att utnyttja ekolodet vid t.ex. isfiske, när du hyr
en båt eller om du har en enklare båt utan möjlighet till strömförsörjning via ett fast batteri.
PPP-12 inkluderar en batteriadapter och en portable givare. PPP-12 kan användas med åtta AA alkaliska
batterier, eller med uppladdningsbara batterier av god kvalitet. Installera bara batterierna i väska, plugga in
kontakten från givaren/strömkällan och placera ekolodet i sitt fäste, du är nu redo att använda enheten.
(PPP-12 har ett inbyggt snabbfäste på väskan.).
Installera batterierna
Frigör spärren på fronten av väskan. Öppna locket och installera de åtta batterierna i batteriadaptern. För
bästa livslängd rekommenderar vi att du använder alkaliska batterier.
Ekolodet anslutningskabel
leds ut genom hålet.
Montering av batterilucka.
Kabelgenomföring.
Montering av batterier och montering av spänningskabel och anslutningskabel till ekolod.
NOTERA:
När enheten inte används, rekommenderar vi att du tar bort spänningskontakten från ekolodet för att
minska möjligheten till korrosion. När du lagrar enheten, avlägsna alltid batterierna från adaptern, detta
för att tomma batterier kan läcka och förstöra kontakterna i adaptern.
Starta upp ekolodet. Försäkra dig om att batteriterminalerna har god kontakt med batterikontakterna.
Kontrollera också inkopplingen till batteriadaptern.
Röd kabel på strömkabeln skall kopplas till den röda kabeln på batteriadaptern och den svarta kabeln till den
svarta kabeln från batteriadaptern.
Om enheten fortfarande inte fungerar, kontrollera batteriets spänningsnivå. De flesta klagomål vi får in
gällande portabla ekolod baseras oftast på att alla eller några av batterierna är defekta.
I kall väderlek tappar torrbatterier i prestanda. Det är en god regel att man förvarar ekolodet och
batteripaketet på en varm plats innan man åker ut och fiskar med enheten.
VARNING:
Värm aldrig upp batterierna över en öppen eld eller med varmluftspistol.
Batterierna kan då explodera.
10
Portabel givare
Bind
fast
nylon
snöret
Skruv
Sugkopp
Mutter
Bult
Bricka
Bricka
Givare
Portabel givare sett bakifrån (vänster) och sett från sidan (höger).
Rengör området på båten där du skall placera givaren. Låt inte sugkoppen komma nedanför båten. Då
kommer vattnet att pressa loss givaren tämligen omgående. Fukta sugkoppen och tryck fast den mot
akterspegeln så hart som det bara går. Bind fast nylonsnöret till båten och dra givarkabeln till enheten.
Enheten är nu redo att användas.
Sugkopp
Mont.sats
Skrov
Givare
Portabel givare monterad på akterspegeln.
11
Handhavande
GRUNDER KNAPPSATS
Enheten sänder ut en tonstöt när du trycker på någon av knapparna. Detta indikerar att enheten har
accepterat ett kommando. Siffrorna till nedanstående bild korresponderar till förklaringarna på följande
sidor:
4
1
2
1
4
3
3
2
1
4
2
2
3
4
4
1
3
Knappsatsen CUDA 300
1. PWR/CLEAR (Uppstart och Rensning)
Denna knapp framträder i manualtexten endast som PWR. Tryck på denna knapp för att starta upp och
stänga av enheten. Den rensar också bort menyval och menyerna från ekolodsbilden. För att rensa bort en
meny från bilden, tryck bara på PWR en gång.
NOTERA:
Du måste hålla PWR knappen intryckt för en nedräkning till fem, för att stänga av enheten.
2. MENU UP (meny upp)
3. MENU DOWN (meny ner)
Dessa knappar framträder i manualtexten som MENU UP eller MENU DOWN. I de flesta fall kräver
instruktionerna bara att du trycker på någon av menyknapparna. Texten i manualen skriver endast ordet
MENU. Vanligtvis, när vi skriver MENU, behöver man bara trycka på MENU UP knappen. Detta ekolod har
många funktioner som man kommer in i genom att trycka på menyknapparna. MENU UP knappen går upp
eller framåt i menyerna, MENU DOWN knappen går ner eller bakåt i menyerna. För att studera den första
menyn, tryck bara på någon av MENU knapparna. För att studera ytterliggare menyer, tryck på en MENU
knappen upprepat för att rulla igenom menylistan.
4. UPP och NER PILKNAPPARNA
Dessa knappar framträder i manualtexten som NER PILKNAPPEN eller UPP PILKNAPPEN. Använd knapparna för att
justera nästan alla inställningar och funktioner i ekolodet.
