TD-3KW - Roland Central Europe

TD-3KW
Gebruikershandleiding
Gefeliciteerd met uw keuze voor het Roland Drum System TD-3KW.
201a
Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, leest u de secties getiteld “HET APPARAAT
OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN” en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” (p. 2,
p. 3). In deze secties vindt u belangrijke informatie over het op juiste wijze gebruiken
van het apparaat. Bovendien kunt u de gebruikershandleiding in zijn geheel
doorlezen om een goed beeld te krijgen van alles dat uw nieuwe apparaat te bieden
heeft. Bewaar deze handleiding, zodat u er later aan kunt refereren.
* Om de Snare (PDX-8) correct te laten functioneren, moeten de
trigger parameters in de TD-3 geluidsmodule aangepast worden.
202
Copyright © 2005 ROLAND CORPORATION
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag, in welke vorm dan ook, zonder
schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION gereproduceerd worden.
USING
THE UNIT
HET APPARAAT
OPSAFELY
EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN
Over
WAARSCHUWING en
WAARSCHUWING
VOORZICHTIG
VOORZICHTIG opmerkingen
Over de symbolen
Het
symbool wijst de gebruiker op belangrijke
instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis
van het symbool wordt bepaald door het teken, dat zich
binnen de driehoek bevindt. Het symbool, dat zich in dit
geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat dit teken
voor algemene voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen,
of aanduidingen van gevaar wordt gebruikt.
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van overlijden of zwaar letsel,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van letsel of materiële schade,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
Het
symbool wijst de gebruiker op onderdelen, die
nooit verplaatst mogen worden (verboden). De
specifieke handeling, die niet uitgevoerd mag worden,
wordt aangegeven door het symbool, dat zich binnen
de cirkel bevindt. Het symbool, dat zich in dit geval aan
de linkerkant bevindt, betekent dat het apparaat nooit
uit elkaar gehaald mag worden.
* Materiële schade verwijst naar schade
of andere ongunstige effecten, die ten
aanzien van het huis en al het
aanwezige meubilair, en tevens aan
huisdieren kunnen optreden.
Het
wijst de gebruiker op onderdelen, die verwijderd
moeten worden. De specifieke handeling, die uitgevoerd
moet worden, wordt door het symbool binnen de cirkel
aangegeven. Het symbool, dat zich in dit geval aan de
linkerkant bevindt, geeft aan dat het netsnoer uit de
daarvoor bestemde aansluiting getrokken moet worden.
NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT
WAARSCHUWING
001
•
Voordat u het apparaat in gebruik neemt, leest u
onderstaande instructies en de gebruikershandleiding
................................................................................................
002b
•
WAARSCHUWING
006
Maak het apparaat niet open, en voer geen interne
modificaties uit. (De enige uitzondering hierop is
wanneer deze handleiding specifieke instructies
geeft voor het installeren van gebruikers-opties;
zie p. 8.)
•
................................................................................................
•
................................................................................................
003
•
Tracht het apparaat niet te repareren of onderdelen
in het apparaat te vervangen (behalve wanneer
daartoe specifieke instructies in de handleiding
staan.) Ga voor alle onderhoud naar uw handelaar,
het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of een
erkende Roland distributeur, die u op de ‘Informatie’
pagina kunt vinden.
•
Gebruik of berg het apparaat nooit op, op plaatsen
die:
• aan extreme temperaturen onderhevig zijn
(bijvoorbeeld in direct zonlicht, in een
afgesloten voertuig, dichtbij een warmtekanaal
of bovenop warmte genererende apparatuur of
die
• vochtig zijn (bijvoorbeeld badkamers,
wasruimtes of natte vloeren hebben of die
• aan regen worden blootgesteld of die
• stoffig zijn of die
• aan een hoge mate van vibratie onderhevig zijn.
................................................................................................
2
Wanneer u dit apparaat gebruikt met een rek of
standaard, dient u ervoor te zorgen dat het rek of
de standaard zorgvuldig geplaatst is, waterpas en
zodat u er zeker van bent dat deze niet zal vallen.
Als u niet een rek of een standaard gebruikt, dient
u erop te letten, dat elke locatie die u voor het
apparaat kiest een recht oppervlak is dat het
apparaat goed ondersteunt, en ervoor zorgt dat het niet
wiebelt.
................................................................................................
011
•
................................................................................................
004
Dit product dient alleen gebruikt te worden met
een rek of standaard, die door Roland aangeraden
wordt.
Zorg dat er geen objecten (bijvoorbeeld brandbaar
materiaal, munten of spelden) of vloeistoffen
(water, frisdrank, enz.) in het apparaat terechtkomen.
................................................................................................
013
•
In huishoudens met kleine kinderen moet een
volwassene toezicht houden, totdat het kind in
staat is de regels die essentieel zijn voor een veilige
bediening van het apparaat op te volgen.
................................................................................................
014
•
Laat het niet vallen!
................................................................................................
VOORZICHTIG
104
•
Probeer het in elkaar verwikkeld raken van
snoeren en kabels te voorkomen. Bovendien
zouden alle snoeren en kabels buiten het bereik van
kinderen geplaatst moeten worden.
................................................................................................
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
291a
Naast de onderdelen die bij “Het apparaat op een veilige
manier gebruiken” op pagina 2 worden genoemd, leest en
neemt u het volgende alstublieft in acht:
106
•
Ga nooit boven op dit apparaat staan, en plaats er
geen zware objecten op.
................................................................................................
118a
•
Plaatsing
•
Stel het apparaat niet aan direct zonlicht bloot, plaats het
niet in de buurt van apparaten die warmte afgeven, laat
het niet in een afgesloten voertuig achter en onderwerp
het niet op andere manieren aan temperatuur extremen.
Door overmatige hitte kan het apparaat vervormen of
verkleuren.
•
Zorg dat rubber, vinyl of soortgelijke materialen niet
gedurende langere tijd op het apparaat aanwezig zijn.
Door dit soort objecten kan de afwerking van het apparaat
verkleuren of op andere wijze beschadigen.
Indien u de schroeven van het bovenpaneel
verwijdert, bewaart u deze op een veilige plaats,
buiten het bereik van kinderen, zodat zij deze niet
per ongeluk kunnen inslikken.
................................................................................................
Onderhoud
•
Voor het dagelijks schoonhouden veegt u het apparaat
met een zachte, droge of een licht vochtige doek schoon.
Om hardnekkig vuil te verwijderen, gebruikt u een doek
met een kleine hoeveelheid mild, niet schurend schoonmaakmiddel. Neem het apparaat daarna met een zachte,
droge doek af.
•
Gebruik nooit benzine, verdunners, alcohol of oplosmiddelen om verkleuring en/of vervorming van het apparaat
te voorkomen.
Aanvullende
voorzorgsmaatregelen
•
Behandel de knoppen, schuifregelaars of andere bedieningselementen van dit apparaat met gepaste voorzichtigheid. Dit geldt ook voor het gebruik van de stekkers en
aansluitingen. Ruwe behandeling kan tot storingen leiden.
•
Tijdens het aansluiten en/of loskoppelen van alle kabels,
houdt u deze bij de aansluiting zelf vast – trek nooit aan
de kabel. Op deze manier vermijdt u kortsluiting of
schade aan de interne elementen van de kabel.
•
Om te vermijden dat u uw buren stoort, probeert u het
volume van dit apparaat op een redelijk niveau te houden.
U kunt ervoor kiezen om een koptelefoon te gebruiken,
zodat u zich geen zorgen om de personen in uw naaste
omgeving hoeft te maken (‘s nachts in het bijzonder.)
Dit instrument is ontworpen om tijdens het spelen
geluiden van buitenaf te minimaliseren. Aangezien
geluidsvibraties echter sterker dan verwacht via vloeren
en muren overgebracht kunnen worden, moet u erop
letten dat deze geluiden niet storend zijn voor uw buren.
Dit geldt in het bijzonder als u ‘s avonds laat speelt en bij
het gebruik van een koptelefoon.
•
3
De inhoud van de
verpakking controleren
MDS-3C
(Drum Stand)
Monteer de drumstandaard.
❑ TD-3 (Percussie geluidsmodule) x 1
❑ KD-8 (Kick Trigger Pad) x 1
Meer over de standaard vindt u in de
❑ FD-8 (Hi-Hat pedaal) x 1
gebruikershandleiding van de standaard.
❑ PDX-8 (V-Pad) x 1
❑ PD-8 (Pad) x 3
❑ CY-5 (Cymbal Pad) x 1
Zet de poten van de standaard NOOIT verder dan 120
❑ CY-8 (Cymbal Pad) x 2
❑ Aansluitkabels
graden open, en zorg ervoor dat de afstand tussen de
linker- en rechterpoot NOOIT meer is dan 90cm, Als u dit
❑ Stemsleutel x 1
wel doet, zou de standaard om kunnen vallen.
■ TD-3KW Gebruikershandleiding x 1
90 cm
Gebruik hiervoor een in de winkel verkrijgbaar kick
pedaal.
• In dit pakket vindt u geen CY-5 bevestigingsset voor
cimbalen.
* In het kader van productverbetering kunnen de specificaties en/
of het uiterlijk van dit apparaat zonder voorafgaande
mededeling veranderd worden.
TD-3
120˚
120˚
• De stemsleutel is onderdeel van het FD-8 pakket.
• De TD-3 gebruikershandleiding is onderdeel van het
TD-3 pakket.
• Een basdrumpedaal maakt geen deel uit van dit pakket.
(Percussie geluidsmodule)
Bevestig de verbindingsplaat (behorende bij de optionele drum standaard) aan de TD-3.
Met gebruik van de schroeven van het onderpaneel bevestigt u de houder zo, dat het apparaat zich in de richting
bevindt, zoals in het diagram wordt getoond.
fig.TD-3.e
• Om de standaardhouder te bevestigen, verwijdert
u de vier 8 mm schroeven (M5 x 8) voor gebruik
van de onderkant van de TD-3. Gebruik van
andere schroeven kan schade aan het apparaat
veroorzaken.
928
• Wanneer u het apparaat op zijn kop zet, plaatst
dan een stapeltje kranten of tijdschriften onder de
vier hoeken om schade aan knoppen en regelaars
te voorkomen. U kunt het apparaat ook zo plaatsen
dat knoppen of regelaars niet kunnen beschadigen.
Smal
929
• Als u het apparaat op zijn kop zet, pas dan goed op
dat u het niet laat vallen en dat het niet kan
omvallen.
4
Breed
USING THE UNIT SAFELY
PDX-8
De spanning van het trommelvel
(head) afstellen
(Snare)
fig.PD-85.e_80
Hoepel
Stemschroef
De spanning van het trommelvel dient voor gebruik
afgesteld te worden.
Rand rubber
In het algemeen is een spanning van een aanslag, die
Head sensor
ongeveer overeenkomt met een akoestische drum,
geschikt.
Head
Schroef om standaard
vast te zetten
Output Jack
Als het trommelvel wordt aangeslagen, wanneer de
spanning van het vel los is, kan de sensor beschadigen.
Schaal
1. Gebruik de stemsleutel om de stemschroeven
aan te draaien.
Houder
Rand sensor
Sla op de kop om de reactie te voelen en te controleren.
fig.Adjust.e
Losser
Strakker
add
* Plaats uw vingers NIET in de schaal. U kunt zich pijn doen of
schade aan de PDX-8 veroorzaken. Wanneer u de kop
vervangt, mag u de interne onderdelen NIET aanraken. Steek
ook uw vingers niet in het gat van de montagehaak.
fig.Stand.j
Draai de stemschroeven één voor één vast, afgaande op
de numerieke volgorde die in het diagram wordt
getoond. Zet één schroef op zichzelf nooit zeer strak vast.
Hierdoor kan het trommelvel niet gelijkmatig gespannen
worden en zullen storingen ontstaan.
fig.Bolt
3
1
5
fig.Stand.j
Head sensor
Rand sensor
2
6
4
2. De gemaakte afstelling kunt u nu nauwkeuriger
afstemmen, terwijl u de ‘feel’ en de reactie van
het pad blijft controleren.
• Op de PDX-8 heeft het afstellen van de spanning van het
trommelvel alleen effect op de reactie van het trommelvel
en verandert de toonhoogte van het geluid niet, zoals dit
op een akoestisch drumstel wel het geval zou zijn.
Head sensor
• De spanning van het trommelvel zal veranderen, zodra u
het apparaat heeft gebruikt, daarom dient u deze
wanneer nodig opnieuw af te stellen.
5
USING THE UNIT SAFELY
fig.RimShot.e
Het Pad op een standaard
bevestigen
Bevestig de PDX-8 aan een pad houder van de standaard.
Zorg dat u de schroef om de standaard vast te zetten
Head
stevig aandraait. Als deze los blijft, kan dubbele
triggering optreden.
Rim (rand)
fig.Stand.e
Strakker
* Om rim shots te spelen, slaat u op de rand (rim) binnen het
gebied dat in het diagram wordt aangegeven.
fig.RimShot.e
Losser
Staaf
Geschikte positie
voor rim shots
Speler
Speelmethodes
Head Shots
Sla alleen op het trommelvel van het pad.
fig.HeadShot.e
Cross Stick
Sla alleen op de rand van het pad.
Afhankelijk van het instrument dat aan de rand (rim) is
toegewezen, kunt u rim shots en/of cross stick geluiden
spelen.
fig.XStick.e
Head (drumvel)
Rim
* Sla niet op de hoepel.
Rim Shots
Rim
Sla het trommelvel en de rand van het pad gelijktijdig
aan.
* Om de cross stick te spelen, moet u alleen op de rand van het
pad slaan. Als u uw hand op het trommelvel van het pad
plaatst, kan het cross stick geluid mogelijk niet correct worden
gespeeld.
Meer over instellingen en geluiden vindt u in de
gebruikershandleidingen van de respectievelijke
modules.
6
5. Plaats de hoepel op USING
het trommelvel.
THE UNIT SAFELY
Als u op het trommelvel slaat en een rim geluid wordt
geproduceerd, reduceert u de Rim Sens (
)
waarde.
Aan de andere kant, als het u moeite kost om rim
shot geluiden te spelen, verhoogt u de Rim Sens
(
6. Bevestig de stemschroeven aan de hoepel en
schaal.
7. Vervolgens stelt u de spanning van het
trommelvel in. Zie “De spanning van het
trommelvel (head) afstellen” (p.5).
) waarde.
Zet één schroef op zichzelf nooit zeer strak vast. Hierdoor
Vervangen van het trommelvel
kan het trommelvel niet gelijkmatig gespannen worden,
en zullen storingen ontstaan.
Wanneer het trommelvel vervangen
dient te worden
Het trommelvel is een eenmalig onderdeel dat op den duur
versleten raakt en vervangen moet worden. Vervang het
trommelvel wanneer het volgende gebeurt:
Specificaties
PDX-8
Head grootte: 8 inches
In het trommelvel blijven gedeeltes met speling aanwezig,
ondanks dat de spanning van het vel correct is afgesteld.
Triggers:
2 (Head, Rim)
Afmetingen:
266 (B) x 326 (D) x 62 (H) mm
Vervangende trommelvellen (optioneel): MH-8 Mesh Mead
Gewicht:
1.3 Kg
1. Verwijder alle stemschroeven van de PDX-8.
Optie:
Mesh Head (MH-8)
* Het Rim rubber is een component dat op den duur verslijt
(zeker wanneer er veel rim shots worden uitgevoerd) en dan
fig.Replace.e
Losser
Strakker
vervangen moet worden. Wanneer het rim rubber versleten is,
zullen rim shots mogelijk niet correct uitgevoerd kunnen
worden. Wanneer dit voorkomt, vervangt u het rim rubber.
Stem sleutel
Raadpleeg Roland Service voor meer informatie over het
vervangen van het rim rubber.
Stemschroef
add
* Door de aard van de materialen die in de sensor worden
gebruikt, kunnen veranderingen in kamertemperatuur de
gevoeligheid van de sensor beïnvloeden.
Hoepel
Sensoren
Rubber gedeelte
van de
hoepel
Schaal (behuizing)
Behandel de sensor onder het trommelvel voorzichtig.
Teveel kracht kan accurate detectie in de weg staan en de
sensor kan hierdoor beschadigen.
2. Verwijder de hoepel.
3. Verwijder het oude trommelvel.
4. Plaats het nieuwe trommelvel op de schaal.
7
USING THE UNIT SAFELY
PD-8
De PD-8 bespelen
(Tom)
fig.PD-HR.e
fig.PD-8.e
Head Shot
Standaard bevestigingsschroef
Head
Standaard bevestigingsschroef
Uitgangsjack
Head
Specificaties
PD-8
Pad grootte:
Het Pad op een standaard
bevestigen
fig.PD-Set.e
Strakker
Losser
Staaf
Steek de staaf door de pijp binnenin de houder.
Bij het bevestigen van de PD-8 aan de houders moet u
ervoor zorgen, dat de schroeven om de standaard vast te
zetten stevig vast zitten. Als één van hen los blijft, kan het
pad er af vallen.
8
8.5 inches
Triggers:
2 (Head, Rim)
Afmetingen:
226 (B) x 280 (D) x 54 (H) mm
Gewicht:
1.2 Kg
CY-5
2. Monteer de CY-5, zodat
dezeTHE
in de
onderste
USING
UNIT
SAFELY
koppeling past, zoals hieronder aangegeven.
(Hi-Hat)
fig.CY-8.e
Pad zijde
Koepel deel
Rand deel
Bescherming (zorg dat deze
correct wordt gericht)
Uitgangsjack
De instellingen maken
Om de CY-5 op een L-Rod (pad houder) te bevestigen,
gebruikt u ALLEEN de bevestigingsset, die hieronder
wordt getoond.
3. Plaats het koppelingsvilt (S) en, terwijl u wat
druk uitoefent, monteert u de bovenste
koppeling zoals hieronder wordt getoond.
Hierna kunt u de bovenste koppeling aanpassen om de
gewenste beweging te verkrijgen. Als deze te los is, kan
dubbel triggering optreden.
Zorg dat het ROLAND logo zich aan de andere kant van
het speelgebied bevindt.
Druk uitoefenen
Draai de moer met
een stemsleutel vast
Specificaties
1. De onderste koppeling en het koppelingsvilt (L)
monteren
Stel het ingekeepte gedeelte, zoals hieronder wordt
aangegeven, af. Plaats dan het koppelingsvilt (L), zodat
dit stevig vastzit.
Inkeping
(zorg dat deze
correct wordt gericht)
CY-5
Grootte:
10 inches
Triggers:
2 (Bow, Edge)
Afmetingen:
246 (B) x 246 (D) x 45 (H) mm
Gewicht:
380 g
Accessoires:
bevestigingsset voor Hi-Hat (Bovenste
koppeling, onderste koppeling, koppelingsvilt
(L), koppelingsvilt (S))
add
Draai de moer met
een stemsleutel vast
* Door onafgebroken spelen kan het Pad verkleuren. Dit heeft
echter geen invloed op de werking van het Pad.
9
USING THE UNIT SAFELY
CY-8
(Crash bekken / Ride bekken)
De CY-8 bespelen
Bow Shot
fig.CY-8.e
Pad zijde
Koepel deel
Dit is de meest voorkomende speelmethode, waarbij de pad
zijde van het bekken wordt bespeeld. Dit correspondeert met
het geluid van de “head side” van de aangesloten trigger
invoer.
Rand deel
fig.CY-Bow.e
Koepel
Uitgangsjack
Edge Shot
Het Cymbal Pad aan een standaard
bevestigen
Bij deze speelmethode wordt de rand met het voorste gedeelte
van de stick aangeslagen. Dit correspondeert met het geluid
van de “rimside” van de aangesloten trigger invoer.
1. Met een stemsleutel draait u de stop bout vast.
* Om van een edge shot gebruik te maken, dient u een trigger
ingangsjack aan te sluiten op de percussie geluidsmodule, die
De stopper zorgt dat het bekken pad niet kan draaien, en
voorkomt dat de kabels op de standaard in elkaar
draaien.
rim shots kan uitvoeren.
fig.CY-Edge.e
Rand
fig.CY-Set01.e
Stopper
(zorg dat deze
correct gericht is)
Draai de moer met
een stemsleutel vast.
Choking
Choking (knijpen) van de rand van het bekken met de hand,
direct nadat het bekken is aangeslagen, maakt dat het geluid
stopt.
2. Bevestig de CY-8, zodat het ROLAND logo zich
aan de andere zijde van het speelgebied
bevindt.
* Om van choking speeltechnieken gebruik te maken, dient u een
trigger ingangsjack aan te sluiten op de percussie
geluidsmodule, die rim shots kan uitvoeren.
fig.CY-Choke
3. Draai de vleugelmoer aan om de gewenste
beweging te verkrijgen.
Gebruik de bijgeleverde vilt ring en de vleugelmoer.
fig.CY-Set02.e
Vleugelmoer
Vilt ring
Het geluid kan dubbel te horen zijn, wanneer de
vleugelmoer los is.
10
Specificaties
CY-8
Grootte:
Triggers:
Afmetingen:
Gewicht:
Accessoires:
12 inches
2 (Bow, Edge)
290 (B) x 295 (D) x 47 (H) mm
650 gr
Vleugelmoer, vilt ring, stopper
* Door onafgebroken spelen kan het Pad verkleuren. Dit heeft
echter geen invloed op de werking van het Pad.
USING THE UNIT SAFELY
FD-8
De FD-8 gebruiken
(Hi-Hat pedaal)
Met gebruik van de FD-8 kunt u het openen en sluiten van het
fig.FD-8.e
hi-hat geluid regelen.
De uitslag van het pedaal instellen
Draai de schroef met
een stemsleutel los.
Open Hi-Hat
Sla op de hi-hat zonder het pedaal in te drukken.
diep
Verschuif de arm
Half open Hi-Hat
Sla op de hi-hat met het pedaal half ingedrukt.
flauw
Gesloten Hi-Hat
Pedaalplaat
Ankermoer
Sla op de hi-hat met het pedaal ingedrukt.
Foot Closed
Druk het pedaal helemaal in.
Control Out Jack
De ankermoeren bevestigen (bij gebruik op vloerbedekking)
Het volume van de Foot Closed kan apart worden
ingesteld (TD-3 gebruikershandleiding, p.42).
Ankermoer
Veer voor
de ankermoer
• Sluit de FD-8 op de TD-3 aan, voordat u de stroom
inschakelt.
• Druk het pedaal NIET in op het moment dat u de stroom
inschakelt.
• De punten van de ankerbouten zijn scherp. Wees
voorzichtig.
• Bij gebruik op een vloer kunnen de ankerbouten de vloer
beschadigen. Bevestig de ankerbouten niet.
• Wanneer de FD-8 gedurende langere tijd niet gebruikt zal
worden, kunt u de arm verplaatsen en vastzetten,
waardoor het pedaal een hogere uitslag heeft.
Specificaties
FD-8
Afmetingen:
130 (B) x 396 (D) x 103 (H) mm
Gewicht:
1.3 Kg
Accessoire:
Stemsleutel
• Om schade te voorkomen, laat u de FD-8 niet langere tijd
met de pedaalplaat ingedrukt staan.
11
3. Met een stemsleutel, meegeleverd met de FD-8,
draait u de schroeven vast, die u bij stap 1 heeft
verwijderd, zodat de standaard stevig vastzit.
USING THE UNIT SAFELY
KD-8
(Basdrum)
fig.KD-Assy03
fig.KD-8.e
Uitgangsjack
Trommelvel
Standaard
Ankermoer
Voetplaat
De instellingen maken
1. Verwijder de schroeven aan de andere kant van
de KD-8’s trigger.
fig.KD-Assy01
4. Bevestig het basdrumpedaal.
Richt de klopper zo dat deze het midden van het
trommelvel raakt. Zet dan het basdrumpedaal en de
KD-8 stevig vast.
fig.KD-Assy04.e
Klopper
Installeer het basdrumpedaal
zorgvuldig.
De hoogte van de voetplaat
aanpassen
2. Trek de standaard uit, in de richting die door de
pijl wordt aangegeven, totdat deze volledig is
uitgeschoven.
fig.KD-Assy02
Afhankelijk van uw basdrumpedaal, kan dit onstabiel zijn als
u het aan de KD-8 bevestigt. Stel de voetplaat bij, zodat het
volledige onderoppervlak van het pedaal met de vloer is
verbonden.
fig.KD-Assy05.e
Klopper
In de winkel verkrijgbaar
basdrumpedaal
* Pas de hoogte aan, zodat het hele
pedaal contact heeft met de vloer.
12
1. Draai de ankermoeren van de standaard los, en
verwijder de voetplaat.
De ankermoeren bijstellen
USING THE UNIT SAFELY
fig.KD-Assy06
soortgelijk oppervlak wordt gebruikt, kunt u de ankermoeren
bijstellen, zodat de punten uit de plaat steken en het pedaal op
Wanneer het basdrumpedaal op een vloerkleed of een
zijn plaats houden. Hierdoor is het basdrumpedaal
gemakkelijker te gebruiken.
Echter, als dit op de vloer wordt gebruikt, kunnen de
ankermoeren de vloer beschadigen. Pas de ankermoeren op
passende wijze aan.
fig.KD-Anchor.e
De ankermoeren bijstellen
Bij gebruik op vloerbedekking
2. Stel de basdrumplaat zo, dat het gehele onder
oppervlak op de vloer is bevestigd.
3. In de meeste gevallen gaat de standaard
enigszins zweven. Draai de ankermoeren daar
stevig vast om de standaard en de voetplaat
vast te zetten.
Bij gebruik op de vloer
De punten van de ankermoeren zijn scherp. Wees
voorzichtig.
Bij gebruik van een dubbel pedaal
fig.KD-Pedal1
Plaats de twee kloppers
evenwijdig van het midden
van het pad, zoals in het figuur
links wordt getoond. Als één
fig.KD-Assy07.e
Deze hoogte zal variëren,
afhankelijk van het
basdrumpedaal.
van de kloppers verder van het
midden weg is dan de andere,
zal het geluid van de verste
klopper een lager volume
hebben of geheel niet naar
wens klinken.
fig.KD-Pedal2
Gebruik van een dubbel
pedaal zal resulteren in lagere
gevoeligheid, in vergelijking
met gebruik van een enkel
pedaal. Verhoog de
gevoeligheid op de
geluidsmodule.
• Installeer het basdrumpedaal zorgvuldig.
• Pas op, dat u niet in uw vingers prikt.
• De punten van de ankermoeren zijn scherp. Wees
voorzichtig.
• Als u de setup moet verplaatsen, verwijder dan de
schroeven en klap de standaard in. Door de KD-8 te
vervoeren, terwijl deze open staat, kan de standaard
overmatig worden belast, waardoor deze kan
beschadigen.
Specificaties
KD-8
Afmetingen:
272 (B) x 260 (D) x 405 (H) mm
Gewicht:
2.9 Kg
Accessoires:
Schroeven
* Doorlopend spelen kan verkleuring van het pad veroorzaken,
maar dit is niet van invloed op de werking van het pad.
13
. USING THE UNIT SAFELY
De “TD-3KW”monteren
921
Met gebruik van de meegeleverde kabels sluit u de pads aan.
Sluit de L-vormige pluggen van de bijgeleverde kabels op de pads aan.
Om storing en/of schade aan luidsprekers of andere apparaten te voorkomen, zet u het volume altijd laag, en zet u alle
apparaten uit, voordat u aansluitingen gaat maken.
fig.Setting1.e
Trigger Inputs
T3 T2 T1 SNR KIK
HHC RD
CR1 HH
CR1
RD
CY-8
CY-8
HH
T1
T2
PD-8
PD-8
CY-5
TD-3
PDX-8
T3
SNR
PD-8
KIK
KD-8
HHC
FD-8
fig.Label
1. Steek de pluggen van de kabels in de TRIGGER INPUTS jacks aan de achterzijde
van de TD-3.
2. Steek de L-vormige pluggen in de TRIGGER OUTPUTS jacks van de pads.
* Als u de kabels aansluit, raadpleeg het etiket dat aan beide zijden van de kabels is bevestigd.
14
SNR
.
USING THE UNIT SAFELY
Trigger instellingen voor de TD-3
Om de snare (PDX-8) correct te laten functioneren, moeten de trigger parameters in
de TD-3 geluidsmodule worden bijgesteld.
Meer informatie hierover, vindt u in de TD-3 gebruikershandleiding.
.
De optionele pads aan de TD-3KW toevoegen
Als u een nieuw pad toevoegt, gebruikt u de trigger ingang (CRASH2).
Voorbeelden
Een bekken toevoegen
De CY-8 of de CY-5 als een 2e Crash of Splash bekken toevoegen. Voor de montage gebruikt u de Cymbal Mount
MDY-10U.
Een tom toevoegen
De PD-8 als 2e floortom toevoegen. Voor de montage gebruikt u Pad Mount MDH-10U.
Options
Kick Trigger Pad:
KD-8, KD-7
V-Kick Trigger Pad:
KD-85, KD-120
Dual Trigger Pad:
PD-8
V-Pad:
PDX-8, PD-85, PD-105, PD-125
Cymbal Pad:
CY-8, CY-5
V-Cymbal:
CY-12R/C, CY-14C, CY-15R
Pad Mount:
MDH-10U
Cymbal Mount:
MDY-10U
15
Informatie
AFRICA
EGYPT
Al Fanny Trading Office
9, EBN Hagar A1 Askalany
Street,
ARD E1 Golf, Heliopolis,
Cairo 11341, EGYPT
TEL: 20-2-417-1828
REUNION
Maison FO - YAM Marcel
25 Rue Jules Hermann,
Chaudron - BP79 97 491
Ste Clotilde Cedex,
REUNION ISLAND
TEL: (0262) 218-429
SOUTH AFRICA
Als u een reparatiedienst nodig heeft, belt u het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of
erkend Roland distributeur in uw land, zoals hieronder getoond.
PHILIPPINES
COSTA RICA
TRINIDAD
NORWAY
JORDAN
G.A. Yupangco & Co. Inc.
339 Gil J. Puyat Avenue
Makati, Metro Manila 1200,
PHILIPPINES
TEL: (02) 899 9801
JUAN Bansbach Instrumentos
Musicales
Ave.1. Calle 11, Apartado 10237,
San Jose, COSTA RICA
TEL: 258-0211
AMR Ltd
Ground Floor
Maritime Plaza
Barataria Trinidad W.I.
TEL: (868) 638 6385
MUSIC HOUSE CO. LTD.
FREDDY FOR MUSIC
P. O. Box 922846
Amman 11192 JORDAN
TEL: (06) 5692696
SINGAPORE
CURACAO
URUGUAY
Roland Scandinavia Avd.
Kontor Norge
Lilleakerveien 2 Postboks 95
Lilleaker N-0216 Oslo
NORWAY
TEL: 2273 0074
SWEE LEE MUSIC
COMPANY PTE. LTD.
150 Sims Drive,
SINGAPORE 387381
TEL: 6846-3676
Zeelandia Music Center Inc.
Orionweg 30
Curacao, Netherland Antilles
TEL:(305)5926866
Todo Musica S.A.
Francisco Acuna de Figueroa
1771
C.P.: 11.800
Montevideo, URUGUAY
TEL: (02) 924-2335
POLAND
MX MUSIC SP.Z.O.O.
UL. Gibraltarska 4.
PL-03664 Warszawa POLAND
TEL: (022) 679 44 19
EASA HUSAIN AL-YOUSIFI
& SONS CO.
Abdullah Salem Street,
Safat, KUWAIT
TEL: 243-6399
PORTUGAL
LEBANON
Roland Iberia, S.L.
Portugal Office
Cais das Pedras, 8/9-1 Dto
4050-465, Porto, PORTUGAL
TEL: 22 608 00 60
Chahine S.A.L.
Gerge Zeidan St., Chahine
Bldg., Achrafieh, P.O.Box: 165857
Beirut, LEBANON
TEL: (01) 20-1441
TAIWAN
ROLAND TAIWAN
ENTERPRISE CO., LTD.
Room 5, 9fl. No. 112 Chung
Shan N.Road Sec.2, Taipei,
TAIWAN, R.O.C.
TEL: (02) 2561 3339
That Other Music Shop(PTY)Ltd.
11 Melle St., Braamfontein,
Johannesbourg,
SOUTH AFRICA
TEL: (011) 403 4105
FAX: (011) 403 1234
THAILAND
Paul Bothner(PTY)Ltd.
Royal Cape Park, Unit 24
Londonderry Road, Ottery 7800
Cape Town, SOUTH AFRICA
TEL: (021) 799 4900
VIETNAM
ASIA
CHINA
Roland Shanghai Electronics
Co.,Ltd.
5F. No.1500 Pingliang Road
Shanghai 200090, CHINA
TEL: (021) 5580-0800
Roland Shanghai Electronics
Co.,Ltd.
(BEIJING OFFICE)
10F. No.18 3 Section Anhuaxili
Chaoyang District Beijing
100011 CHINA
TEL: (010) 6426-5050
Roland Shanghai Electronics
Co.,Ltd.
(GUANGZHOU OFFICE)
2/F., No.30 Si You Nan Er Jie
Yi Xiang, Wu Yang Xin Cheng,
Guangzhou 510600, CHINA
TEL: (020) 8736-0428
HONG KONG
Theera Music Co. , Ltd.
330 Soi Verng NakornKasem,
New Road, Sumpantawongse,
Bangkok 10100, THAILAND
TEL: (02) 224-8821
SAIGON MUSIC
DISTRIBUTOR
(TAN DINH MUSIC)
138 Tran Quang Khai Street
Dist. 1, Ho Chi Minh City
VIETNAM
TEL: (08) 848-4068
AUSTRALIA/
NEW ZEALAND
AUSTRALIA/
NEW ZEALAND
Roland Corporation
Australia Pty.,Ltd.
38 Campbell Avenue
Dee Why West. NSW 2099
AUSTRALIA
For Australia
Tel: (02) 9982 8266
For New Zealand
Tel: (09) 3098 715
CENTRAL/LATIN
AMERICA
Tom Lee Music Co., Ltd.
Service Division
22-32 Pun Shan Street, Tsuen
Wan, New Territories,
HONG KONG
TEL: 2415 0911
ARGENTINA
Parsons Music Ltd.
8th Floor, Railway Plaza, 39
Chatham Road South, T.S.T,
Kowloon, HONG KONG
TEL: 2333 1863
BARBADOS
INDIA
Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd.
409, Nirman Kendra
Mahalaxmi Flats Compound
Off. Dr. Edwin Moses Road,
Mumbai-400011, INDIA
TEL: (022) 2493 9051
INDONESIA
PT Citra IntiRama
J1. Cideng Timur No. 15J-150
Jakarta Pusat
INDONESIA
TEL: (021) 6324170
KOREA
Cosmos Corporation
1461-9, Seocho-Dong,
Seocho Ku, Seoul, KOREA
TEL: (02) 3486-8855
MALAYSIA
Roland Asia Pacific Sdn. Bhd.
