Samsung | VP-D20i | Specifications | Samsung VP-D20i Specifications

00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 101
ENGLISH
CZECH
Digital Video Camcorder
Digitální videokamera
VP-D20/D21
VP-D20i/D21i
Auto Focus
STAR
T/
STOP
PHOT
O
BLC
FAD
Charge Coupled Device
SELF
TIMER
E
RCH
PHOT
SEAR O
CH
Y
ZERO
MEMORY
A.DUB
DISPLAY
DATE
TIME /
SLOW
X2
AF
Automatické
zaostfiování
CCD
Optick˘ snímací modul
(s nábojovou vazbou)
LCD
Displej z tekut˘ch
krystalÛ
MCO
RDER
LENS 10XZOOM
EAS
SEA
A
GC
F.ADV
UN
Liquid Crystal Display
REC
MS
AF
CCD
LCD
VP-D20/D21
VP-D20i/D21i
SA
Owner’s Instruction Book
Before operating the unit, please read this
instruction book thoroughly, and retain it for
future reference.
This product meets the intent of
Directive 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.
UÏivatelská pfiíruãka
ELECTRONICS
Pfied pouÏitím videokamery si prosím
dÛkladnû pfieãtûte pokyny v této pfiíruãce a
uschovejte ji pro pozdûj‰í pouÏití.
Tento v˘robek je v souladu se smûrnicemi
89/336 CEE, 73/23 CEE a 93/68 CEE.
AD68-00658H
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 2
ENGLISH
Contents
Obsah
Notes and Safety Instructions .................................... 6
Poznámky a bezpeãnostní pokyny ...............................6
Getting to Know Your Camcorder ........................... 11
Seznámení s va‰í videokamerou.................................11
Features .............................................................................................. 11
Accessories Supplied with camcorder .............................................. 12
Front & Left View ................................................................................ 13
Left side View ..................................................................................... 14
Right & Top View ............................................................................... 15
Rear & Bottom View ........................................................................... 16
Remote control ................................................................................... 17
OSD (On Screen Display in CAMERA and PLAYER modes) ......... 18
Turning the OSD on/off (On Screen Display) ............................. 19
Vlastnosti ............................................................................................ 11
Pfiíslu‰enství dodávané s videokamerou ............................................ 12
Pohled zepfiedu & zleva ...................................................................... 13
Pohled zleva ........................................................................................ 14
Pohled zprava & shora........................................................................ 15
Pohled zezadu & zespodu .................................................................. 16
Dálkov˘ ovladaã ................................................................................. 17
OSD (Údaje zobrazené v hledáãku/na obrazovce
v reÏimech CAMERA a PLAYER) .............................................. 18
Zapnutí a vypnutí zobrazení údajÛ v hledáãku (OSD)................ 19
Preparation .............................................................. 20
How to use the Remote Control ....................................................... 20
Battery Installation for the Remote Control ................................. 20
Self Record using the Remote Control ........................................ 20
Lithium Battery Installation ...................................................................21
Adjusting the Hand Strap .................................................................. 22
Hand strap .................................................................................... 22
Shoulder strap.................................................................................22
Connecting a Power Source .............................................................. 23
To use the AC Power adapter and DC Cable ............................ 23
Using the Lithium Ion Battery Pack .................................................. 24
Charging the Lithium Ion Battery Pack ........................................ 24
Table of continuous recording time based on model and
battery type .................................................................................. 25
Battery level display ...................................................................... 26
Inserting and Ejecting a Cassette ..................................................... 27
BASIC Recording .................................................... 28
2
CZECH
Making your First Recording .............................................................. 28
Record Search (REC SEARCH) ................................................. 29
Hints for Stable Image Recording ..................................................... 30
Recording with the LCD monitor ................................................. 30
Pfiíprava .................................................................... 20
Jak pouÏívat dálkov˘ ovladaã ............................................................ 20
VloÏení baterie do dálkového ovladaãe....................................... 20
Záznam sebe sama s pouÏitím dálkového ovladaãe.................. 20
Instalace lithiové baterie...................................................................... 21
PfiizpÛsobení pfiídrÏného fiemínku....................................................... 22
PfiídrÏn˘ fiemínek .......................................................................... 22
Ramenní popruh ......................................................................... 22
Pfiipojení napájecího zdroje................................................................. 23
PouÏití síÈového adaptéru a DC kabelu....................................... 23
PouÏívání Lithium-Ionové akumulátorové baterie .............................. 24
Nabíjení Lithium-Ionové baterie .................................................. 24
Tabulka doby nepfietrÏitého záznamu podle modelu
a typu baterie................................................................................ 25
Displej stavu nabití baterie........................................................... 26
VloÏení a vyjmutí kazety ..................................................................... 27
Základní postupy záznamu ...................................... 28
Pofiízení va‰eho prvního záznamu .................................................... 28
Funkce Record Search ................................................................ 29
Rady pro pofiízení stabilního obrazového záznamu .......................... 30
Záznam s pouÏitím LCD monitoru .............................................. 30
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 3
ENGLISH
CZECH
Contents
Obsah
Recording with the Viewfinder .................................................... 30
Adjusting the LCD ............................................................................. 31
Using the VIEWFINDER ................................................................... 32
Adjusting the Focus ...................................................................... 32
Playing back a tape you have recorded on the LCD ........................ 33
Adjusting the LCD during PLAY .................................................. 34
Controlling Sound from the Speaker ................................................ 34
Záznam s pouÏitím hledáãku ...................................................... 30
Nastavení LCD monitoru .................................................................... 31
PouÏívání hledáãku ............................................................................. 32
Zaostfiování................................................................................... 32
Pfiehrávání záznamu z kazety na LCD monitoru ............................... 33
Nastavení LCD monitoru bûhem pfiehrávání .............................. 34
Ovládání hlasitosti zvuku z vestavûného reproduktoru...................... 34
Advanced Recording ................................................ 35
Pokroãilé postupy záznamu ...................................... 35
Use of various Functions ................................................................... 35
Setting menu items ....................................................................... 35
Set the camcorder to CAMERA or PLAYER mode ..................... 35
Availability of functions in each mode .......................................... 36
CLOCK SET ................................................................................ 37
REMOCON .................................................................................. 38
BEEP SOUND ............................................................................. 39
DEMONSTRATION ..................................................................... 40
PROGRAM AE ............................................................................ 42
Setting the PROGRAM AE .......................................................... 43
WHT. BALANCE (WHITE BALANCE) ......................................... 44
Zooming In and Out with DIGITAL ZOOM .................................. 45
Zooming In and Out ..................................................................... 45
Digital Zoom ................................................................................. 46
DIS (Digital Image Stabilizer) ....................................................... 47
DSE (Digital Special Effects) SELECT ........................................ 48
Selecting an effect ........................................................................ 49
REC MODE ................................................................................. 50
AUDIO MODE ............................................................................. 51
WIND CUT ................................................................................... 52
DATE/TIME .................................................................................. 53
TV DISPLAY ................................................................................ 54
Using Quick Menu ............................................................................. 55
Setting the Quick menu ................................................................ 56
SHUTTER SPEED & EXPOSURE ............................................. 57
SLOW SHUTTER(Low Shutter Speed) ........................................... 58
PouÏívání rÛzn˘ch funkcí .................................................................... 35
Nastavení poloÏek z nabídky ....................................................... 35
Nastavení videokamery do reÏimÛ CAMERA nebo PLAYER.... 35
Dostupnost funkcí v jednotliv˘ch reÏimech................................. 36
CLOCK SET (nastavení hodin) ................................................... 37
REMOCON .................................................................................. 38
BEEP SOUND (zvukov˘ signál).................................................. 39
DEMONSTRATION (ukázka) ...................................................... 40
PROGRAM AE ............................................................................ 42
Nastavení Programu AE .............................................................. 43
WHT.BALANCE (vyváÏení bílé) ................................................. 44
Transfokace k objektu a od objektu (DIGITAL ZOOM) .............. 45
Transfokace k objektu a od objektu ........................................... 45
DIGITAL ZOOM (digitální transfokace) ...................................... 46
DIS (digitální stabilizátor obrazu) ................................................ 47
DSE SELECT (volba speciálních digitálních efektÛ) .................. 48
Volba efektu.................................................................................. 49
REC MODE (reÏim záznamu) ..................................................... 50
AUDIO MODE (reÏim zvuku) ..................................................... 51
WIND CUT (funkce potlaãení hluku vûtru pfii záznamu) ........... 52
DATE/TIME (datum/ãas).............................................................. 53
TV DISPLAY ................................................................................ 54
PouÏití funkce Quick Menu (rychlá nabídka)...................................... 55
Nastavení v nabídce Quick Menu................................................ 56
SHUTTER SPEED & EXPOSURE (rychlost závûrky & clona) .... 57
SLOW SHUTTER (nízká rychlost závûrky) ........................................ 58
3
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 4
ENGLISH
4
CZECH
Contents
Obsah
EASY Mode (for Beginners) .............................................................. 59
MF/AF (Manual Focus/Auto Focus) .................................................. 60
Auto Focusing ............................................................................... 60
Manual Focusing .......................................................................... 60
BLC (Back Light Compensation) ....................................................... 61
Fade In and Out ................................................................................. 62
To Start Recording ....................................................................... 62
To Stop Recording (use FADE IN / FADE OUT) ........................ 62
Audio dubbing ................................................................................... 63
Dubbing sound. ............................................................................. 63
Dubbed Audio Playback ............................................................... 64
PHOTO Image Recording ................................................................. 65
Searching for a PHOTO picture ................................................... 65
NIGHT CAPTURE (0 lux recording)....................................................66
POWER NIGHT CAPTURE.................................................................67
Using the VIDEO LIGHT......................................................................68
Various Recording Techniques ......................................................... 69
ReÏim EASY (pro zaãáteãníky) .......................................................... 59
MF/AF (manuální/automatické zaostfiování) ..................................... 60
Automatické zaostfiování ............................................................. 60
Manuální zaostfiování ................................................................... 60
BLC (kompenzace protisvûtla) ........................................................... 61
Funkce Fade In a Fade Out (zatmívání a roztmívání) ....................... 62
Zahájení záznamu........................................................................ 62
Zastavení záznamu (s pouÏitím funkce FADE IN/FADE OUT) .... 62
Audio dabing........................................................................................ 63
Dabování zvuku............................................................................ 63
Pfiehrávání dabovaného záznamu zvuku.................................... 64
PHOTO Image Recording (Záznam obrázku) ................................... 65
Vyhledávání obrázku.................................................................... 65
Funkce NIGHT CAPTURE (záznam pfii osvûtlení 0 luxÛ) ................. 66
Funkce POWER NIGHT CAPTURE .................................................. 67
PouÏití Video Blesku ........................................................................... 68
RÛzné techniky záznamu.................................................................... 69
Playback ................................................................... 70
Pfiehrávání................................................................. 70
Tape Playback .................................................................................... 70
Playback on the LCD .................................................................... 70
Playback on a TV monitor ............................................................ 70
Connecting to a TV which has Audio Video input jacks ............. 70
Connecting to a TV which has no Audio and Video input jacks . 71
Playback ........................................................................................ 71
Various Functions while in PLAYER mode ....................................... 72
Playback pause ............................................................................. 72
Picture search (Forward/Reverse) ............................................... 72
Slow playback (Forward/Reverse) ............................................... 72
Frame advance (To play back frame by frame) .......................... 73
X2 Playback (Forward/Reverse ) ................................................. 73
ZERO MEMORY ............................................................................... 74
PB DSE (Playback Digital Special Effects) ....................................... 75
PB ZOOM .......................................................................................... 76
Pfiehrávání kazety................................................................................ 70
Pfiehrávání na LCD monitoru....................................................... 70
Pfiehrávání na TV monitoru ......................................................... 70
Pfiipojení k TV pfiijímaãi se vstupními zdífikami Audio a Video .... 70
Pfiipojení k TV pfiijímaãi, kter˘ nemá vstupní zdífiky
Audio a Video ............................................................................. 71
Pfiehrávání .................................................................................... 71
RÛzné funkce v reÏimu PLAYER........................................................ 72
Pauza pfii pfiehrávání.................................................................... 72
Vyhledávání obrazu (pfii pfievíjení vpfied/vzad)............................ 72
Zpomalené pfiehrávání (vpfied/vzad) ........................................... 72
Pfiehrávání po snímcích (zpûtné pfiehrávání po snímcích) ......... 73
Pfiehrávání dvojnásobnou rychlostí (X2) (vpfied/vzad)................ 73
Tlaãítko pamûti ZERO MEMORY ....................................................... 74
PB DSE (pfiehrávání s digitálními efekty) ........................................... 75
PB ZOOM (pfiehrávání se zvût‰ením obrazu).................................... 76
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 5
ENGLISH
CZECH
Contents
Obsah
Recording in PLAYER mode (VP-D20i/D21i only) ........... 77
Záznam v reÏimu PLAYER (pouze modely VP-D20i/D21i) ........ 77
IEEE 1394 Data Transfer .......................................... 78
Pfienos dat pfies rozhraní IEEE 1394............................. 78
Transferring IEEE1394 (i.LINK)-DV standard data connections ...... 78
Connecting to a DV device ........................................................... 78
Connecting to a PC ...................................................................... 78
System requirements ................................................................... 79
Recording with a DV connection cable (VP-D20i/D21i only) ....... 79
Pfienos pomocí rozhraní IEEE 1394 (i.Link) standardní pfiipojení pro pfienos DV dat ..................................... 78
Pfiipojení k DV zafiízení................................................................. 78
Pfiipojení k PC ............................................................................. 78
PoÏadavky na systém ................................................................. 79
Záznam se spojovacím kabelem DV
(pouze modely VP-D20i/D21i) .....................................................79
USB interface (VP-D21/D21i only) ................................. 80
Transferring a Digital Image through a USB Connection ................. 80
System Requirements ........................................................................ 80
Installing DVC Media 5.0 Program ..................................................... 81
Connecting to a PC ............................................................................ 82
Maintenance ............................................................. 83
After finishing a recording .................................................................. 83
Cleaning and Maintaining the Camcorder.......................................... 84
Cleaning the Video Heads ........................................................... 84
Using Your Camcorder Abroad ......................................................... 85
Power sources .............................................................................. 85
Colour system ............................................................................... 85
Troubleshooting ........................................................ 86
Troubleshooting ................................................................................. 86
Self Diagnosis Display .................................................................. 86
Moisture Condensation ................................................................ 86
Specifications ............................................................ 88
INDEX ....................................................................... 89
Rozhraní USB (pouze modely VP-D21/D21i) ...................... 80
Pfienos digitálního obrazu pfies USB port........................................... 80
PoÏadavky na systém ......................................................................... 80
Instalace programu DVC Media 5.0 ................................................... 81
Pfiipojení k PC...................................................................................... 82
ÚdrÏba ..................................................................... 83
Po ukonãení záznamu ........................................................................ 83
âi‰tûní a údrÏba videokamery............................................................. 84
âi‰tûní video hlav ......................................................................... 84
PouÏívání va‰í videokamery v cizinû .................................................. 85
Napájecí zdroje............................................................................. 85
Systém barev ............................................................................... 85
Vyhledávání závad ................................................... 86
Vyhledávání závad............................................................................... 86
Displej vnitfiní diagnostiky ........................................................... 86
Kondenzace vlhkosti.................................................................... 86
Technické údaje ........................................................ 88
REJST¤ÍK ................................................................... 89
5
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 6
ENGLISH
6
CZECH
Notes and Safety Instructions
Poznámky a bezpeãnostní pokyny
Notes regarding the rotation of the LCD screen
Poznámky t˘kající se úhlu natoãení LCD monitoru
Please rotate the LCD screen carefully as illustrated.
Over rotation may cause damage to the inside of the hinge that
connects the LCD screen to the Camcorder.
LCD monitorem otáãejte prosím opatrnû, jak je znázornûno na
obrázku.
Pfietoãením se mÛÏe po‰kodit vnitfiní závûs, kter˘ spojuje displej s
kamerou.
1. LCD screen closed.
1
1. LCD monitor je uzavfien
2. Standard recording using the
LCD screen.
2
2. Standardní poloha LCD monitoru
pfii záznamu.
3. Recording when looking at the
LCD screen from the top.
3
3. Záznam pfii pohledu na LCD
monitor shora.
4. Recording when looking at the
LCD screen from the front.
4
4. Záznam pfii pohledu na LCD
monitor zepfiedu.
5. Recording with the LCD screen
closed.
5
5. Záznam se zakryt˘m LCD
monitorem.
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 7
ENGLISH
CZECH
Notes and Safety Instructions
Poznámky a bezpeãnostní pokyny
Notices regarding COPYRIGHT (VP-D20i/D21i only)
Poznámky t˘kající se autorsk˘ch práv (pouze modely VP-D20i/D21i)
Television programs, video tapes, DVD titles, films, and other
program materials may be copyrighted.
Unauthorized copying of copyrighted material may be against the law.
Televizní programy, video kazety, tituly na DVD, filmy a dal‰í materiály
mohou b˘t chránûny autorsk˘m právem.
Neautorizované kopírování tûchto materiálÛ mÛÏe b˘t nezákonné.
Notes regarding moisture condensation
Poznámky t˘kající se kondenzace vlhkosti
1. A sudden rise in atmospheric temperature may cause
condensation to form inside the camcorder.
1. Náhlé zv˘‰ení venkovní teploty mÛÏe zpÛsobit vznik kondenzace
vlhkosti uvnitfi videokamery.
for example:
- When you move the camcorder from a cold location to a warm
location (e.g. from outside to inside during winter.)
- When you move the camcorder from a cool location to a hot
location (e.g. from inside to outside during the summer.)
Pfiíklad:
- pokud videokameru pfienesete z chladného místa do vytopeného
místa (napfi. v zimû z venku do vytopené místnosti).
- pokud videokameru pfienesete z chladného místo do místa s vy‰‰í
teplotou (napfi. v létû zevnitfi ven).
2. If the
(DEW) protection feature is activated, leave the
camcorder for at least two hours in a dry, warm room with the
cassette compartment opened and the battery removed.
2. Je-li aktivována kontrolní funkce
(DEW), ponechte kameru
nejménû dvû hodiny v suché vytopené místnosti s otevfien˘m
kazetov˘m prostorem a sejmutou baterií.
Notes regarding CAMCORDER
Poznámky t˘kající se videokamery
1. Do not leave the camcorder exposed to high temperature
(above 60°C or 140°F).
For example, in a parked car in the sun or exposed to direct
sunlight.
1. Nevystavujte videokameru vy‰‰ím teplotám (nad 60°C nebo
140°F).
Pfiíklad: v automobilu zaparkovaném na slunci nebo na pfiímém
sluneãním svûtle.
2. Do not let the camcorder get wet.
Keep the camcorder away from rain, sea water, and any other
form of moisture. If the camcorder gets wet, it may get damaged.
Sometimes a malfunction due to exposure to liquids cannot be
repaired.
2. NedopusÈte, aby videokamera navlhla.
ChraÀte videokameru pfied de‰tûm, mofiskou vodou a jakoukoliv
formou vlhkosti. Pokud videokamera navlhne, mÛÏe se po‰kodit.
Závady zpÛsobené tekutinami nûkdy nelze opravit.
7
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 8
ENGLISH
CZECH
Notes and Safety Instructions
Poznámky a bezpeãnostní pokyny
Notes regarding the battery pack
Poznámky t˘kající se baterie
-
DISPLAY
-
-
-
* When the battery reaches the end of its life, please contact your
local dealer. The batteries have to be dealt with as chemical waste.
* Pokud je baterie u konce své Ïivotnosti, spojte se sv˘m místním
obchodním zástupcem.
S bateriemi je nutno nakládat jako s chemick˘m odpadem.
Notes regarding the Video Head Cleaning
Poznámky t˘kající se ãi‰tûní video hlav
-
-
-
8
T
IGH
V.L
-
Pfied zahájení záznamu zkontrolujte, zda
je baterie zcela nabita.
- Energii baterie u‰etfiíte, kdyÏ bude kameru
vypínat na dobu, kdy s ní nepracujete.
- Je-li va‰e kamera v reÏimu CAMERA a
ponecháte-li ji v pohotovostním reÏimu
(STBY) v klidu déle neÏ 5 minut pfii
vloÏené kazetû, kamera se automaticky
vypne, ãímÏ je baterie chránûna pfied
zbyteãn˘m vybíjením.
Zkontrolujte, zda je baterie správnû usazena na místû.
Nadmûrn˘m tlakem se baterie mÛÏe po‰kodit.
Novû zakoupená baterie není nabita.
Pfied pouÏitím je tfieba ji úplnû nabít.
Pfii dlouhodobém záznamu se vyplatí pouÏívat místo LCD
monitoru spí‰e hledáãek.
S LCD monitorem je vy‰‰í spotfieba energie.
X
PB
ZO
OM
-
Make sure that the battery pack is fully
charged before starting to record.
To preserve battery power, keep your
camcorder turned off when you are not
operating it.
If your camcorder is in CAMERA mode,
and it is left in STBY mode without being
operated for more than 5 minutes with a
tape installed, it will automatically turn itself
off to protect against unnecessary battery
discharge.
Make sure that the battery pack is fitted firmly into place.
Dropping the battery pack may damage it.
A brand new battery pack is not charged.
Before using the battery pack, you need to charge it completely.
It is a good idea to use the viewfinder rather than the LCD when
making long recordings, because the LCD uses up more battery
power.
To ensure normal recording and a clear picture, clean the video
heads regularly. If a square block-shape distorts playback,
or only a blue screen is displayed, the video heads may be dirty.
If this happens, clean the video heads with a dry type cleaning
cassette.
Do not use a wet-type cleaning cassette.
It may damage the video heads.
-
K zaji‰tûní normálního záznamu a ãistého obrazu je tfieba video
hlavy pravidelnû ãistit. JestliÏe je reprodukce zkreslená
pravoúhl˘mi obrazci, nebo se bûhem reprodukce zobrazí pouze
modrá plocha, mohou b˘t video hlavy zneãi‰tûny. Pokud k tomu
dojde, pouÏijte ãistící kazetu urãenou k ãi‰tûní za sucha.
NepouÏívejte kazety uãené k ãi‰tûní za vlhka.
Mohly by po‰kodit video hlavy.
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 9
ENGLISH
CZECH
Notes and Safety Instructions
Poznámky a bezpeãnostní pokyny
Note regarding the LENS
Poznámky t˘kající se OBJEKTIVU
-
-
Do not film with the camera lens pointing directly at the sun.
Direct sunlight can damage the CCD(Charge Coupled Device).
Objektiv kamery nesmûrujte pfiímo do slunce. Pfiímé sluneãní
svûtlo mÛÏe po‰kodit optick˘ snímací modul CCD (Charge
Coupled Device).
Notes regarding electronic viewfinder
Poznámky t˘kající se elektronického hledáãku
1. Do not position the camcorder such that the viewfinder is pointing
towards the sun.
Direct sunlight can damage the inside of the viewfinder.
Be careful when placing the camcorder under sunlight or near a
window exposed to sunlight.
2. Do not pick up the camcorder from the viewfinder.
3. Over-rotating of the viewfinder may damage it.
1. Nepokládejte kameru tak, aby hledáãek smûfioval pfiímo ke slunci.
Pfiímé sluneãní svûtlo by mohlo po‰kodit vnitfiek hledáãku. Buìte
opatrní pfii pokládání kamery na sluneãním svûtle nebo na oknû,
kam sluneãní svûtlo dopadá.
2. Nezvedejte videokameru za hledáãek.
3. Hledáãek se mÛÏe pfietoãením po‰kodit.
Notes regarding ‘Record’ or ‘Playback’ using the LCD
Poznámky t˘kající se “záznamu” nebo “pfiehrávání” s pouÏitím LCD monitoru
1. The LCD display has been
manufactured using high precision
technology. However, there may be
tiny dots (red, blue or green in
colour) that appear on the LCD
display.
These dots are normal and do not
affect the recorded picture in any way.
2. When you use the LCD display under direct sunlight or outdoors,
it maybe difficult to see the picture clearly.
If this occurs, we recommend using the viewfinder.
3. Direct sunlight can damage the LCD monitor.
1. LCD monitor byl vyroben s pouÏitím
pfiesn˘ch technologií. Nicménû se
na nûm mohou objevit drobné teãky
(barvy ãervené, modré nebo
zelené). Tyto teãky (body) jsou
normální a Ïádn˘m zpÛsobem
neovlivÀují zaznamenávan˘ obraz.
2. PouÏíváte-li LCD monitor na pfiímém sluneãním svûtle nebo
venku, mÛÏe b˘t jasné zobrazení obtíÏné. Pokud k tomu dojde,
doporuãujeme pouÏít hledáãek.
3. Pfiímé sluneãní záfiení mÛÏe LCD monitor po‰kodit.
Notes regarding the hand strap
Poznámky t˘kající se pfiídrÏného fiemínku
-
To ensure a steady picture during filming,
check that the hand strap is properly adjusted.
Do not force your hand into the hand strap as you
could damage it.
-
Chcete-li zajistit stabilní záznam obrazu, ovûfite si,
zda je pfiídrÏn˘ fiemínek správnû nastaven.
Nevkládejte ruku do pfiídrÏného fiemínku násilím,
mohli byste jej po‰kodit.
9
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 10
ENGLISH
Notes and Safety Instructions
CZECH
Poznámky a bezpeãnostní pokyny
Precautions regarding the Lithium battery
Opatfiení t˘kající se lithiové baterie
1. The lithium battery maintains the clock function and user settings;
even if the battery pack or AC adapter is removed.
2. The lithium battery for the camcorder lasts about 6 months under
normal operation from time of installation.
3. When the lithium battery becomes weak or dead, the date/time
indicator will flash for about five seconds when you set the power
switch to CAMERA.
In this case, replace the lithium battery with a new one
(type CR2025 ).
4. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type.
1. Lithiová baterie napájí pamûÈ s uÏivatelsk˘m nastavením a hodiny
i v dobû, kdy je napájecí akumulátorová baterie sejmuta nebo
odpojen síÈov˘ adaptér.
2. Lithiová baterie ve videokamefie vydrÏí za normálního provozu
pfiibliÏnû 6 mûsícÛ od doby instalace.
3. KdyÏ lithiová baterie zeslábne nebo se vyãerpá a bude-li kamera v
reÏimu CAMERA, indikátor data/ãasu bude po zapnutí nûkolik
sekund blikat. V takovém pfiípadû vymûÀte lithiovou baterii za
novou (typ CR2025).
4. V pfiípadû v˘mûny za nevhodnou baterii mÛÏe dojít k explozi.
PÛvodní baterii nahraìte pouze stejn˘m nebo ekvivalentním typem.
Warning: Keep the LITHIUM BATTERY out of reach of children.
Should a battery be swallowed, consult a doctor
immediately.
V˘straha: LITHIOVOU BATERII ukládejte mimo dosah dûtí.
V pfiípadû spolknutí baterie se ihned poraìte s lékafiem.
Notice regarding VIDEO LIGHT
Poznámky t˘kající se Video Blesku
Danger:
- The Video Light can become extremely hot. Do not touch it
during operation or after turning it off, otherwise serious injury
may result. Wait 5 minutes (approx.) for the light to cool down.
- Do not place the camcorder into the carrying case immediately
after using the video light. The video light will be hot.
Please allow time for it to cool down.
- Do not use it near flammable or explosive materials.
- It is recommended that you consult your nearest SAMSUNG
dealer for replacement bulbs.
- Not to be handled by children. Emits intense heat and light.
Use with caution to reduce the risk of fire or injury to persons.
Upozornûní:
- Video blesk mÛÏe b˘t rozpálen. Bûhem provozu nebo po vypnutí
se jej nedot˘kejte, mohlo by dojít k váÏnému zranûní.
Vyãkejte cca 5 minut aÏ blesk vychladne.
- Bezprostfiednû po pouÏití blesku neukládejte videokameru do
pouzdra. Blesk mÛÏe b˘t hork˘, ponechte jej vychladnout.
- Blesk nepouÏívejte v blízkosti hofilav˘ch nebo v˘bu‰n˘ch
materiálÛ.
- V pfiípadû v˘mûny Ïárovek se obraÈte na nejbliωího prodejce
SAMSUNG.
- Blesk nepatfií do ruky dûtem -vyzafiuje intenzivní teplo a svûtlo.
PouÏívejte jej s rozvahou a zabraÀte vzniku poÏáru nebo úrazu.
DANGER: DO NOT DIRECT LIGHT AT PERSONS OR MATERIALS
LOCATING LESS THAN FOUR FEET DURING USE.
DISCONNECT WHEN NOT IN USE.
V¯STRAHA: BùHEM POUÎÍVÁNÍ BLESK NESMùRUJTE NA OSOBY âI
MATERIÁLY VE VZDÁLENOSTI MEN·Í NEÎ CCA 1,2 M.
