AEG G 8 88 50 User manual
ARCTIS G 9 88 50-5I
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Vriezer
Freezer
Congélateur
Gefrierschrank
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Inhoud
Veiligheidsinformatie
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
Algemene veiligheid
Dagelijks gebruik
Onderhoud en reiniging
Installatie
Onderhoud
Bedieningspaneel
Inschakelen
Uitschakelen
Temperatuurdisplay
Temperatuurregeling
FROSTMATIC functie
Alarm hoge temperatuur
Alarm deur open
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het bewaren van ingevroren voedsel
Invriesagenda
2
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
Ontdooien
Het maken van ijsblokjes
Koude accumulators
Handige aanwijzingen en tips
Tips voor het invriezen
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
Onderhoud en reiniging
Periodieke reiniging
Reiniging van de bescherming
De vriezer ontdooien
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Problemen oplossen
De deur sluiten
Technische gegevens
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
Montage
Opstelling
Elektrische aansluiting
Ventilatievereisten
Het milieu
13
13
14
14
14
11
12
13
13
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het
van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige
vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen
die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als
Veiligheidsinformatie
3
het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele
levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van
het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen
uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die
door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen)
met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon
of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik
van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel
door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat
vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan
voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
LET OP!
Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een
gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is
een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het
apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
4
Veiligheidsinformatie
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op
enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een
elektrische schok veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen
worden door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dit kan gevaar opleveren
van een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje 1) voor de
binnenverlichting.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn,
dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
Dagelijks gebruik
•
•
•
•
•
•
•
•
Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand. 2)
Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid
is.
Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat
met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken
druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.
IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht. Als u het stopcontact niet kunt bereiken, onderbreek dan de
stroomtoevoer.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een
kunststof schraper.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
2) Als het apparaat vorstvrij is
Bedieningspaneel
5
Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan
als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u
het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie
terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting
leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en
brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 3)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en
er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit
en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het
normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.
Bedieningspaneel
1
2
3
1. Controlelampje
2. ON/OFF schakelaar
3) Indien er een wateraansluiting voorzien is
4
5
6
7
8
9
6
Bedieningspaneel
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Thermostaatknop (warmste stand)
Temperatuurdisplay
Thermostaatknop (koudste stand)
FROSTMATIC controlelampje
FROSTMATIC schakelaar
ALARM OFF controlelampje
ALARM OFF schakelaar
Inschakelen
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de schakelaar ON/OFF.
3. Het controlelampje gaat branden.
Uitschakelen
1. Houd de schakelaar ON/OFF langer dan 5 seconden ingedrukt.
2. Daarna vindt een terugtelling van de temperatuur van -3 -2 -1 plaats. Wanneer "1"
verschijnt, is het apparaat uitgeschakeld. Het temperatuurdisplay gaat uit. Het controlelampje gaat uit.
Temperatuurdisplay
Het temperatuurdisplay toont verschillende informatie:
• Tijdens de normale werking wordt de temperatuur die op dat moment heerst in de koelkast (ACTUELE temperatuur) weergegeven. De ACTUELE temperatuur wordt getoond met
brandende getallen.
• Tijdens de temperatuurinstelling wordt de temperatuur die is ingestelt (GEWENSTE temperatuur) weergegeven. De GEWENSTE temperatuur wordt aangeduid met knipperende
getallen.
Temperatuurregeling
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
1. Stel de vereiste temperatuur in door op de overeenkomstige temperatuurregelaar. Het
temperatuurdisplay toont direct de gewijzigde instelling (GEWENSTE temperatuur) en
het temperatuurdisplay knippert.
2. Steeds als het temperatuurdisplay wordt ingedrukt, wordt de GEWENSTE temperatuur
aangepast met 1 °C. De GEWENSTE temperatuur moet na 24 uur bereikt zijn.
3. Als de vereiste temperatuur is ingesteld, zal na een korte periode (ong. 5 sec.) het
temperatuurdisplay veranderen en weer de ACTUELE temperatuur in de betreffende
vriesruimte tonen. Het temperatuurdisplay verandert van knipperende naar continue
verlichting.
Voor een juiste conservering van het voedsel moet de volgende temperatuur worden ingesteld:
• -18 °C in de vriezer.
Als de instelling is gewijzigd, start de compressor niet meteen als op dat moment automatisch ontdooien plaatsvindt. Aangezien de opslagtemperatuur binnen in de koelkast snel
wordt bereikt, kunt u meteen na het inschakelen voedsel opslaan.
Het eerste gebruik
7
FROSTMATIC functie
De functie FROSTMATIC versnelt het vriesproces van verse producten en,beschermt tegelijkertijd de reeds ingevroren levensmiddelen tegen ongewenst warmer worden.
Volg onderstaande aanwijzingen om de functie te activeren:
1. Druk op de schakelaar FROSTMATIC.
2. Het lampje FROSTMATIC gaat branden.
Volg onderstaande aanwijzingen om de functie te deactiveren:
1. Druk op de schakelaar FROSTMATIC .
2. Het lampje FROSTMATIC dooft.
De functie FROSTMATIC stopt automatisch na ongeveer 52 uur.
Als de FROSTMATIC -functie is ingeschakeld, mag de temperatuurinstelling niet worden
gewijzigd.
Alarm hoge temperatuur
Een toename van de temperatuur in de vriezer (bijvoorbeeld door een eerdere stroomuitval
of wanneer de deur open staat) wordt aangeduid door:
• knipperen van het ALARM OFF lampje
• het klinken van een zoemer.
Wanneer de normale omstandigheden worden hersteld:
• het geluidssignaal gaat uit
• ALARM OFF lampje blijft knipperen.
Stop het alarmlampje door te drukken op de ALARM OFF schakelaar.
Wanneer de ALARM OFF schakelaar wordt ingedrukt, knippert de hoogst bereikte temperatuur in de ruimte op het temperatuurdisplay.
Alarm deur open
Er klinkt een geluidsalarm als de deur ongeveer 80 seconden open blijft staan.
Als de normale omstandigheden hersteld zijn (deur sluiten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een
nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
8
Dagelijks gebruik
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange
periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om levensmiddelen in te vriezen, activeert u de functie FROSTMATICminimaal 24 uur voordat u deze in het vriesvak legt.
Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen in de twee bovenste vakken.
De maximumhoeveelheid levensmiddelen die in 24 uur kunnen worden ingevroren, is aangegeven op het typeplaatje , een label dat zich aan de binnenkant van het apparaat
bevindt.
Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel
toe.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het
apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in
plaatst.
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen
dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet
het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan
weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Invriesagenda
De symbolen geven verschillende soorten ingevroren levensmiddelen aan.
De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de bijbehorende ingevroren levensmiddelen. Of de hoogste of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van toepassing
is, hangt af van de kwaliteit van het voedsel en eventuele bereiding voordat het werd
ingevroren.
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op
kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig
is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen voor het maken van ijsblokjes. Vul deze
bladen met water en zet ze dan in het vriesvak.
Gebruik geen metalen instrumenten om de laden uit de vriezer te halen.
Handige aanwijzingen en tips
9
Koude accumulators
De vriezer is voorzien van een of meer koudeaccumulators; hierdoor blijft het voedsel langer
koud als de stroom uitvalt of als er een storing is.