45-1, Block C2, Jalan PJU 1/39,
Dataran Prima, 47301 Petaling
Jaya, Selangor, MALAYSIA
TEL: (03) 7805-3263
Instrumentos Musicales S.A.
Av.Santa Fe 2055
(1123) Buenos Aires
ARGENTINA
TEL: (011) 4508-2700
A&B Music Supplies LTD
12 Webster Industrial Park
Wildey, St.Michael, Barbados
TEL: (246)430-1100
BRAZIL
Roland Brasil Ltda.
Rua San Jose, 780 Sala B
Parque Industrial San Jose
Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL
TEL: (011) 4615 5666
CHILE
Comercial Fancy II S.A.
Rut.: 96.919.420-1
Nataniel Cox #739, 4th Floor
Santiago - Centro, CHILE
TEL: (02) 688-9540
COLOMBIA
Centro Musical Ltda.
Cra 43 B No 25 A 41 Bododega 9
Medellin, Colombia
TEL: (574)3812529
DOMINICAN REPUBLIC
Instrumentos Fernando Giraldez
Calle Proyecto Central No.3
Ens.La Esperilla
Santo Domingo,
Dominican Republic
TEL:(809) 683 0305
ECUADOR
Mas Musika
Rumichaca 822 y Zaruma
Guayaquil - Ecuador
TEL:(593-4)2302364
EL SALVADOR
OMNI MUSIC
75 Avenida Norte y Final
Alameda Juan Pablo II,
Edificio No.4010 San Salvador,
EL SALVADOR
TEL: 262-0788
GUATEMALA
Casa Instrumental
Calzada Roosevelt 34-01,zona 11
Ciudad de Guatemala
Guatemala
TEL:(502) 599-2888
HONDURAS
Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V.
BO.Paz Barahona
3 Ave.11 Calle S.O
San Pedro Sula, Honduras
TEL: (504) 553-2029
MARTINIQUE
Musique & Son
Z.I.Les Mangle
97232 Le Lamantin
Martinique F.W.I.
TEL: 596 596 426860
Gigamusic SARL
10 Rte De La Folie
97200 Fort De France
Martinique F.W.I.
TEL: 596 596 715222
MEXICO
Casa Veerkamp, s.a. de c.v.
Av. Toluca No. 323, Col. Olivar
de los Padres 01780 Mexico
D.F. MEXICO
TEL: (55) 5668-6699
NICARAGUA
Bansbach Instrumentos
Musicales Nicaragua
Altamira D’Este Calle Principal
de la Farmacia 5ta.Avenida
1 Cuadra al Lago.#503
Managua, Nicaragua
TEL: (505)277-2557
PANAMA
SUPRO MUNDIAL, S.A.
Boulevard Andrews, Albrook,
Panama City, REP. DE
PANAMA
TEL: 315-0101
PARAGUAY
Distribuidora De
Instrumentos Musicales
J.E. Olear y ESQ. Manduvira
Asuncion PARAGUAY
TEL: (595) 21 492147
PERU
Audionet
Distribuciones Musicales SAC
Juan Fanning 530
Miraflores
Lima - Peru
TEL: (511) 4461388
VENEZUELA
Instrumentos Musicales
Allegro,C.A.
Av.las industrias edf.Guitar
import
#7 zona Industrial de Turumo
Caracas, Venezuela
TEL: (212) 244-1122
EUROPE
AUSTRIA
Roland Elektronische
Musikinstrumente HmbH.
Austrian Office
Eduard-Bodem-Gasse 8,
A-6020 Innsbruck, AUSTRIA
TEL: (0512) 26 44 260
BELGIUM/FRANCE/
HOLLAND/
LUXEMBOURG
Roland Central Europe N.V.
Houtstraat 3, B-2260, Oevel
(Westerlo) BELGIUM
TEL: (014) 575811
CZECH REP.
K-AUDIO
Kardasovska 626.
CZ-198 00 Praha 9,
CZECH REP.
TEL: (2) 666 10529
DENMARK
Roland Scandinavia A/S
Nordhavnsvej 7, Postbox 880,
DK-2100 Copenhagen
DENMARK
TEL: 3916 6200
FINLAND
Roland Scandinavia As, Filial
Finland
Elannontie 5
FIN-01510 Vantaa, FINLAND
TEL: (0)9 68 24 020
GERMANY
Roland Elektronische
Musikinstrumente HmbH.
Oststrasse 96, 22844
Norderstedt, GERMANY
TEL: (040) 52 60090
GREECE
STOLLAS S.A.
Music Sound Light
155, New National Road
Patras 26442, GREECE
TEL: 2610 435400
HUNGARY
Roland East Europe Ltd.
Warehouse Area DEPO Pf.83
H-2046 Torokbalint,
HUNGARY
TEL: (23) 511011
IRELAND
Roland Ireland
G2 Calmount Park, Calmount
Avenue, Dublin 12
Republic of IRELAND
TEL: (01) 4294444
ITALY
Roland Italy S. p. A.
Viale delle Industrie 8,
20020 Arese, Milano, ITALY
TEL: (02) 937-78300
ROMANIA
FBS LINES
Piata Libertatii 1,
535500 Gheorgheni,
ROMANIA
TEL: (266) 364 609
RUSSIA
MuTek
Dorozhnaya ul.3,korp.6
117 545 Moscow, RUSSIA
TEL: (095) 981-4967
SPAIN
Roland Iberia, S.L.
Paseo Garc a Faria, 33-35
08005 Barcelona SPAIN
TEL: 93 493 91 00
SWEDEN
Roland Scandinavia A/S
SWEDISH SALES OFFICE
Danvik Center 28, 2 tr.
S-131 30 Nacka SWEDEN
TEL: (0)8 702 00 20
SWITZERLAND
Roland (Switzerland) AG
Landstrasse 5, Postfach,
CH-4452 Itingen,
SWITZERLAND
TEL: (061) 927-8383
UKRAINE
TIC-TAC
Mira Str. 19/108
P.O. Box 180
295400 Munkachevo,
UKRAINE
TEL: (03131) 414-40
UNITED KINGDOM
Roland (U.K.) Ltd.
Atlantic Close, Swansea
Enterprise Park, SWANSEA
SA7 9FJ,
UNITED KINGDOM
TEL: (01792) 702701
MIDDLE EAST
BAHRAIN
Moon Stores
No.16, Bab Al Bahrain Avenue,
P.O.Box 247, Manama 304,
State of BAHRAIN
TEL: 17 211 005
CYPRUS
Radex Sound Equipment Ltd.
17, Diagorou Street, Nicosia,
CYPRUS
TEL: (022) 66-9426
IRAN
MOCO INC.
No.41 Nike St., Dr.Shariyati Ave.,
Roberoye Cerahe Mirdamad
Tehran, IRAN
TEL: (021) 285-4169
ISRAEL
KUWAIT
OMAN
TALENTZ CENTRE L.L.C.
Malatan House No.1
Al Noor Street, Ruwi
SULTANATE OF OMAN
TEL: 2478 3443
QATAR
Al Emadi Co. (Badie Studio &
Stores)
P.O. Box 62, Doha, QATAR
TEL: 4423-554
SAUDI ARABIA
aDawliah Universal
Electronics APL
Corniche Road, Aldossary
Bldg., 1st Floor, Alkhobar,
SAUDI ARABIA
P.O.Box 2154, Alkhobar 31952
SAUDI ARABIA
TEL: (03) 898 2081
SYRIA
Technical Light & Sound
Center
Rawda, Abdul Qader Jazairi St.
Bldg. No. 21, P.O.BOX 13520,
Damascus, SYRIA
TEL: (011) 223-5384
TURKEY
ZUHAL DIS TICARET A.S.
Galip Dede Cad. No.37
Beyoglu - Istanbul / TURKEY
TEL: (0212) 249 85 10
U.A.E.
Zak Electronics & Musical
Instruments Co. L.L.C.
Zabeel Road, Al Sherooq Bldg.,
No. 14, Grand Floor, Dubai,
U.A.E.
TEL: (04) 3360715
NORTH AMERICA
CANADA
Roland Canada Music Ltd.
(Head Office)
5480 Parkwood Way
Richmond B. C., V6V 2M4
CANADA
TEL: (604) 270 6626
Roland Canada Music Ltd.
(Toronto Office)
170 Admiral Boulevard
Mississauga On L5T 2N6
CANADA
TEL: (905) 362 9707
U. S. A.
Roland Corporation U.S.
5100 S. Eastern Avenue
Los Angeles, CA 90040-2938,
U. S. A.
TEL: (323) 890 3700
Halilit P. Greenspoon & Sons
Ltd.
8 Retzif Ha’aliya Hashnya St.
Tel-Aviv-Yafo ISRAEL
TEL: (03) 6823666
04234178
1PR
Gebruikershandleiding
Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland Percussion Sound Module TD-6KV.
Lees, alvorens u dit apparaat in gebruik neemt, zorgvuldig de hoofdstukken “HET
APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN” (p.2) en “BELANGRIJKE
OPMERKINGEN” (p.4). Deze hoofdstukken bevatten belangrijke informatie omtrent
correct gebruik van het apparaat. Echter, om uzelf ervan te verzekeren een goed
inzicht in alle functies en mogelijkheden van uw nieuwe apparaat te verkrijgen, dient
u de gehele handleiding te lezen. De handleiding dient onder handbereik als een
praktisch naslagwerk te worden bewaard.
Aparte verwijzingen in deze handleiding
Woorden tussen vierkante haakjes verwijzen naar knoppen op het paneel.
Als de inschriften in illustraties niet zijn vertaald, dan heb ik ze niet!
202
Copyright © 2004 ROLAND CORPORATION
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
gereproduceerd op welke wijze ook zonder schriftelijke toestemming van
ROLAND CORPORATION.
HET
APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN
Over
WAARSCHUWING en
WAARSCHUWING
VOORZICHTIG
VOORZICHTIG opmerkingen
Over de symbolen
Het
symbool wijst de gebruiker op belangrijke
instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis
van het symbool wordt bepaald door het teken, dat zich
binnen de driehoek bevindt. Het symbool, dat zich in dit
geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat dit teken
voor algemene voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen,
of aanduidingen van gevaar wordt gebruikt.
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van overlijden of zwaar letsel,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van letsel of materiële schade,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
Het
symbool wijst de gebruiker op onderdelen, die
nooit verplaatst mogen worden (verboden). De
specifieke handeling, die niet uitgevoerd mag worden,
wordt aangegeven door het symbool, dat zich binnen
de cirkel bevindt. Het symbool, dat zich in dit geval aan
de linkerkant bevindt, betekent dat het apparaat nooit
uit elkaar gehaald mag worden.
* Materiële schade verwijst naar schade
of andere ongunstige effecten, die ten
aanzien van het huis en al het
aanwezige meubilair, en tevens aan
huisdieren kunnen optreden.
Het
wijst de gebruiker op onderdelen, die verwijderd
moeten worden. De specifieke handeling, die uitgevoerd
moet worden, wordt door het symbool binnen de cirkel
aangegeven. Het symbool, dat zich in dit geval aan de
linkerkant bevindt, geeft aan dat het netsnoer uit de
daarvoor bestemde aansluiting getrokken moet worden.
NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT
WAARSCHUWING
001
Lees, voordat u dit apparaat in gebruik neemt, eerst
de onderstaande instructies en de handleiding.
................................................................................................
WAARSCHUWING
005
• Dit apparaat dient alleen gebruikt te worden met
een door Roland aanbevolen houder of standaard.
................................................................................................
002c
006
• Open of wijzig (op welke wijze ook) dit apparaat of
de adapter niet.
• Als het apparaat gebruikt wordt met een door
Roland aanbevolen houder of standaard, moet de
houder of standaard nauwkeurig geplaatst worden
, zodat deze recht en stabiel staat. Als u geen
houder of standaard gebruikt, dient u echter ook
een plaats uit te kiezen om het apparaat neer te
zetten met een voldoende vlak oppervlak, dat het
apparaat goed ondersteunt en wiebelen voorkomt.
................................................................................................
003
• Probeer niet om het apparaat te repareren of
inwendige onderdelen te vervangen (tenzij deze
handleiding specifieke instructies geeft om dit wel
te doen). Laat al het onderhoud over aan uw
verkoper, het dichtstbijzijnde Roland Service Center
of een erkend Roland dealer, zoals beschreven op
de “Informatie” pagina.
................................................................................................
004
• Gebruik of stal het apparaat nooit op plaatsen die:
• Bloot staan aan extreme temperaturen (bijv., in
direct zonlicht in een afgesloten voertuig,
dichtbij een verwarmingsbuis, bovenop een
warmte producerend apparaat); of waar
• Dampvorming plaatsvindt (bijv., baden,
wasruimtes, op natte vloeren); of die
• Vochtig zijn; of die
• Bloot staan aan regen; of die
• Stoffig zijn; of die
• Bloot staan aan zware trillingen.
............................................................................................................
2
................................................................................................
008c
• Gebruik alleen de meegeleverde adapter.
Controleer ook of de netspanning overeen komt
met de op de adapter weergegeven ingangspanning. Andere adapters kunnen een andere
polariteit gebruiken of ontworpen zijn voor een
ander voltage, wat kan leiden tot schade, onjuist
functioneren of een elektrische schok.
................................................................................................
009
• Buig of draai de stroomdraad niet extreem, en
plaats er geen zware dingen op. Dit kan schade
veroorzaken aan het snoer, en leiden tot zwakke
plekken en kortsluiting. Beschadigde snoeren geven
brand- en schokgevaar!
............................................................................................................
WAARSCHUWING
010
• Dit apparaat, zowel alleen als in combinatie met een
versterker,een koptelefoon of speakers, kan geluidsniveaus produceren, die permanente gehoorschade
kunnen opleveren. Gebruik het daarom niet
gedurende lange tijd op een hoog volumeniveau of
op een niveau dat oncomfortabel is. Als u enige
vorm van gehoorverlies of suizen in de oren
ervaart, dient u onmiddellijk te stoppen met het
gebruik van het apparaat en een audioloog te
raadplegen.
................................................................................................
011
• Voorkom dat objecten (bijv., ontvlambaar materiaal,
muntjes, spijkers) of vloeistoffen (water, frisdrank,
etc) het apparaat binnendringen.
................................................................................................
012c
• Schakel onmiddellijk de stroom uit, trek de adapter
uit het stopcontact en raadpleeg uw verkoper, het
dichtstbijzijnde Roland Service Center of een
erkend Roland dealer, zoals beschreven op de
“Informatie” pagina, als:
• De adapter of stroomdraad is beschadigd;
• Rook of een vreemde geur ontstaat;
• Objecten in of vloeistoffen over het apparaat zijn
gevallen;
• Het apparaat heeft blootgestaan aan regen (of
op een andere manier nat is geworden);
• Het apparaat niet normaal lijkt te werken of een
typische functieverandering heeft ondergaan.
................................................................................................
013
• In een huishouden met kleine kinderen dient een
volwassene toezicht te houden , totdat het kind in
staat is alle regels te hanteren, die essentieel zijn
voor veilig gebruik van het apparaat.
............................................................................................................
014
• Bescherm het apparaat tegen zware stoten.
(Laat het niet vallen!)
................................................................................................
015
• Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact,
samen met overdreven veel andere apparaten.
Wees vooral voorzichtig met verlengsnoeren - het
gezamenlijke vermogen van alle, op het verlengsnoer aangesloten, apparaten mag nooit meer zijn
dan het vermogensbereik (watt/ampère) van het
verlengsnoer. Door overbelasting kan de draad
warm worden en uiteindelijk doorbranden.
VOORZICHTIG
102d
• Gebruik deze TD-3 alleen met een Roland
standaard. Het gebruik van andere standaards kan
leiden tot instabiliteit en mogelijk letsel.
................................................................................................
102d
• Pak altijd alleen de plug of de behuizing van de
adapter vast bij het in- of uitpluggen in het apparaat
of een stopcontact.
................................................................................................
103b
• Haal met enige regelmaat de adapter uit het
stopcontact, en reinig deze met een droge doek om
zo alle stof en andere ophopingen uit de kieren te
vegen. Verwijder ook de stekker uit het stopcontact
als het apparaat lange tijd niet gebruikt gaat
worden. Iedere vorm van stofophoping tussen de
stekker en het stopcontact kan resulteren in slechte
isolatie, en leiden tot brand.
................................................................................................
104
• Probeer te voorkomen, dat snoeren en kabels in de
knoop raken. Ook dienen alle snoeren en kabels
buiten het bereik van kinderen geplaatst te worden.
................................................................................................
106
• Klim nooit bovenop het apparaat, en plaats er geen
zware dingen op.
............................................................................................................
107d
• Raak nooit de behuizing van de adapter of de
stekkers met natte handen aan bij het in- of
uitpluggen in een stopcontact of dit apparaat.
............................................................................................................
108b
•
Maak, alvorens u het apparaat verplaatst, de
adapter en alle draden afkomstig van externe
apparaten los.
............................................................................................................
109b
•
Zet, voordat u het apparaat reinigt, de stroom uit
en haal de adapter uit het stopcontact (p. 13, p. 15).
............................................................................................................
110b
• Haal de adapter uit het stopcontact als er onweer
wordt verwacht bij u in de omgeving.
................................................................................................
118
• Mocht u schroeven bij het bevestigen van de
drumstandaard verwijderen, zorg er dan voor dat u
ze op een veilig plek legt, buiten het bereik van
kinderen, zodat ze niet per ongeluk ingeslikt kunnen
worden.
............................................................................................................
................................................................................................
016
• Raadpleeg, als u het apparaat in het buitenland wilt
gaan gebruiken, eerst uw verkoper, het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een erkend Roland
dealer, zoals beschreven op de “Informatie” pagina.
................................................................................................
• Het apparaat en de adapter dienen zo geplaatst te
worden, dat geen belemmering van ventilatie
optreedt.
............................................................................................................
3
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
291a
Lees het volgende als aanvulling op de zaken genoemd onder “HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN”
op pagina 2-3, en neem dit in acht:
Stroomvoorziening
Reparaties en gegevens
•
Sluit dit apparaat niet aan op een stopcontact, dat tevens gebruikt
wordt voor een elektrische toepassing met een motor of wordt
gevoed door middel van een omvormer (zoals een koelkast,
wasmachine, magnetron of airconditioner). Afhankelijk van de
wijze, waarop de elektrische toepassing wordt gebruikt, kan
ontstane storing in de stroomvoorziening leiden tot het onjuist
functioneren van dit apparaat of hoorbare ruis. Als het om
praktische redenen niet mogelijk is gescheiden stopcontacten te
gebruiken, sluit dan een storingsfilter aan tussen dit apparaat en
het stopcontact.
•
•
De adapter zal warm worden bij lange tijd aaneengesloten gebruik.
Dit is normaal en biedt geen reden tot bezorgdheid.
•
Schakel, alvorens dit apparaat met andere apparaten te verbinden,
de stroom van alle apparaten uit. Dit helpt het onjuist functioneren
en/of ontstaan van schade aan speakers of andere apparatuur
voorkomen.
Extra voorzorgsmaatregelen
Plaatsing
•
Gebruik van het apparaat in de buurt van eindversterkers (of
andere apparatuur met grote transformatoren) kan leiden tot
brommen. Verander, om dit probleem te verminderen, de
opstelling van het apparaat of plaats het verder weg van de
storingsbron.
•
Dit apparaat kan op radio en televisie ontvangst storen. Gebruik dit
apparaat niet in de nabijheid van dergelijke ontvangers.
•
Er kan storingsgeluid ontstaan als draadloze communicatiemiddelen, zoals mobiele telefoons, worden gebruikt in de nabijheid van
dit apparaat. Dergelijke storing kan optreden bij het opbouwen van
een verbinding of tijdens een gesprek. Mocht u met zulke
problemen te maken krijgen, verplaats dan dergelijke draadloze
toestellen, zodat ze verder van het apparaat verwijderd zijn of
schakel ze uit.
•
•
Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, plaats het niet in de
nabijheid van warmte producerende apparatuur, laat het niet staan
in een afgesloten auto en stel het niet bloot aan extreme temperaturen. Extreme hitte kan leiden tot vervorming en/of kleurverandering van het apparaat.
Als het apparaat verplaatst wordt en het verschil in temperatuur
en/of luchtvochtigheid tussen de ene en de andere plaats erg hoog
is, kunnen waterdruppels in het apparaat ontstaan (condensvorming). Schade en onjuist functioneren kunnen het gevolg zijn,
als u het apparaat in deze conditie probeert te gebruiken. Laat het
apparaat daarom enkele uren staan, totdat de condens volledig is
verdampt, alvorens het in gebruik te nemen.
Onderhoud
•
Veeg het apparaat voor dagelijkse reiniging af met een zachte,
droge of licht-vochtige doek. Gebruik voor het verwijderen van
hardnekkig vuil een doek voorzien van een mild, niet-schurend
schoonmaakmiddel. Veeg nadien het apparaat grondig af met een
zachte, droge doek.
•
Gebruik nooit benzine, verdunnen, alcohol of welke vorm van
oplosmiddelen ook, teneinde het optreden van vorm- en/of kleurveranderingen van het apparaat te vermijden.
4
Houd er rekening mee, dat alle gegevens die zijn opgeslagen in het
geheugen van het apparaat verloren kunnen gaan als het apparaat
ter reparatie wordt aangeboden. Belangrijke gegevens dienen
daarom altijd te worden opgeslagen in een ander MIDI apparaat
(bijv. een sequencer) of op schrift te worden gesteld. Echter, in
sommige gevallen (wanneer bijvoorbeeld geheugen gerelateerde
systemen zelf defect zijn) zal het tot onze spijt niet mogelijk zijn de
gegevens te herstellen. Roland erkent geen aansprakelijkheid voor
een dergelijk verlies van gegevens.
•
Houd er rekening mee dat de geheugeninhoud definitief verloren
kan gaan als gevolg van onjuist functioneren of onjuist gebruik van
het apparaat. Om uzelf te beschermen tegen het risico van verlies
van belangrijke gegevens (die u heeft opgeslagen in het geheugen
van dit apparaat), raden wij u aan regelmatig een backup te maken
op een ander MIDI apparaat (bijv. een sequencer).
•
Helaas is het soms niet mogelijk om eenmaal verloren gegevens te
herstellen, die waren opgeslagen in het geheugen van dit apparaat
of een ander MIDI apparaat (bijv. een sequencer). Roland Corporations erkent geen aansprakelijkheid voor een dergelijk verlies van
gegevens.
•
Neem een zekere mate van voorzichtigheid in acht bij het bedienen
van de knoppen, schuiven en andere regelaars op dit apparaat, en
bij het gebruik van de jacks en pluggen. Ruw handelen kan leiden
tot onjuist functioneren.
•
Houd bij het aansluiten/verwijderen van kabels altijd de plug zelf
vast. Trek nooit aan het draad. Op deze manier voorkomt u het
ontstaan van kortsluiting of beschadigingen van de binnenzijde van
de kabel.
•
Probeer, ter voorkoming van overlast voor buren, het volume van
het apparaat tot redelijke niveaus te beperken. U kunt ook gebruik
maken van een koptelefoon, zodat u zich geen zorgen hoeft te
maken om de buren (vooral ‘s avonds laat).
•
Aangezien geluidstrillingen beter worden doorgegeven via vloeren
en muren, dan men misschien zou verwachten, dient u te
voorkomen dat dergelijk geluid overlast veroorzaakt. Hoewel de
drum Pads en pedalen zo ontworpen zijn dat er zo min mogelijk
bijgeluiden worden geproduceerd, hebben rubberen Heads de
neiging meer geluid te produceren dan Mesh Heads. U kunt veel
van het ongewenste geluid van de Pads effectief verminderen door
over te stappen op Mesh Heads (apart verkrijgbaar).
•
Als u het apparaat wilt vervoeren, verpak het dan, indien mogelijk,
in de originele verpakking (inclusief vulsel). Anders dient u soortgelijke verpakkingsmaterialen te gebruiken.
•
Gebruik Roland kabels voor het tot stand brengen van de verbindingen. Neem, indien u gebruik maakt van een ander merk verbindingskabel, het volgende in acht.
•
Sommige verbindingskabels bevatten weerstanden. Gebruik
geen kabels, die weerstanden bevatten, voor het tot stand
brengen van een verbinding met dit apparaat. Het gebruik van
dergelijke kabels kan een extreem laag of onhoorbaar volumeniveau tot gevolg hebben. Neem voor informatie omtrent kabelspecificaties contact op met de fabrikant van de kabel.
Inhoud
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN ... 2
BELANGRIJKE OPMERKINGEN ............................................. 4
Kenmerken ............................................................................... 8
Paneelbeschrijvingen .............................................................. 9
Bovenpaneel.......................................................................................................................... 9
Achterpaneel....................................................................................................................... 10
Side Panel ............................................................................................................................ 10
Het opbouwen van de uitrusting .......................................... 11
Het monteren van de TD-3 op de standaard ................................................................. 11
Het aansluiten van de Pads en pedalen.......................................................................... 12
Het aansluiten van een koptelefoon, audio apparatuur, versterkers
of soortgelijke apparatuur ................................................................................................ 13
De stroom aan/uit zetten.................................................................................................. 14
De stroom uitschakelen ......................................................................................... 15
Een drumuitrusting kiezen.................................................... 16
Horen hoe de verschillende uitrustingen klinken......................................................... 17
Het bespelen van de drumuitrusting.................................... 18
Trigger inputs en Trigger mogelijkheden ...................................................................... 18
Het bespelen van de Pads................................................................................................. 19
Head en Rim slagen................................................................................................ 19
Cross stick op de snare Pad................................................................................... 20
Bekken bow slagen/rand slagen .......................................................................... 20
Bekken dempen....................................................................................................... 20
Hi-hat bedieningspedaal................................................................................................... 21
Uw eigen drumuitrusting (drum kit) samenstellen ............. 22
Een drumuitrusting kiezen [DRUM KIT]....................................................................... 23
Geluiden selecteren [INST]............................................................................................... 24
Instrument Volume & Pan [LEVEL/PAN] .................................................................... 25
Ambiance instellingen [AMBIENCE] ............................................................................. 26
Ambiance aan/uit schakelen ................................................................................ 26
Het type ambiance selecteren ............................................................................... 26
Een drumuitrusting kopiëren [KIT COPY] .................................................................... 27
Spelen met de metronoom (klik) .......................................... 28
De metronoom starten en stoppen [CLICK] .................................................................. 28
Aanpassen van het tempo [TEMPO]............................................................................... 28
Het instellen van de maatsoort [BEAT] .......................................................................... 29
Een type ritme selecteren [RHYTHM TYPE] ................................................................. 30
Het klikgeluid selecteren [CLICK INST] ........................................................................ 32
Het volume aanpassen [CLICK LEVEL] ........................................................................ 33
5
Inhoud
Spelen met een CD, tape of MD (via MIX IN Jack)............... 34
COACH Mode ......................................................................... 35
Instellingsprocedure .......................................................................................................... 35
Nauwkeurigheid en timing oefeningen ......................................................................... 36
Warming-up (ritmische Noten) ............................................................................ 36
Goed synchroon spelen met de beat (Time Check) ........................................... 36
Stil tellen - inwendig timingsgevoel ontwikkelen ............................................. 37
Snelheidscontrole - 8 maten timing-nauwkeurigheidsproef............................ 37
Oefeningen voor het uithoudingsvermogen.................................................................. 38
Geleidelijk omhoog/omlaag – tempo versnelling/vertraging oefening ....... 38
Stapsgewijs omhoog/omlaag – tempo versnelling/vertraging in stappen... 38
Gesproken “aftellen”/visuele matenteller ..................................................................... 39
Aftellen en matenteller........................................................................................... 39
Pad aanpassingen ................................................................. 40
Gevoeligheid van de Pad aanpassen [Pad SENS] ......................................................... 40
Het vermijden van resonantie (crosstalk) tussen Pads [XTALK CANCEL] ............. 41
Aanpassingen aan het hi-hat bedieningspedaal................. 42
Aanpassen van het hi-hat foot closed niveau ................................................................ 42
Fabrieksreset (De fabrieksinstellingen herstellen)............. 43
Over de Pads .......................................................................... 44
Trigger inputs en de Pads die u kunt gebruiken........................................................... 44
Trigger input functies ............................................................................................ 44
Over polariteitverwisseling................................................................................... 44
Combinaties van Pad en Trigger input ............................................................... 45
De Pads bespelen ............................................................................................................... 46
Head slagen en Rim slagen ................................................................................... 46
Cross stick op de snare Pad................................................................................... 46
Bekken bow slag/rand slag/cup slag ................................................................. 47
Het bekken dempen ............................................................................................... 47
Pad configuratie mogelijkheden........................................... 48
Drie toms en drie bekkens ................................................................................................ 48
Twee toms en vier bekkens .............................................................................................. 49
Pad en Trigger instellingen................................................... 50
Het Pad type selecteren (Trigger type) ........................................................................... 50
Gevoeligheid van de Pad aanpassen............................................................................... 52
De drempelwaarden van de Pads instellen (Threshold).............................................. 53
Hoe dynamiek bij het spelen het volume beïnvloedt (Velocity Curve)..................... 54
Het aanpassen van de Trigger signaal detectie tijd (Scan Time) ................................ 55
Het opsporen van Trigger signaal verzwakking en onjuiste Triggering
elimineren (Retrigger Cancel) .......................................................................................... 56
Het vermijden van resonantie (crosstalk) tussen Pads (Crosstalk Cancel) .............. 57
Het voorkomen van dubbele Triggering (Mask Time) ................................................ 58
Rim slag respons (Rim Sensitivity).................................................................................. 59
Rim/rand dynamische respons (Rim Gain)................................................................... 59
6
Inhoud
MIDI instellingen .................................................................... 60
Over MIDI ........................................................................................................................... 60
MIDI connectoren ................................................................................................... 60
MIDI nootnummer voor elke Pad [Note#]..................................................................... 60
Als u de TD-3 alleen als MIDI controller gebruikt (Local Control) ............................ 62
Data opslaan op een extern MIDI apparaat (Bulk Dump)........................................... 62
Data laden op de TD-3 ........................................................................................... 63
MIDI gebruiken .................................................................................................................. 63
MIDI kanaal............................................................................................................. 63
Program Changes Transmitting/Receiving ....................................................... 63
Bedieningswijzigingen gebruikmakend van het hi-hat
bedieningspedaal................................................................................................... 63
Boodschappen voor het versturen van dempinformatie .................................. 63
Een externe sound module besturen met de TD-3 ............................................ 64
Opnemen op een externe sequencer .................................................................... 64
De TD-3 gebruiken als sound module................................................................. 64
Problemen oplossen/foutmeldingen.................................... 65
Problemen oplossen........................................................................................................... 65
Geen geluid.............................................................................................................. 65
Geen geluid/laag volume van de op de MIX IN jack aangesloten bron........ 66
De drumuitrusting klinkt niet zoals bedoeld ..................................................... 66
De Pad klinkt niet zoals bedoeld.......................................................................... 66
Het geluid is vervormd.......................................................................................... 66
Bulk dump kan niet uitgevoerd worden............................................................. 66
Foutmeldingen ................................................................................................................... 67
Drumkit lijst ............................................................................ 68
Drum instrumenten lijst......................................................... 69
MIDI Implementatie kaart....................................................... 70
Specificaties ........................................................................... 71
Index........................................................................................ 72
7
Kenmerken
Bevat zorgvuldig geselecteerde geluiden voor alle
muziekstijlen voor live optreden of oefening
32 Verschillende drum uitrustingen
U kunt direct met een druk op de knop met verscheidene drumuitrustingen beginnen te spelen. De
uitrustingen zijn ontworpen om alle muziekstijlen te dekken.
114 Instrumenten
Creëer uw eigen, originele uitrustingen met behulp van de instrumentenlijst.
Expressie mogelijkheden
Het spelen van Rim slagen (p.19, p.46), bekken/hi-hat slagen (p.20,
p.47) en gebruik maken van bekken/hi-hat demping (p.20, p.47)
Cross stick techniek is mogelijk (p.20, p.46)
Het hi-hat bedieningspedaal zorgt voor natuurlijk klinkende hi-hat
prestaties (open, half-open, gesloten, Foot) (p.21)
Handige functies voor bij het oefenen
Ingebouwde metronoom (klik) voor gebruik bij het oefenen of bij
optredens (p.28)
Ingebouwde intelligente “coach” functie zorgt voor plezier en
uitdaging bij het oefenen (p.35)
De MIX IN jack biedt u de mogelijkheid om met een externe audio
bron (CD, MD) te oefenen (p.34)
Uitbreidingsmogelijkheden en compatibiliteit
Sluit een combinatie aan tot 9 Pads, bekkens en kick Triggers (p.44)
Pads (PD-8, PD-6, PD-7, PD-9, PD-80, PD-80R, PD-100, PD-105, PD-120, PD-125)
Bekkens (CY-8, CY-6, CY-12R/C, CY-12H, CY-14C, CY-15R)
Kick Triggers (KD-8, KD-7, KD-80, KD-120)
Akoestische Drum Triggers (RT-3T, RT-5S, RT-7K)
Te gebruiken als MIDI Sound Module en MIDI Controller. (p.64)
8
Paneelbeschrijvingen
Bovenpaneel
fig.front
1
6
7
2
8
3
9
10
11
4
5
12
1. Display
7. INST knop
De display toont het nummer van de drumuitrusting, het
tempo, de parameterinstellingen en andere dergelijke
informatie.
Toont het instrumentnummer van de bespeelde Pad.
2. Trigger indicators
De indicator van de bespeelde Pad licht op.
Indien [EDIT] is ingedrukt, licht de indicator overeenkomstig
aan de geselecteerde parameter op.
8. LEVEL/PAN knop
Met een druk op deze knop wordt tussen level (volume) en
pan (positie in het stereo veld-links/rechts) geschakeld.
9. TEMPO knop
Toont de tempo instellingen van de metronoom.
3. Rim indicator
10. COACH knop
Deze Trigger indicator licht gelijktijdig op, wanneer u een Rim
of rand slag maakt.
Schakelt de TD-3 in coach mode (p.35).
4. AMBIENCE knop
Gebruik deze voor het instellen van de uitrustingsparameters
(p.22), klikparameters (p.28) en Padparameters (p.40, p.50,
p.60).
Schakelt de ambiance (omgeving galm) aan en uit (p.26).
5. CLICK knop
Schakelt de metronoom (klik) aan/uit.
