Dansk
Brugervejledning
MODE
ET2011 serie
MENU
Dansk
DA6514
Tredje udgave V3
Marts 2011
Ophavsret © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.
Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet i den, må ikke på nogen måde
reproduceres, overføres, transkriberes eller lagres i et søgesystem eller oversættes til noget sprog, undtagen
dokumentation holdt af køberen for reservekopieringsformål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra ASUSTeK
COMPUTER INC. (“ASUS”).
Produkter og virksomhedsnavne nævnt i denne brugervejledning kan være eller ikke være registrerede
varemærker eller ophavsretter tilhørende deres reskpektive virksomheder og nævnes kun i forbindelse med
identifikationsformål. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.
Alle anstrengelser er gjort for at sikre, at denne brugervejlednings indhold er korrekt og ajourført. Producenten
garanterer dog ikke på nogen måde for indholdets nøjagtighed og forbeholder sig retten til at foretage ændringer
uden forudgående meddelelse derom.
Bemærkninger....................................................................................................................................... 5
Erklæring fra Den Føderale Kommunikationskommission (FCC)............................... 5
Erklæring fra det canadiske kommunikationsministerium.......................................... 6
IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering......................................... 6
(R&TTE directive 1999/5/EC).................................................................................................... 6
CE mærke advarsel...................................................................................................................... 7
Kanal til trådløs drift for forskellige domæner.................................................................. 7
Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig.......................................................... 8
REACH.............................................................................................................................................. 9
Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring ..........10
ASUS Genbrug / Returservice................................................................................................10
UL Safety Precaution.................................................................................................................10
ENERGY STAR overholdende produkt................................................................................11
Bemærkninger vedrørende denne brugervejledning..........................................................11
Sikkerhedsinformation.....................................................................................................................12
Installation af systemet............................................................................................................12
Forsigtighed under brugen....................................................................................................12
Lydtryk-advarsel.........................................................................................................................13
Tv-tuner (afhænger af model)...............................................................................................13
Adapter..........................................................................................................................................13
DC ventilatoradvarsel...............................................................................................................13
Velkommen.............................................................................................. 14
Pakkeindhold.......................................................................................................................................14
Lær din All-in-one PC at kende............................................................... 15
Set forfra................................................................................................................................................15
Set bagfra..............................................................................................................................................19
Set fra siden..........................................................................................................................................23
Brug af berøringsskærmen.............................................................................................................24
Vis Touch markør........................................................................................................................24
Rengøring af berøringsskærmen.........................................................................................25
Anbringelse af All-in-one PC.................................................................. 26
Dansk
Indhold
Anbringelse på skrivebord..............................................................................................................26
Montering på væggen (valgfrit)....................................................................................................26
Dansk
Opsætning af All-in-one PC.................................................................... 30
Tilslutning af ledningsført tastatur og mus...............................................................................30
Tilslutning af trådløs(t) tastatur og mus.....................................................................................30
Sådan tændes der for systemet.....................................................................................................31
Sluk..........................................................................................................................................................31
Kalibrering af skærmen....................................................................................................................32
Konfigurering af trådløs forbindelse...........................................................................................33
Konfigurering af ledningsført forbindelse.................................................................................34
Brug af statisk IP:........................................................................................................................34
Brug af dynamisk IP (PPPoE)..................................................................................................36
Konfiguration af lydudgangen......................................................................................................39
Højtaler-konfigurationer.........................................................................................................39
Tilslutning til højtalere.............................................................................................................39
Genopretning af systemet...................................................................... 40
Brug af den skjulte partition...........................................................................................................40
Genopretning af OS til fabriks standardpartition (F9 genopretning).....................40
Udførelse af backup på fabriks standard omgivelsesdata til et USB drev
(F9 backup)...................................................................................................................................40
Sådan bruges USB lagerenheden (USB genopretning)........................................................41
Dansk
Bemærkninger
Erklæring fra Den Føderale Kommunikationskommission (FCC)
Dette apparatet overolder FCC reglernes afsnit 15. Dets drift sker på følgende to betingelser:
• Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og
• Dette apparat skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan
forårsage uønsket drift.
Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold
til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod
skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle
radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med
instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid
ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr
forårsager skadelig interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå
udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende
måder:
• Ret modtagerantennen i en anden retning eller anbring den et andet sted.
• Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
• Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet
til.
• Bed forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-teknikner om hjælp.
FORSIGTIG: Enhver ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af
forhandleren af denne enhed, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.
RF eksponeringsadvarsel
Dette udstyr skal installeres og betjenes i overensstemmelse med de medfølgende
instruktioner, og antennen/antennerne, der bruges til denne sender, skal installeres mindst 20
cm væk fra alle personer, ligesom de ikke må placeres eller bruges sammen med nogen anden
antenne eller sender. Slutbrugere og installatører skal forsynes med installations- og sender
anvisninger, så de kan opfylde RF eksponeringsoverholdelsen.
All-in-one PC ET2011 serie
Erklæring fra det canadiske kommunikationsministerium
Dansk
Dette digitale udstyr overskrider ikke klasse B grænserne for radiostøjemission fra digitalt
udstyr som anført i det canadiske kommunikationsministeriums regulativer vedrørende
radiointerferens.
Dette klasse B digitale udstyr overholder canadisk ICES-003.
IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering
Dette apparat overholder IC grænserne for strålingseksponering i ukontrollerede omgivelser.
For at opfylde IC kravene vedrørende RF udsættelse, skal du undgå direkte kontakt
med transmissionsanntennen under transmission. Slutbrugere skal følge de specifikke
betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse.
