Ariston | K3E11/G | Owner`s manual | Ariston K3E11/G Owner`s manual

Kuchnia
Instalacja i obs∏uga
obsluga
Cocker
Cooker
Instalation
Installationand
and use
use
K3G21/U
K6G25S/U
K3G21S/U
Kuchnia z piekarnikiem gazowym i elektrycznym grilem
Instrukcja instalacji i obs∏ugi
Cocker with gas oven and electric grill
Instructions for installation and use
3
16
Zalecenia eksploatacyjne
W celu zapewnienia SPRAWNEGO i BEZPIECZNEGO dzia∏ania urzàdzenia nale˝y:
– korzystaç wy∏àcznie z us∏ug AUTORYZOWANYCH serwisów
– stosowaç tylko ORYGINALNE cz´Êci zamienne
1. Niniejsze urzàdzenie przeznaczone jest do zastosowaƒ
domowych oraz nieprofesjonalnych.
2. Niniejsza instrukcja dotyczy urzàdzenia Klasy 1 (instalowanego niezale˝nie) lub urzàdzeƒ klasy 2 – podklasy
1 (instalowanych mi´dzy dwoma szafkami).
3. Przed przystàpieniem do u˝ytkowania urzàdzenia, nale˝y starannie zapoznaç si´ z podr´cznikiem u˝ytkownika.
Zawiera on wa˝ne zalecenia dotyczàce bezpieczeƒstwa
instalacji, obs∏ugi oraz konserwacji kuchenki. Podr´cznik
nale˝y zachowaç do póêniejszego u˝ytku.
4. Po rozpakowaniu kuchenki nale˝y sprawdziç czy w trakcie transportu nie uleg∏o ono uszkodzeniu i czy nie brakuje ˝adnych cz´Êci. W przypadku jakichkolwiek wàtpliwoÊci nale˝y zasi´gnàç porady wykwalifikowanego technika. Wszelkie elementy opakowania (torby plastykowe,
pianka poliestrowa, gwoêdzie, itp.) nale˝y przechowywaç
w miejscach, do których nie majà dost´pu dzieci, poniewa˝ elementy te mogà byç dla nich niebezpieczne.
5. Urzàdzenie powinno byç instalowane zgodnie z zaleceniami producenta, przez wykwalifikowanego specjalist´.
Niew∏aÊciwa instalacja mo˝e byç przyczynà niebezpiecznych wypadków i innego rodzaju zagro˝eƒ zdrowia ludzi, zwierzàt lub innych obiektów. Za zagro˝enia tego typu producent urzàdzenia nie bierze odpowiedzialnoÊci.
6. Instalacja elektryczna urzàdzenia b´dzie bezpieczna wy∏àcznie wtedy, gdy kuchenka zostanie przy∏àczona do
sprawnej instalacji uziemiajàcej, spe∏niajàcej obowiàzujàce wymagania bezpieczeƒstwa. W przypadku wàtpliwoÊci, co do posiadanej przez Paƒstwa instalacji uziemiajàcej zalecamy konsultacj´ wykwalifikowanego specjalisty. Producent urzàdzenia nie bierze odpowiedzialnoÊci za szkody spowodowane przez urzàdzenie, które
nie zosta∏o w∏aÊciwie uziemione.
7. Przed pod∏àczeniem urzàdzenia do zasilania nale˝y
sprawdziç czy dane podane na tabliczce znamionowej
odpowiadajà parametrom sieci zasilajàcej.
8. Nie nale˝y pozostawiaç urzàdzenia w∏àczonego bez potrzeby. Je˝eli urzàdzenie nie jest u˝ywane nale˝y wy∏àczyç je wy∏àcznikiem g∏ównym i zakr´ciç dop∏yw gazu.
9. Niniejsze urzàdzenie mo˝e byç stosowane wy∏àcznie do
celów, do jakich zosta∏o zaprojektowane. Wszelkie inne
zastosowania (na przyk∏ad – ogrzewanie pomieszczeƒ)
nale˝y uznaç za niew∏aÊciwe a tym samym niebezpieczne. Producent nie bierze odpowiedzialnoÊci za szkody
i zniszczenia wynik∏e z niew∏aÊciwego i nieodpowiedniego lub niedba∏ego u˝ytkowania urzàdzenia.
10. Nale˝y w instalacji dodatkowo zamontowaç jednobiegunowy wy∏àcznik sieciowy o odleg∏oÊci styków, co najmniej 3 mm i odpowiadajàcy obowiàzujàcym przepisom
bezpieczeƒstwa.
11. Je˝eli wtyczka nie pasuje do gniazda zasilajàcego,
uprawniony technik powinien wymieniç przewód zasilajàcy na przewód z w∏aÊciwà wtyczkà. Zastosowany przewód musi mieç odpowiednie przekroje ˝y∏, dopasowane
do mocy urzàdzenia.
12. Wszelkie otwory i szczeliny wentylacyjne i odprowadzajàce ciep∏o z ty∏u i pod panelem kontrolnym nigdy nie
mogà byç zas∏aniane.
13. Korzystanie z kuchenek elektrycznych wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad. W szczególnoÊci:
• nie wolno dotykaç urzàdzenia mokrymi lub wilgotnymi
d∏oƒmi ani stopami
• nie wolno pracowaç przy urzàdzeniu boso
• nie zaleca si´ stosowania przed∏u˝aczy; lecz jeÊli zastosowanie ich jest konieczne nale˝y zachowaç
szczególnà ostro˝noÊç
• podczas od∏àczania urzàdzenia od sieci zasilajàcej nie
wolno ciàgnàç za kabel
• nie wolno nara˝aç urzàdzenia na dzia∏anie czynników
atmosferycznych (deszcz, s∏oƒce, itp.)
• z urzàdzania nie powinny korzystaç bez nadzoru dzieci ani osoby niedoÊwiadczone
14. Przed przystàpieniem do czyszczenia lub innych prac
konserwacyjnych nale˝y zawsze, za pomocà g∏ównego
wy∏àcznika lub wyjmujàc wtyczk´ kabla zasilajàcego
z gniazdka, od∏àczyç urzàdzenie od zasilania.
15. Je˝eli urzàdzenie uleg∏o awarii lub pracuje niew∏aÊciwie,
nale˝y od∏àczyç je od zasilania, zakr´ciç kurek gazu i pozostawiç je w spokoju do czasu przybycia wezwanego
technika. Wszelkie naprawy powinny byç wykonywane
wy∏àcznie przez autoryzowany punkt serwisowy. Nale˝y
zawsze ˝àdaç stosowania oryginalnych cz´Êci zamiennych. Nieprzestrzeganie powy˝szych zasad mo˝e przyczyniç si´ do zmniejszenia bezpieczeƒstwa urzàdzenia.
16. W przypadku, gdy zrezygnujà Paƒstwo z u˝ywania kuchenki lub innych elektrycznych urzàdzeƒ domowego
u˝ytku, dobrze b´dzie, po od∏àczeniu od zasilania, zabezpieczyç je przez odci´cie kabla zasilajàcego. Wykonanie tych czynnoÊci zmniejszy mo˝liwoÊç ulegni´cia
nieszcz´Êliwym wypadkom przez dzieci, które mog∏yby
u˝ywaç urzàdzenia jako zabawki.
17. Do wk∏adania i wyjmowania naczyƒ do i z piekarnika nale˝y stosowaç r´kawice kuchenne, chroniàce skór´ d∏oni, nadgarstków i ràk.
18. Podczas u˝ytkowania urzàdzenie staje si´ goràce. Zaleca si´ zachowywaç ostro˝noÊç, aby uniknàç dotykania
goràcych elementów wewnàtrz piekarnika.
19. Jednym z najcz´stszych rodzajów nieszcz´Êliwych wypadków, które majà miejsce podczas korzystania z kuchenek i piekarników sà oparzenia dzieci. Mogà one powstaç w przypadku:
a) dotkni´cia przez dziecko goràcych elementów kuchenki
b) rozlania goràcych p∏ynów
c) Êciàgni´cia przez dziecko naczynia stojàcego na kuchence i oblania si´ goràcym p∏ynem
20. Nie nale˝y stosowaç z niestabilnych naczyƒ i patelni,
gdy˝ mog∏oby to groziç rozlaniem ich goràcej zawartoÊci.
21. Patelnie nale˝y ustawiaç na Êrodku elektrycznych p∏ytek
grzewczych lub palników gazowych. Niecentralne ustawienie patelni mo˝e groziç rozlaniem goràcej zawartoÊci.
3
22. Szczególnej uwagi nale˝y do∏o˝yç podczas korzystania
z naczyƒ do sma˝enia frytek itp., aby uniknàç mo˝liwoÊci
rozlania goràcego oleju. Naczyƒ takich nie wolno w ˝adnym wypadku pozostawiaç bez nadzoru, poniewa˝ przegrzany olej móg∏by zaczàç si´ gotowaç i zapaliç na goràcym elemencie grzewczym lub od p∏omienia palnika.
23. W pobli˝u w∏àczonego urzàdzenia nie wolno u˝ywaç ∏atwopalnych p∏ynów, jak na przyk∏ad benzyna lub inne ∏atwopalne rozpuszczalniki.
24. Aby zapobiec mo˝liwoÊci przypadkowego rozlania goràcej zawartoÊci do gotowania na palnikach gazowych lub
p∏ytkach elektrycznych nie nale˝y u˝ywaç garnków z nierównym lub zdeformowanym dnem.
25. Podczas u˝ywania ma∏ych urzàdzeƒ elektrycznych AGD
w pobli˝u kuchni nale˝y uwa˝aç, aby ich kable zasilajàce nie dotyka∏y goràcych cz´Êci kuchni.
26. Je˝eli urzàdzenie nie jest u˝ywane nale˝y upewniç si´
czy wszystkie pokr´t∏a ustawione sà w po∏o˝eniu (”/”O”.
27. Nie nale˝y pozwalaç dzieciom na zbli˝anie si´ do kuchenki, zw∏aszcza podczas korzystania z grilla lub piekarnika, poniewa˝ cz´Êci te podczas pieczenia stajà si´
bardzo goràce.
28. Do poprawnego dzia∏ania kuchenek gazowych konieczna jest w∏aÊciwa wymiana powietrza w pomieszczeniu, w którym sà one zainstalowane. Nale˝y sprawdziç
czy wymagania przedstawione w rozdziale „Ustawianie
kuchenki” sà spe∏nione.
29. Niektóre modele kuchni wyposa˝one sà w szklanà pokryw´ blatu. Nie nale˝y jej zamykaç zanim wszystkie palniki nie ostygnà gdy˝ ciep∏o z palników mog∏oby doprowadziç do p´kni´cia szyby.
30. Do szuflady kuchni nie wolno wk∏adaç goràcych naczyƒ
31. Kuchni´ nale˝y ustawiç na pod∏odze. W przypadku instalowania na cokole nale˝y jà w szczególny sposób zabezpieczyç przed przewróceniem.
