Denver | TFD-1905DVBT | Menuerne

2
Indhold
TV-DVD
Advarsler .............................................................................................................. 5
Sikkerhedsoplysninger ......................................................................................... 6
El-sikkerhed .......................................................................................................... 6
Din personlige sikkerhed ...................................................................................... 6
Indholdet i pakken ................................................................................................ 7
Sådan tilslutter du dit TV....................................................................................... 8
Kom godt i gang ................................................................................................... 9
Fjernbetjeningen ................................................................................................. 10
Menuerne ............................................................................................................ 13
Sådan anvender du menuerne ............................................................................ 13
Menuen Video (billed) ......................................................................................... 14
Menuen PC ......................................................................................................... 15
Menuen Audio (lyd) ............................................................................................. 16
Menuen TV .......................................................................................................... 17
Menuen General (generelt) ................................................................................. 19
Betjening af DVD-afspilleren ............................................................................... 20
Opsætning af systemet ....................................................................................... 25
Sådan anvender du menuen opsætning ............................................................. 25
En gennemgang af menuerne ............................................................................. 25
Betjening af DVB-modtageren
Grundlæggende betjening .................................................................................. 28
Kanalliste ............................................................................................................ 28
Favoritliste ……………………………..…………………………………..…………..30
Opsætning af systemet ...…………………………………………….…….…….…..30
Indstilling af kanaler ……………………………………………….………………….35
EPG (elektronisk program guide) ................………………………………………..36
Tekst-TV ............. ……………………………………………………………………..36
Generelle oplysninger
Ordliste ...............................................................................................................
Håndtering af diske .............................................................................................
Fejlfinding........... ................................................................................................
Features .............................................................................................................
Specifikationer ....................................................................................................
3
38
38
39
39
40
Advarsler
Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at
apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis
strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske
stød.
Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på
vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og
vedligeholdelse af apparatet.
Korrekt bortskaffelse af dette produkt
Dit nye produkt er designet og fremstillet af materialer af høj kvalitet og med
komponenter, der kan genbruges og genanvendes. Dette symbol med den overstregede
skraldespand indikerer, at produktet ikke bør bortskaffes med det almindelige
husholdningsaffald. Du bør altid bortskaffe elektriske / elektroniske produkter på
miljømæssigt forsvarligt vis og i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for
bortskaffelse af elektronisk affald i dit lokalområde, således at så mange af materialerne som
muligt kan genanvendes.
Indenfor den europæiske union er der separate opsamlingssystemer for brugte elektriske og
elektroniske produkter. Hjælp med at bevare vort miljø!
Dette produkt lever op til kravene i de europæiske direktiver vedrørende sikkerhed og
elektrisk interferens.
4
Sikkerhedsoplysninger
Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt og følg anvisningerne. Vær især opmærksom på
sikkerhedsadvarslerne i afsnittene herunder. Dermed sikrer du dig, at dit nye TV vil kunne fungere
sikkert og upåklageligt.
El-sikkerhed
• Dit TV bør udelukkende forbindes til en stikkontakt, hvis netspænding matcher angivelserne på
det label, der sidder på adapteren.
• Undgå overbelastning af stikkontakter ved aldrig at tilslutte for mange enheder til den samme stikkontakt.
- Undlad at placere ledninger, hvor de kan blive trådt på, eller folk kan snuble i dem.
- Undlad at placere tunge genstande på ledningerne, da dette kan medføre, at ledningerne tager
skade.
- Hold altid i selve stikket, aldrig i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten.
- Tag stikket til jævnstrømsadapteren ud af stikkontakten og tag antennestikket ud i tordenvejr
(hvis du anvender en udendørs antenne) samt hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid.
- Lad ikke vand eller fugt få adgang til TV'et eller adapteren. Anvend IKKE apparatet på steder
med megen fugt så som på et badeværelse, i et køkken eller nær en swimmingpool.
• Tag omgående stikket ud af stikkontakten og søg professionel hjælp hvis:
- stikproppen eller netledningen er blevet beskadiget.
- du har spildt væske på apparatet, eller hvis apparatet ved et uheld er blevet udsat for vand eller
fugt.
- en genstand ved et uheld har fået adgang til apparatets indre gennem ventilationsåbningerne.
- apparatet ikke fungerer normalt.
- Undlad at åbne apparatet sikkerhedsdæksler. Apparatet indeholder ingen dele, som du selv kan
servicere. Garantien bortfalder, hvis du selv forsøger at ændre eller reparere apparatet. Overlad alt
service- og reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale.
- Undgå risiko for batterilækage ved altid omgående at tage brugte batterier ud af fjernbetjeningen.
Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid.
- Undlad at åbne brugte batterier og kast dem ikke på ilden.
Din personlige sikkerhed
• Undlad at blokere ventilationsåbningerne på apparatets bagpanel. Du kan placere TV'et i et skab, hvis du
ønsker det, men sørg for, at der er mindst 5 cm frirum hele vejen rundt om apparatet.
• Undlad at banke på TV-skærmen eller ryste TV'et, da dette kan beskadige TV'ets indre kredsløb. Pas godt
på fjernbetjeningen, undlad at tabe den.
• Rengør TV'et med en blød, tør klud. Brug IKKE opløsningsmidler eller rensebenzin til rengøringen. Hvis
TV'et er meget snavset, kan du anvende en blød klud fugtet med en mild sæbeopløsning.
5
Indholdet i pakken
Fjernbetjening
TV
Jævnstrømsadapter
Netledning
Denne
betjeningsvejledning
Hvis nogen af disse dele mangler, skal du kontakte din forhandler snarest muligt. Gem den
originale indpakning for det tilfælde, at du senere bliver nødt til at transportere apparatet.
6
Sådan tilslutter du dit TV
Tilslutninger på bagpanelet
Navn
Power
VGA
SCART
S-Video
Video
(AV)L (AV)R
PC-in
Headphone
RF
COAX
Beskrivelse af funktion
Forbindes til jævnstrømsadapteren
VGA-signal fra en PC
Forbindes til composite terminalen på din DVD/VCR
S-Video signal-indgang
Video signal-indgang
Højre / venstre audio signal-indgang til AV
PC lydindgang
Forbindes til hovedtelefoner eller andet lydudstyr
Forbindes til antenne eller kabel-TV
Udgang til Audio forstærker (digital)
7
Kom godt i gang
1 Forbind antenne eller kabel-TV til antenne-indgangen på TV'ets bagpanel (se side 7).
2 Forbind det lille runde stik på jævnstrømsadapterens netledning til strømindtaget på TV'ets
bagpanel.
3 Forbind netledningen til henholdsvis jævnstrømsadapter og stikkontakt.
4 Tænd på stikkontakten og tænd TV'et ved at trykke på knappen POWER på frontpanelet eller på
fjernbetjeningen. LED indikatoren begynder at lyse grønt.
5 Tryk på knappen TV/AV på TV'ets frontpanel eller på fjernbetjeningen og vælg den signalkilde,
du ønsker at anvende; TV, SCART, AV, S-VIDEO, PC-RGB, DVB eller DVD.
Du kan benytte knapperne på frontpanelet, når du vil indstille lydstyrken eller skifte kanal, som vist
herover, eller du kan anvende knapperne på fjernbetjeningen. (se side 9).
6 Hvis du vil slukke TV'et for en kortere bemærkning, skal du trykke på knappen POWER, der
stiller TV'et på Standby. LED indikatoren lyser rødt. Hvis du ikke skal anvende TV'et i længere tid,
bør du slukke helt for strømmen ved at tage stikket til netledningen ud af stikkontakten.
Knapper og kontroller på front- og sidepanel
8
Fjernbetjeningen
Sådan anvender du fjernbetjeningen til almindelige TV-funktioner
1. Læg to stk. batterier str. AA i fjernbetjeningen i overensstemmelse med markeringerne for
polaritet på batterierne og inde i batterirummet.
2. Peg med fjernbetjeningen direkte mod den infrarøde sensor til højre for skærmen. Sørg for, at
der altid er fri passage mellem fjernbetjening og infrarød sensor.
3. Tryk ikke for hurtigt efter hinanden på knapperne på fjernbetjeningen, men giv TV'et tid til at
reagere.