Drift er betinget af følgende to betingelser:
• Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og
• Dette apparat skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan
forårsage uønsket drift af enheden.
(R&TTE directive 1999/5/EC)
Følgende punkter er fuldført og anses for relevante og tilstrækkelige:
•
•
•
•
•
•
•
Essentielle krav som i [Artikel 3]
Beskyttelseskrav i forbindelse med sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a]
Test af elektrisk sikkerhed i henhold til [EN 60950]
Beskyttelseskrav for elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]
Test af elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
Effektivt brug af radiospektrum som i
Radiotest passer i henhold til [EN 300 328-2]
All-in-one PC ET2011 serie
CE mærke advarsel
Dansk
Dette er et Klasse B produkt. I private miljøer kan dette produkt forårsage radiointerferens, i
hvilket tilfælde kræves, at brugeren træffer de nødvendige forholdsregler.
CE mærkning af enheder uden trådløs LAN/Bluetooth
Den afsendte version af denne enhed overholder kravene i EEC direktiverne 2004/108/EC
vedrørende ”Elektromagnetisk kompatibilitet” og 2006/95/EC , ”Lavspændingsdirektivet”
CE mærkning af enheder med trådløs LAN/Bluetooth
Dette udstyr overholder kravene i direktiv 1999/5/EC fra Europaparlamentet og –kommissionen
af 9. Marts 1999 vedrørende radio- og telekommunikationsudstyr og gensidig anerkendelse af
overensstemmelse.
Kanal til trådløs drift for forskellige domæner
Nordamerika
2.412-2.462 GHz
Ch01 til CH11
Japan
2.412-2.484 GHz
Ch01 til CH14
Europa ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01 til CH13
All-in-one PC ET2011 serie
Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig
Dansk
Nogle områder i Frankrig har begrænsninger på nogle frekvensbånd. Den “worst case”
maksimum autoriserede effekt indendørs er:
•
•
10mW for hele 2,4 GHz båndet (2400 MHz–2483,5 MHz)
100mW for frekvenser mellem 2446,5 MHz og 2483,5 MHz
Kanal 10 til 13 inklusive opererer i båndet 2446,6 MHz til 2483,5 MHz.
Der er få muligheder for udendørs brug: På privat ejendomme eller på private ejendomme
hos offentlige personer, er brug underkastet en foreløbig autoriserings procedure hos
Forsvarsministeriet, med en maksimal autoriseret effekt på100mW i 2446,5–2483,5 MHz
båndet. Udendørs brug på offentlige områder er ikke tilladt.
Bruges som listet nedenfor, for hele 2,4 GHz båndet:
• Maksimum autoriseret effekt indendørs er 100mW
• Maksimum autoriseret effekt udendørs er 10mW
Brug på båndet fra 2400–2483,5 MHz er tilladt med en EIRP på mindre end 100mW indendørs
og mindre end 10mW udendørs:
01
08
24
37
58
64
70
84
90
Ain 02 Aisne
03 Allier
Ardennes
09 Ariège
11 Aude
Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
Indre et Loire 41 Loir et Cher 45 Loiret
Nièvre
59 Nord
60 Oise
Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
Haute Saône
71 Saône et Loire
Vaucluse
88 Vosges
Territoire de Belfort
94 Val de Marne
05
12
32
50
61
67
75
89
Hautes Alpes
Aveyron
16
Gers
36
Manche
55
Orne
63
Bas Rhin
68
Paris
82
Yonne
Charente
Indre
Meuse
Puy du Dôme
Haut Rhin
Tarn et Garonne
Disse krav bliver sandsynligvis ændret over tid, hvilket tillader dig at bruge dit trådløse LAN
kort i flere områder af Frankrig. Kontroller venligst med ART, for den seneste information
(www.arcep.fr).
Dit WLAN kort transmitterer mindre end 100mW, men mere end 10mW.
All-in-one PC ET2011 serie
Dansk
SKIL IKKE AD
Garantien dækker ikke, hvis produktet har været
skilt ad af brugere
Advarsel vedrørende lithium-ion batteri
PAS PÅ: Fare for eksplosion, hvis RTC- (realtidsur-) batteriet anbringes
forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type fra producenten.
Borskaf batterier i henhold til producentens anvisninger.
Udsæt ikke for væsker
Udsæt og brug den IKKE i nærheden af væsker, regn eller fugt. Dette
product er ikke vand- og olietæt
Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk
og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med et
almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler vedrørende bortskaffelse af elektroniske
produkter.
Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede
affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med
husholdningsaffald.
REACH
Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for
kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters kemiske stoffer på ASUS REACH
webstedet http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
All-in-one PC ET2011 serie
Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring
Dansk
ASUS følger “grønt design” konceptet ved fremstillingen af sine produkter og sørger for, at
hvert stade i et ASUS produkts livscyklus er i overensstemmelse med globale regler vedrørende
miljøbeskyttelse. Derudover giver ASUS releveante oplysninger baseret på lovkrav.
Gå venligst til http://csr.asus.com/english/Compliance.htm for oplysninger vedrørende lovregler,
som ASUS overholder:
Japan JIS-C-0950 erklæringer vedrørende materialer
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Svejtiske energilove
ASUS Genbrug / Returservice
ASUS’s genbrugs- og returprogrammer skyldes vores forpligtelse til at opfylde de højeste
standarder indenfor miljøbeskyttelse. Vi tror på at finde løsninger for dig, så du er i stand til
at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage. Se
venligst http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for yderligere oplysninger om genbrug i de
forskellige lande.
