Philips | 47PFL5522D/12 | 19/20/23/26/47PFL5522D 19/20/23/26/47PFL5602D 19

19/20/23/26/47PFL5522D
19/20/23/26/47PFL5602D
19/20/23/26/47PFL7532D
Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com
www.philips.com/support
Eestikeelne kasutusjuhend
MÄRKUSED
MÄRKUSED
g Ümbertöötlemine
Š
Selle toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks.
Pöörduge pakendi äraviskamist puudutavate
küsimustega kohalike institutsioonide poole.
Spetsifikatsioone ja informatsiooni võib ilma ette
hoiatamata muuta.
l
Kui vajate edasist abi, kontakteeruge palun oma
riigis asuva klienditoekeskusega.
l
Vastavad telefoninumbrid ja aadressid on kirjas
kaasasolevas ülemaailmse garantii broðüüris.
Oma vana toote äraviskamine
Teie toode on disainitud ja toodetud
kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja
komponentidest, mida saab ümber töödelda ja
taaskasutada. Kui Teie tootele on kinnitatud
selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis
see tähendab, et toode rahuldab Euroopa direktiivi
2002/96/EÜ põhitingimusi.
Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate
elektriliste ja elektrooniliste toodete
kogumissüsteemiga. Palun käituge vastavalt kohalikele
reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid
tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete
äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.
Märkus
Oluline
l
l
Ac3 (audioformaat) ei ole selle toote poolt
toetatud. Kasutage kaugjuhtimispuldil olevat I
nuppu, et valida alternatiivne heli.
Mõned televiisoriantennid vajavad televiisorist
tulevat energiat. See toode ei toeta sellist vajadust.
Patareidest lahtisaamine
Kaasasolevad patareid ei sisalda raskemetalle
elavhõbedat ega kaadmiumi. Palun kontrollige, kuidas
peaks vastavalt kohalikele reeglitele vanadest
patareidest lahti saama.
Toote informatsioon
l
Mudeli- ja seerianumbri leiate televiisori tagaküljelt
ja toote pakendilt. Suuremate televiisorite puhul
leiate informatsiooni televiisori vasakpoolselt
alaküljelt.
televiisori
vasak alakülg
l
l
l
televiisori
tagakülg
Toote energiatarbimine puhkerežiimil on alla 1 W.
Toote energiatarbimise määra leiate televiisori
tagaküljel olevalt plaadilt.
Toote täpsemate spetsifikatsioonide saamiseks
vaadake veebilehte www.philips.com/support.
3
SISUKORD
1.
Tutvustus ..........................................5
1.1
Oluline informatsioon......................................5
1.1.1
1.1.2
1.2
Mis on digitaaltelevisioon?..............................5
1.3
20.
Analoogprogrammide automaatne
häälestamine ...................................24
Püsivad kujutised televiisoriekraanil................5
21.
Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised
väljad (“EMF“).................................................5
Analoogprogrammide käsitsi
häälestamine ...................................25
22.
Programmide sorteerimine ...................26
23.
Kanalile nime panemine ......................27
Digitaal- või analoogkanalid? ..........................5
24.
Oma lemmikprogrammi valimine............28
2.
Ohutus .............................................6
25.
Omadused
2.1
Üldine..............................................................6
25.1
Taimer ...........................................................29
2.2
Ekraani hooldus ..............................................6
25.2
Vanemate kontroll .........................................29
3.
Ülevaade televiisori nuppudest ja
ühendustest.......................................7
25. 3
Lapselukk......................................................31
25.4
Aktiivne kontroll ............................................31
3.1
Küljel või peal asetsevad nupud ......................7
26.
Pildi- ja heliseadistused ......................32
3.2
Tagaküljel olevad ühendused...........................7
27.
3.3
Küljel olevad ühendused .................................7
“Arukas” pildi- ja helifunktsioon (Smart
Picture and Sound).............................33
4.
Alustamine........................................8
28.
Pildiformaadid ..................................34
4.1
Enne, kui alustate ............................................8
29.
Teletekst .........................................35
4.2
Antenni ühendamine .......................................8
30.
Televiisori kasutamine arvutimonitorina
4.3
Juhtmete ühendamine ja lahti ühendamine .....8
30.1
Arvuti ühendamine........................................37
4.4
Televiisori sisselülitamine................................8
30.2
4.5
Kaugjuhtimispuldi kasutamine ........................8
Televiisori seadistused sel ajal kui arvuti on
ühendatud .....................................................37
5.
Kauhjuhtimispuldi funktsioonid ...............9
31.
6.
Ülevaade Digitaalpeamenüüst ja alammenüüdest ................................11
Televiisori kasutamine kõrge
eraldustäpsusega (HD) reþiimil
31.1
HD seadme ühendamine ...............................38
31.2
Televiisori seadistused sel ajal kui süsteem on
HD reþiimil ....................................................38
31.3
Reþiimi valimise funktsioon omaduste
menüüs .........................................................39
7.
Televiisori esmakordne sisselülitamine ....14
8.
Informatsiooniribast arusaamine ............14
8.1
Informatsiooniriba kirjeldus ..........................14
8.2
Sümbolite kirjeldus .......................................14
9.
Teenuste nimekiri ..............................15
9.1
Teenuste ümberpaigutamine .........................15
9.2
Uute telekanalite vaatamine ja raadiokanalite
kuulamine .....................................................15
31.4
Pildiekraan (1080) omaduste menüüs ..........39
31.5
Toetatud formaadid .......................................40
32.
Teiste seadmete ühendamine
32.1
Videomaki (VCR) või DVD salvestaja
ühendamine ..................................................41
10.
Teenuste seadistus.............................16
32.2
Dekoodri ja videomaki ühendamine ..............41
10.1
Uute teenuste lisamine..................................16
32.3
10.2
Kõikide teenuste uuesti installeerimine .........16
Kahe videomaki või ühe videomaki ja DVD
salvestaja ühendamine ..................................42
10.3
Käsitsi teenuste installeerimine .....................17
32.4
Satelliitvastuvõtja ühendamine......................42
11.
Vastuvõtu testimine ............................17
32.5
12.
Eelistused .......................................18
DVD mängija, kaabel box / mängukonsooli
ühendamine ..................................................43
13.
Ligipääs kitsendustele.........................19
32.6
14.
Oma lemmiknimekirja installeerimine .....20
DVD mängija, satelliitvastuvõtja või kaabel box
ühendamine ..................................................43
15.
Informatsioon ...................................21
32.7
Arvuti ühendamine........................................44
16.
Valikute (Options) menüü kasutamine ......22
32.8
Fotoaparaadi, kaamera või mängukonsooli
ühendamine ..................................................45
17.
Televiisori teejuht ..............................22
32.9
Kõrvaklappide ühendamine ...........................45
18.
Digitaalteletekst (MHEG)......................23
33.
Nõuandeid probleemide lahendamiseks ...47
19.
Tingliku ligipääsumooduli CAM
kasutamine ......................................23
34.
Sõnaseletuste loend ...........................48
4
34. SÕNASELETUSTE LOEND
DVI (Digital Visual Interface): digitaalne
kasutajaliidese standard, mis on loodud Digital Display
Working Group (DDWG) poolt, eesmärgiga
konverteerida analoogsignaale digitaalsignaalideks, et
olla sobilik nii analoog- kui digitaalmonitoridele.
RGB signaalid: Need on kolm videosignaali - punane,
roheline, sinine - millest moodustub pilt. Nende
signaalide kasutamine parandab pildikvaliteeti.
S-VHS signaalid: Need on 2 erinevat Y / C
videosignaali S-VHS ja Hi-8 salvestamise standarditest.
Luminestsentssignaalid Y (must ja valge) ja
krominantsussignaalid C (värv) salvestatakse lindile
eraldi. See varustab meid parema pildikvaliteediga kui
standardvideo (VHS ja 8 mm), kus Y / C signaalid
kombineeritakse, luues nii vaid ühe videosignaali.
16:9: Viitab ekraani pikkuse ja laiuse suhtele.
Laiekraaniga televiisorite kuvasuhe on 16/9,
tavateleviisorite kuvasuhe 4/3.
MHEG (Multimedia and Hypermedia information
coding Expert Group): annab standardid multimeedia- /
hüpermeediainformatsiooni objektide (mis on
vahetatud rakenduste ja teenuste seas, kasutades
erinevat liiki meediat) kodeeritud esituse jaoks. Objektid
määravad ära multimeedia / hüpermeedia esituse
struktuuri.
1. TUTVUSTUS
HDMI (High-Definition Multimedia Interface):
Varustab meid mittekokkupakitud, täielikult digitaalse
audio / video kasutajaliidesega televiisori ja mistahes
HDMI-ga varustatud audio- / videokomponendi vahel,
nagu näiteks set-top box, DVD mängija ja A/V
vastuvõtja. HDMI toetab täiustatud või kõrge
eraldustäpsusega videot, lisaks kahekanalilist
digitaalaudiot.
Süsteem: televisioonipilti ei kanta kõikides maades
ühtemoodi üle. Eksisteerivad erinevad standardid: BG,
DK, I ja LL'. Nende erinevate standardite valimiseks
kasutatakse süsteemi seadistusi (lk 28). Ärge ajage
seda segamini PAL või SECAM värvikodeeringutega.
PAL'i kasutatakse enamikes Euroopa riikides, SECAM'it
aga Prantsusmaal, Venemaal ja enamikes Aafrika
riikides. USA ja Jaapan kasutavat erinevat süsteemi
nimega NTSC.
MPEG (Moving Picture Experts Group) on hüüdnimi,
mis on pandud rahvusvaheliste standardite perele,
mida kasutatakse audiovisuaalse informatsiooni
kodeerimiseks digitaalse kokkupressitud formaadi
korral.
Täname, et ostsite selle televiisori. See kasutusjuhend
sisaldab kogu informatsiooni, mida vajate oma uue
televiisori esialgseks installeerimiseks ja
temaga tegutsemiseks.
Kui Te ei leia sellest kasutusjuhendist vastust
kõikidele oma küsimustele ning nõuannete
peatükk ei lahenda Teie televiisoriga seotud probleemi,
võite helistada oma kohalikku Philipsi kliendi- või
teeninduskeskusesse. Vaadake ka kaasasolevat
ülemaailmse garantii (World-wide guarantee) broðüüri.
Enne helistamist vaadake palun järele oma televiisori
mudeli kood ja toote number, mille leiate televiisori
tagaküljelt, alt või pakendilt.
l
l
l
l
1.1 Oluline informatsioon
1.1.1 Püsivad kujutised televiisoriekraanil
Plasmaekraaniga ja LCD televiisorite korral on
iseloomulikuks omaduseks see, et peale pikaajalist ühe
ja sama kujutise näitamist võib ekraanile jääda püsiv
järelkujutis. Seda nimetatakse fosfori sissepõlemiseks.
Televiisori tavaline kasutamine peaks sisaldama
kujutiste pidevat liikumist ja muutumist, mis katavad nii
kogu ekraanipinna.
Näiteid püsivatest kujutistest (see ei ole kõikehaarav
nimekiri, võite kohata ka muid kujutisi):
l
Televiisori- ja DVD menüüd: DVD ketta sisu
loetelu;
l
Mustad ribad: kui ekraani vasakule ja paremale
küljele ilmuvad mustad ribad, siis soovitame
muuta pildiformaadi selliseks, et pilt kataks kogu
ekraanipinna;
l
Televiisorikanali logo: on probleemiks, kui nad on
heledad ja püsivad. Liikumine ja madala
kontrastsusega graafika aitavad vältida ekraani
ebaühtlast vananemist;
l
Aktsiaturu kleebised: televiisoriekraani allosas;
l
Ostukanali logod ja hinnad: heledad ning esinevad
konstantselt või korduvalt televiisoriekraani samas
kohas.
l
Püsivate piltide näited on veel logod,
arvutikujutised, kellaajanäit, teletekst ja kujutised,
mida näidati 4:3 kuvasuhtel olles, staatilised
kujutised või sümbolid jne.
‹
Nõuanne:
Vaatamise ajal vähendage kontrastsust ja heledust.
1.1.2 Elektrilised, magnetilised ja
elektromagnetilised väljad (“EMF“)
l
Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju
tarbijatele suunatud tooteid, mis nagu mistahes
elektroonilised aparaadid omavad võimet eraldada
ja neelata elektromagnetilisi signaale.
Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on toodete
juures võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja
ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad
seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise ajal
kehtinud EMF standardid.
Philips on pühendunud arendama, tootma ja
turustama tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke
tervise kõrvalnähte.
Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse
ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna
kättesaadavatele teaduslikele tõestusmaterjalidele
turvalised.
Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja
ohutusstandardite arendamisel, mis omakorda
võimaldab Philipsil näha ette edasisi arendusi
standardiseerimise vallas ning integreerida neid
varakult oma toodetele.
1.2 Mis on digitaaltelevisioon?
Digitaaltelevisioon pakub palju avaramat televiisori
vaatamise võimalust, mis on vaba häiretest, mida võite
kogeda analoogtelevisiooni vaatamise ajal. Televiisori
vaatamine muutub täiesti uudseks kogemuseks.
Laiekraaniga programmide valik on suurem. Mitmed
Teie lemmikprogrammid on digitaalkanalitel
laiekraaniga - miski, mida analoogtelevisioon
korralikult teha ei suuda.
Digitaaltelevisioonis on täiesti uus interaktiivsuse
võimalus. Kasutades kaugjuhtimispulti, pääsete ligi
informatsioonile nagu näiteks digitaaltekst, mis on palju
selgem kui vana teleteksti süsteem. See pakub Teile
teemaga seotud informatsiooni, mis jookseb koos Teie
poolt vaadatava programmiga. Pääsete ligi ka
Elektroonilisele programmijuhile, mis varustab Teid
kiire ja lihtsa juurdepääsuga täielikule
digitaalprogrammide nimekirjale nagu loeksite seda
ajalehest või telekavast.
