Urmet domus | 1093 | Instalační manuál

DVR VGA - H.264 vstupy se 4kanály / 8 kanály / 16 kanály.
Manuál se vztahuje na instalaci zařízení:
1093/002 – 1093/003 – 1093/004A – 1093/008 - 1093/016
Instalační manuál
OBSAH
1 Všeobecné informace .............................................................................................................................................. 2
1.1 Popis produktu ........................................................................................................................................................ 2
1.1.1 Obecné rysy ......................................................................................................................................................... 2
1.2 Otevírání kartonového obalu digitálního videorekordéru......................................................................................... 3
1.2.1 Obsah kartonového obalu .................................................................................................................................... 3
1.3 Upozornění............................................................................................................................................................... 4
1.3.1 Napájení ............................................................................................................................................................... 4
1.3.2 Bezpečnostní opatření ......................................................................................................................................... 4
1.3.3 Opatření před instalací zařízení............................................................................................................................ 4
1.3.4 Čištění zařízení..................................................................................................................................................... 4
1.3.5 Pevný disk ............................................................................................................................................................ 4
1.3.6 Záznam obrazu..................................................................................................................................................... 4
1.3.7 Ochranná a autorská práva ................................................................................................................................. 4
2 Popis jednotlivých částí .......................................................................................................................................... 5
2.1 Přední panel ............................................................................................................................................................ 5
2.1.1 DVR přední panel u typu č. 1093/002 a typu č. 1093/003 .................................................................................. 5
2.1.2 DVR přední panel u typu č. 1093/004A a typu č. 1093/008 ................................................................................. 6
2.1.3 DVR přední panel u typu č. 1093/016 ................................................................................................................. 7
2.2 Zadní panel ............................................................................................................................................................. 8
2.2.1 Zadní panel u typu č. 1093/002 .......................................................................................................................... 8
2.2.2 Zadní panel u typu č. 1093/004A ........................................................................................................................ 8
2.2.3 Zadní panel u typu č. 1093/003 .......................................................................................................................... 9
2.2.4 Zadní panel u typu č. 1093/008 .......................................................................................................................... 9
2.2.5 Zadní panel u typu č. 1093/016 ........................................................................................................................ 10
2.2.6 RS485/Snímač/Vstup pro funkci Alarmu ............................................................................................................ 10
2.3 4/8-kanálový dálkový ovladač ............................................................................................................................... 11
2.4 16-kanálový dálkový ovladač ................................................................................................................................ 12
2.5 Práce s myší ......................................................................................................................................................... 13
3 Základní spuštění přístroje.................................................................................................................................... 14
4 Základní konfigurace ............................................................................................................................................. 14
4.1 Výběr monitoru ..................................................................................................................................................... 14
4.2 Nastavení jazyku a nastavení Datum / Čas ......................................................................................................... 14
4.3 Ovládání video výstupu ........................................................................................................................................ 15
4.4 Parametry nahrávání............................................................................................................................................. 15
5 Pokročilé nastavení zařízení.................................................................................................................................. 16
5.1 Konfigurace Hard Disku ........................................................................................................................................ 16
5.2 Aktualizace firmware a výchozí nastavení zařízení .............................................................................................. 16
5.3 Konfigurace sítě .................................................................................................................................................... 17
5.4 Přihlášení zařízení k webovému rozhraní ............................................................................................................. 17
-1-
1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
Vážený zákazníku,
Děkujeme Vám, že jste zakoupil tento výrobek od Výrobce Urmet S.p.A.
Tento instalační manuál popisuje, jak správně nainstalovat a jak používat Digitální Video Rekordér – DVR těchto typů:
1093/002, 1093/003, 1093/004A, 1093/008 a 1093/016. Pečlivě si přečtěte tento stručný instalační manuál, který obsahuje
potřebné informace pro správné a bezpečné použití zařízení.
Tento manuál pečlivě uschovejte tak, aby bylo možné kdykoliv v případě potřeby nahlédnout a provést požadované změny v
nastavení zařízení.
POZNÁMKA
Pro podrobnější informace o zaříení naleznete plnou verzi manuálu uvnitř kartonového obalu zařízení na CD disku, který je
součástí dodávky zařízení.
1.1
POPIS PRODUKTU
Jedná se o výrobek od společnost URMET S.p.A.. který je schopen záznamu z několika kamer na interní pevný disk.
1.1.1. OBECNÉ RYSY ZAŘÍZENÍ
- Triplex režim (nahrávání, přehrávání a síťový přenos va stejném čase)
- H.264 video komprese, s D1, CIF rozlišení HD1
- Grafické zobrazení Windows, vložený real-time Linux 2.6 - operační systém
- Nahrávání v reálném čase - rozlišení D1
- Záznam vícekanálový, nebo samostatného kanálu
- Uživatelsky přívětivé MENU
- Více provozních režimů (náhled, záznam, přehrávání, zálohování, přístup přes síť a mobilní telefon).
- Přenos dat pomocí Hlavního a vedlejšího toku dat.
- Komprese zvuku ADPCM
- Vzdálené ovládání (přes internetové rozhraní a klientský software CMS)
- Vzdálené ovládání přes mobil
- Podporuje přiblížení / oddálení a sekvenční funkce
- Správa alrmů
- Vícenásobné nahrávání alarmů
- Webové kódování dat
- Hlášení alarmů pomocí e-mailu
- Automatický režim údržby
- Ovládání PTZ pomocí rozhraní RS-485
- Záloha na USB flashdisk – USB 2.0 konektor na předním panelu (flash disk, nebo pevný disk)
- Zadní konektory USB 2.0 pro zálohování dat, aktualizace zařízení a ovládací myš.