MINNE
Dessa enheter har ett permanent minne som sparar användarens inställda funktioner, när enheten är
avstängd: Mätenheter, Fiskalarm, Temperatur och djup indikeringsstorlek, Fisk I.D., Display kontrast, Grundoch djup alarm. Enheten använder sig inte av ett internbatteri, så du behöver inte bekymra dig över att några
batterier behöver bytas ut.
MENYER
Denna enhet använder sig av menyer för att guida dig genom systemets funktioner och inställningar. Menynamn
och inställningar framträder i manualen som små versala bokstäver, som t.ex. menyn SENSITIVITY, som representerar
menyn för känslighet.
Menyknappen ger tillgång till alla funktioner, vilket gör det möjligt för dig att anpassa enheten till dina speciella
behov och aktuella vattenförhållanden. Allt du behöver göra för att lämna en meny och gå in i en annan är att
utföra ytterliggare ett tryck på MENU knappen. Om du någon gång går vilse i menyerna, tryck bara på PWR
knappen. Detta rensar bort menyerna från bilden.
Menyerna förändras beroende på vilket inställningsläge ekolodet befinner sig i. Meddelanden kan framträda i
menyfönstren eller nya menyer kan framträda, beroende på föregående val.
12
Meny
Denna bild visar en vanlig meny, menyn för bildhastigheten.
DISPLAY – Öppningsbild
Ljuset blinkar under ungefär 20 sekunder när enheten startas upp. Menyn för bakgrundsbelysningen
framträder först i bilden. För att starta upp belysningen, tryck på UPP PILKNAPPEN. Om du inte trycker på
någon knapp kommer menyn att försvinna efter ett par sekunder. Om du inte vill vänta på att den skall
försvinna, tryck på PWR kappen för att rensa bort menyn genast.
När ekolodet startas upp för första gången och menyn för bakgrundsbelysningen försvinner, indikerar
ekolodet en hel ekolodsbild. Funktionen Fish I.D. är aktiverad. Djupområdet visas till vänster i bilden. I
nedanstående illustration är djupområdet 0 – 80 fot och bottendjupet är 37,9 fot. Vattentemperaturen är
34.5° F. Dessa värden kan självklart presenteras i Meter och Celsius.
Digitalt djup
Vattentemp.
Ytklutter
Fiskstim
Bottensignal
Struktur
Fiskbågar
Djupområde,
nedre område
Grålinje
Öppningsbild, Hel ekolodsbild, indikerande digitalt djup (ovan) och temp (nedan).
BILDHASTIGHET (stop och start)
I normalt arbetsläge kommer ekolodsbilden att rulla från höger till vänster. Du kan stoppa bilden från att
rulla, detta är användbart när du vill frysa bilden och studera något lite närmare.
För att stoppa ekolodsbilden, tryck på MENU knappen tills menyn SCROLL SPEED framträder. Använd NER
PILKNAPPEN för att välja MIN. Menyn förblir synlig och ett stationärt "Stop" meddelande framträder i bildens
övre högra hörn.
För att starta upp bildrullningen igen, använd UPP PILKNAPPEN för att välja MAX (eller en annan hastighet
annat än minimum), tryck därefter på PWR för att rensa bort menyn. Under de flesta fiskesituationer bör du
återgå till maximal fart.
NOTERA:
Du kan inte rensa bort menyn förrän du startat upp bildrullningen igen. Om du oavsiktligt råkar trycka
på PWR för att rensa bort menyn när bilden är stoppad, måste du trycka på MENU tills menyn SCROLL
SPEED framträder igen, följ sedan samma instruktioner som vi nyss gått igenom.
13
Ekolodsbild med bildrullningen stoppad.
HEL EKOLODSBILD
Detta är den bild som presenteras när ekolodet startas upp. Bottenkurvan ritas ut från höger åt vänster.
Linjen överst i bilden representerar ytan. Aktuellt djup indikeras överst till vänster i bilden. Djupet till botten
(från det digitala ekolodet) visas överst till vänster i bilden.
Digitalt djup
Ytvatten signal
Vatten.temp
Fisk symboler
Bottensignal
Struktur
Djupområde,
nedre
Grålinje
Öppningsbild, Hel ekolodsbild. Fish I.D. funktionen aktiverad.
Om givaren med en inbyggd temperatursensor är inkopplad till ekolodet, kommer en digital avläsning av
temperaturen också att indikeras. Denna temperaturavläsning kan sättas i läge Till/Från. Läs mer om detta
senare i manualen.
DJUPOMRÅDE ZOOM (automatiskt och manuellt)
När ekolodet först startas upp placeras bottenkurvan automatiskt i nedre delen av bilden. Du kan överstyra
denna automatik kontroll och manuellt välja ett annat djupområde.