1.3 Digitaal- või analoogkanalid?
Kui lülitate televiisori esimest korda sisse, siis on see
alati digitaalreþiimil.
Kasutage kaugjuhtimispuldi A/D nuppu, et vahetada
digitaalreþiim analoogreþiimi vastu ja vastupidi.
Kasutage P + / - või 0 kuni 9 nuppe, et valida kanaleid.
Š
l
Märkus
Peatükid 6 kuni 19 sisaldavad kogu
informatsiooni, mida vajate, et kasutada oma
televiisorit digitaalreþiimil. Peatükid 20 kuni 29
sisaldavad kogu informatsiooni, mida vajate, et
kasutada oma televiisorit analoogreþiimil.
© 2007 Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud.
Dokumendi number: 3139 125 38463
48
5
2. OHUTUS
2.1 Üldine
1.
2.
3.
Üle 25 kg kaaluva televiisori tõstmiseks ja
kandmiseks on vaja kahte inimest. Televiisoriga
valesti ümberkäimine võib põhjustada tõsiseid
vigastusi.
Kui asetate televiisori tasapinnale, siis veenduge,
et see oleks stabiilne ja suudaks televiisori raskust
kanda.
Enne kui paigutate televiisori seinale, veenduge, et
sein on televiisori raskuse kandmiseks sobiv.
5.
Ühendused ei pea enne televiisori ülesseadmist
olema tehtud, kuid juhtmed peavad olema
televiisori ühenduspesadesse ühendatud.
Veenduge, et õhk saaks televiisori õhutusavade
juures vabalt ringelda. Ärge paigutage televiisorit
piiratud ruumi.
7.
Ärge asetage lahtise tule allikaid nagu näiteks
põlevaid küünlaid televiisori lähedusse.
8.
Vältige veega täidetud vaasi paigutamist televiisori
lähedusse. Seadmele tilgutatud vesi võib
põhjustada elektrilöögi. Ärge tegutsege
televiisoriga, kui sellele on tilgutatud vett.
Ühendage televiisor koheselt elektrivõrgust lahti ja
laske see kvalifitseeritud töötaja poolt üle
kontrollida.
9.
11. Ärge jätke televiisorit määramata pikaks ajaks
puhkereþiimile. Ühendage televiisor parem
juhtmetest lahti.
12. Tõmmake voolujuhet pistikut pidi. Ärge tõmmake
voolujuhet juhtmest. Ärge kasutage halvasti
sobivat pistikupesa. Sisestage juhe täielikult
juhtvõrku. Kui juhe on pooleldi lahti, võib see
kaarduda ja põhjustada tulekahju.
Kui soovite televiisori seinale riputada, siis ärge
tehke seda ise, vaid laske televiisor seinale
paigutada kvalifitseeritud tehniku poolt.
Ebakorrektne paigaldamine võib muuta seadme
ebaturvaliseks.
4.
6.
33. NÕUANDEID PROBLEEMIDE LAHENDAMISEKS
Sümptom
Mida Te peaksite tegema
Katkendlik või vilkuv pilt HD
reþiimil
l
l
Heli ja pilt puudub, kuid
esipaneelil põleb punane tuli
l
Vajutage kaugjuhtimispuldil B nuppu.
Arvutireþiimid ei tööta
l
Kontrollige, kas ühendused on õiged
(vaadake lk 43).
Kontrollige, kas allikas on korrektselt valitud. Vajutage AV nuppu, et
siseneda Source nimekirja ja valige sealt õige allikas.
Kontrollige, kas olete arvuti seadnud sobivale ekraaniresolutsioonile
(vaadake lk 43).
Kontrollige arvuti graafikakaardi seadistusi.
l
l
l
l
13. Ärge ühendage liiga palju seadmeid ühte
pistikupesasse. Liiga suur seadmete hulk võib
põhjustada ülekoormuse ja selle tagajärjel
tulekahju või elektrilöögiohu.
2.2 Ekraani hooldus
1.
Ärge eemaldage kaitsepaberit enne, kui olete
televiisori korralikult oma asukohta paigutanud.
Käsitlege õrnalt.
Š
Märkus
Kasutage televiisori ekraaniosa puhastamiseks
ainult kaasaolevat pehmet riidetükki.
2.
Ärge kasutage liiga märga lappi, millest lausa
tilgub vett. Ärge kasutage oma televiisori
puhastamiseks atsetooni, tolueeni ega alkoholi.
Ettevaatusabinõuna ühendage enne puhastama
hakkamist seade vooluvõrgust välja.
Ärge laske televiisoril või kaugjuhtimispuldi
patareidel sattuda kuumuse, otsese päikesepaiste,
vihma või vee kätte.
3.
Kui ühendatud digitaalseadme (DVD mängija või Set-Top box)
*HDCP autentsuse kindlakstegemine on läbi kukkunud, siis tehakse
müra. Kontrollige ühendatava digitaalseadme kasutusjuhendit.
Kasutage standardset (kõrgkvaliteetset) HDMI-d DVI kaablis.
l
Kontrollige, kas SVHS kaabel on korralikult ühendatud.
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu P+, et liikuda kanali võrra üles
ning P-, et liikuda kanali võrra alla.
Arvutireþiimil olles ekraani all ja
ülal must riba
l
Muutke arvuti värskendustase 60Hz peale.
AC3 ei ole kättesaadav
l
AC3 ei ole selle toote jaoks toetatud. Alternatiivse audio valimiseks
kasutage kaugjuhtimispuldil I nuppu.
Televiisori antenni ei saa seadme
poolt sisse lülitada
l
Mõned antennid nõuavad televiisori poolt sisse lülitamist. See seade
ei toeta sellist omadust.
Ühelt kanalit teisele üleminek
võtab kaua aega
l
Tasulised kanalid on kodeeritud ning võtab veidi aega, et nad lahti
kodeerida. See on normaalne nähtus ja Te ei pea midagi ette võtma.
Ei pääse digitaalmenüüle ligi
l
Kontrollige, kas televiisor on analoogreþiimil. Kui on, siis vajutage
A/D nuppu, et lülituda digitalreþiimile ümber.
S-video muutub ähmaseks
l
Ärge kunagi puudutage, lükake ega hõõruge
ekraani kõva esemega, kuna see võib ekraani
jäädavalt kriimustada või kahjustada.
10. Äikesetormi ajal ärge puutuge ühtegi televiisori
osa, voolujuhet ega antenni.
6
47
3. ÜLEVAADE TELEVIISORI NUPPUDEST JA ÜHENDUSTEST
33. NÕUANDEID PROBLEEMIDE LAHENDAMISEKS
Allpool on rida probleeme, mis võivad seoses televiisoriga esile kerkida. Enne, kui helistate televiisoriparandusse,
kontrollige üle need lihtsad asjad.
Sümptom
Mida Te peaksite tegema
Ekraanil ei toimu pildi kuvamist
l
l
Kehv pildikvaliteet (hägune heli)
l
l
l
l
Pilt puudub
l
l
l
Teatud kanalitel puudub heli
Heli puudub
Kontrollige, kas kaasasolevad kaablid on korralikult ühendatud
(antennikaabel televiisoriga, teine antenn salvestajaga ühendatud,
voolujuhtmed…)
Kontrollige, kas allikas on korrektselt valitud.
Veenduge, et lapselukk ei ole aktiveeritud.
Kõrvaklapid Z: ühendage fonojuhe televiisori
kõrvaklappide ühenduspesasse.
2.
PROGRAM - / + : programmide valimine.
2.
3.
MENU: 1menüüdesse sisenemine või nende
sulgemine. PROGRAM -/+ nuppe saab kasutada
menüüelementide valimiseks ja VOLUME -/+
nuppu valitud menüüelementidesse sisenemiseks
ja muudatuste tegemiseks
Audio Video: fotoaparaadi ja kaamera
ühendamiseks.
VOLUME - / + : helitaseme reguleerimine.
4.
Need ühendused paiknevad televiisori tagaküljel ja on
“näoga” allapoole.
Proovige välja lülitada mõni elektriline seade, et vältida interferentsi.
Näiteks föön, tolmuimeja jne.
Ei saa piisavalt aru ekraanil
olevast menüükeelest, et
televiisoriga edasi tegutseda
l
Vajutage ekraanil olevast menüüst väljumiseks [MENU DIGITAL]
nuppu.
Vajutage menüü kuvamiseks jälle [MENU DIGITAL] nuppu.
Vajutage [ nuppu, et valida menüüs teine element ja Q nuppu, et
siseneda järgmisele menüütasemele.
Vajutage jällegi Q nuppu ja kasutage [ nuppu, et valida viies
menüüelement.
Vajutage Q nuppu, et siseneda järgmisele menüütasemele.
Kasutage \[ nuppe, et valida õige keel.
Vajutage valiku kinnitamiseks OK nuppu.
Menüüst väljumiseks vajutage [MENU DIGITAL] nuppu.
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
3.2 Tagaküljel olevad ühendused
Need ühendused paiknevad televiisori tagaküljel.
Minge televiisori esiküljel olevale vastuvõtjale veidi lähemale.
Kontrollige patareide polaarsus.
Proovige patareide vahetamist uute vastu.
l
Kontakteeruge toote tarnijaga, et saada teada, kas Teie riigis on
digitaalvideoülekanne kättesaadav.
l
See sümptom ei ole probleem. Vedelkristallpaneel on ehitatud väga
kõrge täpsustehnoloogiaga, andes Teile väga head pildidetailid.
Vahetevahel võivad aga mõned mitteaktiivsed pikslid ekraanile
ilmuda konkreetse punase, sinise, rohelise või musta täpina.
Š
46
1.
Veenduge, et heli ei ole miinimumi peale keeratud.
Kontrollige, et summutusreþiim (mute) ei oleks aktiveeritud. Kui on,
siis vajutage @ nuppu selle deaktiveerimiseks.
Kontrollige televiisori ja ühendatud seadmete vahelisi ühendusi.
l
Üks või mitu väikest täpikest
ekraanil, mis ei muuda
videopildiga koos värvi
POWER B: televiisori sisse ja välja lülitamine.
SYMBOL Märkus: televiisori energiatarbimise
täielikuks lõpetamiseks peate peajuhtme
seinakontaktist lahti ühendama.
1.
Kontrollige, kas olete valinud õige televiisorisüsteemi (lk 24).
Helihäired
Digitaalkanalid puuduvad
Need ühendused paiknevad televiisori küljel.
l
l
EXT 1 (RGB) ja 6 EXT 2 (CVBS/S-VIDEO):
ühendage seadmega nagu näiteks DVD mängija /
salvestaja, VCR, dekooder, millel on sarnased
ühenduspesad (nn “scart ühendused”).
3.3 Küljel olevad ühendused
Kontrollige, kas voolujuhe on korralikult televiisori ja seinapistikuga
ühendatud. Kui ikka voolu ei ole, ühendage juhe lahti. Oodake 60
sekundit ja ühendage juhe taas televiisoriga. Lülitage televiisor
sisse.
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu B.
Kontrollige antenniühendusi televiisorisse ja seina antennipistikusse.
Proovige pilti käsitsi reguleerida (lk 24).
Kas olete valinud õige televiisorisüsteemi (lk 24)?
Vajutage E nuppu, et kontrollida signaalitugevust.
5.
Kasutage külje- või peal asetsevaid nuppe selleks, et
reguleerida sisse/välja lülitamist, menüüd,
helitugevust ja programminumbreid.
l
l
Televiisor ei reageeri
kaugjuhtimispuldile
3.1 Küljel või peal asetsevad nupud
Märkus: See ei mõjuta seadme suutlikkust.
1.
CI (tavaline kasutajaliidese) pilu: tingliku
ligipääsumooduli CAM ja protsessorkaardi
ühendamine.
2.
Televiisori antennipesa: sisestage antennipistik
75Ω Y pesasse.
3.
HDMI1 / HDMI 2: set-top boxes, DVD mängija /
salvestaja, kõrge eraldustäpsusega vastuvõtja /
seadme või personaalarvutiga ühendamine.
4.
EXT4: samade pesadega seadmete nagu DVD ja
dekooder ühendamine.
7
32. TEISTE SEADMETE ÜHENDAMINE
4. ALUSTAMINE
4.1 Enne, kui alustate
Hoiatus
Ühendused ei pea enne televiisori ülesseadmist
olema tehtud, kuid juhtmed peavad olema televiisori
ühenduspesadesse ühendatud.
4.2 Antenni ühendamine
Sisestage antennipistik kindlalt televiisori all olevasse
75 Ω Y antennipesasse ja seinapistikusse.
Veenduge, et võrgupinge Teie kodus vastab televiisori
tagaküljel olevale kleebisele prinditud pingega.
f
Hoiatus: Kui olete televiisori paigutanud pöörlevale
pinnale, siis veenduge, et voolujuhe ei läheks
pöörlemise ajal liiga pingule. See võib muuta
ühendused lõdvaks, mis omakorda võib kutsuda esile
tulekahju.
32.8 Fotoaparaadi, kaamera või
mängukonsooli ühendamine
1.
Ühendage oma fotoaparaat, kaamera või
mängukonsool.
2.
Monoseadme korral ühendage ainult VIDEO 2 ja
AUDIO L 3. Stereoseadme korral ühendage nii
AUDIO L kui ka AUDIO R. Joonisel 3. S-VHS
kvaliteet koos S-VHS kaameraga saavutatakse,
ühendades S-VHS kaablid S-VIDEO sisendpesaga
1 ja AUDIO L / R 3.