6. DRUM KIT knop
11. EDIT knop
12. +/- knop
Deze knoppen worden voor het wijzigen van de
instellingswaarden gebruikt.
Toont het nummer van de drumuitrusting.
9
Paneelbeschrijvingen
Achterpaneel
fig.rear
13
14
15
19 18 17 16
13. VOLUME knop
Voor het aanpassen van het volume van de TD-3 voor zowel
de koptelefoon als de output jacks.
14. OUTPUT jacks (L (MONO), R)
Voor het aansluiten van de TD-3 op uw versterker of geluid
systeem. Gebruik voor mono uitvoer de L/MONO jack (p.13).
15. Trigger INPUT jacks
Voor het aansluiten van Pads, bekkens en kick Triggers
(optioneel of bij de uitrusting geleverd) (p.12). Kijk voor meer
gedetailleerde informatie over de Trigger inputs bij Trigger
inputs en Pads die u kunt gebruiken (p.44).
Voor het aansluiten van een optioneel FD-7/FD-6 of bij de
TD-3 uitrusting geleverd FD-8 hi-hat bedieningspedaal (p.12).
17. MIX IN jack
Voor het aansluiten van een CD-speler, MD-speler,
cassettedeck of andere audiobron (p.34). Geluid dat wordt
ingevoerd via deze jack zal worden uitgevoerd via de
OUTPUT jacks en de PHONES jack.
18. Adapter jack
Sluit de bijgeleverde adapter aan op deze ingang (p.13).
19. POWER schakelaar
Schakelt de stroom aan/uit (p.14).
16. HH CTRL (Hi-hat control) jack
Side Panel
fig.side
20
20. Beveiligingsslot (
)
http://www.kensington.com/
21. MIDI pluggen (IN, OUT)
IN: Om vanuit een MIDI bron (sequencer, keyboard of ander
MIDI apparaat) op de TD-3 geluiden af te spelen of om
gegevens te laden van een MIDI sequencer.
OUT: Om de TD-3 Pads te gebruiken om geluiden af te spelen
van een externe MIDI sound module of om gegevens van de
TD-3 in een MIDI sequencer op te slaan (p.60).
10
21
22
22. PHONES jack
Op deze jack kan een stereo koptelefoon worden aangesloten
(p.13). Het aansluiten van een koptelefoon zal niet leiden tot
verzwakking van de uitvoer via de OUTPUT jacks.
Het opbouwen van de uitrusting
Het monteren van de TD-3 op de standaard
1.
Het monteren van de TD-3 op de standaard.
Maak de houder (bijgeleverd bij de optionele drumstandaard) vast aan de TD-3 door gebruik te maken
van de schroeven in het bodempaneel. Verbind de houder zo, dat de plaatsing van het apparaat
overeenkomt met de plaatsing in de illustratie.
Gebruik ALLEEN de bij de TD-3 geleverde 8mm schroeven (M5x8). Andere schroeven
kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.
fig.P-001.e
smal
breed
Leg, als u het apparaat op z’n kop zet, onder de vier hoeken of aan weerszijden een stapeltje
kranten of tijdschriften, ter voorkoming van schade aan de knoppen en toetsen. Ook dient u
het apparaat zo te plaatsen, dat de knoppen en toetsen niet beschadigd zullen raken.
Wees, als u het apparaat op z’n kop zet, voorzichtig en voorkom dat het apparaat (om)valt
of wordt omgestoten.
2.
Plaats de TD-3 met de houder op de drumstandaard (zoals de optionele MDS-3C). Zie de handleiding van
de standaard voor details bij het in elkaar zetten van de drumstandaard en het monteren van de TD-3.
De optionele APC-33 multifunctionele klem kan aan buizen met een doorsnede 10,5 mm-30
mm worden bevestigd, mocht u de TD-3 willen bevestigen aan een bekkenstandaard of iets
dergelijks.
11
Het opbouwen van de uitrusting
Het aansluiten van de Pads en pedalen
Sluit, met behulp van de bijgeleverde kabels, de Pads, bekken Pads, het hi-hat bedieningspedaal en de
kick Trigger aan.
Opstellingsvoorbeeld
fig.P-004.e
TRIGGER INPUT jacks
CRASH 1
CY-8
RIDE
CY-8
TOM 1
PD-8
HI-HAT
PD-8
TD-3
TOM 3
PD-8
SNARE
PD-8
KICK
KD-8
HH CTRL
FD-8
Zie voor meer voorbeelden van mogelijke manieren om de TD-3 aan te sluiten “Pad
configuratie mogelijkheden” (p.48).
12
Het opbouwen van de uitrusting
Het aansluiten van een koptelefoon, audio
apparatuur, versterkers of soortgelijke apparatuur
fig.P-005.e
R
L
Jack aansluitingen
Stereo koptelefoon
Stereo tulpstekker
CD/MD speler, enz.
1.
Schakel de stroom uit van alle apparaten, voordat u een verbinding tot stand brengt.
Zet, ter voorkoming van onjuist functioneren en/of schade aan speakers en andere
apparatuur, altijd het volume laag en de stroom uit van alle apparaten, voordat u een
verbinding tot stand brengt.
2.
Verbind de OUTPUT L(MONO) en R jacks op het achterpaneel met uw audio systeem of versterker.
Koptelefoons dienen UITSLUITEND te worden aangesloten op de PHONES jack.
3.
Sluit de bijgeleverde adapter aan op de adapter jack.
4.
Steek de adapter in een stopcontact.
De MIX IN jack op de TD-3 maakt het mogelijk om met een CD of een andere audio bron
mee te spelen (p.34).
13
Het opbouwen van de uitrusting
De stroom aan/uit zetten
*
Zet, als alles is aangesloten (p.12, p.13), de stroom aan van de verschillende apparaten in de voorgeschreven
volgorde. Door apparaten in de verkeerde volgorde aan te zetten, riskeert u het onjuist functioneren en/of
beschadigen van speakers en andere apparaten.
fig.P-006
1, 5
3
1.
Draai de VOLUME knop op het achterpaneel van de TD-3 helemaal naar links om het volume op “0” te
zetten.
2.
Zet het volume laag van de aangesloten versterker of audio-installatie.
3.
Zet de POWER schakelaar in de “ON” stand om de stroom aan te zetten.
* Overtuig uzelf er altijd van, dat het volume laag staat, voordat u de stroom aanzet. Zelfs als het volume helemaal
laag staat, kan het voorkomen dat u enig geluid hoort als de stroom wordt aangezet. Dit is echter normaal en
duidt niet op onjuist functioneren.
Voorzorgsmaatregelen bij het aanzetten van de stroom
fig.P-007
Als de stroom is aangezet, verschijnt het
nummer van de drumuitrusting in het display.
Sla NIET op een van de Pads en trap NIET op
een van de pedalen , totdat [DRUM KIT] oplicht.
Dit kan namelijk tot Trigger problemen leiden.
14
4.
Zet de stroom aan van de aangesloten versterker of audioinstallatie.
5.
Draai, terwijl u op een van de Pads slaat, de VOLUME knop rustig naar rechts om het volumeniveau aan
te passen.
Het opbouwen van de uitrusting
Geen geluid als u op de Pads slaat of de pedalen gebruikt?
• Controleer de volgende punten.
Bij het gebruik van een versterker of audioinstallatie
• Is de volume-instelling van de versterker of audioinstallatie correct?
• Zijn de TD-3 en de versterker of audioinstallatie correct aangesloten?
• Is er een probleem met een van de verbindingskabels?
• Zijn de Input instellingen van uw versterker of audio systeem correct?
Bij het gebruik van een koptelefoon
• Is de koptelefoon aangesloten op de PHONES jack?
De stroom uitschakelen
1.
Zet het volume van de TD-3 en alle aangesloten externe apparaten helemaal laag.
2.
Schakel de stroom uit van alle externe apparaten.
3.
Zet de POWER schakelaar van de TD-3 in de “OFF” stand om de stroom uit te zetten.
15
Een drumuitrusting kiezen
De TD-3 wordt met 32 vooraf ingestelde drumuitrustingen geleverd.
Voor een overzicht van de beschikbare drumuitrustingen, zie “Drum instrumenten lijst”
(p.69).
Iedere drumuitrusting kent zijn eigen instellingen: Pad/instrument parameters etc. Voor
details, zie p.22.
fig.P-019
1
16
2
1.
Druk op [DRUM KIT].
[DRUM KIT] licht op en het nummer van de drumuitrusting verschijnt.
Sla op de Pads om de geluiden te horen.
2.
Druk op [+] of [-] om een andere drumuitrusting te selecteren.
Een drumuitrusting kiezen
Horen hoe de verschillende uitrustingen klinken
U kunt een voorbeeld van het geluid van de op dat moment geselecteerde drumuitrusting beluisteren.
fig.01-003
1
1.
Houd, als een drumuitrusting geselecteerd is, [DRUM KIT] ingedrukt en druk op [INST].
Het klankvoorbeeld van de uitrusting wordt herhaaldelijk afgespeeld (loop mode).
De Trigger of Rim indicator van de Pad, waarvan het geluid wordt afgespeeld, licht op.
* Het klankvoorbeeld van een uitrusting wordt altijd afgespeeld met een tempo van 94 (kwart Noten) beats per
minuut, onafhankelijk van de tempo instelling van de metronoom (p.28).
2.
Druk op [DRUM KIT] om het afspelen van het klankvoorbeeld te stoppen.
U kunt op [+] en [-] drukken , terwijl het klankvoorbeeld wordt afgespeeld om andere
drumuitrustingen te selecteren. Druk op [AMBIENCE] om Ambiance (p.26) aan en uit te zetten.
Waarschuwing aangaande het volume
Draai, terwijl het klankvoorbeeld van de uitrusting wordt afgespeeld, de VOLUME knop naar links
(tegen de wijzers van de klok in) om het volumeniveau omlaag te brengen. Het geluidsniveau (volume)
van de instrumenten kan mogelijk harder zijn als het klankvoorbeeld wordt afgespeeld.
17
Het bespelen van de drumuitrusting
fig.Play-00
AMBIENCE
CLICK
INST TEMPO
• Door op [INST] te drukken, kunt u van instrument wisselen (p.24).
• Door op [AMBIENCE] te drukken, kunt u Ambiance aan en uit zetten (p.26).
• Door op [CLICK] (metronoom) te drukken, start u de metronoom (p.28).
• Druk op [TEMPO] om het tempo aan te passen (p.28).
Trigger inputs en Trigger mogelijkheden
fig.P-011.e
TOM 3
TOM 2
TOM 1
SNARE
KICK
Head
Head
Head
Head
Head
Rim
De volgende Trigger inputs maken het mogelijk
om zowel Rim slagen als cross stick te spelen op
de snare Pad, zowel rand slagen te spelen op het
bekken als te dempen en nog veel meer
technieken toe te passen.
De volgende Trigger inputs kunnen gebruikt
worden voor dubbele Trigger Pads/Triggers.
•
•
•
•
•
18
RIDE
CRASH2
CRASH1
HI-HAT
Bow
(Head)
Bow
(Head)
Bow
(Head)
Bow
(Head)
Edge
(Rim)
Edge
(Rim)
Edge
(Rim)
Edge
(Rim)
SNARE
HI-HAT
CRASH 1
CRASH 2
RIDE
Het bespelen van de drumuitrusting
Het bespelen van de Pads
Head en Rim slagen
Bij het bespelen van de snare
fig.Play-01.e
Head Shot
Rim Shot
Sla alleen op de Head om het geluid te laten klinken, dat
hoort bij deze Head.
Om een Rim slag te spelen dient u zowel de Head als de
Rim van de Pad gelijktijdig aan te slaan.
Head
Head
Rim
Zorg ervoor, dat de snare Pad op de SNARE Trigger input jack is aangesloten.
Sommige instrumentnamen, bijvoorbeeld: “S1” voor het snare Head instrument en “S1r”
voor het Rim instrument, zijn soortgelijk, aangezien het de Head en Rim van dezelfde
drumstel betreft. (→ geluiden selecteren [INST] (p.24)).
Bij het bespelen van de hi-hat
fig.Play-04.e
Bow Shot
Edge Shot
Slaan op de Head is net als slaan op de welving van de hihat, en slaan op de Rim is net als slaan op de rand van de hihat bekkens.
Head
Rim
Als u “H01” kiest als hi-hat bow (Head) instrument en “H02” als rand (Rim) instrument (of
“H03” als bow en “H04” als rand), dan zult u merken, dat ze bij dezelfde hi-hat horen
(→ geluiden selecteren [INST] (p.24)).
19
Het bespelen van de drumuitrusting
Cross stick op de snare Pad
fig.Play-02.e
Het cross stick geluid wordt soms ook wel “gesloten Rim slag” genoemd.
Rim
Zorg ervoor dat u, als u cross stick speelt op de PD-8, alleen de Rim
(buiten rand) van de Pad raakt. Het plaatsen van uw hand op de Head
(midden gedeelte) van de Pad kan ervoor zorgen dat het cross stick geluid
niet goed wordt gespeeld.
Rim
Zorg ervoor, dat de snare Pad op de SNARE Trigger input jack is aangesloten.
Kies, voor het spelen van een cross stick geluid, “S1r”, “S2r”, “S3r”, “S4r”, “S10” of “S11”
voor de Rim. Als u “S1r”, “S2r”, “S3r” of “S4r” als SNARE Rim instrument kiest, kunt u
zowel Rim shots als cross stick geluid laten klinken, afhankelijk van hoe u het instrument
bespeelt. (→Geluiden selecteren [INST] (p.24))
fig.Play-02a.e
PD-8
Rim
U kunt ook eenvoudiger cross stick geluiden laten klinken op de PD-8 door
alleen de Rim krachtig te bespelen.
Bekken bow slagen/rand slagen
Bow slagen brengen het geluid voort, horend bij de Head, en rand slagen brengen het geluid voort,
horend bij de Rim.
fig.Play-03.e
Bow Shot
Edge Shot
Bow
Edge
Als “rd1” of “rd4” geselecteerd is als RIDE bow (Head) instrument, kunt u kiezen tussen een
bow slag en een cup slag, afhankelijk van uw speelsterkte (hoe hard u slaat). (→Geluiden
selecteren [INST] (p.24))
Bekken dempen
Knijpen in het Rim gedeelte van de Pad, vlak nadat erop geslagen is, maakt het mogelijk om het bekken
geluid te smoren of te dempen. Deze techniek wordt ook wel choking genoemd.
fig.P-017
20
Het bespelen van de drumuitrusting
Hi-hat bedieningspedaal
Met behulp van een hi-hat bedieningspedaal (FD-8, FD-7 of FD-6) kunt u het geluid van een open en
gesloten hi-hat regelen.
fig.P-018
Open hi-hat:
Bespeel de hi-hat zonder het pedaal in te drukken
Half open hi-hat:
FD-8
Bespeel de hi-hat , terwijl u het pedaal half indrukt
Closed hi-hat:
Bespeel de hi-hat , terwijl u het pedaal indrukt
Foot Closed:
Druk het pedaal volledig in
Het volume van het Foot Closed geluid kan apart worden aangepast (p.42).
• Sluit het hi-hat bedieningspedaal op de TD-3 aan, voordat u de stroom aanzet.
• Druk NIET op het pedaal , terwijl u de stroom aanzet.
21
Uw eigen drumuitrusting (drum kit) samenstellen
Drumuitrustingen
KIT instellingen bevat aan Pads/Rims toegeschreven geluiden, individueel niveau, pan,
ambiance type en MIDI noot #.
fig.01-001.e
Drum Kit #32
Drum Kit #1
Pad instellingen
HI-HAT
CRASH1
CRASH2
RIDE
Bow
(Head)
Bow
(Head)
Bow
(Head)
Bow
(Head)
Edge
(Rim)
Edge
(Rim)
Edge
(Rim)
Edge
(Rim)
KICK
SNARE
TOM 1
TOM 2
TOM 3
Head
Head
Head
Head
Head
Rim
Inst (Instrument), Level, Pan,
MIDI nootnummer
Ambiance instellingen
Ambience Type
• Er zijn 32 drumuitrustingen
• U kunt ze naar eigen wens aanpassen
Het is altijd mogelijk drumuitrustingen naar de originele fabriek instellingen
terug te brengen. Zie daarvoor “Een drumuitrusting kopiëren [KIT COPY]”
(p.27).
22
Uw eigen drumuitrusting (drum kit) samenstellen
Een drumuitrusting kiezen [DRUM KIT]
Als u een andere drumuitrusting kiest, worden ook de Pad instellingen, ambiance, etc. gewijzigd.
De originele “drumuitrustingen lijst” is te vinden op p.68.
fig.P-019
1
2
1.
Druk op [DRUM KIT].
[DRUM KIT] licht op, en het nummer van de drumuitrusting verschijnt.
2.
Druk op [+] of [-] om een uitrusting te selecteren.
Door [+] ingedrukt te houden, en op [-] te drukken kunt u het nummer snel laten oplopen.
Door [-] ingedrukt te houden, en op [+] te drukken kunt u het nummer snel laten teruglopen.
DRUM KIT NUMMER: 1-32
23
Uw eigen drumuitrusting (drum kit) samenstellen
Geluiden selecteren [INST]
Hoe instrumenten (geluiden) kunnen worden toegeschreven aan verschillende Pads of pedalen.
Selecteer, bij het gebruik van Rim/rand-geschikte Pads, de aparte geluiden door of op de Head (bow in
het geval van een bekken Pad) of op de Rim (rand in het geval van een bekken Pad) te slaan.
Kijk voor de beschikbare instrumenten bij “Drum instrumenten lijst” (p.68).
fig.01-004
1
3
1.
Druk op [INST].
[INST] knippert.
2.
Sla op de Pad, die u wilt instellen.
De Trigger indicator van de bespeelde Pad licht op en het instrumentnummer verschijnt.
Als de Rim (rand) wordt bespeeld, licht de Rim indicator op.
3.
Druk op [+] of [-] om een instrument te selecteren.
Door [+] ingedrukt te houden, en op [-] te drukken kunt u het nummer snel laten oplopen.
Door [-] ingedrukt te houden, en op [+] te drukken kunt u het nummer snel laten teruglopen.
4.
Herhaal stap 2 en 3 om de instellingen voor andere Pads en pedalen te maken.
5.
Druk, als u klaar bent, op [DRUM KIT]. Het [INST] lampje gaat uit.
Schakel de stroom niet uit als het [INST] lampje nog niet gedoofd is. Anders zullen de
gemaakte wijzigingen verloren gaan.
24
Uw eigen drumuitrusting (drum kit) samenstellen
Instrument Volume & Pan [LEVEL/PAN]
Ieder geluid in de uitrusting, dat is toegeschreven aan een Pad of pedaal, heeft eigen niveau (volume) en
pan (positie) instellingsmogelijkheden. Bij het gebruik van voor Rim en rand slagen geschikte Pads, kunt
u het niveau van de Head (of bow) en Rim (of rand) apart aanpassen.
De pan positie is echter gelijk voor de Head (bow) en Rim (rand).
fig.01-005a
1, 3
3
1.
Druk op [LEVEL/PAN].
[LEVEL/PAN] knippert.
2.
Sla op de Pad, die u wilt instellen.
De Trigger indicator van de bespeelde Pad licht op en de niveau of pan waarde verschijnt in het display.
Als de Rim (rand) wordt bespeeld, licht de Rim indicator op.
3.
Druk op [LEVEL/PAN] en [+] of [-] om het niveau of de pan in de stellen.
De niveau en pan waarden wisselen in het display, telkens wanneer [LEVEL/PAN] wordt ingedrukt.
fig.01-005.e
Niveau
Pan
Wisselt telkens wanneer
[LEVEL/PAN] wordt ingedrukt
Door [+] ingedrukt te houden en op [-] te drukken, kunt u het nummer snel laten oplopen.
Door [-] ingedrukt te houden en op [+] te drukken, kunt u het nummer snel laten teruglopen.
(Bij gebruik van de bovengenoemde “snelle” methode, zal het pan nummer stoppen, zodra het “Ctr” is
bereikt)
NIVEAU: 0-15
PAN: L15 (links)-Ctr (midden)-r15 (rechts)
4.
Herhaal stap 2 en 3 om de instellingen voor andere Pads en pedalen te maken.
5.
Druk, als u klaar bent, op [DRUM KIT]. Het [LEVEL/PAN] lampje gaat uit.
Schakel de stroom niet uit als het [LEVEL/PAN] lampje nog niet gedoofd is. Anders zullen
de gemaakte wijzigingen verloren gaan.
25
Uw eigen drumuitrusting (drum kit) samenstellen
Ambiance instellingen [AMBIENCE]
Ambience (15 types)
Er is een pakket van ambiance of “ruimte simulatie” effecten beschikbaar, voor iedere afzonderlijke
uitrusting. Kamers van verschillende omvang en zelfs een selectie “gecomprimeerde” types behoren tot
de keuzemogelijkheden.
Ambiance aan/uit schakelen
1.
Druk op [AMBIENCE] om de functie aan of uit te zetten.
Als [AMBIENCE] oplicht: de ambiance staat aan
Als [AMBIENCE] niet oplicht: de ambiance staat uit
Ambiance aan/uit instellingen kunnen NIET voor afzonderlijke drumuitrustingen worden
opgeslagen.
Druk, indien u wilt dat de ambiance aan of uitstaat, telkens wanneer de stroom wordt
aangezet, op [DRUM KIT], terwijl ambiance aan of uitstaat.
Het type ambiance selecteren
De TD-3 beschikt over vijftien verschillende voorgeprogrammeerde ambiance instellingen. Ze worden
gelijkmatig toegepast op alle geluiden van de uitrusting.
Ambiance wordt tevens op de klik (metronoom) toegepast.
1.
Druk op [EDIT].
[EDIT] knippert.
2.
Druk een aantal keer op [EDIT] , totdat de AMBIANCE indicator oplicht.
Het ambiance type nummer verschijnt.
fig.01-006
Houd [EDIT] ingedrukt, en druk op [-] om de indicators in omgekeerde volgorde te doen
oplichten.
3.
Druk op [+] of [-] om het ambiance type te selecteren.
Type
n 1, n 2, n 3
b 1, b 2, b 3
d 1, d 2, d 3
c 1, c 2, c 3
C 1, C 2, C 3
4.
Beschrijving
Natuurlijke kamergalm.
Lichte, luchtige galm.
Warme en zachte galm.
Versterkte aanslag geeft het geluid meer pit.
Warme galm is eveneens toegevoegd.
Versterkte aanslag geeft het geluid meer pit.
Oppervlakkige kamergalm is eveneens toegevoegd.
Naarmate het nummer oploopt, verandert de kamergrootte, waardoor het
effect duidelijker wordt.
Er wordt meer compressie toegepast
naarmate het nummer oploopt, waardoor het geluid meer “pit” krijgt.
Druk als u klaar bent op [DRUM KIT]. Het [EDIT] lampje dooft.
Schakel de stroom niet uit als het [EDIT] lampje nog niet gedoofd is. Anders zullen de
gemaakte wijzigingen verloren gaan.
26
Uw eigen drumuitrusting (drum kit) samenstellen
Een drumuitrusting kopiëren [KIT COPY]
Alle onderdelen van een uitrusting kunnen gekopieerd worden: instrument, niveau, pan, ambiance, etc.
Met deze actie zullen alle instellingen van de op dat moment geselecteerde drumuitrusting
worden gewist. Controleer alles goed, voordat u deze functie toepast.
fig.01-006a
4
2
2, 5
3
1.
Kies een drumuitrusting.
Deze uitrusting wordt de kopieerbestemming.
2.
Houd [COACH] ingedrukt en druk op [EDIT].
“CPy” verschijnt en [EDIT] knippert snel. De geselecteerde uitrusting wordt de kopieerbron.
Druk op [+] of [-] om de als kopieerbron dienende drumuitrusting te selecteren.
Door [+] ingedrukt te houden en op [-] te drukken, kunt u het nummer snel laten oplopen.
Door [-] ingedrukt te houden en op [+] te drukken, kunt u het nummer snel laten teruglopen.
(De instellingswaarden stoppen met veranderen, zodra “P1” is bereikt.)
U1-U32: Drumuitrustingen
P1-P32: Fabrieksinstellingen drumuitrustingen
U kunt de Pads bespelen om de geluiden van de als kopieerbron dienende drumuitrusting te
beluisteren.
Er licht een punt (“.”) op achter het drum uitrustingsnummer als u de kopieerbestemming
selecteert als kopieerbron.
Drumuitrustingen, aangeduid met “P” als kopieerbron (P01-P32), zullen de originele fabriek
drum uitrustingen doen herstellen.
3.
Druk op [DRUM KIT] om de actie te annuleren.
4.
Houd [EDIT] ingedrukt om het kopiëren uit te voeren.
Als het kopiëren is voltooid, licht [DRUM KIT] op en het drum uitrustingsnummer verschijnt weer in het
scherm.
27
Spelen met de metronoom
(klik)
De metronoom starten en stoppen [CLICK]
fig.01-010
1
1.
Druk op [CLICK] om hem AAN en UIT te zetten.
[CLICK] licht op en het klikgeluid is hoorbaar.
Aanpassen van het tempo [TEMPO]
fig.01-010a
3
1
2
1.
Druk op [TEMPO]
2.
Druk op [+] of [-] teneinde het tempo met één BPM (beat per minuut) te doen toenemen of afnemen.
Door [+] ingedrukt te houden en op [-] te drukken, nemen de waarden een stap toe ten opzichte van de
huidige tempoinstelling.
Door [-] ingedrukt te houden en op [+] te drukken, nemen de waarden een stap af ten opzichte van de
huidige tempoinstelling.
TEMPO: 20-260
3.
Druk als u klaar bent op [DRUM KIT] om het drum uitrustingsnummer in het display terug te zien.
Schakel de stroom niet uit, voordat u naar het drum uitrusting nummer display bent
teruggekeerd. Anders zullen de gemaakte wijzigingen verloren gaan.
28
Spelen met de metronoom (klik)
Het instellen van de maatsoort [BEAT]
fig.01-013
5
1, 2, 4
3
1.
Druk op [EDIT].
[EDIT] knippert.
2.
Druk een paar keer op [EDIT] , totdat de BEAT indicator oplicht.
Houd [EDIT] ingedrukt, en druk op [-] om de indicators in omgekeerde volgorde te doen
oplichten.
3.
Druk op [+] of [-] om de maatsoort van de metronoom te wijzigen.
Display
–
*
Beschrijving
Beschrijving mogelijke maatsoorten: van 1/4 tot 7/4.
De eerste tel van iedere maat wordt geaccentueerd.
De “0” instelling betekent geen maatsoort en geen geaccentueerde tel.
Druk op [CLICK] als u het metronoomgeluid wilt horen.
4.
Druk op [EDIT] om met het maken van andere instellingen verder te gaan.
5.
Druk als u klaar bent op [DRUM KIT] om het drum uitrustingsnummer te tonen.
Schakel de stroom niet uit voordat u naar het drum uitrusting nummer display bent
teruggekeerd. Anders zullen de gemaakte wijzigingen verloren gaan.
29
Spelen met de metronoom (klik)
Een type ritme selecteren [RHYTHM TYPE]
1.
Druk op [EDIT].
[EDIT] knippert.
2.
Druk een paar keer op [EDIT] , totdat de RHYTHM TYPE indicator oplicht.
fig.01-014
Houd [EDIT] ingedrukt en druk op [-] om de indicators in omgekeerde volgorde te doen
oplichten.
3.
Druk op [+] of [-] teneinde het type ritme te selecteren, waardoor de klik hoorbaar wordt.
Display
Beschrijving
Hoorbaar op de maat.
Display
(kwart noot)
(8ste noot)
(8ste-noot triool)
(16de noot)
Beschrijving
(halve noot) (
(8ste noot)
(8ste-noot triool)
(16de noot)
(16de noot)
(16de-noot triolen)
(16de-noot quintool)
*
(16de-noot heptool)
3-2 son clave
2-3 son clave
3-2 rumba clave
2-3 rumba clave
Druk op [CLICK] als u het metronoomgeluid wilt horen.
4.
Druk op [EDIT] om met het maken van andere instellingen verder te gaan.
5.
Druk als u klaar bent op [DRUM KIT] om het drum uitrustingsnummer te tonen.
Schakel de stroom niet uit voordat u naar het drum uitrustingsnummer display bent
teruggekeerd. Anders zullen de gemaakte wijzigingen verloren gaan.
30
Spelen met de metronoom (klik)
Waar zijn de Claves?
Het standaard Clave patroon, wat de basis is van de meeste Latin ritmes, wordt
gekarakteriseerd door een basisbeat van twee 2/2de maten.
Er zijn vier typen Cubaanse Clave ritmes: 3-2 son Clave, 2-3 son Clave, 3-2 rumba Clave en 2-3
rumba Clave.
“Clave” is Spaans voor kern- of sleutelpunt. In beginsel werd ieder instrument, dat gebruikt
werd om de belangrijke noten, die essentieel waren voor een muziekstuk, te benadrukken
“Clave” genoemd. En zodoende werden de meeste met deze instrumenten gespeelde
basisritmes “Claves” genoemd.
Zet, indien u Claves als ritmetype kiest, het ritme (p.29) op “4” (4/4 maatsoort;
2/2 maat staat in de partituur).
31
Spelen met de metronoom (klik)
Het klikgeluid selecteren [CLICK INST]
1.
Druk op [EDIT]
[EDIT] knippert.
2.
Druk een paar keer op [EDIT] , totdat de CLICK INST indicator oplicht.
fig.01-012
Houd [EDIT] ingedrukt en druk op [-] om de indicators in omgekeerde volgorde te doen
oplichten.
3.
Druk op [+] of [-] om het geluid voor de metronoomklik te kiezen.
*
No.
1
2
3
4
Instrumenten
Metronoom
Beep
Electric
Sweep
5
Zap
6
7
Pulse
Cowbell
8
Claves
9
10
Sticks
Voice
Beschrijving
Standaard zwaaimetronoom.
Elektronische piep.
Eenvoudige elektronische metronoom.
Elektronisch geluid dat gemakkelijk is op de vangen, zelfs in luidruchtige omgevingen, zoals bij live slagwerk.
Elektronisch geluid, zeer geschikt voor het spelen gedurende lange
periodes.
Strak, scherp geluid zonder galm of echo’s.
Voegt langere echo’s toe aan het geluid; ook geschikt voor langzame
nummers.
Te gebruiken bij het spelen van rumba, salsa en andere Latin ritmes ,met
Claves geselecteerd als ritme type (p.30).
Eenvoudig, natuurlijk stick geluid.
Tellen met gebruikmaking van vocale en stick geluiden.
Druk op [CLICK] als u het metronoomgeluid wilt horen.
4.
Druk op [EDIT] om met het maken van andere instellingen verder te gaan.
5.
Druk als u klaar bent op [DRUM KIT] om het drumuitrustingsnummer te tonen.
Schakel de stroom niet uit voordat u naar het drumuitrustings-nummer display bent
teruggekeerd. Anders zullen de gemaakte wijzigingen verloren gaan.
• Het klikgeluid kan wegvallen bij sommige tempi of ritmetypes.
• Als “Voice” is geselecteerd en het ritmetype is ingesteld op “
dan zal alleen het stickgeluid worden gespeeld.
32
,” “
,” “
,” of “
,”,
Spelen met de metronoom (klik)
Het volume aanpassen [CLICK LEVEL]
1.
2.
Druk op [EDIT].
[EDIT] knippert.
Druk een paar keer op [EDIT] , totdat de CLICK LEVEL indicator oplicht.
fig.01-011
Houd [EDIT] ingedrukt, en druk op [-] om de indicators in omgekeerde volgorde te doen
oplichten.
3.
Druk op [+] of [-] om het volume van de klik aan te passen.
CLICK LEVEL: 0-15
* Druk op [CLICK] als u het metronoomgeluid wilt horen.
4.
Druk op [EDIT] om met het maken van andere instellingen verder te gaan.
5.
Druk, als u klaar bent, op [DRUM KIT] om het drumuitrustingsnummer te tonen.
Schakel de stroom niet uit voordat u naar het drumuitrustings-nummer display bent
teruggekeerd. Anders zullen de gemaakte wijzigingen verloren gaan.
33
Spelen met een CD, tape of MD
(via MIX IN Jack)
De TD-3’s MIX IN jack biedt u de mogelijkheid met verschillende externe audiobronnen mee te spelen.
1.
Sluit alles aan zoals weergegeven in het volgende figuur.
fig.mix.e
Koptelefoon, audio apparatuur,
versterker, etc.
CD/MD speler, enz.
OUTPUT jack
Gebruik een plug, die
past op het apparaat
waar u naar wilt luisteren.
Stereo tulpstekker
MIX IN jack
TD-3
Zet, ter voorkoming van onjuist functioneren en/of schade aan speakers en andere
apparatuur, altijd het volume laag en de stroom uit van alle apparaten, voordat u een
verbinding tot stand brengt.
2.
Als u de audiobron begint af te spelen, wordt het geluid via de OUTPUT jacks en de PHONES jack van de
TD-3 uitgestuurd.
Pas het volume van het afspeelapparaat aan, aan dat van het drumstel, en stel dan het
volume van koptelefoons of monitorspeakers in.
3.
34
Nu kunt u samen drummen met het geluid via de MIX IN jack.
COACH Mode
De TD-3’s coach mode biedt een uniek pakket aan oefeningen, speciaal ontworpen om te helpen bij het
opbouwen van snelheid, nauwkeurigheid, uithoudingsvermogen en het ontwikkelen van een betere
timing. Werkend met de coach modes zult u ontdekken dat sommige oefeningen instelbare parameters
hebben, wat u de mogelijk biedt de functies aan uw specifieke wensen aan te passen.
Instellingsprocedure
fig.coach00
4, 5
1, 2
3
1.
Druk op [COACH].
2.
Druk een paar keer op [COACH] om de parameter te selecteren.
Display
Parameter
Rhythmic Notes
Oefening
Oefening voor nauwkeurigheid en timing (4 varianten)
Pag.
p. 36
Oefening voor uithoudingsvermogen (2 varianten)
p. 38
De puntjes op de “i” zetten bij wat u heeft geoefend
p. 39
Time Check
Quiet Count
Speed Check
Gradual Up/Down
Step Up/Down
Count In
Houd [COACH] ingedrukt, en druk op [-] om de parameters in omgekeerde volgorde te
selecteren.
3.
Druk op [+] of [-] om de gewenste variant te selecteren.
4.
Druk op [CLICK] om de oefening te beginnen.
5.
Druk nogmaals op [CLICK] om de oefening te beëindigen.
Het selecteren van de coach mode , terwijl de metronoom loopt, doet de metronoom
stoppen.