För att göra detta, tryck på MENU knappen tills menyn RANGE ZOOM framträder. Tryck på NER
för att välja menyn MANUAL, tryck därefter på MENU UP för att få fram menyn RANGE
SIZE. Använd pilknapparna för att välja önskat djupområde. När du är klar, tryck på PWR för att rensa
bort menyerna från bilden.
PILKNAPPEN
Menyn för djupområdet med manuellt djupområde satt till 40 fot.
Detta förstorar eller "zoomar" bilden för att visa vattensegmentet från 0-40
fot.
I detta exempel befinner man sig på 57.5 fots djup, men bara det översta 40
fots segmentet visas i ekolodsbilden.
14
ZOOM
Zoomfunktionen förstorar alla ekon i bilden genom att dubblera storleken av ekona (en 2X zoom).
Till exempel, om det aktuella automatiska djupområdet är 0 till 60 fot, kommer Zoomningen att
presentera en förstorad översikt over vattensegmentet från 30 till 60 fot, och alltid presentera
bottenkurvan i ekolodsbilden.
För att zooma bilden, tryck på MENU knappen tills menyn ZOOM framträder. Tryck på UPP
PILKNAPPEN för att välja ON, tryck sedan på PWR för att rensa bort menyn.
Man kan se när ekolodsbilden befinner sig i zoomläget eftersom övre delen av bildens djupskala inte längre
kommer att indikera noll (0).
För att stänga av zoomfunktionen, tryck på MENU knappen tills menyn ZOOM framträder. Tryck på NER
PILKNAPPEN för att välja OFF, tryck därefter på PWR för att rensa bort menyn. Djupskalan återgår nu till att
visa noll (0).
NOTERA:
Om man använder Zoom kommandot när enheten befinner sig i Auto Zoom läget kommer alltid att förstora
alla ekona som befinner sig efter botten, detta eftersom autofunktionen alltid presenterar bottenkurvan i
ekolodsbilden.
När du Zoomar och enheten befinner sig i manuellt djupområde kan du välja mellan 13 förinställda
zoomområden. Detta ger dig möjlighet att förstora andra segment av vattenområdena.
För att göra detta, se först till att djupområdet befinner sig i manuellt inställningsläge. Tryck nu på MENU
knappen tills menyn ZOOM framträder. Tryck på UPP PILKNAPPEN för att välja ON, tryck därefter på MENU
UP för att presentera menyn ZOOM SIZE.
Använd pilknapparna för att välja önskat zoomområde. När du är klar, tryck på PWR för att rensa bort
menyn från bilden.
Förstorad fiskbåge
Zoom menyn med 5-15 fots zoom vald. Man befinner sig på 28 fots
vatten, men bilden har zoomats in i vattensegmentet från 5 till 15 fot under
vattenytan.
KÄNSLIGHET
Menyn för känsligheten (SENS) ger dig möjlighet att kontrollera ekolodets förmåga att registrera
ekon. En låg känslighetsnivå utesluter mycket av botteninformationen, fiskekon och andra
detaljer. En hög känslighet ger dig mycket detaljerad information, men det kan också ge dig
oönskade signaler såsom störningar etc. En god känslighetsnivå har uppnåtts då du ser en skarp,
solid bottenkurva. Enheten ställer in känsligheten för att hålla en god och skarp bottenavläsning.
Den höjer känsligheten lite extra i automatiskt inställningsläge. Detta ger dig möjlighet att se fisk och andra
detaljer lättare. Men, situationer kan dock uppstå då du måste ställa känsligheten manuellt. En typisk sådan
situation är när du vill se mer detaljer, du måste då öka känsligheten. Proceduren för att ändra känsligheten
är densamma vare sig du befinner dig i automatiskt eller manuellt läge.
Att justera känsligheten i Automatiskt inställningsläge kan liknas vid att köra en bil med farthållaren
aktiverad. Man kan trycka på gaspedalen för att öka farten, men när du släpper gaspedalen så ser
farthållaren till att du inte åker långsammare än inställd grundhastighet.
I denna enhet, om enheten är inställd i automatisk inställningsläge, kan du öka känsligheten till 100 %, men
enheten kommer att begränsa minimum inställningen. Detta förhindrar att du ställer in känsligheten så lågt att
du tappar bottenkontakten. När du ändrar inställningen ( i autoläget) kommer enheten fortsätta att presentera
bottenkurvan och utföra minimala förändringar av känsligheten, med utgångspunkt från den nivå du redan valt.
Att justera känsligheten i manuellt inställningsläge kan liknas vid att köra en bil utan farthållare. Du har
alltså total manuell kontroll över bilens hastighet. Detta ger dig alltså möjlighet att ställa in känsligheten till
100% eller 0%.
15
Beroende på vatten och bottenförhållanden, kan bottensignalen helt försvinna från bilden när du reducerar
känsligheten till 45% eller mindre.