Bemærk: Hvis TV'et er indstillet til AV, PC, S-Video eller YPbPr, skiftes til visning af TV, når du
trykker på en af de numeriske knapper, knappen Return eller CH + / CH -.
9
Funktionsknapper på fjernbetjeningen
1. POWER: Tænder eller slukker TV'et.
2. TV/AV: Valg af signalkilde.
3. 0-9,-/--: Direkte valg af TV-kanal. Numeriske knapper til DVD.
4. Knapper til DVD
5. MUTE: Slår lyden fra.
6. RETURN: Går tilbage til sidst sete kanal.
7. VOL+/-: Justerer lydstyrken.
8. CH+/-: Skifter kanal op / ned.
Pil venstre/højre, CH+/-: Pileknapper til brug i menuerne.
OK: BEKRÆFTER et valg i en menu.
9. SYS MENU: Menuen opsætning af TV.
10. DISPLAY: Kalder displayet frem på skærmen.
11. SOUND: Vælger indstillinger for lyd.
12. TIMER: Timer til autosluk.
13. PICTURE: Vælger indstillinger for billed.
14. NICAM/A2
15. Knapper til brug for DVD, DVB & TEKST-TV.
15. Knapper til Tekst-TV
TV/TXT: Slår visning af Tekst-TV til eller fra.
CANCEL: Afslutter visning af Tekst-TV.
REVEAL: Viser evt. skjult tekst.
HOLD: Fryser den aktuelle side på skærmen.
SIZE: Tryk for at se øverste halvdel af siden i dobbelt størrelse. Tryk igen for at se nederste
halvdel af siden i dobbelt størrelse. Tryk for tredie gang, når du vil vende tilbage til normal visning.
SUBPAGE: Tryk for at gå til en underside. Tryk igen for at gå tilbage.
INDEX: Går til index.
Farveknapper: Genveje - følg de farvede link i teksten.
10
4. Knapper til DVD funktioner
: Trækker DVD disken ind eller skyder den ud.
: Afspiller en DVD / holder pause i afspilningen.
■: Afbryder afspilningen af en DVD.
15. Knapper til DVD funktioner
LAN: Vælger sprog til lydsporet ved afspilning af DVD.
ZOOM: Justerer billedstørrelsen under visning af DVD.
SUB: Vælger undertekster til afspilning af DVD.
GOTO: Gå til din yndlings titel / kapitel / skæring.
SET: DVD menuen opsætning.
MENU (PBC): DVD afspilningsliste / diskmenu.
ANG: Vælger vinkel til visning ved afspilning af multi-vinkel DVD.
TITLE: DVD titel.
: DVD hurtigt fremad.
: DVD hurtigt tilbage.
: DVD foregående kapitel.
: DVD næste kapitel.
PRO: Oprettelse og afspilning af program.
SLOW: Afspiller DVD'en ved nedsat hastighed.
REP: Gentager afspilningen af en titel eller et kapitel.
A-B: Vælger et udsnit på en DVD disk til gentagelse,
hvis du markerer start- og slutpunkt ved at trykke to
gange på denne knap.
15 Knapper til DVB funktioner
PROG+/-: DVB program op/ned
DVB-MENU: Kalder hovedmenuen frem på skærmen eller lukker menuen og vender tilbage til
visning af programmet.
TV FORMAT: Ændrer indstillinger for billed.
EXIT: Vender tilbage til foregående menu eller skærmbillede.
INFO: Henviser til informationer, et display med et kort resumé vedrørende den aktuelle kanal.
LANGUAGE: Her vælger du sprog til lydsporet.
11
Menuerne
Sådan anvender du menuerne
• For alle knapper nævnt i det følgende gælder, at du kan anvende knapperne på TV'ets frontpanel
eller du kan anvende knapperne på fjernbetjeningen.
• Hvis du vil kalde menuen frem på skærmen, skal du trykke på knappen SYS MENU. Første gang,
du trykker på knappen, vises et af følgende:
- Menuen VIDEO, hvis TV'et er indstillet til TV, SCART, AV, S-VIDEO, DVB eller DVD.
- Menuen PC, hvis TV'et er indstillet til PC-RGB.
Tryk på knappen SYSMENU igen, hvis du vil have adgang til de andre menuer:
- Næste tryk på knappen kalder menuen AUDIO frem på skærmen.
- Tryk igen, hvis du vil have adgang til menuen TV (gælder kun, hvis TV'et er indstillet til TV).
- Næste tryk kalder menuen GENERAL (generelt) frem på skærmen.
- Endnu et tryk på knappen lukker menuen.
• Hvis du vil vælge et punkt i menuen, f.eks. punktet COLOUR (farve), skal du trykke på knappen
CH+ eller CH- for at gå op eller ned i listen.
• Når et punkt i menuen er markeret, skal du trykke på knapperne ◄ ► for at ændre indstillingen for
punktet.
• Når du har foretaget de ønskede ændringer i menuen, kan du lukke menuen ved at:
- vente i ti sekunder uden at trykke på nogen knapper, eller
- trykke på knappen SYS MENU nogle få gange, indtil menuen forsvinder fra skærmen.
12
Menuen Video
Første gang, du trykker på knappen SYS MENU, vises et af følgende:
- Menuen VIDEO, hvis TV'et er indstillet til TV, SCART, AV, S-VIDEO eller DVD.
- Menuen PC, hvis TV'et er indstillet til PC-RGB (se næste side).
Brightness (lysstyrke)
Tryk på knapperne ◄ ► for at justere lysstyrken i billedet.
Contrast (kontrast)
Tryk på knapperne ◄ ► for at justere kontrasten i billedet.
Colour (farve)
Tryk på knapperne ◄ ► for at justere farverne i billedet.
Hue (farvetone)
Tryk på knapperne ◄ ► for at justere farvetonen i billedet (kan kun anvendes, når billedsystemet NTSC
er valgt).
Sharpness (skarphed)
Tryk på knapperne ◄ ► for at justere skarpheden i billedet.
13
Menuen PC
Første gang, du trykker på knappen SYS MENU, vises et af følgende:
- Menuen VIDEO, hvis TV'et er indstillet til TV, SCART, AV, S-VIDEO, DVB eller DVD (se
foregående side).
- Menuen PC, hvis TV'et er indstillet til PC-RGB.
Brightness (lysstyrke)
Tryk på knapperne ◄ ► for at justere lysstyrken i billedet.
Contrast (kontrast)
Tryk på knapperne ◄ ► for at justere kontrasten i billedet.
Colour setting (indstilling for farve)
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge mellem indstillingerne 6500K, 9300K eller USER
(brugerdefineret).
Hvis du vælger indstillingen USER, kan du efterfølgende trykke på knapperne ◄ ► og indstille
værdierne for RØD, GRØN og BLÅ separat. Tryk på knappen SYS MENU, når du er færdig med at
foretage din indstilling.
Auto configuration (automatisk justering)
Tryk på knappen ►, hvis du vil have følgende punkter konfigureret automatisk:
H-position og V-position (vandret og lodret position)
Tryk på knapperne ◄ ► for at justere billedets placering på skærmen.
Phase (fase)
Tryk på knapperne ◄ ► og justér pixelfasen for ADC'ens samplingsclock i forhold til HSync signalet,
indtil du opnår et stabilt billede.
Clock (clockfrekvens)
Tryk på knapperne ◄ ►og justér clockfrekvensen, indtil billedets størrelse er optimeret til skærmen.
14
Menuen Audio
Tryk på knappen SYS MENU igen for at gå videre til menuen AUDIO.
Volume
Tryk på knapperne ◄ ► for at justere lydstyrken.
Balance
Tryk på knapperne ◄ ► for at justere balancen mellem højre og venstre lydudgang.
Audio Preset (equalizer)
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge mellem PERSONAL (brugerdefineret), VOICE (tale), MUSIC
eller THEATRE.
Hvis du vælger indstillingen PERSONAL, kan du efterfølgende justere følgende punkter:
Treble and Bass (diskant og bas)
Tryk på knapperne ◄ ► for at justere indstillingerne for bas og diskant.
