DD9691-M
Einbau-Flachschirm-Dunstabzugshaube
Built-In- Flat-Screen Fume Extractor Hood
Cappa aspirante da incasso con schermo piatto
Estraibile
Hottes aspirantes encastrables à visière plate
Inbouw-wasemkappen met plat scherm
Montage- und Gebrauchsanweisung
Installation and Operating Instructions
Istruzioni di montaggio e per l'uso
Instructions de montage et mode d'emploi
Montage- en gebruiksaanwijzing
Bedienungsanleitung
INHALTSVERZEICHNIS
EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE...................................................................................................................................... 7
CHARAKTERISTIKEN ........................................................................................................................................................... 8
MONTAGE.............................................................................................................................................................................. 9
BEDIENUNG ........................................................................................................................................................................13
WARTUNG ...........................................................................................................................................................................14
DE
2
2
Instructions Manual
INDEX
RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS....................................................................................................................17
CHARACTERISTICS............................................................................................................................................................18
INSTALLATION ....................................................................................................................................................................19
USE.......................................................................................................................................................................................23
MAINTENANCE ...................................................................................................................................................................24
EN
3
3
Libretto di Istruzioni
INDICE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI............................................................................................................................................27
CARATTERISTICHE............................................................................................................................................................28
INSTALLAZIONE..................................................................................................................................................................29
USO ......................................................................................................................................................................................33
MANUTENZIONE.................................................................................................................................................................34
IT
4
4
Manuel d’Instructions
SOMMAIRE
CONSEILS ET SUGGESTIONS ..........................................................................................................................................37
CARACTERISTIQUES.........................................................................................................................................................38
INSTALLATION ....................................................................................................................................................................39
UTILISATION........................................................................................................................................................................43
ENTRETIEN .........................................................................................................................................................................44
FR
5
5
Gebruiksaanwijzing
INHOUDSOPGAVE
ADVIEZEN EN SUGGESTIES.............................................................................................................................................47
EIGENSCHAPPEN...............................................................................................................................................................48
INSTALLATIE .......................................................................................................................................................................49
GEBRUIK..............................................................................................................................................................................53
ONDERHOUD ......................................................................................................................................................................54
NL
6
6
ADVIEZEN EN SUGGESTIES
INSTALLATIE
• De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die
voortkomt uit onjuiste of niet overeenkomstig de regels der kunst uitgevoerde installaties.
• De minimale veiligheidsafstand tussen de kookplaat en de wasemkap
bedraagt 650 mm.
• Controleer of de netspanning correspondeert met de spanning die aangegeven is op het plaatje aan de binnenkant van de wasemkap.
• Voor apparaten van klasse I dient u zich ervan te verzekeren dat het elektriciteitsnet in uw huis over een goede aarding beschikt.
• Verbind de wasemkap met de luchtuitlaat door middel van een leiding met
een diameter van 120 mm of groter. De leiding moet een zo kort mogelijke
route afleggen.
• Sluit de wasemkap niet aan op afvoerpijpen van rook die geproduceerd is
door verbranding (verwarmingsketels, open haarden etc.).
• Als er in het vertrek zowel de wasemkap als apparaten die niet op elektriciteit werken (bijvoorbeeld gasapparaten) worden gebruikt, moet ervoor
worden gezorgd dat het vertrek voldoende geventileerd wordt. Indien de
keuken geen gat in de buitenmuur heeft om de aanvoer van schone lucht
te garanderen, dient dit gemaakt te worden.
GEBRUIK
• De wasemkap is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik, voor
het elimineren van kookgeuren. Gebruik de kap nooit op oneigenlijke wijze.
• Laat geen hoog brandende branders onbedekt onder de wasemkap
terwijl deze in werking is.
• Regel de vlammen altijd zo dat ze niet langs de pannen omhoogkomen.
• Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam
kunnen vatten.
• De wasemkap mag niet gebruikt worden door kinderen of door personen
die niet in staat zijn de kap correct te gebruiken.
