Mitsubishi Electric | PLFY-P-VBM-E | PLFY-P·VBM-E - Mitsubishi Electric

Air-Conditioners For Building Application
INDOOR UNIT
PLFY-P·VBM-E
OPERATION MANUAL
FOR USER
For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the air-conditioner unit.
BEDIENUNGSHANDBUCH
FÜR BENUTZER
Zum sicheren und einwandfreien Gebrauch der Klimaanlage dieses Bedienungshandbuch vor Inbetriebnahme
gründlich durchlesen.
MANUEL D’UTILISATION
PARA EL USUARIO
Lea este manual de instrucciones hasta el final antes de poner en marcha la unidad de aire acondicionado
para garantizar un uso seguro y correcto.
ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Για ασφάλεια και σωστή χρήση, παρακαλείστε διαβάσετε προσεχτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσεως πριν
θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα κλιματισμού.
MANUAL DE OPERAÇÃO
KULLANICI İÇİN
Emniyetli ve doğru biçimde nasıl kullanılacağını öğrenmek için lütfen klima cihazını işletmeden önce bu
elkitabını dikkatle okuyunuz.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Для обеспечения правильного и безопасного использования следует ознакомиться с инструкциями,
указанными в данном руководстве по эксплуатации, тщательным образом до того, как приступать к
использованию кондиционера.
01_RG79D836H01_EN.indd 1
Español (E)
Italiano (I)
Ελληνικά (GR)
PARA O UTILIZADOR
Para segurança e utilização correctas, leia atentamente o manual de operação antes de pôr a funcionar a
unidade de ar condicionado.
Işletme Elkitabı
Nederlands (NL)
PER L’UTENTE
Leggere attentamente questi istruzioni di funzionamento prima di avviare l’unità, per un uso corretto e
sicuro della stessa.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Français (F)
VOOR DE GEBRUIKER
Voor een veilig en juist gebruik moet u deze bedieningshandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner gebruikt.
MANUAL DE INSTRUCCIONES
Deutsch (D)
POUR L’UTILISATEUR
Pour une utilisation correcte sans risques, veuillez lire le manuel d’utilisation en entier avant de vous servir du
climatiseur.
BEDIENINGSHANDLEIDING
English (GB)
Português (P)
Türkçe (TR)
Русский (RU)
2012/10/24 8:41:12
Inhoud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schermconfiguratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De dag van de week en de tijd instellen . . . . . . . . . . . . . .
Gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opmerking
Fig.1
56
57
58
58
58
63
7.Andere functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.Functiekeuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.Onderhoud en schoonmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.Problemen en oplossingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
67
71
72
73
DitsymbolgeldtalleenvoorEU-landen.
DitsymbolkomtovereenmetRichtlijn2002/96/EGartikel10InformatievoorgebruikersenBijlageIV,en/ofmetRichtlijn
2006/66/EGartikel20InformatievooreindgebruikersenBijlageII.
Mitsubishi Electric producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd uit eerste kwaliteit materialen. De onderdelen kunnen worden gerecycled en/of worden hergebruikt. Het symbool betekent dat de elektrische en elektronische onderdelen, batterijen en accu’s op het
einde van de gebruiksduur gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden ingezameld. Wanneer er onder het symbool (Fig.1)
een chemisch symbool staat gedrukt, betekent dit dat de batterij of accu zware metalen in een bepaalde concentratie bevat.
Dit wordt als volgt aangeduid: Hg: kwik (0,0005%), Cd: cadmium (0,002%), Pb: lood (0,004%)
In de Europese Unie worden elektrische en elektronische producten, batterijen en accu’s afzonderlijk ingezameld. Breng deze apparatuur, batterijen en accu’s dan naar het gemeentelijke afvalinzamelingspunt. Help ons mee het milieu te beschermen!
Opmerking:
Determ“Snoerafstandsbediening”indezebedieningshandleidingisalleenvantoepassingopdePAR-21MAA.
Raadpleeghetinstructieboekindezedoosvoormeerinformatieoverdeandereafstandsbediening.
1. Veiligheidsvoorschriften
Leesalle“Veiligheidsvoorschriften”voordatuhetapparaat
installeert.
Inde“Veiligheidsvoorschriften”staanbelangrijkeinstructies
metbetrekkingtotdeveiligheid.Volgzezorgvuldigop.
Steldeaanleverendeinstantieopdehoogteofvraagomtoestemmingvoordatuhetsysteemaansluitophetnet.
Symbolendieindetekstwordengebruikt
Waarschuwing:
Beschrijftmaatregelendiegenomenmoetenwordenomhetrisico
vanverwondingofdoodvandegebruikertevoorkomen.
Voorzichtig:
Beschrijftmaatregelendiegenomenmoetenwordenomschade
aanhetapparaattevoorkomen.
Symbolendieindeafbeeldingenwordengebruikt
NL
: Geeft een onderdeel aan dat geaard moet worden.
Waarschuwing:
• V
oortoestellendieniettoegankelijkzijnvoorhetpubliek.
• Hetapparaatmagnietdoordegebruikerzelfworden
geïnstalleerd.Vraagdezaakwaaruhetapparaatgekochtheeft
ofeenerkendbedrijfomhetapparaatteinstalleren.Alshet
apparaatnietjuistisgeïnstalleerd,kanditlekkage,elektrische
schokkenofbrandtotgevolghebben.
• Ganietophetapparaatstaanenplaatsgeenvoorwerpenophetapparaat.
• Zorgervoordatugeenwaterophetapparaatknoeitenraak
hetapparaatnooitmetnattehandenaan.Ditkanelektrische
schokkentotgevolghebben.
• Spuitnietmetbrandbaargasindebuurtvanhetapparaat.Dit
kanbrandtotgevolghebben.
• Zetgeengasverwarmingstoestelofeenandertoestelmetopen
vuuropeenplaatswaarhetblootstaataandeluchtdiehetapparaat
uitblaast.Ditkanonvolledigeverbrandingtotgevolghebben.
• Verwijdernooitdebeschermkapvandeventilatorinhet
buitenapparaatterwijlhetapparaataanstaat.
• Repareerhetapparaatnooitzelfenbrenghetnooitzelfnaareen
anderelocatie.
• Wanneeruuitzonderlijkongewonegeluidenofvibratiesbemerkt,
zetdanhetapparaatstil,schakeldeelektriciteituitenneem
contactopmetuwdealer.
• Steeknooituwvingers,stokjesofietsdergelijksindetoever-en
afvoeropeningen.
• A
lsuietsvreemdsruikt,dientuhetapparaatnietmeerte
gebruiken.Draaideschakelaaruitenraadpleeguwdealer.
Voorzichtig:
• Gebruikgeenscherpevoorwerpenomdetoetsenintedrukkenhiermeekuntuhetbedieningspaneelbeschadigen.
• Zorgervoordatdetoevoer-enafvoeropeningenvanhetbinnen-
ofbuitenapparaatnooitverstoptrakenofafgedektworden.
• Reinigdeafstandsbedieningnooitmetwasbenzine,thinnerof
metmeteenchemischestofgeïmpregneerdedoekjes,enz.
• Laathetapparaatnietgedurendelangetijdwerkenbijeenhoge
luchtvochtigheid,bijv.wanneerueendeurofeenraamopenlaat.
Indekoelstandkan,wanneeruhetapparaatgedurendelangetijd
laatwerkenineenvertrekmeteenhogeluchtvochtigheid(80%
R.V.ofmeer),waterdatisgecondenseerdindeairconditioner
uithetapparaatlopen,opmeubilair,enz.terechtkomenendeze
beschadigen.
•
•
•
•
•
Doetudatniet,danlooptuhetrisicovanstroomonderbreking,
elektrischeschokkenofbrand.
DezeairconditionerisNIETbedoeldvoorgebruikdoorkinderen
ofonbekwamepersonendienietondertoezichtstaan.
Jongekinderenmoetenondertoezichtstaanomtevoorkomen
datzemetdeairconditioninggaanspelen.
Alshetkoelgasuithetapparaatgeblazenwordtoflekt,zetdan
deairconditionerstil,ventileerdekamergoedenneemcontact
opmetuwdealer.
Ditapparaatmagnietwordengebruiktdoorpersonen(metinbegripvankinderen)metverminderdelichamelijke,zintuiglijkeof
geestelijkevermogens,ofmeteengebrekaanervaringofkennis,
tenzijzebijhetgebruikvanhetapparaatondertoezichtofinstructiestaanvaneenpersoondieverantwoordelijkisvoorhun
veiligheid.
Gebruikbijhetinstallerenofverplaatsenvanhetapparaatuitsluitenddevoorgeschrevenkoelstof(R410A)voorhetvullenvande
koelstofpijpen.Mengdekoelstofnietmetanderekoelstoffenen
leteropdatergeenluchtindepijpenachterblijft.
Alsdekoelstofwordtgemengdmetlucht,kanditeenuitzonderlijkhogedrukindekoelstofpijptotgevolghebben.Ditkan
resultereninexplosiegevaarenanderegevaren.
Alsereenanderekoelstofwordtgebruiktdandevoorgeschreven
koelstof,heeftditmechanischestoringen,storingenvanhetsysteemofuitvallenvanhetapparaattotgevolg.Inhetergstegeval
kandeveiligheidvanhetproducternstigingevaarkomen.
• R
aak de schoep van de bovenste luchtuitlaat of de demper van
deondersteluchtuitlaatnietaanwanneerhetapparaatwerkt.Dit
kanleidentotcondensvormingentotgevolghebbendathetapparaatnietmeerwerkt.
Hetapparaatverwijderen
Raadpleeg de zaak waar u het apparaat gekocht heeft indien u zich van
het apparaat wilt ontdoen.
56
04_RG79D836H01_NL.indd 56
2012/10/24 8:49:34
2.Onderdelen
Voordesnoerafstandsbediening
Indicatie“Sensor”
Weergave
Wordt weergegeven als de sensor op
de afstandsbediening wordt gebruikt.
Dagvandeweek
Huidigewerking
Toont de huidige dag van de week.
WeergaveTijd/Timer
Indicator“Locked”(Vergrendeld)
Toont de huidige tijd, tenzij de simple timer (enkelvoudige timer) of de Auto Off timer (automatische
uitschakeling) is ingesteld.
Als de enkelvoudige timer of automatische uitschakeling
is ingesteld, wordt de resterende tijd weergegeven.
Geeft aan dat de knoppen of de
afstandsbediening zijn vergrendeld.
Indicator“Filter”
Toont de werkingsmodus, enz.
* Weergave in meerdere talen wordt
ondersteund.
Gaatbrandenalshetfiltermoet
worden gereinigd.
TIME SUN MON TUE WED THU FRI SAT
TIMER
Hr
ON
AFTER
˚F˚C
Geeft aan dat de timer is uitgeschakeld.
Temperatuurinstelling
Toont de doeltemperatuur.
Bediening
De indicator gaat branden als de
bijbehorende timer is ingesteld.
WEEKLY
SIMPLE
AUTO OFF
ONLY1Hr.
Geeft aan dat de werking van de
afstandsbediening is uitgeschakeld
door een centrale regeling.
Indicatie“TimerIsOff”(Timer
staatuit)
FUNCTION
FILTER
˚F˚C
Indicator“CentrallyControlled”
(Centralebediening)
Timerindicatoren
AFTER OFF
ERROR CODE
IndicatorVentilatorsnelheid
Toont de gekozen ventilatorsnelheid.
