ANVÄNDARMANUAL
7” MOBIL DVD SPELARE
DENVER MT-772 DVBT
Instruktioner för miljöskydd
Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material,
komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet
(kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.
Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en
överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk
utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan
ska istället slängas separat.
TFT ON/OFF
MENU
Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för
ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns
lagenligt och att de inte skadar miljön.
-
VOLUME +
STOP/SCAN
PLAY/PAUSE
Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk
utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer
eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns
tekniska förvaltning.
MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S
www.denver-electronics.com
Var vänlig och läs först igenom denna manual noggrant
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
INNEHÅLL
VARNING
APPARATEN ANVÄNDER ETT LASERSYSTEM.
FÖR ATT GARANTERA KORREKT
ANVÄNDNING AV APPARATEN, LÄS
NOGGRANT IGENOM MANUALEN OCH SPARA
DEN FÖR FRAMTIDA HÄNVISNING.
Introduktion
Säkerhetsinstruktioner
Viktiga säkerhetsinstruktioner
Varning
KRÄVER APPARATEN SERVICE, KONTAKTA
SÄLJAREN ELLER GÅ TILL “FELSÖKNING”.
Funktioner
DENNA BLINKANDE LAMPA MED
PILSPETSSYMBOL I EN LIKSIDIG
TRIANGEL ÄR ÄMNAD ATT VARNA
FÖR OISOLERAD “FARLIG
SPÄNNING” I PRODUKTENS NÄRHET
SOM KAN VARA TILLRÄCKLIGT FÖR
ATT UTGÖRA RISK FÖR ELEKTRISK
STÖT.
Front- och bakpanel instruktioner
Kort och USB-anslutning
Om batteri
Anslutningar
Fjärrkontroll
10
Systemanslutning
11
UTROPSTECKNET INUTI DEN
LIKSIDIGA TRIANGELN ÄR ÄMNAT
ATT UPPMÄRKSAMMA ANVÄNDAREN
OM VIKTIG INFORMATION OM DRIFT
OCH UNDERHÅLL I DEN LITTERATUR
SOM MEDFÖLJER APPARATEN.
Avancerade funktioner
Installation för menysystem
12
Fjärrkontrolldrift
JPEG/WMA/MP4 uppspelning
Kodak picture CD uppspelning
13
VARNING
21
FÖR ATT FÖRHINDRA BRAND ELLER LIVSFARA
FÖR STÖT; EXPONERA INTE DENNA APPARAT
FÖR REGN ELLER FUKT. ÖPPNA ALDRIG
SKÅPET DÅ FARLIG HÖGSPÄNNING ÄR
NÄRVARANDE I APPARATEN. HÄNVISA SERVICE
TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.
22
DTV Basfunktioner ............................................................................................ 23
Övrigt
1
VARNING
Felsökning
35
Förbered fjärrkontollen
36
Specifikationer
37
FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISK STÖT,
ANPASSA BREDA BLAD I STICKPROPP TILL
BRED ÖPPNING OCH FÖR IN HELT.
UTSÄTT INTE APPARATEN FÖR VATTEN OCH
FÖREMÅL FYLLDA MED VÄTSKA SÅSOM VASER
SKA INTE PLACERAS PÅ APPARATEN.
UNDVIK LASERSTRÅLNING GENOM ATT INTE
ÖPPNA APPARATEN. SYNLIG LASER KAN
STRÅLA UT NÄR APPARATEN ÖPPNAS. TITTA
INTE IN I LASERSTRÅLEN.
VARNING
DVD VIDEO SPELAREN ÄR EN KLASS 1
LASER PRODUKT. ANVÄNDNING AV
KONTROLLER ELLER JUSTERINGAR ELLER
GENOMFÖRANDE AV PROCEDURER ANDRA
ÄN DE SPECIFICERADE HÄRI KAN
RESULTERA I FARLIG
STRÅLNINGSEXPONERING.
EFTERSOM LASERSTRÅLEN SOM ANVÄNDS
I DENNA DVD VIDEOSPELARE ÄR SKADLIG
FÖR ÖGONEN ÖPPNA DEN INTE.
HÄNVISA SERVICE TILL KVALIFICERAD
SERVICEPERSONAL.
VARNING
FCC FÖRESKRIFTER ANGER ATT
ÄNDRINGAR OCH MOIFIKATIONER PÅ
UTRUSTNINGEN, INTE UTTRYCKLIGEN
GODKÄNT AV TILLVERKAREN ELLER DERAS
GODKÄNDA PARTNER, KAN ANNULLERA
ANVÄNDARENS RÄTT ATT ANVÄNDA DENNA
UTRUSTNING.
2
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
1. Läs instruktioner
Läs igenom alla instruktioner om säkerhet och drift
innan du använder denna produkt.
2. Spara instruktionerna
Dessa instruktioner för säkerhet och drift bör sparas
för framtida hänvisning.
3. Beakta varningar
Alla varningar på produkten i bruksanvisningen ska
beaktas.
4. Följ instruktionerna
Alla bruksanvisningar bör följas.
5. Rengöring
Koppla bort produkten från vägguttaget innan du
påbörjar rengöring.
Använd inte flytande rengöringsmedel eller spray.
Använd en fuktig trasa för rengöring.
6. Tillbehör
Använd inte tillbehör som inte rekommenderats av
tillverkaren då de kan orsaka problem.
7. Vatten och fukt
Använd inte denna apparat i närheten av vatten till
exempel i närheten av ett badkar, handfat, diskho,
tvättho, i en fuktig källare eller i närheten av en
simbassäng och liknande.
8. Tillbehör
Placera inte denna produkt på en ostadig vagn,
ställning, trebensstativ, konsol eller bord. Produkten
kan falla, orsaka allvarlig skada för ett barn eller vuxen
och allvarligt skada produkten. Använd endast med
vagn, stativ, trebensstativ, vinkelhylla eller bord
rekommenderad av tillverkaren eller såld med
apparaten. Montering av produkten ska följa
tillverkarens instruktioner samt monteringstillbehör
rekommenderade av tillverkaren.
9. Mobil vagn varning
En apparat i kombination med vagn ska flyttas
försiktigt. Snabba stopp, överdrivet våld och ojämna
ytor kan orsaka apparaten och vagnen att välta.
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
10. Ventilation
Springor och öppningar i apparaten är till för
ventilation och för att garantera säker drift av
produkten och för att skydda mot överhettning,
dessa öppningar ska inte blockeras eller täckas.
Blockera aldrig springor och öppningar genom att
placera produkten på en säng, soffa, matta eller
annan liknande yta
Installera inte denna utrustning i ett begränsat
utrymme såsom en bokhylla såvida inte lämplig
ventilation tillhandahålls eller tillverkarens
anvisningar tillgodoses.
