Philips | PFL5xx7K/12 | eUM - 5x00_EU

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
PFL5xx7H/12
PFL5xx7K/12
PFL5xx7T/12
PFL5xx7H/60
PFL5xx7T/60
NL Gebruikershandleiding
Inhoud
1
2
3
4
5
6
NL
Aan de slag
3
TV-tour
Knoppen van de televisie
Belangrijke informatie
duurzaamheid
Help en ondersteuning
3
4
6
11
12
De TV gebruiken
14
Televisiekijken
Programmagids bekijken
3D kijken
Media afspelen
Smart TV doorbladeren
Interactieve TV
14
17
18
20
22
25
Meer uit uw televisie halen
26
TV pauzeren
TV-programma's opnemen
Games spelen
Teletekst bekijken
Vergrendelingen en timers instellen
EasyLink gebruiken
Scenea weergeven
26
27
30
31
32
34
37
De TV instellen
38
Beeld en geluid
Zenderinstellingen
Satellietinstellingen
Taalinstellingen
Instellingen voor universele
toegang
Overige instellingen
Software bijwerken
Standaardinstellingen herstellen
38
40
42
44
De TV aansluiten
48
Informatie over kabels
Apparaten aansluiten
Meer apparaten aansluiten
Een aangesloten apparaat bekijken
Netwerk en internet
Common Interface
48
49
55
57
58
61
Problemen oplossen
62
Algemene problemen
Problemen met zenders
Problemen met het beeld
62
62
63
2
44
46
46
47
7
8
Problemen met het geluid
Verbindingsproblemen
Netwerkproblemen
Contact opnemen met Philips
63
64
64
65
Productspecificaties
66
Voeding en ontvangst
Display en geluid
Displayresoluties
Multimedia
Connectiviteit
Ondersteunde TV-steunen
Help-versie
66
66
66
67
68
69
69
Index
70
TV-tour
High Definition-TV
Als uw TV is voorzien van een HD-display
(High Definition), kunt u HD-video bekijken
op onder meer de volgende wijzen:

Een Blu-ray Disc-speler, als deze is
aangesloten via een HDMI-kabel en op
de speler een Blu-ray Disc wordt
afgespeeld

Een DVD-speler (met upscaling), als
deze is aangesloten via een HDMI-kabel
en op de speler een DVD wordt
afgespeeld

Een over-the-air HD-zender (DVB-T of
DVB-T2 MPEG4)

Een digitale HD-ontvanger, als deze is
aangesloten via een HDMI-kabel en
met behulp van de ontvanger HDinhoud wordt afgespeeld via een kabelof satellietaanbieder

Een HD-gameconsole, als deze is
aangesloten via een HDMI-kabel en op
de console een HD-game wordt
gespeeld
Een HD-democlip bekijken
Om de verbluffende scherpte en
beeldkwaliteit van hdtv te ervaren, kunt u de
HD-videoclip bekijken die beschikbaar is via
het menu Thuis.
Druk op > [Configuratie] > [Demo's
bekijken].
Neem voor meer informatie over de
beschikbaarheid van HD-zenders in uw land
contact op met uw Philips-dealer of ga naar
www.philips.com/support.
3D-TV
Alleen beschikbaar voor bepaalde
modellen.
Als u een 3D-film start op een aangesloten
3D Blu-ray Disc-speler of afstemt op een
TV-zender waarop 3D-films worden
uitgezonden, schakelt de TV over op 3D.
U kunt ook 2D-beelden in 3D omzetten.
Zie voor meer informatie De TV gebruiken
> 3D kijken (Pagina 18).
Smart TV
U kunt van uw TV het digitale centrum in
huis maken met de Smart TV-applicatiesuite:

Indien u uw TV aansluit op het
thuisnetwerk, kunt u films, foto's en
muziek op een computer of
mediaserver delen via uw thuisnetwerk.

Indien u uw TV aansluit op internet,
kunt u genieten van een enorm aanbod
aan streaming films, foto's, muziek en
nog veel meer, via YouTube en andere
Smart TV-applicaties.

Als u naar een digitale zender kijkt, kunt
u de TV op elk moment pauzeren om
later verder te kijken. De uitzending
wordt opgeslagen op een USB-harddisk
of gestreamd via applicaties voor catchup TV in Smart TV.

Als u de TV aansluit op internet, kunt u
uw favoriete TV-programma's
opnemen op een USB-harddisk.

U kunt Philips-smartphonebesturing op
uw iPhone of Android-telefoon
gebruiken om de TV te bedienen.

Voeg een nieuwe dimensie toe aan uw
telefoontjes en neem contact op met
familie en vrienden via het grote
scherm. U kunt videotelefoongesprekken voeren via uw TV
met behulp van een Philips HD
mediabox en een Philips TV
videocamera (beide afzonderlijk
verkrijgbaar). Geniet vanuit uw luie
stoel van HD-video en uitstekende
geluidskwaliteit, en ga meteen iemand
bellen!
Dit is een 3D-TV. Op deze TV kunt u 3Dfilms en -programma's in full HD-resolutie
bekijken.
NL
3
Nederlands
1 Aan de slag
Media afspelen
Als u uw TV aansluit op een USBopslagapparaat, kunt u uw films, muziek en
foto's afspelen op een groot TV-scherm met
een geweldig geluid.
U kunt ook uw pc aansluiten op de TV met
een HDMI- of VGA-kabel.
Knoppen van de televisie
Knoppen op het apparaat
Programmagidsen
U kunt kijken welke programma's nu en later
worden uitgezonden via de EPG
(elektronische programmagids). Er is ook een
EPG met uitzendinformatie voor acht dagen.
Programmagegevens zijn verkrijgbaar bij de
diverse zenders of via internet. Als u uw TV
aansluit op internet, vindt u meer uitgebreide
programmagegevens.
EasyLink
Als u uw TV aansluit op apparaten die
geschikt zijn voor HDMI-CEC (Consumer
Electronic Control), zoals een Blu-ray speler
of een home cinema, kunt u deze tegelijk
bedienen via één afstandsbediening. U
schakelt gewoon EasyLink in nadat het
apparaat is aangesloten.
Intuïtieve menu's
Met de intuïtieve TV-menu's kunt u snel de
gewenste zender of het mediabestand
vinden of de TV-instellingen naar behoefte
aanpassen.
1. : hiermee kunt u de TV in- of
uitschakelen of op stand-by zetten.
2. CH +/-: hiermee schakelt u naar de vorige
of volgende zender.
3. : hiermee selecteert u een aangesloten
apparaat.
4.
+/-: hiermee zet u het volume hoger
of lager.
Sensoren
1. Sensor afstandsbediening
Richt de afstandsbediening op de sensor.
Zorg dat de ruimte tussen de
afstandsbediening en de TV niet wordt
geblokkeerd door meubels of andere
voorwerpen.
NL
4
1. (Stand-by): hiermee kunt u de TV in- of
uitschakelen of op stand-by zetten.
2. Afspeelknoppen: hiermee regelt u het
afspelen van mediabestanden.
3.
SOURCE: hiermee activeert u een
aangesloten apparaat.
4.
FORMAT: hiermee wijzigt u het
beeldformaat.
5.
TV: hiermee schakelt u terug naar
televisiekijken.
6. (Startpagina): hiermee opent u het
menu Thuis.
7. OK: hiermee bevestigt u een invoer of
selectie.
8. SMART TV: hiermee opent u de Smart
TV-functies.
9.
(Navigatietoetsen): hiermee
navigeert u door de menu's en selecteert u
items.
10. LIST: hiermee opent u de lijst met
TV-zenders.
11. ADJUST: hiermee opent u de TVinstellingen.
12.
INFO: hiermee krijgt u informatie
over de huidige activiteit.
13. OPTIONS: hiermee opent u de opties
die momenteel beschikbaar zijn.
14. (Terug): hiermee keert u terug naar de
vorige menupagina of sluit u een TV-functie
af.
15. CH -/CH +: hiermee schakelt u over
naar andere zenders.
16. +/-(Volume): hiermee regelt u het
volume.
17. (Dempen): hiermee schakelt u het
geluid in of uit.
18. Gekleurde knoppen: hiermee selecteert
u taken of opties.
De knoppen werken al naar gelang de
diensten die de aanbieder levert.
19. SUBTITLE: hiermee schakelt u
ondertiteling in of uit.
20. 0-9(Cijfertoetsen): hiermee selecteert u
TV-zenders of voert u tekst in.
21. TEXT: hiermee schakelt u teletekst in of
uit.
Bediening via EasyLink
Opmerking: bediening via EasyLink is
mogelijk als het aangesloten apparaat HDMICEC-compatibel is.
NL
5
Nederlands
Afstandsbediening
Met EasyLink kunt u zowel de TV als de
andere HDMI-CEC-apparaten bedienen via
één afstandsbediening.
Bediening via EasyLink openen
1. Druk terwijl u kijkt naar inhoud van een
aangesloten HDMI-CEC-apparaat op
OPTIONS.
2. Selecteer [Apparaattoetsen weergeven]
en druk vervolgens op OK.
3. Selecteer de EasyLink-bedieningsknop en
druk daarna op OK.
Lees meer over EasyLink in Meer uit uw TV
halen > EasyLink gebruiken (Pagina 34).


Smartphone-besturing
U kunt uw smartphone gebruiken als tweede
afstandsbediening en zelfs als toetsenbord. U
kunt op de TV ook een diavoorstelling van
de afbeeldingen op uw smartphone bekijken.
Ga naar de Apple App Store of de Android
Market om de app 'Philips My Remote' te
downloaden. Volg de instructies in de App
Store.
Zorg dat uw TV en smartphone zijn
aangesloten op hetzelfde lokale netwerk.
Lees meer over netwerkverbindingen in De
TV aansluiten > Netwerk en internet
(Pagina 58).


Belangrijke informatie

Veiligheid
Lees alle instructies goed door en zorg dat u
deze begrijpt voordat u uw TV gaat
gebruiken. Als er schade ontstaat doordat u
instructies niet opvolgt, is de garantie niet
van toepassing.
Risico op brand of een elektrische schok!


NL
6
Stel de TV nooit bloot aan regen of
water. Plaats nooit containers met
vloeistoffen zoals vazen bij de TV.
Mocht er onverhoopt vloeistof in de
TV terechtkomen, dan moet u de
stekker direct uit het stopcontact halen.
Neem contact op met Philips
Consumer Care om de TV te laten
nakijken voordat u deze weer gaat
gebruiken.
U dient de TV, de afstandsbediening en
de batterijen van de afstandsbediening
uit de buurt te houden van open vuur
en andere warmtebronnen, inclusief
direct zonlicht. Om het ontstaan van
een brand te voorkomen, houdt u
kaarsen en andere vlammen altijd uit de
buurt van de TV, de afstandsbediening
en de batterijen.
Steek geen voorwerpen in de
ventilatiesleuven of andere openingen
van de TV.
Stel de afstandsbediening of de
batterijen nooit bloot aan regen, water
of hoge temperaturen.
Zorg dat er geen grote krachten op het
netsnoer worden uitgeoefend. Zorg dat
de stekker goed in het stopcontact zit.
Losse stekkers kunnen vonken of brand
veroorzaken.
Als u de TV draait, moet u opletten dat
het netsnoer niet wordt strakgetrokken.
Als het netsnoer wordt strakgetrokken,
kunnen er aansluitingen los gaan zitten.
Dit kan vonken of brand veroorzaken.
Als u de netspanning van de TV wilt
halen, moet u de stekker van de TV
eruit trekken. Trek altijd aan de stekker,
nooit aan het snoer als u de
netspanning van de TV wilt halen. Zorg
ervoor dat u altijd direct bij de stekker,
het netsnoer en het stopcontact kunt.

Leer uw kinderen dat het gevaarlijk is
op meubilair te klimmen om bij de TV
te komen.
Risico op inslikken batterijen.

Het product of de afstandsbediening
kan een batterij van het knoopceltype
bevatten, die kan worden ingeslikt.
Houd de batterij te allen tijde buiten
het bereik van kinderen.
Oververhittingsgevaar!

Plaats het product nooit in een
afgesloten ruimte. Laat voor voldoende
ventilatie aan alle zijden van de TV een
ruimte vrij van minstens 10 cm. Let op
dat de ventilatiesleuven op de TV niet
worden bedekt door gordijnen of
andere voorwerpen.
Risico op verwondingen, brand of schade
aan het netsnoer!

Plaats nooit de TV of een ander
voorwerp op het netsnoer.

Koppel de TV los van het
elektriciteitsnet en de antenne als er
onweer op komst is. Raak tijdens
onweer geen enkel onderdeel van de
TV, het netsnoer of de antennekabel
aan.
Risico op gehoorschade!

Zet het volume niet te hoog als u een
oortelefoon of hoofdtelefoon gebruikt,
en gebruik deze niet te lang.
Lage temperaturen

Als de TV is vervoerd bij een
temperatuur onder 5 °C, laat u de TV
na het uitpakken eerst op
kamertemperatuur komen voordat u de
stekker van de TV in het stopcontact
steekt.
Gezondheidswaarschuwing met
betrekking tot 3D-beelden
Alleen beschikbaar voor bepaalde
modellen.
NL
7
Nederlands
Risico van schade aan de TV!

Een TV die meer dan 25 kilo weegt,
dient door minimaal twee mensen te
worden opgetild en gedragen.

Gebruik alleen de meegeleverde
standaard als u een standaard op uw
TV monteert. Maak de TV stevig vast
aan de standaard. Plaats de TV op een
vlak oppervlak dat het gewicht van de
TV en de standaard kan dragen.

Gebruik bij wandmontage alleen een
steun die het gewicht van uw TV kan
dragen. Bevestig de wandsteun aan een
wand die het gezamenlijke gewicht van
de steun en de TV kan dragen. TP
Vision Netherlands B.V. aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor een
ondeskundige wandmontage die tot
ongevallen of verwondingen leidt.

Als u de TV wilt opbergen, haalt u de
standaard los van het toestel. Leg de
TV nooit neer terwijl de standaard nog
bevestigd is.

Controleer voordat u de TV aansluit op
het stopcontact of het voltage
overeenkomt met de waarde op de
achterzijde van de TV. Sluit de TV nooit
aan op het stopcontact als het voltage
afwijkt.

Delen van dit product kunnen van glas
gemaakt zijn. Ga voorzichtig om met
het product om letsel en schade te
voorkomen.
Kinderen kunnen zich verwonden!
Volg deze voorzorgsmaatregelen op om te
voorkomen dat de TV omvalt, waardoor
kinderen zich kunnen verwonden.

Plaats de TV nooit op een oppervlak
met een kleed of ander materiaal dat
kan worden weggetrokken.

Controleer of geen enkel onderdeel
van de TV over de rand van het
oppervlak hangt.

Plaats de TV nooit op een hoog
meubelstuk (zoals een boekenkast)
zonder het meubelstuk en de TV veilig
aan de wand of aan een geschikte steun
te bevestigen.



Als u of uw familie een geschiedenis
van epilepsie of aanvallen door
lichtgevoeligheid kent, raadpleeg dan
een medisch deskundige voor u zichzelf
blootstelt aan knipperende
lichtbronnen, snelbewegende beelden
of 3D-beelden.
Om ongemak zoals duizeligheid,
hoofdpijn of verwarring te voorkomen,
raden wij aan niet te lang achter elkaar
naar 3D-beelden te kijken. Als u
ongemakken ervaart, beëindig dan het
kijken naar 3D-beelden en wacht met
mogelijk gevaarlijke activiteiten (zoals
het besturen van een auto) tot de
symptomen zijn verdwenen. Als de
symptomen aanhouden, kijk dan niet
meer naar 3D-beelden voordat u een
medisch deskundige hebt geraadpleegd.
Ouders kunnen hun kinderen tijdens
het kijken naar 3D-beelden het best in
de gaten houden om er zeker van te
zijn dat zij geen ongemak zoals
hierboven genoemd ervaren. Het
wordt afgeraden om kinderen jonger
dan zes jaar naar 3D-beelden te laten
kijken, aangezien hun visuele systeem
nog niet volledig is ontwikkeld.

Vermijd stilstaande beelden zo veel
mogelijk. Stilstaande beelden zijn
beelden die gedurende langere
perioden op het scherm worden
weergegeven. Stilstaande beelden
omvatten menu's op het scherm,
zwarte balken, tijdsweergaven,
enzovoort. Als u stilstaande beelden
moet gebruiken, vermindert u het
contrast en de helderheid van het
scherm om schade aan het scherm te
voorkomen.
De TV vergrendelen
Uw TV is uitgerust met een opening voor
een Kensington-beveiligingsslot aan de
achterkant van de TV. Om uw TV te
beveiligen tegen diefstal brengt u een
Kensington-slot aan (afzonderlijk
verkrijgbaar).
Schermonderhoud




NL
Het TV-scherm kan beschadigd raken!
Zorg ervoor dat het scherm nooit in
aanraking komt met andere
voorwerpen.
Haal de stekker uit het stopcontact
voordat u de TV gaat schoonmaken.
Maak het scherm en de behuizing
schoon met een zachte, vochtige doek.
Gebruik nooit stoffen zoals alcohol,
chemicaliën of schoonmaakmiddelen
voor de TV.
Veeg waterdruppels zo snel mogelijk
van het scherm om vervormingen of
kleurvervaging te voorkomen.
8
Kennisgeving
2012 © TP Vision Netherlands B.V. Alle
rechten voorbehouden. Specificaties kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. Handelsmerken zijn eigendom van
Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun
respectieve eigenaars. TP Vision Netherlands
B.V. behoudt zich het recht voor om op elk
gewenst moment producten te wijzigen en is
hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan
te passen.

De garantie vervalt in geval van
handelingen die in deze handleiding
uitdrukkelijk worden verboden of in
geval van aanpassingen of montages die
niet in deze handleiding worden
aanbevolen of goedgekeurd.
Pixelkenmerken
Dit LCD/LED-apparaat heeft een groot
aantal kleurenpixels. Ondanks de minimaal
99,999% effectieve pixels kunnen er mogelijk
voortdurend zwarte puntjes of heldere
lichtpuntjes (rood, groen of blauw) op het
scherm verschijnen. Dit is een structureel
kenmerk van het display (binnen veel
voorkomende industriestandaarden); het is
geen defect.
CE-conform
Dit product voldoet aan de essentiële
vereisten en overige relevante bepalingen
van de richtlijnen 2006/95/EG (laagspanning)
en 2004/108/EG (elektromagnetische
compatibiliteit).
Voldoet aan EMF-normen
TP Vision Netherlands B.V. maakt en
verkoopt vele consumentenproducten die
net als andere elektronische apparaten
elektromagnetische signalen kunnen
uitstralen en ontvangen.
Een van de belangrijkste zakelijke principes
van Philips is ervoor te zorgen dat al onze
producten beantwoorden aan alle geldende
vereisten inzake gezondheid en veiligheid en
ervoor te zorgen dat onze producten
ruimschoots voldoen aan de EMF-normen
die gelden op het ogenblik dat onze
producten worden vervaardigd.
Philips streeft ernaar geen producten te
ontwikkelen, produceren en op de markt te
brengen die schadelijk kunnen zijn voor de
gezondheid. TP Vision bevestigt dat als zijn
producten correct voor het daartoe
bestemde gebruik worden aangewend, deze
volgens de nieuwste wetenschappelijke
onderzoeken op het moment van de
publicatie van deze handleiding veilig zijn om
te gebruiken.
Philips speelt een actieve rol in de
ontwikkeling van internationale EMF- en
veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in
te spelen op toekomstige normen en deze
tijdig te integreren in zijn producten.
NL
9
Nederlands
De inhoud van deze handleiding wordt
toereikend geacht voor het bestemde
gebruik van het systeem. Indien het product
of de individuele modules of procedures
worden gebruikt voor andere doeleinden
dan in deze handleiding zijn beschreven,
moet de geldigheid en geschiktheid van het
systeem worden bevestigd. TP Vision
Netherlands B.V. garandeert dat het
materiaal geen octrooien uit de Verenigde
Staten schendt. biedt geen verdere garanties,
uitdrukkelijk dan wel impliciet.
TP Vision Netherlands B.V. kan niet
verantwoordelijk worden gehouden voor
fouten in de inhoud van dit document of
voor problemen die het gevolg zijn van de
inhoud van dit document. Fouten die
worden gerapporteerd aan Philips worden
zo snel mogelijk opgelost en gepubliceerd op
de ondersteuningswebsite van Philips.
Garantievoorwaarden

Letselgevaar, schade aan de TV of
vervallen van de garantie. Probeer de
TV nooit zelf te repareren.

Gebruik de TV en de accessoires alleen
zoals de fabrikant het heeft bedoeld.