4.4 Televiisori sisselülitamine
l
Televiisori tagaküljel olevad
ühendused (”näoga” allapoole)
l
Televiisori sisselülitamiseks vajutage televiisori
küljel või peal olevale POWER nupule. Sinine /
roheline indikaatortuli süttib põlema ning paari
sekundi jooksul lülitub ekraan sisse.
Kui televiisor jääb puhkereþiimile (punane
indikaatortuluke), vajutage televiisori küljel või peal
asetsevat nuppu PROGRAM -/+ või P -/+ nuppu
kaugjuhtimispuldil.
4.3 Juhtmete ühendamine ja lahti ühendamine
32.9 Kõrvaklappide ühendamine
1.
Sisestage juhe kõrvaklappide Z pesasse nagu
näidatud.
2.
Kõrvaklappide takistus peab olema 8 ja 4000 Ohm
vahel. Kõrvaklappide pesa on 3,5 mm lai.
Nõuanne
Vajutage kaugjuhtimispuldil @ nuppu, et lülitada heli
televiisori sisemistest kõlaritest välja. Heli tagasi
saamiseks vajutage jällegi @ nuppu.
Hoiatus
Ärge ühendage kaableid 1 ja 2 samal ajal. See võib
põhjustada pildimoonutusi.
3.
Vajutage kaugjuhtimispuldil AV nuppu, et näha
allikate nimekirja.
4.
Vajutage [ nuppu, et valida EXT3 ja vajutage
Q/OK nuppu, et oma valikut kinnitada.
Televiisori küljel olevad ühendused
(Plasma TV) - HOIATUS: See on Klass 1 toode. Peate
selle ühendama maanduskaitsega pistikupesasse.
Televiisori voolujuhtme rakenduse haakijat kasutatakse
kui lahti ühenduvat seadet.
Veenduge, et voolujuhe oleks korralikult televiisori ja
seinapistikusse ühendatud.
Vooluvõrgust lahti ühendamiseks eemaldage voolujuhe
televiisori tagaküljel olevast ühenduspesast või seina
pistikupesast.
8
4.5 Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Sisestage kaasasolevad 2 patareid. Kontrollige, et
asetate patareide (+) ja (-) otsad õigesti (nii nagu
patareideruumi sisse on märgitud).
Televiisori küljel olevad ühendused
45
5. KAUHJUHTIMISPULDI FUNKTSIOONID
32. TEISTE SEADMETE ÜHENDAMINE
Š
l
l
l
Märkused
Kaablid on tihti värvikoodidega. Ühendage punane
punasega, valge valgega jne;
Komponentvideopesade nimed võivad erineda,
sõltuvalt ühendatud DVD mängijast. Kuigi lühendid
võivad varieeruda, tähistavad tähed B ja R siiski
vastavalt sinist (blue) ja punast (red)
komponentsignaali ja Y tähistab
luminestsentssignaali. Uurige lähemalt DVD
mängija kasutusjuhendit kirjelduste ja
ühendusdetailide kohta informatsiooni saamiseks;
Optimaalse vaatamiskogemuse saamiseks
soovitatakse lülitada seade kõrgeimale võimalikule
toetatud kuvareþiimile.
1.
Ühendage audiokaabel arvuti audio auku ja
televiisori EXT3 L / R AUDIO auku.
Puhkereþiim B
Televiisori puhkereþiimile lülitamiseks. Televiisori
sisse lülitamiseks vajutage uuesti B nuppu või 0
kuni 9, P+/- või B nuppu.
Š
3.
Vajutage kaugjuhtimispuldil AV nuppu, et näha
allikate nimekirja.
Märkus: kui lülitate televiisori sisse, siis valitakse
viimati kasutatud reþiim.
2.
4.
Vajutage [ nuppu, et valida HDMI 1 või HDMI 2 ja
vajutage Q/OK nuppu, et oma valikut kinnitada.
Helireþiim I
Kasutatakse Stereol ja Nicam Stereol olevate
programmide Monole suunamiseks. Kahekeelsete
programmide korral valige Dual I või Dual II (nii
nagu selliste ülekannete korral ekraanil näidatakse).
Mono indikaator on punane, kui ta on ametisse
suunatud.
Digitaalreþiimil olles näitab see nupp audiokeelte
nimekirja.
3.
Subtiitrite reþiim D
Digitaalreþiimil olles aktiveerib või deaktiveerib
subtiitrite reþiimi.
4.
MENU [TV MENU]
Analoogmenüüdest elementide kuvamine või neist
väljumine.
5.
Kursorinupud üles/alla/vasakule/paremale
(\[qQ)
Neid nelja nuppu kasutatakse menüüelementide
valimiseks ja kohendamiseks.
6.
Analoog- või digitaalreþiim A/D
Televiisori analoog- või digitaalreþiimile
lülitamiseks.
7.
Ekraaniformaat N
(Vaadake lehekülg 34)
8.
AV
Allikanimekirja esitamiseks, et valida televiisor
(analoog), digitaaltelevisioon või ühendatud
lisaseade (EXT 1, EXT 2, EXT 3, EXT 4, HDMI 1 või
HDMI 2). Kasutage \[ nuppe, et valida allikas ja
Q/OK nuppu, et kinnitada oma valikut.
9.
Valikutenupp [OPTION]
(Vaadake lehekülg 22)
DVI liidesega varustatud arvuti
1.
Ühendage DVI HDMI kaabliga ühte oma televiisori
HDMI pesasse. Joonisel 1.
2.
Toetatud arvuti resolutsioonid
640 x 480, 60 Hz
800 x 600, 75 Hz
640 x 480, 72 Hz
800 x 600, 85 Hz
Hoiatus
640 x 480, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
Juhul, kui ekraanil olevad kujundid virelevad, esinevad
valed värvid või puuduvad värvid / pilt üleüldse, siis
kontrollige üle, kas kõik ühendused on õigesti loodud ja
kas ühendatud seadme resolutsiooni- ja
signaalistandardid on seatud õigel moel. Lugege ka
oma seadme kasutusjuhendit.
640 x 480, 85 Hz
1024 x 768, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz
1024 x 768, 75 Hz
800 x 600, 72 Hz
1024 x 768, 85 Hz
32.7 Arvuti ühendamine
Š
l
l
Märkused
DVI abil saate HDMI-ga ühendada ainult arvuti
digitaalväljundpesa. VGA ühendus ei ole toetatud.
Enne arvuti ühendamist televiisoriga, valige
arvutimonitori seadistused 60 Hz sagedusele.
Televiisori küljel
olevad ühendused
Televiisori tagaküljel olevad
ühendused (”näoga” allapoole)
Arvuti resolutsioonid LCD televiisori jaoks.
Ei ole kasutatav 20'' LCD televiisori ega plasma
televiisori korral.
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360x 768, 60 Hz
10. Cancel (loobu)
Digitaalreþiimil funktsioneerib see kui väljumisnupp
MHEG teletekstist, kui ühtegi värvilist nupulinki ei
ole teleteksti reþiimist väljumiseks saadaval.
Arvuti
44
9
32. TEISTE SEADMETE ÜHENDAMINE
5. KAUHJUHTIMISPULDI FUNKTSIOONID
11. Teletekst
(Vaadake lehekülg 35-36)
12. Digitaalmenüü [MENU DIGITAL]
Digitaalmenüü kuvamiseks või sellest väljumiseks
(kui televiisor on digitaalreþiimil).
13. OK
Valiku kinnitamiseks ja digitaalreþiimil
programminimekirjale ligipääsuks.
14. Helitugevus (+VOL-)
Heli tugevamaks ja vaiksemaks keeramiseks.
15. Häälesummutusnupp @
Heli maha ja peale keeramiseks.
32.5 DVD mängija, kaabel box /
mängukonsooli ühendamine
HDMI ühendusega
HDMI on digitaalvideo- ja -audiovahelise ühenduse
uueks juhtivaks standardiks.
1.
Ühendage oma seade HDMI ühendusega.
2.
Vajutage kaugjuhtimispuldil AV nuppu, et näha
allikate nimekirja.
3.
Vajutage [ nuppu, et valida HDMI 1 või HDMI 2
ja vajutage Q/OK nuppu, et oma valikut kinnitada.
4.
Vajutage [ nuppu, et valida EXT4 ja vajutage
Q/OK nuppu, et oma valikut kinnitada.
5.
Juhul, kui tegemist on kaabel box-ga ja / või
satelliitvastuvõtjaga, ühendage kaabeltelevisiooni
kaabel ja / või satelliitantennikaabel 3 ning
atennikaabel 4.
Televiisori tagaküljel olevad
ühendused (”näoga” allapoole)
Televiisori tagaküljel olevad
ühendused (”näoga” allapoole)
16. 0 / 9 Numbrinupud 0/9
Programmidele otseseks ligipääsuks. Kui tegemist
on kahekohalise programminumbriga, siis peate
teise numbri sisestama enne, kui kriipsuke kaob.
17. Ekraaniinformatsioon E
Digitaalreþiimil olles vajutage seda nuppu, et
kuvada/väljuda informatsiooniribalt (vaadake lk
14). Analoogreþiimil olles kuvab / eemaldab
programminumbri, helireþiimi, kella ja unetaimeri
allesjäänud aja.
18. Aktiivkontroll
Reguleerib automaatselt ja pidevalt pildiseadistusi
optimaalse pildikvaliteedi saamiseks mistahes
signaalitingimuste korral (vaadake lk 31).
19. Digitaalteleviisor / Raadio
Digitaalreþiimil kasutatakse seda
digitaalraadiojaamadele ligipääsuks. Vajutage [OK]
nuppu, et pääseda raadiote nimekirja. Märkus:
Digitaalvideoreþiimile tagasi
20. Televiisori teejuht
(Vaadake lk 22)
21. Programm (+P-)
Valib järgmise või eelmise saadaoleva kanali / allika
(või digitaalmenüüs lehekülje).
22. Vaheta kanal / Toimeta või tagasisamm
Analoog / Digitaalreþiimil võimaldab liikuda
eelmisena vaadatud programmi ja hetkel vaadatavat
programmi vahel.
Seda nuppu saab kasutada ka toimetamise või
tagasisammunupuna, kui olete oma lemmikkanalile
nime panemas.
23. “Arukas” pilt / heli
Eelnevalt määratud pildi- ja heliseadistustele
juurdepääsuks (vaadake lk 33).
10
32.6 DVD mängija, satelliitvastuvõtja või
kaabel box ühendamine
Televiisori tagaküljel olevad
ühendused (”näoga” allapoole)
Komponentvideo ühendustega
1.
Ühendage kolm eraldiseisvat
komponentvideokaablit (pildil 1) DVD mängija
YPbPr-sse ja televiisori EXT4 aukudega Y
(kollane), Pb (sinine) ja Pr (punane).
2.
Ühendage audiokaabel DVD audio L ja R
aukudesse ja EXT4 L / R AUDIO auku.
3.
Vajutage kaugjuhtimispuldil AV nuppu, et näha
allikate nimekirja.
Satelliitvastuvõtja / kaabel box
43
32. TEISTE SEADMETE ÜHENDAMINE
32.3 Kahe videomaki või ühe videomaki ja
DVD salvestaja ühendamine
Eurokaablitega
6. ÜLEVAADE DIGITAALPEAMENÜÜST JA -ALAMMENÜÜDEST
32.4 Satelliitvastuvõtja ühendamine
Eurokaabliga
1.
Ühendage antennikaablid 1 ja 2 nagu näidatud.
1.
Ühendage antennikaablid 1, 2 ja 3 nagu näidatud.
2.
2.
Ühendage videomakk või DVD salvestaja
eurokaablite 4 ja 5 abil EXT 1 ja EXT 2-te.
Ühendage oma satelliitvastuvõtja eurokaabli 3 abil
EXT 1 ja EXT 2-te.
3.
3.
Vajutage kaugjuhtimispuldil AV nuppu, et näha
allikate nimekirja.
Vajutage kaugjuhtimispuldil AV nuppu, et näha
allikate nimekirja.
4.
4.
Vajutage [ nuppu, et valida EXT1 või EXT2 ja
vajutage Q/OK nuppu, et oma valikut kinnitada.
Vajutage [ nuppu, et valida EXT1 või EXT2 ja
vajutage Q/OK nuppu, et oma valikut kinnitada.
Ainult antennikaabliga
1.
Ühendage antennikaablid 1, 2 ja 3 nagu näidatud.
2.
Tuunige välja salvestaja testsignaal ja salvestage
see programminumbri 0 alla.
Komponentvideo ühendustega
Vaadake peatükki Ühendage DVD mängija,
satelliitvastuvõtja või kaabel box, lk 43.
Televiisori tagaküljel
olevad ühendused
(”näoga” allapoole)
(Vaadake peatükki Analoogprogrammide käsitsi
installeerimine, lk 25. Uurige ka oma salvestaja
kasutusjuhendit)
Televiisori tagaküljel
olevad ühendused
(”näoga” allapoole)
Kaabel
1.
Kasutage kaugjuhtimispuldi [AD] nuppu, et valida Digital
mode (digitaalreþiim).
2.
Digitaalreþiimis vajutage [MENU DIGITAL] nuppu, et Teile
kuvataks setup menu (häälestusmenüü).
3.
Kasutage liikumiseks, menüüelementide valimiseks ja
reguleerimiseks nuppe \[qQ.
Setup (häälestamine)
Favourites (lemmikud)
List 1
(nimekiri 1)
Select TV channels (vali televiisorikanalid).
Select Radio stations (vali raadiojaamad).
Add all services (lisa kõik teenused).
Remove all services (eemalda kõik teenused).
Televiisori tagaküljel
olevad ühendused
(”näoga” tahapoole)
List 2
(nimekiri 2)
Televiisori tagaküljel
olevad ühendused
(”näoga” tahapoole)
Name (nimi)
Name (nimi)
Select TV channels (vali televiisorikanalid).