POKUD BLESK NEPOUÎÍVÁTE, ODPOJTE JEJ.
DANGER: TO PREVENT POSSIBLE BURN HAZARD, DISCONNECT
THE SUPPLY CORD AND ALLOW THE LAMP TO COOL
10
DOWN BEFORE REPLACING.
V¯STRAHA: ZABRA≈TE RIZIKU POPÁLENÍ, ODPOJTE NAPÁJECÍ
KABEL A P¤ED V¯MùNOU PONECHTE ÎÁROVKU
VYCHLADNOUT.
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 11
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Seznámení s va‰í videokamerou
Features
Vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Digital data transfer function with IEEE1394
By incorporating the IEEE 1394 (i.LINK™ : i.LINK is a serial data
transfer protocol and interconnectivity system, used to transmit DV
data) high speed data transport port, both moving and still images
can be transferred to a PC, making it possible to produce or edit
various images.
USB interface for digital image data transfer
(VP-D21/D21i only)
You can transfer still images to a PC using the USB interface
without an add-on card.
PHOTO
The PHOTO function lets you capture an object as a still along
with sound, while in Camera mode.
800x Digital zoom
Allows you to magnify an image up to 800 times its original size.
Colour TFT LCD
A high-resolution colour TFT LCD gives you clean, sharp images
as well as the ability to review your recordings immediately.
Digital Image Stabilizer (DIS)
The DIS compensates for any handshake, reducing unstable
images particularly at high magnification.
Various digital effects
The DSE (Digital Special Effects) allows you to give your films a
special look by adding various special effects.
Back Light Compensation (BLC)
The BLC function compensates for the bright background behind
a subject you're recording.
Program AE
The Program AE enables you to alter the shutter speed and
aperture to suit the type of scene/action to be filmed.
NIGHT CAPTURE
The NIGHT CAPTURE function enables you to record a subject in
a dark place.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Funkce pfienosu dat pfies rozhraní IEEE 1394
Zabudováním rychlého portu rozhrani IEEE 1394 (i.LINK™:
i.LINK je protokol sériového pfienosu dat a propojovací systém
pouÏívan˘ k pfiená‰ení DV dat), s jehoÏ pomocí mohou b˘t data,
aÈ uÏ pohybliv˘ch zábûrÛ nebo statick˘ch obrázkÛ, rychle
pfienesena pfies port do PC, kde je moÏno vytvofiit nebo editovat
rÛzné obrázky.
USB rozhraní pro pfienos digitálních obrázkÛ
(pouze modely VP-D21/D21i)
S pomocí portu USB mÛÏete pfiená‰et statické obrázky a krátké
videoklipy do PC bez pfiidávání dal‰í karty.
FOTO
Pokud je pfiepnuto do reÏimu Camera, funkce PHOTO umoÏÀuje
zachytit objekt jako statick˘ obrázek se zvukem.
800-násobn˘ digitální transfokátor (zoom)
UmoÏÀuje vám zvût‰it pÛvodní velikost objektu aÏ 800krát.
Barevn˘ TFT LCD monitor
Barevn˘ TFT LCD monitor s vysok˘m rozli‰ením poskytuje jasné
a ostré zobrazení stejnû jako moÏnost okamÏité kontroly va‰eho
záznamu.
Digitální stabilizátor obrazu (DIS)
Digitální stabilizátor obrazu kompenzuje jakékoliv chvûní rukou,
omezuje roztfiesení obrazu zvlá‰tû pfii velkém zvût‰ení.
RÛzné digitální efekty
Funkce DSE (speciální digitální efekty) umoÏÀují, aby va‰e filmy
pfiidáním rÛzn˘ch speciálních efektÛ získaly zvlá‰tní vzhled.
Kompenzace protisvûtla (BLC)
Funkce kompenzace protisvûtla (BLC) kompenzuje vliv jasného
pozadí za objektem, kter˘ snímáte.
Program AE
Program AE vám umoÏÀuje mûnit rychlost závûrky a clonu v
závislosti na typu scény/ãinnosti, která má b˘t filmována.
Funkce NIGHT CAPTURE
NIGHT CAPTURE umoÏÀuje pofiízení záznamu v tmavém
11
prostfiedí.
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 12
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Seznámení s va‰í videokamerou
Accessories Supplied with camcorder
Pfiíslu‰enství dodávané s videokamerou
Make sure that the following basic accessories are supplied with your
digital video camera.
Pfiesvûdãte se, zda jste k va‰í digitální videokamefie obdrÏeli
následující základní pfiíslu‰enství:
Basic Accessories
1. Lithium Ion Battery pack
2. AC Power Adapter
3. AC cord
1. Lithium-Ionová baterie.
2. AC Power Adapter
2. Napájecí síÈov˘ adaptér.
3. AC Cord
4. AUDIO/VIDEO cable
3. SíÈov˘ kabel.
4. AUDIO/VIDEO cable
5. S-VIDEO cable
6. Instruction Book
4. AUDIO/VIDEO kabel
5. S-VIDEO cable
5. Kabel S-VIDEO
6. Instruction Book
6. UÏivatelská pfiíruãka.
8. Remote Control
12. Scart adapter
DA
TIMTE/
E
SLO
W
DV
F.A
8. Dálkov˘ ovladaã.
9. Ramenní popruh
10. USB cable
11. Software CD
11. Software CD
(VP-D21/D21i only)
Optional Accessory
7. Lithiová baterie pro
dálkov˘ ovladaã a hodiny
(typ: CR2025, 2EA)
UB
ZER
ME
MO O
RY
9. Shoulder strap
10. USB cable
(VP-D21/D21i only)
9. Shoulder strap
A.D
STA
STORT/
P
8. Remote Control
SE
TIM LF
ER
PH
OT
O
DIS
X2
PLA
Y
7. Lithium batteries (2EA)
(CR2025, 2 EA)
PH
SE OTO
AR
CH
7. Lithium batteries for
Remote Control and Clock.
(TYPE: CR2025, 2 EA)
12
Základní pfiíslu‰enství
1. Lithium Ion Battery pack
10. Kabel USB (pouze
modely VP-D21/D21i)
11. CD se softwarem (pouze
modely VP-D21/D21i)
12. Scart adapter
DoplÀkové pfiíslu‰enství
12. Redukce Scart
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 13
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Seznámení s va‰í videokamerou
Front & Left View
Pohled zpfiedu & zleva
5. Viewfinder
1. Internal MIC
BL C
FA DE
SE AR
RE C
CH
EA SY
LENS 10XZOOM
RDER
7. TFT LCD monitor
MS
UN
A
GC
MCO
2. Lens
6. EASY button
SA
3. Video Light
8. IR(Infrared) Light
4. Remote sensor
1. Internal MIC
2. Lens
5. Viewfinder
(see page 32)
1. Vestavûn˘ mikrofon
2. Objektiv
5. Hledáãek
(viz stránka 32)
3. Video Light
6. EASY button
(see page 59)
3. Video Blesk
6. Tlaãítko EASY
(viz stránka 59)
4. Remote sensor
7. TFT LCD monitor
4. Senzor dálkového
ovládaãe
7. TFT LCD monitor
8. IR(Infrared) Light
8. IR (infraãervené) svûtlo
13
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 14
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Seznámení s va‰í videokamerou
Left Side View
Pohled zleva
1. Function buttons
10. MENU button
DISPLAY
PB
ZO
OM
2. PB zoom
3. Display
4. V. light
T
IGH
V.L
9. Speaker
8. MENU dial
7. ENTER button
6. DC jack
5. DV jack
1. Function buttons
2.
3.
4.
5.
14
1. Funkãní tlaãítka
PLAYER
CAMERA
PLAYER
CAMERA
-
EASY
-
EASY
: (REW)
REC SEARCH –
: (REW) (Pfievíjení zpût)
REC SEARCH –
: (FF)
REC SEARCH +
: (FF) (Pfievíjení vpfied)
REC SEARCH +
: (PLAY/STILL)
FADE
: (PLAY/STILL)
FADE
: (STOP)
BLC
: (STOP)
BLC
PB zoom
Display
V. light
DV jack
6. DC jack
7. ENTER button
8. MENU dial
9. Speaker
10. MENU button
2. PB Zoom - Pfiehrávání
se zvût‰ením obrazu
3. Displej
4. V. light
5. Zdífika DV
6. Zdífika stejnosmûrného
napájení
7. Tlaãítko ENTER
8. Ovladaã nabídky MENU
9. Reproduktor
10. Tlaãítko Menu
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 15
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Seznámení s va‰í videokamerou
Right & Top View
Pohled zprava & shora
11. Slow shutter
10. NIGHT CAPTURE switch
1. Zoom lever
2. PHOTO button
9. USB jack (VP-D21/D21i only)
8. S-VIDEO jack
7. Audio/Video jack
6. External MIC in
5. Hook for handstrap
3. START/STOP button
4. Power switch
1. Zoom lever
7. Audio/Video jack
2. PHOTO button
(see page 65)
8. S-VIDEO jack
3. START/STOP button
9. USB jack
(VP-D21/D21i only)
4. Power switch
(CAMERA or PLAYER)
10. NIGHT CAPTURE
switch
5. Hook for handstrap
11. Slow shutter
6. External MIC in
1. Páãka transfokátoru
(zmûny ohniska)
2. Tlaãítko PHOTO
(viz stránka 65)
6. Vstup External MIC
(k pfiipojení externího
mikrofonu)
7. Zdífika Audio/Video
3. Tlaãítko START/STOP
8. Zdífika S-VIDEO
4. Vypínaã kamery
(poloha CAMERA nebo
PLAYER)
9. Zdífika USB (pouze
modely VP-D21/D21i)
5. Úchyt pfiídrÏného
fiemínku
10. Pfiepínaã NIGHT
CAPTURE
11. Zpomalení závûrky
15
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 16
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Seznámení s va‰í videokamerou
Rear & Bottom View
Pohled zezadu & odspodu
1. Charging indicator
ERA
AM
•
ER
OFF • C
7. Tripod receptacle
2. Battery Release
PLAY
3. Lithium battery cover
CHARGE
+
-
6. Focus adjust knob
4. Hook for shoulder strap
5. TAPE OPEN/EJECT
1. Charging indicator
5. TAPE OPEN/EJECT
1. Indikátor nabíjení
2. Battery Release
6. Focus adjust knob
3. Lithium battery cover
7. Tripod receptacle
2. Páãka k uvolnûní
baterie
4. Hook for shoulder strap
3. Kryt prostoru lithiové
baterie
4. Úchyt ramenního
popruhu
16
5. Páãka TAPE OPEN/
EJECT (vyjmutí kazety)
6. Ovladaã zaostfiování
7. Závit k upevnûní na
stativ
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 17
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Seznámení s va‰í videokamerou
Remote control
Dálkov˘ ovladaã
18. DISPLAY
1. PHOTO
2. START/STOP
3. SELF TIMER
4. ZERO MEMORY
5. PHOTO SEARCH
6. A.DUB
7.
(FF)
8.
(REW)
9.
(PLAY)
17. Zoom
16. X2
15. DATE/TIME
14.
(SLOW)
13. (STILL)
12. (STOP)
11. F. ADV
10. Direction
1. PHOTO
9.
(PLAY)
2. START/STOP
10. Direction (
3. SELF TIMER
(see page 20)
11. F. ADV (see page 73)
,
12.
(STOP)
4. ZERO MEMORY
(see page 74)
13.
(STILL)
5. PHOTO Search
14.
(SLOW)
6. A.DUB (see page 63)
15. DATE/TIME
7.
(FF)
16. X2 (see page 73)
8.
(REW)
17. Zoom
18. Display
)
1. PHOTO
2. START/STOP
3. SELF TIMER
(samospou‰È)
(viz stránka 20)
4. ZERO MEMORY (pamûÈ
nuly) (viz stránka 74)
5. PHOTO Search
(vyhledávání snímku)
6. A.DUB (dabování
zvuku) (viz stránka 63)
7.
(FF) (rychlé
pfievíjení vpfied)
8.
(REW) (rychlé
pfievíjení vzad)
9.
(PLAY) (pfiehrávání)
10. Direction (smûr)
(
,
)
11. F.ADV (viz stránka 73)
12. (STOP)
13. (STILL)
(statick˘ obraz)
14.
(SLOW (pomalu)
15. DATE/TIME (datum/ãas)
16. X2
(dvojnásobná rychlost)
(viz stránka 73)
17. Zoom (zmûna ohniska)
18. Display
17
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 18
ENGLISH
CZECH
Seznámení s va‰í videokamerou
Getting to Know Your Camcorder
OSD (On Screen Display in CAMERA and PLAYER modes)
1. Battery level (see page 26)
2. Easy mode (see pages 59)
3. DSE (Digital Special Effects) mode
(see page 48)
4. Program AE (see page 42)
5. White Balance mode (see page 44)
6. BLC (Back Light Compensation)
(see page 61)
7. Manual focus (see page 60)
8. Shutter speed and EXPOSURE (see page 57)
9. Zoom position (see page 45)
10. NIGHT CAPTURE (see page 66)
11. DATE/TIME (see page 53)
12. USB (VP-D21/D21i only)
13. REMOCON
14. WIND CUT (see page 52)
15. Audio recording mode (see page 51)
16. Zero memory indicator (see page 74)
17. Remaining Tape (measured in minutes)
18. Tape Counter
19. Operating mode
20. Record speed mode
21. PHOTO mode
22. Self recording and waiting timer
(see page 20)
23. DIS (see page 47)
24. Volume control (see page 34)
25. Audio playback channel
26. DV IN(DV data transfer mode)
(VP-D20i/D21i only) (see page 79)
27. DEW (see page 7)
28. Message Line
29. PB DSE (see page 75)
30. PB zoom/enter (see page 76)
31. Video light (see page 68)
32. POWER NIGHT CAPTURE (see page 67)
18
OSD (Údaje zobrazené v hledáãku/na obrazovce v reÏimech CAMERA a PLAYER)
1. ÚroveÀ nabití baterie (viz stránka 26)
2. ReÏim Easy (pro zaãáteãníky) (viz stránka 59)
3. ReÏim DSE (speciální digitální efekty)
23 31 22 21
20
19
(viz stránka 48)
4. Program AE (viz stránka 42)
18
17
5. ReÏim vyváÏení bílé (viz stránka 44)
16
6. ReÏim BLC (kompenzace protisvûtla)
28
15
(viz stránka 61)
14
13
7. Manuální zaostfiování (viz stránka 60)
P
12
8. Rychlost závûrky a CLONA (viz stránka 57)
11
9. Poloha transfokátoru (viz stránka 45)
10
10. NIGHT CAPTURE
(záznam pfii osvûtlení 0 luxÛ) (viz stránka 66)
11. DATUM/âAS (viz stránka 53)
12. USB (pouze modely VP-D21/D21i)
13. REMOCON
OSD in PLAYER mode
(odblokování / zablokování dálkového ovladaãe)
14. WIND CUT (potlaãení hluku vûtru pfii záznamu
21 20
19
zvuku) (viz stránka 52)
15. ReÏim Audio záznamu (viz stránka 51)
16. Indikátor Zero Memory
27
(pamûÈ nulové polohy) (viz stránka 74)
28
17. Zb˘vající ãas kazety (v minutách)
26
18. Poãítadlo
19. Provozní reÏim
20. Rychlost záznamu
21. ReÏim PHOTO
11
24
22. Samospou‰È k záznamu i prodlevû (viz stránka 20)
23. DIS (Digitální stabilizátor obrazu) (viz stránka 47)
24. Ovládání hlasitosti (viz stránka 34)
25. Indikace pfiehrávaného audio kanálu
26. Zdífika DV IN (reÏim pfienosu DV dat) (pouze modely VP-D20i/D21i)
(viz stránka 79)
27. DEW (viz stránka 7)
28. ¤ádek pro hlá‰ení.
29. PB DSE (indikace pfiehrávání s digitálním efektem (viz str. 75)
30. PB zoom/enter (pfiehrávání s transfokací) (viz stránka 76)
31. Video Blesk(viz stránka 68)
32. Indikace POWER NIGHT CAPTURE (viz stránka 67)
OSD in CAMERA mode
1
2
3
6
4
5
7
REC
M-0:00:00
EASY
MIRROR
5 5 min
BLC
TAPE !
1 6 bit
MF
NIGHT CAPTURE
SHUTTER
EXPOSURE
10:00
32
9
8
10.JAN.2003
ZOOM
EXPOSURE
SHUTTER
25
30
29
SOUND [ 2 ]
PB ZOOM
1.2x
MIRROR
M-0:00:00
5 5 min
...C
1 6 bit
DV
10:00
30
10.JAN.2003
ENTER :
VOL.
[11]
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 19
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Seznámení s va‰í videokamerou
Turning the OSD on/off (On Screen Display)
Zapínání a vypínání OSD
(zobrazení údajÛ v hledáãku/na obrazovce)
●
Turning OSD on/off
Press the DISPLAY button on the left side panel.
- Each press of the button toggles the OSD function on and off.
- When you turn the OSD off,
In CAMERA mode: The STBY, REC, EASY.Q modes are always
displayed on the OSD,
even when the OSD is turned OFF and the key input is displayed
for 3 seconds then turned off.
In PLAYER mode: When you press any Function button, the
function is displayed
on the OSD for 3 seconds before it turns off.
●
●
Zapínání/vypínání OSD
Stisknûte tlaãítko DISPLAY na panelu na levé stranû kamery.
- KaÏd˘m stiskem tohoto tlaãítka se funkce OSD pfiepíná mezi
zapnutím (ON) a vypnutím (OFF).
- KdyÏ funkci OSD vypnete,
V reÏimu CAMERA: V hledáãku jsou stále zobrazovány údaje
STBY, REC a EASY.Q i kdyÏ je funkce OSD vypnuta (OFF) a
stisknuté funkãní tlaãítko je zobrazováno po dobu 3 sekund a
potom jeho zobrazení zmizí.
V reÏimu PLAYER: POkud stisknete jakékoli funkãní tlaãítko,
funkce bude zobrazena v hledáãku po dobu 3 sekund a potom její
zobrazení zmizí.
Turning the DATE/TIME on/off
- The DATE/TIME is not affected when the OSD function is
switched ON or OFF.
- To turn the DATE/TIME on or off, access the menu and change
the DATE/TIME mode. (see page 53)
- You may also use the Quick Menu to turn the DATE/TIME ON or
OFF. (see page 55)
(only in CAMERA mode)
●
Zapínání a vypínání DATUMU/âASU
-
Funkce zobrazení DATE/TIME (Datum/ãas) není ovlivnûna
zapnutím nebo vypnutím funkce OSD.
Chcete-li funkci DATE/TIME zapnout ãi vypnout, musíte
vstoupit do nabídky a zmûnit reÏim této funkce (viz stránka 53).
K zapnutí nebo vypnutí funkce DATE/TIME mÛÏete také pouÏít
rychlou nabídku Quick Menu (viz stránka 55), (pouze v reÏimu
CAMERA).
19
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 20
CZECH
A
GC
MCO
RDER
LENS 10XZOOM
ENGLISH
Pfiíprava
How to use the Remote Control
Jak pouÏívat dálkov˘ ovladaã
MS
UN
Preparation
SA
Battery Installation for the Remote Control
VloÏení baterie do dálkového ovladaãe
✤ You need to insert or replace the lithium battery
when :
- You purchase the camcorder.
- The remote control doesn’t work.
✤ Ensure that you insert the lithium cell correctly,
following the + and – markings.
✤ Be careful not to reverse the polarity of the
battery.
Self Record using the Remote Control
START/
STOP
Self
Timer
When you use the Self Timer function on the
remote control, the recording begins automatically
in 10 seconds.
PHOTO
SELF
TIMER
ZERO
MEMORY
PHOTO
SEARCH
A.DUB
F.ADV
✤ Lithiovou baterii je tfieba vloÏit nebo vymûnit
jestliÏe:
- Videokameru jste právû zakoupili.
- Dálkov˘ ovladaã nefunguje.
✤ Zkontrolujte, zda jste lithiovou baterii vloÏili
správnû podle polarity (+ a –).
✤ Dbejte na to, abyste pfii vkládání baterie
nezamûnili polaritu.
DISPLAY
DATE/
TIME
SLOW
X2
Záznam sebe sama s pouÏitím dálkového ovladaãe
Pfii pouÏití funkce SelfTimer na dálkovém ovladaãi zaãne
záznam po 10 sekundách automaticky.
1. Nastavte spínaã kamery do polohy CAMERA.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the SELF TIMER button until the appropriate indicator is
displayed in the viewfinder.
3. Press the START/STOP button to start the timer.
- After a 10 second wait, recording starts.
- Press START/STOP again when you wish to stop recording.
20
2. Stisknûte tlaãítko SELF TIMER (samospou‰È) a podrÏte jej,
dokud se v hledáãku nezobrazí pfiíslu‰n˘ symbol.
3. Stiskem tlaãítka START/STOP aktivujte samospou‰È.
- Záznam bude zahájen po prodlevû 10 sekund.
- Záznam ukonãíte dal‰ím stiskem tlaãítka START/STOP.
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 21
ENGLISH
CZECH
Preparation
Pfiíprava
Lithium Battery Installation
Instalace lithiové baterie
✤ The lithium battery maintains the clock function and preset
contents of the memory; even if the battery pack or AC power
adapter is removed.
✤ The lithium battery for the camcorder lasts about 6 months
under normal operation from the time of installation.
✤ When the lithium battery becomes weak or dead, the date/time
indicator flashes for about 5 seconds when you set the power
switch to CAMERA.
When this occurs, replace the lithium battery with CR2025 type.
✤ Lithiová baterie napájí pamûÈ s uÏivatelsk˘m nastavením a
hodiny i kdyÏ je vyjmut napájecí akumulátor nebo odpojen síÈov˘
adaptér.
✤ Lithiová baterie ve videokamefie vydrÏí za normálního provozu
pfiibliÏnû 6 mûsícÛ od doby instalace.
✤ Pokud lithiová baterie zeslábne nebo se vyãerpá, indikátor
data/ãasu bude po zapnutí pfiibliÏnû 5 sekund blikat, je-li spínaã
videokamery v poloze CAMERA. V takovém pfiípadû nahraìte
baterii typem CR2025.
1. Open the Lithium battery cover from
the camera.
1. Otevfiete na kamefie víãko prostoru
lithiové baterie.
2. Position the Lithium cell in the holder,
with the positive ( ) terminal face
outward.
2. VloÏte baterii do drÏáku kladn˘m
pólem ( ) nahoru.
3. Víãko na kamefie uzavfiete.
3. Close the lithium battery cover.
Reference
The lithium battery must be inserted in the
correct direction.
Warning: Keep the LITHIUM BATTERY out of the reach of the
children.
Should any battery be swallowed, consult a doctor
immediately.
Reference
Lithiová baterie musí b˘t vloÏena se
správnou polaritou.
Varování: LITHIOVOU BATERII ukládejte mimo dosah dûtí.
V pfiípadû spolknutí baterie se ihned poraìte s
lékafiem.
21
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 22
ENGLISH
Preparation
Pfiíprava
Adjusting the Hand Strap
PfiizpÛsobení pfiídrÏného fiemínku
It is very important to ensure that the Hand strap has been correctly
adjusted before you begin your recording.
The hand strap enables you to :
- Hold the camcorder in a stable, comfortable position.
- Press the Zoom and START/STOP button without having to
change the position of your hand.
NeÏ zaãnete se záznamem, je velmi dÛleÏité zkontrolovat správné
pfiizpÛsobení pfiídrÏného fiemínku.
PfiídrÏn˘ fiemínek vám umoÏÀuje:
- Pohodné drÏení kamery ve stabilní poloze.
- Stisknutí tlaãítek Zoom a START/STOP aniÏ by bylo nutno mûnit
polohu ruky.
Hand strap
Pfiipevnûní pfiídrÏného fiemínku
a. Pull open the Hand Strap cover and
release the Hand Strap.
b. Adjust its length and stick it back
onto the Hand Strap cover.
c. Close the Hand Strap cover again.
a. ZataÏením otevfiete pokr˘vku a
uvolnûte pfiídrÏn˘ fiemínek.
b. PfiizpÛsobte jeho délku a pfiitlaãte jej
zpût na such˘ zip pokr˘vky.
c. Kryt fiemínku upût uzavfiete.
Shoulder Strap
Ramenní popruh
The Shoulder Strap enables you to
1
carry your camcorder around in
complete safety.
1. Insert the end of strap into the
Shoulder Strap hook on the
camcorder.
Insert the other end of strap into ring
inside hand strap.
2. Thread each end into the buckle,
adjust the length of the strap and
then pull it tight in the buckle.
22
CZECH
2
Ramenní popruh umoÏÀuje
bezpeãné pfiená‰ení va‰í
videokamery.
1. Konec popruhu navléknûte do
úchytu na videokamefie.
Druh˘ konec navléknûte do
drÏáku uvnitfi pfiídrÏného
fiemínku.
2. Provléknûte kaÏd˘ konec skrz
pfiezku, nastavte délku fiemínku a
potom jej v pfiezce tûsnû
utáhnûte.
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 23
ENGLISH
CZECH
Preparation
Pfiíprava
Connecting a Power Source
Pfiipojení napájecího zdroje
There are two types of power source that can be connected to your
camcorder.
- The AC Power Adapter and AC cord : used for indoor recording.
- The Battery Pack : used for outdoor recording.
K va‰í video kamefie mÛÏete pfiipojit dva typy napájecích zdrojÛ.
- SíÈov˘ adaptér se síÈov˘m kabelem: pouÏívá se k záznamu v
interiéru.
- Akumulátorovou baterii: pouÏívá se k záznamu v exteriérech.
To use the AC Power adapter and DC Cable
PouÏití síÈového adaptéru a napájecího kabelu (DC kabel)
1. Connect the AC Power adapter
to the AC cord.
1. SíÈov˘ adaptér propojte se
síÈov˘m kabelem.
2. Connect the AC cord to a wall
socket.
2. Vidlici kabelu pfiipojte do
zásuvky.
Reference
The plug and wall socket type may
differ according to your resident
country.
3. Connect the DC cable to the
DC jack socket of the
camcorder.
4. Set the camcorder to each
mode by holding down the tab
on the power switch and turning
it to the CAMERA or PLAYER mode.
Reference
Vidlice a zásuvka se mohou li‰it
podle zemû, kde bydlíte.
3. Pfiipojte stejnosmûrn˘
DC kabel do zdífiky DC na
videokamefie.
4. PfiidrÏením pfiepínaãe
napájení a pfiepnutím do
reÏimu CAMERA nebo
PLAYER nastavte provozní
reÏim videokamery.
23
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 24
ENGLISH
CZECH
Preparation
Pfiíprava
Using the Lithium Ion Battery Pack
PouÏívání Lithium-Ionové akumulátorové baterie
✤ The amount of continuous recording time available depends on :
- The type and capacity of the battery pack you are using.
- How often the Zoom function is used.
It is recommended that you have several batteries available.
✤ Celková doba záznamu závisí na:
- Typu a kapacitû pouÏívané akumulátorové baterie.
- Frekvenci pouÏívání transfokace (funkce zoom).
Doporuãujeme, abyste mûli k dispozici nûkolik baterií.
Charging the Lithium Ion Battery Pack
1. Attach the battery pack to the camcorder.
2. Connect the AC Power adapter to an AC
cord and connect the AC cord to a wall
socket.
3. Connect the DC cable to the DC jack
socket on the camcorder.
4. Turn the Camera power switch to off,
and the charging indicator will start to
flash, showing that the battery is
charging.
Blinking time
Once per second
Nabíjení Lithium-Ionové baterie
1. Pfiipevnûte akumulátorovou baterii ke
kamefie.
2. K síÈovému adaptéru pfiipojte síÈov˘
kabel a jeho vidlici zastrãte do
zásuvky.
3. Do zdífiky DC na kamefie pfiipojte DC
kabel.
4. Zapnûte spínaã kamery (OFF) a
indikátor nabíjení zaãne blikáním
indikovat nabíjení baterie.
Charging rate
Frekvence blikání
Jednou za sekundu
Ménû neÏ 50 %
Twice per second
50% ~ 75%
Dvakrát za sekundu
50 % ~ 75 %
Three times per second
75% ~ 90%
Tfiikrát za sekundu
75 % ~ 90 %
Blinking stops and stays on
On for a second and
off for a second
90 ~ 100%
Error - Reset the battery pack and
the DC cable
Blikání pfiestane a indikátor se trvale rozsvítí
Jednou za sekundu a
Druhou sekundu nesvítí
90 % ~ 100 %
Porucha - Odpojte
baterii a DC kabel
5. When the battery is fully charged, disconnect
5
the battery pack and the AC Power adapter
from the camcorder.