15
Menuen TV
Tryk på knappen SYS MENU igen for at gå videre til menuen TV, (kun hvis apparatet er indstillet til
TV).
Tryk på knapperne CH + / CH - for at vælge et punkt i menuen.
Channel (kanal)
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge en kanal.
System
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge det ønskede lydsystem. I Storbritannien skal indstillingen være
"I", i Vesteuropa skal du vælge "B/G" og i Østeuropa "D/K".
Skip (spring over)
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge, om kanalen skal springes over:
ON - denne kanal springes over, når du skifter kanal ved at trykke på knapperne CH +/-.
OFF - denne kanal medtages, når du skifter kanal ved at trykke på knapperne CH +/-.
AFC (automatisk frekvens kontrol)
Tryk på knapperne ◄ ► for at slå funktionen AFC til eller fra:
Fine Tune (finindstilling)
Tryk på knapperne ◄ ► for at finindstille kanalens frekvens, hvis du har problemer med modtagelsen af
en station, der ikke går særlig kraftigt igennem.
Hvis du anvender funktionen Fine Tune, slås funktionen AFC automatisk fra.
Automatisk søgning
Tryk på knappen ►, hvis du vil starte en automatisk kanalsøgning. TV'et begynder at gennemsøge
frekvensbåndene startende med den laveste frekvens. Når TV'et finder en station, placeres stationen
automatisk på den første programplads i hukommelsen. Herefter søger TV'et videre og finder og gemmer alle
tilgængelige stationer. Når den automatiske kanalsøgning er gennemført, skifter TV'et til visning af den først
fundne station.
I de fleste tilfælde ligger de fundne stationer ikke i den rækkefølge, der er mest logisk eller som
passer dig bedst. I så fald kan du ændre rækkefølgen ved hjælp af funktionen "SWAP", således at
kanalerne ligger i den ønskede rækkefølge.
16
Manuel søgning
Med denne funktion kan du tilføje ekstra stationer, eller du kan tilføje en ekstern enhed som f.eks.
en VCR eller en spilkonsol.
Tryk på knapperne CH + / CH - og vælg en kanal. Tryk på knapperne ◄ ► og vælg en ubenyttet
programplads.
Tryk på knappen CH, vælg punktet MANUAL SEARCH og tryk én gang på knappen ►. Vælg UP
(op) eller DOWN (ned), hvorefter TV'et søger efter den nye enhed. Du opnår det bedste resultat,
hvis du først tager antennestikket ud. Tænd for den enhed, du vil tilføje. Når TV'et har fundet den
tilsluttede enhed, vil den automatisk blive gemt på den valgte programplads.
SWAP (byt)
Tryk på knappen ► for at åbne menuen SWAP. Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge den
programplads, du vil flytte en station fra "FROM", f.eks (4). Tryk på knappen CH for at vælge den
placering, "TO", hvortil du vil flytte stationen på programplads "4", f.eks. programplads "5". Tryk på
knappen CH, vælg punktet SWAP og tryk på knappen ► for at bekræfte dit valg.
Gentag processen for hver station, du vil flytte, indtil alle stationer befinder sig på de
programpladser, du ønsker.
Bemærk: Begynd altid med den laveste "TIL" plads, f.eks. "1", hvis du vil flytte rundt på alle
stationerne.
17
Menuen General (generelt)
Tryk på knappen SYS MENU igen for at gå videre til menuen GENERAL.
Language (sprog)
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge blandt en række europæiske sprog.
Blue Screen (blå skærm)
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge indstilling for blå skærm:
ON - skærmen skifter til blå, når signalstyrken er meget lav.
OFF - der er støj på billed og lyd, når signalstyrken er meget lav.
(anvend dette punkt, hvis modtagelsen ikke kan forbedres, og du vil forhindre at TV'et skifter til blå
skærm)
Noise Reduce (støjreduktion)
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge indstilling: OFF (fra), LOW (lav), MID (middel), HIGH (høj).
Input Source (signalkilde)
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge signalkilde:
TV, SCART, AV, S-VIDEO, PC-RGB, DVD, DVB.
TXT LANGUAGE (Tekst-TV sprog)
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge det ønskede sprog til Tekst-TV.
TXT EAST/WEST
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge det ønskede sprogområde til Tekst-TV.
ZOOM (aspektrate)
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge den ønskede aspektrate.
Reset (nulstil)
Tryk på knappen ►, hvis du vil gendanne de standardindstillinger, TV'et var udstyret med fra fabrikken.
Alle indstillinger i menuerne VIDEO, PC og AUDIO samt indstillingen for blå skærm i menuen
GENERAL vender tilbage til de oprindelige indstillinger, der vises i denne betjeningsvejledning.
18
BETJENING AF DVD-AFSPILLEREN
Tryk på knappen Power (tænd / sluk) på TV'et eller på fjernbetjeningen, tryk dernæst på knappen
TV/AV og vælg indstillingen DVD. Hvis der ingen disk er i DVD-afspilleren, vises meddelelsen ”NO
DISC” (ingen disk) på skærmen.
Sådan lægger du en disk i afspilleren
Skub disken ind i afspilleren med datasiden vendt mod dig selv. Hvis det er en dobbeltsidet disk,
skal du vende den side, du vil afspille, ud mod dig selv.
Undlad at berøre diskens dataside(r).
Hold disken i kanten og skub den forsigtigt ind i afspilleren. Afspilleren griber disken og trækker
den selv helt ind.
på
Når du vil tage disken ud, skal du trykke på knappen "EJECT" på TV'et eller knappen
fjernbetjeningen.
Afspilning
Indholdet på en disk varierer afhængigt af, hvordan disken er sat sammen og hvilke funktioner,
disken indeholder. Afspilningen af nogle diske går automatisk i gang, så snart afspilleren har læst
disken. Ved andre diske er det nødvendigt at vælge punktet "Play" (afspil) i menuen. Desuden kan
der være adgang til forskellige funktioner så som menuafspilning, sekvensafspilning og andre
afspilningsfunktioner.
Menuafspilning
1. Kompatibel med disktyperne DVD, SVCD og VCD2.0.
2. Hvis der ligger en DVD i afspilleren, vises diskens RODMENU på TV-skærmen. Hvis der ligger
en SVCD eller VCD 2.0 disk i afspilleren, skal du trykke på knappen MENU for at kalde menuen
frem på skærmen.
3. Når der ligger en DVD i afspilleren, kan du benytte pileknapperne til at markere et punkt i
menuen og vælge det. Med diske af typerne SVCD eller VCD 2.0 skal du trykke på de numeriske
knapper, hvis du vil vælge en skæring til afspilning.
4. Sådan går du tilbage til menuen under afspilning: Hvis du trykker på knappen Menu under
afspilning af en DVD, vender du tilbage til rodmenuen; Ved afspilning af SVCD, VCD 2.0 og med
PBC afspilningskontrol slået til, skal du trykke på knappen Menu eller Return, hvis du vil vende
tilbage til diskens menu.
Afspilning af titel
1. Kun kompatibel med diske af typen DVD.
2. Tryk på knappen TITLE under afspilning af DVD, hvis du vil have adgang til diskens titelmenu.
3. Tryk på pileknapperne, markér den titel, du vil se, og tryk på knappen OK. Du kan også vælge
ved hjælp af de numeriske knapper.
4. Afspilningen starter fra kapitel 1 i den valgte titel.
Sekvensafspilning (optagerækkefølge)
1. Kompatibel med diske af typerne DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Digital Audio /JPEG.
2. Ved afspilning af SVCD eller VCD, og når PBC er slået til, skal du trykke en gang på knappen
MENU for at slå funktionen PBC fra. Afspilleren kan nu afspille indholdet i optagerækkefølge. Tryk
på knappen MENU igen, når du igen vil slå funktionen PBC til.
3. Undtagen for diske af typerne SVCD og VCD gælder, at hvis du trykker på knappen Play (afspil),
mens afspilleren ikke spiller, begynder afspilning i sekvensrækkefølge. Dette gælder for alle andre
kompatible disktyper.