Het waarschuwingsteken op de
achterkant van de TV duidt het risico
van een elektrische schok aan.
Verwijder nooit de behuizing van de
TV. Neem altijd contact op met de
klantenservice van Philips voor
onderhoud of reparaties.
Handelsmerken en copyrights
Windows Media is een gedeponeerd
handelsmerk of handelsmerk van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/of
andere landen.
Geproduceerd onder licentie van Dolby
Laboratories. Dolby en het dubbel-Dsymbool zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
De termen HDMI en HDMI High-Definition
Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn
handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van HDMI Licensing LLC in
de Verenigde Staten en andere landen.
Kensington en MicroSaver zijn gedeponeerde
Amerikaanse handelsmerken van ACCO
World Corporation met depots en
aangevraagde depots in andere landen,
wereldwijd.
DLNA®, het DLNA-logo en DNLA
CERTIFIED® zijn handelsmerken,
servicemerken of certificatiemerken van de
Digital Living Network Alliance.
Valt onder een of meer van de volgende
octrooien in de VS: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
DivX®, DivX Certified® en bijbehorende
logo's zijn handelsmerken van Rovi
Corporation of haar dochterondernemingen
en worden onder licentie gebruikt.
NL
10
INFORMATIE OVER DIVX VIDEO: DivX®
is een digitale video-indeling die is
ontwikkelddoor DivX, LLC, een
dochteronderneming van Rovi Corporation.
Dit is een officieel DivX Certified®-apparaat
dat DivX-video's kan afspelen. Ga naar
divx.com voor meer informatie en
softwareprogramma's waarmee u uw
bestanden kunt omzetten naar DivX-video's.
INFORMATIE OVER DIVX VIDEO-ONDEMAND: dit DivX Certified®-apparaat
moet zijn geregistreerd om aangeschafte
DivX VOD-films (Video-on-demand) te
kunnen afspelen. Zoek het gedeelte over
DivX VOD op in het instellingenmenu van
uw apparaat om de registratiecode te
krijgen. Ga naar vod.divx.com voor meer
informatie over hoe u de registratie voltooit.
PlayReady-eindproducten
Eigenaren van inhoud gebruiken de
PlayReady™-inhoudtoegangstechnologie van
Microsoft om hun intellectuele eigendom,
waaronder auteursrechtelijk beschermde
inhoud, te beschermen. Op dit apparaat
wordt PlayReady-technologie gebruikt voor
toegang tot door PlayReady of WMDRM
beschermde inhoud. Als de beperkingen op
het gebruik van inhoud op het apparaat niet
naar behoren kunnen worden afgedwongen,
kunnen eigenaren van inhoud van Microsoft
eisen dat de mogelijkheid om door
PlayReady beschermde inhoud te gebruiken,
wordt ingetrokken. Een dergelijke intrekking
heeft geen invloed op onbeschermde inhoud
of inhoud die wordt beschermd door andere
inhoudtoegangstechnologieën. Eigenaren van
inhoud kunnen van u eisen dat u een
upgrade van PlayReady uitvoert om toegang
te krijgen tot hun inhoud. Als u geen
upgrade uitvoert, hebt u geen toegang tot
inhoud waarvoor de upgrade is vereist.
Alle andere gedeponeerde en nietgedeponeerde handelsmerken zijn eigendom
van hun respectievelijke eigenaars.
Energiebesparing
Deze TV is voorzien van energiezuinige
functies. U activeert deze functies door op
de Groene knop op de afstandsbediening te
drukken.

Energiebesparende beeldinstellingen: u
kunt een combinatie van
energiebesparende beeldinstellingen
toepassen. Druk terwijl u TV kijkt op de
Groene knop en selecteer
[Energiebesp.].

Scherm uit: als u alleen audio wilt
beluisteren via de TV, kunt u het TVscherm uitschakelen. De andere
functies blijven normaal werken.

Lichtsensor: via de ingebouwde sensor
voor omgevingslicht wordt de
helderheid van het TV-scherm
aangepast aan de verlichting rondom de
TV.

Laag stand-byverbruik: de
geavanceerde elektronica brengt het
stroomverbruik van de TV omlaag tot
een extreem laag niveau terwijl de TV
toch continu in de stand-bymodus kan
blijven.

Energiebeheer: dankzij een
geavanceerde energiebeheerfunctie
verbruikt deze TV minder energie.
Druk op en selecteer [Configuratie]
> [Demo's bekijken] > [Active
Control] om te zien hoe de
geconfigureerde TV-instellingen het
relatieve energieverbruik van de TV
beïnvloeden.
Einde levensduur
Uw product is vervaardigd van kwalitatief
hoogwaardige materialen en onderdelen die
kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.
Als u op uw product een symbool met een
doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent
dit dat het product valt onder de EU-richtlijn
2002/96/EG. Win inlichtingen in over de
manier waarop elektrische en elektronische
producten in uw regio gescheiden worden
ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude
producten de lokale wetgeving in acht en
doe deze producten niet bij het gewone
huishoudelijke afval. Als u oude producten
correct verwijdert, voorkomt u negatieve
gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid.
Uw product bevat batterijen die,
overeenkomstig de Europese richtlijn
2006/66/EG, niet bij het gewone
huishoudelijke afval mogen worden
weggegooid. Win informatie in over de
lokale wetgeving omtrent de gescheiden
inzameling van batterijen. Door u op de
juiste wijze van de batterijen te ontdoen,
voorkomt u negatieve gevolgen voor het
milieu en de volksgezondheid.
NL
11
Nederlands
duurzaamheid
EU-energielabel
Ecolabel
Wij richten ons voortdurend op het
verminderen van de gevolgen voor het
milieu van onze innovatieve producten. Wij
richten onze inspanningen op
milieuverbeteringen tijdens het
productieproces, reductie van het gebruik
van gevaarlijke stoffen, efficiënt gebruik van
energie en instructies voor het verwijderen
en de verpakking van het product.
Deze TV is bekroond met een Ecolabel van
de Europese Unie voor de milieuvriendelijke
eigenschappen van het apparaat.
Een TV waaraan het Ecolabel is toegekend,
bevat energiezuinige functies. Druk, terwijl u
TV kijkt, op Groene knop op de
afstandsbediening voor toegang tot de
energiebesparingsinstellingen.
Het Europese energielabel bevat informatie
over de energieklasse van het product. Hoe
groener de energieklasse van het product is,
hoe lager het energieverbruik is.
Op het label ziet u de energieefficiëntieklasse, het gemiddelde
energieverbruik als het product wordt
gebruikt en het gemiddelde energieverbruik
per jaar. U kunt het energieverbruik van het
product ook vinden op de Philips-website
voor uw land op www.philips.com/TV.
Help en ondersteuning
Help gebruiken
Druk op de Gele knop om het Help-menu
te openen op het scherm.
Druk op de Gele knop om te schakelen
tussen het Help-menu en het TV-menu.
De Philips-website bezoeken
Als u in de [Help] op het scherm niet vindt
wat u zoekt, bezoekt u de Philips Supportwebsite op www.philips.com/support.
Op de Philips Support-website kunt u ook:

antwoorden vinden op veelgestelde
vragen

een afdrukbare PDF-versie van deze
gebruikershandleiding downloaden

ons e-mailen met een specifieke vraag

online chatten met een van onze
supportmedewerkers (alleen mogelijk in
bepaalde landen)
Zoeken in het TV-forum
Uw vraag is wellicht al beantwoord door de
Philips TV gebruikersgemeenschap. Ga naar
www.supportforum.philips.com.
Gedetailleerde gegevens over
energieverbruik in de stand-bymodus,
garantiebeleid, reserveonderdelen en
recycling van deze TV vindt u op de Philipswebsite voor uw land op www.philips.com.
NL
12
Nederlands
Contact opnemen met Philips
U kunt ook contact opnemen met Philips
Consumer Care in uw land voor
ondersteuning. U vindt het nummer in de
brochure die bij dit product wordt
meegeleverd, of online op
www.philips.com/support.
Noteer voordat u contact opneemt met
Philips, het model en serienummer van uw
TV. U vindt deze informatie op de
achterkant van de TV of op de verpakking.
NL
13
2 De TV
gebruiken
Televisiekijken
De TV in- of uitschakelen
Opmerking: als uw TV in de stand-bymodus
staat of uitgeschakeld is, verbruikt het toestel
toch nog energie, ook al is dit zeer weinig.
Als u de TV gedurende een langere periode
niet zult gebruiken, koppelt u het toestel los
van het elektriciteitsnet.
Automatisch uitschakelen
U kunt energie besparen met de
energiezuinige instellingen van deze TV. De
instellingen worden standaard geactiveerd;
indien er vier uur lang geen activiteit van de
gebruiker is (zoals drukken op een knop van
de afstandsbediening of op de achterkant
van de TV), schakelt de TV automatisch naar
stand-by.
Automatisch uitschakelen deactiveren
1. Druk terwijl u TV kijkt op de Groene
knop op de afstandsbediening.
2. Selecteer [Automatisch uitschakelen] en
druk vervolgens op OK.
Er wordt een bevestiging weergegeven.
Het volume van de TV regelen
De TV inschakelen

Sluit de TV aan op het elektriciteitsnet
en druk op de elektriciteitsschakelaar.

Indien the TV in de stand-bymodus
staat, drukt u op op de
afstandsbediening of aan de zijkant van
de TV.
Opmerking: het duurt even voordat de TV
reageert.
Tip: als u de afstandsbediening niet kunt
vinden en de TV wilt inschakelen vanuit
stand-by, drukt u op een willekeurige toets
aan de zijkant van de TV.
De TV op stand-by zetten
Druk op
op de afstandsbediening of aan de zijkant
van de TV.De afstandsbedieningssensor op
de TV gaat rood branden.
De TV uitschakelen
Zet de elektriciteitsschakelaar uit.
De TV wordt uitgeschakeld.
NL
14
Het TV-volume hoger of lager zetten

Druk op +/- op de afstandsbediening.

Druk op
+/- aan de zijkant van de
TV.
Het TV-geluid dempen of herstellen

Druk op
om het TV-geluid te
dempen.

Druk opnieuw op
om het geluid te
herstellen.
Selecteer een zenderlijst
1. Druk op LIST en vervolgens op
OPTIONS.
2. Selecteer [Selecteer lijst] >
[Voorkeurzenders] om zenders in een lijst
met favorieten weer te geven, of [Alle] om
alle zenders weer te geven.
3. Druk op OK om te bevestigen.
Overschakelen naar andere
zenders
Zenderlijsten beheren


Druk op CH +/- op de
afstandsbediening of op de TV.
Druk op de Cijfertoetsen om een
zendernummer in te voeren.
Favorieten beheren
U kunt alle zenders weergeven of alleen een
lijst met uw favoriete zenders, zodat u deze
snel kunt vinden.
Druk op LIST om de menulijst te openen.
Een lijst met uw favoriete zenders creëren
1. Druk op LIST.
2. Selecteer de zender die u als favoriet wilt
markeren en druk op OPTIONS.
3. Selecteer [Als favoriet merken] en druk
op OK.
De geselecteerde zender wordt met een
ster gemarkeerd.
Als u een zender uit de lijst met favorieten
wilt verwijderen, selecteert u [Niet als
favoriet aanmerken] en drukt u op OK.
Nadat de zenders zijn geïnstalleerd, kunt u
deze beheren:

Zenders hernoemen

Volgorde van zenders wijzigen

Luisteren naar digitale radio
Zenders hernoemen
U kunt de zenders hernoemen. De naam
wordt weergegeven wanneer u de zender
selecteert.
1. Druk terwijl u TV kijkt op LIST.
De lijst met zenders verschijnt .
2. Selecteer de zender die u wilt hernoemen
en druk op OPTIONS.
3. Selecteer [Nieuwe naam] en druk op OK.
4. Druk op de Navigatietoetsen om de
afzonderlijke tekens te selecteren en druk
daarna op OK.
Tips:

U kunt in het invoerscherm op OK
drukken om het toetsenbord op het
scherm te activeren.

Druk op [ABC] of op [abc] om te
wisselen tussen hoofdletters en kleine
letters.
5. Als u klaar bent, selecteert u [Klaar]. Druk
vervolgens op OK om de invoer te
bevestigen.
6. Druk op om af te sluiten.
Volgorde van zenders wijzigen
Na de zenderinstallatie kunt u de volgorde
van de lijst met zenders wijzigen.
1. Druk op LIST terwijl u TV kijkt.
De lijst met zenders verschijnt .
2. Selecteer de zender die u op een andere
positie wilt zetten en druk op OPTIONS.
3. Selecteer [Herordenen] en druk op OK.
NL
15
Nederlands
Het volume van de hoofdtelefoon regelen
1. Druk op > [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Geluid].
2. Selecteer [Volume hoofdtelefoon] en
druk vervolgens op OK.
3. Druk op de Navigatietoetsen om het
volume te regelen.
4. Druk op Navigatietoetsen om de
gemarkeerde zender naar de gewenste
positie te verplaatsen en druk op OK.
5. Selecteer een van de volgende opties en
druk vervolgens op OK.

[Invoegen]: hiermee voegt u de zender
op de gewenste locatie in.

[Wisselen]: hiermee wisselt u de
locatie met een andere zender.
6. Als u klaar bent, drukt u op OPTIONS
en selecteert u [Afsluiten].
Luisteren naar digitale radio
Indien er digitale radiozenders beschikbaar
zijn, kunt u deze beluisteren. Deze zenders
worden automatisch geïnstalleerd tijdens de
installatie van de TV-zenders.
1. Druk op LIST terwijl u TV kijkt. De lijst
met zenders verschijnt .
2. Druk op OPTIONS.
3. Selecteer [Selecteer lijst] > [Radio] en
druk vervolgens op OK.
4. Selecteer een radiozender en druk op
OK.
Selecteer een bron
U kunt een aangesloten apparaat op een van
deze manieren bekijken:

het pictogram toevoegen aan het menu
Thuis.

het apparaat selecteren vanuit het
menu Bron.
Opmerking: als u een HDMI-CECcompatibel apparaat op de TV aansluit,
wordt het automatisch aan het menu Thuis
toegevoegd.
Nieuw apparaat toevoegen
1. Sluit het apparaat aan en schakel het in.
2. Druk op .
3. Selecteer [Uw apparaten toevoegen] en
druk op OK.
4. Volg de instructies op het scherm.
Als u wordt gevraagd om de TV-aansluiting
te selecteren, selecteert u de aansluiting die
door het apparaat wordt gebruikt.
NL
16
Bekijken vanuit het menu Thuis
Nadat u het nieuwe apparaat aan het menu
Thuis hebt toegevoegd, kunt u het pictogram
selecteren als u het apparaat wilt gebruiken.
1. Druk op .
2. Selecteer het apparaat in het menu Thuis.
3. Druk op OK om te bevestigen.
Bekijken vanuit het menu Bron
U kunt ook drukken op
SOURCE voor
een lijst met connectornamen. Selecteer de
connector waarmee het apparaat is
aangesloten op de TV.
1. Druk op
SOURCE.
2. Druk op de Navigatietoetsen om een
connector te selecteren in de lijst.
3. Druk op OK om te bevestigen.
Smart instellingen gebruiken
Uw TV bevat slimme standaardinstellingen
voor beeld en geluid. U kunt deze
instellingen toepassen of ze eerst aanpassen.
Selecteer de gewenste beeldinstelling.
1. Druk terwijl u TV kijkt op ADJUST.
2. Selecteer [Smart beeld].
3. Selecteer een van de volgende instellingen
en druk vervolgens op OK:

[Persoonlijk]: persoonlijke
beeldinstellingen toepassen.

[Intens]: uitgebreide en dynamische
instellingen, ideaal voor gebruik bij
daglicht.

[Natuurlijk]: natuurlijke
beeldinstellingen

[Cinema]: ideale instellingen voor films.

[Spel]: ideale instellingen voor games.

[Energie sparen]: de meest
energiezuinige instellingen

[Standaard]: standaardinstellingen die
passen bij de meeste omgevingen en
videotypen

[Foto]: ideale instellingen voor foto's

[Gewenst]: persoonlijke
beeldinstellingen aanpassen en opslaan
Voorkeurinstelling voor geluid selecteren
1. Druk terwijl u TV kijkt op ADJUST.
2. Selecteer [Smart geluid].
3. Selecteer een van de volgende instellingen
en druk vervolgens op OK:






[Persoonlijk]: uw aangepaste
geluidsinstelling toepassen.
[Standaard]: standaardinstellingen die
passen bij de meeste omgevingen en
soorten geluid.
[Nieuws]: ideale instellingen voor
gesproken audio, zoals het
nieuwsbericht.
[Films]/[3D-film]*: ideale instellingen
voor films.
[Spel]: ideale instellingen voor games.
[Drama]: ideale instellingen voor
dramaprogramma's.
[Sport]: ideale instellingen voor sport.
* Alleen voor bepaalde modellen.
Het beeldformaat wijzigen
U kunt het beeldformaat aanpassen aan de
videobron.
1. Druk op ADJUST.
2. Selecteer [Beeldformaat] en druk
vervolgens op OK.
3. Selecteer een beeldformaat en druk op
OK om uw keuze te bevestigen.
De beschikbare beeldformaten zijn
afhankelijk van de videobron:

[Auto-fill]: hiermee wordt het beeld
vergroot zodat het scherm wordt
gevuld (de ondertiteling blijft zichtbaar).
Aanbevolen voor zo min mogelijk
beeldvervorming, maar niet voor HD of
PC.

[Auto-zoom]: hiermee wordt het beeld
automatisch vergroot zodat het scherm
wordt gevuld. Aanbevolen voor zo min
mogelijk beeldvervorming, maar niet
voor HD of PC.

[Super zoom]: hiermee worden de
zwarte balken verwijderd aan de
zijkanten van uitzendingen in het
formaat 4:3. Niet aanbevolen voor HD
of PC.

[Filmformaat 16:9]: formaat 4:3
wijzigen in 16:9. Niet aanbevolen voor
HD of PC.

[Breedbeeld]: formaat 4:3 uitrekken tot
16:9.

[Niet op schaal]: maximale details voor
PC. Alleen beschikbaar als de pc-modus
is geactiveerd in het beeldmenu.
Programmagids bekijken
Via de aanbieder
U kunt informatie over digitale TV-zenders
bekijken, met behulp van programmagidsen
die worden geleverd door de aanbieder.
Deze informatie kan bestaan uit:

Uitzendschema's met de huidige en
volgende programma's van deze dag
('Now and next') of voor maximaal 8
dagen, indien uw aanbieder dit
ondersteunt

Programmaoverzichten
Opmerking: programmagidsen zijn alleen in
bepaalde landen beschikbaar.
Programmagids instellen
Voordat u de programmagids gebruikt,
controleert u de volgende instellingen:
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Voorkeuren] >
[Programmagids].
3. Selecteer [Van de zender] en druk op
OK.
De TV-programmagids openen
1. Druk op .
2. Selecteer [Programmagids] en druk
vervolgens op OK.
Opties van de TV-programmagids
gebruiken
U kunt bepalen welke informatie wordt
weergegeven:

herinnering voor de begintijd van de
programma's

alleen voorkeurszenders
1. Druk in de programmagids op
OPTIONS.
2. Selecteer een optie en druk vervolgens op
OK.

[Voorprogrammering instellen]:
programmaherinneringen instellen.

[Voorprogrammering wissen]:
programmaherinneringen weergeven.
NL
17
Nederlands





[Dag wijzigen]: selecteren welke dag
wordt weergegeven.
[Meer informatie]: hiermee geeft u
programmainformatie weer.
[Zoeken op genre]: hiermee zoekt u
TV-programma's op genre.
[Vastgelegde voorprogr.]: overzicht
van programmaherinneringen.
Via internet
Indien uw TV is verbonden met internet,
kunt u programmagidsen ontvangen via
internet. Internetprogrammagidsen bevatten:

Zenderoverzichten

Programmaoverzichten
Opmerking: de beschikbaarheid van
internetprogrammagidsen is afhankelijk van
de aanbieder van uw TV-service.
Programmagids instellen
Voordat u de programmagids gebruikt,
controleert u de volgende instellingen:
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Voorkeuren] >
[Programmagids].
3. Selecteer [Van het netwerk] en druk
vervolgens op OK.
De TV-programmagids openen
1. Druk op .
2. Selecteer [Programmagids] en druk
vervolgens op OK.
Opmerking: als u de programmagids voor
het eerst bekijkt, volgt u de instructies op het
scherm om de gids bij te werken.
Opties van de TV-programmagids
gebruiken
Met behulp van de programmagids kunt u:

Opnamen van programma's inplannen

Zenders identificeren

Eventuele ondertitelingen inschakelen

De afstandsbediening op het scherm
weergeven
1. Druk in de programmagids op
OPTIONS.
2. Selecteer een optie en druk vervolgens op
OK.

[Opnemen]: een geplande opname
instellen.
NL
18








[Wijs kanaal toe]: zendergegevens
handmatig bijwerken.
[Selecteer dag]: selecteren welke dag
wordt weergegeven.
[Handmatig opnemen]: een
handmatige opname instellen.
[Toon de afstandsbediening]: de
afstandsbediening op het scherm
weergeven.
[Pagina opnieuw laden]: de
paginaweergave vernieuwen.
[Op pagina zoomen]: in- of uitzoomen
op de paginaweergave.
[Beveiligingsinformatie]:
beveiligingsinformatie van het
programma weergeven.
[Ondertiteling]: eventuele
ondertitelingen in- of uitschakelen.
3D kijken
Wat hebt u nodig
•
Alleen beschikbaar voor bepaalde
modellen.
Uw TV is een 3D-TV. Lees voordat u 3D
kijkt de gezondheidswaarschuwing in Aan de
slag > Belangrijk >
Gezondheidswaarschuwing met betrekking
tot 3D-beelden (Pagina 7).
Voor het kijken van 3D op deze TV hebt u
de actieve Philips 3D Max-bril PTA507 nodig
(afzonderlijk verkrijgbaar).
Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de
bril als u wilt weten hoe u de bril inschakelt
en oplaadt.
Opmerking:

Opmerking: een actieve 3D-bril van
andere fabrikanten werkt mogelijk niet
of levert een minder optimale 3Dkijkervaring.

Gebruik de 3D-bril alleen voor het
kijken van 3D-TV.
Advies voor het beste 3D-effect bij het
kijken van 3D-programma's:

Kijk geen TV in direct zonlicht.