Instalacja
Poni˝sze instrukcje przeznaczone sà dla wykwalifikowanego
specjalisty instalujàcego urzàdzenie. Instrukcje te majà na
celu zapewnienie mo˝liwie najbardziej profesjonalnego
i doÊwiadczonego wykonania czynnoÊci zwiàzanych z instalacjà i konserwacjà urzàdzenia.
Wa˝ne: wszelkie prace regulacyjne lub konserwacyjne nale˝y przeprowadzaç po od∏àczeniu kuchenki od zasilania.
Kuchnia ma nast´pujàcà technicznà specyfikacj´:
Kat. II2ELs3B/P
Klasa 1
Ponadto konieczne jest przestrzeganie zaleceƒ podanych
poni˝ej:
a) pomieszczenie, w którym ma byç zainstalowana kuchnia powinno byç wyposa˝one w system wentylacji odprowadzajàcy na zewnàtrz spaliny powstajàce podczas spalania. Instalacja ta powinna sk∏adaç si´ z okapu lub wentylatora elektrycznego, który w∏àcza si´ automatycznie za
ka˝dym razem, gdy uruchamiana jest kuchnia.
Klasa 2 podklasa 1
komin lub rozga∏´ziony kana∏
dymowy (w przypadku kuchenek)
bezpoÊrednio na zewnàtrz
Ustawianie kuchenki
Wymagania dla pomieszczeƒ kuchennych.
Przed przystàpieniem do instalowania kuchni gazowej
w pomieszczeniu kuchennym itp., nale˝y upewniç si´, czy
spe∏nia ono stawiane mu wymagania. Podstawa prawna,
w oparciu, o którà oceniamy przydatnoÊç pomieszczenia do
zainstalowania w nim kuchni gazowej, jest Rozporzàdzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie, b´dàce aktem
wykonawczym do Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz. U. Nr 75 z dnia 16.12.2002, poz. 690).
Wa˝ne: niniejsze urzàdzenie mo˝e byç instalowane i wykorzystywane wy∏àcznie w pomieszczeniach z trwa∏à wentylacjà, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami technicznymi.
b) Pomieszczenie powinno równie˝ umo˝liwiaç dop∏yw
powietrza, które niezb´dne jest do w∏aÊciwego spalania
gazu. Dop∏yw powietrza powinien byç nie mniejszy ni˝
2 m3/h na jeden kW mocy palników. Powietrze mo˝e byç
dostarczane bàdê w wyniku bezpoÊredniego przep∏ywu
z zewnàtrz przez kana∏ o przekroju, co najmniej 100 cm2,
którego konstrukcja musi uniemo˝liwiaç przypadkowe zablokowanie (Rysunek A). Ewentualnie dop∏yw powietrza
mo˝e odbywaç si´ poÊrednio z sàsiednich pomieszczeƒ,
które wyposa˝one sà w kana∏y wentylacyjne wychodzàce
na zewnàtrz, spe∏niajàce wymagania dla kana∏ów opisane
powy˝ej. Wszystko to przy za∏o˝eniu, ˝e sàsiednie pomieszczenia nie sà pomieszczeniami wspólnymi, sypial-
4
Szczegó∏ A
Rysunek A
przyk∏ady otworów wentylacyjnych
pomieszczenie
sàsiednie
pomieszczenie,
które ma byç
wentylowane
Instalacja kuchni
• Kuchnia gazowa pod wzgl´dem ochrony przed przegrzaniem otaczajàcych powierzchni jest przyrzàdem
klasy X i jako taka mo˝e byç zbudowana w ciàgu meblowym tylko do wysokoÊci p∏yty roboczej tj. 850 mm
od posadzki. Zabudowa powy˝ej tego poziomu jest
zabroniona.
• Odleg∏oÊç pomi´dzy palnikami nawierzchniowymi,
a okapem nadkuchennym powinna wynosiç min. 650
mm. Okap nale˝y – w przypadku braku w pomieszczeniu zblokowanej wentylacji nawiewno-wywiewnej –
u˝ywaç jako poch∏aniacz.
Rysunek B
Powi´kszenie szczeliny wentylacyjnej
pomi´dzy oknem i pod∏ogà
Uwaga: Kuchnia zabudowana w klasie X nie mo˝e byç zabudowana wysokim meblem. Jednak w ka˝dym przypadku
meble do zabudowy muszà mieç ok∏adzin´ oraz klej do jej
przyklejenia odporny na temperatur´ 100°C. Niespe∏nienie
tego warunku mo˝e spowodowaç zdeformowanie powierzchni lub odklejenia ok∏adziny. Je˝eli nie mamy pewnoÊci, co do odpornoÊci termicznej mebli, kuchni´ nale˝y zabudowaç meblami zachowujàc odst´p ok. 2 cm.
Przyk∏ad ustawienia kuchni (rys. C). Âciana znajdujàca si´ za
kuchnià powinna byç uodporniona na wysokie temperatury.
Podczas korzystania z kuchni, jej tylna Êciana mo˝e rozgrzaç
si´ do temperatury oko∏o 50°C, ponad temperatur´ otoczenia. W∏aÊciwa instalacja kuchni wymaga uwzgl´dnienia poni˝szych kwestii:
a) kuchni´ mo˝na ustawiç w kuchni, kuchnio-jadalni lub
pokoju spe∏niajàcym warunki techniczne wynikajàce
z przytoczonych przepisów; nie wolno jej instalowaç w ∏azience ani w pomieszczeniu z prysznicem,
b) meble znajdujàce si´ obok kuchni, które wystajà powy˝ej powierzchni kuchni, powinny znajdowaç si´ w odleg∏oÊci, co najmniej 600 mm od kraw´dzi p∏yty z palnikami.
c) okapy nale˝y montowaç zgodnie z instrukcjami podanymi w do∏àczonych do nich instrukcjach obs∏ugi, ale nie
ni˝ej ni˝ 650 mm
niami ani nie wyst´puje w nich zagro˝enie po˝arowe (Rysunek B).
c) JeÊli kuchnia jest wykorzystywana intensywnie I d∏ugo,
to mo˝e okazaç si´ konieczne otworzenie okna dla poprawienia wentylacji.
d) Gaz p∏ynny jest .02.99, ci´˝sze od powietrza i w zwiàzku z tym ma tendencje do gromadzenia si´ na dolnych
poziomach. Pokoje, w których zainstalowano butle z gazem p∏ynnym, powinny byç wyposa˝one w kana∏y wentylacyjne wyprowadzone z pomieszczenia na zewnàtrz,
umo˝liwiajàce wydostawanie si´ gazu w przypadku nieszczelnoÊci. Z tego samego powodu butle z gazem, zarówno puste jak i cz´Êciowo nape∏nione, nie powinny byç
ani instalowane ani przechowywane w pomieszczeniach
usytuowanych pod powierzchnià ziemi (piwnice, itp.). Dobrà praktykà jest przechowywanie w pomieszczeniu kuchennym jedynie tego zbiornika, który jest aktualnie wykorzystywany, pod warunkiem, ˝e nie znajduje si´ on zbyt
blisko êróde∏ ciep∏a (piecyki, kominki, piekarniki, itp.), które mog∏yby zwi´kszyç temperatur´ we wn´trzu zbiornika
powy˝ej 50°C.
Poziomowanie kuchenki
Kuchenka wyposa˝ona jest w nó˝ki o zmiennej wysokoÊci
umo˝liwiajàce odpowiednie wypoziomowanie urzàdzania.
JeÊli jest to konieczne nale˝y wkr´ciç lub wykr´ciç nó˝ki
znajdujàce si´ w naro˝nikach podstawy kuchenki a˝ do uzyskania w∏aÊciwego wypoziomowania.
Monta˝ nó˝ek (niektóre modele)
Przyrzàd do montowania nó˝ek
w podstawie kuchni
420 mm
420 mm
Min.
600 mm
Min.
Min.
min. 650 mm z okapem
min. 700 mm bez okapu
OKAP
Rysunek C
d) szafki sàsiadujàce z okapem powinny znajdowaç si´
w odlag∏oÊci, co najmniej 420 mm od powierzchni kuchni.
Minimalna odleg∏oÊç nad poziomem palników, w jakiej
mogà byç mocowane elementy umeblowania kuchni wykonane z materia∏ów niezabezpieczonych termicznie wynosi 700 mm,
e) Êciana stykajàca si´ z tylnà Êcianà kuchni powinna byç
wykonana z materia∏u ˝aroodpornego. Tylna Êciana kuchenki mo˝e si´ rozgrzaç podczas pracy do temperatury
wy˝szej o 50°C od temperatury otoczenia.
5
Pod∏àczenie gazu do kuchni
kuchenka zasilana jest gazem p∏ynnym nale˝y zastosowaç
regulatory ciÊnienia, które spe∏niajà krajowe przepisy techniczne. Wewn´trzna Êrednica w´˝a powinna wynosiç:
• 8 mm, w przypadku zasilania gazem p∏ynnym
Sprawdziç czy wà˝ jest ÊciÊle dopasowany na obu koƒcach.
Do zamocowania w´˝a u˝yç standardowych zacisków,
G∏ównymi postanowienia obowiàzujàcych norm technicznych przewidujà, ˝e:
• wà˝ nie powinien w ˝adnym punkcie stykaç si´ z „goràcymi” elementami kuchenki;
• wà˝ nie powinien byç d∏u˝szy ni˝ 1,5 metra
• wà˝ nie powinien byç w ˝adnym miejscu zgi´ty ani naciàgni´ty, na ca∏ej swojej d∏ugoÊci nie powinien równie˝ posiadaç ciasnych zakr´tów ani zw´˝eƒ
• na ca∏ej swojej d∏ugoÊci wà˝ powinien byç dost´pny,
tak, aby mo˝liwa by∏a kontrola jego zu˝ycia
• w przypadku wykrycia nieszczelnoÊci wà˝ powinien
byç ca∏kowicie wymieniony; naprawianie nieszczelnego w´˝a jest zabronione
Uwaga: CzynnoÊç ta mo˝e byç wykonana jedynie przez
technika z odpowiednimi uprawnieniami, autoryzowanego
przez producenta.
Pod∏àczyç kuchni´ do butli gazowej lub rury instalacji gazowej, przestrzegajàc obowiàzujàcych przepisów, wy∏àcznie po
uprzednim ustaleniu, czy kuchnia mo˝e byç zasilana gazem
wyst´pujàcym w danej instalacji. JeÊli jest inaczej, nale˝y wykonaç zalecania podane w cz´Êci „Dostosowywanie kuchenki do ró˝nych rodzajów gazów”. Niektóre modele kuchenki
umo˝liwiajà pod∏àczenie instalacji gazowej z lewej lub prawej
strony kuchenki – aby zmieniç stron´ zasilania nale˝y zamieniç po∏o˝enie uchwytu w´˝a i korka zamykajàcego oraz wymieniç uszczelk´ (do∏àczonà do kuchni). W przypadku pod∏àczenia do butli z gazem p∏ynnym nale˝y zastosowaç regulator
ciÊnienia, spe∏niajàcy obowiàzujàce przepisy.
