VX2363S/VX2363S-W/ VX2363Smhl-W/VX2363Smhl-S

VX2363S/VX2363S-W/
VX2363Smhl-W/VX2363Smhl-S
Monitor
Uživatelská píruka
Model číslo: VS15703
Prohlášení o shodě
POZNÁMKA: Tato část obsahuje veškeré požadavky na připojení a regulatorní
informace. Příslušné ověřené způsoby použití musí odpovídat typovým štítkům a
příslušnému označení na zařízení.
Prohlášení o souladu se směrnicemi FCC
Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz musí splňovat tyto
dvě podmínky: (1) toto zařízení nesmí způsobit ne ádoucí rušení signálu, (2) toto
zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo
nežádoucí činnost.
Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle
předpisů FCC, část 15. Tyto požadavky jsou stanoveny tak, aby poskytovaly
odpovídající ochranu před škodlivým rušením v případě, že je přístroj používán v
obydlené oblasti. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické
záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání
může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Avšak, není
možné zaručit, že se rušení neobjeví na konkrétním místě instalace. Pokud k rušení
rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a
zapínáním přístroje, skutečně dojde, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení
omezit některým z následujících opatření:
• Změňte orientaci přijímací antény.
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Zapojte přístroj do zásuvky, která není součástí stejného elektrického obvodu
jako zásuvka pro přijímač.
• Pro radu se obražte na prodejce nebo zkušeného rádio / TV technika.
Upozornění: V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly
výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k
provozování zařízení.
Prohlášení Industry Canada
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Prohlášení o shodě CE pro evropské země
Toto zařízení vyhovuje směrnici o elektromagnetické slučitelnosti (EMC)
2004/108/EC a směrnici o nízkém napětí 2006/95/EC.
Následující informace platí pouze pro státy EU:
Symbol uvedený vpravo se shoduje se směrnicí o likvidaci elektrických a
elektronických výrobků 2002/96/EC (WEEE).
Výrobky označené tímto symbolem je ZAKÁZÁNO likvidovat jako netříděný
komunální odpad a musí být odevzdány ve sběrně v souladu s místními
zákony.
i
Informace TCO
Congratulations!
This display is designed for both you and the planet!
The display you have just purchased carries the TCO Certified
label. This ensures that your display is designed, manufactured
and tested according to some of the strictest quality and
environmental requirements in the world. This makes for a high
CERTIFIED
performance product, designed with the user in focus that also
minimizes the impact on the climate and our natural
environment.
TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by
an accredited impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest
certifications for displays worldwide.
Some of the Usability features of the TCO Certified for displays:
• Good visual ergonomics and image quality is tested to ensure top performance and
reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast,
resolution, black level, gamma curve, color and luminance uniformity, color rendition and
image stability.
• Product have been tested according to rigorous safety standards at an impartial
laboratory.
• Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels.
• Low acoustic noise emissions.
Some of the Environmental features of the TCO Certified for displays:
• The brand owner demonstrates corporate social responsibility and has a certified
environmental management system (EMAS or ISO 14001).
• Very low energy consumption both in on- and standby mode minimize climate impact.
• Restrictions on chlorinated and brominated flame retardants, plasticizers, plastics and
heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance).
• Both product and product packaging is prepared for recycling.
• The brand owner offers take-back options.
The requirements can be downloaded from our web site. The requirements included in this
label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts,
users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been
involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction.
Our labeling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT
manufacturers all over the world. About 50% of all displays worldwide are TCO certified.
For displays with glossy bezels the user should consider the placement of the display
as the bezel may cause disturbing reflections from surrounding light and bright
surfaces
For more information, please visit
www.tcodevelopment.com
ii
Prohlášení o shodě se směrnicí o omezením
používání určitých nebezpečných složek (RoHS2)
Tento výrobek byl zkonstruován vyroben v souladu se směrnicí 2011/65/EU
Evropského parlamentu a rady o omezení pou ívání určitých nebezpečných složek
v elektrických a elektronických zařízeních (zařízení RoHS2) a je v souladu s
maximálními hodnotami koncentrací vydanými evropským výborem TAC (Technical
Adaptation Committee), které jsou uvedeny níže:
Složka
Stanovená maximální
koncentrace
Skutečná
koncentrace
Olovo (Pb)
0,1%
< 0,1%
Rtut’ (Hg)
0,1%
< 0,1%
Kadmium (Cd)
0,01%
< 0,01%
Šestimocný brom (Cr6+)
0,1%
< 0,1%
Polybromované bifenyly (PBB)
0,1%
< 0,1%
Polybromované difenylétery (PBDE)
0,1%
< 0,1%
Na některé z výše uvedených složek výrobků se vztahují následující výjimky podle
Dodatku III směrnice RoHS2:
Mezi příklady výjimek patří:
1. Rtuť ve studených katodových fluorescenčních lampách a venkovních
elektrodových fluorescenčních lampách (CCFL a EEFL) pro speciální účely
nepřesahující (na lampu):
(1) Krátká délka (≦500 mm): maximálně 3,5 mg na lampu.