Handige aanwijzingen en tips
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op
het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen
voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit
in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren
en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht
zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang
houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de
huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe
lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte
wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar
uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
Onderhoud en reiniging
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact
trekken.
10
Onderhoud en reiniging
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen
uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat
ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig
ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat
schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat
verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in
dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen
de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje
afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
Reiniging van de bescherming
1. Verwijder beide schroeven (B).
2. Verwijder de bescherming (A).
3. Reinig de bescherming en de bodem van
de ruimte.
4. Zet de bescherming terug op zijn oorspronkelijke plaats.
5. Maak de bescherming vast met beide
schroeven.
B
A
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op de schappen van de vriezer en rond
het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
Onderhoud en reiniging
11
Zet, ongeveer 12 uur voordat u gaat ontdooien, de thermostaatknop op een hogere stand,
om voldoende koudereserve op te bouwen voor de onderbreking tijdens de werking.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg
het op een koele plaats.
LET OP!
Raak ingevroren voedsel niet met natte handen aan. Uw handen kunnen dan aan de producten vastvriezen.
3. Laat de deur open staan en steek de kunststof schraper in de daarvoor bedoelde
opening in het midden van de bodem,
plaats er een opvangbak onder om het
dooiwater op te vangen
Om het ontdooiproces te versnellen kunt u
een bak warm water in het vriesvak zetten.
Verwijder bovendien stukken ijs die afbreken
voordat het ontdooien voltooid is.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en de schraper
bewaren voor toekomstig gebruik.
5. Schakel het apparaat in.
6. Zet het eerder verwijderde voedsel na twee tot drie uur terug in het vriesvak.
Gebruik nooit scherpe metalen om de rijp van de verdamper te krabben, deze zou beschadigd
kunnen raken.
Gebruik geen mechanische of kunstmatige middelen om het ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de
veilige bewaartijd verkorten.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact,
• verwijder al het voedsel,
• ontdooi de koelkast, 4)en maak het apparaat en alle accessoires schoon,
• laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te
voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
4) indien nodig,
12
Problemen oplossen
Problemen oplossen
WAARSCHUWING!
Voordat u storingen opspoort, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden
verricht door een gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.
Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Het apparaat werkt niet. Het apparaat is uitgeschakeld.
Het controlelampje knippert niet.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Oplossing
Schakel het apparaat in.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom. Sluit een ander elektrisch appaEr staat geen spanning op het
raat aan op het stopcontact.
stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien.
Het controlelampje gaat
branden.
Het apparaat werkt niet goed.
Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien.
Het alarmlampje knippert.
De temperatuur in het vriesvak
is te hoog.
Raadpleeg "Alarm hoge temperatuur"
De compressor werkt
continu.
De temperatuur is niet goed in- Stel een hogere temperatuur in.
gesteld.
De deur is niet goed gesloten.
Raadpleeg "De deur sluiten".
De deur is te vaak open gedaan. Laat de deur niet langer open
staan dan noodzakelijk.
De temperatuur van het product Laat het product afkoelen tot kais te hoog.
mertemperatuur voordat u het
conserveert.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
De functie FROSTMATIC is inge- Raadpleeg " FROSTMATIC funcschakeld.
tie".
De temperatuur in de
vriezer is te laag.
De temperatuur is niet goed in- Stel een hogere temperatuur in.
gesteld.
De functie FROSTMATIC is inge- Raadpleeg " FROSTMATIC funcschakeld.
tie".
De temperatuur in het
vriesvak is te hoog.
De temperatuur is niet goed in- Stel een lagere temperatuur in.
gesteld.
De deur is niet goed gesloten.
Raadpleeg "De deur sluiten".
Technische gegevens
Probleem
Mogelijke oorzaak
13
Oplossing
De temperatuur van het product Laat het product afkoelen tot kais te hoog.
mertemperatuur voordat u het
conserveert.
Er zijn veel producten tegelijk
geconserveerd.
Conserveer minder producten tegelijk.
Producten liggen te dicht op elk- Berg de producten zodanig op dat
aar.
er koude lucht kan circuleren.
Er is te veel rijp.
Het voedsel is niet goed verpakt. Verpak het voedsel op de juiste
manier.
De deur is niet goed gesloten.
Raadpleeg "De deur sluiten".
De temperatuur is niet goed in- Stel een hogere temperatuur in.
gesteld.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de serviceafdeling.
Technische gegevens
Afmetingen van de uitsparing
Tijdsduur
Hoogte
880 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
26 h
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat
en op het energielabel.
Montage
Opstelling
WAARSCHUWING!
Als u een oud apparaat weggooit dat voorzien is van een deurslot of vergrendeling, zorg
er dan voor dat dit onbruikbaar gemaakt wordt, zodat kinderen er niet in opgesloten kunnen
raken.
De stekker van het apparaat moet na installatie toegankelijk zijn.
14
Het milieu
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Ventilatievereisten
De luchtstroom achter het apparaat moet voldoende zijn.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Het milieu
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt
u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Contents
15
Thank you for choosing one of our high-quality products.
To ensure optimal and regular performance of your appliance please read this
instruction manual carefully. It will enable you to navigate all processes perfectly
and most efficiently. To refer to this manual any time you need to, we recommend
you to keep it in a safe place. And please pass it to any future owner of the appliance.
We wish you much joy with your new appliance.
Contents
Safety information
Children and vulnerable people safety
General safety
Daily Use
Care and cleaning
Installation
Service
Control panel
Switching on
Switching off
Temperature indicator
Temperature regulation
FROSTMATIC function
High temperature alarm
Door open alarm
First use
Cleaning the interior
Daily use
Freezing fresh food
Storage of frozen food
15
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
20
Freezing Calendar
Thawing
Ice-cube production
Cold accumulators
Helpful Hints and Tips
Hints for freezing
Hints for storage of frozen food
Care and cleaning
Periodic cleaning
Cleaning the protection
Defrosting the freezer
Periods of non-operation
What to do if…
Closing the door
Technical data
20
20
21
21
21
21
21
21
22
22
22
23
23
25
25
Installation
Positioning
Electrical connection
Ventilation requirements
Environmental concerns
25
25
25
26
26
Subject to change without notice
222349602-00-052009
Safety information
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using
the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid
unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the
appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that
everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the
manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
16
Safety information
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection
cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing
children to suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a
spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before
you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.
General safety
CAUTION!
Keep ventilation openings clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household
as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating
appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the
components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage
to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel.
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the
appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of
electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover5) of interior lighting.
Safety information
17
• This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/
wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Daily Use
•
•
•
•
•
Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.
Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.6)
Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.
Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer
to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure
on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
Installation
For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance
if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that
case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the
oil to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching
or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only.7)
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out
by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare
parts must be used.
5) If the lamp cover is foreseen
6) If the appliance is Frost Free
7) If a water connection is foreseen
18
Control panel
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its
refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together
with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the
appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your
local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat
exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.