Wa˝ne: nale˝y sprawdziç czy ciÊnienie gazu w instalacji
zgodne jest z zaleceniami podanymi w tabeli 1 zatytu∏owanej
„Parametry dysz I palników”. Zapewni to bezpiecznà prac´
kuchni, w∏aÊciwe zu˝ycie gazu oraz przed∏u˝y czas bezawaryjnej pracy kuchni.
Sprawdzanie szczelnoÊci
Wa˝ne: Po zakoƒczeniu instalacji kuchenki nale˝y sprawdziç szczelnoÊç wszystkich po∏àczeƒ stosujàc do tego wod´
z myd∏em. Do sprawdzania szczelnoÊci nie wolno w ˝adnym
wypadku stosowaç ognia!
Pod∏àczenie do elastycznego
przewodu stalowego
W przypadku instalowania kuchni zgodnie z za∏o˝eniami dla
klasy 2, podklasa1, do pod∏àczenia kuchni do instalacji gazowej nale˝y u˝yç przewodu elastycznego wy∏àcznie metalowego, odpowiadajàcego obowiàzujàcym przepisom.
Z∏àcze doprowadzajàce gaz do kuchenki to z∏àcze m´skie
z gwintem 1/2” do rur gazowych o przekroju okràg∏ym. Do pod∏àczenia nale˝y stosowaç wy∏àcznie rury i uszczelki odpowiadajàce aktualnie obowiàzujàcym normom. Maksymalna d∏ugoÊç
przewodu elastycznego nie mo˝e przekraczaç 2000 mm.
Upewniç si´, czy przy∏àcze nie b´dzie si´ stykaç z ˝adnymi
cz´Êciami ruchomymi, które mog∏yby je uszkodziç.
Pod∏àczenie kuchenki gazowej
do instalacji elektrycznej
Na kablu zasilajàcym nale˝y zamontowaç standardowà
wtyczk´, odpowiadajàcà maksymalnemu obcià˝eniu, które
podano na tabliczce znamionowej. Ewentualnie, pod∏àczyç
urzàdzenie bezpoÊrednio do instalacji elektrycznej. W tym
przypadku nale˝y dodatkowo zamontowaç jednobiegunowy
wy∏àcznik sieciowy o odleg∏oÊci styków, co najmniej 3 mm
i odpowiadajàcy obowiàzujàcym przepisom bezpieczeƒstwa
(p[przewód uziemiajàcy nie mo˝e byç roz∏àczany przez wy∏àcznik). Wy∏àcznik ten b´dzie odcina∏ kuchenk´ od zasilania. Kabel zasilajàcy powinien byç u∏o˝ony w taki sposób,
aby temperatura w ˝adnym punkcie jego powierzchni nie
mog∏a przekroczyç temperatury pokojowej powi´kszonej
o 50°C.
Przed wykonaniem po∏àczenia nale˝y sprawdziç czy:
• bezpiecznik oraz instalacja elektryczna wytrzymajà
obcià˝enie kuchenki
• instalacja elektryczna wyposa˝ona jest w skuteczny
system uziemiajàcy spe∏niajàcy wymagania aktualnych standardów i przepisów
• czy wtyczka lub wy∏àcznik sieciowy b´dà ∏atwo dost´pne.
Pod∏àczenie do sztywnej instalacji rurowej
Z∏àcze doprowadzajàce gaz do kuchni to z∏àcze m´skie
z gwintem 1/2”, na które nale˝y nakr´ciç nakr´tk´ redukcyjnà. Pod∏àczenie do instalacji gazowej powinno byç wykonane w taki sposób, który nie wywo∏uje napr´˝eƒ w ˝adnym
punkcie instalacji, ani na ˝adnej cz´Êci urzàdzenia.
Pod∏àczenie w´˝em elastycznym
Kuchni´ gazowà pod∏àczamy w´˝em elastycznym tylko
w przypadku zasilania gazem p∏ynnym z butli gazowej.
Do pod∏àczenia nale˝y zastosowaç wà˝ gazowy odpowiadajàcy wymaganiom okreÊlonym przez krajowe normy. JeÊli
UWAGA: Do zasilania kuchenki nie nale˝y stosowaç transformatorów, przejÊciówek ani boczników, gdy˝ mogà si´ one
nadmiernie nagrzewaç lub zapaliç.
6
Dostosowywanie kuchenki do innych rodzajów gazów
b) regulacja ustawienia minimalnego p∏omienia palnika
piekarnika (rys. A):
CzynnoÊç ta mo˝e byç wykonana jedynie przez technika
z odpowiednimi uprawnieniami, autoryzowanego przez
producenta.
JeÊli gaz, którym ma byç zasilana kuchenka ró˝ni si´ od gazu przewidzianego dla kuchenki w wersji fabrycznej
(G20 (GZ50) – 20 mbar) nale˝y wymieniç dysze palnika
i przeprowadziç regulacj´ minimalnej wielkoÊci p∏omienia.
Wymiana dysz palników, minimalnej wielkoÊci
p∏omienia i regulacja dop∏ywu powietrza
a) palniki blatu kuchenki
• zdemontowaç ruszty i wysunàç palniki z kuchni
• za pomocà specjalnego klucza nasadowego 7 mm
odkr´ciç dysze i wymieniç je na nowe, odpowiednie
do gazu nowego typu (patrz Tabela 1).
• z∏o˝yç palniki z powrotem i na∏o˝yç ruszty.
Rysunek C
Rysunek D
Rysunek E
• zapaliç palnik
• ustawiç pokr´t∏o
termostatu piekarnika w po∏o˝eniu
Max na czas oko∏o 10 minut a nast´pnie przekr´ciç je
w po∏o˝enie Min
• zdemontowaç pokr´t∏o
• za pomocà Êruby regulacyjnej znajdujàcej si´ z boku
trzpienia pokr´t∏a ustawiç ma∏y i regularny p∏omieƒ;
b) regulacja minimalnej wielkoÊci p∏omienia
• ustawiç zawór gazu w po∏o˝eniu najmniejszego p∏omienia
• Zdemontowaç pokr´t∏o i przekr´ciç Êrub´ regulacyjnà
(znajdujàcà si´ bàdê po jednej ze stron trzonka lub
w jego Êrodku – Rysunek A) . Przekr´ciç Êrub´ w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do po∏o˝enia, w którym p∏omieƒ b´dzie ma∏y i stabilny.
• Sprawdziç czy p∏omieƒ nie gaÊnie podczas szybkiego
kr´cenia zaworem
UWAGA: W przypadku zasilania gazem p∏ynnym, Êruba regulacyjna powinna byç ca∏kowicie wkr´cona do samego koƒca.
c) regulacja dop∏ywu powietrza:
Zastosowane palniki nie wymagajà regulacji powietrza
Rysunek A
Adaptacja piekarnika do ró˝nych rodzajów gazu
• przekr´cajàc szybkim ruchem pokr´t∏o z po∏o˝enia Max
W celu dostosowania piekarnika do innego rodzaju gazu
(piekarnik zosta∏, przez producenta, dostosowany do gazu
G20 (GZ50)) nale˝y post´powaç w sposób podany poni˝ej:
a) wymiana palnika piekarnika
• Wyjàç dolnà szuflad´ lub ca∏kowicie uchyliç klapk´
(mo˝na jà zdjàç)
• Wysunàç pokryw´ „A” (patrz Rysunek C)
• wykr´ciç Êrub´ „V” a nast´pnie palnik piekarnika
(patrz Rysunek D). W celu u∏atwienia podejÊcia zaleca si´ zdemontowanie drzwi piekarnika;
• odkr´ciç dysz´ palnika piekarnika korzystajàc z klucza
nasadowego do dysz (patrz rysunek E) lub lepiej za
pomocà klucza nasadowego 7 mm, nast´pnie wymieniç jà na dysz´ odpowiednià do gazu nowego typu
(patrz Tabela 1);
• ponownie zamocowaç zdemontowane cz´Êci, wykonujàc czynnoÊci opisane powy˝ej w odwrotnej kolejnoÊci
do Min lub szybko otwierajàc i zamykajàc drzwiczki piekarnika sprawdziç czy p∏omieƒ w piekarniku nie gaÊnie
Regulacja dop∏ywu powietrza pierwotnego
do palnika piekarnika
Nale˝y zwróciç uwag´ na w∏aÊciwe u∏o˝enie przewodów zabezpieczenia przeciwwyp∏ywowego.
Po zakoƒczonej regulacji, nale˝y zmieniç nalepk´ z opisem
rodzaju gazu, do jakiego kuchnia jest przystosowana.
JeÊli ciÊnienie gazu w instalacji ró˝ni si´ od wartoÊci, podanych
w niniejszej instrukcji, nale˝y zastosowaç regulator ciÊnienia
Po zakoƒczonej regulacji, nale˝y zmieniç nalepk´
z opisem rodzaju gazu, do jakiego kuchnia
jest przystosowana.