Ga op een hoogte zitten waarbij het
midden van de TV zich op ooghoogte
bevindt.
Ga op een afstand van minstens drie
maal de hoogte (h) van het TV-scherm
zitten. Ga niet meer dan zes meter van
de TV zitten.
Blokkeer de 3D-zender op de TV niet
voor een ongehinderde ontvangst op
de 3D-bril.
Inhoud bekijken
Een bron met 3D selecteren
Voor 3D-schijven:
1. Speel de schijf af op een 3D Blu-ray-speler
die is aangesloten op de HDMI-connector
van de TV.
2. Druk op en selecteer vervolgens de 3D
Blu-ray-speler.
Voor TV-programma's in 3D:
Selecteer [TV kijken] en stem af op een TVzender die inhoud in 3D uitzendt.
3D inschakelen
De eerste keer dat op de TV een
uitgezonden 3D-signaal wordt gedetecteerd,
verschijnt een melding op het scherm dat u
uw voorkeuren moet aangeven.

Selecteer [Autom.] als u wilt dat de TV
automatisch overschakelt naar 3D.

Selecteer [Melden] als u eerst een
melding wilt ontvangen.

Selecteer [Geen 3D] als u geen
melding wilt ontvangen.
3D starten
Op de TV wordt gedetecteerd dat 3D
beschikbaar is. U krijgt het verzoek om uw
3D-bril op te zetten. Zet de bril op en
schakel deze in. Als het 3D-signaal op de TV
niet kan worden gedetecteerd vanwege een
ontbrekende 3D-signaaltag, worden
overlappende beelden weergegeven.
Wijzig het 3D-formaat als u de
overlappende beelden wilt wijzigen in 3D.
1. Druk op ADJUST.
2. Selecteer [3D].

Selecteer [3D - naast elkaar] als op de
TV beelden worden weergegeven die
verticaal overlappen.

Selecteer [3D - boven/onder] als op de
TV beelden worden weergegeven die
horizontaal overlappen.
Opmerking: selecteer, indien beschikbaar,
het omgekeerde formaat als het normale
formaat leidt tot vreemde 3D-effecten.
NL
19
Nederlands

2D-naar-3D-conversie
U kunt elk 2D-programma omzetten, zodat
u het in 3D kunt bekijken.
1. Druk op ADJUST.
2. Selecteer [3D] > [2D-naar-3Dconversie].
De 2D-naar-3D-conversie stoppen:
1. Druk op ADJUST.
2. Selecteer [3D-diepte aan/uit] > [Uit]en
druk vervolgens op OK.
Vanuit het hoofdmenu kunt u ook naar een
andere activiteit schakelen om de 2D-naar3D-conversie te stoppen. Als u naar een
ander kanaal schakelt, stopt de conversie
niet.
3D uitschakelen
Als u naar een ander aangesloten apparaat
of een nieuwe activiteit schakelt, wordt op
de TV teruggeschakeld naar 2D.
U kunt 3D uitschakelen terwijl u naar een
3D-programma kijkt.
1. Druk op ADJUST.
2. Selecteer [3D-diepte aan/uit] > [Uit] en
druk vervolgens op OK.
Het programma wordt weergegeven in 2D,
waarbij alleen het linkergedeelte van het 3Dbeeld wordt getoond.
Zonder 3D-signaal wordt 3D-bril
automatisch na vijf seconden uitgeschakeld.
Media afspelen
Wat u kunt doen
U kunt op uw TV video's, foto's en muziek
afspelen vanuit:

Een computer die is aangesloten op uw
thuisnetwerk

Een USB-apparaat dat is aangesloten op
de TV
Opmerking:
Als het apparaat als gevolg van een externe
elektrostatische storing (d.w.z. een
elektrostatische ontlading) niet terugkeert
naar de DLNA-modus, dient de gebruiker
dit zelf te doen.
NL
20
Bestanden afspelen vanaf de
computer
Wat hebt u nodig

Een vast of draadloos thuisnetwerk dat
via een uPnP-router (Universal Plug and
Play) is verbonden.

Een LAN-kabel waarmee uw TV wordt
verbonden met uw thuisnetwerk.

Een mediaserverprogramma dat draait
op uw computer.

De juiste instellingen voor uw
computerfirewall zodat u het
mediaserverprogramma kunt uitvoeren.
Het netwerk instellen
1. Sluit uw TV en computer aan op hetzelfde
thuisnetwerk. Zie De TV aansluiten >
Netwerk en internet (Pagina 58).
2. Schakel uw computer en de router in.
Gedeelde media instellen
1. Installeer een mediaserverprogramma op
uw computer voor het delen van
mediabestanden. Dit zijn enkele van de
beschikbare mediaserverprogramma's:

Voor PC: Windows Media Player 11
(of hoger) of TVersity

Voor Mac: Twonky
2. Schakel via de mediaserver de optie voor
gedeelde media in op uw computer.
Raadpleeg de website van de mediaserver
voor meer informatie over het instellen van
de mediaserver.
Bestanden afspelen
1. Druk op op de afstandsbediening.
2. Selecteer [Uw netwerk] en druk
vervolgens op OK. Als de netwerkinstallatie
wordt gestart, volgt u de instructies op het
scherm.
3. Selecteer een bestand in de
inhoudsbrowser en druk daarna op OK om
het afspelen te starten.
4. Druk op de Afspeelknoppen op de
afstandsbediening om het afspelen te
regelen.
Bestanden afspelen vanaf USB
U kunt foto's, video's of muziekbestanden
vanaf een USB-opslagapparaat afspelen op
de TV.
Afspeelopties
Video kijken
Druk op de Navigatietoetsen om een
bestand te selecteren en druk vervolgens op
OK.

Druk op om de video te pauzeren.

Druk op om de video te stoppen.

Druk op
of
om vooruit of
achteruit te zoeken in een video.

Druk op CH -/CH + om naar de vorige
of de volgende video te gaan.

Houd ingedrukt om de
inhoudbrowser af te sluiten.
Afspeelopties voor video's
Druk terwijl u naar de video kijkt op
OPTIONS voor de volgende video-opties:

[Stoppen]: hiermee stopt u het
afspelen.

[Herhalen]: hiermee herhaalt u een
video.

[Shuffle aan]/[Shuffle uit]: hiermee
schakelt u het willekeurig afspelen van
video's in of uit.

[Info weergeven]: hiermee geeft u de
bestandsinformatie weer.
Muziek beluisteren
Druk op de Navigatietoetsen om een
muziektrack te selecteren en druk vervolgens
op OK.

Druk op om het afspelen te
onderbreken.

Druk op om te stoppen.

Druk op
of
om vooruit of
achteruit te zoeken in een muziektrack.

Druk op CH -/CH + om naar de vorige
of de volgende muziektrack te gaan.

Houd ingedrukt om de
inhoudbrowser af te sluiten.
Afspeelopties voor muziek
Druk op OPTIONS om de volgende
instellingen te openen of af te sluiten:

[Stoppen]: hiermee stopt u het afspelen
van audio.

[Herhalen]: een track of album
herhalen.

[1x afspelen]: de track eenmaal
afspelen.

[Shuffle aan] / [Shuffle uit]: het
willekeurig afspelen van tracks in- of
uitschakelen.

[Info weergeven]: hiermee geeft u de
bestandsinformatie weer.
Foto's bekijken
Druk op de Navigatietoetsen om een
fotobestand te selecteren en druk dan op
OK om de diapresentatie te starten.

Druk op om het afspelen te
onderbreken.

Druk op om te stoppen.

Om de diapresentatie te pauzeren of te
stoppen drukt u op OK.

Om naar het vorige of volgende
bestand te gaan drukt u op CH - of CH
+.

Houd ingedrukt om de
inhoudbrowser af te sluiten.
Opties voor diapresentaties
Druk op OPTIONS om de volgende
instellingen te openen of af te sluiten:

[Info weergeven]: hiermee geeft u de
bestandsinformatie weer.

[Stoppen]: hiermee stopt u de
diapresentatie.
NL
21
Nederlands
Let op:

TP Vision is niet verantwoordelijk als
het USB-opslagapparaat niet wordt
ondersteund en is ook niet
verantwoordelijk voor beschadiging of
verlies van gegevens op het apparaat.

Zorg dat u de USB-poort niet
overbelast. Als u een USBopslagapparaat aansluit dat meer dan
500 mA verbruikt, moet u deze op een
afzonderlijke voeding aansluiten.
USB-inhoud bekijken
1. Sluit het USB-apparaat aan op de USBaansluiting van de TV.
2. Druk op , selecteer [USB openen] en
druk vervolgens op OK.
3. Selecteer een bestand in de
inhoudsbrowser en druk daarna op OK om
het afspelen te starten.
4. Druk op de Afspeelknoppen op de
afstandsbediening om het afspelen te
regelen.







[Roteren]: hiermee draait u het
bestand.
[Herhalen]: hiermee herhaalt u de
diapresentatie.
[1x afspelen]: hiermee speelt u het
bestand eenmaal af.
[Shuffle uit] / [Shuffle aan]: de
willekeurige weergave van afbeeldingen
in de diapresentatie in- of uitschakelen.
[Snelheid diapresentatie]: hiermee stelt
u de weergavetijd voor elke afbeelding
in de diapresentatie in.
[Overgang diapresentatie]: hiermee
stelt u de overgang tussen afbeeldingen
in.
[Instellen als Scenea]: hiermee stelt u
de geselecteerde afbeelding als
achtergrond op de TV in. Zie Meer uit
uw TV halen > Scenea weergeven >
Achtergrond instellen op de TV
(Pagina 37).
Smart TV doorbladeren
Wat u kunt doen
Apps (internetapplicaties) zijn speciaal
aangepaste websites voor de TV waarmee u
onder andere van de volgende functies kunt
genieten:

Krantenkoppen lezen

Video's bekijken en huren

Weersverwachtingen bekijken

Gemiste TV-programma's bekijken
Meer informatie over Smart TV-services
vindt u op het Smart TV-forum op
www.supportforum.philips.com.
Opmerking:

Services en apps voor Smart TV
kunnen per land verschillen.

De beschikbaarheid van apps voor
gemiste TV-programma's hangt af van
de landinstelling van uw TV. Open via
de app de TV-programmagids om te
zien welke TV-programma's
beschikbaar zijn.

Smart TV laat één pagina tegelijkertijd
op het volledige scherm zien.
NL
22


Bepaalde websites worden soms niet
volledig weergegeven. Functies die plugins vereisen zijn wellicht niet
beschikbaar.
TP Vision Netherlands B.V. aanvaardt
geen verantwoordelijkheid voor de
content en de kwaliteit van de content
die door de contentproviders wordt
aangeboden.
Wat hebt u nodig
1. Sluit de TV via uw thuisnetwerk aan op
internet.
2. Configureer Smart TV op uw TV.
3. (Optioneel) Registreer u bij Philips via uw
pc om te genieten van exclusieve voordelen
en om bijgewerkte productinformatie te
ontvangen. U kunt u op elk gewenst
moment registreren.
De TV aansluiten op internet
1. Sluit een router met een snelle
internetverbinding via uw thuisnetwerk aan
op internet.
2. Schakel de router in.
3. Installeer het netwerk. Zie De TV
aansluiten > Netwerk en internet (Pagina
58).
Smart TV starten
1. Druk op , selecteer [Smart TV] en druk
vervolgens op OK.
De gebruiksvoorwaarden verschijnen.
2. Volg de instructies op het scherm om de
registratie te voltooien.
U kunt ook op SMART TV drukken op de
afstandsbediening om Smart TV te starten.
Apps voor Smart TV openen
U kunt apps openen via de startpagina van
Smart TV. De pictogrammen op deze pagina
stellen de apps voor die zijn geïnstalleerd op
uw TV.

Druk op de Navigatietoetsen om een
app te selecteren en druk vervolgens
op OK om de selectie te bevestigen.

Selecteer [Appgalerij] om nog meer
apps aan uw startscherm toe te voegen.

Blader door de websites met apps.

Lees de snelstartgids voor Smart TV op
de startpagina van Smart TV voor meer
informatie.
Apps toevoegen
1. Selecteer [Appgalerij] en druk op OK.
2. Gebruik de Navigatietoetsen om apps te
zoeken.
3. Selecteer een app en druk op OK om
deze aan uw startscherm toe te voegen.
Tips:

U kunt zoeken naar apps die in andere
landen worden aangeboden.

Druk op LIST om terug te keren
naar de startpagina van Smart TV.
Opmerking: Smart TV-services worden
automatisch bijgewerkt. Als u de nieuwste
updates wilt zien, wijzigt u [Alle diensten] in
[Nieuw] in [Appgalerij].
Websites openen
1. Selecteer een app en druk op OK.
2. Selecteer het webadresveld en druk op
OK.
Op het scherm verschijnt een toetsenbord.
3. Druk op de Navigatietoetsen en op OK
om de afzonderlijke tekens van het
webadres in te voeren.
Tip: u kunt ook de Cijfertoetsen op de
afstandsbediening van de TV gebruiken om
een webadres in te voeren.
Op pagina zoomen
In- of uitzoomen op een internetpagina doet
u als volgt:
1. Druk op OPTIONS en selecteer
vervolgens [Op pagina zoomen].
2. Gebruik de schuifbalk om de vergroting in
te stellen.
3. Gebruik de Navigatietoetsen om heen en
weer te springen tussen de gemarkeerde
items en te bladeren door een
internetpagina.
Bladeren door pagina's
Druk op P+ en P- om omhoog of omlaag te
bladeren in een webpagina.
Pagina opnieuw laden
Als een pagina niet goed wordt geladen,
drukt u op OPTIONS en selecteert u
[Pagina opnieuw laden].
Beveiligingsinfo bekijken
Als u beveiligingsinformatie van een pagina
wilt bekijken, drukt u op OPTIONS en
selecteert u [Beveiligingsinformatie].
Smart TV-opties
Druk op OPTIONS en kies een van deze
items om de apps aan te passen via het
startscherm van Smart TV:

[App verwijderen]

[App vergrendelen]

[App ontgrendelen]

[App verplaatsen]
Smart TV-geheugen wissen
U kunt het Smart TV-geheugen volledig
wissen, inclusief uw favorieten,
kinderslotcode, wachtwoorden, cookies en
geschiedenis.
Waarschuwing: met deze optie wordt het
Smart TV-geheugen volledig gereset. Ook de
instellingen van andere interactieve
toepassingen, zoals MHEG, HbbTV en MHP,
worden gereset.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [Netwerk
instellingen].
3. Selecteer [Apps-geheugen wissen] en
druk op OK.
NL
23
Nederlands
Opmerking: de eerste keer dat u Smart TV
start, wordt u gevraagd of u een
kinderslotcode wilt gebruiken om bepaalde
apps te vergrendelen. Als u een bepaalde
app vergrendelt, blijven de advertenties en
webpagina's die niet zijn aangepast voor
Smart TV, bereikbaar.
Onlinevideo's huren
Wat u kunt doen
Met deze TV kunt u een video huren via
videotheekapplicaties in Smart TV. Volg deze
stappen om een video te huren:
1. Open een videotheekapplicatie. Wellicht
moet u zich registreren of uw
aanmeldgegevens invoeren.
2. Selecteer een video.
3. Betaal online.
4. Download de video die u wilt bekijken.
5. U kunt de video bekijken.
Wat hebt u nodig

Zorg dat de TV is aangesloten op
internet via een snelle
breedbandverbinding. Zie De TV
aansluiten > Netwerk en internet
(Pagina 58).

Sluit een USB-station met een minimale
capaciteit van 4 GB aan op de TV.
Gebruik voor HD-video's een USBstation met ten minste 8 GB
opslagruimte.
Opmerking: u kunt ook één opslagapparaat
gebruiken om video's op te nemen, te
pauzeren en te huren. Sluit een USB 2.0compatibele harddisk (HDD) aan, met een
minimale capaciteit van 250 GB en een
minimale overdrachtsnelheid van 30 MB per
seconde. Zie Meer uit uw TV halen > TVprogramma's opnemen > USB-harddisk
installeren.
Het USB-station formatteren
Voordat u gehuurde video's gaat
downloaden, moet u het USB-station
formatteren. Alle bestaande inhoud op het
USB-station wordt hiermee gewist.
1. Schakel de televisie in.
2. Sluit het USB-station aan op de USBaansluiting in de TV.
3. Druk op om het formatteren te starten.
4. Laat de USB-kaart na het formatteren
aangesloten op de TV.
NL
24
Een videotheek gebruiken
1. Druk op > [Smart TV] en vervolgens
op OK. U kunt ook op SMART TV op de
afstandsbediening drukken.
2. Open de [Appgalerij] om beschikbare
videotheekapplicaties voor uw land te
zoeken.
3. Druk op de Navigatietoetsen om de
videotheek te selecteren en druk vervolgens
op OK om te bevestigen.
Het pictogram van de videotheek wordt
toegevoegd aan de startpagina.
4. Selecteer het pictogram van een
videotheek en druk op OK om deze
videotheek te bekijken.
Een videofilm huren
Om een video te huren opent u de
videotheekapplicatie en zoekt u de video.
Volg de instructies op het scherm om de
video te huren, te betalen en te
downloaden.
Opmerking: de manier waarop u een
videofilm selecteert en huurt, kan per
videotheek verschillen. Raadpleeg de
videotheekwebsite voor meer informatie.
Betaling
U wordt gevraagd om u aan te melden of
een nieuwe account te openen als u deze
nog niet hebt. De aanmeldgegevens kunnen
bestaan uit uw e-mailadres en een
persoonlijke pincode. Nadat u bent
aangemeld, kunt u meestal de
betalingsmethode, een creditcard of een
waardecode selecteren.
De videofilm downloaden
Nadat u hebt betaald, kunt u de video
downloaden naar het videogeheugen.
Tijdens het downloaden kunt u naar het TVprogramma blijven kijken totdat de TV
aangeeft dat de videofilm kan worden
afgespeeld.
Als u een download annuleert, kunt u nog
altijd terugkeren om de videofilm te
downloaden totdat de huurperiode is
afgelopen.
3. Voer uw aanmeldgegevens in voor
toegang tot de videotheek.
4. Selecteer de video in de lijst met
gedownloade video's en druk op OK om
deze af te spelen.
Interactieve TV
Wat u kunt doen
Met interactieve TV krijgt u extra informatie
en entertainmentpagina's te zien van de
digitale TV-zenders. Echte interactiviteit
betekent ook dat u rechtstreeks kunt
reageren op de digitale informatie.
Opmerking: u kunt met deze functie geen
bestanden downloaden naar de TV.
De zenders gebruiken diverse interactieve
TV-systemen zoals:

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband
TV)

iTV (Interactive TV - MHEG)

MHP (Multimedia Home Platform)

DTVi (Digital TV interactive)
Ga naar de zenderwebsite voor meer
informatie en om te zien welk interactief
system in uw land wordt gebruikt.
Enkele voorbeelden van interactieve
activiteiten die u kunt proberen:

Informatie bekijken over TVprogramma's

Meedoen aan een quiz of wedstrijd

Games spelen

Online winkelen

Betalen voor video-op-afroep (Videoon-Demand, VOD)

Stemmen

Chatten
Wat hebt u nodig
Om deze service te gebruiken, hebt u het
volgende nodig:

digitale zenders met interactieve
services

een vast of draadloos thuisnetwerk dat
via een uPnP-router (Universal Plug and
Play) is verbonden
Zie De TV instellen > Netwerk en internet
(Pagina 58) voor de internetverbinding.
Interactieve TV gebruiken
Bij de meeste zenders die interactieve
services aanbieden, wordt u gevraagd om op
de Rede knop of op OK te drukken om het
interactieve programma te openen.
1. Schakel over naar een digitale zender met
interactieve services.
Terwijl de applicatie wordt geladen, ziet u
een knipperend symbool. Als de applicatie is
geladen, verschijnt er een pictogram.
2. Druk op de Rede knop of op OK om de
interactieve applicatie te starten.
3. Volg de instructies op het scherm.
4. Druk op of op de knop op het scherm
om de interactieve pagina te sluiten.
U navigeert in de interactieve pagina's met:

De Navigatietoetsen

De Gekleurde knoppen

De Cijfertoetsen

Voor videobesturing in de interactieve
pagina's drukt u op:

om af te spelen

om te onderbreken

om te stoppen
HbbTV blokkeren op een zender:
1.Druk op OPTIONS.
2. Selecteer [HbbTV op deze zender] >
[Uit].
HbbTV blokkeren op alle zenders:
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Voorkeuren] > [HbbTV] >
[Uit].
NL
25
Nederlands
Video kijken
1. Druk op de afstandsbediening op SMART
TV om Smart TV te openen.
De geïnstalleerde videotheken verschijnen
op het startscherm.
2. Selecteer de videotheek waar u de video
hebt gehuurd en druk op OK.
3 Meer uit uw
televisie halen
TV pauzeren
Wat u kunt doen
U kunt tijdens het kijken naar een digitale
zender de uitzending pauzeren, bijvoorbeeld
voor een telefoongesprek of een andere
onderbreking. De uitzending wordt
opgeslagen op een USB-harddisk die is
aangesloten op de TV. U kunt op elk
moment verdergaan met het bekijken van
het programma.
Opmerking:

U kunt een programma maximaal 90
minuten pauzeren.

De USB-harddisk is specifiek voor deze
TV geformatteerd. Houd de harddisk
altijd op de TV aangesloten. U kunt de
inhoud van de USB-harddisk niet
openen via een andere TV of PC.