- Dálkové ovládání.
- Vícejazyčné OSD menu.
- PDA software Mobile pro následující platformy: Symbian verze 3 a 5, Windows Mobile a Iphone, Android a Blackberry.
- Vodoznak
- Synchronní přehrávání 4 kanálů pro 1092/002 a 1093/004A, 8 kanálů pro 1093/003 a 1093/008, 16 kanálů pro 1093/16.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Kontaktujte autorizovaný servisní středisko pro navýšení záznamové kapacity Vašeho zařízení.
-2-
1.2
OTEVÍRÁNÍ KARTONOVÉHO OBALU DIGITÁLNÍHO VIDEOREKORDÉRU
Zkontrolujte, zda kartonový obal a jeho obsah není viditelně poškozen. Pokud část zařízení obsaženého v balení chybí, nebo je
zjevně poškozena, okamžitě kontaktujte prodejce. V tomto případě se nepokoušejte zařízení instalovat a zašlete zařízení zpět
prodejci v originálním obalu.
1.2.1. OBSAH KRTONOVÉHO OBALU
–
–
–
–
–
–
–
–
–
DVR – Digitální videorekordér
Napájecí zdroj
- VSTUPNÍ NAPÁJENÍ = 240 Vac 50/60Hz 1A
- VÝSTUPNÍ NAPÁJENÍ = 12Vdc 3A
Stručný průvodce pro instalaci zařízení
CD-ROM – obsahující software a instalační manuál
Ovládací myš
IR dálkové ovládání, (v balení jsou obsaženy 2 baterie typu AAA)
Vidlice pro verzi zásuvky typu SHUKO
Vidlice pro Italskou verzi zásuvky
Křížený LAN kabel kategorie 5
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Příslušenství k DVR zařízení může být výrobcem zaměněno bez předchozího upozornění.
-3-
1.3
UPOZORNĚNÍ
1.3.1 NAPÁJENÍ
Používejte pouze napájecí zdroj, který byl dodán jako příslušenství k DVR zařízení. Před připojením napájecího zdroje k DVR
zařízení zkontrolujte napájecí hodnoty zařízení.
- Netahejte za kabel, aby nedošlo k opojení zařízení.
- Před odpojením napájecího zdroje od zařízení vypněte přístroj pomocí hlavního vypínače. Tato činnost nesmí být prováděna
při nahrávání, přehrávání, nebo při aktivním konfiguračním MENU. Zastavte nahrávání a přehrávání videa před odpojením
napájecího zdroje od zařízení, aby se zabránilo možnému poškození pevného disku.
1.3.2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Chraňte zařízení před deštěm, aby se zabránilo nebezpečí vzniku požáru, nebo úrazu zapříčiněného elektrickým proudem. Zabraňte, aby se
do DVR zařízení dostala kapalina. Pokud by k tomu došlo, odpojte zařízení od sítě a nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným personálem.
- Nikdy se nepokoušejte zařízení otevřít. V případě potřeby se obraťte na kvalifikovaného odborníka, nebo autorizované středisko oprav.
- Přístroj udržujte mimo dosah dětí, aby se zabránilo náhodnému poškození zařízení.
- Nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama, zabráníte tak zbytečnému úrazu elektrickým proudem, nebo následnému mechanickému
poškození zařízení DVR.
- V případě, že je vnější kryt zařízení poškozen, DVR zařízení nepoužívejte. Pokud je zařízení v takovém stavu, hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Obraťte se na Vašeho prodejce, nebo autorizované servisní středisko.
1.3.3 OPATŘENÍ PŘI MONTÁŽI ZAŘÍZENÍ
- Aby se zabránilo přehřátí přístroje, zajistěte pro přístroj takové stanoviště, které by umožňovalo proudění vzduchu přes otvory krytu přístroje.
Ujistěte se, že v okolí krytu přístroje je alespoň 5 cm volného prostoru pro nasávání vzduchu otvory vylisovanými v krytu přístroje. Ze stejného
důvodu neinstalujte přístroj v blízkosti zdroje tepla, jako jsou radiátory, nebo horké vzduchové kanály. Chraňte přístroj před přímým slunečním
zářením. Neinstalujte zařízení v oblastech podléhajícíh nadměrné prašnosti, nebo v oblastech, které podléhají mechanickým vibracím, nebo
šokům.
- Neinstalujte zařízení na místě, které je na nestabilním povrchu, jako je vratký, nebo šikmý stůl. Zařízení by mohlo způsobit zranění, nebo by
mohlo dojít u zařízení k mechanické závadě.
- Neinstalujte zařízení na místech, kde by mohlo být vystaveno vlhkosti, nebo proudu vody pod rizikem požáru, nebo elektrického, či
mechanickému selhání
- V případě proniknutí vody, nebo jiného tekutého materiálu okamžitě přestaňte přístroj používat a okamžitě přístroj vypněte od napájení.
Hrozí nebezpečí požáru. Kontaktujte okamžitě prodejce, nebo autorizovaný servis.