(2) Střední délka (>500 mm a ≦1 500 mm): maximálně 5 mg na lampu.
(3) Dlouhá délka (>1 500 mm): maximálně 13 mg na lampu.
2. Olovo ve skle katodových paprskových trubic.
3. Olovo ve skle fluorescenčních trubic nepřesahující 0,2 % hmotnosti.
4. Olovo jako slitinový prvek v hliníku obsahující do 0,4 % hmotnosti olova.
5. Slitina mědi obsahující do 4 % hmotnosti olova.
6. Olovo ve vysokoteplotních pájkách (například slitiny olova, které obsahují 85 %
nebo více hmotnosti olova).
7. Elektrické a elektronické součástky obsahující olovo ve skle a keramice jiné, než
dielektrická keramika v kondenzátorech, tzn. piezoelektronická zařízení, nebo ve
skleněné nebo keramické matricové směsi.
iii
Upozornění a varování
1. Před používáním zařízení si přečtěte všechny tyto pokyny.
2. Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě.
3. Dodržujte všechna varování a pokyny.
4. Sedte ve vzdálenosti alespoň 18" od monitoru LCD.
5. Monitor LCD přesunujte vždy opatrně.
6. Nedemontujte zadní kryt. Monitor LCD obsahuje součástky pod vysokým
napětím. Při kontaktu s těmito součástkami hrozí nebezpečí vážného zranění.
7. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody. Upozornění: Zabraňte nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým proudem a nevystavujte tento přístroj dešti ani
vlhku.
8. Nevystavujte monitor LCD přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla.
Nasměrujte monitor LCD od přímého slunečního záření, aby se neodráželo na
obrazovce.
9. Očistěte suchým a měkkým hadříkem. Je-li třeba provést další čištění, viz další
pokyny v části „Čištění displeje“ v této příručce.
10.Nedotýkejte se obrazovky. Mastné skvrny se obtížně odstraňují.
11.Panel LCD neotírejte silou ani jej nevystavujte tlaku - může dojít k trvalému
poškození obrazovky.
12.Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Montujte v souladu s pokyny výrobce.
13.Zařízení neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, články topení,
sporáky nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která se zahřívají.
14.Umístěte monitor LCD na dobře větraném místě. Na monitor LCD neumíst'ujte
žádné předměty, které by mohly zabránit odvádění tepla.
15.Na monitor LCD, videokabel nebo napájecí kabel neumíst'ujte těžké předměty.
16.Pokud zjistíte kouř, neobvyklý hluk nebo zvláštní zápach, okamžitě monitor LCD
vypněte a obrat'te se na prodejce nebo na společnost ViewSonic. Při dalším
používání monitoru LCD hrozí nebezpečí.
17.Nebraňte bezpečnostní funkci polarizované nebo uzemňovací zástrčky.
Polarizovaná zástrčka má dva nože, z nichž jeden je širší než druhý.
Uzemňovací zástrčka má dva nože a jeden hrot. Tento širší nůž nebo hrot
zajišžují Vaší bezpečnost. Pokud dodávaná zástrčka nepasuje do Vaší zásuvky,
kontaktujte elektrikáře, který vymění zastaralý typ zásuvky.
18.Zajistěte sížový kabel tak, aby se po něm nechodilo a aby nebyl přiskřípnutý
zejména u zástrčky, objímky zásuvky a v místě vývodu z přístroje. Ujistěte se, že
je přívod proudu umístěn poblíž přístroje tak, aby byl snadno přístupný.
(Pokraèování na další stranì)
iv
19.Používejte pouze taková přídavná zařízení/příslušenství, která stanovuje
výrobce.
20.Používejte pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou (stojanem),
držákem nebo stolem, stanoveným výrobcem nebo dodávaným
spolu s přístrojem. Při použití vozíku buďte opatrní během
přesouvání vozíku s přístrojem tak, aby jeho převrácením nedošlo
ke zranění.
21.V případě dlouhodobé nečinnosti přístroj odpojte od zdroje napětí.