Zorg dat u de USB-poort niet
overbelast. Als u een USB-harddisk
aansluit die meer dan 500 mA
verbruikt, moet u deze op een
afzonderlijke voeding aansluiten.
1. Zorg dat de TV en de USB-harddisk zijn
uitgeschakeld.
2. Zorg dat er geen andere USB-apparaten
zijn aangesloten op de TV.
3. Sluit de USB-harddisk rechtstreeks op de
TV aan. Als u echter van plan bent om later
nog meer USB-apparaten aan te sluiten, sluit
u de USB-harddisk aan via een USB-hub.
Opmerking: terwijl de USB-harddisk wordt
geformatteerd, mag u geen andere USBapparaten aansluiten op de TV.
Wat hebt u nodig


Stem uw TV af op digitale zenders. Zie
De TV instellen > Zenderinstellingen
> Automatische installatie (Pagina 40).
Sluit een USB 2.0-compatibele harddisk
aan, met een minimum capaciteit van
32 GB en een minimum
overdrachtsnelheid van 30 MB per
seconde.
USB-harddisk installeren
Voor Pause TV moet u een USB-harddisk
op de TV aansluiten en formatteren.
Als de USB-harddisk door de TV niet wordt
herkend, formatteert u deze met een PC
naar het NTFS-bestandssysteem en probeert
u het opnieuw.
Let op:

TP Vision is niet verantwoordelijk als de
USB-harddisk niet wordt ondersteund
en is ook niet verantwoordelijk voor
beschadiging of verlies van gegevens op
het apparaat.

Bij het formatteren wordt alle
informatie op de aangesloten USBharddisk verwijderd.
NL
26
4. Schakel de TV en de USB-harddisk in, als
deze een externe stroomvoorziening heeft.
5. Schakel een digitale TV-zender in.
6. Druk op om het formatteren te starten.
7. Volg de instructies op het scherm om het
formatteren te voltooien.
Waarschuwing: het formatteren kan enige
tijd duren. Schakel de TV niet uit en koppel
de USB-harddisk niet los totdat het
formatteren is voltooid.

van bron wisselt om vanaf een
aangesloten apparaat (een Blu-ray Discspeler, een digitale ontvanger of een
USB-opslagapparaat) te kijken
TV-programma's opnemen
Wat u kunt doen
1. Druk bij een digitale zender op om een
TV-uitzending te pauzeren.
2. Druk op om verder te gaan met kijken.
Op de statusbalk ziet u deze
tijdsaanduidingen:
A. Wanneer het programma voor het eerst
werd gepauzeerd.
B. Waar het gepauzeerd programma
momenteel wordt afgespeeld.
C. Waar het live programma momenteel
wordt uitgezonden.

Als u naar de opgeslagen uitzending wilt
kijken, drukt u op
of
om
achteruit of vooruit te zoeken.

Als u de afspeelsnelheid wilt wijzigen,
drukt u meermaals op
of .

Als u naar de live TV-uitzending wilt
kijken, drukt u op .
Opmerking: u kunt de TV-uitzending niet
pauzeren als u met een opname bezig bent.
De opgeslagen uitzending op de USBharddisk wordt gewist als u:

de USB-harddisk loskoppelt

de opname van een TV-programma
start

Smart TV opent

de televisie in stand-by zet

naar een andere zender schakelt
Als de TV is aangesloten op internet, kunt u
TV-programma's opnemen op de USBharddisk. U kunt TV-programma's opnemen
die nu of later worden uitgezonden.
U kunt opnamen starten en beheren vanuit
de elektronische programmagids op de TV.
Zie De TV gebruiken > Programmagids
bekijken > Via internet (Pagina 18).
Opmerking: opnemen is alleen mogelijk in
landen met online programmagidsen.
Wat hebt u nodig
Doe het volgende om TV-programma's op
te nemen:

Stem uw TV af op digitale TV-zenders
(DVB-uitzending of vergelijkbaar). Zie
De TV instellen > Zenderinstellingen
> Automatische installatie (Pagina 40).

Zorg dat de TV is aangesloten op
internet via een snelle
breedbandverbinding. Zie De TV
aansluiten > Netwerk en internet
(Pagina 58).

Sluit een USB 2.0-compatibele harddisk
aan, met een minimale capaciteit van
250 GB en een minimale
overdrachtsnelheid van 30 MB per
seconde.
Opmerking: u kunt dezelfde HDD gebruiken
om TV-programma's op te nemen en te
pauzeren.
Controleren of de programmagids opnemen
ondersteunt:
Druk op en selecteer [Programmagids].
Als u de knop [Tv-opname] ziet op de
programmagidspagina, kunt u opnamen
instellen en beheren.
NL
27
Nederlands
Een live TV-uitzending pauzeren
Als u de knop [Tv-opname] niet vindt, kijkt u
of de programmagidsgegevens kunnen
worden bijgewerkt via het netwerk.
Selecteer > [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Voorkeuren] >
[Programmagids] > [Van het netwerk].
USB-harddisk installeren
Om TV-programma's te kunnen opnemen,
moet u een USB-harddisk op de TV
aansluiten en formatteren.
Als de USB-harddisk door de TV niet wordt
herkend, formatteert u deze met een PC
naar het NTFS-bestandssysteem en probeert
u het opnieuw.
Let op:

TP Vision is niet verantwoordelijk als de
harddisk niet wordt ondersteund en is
ook niet verantwoordelijk voor
beschadiging of verlies van gegevens op
het apparaat.

Bij het formatteren wordt alle
informatie op de aangesloten harddisk
verwijderd.

De USB-harddisk is specifiek voor deze
TV geformatteerd. Houd de harddisk
altijd op de TV aangesloten. U kunt de
inhoud van de USB-harddisk niet
openen via een andere TV of PC.

Zorg dat u de USB-poort niet
overbelast. Als u een USB-harddisk
aansluit die meer dan 500 mA
verbruikt, moet u deze op een
afzonderlijke voeding aansluiten.
1. Zorg dat de TV en de USB-harddisk zijn
uitgeschakeld.
2. Zorg dat er geen andere USB-apparaten
zijn aangesloten op de TV.
3. Sluit de USB-harddisk rechtstreeks op de
TV aan. Als u echter van plan bent om later
nog meer USB-apparaten aan te sluiten, sluit
u de USB-harddisk aan via een USB-hub.
4. Schakel de TV en de USB-harddisk in, als
deze een externe stroomvoorziening heeft.
5. Schakel een digitale TV-zender in.
6. Druk op om het formatteren te starten.
7. Volg de instructies op het scherm om het
formatteren te voltooien.
Waarschuwing: het formatteren kan enige
tijd duren. Schakel de TV niet uit en koppel
de USB-harddisk niet los totdat het
formatteren is voltooid.
Opname starten
Opnametoets
U kunt het programma dat u aan het
bekijken bent, opnemen met behulp van de
knop op de afstandsbediening:
1. Druk op terwijl u TV kijkt.
De opname start meteen. Er verschijnt een
pop-upvenster waarin u de eindtijd voor de
opname kunt selecteren.
2. Selecteer [Programmeren] en druk op
OK om de eindtijd te bevestigen.
Opmerking: terwijl de USB-harddisk wordt
geformatteerd, mag u geen andere USBapparaten aansluiten op de TV.
U kunt de opname op elk gewenst moment
beëindigen door op te drukken.
NL
28
3. Selecteer het programma, druk op
OPTIONS en selecteer vervolgens
[Opnemen].
4. Als u wilt blijven opnemen na de geplande
eindtijd van het programma, wijzigt u de
opnametijd.
5. Selecteer [Programmeren] en druk op
OK. Het programma wordt ingepland voor
opname.
Als uw geplande opnamen elkaar
overlappen, wordt er een waarschuwing
weergegeven.
Als u opnamen inplant terwijl u weg bent,
moet u de TV stand-by laten staan en de
USB-harddisk ingeschakeld laten.
Opnametijden inplannen
U kunt als volgt een opname instellen
zonder een TV-programma te selecteren:
1. Druk op en selecteer vervolgens
[Programmagids].
2. Druk op OPTIONS, selecteer
[Handmatig opnemen]en druk op OK.
3. Selecteer de zender, datum en tijdsduur in
het dialoogvenster.
4. Selecteer [Programmeren] en druk
vervolgens op OK.
Programmagegevens
Voor meer informatie over een programma
selecteert u het programma in de
programmagids en drukt u op OK.
Afhankelijk van de status van het programma
kunt u dit via deze pagina bekijken of de
opname inplannen, afspelen of verwijderen.
Opnamen bekijken
Nadat u een TV-programma hebt
opgenomen, kunt u dit bekijken.
1. Druk op , selecteer [Programmagids] >
OK en druk op [{0} opnames].
Er wordt een lijst met opnamen
weergegeven.
2. Selecteer een opname in de lijst en druk
op OK.
De opname wordt afgespeeld.
Opmerking: In [{0} opnames] verandert het
aantal tussen haakjes al naargelang het aantal
beschikbare volledige opnamen. Als u in
plaats daarvan [Tv-opname] ziet, zijn er geen
volledige opnamen.
U kunt het afspelen bedienen met de
Afspeelknoppen op de afstandsbediening:

Druk op of voor afspelen of
pauzeren.

Druk op
of
om vooruit of
achteruit te zoeken.

Druk op om te stoppen.
Opmerking:

Indien bij een zender een beperkt
aantal dagen geldt waarop een opname
na de uitzending kan worden bekeken,
ziet u in de lijst met opnamen het
aantal dagen voordat de opname
verloopt.

Indien een opname is verlopen of als er
beperkingen gelden voor het afspelen,
kan de opname niet worden afgespeeld.
Opnamen beheren
U kunt uw opnamen beheren met behulp
van een lijst met de volledige en de geplande
opnamen.
1. Druk op , selecteer [Programmagids] >
OK en druk op [{0} opnames].
De lijst met opnamen verschijnt.
NL
29
Nederlands
Opmerking:

Tijdens het opnemen kunt u niet
schakelen naar andere TV-zenders.

Tijdens het opnemen kunt u de TVuitzending niet pauzeren.
Opname van een TV-programma inplannen
U kunt een opname inplannen voor een
programma dat vandaag of tot acht dagen
later wordt uitgezonden.
1. Druk op en selecteer [Programmagids].
2. Selecteer de zender en het programma
dat u wilt opnemen.

Gebruik de Navigatietoetsen om te
bladeren door de programma's.

Voer het zendernummer in van de
zender die u wilt selecteren.

Om de datum te wijzigen, selecteert u
de datum boven aan de pagina en drukt
u op OK. Selecteer een datum in het
pop-upvenster en druk op OK.
Opmerking: in [{0} opnames] geeft het getal
tussen haakjes het aantal volledige opnamen
aan. Als u in plaats daarvan [Tv-opname]
ziet, zijn er geen volledige opnamen.
In deze lijst kunt u:

Een opname selecteren om te bekijken

Een opname wissen

Opnametijden inplannen

Een geplande opname annuleren

De resterende ruimte op de harddisk
controleren
Een geplande opname annuleren
1. Selecteer de opname en druk op
OPTIONS.
2. Selecteer [Opname annuleren] en druk
op OK.
Opname wissen
1. Selecteer de opname en druk op
OPTIONS.
2. Selecteer [Verwijder opname] en druk
vervolgens op OK.
Mislukte opnamen
Als een geplande opname wordt
geblokkeerd door de aanbieder of als de
opname niet plaatsvindt zoals gepland, wordt
deze gemarkeerd als [Mislukt] in de
opnamelijst.
Games spelen
Een gameconsole toevoegen
U kunt games spelen die op uw TV-scherm
worden geprojecteerd. Voordat u aan de
slag gaat, sluit u uw gameconsole aan op de
TV. Lees De TV aansluiten > Apparaten
aansluiten > Gameconsole (Pagina 52).
Voeg de gameconsole toe aan het menu
Thuis voor eenvoudige toegang.
1. Druk op .
2. Selecteer [Uw apparaten toevoegen] >
[Gameconsole] en druk vervolgens op OK.
3. Volg de instructies op het scherm om een
gameconsole toe te voegen.
NL
30
Game-instelling
U kunt de TV-weergave optimaliseren en
games spelen zonder beeldvertraging met de
optie [Spel] in de instellingen voor [Smart
beeld].

Als u de gameconsole aan het menu
Thuis toevoegt als [Gameconsole],
schakelt de TV automatisch over naar
de game-instelling.

Als de gameconsole automatisch aan
het menu Thuis wordt toegevoegd als
Blu-ray Disc-speler of DVD-speler, stelt
u de instelling [Smart beeld] in op
[Spel] voordat u begint met spelen.
Overschakelen naar de Game-instelling
1. Druk op ADJUST.
2. Selecteer [Smart beeld] > [Spel] en druk
vervolgens op OK. De TV is klaar voor het
gamen.
Opmerking: als uw gamesessie eindigt,
schakelt u terug naar uw gebruikelijke
instelling [Smart beeld].
Een game voor twee spelers
starten
•
Alleen beschikbaar voor bepaalde
modellen.
Sommige games kunnen met meerdere
spelers, al dan niet op een gesplitst scherm,
worden gespeeld. Met de 3D-technologie
van deze TV kan het gesplitste scherm
worden weergeven als twee volledige
schermen. Twee spelers kunnen naar
dezelfde TV kijken maar twee verschillende
schermen zien om de game te spelen. U
hebt gamebrillen nodig voor elke speler om
de verschillende schermen te bekijken.
Wat hebt u nodig

Twee actieve Philips 3D Max-brillen PTA507 (afzonderlijk verkrijgbaar).
Raadpleeg de gebruikershandleiding bij
de bril als u wilt weten hoe u de bril
inschakelt en oplaadt.

Sluit de gameconsole aan op de HDMIconnector van de TV.
4. Selecteer het formaat waarin de game
met gesplitste schermweergave wordt
weergegeven: [Gameconsole] of
[Boven/onder].
5. Druk op OK.
De TV geeft de twee schermen als volledige
schermen weer.
Als u van bril wilt wisselen om het scherm
voor speler 1 of speler 2 te zien, schakelt u
de bril in en drukt u op de
spelerselectieknop.
Schakelen tussen de normale en gesplitste
schermweergave
In de gesplitste schermweergave voor twee
spelers kunt u schakelen tussen de gesplitste
schermweergave en de gecombineerde
weergave, zodat u het gamemenu of de
gamescores kunt zien.
Druk op OK op de afstandsbediening van de
TV om te schakelen tussen de weergaven.

Druk op om te stoppen met de
gesplitste schermweergave voor twee
spelers en selecteer vervolgens een
andere activiteit.

Als u wilt terugschakelen naar het
bekijken van 3D-inhoud op de DVDspeler, drukt u op ADJUST.
Selecteer [2 spelers] > [Uit] en druk
vervolgens op OK.
Teletekst bekijken
Een pagina selecteren
Als u kijkt naar zenders die teletekst
uitzenden, kunt u de teletekst bekijken.
1. Selecteer een zender die teletekst uitzendt
en druk op TEXT.
2. Selecteer op een van de volgende
manieren een pagina:

Voer het paginanummer in met de
Cijfertoetsen.

Druk op CH + / CH - om de volgende
of de vorige pagina te bekijken.

Druk op Gekleurde knoppen om een
item met kleurcodering te selecteren.
3. Druk op om af te sluiten.
Opties voor teletekst
1. Druk terwijl u teletekst kijkt op
OPTIONS.
2. Selecteer een optie:

[Pagina vastzetten] / [Vastzetten
pagina opheffen]: hiermee zet u de
huidige pagina vast of heft u het
vastzetten op.

[Dual screen] / [Vol scherm]: hiermee
schakelt u Dual Screen-teletekst in of
uit. Met Dual Screen ziet u de huidige
zender én de teletekst op twee helften
van het TV-scherm.

[T.O.P. overzicht]: bij T.O.P.teletekstuitzendingen (Table Of Pages)
kunt u van het ene onderwerp naar het
andere gaan zonder paginanummers op
te geven.

[Vergroten] / [Normaal beeld]:
hiermee zoomt u in op de pagina.
Gebruik de Navigatietoetsen om over
het vergrote scherm te bewegen.

[Verborgen info]: hiermee kunt u
verborgen informatie op een pagina
verbergen of weergeven, zoals
oplossingen van raadsels of puzzels.

[Subpagina's doorlopen]: Indien er
subpagina's beschikbaar zijn, worden
deze automatisch allemaal getoond.

[Taal]: Hiermee schakelt u over naar
een andere taalgroep om andere
tekensets goed weer te geven.
3. Druk op OPTIONS om af te sluiten.
NL
31
Nederlands
Een game voor twee spelers starten
1. Selecteer de gameconsole in het
hoofdmenu en druk op OK.
2. Start de game op de gameconsole en
selecteer de multi- of tweespelermodus.
Selecteer de modus met gesplitste
schermweergave.
3. Druk op de afstandsbediening van de TV
op ADJUST en selecteer [2 spelers].
Teleteksttaal

Voor digitale TV-zenders waarbij
verschillende teleteksttalen worden
aangeboden, kunt u uw primaire en
secundaire voorkeurstaal opgeven.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Zenderinstellingen] of
[Satellietinstellingen].
3. Selecteer [Talen] > [Voorkeurtaal
teletekst] of [Alternatieve taal teletekst]
4. Selecteer een taal en druk op OK.