- Nepokládejte těžké předměty, nebo teplé předměty na horní stranu krytu přístroje, mohlo by dojít k poškození zařízení, nebo zvýšení vnitřní
teploty přístroje, které by následně způsobovalo chyby.
- Nezakrývejte přístroj oblečením, nebo jinou látkou. Mohlo by tak dojít k přehřátí vnitřní části zařízení a mohlo by nastat riziko požáru,
elektrickým, nebo k elektrickému, či mechanickému selhání přístroje.
- Magnet, nebo magnetizované předměty držte od přístroje v dostatečné vzdálenosti od zařízení, aby se zabránilo poruchám.
- Přístroj nepoužívejte v místnostech, ve kterých je ve vzduchu vyské procento kouře,par, nebo prachu.
- Při přechodu z chladného prostředí do teplého prostředí a naopak vždy před zapojením přístroje do elektrické sítě počkejte cca 3 hodiny. Je
nutné, aby se řístroj přizpůsobil novým okolním podmínkám (teplota, vlhkost atd.).
1.3.4 ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ
- Jemným třením pomocí suchého hadříku odstraňte prach a špínu z přístroje.
- V případě, že nečistoty nelze odstranit nečistoty suchým hadříkem, ponořte hadřík do neutrálního čistícího prostředku.
- Pro čisštění přístroje nepoužívejte žádné těkavé kapaliny (např. benzín, alkohol, nebo podobná rozpouštědla) ani nepoužívejte chemicky
upravené čistící hadříky apod. Zabráníte tak poškození přístroje a povrchové úpravy krytu přístroje.
1.3.5 PEVNÝ DISK
- Instalovaný pevný disk je citlivý na otřesy, teplotní rozdíly a vibrace, proto je nutné zajistit polohu zařízení. Nerespektování tohoto opatření
může ohrozit správný provoz přístroje a ztrátu dat uložených na instalovaném pevném disku.
- Pokud je nutná oprava, je vhodné zálohovat všechna důležitá data z instalovaného pevného disku. Společnost Urmet S.p.A. Není
zodpovědná za ztrátu uložených dat na instalovaném pevném disku.
1.3.6 ZÁZNAM OBRAZU
- Tento přístroj byl navržen tak, aby byl schopen nahrávat obraz, neslouží jako bezpečnostní signalizace. Společnost URMET S.p.A. Nemůže
nést zodpovědnost za ztrátu dat, nebo jiné škody vzniklé uživatelem, odcizením.
- Proveďte zkušební záznam před použitím zařízení zkontrolujte, zdali pracuje správně. Berte na vědomí, že URMET S.p.A. Není zodpovědná
za ztrátu uložených dat v důsledku ztráty zařízení, nebo škody způsobené nesprávným používáním.
- Toto zařízení obsahuje precizní elektronické součástky. Chraňte přístroj před nárazy a zajistěte správný záznam obrazu.
1.3.7 ZÁZNAM OBRAZU
- Digitální video rekordér – typ: 1093/004A, 10í93/008, 1093/016 je zařízení pro záznam obrazu CCTV a řídí se platnými právními předpisy v
zemi, ve které je zařízení instalováno. Nahrávání záznamů podléhajících ochraně autorských práv je zakázáno.
- Uživatel zařízení odpovídá za kontrolu a dodržování všech pravidel a předpisů v dané zemi, ve které je zařízení instalováno. Výrobce
nenese zodpovědnost za používání tohoto zařízení v rozporu s platnými zákony.
-4-
2 POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ
2.1
PŘEDNÍ PANEL
Upozornění: DVR je zkratka pro zařízení: Digitální Video Rekordér
2.1.1 Přední panel zařízení DVR – typ: 1093/002 a typ: 1093/003
Položka
Název, nebo indikátor
Pozn.
Funkce a Popis
1
POWER – LED indikátor napájení
PWR
Pokud je LED dioda „ZELENÁ“ zařízení je v běžném provozním stavu.
2
HDD - LED indikátor Pev. Disku
HDD
Pokud blikne LED dioda „ČERVENĚ“, znamená to, že zařízení HDD čte,
nebo zapisuje.
3
USB konektor
4
IR přijímač
Možnost pžipojení zařízení USB 2.0
●
Přijímá signál z dálkového ovladače
-5-
2.1.2 Přední panel zařízení DVR – typ: 1093/004A a typ: 1093/008
Položka
Název, nebo indikátor
Pozn.
Funkce a Popis
1
POWER – LED indikátor napájení
PWR
Pokud je LED dioda „ZELENÁ“ zařízení je v běžném provozním stavu.
2
IR přijímač
●
Přijímá signál z dálkového ovladače
3
HDD - LED indikátor Pev. Disku
HDD
Pokud blikne LED dioda „ČERVENĚ“, znamená to, že zařízení HDD čte,
nebo zapisuje.
4
5
Výběr kanálu:
CH1 CH2
CH3 CH4
QUAD Displej rozdělen do čtyř
podobrazovek
Klávesnice pro výběr kanálu (CH)
Probíhající nahrávka, nebo Playback režim, přepnutí do QUAD režimu.
6
REW
Pohyb doleva; funkce Rewind – posun videa zpět; zpomalení rotace PTZ; v
režimu náhledu stisk tlačítka pro provoz GUI zařízení.
7
PAUSE
Pauza / manuální posun mezi jednotlivými snímky videa.