UL Safety Precaution
For at opfylde sikkerhedskravene, skal All-in-one pc’en anbringes på en arm, hvilket garanterer
den nødvendige stabilitet under hensyntagen til All-in-one pc’ens vægt. All-in-one pc’en må
kun bruges med en godkendt arm (f.eks. GS mærket).
Monteringssættet skal kunne bære en vægt på mindst 21kg UL certificeret.
10
All-in-one PC ET2011 serie
Dansk
ENERGY STAR overholdende produkt
ENERGY STAR er et fælles program under U.S. Environmental Protection
Agency og U.S. Department of Energy og hjælper os alle med at spare penge
og beskytte miljøet via energieffektive produkter og -praksisser.
Alle ASUS produkter med ENERGY STAR bomærket overholder ENERGY STAR
standarden og enegistyringsfunktionen er som standard aktiveret. Besøg
http://www.energy.gov/powermanagement for yderligere oplysninger
vedrørende energistyring og dens fordele for miljøet. Besøg også http://www.energystar.gov
for yderligere oplysninger vedrørende det fælles ENERGY STAR program.
Bemærkninger vedrørende denne brugervejledning
For at sikre, at du udfører bestemte job korrekt, skal du være opmærksom på følgende
symboler, brugt i denne vejledning.
ADVARSEL: Vigtige oplysninger, som du SKAL følge for ikke at skade dig selv.
VIGTIGT: Anvisninger, som du SKAL følge for at kunne fuldføre et job.
TIP: Tip og nyttige oplysninger, som kan hjælpe dig med udførelsen af et job.
BEMÆRK: Yderligere oplysninger til specielle situationer.
Alle vejledningens illustrationer og skærmbilleder er kun til reference. Faktiske
produktspecifikationer og software skærmbilleder kan afvige fra område til område.
Besøg ASUS webstedet for de seneste opdateringer.
All-in-one PC ET2011 serie
11
Sikkerhedsinformation
Dansk
Denne All-in-one PC ET2011 serie er konstrueret og testet til at opfylde de seneste
sikkerhedsstandarder for informationsteknologiudstyr. Af hensyn til din sikkerhed er det
imidlertid vigtigt, at du læser nedenstående sikkerhedsinstruktioner.
Installation af systemet
•
•
•
•
Læs og følg alle dokumentationens anvisninger, inden du bruger systemet.
Brug ikke produktet nær vand eller varmekilder som f.eks. en radiator.
Anbring systemet på en stabil overflade.
Dækslets åbninger er til ventilation. Bloker eller tildæk ikke disse åbninger. Sørg for rigeligt
med ventilationsrum omkring systemet. Anbring aldrig noget i ventilationsåbningerne.
• Brug produktet i omgivelser med temperaturer mellem 0˚C og 40˚C.
• Hvis du bruger en forlængerledning, skal du kontrollere, at de samlede amperespecifikationer for enheder, der forbindes til forlængerledningen, ikke overstiger dennes
ampere-specifikationer.
Forsigtighed under brugen
• Gå ikke på netledningen og anbring ikke noget oven på den.
• Spild ikke vand eller anden væske på systemet.
• Når der er lukket for systemet, strømmer der stadig en lille smule strøm gennem dette.
Inden rengøring af systemet, skal du altid fjerne alle net-, modem- og netværksledninger
fra stikkontakterne.
• For at opnå den bedste berøringssensitivitet, skal berøringsskærmen jævnligt rengøres.
Hold skærmen fri for fremmedlegemer og for meget støv. Rengør skærmen på følgende
måde:
•
Luk for systemet og fjern netledningen fra stikkontakten.
•
Kom en lille smule almindeligt rengøringsmiddel til glas på den medfølgende klud
og tør forsigtigt skærmen af.
•
Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på skærmen.
•
Rengør ikke skærmen med slibende rengøringsmidler eller en grov klud.
• Hvis du oplever nedenstående tekniske problemer med produktet, skal du fjerne
netledningen fra stikkontakten og kontakte en kvalificeret servicetekniker eller
forhandleren.
•
Netledningen er blevet beskadiget.
•
Der er trængt væske ind i systemet.
•
Systemet fungerer ikke korrekt, selv hvis du følger driftsanvisningerne.
•
Systemet har været tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget.
•
Systemet fungerer ikke normalt.
12
All-in-one PC ET2011 serie
Lydtryk-advarsel
Dansk
Kraftigt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan medføre høreskade eller -tab.
Stilles lydstyrkeknappen, samt forstærkeren til andet end på midten kan det øge
udgangsspændingen på høretelefonerne, samt lydtryksniveuet.
Tv-tuner (afhænger af model)
Oplysning til CATV systeminstallatøren: Denne påminder skal henlede CATV installatørens
opmærksomhed på afsnit 820-93 i "National Electric Code", som indeholder retningslinjer for
korrekt jordforbindelse og især specificerer, at koaksialkabel-afskærmningen skal forbindes til
bygningens jordforbindelsessystem så tæt på kabelindgangen som muligt.
Adapter
1. Adapter-information (varierer fra model til model)
a. Indgangsspænding: 100–240V AC
Indgangsfrekvens: 50–60Hz
Rating udgangsstrøm: 120W (19V, 6.3A)
Rating udgangsspænding: 19V DC
b. Indgangsspænding: 100–240V AC
Indgangsfrekvens: 50–60Hz
Rating udgangsstrøm: 90W (19V, 4.7A)
Rating udgangsspænding: 19V DC
c. Indgangsspænding: 100–240V AC
Indgangsfrekvens: 50–60Hz
Rating udgangsstrøm: 65W (19V, 3.4A)
Rating udgangsspænding: 19V DC
2. Stikkontakten skal være tæt på apparatet og let tilgængelig.
DC ventilatoradvarsel
Advarsel: Bemærk venligst, at DC ventilatoren er en del, der bevæger sig, og derfor kan være
farlig. Hold dig på afstand af roterende ventilatorblade.