14.Blixt
För ökat skydd för denna produkt under åskväder, eller
när den står oövervakad och oanvänd under långa
perioder, koppa bort den ur vägguttaget och koppla
bort antennen eller kabelsystemet. Detta kommer att
förhindra skada på produkt på grund av blixt och kraftig
ökning av strömtillförsel.
11. Strömkällor
Denna produkt ska uteslutande användas från den
typen av strömkälla indikerad på märkningsetiketten.
Om du är osäker på typen av strömförsörjning i ditt
hem, fråga din produktförsäljare eller ditt lokala
elbolag. För produkter som skall drivas med batteri
eller andra källor, se bruksanvisningen.
16.Intrång av föremål och vätska
Pressa aldrig in någon typ av föremål i produkten
genom öppningar då de kan vidröra farliga
spänningspunkter eller kortsluta delar som kan
komma att orsaka brand eller elektrisk stöt. Spill
aldrig någon typ av vätska på produkten.
12. Jordning eller polarisition
Denna produkt kan utrustas med ett polariserat
växelström linjeuttag (en kontakt med ett blad
bredare än det andra). Denna stickpropp passar
endast på ett sätt i eluttaget. Detta är en
säkerhetsfunktion. Om du är oförmögen att helt föra
in stickproppen i uttaget, försök att vända på
stickproppen. Skulle stickproppen fortfarande inte
passa in, kontakta din elektriker för att installera ett
lämpligt uttag. Manipulera inte stickproppen på den
polariserade stickkontakten.
13. Skydda el-sladden
Placera el-sladden så att den sannolikt inte kommer
att trampas på eller pressas samman av föremål
placerade ovanpå eller mot den, med extra
uppmärksamhet till stickpropparna stoppkontakter,
och den punkt där sladden utgår från apparaten.
15.Överbelastning
Överbelasta inte vägguttag, förlängningssladdar eller
integrerade el-uttag, eftersom detta kan leda till en risk
för brand eller elektriska stötar.
14.Säkerhetskontroll
Efter avslutad service eller reparation av denna
produkt, be teknikern att utföra en fullständig
säkerhetskontroll för att försäkra att produkten
är i fullgod driftskondition.
15.Värme
Placera inte produkten inte i närheten av
värmekälla såsom värmeelement,
värmeutsläpp, ugnar eller andra produkter
(inklusive förstärkare) som producerar värme.
22. Nätkontakten som används som den
urkopplade enheten, ska den urkopplade
enheten vara lätt att manövrera.
23. Den ska inte utsättas för vatten och placera
inga vätskefyllda föremål, såsom vaser på
apparaten.
17.Service
Gör inga egna försök att reparera produkten då öppna
eller avlägsna lock kan utsätta dig för farlig spänning
eller andra faror. Hänvisa alla reparationer till
kvalificerad servicepersonal.
18.Skador som kräver service
Koppla ur denna produkt från vägguttaget
och hänvisa till kvalificerad personal under
följande villkor:
A) När el-sladden eller stickproppen är skadad,
B) Om vätska har spillts eller föremål hamnat i
produkten,
C) Om produkten utsatts för regn eller vatten,
D) Om produkten inte fungerar normal genom att
följa bruksanvisningarna. Justera bara de
kontroller som omfattas av bruksanvisningar då
en felaktig anpassning av andra kontroller kan
leda till skada och ofta kräver omfattande arbete
av en kvalificerad tekniker för att återställa
produkten till normal drift,
E) Om produkten har ramlat eller på något sätt
kommit till skada.
F) När produkten visar en förändring i
prestanda tyder detta på ett behov av
service.
19.Reservdelar
Vid behov av reservdelar, kontrollera att servicetekniker
har med sig reservdelar specificerade av tillverkaren
eller har samma egenskaper som originaldelarna.
Otillåtna reservdelar kan resultera i brand, el-chock eller
andra faror.
(Symbol från RETAC)
3
4
FUNKTIONER
VARNING
Var vänlig och använd originalkartongen och förpackningsmaterial för
transport av denna produkt.
DVB-T Digital TV Tuner
Inbyggd musikhögtalare
Stödjer SD/MMC/MS kort
Stödjer USB2.0
Stereo audio output
Komposit videoutgång
PAL/NTSC
Flerspråkig OSD
Stödjer diskar i flera format: CD/WMA/CD-R/CD-RW/MPEG4/DVD/VCD/HDCD/Kodak Picture CD (JPEG)
Diskformat som stöds av denna spelare:
Dolby Digital
32
KODAK bild CD
DVD VIDEO
Det är normalt att locket och panelen på baksidan blir varma när spelaren
Används under en längre period.
Multivinkel
9
Undertextval
Audioalternativ
Föräldralås
Denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad teknik som skyddas av metodanspråk för vissa
amerikanska patent och andra immateriella rättigheter som ägs av Macrovision Corporation och
andra rättighetsinnehavare. Användning av denna teknologi måste godkännas av Macrovision
Corporation, och är avsedd för hemmabruk och annan begränsad visning endast om inte annat
anges av Macrovision Corporation.Bakåtkompilering eller isärtagning är förbjuden.
Produkten uppfyller KODAK Picture CD format och kommer att visa KODAK Picture CDs. "KODAK
Picture CD Compatible" logo är ett varumärke som tillhör Eastman Kodak Company och används med
tillstånd.
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories "Dolby" och dubbel-D symbolen är varumärken
tillhörande Dolby Laboratories. Konfidentiella opublicerade arbeten. ©1992-1997 Dolby Laboratories,
Inc. Med ensamrätt.
Tillbehör:
AV sladd
5
AC adapter
Hörlurar
Fjärrkontroll
Bilsladd
Ant
6
FRAM-PANEL OCH BAKRE PANEL INSTRUKTION
KORT OCH USB-ANSLUTNING
Fram-panel
IN
KORT
USB
TFT LCD
HÖGTALARE
FWD/RIGHT
9
13
ENTER
AV/PÅ
10
VOLIME-/+
14
PREV/UP
CD-DÖRR
REV/LEFT
NEXT/DOWN
KÄLLA
11
PLAY/PAUSE (SPELA/PAUS)
15
SETUP/EXIT
12
MENU (MENY)
STOP/SCAN
16
OPEN
Bakre panel
SD/MC/MS KORT OCH USB ANSLUTNING
IN
1.I läget ingen disk, starta enheten och sätt in ett kort (SD/MMC/MS) för att läsa ljud- eller
videofiler. Kontrollera att den tryckta sidan av kortet är uppvänt.
2.I läget ingen disk, dra ut kortet och sätt in en USB för att läsa audio eller videofiler.
3.Finns det en disk i spelaren, läser den endast disken, och läser inte USB eller kort. Om du vill
spela en USB eller kort, ta först ut disken.