8
PLAY
Vstup do Pop-up MENU, Spuštění nahraného videa.
9
FWD
Pravá klávesa pro pohyb vpravo, F.Frward klávesa pro rychlý posun videa
vpřed; navýšení rotace PTZ.
10
STOP
Zastavení spuštěné nahrávky, nebo zastavení manuálního nahrávání.
11
REC
Stisknutím tlačítka se spustí manuální nahrávání.
12
MENU / ESC
Vstup do MENU, výstup z MENU, nebo Zastavení nahrávání.
13
Up key – klávesa pro posun nahoru
Posun nahoru.
14
SEL/EDIT
výběr (ENTER) / (EDIT) provádění editace.
15
Down key – klávsa pro posun dolů
Posun dolů.
16
ENTER
Vstup pro ovládání PTZ rozhraní.
17
POWER button – tlačítko pro
spuštění napájení zařízení.
POWER on/off – spuštění napájení /vypnutí přístroje.
-6-
2.1.3 Přední panel zařízení DVR – typ: 1093/016
Položka
TYP
Pozn.
Funkce a Popis
HDD – LED indikátor Pev. Disku
HDD
Pokud blikne LED dioda „ČERVENĚ“, znamená to, že zařízení HDD čte,
nebo zapisuje.
POWER – LED indikátor napájení
PWR
Pokud je LED dioda „ZELENÁ“ zařízení je v běžném provozním stavu.
●
Přijímá signál z dálkového ovladače
MENU
MENU / ESC
Vstup do hlavního MENU / Exit
5
ENTER
ENTER
Vstup do ovládání PTZ, volba ENTER / EDITACE
6
UP – NAHORU
Pohyb směrem nahoru
RIGHT – VPRAVO
Pohyb směrem do prava / FWD
8
DOWN – DOLŮ
Pohyb směrem dolů
9
LEFT – DOLEVA
Pohyb směrem do leva / RWD
1
Název, nebo indikátor
Indikátor
2
3
IR přijímač
4
Komplexní klávesa
7
Směrové klávesnice
4. Číslo 1~9 tlačítka pro číslice 1~9 a kanály 1~9.
5. CH11 – CH16 postup pro výběr: Nejprve stiskněte číslici 1 a
potom požadovanou číslici – druhou v pořadí. Například pro kanál
CH16 stiskněte nejprve 2 a potom stiskněte 6.
6. Přidržením tlačítka 0 po dobu 3 vteřin začne převod aktuálního
souboru do výstupního externího zařízení.
10
Výběr kanálu pomocí
číselně označených
tlačítek
Jednotlivý kanál a číselně označená klávesa
11
Rec. - Nahrávání
Manuální nahrávání
Stisknutím tlačítka se spustí manuální nahrávání.
12
Stop
Zastavení spuštěné nahrávky, nebo zastavení manuálního nahrávání.
13
By frame
Manuální posun mezi jednotlivými snímky videa.
Play
Spuštění přehrávání, nebo převádění videonahrávky.
14
15
Ovládání přehrávání
Číselně označené klávesy 0,
1 – 9 a CH 1 ~ 9
Mute
Zapnutí, nebo vypnutí audio vstupu
16
Multi display
Displej pro snímání kmer v reálném čase – režim QUAD/čtyři
podobrazovky, 9 podobrazovek, nebo 16 podobrazovek.
17
USB Port
Připojení externího zařízení přes konektor USB 2.0.
-7-
2.2
ZADNÍ PANEL
2.2.1 Zadní panel zařízení DVR – typ: 1093/002
POLOŽKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NÁZEV PŘÍSTROJOVÉHO KONEKTORU
Video vstup
Vide výstup
Audio vstup
Audio výstup
VGA konektor
Ethernet:port
USB komunikační port
RS-485
Konektor určený pro připojení napájení zařízení
TYP PŘIPOJENÍ
Připojení kanálu CH 1-4 (Virtuální) vstup pro zařízení s videosignálem (BNC konektor)
Výstupní konektor pro připojení mintoru (BNC konektor)
Konektor pro 1 kanálový AUDIO vstup (RCA konektor)
Konektor pro 1 kanálový AUDIO výstup (RCA konektor)
Připojení monitoru VGA, jako PC monitor
Připojení LAN, Ethernet (RJ 45 rozhraní)
Připojení ovládací myši přes USB komunikační port
Rozhraní – RS 485
Připojení napájení – DC 12V 3A
2.2.2 Zadní panel zařízení DVR – typ: 1093/004A
POLOŽKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
NÁZEV PŘÍSTROJOVÉHO KONEKTORU
Video vstup
Vide výstup
Audio vstup
Audio výstup
USB komunikační port
USB komunikační port
VGA konektor
RS-485 / Snímač / Alarm
Konektor určený pro připojení napájení zařízení
Ethernet:port
Hlavní vypínač přístroje
TYP PŘIPOJENÍ
Připojení kanálu CH 1-4 (Virtuální) vstup pro zařízení s videosignálem (BNC konektor)
Výstupní konektor pro připojení mintoru (BNC konektor)
Konektor pro 1 kanálový AUDIO vstup (RCA konektor)