Ändra känsligheten i manuellt och Automatiskt inställningsläge för att studera hur det fungerar..
Fiskstim
Fig. 1
Fig. 2
Fisk
bågar
Fig. 3
Fig. 4
Dessa figurer visar resultatet av olika inställningar av känsligheten på samma position. Fig. 1:
Känsligheten på 98 procent, styrd av automatikfunktionen. Normalt automatiskt läge. Fig. 2:
Känsligheten satt till 71 procent. Fig. 3: Känsligheten satt till 47 procent. Fig. 4: Känsligheten satt
till 100 procent.
För att justera känsligheten:
Tryck på MENU tills menyn SENSITIVITY ADJUSTMENT framträder. Tryck på UPP PILKNAPPEN för att öka
känsligheten, NER PILKNAPPEN för att minska den. När den befinner sig på önskad nivå, tryck på PWR för
att rensa bort menyn.
Känslighetens inställningsnivå i procent visas i denna meny. Stapeln indikerar den procentuella höjningen och du
ser direkt effekten på ekona som rullar förbi på skärmen. När du når max/minimum nivå kommer en tonstöt
att höras.
NOTERA:
Om du vill förändra känsligheten i manuellt
inställningsläge, stäng då först av den Automatiska
känsligheten, ”Auto Sensitivity”: Tryck på MENU tills
menyn SENSITIVITY AUTOMATIC/MANUAL framträder. Tryck på
NER PILKNAPPEN för att välja MANUAL, tryck sedan på PWR för
att rensa bort menyn. För att justera känsligheten, följ samma förfarande som vi beskrivit ovan för att ställa in
känsligheten i det automatiska inställningsläget.
16
GRÅLINJE®
Grålinjen ger dig möjlighet att särskilja svaga och starka ekon.
Grålinjen "målar" grå färg på mottagna ekon som är starkare än en viss förinställd nivå.
Funktionen ger dig möjlighet att avgöra om det är hård eller mjuk botten, separerar stora fiskar
ifrån små, separerar stenar och trädstammar från botten. T.ex. en mjuk lerig botten återger en
svagare signal vilket presenterar ingen eller mycket lite grålinje.
En hård botten återger en stark signal som återger en kraftig grålinje. Om du ser två ekon av
samma storlek i bilden, den ena med grålinje och den andra utan, då är det med grålinjen det starkaste ekot.
Detta hjälper dig att särskilja fisk från bottenstrukturen eller större fisk från mindre.
Fabriksinställt värde är 72 %. Grålinjen är inställbar, eftersom funktionen särskiljer mellan starka och svaga
ekon kan ändringen kräva en annan känslighets inställning.. Nivån som väljs när enheten startas upp kan
användas under de flesta omständigheter. Experimentera med grålinjen så du lär dig vilken inställning som
är bäst i ditt vatten och för dina behov. För att ställa in nivån på Grålinjen, tryck på MENU tills menyn GRAYLINE
framträder.
Tunn eller
ingen
grålinje
Bredare
grålinje
Till vänster, lite grålinje indikerar mjuk botten, troligtvis lera eller sandbotten. Till höger,
bredare grålinje indikerar hårdare, klippig eller stenbotten.
Tryck på UPP PILKNAPPEN för att öka nivån eller tryck på NER PILKNAPPEN för att minska nivån. Det
procentuella värdet på Grålinjen indikeras i den grafiska stapeln och ändras när man trycker på knapparna.
Du kan se effekterna på förändringen av Grålinjen i ekolodsbilden (både i menyn och den grafiska bilden).
När du är klar, tryck på PWR knappen för att ta bort menyn från bildskärmen.
FISH I.D.

Fish ID funktionen identifierar ekon som har speciella fiskliknande egenskaper. Datorn i ekolodet
analyserar alla ekon och eliminerar ytkluttret, temperaturskikt och andra icke önskvärda mottagna
ekosignaler. I de flesta fall så är de mottagna ekon som visas verkligen fisk. Fish ID funktionen visar
fisksymboler på skärmen istället för vanlig eko-presentation. Det finns fyra storlekar på fisksymbolerna:
mycket små, små, mellan, och stora. Detta ger dig möjlighet att se den ungefärliga storleksskillnaden på
de mottagna ekona.
Med andra ord, funktionen visar små fisksymboler när datorn tror att det är en liten fisk och stora när den
tror att det är en stor fisk, etc.
Fiskbågar
Fish I.D.
symboler
Till vänster, ekolodsbild med normalt inställningsläge. Till höger , Fish I.D. menyn med
funktionen aktiverad.
Datorn är sofistikerad men den kan givetvis visa fel. Datorn kan inte skilja på sjunkna trädstammar,
maneter, luftbubblor etc.