24
25
17
FJÄRRSENSOR
20
18
DC IN 12V
21
19
7
POWER/PÅ AV
22
23
USB UTTAG
UTTAG FÖR HÖRLURAR
24
SD/MMC/MS KORT PORT
AV OUT
25
ANT JACK
AV IN
8
OM BATTERIPAKETET
FJÄRRKONTROLL
1. Installera:
1. Vänd på batteripaketet.
2. Kontrollera att hålen i batterierna är riktade mot hålen i enheten, tryck fast batteriet ordentligt.
SUBTITLE (UNDERTEXT)
MUTE (TYST)
DISPLAY/TEXT
AV/PÅ
PROGRAM/EPG
0-9,10+NUMMERTANGENT
KÄLLA
AUDIO
GOTO/GAME
Batteri
SETUP/EXIT
TITLE/INFO
PBC/TV/RADIO
MENU (MENY)
ENTER
MOVE
RETURN/RECALL
STOP/SCAN
PLAY/PAUSE (SPELA/PAUS)
Skruva upp skruven
N/P/FAV
REPEAT/FAVSTEP/FAV+
VOLVOL+
PREV
NEXT
A-B/GREEN
ZOOM/RED
SLOW/YELLO
ANGLE/BLUE
Instruktioner för batteriladdning
Specifikation: Litium-Jon batteri, 7.4V/1750mAh
1. Sätt i kontakten på adaptern (100V-240V-50Hz/60Hz) till ett eluttag.
2. Sätt den andra änden i "DC IN" uttaget, det här är läget för laddning.
3. I laddningsläget, lyser punktljuset på enhetens framsida rött.
4. Efter ca 4-5 oavbrutna laddningstimmar, blir punktljuset stabilt grönt och visar att batterierna är fulla.
5. Dra ur DC kontakten från adaptern och tryck på omkopplaren till "på" läget, det här är urladdningsläget.
OBS:
1. Efter ca 2 timmars "kontinuerlig strömförsörjning, stängs enheten av automatiskt och batterierna måste
laddas.
2. Medan du spelar med batteri strömförsörjningen, vid ändringar i adapter nätaggregatet, var vänlig och
stäng först av apparaten och sätt sedan in adapter DC kontakten och slå på enheten igen.
9
Obs:
1. I den här manualen, används
för att representera olika NAVIGATIONSPILAR på
fjärrkontrollen.
2. För att kunna använda dig av fjärrkontrollens funktioner, måste du först sätta på den mobila DVDspelaren.
10
SYSTEMANSLUTNING
INSTALLERA MENYSYSTEMET
INSTALLERA DVD MENYSYSTEM
Audio- och video-ut anslutning
1. Tryck på knappen INSTALLATION på skrivbordet eller
fjärrkontrollen och huvudinstallationsmenyn visas.
2. Tryck på vänster och höger pilknapp för att markera
ikonen för den önskade sidan, tryck ner eller höger
pilknapp för att aktivera den sidan.
AUDIO OUT
3. Tryck på knappen ner-pilen för att markera önskat
alternativ. Tryck på Enter för att markera, valen för det
alternativet framträder till höger.
Obs: Standardlösenordet är 8888.
DRIFT AV FRAMPANELENS TANGENTBORD
1.
Knapp
Under uppspelning, kan du med denna knapp markera föregående kapitel eller spår och nästa kapitel
eller spår.
Så länge du befinner dig i installationsmenyn, fungerar denna knapp som UPP och NER knappar.
2.
Knapp
Under uppspelning, kan denna knapp utföra REV och FWD funktion.
Så länge du befinner dig i installationsmenyn eller spelar upp WMA disk, fungerar denna knapp som
vänster och höger knappar.
3. ENTER knapp
Så länge du befinner dig i installationsmenyn eller spelar upp WMA disk, tryck på kanppen för åtkomst av
markering eller uppspel.
4. SOURCE knapp
När du sätter in USB, KORT, tryck på SOURCE knappen, skärmen kommer att visa DISC, AV IN, TV, USB
SD/MMC.
5. TFT AV/PÅ
Spara batteristyrka. Vid uppspelning av CD/WMA
Tryck för att stänga av skärmen, tryck igen för att sätta på skärmen igen.
6. MENU knapp
Vid ODVD uppspelning, tryck på MENU för att återvända till DVD diskmenyn.
Vid TV uppspelning, tryck på MENU för att återvända till TV menyn.
ANSLUT ANT
7. SETUP/EXIT knapp
Under DVD uppspelning, tryck på denna knapp för åtkomst av huvuintallationsmenyn.
Vid TV uppspelning, tryck på denna knapp för avslut.
8.VOL+,VOL- knapp
Tryck på VOL + knappen för att höja volymen.
Tryck på VOL- knappen för att sänka volymen helt.
ANT
9. STOP/SCAN
Under DVD uppspelning, tryck på denna knapp en gång för pre STOPP, TRYCK IGEN FÖR ATT HELT
STOPPA.Vid TV uppspelning, tryck på denna knapp för att söka TV-kanal.
10. PLAY/PAUSE (SPELA/PAUS) knapp
Vid DVD uppspelning, tryck på denna knapp för att uppspelning eller paus av denna enhet. I
installationsläge, tryck på denna knapp för att bekräfta.
11
12
FJÄRRKONTROLLDRIFT
FJÄRRKONTROLLDRIFT
DISPLAY
TEXT
Under DVD uppspelning, tryck ZOOM för att förstora bilden
på följande sätt:
Q1
Q2
Q3
TEXT: Under TV uppspelning, visar teletext för aktuell kanal
Under uppspelning, tryck på DISPLAY/TEXT knappen för att visa aktuell tidräkningsposition
Q off
0-10+ tangenter
Disktyp
Dessa tangenter används för att mata in tiden, likaså titel,
kapitel och spårnummer.
Förfluten tid för aktuell titel
Aktuellt kapitel/Sammanlagt antal kapitel
När ett sifferobjekt visas på skärmen, tryck på 0- 10+
tangenten för att markera önskad ingång, och tryck MARKERA
för att bekräfta.
Under uppspelning, tryck på knappen DISPLAY/TEXT för att visa vinkel och audio.
Under TV uppspelning, markera TV-kanal
Under uppspelning, tryck A-B till för att markera punkt A.
Tryck på den igen för att markera punkt B. Spelaren kommer
automatiskt att upprepa avsnittet från A till B.
Tryck A-B en tredje gång för att annullera A-B upprepa och
rensa punkterna A och B.
Obs: 1. Under CD uppspelning, måste punkterna A och B vara
inom samma spår.
Under DVD uppspelning, kan punkterna A och B
markeras från olika kapitel.