Subpagina's
Als de teletekstpagina meerdere subpagina's
bevat, kunt u achtereenvolgens elke
subpagina bekijken. Deze subpagina's
worden weergegeven op een balk naast het
nummer van de hoofdpagina.
Als er subpagina's beschikbaar zijn, drukt u
op of om deze te selecteren.
Druk op de Navigatietoetsen om items
te selecteren of te markeren.
Gebruik de Gekleurde knoppen om
een optie te selecteren en druk op OK
om te bevestigen of activeren.
Teletekst 2.5
Met Teletekst 2.5 ziet u teletekst met meer
kleuren en een betere weergave dan
normale teletekst. Als Teletekst 2.5 wordt
uitgezonden door een zender, wordt dit
standaard ingeschakeld.
Teletekst 2.5 in- of uitschakelen
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Voorkeuren].
3. Selecteer [Teletekst 2.5] > [Aan] of [Uit],
en druk vervolgens op OK.
Vergrendelingen en timers
instellen
Zoeken
U kunt zoeken naar een woord of nummer
op de huidige teletekstpagina.
1. Druk in teletekst op OK om het eerste
woord of nummer te markeren.
2. Druk op de Navigatietoetsen om naar het
woord of nummer te gaan dat u wilt zoeken.
3. Druk op OK om te beginnen met zoeken.
4. Om te stoppen met zoeken, drukt u op
totdat er geen woord of nummer meer is
gemarkeerd.
Digitale teletekst
Indien een digitale TV-zender speciale
digitale tekstservices of interactieve services
aanbiedt, kunt u digitale teletekst bekijken.
Deze zenders, zoals BBC1, bieden soms ook
digitale teletekst aan met interactieve
functies.
Opmerking: digitale tekstservices worden
geblokkeerd wanneer ondertitels worden
uitgezonden en zijn ingeschakeld. Zie De TV
instellen > Taalinstellingen > Ondertitels
op digitale zenders (Pagina 44).
Ga in digitale teletekst als volgt te werk:
NL
32
Klok
U kunt een klok weergeven op het TVscherm. De klok geeft de tijd weer die wordt
doorgegeven door de aanbieder van uw TVservice.
De TV-klok weergeven
1. Druk terwijl u TV kijkt op OPTIONS.
2. Selecteer [Status] en druk vervolgens op
OK.
De klok wordt rechtsonder op het
televisiescherm getoond.
De klokmodus wijzigen
U kunt de klokmodus instellen op
automatisch of handmatig. Standaard is de
automatische modus ingesteld, waarbij de
klok automatisch wordt gesynchroniseerd
met de UTC (Coordinated Universal Time).
Als uw TV geen UTC-transmissies kan
ontvangen, stelt u de klokmodus in op
[Handmatig].
1. Selecteer in het menu [Klok] de optie
[Datum] of [Tijd] en druk vervolgens op
OK.
2. Gebruik de Navigatietoetsen om uw
selectie te maken.
3. Selecteer [Klaar] en druk op OK.
Sleeptimer
U kunt de TV na een bepaalde tijdsduur op
stand-by zetten. Tijdens het aftellen naar de
opgegeven tijd kunt u de TV ook eerder
uitschakelen of de sleeptimer resetten.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Voorkeuren] >
[Sleeptimer].
3. Druk op Navigatietoetsen om de
sleeptimer in te stellen.
U kunt de sleeptimer instellen tot maximaal
180 minuten, in stappen van tien minuten.
Als u de sleeptimer wilt uitschakelen, stelt u
deze in op nul minuten.
4. Druk op OK om de sleeptimer te
activeren. Na de opgegeven tijdsduur gaat
de TV op stand-by.
Kinderslot
Als u wilt voorkomen dat kinderen kijken
naar ongeschikte TV-programma's, kunt u de
TV vergrendelen of programma's met een
bepaalde leeftijdsclassificatie blokkeren.
De code voor het kinderslot instellen of
wijzigen
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Zenderinstellingen] of
[Satellietinstellingen] > [Kinderslot].
3. Selecteer [Code ingeven] of [Code
wijzigen].
4. Voer de code in met de Cijfertoetsen.
Tip: als u uw code bent vergeten, voert u
‘8888’ in om eventuele bestaande codes te
negeren.
Zenders vergrendelen of ontgrendelen
1. Selecteer in het menu Kinderslot de optie
[Zender vergrendelen].
2. Voer de code voor het kinderslot in met
de Cijfertoetsen. Het menu [Zender
vergrendelen] verschijnt.
3. Selecteer de zenders die u wilt
vergrendelen of ontgrendelen.
Leeftijdsclassificatie
U kunt uw TV zo instellen dat alleen
programma's met een leeftijdsgrens lager
dan de leeftijd van uw kind worden
weergegeven. Deze restrictie geldt alleen
voor digitale zenders van aanbieders die een
leeftijdsgrens geven voor hun programma's.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Zenderinstellingen] of
[Satellietinstellingen].
3. Selecteer [Kinderslot] >
[Leeftijdsclassificatie].
U wordt gevraagd de code voor het
kinderslot in te voeren.
4. Voer de code voor het kinderslot in met
de Cijfertoetsen.
5. Selecteer een leeftijdclassificatie en druk
op OK.
Alle programma's boven de geselecteerde
leeftijdsgrens worden geblokkeerd.
NL
33
Nederlands
1. Druk op terwijl u TV kijkt.
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Voorkeuren].
3. Selecteer [Klok] > [Auto klok modus].
4. Selecteer [Automatisch], [Handmatig] of
[Verschilt per land] en druk vervolgens op
OK.
Zomertijd in- of uitschakelen
Afhankelijk van uw regio kunt u zomertijd inof uitschakelen. Voordat u de zomertijd inof uitschakelt, stelt u de klokmodus in op
[Verschilt per land].
1. Selecteer in het menu [Klok] de optie
[Zomertijd] > [Zomertijd] of [Wintertijd]
en druk op OK. Zomertijd wordt in- of
uitgeschakeld.
De TV-klok handmatig instellen
U kunt de datum en tijd handmatig instellen.
Voordat u begint, stelt u de klokmodus in op
[Handmatig].
Zie Meer uit uw TV halen > Timers en
vergrendelingen gebruiken > Kinderslot
(Pagina 33) voor meer informatie over
kinderslotcodes.
EasyLink gebruiken
Wat u kunt doen
Haal meer uit uw HDMI-CEC-compatibele
apparaten met de uitgebreide
besturingsfuncties van Philips EasyLink. Sluit
uw HDMI-CEC-compatibele apparaten via
HDMI aan op uw TV en bedien ze
tegelijkertijd met de afstandsbediening van
uw TV.
Opmerking: andere merken gebruiken
andere omschrijvingen voor de HDMI-CECfunctionaliteit. Bijvoorbeeld Anynet
(Samsung), Aquos Link (Sharp) of BRAVIA
Sync (Sony). Niet alle merken zijn volledig
compatibel met EasyLink.
Wanneer u Philips EasyLink hebt
ingeschakeld, zijn de volgende functies
beschikbaar:
Afspelen met één druk op de knop
Wanneer u inhoud vanaf een HDMI-CECcompatibel apparaat afspeelt, wordt de TV
direct vanuit stand-by ingeschakeld en wordt
automatisch de juiste bron geselecteerd.
Met één druk op de knop naar stand-by
Als u op de afstandsbediening van de TV op
drukt, zet u de TV en alle HDMI-CECcompatibele apparaten op stand-by.
EasyLink-afstandsbediening
U kunt meerdere HDMI-CEC-compatibele
apparaten bedienen via de afstandsbediening
van de TV.
Volumeregeling
Als u een HDMI-CEC-compatibel apparaat
met luidsprekers aansluit via de HDMI ARCconnector, kunt u de TV desgewenst
beluisteren via deze luidsprekers in plaats van
de TV-luidsprekers.
NL
34
Geluid synchroniseren
Als u uw TV aansluit op een home cinema,
kunt u de audio en video synchroniseren om
een vertraging tussen het beeld en het geluid
te voorkomen.
Beeldkwaliteit behouden
Als de beeldkwaliteit van de TV wordt
aangetast door de beeldverwerkingsfuncties
van andere apparaten, kunt u Pixel Plus Link
inschakelen voor een betere beeldkwaliteit.
Maximale weergave van ondertitelde video
Sommige video-ondertiteling verschijnt in
een afzonderlijke balk onder de video,
waardoor het weergavegebied van de video
verkleint. Als u het weergavegebied van de
video wilt maximaliseren, schakelt u
Ondertitels automatisch verschuiven in zodat
de ondertitels over het videobeeld heen
worden weergegeven.
Een ander apparaat horen met de TV in
stand-by
U kunt een aangesloten HDMI-CECcompatibel apparaat horen via de TVluidsprekers, ook als de TV in de standbymodus staat.
Wat hebt u nodig

ten minste twee HDMI-CECcompatibele apparaten aansluiten via
HDMI. Zie De TV aansluiten >
Informatie over kabels > HDMI
(Pagina 48)

elk HDMI-CEC-compatibel apparaat op
de juiste wijze configureren

EasyLink inschakelen
EasyLink inschakelen
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [EasyLink].
3. Selecteer [Aan] of [Uit] en druk
vervolgens op OK.
Meerdere apparaten bedienen
Als u meerdere HDMI-CEC-apparaten
aansluit die deze instelling ondersteunen,
kunt u al deze apparaten bedienen via de
afstandsbediening van de TV.
U kunt HDMI-CEC-compatibele apparaten
bedienen via deze knoppen op de
afstandsbediening van de TV:

: hiermee zet u de TV en het
aangesloten apparaat op stand-by.

Afspeelknoppen: hiermee bestuurt u
het afspelen van video of muziek.

Cijfertoetsen: hiermee selecteert u een
titel, hoofdstuk of track.

OK: hiermee kunt u het afspelen op
het aangesloten apparaat starten,
onderbreken of hervatten, een selectie
activeren of het menu van het apparaat
openen.

/ : hiermee zoekt u achteruit en
vooruit op het aangesloten apparaat.

: hiermee geeft u het TV-menu Thuis
weer.
U kunt apparaten ook bedienen met andere
EasyLink-knoppen, die beschikbaar zijn via de
OSRC (On-Screen Remote Control).
De OSRC weergeven
1. Druk terwijl u kijkt naar inhoud van een
aangesloten apparaat op OPTIONS.
2. Selecteer [Apparaattoetsen weergeven]
en druk vervolgens op OK.
3. Selecteer een knop op het scherm en
druk op OK.
4. Druk op om het menu te sluiten.
Luidsprekeruitvoer selecteren
Als een aangesloten apparaat HDMI CECcompatibel is, kunt u de TV-audio uitvoeren
via een HDMI-kabel. U hebt geen
aanvullende audiokabels nodig. Sluit het
apparaat aan op de HDMI-aansluiting op de
TV. Zie De TV aansluiten > Informatie over
kabels > HDMI (Pagina 48).
De TV-luidsprekers configureren
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [EasyLink] > [TV
luidsprekers].
3. Selecteer een optie en druk vervolgens op
OK:

[Uit]: hiermee schakelt u de TVluidsprekers uit.

[Aan]: hiermee schakelt u de TVluidsprekers in.

[EasyLink]: hiermee wordt audio via
het aangesloten HDMI-CEC-apparaat
gestreamd. De TV-audio wordt
afgespeeld op het aangesloten HDMICEC-audioapparaat via het menu
Aanpassen.

[EasyLink automatisch starten]:
hiermee schakelt u de TV-luidsprekers
automatisch uit en wordt TV-audio
naar het aangesloten HDMI-CECaudioapparaat gestreamd.
NL
35
Nederlands
Opmerking: dit is een geavanceerde
instelling. Apparaten die deze instelling niet
ondersteunen, reageren niet op de
afstandsbediening van de TV.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [EasyLink].
3. Selecteer [EasyLink-afstandbediening] >
[Aan] of [Uit]
4. Druk op OK om te activeren.
Tips:

Als u de TV-bediening weer wilt
inschakelen, drukt u op en selecteert
u [TV kijken].

Als u een ander apparaat wilt bedienen,
drukt u op en selecteert u het
apparaat in het menu Thuis.

Druk op als u het menu wilt
afsluiten.
EasyLink-knoppen
Luidsprekeruitvoer selecteren via het menu
Aanpassen
Als u [EasyLink] of [EasyLink automatisch
starten] hebt geselecteerd, opent u het
menu Aanpassen om de TV-audio in te
schakelen.
1. Druk terwijl u TV kijkt op ADJUST.
2. Selecteer [Luidsprekers] en druk
vervolgens op OK.
3. Selecteer een van de volgende instellingen
en druk vervolgens op OK:

[TV]: standaard ingeschakeld.
Streamt TV-audio via de TV en het
aangesloten HDMI-CEC-audioapparaat,
totdat het aangesloten apparaat
overschakelt op systeemaudiobediening.
Daarna wordt de TV-audio via het
aangesloten apparaat gestreamd.

[Versterker]: hiermee wordt audio via
het aangesloten HDMI-CEC-apparaat
gestreamd. Als de systeemaudiomodus
niet op het apparaat is ingeschakeld,
wordt de audio via de TV-luidsprekers
gestreamd. Als [EasyLink automatisch
starten] is geselecteerd, vraagt de TV
het aangesloten apparaat om naar de
systeemaudiomodus over te schakelen.
Met HDMI ARC-compatibel apparaat
Als een aangesloten apparaat HDMI ARCcompatibel is, kunt u de uitvoer van de TVaudio via een HDMI-kabel laten lopen. U
hebt geen extra audiokabel nodig.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [EasyLink].
3. Selecteer [HDMI 1 - ARC].
4. Selecteer een van de volgende opties en
druk vervolgens op OK.

[Aan]: hiermee beluistert u de TVaudio via het aangesloten ARCcompatibele apparaat.

[Uit]: hiermee beluistert u de TV-audio
via de TV-luidsprekers of via een
apparaat dat is aangesloten op de digital
audio out-connector.
5. Bedien de audioweergave met de
afstandsbediening van de TV.
NL
36
Geluid synchroniseren
Als uw TV is aangesloten op een
homecinemaset en er een vertraging is
tussen beeld en geluid, kunt u deze
synchroniseren.

Als u een Philips-homecinemaset
gebruikt, worden beeld en geluid
automatisch gesynchroniseerd.

Voor andere merken homecinemasets
moet u de audiosyncvertraging
inschakelen op de TV om beeld en
geluid te synchroniseren.
Vertraging audio-uit inschakelen
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Voorkeuren].
3. Selecteer [Vertraging audio-uitvoer] >
[Aan] en druk vervolgens op OK.
Beeldkwaliteit behouden
Als de beeldkwaliteit van de TV wordt
aangetast door de beeldverwerkingsfuncties
van andere apparaten, schakelt u Pixel Plus
Link in.
Pixel Plus Link inschakelen
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [EasyLink].
3. Selecteer [Pixel Plus-link] > [Aan] en
druk vervolgens op OK.
Maximale videoweergave
Sommige ondertitelingen verschijnen in een
afzonderlijke balk onder de video, waardoor
het weergavegebied van de video kleiner
wordt. Als u het weergavegebied van de
video wilt maximaliseren, schakelt u
Ondertitels automatisch verschuiven in. De
ondertitels worden dan over het videobeeld
heen weergegeven.
Ondertitels automatisch verschuiven
inschakelen
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [EasyLink] > [Ondertitels
automatisch verschuiven].
3. Selecteer [Aan] en druk vervolgens op
OK.
Een ander apparaat horen met de
TV in stand-by
U kunt een aangesloten HDMI-CECcompatibel apparaat horen via de TVluidsprekers, ook als de TV in de standbymodus staat.
1. Druk op ADJUST om audio te
ontvangen van het aangesloten Philips
EasyLink-apparaat.
Indien de modus Alleen geluid beschikbaar is,
wordt deze ingeschakeld.
2. Als u wordt gevraagd om het TV-scherm
uit te zetten, doet u dit.
3. Bedien de audio met de afstandsbediening
van de TV.
TV-achtergrond laden
U kunt ook vanuit een aangesloten USBopslagapparaat of pc een zelfgekozen
afbeelding laden als achtergrond.
Opmerking: als u een nieuwe afbeelding
laadt, vervangt deze de bestaande afbeelding.
1. Sluit het USB-opslagapparaat aan op de
TV of maak verbinding met het netwerk.
2. Druk op .
3. Selecteer [USB openen] of [Your
network] en druk op OK.
4. Selecteer een afbeelding en druk op
OPTIONS.
5. Selecteer [Instellen als Scenea] en druk
op OK.
6. Selecteer [Ja] en druk op OK.
7. Druk op een willekeurige toets om Scenea
af te sluiten.
Scenea weergeven
Wat u kunt doen
Met Scenea kunt u een afbeelding
weergeven als achtergrond op de TV. U
kunt de standaardafbeelding weergeven of
zelf een afbeelding laden die u als
achtergrond wilt gebruiken.
De achtergrond wordt gedurende 240
minuten weergegeven, of volgens de duur
van de sleeptimer.
Inschakelen
1. Druk op .
2. Selecteer [Scenea] en druk vervolgens op
OK.
De standaardafbeelding wordt weergegeven.
Opmerking: de achtergrond wordt
gedurende 240 minuten weergegeven, of
volgens de duur van de sleeptimer. Zie voor
meer informatie over de sleeptimer Meer uit
uw TV halen > Vergrendelingen en timers
instellen > Sleeptimer (Pagina 33).
NL
37
Nederlands
Opmerking: zorg dat het beeldformaat van
de TV is ingesteld op [Automatisch
formaat] of [Filmformaat 16:9].
4 De TV instellen


Beeld en geluid

Assistent bij het instellen

U kunt beeld- en geluidsinstellingen
selecteren met behulp van de Assistent bij
het instellen, zodat u het effect van de
gekozen instelling meteen kunt zien.
1. Druk op terwijl u TV kijkt.
2. Selecteer [Configuratie] > [Snelle beelden geluidsinstelling] en druk vervolgens op
OK.
3. Selecteer [Start] en druk op OK.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om
de instellingen van uw voorkeur te kiezen.
Meer beeldinstellingen
U kunt de instellingen wijzigen in het
beeldmenu.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Beeld] en druk vervolgens
op OK.
3. Selecteer de instelling die u wilt aanpassen
en druk op OK.
Opmerking: opties met een * zijn alleen
beschikbaar voor bepaalde modellen.

[Smart beeld]: vooraf ingestelde
instellingen voor Smart beeld openen

[Terugstellen]: hiermee herstelt u de
standaard fabrieksinstellingen.

[Contrast achtergrondverlichting]:
hiermee past u het contrast van de
achtergrondverlichting van de TV aan.

[Helderheid]: hiermee past u de
intensiteit en details van donkere
gebieden aan.

[Kleur]: hiermee past u de
kleurverzadiging aan.

[Kleurschakering]: hiermee
compenseert u kleurvariaties in NTSCuitzendingen.

[Scherpte]: scherpte van het beeld
aanpassen
NL
38
[Ruisreductie]: hiermee wordt de ruis
in het beeld gefilterd en onderdrukt.
[Tint]: hiermee past u de kleurbalans
van het beeld aan.
[Gewenste tint]: hiermee past u de
tintinstelling aan.
[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]*:
geavanceerde instellingen om elke pixel
heel precies af te stemmen op de
omringende pixels. Het resultaat is een
prachtig HD-beeld.
- [HD Natural Motion]*:
Vermindert bewegingstrillingen en
produceert een vloeiende beweging.
- [Clear LCD]*: zorgt voor een
uiterst scherpe weergave van
bewegingen, een beter zwartniveau,
een hoog contrast met een rustig beeld
dat niet trilt en een grotere kijkhoek.
- [Superresolutie]: hiermee krijgt u
superieure scherpte, vooral voor lijnen
en contouren in het beeld.
- [Dynamisch contrast]: hiermee
bepaalt u het niveau waarbij de TV
automatisch de details in de donkere,
neutrale en lichte gedeelten van het
beeld verbetert.
- [Dynamische
achtergrondverlichting]: hiermee
vermindert u het energieverbruik door
de achtergrondverlichting van de TV
aan te passen aan de verlichting van de
kamer.
- [MPEG-artefactreductie]:
hiermee worden de digitale overgangen
in het beeld vloeiender.
- [Kleurverbetering]: hiermee
worden de kleuren levendiger en
verbetert de resolutie van details in
heldere kleuren.
- [Gamma]: niet-lineaire instelling
voor lichtintensiteit en contrast van het
beeld.
- [Videocontrast]: hiermee past u
de intensiteit van lichte gebieden aan en
blijven donkere gebieden onveranderd.







[PC-modus]: hiermee kunnen de
beeldinstellingen worden gewijzigd
wanneer een PC via HDMI is
aangesloten op de TV.
Als deze optie is ingeschakeld, kunt u
[Beeldformaat] > [Niet op schaal]
selecteren voor maximale details bij de
weergave van PC-inhoud.
[Lichtsensor]: hiermee past u
instellingen dynamisch aan de
belichtingsomstandigheden aan.
[Beeldformaat]: hiermee wijzigt u het
beeldformaat.
[Schermranden]: hiermee wijzigt u de
grootte van het beeld.
[Beeldverschuiving]: hiermee wijzigt u
de positie van het beeld. U kunt deze
instelling niet selecteren als het
geselecteerde beeldformaat [Auto-fill],
[Auto-zoom] of [Breedbeeld] is.
[3D]*: het 3D-beeldformaat wijzigen.
[3D-diepte aan/uit]*: 3D in- of
uitschakelen.
[Naar 3D schakelen]*: de wijze
waarop op de TV naar 3D wordt
geschakeld, aangeven.
Meer geluidsinstellingen
U kunt de instellingen wijzigen in het
geluidmenu.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Geluid] en druk vervolgens
op OK.
3. Selecteer de instelling die u wilt aanpassen:

[Smart geluid]: hiermee opent u de
vooraf ingestelde instellingen voor
Smart geluid.

[Terugstellen]: hiermee herstelt u de
fabrieksinstellingen.

[Bass]: hiermee past u het niveau voor
de lage tonen aan.

[Treble]: hiermee past u het niveau
voor de hoge tonen aan.

[Surround]: hiermee schakelt u
ruimtelijke geluidsbeleving in.

[Volume hoofdtelefoon]: hiermee past
u het volume van de hoofdtelefoon
aan.



[Automatische afstelling volume]:
hiermee vermindert u automatisch
plotselinge wisselingen in volumeniveau
die bijvoorbeeld optreden bij het
overschakelen naar een andere zender.
[Balans]: hiermee past u de balans van
de linker- en rechterluidspreker aan.
[Digitaal uitvoerformaat]: hiermee
selecteert u het type audio-uitvoer via
de aansluiting voor digitale audiouitvoer. Selecteer [Stereo] voor
stereogeluid of [Meerkanaals] voor
audio-uitvoer naar een homecinemaset.
Audio-indeling selecteren
Indien de aanbieder van een digitale TVzender audio streamt in diverse indelingen,
kunt u een audio-indeling selecteren.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Zenderinstellingen] of
[Satellietinstellingen] > [Talen].
3. Selecteer een instelling en druk op OK.

[Gewenst audioformaat]: hiermee
ontvangt u de standaardaudio-indeling
(MPEG) of geavanceerde audioindelingen (AAC, EAC-3 of AC-3,
indien beschikbaar).

[Mono/Stereo]: indien er stereo wordt
uitgezonden, selecteert u mono of
stereo voor de audio.
Beeld en geluid herstellen
U kunt de standaardinstellingen voor beeld
en geluid herstellen, terwijl de instellingen
voor de zenderinstallatie hetzelfde blijven.
1. Druk op terwijl u TV kijkt.
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Fabrieksinstellingen] en
druk op OK.
Alle TV-instellingen (behalve de
zenderinstellingen) worden teruggezet naar
de standaardfabrieksinstellingen.
NL
39
Nederlands

Zenderinstellingen
Automatische installatie
Alle zenders zijn geïnstalleerd toen de TV
voor het eerst werd ingeschakeld. Als u de
taal en het land wilt wijzigen en alle
beschikbare TV-zenders opnieuw wilt
installeren, kunt u de volledige installatie
opnieuw uitvoeren.
Installatie starten
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [Zenders
zoeken] > [Zenders opnieuw inst.] en druk
vervolgens op OK.
Het landenmenu wordt weergegeven.
3. Selecteer uw land en druk op OK.
4. Selecteer uw netwerk en druk op OK.

[Antenne (DVB-T)]: hiermee krijgt u
toegang tot gratis digitale TV- of digitale
DVB-T-zenders.

[Kabel (DVB-C)]: hiermee krijgt u
toegang tot kabel- of digitale DVB-Czenders.
5. Volg de instructies op het scherm om
eventuele andere opties te selecteren.
Het startmenu voor zoeken naar zenders
wordt weergegeven.
6. Start het zoeken naar zenders:

Als de aanbieder van de zender
meedeelt dat u instellingen moet
wijzigen, selecteert u [Instellingen] en
drukt u op OK. Volg de instructies van
de aanbieder om de instellingen bij te
werken.