19
Programafspilning
1. Kompatibel med disktyperne DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Digital Audio /JPEG.
2. Funktionen programafspilning gør det muligt at indtaste den rækkefølge, du vil afspille de
forskellige kapitler eller skæringer i. Du kan højst indtaste 16 punkter i et program.
3. Menuen Program:
Hvis PBC afspilningskontrol er slået til, slår denne funktion PBC fra, mens afspilleren spiller de
ønskede kapitler eller skæringer i den indtastede rækkefølge.
4. Brug de numeriske knapper til at markere og udvælge de ønskede kapitler / skæringer og den
rækkefølge, du vil afspille dem i. Tryk dernæst på knappen Play (afspil) eller brug pileknapperne til
at markere punktet ”PLAY” og tryk på knappen OK. Kapitlerne / skæringerne afspilles i den valgte
rækkefølge.
Programmet kan højst indeholde 16 titler / kapitler / skæringer.
5. Tryk på pileknapperne, hvis du vil bevæge dig rundt i menuen og vælge et punkt ud, du vil have
adgang til.
6. Hvis du trykker på knappen Program under programafspilning, vises programrækkefølgen og
indholdet i programmet på skærmen, og afspilningen af programmet standser. Du kan også trykke
på knapperne Stop og Play (afspil), hvis du vil vende tilbage til normal afspilning.
7. Bemærk:
Hvis du vil slette programrækkefølgen, kan du bruge pileknapperne til at markere punktet “CLEAR”
(slet) og dernæst trykke på knappen OK.
Hvis du vil ændre i programrækkefølgen, kan du bruge pileknapperne til at markere det punkt, du
vil ændre, og indtaste det nye kapitel eller den nye skæring, du vil indsætte i programmet direkte.
8. Under programafspilning lyser programindikatoren på skærmen sammen med det aktuelle
kapitel / skæring.
Yderligere funktioner
Sådan vælger du skæringer
1 . Kompatibel med disktyperne DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Digital Audio /JPEG.
2. Under afspilning af en DVD kan du trykke på de numeriske knapper for at vælge skæringer, når
du står i menuen eller titelmenuen. Under afspilning af DVD kan du indtaste nummeret på den
ønskede titel direkte.
3. Ved afspilning af en SVCD eller VCD disk kan du under sekvensafspilning trykke på de
numeriske knapper, hvis du vil vælge skæringer. (Under programafspilning og med PBC slået til, er
din eneste mulighed at trykke på knapperne Prev (forrige) og Next (næste) for at vælge).
4. Ved afspilning af diske af typerne CD og HD-CD skal du trykke på de numeriske knapper, hvis
du vil vælge skæringer.
5. Ved afspilning af diske af typerne WMA, WMA, DIGITAL AUDIO / JPEG skal du trykke på de
numeriske knapper, hvis du vil vælge andre filer i den aktuelle filliste.
Sådan springer du over skæringer
1. Kompatibel med disktyperne DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Digital Audio /JPEG.
2. Hvis du vil springe frem til begyndelsen af næste titel / kapitel / skæring på en disk, skal du
trykke på knappen Næste på fjernbetjeningen eller på knappanelet på højre side af TV'et.
3. Hvis du vil springe tilbage til begyndelsen af foregående titel / kapitel / skæring på en disk, skal
du trykke på knappen Forrige på fjernbetjeningen eller på knappanelet på højre side af TV'et.
Sådan søger du hurtigt frem eller tilbage på disken
1. Kompatibel med disktyperne DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Digital Audio /JPEG.
2. Tryk på knappen / på fjernbetjeningen, hvis du vil søge hurtigt frem eller tilbage på disken.
Der er fire hastigheder at vælge imellem: x2, x4, x8, x20.
20
For hver gang, du trykker på knappen, hæves hastigheden med et trin. Hvis du trykker fem gange
på knappen, kører afspilleren gennem de fire hastigheder og går tilbage til normal
afspilningshastighed.
3. Under afspilning af en DVD vender afspilleren tilbage til normal hastighed, når den kommer til
begyndelsen af næste titel / kapitel. Under afspilning af en disk af typen SVCD eller VCD og med
PBC afspilningskontrol slået til vender afspilleren tilbage til normal afspilningshastighed, når den
når begyndelsen af den næste skæring.
Sådan afspiller du disken i slow motion
1. Kompatibel med disktyperne DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, WMA, DIGITAL
AUDIO/JPEG.
2. Slow motion har 6 forskellige hastigheder: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 og 1/7 af normal
afspilningshastighed. Tryk gentagne gange på knappen "SLOW" for at skifte mellem de forskellige
slow motion hastigheder under afspilning af en disk.
3. Hvis du trykker på knappen Play (afspil), eller når du trykker på knappen "Slow" for syvende
gang, vender afspilleren tilbage til normal afspilningshastighed.
Sådan fastfryser du et billede på skærmen
1. Kompatibel med disktyperne DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, WMA, DIGITAL
AUDIO/JPEG.
2. Tryk én gang på knappen Pause under afspilning af CD, HD-CD, WMA eller WMA, DIGITAL
AUDIO / JPEG, hvis du vil holde pause i afspilningen; Tryk på knappen igen, når du vil vende
tilbage til normal afspilning.
Sådan anvender du gentagefunktionen
1. Kompatibel med disktyperne DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Digital Audio /JPEG.
2. Hvis du trykker én gang på knappen Repeat under afspilning, vises boksen Repeat med
oplysning om den aktuelle gentagefunktion.
a) Ved sekvensafspilning af diske af typerne SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA eller WMA, DIGITAL
AUDIO / JPEG kan du trykke på knappen Repeat igen, hvis du vil slå funktionen gentag til. Tryk på
knappen på fjernbetjeningen igen, hvis du vil gå til næste gentagefunktion. Der er tre
valgmuligheder; Off (ingen gentagelse), Track Repeat (gentag skæring) og Disc Repeat (gentag
disk). For hver gang, du trykker på knappen Repeat, skifter afspilleren til næste gentagefunktion.
Hvis du trykker på knappen en fjerde gang, skifter afspilleren tilbage til normal afspilning.
b) Ved afspilning af DVD kan du trykke på knappen igen, hvis du vil slå funktionen Repeat til.
Der er tre valgmuligheder; Off (ingen gentagelse), Chapter Repeat (gentag kapitel) og Title Repeat
(gentag titel). For hver gang, du trykker på knappen Repeat, skifter afspilleren til næste
gentagefunktion. Hvis du trykker på knappen en fjerde gang, skifter afspilleren tilbage til normal
afspilning.
c) Ved afspilning af WMA, WMA, DIGITAL AUDIO / JPEG kan du trykke på knappen Repeat igen,
hvis du vil slå funktionen Repeat til.
Der er fire valgmuligheder; Off (ingen gentagelse), Track Repeat (gentag skæring), Directory
Repeat (gentag mappe) og Disc Repeat (gentag disk). For hver gang, du trykker på knappen
Repeat, skifter afspilleren til næste gentagefunktion. Hvis du trykker på knappen en femte gang,
skifter afspilleren tilbage til normal afspilning.
Sådan anvender du afspillerens display
1. Kompatibel med disktyperne DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Digital Audio.
2. Disken i afspilleren er en DVD (to sider).
- Tryk på knappen Display én gang for at vise første side:
”Disc Type (disktype) Title (titel) * / * (aktuel titel / alle titler), Chapter (kapitel) * / * (aktuelt kapitel /
alle kapitler), Elapsed time of the disk (forløben tid for disken)”.
- Tryk på knappen igen for at vise anden side:
21
”Language (sprog) * / * (det aktuelle sprogs nummer / antallet af tilgængelige sprog på disken) eller
Off (slået fra), Language Type (sprogtype), Audio Type (audio type), Subtitle (undertekster) * / *
(det aktuelle sprogs nummer / antallet af tilgængelige sprog på disken) eller Off, Angle * / * (den
aktuelle vinkels nummer / antallet af tilgængelige vinkler på disken) eller Off”.
- Tryk på knappen for tredie gang, når du vil slå displayet fra igen.