Du kan alltså se fisksymboler i displayen även om det i verkligheten inte är fisk som är under båten. Prova
med att bekanta dig med FISH ID funktionen så att du lär dig den. Använd inte funktionen i saltvatten.
17
När ekolodet startas upp är Fish ID funktionen aktiverad. För att stänga av funktionen tryck på MENU
knappen. Stega med pil upp/ner knappen till menyn "FISH ID" framträder, stäng av funktionen genom att
använda den UPP PILKNAPPEN och NER PILKNAPPEN. Repetera samma steg för att starta upp den
ingen.
Kom ihåg att Fish ID funktionen inte kan användas när enheten befinner sig i manuellt läge. Om du
aktiverar Fish I.D. funktionen när enheten befinner sig i manuellt läge kommer automatiken att kopplas in.
Om du stänger av automatiken när Fish I.D. funktionen är igång kommer Fish I.D. funktionen också att
stängas av.
FISHTRACK™
Funktionen "FishTrack" indikerar en djupsiffra på ett mottaget eko. Denna funktion fungerar bara när Fish ID funktionen är
aktiverad. Funktionen fungerar endast tillsammans med Fish ID.
För att aktivera funktionen, tryck på MENU tills menyn FISH ID framträder. Tryck på UPP PILKNAPPEN för
att välja TRACK ON, tryck sedan på PWR. För att stänga av funktionen, repetera ovanstående steg, men tryck
på NER PILKNAPPEN för att välja OFF. (om du vill stänga av FishTrack med låta Fish I.D. vara aktiverad,
tryck på NER PILKNAPPEN för att välja ON, tryck därefter på PWR.) Kom ihåg, Fish Track funktionen
fungerar endast tillsammans med Fish ID.
Fish I.D. symboler
med FishTrack
djup indikator
Fish ID meny med FishTrack.
BILDHASTIGHET
Den intervall som ekona presenteras på skärmen kallas bildhastighet.
Fabriksinställt värde är "max" (100 procent); vi rekommenderar att du lämnar den på detta värde
för att passa de flesta fiskesituationer. Men, du kanske vill experimentera med bildhastigheten när
du ligger för ankar eller driver mycket långsamt.
Man kan ibland uppnå en bättre presentationsbild när man sänker farten på bildhastigheten för
att anpassas till den fart som du rör dig över bottenvegetationen. Om du ligger under ankar, eller
isfiskar, experimentera med en bildhastighet på runt 20%. Om du ligger och driftar , försök med en
nivå på runt 50%. När du ligger stationärt och fiskar simmar genom den utsända signalen från ekolodet,
kommer ekot i bilden framträda som en lång utdragen linje istället för en fiskbåge. Ställ in bildhastigheten
genom att trycka på MENU knappen tills menyn SCROLL SPEED framträder. Tryck på UPP PILKNAPPEN för
att öka hastigheten och NER PILKNAPPEN för att sänka den. Tryck på PWR för att rensa bort menyn.
För att återgå till original inställningen, repetera ovanstående steg, men använd pilknapparna för att ställa
in hastigheten till MAX innan du rensar bort menyn.
STÖRNINGSDÄMPNING och ASP
 (Advanced Signal Processing)
ASP funktionen är inbyggt filter som reducerar och känner av båtens fart, rörelser, vattenkvalitet och dess
störningar. Denna funktion ger dig bästa möjliga bild under de flesta förhållanden. ASP funktionen är ett
effektivt redskap för att eliminera störningar. I ekolodstermer är störningar ej önskvärda signaler.
Störningar kan uppkomma av båtens elsystem, tändsystem, länspumpar, VHF radio, luftbubblor
som passerar givaren etc. I alla dessa fall kan störningarna producera ej önskade effekter i
displaybilden såsom prickar och streck. ASP funktionen har tre nivåer: Off, Low och High. Om du
har problem med mycket störningar i ekolodsbilden, försök att sätta filtret i läge "High".
Men, vi rekommenderar dig att försöka finna störkällan istället för att alltid använda ASP
funktionen i läge High. Det finns dock vissa situationer när du helt vill stänga av ASP funktionen. Du får då
18
möjlighet att studera alla inkommande signaler innan de filtreras av ASP funktionen.
För att ändra ASP nivån, tryck på MENU DOWN tills menyn NOISE REJECT framträder. Använd UPP/NER
PILKNAPPEN för att välja önskad nivå, tryck sedan på PWR för att rensa bort menyn.
ALARM
Ekolodet innehåller tre olika typer av alarm: Fisk, Grund och Djup alarm.
Fiskalarm
Använd fiskalarmet (Fish alarm) för att höra en distinkt tonstöt när en fisk lokaliseras av Fish ID funktionen.
Olika tonstötar hörs för varje storlek av fisksymboler. Fabriksinställt värde är att funktionen är aktiverad,
men Fish I.D. funktionen måste vara aktiverad för att funktionen skall fungera.