2. Denna funktion är underordnad disken.
Audiotyp
Undertext
Vinkel
Aktuell överföring bithastighet
Tryck på knappen DISPLAY/TEXT igen för att stänga av menyn display.
GOTO
GAME
Under uppspelning, tryck på GOTO/GAME för att visa menyn TIME SEARCH:
Tryck på SPELA/PAUS från stoppläget för att starta uppspelning.
Tryck SPELA/PAUS under uppspelning för att pausa uppspelning.
Fyll i nummer för att välja namn
Fyll i nummer för att välja kapitel
Fyll i nummer för att välja tid
Tryck SPELA/PAUS för att återuppta normal uppspelning.
Använd siffertangenterna för att mata in önskad tid, titel eller kapitel, tryck sedan ENTER
för att bekräfta.
13
14
FJÄRRKONTROLLDRIFT
FJÄRRKONTROLLDRIFT
PROGRAM
EPG
EPG: Under TV uppspelning, visa den elektroniska programguiden.
Under DVD eller CD uppspelning, tryck och håll ner för att skanna
framåt. Spelaren kommer att granska disken 2, 4, 8 och 16
gånger den normala hastigheten enligt följande:
X8
X16
Tryck på [PROGRAM/EPG] för att visa undermenyn Program:
Markera namnnummer och kapitelnummer i önskad
ordning. Markera därefter [Play] och tryck på ENTER för
att spela kapitlet i den ordning du har ställt in.
Markera [Clear program] och tryck på ENTER för att rensa
ett av numren du har markerat.
PLAY
Tryck SPELA för att återuppta normal uppspelning.
Programdrift:
Under DVD eller CD uppspelning, tryck för att skanna bakåt.
Spelaren kommer att granska disken 2, 4, 8 och 16 gånger den
normala hastigheten enligt följande:
X8
X16
1
2
3
4
PLAY
[--]
[--]
[--]
[--]
5[--]
6[--]
7[--]
8[--]
9[--]
10[--]
11[--]
12[--]
13[--]
14[--]
15[--]
16[--]
När du spelar en CD eller andra disketter, är
fjärrkontrollens knapp för Program ur funktion.
Programdrift måste följas steg för steg.
Redigeringsläge
Tryck SPELA för att återuppta normal uppspelning.
1
Tryck på höger- och nedpilen för
att välja läge Redigera och markera
de spår du vill programmera.
Webbläsarvy
Tryck PREV för att hoppa till föregående kapitel
eller spår.
Lägg till program
Tryck NÄSTA för att hoppa till nästa kapitel eller spår.
2
SCAN
Tryck på STOPP en gång under uppspelning för att stoppa och
pausa uppspelning.
Tryck SPELA för att återuppta uppspelning från det ställe där du
tryckte STOPP.
Tryck STOPP två gånger för att helt stanna av uppspelningen.
Under TV uppspelning, tryck på SCAN för att starta automatisk
kanalsökning.
3
Använd upp pilknappen för att
markera Webbläsarvy och tryck
ENTER för att visa programspår.
Spela upp
program
Ändra läget
Redigera för
att avmarkera.
4
15
Använd höger- och nedpilen för
att markera Lägg till Program
och tryck på knappen ENTER.
Använd upp pilknappen för att
välja läget Redigera, ochtryck
ENTER för att ändra redigeringsläget
för att avmarkera.
5
Använd vänsterpilen och
knappen ENTER för att spela
programspår.
16
FJÄRRKONTROLLDRIFT
FJÄRRKONTROLLDRIFT
Under DVD uppspelning
Tryck VINKEL för att visa scener från olika kameravinklar.
Rensa programdrift:
6
Tryck VINKEL upprepade gånger för att ändra från en kameravinkel
till en annan.
Obs: Denna funktion är diskspecifik.
Tryck två gånger på knappen STOPP för åtkomst av
läget stoppa uppspelning..
Under DVD uppspelning
Tryck UNDERTEXT upprepade gånger för att välja mellan 32
undertextspråk.
7
Obs: Denna funktion är diskspecifik (språk kan variera).
I stoppläget använd högerpilen och knappen ENTER för att
markera läget Redigera, och markera de programspår du
vill rensa.
Tryck på knappen MUTE för att tysta ner audio output.
8
Använd upp och ner pilknappen för att välja Rensa Program och
tryck ENTER för att rensa programspår.
Tryck MUTE igen för att återuppta normalt ljud
Rensa program
VOL+
VOL-
17
Tryck på knappen <VOL+ > för att öka volymen
Tryck på knappen <VOL-> för att sänka volymen helt.
SOURCE
När du sätter in USB, KORT, tryck på SOURCE skärmen kommer
då att visa
DISC, AV IN, TV, USB SD/MMC interface flytta / , du kan
markera
DISC, AV IN, TV, USB SD/MMC och tryck på ENTER för att bekräfta.
18
FJÄRRKONTROLLDRIFT
FJÄRRKONTROLLDRIFT
FAV+
Under DVD-uppspelning, tryck på knappen upprepade gånger för att spela upp
filmen ruta för ruta.
För att återgå till normal uppspelning, tryck på knappen PLAY/PAUSE
.
Obs:
Funktionen beror på inspelningsformaten på disken, inte alla diskar kommer
att ha denna funktion.
Under TV uppspelning, tryck på STEP/FAV+ för att visa favoritkanallista.
Under DVD-uppspelning, tryck flera gånger för att markera
uppspelningshastighet och uppspelning av film i slow motion enligt nedan:
Spara batteristyrka. Vid uppspelning av CD/WMA. Tryck för att stänga av
skärmen. Tryck igen för att sätta på den.
INFO
Obs:
Funktionen beror på inspelningsformaten på disken, inte alla diskar kommer
att ha denna funktion.
FAV
Under läget avbryt DVD uppspelningen trycker du på knappen
N/P på din fjärrkontroll för att ställa in färgsystemet till NTSC/PAL för att
matcha färgsystemet med extern TV om ansluten.
Under TV uppspelning tryck på FAV för att visa favoritkanallista.
FAV-
Vid DVD uppspelning, tryck på MENU för att återvända till DVD diskmenyn.
Vid TV uppspelning, tryck på MENU för att återvända till TV menyn.
TV/RADIO
RECALL
19
PBC
Under VCD (version 2.0) uppspelning, tryck på knappen PBC för att slå
på/av funktionen.
- När PBC läget är på, går det inte att trycka på nummerknapparna för att
välja favoritspår.
- När PBC läget är av, går det att trycka på nummerknapparna för att välja
favoritspår.
TV/RADIO
Under TV uppspelning, tryck för att växla mellan TV och Radio.
I PCB ON läge, tryck för att återvända till menyn.
Under TV uppspelning tryck för att växla mellan aktuell kanal och den
senast visade kanalen.