IndicatorLuchtrichtingnaar
boven/beneden
De indicator
geeft de richting
van de luchtuitstroom aan.
Indicator“OneHourOnly”
(Slechtseenuur)
Weergegeven als de luchtstroom is
ingesteld op Gering en omlaag in de stand
COOL (Koel) of de stand DRY (Droog). (de
werking verschilt al naargelang het model).
De indicator schakelt na een uur uit, waarna
de luchtstroomrichting ook verandert.
Weergaveomgevingstemperatuur
IndicatorVentilatie
Toont de omgevingstemperatuur. De
kamertemperatuur wordt getoond
tussen 8 – 39 °C. Het display gaat knipperen bij temperaturen lager dan 8 °C
of hoger dan 39 °C.
Verschijnt als de unit in de Ventilatiemodus draait.
Weergavelamellen
Toont de stand van het uitblaasrooster.
Wordt niet weergegeven als het uitblaasrooster niet beweegt.
(IndicatorOn)
Geeft aan dat de stroom is ingeschakeld.
Knop ON/OFF
Knoppen voor instellen temperatuur
NL
Ten behoeve van deze uitleg,
worden alle delen van de display
getoond.
Tijdens de eigenlijke werking zullen alleen relevante items worden
weergegeven.
Lager
Knop Ventilatorsnelheid
Hoger
Knop Timermenu
(Knop Monitor/Set)
Knop Filter
)
(knop
Knop Mode (Knop Return)
TEMP.
ON/OFF
Knoppen voor instellen tijd
Knop Test Run
Knop Check (Knop Clear)
Achteruit
MENU
ON/OFF
FILTER
Vooruit
BACK
Knop Timer On/Off
(Knop Set Day)
PAR-21MAA
MONITOR/SET
DAY
CLOCK
CHECK TEST
OPERATION
Knop Luchtstroom naar
boven/beneden
CLEAR
Knop Uitblaasrooster
(knop Werking )
Deur openen.
Vorige werkingsnummer.
Knop Ventilatie
(knop Operation
Ingebouwde temperatuursensor
)
Volgende werkingsnummer.
Opmerking:
Boodschap “PLEASE WAIT” (wachten a.u.b.)
Als het binnenapparaat op de voeding wordt aangesloten of als het apparaat na een spanningsonderbreking herstelt, wordt deze boodschap ongeveer 3 minuten getoond.
Knipperende weergave bedrijfsstand
Wanneer er meerdere binnenapparaten zijn aangesloten op één buitenapparaat en u kiest voor een binnenapparaat een andere bedrijfsstand dan de stand die is
geselecteerd voor een ander binnenapparaat, knippert de weergave van de bedrijfsstand. Selecteer dezelfde bedrijfsstand als van het andere binnenapparaat.
Boodschap “NOT AVAILABLE” (niet beschikbaar)
Deze boodschap wordt getoond als een toets wordt ingedrukt voor een functie die niet op het binnenapparaat beschikbaar is.
Wanneer u dezelfde afstandsbediening gebruikt voor de bediening van meerdere binnenapparaten, wordt deze boodschap getoond als u op het
hoofd-binnenapparaat een functie selecteert die hierop niet beschikbaar is.
Weergave kamertemperatuur
U kunt de temperatuursensoren van het binnenapparaat of de temperatuursensor van de afstandsbediening selecteren voor het meten van de kamertemperatuur. De begininstelling is de selectie van de temperatuursensoren van het binnenapparaat. Wanneer u de temperatuursensoren van het binnenapparaat selecteert voor het meten van de kamertemperatuur, wordt de kamertemperatuur die wordt gemeten bij het hoofd-binnenapparaat weergegeven op de afstandsbediening die wordt gebruikt voor meerdere binnenapparaten.
57
04_RG79D836H01_NL.indd 57
2012/10/24 8:49:35
2.Onderdelen
Binnenunit
PLFY-P.VBM-E
4 stappen
Auto, zwenkend
–
Met lange levensduur
Ventilatorstappen
Klep
Lamellen
Filter
Indicatiefilterreinigen
Filter
Luchtuitlaat
2.500 uur
Klep
Luchtinlaat
3. Schermconfiguratie
Function Selection (Functie selecteren)
<Schermtypen>
De displaytaal kan niet worden ingesteld op Nederlands. Daarom wordt
de oorspronkelijk ingestelde taal, Engels, weergegeven op de displays in
deze handleiding.
Function Selection (Functie selecteren):
de beschikbare functies en bereiken instellen op de afstandsbediening (timerfuncties,
beperkingen, enz.).
Dag/tijd instellen
TIME SUN
Standaard bedieningsschermen
˚F˚C
˚C
OFF
ON
Timermonitor
Timer instellen
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
MON
TIMER
OFF
˚F˚C
NL
WEEKLY
de huidige dag van de week of tijd instellen.
Dag/tijd instellen:
WEEKLY
Standaard bedieningsschermen:
de werkingsstatus van het airconditioningssysteem weergeven en instellen.
de momenteel ingestelde timer weergeven
Timermonitor:
(schakelklok, enkelvoudige timer of automatisch uitschakelen).
de werking van de timers instellen (schakelklok,
Timer instellen:
enkelvoudige timer of automatisch uitschakelen).
<Hetschermwijzigen>
Naar A : houd zowel de knop Mode als Timer On/Off twee seconden
lang ingedrukt..
Naar B : druk op de knop Timer Menu.
Naar C : druk op de knop Mode (Return).
Naar D : druk op een van de knoppen Set Time ( of ).
4.Dedagvandeweekendetijdinstellen
Day
the de
week
Setting
Dagofvan
week
instellen
Day of the week
Weergave
dag and
van
time
display
de
week
en tijd
TIME SUN
Tijd
Timeinstellen
Setting
TIME SUN
°C
°C
TEMP.
MENU
BACK
MONITOR/SET
PAR-21MAA
ON/OFF
ON/OFF
FILTER
DAY
CHECK TEST
OPERATION
CLOCK
CLEAR
Opmerking:
Dedagentijdwordennietweergegevenalsdeklokis
uitgeschakeldbijFunctionSelection.
1. Druk op of op van Set Time zodat 2 wordt weergegeven.
2. Druk op Timer On/Off (Set Day) 9 om de dag in te stellen.
* Met elke druk op de knop schuift de weergegeven dag bij 3 een dag op:
Sun Mon ... Fri Sat (Zo, ma, …. vr, za).
3. Druk zo vaak als nodig is op Set Time A om de tijd in te stellen.
* Als u de knop ingedrukt houdt, neemt de tijd (bij 4) eerst toe in
intervals van één minuut, daarna in intervals van tien minuten en
vervolgens in intervals van één uur.
4. Nadat u bij de stappen 2 en 3 de juiste instellingen hebt ingevoerd,
drukt u op Filter 4 om de waarden te vergrendelen.
5.Gebruik
5.1.ON/OFF(AAN/UIT)-zetten
<Dewerkingstarten>
Druk op ON/OFF 1.
• Het ON-lampje 1 gaat aan en het schermgebied licht op.
°C
°C
TEMP.
MENU
BACK
PAR-21MAA
MONITOR/SET
ON/OFF
ON/OFF
Instellingen op de afstandsbediening
FILTER
DAY
CLOCK
Opmerking:
Nadatdeunitopnieuwisgestart,zijnditdebegininstellingen.
CHECK TEST
OPERATION
Modus
Last setting (Laatste instelling)
Temperatuurinstelling
Last setting (Laatste instelling)
Ventilatorsnelheid
Last setting (Laatste instelling)
Luchtstroom naar boven/
beneden
Laatste instelling
CLEAR
58
04_RG79D836H01_NL.indd 58
2012/10/24 8:49:37
5.Gebruik
<Dewerkingstoppen>
Druk nogmaals op ON/OFF1.
• Het ON-lampje 1 gaat uit en het schermgebied wordt donker.
Opmerking:
ZelfsalsudirectopdeON/OFF(AAN/UIT)-toetsdruktnadatudeair-conditionernetuitgeschakeldhebt,zalhetapparaatvoorongeveerdrieminutenniet
starten.Ditisomtevoorkomendatinterneonderdelenschadeoplopen.
5.4.Instellingventilatorsnelheid
Druk, als de unit is ingeschakeld, zo vaak op de knop voor de ventilatiesnelheid 5 als nodig is.
• Met elke druk op de knop wijzigt u de kracht. De momenteel geselecteerde snelheid wordt weergegeven bij 5.
• Dit is de wijzigingsvolgorde en de beschikbare instellingen.
Ventilatorsnelheid
5.2.Kiezenvandewerkingsstand
) 2 en kies de gewenste
Druk op knop Operation mode (
werkingsstand 2.
Koelen
snelheden
Speed 1 1 snelheden
Speed 2 2 snelheden
Speed 33
snelheden
Speed 44
Auto
Auto
Opmerking:
Indevolgendegevallenverschiltdedaadwerkelijkeventilatorsnelheidvan
desnelheiddieophetdisplayvandeafstandsbedieningwordtaangegeven.
1. Alsophetdisplay“STANDBY”of“DEFROST”wordtgetoond.
2. A
lsdetemperatuurvandewarmtewisselaarindeverwarmingsstandlaag
is.(bijvoorbeeldonmiddellijknahetstartenvanhetverwarmingsbedrijf)
3. IIndemodusHEAT,alsdeomgevingstemperatuurhogerisdande
ingesteldetemperatuur.
4. AlsdeunitindemodusDRYstaat.
•
Drogen
Ventileren
Verwarmen
Automatisch (koelen/verwarmen)
Automatischbedrijf
Uitgaande van een ingestelde temperatuur, begint het koelbedrijf als
de ruimtetemperatuur te hoog is en begint het verwarmingsbedrijf als
de ruimtetemperatuur te laag is.
Bij automatisch bedrijf schakelt de airconditioner over naar koelbedrijf
als de ruimtetemperatuur verandert en 3 minuten lang minstens 1,5 °C
boven de ingestelde temperatuur blijft. Op dezelfde wijze schakelt de
airconditioner over naar verwarmingsbedrijf als de ruimtetemperatuur
3 minuten lang minstens 1,5 °C onder de ingestelde temperatuur blijft.
Koelen
4 snelheden
+
Auto
Display
5.5.Instellingvanderichtingvandeluchtstroom
<Derichtingvandeluchtuitstroomwijzigennaarbenedenofnaarboven>
Druk,alsdeunitisingeschakeld,zovaakopAirflowUp/Down6 als nodig is.
• Met elke druk op de knop wijzigt u de richting. De huidige richting
wordt weergegeven bij 6.
• Dit is de wijzigingsvolgorde en de beschikbare instellingen.
3 minuten (schakelt van
verwarmen over naar koelen)
Ingestelde temperatuur +1,5°C
Swing
Display
Auto
1
3
2
4
5
Ingestelde temperatuur
*Tijdens de “swing”-handeling wijzigt de richtingsindicatie op het scherm
niet synchroon met de richting van de ventilatorbladen.
3 minuten (schakelt van koelen
over naar verwarmen)
Aangezien de ruimtetemperatuur automatisch wordt geregeld om een
vaste effectieve temperatuur te behouden, wordt het koelbedrijf een
paar graden hoger en het verwarmingsbedrijf een paar graden lager
uitgevoerd dan de ingestelde ruimtetemperatuur, zodra die temperatuur is bereikt (automatisch energiebesparend bedrijf).