För att aktivera Fish I.D., tryck på MENU knappen tills menyn FISH ID framträder. Tryck på UPP PILKNAPPEN
för att välja ON, tryck sedan på PWR. Tryck därefter på MENU tills menyn FISH ALARM framträder. Tryck på UPP
PILKNAPPEN för att välja ON, tryck sedan på PWR.
För att stänga av fiskalarmet utan att stänga av fisksymbolerna, tryck på MENU DOWN tills menyn FISH ALARM
framträder. Tryck på NER PILKNAPPEN för att välja OFF, och därefter PWR för att rensa bort menyn. Repetera
ovanstående steg för att starta upp alarmet igen, men tryck på UPP PILKNAPPEN för att välja ON innan du
rensar bort menyn.
Djupalarm
Djupalarmet aktiveras när det blir grundare än grundalarmet (Shallow alarm) är inställt på, eller djupare än
vad djupalarmet (Deep alarm) är inställt på. T.ex. om du ställer in grundalarmet på tre meter kommer
alarmet att ljuda om det blir grundare än tre meter. Alarmet kommer att fortsätta ljuda tills det blir djupare
än tre meter. Djupalarmet fungerar tvärtom. Alarmet aktiveras om det blir djupare än inställt värde. Båda
alarmen tar sin information från det digitala ekolodet. Inga andra ekon kan aktivera dessa alarm. Om du
stänger av det digitala ekolodet kan du inte använda alarmen.
Grundalarm
För att ställa in grundalarmet (shallow alarm), tryck på MENU DOWN knappen upprepat tills
menyn SHALLOW ALARM framträder.
Tryck på UPP PILKNAPPEN för att öka inställningsvärdet eller tryck på NER PILKNAPPEN för att
minska värdet. Djupsiffran indikeras i fönstret för grundalarmet. När värdet når önskad nivå,
tryck på PWR för att rensa bort menyn. När det blir grundare än inställd nivå kommer en tonstöt
att ljuda och ett meddelande framträder i bildskärmen.
Tryck på PWR för att återställa alarmet. Tonstöten upphör nu tills nästa gång alarmet aktiveras igen.
För att stänga av alarmet, tryck på MENU DOWN knappen upprepat tills menyn SHALLOW ALARM framträder.
Tryck på NER PILKNAPPEN tills texten OFF FEET framträder, tryck därefter på PWR för att rensa bort menyn.
Djupalarm
För att ställa in djupalarmet (deep alarm), tryck på MENU DOWN upprepat tills menyn DEEP ALARM
framträder.
Tryck på UPP PILKNAPPEN för att öka nivån, eller på NER PILKNAPPEN för att minska nivån.
Siffran i fönstret för djupalarmet indikerar den aktuella inställningsnivån. När värdet når önskad
nivå, tryck på PWR för att rensa bort menyn. När det blir djupare än inställd nivå kommer en
tonstöt att ljuda och ett meddelande framträder i bildskärmen.
Tryck på PWR för att återställa alarmet. Tonstöten upphör nu tills nästa gång alarmet aktiveras igen.
För att stänga av alarmet, tryck på MENU DOWN knappen upprepat tills menyn DEEP ALARM framträder. Tryck
på NER PILKNAPPEN tills texten OFF FEET framträder, tryck därefter på PWR för att rensa bort menyn.
19
DISPLAY INSTÄLLNINGAR
BAKGRUNDSBELYSNING
Displayen är bakgrundsbelyst för att du skall kunna använda enheten vid mörker. För att stänga
av eller sätta igång belysningen, tryck på MENU knappen upprepat tills menyn BACK LIGHT
framträder. Tryck på UPP PILKNAPPEN för att sätta igång belysningen eller på NER PILKNAPPEN för
att stänga av den.
DISPLAY KONTRAST
Displayens kontrats kan ställas in för att anpassas till olika ljusförhållanden. Detta gör det lättare
för dig att kunna studera ekolodsbilden från olika vinklar. Fabriksinställt värde är satt till Min
(minimum) procent.
För att ställa in kontrasten, tryck på MENU DOWN knappen tills menyn DISPLAY CONTRAST
framträder. För att minska kontrasten, tryck på NER PILKNAPPEN. Tryck på UPP PILKNAPPEN för
att öka kontrasten. Stapeln i menyn indikerar vilken inställning du använder dig av. I ekolodsbilden kan du
direkt se effekten av ändringen av kontrasten. OM du når maximum eller minimum nivån, kommer en
tonstöt att ljuda. Tryck på PWR knappen för att rensa bort menyn.
MÄTENHETER
Denna enhet kan presentera djupet i fot eller meter.