Select Radio stations (vali raadiojaamad).
Add all services (lisa kõik teenused).
Remove all services (eemalda kõik teenused).
Satelliitvastuvõtja / kaabel box (kaabelkarp)
List 3
(nimekiri 3)
Name (nimi)
Select TV channels (vali televiisorikanalid).
Select Radio stations (vali raadiojaamad).
Add all services (lisa kõik teenused).
Remove all services (eemalda kõik teenused).
Salvestaja
Salvestaja
List 4
(nimekiri 4)
Name (nimi)
Select TV channels (vali televiisorikanalid).
Select Radio stations (vali raadiojaamad).
Add all services (lisa kõik teenused).
Remove all services (eemalda kõik teenused).
42
11
6. ÜLEVAADE DIGITAALPEAMENÜÜST JA -ALAMMENÜÜDEST
32. TEISTE SEADMETE ÜHENDAMINE
32.1 Videomaki (VCR) või DVD salvestaja
ühendamine
Setup (häälestamine)
Eurokaabliga
Preferences (eelistused)
Language (keel)
Audio,
subtiitrid,
teletekst
Basque (baski), Catalan (katalaani), Croatian (horvaadi),
Czech (tsehhi), Danish (taani), Dutch (hollandi), English
(inglise), Finnish (soome), French (prantsuse), Gaelic
(keldi), Gallegan, German (saksa), Greek (kreeka),
Hungarian (ungari), Italian (itaalia), Norwegian (norra),
Polish (poola), Portuguese (portugali), Russian (vene),
Serb (serbia), Slovak (slovaki), Spanish (hispaania),
Swedish (rootsi), Turkish (türgi), Welsh (uelsi)
Subtiitrite reþiim
On (sees), Off (väljas), Auto (auto)
Subtiitrid
kuulmispuudega in.
Süsteem
Yes (jah), No (ei)
Location (asukoht)
Riik
Time zone (ajavöönd)
Cesky, Dansk, Deutsch, English, Espanol, Francais,
Italiano, Magyar, Nederlands, Norski, Polski,
Portugues, Suomi, Svenska
Australia (Austraalia), Austria, Belgium (Belgia), Czech
(Tsehhi), Denmark (Taani), Finland (Soome), France
(Prantsusmaa), Germany (Saksamaa), Greece (Kreeka),
Hungary (Ungari), Italy (Itaalia), Netherlands (Holland),
Norway (Norra), Poland (Poola), Portugal, Spain
(Hispaania), Sweden (Rootsi), Switzerland (Sveits), United
Kingdom (Ühendkuningriik)
Informatsioon
Süsteemi tarkvara
Hetkel olev tarkvaraversioon
Võta alati uus tarkvara vastu
Vaadake ka salvestaja kasutusjuhendit.
1.
Ühendage antennikaablid 1 ja 2 nagu näidatud.
2.
Ühendage eurokaabel 3 nagu näidatud.
Hoiatus
3.
Vajutage kaugjuhtimispuldil AV nuppu, et näha
allikate nimekirja.
4.
Vajutage korduvalt [ nuppu, et valida EXT2 ja
vajutage Q/OK nuppu, et oma valikut kinnitada.
Ärge asetage salvestajat liiga ekraani lähedale, kuna
mõned salvestajad võivad olla ekraanilt tulevate
signaalide suhtes altid. Hoidke ekraaniga vähemalt 0.5
m vahet.
Televiisori tagaküljel
olevad ühendused
(”näoga” allapoole)
Kaabel
Nõuanne
Te võite ühendada dekoodri eurokaabli abil otse
pesadesse EXT 1 või EXT 2.
Televiisori tagaküljel
olevad ühendused
(”näoga” tahapoole)
Dekooder
Salvestaja
Salvestaja
Ainult antennikaabliga
1.
Ühendage antennikaablid 1 ja 2 nagu näidatud.
2.
Tuunige välja salvestaja testsignaal ja salvestage
see programminumbri 0 alla. (Vaadake peatükki
Analoogprogrammide käsitsi installeerimine, lk 25.
Uurige ka oma salvestaja kasutusjuhendit)
Yes (jah), No (ei)
Kaabel
Piirangutele ligipääs
Sea sisse pin-koodi kaitse
32.2 Dekoodri ja videomaki ühendamine
Ühendage eurokaabel 4 dekoodrisse ja salvestaja
spetsiaalsesse euroühenduspessa.
Televiisori tagaküljel
olevad ühendused
(”näoga” allapoole)
On (sees), Off (väljas)
Täisea reiting
Televiisorikanalid
Raadiojaamad
Muuda pin-koodi
12
41
31. TELEVIISORI KASUTAMINE KÕRGE ERALDUSTÄPSUSEGA (HD) REÞIIMIL
6. ÜLEVAADE DIGITAALPEAMENÜÜST JA -ALAMMENÜÜDEST
31.5 Toetatud formaadid
Setup (häälestamine)
Ainult 20'' mudelid
SD
Installation (installeerimine)
Service lists
(teenuste nimekiri)
4.
Vajutage Q nuppu, et siseneda Display reþiimi.
5.
Vajutage kaks korda Q nuppu, et valida Off
(väljas) / On (sees) vahel.
Kõik mudelid välja arvatud 20” mudelid
HD
Rearrange services (paiguta teenused ümber)
View new TV channels (vaata uusi telekanaleid).
Listen to new Radio Stations (kuula uusi
raadiojaamu).
Service setup
Add new services (lisa uusi teenuseid)
(teenuste häälestamine)
Search (otsi)
TV channels found (telekanalid leitud).
SD
Radio station found (raadiojaam leitud).
Teised teenused leitud
Š
Store (salvesta)
Discard (loobu)
Märkus
SD (Standard Definition) formaadid on ainult YPbPr
ühenduse jaoks.
Š
Reinstall all sevices (installeeri kõik teenused uuesti)
Installeeri kõik teenused uuesti
Search (otsi)
Telekanalid leitud
Raadiojaam leitud
Märkus
6.
Vajutage \[ nuppe, et valida Off (väljas) / On
(sees) vahel. Valige On valik, et näha originaalset
HD formaati (ainult 1080i).
7.
Eelmisse menüüse tagasi pöördumiseks vajutage
q nuppu.
Teie Philipsi televiisor on HDMI-d soosiv. Kui Te ei saa
head pilti, siis palun muutke oma seadmel (DVD
mängija, kaabel set-top box jne) videoformaat
standardsele formaadile. Näiteks DVD mängija puhul
valige 720p, 1080i või 1080p.
8.
Menüüst väljumiseks vajutage [MENU TV] nuppu.
Siinkohal ei ole tegemist televiisori defektiga.
Teised teenused leitud
salvesta
Manual install service
Frequency (sagedus)
Network name (võrgu nimi)
Signal quality (signaali kvaliteet)
Services found (teenused leitud)
Store (salvesta)
Discard (loobu)
Test reception
(testi vastuvõttu)
40
Frequency (sagedus)
Network name (võrgu nimi)
Signal quality (signaali kvaliteet)
Signal strength (signaali tugevus)
13
7. TELEVIISORI ESMAKORDNE SISSELÜLITAMINE
Kui lülitate televiisori esimest korda sisse, siis ilmub
ekraanile menüü.
1.
Vajutage Q nuppu, et siseneda Language (keele)
reþiimi ja kasutage soovitud keele valimiseks \[
nuppe.
2.
Valiku kinnitamiseks vajutage [OK] nuppu.
3.
Vajutage \[ nuppe, et valida Country (riik) või
Time Zone (ajavöönd) ja vajutage Q nuppu, et
siseneda Country (riik) või Time Zone (ajavöönd)
reþiimi.
Ettevaatust
Š
Märkus
Te saate keele valida riigist eraldiseisvalt.
4.
Vajutage \[nuppe, et valida eelistatud Country
(riik) või Time Zone (ajavöönd) ja vajutage oma
otsuse kinnitamiseks [OK] nuppu.
5.
Vajutage [ nuppu, et valida Service Scan
(teenuste skaneerimine), et otsida saadaolevaid
analoog- ja digitaalkanaleid.
eelseatud
number
programmi
algus-ja
lõpuaeg
sümbolid
kell
Vajutage [MENU TV] nuppu.
Vajutage korduvalt \[ nuppe, kuni Features
(omadused) on valitud ja seejärel vajutage Q/OK
nuppu, et siseneda Features (omadused)
menüüsse.
3.
Vajutage [ nuppu, et valida Mode Selection.
4.
Vajutage Q nuppu, et siseneda Mode Selection
reþiimi.
5.
Vajutage \[ nuppu, et valida arvuti või HD
reþiim.
6.
8.2 8.2Sümbolite kirjeldus
Eelmisse menüüse tagasi pöördumiseks vajutage
q nuppu.
7.
Menüüst väljumiseks vajutage [MENU TV] nuppu.
E Selle programmi kohta on saadaval rohkem
informatsiooni: vajutage info kuvamiseks üks kord
ja eemaldamiseks teist korda nuppu E.
31.4 Pildiekraan (1080) omaduste menüüs
6.
Installeerimise alustamiseks vajutage [OK] nuppu.
Š
Märkus
Kui ühtegi digitaalkanalit ei leita, vajutage [A/D] nuppu,
et lülituda ümber analoogreþiimile.
Š
Märkus
Kui Te mingil hetkel otsustate oma televiisori
algseadistada vabriku poolt pandud seadistuste
kohaselt, vajutage ja hoidke viis sekundit all televiisori
küljel olevat MENU nuppu. Ekraanile ilmub menüü.
Korrake samme 1-5 kui tegemist oli esmakordse
televiisori sisselülitamisega.
Selline tegevus seab nii digitaal- kui analoogreþiimi
vabriku poolt vaikimisi kaasa pandud seadistustele.
D Subtiitrid on saadaval: kui soovite, et neid
kuvataks, vajutage D nuppu või [OPTION] nuppu,
et pääseda ligi valikute menüüle ja sealt valige
subtiitrid.
Näitab, et analoogteletekst on digitaalreþiimil
kättesaadav.
kanali nimi
programmi
pealkiri
programmi
järelejäänud aeg
Informatsiooniriba sisaldab infot eelseatud numbri,
kanali nime, programmi kestuse, ülekande kella,
programmi pealkirja ja hetkel käiva programmi
järelejäänud aja kohta.
14
Kui Te ühendate HD seadme, mis toetab resolutsioone
480p või 720p, siis on Features menüüs Mode
Selection kättesaadav. Mode Selection võimaldab Teil
valida arvuti ja HD reþiimi vahel.
2.
8. INFORMATSIOONIRIBAST ARUSAAMINE
8.1 Informatsiooniriba kirjeldus
31.3 Reþiimi valimise funktsioon omaduste
menüüs
1.
Kui Te valite vale riigi, siis kanalite numeratsioon ei ole
vastavalt Teie riigi standardile ning Te ei pruugi saada
kasutada kõiki teenuseid või isegi mitte ühtegi neist.
Kui Te valite digitaalprogrammi, siis ekraani ülaosas
kuvatakse mõne sekundi jooksul informatsiooniriba.
31. TELEVIISORI KASUTAMINE KÕRGE ERALDUSTÄPSUSEGA (HD) REÞIIMIL
I Teised keeled on kasutatavad ja neid saab valikute
menüüst valida. Saate teisi keeli valida ka
vajutades I nuppu.
m Sümboli värvus (punane, roheline, kollane või
sinine) näitab valitud lemmikute nimekirja.
Š
Š
Kui Te ühendate HD seadme (HDMI või Y, Pb, Pr), mis
toetab resolutsiooni 1080i, siis on Features menüüs
Display (native 1080) omadus kättesaadav. See
omadus võimaldab Teil vaadata originaalset HD
formaati (ainult 1080i). See on tõeline HD resolutsioon
sisendsignaalidest.
1.
Vajutage [MENU TV] nuppu.
2.
Vajutage korduvalt \[ nuppe, kuni Features
(omadused) on valitud ja seejärel vajutage Q/OK
nuppu, et siseneda Features (omadused)
menüüsse.
3.
Vajutage [ nuppu, et valida Display.
Märkus
Kui programm on salvestatud ühte või mitmesse
lemmiknimekirja, mis ei ole hetkel aktiveeritud, siis
ilmub valget värvi m.
Märkus
Display (native 1080) omadus on rakendatav ainult
1080 mudelite puhul.
39
9. TEENUSTE NIMEKIRI
31. TELEVIISORI KASUTAMINE KÕRGE ERALDUSTÄPSUSEGA (HD) REÞIIMIL
HD (High Definition) reþiim võimaldab Teil nautida
selgemat ja teravamat pilti, kui Te kasutate HD seadet,
mis on võimeline tootma kõrge eraldustäpsusega
videosignaale.
Pildimenüü
l
31.1 HD seadme ühendamine
Oluline: Et televiisor saaks tegutseda HD reþiimil, peate
läbi viima järgmised sammud.
1.
Ühendage oma HD seadme HDMI või DVI
väljundpesa televiisori HDMI 1 või HDMI 2
sisendpesaga. Kasutage DVI-d HDMI adaptoris,
kui DVI väljundpesa on ühendatud. Võite ühendada
ka HD seadme komponentvideo väljundpesad (Y,
Pb, Pr) televiisori komponentvideo
sisendpesadesse (Ext 4).
2.
Ühendage audiokaabel HD seadme audioauku ja
televiisori L / R audioauku (EXT3).
3.