Control panel
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
3
4
5
6
7
8
9
Pilot light
ON/OFF switch
Temperature regulator (warmest)
Temperature indicator
Temperature regulator (coldest)
FROSTMATIC indicator
FROSTMATIC switch
ALARM OFF indicator
ALARM OFF switch
Switching on
1. Plug the mains plug into the mains socket.
2. Press ON/OFF switch.
3. The pilot light will light up.
Switching off
1. Keep ON/OFF switch pressed for more than 5 seconds.
2. After that, a countdown of the temperature from -3 -2 -1 will be shown. When “1”
appears the appliance is turned off. The temperature indicator switches off. The Pilot
light switches off.
Temperature indicator
The temperature indicator shows several information:
• During normal operation, the temperature indicator shows the current temperature inside the fridge (ACTUAL temperature). The ACTUAL temperature is indicated with illuminated numbers.
• During temperature adjusting operation, the temperature indicator shows the fridge
temperature currently set (DESIRED temperature). The DESIRED temperature is indicated
by flashing numbers.
Control panel
19
Temperature regulation
To operate the appliance, proceed as follows:
1. Set the required temperature by pressing the corresponding temperature regulator. The
temperature indicator will immediately show the changed setting (DESIRED temperature) and the temperature indicator flashes.
2. Each time the temperature regulator is pressed the DESIRED temperature is adjusted
by 1 °C. The DESIRED temperature must be reached within 24 hours.
3. Once the required temperature has been set, after a short period (approx. 5 sec.) the
temperature indicator will show again the current ACTUAL temperature inside the corresponding compartment. The temperature indicator will change from flashing to continuous illumination.
For a correct storage of the food the following temperature should be set:
• -18 °C in the freezer.
When the setting is changed, the compressor does not start immediately if automatic
defrosting is currently taking place. As the storage temperature within the fridge is reached
quickly you can store food immediately after switching on.
FROSTMATIC function
The FROSTMATIC function accelerates the freezing of fresh food and, at the same time,
protects foodstuffs already stored from undesirable warming.
To activate the function, do these steps:
1. Press the FROSTMATIC switch.
2. The FROSTMATIC indicator will light up.
To deactivate the function, do these steps:
1. Press the FROSTMATIC switch.
2. The FROSTMATIC indicator goes out.
The FROSTMATIC function stops automatically after about 52 hours.
If the FROSTMATIC function is switched on the temperature setting may not be changed.
High temperature alarm
An increase in the temperature in the freezer (for example due to an earlier power failure
or door is open) is indicated by:
• flashing of ALARM OFF light
• sounding of buzzer.
When normal conditions are restored:
• the acoustic signal shuts off
• ALARM OFF light continues to flash.
Stop the alarm light by pushing the ALARM OFF switch.
When the ALARM OFF switch is hold, the warmest temperature reached in the compartment
flashes on the temperature indicator.
Door open alarm
An acoustic alarm will sound when the door is left open for around 80 seconds.
When normal conditions are restored (door closed), the acoustic alarm will stop.
20
First use
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories
with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brandnew product, then dry thoroughly.
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
Daily use
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deepfrozen food for a long time.
To freeze fresh food activate the FROSTMATIC function at least 24 hours before placing the
food to be frozen in the freezer compartment.
Place the fresh food to be frozen in the two top compartments.
The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating
plate , a label located on the inside of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the
compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.
In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power has
been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising
time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then refrozen (after cooling).
Freezing Calendar
The symbols show different types of frozen goods.
The numbers indicate storage times in months for the appropriate types of frozen goods.
Whether the upper or lower value of the indicated storage time is valid depends on the
quality of the foods and treating before freezing.
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case, cooking
will take longer.
Helpful Hints and Tips
21
Ice-cube production
This appliance is equipped with one or more trays for the production of ice-cubes. Fill these
trays with water, then put them in the freezer compartment.
Do not use metallic instruments to remove the trays from the freezer.
Cold accumulators
One or more cold accumulators are supplied in the freezer; these increase the length of
time for which food will keep in the event of a power failure or breakdown.
Helpful Hints and Tips
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating
plate;
• the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during
this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to
make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are
airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding
a rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can
possibly cause the skin to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep
tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the
shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
Care and cleaning
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
22
Care and cleaning
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must
therefore only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from
debris.
• rinse and dry thoroughly.
Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes
to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a
brush or a vacuum cleaner. This operation will improve the performance of the appliance
and save electricity consumption.
Take care of not to damage the cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the
plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of
this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.
Cleaning the protection
1. Remove both screws (B).
2. Remove the protection (A).
3. Clean the protection and the bottom of
the compartment.
4. Put the protection back to its initial position.
5. Attach the protection with both screws.
B
A
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form on the freezer shelves and around the top
compartment.
Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness of about 3-5 mm.
About 12 hours prior to defrosting, set the Temperature regulator toward higher settings ,
in order to build up sufficient chill reserve for the interruption in operation.
To remove the frost, follow the instructions below:
What to do if…
23
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool
place.
CAUTION!
Do not touch frozen goods with wet hands. Hands can freeze to the goods.
3. Leave the door open and insert the plastic
scraper in the appropriate seating at the
bottom centre, placing a basin underneath to collect the defrost water
In order to speed up the defrosting process,
place a pot of warm water in the freezer compartment. In addition, remove pieces of ice
that break away before defrosting is complete.
4. When defrosting is completed, dry the interior thoroughly and keep the scraper for
future use.
5. Switch on the appliance.
6. After two or three hours, reload the previously removed food into the compartment.
Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage
it.
Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process
other than those recommended by the manufacturer.
A temperature rise of the frozen food packs, during defrosting, may shorten their safe
storage life.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost 8)and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food
inside from spoiling in case of a power failure.
What to do if…
WARNING!
Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not
in this manual.
There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).
8) If foreseen.
24
What to do if…
Problem
The appliance does not
operate. The Pilot light
does not flash.
Possible cause
The appliance is switched off.
Solution
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected Connect the mains plug to the
to the mains socket correctly.
mains socket correctly.
The appliance has no power.
Connect a different electrical apThere is no voltage in the mains pliance to the mains socket.
socket.
Contact a qualified electrician.
The Pilot light flashes.
The appliance is not working
properly.
The Alarm light flashes.
The temperature in the freezer is Refer to "High temperature
too high.
alarm"
The compressor operates
continually.
The temperature is not set correctly.
Contact a qualified electrician.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly. Refer to "Closing the door".
The temperature in the
freezer is too low.
The door has been opened too
frequently.
Do not keep the door open longer
than necessary.
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
The room temperature is too
high.
Decrease the room temperature.
The FROSTMATIC function is
switched on.
Refer to "FROSTMATIC function".
The temperature regulator is not Set a higher temperature.
set correctly.
The FROSTMATIC function is
switched on.
The temperature in the
freezer is too high.
Refer to "FROSTMATIC function".
The temperature regulator is not Set a lower temperature.
set correctly.
The door is not closed correctly. Refer to "Closing the door".
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
Many products are stored at the Store less products at the same
same time.
time.
There is too much frost.
Products are too near to each
other.
Store products so that there is
cold air circulation.
Food is not wrapped correctly.
Wrap the food correctly.
The door is not closed correctly. Refer to "Closing the door".
Technical data
Problem
Possible cause
25
Solution
The temperature regulator is not Set a higher temperature.
set correctly.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
3. If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Force Center.
Technical data
Dimension of the recess
Height
880 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Rising Time
26 h
The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the
appliance and in the energy label.
