Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo
Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel
USB port och SD/MMC Card läsare
CD-652USMP/FM
Bruksanvisning
CD-652USMP/FM
PLACERING AV KONTROLLER
1.
2.
STRÖMBRYTARE PÅ/AV
FUNKTIONSVAL: BAS/DISKANT/BALANS/FADER/TA SEEK/MASK DPI/RETUNE/AUDIO
DSP/LOUDNESS/ESP/CD MULTI/BEEP/SEEK/STEREO/LOCAL (SEL)
3.
VOLYMRATT FÖR ATT JUSTERA BAS/DISKANT/BALANS/FADER
4.
FÖRVAL AV RADIOSTATION (1, 2, 3, 4, 5, 6)
5.
"AF" funktion (ALTERNATIV FREKVENS)
6.
"TA" funktion (TRAFIKMEDDELANDE)
7.
"PTY" funktion (PROGRAMTYP)
8.
DISPLAY KNAPP (DISP)
9.
MODE KNAPP (MODE)
10.
BAND KNAPP (BAND)
11.
AUTOMATISK ELLER MANUELL TUNING
ELLER FREKV. NED
/CD SPÅR/SÖK KNAPP)
(FREKV. UPP
12.
AUTO SEEK SÖKNING TUNING (A/PS)
13.
SCAN KNAPP (SCN) Automatisk kontroll av tuning
14.
LCD DISPLAY
)
15.
LOSSA PANEL KNAPP (
16.
CD INKAST
)
17.
CD UTKAST KNAPP (
18.
PAUS KNAPP
19.
INTRO KNAPP (Förlyssning på alla spår)
20.
REPETERA KNAPP "RPT"
21.
RANDOM KNAPP "RDM"
22, 23. + 10 SPÅR SÖKNING UPP/NED
24.
RESET KNAPP
25.
USB port
26.
Multimedia Card (MMC) / SD Card läsare
EGENSKAPER
Enheten har en löstagbar frontpanel, FM Mono/FM stereo, CD/MP3 spelare med följande egenskaper:
•
De bästa stationerna memoreras automatiskt (starkaste) i ordning efter signalstyrka (AS).
•
Elektronisk Volym, Bas, Diskant, Fader och Balans kontroll.
•
Precis elektronisk tuning med ”phase-lock loop” (P.L.L.) krets.
•
18 programmerbara minnesplatser (6 vardera för FM1/FM2/FM3)
•
Loudness kontroll
•
Manuell / Auto (Sökning) / upp och ned tuning kontroll
•
Bandväljare för FM1/ FM2 / FM3
•
Display kontroll (Frekvens, Stationsnamn, Programtyp, Klocka)
•
Klockfunktion via RDS
•
CD Repetera funktion
•
CD och MP3 filer med CD/CD-R/CD-RW spelar funktion
•
Lågnivåutgång
•
Löstagbar frontpanel skyddar mot stöld
•
Bakgrundsbelysning
•
USB port och SD/MMC läsare
•
RDS Funktion: PI (Program Identification) TA (Traffic Announcement) PS (Program Service Name)
PTY (Program Type) AF (List of Alternative Frequencies) TP (Traffic Program)
INSTALLATION
Tänk på att:
•
•
•
•
välja monteringsplats så att enheten inte stör de normala fordonsfunktionerna för föraren.
undvika att installera enheten så att den utsätts för höga temperaturer som direkt solljus, het luft
från värmesystemet eller utsätts för smuts, damm eller mycket vibrationer.
endast använda medföljande monteringsdetaljer för en säker och bra installation.
ta bort frontpanelen innan enheten installeras.
Justering av monteringsvinkel
Justera monteringsvinkeln så att den är mindre än 20°.
MONTERINGSEXEMPEL: Installation i instrumentpanel
OBS: Spara demonteringsnycklarna, du kan behöva dessa för att demontera enheten från fordonet.
Löstagbar frontpanel
Frontpanelen på denna enhet kan tas bort för att förhindra stöld av apparaten.
LOSSA FRONTPANELEN
Tryck på PWR knappen för att slå av apparaten innan frontpanelen tas bort.
Dra ut panelen mot dig för att lossa den helt.
Se bilden nedan.
SÄTTA I FRONTPANELEN
Kontrollera att panelen är rättvänd då den inte kan monteras upp och ned.