För att ändra mätenhet, tryck på MENU DOWN knappen tills du når menyn UNITS. Använd
pilknapparna för att välja önskad mätenhet, tryck sedan på PWR för att rensa bort menyn.
ÅTERSTÄLLNING (reset all options)
Detta kommando används för att återställa alla funktioner till fabriksinställning. Detta kan vara användbart
då du har ändrat ett flertal funktion och vill återgå till ursprungliga inställningar.
Stäng av enheten. Tryck in och håll nedtryckt NER PILKNAPPEN och MENU DOWN samtidigt som du trycker på
PWR knappen. Släpp knapparna när enheten startar upp. Enheten återgår nu till fabriksinställning.
SYSTEM INFO
För att få fram aktuell mjukvara i systemet, tryck på MENU
DOWN knappen tills menyn UNIT INFO framträder. Tryck sedan
på PWR för att rensa bort menyn.
SIMULATOR
Ekolodet har en inbyggd simulator så att en bild med en bottensignal och fisk-ekon kan
presenteras i ekolodsbilden. Ett meddelande kommer med jämna mellanrum att framträda i
bilden för att påminna dig om att simulatorn är aktiverad. Alla enhetens funktioner och
finesser kan användas i simulatorläget.
För att använda simulatorn, tryck på MENU DOWN knappen upprepat tills menyn SIMULATOR framträder.
Tryck på UPP PILKNAPPEN för att starta upp simulatorn, och tryck på PWR för att rensa bort menyn.
Repetera samma steg för att stänga av simulatorn, eller så kan du bara stänga av ekolodet och starta upp det
igen.
DIGITAL DATASTORLEK FÖR DJUP och TEMPERATUR
Storleken för de digitala djupsiffrorna kan ändras till medium- eller large. Den
digitala avläsningen för både Djup och Temperatur kan också stängas av helt.
För att ändra någon av dessa, tryck på MENU DOWN knappen tills menyn DEPTH SIZE
eller TEMP SIZE framträder, använd därefter PILKNAPPARNA för att välja önskat
alternativ. Tryck på PWR för att rensa bort menyn.
20
SPRÅK
I Cuda 300 finns möjligheten att välja mellan elva olika språk.
För att välja språk:
1. Tryck MENU till menyn “Languages” visas.
2. Använd ↑ ↓ för att välja till svenska visas. Menyerna kommer nu att visas i
svenska. Tryck PWR för att återgå.
Språkmenyn med
Engelska aktiverat
FELSÖKNING
Enheten startar inte upp:
Om ditt ekolod inte fungerar eller om du behöver teknisk hjälp, använd följande felsökningsråd innan du kontaktar din
handlare eller generalagenten Sportmanship Marin AB.
Ekolodet startar inte:
Kontrollera spänningskontakten som går till enheten.
Kontrollera också strömkabeln.
Se till så att strömkabeln är ansluten ordentligt. Den röda skall gå till batteriets pluspol (+), den svarta till minuspolen (-).
Kontrollera säkringen.
Mät spänningen vid enhetens kontakt, den skall vara minst 11 volt.
Om den inte är det kan det vara fel på strömkabelns anslutning till batteriet eller kanske batteriet behöver laddas.
Enheten låser sig:
Elektriska störningar från motorn, trollingmotorn eller liknande kan störa ekolodet. Att dra om spännings och givarkabeln bort
från båtens övriga elektriska kablar brukar hjälpa. Koppla in ekolodets strömkabel direkt till batteriet.
Kontrollera så att inte givarkabeln har skadats.
Kontrollera givar och spänningskontakterna.
Se till att de är ordentligt fastsatta i ekolodet.
Svagt botteneko, digitala avläsningen oregelbunden, eller inga fisk-ekon:
Se till att givaren pekar rakt ner. Rengör givarens sändande undersida.
Olja, smuts och bensin kan skapa en tunn film och reducerar då uteffekten avsevärt. Om givaren är monterad på insidan av
skrovet, se då till att den bara har ett lager glasfiber att tränga igenom och att den är ordentligt fastsatt mot skrovet. Använd
inte Silicon för att sätta fast givaren (silicon=luft). Du har väl inte målat givaren med bottenfärg? Bottenfärg innehåller koppar
eller tenn och reducerar uteffekten med 75%. Elektriska störningar från båtens motor kan störa ekolodet. Detta gör att ekolodet
automatiskt ökar de störningsdämpande funktionerna.
Det kan då göra så att svagare ekon såsom fisk och vissa bottentyper helt försvinner från bilden. Vattendjupet kan vara djupare
än vad ekolodet klarar av. Om ekolodet inte hittar botten när det befinner sig i automatiskt inställningsläge kommer den
digitala utläsningen att konstant blinka. Öka känsligheten,
när du kommer in på grundare vatten skall en bottensignal kunna avläsas.