650 mm min.
ONDERHOUD
• Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet de wasemkap
uitgeschakeld worden door de stekker uit het stopcontact te halen of de
hoofdschakelaar om te zetten.
• Voer het onderhoud van de filters altijd tijdig en nauwgezet uit,volgens de
aanbevolen intervallen.
• Om de oppervlakken van de kap schoon te maken is het voldoende een
vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken.
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
NL
4
47
EIGENSCHAPPEN
Buitenafmetingen
15
Onderdelen
Ref.
1
2
2.1
2.2
9
10 a
10 b
14.1
15
26
Ref.
7.2.1
7.3
11
12a
12c
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
6
6
6
1
NL
Productonderdelen
Wasemkap compleet met:Bedieningen, Licht, Ventilatorgroep, Filters
Telescopische Schouw Bestaande uit:
Bovenstuk
Onderstuk
Reductieflens ø 150-120 mm
Toom met Klep ø 150
Flens ø 120 mm
Verlengstuk Verbindingsstuk Luchtuitlaat
Verbindingsstuk Luchtuitlaat
Glas
Installatieonderdelen
Bevestigingsbeugels Bovenstuk van de Schouw
Draagbeugel verbindingsstuk
Pluggen
Schroeven 4,2 x 44,4
Schroeven 2,9 x 9,5
Documentatie
Gebruiksaanwijzing
14.1
7.3
10b
12a 7.2.1
11
9
10a
2.1
12c
2
2.2
11
12a
1
26
4
48
INSTALLATIE
1÷2
Boren van gaten in de wand en bevestiging van de draagbeugels
650 min.
12a
116 116
320
11
X
7.2.1
Trek de volgende lijnen op de wand:
• een verticale lijn tot aan het plafond of tot aan de bovenlimiet, in het midden van de zone waar u
de wasemkap wilt installeren;
• een horizontale lijn op: 650 mm min. boven de kookplaat.
• Plaats, zoals aangegeven, de beugel 7.2.1 op 1-2 mm van het plafond of van de bovenlimiet, en
lijn het midden ervan (inkepingen) uit op de verticale referentielijn.
• Teken de middelpunten van de gaten in de beugel af.
• Plaats, zoals aangegeven, de beugel 7.2.1 op X mm onder de eerste beugel (X = hoogte bijgeleverde bovenstuk van de schouw), en lijn het midden ervan (inkepingen) uit op de verticale referentielijn.
• Teken de middelpunten van de gaten in de beugel af.
• Teken, zoals aangegeven, een referentiepunt af op 116 mm van de verticale referentielijn en op
320 mm boven de horizontale referentielijn.
• Herhaal deze handeling aan de andere kant.
• Boor op de afgetekende punten gaten van ø 8 mm.
• Schuif de pluggen 11 in de gaten.
• Bevestig de onderste beugel 7.2.1 met behulp van de bijgeleverde schroeven 12a (4,2 x 44,4).
• Bevestig de bovenste beugel 7.2.1 met de draagbeugel van het verbindingsstuk 7.3 met behulp
van de bijgeleverde schroeven 12a (4,2 x 44,4).
• Schroef 2 van de bijgeleverde schroeven 12a (4,2 x 44,4) in de gaten voor bevestiging van de wasemkap en laat hierbij een ruimte van 5-6 mm tussen de wand en de kop van de schroef.
NL
4
49
Montage van de Wasemkap
Vr
• Alvorens de wasemkap vast te haken, de 2 schroeven Vr, die
zich op de bevestigingspunten van de wasemkap bevinden,
aanhalen.
• Haak de wasemkap vast aan de schroeven 12a.
• De dragende schroeven 12a definitief aanhalen.
• Draai aan de schroeven Vr om de wasemkap recht te hangen.