Sätt B sidan på panelen mot A sidan på apparaten.
Skjut in panelen och tryck tills ett klick hörs.
Panelen är monterad.
•
•
•
Tryck inte frontpanelen hårt mot apparaten när den sätts i. Den går lätt att haka fast.
När du bär med dig frontpanelen skall den ligga i medföljande transportfodral.
Tryck inte hårt på displayfönstret när frontpanelen sätts i apparaten.
ISO KONTAKT
RCA utgång (bak) - Grå: Röd (höger); Vit (vänster)
KONTAKT A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
GUL: MINNE +12V
VIT: AUTOMAT ANTENN UTGÅNG
RÖD: +12V (TÄNDNINGSTRÖM)
SVART: JORD
OBS: RÖD kabel (kontakt A nr. 7) måste anslutas till bilens tändningström för att inte batteriet skall laddas
ur.
KONTAKT B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
LILA: HÖGTALARE HÖGER BAK (+)
LILA/SVART: HÖGTALARE HÖGER BAK (-)
GRÅ: HÖGTALARE HÖGER FRAM (+)
GRÅ/SVART: HÖGTALARE HÖGER FRAM (-)
GRÖN: HÖGTALARE VÄNSTER FRAM (+)
GRÖN/SVART: HÖGTALARE VÄNSTER FRAM (-)
BRUN: HÖGTALARE VÄNSTER BAK (+)
BRUN/SVART: HÖGTALARE VÄNSTER BAK (-)
Underhåll BYTE AV SÄKRING
Om säkringen går sönder skall anslutningen till strömförsörjningen kontrolleras och säkringen bytas. Om
säkringen går sönder igen efter bytet kan det bero på ett internt fel i apparaten. Kontakta i så fall närmaste
återförsäljare.
Varning! Använd endast säkringar med rätt värde. Om en säkring med högre värde används kan detta
orsaka allvarliga skador på apparaten.
ANVÄNDNING
1. SLÅ PÅ/AV
Tryck på denna knapp för att slå PÅ eller AV apparaten.
Denna apparat slås på när man trycker på valfri knapp på frontpanelen.
2. VAL
3. VOLYM UPP/NED
Vrid på VOLYM ratten för att justera volymen. Tryck kort på SEL (2) knappen för att välja andra funktioner.
Med flera korta tryck kan man välja funktion. Bilden nedan beskriver ordningen på funktionerna när man
använder SEL knappen.
1. VOLYM 2. VAL 3. BAS 4. DISKANT 5. BALANS 6. FADER
Öka eller minska volymen genom att vrida ratten. Ratten används också för att justera BAS, DISKANT,
BALANS och FADER.
TA SEEK/TA ALARM (2)
Om SEL knappen (2) hålls intryckt mer än 2 sekunder aktiveras den som väljarknapp för en underliggande
funktionsmeny där man väljer TA SEEK läge eller TA ALARM läge med volymratten.
- TA SEEK läge:
När en nyinställd station inte tar emot TP information under flera sekunder flyttas sökningen till nästa
station som har TP information. Radion startar sökningen av TP information när denna signal försvinner.
- TA ALARM mode:
När detta läge är valt aktiveras inte automatisk TA sökning.
Endast pip (ALARM) ges.
När en nyligen inställd station inte sänder TP information under flera sekunder ges pipsignal.
När TP informationen förloras under sökningstiden ges pipsignal.
MASK DPI (2)
Om SEL knappen (2) hålls intryckt mer än 2 sekunder aktiveras den som väljarknapp för en underliggande
funktionsmeny. Ytterliggare 1 kort tryck väljer denna funktion.
MASK DPI: Maskera endast de alternativa frekvenser (AF) som har ett annat PI.
MASK ALL: Maskera de alternativa frekvenser (AF) som har ett annat PI och ingen RDS signal.
RETUNE L / S kontroll (2)
Om SEL knappen (2) hålls intryckt mer än 2 sekunder aktiveras den som väljarknapp för en underliggande
funktionsmeny. Ytterliggare 2 korta tryck väljer denna funktion.
RETUNE L: Välj 90 sekunder som initieringstid för TA sökning.
RETUNE S: Välj 30 sekunder som initieringstid.