Kontrollera batterispänningen
Ekolodet kan ibland automatiskt ändra djupområdet till nivåer som långt överskrider de vattendjup som du befinner dig vid.
Om detta händer, ställ in enheten i manuellt inställningsläge och ändra djupområdet till ett realistiskts värde (T.ex., 0-20 meter)
och öka känsligheten. När du kommer in på grundare vatten skall en bottensignal kunna avläsas. Om spänningen sjunker,
sänks också enhetens uteffekt vilket resulterar i svårighet att finna botten eller fiskar etc.
21
Bottenekot försvinner vid höga farter. Oregelbundna digitala avläsningar eller svagt botteneko när
båten förflyttar sig:
Givaren kanske är placerad i turbulent vatten. Den skall vara placerad där en jämn och turbulensfritt vattenflöde passerar.
Luftbubblor i hämmar signalen, vilket stör förmågan att avläsa botten eller andra ekon. Den tekniska termen för detta är
kavitation.
Elektriska störningar från båtens motor kan störa ekolodet. Detta gör att ekolodet automatiskt ökar de störningsdämpande
funktionerna.
Detta kan då göra så att svagare ekon såsom fisk och vissa bottentyper helt försvinner från bilden. Försök med att dra kablarna
till ekolodet bort från andra elektriska kablar ombord.
Inga fiskbågar syns när Fish ID funktionen är avstängd
Se till så att givaren pekar rakt ner, detta är det vanligaste felet.
Känsligheten kanske inte är satt tillräckligt högt. För att kunna se fiskbågar måste ekolodet kunna ta emot fiskens eko från den
tid det tar från det att den kommer in i konvinkeln till det att den lämnar den. Om känsligheten inte är satt högt tillräckligt
kommer ekolodet bara att visa fisken bara när den är i centrum på konvinkeln. Använd dig av Zoomfunktionen. Det är mycket
lättare att se fiskbågar när du zoomar in ett litet område än ett stort. T.ex. kommer du att lättare se fiskbågar på ett område på
10 till 20 meter än på ett med 0 till 20 meter.
Båten måste gå sakta framåt (trollingfart) för att du skall kunna se fiskbågar. Om båten ligger still, stannar fisken kvar i
signalikonen och visas i bilden som raka horisontella linjer.
ELEKTRISK STÖRNING
Ett stort problem när man pratar om ekolod är elektriska störningar.
Detta framträder ofta i bilden som randiga mönster eller prickar och linjer.
I många fall kan dessa störningar täcka hela bilden med svarta prickar.
För att eliminera eller minimera effekterna från störningarna, försök att finna störkällan. När båten ligger still, stäng av all
utrustning i båten. Motorn skall vara avstängd. Sätt igång ekolodet och stäng av ASP funktionen. Det skall nu vara ett stabilt
botteneko i bilden. Starta nu upp var och en av den andra utrustningen du har i båten, studera effekten på ekolodet.
T.ex. starta länspumpen och se hur det påverkar ekolodet. Om ingen störning framträder, stäng av länspumpen. Starta nu upp
t.ex. VHF radion och sänd. Fortsätt på samma sätt med all annan utrustning. Om du finner den störande utrustningen, försök att
isolera bort felet genom att dra om ekolodets spännings och givarkabel bort från den störande utrustningens kablage. En VHF
radios antennkabel stör väldigt mycket under sändning så se till att separera kablarna från sådan utrustning. Om inte någon
störning syns på ekolodet när du provat all utrustning, stäng av all utrustning utom ekolodet. Starta nu motorn, öka nu varvtalet
med växeln i neutral-läge.
Om en störning framträder i displayen kan det vara en av tre saker: tändstiften, växelströmsgeneratorn eller varvräknarkabeln.
Försök med att använda dig av skärmade avstörda tändstift, generatorfilter eller dra om ekolodets kablar. Dra ekolodets
strömkabel direkt till batteriet, detta brukar hjälpa för att eliminera störningarna.
Glöm inte att använda den medlevererade säkringen!.
Om det fortfarande är störningar på ekolodet kommer dessa säkerligen från propellern (kavitation). Många slarvigt utförda
installationer kommer fungera perfekt i grunda vatten, eller när båten ligger still. I nästan alla fall kommer dessa installationer
inte alls att fungera under höga farter. I de flesta fall har man då monterat givaren på helt fel ställe eller vinklat givaren fel.
Givaren måste monteras där ett jämnt och turbulensfritt vattenflöde passerar under alla farter. Studera givarens manual för
bästa montering.
Distributör i Sverige:
Sportmanship Marin AB
Box 53
427 22 BILLDAL
Tel: 031-726 14 00
Fax: 031-72615
info@sportmanshipmarin.se
www.sportmanhipmarin.se
22
Download PDF
Similar pages