All-in-one PC ET2011 serie
13
Velkommen
Dansk
Tillykke med anskaffelsen af All-in-one PC ET2011 serie. Nedenstående illustration viser
indholdet af æsken med dit nye produkt. Hvis noget af det er beskadiget eller mangler, skal du
kontakte din forhandler.
Pakkeindhold
MODE
MENU
All-in-one PC ET2011 serie
Tastatur (ledningsført eller trådløst)
Mus (ledningsført eller trådløs)
AC adapter
Netledning
Garantibevis
Illustrationerne i forbindelse med tastatur, mus og strømforsyning er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer
kan afvige fra område til område.
14
All-in-one PC ET2011 serie
Dansk
Lær din All-in-one PC at kende
Set forfra
Se nedenstående diagram for at lære delene på denne side af systemet at kende.
1
2
3
4
MODE
12
11 10 9
MENU
8
7
6
5
1
Webcamera
Med det indbyggede webkamera og mikrofonen kan du foretage online video-chat.
2
Webkamera LED
Indikerer, at det indbyggede webkamera er aktiveret.
All-in-one PC ET2011 serie
15
3
Dansk
Digital mikrofon (indbygget)
Den indbyggede, digitale mikrofon kan bruges til videokonferencer,
stemmeindtalinger, lydoptagelser og multimedieprogrammer.
4
LCD skærm (Berørings-aktiveret funktion på udvalgte modeller)
20” LCD skærmen med en optimal opløsning på 1600 x 900 har en berøringsfunktion, som giver dine fingerspidser digital liv.
5
Strømkontakt
TÆND/SLUK for systemet med strømkontakten.
6
Op-knap
Tryk for at øge skærmens lysstyrke. Tryk for at rulle op, når der navigeres i menuen.
7
Menuknap
Tryk for at se menuen
8
Ned-knap
Tryk for at reducere skærmens lysstyrke. Tryk for at rulle ned, når der navigeres i
menuen.
9
TILSTAND knap
Tryk for at skifte skærmsignalkilde. Når der er skiftet til HDMI indgang, kan All-in-one
pc’en bruges som standard desktop LCD skærm.
10
Trådløs LAN LED
Indikerer, at den interne, trådløse LAN er aktiveret. (Windows® software indstillinger er
nødvendige for at kunne bruge den trådløse LAN.)
11
LED for harddiskdrev
Indikerer aktivitet på harddiskdrevet.
16
12 IR-modtager (på udvalgte modeller)
IR-modtageren modtager infrarøde (IR) signaler fra fjernbetjeningen.
All-in-one PC ET2011 serie
2
Dansk
1
3
4
12
11 10 9
8
7
6
5
1
Webcamera
Med det indbyggede webkamera og mikrofonen kan du foretage online video-chat.
2
Webkamera LED
Indikerer, at det indbyggede webkamera er aktiveret.
3
Digital mikrofon (indbygget)
Den indbyggede, digitale mikrofon kan bruges til videokonferencer,
stemmeindtalinger, lydoptagelser og multimedieprogrammer.
All-in-one PC ET2011 serie
17
4
Dansk
LCD skærm (Berørings-aktiveret funktion på udvalgte modeller)
20” LCD skærmen med en optimal opløsning på 1600 x 900 har en berøringsfunktion, som giver dine fingerspidser digital liv.
5
Strømkontakt
TÆND/SLUK for systemet med strømkontakten.
6
7
8
Solopgang-ikon
Forøger lysstyrken på skærmen.
Solnedgang-ikon
Nedsætter lysstyrken på skærmen.
Speaker Up Ikon
Forøger højtalervolumen.
Speaker Down Ikon
Nedsætter højtalervolumen.
10 Trådløs LAN LED
Indikerer, at den interne, trådløse LAN er aktiveret. (Windows® software indstillinger er
nødvendige for at kunne bruge den trådløse LAN.)
9
11 LED for harddiskdrev
Indikerer aktivitet på harddiskdrevet.
18
12 IR-modtager (på udvalgte modeller)
IR-modtageren modtager infrarøde (IR) signaler fra fjernbetjeningen.
All-in-one PC ET2011 serie
Set bagfra
Dansk
Se nedenstående diagram for at lære delene på denne side af systemet at kende.
HDMI
ANT/CABLE
2
1
1
3
4
5
6
7
Fod
Gør det muligt at anbringe systemet i opret stilling.
2
Port til Kensington® lås
Kensington® lås porten gør det muligt at sikre computeren med Kensington®
kompatible sikkerhedsprodukter. Disse sikkerhedsprodukter omfatter normalt et
metalkabel og en lås, som forhindrer computeren i at blive flyttet fra en fast genstand.
All-in-one PC ET2011 serie
19
Dansk
3
Strømindgang (DC 19V)
Den medfølgende strømadapter omformer vekselstrøm (AC) til jævnstrøm (DC) til
brug med dette stik. Pc’en får strøm gennem dette stik. For at undgå skade på pc’en,
skal du altid bruge den medfølgende strømadapter.
Under brugen kan strømadapteren blive meget varm. Tildæk ikke adapteren og hold den væk
fra dig.