In de coach mode kunt u, voordat u op [CLICK] drukt, op [TEMPO] drukken om het tempo
te wijzigen. Pas het tempo aan met behulp van [+] of [-].
35
COACH Mode
Nauwkeurigheid en timing oefeningen
Warming-up (ritmische Noten)
Ritmische Noten is een sublieme warming-up oefening en bovendien een goede methode voor het leren
van ritmische waarden van Noten. Na een intro van twee maten speelt de metronoom een serie van twee
nootintervallen of beatpatronen. Deze worden gedurende twee maten gespeeld, voordat wordt
verdergegaan met het volgende intervalniveau. De oefening start met halve Noten, loopt op tot 16de-noot
triolen, en gaat dan weer terug naar halve Noten.
1.
Druk in de coach mode op [COACH] , totdat “
2.
Druk op [+] of [-] om een variant te selecteren.
:
:
:
Start
” verschijnt.
(standaard instelling)
Start
Start
3.
Druk op [CLICK] om de oefening te starten.
4.
Druk nogmaals op [CLICK] om de oefening te beëindigen.
U kunt het tempo met behulp van [+] of [-] tijdens de oefening aanpassen.
Goed synchroon spelen met de beat (Time Check)
Timing controle is bedoeld voor het ontwikkelen van een goede timing door middel van visueel gebruik
van het display. Als u met de metronoom meespeelt, wordt uw prestatie vergeleken met de timing van de
klik en het resultaat wordt weergegeven.
fig.coach02.e
Achter de beat (te langzaam)
Op de beat (perfecte timing)
Voor de beat (te snel)
1.
Druk in de coach mode op [COACH] , totdat “
2.
Druk op [+] of [-] om het niveau te selecteren.
: Controleert de prestatie met behulp van relatief soepele timing. (standaard instelling)
: Controleert de prestatie met behulp van meer exacte timing.
* Niet mogelijk met de hi-hat bediener, foot closed timing.
3.
Druk op [CLICK] om de oefening te starten.
4.
Druk nogmaals op [CLICK] om de oefening te beëindigen.
” verschijnt.
U kunt het tempo tijdens de oefening met behulp van [+] of [-] aanpassen.
36
COACH Mode
Stil tellen - inwendig timingsgevoel ontwikkelen
Stil tellen is bedoeld voor het ontwikkelen van uw timingsgevoel. De klik speelt op een vast
volumeniveau gedurende een cyclus van 1, 2, 3, 4, 6 of 8 maten en speelt daarna het zelfde aantal of 1 of 2,
maten (zie hieronder) op een niveau dat nauwelijks hoorbaar is. Deze cyclus herhaalt zich , totdat u op
[CLICK] drukt om te stoppen.
1.
Druk in de coach mode op [COACH] , totdat “
2.
Druk op [+] of [-] om een variant te selecteren.
: cyclus van 1 maat
: cyclus van 3 maten plus 1 (stille) maat
: cyclus van 2 maten
: cyclus van 6 maten plus 2 (stille) maten
: cyclus van 4 maten (standaard instelling)
: cyclus van 8 maten
3.
Druk op [CLICK] om de oefening te starten.
4.
Druk nogmaals op [CLICK] om de oefening te beëindigen.
”” verschijnt.
U kunt het tempo tijdens de oefening met behulp van [+] of [-] aanpassen.
Snelheidscontrole - 8 maten timing-nauwkeurigheidsproef
De snelheidscontrole mode komt tamelijk overeen met de timing controle mode (p.36), behalve dat u hier
8 maten synchroon met de metronoom moet spelen. Doet u dit correct, dat zal het tempo toenemen met 5
beats per minuut. Dit gaat zo door , totdat het maximale tempo van de klik is bereikt.
1.
Druk in de coach mode op [COACH] , totdat “
2.
Druk op [+] of [-] om het niveau te selecteren.
: Controleert de prestatie met behulp van relatief soepele timing. (standaard instelling)
: Controleert de prestatie met behulp van meer exacte timing.
*
” verschijnt.
Niet mogelijk met de hi-hat bediener, foot closed timing.
3.
Als er op [CLICK] gedrukt is, is er een intro van twee maten, voordat de snelheidscontrole begint.
4.
De op de Pad gespeelde slagen worden vergeleken met de timing van de klik, en het resultaat wordt
weergegeven.
fig.coach02.e
Achter de beat (te langzaam)
Op de beat (perfecte timing)
Voor de beat (te snel)
Als u goed speelt, geeft het display het volgende tempo knipperend weer (+5 BPM).
Doet u dit niet, dan knippert in het display tweemaal het huidige tempo.
* Het maximale tempo van de metronoom van de TD-3 bedraagt 260.
5.
Druk nogmaals op [CLICK] om de oefening te beëindigen.
Druk op [+] of [-] om het huidige tempo weer te geven.
Wat is BPM?
BPM is een afkorting van “Beats Per Minuut” (het aantal kwartnoot slagen in een minuut).
Het betekent tevens “tempo”.
37
COACH Mode
Oefeningen voor het uithoudingsvermogen
Geleidelijk omhoog/omlaag – tempo versnelling/vertraging oefening
De geleidelijk omhoog/omlaag mode is bedoeld om het uithoudingsvermogen bij het spelen te
verbeteren door de snelheid van de klik langzaam te laten toe- en afnemen. In deze mode neemt het
tempo van de klik toe met een beat per minuut (1BPM) na iedere twee beats (of één beat), totdat het
maximum tempo van de klik is bereikt. Nadat het maximum tempo is bereikt, neemt het tempo van de
klik af met een beat per minuut (1BPM) na iedere twee beats (of één beat). Dit gaat door , totdat het
starttempo van de klik weer is bereikt, en dan herhaalt het proces zich.
1.
Druk in de coach mode op [COACH] , totdat “Gud” verschijnt.
2.
Druk op [+] of [-] om een variant te selecteren.
: Het tempo neemt toe en/of af met 1BPM na iedere beat.
: Het tempo neemt toe en/of af met 1BPM na iedere twee beats. (standaard instelling)
3.
Druk op [CLICK] om de oefening te beginnen.
4.
Druk als u klaar bent nogmaals op [CLICK].
Als de klik gestart is, kunt u het gewenste maximum tempo instellen door op [-] te drukken
als het gewenste tempo is bereikt. Druk op [+] om het maximum tempo te wissen (standaard
waarde: 260).
Stapsgewijs omhoog/omlaag – tempo versnelling/vertraging in
stappen
De stapsgewijs omhoog/omlaag mode toont overeenkomst met de geleidelijk omhoog/omlaag mode. Ze
is ook geschikt voor het ontwikkelen van uithoudingsvermogen en snelheid. De metronoom speelt acht
maten. Daarna versnelt het tempo in stappen (die u zelf bepaalt), totdat het maximum tempo wordt
bereikt. Dan vertraagt het tempo op dezelfde manier, totdat het begintempo weer wordt bereikt.
1.
Druk in de coach mode op [COACH], totdat “
2.
Druk op [+] of [-] om een variant te selecteren.
: Het tempo neemt toe en/of af met 2 BPM na iedere acht maten. (standaard instelling)
” verschijnt.
: Het tempo neemt toe en/of af met 5 BPM na iedere acht maten.
: Na acht maten neemt het tempo toe en/of af, afhankelijk van het huidige tempo.
3.
Druk op [CLICK] om de oefening te beëindigen.
4.
Druk als u klaar bent nogmaals op [CLICK].
Als de klik gestart is, kunt u het gewenste maximum tempo instellen door op [-] te drukken
als het gewenste tempo is bereikt. Druk op [+] om het maximum tempo te wissen (standaard
waarde: 260).
38
COACH Mode
Gesproken “aftellen”/visuele matenteller
Aftellen en matenteller
De coach mode bevat een “gesproken aftel” functie, die erg handig kan zijn bij het oefenen of zelfs bij
optredens.
Er is ook een visuele matenteller in het display van de TD-3 (1-999 maten).
De mogelijkheden worden hieronder uitgelegd:
1.
Druk in de coach mode op [COACH] , totdat “
2.
Druk op [+] of [-] om een variant te selecteren.
OFF: De klik stopt met spelen als het aftellen is voltooid.
ON: De klik speelt door na het aftellen (waarbij het als klikinstrument ingestelde geluid wordt gebruikt).
(standaard instelling)
3.
Druk op [CLICK] om de oefening te beginnen.
4.
Druk als u klaar bent nogmaals op [CLICK].
” verschijnt.
Voor het coach aftellen wordt altijd de gesproken vorm gebruikt, onafhankelijk van het
ingestelde klik geluid.
U kunt tijdens de oefening het tempo aanpassen met behulp van [+] of [-].
39
Pad aanpassingen
Gevoeligheid van de Pad aanpassen [Pad SENS]
U kunt de gevoeligheid van de Pads aanpassen aan uw persoonlijke speelstijl. Dit biedt de mogelijkheid
meer dynamische controle te hebben over het geluidsvolume, gebaseerd op hoe hard u speelt.
De gevoeligheidsinstellingen van iedere Pad worden automatisch ingesteld op de meest
efficiënte waarden als u het Trigger type (p.50) selecteert. Pas aan indien nodig.
1.
Druk op [EDIT]
[EDIT] knippert
2.
Druk een paar keer op [EDIT] , totdat de Pad SENS indicator oplicht.
De Pad SENS waarde wordt weergegeven.
fig.P-010
Houd [EDIT] ingedrukt, en druk op [-] om de indicators in omgekeerde volgorde te doen
oplichten.
3.
Sla op de Pad, die u wilt instellen.
De Trigger indicator van de bespeelde Pad licht een ogenblik op.
4.
Druk op [+] of [-] om de gevoeligheid van de Pad aan te passen.
Een hogere gevoeligheid maakt dat de Pad een groter volume produceert, zelfs als deze zacht wordt
bespeeld.
Een lagere gevoeligheid maakt dat de Pad een kleiner volume produceert, zelfs als deze hard wordt
bespeeld.
Stel de snelheid in op een waarde van 127 als u de Pad maximaal hard bespeelt.
PAD SENS: 1–16
Slagkracht
hard
Snelheid
127
fig.P-010a.e
De kracht, waarmee u op de Pad slaat (snelheid) wordt in het display
weergegeven op een zes-stappen-schaal.
100–126
75–99
50–74
25–49
zacht
1–24
5.
Herhaal stap 3 en 4 om andere noodzakelijke aanpassingen in de Padgevoeligheid te maken.
6.
Druk op [EDIT] om met het maken van andere instellingen verder te gaan.
7.
Druk als u klaar bent op [DRUM KIT]. Het [EDIT] lampje gaat uit.
Schakel de stroom niet uit als het [EDIT] lampje nog niet gedoofd is. Anders zullen de
gemaakte wijzigingen verloren gaan.
40
Pad aanpassingen
Het vermijden van resonantie (crosstalk) tussen Pads
[XTALK CANCEL]
Als twee Pads op dezelfde standaard gemonteerd zijn, kan het slaan op de ene Pad, de andere Pad
ongewenst doen klinken (dit heet crosstalk). Vermijd dit door crosstalk cancel toe te passen op de Pad,
die ongewenst klinkt.
IIn sommige gevallen kunt u resonantie tussen twee Pads voorkomen door ze verder uit
elkaar te plaatsen.
U kunt resonantie niet voorkomen tussen Pads, die zijn aangesloten op verschillende drum
sound modules. Plaats ze in dat geval ver uit elkaar of op verschillende standaards.
1.
Druk op [EDIT]
[EDIT] knippert.
2.
Druk een paar keer op [EDIT] , totdat de XTALK CANCEL indicator oplicht.
De XTALK CANCEL waarde wordt weergegeven.
fig.01-007
Houd [EDIT] ingedrukt, en druk op [-] om de indicators in omgekeerde volgorde te doen
oplichten.
3.
Sla op de Pad, die u wilt instellen.
De Trigger indicator van de bespeelde Pad licht een ogenblik op.
Resonantie voorbeeld: U slaat op de snare Pad en het hi-hat bekken klinkt ook
Verhoog de “Xtalk Cancel (crosstalk eliminatie)” van de Pad, die als hi-hat dient. De hi-hat Pad zal
minder geneigd zijn om te resoneren met andere Pads.
4.
Druk op [+] of [-] om de waarde aan te passen.
Als de waarde te hoog wordt ingesteld, en twee Pads worden tegelijk bespeeld, kan het gebeuren dat de
zachter bespeelde Pad niet klinkt. Wees voorzichtig, en stel deze parameter op een zo laag mogelijke
waarde in, die volstaat om resonantie te voorkomen.
Bij een “OFF” instelling zal crosstalk eliminatie niet werken.
XTALK CANCEL: OFF, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
5.
Bespeel de Pad om de instelling te controleren.
6.
Herhaal stap 3-5 , totdat de resonantie niet meer optreedt.
7.
Druk op [EDIT] om met het maken van andere instellingen verder te gaan.
8.
Druk als u klaar bent op [DRUM KIT]. Het [EDIT] lampje gaat uit.
Schakel de stroom niet uit als het [EDIT] lampje nog niet gedoofd is. Anders zullen de
gemaakte wijzigingen verloren gaan.
Zie “Pad en Trigger instellingen”(p.50) als u meer, fijnere Padinstellingen wilt maken.
41
Aanpassingen aan het hi-hat bedieningspedaal
Aanpassen van het hi-hat foot closed niveau
Het volume van het geluid dat klinkt als het hi-hat pedaal wordt ingetrapt, kan worden aangepast.
fig.Pedal-01
1
3
1
2
1.
Zorg ervoor dat POWER op OFF staat. Houd vervolgens [LEVEL/PAN] ingedrukt en zet de stroom aan.
“Pedal Modify” verschijnt in het scroll display. Het foot closed niveau wordt vervolgens weergegeven en
[LEVEL/PAN] knippert.
2.
Druk op [+] of [-] om het foot closed niveau aan te passen.
Waarde: 0-15
(standaard waarde: 10)
Volg, voor het aanpassen van het hi-hat volume in het ALGEMEEN, de instructies bij
“Instrument volume & pan [LEVEL/PAN]”(p.25).
3.
Druk als u klaar bent op [DRUM KIT]. Het [LEVEL/PAN] lampje gaat uit.
Schakel de stroom niet uit als het [LEVEL/PAN] lampje nog niet gedoofd is. Anders zullen
de gemaakte wijzigingen verloren gaan.
42
Fabrieksreset
(De fabrieksinstellingen herstellen)
Dit brengt de TD-3 terug naar de originele fabrieksinstellingen.
POWER moet op OFF staan, voordat dit proces gestart wordt.
Dit zal alle instellingswijzigingen van de TD-3 ongedaan maken. Gebruik, om deze data te
bewaren, de “Bulk dump” functie en ze op een extern MIDI apparaat op te slaan. (→p.62)
fig.Reset-01
1
3
1.
1, 2
Zet de stroom aan , terwijl u [+] en [-] ingedrukt houdt.
De volgende informatie verschijnt in het display, en [DRUM KIT] knippert snel.
fig.rSt
*
2.
Schakel de stroom uit om fabrieksreset te annuleren.
Druk op [+] of [-] om de instellingen te selecteren, die moeten worden hersteld.
: Algehele fabrieksreset.
: Herstelt alleen drum kit instellingen.
3.
Houd [DRUM KIT] lang ingedrukt om de fabrieksreset uit te voeren.
Schakel de stroom NIET uit tijdens het fabrieksreset proces. Dit kan het interne geheugen
van de TD-3 beschadigen.
43
Over de Pads
Trigger inputs en de Pads die u kunt gebruiken
De TD-3 is compatible met al Rolands eerdere Pads, kick Triggers, etc. Problemen tussen Pads en Trigger
inputs kunnen echter voorkomen. Vergeet daarom niet de tabel op p.45 te controleren, zodat alle
instellingen correct zijn.
Wat is een Trigger?
Als een Pad wordt bespeeld, worden signalen, veroorzaakt door de trillingen, naar de TD-3 of
een andere sound module gestuurd. Dit worden “Trigger signalen” genoemd. Trigger input
jacks op het achterpaneel ontvangen deze Trigger signalen, en de Trigger indicators (p.9) op het
bovenpaneel lichten op als de signalen door de TD-3 ontvangen worden.
Trigger input functies
Het volgende geeft de Head/Rim of alleen Head Trigger input mogelijkheden weer.
fig.P-011.e
TOM 3
TOM 2
TOM 1
SNARE
KICK
Head
Head
Head
Head
Head
Rim
RIDE
CRASH2
CRASH1
HI-HAT
Bow
(Head)
Bow
(Head)
Bow
(Head)
Bow
(Head)
Edge
(Rim)
Edge
(Rim)
Edge
(Rim)
Edge
(Rim)
Over polariteitverwisseling
fig.P-003
+
POLARITEIT
- (Roland)
Als u een PD-7, PD-9 of KD-7 gebruikt, dient de polariteitschakelaar van de Pad in de “-(Roland)” stand te
staan. Kijk voor meer gedetailleerde informatie in uw PD-7, PD-9 of KD-7 gebruiksaanwijzing.
44
Over de Pads
Combinaties van Pad en Trigger input
Gebruik, om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van de TD-3 en uw Pads, vooral de
volgende tabel voor het selecteren van Pads, die het beste aansluiten op uw wensen.
fig.P-012.e
Trigger Input Jack
Kick Trigger
KICK
SNARE TOM 1 TOM 2 TOM 3 HI-HAT CRASH1 CRASH2
RIDE
KD-7
Head
O
O
O
O
O
O
O
O
O
KD-8
Head
O
O
O
O
O
O
O
O
O
KD-80
Head
O
O
O
O
O
O
O
O
O
KD-120
Head
O
O
O
O
O
O
O
O
O
PD-6
Head
O
O
O
O
O
O
O
O
O
PD-7
PD-9
Head
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Rim, Choke
Head
O
O
O
O
O
PD-8
O
Pad
Rim, Choke
PD-80
Head
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Head
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
Head
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Head
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
O
O
O
O
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
PD-80R
O
Rim
PD-100
PD-105
Rim
PD-120
Head
PD-125
Rim
Head (Bow)
CY-6
Cymbal
CY-12R/C
CY-15R
*1
o:
x:
Slash:
*1:
O
O
Rim (Edge/
Bell), Choke
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Rim (Edge),
Choke
Head (Bow)
O
O
Rim (Edge),
Choke
Head (Bow)
CY-14C
O
O
Rim (Edge),
Choke
Head (Bow)
CY-12H
O
Rim (Edge),
Choke
Head (Bow)
CY-8
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
kan gebruikt worden.
kan niet gebruikt worden.
Deze Trigger inputs herkennen geen Rim Trigger signalen.
Met de CY-12R/C en CY-15R kunt u zowel rand slagen als cup slagen dempen en spelen. Zie p.41 of kijk
in de gebruiksaanwijzing van de CY-12R/C of CY-15R.
45
Over de Pads
De Pads bespelen
Head slagen en Rim slagen
Sla om een Head slag te spelen, alleen op de Head.
Sla om een Rim slag te spelen, gelijktijdig op de Head en de Rim van de Pad.
Head en Rim slagen zijn mogelijk met de volgende Pads:
PD-7, PD-8, PD-9, PD-80R, PD-105, PD-120, PD-125.
Met de volgende Pads zijn alleen Head slagen mogelijk:
PD-6, PD-80, PD-100.
fig.P-014.e
Head slag
Rand slag
Head
Head
Rand
Head
Head
Rand
Verbind, indien u Rim slagen wilt maken op de PD-80R, PD-105, PD-120 of PD-125, de Pad
met de SNARE Trigger input jack door middel van een STEREO kabel.
Sommige instrumenten, bijvoorbeeld: “S1” als snare Head instrument en “S1r” als Rim
instrument, worden feitelijk “gekoppeld” als zijnde de Head en Rim van dezelfde drum.
(→ Geluiden selecteren [INST] (p.24))
Cross stick op de snare Pad
fig.P-015.e
Het cross stick geluid wordt soms ook wel “gesloten Rim slag” genoemd.
Rim Als u cross stick speelt, wordt alleen het Rim instrument bespeeld.
Zorg ervoor dat u, als u de PD-80R, PD105, PD-120 of PD-125 gebruikt om
Rim
cross stick te spelen, uitsluitend de Rim (buiten rand) van de Pad raakt.
Het plaatsen van uw hand op de Head (midden gedeelte) van de Pad kan
ertoe leiden, dat het cross stick geluid niet goed wordt weergegeven.
Verbind om cross stick te spelen op de PD-80R, PD-105, PD-120 of PD-125, de Pad met de
SNARE Trigger input jack door middel van een STEREO kabel.
Schrijf om een cross stick geluid te spelen, “S1r”, “S2r”, “S3r”, “S4r”, “S10” of “S11” toe aan
de Rim. Door ofwel “S1r”, “S2r”, “S3r”of “S4r” als SNARE Rim instrument te selecteren,
kunt u zowel Rim slagen als het cross stick geluid spelen, afhankelijk van uw speelstijl.
(→Geluiden selecteren [INST] (p.24))
46
Over de Pads
Bekken bow slag/rand slag/cup slag
Bow slagen produceren het geluid, dat hoort bij de Head. Rand slagen produceren het geluid, dat hoort
bij de Rim.
De volgende Pads kunnen bow slagen en rand slagen produceren:
CY-6, CY-8, CY-12H, CY-14C.
De volgende Pads kunnen bow slagen en rand of cup slagen produceren:
CY-12R/C, CY-15R.
Cup slagen worden gespeeld door de cup wat harder te raken met de schouder van de stok.
fig.P-016.e
Bow slag
Rand slag
Cup slag
Cup
Bow
Rand
CY-6
CY-15R
Gebruik voor het spelen van rand slagen op de CY-12R/C of CY-15R, de BOW/rand
uitgang. Gebruik voor cup slagen de BOW/BELL uitgang.
Selecteer, voor het maken van cup slagen met de CY-12R/C of CY-15R, “rd2”of “rd5” als
cup instrument.
Met “rd1” of “rd4” geselecteerd als RIDE bow (Head) instrument, kunt u
kiezen tussen het bow slag geluid of het cup slag geluid, afhankelijk van uw
speelsterkte (hoe hard u slaat). (→ Geluiden selecteren [INST] (p.24))
Het bekken dempen
Door in het Rim gedeelte van de Pad te knijpen, net nadat u erop heeft geslagen, kunt u het geluid
dempen of smoren. Deze techniek staat bekend als dempen.
fig.P-017
47
Pad configuratie mogelijkheden
Drie toms en drie bekkens
TD-3 kit met een PD-80R, CY-8 (+ 1 MDY-10U)
fig.Expand-1.e
TRIGGER INPUT jacks
CRASH 1
CY-8
CRASH 2
CY-8
TOM 1
PD-8
RIDE
CY-8
HI-HAT
PD-8
TD-3
TOM 2
PD-8
SNARE
PD-80R
TOM 3
PD-8
KICK
KD-8
HH CTRL
FD-8
Deze opstelling toont een TD-3 kit met daarbij een PD-80R, CY-8 (+ 1 MDY-10U).
De PD-80R dient als snare en de PD-8, die als snare gebruikt werd, is nu een tom.
48
Pad configuratie mogelijkheden
Twee toms en vier bekkens
TD-3 kit met twee CY-8en (+ 2 MDY-10Us)
fig.Expand-2.e
TRIGGER INPUT jacks
CRASH1
CY-8
CRASH2
CY-8
(CRASH3)
CY-8
TOM 1
PD-8
RIDE
CY-8
HI-HAT
PD-8
TD-3
SNARE
PD-8
TOM 3
PD-8
KICK
KD-8
HH CTRL
FD-8
Deze opstelling toont een TD-3 kit met twee CY-8en (+ 2 MDY-10Us) voor een totaal van vier bekkens.
Het aansluiten van bekken Pads op de TOM1-3 Trigger input jacks maakt het mogelijk vier of meer
bekkens te gebruiken.
U kunt vier toms gebruiken door een Pad op de TOM1-3 en/of CRASH2/CRASH1 Trigger
input jack aan te sluiten.
Stel de Trigger in voor elke Trigger input, zodat deze met de gebruikte Pad of bekken
overeenkomt (p.50).
49
Pad en Trigger instellingen
U kunt voor de Pads meer geavanceerde instellingen maken.
De Trigger parameters voor elke Pad (behalve de Xtalk Cancel) worden automatisch op de meest
efficiënte waarde ingesteld, als u het Trigger type selecteert. Maak instellingen voor de parameters indien
nodig. Hier volgt een overzicht van de Trigger parameters.
Parameter
Trigger Type
Display
Page
p. 50
Pad Sensitivity
p. 52 (p. 40)
Threshold
p. 53
Velocity Curve
p. 54
Scan Time
p. 55
Retrigger Cancel
p. 56
Crosstalk Cancel
p. 57 (p. 41)
Mask Time
p. 58
Rim Sensitivity
p. 59
Rim Gain
p. 59
Het Pad type selecteren (Trigger type)
Selecteer het Trigger type (het gebruikte type Pad) om er zeker van te zijn, dat de TD-3 op juiste wijze
signalen van de Pads ontvangt.
Stel elke Trigger input in, zoals hieronder staat beschreven.
De optimale instellingen voor de TD-3 kit zijn in de fabrieksinstellingen van de TD-3 toegepast.
Wat is een Trigger type?
Een Trigger type is een verzameling Triggerinstellingenm waarvan de waarden zijn geoptimaliseerd voor een bepaalde Pad. Als u een Trigger type selecteert voor een aangesloten Pad, wordt
iedere parameter ingesteld op de meest geschikte waarde voor deze Pad, zodat u deze zonder
problemen te ondervinden met de instellingen kunt bespelen. Alleen wanneer factoren,
onverwant aan de keuze van het juiste Trigger type, u belemmeren bij het behalen van goede
resultaten, dient u de afzonderlijke parameters voor de Pad nauwkeurig in te stellen.
7
50
1
6
3
Pad en Trigger instellingen
1.
Houd [LEVEL/PAN] ingedrukt, en druk op [TEMPO].
[EDIT] knippert.
2.
Sla op de Pad, die u wilt instellen.
De Trigger indicator van de bespeelde Pad licht op.
3.
Druk op [+] of [-] om een Trigger type te selecteren.
Pad
PD-8
PD-6, PD-7, PD-9
PD-80, PD-80R, PD-100
Waarde (Display)
PD-120
PD-105, PD-125
KD-8
KD-7, KD-80, KD-120
CY-8
CY-6, CY-12R/C, CY-12H, CY-14C, CY-15R
RT-7K
RT-5S
RT-3T
*
4.
De RT-7K, RT-5S en RT-3T zijn Roland akoestische drum Triggers.
Herhaal stap 2-3 om het Trigger type voor elke Pad in te stellen.
Deze instelling is zowel van toepassing op de Rim als de Head.
5.
Bespeel de Pads en trap op de pedalen om het volgende te controleren.
• Wordt er geluid weergegeven van alle Pads en pedalen?
• Wordt voor elke Pad het juiste instrument weergegeven?
Controleer, indien niet het juiste geluid wordt weergegeven, nogmaals de Pad instellingen, en kijk bij
“Problemen oplossen” (p.65).
6.
Druk om andere instellingen te maken op [EDIT] om zo een andere Trigger parameter te selecteren.
7.
Druk als u klaar bent op [DRUM KIT]. Het [EDIT] lampje gaat uit.
Schakel de stroom niet uit als het [EDIT] lampje nog niet gedoofd is. Anders zullen de
gemaakte wijzigingen verloren gaan.
De “Xtalk Cancel” (crosstalk eliminatie) waarde verandert niet als het Trigger type wordt
gewijzigd. Pas dit, indien nodig, aan in overeenstemming met de Pad en de
speelomstandigheden (p.57).
51
Pad en Trigger instellingen
Gevoeligheid van de Pad aanpassen
U kunt de gevoeligheid van de Pads aan uw persoonlijke speelstijl aanpassen.
Dit maakt het mogelijk om meer dynamische controle over het geluidsvolume te hebben, afhankelijk van
hoe hard u speelt.
1.
Houd [LEVEL/PAN] ingedrukt, en druk op [TEMPO].
[EDIT] knippert.
2.
Druk een paar keer op [EDIT] , totdat “
” verschijnt.
“
” verschijnt in het display, vervolgens wordt de Pad gevoeligheidswaarde weergegeven.
3.
Sla op de Pad, die u wilt instellen.
De Trigger indicator van de bespeelde Pad licht op.
4.
Druk op [+] of [-] om de gevoeligheid van de Pad aan te passen.
Pad gevoeligheid: 1-16
Een hogere gevoeligheid maakt, dat de Pad een groot volume produceert, zelfs als deze zacht wordt
bespeeld.
Een lagere gevoeligheid maakt, dat de Pad een klein volume produceert, zelfs als deze hard wordt
bespeeld.
De kracht, waarmee u op de Pad slaat (snelheid), wordt in het display weergegeven op een zes-stappenschaal.
Stel de snelheid op een waarde van 127 in als u de Pad maximaal hard bespeelt.
fig.P-010a.e
Slagkracht
hard
Snelheid
127
100–126
75–99
50–74
25–49
zacht
1–24
5.
Druk op [EDIT] om met het maken van andere instellingen verder te gaan.
6.
Druk als u klaar bent op [DRUM KIT]. Het [EDIT] lampje gaat uit.
Schakel de stroom niet uit als het [EDIT] lampje nog niet gedoofd is. Anders zullen de
gemaakte wijzigingen verloren gaan.
U kunt de instellingen ook met behulp van de procedure op p.40 maken.
52
Pad en Trigger instellingen
De drempelwaarden van de Pads instellen (Threshold)
Deze optie maakt het mogelijk, dat een Triggersignaal alleen wordt ontvangen als het signaal van de Pad
boven een vastgesteld sterkteniveau komt. Dit kan worden gebruikt om te voorkomen, dat een Pad klinkt
door trillingen van andere Pads.
In het voorbeeld hieronder zal B klinken, maar A en C zijn niet hoorbaar.
fig.threshold.e
Threshold
A
B
C
1.
Houd [LEVEL/PAN] ingedrukt, en druk op [TEMPO].
[EDIT] knippert.
2.
Druk een paar keer op [EDIT] , totdat“
” verschijnt.
“
” verschijnt in het display, vervolgens wordt de threshold waarde weergegeven.
3.
Sla op de Pad, die u wilt instellen.
De Trigger indicator van de bespeelde Pad licht op.
4.
Druk op [+] of [-] om de drempelwaarde in te stellen.
Threshold: 0-15
Indien ingesteld op een hogere waarde, zal er geen geluid geproduceerd worden als de Pad zacht
bespeeld wordt.
Verhoog de “threshold” waarde geleidelijk , terwijl u de Pad bespeelt. Controleer dit, en maak
desgewenst aanpassingen. Herhaal dit proces , totdat u de perfecte instelling voor uw speelstijl heeft
gevonden.
5.
Druk op [EDIT] om met het maken van andere instellingen verder te gaan.
6.
Druk als u klaar bent op [DRUM KIT]. Het [EDIT] lampje gaat uit.
Schakel de stroom niet uit als het [EDIT] lampje nog niet gedoofd is. Anders zullen de
gemaakte wijzigingen verloren gaan.
53
Pad en Trigger instellingen
Hoe dynamiek bij het spelen het volume beïnvloedt
(Velocity Curve)
Deze optie maakt het mogelijk om de relatie tussen speelsnelheid (slagkracht) en volume te regelen. Pas
deze curve aan , totdat de respons zo natuurlijk mogelijk aanvoelt.
1.
Houd [LEVEL/PAN] ingedrukt, en druk op [TEMPO].
[EDIT] knippert.
2.
Druk een paar keer op [EDIT] , totdat “
” verschijnt.
“
” verschijnt in het display, vervolgens wordt de snelheidscurve weergegeven.
3.
Sla op de Pad, die u wilt instellen.
De Trigger indicator van de bespeelde Pad licht op.
4.
Druk op [+] of [-] om de curve aan te passen.
Snelheidscurve
fig.VeloC-LINEAR.e
Volume
LINEAR (
)
De standaard instelling. Dit zorgt voor de meest
natuurlijke relatie tussen speeldynamiek en
volumeverandering.
Slagkracht
LINEAIR
fig.VeloC-EP.e
EXPONENTIEEL 1, EXPONENTIEEL 2 (
Vergeleken met LINEAIR veroorzaakt een sterke
dynamiek een grotere verandering.
)
fig.VeloC-LOG.e
LOG1, LOG2 (
)
Vergeleken met LINEAIR wordt een grotere verandering
bereikt bij zacht spelen.
Volume
Volume
EXPONENTIEEL 1
Slagkracht
EXPONENTIEEL 2
Volume
Volume
Slagkracht
LOG1
fig.VeloC-SPLINE.e
SPLINE (
)
Extreme veranderingen worden bereikt als reactie op
speeldynamiek.
LOG2
Volume
Slagkracht
SPLINE
fig.VeloC-LOUD.e
LOUD1, LOUD2 (
)
Heel weinig dynamische respons, wat het makkelijk
maakt sterke volumeniveau’s te handhaven. Bij het
gebruik van drum Triggers helpen deze instellingen bij
het handhaven van stabiele niveau’s.
Volume
5.
Druk op [EDIT] om met het maken van andere
instellingen verder te gaan.
6.
Druk als u klaar bent op [DRUM KIT]. Het [EDIT] lampje gaat uit.
Volume
Slagkracht
LOUD1
LOUD2
Schakel de stroom niet uit als het [EDIT] lampje nog niet gedoofd is. Anders zullen de
gemaakte wijzigingen verloren gaan.
54
Pad en Trigger instellingen
Het aanpassen van de Trigger signaal detectie tijd
(Scan Time)
Aangezien de oplooptijd van het golfpatroon van het Trigger signaal enigszins kan verschillen,
afhankelijk van de eigenschappen van iedere Pad of akoestische drum Trigger (drum pickup), kan het
voorkomen dat gelijke slagen (snelheid) geluid produceren met een verschillend volume. Mocht dit het
geval zijn, dan kunt u de “SCAN TIJD” aanpassen , zodat uw manier van spelen preciezer wordt
opgepakt.
Hoe hoger de ingestelde waarde, des te langer het duurt, voordat het geluid wordt weergegeven.
fig.scan time1.e
Scan tijd
Tijd
1.
Houd [LEVEL/PAN] ingedrukt, en druk op [TEMPO].
[EDIT] knippert.
2.
Druk een paar keer op [EDIT] , totdat “
”verschijnt.
“
”verschijnt in het display, en de scan tijd waarde wordt weergegeven.
3.
Sla op de Pad die u wilt instellen.
De Trigger indicator van de bespeelde Pad licht op.
4.