Konektor pro 1 kanálový AUDIO výstup (RCA konektor)
Připojení USB zařízení (nepoužívané)
Připojení ovládací myši přes USB komunikační port
Připojení monitoru VGA, jako PC monitor
Rozhraní – RS 485/Snímače/Alarm interface (svorky pro vstupy a výstupy popsány níže)
Připojení napájení – DC 12V 3A
Připojení LAN, Ethernet (RJ 45 rozhraní)
Vypnutí a zapnutí přístroje
-8-
2.2.3 Zadní panel zařízení DVR – typ: 1093/003
POLOŽKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NÁZEV PŘÍSTROJOVÉHO KONEKTORU
Video vstup
Vide výstup
Audio vstup
Audio výstup
VGA konektor
Ethernet:port
USB komunikační port
RS-485
Konektor určený pro připojení napájení zařízení
TYP PŘIPOJENÍ
Připojení kanálu CH 1-8 (Virtuální) vstup pro zařízení s videosignálem (BNC konektor)
Výstupní konektor pro připojení mintoru (BNC konektor)
Konektor pro 1 kanálový AUDIO vstup (RCA konektor)
Konektor pro 1 kanálový AUDIO výstup (RCA konektor)
Připojení monitoru VGA, jako PC monitor
Připojení LAN, Ethernet (RJ 45 rozhraní)
Připojení ovládací myši přes USB komunikační port
Rozhraní – RS 485
Připojení napájení – DC 12V 3A
2.2.4 Zadní panel zařízení DVR – typ: 1093/008
POLOŽKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NÁZEV PŘÍSTROJOVÉHO KONEKTORU
Video vstup
Vide výstup
VGA konektor
USB komunikační port
USB komunikační port
RS-485 / Snímač / Alarm
Konektor určený pro připojení napájení zařízení
Audio vstupy / výstup
Ethernet:port
Hlavní vypínač přístroje
TYP PŘIPOJENÍ
Připojení kanálu CH 1-8 (Virtuální) vstup pro zařízení s videosignálem (BNC konektor)
Výstupní konektor pro připojení mintoru (BNC konektor)
Připojení monitoru VGA, jako PC monitor
Připojení USB zařízení (nepoužívané)
Připojení ovládací myši přes USB komunikační port
Rozhraní – RS 485/Snímače/Alarm interface (svorky pro vstupy a výstupy popsány níže)
Připojení napájení – DC 12V 3A
Připojení Audio vstup pro kanály (CH1~CH8) / Audio výstup pro kanál CH1
Připojení LAN, Ethernet (RJ 45 rozhraní)
Vypnutí a zapnutí přístroje
-9-
2.2.5 Zadní panel zařízení DVR – typ: 1093/016
POLOŽKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NÁZEV PŘÍSTROJOVÉHO KONEKTORU
Video vstup
Vide výstup
Audio vstup
Audio výstup
Audio vstup
Ethernet:port
Hlavní vypínač přístroje
HDMI
VGA konektor
USB komunikační port
RS-485 / Snímač / Alarm
Konektor určený pro připojení napájení zařízení
TYP PŘIPOJENÍ
Připojení kanálu CH 1-4 (Virtuální) vstup pro zařízení s videosignálem (BNC konektor)
Výstupní konektor pro připojení mintoru (BNC konektor)
Připojení audio vstupu pro kanály CH1~CH4 (BNC konektor)
Připojení audio výstupu v závislosti na typu přístroje a hlavní video výstup (BNC konektor)
Připojení Audio vstup pro kanály (CH5~CH16)
Připojení LAN, Ethernet (RJ 45 rozhraní)
Vypnutí a zapnutí přístroje
HDMI výstup (zatím nevyužívaný)
Připojení monitoru VGA, jako PC monitor
Připojení ovládací myši přes USB komunikační port
Rozhraní – RS 485/Snímače/Alarm interface (svorky pro vstupy a výstupy popsány níže)
Připojení napájení – DC 12V 5A
2.2.6 Rozhraní RS 485/Snímač/Alarm – funkce konektoru
Alarm vstup: Připojte konektor (-) snímače do G (GND) svorky, a konektor (+) do vstupu kanálu poplachového zařízení, které
jste si zakoupili.
Alarm výstup: Připojte do dvou konektorů označených „out“
PTZ konektor: Připojte kameru do konektorů RS-485A a RS-485B.
- 10 -
2.3
4/8-CH DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Položka
1
Název klávesy
1–8
2
9 0
3
4
5
6
VŠE
MENU
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
VÝBĚR
AUDIO
MUTE
- 11 -
Funkce klávesy
Výběr kanálu; číselné klávesy
Numerické klávesy, přidržením klávesy „0“ vstup do funkce GUI
(Grafické uživatelské rozhraní).