5.3.Temperatuurinstelling
Omdekamertemperatuurteverlagen:
Druk op
3 om de gewenste temperatuur in te stellen.
De ingestelde temperatuur wordt weergegeven 3.
Omdekamertemperatuurteverhogen:
Druk op
3 om de gewenste temperatuur in te stellen.
De ingestelde temperatuur wordt weergegeven 3.
• Het beschikbare temperatuurbereik dat ingesteld kan worden is:
Koelen & Drogen:
19 - 30 °C
Verwarmen:
17 - 28 °C
Automatisch:
19 - 28 °C
• De display knippert op 8 °C - 39 °C, wat erop duidt dat de kamertemperatuur lager of hoger is dan de in de display weergegeven temperatuur.
Opmerking:
Indevolgendegevallenverschiltdedaadwerkelijkeluchtrichtingvande
richtingdieophetdisplayvandeafstandsbedieningwordtaangegeven.
1. Alsophetdisplay“STANDBY”of“DEFROST”wordtgetoond.
2. DirectnahetstartenvandemodusHEAT(alshetsysteemwachttotde
moduswijzigingvankrachtwordt).
3. IndemodusHEAT,alsdeomgevingstemperatuurhogerisdandeingesteldetemperatuur.
NL
Ingestelde temperatuur -1,5°C
5.6.Ventilatie
VoordeLOSSNAY-combinatie
5.6.1.Voordesnoerafstandsbediening
De ventilator in combinatie met de binnenunit laten werken:
Druk op ON/OFF 1.
• De indicatie Vent wordt weergegeven op het scherm (bij 8). De
ventilator werkt nu automatisch als de binnenunit is ingeschakeld.
De ventilator alleen laten werken wanneer het binnenapparaat is uitgeschakeld:
Druk op Ventilatieknop 8, terwijl het binnenapparaat is uitgeschakeld.
• Het ON-lampje (bij 1) gaat branden en de indicatie Vent (bij 8)
licht op.
De ventilatorkracht wijzigen:
Druk, voor zover nodig, op Ventilation 8.
• Met elke druk op de knop schakelt u tussen de verschillende
instellingen, zoals hieronder vermeld.
Low
(Laag)
High
(Hoog)
Geen
Noweergave
display
(Stop)
(Stop)
(OFF) (Uit)
(OFF)
Opmerking:
Bij sommige modelconfiguraties kan de ventilator op het binnenapparaat
gaandraaien,zelfswanneerudeventilatorzoinsteltdatdezeonafhankelijk
werkt.
59
04_RG79D836H01_NL.indd 59
2012/10/24 8:49:38
5.Gebruik
<Zosteltudevasteluchtstroomrichtingnaarboven/beneden
in(Alleenvoordeniet-draadlozeafstandsbediening)>
Horizontale luchtstroom
Naar beneden
• Voor PLFY-BM kan alleen de speciale luchtuitlaat worden vastgezet in
een bepaalde richting volgens onderstaande procedures. Wanneer deze
is vastgezet, staat alleen de ingestelde luchtuitlaat iedere keer vast als
u de airconditioner aanzet. (Andere luchtuitlaten volgen de UP/DOWNinstelling voor de luchtstroomrichting van de afstandsbediening.)
Verklaringvanwoorden
• “Adresnr. van binnenapparaat” is het nummer dat aan elke airconditioner is toegekend.
• “Outlet No.” (Luchtuitlaatnr.) is het nummer dat aan elk van de luchtuitlaten van de airconditioner is gegeven.
(Zie de rechterzijde)
• “Up/Down air direction” (Luchtstroomrichting naar boven/naar beneden) is de richting (hoek) die moet worden vastgezet.
Instelling afstandsbediening
Vastzetten
De luchtstroomrichting van deze
luchtuitlaat wordt geregeld door de
instelling voor de luchtstroomrichting van de afstandsbediening.
De luchtstroomrichting van deze luchtuitlaat
is vastgezet in een bepaalde richting.
1
Horizontaal
horizontal
2
3
4
luchtstroom kunt u een directe luchtstroom wegnemen door de luchtstroomrichting horizontaal vast te zetten.
Luchtuitlaat Nr. 3
Luchtuitlaat Nr. 4
label MITSUBISHI
ELECTRIC
Luchtuitlaat Nr. 2
Reset
Reset
* Wanneer het koud is door de directe
Luchtuitlaat Nr. 1
Opmerking: “0” betekent alle luchtuitlaten.
5
Bedieningstoetsen(Indestandvoordevasteluchtstroomrichting)
De Pressing
knop indrukken
het with
Adresnr.
van het
binnenapparaat
theterwijl
button
either
Address
No. of
of het
luchtuitlaatnr.
indoor
unit or knippert,…
outlet No. blinking, ...
knop
ON/OFF button
(AAN/UIT)
ON/OFF
Resets
the fixed
airflow
mode. terug.
Zet
de stand
voor de
vastedirection
luchtstroomrichting
knop Ventilatorsnelheid
Fan
Speed button
TEMP.
MENU
BACK
MONITOR/SET
PAR-21MAA
ON/OFF
ON/OFF
FILTER
DAY
OPERATION
CLEAR
NL
CLOCK
CHECK TEST
2Press
seconden
for 2indrukken
alsu“Fixedairflow
seconds to
direction mode”
change / cancel
(Stand vaste lucht"Fixed airflow
stroomrichting) wilt
direction mode".
wijzigen/annuleren.
Knop
FilterFilterbutton
(<Enter>
button)
(knop
<Enter>)
Sends the
Verzendt
deinformation
informatie opon
de
remotevan
controller
display.
display
de afstandsbediening.
Check
Knopbutton
Check(Clear
(knopbutton)
Clear)
Zie de volgende
bladzijde
voordetails.
bijzonderheden.
·Refer
to the next
page for
Alleen
met het
Nr.the
op afstandsbediening
Only de
theairconditioner
air conditioner
with
No. on remote
en
zijn afvoerkanaal
ingesteld
op instelling
5 van de5.
controller
and itszijn
outlet
are set
to the setting
luchtstroomrichting.
(Andere
luchtuitlaten worden gesloten).
(Other outlets are
closed.)
Het
wordt
gebruikt
om aan
duiden
welke airconditioner
It is
used
to identify
theteair
conditioner
and
enoutlet
luchtuitlaat
to set.moeten worden ingesteld.
De knop indrukken
terwijl with
de Up/Down indicator voor de
Pressing
the button
luchtstroom knippert
Up/Down
air direction indicater blinking
Let op
Attention
Mode
button)
Knopbutton
Mode(Return
(knop Return)
Schakelt
tussen dethe
geselecteerde
(knipperende) onderdelen.
Moves between
selected(blinking)
parts.
Outlet No.
Luchtuitlaatnr.
Up/Down
luchtstroomrichting
Up/Down
air direction
Alleen
airconditioner
waarvanwith
het Nr.
de afstandsbediening
staat
Onlydethe
air conditioner
theopNo.
on Remote controller
en
de bijbehorende
worden
vastgezet bij het
knipperen
van
and
its outletluchtuitlaat
are fixed
at "Up/Down
air
direction"
“Up/Down air direction” (Luchtstroomrichting naar boven /naar beneden).
blinking.
Ditwordtalleengebruiktomdefinitiefeenbeslissingtenemenoverde
This is used only to decide direction conclusively.
richting.
Let
op: Let er goed
dat u niet
de verkeerde
airconditioner
instelt.
Attention:
Be op
careful
not
to set wrong
air conditioner.
Adresnr.
Addressvan
No.binnenapparaat
of indoor unit
Instelknoppen
temperatuur
DownOmhoog
Set temperature buttons
Up Omlaag (
Wijzigt
selectie (Nr.).
Changes the selection (No.).
)
Luchtuitlaatnr.
Up/Down air direction Address
Outlet No. Luchtstroomrichting
No. binnenapparaat
of indoor unit
Adresnr. van
5 steps or 5
"01-50"
“1-4”"1-4"or
of “0” "0" Omhoog/Omlaag
“01-50”
cancel
stappen of annuleren
60
04_RG79D836H01_NL.indd 60
2012/10/24 8:49:39
5.Gebruik
<Verwerkenvoorinstelling>
[1]Airconditioneruitschakelenendeafstandsbediening
overschakelenop“Standvasteluchtstroomrichting”
1. Zet de airconditioner uit met een druk op de knop ON/OFF 1.
2.Druk knop Ventilatorsnelheid 2 en knop Filter 3 langer dan 2
seconden gelijktijdig in en dit wordt na enige tijd de stand Vaste
luchtstroomrichting.
[4]“Standvasteluchtstroomrichting”annuleren
1. Druk op knop ON/OFF 1 als u “Stand vaste luchtstroomrichting” wilt
annuleren. U annuleert deze stand ook als u knop Ventilatorsnelheid
2 en knop Filter 3 tegelijkertijd langer dan 2 seconden ingedrukt
houdt.
2. Gebruik de afstandsbediening 30 seconden niet nadat de “Stand vaste
luchtstroomrichting” is geannuleerd. De afstandsbediening reageert
niet op uw eventuele bedieningshandelingen.
Display “Stand vaste luchtstroomrichting”
* Lucht blaast naar beneden nadat het “stand vaste
luchtstroomrichting” is geworden
[2]Deluchtuitlaatdieuwiltinstellen,selecterenenaanduiden
1.Wijzig het getal door op de knop Set Temperature (Temperatuur
instellen) 5 te drukken terwijl Outlet No. (Luchtuitlaatnr.) knippert.
Selecteer het Outlet No. (Luchtuitlaatnr.) dat u wilt instellen.
Luchtuitlaatnr.
Outlet No.
Luchtstroomrichting
Up/Down air direction
Adresnr. No.
van of
binnenapparaat
Address
indoor unit
Omhoog/Omlaag
Luchtuitlaat
Outlet No.4 Nr. 4
Outlet
Luchtuitlaat
Nr.No.3
3
label
MITSUBISHI
MITSUBISHI
ELECTRIC
ELECTRIC
label
Luchtuitlaat
Nr. 2No.2
Outlet
Outlet No.1
Luchtuitlaat
Nr. 1
Opmerking:
“0” beteNote: "0" indicates
NL
kent alle
luchtuitlaten.
all outlets.
2. Druk op knop Filter 3 als u de informatie op de afstandsbediening wilt
verzenden.
3. Wacht 15 seconden. Hoe werkt de airconditioner?
Alleen de lucht uit de geselecteerde luchtuitlaat wordt naar beneden geblazen
Ga naar stap [3].
De lucht uit de verkeerde luchtuitlaat wordt naar beneden geblazen.
Herhaal 1 en voer de instelling opnieuw uit.
Alle luchtuitlaten zijn gesloten.
Het nummer van de airconditioner (Adresnr. van binnenapparaat)
is onjuist. Raadpleeg Zo vindt u het nummer van de airconditioner.
[3]Derichtingvandeluchtstroomvastzetten
1.Druk op de knop Mode (knop Return ) 4 zodat de indicator Luchtstroomrichting
Omhoog/Omlaag gaat knipperen.
2.Druk op de knop Set Temperature (Temperatuur instellen) 5 totdat de
richting die u wilt instellen, is gekozen.
3.Druk op knop Filter 3 als u de informatie op de afstandsbediening naar
de airconditioner wilt verzenden.