Druk op [+] of [-] om de scan tijd aan te passen.
Scan tijd: 0-4.0 ms (in stappen van 0.1 ms)
De instellingen maken
Verhoog, terwijl u herhaaldelijk met een constante kracht op de Pad slaat, de scan tijd waarde geleidelijk
vanaf 0msec, totdat het resulterende volume stabiliseert op het luidste niveau. Probeer in deze instelling
zowel zachte als harde slagen uit, en overtuig uzelf ervan dat het volume op juiste wijze verandert.
De kracht, waarmee u op de Pad slaat (snelheid), wordt in het display weergegeven op een zes-stappenschaal.
Stel de snelheid in op een waarde van 127 als u de Pad maximaal hard bespeelt.
fig.scan time2.e
Slagkracht
hard
Snelheid
127
100–126
75–99
50–74
25–49
zacht
1–24
5.
Druk op [EDIT] om met het maken van andere instellingen verder te gaan.
6.
Druk als u klaar bent op [DRUM KIT]. Het [EDIT] lampje gaat uit.
Schakel de stroom niet uit als het [EDIT] lampje nog niet gedoofd is. Anders zullen de
gemaakte wijzigingen verloren gaan.
55
Pad en Trigger instellingen
Het opsporen van Trigger signaal verzwakking en
onjuiste Triggering elimineren (Retrigger Cancel)
Dit is belangrijk als u akoestische drum Triggers gebruikt. Zulke Triggers kunnen anders gevormde
golfpatronen produceren, wat onbedoelde klanken kan veroorzaken, zoals bij punt A in het volgende
figuur.
fig.retrigger.e
A
Tijd
Dit treedt vooral op in het teruglopende deel van het golfpatroon. ReTrigger eliminatie spoort zulke
verstoringen op, en voorkomt het optreden van reTriggering.
Hoewel het instellen op een hoge waarde reTriggering voorkomt, maakt het dat geluiden sneller
wegvallen als de drums snel worden bespeeld (roffel, etc.). Kies daarom voor de laagst mogelijke waarde,
waarbij geen reTriggering meer optreedt.
U kunt dit reTrigger probleem ook met de mask tijd functie oplossen. Mask tijd zorgt ervoor
dat Trigger signalen, die binnenkomen binnen een vastgestelde tijd na het vorige Trigger
signaal, genegeerd worden. ReTrigger eliminatie herkent verzwakking van het Trigger
signaal niveau, en doet het geluid klinken na bepaald te hebben welke Trigger signalen
werkelijk veroorzaakt zijn door het bespelen van de Head, terwijl het de andere, false
Triggersignalen, die niet dienen te klinken, wegfiltert.
1.
Houd [LEVEL/PAN] ingedrukt, en druk op [TEMPO].
[EDIT] knippert.
2.
Druk een paar keer op [EDIT] , totdat “
” verschijnt.
“
” verschijnt in het display, vervolgens wordt de reTrigger eliminatie waarde weergegeven.
3.
Sla op de Pad, die u wilt instellen.
De Trigger indicator van de bespeelde Pad licht op.
Druk op [+] of [-] om de waarde aan te passen.
ReTrigger eliminatie: 1-16
De instellingen maken
Verhoog, terwijl u herhaaldelijk op de Pad slaat, de “reTrigger eliminatie” waarde , totdat de reTriggering
niet meer optreedt.
4.
Druk op [EDIT] om met het maken van andere instellingen verder te gaan.
5.
Druk als u klaar bent op [DRUM KIT]. Het [EDIT] lampje gaat uit.
Schakel de stroom niet uit als het [EDIT] lampje nog niet gedoofd is. Anders zullen de
gemaakte wijzigingen verloren gaan.
56
Pad en Trigger instellingen
Het vermijden van resonantie (crosstalk) tussen Pads
(Crosstalk Cancel)
Als twee Pads op dezelfde standaard gemonteerd zijn, kan het slaan op de ene Pad, de andere Pad
ongewenst doen klinken (dit heet crosstalk). Vermijd dit door crosstalk cancel op de Pad die ongewenst
klinkt toe te passen .
1.
Houd [LEVEL/PAN] ingedrukt, en druk op [TEMPO].
[EDIT] licht op.
2.
Druk een paar keer op [EDIT] , totdat “
“ verschijnt.
“
” verschijnt in het display, vervolgens wordt de crosstalk eliminatie waarde weergegeven.
3.
Sla op de Pad, die u wilt instellen.
De Trigger indicator van de bespeelde Pad licht op.
Als ook het hi-hat bekken klinkt bij het bespelen van de snare Pad, stel dan crosstalk eliminatie in voor de
Pad die als hi-hat dient. Naarmate de waarde wordt verhoogd, zal het hi-hat bekken minder geneigd zijn
te resoneren met andere Pads.
4.
Druk op [+] of [-] om de waarde aan te passen.
Crosstalk eliminatie: OFF, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80.
Resonantie voorbeeld: U slaat op de snare Pad, en het hi-hat bekken klinkt ook.
Verhoog de “Xtalk Cancel (crosstalk eliminatie)” van de Pad die als hi-hat dient. De hi-hat Pad zal minder
geneigd zijn om met andere Pads te resoneren.
Als de waarde te hoog wordt ingesteld en twee Pads worden tegelijk bespeeld, kan het gebeuren dat de
zachter bespeelde Pad niet klinkt. Wees voorzichtig, en stel deze parameter op een zo laag mogelijke
waarde in, die volstaat om resonantie te voorkomen.
Bij een “OFF” instelling zal crosstalk eliminatie niet werken.
5.
Druk op [EDIT] om met het maken van andere instellingen verder te gaan.
6.
Druk als u klaar bent op [DRUM KIT]. Het [EDIT] lampje gaat uit.
Schakel de stroom niet uit als het [EDIT] lampje nog niet gedoofd is. Anders zullen de
gemaakte wijzigingen verloren gaan.
U kunt de instellingen ook met behulp van de procedure op p.41 maken.
57
Pad en Trigger instellingen
Het voorkomen van dubbele Triggering (Mask Time)
Bij het bespelen van een kick Pad kan de beater terug stuiteren, en de Pad, meteen na de bedoelde slag,
voor een tweede maal raken (bij akoestische drums blijft de beater soms tegen de Head aan zitten). Dit
maakt van een enkele slag een “dubbele Trigger” (twee slagen in plaats van één). De mask tijd optie helpt
dit voorkomen. Als op een Pad is geslagen, zal elk daarop volgend Trigger signaal, dat wordt gegeven
binnen de vastgestelde “MASK TIJD” (0-64ms), worden genegeerd.
Als een hoge waarde is ingesteld, zal het moeilijk zijn om heel snel te spelen. Kies daarom voor een zo
laag mogelijke waarde.
fig.mask time.e
Mask tijd
Tijd
Geluid wordt niet geproduceerd
1.
Houd [LEVEL/PAN] ingedrukt, en druk op [TEMPO].
[EDIT] knippert.
2.
Druk een paar keer op [EDIT], totdat “
”verschijnt.
“
” verschijnt in het display, vervolgens wordt de mask tijd waarde weergegeven.
3.
Sla op de Pad, die u wilt instellen.
De Trigger indicator van de bespeelde Pad licht op.
4.
Druk op [+] of [-] om de mask tijd in te stellen.
Mask tijd: 0-64ms (in stappen van 4ms)
De instellingen maken
Pas de “mask tijd” waarde aan , terwijl u de Pad bespeelt.
Probeer, bij het gebruik van een pedaal om de beater terug te laten stuiteren en deze de Head heel snel te
laten raken. Verhoog vervolgens de “mask tijd” waarde , totdat de stuiterslag van de beater geen geluid
meer veroorzaakt.
Als twee of meer geluiden worden geproduceerd , terwijl u de Head maar één keer raakt, pas
dan re-trigger eliminatie aan.
5.
Druk op [EDIT] om met het maken van andere instellingen verder te gaan.
6.
Druk als u klaar bent op [DRUM KIT]. Het [EDIT] lampje gaat uit.
Schakel de stroom niet uit als het [EDIT] lampje nog niet gedoofd is. Anders zullen de
gemaakte wijzigingen verloren gaan.
58
Pad en Trigger instellingen
Rim slag respons (Rim Sensitivity)
Als een PD-80R, PD-105, PD-120, PD-125 Pad of RT-5S (Trigger) is aangesloten op de SNARE Trigger
INPUT, kunt u de gevoeligheid van de Rim respons aanpassen.
1.
Houd [LEVEL/PAN] ingedrukt, en druk op [TEMPO].
[EDIT] knippert.
2.
Druk een paar keer op [EDIT] , totdat “
” verschijnt.
“
”verschijnt in het display, vervolgens wordt de Rim gevoeligheidswaarde weergegeven.
3.
Sla op de Pad, die u wilt instellen.
De Trigger indicator van de bespeelde Pad licht op.
4.
Druk op [+] of [-] om de gevoeligheid van de Rim aan te passen.
Rim gevoeligheid: OFF, 1-20
De instellingen maken
Een hogere instellingswaarde maakt het makkelijker om Rim geluiden te genereren. Als Rim gevoeligheid
op “OFF” staat, zal een slag op de Rim als een Head slag klinken. Het extreem verhogen van de waarde
kan tot gevolg hebben, dat bij het bespelen van de Head ook de Rim klinkt.
Als het Trigger type op iets anders is ingesteld dan “
een horizontale lijn (
,” “
,” “
,” of “
,”verschijnt
), en kunt u geen aanpassingen maken.
5.
Druk op [EDIT] om met het maken van andere instellingen verder te gaan.
6.
Druk als u klaar bent op [DRUM KIT]. Het [EDIT] lampje gaat uit.
Schakel de stroom niet uit als het [EDIT] lampje nog niet gedoofd is. Anders zullen de
gemaakte wijzigingen verloren gaan.
Rim/rand dynamische respons (Rim Gain)
Als een PD-7/8/9, PD-80R, PD-105/120/125, CY serie Pad of RT-5S (Trigger) is aangesloten op de
SNARE, HI-HAT, CRASH1, CRASH2 of RIDE Trigger INPUT, kunt u de relatie tussen uw speelsnelheid
(kracht) op de Rim/rand en het resulterende volumeniveau aanpassen.
1.
Houd [LEVEL/PAN] ingedrukt, en druk op [TEMPO].
[EDIT] knippert.
2.
Druk een paar keer op [EDIT] , totdat “
” verschijnt.
“
” verschijnt in het display, vevolgens wordt de Rim gain waarde weergegeven.
3.
Sla op de Pad, die u wilt instellen.
De Trigger indicator van de bespeelde Pad licht op.
4.
Druk op [+] of [-] om het Rim signaalniveau aan te passen.
Rim gain: 0.5-2.0
Als het Trigger type is ingesteld op “
lijn (
,” “
,” “
,” of “
,” verschijnt een horizontale
), en kunt u geen aanpassingen maken.
5.
Druk op [EDIT] om met het maken van andere instellingen verder te gaan.
6.
Druk als u klaar bent op [DRUM KIT]. Het [EDIT] lampje gaat uit.
Schakel de stroom niet uit als het [EDIT] lampje nog niet gedoofd is. Anders zullen de
gemaakte wijzigingen verloren gaan.
59
MIDI instellingen
Over MIDI
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) is een standaard,
die het mogelijk maakt geproduceerde data en andere informatie uit te wisselen tussen elektronische muziekinstrumenten en computers. Door middel van een MIDI kabel, die
met MIDI connectoren uitgeruste apparaten verbindt, kunt u
meerdere instrumenten met één keyboard bespelen, meerdere
MIDI instrumenten tegelijk laten spelen, het geheel programmeren om, naarmate het nummer vordert, de uitrustingen
automatisch aan een optreden aan te passen, en nog veel meer.
Het is eenvoudig om TD-3 Pads als MIDI controller te
gebruiken of om met de Pads een opname te maken op een
externe sequencer. De TD-3 is ook eenvoudig te gebruiken als
sound module met een externe sequencer. Lees daarom de
volgende informatie over MIDI.
MIDI connectoren
De TD-3 heeft twee typen MIDI connectoren.
fig.midi-001
MIDI nootnummer voor elke
Pad [Note#]
Iedere drumuitrusting kan zijn eigen set MIDI nootnummers
krijgen, die worden verstuurd/ontvangen door elke Pad. Dit
is voor geavanceerde doeleinden te gebruiken.
Normaliter zult u ze nooit hoeven te veranderen. Onthoud
echter dat de standaard instelling van de open hi-hat 46 (A#2),
van de closed hi-hat 42 (F#2) en van de pedal-close hi-hat 44
(G#2) is. Deze veranderen gezamelijk om de hi-hat te openen
en te sluiten.
* Als het open hi-hat nootnummer op “60(C4)” wordt ingesteld,
dan wordt het nootnummer voor de closed hi-hat “56(G#3)” en
het nootnummer voor de pedal hi-hat “58(A#3)”.
Er is meer te vinden over de fabrieksinstellingen van nootnummers bij: “drumkit nootnummers” (p.61).
1. Druk op [EDIT].
[EDIT] knippert.
2. Druk een paar keer op [EDIT] , totdat de Note#
indicator oplicht.
fig.01-008
MIDI IN Connector
Deze ontvangt MIDI informatie afkomstig van een extern
MIDI apparaat. Deze informatie kan de interne geluiden van
de TD-3 laten afspelen, uitrustingen veranderen of eerder
opgeslagen data laten laden (p.63).
MIDI OUT Connector
Data afkomstig van Pads (noot#, snelheid, etc.) wordt via deze
connector verstuurd naar aangesloten MIDI apparaten. Ook
kunt u uw instellingen op een MIDI sequencer (bulk dump;
p.62) opslaan.
3. Sla op de Pad, die u wilt instellen.
De Trigger indicator van de bespeelde Pad licht een
ogenblik op.
4. Druk op [+] of [-] om het nootnummer in te
stellen.
Door [+] ingedrukt te houden en op [-] te drukken, kunt u
het nummer snel laten oplopen.
Door [-] ingedrukt te houden en op [+] te drukken, kunt u
het nummer snel laten teruglopen.
Nootnummer: 0(C-)-127(G9), OFF
* Als u een nootnummer selecteert, dat al gebruikt wordt voor
een andere Pad, dan knippert het nootnummer.
5. Herhaal stap 3 en 4 voor andere Pads, die u wilt
instellen.
6. Druk als u klaar bent op [DRUM KIT]. Het [EDIT]
lampje gaat uit.
60
MIDI instellingen
Drumkit nootnummers
fig.InitNote
Schakel de stroom niet uit als het [EDIT] lampje nog niet
gedoofd is. Anders zullen de gemaakte wijzigingen
verloren gaan.
Een ander MIDI apparaat bespelen
met aan de TD-3 aangesloten Pads
Stel de MIDI nootnummers (hetzelfde als toetsnummers
Note No.
18
19
20
21
22 CLOSED HI-HAT (Edge)
23
C1 24
28
op een keyboard) in, die door de TD-3 Pads verstuurd
zullen worden. Koppel dit aan het nootnummer of
29
geluid, dat u op uw externe sound module of sampler
wenst af te spelen.
33
Indien meerdere Pads aan hetzelfde nootnummer
worden toegeschreven
Als, bij het bespelen van de TD-3, overlappende
nootnummers worden ontvangen van een extern MIDI
apparaat, wordt prioriteit gegeven aan de instrumenten
in de volgende volgorde.
25
26
OPEN HI-HAT (Edge)
27
30
31
32
34
35
C2 36
KICK
37
38
40
41
SNARE (Head)
39
42
SNARE (Rim)
TOM 3
CLOSED HI-HAT (Bow)
43
44
46
PEDAL HI-HAT
TOM 2
OPEN HI-HAT (Bow)
49
TOM 1
CRASH 1 (Bow)
45
47
1. KICK
2. SNARE
3. TOM 1
4. TOM 2
5. TOM 3
6. HI-HAT
7. CRASH 1
8. CRASH 2
C3 48
50
52
53
51
RIDE (Bow)
CRASH 2 (Edge)
RIDE (Edge)
54
55
CRASH 1 (Edge)
56
57
CRASH 2 (Bow)
58
59
C4 60
9. RIDE
Als de nootnummers voor de Head en de Rim hetzelfde
zijn, wordt alleen het Head instrument gespeeld.
* Als een nootnummer wordt ontvangen, dat is toegeschreven
aan een Pad, licht de bijbehorende Trigger indicator op. (U
kunt niet de timing controleren in de coach mode.)
Voorbeeld:
Nootnummer “38(D2)” is toegeschreven aan de Head en
de Rim van Trigger input SNARE en de Head van
Trigger input TOM1. In dit geval wordt, als nootnummer
38(D2) wordt ontvangen, het instrument dat is
toegeschreven aan de Head van Trigger input SNARE
gespeeld.
61
MIDI instellingen
Als u de TD-3 alleen als MIDI
controller gebruikt (Local Control)
Data opslaan op een extern
MIDI apparaat (Bulk Dump)
Dit is nodig als u geluiden wilt afspelen van een externe
sound module en/of uw optreden wilt opnemen op een
externe MIDI sequencer en GEEN gebruik wilt maken van
TD-3’s eigen geluiden. Zet local control op “UIT”. De Triggersignalen van de Pads gaan direct naar de MIDI OUT uitgang.
Zie de figuur hieronder.
U kunt alle drumuitrustingen, algemene instellingen, etc. van
Standaard staat TD-3’s local control op “AAN”.
1. Verbind de MIDI OUT connector van de TD-3
met behulp van een MIDI kabel aan de MIDI IN
connector van de externe sequencer.
fig.midi-004.e
Pad
de TD-3 op een externe MIDI sequencer opslaan.
Gebruik de externe sequencer net zoals bij het opnemen van
muziekgegevens. Doorloop de volgende stappen op de TD-3,
zoals hieronder staat beschreven.
fig.midi-005.e
Trigger Input
MIDI OUT
TD-3
MIDI IN
Trigger→MIDI
Converter
TD-3
OUT
Local Control:
OFF
IN
Externe MIDI sequencer
OUT
IN
Interne geluidsgenerator
2. Zet de TD-3 aan, terwijl u [DRUM KIT] ingedrukt
houdt.
“bulk duMP” verschijnt in het scrolldisplay, daarna
“
”, en [DRUM KIT] knippert.
Externe MIDI Sequencer
(Soft Thru = ON)
3. Druk op [+] of [-] om te selecteren wat moet
worden opgeslagen.
“
: Alle data, inclusief de setup (Trigger, Pad, en
andere instellingen) en drumkits wordt
verstuurd.
Als u aansluitingen maakt en opneemt, zoals hier
getoond, met local control op “AAN”, zal MIDI noot
“feedback” optreden. De TD-3 zal anders klinken.
:
Alle gegevens van drumkits 1-32 worden
verstuurd.
1. Houd [INST] ingedrukt en zet de stroom van de
TD-3 aan.
:
Alleen setup data wordt verstuurd.
“Local Control oFF” verschijnt in het scrolldisplay, en
local control is uitgeschakeld.
Er komt geen geluid van de TD-3 als de Pads bespeeld
worden. (De Trigger indicators lichten wel op.)
2. Als u de stroom uitzet, zal local control op
“AAN” staan als de stroom weer wordt
aangezet.
De Pads werken normaal. Ze Triggeren de eigen geluiden
van de TD-3.
* Local control schakelt altijd aan als de stroom wordt aangezet
zonder dat [INST] wordt ingedrukt.
62
4. Start de opname met de externe sequencer.
5. Houd [DRUM KIT] ingedrukt om de dataoverdracht te starten.
“
” verschijnt in het display als de data wordt
verstuurd.
6. Controleer of de overdracht klaar is. Stop
vervolgens de opname met de externe
sequencer.
7. Schakel de stroom van de TD-3 uit.
MIDI instellingen
Zie voor meer informatie aangaande externe MIDI
apparaten de desbetreffende handleidingen.
MIDI gebruiken
MIDI kanaal
Bulk dump behoort tot de System Exclusive
boodschappen. Zorg ervoor, dat u een externe MIDI
sequencer gebruikt, die in staat is om System Exclusive
boodschappen op te nemen. Controleer eveneens of de
sequencer niet staat ingesteld op “geen System Exclusive
boodschappen ontvangen”.
Het zend- en ontvangstkanaal van de TD-3 op “10” is vastgesteld.
Program Changes
Transmitting/Receiving
Drumuitrusting
Device ID, een MIDI System Exclusive boodschap van
Roland, wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen
meerdere apparaten. De waarde voor deze instelling
wordt Device ID nummer genoemd. Het Device ID
nummer van de TD-3 is vastgesteld op “17”.
Data laden op de TD-3
Dit haalt de data terug naar de TD-3 die was opgeslagen op
een sequencer of ander extern MIDI apparaat.
Op dat moment worden alle huidige gegevens in de TD-3
overschreven. Zorg voor de nodige back-up.
1. Verbind de MIDI IN connector van de TD-3 met
behulp van een MIDI kabel aan de MIDI OUT
connector van de externe sequencer.
fig.midi-006.e
De drumkit programma wijzigingsnummers zijn identiek aan
de drumkitnummers en kunnen niet gewijzigd worden.
De drumuitrustingen van de TD-3 worden gewisseld als
een programmawijziging wordt ontvangen van een
extern MIDI apparaat.
Bedieningswijzigingen
gebruikmakend van het hi-hat
bedieningspedaal
Het hi-hat bedieningspedaal verstuurt bedieningswijzigingsnummer 4 (voetbediening).
Verstuurde data: 0-127
Boodschappen voor het versturen
van dempinformatie
Bij het dempen worden boodschappen na het aanraken polyfoon verstuurd.
MIDI IN
MIDI OUT
Nootnummer
TD-3
Het nootnummer, dat is ingesteld voor de Head en Rim
van de Pad.
Verstuurde data
Als op de Rim wordt gedrukt: 7FH
Als de Rim wordt losgelaten: 00H
Externe MIDI sequencer
2. Druk op [DRUM KIT] om het drumkit nummer
weer te geven.
3. Druk op “PLAY” op de sequencer om de data
naar de TD-3 te sturen.
Ontvangen data wordt opgeslagen in het geheugen van
de TD-3.
63
MIDI instellingen
2. Houd [INST] ingedrukt, en zet de TD-3 aan.
Een externe sound module besturen
met de TD-3
Dit maakt het mogelijk voor u om gelijktijdig geluiden
van de TD-3 en van een externe MIDI sound module te
spelen.
1. Verbind de MIDI OUT connector van de TD-3
met behulp van een MIDI kabel aan de MIDI IN
connector van het externe MIDI apparaat.
Local control staat nu op “OFF”.
3. Zet, indien nodig, zowel het verstuur- als
ontvangstkanaal van de externe MIDI
sequencer op 10.
4. Begin met opnemen op de externe MIDI
sequencer.
5. Alles wat u op de Pads speelt, wordt op de
sequencer opgenomen.
6. Stop het opnemen als u klaar bent.
fig.midi-007.e
7. Speel de MIDI sequencer af, en u hoort wat u
zojuist heeft opgenomen.
MIDI OUT
De TD-3 gebruiken als sound module
TD-3
MIDI IN
Externe MIDI geluidsmodule,
sampler, enz.
2. Zet het MIDI ontvangstkanaal van het externe
MIDI apparaat op 10.
Hier wordt de TD-3 gebruikt als een sound module. U kunt
een MIDI-compatible keyboard of Pads aansluiten voor de
bediening.
1. Verbind de MIDI IN connector van de TD-3 met
behulp van een MIDI kabel aan de MIDI OUT
connector van het externe MIDI apparaat.
fig.midi-009.e
3. Stel het nootnummer in, dat van elke Pad
verstuurd moet worden (p.60).
Verbind dit aan het nootnummer van het geluid van de
externe sound module of sampler.
Opnemen op een externe sequencer
MIDI IN
MIDI OUT
TD-3
Hierbij maakt u de instellingen, die het mogelijk maken geluiden
van de Pads op een extene MIDI sequencer op te nemen.
1. Gebruik MIDI kabels om de MIDI connectoren
van de TD-3 en de MIDI sequencer te verbinden,
zoals weergegeven in het volgende figuur.
MIDI Keyboard, Pad
fig.midi-008.e
MIDI OUT
2. Zet het MIDI verstuurkanaal van het externe
MIDI apparaat op 10.
MIDI IN
MIDI IN
MIDI OUT
Externe MIDI sequencer
64
TD-3
3. Bij het bespelen van het externe MIDI apparaat
zullen de geluiden van de TD-3 klinken.
Problemen oplossen/foutmeldingen
rand/cup slagen) of voor dempen, dient u deze aan te sluiten
Problemen oplossen
In dit hoofdstuk staan problemen, die u mogelijk ervaart, en
wat u er aan zou kunnen doen.
Geen geluid
op de Trigger input “SNARE”, “HI-HAT”, “CRASH1”,
“CRASH2” of “RIDE”.
De PD-6, PD-80 en PD-100 hebben geen Rim/rand mogelijkheid.
Is de Rim gevoeligheid ingesteld op “0”? (p.59)
Druk op [+] om een andere waarde dan “0” in te stellen.
U dient de “Rim gevoeligheid” in te stellen als u de PD-80R,
Geen geluid
PD-105, PD-120 of PD-125 gebruikt voor het spelen van Rim
slagen.
Staat het [VOLUME] laag?
Draai aan de [VOLUME] knop om dit te controleren.
Cross stick werkt niet
Staat local control uit? (p.62)
Is de Pad aangesloten op een Trigger input, geschikt
voor rand/Rim signalen? (p.18)
Local control dient aan te staan als er geen externe sequencer
wordt gebruikt. Schakel de stroom uit (POWER “OFF”) en
weer aan (POWER “ON”).
Geen geluid van een of meer Pads
Is het volumeniveau van een van de instrumenten
verlaagd? (p.25)
Druk op [LEVEL/PAN], en stel het niveau van het instrument
Als u de PD-80R, PD-105, PD-120 of PD-125 gebruikt voor het
spelen van cross stick, dient u deze op de SNARE Trigger
input jack aan te sluiten (Stereo kabel).
Is het juiste instrument toegeschreven aan de Rim?
(Drum instrumentenlijst; p.69)
Selecteer voor het spelen van cross stick “S1r”, “S2r”, “S3r”,
“S4r”, “S10” of “S11” als Rim instrument.
in.
Speelt u op de juiste manier cross stick? (p.20, p.46)
Is de Pad goed aangesloten? (p.12)
Controleer of de Pad/input verbinding goed is.
Gebruik alleen de bijgeleverde kabels om de Pads aan te sluiten.
Is het instrument ingesteld op #114 (UIT)?
(Drum instrumentenlijst; p.69)
#114(UIT) betekent UIT.
Selecteer een instrument met nummer 1-113.
Het lukt niet om Rim/rand slagen te
spelen
Is de Pad geschikt voor Rim/rand slagen? Is hij
aangesloten op een voor Rim/rand slagen geschikte
Trigger input? Is er een stereo kabel gebruikt?
(p.18)
Als u de PD-80R, PD-105, PD120 of PD-125 gebruikt voor het
spelen van Rim slagen, dient u deze op de Trigger input
“SNARE” aan te sluiten.
Als u de PD-7, PD-8, PD-9, CY-6, CY-8, CY-12R/C, CY-12H,
CY-14C of CY-15R gebruikt voor het spelen van Rim slagen (of
Het spelen van cross stick op een elektronisch drumstel gaat
net even anders. Zorg ervoor, dat uw hand of stok niet ook de
Head raakt.
Geen geluid als de Pad zacht geraakt
wordt
Bespeelde of raakte u een Pad of drukte u op een pedaal tijdens het opstarten van de TD-3?
Volg de procedure op p.14, en zet de stroom opnieuw aan.
RAAK NIET een van de Pads of pedalen aan tijdens het
opstarten van de TD-3. Als de TD-3 wordt aangezet, wordt
een controle van de Pads uitgevoerd. Als u een Pad raakt of op
een pedaal drukt tijdens dit proces, kunnen de Pads niet correct gecontroleerd worden, wat leidt tot het onjuist functioneren van de Pads.
Geen klik/metronoom geluid
Licht [CLICK] op? (p.28)
Druk op [CLICK] om de knop te doen oplichten.
65
Problemen oplossen/foutmeldingen
Staat het klikvolume ingesteld op “0”? (p.33)
Controleer of u met de gebruikte Trigger input afzonderlijke
Druk een paar keer op [EDIT] om “CLICK LEVEL” te selecteren. Druk vervolgens op [+] om een andere waarde dan “0” in
instellingen voor Head en Rim kunt maken . Pas vervolgens
de waarden aan.
te stellen.
Geen geluid/laag volume van de op
de MIX IN jack aangesloten bron
Gebruikt u misschien een verbindingskabel met
weerstand?
Gebruik een verbindingskabel zonder weerstand.
Controleer het volumeniveau van de aangesloten
audiobron.
Kijk in de handleiding van het betreffende apparaat als er een
probleem bestaat.
De drumuitrusting klinkt niet zoals
bedoeld
Speelt u de Rim slag (p.19, p.46) en cross stick
(p.20, p.46) op de juiste manier?
Raak, voor het maken van Rim slagen, de Rim en de Head
gelijktijdig. Zorg er bij cross stick voor, dat uw hand of stok
niet de Head raakt.
Het geluid is vervormd
Het geluid van de koptelefoon is
vervormd
Sommige tonen kunnen vervormd raken, als de
output te hard wordt afgesteld.
Zet het VOLUME lager of controleer de koptelefoon.
Het uitgang geluid is vervormd
Geen ambiance toegepast
Staat de ambiance ingesteld op “UIT”? (p.26)
Druk op [AMBIENCE], en zet deze vervolgens op “AAN”.
De Pad klinkt niet zoals bedoeld
De Pad speelt niet correct
Is het Trigger type correct ingesteld?
Stel het Trigger type in (p.50).
Is de gevoeligheid van de Pad correct ingesteld?
Stel de Padgevoeligheid in (p.40, p.52).
* Voor maximale expressiemogelijkheden bij het spelen, raden wij
aan uitsluitend Roland Pads te gebruiken.
Is de Head van de KD-80, KD-120, PD-80, PD-80R,
PD-100, PD-105, PD-120 of PD-125 gelijkmatig
gespannen?
Kijk in de handleiding van de Pad en pas vervolgens de Head
spanning aan. Dit is heel belangrijk voor een juiste Triggering.
Er wordt een verkeerd geluid
weergegeven
Bevindt zich een fout in de Head en Rim selectie?
(p.24)
66
Controleer de inputniveau’s op uw mixer of
versterker.
Controleer de individuele niveau’s en pan posities.
Druk op [LEVEL/PAN] om het instrumentniveau weer te
geven. Druk vervolgens op [-] om het niveau van het Padinstrument te verlagen.
U kunt vervorming onderdrukken door de pan dicht bij het
midden af te stellen.
Druk op [LEVEL/PAN] om de pan instelling van het instrument weer te geven. Druk vervolgens op [+] of [-] om de
instelling aan te passen.
Bulk dump kan niet uitgevoerd
worden
Is de MIDI verbinding/kabel correct? (p.62)
Verbind, als u een bulk dump op een extern apparaat wilt
opslaan, de MIDI OUT connector van de TD-3 met de MIDI IN
connector van de externe sequencer.
Is het externe MIDI apparaat zo ingesteld dat het
GEEN MIDI Exclusive boodschappen kan ontvangen?
Kijk in de handleiding van het externe MIDI apparaat. Stel het
vervolgens zo in, dat het in staat is om System Exclusive data
te ontvangen.
* System Exclusive data is data, dat alleen door één bepaald
apparaat gebruikt wordt. Bulk dump data is een vorm van
System Exclusive data.
Problemen oplossen/foutmeldingen
Foutmeldingen
Display
(Scroll Display)
Betekenis
Data in het geheugen van de TD-3 kan
verstoord zijn.
Er is een probleem met het interne systeem.
Er is een grote hoeveelheid MIDI
berichten ontvangen, die niet geheel
verwerkt kan worden.
(Scroll Display)
Iets heeft een breuk veroorzaakt in de
communicatie met het externe MIDI
apparaat.
De checksum waarde van een System
Exclusive boodschap was incorrect.
(Scroll Display)
De TD-3 is er niet in geslaagd een
MIDI bericht correct te ontvangen.
(Scroll Display)
Maatregelen
“
” verschijnt als [DRUM KIT] wordt ingedrukt.
Houd [DRUM KIT] nog een keer ingedrukt. Alleen de instellingen voor het verstoorde deel worden teruggezet
naar de fabrieksinstellingen (door dit te doen worden alle
wijzigingen die u heeft gemaakt gewist).
Raadpleeg, als dit het probleem niet oplost, uw Roland
dealer of dichtstbijzijnde Roland Service Center.
Raadpleeg uw Roland dealer of dichtstbijzijnde Roland
Service Center.
Controleer nogmaals uw MIDI verbindingen (p.62, p.64).
Verminder, als dit het probleem niet oplost, de hoeveelheid MIDI boodschappen die naar de TD-3 verstuurd
wordt.
Controleer uw MIDI verbindingen.
Pas de checksum waarde aan.
Verstuur de MIDI boodschap nogmaals naar de TD-3.
67
Drumkit lijst
No.