■ Even with the power switched off, the battery pack will
still discharge if it is left connected to the camcorder.
5. Pokud je baterie plnû nabitá, odpojte baterii a síÈov˘
adaptér od kamery.
■ Pokud baterii ponecháte na kamefie, bude stále
vybíjena i kdyÏ je spínaã kamery v poloze
vypnuto (OFF).
Reference
■
■
24
StupeÀ nabití
Less than 50%
The battery pack may be charged a little at the time of purchase.
To prevent reduction in the life and capacity of the battery pack,
always remove it from the camcorder after it is fully charged.
Reference
■
■
Baterie mÛÏe b˘t v dobû zakoupení tro‰ku nabita.
Abyste nezkracovali Ïivotnost baterie, po nabití ji vyjmûte z
kamery.
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 25
ENGLISH
CZECH
Preparation
Pfiíprava
Using the Lithium Ion Battery Pack
PouÏívání Lithium-Ionové akumulátorové baterie
Table of continuous recording time based on model and
battery type.
Tabulka doby nepfietrÏitého záznamu na základû
modelu a typu baterie
✤ If you close the LCD screen, it switches off and the
viewfinder switches on automatically.
✤ The continuous recording times given in the table above are
approximations.
Actual recording time depends on usage.
Time
Battery
Charging
time
Continuous recording time
LCD ON
EVF ON
■
■
■
■
■
âas
Baterie
Doba nepfietrÏitého záznamu
âas
nabíjení
S LCD monitorem
S hledáãkem
SB-L110
Approx.
2hr
Approx.
1hr 30min
Approx.
2hr
SB-L110
cca.
2h
cca.
1 h 30 min
cca.
2h
SB-L220
Approx.
3hr 30min
Approx.
3hr 10min
Approx.
4hr 10min
SB-L220
cca.
3 h 30 min
cca.
3 h 10 min
cca.
4 h 10 min
Reference
■
✤ JestliÏe LCD monitor pfiiklopíte, vypne se a automaticky se
zapne elektronick˘ hledáãek (EVF).
✤ Doby nepfietrÏitého záznamu v níÏe uvedené tabulce jsou
pfiibliÏné. Skuteãná doba záznamu závisí na zpÛsobu
pouÏívání kamery.
The battery pack should be recharged in an environment of
between 32°F (0°C) and 104°F (40°C).
The battery pack should never be charged in a room
temperature that is below 32°F (0°C).
The life and capacity of the battery pack will be reduced if it is
used in temperatures below 32°F (0°C) or left in temperatures
above 104°F (40°C) for a long period, even when it is fully
recharged.
Do not put the battery pack near any heat source (fire or flames,
for example).
Do not disassemble, process, pressure, or heat the Battery Pack.
Do not allow the + and – terminals of the battery pack to be
short-circuited. It may cause leakage, heat generation, induce
fire and overheating.
Reference
■
■
■
■
■
■
Baterie by mûla b˘t nabíjena pfii okolní teplotû mezi 0°C (32°F) a
40°C (104°F).
Baterie by nikdy nemûla b˘t nabíjena pfii teplotû okolí pod 0°C
(32°F).
Îivotnost a kapacita baterie bude sníÏena pfii dlouhodobém
pouÏívání pfii teplotách pod 0°C (32°F) a nad 40°C (104°F) i kdyÏ
je plnû nabita.
Nepokládejte baterii blízko zdrojÛ tepla (napfiíklad topení nebo
plamene).
Baterii nerozebírejte, nevystavujte teplu ani tlaku.
ZabraÀte zkratování svorek (+ a –) baterie.
V dÛsledku zkratu by mohlo dojít k úniku elektrolytu, zahfiívání,
pfiehfiátí a vzniku poÏáru.
25
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 26
ENGLISH
Preparation
CZECH
Pfiíprava
Battery level display
Zobrazení stavu nabití baterie
•
•
The battery level display indicates the amount of power
remaining in the battery pack.
Displej stavu nabití baterie zobrazuje zb˘vající mnoÏství
energie v baterii.
a. Fully charged
a
a. Baterie zcela nabita
b. 20~40% used
b
b. Vybitá z 20 ~ 40 %
c. 40~80% used
d. 80~95% used
e. Completely used (flickers)
(The camcorder will turn off soon, change the
battery as soon as possible)
✤ Please refer to the table on page 25 for approximate continuous
recording times.
✤ The recording time is affected by environmental temperature and
conditions.
The recording time becomes very short in a cold environment.
The continuous recording times in the operating instructions are
measured using a fully charged battery pack at 77°F(25°C).
As the environmental temperature and conditions may differ
when you actually use the camcorder, the remaining battery time
may not be the same as the approximate continuous recording
times given in these instructions.
26
c. Vybitá z 40 ~ 80 %
c
d
e
d. Vybitá z 80 ~ 95 %
e. Zcela vybitá (indikátor bliká).
(Kamera se brzy vypne, baterii vymûÀte co
nejdfiíve).
✤ Podívejte se prosím do tabulky na stranû 25 na pfiibliÏné doby
nepfietrÏitého záznamu.
✤ Doba záznamu závisí na teplotû okolí a okolních podmínkách.
Doba záznamu se velmi zkracuje v chladném prostfiedí.
Doby nepfietrÏitého záznamu uvedené v provozních pokynech
jsou mûfieny pfii pouÏití plnû nabité baterie pfii teplotû 25°C
(77°F). ProtoÏe se okolní teplota a podmínky mohou li‰it v dobû,
kdy kameru skuteãnû pouÏíváte, zb˘vající doba funkãnosti
baterie nemusí b˘t stejná, jako jsou pfiibliÏné doby nepfietrÏitého
záznamu uvedené v tûchto pokynech.
Tips for Battery Identification
Tipy k identifikaci baterií
A charge mark is provided on the battery pack to
help you remember whether it has been charged or
not.
Two colours are provided (red and grey)-you may
choose which one indicates charged and which
indicates discharged.
Na akumulátorové baterii je umístûna znaãka,
která vám pomÛÏe zjistit, zda je baterie nabita ãi
nikoliv.
K dispozici jsou dvû barvy (ãervená a ‰edá) a je
na vás, která z barev bude znamenat nabitou
baterii a která vybitou.
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:37 AM
Page 27
ENGLISH
CZECH
Preparation
Pfiíprava
Inserting and Ejecting a Cassette
VloÏení a vysunutí kazety
✤ When inserting a tape or closing a cassette holder, do not apply
excessive force.
This may cause a malfunction.
✤ Do not use any tapes other than Mini DV cassettes.
1. Connect a power source and slide the
TAPE OPEN/EJECT switch and open the 1
cassette door.
- The cassette holding mechanism
rises automatically.
2. Insert a tape into the cassette holder with
the tape window facing outward and
3
the protection tab toward the top.
3. Press the area labelled PUSH on the
cassette holding mechanism until it
clicks into place.
push
- The cassette is loaded automatically.
4. Close the cassette door.
- Close the door completely until you can hear a “click”.
DO NOT PUSH IN THE COMPARTMENT
DO NOT PUSH IN THE COMPARTMENT
Reference
✤ Vkládání kazety nebo zavírání kazetového prostoru neprovádûjte
nadmûrnou silou. Mohlo by to zpÛsobit poruchu.
✤ NepouÏívejte jiné kazety neÏ Mini DV.
1. Pfiipojte napájecí zdroj, posuÀte páãku
TAPE OPEN/EJECT a otevfiete dvífika
2
kazetového prostoru.
- Mechanismus drÏáku kazety se
automaticky zvedne.
2. VloÏte kazetu do drÏáku okénkem
smûrem ven a západkou ochrany proti
náhodnému vymazání smûrem vzhÛru.
4
3. Stisknûte plo‰nou západku na
mechanizmu drÏáku oznaãenou PUSH
aÏ drÏák zapadne na místo.
- Kazeta je automaticky zavedena.
4. Uzavfiete dvífika kazetového prostoru.
- Dvífika fiádnû uzavfiete aÏ usly‰íte
“cvaknutí”
Reference
a. SAVE
When you have recorded something that you wish to
keep, you can protect it so that it will not be accidentally
erased.
a. Protecting a tape :
Push the safety tab on the cassette so that the hole
is uncovered.
b. Removing the tape protection :
b. REC
If you no longer wish to keep the recording on the
cassette, push the write-protect tab back so that it
covers the hole.
• How to keep a tape
a. Avoid places with magnets or magnetic interference.
b. Avoid humidity and dust prone places.
c. Keep the tape in an upright position and avoid
storing it in direct sunlight.
d. Avoid dropping or knocking your tapes.
Záznam, kter˘ si chcete ponechat, mÛÏete chránit pfied
náhodn˘m vymazáním.
a. Ochrana pfied náhodn˘m vymazáním:
Zatlaãte bezpeãnostní západku na kazetû tak,
aby otvor zÛstal nezakryt.
b. Odstranûní ochrany pfied náhodn˘m vymazáním:
JestliÏe si jiÏ nepfiejete záznam dále uchovávat,
zatlaãte západku zpût tak, aby byl otvor zakryt.
• Jak uchovávat kazety
a. Vyhnûte se místÛm poblíÏ magnetÛ nebo
magnetick˘ch polí.
b. Vyhnûte se pra‰n˘m a vlhk˘m místÛm.
c. Kazety skladujte ve svislé poloze a vyvarujte se
ukládání na pfiímém sluneãním svûtle.
d. Vyhnûte se pádu kazet a klepání na nû.
27
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 28
ENGLISH
CZECH
Basic Recording
Základní postupy záznamu
Making your First Recording
Pofiízení va‰eho prvního záznamu
1. Connect a Power source to the
camcorder. (see page 23)
(A battery pack or a AC power
adapter)
■ Insert a cassette.
(see page 27)
2. Remove the LENS CAP and hook
it onto the hand strap.
2
1
4
3. Set the power switch to the
CAMERA position.
■ Open the LCD monitor.
■ Make sure that STBY is displayed.
■ If the protection tab of the cassette is open, STOP and
PROTECTION! will be displayed.
■ Make sure the image you want to record appears in the LCD
monitor or viewfinder.
■ Make sure the battery level indicates that there is enough
remaining power for your expected recording time.
3
■
■
■
4. To start recording, press the START/STOP button.
■ REC is displayed in the LCD.
To stop recording, press the START/STOP button again.
■ STBY is displayed in the LCD.
28
1. K videokamefie pfiipojte napájecí
zdroj (viz stránka 23)
(Akumulátorovou baterii nebo
síÈov˘ adaptér).
■ VloÏte kazetu (viz stránka 27).
2. Sejmûte krytku objektivu a
zasuÀte ruku do pfiídrÏného
fiemínku.
3. Vypínaã kamery nastavte do
polohy CAMERA.
■ Odklopte LCD monitor
■ Ovûfite si, zda je zobrazen
indikátor pohotovostního
reÏimu (STBY).
Je-li kazeta zaji‰tûna proti náhodnému smazání, budou
zobrazeny nápisy STOP a PROTECTION!.
Zkontrolujte, zda se obrázek, kter˘ chcete zaznamenat objeví
na LCD monitoru nebo v hledáãku.
Zkontrolujte stav baterie - zda má dost energie k
pfiedpokládané dobû záznamu.
4. Záznam spusÈte stiskem tlaãítka START/STOP.
■ Na LCD monitoru nebo v hledáãku se zobrazí nápis REC.
Záznam ukonãíte opûtovn˘m stiskem tlaãítka START/STOP.
■ Na LCD monitoru nebo v hledáãku se zobrazí nápis STBY.
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 29
ENGLISH
Basic Recording
CZECH
Základní postupy záznamu
When a cassette is loaded and the camcorder is left in the STBY
mode for more than 5 minutes without being used, it will switch off
automatically.
To use it again, push the START/STOP button or set the Power
switch to OFF and then back to CAMERA.
This Auto Power off feature is designed to save battery power.
Pokud je videokamera se zaloÏenou kazetou ponechána v
pohotovostním reÏimu (STBY) po dobu del‰í neÏ 5 minut aniÏ by
byla pouÏita, automaticky se vypne.
Chcete-li ji uvést opût do provozu, stisknûte tlaãítko
START/STOP, nebo vypínaã kamery pfiepnûte do polohy OFF
(vypnuto) a pak zpût do polohy CAMERA. Funkce automatického
vypínání je urãena k úspofie energie baterie.
Record Search (REC SEARCH)
Funkce Record Search (vyhledávání)
✤ You can view a recording using the
REC SEARCH +, -- function in
STBY mode. REC SEARCH -- enables
you to play the recording backwards and
REC SEARCH + enables you to play it
forwards, for as long as you keep each
button pressed down.
✤ If you press the REC SEARCH -- button
in STBY mode, your camcorder will play
in reverse for 3 seconds and return to the
original position automatically.
Reference
Mosaic shaped distortion may appear on the screen while in Record
Search mode.
✤ V pohotovostním reÏimu (STBY) si
mÛÏete si prohlédnout záznam pomocí
funkce RECORD SEARCH +, –.
Funkce RECORD SEARCH – umoÏÀuje
pfiehrávat záznam zpût, funkce RECORD
SEARCH + pfiehrávat dopfiedu tak
dlouho, dokud drÏíte pfiíslu‰né tlaãítko
stisknuté.
✤ JestliÏe v pohotovostním reÏimu (STBY)
stisknete tlaãítko RECORD SEARCH –,
va‰e kamera pfiehraje zpût poslední
3 sekundy záznamu a automaticky se
vrátí do pÛvodní polohy.
Reference
Pfii pfiehrávání v reÏimu RECORD SEARCH se mohou v obraze
objevit mozaikové rastry (zkreslení).
29
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 30
ENGLISH
Basic Recording
Hints for Stable Image Recording
■
■
While recording, it is very important to hold the camcorder correctly.
Fix the LENS cap firmly by clipping it to the hand strap. (refer to
the figure)
Recording with the LCD monitor
1. Hold the camcorder firmly using the hand strap.
2. Place your right elbow against your side.
3. Place your left hand under or beside the LCD to support
and adjust it.
Do not touch the built-in microphone.
4. Choose a comfortable, stable position for the shots that
you are taking. You can lean against a wall or on a table
for greater stability.
Do not forget to breathe gently.
5. Use the LCD frame as a guide to determine the horizontal plane.
6. Whenever possible, use a tripod.
Recording with the Viewfinder
1. Hold the camcorder firmly using the hand strap.
2. Place your right elbow against your side.
3. Place your left hand under the camcorder to support it.
Be sure not to touch the built-in microphone.
4. Choose a comfortable, stable position for the shots that
you are taking.
You can lean against a wall or on a table for greater
stability.
Do not forget to breathe gently.
5. To view an object through the viewfinder,
pull it out until you hear the ‘click’ sound.
Excessive force may cause damage to the viewfinder.
6. Place your eye firmly against the viewfinder eyecup.
7. Use the viewfinder frame as a guide to determine the horizontal
plane.
8. Whenever possible, use a tripod.
30
CZECH
Základní postupy záznamu
Rady pro pofiízení stabilního obrazového záznamu
■
■
Pfii záznamu je velmi dÛleÏité správné drÏení kamery.
Upevnûte krytku objektivu klipsem na pfiídrÏn˘ fiemínek
(podívejte se na obrázek).
Záznam s LCD monitorem
1. Pevnû drÏte kameru s pomocí pfiídrÏného fiemínku.
2. Prav˘ loket spusÈte proti va‰emu boku.
3. Levou ruku dejte pod nebo vedle LCD monitoru a
upravte jeho polohu. Nedot˘kejte se vestavûného
mikrofonu.
4. Ke sníman˘m zábûrÛm zvolte pohodlnou, stabilní
polohu.
Pro získání lep‰í stability se mÛÏete opfiít o zeì nebo
o stÛl. NezapomeÀte zlehka d˘chat.
5. Rámeãek LCD monitoru pouÏijte jako vodítko k urãení
vodorovné roviny.
6. Kdykoliv je to moÏné, pouÏívejte stativ.
Záznam s hledáãkem
1. Pevnû drÏte kameru s pomocí pfiídrÏného fiemínku.
2. Prav˘ loket spusÈte proti va‰emu boku.
3. Levou ruku dejte pod videokamerou a podpírejte ji.
Ujistûte se, Ïe se nedot˘káte vestavûného mikrofonu.
4. Ke sníman˘m zábûrÛm zvolte pohodlnou, stabilní
polohu.
Pro získání lep‰í stability se mÛÏete opfiít o zeì nebo
o stÛl. NezapomeÀte zlehka d˘chat.
5. Abyste mohli sledovat objekt hledáãkem, vytáhnûte
hledáãek ven dokud neusly‰íte “klapnutí”.
PouÏitím nadmûrné síly mÛÏete hledáãek po‰kodit.
6. Oko pfiiloÏte tûsnû na oãnici hledáãku.
7. Rámeãek hledáãku pouÏijte jako vodítko k urãení
vodorovné roviny.
8. Kdykoliv je to moÏné, pouÏívejte stativ.
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 31
ENGLISH
CZECH
Basic Recording
Základní postupy záznamu
Adjusting the LCD
Nastavení LCD monitoru
✤ Your camcorder is equipped with a 2.5 inch colour Liquid Crystal
Display(LCD) screen, which enables you to view what you are
recording or playing back directly.
✤ Depending on the conditions under which you are using the
camcorder (indoors or outdoors for example), you can adjust ;
■ BRIGHT SELECT
■ BRIGHT ADJUST
■ COLOUR ADJUST
✤ Va‰e videokamera je vybavena barevn˘m monitorem z tekut˘ch
krystalÛ (LCD) s délkou úhlopfiíãky 2,5 palce, kter˘ vám
umoÏÀuje pfiímé zobrazení záznamu ãi pfiehrávání.
✤ V závislosti na podmínkách, ve kter˘ch kameru pouÏíváte
(uvnitfi nebo venku), mÛÏete nastavit tyto parametry:
■ BRIGHT SELECT (volba jasu)
■ BRIGHT ADJUST (nastavení jasu)
■ COLOUR ADJUST (nastavení barev)
1. Pfiepínaã POWER nastavte do polohy
CAMERA.
■ V reÏimu PLAYER mÛÏete LCD monitor
nastavovat pouze pfii pfiehrávání pásku.
1. Set the POWER switch to CAMERA position.
■ In the PLAYER mode, you may only setup the
LCD while the tape is playing.
2. Open the LCD screen, and the
LCD switches on.
3. Press the MENU button.
4. Turn the MENU DIAL so that
VIEWER is highlighted and then
press the ENTER button.
2. Odklopte LCD monitor, kter˘ se tak zapne.
CAM MODE
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
VIEWER
VIEWER SET
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLAY
LCD ADJUST
DATE/TIME
TV DISPLAY
5. Turn the MENU DIAL so that
LCD ADJUST is highlighted.
CAM MODE
VIEWER SET
LCD ADJUST
6. Press the ENTER button to enter the sub-menu.
7. Turn the MENU DIAL so that it highlights the menu
item you want to adjust (BRIGHT SELECT,
BRIGHT ADJUST, COLOUR ADJUST).
BRIGHT SELECT . . . . NORMAL
BRIGHT ADJUST . . . . . . [ 1 8 ]
COLOUR ADJUST . . . . . [ 1 8 ]
3. Stisknûte tlaãítko MENU.
4. Otáãejte ovladaãem MENU DIAL
tak, aby do‰lo ke zv˘raznûní
poloÏky VIEWER (hledáãek) se
zv˘razní a pak stisknûte tlaãítko
ENTER.
5. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
LCD ADJUST.
6. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte do dílãí nabídky.
7. Otáãejte ovladaãem MENU DIAL tak, aby se
zv˘raznila poloÏka, kterou chcete nastavit
(BRIGHT SELECT, BRIGHT ADJUST,
COLOUR ADJUST).
31
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 32
ENGLISH
CZECH
Basic Recording
Základní postupy záznamu
8. Press the ENTER button again.
■ You may select NORMAL or SUPER in the BRIGHT SELECT
feature and press the ENTER button to save the setting.
■ Use the MENU DIAL to adjust the value of BRIGHT ADJUST
and COLOUR ADJUST.
■ You can set values for BRIGHT ADJUST between 00 ~ 35
and COLOUR ADJUST between 00 ~ 35.
8. Stisknûte znovu tlaãítko ENTER.
■ U poloÏky BRIGHT SELECT mÛÏete zvolit dvû moÏnosti,
NORMAL nebo SUPER a stiskem tlaãítka ENTER toto
nastavení uloÏit.
■ Pomocí ovladaãe MENU DIAL nastavíte hodnoty u poloÏek
BRIGHT ADJUST a COLOUR ADJUST.
■ Hodnoty u poloÏky BRIGHT ADJUST mÛÏete nastavovat v
rozmezí 00 ~ 35 a u poloÏky COLOUR ADJUST v rozmezí
00 ~ 35.
9. Press the MENU button to finish the setting.
9. Stiskem tlaãítka MENU ukonãíte nastavení.
32
Using the VIEWFINDER
PouÏívání HLEDÁâKU
✤ The VIEWFINDER will not work when the LCD is open.
✤ Dokud je LCD monitor odklopen, hledáãek bude mimo provoz.
Adjusting the Focus
Zaostfiení
Use the focus adjustment knob of the
VIEWFINDER to focus the picture.
(refer to figure )
Obraz v hledáãku zaostfiíte zaostfiovacím
ovladaãem HLEDÁâKU (viz obrázek).
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 33
ENGLISH
CZECH
Basic Recording
Základní postupy záznamu
Playing back a tape you have recorded on the LCD
Pfiehrávání va‰eho záznamu na LCD monitoru
✤ You can monitor the playback picture on the LCD monitor.
✤ Make sure that the battery pack is in place.
✤ Pfii pfiehrávání mÛÏete sledovat obraz na LCD monitoru.
✤ Zkontrolujte, zda je baterie nasazena na kamefie.
1. Hold down the power switch tab and turn it to the
PLAYER position.
1. Stisknûte západku na spínaãi POWER a
pfiestavte jej do polohy PLAYER.
2. Insert the tape you wish to view. (see page 27)
2. VloÏte kazetu, kterou chcete pfiehrávat
(viz stránka 27).
3. Odklopte LCD monitor.
Sefiiìte úhel LCD monitoru a v pfiípadû potfieby
nastavte jas a sytost barev.
4. Stisknûte tlaãítko
(REW) a pfieviÀte pásek na
místo, od kterého chcete zaãít pfiehrávat.
■ Pfievíjení ukonãíte stiskem tlaãítka
(STOP).
■ Po pfievinutí na zaãátek kazety se kamera
automaticky zastaví sama.
5. Stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL) spusÈte
pfiehrávání.
■ Svoje záznamy mÛÏete prohlíÏet na LCD
monitoru.
■ Pfiehrávání ukonãíte stiskem tlaãítka
(STOP).
3. Open the LCD screen.
Adjust the angle of the LCD screen and set the
brightness or colour if necessary.
4. Press the
(REW) button to rewind the tape to
the starting point.
■ To stop rewinding, press the
(STOP)
button.
■ The camcorder stops automatically after
rewinding is complete.
5. Press the
(PLAY/STILL) button to start
playback.
■ You can view the picture you recorded on the LCD.
■ To stop the PLAY operation, press the
(STOP) button.
Reference
Reference
■
■
You can also view the picture on a TV screen, after connecting
the camcorder to a TV or VCR. (see page 70)
Various functions are available in playback mode. (see page 72)
■
■
Svoje záznamy mÛÏete pfiehrávat také na TV pfiijímaãi,
pfiipojíte-li k nûmu videokameru pfiímo nebo pfies videorekordér
(viz stránka 70).
V reÏimu pfiehrávání jsou k dispozici rÛzné funkce
(viz stránka 72).
33
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 34
ENGLISH
CZECH
Základní postupy záznamu
Basic Recording
Adjusting the LCD during PLAY
Nastavení LCD monitoru bûhem pfiehrávání
✤ You can adjust the LCD during playback.
✤ The adjustment method is the same procedure as used in
CAMERA mode. (see page 31)
Controlling Sound from the Speaker
✤ LCD monitor mÛÏete nastavit bûhem pfiehrávání.
✤ Postup nastavení je stejn˘ jako pfii nastavování v reÏimu
CAMERA (viz stránka 31).
Ovládání hlasitosti zvuku z vestavûného reproduktoru
The Speaker works in PLAYER mode only.
Reproduktor je v ãinnosti pouze v reÏimu PLAYER.
■
■
When you use the LCD screen for playback, you can
hear the recorded sound from the built-in Speaker.
- Follow the instructions below to decrease or
mute speaker volume in the PLAYER mode.
- Take the following steps to lower the volume or
mute the sound while playing a tape on the
camcorder.
1. Set the power switch to PLAYER mode.
2. Press
(PLAY/STILL) to play the tape.
3. When you hear sounds once the tape is in play,
use the MENU DIAL to adjust the volume.
■ A volume level display will appear on the LCD.
Levels may be adjusted from anywhere between
00 to 19 and you will not hear
any sound when the volume is set on 00.
■ If you close the LCD while playing, you will not
hear sound from the speaker.
VOL / MF
<3-2>
0:23:47
5 5 min
Reference
■
■
■
When the cable is connected to the A/V jack,
you cannot hear sound from the speaker and
VOL.
[11]
cannot adjust the volume.
But, even if cable is connected to the A/V jack,
you can hear sound from the speaker when AV IN/OUT MODE on
MENU is set to AV IN MODE. (VP-D20i/D21i only)
You can hear sound from speaker by removing the connected cable
from the A/V jack
1. Pfiepínaã POWER nastavte do polohy PLAYER.
2. Stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL) zaãnete
pfiehrávat pásek.
3. Jakmile pfii pfiehrávání pásku usly‰íte zvuk, mÛÏete
jeho hlasitost nastavit pomocí ovladaãe MENU DIAL.
■ Na LCD monitoru se objeví zobrazení hlasitosti
zvuku. ÚroveÀ hlasitosti mÛÏe b˘t nastavena v
rozmezí 00 aÏ 19. Pfii nastavení úrovnû na 00
neusly‰íte Ïádn˘ zvuk.
■ JestliÏe LCD monitor bûhem pfiehrávání
zaklopíte, vestavûn˘ reproduktor se vypne.
Reference
10:00
■
■
Pokud je kabel pfiipojen do zdífiky A/V, zvuk z
reproduktoru není sly‰et a nelze ani upravit
hlasitost.
Pokud je reÏim AV IN/OUT MODE v nabídce MENU nastaven na AV
IN MODE, zvuk usly‰íte i v dobû kdy je kabel pfiipojen (pouze modely
VP-D20i/D21i).
Zvuk z reproduktoru se ozve opût po odpojení kabelu ze zdífiky A/V.
10.JAN.2003
■
34
KdyÏ pouÏíváte k pfiehrávání LCD monitor,
zvukov˘ doprovod mÛÏete poslouchat z
vestavûného reproduktoru.
- Pfii regulaci hlasitosti reproduktoru v reÏimu
PLAYER se fiiìte níÏe uveden˘mi pokyny.
- Následujícím postupem sníÏíte nebo zcela
ztlumíte hlasitost pfii pfiehrávání na video
kamefie.
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 35
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
Use of various Functions
PouÏití rÛzn˘ch funkcí
● Setting menu items
● Nastavení poloÏek nabídky
Available mode
MENU
SUB MENU
PLAYER
✔
✔
✔
INITIAL
CLOCK SET
WL.REMOTE
BEEP SOUND
DEMO
✔
✔
✔
✔
CAMERA
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D. ZOOM
DIS
DSE SELECT
✔
✔
✔
✔
✔
A/V
REC MODE
PHOTO SEARCH
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
(VP-D20i/D21i only)
✔
LCD ADJUST
DATE/TIME
TV DISPLAY
✔
✔
✔
VIEWER
Dostupn˘ reÏim
CAMERA
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
● Set the camcorder to CAMERA or PLAYER mode
1. Press the MENU button.
The MENU OSD is displayed. The cursor ( HIGHLIGHT )
indicates the feature you are currently adjusting.
2. Use the MENU DIAL and press the ENTER button on the left side
panel to select and activate the item.
3. You can exit the menu mode by pressing the MENU button.
NABÍDKA
DÍLâÍ NABÍDKA
CLOCK SET (Nastavení hodin)
INITIAL
(Poãáteãní) WL. REMOTE
BEEP SOUND
DEMO
CAMERA
PLAYER
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
CAMERA
(Kamera)
PROGRAM AE
WHT. BALANCE (VyváÏení bílé)
D.ZOOM (Digitální transfokace)
DIS (Digitální stabilizátor obrazu)
DSE SELECT (Volba spec. digit. efektu)
✔
✔
✔
✔
✔
A/V
REC MODE (ReÏim záznamu)
PHOTO SEARCH (Vyhledávání obr).