22.Veškeré opravy svěřujte kvalifikovanému personálu. Oprava přístroje je nutná,
pokud byl jakkoliv poškozen, například v případě poškození sížového kabelu
nebo zástrčky, vylití tekutiny nebo vniknutí cizího tělesa do přístroje, vystavení
přístroje dešti nebo vlhkosti, nesprávné funkce přístroje nebo jeho upuštění na
zem.
v
Obsah
Prohlášení o shodě
Prohlášení o souladu se směrnicemi FCC..............................................................i
Prohlášení Industry Canada....................................................................................i
Prohlášení o shodě CE pro evropské země............................................................i
Informace TCO.......................................................................................................ii
Prohlášení o shodě se směrnicí o omezením používání určitých
nebezpečných složek (RoHS2)............................................................................. iii
Upozornění a varování..........................................................................................iv
Informace o autorském právu
Registrace produktu...............................................................................................2
Pro vaši evidenci....................................................................................................2
Začínáme
Obsah balení..........................................................................................................3
Rychlá instalace.....................................................................................................4
Instalace dodatečného softwaru (volitelně)............................................................4
Instalace na stěnový nosič (volitelné).....................................................................5
Používání monitoru LCD
Nastavení režimu synchronizace...........................................................................6
Zamknutí a odemknutí rozhraní OSD.....................................................................6
Úpravy zobrazení...................................................................................................7
Ovládací prvky hlavní nabídky...............................................................................8
Popis hlavní nabídky..............................................................................................8
Řízení spotřeby......................................................................................................9
Další informace
Specifikace...........................................................................................................10
Cištění monitoru LCD...........................................................................................11
Odstranování problémů........................................................................................12
Zákaznická podpora.............................................................................................13
Omezená záruka..................................................................................................14
vi
Informace o autorském právu
Copyright © ViewSonic® Corporation, 2014. Všechna práva vyhrazena.
Macintosh a Power Macintosh jsou registrované ochranné známky společnosti Apple
Inc.
Microsoft, Windows, a logo Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation registrované v USA a dalších zemích.
ViewSonic, logo se třemi ptáky, OnView, ViewMatch a ViewMeter jsou registrované
ochranné známky společnosti ViewSonic Corporation.
VESA je registrovaná ochranná známka sdružení Video Electronics Standards
Association. DPMS, DisplayPort, a DDC jsou ochranné známky sdružení VESA.
ENERGY STAR® je registrovaná ochranná známka americké agentury pro ochranu
životního prostředí EPA (Environmental Protection Agency).
Jako partner programu ENERGY STAR® se spolecnost ViewSonic Corporation
zavázala, že tento produkt bude splňovat zásady programu ENERGY STAR® pro
úsporu energie.
Omezení: Společnost ViewSonic Corporation neodpovídá za technické nebo
redakční chyby nebo nedostatky v tomto dokumentu ani za náhodné nebo následné
škody vzniklé použitím tohoto dokumentu nebo produktu.
V zájmu neustálého zdokonalování produktů si společnost ViewSonic Corporation
vyhrazuje právo na změnu specifikací produktu bez předchozího upozornění. Změna
informací v tomto dokumentu bez předchozího upozornění vyhrazena.
Tento dokument nesmí být kopírován, rozšiřován nebo převáděn do jakékoliv formy
a pro jakékoli účely bez předchozího písemného svolení společnosti ViewSonic
Corporation.
1
Registrace produktu
Aby bylo možné reagovat na vaše budoucí žádosti a abyste mohli obdržet doplňkové
informace o produktech ihned po jejich vydání, navštivte část věnovanou vašemu
regionu na webových stránkách společnosti ViewSonic a zaregistrujte váš produkt
online.
Disk ViewSonic CD rovněž umožňuje vytisknout formulář pro registraci produktu.
Vyplněný formulář odešlete poštou nebo faxem příslušné pobočce společnosti
ViewSonic. Registrační formulář se nachází v adresáři „:\CD\Registration“.
Zaregistrováním produktu budete co nejlépe připraveni na možný budoucí kontakt s
oddělením zákaznických služeb.
Vytiskněte tuto uživatelskou příručku a vyplňte údaje v části „Pro vaši evidenci“.
Sériové číslo displeje LCD se nachází na zadní straně displeje. Další informace viz
část „Zákaznická podpora“ v této příručce.
Pro vaši evidenci
Název zařízení:
Model číslo:
Číslo dokumentu:
Sériové číslo:
Datum zakoupení:
VX2363S/VX2363S-W/VX2363Smhl-W/VX2363Smhl-S
ViewSonic Widescreen LCD Display
VS15703
VX2363S/VX2363S-W/VX2363Smhl-W/VX2363Smhl-S-1_
UG_CZE Rev. 1B 03-04-14
Likvidace produktu po skončení životnosti
Společnost ViewSonic je ohleduplná vůči životnímu prostředí a jejím cílem
je ekologická práce a život. Děkujeme vám, že se podílíte na chytřejším a
ekologičtějším využívání výpočetní techniky. Další informace najdete na webových
stránkách společnosti ViewSonic.