GOTO
GAME
Under DVD uppspelning, tryck på TITLE/INFO upprepade
gånger för att återvända till den namnmeny som önskas.
Obs:
Funktionen beror på inspelningsformaten på disken, inte alla diskar
kommer att ha denna funktion.
Under TV uppspelning, tryck på TITLE/INFO för att visa information om
den aktuella kanalen.
Under CD-uppspelning, tryck på REPEAT/FAV- för att markera
läget upprepa Upprepa Singel, Repeat All eller Av enligt önskemål.
Under WMA -uppspelning, tryck på REPEAT/FAV- för att
markera läget upprepa Upprepa Singel, Repeat Folder eller Av
enligt önskemål.
Under DVD-uppspelning, tryck på REPEAT/FAV- för att
markera läget upprepa Upprepa kapitetl, Repeat Namn eller Av
enligt önskemål.
Under TV uppspelning, tryck på REPEAT/FAV- för att visa
favoritkanallista.
Under uppspelning, tryck på knappen GOTO läget, följande meny
visas på skärmen:
Använd Navigatorn
, Enter, sifferknapparna 0-9 för att markera
och ställa in specifikt kapitel, namn, spår eller tid för att spela upp.
Under TV uppspelning, tryck på GOTO/GAME för att öppna spelmenyn.
20
KODAK BILD CD UPPSPELNING
JPEG/WMA/MP4 UPPSPELNING
Introducera KODAK Bild CD
En Kodak Bild CD har samma storlek och form som en vanlig CD. Du kan beställa en Kodak
Picture CD helt enkelt genom att kryssa i rutan av bilden på kuvertet när du lämnar in en rulle film
(35 mm eller Advanced Photo System (APS) color print film) för framkallning i en Kodak Express
affär det finns en" Kodak Picture CD "skylt. När din beställning kommer, får du dina
papperskopior, negativ och din rulle bilder lagras säkert på din KODAK Picture CD. Varje Kodak
Picture CD ger dig verktyg för att förbättra, dela och hantera dina bilder på din dator. Du kan även
spela in JPEG bild till CD-R eller CD-RW med CD-brännare på egen hand.
Format med stöd
Diskformat: ISO 9660, JolietTotalt antal musikfiler och
album: runt 350 per disk.
Samplingsfrekvens: (CBR)32kHz/44.1kHz/48kHz//64kHz;
JPEG fotostorlek måste vara under 1MB för att få bästa laddningstid för visning.
Filnamn
Markera Audio,
Photo eller Video
Obs:
1. Den maximala storleken en JPEG Bild har stöd: 3840X3840 pixlar
2. JPEG står för Joint Picture Experts Group. Det är den första internationella standarden för
komprimering av stillbilder: ISO 10918-1, utnämnd av kommittén för komprimering av
stillbilder standard ISO. Bilderna på KODAK Picture CD lagras i detta format (JPEG). Denna
spelare kan avkoda JPEG-bilder i KODAK Picture CD och spela upp bilderna i olika lägen.
Nu kan du spela upp Kodak Picture CD-skivor på denna spelare och se dina underbara bilder på
din TV i bekvämligheten av ditt vardagsrum.
När du sätter in en Kodak Picture CD på en spelare startar ett automatiskt bildspel. Varje bild i
Kodak Picture CD kommer att visas efter varandra i ett bildspel läge och mätas för att passa in på
TV-skärmen.
Allmän funktion:
1
Nuvarande JPEG/WMA/MP4
filnamn och tryck två gånger på
ENTER för att spela upp
aktuell fil.
2
Om du endast vill markera
AUDIO filer, använd den högra
pilknappen och knappen ENTER
för att markera AUDIO filer.
Du kan ställa in bildspel övergångslägen för alla bilder.
Tryck på PAUS för att stoppa uppspelning.
Tryck på
eller
för att se föregående eller nästa bild.
Tryck på PAUS för att fortsätta bildspelövergång.
Tryck på STOPP för att återvända till rotmenyn.
Zoomfunktion:
Denna spelare har både Zooma in/ut och Zoom pan funktion. Tryck på ZOOM,
bilden kommer att zooma in/ut i sin tur på följande sätt:
Q1
Q2
Q3
Q off
Obs: Under ZOOM funktionen är bildspelövergång och bildrotation inaktiverad.
Q av: stäng zoom, tryck på SPELA igen för att återvända till läget bildspelövergång.
3
Spela WMA filer.
4
Spela JPEG filer.
Tryck på /
för att markera fil när markören visas i fil-fönstret.
Tryck på ENTER för att spela upp den fil som markerats av markören.
Tryck på /
för att växla mellan katalog- och filfönstret.
21
Rotera bild
När du spelar upp bilddisken tryck på knappen
vänster, höger.
för att rotera bilden upp, ner,
22
DTV BASFUNKTIONER
Observera att AV-utgången på denna modellen bara är för DVD. DVB-T kan enbart ses på
enheten ifråga.
1. Basfunktioner
1.1 Åtkomst av system
Kontrollera huruvida anslutningen till elen är god, om spänningen är stabil, om antennen är ansluten och om
det finns några fysiska skador på kretskortet.
1.1.1. Åtkomst av DVB system
Den hamnar i DVB läge när spelarens källa ändras till TV. Figuren visar systemets interface när det inte finns
några TV/RADIO program i databasen:
DTV BASFUNKTIONER
1.4 Visa information om kanal
Under TV uppspelning, tryck på "TITLE/INFO" för att visa informationen om aktuell kanal när den är i sitt normala
uppspelningsläge.
1.5 Gå tillbaka till kanal
Tryck på "RETURN/RECALL" i läget helskärm för att återvända till den kanal som spelades upp tidigare.
1.6 Växla Audio språk och UR kanal1
1.6.1 .Tryck på "AUDIO" för att växla ljudspråk för aktuell kanal och växla mellan "stereo" ,"left" , "right" (stereo
vänster kanal höger kanal).
Den kommer att fortsätta att spela upp det senaste programmet före föregående avstängning om databasen
har något TV eller RADIO program, (lyckas du inte få åtkomst av läget, kontrollera ovanstående manövrar.)
1.2 PBC/TV/RADIO programväxling
Tryck på "PBC/TV/RADIO" för att växla program i helskärm.
1.3Växla station
1.3.1 Tryck på " / " för att växla till föregående eller nästa kanal.
1.3.2 Tryck på "ENTER" för att växla till snabbkanalslistan, tryck på " / " för att markera en anna kanalklass;
tryck på " / " för att markera kanal.