AUDIO DSP KONTROLL (2)
Om SEL knappen (2) hålls intryckt mer än 2 sekunder aktiveras den som väljarknapp för en underliggande
funktionsmeny. Ytterliggare 3 korta tryck väljer denna funktion.
DSP kan väljas med volymratten.
POP M---ROCK M---CLASS---FLAT M---DSP OFF
LOUDNESS KONTROLL (2)
Om SEL knappen (2) hålls intryckt mer än 2 sekunder aktiveras den som väljarknapp för en underliggande
funktionsmeny. Ytterliggare 4 korta tryck väljer denna funktion.
LOUD ON/OFF läget kan väljas med volymratten.
Bas och diskant kommer att förstärkas i ON läge.
ESP MODE (2)
Om SEL knappen (2) hålls intryckt mer än 2 sekunder aktiveras den som väljarknapp för en underliggande
funktionsmeny. Ytterliggare 5 korta tryck väljer denna funktion.
12 eller 45 sekunder för CD / 120 sekunder för MP3.
MULTI CD SECTION MODE (2)
Om SEL knappen (2) hålls intryckt mer än 2 sekunder aktiveras den som väljarknapp för en underliggande
funktionsmeny. Ytterliggare 6 korta tryck väljer denna funktion.
CD MULTI ON/OFF väljs med volymratten.
CD MULTI ON: läser alla sektioner på CD
CD MULTI OFF: läser endast första sektionen på CD
BEEP MODE (2)
Om SEL knappen (2) hålls intryckt mer än 2 sekunder aktiveras den som väljarknapp för en underliggande
funktionsmeny. Ytterliggare 7 korta tryck väljer denna funktion. BEEP ON: PIP ljud hörs ifrån högtalarna när
knapparna trycks in.
SEEK MODE (2)
Om SEL knappen (2) hålls intryckt mer än 2 sekunder aktiveras den som väljarknapp för en underliggande
funktionsmeny. Ytterliggare 8 korta tryck väljer denna funktion.
SEEK 1:
SEEK 2:
När SEEK 1 läget är aktiverat stoppas AUTO SEEK SCAN när en station hittas även om
användaren fortfarande trycker in SEEK knappen.
När SEEK 2 läget är aktiverat stoppas inte AUTO SEEK SCAN även om en station hittas och
användaren fortfarande trycker på SEEK knappen. När SEEK knappen släpps så stannar
sökningen på stationen som är hittad.
STEREO/MONO (2)
Om SEL knappen (2) hålls intryckt mer än 2 sekunder aktiveras den som väljarknapp för en underliggande
funktionsmeny. Ytterliggare 9 korta tryck väljer denna funktion.
När FM stationer är svaga och med störningar kan lyssningskvaliteten förbättras genom att välja MONO.
LOCAL/DX (2)
Om SEL knappen (2) hålls intryckt mer än 2 sekunder aktiveras den som väljarknapp för en underliggande
funktionsmeny. Ytterliggare 10 korta tryck väljer denna funktion.
LOCAL väljs om man endast vill att starka signaler från radiostationer skall sökas vid manuell sökning (LOC
visas på displayen). DX väljs om alla signaler även svaga skall kunna sökas.
4. FÖRINSTÄLLDA STATIONER (1, 2, 3, 4, 5, 6)
(A) RADIO LÄGE:
Med ett kort tryck väljer dessa knappar en förinställd station direkt. Med ett längre tryck än 1 sekund
lagras inställd station i minnet. När PTY läge är valt växlar PTY enligt nedan:
PTY musikkategori ---- PTY talkategori ---- OFF
MUSIK
1.
POP M, ROCK M
2.
EASY M, LIGHT M
3.
CLASSICS, OTHER M
4.
JAZZ, COUNTRY
5.
NATION M, OLDIES
6.
FOLK M
TAL
1. NEWS, AFFAIRS, INFO
2. SPORT, EDUCATE, DRAMA
3. CULTURE, SCIENCE, VARIED
4. WEATHER, FINANCE, CHILDREN
5. SOCIAL, RELIGION, PHONE IN
6. TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT
(B) CD/MP3 SPELARLÄGE:
1. PAUS, 2. INTRO, 3. REPETERA, 4. SLUMPVIS
ANVÄNDA RDS FUNKTIONEN Vad är RDS?