USA a Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Evropa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Tchaj-wan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
2
Začínáme
Blahopřejeme vám k zakoupení monitoru LCD ViewSonic®.
Důležité! Uložte původní krabici a balící materiál pro případné odeslání v
budoucnosti.
POZNÁMKA: Slovo „Windows“ v této uživatelské příručce označuje operační
systém Microsoft Windows.
Obsah balení
Balení monitoru LCD obsahuje:
• Monitor LCD
• Napájecí kabely
• Zvukový kabel (stereofonni konektor typu mini jack) (pouze pro model
VX2363Smhl-W/VX2363Smhl-S)
• Kabel video
• Příručka pro rychlé nastavení
• Disk ViewSonic CD
-- Uživatelská příručka
-- Soubory INF/ICM*
-- Registrační údaje
-- Dodatečný software (volitelný)
POZNÁMKA: Soubor INF zajišt'uje kompatibilitu s operačními systémy Windows
a soubor ICM (Image Color Matching) zaručuje shodu barev obrazu. Společnost
ViewSonic doporučuje nainstalovat oba soubory.
3
Rychlá instalace
1.
•
•
•
Připojení videokabelu
Zkontrolujte, zda jsou monitor LCD a počítač VYPNUTÉ.
V případě potřeby odmontujte kryty zadního panelu.
Připojte videokabel z monitoru LCD k počítači.
Pro uživatele počítačů Macintosh: Modely starší než G3 vyžadují adaptér
Macintosh. Připojte adaptér k počítači a zasuňte videokabel do adaptéru.
Adaptér ViewSonic® Macintosh můžete objednat přostrednictvím Zákaznické
podpory společnosti ViewSonic.
2. Připojení napájecího kabelu (a případně adaptéru AC/DC)
HDMI
DVI
D-Sub
Napájecí
kabel
Vstup zvuku
Výstup Zvuku
MHL
POZNÁMKA: HDMI (pouze pro model VX2363Smhl-W/VX2363Smhl-S)
DVI (pouze pro model VX2363S/VX2363S-W)
Vstup zvuku (pouze pro model VX2363Smhl-W/VX2363Smhl-S)
MHL (pouze pro model VX2363Smhl-W/VX2363Smhl-S)
3. Zapněte monitor LCD a počítač
Zapněte monitor LCD a pak zapněte počítač. Dodržte uvedené pořadí (nejprve
monitor LCD, pak počítač).
POZNÁMKA: Uživatelům systému Windows se pravděpodobně zobrazí výzva k
nainstalování souboru INF. Soubor se nachází v adresáři „:\CD\vsfiles“.
4. Vložte disk ViewSonic CD do jednotky CD v počítači.
Pokud váš počítač není vybaven jednotkou CD-ROM, viz stránka Zákaznická
podpora.
5. Uživatelé systému Windows:Nastavení režimu synchronizace (Například:
1024 x 768)
Pokyny pro změnu rozlišení a obnovovací frekvence najdete v uživatelské
příručce ke grafické kartě.
6. Instalace je dokončena. Hodně zábavy s vaším novým monitorem LCD
ViewSonic.
Instalace dodatečného softwaru (volitelně)
1. Vložte disk ViewSonic CD do jednotky CD/DVD.
2. Podle potřeby poklepejte na složku „Software“ (Aplikace) a vyberte aplikaci.
3. Poklepejte na soubor Setup.exe a podle zobrazených pokynů dokončete
jednoduchou instalaci.
4
Instalace na stěnový nosič (volitelné)
POZNÁMKA: Jen pro použití se stěnovou konzolou certifikovanou zkušebnou
Underwriters' laboratories Inc.
Chcete-li zakoupit sadu nástěnného držáku nebo výškově stavitelný podstavec,
kontaktujte společnost ViewSonic® nebo místního prodejce. Postupujte dle pokynů
dodaných se sadou. Chcete-li přeměnit stolní monitor LCD na stěnový, postupujte
dle následujících pokynů:
1. Ověřte, zda je vypínač vypnutý, a odpojte napájecí kabel.
2. Položte monitor LCD lícem dolů na ručník nebo pokrývku.
3. Odmontujte podstavec. (Pravděpodobně bude nezbytné odmontovat šrouby.)
4. Vyhledejte a identifikujte jedno z následujících montážních rozhraní VESA (a, b,
c) na zadní straně displeje (montážní rozhraní displeje viz stránka „Technické
údaje“). Šrouby odpovídající délky připevněte montážní konzolu z montážní sady
nástěnného držáku standardu VESA.
a.
b.
75mm
c.