Vstup do režimu s více podobrazovkami
Vstup do hlavního MENU/VÝSTUP
Klávesa se šipkou nahoru, nastavení hlasitosti
Klávesa se šipkou dolů, nastavení hlasitosti
Kllávesa pro pohyb vpravo a vlevo
Navýšení/ponížení hodnoty parametru ovládacího panelu
Klávesa pro výběr, editaci a potvrzení vybrané operace
Klávesa pro posun videa zpět
Vstup do nahrávacího MENU, klávesa pro spuštění videa
Klávesa pro rychlý posun videonahrávky vpřed
Klávesa pro manuální nahrávání
Pauza / manuální posun mezi jednotlivými sekvencemi videa
Ukončení manuálního nahrávání, ukončení přehrávání
Testování
Ztišení – zapnout / vypnout
2.4
16-CH DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Název klávesy
REC
SEARCH
2x2
3x3
4x4
AUTO
0~9
DISPLAY MODE
(Režim zobrazení)
ENTER
Mnu/ESC
PIP
MUTE
FWD
REW
PLAY
STOP
PAUSE/FRAME
SLOW
Z+
ZF+
FI+
IPTZ
LOCK
Funkce klávesy
Stiskněte tlačítko pro spuštění manuálního nahrávání
Stiskněte tlačítko pro vstup do MENU – vyhledávání nahrávek
Vstup do Quad zobrazení – 4 podobrazovky
Vstup do 9-split zobrazení – 9 podobrazovek
Vstup do 16-split zobrazení – 16 podobrazovek
Vstup do klidového zobrazení
Výběr kanáli; číslicová klávesnice
Víceobrazovkový režim zobrazení (Quad – 4 podobrazovky,
9 podobrazovek, 16 podobrazovek a režim celé obrazovky)
Směrová klávesnice – nahoru
Směrová klávesnice – dolů
Směrová klávesnice – vpravo / vlevo; nebo navýšení a snížení
hodnoty parametru na ovládacím panelu.
Výběr (ENTER) / (EDITACE)
Vstup do MENU / Výstup z MENU
PIP (obraz v obraze) režim zobrazení displeje
Klávesnice pro vypnutí zvuku
Forward – zrychlený posun při přehrávání videa (x2, x4, x8)
Rewind – posun videa při přehrávání zpět (x2, x4, x8)
Vstup do výběru nahrávek, přehrávání záznamu.
Zastavení přehrávání / manuální přehrávání.
Pauza / manuální posun mezi jednotlivými snímky videa
( 1/2, 1/4, 1/8 ) Zpomalené přehrávání
Přiblížení objektu
Oddálení objektu
Zaostření
Zaostření
Navýšení jasu PTZ
Snížení jasu PTZ
Umožňuje nastavení předvoleb pro PTZ
Uzamčení klávesnice
- 12 -
2.5
PRÁCE S MYŠÍ
Kromě tlačítek umístěných na předním ovládacím panelu zařízení, nebo kromě tlačítek na dálkovém ovládači můžete také
použít ovládací myš pro nastavení a provoz kamerového systému.
TYP
FUNKCE
V nabídce zámku klávesnice vstupte do pop-up menu a klikněte na jakékolic podmenu. Otevře
se nabídka pro přihlášení a odemčení. Potvrďte přihlašovací heslo a potom klikněte na levé
tlačítko pro vstup do dalšího podmenu.
Po vstupu do hlavního menu kliknutím levého tlačítka vstoupíte do jakého koliv podmenu.
Kliknutím na levé tlačítko myši u detailního výběru souboru spustíte přehrávání záznamu.
Změníte stav u zaškrtávacího políčka a oblast pro detekci pohybu.
Stisknutí levého tlačítka
na myši
Posunete pravý posuvný sloupec u rolovacího menu. V případě prodlevy zastavíte prodlevu.
Nastavíte barvu ovládacího panelu a posuvného sloupce pro ovládání hlasitosti.
Kliknutím na pole se seznamem vstoupíte do podnabídky.
Můžete zvolit jakékoliv údaje v kolonkách, upravit podmenu. Čínské menu, speciální symboly,
vstup k číslům a znakům místo běžného (ENTER), nebo (Backspace)
Stisknutí pravého tlačítka Kliknutím pravým tlačítkem na obrazovce při snímání videa se objeví hlavní menu.
V hlavním menu, nebo podmenu opustíte kliknutím pravého tlačítka aktuální MENU.
na myši
Dvojité stisknutí levého Dvojitým kliknutím levého tlačítka na obrazovce při snímání videa maximalujete danou
tlačítka na myši
podobrazuvku do režimu celé obrazovky.
Pohybování myší
Vyberte položku menu.
Posuvem myší vyberete oblast pohybu, v režimu menu vyberete barvu ovládacího panelu, nebo
Posuv myší
posunete sloupcem pro ovládání hlasitosti.
- 13 -
3 ZÁKLADNÍ SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE
Pro rychlé spuštění přístroje postupujte následovně:
- připojte požadované analogové kamery pomocí BNC konektorů do vstupních kanálů přístroje.
- připojte myš k USB
- připojte VGA výstup do příslušného VGA monitoru, nebo připojte video výstup pomocí BNC konektoru „Video Out“ do
příslušného monitoru, aby proběhlo zobrazení již dříve připojených analogových kamer.
- v případě potřeby zapojte síťový kabel do LAN konektoru RJ 45.
- připojte napájecí zdroj do zásuvky a do přístrojového konektoru určeného pro napájení přístroje.
Poznámka:
Pro další podrobnosti použijte instalační manuál dodaný se zařízení ve formě CD disku v elektroncké podobě.
4 ZÁKLADNÍ KONFIGURACE
4.1
VÝBĚR MONITORU
Tato funkce umožňuje spravovat OSD menu, výběr VGA nebo BNC výstupu pro monitor. Pomocí ovládací myši je možné nastavit v OSD
menu video výstup (výběr video výstupu v podmenu), pomocí dálkového ovladače (výběr pomocí tlačítka 0) nebo na předním panelu, viz.
níže:
Model: 1093/002, 1093/003 a 1093/016:
Pro nastavení menu na požadovaný video výstup (VGA, nebo BNC video výstup) použijte v režimu obrazovky pro símání kamery tlačítko 0 na
dálkovém ovladači, nebo pomocí myši klikněte na ikonu
pop-up menu, tl. Poslední ikona v pravém dolním rohu na obrazovce a
počkejte, dokud tato nabídka nenastaví požadovaný videosignál požadovaného videovýstupu.