Installation
Positioning
WARNING!
If you are discarding an old appliance that has a lock or catch on the door, you must ensure
that it is made unusable to prevent young children being trapped inside.
The appliance shall have the plug accessible after installation.
Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the
climate class indicated on the rating plate of the appliance:
Climate class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
26
Environmental concerns
The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for
this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to
a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Ventilation requirements
The airflow behind the appliance must be sufficient.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Environmental concerns
The symbol
on the product or on its packaging indicates that this product may not be
treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point
for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed
of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment
and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact
your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased
the product.
Sommaire
27
Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits de qualité.
Afin de garantir une performance optimale et constante de votre appareil, veuillez
lire attentivement cette notice d'utilisation. Il vous permettra d’utiliser
correctement et efficacement toutes les fonctions de l’appareil. Nous vous
recommandons de conserver cette notice à proximité pour une utilisation rapide et
optimale. Si l'appareil devez être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous
que la notice d'utilisation l'accompagne.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil.
Sommaire
Consignes de sécurité
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
Sécurité générale
Utilisation quotidienne
Entretien et nettoyage
Installation
Maintenance
Bandeau de commande
Mise en marche
Mise à l'arrêt
Afficheur
Réglage de la température
Fonction FROSTMATIC
Alarme haute température
Alarme porte ouverte
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
Conservation des aliments congelés
Guide de congélation
La décongélation
27
28
28
29
29
30
30
30
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
33
33
Fabrication de glaçons
33
Accumulateurs de froid
33
Conseils
33
Conseils pour la congélation
33
Conseils pour la conservation des produits
surgelés et congelés du commerce
34
Entretien et nettoyage
34
Nettoyage périodique
34
Nettoyage de la protection
35
Dégivrage du congélateur
35
En cas d'absence prolongée ou de nonutilisation
36
En cas d'anomalie de fonctionnement
36
Fermeture de la porte
38
Caractéristiques techniques
38
Installation
38
Emplacement
38
Branchement électrique
39
Ventilation
39
En matière de sauvegarde de l'environnement
39
222349602-00-052009
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement
cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil
pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne
qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne,
28
Consignes de sécurité
veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec
son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité
figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages
dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une
utilisation de l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants. Risque d'asphyxie !
• Si l'appareil doit être mis au rebut, sortez la fiche de la prise électrique, coupez le cordon
d'alimentation au ras de l'appareil et démontez la porte pour éviter les risques d'électrocution et que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Si cet appareil muni de fermetures magnétiques est destiné à remplacer un appareil
équipé d'une fermeture à ressort sur la porte ou le couvercle, veuillez faire en sorte que
la fermeture à ressort devienne inutilisable avant d'éliminer le vieil appareil. Ceci afin
d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.
Sécurité générale
ATTENTION
Veillez à ce que les orifices de ventilation ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est destiné uniquement à la conservation d'aliments et/ou de boissons dans
le cadre d'un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens artificiels pour accélérer le
dégivrage de l'appareil.
• N'utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d'appareils réfrigérants sauf s'ils sont homologués pour cet usage par leur fabricant.
• N'endommagez pas le circuit de refroidissement.
• Le circuit de refroidissement de l'appareil contient de l'isobutane (R600a), un gaz naturel
offrant un haut niveau de compatibilité avec l'environnement mais qui est néanmoins
inflammable.
Pendant le transport et l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de refroidissement n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– évitez les flammes vives et les sources d'ignition
– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil
Consignes de sécurité
29
• Il est dangereux de modifier les caractéristiques de l'appareil ou l'appareil. Un cordon
d'alimentation endommagé peut être la cause de courts-circuits, d'incendies et/ou de
décharges électriques.
AVERTISSEMENT
Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise, compresseur) doivent être remplacés par un technicien d'entretien agréé ou par un électricien spécialisé.
1. Le cordon d'alimentation ne doit pas être rallongé.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil.
Une prise de courant endommagée peut s'échauffer et provoquer un incendie.
3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la prise secteur de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserrée, ne la branchez pas dans la prise
murale. Risque d'électrocution ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent 9)
pour l'éclairage intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
• Ne touchez pas les produits congelés sortant du congélateur avec les mains humides car
ceci peut provoquer des abrasions ou des brûlures cutanées.
• Évitez les expositions prolongées de l'appareil aux rayons solaires.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement contre la sortie d'air sur la paroi arrière de l'appareil.
10)
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment
congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater
et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de
l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant tout entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le. Si vous n'avez pas accès
à la prise, coupez le courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. N'employez pour cela
qu'une spatule en plastique.
9) Si le diffuseur est prévu
10) Si l'appareil est sans givre
30
Bandeau de commande
Installation
Pour le branchement électrique, respectez scrupuleusement les consignes données dans
cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il
est endommagé. Signalez immédiatement les dommages constatés à votre vendeur. Dans
un tel cas, conservez l'emballage.
• Nettoyez fréquemment l'intérieur du réfrigérateur en utilisant un produit d'entretien
doux sans effet oxydant sur les parties métalliques, puis rincer avec de l'eau additionnée
de jus de citron, de vinaigre blanc ou avec tout produit désinfectant adapté au réfrigérateur.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe.
Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions d'installation.
• Dans la mesure du possible, placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec
des pièces chaudes (compresseur, condenseur) et tout risque de brûlure.
• L'appareil ne doit pas être placé à proximité de radiateurs ou de cuisinières.
• Assurez-vous que la prise principale est accessible une fois l'appareil installé.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. 11)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés
par un électricien spécialisé ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un service après-vente agréé, exclusivement à l'aide de pièces certifiées Constructeur.
Protection de l'environnement
Le circuit de refroidissement et les matériaux isolants de cet appareil ne contiennent pas
de gaz frigorigène susceptible de nuire à la couche d'ozone. L'appareil ne doit pas être mis
au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse isolante contient
des gaz inflammables : l'appareil doit être mis au rebut conformément aux règlements
applicables (informez-vous auprès des services locaux compétents). Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au dos, à proximité de l'évaporateur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbole sont recyclables.
Bandeau de commande
1
2
3
4
1. Voyant
2. Touche ON/OFF
3. Thermostat (plus CHAUD)
11) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu
5
6
7
8
9
Bandeau de commande
4.
5.
6.
7.
8.
9.
31
Afficheur de température
Thermostat (plus FROID)
Voyant FROSTMATIC
Touche FROSTMATIC
Voyant ALARM OFF
Touche ALARM OFF
Mise en marche
1. Branchez l'appareil dans la prise.
2. Appuyez ON/OFFsur la touche.
3. Le voyant s'allume.
Mise à l'arrêt
1. Maintenez la touche ON/OFF appuyée pendant plus de 5 secondes.
2. L'afficheur effectue un décompte de 3 à 1. Dès que "1" apparaît, l'appareil se met à
l'arrêt. L'afficheur s'éteint. Le voyant s'éteint.
Afficheur
L'afficheur fournit plusieurs informations :
• En fonctionnement normal, il indique la température régnant dans l'appareil (température REELLE). La température REELLE est indiquée par un affichage fixe.