4
USB port
Den universelle, serielle bus (USB) port er kompatibel med USB enheder såsom
tastaturer, mus, kameraer og harddiskdrev.
5
HDMI-IND port (på udvalgte modeller)
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er en ikke ikke-komprimeret, fulddigital
lyd/videogrænseflade mellem enhver lyd/videokilde såsom en dekoder, dvd afspiller.
6
LAN port
Den otte-pindede RJ-45 LAN port understøtter et standard ethernet-kabel til
tilslutning til et lokalt netværk.
7
Antenneindgang (på udvalgte modeller)
Antenneindgangen er til brug for tv- eller FM radio (valgfrit) frekvenssignal og giver
mulighed for at anvende den sammen med den medfølgende digitale TV/FM-antenne
eller input fra betalings-tv-tjenester. Den medfølgende antenne kan modtage tv og
FM radio. En kabeltjenesteforbindelse kan modtage digitalt tv og analogt tv og FM
radio alt efter, hvad der abonneres på. Bemærk: Den medfølgende adapter er til brug
med koaksiale stik.
20
All-in-one PC ET2011 serie
Dansk
2
1
1
3
4
5
6
7
Fod
Gør det muligt at anbringe systemet i opret stilling.
2
Port til Kensington® lås
Kensington® lås porten gør det muligt at sikre computeren med Kensington®
kompatible sikkerhedsprodukter. Disse sikkerhedsprodukter omfatter normalt et
metalkabel og en lås, som forhindrer computeren i at blive flyttet fra en fast genstand.
All-in-one PC ET2011 serie
21
3
Dansk
Strømindgang (DC 19V)
Den medfølgende strømadapter omformer vekselstrøm (AC) til jævnstrøm (DC) til
brug med dette stik. Pc’en får strøm gennem dette stik. For at undgå skade på pc’en,
skal du altid bruge den medfølgende strømadapter.
Under brugen kan strømadapteren blive meget varm. Tildæk ikke adapteren og hold den væk
fra dig.
4
USB port
Den universelle, serielle bus (USB) port er kompatibel med USB enheder såsom
tastaturer, mus, kameraer og harddiskdrev.
5
Seriel port (på udvalgte modeller)
Denne 9-bens serielle port (COM1) er beregnet til serielt udstyr.
6
LAN port
Den otte-pindede RJ-45 LAN port understøtter et standard ethernet-kabel til
tilslutning til et lokalt netværk.
7
22
Skærm-udgang (på udvalgte modeller)
Den 15-bens D-sub skærmport understøtter en standard VGA-kompatibel enhed såsom en skærm eller projektor, så der kan ses på en større, ekstern skærm.
All-in-one PC ET2011 serie
Set fra siden
Dansk
Se nedenstående diagram for at lære delene på denne side af systemet at kende.
1
Hukommelseskortlæser
Normalt skal en ekstern hukommelseskortlæser købes
separat for at kunne læse hukommelseskort. Den
indbyggede hukommelseskortlæser kan læse MMC/SD/
SDHC kort fra enheder såsom digitale kameraer, MP3
afspillere, mobiltelefoner og PDA.
2
USB port
Den universelle, serielle bus (USB) port er kompatibel
med USB enheder såsom tastaturer, mus, kameraer og
harddiskdrev.
3
Mikrofonstik
Mikrofonstikket er til tilslutning af mikrofon til
video, konferencer, stemmeindtalinger og simple
lydoptagelser.
1
2
3
4
4
Hovedtelefon/Lyd ud stik
Stereo-hovedtelefonstikket (3.5 mm) bruges til at
forbinde systemets lyd ud signal til forstærkede
højtalere eller hovedtelefoner. Når dette stik bruges,
afbrydes de indbyggede højtalere automatisk.
5
Optisk drev
Notebook-pc’ens optiske drev kan understøtte
cd’er og/eller digitale videodiske (dvd) og kan have
muligheden for at optage (R) og skrive på (RW) dem
igen og igen. Se salgsspecifikationerne for detaljer
for hver model.
5
All-in-one PC ET2011 serie
23
Brug af berøringsskærmen
Dansk
All-in-one PC bringer giver dine fingerspidser digitalt liv. Med nogle få berøringer eller ved
hjælp af lyspennen får du All-in-one PC til at følge dine kommandoer. Du berører funktionerne
på samme måde som med en mus:
• Berøring = venstreklik på musen
• Berør og hold = højreklik på musen
Den berøringsaktiverede skærm findes på udvalgte modeller.
Vis Touch markør
Touch markøren,virtuel mus, hjælper dig med at bruge touce skærmen mere bekvemt. For at
få vist Touch markøren
1. Fra skrivebordet klik Start > Kontrol
Panel > Vis enheder og printere.
24
All-in-one PC ET2011 serie
Dansk
2. Klik på Ændr berørings inputindstillinger.
3. Klik på touck fanen i toppen, klik på
4. Du vil se den virtuelle mus når skærmen
boksen for vise Touch markøren når jeg
berøres.
arbejder med elementer på skærmen. Klik
på OK for at afslutte konfigurationen.
Rengøring af berøringsskærmen
For at opnå den bedste berøringssensitivitet, skal berøringsskærmen jævnligt rengøres. Hold
skærmen fri for fremmedlegemer og for meget støv. Rengør skærmen på følgende måde:
•
Luk for systemet og fjern netledningen fra stikkontakten.
•
Sprøjt en anelse rengøringsmiddel til vinduespudsning ud på den medfølgende klud, og tør forsigtigt skærmens overflade og ramme af.