RDS (Radio Data System) är ett digitalt radio informationssystem utvecklat och introducerat 1987 av EBU/European
Broadcasting Union). Genom att använda 57 kHz underbärvåg i FM utsändningen erbjuder RDS systemet olika information
som Stationsnamn, Programvisning och Trafikinformation, dessutom användbara funktioner som automatisk sökning av den
bästa radiosignalen för valt program.
RDS digital data innehåller följande data:
TP
Trafikprogram
PI
Program Identifikation
TA
Trafikmeddelande
PS
Programnamn
PTY
Programtyp
AF
Alternativa frekvenser
ON
(Information om andra sändningsnät)
5. "AF/REG" funktion (ALTERNATIVA FREKVENSER)
Med ett kort tryck väljs AF/REG läge.
När detta läge är valt kontrollerar radion signalstyrkan för alternativa frekvenser hela tiden.
Med ett långt tryck väljs regionläge PÅ eller AV.
– Regionläge PÅ:
AF eller PI SEEK används för den radiostation som har alla PI koder likadana som den för tillfället valda radiostationen.
REG visas i displayen.
– Regionläge AV
Regionkoden i formatet PI kod ignoreras när AF eller PI SEEK är aktiv.
6. "TA" funktion (TRAFIKMEDDELANDE)
Med ett kort tryck väljs TA läge PÅ eller AV
När TA läget är PÅ och ett trafikmeddelande sänds:
–
–
–
och apparaten är i CD/MP3 läge växlar apparaten till radioläge temporärt.
och volymnivån är under tröskelnivån, höjs volymen till tröskelnivån.
och en TP station tas emot tänds TP I LCD displayen.
7. "PTY" funktion (PROGRAMTYP)
Med PTY knappen kan PTY grupp väljas.
PTY MUSIC----PTY SPEECH----PTY OFF
Med snabbvalsknapparna 1-6 kan typ av PTY inom varje grupp väljas. När PTY är vald påbörjas sökning efter radiostationer
som sänder vald PTY och stannar på denna när den hittas.
8. DISPLAY (DISP)
Med ett tryck på denna knapp ändras informationen på displayen enligt nedan.
1) Vid mottagning av en RDS station.
RADIO LÄGE
PS ---- CT ---- FREQ ---- PTY
CD/MP3 LÄGE
CDP ---- CT ---- PS ---- FREQ ---- PTY
2) Vid mottagning av en icke RDS station
RADIO LÄGE
FREQ ---- CLOCK ---- NO PTY
CD/MP3 LÄGE
CDP ---- FREQ ---- CLOCK ---- NO PTY
Varje visning varar några sekunder och återgår därefter till första läget.
Notering:
• CT = klocktid
• FREQ = frekvens
9. MODE KNAPP (MODE)
Med ett tryck på denna knapp kan du välja RADIO läge eller CD/MP3 läge.
10. BAND KNAPP (BAND)
Man växlar mellan radio banden med denna knapp FM1---FM2---FM3.
11. AUTOMATISK ELLER MANUELL TUNING (FREKV. UPP
ELLER FREKV. NED
(A) RADIO LÄGE
Med korta tryck justeras frekvensen ett steg i taget (MANUELL TUNING).
Med tryck längre än 1 sekund så bläddras frekvensen (SEEK tuning).
(B) CD/MP3 LÄGE
Med korta tryck byter man spår på CD/MP3 skivan.
Med tryck längre än 1 sekund spolar man i ljudspåret (CUE eller REVIEW).
)
12. AUTO SEEK SEARCH TUNING (A/PS)
Med ett kort tryck letar radion efter varje sändande station.
När signalstyrkan är större än tröskelnivån för att stanna så stoppas sökningen på denna station under 5
sekunder med radioljudet påslaget och påbörjar därefter sökningen igen.
Med ett tryck längre än 1 sekund så lagras de 6 starkaste stationerna på varsin förinställningsknapp.
När sökningen är klar avslutas funktionen.
13. SCAN Knapp (SCN)
Denna knapp låter dig lyssna 5 sekunder på varje radiostation som hittas under sökningen.
14. LCD DISPLAY
Displayfönstret visar funktioner och status för apparaten.
PLACERING AV CD KONTROLLER
11. SPÅR/SÖK KNAPP FRAMÅT OCH BAKÅT (byta låt)
Tryck på SKIP knappen (
eller
) under avspelning för att gå till önskat spar (låt).