Vajutage Source List (allikate nimekiri)
näitamiseks AV nuppu ning kasutage \[ nuppu,
et valida HDMI 1 või HDMI 2 (või kui Te kasutate
YpbPr ühendusi, siis EXT 4).
l
l
l
Pildimenüü koosneb järgmistest valikutest:
Brightness (heledus), Contrast (kontrastsus),
Sharpness (teravus), Colour Temp. (värvi temp.),
Contrast+ (kontrastsus+), Horizontal Shift
(horisontaalne nihutus) ja Vertical Shift
(vertikaalne nihutus).
Kõik omadused peale horisontaalse ja vertikaalse
nihutuse töötavad täpselt samamoodi kui
omadused televiisori pildimenüüs (vaadake lk 32).
Horizontal Shift (horisontaalne nihutus)
võimaldab Teil reguleerida pildi horisontaalset
paigutust.
Vertical Shift (vertikaalne nihutus) võimaldab Teil
reguleerida pildi vertikaalset paigutust.
See menüü võimaldab Teil salvestatud digitaalkanalite
ja raadiojaamade järjekorda muuta.
1.
Digitaalreþiimil olles vajutage setup menu
(häälestusmenüü) kuvamiseks [MENU DIGITAL]
nuppu.
2.
Kasutage Installation (installeerimine) valimiseks
[ nuppu ja vajutage Service lists menu (teenuste
nimekirja) valimiseks kaks korda Q nuppu.
Helimenüü
l
Helimenüü koosneb järgmistest valikutest:
Equalizer (ekvalaiser), Balance (tasakaal), AVL,
Incredible Surround (uskumatu surraund).
Valikud töötavad täpselt samamoodi kui televiisori
helimenüüs (vaadake lk 32).
Omaduste menüü
l
4.
9.1 Teenuste ümberpaigutamine
3.
Omaduste menüü koosneb järgmistest valikutest:
Timer (taimer), Child Lock (lapselukk), Parental
Lock (vanemate lukk), Mode Selection (reþiimi
valimine) ja Active Control (aktiivne kontroll). Kõik
valikud peale reþiimi valimise töötavad täpselt
samamoodi kui televiisori helimenüüs (vaadake lk
32).
Kasutage Rearrange services (teenuste ümber
paigutamine) valimiseks \[ nuppe ja vajutage
Q nuppu.
9.2 Uute telekanalite vaatamine ja
raadiokanalite kuulamine
See menüü võimaldab Teil kontrollida uute telekanalite
või raadiojaamade kättesaadavust, mis on saatja poolt
peale esialgset installatsiooni välja antud.
1.
Digitaalreþiimil olles vajutage setup menu
(häälestusmenüü) kuvamiseks [MENU DIGITAL]
nuppu.
2.
Kasutage Installation (installeerimine) valimiseks
[ nuppu ja vajutage Service lists menu (teenuste
nimekirja) valimiseks kaks korda Q nuppu.
3.
Kasutage View new TV channels (vaadake uusi
telekanaleid) või Listen to new Radio station
(kuulake uusi raadiojaamu) valimiseks \[
nuppe.
4.
Kui uued teenused on saadaval, vajutage nimekirja
sisenemiseks Q nuppu ja nimekirjas ringi
liikumiseks \[ nuppe.
5.
Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks
vajutage q nuppu.
6.
Menüüst väljumiseks vajutage [MENU DIGITAL]
nuppu.
Kasutage Q/OK nuppu, et lülituda valitud allikale.
31.2 Televiisori seadistused sel ajal kui
süsteem on HD reþiimil
4.
Kasutage \[ nuppe, et valida kanal, mida
soovite vahetada. Vajutage aktiveerimiseks Q
nuppu.
1.
Vajutage [MENU TV] nuppu, et näha peamenüüd.
2.
Vajutage \[ nuppe, et valida Picture (pilt),
Sound (heli) või Features (omadused) ja vajutage
Q/OK nuppu, et siseneda valitud elemendi
menüüsse.
5.
Kui soovite valitud kanali maha installeerida,
vajutage punast nuppu.
6.
Valige (\[) uus kanalinumber, mille vastu
soovite seda vahetada.
3.
Vajutage \[nuppu, et valida seadistused ja qQ
nuppu, et seadistust reguleerida.
7.
Vajutage kinnitamiseks OK nuppu. Vahetus on
tehtud.
4.
Eelmisse menüüse tagasi pöördumiseks vajutage
q nuppu.
8.
Korrake samme 4-7 kuni kõik kanalid on soovitud
järjekorras.
5.
Menüüst väljumiseks vajutage [MENU TV] nuppu.
9.
Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks
vajutage q nuppu.
38
10. Menüüst väljumiseks vajutage [MENU DIGITAL]
nuppu.
15
10. TEENUSTE SEADISTUS
30. TELEVIISORI KASUTAMINE ARVUTIMONITORINA
10.1 Uute teenuste lisamine
10.2 Kõikide teenuste uuesti installeerimine
See menüü võimaldab Teil otsida uusi telekanaleid või
raadiojaamu, mis on saatja poolt peale esialgset
installatsiooni välja antud.
See menüü võimaldab Teil installeerida kõik
digitaaltelekanalid ja raadiojaamad uuesti.
1.
Digitaalreþiimil olles vajutage setup menu
(häälestusmenüü) kuvamiseks [MENU DIGITAL]
nuppu.
2.
Kasutage installation (installeerimine) valimiseks
[ nuppu ja vajutage Q nuppu.
3.
Valige Service setup (teenuste häälestus) ([) ja
vajutage Q nuppu.
1.
2.
3.
4.
Digitaalreþiimil olles vajutage setup menu
(häälestusmenüü) kuvamiseks [MENU DIGITAL]
nuppu.
Kasutage installation (installeerimine) valimiseks
[ nuppu ja vajutage Q nuppu.
Valige Service setup (teenuste häälestus) ([) ja
vajutage Q nuppu.
Valige Reinstall all services (installeerige kõik
teenused uuesti) ([) ja vajutage Q nuppu.
Te saate oma televiisorit kasutada arvutimonitorina.
Märkus: Arvutiühendus on võimalik ainult HDMI
ühendusklemmi kaudu. VGA ühendust ei toetata.
Pildimenüü
l
30.1 Arvuti ühendamine
Oluline
Et televiisor saaks tegutseda arvutimonitorina, peate
läbi viima järgmised sammud.
1.
Ühendage oma arvuti DVI väljundpesa televiisori
HDMI 1 või HDMI 2 sisendpesaga. Kasutage DVI-d
HDMI adaptoris, kui tahate DVI väljundpesa
ühendada.
2.
Ühendage audiokaabel arvuti audioauku ja
televiisori L / R audioauku (EXT3).
3.
Vajutage Source List (allikate nimekiri)
näitamiseks AV nuppu ning kasutage \[ nuppu,
et valida HDMI 1 või HDMI 2.
l
l
l
Omaduste menüü
l
l
4.
Vajutage uute teenuste lisamiseks Q nuppu ja
sisseseade aktiveerimiseks OK nuppu.
Otsing algab ja ainult uued kanalid salvestatakse ning
lisatakse kanalite nimekirja menüüsse. Lõpule viidud
installeerimise protsent ja leitud kanalite arv kuvatakse.
Kui otsing on lõpule viidud, siis vajutage OK nuppu, et
võtta uued teenused vastu.
l
5.
Vajutage installeerimise alustamiseks OK nuppu.
Seejärel alustatakse otsingut kõigi digitaalteenuste
järele, mis leidmise korral ka automaatselt
salvestatakse. Kui otsing on lõpule viidud, näitab
menüü leitud digitaalteenuste arvu.
6.
Vajutage teenuste salvestamiseks OK nuppu.
7.
Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks
vajutage q nuppu.
8.
Menüüst väljumiseks vajutage [MENU DIGITAL]
nuppu.
Š
4.
Kasutage Q/OK nuppu, et lülituda valitud allikale.
30.2 Televiisori seadistused sel ajal kui arvuti
on ühendatud
1.
Vajutage [MENU TV] nuppu, et näha peamenüüd.
2.
Vajutage \[ nuppe, et valida Picture (pilt),
Sound (heli) või Features (omadused) ja vajutage
Q/OK nuppu, et siseneda valitud elemendi
menüüsse.
3.
Vajutage \[ nuppu, et valida seadistused ja qQ
nuppu, et seadistust reguleerida.
5.
Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks
vajutage q nuppu.
4.
6.
Menüüst väljumiseks vajutage [MENU DIGITAL]
nuppu.
Eelmisse menüüse tagasi pöördumiseks vajutage
q nuppu.
5.
Menüüst väljumiseks vajutage [MENU TV] nuppu.
16
Pildimenüü koosneb järgmistest valikutest:
Brightness (heledus), Contrast (kontrastsus),
Sharpness (teravus), Colour Temp. (värvi temp.),
Contrast+ (kontrastsus+), Horizontal Shift
(horisontaalne nihutus) ja Vertical Shift
(vertikaalne nihutus).
Kõik omadused peale horisontaalse ja vertikaalse
nihutuse töötavad täpselt samamoodi kui
omadused televiisori pildimenüüs (vaadake lk 35).
Horizontal Shift (horisontaalne nihutus)
võimaldab Teil reguleerida pildi horisontaalset
paigutust.
Vertical Shift (vertikaalne nihutus) võimaldab Teil
reguleerida pildi vertikaalset paigutust.
Omaduste menüü koosneb järgmistest valikutest:
Mode Selection (reþiimi valimine) ja Format
(formaat).
Kui Te ühendate arvuti, mis toetab resolutsioone
480p või 720p, siis on Features menüüs Mode
Selection kättesaadav. See võimaldab Teil valida
arvuti ja HD reþiimi vahel.
Format (formaat) valik töötab täpselt samamoodi
nagu televiisori ekraaniformaadid (vaadake lk 32).
Märkus
Kui Te kasutate televiisori ühendamiseks arvutiga
HDMI-d, siis võib juhtuda, et esimesel korral ei
funktsioneeri kõik nii nagu peab. Selle probleemi saab
tihti lahendatud, kui muuta televiisoriga ühendatud
seadme resolutsiooni või seadistusi. Mõningatel
juhtudel näete ekraanil dialoogikastikest ja peate
televiisori edasi vaatamiseks vajutama ”OK”. Palun
lugege oma ühendatud seadme kasutusjuhendist,
kuidas vajalikud muudatused läbi viia.
37
29. TELETEKST
10. TEENUSTE SEADISTUS
6.
Peidetud informatsioon
Varjatud informatsiooni näitamiseks ja peitmiseks
nagu näiteks mängude lahendused jms.
7.
Lehekülje suurendamine
See valik võimaldab Teil kuvada lehekülje ülemist või
alumist osa. Nupu teistkordsel vajutamisel naaseb
lehekülg normaalsuurusesse.
8.
l
l
l
l
Pilt / Teletekst :
Vajutage C nuppu.
Vajutage : nuppu, et näha teleteksti ekraani
paremal poolel ja pilti ekraani vasakul poolel.
Vajutage : nuppu, et pöörduda tagasi
täisteletekstreþiimi.
Vajutage C nuppu, et pöörduda tagasi
täispiltreþiimi.
9.
Lemmikleheküljed
Š
Märkus: kasutatav ainult FR analoog korral.
10.3 Käsitsi teenuste installeerimine
5.
Kasutage soovitud kanali sageduse sisestamiseks
nuppe 0 kuni 9 ja vajutage kanalite otsingu
alustamiseks OK nuppu. Kui otsing on lõpule
viidud, näitab menüü leitud digitaalteenuste arvu.
6.
Vajutage teenuste salvestamiseks OK nuppu.
7.
Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks
vajutage q nuppu.
8.
Menüüst väljumiseks vajutage [MENU DIGITAL]
nuppu.
4.
Kasutage Q nuppu, et siseneda Frequency
(sagedus) valikusse ja kasutage nuppe 0 kuni 9, et
sisestada digitaalkanali sagedus, mida soovite
testida. Kasutage Q nuppu, et liikuda järgmise
sümboli kohale.
See menüü võimaldab Teil otsida teenuseid käsitsi,
andes ette soovitud kanali sageduse.
1.
Digitaalreþiimil olles vajutage setup menu
(häälestusmenüü) kuvamiseks [MENU DIGITAL]
nuppu.
2.
Kasutage installation (installeerimine) valimiseks
[ nuppu ja vajutage Q nuppu.
3.
Valige Service setup (teenuste häälestus) ([) ja
vajutage Q nuppu.
4.
Valige Manual install services (teenuste käsitsi
installeerimine) ([) ja vajutage Q nuppu.
Standardsete värviliste alade näitamise asemel ekraani
allosas, võite salvestada 4 lemmiklehekülge esimesele
40-le kanalile, millele saab ligi värvilisi nuppe kasutades
(punane, roheline, kollane, sinine). Kui olete nad ära
määranud, siis muutuvad need lemmikleheküljed
igakordsel teleteksti valimisel vaikimisi esitatavateks
lehtedeks.
Lemmiklehekülgede salvestamiseks tehke järgnevat:
l
Vajutage [MENU TV] nuppu, et liikuda
lemmiklehekülgede reþiimile.
l
Kasutage 0-9 nuppe, et siseneda teleteksti lehele,
mida soovite salvestada lemmiklehena.
l
Vajutage ja hoidke omal valikul mingit värvilist
nuppu umbes 5 sekundit all. Lehekülg on nüüd
salvestatud.
l
Korrake samme 2 ja 3 teiste värviliste nuppudega.
l
Lemmiklehekülgede reþiimist väljumiseks vajutage
[MENU TV] nuppu. Teleteksti reþiimist väljumiseks
vajutage C nuppu.
Š
11. VASTUVÕTU TESTIMINE
See menüü võimaldab Teil kontrollida antenni kaudu
saadava signaali tugevust.
1.
Digitaalreþiimil olles vajutage setup menu
(häälestusmenüü) kuvamiseks [MENU DIGITAL]
nuppu.