AUDIO MODE (ReÏim zvuku)
AUDIO SELECT (Volba Audio)
WIND CUT
(Potlaãení vlivu vûtru pfii záznamu)
PB DSE
AV IN/OUT
(pouze modely VP-D20i/D21i)
✔
LCD ADJUST (Nastavení LCD displeje)
DATE/TIME (Datum/âas)
TV DISPLAY (Zobrazení na TV)
✔
✔
✔
VIEWER
(Hledáãek)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
●Volba reÏimu kamery - CAMERA nebo PLAYER
1. Stisknûte tlaãítko MENU.
Zobrazí se poloÏka MENU OSD. Kurzorem ZV¯RAZNùNÁ
poloÏka oznaãuje vlastnost, kterou právû nastavujete.
2. S pouÏitím ovladaãe MENU DIAL na levém panelu a stiskem
tlaãítka ENTER vyberte a aktivujte poÏadovanou poloÏku.
3. Nabídku mÛÏete opustit stiskem tlaãítka MENU.
35
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 36
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
● Availability of functions in each mode
Operating
Mode
Requested
Mode
● Dostupnost funkcí v kaÏdém reÏimu
Digital functions
DIS
DIS
D.ZOOM
O
PHOTO
✕
SLOW SHUTTER
D.ZOOM
PHOTO
(TAPE)
O
O
O
✕
SLOW
SHUTTER
*
✕
✕
O
Digital Special Effects
O
O
O
O
NIGHT CAPTURE
O
O
O
O
Digital
NIGHT
special
CAPTURE
effects
Provozní
reÏim
36
DIS
D.ZOOM
PHOTO
(TAPE)
O
O
SLOW
SHUTTER
O
DIS
O
O
D.ZOOM
O
✕
O
PHOTO
✕
✕
O
SLOW SHUTTER
✕
O
Speciální digitální efekty
O
O
O
O
NIGHT CAPTURE
O
O
O
O
O
✕
When a menu item on the LCD is marked with an X ,
that item cannot be activated.
When you select an item that cannot be changed,
an error message will be displayed.
O
*
✕
Speciální
NIGHT
digitální
CAPTURE
efekty
O
O
O
O
✕
O
O
O
✕
O : PoÏadovaná funkce bude pracovat v tomto reÏimu.
✕ : PoÏadovan˘ reÏim nelze zmûnit.
: Provozní reÏim se vypne a spustí se poÏadovan˘ reÏim.
* : Provozní reÏim se vypne a spustí se poÏadovan˘ reÏim.
(data budou uloÏena)
Reference
■
Digitální funkce
O
O : The requested mode will work in this operating mode.
✕ : You can not change the requested mode.
: The operating mode will be released and the requested mode
will work.
* : The operating mode will be released and the requested mode
will work. (the data during the operating mode will be backed up)
■
PoÏadovaná
funkce
Reference
■
■
Pokud je poloÏka v nabídce na LCD monitoru oznaãena X ,
nelze ji aktivovat.
Pokud zvolíte poloÏku kterou nelze mûnit, bude zobrazeno
chybové hlá‰ení.
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 37
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
● CLOCK SET
● CLOCK SET (Nastavení hodin)
✤ CLOCK setup works in CAMERA, PLAYER modes.
✤ The DATE/TIME is automatically recorded onto a tape.
Before recording, please set the DATE/TIME.
1. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
2. Turn the MENU DIAL to highlight INITIAL and
press the ENTER button.
✤ Funkce nastavení hodin je k dispozici v reÏimech CAMERA a
PLAYER.
✤ Datum a ãas jsou automaticky zaznamenávány na pásek.
Pfied záznamem nastavte prosím DATE/TIME (datum/ãas).
1. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
VIEWER
CLOCK SET
WL. REMOTE
BEEP SOUND
DEMO
3. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zvolte z dílãí
nabídky poloÏku CLOCK SET.
3. Use the MENU DIAL to select CLOCK SET from
the submenu.
4. Press the ENTER button to enter SETTING mode.
■ A blinking item indicates the item to be
changed. The year will blink first.
5. Using the MENU DIAL, change the year setting.
CAM MODE
INITIAL SET
CLOCK SET
WL.REMOTE
BEEP SOUND
DEMONSTRATION
SET TIME!
6. Stisknûte tlaãítko ENTER
■ Bude blikat údaj mûsíce.
7. Using the MENU DIAL, change the month setting.
CAM MODE
7. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zmûÀte nastavení
mûsíce.
INITIAL SET
CLOCK SET
8. Stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Bude blikat údaj den.
9. You can set the day, hour and minute following the
same procedure for setting the year and month.
10. Press the ENTER button after setting the minutes.
■ The word COMPLETE! will appear, and a few
seconds later, the menu screen will automatically
return to the sub menu.
11. To exit, press the MENU button.
4. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte do reÏimu
SETTING (nastavení).
■ Blikání poloÏky znamená, Ïe její nastavení
mÛÏe b˘t zmûnûno. Nejdfiíve bude blikat údaj
roku.
5. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zmûÀte nastavení
roku.
6. Press the ENTER button.
■ The month will blink.
8. Press the ENTER button.
■ The day will blink.
2. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
INITIAL a stisknûte tlaãítko ENTER.
10:00
10.JAN.2003
9. Den, hodinu a minutu mÛÏete nastavit stejn˘m
zpÛsobem jako rok a mûsíc.
10. Po nastavení minut stisknûte tlaãítko ENTER.
Na LCD monitoru/v hledáãku se zobrazí slovo COMPLETE!
(DOKONâENO!) a za nûkolik sekund se zobrazení
automaticky vrátí do dílãí nabídky.
11. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
■
37
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 38
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
● REMOCON
● REMOCON
(Odblokování nebo zablokování funkce dálkového ovládání)
✤ The REMOCON function works in CAMERA, PLAYER
modes.
✤ The REMOCON option allows you to enable or disable the
remote control for use with the camcorder.
1. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
2. Turn the MENU DIAL to highlight INITIAL and
press the ENTER button.
✤ Funkce REMOCON je k dispozici v reÏimech CAMERA,
PLAYER.
✤ Volba REMOCON vám umoÏÀuje odblokovat nebo
zablokovat dálkov˘ ovladaã videokamery.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
VIEWER
CLOCK SET
WL. REMOTE
BEEP SOUND
DEMO
3. Use the MENU DIAL to select WL.REMOTE from
the submenu.
1. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
2. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
INITIAL a stisknûte tlaãítko ENTER.
3. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zvolte z dílãí
nabídky poloÏku WL.REMOTE.
CAM MODE
4. Press the ENTER button to enable or disable the
remote control.
The setting switches between ON/OFF each time
you press the ENTER button.
INITIAL SET
CLOCK SET
WL.REMOTE
BEEP SOUND
DEMONSTRATION
5. To exit, press the MENU button.
■ If you set the remote to OFF in the menu and try to use it,
the remote icon will the remote control icon will blink for
3 seconds and disappear on the LCD.
38
4. Stiskem tlaãítka ENTER odblokujete nebo
zablokujete funkce dálkového ovladaãe.
Pfii kaÏdém stisku tlaãítka ENTER se mûní
nastavení mezi ON/OFF (zapnuto/vypnuto).
5. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
■ JestliÏe jste dálkov˘ ovladaã vypnuli (poloha
OFF) a zkusíte jej pouÏít, jeho ikona se
zobrazí na LCD monitoru (v hledáãku)
3 sekundy, bude blikat a pak zmizí.
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 39
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
● BEEP SOUND
● BEEP SOUND (Zvukov˘ signál)
✤ The BEEP SOUND function works in CAMERA, PLAYER
modes.
✤ Use the MENU to setup the BEEP SOUND function.
Select whether or not you want to hear a beep sound
whenever you change a setup value.
1. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
2. Turn the MENU DIAL to highlight INITIAL and
press the ENTER button.
✤ Funkce BEEP SOUND je k dispozici v reÏimech CAMERA a
PLAYER.
✤ K nastavení funkce BEEP SOUND pouÏijte MENU.
Zvolte, zda bûhem zmûn nastavení videokamery chcete ãi
nechcete sly‰et zvukov˘ signál.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
VIEWER
CLOCK SET
WL. REMOTE
BEEP SOUND
DEMO
3. Use the MENU DIAL to select BEEP SOUND from
the submenu.
1. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
2. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
INITIAL a stisknûte tlaãítko ENTER.
3. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zvolte z dílãí
nabídky poloÏku BEEP SOUND.
CAM MODE
INITIAL SET
4. Press the ENTER button to enable or disable the
CLOCK SET
BEEP SOUND.
WL.REMOTE
BEEP SOUND
The setting switches between ON/OFF each time
DEMONSTRATION
you press the ENTER button.
■ You will hear a Beep Sound when you select
the ON setup.
■ When you press the START/STOP button to start recording,
the BEEP SOUND is automatically set to OFF so you can’t
hear it any longer.
5. To exit, press the MENU button.
■
4. Stiskem tlaãítka ENTER odblokujete nebo
zablokujete funkci BEEP SOUND.
Pfii kaÏdém stisku tlaãítka ENTER se mûní
nastavení mezi ON/OFF (zapnuto/vypnuto).
■ Pfii volbû nastavení ON (zapnuto) usly‰íte
zvukové znamení.
Po spu‰tûní záznamu stiskem tlaãítka START/STOP bude
funkce BEEP SOUND automaticky vypnuta (OFF), takÏe
zvukov˘ signál jiÏ dále neusly‰íte.
5. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
39
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 40
ENGLISH
CZECH
Pokroãilé postupy záznamu
Advanced Recording
● DEMONSTRATION
✤ Demonstration automatically shows you the
major functions that are included with your
camcorder so that you may use them more
easily.
✤ The DEMONSTRATION function may only be
used in the CAMERA mode without a tape
inserted in the camcorder.
✤ The demonstration operates repeatedly until the
DEMONSTRATION mode switched OFF.
● DEMONSTRATION (Ukázka)
SAMSUNG
[DIGITAL CAMCORDER]
DEMONSTRATION
Reference
■
■
■
■
40
The DEMONSTRATION function only works without a TAPE
installed.
The DEMONSTRATION mode is automatically activated when the
camcorder is left idle for more than 10 minutes after switching to
the CAMERA mode (no tape is inserted in the camcorder).
If you press other buttons (FADE, BLC, PHOTO, EASY) during
the DEMONSTRATION mode, the DEMONSTRATION stops
temporarily and resumes 10 minutes later if you do not operate
any other functions.
If NIGHT CAPTURE is set to on, the Demonstration function will
not work.
✤ Ukázka vám automaticky pfiedvede hlavní
funkce va‰í kamery, takÏe je budete moci
mnohem snadnûji vyuÏívat.
✤ Funkce DEMONSTRATION mÛÏe b˘t vyuÏita
pouze v reÏimu CAMERA, kdyÏ ve
videokamefie není zaloÏena kazeta.
✤ Pfii spu‰tûné funkci DEMONSTRATION je
ukázka uvádûna stále dokola, dokud spínaã
této funkce není vypnut (OFF).
Reference
■
■
■
ReÏim DEMONSTRATION je aktivní pouze pokud do videokamery
není vloÏena kazeta.
ReÏim DEMONSTRATION je aktivován automaticky, pokud je
videokamera ponechána (po pfiepnutí do reÏimu CAMERA) v
neãinnosti po dobu více neÏ 10 minut (bez kazety).
JestliÏe bûhem reÏimu DEMONSTRATION stisknete dal‰í tlaãítka
(FADE, BLC, PHOTO, EASY), ukázka se doãasnû pfieru‰í a bude
pokraãovat o 10 minut pozdûji, pokud ponecháte videokameru v
neãinnosti.
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 41
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
Setting the DEMONSTRATION
Nastavení funkce DEMONSTRATION
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
VIEWER
CLOCK SET
WL. REMOTE
BEEP SOUND
DEMO
3. Turn the MENU DIAL to highlight INITIAL.
4. Select DEMONSTRATION from the submenu and
press the ENTER button.
6. To end the DEMONSTRATION,
set the DEMONSTRATION to OFF.
2 Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
INITIAL.
CAM MODE
INITIAL SET
5. To activate the DEMONSTRATION,
set DEMONSTRATION ON.
■ Press the menu button to quit the menu.
■ The demonstration will begin.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
CLOCK SET
WL.REMOTE
BEEP SOUND
DEMONSTRATION
4. Z dílãí nabídky zvolte poloÏku
DEMONSTRATION a stisknûte tlaãítko ENTER.
5. ReÏim DEMONSTRATION aktivujte nastavením
poloÏky DEMONSTRATION = ON.
■ Stiskem tlaãítka MENU opustíte tuto nabídku.
■ Ukázka zaãne.
6. Ukázku ukonãíte nastavením poloÏky
DEMONSTRATION na vypnuto (OFF).
41
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 42
ENGLISH
CZECH
Pokroãilé postupy záznamu
Advanced Recording
● PROGRAM AE
● PROGRAM AE
✤ The PROGRAM AE function works in CAMERA mode only.
✤ The PROGRAM AE mode allows you to adjust shutter
speeds and apertures to suit different recording conditions.
✤ They give you creative control over the depth of field.
■ AUTO mode
-
-
■ ReÏim AUTO
Auto balance between the subject and the background.
To be used in normal conditions.
The shutter speed automatically varies from 1/50 to 1/250
per second, depending on the scene.
■ SPORTS mode (
-
-
-
)
)
42
-
)
K záznamu osob nebo rychle se pohybujících objektÛ.
)
)
Pro správn˘ záznam za podmínek, kdy je osvûtlen pouze
sníman˘ objekt a zbytek obrázku není osvûtlen.
■ ReÏim SAND/SNOW (Písek/sníh) (
-
For recording fast-moving subjects such as players in golf or
tennis games.
)
K zaostfiení na pozadí objektu, které je mimo hloubku ostrosti.
Nejúãinnûj‰í pouÏití reÏimu PORTRAIT je venku.
Rychlost závûrky se automaticky mûní mezi 1/50 a 1/1000
sekundy.
■ ReÏim SPOTLIGHT (Reflektor) (
For recording when people or objects are darker than the
background because of reflected light from sand or snow.
■ High S. SPEED(High Shutter Speed) mode (
-
-
-
For recording correctly when there is only light on the subject
and not the rest of the picture.
■ SAND/SNOW mode (
Automatické vyváÏení zobrazení pfiedmûtu a pozadí.
PouÏívá se za normálních podmínek.
Rychlost závûrky se automaticky mûní mezi 1/50 a 1/250 sek,
v závislosti na scénû.
■ ReÏim PORTRAIT (Portrét) (
)
For focusing on the background of the subject, when the
background is out of focus.
The PORTRAIT mode is most effective when used outdoors.
The shutter speed automatically varies from 1/50 to 1/1000
per second.
■ SPOTLIGHT mode (
-
■ ReÏim SPORTS (
)
For recording people or objects moving quickly.
■ PORTRAIT mode (
-
✤ Funkce PROGRAM AE je k dispozici pouze v reÏimu CAMERA.
✤ Funkce PROGRAM AE vám umoÏÀuje nastavit rychlost
závûrky a clonu pfii rÛzn˘ch podmínkách filmování.
✤ Tato funkce vám umoÏÀuje tvofiivû ovládat hloubku ostrosti.
)
Pro záznam za podmínek, kdy osoby nebo objekty jsou tmav‰í
neÏ pozadí z dÛvodu svûtla odraÏeného od písku nebo snûhu
(svûtlo dopadající proti kamefie).
■ ReÏim High S.Speed (rychlá závûrka) (
-
)
Pro záznam rychle se pohybujících objektÛ jako jsou hráãi
golfu nebo tenisu.
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 43
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
Setting the PROGRAM AE
Nastavení funkce PROGRAM AE
1. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
1. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
CAM MODE
2. Turn the MENU DIAL to highlight CAMERA and
press the ENTER button.
INITIAL
CAMERA
A/V
VIEWER
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
2. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
CAMERA a stisknûte tlaãítko ENTER.
3. Select PROGRAM AE from the submenu.
4. Press the ENTER button to enter
the sub-menu.
5. Using the MENU DIAL,
select the PROGRAM AE mode.
■ Press the ENTER button to
confirm the PROGRAM AE
mode.
3. Z dílãí nabídky zvolte poloÏku PROGRAM AE.
CAM MODE
CAMERA SET
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
CAM MODE
CAMERA SET
PROGRAM AE
AUTO
SPORTS
PORTRAIT
SPOTLIGHT
SAND / SNOW
HIGH S. SPEED
4. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte
do dílãí nabídky.
5. Pomocí ovladaãe MENU DIAL
zvolte reÏim PROGRAM AE.
■ Stiskem tlaãítka ENTER
potvrìte volbu reÏimu
PROGRAM AE.
6. To exit, press the MENU button.
6. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
43
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 44
ENGLISH
CZECH
Pokroãilé postupy záznamu
Advanced Recording
● WHT. BALANCE (WHITE BALANCE)
● WHT.BALANCE (VyváÏení bílé)
✤ Funkce WHITE BALANCE je k dispozici pouze v reÏimu CAMERA.
✤ Funkce WHITE BALANCE je funkcí záznamu, pfii které jsou
zachovávány jedineãné barvy objektu pfii jak˘chkoliv podmínkách
záznamu.
✤ Abyste zachytili obrázky s dobr˘m podáním barev, mÛÏete zvolit
pfiíslu‰n˘ reÏim WHITE BALANCE.
■ AUTO (
): Tento reÏim je zpravidla pouÏíván k
automatickému nastavení vyváÏení bílé (barvy).
■ HOLD (
): V tomto reÏimu je udrÏováno souãasné nastavení
vyváÏení bílé barvy.
■ INDOOR (
) (Uvnitfi): V tomto reÏimu je nastavení vyváÏení
bílé podle podmínek pfii záznamu v místnostech.
■ OUTDOOR (
)(Venku): V tomto reÏimu je
CAM MODE
nastavení vyváÏení bílé podle podmínek pfii
INITIAL
záznamu ve venkovním prostfiedí.
PROGRAM AE
CAMERA
✤ The WHITE BALANCE function works in CAMERA mode only.
✤ The WHITE BALANCE is a recording function that preserves the
unique colour of the object in any recording condition.
✤ You may select the appropriate WHITE BALANCE mode to obtain
good quality colour of the image.
■ AUTO (
) : This mode is generally used to control the
WHITE BALANCE automatically.
■ HOLD (
) :This fixes the current WHITE BALANCE value.
■ INDOOR (
) : This controls the WHITE BALANCE according
to the indoor ambience.
■ OUTDOOR (
) : This controls the WHITE BALANCE
according to the outdoor ambience.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
3. Turn the MENU DIAL to highlight CAMERA and
press the ENTER button.
4. Select WHT.BALANCE from the submenu.
5. Press the ENTER button to enter the sub-menu.
6. Using the MENU DIAL, select the WHITE BALANCE
mode.
■ Press the ENTER button to confirm the
WHITE BALANCE mode.
7. To exit, press the MENU button.
A/V
VIEWER
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
CAM MODE
CAMERA SET
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
Reference
■
■
■
■
■
44
While setting the NIGHT CAPTURE to ON,
the WHT.BALANCE function does not work.
The WHT.BALANCE function will not operate
in EASY mode.
Turn the digital zoom off (if necessary) to set a more
accurate white balance.
If you have set the white balance and lighting conditions
changes, reset the white balance.
During normal outdoor recording, setting to AUTO may
provide better results.
1. Pfiepnûte kameru do reÏimu CAMERA.
2 Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
CAMERA a stisknûte tlaãítko ENTER.
4. Z dílãí nabídky zvolte poloÏku WHT.BALANCE.
5. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte do dílãí nabídky.
6. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zvolte reÏim
WHITE BALANCE.
■ Stiskem tlaãítka ENTER potvrìte volbu reÏimu
WHITE BALANCE.
7. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
Reference
■
CAM MODE
CAMERA SET
WHT. BALANCE
AUTO
HOLD
INDOOR
OUTDOOR
■
■
■
■
Funkce WHT. BALANCE není k dispozici pfii zapnutí
funkce NIGHT CAPTURE (ON).
Funkce WHT.BALANCE není k dispozici v reÏimu
EASY.
Chcete-li nastavit vyváÏení bílé pfiesnûji,
vypnûte digitální transfokaci.
JestliÏe jste nastavili vyváÏení bílé a svûtelné podmínky
se zmûnily, nastavte vyváÏení bílé barvy znovu.
Bûhem snímání za normálních podmínek v exteriérech
získáte pravdûpodobnû nejlep‰í v˘sledky pfii
automatickém nastavení AUTO.
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 45
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
Zooming In and Out with DIGITAL ZOOM
Transfokace k objektu a od objektu s pouÏitím funkce DIGITAL ZOOM
✤ Transfokace je k dispozici pouze v reÏimu CAMERA.
✤ Zoom works in CAMERA mode only.
Transfokace k objektu a od objektu
Zooming In and Out
✤ Transfokace (zmûna ohniskové délky objektivu) je zpÛsob
záznamu, kter˘ vám umoÏÀuje mûnit velikost objektu v
obrazovém poli. Pfiejete-li si, aby va‰e filmy vypadaly více
profesionálnû, nepouÏívejte funkci transfokace pfiíli‰ ãasto.
✤ Transfokaci mÛÏete provádût rÛznou rychlostí.
✤ Tato funkce se pouÏívá pro rÛzné zábûry. NezapomeÀte
prosím, Ïe pfiíli‰ ãasté pouÏívání transfokace mÛÏe vést k
neprofesionálním zábûrÛm a ke zkrácení provozní doby
kamery pfii napájení z akumulátorové baterie.
✤ Zooming is a recording technique that lets you change the
size of the subject in a scene.
For more professional looking recordings, do not use the
zoom function too often.
✤ You can zoom using variable zoom speeds.
✤ Use these features for different shots. Please note that overuse of the zoom feature can lead to unprofessional looking
results and a reduction of battery usage time.
1. Move the zoom lever slightly for
a gradual zoom, move it further for
a high-speed zoom.
Your zooming is monitored on the OSD.
1-1
2. T(Telephoto) side:
Subject appears closer.
3. W(Wide angle) side:
Subject appears
farther away.
Reference
You can record a subject that is a minimum of 1 m (about 2.65 feet)
away from the lens surface in the TELE position, or about 10 mm
(about 0.5 inch) away in the WIDE position.
1-2
TELE
WIDE
1. Pfii pomalém pohybu páãky transfokátoru
bude zmûna ohniska bude pozvolnûj‰í,
pfii vût‰í v˘chylce do krajní polohy bude
zmûna ohniska rychlej‰í.
2. Strana T
(Teleobjektiv):
Pfiedmûty se jeví
blíÏe ke kamefie.
3. Strana W
(·irokoúhl˘ objektiv):
Pfiedmûty se jeví
dále od kamery.
Reference
V poloze TELE mÛÏete snímat pfiedmûty, které jsou minimálnû 1 m
od objektivu, v poloze WIDE mÛÏete snímat pfiedmûty ze
vzdálenosti pfiibliÏnû 10 mm od objektivu.
45
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 46
ENGLISH
CZECH
Pokroãilé postupy záznamu
Advanced Recording
Digital Zoom
Digital Zoom (Digitální transfokace)
✤ Zooming more than 10x is achieved digitally.
✤ The picture quality may deteriorate depending on how
much you zoom in on the subject.
✤ We recommend that you use the DIS feature with DIGITAL
ZOOM for picture stability. (see page 47)
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
✤ Transfokace s vy‰‰ím neÏ 10-násobn˘m pfiiblíÏením se
provádí digitálnû.
✤ Pfii vy‰‰ím pfiiblíÏení se mÛÏe jakost obrazu zhor‰ovat.
✤ Ke zlep‰ení stability obrazu vám doporuãujeme pouÏívat
souãasnû s funkcí DIGITAL ZOOM také funkci DIS (Digitální
stabilizátor obrazu) (viz stránka 47).
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
VIEWER
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
3. Turn the MENU DIAL to CAMERA and
press the ENTER button.
1. Pfiepnûte kameru do reÏimu CAMERA.
2 Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
CAMERA a stisknûte tlaãítko ENTER.
CAM MODE
4. Select D.ZOOM from the submenu.
5. Press the ENTER button to setup the 100x, 200x,
400x, 800x digital zoom function or to turn the
feature OFF.
CAMERA SET
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
6. To exit, press the MENU button.
5. Stiskem tlaãítka ENTER buì zvolte úroveÀ
digitální transfokace 100x, 200x, 400x nebo 800x
nebo ji vypnûte (OFF).
6. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
CAM MODE
CAMERA SET
D . ZOOM
OFF
100x
200x
400x
800x
46
4. Z dílãí nabídky zvolte poloÏku D.ZOOM.
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 47
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
● DIS (Digital Image Stabilizer)
● DIS (Digitální stabilizátor obrazu)
✤ The DIS function works in CAMERA mode only.
✤ DIS (Digital Image Stabilizer) is a function that compensates
for any shaking or hand movement while holding the
camcorder (within reasonable limits).
✤ It provides more stable pictures when:
■ Recording with the zoom
■ Recording a small object close-up
■ Recording and walking at the same time
■ Recording through the window of a vehicle
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
3. Turn the MENU DIAL highlight to CAMERA and
press the ENTER button.
■ The sub menu list will appear.
4. Turn the MENU DIAL to activate the DIS function,
press the ENTER button.
■ The DIS menu is changed to ON.
■ If you do not want to use the DIS function,
set the DIS menu to OFF.
✤ Funkce DIS je k dispozici pouze v reÏimu CAMERA.
✤ Funkce DIS kompenzuje otfiesy kamery (v rámci pfiijateln˘ch
mezí) pfii záznamu z ruky.
✤ Tato funkce poskytuje stabilnûj‰í obraz pfii:
■ Snímání s transfomací
■ Snímání mal˘ch objektÛ z tûsné blízkosti
■ Snímání za chÛze
■ Snímání skrz okno vozidla
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
VIEWER
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
5. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
Reference
■
It is recommended that you deactivate the shake compensation
function when using a tripod.
If you use the DIS function, the picture quality may deteriorate
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
CAMERA a stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Zobrazí se seznam poloÏek dílãí nabídky.
4. Ovladaãem MENU DIAL aktivujte funkci DIS a
stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Nabídka DIS se zmûní na ON (zapnuto).
■ JestliÏe nechcete funkci DIS pouÏívat,
vypnûte ji (OFF).
CAM MODE
CAMERA SET
5. To exit, press the MENU button.
■
2 Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
Reference
■
■
Pfii pouÏití stativu doporuãujeme funkci stabilizátoru obrazu
vypnout.
Pfii pouÏití funkce DIS mÛÏe dojít je sníÏení kvality obrazu.
47
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 48
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
● DSE(Digital Special Effects) SELECT
● DSE SELECT (Volba speciálních digitálních efektÛ)
✤ The DSE function works in CAMERA mode only.
✤ The digital effects enable you to give a creative look to your
recording by adding various special effects.
✤ Select the appropriate digital effect for the type of picture that
you wish to record and the effect you wish to create.
✤ There are 9 DSE modes.
a. ART mode
This mode gives the images a coarse effect.
b. MOSAIC mode
This mode gives the images a mosaic effect.
c. SEPIA mode
This mode gives the images a reddish-brown
pigment.
d. NEGA mode
This mode reverses the colours of the
images, creating a negative image.
e. MIRROR mode
This mode cuts the picture in half, using a
mirror effect.
f. BLK & WHT mode
This mode changes the images to black and
white.
g. EMBOSS mode
This mode creates a 3D effect (embossing).
h. CINEMA mode
This mode covers the upper/lower portions
of the screen to give a cinematic effect.
i. MAKE - UP mode
This mode allows the images to be selected
in red, green, blue or yellow colours.
48
✤ Digitální efekty (DSE) jsou k dispozici pouze v reÏimu CAMERA.
✤ Digitální efekty vám umoÏÀují dát va‰im filmÛm tvÛrãí vzhled s
pomocí rÛzn˘ch speciálních efektÛ.
✤ K typu zábûru, kter˘ chcete zaznamenat, zvolte vhodn˘
digitální efekt.
✤ K dispozici je 9 DSE reÏimÛ.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
a. ReÏim ART
Tento reÏim dává zábûrÛm hrub˘ nádech.
b. ReÏim MOSAIC
Tento reÏim dává zábûrÛm efekt mozaiky.
c. ReÏim SEPIA
Tento reÏim zbarvuje zábûry do
ãervenohnûda.
d. ReÏim NEGA
Tento reÏim pfievrací barvy podobnû jako
na fotografickém negativu.
e. ReÏim MIRROR
V tomto reÏimu jsou obrázky rozpÛleny s
pouÏitím zrcadlového efektu.
f. ReÏim BLK&WHT
âernobíl˘ záznam.
g. ReÏim EMBOSS
V tomto reÏimu se vytváfií tfiírozmûrn˘ efekt
(3D).
h. ReÏim CINEMA
Pfii tomto reÏimu bude horní a spodní ãást
obrazovky zakryta, ãímÏ se vytváfií efekt kina.
i. ReÏim MAKE-UP
V tomto reÏimu lze zvolit ãervenou,
zelenou, modrou nebo Ïlutou barvu zábûru.