Tryck på "ENTER" för att markera kanalval, tryck på "SETUP/EXIT" för att återvända till dölja meny1
1.3.3. Tryck på nummerknapparna för att mata in kanalnummer.
1.6.2. Tryck på " / “ för att växla ljudspråk..6.3. Tryck på "ENTER" för att bekräfta markering och återvända till
uppspelningsläge i helskärm, tryck på "SETUP/EXIT" för att återvända till uppspelningsläge i helskärm men utan
att spara inställningen.
1.7 Elektroniska programguider (EPG)
1.7.1. Du kan trycka på "PROGRAM/EPG" på fjärrkontrollen för åtkomst av EPG sidan för att ta reda på mer om
programmen som ska spelas upp. Som nedan:
1
2
4
3
5
6
7
23
24
DTV BASFUNKTIONER
1.8 Teletext1
1.8.1. Denna TV stödjer teletext (om den finns tillgänglig genom sändaren). Tryck på "DISPLAY/TEXT" för
åtkomst av denna funktion.
1.8.2 Använd sifferknapparna och direktknappen för att flytta mellan sidor, och DISPLAY/TEXTknappen för att
återvända till TV återgivning.
1.8.3 Mata in tre siffror för att gå till motsvarande sida du önskar;
Tryck på " " för att gå till föregående sida, tryck på " “ för att gå till nästa sida;
1.8.4 Tryck på "
" för att backa 100 sidor, och tryck på "
“ för att gå fram 100 sidor.
1.8.5 Tryck på "SETUP/EXIT" för att avsluta teletext.
DTV BASFUNKTIONER
I Huvudmenyn, tryck på " / “ för att välja Digital TV aternativ och tryck sedan på "ENTER" en gång för
åtkomt av Digital TV meny som på bilden nedan:
1.9 Undertext
1.9.1 Default för undertext är av; för att se undertextinformation, tryck på "SUBTITLE" på fjärrkontrollen för
åtkomst av menyn Undertext för den aktuella kanalen.
1.9.2 Tryck på " /
“för att välja huruvida du ska öppna Subtitle, tryck på " / " för att flytta uppåt och
neråt för att välja språk.
2 HUVUDMENY
För att öppna Huvudmenyn, tryck på "MENU" för Huvudmeny:
I Huvudmeny finns det två tillgängliga kategorier:
Digital TV och Native Games
Tryck på "ENTER" för att öppna motsvarande undermeny. Tryck på "SETUP/EXIT" för att gå tillbaka till
föregående meny eller för att avsluta Huvudmenyn.
2.1.1 Kanalhantering
Systemet erbjuder en effektiv funktion med kanalhantering såsom kanalradering, markering, flyttning, låsning,
sortering och gruppering.
Det finns två oberoene sidor för kanalhantering, TV och RADIO. Du kommer åt sidan via "digital TV"
"kanalhantering", som på bilden nedan:
2.1 Digital TV
I systemets huvudmeny, under Digital TV, finns alternativ såsom automatisk TV sökning eller sänd program,
programhantering, systeminstallation, mjukvaruuppdatering och information om mjukvaruversion vy etc.
När plattformen har öppnats, som på bilden, för att ställa in viss information om Digital TV, gå in i systemets
Digital TV menyn; och tryck på "MENU" först för åtkomst av huvudmeny såsom på bilden nedan:
Kanalorganiserare
Sidan Kanalorganiserare inkluderar favoritkanaler, kanalradering, flytt, låsning och ge nytt namn.
1. Du kommer åt sidan som på bilden nedan via "MENU- >Digital TV- > Channel Manager- >Channel Organizer”
25
26
DTV BASFUNKTIONER
2. En dialogruta öppnas som meddelar att "Ingen åtkomst av kanal " när det inte finns några kanaler I
databasen för åtkomst, och du får ingen åtkomst av sidan kanalorganiserare.
3. Menyn Kanalorganiserare inkluderar: Favortikanal, Radera kanal, Hoppa över kanal, Lås kanal. Tryck på
“ / " för att välja den linje där du har Favoritkanal, tryck därefter på de 4-färgade knapparna på
fjärrkontrollen: Tryck på den röda knappen för att ställa in och annullera Favoritkanal, den gröna knappen för
att ställa in eller annullera Radera kanal, den gula knappen för att ställa in eller annullera Hoppa över kanal,
den blå knappen för att ställa in eller annullera Lås kanal, motsvarande bild kommer att synas.
4. För att ställa in eller Låsa program, uppmanar systemet dig att mata in "0000" ; för att stäla in Radera
program, uppmanar systemet dig att välja dialogruta "Radera eller ej?," Tryck på “ / ”välj, välj "Ja" för att
radera programmet och välj, "Nej" för att annullera;
Tryck på "SETUP/EXIT" för att lämna sidan Kanalorganiserare.
Kanalsortering
Kanalerna kommer att listas i enlighet med en specifik ordning så att användaren lätt kan hitta dem.
1. Du kommer åt sidan som på bilden nedan via "MENU- >Digital TV- > Channel Manager- >Channel Sorting".
DTV BASFUNKTIONER
2. En dialogruta öppnas som meddelar att "Ingen åtkomst av kanal " när det inte finns några program i
databasen för åtkomst, och du får ingen åtkomst av sidan kanalsortering.
3. Innan sortering, ställ in typ av sortering, inklusive följande rubriker:
(1).Alternativ ett: Välj de program som ska sorteras via urvalsområdet;
(2).Alternativ två: Genom FTA (gratis), Scramble (kodad), ALL Free och Encryted Channels;
(3).Alternativ tre: I alfabetisk ordning A-Z, eller Z-A;
4. Tryck på " / " för att välja ty. Tryck på " / " för att ställa in sorteringsparametrar;
5. När sorteringen är inställd, för att börja använda kanalsortering, tryck på "ENTER", systemet kommer då
att öppna och dialogrutan frågar "Är du säker?" , som på bilden:
För att välja "Ja" för att bekräfta, du kan se prgrammer in Kanallistan; för att välja "Nej" för att annullera, kan
du återvända till sidan Kanalsortering;
Tryck på "SETUP/EXIT" för att lämna sidan Kanalsortering.
Kanalgruppering
Gruppera kanaler i enlighet med Movies, Sport, Music, Kids, Fashion etc.
1. Du kommer åt sidan som på bilden nedan via "MENU- >Digital TV- >Channel Manager- >Channel
Grouping":
2. En dialogruta öppnas som meddelar att "Ingen åtkomst av kanal " när det inte finns några program i
databasen för åtkomst, och du får ingen åtkomst av sidan kanalgruppering.
3. Tryck på " / “ för att välja den linje där kanalen ska grupperas, tryck därefter på "nummer1-8 "på
fjärrkontrollen för att ställa in en annan kanalgruppering.
27
28
DTV BASFUNKTIONER
4. När kanalen redigerats, när kanppen SETUP/EXIT är intryckt för att avsluta menyn, existerar åtgärder
för kanalredigering kommer systemet att utföra kanalgruppering med ett meddelande att "uppdateringen
lyckades".