3. Disken i afspilleren er en SVCD (to sider).
- Tryk på knappen Display én gang for at vise første side:
- ”Disc Type (disktype) Track (skæring) * / * (aktuel skæring / alle skæringer), Mute (slå lyden fra),
PBC (afspilningskontrol), Repeat mode (gentagefunktion), Elapsed time of the playing track
(forløben tid for den aktuelle skæring)”.
- Tryk på knappen igen for at vise anden side:
- ”Language (sprog) * / * (det aktuelle sprogs nummer / antallet af tilgængelige sprog på disken)
eller Off (slået fra), Language Type (sprogtype), Audio Type (audio type), Subtitle (undertekster) * /
* (det aktuelle sprogs nummer / antallet af tilgængelige sprog på disken) eller Off”.
- Tryk på knappen for tredie gang, når du vil slå displayet fra igen.
4. Disken i afspilleren er en VCD.
- Tryk på knappen Display én gang for at vise første side:
- ”Disc Type (disktype) Track (skæring) * / * (aktuel skæring / alle skæringer), Mute (slå lyden fra),
PBC (afspilningskontrol), Repeat mode (gentagefunktion), Elapsed time of the playing track
(forløben tid for den aktuelle skæring)”.
- Tryk endnu engang på knappen, når du vil slå displayet fra igen.
5. Disken i afspilleren er en CD, HD-CD, WMA, WMA, DIGITAL AUDIO / JPEG.
- Tryk på knappen Display én gang for at vise første side:
- ”Disc Type (disktype) Track (skæring) * / * (aktuel skæring / alle skæringer), Mute (slå lyden fra),
Repeat mode (gentagefunktion), Elapsed time of the playing track (forløben tid for den aktuelle
skæring)”.
- Tryk endnu engang på knappen, når du vil slå displayet fra igen.
Sådan anvender du søgefunktionen
1. Kompatibel med disktyperne DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD.
2. Du kan anvende søgefunktionen, hvis du vil vælge en titel / et kapitel / en skæring efter nummer
eller gå til et bestemt punkt i en titel. Først skal du trykke på knappen GOTO på fjernbetjeningen
for at kalde søgemenuen frem på skærmen, så du kan indtaste i den. Dernæst skal du anvende
pileknapperne til at markere, om du vil søge på titel / kapitel / skæring eller tidspunkt på disken.
Herefter skal du anvende de numeriske knapper til at indtaste nummeret på den titel / det kapitel
eller den skæring, du vil finde, eller det tidspunkt i titlen, du vil gå til. Til sidst skal du trykke på
knappen OK for at begynde afspilningen.
Hvis du f.eks. indtaster 01:23:56, vil afspilningen starte 1 time, 23 minutter og 56 sekunder inde i
titlen.
3. Noter
a) Denne funktion virker ikke under afspilning af et program.
b) Hvis PBC er slået til, bliver den automatisk slået fra, når søgefunktionen aktiveres.
c) Søgefunktionen fungerer ikke med diske af typerne WMA, WMA, DIGITAL AUDIO / JPEG.
Sådan ændrer du lydspor eller sprog
1. Kompatibel med disktyperne DVD SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Digital Audio /JPEG.
2. Tryk på knappen LANGUAGE for at vise det aktuelle lydspor på skærmen.
a) Tryk på knappen for at skifte lydspor.
b) Tryk på knappen på fjernbetjeningen igen, hvis du vil gå videre til næste lydspor.
3. Under afspilning af SVCD eller VCD kan du vælge mellem fem lydspor: Stereo (L/R), L/L, R/R,
L/L Auto A/D Detect og R/R Auto A/D Detect. For hver gang, du trykker på knappen skifter
lydsporet. Hvis du trykker på knappen i alt seks gange, skifter indstillingen tilbage til Stereo.
22
4. Under afspilning af CD, HD-CD, WMA eller WMA, DIGITAL AUDIO kan du vælge mellem 3
lydspor: Stereo (L/R), L/L
og R/R.
5. Under afspilning af DVD eller SVCD skal du trykke på knappen LANGUAGE for at vise det
aktuelle lydspor på skærmen og dernæst trykke på knappen igen for at gå videre til næste, såfremt
disken tilbyder lydspor på flere sprog.
Undertekster
1. Kompatibel med disktyperne DVD, SVCD.
2. Tryk én gang på knappen SUBTITLE på fjernbetjeningen, hvis du vil kalde banneret med
oplysninger om undertekster frem på skærmen.
3. Når en DVD eller SVCD er optaget med undertekster, kan du anvende denne funktion, hvis du
vil vise underteksterne på skærmen. Som standard er undertekster indstillet til off. Banneret viser
teksten Subtitle Off.
4. Hvis du vil vise undertekster, skal du trykke på knappen SUBTITLE igen. Diskens standardsprog
og serienummeret for sproget vises på banneret med oplysninger om undertekster, og
underteksterne vises på dette sprog. For hver gang, du trykker på knappen SUBTITLE skifter
sproget til undertekster.
Hvis du vil slå underteksterne fra, skal du trykke på knappen SUBTITLE, indtil meddelelsen
Subtitle Off vises på banneret.
Sådan slår du lyden midlertidigt fra
1. Kompatibel med disktyperne DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Digital Audio /JPEG.
2. Hvis du trykker på knappen Mute, skrues der ned for lyden, så den ikke kan høres.
Meddelelsen ”MUTE” vises på skærmen. Tryk på knappen igen, eller tryk på knappen Vol +/-, når
du vil slå lyden til igen.
3. Hvis der ingen lyd kommer fra højttalerne under afspilning, skal du kontrollere, om "Mute" skulle
være slået til.
Sådan zoomer du ind eller ud på billedet
1. Kompatibel med disktyperne DVD, SVCD, VCD, JPEG.
2. Funktionen Zoom gør det muligt at zoome ind eller ud på billedet på skærmen.
3. Tryk gentagne gange på knappen Zoom for at aktivere funktionen og vælge den ønskede zoomfaktor: Zoom 1, Zoom 2, Zoom 3, Zoom 4, Zoom 1 /2, Zoom 1 /3, Zoom 1/4, Zoom Off (ingen
zoom).
Sådan gentager du et udsnit efter eget valg
1. Kompatibel med disktyperne DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Digital Audio.
2. Tryk på knappen A-B én gang under normal eller hurtig afspilning. Meddelelsen REPEAT "A”
vises på skærmen som angivelse af, at udsnittet skal starte her.
3. Tryk på knappen A-B igen, hvorefter REPEAT A-B vises på skærmen som angivelse af, at
udsnittet skal slutte her.
4. Afspilleren gentager nu det valgte udsnit i loop, indtil du trykker på knappen "REPEAT" igen for
at slå funktionen fra.
5. Tryk på knappen A-B igen, når du vil afslutte afspilningen af dit loop.
6. Under afspilning af diske af typerne SVCD, VCD eller CD kan du kun gentage et udsnit, der er
taget fra én enkelt skæring. Når næste skæring begynder, slås funktionen Gentag A-B automatisk
fra.
7. Under afspilning af en DVD kan du kun gentage et udsnit indenfor en titel.
Digital Audio Disk
1. Kompatibel med disktypen Digital Audio.
2. Afspilleren gennemsøger automatisk diskens mappestruktur og viser indholdet på skærmen.
23
3. Derefter starter afspilleren afspilningen fra første skæring i den valgte mappe.
4. Hvis du vil skifte mappe, skal du trykke på pileknapperne.
Opsætning af systemet
Under opsætningen af systemet vælger du de indstillinger, som afspilleren skal køre med. Disse
indstillinger gemmes i afspilleren, indtil du ændrer dem igen.
Sådan anvender du menuen opsætning
1. Afbryd afspilningen, eller sæt afspilleren på pause. Tryk på knappen SETUP på fjernbetjeningen.
Hovedmenuen vises på skærmen, som vist på tegningen herunder.
2. Tryk på knapperne CH + / CH- og vælg ikonet for den ønskede undermenu, f.eks. “TV
System" og tryk dernæst på ► for at åbne undermenuen.
3. Tryk på knapperne CH + / CH - og vælg den undermenu, du vil have adgang til. Tryk på
knappen ► for at åbne undermenuen.