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 49
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
Selecting an effect
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
Volba efektu
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
VIEWER
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
3. Turn the MENU DIAL to highlight CAMERA and
press the ENTER button.
4. Select DSE SELECT from the submenu.
5. Press the ENTER button to enter the sub-menu.
1. Kameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2 Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
CAMERA a stisknûte tlaãítko ENTER.
CAM MODE
CAMERA SET
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
6. Using MENU DIAL, select the DSE mode.
■ Press the ENTER button to confirm the DSE
mode.
4. Z dílãí nabídky zvolte poloÏku DSE SELECT.
5. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte do dílãí nabídky.
6. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zvolte reÏim DSE.
■ Stiskem tlaãítka ENTER potvrìte volbu
reÏimu DSE.
CAM MODE
7. To exit, press the MENU button.
CAMERA SET
DSE SELECT
7. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
OFF
Reference
■
■
While setting the NIGHT CAPTURE to ON,
the DSE function does not work.
The DSE function will not operate in EASY mode.
ART
MOSAIC
SEPIA
NEGA
MIRROR
BLK&WHT
Reference
■
■
Pfii zapnutí funkce NIGHT CAPTURE (ON)
nejsou funkce DSE dostupné.
Funkce DSE nejsou dostupné v reÏimu EASY.
49
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 50
ENGLISH
CZECH
Pokroãilé postupy záznamu
Advanced Recording
● REC MODE
● REC MODE (Rychlost záznamu)
✤ The REC MODE function works in both CAMERA and
PLAYER (VP-D20i/D21i only) modes.
✤ This camcorder records and plays back in SP (standard play)
mode and in LP (long play) mode.
■ SP (standard play): This mode permits 60 minutes of
recording time with a DVM60 tape.
■ LP (long play): This mode permits 90 minutes of
recording time with a DVM60 tape.
1. Set the camcorder to CAMERA or
PLAYER (VP-D20i/D21i only) mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
5. To exit, press the MENU button.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA
nebo PLAYER (pouze modely VP-D20i/D21i).
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
VIEWER
3. Turn the MENU DIAL to highlight A/V and
press the ENTER button.
4. Select REC MODE from the submenu and
press the ENTER button.
■ The REC MODE toggles between SP and LP
with each press.
✤ Funkce REC MODE je dostupná reÏimu CAMERA i PLAYER
(pouze modely VP-D20i/D21i).
✤ Tato videokamera zaznamenává i pfiehrává v reÏimu SP
(standardní rychlost) i LP (dlouhohrající reÏim).
■ SP (standardní pfiehrávání): pfiehrávání kazety DVM60 v
tomto reÏimu trvá 60 minut.
■ LP (dlouhohrající pfiehrávání): doba záznamu v tomto
reÏimu trvá DVM60 90 minut.
REC MODE
PHOTO SEARCH
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
CAM MODE
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
12
SOUND[1]
■
50
■
We recommend that you use this camcorder to play back any
tapes recorded on this camcorder.
Playing back a tape recorded in other equipment may produce
mosaic shaped distortion.
When you record a tape in SP and LP modes, or LP mode only,
the playback picture may be distorted or the time code
may not be written properly between scenes.
Record using SP mode for best picture and sound quality.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku A/V
a stisknûte tlaãítko ENTER.
4. Z dílãí nabídky zvolte poloÏku REC MODE a
stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Nastavení poloÏky REC MODE se kaÏd˘m
stiskem tlaãítka ENTER stfiídavû pfiepíná mezi
SP a LP.
5. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
Reference
■
2. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
Reference
■
■
■
Tuto videokameru doporuãujeme pouÏívat k pfiehrávání kazet,
které byly na ní nahrány.
Pfii pfiehrávání kazet nahran˘ch na jiném zafiízení mÛÏe dojít ke
vzniku mozaikov˘ch rastrÛ (zkreslení).
PouÏíváte-li pfii záznamu na jednu kazetu reÏim SP i LP,
nebo zaznamenáváte-li pouze v reÏimu LP, obraz mÛÏe b˘t pfii
pfiehrávání zkreslen nebo mezi jednotliv˘mi scénami nemusí b˘t
správnû zaznamenán ãasov˘ kód.
Nejlep‰í kvalitu obrazu i zvuku získáte pfii pouÏití reÏimu SP.
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 51
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
● AUDIO MODE
● AUDIO MODE (ReÏim zvuku)
✤ The AUDIO MODE function works in CAMERA and PLAYER
(VP-D20i/D21i only) modes.
✤ This camcorder records sound in two ways. (12bit, 16bit)
■ 12bit : You can record two 12bit stereo sound tracks.
The original stereo sound can be recorded onto the
MAIN (SOUND1) track.
Additional stereo sound can be dubbed onto the
SUB (SOUND2) track.
■ 16bit : You can record one high quality stereo sound
using the 16bit recording mode.
Audio dubbing is not possible when using this
mode.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
✤ Funkce AUDIO MODE je k dispozici v reÏimech CAMERA a
PLAYER (pouze u VP-D20i/D21i).
✤ Tato videokamera zaznamenává zvuk ve dvou rozli‰eních
(12 bitÛ, 16 bitÛ).
■ 12 bitov˘ záznam: mÛÏete uloÏit dva stereofonní zvukové
záznamy s rozli‰ením 12bitÛ. PÛvodní
zvukov˘ doprovod mÛÏe b˘t zazna
menán na hlavní zvukové stopû MAIN
(SOUND 1). Dal‰í zvukov˘ doprovod
mÛÏe b˘t zaznamenán na náhradní
zvukovou stopu SUB (SOUND 2).
■ 16 bitov˘ záznam: V tomto reÏimu mÛÏete zaznamenat
jeden stereo zvukov˘ doprovod ve
vysoké kvalitû. V tomto reÏimu nelze
pouÏít funkci dabování.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
VIEWER
1. Kameru nastavte do reÏimu CAMERA.
REC MODE
PHOTO SEARCH
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
3. Turn the MENU DIAL to highlight A/V and
press the ENTER button.
4. Select the AUDIO MODE from the menu and
press the ENTER button.
■ The AUDIO MODE toggles between 12bit-16bit
with each push.
5. To exit, press the MENU button.
2 Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku A/V
a stisknûte tlaãítko ENTER.
CAM MODE
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
12
SOUND[1]
4. Z nabídky zvolte poloÏku AUDIO MODE a
stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Nastavení poloÏky AUDIO MODE se kaÏd˘m
stiskem tlaãítka ENTER stfiídavû pfiepíná mezi
nastavením 12-bitÛ a 16-bitÛ.
5. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
51
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 52
ENGLISH
CZECH
Pokroãilé postupy záznamu
Advanced Recording
● WIND CUT
● WIND CUT (Potlaãení hluku zpÛsobeného vûtrem pfii záznamu)
✤ The WIND CUT function works in CAMERA and PLAYER
(VP-D20i/D21i only) modes.
✤ The WIND CUT function minimizes wind noise or other noise
while recording.
- When the wind cut is on, some low sounds are eliminated
along with the sound of the wind.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
VIEWER
3. Turn the MENU DIAL to highlight A/V and
press the ENTER button.
4. Select WIND CUT from submenu.
✤ Funkce WIND CUT je k dispozici v reÏimech CAMERA a
PLAYER (jen u VP-D20i/D21i).
✤ Funkce WIND CUT minimalizuje hluk zpÛsoben˘ vûtrem nebo
dal‰ími hluky.
- Pfii zapnuté funkci WIND CUT jsou souãasnû s hlukem
vûtru odfiltrovány i nûkteré hluboké tóny.
REC MODE
PHOTO SEARCH
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
CAM MODE
2 Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku A/V
a stisknûte tlaãítko ENTER.
4. Z dílãí nabídky zvolte poloÏku WIND CUT.
A / V SET
5. This feature toggles ON/OFF each time you
press the ENTER button.
REC MODE
PHOTO SEARCH
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
12
SOUND[1]
6. To exit, press the MENU button.
6. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
Reference
■
■
52
Make sure WIND CUT is set to off when you want the
microphone to be as sensitive as possible.
Use the WIND CUT when recording in windy places such as the
beach or near buildings.
5. Tato funkce se stfiídavû zapíná/vypíná (ON/OFF)
kaÏd˘m stiskem tlaãítka ENTER.
Reference
■
■
Pokud chcete vyuÏít maximální citlivosti mikrofonu, dbejte aby
byla funkce WIND CUT vypnuta.
Funkci WIND CUT pouÏijte pfii záznamu ve vûtrném prostfiedí,
napfi. na pláÏi ãi poblíÏ budov.
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 53
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
● DATE/TIME
● DATE/TIME (Datum/âas)
✤ Funkce DATE/TIME je k dispozici v reÏimech CAMERA a
PLAYER.
✤ Datum a ãas jsou automaticky zaznamenávány do zvlá‰tní
oblasti dat na pásku.
✤ The DATE/TIME function works in CAMERA, PLAYER modes.
✤ The date and time are automatically recorded on a special
data area of the tape.
1. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
2. Turn the MENU DIAL to highlight VIEWER and
press the ENTER button.
3. Turn the MENU DIAL to highlight DATE/TIME.
4. Press the ENTER button to select the sub-menu.
5. Using the MENU DIAL, select the DATE/TIME
mode.
■ You can choose to display - the OFF, DATE,
TIME, DATE/TIME
- OFF only
- DATE only
- TIME only
- DATE & TIME
■ To return to the previous menu, highlight the
DATE/TIME in the middle of the and
press the ENTER button.
6. To exit, press the MENU button.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
VIEWER
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLAY
CAM MODE
VIEWER SET
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLAY
CAM MODE
VIEWER SET
DATE / TIME
1. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
2. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
VIEWER (hledáãek) a stisknûte tlaãítko ENTER.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
DATE/TIME.
4. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte do dílãí nabídky.
5. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zvolte reÏim
DATE/TIME.
■ MÛÏete zvolit poloÏky OFF, DATE, TIME,
DATE/TIME.
- OFF (vypnuto)
- DATE (pouze datum)
- TIME (pouze ãas)
- DATE & TIME (datum & ãas)
■ Do pfiedchozí nabídky se vrátíte zv˘raznûním
poloÏky DATE/TIME uprostfied a stiskem
tlaãítka ENTER.
6. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
Reference
Reference
DATE
■
■
■
TIME
The DATE/TIME is not affected by the
DATE&TIME
OSD ON/OFF (DISPLAY) button.
The DATE/TIME will read “- - -” in the following
conditions.
- During playback of a blank section of a tape.
- If the tape was recorded before setting the DATE/TIME in the
Camera’s memory.
- When the lithium battery becomes weak or dead.
Before you can use the DATE/TIME function, you must set the
Clock. See CLOCK SET on page 37.
Funkce DATE/TIME není ovlivnûna tlaãítkem
OSD ON/OFF.
■ Za následujících podmínek bude na místû
data/ãasu zobrazeno “– – –”.
- Bûhem pfiehrávání ãist˘ch (nenahran˘ch) ãástí pásku.
- Záznam byl proveden pfied nastavením DATA/âASU do
pamûti kamery.
- Pokud baterie zeslábne nebo se zcela vybije.
NeÏ budete moci funkci DATE/TIME pouÏívat, musíte nejprve
nastavit hodiny. Viz CLOCK SET (nastavení hodin) na stranû 37. 53
■
■
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 54
ENGLISH
CZECH
Pokroãilé postupy záznamu
Advanced Recording
● TV DISPLAY
● TV DISPLAY (Zobrazení údajÛ na obrazovce TV pfiijímaãe)
✤ The TV DISPLAY function works in CAMERA, PLAYER
modes.
✤ You can select the output path of the OSD (On Screen
Display).
■ OFF: The OSD appears in the LCD screen only.
■ ON: The OSD appears in the LCD screen, EVF and TV.
■ Use the DISPLAY button located at the left side of the
camcorder to turn ON/OFF all of the OSD displayed on
the LCD/EVF/TV.
1. Set the camcorder to CAMERA, PLAYER mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
VIEWER
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLAY
3. Turn the MENU DIAL to highlight VIEWER and
press the ENTER button.
4. Select the TV DISPLAY mode in list,
press the ENTER button.
■ The DISPLAY mode switches between ON/OFF
with each push.
5. To exit, press the MENU button.
✤ Funkce TV DISPLAY je k dispozici v reÏimech CAMERA a
PLAYER.
✤ MÛÏete zvolit pfienosovou cestu signálu OSD (zobrazení
údajÛ na obrazovce).
■ OFF: (vypnuto) údaje OSD se zobrazí pouze na LCD
monitoru.
■ ON: (Zapnuto) údaje OSD se zobrazí na LCD monitoru,
v elektronickém hledáãku (EVF) a na obrazovce
pfiipojeného TV pfiijímaãe.
■ PouÏitím tlaãítka DISPLAY na levé stranû kamery
zapnete/vypnete zobrazení OSD na LCD
monitoru/elektronickém hledáãku/TV pfiijímaãi.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA,
PLAYER.
2. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
VIEWER a stisknûte tlaãítko ENTER.
CAM MODE
VIEWER SET
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLAY
4. Zvolte ze seznamu reÏim TV DISPLAY a
stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Nastavení DISPLAY se s kaÏd˘m stiskem
tlaãítka ENTER pfiepíná mezi ON/OFF
(zapnuto/vypnuto).
5. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
54
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 55
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
Using Quick Menu(Navigation Menu)
PouÏívání Quick Menu (Rychlá nabídka)
✤ Quick menu is available only in CAMERA mode.
✤ Quick menu is used to adjust camera functions by simply using
the MENU DIAL button.
This feature is useful for when you want to make simple
adjustments without having to access the menus and submenus.
✤ Rychlá nabídka je k dispozici pouze v reÏimu CAMERA.
✤ Rychlá nabídka se pouÏívá ke snadné zmûnû nastavení funkcí
kamery pomocí MENU DIAL.
Tato funkce je uÏiteãná v pfiípadech, kdy chcete provést
jednoduchá nastavení bez nutnosti vstupu do hlavních a dílãích
nabídek.
■ DATE/TIME
- Each time you select DATE/TIME and press the ENTER
button, it will be displayed in the order of DATE - TIME DATE/TIME - OFF. (see page 53)
■ WL.REMOTE (
)
- Each time you select WL.REMOTE and press the ENTER
button, the WL.REMOTE is switched to either enabled (
or disabled (
).
■ DIS (
)
- Each time you select DIS and press the ENTER button,
the DIS icon is displayed or set to OFF.
■ DSE(Digital Special Effect) (see page 48)
- Each time you select DSE and press the ENTER button,
the DSE preset values are applied or set to OFF.
DSE values will not switch between On and Off if they have
not been preset in the menu.
■ PROGRAM AE (see page 42)
- Each time you select PROGRAM AE and press the ENTER
button, you can choose between the preset PROGRAM AE
values and AUTO. You can’t choose between Auto and the
PROGRAM AE values if the values have not been preset in
the regular menu.
■ DATE/TIME
- Pfii kaÏdé volbû poloÏky DATE/TIME a stisku tlaãítka ENTER
budou jednotlivé volby zobrazovány v následujícím pofiadí:
DATE - TIME - DATE/TIME - OFF (viz stránka 53).
)
■ WL.REMOTE (
)
(Zablokování/odblokování funkce dálkového ovladaãe)
- Pfii kaÏdé volbû poloÏky WL.REMOTE a stisku tlaãítka
ENTER bude tato funkce stfiídavû deaktivována (
) nebo
aktivována (
).
■ DIS (
)
- Pfii kaÏdé volbû poloÏky DIS (elektronick˘ stabilizátor obrazu)
a stisku tlaãítka ENTER bude ikona DIS stfiídavû zobrazena
nebo funkce vypnuta (OFF).
■ DSE (Speciální digitální efekty) (viz stránka 48)
- Pfii kaÏdé volbû poloÏky DSE a stisku tlaãítka ENTER budou
nastavené digitální efekty zapnuty nebo vypnuty (OFF).
Pokud nejsou hodnoty DSE v nabídce pfiítomny, nelze je
pfiepínat.
■ PROGRAM AE (viz stránka 42)
- Pfii kaÏdé volbû poloÏky PROGRAM AE a stisku tlaãítka
ENTER mÛÏete volit mezi nastavením PROGRAM AE a
AUTO. Pokud nejsou hodnoty v bûÏné nabídce pfiítomny,
nastavení PROGRAM AE a AUTO nelze pfiepínat.
55
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 56
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
■ WHT. BALANCE (see page 44)
- Each time you select WHT. BALANCE and press the ENTER
button, you can choose between preset WHT.BALANCE
values and AUTO. As in PROGRAM AE, you can't choose
between Auto and WHT.BALANCE values it they have not
been preset.
■ WHT.BALANCE (viz stránka 44)
- Pfii kaÏdé volbû poloÏky WHT.BALANCE (vyváÏení bílé) a
stisku tlaãítko ENTER je stfiídavû pfiepínáno mezi
pfiednastavenou hodnotou a automatick˘m nastavením
AUTO. Pokud nejsou hodnoty pfiítomny, nelze je stejnû jako
u poloÏky PROGRAM AE mûnit.
■ FOCUS (Manual Focus / Auto Focus)
(Zaostfiování - manuální automatické) (viz stránka 60)
- Pfii kaÏdé volbû poloÏky FOCUS a stisku tlaãítka ENTER se
funkce FOCUS se pfiepíná mezi Manual Focus (manuálním
zaostfiováním) (MF) a Auto Focus (automatick˘m
zaostfiováním) (
).
■ SHUTTER SPEED & EXPOSURE (Rychlost závûrky a clona)
- Rychlost závûrky a clonu mÛÏete nastavit volbou ikony (
)
a stiskem tlaãítka MENU DIAL. Podrobnûj‰í informace budou
uvedeny v následující kapitole.
■ FOCUS (Manual Focus/Auto Focus) (see page 60)
- Each time you select FOCUS and press the ENTER button,
the FOCUS is switched to either Manual Focus (MF) or
Auto Focus (
).
■ SHUTTER SPEED & EXPOSURE
- You can set values for SHUTTER SPEED and EXPOSURE by
selecting (
) icon and pressing the MENU DIAL.
For more information, see the next chapter.
Setting the Quick menu
Nastavení Rychlé nabídky QUICK MENU
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Turn the MENU DIAL to select a function you want
and then press the ENTER button to change the
values.
2. Otáãejte ovladaãem MENU DIAL, zvolte funkci,
u níÏ chcete zmûnit nastavení a stiskem tlaãítka
ENTER jej zmûÀte.
Reference
■
■
56
Quick menu function will not operate
DSE
in EASY mode.
PROGRAM AE
If you are using the M.FOCUS(MF)
WHT. BALANCE
function, you cannot use the
FOCUS
Quick menu.
SHUTTTER
EXPOSURE
If you want to use the Quick menu
function, release the M.FOCUS(MF) mode.
Reference
DIS
■
STBY
MIRROR
0:00:00
■
WL.REMOTE
SHUTTER
EXPOSURE
10:00
10.JAN.2003
DATE/TIME
Funkce QUICK MENU nebude
aktivní v reÏimu EASY.
JestliÏe pouÏíváte funkci
M.FOCUS (manuální zaostfiování)
(MF), nemÛÏete pouÏívat QUICK
MENU. JestliÏe chcete pouÏívat
rychlou nabídku, vypnûte funkci
M.FOCUS (MF).
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 57
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
SHUTTER SPEED & EXPOSURE
SHUTTER SPEED & EXPOSURE (Rychlost závûrky a clona)
✤ You can set SHUTTER SPEED and EXPOSURE only in
CAMERA mode.
✤ SHUTTER SPEED and EXPOSURE values can only be set
in the Quick Menu.
✤ SHUTTER SPEED and EXPOSURE are automatically
switched and/or deactivated.
✤ Rychlost závûrky a clonu lze nastavit pouze v reÏimu
CAMERA.
✤ Rychlost závûrky a clonu lze nastavit pouze pomocí rychlé
nabídky QUICK MENU.
✤ Funkce SHUTTER SPEED & EXPOSURE se automaticky
zapíná a vypíná.
1. Set the power switch to CAMERA mode.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Turn the MENU DIAL until you see icon(
) on, and then
press the ENTER button.
■ You see a screen on which you can select SHUTTER
SPEED and EXPOSURE.
■ Turn the MENU DIAL to select the item you want and then
press the ENTER button.
■ SHUTTER SPEED can be set to 1/50, 1/120, 1/250, 1/500,
1/1000, 1/2000, 1/4000 or 1/10000.
■ EXPOSURE can be set between 00 and 29.
2. Otáãejte ovladaãem MENU DIAL dokud se neobjeví ikona
a
potom stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Uvidíte zobrazení, na kterém mÛÏete nastavit poloÏky
SHUTTER SPEED a EXPOSURE.
■ Ovladaãem MENU DIAL zvolte poloÏku, kterou chcete
nastavit a stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Je moÏno nastavit následující rychlosti závûrky (SHUTTER
SPEED): 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 a
1/10000 sekundy.
■ Clonu (EXPOSURE) mÛÏete nastavit v rozmezí 00 aÏ 29.
3. To exit from the setting screen, select the icon(
press the ENTER button.
) and
3. Chcete-li nabídku nastavení opustit, zvolte ikonu
tlaãítko ENTER.
Reference
■
■
If you want to use the selected shutter speed and exposure
value, you should begin the recording with the shutter speed
and the exposure adjustment screens displayed on the LCD.
If you manually change the shutter speed and the exposure
value when Auto-exposure option is selected, manual changes
are applied first.
a stisknûte
Reference
■
■
Pokud si pfiejet pouÏít zvolenou rychlost závûrky a clonu,
mûli byste záznam zaãít s nastavením rychlosti závûrky a clony
zobrazen˘m na LCD monitoru.
Pokud zmûníte nastavení rychlosti závûrky a clony pfii zvoleném
reÏimu automatického nastavení clony (Auto-exposure)
manuálnû, budou takto provedené zmûny pouÏity prvofiadû.
57
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 58
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
SLOW SHUTTER (Low Shutter Speed)
SLOW SHUTTER (Zpomalení závûrky)
✤ The SLOW SHUTTER function works in CAMERA mode only.
✤ The shutter speed can be controlled, allowing you to record slow
moving objects.
✤ Funkce SLOW SHUTTER je k dispozici pouze v reÏimu CAMERA.
✤ Ovládáním rychlosti závûrky lze zaznamenávat pomalu se
pohybující objekty.
1. Set the power switch to CAMERA mode.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Press the SLOW SHUTTER button.
2. Stisknûte tlaãítko SLOW SHUTTER.
3. Each time you press the SLOW SHUTTER button,
SHUTTER SPEED is changed to 1/25, 1/13, 1/6,
off.
3. S kaÏd˘m stiskem tlaãítka SLOW SHUTTER
se rychlost závûrky mûní na 1/25, 1/13, 1/6, off.
4. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka
SLOW SHUTTER.
4. To exit, press the SLOW SHUTTER button.
Reference
■
■
58
When using "SLOW SHUTTER" the image takes on a slow
motion like effect.
The SLOW SHUTTER function will not operate in EASY mode.
Reference
■
■
Pfii pouÏití “SLOW SHUTTER” budou zábûry pfiipomínat efekt
zpomaleného filmu.
Funkce SLOW SHUTTER není k dispozici souãasnû se
stabilizátorem EASY.
00658H D20-UK+CZ (28~59)
5/10/03 8:38 AM
Page 59
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
EASY Mode (for Beginners)
ReÏim EASY (Pro zaãáteãníky)
✤ The EASY mode allows a beginner to easily make good
recordings.
■ The EASY mode only operates in CAMERA mode.
✤ ReÏim EASY umoÏÀuje zaãáteãníkÛm snadnûj‰í pofiízení
dobr˘ch zábûrÛ.
■ ReÏim EASY je k dispozici pouze v reÏimu CAMERA.
RE
1. Set the power switch to CAMERA mode.
EAS
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
Y
STBY
0:00:00
EASY
5 5 min
U
MS
NG
CA
MCO
RDER
LENS 10XZOOM
2. By pressing the EASY button, all functions on the
camera will be set to off and the recording settings
will be set to the following basic modes:
■ Battery level, recording mode, counter,
DATE/TIME, and DIS (
) will be displayed.
■ The word “EASY.Q”
will appear on the LCD at the same time.
However, the DATE/TIME will only be seen if it
has been previously set. (see page 53)
SA
3. Press START/STOP to start recording.
■ Recording will begin using the basic automatic
settings.
10:00
10.JAN.2003
4. Pressing the EASY button again in the STBY mode
and then turns the EASY mode off.
■ The EASY function will not turn off when you have recording.
■ The camera will return to the settings that were set prior to
activating EASY mode.
■
■
Reference
■
■
In EASY mode, certain functions are not available, such as
MENU, BLC, MF/AF.
- If you want to use these functions, you must first switch the
EASY mode off.
The EASY mode settings are deleted when the battery pack is
uninstalled from the camcorder and therefore, they must be reset
when a battery pack has been replaced.
2. Stiskem tlaãítka EASY budou v‰echny funkce
kamery vypnuty a dojde k nastavení
následujících základních reÏimÛ:
■ Bude zobrazeno: kontrola baterie, reÏim
záznamu, poãítaã, DATE/TIME a DIS (
).
■ Souãasnû se na LCD monitoru
zobrazí nápis “EASY.Q”.
(Datum/ãas se zobrazí jen pokud byl
nastaven - viz strana 53)
3. Stiskem tlaãítka START/STOP spusÈte záznam.
■ Záznam bude proveden se základním
automatick˘m nastavením.
4. Dal‰ím stiskem tlaãítka EASY se reÏim EASY
vypne.
Bûhem záznamu nelze funkci EASY vypnout.
Kamera se vrátí k nastavení, která byla pfied aktivací reÏimu
EASY.
Reference
■
■
V reÏimu EASY nejsou k dispozici urãité funkce jako
MENU (nabídka), BLC (kompenzace protisvûtla),
MF/AF (ruãní/automatické ostfiení).
- Pokud si pfieje tyto funkce vyuÏívat, musíte nejprve vypnout
reÏim EASY.
Nastavení v reÏimu EASY jsou vymazána pfii sejmutí baterie z
kamery a proto tedy pfii v˘mûnû baterie musí b˘t tato nastavení
provedena znovu.
59
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 60
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
MF/AF (Manual Focus/Auto Focus)
MF/AF (Manuální/Automatické zaostfiování)
✤ The MF/AF function works in CAMERA mode only.
✤ In most situations, it is better to use the automatic focus
feature, as it enables you to concentrate on the creative side of
your recording.
✤ Manual focusing may be necessary under certain conditions that
make automatic focusing difficult and/or
unreliable.
✤ Funkce MF/AF je k dispozici pouze v reÏimu CAMERA.
✤ Ve vût‰inû pfiípadÛ je v˘hodnûj‰í pouÏívat automatické zaostfiování,
které vám umoÏní soustfiedit se na tvÛrãí stránku záznamu.
✤ Za jist˘ch podmínek, pfii nichÏ je automatické zaostfiování obtíÏné
a/nebo nespolehlivé, mÛÏe b˘t nezbytné ruãní zaostfiování.
Automatické zaostfiování
✤ JestliÏe nemáte s pouÏívání videokamer
zku‰enosti, doporuãujeme pouÏívat
automatické zaostfiování.
Auto Focusing
✤ If you are inexperienced in the use of
camcorders, we recommend that you
make use of Auto Focus.
Manuální zaostfiování
✤ V následujících pfiípadech lze pfii pouÏití
manuálního zaostfiování dosáhnout
lep‰ích v˘sledkÛ:
Manual Focusing
a.
b.
c.
d.
✤ In the following cases you may obtain
better results by adjusting the focus
manually.
A picture containing several objects, some
close to the camcorder, others further away.
A person enveloped in fog or surrounded by
snow.
Very shiny or glossy surfaces like a car.
People or objects moving constantly or
quickly like an athlete or a crowd.
1. Set the power switch to CAMERA mode.
2. Turn the MENU DIAL and select the
FOCUS menu.
3 Press the ENTER button.
4. Turn the MENU DIAL up or down until the
object is in focus.
■ Zoom out a little if focusing is difficult.
5. To return to AF(Auto Focus:
),
60
press the ENTER button again.
a. Zábûr s nûkolika objekty, nûkteré blízko ke
kamefie a jiné vzdálenûj‰í od kamery.
b. Osoby v mlze nebo na snûhu.
c. Velmi jasné nebo lesklé povrchy (napfiíklad
automobil).
d. Lidé nebo objekty stále nebo rychle se
pohybující (napfi. atleti nebo dav lidí).