• Pendant le réglage de température, il affiche la température momentanément réglée
pour le compartiment réfrigérateur (température de CONSIGNE). La température DE
CONSIGNE est indiquée par un affichage clignotant.
Réglage de la température
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
1. Sélectionnez la température souhaitée en appuyant sur le bouton thermostat correspondant. L'afficheur montre immédiatement le nouveau réglage (température DE
CONSIGNE) et clignote.
2. Chaque fois que vous appuyez sur le thermostat, la température DE CONSIGNE est
modifiée de 1 °C. La température DE CONSIGNE sera atteinte au bout de 24 heures.
3. Si, après avoir modifié le réglage de la température les touches ne sont plus actionnées,
l'afficheur indique à nouveau après un bref délai (5 secondes environ) la température
régnant momentanément dans le compartiment correspondant (température REELLE).
L'afficheur passe d'un affichage clignotant à un affichage fixe.
Pour une conservation correcte des aliments, sélectionnez la température suivante :
• -18 °C dans le compartiment congélateur.
En cas de modification du réglage, le compresseur ne démarre pas immédiatement si le
dégivrage automatique est en cours. La température de stockage dans le compartiment
réfrigérateur est rapidement atteinte, les aliments peuvent être introduits immédiatement
après la mise en service.
Fonction FROSTMATIC
Cette fonction FROSTMATIC accélère la congélation des aliments frais et protège en même
temps les denrées déjà entreposées d'un réchauffement indésirable.
Pour activer la fonction, procédez comme suit :
32
Première utilisation
1. Appuyez sur la touche FROSTMATIC.
2. Le voyant FROSTMATIC s'allume.
Pour désactiver la fonction, procédez comme suit :
1. Appuyez sur la touche FROSTMATIC .
2. Le voyant FROSTMATIC s'éteint.
La fonction FROSTMATIC est enclenchée pour une période d'environ 52 heures avec retour
automatique en régime conservation à l'issue de ce laps de temps.
Si la fonction FROSTMATIC est activée, la température ne peut pas être modifiée.
Alarme haute température
Une augmentation de la température dans le compartiment congélateur (par exemple lors
d'une coupure de courant ou de l'ouverture de la porte) est indiquée par :
• le clignotement du voyant ALARM OFF
• le déclenchement d'une alarme sonore.
Une fois rétablies les condition normales de fonctionnement, vous noterez ce qui suit :
• le signal sonore s'éteint
• le voyant ALARM OFF clignote.
Pour éteindre le voyant Alarme, appuyez sur la touche ALARM OFF .
Lorsque vous appuyez sur la touche ALARM OFF et que vous la maintenez appuyée, la
température la plus haute atteinte dans le compartiment clignote sur l'afficheur.
Alarme porte ouverte
Une alarme sonore se déclenche si la porte est restée ouverte pendant 80 secondes environ.
Au rétablissement des conditions normales (porte fermée), l'alarme sonore s'arrête.
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires
internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf"
puis séchez soigneusement.
N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer
la finition.
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des denrées fraîches et conserver des
aliments surgelés ou congelés pendant longtemps.
Pour congeler des aliments frais, activez la fonction FROSTMATIC au moins 24 heures avant
de placer les denrées à congeler dans le compartiment congélateur.
Placez les denrées fraîches à congeler dans les deux compartiments supérieurs.
Conseils
33
La quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquée sur
la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.
Le processus de congélation prend 24 heures : vous ne devez ajouter aucune autre denrée
à congeler au cours de cette période.
Conservation des aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le thermostat sur la position Max
pendant 2 heures environ, avant d'introduire les produits dans le compartiment.
En cas de dégivrage accidentel, dû par exemple à une panne de courant, si la panne doit se
prolonger plus longtemps qu'il n'est indiqué à la rubrique "temps d'augmentation" dans la
section Caractéristiques techniques, consommez les aliments décongelés le plus rapidement
possible ou recongelez-les après les avoir cuits (une fois refroidis).
Guide de congélation
Les symboles indiquent différents types d'aliments congelés.
Les numéros indiquent les temps de conservation en mois correspondant aux différents
types d'aliments congelés. La validité du temps de stockage maximum ou minimum indiqué
dépend de la qualité des aliments et de leur traitement avant la congélation.
La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, avant d'être utilisés, en fonction du temps disponible
pour cette opération.
Les petites pièces peuvent même être cuites sans décongélation préalable : dans ce cas, la
cuisson est plus longue.
Fabrication de glaçons
Cet appareil est équipé d'un ou de plusieurs bacs à glaçons. Remplissez d'eau ces bacs et
mettez-les dans le compartiment congélateur.
N'utilisez pas d'instruments métalliques pour décoller les bacs du congélateur.
Accumulateurs de froid
Le compartiment congélateur est équipé d'un ou plusieurs accumulateurs ; il(s) vous permette(nt) d'augmenter l'autonomie de fonctionnement de l'appareil en cas de coupure de
courant, de transporter des produits congelés ou surgelés, de maintenir le froid dans les
produits surgelés ou congelés durant la période de dégivrage.
Conseils
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici quelques conseils importants :
34
Entretien et nettoyage
• la quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquée
sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures. Aucune autre denrée à congeler ne doit être
ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une fois
nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide et uniforme, adaptés à l'importance de la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et assurezvous que les emballages sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour
éviter une remontée en température de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel
réduit la durée de conservation des aliments
• la température très basse à laquelle se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des produits surgelés et congelés du commerce
Pour une bonne conservation des produits surgelés et congelés, vous devez :
• vous assurer qu'ils ont bien été conservés au magasin ;
• prévoir un temps réduit au minimum pour leur transport du magasin d'alimentation à
votre domicile ;
• éviter d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et ne la laisser ouverte que le temps
nécessaire.
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés.
• respecter la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Entretien et nettoyage
ATTENTION
débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.
• vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute
accumulation de déchets.
• rincez et séchez soigneusement.
Entretien et nettoyage
35
Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur
de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec
une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et
permet des économies d'énergie.
Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des
produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans
cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Nettoyage de la protection
1. Retirez les deux vis (B).
2. Retirez la protection (A).
3. Nettoyez la protection et le fond du compartiment.
4. Replacez la protection dans sa position
initiale.
5. Fixez la protection à l'aide des deux vis.
B
A
Dégivrage du congélateur
Une certaine quantité de givre se forme toujours sur les clayettes du congélateur et autour
du compartiment supérieur.
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la couche de givre est d'environ 3-5 mm.
Environ 12 heures avant d'effectuer le dégivrage, réglez le bouton du thermostat vers le
haut, de manière à assurer une réserve de froid pendant l'interruption du fonctionnement.
Pour enlever le givre, suivez les instructions ci-dessous :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci dans plusieurs feuilles de papier
journal et conservez-les dans un endroit frais.
ATTENTION
Ne touchez pas d'aliments surgelés avec des mains mouillées. Vos mains risqueraient de
rester collées.
36
En cas d'anomalie de fonctionnement
3. Laissez la porte entrouverte et glissez la
spatule en plastique dans le logement prévu, en bas de l'appareil ; placez dessous un
récipient pour recevoir l'eau de dégivrage.
