Castelgarden XK4 160 HD Installation guide

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD
MONTERINGSANVISNING SV ..... 4
GUIDA DI MONTAGGIO IT ...... 21
ASENNUSOHJE FI ....... 6
GUÍA DE INSTALACIÓN ES...... 24
MONTERINGSANVISNING DA.......8
GUIA DE INSTALAÇÃO PT ..... 26
MONTERINGSVEILEDNING NO ... 10
INSTRUKCJA MONTAŻU PL...... 29
MONTAGEANLEITUNG DE..... 12
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ RU .... 32
INSTALLATION GUIDE EN .... 15
NÁVOD K INSTALACI CZ.... 35
GUIDE D'INSTALLATION FR ..... 17
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU.... 37
MONTAGEHANDLEIDING NL..... 19
NAVODILA ZA NAMESTITEV SL...... 39
8211-0611-81
1
2
3
S
4
2
5
7
6
I
C
F
K
I H
G
D, E
S
9
8
L
L
Q
R
S
K
J
K
3
DA
DANSK
Motoren må ikke være i gang, når hjelmen åbnes.
1 GENERELT
Dette symbol betyder ADVARSEL.
Personskade og/eller materielle skader
kan blive konsekvensen, hvis ikke instruktionerne følges nøje.
Læs denne brugsanvisning samt de vedlagte "SIKKERHEDSFORSKRIFTER" omhyggeligt igennem, før
monteringen påbegyndes.
2 MONTERING
For at undgå skader på personer og
materiel må man ikke bruge maskinen,
før man har truffet alle de foranstaltninger, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
2.2.1 Åbning
1. Før sædespærren op (fig. 2) og vip sædet frem.
2. Træk op i gummistroppen i hjelmens forkant
(fig. 3).
3. Tag fat i hjelmens forkant og vip hjelmen op
(fig. 4).
2.2.2 Lukning
1. Tag fat i hjelmens forkant og vip hjelmen ned
(fig. 4).
2. Fastgør hjelmen fortil med gummistroppen (fig.
3).
Maskinen må ikke bruges, uden at motorhjelmen er lukket og låst. Der er risiko for forbrænding og
klemningsskader.
2.1 Tilbehørspose
Med maskinen følger en plasticpose med dele, der
skal monteres før brug. Posen indeholder (fig. 1):
Pos. Ant. Betegnelse
Dimension
B
Reservenøgle
C
1
Spændstift
6 x 36
D
1
Passkive
16 x 38 x 0,5
E
1
Passkive
16 x 38 x 1,0
F
2
Ansatsskive
G
2
Skrue
8 x 20
H
2
Skruegrebet
I
4
Underlagsskive
8,4 x 24 x 1,5
J
1
Trækplade
K
4
Skrue
8 x 20
L
2
Møtrik
M 2
Skrue til batteri
N
2
Møtrik til batteri
O
2
Skrue
M10 x 35
P
2
Møtrik
M10
Leveres monteret på forakslerne:
Pos. Ant. Betegnelse
Q
2
Låsesplit
R
2
Spændeskive
Fastgjort på redskabsløfteren:
Pos. Ant. Betegnelse
S
2
Aggregatbeslag
2.2 Motorhjelm
For at kunne foretage tankning, tilsyn og vedligeholdelse af motoren og batteriet skal man åbne motorhjelmen.
8
2.3
Batteri
Kortslut ikke batteriets poler. Der vil
opstå gnister, som kan medføre brand.
Bær ikke smykker af metal, der kan
komme i kontakt med batteripolerne.
I tilfælde af skader på batterikappe,
dæksel, poler eller skader på listen, der
dækker ventilerne, skal batteriet udskiftes.
Batteriet er et ventilreguleret batteri med 12 V nominel spænding. Elektrolytniveauet hverken kan
eller skal kontrolleres eller påfyldes. Den eneste
vedligeholdelse, der kræves, er opladning efter
f.eks. lang tids opbevaring.
Efter opladning skal batteriet opbevares køligt.
Før batteriet tages i brug første gang,
skal det fuldlades. Batteriet skal altid
opbevares helt opladet. Hvis batteriet
opbevares afladet, opstår der alvorlige
skader.
2.3.1 Opladning med motoren
I første omgang kan batteriet oplades ved hjælp af
motorens generator på følgende måde:
1. Montér batteriet i henhold til nedenstående.
2. Placér maskinen udendørs eller montér en udsugningsanordning til udstødningsgassen.
3. Start motoren i henhold til instruktionerne i
brugsanvisningen.
4. Kør motoren uden uafbrudt uden stop i 45 minutter.
5. Stop motoren, og batteriet er fuldt opladet.
DANSK
2.3.2 Opladning med batterilader
Ved opladning med batterilader skal der anvendes
en batterilader med konstant spænding.
Kontakt forhandleren vedr. køb af batterilader med
konstant spænding.
Batteriet kan tage skade, hvis der anvendes en
batterilader af standardtype.
2.3.3 Montering af batteriet
1. Åbn motorhjelmen og placér batteriet på det
dertil beregnede sted . Se fig. 5.
2. Spænd batteriet fast.
3. Tilslut først det røde kabel til batteriets pluspol
(+).
4. Tilslut det sorte kabel til batteriets
minuspol (-).
Hvis kablerne byttes om, ødelægges generator og batteri.
Motoren må aldrig køre, når batteriet
er koblet fra. Der er risiko for alvorlige
skader på generator og el-system.
2.4 Sæde, fig. 6.
Løsn låsen (S) og vip sædekonsollen op.
Montér fastgørelsen i de bageste (øverste) huller
på følgende måde:
1. Montér ansatsskiverne (F) på skruerne (K).
2. Stik skruerne ind gennem slidserne i konsollen.
Placér en underlagsskive (I) mellem sædet og
konsollen.
3. Spænd skruerne i sædet. Tilspændingsmoment:
9 ±1,7 Nm.
Hvis skruerne spændes hårdere end 9
±1,7 Nm, vil sædet blive ødelagt.
4. Kontrollér, at sædet løber let i konsollens slidser.
Montér fastgørelsen i de forreste (nederste) huller
på følgende måde:
1. Montér skruegrebene (F) på skruerne (G).
2. Montér en afstandsskive (I) på hver skrue.
3. Stik skruerne ind gennem slidserne i konsollen
og spænd dem i slidsen med hånden.
4. Vip sædet ned og indstil det i den ønskede stilling.
5. Spænd skruegrebet (H) med hånden.
Skruegrebene (H) og sædet ødelægges,
hvis der bruges værktøj.
DA
2.5 Rat
Se fig. 7. For at mindske aksialspillet i ratakslen
skal passkiverne (D) og/eller (E) monteres på akslen mellem ratrør og konsol på følgende måde:
1. Montér ratrøret på akslen og gør det fast ved at
slå splitten (C) ca. 1/3 ind.
2. Træk ratrør og aksel opad.
3. Kontrollér udefra, om ingen skive, en 0,5 mmskive, 1,0 mm-skive eller begge skiver kan
skubbes ind i mellemrummet. Skiven/skiverne
må ikke presses ind med magt; der skal være
lidt aksialt spillerum.
4. Træk splitten ud og demontér ratrøret.
5. Montér skive/skiver, som beskrevet i pkt. 3 herover.
6. Montér ratrøret på akslen og gør det fast ved at
slå splitten helt ind. Brug modhold.
2.6 Trækanordning
Se fig. 8. Skru trækanordningen (J) i de to huller på
undersiden af bagakslen ved hjælp af skruerne
(L+K). Stram skruerne godt til.
Tilspændingsmoment: 22 Nm.
2.7 Aggregatbeslag
Her beskrives kun montering på højre aksel. Den
samme procedure skal udføres på venstre aksel.
1. Smør maskinens akselende og aggregatbeslagets lejeflade med olie før monteringen.
2. Montér aggregatbeslagene på maskinen som
vist i fig. 9.
3. Montér låsesplitten (9:Q) i hullet i akslen.
2.8 Dæktryk
Kontrollér lufttrykket i dækkene. Korrekt lufttryk:
For: 0,6 bar (9 psi).
Bag: 0,4 bar (6 psi)
2.9 Tilbehør
For montering af tilbehør, se separat monteringsvejledning, der følger med det respektive tilbehør.
Bemærk! Klippeaggregater regnes her som tilbehør.
Sædet kan vippes fremover. Hvis maskinen parkeres udendørs i regnvejr, kan man vippe sædet fremover for at beskytte sædepuden mod regnen.
Sædet er låst. For at vippe sædet op eller ned skal
man først løfte spærren S.
9
ENGLISH
1 GENERAL
This symbol indicates WARNING. Personal injury and/or damage to property
may result if the instructions are not
followed carefully.
You must read these instructions and
the accompanying pamphlet “SAFETY
INSTRUCTIONS” carefully, before the
assembly begin.
2 ASSEMBLY
To avoid injury and damage to people
and property, do not use the machine
until all the measures in this instruction
have been carried out..
2.1 Accessories bag
The machine is supplied with a plastic bag containing components which shall be used during the assembly. The bag contains (fig. 1):
Pos. No. Designation
Dimension
B
Spare key
C
1
Tension pin
6 x 36
D
1
Shim washer
16 x 38 x 0.5
E
1
Shim washer
16 x 38 x 1.0
F
2
Shoulder washer
G
2
Screw
8 x 20
H
2
Screw knob
I
4
Washer
8.4 x 24 x 1.5
J
1
Drawing plate
K
4
Screw
8 x 20
L
2
Nut
M 2
Screw for battery
N
2
Nut for battery
O
2
Screw
M10 x 35
P
2
Nut
M10
Supplied installed on the front axles:
Pos No. Designation
Q
2
Lock pin
R
2
Washer
Secure to the implement lifter:
Pos No. Designation
S
2
Deck mount
2.2 Engine casing
To fill with fuel and to inspect and maintain the engine and battery, open the engine casing.
The engine must not be running when
the casing is opened.
EN
2.2.1 Opening
1. Raise the seat lock (fig. 2) and fold the seat forwards.
2. Pull up the rubber strap at the front edge of the
casing (fig. 3).
3. Grasp the front edge of the engine casing and
fold up the casing (fig. 4).
2.2.2 Closing
1. Grasp the front edge of the engine casing and
fold down the casing (fig. 4).
2. Secure the front edge of the casing with the rubber strap (fig. 3).
The machine may not be operated unless the engine casing is closed and
locked. Risk of burns and crushing injuries.
2.3 Battery
Do not short circuit the battery’s terminals. Sparks occur which can result in
fire. Do not wear metal jewellery which
can come into contact with the battery
terminals.
In the event of damage to the battery
casing, cover, terminals or damage to
the strip covering the valves, the battery should be replaced.
The battery is a valve-regulated battery with 12 V
nominal voltage. The battery fluid does not need to
and cannot be checked or topped up. The only
maintenance that is required is charging, for example after extended storage.
After charging the battery must be stored in a cool
place.
The battery must be fully charged before being used for the first time. The
battery must always be stored fully
charged. If the battery is stored while
discharged, serious damage will occur.
2.3.1 Charging with the engine
The battery can be charged using the engine’s generator as follows:
1. Install the battery in the machine as shown below.
2. Place the machine outdoors or install an extraction device for the exhaust fumes.
3. Start the engine according to the instructions in
the user guide.
4. Allow the engine to run continuously for 45
minutes.
5. Stop the engine. The battery will now be fully
charged.
15
EN
ENGLISH
2.3.2 Charging using battery charger
When charging using a battery charger, a battery
charger with constant voltage must be used.
Contact your dealer to purchase a battery charger
with constant voltage.
The battery can be damaged if a standard type battery charger is used.
2.3.3 Installing the battery
1. Open the engine casing and position the battery
in the appropriate place. See fig. 5.
2. Secure the battery in position.
3. First connect the red cable to the battery’s positive terminal (+).
4. Connect the black cable to the battery’s
negative terminal (-).
If the cables are interchanged, the generator and the battery will be damaged.
The engine must never be driven with
the battery disconnected. There is a risk
of serious damage to the generator and
the electrical system.
2.4 Seat, fig. 6
Release the catch (S) and fold up the seat bracket.
Install the mounting in the rear (upper) holes as
follows:
1. Install the shoulder washers (F) on the screws
(K).
2. Insert the screws through the slots in the bracket. Place a washer (I) between the seat and the
bracket.
3. Tighten the screws in the seat. Tightening
torque: 9±1.7 Nm.
If the screws are tightened more than
9±1.7 Nm, the seat will be damaged.
4. Check that the seat moves easily in the slots in
the bracket.
Install the mounting in the front (lower) holes as
follows:
1. Install the screw knobs (H) on the screws (G).
2. Install a washer (I) on each screw.
3. Insert the screws through the slots in the bracket
and tighten by hand in the seat.
4. Fold the seat down and place it in the desired
position.
5. Tighten the screw knobs (H) by hand.
The screw knobs (H) and the seat will
be damaged if tools are used.
The seat can be folded. If the machine is parked
outside when it is raining, fold the seat forward to
protect the seat cushion from getting wet.
The seat is locked. To fold the seat up or down, release the catch (S).
16
2.5 Steering wheel
See fig. 7. In order to minimise the axial play in the
steering column, the shim washers (D) and/or (E)
must be installed on the steering column between
the steering column jacket and the bracket as follows.
1. Install the steering column jacket on the steering column and secure by knocking in the tension pin (C) approximately 1/3 of its length.
2. Pull the steering column jacket and the steering
column up.
3. From the outside, check whether no washers,
the 0.5 mm washer, the 1.0 mm washer or both
washers can be inserted into the gap. The washer/washers must not be forced in, as there must
be a little axial play.
4. Pull out the cotter pin and dismantle the steering
wheel jacket.
5. Install the washer/washers in accordance with
point 3 above.
6. Install the steering column jacket on the steering column and secure by knocking in the tension pin fully. Use a counterhold.
2.6 Towing hitch
See fig. 8. Screw the towing hitch (J) into the two
holes on the underside of the rear axle using screws
(L+K). Tighten the screws properly.
Tightening torque: 22 Nm.
2.7 Deck mounts
This only describes installation on the right-hand
axle. Same procedure must be carried out on the
left-hand axle.
1. Lubricate the axle ends and the deck mount’s
bearing surface with oil before installation.
2. Install the deck mounts to the machine according to fig. 9.
3. Install the locking pin (9:Q) in the hole in the
axle.
2.8 Tyre pressure
Check the air pressure in the tyres. Correct air
pressure:
Front: 0.6 bar (9 psi)
Rear: 0.4 bar (6 psi)
2.9 Accessories
For the installation of accessories, see separate installation guide supplied with each accessory.
Note: The cutting deck is regarded as an accessory
here.
85 Combi, 95 Combi, 105 Combi
BRUKSANVISNING SV ...... 5
ISTRUZIONI PER L’USO IT ...... 38
KÄYTTÖOHJEET FI ....... 9
INSTRUCCIONES DE USO ES...... 43
BRUGSANVISNING DA.....13
INSTRUÇõES DE UTILIZAÇÃO PT ..... 48
BRUKSANVISNING NO....17
INSTRUKCJA OBS£UGI PL...... 52
GEBRAUCHSANWEISUNG DE .....21
»HC“P”K÷»fl œOÀ‹«Œ¬¿“EÀfl RU .... 56
INSTRUCTIONS FOR USE EN .....26
NÁVOD K POU®ITÍ CZ .... 61
MODE D’EMPLOI FR ......30
HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU.... 66
GEBRUIKSAANWIJZING NL .....34
NAVODILA ZA UPORABO SL...... 71
8211-7080-81
2
1 125 Combi Pro
C
A
B
3
4
XK4-serie, XM-serie
A
B
C
XK-serie
(D)
E
F
G
6
5
H
I
7
8
XM-serie
XK-serie
K
K
K
K
2
9
11
XK4-serie
XM-serie
XK-serie
12
14
13
15
10
16”
16
3
18
17
1/3
20
19
22
21
Q, 9,8 Nm
P, 45 Nm
R
P, 45 Nm
Q, 9,8 Nm
23
4
45 Nm
90°
DA
DANSK
1 GENERELT
Dette symbol betyder ADVARSEL. Der
er risiko for alvorlig personskade og/eller materielle skader, hvis ikke instruktionerne følges nøje.
Læs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt igennem, før maskinen startes.
1.1 Symboler
Maskinen er forsynet med følgende symboler for
at understrege, at der skal udvises forsigtighed og
opmærksomhed ved anvendelse af maskinen.
Symbolerne betyder:
Advarsel!
Læs instruktionsbog og sikkerhedsmanual, før maskinen tages i brug.
Advarsel!
Indfør ikke en hånd eller fod under skjoldet, når maskinen er i gang.
Advarsel!
Pas på udkastet materiale. Hold eventuelle
tilskuere borte.
Advarsel!
Før reparationsarbejde påbegyndes, skal
tændrørskablet fjernes fra tændrøret.
1.2 Henvisninger
1.2.1 Figurer
Figurerne i denne brugsanvisning er nummereret
1, 2, 3, osv.
Komponenter i figurerne er mærket A, B, C, osv.
Henvisning til komponent E i figur 5 skrives
“5:E”.
1.2.2 Overskrifter
Overskrifterne i denne brugsanvisning er nummereret som beskrevet i nedenstående eksempel:
“2.3.2” er en underoverskrift til “2.3” og udgør en
del af denne.
Ved henvisning til overskrifter angives oftest kun
overskriftens nummer, f.eks. “Se 2.3.2”.
2 BESKRIVELSE
2.1 Generelt
Klippeaggregatet er beregnet til brug på GGPs
frontmowers i henhold til nedenstående tabel.
Klippeaggregat
XM-serie
XK-serie
85 Combi
X
95 Combi
X
X
105 Combi
X
X
Klippeaggregatet leveres i følgende udførelser:
• Med manuel indstilling af klippehøjden.
• Med elektrisk indstilling af klippehøjden.
2.2 Regulering
2.2.1 Indstilling af klippehøjde
Klippehøjden kan indstilles mellem 25 og 90 mm.
Manuel justering af klippehøjden
Indstillingen sker iht. et fast antal indstillinger ved
hjælp af håndtaget. Se fig. 2.
2.2.2 Hældning fremad
Aggregatets bageste del kan løftes 12 mm, ved at
de to splitter flyttes et hul ned i forhold til grundindstillingen. Se fig. 2.
2.2.3 Bag-ophæng
Aggregatets bageste del er fikseret ved hjælp af
splitterne i fig. 2.
2.2.4 Ophængning i redskabsløfter
Aggregatet er ophængt i redskabsløfteren med
kæde og karbinhager.
Den ene karbinhage er beregnet til arbejdspositionen og kan flyttes i kædeleddene for indstilling af
løftekraften. Se fig. 10.
Den anden karbinhage er beregnet til renskylningspositionen.
3 MONTERING
3.1 XK4-serie med faste aggregatbeslag og XM-serie
Eksempler på faste aggregatbeslag, se 3:C og 4:G.
1. Placér aggregatet på dets plads foran maskinen.
13
DA
DANSK
2. Kontrollér, at aggregatbeslagene er monteret på
maskinen som angivet nedenfor.
• Underlagsskive (3:D). Kun maskiner op til
og med 2006.
• Aggregatbeslag (3:C).
• Underlagsskive (3:B).
• Låsering (3:A).
3. Skru armene fast i hinanden. Se fig. 5.
4. Demontér remdækslet (6:H) ved at løsne
skruene (6:I).
5. Løsn remstyringens skruer (7, 8:K) nogle omgange.
6. Indstil til højeste klippehøjde.
7. Fjern remmen fra klippeaggregatets remskive.
8. Læg remmen omkring maskinens remskive og
derefter omkring klippeaggregatets remskive.
9. Stram remstyringens skruer (7, 8:K).
10.Stræk remmen som beskrevet nedenfor.
XK4-serie:
Tag fat om remstrammerens håndtag med venstre hånd. Træk i håndtaget, og læg strammeren
på remmens yderside med højre hånd. Se fig. 9.
XM:
Tilspænd remmen med strammerullen. Strammerullen skal ligge på indersiden af remmen, og
træk udad til venstre (set fra førerens position).
Se fig. 11.
11.Montér remdækslet (6:H) med skruene (6:I).
12.Montér aggregatet i redskabsløfteren. Se fig.
13.
13.Grundindstill aggregatet. Se “3.5”.
3.2 XK-serie med faste aggregatbeslag
Eksempler på faste aggregatbeslag, se 3:C og 4:G.
1. Placér aggregatet på dets plads foran maskinen.
2. Kontrollér, at aggregatbeslagene er monteret på
maskinen som angivet nedenfor.
• Aggregatbeslag (4:G).
• Underlagsskive (4:F).
• Låsesplit (4:E)
3. Skru armene fast i hinanden. Se fig. 5.
4. Indstil til højeste klippehøjde.
5. Læg remmen omkring maskinens remskive.
6. Stræk remmen som beskrevet nedenfor.
Tilspænd remmen med strammerullen. Strammerullen skal ligge på venstre side af remmen
set fra førerens position. Se fig. 10.
7. Montér aggregatet i redskabsløfteren. Se fig.
13.
8. Grundindstill aggregatet. Se “3.5”.
14
3.3 Dæktryk
Juster dækkenes lufttryk i henhold til tabellen
nedenfor.
Maskine
Tryk (bar/psi)
For
Bag
XK-serie
0,6/9
0,4/6
XM-serie
0,4/6
1,2/17
3.4 Grundindstilling
For at aggregatet skal klippe optimalt, skal grundindstillingen være korrekt. Aggregatet står i grundindstilling, når dets bagkant befinder sig 5 mm
over dets forkant. Det betyder, at aggregatet
hælder fremad.
Sæt aggregatet i grundindstilling ved at løfte op og
montere i henhold til nedenstående.
Montér skiverne og splitterne i det midterste hul.
Se fig. 15.
4 ANVENDELSE
Kontrollér, at det græsareal der skal
klippes, er helt fri for løse genstande
som f.eks. sten og lign.
4.1 Klippehøjde
Man opnår det bedste klipperesultat, når græssets
øverste tredjedel klippes væk, så 2/3 af græslængden bliver tilbage. Se fig. 14.
Hvis græsset er højt og der skal klippes meget af,
så klip to gange med forskellige klippehøjder.
Brug ikke de laveste klippehøjder, hvis græsplænens underlag er ujævnt. Så vil der være risiko for,
at knivene bliver beskadiget mod underlaget og at
græsplænens øverste jordlag skrælles af.
4.2 Hældning
Aggregatets bageste del kan løftes, så aggregatet
hælder endnu mere fremad end det gør i grundindstillingen. Hældningen påvirker klipperesultatet
som beskrevet nedenfor.
4.2.1 Ingen hældning
Når aggregatet står i grundindstilling, opnår man
den bedste “mulching”-effekt og en god spredning
af det afklippede græs. Grundindstilling anbefales
ved normalt græs. Se 3.5.
4.2.2 Øget hældning
Når aggregatet hældes fremad, mindskes “Multiclip”-effekten, mens det afklippede græs spredes
bedre.
Hældning fremad anbefales ved kraftigere græs.
DANSK
4.3 Gode klipperåd
Følg nedenstående råd for at få det bedste klipperesultat:
• Slå græsset ofte.
• Kør motoren på fuld gas.
• Græsset skal være tørt.
• Anvend skarpe knive.
• Hold klippeaggregatets underside ren.
4.4 Kompostering/bagudkast
Aggregatet kan slå græsset på følgende to måder:
• Kompostere græsset i græsplænen.
• Kaste græsset ud bag aggregatet.
Aggregatet er ved leveringen indstillet til kompostering. For at kaste græsset ud bag aggregatet skal
proppen på fig. 18. demonteres.
Sæt aggregatet i renskylningsposition eller serviceposition for at demontere/montere proppen.
5 VEDLIGEHOLDELSE
5.1 Forberedelse
Al service og vedligeholdelse skal udføres på stillestående maskine med standset motor.
Undgå at maskinen triller ved altid at
trække parkeringsbremsen.
Stands motoren.
Undgå utilsigtet motorstart ved at løsne
tændkablet fra tændrøret og fjerne
startnøglen.
5.2 Renskylningsposition
1.
2.
3.
4.
Aktivér parkeringsbremsen.
Sæt redskabsløfteren i transportstilling.
Indstil til højeste klippehøjde.
Løsn aggregatets bageste del i højre og venstre
side i henhold til nedenstående:
A. Løft aggregatets venstre bageste del en
smule, således at belastningen mindskes på
splitten.
B. Demontér split og skive. Se fig. 2.
C. Demontér højre split og skive på samme
måde.
5. Tag fat i aggregatets forkant og løft. Fastgør
kæden, så aggregatet peger diagonalt opad. Se
fig. 16.
Det er strengt forbudt at starte motoren, når aggregatet befinder sig i renskylningsposition.
Genindstil aggregatet i henhold til 3.
DA
5.3 Serviceposition
5.3.1 XK4-serie med faste aggregatbeslag
og XM-serie
Eksempler på faste aggregatbeslag, se 3:C og 4:G.
1. Aktivér parkeringsbremsen.
2. Indstil til højeste klippehøjde.
3. Se fig. 2. Løsn aggregatets bageste del i højre og
venstre side i henhold til nedenstående:
A. Løft aggregatets venstre bageste del en
smule, således at belastningen mindskes på
splitten.
B. Demontér split og skive.
C. Demontér højre split og skive på samme
måde.
4. Demontér remdækslet (6:H) :ved at fjerne
skruerne (6:I).
5. Løsn remstyringens skruer (7, 8:K) nogle omgange.
6. Slip remspændingen som beskrevet nedenfor.
XK4-serie:
Tag fat om remstrammerens håndtag med venstre hånd. Træk i håndtaget og demontér med
højre hånd. Se fig. 9.
XM:
Kobl spændrullen af remmen. Se fig. 11.
7. Fjern remmen fra aggregatets remskive.
8. Tag fat i aggregatets forkant og løft. Løft, indtil
aggregatet står helt lodret og hviler med bagkanten mod underlaget. Se fig. 20.
Genindstil aggregatet i henhold til 3.1.1.
5.3.2 XK-serie med faste aggregatbeslag
Eksempler på faste aggregatbeslag, se 3:C og 4:G.
1. Aktivér parkeringsbremsen.
2. Indstil til højeste klippehøjde.
3. Se fig. 2. Løsn aggregatets bageste del i højre og
venstre side i henhold til nedenstående:
A. Løft aggregatets venstre bageste del en
smule, således at belastningen mindskes på
splitten.
B. Demontér split og skive.
C. Demontér højre split og skive på samme
måde.
4. Slip remspændingen ved at koble spændrullen
af remmen. Se fig. 10.
5. Fjern remmen fra maskinens remskive.
6. Tag fat i aggregatets forkant og løft. Løft, indtil
aggregatet står helt lodret og hviler med bagkanten mod underlaget. Se fig. 20.
Genindstil aggregatet i henhold til .3.1.2.
15
DA
DANSK
5.4 Rengøring
Aggregatets underside skal rengøres hver gang
efter brug.
Sæt aggregatet i renskylningsposition.
Rengør aggregatets underside omhyggeligt. Brug
vand og en børste.
Når fladerne er helt tørre og rene, skal lakken pletrepareres. Brug en slidstærk gul lak, beregnet til
metal udendørs.
5.5 Knive
5.5.1 Sikkerhed
For at mindske skader ved kollision og beskytte
vigtige dele i klippeaggregatet findes der en indbygget kraftbegrænsning som beskrevet nedenfor.
• Sikringsbolte mellem knive og knivskinne.
• Momentbegrænsning mellem tandhjul og knivaksel.
• Mulighed for, at drivremmen kan glide på plasttandhjulene.
5.5.2 Udskiftning af knive
Anvend beskyttelseshandsker ved udskiftning af kniv/knivblad for at forebygge tilskadekomst.
Kontrollér, at knivene altid er skarpe, da det giver
det bedste klipperesultat. Knivene bør udskiftes en
gang om året.
Kontrollér altid kniven/knivbladet efter en kollision. Hvis knivsystemet er blevet beskadiget, skal
defekte dele udskiftes.
Anvend altid originale reservedele.
Ikke-originale reservedele kan medføre
risiko for tilskadekomst, selvom delene
passer til maskinen.
Knivene kan udskiftes. Man skal udskifte begge
knive på samme knivbjælke samtidig for at undgå
ubalance.
Bemærk!
Vær opmærksom på følgende ved monteringen:
• Knivene og knivskinnen skal monteres som vist
på fig. 21.
• Knivene kan drejes 1/3 omgang, hvor de er
monteret. Vælg positionerne således, at knivene
bliver 90° forskudt i forhold til hinanden. Se
”5.5.3” nedenfor.
Spændingsmoment:
Skruer (21:P) - 45 Nm
Sikringsbolte (21:Q) - 9,8 Nm
Ved kollision kan sikringsboltene (21:Q) gå i
stykker, og så bliver knivene bøjet. Hvis det sker,
skal man montere originale sikringsbolte og
spænde dem som beskrevet ovenfor.
16
5.5.3 Synkronisering, knive
Aggregatet har synkroniserede knive.
Hvis en af knivene støder mod en fast genstand
(f.eks. en sten), kan synkroniseringen ændres. Det
medfører en risiko for, at knivene kolliderer med
hinanden.
Korrekt synkroniserede knive skal være forskudt
90° i forhold til hinanden. Se fig. 22.
Kontrollér altid synkroniseringen efter en kollision.
Hvis knivene ikke er synkroniseret, kan der være
opstået en af følgende fejl i klippeaggregatet:
• Drivremmen er gledet på tandhjulene.
• Momentbegrænsningen mellem tandhjul og
knivaksel er udløst. Pilene på fig. 23 skal vende
mod hinanden, når enheden er intakt. Når momentbegrænsningen er udløst, vender pilene
ikke mod hinanden.
• Knivskinnen er monteret forkert på knivakslen.
Kan monteres i tre forskellige positioner. Se
21:R.
Ved forkert synkronisering i de to første alternativer, skal et autoriseret GGPværksted kontaktes med
henblik på reparation.
6 RESERVEDELE
GGP originale reservedele og tilbehør er fremstillet specielt til GGP-maskiner. Bemærk, at ikkeoriginale reservedele og tilbehør ikke er kontrolleret og godkendt af GGP.
Anvendelse af sådanne dele og tilbehør
kan påvirke maskinens funktion og
sikkerhed. GGP påtager sig intet ansvar for skader, der er forårsaget af
sådanne produkter.
7 MØNSTERBESKYTTELSE
Dette produkt eller dele heraf er omfattet af følgende mønsterbeskyttelse:
EG 000503107
GGP forbeholder sig ret til at foretage ændringer
i produktet uden forudgående varsel.
EN
ENGLISH
1 GENERAL
This symbol indicates WARNING. Serious personal injury and/or damage to
property may result if the instructions
are not followed carefully.
You must read these instructions for use
and the machine’s safety instructions
carefully.
1.1 Symbols
The following symbols appear on the machine.
They are there to remind you of the care and attention required in use.
This is what the symbols mean:
Warning!
Read the instruction manual and the safety
manual before using the machine.
Warning!
Do not insert your hands or feet under the
cover when the machine is in operation.
Warning!
Watch out for discarded objects. Keep onlookers away.
Warning!
Before starting repair work, remove the
spark plug cable from the spark plug.
1.2 References
1.2.1 Figures
The figures in these instructions for use are numbered 1, 2, 3, etc.
Components shown in the figures are marked A, B,
C, etc.
A reference to component E in figure 5 is written
“5:E”.
1.2.2 Headings
The headings in these instructions for use are numbered in accordance with the following example:
“2.3.2” is a subheading to “2.3” and is included under this heading.
When referring to headings, only the number of the
heading is normally specified. E.g. “See 2.3.2”.
2 DESCRIPTION
2.1 General
The cutting deck is intended for use on GGP’s
front mowers according to the table below.
Cutting deck
XM-serie
XK-serie
85 Combi
X
95 Combi
X
X
105 Combi
X
X
The cutting deck is supplied in one of the following versions:
• With manual adjustment of cutting height.
• With electrical adjustment of cutting height.
2.2 Controls
2.2.1 Cutting height adjustment
The cutting height can be adjusted between 25 and
90 mm.
Manual cutting height adjustment
The setting can be adjusted to a number of fixed
positions using the lever. See fig. 2.
2.2.2 Incline forwards
The rear section of the cutting deck can be raised
12 mm by moving the two pins down one hole
from the basic setting. See fig. 2.
2.2.3 Rear mounting
The cutting deck’s rear section is secured with the
pins in fig. 2.
2.2.4 Mounting in implement lifter
The deck is mounted in the implement lifter with a
chain and snap hooks.
One snap hook is intended for the working position
and can be moved in the chain links to set the lifting force. See fig. 10.
The other snap hook is intended for the washing
position.
3 ASSEMBLY
3.1 XK4-serie with fixed deck connections and XM-serie
Example of fixed deck connections, see 3:C and
4:G.
1. Place the deck in position in front of the machine.
26
EN
ENGLISH
2. Check that the deck mounts are installed on the
machine as follows.
• Washer (3:D). Only machines up to and including 2006.
• Deck mount (3:C).
• Washer (3:B).
• Circlip (3:A).
3. Screw the arms into each other. See fig. 5.
4. Remove the belt cover (6:H) by loosening the
screws 6:I.
5. Loosen the belt guide screws (7, 8:K) a couple
of turns.
6. Set the maximum cutting height.
7. Work off the belt from the cutting deck pulley.
8. Fit the belt to the machine pulley and after that
to the cutting deck pulley.
9. Tighten the belt guide screws (7, 8:K).
10.Tension the belt as follows.
XK4-serie:
Grip the belt tensioner’s lever with your left
hand. Pull the lever and apply the tensioner to
the outside of the belt with your right hand. See
fig.9.
XM:
Tension the belt with the belt idler. The belt
idler should be on the inside of the belt and pull
out to the left (viewed from the driver’s position). See fig. 11.
11.Install the belt cover (6:H) with the screws (6:I).
12.Suspend the unit in the implement lifter. See
fig. 13.
13.Perform the cutting deck basic setting. See 3.5.
3.2 XK-serie with fixed deck connections
Example of fixed deck connections, see 3:C and
4:G.
1. Place the deck in position in front of the machine.
2. Check that the deck mounts are installed on the
machine as follows.
• Deck mount (4:G).
• Washer (4:F).
• Lock pin (4:E).
3. Screw the arms into each other. See fig. 5.
4. 5.Set the maximum cutting height.
5. Locate the belt around the machine’s belt pulley.
6. Tension the belt as follows.
Tension the belt with the belt idler. The belt
idler should be on the left side of the belt
viewed from the driver’s position. See fig. 10.
7. Suspend the unit in the implement lifter. See fig.
13.
8. Perform the cutting deck basic setting. See 3.5.
3.3 Tyre pressure
Adjust the tyre pressures according to the table below.
Machine
Pressure (bar/psi)
Front
Rear
XK-serie
0,6/9
0,4/6
XM-serie
0,4/6
1,2/17
3.4 Basic setting
In order for the cutting deck to cut optimally, the
correct basic setting is required. The deck is in the
basic setting when its rear edge is 5 mm above its
front edge. This means that the deck is inclined
forwards.
Move the deck to the basic setting by lifting and
securing as follows.
Install the washers and the pins in the middle hole.
See fig. 15.
4 USING THE MACHINE
Check that the grass that is to be cut is
completely free of foreign objects such
as stones etc.
4.1 Cutting height
The best cutting results are achieved when the
when the top third of the grass is cut off. I.e. 2/3 of
the length of the grass remains. See fig. 14.
If the grass is long and has to be cut significantly,
cut twice using different cutting heights.
Do not use the lowest cutting heights if the lawn
surface is uneven. This would entail a risk of the
blades being damaged against the surface and the
lawn’s top layer of soil being removed.
4.2 Incline
The cutting deck’s rear section can be lifted so that
the deck has a greater forward incline than that
provided by the basic setting. This incline affects
the cutting results as follows.
4.2.1 Basic setting
When the deck is in the basic setting, the best
mulching effect and good dispersion of the cut
grass are achieved. The basic setting is recommended for normal grass. See 3.5.
4.2.2 Greater inclination
When the cutting deck is inclined forwards, the
“Multiclip” effect is reduced while the cut grass is
dispersed better.
Inclining forwards is recommended for thicker
grass.
27
EN
ENGLISH
4.3 Mowing advice
In order to achieve optimum mowing results, follow the advice below:
• Cut frequently.
• Run the engine at full throttle.
• The grass should be dry.
• Use sharp blades.
• Keep the underside of the cutting deck clean.
4.4 Composting/rear ejection
The deck can cut grass in two ways:
• Compost the grass into the lawn.
• Eject the grass behind the deck.
The deck is set for composting on delivery. In order to eject the grass behind the deck, the plug in
fig. 18 must be removed.
Set the deck in cleaning or service position in order
to remove/install the plug.
5 MAINTENANCE
5.1 Preparation
All service and all maintenance must be carried out
on a stationary machine with the engine switched
off.
Prevent the machine from rolling by always applying the parking brake.
Stop the engine.
Prevent unintentional starting of the
engine by disconnecting the spark plug
cable from the spark plug and removing the ignition key.
5.2 Washing position
1.
2.
3.
4.
Activate the parking brake.
Set the implement lifter in transport position.
Set the highest cutting height.
Detach the rear section of the deck on the right
and left-hand side as follows:
A. Lift up the left-hand rear section of the
deck slightly to reduce the load from the
cotter pin.
B. Remove pins and washer. See fig. 2.
C. Remove the right-hand cotter pin and
washer in the same way.
5. Grip the front edge of the deck and lift up. Hook
on the chain so that the deck is pointing diagonally upwards. See fig. 16.
28
It is absolutely forbidden to start the
engine when the deck is in the washing
position.
Reset the deck according to “3”.
5.3 Service position
5.3.1 XK4-serie with fixed deck
connections and XM-serie
1. Activate the parking brake.
2. Set the maximum cutting height.
3. See fig. 2. Detach the rear section of the deck on
the right and left-hand side as follows:
A. Lift up the left-hand rear section of the
deck slightly to reduce the load from the
cotter pin.
B. Remove pins and washer.
C. Remove the right-hand cotter pin and
washer in the same way.
4. Remove the belt cover (6:H) by loosening the
screws (6:I).
5. Loosen the belt guide screws (7, 8:K) a couple
of turns.
6. Release the belt tension as follows.
XK4-serie:
Grip the belt tensioner’s lever with your left
hand. Pull the lever and remove the tensioner
with your right hand. See fig. 9.
XM:
Remove the tensioner from the belt. See fig. 11.
7. Force the belt off the deck’s pulley.
8. Grip the front edge of the deck and lift up. Lift
until the deck is completely vertical and rest the
rear edge on the ground. See fig. 20.
Reset the deck according to 3.1.1.
5.3.2 XK-serie with fixed deck
connections
1. Activate the parking brake.
2. Set the maximum cutting height.
3. See fig. 2. Detach the rear section of the deck on
the right and left-hand side as follows:
A. Lift up the left-hand rear section of the
deck slightly to reduce the load from the
cotter pin.
B. Remove pins and washer.
C. Remove the right-hand cotter pin and
washer in the same way.
4. Release the belt tension by removing the belt
tensioner. See fig. 10.
5. Force the belt off the machines’s pulley.
6. Grip the front edge of the deck and lift up. Lift
until the deck is completely vertical and rest the
rear edge on the ground. See fig. 20.
Reset the deck according to 3.1.2.
EN
ENGLISH
5.4 Cleaning
The underside of the deck must be cleaned after
each use.
Set the deck in washing position.
Clean the underside of the deck carefully. Use water and a brush.
When the surfaces are completely dry and clean,
touch up the paintwork. Use durable yellow paint
intended for metal outdoors.
5.5 Blades
5.5.1 Safety
To reduce the risk of accidental injury in the event
of a collision and to protect important parts in the
cutting deck, a force limiter is integrated as follows.
• Shear bolts between blades and blade bar.
• Torque limiting between gear wheels and blade
shaft.
• Possibility of positive drive belt slipping on the
plastic gear wheels.
5.5.2 Replacing blades
Wear protective gloves when changing
blade(s) to avoid cutting yourself.
Check that the blades are always sharp. This produces the best cutting results. The blades should be
replaced once a year.
Always check the blades after a collision. If the
blade system has been damaged, defective parts
should be replaced.
Always use genuine spare parts. Nongenuine spare parts can entail a risk of
injury, even if they fit the machine.
The blades are replaceable. When replacing, both blades on the same blade bar must be replaced to avoid imbalance.
Attention!
Note the following when reassembling:
• The blades and blade bar must be installed as in
fig 21.
• The blades can be turned 1/3 of a turn in their
mountings. Select positions so that the blades
are offset 90° from each other. See “5.5.3” below.
Tightening torque:
Screws (21:P) - 45 Nm
Shear bolts (21:Q) - 9.8 Nm
In the event of a collision, the shear bolts (21:Q)
can break and the blades bend back. If this has happened, install genuine shear bolts and tighten as
above.
5.5.3 Synchronising, blades
The deck has synchronised blades.
If one of the blades has struck a solid object (e.g. a
stone), the synchronisation may be altered. This
entails a risk of the blades colliding with each other.
Correctly synchronised blades must be offset 90°
from each other. See fig. 22.
Always check synchronisation after a collision.
If the blades are not synchronised, one or more of
the following faults may have occurred in the cutting deck:
• The positive drive belt has slipped on the gear
wheels.
• Torque limiting between gear wheels and blade
shaft has deployed. The arrows in fig. 23 must
be opposite each other for an intact deck. When
torque limiting has deployed, the arrows are not
opposite each other.
• The blade member is incorrectly installed on
the blade shaft. Can be installed in three different positions. See 21:R.
In the event of incorrect synchronisation according
to the two first alternatives, contact an authorised
GGP workshop for repair.
6 SPARE PARTS
GGP genuine spare parts and accessories are designed specifically for GGP machines. Please note
that ‘non-genuine’ spare parts and accessories
have not been checked or approved by GGP:
The use of such parts and accessories
can affect the function and safety of the
machine. GGP accepts no responsibility
for damage or injuries caused by such
products.
7 DESIGN REGISTRATION
This product or parts thereof is covered by the following design registration:
EG 000503107
GGP reserves the right to make alterations to the
product without prior notification.
29
XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
NORME DI SICUREZZA
TURVALLISUUSOHJEET
NORMAS DE SEGURIDAD
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
REGRAS DE SEGURANÇA
SIKKERHETSFORSKRIFTER
PRZEPISY BEZPIECZEÑSTWA
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
T E X H » K A ¡ E « Oœ A C H O C T»
SAFETY REGULATIONS
BEZPEÈNOSTNÍ PØ EDPISY
CONSIGNES DE SECURITE
BIZTONSÁGI ELÕ ÍRÁSOK
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
NAVODILA ZA VARNO UPORABO
8211-0781-81
DK
DANSK
SIKKERHED
GENERELT
• Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær,
hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan
maskinen anvendes korrekt.
• Inden de anvender maskinen, skal alle førere
undervises i håndteringen af maskinen. Følgende skal især understreges:
a. Anvendelse af ridere kræver forsigtighed og
koncentration.
b. Man kan på skråninger ikke få kontrol over
en glidende rider ved at bremse. Hovedårsagen
til, at man mister kontrollen, er manglende hjulgreb, for høj hastighed, utilstrækkelig nedbremsning, uegnet opgave for maskinen,
manglende kendskab til underlaget eller forkert
anvendelse som trækkraft.
som maskinen kan kaste ud.
• Advarsel - Benzin er meget brandfarligt.
a. Opbevar brændstoffet i en beholder, der er
specielt fremstillet til dette formål.
b. Påfyld kun benzin udendørs, og ryg ikke under påfyldningen.
c. Påfyld brændstoffet, inden motoren startes.
Tag aldrig benzindækslet af, og påfyld aldrig
benzin, mens motoren kører eller stadig er
varm.
d. Hvis du spilder benzin, må du ikke forsøge at
starte motoren. Flyt i stedet maskinen fra det
sted, hvor du har spildt benzin, og undgå enhver
form for gnistdannelse, indtil benzindampene er
forsvundet.
e. Husk at skrue dækslet på benzintanken og
benzindunken på igen efter påfyldning.
• Udskift fejlbehæftede støjdæmpere.
• Lad aldrig børn eller personer, der ikke kender
disse anvisninger, benytte maskinen. Lokale
forskrifter indeholder muligvis bestemmelser
vedrørende førerens alder.
• Inden du bruger maskinen, skal du altid kontrollere, at knive og fastgørelsesanordninger ikke er
slidte eller beskadigede. Udskift slidte eller beskadigede dele i sæt, så balancen opretholdes.
• Anvend aldrig maskinen, hvis der er andre i
nærheden, især børn eller dyr.
• Batteriet (på maskiner med el-starter) afgiver
eksplosive gasser. Hold gnister, flammer og cigaretter væk. Sørg for tilstrækkelig ventilation
under opladning.
• Husk, at føreren er ansvarlig for ulykker, der
forårsages på andre mennesker og deres ejendom.
• Lad aldrig børn eller andre køre med. De kan
falde af og komme alvorligt til skade, eller de
kan forhindre, at maskinen køres på en sikker
måde.
• Anvend ikke maskinen, hvis du er under påvirkning af alkohol, stoffer eller medicin. Anvend
heller ikke maskinen, hvis du er træt eller syg.
• Batteriet indeholder giftigt materiale. Pas på, at
batterihuset ikke beskadiges. Hvis huset er beskadiget, skal du undgå at komme i kontakt med
batteriets indhold.
• Læg ikke gamle, defekte batterier i affaldsspanden. Kontakt den lokale genbrugsstation.
• Kortslut ikke batteriet. Der vil opstå gnister,
som kan medføre brand.
FORBEREDELSE
DRIFT
• Bær kraftige sko og langbukser, når du bruger
maskinen. Kør aldrig maskinen med bare fødder eller i sandaler.
• Start motoren i henhold til instruktionerne i
brugsanvisningen. Hold fødderne borte fra knivene.
• Vær rigtigt påklædt, når du bruger maskinen.
Bær ikke løsthængende tøj, smykker, tørklæder,
slips osv., som kan hænge fast i roterende dele.
Sæt langt hår op.
• Kør ikke motoren i mindre rum, hvor farlige
kuldoxidgasser kan opbygges.
• Kontroller omhyggeligt det område, der skal
klippes eller ryddes for sne. Fjern alle løse sten,
pinde, ståltråd og andre fremmede genstande,
10
• Anvend kun maskinen i dagslys eller ved god
belysning.
• Anvend altid høreværn.
• Vær forsigtig, når du nærmer dig forhindringer,
DK
DANSK
der begrænser oversigtsmulighederne.
• Hold altid børn væk fra maskinens arbejdsområde. Lad en anden voksen holde øje med børnene.
• Vær forsigtig, når du bakker. Kig bagud efter
eventuelle forhindringer, før og mens du bakker. Pas på børn.
• Kobl kniven/knivene og koblingen ud, inden
motoren startes.
• Hold aldrig hænder og fødder tæt på eller under
roterende dele. Pas på knivene. Stå aldrig ud for
udkaståbningen.
• Undgå at bruge maskinen på vådt græs.
• Vær forsigtig på skråninger. Undgå at starte eller stoppe pludseligt, når du kører opad eller
nedad på en skråning.
• Slip koblingen langsomt. Kør altid med gearet
koblet til, og kobl ikke ud ved kørsel nedad på
skråninger.
• Klip aldrig på tværs af en skråning. Kør oppefra
og ned og nedefra og op.
• Giv kun lidt gas ved tilkobling af kraftudtaget,
især i højt græs. Sænk hastigheden på skråninger og i skarpe sving for at undgå, at maskinen
vælter, eller at du mister kontrollen over den.
• Pas på huller i underlaget og andre skjulte farer.
• Kør ikke for tæt på grøfter eller høje kanter. Maskinen kan vælte, hvis et hjul kommer uden for
kanten, eller hvis kanten falder sammen.
• Vær forsigtig ved bugsering og ved anvendelse
af tungt udstyr.
a. Anvend kun en godkendt trækanordning.
b. Begræns lasten, så du har styr over den.
c. Foretag ingen skarpe sving. Vær forsigtig,
når du bakker.
d. Anvend hjulvægte eller frontvægte, hvis det
anbefales i brugsanvisningen.
• Pas på trafik ved kryds eller ved kørsel i nærheden af veje.
• Stop kniven/knivene, hvis et andet underlag end
græs skal passeres under klipningen af græs.
• Ved anvendelse af enhver form for tilbehør, må
udkastet aldrig rettes mod personer i nærheden,
og der må aldrig stå nogen personer i nærheden
af maskinen, når den er i gang.
• Kør aldrig maskinen, hvis beskyttelsesanordningerne er ødelagt eller ikke fastgjort.
• De monterede beskyttelsesanordninger må ikke
afmonteres eller sættes ud af drift. Inden maskinen anvendes, skal du hver gang kontrollere, at
beskyttelsesanordningerne fungerer.
• Du må ikke ændre motorens regulatorindstillinger eller køre motoren ved for højt omdrejningstal. Faren for personskader stiger, hvis
motoren køres ved for højt omdrejningstal.
• Rør ikke ved motordele, som bliver varme under drift. Risiko for forbrænding.
• Forlad aldrig førerpladsen uden at:
a. Frakoble kraftudtaget og sænke tilbehøret.
b. Sætte gearet i frigear og trække parkeringsbremsen.
c. Stoppe motoren og tage nøglen ud.
• Anvend kun tilbehør, som er godkendt af producenten af maskinen.
• Maskinen må ikke anvendes, uden at tilbehør/
redskab er monteret i fastgørelsen dertil. Kørsel
uden tilbehør kan forringe maskinens stabilitet.
• Vær forsigtig ved anvendelse af græsopsamler
og andet tilbehør, som kan ændre maskinens
stabilitet (især på skråninger).
• Kobl udtaget til tilbehøret fra, stop motoren, og
løsn tændrørskablet, eller tag tændingsnøglen
ud:
a. Før aflæsning af pinde eller affald, eller når
udkaståbningen er tilstoppet.
b. Før kontrol, rengøring eller eftersyn af maskinen.
c. Før kontrol for eventuelle skader og udførelse
af reparationer, og inden maskinen startes og
køres igen efter påkørsel af genstande.
d. Ved kontrol af maskinen, hvis den er begyndt
at vibrere unormalt meget. (Kontroller straks).
• Kobl udtaget til tilbehør fra ved transport, eller
når maskinen ikke anvendes.
• Stop motoren, og kobl udtaget til tilbehøret fra:
a. Før påfyldning af benzin.
b. Inden græsopsamleren afmonteres.
11
DK
DANSK
c. Inden højdeindstillingen justeres, så dette
ikke kan ske fra førersædet.
• Reducer gasgivningen, når motoren skal standses. Hvis motoren er forsynet med brændstofhane, skal denne lukkes, når arbejdet er afsluttet.
• Vær forsigtig med klippeaggregater med flere
knive, idet en roterende kniv kan få andre knive
til at rotere.
• Med monteret originaltilbehør må maskinen
kun køres på skråninger med en maksimal
hældning på 10°, uanset retning.
• Klippeaggregatets originale kniv/knive må ikke
udskiftes med ikke-originale dele beregnet til
f.eks. mosafrivning. Hvis sådanne anordninger
anvendes, bortfalder garantien. Der er desuden
risiko for personkvæstelser og skader på ejendom.
• Vær forsigtig ved af- og pålæsning af maskinen
på trailer eller lastvogn.
VEDLIGEHOLDELSE OG
OPBEVARING
• Fastspænd alle møtrikker og skruer, så maskinen er i sikker stand.
• Kontroller med jævne mellemrum, at klippeaggregatets knivbolt/-bolte er korrekt tilspændt.
• Hvis transportpositionen ikke er forsynet med
mekanisk låsning, skal klippeaggregatet være
sænket ved parkering og opbevaring, og når
maskinen efterlades uden opsyn.
• Hvis benzintanken skal tømmes, skal dette ske
udendørs.
• Opbevar maskinen, så børn ikke kan få adgang
til den.
OPBEVARING
Tøm benzintanken. Start motoren, og lad den gå,
indtil den standser.
Skift olie, mens motoren er varm.
Skru tændrøret løs, og hæld en måleske olie i cylinderen. Lad motoren køre nogle omgange, så olien fordeler sig i cylinderen. Sæt tændrøret fast
igen.
Rengør hele maskinen (især under skjoldet over
klippeaggregatet). Reparer lakskader for at undgå
rustangreb.
Opbevar maskinen indendørs et tørt sted.
Maskiner med el-starter:
Afmonter batteriet. Opbevar det godt opladet på et
koldt sted (mellem 0° C og +15° C).
• Kontroller regelmæssigt bremsernes funktion.
Det er vigtigt, at bremserne vedligeholdes og
repareres efter behov.
Ved den korrekte opbevaringstemperatur skal batteriet oplades hver 4. måned.
• Lad aldrig maskinen stå med benzin i tanken i
bygninger, hvor dampene kan komme i kontakt
med åben ild eller gnister.
SERVICE
• Sørg for, at motoren er afkølet, inden maskinen
stilles ind i en bygning.
• For at mindske risikoen for brand skal motor,
støjdæmper, batteri og benzintank holdes rene
for græs, løv og overskydende olie.
• Kontroller ofte, om der er opstået slid eller skader på græsopsamleren.
• Udskift slidte eller beskadigede dele af hensyn
til sikkerheden.
• Anvend altid originale reservedele. Ikke-originale reservedele kan medføre risiko for tilskadekomst, selvom delene passer til maskinen.
• Udskift beskadigede advarsels- og instruktionsskilte.
12
Autoriserede serviceværksteder udfører reparationer og garantiservice. De anvender originale reservedele.
Originale reservedele sælges af serviceværksteder
og mange forhandlere.
Vi anbefaler, at maskinen indleveres til service,
vedligeholdelse og kontrol af sikkerhedsanordningerne på et autoriseret serviceværksted en gang om
året.
SALGSBETINGELSER
Der gives fuld reklamationsret mod fabrikationsog materialefejl. Brugeren skal omhyggeligt følge
de anvisninger, der er givet i vedlagte dokumentation.
DK
DANSK
Reklamationsretsperiode
Privat brug: 2 år fra købsdato.
Undtagelser
Batterier: 6 måneder fra købsdato.
Reklamationsretten dækker ikke skader, der skyldes:
- at brugeren ikke har gjort sig bekendt med medfølgende dokumentation
- uagtsomhed
- fejlagtig og forbudt brug eller montering
- anvendelse af uoriginale reservedele
- anvendelse af tilbehør, der ikke er leveret eller
godkendt af GGP
Reklamationsretten dækker heller ikke:
- sliddele, som f.eks. knive, remme, hjul og wirer
Anvend disse identitetsbetegnelser ved alle henvendelser til serviceværksteder og ved køb af reservedele.
Hurtigst muligt efter opbevaringen af maskinen
skal ovenstående nummer noteres på sidste side af
denne tryksag.
MILJØ
- normal slitage
Af hensyn til miljøet anbefaler vi, at følgende
overholdes:
- motor og transmission. Disse dækkes af den pågældende fabrikants garantier med separate betingelser.
• Anvend altid Alkylat-benzin (såkaldt miljøbenzin).
Køber er omfattet af det pågældende lands nationale love. De rettigheder, som køber har i henhold til
disse love, begrænses ikke af denne reklamationsret.
PRODUKTIDENTITET
Produktets identitet bestemmes af to dele:
1. Maskinens artikel- og serienummer:
• Anvend altid en tragt og/eller benzindunk med
særlig beskyttelse for at undgå spild ved påfyldning af benzin.
• Fyld ikke benzintanken helt op.
• Påfyld ikke for meget motor- og/eller transmissionsolie (se brugsanvisningen for oplysninger
om den rigtige mængde).
• Opsaml alt olie ved olieskift. Spild ikke. Aflever den gamle olie på en genbrugsstation.
• Smid ikke det gamle oliefilter i affaldsspanden.
Aflever det på en genbrugsstation.
• Smid ikke gamle blybatterier i affaldsspanden.
Aflever det på en genbrugsstation.
• Udskift støjdæmperen, hvis den er slidt. Anvend altid originale reservedele ved reparation.
2. Motorens model-, type- og serienummer:
• Hvis maskinen som standard er udstyret med
katalysator, og denne er slidt, skal en ny katalysator monteres ved udskiftning.
Findes på motorens ventilatorhus i henhold til tegning:
• Lad altid en fagmand justere karburatoren, når
det er nødvendigt.
• Rengør luftfiltret i henhold til instruktionerne
(se brugsanvisningen).
GGP forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.
13
ENGLISH
SAFETY INSTRUCTIONS
GENERAL
• Please read through these instructions carefully.
Learn all the controls and the correct use of the
machine.
• Before use, all drivers must apply for and
receive practical training in the operation of the
machine. Particular emphasis should be placed
on the fact that:
a. The use of ride-on lawnmowers requires care
and concentration.
b. On slopes, it is not possible to control a
sliding ride-on lawnmower by braking. The
main reasons for losing control are insufficient
traction, excessively high speed, insufficient
braking, the machine not being suited to the
task, lack of attention to the surface or incorrect
use as a towing vehicle.
GB
of snow. Remove all loose stones, sticks, steel
wire and other foreign objects which the
machine could throw out.
• Warning – Petrol is highly inflammable.
a. Always store petrol in containers that are
made especially for this purpose.
b. Only fill or top up with petrol outdoors, and
never smoke when filling or topping up.
c. Fill with petrol before starting the motor.
Never remove the filler cap or fill with petrol
while the engine is running or still warm.
d. If petrol is spilt, do not try to start the engine
but instead move the machine away from the
place where the spillage occurred and avoid any
possible causes of sparks until the petrol fumes
have evaporated.
e. Do not forget to screw the cap on the petrol
tank and the storage container after filling.
• Replace faulty silencers.
• Never let children or anyone who is not familiar
with these instructions to use the machine.
Local regulations may impose restrictions as
regards the age of the driver.
• Before use, always check that blades and
mounting devices are not worn or damaged.
Replace worn or damage parts as a set so that
the correct balance is maintained.
• Never use the machine if others, particularly
children or animals, are in the vicinity.
• The battery (on electrically started machines)
gives off explosive gases. Keep sparks, flames
and cigarettes away. Ensure there is sufficient
ventilation during charging.
• Remember that the driver is responsible for
accidents that happen to other people or their
property.
• Do not let children or other passengers to ride
with you on the machine. They might fall off
and be seriously injured, or they might prevent
the machine being driven safely.
• Do not use the machine if you are under the
influence of alcohol, drugs or medication.
Neither should you use it when you are tired or
feeling unwell.
• The battery contains toxic material. Do not
damage the battery casing. If the casing is
damaged, avoid contact with the content of the
battery.
• Do not throw out old, defective batteries with
the rubbish. Contact the local authorities for
correct waste management.
• Do not short circuit the battery. Sparks occur
which can result in fire.
PREPARATIONS
DRIVING
• Wear strong shoes and long trousers when using
the machine. Do not operate it barefoot or
wearing sandals.
• Start the engine according to the instructions in
the user guide. Keep your feet away from the
blades.
• Wear appropriate clothing when using the
machine. Do not wear loose, hanging clothes,
jewellery, scarves, ties, etc., which can get
caught in rotating parts. Tie up long hair.
• Do not run the engine in confined areas where
hazardous carbon monoxide gases can collect.
• Carefully check the area that is to be cut/cleared
• Only use the machine in daylight or where there
is good lighting.
• Always use hearing protectors.
23
GB
ENGLISH
• Take care when approaching obstacles which
obscure your vision.
• Always keep children away from the machine’s
working area. Get another adult to keep the
children under supervision.
• Take care when reversing. Look behind you
both before and during reversing to check for
any obstacles. Look out for small children.
• Disengage the blade(s) and the connection
before starting the engine.
• Never have your hands or feet near or under
rotating parts. Watch out for the blades. Do not
stand right in front of the discharge opening.
• Avoid using the machine on wet lawns.
• Be careful when driving on slopes. No sudden
starting or stopping when moving up or down a
slope.
• Release the clutch pedal slowly. Always drive
with the gear engaged, and do not disengage
when driving down slopes.
• Never cut across a slope. Move from the top
down, and from the bottom to the top.
• Use low acceleration when engaging the drive,
especially in long grass. Reduce the speed on
slopes and when making sharp turns to prevent
the machine from tipping over or you losing
control of the machine.
• When using any of the accessories, never direct
the discharge at somebody standing beside it,
and do not allow anyone to stand near the
machine when it is running.
• Never operate the machine with insufficient
protection or without the safety devices in
place.
• Existing safety devices may not be
disconnected or disengaged. Check that the
safety devices work each time before using the
machine.
• Do not alter the engine’s regulator setting and do
not race the engine. The danger of personal injury
increases when the engine is run at high revs.
• Do not touch engine components which become
warm during use. Risk of burn injuries.
• Do not leave the driving seat without:
a. Disengaging the power take-off and lowering
the accessories.
b. Putting the gear in neutral and activating the
parking brake.
c. Stopping the engine and removing the key.
• Only use accessories that are approved by the
machine’s manufacturer.
• Watch out for holes in the ground and other
hidden dangers.
• The machine may not be used without
accessories/tools being installed in the
machine’s tool mounts. Driving without
accessories can have a negative effect on the
stability of the machine.
• Do not drive too near ditches or high edges.
The machine can turn over if a wheel drives
over the edge or the edge breaks.
• Take care when using grass collectors and other
accessories. These can alter the machine’s
stability. Particularly on slopes.
• Take care when towing and when using heavy
equipment.
• Disengage the drive to the accessories, shut off
the engine and disconnect the spark plug cable
or remove the starter key:
a. Only use an approved towing device.
b. Limit the load so that it can be controlled
safely.
c. Do not make any sudden turns. Take care
when reversing.
d. Use wheel weights or front weight when
recommended in the user instructions.
• Look out for traffic at crossings or when driving
near roads.
• Stop the blade(s) when crossing a surface other
than grass during mowing.
24
a. To remove sticks and rubbish or when the
discharge has become clogged.
b. To check, clean or service the machine.
c. To check whether damage has occurred and
to carry out any repairs before starting and
using the machine again after a collision with a
foreign object.
d. To check the machine if it begins to vibrate
excessively. (Check immediately).
• Disengage the drive to accessories during
GB
ENGLISH
transport or when the machine is not in use.
• Shut off the engine and disconnect the drive to
the accessories:
a. Before filling with petrol.
b. Before removing the grass collector.
c. Before adjusting the height setting, assuming
this cannot be done from the driver’s position.
• Reduce the acceleration when the engine is to
be stopped, and if the engine is equipped with a
fuel shut-off valve, this should be switched off
when the work is finished.
• Take care with multiple blade decks as one
rotating blade can cause other blades to rotate.
• The machine, equipped with original
accessories, must not be driven in any direction
on slopes with a gradient greater than 10º.
• Always use genuine spare parts. Non-genuine
spare parts can entail a risk of injury, even if
they fit the machine.
• Replace damaged warning and instruction
stickers.
• If there is no mechanical lock for the transport
position, the cutting deck must be lowered
when parked, stored or when the machine is left
unsupervised.
• If the petrol tank is to be emptied, this must take
place outdoors.
• Store the machine so that children cannot get to it.
STORAGE
Empty the petrol tank. Start the engine and let it
run until it stops.
• The cutting deck’s original blade(s) may not be
replaced with non-original devices intended for
e.g. moss scarification. If such devices are used,
the guarantee will cease to be valid. There is
also a risk of serious injury or damage to people
or property.
Replace the oil while the engine is still warm.
• Take care when unloading and loading the
machine onto a trailer or lorry.
Clean the entire machine. It is particularly
important to clean under the cutting deck. Touch
up paint damage to prevent rust.
MAINTENANCE AND STORAGE
• Tighten all nuts and screws so that the machine
is in safe working condition.
• At regular intervals check that the cutting
deck’s blade screw(s) are properly tightened.
• Regularly check the operation of the brakes. It
is important to maintain and repair the brakes if
necessary.
• Never store the machine with petrol in the tank
in buildings where the fumes can come into
contact with open flames or sparks.
• Allow the engine to cool before placing the
machine in a store.
• To reduce the risk of fire, keep the engine,
silencer, battery and petrol tank free from grass,
leaves and surplus oil.
• Check frequently whether there is any wear or
damage to the grass collector.
• For the sake of safety, replace worn or damaged
parts.
Unscrew the spark plug and pour a tablespoonful
of oil into the cylinder. Rotate the engine a few
turns to that the oil is distributed in the cylinder.
Install the spark plug.
Store the machine indoors in a dry place.
Machines with an electric starter:
Remove the battery. Store it well charged in a cool
place (between 0°C and +15°C).
At the correct storage temperature, the battery
should be maintenance-charged every four
months.
The battery acid is extremely corrosive
and can cause injuries and damage to
skin and clothing. Always use rubber
gloves and glasses (goggles) to protect
your eyes. Avoid inhaling any acid
vapour.
Do not incline the battery too much so
that the battery acid can run out onto
hands or clothing. If this should
happen, rinse with plenty of water.
SERVICE
Authorised service workshops carry out repairs
25
GB
ENGLISH
and guarantee service. They use original spare
parts.
Original spare parts are supplied by service
workshops and by many dealers.
We recommend that the machine be handed in to
an authorised service workshop for service,
maintenance and checking of the safety devices
once a year.
PURCHASE TERMS
2. The engine’s model, type and serial numbers:
Found on the machine’s fan housing as illustrated:
A full guarantee is issued against manufacturing
and material defects. The user must carefully follow the instructions given in the enclosed documentation.
Guarantee period
For consumer use: two years from purchase date.
For batteries: six months from the purchase date.
Exceptions
The guarantee does not cover damage due to:
- neglect of the user to acquaint himself with accompanying documentation
- carelessness
- incorrect and non-permitted use or assembly
- the use of non-genuine spare parts
- the use of accessories not supplied or approved
by GGP
Neither does the guarantee cover:
- wearing components such as blades, belts,
wheels and cables
Use these identification terms during all contact
with service workshops and when purchasing
spare parts.
As soon as possible after acquiring the machine,
the above number should be written in on the last
page of this publication.
ENVIRONMENT
For environmental reasons, we recommend that
particular attention is given to the following
points:
- normal wear
• Always use Alkylate petrol (“Environmental
petrol“).
- engine and transmission. These are covered by
the appropriate manufacturer’s guarantees with
separate terms and conditions.
• Always use a funnel and/or a petrol can with
overfill protection to avoid spillage when filling
with petrol.
The purchaser is covered by each country’s
national laws. The rights to which the purchaser is
entitled with the support of these laws are not
restricted by this guarantee.
• Do not fill the petrol tank right to the top.
PRODUCT IDENTITY
• Do not fill too much engine and/or transmission
oil (see user instructions for the correct
amount).
• Collect up all oil during oil changes. Do not
spill any. Hand in the oil to a recycling station.
The identity of the product is determined by two
parts:
• Do not discard replaced oil filters with normal
rubbish. Hand them in to a recycling station.
1. The machine’s item and serial numbers:
• Do not discard replaced lead batteries with
normal rubbish. Hand in to a battery collection
26
ENGLISH
GB
point for recycling.
• Replace the silencer if it is broken. Always use
original spare parts when carrying out repairs.
• If the machine was originally equipped with a
catalytic converter and this is broken, a new
catalytic converter must be installed after
removing the old one.
• Always get a specialist to adjust the carburettor
if necessary.
• Clean the air filter according to the instructions
given (see user instructions).
GGP reserves the right to make alterations to the
product without prior notification.
27
XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD
BRUKSANVISNING SV .... 5
KÄYTTÖOHJEET FI ... 12
BRUGSANVISNING DA ..20
BRUKSANVISNING NO .28
GEBRAUCHSANWEISUNG DE...35
INSTRUCTIONS FOR USE EN...44
MODE D’EMPLOI FR....52
GEBRUIKSAANWIJZING NL...60
8211-0066-81
2
1
D
B
E
F
G
C
A
4
3
L
M
I
J
K
5
HST
N
2
6
4WD
P
O
7
Q
8
Max
05_119
10
9
R
S
T
0
1
U
V
12
11
Y
3
4
13
14
15
16
17
18
DA
DANSK
1.3 Henvisninger
1 GENERELT
Dette symbol betyder ADVARSEL. Der
er risiko for alvorlig personskade og/eller materielle skader, hvis ikke instruktionerne følges nøje.
Læs denne brugsanvisning samt de vedlagte "SIKKERHEDSFORSKRIFTER" omhyggeligt igennem, før
maskinen startes.
1.1
SYMBOLER
Maskinen er forsynet med følgende symboler for
at understrege, at der skal udvises forsigtighed og
opmærksomhed ved anvendelse af maskinen samt
udførelse af vedligeholdelsesarbejde.
Symbolerne betyder:
Advarsel!
Læs instruktionsbog og sikkerhedsmanual, før maskinen tages i brug.
Advarsel!
Pas på udkastet materiale. Hold eventuelle
tilskuere borte.
Advarsel!
Brug altid høreværn.
Advarsel!
Denne maskine er ikke beregnet til at køre
på offentlig vej.
Advarsel!
Med monteret originaltilbehør må maskinen kun køres på skråninger med en maksimal hældning på 10°, uanset retning.
Advarsel!
Risiko for klemning. Hold hænder og fødder væk fra midterstyringen.
Advarsel!
Risiko for forbrænding. Rør ikke ved lydpotten/katalysatoren.
1.2 Betegnelser
Park Compact fås i tre udførelser og benævnes
ifølge nedenstående tabel:
Maskine
XK 140 HD med hydrostatisk
transmission.
XK 160 HD med hydrostatisk
transmission.
XK4 160 HD med hydrostatisk
transmission og firhjulstræk.
20
Betegnelse
HST
HST
4WD
1.3.1 Figurer
Figurerne i denne brugsanvisning er nummereret
1, 2, 3, osv.
Detaljer i figurerne er mærket A, B, C, osv.
Henvisning til detalje C i figur 2 skrives “2:C”.
1.3.2 Overskrifter
Overskrifterne i denne brugsanvisning er nummereret som beskrevet i nedenstående eksempel:
“1.3.1 Generel sikkerhedskontrol” er en underoverskrift til “1.3 Sikkerhedskontrol” og udgør en
del af denne.
Ved henvisning til overskrifter angives oftest kun
overskriftens nummer, f.eks. “Se 1.3.1”.
2 BESKRIVELSE
2.1
Fremdrift
2.1.1 HST
Maskinen har baghjulstræk.
Bagakslen er udstyret med en hydrostatisk gearkasse med trinløs transmission fremad og bagud.
For at lette sving er bagakslen også udstyret med
differentiale.
Frontmonterede redskaber drives via kileremme.
2.1.2 4WD
Maskinen er 4-hjulstrukket. Kraften fra motoren til
drivhjulene overføres hudraulisk. Motoren driver
en oliepumpe, som pumper olie gennem akseldrevene for og bag.
Forakslen og bagakslen er seriekoblede, hvilket
betyder, at forhjul og baghjul er tvunget til at rotere
med det samme omdrejningstal.
For at lette sving er begge aksler udstyret med differentiale.
Frontmonterede redskaber drives via kileremme.
2.2
Styring
2.3
Sikkerhedssystem
Maskinen er knækstyret. Det betyder, at rammen
er opdelt i front og bagende, som kan drejes i forhold til hinanden.
Knækstyringen gør det muligt for maskinen at dreje med en ekstremt lille radius rundt om træer og
andre forhindringer.
Maskinen er udstyret med et elektrisk sikkerhedssystem. Sikkerhedssystemet afbryder visse aktiviteter, som kan medføre fare i forbindelse med
fejlmanøvrer. Eksempelvis kan motoren ikke startes, hvis ikke pedalen kobling-parkeringsbremse er
trykket ned.
Sikkerhedssystemets funktion skal altid
kontrolleres inden brug af maskinen.
DA
DANSK
2.4 Betjeningsudstyr
2.4.1 Redskabsløfter, mekanisk (1:A)
Sådan skiftes mellem arbejdsstilling og transportstilling:
1. Træd pedalen helt ned.
2. Slip pedalen langsomt.
2.4.2 Kobling-parkeringsbremse (1:B)
Tryk aldrig på pedalen under kørsel.
Risiko for overophedning i kraftoverføringen.
Pedalen har følgende tre stillinger:
• Sluppet. Koblingen er ikke aktiveret. Parkeringsbremsen er ikke aktiveret.
• Trådt halvt ned. Fremadkørsel frikoblet. Parkeringsbremsen er ikke aktiveret.
• Trådt helt ned. Fremadkørsel frikoblet. Parkeringsbremsen fuldt aktiveret, men ikke låst.
Denne position bruges også som nødbremse.
2.4.3 Lås, parkeringsbremse (1:C)
Låsen låser pedalen “kobling-bremse” i
nede-position. Funktionen bruges til at
låse maskinen på skråninger, ved transport, etc., når motoren ikke er i gang.
Låsning:
1. Træd pedalen (1:B) helt ned.
2. Skub låsen (1:C) mod højre.
3. Slip pedalen (1:B).
4. Slip låsen (1:C).
Oplåsning:
Tryk pedalen ned, og slip den (1:B).
2.4.4 Træk-driftsbremse (1:F)
Pedalen bestemmer udvekslingsforholdet mellem
motoren og drivhjulene (= hastigheden). Når pedalen slippes, aktiveres driftsbremsen.
1. Træd pedalen fremad
- maskinen bevæger sig fremad.
2. Pedalen er ikke påvirket - maskinen står stille.
3. Træd pedalen bagud
- maskinen bakker.
4. Trykket mindskes på pedalen
- maskinen bremser op.
2.4.5 Gas- og chokerhåndtag (1:D)
Håndtag til indstilling af motorens omdrejningstal
samt til at give motoren choker ved koldstart.
Hvis motoren går urent, er der risiko
for, at håndtaget er skubbet for langt
frem, så chokeren er aktiveret. Dette
skader motoren, øger brændstofforbruget og er skadeligt for miljøet.
1. Choker - ved start af kold motor. Chokerpositionen er længst fremme i rillen.
Maskinen må ikke køres i denne position, når motoren er varm.
2. Fuld gas - når maskinen er i brug, bør
der altid gives fuld gas.
Positionen for fuld gas sidder ca. 2 cm bag
chokerpositionen.
3. Tomgang.
2.4.6 Tændingslås (1:E)
Maskinen må ikke efterlades med
nøglen i position 2 eller 3. Risiko for
brand, da der kan løbe brændstof ind i
motoren gennem karburatoren, samt
risiko for at batteriet aflades og
ødelægges.
Tændingslås som benyttes til at starte og stoppe
motoren. Fire stillinger:
1. Stopstilling - motoren er kortsluttet.
Nøglen kan tages ud.
2/3. Kørestilling.
4. Startstilling - den elektriske startmotor
aktiveres, når nøglen drejes til den fjederbelastede startstilling. Lad nøglen gå tilbage til kørestilling 2/3, når motoren er
startet.
2.4.7 Kraftudtag (2:G)
Kraftudtaget må ikke tilkobles, mens
det frontmonterede tilbehør er i transportstilling. Dette ødelægger remtransmissionen.
Håndtag til til- og frakobling af kraftudtag til drift
af frontmonteret tilbehør. To stillinger:
1. Forreste stilling - kraftudtaget er koblet
fra.
2. Bageste stilling - kraftudtaget er koblet
til.
21
DA
DANSK
2.4.8 Udkoblingshåndtag
Håndtag til udkobling af den trinløse transmission.
HST er forsynet med et håndtag koblet til bagakslen. Se (5:N).
4WD er forsynet med to håndtag koblet til bagakslen (6:O) og forakslen (6:P).
Udkoblingshåndtaget må aldrig befinde sig mellem den yderste og inderste
position. Dette overopheder og beskadiger transmissionen.
Håndtagene giver mulighed for at skubbe maskinen uden hjælp fra motoren. To stillinger:
1. Håndtag i inderste position:
Transmissionen er indkoblet til
normal brug.
2. Håndtag i yderste position:
Transmissionen er udkoblet.
Maskinen kan skubbes manuelt.
Maskinen må ikke bugseres over længere stræk eller med høj fart. Dette kan forårsage skade på
transmissionen.
Maskinen må ikke køres med forreste
håndtag i yderste position. Risiko for
skader og olielækage i forakslen.
2.4.9 Sæde (3:I)
Sædet kan vippes op og justeres i langsgående retning. Sædet låses i opslået position med spærren (3:K) og i langsgående
retning med håndhjulene (3:J).
Sædet er udstyret med sikkerhedsafbryder, som er
koblet til maskinens sikkerhedssystem. Det medfører, at visse aktiviteter, som kan medføre fare,
ikke kan udføres, når der ikke sidder nogen på sædet.
2.4.10 Motorhjelm (4:L)
Maskinen har en motorhjelm, der kan åbnes for adgang til brændstofhane, batteri
og motor. Motorhjelmen er låst med en
gummistrop.
Motorhjelmen åbnes som beskrevet nedenfor:
1. Løsn gummistroppen (4:M) på motorhjelmens
forkant.
2. Løft forsigtigt motorhjelmen bagud.
Motorhjelmen lukkes ved at følge beskrivelsen i
omvendt rækkefølge.
Maskinen må ikke bruges, uden at motorhjelmen er lukket og låst. Der er risiko for forbrænding og
klemningsskader.
22
3 ANVENDELSESOMRÅDER
Maskinen må kun bruges til følgende formål med
det angivne GGP originaltilbehør:
Arbejde
Tilbehør, GGP original
Græsslåning
Med klippeaggregat 95 C (alle).
Med klippeaggregat 105 C (kun
XK 160 HD, XK4 160 HD).
Snerydning
Med sneblad. Snekæder og rammevægte anbefales.
Opsamling af græs Med påhængsopsamler 30" eller
og blade
42".
Transport af græs Med transportvogn Pro eller
og blade
Combi.
Trækanordningen må højst belastes med en lodret
kraft på 100 N.
Belastningen på trækanordningen fra påhængstilbehør må højst være 500 N.
OBS! Kontakt det relevante forsikringsselskab før
enhver brug af påhængsvogn.
OBS! Denne maskine er ikke beregnet til at køre
på offentlig vej.
4 START OG KØRSEL
Maskinen må ikke bruges, uden at motorhjelmen er lukket og låst. Der er risiko for forbrænding og
klemningsskader.
4.1
Påfyldning af benzin (7:Q)
Brug altid ren blyfri benzin. Olieblandet 2-taktsbenzin må ikke anvendes.
Tanken kan rumme 6 liter. Benzinniveauet aflæses
nemt gennem den transparente tank.
OBS! Almindelig blyfri benzin er en ferskvare og
bør ikke opbevares i mere end 30 dage.
Miljøtilpasset benzin - såkaldt alkylatbenzin - kan
med fordel anvendes. Denne type benzin har en
sammensætning, der er mindre skadelig for både
mennesker og miljø.
Benzin er meget brandfarlig. Opbevar
benzinen i beholdere, der er specielt
fremstillet til dette formål.
Påfyld kun benzin ude i det fri, og undlad tobaksrygning under påfyldningen.
Fyld benzin på, inden motoren startes.
Fjern aldrig tankdækslet, og fyld aldrig
benzin på, mens motoren er i gang eller
stadig er varm.
Fyld aldrig benzintanken helt op. Efterlad et tomrum (mindst hele påfyldningsrøret plus 1 - 2 cm
øverst i tanken), således at benzinen kan udvide sig
uden at flyde over, når den opvarmes. Se fig. 7.
DA
DANSK
4.2 Aflæsning af motoroliestand
Krumtaphuset er ved levering påfyldt olie SAE
10W-30.
Kontrollér hver gang før brug, at oliestanden er
korrekt. Maskinen skal stå plant.
Aftør området omkring oliepinden. Løsn
oliepinden og træk den op. Tør den af. Før
den helt ned og skru den fast.
Skru den løs og tag den op igen. Aflæs oliestanden.
Påfyld olie til "FULL"-mærket, hvis oliestanden er
lavere end dette mærke. Se fig. 18.
Oliestanden må aldrig være højere end “FULL”mærket. Dette vil forårsage overophedning af motoren. Hvis oliestanden overstiger “FULL”-mærket, skal der aftappes olie, til den korrekte
oliestand opnås.
4.3 Niveaukontrol,
transmissionsolie
Kontrollér hver gang før brug, at oliestanden er
rigtig. Maskinen skal stå plant.
Aflæs oliestanden på beholderen (9:R). Oliestanden skal være mellem »MAX« og »MIN«. Ved behov påfyldes mere olie.
Olietype:
Olietype
4WD
Syntetisk olie 5W-50
HST
SAE 10W-30 (20W-50)
4.4
Sikkerhedskontrol
Kontrollér at resultaterne af nedenstående sikkerhedskontroller opfyldes i forbindelse med test af
den aktuelle maskine.
Sikkerhedskontrollen skal altid udføres
inden brug.
Hvis nogle af nedenstående resultater
ikke opfyldes, må maskinen ikke bruges! Indlever maskinen til reparation
på et serviceværksted.
4.4.1 Generel sikkerhedskontrol
Objekt
Resultat
Brændstoflednin- Ingen lækage.
ger og tilslutninger.
Elkabler.
Al isolering intakt.
Ingen mekaniske skader.
Udstødningssystem Ingen lækage i tilslutninger.
Samtlige skruer spændt.
Olieledninger
Ingen lækage. Ingen skader.
Kør maskinen
Maskinen skal stoppe.
fremad/tilbage, og
slip pedalen trækdriftsbremse.
Prøvekørsel
Ingen unormale vibrationer.
Ingen unormale lyde.
4.4.2 Elektrisk sikkerhedskontrol
Sikkerhedssystemets funktion skal altid
kontrolleres inden brug af maskinen.
Tilstand
Pedalen koblingbremse er ikke
trykket ned.
Kraftudtaget ikke
aktiveret.
Motoren i gang.
Kraftudtaget aktiveret.
Motoren i gang.
4.5
Handling
Prøv at starte.
Resultat
Motoren
skal ikke
starte.
Føreren rejser sig Kraftudtafra sædet.
get skal kobles fra.
Tag sikringen ud. Motoren
Se 9:S.
skal stoppe.
Start
1. Åbn benzinhanen. Se 10:U.
2. Kontroller, at tændkablet/tændkablerne er monteret på tændstiften/tændstifterne.
3. Kontrollér, at kraftudtaget er koblet fra.
4. Hold ikke foden på drivpedalen.
5. Koldstart - før gashåndtaget længst frem i chokerstilling.
Varmstart – sæt gashåndtaget på fuld gas (ca. 2
cm bag chokerstillingen).
6. Træd pedalen kobling-bremse helt ned.
7. Drej tændingsnøglen og start motoren.
8 Når motoren er startet, skubbes gashåndtaget
lidt efter lidt til fuld gas (ca. 2 cm bagved chokerstillingen), hvis chokeren har været brugt.
9. Ved koldstart må maskinen ikke belastes umiddelbart efter start. lad motoren gå i nogle minutter først, så olien når at blive varmet op.
Når maskinen er i brug, bør der altid gives fuld gas.
23
DA
4.6
DANSK
Køretips
Sørg altid for, at der er den korrekte mængde olie i
motoren. Især ved kørsel på skråninger. Se 4.2.
Vær forsigtig på skråninger. Undgå at
starte eller stoppe pludseligt ved kørsel
opad eller nedad på en skråning. Kør
aldrig på tværs af en skråning. Kør oppefra og ned eller nedefra og op.
Maskinen må kun køres med højest 10°
hældning, uanset retning.
Sæt hastigheden ned på skråninger og i
skarpe sving for at bevare kontrollen og
reducere risikoen for at vælte.
Drej ikke rattet helt ud ved kørsel med
fuld gas i højeste gear. Maskinen kan
vælte.
Hold hænder og fødder borte fra knækled og sædekonsol. Man kan risikere at
få dem i klemme. Kør aldrig med åben
motorhjelm.
4.7
Stop
Slå kraftudtaget fra. Træk parkeringsbremsen.
Lad motoren gå i tomgang 1 - 2 minutter. Stands
motoren ved at dreje tændingsnøglen.
Luk benzinhanen. Det er især vigtigt, hvis maskinen skal transporteres, f.eks. på en påhængsvogn.
Hvis maskinen efterlades uden opsyn,
skal tændkablet/tændkablerne og startnøglen fjernes.
Motoren kan være meget varm lige efter standsning. Undgå at røre ved lydpotte, cylinder eller køleribber. Dette
kan give forbrændingsskader.
4.8
Rengøring
For at reducere brandfaren skal motor,
lyddæmper, batteri og brændstoftank
holdes fri for græs, blade og olie.
For at mindske brandfaren skal det regelmæssigt kontrolleres, at der ikke siver olie og/eller brændstof ud.
Maskinen skal altid rengøres efter brug. Nedenstående anvisninger gælder for rengøringen:
• Hvis der bruges højtryksrenser, må strålen ikke
rettes direkte mod akseltætninger, elektriske
komponenter og hydraulikventiler.
• Spul ikke vand på motoren.
• Rengør motoren med børste og/eller trykluft.
• Rengør motorens køleluftindtag (9:T).
24
5 VEDLIGEHOLDELSE
5.1 Serviceprogram
For at holde maskinen i god stand med hensyn til
pålidelighed og driftssikkerhed samt ud fra et miljøsynspunkt skal GGPs serviceprogram følges.
Service udført på et autoriseret værksted giver garanti for fagligt korrekt arbejde med originale reservedele.
5.2
Forberedelse
Al service og vedligeholdelse skal udføres på stillestående maskine med standset motor.
Undgå at maskinen triller ved altid at
trække parkeringsbremsen.
Stands motoren.
Undgå utilstigtet motorstart ved at løsne tændkablet/tændkablerne fra tændstiften/tændstifterne og fjerne
startnøglen.
5.3
Dæktryk
5.4
Skift af motorolie
Dækkenes lufttryk justeres på følgende måde:
Forhjul: 0,6 bar (9 psi).
Bagdæk: 0,4 bar (6 psi).
Skift motorolie første gang efter 5 timers drift, derefter for hver 50 timers drift eller en gang hver sæson.
Skift olie oftere, for hver 25 timers drift eller
mindst en gang hver sæson, hvis motoren skal arbejde meget tungt, eller omgivelsestemperaturen
er høj.
Brug olie ifølge tabellen nedenfor.
Olie
SAE 10W-30
Serviceklasse
SJ eller højere
Brug ingen tilsætningsmidler i olien.
Fyld ikke for megen olie på. Dette kan føre til, at
motoren overophedes.
Skift olien, medens motoren er varm.
Motorolien kan være meget varm, hvis
den tappes af straks efter standsning.
Lad derfor motoren køle af nogle
minutter, inden olien tappes af.
1. Klem klemmen på olieaftapningsslangen sammen.. Brug en universaltang. Se fig. 10:V.
2. Flyt klemmen 3-4 cm op på olieaftapningsslangen, og træk proppen ud.
3. Olien skal opsamles i et kar.
OBS! Undgå at spilde olie på kileremmene.
4. Bortskaf olien i henhold til relevante lokale bestemmelser.
DANSK
5. Montér olieaftapningsproppen, og skub klemmen tilbage, så den klemmer over proppen.
6. Fjern oliepinden og påfyld frisk olie.
Oliemængde: 1,4 liter
7. Efter oliepåfyldning skal motoren startes og gå
i tomgang i 30 sekunder.
8. Undersøg, om der forekommer udsivning af
olie.
9. Stands motoren. Efter yderligere 30 sekunder
skal oliestanden kontrolleres som beskrevet i
4.2.
5.5 Transmission, olie (4WD)
Olie i den hydrauliske kraftoverføring skal kontrolleres/justeres og udskiftes med de intervaller,
der er angivet i nedenstående tabel.
1. gang Derefter
med
Handling
interval
Driftstimer
Kontrol - justering af niveau.
50
Olieskift.
50
200
Olietype: Syntetisk olie 5W-50.
Oliemængde ved olieskift: ca. 3,5 liter.
5.5.1 Kontrol - justering
Se “4.3”.
5.5.2 Aftapning
1. Kør maskinen med varierende hastigheder i 1020 minutter, så transmissionsolien varmes op.
2. Stil maskinen helt vandret.
3. Træk begge frakoblingsgrebene ud som vist i
fig. 6.
4. Stil et opsamlingskar under bagakslen og ét under forakslen.
5. Åbn oliebeholderen ved at fjerne dækslet. Se
9:R.
Man må kun bruge en 3/8” firkantnøgle
til olieaftapningsproppen. Andre værktøjer ødelægger proppen.
6. Demontér olieaftapningsproppen fra bagakslen.
Rengør hullet og brug en 3/8” firkantnøgle. Se
figur 11.
7. Demontér to aftapningspropper fra forakslen.
Brug en 12 mm topnøgle. Lad olien i foraksel
og ledninger løbe ud. Se fig. 12.
8. Kontrollér, at pakningerne på forakslens aftapningspropper er intakte. Se fig. 12. Montér
propperne igen. Tilspændingsmoment: 15-17
Nm.
Hvis olieaftapningsproppen spændes
hårdere end 5 Nm, bliver den beskadiget.
DA
9. Kontrollér, at pakningen på bagakslens olieaftapningspropp er intakt. Se fig. 11:Y. Genmontér i bagakslen. Stram olieaftapningspropen
med 5 Nm.
10.Opsug olien i beholderens dybere del med en
oliesuger. Se fig. 13.
11.Bortskaf olien i henhold til relevante lokale bestemmelser.
5.5.3 Fyldning
Motoren må aldrig køres, når den bageste spærreventil er skubbet ind og den
forreste spærreventil er trukket ud.
Det vil ødelægge forakslens tætninger.
1.Fyld oliebeholderen med den nye olie.
Hvis motoren skal køre indendørs, skal
der kobles en udsugningsanordning til
motorens udstødningsrør.
2. Kontrollér, at bagakslens spærreventil er trukket ud.
3. Start motoren. Når motoren startes, skubbes
forakslens spærreventil ind automatisk.
4. Træk forakslens spærreventil ud.
Obs! Olien suges ind i systemet meget hurtigt. Beholderen skal altid holdes fyldt. Der
må under ingen omstændigheder indsuges
luft.
5. Indstil drivpedalen i fremadposition ved at blokere den med en trækile eller lignende. Se fig.
14. Fyld oliebeholderen lidt efter lidt med ny olie.
6. Kør i fremadposition i et minut.
7. Flyt trækilen og indstil drivpedalen i bagudposition. Fortsæt med at påfylde olie.
8. Kør i bagudposition i et minut.
9. Skift køreretning en gang i minuttet som ovenfor beskrevet og fortsæt med at påfylde olie,
indtil det holder op med at boble i beholderen.
10.Stop motoren, montér oliebeholderens dæksel
og luk hjelmen.
11.Prøvekør i et par minutter og justér oliestanden
i beholderen.
5.6 Remtransmissioner
Kontrollér efter 5 timers drift at alle remme er intakte og uden skader.
5.7 Styring
Styringen skal kontrolleres/justeres efter 5 timers
drift og derefter for hver 100 timers drift.
5.7.1 Kontrol
Drej rattet frem og tilbage i korte ryk. Der må ikke
forkomme mekanisk slør i styrekæderne.
25
DA
DANSK
5.7.2 Justering
Justér styrekæderne efter behov efter følgende vejledning:
1. Stil maskinen i stillingen "ligeud".
2. Justér styrekæderne ved hjælp af de to møtrikker, der sidder under knækleddet. Se fig. 16.
3. Justér begge møtrikker lige meget, indtil der
ikke forekommer slør.
4. Prøvekør maskinen i retning lige frem, og kontrollér, at rattet ikke står på skrå.
5. Hvis rattet står på skrå, skal den ene møstrik
løsnes og den anden strammes.
Spænd ikke styrekæderne for hårdt. Styringen
kommer til at gå tungere i takt med, at slitagen på
kæderne øges.
5.8
Spænd kablerne godt fast. Løse kabler
kan forårsage brand.
Motoren må aldrig køre, når batteriet
er koblet fra. Der er risiko for alvorlige
skader på generator og el-system.
Batteri
Syre som kommer i kontakt med øjne
eller hud, forårsager alvorlige personskader. Hvis en kropsdel kommer i kontakt med syre, skal der straks skylles
med rigeligt vand. Søg straks læge.
Batteriet er et ventilreguleret batteri med 12 V nominel spænding. Elektrolytniveauet hverken kan
eller skal kontrolleres eller påfyldes. Den eneste
vedligeholdelse, der kræves, er opladning efter
f.eks. lang tids opbevaring.
Før batteriet tages i brug første gang,
skal det ladet helt op. Batteriet skal altid opbevares helt opladet. Hvis batteriet opbevares afladet, opstår der
alvorlige skader.
5.8.1 Opladning med motoren
I første omgang kan batteriet oplades ved hjælp af
motorens generator på følgende måde:
1. Montér batteriet i henhold til nedenstående.
2. Placér maskinen udendørs eller montér en udsugningsanordning til udstødningsgassen.
3. Start motoren i henhold til instruktionerne i
brugsanvisningen.
4. Kør motoren uden uafbrudt uden stop i 45 minutter.
5. Stop motoren, og batteriet er fuldt opladet.
5.8.2 Opladning med batterilader
Ved opladning med batterilader skal der anvendes
en batterilader med konstant spænding.
Kontakt forhandleren vedr. køb af batterilader med
konstant spænding.
Batteriet kan tage skade, hvis der anvendes en
batterilader af standardtype.
26
5.8.3 Demontering/montering
Batteriet er placeret under motorhjelmen. Ved demontering/montering gælder følgende angående
kablernes tilslutning.
• Ved demontering. Fjern først det sorte kabel fra
batteriets minuspol (-). Fjern derefter det røde
kabel fra batteriets pluspol (+).
• Ved montering. Tilslut først det røde kabel til
batteriets pluspol (+). Tilslut derefter det sorte
kabel til batteriets minuspol (-).
Hvis kablerne fjernes/tilsluttes i omvendt rækkefølge, er der risiko for
kortslutning og skader på batteriet.
Hvis kablerne byttes om, ødelægges generator og batteri.
5.8.4 Rengøring
Hvis batteripolerne er oxiderede, skal de rengøres.
Rengør batteripolerne med en stålbørste, og smør
dem ind i polfedt.
5.9
Luftfilter, motor
Forfilteret (skumplastfilter) skal rengøres/udskiftes for hver 25 timers drift.
Forfilteret (papirfilter) skal rengøres/udskiftes for
hver 100 timers drift.
OBS! Rengør/udskift filtrene oftere, hvis maskinen arbejder i støvede omgivelser.
Demontér/montér luftfiltrene som beskrevet nedenfor.
1. Rengør området omkring luftfilterdækslet
grundigt.
2. Demontér luftfilterdækslet (15:A) ved at løsne
de to klemmer.
3. Demontér filterpakken (15:B). Forfilteret er
placeret over luftfilteret. Der skal udvises forsigtighed, så der ikke kommer snavs i karburatoren. Luftfilterhuset gøres rent.
4. Gør papirfilteret rent ved at banke det let mod
en plan flade. Hvis det er meget snavset, skal
det udskiftes.
5. Rengør forfilteret. Hvis det er meget snavset,
skal det udskiftes.
6. Samling foretages i omvendt rækkefølge.
Der må ikke bruges trykluft eller oliebaserede opløsningsmidler som f.eks. petroleum til rengøring
af papirfilteret. Dette ødelægger filteret.
DANSK
5.10 Tændrør
Tændstiften/tændstifterne skal udskiftes for hver
200 timers drift (=ved hver anden grundservice).
Inden tændstiften løsnes, skal der rengøres omkring dets fæste.
Tændstift: Champion RC12YC eller tilsvarende.
Elektrodeafstand: 0,75 mm.
5.11 Luftindtag
DA
6 PATENT - MODELBESKYTTELSE
Nærværende maskine eller dele heraf er omfattet
af følgende patent- og modelbeskyttelse:
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
Se 9:T. Motoren er luftkølet. Et tilstoppet kølesystem vil skade motoren. Rengør motoren luftindtag for hver 50 timers drift. En mere grundig
rengøring af kølesystemet udføres i forbindelse
med hver grundservice.
5.12 Smøring
Alle smørepunkter vist i nedenstående tabel skal
smøres for hver 50 timers drift samt efter hver
vask.
Objekt
Handling
Figur
Knæk
4 smørenipler.
17
Brug en fedtsprøjte fyldt med
universalfedt. Pump, indtil
der trænger fedt ud.
Syrekæder Børst kæderne rene med en
stålbørste.
Smörj med en universalkædespray.
Spændarme Smør lejringspunkterne med
18
en oliekande, samtidig med at
den relevante anordning aktiveres.
Bør udføres af to personer.
Håndtage- Smør wirernes ender med en 18
nes wirer
oliekande, samtidig med at
den relevante anordning aktiveres.
Bør udføres af to personer.
5.13 Sikring
Ved elektriske fejl kontrolleres/skiftes sikringen,
20 A. Se 9:S.
GGP forbeholder sig ret til at foretage ændringer
i produktet uden forudgående varsel.
27
EN
ENGLISH
1.3 References
1 GENERAL
This symbol indicates WARNING. Serious personal injury and/or damage to
property may result if the instructions
are not followed carefully.
You must read these instructions for use
and the accompanying pamphlet
“SAFETY INSTRUCTIONS” carefully, before starting up the machine.
1.1
SYMBOLS
The following symbols appear on the machine.
They are there to remind you of the care and attention required during use and maintenance.
This is what the symbols mean:
Warning!
Read the instruction manual and the safety
manual before using the machine.
Warning!
Watch out for discarded objects. Keep onlookers away.
Warning!
Always wear hearing protectors.
Warning!
This machine is not designed to be driven
on public roads.
Warning!
The machine, equipped with original accessories, must not be driven in any direction on slopes with a gradient greater than
10º.
Warning!
Risk of crushing injuries. Keep hands and
feet well away from the articulated steering joint.
Warning!
Risk of burn injuries. Do not touch the silencer/catalytic converter.
1.2 Designations
Three versions of Park Compact are available and
are designated in the table below:
Machine
XK 140 HD with hydrostatic
transmission.
XK 160 HD with hydrostatic
transmission.
XK4 160 HD with hydrostatic
transmission and four wheel
drive.
44
Designation
HST
HST
4WD
1.3.1 Figures
The figures in these instructions for use are numbered 1, 2, 3, etc.
Components shown in the figures are marked A, B,
C, etc.
A reference to component C in figure 2 is written
“2:C”.
1.3.2 Headings
The headings in these instructions for use are numbered in accordance with the following example:
“1.3.1 General safety check” is a subheading to
“1.3 Safety checks” and is included under this
heading.
When referring to headings, only the number of the
heading is normally specified. E.g. “See 1.3.1”.
2 DESCRIPTION
2.1
Transmission
2.1.1 HST
The machine is rear wheel drive.
The rear axle is equipped with a hydrostatic transmission with infinitely variable forward and reverse gear ratios.
The rear axle is also equipped with a differential to
facilitate turning.
Front mounted tools are driven by drive belts.
2.1.2 4WD
The machine has 4-wheel drive. The power from
the engine to the drive wheels is transferred hydraulically. The engine drives an oil pump, which
pumps oil through the rear and front axle drives.
The front axle and rear axle are connected in series, which means that the front wheels and rear
wheels are forced to rotate at the same speed.
To make turning easier, both axles are equipped
with differential.
Front-mounted implements are powered via drive
belts.
2.2
Steering
The machine is articulated. This means that the
chassis is divided into a front and a rear section,
which can be turned in relation to each other.
The articulated steering means that the machine
can turn around trees and other obstacles with an
extremely small turning radius.
EN
ENGLISH
2.3
Safety system
The machine is equipped with an electrical safety
system. The safety system interrupts certain activities that can entail a danger of incorrect manoeuvres. For example, the engine cannot be started if
the clutch-parking brake pedal is depressed.
The operation of the safety system must
always be checked every time before
use.
2.4 Controls
2.4.1 Implement lifter, mechanical (1:A)
To switch between working position and transport
position:
1. Depress the pedal fully.
2. Release the pedal slowly.
2.4.2 Clutch-parking brake (1:B)
Never press the pedal while driving.
There is a risk of overheating in the
power transmission.
The pedal has the following
three positions:
• Released. The clutch is not activated. The parking brake is not activated.
• Depressed halfway. Forward drive disengaged.
The parking brake is not activated.
• Fully depressed. Forward drive disengaged.
The parking brake is fully activated but not
locked. This position is also used as emergency
brake.
The pedal determines the gearing ratio between the
engine and the drive wheels (= the speed). When
the pedal is released, the service brake is activated.
1. Press the pedal forward –
the machine moves forward.
2. No load on the pedal – the machine is stationary.
3. Press the pedal backward –
the machine reverses.
4. Reduce the pressure on the
pedal – the machine brakes.
2.4.5 Throttle and choke control (1:D)
(Prestige)
A control for setting the engine speed and to choke
the engine when starting from cold.
If the engine runs unevenly there is a
risk that the control is too far forward
so that the choke is activated. This damages the engine, increases fuel consumption and is harmful to the
environment.
1. Choke – for starting a cold engine. The
choke position is located at the front of the
groove.
Do not operate in this position when the
engine is warm.
2. Full throttle – when the machine is in
operation, full throttle should always be
used.
The full throttle position is approximately
2 cm behind the choke position.
3. Idling.
2.4.3 Inhibitor, parking brake (1:C)
The inhibitor locks the “clutch-brake”
pedal in the depressed position. This function is used to lock the machine on slopes,
during transport, etc., when the engine is
not running.
Locking:
1. Depress the pedal (3:B) fully.
2. Move the inhibitor (3:C) to the right.
3. Release the pedal (3:B).
4. Release the inhibitor (3:C).
Unlocking:
Press and release the pedal (3:B).
2.4.6 Ignition lock (1:E)
Do not leave the machine with the key
in position 2 or 3. There is a fire risk,
fuel can run into the engine through the
carburettor, and there is a risk of the
battery being discharged and damaged.
Ignition lock used for starting/stopping the engine.
Four positions:
1. Stop position – the engine is shortcircuited. The key can be removed.
2.4.4 Driving-service brake (1:F)
If the machine does not brake as expected when the pedal is released, the left
pedal (1:B) should be used as an emergency brake.
4. Start position – the electric start motor
is activated when the key is turned to the
spring-loaded start position. Once the engine has started, let the key return to operating position 2/3.
2/3. Operating position.
45
EN
ENGLISH
2.4.7 Power take-off (2:G)
The power take-off must never be
engaged when the front-mounted
implement is in transport position. This
will destroy the belt transmission.
A lever for engaging and disengaging the power
take-off for operating front-mounted accessories.
Two positions:
1. Lever in forward position – power takeoff disengaged.
2. Lever in backward position - power
take-off engaged.
2.4.8 Clutch release lever
A lever for disengaging the variable transmission.
HST is equipped with a lever, connected to the rear
axle. See (5:N).
4WD is equipped with two levers, connected to the
rear axle (6:O) and the front axle (6:P).
The disengagement lever must never be
between the outer and inner positions.
This overheats and damages the transmission.
The levers enable the machine to be moved by
hand without the help of the engine. Two positions:
1. Lever in the inner position –
transmission engaged for normal
operation.
2. Lever in the outer position –
transmission disengaged. The
machine can be moved by hand.
The machine may not be towed over long distances
or at high speeds. The transmission could be damaged.
The machine must not be operated with
the forward most lever in the outer position. Risk of damage and oil leakage in
the front axle.
2.4.9 Seat (3:I)
The seat can be folded and is adjustable
front-rear. The seat is locked in the folded
up position using the catch (3:K) and adjusted front-rear using the knobs (3:J).
The seat is equipped with a safety switch that is
connected to the machine’s safety system. This
means that certain dangerous activities are not possible when there is nobody in the seat.
46
2.4.10 Engine casing (4:L)
To access the fuel cock, battery and engine
the engine is equipped with engine casing
that can be opened. The engine casing is
locked by a rubber strap.
The engine casing is opened as follows:
1. Detach the rubber strap (4:M) at the front edge
of the engine casing.
2. Carefully lift the engine casing back.
Close in reverse order.
The machine may not be operated unless the engine casing is folded down
and locked. Risk of burns and crushing
injuries.
3 AREAS OF USE
The machine may only be used for the following
tasks using the genuine GGP accessories stated.
Operation
Accessories, GGP original
Mowing
With cutting deck 95 C (all).
With cutting deck 105 C (only
XK 160 HD, XK4 160 HD).
Snow clearance With snow blade. Snow chains
and frame weights recommended.
Grass clipping and With towed collector 30" or 42".
leaf collection
Grass and leaf
With dump cart Pro or Combi.
transport
The maximum vertical load on the towing hitch
must not exceed 100 N.
The maximum over-run load on the towing hitch
from towed accessories must not exceed 500 N.
NOTE! Before using a trailer – contact your insurance company.
NOTE! This machine is not intended to be driven
on public roads.
4 STARTING AND OPERATION
The machine may not be operated unless the engine casing is closed and
locked. Risk of burns and crushing injuries.
4.1
Filling with petrol (7:Q)
Always use lead-free petrol. You must never use 2stroke petrol mixed with oil.
The tank holds 6 litres. The level can easily be read
through the transparent tank.
NOTE! Ordinary lead-free petrol is a perishable
and must not be stored for more than 30 days.
EN
ENGLISH
Environmental petrol can be used, i.e. alkylate
petrol. This type of petrol has a composition that is
less harmful for people and nature.
Petrol is highly inflammable. Always
store fuel in containers that are made
especially for this purpose.
Only fill or top up with petrol outdoors,
and never smoke when filling or topping up. Fill up with fuel before starting
the engine. Never remove the filler cap
or fill with petrol while the engine is
running or still warm.
Never completely fill the petrol tank. Leave an
empty space (= at least the entire filler tube plus 1
- 2 cm at the top of the tank) to allow the petrol to
expand when it warms up without overflowing.
See fig. 7.
4.2 Checking the engine oil level
On delivery, the crankcase is filled with SAE 10W30 oil.
Check the oil level every time before using to
ensure it is correct. The machine should be
standing on level ground.
Wipe clean around the oil dipstick. Unscrew and pull it up. Wipe off the dipstick.
Slide it down completely and tighten it.
Then unscrew it and pull it up again. Read off the
oil level. Top up with oil to the “FULL” mark, if
the level comes below it. See fig. 8.
The oil level must never exceed the “FULL” mark.
This results in the engine overheating. If the oil
level exceeds the “FULL” mark, the oil must be
drained until the correct level is achieved.
4.3 Checking transmission oil level
Check the oil level every time before using to
ensure it is correct. The machine should be
standing on level ground.
Read off the oil level in the reservoir (9:R). It
should be between the MAX and MIN marks. If
necessary, top up with more oil.
Type of oil:
Oil type
4WD
Synthetic oil 5W-50
HST
SAE 10W-30 (20W-50)
4.4
Safety checks
Check that the results of the safety checks below
are achieved when testing the machine in question.
The safety checks must always be carried out every time before use.
If any of the results below is not
achieved, the machine must not be
used! Take the machine to a service
workshop for repair.
4.4.1 General safety check
Object
Result
Fuel lines and con- No leaks.
nections.
Electrical cables. All insulation intact.
No mechanical damage.
Exhaust system.
No leaks at connections.
All screws tightened.
Oil lines
No leaks. No damage.
Drive the machine The machine will stop.
forwards/backwards and release
the driving-service
brake pedal.
Test driving
No abnormal vibrations.
No abnormal sound.
4.4.2 Electrical safety check
The operation of the safety system
should always be checked every time
before use.
Status
The clutch-brake
pedal not
depressed.
Power take-off not
activated.
Engine running.
Power take-off
activated.
Engine running.
4.5
Action
Attempt to start.
Result
The engine
must not
start.
The operator
leaves the seat.
The power
take-off
must disengage.
Remove the fuse. The engine
See 9:S.
must stop.
Start
1. Open the fuel cock. See 10:U.
2. Check that the spark plug cable(s) is/are installed on the spark plug(s).
3. Check to make sure that the power take-off is
disengaged.
4. Do not keep your foot on the drive pedal.
5. Starting cold engine – put the throttle control in
the choke position.
Starting warm engine – put the throttle control
at full throttle (approx. 2 cm behind the choke
position).
6. Depress the clutch-brake pedal fully.
7. Turn the ignition key and start the engine.
8 Once the engine has started, move the throttle
control gradually to full throttle (approx. 2 cm
behind the choke position) if the choke has been
used.
47
EN
ENGLISH
9. When starting from cold, do not make the machine work under load immediately, but let the
engine run for a few minutes first. This will allow the oil to warm up.
When the machine is in operation, full throttle
should always be used.
4.6
Operating tips
Always check that there is the correct volume of
oil in the engine. This is particularly important
when operating on slopes. See 4.2.
Be careful when driving on slopes. No
sudden starting or stopping when driving up or down a slope. Never drive
across a slope. Move from the top down
or from the bottom to the top.
The machine may not be driven on
slopes greater than 10º in any direction.
Reduce the speed on slopes and when
making sharp turns in order to retain
control and reduce the risk of tipping
over.
Do not turn the steering wheel to full
lock when driving in top gear and at full
throttle. The machine can easily topple
over.
Keep hands and fingers well away from
articulated steering joint and seat
bracket. Risk of crushing injuries. Never drive with the engine casing open.
4.7
Cleaning
To reduce the risk of fire, keep the engine, silencer, battery and fuel tank free
from grass, leaves and oil.
To reduce the risk of fire, regularly
check the machine for oil and/or fuel
leakage.
48
5 MAINTENANCE
5.1 Service programme
In order to keep the machine in good condition as
regards reliability and operational safety as well as
from an environmental perspective, GGP’s Service
programme should be followed.
Servicing carried out at an authorised workshop
guarantees professional work using genuine spare
parts.
5.2
Preparation
All service and all maintenance must be carried out
on a stationary machine with the engine switched
off.
Prevent the machine from rolling by always applying the parking brake.
Stop the engine.
Stop
Disengage the power take-off. Apply the parking
brake.
Allow the engine to idle 1-2 mins. Stop the engine
by turning off the ignition key.
Shut off the petrol cock. This is particularly important if the machine is to be transported on a trailer
for example.
If the machine is left unattended, remove the spark plug cable(s) and remove the ignition key.
The engine may be very warm immediately after it is shut off. Do not touch the
silencer, cylinder or cooling fins. This
can cause burn injuries.
4.8
Clean the machine after each use. The following
instructions apply for cleaning:
• When washing the machine with water under
high pressure, do not point the jet directly at
axle seals, electrical components or hydraulic
valves.
• Do not spray water directly at the engine.
• Clean the engine with a brush and/or compressed air.
• Clean the engine’s cooling air intake (9:T).
Prevent unintentional starting of the
engine by disconnecting the spark plug
cable(s) from the spark plug(s) and removing the ignition key.
5.3
Tyre pressure
5.4
Changing engine oil
Adjust the air pressure in the tyres as follows:
Front: 0.6 bar (9 psi).
Rear: 0.4 bar (6 psi).
Change engine oil for the first time after 5 hours of
operation, and subsequently after every 50 hours
of operation or once a season.
Change the oil more often (after 25 hours of operation or at least once a season) if the engine has to
operate under demanding conditions or if the ambient temperature is high.
Use oil according to the table below.
Oil
SAE 10W-30
Service class
SJ or higher
Use oil without any additives.
ENGLISH
Do not fill with too much oil. This can cause the
engine to overheat.
Change oil when the engine is warm.
The engine oil may be very hot if it is
drained off directly after the engine is
shut off. Therefore allow the engine to
cool a few minutes before draining the
oil.
1. Attach the clamp on the oil drainage hose. Use
a polygrip or similar. See fig. 10:V.
2. Move the clamp up 3-4 cm on the oil drainage
hose and pull out the plug.
3. Collect the oil in a collection vessel.
NOTE! Do not spill any oil on the drive belts.
4. Hand in the oil for disposal in accordance with
local provisions.
5. Install the oil drainage plug and move the clamp
back so that it clamps above the plug.
6. Remove the dipstick and fill up with new oil.
Oil volume: 1.4 litres
7. After filling up the oil, start the engine and idle
for 30 seconds.
8. Check to see if there is any oil leakage.
9. Stop the engine. Wait for 30 seconds and then
check the oil level in accordance with 4.2.
5.5 Transmission, oil (4WD)
The oil in the hydraulic power transmission must
be checked/adjusted and changed at the intervals
given in the table below.
1st time Then at
intervals
Action
of
Hours of operation
Checking – adjusting level.
50
Changing the oil.
50
200
Type of oil: Synthetic oil 5W-50
Oil quantity when changing: approximately 3.5 litres.
5.5.1 Checking - adjusting
Se “4.2”.
5.5.2 Draining
1. Run the machine at variable speeds for 10-20
minutes to heat up the transmission oil.
2. Position the machine completely horizontally.
3. Pull out both disengagement levers according to
fig. 6.
4. Place one container under the rear axle and one
under the front axle.
5. Open the oil reservoir by removing the cover.
See 9:R.
EN
Only a 3/8” square drive may be used
for the oil plug. Other tools will damage
the plug.
6. Remove the oil plug from the rear axle. Clean
the hole and use a 3/8” square drive. See figure
11.
7. Remove 2 drain plugs from the front axle. Use
a 12 mm socket. Allow the oil in the front axle
and pipes to run out. See fig. 12.
8. Check that the gaskets on the drain plugs of the
front axle are intact. See fig. 12. Reinstall the
plugs. Tightening torque: 15-17 Nm.
The oil plug will be damaged if it is
tightened more to than 5 Nm.
9. Check that the gasket on the oil plug of the rear
axle is intact. See fig. 11:Y. Reinstall in the rear
axle. Tighten the oil plug to 5 Nm.
10.Draw out the oil from the deeper section of the
reservoir using an oil extractor. See fig. 13.
11.Dispose of the oil according to local regulations.
5.5.3 Filling
The engine must never be run when the
rear clutch release lever is pushed in
and the front clutch release lever is
pulled out.
This will damage the front axle seals.
1.Fill the oil reservoir with the new oil.
If the engine is run indoors, exhaust extraction equipment must be connected
to the engine’s exhaust pipe.
2. Check that the rear axle’s clutch release lever is
pulled out.
3. Start the engine. When the engine is started, the
front axle’s clutch release lever slides inwards
automatically.
4. Pull out the front axle’s clutch release lever.
NOTE! The oil is drawn into the system very
quickly. The reservoir must always be
topped up. Air must never be drawn in.
5. Set the accelerator pedal to the forward position
by blocking it using a wooden wedge. See fig.
14. Fill the oil reservoir by hand using new oil.
6. Run in the forward position for one minute.
7. Move the wooden wedge and set the accelerator
pedal to the reverse position. Continue filling
with oil.
8. Run in reverse mode for one minute.
9. Change driving direction once every minute as
above and continue filling with oil until the
bubbling in the reservoir stops.
10.Switch off the engine, install the oil reservoir
cover and close the engine cover.
49
EN
ENGLISH
11.Test drive for several minutes and adjust the oil
level in the reservoir.
5.6 Belt transmissions
After 5 hours of operation, check that all the belts
are intact and undamaged.
5.7 Steering
The steering must be checked/adjusted after 5
hours of operation and thereafter after 100 hours of
operation.
5.7.1 Checks
Briefly turn the steering wheel back and forth.
There must be no mechanical clearance in the
steering chains.
5.7.2 Adjustment
Adjust the steering chains if required as follows:
1. Put the machine in the straight-ahead position.
2. Adjust the steering chains with the two nuts, located under the central point. See fig. 16.
3. Adjust both nuts by the same amount until there
is no clearance.
4. Test drive the machine straight forwards and
check that the steering wheel is not off centre.
5. If the steering wheel is off centre, undo one nut
and tighten the other.
Do not over-tighten the steering chains. This will
cause the steering to become heavy and will increase wear on the steering chains.
5.8
Battery
If acid comes into contact with the eyes
or skin, this can cause serious injuries.
If any part of the body has come into
contact with acid, rinse immediately
with copious amounts of water and seek
medical assistance as soon as possible.
The battery is a valve-regulated battery with 12 V
nominal voltage. The battery fluid does not need to
and cannot be checked or topped up. The only
maintenance that is required is charging, for example after extended storage.
The battery must be fully charged before being used for the first time. The
battery must always be stored fully
charged. If the battery is stored while
discharged, serious damage will occur.
5.8.1 Charging with the engine
The battery can be charged using the engine’s generator as follows:
1. Install the battery in the machine as shown below.
2. Place the machine outdoors or install an extraction device for the exhaust fumes.
50
3. Start the engine according to the instructions in
the user guide.
4. Allow the engine to run continuously for 45
minutes.
5. Stop the engine. The battery will now be fully
charged.
5.8.2 Charging using battery charger
When charging using a battery charger, a battery
charger with constant voltage must be used.
Contact your dealer to purchase a battery charger
with constant voltage.
The battery can be damaged if a standard type
battery charger is used.
5.8.3 Removal/Installation
The battery is placed under the engine casing. During removal/installation, the following applies regarding connection of the cables:
• During removal. First disconnect the black cable from the battery’s negative terminal (-).
Then disconnect the red cable from the battery’s
positive terminal (-).
• During installation. First connect the red cable
to the battery’s positive terminal (+). Then connect the black cable to the battery’s negative terminal (-).
If the cables are disconnected/connected in the wrong order, there is a risk of
a short-circuit and damage to the battery.
If the cables are interchanged, the generator and the battery will be damaged.
Tighten the cables securely. Loose cables can cause a fire.
The engine must never be driven with
the battery disconnected. There is a risk
of serious damage to the generator and
the electrical system.
5.8.4 Cleaning
If the battery terminals are coated with oxide, they
should be cleaned. Clean the battery terminals with
a wire brush and lubricate them with terminal
grease.
5.9
Air filter, engine
The pre-filter (foam filter) must be cleaned/replaced after 25 hours of operation.
The air filter (paper filter) must be cleaned/replaced after 100 hours of operation.
NOTE! The filters should be cleaned/replaced
more often if the machine operates on dusty
ground.
Remove/install the air filters as follows.
1. Clean carefully around the air filter cover.
ENGLISH
2. Dismantle the air filter cover (15:A) by removing the two clamps.
3. Dismantle the filter assembly (15:B). The prefilter is placed over the air filter. Make sure that
no dirt gets into the carburettor. Clean the air filter housing.
4. Clean the paper filter by tapping it gently
against a flat surface. If the filter is very dirty,
replace it.
5. Clean the pre-filter. If the filter is very dirty, replace it.
6. Assemble in the reverse order.
Compressed air or petroleum-based solvents such
as kerosene may not be used for cleaning the paper
filter insert. This will damage the filter.
EN
5.13 Fuse
In the event of electrical faults, check/replace the
fuse, 20 A. See 9:S.
6 PATENT - DESIGN REGISTRATION
This machine or parts thereof is covered by the following patent and design registration:
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
5.10 Spark plug
The spark plug(s) must be replaced every 200
hours of operation (=at every other basic service).
Before disconnecting the spark plug, clean around
its mounting.
Spark plug: Champion RC12YC or equivalent.
Electrode distance: 0.75 mm.
5.11 Air intake
See 19:T. The engine is air-cooled. A blocked
cooling system can damage the engine. Clean the
engine’s air intake after 50 hours of operation.
More meticulous cleaning of the cooling system is
carried out during each basic service.
5.12 Lubrication
All lubrication points in accordance with the table
below must be lubricated every 50 hours of operation as well as after every wash.
Object
Action
Figure
Centre point 4 grease nipples.
17
Use a grease gun filled with
universal grease. Pump until
the grease emerges.
Steering
Brush the chains clean with a
chains
wire brush.
Lubricate with universal
chain spray.
Tensioning Lubricate the bearing points
18
arms
with an oil can when each
control is activated.
Ideally carried out by two
people.
Control
Lubricate the cable ends with 18
cables
an oil can when each control
is activated.
Must be carried out by two
people.
GGP reserves the right to make alterations to the
product without prior notification.
51