200mm
100mm
100mm
75mm
100mm
100mm
5. Připevněte monitor LCD na stěnu dle pokynů v sadě stěnového nosiče.
5
Používání monitoru LCD
Nastavení režimu synchronizace
Nastavení režimu synchronizace je důležité pro dosažení maximální kvality
zobrazení a minimálního namáhání zraku. Režim synchronizace se skládá
z rozlišení (například 1024 x 768) a obnovovací frekvence (neboli vertikální
frekvence, například 60 Hz). Po nastavení režimu synchronizace použijte ovládací
prvky OSD k úpravě zobrazení.
Pro dosažení optimální kvality obrazu použijte doporučený režim časování specifický
pro váš displej LCD, který je uveden na stránce „Technické údaje“.
Nastavení režimu synchronizace:
• Nastavení rozlišení: V části Ovládací panely v nabídce Start přejděte na
„Vzhled a přizpůsobení“ a nastavte rozlišení.
• Nastavení obnovovací frekvence: Postupujte podle pokynů v uživatelské
příručce ke grafické kartě.
DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda je vaše grafická karta nastavena na svislou
obnovovací frekvenci 60 Hz, což je nastavení doporučené pro většinu displejů LCD.
Vyberete-li nepodporované nastavení režimu časování, nemusí se zobrazit žádný
obraz a na displeji se objeví zpráva „Mimo rozsah“.
Zamknutí a odemknutí rozhraní OSD
• Zamknutí rozhraní OSD: Stiskněte a podržte tlačítko [1] a tlačítko se šipkou
nahoru ▲ po dobu 10 sekund. Po stisknutí libovolného tlačítka se na 3 sekund
zobrazí zpráva OSD Locked (Rozhraní OSD zamčeno).
• Odemknutí rozhraní OSD: Znovu stiskněte a podržte tlačítko [1] a tlačítko se
šipkou nahoru ▲ po dobu 10 sekund.
• Zamknutí vypínače: Stiskněte a podržte tlačítko [1] a tlačítko se šipkou dolů
▼ po dobu 10 sekund. Po stisknutí vypínače se na 3 sekund zobrazí zpráva
Power Button Lock (Vypínač zamčen). Bez ohledu na toto nastavení bude po
případném výpadku napájení monitoru LCD automaticky zapnuto.
• Odemknutí vypínače: Znovu stiskněte a podržte tlačítko [1] a tlačítko se šipkou
dolů ▼ po dobu 10 sekund.
6
Úpravy zobrazení
Pomocí tlačítek na předním ovládacím panelu zobrazte a upravte ovládací prvky
OSD na obrazovce.
Pohotovo stní režim Zapnutí/vypnutí
Indikátor napájení
Modrá = Zapnuto
Oranžová = Snížená spotřeba
[1]
Zobrazí hlavní nabídku nebo ukončí okno s nastavením a uloží
nastavení.
[2]
Zobrazí okno s nastavením pro vybraný ovládací prvek.
Rovněž slouží jako zástupce pro přepínání mezi analogovým a
digitálním připojením.
▲/▼
Slouží k procházení položek nabídky a úpravě zobrazeného
ovládacího prvku.
Filtr modrého světla (▼) / Režim zobrazení (▲)
Postup úprav zobrazení monitoru:
1. Stisknutím tlačítka [1] zobrazte hlavní nabídku.
POZNÁMKA: Všechny nabídky a okna s nastavením OSD se automaticky po 15
sekundách zavřou. Tento interval lze upravit prostřednictvím nastavení časového
limitu rozhraní OSD v nabídce nastavení.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ procházejte hlavní nabídku a vyberte ovládací
prvek, který chcete upravit.
3. Po vybrání ovládacího prvku stiskněte tlačítko [2].
4. Chcete-li uložit nastavení a ukončit nabídku, opakovaně stiskněte tlačítko [1],
dokud nabídka OSD nezmizí.
Při optimalizaci zobrazení vám mohou pomoci následující tipy:
• Upravte grafickou kartu počítače tak, aby podporovala doporučený režim
časování (doporučené specifické nastavení pro váš displej LCD viz stránka
„Technické údaje“). Pokyny pro „změnu obnovovací frekvence“ viz uživatelská
příručka ke grafické kartě.
• V případě potřeby provedte malé změny nastavení H. POSITION a V.
POSITION, dokud nebo obraz na monitoru zcela viditelný. (Černé ohraničení
okrajů obrazovky se musí lehce dotýkat osvětlené aktivní plochy monitoru LCD.)
7
Ovládací prvky hlavní nabídky
Položky nabídky lze upravit pomocí tlačítka se šipkou nahoru ▲ a tlačítka se šipkou
dolů ▼.