68
Naam
1
Akoestisch
2
Groove
3
4
Oldies
2Step
5
Ballad
6
7
Electronisch
Techno house
8
9
10
Hip-hop
Jazz
Disco beat
11
12
13
14
15
Open rock
Standaard
Acid house
TR-808
Dirty
16
17
18
Jungle
Funk
Latin house
19
20
21
22
23
Abstract
Club mix
Jazz Fusion
Garage house
Light tuning
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Brushes
R&B
Techno cumbia
Classic R&B
Pop-rock
Timbales uitrusting
Conga uitrusting
Percussie set 1
Percussie set 2
Drum instrumenten lijst
TOM
No. Display Naam
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
KICK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
K11
K12
K13
K14
Wood Kick
Rock Kick
Tight Kick
Ambient Kick
Muffle Kick
Jazz Kick
Hard Attack Kick
Latin Kick
Club Kick 1
Club Kick 2
Club Kick 3
Club Kick 4
808 Kick
909 Kick
PERCUSSION
t1.1
t1.2
t1.3
t2.1
t2.2
t2.3
t3.1
t3.2
t3.3
t3.4
t4.1
t4.2
t4.3
t5.1
t5.2
t5.3
t6.1
t6.2
t6.3
Power Tom 12"
Power Tom 14"
Power Tom 16"
Rock Tom 12"
Rock Tom 13"
Rock Tom 16"
Clear Tom 10"
Clear Tom 12"
Clear Tom 14"
Clear Tom 16"
Jazz Tom 12"
Jazz Tom 13"
Jazz Tom 16"
808 Tom 1
808 Tom 2
808 Tom 3
Electronic Tom 1
Electronic Tom 2
Electronic Tom 3
SNARE
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
S1
S1r
S2
S2r
S3
S3r
S4
S4r
S5
S5r
S6
S6r
S7
S7r
S8
S9
S9r
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
Bright Snare
Bright Snare Rim
Vintage Snare
Vintage Snare Rim
Vintage Snare 2
Vintage Snare 2 Rim
Funk Snare
Funk Snare Rim
Piccolo Snare
Piccolo Snare Rim
Brass Snare
Brass Snare Rim
Rock Snare
Rock Snare Rim
Ballad Snare
Brush Snare
Brush Snare Rim
Cross Stick 1
Cross Stick 2
Club Snare 1
Club Snare 2
Club Snare 3
Club Snare 4
Club Snare 5
Club Snare 6
Club Snare 7
Club Snare 8
Club Snare 9
808 Snare
909 Snare
909 Clap
HI-HAT
*1
*1
*1
*1
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
H10
Lite HH
Lite HH Edge
Dark HH
Dark HH Edge
Club HH
808 HH
909 HH
Triangle HH
Shaker & Pedal Claves
Tambourine & Pedal Cowbell
Rd1
Rd2
Rd3
Rd4
Rd5
Rd6
Pop Ride (Bow/Bell sw) *2
Pop Ride Bell
Pop Ride Edge
Jazz Ride (Bow/Bell sw) *2
Jazz Ride Bell
Jazz Ride Edge
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
SP1
SP2
SP3
SP4
SP5
Claves
Shaker
Tambourine
Cowbell 1
Cowbell 2
Wood Block Hi
Wood Block Lo
Triangle Open
Triangle Close
Sleigh Bell
Tree Chimes
Timbale Hi
Timbale Rim
Timbale Lo
Conga Hi
Conga Closed Slap
Conga Lo
Bongo Hi
Bongo Closed Slap
Bongo Lo
Wood Block Lo/Hi sw
Timbale Hi/Rim sw
Conga Hi/Slap sw
Bongo Hi/Slap sw
Shaker/Claves sw
oFF
Off
*3
*3
*3
*3
*3
OFF
114
RIDE
75
76
77
78
79
80
CRASH
81
82
83
84
85
86
87
88
Cr1
Cr2
Cr3
Cr4
Cr5
Cr6
Cr7
Cr8
Dark Thin Crash 16"
Medium Crash 16"
Thin Crash 18"
Medium Thin Crash 18"
Paper Thin Crash 14"
Splash 8"
China 16"
808 Cymbal
Click Instruments
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Name
Metronome
Beep
Electric
Sweep
Zap
Pulse
Cowbell
Claves
Sticks
Voice
*1: Snelheid afhankelijk “snare Rim” geluid. Zacht bespelen geeft een cross stick geluid, harder bespelen geeft een Rim slag
geluid (p.20, p.46).
*2: Snelheid afhankelijk geluid. Door middel van dynamiek bij het spelen, krijgt u of het “bow” of het “cup” geluid (p.20, p.47).
*3: Snelheid afhankelijk percussie geluid. Berust op het hierboven beschreven principe.
69
MIDI Implementation Chart
PERCUSSION SOUND MODULE
MIDI Implementatie kaart
Model TD-3
Verzonden
Functie...
Herkend
Basic
Channel
Default
Changed
10
X
10
X
Mode
Default
Messages
Altered
Mode 3
X
Mode 3
X
**************
**************
0–127
**************
0–127
0–127
Note
Number : True Voice
Opmerkingen
Velocity
Note On
Note Off
O 99H, v = 1–127
O 89H, v = 64
O
X
After
Touch
Key's
Channel's
O
X
O
X
X
X
O
O
Foot control
O
**************
O
0–31
Program No. 1–32
System Exclusive
O
O
: Song Position
System
: Song Select
Common
: Tune Request
X
X
X
X
X
X
: Clock
System
Real Time : Commands
X
X
X
X
X
: All Sound Off
: Reset All Controllers X
Aux
X
: Local On/Off
Messages : All Notes Off
X
O
: Active Sensing
X
: System Reset
O
O
X
X
O
X
Pitch Bend
4
Control
Change
Program
Change
: True Number
Notes
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
70
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
O : Ja
X : Nee
Specificaties
TD-3: Percussion Sound Module
Instrumenten
Afmetingen
Drum instrumenten: 114
220 (l) x 144 (b) x 59,5 (h) mm
Klik instrumenten: 10
Gewicht
Drumuitrustingen
550g (exclusief adapter)
32 variaties
Accessoires
Effect
Handleiding
Ambiance (15 types)
Adapter (ACI/ACB serie)
Schroeven (M5x8)x4
Klik tempo
20-260 bpm
Opties
Pads
Coach mode
(PD-6, PD-7, PD-8, PD-9, PD-80, PD-80R, D-100,
PD-105, PD-120, PD125)
Menu: 7
Bekkens
Variatie: 20
(CY-6, CY-8, CY-12H, CY-12R/C, CY-14C, CY-15R)
Kick Triggers
Display
(KD-7, KD-8, KD-80, KD-120)
7 segmenten, 3 karakters (LED)
Hi-hat bediening pedalen
(FD-7, FD-8)
Connectoren
Standaards
(MDS-3C, MDS-6, MDS-8C, MDS-10, MDS-20)
Trigger input jack x9
Bekken bevestigingen
Hi-hat control jack
(MDY-10U)
Output jacks (L/MONO, R)
Pad bevestigingen
Koptelefoon jack (type stereo phone)
(MDY-10U)
Mix in jack (type miniatuur stereo phone)
MIDI connectoren (IN, OUT)
Output impedantie
1,0 kOhm
962a
* Met het oog op productverbetering zijn de specificaties en/of
uiterlijke kenmerken van dit product aan verandering
onderhevig, zonder voorafgaande berichtgeving.
Stroomvoorziening
Adapter (DC 9V)
Vermogen
1000 mA
71
Index
A
I
adapter jack.....................................................10, 13
Achterpaneel ........................................................10
Aftellen ..................................................................39
Ambiance ........................................................18, 26
INST................................................................. 18, 24
B
BEAT......................................................................29
Bedieningswijzigingen........................................63
Bovenpaneel ...........................................................9
Bow slag ....................................................19-20, 47
BPM........................................................................37
Bulk dump ............................................................62
C
Claves ....................................................................31
CLICK..............................................................18, 28
CLICK INST..........................................................32
CLICK LEVEL ......................................................33
COACH .................................................................35
Compressie ...........................................................26
Cross stick .......................................................20, 46
Crosstalk eliminatie.......................................41, 57
Cubaanse clave.....................................................31
Cup slag ................................................................47
D
Display ....................................................................9
Drum instrumenten lijst .....................................69
DRUM KIT............................................................23
Drumkit lijst..........................................................68
Drumuitrusting ..............................................16, 22
Drumstandaard....................................................11
K
KIT COPY ............................................................. 27
Klik
Aan/uit............................................................ 28
Geluid .............................................................. 32
Instrumenten .................................................. 69
Maatsoort ........................................................ 29
Ritme type....................................................... 30
Tempo.............................................................. 28
Volume ............................................................ 33
Kopiëren................................................................ 27
Koptelefoon .................................................... 10, 13
L
Latin ritme ............................................................ 31
LEVEL/PAN ........................................................ 25
Local control......................................................... 62
M
Maatsoort.............................................................. 29
Mast tijd ................................................................ 58
Metronoom ........................................................... 28
MIDI ...................................................................... 60
MIDI connector .............................................. 10, 60
MIDI kanaal.......................................................... 63
MIDI uitvoering overzicht ................................. 70
MIX IN jack..................................................... 10, 34
N
Nootnummer.............................................60-61, 63
F
O
Fabriek reset .........................................................43
Opbouwen ............................................................ 11
OUTPUT jack (uitgang) ................................ 10, 13
G
Geleidelijk omhoog/omlaag ..............................38
H
Head slag ..............................................................19
Head slagen ..........................................................46
HH CTRL jack ......................................................10
Hi-hat bedieningspedaal ........................21, 42, 63
72
P
Pad ................................................................... 19, 44
Pad gevoeligheid ........................................... 40, 52
Pad SENS .............................................................. 40
Pan ......................................................................... 25
PHONES jack ................................................. 10, 13
Polariteitverwisseling ......................................... 44
POWER (aan/uit)schakelaar ............................. 10
Programma wijzigingen ..................................... 63
Index
R
Rand slag....................................................19-20, 47
ReTrigger eliminatie............................................56
RHYTHM TYPE ...................................................30
Ritmische Noten...................................................36
Rim gain ................................................................59
Rim indicator..........................................................9
Rim gevoeligheid.................................................59
Rim slag...........................................................19, 46
Rumba clave .........................................................31
S
Scan tijd .................................................................55
Smoren.......................................................20, 47, 63
Snelheidscontrole.................................................37
Snelheidscurve .....................................................54
Son clave ...............................................................31
Stapsgewijs omhoog/omlaag ............................38
Stil tellen................................................................37
Stroom
Aan ...................................................................14
Uit .....................................................................15
T
TEMPO ............................................................18, 28
Threshold (drempel) ...........................................53
Timing controle....................................................36
Trigger indicator ....................................................9
Trigger input functies .........................................44
Trigger INPUT jack .................................10, 18, 44
Trigger type ..........................................................50
V
Verbinding .................................................12-13, 34
Volume
Hi-hat gesloten ...............................................42
Instrument.......................................................25
Klik ...................................................................33
VOLUME knop ....................................................10
Voorbeeld..............................................................17
X
XTALK CANCEL.................................................41
Z
Zijpaneel................................................................10
73
Voor EU-Landen
Dit product voldoet aan de voorwaarden van Europese Richtlijnen EMC 89/336/EEC en LVD 73/23/EEC.
For the USA
FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Unauthorized changes or modification to this system can void the users authority to operate this equipment.
This equipment requires shielded interface cables in order to meet FCC class B Limit.
For Canada
NOTICE
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.
AVIS
Cet appareil num rique de la classe B respecte toutes les exigences du R glement sur le mat riel brouilleur du Canada.
Gebruikershandleiding
Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland PDX-8.
201a
Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, leest u de secties getiteld “HET APPARAAT OP EEN VEILIGE
MANIER GEBRUIKEN” en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” (p. 2, p. 3). In deze secties vindt u belangrijke
informatie over het op juiste wijze gebruiken van het apparaat. Bovendien kunt u de gebruikershandleiding
in zijn geheel doorlezen om een goed beeld te krijgen van alles dat uw nieuwe apparaat te bieden heeft.
Bewaar deze handleiding, zodat u er later aan kunt refereren.
ZEER BELANGRIJK!!!
• Voordat u op dit Pad gaat spelen, moet de spanning afgesteld worden. Zie
pag. 4.
• Het soort en de parameters in de geluidsmodule moeten afgesteld worden.
Zie pag. 5.
• Tenslotte moet u de gevoeligheid van de rand in de geluidsmodule afstellen.
Zie pag. 5.
fig.Cover.e
Inhoud van de verpakking:
❑
❑
❑
■
PDX-8 (Pad deel)
Aansluitkabel
Stemsleutel
Gebruikershandleiding (dieu nu leest)
Namen van onderdelen
Stemschroef
Ring
Rubberen rand
Hoofd sensor
Hoofdvel
Stand schroef
Uitgang Jack
Behuizing
Houder
Rand Sensor
202
Copyright © 2006 ROLAND CORPORATION
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke
toestemming van ROLAND CORPORATION gereproduceerd worden.
USING
THE UNIT SAFELY
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN
Over
WAARSCHUWING en
WAARSCHUWING
VOORZICHTIG
Over de symbolen
VOORZICHTIG opmerkingen
Het
symbool wijst de gebruiker op belangrijke
instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis
van het symbool wordt bepaald door het teken, dat zich
binnen de driehoek bevindt. Het symbool, dat zich in dit
geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat dit teken
voor algemene voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen,
of aanduidingen van gevaar wordt gebruikt.
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van overlijden of zwaar letsel,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van letsel of materiële schade,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
Het
symbool wijst de gebruiker op onderdelen, die
nooit verplaatst mogen worden (verboden). De
specifieke handeling, die niet uitgevoerd mag worden,
wordt aangegeven door het symbool, dat zich binnen
de cirkel bevindt. Het symbool, dat zich in dit geval aan
de linkerkant bevindt, betekent dat het apparaat nooit
uit elkaar gehaald mag worden.
* Materiële schade verwijst naar schade
of andere ongunstige effecten, die ten
aanzien van het huis en al het
aanwezige meubilair, en tevens aan
huisdieren kunnen optreden.
Het
wijst de gebruiker op onderdelen, die verwijderd
moeten worden. De specifieke handeling, die uitgevoerd
moet worden, wordt door het symbool binnen de cirkel
aangegeven. Het symbool, dat zich in dit geval aan de
linkerkant bevindt, geeft aan dat het netsnoer uit de
daarvoor bestemde aansluiting getrokken moet worden.
NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
001
•
001
Voordat u het apparaat in gebruik neemt, leest
u onderstaande instructies en de gebruikershandleiding.
• Gebruik of berg het apparaat nooit op, op
plaatsen die:
• aan extreme temperaturen onderhevig zijn
(bijvoorbeeld in direct zonlicht, in een
afgesloten voertuig, dichtbij een warmtekanaal of bovenop warmte genererende
apparatuur of die
• vochtig zijn (bijvoorbeeld badkamers,
wasruimtes of natte vloeren hebben of die
• aan regen worden blootgesteld of die
• stoffig zijn of die
• aan een hoge mate van vibratie onderhevig zijn.
.................................................................................................
002b
•
Maak het apparaat niet open, en voer geen
interne modificaties uit. (De enige uitzondering hierop is wanneer deze handleiding
specifieke instructies geeft voor het installeren
van gebruikers-opties; zie p.7).
.................................................................................................
003
•
Tracht het apparaat niet te repareren of onderdelen in het apparaat te vervangen (behalve
wanneer daartoe specifieke instructies in de
handleiding staan.) Ga voor alle onderhoud naar uw
handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service
Centrum of een erkende Roland distributeur, die u op
de ‘Informatie’ pagina kunt vinden.
.................................................................................................
005
•
.................................................................................................
001
.................................................................................................
•
004
•
Dit product dient alleen gebruikt te worden
met een standaard (MDS serie), die door
Roland aangeraden wordt (p. 7).
Wanneer u dit apparaat gebruikt met
standaard (MDS serie), dient u ervoor te
zorgen dat het rek of de standaard zorgvuldig
geplaatst is, waterpas en zodat u er zeker van
bent dat deze niet zal vallen. Als u niet een rek of een
standaard gebruikt, dient u erop te letten, dat elke
locatie die u voor het apparaat kiest een recht
oppervlak is dat het apparaat goed ondersteunt, en
ervoor zorgt dat het niet wiebelt.
Zorg dat er geen objecten (bijvoorbeeld
brandbaar materiaal, munten of spelden) of
vloeistoffen (water, frisdrank, enz.) in het
apparaat terechtkomen.
.................................................................................................
013
•
In huishoudens met kleine kinderen moet een
volwassene toezicht houden, totdat het kind in
staat is de regels die essentieel zijn voor een
veilige bediening van het apparaat op te volgen.
.................................................................................................
.................................................................................................
013
•
2
Bescherm het apparaat tegen zware schokken.
(Laat het niet vallen!.)
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
VOORZICHTIG
104
•
Probeer het in elkaar verwikkeld raken van
snoeren en kabels te voorkomen. Bovendien
zouden alle snoeren en kabels buiten het
bereik van kinderen geplaatst moeten worden
291a
Naast de onderdelen die bij “Het apparaat op een
veilige manier gebruiken” op pagina 2-3 worden
genoemd, leest en neemt u het volgende alstublieft
in acht:
.................................................................................................
106
•
Ga nooit boven op dit apparaat staan, en plaats
er geen zware objecten op.
Plaatsing
.................................................................................................
106
•
•
Stel het apparaat niet aan direct zonlicht bloot, plaats
het niet in de buurt van apparaten die warmte afgeven,
laat het niet in een afgesloten voertuig achter en
onderwerp het niet op andere manieren aan temperatuur extremen. Door overmatige hitte kan het
apparaat vervormen of verkleuren.
•
Zorg dat rubber, vinyl of soortgelijke materialen niet
gedurende langere tijd op het apparaat aanwezig zijn.
Door dit soort objecten kan de afwerking van het
apparaat verkleuren of op andere wijze beschadigen.
Indien u de schroeven van het bovenpaneel
verwijdert, bewaart u deze op een veilige plaats,
buiten het bereik van kinderen, zodat zij deze
niet per ongeluk kunnen inslikken.
.................................................................................................
add
•
Plaats u vingers niet binnen de rand, want u
kunt zo uzelf bezeren of de PDX-8 beschadigen. Kom ook niet aan de interne onderdelen
als u het hoofdvel vervangt. Tenslotte
verzoeken wij u uw vingers niet in het gat te
steken, waar u het geheel op monteert.
Onderhoud
.................................................................................................
fig.Stand.j
•
Voor het dagelijks schoonhouden veegt u het apparaat
met een zachte, droge of een licht vochtige doek
schoon. Om hardnekkig vuil te verwijderen, gebruikt u
een doek met een kleine hoeveelheid mild, niet
schurend schoonmaakmiddel. Neem het apparaat
daarna met een zachte, droge doek af.
•
Gebruik nooit benzine, verdunners, alcohol of
oplosmiddelen om verkleuring en/of vervorming van
het apparaat te voorkomen.
Aanvullende
voorzorgsmaatregelen
•
Behandel de knoppen, schuifregelaars of andere
bedieningselementen van dit apparaat met gepaste
voorzichtigheid. Dit geldt ook voor het gebruik van de
stekkers en aansluitingen. Ruwe behandeling kan tot
storingen leiden.
•
Tijdens het aansluiten en/of loskoppelen van alle
kabels, houdt u deze bij de aansluiting zelf vast – trek
nooit aan de kabel. Op deze manier vermijdt u kortsluiting of schade aan de interne elementen van de kabel.
•
Om te vermijden dat u uw buren stoort, probeert u het
volume van dit apparaat op een redelijk niveau te
houden. U kunt ervoor kiezen om een koptelefoon te
gebruiken, zodat u zich geen zorgen om de personen
in uw naaste omgeving hoeft te maken (‘s nachts in het
bijzonder.)
•
Dit instrument is ontworpen om tijdens het spelen
geluiden van buitenaf te minimaliseren. Aangezien
geluidsvibraties echter sterker dan verwacht via
vloeren en muren overgebracht kunnen worden, moet
u erop letten dat deze geluiden niet storend zijn voor
uw buren. Dit geldt in het bijzonder als u ‘s avonds
laat speelt en bij het gebruik van een koptelefoon.
fig.Stand.j
Hoofd sensor
Rand sensor
Hoofd sensor
3
2. De gemaakte afstelling kunt u nu nauwkeuriger
afstemmen, terwijl u de ‘feel’ en de reactie van
het pad blijft controleren.
Het product
Het lichte gewicht van de PDX-8 en compact
ontwerp staan garant voor een comfortabel
gebruik en geluidloze respons, zelfs als rim shots
(rand tikken) gespeeld worden.
• Op de PDX-8 heeft het afstellen van de spanning van het
trommelvel alleen effect op de reactie van het trommelvel
en verandert de toonhoogte van het geluid niet, zoals dit
op een akoestisch drumstel wel het geval zou zijn.
De spanning van het
trommelvel (head) afstellen
• De spanning van het trommelvel zal veranderen, zodra u
het apparaat heeft gebruikt, daarom dient u deze
wanneer nodig opnieuw af te stellen.
De spanning van het trommelvel dient voor gebruik
afgesteld te worden.
Het Pad op een standaard
bevestigen
Een slappe afstelling kan tot problemen bij rim shots en
echo slagen leiden.
Bevestig de PDX-8 aan een pad houder van de
standaard (MDS serie).
Als het trommelvel wordt aangeslagen, wanneer de
spanning van het vel los is, kan de sensor beschadigen.
1. Gebruik de meegeleverde stemsleutel om de
stemschroeven aan te draaien.
Zorg dat u de schroef om de standaard vast te zetten
stevig aandraait. Als deze los blijft, kan dubbele
triggering optreden (echo slagen).
Sla op de kop om de reactie te voelen en te controleren.
fig.Stand.e
fig.Adjust.e
Vaster
Losser
Strakker
Losser
Stang
Indien u de PDX-8 aan een Tom standaard wilt bevestigen, moet u de afmetingen van de stang controleren.
Afhankelijk van deze afmetingen kan het mogelijk zijn,
dat u het pad niet op de standaard kunt monteren.
Draai de stemschroeven één voor één vast, afgaande op
de numerieke volgorde die in het diagram wordt
getoond. Zet één schroef op zichzelf nooit zeer strak vast.
Hierdoor kan het trommelvel niet gelijkmatig gespannen
worden en zullen storingen ontstaan.
Gewenste stang afmetingen:
9–11.5 mm
fig.Bolt
3
1
Aanluiten op een Percussie
geluid module
5
Gebruik voor aansluiting de bijgeleverde stereo kabel.
• Als een mono kabel gebruikt wordt, kunt u geen Rim
shots of Cross Stick speeltechnieken toepassen.
2
6
• Verbind de L-vormige plug van de meegeleverde kabel
aan de PDX-8
* Om storing en/of schade aan luidsprekers of andere apparatuur
te voorkomen, moet het volume (of stroom) van alle apparaten
uitgezet worden.
4
4
Signaal (Trigger) instellingen voor percussie geluid module
Stel het Trigger type en de parameters voor de gebruikte percussie geluid module.
Vergeet deze instellingen niet te maken, zodat de PDX-8 goed werkt.
Hieronder vindt u de instellingen, aanbevolen voor verschillende modules.
Voor de instructies raadpleegt u de handleiding van de geluid module.
* Laat de ingestelde parameters voor de Cross Stick onveranderd.
Over de vel spanning
Zorg, dat het vel goed gespannen staat.
Door het vel losser te maken, kan problemen met de PDX-8, zoals rand slagen en echo klanken,
veroorzaken.
Over Rim Sens (*1)
Als één van de onderstaande problemen voorkomt, pas dan de Rim Sens naar een waarde aan, die in
het kolom van de percussie geluid module wordt aangegeven.
• Als het Rim geluid hoorbaar is, terwijl u het vel bespeelt, verlaagt u de Rim Sens waarde.
• Als geen Rim geluiden hoorbaar zijn, zelfs als u hard op de rand slaat, verhoogt u de Rim Sens waarde.
* Bij gebruik van de TD-12 en TD-20 past u de “Rimshot Adjust” aan.
TD-3 (percussie geluid module)
TD-12/TD-20
(percussie geluid module)
BELANGRIJK: Alleen snaarsignalen (Snare Input)
kunnen een rand slag produceren.
Trigger Type (
Mask Time (
Rim Sensitivity (
BELANGRIJK: Alleen de aan gegeven ingangen
hieronder kunnen een rand slag produceren.
80r
)
TD-12: 2 (SNARE), 3–5 (TOM1–3), 11–12 (AUX1–2)
8
)
)
10 (7–12)
TD-20: 2 (SNARE), 3–6 (TOM1–4), 12–15 (AUX1–4)
(*1)
TD-6V (percussie geluid module)
PD-80R
Mask Time
8ms
Rim Sens
11 (8–13)
PD80R or PD85
Sensitivity
7
RimShot Adjust
2.0 (1.6–2.4)
(*1)
Afstelling met aansluiting op ingang 2 (SNARE)
BELANGRIJK: Alleen de 2 (Snare Input) kan een rand
slag produceren.
TrigTyp
Trig Type
De PDX-8 ondersteunt de positie instellingen van de
TD-12 en de TD-20 niet. Stel beide apparaten zo in, dat
positie instelling niet geactiveerd wordt.
Zet Snare CC uit.
(Druk op [SETUP], dan [F1(MIDI)], dan [F3 (Control)]
(*1)
5
Speelmethoden
Cross Stick
Sla alleen op de rand van het pad.
Head shots
Afhankelijk van het instrument dat aan de rand
(rim) is toegewezen, kunt u rim shots en/of cross
stick geluiden spelen.
fig.HeadShot.e
fig.XStick.e
Rand
Vel
* Sla alleen op het trommelvel van het pad.
Rand
Rim shots
* Om de cross stick te spelen, moet u alleen op de rand van het
pad slaan. Als u uw hand op het trommelvel van het pad
plaatst, kan het cross stick geluid mogelijk niet correct worden
gespeeld.
fig.RimShot.e
* Meer over instellingen en geluiden vindt u in de
gebruikershandleidingen van de respectievelijke modules.
Rim (rand)
* Om een Rim shot (rand slag) te maken, moet u de rand raken,
zoals in de tekening wordt aangegeven.
fig.RimShot.e
Geschikte positie
voor rim shots
Speler
6
6. Bevestig de stemschroeven aan de hoepel en
schaal.
Vervangen van het
trommelvel
7. Vervolgens stelt u de spanning van het
trommelvel in. Zie “De spanning van het
trommelvel (head) afstellen” (pag. 4).
Wanneer het trommelvel vervangen
dient te worden
Het trommelvel is een eenmalig onderdeel dat op den
duur versleten raakt en vervangen moet worden.
Vervang het trommelvel wanneer het volgende
gebeurt:
Zet één schroef op zichzelf nooit zeer strak vast. Hierdoor
kan het trommelvel niet gelijkmatig gespannen worden,
en zullen storingen ontstaan.
In het trommelvel blijven gedeeltes met speling
aanwezig, ondanks dat de spanning van het vel correct
is afgesteld.
Specificaties
PDX-8
Vervangende trommelvellen (optioneel): MH-8
Mesh Mead
Het vel vervangen
1. Maak alle stemschroeven van de PDX-8 los.
Vel afmeting:
8 inches ( 20,3 cm)
Triggers (signalering):
2 (vel en rand)
Afmetingen:
266 (B) x 326 (D) x 62 (H) mm
Gewicht:
1,3 kg
Accessoires:
Gebruiksaanwijzing,
aansluitkabel, stemsleutel
Opties:
Mesh Head (MH-8)
fig.Replace.e
Losser
Vaster
Pad Mount (MDH-10U)
Drum standaard (MDS-3C,
MDS-6C, MDS-12, MDS-20)
Stemsleutel
962a
Stemschroef
* In het belang van product verbetering kunnen de specificaties
of het uiterlijk zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd
worden.
* Het Rim rubber is een onderdeel dat op den duur verslijt (zeker
wanneer er veel rim shots worden uitgevoerd) en dan
vervangen moet worden. Wanneer het rim rubber versleten is,
zullen rim shots mogelijk niet correct uitgevoerd kunnen
worden. Wanneer dit voorkomt, vervangt u het rim rubber.
Raadpleeg Roland Service voor meer informatie over het
vervangen van het rim rubber.
Ring
Vel
sensor
Vel
Rubberen
bescherming
ring
Rand
sensor
* Door de aard van de materialen die in de sensor worden
gebruikt, kunnen veranderingen in kamertemperatuur de
gevoeligheid van de sensor beïnvloeden.
Behuizing
Behandel de sensor onder het trommelvel voorzichtig.
Teveel kracht kan accurate detectie in de weg staan en de
sensor kan hierdoor beschadigen.
2. Verwijder de hoepel (ring).
3. Verwijder het oude trommelvel.
4. Plaats het nieuwe vel op de behuizing
5. Plaats de ring op het trommelvel.
7
Informatie
AFRICA
EGYPT
Al Fanny Trading Office
9, EBN Hagar A1 Askalany
Street,
ARD E1 Golf, Heliopolis,
Cairo 11341, EGYPT
TEL: 20-2-417-1828
REUNION
Maison FO - YAM Marcel
25 Rue Jules Hermann,
Chaudron - BP79 97 491
Ste Clotilde Cedex,
REUNION ISLAND
TEL: (0262) 218-429
SOUTH AFRICA
Als u een reparatiedienst nodig heeft, belt u het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of
erkend Roland distributeur in uw land, zoals hieronder getoond.
PHILIPPINES
COSTA RICA
TRINIDAD
NORWAY
JORDAN
G.A. Yupangco & Co. Inc.
339 Gil J. Puyat Avenue
Makati, Metro Manila 1200,
PHILIPPINES
TEL: (02) 899 9801
JUAN Bansbach Instrumentos
Musicales
Ave.1. Calle 11, Apartado 10237,
San Jose, COSTA RICA
TEL: 258-0211
AMR Ltd
Ground Floor
Maritime Plaza
Barataria Trinidad W.I.
TEL: (868) 638 6385
MUSIC HOUSE CO. LTD.
FREDDY FOR MUSIC
P. O. Box 922846
Amman 11192 JORDAN
TEL: (06) 5692696
SINGAPORE
CURACAO
URUGUAY
Roland Scandinavia Avd.
Kontor Norge
Lilleakerveien 2 Postboks 95
Lilleaker N-0216 Oslo
NORWAY
TEL: 2273 0074
SWEE LEE MUSIC
COMPANY PTE. LTD.
150 Sims Drive,
SINGAPORE 387381
TEL: 6846-3676
Zeelandia Music Center Inc.
Orionweg 30
Curacao, Netherland Antilles
TEL:(305)5926866
Todo Musica S.A.
Francisco Acuna de Figueroa
1771
C.P.: 11.800
Montevideo, URUGUAY
TEL: (02) 924-2335
POLAND
MX MUSIC SP.Z.O.O.
UL. Gibraltarska 4.
PL-03664 Warszawa POLAND
TEL: (022) 679 44 19
EASA HUSAIN AL-YOUSIFI
& SONS CO.
Abdullah Salem Street,
Safat, KUWAIT
TEL: 243-6399
PORTUGAL
LEBANON
Roland Iberia, S.L.
Portugal Office
Cais das Pedras, 8/9-1 Dto
4050-465, Porto, PORTUGAL
TEL: 22 608 00 60
Chahine S.A.L.
Gerge Zeidan St., Chahine
Bldg., Achrafieh, P.O.Box: 165857
Beirut, LEBANON
TEL: (01) 20-1441
TAIWAN
ROLAND TAIWAN
ENTERPRISE CO., LTD.
Room 5, 9fl. No. 112 Chung
Shan N.Road Sec.2, Taipei,
TAIWAN, R.O.C.
TEL: (02) 2561 3339
That Other Music Shop(PTY)Ltd.
11 Melle St., Braamfontein,
Johannesbourg,
SOUTH AFRICA
TEL: (011) 403 4105
FAX: (011) 403 1234
THAILAND
Paul Bothner(PTY)Ltd.
Royal Cape Park, Unit 24
Londonderry Road, Ottery 7800
Cape Town, SOUTH AFRICA
TEL: (021) 799 4900
VIETNAM
ASIA
CHINA
Roland Shanghai Electronics
Co.,Ltd.
5F. No.1500 Pingliang Road
Shanghai 200090, CHINA
TEL: (021) 5580-0800
Roland Shanghai Electronics
Co.,Ltd.
(BEIJING OFFICE)
10F. No.18 3 Section Anhuaxili
Chaoyang District Beijing
100011 CHINA
TEL: (010) 6426-5050
Roland Shanghai Electronics
Co.,Ltd.
(GUANGZHOU OFFICE)
2/F., No.30 Si You Nan Er Jie
Yi Xiang, Wu Yang Xin Cheng,
Guangzhou 510600, CHINA
TEL: (020) 8736-0428
HONG KONG
Theera Music Co. , Ltd.
330 Soi Verng NakornKasem,
New Road, Sumpantawongse,
Bangkok 10100, THAILAND
TEL: (02) 224-8821
SAIGON MUSIC
DISTRIBUTOR
(TAN DINH MUSIC)
138 Tran Quang Khai Street
Dist. 1, Ho Chi Minh City
VIETNAM
TEL: (08) 848-4068
AUSTRALIA/
NEW ZEALAND
AUSTRALIA/
NEW ZEALAND
Roland Corporation
Australia Pty.,Ltd.
38 Campbell Avenue
Dee Why West. NSW 2099
AUSTRALIA
For Australia
Tel: (02) 9982 8266
For New Zealand
Tel: (09) 3098 715
CENTRAL/LATIN
AMERICA
Tom Lee Music Co., Ltd.
Service Division
22-32 Pun Shan Street, Tsuen
Wan, New Territories,
HONG KONG
TEL: 2415 0911
ARGENTINA
Parsons Music Ltd.
8th Floor, Railway Plaza, 39
Chatham Road South, T.S.T,
Kowloon, HONG KONG
TEL: 2333 1863
BARBADOS
INDIA
Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd.
409, Nirman Kendra
Mahalaxmi Flats Compound
Off. Dr. Edwin Moses Road,
Mumbai-400011, INDIA
TEL: (022) 2493 9051
INDONESIA
PT Citra IntiRama
J1. Cideng Timur No. 15J-150
Jakarta Pusat
INDONESIA
TEL: (021) 6324170
KOREA
Cosmos Corporation
1461-9, Seocho-Dong,
Seocho Ku, Seoul, KOREA
TEL: (02) 3486-8855
MALAYSIA
Roland Asia Pacific Sdn. Bhd.
45-1, Block C2, Jalan PJU 1/39,
Dataran Prima, 47301 Petaling
Jaya, Selangor, MALAYSIA
TEL: (03) 7805-3263
Instrumentos Musicales S.A.
Av.Santa Fe 2055
(1123) Buenos Aires
ARGENTINA
TEL: (011) 4508-2700
A&B Music Supplies LTD
12 Webster Industrial Park
Wildey, St.Michael, Barbados
TEL: (246)430-1100
BRAZIL
Roland Brasil Ltda.
Rua San Jose, 780 Sala B
Parque Industrial San Jose
Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL
TEL: (011) 4615 5666
CHILE
Comercial Fancy II S.A.
Rut.: 96.919.420-1
Nataniel Cox #739, 4th Floor
Santiago - Centro, CHILE
TEL: (02) 688-9540
COLOMBIA
Centro Musical Ltda.
Cra 43 B No 25 A 41 Bododega 9
Medellin, Colombia
TEL: (574)3812529
DOMINICAN REPUBLIC
Instrumentos Fernando Giraldez
Calle Proyecto Central No.3
Ens.La Esperilla
Santo Domingo,
Dominican Republic
TEL:(809) 683 0305
ECUADOR
Mas Musika
Rumichaca 822 y Zaruma
Guayaquil - Ecuador
TEL:(593-4)2302364
EL SALVADOR
OMNI MUSIC
75 Avenida Norte y Final
Alameda Juan Pablo II,
Edificio No.4010 San Salvador,
EL SALVADOR
TEL: 262-0788
GUATEMALA
Casa Instrumental
Calzada Roosevelt 34-01,zona 11
Ciudad de Guatemala
Guatemala
TEL:(502) 599-2888
HONDURAS
Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V.