Zoniet dan selecteert u [Start] en drukt
u op OK.
7. Als het zoeken naar zenders is voltooid,
selecteert u [Beëindigen] en drukt u op OK.
8. Als het zoeken naar zenders is voltooid,
selecteert u [Beëindigen] en drukt u op OK.
Tip: druk op LIST om de lijst met zenders
te openen.
Opmerking: als er digitale TV-zenders
worden gevonden, kan de lijst met
geïnstalleerde zenders lege zendernummers
bevatten. U kunt zenders hernoemen,
opnieuw ordenen of verwijderen.
NL
40
Analoge zenders installeren
U kunt analoge TV-zenders één voor één
zoeken en opslaan.
Stap 1: Uw systeem selecteren
Opmerking: sla deze stap over als de
systeeminstellingen correct zijn.
1. Druk op terwijl u TV kijkt.
2. Selecteer [Configuratie] >
[Zenderinstellingen] > [Installatie zenders].
3. Selecteer [Analoog: handmatige
installatie] > [Systeem] en druk vervolgens
op OK.
4. Selecteer het systeem voor uw land of
regio en druk op OK.
Stap 2: Nieuwe TV-zenders zoeken en
opslaan
1. Selecteer [Zender zoeken] in het menu
[Analoog: handmatige installatie] en druk
vervolgens op OK.
2. Zoek de zender:

Als u de zenderfrequentie weet, voert u
deze in met de Navigatietoetsen of
Cijfertoetsen.

Als u de zenderfrequentie niet weet,
zoekt u de volgende frequentie met
een sterk signaal: selecteer [Zoeken] en
druk op OK.
3. Als u de juiste zender hebt gevonden,
selecteert u [Klaar] en drukt u op OK.
4. Selecteer [Vastleggen onder nieuw
zendernummer] en druk op OK om de
nieuwe zender op te slaan.
Opmerking: als de ontvangst matig is,
verplaatst u de antenne en herhaalt u de
procedure.
Digitale zenders installeren
Als u de zenderfrequentie weet van de
zenders die u wilt installeren, kunt u de
digitale zenders een voor een zoeken en
opslaan. Neem voor de beste resultaten
contact op met uw aanbieder of een
professionele installateur.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Zenderinstellingen] > [Installatie zenders].
6. Zodra de juiste zender is gevonden,
selecteert u [Vastleggen] en drukt u op OK.
7. Druk op om af te sluiten.
Opmerking: als uw kabelprovider u geen
specifieke modulatiesnelheid voor DVB-C
zenders verstrekt, selecteert u
[Automatisch] in [Modus signaalsnelheid].
Fijnafstemming van analoge zenders
Als de ontvangst van een analoge TV-zender
matig is, kunt u de TV-zender nauwkeuriger
afstemmen.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Zenderinstellingen] > [Installatie zenders].
3. Selecteer [Analoog: handmatige
installatie] > [Fijnafstemming] en druk
vervolgens op OK.
4. Druk op of om de zender
nauwkeuriger af te stemmen.
5. Wanneer u de juiste zenderfrequentie
hebt geselecteerd, selecteert u [Klaar] en
drukt u daarna op OK.
6. Selecteer een optie en druk vervolgens op
OK.

[Vastleggen onder huidig
zendernummer]: hiermee slaat u de
zender op met het huidige
zendernummer.

[Vastleggen onder nieuw
zendernummer]: hiermee slaat u de
zender op met een nieuw
zendernummer.
Lijst met zenders bijwerken
Alle zenders zijn geïnstalleerd toen de TV
voor het eerst werd ingeschakeld.
Indien deze zenderlijsten zijn gewijzigd,
worden deze standaard automatisch
bijgewerkt door de TV. U kunt de
automatische updates ook uitschakelen, of
de zenders handmatig bijwerken.
Opmerking: als u wordt gevraagd een code
op te geven, geef dan 8888 op.
Automatisch bijwerken
Als u automatisch digitale zenders wilt
toevoegen of verwijderen, laat u de TV in de
stand-bymodus staan. De TV zorgt elke dag
voor het bijwerken van kanalen en opslaan
van nieuwe kanalen. Lege zenders worden
uit het zenderoverzicht verwijderd.
De melding van de zenderupdate
uitschakelen
Als een zenderupdate wordt uitgevoerd,
verschijnt er een melding bij het opstarten. U
kunt deze melding uitschakelen.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Zenderinstellingen] of
[Satellietinstellingen].
3. Selecteer [Installatie zenders] > [Melding
zenderupdate].
4. Selecteer [Uit] en druk vervolgens op
OK.
Automatische updates uitschakelen
Selecteer [Automatische zenderupdate] >
[Uit] in het menu [Installatie zenders].
Zenders handmatig bijwerken
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [Zenders
zoeken] > [Zenders bijwerken] en druk
vervolgens op OK.
3. Volg de instructies op het scherm om de
zenders bij te werken.
Zenders kopiëren
Let op: deze functie is bedoeld voor dealers
en onderhoudspersoneel.
U kunt zenderlijsten van de ene Philips TV
naar de andere kopiëren via een USBopslagapparaat. U hoeft de zenders niet
opnieuw te zoeken of te installeren op de
tweede TV. De zenderlijst is zo klein dat
deze op elk USB-opslagapparaat past.
Wat hebt u nodig
Twee Philips TV's met deze eigenschappen:

Dezelfde landinstelling

Dezelfde jaarreeks

Hetzelfde DVB-type, zoals aangeduid
door het achtervoegsel (H, K, T of
D/00) in de modelnaam
NL
41
Nederlands
3. Selecteer [Digitaal: ontvangst testen] >
[Zoeken] en druk vervolgens op OK.
4. Druk op de Cijfertoetsen om de
zenderfrequentie in te voeren.
5. Selecteer [Zoeken] en druk op OK.

Dezelfde instellingen voor
satellietzenders, inclusief het nummer
van LNB-satellieten

Hetzelfde hardwaretype, zoals
aangeduid op de sticker achter op de
TV (bijvoorbeeld Qxxx.xx.Lx)

Compatibele softwareversies
Indien de zenderlijst niet kan worden
gekopieerd naar de tweede TV, verschijnt er
een melding.
Opmerking: als u wordt gevraagd een code
op te geven, geef dan 8888 op.
Stap 1: controleer de landinstelling
1. Zet de eerste TV aan (met de zenders die
u naar de tweede TV wilt kopiëren).
2. Druk op .
3. Kies [Configuratie] > [Zenders zoeken]
> en druk vervolgens op [Zenders opnieuw
installeren].OK
Het landenmenu wordt weergegeven.
4. Noteer de huidige instelling.
5. Druk op .
6. Druk op [Annuleer] om af te sluiten.
Stap 2: kopieer de zenderlijst naar de USB
1. Sluit een USB-opslagapparaat aan op de
eerste TV (waarop de zenders zijn
geïnstalleerd).
2. Druk op .
3. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Voorkeuren] > [Zenderlijst
kopiëren] > [Naar USB kopiëren] en druk
vervolgens op OK.
De zenderlijst wordt gekopieerd naar het
USB-opslagapparaat.
4. Koppel het USB-opslagapparaat los.
Stap 3: indien er op de tweede TV geen
zenders zijn geïnstalleerd
1. Zet de tweede TV aan (waarop u een
kopie van de zenderlijst wilt plaatsen).
De installatie wordt gestart.
2. Volg de instructies op het scherm en
selecteer hetzelfde land als op de TV
waarvan u de zenderlijst wilt kopiëren.
3. Sla het zoeken naar zenders over.
4. Sluit het USB-opslagapparaat aan.
5. Druk op .
NL
42
6. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Voorkeuren] > [Zenderlijst
kopiëren] > [Naar TV kopiëren] en druk
vervolgens op OK.
De zenderlijst wordt gekopieerd naar de TV.
7. Koppel het USB-opslagapparaat los.
Stap 3: indien er op de tweede TV zenders
zijn geïnstalleerd
1. Zet de tweede TV aan (waarop u een
kopie van de zenderlijst wilt plaatsen).
2. Druk op .
3. Kies [Configuratie] > [Zenders zoeken]
> en druk vervolgens op [Zenders opnieuw
installeren].OK
Het landenmenu wordt weergegeven.
4. Controleer of de landinstelling hetzelfde is
als op de eerste TV.
5. Druk op .
6. Druk op [Annuleer] om af te sluiten.
7. Als de landinstelling niet hetzelfde is,
installeert u de tweede TV opnieuw, zodat
de landinstelling hetzelfde is als op de eerste
TV. Zie De TV instellen >
Standaardinstellingen herstellen (Pagina 47).
8. Sluit het USB-opslagapparaat aan op de
tweede TV.
9. Druk op .
10. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Voorkeuren] > [Zenderlijst
kopiëren] > [Naar TV kopiëren] en druk
vervolgens op OK.
De zenderlijst wordt gekopieerd naar de
tweede TV.
11. Koppel het USB-opslagapparaat los.
Satellietinstellingen
Wat u kunt doen
Satellietzenders bekijken
Opmerking: alleen beschikbaar op bepaalde
modellen. [Satelliet zoeken] is alleen
beschikbaar als de TV DVB-S ondersteunt.
Om satellietzenders te ontvangen, sluit u de
SAT-connector van uw TV aan op een
satellietschotelantenne.
Satellietzenders installeren
1. Druk op terwijl u TV kijkt.
2. Selecteer [Configuratie] > [Satelliet
zoeken] > [Zenders opnieuw installeren].
3. Volg de instructies op het scherm om de
installatie te voltooien.
4. Selecteer [Beëindigen] wanneer u klaar
bent en druk vervolgens op OK.
Verbindingstype selecteren
Wanneer u satellietzenders installeert, moet
u het verbindingstype instellen. Het
verbindingstype bepaalt het aantal LNB's op
uw schotelantenne en het aantal
satellietzenders dat u kunt installeren.
1. Selecteer eerst [Zenders opnieuw
installeren] en dan [Instellingen], en daarna
druk op OK.
2. Selecteer [Type verbinding].
3. Selecteer een instelling en druk vervolgens
op OK.

[Eén LNB]: selecteer dit als u één LNB
hebt.

[DISeqC Mini (2 LNBs)]: selecteer dit
als u twee LNB's hebt.

[DISeqC 1.0 (3-4 LNBs)]: selecteer dit
voor drie of vier LNB's.
Signaalsterkte testen
Indien bij de installatie een zender of
transponder is overgeslagen, kunt u de
signaalsterkte van een satelliet testen of een
nieuwe zender toevoegen.
1. Druk terwijl u TV kijkt op .
2. Selecteer [Configuratie] > [Satelliet
zoeken] > [Signaalontvangsttest] en druk
vervolgens op OK.
3. Selecteer de LNB.
4. Als u de frequentie weet van de
transponder (die diverse zenders kan
omvatten), selecteert u [Frequentie] en
voert u deze in.
5. Selecteer [Zoeken] en druk op OK.
6. Indien een nieuwe frequentie wordt
gevonden, drukt u op [Vastleggen] om de
nieuwe transponder plus zenders toe te
voegen.
Satellietzenders bijwerken
1. Druk terwijl u TV kijkt op .
2. Selecteer [Configuratie] > [Satelliet
zoeken] > [Zenders bijwerken].
3. Volg de instructies op het scherm om de
installatie te voltooien.
4. Selecteer [Beëindigen] wanneer u klaar
bent en druk vervolgens op OK.
Satellieten toevoegen en
verwijderen
U kunt op elk moment satellieten toevoegen
en verwijderen, en zenders installeren van
nieuwe satellieten.
Opmerking: voordat u satellieten toevoegt,
moet u het verbindingstype controleren. Zie
De TV instellen > Satellietinstellingen >
Satellietzenders installeren (Pagina 43).
1. Druk op > [Configuratie] > [Satelliet
zoeken] en druk op OK.
2. Selecteer [Satelliet toevoegen] en druk
vervolgens op OK.
De TV zoekt naar een satelliet op de eerste
vrije LNB. Dit kan enkele minuten duren.
Indien er geen satelliet wordt gevonden,
controleert u de antenneaansluitingen en de
positie van de schotelantenne.
3. Als er geen satelliet wordt gevonden,
selecteert u [Zoeken] om opnieuw te
scannen of [Vlgnd LNB] om naar de
volgende LNB te gaan.

Als er geen vrije LNB's meer zijn,
verwijdert u eerst een satelliet.

Als u tevreden bent met de
toegevoegde satelliet, installeert u de
zenders.
4. Om te zenders te installeren selecteert u
[Installeren]. De installatie kan enkele
minuten duren.
NL
43
Nederlands
LNB's
Deze TV kan signalen ontvangen van vier
verschillende LNB's (low noise block-down
converters). Aan de eindpool van de
schotelantenne wordt een LNB bevestigd
die het signaal van een satelliet opvangt.
Een satelliet verwijderen
1. Druk op > [Configuratie] > [Satelliet
zoeken].
2. Selecteer [Satelliet verwijderen] en druk
vervolgens op OK.
3. Selecteer de satelliet die u wilt
verwijderen en druk op OK.
De satelliet en de zenders worden
verwijderd uit de installatie.
Taalinstellingen
Menutaal
1. Druk op terwijl u TV kijkt.
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Voorkeuren] > [Menutaal].
3. Selecteer een menutaal in de lijst en druk
op OK.
Audiotaal
Indien de TV-zender meerdere audiotalen
uitzendt, kunt u de gewenste audiotaal
selecteren.
1. Druk op OPTIONS terwijl u TV kijkt.
2. Selecteer een optie en druk vervolgens op
OK.

[Audiotaal]: hiermee selecteert u de
taal van het geluid voor digitale kanalen.

[Dual I-II]: hiermee selecteert u de taal
van het geluid voor analoge kanalen.
Audiotalen voor digitale zenders
Voor digitale zenders met meerdere
audiotalen kunt u selecteren welke audiotaal
standaard wordt uitgezonden.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Zenderinstellingen] of
[Satellietinstellingen] > [Talen].
3. Selecteer een instelling en druk vervolgens
op OK:

[Voorkeurtaal audio]: indien deze taal
wordt uitgezonden, wordt deze
standaard geselecteerd.

[Alternatieve taal audio]: indien de
primaire audiotaal niet wordt
uitgezonden, wordt deze taal
geselecteerd.
NL
44
Ondertitels op analoge zenders
1. Druk terwijl u naar een analoge TVzender kijkt op TEXT.
2. Voer het driecijferige paginanummer van
de ondertitelingspagina in (gewoonlijk '888').
Indien er ondertiteling beschikbaar is, wordt
deze ingeschakeld.
3. Druk op om teletekst af te sluiten.
Ondertitels op digitale zenders
1. Druk terwijl u naar een digitale TV-zender
kijkt op OPTIONS.
2. Selecteer [Ondertiteling] en druk op OK.
3. Selecteer [Ondertiteling uit],
[Ondertiteling aan] of [Aan tijdens mute]
en druk vervolgens op OK.
Als u [Aan tijdens mute] selecteert,
verschijnt er alleen ondertiteling als u op
drukt om het geluid te dempen.
Opmerking: indien de MHEG-applicatie is
geactiveerd, verschijnt er geen ondertiteling.
Taal van de ondertiteling
Voor bepaalde digitale zenders kunt u de
ondertitelingstaal wijzigen.
1. Druk terwijl u TV kijkt op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Zenderinstellingen] of
[Satellietinstellingen] > [Taal ondertitels].
3. Selecteer [Voorkeurtaal ondertitels] of
[Alternatieve taal ondertitels] voor uw
voorkeurstaal.
4. Druk op OK om te bevestigen.
Tip: druk op OPTIONS > [Taal
ondertitels] om de ondertitelingstaal te
wijzigen voor een bepaalde zender.
Instellingen voor universele
toegang
Inschakelen
Sommige digitale TV-zenders bevatten
speciale audio- en ondertitelingsfuncties voor
slechthorenden of slechtzienden. U kunt
deze functies in- of uitschakelen.
Toegang voor slechthorenden
Tip: om te controleren of er een audiotaal
voor slechthorenden beschikbaar is, drukt u
op OPTIONS en selecteert u [Audiotaal].
Talen met een oorpictogram bieden
ondersteuning voor slechthorenden.
Audio en ondertiteling voor
slechthorenden inschakelen
1. Druk terwijl u TV kijkt op OPTIONS.
2. Selecteer [Universele toegang] >
[Slechthorenden].
3. Druk op een knop om een optie te
selecteren:

Rede knop - [Uit]: hiermee schakelt u
de functies voor slechthorenden uit.

Groene knop - [Aan]: hiermee schakelt
u de audio en ondertiteling voor
slechthorenden in.
4. Druk op om af te sluiten.
Toegang voor slechtzienden
Tip: om te controleren of er een audiotaal
voor slechtzienden beschikbaar is, drukt u op
OPTIONS en selecteert u [Audiotaal].
Talen met een oorpictogram bieden
ondersteuning voor slechthorenden.
Audio voor slechtzienden inschakelen
1. Druk terwijl u TV kijkt op OPTIONS.
2. Selecteer [Universele toegang].
3. Druk op de Groene knop om
[Slechtzienden] te selecteren.
4. Druk op een knop om een optie te
selecteren:

Rede knop - [Uit]: hiermee schakelt u
audio voor slechtzienden uit.

Groene knop - [Aan]: hiermee schakelt
u audio voor slechtzienden in.
5. Druk op om af te sluiten.
Opmerking: indien de EasyLinkafstandsbediening is ingeschakeld, kunt u de
Groene knop niet selecteren. Als u EasyLink
wilt uitschakelen, leest u Meer uit uw
televisie halen > EasyLink gebruiken > Wat
hebt u nodig (Pagina 34).
Audio via luidsprekers of hoofdtelefoon
U kunt de audio voor slechtzienden naar
keuze beluisteren via de TV-luidsprekers, de
hoofdtelefoon of beide.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Zenderinstellingen] > [Talen] >
[Slechtzienden] >
[Luidsprekers/hoofdtelefoon].
3. Selecteer een instelling en druk vervolgens
op OK.

[Luidsprekers]: hiermee hoort u audio
voor slechtzienden alleen via de
luidsprekers.

[Hoofdtelefoon]: hiermee hoort u
audio voor slechtzienden alleen via de
hoofdtelefoon.

[Luidsprekers + hoofdtelefoon]:
hiermee hoort u audio voor
slechtzienden via de luidsprekers én via
de hoofdtelefoon.
Volume wijzigen van audio voor
slechtzienden
1. Druk in het menu [Universele toegang]
op de Gele knop om [Gemengd volume] te
selecteren.
2. Druk op de Navigatietoetsen om het
volume te wijzigen, en druk op OK.
3. Druk op om af te sluiten.
Audiofeedback voor slechtzienden
U kunt instellen dat de TV een piepgeluid
afspeelt wanneer u drukt op een knop op de
afstandsbediening of de TV.
1. Druk in het menu [Universele toegang]
op de Blauwe knop om [Toetstoon] te
selecteren.
2. Druk op de Groene knop om
audiofeedback in te schakelen, of op de
Rede knop om deze uit te schakelen.
3. Druk op om af te sluiten.
NL
45
Nederlands
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Voorkeuren].
3. Selecteer [Universele toegang] > [Aan]
of [Uit], en druk vervolgens op OK.
Geluidseffecten inschakelen
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Zenderinstellingen] > [Talen] >
[Slechtzienden] > [Audio-effecten].
3. Selecteer een instelling en druk vervolgens
op OK.

[Aan]: hiermee schakelt u
geluidseffecten in bij audio voor
slechtzienden.

[Uit]: hiermee schakelt u
geluidseffecten uit bij audio voor
slechtzienden.
De audiosoort kiezen
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Zenderinstellingen] > [Talen] >
[Slechtzienden] > [Spraak].
3. Selecteer een instelling en druk vervolgens
op OK.

[Omschrijvend]: hiermee hoort u audio
voor slechtzienden met beschrijvingen.

[Ondertiteling]: hiermee hoort u audio
voor slechtzienden met ondertiteling.
Overige instellingen
TV-demo
U kunt een demo bekijken waarin u meer
leert over de functies van deze TV.
Opmerking: demo's worden niet
ondersteund op MHEG-zenders.
1. Druk op terwijl u TV kijkt.
2. Selecteer [Configuratie] > [Demo's
bekijken] en druk vervolgens op OK.
3. Selecteer een demo en druk op OK.
4. Druk op om het menu te sluiten.
Locatie
Om zeker te zijn dat de juiste TV-instellingen
worden gebruikt, kunt u selecteren op welke
locatie de TV wordt gebruikt.
Modus Winkel of Thuis
Selecteer de modus [Thuis] voor toegang
tot alle TV-instellingen. In de modus [Shop]
hebt u alleen toegang tot een beperkt aantal
instellingen.
1. Druk op terwijl u TV kijkt.
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Voorkeuren].
3. Selecteer [Locatie] > [Thuis] of [Shop],
en druk vervolgens op OK.
4. Start de TV opnieuw.
Plaatsing

Lees alle veiligheidsinstructies door
voordat u de televisie plaatst. Zie Aan
de slag > Belangrijk > Veiligheid
(Pagina 6).

Plaats de televisie op een plek waar er
geen licht op het scherm valt.

De ideale kijkafstand voor deze TV is
drie keer het diagonale schermformaat.
Als de diagonale afmeting van het TVscherm bijvoorbeeld 81 cm (32 inch) is,
is de ideale kijkafstand 3,5 m, gemeten
vanaf de voorkant van het scherm.

Als u zit, moeten uw ogen zich op
dezelfde hoogte bevinden als het
midden van het scherm.
Standaard- of wandmontage
U kunt de beste instellingen voor uw TV
toepassen door wandmontage of
standaardmontage te selecteren.
1. In het menu [Voorkeuren] selecteert u
[Plaatsing van de TV].
2. Selecteer [Op een TV-standaard] of
[Muurbevestiging] en druk vervolgens op
OK.
Software bijwerken
Versie controleren
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [Software instellingen] > [Huidige softwareinformatie] en druk op OK.
De versie van de huidige software wordt
weergegeven.
NL
46
Bijwerken met USB
Zorg dat u het volgende bij de hand hebt
voordat u de software bijwerkt:

Een USB-opslagapparaat met minstens
256 megabytes opslagruimte, FAT- of
DOS-geformatteerd en met de
schrijfbeveiliging uitgeschakeld.