7
Parametry dysz i palników
Gaz naturalny
G20 (GZ50)
G2.350 (GZ35)
Przep∏yw*
Przep∏yw*
Dysza
Dysza
l/h
1/100
l/h
1/100
(mm)
(mm)
128
286
158
397
Gaz p∏ynny
G30 (GPB)
Moc
termiczna Dysza Przep∏yw*
g/h
1/100
(p.c.i*)
(mm)
3,40
87
247
Ârednica
(mm)
Moc
termiczna
(p.c.i*)
Szybki (du˝y – R)
100
3,00
Âredniej pr´dkoÊci (Êredni – S)
75
1,90
104
181
143
251
2,20
70
160
Pomocniczy (ma∏y – A)
51
1,00
76
95
106
132
1,30
52
95
Piekarnik
–
2,80
119
267
Palnik
Minimalne
Nominalne (mbar)
Maksymalne
CiÊnienie gazu
* przy gazie suchym 15°C 1013 mbar
G20 (GZ50)
p.c.i. 37,78 Mj/m3
G2.350 (GZ35) p.c.i. 27,20 Mj/m3
G30 (GPB)
p.c.i. 125,81 Mj/m3
16
20
25
S S
A
R
K3G21/U
K3G21S/U
S
A
8
171
370
10
13
16
3,20
80
29
36
44
233
Dane techniczne
Wymiary wewn´trzne piekarnika
szerokoÊç
g∏´bokoÊç
wysokoÊç
39 cm
44 cm
34 cm
Obj´toÊç robocza piekarnika:
58 litry
•
•
•
Wymiary szuflady do podgrzewania ˝ywnoÊci:
szerokoÊç
g∏´bokoÊç
wysokoÊç
•
42 cm
44 cm
17 cm
Niniejsze urzàdzenie spe∏nia poni˝sze dyrektywy Unii
Europejskiej:
2006/95/EC z dn. 12/12/06 (Niskie napi´cia) wraz z póeniejszymi zmianami
2004/108/EC z dn. 15/12/04 (KompatybilnoEç elektromagnetyczna) wraz z póêniejszymi zmianami
2009/142/EC z dn. 30/11/09 (Gazowa) ) wraz z póeniejszymi zmianami
93/68/EEC z dn. 22/07/93 wraz z póêniejszymi zmianami
1275/2008 (Stand-by/ Off mode)
Napi´cie i cz´stotliwoÊç zasilania:
patrz tabliczka znamionowa
Palniki:
odpowiednie do ka˝dego z typów gazu,
które podano na tabliczce znamionowej
Uwaga:
Tabliczka znamionowa w zale˝noÊci od modelu umieszczona jest na:
• wewn´trznej stronie drzwiczek schowka
• wewn´trznej stronie lewego boku kuchni widoczna
po wysuni´ciu szuflady
104
60
Europejska Dyrektywa 2002/96/CE dotyczàca Zu˝ytych
Elektrycznych i Elektronicznych Urzàdzeƒ (WEEE) zak∏ada
zakaz pozbywania si´ starych urzàdzeƒ domowego u˝ytku
jako nieposortowanych Êmieci komunalnych. Zu˝yte
urzàdzenia muszà byç osobno zabierane i sortowane w celu
zoptymalizowania
odzyskania
oraz
ponownego
przetworzenia pewnych komponentów i materia∏ów. Pozwala
to ograniczyç zanieczyszczenie Êrodowiska i pozytywnie
wp∏ywa na ludzkie zdrowie. PrzekreÊlony symbol „kosza”
umieszczony na produkcie przypomina klientowi o
obowiàzku sortowania.
50
Konsumenci powinni kontaktowaç si´ z w∏adzami lokalnymi
lub sprzedawcà w celu uzyskania informacji dotyczàcych
post´powania z ich zu˝ytmi urzàdzeniami gospodarstwa
domowego.
85/90
9
Opis kuchenki
A P∏yta podpalnikowa
B Palnik gazowy
C Urzàdzenie zabezpieczajàce-w∏àcza si´ w sytuacji, gdy
p∏omieƒ przypadkowo zgaÊnie (np. W wyniku rozlania
cieczy na palnik, przeciàgów, itp.); dzia∏anie urzàdzenia
polega na odci´ciu dop∏ywu gazu do palnika
D Ruszt
E Panel kontrolny
F Regulowane nó˝ki
G Taca na kapiàcy t∏uszcz lub do pieczenia
H Zapalacz iskrowy, elektryczny (niektóre modele)
K Kratka piekarnika
M Pokr´t∏o wybierajàce opcje pracy piekarnika i grilla
N Pokr´t∏a kurków gazowych palników p∏yty kuchni
O Przycisk oÊwietlenia piekarnika/w∏àczenia ro˝na
(niektóre modele)
P Pokr´t∏o Minutnika
Q Kontrolka uruchomienia grilla
R Przycisk zapalacza (niektóre modele)
S Blokada drzwi piekarnika
C
H
A
B
E
D
K
S
G
F
R P Q M
M
R
P Q
O
P
Q M
P M
O
O
N
N
N
UWAGA! Szklana pokrywa może
popękać jeżeli zostanie nagrzana.
Należy wyłączyć wszystkie palniki
przed zamknięciem pokrywy. *Dotyczy
tylko modeli ze szklana pokrywa.
10
Funkcje kuchenki i jej obs∏uga
Poszczególne funkcje kuchenki obs∏ugiwane sà za pomocà
pokr´te∏ znajdujàcych si´ na panelu sterujàcym.
Uwaga: Przed pierwszym u˝yciem piekarnika i grilla nale˝y
urzàdzenie wygrzaç. Wygrzewanie powinno trwaç oko∏o pó∏
godziny. W tym czasie piekarnik powinien byç pusty, termostat powinien byç ustawiony na najwy˝szà temperatur´,
drzwi powinny byç otwarte. Nale˝y równie˝ zapewniç odpowiednià wentylacj´ kuchni. Zapach, który odczuwany jest za
zwyczaj podczas wygrzewania kuchenki, zwiàzany jest z parowaniem substancji wykorzystywanych do zabezpieczenia
piekarnika na czas magazynowania.
Pokr´t∏a do regulacji p∏omieni
palników blatu kuchenki (N)
Przyporzàdkowanie palników do pokr´te∏ przedstawione jest
na rysunkach znajdujàcych si´ przy pokr´t∏ach. Zaczerniony
prostokàt
oznacza aktywny palnik. Palnik zapala si´ za
pomocà zapa∏ki lub zapalniczki wciskajàc i przekr´cajàc pokr´t∏o palnika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara w po∏o˝enie maksymalne oznaczone symbolem
.
Ka˝de pokr´t∏o mo˝e byç ustawione w po∏o˝eniu odpowiadajàcym p∏omieniowi maksymalnemu, minimalnemu oraz w po∏o˝eniach poÊrednich. Pokr´t∏o mo˝e wskazywaç ró˝ne symbole:
• – pozycja wy∏àczona
– po∏o˝enie maksymalne
– po∏o˝enie minimalne
Uwaga: Dolnà pó∏k´ nale˝y wykorzystywaç podczas pieczenia na ro˝nie. W przypadku innych opcji piekarnika nie nale˝y stosowaç dolnej pó∏ki. Nie nale˝y nic k∏aÊç na dolnej cz´Êci piekarnika podczas pracy urzàdzenia – mo˝e to spowodowaç uszkodzenie emalii. Do pieczenia nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie kratk´ piekarnika
Blokada drzwi piekarnika (nie wszystkie modele)
Niektóre modele zosta∏y wyposa˝one w blokad´ zabezpieczajàcà drzwi piekarnika, umieszczonà mi´dzy panelem sterujàcym, a drzwiami piekarnika. Otwarcie drzwi jest mo˝liwe
po lekkim uniesieniu blokady do góry.
Urzàdzenie zabezpieczajàce (niektóre modele)
Kuchnia wyposa˝ona jest w urzàdzenie zabezpieczajàce (C)
nale˝y przytrzymaç pokr´t∏o wciÊni´te przez oko∏o 6 sekund,
do momentu a˝ czujnik urzàdzenia zabezpieczajàcego nagrzeje si´ i zacznie podtrzymywaç p∏omieƒ.
Elektroniczna zapalniczka
palników blatu kuchenki
Kuchnie wyposa˝one sà w elektronicznà zapalniczk´ palników blatu kuchenki. Ich obecnoÊç mo˝na stwierdziç po g∏owicy zapalniczki (szczegó∏ H). Zapalniczk´ w∏àcza si´ przez
wciÊni´cie przycisku R oznaczonego symbolem . Aby zapaliç wybrany palnik nale˝y po prostu przekr´ciç odpowiednie pokr´t∏o w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara w po∏o˝enie maksymalne, przycisnàç przycisk R i
trzymaç a˝ do zapalenia si´ palnika.
Niektóre modele wyposa˝one sà w elektronicznà zapalniczk´ palników blatu kuchenki uruchamianà pokr´t∏em (brak
jest wtedy przycisku R). Aby zapaliç wybrany palnik nale˝y
po prostu przycisnàç i przekr´ciç odpowiednie pokr´t∏o w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, trzymajàc jednoczeÊnie przyciÊni´ty przycisk zapalniczki a˝ do zapalenia si´ palnika.
A
Pokr´t∏o piekarnika i grilla (M)
Pokr´t∏o to s∏u˝y do wyboru ró˝nych funkcji oraz do ustawiania temperatury pieczenia potraw w piekarniku, wybranej
z temperatur oznaczonych na pokr´tle (od Min do Max). Palnik piekarnika zapala si´ przez wsuni´cie zapalonej zapa∏ki do
otworu „F” i przekr´cenie pokr´t∏a piekarnika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w po∏o˝enie „Max”.
Wa˝ne: jeÊli p∏omieƒ palnika zgaÊnie przypadkowo nale˝y
zakr´ciç pokr´t∏em dop∏yw gazu i odczekaç oko∏o 1 minuty
przed podj´ciem próby jego ponownego rozpalenia.
F
Aby wy∏àczyç palnik nale˝y przekr´ciç pokr´t∏o w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara do p∏o˝enia oznaczonego kropkà.
W kuchniach wyposa˝onych w urzàdzenie zabezpieczajàce
nale˝y przytrzymaç pokr´t∏o wciÊni´te przez oko∏o 6 sekund,
do momentu a˝ czujnik urzàdzenia zabezpieczajàcego nagrzeje si´ i zacznie podtrzymywaç p∏omieƒ.
Temperatur´ pieczenia wybiera si´ przez takie ustawienie
pokr´t∏a aby wybrana temperatura pokrywa∏a si´ ze znacznikiem umieszczonym na Êciance kuchenki. Pe∏en zakres temperatur przedstawiono na poni˝szym rysunku:
Wa˝ne:
• Problem z zapaleniem p∏omienia mo˝e byç spowodowany obecnoÊcià powietrza w przewodach gazowych.
• JeÊli p∏omieƒ palnika zgaÊnie przypadkowo nale˝y zakr´ciç pokr´t∏em dop∏yw gazu i odczekaç oko∏o 1 minuty przed podj´ciem próby jego ponownego rozpalenia.
• Je˝eli urzàdzenie nie jest u˝ywane nale˝y upewniç si´
czy wszystkie pokr´t∏a ustawione sà w po∏o˝eniu „•”.
11
Min
•
140
145
150
•
160
180
•
220
200
1. Wsunàç tac´ zbierajàcà kapiàcy t∏uszcz na poziomie 1.
2. zamontowaç ro˝en w otworze znajdujàcym si´ w tylnej
Êrodkowej cz´Êci piekarnika, sprawdzajàc czy przednie
po∏àczenie ro˝na umieszczone zosta∏o poprawnie w
ramce mocujàcej
3. zdemontowaç plastikowy uchwyt
Max
250
Piekarnik nagrzewa si´ do ustawionej temperatury, której poziom b´dzie utrzymywany automatycznie przez termostat.
W modelach wyposa˝onych w grill, uruchomienie grza∏ki
grilla polega na przyciÊni´ciu i przekr´ceniu pokr´t∏a „M” a˝
do po∏o˝enia oznaczonego symbolem d
Grill umo˝liwia przyrumienianie potraw, przygotowywanie
pieczeni, kotletów, kie∏bas, pieczeni wo∏owych, itp. Je˝eli zamierzajà Paƒstwo korzystaç z grilla, pod grillem nale˝y umieÊciç tac´, w której zbieraç si´ b´dzie skapujàcy t∏uszcz.