Model: 1093/004A a 1093/008:
Pro nastavení menu na požadovaný video výstup (VGA, nebo BNC video výstup) použijte v režimu obrazovky pro símání kamery tlačítko
„REW“ a uvolněte jej v návaznosti na akustický signál, nebo pomocí myši klikněte na ikonu
pop-up menu, tl. Poslední ikona v pravém
dolním rohu na obrazovce a počkejte, dokud tato nabídka nenastaví požadovaný videosignál požadovaného videovýstupu.
4.2
NASTAVENÍ JAZYKA , NASTAVENÍ - DATA/ČASU
Chcete-li nastavit jazyk, datum a čas, postupujte následovně:
- Na DVR spusťte Hlavní MENU systému a vyberte položku JAZYK.
- Změnit DATUM/ČAS a nastavit formát času, nastavit aktuální čas a datum, nebo nastavit letní čas je možné nastavit pomocí
výběru tlačítka (SET DST).
- Uložte danou konfiguraci a vystupte z MENU DVR a v případě potřeby restartujte DVR.
- 14 -
4.3
NASTAVENÍ VIDEO VÝSTUPU
Na DVR vyvolejte Hlavní MENU a vyberte - Výstup pro monitor (Main MENU → Monitor → Output) pro úplné nastavení
požadovaného video výstupu.
Volba ovládání video výstupu (Video Out Control) obsahuje následující položky:
- VGA: používá se při konfiguraci DVR propojeného pomocí konektoru typu VGA na video výstup.
- VOUT: používá se při konfiguraci DVR propojeného pomocí konektoru typu BNC na video výstup.
- AUTO: slouží k automatickému načtení konfigurace při spuštění zařízení (VGA, nebo BNC výstupní video signál) v MENU
ovládání DVR.
Poznámka:
- Doporučuje se zvolit výstup (VGA) nebo VOUT v závislosti na typu monitoru.
- Volba AUTO se doporučuje pokud jsou připojeny oba typy monitorů s výstupy (VGA i BNC) a uživatel pak může přepínat v
MENU ovládání video výstupu.
- Chcete-li změny uložit, vyberte tlačítko (APPLY), nastavení pro video výstup se v MENU aktualizuje až po restartování celého
zařízení.
4.4
PARAMETRY NAHRÁVÁNÍ
Zvolte: Hlavní menu→Záznam (Main menu → Record) pro přístup do podmenu záznamu (Record):
4. MENU – časový plán (Schedule) umožňuje nastavit možnosti nahrávání: režim - 24Hodin, nebo normální režim aktivovaný
při pohybu, nebo alarmu ve stejném čase.
5. U položky Velikost souboru (File size) z nabídky záznamu (Rec) je možné nastavit a definovat maximální délku nahraných
soubourů v rozmezí (15 min., 30 min., 45 min., 60 min.)
6. Poté, co byly dokončeny konfigurace v nabídce záznamu RECORDING, tyto změny uložte a zkontrolujte, že po odchodu z
MENU přístroje se na obrazovce snímání kamer objevuje ikona „R“ na každém kanálu přístroje. To indikuje, že zařízení
nahrává dle danné konfigurace.
- 15 -
5 POKROČILÉ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ
5.1
KONFIGURACE HARD DISKU
Zvolte: Hlavní menu→Zařízení (Main menu → Device) a spusťte konfiguraci Hard disku dle potřeb uživatele a kontroly
následujících možností:
- OWERWRITE – Přepisování: Pokud vyberete „AUTO“, jakmile je pevný disk plný, systém automaticky přepíše nejstarší data
na pevném disku. Je tedy možné definovat, kolik dní záznamy na pevném disku zůstanou. Pokud vyberete „OFF“, nahrávání se
v případě, že pevný disk je plný zastaví. V tomto případě ja také možné definovat, kolik dní budou všechny nastavené kanály
nahrávat. Vyberte volbu mezi výše uvedenými možnostmi.
- FORMAT HD – Formátování pevného disku HDD – Tato volba slouží k formátování Hard disku. Pokud pevný disk HDD není
naformátovaný, nemohou být na disk uloženy data. Formátování provedete tak, ža stisknete tlačítko (Format HD) a spustíte tak
formátování pevného disku. Systém se pak zeptá: všechny data na HDD budou vymazány, souhlasíte? Po stisknutí tlačítka OK
se zobrazí: Format in progress a Format complete, potom se systém automaticky restartuje.
Formát pevného disku je zapotřebí provést formát pevného disku v případě, že systém přístroje nefunguje při první instalaci.
- UNNUSED FREE SPACE: (Nevyužité volné místo) je volné místo na pevném disku HDD.
- TOTAL SPACE: (Celková kapacita) jedná se o celkovou kapacitu pevného disku HDD.
- REMAINING TIME: (Zbývající čas) podle stávající úrovně kvality videonahrávky a podle obnovovacího kmitočtu vyhodnotí
systém zbývající čas pro záznam.