Een computer met een USB-connector
en internettoegang.
Opmerking: gebruik geen USB-harddisk.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [Software
bijwerken] en druk vervolgens op OK.
3. Selecteer [USB] en druk op OK.
4. Volg de instructies op het scherm om de
update te starten.
Opmerking: de Update-assistent verwijst u
naar de Philips Support-website. Raadpleeg
de installatie-instructies op de website om
de update te voltooien.
Via internet
U kunt de TV-software rechtstreeks via
internet bijwerken door de TV op internet
aan te sluiten. Zie De TV aansluiten >
Netwerk en internet (Pagina 58).
1. Druk op > [Configuratie] > [Software
bijwerken] en druk dan op OK.
2. Selecteer [Internet] en druk vervolgens
op OK.
3. Volg de instructies op het scherm om de
update te starten.
Als de update is voltooid, schakelt de TV
automatisch naar stand-by en weer in.
Wacht totdat de TV weer is ingeschakeld.
Schakel de TV niet zelf in.
Opmerking: als de TV verbonden is met
internet, verschijnt bij het inschakelen van de
TV een melding over de beschikbaarheid van
nieuwe software.
Standaardinstellingen
herstellen
U kunt alle beeld- en geluidsinstellingen
herstellen en alle TV-zenders opnieuw
installeren op uw TV.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [TV opnieuw instellen] en
druk vervolgens op OK.
3. Volg de instructies op het scherm.
bijwerken via digitale uitzending
De TV kan software-updates ontvangen via
digitale uitzendingen (indien beschikbaar).
Wanneer een software-update wordt
ontvangen, wordt u gevraagd om de
software bij te werken. Wij adviseren u sterk
de software bij te werken wanneer u
daarom wordt gevraagd.
Follow the onscreen instructions.
Opmerking: als u de software later wilt
bijwerken, selecteert u > [Configuratie] >
[Software - instellingen] > [Lokale
updates].
NL
47
Nederlands
Let op: installeer geen oudere softwareversie
dan de huidige versie op het apparaat. TP
Vision is niet aansprakelijk of
verantwoordelijk voor problemen die
ontstaan door het installeren van oudere
software.
Werk de software bij volgens een van deze
methoden:

bijwerken via USB-opslagapparaat

bijwerken via digitale uitzending.

bijwerken via internet
5 De TV
aansluiten
Informatie over kabels
Kabelkwaliteit
Overzicht
Voordat u apparaten aansluit op de TV,
controleert u de beschikbare aansluitingen
op het apparaat. Sluit het apparaat op de TV
aan via de aansluiting met de hoogst
beschikbare kwaliteit. Aansluitingen met een
goede kwaliteit zorgen voor een betere
overdracht van beeld en geluid.
De aansluitingen in deze
gebruikershandleiding zijn slechts
aanbevelingen. Er zijn ook andere mogelijke
oplossingen.
Tip: als uw apparaat alleen composiet- of
RCA-connectoren heeft, gebruikt u een
composietkabel (CVBS) om het apparaat aan
te sluiten op de Y Pb Pr-connector op de
TV.
HDMI
Een HDMI-aansluiting biedt de beste beelden geluidskwaliteit.

Video- en audiosignalen worden
gecombineerd in één HDMI-kabel.
Gebruik HDMI-aansluitingen voor
HDTV-signalen (High Definition) en om
EasyLink in te schakelen.

Met een HDMI ARC (Audio Return
Channel)-connector is uitvoer van TVaudio naar een HDMI ARC-compatibel
apparaat mogelijk.

Gebruik HDMI-kabels die korter zijn
dan 5 meter.
NL
48
Y Pb Pr
Component Video (YPbPr) kan alleen video
doorgeven. Gebruik de meegeleverde Y Pb
Pr-adapterkabel om apparaten aan te sluiten.
Gebruik voor geluid een audiokabel (niet
bijgeleverd) voor aansluiting op AUDIO IN.
Tip: wij adviseren het gebruik van een
audiokabel met haakse connectoren.
De YPbPr-aansluiting kan HDTV-signalen
(High Definition) verwerken.
VGA
Een SCART-aansluiting combineert videoen audiosignalen. Gebruik de meegeleverde
SCART-adapterkabel om apparaten aan te
sluiten.
SCART-aansluitingen zijn geschikt voor RGBvideosignalen maar zijn niet geschikt voor
HDTV-signalen (High Definition).
U kunt VGA aansluiten om PC-inhoud op de
TV weer te geven.
VGA geeft alleen video door. Voor geluid
moet u ook AUDIO In aansluiten.
Apparaten aansluiten
Blu-ray of DVD-speler
Sluit de DVD-speler met een HDMI-kabel aan op de TV.
NL
49
Nederlands
SCART
Gebruik een audiokabel en de bijgeleverde adapterkabel met een Component Video (Y Pb Pr)kabel om de DVD-speler op de TV aan te sluiten.
TV-ontvanger
Sluit de satelliet- of digitale TV-ontvanger met een antennekabel aan op de TV. (SAT is alleen op
bepaalde modellen beschikbaar)
Sluit de satelliet- of digitale TV-ontvanger met een HDMI-kabel aan op de TV.
NL
50
Nederlands
Gebruik de meegeleverde adapterkabel met een SCART-kabel om de satelliet- of digitale TVontvanger aan te sluiten op de TV.
Gebruik een audiokabel en de bijgeleverde adapterkabel met een Component Video (Y Pb Pr)kabel om de ontvanger op de TV aan te sluiten.
Videorecorder
Sluit de recorder met een antennekabel aan op de TV. (SAT is alleen op bepaalde modellen
beschikbaar)
NL
51
Gebruik de meegeleverde adapterkabel met een SCART-kabel om de recorder aan te sluiten op de
TV.
Gebruik een audiokabel en de bijgeleverde adapterkabel met een Component Video (Y Pb Pr)kabel om de recorder op de TV aan te sluiten.
Gameconsole
Sluit de gameconsole met een HDMI-kabel aan op de TV.
NL
52
Nederlands
Gebruik een audiokabel en de bijgeleverde adapterkabel met een Component Video (Y Pb Pr)kabel om de gameconsole op de TV aan te sluiten.
Home cinema
Sluit de home cinema met een HDMI-kabel en een audiokabel aan op de TV.
Gebruik de meegeleverde adapterkabel met een SCART-kabel om de homecinemaset aan te sluiten
op de TV.
NL
53
Gebruik een audiokabel en de bijgeleverde adapterkabel met een Component Video (Y Pb Pr)kabel om de homecinemaset op de TV aan te sluiten.
Digitale camera
Sluit de digitale camera met een USB-kabel aan op de TV.
Digitale camcorder
Sluit de digitale camcorder met een HDMI-kabel aan op de TV.
NL
54
Nederlands
Gebruik een audiokabel en de bijgeleverde adapterkabel met een Component Video (Y Pb Pr)kabel om de camcorder op de TV aan te sluiten.
Meer apparaten aansluiten
USB-harddisk
Sluit de USB-harddisk met een USB-kabel aan op de TV.
Computer
Sluit de computer met een HDMI-kabel aan op de TV.
NL
55
Sluit de computer met een DVI-HDMI-kabel en een audiokabel aan op de TV.
Sluit de computer met een VGA-kabel en een audiokabel aan op de TV.
Toetsenbord en muis
USB-toetsenbord
U kunt een USB-toetsenbord aansluiten om
tekst, zoals apparaatnamen in te voeren op
de TV of tekst voor Smart TV-apps.
USB-muis
U kunt een USB-muis aansluiten om
gemakkelijk te navigeren door
internetpagina's en op koppelingen te
klikken.
NL
56
Opmerking:

Gebruik een USB-hub als u meerdere
USB-connectoren nodig hebt. U kunt
de USB-muis ook op een aangesloten
USB-toetsenbord aansluiten.

U kunt de USB-muis ook op een
aangesloten USB-toetsenbord
aansluiten.
Zodra het toetsenbord op de TV wordt
herkend, kunt u de toetsenbordindeling
selecteren en de selectie testen. Als u eerst
een Cyrillische of Griekse
toetsenbordindeling hebt geselecteerd, kunt
u ook een tweede toetsenbord met een
Latijnse indeling toevoegen.
Als u de toetsenbordindeling wilt wijzigen,
drukt u op > [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Voorkeuren] > [USBmuis/toetsenbord] >
[Toetsenbordinstellingen] en vervolgens op
OK.
TV-toetsen op uw toetsenbord
Gebruik de volgende toetsen om tekst in te
voeren:

Enter : invoer bevestigen

Backspace : een teken voor de
cursor verwijderen

Navigatietoetsen: in een tekstveld
navigeren

Alt + Shift: schakelen tussen
toetsenbordindelingen indien er
meerdere zijn ingesteld
Smart TV-toetsen op uw toetsenbord

Enter : invoer bevestigen

Backspace : terug naar de vorige
pagina

Navigatietoetsen: navigeren naar het
volgende veld

Tab: Volgende

Tab en Shift: Vorige

Home: naar de bovenkant van de
pagina bladeren





Nederlands
Sluit het toetsenbord en de muis met een USB-kabel aan op de TV.
End: naar de onderkant van de pagina
bladeren
Page Up: één pagina omhoog springen
Page Down: één pagina omlaag
springen
+/- : één maal in- of uitzoomen
* : aan de breedte aanpassen
Als de TV de muis herkent, stelt u de
snelheid van de muis in. Navigeer door het
testgedeelte om de snelheid te controleren.
De USB-muis voor de TV gebruiken

Linkermuisknop: OK

Rechtermuisknop:
(Terug)

Scrollwieltje: naar boven en beneden
door een internetpagina bladeren.
Opmerking:
De USB-muis kan niet navigeren in Smart
TV-apps en in TV-menu's.
Een aangesloten apparaat
bekijken
Nieuw apparaat toevoegen
U kunt een aangesloten apparaat op een van
deze manieren bekijken:

het pictogram toevoegen aan het menu
Thuis voor snelle toegang.

het apparaat selecteren vanuit het
menu Bron.
NL
57
Opmerking: als u een HDMI-CECcompatibel apparaat via de HDMI-aansluiting
aansluit op de TV en het apparaat inschakelt,
wordt het apparaat automatisch toegevoegd
aan het menu Thuis.
Nieuw apparaat toevoegen
1. Sluit het apparaat aan en schakel het in.
2. Druk op .
3. Selecteer [Uw apparaten toevoegen] en
druk op OK.
4. Volg de instructies op het scherm.
Als u wordt gevraagd om de TV-aansluiting
te selecteren, selecteert u de aansluiting die
door het apparaat wordt gebruikt.
Apparaat hernoemen
Nadat u een nieuw apparaat aan het menu
Thuis hebt toegevoegd, kunt u het naar
wens hernoemen.
1. Druk op .
2. Selecteer het apparaat in het menu Thuis.
3. Druk op OPTIONS.
4. Selecteer [Nieuwe naam] en druk op OK.
Er verschijnt een tekstinvoervak.
5. Druk op de Cijfertoetsen en de
Navigatietoetsen om de naam te selecteren
en in te voeren.
6. Als u klaar bent, selecteert u [Klaar] en
drukt u op OK.
Selecteer een bron
Vanuit het menu Thuis
Nadat u een nieuw apparaat hebt
toegevoegd aan het menu Thuis, selecteert u
het pictogram van het nieuwe apparaat om
de inhoud ervan te bekijken.
1. Druk op .
2. Selecteer het apparaat in het menu Thuis.
3. Druk op OK om te bevestigen.
Vanuit het menu Bron
U kunt ook drukken op
SOURCE voor
een lijst met connectornamen. Selecteer de
connector waarmee het apparaat is
aangesloten op de TV.
1. Druk op
SOURCE.
2. Druk op de Navigatietoetsen om een
connector te selecteren in de lijst.
3. Druk op OK om te bevestigen.
NL
58
Apparaat verwijderen
U kunt apparaten die niet meer op de TV
zijn aangesloten, uit het menu Thuis
verwijderen.
1. Druk op .
2. Selecteer het apparaat in het menu Thuis.
3. Druk op OPTIONS.
4. Selecteer [Dit apparaat verwijderen] en
druk vervolgens op OK.
Het geselecteerde apparaat wordt uit het
menu Thuis verwijderd.
Netwerk en internet
Wat u kunt doen
Media afspelen
Als u de TV op een thuisnetwerk aansluit,
kunt u foto's, muziek en video's afspelen
vanaf uw computer. Zie De TV gebruiken >
Media afspelen (Pagina 20).
Smart TV
Als u de TV aansluit op een thuisnetwerk
met een internetverbinding, kunt u Smart TV
doorbladeren. Smart TV biedt
internetservices en websites die zijn
afgestemd op uw TV. Speel muziek en
video's af, raadpleeg infotainment, huur films
en nog veel meer. Zie De TV gebruiken >
Smart TV doorbladeren (Pagina 22).
Interactieve TV
Als u de TV op internet aansluit, kunt u ten
volle profiteren van interactieve TV.
Systemen zoals HbbTV, MHP en DTVi
gebruiken internet om met de TV te
communiceren. De verkrijgbaarheid van deze
systemen hangt af van uw lokale aanbieder.
Wat hebt u nodig
Deze TV voldoet alleen aan de EMCrichtlijn als u een afgeschermde Cat5
ethernetkabel gebruikt.

Een ethernetkabel die korter is dan 3
meter.


Een computernetwerk met:
a) Een universele plug-and-play
(UnPnP) router en
b) Een computer met een van deze
besturingssystemen: Microsoft
Windows XP, Microsoft Windows
Vista, Mac OSX of Linux.
Om de TV aan te sluiten op computers
hebt u ook mediaserversoftware nodig
die is ingesteld om bestanden te delen
met de TV. Zie De TV gebruiken >
Media afspelen (Pagina 20).
Om uw TV aan te sluiten op internet,
heb u ook een snelle internetverbinding
nodig.
Aansluiten
U kunt de TV aansluiten op uw thuisnetwerk
via een bedrade of een draadloze verbinding.

Voor een vaste verbinding raadpleegt u
De TV aansluiten > Netwerk en
internet > Vaste verbinding (Pagina
59).

Voor een verbinding die geschikt is
voor Wi-Fi raadpleegt u De TV
aansluiten > Netwerk en internet >
Geïntegreerde Wi-Fi (Pagina 59).
Vaste verbinding
1. Schakel de router in en schakel de DHCPinstelling van de router in.
2. Sluit de router via een ethernetkabel aan
op de TV.
3. Druk op en selecteer vervolgens
[Configuratie].
4. Selecteer [Verbinding maken met
netwerk] en druk vervolgens op OK.
5. Volg de instructies op het scherm om het
netwerk te installeren.
6. Wacht totdat de TV de
netwerkverbinding heeft gevonden.
7. Ga desgevraagd akkoord met de
licentieovereenkomst voor eindgebruikers.
Geïntegreerde Wi-Fi
Dit hoofdstuk is alleen voor TV's waarin
Wi-Fi is geïntegreerd .
U kunt de TV draadloos aansluiten op het
thuisnetwerk en genieten van het allerbeste
dat internet heeft te bieden met apps en
met DLNA inhoud delen tussen uw
aangesloten apparaten.
Opmerking:
Het draadloze netwerk gebruikt hetzelfde
frequentiespectrum (2,4 GHz) als
huishoudelijke apparaten, zoals Decttelefoons, magnetrons of Bluetoothapparaten, wat kan leiden tot interferentie.
Plaats deze apparaten niet in de buurt van
de TV.

Om het netwerkverkeer te beperken
kunt u ongebruikte netwerkapparaten
in het thuisnetwerk uitschakelen.

De ontvangstkwaliteit is afhankelijk van
de locatie van de draadloze router en
van uw lokale internetprovider.

Als u video afspeelt via uw draadloze
thuisnetwerk, bevelen we het gebruik
van een IEEE 802.11 N-router aan. De
verbindingssnelheid kan verschillen
afhankelijk van de werkingsomgeving
van uw draadloze thuisnetwerk.
NL
59
Nederlands

Draadloze verbinding instellen
1. Schakel uw draadloze netwerkrouter in.
2. Druk op op de afstandsbediening van
de TV.
3. Selecteer [Configuratie] > [Verbinding
maken met netwerk] en druk vervolgens op
OK.
4. Volg de instructies op het scherm.
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
1. Druk op de WPS-knop op de router als
uw router WPS (Wi-Fi Protected Setup)
ondersteunt.
2. Selecteer na 2 minuten [WPS] op de TV
en druk daarna op OK.
De TV maakt verbinding met het netwerk.
Dit duurt ongeveer 2 minuten.
De meeste nieuwe draadloze routers
beschikken over het WPS-systeem en
hebben een WPS-logo. Het WPS-systeem
gebruikt WPA-beveiligingscodering, en werkt
niet samen met apparaten in het netwerk die
WEP (Wired Equivalent Privacy)beveiligingscodering gebruiken.
Als u het WEP-apparaat in uw netwerk toch
wilt gebruiken, voert u de installatie uit met
[Zoeken] > [Gewenst].
Scannen naar routers
Als uw netwerk meerdere routers bevat,
kunt u het gewenste netwerk selecteren.
1. Om een specifieke netwerkrouter te
selecteren, drukt u op [Zoeken] op de
eerste pagina van de installatie.
De routers met WPS en het sterkste signaal
staan boven in de lijst op het scherm.
2. Selecteer de gewenste router en druk op
OK.

Als u een WPS-router aansluit,
selecteert u [WPS] op de TV.

Als u de pincode in uw routersoftware
wilt instellen voor de aansluiting,
selecteert u [WPS-pincode] en noteert
u de code.

Als u de coderingscode handmatig wilt
invoeren, selecteert u [Standaard] en
voert u de sleutel in wanneer daarom
wordt gevraagd.
NL
60
Beveiligde verbinding instellen met WEPcodering
1. Als u een beveiligde verbinding wilt
instellen met een pincode, selecteert u de
[WPS-pincode] en drukt u op OK.
2. Noteer de achtcijferige pincode die op de
TV verschijnt en typ deze in de
routersoftware op uw PC.
Raadpleeg de routerhandleiding om te zien
waar u de pincode moet invoeren.
Beveiligde verbinding instellen met WPAcodering
Als uw router WPA (Wi-Fi Protected
Access)-beveiliging heeft, voert u het
wachtwoord in via de afstandsbediening.
1. Als u de coderingscode handmatig wilt
invoeren, selecteert u [Standaard] en drukt u
op OK.
2. Als u het toetsenbord op het scherm wilt
gebruiken, selecteert u het tekstinvoerveld
en drukt u op OK.
Beveiligde verbinding instellen met WEPcodering
Als uw router WEP-beveiligingscodering
gebruikt, vraagt de TV om de WEPbeveiligingssleutel in hexadecimale cijfers.
1. Zoek de hexadecimale code op in de
routersoftware op uw PC en noteer de
eerste code in de WEP-codelijst.
2. Voer de beveiligingscode op de TV in via
de afstandsbediening om verbinding te
maken met de router.
3. Ga desgevraagd akkoord met de
licentieovereenkomst voor eindgebruikers.
TV-netwerknaam
Indien u meerdere TV's in uw thuisnetwerk
hebt, kunt u de naam van deze TV wijzigen
in een unieke naam.
1. Druk op > [Configuratie] >
[Netwerkinstellingen] en selecteer [Naam
van TV-netwerk].
2. Om de naam in te voeren, drukt u op OK
om het toetsenbord op het scherm te
openen. U kunt ook het toetsenblok van de
afstandsbediening gebruiken.
Wat u kunt doen
U kunt gecodeerde digitale TV-zenders
bekijken met behulp van een CAM
(Conditional Access Module). Als er een
CAM is geplaatst en de abonnementskosten
zijn betaald, kunt u het programma bekijken.
Deze TV ondersteunt zowel CI als CI+. CI+
ondersteunt premium HD digitale
programma's met hoogwaardige
kopieerbeveiliging.
Opmerking: de toepassingen, functies,
inhoud en berichten op het scherm zijn
afhankelijk van de CAM-serviceprovider.
CAM-services bekijken
1. Druk na het plaatsen en activeren van de
CAM op OPTIONS.
2. Selecteer [Common interface] en druk
vervolgens op OK.
3. Selecteer de CAM-provider en druk op
OK.
Wat hebt u nodig
Let op: bescherm de CAM tegen schade
door deze volgens de instructies te plaatsen.
Opmerking: raadpleeg de documentatie van
uw serviceprovider voor het plaatsen van
een smartcard in de CAM.
1. Schakel de TV uit.
2. Volg de aanwijzingen op de CAM en
plaats de CAM in de Common Interface aan
de zijkant van de TV.
Duw de CAM zo ver mogelijk naar binnen.
3. Schakel de TV in en wacht tot de CAM
wordt geactiveerd. Dit duurt een paar
minuten.
Als u toegang wilt houden tot de
gecodeerde digitale TV-zenders, laat u de
CAM in de sleuf.
NL
61
Nederlands
Common Interface
6 Problemen
oplossen
Algemene problemen
De televisie gaat niet aan:

Haal het netsnoer uit het stopcontact.
Wacht één minuut en sluit het dan
weer aan.