4. uruchomiç silnik obracajàcy ro˝en za pomocà odpowiedniego przycisku (O) oznaczonego symbolem 1
5. Podczas korzystania z tej funkcji wewn´trzne oÊwietlenie
piekarnika b´dzie zapalone. Umo˝liwi to na pe∏nà kontrol´ przygotowywanej potrawy bez koniecznoÊci otwierania drzwiczek.
Wa˝ne: podczas korzystania z grilla drzwiczki piekarnika powinny byç zamkni´te.
Uwaga: w trakcie uruchomienia funkcji grilla odci´ty jest dop∏yw gazu do palnika piekarnika, piekarnik mo˝na uruchomiç po wy∏àczeniu grilla i odczekaniu minuty.
Elektroniczna zapalniczka palnika piekarnika
Uwaga: W celu wysuni´cia pokrywy „A” nale˝y uprzednio
wykr´ciç Êrub´ „S”. Przed ponownym przykr´ceniem pokrywy „A” nale˝y upewniç si´, ˝e jest we w∏aÊciwej pozycji.
Kuchnia wyposa˝ona jest w elektronicznà zapalniczk´ palnika piekarnika.. Aby zapaliç wybrany palnik nale˝y przycisk
zapalarki R oznaczony symbolem i przekr´ciç pokr´t∏o
„M” w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w
po∏o˝enie maksymalne. Pokr´t∏o nale˝y trzymaç wciÊni´te,
ok. 6 sekund, a˝ do zadzia∏ania zabezpieczenia przeciwwyp∏ywowego. Piekarnik mo˝e byç zapalony zapa∏kà.
Nie nale˝y przytrzymywaç w∏àczonego generatora iskry d∏u˝ej ni˝ 15 sekund. JeÊli p∏omieƒ palnika zgaÊnie przypadkowo nale˝y zakr´ciç pokr´t∏em dop∏yw gazu, otworzyç drzwi
piekarnika i odczekaç oko∏o 1 minuty przed podj´ciem próby jego ponownego rozpalenia.
Szuflada/schowek kuchni
Pod piekarnikiem znajduje si´ szuflada lub schowek (w zale˝noÊci od modelu) przeznaczone do przechowywania
garnków i akcesoriów kuchennych. Ponadto, w czasie pieczenia mogà byç wykorzystywane do trzymania potraw
w cieple. Drzwi schowka otwiera si´ przez lekkie uniesienie
i obrócenie ku do∏owi.
Uwaga: W szufladzie/schowku nie nale˝y przechowywaç
rzeczy ∏atwopalnych.
Wa˝ne:
Podczas korzystania z piekarnika lub grilla nale˝y uniemo˝liwiç dzieciom dost´p do urzàdzenia. Drzwiczki piekarnika
podczas pieczenia rozgrzewajà si´ do bardzo wysokiej temperatury.
Uwaga: Wewn´trzne Êcianki schowka mogà byç goràce.
Kontrolka pracy grilla (Q)
Zapala si´ gdy jakikolwiek elektryczny element grzejny piekarnika pracuje.
OÊwietlenie piekarnika- przycisk (O)
W∏àcza si´ przez wciÊni´cie przycisku oznaczonego symbolem 1 / & . OÊwietla piekarnik i pozwala na nadzorowanie
pieczenia bez otwierania drzwi.
Minutnik
Praktyczne porady dotyczàce
korzystania z palników
Przekr´ciç pokr´t∏o (P) o pe∏en obrót zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Nast´pnie cofnàç pokr´t∏o ustawiajàc je
na ˝àdany czas, podany w minutach na panelu.
Poni˝sze wskazówki umo˝liwià Paƒstwu uzyskanie najlepszych rezultatów w u˝ytkowaniu kuchenki:
• Na ka˝dym z palników nale˝y stawiaç garnki i naczynia o rozmiarach odpowiednich do rozmiaru palnika
(patrz tabela). Dzi´ki temu p∏omieƒ podgrzewa∏ b´dzie
jedynie dno naczynia i nie b´dzie opala∏ jego boków;
Ro˝en
Uruchamianie ro˝na.
Z ro˝na korzysta si´ w nast´pujàcy sposób:
12
Palnik
• Nale˝y
zawsze stosowaç garnki o p∏askich dnach,
i przykrywaç je pokrywkami;
• Gdy zawartoÊç naczynia zacznie si´ gotowaç nale˝y
zmniejszyç p∏omieƒ przekr´cajàc pokr´t∏o w po∏o˝enie „niski p∏omieƒ”.
Êrednica naczyƒ (cm)
pomocniczy (A)
10 – 14
pó∏-szybki (S)
16 – 20
szybki (R)
24 – 26
Wskazówki dotyczàce pieczenia
Pieczenie ryb i mi´sa.
Kuchenka umo˝liwia Paƒstwu przyrzàdzanie potraw na wiele ró˝nych sposobów, umo˝liwiajàc wybór najlepszej metody dla danego rodzaju dania. Z czasem nauczà si´ Paƒstwo
najlepszych sposobów wykorzystania tego niezwykle wygodnego urzàdzenia. Przedstawione poni˝ej wskazówki sà
jedynie ogólnymi zaleceniami, które mogà byç zmieniane
odpowiednio do w∏asnego doÊwiadczenia.
Aby mi´so za bardzo nie wysch∏o, jego porcja powinna
wa˝yç co najmniej jeden kilogram. Podczas pieczenia
mi´s bia∏ych, drobiu i ryb, nale˝y korzystaç z niskich temperatur (150°C-175°C). Pieczenie mi´s czerwonych, które
majà byç dobrze wypieczone z zewnàtrz i pozostaç kruche
i soczyste w Êrodku, nale˝y rozpoczàç od ustawienia wysokiej temperatury (200°C-220°C) na krótki czas a nast´pnie zmniejszyç jà. Ogólnà zasadà jest: im d∏u˝sze pieczenie tym ni˝sza temperatura. Mi´so nale˝y ustawiaç na
Êrodku pó∏ki a pod spodem umieÊciç tac´, na którà skapywaç b´dzie wytapiany t∏uszcz. Kratk´ nale˝y wsunàç na
Êrodkowy poziom piekarnika. Je˝eli wymagane jest bardziej intensywne opiekanie od do∏u nale˝y u˝yç ni˝szych
poziomów.
Smaczniejszà pieczeƒ uzyskamy zawijajàc mi´so w plasterki bekonu lub skrapiajàc je smalcem i umieszczajàc w górnej
cz´Êci piekarnika. Niektóre z daƒ pieczonych w trybie piekarnika z nawiewem majà tendencj´ do wysychania (kaczka,
zajàc, du˝y drób), w takim przypadku lepsze rezultaty mo˝na osiàgnàç stosujàc tryb mieszany piekarnika.
Pieczenie ciast
Pieczenie ciast nale˝y zawsze rozpoczynaç od wst´pnego
rozgrzania piekarnika (ok. 10-15 min). Zasadniczo, ciasta
pieczone sà w temperaturze oko∏o 160°C/200°C. Podczas
pieczenia nie nale˝y otwieraç drzwiczek piekarnika, gdy˝
mog∏o by to spowodowaç opadni´cie ciasta. Przygotowane
do pieczenia ciasto nie powinno byç zbyt p∏ynne – zwi´kszy∏oby to znacznie czas jego pieczenia:
Ogólnie:
Gdy ciasto jest zbyt suche
Nast´pnym razem ustawiç temperatur´ wy˝sza o 10°C i zmniejszyç
czas pieczenia
Korzystanie z grilla
Ciasto zapad∏o si´
U˝yç mniej p∏ynów lub zmniejszyç temperatur´ o 10°C.
Podczas korzystania z grilla, na samym dole nale˝y umieÊciç
tac´, na którà skapywaç b´dzie wytapiany t∏uszcz.
Wierzch ciasta przypieka si´
UmieÊciç ciasto na ni˝szej pó∏ce, zmniejszyç temperatur´ i przed∏u˝yç
czas pieczenia.
Uwaga: w tym trybie drzwiczki piekarnika powinny byç zamkni´te. Uzyskujàc doskona∏e rezultaty pieczenia oszcz´dzamy energi´ (ok. 10%).
Ciasto dobrze wypieczone jest w Êrodku, ale klejàce z zewnàtrz
U˝yç bardziej g´stego ciasta, zmniejszyç temperatur´ i przed∏u˝yç
czas pieczenia.
Ciasto przykleja si´ do tortownicy
Nat∏uÊciç tortownic´ i posypaç jà màkà
13
Konserwacja i czyszczenie piekarnika
Przed przystàpieniem do czyszczenia lub innych prac konserwacyjnych nale˝y zawsze od∏àczyç urzàdzenie od zasilania, za pomocà g∏ównego wy∏àcznika lub wyjmujàc wtyczk´
kabla zasilajàcego z gniazdka.
UWAGA Nie wolno zamykaç pokrywy kuchenki zanim palniki kuchenki nie wystygnà
Wa˝ne: nale˝y okresowo sprawdzaç zu˝ycie w´˝a gazowego i w przypadku zauwa˝enia jakichkolwiek usterek wymieniç go; zalecamy wymian´ w´˝a co 5 lat.
Aby zapewniç d∏ugà ˝ywotnoÊç kuchenki nale˝y jà regularnie czyÊciç pami´tajàc, ˝e:
• Do czyszczenia piekarnika zabrania si´ stosowania
urzàdzeƒ czyszczàcych parà.
• Powierzchnie emaliowane i samo-czyszczàce powinny byç przemywane ciep∏à wodà – nie wolno u˝ywaç
substancji Êcierajàcych ani ˝ràcych;
• Wn´trze piekarnika nale˝y czyÊciç mo˝liwie cz´sto;
mycie takie nale˝y przeprowadzaç gdy piekarnik jest
wcià˝ ciep∏y stosujàc do tego ciep∏à wod´ ze Êrodkiem myjàcym, na koniec piekarnik dobrze sp∏ukaç
i wytrzeç do sucha
• Korony palników nale˝y myç mo˝liwie cz´sto w goràcej wodzie, stosujàc Êrodek myjàcy usuwajàcy osad;
sprawdziç czy otwory wylotowe gazu w koronie nie zatka∏y si´;
• Nale˝y okresowo czyÊciç elektrycznà zapalark´ (je˝eli wyst´puje) i nale˝y sprawdzaç czy otwory w palnikach nie sà zapchane resztkami jedzenia.
• je˝eli elementy ze stali nierdzewnej poddane zostanà
dzia∏aniu agresywnych detergentów (zawierajàcych
fosfor) lub wody o du˝ym st´˝eniu wapna zostanà one
nara˝one na korozje. Zaleca si´ przemywanie tych
cz´Êci oraz osuszanie ich zaraz po umyciu. Dobrà
praktykà b´dzie równie˝ wycieranie do sucha wszelkich rozlanych p∏ynów, kropli i plam wody;
Smarowanie zaworów gazu
Po pewnym czasie korzystania z kuchenki zawory gazu mogà zabrudziç si´. Przejawem tego b´dà trudnoÊci w ich obracaniu lub ich zaklejanie si´. W takiej sytuacji konieczna jest
wymiana na nowy.