2.
Kasutage Installation (installeerimine) valimiseks
[ nuppu ja vajutage Q nuppu.
Kui test näitab, et signaali tugevus on tõepoolest
kehv, võite proovida veel antenni parandamist,
uuendamist, reguleerimist või kaasajastamist.
Parima tulemuse saavutamiseks on aga siiski
soovitatav kontakteeruda kvalifitseeritud
antennipaigaldajaga.
Märkus
Lemmiklehekülgede tühistamiseks vajutage ja hoidke
E nuppu umbes 5 sekundit all.
3.
36
5.
Peale sageduse sisestamist kasutage sageduse
valikust väljumiseks OK nuppu.
6.
Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks
vajutage q nuppu.
7.
Menüüst väljumiseks vajutage [MENU DIGITAL]
nuppu.
Kasutage Test reception (testi vastuvõttu)
valimiseks [ nuppu ja vajutage Q. Te saate
tegeliku programmisageduse, võrgu nime, signaali
kvaliteedi ja tugevuse näidu.
17
12. EELISTUSED
See menüü võimaldab Teil valida eelistatud keel ning
teha muudatusi asukoha suhtes (riik ja ajavöönd).
1.
Digitaalreþiimil olles vajutage setup menu
(häälestusmenüü) kuvamiseks [MENU DIGITAL]
nuppu.
2.
Kasutage Preferences (eelistused) valimiseks [
nuppu ja vajutage Q nuppu.
3.
Valige Language (keel) või Location (asukoht)
([) ja vajutage Q nuppu.
4.
Kasutage \[ nuppe, et valida seadistus ja
vajutage Q nuppu, et siseneda alammenüüsse.
Tehke oma kohandused ja vajutage väljumiseks OK
või q nuppu.
5.
Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks
vajutage q nuppu.
6.
Menüüst väljumiseks vajutage [MENU DIGITAL]
nuppu.
Keele vaikimisi pandud seadistused
l
l
l
l
l
18
Audio – audioheli keele valimiseks.
Subtitle / Teletext – subtiitrite / teleteksti keele
valimiseks.
Subtitle mode (subtiitrite reþiim): off (väljas), on
(sees) või auto (subtiitreid näidatakse ainult
originaalaudio ülekande korral).
Subtitles for hearing impaired – kuulmispuudega
inimestele mõeldud spetsiaalsete subtiitrite
aktiveerimiseks / deaktiveerimiseks (kui saatja
poolt võimaldatud).
System (süsteem): menüü keele valimiseks.
29. TELETEKST
Š
Märkus
Kui olete kogemata valinud vale keele ja ei saa valitud
keelest piisavalt aru, et edasi tegutseda, siis tehke
järgnevat:
l
Vajutage [MENU DIGITAL] nuppu, et väljuda
ekraanil olevast menüüst.
l
Vajutage uuesti [MENU DIGITAL] nuppu, et kuvada
ette menüü.
l
Vajutage [ nuppu, et valida menüüst teine
element ja Q nuppu, et siseneda järgmisele
menüütasemele.
l
Vajutage jälle [ nuppu ja Q nuppu, et valida viies
menüüelement.
l
Vajutage Q nuppu, et siseneda järgmisele
menüütasemele.
l
Kasutage \[ nuppe, et valida õige keel.
l
Valiku kinnitamiseks vajutage OK nuppu.
l
Menüüst väljumiseks vajutage [MENU DIGITAL]
nuppu.
Teletekst on teatud kanalitepoolne
informatsioonisüsteemi ülekanne, mida võib käsitleda
kui ajalehte. Teletekst pakub ka subtiitreid vaatajatele,
kellel on näiteks kuulmisprobleemid või kes ei ole
tuttavad ülekande audiokeelega (kaabelvõrgud,
satelliitkanalid jne).
1.
Teleteksti väljakutsumine C
Vajutage seda nuppu, et lülitada sisse teleteksti
kuvamine. Ilmub sisukorra lehekülg koos
elementide nimekirjaga, millele pääseb ligi. Igal
elemendil on vastav 3-kohaline leheküljenumber.
Kui valitud kanal ei kanna teleteksti üle, siis
näidatakse märgistust 100 ning ekraan jääb tühjaks.
Väljuge teletekstist vajutades jälle C nuppu.
2.
Lehekülje valimine
Sisestage soovitud lehekülje number, kasutades
nuppe 0 kuni 9 või P-/+ nuppe. Näiteks: lehekülg
120, sisestage 1 2 0. Numbrit näidatakse ekraani
üleval vasakus nurgas. Kui lehekülje asukoht on
määratud, siis lugeja lõpetab otsimise ja kuvab
lehekülje. Korrake seda protseduuri järgmise lehe
leidmiseks. Kui lugeja jätkab otsimist, siis tähendab
see seda, et lehekülg ei ole üle kantud. Valige teine
number.
3.
Otsene ligipääs elementidele
Ekraani allosas kuvatakse värvilised alad. 4 värvilist
nuppu kasutatakse elementidele või vastavatele
lehekülgedele ligipääsuks. Värvilised alad vilguvad,
kui element või lehekülg ei ole veel saadaval.
4.
Sisukord E
See viib Teid tagasi sisukorra lehele (tavaliselt lk 100
või toppnimekirja menüüsse).
5.
Lehekülje hoidmine
Teatud leheküljed sisaldavad alamlehekülgi, mida
esitatakse automaatselt üksteise järel. Seda nuppu
kasutatakse alamlehtede kuvamise lõpetamiseks või
uuesti jätkamiseks. Üles vasakule ilmub märgistus
SYM. Kasutage qQ nuppe, et valida eelmine või
järgmine alamlehekülg.
Asukoha seadistused
l
Country: Teie asukohariigi valimiseks.
Ettevaatust
Kui Te valite vale riigi, siis kanalite numeratsioon ei ole
vastavalt Teie riigi standardile ning Te ei pruugi saada
kasutada kõiki teenuseid või isegi mitte ühtegi neist.
Pange tähele, et saate valida endale sobiva keele,
sõltumata sellest, mis riigi Te olete valinud.
l
Time zone: Teie ajavööndi valimiseks.
35
28. PILDIFORMAADID
Kui Teie televiisor on varustatud 4:3 kuvasuhtega.
Vajutage N nuppu, et valida erinevate reþiimide vahel.
13. LIGIPÄÄS KITSENDUSTELE
See menüü võimaldab Teil seada digitaalkanalitele sisse
ligipääsupiirangud.
1.
Digitaalreþiimil olles vajutage setup menu
(häälestusmenüü) kuvamiseks [MENU DIGITAL]
nuppu.
2.
Kasutage Access restriction (pääse piirangutele
juurde) valimiseks [ nuppu ja vajutage Q nuppu.
3.
Vajutage Q nuppu, et siseneda menüüse Set pin
code protection (sea sisse pin-koodi kaitse).
4.
Kasutage qQ nuppe, liikuge On (sees) valikule ja
vajutage väljumiseks OK nuppu. Saate nüüd
ligipääsu teistele regulatsioonidele.
4:3
Seda formaati soovitatakse kasutada 4:3 pildi kuvamiseks, kasutades kogu ekraanipinda.
Expand 4:3 (Lai 4:3)
Kui olete selle formaadi valinud, siis suurendatakse pilti vertikaalselt ja seetõttu vähendatakse
horisontaalselt olevaid mustasid ribasid.
Š
Märkus
Televiisor on varustatud tavalise kasutajaliidesega
(Common Interface - CI)(vaadake lk 23). Saate selle CI
mooduli, kui kasutate tasulist televisiooni vms. CI
moodul ei sisaldu televiisorikomplektis.
Access Restrictions menu (piirangutele ligipääsu
menüü) näitab CI ligipääsu piiranguid, kui CI moodul
on installeeritud. CI moodul on vastutav ekraanile
ilmuvate sõnumite ja tekstide eest. Vea või veidra
käitumise korral peaksite kontakteeruma oma CI
teenusepakkujaga.
Compress 16:9 (Kokku pakitud 16:9)
Seda formaati soovitatakse, kui tahate täisekraani filmikujutised lükata kokku postkasti formaati.
Kui valite selle formaadi, siis on pildi all ja üleval mustad ribad.
Kui Teie televiisor on varustatud 16:9 kuvasuhtega.
Vajutage N nuppu, et valida erinevate reþiimide vahel.
4:3
Pilt reprodutseeritakse 4:3 formaadis ja pildi kummalgi küljel asetseb must riba.
Movie Expand 14:9 (Lai kinoekraan 14:9) X
Pilt on laiendatud 14:9 formaati, pildi kummalegi küljele jääb peenike must riba. Tükike pildi
ülemisest ja alumisest osast on ära lõigatud.
Movie Expand 16:9 (Lai kinoekraan 16:9) X
Pilt on laiendatud 16:9 formaati. Seda režiimi soovitatakse, kui esitatakse pilti, millel on mustad
ribad ülal ja all (postkasti formaat). Üsna suured tükikesed pildi ülemisest ja alumisest osast on
ära lõigatud.
Hoiatus
Momendil, mil kasutate mistahes ligipääsupiirangut,
peate sisestama pin-koodi, kui planeerite programmi
salvestama panna.
5.
Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks
vajutage q nuppu.
6.
Menüüst väljumiseks vajutage [MENU DIGITAL]
nuppu.
Maturity rating (küpsuse reiting): valige soovitud
reiting, millega lukustate kanali. Küpsuse reiting
blokeerib ainult teatud kanalid, kui ülekandja pakub
programmiga koos andmeid.
TV channels – valige telekanal, mida soovite
lukustada ja vajutage OK nuppu.
Radio station – valige raadiojaam, mida soovite
lukustada ja vajutage OK nuppu.
Change pin code (muuda pin-kood): vajutage Q
nuppu, et siseneda menüüsse. Järgige ekraanile
ilmuvaid juhiseid, et muuta oma ligipääsukoodi.
Vaikimisi seatud pin-kood on 1234. Kui olete oma
isikliku koodi unustanud, siis saate seada sisse
algse pin-koodi (1234), sisestades universaalse
koodi 0711.
l
Subtitle Zoom (Subtiitrite suurendus) X
Seda reþiimi kasutatakse 4:3 formaadiga pildi esitamisel, kasutades ära kogu ekraaniala ning
jättes subtiitrid nähtavaks. Tükike pildi ülemisest osast on ära lõigatud.
l
l
l
Super Wide (Supersuurendus) X
Seda reþiimi kasutatakse 4:3 formaadiga pildi esitamisel, kus kasutades ära kogu ekraaniala
suurendades pildi külgi.
Widescreen (Laiekraan) X
Pilt esitatakse 16:9 formaadise ülekandega kujutiste õigetes proportsioonides.
Š
Märkus
Kui Te vaatate selles reþiimis 4:3 pilti, siis venitatakse pilti horisontaalselt.
34
19
14. OMA LEMMIKNIMEKIRJA INSTALLEERIMINE
See menüü võimaldab Teil luua eelistatud telekanalitest
ja raadiojaamadest koosnev lemmikute nimekiri. Iga
Teie pere liige saab luua oma enda lemmiknimekirja.
1.
Digitaalreþiimil olles vajutage setup menu
(häälestusmenüü) kuvamiseks [MENU DIGITAL]
nuppu.
27. “ARUKAS” PILDI- JA HELIFUNKTSIOON (SMART PICTURE AND SOUND)
Smart Picture (“Arukas” pilt) funktsioon võimaldab Teil
valida 5 pildiseadistuse vahel: Rich (külluslik), Natural
(naturaalne), Soft (pehme). Multimedia (multimeedia)
ja Personal (personaalne).
Vajutage korduvalt
nuppu, et käia läbi kõik
seadistused valimaks soovitud reþiim.
Pildiseadistuste selgitus
Rich: Geniaalne ja terav pildiseadistus, mis sobib
kasutamiseks heledas keskkonnas.
Natural: Soovituslik reþiim elutoa tingimuste ja
keskmise signaali korral.
Soft: Mõeldud kasutamiseks halva kvaliteediga
signaalide korral. Sobilik elutoas
vaatamiseks.
Multimedia: Parim graafiliste rakenduste korral.
arba
2.
Vajutage Q nuppu, et siseneda Favourites
(lemmikute) nimekirja menüüsse. Teil on võimalus
luua 4 erinevat lemmiknimekirja.
Š Märkus: Personal seadistus on seadistus, mille Te
määrate kasutades pildimenüüd peamenüüs. See on
ainus seadistus Smart Picture seadistuste hulgas, mida
saate muuta. Kõik teised seadistused on Teie
mugavusele mõeldes tootmisel eelnevalt ära määratud.
3.
Kasutage oma lemmikute nimekirja - List 1
(nimekiri 1), List 2, List 3 või List 4 - valimiseks
\[ nuppe ning vajutage Q nuppu.
Smart Sound (“Arukas” heli) funktsioon võimaldab Teil
valida 4 heliseadistuse vahel: Movie (film), Music
(muusika), Voice (hääl) ja Personal (personaalne).
4.
Kasutage \[ nuppe, et valida seadistus ja
vajutage Q nuppu, et siseneda alammenüüsse.
Name (nimi): kasutage qQ nuppe, et liikuda nime
kuvamise piirkonnas (16 sümbolit) ringi ja P+/nuppe, et valida sümbolid. Sümboli toimetamiseks
kasutage F nuppu. Kui nimi on sisestatud ,
vajutage väljumiseks OK nuppu.
Select TV channels (vali telekanalid): kasutage
\[ nuppe, et valida oma lemmiktelekanal ja
kinnitage seda OK nupuga. Vajutage väljumiseks
q nuppu.
Select radio stations (vali raadiojaamad):
kasutage \[ nuppe, et valida oma
lemmikraadiojaam ja kinnitage seda OK nupuga.