4.Wacht 15 seconden. Hoe werkt de airconditioner?
Luchtstroomrichting is ingesteld in de geselecteerde richting.
De vaste instelling is voltooid (Ga naar stap [4]) .
Luchtstroomrichting is ingesteld in de verkeerde richting.
Herhaal 2. en voer de instelling opnieuw uit.
Luchtuitlaatnr.
Outlet No.
Addressvan
No.binnenapparaat
of indoor unit
Up/Down air direction Adresnr.
Luchtstroomrichting Omhoog/Omlaag
Luchtstroomrichting
verandert
Air direction changes
Dit betekent
NO FIXED
vaste instelling) (geannuleerd)
This indicates
NOSETTING
FIXED (Geen
SETTING(canceled)
61
04_RG79D836H01_NL.indd 61
2012/10/24 8:49:40
5.Gebruik
Zovindtuhetnummervandeairconditioner
Elke airconditioner heeft zijn eigen Adresnr van binnenapparaat (Zie
voorbeeld hieronder).
U kunt het Adresnr. van binnenapparaat instellen in het bereik van “01”
tot “50”.
Zie onderstaande procedures als u wilt zoeken naar het airconditionernr. dat u wilt instellen.
U vindt het airconditionernr met behulp van de luchtstroomrichting, wanneer u het Adresnr. van het binnenapparaat achtereenvolgens wijzigt.
[2] Controleren doorAdresnrs. van binnenapparaat achtereenvolgenstewijzigen(Hoogsteapparaatnris50)
1. Druk op de knop Mode (knop Return) 4 en het Adresnr. van het binnenapparaat. knippert.
Luchtuitlaatnr.
Outlet No.
Voorbeeld) Structuur van het systeem
Binnenapparaat
(00)
01
Schakelinstelling van het adres
(00)
02
(00)
03
Adresnr. van binnenapparaat
MA afstandsbediening
Wanneer de Schakelinstelling van het adres “00” is, wordt
het adresnr. van het binnenapparaat automatisch gegeven
LuchtstroomUp/Down
Adresnr. van binnenapparaat
air direction
richting
Om- Addres No. of indoor unit
hoog/Omlaag
Stel af op het volgende adresnr. met behulp van de knop Temperatuur Instellen 5.
2. Druk op knop Filter 3 als u de informatie op de afstandsbediening
wilt verzenden.
3. Wacht 15 seconden na het verzenden. Hoe werkt de airconditioner?
Alleen lucht uit de luchtuitlaat waarvan het nummer op de
afstandsbediening wordt weergegeven, blaast naar beneden.
Nr. weergegeven op de afstandsbediening is het airconditionernr.
(Controles voltooid)
Alle luchtuitlaten zijn gesloten.
Herhaal [1] en vervolg deze procedure.
“Err” (Error - Fout) wordt weergegeven op de afstandsbediening.
Deze groep heeft niet dit adresnr. van binnenapparaat (Ga terug
naar [1] en ga door).
Err
Binnenapparaat
Schakelinstelling van het adres
(02)
02
(01)
01
(03)
03
NL
Adresnr. van binnenapparaat
MA afstandsbediening
Vasteinstellingverwijderen
Druk langer dan 3 seconden in de stand vaste luchtstroomrichting op de
knop Check (knop Clear) 6 als u alle vaste instellingen wilt verwijderen
(reset naar standaardinstelling af-fabriek).
Display van afstandsbediening knippert en de ingestelde informatie
wordt verwijderd.
Opmerking:
Deze bedieningshandeling verwijdert de informatie over de vaste
instellingen van alle airconditioners die op de afstandsbediening
zijnaangesloten.
Wanneer de Schakelinstelling van het adres niet “00” is, is de
schakelinstelling van het adres ook het adresnr. van het binnenapparaat.
<Verwerkenvoorhetvindenvanhetairconditionernr.>
[1]Adresnr.vanbinnenapparaatcontroleren
1. Druk op knop Mode (knop Return) 4 en het Adresnr. van binnenapparaat knippert.
Stel adresnr. van binnenapparaat op “01” met knop Temperatuur instellen 5.
Luchtuitlaatnr.
Up/Down
Outlet No. Luchtstroomair direction
richting
Omhoog/Omlaag
Addressvan
No.binnenapparaat
of indoor unit
Adresnr.
2. Druk op knop Filter 3 als u de informatie op de afstandsbediening
wilt verzenden.
3. Wacht 15 seconden. Hoe werkt de airconditioner?
Alleen lucht uit de luchtuitlaat waarvan het nummer op de afstandsbediening wordt weergegeven, blaast naar beneden.
Adresnr. 01 van binnenapparaat is het airconditionernr.
Alle luchtuitlaten zijn gesloten.
Ga naar stap [2].
62
04_RG79D836H01_NL.indd 62
2012/10/24 8:49:40
6.Timer
6.1.Voordesnoerafstandsbediening
Met behulp van Function Selection kunt u aangeven welk van de drie
typen timers u wilt gebruiken: 1 Weekly timer (schakelklok), 2 Simple
timer (enkelvoudige timer) of 3 Auto Off timer (automatisch uitschakelen).
6.1.1.WeeklyTimer(Schakelklok)
Met de schakelklok kunt u maximaal acht handelingen opgeven voor
elke dag van de week.
• Elke handeling kan bestaan uit: aan/uit-tijd in combinatie met een
temperatuur, alleen de aan/uit-tijd of alleen de temperatuur.
• Als de huidige tijd op de ingestelde tijd van deze timer komt, wordt
de op de timer ingestelde handeling op de airconditioner uitgevoerd.
De minimale tijd die u kunt instellen op de timer is 1 minuut.
Opmerking:
*1.Deschakelklok,enkelvoudigetimerenautomatischuitschakelenkunnen
niettegelijkertijdwordengebruikt.
*2.Deschakelklokwerktnietalsaaneenvandevolgendevoorwaardenis
voldaan.
Detimerfunctieisuitgeschakeld;hetsysteembevindtzichineenabnormalestaat;eriseentestrungaande;opdeafstandsbedieningwordt
eenzelftestofcontroleuitgevoerd;degebruikerschakeltopditmoment
eenfunctieoftimerinofsteltdehuidigedagvandeweekofdetijdin;
hetsysteemwordtcentraalbestuurd.(Ophetsysteemwordenmetname
geenhandelingenuitgevoerd(unitaan,unituit,temperatuurinstellen)die
tijdensdezeomstandighedenzijnuitgeschakeld.)
<Schakelklokinstellen>
1. Zorg dat u het standaard bedieningsscherm voor u hebt en dat de
indicator van de schakelklok 1 op het display wordt weergegeven.
2. Druk op Timer Menu 2, zodat “Set Up” op het scherm verschijnt (bij
2). (Met elke druk op de knop schakelt u tussen “Set Up” en “Monitor”.)
3. Druk op Timer On/Off (Set Day) 9 om de dag in te stellen. Met elke
druk op de knop schuift de weergegeven dag bij 3 een dag op, in de
onderstaande volgorde: “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” “Sun”
... “Fri” “Sat” “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”...
4. Druk zo vaak als nodig op of voor Operation (7 of 8) om het
juiste werkingsnummer te selecteren (1 tot en met 8) 4.
* Door middel van uw keuze bij de stappen 3 en 4 wordt een van de
cellen uit de onderstaande matrix geselecteerd (op het display van
de afstandsbediening links wordt weergegeven wat op het display
komt te staan als u Operation 1 voor Sunday (Werking 1 voor zondag) op de onderstaande warden instelt).
Instellingsmatrix
Op No.
No. 1
No. 2
•
•
•
•
•
Sunday
8:30
ON
23 °C
10:00
OFF
Monday
•
•
...
10:00
OFF
•
•
10:00
OFF
Saturday
•
•
10:00
OFF
...
No. 8
<Operation 1-instellingen voor zondag>
Start de airconditioner om 8.30 uur, met
een ingestelde temperatuur van 23 °C..
Werkingsnummer (No.)
Dag
instellen
Day Setting
<Operation 2-instellingen voor elke dag>
Zet de airconditioner uit om 10.00 uur.
Opmerking:
Alsudedaginsteltop“SunMonTuesWedThursFriSat”,kuntuelkedag
dezelfdehandelingenlatenuitvoerenopdezelfdetijd.
(Bijvoorbeeld:Operation2hierboven,dievooralledagenvandeweekgelijkis.)
SUN
ON
°C
WEEKLY
ON/OFF
<Schakelklokinstellen>
De ingestelde tijd
MENU
BACK
PAR-21MAA
MONITOR/SET
ON/OFF
DAY
CLOCK
De ingestelde temperatuur
* Wordt niet weergegeven als de temperatuur
niet is ingesteld.
FILTER
CHECK TEST
OPERATION
NL
TEMP.
CLEAR
SUN
ON
°C
WEEKLY
De geselecteerde handeling (ON of OFF)
* Wordt niet weergegeven als de handeling niet
is ingesteld.
5. Druk zo vaak als nodig op de betreffende Set Time-knop 1 om de
gewenste tijd in te stellen (bij 5).
* Als u de knop ingedrukt houdt, neemt de tijd eerst toe in minuten,
dan met een interval van tien minuten en tenslotte met een interval
van een uur.
6. Druk op ON/OFF 1 om de gewenste handeling te selecteren (ON of
OFF), bij 6.
* Met elke druk op de knop wijzigt de volgende instelling, in de onderstaande volgorde: geen weergave (geen instelling) “ON” “OFF”
63
04_RG79D836H01_NL.indd 63
2012/10/24 8:49:41
6.Timer
7. Druk zo vaak als nodig op de betreffende Set Temperature-knop 3
om de gewenste temperatuur in te stellen (bij 7).
* Met elke druk op de knop wijzigt u de instelling, in de onderstaande
volgorde: geen weergave (geen instelling)
24
25
...
29
30
12
...
23
geen weergave.
(Beschikbaar bereik: het instellingsbereik varieert van 12 °C tot
30 °C. Het daadwerkelijke bereik voor de temperatuurregeling is
echter afhankelijk van het type unit dat is aangesloten.)
8. Nadat u bij de stappen 5, 6 en 7 de juiste instellingen hebt ingevoerd,
drukt u op Filter 4 om de waarden te vergrendelen.
Als u de huidige reeks waarden voor de geselecteerde handeling wilt
verwijderen, drukt u eenmaal op Check (Clear) 0 en laat deze snel weer
los.
* De weergegeven tijd verandert in “—:—” en de instellingen On/Off
en temperatuur verdwijnen allemaal.
(Als u alle schakelklokinstellingen in een keer wilt wissen, houdt u
Check (Clear) 0 twee seconden of langer ingedrukt. De display begint te knipperen, wat aanduidt dat alle instellingen zijn verwijderd).
Opmerking:
DenieuwewaardenwordengeannuleerdalsuopMode(Return) 2drukt
voordatuopFilter 4hebtgedrukt.
A
lsutweeofmeerverschillendehandelingenvoorpreciesdezelfdetijdhebt
ingesteld,wordtalleendehandelingmethethoogsteOperationNo.uitgevoerd.
9. Herhaal, indien nodig, de stappen 3 tot en met 8, om alle gewenste
cellen te vullen.
10.Druk op Mode (Return) 2 om terug te keren naar het standaard
bedieningsscherm en de instelprocedure te voltooien.