Uwaga: CzynnoÊç ta mo˝e byç wykonana jedynie przez
technika z odpowiednimi uprawnieniami, autoryzowanego
przez producenta.
Demonta˝ górnej pokrywy
Pokryw´ kuchni mo˝na w ∏atwy sposób zdjàç. Trzymajàc
oburàcz nale˝y jà tylko lekko unieÊç do góry.
Wymiana ˝arówki oÊwietlenia piekarnika
• wy∏àczyç
zasilanie kuchenki, przekr´cajàc przycisk
wy∏àcznika sieciowego lub wyjmujàc wtyczk´ z kontaktu (o ile jest dost´pna)
• odkr´ciç szklanà os∏on´ uchwytu lampki;
• odkr´ciç lampk´ i wymieniç ˝arówk´ – musi to byç ˝arówka wysoko-temperaturowa (300°C) o nast´pujàcych parametrach:
• Napi´cie: 230 V
• moc : 25 W
• gwint: E14
• zamontowaç szklanà os∏on´ i przy∏àczyç kuchenk´ do
zasilania
14
Pieczenie w piekarniku – porady praktyczne
Potrawa
Waga (kg)
po∏o˝enie pó∏ki, Temperatura
od do∏u
(°C)
Produkty màczne
lazania
cannelloni
kluski zapiekane
2,5
2,5
2,5
2
2
2
210
200
200
Mi´sa
ciel´cina
kurczak
indyk
kaczka
królik
wieprzowina
baranina
1,5
1,5
3,0
1,8
2,0
2,1
1,8
3
3
3
3
3
3
3
200-210
210-220
200
200
200
200
200
Ryby
makrela
dentex
karp pieczony w papierze
1,1
1,5
1,0
3
3
3
Pizza
napolitana
1,0
3
210-220
Ciasta
herbatniki
pierogi
ciasto czekoladowe
ciasta dro˝d˝owe
0,5
1,1
1
1
4
4
4
4
180
180
180
170
1
1,5
1
1
4 szt.
4
4
3
4
4
Potrawy grillowane
Steki z ciel´ciny
Kotlety
Hamburgery
Makrela
Tosty
180-200
180-200
180-200
Czas rozgrzewania
wst´pnego (min.)
Czas pieczenia
(min.)
10
10
10
75-85
50-60
50-60
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
85-90
90-100
95-100
100-110
70-80
70-80
100-105
45-50
45-55
45-50
15
20-25
15
15
15
15
25-35
40-45
50-55
40-45
5
5
5
5
5
15-20
20
20-30
20-25
4-5
Ro˝no
Ciel´cina
Kurczak
1,0
2
5
5
80
90
Szasz∏yki
Mi´sne
Warzywne
1
0,8
5
5
40-50
25-30
Uwaga: podane czasy pieczenia sà przybli˝one i mogà byç ró˝ne w zale˝noÊci od indywidualnych upodobaƒ.
15
Important
To maintain the EFFICIENCY and SAFETY of this appliance, we recommend:
• call only the Service Centers authorized by the manufacturer
• always use original Spare Parts
has been damaged or needs replacement.
15 This appliance must be used for the purpose for which it
was expressly designed. Any other use (e.g. heating rooms)
is considered to be improper and consequently dangerous. The manufacturer declines all liability for damage
resulting from improper and irresponsible use.
16 A number of fundamental rules must be followed when
using electrical appliances. The following are of particular
importance:
• Do not touch the appliance when your hands or feet
are wet.
• Do not use the appliance barefooted.
• Do not use extensions, but if they are necessary, caution must be exercised.
• Never pull the power supply cable or the appliance to
unplug the appliance plug from the mains.
• Never leave the appliance exposed to atmospheric
agents (rain, sun etc.)
• Do not allow children or persons who are not familiar
with the appliance to use it, without supervision.
17 Always unplug the appliance from the mains or switch off
the main switch before cleaning or carrying out maintenance.
18 In the case of problems and/or faulty operation, switch
off the appliance, close the gas cock and do not tamper
with the appliance. For repairs, contact only authorised
after-sales service centres and request the use of original spare parts only. Failure to comply with the above
may compromise the safety of the appliance.
19 If you are no longer using an appliance of this type, remember to make it unserviceable by unplugging the appliance from the mains and cutting the supply cable. Also
make all potentially dangerous parts of the appliance safe,
above all for children who could play with the appliance.
20 To avoid accidental spillage do not use cookware with
uneven or deformed bottoms on the burners or on the
electric plates. Turn the handles of pots and pans inwards
to avoid knocking them over accidentally.
21 Some parts of the appliance, in particular the hot plates,
remain heated for a long time after use. Make sure not to
touch them.
22 Never use flammable liquids such as alcohol or gasoline,
etc. near the appliance when it is in use.
23 When using small electric appliances near the hob, keep
the supply cord away from the hot parts.
24 Make sure the knobs are in the “•”/”¡” position when the
appliance is not in use.
25 When the appliance is in use, the heating elements
and some parts of the oven door become extremely
hot. Make sure you don't touch them and keep children well away.
26 Gas appliances require regular air exchange to ensure trouble-free performance. When installing the
cooker, follow the instructions provided in the paragraph on “Positioning” the appliance.
27 The glass top (only on certain models) can shatter if it is
overheated. Therefore, all of the burners or hot plates must
be turned off before the top is closed.
28 If the cooker is placed on a pedestal, take the necessary
precautions to prevent the same from sliding off the pedestal itself.
1 This appliance is intended for non-professional use within
the home.
2 These instructions are only for those countries whose
symbols appear in the booklet and on the serial no. plate
of the appliance.
3 This owner’s manual is for a class 1 appliance (insulated) or class 2, subclass 1 appliances (installed between two cabinets.
4 Before using your appliance, read the instructions in this
owner’s manual carefully since it provides all the information you need to ensure safe installation, use and maintenance. Always keep this owner’s manual close to hand
since you may need to refer to it in the future.
5 When you have removed the packing, check that the appliance is not damaged. If you have any doubts, do not
use the appliance and contact your nearest Ariston Service Centre. Never leave the packing components (plastic
bags, polystyrene foam, nails, etc.) within the reach of
children since they are a source of potential danger.
6 The appliance must be installed only by a qualified technician in compliance with the instructions provided. The
manufacturer declines all liability for improper installation,
which may result in personal injury and damage to property.
7 The electrical safety of this appliance can only be guaranteed if it is correctly and efficiently earthed, in compliance with regulations on electrical safety. Always ensure
that the earthing is efficient. If you have any doubts, contact a qualified technician to check the system. The manufacturer declines all liability for damage resulting from a
system which has not been earthed.
8 Before plugging the appliance into the mains, check that
the specifications indicated on the date plate (on the appliance and/or packaging) correspond with those of the
electrical and gas systems in your home.
9 Check that the electrical capacity of the system and sockets will support the maximum power of the appliance, as
indicated on the data plate. If you have any doubts, contact a qualified technician.
10 An omnipolar switch with a contact opening of at least 3
mm or more is required for installation.
11 If the socket and appliance plug are not compatible, have
the socket replaced with a suitable model by a qualified
technician, who should also check that the cross-section
of the socket cable is sufficient for the power absorbed
by the appliance. The use of adaptors, multiple sockets
and/or extensions, is not recommended. If their use cannot be avoided, remember to use only single or multiple
adapters and extensions which comply with current safety
regulations. In these cases, never exceed the maximum
current capacity indicated on the individual adaptor or
extension and the maximum power indicated on the multiple adapter.
12 Do not leave the appliance plugged in if it is not in use.
Switch off the main switch and gas supply when you are
not using the appliance.
13 The openings and slots used for ventilation and heat dispersion must never be covered.
14 The user must not replace the supply cable of this appliance. Always contact an after-sales service centre which
has been authorised by the manufacturer if the cable
16
Installation
All instruction on the following pages must be carried out
by a competent person (corgi registered) in compliance
with gas safety (installation and use) regulation 1984.
Important: disconnect the cooker from the electrycity
and gas supply when any adjustment, etc.
d) The liquefied petroleum gases, which are heavier than
air, stagnate towards the ground. Therefore, the rooms
containing LPG cans must have openings towards the
outside in order to allow the venting from the ground of
eventual gas leak. Thus, the LPG cans must not be
installed or settled in rooms that are below the ground
level, (cellar, etc.) whether the cans are empty or
partially full. It is advisable to keep in the room only the
can which is being used, and it must be placed away
from direct heat sources (ovens, fireplaces, stoves,
etc.) that could make the can reach temperatures
higher than 50°C.
Positioning your appliance
Your cooker is designed with a degree of protection against
overheating in class X; the appliance can therefore be
installed next to cabinets, provided the height does not
exceed that of the hob. The wall touching the back panel of
the cooker should be non-inflammable. Remember that
during use, the back panel of the cooker may reach a temperature up to 50°C above that of the room temperature.
Important: this appliance may be installed and used only
in permanently ventilated rooms in compliance with current
directives. The following precautions should be taken:
a) The room must be provided with an external exhaust
system obtained with a hood or with an electric
ventilator that goes on automatically each time the unit
is switched on.
Levelling your appliance (only on a few models)
Your cooker is supplied with feet for levelling the appliance.
If necessary, these feet can be screwed into the housings
in the corners of the cooker base.
Mounting the legs (only on a few models)
Press-fit legs are supplied which fit under the base of your
cooker.
In the case of chimneys or flues
with branches (for cookers)
Directly to the
exterior
b) The room must be provided with a system for air inflow
which is necessary for a regular combustion. The air
flow necessary for the combustion should be at least 2
m3/h for kW of installed power. The system may be
realized by drawing the air directly from outside the
building through a pipe that has at least a 100 cm2
useable section and which must not be accidently
obstructed (Fig. A). And further it may be realized
indirectly from other adjacent rooms which are provided
with a ventilation pipe for the expulsion of the fumes to
the outside of the building as foresaid, and which must
not be part of the building in common use or rooms
with risk of fire, or bedrooms (Fig. B).
Detail A
Adjacent
room
Installation of the cooker
The cooker is prepared with protection degree against
excessive heating of type X, the appliance can therefore
be installed next to cabinets, provided the height does not
exceed that of the hob. If the cooker is placed touching
walls or sides of neighbouring cabinets, these must be
capable of withstanding a temperature rise of 50°C above
room temperature. For a correct installation of the cooker
the following precautions must be followed:
a) The cooker may be located in a kitchen, a kitonen/
diner or bed sitting room, but not in a bathroom or shower
room.
b) Kitchen cabinets installed next to the cooker that are
higher than the top of the hob, must be at least 200
mm from the edge of the hob itself.
c) The hoods must be installed according to the
requirements in the hood handbook.
d) Wall cabinets may be fitted in line with the sides of the
base units, providing that the lower edge of the wall
Room to
be ventilated
A
Fig. A
Examples of ventilation openings
for the comburent air
Fig. B
Increased opening between
the door and and floor
c) During prolonged use of the appliance you may
consider it necessary to open a window to the outside
to improve ventilation.