Vajutage väljumiseks q nuppu.
Add all services (lisa kõik teenused): vajutage OK
nuppu, kui soovite kõik teenused oma
lemmiknimekirja lisada.
Remove all services (eemalda kõik teenused):
vajutage OK nuppu, kui soovite kõik teenused oma
lemmiknimekirjast eemaldada.
Vajutage korduvalt
nuppu, et käia läbi kõik
seadistused valimaks soovitud reþiim.
l
l
l
l
l
5.
Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks
vajutage q nuppu.
6.
Menüüst väljumiseks vajutage [MENU DIGITAL]
nuppu. Saate oma lemmiknimekirja valida valikute
menüü kaudu (vaadake järgmist lehekülge).
20
Personal: Pildiseadistused on määratud vastavalt Teie
eelistustele.
Heliseadistuste selgitus
Movie: Rõhutab sensatsioone.
Music: Rõhutab madalaid toone.
arba
Voice: Rõhutab kõrgeid toone.
Personal: Heliseadistused on määratud vastavalt Teie
eelistustele.
Š Märkus: Personal seadistus on seadistus, mille Te
määrate kasutades helimenüüd peamenüüs. See on
ainus seadistus Smart Sound seadistuste hulgas, mida
saate muuta. Kõik teised seadistused on Teie
mugavusele mõeldes tootmisel eelnevalt ära määratud.
33
26. PILDI- JA HELISEADISTUSED
Te saate pildi- ja heliseadistusi reguleerida Picture
(pildi) ja Sound (heli) menüüs.
1.
Vajutage [MENU TV] nuppu.
2.
Vajutage \[ nuppe, et valida kas Picture (pilt)
või Sound (heli).
3.
Vajutage Q/OK nuppe, et siseneda Picture või
Sound menüüsse.
15. INFORMATSIOON
Pildiseadistuste kirjeldus
Brightness (heledus): see muudab pildi sära.
Colour (värv): muudab värvi intensiivsust.
Contrast (kontrast): muudab heledate ja tumedate
toonide vahelist erinevust.
Sharpness (teravus): suurendab või vähendab teravuse
astet, et parandada pildil olevaid detaile.
See menüü pakub Teile tarkvara versiooni ja uue
tarkvara installeerimise kohta käivat informatsiooni.
1.
Digitaalreþiimil olles vajutage setup menu
(häälestusmenüü) kuvamiseks [MENU DIGITAL]
nuppu.
2.
Kasutage [ nuppu, et valida Information ja
vajutage kaks korda nuppu Q.
Colour Temp. (värvi temp.): muudab värviesitust: Cold
(sinisem), Normal (tasakaalustatud) või Warm
(punasem).
Contrast+ (kontrast+): suurendab televiisori
kontrastsuse ulatust. Funktsiooni aktiveerimiseks valige
On (sees).
NR: parandab nõrga signaaliülekande tõttu kehva pilti
(kui pildil on väiksed täpikesed). Funktsiooni
aktiveerimiseks valige On (sees).
Heliseadistuste kirjeldus
Equalizer (ekvalaiser): helitooni reguleerimiseks.
Balance (tasakaal): tasakaalustab heli parema ja vasaku
kõlari vahel.
AVL (Automatic Volume Leveller - automaatne
helitugevuse tasandaja): seda kasutatakse, et piirata
äkilist heli juurdekasvu, eriti esineb seda näiteks
kanalite vahetamisel või reklaamipauside ajal.
Incr.Surround: stereoülekande korral valige Incredible
Surround (uskumatu surraund) ja Stereo (stereo) vahel
ning monoülekande korral Mono (mono) ja Spatial
(ruumiline) vahel.
4.
Vajutage \[nuppe, et valida pildi- või
heliseadistused.
5.
Vajutage Q/OK nuppu, et siseneda pildi- või
heliseadistustesse.
6.
Vajutage \[ nuppe, et pildi- ja heliseadistusi
reguleerida.
7.
Eelmisesse menüüsse tagasi minemiseks vajutage
nuppu q.
8.
Menüüst väljumiseks vajutage nuppu [MENU TV].
32
Kuvatakse tarkvaraversioon.
3.
Kasutage Q nuppu, et siseneda valikute reþiimi.
4.
Kasutage qQ nuppe, et valida Yes (jah) või NO
(ei) reþiim. Te saate aktiveerida menüü nii, et see
võtaks automaatselt vastu kõik Teie
digitaalteleviisori tarkvarauuendused. Tavaliselt
toode ise otsib puhkereþiimil olles, kas talle on
uuendus saadaval. Järgmisel korral kui televiisor
tööle pannakse, ilmub ekraanile sõnum, märkides
ära, et uuendus on saadaval. Vajutades OK nuppu,
aktiveerite tarkvara allalaadimise.
Š
Märkus
Televiisori peab peale allalaadimise lõpetamist panema
puhkereþiimile, et kõik funktsioonid hakkaksid
korralikult tööle.
Uue tarkvara Off Air allalaadimine
Kui uus tarkvara on saadaval, siis on soovitatav see
alati vastu võtta ja alla laadida.
l
Juhul, kui uus tarkvara on saadaval, näete oma
televiisori sisse lülitamisel sellekohast sõnumit.
Allalaadimise kuupäeva ja kestust näitav sõnum
kuvatakse menüüs. Vajutage jätkamiseks OK
nuppu.
Oluline: Jätke oma televiisor puhkereþiimile, et
võimaldada uuendusel kasutuskõlblikuks muutuda.
Ärge lülitage põhilülitit välja.
l
Kui uue tarkvara allalaadimise jooksul esines
probleeme, siis informeeritakse Teid sellest
järgmisel graafikukohasel tarkvara allalaadimisel.
Vajutage televiisori tavalise kasutamise
jätkamiseks OK nuppu.
l
Kui allalaadimine õnnestus, ilmub ekraanile
õnnitlussõnum. Vajutage nõusoleku andmiseks OK
nuppu. Uue tarkvara ja uuenduste juhendid on
kättesaadavad ka veebilehel
5.
Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks
vajutage q nuppu.
6.
Menüüst väljumiseks vajutage [MENU DIGITAL]
nuppu.
Tarkvara allalaadimise menüü annab ka tarkvara
kirjelduse koos allalaadimise kuupäeva ja
kellaajaga. See võib uuendada mõningaid
menüüsid, funktsioone või lisada uusi omadusi,
kuid üldine moodus, kuidas televiisor tegutseb, ei
muutu. Kui olete uuenduse aktsepteerinud, siis
allalaadimine leiab aset määratud kuupäeval ja
kellaajal.
21
16. VALIKUTE (OPTIONS) MENÜÜ KASUTAMINE
See menüü annab Teile otsese juurdepääsu lemmikute
nimekirjale, keelevalikule ja mõnele muule valikule.
1.
Digitaalreþiimil olles vajutage valget [OPTION]
nuppu, et näha valikute menüüd.
Š
l
l
l
l
Kasutage \[ nuppe, et valida seadistus ja
vajutage Q nuppu, et siseneda alammenüüsse.
Favourites (lemmikud): kasutage \[ nuppe, et
valida oma lemmiknimekiri ja kinnitage OK
nupuga.
Märkus
“None” (ükski) valik deaktiveerib mistahes
lemmiknimekirja. Oma lemmiknimekirja
l
2.
25. OMADUSED
3.
loomise kohta lugege lk 20.
Subtitle language (subtiitrite keel): kasutage \[
nuppe, et ajutiselt muuta keel ja kinnitage seda
OK nupuga.
Audio language (audiokeel): ajutiselt audioheli
keele muutmiseks. Audio ja subtiitrite keele
permanentseks muutmiseks kasutage Preferences
menu (eelistuste menüüd) (lk 18).
Mode (reþiim): saate valida, et Teil oleks ainult
raadiojaamad, telekanalid või teenused ilma audio
või videota.
Banner duration (informatsiooniriba kestus):
ajapikkuse määramiseks, mille jooksul inforiba on
nähtav.
25.3 Lapselukk
25.4 Aktiivne kontroll
Kui Te valite Child Lock (lapselukk) menüüs valiku On
(sees), siis on televiisori küljel asuvad nupud
lukustatud. Saate televiisorit kaugjuhtimispuldi abil
siiski juhtida.
See funktsioon reguleerib automaatselt ja pidevalt
pildiseadistusi optimaalse pildikvaliteedi peale mistahes
signaalitingimuste korral.
1.
Vajutage [MENU TV] nuppu.
2.
Vajutage korduvalt \[ nuppu, et valida Features
(omadused) ja Q/OK nuppu, et siseneda Features
menüüsse.
3.
Vajutage [ nuppu, et valida Child Lock
(lapselukk) ja vajutage Q/OK nuppu, et siseneda
Child Lock reþiimi.
1.
Digitaalreþiimil olles vajutage televiisori teejuhi
nägemiseks
nuppu:
2.
Kasutage [ nuppu Preset / service (eelseatud /
teenused) nimekirja sisenemiseks või vajutage Q
nuppu, et pääseda juurde Today (täna) nimekirjale.
3.
Kasutage programmi valimiseks qQ nuppe.
4.
Televiisori teejuhi omadusi näidatakse ekraani
allosas. Kasutage nende aktiveerimiseks punast,
rohelist, kollast, sinist värvinuppu.
Top (tipp; kollane nupp): otse nimekirja tippu
liikumiseks.
Close (välju; sinine nupp): televiisori teejuhist
väljumiseks.
Options (valikud; valge nupp): selle menüüga
saate valida oma lemmiknimekirja, reþiimi või
teemad. Teemad on huvidering, Te saate näiteks
otsustada, et tahate näha vaid draamat, uudiseid,
filme,…
l
l
l
Vajutage [MENU TV] nuppu.
2.
Vajutage korduvalt \[ nuppu, et valida Features
(omadused) ja Q/OK nuppu, et siseneda Features
menüüsse.
3.
Vajutage korduvalt \[ nuppu, et valida Active
Control (aktiivne kontroll) ja vajutage Q/OK
nuppu, et siseneda Active Control reþiimi.
Vajutage valget [OPTION] nuppu, et menüüst
väljuda.
17. TELEVIISORI TEEJUHT
Televiisori teejuht on elektrooniline programmi teejuht,
mis varustab Teid kiire ja kerge moodusega näha
digitaalprogrammide täielikku nimekirja, nii nagu
näeksite seda ajalehes või TV ajakirjas. Te saate liikuda
läbi digitaalprogrammide nimekirja ja omandada
detailset informatsiooni programmide kohta. Te saate
televiisori programmeerida ka nii, et salvestatakse
digitaalkanal.
1.
5.
Vajutage E nuppu, kui soovite, et Teile kuvataks
valitud programmi kohta rohkem informatsiooni
(kui on võimalik).
6.
Vajutage menüüst väljumiseks
4. Vajutage \[ nuppu, et valida kas On (sees) või
Off (väljas).
4. Vajutage \[ nuppu, et valida kas On (sees) või
Off (väljas).
5.
Vajutage Q/OK nuppu, et aktiveerida /
deaktiveerida On või Off valik.
5.
Vajutage Q/OK nuppu, et aktiveerida /
deaktiveerida On või Off valik.
6.
6.
Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks
vajutage q nuppu.
Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks
vajutage q nuppu.
7.
Menüüst väljumiseks vajutage [MENU TV] nuppu.
7.
Menüüst väljumiseks vajutage [MENU TV] nuppu.
nuppu.
Kuvatakse hetkel valitud lemmiknimekirja kõigi
digitaalprogrammide nimekiri.
22
31
25. OMADUSED
3.
Vajutage korduvalt \[ nuppu, et valida Parental
Cont. (vanemate lukk) ja vajutage Q/OK nuppu, et
siseneda Parental Cont. reþiimi.
18. DIGITAALTELETEKST (MHEG)
Seadistuste kirjeldus
Analoogteletekst digitaalreþiimil
Š
Lock program (lukusta programm)
Š
Kui installeerimise käigus on valitud UK, vajutage ja
hoidke 3 sekundit all C nuppu.
l
Analoogteleteksti funktsioonide kasutamise kohta
lugege täpsemalt lk 38 ja 39.
Individuaalse programmi lukustamiseks. Vajutage Q
nuppu, et siseneda Lock Program reþiimi ja \[
nuppe, et valida programm, mida soovite lukustada või
lahti lukustada. Vajutage qQ nuppe, et valitud
programm lukustada või lahti lukustada. Lukustatud
kanali kõrvale ilmub sümbol . Lock Program
reþiimist väljumiseks ja Parental Cont. menüüsse
tagasi pöördumiseks vajutage [MENU TV] nuppu.
Kõikides riikides kasutusvõimalik
l
Kui Te näete digitaalkanalil
ikooni ilma
digitaalteleteksti teenusteta, siis see näitab seda, et
analoogteletekst on digitaalreþiimil kasutatav.
l
Vajutage analoogteletekstile ligipääsuks C nuppu.
4.
Sisesta numbrinuppudega ligipääsukood 0711.
Ilmub kiri Incorrect (ebakorrektne). Sisestage
ligipääsukood uuesti.
5.
Televiisor palub Teil nüüd muuta koodi. Sisestage
numbrinuppudega oma enda 4-kohaline kood ja
kinnitage uus kood. Kui uus kood on kinnitatud,
ilmub Parental Cont. (vanemate lukk) menüü.
Parental Cont. menüüs kasutage \,[,q, Q
Märkus
19. TINGLIKU LIGIPÄÄSUMOODULI CAM KASUTAMINE
Change Code (muuda kood)
Sisestage oma uus 4-kohaline kood, kasutades selleks
numbrinuppe 0-9 ja kinnitage see, sisestades seesama
kood veel üks kord.