•
Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på skærmen.
•
Rengør ikke skærmen med slibende rengøringsmidler eller en grov klud.
All-in-one PC ET2011 serie
25
Anbringelse af All-in-one PC
Dansk
Anbringelse på skrivebord
Anbring All-in-one PC’en på en flad overflade såsom et bord/skrivebord og træk i støtten, indtil
den klikker plads. Vip derefter skærmen til en vinkel på mellem 12 og 27 grader i forhold til
lodret stilling.
12O
0O
27O
0O
Montering på væggen (valgfrit)
For at kunne montere All-in-one pc’en på væggen, skal du anskaffe dig en
vægmonteringsplade (pad og stativ; VESA 75, 75mm x 75mmn eller VESA100, 100mm x
100mm). Anbring vægmonteringspladen som nedenfor anvist.
1. Placer All-in-one pc’en på en jævn
overflade, f.eks. et bord, og fjern de
to skruer ved siden af foden. Opbevar
skruer til fremtidigt brug, hvis foden skal
monteres igen.
26
All-in-one PC ET2011 serie
Dansk
2. Indstil foden i den flade stilling.
HDMI
ANT/CA
BLE
3. Følg anvisningen for at frigøre fodens
låseanordning fra All-in-one pc'en.
4. Følg anvisningen for at fjerne foden fra
alt-i-et pc’en.
All-in-one PC ET2011 serie
27
Dansk
5. Fjern de to gummidupper fra hulerne i
bagsiden af panelet.
HDMI
ANT/C
A B LE
6. Fastgør vægmonteringspladen til bagpanelet med de 4 skruer, og sørg for at vende den
rigtigt.
HDMI
ANT/C
28
All-in-one PC ET2011 serie
A B LE
Dansk
7. Monter din vægmontering (VESA75 eller VESA100) til din Alt-i-en pc, ved brug af fire
skruer (M4 x 16mm), som fulgte med i pakken.
• Det her viste vægmonteringssæt er kun til reference.
• Vægmonteringssættet og skruerne anskaffes separat.
100 mm
75 mm
HDMI
ANT/C
A B LE
8. Monter forsigtigt vægmonteringen på væggen ved at følge vejledningerne i
brugervejledningen, som fulgte med i pakken.
Af hensyn til ventilationen, skal der være mindst 6 cm frit rum mellem systemet og væggen.
All-in-one PC ET2011 serie
29
Opsætning af All-in-one PC
Dansk
Tilslutning af ledningsført tastatur og mus
Tilslut tastaturet til USB porten på bagpanelet ( 1 ). Tastaturet og musen kan også forbindes til
USB porten på venstreside ( 2 ), hvis tastatur- og museledningerne ikke er lange nok.
2
HDMI
ANT/CABL
E
1
Tilslutning af trådløs(t) tastatur og mus
1. Anbring batterier i det trådløse tastatur og
i den trådløse mus.
2. Forbind den trådløse tastatur/mus
modtager All-in-one pc’ens USB
port.
3. Du kan begynde at bruge det
trådløse tastatur og den trådløse
mus.
HDMI
ANT/C
A BL E
Ovenstående illustrationer er kun til reference. Tastaturets og musens faktiske udseende og
specifikationer (ledningsført eller trådløst) kan variere fra område til område.
30
All-in-one PC ET2011 serie
Sådan tændes der for systemet
2
2
3
) og tryk
Dansk
Forbind den medfølgende AC adapter til DC IN stikket på bagpanelet ( 1
derefter på strømknappen på forpanelet ( 4 ) for at tænde for systemet.
HDMI
ANT/C
A B LE
3
1
ADVARSEL! Forbind IKKE AC netledningen til en AC stikkontakt, før DC stikket er forbundet til
systemet. Hvis du gør det, kan det skade AC-DC adapteren.
4
Sluk
• For at stille systemet i blokeret tilstand, skal du trykke på Strømkontakten på
forpanelet. For at bringe systemet tilbage til styresystemet (OS), skal du trykke på
strømkontakten igen, klikke på musen, berøre skærmen eller trykke på en hvilken som
helst tast på tastaturet.
• For at lukke systemet helt ned, skal du følge den almindelige Windows nedlukningsproces
eller trykke og holde på strømkontakten i fem sekunder.
All-in-one PC ET2011 serie
31
Kalibrering af skærmen
Dansk
All-in-one PC leveres med en af de følgende to software-værktøjer, med hvilke du kan justere
berøringsskærmens nøjagtighed. Software-redskabet på EeeTop PC kan være forskellig fra
område til område.
Den berøringsaktiverede skærm findes på udvalgte modeller.
1. På Windows® desktop, klik på Start
> Kontrolpanel > Hardware og
lyd > Tablet PC Settings (Tablet Pc
indstillinger) og klik på Calibrate the
screen for pen or touch input (Kalibrer
skærmen til pen- eller touch input).
2. På Display (Skærm) fanebladet, klik på
Calibrate (Kalibrer).
3. For at se nogle kalibreringseksempler,
tryk på trådkors, hver gang det ses på
skærmen.
Højreklik hvor som helst på skærmen
for at vende tilbage til det sidste
kalibreringspunkt. Tryk på Esc knappen
på tastaturet for at lukke værktøjet. Ændr
ikke skærmens retning, før kalibreringen
er afsluttet.
32
All-in-one PC ET2011 serie
Konfigurering af trådløs forbindelse
i Windows® statusfeltet.