12a
Aansluitingen
LUCHTUITLAAT AFZUIGVERSIE
Bij installatie in afzuigversie, moet u de wasemkap met de uitlaatleiding verbinden door middel van een starre of buigzame
leiding van ø 150 of 125 mm, naar keuze van de installateur.
Leiding van ø150
• De Toom met Klep 10a worden aangebracht.
• Zet de leiding vast met geschikt leidingklemmen.
Het benodigde materiaal wordt niet bij de wasemkap geleverd.
ø 150
ø 125
10b
9
10a
10a
Leiding van ø125
• Voor verbinding met een leiding van ø120 mm, moet de reductieflens 9 op de Toom met Klep 10a worden aangebracht.
• De Flens 10b worden aangebracht.
• Zet de leiding vast met geschikt leidingklemmen.
Het benodigde materiaal wordt niet bij de wasemkap geleverd.
• Verwijder de eventuele geurfilters met actieve koolstof.
NL
5
50
LUCHTUITLAAT FILTERVERSIE
• Assembleer de helften van het verlengstuk van de wasemkap 14.
• Druk het zo verkregen verlengstuk van de wasemkap 14 met
kracht op de luchtuitlaat.
• Druk het verbindingsstuk 15 met kracht op het verlengstuk van
de wasemkap 14.
• Monteer de verlengstukken van het verbindingsstuk 14.1 zijdelings op het verbindingsstuk 15.
• Verzeker u ervan dat de uitlaat van de verlengstukken van het
verbindingsstuk 14.1 zowel horizontaal als verticaal correspondeert met de mondstukken van de schouw.
• Als dit niet zo is, de positie corrigeren door de verlengstukken
van het verbindingsstuk 14.1 om te keren of door het verlengstuk
van de wasemkap 14 af te snijden op één van de lengtes die bepaald worden door de kleinere groeven en plaats alle onderdelen
weer terug zoals eerder werd beschreven.
• De richtingsroosters voor de luchtuitlaat moeten pas na de installatie van het onderstuk van de schouw gemonteerd worden 2.2.
• Verzeker u ervan dat het geurfilter met actieve koolstof geïnstalleerd is.
14.1
15
ø 150
ELEKTRISCHE AANSLUITING
• Sluit de wasemkap aan op de netspanning met een tweepolige
schakelaar ertussen met een opening tussen de contacten van
tenminste 3 mm.
• Verwijder de vetfilters (zie par. "Onderhoud") en verzeker u
ervan dat de stekker van de voedingskabel goed in de contactdoos van de afzuigkap is gestoken.
Montage van de schouw
Bovenstuk van de schouw
• De twee zijplaten enigszins openen, ze vasthaken achter de
beugels 7.2.1 en ze weer zo ver mogelijk sluiten.
• Aan de zijkant aan de beugel bevestigen met de 4 bijgeleverde
schroeven 12c.
• Verzeker u ervan dat de uitlaat van de verlengstukken van het
verbindingsstuk 14.1 correspondeert met de mondstukken van
de schouw.
7.2.1
12c
2.1
2
12c
2.2
12c
Onderstuk van de schouw
• De twee zijplaten van de schouw enigszins openen, ze vasthaken tussen het bovenstuk van de schouw en de wand en ze weer zo ver mogelijk sluiten.
• Bevestig het onderstuk aan de zijkanten aan de wasemkap met
2 van de bijgeleverde schroeven 12c.
NL
5
51
Montage van het Glas
• Maak de schroeven Vx los die dienen voor het vastzetten van het Glas.
• Plaats het Glas 26 op de wasemkap en controleer of
de twee steuntjes waarop het Glas leunt in de correcte
positie staan.
• Bevestig het Glas met de schroeven die U daarnet
heeft verwijderd.
Vx
26
NL
5
52
GEBRUIK
TOETS
DISPLAY
FUNCTIES
A
Schakelt de verlichting van de kookplaat aan en uit.
B
Schakelt de verlichting boven de wasemkap aan en uit.