Pour accélérer le dégivrage, placez un récipient d'eau chaude dans le compartiment
congélateur. De plus, retirez les morceaux de
givre qui se détachent en se cassant avant la
fin du dégivrage.
4. Le dégivrage terminé, épongez et séchez
bien l'intérieur du congélateur et conservez la spatule pour une prochaine utilisation.
5. Mettez l'appareil en marche.
6. Deux ou trois heures plus tard, replacez les produits surgelés ou congelés dans le compartiment.
N'utilisez jamais de couteau ou d'objet métallique pour gratter la couche de givre, vous
risquez de détériorer irrémédiablement l'évaporateur.
N'utilisez aucun autre dispositif mécanique ou moyen artificiel que ceux qui sont recommandés par le fabricant pour accélérer le dégivrage de votre appareil.
Une élévation de la température des denrées congelées, pendant la décongélation, peut
réduire leur durée de conservation.
En cas d'absence prolongée ou de non-utilisation
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez 12)et nettoyez l'appareil et tous les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier
régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments en cas de
panne de courant.
En cas d'anomalie de fonctionnement
AVERTISSEMENT
Avant d'intervenir sur l'appareil, débranchez-le.
La résolution des problèmes, non mentionnés dans la présente notice, doit être exclusivement confiée à un électricien qualifié ou à une personne compétente.
Certains bruits pendant le fonctionnement (compresseur, circuit de réfrigérant) sont normaux.
12) si cela est prévu.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Anomalie
Cause possible
L'appareil ne fonctionne L'appareil est éteint.
pas. Le voyant ne clignote
pas.
37
Remède
Mettez l'appareil en fonctionnement.
La fiche n'est pas correctement Branchez correctement la fiche
branchée sur la prise de courant. sur la prise.
Le courant n'arrive pas à l'appa- Branchez un autre appareil élecreil. La prise de courant n'est pas trique à la prise de courant.
alimentée.
Faites appel à un électricien qualifié.
Le voyant s'allume.
L'appareil ne fonctionne pas
correctement.
Faites appel à un électricien qualifié.
Le voyant Alarme cligno- La température du congélateur
est trop élevée.
te.
Consultez le paragraphe "Alarme
haute température"
Le compresseur fonction- La température n'est pas bien
réglée.
ne en permanence.
Sélectionnez une température
plus élevée.
La porte n'est pas bien fermée.
Consultez le paragraphe "Fermeture de la porte".
La porte a été ouverte trop sou- Ne laissez pas la porte ouverte
vent.
plus longtemps que nécessaire.
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le
ranger dans le congélateur.
La température ambiante est
trop élevée.
Réduisez la température ambiante.
La fonction FROSTMATIC est ac- Consultez le paragraphe "Fonctivée.
tion FROSTMATIC".
La température du congélateur est trop basse.
La température n'est pas bien
réglée.
Sélectionnez une température
plus élevée.
La fonction FROSTMATIC est ac- Consultez le paragraphe "Fonctivée.
tion FROSTMATIC".
La température du congélateur est trop élevée.
La température n'est pas bien
réglée.
Sélectionnez une température
plus basse.
La porte n'est pas bien fermée.
Consultez le paragraphe "Fermeture de la porte".
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le
ranger dans le congélateur.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en
même temps.
Les produits sont trop près les
uns des autres.
Stockez les produits de façon à
permettre la circulation de l'air
froid.
38
Caractéristiques techniques
Anomalie
Cause possible
Il y a trop de givre.
Remède
Les aliments ne sont pas correc- Enveloppez les aliments correctetement emballés.
ment.
La porte n'est pas bien fermée.
Consultez le paragraphe "Fermeture de la porte".
La température n'est pas bien
réglée.
Sélectionnez une température
plus élevée.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez le paragraphe "Installation".
3. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Après-vente.
Caractéristiques techniques
Dimensions de la niche d'encastrement
Hauteur
880 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
Temps de remontée en température
26 h
Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche
à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette d'énergie.
Installation
Emplacement
AVERTISSEMENT
Si l'appareil qui doit être mis au rebut est équipé d'un dispositif de fermeture, rendez celuici inutilisable de manière à ce que les enfants ne puissent pas rester enfermés à l'intérieur
de l'appareil.
La prise de l'appareil doit être facilement accessible après son installation.
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
Classe climatique
SN
Température ambiante
+10°C à + 32°C
En matière de sauvegarde de l'environnement
Classe climatique
39
Température ambiante
N
+16°C à + 32°C
ST
+16°C à +38°C
T
+16°C à +43°C
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque
signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement
pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil
sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à un
électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives CEE.
Ventilation
La circulation d'air derrière l'appareil doit être suffisante.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les
services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
40
Inhalt
Danke, dass Sie sich für eines unserer hochqualitativen Produkte entschieden haben.
Lesen Sie für eine optimale und gleichmäßige Leistung Ihres Gerätes diese
Benutzerinformation bitte sorgfältig durch. Sie wird Ihnen helfen, alle Vorgänge
perfekt und äußerst effizient zu steuern. Damit Sie diese Benutzerinformation bei
Bedarf stets zur Hand haben, empfehlen wir Ihnen, sie an einem sicheren Ort
aufzubewahren. Und geben Sie diese Benutzerinformation bitte an einen
eventuellen neuen Besitzer dieses Gerätes weiter.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät.
Inhalt
Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweis
Allgemeine Sicherheitshinweise
Täglicher Gebrauch
Reinigung und Pflege
Inbetriebnahme
Kundendienst
Bedienblende
Einschalten des Geräts
Ausschalten des Geräts
Temperaturanzeige
Temperaturregelung
FROSTMATIC Funktion
Temperaturwarnung
Tür-offen-Alarm
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Täglicher Gebrauch
Einfrieren frischer Lebensmittel
Lagerung gefrorener Produkte
Gefrierkalender
40
41
41
42
42
43
43
43
44
44
44
44
45
45
45
45
45
46
46
46
46
Auftauen
46
Eiswürfelbereitung
46
Kälteakku(s)
47
Hilfreiche Hinweise und Tipps
47
Hinweise zum Einfrieren
47
Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte
47
Reinigung und Pflege
48
Regelmäßige Reinigung
48
Reinigen der Schutzverkleidung
48
Abtauen des Gefrierschranks
49
Stillstandzeiten
49
Was tun, wenn …
50
Schließen Sie die Tür
51
Technische Daten
52
Gerät aufstellen
Aufstellung
Elektrischer Anschluss
Anforderungen an die Belüftung
Hinweise zum Umweltschutz
52
52
52
53
53
Änderungen vorbehalten
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation
und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch,
einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von
Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den
Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und
übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder
während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert
ist.
Sicherheitshinweise
41
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung
derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheitshinweis
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des
Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine
verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel
(so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder
vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
VORSICHT!
Die Belüftungsöffnungen müssen immer frei von Hindernissen sein.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem
normalen Haushalt bestimmt, wie in den vorliegenden Bedienungsanweisungen beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu
beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf nicht zu beschädigen.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und
sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
42
Sicherheitshinweise
• Änderungen der Spezifikationen und am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel
kann Kurzschlüsse und Feuer verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst oder
einer kompetenten Fachkraft ausgewechselt werden.