Dansk
1. Klik på trådløst netværk ikonen med en organge stjerne
2. Vælg på listen det trådløse accespunkt,
du ønsker at forbinde til, og klik på Opret
Forbindelse for at oprette forbindelsen.
Hvis du ikke kan finde det ønskede
adgangspunkt, skal du klikke på Opdater
ikonen i det øverste, højre hjørne for at
opdatere og søge i listen igen.
Indtast netværkssik-kerhedsnøglen, når du
forbinder til et sikkerheds-aktiveret
netværk.
3. Når forbindelsen er oprettet, ses den på listen.
4. Du kan se ikonen for trådløst netværk på OS opgavebjælken.
All-in-one PC ET2011 serie
33
Konfigurering af ledningsført forbindelse
Dansk
Brug af statisk IP:
1. Klik på netværksikonen med en
gul advarselstrekant
Windows®
statusfeltet og vælg Åbn netværks- og
delecenter.
Kontroller, at du har forbundet LAN kablet
til All-in-one PC’en.
2. Klik på Ændr adapterindstillinger i den
venstre rude.
3. Højreklik på Lokalområde forbindelse
og vælg Egenskaber.
34
All-in-one PC ET2011 serie
Dansk
4. Klik på Internet Protokol Version 4 (TCP/
IPv4) og derefter på Egenskaber.
5. Vælg Brug den følgende IP-adresse.
6. Indtast IP-adresse, Subnet mask og
standard-adgangspunkt.
7. Indtast om nødvendigt Preferred DNS
server (Foretrukken DNS server)
adresse.
8. Når alle de pågældende værdier er
indtastet, klik på OK for at afslutte
konfigurationen.
All-in-one PC ET2011 serie
35
Brug af dynamisk IP (PPPoE)
Dansk
1. Gentag trinene 1-4 i det foregående
afsnit.
2. Vælg Obtain an IP address
automatically (Få en IP-adresse
automatisk) og klik på OK.
(Fortsæt med følgende trin, hvis der bruges PPPoE)
3. Vend tilbage til Netværks- og delecenter
og klik derefter på Opret en ny
forbindelse eller nyt netværk.
4. Vælg Oprette forbindelse til internettet
og klik på Næste.
36
All-in-one PC ET2011 serie
Dansk
5. Vælg Bredbånd (PPPoE) og klik på
Næste.
6. Indtast dit brugernavn, din adgangskode
og dit forbindelsesnavn. Klik på Tilslut.
7. Klik på Luk for at afslutte konfigurationen.
All-in-one PC ET2011 serie
37
Dansk
8. Klik på netværksikonen på joblinjen
og klik på forbindelsen, som du netop
oprettede.
9. Indtast dit brugernavn og din
adgangskode. Klik på Tilslut for at
forbinde til internettet.
38
All-in-one PC ET2011 serie
Konfiguration af lydudgangen
Dansk
All-in-one PC understøtter forskellige typer lydkonfigurationer. Sæt systemet op med
stereohøjtalere eller med et multikanals højtalersystem.
Højtaler-konfigurationer
Sæt systemet op med følgende højtalerkonfigurationer:
Navn
2-kanal (stereo)
Højtalersystem
Venstre højtaler og højre højtaler.
Lydstik
Hovedtelefoner/2-kanal
Lyd ud
Mik. ind
Et stereo-højtalersæt er et venstre-højre, tokanals højtalersystem. Et multikanals lydsystem har
en venstre-højre front- og venstre-højre bag-(surround) kanal.
Tilslutning til højtalere
Se nedenstående oversigt over lydstikkene på bagsiden og deres funktioner.
Til stereohøjtalere eller hovedtelefoner
Lydstik
Beskrivelse
Forbinder til stereohøjtalere eller hovedtelefoner.
All-in-one PC ET2011 serie
39
Genopretning af systemet
Dansk
Brug af den skjulte partition
Genopretning af OS til fabriks standardpartition (F9 genopretning)
1. Deaktiver Boot Booster i BIOS opsætning.
2. Tryk på [F9] under opstart.
3. Vælg Windows setup [EMS Enabled] Windows opsætning [EMS aktiveret], når dette
punkt ses, og tryk på [Enter].
4. Vælg sproget og klik på Next (Næste).
5. Vælg Recover the OS to the Default Partition (Genopret OS til standard-partition) og
klik på Next (Næste).
6. Fabriks standard-partitionen vises. Klik på Next (Næste).
7. Data vedrørende standard-partitionen ryddes. Klik på Recovery (Genopretning) for at
begynde systemgenopretning.
Du vil miste alle dine data i den valgte partition. Sørg på forhånd for at udføre backup af vigtige
data.
8. Når genopretningen er fuldført, skal du trykke på Reboot (Genstart) for at genstarte
systemet.
Udførelse af backup på fabriks standard omgivelsesdata til et USB drev (F9
backup)
1. Gentag trinene 1-4 i det foregående afsnit.
2. Vælg Backup the Factory Environment to a USB Drive (Udførelse af backup på
fabriksomgivelse til et USB drev) og klik på Next (Næste).
3. Tilslut en USB lagerenhed til Pc'en for at begynde udførelse af backup på fabriks
standardomgivelse.
Den tilsluttede USB lagerenhed skal være større end 15GB. Den faktiske størrelse afhænger af
din Pc-model.
4. Vælg en USB lagerenhed, hvis der er forbundet mere end én USB lagerenhed til All-in-one
PC og klik på Next (Næste).
Hvis der allerede er en partition af passende størrelse i den valgte USB lagerenhed (for eksempel
en partition, som har været brugt som backup-partitionen), viser systemet automatisk denne
partition og genbruger den til backup.