C
Schakelt de afzuigmotor aan en uit op de laatst gebruikte snelToont de ingestelde heid en gelijktijdig opent en sluit het glazen paneel. Als U deze
snelheid
toets gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt houdt, opent en
sluit U enkel het glazen paneel.
D
Toont de geselec- Als U daarna op deze toest drukt, kan U de werkingssnelheid
teerde snelheid
van het toestel selecteren.
E
F
NL
Activeert de maximale afzuigsnelheid. Na 5 minuten keert het
Toont P.5 en voert
toestel automatisch terug naar de daarvoor ingestelde snelheid.
een aftelling uit van
U kan deze functie desactiveren door nogmaals deze toets in te
5 minuten. Het punt
drukken. (het decimale punt in het midden van het scherm knipknippert.
pert).
Activeert de automatische vertraagde uitschakeling (Delay) van
het apparaat en dit volgens de ingestelde werkingssnelheid:
Toont de tijd die Snelheid 1 → delay 20 minuten
overblijft alvorens Snelheid 2 → delay 15 minuten
de wasemkap auto- Snelheid 3 → delay 10 minuten
matisch wordt uit- De voorgestelde duur van deze vertraagde uitschakeling kan
schakeld.
(count- veranderd worden door de toets daarna in te drukken en een
down). Het punt keuze te maken uit de verschillende mogelijkheden (5,10, 15,
onderaan
rechts 20, 25 en 30 minuten). Op het einde van de geselecteerde tijd
knippert.
wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Om deze functie te
desactiveren, moet U alleen maar de toets indrukken, de verschillende opties doorlopen en de optie 0 selecteren.
Toont F
Signaleert dat de metalen vetfilters moeten worden afgewassen.
Het alarm wordt geactiveerd na 100 effectieve werkingsuren
van de wasemkap. Het alarm Verzadiging vetfilters is enkel
zichtbaar als de afzuigmotor is afgezet.
Reset van het alarmsignaal:
Schakel de afzuigmotor uit en druk gedurende 3 seconden op de
toets D totdat het display uitgaat.
Toont C
Signaleert dat de filters met actieve koolstof aan vervanging toe
zijn en dat ook de metalen vetfilters moeten worden afgewassen. Het alarm treedt in werking na 200 effectieve werkingsuren van de wasemkap. Het alarm is enkel zichtbaar als de
afzuigmotor is afgezet.
Dit alarm dient geactiveerd te worden volgens de procedure die
U kan terugvinden in de paragraaf Onderhoud Actieve Koolstoffilter.
Reset van het alarmsignaal:
Schakel de afzuigmotor uit en druk gedurende 3 seconden op de
toets D totdat het display uitgaat.
5
53
ONDERHOUD
Reiniging van de Confort Panels
• Trek het Confort Panel open.
• Haak het paneel los van de wasemkap door de hefboom van de bevestigingspen te verschuiven.
• Het confort panel mag absoluut niet in de vaatwasmachine.
• Maak het paneel aan de buitenkant schoon met een
vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel.
• Maak ook de binnenkant van het paneel schoon met
behulp van een vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel; gebruik geen natte doeken of sponzen,
en evenmin waterstralen; gebruik geen schuurmiddelen.
• Bevestig het paneel na afloop van de reiniging aan de
wasemkap en sluit het door de knop ten opzichte van
de opening in tegengestelde richting te draaien.
Metalen Vetfilters
Deze metalen vetfilters kunnen in de vaatwasmachine
gewassen worden en dienen gereinigd te worden wanneer het signaal F op de display verschijnt of tenminste
om de 2 maanden of zelfs vaker bij een bijzonder intensief gebruik.
Reset van het alarmsignaal
• Schakel de verlichting en de afzuigmotor uit.
• Druk op toets D totdat de display uitgaat.
Schoonmaak van de filters
• Trek het Comfort Panel open.
• Verwijder de filters één voor één door ze naar de achterkant van de groep te duwen en ze tegelijkertijd
omlaag te trekken.