4. Tryk på knapperne CH + / CH - og vælg det punkt i undermenuen, som du vil indstille, og tryk på
knappen "OK" for at bekræfte den nye indstilling.
5. Når du vil lukke menuen, skal du trykke på knappen "SETUP" eller CH - og vælge punktet EXIT
SETUP. Tryk dernæst på knappen "OK".
En gennemgang af menuerne
1. SYSTEM SETUP (opsætning af systemet)
Punkterne i menuen opsætning vises på tegningen herunder:
24
TV SYSTEM
Vælg den indstilling, der passer til dit TVs farvesystem. Almindeligvis vil det være enten AUTO
eller PAL.
PASSWORD (kode)
Som standard er apparatet låst, og du kan ikke indstille niveauet for børnesikring eller ændre
koden. For at børnesikringen kan virke, skal funktionen Password være slået til. Afspillerens
standardkode er "0000". Tryk på knappen CH og flyt markeringen til punktet "PASSWORD". Tryk
dernæst på knappen ► og indtast "0000". Du vil se et ikon med en åben hængelås. Du kan nu
ændre afspillerens RATING eller vælge en ny kode.
Hvis låseikonet er BLÅT, skal du trykke på knappen ► for at få adgang til låsefeltet. Låseikonet
skifter til GULT, og du kan nu indtaste en ny firecifret kode. Sørg for at huske den nye kode, skriv
den evt. ned og gem den på et sikkert sted.
RATING (børnesikring)
Ratingsystemet svarer til det, der anvendes for f.eks. biograffilm. Systemet hjælper dig med at
kontrollere, hvilke DVD-film din familie kan få adgang til at se. Der er otte mulige indstillinger for
rating, fra KIDS SAFE (mest restriktiv) til ADULT. Indstillingen Adult tillader, at alle diske kan
afspilles i afspilleren.
2. LANGUAGE SETUP (opsætning af sprog)
Punkterne i menuen sprog vises på tegningen herunder:
- OSD LANGUAGE: Her vælger du det sprog, on screen displayet skal vises på.
- AUDIO LANG: Hvis lydspor på det valgte sprog findes på disken i afspilleren, afspilles lydsporet
på dette sprog.
- SUBTITLE LANG: Hvis disken i afspilleren indeholder undertekster på det valgte sprog, kan du
vælge at indstille det her, eller du kan vælge sprog til undertekster ved at trykke på knappen
"SUBTITLE" på fjernbetjeningen. Underteksterne kan også slås helt fra.
Du kan også slå visning af undertekster helt fra (vælg OFF).
- MENU LANG: Hvis disken i afspilleren indeholder menuer på det valgte sprog, vises menuerne
på dette sprog.
25
3. AUDIO SETUP (opsætning af lyd)
Punkterne i menuen audio vises på tegningen herunder:
- Markér punktet AUDIO OUT og tryk på pileknapperne for at vælge den ønskede indstilling for
audio output. Tryk på knappen OK for at bekræfte. Du kan vælge mellem 3 forskellige indstillinger
for audio output: SPDIF /OFF, SPDIF /RAW og SPDIF /PCM.
SPDIF /RAW anvendes, hvis apparatet er tilsluttet en forstærker med indbygget digital dekoder.
Vælg SPDIF /PCM, hvis apparatet er tilsluttet en forstærker uden digital dekoder.
- TONE: Tryk på knapperne CH+/- og flyt skyderen, hvis du vil justere indstillingen for tone.
4. DIGITAL SETUP (digital opsætning)
Punkterne i menuen digital vises på tegningen til højre:
- DYNAMIC RANGE (dynamisk område): Tryk på knapperne CH+/- og flyt skyderen, hvis du vil
ændre det dynamiske område.
- DUAL MONO: Vælg hvordan lyden skal sendes til højttalerne.
Du kan vælge mellem fire indstillinger:
STEREO, MONO L, MONO R, MIX MONO.
26
Betjening af DVB-modtageren
Grundlæggende betjening
BEMÆRK:
- Det OSD (On Screen Display), der vises i denne betjeningsvejledning, kan være forskelligt fra det,
der vises på din TV-skærm. Tegningerne i denne betjeningsvejledning er udelukkende vejledende
og ment som en hjælp til at vise, hvordan TV'et skal betjenes.
- Vælg DVB som signalkilde, inden du begynder at betjene DVB-modtageren.
SÅDAN ÅBNER DU HOVEDMENUEN
Tryk på knappen DVB-MENU på fjernbetjeningen for at kalde hovedmenuen frem på skærmen.
Tryk på knappen igen, hvis du vil vende tilbage til den foregående menu eller vende tilbage til
visning af TV-signaler.
SÅDAN INDSTILLER DU PUNKTERNE I OSD SKÆRMDISPLAYET
1. Tryk på knappen CH+/- og vælg den ønskede undermenu.
2. Tryk på knappen ► og brug dernæst knapperne CH+ CH- til at foretage dine valg og justeringer
i undermenuerne.
3. Tryk på knappen DVB-MENU eller knappen ◄, hvis du vil vende tilbage til den foregående
menu, eller tryk på knappen EXIT, hvis du vil vende tilbage til visning af TV-signaler.
4. Tryk på knappen OK for at bekræfte dine indstillinger.
INTET SIGNAL ELLER INGEN SERVICE
Der er intet signal eller service tilgængelig
Kanalliste
1. Tryk på knappen DVB-MENU på fjernbetjeningen for at kalde hovedmenuen frem på skærmen.
Tryk på knapperne CH+/- og vælg undermenuen Channel List.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte dit valg, hvorefter undermenuen Channel List vises på
skærmen, som vist på tegningen næste side:
27
3. I denne menu findes en liste over de kanaler, der ligger i din DVB, ligesom du kan se
oplysninger om båndvidde / kvalitet / frekvens og signalstyrke for de enkelte kanaler.
4. Tryk på knapperne CH+/-, vælg den kanal, du vil ændre, og tryk på knappen ►, hvorefter du får
en liste med mulige handlinger, nemlig Delete (slet), Lock & Unlock (lås / lås op) og Move (flyt).
Delete (slet)
- Tryk på knappen CH+/-, vælg punktet Delete og tryk på knappen OK for at bekræfte.
Undermenuen Delete vises på skærmen, som vist på tegningen herunder:
- Tryk på knappen OK for at slette en kanal, og tryk på knappen DVB-MENU for at vende tilbage til
den foregående menu.
- Hvis du senere vil genindsætte den kanal, du netop slettede, er du nødt til at foretage en ny
kanalsøgning.
Lock & Unlock (lås / lås op)
- Tryk på knappen CH+/-, vælg punktet Lock & Unlock og tryk på knappen OK for at bekræfte. Der
vises en boks på skærmen til indtastning af pinkode, som vist på tegningen herunder.
28
- Indtast pinkoden ved hjælp af de numeriske knapper. Pinkoden består af 6 cifre, og afspillerens
standardkode er: 888888. Du kan ændre afspillerens kode i Systemindstillingerne.
- Hvis låsen allerede er slået til, skal du indtaste pinkoden, når du bliver bedt om det.
Move (flyt)
Med denne funktion kan du ændre rækkefølgen på stationerne i kanallisten.
Favoritliste
1. Tryk på knappen DVB-MENU på fjernbetjeningen for at kalde hovedmenuen frem på skærmen.
Tryk på knapperne CH+/- og vælg undermenuen Favorite List.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte dit valg, hvorefter undermenuen Favorite List vises på
skærmen, som vist på tegningen herunder:
3. Tryk på knappen ►, hvis du vil tilføje eller slette kanaler fra favoritlisten.
4. Tryk på knapperne CH+/- og vælg punktet Add, hvis du vil føje en eller flere kanaler til
favoritlisten. Tryk dernæst på knappen OK for at bekræfte dit valg. Kanallisten vises til højre på
skærmen, og du kan nu trykke på knapperne CH+/- og OK for at udvælge kanaler og føje dem til
din favoritliste.
5. Tryk på knappen DVB-MENU, hvis du vil vende tilbage til den foregående menu og tryk dernæst
på knappen OK, hvis du vil vende tilbage til visning af TV.