POZNÁMKA: Seznamte se s položkami Hlavní nabídky v nabídce LCD OSD a s
jejich následujícím popisem.
Popis hlavní nabídky
POZNÁMKA: Položky hlavní nabídky uvedené v této části představují položky celé
hlavní nabídky všech modelů. Podrobnosti o konkrétní hlavní nabídce konkrétního
produktu viz položky hlavní nabídky LCD OSD.
A Audio Adjust (Úpravy zvuku)
slouží k úpravám hlasitosti, ke ztlumení zvuku nebo k přepínání mezi
vstupy, pokud je k dispozici více zdrojů.
Auto Image Adjust (Automatické nastavení obrazu)
automaticky nastaví velikost, zarovná obraz na střed a jemně vyladí
video signál tak, aby byly potlačeny šumy a ruchy. Stisknutím tlačítka [2]
získáte ostřejší obraz.
POZNÁMKA: Pokud tato funkce u monitoru LCD nefunguje, snižte
obnovovací frekvenci obrazu na 60 Hz a použijte přednastavenou
hodnotu rozlišení. Funkce automatické synchronizace funguje s většinou
grafických karet.
B Brightness (Jas)
slouží k nastavení pozadí (úroveň černé) zobrazení na obrazovce.
C Color Adjust (Nastavení barvy)
nabízí několik možností úpravy barev:
předvolené teploty barev a User Color (Vlastní barva), což umožňuje
samostatné nastavení červené (R), zelené (G) a modré (B). Nastavení
výrobce je nativní.
Contrast (Kontrast)
slouží k upravení rozdílu mezi pozadím (úroveň černé) a popředím
(úroveň bílé) obrazu.
8
I Information (Informace)
zobrazí režim synchronizace (vstupní videosignál) grafické karty v
počítači, číslo modelu monitoru LCD, sériové číslo a adresa URL webu
společnosti ViewSonic®. Pokyny pro změnu rozlišení a obnovovací
frekvence (vertikální frekvence) najdete v uživatelské příručce ke grafické
kartě.
POZNÁMKA: Doporučené nastavení VESA 1024 x 768 @ 60 Hz
označuje rozlišení 1024 x 768 a obnovovací frekvenci 60 Hz.
Input Select (Výběr vstupu)
přepíná mezi vstupy, máte-li k displeji připojen víc jak jeden počítač.
M Manual Image Adjust (Ruční nastavení obrazu)
slouží k zobrazení nabídky Ruční nastavení obrazu. Umožňuje provádět
řadu ručních nastavení kvality obrazu.
Memory Recall (Obnovení z paměti)
obnoví nastavení výrobce, jestliže monitor pracuje v přednastaveném
režimu synchronizace výrobce uvedeném v části Technické údaje v této
příručce.
Výjimka: tento ovládací prvek nemá vliv na změny provedené v
nastavení Jazyk nebo Zapnutí vypínače.
S Setup Menu (Nastavení)
slouží k nastavení nabídky OSD (On-screen Display).
Řízení spotřeby
Po uplynutí 5 minut bez vstupu signálu přejde tento přístroj do režimu Spánku/
Vypnutý s černou obrazovkou a sníženou spotřebou energie.
9
Další informace
Specifikace
LCD
Type (Typ)
Velikost zobrazení
Barevný filtr
Skleněný povrch
Technologie TFT (Thin Film Transistor), aktivní 1920 x 1080 LCD
Rozteč obrazových bodů 0,2652 mm
Metrické jednotky: 58,4 cm
Imperiální jednotky: 23” (plocha zobrazení 23”)
Svislý proužek RGB
Antireflexní úprava
Vstupní signál
Video Sync
Analogový RGB (0,7/1,0 Vp-p, 75 ohmů) x 1
DVI x 1 (digitální TMDS, 100 ohmů, pouze pro model VX2363S/
VX2363S-W)
HDMI x 2 (HDMI.digitální TMDS, 100 ohmů, Kompatibilní s MHL 2.0,
pouze pro model VX2363Smhl-W/VX2363Smhl-S)
Composite Sync (synchronizační směs), Separate Sync (oddělená
synchronizace), Sync on Green (synchronizace podle zelené se
sadou)
fh:24-83 kHz, fv:50-76 Hz
Kompatibilita
PC
Macintosh1
Až 1920 x 1080 neprokládaně
Power Macintosh až 1920 x 1080
Rozlišeni2
Doporučené
1920 x 1080 @ 60 Hz
Podporováno
1680 x 1050 @ 60 Hz
1600 x 1200 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 60, 75 Hz
1280 x 1024 @ 60, 75 Hz
1024 x 768 @ 60, 70, 72, 75 Hz