• Was de filters zonder ze te vouwen en laat ze drogen
alvorens ze weer terug te plaatsen. (Een eventuele
verandering in de kleur van het oppervlak van de filters, die na verloop van tijd kan optreden, heeft absoluut geen invloed op de goede werking ervan.)
• Plaats de vetfilters terug en let er hierbij op dat de
handgreep zichtbaar blijft.
• Sluit opnieuw het comfort panel.
NL
5
54
Geurfilters met actieve Koolstof (Filterversie)
• Deze filter is noch afwasbaar, noch recycleerbaar; hij dient vervangen te worden wanneer
het signaal C op de display verschijnt of tenminste om de 4 maanden.
Activering van het alarmsignaal
• Bij de wasemkappen in filterversie moet het alarmsignaal “verzadiging filters” geactiveerd
worden op het moment van de installatie of daarna.
• Schakel de verlichting en de zuigmotor uit.
• Sluit de wasemkap van het elektriciteitsnet af.
• Sluit de wasemkap opnieuw aan op de netspanning door toets C in te drukken.
• Op het moment dat U deze toets loslaat, verschijnen er op de display twee ronddraaiende
rechthoekjes.
• Binnen 3 seconden moet U toets B indrukken totdat de bevestiging op de display verschijnt:
• het opschrift C knippert 2 maal – Alarm verzadiging actieve geurfilter is GEACTIVEERD
• het opschrift C knippert 1 maal – Alarm verzadiging actieve geurfilter is GEDESACTIVEERD.
VERVANGING GEURFILTER MET ACTIEVE KOOLSTOF
Reset van het alarmsignaal
• Schakel de verlichting en de afzuigmotor uit.
• Druk op toets D totdat de display uitgaat.
Vervanging filter
• Trek het Comfort Panel open.
• Verwijder de metalen vetfilters.
• Verwijder de verzadigde geurfilter met actieve koolstof door
de bevestigingshaakjes los te maken.
• Zet de nieuwe filter vast op zijn plaats.
• Plaats opnieuw de metalen vetfilters.
• Sluit het comfort panel .
NL
5
55
Verlichting
VERVANGING VAN DE LAMPEN
Halogeenlamp Bovenaan ( 20 W )
• Verwijder de metalen behuizing van het spotje door het onder
de ring op te heffen; houdt het spotje met één hand vast.
• Haal de halogeenlamp uit de lamphouder.
• Vervang de lamp door een nieuwe lamp met dezelfde eigenschappen en let er hierbij op dat de twee pinnen correct in de
behuizing van de lamphouder worden gestoken.
• Druk de metalen behuizing opnieuw op zijn plaats.
Halogeenlamp Onderaan (20 W )
• Zoek de insnijding in de ring die het glas blokkeert, als u nu
lichtjes drukt in de richting van het middelpunt van het spotje,
komt het spotje meteen los.
• Verwijder zowel de metalen behuizing als het glas zelf, opgelet
laat het niet vallen !
• Haal de halogeenlamp uit de lamphouder.
• Vervang de lamp door een nieuwe lamp met dezelfde eigenschappen en let er hierbij op dat de twee pinnen correct in de
behuizing van de lamphouder worden gestoken.
• Plaats opnieuw het glas en ook de metalen behuizing die het
glas ondersteunt.
NL
5
56
Bitte geben Sie unserem Kundendienst folgende Angaben bei einer
Störung an:
If your appliance has a fault, please contact our service engineer and
state the following numbers:
Veuillez donner les indications suivantes à notre service après-vente en
cas de panne:
Qualora constataste un difetto vi preghiamo di comunicare i seguenti
dati al nostro servizio tecnico assistenza clienti:
Geef onze klantenservice bij een storing de volgende gegevens op:
E-Nr. 610
F-Nr.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
© Copyright by AEG
436002991_ver3
Dir. 89/336/CEE
73/23/CEE
93/68/CEE
Download PDF