BO.Paz Barahona
3 Ave.11 Calle S.O
San Pedro Sula, Honduras
TEL: (504) 553-2029
MARTINIQUE
Musique & Son
Z.I.Les Mangle
97232 Le Lamantin
Martinique F.W.I.
TEL: 596 596 426860
Gigamusic SARL
10 Rte De La Folie
97200 Fort De France
Martinique F.W.I.
TEL: 596 596 715222
MEXICO
Casa Veerkamp, s.a. de c.v.
Av. Toluca No. 323, Col. Olivar
de los Padres 01780 Mexico
D.F. MEXICO
TEL: (55) 5668-6699
NICARAGUA
Bansbach Instrumentos
Musicales Nicaragua
Altamira D’Este Calle Principal
de la Farmacia 5ta.Avenida
1 Cuadra al Lago.#503
Managua, Nicaragua
TEL: (505)277-2557
PANAMA
SUPRO MUNDIAL, S.A.
Boulevard Andrews, Albrook,
Panama City, REP. DE
PANAMA
TEL: 315-0101
PARAGUAY
Distribuidora De
Instrumentos Musicales
J.E. Olear y ESQ. Manduvira
Asuncion PARAGUAY
TEL: (595) 21 492147
PERU
Audionet
Distribuciones Musicales SAC
Juan Fanning 530
Miraflores
Lima - Peru
TEL: (511) 4461388
VENEZUELA
Instrumentos Musicales
Allegro,C.A.
Av.las industrias edf.Guitar
import
#7 zona Industrial de Turumo
Caracas, Venezuela
TEL: (212) 244-1122
EUROPE
AUSTRIA
Roland Elektronische
Musikinstrumente HmbH.
Austrian Office
Eduard-Bodem-Gasse 8,
A-6020 Innsbruck, AUSTRIA
TEL: (0512) 26 44 260
BELGIUM/FRANCE/
HOLLAND/
LUXEMBOURG
Roland Central Europe N.V.
Houtstraat 3, B-2260, Oevel
(Westerlo) BELGIUM
TEL: (014) 575811
CZECH REP.
K-AUDIO
Kardasovska 626.
CZ-198 00 Praha 9,
CZECH REP.
TEL: (2) 666 10529
DENMARK
Roland Scandinavia A/S
Nordhavnsvej 7, Postbox 880,
DK-2100 Copenhagen
DENMARK
TEL: 3916 6200
FINLAND
Roland Scandinavia As, Filial
Finland
Elannontie 5
FIN-01510 Vantaa, FINLAND
TEL: (0)9 68 24 020
GERMANY
Roland Elektronische
Musikinstrumente HmbH.
Oststrasse 96, 22844
Norderstedt, GERMANY
TEL: (040) 52 60090
GREECE
STOLLAS S.A.
Music Sound Light
155, New National Road
Patras 26442, GREECE
TEL: 2610 435400
HUNGARY
Roland East Europe Ltd.
Warehouse Area DEPO Pf.83
H-2046 Torokbalint,
HUNGARY
TEL: (23) 511011
IRELAND
Roland Ireland
G2 Calmount Park, Calmount
Avenue, Dublin 12
Republic of IRELAND
TEL: (01) 4294444
ITALY
Roland Italy S. p. A.
Viale delle Industrie 8,
20020 Arese, Milano, ITALY
TEL: (02) 937-78300
ROMANIA
FBS LINES
Piata Libertatii 1,
535500 Gheorgheni,
ROMANIA
TEL: (266) 364 609
RUSSIA
MuTek
Dorozhnaya ul.3,korp.6
117 545 Moscow, RUSSIA
TEL: (095) 981-4967
SPAIN
Roland Iberia, S.L.
Paseo Garc a Faria, 33-35
08005 Barcelona SPAIN
TEL: 93 493 91 00
SWEDEN
Roland Scandinavia A/S
SWEDISH SALES OFFICE
Danvik Center 28, 2 tr.
S-131 30 Nacka SWEDEN
TEL: (0)8 702 00 20
SWITZERLAND
Roland (Switzerland) AG
Landstrasse 5, Postfach,
CH-4452 Itingen,
SWITZERLAND
TEL: (061) 927-8383
UKRAINE
TIC-TAC
Mira Str. 19/108
P.O. Box 180
295400 Munkachevo,
UKRAINE
TEL: (03131) 414-40
UNITED KINGDOM
Roland (U.K.) Ltd.
Atlantic Close, Swansea
Enterprise Park, SWANSEA
SA7 9FJ,
UNITED KINGDOM
TEL: (01792) 702701
MIDDLE EAST
BAHRAIN
Moon Stores
No.16, Bab Al Bahrain Avenue,
P.O.Box 247, Manama 304,
State of BAHRAIN
TEL: 17 211 005
CYPRUS
Radex Sound Equipment Ltd.
17, Diagorou Street, Nicosia,
CYPRUS
TEL: (022) 66-9426
IRAN
MOCO INC.
No.41 Nike St., Dr.Shariyati Ave.,
Roberoye Cerahe Mirdamad
Tehran, IRAN
TEL: (021) 285-4169
ISRAEL
Halilit P. Greenspoon & Sons
Ltd.
8 Retzif Ha’aliya Hashnya St.
Tel-Aviv-Yafo ISRAEL
TEL: (03) 6823666
KUWAIT
OMAN
TALENTZ CENTRE L.L.C.
Malatan House No.1
Al Noor Street, Ruwi
SULTANATE OF OMAN
TEL: 2478 3443
QATAR
Al Emadi Co. (Badie Studio &
Stores)
P.O. Box 62, Doha, QATAR
TEL: 4423-554
SAUDI ARABIA
aDawliah Universal
Electronics APL
Corniche Road, Aldossary
Bldg., 1st Floor, Alkhobar,
SAUDI ARABIA
P.O.Box 2154, Alkhobar 31952
SAUDI ARABIA
TEL: (03) 898 2081
SYRIA
Technical Light & Sound
Center
Rawda, Abdul Qader Jazairi St.
Bldg. No. 21, P.O.BOX 13520,
Damascus, SYRIA
TEL: (011) 223-5384
TURKEY
ZUHAL DIS TICARET A.S.
Galip Dede Cad. No.37
Beyoglu - Istanbul / TURKEY
TEL: (0212) 249 85 10
U.A.E.
Zak Electronics & Musical
Instruments Co. L.L.C.
Zabeel Road, Al Sherooq Bldg.,
No. 14, Grand Floor, Dubai,
U.A.E.
TEL: (04) 3360715
NORTH AMERICA
CANADA
Roland Canada Music Ltd.
(Head Office)
5480 Parkwood Way
Richmond B. C., V6V 2M4
CANADA
TEL: (604) 270 6626
Roland Canada Music Ltd.
(Toronto Office)
170 Admiral Boulevard
Mississauga On L5T 2N6
CANADA
TEL: (905) 362 9707
U. S. A.
Roland Corporation U.S.
5100 S. Eastern Avenue
Los Angeles, CA 90040-2938,
U. S. A.
TEL: (323) 890 3700
Gebruikershandleiding
Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland Dual Trigger Pad PD-8/Dual Trigger Cymbal
Pad CY-8/Kick Trigger Pad KD-8/HH Control Pedal FD-8.
Voor ingebruikname van de PD-8/CY-8/KD-8/FD-8, dient u
de percussion sound module (p. 12) volgens de instellingswaarden in te stellen.
Lees voor ingebruikname
van de pads en pedaal,
zorgvuldig de gedeelten
met als titel: ‘HET APPARAAT OP EEN VEILIGE
MANIER GEBRUIKEN’ en
‘BELANGRIJKE OPMERKINGEN’ (p. 2-3).
Deze gedeelten verstrekken belangrijke informatie over een goede
werking van de pads en
pedaal.
Om er zeker van te zijn
dat u voldoende begrip
verworven hebt met
betrekking tot elke mogelijkheid waarin uw
nieuwe eenheid voorziet,
dient u de gebruikshandleiding in zijn geheel
door te nemen.
U kunt voor het gemak
het beste de handleiding
binnen handbereik
bewaren.
Copyright © 2004 ROLAND CORPORATION
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder
schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op generlei wijze
gereproduceerd worden.
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN
Over
WAARSCHUWING en
WAARSCHUWING
VOORZICHTIG
VOORZICHTIG opmerkingen
Over de symbolen
Het
symbool wijst de gebruiker op belangrijke
instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis
van het symbool wordt bepaald door het teken, dat zich
binnen de driehoek bevindt. Het symbool, dat zich in dit
geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat dit teken
voor algemene voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen,
of aanduidingen van gevaar wordt gebruikt.
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van overlijden of zwaar letsel,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van letsel of materiële schade,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
Het
symbool wijst de gebruiker op onderdelen, die
nooit verplaatst mogen worden (verboden). De
specifieke handeling, die niet uitgevoerd mag worden,
wordt aangegeven door het symbool, dat zich binnen
de cirkel bevindt. Het symbool, dat zich in dit geval aan
de linkerkant bevindt, betekent dat het apparaat nooit
uit elkaar gehaald mag worden.
* Materiële schade verwijst naar schade
of andere ongunstige effecten, die ten
aanzien van het huis en al het
aanwezige meubilair, en tevens aan
huisdieren kunnen optreden.
Het
wijst de gebruiker op onderdelen, die verwijderd
moeten worden. De specifieke handeling, die uitgevoerd
moet worden, wordt door het symbool binnen de cirkel
aangegeven.
NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT
WAARSCHUWING
001
• Lees voor de ingebruikneming van de pads
en pedaal eerst onderstaande aanwijzingen,
en de gebruikershandleiding.
................................................................................................
002a
• Open onder geen voorwaarde de pads en
pedaal of breng er een wijziging in aan.
................................................................................................
003
• Probeer de pads en pedaal niet te repareren,
of interne delen te vervangen (behalve
wanneer deze handleiding voorziet in specifieke aanwijzingen). Ga voor al het onderhoud naar
uw dealer, het dichtstbijzijnde Roland Service
Center of een gemachtigde Roland distributeur,
zoals te lezen op het bijvoegde informatievel.
................................................................................................
004
• Gebruik of berg de pads en pedaal nooit op
in:
• ruimtes, die blootgesteld zijn aan extreme
temperaturen (bijvoorbeeld direct zonlicht,
in de besloten ruimte van een voertuig,
vlakbij een verwarmingsafvoer, bovenop
warmte producerende apparatuur) of
• vochtige ruimtes (bijvoorbeeld badkamers, de
wc, op natte vloeren of
• natte ruimtes of
• ruimtes die zijn blootgesteld aan regen of
• stoffige ruimtes of
• ruimtes die onderhevig zijn aan sterke trillingen.
................................................................................................
2
WAARSCHUWING
005
• De pads en pedaal mogen alleen gebruikt
worden met een door Roland aanbevolen rek
of standaard.
................................................................................................
• Bij gebruik van de pads en pedaal met een
door Roland aanbevolen rek of standaard,
moet het rek of standaard zorgvuldig
waterpas geplaatst worden, zodat stabiliteit
gewaarborgd is. Bij gebruik zonder rek of
standaard moet u er toch voor zorgen dat welke
plaats u ook kiest voor de pads en pedaal, deze
voorzien is van een vlakke, goed dragende ondergrond, waardoor wiebelen uitgesloten wordt.
................................................................................................
007
• Wees er zeker van dat u de pads en pedaal
altijd zodanig heeft geplaatst dat een
waterpas opstelling en stabiliteit blijvend
verzekerd is. Plaats hem nooit op een
standaard die zou kunnen gaan wiebelen of op
hellende vlakken.
................................................................................................
011
• Voorkom dat voorwerpen (bijvoorbeeld
brandbare materialen, munten, spelden) of
vloeistoffen (water, frisdranken, etc.) de pads
en pedaal binnendringen.
................................................................................................
013
• In huishoudens met kleine kinderen zou een
volwassene toezicht moeten houden tot het
kind alle regels kan opvolgen, die essentieel
zijn voor de veilige werking van de pads en
pedaal.
................................................................................................
014
WAARSCHUWING
005
• Bescherm de pads en pedaal tegen schokken
of stoten. (Laat de unit niet vallen!)
................................................................................................
VOORZICHTIG
104
• Probeer te voorkomen dat snoeren en kabels
verstrikt raken. Bovendien moeten alle
snoeren en kabels buiten bereik van kinderen
gehouden worden.
................................................................................................
VOORZICHTIG
118
• Wees er bij het verwijderen van moeren,
ringen, schroeven, veiligheidsschroeven, etc.
zeker van dat ze op een veilige plaats, buiten
het bereik van kinderen opgeborgen worden,
zodat ze niet per ongeluk ingeslikt kunnen
worden.
106
• Plaats geen zware voorwerpen op de pads en
pedaal.
................................................................................................
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
291a
In aanvulling op de onderwerpen die genoemd worden onder “HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER
GEBRUIKEN” op pagina 2, wordt u verzocht het volgende te lezen en te bekijken:
Plaatsing
• Stel de pads en pedaal niet bloot aan direct zonlicht,
noch plaats hem in de buurt van apparaten die
warmte afgeven. Laat de pads en pedaal niet achter
in een afgesloten voertuig of een andere plaats waar
extreme temperaturen heersen. Voorkom eveneens
plaatsing nabij verlichtingsapparatuur, zoals een
lichtbron die heel dichtbij het apparaat wordt
geplaatst (zoals een pianolichtje), of krachtige spots,
die gedurende langere tijd op hetzelfde gebied
gericht zijn. Buitensporige hitte kan de pads en
pedaal doen vervormen of verkleuren.
• Bij verplaatsing tussen locaties met een groot
verschil in temperatuur en/of luchtvochtigheid, kan
er zich in de pads en pedaal condens vormen.
Daarom dient u de pads en pedaal voor gebruik
enkele uren te laten acclimatiseren, zodat condens
de kans krijgt volledig te verdampen.
• Voorkom dat rubber, vinyl of soortgelijke materialen
gedurende langere tijd op de pads en pedaal blijven
liggen. Dergelijke voorwerpen kunnen de afwerking
doen verkleuren of op een andere manier aantasten.
Onderhoud
• Maak de pads en pedaal voor dagelijks onderhoud
schoon met een zachte doek, die eventueel met
water licht bevochtigd is. Gebruik voor het verwijderen van hardnekkig vuil een doek geïmpregneerd
met een mild niet-schurend schoonmaakmiddel.
Zorg ervoor dat u de pads en pedaal daarna goed
afneemt met een zachte droge doek.
• Gebruik nooit benzine, verdunner, alcohol of welk
soort oplosmiddel dan ook, teneinde verkleuring
en/of vervorming te voorkomen.
Extra
voorzorgmaatregelen
• Behandel de knoppen, schuifregelaars of andere
regelaars van de pads en pedaal met de nodige zorg.
Dat geldt ook voor het gebruik van pluggen en
stekkers. Een ruwe behandeling kan leiden tot
storingen.
• Pak alleen de stekkers beet om kabels in de
apparatuur te steken of eruit te trekken – trek nooit
aan de kabels. Zo voorkomt u kortsluiting of schade
aan de inwendige delen van de kabel.
• Aangezien geluidstrillingen door vloeren en muren
hoorbaar zijn, dient men te voorkomen dat deze
geluiden overlast bij de buren veroorzaken, vooral
bij gebruik ’s nachts en bij gebruik van een koptelefoon.
• Het rubber van het padoppervlak kan verbleken,
maar dit heeft geen invloed op het functioneren
ervan.
3
PD-8
Kenmerken
Een opstelling maken
• Dit pad is te gebruiken met dubbele triggers voor
gescheiden head- en rimsounds.
Het bevestigen van het pad aan een
standaard
• Het aanslaggevoelige pad voorziet in vele variaties
en mogelijkheden.
Bevestig de PD-8 aan een drumstandaard.
• Het compacte 8.5-inch pad zorgt voor een grotere
veelzijdigheid binnen een opstelling.
• Bij gebruik samen met een percussie sound module
met galm instellingen, kan men verschillen in toon
krijgen door de plaats van aanslag op het pad te
variëren.
Zorg er bij bevestiging van de PD-8 aan het padmontuur voor,
dat de bevestigingsschroef voor de standaard goed aangedraaid wordt. Als hij los blijft zitten, kan het pad eraf vallen.
Vastdraaien
Raadpleeg voor details over de galm instellingen de documentatie over de gebruikte percussion sound module.
Losdraaien
Inhoud van de
verpakking
Staaf
❑ PD-8 (pad unit)
❑ Verbindingskabel (stereo)
■ Gebruikershandleiding (deze handleiding)
Paneelbeschrijving
Bevestigingsschroef
voor standaard
Speelvlak (Head)
Bevestigingsschroef
voor standaard
Aansluiting voor jackplug
Steek de staaf door de pijp binnenin de houder.
Controleer bij bevestiging van de PD-8 aan een tomstandaard
eerst de afmetingen van de staaf. De mogelijkheid of onmogelijkheid van bevestiging van het pad aan de standaard hangt
af van de maten van deze staaf.
Acceptabele staafdiameters: 8.5–11.5 (3/8 tot 1/2 inch).
Bevestiging aan een Percussie
Sound Module
Draai ter voorkoming van storingen en/of beschadiging van
luidsprekers of andere apparatuur, altijd het volume laag, en
zet alle apparaten uit alvorens ze onderling te verbinden.
1. Gebruik de meegeleverde verbindingskabel, en
verbind de uitgang van de PD-8 met de trigger
ingang van de percussie sound module.
Verbind de L-vormige plug van de meegeleverde kabel
met de PD-8. Dit voorkomt belasting van de verbinding
met de PD-8.
4
PD-8
2. Verzorg de trigger instellingen van de percussion sound module. Voor de aanbevolen instellingswaarden, zie pag. 12.
Wanneer u de instellingen van de percussion sound
module niet juist uitvoert, kunnen de volgende problemen ontstaan:
• Soms is er geen sprake van een strak geluid (oneven
volume)
• Het volume is te laag (verminderde gevoeligheid)
Raadpleeg de documentatie over de door u gebruikte
percussion sound module voor informatie over het veranderen van de parameters.
Specificaties
PD-8: Pad
Pad diameter:
Trigger:
Afmetingen:
Gewicht:
8.5 inches
2 (Head, Rim)
226 (breedte) x 280 (lengte) x 54 (hoogte) mm
1250 g/2 lbs 13 oz
Accessoires:
Opties:
Gebruikershandleiding, verbindingskabel
Pad monturen (MDH-7U, MDH-10), Drum
standaards (MDS-3C, MDS-6, MDS-8C, MDS10, MDS-20)
In het belang van productverbetering zijn de specificaties en/
of uitvoeringen van deze pad onderhevig aan veranderingen
zonder waarschuwing vooraf.
5
CY-8
Eigenschappen
1. Gebruik een stelsleutel uit de winkel om de
bout, die aan de stopper zit, vast te draaien.
• Het aanslaggevoelige cymbalpad voorziet in vele
variaties en mogelijkheden.
• Speciaal ontworpen voor cymbalen biedt het pad
een ideaal speelgevoel. De geluidskarakteristiek van
dit pad geeft op een realistische wijze beweging
weer met een voor een bekken kenmerkende swing.
• U kunt bow shots, edge shots en chokingtechnieken
gebruiken.
De stopper voorkomt draaien van het cymbal pad en het blijven haken of het verstrikt raken van de kabels aan de standaard.
Stopper
Verzeker u van een
juiste positionering.
Draai de bout vast met
een stelsleutel uit de winkel
Inhoud van de doos
❑ CY-6 (cymbal pad unit)
❑ Verbindingskabel (stereo)
❑ Vleugelmoer
2. Bevestig de CY-8 zodanig, dat het logo zich aan
de andere kant van het speelgebied bevindt.
3. Maak de vleugelmoer dermate vast, dat de
gewenste ruimte bereikt wordt.
❑ Viltring
Gebruik de meegeleverde vilten ring en de vleugelmoer.
❑ Stopper
Vleugel moer
■ Gebruikershandleiding
(deze handleiding)
Viltring
Paneelbeschrijving
Pad oppervlak
welving (bow)
rand (rim)
Zorg ervoor, dat de kabels niet in aanraking komen met delen
van de cymbal en/of de standaard. Een kabel die een cymbal
unit of een standaard raakt, veroorzaakt een dubbele klank of
een ander ongewenst effect.
Bevestiging aan een Percussion
Sound Module
Aansluiting voor een jackplug
De opstelling
Het bevestigen van de cymbal pad
aan een standaard
Bevestig de CY-8 aan een bekken houder.
6
921
Draai ter voorkoming van storingen en/of beschadiging van
luidsprekers of andere apparatuur, altijd het volume laag, en
zet alle apparaten uit alvorens ze onderling te verbinden.
1. Gebruik de meegeleverde verbindingskabel en
verbind de jackplug aansluiting van de CY-8
met de jackplug trigger ingang van de percussion sound module.
Verbind de L-vormige plug, die aan de meegeleverde kabel
zit, met de CY-8. Dit voorkomt belasting van de verbinding
met de CY-8.
CY-8
Edge shot
Om edge shot en chokingspeeltechnieken uit te kunnen
voeren, is het nodig een verbinding te leggen met een
jackplug trigger ingang van een percussion sound
Deze speelwijze houdt in, het raken van de rand van het bekken met het midden van de stick. Dit correspondeert met het
geluid van de ‘rimside’ van de aangesloten triggeringang.
module, die de mogelijkheid biedt rim shots te maken.
2. Geef de kabel wat speling, zodat er niet aan getrokken wordt door de bewegingen van de CY-8 bij het
bespelen.
fig.CY04a.e
Om gebruik te maken van de mogelijkheid tot het produceren van een edge shot, is het nodig een verbinding te
leggen met een jackplug op de trigger ingang van een
percussion sound module waar rim shots op ingesteld
kunnen worden.
Rand
Houd wat speling
in de kabel
3. Verzorg de trigger instellingen van de percussion
sound module. Raadpleeg pag. 12 voor de aanbevolen waarden.
Wanneer u de instellingen van de percussion sound
module niet juist uitvoert, kunnen de volgende problemen ontstaan:
• Soms is er geen sprake van een strak geluid (oneven
volume)
• Het volume is te laag (verminderde gevoeligheid)
Choking
Dempen van het geluid (afknijpen) met de hand aan de rand
van het bekken, onmiddellijk nadat het bekken geraakt wordt,
doet het geluid verstommen.
Om gebruik te kunnen maken van choking speel-technieken, is het nodig een verbinding te leggen met een jackplug op de trigger ingang van een percussion sound
module waar rim shots op ingesteld kunnen worden.
Raadpleeg de documentatie over de door u gebruikte
percussion sound module voor informatie over het veranderen van de parameters.
Spelen op de CY-8
Bow shot
Dit is de meest gangbare speelwijze, spelen op de zadel van het
bekken. Dit correspondeert met het geluid van de ‘head-side’
van de aangesloten triggeringang.
Rand
Specificaties
CY-8:
Cymbal Pad
Pad diameter: 12 inches
Triggers:
2 (Head, Rim)
Afmetingen: 290 (breedte) x295 (lengte) x 45 (hoogte) mm
Gewicht:
650 g
Accessoires: Gebruikershandleiding, verbindingskabel,
vleugelmoer, viltring, stopper
Opties:
Cymbal Mounts (MDY-7U, MDY-10)
Drum standaards (MDS-3C, MDS-6, MDS-8C,
MDS-10, MDS-20)
In het belang van productverbetering kunnen de specificaties
en/of uitvoering van deze unit zonder waarschuwing vooraf
worden gewijzigd.
7
KD-8
Eigenschappen
• Het aanslag gevoelige pad voorziet in vele variaties
en mogelijkheden.
• Een verticaal trigger oppervlak voor extreem rustige
prestaties. Ook te gebruiken met dubbele pedalen.
2. Trek de standaard uit in de richting aangegeven
door de pijl, totdat hij volledig uitgeklapt is.
Inhoud van de doos
❑ KD-8 (pad unit)
❑ Mono verbindingskabel
❑ Schroeven (bevestigd aan het bodempaneel)
■ Gebruikershandleiding
* Deze pad wordt geleverd zonder kick pedal en beater.
Gebruik de pad met een in de winkel verkrijgbare kick
pedal and beater.
3. Gebruik een stelsleutel uit de winkel om de in
Stap 1 verwijderde schroeven vast te zetten,
zodat de standaard stevig geborgd wordt.
Paneelbeschrijving
Aansluiting voor
jackplug
Head
Standaard
4. Bevestigd het kickpedaal.
Veiligheidsschroef
Breng de beater zodanig in stelling, dat het hoofd in het midden
geraakt wordt. Zet het kickpedaal en de PD-8 daarna stevig op
z’n plaats vast.
Beater
Voetplaat
Plaats het kickpedaal
zorgvuldig.
Een opstelling maken
Draai ter voorkoming van storingen en/of beschadiging van
luidsprekers of andere apparatuur altijd het volume laag, en
zet alle apparaten uit, alvorens ze onderling te verbinden.
1. Verwijder de aan de achterkant van de KD-8
trigger bevestigde schroeven.
8
De hoogte van de voetplaat
afstellen
Het hangt van uw kickpedaal af of hij stabiel aan de KD-8
bevestigd kan worden. Zorg ervoor dat het gehele oppervlak
van de pedaal met de vloer in aanraking is.
KD-8
Beater
Kickpedaal (apart verkrijgbaar)
* Stel de hoogte zo in, dat het gehele
pedaal contact maakt met de vloer.
1. Maak de veiligheidsschroeven los en verwijder
de voetplaat.
• Plaats het voetpedaal nauwkeurig.
• Pas op, dat uw vingers niet bekneld raken.
• De punten van de veiligheidsschroeven zijn scherp. Ga er
voorzichtig mee om.
• Zorg er bij het verplaatsen van de opstelling voor de
schroeven te verwijderen en de standaard in te klappen.
Vervoer van de KD-8, terwijl hij uitgeklapt staat, stelt de
standaard bloot aan buitensporige spanningen en resulteert in beschadiging van de standaard.
Bevestigen van de veiligheidsschroeven
Stel de veiligheidsschroeven bij gebruik van het kickpedaal op
tapijt of vloerbedekking zodanig in, dat ze enigszins buiten de
plaat uitsteken, en het pedaal zo op z’n plaats vast zetten. Toch
kunnen veiligheidsschroeven op vloermateriaal beschadigingen veroorzaken. Bevestig de veiligheidsschroeven correct.
Bevestigen van de veiligheidsschroeven
2. Plaats het kickpedaal zo, dat het gehele grondvlak de vloer raakt.
3. In de meeste gevallen staat de standaard wat
zweverig. Haal de veiligheidsschroeven stevig
aan om de standaard en voetplaat aan elkaar te
bevestigen.
Deze hoogte zal wat variëren,
afhankelijk van uw kickpedaal.
Bij gebruik op tapijt
Bij gebruik op de vloer
• De uiteinden van de veiligheidsschroeven zijn scherp. Ga
er voorzichtig mee om.
Bij gebruik van een twinpedal
Bevestig de slagbolletjes zo, dat ze
zich bevinden als getoond in de
linker figuur. U kunt tot de conclusie
komen, dat het gebruik van een
twinpedal resulteert in een lagere
gevoeligheid dan bij gebruik van één
pedaal. Verhoog in zo’n geval de
gevoeligheid op de sound module tot
het vereiste niveau.
9
KD-8
Aansluiten aan een percussion
sound module
1. Gebruik de meegeleverde verbindingskabel, en
verbind de jackaansluiting van de KD-8 met de
trigger jackingang van de percussion sound
module.
Verbind de L-vormige plug van de meegeleverde kabel
met de KD-8. Dit voorkomt belasting van de verbinding
met de PD-8.
2. Bepaal de trigger instellingen van de percussion sound module. Raadpleeg pag. 12 voor de
aanbevolen waarden.
Wanneer u de instellingen van de percussion sound
module niet juist uitvoert, kunnen de volgende problemen ontstaan:
• Soms is er geen sprake van een strak geluid (oneven
volume)
• Het volume is te laag (verminderde gevoeligheid)
Raadpleeg de documentatie over de door u gebruikte
percussion sound module voor informatie over het veranderen van de parameters.
Specificaties
KD-8: Kick Trigger Unit
Afmetingen:
Gewicht:
Accessoires:
272 (breedte) x 260 (diepte) x 405 (hoogte) mm
2.9 kg
Gebruikershandleiding, verbindingskabel,
schroeven.
In het belang van productverbetering kunnen de specificaties
en/of uitvoeringen van de pads en pedaal onderhevig zijn aan
veranderingen zonder waarschuwing vooraf.
10
FD-8
Kenmerken
Afstellen van de reikwijdte van de pedaal
Dit hi-hat controle pedaal heeft als kenmerken vrij verstelbare pedaalplaat hoek en spanning.
Het voorziet in open, gesloten en half-open geluiden, en
traploos instelbare besturing van volledig geopend tot
gesloten positie ter verbreding van een muzikaal resultaat met rijke expressiviteit.
Maak de moer los met de bijgevoegde stelsleutel
Geringe uitslag
Schuif aan de arm
Forse uitslag
Inhoud van de doos
Pedaal plaat
Inhoud van de verpakking
❑ FD-8 (pad unit)
❑ Mono-verbindingskabel
■ Gebruikershandleiding
Paneel beschrijving
Jack uitgang
Het bevestigen van de veiligheidsschroeven
(bij gebruik op tapijt)
Pedaal plaat
Veiligheidsschroef
Veiligheidsschroef
Veer voor veiligheidsschroef
Aansluitjack
Specificaties
FD-8: Hi-Hat Controle Pedaal
Uitgangsjack:
Afmetingen:
Accessoires:
1
130 (breedte) x 396 (lengte) x 103 (hoogte)
mm
Gewicht: 1.3 kg
Gebruikershandleiding, verbindingskabel,
stelsleutel
962a
In het belang van productverbetering kunnen de specificaties
en/of uitvoeringen van de pads en pedaal onderhevig zijn aan
veranderingen zonder waarschuwing vooraf.
Een opstelling maken
Draai ter voorkoming van storingen en/of beschadiging van
luidsprekers of andere apparatuur altijd het volume laag, en
zet alle apparaten uit alvorens ze onderling te verbinden.
• De punten van de veiligheidsschroeven zijn scherp. Ga er
voorzichtig mee om.
• Bij gebruik op vloerbedekking kunnen de veiligheidsschroeven de vloer beschadigen. Bevestig de veiligheidsschroeven dan niet.
• Als de FD-8 langere tijd buiten gebruik is, beweeg de arm
om hem vast te zetten, teneinde een grotere vrije slag van
het pedaal mogelijk te maken.
• Laat de FD-8 niet gedurende langere tijd met de pedaal
ingedrukt staan, ter voorkoming van schade.
Aansluiten aan een percussion
sound module
1. Gebruik de bijgevoegde verbindingskabel en
verbind de uitgangsjack van de FD-8 met de hihat control jack van de percussion sound
module.
Verbind de L-vormige plug van de bijgevoegde kabel met
de FD-8. Dit voorkomt dat de kabel te strak verbonden is
met de FD-8.
11
Aanbevolen instellingen voor een Percussion sound module
Dit zijn de aanbevolen instellingen van de trigger parameters voor het gebruik van de PD-8/CY-8/KD-8
met verschillende percussie sound modules.
•
De trigger parameters dienen te worden aangepast aan de status van uw configuratie, en de omgeving waarin de PD-8/
CY-8/KD-8 wordt gebruikt.
TD-10 (TDW-1 V-Cymbal Control, TDW-1)
Trigger Type
Sensitivity
Threshold
Curve
Scan Time
Retrigger Cancel
Mask Time
Xtalk Cancel
Mount Type
PD-8
P9A
5
2
Linear
0.8
4
8
(40)
Pad Mount
CY-8
CrB
8
3
Linear
2.0
10
8
(40)
CymMount
KD-8
KD7
10
5
LoG1
0.8
4
4
(OFF)
Separate
PD-8
PD9
3
1
Linear
0.8
1
8
(30)
CY-8
PD9
5
1
Linear
2.0
8
8
(30)
KD-8
KD7
7
3
Linear
0.8
1
12
(OFF)
PD-8
PD-6
6
3
LINEAR
0.6
3
4
(30)
CY-8
CY1
10
3
LINEAR
2.0
8
8
(30)
KD-8
KD7
7
3
LINEAR
1.2
6
12
(30)
PD-8
PD6
7
3
LINEAR
(50)
1.0
3
4
CY-8
CY6
10
3
LINEAR
(60)
2.0
3
8
KD-8
KD7
9
3
LINEAR
(20)
2.0
3
8
PD-8
6
0
Pd9
0
00
2
8
(40)
---
CY-8
12
1
Pd5
0
20
6
12
(50)
---
KD-8
11
0
Kd7
1
08
7
12
(OFF)
---
TD-10 (Non expanded)
Trigger Type
Sensitivity
Threshold
Curve
Scan Time
Retrigger Cancel
Mask Time
Xtalk Cancel
TD-8
Trigger Type
Sensitivity
Threshold
Curve
Scan Time
Retrig Cancel
Mask Time
Xtalk Cancel
TD-6
TrigType
Sensitivity
Threshold
TrigCurve
Xtalk Cancel
Scan Time
Retrig Cancel
Mask Time
SPD-20
Trig Sens
Trig Threshold
Trig Type
Trig Curve
Scan Time
Retrigger Cancel
Mask Time
Cross Talk Cancel
Rim Sensitivity
12
SPD-S
InputMode
Type
Sensitivity
Threshold
VeloCrv
Scan Time
RegrigCancel
Mask Time
XtalkCancel
Rim Sens
Rim Gain
PD-8
HD&RM
PD
7
3
LINEAR
0.8
3
8
(30)
--1.4
CY-8
HD&RM
CY-6
9
3
LINEAR
2.0
4
8
(30)
--1.1
KD-8
TRGx2
KD
9
4
LINEAR
0.8
6
8
(30)
-----
PD-8
HD/RM
PD-7
9
Linear
3
1ms
2
6ms
OFF
---
CY-8
HD/RM
PD-5
11
Linear
3
2ms
9
8ms
OFF
---
KD-8
TRIGx2
KD-7
10
Linear
6
1ms
4
6ms
(40%)
---
PD-8
H-2
Pd
3
8
LG1
06
2
(30)
8
---
CY-8
KD-8
H-2
Kd
4
11
Lnr
06
7
(off)
8
---
PD-8
CY-8
KD-8
3
8
Pd
0.8
3
8
(30)
3
10
Cy
2.0
3
8
(30)
3
10
Kd
0.8
2
8
(30)
HPD-15
Input Mode
Trig Type
Trig Sens
Curve
Threshold
Scan Time
Retrig Cancel
Mask Time
X-Talk Rate
Rim Sens
RM-2
Input Mode
Trigger Type
Threshold
Sensitivity
Velocity Curve
Scan Time
Retrigger Cancel
Crosstalk Cancel
Mask Time
Rim Sensitivity
TMC-6
Threshold
Sensitivity
Trig Type
Scan Time
Retrig Cancel
Mask Time
XTalk Cancel
* Wanneer u parameters wijzigt, dient u eerst het trigger type in te stellen.