Redigera kanal
Här finns sådana funktioner som Bifoga, Radera och Ge nytt namn på kanaler.
1. Du kommer åt sidan som på bilden nedan via "MENU->Digital TV-> Channel Manager-> Edit Channel".
2. En dialogruta öppnas som meddelar att "Ingen signal " när det inte finns några program i databasen för
åtkomst, och du får ingen åtkomst av sidan Bifoga-Redigera kanal.
3. Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen för åtkomst av menyn Bifoga kanal, som på bilen nedan:
DTV BASFUNKTIONER
2.Tryck på “ / ”för att välja "Ja" eller "Nej", tryck på ENTER för att bekräfta.
3.För att radera alla RADIO kanaler, tryck på “ /
”för att flytta markören till alternativet ALLA
Radiokanaler, tryck på "ENTER" , då kommer systemet att meddela med en dialogruta "Radera alla
Radiokanaler?", tryck på " / “ för att välja "Ja "eller" Nej", tryck på "ENTER" för att bekräfta;
2.1.2 Installation
Det finn tre typer av Installationslägen:
1. Automatisk sökning
2. Manuell sökning
3. Områdessökning: söka program genom att skanna område;
Du kommer åt lnstallationsmenyn via menyn (MENU - >Digita TV- >lnstallation), som på bilden nedan:
På sidan Under Bifiga kanal menyn, finns 6 parametrar för att bifoga kanaler som följer:
(1).Områdesnamn: För områdesnan, tryck på "
“ för åtkomst av listan Områdesnamn till höger, tryck
därefter på" /
“ för att välja områdesnamn, tryck på "ENTER" för att bekräfta;
(2).Signal: Tryck på “ / ” för att välja;
(3).Kanalnamn: Tryck på " /
“ för åtkomst av sidan Ge nytt namn på kanal.
(4).Audio PID, Video PID, PCR PID, Tryck på "0-9 siffror" för att ändra värde;
(5).Tryck på "ENTER" för att bekräfta att du bifogat, systemet meddelar med "Uppdatering lyckades* och
återvänd till menyn Redigera kanal;
(6).Tryck på "SETUP/EXIT" för att återvända till sidan Redigera kanal.
4. Tryck på en gula knappen på fjärrkontrollen för åtkomst av menyn Ge kanal nytt manövern för denna
meny är den samma som för sidan Bifoga kanal.
Automatisk sökning
1.Du kan flytta markörn till "AUTO SEARCH" genom att trycka på " /
därefter på "ENTER" sidan automatisk sökning, som på bilden nedan:
“ under "installationsmeny", tryck
Radera allt
Om du inte vill ha en eller flera kanaler, kan du radera den/dem i menyn kanalorganiseraren
, men, om du inte vill ha några TV eller Radio kanaler, kan du genom åtkomst av menyn Radera allt välja att
radera alla TV och RADIO kanaler.
1. För att radera alla TV kanaler, tryck på "
/ " för att flytta markören till alternativet ALLA TV kanaler,
tryck på "ENTER" , systemet kommer att meddela med en dialogruta där det står "Radera alla TV kanaler?"
som på bilden nedan:
1. När du fått åtkomst av sidan områdessökning, kommer systemet att skanna alla program ett i sänder
under frekvenspoäng för aktuellt land eller region automatikt markerad.
2. Under skanning, tryck på "SETUP/EXIT" för att stoppa och avsluta skanning.
29
30
DTV BASFUNKTIONER
Manuell sökning
Om du har god förståelse för digital TV och känner till programmet frekvens eller om du vill skanna
programmet på en viss frekvens, kan du markera manuell skanning, något som sparar dig en massa tid.
1. 1. Du kan flytta markören till "manuell sökning " genom att trycka på " / ” under "installationsmeny",
tryck därefter på "ENTER" sidan manuell sökning, som på bilden nedan:
2. Innan du startar den manuella skanningen, måste du konfigurera relevanta parametrar inklusive:
(1). Frek (KHz):Du kan mata in relevanta siffror för att ändra den.;
(2). Bandbredd: Du kan ställa in 6MHz, 7MHz och 8MHz.
3. Tryck på "ENTER" sedan du har konfigurerat för att starta manuell skanning.
DTV BASFUNKTIONER
2.1.3 Konfiguration
Med konfigurationen kan du individualisera systeminstallation funktionen, du kan konfigurera systemet
i enlighet med din egen hobby och behov. Du kommer åt Konfigurationsmenyn via menyn (MENU>Digita TV-> Konfiguration), som på bilden nedan:
OSD
Via alternativet OSD installation, kan du ställa in användagränssnitt visningsläget i enlighet med dina
egna behov. Via menyn ( MENU - >Digital TV- >Configuration - >OSD),får du åtkomst av OSD menyn, som
på bilden nedan:
Områdessökning
Områdessökning är ett typ av intelligent och bekvämt läge för programsökning, som täcker program av
alla frekvenspoäng för målländer och områden.
Du kan markera de målländer du vill under systeminställningen skanna Område.
1. 1.Du kan flytta markören till "områdessökning " genom att trycka på " /
tryck därefter på "ENTER" sidan områdessökning, som på bilden nedan:
“ under "installationsmeny",
Alla alternativ hittar du till vänster i OSD menyn, när markören flyttar till alternativet i OSD menyn, visas
motsvarande värde till detta alternativ till höger i menyn, tryck på " /
" för att flytta upp och ner för
att välja alternativet i OSD menyn.
TV
Med TV installation får du ett bekvämt TV input läge, du kan via menyn (MENU>Digital TV>Configuration - >TV) få åtkomst av din TV, som på bilden nedan:
2.Innan du startar den automatiska skanningen, måste du konfigurera relevanta parametrar inklusive:
(1). Start Frek (KHz): Du kan mata in relevanta siffror för att ändra den;
(2). Slut Frek (KHz): Du kan mata in relevanta siffror för att ändra den;
(3). Bandbredd: Du kan ställa in 6MHz, 7MHz och 8MHz.
3. Tryck på "ENTER" sedan du har konfigurerat för att starta Områdesskanning.
Alla alternativ finns listade till vänster i menyn, när markören flyttar till alternativet till vänster i TVmenyn, visas det motsvarande värdet till höger i menyn.
31
32
DTV BASFUNKTIONER
Systeminstallation
Med menyn Systeminstallation får du en bekväm systeminstallation, du får åtkomst av via menyn
(MENU - >Digital TV- >Configuration - >System Setup) få åtkomst av menyn Systeminstallattion, som på
bilden nedan:
DTV BASFUNKTIONER
2.1.4 Fabriksstandard
MENY- >Digital TV- >Fabriksstandard
Tid
Via menyn ( MENU - >Digital TV- >Configuration - >Tim), får du åtkomst av ställ in tid, som på bilden nedan:
2.2 Native Games
Om du vill vila en stund eller koppla av från allt hårt arbete, kan du spela spel du hittar i systemet.