800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480 @ 60, 75 Hz
720 x 400 @ 70 Hz
Napájecí
adaptér3
Vstupní napětí
Výstupní napětí
100-240 VAC, 50/60 Hz (automatické přepínání)
19VDC, 1,58A
(VX2363S/VX2363S-W)
19VDC, 2,1A
(VX2363Smhl-W/VX2363Smhl-S)
Zobrazovací
plocha
Plné snímání
509,184 mm (H) x 286,416 mm (V)
20,0” (H) x 11,3” (V)
Provozní
podmínky
Teplota
Vlhkost
Nadmořská výš
+32°F až +104°F (0°C až +40°C)
10 % až 90 % (bez kondenzace)
Do 16 400 stop
Skladovací
podmínky
Teplota
Vlhkost
Nadmořská výška
-4°F až +140°F (-20°C až +60°C)
10 % až 80 % (bez kondenzace)
Do 40 000 stop
Rozměry
Fyzická
531,9 mm (Š) x 405,8 mm (V) x 164 mm (H)
20,9” (Š) x 16,0” (V) x 6,5” (H)
Nástěnný držák
Vzdálenost
100 x 100 mm
Hmotnost
Fyzická
7,0 lb (3,2 kg)
Úsporné režimy
Zapnuto
Vypnuto
21W (Typický)
<0,5W
(Modrá indikátor)
Počítače Macintosh starší než G3 vyžadují adaptér ViewSonic® Macintosh. Adaptér získáte od spolecnosti
ViewSonic.
2
Nastavení obnovovací frekvence grafické karty v počítači nesmí přesáhnout tento režim časování;
v opačnémpřípadě může dojít k trvalému poškození displeje LCD.
3
Používejte pouze adaptér od společnosti ViewSonic® nebo z autorizovaného zdroje.
1
10
Cištění monitoru LCD
• PŘED ČIŠTĚNÍM MONITOR VYPNĚTE.
• NIKDY NENANÁŠEJTE ŽÁDNOU TEKUTINU PŘÍMO NA OBRAZOVKU NEBO
PLÁŠŤ.
Čištění obrazovky:
1. Otřete obrazovku čistým, suchým a netřepivým hadříkem. Tím bude odstraněn
prach a částečky nečistot.
2. Pokud je obrazovka stále znečištěná, naneste na čistý, suchý a netřepivý hadřík
malé množství čističe skla bez obsahu čpavku nebo alkoholu ani obrazovku
otřete.
Čištění podstavce:
1. Použijte měkký a suchý hadřík.
2. Pokud je podstavec stále znečištěn, naneste na čistý, suchý a netřepivý hadřík
malé množství prostředku na mytí nádobí bez obsahu čpavku, alkoholu ani
abrazivních látek a podstavec otřete.
Omezení
• Společnost ViewSonic® nedoporučuje používat k čištění monitoru LCD a pláště
žádné čističe na bázi čpavku nebo alkoholu. Bylo zjištěno, že některé chemické
čističe poškozují obrazovku a/nebo plášt' monitoru LCD.
• Společnost ViewSonic nezodpovídá za škody způsobené používáním čističů na
bázi čpavku nebo alkoholu.
11
Odstranování problémů
Žádné napájení
• Zkontrolujte, zda je zapnutý vypínač.
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel A/C řádně připojen k monitoru.
• Připojte k zásuvce jiný elektrospotřebič (například rádio) a zkontrolujte, zda je v
zásuvce správné napětí.
Napájení je zapnuto, ale na monitoru není zobrazení
• Zkontrolujte, zda je videokabel, který je dodán s monitorem LCD, řádně připojen
k portu výstupu videa na zadní straně počítače. Pokud není konec videokabelu
trvale připojen k monitoru LCD, řádně jej připojte.
• Nastavte jas a kontrast.
• Používáte-li počítač Macintosh starší než G3, potřebujete adaptér Macintosh.
Nesprávné nebo neobvyklé barvy
• Pokud chybí některé barvy (červená, zelená nebo modrá), zkontrolujte, zda je
videokabel řádně připojen. Uvolněné nebo zlomené kolíky v konektoru kabelu
mohou způsobit vadné spojení.
• Připojte monitor LCD k jinému počítači.
• Používáte-li starší grafickou kartu, požádejte společnost ViewSonic® o adaptér
pro karty, které nejsou kompatibilní se standardem DDC.
Ovládací tlačítka nefungují
• Najednou stiskněte pouze jedno tlačítko.
12
Zákaznická podpora
Chcete-li získat technickou odbornou pomoc nebo provést servis produktu,
vyhledejte kontakt v následující tabulce nebo se obratte na prodejce.
POZNÁMKA: Budete potřebovat sériové číslo produktu..