Opsætning af systemet
1. Tryk på knappen DVB-MENU på fjernbetjeningen for at kalde hovedmenuen frem på skærmen.
Tryk på knapperne CH+/- og vælg undermenuen System Settings.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte dit valg, hvorefter undermenuen med systemindstillingerne
vises på skærmen, som vist på tegningen næste side:
29
Time Settings (indstillinger for tid)
- Tryk på knapperne CH+/- og vælg punktet Time Setting. Tryk dernæst på knappen OK for at
bekræfte dit valg.
Time Zone (tidszone)
Tryk på knapperne CH+/- og vælg punktet Time Zone. Tryk dernæst på knappen OK for at
bekræfte. Du kan vælge en indstilling fra GMT+0---8.
Banner Time Setting (visningsperiode for banner)
Under dette punkt kan du vælge, hvor længe et informationsbanner skal vises på skærmen. Tryk
på knapperne CH+/- og vælg punktet Banner Time. Valgmulighederne er: 1 secs / 3 secs / 5 secs /
7 secs / 9 secs.
Language Settings (sprogindstillinger)
- Tryk på knapperne CH+/- og vælg punktet Language Setting. Tryk dernæst på knappen OK for at
bekræfte.
Menu language (sprog til menuer)
Under dette punkt kan du vælge, hvilket sprog OSD skærmdisplayet skal vises på. Tryk på
knapperne CH+/- og vælg den ønskede indstilling blandt mulighederne: English (engelsk) /
Deutsch (tysk) / Danish (dansk) / Swedish (svensk) / Espanol (spansk).
Audio language (sprog til lydspor)
Under dette punkt kan du vælge, hvilket sprog lydsporet skal afspilles på. Tryk på knapperne
CH+/- og vælg den ønskede indstilling blandt mulighederne: English (engelsk) / Deutsch (tysk) /
Danish (dansk) / Swedish (svensk) / Espanol (spansk).
30
Parental Control (børnesikring)
- Tryk på knapperne CH+/- og vælg punktet Parental Setting. Tryk dernæst på knappen OK for at
bekræfte.
- Hvis låsen allerede er slået til, skal du indtaste pinkoden, når du bliver bedt om det.
Change Password (skift kode)
Under dette punkt kan du ændre apparatets pinkode. Den nye pinkode skal indtastes to gange,
hvorefter du skal trykke på knappen OK for at bekræfte.
Level (niveau)
Her kan du trykke på knapperne CH+/- og vælge en aldersgrænse til børnesikringen.
Mulighederne er: Off/ 6/ 10/ 14/ 18.
Video Settings (indstillinger for billed)
- Tryk på knapperne CH+/- og vælg undermenuen Video Settings. Tryk dernæst på knappen OK
for at bekræfte.
31
TV Shape (aspektrate)
Under dette punkt kan du vælge den aspektrate, der er i overensstemmelse med signalkilden.
Valgmulighederne er 4 : 3 og 16 : 9.
Conversion (konvertering)
Under dette punkt kan du vælge, hvordan et billede skal tilpasses til visning på en 16:9 skærm
(d.v.s. bredformat). Du kan vælge mellem indstillingerne: Full / Vert. Cut / Pillarbox / LetterBox /
Pan&Scan.
Brightness (lysstyrke)
Tryk på knapperne ◄ ►, hvis du vil indstille værdien for lysstyrke.
Saturation (farvemætning)
Tryk på knapperne ◄ ►, hvis du vil indstille værdien for farvemætning.
Factory Default (standardindstillinger)
Tryk på knapperne CH+/- og vælg punktet Factory Default. Tryk dernæst på knappen OK for at
bekræfte.
Restore to Defaults (gendan standardindstillinger)
Tryk på knappen OK for at åbne menuboksen Restore to Defaults og tryk på knappen OK for at
bekræfte, eller tryk på knappen DVB Menu, hvis du vil gå tilbage til foregående menu.
Clear Channels (slet kanaler)
Tryk på knappen OK for at åbne menupunktet Clear Channels, og tryk på knappen OK for at slette
kanalerne, eller tryk på knappen DVB Menu, hvis du vil gå tilbage til foregående menu.
Country Select (valg af land)
Tryk på knappen OK for at åbne menupunktet Country Select. Tryk på knapperne CH+/- og vælg
det ønskede land; Default (standard) / France (Frankrig) / Australia (Australien).
Timer List (timerskema)
- Tryk på knapperne CH+/- og vælg punktet Timer List. Tryk dernæst på knappen OK for at
bekræfte.
Med timeren kan du vælge TV-programmer ud og sætte timeren til at huske dem. Tryk på knappen
OK for at åbne menuen og foretage dine valg:
Event Id (hændelsesnr.)
Tryk på knappen ► og tryk dernæst på knapperne CH+/- for at vælge hændelsesnr.: 1/ 2/ 3/ 4/ 5.
Channel (kanal)
Tryk på knappen OK og tryk dernæst på knapperne CH+/- for at vælge den ønskede kanal i
kanallisten.
Event type (hyppighed)
Tryk på knappen ► og tryk dernæst på knapperne CH+/- for at vælge, hvor ofte hændelsen skal
finde sted. Du kan vælge mellem følgende: ONCE (en gang) / DAILY (dagligt) / WEEKLY
(ugentligt).
Start Time (starttid)
32
Tryk på knapperne ◄ ► for at flytte cursor, og indtast starttidspunktet på hændelsen med de
numeriske knapper.
Start date (startdato)
Tryk på knapperne ◄ ► for at flytte cursor, og indtast startdatoen på hændelsen med de
numeriske knapper.
Duration (varighed)
Indtast varigheden for den ønskede hændelse ved hjælp af de numeriske knapper.
Status
Tryk på knappen ► og tryk dernæst på knapperne CH+/- for at vælge, om hændelsen skal være
aktiv (ON) eller inaktiv (OFF).
System Info
- Tryk på knapperne CH+/- og vælg punktet System Info. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
Software Version
- Tryk på knapperne CH+/- og vælg punktet Software Version. Tryk dernæst på knappen OK for at
få vist hvilket versionsnummer, din software har.
Hardware Version
- Tryk på knapperne CH+/- og vælg punktet Hardware Version. Tryk dernæst på knappen OK for
at få vist hvilket versionsnummer, din hardware har.
Signal Information (signaloplysninger)
- Tryk på knapperne CH+/- og vælg punktet Signal Information. Tryk dernæst på knappen OK for
at få oplysninger om signalkvalitet og -styrke vist på skærmen.
33
Indstilling af kanaler
1. Tryk på knappen DVB-MENU på fjernbetjeningen eller på frontpanelet for at kalde
hovedmenuen frem på skærmen. Tryk dernæst på knapperne CH+/- og vælg undermenuen
Channel Setting.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte dit valg, hvorefter undermenuen indstilling af kanaler vises
på skærmen.
Channel Scan (kanalsøgning)
Tryk på knapperne CH+/- og vælg punktet Channel Scan. Tryk dernæst på knappen OK for at
bekræfte.
Scan Type (søgetype)
Tryk på knappen ► og tryk dernæst på knapperne CH+/- for at vælge den ønskede søgetype. Du
kan vælge mellem: Auto Scan (autosøgning) / Manual Scan (manuel søgning) / Scan By NIT
(søgning på NIT)
Channel (kanal)
Indtast nummeret på den ønskede kanal direkte ved hjælp af de numeriske knapper. Du kan vælge
en kanal fra 1 --- 69.
Frequency KHz (frekvens)
Her kan du se, hvilken frekvens der er tilknyttet en given kanal.
Bandwidth (båndvidde)
Tryk på knappen ► og tryk dernæst på knapperne CH+/- for at vælge indstilling for båndvidde. Du
kan vælge mellem: 7M/ 8M.
Encrypted Progr. (krypteret program)
Tryk på knappen ► og tryk dernæst på knapperne CH+/- for at vælge, om krypterede stationer
også skal medtages under søgningen. Du kan vælge mellem følgende: Save (gem) / Not Save
(gem ikke).
Scan Mode (søgemåde)
Tryk på knappen ► og tryk dernæst på knapperne CH+/- for at vælge den ønskede søgemåde:
Append (tilføj) / Replace (erstat).