VOL / MF
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Ovladaãem MENU DIAL zvolte poloÏku
FOCUS.
3. Stisknûte tlaãítko ENTER.
4. Otáãejte ovladaãem MENU DIAL na
kteroukoliv stranu dokud není objekt zaostfien.
■ Pokud je zaostfiení obtíÏné, transfokujte
ponûkud dále od objektu.
5. K automatickému zaostfiování AF (
)
se vrátíte dal‰ím stiskem tlaãítka ENTER.
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 61
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
BLC (Back Light Compensation)
BLC (Kompenzace protisvûtla)
✤ BLC works in CAMERA mode.
* BLC off
✤ Back lighting exists when the subject
is darker than the background:
■ The subject is in front of a window.
■ The person to be recorded is
wearing white or shiny clothes and
is placed against a bright
background; the person’s face is
too dark to distinguish his/her
features.
■ The subject is outdoors and the background is overcast.
■ The light sources are too bright.
■ The subject is against a snowy background.
✤ Funkce BLC je k dispozici aktivní v
reÏimech CAMERA.
✤ K osvûtlení protisvûtlem dochází v
pfiípadû, kdy je objekt ménû osvûtlen˘
neÏ pozadí:
■ Objekt se nachází pfied oknem.
■ Filmovaná osoba má bíl˘ nebo
leskl˘ odûv a stojí proti jasnému
pozadí: tváfi osoby je pfiíli‰ tmavá,
aby bylo moÏno rozeznat její rysy.
Objekt je venku a pozadí je zataÏeno (zamraãeno).
Pfiíli‰ jasné zdroje svûtla za objektem.
V pozadí objektu je sníh.
* BLC on
■
■
■
1. Set the power switch to CAMERA mode.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Press the BLC button.
■ Normal - BLC - Normal
■ BLC enhances the subject.
2. Stisknûte tlaãítko BLC.
■ Normal - BLC - Normal.
■ Funkce BLC zlep‰uje zobrazení objektu.
Reference
■
■
While setting the NIGHT CAPTURE to ON, the BLC function
does not work.
The BLC function will not operate in EASY mode.
Reference
■
■
Pfii zapnutí reÏimu NIGHT CAPTURE (ON) je funkce BLC mimo
provoz.
Funkce BLC není k dispozici v reÏimu EASY.
61
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 62
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
Fade In and Out
Fade In a Out (Roztmívání a zatmívání)
✤ The FADE function works in CAMERA mode only.
✤ You can give your recordings a professional look by using special
effects such as fading in at the beginning of a sequence or fading
out at the end of a sequence.
✤ Funkce FADE je aktivní pouze v reÏimu CAMERA.
✤ Pomocí speciálních efektÛ jako je roztmívání na zaãátku a
zatmívání na konci sekvence mÛÏete dát va‰im záznamÛm
profesionální vzhled.
To Start Recording
1. Before recording, hold down the
FADE button.
The picture and sound gradually
disappear (fade out).
2. Press the START/STOP button and at
the same time release the FADE button.
Recording starts and the picture and
sound gradually appear (fade in).
To Stop Recording
(use FADE IN / FADE OUT)
FADE
➔
FADE
3. When you wish to stop recording, hold
down the FADE button. The picture and
sound gradually disappear (fade out).
4. When the picture has disappeared,
press the START/STOP
button to stop recording. Press the FADE button
➔
➔
➔
a. FADE OUT
a. FADE OUT
(Approx. 4 seconds)
STBY
0:00:00
REC
0:00:15
REC
0:00:15
Zahájení záznamu
1. Pfied snímáním stisknûte tlaãítko FADE
a pfiidrÏte je stisknuté.
Obraz i zvuk postupnû zmizí (zatmívání
- fade out).
2. Stisknûte tlaãítko START/STOP a
souãasnû uvolnûte tlaãítko FADE.
Záznam zaãíná a postupnû se objeví
obraz i zvuk (roztmívání - fade in).
Ukonãení záznamu
(s pouÏitím funkce FADE IN/FADE OUT)
3. V okamÏiku, kdy chcete ukonãit zábûr,
stisknûte tlaãítko FADE a pfiidrÏte jej.
Obraz i zvuk postupnû zmizí (zatmívání
- fade out).
4. Po úplném zmizení
Gradual disappearance
obrazu ukonãete
záznam stiskem tlaãítka
START/STOP.
STBY
0:00:20
a. FADE OUT (zatmívání)
(PfiibliÏnû 4 sekundy)
b. FADE IN
(Approx. 4 seconds)
Gradual appearance
62
b. FADE IN
Release the FADE button
b. FADE IN (roztmívání)
(PfiibliÏnû 4 sekundy)
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 63
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
Audio dubbing
Audio dubbing (Dabování zvukového doprovodu)
✤ The AUDIO DUBBING function only works in PLAYER Mode.
✤ You can add sound to the original sound on a pre-recorded tape,
recorded in SP mode with 12bit sound.
✤ Use the internal and external microphones or other audio equipment.
✤ The original sound will not be erased.
✤ Funkce AUDIO DUBBING je k dispozici pouze v reÏimu PLAYER.
✤ K pÛvodnímu 12 bitovému zvukovému záznamu v reÏimu SP mÛÏete
pfiidat zvukov˘ záznam.
✤ PouÏijte vestavûn˘ nebo vnûj‰í mikrofon nebo jiné audio zafiízení.
✤ PÛvodní zvuk nebude vymazán.
Dubbing sound
Dabování zvuku.
1. Set the camcorder to PLAYER mode.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu PLAYER.
■ If you want to use an external microphone,
■ Chcete-li pouÏít vnûj‰í mikrofon, pfiipojte jej
connect the microphone to the external MIC
do vstupní zdífiky External MIC.
■ Pfiejete-li si dabovat s pouÏitím externího A/V
input jack on the camcorder.
■ When you wish to dub using the External
vstupu, pfiipojte AUDIO/VIDEO kabel do
A/V input, connect the
vstupu “A/V In/out” na levé stranû kamery.
AUDIO/VIDEO cable to the camcorder by
(Pouze modely VP-D20i/D21i)
inserting the cable jack into the A/V in/out
- Stisknûte tlaãítko MENU, ovladaãem
terminal at the left side of the camcorder.
MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku A/V a
(VP-D20i/D21i only)
stisknûte tlaãítko ENTER.
- Press the MENU button, turn the
- Otáãením MENU DIAL zv˘raznûte
Audio (L)
Audio (R)
MENU DIAL to highlight A/V and
poloÏku AV IN/OUT a stiskem tlaãítka
AV IN
press the ENTER button.
ENTER zvolte AV IN.
- Turn the MENU DIAL to highlight AV
2. Stisknûte tlaãítko
(PLAY/STILL) a vyhledejte
IN/OUT and press the ENTER button to (VP-D20i/D21i only)
ãasov˘ rámec scény, která má b˘t dabována.
select AV IN.
3. Opûtn˘m stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL)
2. Press the
(PLAY/STILL) button and
scénu pozastavíte.
find the timeframe of the scene to be
4. Stisknûte tlaãítko A.DUB na dálkovém
dubbed.
ovladaãi.
■ Na LCD monitoru se zobrazí nápis
3. Press the
(PLAY/STILL) button to
A.DUB.
pause the scene.
■ Kamera je nyní pfiipravena k dabování
4. Press the A.DUB button on the Remote
(v pohotovostním stavu).
Control.
■ A.DUB will be displayed on the LCD.
5. Stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL) spusÈte
■ The camcorder is in a ready-to-dub state for dubbing.
dabování.
■
Stiskem tlaãítka (STOP) dabování ukonãíte.
5. Press the
(PLAY/STILL) button to start dubbing.
■ Press the
(STOP) button to stop the dubbing.
Reference
Reference
■ Funkci AUDIO DUBBING nemÛÏete pouÏít pfii pfiehrávání kazety
■ You can not use the audio dubbing function while playing a write
chránûné proti náhodnému vymazání.
protected video tape.
■ Pfii dabování prostfiednictvím externího A/V vstupu musíte druh˘ konec
■ When you wish to dub using the External A/V input, you must
AUDIO/VIDEO kabelu pfiipojit k audio systému z nûhoÏ hodláte
connect the AUDIO/VIDEO cable to the audio system from which
63
nahrávat. (Pouze modely VP-D20i/D21i)
you wish to record. (VP-D20i/D21i only)
BLC
FADE
H
REC
MS
UN
A
GC
MCO
RDER
LENS 10XZOOM
EASY
SEARC
SA
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 64
ENGLISH
CZECH
Pokroãilé postupy záznamu
Advanced Recording
Dubbed audio Playback
1. Insert the dubbed tape and press MENU button.
Pfiehrávání dabovaného zvuku
1. Do kamery vloÏte dabovanou kazetu a stisknûte
tlaãítko MENU.
PLAYER MODE
A / V SET
2. Turn the MENU DIAL to highlight A/V.
3. Press the ENTER button to enter the sub-menu.
REC MODE
PHOTO SEARCH
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
2. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku A/V.
12
SOUND[1]
3. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte do dílãí nabídky.
4. Use the MENU DIAL to select AUDIO SELECT
from the submenu.
4. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zvolte z dílãí
nabídky poloÏku AUDIO SELECT.
PLAYER MODE
5. Press the ENTER button to enter the sub-menu.
A / V SET
5. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte do dílãí nabídky.
AUDIO SELECT
SOUND [ 1 ]
6. Using the MENU DIAL, select the AUDIO playback
SOUND [ 2 ]
MIX [ 1 + 2 ]
channel.
■ Press the ENTER button to confirm the audio
playback channel.
- SOUND1 : play the original sound.
- SOUND2 : play the dubbed sound.
- MIX(1+2) : play back SOUND1 and 2 equally mixed.
7. To exit, press the MENU button.
8. Press the
(PLAY/STILL) button to playback the dubbed tape.
Reference
When you playback added sound (SOUND2 or MIX mode), you may
experience loss of sound quality.
-
6. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zvolte pfiehrávan˘
AUDIO kanál.
■ Stiskem tlaãítka ENTER potvrìte volbu
pfiehrávaného audio kanálu.
SOUND 1: pfiehrávání pÛvodního zvuku.
SOUND 2: pfiehrávání dabovaného zvuku.
MIX(1+2): pfiehrávání obou v˘‰e uveden˘ch kanálÛ
souãasnû.
7. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
8. Stiskem tlaãítka
dabované kazety.
(PLAY/STILL) spusÈte reprodukci
Reference
Pfii pfiehrávání dabovaného zvuku (kanál SOUND 2 nebo reÏim MIX)
mÛÏe dojít ke zhor‰ení kvality zvuku.
64
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 65
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
PHOTO Image Recording
PHOTO - reÏim záznamu statického obrazu (fotografie)
1. Press the PHOTO button and hold it.
■ The still picture appears on the LCD monitor.
■ If you do not wish to record, release the button.
1. Stisknûte tlaãítko PHOTO a pfiidrÏte jej stisknuté.
■ Na LCD monitoru se zobrazí statick˘ snímek.
■ JestliÏe si jej nepfiejete zaznamenat, tlaãítko
uvolnûte.
2. Release the PHOTO button and press the PHOTO
button again in 2 seconds.
■ The still picture is recorded for about 6~7
seconds.
3. After the PHOTO has been recorded, the camcorder returns to
STBY mode.
2. Uvolnûte tlaãítko PHOTO a bûhem 2 sekund jej
znovu stisknûte.
■ Statick˘ obrázek se zaznamená na dobu
pfiibliÏnû 6 - 7 sekund.
3. Po záznamu statického obrázku funkcí PHOTO se kamera vrací
do pohotovostního reÏimu (STBY).
Vyhledávání obrázku v reÏimu PHOTO
Searching for a PHOTO picture
✤ Funkce PHOTO SEARCH je k dispozici
pouze v reÏimu PLAYER.
✤ The PHOTO SEARCH works in PLAYER mode only.
1.
■
■
Press the MENU button. (or press the
PHOTO SEARCH button on the remote
control.)
The MENU list will appear.
PLAYER MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
VIEWER
2. Turn the MENU DIAL to highlight A/V.
1.
REC MODE
PHOTO SEARCH
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
3. Press the ENTER button to enter the sub-menu.
4. Select PHOTO SEARCH from the sub-menu and
press the ENTER button.
5. Search the PHOTO using the
(FF) and
(REW) buttons.
■ The PHOTO search process appears on the
LCD while you are searching.
■ After completing the search, the camcorder
displays the still image.
6. To exit, press the
(STOP) button.
■
■
Stisknûte tlaãítko MENU. (nebo PHOTO
SEARCH na dálkovém ovladaãi)
Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
2. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku A/V.
3. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte do dílãí nabídky.
4. Z dílãí nabídky zvolte poloÏku PHOTO SEARCH
a stisknûte tlaãítko ENTER.
PLAYER MODE
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
12
SOUND[1]
5. Obrázek vyhledejte pomocí tlaãítek
(FF)
(rychlé pfievíjení vpfied) a
(REW) (rychlé
pfievíjení zpût).
■ Proces vyhledávání se zobrazuje na LCD
monitoru.
■ Po vyhledání kamera zobrazí statick˘ obraz.
6. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka
(STOP).
65
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 66
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
NIGHT CAPTURE (0 lux recording)
ReÏim NIGHT CAPTURE (záznam pfii osvûtlení 0 luxÛ)
NIGHT
CAPTURE
✤ The NIGHT CAPTURE function works in
CAMERA mode.
✤ The NIGHT CAPTURE function enables you to
record a subject in darkness.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Slide the NIGHT CAPTURE switch to ON.
■
(NIGHT CAPTURE indicator) appears on the LCD
monitor.
■ The infrared (invisible rays) light is turned on automatically.
3. To cancel the NIGHT CAPTURE function, slide the
NIGHT CAPTURE switch to OFF.
■
■
■
■
66
The maximum recording distance using the infrared light is
about 3m (about 10 feet).
If you use the NIGHT CAPTURE function in normal recording
situations (ex. outdoors by day), the recorded picture
may be tinted green.
In the NIGHT CAPTURE mode, certain functions are not
available, such as White Balance, Program AE, DSE, BLC.
2. Pfiepínaã NIGHT CAPTURE posuÀte do polohy
zapnuto (ON).
Na LCD monitoru se zobrazí ikona NIGHT CAPTURE (
).
Automaticky se zapne infraãervené osvûtlení.
3. Chcete-li funkci NIGHT CAPTURE vypnout, posuÀte NIGHT
CAPTURE do polohy vypnuto (OFF).
Reference
■
✤ Funkce NIGHT CAPTURE je k dispozici v
reÏimu CAMERA.
✤ Funkce NIGHT CAPTURE vám umoÏÀuje
zaznamenávat objekty za tmy.
Reference
■
■
■
Maximální vzdálenost, ze které lze pofiídit záznam za
infraãerveného osvûtlení, je pfiibliÏnû 3 m (pfiibliÏnû 10 stop).
JestliÏe pouÏijete funkci NIGHT CAPTURE za normálních
svûteln˘ch podmínek (napfiíklad v exteriéru za dne),
zaznamenan˘ obraz mÛÏe získat zelenav˘ nádech.
Pfii zapnuté funkci NIGHT CAPTURE nejsou k dispozici urãité
funkce, napfi. jako vyváÏení bílé barvy, Program AE, DSE, BLC.
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 67
ENGLISH
CZECH
Pokroãilé postupy záznamu
POWER NIGHT CAPTURE
POWER NIGHT CAPTURE
✤ The POWER NIGHT CAPTURE function works in CAMERA
mode.
✤ The POWER NIGHT CAPTURE function can record a subject
more brightly in darkness than the NIGHT CAPTURE function.
✤ A POWER NIGHT CAPTURE is displayed for three seconds by
LCD if you press a SLOW SHUTTER button in state that a
NIGHT CAPTURE switch is turned on.
✤ When you work in POWER NIGHT CAPTURE mode,
POWER NIGHT CAPTURE icon appears on the LCD
continuously.
✤ Funkce POWER NIGHT CAPTURE je k dispozici v reÏimu Camera.
✤ Funkce POWER NIGHT CAPTURE dokáÏe lépe a jasnûji
zaznamenat objekt v tmavém prostfiedí neÏ funkce NIGHT
CAPTURE.
✤ Pokud bûhem zapnutí funkce NIGHT CAPTURE stisknete
SLOW SHUTTER, po dobu 3 sekund se na LCD monitoru
zobrazí nápis POWER NIGHT CAPTURE.
✤ Pokud pracujete v reÏimu POWER NIGHT CAPTURE, ikona
POWER NIGHT CAPTURE bude na LCD monitoru zobrazena
trvale.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Turn on the NIGHT CAPTURE switch,
and then press the SLOW SHUTTER button.
3. Press the SLOW SHUTTER button to set shutter
speed. The SLOW SHUTTER function enables you
to record a subject more brightly.
4. When using POWER NIGHT CAPTURE the image
takes on a slow motion like effect.
5. To cancel the POWER NIGHT CAPTURE function,
press the SLOW SHUTTER button to set to “off ”
and then turn off the NIGHT CAPTURE switch.
NIGHT
CAPTURE
Advanced Recording
S1/25
POWER NIGHT CAPTURE
10:00
Reference
■
■
■
■
The maximum recording distance using the infrared light is
about 3m (about 10 feet).
If you use the POWER NIGHT CAPTURE function in normal
recording situations (ex. outdoors by day), the recorded picture
may contain unnatural colours.
In the POWER NIGHT CAPTURE mode, certain functions are
not available, such as White Balance, Program AE, DSE, BLC.
When the subject is too bright, you would better press the
SLOW SHUTTER button (1/6 ➝ 1/25) and then you can record
in the good quality.
10.JAN.2003
■
■
■
■
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Zapnûte tlaãítko NIGHT CAPTURE a poté
stisknûte tlaãítko SLOW SHUTTER.
3. Stiskem SLOW SHUTTER nastavte rychlost
závûrky. SLOW SHUTTER umoÏÀuje pofiízení
jasnûj‰ího záznamu.
4. Pfii pouÏití POWER NIGHT CAPTURE budou
zábûry pfiipomínat efekt zpomaleného filmu.
5. Chcete-li funkci POWER NIGHT CAPTURE
zru‰it, stiskem SLOW SHUTTER zvolte “off” a
poté tlaãítko NIGHT CAPTURE vypnûte.
Reference
Maximální vzdálenost, ze které lze pofiídit záznam za
infraãerveného osvûtlení, je pfiibliÏnû 3 m (pfiibliÏnû 10 stop).
JestliÏe funkci POWER NIGHT CAPTURE pouÏijete za
normálních svûteln˘ch podmínek (napfiíklad v exteriéru za dne),
zaznamenan˘ obraz mÛÏe obsahovat nepfiirozené barvy.
Pfii zapnuté funkci POWER NIGHT CAPTURE nejsou urãité funkce
k dispozici, napfi. vyváÏení bílé barvy, Program AE, DSE, BLC.
Pokud je objekt pfiíli‰ jasn˘, mûli byste radûji stisknout tlaãítko
SLOW SHUTTER (1/6 ➝ 1/25), poté mÛÏete natáãet ve vy‰‰í
67
kvalitû.
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 68
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
Using the VIDEO LIGHT
PouÏití Video Blesku
✤ VIDEO LIGHT works in CAMERA mode only.
✤ To brighten the scene when natural lighting is too dim.
✤ VIDEO LIGHT works in SP mode only.
- If you turn on the LIGHT in LP mode, the LIGHT indicator and
“LP” will be blinking on the LCD.
✤ VIDEO BLESK je k dispozici pouze v reÏimu Camera.
✤ SlouÏí k rozjasnûní zábûrÛ v pfiípadech nedostateãné intenzity
pfiirozeného osvûtlení.
✤ VIDEO BLESK je k dispozici pouze v reÏimu SP.
- Pokud blesk zapnete v dlouhohrajícím reÏimu LP, na LCD
monitoru zaãne blikat indikátor blesku a nápis “LP”.
T
IGH
V.L
DISPLAY
PB
ZO
OM
DANGER
■ The VIDEO LIGHT can become extremely hot.
Do not touch it either while in operation or
soon after turning it off, otherwise serious
injury may result.
■ Do not place the camcorder into the
carrying case immediately after using the
VIDEO LIGHT, since it can remain extremely
hot for some time.
■ Do not use near flammable or explosive
materials.
■ It is recommended that you consult your nearest
SAMSUNG dealer for bulb replacement.
- The life of the bulb is approximately 50 hours.
1. Set the camcorder to the CAMERA mode.
2. Press the V.LIGHT button.
■ The VIDEO LIGHT indicator appears on the LCD and the light
is turned on.
3. If you want to turn off the VIDEO LIGHT, press the V.LIGHT
button again.
V¯STRAHA
■ Video blesk mÛÏe b˘t rozpálen.
Bûhem provozu nebo vzápûtí po vypnutí se
jej nedot˘kejte, mohlo by dojít k váÏnému
zranûní.
■ Bezprostfiednû po pouÏití blesku neukládejte
videokameru do pouzdra, protoÏe blesk
mÛÏe zÛstat po dlouhou dobu extrémnû
rozpálen.
■ Blesk nepouÏívejte v blízkosti hofilav˘ch
nebo v˘bu‰n˘ch materiálÛ.
■ V pfiípadû v˘mûny Ïárovky se obraÈte na nejbliωího prodejce
SAMSUNG.
- Îivotnost Ïárovky ãiní pfiibliÏnû 50 hodin.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Stisknûte tlaãítko V.LIGHT.
■ Na LCD monitoru se zobrazí Indikátor VIDEO LIGHT a blesk
se zapne.
3. Pokud hodláte blesk vypnout, stisknûte znovu tlaãítko V.LIGHT.
Reference
■
■
■
■
68
■
The light is turned off automatically during ejecting or inserting.
Even if the battery indicator does not blink when the battery packs
charge is low, the camcorder may turn off automatically when you
turn on the light, or when you start recording with light turned on.
The built-in light is used as a subsidiary light, it may not be
enough for outdoor lighting.
The picture quality may deteriorate if you use the VIDEO LIGHT
continuously for more than 20 minutes.
If you turn on the light in 1/6, 1/13, 1/25 SHUTTER mode, the
manual SHUTTER mode will be switched off.
Reference
■
■
■
■
■
Bûhem vyjmutí ãi vloÏení kazety se blesk vypne.
Videokamera se mÛÏe pfii zapnutí blesku nebo pfii zahájení
záznamu s bleskem automaticky vypnout i pfiípadech, kdy
indikátor nízkého stavu baterie nebliká.
Vestavûn˘ blesk je vedlej‰í zdroj svûtla, pfii záznamu v exteriérech
nemusí b˘t dostateãn˘.
Pokud Video Blesk pouÏíváte déle neÏ 20 minut, mÛÏe dojít ke
sníÏení kvality obrazu.
Pokud blesk aktivujete v reÏimu závûrky 1/6, 1/13, 1/25, manuální
reÏim SHUTTER bude vyfiazen.
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 69
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé postupy záznamu
Various Recording Techniques
Dal‰í techniky záznamu
✤ In some situations different recording techniques may be required
for more dramatic results.
✤ V nûkter˘ch situacích lze pro zv˘‰ení dramatického úãinku zábûrÛ
nutno pouÏít dal‰í techniky záznamu.
Reference
Reference
Please rotate the LCD screen carefully as excessive rotation may
cause damage to the inside of the hinge that connects the LCD
screen to the Camcorder.
1. General recording.
1
Otáãejte prosím LCD monitorem opatrnû, protoÏe nepfiimûfien˘m
otáãením by mohlo dojít k po‰kození závûsu, ve kterém je monitor
spojen s kamerou.
2
1. Celkov˘ zábûr.
2. Downward recording.
2. Zábûr zdola.
Making a recording with a top view of the
LCD screen.
3. Upward recording.
Pfii záznamu sledujete scénu pohledem na
LCD monitor shora.
3
4
3. Zábûr shora.
Making a recording viewing the LCD
screen from below.
Pfii záznamu sledujete scénu pohledem na
LCD monitor zdola.
4. Self recording.
Making a recording viewing the LCD
screen from the front.
5. Recording with the Viewfinder.
■
In circumstances where it is difficult to
use the LCD monitor, the viewfinder
can be used as a convenient alternative.
4. Záznam sebe sama.
Pfii záznamu sledujte scénu pohledem na
LCD monitor zepfiedu.
5
5. Záznam s hledáãkem
■
V podmínkách, kdy je pouÏití LCD monitoru obtíÏné, lze jako
vhodnou alternativu pouÏit hledáãek.
69
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 70
ENGLISH
CZECH
Playback
Pfiehrávání
Tape Playback
Playback (Pfiehrávání kazety)
✤ The playback function works in PLAYER mode only.
✤ Funkce pfiehrávání je k dispozici pouze v reÏimu PLAYER.
Playback on the LCD
Pfiehrávání na LCD monitoru
✤ It is practical to view a tape using the LCD when in a car or
outdoors.
Playback on a TV monitor
✤ To play back a tape, the television must have a compatible colour
system.
✤ We recommend that you use the AC Power Adapter as the
power source for the camcorder.
✤ MoÏnost pfiehrávání kazety na LCD monitoru oceníte v autû nebo
v exteriéru.
Pfiehrávání na TV monitoru
✤ K pfiehrávání musí mít TV monitor kompatibilní systém barev.
✤ Pfii tomto pfiehrávání se doporuãuje pouÏít k napájení videokamery
síÈov˘ adaptér.
Pfiipojení k TV pfiijímaãi, kter˘ je vybaven vstupními konektory Audio/Video
Connecting to a TV which has Audio/Video input jacks
1. Videokameru pfiipojte k TV pfiijímaãi pomocí
1. Connect the camcorder and TV with the
Audio/Video kabelu.
Audio input
Video input(left)-White
Audio input
■ Îlut˘ konektor: video signál
Audio/Video cable.
Yellow
(right)-Red
TV
Camcorder
■ The yellow plug: Video
■ Bíl˘ konektor: audio signál (L-lev˘ kanál)
S-VIDEO input
■ The white plug: Audio(L)
■ âerven˘ konektor: audio signál (R-prav˘
■ The red plug: Audio(R) - STEREO only
kanál) - pouze u STEREO záznamu
S-VIDEO
- If you connect to a monaural
- JestliÏe pfiipojujete kameru k
A/V
TV or VCR, connect the yellow
monotónnímu televizoru nebo
plug (Video) to the video input
videorekordéru, pfiipojte Ïlut˘
of the TV or VCR and the white plug
konektor do vstupu Video a bíl˘
(Audio L) to the audio input of the TV or VCR.
konektor do vstupu Audio.
2. Set the power switch on the camcorder to PLAYER mode.
2. Videokameru pfiepnûte do reÏimu PLAYER.
3. Turn on the TV and set the TV/VIDEO selector on the TV to VIDEO.
3. Zapnûte TV pfiijímaã a nastavte pfiepínaã vstupÛ TV pfiijímaãe na vstup
■ Refer to the TV or VCR user’s manual.
VIDEO.
■ Dal‰í podrobnosti si ovûfite v uÏivatelské pfiíruãce k televizoru nebo
4. Play the tape back.
k videorekordéru.
Reference
4. Pfiehrávejte kazetu.
BLC
FADE
H
REC
SEARC
MS
UN
A
GC
MCO
RDER
LENS 10XZOOM
EASY
SA
■
■
■
70
You may use the S-VIDEO cable to obtain better quality pictures if
you have a S-VIDEO connector on your TV.
Even if you use a S-VIDEO cable, you need to connect an audio
cable.
If you connect the cable to the A/V Jack, you will not hear sound
from the speakers.
Reference
■
■
■
Máte-li na svém TV pfiijímaãi vstup S-VIDEO, mÛÏete pouÏít kabel
S-VIDEO. Získáte tím lep‰í kvalitu obrazu.
I kdyÏ pouÏijete kabel S-VIDEO, musíte zapojit také kabel audio.
Pokud kabel pfiipojíte do zdífiky A/V, neusly‰íte zvuk z vestavûného
reproduktoru.
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 71
ENGLISH
CZECH
Playback
Pfiehrávání
Connecting to a TV which has no Audio and Video input jacks
Pfiipojení k TV pfiijímaãi, kter˘ není vybaven vstupy Audio a Video
✤ You can connect your camcorder to a TV through a VCR.
✤ Videokameru mÛÏete pfiipojit pfies kazetov˘ videomagnetofon
(VCR).
1. Connect the camcorder and VCR with the
1. Videokameru pfiipojte k videomagnetofonu
VIDEO
AUDIO(L)
VCR
Audio/Video cable.
pomocí Audio/Video kabelu.