17
Only use pipes and gaskets complying with current National Regulations. The full length of the pipe must not
exceed 2000 mm. Once the connection has been made,
ensure that the flexible metal pipe does not touch any
moving parts and is not crushed. Once the connection
has been made, ensure that the flexible metal pipe does
not touch any moving parts and is not crushed.
HOOD
Checking that the Connection is Tight
Important: When installation has been completed, check
the pipe fittings for leaks using a soapy solution. Never
use a flame.
420 mm.
600 mm.
Min.
Min.
420 mm.
Min.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
cabinet is a minimum of 420 mm. above the worktop.
The minimum distance combustible material kitchen
units can be fitted directly above the worktop is 700
mm.
e) The wall in contact with the back of the cooker must
be of flameproof material.
Connecting the supply cable to the mains
Install a normalised plug corresponding to the load
indicated on the data plate. When connecting the cable
directly to the mains, install an omnipolar circuit-breaker
with a minimum contact opening of 3 mm between the
appliance and the mains. The omnipolar circuit breaker
should be sized according to the load and should comply
with current regulations (the earth wire should not be
interrupted by the circuit breaker).
The supply cable should be positioned so that it does not
reach a temperature of more than 50°C with respect to
the room temperature, along its length. Before making the
connection, check that:
• the limiter valve and the home system can support the
appliance load (see data plate);
• the mains is properly earthed in compliance with
current directives and regulations;
• there is easy access to the socket and omnipolar circuit
breaker, once the hob has been installed.
N.B: never use reducers, adaptors or shunts since they
can cause heating or burning.
Connecting the gas
The appliance should be connected to the mains or to a
gas cylinder in compliance with current directives. Before
making the connection, check that the cooker is regulated
for the gas supply you are using. If not, follow the
instructions indicated in the paragraph “Adapting to
different types of gas”. On some models the gas supply
can be connected on the left or on the right, as necessary;
to change the connection, reverse the position of the hose
holder with that of the cap and replace replace the gasket
(supplied with the appliance). When using liquid gas from
a cylinder, install a pressure regulator which complies with
current directive.
Important: check that the supply pressure complies with
the values indicated in table 1 “Characteristics of the
burners and nozzles” since this will ensure safe operation,
correct consumption and ensure a longer life to your
appliance.
Adapting the cooker to different types of gas
In order to adapt the cooker to a different type of gas with
respect to the gas for which it was produced (indicated on
the label attached to the lid), follow these steps:
a) Replacing the burner nozzles on the hob:
• remove the grids and slide the burners from their
housings;
• unscrew the nozzles using a 7 mm socket spanner,
and replace them with nozzles for the new type of gas
(see table 1 “Burner and nozzle characteristics”).
• replace all the components by repeating the steps in
reverse order.
b) Minimum regulation of the hob burners:
• turn the tap to minimum;
• remove the knob and adjust the regulation screw, which
is positioned in or next to the tap pin, until the flame is
Connection with a Hose
Make the connection using a gas hose that complies with
requirements set forth by the current National Regulations.
When installing the hose, remember to take the following
precautions:
• No part of the hose should touch parts whose temperature exceeds 50°C;
• The length of the hose should be less than 1500 mm;
• The hose should not be subject to twisting or pulling,
and should not have bends or kinks.
• The hose should not touch objects with sharp edges,
moving parts, and it should not be crushed;
• The full length of the hose should be easy to inspect in
order to check its condition.
Check that the hose fits firmly into place at the two ends
and fix it with clamps complying with current National Regulations. If any of the above recommendations can not be
followed, flexible metal pipes should be used. If the cooker
is installed in compliance with the requirements for class
2, subclass 1, it is highly recommended that the gas connection be made with a flexible metal pipe in compliance
with current safety standards.
Connecting a Flexible, Jointless, Stainless Steel Pipe
to a Threaded Attachment
The hose holder fitted on the appliance. The gas supply
pipe fitting is a threaded 1/2 gas conic male attachment.
18
small but steady.
N.B.: in the case of liquid gas, the regulation screw
must be screwed in to the bottom.
• check that the flame does not turn off when you turn
the tap quickly from high to low.
c) Regulating the primary air of the burners:
The primary air of the burners requires no regulation.
•
•
•
Adapting the gas oven to different types of gas
a) Replacing the oven burner nozzle:
• remove the warming drawer or open the flap (remove
it if necessary);
• remove the sliding protection “A” (see Fig.C);
• remove the screw and then the oven burner “V”(see
Fig. D). Remove the oven door to facilitate this
operation.
• unscrew the oven burner nozzle using the special
socket spanner for the nozzles (see Fig. E), or better
still a 7 mm socket spanner, and replace it with a nozzle
suited to the new type of gas (see table 1).
Fig. C
Fig. D
•
V
knob” of the instruction booklet.
turn the knob to Max for about 10 minutes and then
turn the knob to the Min setting;
remove the knob;
regulate the screw positioned outside the thermostat
pin until the flame is small but steady.
N.B.: in the case of liquid gas, the regulation screw
must be screwed in to the bottom.
check that the burner does not turn off when you turn
the knob from Max to Min and and when you open
and close the oven door quickly.
Pay particular attention to the plug wires and
thermocouple tubes.
Important
On completion of the operation, replace the old rating
sticker with one indicating the new type of gas used. This
sticker is available from our Service Centres.
A
Note
Should the pressure of the gas used be different (or vary)
from the recommended pressure, it is necessary to fit a
suitable pressure regulator onto the inlet pipe in
compliance with current National Regulations relative to
“regulators for channelled gas”.
WARNING
To remove the sliding protection “A”, unscrew screw “S”.
When you have finished, replace the protection and lock it
in place with screw “S”.
Before using the oven, make sure the sliding protection
“A” is fastened in the correct position.
Fig.E
b) Minimum regulation of the gas oven burner with
thermostat (see fig.):
• light the burner as described in the paragraph “the oven
S
A
19
Burner and nozzle characteristics
Table 1
Burner
G30 (GPB-B)
Diameter
(mm)
Thermal
power
kW
(p.c.s.*)
By-pass Nozzle
1/100
1/100
(mm)
(mm)
Reduc.
Thermal
power
kW
(p.c.s.*)
G20 (GZ50)
Flow *
g/h
Nominal
Thermal
power
kW
(p.c.s.*)
Injector
1/100
G2.350 (GZ35)
Flow*
l/h
Flow*
l/h
Injector
1/100
(mm)
(mm)
Nominal
Fast (large) (R)
100
0.70
41
87
3.40
247
3.00
128
286
158
397
Semi-fast (medium) (S)
75
0.40
30
70
2.20
160
1.90
104
181
143
251
Auxiliary (Small) (A)
51
0.40
30
52
1.30
95
1.00
76
95
106
132
-
1.00
46
233
2,80
119
267
171
370
Oven
Supply pressure
*
80
3.20
Nom.
Min.
Max.
37
29
44
At 15°C and 1013 mbar- dry gas
G30 (GPB-B)
P.C.S. = 49,47 MJ/Kg
G20 (GZ50)
P.C.S. = 37,78 MJ/m3
G2.350 (GZ35)
P.C.S. = 27,20 MJ/m3
13
10
16
20
16
25
K 3G21/U
K 3G21S/U
S S
A
R
Technical Specifications
This appliance conforms with the following
European Economic Community directives:
Inner dimensions of the oven:
Width: 39 cm
Depth: 44 cm
Height: 34 cm
follow ing European Economic
C om m unity directives: 2006/95/EC
dated 12/12/06 (Low Voltage) and
subsequent am endments 2004/108/EC dated 15/12/04
(Electromagnetic Compatibility) and
subsequent am endments - 93/68/EEC
dated 22/07/93 and subsequent
amendm ents.
2002/96/EC
2009/142 of 30/11/09 (G as)
1275/2008 (Stand-by/ O ff m ode)
Inner Volume of the Oven:
58 lt
Inner Dimensions of the Food Warmer:
Width: 42 cm
Depth: 44 cm
Height: 17 cm
Voltage and Frequency of Power Supply:
see data plate
104
Burners:
adaptable for use with all the types of gas indicated on
the data plate situated inside the flap or, once the
dishwarmer drawer has been opened, on the inside wall
of the left-hand side panel.
%
60
50
85/90
20
The cooker with gas oven and electric grill
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
K.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
Tray for Catching Overflows
Gas Burner
Flame Failure Device for Cooktop Burners
Top Grate
Control Panel
Adjustable Feet or Legs
Dripping Pan or Baking Sheet
Electronic Lighting Device
Oven Rack
Oven and Grill Control Knob
Control Knobs for Gas Burners on Hob
Button for Oven Light (only a few models)
Timer Knob
Grill Operating Light
Electronic Lighting for Hob Burners (only a few
models)
S. Door lock device (only a few models)
C
H
A
B
E
D
K
S
WARNING! The glass lid can break in if
it is heated up. Turn off all the burners
G
and the electric plates before closing
the lid. *Applies to the models with glass
cover only.
F
R P Q M
O
P Q M
O
N
N
The different functions and uses
The various functions included in the cooker are selected
by operating the control devices located on the cooker
control panel.
Electronic Ignition for the Gas hob
Some of the models are provided with instant electronic
lighting of the hob gas burners; these models are identified by the presence of a lighting device (see detail H).
This device operates when a slight pressure is applied to
Control Knobs for the Gas Burners on the Hob (N)
The position of the gas burner controlled by each one of
the “R” button marked with symbol. To light a specific
burner just press the button labelled “R” while pushing the
corresponding knob all the way in and turning it counterclockwise until it lights. For immediate lighting, first
press the button and then turn the knob. Some models come equipped with an electric starter built into the
knob, in which case the lighting device labelled “H” is
present while the button labelled “R” is not. To light a specific burner push the corresponding knob all the way in
•
the knobs is shown by a symbol of a solid ring: . To light
one of the burners, hold a lighted match or lighter near
the burner. Press down and turn the corresponding knob
in the counter-clockwise direction to the maximum setting. Each burner can be operated at its maximum,
minimum or intermediate power. Shown on the knob are
•
the different symbols for off (the knob is on this setting
when the symbol lines up with the reference mark on the
and turn it counter-clockwise to maximum - keeping it
pressed down until the burner lights.
Important: Should the burner flames accidentally go
out, turn off the control knob and wait at least 1 minute
before trying to relight.
control panel), for maximum - and minimum +.