(
....REVERSE
....FORWARD)
eller
) under avspelning för att snabbspola skivan.
Tryck in och håll SKIP knappen (
Släpp knappen när önskat musikavsnitt är hittas. Normal avspelning återupptas. När CD/MP3
avspelningen är klar kommer apparaten att växla till radioläge automatiskt.
16. CD INKAST
17. CD UTKAST KNAPP
Tryck på EJECT knappen för at ta ur CD:n.
18. PAUS KNAPP
Tryck på PAUSE knappen (18) under avspelning för att gå till pausläge. Tryck igen för att återuppta
avspelningen.
19. INTRO KNAPP (Förlyssning på alla spår)
Med ett tryck på denna knapp tänds ”INT ON” indikatorn i displayen och de första sekunderna på varje
spår. Tryck igen för att stoppa och påbörja avspelning.
20. REPETERA KNAPP "RPT"
Med ett tryck på denna knapp tänds "RPT" indikatorn i displayen och valt spår kommer att repeteras
ända tills knappen trycks in igen.
21. SLUMPVIS AVSPELNING KNAPP "RDM"
Med ett tryck på denna knapp tänds "RDM" indikatorn i displayen varje spår avspelas slumpmässigt
istället för i normal ordningsföljd. Tryck på knappen igen för att avbryta.
22, 23. VAL 10 SPÅR UPP/NED: (vid avspelning av MP3 filer)
M5: 10 spår ned / M6: 10 spår upp
HUR MAN VÄLJER MP3 FILER
1. Söka spår:
• Tryck på “A/PS” en gång för att aktivera spårsökning.
• Tryck på “SEL” och första siffran blinkar.
• Välj första siffran med volymratten.
• Tryck på “SEL” och den andra siffran blinkar.
• Välj andra siffran med volymratten. Fortsätt på samma sätt med övriga siffror.
• Den låt du valt kommer därefter att börja spelas.
2. Sök filnamn:
• Tryck på “A/PS” två gånger för att aktivera filnamnsökning.
• Tryck på “SEL” för att visa första mappen.
• Välj mapp med volymratten.
• Tryck på “SEL” knappen igen och det första filnamnet visas.
• Välj fil med volymratten.
• Tryck på “SEL” knappen för att starta avspelning av vald fil.
3. Sök tecken:
• Tryck på “A/PS” tre gånger för att aktivera teckensökning.
• Tryck på “SEL” för att visa tecknet A.
• Välj tecken med volymratten.
• Tryck på “SEL” knappen igen mer än 2 sekunder.
• Låttitlar som börjar på samma tecken visas.
• Välj låt med volymratten.
• Tryck på “SEL” knappen för att starta avspelning av låt.
• RESET
Resetknappen (24) är placerad bakom frontpanelen på apparathuset.
Knappen används när:
Installationen när alla kablar är anslutna.
• installationen är klar och alla kablar är anslutna.
• ingen av knapparna på fronten fungerar.
• felkod visas på displayen (error).
25. USB port
Använd en USB kabel för att ansluta till din portabla MP3 spelare.
VIKTIGT INFORMATION
Denna bilstereo apparat är konstruerad enligt den senaste USB teknologin.
Utbudet av USB minnen på marknaden är stort.
Roadstar kan inte garantera att denna apparat fungerar ihop med alla USB produkter av idag och i
framtiden. USB minnen som kräver någon form av installerad programvara fungerar inte på denna apparat.
26. MULTIMEDIA CARD (MMC) / SD CARD LÄSARE
Stödjer endast MP3 ID3 format
SPECIFIKATIONER
CD/MP3 SPELARE
Signal to Noise Ratio
Kanalseparation
Frekvensrespons
> 60dB
> 50 dB (1kHz)
20Hz - 20 kHz
TUNER
Känslighet
Stereo separation
Signal to noise ratio
Frekvensområde
Kanalsteg
Mellanfrekvens
3 µV
35 dB
55 dB
87.5-108 MHz
50 kHz
10.7 MHz
LINE-OUT
Utgång
Impedans
350mV max.
10kOhm
GENERAL
Strömförsörjning
Högtalarimpedans
Uteffekt
13.8V DC (10.8-15.6V tillåtet)
4 eller 8 ohm
40W x 4 kanaler