5.2
AKTUALIZACE FIRMWARE A VÝCHOZÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ
Zvolte: (Main Menu = Hlavní menu→System → Info) pro kontrolu DVR verze firmwaru. Pokud je verze firmware stará, je možné
firmware aktualizovat software systému zařízení (frimware). Pro aktualizaci postupujte následovně:
- Vložte USB flash disk do USB portu PC a zkopírujte na USB disk složku s názvem „dvrupgrade“ - klíčový název pro soubor
vhodným pro aktualizaci.
- Vložte USB flash disk do USB portu DVR zařízení (přední, nebo zadní USB port).
- Na DVR zařízení zvolte (Main Menu = Hlavní menu→Pokročilé = Advanced) a poté (Update – Aktualizace)
- Počkejte, dokud aktualizace firmware v DVR zařízení bude dokončena.
Pro návrat do výchozího nastavení pokračujte následovně:
- Na DVR zařízení zvolte: (Main menu=Hlavní menu→Avanced=pokročilé) a poté stiskněte (Load default=nastavit výchozí
nastavení) objeví se nová obrazovka: vyberte všechny položky a klikněte na (Apply=použít). Přístroj bude restartován do
výchozího nastavení (Default setting).
Poznámka:
- Jakmile dokončíte Návrat do výchozího nastavení, nezapomeňte nastavit základní konfiguraci systému (např.vido výstup,
jazyk, datum / čas, parametry pro nahrávání apod.)
- 16 -
5.3
KONFIGURACE SÍTĚ
Zvolte: (Main Menu = Hlavní menu→Síť = Network) pro přístup k nastavení sítě. Chcete-li zařízení nakonfigurovat pro lokální
síť, postupujte následovně:
- Vyberte požadovanou síť (Statický = Static), DHCP a PpoE.
Pro (Statický = Static) typ sítě přiřaďte IP adresu zařízení a zkontrolujte, zdali (Client Port) je nastaven na 9000 a (http port) je
nastaven na 80. Viz. obrázek níže.
Pro (DHCP) typ sítě je možné nastavit Client port a Http port tak, jak je uvedeno výše a síť automaticky přiřadí dynamickou IP
adresu, která se může náhodně změnit.
Všechny změny uložte klepnutím na tlačítko (Apply=Použít) a opusťte OSD Menu DVR zařízení.
Restartujte zařízení, jak je požadováno a počkejte, až bude dokončeno.
Poznámka:
- Pro další informace o nabídce konfigurace sítě a konfigurace internetu a konfigurace mobilního telefonu, čtěte instalační
manuál na přiloženém CD, které je součástí výrobku.
5.4
PŘIHLÁŠENÍ ZAŘÍZENÍ K WEBOVÉMU ROZHRANÍ
Níže uvedené pokyny popisují, jak získat přístup a nakonfigurovat zařízení přes Webové rozhraní pomocí LAN a prohlížeče
Internet explorer:
- Spusťte Internet explorer a do příkazového řádku zadejte IP adresu DVR zařízení tímto způsobem: http://IP Adresa:HTTP
Port. Pokud je hodnota DVR http portu 80, zadejte pouze DVR IP adrsu, jako http://IP Adresa.
- Je nutné zkontrolovat komponenty Active X. Tato operace se provádí takto:
Dvakrát klikněte na ikonu Internetového prohlížeče.
Následovně se zobrazí výchozí strana internetového prohlížeče:
- Vyberte z nabídky Internet Explorer položku (Nástroje=Tools) a záložku (Možnosti internetu=Internet options).
- 17 -
Vyberte podzáložku okna zabezpečení a objeví se následující podokno:
Vyberte „Důvěryhodné servery“
- Klikněte na „Vlastní úroveň“ a ujistěte se, že úroveň ochrany je nastavena na „Low=Nízká“. Pokud není nastavena úroveň
ochrany, nastavte ji na hodnotu Nízká a klikněte na „Re-set“, jak je znázorněno na níže uvedeném obrázku a pro potvrzení
zvolte OK .
Klikněte na položku „Servery“.
Objeví se následující obrazovka. Přidejte IP adresu zařízení (například: http://192.168.36.40) v oblasti „Přidat Web k zóně“.
- Klikněte na tlačítko „Přidat“.
Poznámka:
- Nevybírejte položku „Požadovat ověření všech serverů v této zóně serverem (https:)
- Vyberte „Exit“ pro zavření okna
- Potvrďte kliknutím na tlačítko „Použít“ a „OK“.
- Ukončete aplikaci Internet Explorer.
Spusťte Internet Explorer a zadejte do příkazového řádku IP adresu a port HTTP DVR.
Například http://IP Adresa: Web Port/
- Po instalaci Active X se objeví následující obrazovka, ve které zadejte uživatelské jméno, heslo a Client port, vyberte jazyk a
typ datového proudu. Při prvním přístupu, zadejte admin jako uživatelské jméno a pole heslo nechte prázdné. Přihlašovací
údaje pro první přístup je platný dokud nebudou změněny výchozí parametry a uloženy. V uživatelském menu DVR není heslo
pro přihlášení, heslo se zadává pouze pro správce, nebo uživatele. Po nastavení parametrů: uživatelské jménu, heslo, Client
port, jazyk a typ datového proudu vyberte volbu (přihlásit) pro přístup k zařízení přes webové rozhranní.
Download PDF