To obtain these settings, turn the knob counter-clockwise
with respect to the off position. To turn off the burner, turn
the knob clockwise until it stops (corresponding again with
the
• symbol).
21
equipped with electronic lighting, see the relative paragraph).
The cooking temperature is selected by matching the desired temperature with the reference mark on the panel;
the complete range of temperatures is shown below.
Models with Hob Gas Burner Safety Devices to
Prevent Leaks (only on certain models)
These models can be identified by the presence of the
device itself (see detail C).
Important: Since the hob burners are equipped with a
safety device, you must hold the control knob in for about
6 seconds after the burner has been lighted to allow the
gas to pass until the safety thermocouple has heated.
Notice: The first time you use your appliance, we recommend that you set the thermostat to the highest setting
and leave the oven on for about half an hour with nothing
in it, with the oven door shut. Then, open the oven door
and let the room air. The odour that is often detected during this initial use is due to the evaporation of substances
used to protect the oven during storage and until it is installed.
Min
•
140
145
150
•
180
160
•
200
220
Max
250
The temperature setting is then automatically reached and
kept constant by the thermostat (which is controlled by
the knob).
Press the “M” knob all the way in and turn it to the @
setting in order to start the grill. The grill cooks by means
of infrared rays, making it possible to brown food to perfection. It is also recommended for cooking roasts, sausages, roast beef, etc.
Important Notice: In the event the flame for the oven accidentally goes out, turn the control knob for the burner to
the off position and do not relight the burner for at least
one minute.
Attention: Only use the bottom shelf of the oven when
using the rotisserie to cook (where present). For all other
types of cooking, never use the bottom shelf and never
place anything on the bottom of the oven when it is in
operation because this could damage the enamel. Always
place your cookware (dishes, aluminium foil, etc. etc.) on
the grate provided with the appliance inserted especially
along the oven guides.
Electronic Ignition of the Oven Burner (only on some
models)
To light the oven burner, press the button marked with
the symbol and, at the same time, turn the oven control knob (M) in the anticlockwise direction to the Max
setting.
Once the burner lights, release the button but keep
the knob pressed in for about 6 seconds in order to
allow the gas to pass freely.
In the event of a power outage, the oven can be lighted
manually following the instructions provided in the section entitled “The Oven and Grill Knob.” The electronic lighting device for the oven burner must not be activated for
more than 15 seconds. If after 15 seconds the burner has
not been lighted, release the button, open the oven door
and wait for at least one minute before trying to light the
burner again.
Door lock device (only present on some models)
Some models are equipped with a “door lock” device
situated between the control panel and the oven door. To
open the door, lift up device “A” indicated in the figure.
A
Attention
Avoid the children touch the oven door because it is very
hot during the cooking.
Oven and Grill Control Knob (M)
This knob allows you to select the various features of the
oven and to set the most appropriate cooking temperature from among those indicated on the knob itself (between Min and Max).
To light the oven burner, hold a lighted match or lighter
near the “F” hole and, at the same time, press down and
turn the oven knob counter-clockwise to the Max setting.
The Grill Operating Light (Q)
This light comes on when any of the electrical heating
elements in the oven have been turned on.
Oven Light Button (O)
1 &
This button is marked by the
/
symbol and switches
on the light inside the oven so that you can monitor the
cooking process without opening the door.
Cooking Control Timer Knob
Some models are equipped with a timer program to control
when the oven shuts off during cooking. To use this feature,
you must wind the “P” knob one full turn in the counter-
F
" ; Then, turn the knob in the
clockwise direction #, to set the time by matching up the
clockwise direction
Since the cooker is equipped with a safety device which
makes it necessary to keep the knob pressed in for
about 6 seconds after the burner has been lighted to
allow the gas to pass through freely. (For the models
indicator on the control panel with the number of minutes
on the knob.
22
The rotisserie (only a few models)
To operate the rotisserie, proceed as follows:
a) place the dripping-pan on the 1st rack;
b) insert the special rotisserie support on the 4th rack and
position the spit by inserting it through the special hole
into the rotisserie at the back of the oven;;
c) Activate the rotisserie by pressing the “O” button.
#$%&
'*+'/
3#$3&
/+'
89$8&
+*
Storage recess below the oven (only a few models)
Below the oven a recess can be used to contain cooking
pans and cooker accessories. Moreover, during oven
operation, it may be used to keep food warm.To open the
storage is necessary turn it downwards.
Warning: never place hot containers or items and flammable
materials inside the dishwarmer drawer.
Warning: The internal surfaces of the compartment (where
present) may become hot.
Practical advice for burner use
In order to get the maximum yield it is important to
remember the following:
• Use appropriate cookware for each burner (see table)
so as to avoid flames overshooting the edges.
• At boiling point turn the knob to minimum.
• Use cookware with lids.
• Always use cookware with flat bottoms.
Cooking advice
Baking Pastries
When baking pastries, always place them in the oven after it
has been preheated (about 15 minutes). Normal temperatures are around 160°C. Do not open the door while the pastry is cooking in order to prevent it from dropping. Batters
should not be too runny, as this will result in prolonged cooking times. In general, follow the guidelines below.
In general:
The oven offers a wide range of alternatives which allow
you to cook any type of food in the best possible way. With
time you will learn to make the best use of this versatile
cooking appliance and the following directions are only a
guideline which may be varied according to your own personal experience.
Cooking Fish and Meat
Meat must weigh at least 1 kg in order to prevent it from
drying out. When cooking white meat, fowl and fish, use low
temperature settings (150°C-175°C). For red meat that should
be well done on the outside while tender and juicy on the
inside, it is a good idea to start with a high temperature setting (200-220°C) for a short time, then turn the oven down
afterwards. In general, the larger the roast, the lower the
temperature setting and the longer the total cooking time.
Place the meat on the centre of the rack and place the dripping pan beneath it to catch the fat. Make sure that the rack
is inserted so that it is in the centre of the oven. If you would
like to increase the amount of heat from below, use the lower
rack heights. For savoury roasts, dress the meat with lard or
bacon on the top.
"
Using the grill
Important: always use the grill with the oven door
closed. This will allow you both to attain excellent results and to save energy (about 10%).
To prevent fat and grease from dripping onto the bottom
of the oven, place the dripping-pan beneath the rack used
for grilling.
!
!
23
Cooker routine maintenance and cleaning
Before each operation, disconnect the cooker from the
electricity.To assure the long life of the cooker, it must be
thoroughly cleaned frequently, keeping in mind that:
Replacing the oven lamp
Unplug the oven from the mains;
Remove the glass cover of the lamp-holder;
• Remove the lamp and replace with a lamp resistant to
high temperatures (300°C) with the following
characteristics::
- Voltage 230V
- Wattage 25W
- Type E14
• Replace the glass cover and reconnect the oven to
the mains.
•
•
• Do not use steam equipment to clean the appliance.
• the enamelled parts and the self-cleaning panels are
washed with warm water without using any abrasive
powders or corrosive substances which could ruin
them;
• the inside of the oven should be cleaned fairly often
while it is still warm using warm water and detergent,
followed by careful rinsing and drying;
• the flame spreaders should be washed frequently with
hot water and detergent taking care to eliminate any
scale;
• in cookers equipped with automatic lighting, the
terminal part of the electronic instant lighting devices
should be cleaned frequently and the gas outlet holes
of the flame spreaders should be checked to make
sure they are free of any obstructions;
• the electric plates are cleaned with a damp cloth and
they should be lubricated with a little oil while they still
warm;
• Stainless steel may become marked if it comes into
contact with very hard water or harsh detergents
(containing phosphorous) for long periods of time. After
cleaning, it is advisable to rinse thoroughly and dry. It
is also recommended to dry any water drops;
• On models with glass covers, the covers should be
cleaned with hot water; the use of rough cloths or
abrasives is to be avoided.
N.B: avoid closing the cover while the gas burners
are still warm. Remove any liquid from the lid before
opening it.
Important: periodically check the wear of the gas hose
and substitute it if there are any defects; we recommended
changing it every year.
Greasing the Taps
The taps may jam in time or they may become difficult to
turn. If so, the tap itself must be replaced.
N.B.: This operation must be performed by a technician
authorised by the manufacturer.
Removing the lid
The cooker lid can be removed to facilitate cleaning. To
remove the lid, first open it completely and pull it
upwards (see figure)
24
Cooking advice
Food to be cooked
Wt.
(Kg)
Cooking position of
shelves from
bottom
Temperature
(°C)
Pre-heating time
(min)
Cooking time
(min.)
200-210
200
200
10
10
10
75-85
50-60
50-60
Pasta
Lasagne
Cannelloni
Pasta bakes au gratin
2.5
2.5
2.5
Meat
Veal
Chicken
Duck
Rabbit
Pork
Lamb
1,5
1.5
1.8
2.0
2.1
1.8
3
3
3
3
3
3
200-210
210-220
200
200
200
200
10
10
10
10
10
10
95-100
90-100
100-110
70-80
70-80
100-105
Fish
Mackerel
Dentex
Trout baked in paper
1.1
1.5
1.0
3
3
3
180-200
180-200
180-200
10
10
10
45-50
45-55
45-50
Pizza
Napolitan
1.0
4
210-220
Cake
Biscuits
Tarts
Savoury pie
Raised Cakes
0.5
1.1
1.0
1.0
4
4
4
180
180
180
170
1
1,5
1
1
n.° 4
4
4
3
4
4
5
5
5
5
5
15-20
20
20-30
15-20
4-5
1
2
-
5
5
70-80
70-80
1,0
0,8
-
5
5
40-45
25-30
Grill cooking
Veal steaks
Cutlets
Hamburgers
Mackerels
Toast sandwiches
Grill cooking with
rotisserie
Veal on the spit
Chicken on the spit
Grill cooking with
multi-skewer rotisserie
(only a few models)
Meat kebabs
Vegetable kebabs
2
2
2
15
15
15
15
15
20-25
25-35
40-45
50-55
40-45
NB: cooking times are approximate and may vary according to personal taste. When cooking using the grill, the
dripping-pan must always be placed on the 1st oven rack from the bottom.
25
• The European Directive 2002/96/EC relating to Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE) states that
household appliances should not be disposed of using
the normal solid urban waste cycle. Exhausted
appliances should be collected separately in order to
optimise the cost of re-using and recycling the
materials inside the machine, while preventing potential
damage to the atmosphere and to public health. The
crossed-out dustbin is marked on all products to
remind the owner of their obligations regarding
separated waste collection. For more information
relating to the correct disposal of household
appliances, owners should contact their local
authorities or appliance dealer.
26
27
Indesit Company
Cucina con forno gas e grill elettrico (DEF III)
10/10 - 195086831.00
Viale Aristide Merloni 47
60044 Fabriano
Italy
Tel +39 0732 6611
Fax +39 0732 662501
www.indesit.com
Download PDF