11.Voor het activeren van de timer drukt u op Timer On/Off 9, zodat
de indicatie “Timer Off” van het scherm verdwijnt. Controleerofde
indicatie“TimerOff”nietlangerwordtweergegeven.
* Als er geen timer-instellingen zijn, knippert op het scherm de aanduiding “Timer Off”.
<Schakelklokinstellingenweergeven>
6.1.2.SimpleTimer(Enkelvoudigetimer)
U kunt de enkelvoudige timer op drie manieren instellen.
• Alleen begintijd:
de airconditioner wordt ingeschakeld als de ingestelde tijd is verstreken.
• Alleen eindtijd:
de airconditioner wordt uitgeschakeld als de ingestelde tijd is verstreken.
• Begin- en eindtijden:
de airconditioner wordt in- en uitgeschakeld als de ingestelde tijdstippen zijn verstreken.
De enkelvoudige timer (starten en stoppen) kan slechts eenmaal
binnen een periode van 72 uur worden ingesteld. De tijd kan worden
ingesteld in intervallen van een uur.
Opmerking:
*1. Deschakelklok,enkelvoudigetimerenautomatischuitschakelenkunnen
niettegelijkertijdwordengebruikt.
*2. Deenkelvoudigetimerwerktnietalsaaneenvandevolgendevoorwaardenisvoldaan.
Detimerfunctieisuitgeschakeld;hetsysteembevindtzichineenabnormalestaat;eriseentestrungaande;opdeafstandsbedieningwordteen
zelftestofdiagnoseuitgevoerd;degebruikersteltopditmomenteen
functiein;hetsysteemwordtcentraalbestuurd.(OnderdezevoorwaardenisdeOn/Off-handelinguitgeschakeld.)
Hr
ON
AFTER
SIMPLE
TEMP.
MENU
BACK
ON/OFF
MONITOR/SET
PAR-21MAA
ON/OFF
FILTER
DAY
CHECK TEST
OPERATION
CLOCK
CLEAR
NL
Timerinstellingen
<Enkelvoudigetimerinstellen>
SUN
TIMER
ON
OFF
°C
Timer instellen
WEEKLY
1. Controleer dat de schakelklokindicator zichtbaar is op het scherm (bij 1).
2. Druk op Timer Menu 2, zodat “Monitor” op het scherm verschijnt (bij 8).
3. Druk zo vaak als nodig op Timer On/Off (Set Day) 9 om de dag weer
te geven waarvan u de instellingen wilt bekijken.
4. Druk zo vaak als nodig op of voor Operation (7 of 8) om het
juiste werkingsnummer op het display weer te geven (bij 9).
* Met elke druk op de knop wordt geschakeld naar de volgende timerhandeling, in volgorde van de ingestelde tijd.
5. Als u de monitor wilt sluiten en terug wilt keren naar het standaard
bedieningsscherm drukt u op Mode (Return) 2.
<Deschakelklokuitschakelen>
Druk op Timer On/Off 9, zodat de indicatie “Timer Off” verschijnt bij
.
TIME SUN
°C
°C
WEEKLY
<Deschakelklokinschakelen>
Druk op Timer On/Off 9, zodat de indicatie “Timer Off” donker wordt (bij
TIME SUN
°C
°C
WEEKLY
).
Hr
ON
AFTER
SIMPLE
Handeling (On of Off)
* “— —” wordt weergegeven als
er niets is ingesteld.
1. Zorg dat u het standaard bedieningsscherm voor u hebt en dat de
indicator van de enkelvoudige timer 1 op het display wordt weergegeven.
Als niet de enkelvoudige timer wordt weergegeven, maar iets anders,
stelt u de SIMPLE TIMER in via Function Selection (zie 8.[4]–3 (3))
timerfunctie inschakelen.
2. Druk op Timer Menu 2, zodat “Set Up” op het scherm verschijnt (bij 2).
(Met elke druk op de knop schakelt u tussen “Set Up” en “Monitor”.)
3. Druk op ON/OFF 1 om de huidige instelling van de enkelvoudige
timer weer te geven (ON of OFF). Druk eenmaal op de knop om de
resterende tijd voor ON weer te geven en druk dan nogmaals op de
knop om de resterende tijd voor OFF weer te geven. (de indicatie
ON/OFF ziet u bij 3).
• “ON”-timer:
de airconditioner wordt ingeschakeld als het opgegeven aantal uren
is verstreken.
• “OFF”-timer:
de airconditioner wordt uitgeschakeld als het opgegeven aantal
uren is verstreken.
4. “ON” of “OFF” wordt weergegeven bij 3: Druk zo vaak als nodig op de
betreffende Set Time-knop 1 om de uren ON in te stellen (als “ON” wordt
weergegeven) of de uren OFF (als “OFF” wordt weergegeven bij 4).
• Beschikbaar bereik: 1 tot 72 uur
5. Als u zowel de ON- als de OFF-tijden wilt instellen, herhaalt u de stappen 3 en 4.
* De ON- en OFF-tijden kunnen echter niet op dezelfde waarde worden ingesteld.
6. Zo wist u de huidige ON- of OFF-instelling: Geef de ON- of OFF-instelling weer
(zie stap 3) en druk vervolgens op Check (Clear) 0 zodat de tijd op “—” komt te
staan bij 4. (Wilt u alleen een ON-instelling of alleen een OFF-instelling gebruiken,
controleer dan of de instelling die u niet wilt gebruiken als “—” wordt weergegeven.)
64
04_RG79D836H01_NL.indd 64
2012/10/24 8:49:41
6.Timer
7. Nadat u de stappen 3 tot en met 6 hebt ingevoerd, drukt u op Filter
4 om de waarden te vergrendelen.
Opmerking:
De nieuwe waarden worden geannuleerd als u op Mode (Return) 2
drukt voordat u op Filter 4 hebt gedrukt.
Voorbeeld 2:
Start de timer waarbij de OFF-tijd eerder is ingesteld dan de ON-tijd
ON-instelling:
5 uur
OFF-instelling: 2 uur
Hr
AFTER OFF
Bij het starten van de timer
˚C
8. Druk op Mode (Return) 2 om terug te keren naar het standaard bedieningsscherm.
9. Druk op Timer On/Off 9 om het aftellen te starten. Als de timer aftelt,
is de waarde zichtbaar op het display. Controleerofdetimerwaarde
zichtbaarengoedwordtweergegeven.
˚C
SIMPLE
Hr
2 uur na het starten van de timer
ON
AFTER
SIMPLE
<Dehuidigeinstellingenvandeenkelvoudigetimerweergeven>
Timer instellen
SIMPLE
Hr
Display toont de ON-instelling van de timer
(resterende uren tot ON).
De weergegeven tijd is ON (5 uur) – OFF (2
uur) = 3 uur.
5 uur na het starten van de timer
˚C
˚C
TIMER
Display toont de OFF-instelling van de timer
(resterende uren tot OFF).
ON
De airconditioner gaat aan en zal blijven
werken totdat hij wordt uitgezet.
AFTER OFF
6.1.3.AutoOffTimer(Automatisch-uitschakelen)
SIMPLE
1. Controleer dat de indicator van de enkelvoudige timer zichtbaar is op
het scherm (bij 1).
2. Druk op Timer Menu 2, zodat “Monitor” op het scherm verschijnt (bij 5).
• Als de ON- of OFF-enkelvoudige timer wordt uitgevoerd, verschijnt
de huidige timerwaarde bij 6.
• Als zowel de ON- als de OFF-waarden zijn ingesteld, worden de
beide warden om en om weergegeven.
3. Druk op Mode (Return) 2 om de monitorweergave te sluiten en terug
te keren naar het standaard bedieningsscherm.
Deze timer begint met aftellen als de airconditioner wordt ingeschakeld
en schakelt de airconditioner uit als de ingestelde tijd is verstreken.
De beschikbare instellingen variëren van 30 minuten tot 4 uur, met
intervallen van 30 minuten.
Opmerking:
*1. Deschakelklok,enkelvoudigetimerenautomatischuitschakelenkunnen
niettegelijkertijdwordengebruikt.
*2. DeAutoOff-timerwerktnietalsaaneenvandevolgendevoorwaarden
isvoldaan.
Detimerfunctieisuitgeschakeld;hetsysteembevindtzichineenabnormalestaat;eriseentestrungaande;opdeafstandsbedieningwordteen
zelftestofdiagnoseuitgevoerd;degebruikersteltopditmomenteen
functiein;hetsysteemwordtcentraalbestuurd.
<Deenkelvoudigetimeruitschakelen>
Druk op Timer On/Off 9, zodat de timerinstelling niet meer op het
scherm wordt weergegeven (bij 7).
OFF
NL
AFTER
AUTO OFF
°C
°C
TEMP.
ON/OFF
SIMPLE
MENU
<Deenkelvoudigetimerstarten>
Druk op Timer On/Off 9, zodat de timerinstelling verschijnt bij 7.
Hr
BACK
PAR-21MAA
MONITOR/SET
ON/OFF
FILTER
DAY
CHECK TEST
OPERATION
CLOCK
CLEAR
ON
AFTER
°C
°C
SIMPLE
(OnderdezevoorwaardenisdeOn/Off-handelinguitgeschakeld.)
Timer instellen
Voorbeelden
Als zowel de ON- als de OFF-tijden zijn ingeschakeld voor de enkelvoudige timer, is de werking en weergave als volgt.
AFTER
OFF
AUTO OFF
Voorbeeld 1:
Start de timer waarbij de ON-tijd eerder is ingesteld dan de OFF-tijd
ON-instelling:
3 uur
OFF-instelling: 7 uur
Hr
ON
AFTER
Bij het starten van de timer
SIMPLE
Display toont de ON-instelling van de timer
(resterende uren tot ON).
3 uur na het starten van de timer
Hr
AFTER OFF
˚C
˚C
SIMPLE
Display toont de OFF-instelling van de timer
(resterende uren tot OFF).
De weergegeven tijd is OFF (7 uur) – ON
(3 uur) = 4 uur.
7 uur na het starten van de timer
SIMPLE
De airconditioner gaat uit en zal uit blijven
totdat hij weer wordt gestart.
<AutoOff-timerinstellen>
1. Zorg dat u het standaard bedieningsscherm voor u hebt en dat de
indicator van de Auto Off-timer (bij 1) op het display wordt weergegeven.
Als automatisch uitschakelen niet wordt weergegeven, maar iets
anders, stelt u de AUTO OFF TIMER in via Function Selection (zie
8.[4]–3 (3)) timerfunctie inschakelen.
2. Houd Timer Menu 2 drie seconden lang ingedrukt, zodat “Set Up” op
het scherm verschijnt (bij 2).
(Met elke druk op de knop schakelt u tussen “Set Up” en “Monitor”.)
3. Druk zo vaak als nodig op de betreffende Set Time-knop A om de
OFF-tijd in te stellen (bij 3).
4. Druk op Filter 4 om de instelling te vast te zetten.
Opmerking:
DenieuwewaardewordtgeannuleerdalsuopMode(Return)2drukt
voordatuopFilter 4hebtgedrukt.
5. Druk op Mode (Return) 2 om de instelprocedure af te sluiten en terug
te keren naar het standaard bedieningsscherm.
6. Als de airconditioner al aan staat, begint de timer direct met aftellen.
Controleerdatdeinstellingvandetimercorrectwordtweergegevenophetdisplay.