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite gequetscht
oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Netzstecker überhitzt und
kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und
Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung, 13) Innenbeleuchtung vorgesehen ist.
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu
Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den Luftauslass auf der Rückwand. 14)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden. Halten
Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da der
Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme
aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose. Falls Sie nicht an die Steckdose kommen, unterbrechen Sie die Stromversorgung.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
13) wenn eine Abdeckung der
14) No-Frost-Geräte
Bedienblende
43
Inbetriebnahme
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden
Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden
umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall
die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen,
damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht
Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einer Trinkwasserzuleitung. 15)
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von
einem qualifizierten Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase.
Das Gerät darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie
erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung
dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol markiert sind, können recycelt
werden.
Bedienblende
1
2
3
1. Kontrolllampe
2. ON/OFF Taste
15) Falls ein Wasseranschluss erforderlich ist
4
5
6
7
8
9
44
Bedienblende
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Taste Temperatureinstellung (für wärmere Temperaturen)
Temperaturanzeige
Taste Temperatureinstellung (für kältere Temperaturen)
FROSTMATIC Anzeige
FROSTMATIC Taste
ALARM OFF Anzeige
ALARM OFF Taste
Einschalten des Geräts
1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
2. Drücken Sie die ON/OFF-Taste.
3. Die Kontrolllampe leuchtet auf.
Ausschalten des Geräts
1. Halten Sie die ON/OFF-Taste mehr als 5 Sekunden lang gedrückt.
2. Danach wird ein Countdown der Temperatur (-3 -2 -1) angezeigt. Wenn "1" angezeigt
wird, schaltet sich das Gerät aus. Auch die Temperaturanzeige schaltet sich aus, ebenso
wie die Kontrolllampe.
Temperaturanzeige
Die Temperaturanzeige hat unterschiedliche Bedeutungen:
• Im Normalbetrieb wird die zurzeit im Kühlschrank herrschende Temperatur (IST-Temperatur) angezeigt. Die IST-Temperatur wird durch stetig leuchtende Ziffern dargestellt.
• Beim Verstellen der Temperatur wird die zurzeit für den Kühlschrank eingestellte Temperatur (SOLL-Temperatur) angezeigt. Die SOLL-Temperatur wird durch blinkende Ziffern
dargestellt.
Temperaturregelung
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
1. Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein, indem Sie auf die entsprechende Taste
Temperatureinstellung drücken. In der Temperaturanzeige erscheint sofort die geänderte Einstellung (SOLL-Temperatur), und zwar in blinkenden Ziffern.
2. Jedes Mal, wenn Sie auf eine Taste Temperatureinstellung drücken, ändert sich die
angezeigte SOLL-Temperatur um 1 °C. Das Gerät muss die SOLL-Temperatur innerhalb
von 24 Stunden erreichen.
3. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, wechselt die Temperaturanzeige nach
kurzer Zeit (ca. 5 Sek.) zur Anzeige der zurzeit im Gerät herrschenden IST-Temperatur.
Außerdem hören die Ziffern in der Temperaturanzeige auf zu blinken und leuchten
stattdessen stetig.
Für eine ordnungsgemäße Lagerung von Lebensmitteln sollten Sie folgende Temperatur
einstellen:
• -18 °C im Gefrierschrank.
Wird die Einstellung geändert, so läuft der Kompressor nicht sofort an, wenn gerade automatisch abgetaut wird. Da die Lagertemperatur im Kühlschrank schnell erreicht wird,
können Sie das Gerät gleich nach dem Einschalten mit Lebensmitteln füllen.
Erste Inbetriebnahme
45
FROSTMATIC Funktion
Die FROSTMATIC -Funktion ist eine Schnellgefrierfunktion, die die Tiefkühlung neu hinzukommender Lebensmittel beschleunigt und gleichzeitig die bereits tiefgekühlten Lebensmittel vor unerwünschter Erwärmung schützt.
So schalten Sie die Funktion ein:
1. Drücken Sie die FROSTMATIC-Taste.
2. Die FROSTMATIC-Anzeige leuchtet auf.
So schalten Sie die Funktion aus:
1. Drücken Sie die FROSTMATIC -Taste.
2. Die FROSTMATIC-Anzeige erlischt.
Die FROSTMATIC -Funktion schaltet sich automatisch nach etwa 52 Stunden aus.
Wenn die FROSTMATIC -Funktion eingeschaltet ist, lässt sich die Temperatureinstellung
nicht ändern.
Temperaturwarnung
Ein Anstieg der Temperatur in Gefrierraum (zum Beispiel aufgrund eines Stromausfalls oder
einer geöffneten Gerätetür) wird wie folgt angezeigt:
• blinkende Kontrolllampe ALARM OFF
• durch das Ertönen eines Summers.
Sobald die normalen Bedingungen wieder hergestellt sind:
• schaltet sich die Alarmleuchte aus.
• ALARM OFF -Anzeige blinkt weiter.
Schalten Sie die Alarmleuchte aus durch Drücken der Taste ALARM OFF .
Wenn die ALARM OFF Taste länger gedrückt wird, blinkt die wärmste Temperatur im Gefrierraum auf der Temperaturanzeige.
Tür-offen-Alarm
Es ertönt ein Signalton, wenn die Tür seit ca. 80 Sekunden offen steht.
Sobald der Normalbetrieb wiederhergestellt (und die Tür geschlossen) ist, verstummt der
Signalton.
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen "Neugeruch" am besten
durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche
beschädigt wird.
46
Täglicher Gebrauch
Täglicher Gebrauch
Einfrieren frischer Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum Lagern
von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum.
Um frische Lebensmittel einzufrieren, schalten Sie bitte die FROSTMATIC SchnellgefrierFunktion mindestens 24 Stunden ein, bevor Sie die einzufrierenden Lebensmittel in den
Gefrierraum hinein legen.
Legen Sie die einzufrierenden Lebensmittel in die obersten beiden Fächer.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf
dem Typenschild angegeben; eine Plakette befindet sich im Innern des Gerätes.
Der Gefriervorgang dauert mindestens 24 Stunden: Legen Sie während dieses Zeitraums
keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in den Gefrierschrank.
Lagerung gefrorener Produkte
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das Gerät
nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren Einstellungen laufen,
bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.
Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall, der länger dauerte als der in der Tabelle mit
den technischen Daten angegebene Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewollten Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort gekocht und (nach dem Abkühlen) erneut eingefroren werden.
Gefrierkalender
Die Symbole zeigen verschiedene Arten gefrorener Lebensmittel an.
Die Zahlen geben die Lagerzeiten in Monaten für die entsprechenden Arten gefrorener
Lebensmittel an. Es hängt von der Qualität der Lebensmittel und ihrer Behandlung vor dem
Einfrieren ab, ob der obere oder der untere Wert für die angezeigte Lagerzeit gilt.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je nach der zur
Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können unter Umständen sogar direkt aus dem Gefrierschrank
entnommen und anschließend sofort gekocht oder gegart werden: in diesem Fall dauert
der Garvorgang allerdings etwas länger.
Eiswürfelbereitung
Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren Schalen für die Herstellung von Eiswürfeln ausgestattet. Füllen Sie die Schalen mit Wasser und stellen Sie diese in das Gefrierfach.