Via menyn (MENU- >Native Games) får du åtkomst av menyn Native Games, som på bilden nedan:
Du kan ställa in läget Tajmer på sidan Time: Tajmerläge: Ställ in läget tid, datum: Ställ in datum,
Tid: Ställ in tid, GMT Offset: Ställ in GMT Offset, sommartid: Ställ in sommartid. I menyn Time, finns två
tidslägen, ett är Automatisk inställning: ändra via inställningsalternativen GMT Offset, sommartid; det
andra alternativet är manuell inställning: ändra via inställningsalternativet Datum, Tid. När markören
flyttar till alternativet Tajmerläge, tryck på " /
" för att välja tidsläge.
33
34
FELSÖKNING
Har du några frågor, hänvisa till felsökningsguiden nedan.
INGEN BILD ELLER LJUD
LÄSER INTE AV DISK
Kontrollera att strömbrytaren är på.
Kontrollera att disken inte är skev, skadad eller
Kontrollera att eluttaget fungerar.
deformerad.
Kontrollera att el-sladden inte är trasig.
Kontrollera att disken missfärgad eller skadad.
Kontrollera att nätkabel kontakten är
Kontrollera att diskformatet är kompatibelt
ordentligt ansluten till uttaget.
med spelaren.
FÖRBERED FJÄRRKONTROLLEN
Sätt in batterier
1.Dra ut batteribrickan som i Fig. 1 nedan.
2.Ersätt med ett nytt (CR2025) batteri på
batteribrickan som polariteten på fjärrkontrollen
Visar i Fig. 2 nedan.
3.Stäng brickan i Fig. 3 nedan.
Att använda fjärrkontrollen
Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn.
(Bilderna nedan är endast som referens.)
Kontrollera att du inte försökt att spela upp en
CD. Om ja, starta om spelaren.
BILD MEN INGET LJUD
FJÄRRKONTROLLEN FUNGERAR INTE
Kontrollera att ljuduttaget är ordentligt anslutet.
Kontrollera att strömbrytaren på
Kontrollera att audiokontakten inte är trasig.
huvudenheten är på.
Kontrollera att volymen är på.
Kontrollera att batterierna i fjärrkontrollen
TFT ON/OFF
MENU
Kontrollera att du har ställt in spelarens AUDIO
fungerar.
inställningar korrekt.
Rikta fjärrkontrollen direkt mot spelarens
Kontrollera att du har fyllt i korrekt AV input för din TV.
IR-sensor.
Kontrollera att ljudet inte är försatt i läget tyst.
Avlägsna föremål mellan fjärrkontrollen
-
VOLUME +
STOP/SCAN
PLAY/PAUSE
och IR-sensorn.
LJUD MEN INGEN BILD
APPARATEN FUNGERAR INTE
Kontrollera att videouttaget är ordentligt
anslutet.
LStäng av och sätt på maskinen på nytt
Kontrollera att du har fyllt i korrekt AV input för
Anmärkningar:
din TV.
Kontrollera att videokontakten inte är trasig.
Kontrollera att du inte tryck in [TFT PÅ/AV]
tangenten på fjärrkontrollen.
DÅLIG BILD ELLER LJUD
Kontrollera att du har ställt in spelarens AUDIO
inställningar korrekt.
Kontrollera att disken inte är repad eller
missfärgad.
Kontrollera att AV-kontakt eller utgång inte är
skadade.
35
När batteriets effekt är förbrukad enligt
ovanstående metod för att byta ut batteriet.
VISAR "INGEN DISK"
Kontrollera att du har placerat disken på brickan.
Kontrollera att disken inte är uppochnervänd.
Kontrollera att disken inte är skev eller repad.
Felaktig användning av batterier kan orsaka
läckage och korrosion. För korrekt
användning av fjärrkontrollen, följ
instruktionerna nedan:
Sätt inte in batterier felvända.
Ladda, värm, öppna eller kortslut inte
batterierna.
Kasta inte in batterier i en eld.
Lämna inte döda batterier i fjärrkontrollen.
Använd inte olika typer av batterier
tillsammans, eller blanda nya och gamla
batterier.
Om du inte använder fjärrkontrollen under
en längre period, avlägsna batterierna för
att undvika eventuella skador från batteri
korrosion.
Om fjärrkontrollen inte fungerar ordentligt
eller om driftsområdet minskar, ersätt
batterierna med nya batterier.
Kommentarer: Exponera inte fjärrsensorn på
DVD-spelaren för en stark ljuskälla, som
direkt solljus.
Anmärkningar:
Rikta fjärrkontrollen direkt mot spelarens
fjärrsensor.
Lämna inte fjärrkontrollen på en extremt varm
eller fuktig plats.
Spill inte vatten eller andra vätskor på fjärrkontrollen.
Batterilivet är cirka 1 år under normala förhållanden.
36
SPECIFIKATIONER
Demoduleringsläge
COFDM: 2K/8K
Frekvensområde
VHF:170-230MHZ/UHF:470-862MHZ
Bandbredd
7000KHz/8000KHz
Demodulering
QPSK,16QAM,64QAM
FEC
1/2,2/3,3/4,5/6,7/8
Skyddsintervall
1/4,1/8,1/16,1/32
Input signalnivå
-78dbm~ -10dbm
RF Input
75 (RF Konnektor)
SPECIFIKATIONER
NAMN
Mobil DVD-spelare
MODELL
MT-772 DVBT
DVD SPECIFIKATIONER
MPEG2 Kompatibel (MP/ML)
Videoavkodare
1.5-15Mbps(720*576)
Laser våglängd
650nm/780nm
Videosystem
PAL/NTSC
Audio Response
20Hz~20KHz
Audio S/N
85dB
Distortion
0.07
Kanalseparation
75dB
NTSC/ PAL/AUTO
Audioavkodare
MPEG2 Skikt I&II
Audio uteffekt
(Analog Audio)
1.2V~2V
Lastimpedans :10K
Video uteffekt
1Vp-p
Impedans :75
Högtalare
1W 2
1KHz
Hörlur
20~60mW
KORT
SD / MM C / MS
USB
USB2.0
AC ADAPTER
100-240V~
DC INPUT
DC 12V
Batterier
7.4 V / 1750mAh
UTEFFEKT
1KHz
0dB
0dB
KORT OCH USB
POWER
Godkänd driftstemperatur
Elkonsumtion
37
50/60Hz
1.5A
5~35
10W
Mått
208
Vikt
0.96Kg
165
41 mm
38