AUDIO(R)
S-VIDEO
■ The yellow plug: Video
■ Îlut˘ konektor: video signál
■ The white plug: Audio(L)
■ Bíl˘ konektor: audio signál (L - lev˘
S-VIDEO
■ The red plug: Audio(R) - STEREO only
kanál)
A/V
TV
■ Rud˘ konektor: audio signál (R - prav˘
2. Connect a TV to the VCR.
3. Set the power switch on the camcorder to
kanál) - pouze u STEREO záznamu
CAMCORDER
ANTENNA
PLAYER mode.
2. TV pfiijímaã propojte s videomagnetofonem.
4. Turn on both the TV and VCR.
3. Videokameru pfiepnûte do reÏimu PLAYER.
■ Set the input selector on the VCR to LINE.
4. TV pfiijímaã i videomagnetofon zapnûte.
■ Select the channel reserved for your VCR on the TV set.
■ Pfiepínaã vstupÛ na videomagnetofonu nastavte do polohy
5. Play the tape back.
“LINE”.
■ Na TV pfiijímaãi zvolte kanál vyhrazen˘ pro videomagnetofon.
Playback
5. Pfiehrajte kazetu.
BLC
FADE
REC
SEARCH
MS
UN
A
GC
MCO
RDER
LENS 10XZOOM
EASY
SA
1.
2.
3.
4.
✤ You can play the recorded tape in PLAYER
mode.
Connect a power source and set the power
switch to PLAYER mode.
Insert the tape you wish to play back.
Using the
(FF) and
(REW) buttons,
find the first position you wish to play back.
Press the
(PLAY/STILL) button.
■ The images you recorded will appear on the
TV after a few seconds.
■ If a tape reaches its end while being played back,
the tape will rewind automatically.
Reference
■
Pfiehrávání
✤ Pásek se záznamem mÛÏete pfiehrávat v
reÏimu PLAYER.
1. Pfiipojte k video kamefie napájecí zdroj a
nastavte spínaãem reÏim PLAYER.
2. VloÏte kazetu, kterou hodláte pfiehrát.
3. Pomocí tlaãítek
(FF) a
(REW) najdûte
místo od nûhoÏ chcete záznam spustit.
4. Stisknûte tlaãítko
(PLAY/STILL).
■ Pofiízen˘ záznam se zobrazí na TV v nûkolika sekundách.
■ JestliÏe pfiehrávan˘ pásek dojde na konec, automaticky se
pfievine na zaãátek.
Reference
The playback mode (SP/LP) is selected automatically.
■
Rychlost pfiehrávání (SP/LP) bude zvolena automaticky.
71
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 72
ENGLISH
CZECH
Playback
Pfiehrávání
Various Functions while in PLAYER mode
RÛzné funkce v reÏimu PLAYER
✤ The PLAY/STILL, STOP, FF, REW buttons are located on the
camcorder and the Remote Control.
✤ The F.ADV(Frame advance), X2, SLOW buttons are located
on the Remote Control only.
✤ To prevent tape and head-drum wear, your camcorder will
automatically stop if it is left in STILL or SLOW modes for more than
5 minutes.
✤ Tlaãítka funkcí PLAY/STILL, STOP, FF A REW jsou umístûna na
videokamefie i na dálkovém ovladaãi.
✤ Tlaãítka funkcí F.ADV (pfiehrávání po snímcích), X2 (pfiehrávání
dvojnásobnou rychlostí) a SLOW jsou umístûna pouze na dálkovém
ovladaãi.
✤ Ponecháte-li ji videokameru v reÏimech reprodukce STILL (reprodukce
statického obrazu) nebo SLOW (reprodukce sníÏenou rychlostí) po
dobu del‰í neÏ 5 minut, z dÛvodu ochrany pfied opotfiebením pásku a
hlav se automaticky vypne.
Playback pause
Pauza pfii pfiehrávání
✤ Press the
(PLAY/STILL) button
during Playback.
✤ To resume playback, press the
(PLAY/STILL) button.
✤ Stisknûte tlaãítko
(PLAY/STILL) bûhem
pfiehrávání.
✤ Funkce pauzy zru‰íte opûtovn˘m stiskem
tlaãítka
(PLAY/STILL).
Picture search (Forward/Reverse)
Vyhledávání (vpfied / vzad)
✤ Press the
(FF) or
(REW) buttons
once during Playback or Still mode.
To resume normal playback,
press the
(PLAY/STILL) button.
✤ Keep pressing
(FF) or
(REW) buttons
during Playback or Still mode.
To resume normal playback, release the button.
✤ Stisknûte tlaãítko
(FF) nebo
(REW)
jednou bûhem pfiehrávání nebo v reÏimu
STILL. Pfiehrávání normální rychlostí
obnovíte stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL).
✤ PodrÏte tlaãítko
(FF) nebo
(REW) stisknuté
bûhem pfiehrávání nebo v reÏimu STILL.
Pfiehrávání normální rychlostí obnovíte uvolnûním
tohoto tlaãítka.
Slow playback (Forward/Reverse)
✤ Forward Slow Playback
■ Press the SLOW button on the remote control
during Playback.
■ To resume normal playback,
press the
(PLAY/STILL) button.
✤ Reverse Slow Playback
■ Press the
( _ ) button during Forward Slow Play back.
■ To resume forward slow playback, press the
(+) button.
■ To resume normal playback, press the
(PLAY/STILL)
button.
72
Pfiehrávání sníÏenou rychlostí (vpfied / vzad)
■
■
■
✤ Pfiehrávání sníÏenou rychlostí vpfied.
■ Bûhem pfiehrávání stisknûte tlaãítko SLOW na
dálkovém ovladaãi.
■ Pfiehrávání normální rychlostí obnovíte stiskem
tlaãítka
(PLAY/STILL).
✤ Pfiehrávání sníÏenou rychlostí vzad.
Bûhem pfiehrávání sníÏenou rychlostí vpfied stisknûte tlaãítko
( _ ).
Pfiehrávání sníÏenou rychlostí vpfied obnovíte stiskem tlaãítka
( + ).
Pfiehrávání normální rychlostí obnovíte stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL).
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 73
ENGLISH
CZECH
Playback
Pfiehrávání
Frame advance (To play back frame by frame)
Frame advance (Pfiehrávání po snímcích)
● Press the F.ADV button on the Remote Control
while in Still mode.
The F.ADV function works in still mode only.
● To resume normal playback,
press the
(PLAY/STILL) button.
✤ Forward frame advance
■ Press the F.ADV button on the
remote control in Still mode.
✤ Reverse frame advance
■ Press
(_) the button on the
remote control to change the direction
in F.ADV mode.
■ Press the F.ADV button on the remote control.
X2 Playback (Forward/Reverse)
■
X2 pfiehrávání (vpfied / zpût) (dvojnásobnou rychlostí)
✤ Pfiehrávání X2 vpfied
■ Bûhem pfiehrávání stisknûte tlaãítko X2 na dálkovém
ovladaãi.
■ Pfiehrávání normální rychlostí obnovíte stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL).
✤ Pfiehrávání X2 vzad
■ Bûhem pfiehrávání dvojnásobnou rychlostí vpfied stisknûte
tlaãítko
( _ ).
■ Pfiehrávání normální rychlostí obnovíte stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL).
✤ Forward X2 Playback
■ Press the X2 button on the Remote Control during Playback.
■ To resume normal playback, press the
(PLAY/STILL) button.
✤ Reverse X2 Playback
■ Press
(_) the button during during Forward X2
Playback.
■ To resume normal playback, press the
(PLAY/STILL) button.
Reference
■
■
Mosaic shaped distortion may appear on the screen while
in some of the various playback modes.
- Mosaic shaped distortion or noise may be experienced when
you play back tapes recorded in LP which contain various
playback functions.
Sound will only be heard during normal SP or LP playback.
● V reÏimu STILL stisknûte tlaãítko F.ADV na
dálkovém ovladaãi. Funkce F.ADV je k dispozici
pouze v reÏimu STILL.
● Pfiehrávání normální rychlostí se obnoví stiskem
tlaãítka
(PLAY/STILL).
✤ Pfiehrávání po snímcích vpfied
■ Bûhem reÏimu still stisknûte tlaãítko
F.ADV na dálkovém ovladaãi.
✤ Pfiehrávání po snímcích vzad
■ Stiskem tlaãítka
( _ ) na dálkovém
ovladaãi zmûníte smûr pohybu v reÏimu
F.ADV.
Potom stisknûte tlaãítko F.ADV na dálkovém ovladaãi.
Reference
■
■
Pfii tûchto rÛzn˘ch reÏimech pfiehrávání se v obraze mÛÏe objevit
mozaikové zkreslení.
- Zkreslení nebo ru‰ení mozaikov˘mi rastry mÛÏete zjistit,
kdyÏ pfiehráváte kazety nahrané v reÏimu LP, které obsahují
rÛzné funkce pfiehrávání.
73
Zvuk usly‰íte pouze pfii pfiehrávání normální rychlostí.
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 74
ENGLISH
CZECH
Playback
Pfiehrávání
ZERO MEMORY
ZERO MEMORY (Tlaãítko pamûti nuly)
✤ The MEMORY function works in both CAMERA and PLAYER
modes.
✤ You can mark a point on a tape that you want to return to
following playback.
✤ Funkce MEMORY je k dispozici v reÏimech CAMERA a PLAYER.
✤ Tímto tlaãítkem mÛÏete oznaãit místo na kazetû, kam se chcete
po pfiehrávání vrátit.
1. Press the ZERO MEMORY button on the remote control during
playback or recording at the point you wish to return to.
■ The time code is changed to a tape counter that is set to
zero memory with the M 0:00:00(Zero memory indicator)
■ If you want to cancel the zero memory function, press the
ZERO MEMORY button again.
1. Bûhem pfiehrávání, v místû, na které se chcete vrátit, stisknûte
tlaãítko ZERO MEMORY na dálkovém ovladaãi.
■ âasov˘ kód se zmûní a poãítadlo se vynuluje.
Zobrazí se M 0:00:00. (indikátor pamûti nuly).
■ Pfiejete-li si tuto funkci zru‰it, stisknûte tlaãítko
ZERO MEMORY znovu.
2. Finding the zero position.
■ When you have finished playback, fast forward or rewind the
tape.
- The tape stops automatically when it reaches the zero
position.
■ When you have finished recording, press the power switch on
the PLAYER and press the
(REW) button.
- The tape stops automatically when it reaches the zero
position.
2. Vyhledávání nulové polohy.
■ Po dokonãení pfiehrávání pfieviÀte kazetu rychl˘m posuvem
vpfied nebo vzad.
- Po dosaÏení nulové polohy se kazeta automaticky zastaví.
■ Po dokonãení záznamu stisknûte vypínaã kamery (Player) a
tlaãítko
(REW).
- Po dosaÏení nulové polohy se kazeta automaticky zastaví.
3. The tape counter with the M (Zero memory indicator) disappears
from the display and the tape counter is changed to the time code.
3. Zobrazení poãítadla se symbolem M (indikátor pamûti) zmizí z
displeje a reÏim poãítadla pásku se zmûní na ãasov˘ kód.
Reference
Reference
■
■
74
In the following situations, ZERO MEMORY mode may be
canceled automatically:
- At the end of the section marked with the ZERO MEMORY
function.
- When the tape is ejected.
- When you remove the battery pack or power supply.
The zero memory may not function correctly where there is a
break between recordings on the tape.
■
■
ReÏim ZERO MEMORY mÛÏe b˘t automaticky zru‰en v
následujících pfiípadech.
- Na konci ãásti oznaãené pomocí funkce ZERO MEMORY.
- Pfii vyjmutí kazety.
- KdyÏ vyjmete akumulátorovou baterii nebo odpojíte síÈov˘
adaptér.
Pokud jsou na kazetû mezi jednotliv˘mi záznamy mezery,
funkce Zero Memory nemusí správnû pracovat.
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 75
ENGLISH
CZECH
Playback
Pfiehrávání
PB DSE (Playback Digital Special Effects)
PB DSE (Pfiehrávání s digitálními efekty)
✤ The PB DSE function works in PLAYER mode.
✤ The PB DSE function enables you to apply Digital Special Effect
(DSE) to tape playback or still image.
✤ Funkce PB DSE je k dispozici pouze v reÏimu PLAYER.
✤ Funkce PB DSE umoÏÀuje pouÏití speciálních digitálních efektÛ
(DSE) na pfiehrávané zábûry nebo statické snímky.
1. Set the camcorder to the PLAYER mode and
then Playback a tape.
2. Press the MENU button and turn the MENU DIAL
to highlight A/V.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu PLAYER a poté
spusÈte pfiehrávání.
PLAYER MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
VIEWER
REC MODE
PHOTO SEARCH
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
3. Press the ENTER button to enter the sub-menu.
4. Select PB DSE from the sub-menu and
press the ENTER button.
5. Press the ENTER button to enter the sub-menu.
2. Stisknûte tlaãítko MENU a otáãením ovladaãe
MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku A/V.
3. Stiskem tlaãítka ENTER vyvolejte dílãí nabídku.
4. Z dílãí nabídky zvolte PB DSE a stisknûte ENTER.
PLAYER MODE
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
5. Stiskem tlaãítka ENTER vyvolejte dílãí nabídku.
12
SOUND[1]
6. Z dílãí nabídky zvolte poloÏku PB DSE (off, mirror,
mosaic) a stisknûte tlaãítko ENTER.
6. Select PB DSE item (off, mirror, mosaic) from
the sub-menu and press the ENTER button.
7. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
7. To exit, press the MENU button.
8. To cancel the PB DSE function, set the PB DSE to off or
press the STOP button.
8. Chcete-li funkce PB DSE pfieru‰it, pfiepnûte poloÏku PB DSE na
off nebo stisknûte tlaãítko STOP.
Reference
■
■
You cannot apply the PB DSE function to the pictures which are
being input from the external.
Once you modify an image using the PB DSE function,
it cannot be imported to your PC from the camcorder’s DV jack.
Reference
■
■
Funkce PB DSE nelze pouÏít na snímky pfiivedené z externího
vstupu.
Snímek upraven˘ pomocí digitálních efektÛ nelze prostfiednictvím
v˘stupu DV pfienést do poãítaãe.
75
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 76
ENGLISH
CZECH
Playback
Pfiehrávání
PB ZOOM
PB ZOOM (pfiehrávání se zvût‰ením obrazu)
✤ The PB ZOOM function works in PLAYER mode.
✤ The PB ZOOM function enables you to magnify playback or still
image.
✤ Funkce PB ZOOM je k dispozici v reÏimu PLAYER.
✤ Funkce umoÏÀuje zvût‰ení pfiehrávan˘ch zábûrÛ nebo statického
snímku.
1. Press the PB ZOOM button in playback mode or in
playback still mode
1. Bûhem pfiehrávání nebo bûhem zastavení
stisknûte tlaãítko PB ZOOM.
2. The image is magnified starting from the center of
image and the four arrows which allows you to
move the image in the four directions appear.
2. Obraz bude smûrem od stfiedu zvût‰en a zobrazí
se ãtyfii ‰ipky, jejichÏ prostfiednictvím bude
moÏno obraz ãtyfimi smûry posouvat.
3. You can zoom in from 1.2x to 8.0x moving the
zoom lever.
3. Posuvem páãky transfokátoru lze obraz zvût‰it v
rozsahu 1,2x aÏ 8,0x.
4. You can move the image in the arrow directions
using the MENU DIAL.
4. Obraz lze ve smûru ‰ipek posouvat pomocí
ovladaãe MENU DIAL.
5. You can change the arrow direction
(vertical, horizontal) to move the image by
pressing the ENTER button.
5. Stiskem tlaãítka ENTER lze smûr ‰ipky pro
pohyb obrazu zmûnit (svisle, vodorovnû).
6. Chcete-li funkci PB ZOOM ukonãit, stisknûte
tlaãítko PB ZOOM nebo STOP.
6. To cancel the PB ZOOM function,
press the PB ZOOM or STOP button.
Reference
■
■
76
You cannot apply the PB ZOOM function to the pictures which
are being input from an external video source.
The PB ZOOM images cannot be imported to your PC from the
camcorder’s DV jack.
Reference
■
■
Funkci PB ZOOM nelze pouÏít na snímky pfiivedené z externího
video vstupu.
Snímek zvût‰en˘ pomocí PB ZOOM nelze prostfiednictvím
v˘stupu DV pfienést do poãítaãe.
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 77
ENGLISH
CZECH
Recording in PLAYER mode
Pfiehrávání
Recording in PLAYER mode (VP-D20i/D21i only)
Záznam v reÏimu PLAYER (pouze modely VP-D20i/D21i)
✤ You can use this camcorder as a recorder.
✤ You can record a tape from VCR or TV.
✤ Tuto videokameru mÛÏete pouÏít jako videomagnetofon.
✤ MÛÏete nahrát kazetu z videomagnetofonu (VCR) nebo TV
pfiijímaãe.
1. Pomocí Audio/Video kabelu propojte
videokameru s videomagnetofonem nebo
S-VIDEO
TV pfiijímaãem.
2. Videokameru pfiepnûte do reÏimu PLAYER.
S-VIDEO
3. Zapnûte videomagnetofon nebo TV pfiijímaã.
A/V
4. Do videokamery vloÏte prázdnou kazetu,
která není zaji‰tûna proti náhodnému
CAMCORDER
vymazání (otvor západky zakryt).
■ Chcete-li nahrávat z pfiipojeného
videomagnetofonu, vloÏte do
videomagnetofonu nahranou kazetu VHS.
5. Stisknûte tlaãítko MENU, ovladaãem MENU
DIAL zv˘raznûte poloÏku A/V a stisknûte
tlaãítko ENTER.
6. Otáãením MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
AV IN/OUT a stiskem tlaãítka ENTER zvolte
AV IN.
7. Stiskem tlaãítka START/STOP pfiepnûte videokameru do reÏimu
záznamové pauzy (REC PAUSE).
■ Na LCD monitoru se zobrazí nápis “PAUSE” a obraz.
8. Zvolte TV program nebo zapnûte pfiehrávání na videomagnetofonu.
9. Stiskem START/STOP spusÈte záznam.
■ Chcete-li záznam pozastavit, stisknûte znovu tlaãítko
START/STOP.
10. Záznam ukonãíte stiskem tlaãítka
(STOP).
VIDEO
AUDIO(L)
AUDIO(R)
BLC
FADE
REC
LENS 10XZOOM
RDER
MCO
A
GC
UN
MS
Reference
■
■
When you record the images being played back on analog VCR,
if they are not being played back in normal speed, (for example,
more than double speed or slow playback), only gray image
appears on the camcorder.
If you want to see the camcorder picture with a TV, set AV IN/OUT
menu to OUT.
SEARCH
EASY
SA
1. Connect the camcorder and VCR or TV with
the Audio/Video cable.
VCR
2. Set the power switch of the camcorder to
PLAYER mode.
3. Turn on the VCR or TV.
4. Insert the blank tape with protection tab
TV
closed into the camcorder.
■ If you want to record from the connected ANTENNA
VCR, insert a recorded VHS tape into
the VCR.
5. Press the MENU button, turn the
MENU DIAL to highlight A/V and
press the ENTER button.
6. Turn the MENU DIAL to highlight AV
IN/OUT and press the ENTER button to
select AV IN.
7. Press the START/STOP button to set the camcorder to
REC PAUSE mode.
■ “PAUSE” and picture appear on the LCD monitor.
8. Select the TV program or playback the VHS tape.
9. Press START/STOP button to start recording.
■ If you want to pause recording for a while,
press the START/STOP button again.
10. To stop recording, press the
(STOP) button.
Reference
■
■
Pokud pofiizujete záznam nahrávky pfiehrávané na analogovém
videomagnetofonu, kter˘ nepfiehrává normální rychlostí
(pfiehráváte napfi. dvojnásobnou rychlostí nebo zpomalenû),
na videokamefie bude zobrazen pouze ‰ed˘ obraz.
77
Pokud si chcete prohlíÏet obrázky pfies TV, nastavte
AV In/Out na OUT.
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 78
ENGLISH
CZECH
IEEE 1394 Data Transfer
Pfienos dat pfies rozhraní IEEE 1394
Transferring IEEE1394 (i.LINK)-DV standard data connections
Pfienos dat pfies rozhraní IEEE 1394 (i.LINK) - standardní datové pfiipojení DV
Connecting to a DV device
Pfiipojení k DV zafiízení
✤ Connecting with other DV standard products.
■ A standard DV connection is quite simple.
If a product has a DV port, you can transfer data by
connecting to the DV port using the correct cable.
!!! Please be careful since there are two types of DV ports,
(4pin, 6pin). This camcorder has a 4pin terminal.
✤ With a digital connection, video and audio signals are
transmitted in digital format, allowing high quality images
to be transferred.
Connecting to a PC
✤ Propojení s jin˘m standardním zafiízením DV (Digital Video).
■ Standardní propojení DV zafiízení je velmi jednoduché.
Je-li na pfiístroji DV port, mÛÏete pfiená‰et data pfiipojením
k DV portu pomocí správného kabelu.
!!! Buìte prosím opatrní, protoÏe existují dva typy DV portÛ
(ãtyfipólové a ‰estipólové). Tato videokamera má port
ãtyfipólov˘.
✤ Pfii propojení DV portÛ jsou video a audio signály pfiená‰eny
v digitálním formátu, coÏ zaruãuje vysokou kvalitu
pfiená‰eného obrazu.
Pfiipojení k PC
✤ If you want to transmit data to a PC, you must install a
IEEE 1394 add-on card onto the PC. (not supplied)
✤ The frame rate recorded for video capturing is dependent
on the capacity of the PC.
✤ Chcete-li pfiená‰et data do PC, musíte do PC instalovat
pfiídavnou kartu s rozhraním IEEE 1394 (není souãástí
dodávky).
✤ Obrazová frekvence zaznamenávaného video signálu závisí
na rychlosti PC.
Reference
■
■
78
When you transmit data from the camcorder to another DV
device, some functions may not work.
If this occurs, please reconnect the DV cable or turn the power
OFF and ON again.
Do not use the PC CAMERA and IEEE1394 together at the
same time.
This will shut off IEEE1394.
Reference
■
■
Pfii pfienosu dat z videokamery do jiného DV zafiízení nemusí
nûkteré funkce pracovat.
JestliÏe k tomu dojde, odpojte prosím a znovu pfiipojte DV kabel
nebo vypnûte a znovu zapnûte napájení kamery.
NepouÏívejte souãasnû PC kameru a IEEE1394.
Toto by vypnulo IEEE1394.
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 79
ENGLISH
IEEE 1394 Data Transfer
● System requirements
■
■
■
■
CPU: faster Intel ® Pentium III™ 450Mhz compatible.
Operating system: Windows® 98SE, ME, XP, Mac OS (9.1~10.2)
Main memory : more than 64 MB RAM
IEEE1394 add-on card or built in IEEE1394 card
CZECH
Pfienos dat pfies rozhraní IEEE 1394
● PoÏadavky na systém
■
■
■
■
Záznam z kabelové pfiípojky DV (pouze modely VP-D20i/D21i)
DISPLAY
PB
ZO
OM
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu
PLAYER.
2. Spojte pomocí DV kabelu (není
souãástí dodávky) port DV IN/OUT
videokamery a port DV IN/OUT
jiného DV zafiízení.
■ Ovûfite si, zda je na LCD
monitoru zobrazen nápis
“DV IN”.
Stiskem tlaãítka START/STOP pfiepnûte kameru do reÏimu
REC PAUSE.
■ Na LCD monitoru je zobrazen nápis “PAUSE”.
SpusÈte pfiehrávání na pfiipojeném DV zafiízení a sledujte obraz na
videokamefie.
Stiskem tlaãítka START/STOP spusÈte záznam.
■ Chcete-li záznam doãasnû pfieru‰it, stisknûte znovu tlaãítko
START/STOP.
Záznam ukonãíte stiskem tlaãítka
(STOP).
T
IGH
V.L
Recording with a DV connection cable (VP-D20i/D21i only)
1. Set the power switch to
PLAYER mode.
2. Connect the DV cable (not
supplied) from the DV IN/OUT port
of the camcorder to the DV IN/OUT
port of the other DV device.
■ Make sure that DV IN appears
on the screen.
3. Press the START/STOP button to
begin REC PAUSE mode.
■ PAUSE is displayed on the OSD.
4. Start playback on the other DV device while you monitor the
picture.
5. Press the START/STOP button to start recording.
■ If you want to pause recording momentarily,
press the START/STOP button again.
6. To stop recording, press the
(STOP) button.
CPU: rychlej‰í, kompatibilní s Intel® Pentium III™ 450 MHz nebo
vy‰‰í
Operaãní systém: Windows® 98SE, ME, XP, Mac OS (9.1~10.2)
PamûÈ RAM : více neÏ 64 MB
Pfiídavná nebo vestavûná karta s rozhraním IEEE 1394
3.
4.
5.
6.
Reference
■
■
When using this camcorder as a recorder, the pictures that
appear on a monitor may seem uneven, however recorded
pictures will not be affected.
Operations are not guaranteed for all of the recommended
computer environment mentioned above.
Reference
■
■
Pfii pouÏití videokamery jako videomagnetofonu se zobrazení na
LCD monitoru mÛÏe jevit jako nevyrovnané, nicménû
zaznamenávan˘ obraz nebude niãím ovlivnûn.
Provoz není zaruãen pro v‰echny v˘‰e uvedené poãítaãové
79
prostfiedí.
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 80
ENGLISH
USB interface (VP-D21/D21i only)
● Transferring a Digital Image through a USB Connection
CZECH
Rozhraní USB
● Pfienos digitálního (statického) obrázku pfies USB port
✤ You can easily transfer a still image from a camera, tape to a
PC without additional add-on cards via a USB connection.
✤ You can transfer an image to a PC via a USB connection.
✤ If you transfer data to a PC, you need to install the software
(Driver, Editing software) supplied with the camcorder.
System Requirements
■
■
■
■
■
■
■
✤ Statick˘ obraz mÛÏete snadnûji pfiená‰et z kamery, kazety,
pamûti do PC pfies USB port, aniÏ byste museli pfiidávat dal‰í
kartu.
✤ Obraz lze pfiená‰et do PC pfies pfiipojení USB.
✤ JestliÏe budete pfiená‰et data do PC, musíte instalovat
software (ovladaã, editaãní software) dodávan˘ s
videokamerou.
PoÏadavky na systém
CPU: Intel® Pentium II™ 400 processor
compatible or better
Operating system: Windows® 98SE/ME/
2000/XP
RAM: 64 MB or more
CD-ROM: 4x CD-ROM drive
VIDEO: 65,000-colour or better video
display card
Available USB port
Hard Disc: 4GB (8GB recommended)
■
■
■
■
■
■
■
Reference
■
■
■
■
80
Intel Pentium II™ is a trademark of the Intel Corporation.
Windows® is a registered trademark of the Microsoft®
Corporation.
All other brands and names are property of their respective
owners.
Operations are not guaranteed for all of the recommended
computer environment mentioned above.
®
(pouze modely VP-D21/D21i)
CPU: kompatibilní s Intel® Pentium II™
400 MHz nebo vy‰‰í
Operaãní systém: Windows® 98/98SE/
ME/2000/XP
PamûÈ RAM: 64 MB nebo více
CD-ROM 4 x nebo rychlej‰í
Grafická karta: 65 000 barev nebo vy‰‰í
Dostupn˘ USB port
Pevn˘ disk: minimálnû 4 GB
(doporuãeno 8 GB).
Reference
■
■
■
■
Intel® Pentium II™ je ochrannou známkou spoleãnosti Intel
Corporation.
Windows® je ochrannou známkou spoleãnosti Microsoft®
Corporation.
V‰echny ostatní znaãky a názvy jsou vlastnictvím jejich fiádn˘ch
vlastníkÛ.
Provoz není zaruãen pro v‰echny v˘‰e uvedené poãítaãové
prostfiedí.
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 81
ENGLISH
CZECH
USB interface (VP-D21/D21i only)
Rozhraní USB
Installing DVC Media 5.0 Program
Instalace programu DVC Media
✤ Do not connect the camcorder to PC before installing the program.
✤ If another camera or scanner is connected, please disconnect it in
advance.
✤ This explanation is based on Windows® 98SE OS.
✤ Pfied instalací programu nepfiipojujte videokameru k PC.
✤ JestliÏe je pfiipojena dal‰í kamera nebo skener,
pfiedem je prosím odpojte.
✤ Tyto pokyny vychází z dokumentace urãené pro OS Windows® 98SE.
Program installation
Instalace programu
1. Insert the software CD into CD-ROM drive.
1.
- Installation selection screen appears
in the monitor.
2. If the installation selection screen does not
appear after inserting the CD click “Run”
on the Windows “Start” menu and execute
SETUP.EXE file to begin installation.