65
04_RG79D836H01_NL.indd 65
2012/10/24 8:49:43
6.Timer
<DeinstellingvandeAutoOff-timercontroleren>
Of zet de airconditioner zelf uit. De timerwaarde (bij 7) verdwijnt van
het scherm.
Timer instellen
TIMER
AFTER
OFF
AUTO OFF
1. Controleer dat “Auto Off” zichtbaar is op het scherm (bij 1).
2. Houd Timer Menu 2 drie seconden lang ingedrukt, zodat “Monitor” op
het scherm verschijnt (bij 4).
• De tijd tot uitschakeling ziet u staan bij 5.
3. Als u de monitor wilt sluiten en terug wilt keren naar het standaard
bedieningsscherm drukt u op Mode (Return) 2.
AUTO OFF
<DeAuto-Offtimerstarten>
Houd Timer On/Off 9 drie seconden lang ingedrukt. De indicatie “Timer
Off” verdwijnt (bij 6) en de timerinstelling licht (bij 7) op het display op.
Of zet de airconditioner aan. De timerwaarde wordt weergegeven bij
7.
<DeAuto-Offtimeruitschakelen>
Houd Timer On/Off 9 drie seconden lang ingedrukt, zodat “Timer Off”
op het scherm verschijnt (bij 6) en de timerwaarde (bij 7) verdwijnt.
AFTER
OFF
°C
°C
AUTO OFF
°C
°C
AUTO OFF
7.Anderefuncties
7.1. Deknoppenvandeafstandsbedieningvergrendelen(functiebeperkingvanOperation)
NL
Als u dat wilt, kunt u de knoppen van de afstandsbediening vergrendelen. Met behulp van Function Selection of de afstandsbediening kunt u
aangeven welk type vergrendeling u wilt gebruiken.
(Zie paragraaf 8 onder [4]–2 (1) als u meer wilt weten over het selecteren van het type vergrendeling.)
U hebt met name de keuze uit de onderstaande twee vergrendelingstypen.
1 Lock All Buttons:
hiermee vergrendelt u alle knoppen op de afstandsbediening.
2 Lock All Except ON/OFF:
hiermee vergrendelt u alle knoppen op de afstandsbediening, behalve de knoppen On en Off.
<Deknoppenvergrendelen>
1. Druk, terwijl u de knop Filter 4 ingedrukt houdt, op ON/OFF 1 en houd
deze twee seconden ingedrukt. De indicatie “Locked” (Vergrendeld) verschijnt op het scherm (bij 1) om aan te geven dat de vergrendeling actief is.
* Als de vergrendeling is uitgeschakeld in Function Selection verschijnt op het scherm de melding “Not Available” (Niet beschikbaar)
als u op de hierboven genoemde knoppen drukt.
FUNCTION
°C
°C
• Als u op een vergrendelde knop drukt, knippert de indicatie “Locked” (Vergrendeld) op het display (bij 1).
Opmerking:
Deindicatie“Locked”(Vergrendeld)verschijntophetschermomaante
gevendatdeknoppenmomenteelzijnvergrendeld.
FUNCTION
°C
°C
VergrendelingsinLocked Indicator
dicator
TIME SUN
°C
FUNCTION
°C
TEMP.
<Deknoppenontgrendelen>
1. Druk, terwijl u de knop Filter 4 ingedrukt houdt, op ON/OFF 1 en
houd deze twee seconden ingedrukt, zodat de indicatie “Locked”
(Vergrendeld) verdwijnt van het scherm (bij 1).
ON/OFF
°C
°C
MENU
BACK
MONITOR/SET
PAR-21MAA
ON/OFF
FILTER
DAY
CLOCK
CHECK TEST
OPERATION
CLEAR
66
04_RG79D836H01_NL.indd 66
2012/10/24 8:49:44
7.Anderefuncties
7.2.Foutcode-aanwijzingen
ERROR CODE
ON-lampje
(Knipperen)
ON/OFF
Foutcode
Apparaatnr.
Als u een telefoonnummer hebt opgegeven dat moet worden gebeld in geval van problemen, wordt dit
nummer op het scherm weergegeven. (U kunt dit nummer instellen onder Function Selection. Zie paragraaf
8 voor meer informatie.)
Als het ON-lampje en de foutcode beide knipperen: dit betekent dat de airconditioner defect is en de werking is onderbroken (kan niet worden hervat).
Schrijf het aangegeven unitnummer en de foutcode op, schakel de stroom van de airconditioner uit en bel de leverancier of de onderhoudstechnicus.
Na het drukken op de Check-knop:
CALL:XXXX
XXX:XXX
ERROR CODE
˚C
˚C
ON/OFF
ON/OFF
Foutcode
NL
Als alleen de foutcode knippert (terwijl het ON-lampje blijft branden): het apparaat blijft werken, hoewel er mogelijk een probleem is ontstaan. Schrijf
in dit geval de foutcode op en bel de leverancier of de onderhoudstechnicus voor advies.
* Als u een telefoonnummer hebt opgegeven dat moet worden gebeld in geval van problemen, drukt u op Check om dit nummer op het scherm weer
te geven. (U kunt dit nummer instellen onder Function Selection. Zie paragraaf 8 voor meer informatie.)
8.Functiekeuze
Functiekeuzevandeafstandsbediening
De instelling van de volgende functies van de afstandsbediening kan in de functiekeuzestand van de afstandsbediening worden gewijzigd. Wijzig de
instelling indien nodig.
Item 1
1. De taal wijzigen
(“CHANGE LANGUAGE”)
2. Functiebegrenzing
(“FUNCTION SELECTION”)
3. Standkeuze
(“MODE SELECTION”)
4. Display wijzigen
(“DISP MODE SETTING”)
Instelling displaytaal
Item 2
Item 3 (betekenis van de instelling)
• Weergave is mogelijk in meerdere talen
(1)
Instelling begrenzing bedrijfsfuncties (bedrijfsblokkering)
(“LOCKING FUNCTION”)
• Het instellen van de begrenzing van bedrijfsfuncties (bedrijfsblokkering)
(2)
Instelling gebruik van de automatische stand (“SELECT
AUTO MODE”)
• Instelling van het wel of niet gebruiken van de “automatische” bedrijfsstand
(3)
Instelling van de temperatuurbegrenzingen (“LIMIT TEMP
FUNCTION”)
• Instellen van het instelbare temperatuurbereik (maximum, minimum)
(1)
Instelling hoofd/sub-afstandsbediening (“CONTROLLER
MAIN/SUB”)
• Keuze van de hoofd- of subafstandsbediening
* Indien op één groep twee afstandsbedieningen zijn aangesloten,
dient één afstandsbediening als “sub” te worden ingesteld.
(2)
Instelling klok gebruiken (“CLOCK”)
• Instelling van het wel of niet gebruiken van de klokfunctie
(3)
Instelling van de timerfunctie (“WEEKLY TIMER”)
• Instelling van het type timer
(4)
Instelling contactnummer bij storingen (“CALL.”)
• Weergave van het te bellen nummer bij storingen
• Instelling van het telefoonnummer
(1)
Instelling temperatuurweergave °C/°F (“TEMP MODE °C/°F”) • Instelling van de weer te geven temperatuureenheid (°C of °F)
(2)
Instelling weergave afzuigluchttemperatuur (“ROOM TEMP
DISP SELECT”)
• Instelling van het wel of niet gebruiken van het display van de binnen(aanzuig)-luchttemperatuur
(3)
Instelling weergave automatisch koelen/verwarmen (“AUTO
MODE DISP C/H”)
• Instelling van het wel of niet gebruiken van het display voor “koelen” of
“verwarmen” tijdens bedrijf in de automatische stand
67
04_RG79D836H01_NL.indd 67
2012/10/24 8:49:45
8.Functiekeuze
[Stroomdiagramfunctiekeuze]
Insteltaal (Engels)
Normal display
Normaal
(Displayals
when
the air conditioner
not running)
(display
de airconditioner
niet inisbedrijf
is)
Houd
Ethe
ingedrukt
en druk
gedurende
twee seconden
op2toets
D.
Holdtoets
down
button
and
press the
button for
seconds.
Houd
ingedrukt
en druk
seconden
toets D.
Hold toets
downEthe
button
and gedurende
press the twee
button
for 2op
seconds.
Functiekeuzestand
van
de afstandsbediening
Remote controller
function
selection mode
Item 1
De taal
wijzigen
op de
E Druk
Press
thebedrijfsstandtoets.
operation mode button.
op de
MENU-toets.
G Druk
Press
theTIMER
TIMER
MENU button.
op
de
TIMER
ON/OFF-toets
(TIMER AAN/UIT).
D Druk
Press the TIMER
ON/OFF button.
Item 2
English
Matrixdisplay
Dot display
German
Spanish
TEMP.
Russian
MENU
BACK
Italian
PAR-21MAA
MONITOR/SET
ON/OFF
ON/OFF
FILTER
DAY
CLOCK
CHECK TEST
OPERATION
CLEAR
Chinese
French
Japanese
Item 3
Functiekeuze
OFF
De bedrijfsblokkeringsinstelling wordt niet gebruikt.
(initiële instelwaarde)
no1
De instelling van de bedrijfsblokkering geldt niet bij On/Off (Aan/Uit)toets.
no2
De instelling van de bedrijfsblokkering is All buttons (alle toetsen).
ON
Als de bedrijfsstand wordt geselecteerd wordt de automatische stand
weergegeven. (initiële instelwaarde)
OFF
De automatische stand wordt niet weergegeven als de bedrijfsstand
wordt geselecteerd.
OFF
De begrenzing van het temperatuurbereik is niet actief. (initiële
instelwaarde)
Het temperatuurbereik kan worden gewijzigd in de koel/droog-stand.
Het temperatuurbereik kan worden gewijzigd in de verwarmingsstand.
NL
Het temperatuurbereik kan worden gewijzigd in de automatische
stand.
Automatischfilter-elevatiepaneelop/neerbedieningsstand
Deze stand instellen is niet nodig. Raadpleeg de BEDIENINGSHANDLEIDING van Als
Optie Verkrijgbare Onderdelen (Paneel) voor nadere bijzonderheden over de bediening.
Stand vaste luchtstroomrichting
Deze stand instellen is niet nodig. Raadpleeg de BEDIENINGSHANDLEIDING van de binnenunit voor nadere bijzonderheden over de bediening.
De afstandsbediening zal de hoofdbediening zijn. (initiële instelwaarde)
Standkeuze
De afstandsbediening zal de sub-bediening zijn.
ON
De klokfunctie kan worden gebruikt. (initiële instelwaarde)
OFF
De klokfunctie kan niet worden gebruikt.
De Weekly timer (schakelklok) kan worden gebruikt. (initiële
instelwaarde)
De Auto off timer (automatisch-uitschakelen) kan worden
gebruikt.
De Simple timer (enkelvoudige timer) kan worden gebruikt.
De timerstand kan niet worden gebruikt.
Display
wijzigen
OFF
Bij een fout worden de ingestelde contactnummers niet weergegeven. (initiële instelwaarde)
CALL-
Bij een fout worden de ingestelde contactnummers weergegeven.
˚C
°C wordt als eenheid van temperatuur gebruikt. (initiële instelwaarde)
˚F
°F wordt als eenheid van temperatuur gebruikt.
ON
De ruimtetemperatuur wordt weergegeven. (initiële instelwaarde)
OFF
De ruimtetemperatuur wordt niet weergegeven.