Země nebo
oblast
Webová stránka
Telefon
E-mail
Česká
Republika
www.viewsoniceurope.com
www.viewsoniceurope.
com/uk/support/call-desk/
service_cz@viewsoniceurope.com
13
Omezená záruka
Monitor LCD ViewSonic®
Rozsah záruky:
ViewSonic zaručuje, že její produkty budou v záruční době pracovat bez vad na materiálu a
provedení. Dojde-li během záruční doby k závadě produktu způsobené vadou materiálu nebo
provedení, společnost ViewSonic produkt bezplatně a podle vlastního uvážení opraví nebo vymení.
Vyměněný produkt nebo jeho vnitřní součásti mohou obsahovat znovu vyrobené nebo repasované
součástky nebo komponenty.
Záruční doba:
Na displeje ViewSonic LCD je poskytována záruka 1 až 3 roky v závislosti na zemi zakoupení
na všechny součásti včetně světelného zdroje a veškeré provedení ode dne zakoupení prvním
majitelem.
Koho záruka chrání:
Tato záruka se vztahuje pouze na prvního majitele.
Na co se tato záruka nevztahuje:
1. Produkt, jehož sériové číslo bylo upraveno, odstraněno nebo znečitelněno.
2. Poškození, zhoršení nebo nefungování z následujících příčin:
a. Nehoda, nesprávné používání, nedbalost, požár, voda, blesk nebo jiné přírodní živly,
neoprávněné úpravy produktu nebo nedodržení pokynů dodaných s produktem.
b. Poškození produktu při přepravě.
c. Odebrání nebo instalace produktu.
d. Příčiny mimo produkt, například výkyvy nebo výpadky elektrické energie.
e. Použití spotřebního materiálu nebo náhradních dílů, které nesplňují specifikace společnosti
ViewSonic.
f.
Běžné opotřebení.
g. Veškeré další příčiny, které se nevztahují k závadě produktu.
3. Jakýkoliv výrobek vykazující stav obecně známý jako “vypálený obraz”, který je způsoben
dlouhodobým zobrazením statického obrazu na výrobku.
4. Náklady na demontáž, instalaci, jednosměrný transport, pojištění montáž.
Zajištění servisu:
1. Informace o servisu v záruční době získáte od Zákaznické podpory společnosti ViewSonic (viz
stránka Zákaznická podpora). Budete vyzváni k poskytnutí sériového čísla produktu.
2. Pro zajištění servisu v záruční době budete vyzváni, abyste poskytli (a) originální doklad o
nákupu s datumem, (b) vaše jméno, (c) vaši adresu, (d) popis problému a (e) sériové číslo
produktu.
3. Odevzdejte nebo odešlete produkt vyplaceně v původním obalu některému z pověřených
servisních středisek.
4. Informace o nejbližším servisním středisku ViewSonic získáte od společnosti ViewSonic.
Omezení předpokládaných záruk:
Mimo záruky uvedené v tomto dokumentu neexistují žádné výhradní ani předpokládané záruky,
včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel.
14
Vyloučení škod:
Jedinou povinností společnosti Viewsonic je uhrazení opravy nebo výměny produktu.společnost
Viewsonic nenese odpovědnost za:
1. Škody na jiném majetku způsobené závadami produktu, škody způsobeemi, ztrátou používání
produktu, ztrátou času, ztrátou zisku, ztrátou obchodní příležitosti, ztrátou dobré vůle, střetem
obchodních vztahů nebo jinou komerční ztrátou, a to i v případě, že společnost byla na možnost
těchto škod upozorněna.
2. Veškeré další náhodné, následné nebo jiné škody.
3. Veškeré nároky jiné strany vůci spotřebiteli.
4. Oprava nebo pokus o opravu osobou, která nebyla oprávněna společností ViewSonic.
Platný právní řád:
Tato záruka vám dává určitá práva; můžete mít rovněž další práva, která se v různých státech liší.
Některé státy neumožňují výjimky nebo omezení předpokládaných záruk ani omezení odpovědnosti
za následné nebo nepřímé škody; v takovém případě se na vás výše uvedená omezení a výjimky
nevztahují.
Prodej mimo USA a Kanadu:
Informace o záruce a servisu produktů ViewSonic prodávaných mimo USA a Kanadu získáte od
společnosti ViewSonic nebo od místního prodejce ViewSonic.
Délka záruční doby pro tento výrobek v kontinentální Číně (vyjma území Hongkong, Macao a
Tchajwan) podléhá podmínkám uvedeným v záručním listě.
Pro uživatele v Evropě a Rusku jsou všechny podrobnosti záruky uvedeny na stránce www.
viewsoniceurope.com pod hlavičkou Support/Warranty information.
LCD Warranty Term Template In UG
VSC_TEMP_2007
15