Märkus
Vajutage Q nuppu, et lukustada kõik kanalid lahti.
Tingliku ligipääsumooduli (Conditional Access Module
- CAM) menüü võimaldab ligipääsu CAM-l sisalduvatele
funktsioonidele. Mooduli saab sisestada tavalise
kasutajaliidese (CI) pilusse, mis asetseb televiisori
tagaküljel (“näoga” allapoole).
Lock All (lukusta kõik)
Š
Vajutage Q, et lukustada kõik kanalid.
CI moodul ei sisaldu televiisorikomplektis. Saate selle
CI mooduli, kui kasutate tasulist televisiooni vms.
3.
Sisestage moodul televiisori CI pilusse.
4.
Lülitage televiisor sisse.
OLULINE
5.
Enne mooduli sisestamist või eemaldamist lülitage
televiisor alati välja.
Vajutage setup menu (häälestusmenüü)
kuvamiseks [MENU DIGITAL] nuppu.
6.
Kasutage [ nuppu, et valida Access Restrictions
(ligipääsupiirangud) ja vajutage Q nuppu.
7.
Vajutage Q nuppu, et siseneda Conditional
Access Module menüüsse.
8.
Vajutage OK nuppu, nii nagu ekraanil näidatud, et
pääseda CAM funktsioonidele ligi.
Clear All (kustuta kõik)
Š
Märkus
Kui lülitate televiisori sisse ja valite kanali, mis on
lukustatud, peate selle nägemiseks sisestama
ligipääsukoodi. Kanali lahti lukustamiseks minge Lock
Program valikule Parental Cont. menüüs ja vajutage
qQ nuppe (sümbol kaob).
Märkus
CAM sisestamine
1.
Lülitage televiisor välja.
Tavalise kasutajaliidese
pilu
nuppe, numbrinuppe 0-9 ja [MENU TV] nuppu, et
pääseda ligi ja aktiveerida vanemate luku
funktsioone.
Televiisori tagaküljel
olevad pesad
(“näoga allapoole)
2.
Mõningatel moodulitel on kaasas ka
vaatamiskaart. Sellis tüüpi mooduli kasutamisel
sisestage esmalt vaatamiskaart moodulisse. Enne
mooduli pilusse sisestamist veenduge, et
vaatamiskaardil olev nooleke oleks “näoga”
moodulil oleva noolekese poole.
OLULINE
Kui moodulit ei sisestata või kui ta on valesti
sisestatud, siis Conditional Access Module menüüd ei
kuvata. (Kui Te olete mooduli sisestanud, siis
kontrollige, kas olete selle täielikult õigel moel teinud,
nii nagu sammus 2 kirjeldatud)
Funktsioonid, mis nüüd ekraanile ilmuvad, sõltuvad
valitud tingliku ligipääsumooduli sisust Teie riigis.
Uurige lähemalt mooduliga kaasasolevat juhendit või
kontakteeruge tarnijaga.
Moodul
30
23
20. ANALOOGPROGRAMMIDE AUTOMAATNE HÄÄLESTAMINE
See menüü võimaldab Teil otsida automaatselt kõiki
Teie piirkonnas saadaolevaid programme.
25.1 Taimer
Taimeri funktsioon võimaldab Teil seada televiisori nii,
et ta lülituks ise ettemääratud ajal teisele kanalile. Te
saate seda funktsiooni rakendada ka kui alarmi, et
televiisor lülituks ettemääratud ajal puhkereþiimilt tööle.
Et taimer funktsioneeriks, ei tohi televiisor olla välja
lülitatud. Niipea kui televiisor on välja lülitatud, on see
funktsioon rakendusmivõimetu.
Enne, kui Te seate televiisori kõiki analoogprogramme
automaatselt otsima, veenduge, et televiisor on
analoogreþiimil. Kui televiisor on digitaalreþiimil,
vajutage A/D nuppu (Analoog / Digitaal), et siseneda
analoogreþiimile.
1.
25. OMADUSED
Vajutage [MENU TV] nuppu.
1.
Vajutage [MENU TV] nuppu.
2.
Vajutage korduvalt \[ nuppu, et valida
Features (omadused) ja Q/OK nuppu, et siseneda
Features menüüsse.
OLULINE
Otsingust väljumiseks või katkestamiseks enne, kui see
on lõpule viidud, vajutage [MENU TV] nuppu. Kui Te
katkestate otsingu automaatse salvestamise ajal, siis
kõiki kanaleid ei salvestata. Kõigi kanalite
salvestamiseks peate uuesti läbi viima täieliku
automaatse salvestamise otsingu.
Š
2.
Vajutage korduvalt \/[ nuppu, et valida Install
(installeerimine) ja Q/OK nuppu, et siseneda
Install menüüsse.
24
Time (aeg): sisestage hetkel olev aeg.
Start Time (algaeg): sisestage alustamise aeg.
Stop Time (lõppaeg): sisestage puhkerežiimi aeg.
Program No. (programmi number): sisestage
äratusalarmi tarbeks programmi number.
ATS (Automatic Tuning System - automaatne
häälestamissüsteem) funktsioon
Kui saatja või kaabelvõrk saadab automaatset signaali,
siis nummerdatakse programmid korrektselt. Sel juhul
on installeerimine lõpule viidud. Vastasel juhul peate
kasutama Sort (sorteerimise) menüüd, et programmid
oma maitse järgi nummerdada.
Š
Märkus
Uneajaseadistuse viimasel minutil ilmub ekraanile
sekundite nulli lugemine. Mistahes kaugjuhtimispuldi
nupu vajutamine lülitab Sleep funktsiooni välja.
6.
Vajutage kaugjuhtimispuldil B nuppu, et panna
televiisor puhkereþiimile. See käivitub automaatselt
programmeeritud ajal. Kui Te jätate televiisori
käima, siis ta lihtsalt vahetab etteantud algajal
programmi ning läheb lõppajal puhkereþiimile.
25.2 Vanemate kontroll
3.
Vajutage Q/OK nuppu, et pääseda ligi Timer
(taimeri) menüüle.
See funktsioon lubab Teil lukustada kanaleid, et
takistada Teie lastel teatud kanalite vaatamist.
4.
Kasutage \[ nuppe, et valida Timer element.
1.
Vajutage [MENU TV] nuppu.
2.
Vajutage korduvalt \[ nuppu, et valida
Features (omadused) ja Q/OK nuppu, et siseneda
Features menüüsse.
Kui tuvastatakse kaabelsüsteem või televiisorikanal,
mis kannab üle ACI-d, siis ilmub programmi nimekiri.
Ilma ACI ülekandeta nummerdatakse kanalid vastavalt
Teie keele ja riigi valikule. Sort (sorteerimise) menüüd
kasutades saate need ümber nummerdada.
Vajutage [ nuppu, et valida Auto Store
(automaatne salvestamine) ja Q/OK nuppu, et
alustada kanalite automaatset otsimist. Kõik
saadaolevad teleprogrammid salvestatakse. See
toiming võtab paar minutit aega. Ekraanil
näidatakse otsingu edenemist ja leitud
programmide arvu.
Š
Activate (aktiveeri): saab seadistada:
0 Once ühekordseks alarmiks,
0 Daily igapäevaseks äratuseks,
0 Off loobumiseks.
Märkus
ACI (Automatic Channel Installation - automaatne
kanali installeerimine) funktsioon
3.
Sleep (uni): võimaldab Teil valida ajaperioodi, mille
möödudes seade lülitub automaatselt puhkereþiimile.
Omaduse deaktiveerimiseks valige Off (väljas).
Märkus
Te ei saa Language (keel) ega Country (riik)
analoogreþiimil olles muuta. Kui soovite Language või
Country valida, peate selle tegemiseks analoogreþiimist
väljuma ja minema üle digitaalreþiimile (vaadake
“Eelistused” lk 18).
5.
Taimeri seadistuste muutmiseks kasutage
q,Q,\,[ või numbrinuppe 0-9.
29
24. OMA LEMMIKPROGRAMMI VALIMINE
See omadus võimaldab Teil hüpata üle programmidest,
mida Te ei vaata eriti tihti ja jätta alles vaid oma
lemmikprogrammid.
5.
Vajutage Q/OK nuppu, et programm välja jätta. P
menüü paremal küljel kaob, näidates nii, et see
programm on lemmiknimekirjast välja jäetud.
Š Märkus: Kui olete programmi nimekirjast välja
jätnud, siis ei pääse Te sellele P-/+ nupuga ligi. Saate
programmi valida numbrinuppudega 0-9.
1.
Vajutage [MENU TV] nuppu.
2.
Vajutage korduvalt \/[ nuppu, et valida Install
(installeerimine) ja Q/OK nuppu, et siseneda
Install menüüsse.
6.
Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks
vajutage q nuppu.
7.
Menüüst väljumiseks vajutage [MENU TV] nuppu.
Š
Nõuanne
Et väljajäetud programmid tagasi lemmiknimekirja
tuua, korrake samme 1 kuni 3.
Vajutage korduvalt \/[ nuppu, et valida
väljajäetud programmid, mida soovite tagasi
lemmiknimekirja lisada.
Vajutage Q/OK nuppu, et programm nimekirja
võtta. P märgi ilmumine näitab, et programm on
tagasi nimekirjas.
l
l
3.
4.
Vajutage [ nuppu, et valida Fav.Program
(lemmikprogramm) ja Q/OK nuppu, et siseneda
Fav.program (lemmikprogramm) menüüsse.
Vajutage korduvalt \/[ nuppe, et valida
programme, mida soovite nimekirjast välja jätta.
l
21. ANALOOGPROGRAMMIDE KÄSITSI HÄÄLESTAMINE
Seda menüüd kasutatakse programmide üks haaval
salvestamiseks.
1.
Vajutage [MENU TV] nuppu.
2.
Vajutage korduvalt \/[ nuppu, et valida Install
(installeerimine) ja Q/OK nuppu, et siseneda
Install menüüsse.
3.
Vajutage [ nuppu, et valida Manual Store
(automaatne salvestamine) ja Q/OK nuppu, et
siseneda Manual Store (automaatne
salvestamine) menüüsse.
5.
System (süsteem): kasutage nuppe \[, et
valida:
Europe (Euroopa) (automaatne väljendus),
France (Prantsusmaa) (LL' standard),
UK (Ühendkuningriik) (I standard),
West Europe (Lääne-Euroopa) (BG standard),
East Europe (Ida-Euroopa) (DK standard).
Valitud süsteemi kinnitamiseks vajutage Q/OK
nuppu.
6.
Search (otsi):
Vajutage Q nuppu. Otsimine algab. Kui programm
leitakse, siis skaneerimine peatub ning selle nime
näidatakse ekraanil (kui võimalik). Liikuge edasi
järgmise sammu juurde. Kui Te teate soovitud
programmi sagedust, siis saate selle otseselt
sisestada kasutades nuppe 0 kuni 9.
7.
Program No (programmi number):
Sisestage soovitud number 0 kuni 9 nuppudega.
8.
Fine Tune (hea häälestus):
Kui vastuvõtt ei ole piisavalt hea, siis kohandage
seda nuppudega \[ .
9.
Store (salvesta):
Muudatuste salvestamiseks vajutage Q/OK nuppu.
Programm on nüüd salvestatud.
10. Korrake samme 6 kuni 9 iga salvestatava
programmi tarbeks.
11. Eelmisesse menüüsse tagasi minemiseks vajutage
nuppu q.
12. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu [MENU TV].
4.
28
Vajutage \[ nuppe, et valida Manual Store
menüüs elemente, mida soovite muuta või
aktiveerida.
25
22. PROGRAMMIDE SORTEERIMINE
See omadus võimaldab Teil muuta mingi kindla kanali
programminumbrit.
1.
Vajutage [MENU TV] nuppu.
2.
Vajutage korduvalt \/[ nuppu, et valida Install
(installeerimine) ja Q/OK nuppu, et siseneda
Install menüüsse.
3.
4.
26
Vajutage [ nuppu, et valida Sort (sorteerimine) ja
Q/OK nuppu, et siseneda Sort (sorteerimise)
menüüsse.
Valige programmi number, mida soovite liigutada,
kasutades nuppe \[ ning sorteerimisreþiimi
sisenemiseks nuppu Q (Noolkursor näitab nüüd
vasakule).
23. KANALILE NIME PANEMINE
5.
Kasutage \[ nuppe, et valida uus programmi
number ja kinnitage valikut q nupuga (Noolkursor
näitab nüüd paremale ja sorteerimine on lõpule
viidud).
6.
Korrake samme 4 ja 5 iga programmi numbri
jaoks, mida soovite ümber nummerdada.
7.
Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks
vajutage q nuppu.
8.
Menüüst väljumiseks vajutage [MENU TV] nuppu.
Soovi korral saate televiisori kanalile anda ka nime.
1.
Vajutage [MENU TV] nuppu.
2.
Vajutage korduvalt \/[ nuppu, et valida Install
(installeerimine) ja Q/OK nuppu, et siseneda
Install menüüsse.
3.
Vajutage korduvalt [ nuppu, et valida Name
(nimi) ja Q/OK nuppu, et siseneda Name (nime)
menüüsse.
4.
Vajutage \[ nuppe, et valida kanal, millele
soovite nime anda.
5.
Vajutage Q nuppu, et liikuda nimepanemise alale.
6.
Vajutage \[ nuppe, et valida sümboleid
(maksimaalselt 5 sümbolit) ja vajutage qQ
nuppe, et liikuda nimepanemise alal ringi.
7.
Vajutage nuppu Q/OK, kuni televiisori ekraani üles
vasakusse nurka ilmub nimi. Nimi on nüüd
salvestatud.
8.
Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks
vajutage q nuppu.
9.
Menüüst väljumiseks vajutage [MENU TV] nuppu.
27
Download PDF