ON
OFF
Bij automatisch bedrijf wordt “Automatic cooling” (automatisch
koelen) of “Automatic heating” (automatisch verwarmen) weergegeven. (initiële instelwaarde)
In de automatische stand wordt alleen “Automatic” (automatisch) weergegeven.
68
04_RG79D836H01_NL.indd 68
2012/10/24 8:49:46
8.Functiekeuze
[4]-1 Instelling CHANGE LANGUAGE (taal wijzigen)
De taal in het matrixdisplay kan worden geselecteerd.
• Druk op de [ MENU]-toets G om de taal te wijzigen.
1 Engels (GB), 2 Duits (D), 3 Spaans (E), 4 Russisch (RU),
5 Italiaans (I), 6 Chinees (CH), 7 Frans (F), 8 Japans (JP)
Zie de tabel van het matrix-display.
[4]-2 Functiebegrenzing
(1) Instelling begrenzing bedrijfsfuncties (bedrijfsblokkering)
• Om de instelling te wijzigen drukt u op de [ ON/OFF]-knop D.
1 no1: Voor de instelling van de bedrijfsblokkering worden alle
toetsen behalve de [ ON/OFF]-knop gebruikt.
2 no2: De bedrijfsblokkering wordt via alle toetsen ingesteld.
3 OFF (Initiële instelling): De bedrijfsblokkering wordt niet ingesteld.
* Om de instelling van de bedrijfsblokkering op het normale scherm
van kracht te laten worden, moeten de [FILTER]- en de [ ON/
OFF]-knoppen gedurende twee seconden tegelijkertijd worden
ingedrukt, bij het normale scherm en nadat de bovenstaande
instelling is uitgevoerd.
(2) Instelling gebruik van de automatische stand
Indien de afstandsbediening aangesloten is op een unit met automatische bedrijfsstand, kunnen de volgende instellingen worden
uitgevoerd.
• Om de instelling te wijzigen drukt u op de [ ON/OFF]-knoppen D.
1 ON (Initiële instelling):
Als de bedrijfsstand wordt geselecteerd, wordt de automatische stand getoond.
2 OFF:
Als de bedrijfsstand wordt geselecteerd, wordt de automatische stand niet getoond.
.
(3) Instelling van de temperatuurbegrenzingen
Nadat deze instelling is gemaakt, kan de temperatuur binnen het
ingestelde bereik worden gewijzigd.
• Om de instelling te wijzigen drukt u op de [ ON/OFF]-knoppen D.
1 LIMIT TEMP COOL MODE:
Het temperatuurbereik kan in de koel/droogstand worden
gewijzigd.
2 LIMIT TEMP HEAT MODE:
Het temperatuurbereik kan in de verwarmingsstand worden
gewijzigd.
3 LIMIT TEMP AUTO MODE:
Het temperatuurbereik kan in de automatische stand worden
gewijzigd.
4 OFF (initial setting): De begrenzing van het temperatuurbereik
is niet geactiveerd.
* Indien de instelling wordt gemaakt (behalve bij OFF (uit)),
wordt tegelijkertijd de temperatuurbegrenzing bij koelen, verwarmen en automatisch ingesteld. Het bereik kan echter niet
worden begrensd als het ingestelde temperatuurbereik niet is
gewijzigd.
• Om de temperatuur hoger of lager te maken, drukt u op
[ TEMP. ( ) of ( )] F.
• Om naar de instelling van de bovenste en onderste begrenzing te
schakelen, drukt u op [ ] H. De geselecteerde instelling knippert en u kunt de temperatuur instellen.
• Instelbaar bereik
Koel/droogstand:
Ondergrens: 19°C - 30°C
Bovengrens: 30°C - 19°C
Verwarmingsstand:
Ondergrens: 17°C - 28°C
Bovengrens: 28°C - 17°C
Automatische stand:
Ondergrens: 19°C - 28°C
Bovengrens: 28°C - 19°C
[4]-3 Standkeuze-instelling
(1) Instelling hoofd/sub-afstandsbediening
• Om de instelling te wijzigen drukt u op de [ ON/OFF]-knop D.
1 Main: De afstandsbediening is de hoofd-afstandsbediening.
2 Sub: De afstandsbediening is de sub-afstandsbediening.
(2) Instelling klok gebruiken
• Om de instelling te wijzigen drukt u op de [ ON/OFF]-knop D.
1 ON: De klokfunctie kan worden gebruikt.
2 OFF: De klokfunctie kan niet worden gebruikt.
(3) Instelling van de timerfunctie
• Om de instelling te wijzigen drukt u op de [ ON/OFF]-knop D
(Kies één van de volgende.)
1 WEEKLY TIMER (Initiële instelling):
De weektimer kan worden gebruikt.
2 AUTO OFF TIMER:
De auto-uit-timer kan worden gebruikt.
3 SIMPLE TIMER:
De eenvoudige timer kan worden gebruikt.
4 TIMER MODE OFF:
De timer kan niet worden gebruikt.
* Indien de instelling voor het gebruik van de klok OFF (uit) is, kan
de “WEEKLY TIMER” niet worden gebruikt.
(4) Instelling contactnummer bij storingen
• Om de instelling te wijzigen drukt u op de [ ON/OFF]-knop D.
1 CALL OFF:
De ingestelde te bellen nummers worden bij een storing niet
getoond.
2 CALL **** *** ****:
De ingestelde te bellen nummers worden bij een storing getoond.
CALL_:
U kunt het contactnummer instellen wanneer de display eruitziet als hierboven wordt afgebeeld.
• Het instellen van de te bellen nummers
Om de te bellen nummers in te stellen dient u de onderstaande
procedures te volgen.
Verplaats de knipperende cursor naar de in te stellen nummers. Druk op [ TEMP. ( ) en ( )] )]-knoppen F om de
cursor naar rechts of links te verplaatsen. Druk op [ CLOCK
( ) en ( )]-knoppen C om de nummers in te stellen.
NL
[Detailsvandeinstellingen]
[4]-4 Displayweergave-instelling
(1) Instelling temperatuurweergave °C/°F
• Om de instelling te wijzigen drukt u op de [ ON/OFF]-knop D.
1 °C: Voor de temperatuur wordt de eenheid °C gebruikt.
2 °F: Voor de temperatuur wordt de eenheid °F gebruikt.
(2) Instelling weergave kamer-luchttemperatuur
• Om de instelling te wijzigen drukt u op de [ ON/OFF]-knop D.
1 ON: De afzuigluchttemperatuur wordt weergegeven.
2 OFF: De afzuigluchttemperatuur wordt niet weergegeven.
(3) Instelling weergave automatisch koelen/verwarmen
• Om de instelling te wijzigen drukt u op de [ ON/OFF]-knop D.
1 ON:
Bij automatisch bedrijf wordt “automatisch koelen” of “automatisch verwarmen” weergegeven.
2 OFF:
Bij automatisch bedrijf wordt alleen “automatisch” getoond.
69
04_RG79D836H01_NL.indd 69
2012/10/24 8:49:47
8.Functiekeuze
[Matrix-display-tabel]
Insteltaal
English
German
Spanish
Russian
Italian
Chinese
French
Japanese
English
German
Spanish
Russian
Italian
Chinese
French
Japanese
Wacht op het opstarten
Bedrijfsstand
Koelen
Drogen
Verwarmen
Automatisch
Automatisch
(Koelen)
Automatisch
(Verwarmen)
Ventileren
Ventilatie
Stand-by
(Warmte-instelling)
Ontdooien
Ingestelde temperatuur
Ventilatorsnelheid
Toets niet in gebruik
Controle (fout)
Proefdraaien
Zelf-controle
Functiekeuze van het apparaat
Ventilatie instellen
Insteltaal
NL
De taal wijzigen
Functiekeuze
Instelling begrenzing bedrijfsfunctie
Instelling gebruik van automatische
stand
Instelling begrenzing temperatuurbereik
Stand begrenzing temperatuurkoeling/dag
Begrenzing temperatuur
verwarmingsstand
Begrenzing temperatuur autostand
Standkeuze
Instelling afstandsbediening als
hoofd-afstandsbediening
Instelling afstandsbediening als
sub-afstandsbediening
Gebruik van de klokinstelling
Instelling van de dag van de week
en van de tijd
Timerinstelling
Weergave timer
Schakelklok
Timerstand uit
Timer Automatisch uitschakelen
Enkelvoudige timer
Contactnummerinstelling van de
foutsituatie
Display wijzigen
Temperatuurweergave-instelling
°C/°F
Instelling weergave ruimtetemperatuur
Instelling weergave automatisch
koelen/verwarmen
70
04_RG79D836H01_NL.indd 70
2012/10/24 8:49:53
9.Onderhoudenschoonmaken
9.1. De filters en het binnenapparaat reinigen
Letop:
•Vraag een erkende vakman het filter te reinigen.
Reinigen van de filters
• Maakdefiltersschoonmetbehulpvaneenstofzuiger.Alsunietde
beschikkingheeftovereenstofzuiger,klopdefiltersdanlichtjestegen
een hard voorwerp zodat al het stof en vuil eruit valt.
•Alsdefiltersheelergvuilzijn,wasdezedaninlauwwater.Alsuwasmiddel gebruikt, zorg dan dat dit hierna grondig wordt weggespoeld en
laatdefiltersgoeddrogenvoordat u deze weer plaatst.
Voorzichtig:
• Droog de filters nooit in direct zonlicht of met behulp van een
warmtebronzoalseenstraalkacheltjeofeenhaardroger;hierdoor
kunnen de filters kromtrekken.
• Was de filters nooit in heet water (meer dan 50°C); hierdoor kunnen de filters kromtrekken.
• Let erop dat de filters altijd zijn geïnstalleerd als u het apparaat
gebruikt. Gebruik van het apparaat zonder de filters kan leiden tot
beschadigingervan.
Voorzichtig:
•Voordatubegintmetschoonmaken,moetuhetapparaatstoppen
endestroomvoorzieningUITzetten.
• Binnenapparaten zijn uitgerust met filters om stof uit ingezogen
lucht te verwijderen. Reinig de filters volgens de hieronder aangegevenmethodes.
Voorzichtig:
• U dient bij het verwijderen van het filter voorzorgsmaatregelen te
treffenomuwogentebeschermentegenstof.Ookmoetuopeen
krukjegaanstaanomhetkarweiuittevoeren.Zorgervoordatu
nietvalt.
• Als het filter is verwijderd, dient u de metalen delen van het apparaatvoorbinnengebruiknietaanteraken,omletseltevoorkomen.
NL
Het filter verwijderen
SeriePLFY-P.VBM-E
1 Trek de knop op de gril van de inlaatrooster in de richting die wordt
aangegeven door de pijl om de gril te kunnen openen.
2 Open het inlaatrooster.
3 Zet de knop aan de middelste rand van de inlaatrooster los en trek
hetfilternaarvorenomditteverwijderen.
A Knop B Rooster C Inlaatrooster D Filter
71
04_RG79D836H01_NL.indd 71
2012/10/24 8:49:55
10.Problemenenoplossingen
Heeft u een probleem?
De airconditioner verwarmt of koelt niet goed.
Als het verwarmingsbedrijf start wordt de warme lucht niet snel uit het
binnenapparaat geblazen.
Tijdens de verwarmingsstand stopt de airconditioner voordat de ingestelde ruimtetemperatuur is bereikt.
Tijdens bedrijf verandert de richting van de luchtstroom of kan de richting
van de luchtstroom niet worden ingesteld.