Start Scan (start søgning)
Tryk på knappen OK for at starte søgningen.
Sort Channels (sortér kanaler)
- Tryk på knapperne CH+/- og vælg punktet Sort Channel. Tryk dernæst på knappen OK for at
bekræfte.
Name Upward (navn, stigende rækkefølge)
Tryk på knappen OK for at sortere kanallisten på navn i stigende rækkefølge.
Name Downward (navn, faldende rækkefølge)
Tryk på knappen OK for at sortere kanallisten på navn i faldende rækkefølge.
Encrypt (kryptering)
34
Tryk på knappen OK, hvis du vil sortere kanallisten efter kryptering.
Logical Channel Number (logisk kanalnummer)
Tryk på knappen OK, hvis du vil sortere kanallisten efter logisk kanalnummer.
EPG (elektronisk program guide)
1. Tryk på knappen DVB-MENU på fjernbetjeningen eller på frontpanelet for at kalde
hovedmenuen frem på skærmen. Tryk dernæst på knapperne CH+/- og vælg undermenuen EPG.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte dit valg, hvorefter undermenuen EPG vises på skærmen
som vist på tegningen herunder.
3. Med denne funktion kan du danne dig et overblik over hvilke programmer, der sendes på de
forskellige kanaler på hvilke tidspunkter.
4. Du kan timerindstille visningen af en kanal ved at trykke på knappen OK. Programmering af
timeren foretages på samme måde som beskrevet i afsnittet om timer.
Tekst-TV
TEXT
Tryk på denne knap, hvis du vil åbne Tekst-TV. Tryk på knappen igen, hvis du vil vise Tekst-TV
oven på det almindelige TV-signal. Tryk på knappen for tredie gang, når du vil lukke Tekst-TV og
vende tilbage til det almindelige TV-program.
RØD/ GRØN/ GUL/ BLÅ
Tryk på disse knapper, hvis du vil have direkte adgang til de sider, farveknapperne henviser til,
som vist nederst i Tekst-TV skærmbilledet.
35
SÅDAN VÆLGER DU SIDE
Tryk på knappen CH+/-, hvis du vil gå til foregående eller næste side.
Du kan også indtaste sidens nummer (3 cifre) direkte ved hjælp af de numeriske knapper. Hvis du
taster forkert, er du nødt til at færdiggøre indtastningen af tre cifre og dernæst indtaste hele sidens
korrekte nummer igen.
Tryk på knapperne ◄►, hvis du vil gå til en underside til en Tekst-TV side.
Når DVB-T er valgt
Den BLÅ knap og knappen SUBTITLE har samme funktion.
36
Håndtering af diske
Ordliste
Title (titel)
Almindeligvis er billeder og musik, der er optaget på en DVD, inddelt i flere sektioner, der kaldes
"titler".
Chapter (kapitel)
De mindre enheder bestående af billed eller lyd, der er optaget på en DVD og tilsammen udgør en
titel. Almindeligvis består en titel af et eller flere kapitler, og hvert kapitel har et nummer, der gør
det nemt at søge efter det enkelte kapitel. Nogle diske er dog optaget uden inddeling i kapitler.
Track (skæring)
En enhed bestående af billed eller musik, der er optaget på en CD. Hver skæring har et nummer,
der gør det muligt hurtigt og nemt at finde det ønskede.
Håndtering af diske
Video diske indeholder komprimeret data med høj tæthed og skal behandles med omhu.
1. Hold disken i kanten og / eller midterhullet. Undlad at berøre diskens dataside.
2. Undlad at bøje eller klemme disken.
3. Undlad at udsætte diske for direkte sollys eller andre varmekilder. Opbevar diske i deres
kassetter og stående lodret. Opbevares tørt.
Undlad at udsætte diske for:
Direkte sollys
Varme eller varmluft fra et varmeapparat
Ekstrem luftfugtighed
Rengør diskens overflade med en blød, tør klud. Tør disken forsigtigt fra midten og ud mod kanten.
Undlad at anvende fortynder, alkohol, kemiske opløsningsmidler eller -spray til rengøringen.
Sådanne rengøringsmidler vil forårsage permanente skader på diskens overflade.
37
Fejlfinding
Hvis du oplever problemer med TV'et, kan du kigge i listen herunder efter en mulig løsning på
problemet, inden du sender apparatet til service.
SYMPTOM
MULIG ÅRSAG
LØSNING
GENERELT
Død. Ingen lys i LED Ingen strøm til TV'et.
Kontrollér alle forbindelser til TV'et, inkl.
indikatoren
stikket til jævnstrømsadapteren, netledningen
og stikkontakten.
Død. Den røde LED TV'et står stadig på
Tryk på knappen Power på TV'et eller
indikator lyser
standby.
knappen Standby på fjernbetjeningen for at
tænde.
Blå skærm
Intet signal.
Der er ingen kanaler gemt i TV'et. Antennen
er ikke tilsluttet.
Forkert signalkilde valgt.
Tryk på knappen TV/AV og vælg den korrekte
signalkilde.
Støj, sne eller
Dårligt antennesignal.
Hvis du anvender en indendørs antenne, skal
skygger på billedet
du prøve at flytte antennen. Kontrollér
(TV)
antennekablet. Sæt en udendørs antenne op.
Ingen lyd
Forkert lydsystem valgt.
Kontrollér indstillingen under "System" > "TV
Menu", se side 16.
"Mute" er slået til.
Slå funktionen "Mute" fra.
Der er skruet helt ned for
Skru op for lyden.
lyden.
Nødvendige kabler til
Kontrollér, at alle eksterne kabler er tilsluttet
eksternt udstyr er ikke
korrekt.
tilsluttet.
En eller flere lyse
Død pixel.
Af og til kan det forekomme, at en enkelt pixel
prikker på skærmen
eller to svigter. Dette er et normalt
forekommende fænomen efterhånden som
skærmen bliver ældre, eller hvis skærmen
skulle få et stød. Pixelfejl er ikke dækket af
garantien.
DVD
Afspilleren vil ikke
TV'et er ikke indstillet til
Tryk på knappen TV/AV og vælg DVD.
tage disken ind.
DVD.
Skærmen viser "NO
Disken vender forkert.
Diskens dataside skal vende ud mod dig selv,
DISC"
hvis det er en enkeltsidet disk.
Disken er beskadiget eller
Kontrollér disken. Hvis den er beskadiget, bør
snavset.
du kassere den. Hvis den er snavset, følg
anvisningerne i afsnittet "Håndtering af diske"
side 37.
Billedet "fryser" eller Disken er beskadiget eller
Se "Håndtering af diske" side 37.
er fragmenteret
snavset.
Visse diskfunktioner
Disken understøtter måske Læs oplysningerne på diskens cover.
vises som skraverede ikke alle funktioner.
PC Monitor
Ustabilt billede
Skærmen er ikke indstillet
Gå ind i menuen PC og vælg punktet
korrekt til PC.
"AUTO", se side 14.
Ustabilt billede
Ingen forbindelse fra PC'en. Kontrollér kablet mellem PC og skærm.
Opdateringshastigheden for Gå ind i menuen opsætning af PC skærm og
PC skærmen er sat for højt. indstil refresh rate til 60Hz.
38
Features
• Skærm af høj kvalitet
• VGA, RF Video, DVB, S-Video, DVD, SCART.
• Stereo lydindgange
• Automatisk eller manuel kanalsøgning
• Strømsparefunktion, der slukker automatisk, når der intet signal er
Specifikationer
TV
TV System
PAL BG/DK/I SECAM BG/DK
Skærmstørrelse
20" (diagonalt)
Opløsning
1680 x 1050 pixel (RGB)
Responstid
8 ms
Antenne indgang
75 Ω (ubalanceret)
Udgangseffekt
2x3W
Strømkrav
12V 5 A
Strømforbrug
60W
Fjernbetjening
Type
infrarød
Betjeningsafstand
5m
Betjeningsvinkel
30° (vandret)
Batterier
2 x 1,5 V, str. AA
Mål
48 x 168 x 24 mm
Vægt
70 gr. (uden batterier)
39
40
Download PDF