* De HPD-15 en SPD-S ondersteunen het gebruik van edge shots met de
CY-8 en de PD-8, maar zij ondersteunen geen choking technieken.
* De RM-2 ondersteunt geen gebruik van rim shots met de PD-8.
Dual Trigger Cymbal Pad
CY-5
Gebruikershandleiding
Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland CY-5.
201a
Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, leest u de secties getiteld “HET APPARAAT OP EEN
VEILIGE MANIER GEBRUIKEN” en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” (p. 2, p. 3). In deze
secties vindt u belangrijke informatie over het op juiste wijze gebruiken van het apparaat.
Bovendien kunt u de gebruikershandleiding in zijn geheel doorlezen om een goed beeld te
krijgen van alles dat uw nieuwe apparaat te bieden heeft. Bewaar deze handleiding, zodat u er
later aan kunt refereren.
Hoofdkenmerk
De CY-5 is ontworpen om als Hi-hat Pad of cimbaal Pad te worden gebruikt, waarvoor corresponderende
bevestigingsonderdelen voor beide functies in de verpakking worden meegeleverd. Het Dual Trigger Pad
maakt het mogelijk om Edge shots (rand tikken) en Bow shots te spelen, en gebruik te maken van choking
technieken. Het is een ideale aanvulling op elke bestaande uitrusting.
fig.Cover.e
Inhoud van de verpakking
❑ CY-5 (cimbaal Pad)
❑ Verbindingskabel (stereo)
❑ Kabelbinder
■ Gebruikershandleiding (deze handleiding)
❑ Stemsleutel
❑ Bevestigingsset voor Hi-Hat
❑ Bevestigingsset voor Cimbaal
❑ Bovenste koppeling
❑ Vleugelmoer
❑ Koppelingsvilt (S)
❑ Vilt ring
❑ Koppelingsvilt (L)
❑ Stopper
❑ Onderste koppeling
Namen van componenten
Pad zijde
Koepel deel
Output Jack
Rand deel
202
Copyright © 2006 ROLAND CORPORATION
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke
toestemming van ROLAND CORPORATION gereproduceerd worden.
USING THE UNIT SAFELY
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN
Over
Over de symbolen
The
symbol
alerts
the de
usergebruiker
to important
Het
symbool
wijst
op instructions
belangrijke
or
warnings.The
specific meaning
of the symbol
is
instructies
of waarschuwingen.
De specifieke
betekenis
determined
by wordt
the design
within
van het symbool
bepaaldcontained
door het teken,
dat the
zich
triangle.
the casebevindt.
of the symbol
at left, dat
it iszich
usedinfor
binnen deIndriehoek
Het symbool,
dit
general cautions, warnings, or alerts to danger.
geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat dit teken
voor algemene
The
symbolvoorzorgsmaatregelen,
alerts the user to itemswaarschuwingen,
that must never
of aanduidingen
vanforbidden).
gevaar wordt
be
carried out (are
Thegebruikt.
specific thing that
must not be done is indicated by the design contained
Het
symbool
de case
gebruiker
onderdelen,
within
the
circle.wijst
In the
of theop
symbol
at left, die
it
nooit that
verplaatst
mogen
worden
(verboden). De
means
the unit must
never
be disassembled.
specifieke handeling, die niet uitgevoerd mag worden,
The
● aangegeven
symbol alerts
thehet
user
to things
must
be
wordt
door
symbool,
datthat
zich
binnen
carried
The specific
thing dat
thatzich
must
be geval
done aan
is
de cirkelout.
bevindt.
Het symbool,
in dit
indicated
by the
designbetekent
contained
the circle.
In
de linkerkant
bevindt,
datwithin
het apparaat
nooit
the
case ofgehaald
the symbol
left, it means that the poweruit elkaar
magat
worden.
cord plug must be unplugged from the outlet.
Het
wijst de gebruiker op onderdelen, die verwijderd
moeten worden. De specifieke handeling, die uitgevoerd
moet worden, wordt door het symbool binnen de cirkel
aangegeven. Het symbool, dat zich in dit geval aan de
linkerkant bevindt, geeft aan dat het netsnoer uit de
daarvoor bestemde aansluiting getrokken moet worden.
VOORZICHTIG opmerkingen
WAARSCHUWING en
Used for
instructions
intended waarbij
to alert
Wordt
gebruikt
bij instructies,
thegebruiker
user to the
risk gemaakt
of death wordt
or severe
de
attent
op
injury
the unit
be letsel,
used
WAARSCHUWING het
risicoshould
van overlijden
of zwaar
improperly.
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze
wordt. intended to alert
Used gebruikt
for instructions
the user to the risk of injury or material
Wordt
instructies,
damagegebruikt
shouldbijthe
unit bewaarbij
used
de
gebruiker attent gemaakt wordt op
improperly.
het risico van letsel of materiële schade,
* Materialhet
damage
refersniet
to damage
or
wanneer
apparaat
op juiste
other
adverse
effects caused with
wijze
gebruikt
wordt.
VOORZICHTIG
respect to the home and all its
* furnishings,
Materiële schade
schade
as verwijst
well tonaar
domestic
of
andereorongunstige
effecten, die ten
animals
pets.
aanzien van het huis en al het
aanwezige meubilair, en tevens aan
huisdieren kunnen optreden.
NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
005
001
• Dit product dient alleen gebruikt te worden
met een standaard (MDS serie), die door
Roland aangeraden wordt (p. 4, p. 5).
................................................................................................
• Voordat u het apparaat in gebruik neemt,
leest u onderstaande instructies en de
gebruikershandleiding.
................................................................................................
006
• Wanneer u dit apparaat gebruikt met
standaard (MDS serie), dient u ervoor te
zorgen dat het rek of de standaard
zorgvuldig geplaatst is, waterpas en zodat u
er zeker van bent dat deze niet zal vallen. Als
u niet een rek of een standaard gebruikt,
dient u erop te letten, dat elke locatie die u
voor het apparaat kiest een recht oppervlak
is dat het apparaat goed ondersteunt, en ervoor
zorgt dat het niet wiebelt.
................................................................................................
002a
• Maak het apparaat niet open, en voer geen
interne modificaties uit.
................................................................................................
003
• Tracht het apparaat niet te repareren of
onderdelen in het apparaat te vervangen
(behalve wanneer daartoe specifieke
instructies in de handleiding staan.) Ga voor alle
onderhoud naar uw handelaar, het dichtstbijzijnde
Roland Service Centrum of een erkende Roland
distributeur, die u op de ‘Informatie’ pagina kunt
vinden.
................................................................................................
011
• Zorg dat er geen objecten (bijvoorbeeld
brandbaar materiaal, munten of spelden) of
vloeistoffen (water, frisdrank, enz.) in het
apparaat terechtkomen.
004
• Gebruik of berg het apparaat nooit op, op
plaatsen die:
• aan extreme temperaturen onderhevig
zijn (bijvoorbeeld in direct zonlicht, in een
afgesloten voertuig, dichtbij een warmtekanaal of bovenop warmte genererende
apparatuur of die
• vochtig zijn (bijvoorbeeld badkamers,
wasruimtes of natte vloeren hebben of die
• aan regen worden blootgesteld of die
• stoffig zijn of die
• aan een hoge mate van vibratie onderhevig zijn.
................................................................................................
................................................................................................
013
• In huishoudens met kleine kinderen moet
een volwassene toezicht houden, totdat het
kind in staat is de regels die essentieel zijn
voor een veilige bediening van het apparaat op te
volgen.
................................................................................................
014
• Laat het niet vallen!
................................................................................................
2
Aanvullende
voorzorgsmaatregelen
VOORZICHTIG
104
• Probeer het in elkaar verwikkeld raken van
snoeren en kabels te voorkomen. Bovendien
zouden alle snoeren en kabels buiten het
bereik van kinderen geplaatst moeten worden
................................................................................................
553
• Behandel de knoppen, schuifregelaars of andere
bedieningselementen van dit apparaat met gepaste
voorzichtigheid. Dit geldt ook voor het gebruik van
de stekkers en aansluitingen. Ruwe behandeling kan
tot storingen leiden.
106
• Ga nooit boven op dit apparaat staan, en
plaats er geen zware objecten op.
556
• Tijdens het aansluiten en/of loskoppelen van alle
kabels, houdt u deze bij de aansluiting zelf vast –
trek nooit aan de kabel. Op deze manier vermijdt u
kortsluiting of schade aan de interne elementen van
de kabel.
................................................................................................
118a
• Indien u de schroeven van het bovenpaneel
verwijdert, bewaart u deze op een veilige
plaats, buiten het bereik van kinderen, zodat
zij deze niet per ongeluk kunnen inslikken.
................................................................................................
558a
• Om te vermijden dat u uw buren stoort, probeert u
het volume van dit apparaat op een redelijk niveau
te houden. U kunt ervoor kiezen om een koptelefoon
te gebruiken, zodat u zich geen zorgen om de
personen in uw naaste omgeving hoeft te maken (‘s
nachts in het bijzonder.)
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
291a
Naast de onderdelen die bij “Het apparaat op een
veilige manier gebruiken” op pagina 2-3 worden
genoemd, leest en neemt u het volgende alstublieft
in acht:
558d
• Dit instrument is ontworpen om tijdens het spelen
geluiden van buitenaf te minimaliseren. Aangezien
geluidsvibraties echter sterker dan verwacht via
vloeren en muren overgebracht kunnen worden,
moet u erop letten dat deze geluiden niet storend
zijn voor uw buren. Dit geldt in het bijzonder als u ‘s
avonds laat speelt en bij het gebruik van een
koptelefoon.
Plaatsing
• Stel het apparaat niet aan direct zonlicht bloot,
plaats het niet in de buurt van apparaten die warmte
afgeven, laat het niet in een afgesloten voertuig
achter en onderwerp het niet op andere manieren
aan temperatuur extremen.
Door overmatige hitte kan het apparaat vervormen
of verkleuren.
356
• Zorg dat rubber, vinyl of soortgelijke materialen niet
gedurende langere tijd op het apparaat aanwezig
zijn. Door dit soort objecten kan de afwerking van
het apparaat verkleuren of op andere wijze beschadigen.
Onderhoud
401a
• Neem het apparaat regelmatig met een zachte, droge
of licht bevochtigde doek af. Om hardnekkig vuil te
verwijderen, gebruikt u een met doek die met mild,
niet-schurend schoonmaakmiddel is bevochtigd.
Neem daarna het apparaat grondig af met een
zachte, droge doek.
402
• Gebruik nooit benzine, verdunners, alcohol of
oplosmiddelen om verkleuring en/of vervorming
van het apparaat te voorkomen.
3
Instellingen maken
Vleugelmoer
Vilt ring
De CY-5 als een cimbaal pad
gebruiken
Vleugelmoer spanning
Wanneer u de CY-5 op een cimbaal standaard
bevestigt, gebruikt u ALLEEN de bevestigingsset, zoals
hieronder wordt getoond.
De vleugelmoer moet zodanig worden vastgezet, dat de
gewenste speelruimte vrij is. MAAR als deze te los is, kan
er Double Triggering (echo klanken) optreden.
fig.CY-03.j
Gebruik uitsluitend de bijgeleverde vilt ring en
vleugelmoer.
Vleugelmoer
Standaard metalen vleugelmoeren, die veel voorkomen
bij cimbaal standaards, mogen nooit worden gebruikt.
Vilt ring
4. Gebruik de bijgeleverde verbindingskabel om
de uitgang van de CY-5 met de Trigger ingang
van de percussie geluid module te verbinden.
Sluit de L-vormige plug van de meegeleverde kabel aan
op de CY-5.
Stopper
Wanneer u gebruik wilt maken van rand slagen en
afdemp speeltechnieken dient u verbinding te maken met
een Trigger ingang op de percussie geluid module, die
rand slagen (p. 6) toestaat.
* Om storing en/of schade aan speakers of andere apparatuur te
voorkomen, dient u altijd het volume naar de laagste stand te
draaien, en de stroom van alle betrokken apparaten uit te
schakelen, voordat u met aansluiten begint.
5. Zet de kabel vast met de bijgeleverde
kabelbinder.
Laat genoeg ruimte vrij, zodat het cimbaal Pad vrij kan
bewegen zonder in de kabel verwikkeld te raken.
1. Bevestig de cimbaal stopper.
De cimbaal stopper voorkomt dat de cimbaal gaat
roteren, en zorgt ervoor dat de Pad correct functioneert,
waarbij tevens wordt voorkomen dat snoeren zich om de
standaard draaien.
Stopper
(Verzeker uzelf van
de juiste positie)
Zorg ervoor, dat dit
kleine plastic uitsteeksel zichtbaar wordt.
Maak een kabelbinder
aan een kabel vast.
.
Draai de moer met
een stemsleutel aan.
Laat wat
Doe de kabelbinder om
speling in de
de buis, en zet deze vast
kabel
om wegglijden te voorkomen.
Zet de kabel vast met
de kabelbinder
2. Bevestig de CY-5 zodanig, dat het Roland logo
zich aan de andere zijde van de plek waar u
speelt bevindt.
Steek het kleine,
plastic uitsteeksel
door een gat om de
kabel aan de cimbaal arm
vast te zetten.
6. Om de CY-5 correct te laten functioneren,
moeten het Trigger type en de Trigger
parameters in de geluid module aangepast
worden. (pag. 6).
3. Draai de vilt ring en de vleugelmoer vast.
4
De CY-5 als Hi-hat Pad gebruiken
Wanneer u de CY-5 op een L-vormige Pad standaard
bevestigt, gebruikt u ALLEEN de bevestigingsset, zoals
hieronder wordt getoond.
Projectie
(Richt deze goed)
Toegestane bekken doorsnede:
10.5–11.5 mm
Bovenste
koppeling
Koppelingsvilt (S)
3. Plaats de koppelingsvilt (S) en bevestig, door
enige druk uit te oefenen, zoals afgebeeld de
bovenste koppeling.
Koppelingsvilt (L)
Naderhand kunt u de bovenste koppeling aanpassen aan
de door u gewenste beweging. Als deze te losjes is
afgesteld, kan er Double Triggering optreden.
Onderste koppeling
Zorg ervoor, dat het Roland logo zich aan de andere zijde
van het speelgebied bevindt.
Druk uitoefenen
1. De onderste koppeling en de koppelingsvilt
bevestigen (L).
Draai de moer met
een stemsleutel aan
Richt het gedeelte met de inkeping, zoals hieronder
wordt getoond. Plaats vervolgens de koppelingsvilt,
zodat een vaste verbinding ontstaat.
Inkeping
(Richt deze goed)
4. Gebruik de bijgeleverde aansluitkabel om de
uitgang van de CY-5 met de Trigger ingang van
de percussie geluid module te verbinden.
Draai de moer aan
met een stemsleutel.
Sluit de L-vormige plug van de meegeleverde kabel aan
op de CY-5.
Wanneer u gebruik wilt maken van rand slagen of
afdemp speeltechnieken, dient u met een Trigger ingang
van de percussie geluid module, die rand slagen (p. 6)
toestaat, verbinding te maken.
2. Bevestig de CY-5, zodat deze aansluit op de
onderste koppeling, zoals hieronder wordt
getoond.
921
* Om storing en/of schade aan speakers of andere apparatuur te
voorkomen, dient u altijd het volume naar de laagste stand te
draaien en de stroom van alle betrokken apparaten uit te
schakelen, voordat u met aansluiten begint.
5. Bevestig de kabel aan de standaardbuis met de
bijgeleverde kabelbinder.
Laat genoeg ruimte vrij, zodat het Pad vrij kan bewegen
zonder aan de kabel te trekken.
5
Zet de kabel vast
met de kabelbinder
Laat wat speling
in de kabel
6. Om de CY-5 correct te laten functioneren, moet
het Trigger type in de geluid module aangepast
worden. Zie pagina 6.
Trigger instellingen voor de
Percussie geluid module
Bij het gebruik van de CY-5 zullen de trigger parameter
instellingen verschillen, afhankelijk van de gebruikte
module. Hieronder treft u de parameters, die bij
verschillende geluid modules horen.
Stel de Trigger instelling voor de percussie geluid
module in.
TD-3 (Percussie geluid module)
Trigger Type (
): Cy (
)
Uitsluitend de Inputs hieronder zijn in staat tot het
produceren van een rand slag of het dempen van het
cimbaal.
• SNARE
• HI-HAT
• CRASH1
• CRASH2
• RIDE
TD-6V (Percussie geluid module)
TrigTyp: Cy Type
TD-12/TD-20
(Percussie geluid module)
Trig Type: CY6
6
Speelwijzen
Choking
Choking (knijpen) van de rand van het bekken met de hand,
direct nadat het bekken is aangeslagen, maakt dat het geluid
stopt.
Speel niet op het hard plastic deel van het Pad.
Bow Shot
Om van choking speeltechnieken gebruik te maken, dient
u een trigger ingangsjack aan te sluiten op de percussie
geluidsmodule, die rim shots kan uitvoeren..
Dit is de meest voorkomende speelmethode, waarbij de pad
zijde van het bekken wordt bespeeld. Dit correspondeert met
het geluid van de “head side” van de aangesloten trigger
invoer.
Bow
Specificates
CY-5
Edge Shot
Bij deze speelmethode wordt de rand met het voorste gedeelte
van de stick aangeslagen. Dit correspondeert met het geluid
van de “rimside” van de aangesloten trigger invoer.
Formaat:
10 inch
Triggers:
2 (Bolling, rand)
Afmetingen: 246 (B) x 246 (D) x 45 (H) mm
Gewicht:
Accessoires:
380 g (zonder bevestiging)
Gebruikershandleiding
Verbindingskabel
Stemsleutel
Om van een edge shot gebruik te maken, dient u een
trigger ingangsjack aan te sluiten op de percussie
geluidsmodule, die rim shots kan uitvoeren.
Bevestigingsset voor Cimbaal
Vleugelmoer
Vilt ring
Stopper
Edge
Bevestigingsset voor Hi-hat
Bovenste koppeling
Onderste koppeling
Koppelingsvilt (L)
Koppelingsvilt (S)
Kabelbinder
Opties:
Cimbaal steun (MDY-10U)
Drum Standaards (MDS-3C, MDS-6C, MDS-12,
MDS-20)
In het kader van produktverbeteringen zijn de specificaties
en/of het uiterlijk van dit apparaat zonder bericht onderhevig
aan wijziging.
Het doorlopend bespelen van de Pad kan tot verkleuring
leiden. Dit heeft echter geen invloed op het functioneren.
7
Informatie
AFRICA
EGYPT
Al Fanny Trading Office
9, EBN Hagar A1 Askalany
Street,
ARD E1 Golf, Heliopolis,
Cairo 11341, EGYPT
TEL: 20-2-417-1828
REUNION
Maison FO - YAM Marcel
25 Rue Jules Hermann,
Chaudron - BP79 97 491
Ste Clotilde Cedex,
REUNION ISLAND
TEL: (0262) 218-429
SOUTH AFRICA
That Other Music Shop(PTY)Ltd.
11 Melle St., Braamfontein,
Johannesbourg,
SOUTH AFRICA
TEL: (011) 403 4105
FAX: (011) 403 1234
Paul Bothner(PTY)Ltd.
Royal Cape Park, Unit 24
Londonderry Road, Ottery 7800
Cape Town, SOUTH AFRICA
TEL: (021) 799 4900
ASIA
CHINA
Roland Shanghai Electronics
Co.,Ltd.
5F. No.1500 Pingliang Road
Shanghai 200090, CHINA
TEL: (021) 5580-0800
Roland Shanghai Electronics
Co.,Ltd.
(BEIJING OFFICE)
10F. No.18 3 Section Anhuaxili
Chaoyang District Beijing
100011 CHINA
TEL: (010) 6426-5050
Roland Shanghai Electronics
Co.,Ltd.
(GUANGZHOU OFFICE)
2/F., No.30 Si You Nan Er Jie
Yi Xiang, Wu Yang Xin Cheng,
Guangzhou 510600, CHINA
TEL: (020) 8736-0428
HONG KONG
Als u een reparatiedienst nodig heeft, belt u het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of
erkend Roland distributeur in uw land, zoals hieronder getoond.
PHILIPPINES
COSTA RICA
TRINIDAD
NORWAY
JORDAN
G.A. Yupangco & Co. Inc.
339 Gil J. Puyat Avenue
Makati, Metro Manila 1200,
PHILIPPINES
TEL: (02) 899 9801
JUAN Bansbach Instrumentos
Musicales
Ave.1. Calle 11, Apartado 10237,
San Jose, COSTA RICA
TEL: 258-0211
AMR Ltd
Ground Floor
Maritime Plaza
Barataria Trinidad W.I.
TEL: (868) 638 6385
MUSIC HOUSE CO. LTD.
FREDDY FOR MUSIC
P. O. Box 922846
Amman 11192 JORDAN
TEL: (06) 5692696
SINGAPORE
CURACAO
URUGUAY
Roland Scandinavia Avd.
Kontor Norge
Lilleakerveien 2 Postboks 95
Lilleaker N-0216 Oslo
NORWAY
TEL: 2273 0074
SWEE LEE MUSIC
COMPANY PTE. LTD.
150 Sims Drive,
SINGAPORE 387381
TEL: 6846-3676
Zeelandia Music Center Inc.
Orionweg 30
Curacao, Netherland Antilles
TEL:(305)5926866
Todo Musica S.A.
Francisco Acuna de Figueroa
1771
C.P.: 11.800
Montevideo, URUGUAY
TEL: (02) 924-2335
POLAND
MX MUSIC SP.Z.O.O.
UL. Gibraltarska 4.
PL-03664 Warszawa POLAND
TEL: (022) 679 44 19
EASA HUSAIN AL-YOUSIFI
& SONS CO.
Abdullah Salem Street,
Safat, KUWAIT
TEL: 243-6399
PORTUGAL
LEBANON
Roland Iberia, S.L.
Portugal Office
Cais das Pedras, 8/9-1 Dto
4050-465, Porto, PORTUGAL
TEL: 22 608 00 60
Chahine S.A.L.
Gerge Zeidan St., Chahine
Bldg., Achrafieh, P.O.Box: 165857
Beirut, LEBANON
TEL: (01) 20-1441
TAIWAN
ROLAND TAIWAN
ENTERPRISE CO., LTD.
Room 5, 9fl. No. 112 Chung
Shan N.Road Sec.2, Taipei,
TAIWAN, R.O.C.
TEL: (02) 2561 3339
THAILAND
Theera Music Co. , Ltd.
330 Soi Verng NakornKasem,
New Road, Sumpantawongse,
Bangkok 10100, THAILAND
TEL: (02) 224-8821
VIETNAM
SAIGON MUSIC
DISTRIBUTOR
(TAN DINH MUSIC)
138 Tran Quang Khai Street
Dist. 1, Ho Chi Minh City
VIETNAM
TEL: (08) 848-4068
AUSTRALIA/
NEW ZEALAND
AUSTRALIA/
NEW ZEALAND
Roland Corporation
Australia Pty.,Ltd.
38 Campbell Avenue
Dee Why West. NSW 2099
AUSTRALIA
For Australia
Tel: (02) 9982 8266
For New Zealand
Tel: (09) 3098 715
CENTRAL/LATIN
AMERICA
Tom Lee Music Co., Ltd.
Service Division
22-32 Pun Shan Street, Tsuen
Wan, New Territories,
HONG KONG
TEL: 2415 0911
ARGENTINA
Parsons Music Ltd.
8th Floor, Railway Plaza, 39
Chatham Road South, T.S.T,
Kowloon, HONG KONG
TEL: 2333 1863
BARBADOS
INDIA
Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd.
409, Nirman Kendra
Mahalaxmi Flats Compound
Off. Dr. Edwin Moses Road,
Mumbai-400011, INDIA
TEL: (022) 2493 9051
INDONESIA
PT Citra IntiRama
J1. Cideng Timur No. 15J-150
Jakarta Pusat
INDONESIA
TEL: (021) 6324170
KOREA
Cosmos Corporation
1461-9, Seocho-Dong,
Seocho Ku, Seoul, KOREA
TEL: (02) 3486-8855
MALAYSIA
Roland Asia Pacific Sdn. Bhd.
45-1, Block C2, Jalan PJU 1/39,
Dataran Prima, 47301 Petaling
Jaya, Selangor, MALAYSIA
TEL: (03) 7805-3263
Instrumentos Musicales S.A.
Av.Santa Fe 2055
(1123) Buenos Aires
ARGENTINA
TEL: (011) 4508-2700
A&B Music Supplies LTD
12 Webster Industrial Park
Wildey, St.Michael, Barbados
TEL: (246)430-1100
BRAZIL
Roland Brasil Ltda.
Rua San Jose, 780 Sala B
Parque Industrial San Jose
Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL
TEL: (011) 4615 5666
CHILE
Comercial Fancy II S.A.
Rut.: 96.919.420-1
Nataniel Cox #739, 4th Floor
Santiago - Centro, CHILE
TEL: (02) 688-9540
COLOMBIA
Centro Musical Ltda.
Cra 43 B No 25 A 41 Bododega 9
Medellin, Colombia
TEL: (574)3812529
DOMINICAN REPUBLIC
Instrumentos Fernando Giraldez
Calle Proyecto Central No.3
Ens.La Esperilla
Santo Domingo,
Dominican Republic
TEL:(809) 683 0305
ECUADOR
Mas Musika
Rumichaca 822 y Zaruma
Guayaquil - Ecuador
TEL:(593-4)2302364
EL SALVADOR
OMNI MUSIC
75 Avenida Norte y Final
Alameda Juan Pablo II,
Edificio No.4010 San Salvador,
EL SALVADOR
TEL: 262-0788
GUATEMALA
Casa Instrumental
Calzada Roosevelt 34-01,zona 11
Ciudad de Guatemala
Guatemala
TEL:(502) 599-2888
HONDURAS
Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V.
BO.Paz Barahona
3 Ave.11 Calle S.O
San Pedro Sula, Honduras
TEL: (504) 553-2029
MARTINIQUE
Musique & Son
Z.I.Les Mangle
97232 Le Lamantin
Martinique F.W.I.
TEL: 596 596 426860
Gigamusic SARL
10 Rte De La Folie
97200 Fort De France
Martinique F.W.I.
TEL: 596 596 715222
MEXICO
Casa Veerkamp, s.a. de c.v.
Av. Toluca No. 323, Col. Olivar
de los Padres 01780 Mexico
D.F. MEXICO
TEL: (55) 5668-6699
NICARAGUA
Bansbach Instrumentos
Musicales Nicaragua
Altamira D’Este Calle Principal
de la Farmacia 5ta.Avenida
1 Cuadra al Lago.#503
Managua, Nicaragua
TEL: (505)277-2557
PANAMA
SUPRO MUNDIAL, S.A.
Boulevard Andrews, Albrook,
Panama City, REP. DE
PANAMA
TEL: 315-0101
PARAGUAY
Distribuidora De
Instrumentos Musicales
J.E. Olear y ESQ. Manduvira
Asuncion PARAGUAY
TEL: (595) 21 492147
PERU
Audionet
Distribuciones Musicales SAC
Juan Fanning 530
Miraflores
Lima - Peru
TEL: (511) 4461388
VENEZUELA
Instrumentos Musicales
Allegro,C.A.
Av.las industrias edf.Guitar
import
#7 zona Industrial de Turumo
Caracas, Venezuela
TEL: (212) 244-1122
EUROPE
AUSTRIA
Roland Elektronische
Musikinstrumente HmbH.
Austrian Office
Eduard-Bodem-Gasse 8,
A-6020 Innsbruck, AUSTRIA
TEL: (0512) 26 44 260
BELGIUM/FRANCE/
HOLLAND/
LUXEMBOURG
Roland Central Europe N.V.
Houtstraat 3, B-2260, Oevel
(Westerlo) BELGIUM
TEL: (014) 575811
CZECH REP.
K-AUDIO
Kardasovska 626.
CZ-198 00 Praha 9,
CZECH REP.
TEL: (2) 666 10529
DENMARK
Roland Scandinavia A/S
Nordhavnsvej 7, Postbox 880,
DK-2100 Copenhagen
DENMARK
TEL: 3916 6200
FINLAND
Roland Scandinavia As, Filial
Finland
Elannontie 5
FIN-01510 Vantaa, FINLAND
TEL: (0)9 68 24 020
GERMANY
Roland Elektronische
Musikinstrumente HmbH.
Oststrasse 96, 22844
Norderstedt, GERMANY
TEL: (040) 52 60090
GREECE
STOLLAS S.A.
Music Sound Light
155, New National Road
Patras 26442, GREECE
TEL: 2610 435400
HUNGARY
Roland East Europe Ltd.
Warehouse Area DEPO Pf.83
H-2046 Torokbalint,
HUNGARY
TEL: (23) 511011
IRELAND
Roland Ireland
G2 Calmount Park, Calmount
Avenue, Dublin 12
Republic of IRELAND
TEL: (01) 4294444
ITALY
Roland Italy S. p. A.
Viale delle Industrie 8,
20020 Arese, Milano, ITALY
TEL: (02) 937-78300
ROMANIA
FBS LINES
Piata Libertatii 1,
535500 Gheorgheni,
ROMANIA
TEL: (266) 364 609
RUSSIA
MuTek
Dorozhnaya ul.3,korp.6
117 545 Moscow, RUSSIA
TEL: (095) 981-4967
SPAIN
Roland Iberia, S.L.
Paseo Garc a Faria, 33-35
08005 Barcelona SPAIN
TEL: 93 493 91 00
SWEDEN
Roland Scandinavia A/S
SWEDISH SALES OFFICE
Danvik Center 28, 2 tr.
S-131 30 Nacka SWEDEN
TEL: (0)8 702 00 20
SWITZERLAND
Roland (Switzerland) AG
Landstrasse 5, Postfach,
CH-4452 Itingen,
SWITZERLAND
TEL: (061) 927-8383
UKRAINE
TIC-TAC
Mira Str. 19/108
P.O. Box 180
295400 Munkachevo,
UKRAINE
TEL: (03131) 414-40
UNITED KINGDOM
Roland (U.K.) Ltd.
Atlantic Close, Swansea
Enterprise Park, SWANSEA
SA7 9FJ,
UNITED KINGDOM
TEL: (01792) 702701
MIDDLE EAST
BAHRAIN
Moon Stores
No.16, Bab Al Bahrain Avenue,
P.O.Box 247, Manama 304,
State of BAHRAIN
TEL: 17 211 005
CYPRUS
Radex Sound Equipment Ltd.
17, Diagorou Street, Nicosia,
CYPRUS
TEL: (022) 66-9426
IRAN
MOCO INC.
No.41 Nike St., Dr.Shariyati Ave.,
Roberoye Cerahe Mirdamad
Tehran, IRAN
TEL: (021) 285-4169
ISRAEL
Halilit P. Greenspoon & Sons
Ltd.
8 Retzif Ha’aliya Hashnya St.
Tel-Aviv-Yafo ISRAEL
TEL: (03) 6823666
KUWAIT
OMAN
TALENTZ CENTRE L.L.C.
Malatan House No.1
Al Noor Street, Ruwi
SULTANATE OF OMAN
TEL: 2478 3443
QATAR
Al Emadi Co. (Badie Studio &
Stores)
P.O. Box 62, Doha, QATAR
TEL: 4423-554
SAUDI ARABIA
aDawliah Universal
Electronics APL
Corniche Road, Aldossary
Bldg., 1st Floor, Alkhobar,
SAUDI ARABIA
P.O.Box 2154, Alkhobar 31952
SAUDI ARABIA
TEL: (03) 898 2081
SYRIA
Technical Light & Sound
Center
Rawda, Abdul Qader Jazairi St.
Bldg. No. 21, P.O.BOX 13520,
Damascus, SYRIA
TEL: (011) 223-5384
TURKEY
ZUHAL DIS TICARET A.S.
Galip Dede Cad. No.37
Beyoglu - Istanbul / TURKEY
TEL: (0212) 249 85 10
U.A.E.
Zak Electronics & Musical
Instruments Co. L.L.C.
Zabeel Road, Al Sherooq Bldg.,
No. 14, Grand Floor, Dubai,
U.A.E.
TEL: (04) 3360715
NORTH AMERICA
CANADA
Roland Canada Music Ltd.
(Head Office)
5480 Parkwood Way
Richmond B. C., V6V 2M4
CANADA
TEL: (604) 270 6626
Roland Canada Music Ltd.
(Toronto Office)
170 Admiral Boulevard
Mississauga On L5T 2N6
CANADA
TEL: (905) 362 9707
U. S. A.
Roland Corporation U.S.
5100 S. Eastern Avenue
Los Angeles, CA 90040-2938,
U. S. A.
TEL: (323) 890 3700
/HHVHHUVW]RUJYXOGLJGHVHFWLHVJHWLWHOG´9(,/,**(%58,.9$1+(7$33$5$$7µHQ´%(/$1*5,-.(
$$1'$&+763817(1µ,QGH]HVHFWLHVVWDDWEHODQJULMNHLQIRUPDWLHRYHUGHMXLVWHEHGLHQLQJYDQGLW
DSSDUDDW2P]HNHUWH]LMQGDWXDOOHIXQFWLHVYDQXZDSSDUDDWYROGRHQGHNHQWHQEHKHHUVWGLHQWXGH
KDQGOHLGLQJLQKDDUJHKHHOWHOH]HQ%HZDDUGH]HKDQGOHLGLQJYRRUODWHUHUHIHUHQWLH
$FFHVVRLUHV
&RS\ULJKW‹5RODQG%HQHOX[
$OOHUHFKWHQYRRUEHKRXGHQ+HWJHKHHORIJHGHHOWHOLMNUHSURGXFHUHQYDQGLWGRFXPHQWLVYHUERGHQ]RQGHUVFKULIWHOLMNH
WRHODWLQJYDQ5RODQG%HQHOX[19
>PQaPNPUNLUHHUKLZWLJPÄJH[PLZLUVMOL[\P[LYSPQR]VVYILOV\KLUaVUKLY]VVYHMNHHUKLRLUUPZNL]PUN