5. Ud fra de forskellige situationer på det foregående trin, ryddes data på den valgte USB
lagerenhed eller på den valgte partition. Klik på Backup for at begynde backup.
Du vil miste alle dine data på den valgte USB lagerenhed eller på den valgte partition. Sørg på
forhånd for at udføre backup af vigtige data.
6. Når udførelse af backup af fabriks-standardomgivelser er fuldført, skal du klikke på Reboot
(Genstart) for at genstarte systemet.
40
All-in-one PC ET2011 serie
Sådan bruges USB lagerenheden (USB genopretning)
Dansk
Når genopretnings-partitionen i dit system er brudt sammen, skal du bruge USB lagerenheden
til at genoprette systemet til fabriks-standardpartitionen eller fabriks-standarddataene til hele
harddisken.
1. Deaktiver Boot Booster i BIOS opsætning.
2. Tilslut USB lagerenheden, som du udfører backup af fabriks-omgivelsesdataene til.
3. Tryk <ESC> ved opstart, hvorefter Please select boot device (Vælg opstartenhed)
skærmen ses. Vælg USB:XXXXXX for at starte op fra den tilsluttede USB lagerenhed.
4.
5.
6.
Vælg sproget og klik på Next (Næste).
Vælg Restore (Genopret) og klik på Next (Næste).
Vælg et job og klik på Next (Næste). Jobmuligheder:
• Restore the OS to the Default Partition only (Genopret kun OS til standardpatitionen)
Vælg denne mulighed, hvis du blot ønsker at genoprette OS til fabriks-standardpartitionen.
Denne valgmulighed sletter alle data i systempartition ”C”, mens partition ”D” forbliver
uændret. Når du klikker på Next (Næste), ses fabriks-standardpartitionen. Klik på Next
(Næste) igen.
• Restore the Whole Hard Disk (Genopret hele harddisk)
Vælg denne mulighed, hvis du ønsker at genoprette All-in-one PC til fabriksstandardstatus. Denne mulighed sletter alle data på harddisken og opretter
en ny systempartition som drev ”C”, en tom datapartition som drev ”D” og en
genopretningspartition.
7. Data på fabriks-standardpartitionen eller på hele harddisken ryddes, afhængigt af
muligheden valgt på det foregående trin. Klik på Restore (Genopret) for at starte jobbet.
8. Når genopretningen er fuldført, skal du trykke på Reboot (Genstart) for at genstarte
systemet.
All-in-one PC ET2011 serie
41
E Dec
EC
claration of Confo
ormity
Dansk
W the und
We,
dersigned,,
M
Manufacture
er:
ASUSTek COMPUTER
C
R INC.
C
Country:
TAIWAN
A
Authorized
r
representativ
ve in Europ
pe:
ASUS COM
MPUTER Gm
mbH
A
Address,
Citty:
No. 150, LI-TE RD., PE
EITOU, TAIPEI 112, TAIW
WAN R.O.C.
A
Address,
Citty:
HARKORT
T STR. 21-23
3, 40880 RAT
TINGEN
C
Country:
GERMANY
Y
de
eclare the following apparatu
us:
P
Product
nam
me :
M
Model
name :
ASUS Alll-in-one PC
P
ET2011AG
GT, ET2011A
AGK
co
onform witth the ess
sential req
quirements
s of the fo
ollowing directives:
2
2004/108/E
EC-EMC Directive
D
EN 5502
22:2006+A1:2
2007
EN 6100
00-3-2:2006
EN 55013:2001+A1:2
2003+A2:200
06
EN 5502
24:1998+A1:2
2001+A2:200
03
EN 6100
00-3-3:2008
EN 5502
20:2007
EN 300 328
3 V1.7.1(2
2006-05)
EN 300 440-1
4
V1.4.1(2008-05)
EN 300 440-2
4
V1.2.1(2008-03)
EN 301 511
5 V9.0.2(2
2003-03)
EN 301 908-1
9
V3.2.1(2007-05)
EN 301 908-2
9
V3.2.1(2007-05)
EN 301 893
8 V1.4.1(2
2005-03)
EN 302 544-2
5
V1.1.1(2009-01)
EN 5036
60:2001
EN 5037
71:2002
EN 5038
85:2002
EN 301 489-1
4
V1.8.1(2008-04)
EN 301 489-3
4
V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4
4
V1.3.1(2002-08)
EN 301 489-7
4
V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9
4
V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17
4
V2.1..1(2009-05)
EN 301 489-24
4
V1.4..1(2007-09)
EN 302 326-2
3
V1.2.2
2(2007-06)
EN 302 326-3
3
V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2
3
V1.3.1(2006-05)
EN 302 623
6 V1.1.1(2
2009-01)
EN 6095
50-1:2006
EN 6006
65:2002+A1:2
2006+A11:20
008
1999/5/EC
C-R &TTE Directive
D
2
2006/95/E
C-LVD Dirrective
EN 6095
50-1:2006+A11:2009
2
2009/125/E
EC-ErP Diirective
Re
egulation (EC
C) No. 1275//2008
Regulation (EC) No. 278
8/2009
EN 6230
01:2005
EN 62
2301:2005
Re
egulation (EC
C) No. 642/2009
EN 6230
01:2005
Ver. 11010
01
C markin
CE
ng
(EC con
nformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
S
Year to
o begin afffixing CE marking:2011
42
All-in-one PC ET2011 serie
Signature
e : _______
____
Download PDF
Similar pages
1. - Vivitek