Bitte verwenden Sie zum Herausholen der Schalen aus dem Gefrierschrank keine Utensilien
aus Metall.
Hilfreiche Hinweise und Tipps
47
Kälteakku(s)
Der Gefrierschrank wird mit einem oder mehreren Kälteakku(s) geliefert. Diese verlängern
die Zeitdauer, in der die Lebensmittel bei einem Stromausfall oder einem Ausfall des Gerätes
gekühlt werden.
Hilfreiche Hinweise und Tipps
Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden
kann. ist auf dem Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter
Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollständig
gefrieren und Sie später nur die Menge auftauen müssen, die Sie gerade benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder
in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig Luft wie möglich in
der Verpackung zu haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass
diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen kann;
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt
die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können
Sie zu Frostbrand auf der Haut führen;
• Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen
genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.
Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:
• prüfen Sie sorgfältig, dass die im Handel erworbenen gefrorenen Lebensmittel sachgerecht gelagert wurden;
• achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest
möglichen Zeit in Ihren Gefrierschrank zu bringen;
• öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt
notwendig.
• Abgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und eignen sich nicht für ein erneutes
Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung sollte nicht überschritten werden.
48
Reinigung und Pflege
Reinigung und Pflege
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen
von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas
Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren
Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und achten Sie
darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark
parfümierte Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Motorkompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste oder einem Staubsauger. Dadurch verbessert sich die Leistung
des Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten
Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen
nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
Reinigen der Schutzverkleidung
1. Lösen Sie die beiden Schrauben (B).
2. Nehmen Sie die Schutzverkleidung (A) ab.
3. Reinigen Sie die Schutzverkleidung und
den Fachboden.
4. Bringen Sie die Schutzverkleidung wieder
in der ursprünglichen Position an.
5. Befestigen Sie die Schutzverkleidung mit
den beiden Schrauben.
B
A
Reinigung und Pflege
49
Abtauen des Gefrierschranks
Auf den Ablagen des Gefrierschranks und im Innern des oberen Fachs wird sich stets etwas
Reif bilden.
Tauen Sie den Gefrierschrank ab, wenn die Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm
erreicht hat.
Stellen Sie den Temperaturregler bitte 12 Stunden vor dem Abtauen auf eine kühlere Einstellung, damit eine ausreichende Kälte als Reserve für die Unterbrechung im Betrieb entstehen kann.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere Schichten
Zeitungspapier und lagern Sie es an einem kühlen Ort.
VORSICHT!
Fassen Sie eingefrorene Lebensmittel nicht mit nassen Händen an. Ihre Hände könnten an
den Lebensmitteln festfrieren.
3. Lassen Sie die Tür des Geräts offen stehen
und setzen Sie den Kunststoffschaber in
den entsprechenden Sitz unten in der Mitte; stellen Sie eine Schale zum Auffangen
des Tauwassers darunter
Stellen Sie eine Schale mit heißem Wasser in
das Gefrierfach, um den Abtauprozess zu beschleunigen. Entfernen Sie vorsichtig Eisstücke von den Wänden, bevor alles abgetaut ist.
4. Ist alles vollständig abgetaut, trocken Sie
die nassen Oberflächen gründlich ab und
bewahren Sie den Schaber für eine spätere
Verwendung auf.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Nachdem das Gerät zwei bis drei Stunden in Betrieb ist, können Sie die ausgelagerten
Lebensmittel wieder in den Gefrierschrank hinein legen.
Verwenden Sie bitte niemals scharfe Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis vom
Verdampfer, da dieser dadurch beschädigt werden könnte.
Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen; halten Sie sich dazu ausschließlich an die Angaben des Geräteherstellers.
Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts während des Abtauens des Gerätes kann die Lagerzeit dieser Lebensmittel verkürzen.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
• tauen Sie das Gerät ab, 16)Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile
16) falls dies vorgesehen ist.
50
Was tun, wenn …
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten
Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des Gerätes verdirbt.
Was tun, wenn …
WARNUNG!
Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf
nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).
Störung
Das Gerät funktioniert
nicht. Die Kontrolllampe
leuchtet nicht.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist abgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker steckt nicht
richtig in der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen
Strom. Es liegt keine Spannung
an der Netzsteckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose funktioniert.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls
einen qualifizierten Elektriker.
Die Kontrolllampe blinkt. Das Gerät arbeitet nicht korrekt. Kontaktieren Sie gegebenenfalls
einen qualifizierten Elektriker.
Die Alarmleuchte blinkt.
Die Temperatur im Gefrierraum
ist zu hoch.
Siehe "Temperaturwarnung"
Der Kompressor arbeitet
ständig.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlos- Siehe hierzu "Schließen der Tür".
sen.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als
unbedingt erforderlich offen.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in den Kühlschrank stellen.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Was tun, wenn …
Störung
Mögliche Ursache
51
Abhilfe
Die FROSTMATIC Schnellgefrier- Siehe hierzu die " FROSTMATICFunktion ist eingeschaltet.
Funktion".
Die Temperatur im Gefrierraum ist zu niedrig.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die FROSTMATIC Schnellgefrier- Siehe hierzu " FROSTMATIC-FunkFunktion ist eingeschaltet.
tion.
Die Temperatur im Gefrierraum ist zu hoch.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlos- Siehe hierzu "Schließen der Tür".
sen.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in den Kühlschrank stellen.
Es wurden zu viele Lebensmittel Legen Sie weniger Lebensmittel
auf einmal eingelegt.
auf einmal ein.
Die einzufrierenden Packungen
liegen zu dicht aneinander.
Es bildet sich zu viel Reif
oder Eis.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft
im Gerät zirkuliert und die Lebensmittel dies nicht verhindern.
Die Lebensmittel sind nicht rich- Verpacken Sie die Lebensmittel
tig verpackt.
richtig.
Die Tür ist nicht richtig geschlos- Siehe hierzu "Schließen der Tür".
sen.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Schließen Sie die Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu "Gerät aufstellen".
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Kontaktieren Sie den Kundendienst.
52
Technische Daten
Technische Daten
Abmessung der Aussparung
Höhe
880 mm
Breite
560 mm
Tiefe
550 mm
Ausfalldauer
26 h
Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typenschild innen links im Gerät
sowie auf der Energieplakette.
Gerät aufstellen
Aufstellung
WARNUNG!
Wenn Sie ein altes Gerät entsorgen möchten, das ein Schloss oder einen Riegel an der Tür
besitzt, müssen Sie das Schloss bzw. den Riegel zunächst unbrauchbar machen, um zu
verhindern, dass sich spielende Kinder darin einschließen können.
Die Steckdose für den Anschluss des Geräts muss nach der Installation zugänglich sein.
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz
Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie
dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch
Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Hinweise zum Umweltschutz
53
Anforderungen an die Belüftung
Die Luftzirkulation hinter dem Gerät muss ausreichend groß sein.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
54
55
www.electrolux.com
Benötigen Sie Zubehör, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile? Dann besuchen Sie bitte unseren
Onlineshop unter:
www.aeg-electrolux.at
www.aeg-electrolux.de
U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op: www.aegelectrolux.be
Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre magasin
online sur: www.aeg-electrolux.be
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’
op: www.aeg-electrolux.nl
222349603-00-052009
www.aeg-electrolux.lu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement