EFC 9436 - EFCR 943 EFC 9416

Instruktionsbok, Bruksanvisning, Brugsvejledning
EFC 9436 - EFCR 943
EFC 9416 - EFCR 941
Käyttöohje, KULLANMA KILAVUZU, User Manual
EFC 9416
EFC 9436
EFCR 941
EFCR 943
S
N
DK
FIN
TR
UK
S
N
DK
FIN
TR
UK
Innehållsförteckning .............................................................. 2
Innholdsfortegnelse ............................................................ 12
Indholdsfortegnelse ............................................................ 22
Sisällysluettelo ................................................................... 32
Ýçindekiler ........................................................................... 42
Contents ............................................................................ 52
Innehållsförteckning
Säkerhetsinformation .............................................................................................. 2
Beskrivning av köksfläkten ..................................................................................... 3
Så här använder du din fläkt ................................................................................... 4
Skötsel och rengöring .............................................................................................. 6
Om fläkten inte fungerar ......................................................................................... 7
Extra tillbehör: ......................................................................................................... 7
Tekniska data .......................................................................................................... 8
Installation ............................................................................................................... 8
Säkerhetsinformation
Fläkten får endast användas i enskilt hushåll och för normal hushållsanvändning. Den uppfyller internationella
säkerhetsföreskrifter och kvalitetsnormer. Samtliga säkerhetsåtgärder kan dock inte till fullo eliminera alla
olycksrisker.
Läs därför noga igenom anvisningar, råd och varningstexter innan du installerar och börjar använda fläkten. Ge
speciellt akt på texter med en varningstriangel för att undvika skador på person eller egendom. Tänk på att spara
bruksanvisningen, som måste finnas om fläkten säljs eller överlåts på annan person.
Vid installation och service
Vid användning
• All eventuell elektrisk installation skall utföras
av behörig fackman och installationen av fläkten
bör utföras av kunnig person. Arbete utfört av
person utan tillräcklig kunskap kan försämra
fläktens funktion samt leda till skada på person
och/eller egendom.
• Minsta tillåtna avstånd från fläktens underkant
till elektrisk spis eller häll är 50 cm och till
gasspis eller gashäll är 65 cm.
Respektera det eventuella större avstånd som
gasspisens installationsinstruktioner anger.
• Kontrollera att fläktens anslutningssladd inte
kommer i kläm vid installation.
• Fläkten är endast elektriskt avstängd när
stickkontakten eller säkringen (proppen) är
borttagen.
• Observera att utblåsningsluften inte får ledas in i
rökkanal som används för avledning av rökgaser
från bruksföremål, som matas med annat slag
av energi än elenergi, som t ex oljepanna eller
vedspis.
• Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett,
paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn. Vid
en eventuell brand: Stäng omedelbart av
köksfläkten och spisen. OBS! Kväv elden
med lock. Använd aldrig vatten.
• Flambering bör inte ske under fläkten. Det kan
orsaka brand. Tänk också på att stekfett tar eld
om det blir överhettat. Lämna aldrig stekpannan
utan uppsikt.
• Fläktens fettfilter skall regelbundet rengöras för
att undvika att fett kan droppa ner på kokzonen
och orsaka brand. Se vidare under rubriken
“Skötsel och rengöring” i instruktionsboken.
Skrotning och återvinning
Kontakta Elkretsen AB eller återförsäljaren för att
få reda på var du kan lämna produkten för
skrotning och återvinning. Du kan också gå in på
www.el-kretsen.se för att ta reda på närmaste
inlämningsställe.
När det gäller kyl- och frysprodukter skall du
kontakta din kommun för att få reda var du kan
lämna in produkten för skrotning och återvinning.
2
Beskrivning av köksfläkten
Funktioner
Två system är möjliga:
• Utblås via trumsats (extra tillbehör)
och evakueringskanal.
• Återcirkulation genom kolfilter
(extra tillbehör).
Varning! Modell EFCR 943-941 har utformats för
att fungera endast som utsugningsversion och skall
anslutas till ett fristående utsugningssystem.
Evakueringsslangen får inte ledas till en
rökkanal som används för avledning av
rökgaser från oljepanna, vedspis el.dyl.
D
Tillbehör
Detta medföljer köksfläkten:
• 1 fläkthuv komplett med kontroller, belysning
och fläktmotor (modell EFCR 943-941 saknar
motor och skall anslutas till ett fristående
utsugningssystem).
• 1 teleskopisk skorsten bestående av: U-formad
övre del och U-formad nedre del.
• 1 Borrmall.
• 1 Luftriktare (Gäller endast modell EFC 94369416).
• 1 plastpåse innehållande: 1 väggkonsol för
fixering av fläkten, expansionspluggar, skruvar
och dokumentation.
Följande beställs genom återförsäljaren:
• Kolfilter, Type 20. Kolfilter skall användas då
fläkten ansluts till systemet “återcirkulation”.
Utblåsversion
A
• Luften leds ut av ett rör som skall sitta på
anslutningsflänsen A. Fig. 1.
• För att erhålla det bästa resultatet skall
hålet ha samma diameter som utloppsröret.
Återcirkulationversion
Varning! Modell EFCR 943-941 är inte utformad
för att fungera som filterversion och skall därför
användas som utsugningsversion och anslutas till ett
fristående utsugningssystem.
• Luften filtreras genom det aktiva kolfiltret och
leds ut i köket igen genom det övre gallret på
utloppröret.
• För filtreringsfunktionen behöver
Du ett originalkolfilter Electrolux Type 20.
Fig. 1
3
Så
Så här
här använder
använder du
du din
din fläkt
fläkt - EFC/R 941/6
Kontrollpanel
• De bästa resultatet erhålls om man använder en
låg hastighet vid normala förhållanden och en
hög hastighet när oset är mera koncentrerat.
Slå på fläkten några minuter innan ni börjar laga
mat, på detta sätt skapas ett undertryck i köket.
Låt fläkten stå på efter avslutad matlagning i
cirka 15 minuter eller till dess matoset har
försvunnit. Styrknapparna sitter på fläktens
frontpanel.
AV/PÅ
återcirkulationsmotor fläkthastighet 1
• Brytare för belysning: Denna brytare
används till att släcka och tända belysningen
som köksfläkten är utrustad med.
• AV/PÅ återcirkulationsmotor - Denna
brytare används till att välja fläkthastighet 1.
• Brytare för fläkthastighet 2: Denna brytare
används till att välja fläkthastighet 2.
• Brytare för fläkthastighet 3: Denna brytare
används till att välja fläkthastighet 3.
belysning
fläkthastighet fläkthastighet
3
2
Ventilera på rätt sätt
För att fläkten skall fungera oklanderligt måste det
skapas ett undertryck i köket. Håll därför köksfönstren stängda när fläkten är igång. Öppna gärna
ett fönster i ett angränsande rum när fläkten
används.
Fig. 2 - Ventilera på rätt sätt
Viktigt att veta
Används fläkten samtidigt med t ex en öppen
eldstad som tar luften inifrån huset, kan detta
orsaka baksug och rök i rummet. Åtgärda genom
att öppna ett fönster. Gäller ej då fläkten är försedd
med kolfilter.
4
Så här använder du din fläkt - EFC/R 943/6
A
B
C D E
F
G
H
I
Kontrollpanel
Fläkten levereras från fabriken utan kolfilter. P.g.a.
detta är lysdioden som signalerar filtrets mättning
deaktiverad.
Aktivera lysdioden för filtrets mättning på följande
sätt om fläkten ska användas med kolfilter:
Tryck samtidigt ned knapparna B och G och håll
dem nedtryckta under 3 sekunder. Först tänds
lysdioden för fettfiltret D och därefter tänds
lysdioden för kolfiltret E. Nu är lysdioden som
signalerar filtrets mättning aktiverad.
Deaktivering: Tryck samtidigt ned knapparna B och
G och håll dem nedtryckta under 3 sekunder tills
lysdioden för kolfiltret E släcks.
• De bästa resultatet erhålls om man använder en
låg hastighet vid normala förhållanden och en
hög hastighet när oset är mera koncentrerat.
Slå på fläkten några minuter innan ni börjar laga
mat, på detta sätt skapas ett undertryck i köket.
Låt fläkten stå på efter avslutad matlagning i
cirka 15 minuter eller till dess matoset har
försvunnit. Styrknapparna sitter på fläktens
frontpanel.
A - Avstängning av fläktmotor
B - Start av fläkt och val av hastighet 1-2-3-12.............
C - Indikerar hastighet 1 (Lysdiod)
D - Indikerar hastighet 2 (Lysdiod) och
fettfiltrets mättning
E - Indikerar hastighet 3 (Lysdiod) och kolfiltrets
mättning
F - Indikerar Intensivläge (Lysdiod)
G - Knapp för hastighet i Intensivläge.
Intensivläget går i 5 minuter:
Om fläkten var påslagen när Intensivläget
startades, återgår fläkten till tidigare vald
hastighet när tiden (5 minuter) gått ut.
Var fläkten avstängd när Intensivläget
startades, så stängs fläkten automatiskt av
när tiden (5 minuter) gått ut.
Använd gärna Intensivläget som
efterevakuering.
Om du vill avbryta Intensivläget innan tiden
gått ut, tryck på knapp A eller B.
H - Belysning av.
I - Belysning på
Lysdiod för fettfilter (D)
Lysdioden D blinkar när det är dags att rengöra
fettfiltret. Fettfiltret ska rengöras efter cirka 40
drifttimmar.
Läs igenom fettfiltrets underhållsanvisning.
Lysdiod för kolfilter (E)
Lysdioden E blinkar när det är dags att byta ut
kolfiltret.
Kolfiltret ska bytas ut efter cirka 160 drifttimmar.
Läs igenom anvisningarna för byte av kolfilter.
Återställning av Filtrets indikator
När filtren rengjorts eller ersatts, skall knapp A
tryckas in i 3 sekunder tills fettfiltrets lysdiod D
eller kolfiltrets lysdiod E upphör att blinka.
Varning! Återställningen av mättningsindikatorerna
MÅSTE göras med fläkten i stand by-läge, koppla
aldrig från fläkten från strömtillförseln.
Ventilera på rätt sätt
Om kåpan eller någon av kontrollknapparna inte
fungerar skall den elektriska anslutningen kopplas
ur under minst 5 sekunder; sätt därefter kåpan i
funktion igen.
För att fläkten skall fungera oklanderligt måste det
skapas ett undertryck i köket. Håll därför köksfönstren stängda när fläkten är igång. Öppna gärna
ett fönster i ett angränsande rum när fläkten
används.
Kontrollanordning för fett- och
kolfilter
Viktigt att veta
Används fläkten samtidigt med t ex en öppen
eldstad som tar luften inifrån huset, kan detta
orsaka baksug och rök i rummet. Åtgärda genom
att öppna ett fönster. Gäller ej då fläkten är försedd
med kolfilter.
Köksfläkten är utrustad med en anordning som
signalerar när det är dags att rengöra fettfiltret eller
byta ut kolfiltret (fläktversion med återcirkulation
och kolfilter).
5
Skötsel och rengöring
Gör alltid fläkten strömlös genom att dra ur stickkontakten eller skruva ur säkringen (proppen) innan
rengöring.
Rengör filtret ofta. Fettbeläggningen i filter och imkanal utgör brandrisk om man t ex skulle glömma att
stänga av en spisplatta (eller vid överhettning av annat slag).
Rengöring av kåpan
Fläktens utsida rengörs med en fuktig tvättduk och
rengöringsmedel
avsett för rostfritt. Använd inte frätande, repande
eller brandfarliga medel vid rengöring.
Fig. 3
Rengöring av fettfiltren
Rengöring bör ske var eller varannan månad
beroende på användning. Ju
renare fettfiltret är, desto bättre kan detta ta upp fett.
Tag bort filtren så här - Fig. 3:
• Tryck först fettfiltrets stopp bakåt och dra sedan
ut filtret genom att dra det nedåt.
Fettfiltret består av aluminiumtrådar, där fettet fångas
upp. Filtret rengöres i hett vatten med handdiskmedel eller i diskmaskin. Låt filtret torka innan
det sätts tillbaka. OBS! I diskmaskin kan filtret få en
viss missfärgning.
g
g
h
h
Byte och rengöring av kolfilter
g
Gäller endast vid återcirkulation. Kolfilterna
absorberar lukter och dofter. Jämfört med andra
kolfilter, kan LONGLIFE kolfilter rengöras och åter
användas. Vid normal användning skall kolfiltret
rengöras varannan månad.
Bästa sättet att rengöra filtret är i diskmaskinen.
Använd vanligt maskin-diskmedel och högsta
temperaturen (65º C). Rengör filtret separat för att
undvika matrester eller dyligt att fastna i filtret för att
vid ett senare tillfälle förorsaka lukter och dofter. För
att återställa filtret till normal funktion, skall filtret
torkas 10 minuter i en ugn, maximal temperatur 100º
C.
Efter ungefär tre års användning skall filtret bytas ut
och ersättas med ett nytt eftersom filtrets funktion
har reducerats.
g
i
Fig. 4
• Montering- Fig. 4.
Avlägsna ramen i i vilken filtret sitter genom att
rotera de två rattarna 90. Sätt i kolfiltret i
ramen och sätt tillbaka alla delar på plats.
• Följ instruktionerna i motsatt ordning för att
avlägsna filtret.
• Ange alltid fläktmodell, kodnummer och
serienummer i samband med beställningar av
nya filter. Denna information anges på
märkplåten som sitter inne i enheten.
• Aktiva kolfilter kan beställas från ert lokala
Återförsäljare.
6
Byte av lampa - Fig. 5
•
•
•
•
Gör fläkten strömlös innan Du byter lampan.
Tryck på lamphöljet (1) och öppna det (2).
Ersätt den trasiga lampan mot en likvärdig (3).
Återställ lamphöljet.
3
1
2
Fig. 5
Om fläkten inte fungerar
Reklamation
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot
för eventuell reklamation.
Konsumentkontakt
Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att
kontakta vår konsumentkontakt på tel. 0771-11 44 77 eller via e-mail på vår
hemsida www.electrolux.se
Service och reservdelar
Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel 0771-76 76 76
eller via vår hemsida på www.electrolux.se. Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.
Adressen till din närmaste servicestation finner du via
www.electrolux.se eller Gula Sidorna under rubrik Hushållsutrustning,
vitvaror – service
Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa
felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver
enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel
skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning ...............................
Produktnummer ...............................
Serienummer
...............................
Inköpsdatum...............................
MODEL
Lamp
Hur och när uppträder felet ?
Extra tillbehör:
Kolfilter Type 20
Utvändig motor (för utvändig installation) 942 122 035
Utvändig motor (för invändig installation) 942 122 036
7
PNC
Motor
Serial No.
Tekniska data
Yttermått (cm)
Höjd
Bredd
Djup
Belysning
Fettfilter
Spänning
Total effekt
EFCR 943
66 - 116
89,8
50
2 x 20 W
1
230 V
230 W*
EFC 9436
66 - 116
89,8
50
2 x 20 W
1
230 V
215 W
EFC 9416
74,5 - 116
89,8
50
2 x 20 W
1
230 V
200 W
EFCR 941
74,5 - 116
89,8
50
2 x 20 W
1
220-240 V
230 W*
* Utvändig motor (för utvändig installation) 942 122 035
Utvändig motor (för invändig installation) 942 122 036
Installation
Uppackning
OBS! Kontrollera att fläkten inte är skadad.
Eventuella transportskador skall omedelbart
anmälas till den som ansvarat för transporten.
Skador, felaktigheter och ev saknade delar skall
omedelbart anmälas till säljaren. Lämna inte
förpackningsmaterialet så att små barn kan leka
med det.
Min
50 cm
Placering
Fläktkåpan monteras frihängande på vägg. Minsta
tillåtna avstånd från fläktens underkant till elektrisk
spis eller häll är 50 cm och till gasspis eller gashäll
är 65 cm. Fig. 6.
Fig. 6
Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal
som används för avledning av rökgaser från
bruksföremål, som matas med annat slag av
energi, som t ex oljepanna eller vedspis.
=
X
Elanslutning
=
X
Eluttaget bör placeras inuti skorstenen. Fläkten är
försedd med sladd och jordad stickpropp, och skall
anslutas till 230V.
Montering av skorstenens
hållare/stag (3 delar)
Fig. 7
Dessa tre delar skall fixeras med 4 skruvar,
hållarens bredd kan justeras och skall motsvara det
teleskopiska avlednings invändiga bredd. Fig. 7.
8
Min
65 cm
Installation
Montering av kåpan på vägg - Fig. 8
Koppla från fläktens elektriska anslutning från bostadens elskåp.
Avlägsna de 2 skruvar som sitter inuti i fläktens nedre del vid fixeringspunkterna för utsugningsenheten (se även
operation 3-avlägsna fettfiltret/n och kolfiltrets ram).
•
•
•
•
Placera utsugningssystemet på ett plant underlag och för in fläktens underdel (1).
Utför en elektrisk anslutning mellan de båda komponenterna (2).
Fixera fläkten vid utsugningssystemet med 8 skruvar (3).
Markera en central linje på väggen i syftet att underlätta monteringsarbetet (4), placera borrmallen så att
borrmallens mittlinje överensstämmer med den linje som markerats på väggen och observera att borrmallens
undre kant skall motsvara den färdigmonterade fläktens underkant (5).
• Borra två hål Ø 8mm med borr och fixera upphängningsbygeln med två väggpluggar och två av skruvarna
(6).
• Häng upp fläkten (7), reglera positionen (8 – 9) och märk från fläktens insida ut punkten för den definitiva
fixeringen (10), avlägsna fläkten (11) och borra ett hål Ø 8mm med borr (12) , sätt i en väggplugg (13).
• Borra två hål Ø 8mm med borr på den övre delen intill taket (14), sätt i två väggpluggar och fixera
rökkanalens hållare med två skruvar (15).
• Häng upp fläkten igen (16).
• Fixera den ordentligt med en skruv (17).
• Om fläkten skall användas som filterversion, skall luftavledaren F monteras på rökkanalens hållare G med
hjälp av fyra skruvar 2,9 x 6,5 och ett utledningsrör för matos (18) installeras för att ansluta fläktens
luftutsläpp A med luftavledaren F. Om fläkten skall användas som utsugningsversion skall luftavledaren F inte
monteras och ett utledningsrör för matos (18) installeras för att ansluta fläktens luftutsläpp A med det
utvändiga utsläppet.
Varning! Gäller endast modell EFCR 943-941:
Avledningsröret skall anslutas till ett fristående utsugningssystem (se följande paragraf ”Anslutning med
fristående motor”).
• Utför den elektriska anslutningen (19), men koppla inte fläkten till bostadens huvudelskåp.
Varning! Gäller endast modell EFCR 943-941:
En elektrisk anslutning med ett fristående utsugningssystem är dessutom nödvändig (se följande paragraf ”
Anslutning med fristående motor”).
• Fixera rökkanalen (20a) på hållaren (20b).
Dra den undre delen av rökkanalen nedåt till sätet på fläktens ovansida.
Sätt tillbaka kolfiltrets ram, fettfiltret och anslut fläkten till elnätet och kontrollera att den fungerar korrekt.
9
G
20a
F
20a
14
H
20b
G
15
20b
7-16
4
11
11
19
18
6
9
2
5
D
8
8
9
2
8
12
13
10
17
1
1
3
Fig. 8
10
Anslutning med fristående
motor
Utvändig motor (för utvändig installation)
942 122 035
Utvändig motor (för invändig installation)
942 122 036
Gäller endast modell EFCR 943-941
Fläkten saknar invändig motor och skall därför
anslutas med en fristående motor (skall
införskaffas separat).
Den elektriska anslutningen skall göras med hjälp
av härför avsedda kontakter.
Varning: Använd endast den fristående motor
som samma tillverkare tillhandahåller
Elektrisk kabel
H05 VVF (3 x 0,75)
Anslutning av avledningsröret till den
fristående motorn.
Installera den fristående motorn på en tillräckligt
rymlig plats, i enlighet med gällande bestämmelser.
Den fristående motorn skall anslutas med fläkten
med hjälp av ett avledningsrör med lämplig
diameter (min. 150 mm).
Observera att desto längre avledningsröret är, desto
sämre är utsugningseffekten.
Avledningsrörets längd får under alla händelser inte
överskrida 7 meter.
Allt material som krävs för att ansluta fläkten med
den utvändiga motorn (rör, elektriska kablar etc.)
medlevereras icke och skall införskaffas separat.
B
S
L
N
Fig. 9
Elektrisk anslutning av den fristående motorn
• Kontrollera positionen för den elektriska
anslutningsboxen B som är placerad ovanpå
fläkten.
• Avlägsna skruvarna S och öppna boxens lock
B.
• Öppna kabelklämman genom att avlägsna
skruvarna L.
• Använd en elektrisk kabel av typen H05 VVF
(3 x 0,75) för att ansluta fläkten.
• Anslut motorkabelns kabelskor på kabelplinten
som sitter i boxen B på fläkten.
• Stäng kabelklämman med skruvarna L.
• Stäng locket B och fixera skruvarna S.
• Anslut fläkten till elnätet.
11
Rör
Electrolux HemProdukter AB
S-105 45 Stockholm
www.electrolux.se
Electrolux Home Products
Risløkkveien 2
0508 Oslo
Tlf: 81 53 02 22
E-mail: eha@electrolux.no
Internett: www.electrolux.no
Electrolux Husholdningsapparater A/S
Lundtoftevej 160
2800 Lyngby
Tlf: 45 87 70 88
Oy Electrolux Ab
Pakkalankuja 6
01510 VANTAA
Puh. 0200-2662 (0,1597 •/min+pvm)
The Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million
Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines,vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each
year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
© Electrolux 2003
LI2EXD
Ed. 05/06