Als de luchtstroomrichting wordt veranderd, gaan de kleppen altijd voorbij de instelpositie omhoog en omlaag voordat ze uiteindelijk bij de eindpositie stoppen.
Er klinkt een geluid van stromend water of zo nu en dan een sissend
geluid.
Er klinkt een krakend of knarsend geluid.
De ruimte heeft een onaangename geur.
Uit het binnenapparaat wordt een witte mist of damp uitgestoten.
NL
Er komt water of damp uit het buitenapparaat.
Het bedrijfssymbool verschijnt niet in het display van de afstandsbediening.
De airconditioner werkt niet, ook niet als u op de knop ON/OFF (AAN/UIT)
drukt. De weergave van de bedrijfsstand op de afstandsbediening verdwijnt.
“
” verschijnt in het display van de afstandsbediening.
Hier is de oplossing. (Het apparaat functioneert normaal.)
Reinighetfilter.(Deluchtstroomwordtverminderdalshetfiltervuilofverstoptis.)
Controleer de temperatuurafstelling en stel de temperatuur in.
Let erop dat er rond het buitenapparaat voldoende ruimte is. Is de
luchtinof –uitlaat van het binnenapparaat geblokkeerd?
Staat er een deur of raam open?
Er wordt pas warme lucht geblazen als het binnenapparaat voldoende
is opgewarmd.
Bij een lage buitentemperatuur en een hoge luchtvochtigheid kan er op het buitenapparaat ijsafzetting ontstaan. Als dit het geval is, voert het buitenapparaat het
ontdooiingsbedrijf uit. Na ongeveer 10 minuten dient normaal bedrijf te beginnen.
Tijdens de koelstand bewegen de kleppen zich automatisch na 1 uur
naar de horizontale stand (naar beneden), als de richting van de luchtstroom is ingesteld naar beneden (horizontaal). Dit is om te voorkomen
dat er water langs de kleppen naar beneden kan druppelen.
Bij lage luchtstroomtemperatuur of tijdens het ontdooien gaan in de verwarmingsstand de kleppen automatisch naar de horizontale luchtstroomstand.
Als de luchtstroomrichting wordt veranderd, gaan de kleppen na het
detecteren van de basispositie naar de ingestelde positie.
Deze geluiden kunnen worden gehoord als er koelstof in de airconditioner stroomt, of als de stroom van de koelstof verandert.
Deze
geluiden kunnen worden gehoord als er ten gevolge van temper
atuursveranderingen delen uitzetten of inkrimpen en daardoor langs
elkaar gaan wrijven.
Het binnenapparaat zuigt lucht aan die gassen afkomstig uit wanden,
tapijt en meubilair bevat en tevens geuren uit kleding, en blaast deze
dampen in de ruimte terug.
Indien de binnentemperatuur en de luchtvochtigheid hoog zijn, kan
deze omstandigheid zich bij het begin van het bedrijf voordoen.
Tijdens het ontdooien kan een koele luchtstroom naar beneden worden
geblazen die eruitziet als mist.
Tijdens het koelen kan er water worden gevormd en van de koelpijpen
en –verbindingen druppelen.
Tijdens het verwarmen kan er op de warmtewisselaar water ontstaan
en naar beneden druppelen.
Tijdens het ontdooien kan het water op de warmtewisselaar verdampen, waardoor er waterdamp wordt uitgestoten.
Zet de hoofdschakelaar aan. In het scherm van de afstandsbediening
verschijnt nu “ ”.
Staat de AAN/UIT- schakelaar van het binnenapparaat op UIT? Zet de
AAN/UIT- schakelaar op AAN.
” in het display van de
Tijdens centrale besturing verschijnt “
afstandsbediening en kan de airconditioner met de afstandsbediening
worden gestart of gestopt.
Als u de airconditioner kort nadat deze is gestopt opnieuw start, zal deze
niet functioneren, ook al hebt u de hoofdschakelaar ingedrukt.
Wacht ongeveer drie minuten.
(Het bedrijf is gestopt om de airconditioner te beschermen.)
De airconditioner werkt zonder dat de hoofdschakelaar is ingedrukt.
Is de aan-timer ingesteld?
Druk op de hoofdschakelaar om het bedrijf te stoppen.
Is de airconditioner aan een centrale afstandsbediening gekoppeld?
Raadpleeg de personen die de airconditioner bedienen.
” in het display van de afstandsbediening?
Verschijnt “
Raadpleeg de personen die de airconditioner bedienen.
Is de automatische herstelvoorziening bij spanningsonderbrekingen ingesteld?
Druk op de hoofdschakelaar om het bedrijf te stoppen.
De airconditioner stopt zonder dat de hoofdschakelaar is ingedrukt.
Is de uit-timer ingesteld?
Druk op de hoofdschakelaar om het bedrijf opnieuw te starten.
Is de airconditioner aan een centrale afstandsbediening gekoppeld?
Raadpleeg de personen die de airconditioner bedienen.
” in het display van de afstandsbediening?
Verschijnt “
Raadpleeg de personen die de airconditioner bedienen.
Het timerbedrijf van de afstandsbediening kan niet worden ingesteld.
Zijn de timerinstellingen ongeldig?
Als de timer kan worden ingesteld, verschijnt WEEKLY ,
AUTO OFF in het display van de afstandsbediening.
“PLEASE WAIT” (wachten a.u.b.) verschijnt in het display van de afstandsbediening.
Er verschijnt een foutcode in het display van de afstandsbediening.
Er klinkt een geluid van water dat wordt afgetapt of het draaien van een
motor.
SIMPLE
, of
De initiële instellingen worden uitgevoerd. Wacht ongeveer 3 minuten.
De beveiligingen zijn aangesproken om de airconditioner te beveiligen.
Probeer deze apparatuur niet zelf te repareren.
Zet onmiddellijk de hoofdschakelaar uit en raadpleeg uw leverancier.
Stel de leverancier op de hoogte van de modelnaam en de informatie
die in het display van de afstandsbediening verscheen.
Als het koelbedrijf stopt, treedt de aftappomp in werking, die vervolgens
weer stopt. Wacht ongeveer 3 minuten.
72
04_RG79D836H01_NL.indd 72
2012/10/24 8:49:56
10.Problemenenoplossingen
Heeft u een probleem?
Hetgeluidisharderdanvermeldindespecificaties.
Hier is de oplossing. (Het apparaat functioneert normaal.)
Het geluidsniveau van een werkend apparaat binnenshuis wordt
bepaald door de akoestiek van een bepaald vertrek, zoals u in de volgendetabelkuntzien,enzalhogerzijndandegeluidsspecificatie,die
gemeten is een akoestisch dood vertrek.
Sterk geluidsabGering geluidsabNormale ruimten
sorberende ruimten
sorberende ruimten
Zendstudio,
OntvangstruiVoorbeelden
Kantoor,
muziekruimten,
mte,
hotelkamer
van locaties
enz.
hotellobby, enz..
3 t/m 7 dB
6 t/m 10 dB
9 t/m 13 dB
Geluidsniveau’s
Er verschijnt niets in het display van de draadloze afstandsbediening, het
display is zwak, of de signalen worden alleen door het binnenapparaat
ontvangen als de afstandsbediening dichtbij wordt gehouden.
Op het binnenapparaat knippert het bedrijfslampje bij de ontvanger voor
de draadloze afstandsbediening.
Er blaast met tussenpozen warme lucht uit het binnenapparaat terwijl de
verwarmingsstand is uitgeschakeld of in de ventilatiestand.
De batterijen zijn bijna leeg.
Breng nieuwe batterijen aan en druk op reset.
Indien er ook nadat nieuwe batterijen zijn geplaatst niets verschijnt, controleer dan of de batterijen in de juiste richting zijn aangebracht (+, –).
De zelfdiagnose-functie is uitgevoerd om de airconditioner te beveiligen.
Probeer deze apparatuur niet zelf te repareren.
Zet onmiddellijk de hoofdschakelaar uit en raadpleeg uw leverancier.
Geef de modelnaam aan de leverancier door.
Wanneer een ander binnenapparaat werkt in de verwarmingsstand,
opent en sluit de regelklep zich zo nu en dan om de stabiliteit in het
airconditioningssysteem te handhaven. Na enige tijd stopt deze functie.
* Als dit een ongewenste stijging van de kamertemperatuur tot gevolg
heeft in kleine vertrekken, enz., zet deze functie van het binnenapparaat dan tijdelijk stil.
Waarschuwing:
Alsdeairconditionerinwerkingismaarhetvertreknietkoeltofverwarmt(afhankelijkvanhetmodel),neemdancontactopmetuwdealer,
omdatdeapparatuurdanmogelijkkoelmiddellekt.Denkervooralaandeservicemonteurtevragenoferaldannietkoelmiddellekt,wanneerreparatieswordenuitgevoerd.
Hetkoelmiddelwaarmeedeairconditionerisgevuld,isveilig.Hetisnietnormaaldaterkoelmiddellekt;maaralserbinnenshuisdampvan
koelmiddellektenincontactkomtmetdeverwarmingselementenvaneenventilatorkachel,straalkachel,oven,enz.,zullenschadelijkestoffenontstaan.
NL
Toepassingsbereik
Het bereik van de werktemperaturen voor zowel de binnen- als de buitenapparaten van de serie Y, R2, Multi-S is als hieronder wordt vermeld.
11. Specificaties
SeriePLFY-P.VBM-E
Model
Stroomvoorziening (voltage <V> / frequentie <Hz>)
Capaciteit (Koelen/Verwarmen)
<kW>
<mm>
Afmetingen (hoogte)
<mm>
Afmetingen (breedte)
<mm>
Afmetingen (diepte)
<kg>
Netto gewicht
Luchtuitstroomvermogen ventilator
(laag-Gemiddeld 2-Gemiddeld 1-hoog)
<m3/min>
Geluidsniveau
(laag-Gemiddeld 2-Gemiddeld 1-hoog)
<dB>
P32
P40
3,6/4,0
4,5/5,0
P50
P63
P80
~N/ 220-230-240/50, 220/60
5,6/6,3
7,1/8,0
9,0/10,0
258(35)
P100
P125
11,2/12,5
298(35)
14,0/16,0
840(950)
840(950)
11-12-13-14
22(6)
12-13-14-16
27-28-29-31
27-28-30-31
23(6)
14-15-16-18 16-18-20-22
27(6)
21-24-27-29 22-25-28-30
28-29-30-32
34-37-39-41
30-32-35-37
35-38-41-43
Opmerking:
* Bedrijfstemperatuur van binnenunit.
Koelstand: 15 °C (natteboltemperatuur) - 24 °C (natteboltemperatuur)
Verwarmingsstand: 15 °C (drogeboltemperatuur) - 27 °C (drogeboltemperatuur)
*1 Capaciteit Koelen/Verwarmen is een aanduiding van de maximale waarde bij werking onder de volgende condities.
Koelen: Binnen 27 °C DB/19 °C WB, Buiten 35 °C DB
Verwarmen: Binnen 20 °C DB, Buiten 7 °C DB/6 °C WB
*2 De afbeelding in () geeft ROOSTERS aan.
73
04_RG79D836H01_NL.indd 73
2012/10/24 8:49:56
This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.
Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.
HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
RG79D836H01
01_RG79D836H01_EN.indd 20
Printed in UNITED KINGDOM
2012/10/24 8:41:37
Download PDF