- When CD-ROM drive is set to
“D:drive”, type “D:\setup.exe” and press Enter.
3. Click one of the icons listed below to install the selected software.
■ DVC Driver
■ Editing Software
1. Do CD-ROM mechaniky vloÏte pfiiloÏené CD
se softwarem.
- Na monitoru se zobrazí instalaãní volby.
2. JestliÏe se po vloÏení CD nezobrazí úvodní
stránka s nabídkou instalace, poklepejte na
poloÏku “Run” v nabídce Start OS Windows a
spusÈte soubor SETUP.EXE.
- Pokud má CD-ROM mechanika pfiifiazeno
písmeno “D”, napi‰te: “D:\setup.exe” a
stisknûte klávesu ENTER.
3. Klepnûte na tlaãítko k instalaci zvoleného softwaru:
■ ovladaãe DVC
■ editaãního softwaru
(pouze modely VP-D21/D21i)
Using the “PC camera” function
✤ You can use this camcorder as a PC CAMERA.
✤ When you connect to a Web site that can provide video chatting
functions, you can use your camcorder for such functions.
✤ Using the camcorder with PC installed Net-meeting program,
you can conduct video conference.
✤ The screen size of PC CAMERA is 160 ✕ 120 Pixel.
✤ If PC is connected with the USB to the camcorder, the buttons
which excepts the POWER SWITCH, ZOOM SWITCH, and
NIGHT-CAPTURE SWITCH are not operated.
Also, Digital ZOOM does not operate.
1. Set the mode switch to Tape, set the power switch to CAMERA.
2. Connect one end of the USB cable to the USB jack on the
camcorder and the other end to the USB connector on your
computer.
PouÏití funkce “PC camera”
✤ Tuto kameru lze pouÏít jako PC kameru.
✤ Pfii pfiipojení na webové stránky, které poskytují funkci “video
chat”, mÛÏete pouÏít pro tuto funkci tuto kameru.
✤ Pokud máte nainstalován Net-Meeting program, mÛÏete
provádût video konferenci.
✤ Obrazovka PC kamery je 160 ✕ 120 Pixel.
✤ Pokud je PC pfiipojen pfies USB s kamerou, nejsou funkãní
tlaãítka s v˘jimkou: POWER , ZOOM , NIGHT CAPTURE.
1. Pfiepínaã MODE (reÏim) nastavte na Tape (kazeta), tlaãítko Power
(napájení) do reÏimu Camera.
2. Jeden konec USB kabelu zapojte do USB konektoru na kamefie,
druh˘ do USB konektoru na va‰em PC.
81
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 82
ENGLISH
USB interface (VP-D21/D21i only)
Rozhraní USB (pouze modely VP-D21/D21i)
Connecting to a PC
Pfiipojení k PC
1. Connect a USB cable to the USB port on the PC.
2. Connect the other end of the USB cable into the proper terminal
on the camcorder. (USB jack)
1. USB kabel pfiipojte k USB portu na PC.
2. Druh˘ konec USB kabelu pfiipojte k USB zásuvce na
videokamefie.
Disconnecting the USB cable
Odpojení kabelu USB
✤ After completing the data transmission, you must disconnect
the cable in the following way:
1. Select the removable disc icon and click the right mouse button
to select [Eject].
2. Select [Confirm] and disconnect the USB cable when the
Windows Splash screen appears.
Reference
■
■
82
CZECH
If you disconnect the USB cable
from the PC or the camcorder
while transferring, the data
transmission will stop and the data
may be damaged.
If you connect the USB cable to a
PC via a USB HUB or
simultaneously connect the USB
cable along with other USB
devices, the camcorder may not
work properly.
- If this occurs, remove all USB
devices from the PC and
reconnect the camcorder.
✤ Po dokonãení pfienosu dat, musíte rozpojit kabel následovnû:
1. Vyberte ikonu odstranitelného disku (“removable disk”) a prav˘m
tlaãítkem my‰i vyberte “EJECT”(vyjmout).
2. Vyberte “CONFIRM” (potvrdit) a odpojte USB kabel, kdyÏ se
objeví obrazovka Windows Splash.
Reference
■
USB Cable
■
JestliÏe bûhem pfienosu dat
odpojíte kabel od PC nebo
videokamery, pfienos dat se
zastaví a mÛÏe dojít k jejich
po‰kození.
JestliÏe pfiipojíte kabel k PC pfies
rozboãovaã USB HUB nebo
souãasnû pfiipojíte jiné zafiízení s
USB portem, videokamera
nemusí správnû fungovat.
- V takovém pfiípadû odpojte od
USB portu na PC dal‰í
zafiízení a odpojte a znovu
pfiipojte videokameru.
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 83
ENGLISH
CZECH
Maintenance
ÚdrÏba
After finishing a recording
Po skonãení záznamu
✤ At the end of a recording you must remove the power source.
✤ When recording with a Lithium Ion Battery Pack, leaving the
pack on the camcorder can reduce the life span of the battery.
Hence, it should be removed from the camcorder.
✤ Po skonãení záznamu je nutno odpojit napájecí zdroj.
✤ Pokud po ukonãení záznamu ponecháte Lithium-Ionovou baterii
na videokamefie, mÛÏe dojít ke sníÏení Ïivotnosti baterie.
Z toho dÛvodu musí b˘t z kamery sejmuta.
1. Slide the TAPE OPEN/EJECT switch in the
direction of the arrow.
■ Opening the cassette door ejects the
tape automatically.
■ Please wait while the tape is completely
ejected.
1
2. After removing the tape, close the door and
store the camcorder in a dust free
environment.
■ Dust and other foreign materials can cause square-shaped
noise or jerky images.
2
1. Spínaã TAPE OPEN/EJECT posuÀte ve
smûru ‰ipky.
■ Po otevfiení dvífiek kazetového prostoru
se kazeta automaticky vysune.
■ Poãkejte prosím, dokud není kazeta
zcela vysunuta.
2. Po vyjmutí kazety dvífika uzavfiete a uloÏte
videokameru v prostfiedí prostém prachu.
■ Prach a ostatní cizí ãásteãky mohou
zpÛsobit mozaikové zkreslení nebo
nestabilitu obrazu.
3. Set the power switch to the OFF mode.
3. Spínaã kamery nastavte do polohy OFF (vypnuto).
4. Disconnect the power source or remove the Lithium Ion Battery
Pack.
■ Hold down the BATTERY RELEASE button and slide the
battery pack in the direction of the arrow.
4. Odpojte síÈov˘ adaptér nebo vyjmûte Lithium-Ionovou baterii.
■ Stisknûte a podrÏte tlaãítko BATTERY RELEASE a baterii
vysuÀte ve smûru ‰ipky.
83
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 84
ENGLISH
CZECH
Maintenance
ÚdrÏba
Cleaning and Maintaining the Camcorder
âi‰tûní a péãe o videokameru
Cleaning the Video Heads
âi‰tûní video hlav
To ensure normal recording and clear pictures, clean the video
heads when the playback pictures display square block-shaped
noise or distortion or a blue screen appears.
Pro zaji‰tûní normálního záznamu a jasného obrazu je nutno video
hlavy ãistit. âi‰tûní provádíme v situacích, kdy obraz obsahuje
ru‰ení mozaikov˘mi obrazci nebo se pfii pfiehrávání objeví obraz
zbarven˘ pouze modfie.
V takové pfiípadû mohou b˘t video hlavy zneãi‰tûny.
1. Set the power switch to
PLAYER mode.
1. Videokameru pfiepnûte do
reÏimu PLAYER.
2. Insert the cleaning tape.
2. VloÏte do kamery ãistící kazetu.
3. Press the
4. Press the
(PLAY/STILL) button.
(STOP) button after 10 seconds.
3. Stisknûte tlaãítko
4. PfiibliÏnû po 10 sekundách stisknûte tlaãítko
Reference
■
■
84
Check the quality of the picture using a videocassette.
If the picture quality has not improved, repeat the operation.
If the problem continues, contact your local authorized service
center.
Clean the video heads with a dry type cassette cleaner.
(PLAY/STILL).
(STOP).
Reference
■
■
Pomocí video kazety zkontrolujte kvalitu obrazu.
Pokud se kvalita obrazu nezlep‰í, postup opakujte.
Pokud je kvalita obrazu nadále zhor‰ená, obraÈte se na místní
autorizované servisní stfiedisko.
Video hlavy ãistûte ãistící kazetou suchého typu.
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 85
ENGLISH
CZECH
Maintenance
ÚdrÏba
Using Your Camcorder Abroad
PouÏívání va‰í videokamery v cizinû
✤ Each country or region has its own electric and colour systems.
✤ Before using your camcorder abroad, check the following items.
✤ V kaÏdé zemi se pouÏívá urãit˘ systém barev a typ rozvodné sítû.
✤ Pfied pouÏitím va‰í kamery v zahraniãí zkontrolujte následující
poloÏky.
Power sources
■
■
You can use your camcorder in any country or area with the
supplied AC Power Adapter within 100V to 240V, 50/60 Hz.
Use a commercially available AC plug Adapter, if necessary,
depending on the design of the local wall outlet.
Colour system
■
You can view your recording in the viewfinder.
However, to view it on a television or copy it to a videocassette
recorder, the television or VCR must be PAL-compatible and
have the appropriate audio/video jacks.
Otherwise, you may need to use a transcoder.
● PAL-compatible Countries/Regions
Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, China, CIS, Czech
Republic, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece,
Great Britain, Holland, Hong Kong, Hungary, India, Iran, Iraq,
Kuwait, Libya, Malaysia, Mauritius, Norway, Romania,
Saudi Arabia, Singapore, Slovak Republic, Spain, Sweden,
Switzerland, Syria, Thailand, Tunisia, etc.
● NTSC-compatible Countries/Regions
Bahamas, Canada, Central America, Japan, Mexico, Philippines,
Korea, Taiwan, United States of America, etc.
Reference
You can make recordings with your camcorder and view pictures on
the LCD from anywhere in the world.
Rozvodná síÈ
■ Tuto videokameru s dodan˘m síÈov˘m adaptérem mÛÏete
pouÏívat v zemi nebo oblasti, kde je rozvodná síÈ s napûtím
100 V aÏ 240 V, frekvence 50/60 Hz.
■ Pokud jsou zásuvky v místû pobytu odli‰ného provedení,
pouÏijte komerãnû dostupn˘ adaptér.
Systém barev
■ Vበzáznam mÛÏete vidûl v hledáãku.
Pro sledování na TV pfiijímaãi nebo kopírování na kazetov˘
videomagnetofon, musí b˘t oba pfiístroje kompatibilní se
systémem PAL a musí b˘t opatfieny pfiíslu‰n˘mi vstupními
zdífikami audio/video.
V opaãném pfiípadû budete potfiebovat konvertor.
● Zemû/regiony s barevn˘m systémem kompatibilním se
systémem PAL
Austrálie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, âína, Spoleãenství
nezávisl˘ch státÛ (zemû b˘v. SSSR), âeská republika,
Dánsko, Egypt, Finsko, Francie, Nûmecko, ¤ecko, Velká
Británie, Holandsko, Hongkong, Maìarsko, Indie, Irán, Irák,
Kuvajt, Libye, Malaisie, Mauricius, Norsko, Rumunsko,
Saudská Arábie, Singapur, Slovenská Republika, ·panûlsko,
·védsko, ·v˘carsko, S˘rie, Thajsko, Tunis atd.
● Zemû/regiony s barevn˘m systémem kompatibilním se
systémem NTSC
Bahamy, Kanada, Stfiední Amerika, Japonsko, Korea, Mexiko,
Filipíny, Taiwan, USA, atd.
Reference
S va‰í kamerou mÛÏete provádût záznam a sledovat snímky na
vestavûném LCD monitoru kdekoliv na svûtû.
85
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 86
ENGLISH
CZECH
Troubleshooting
Vyhledávání závad
Troubleshooting
Vyhledávání závad
✤ Before contacting a Samsung authorized service centre,
perform the following simple checks.
They may save you the time and expense of an unnecessary call.
✤ Pfied vyhledáním autorizovaného servisního stfiediska firmy
Samsung proveìte následující jednoduché zkou‰ky.
Tím mÛÏete u‰etfiit ãas a náklady na zbyteãné telefonní hovory.
Self Diagnosis Display
Displej pro vlastní diagnostiku
Display
TAPE END!
TAPE END!
TAPE!
PROTECTION!
....D
L
C
R
Blinking
slow
slow
no
slow
slow
Informs that...
the battery pack is almost discharged.
When the remaining time on the tape
is about 2 minutes.
the tape reached its end.
there is no tape in camcorder.
the tape is record protected.
slow
the camcorder has some mechanical
fault.
slow
moisture condensation has formed in
the camcorder.
Action
Change to a charged one.
Prepare a new one.
Change to a new one.
Insert a tape.
If you want to record,
release the protection.
1. Eject the tape.
2. Set to OFF.
3. Detach the battery.
4. Reattach the battery.
* If unresolved contact your
local service representative.
see below.
Moisture Condensation
✤ If the camcorder is brought directly from a cold place to a
warm place, moisture may condense inside the camcorder,
on the surface of the tape, or on the lens.
In this condition, the tape may stick to the head drum and be
damaged or the unit may not operate correctly.
To prevent possible damage under these circumstances,
the camcorder is fitted with a moisture sensor.
✤ If there is moisture inside the camcorder,
(DEW) is
displayed. If this happens, none of the functions except
cassette ejection will work.
Open the cassette compartment and remove the battery.
Leave the camcorder for at least two hours in a dry warm
room.
86
Displej
Blikání
Informace o stavu ...
Náprava
pomalu
Baterie je témûfi vybita.
V˘mûna za nabitou baterii.
TAPE END!
pomalu
Na kazetû zb˘vají pfiibliÏnû 2 minuty.
Pfiipravit novou kazetu.
TAPE END!
Ne
Konec pásku v kazetû.
Vymûnit kazetu za novou.
TAPE!
pomalu
V kamefie není vloÏena kazeta.
VloÏit kazetu.
pomalu
Kazeta je zaji‰tûna proti vymazání.
Pokud chcete nahrávat,
uvolnûte zaji‰Èovací západku.
pomalu
Kamera má nûjakou mechanickou
závadu.
1. Vyjmout kazetu.
2. Vypnout kameru (OFF).
3. Sejmout baterii.
4. Znovu pfiipevnit baterii.
PROTECTION!
....D
L
C
R
* Pokud závada trvá, obraÈte se
na místní servisní stfiedisko.
pomalu
Kondenzace vlhkosti uvnitfi kamery.
viz níÏe
Kondenzace vlhkosti
✤ Pfienesete-li kameru z chladného místa pfiímo do teplého
místa (vytopené místnosti), mÛÏe uvnitfi kamery kondenzovat
vlhkost na povrchu pásku nebo na ãoãkách objektivu.
Za tûchto podmínek se mÛÏe pásek pfiilepit na bubínek hlav a
po‰kodit se nebo kamera nemusí správnû pracovat.
K zabránûní moÏného po‰kození za tûchto podmínek je
kamera vybavena ãidlem vlhkosti.
✤ JestliÏe je uvnitfi kamery zkondenzovaná vlhkost, na displeji
se zobrazí symbol
(DEW).
V takovém pfiípadû nebude pracovat Ïádná funkce mimo
vyjímáni kazety. Otevfiete kazetov˘ prostor a vyjmûte baterii.
Videokameru ponechte nejménû dvû hodiny v suché a
vytopené místnosti.
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 87
ENGLISH
CZECH
Troubleshooting
Vyhledávání závad
✤ If these instructions do not solve your problem,
contact your nearest Samsung authorized service centre.
✤ Pokud následující pokyny nepovedou k odstranûní poruchy, spojte
se nejbliωím autorizovan˘m servisním stfiediskem firmy Samsung.
Symptom
Explanation/Solution
You cannot switch the
camcorder on.
START/STOP button
does not operate while
recording.
The camcorder goes
off automatically.
Check the battery pack or the AC Power Adapter.
The battery pack is
quickly exhausted.
When you see a blue
screen during
playback.
A vertical strip appears
on the screen when
recording a dark
background.
The image in the
viewfinder is blurred.
Auto focus does not
work.
Play, FF or REW
button does not work.
When you see a
broken block image
during the
RECORD SEARCH.
Check the POWER switch is set to CAMERA.
You have reached the end of the cassette.
Check the record protection tab on the cassette.
You have left the camcorder set to STBY for more
than 5 minutes without using it.
The battery pack is fully exhausted.
The atmospheric temperature is too low.
The battery pack has not been charged fully.
The battery pack is completely dead, and cannot
be recharged, Use another battery pack.
The video heads may be dirty.
Clean the head with a cleaning tape.
The contrast between the subject and the
background is too great for the camcorder to
operate normally. Make the background bright to
reduce the contrast or use the BLC function while
you are recording brighter.
The Viewfinder lens has not been adjusted.
Adjust the viewfinder control lever until the
indicators displayed on the viewfinder come into
sharp focus.
Check the M.FOCUS menu.
Auto focus does not work in the Manual Focus
mode.
Check the POWER switch.
Set the power switch to PLAYER.
You have reached the beginning or end of the
cassette.
This is normal operation and it is not a failure or
defect.
Pfiíznak
Kameru nelze zapnout.
Pfii záznamu nefunguje
tlaãítko START/STOP.
Kamera se automaticky
vypíná.
Baterie je rychle vybita.
Pfii pfiehrávání vidíte
modr˘ obraz.
Pfii záznamu scény s
tmav˘m pozadím se
objeví svisl˘ pruh.
Obrázek v hledáãku je
rozostfien.
Automatické zaostfiování
nefunguje.
Tlaãítko Play, FF nebo
REW nefungují.
Bûhem funkce
REC SEARCH je
zobrazen blok
rozpadl˘ch snímkÛ.
Vysvûtlení / Náprava
Zkontrolujte baterii nebo síÈov˘ adaptér.
Zkontrolujte, zda spínaã kamery je v poloze
CAMERA.
Dosáhli jste konce kazety.
Zkontrolujte, zda kazeta není zaji‰tûna proti
náhodnému vymazání.
Kameru jste ponechali po dobu více neÏ 5
minut neãinnou v reÏimu STBY.
Baterie je zcela vybita.
Teplota okolního prostfiedí je pfiíli‰ nízká.
Baterie nebyla úplnû nabita.
Baterie je u konce své Ïivotnosti, nelze ji
nabíjet. PouÏijte jinou.
Video hlavy mohou b˘t zneãi‰tûny.
Vyãistûte je ãistící kazetou.
Kontrast mezi objektem a pozadím je pfiíli‰ velk˘
na to, aby kamera fungovala normálnû.
Zesvûtlete pozadí, aby se sníÏil kontrast nebo
pouÏijte funkci BLC.
Hledáãek nebyl správnû nastaven.
Zaostfiovací páãkou nastavte hledáãek tak, aby
byly obrysy indikátorÛ zobrazen˘ch v hledáãku
ostré.
Zkontrolujte nabídku M.FOCUS.
Automatické zaostfiování nepracuje v reÏimu
Manual Focus.
Zkontrolujte polohu spínaãe POWER.
Nastavte jej do polohy PLAYER.
Dosáhli jste zaãátku nebo konce kazety.
Tento jev je zcela normální, nejedná o poruchu
ani závadu.
87
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 88
ENGLISH
CZECH
Specifications
Technické údaje
Model name: VP-D20/D21/D20i/D21i
Model: VP-D20/D21/D20i/D21i
System
Systém
Video signal
Video recording system
Audio recording system
Usable cassette
Tape speed
Tape recording time
FF/REW time
Image device
Lens
Filter diameter
LCD monitor/Viewfinder
Size/dot number
LCD monitor Method
Viewfinder
Connectors
Video output
S-video output
Audio output
DV input/output
USB output
External mic
PAL
2 rotary heads, Helical scanning system
Rotary heads, PCM system
Digital video tape (6.35mm width): Mini DV cassette
SP: approx. 18.83mm/s LP: approx. 12.57mm/s
SP: 60 minutes (when using DVM 60),
LP: 90 minutes (when using DVM 60)
Approx. 180 sec. (using DVM60 tape)
CCD (Charge Coupled Device)
F1.4 10x(Optical), 800x(Digital) Electronic zoom lens
Ø37
2.5inchs (112,000)
TFT LCD
0.24" B/W LCD
1Vp-p (75 Ω terminated)
Y: 1Vp-p, 75 Ω, C: 0. 286Vp-p, 75 Ω
-7.5dBs (600Ω terminated)
VP-DXXi: 4pin special in/out connector, VP-DXX: out only
Mini-B type connector (VP-D21/D21i only)
Ø3.5 stereo
General
Power source
Power source type
Power consumption
(Recording)
Operating temperature
Storage temperature
External dimension
Weight
Built-in MIC
Remote control
88
DC 8.4V, Lithium Ion Battery Pack 7.4V
Lithium Ion Battery Pack,
Power supply (100V~240V) 50/60Hz
5.0W(LCD), 3.9W(EVF)
0˚C~40˚C (32˚F~104˚F)
-20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F)
Length 7inches(156mm), Height 3.54inches(90mm),
Width 2.48inches(58mm)
1.21lbs(500g)
(Except for Lithium Ion Battery Pack and tape)
Omni-directional stereo condenser microphone
Indoors: greater than 49ft(15m) (straight line),
Outdoors: greater than 16.4ft(5m) (straight line)
• These technical specifications and design may be changed without notice.
Video signál
Systém videozáznamu
Systém zvuk. záznamu
PouÏívané kazety
Rychlost posuvu pásku
Doba záznamu
Doba rychlého pfievíjení
Optick˘ snímací modul
Objektiv
PrÛmûr filtru
LCD monitor/hledáãek
Rozmûr/poãet bodÛ
Typ LCD monitoru
Hledáãek
Konektory
V˘stup Video
V˘stup S-Video
V˘stup Audio
Vstup/v˘stup DV
USB port
Externí mikrofon
PAL
2 rotaãní hlavy, spirálov˘ systém skenování
Rotaãní hlavy, záznam PCM (pulznû kódová modulace)
Mini DV kazety, ‰ífika pásku 6,35 mm
SP: cca 18,83 mm/s, LP: cca 12,57 mm/s
SP: 60 minut (pfii pouÏití kazety DVM 60)
LP: 90 minut (pfii pouÏití kazety DVM 60)
PfiibliÏnû 180 sekund (pfii pouÏití kazety DVM 60)
CCD (Charge Coupled Device)
F 1,4 10 (optick˘) 800 x (elektronicky) transfokátor
Ø 37
2,5 palce / 112 000
TFT LCD
0,24” ãernobíl˘ LCD
1 V ‰piãka-‰piãka
sloÏka Y: 1 V ‰piãka-‰piãka, 75 Ω,
sloÏka C: 0,286 V ‰piãka-‰piãka, 75 Ω
- 7,5 dBs
VP-DXXi: 4-pólov˘ speciální DV konektor ãtyfipólov˘,
VP-DXX: pouze v˘stup
Konektor typu Mini-B (pouze modely VP-D21/D21i)
Stereo jack Ø 3,5 mm
Obecné údaje
DC 8,4 V , Lithium-Ionová akumulátorová baterie 7,4 V
Lithium-Iontová akumulátorová baterie,
síÈov˘ adaptér (100V-240V) 50/60 Hz
5 W (LCD monitor), 3,6 W (hledáãek)
Pfiíkon (záznam)
0 ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Provozní teplota
- 20°C ~ 60°C (- 4°F ~ 140°F)
Skladovací teplota
Délka 7” (156 mm), v˘‰ka 3,54” (90 mm),
Vnûj‰í rozmûry [mm]
‰ífika 2,48” (58 mm)
Hmotnost (bez akumulátorové 1,21 liber (500 g)
baterie a kazety)
V‰esmûrov˘ kondenzátorov˘ stereo mikrofon
Vestavûn˘ mikrofon
Dosah: interiér více neÏ 49 stop (15 m) (pfiímá vzdálenost)
Dálkov˘ ovladaã
exteriér více neÏ 16,4 stop (5 m) (pfiímá vzdálenost)
Napájecí zdroj
Typ napájecího zdroje
• Technické údaje a konstrukce mohou b˘t zmûnûny bez pfiedchozího
upozornûní.
00658H D20-UK+CZ (60~90)
5/10/03 8:39 AM
Page 89
ENGLISH
CZECH
INDEX
REJST¤ÍK
-A-
-L-
-A-
-O-
Accessories ............................... 12
Audio dubbing ........................... 63
AUDIO MODE ........................... 51
LCD ...................................... 30, 31
OSD ......................................18, 19
-M-
Akumulátor ................................. 24
Audio dabing .............................. 63
MF/AF ........................................ 60
-C-
-O-
âi‰tûní ........................................ 84
PHOTO SEARCH .......................65
PROGRAM AE ...........................42
Protihlukov˘ filtr (WIND CUT) ....52
PfiídrÏn˘ fiemínek .........................22
Pfiipojení ......................................71
Pfiíslu‰enství.................................12
-BBattery Pack .............................. 24
BEEP ......................................... 39
BLC ............................................ 61
-CCassette ..................................... 27
Cleaning ..................................... 84
CLOCK SET .............................. 37
Connecting ................................. 71
-DDATE/TIME ............................... 53
DC Cable ................................... 23
DEMONSTRATION ................... 41
DIS .............................................. 47
DSE ............................................ 48
DV ......................................... 78, 79
-E-
OSD ..................................... 18, 19
-D-
-P-
Dálkov˘ ovladaã ....................17, 20
DATUM/âAS ..............................53
DEMO reÏim ...............................41
Digitální efekty (DSE) .................48
Digitální stabilizátor obrazu
(DIS) .......................................47
DV ..........................................78, 79
PHOTO SEARCH ..................... 65
PROGRAM AE .......................... 42
-QQuick Menu ............................... 55
-RREC MODE ............................... 50
REC Search ............................... 29
REMOCON ................................ 38
Remote control .................... 17, 20
-SSHUTTER SPEED .................... 56
Sound ......................................... 34
Speaker ...................................... 34
EASY Mode ............................... 59
EXPOSURE ............................... 57
TV DISPLAY .............................. 54
-F-
-U-
Fade ........................................... 62
Frame advance .......................... 73
Functions buttons ...................... 14
-HHand Strap ................................. 22
-IIEEE1394 ................................... 78
-T-
USB (VP-D21/D21i only) .................. 80
-VViewfinder ............................ 30, 32
-WWHT. BALANCE ....................... 44
WIND CUT ................................. 52
-ZZERO MEMORY ....................... 74
Zoom .................................... 45, 46
-EEXPOSURE (rychlost závûrky) ..57
-FFade (Roztmívání a zatmívání) ...62
Funkãní tlaãítka ...........................14
-HHledáãek ...............................30, 32
-IIEEE1394 ....................................78
-K-
-P-
-QQuick Menu (rychlá nabídka) .....55
-RREC SEARCH (vyhledávání) .....29
REMOCON .................................38
Reproduktor ................................34
ReÏim AUDIO .............................51
ReÏim EASY ...............................59
ReÏim REC .................................50
-SSHUTTER (Rychlost závûrky) ...56
-TTV DISPLAY ................................54
-U-
Kazeta .........................................27
Kompenzace protisvûtla (BLC) ...61
Krokování po snímcích ...............73
USB (pouze modely
VP-D21/D21i) ..........................80
-L-
VyváÏení bílé
(WHT. BALANCE) .................44
LCD monitor .........................30, 31
-MManuální/automatické
zaostfiování MF/AF .................60
-NNapájecí DC kabel ......................23
Nastavení hodiny
(CLOCK SET) ........................37
-V-
-ZZERO MEMORY .........................74
Zoom .....................................45, 46
Zvuk ............................................34
Zvukové znamení (BEEP) ..........39
89
00658H D20-UK+CZ (01~27)
5/10/03 8:38 AM
Page 100
ENGLISH
CZECH
THIS CAMCORDER IS MANUFACTURED BY:
TATO VIDEOKAMERA JE VYROBENA FIRMOU:
ELECTRONICS
ELECTRONICS
*Samsung Electronics’ Internet Home Page
*Internetová domovská stránka firmy “Samsung Electronics”
United Kingdom
France
Australia
Germany
Sweden
Poland
Spain
Italia
United Kingdom
France
Australia
Germany
Sweden
Poland
Spain
Italia
http://www.samsungelectronics.co.uk
http://www.samsung.fr
http://www.samsung.com.au
http://www.samsung.de
http://www.samsung.se
http://www.samsung.com.pl
http://www.samsung.es
http://www.samsung.it
http://www.samsungelectronics.co.uk
http://www.samsung.fr
http://www.samsung.com.au
http://www.samsung.de
http://www.samsung.se
http://www.samsung.com.pl
http://www.samsung.es
http://www.samsung.it
Download PDF