Controleer of het netsnoer goed is
aangesloten.
Wanneer de TV wordt ingeschakeld,
reageert deze niet op de afstandsbediening
of de knoppen aan de zijkant:
Het duurt even voor de TV is opgestart.
Gedurende deze tijd zal de TV niet reageren
op de afstandsbediening of op de knoppen
aan de zijkant. Dit is normaal.
Wanneer u de televisie in- of uitschakelt of
op stand-by zet, maakt de behuizing van de
televisie een krakend geluid:
Geen handeling nodig. Het krakende geluid
wordt veroorzaakt door het uitzetten en
inkrimpen van de televisie wanneer deze
warm wordt en afkoelt. Dit is normaal. De
prestaties worden hierdoor niet beïnvloed.
In de stand-bymodus wordt een
opstartscherm weergegeven, waarna de TV
terugkeert naar de stand-bymodus:
Dit is normaal. Wanneer de TV wordt
losgekoppeld van de voeding en weer
opnieuw wordt aangesloten, verschijnt het
opstartscherm de volgende keer dat de TV
wordt ingeschakeld.
Om de TV uit de stand-bymodus te halen,
drukt u op op de afstandsbediening of
drukt u op een willekeurige knop op de TV.
Het stand-bylampje op de televisie knippert
rood:
Haal het netsnoer uit het stopcontact.
Wacht totdat de TV is afgekoeld voordat u
het netsnoer aansluit. Als het lampje hierna
nog knippert, neemt u contact op met
Philips Consumer Care.
NL
62
U bent de viercijferige code vergeten om
de zenderblokkering (kinderslot) op te
heffen:
Voer ‘8888’ in.
Het TV- of Smart TV-menu staat in de
verkeerde taal:
Wijzig de taal van het TV-menu in uw
voorkeurstaal. Lees De TV instellen >
Taalinstellingen > Menutaal (Pagina 44).
U wilt uw TV-software upgraden:
Ga naar www.philips.com/support en
download het nieuwste softwarepakket voor
uw TV. Op de site vindt u ook instructies
voor de software-installatie, en release notes
met informatie over de inhoud van de
update. Volledige instructies voor het
upgraden van uw TV-software zijn ook
beschikbaar in De TV instellen > Software
bijwerken.
Problemen met zenders
U wilt TV-zenders installeren:
Zie De TV instellen > Zenderinstellingen
(Pagina 40) voor instructies over het
installeren van analoge of digitale zenders.
Als u satellietzenders wilt installeren, leest u
De TV instellen > Satellietinstellingen
(Pagina 42).
Er zijn tijdens de installatie geen digitale
zenders gevonden

Controleer of de TV in uw land DVB-T,
DVB-C of DVB-S ondersteunt.

Zorg dat alle kabels goed zijn
aangesloten en dat het juiste netwerk is
geselecteerd.
Eerder ingestelde zenders staan niet in de
lijst met zenders
Controleer of de juiste zenderlijst is
geselecteerd.
U wilt de volgorde van de zenderlijst
wijzigen:
Nadat de zenders zijn geïnstalleerd,
verschijnen ze in de zenderlijst. Lees voor
informatie over het beheer van zenderlijsten,
inclusief het herschikken van zenders, TV
kijken > Zenderlijsten beheren.
De TV staat aan, maar er is geen beeld of
het beeld is vervormd:

Controleer of de antenne goed is
aangesloten op de TV.

Controleer of het juiste apparaat is
geselecteerd als weergavebron.

Controleer of het externe apparaat of
de externe bron op de juiste wijze is
aangesloten.
Er is geluid, maar geen beeld:
Controleer of de beeldinstellingen juist zijn
ingesteld.
De televisieontvangst van een
antenneaansluiting is slecht:

Controleer of de antenne goed is
aangesloten op de TV.

Luidsprekers, niet-geaarde
audioapparaten, neonlampen, hoge
gebouwen of andere grote objecten
kunnen de ontvangstkwaliteit
beïnvloeden. Probeer indien mogelijk
de ontvangstkwaliteit te verbeteren
door de antenne te verplaatsen of
apparaten in de buurt van de TV verder
weg te zetten.

Als de ontvangst voor slechts één
zender slecht is, probeert u deze
zender fijn af te stemmen.
De beeldkwaliteit van de aangesloten
apparaten is slecht:

Controleer of de apparaten goed zijn
aangesloten.

Controleer of de beeldinstellingen juist
zijn ingesteld.
De televisie heeft uw instellingen niet
opgeslagen:
Controleer of de TV-locatie is ingesteld op
[Thuis]. U kunt in deze modus instellingen
wijzigen en opslaan.
Het beeld is niet gelijk aan het scherm, het
is te groot of te klein:
Probeer een ander beeldformaat.
Het beeldformaat is op ieder kanaal anders.
Probeer een specifiek beeldformaat toe te
passen in plaats van [Auto-zoom].
De beeldpositie is incorrect:
Beeldsignalen van bepaalde apparaten passen
niet goed op het scherm. Controleer de
signaaluitvoer van het apparaat.
Het uitgezonden beeld is gecodeerd:
Het is mogelijk dat u een Conditional Access
Module moet gebruiken om bepaalde
uitzendingen te bekijken. Neem contact op
met uw serviceprovider.
Er wordt een 'e-sticker' met informatie
weergegeven op het TV-scherm:
De TV staat in de modus [Shop]. Om de esticker te verwijderen zet u de TV in de
[Thuis]-modus en schakelt u de TV uit en
weer in. Zie De TV instellen > Overige
instellingen > Locatie (Pagina 46).
De computerweergave op de TV is niet
stabiel:

Controleer of de PC de ondersteunde
resolutie en herhalingsfrequentie
gebruikt. Zie Productspecificaties >
Displayresoluties (Pagina 66).

Wijzig het beeldformaat voor de TV in
[Niet op schaal] .
Problemen met het geluid
Er is wel beeld, maar geen geluid op de
televisie:
Als er geen audiosignaal wordt gedetecteerd,
schakelt de TV de audio-uitgang automatisch
uit. Dit is geen defect.

Controleer of alle kabels goed zijn
aangesloten.

Controleer of het volume niet is
uitgeschakeld of op minimum is
ingesteld.

Controleer of de instelling voor de TVluidsprekers is geselecteerd. Druk op
ADJUST, selecteer [Luidsprekers] en
selecteer [TV].

Controleer of de TV-audio-uitgang is
aangesloten op de audio-ingang op het
home cinema-apparaat dat geschikt is
voor HDMI-CEC of compatibel is met
EasyLink. Er moet geluid uit de home
cinema-luidsprekers komen.
NL
63
Nederlands
Problemen met het beeld

Bij sommige apparaten moet u wellicht
handmatig HDMI audio-uitvoer
inschakelen. Als HDMI-audio al is
ingeschakeld maar u nog steeds geen
geluid hoort, probeert u de digitale
audio-indeling van het apparaat te
wijzigen in PCM ('Pulse Code
Modulation'). Raadpleeg de
documentatie bij uw apparaten voor
instructies.
Er is beeld, maar de geluidskwaliteit is
slecht:
Controleer of de geluidsinstellingen juist zijn
ingesteld.
Er is beeld, maar er komt maar uit één
luidspreker geluid:
Controleer of de balans van het geluid is
ingesteld op het midden.
Verbindingsproblemen
Er zijn problemen met HDMI-apparaten:

Houd er rekening mee dat HDCPondersteuning (High-bandwidth Digital
Content Protection) de
beeldoverdracht tussen een HDMIapparaat en een TV kan vertragen.

Als de TV het HDMI-apparaat niet
herkent en er geen beeld wordt
weergegeven, probeert u de bron van
het ene apparaat naar een ander over
te schakelen en weer terug.

Als het geluid steeds wordt
onderbroken, controleert u of de
uitganginstellingen van het HDMIapparaat correct zijn.

Indien u een HDMI-naar-DVI-adapter
of HDMI-naar-DVI-kabel gebruikt, sluit
u een extra audiokabel aan op AUDIO
IN - Y/Pb/Pr of AUDIO IN - DVI/VGA
(alleen ministereoaansluiting).
U kunt de EasyLink-functies niet gebruiken:
Controleer of uw HDMI-apparaten aan de
HDMI CEC-standaard voldoen. EasyLinkfuncties werke alleen met apparaten die aan
de HDMI CEC-standaard voldoen.
NL
64
Als er een HDMI CEC-compatibel
audioapparaat is aangesloten op de TV en
er geen mute- of volumesymbool wordt
weergegeven op de TV als het volume
wordt gedempt, verhoogd of verlaagd:
Dit is normaal indien er een HDMI-CECaudioapparaat is aangesloten.
De inhoud van het USB-apparaat wordt
niet weergegeven:

Controleer of het USB-opslagapparaat
MSC-compatibel is (geschikt voor
massaopslag), zoals wordt beschreven
in de documentatie bij het
opslagapparaat.

Controleer of het USB-opslagapparaat
compatibel is met de TV.

Controleer of de audio- en
beeldbestandsindelingen worden
ondersteund door de TV.
Audio- en beeldbestanden op uw USBopslagapparaat worden niet of niet
vloeiend afgespeeld:
De overdrachtsprestaties van het USBopslagapparaat kunnen de snelheid van de
gegevensoverdracht naar de TV beperken,
waardoor beeld en geluid niet goed worden
weergegeven.
Netwerkproblemen
U wilt een draadloze verbinding tot stand
brengen tussen de TV en het thuisnetwerk:
Lees De TV aansluiten > Netwerk en
internet > Geïntegreerde Wi-Fi (Pagina 59)
voor instructies over het draadloos
aansluiten van uw TV op uw thuisnetwerk.
Smart TV werkt niet:
Controleer of de router goed is aangesloten
op de TV, en of de router open toegang
heeft tot internet. Als de router een firewall
of beveiligingsinstellingen heeft, zorgt u dat
de gegevens van Smart TV worden
doorgelaten. Raadpleeg de
routerdocumentatie voor details.
Open internettoegang via Smart TV is
traag:
Probeer de signaalkwaliteit tussen de
router en de TV te verbeteren als u
een draadloze internetverbinding wilt
gebruiken. Zie de routerdocumentatie
voor meer informatie.

Gebruik indien mogelijk altijd een snelle
breedbandverbinding.

Werk uw TV bij met de nieuwste
software, zodat u zeker weet dat de
bladersnelheid optimaal is.
Uw netwerk is traag:
Noteer het model en het serienummer van
uw TV voordat u contact opneemt met
Philips. U vindt deze gegevens op de
achterkant van de TV en op de verpakking.
Als u uw pc gebruikt met een draadloze
verbinding, raadpleegt u de
routerdocumentatie om de signaalkwaliteit
tussen de router en de TV te verbeteren.
Het draadloze netwerk wordt gestoord of
kan niet worden gevonden:

Controleer of het draadloze netwerk
niet wordt gestoord door magnetrons,
DECT-telefoons of andere WiFiapparaten in de buurt.

Indien het draadloze netwerk niet
werkt, probeert u een bekabelde
netwerkverbinding.

Controleer of alle firewalls binnen uw
netwerk draadloze verbinding met de
TV toestaan.
Contact opnemen met
Philips
Waarschuwing: probeer niet zelf de TV te
repareren. U kunt uzelf verwonden, de TV
onherstelbaar beschadigen of ervoor
zorgen dat de garantie vervalt.
Als u een probleem niet kunt oplossen,
raadpleegt u de veelgestelde vragen (FAQ's)
voor deze TV op www.philips.com/support.
U kunt ook advies vragen en geven bij de
Philips TV-community op
www.supportforum.philips.com.
Als u telefonisch of per e-mail contact wilt
met een Philips-vertegenwoordiger, neemt u
contact op met Philips Consumer Care in
uw land. U vindt de contactgegevens in de
brochure bij deze TV of op
www.philips.com/support.
NL
65
Nederlands

7 Productspecifica
ties
Voeding en ontvangst
Specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
Vermogen

Netspanning: AC 220-240 V~, 50-60
Hz

Stroomverbruik in stand-bymodus: <
0,15 W

Omgevingstemperatuur: 5 t/m 40
graden Celsius

Zie voor meer informatie over
stroomverbruik de productspecificaties
op www.philips.com/support.
De energie-aanduiding op het typeplaatje
van het product vermeldt het
stroomverbruik tijdens normaal huishoudelijk
gebruik (IEC 62087 Ed.2). De maximale
energie-aanduiding staat tussen haakjes en
wordt gebruikt voor elektrische veiligheid
(IEC 60065 Ed. 7.2).
Ontvangst

Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal
(IEC75)

TV-systeem: DVB COFDM 2K/8K

Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM

Digitale TV: MPEG-4, DVB-T (vast),
DVB-T2*, DVB-C (kabel), DVB-S/S2*
(satelliet).

Tunerfrequentiebanden: VHF, UHF,
Speciaal kanaal, Hyperband
* Alleen beschikbaar op bepaalde
modellen.
Display en geluid
Beeld/scherm

Displaytype: LED backlight, Full HD
NL
66







Diagonale schermafmeting:
- 81 cm/32 inch
- 102 cm/40 inch
- 117 cm/46 inch
- 140 cm/55 inch
Beeldverhouding: 16:9 (breedbeeld)
Schermresolutie: 1920 x 1080 p
Beeldverbetering: Pixel Plus HD / Pixel
Precise HD*
Perfect Motion Rate (PMR): 200 Hz
HD Natural Motion
3D: 3D Max*
*Alleen voor bepaalde modellen.
Geluid
Uitgangsvermogen (RMS):
PFL5x07-serie:
- Voor modellen van 32, 40, 46
inch: 20 W @ 10% THD
- Voor modellen van 55 inch: 30
W @ 30% THD
PFL5xx7-serie:
- Voor modellen van 40, 46, 55
inch: 28 W @ 30% THD

Incredible Surround

Helder geluid

Dynamic Bass Enhancement

Mono / Stereo / NICAM
Displayresoluties
Computerformaten - HDMI
(Resolutie - vernieuwingsfrequentie)
640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1600 x 1200 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz
Multimedia
640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1600 x 1200 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz
Videoformaten
(Resolutie - vernieuwingsfrequentie)
Ondersteunde multimedia-aansluitingen

USB: NTFS, FAT 16, FAT 32.
Sluit alleen USB-apparaten aan die 500
mA stroom of minder verbruiken.

Ethernet LAN RJ-45
Ondersteunde beeldbestanden

JPEG (*.jpg)
480i - 60 Hz
480p – 60 Hz
576i - 50 Hz
576p - 50 Hz
720p - 50 Hz, 60 Hz
1080i - 50 Hz, 60 Hz
1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Ondersteunde audio-/videobestanden
Namen van multimediabestanden mogen niet langer zijn dan 128 tekens.
Ondersteunde audio-/videobestanden
Namen van multimediabestanden mogen niet langer zijn dan 128 tekens.
NL
67
Nederlands
Computerformaten - VGA
(Resolutie - vernieuwingsfrequentie)
Ondersteunde audio-/videobestanden
Namen van multimediabestanden mogen niet langer zijn dan 128 tekens.
Ondersteunde indelingen voor ondertiteling
Namen van multimediabestanden mogen niet langer zijn dan 128 tekens.
Ondersteunde DLNA-compatibele
mediaserversoftware

Twonky Media (voor Microsoft
Windows en Mac OS X)

Windows Media Player (voor Microsoft
Windows)

Sony Vaio Media Server (voor
Microsoft Windows)

TVersity (voor Microsoft Windows)

Nero MediaHome

DiXiM (op Microsoft Windows XP)

Macrovision Network Media Server
(voor Microsoft Windows)

Fuppes (voor Linux)

uShare (voor Linux)

AwoX

CyberLink

JVC-mediaserver

MediaTomb

Buffalo LinkStation Live
Connectiviteit
Achterzijde

NETWERK: Ethernet LAN RJ-45

AUDIO-IN (DVI/VGA):
ministereoaansluiting van 3,5 mm
NL
68

Y/Pb/Pr en AUDIO IN (Y/Pb/Pr):
componentvideo en audio-L/R-miniadapters

SERV.U: servicepoort

VGA: PC-invoer

SCART (RGB/CVBS): SCART-miniadapter

HDMI(1) ARC: HDMI Audio Return
Channel

HDMI 2/3: HDMI

TV-antenne: 75 ohm, coaxiaal

SAT: F-pin (satelliet) (alleen beschikbaar
op bepaalde modellen)

USB
Zijkant

CI: Common Interface

Hoofdtelefoons: mini-stereoaansluiting
van 3,5 mm

DIGITALE AUDIO-UIT (OPTISCH):
optisch

USB

HDMI (zijkant)
U kunt de TV aan de wand monteren met
een geschikte TV-steun (afzonderlijk
verkrijgbaar). Selecteer het type TV-steun
voor uw TV-schermformaat:
81 cm/32 inch: 200 mm x 200 mm, M6
102 cm/40 inch: 200 x 200 mm, M6
117 cm/46 inch: 400 mm x 400 mm, M6
140 cm/55 inch: 400 mm x 400 mm, M6
Voor modellen van 32 tot en met 40 inch
Schroeven bovenzijde: 16 mm
Schroeven onderzijde: 13 mm
Voor modellen van 46 tot en met 55 inch
Alle schroeven: 16 mm
Opmerking: verwijder de VESA-schroeven
aan de achterzijde van het scherm voordat u
de TV aan de wand monteert.
Waarschuwing: volg de instructies die bij
de TV-standaard worden geleverd. TP
Vision Netherlands B.V. aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor een
ondeskundige TV-montage die tot
ongevallen of verwondingen leidt.
Om schade aan kabels en aansluitingen te
voorkomen, moet u een ruimte van ten
minste 5,5 cm vrijlaten aan de achterkant van
de TV.
Bepaal eerst welke maat schroeven u nodig
hebt voordat u de TV aan de wand
monteert. Om de lengte van de schroef te
bepalen, telt u de dikte van de
wandmontage op bij de lengte van de
schroef (y), zoals afgebeeld.
Help-versie
UMv 313913705194 - 20120402
NL
69
Nederlands
Ondersteunde TV-steunen
8 Index
B
beeldformaat - 17
3
beeldinstellingen - 38
3D - 18
3D, 2D naar 3D - 19
3D, formaat wijzigen - 19
3D, uitschakelen - 20
beeldinstellingen, herstellen - 39
C
CAM, inschakelen - 61
CAM, invoegen - 61
A
CAM, zie Conditional Access Module - 61
aangesloten apparaat, hernoemen - 58
CA-module - 61
aangesloten apparaat, toevoegen - 57
common interface - 61
aangesloten apparaat, verwijderen - 58
computer, bestanden afspelen - 20
aansluiten, digitale camcorder - 54
contact opnemen met Philips - 13
aansluiten, digitale camera - 54
contactgegevens, op internet - 12
aansluiten, DVD-speler - 49
aansluiten, externe harddisk - 55
aansluiten, gameconsole - 52
D
demo - 46
aansluiten, home cinema-systeem - 53
digitale camcorder - 54
aansluiten, muis - 56
digitale camera - 54
aansluiten, PC - 55
digitale radio - 15
aansluiten, recorder - 51
digitale zenders - 40
aansluiten, thuisnetwerk - 59
digitale zenders, ondertitels - 44
aansluiten, toetsenbord - 56
display - 66
aansluiten, TV-ontvanger - 50
displayresolutie - 66
aansluiten, USB - 20
DLNA - 20
aansluitingen - 48
draadloze verbinding - 59
achtergrond - 37
DTVi - 25
afstandsbediening - 5
duurzaamheid - 11
analoge zenders, fijnafstemmen - 41
DVD-speler, aansluiten - 49
analoge zenders, ondertitels - 44
E
apparaten - 49
apparaten aansluiten - 48
apparaten, kijken - 58
apparaten, toevoegen - 57
audiosync. - 36
EasyLink - 34
EasyLink, bediening - 34
EasyLink, bediening via het scherm - 5
EasyLink, functies - 34
EasyLink, inschakelen - 34
EasyLink, knoppen op afstandsbediening - 34
NL
70
Ecolabel - 12
Energielabel - 12
energiezuinige instellingen - 11
EPG, aanbieder - 17
EPG, elektronische programmagids - 4
EPG, internet - 18
K
kensington-slot - 8
kinderslot - 33
klok - 32
Knoppen op het apparaat - 4
kwalificatie door ouders - 33
externe harddisk - 55
L
F
leeftijdclassificatie - 33
favoriete zenders, lijst - 15
G
gameconsole - 52
games - 30
games, twee spelers - 30
geluidsinstellingen, herstellen - 39
Gezondheidswaarschuwing met betrekking
tot 3D-beelden - 7
H
handelsmerken en copyrights - 10
HbbTV - 25
Lijst met zenders - 15
locatie, thuis of winkel - 46
M
mediaserverprogramma - 20
modus Thuis - 46
modus Winkel - 46
modus, Thuis of Winkel - 46
Multimedia Home Platform (MHP) - 25
multimedia, bestanden afspelen - 20
multimedia, ondersteunde indelingen - 67
N
HDMI - 48
netwerk, aansluiten - 58
HDMI ARC - 48
netwerk, TV-naam - 60
help, op het scherm - 12
O
Help-versie - 69
hernoemen, aangesloten apparaat - 58
High-Definition (HD), inhoud - 3
home cinema-systeem, aansluiten - 53
ondertitels, analoog - 44
ondertitels, digitaal - 44
ondertitels, taal - 44
opnamen beheren - 29
I
opnamen, bekijken - 29
instellen, assistent - 38
opnamen, schema - 28
instellingen, audio-indeling - 39
opnemen, TV-programma's - 27
instellingen, beeld - 38
opnemen, USB-apparaat - 27
instellingen, game - 30
opnieuw installeren - 47
instellingen, geluid - 39
P
Interactieve TV - 25
Nederlands
EasyLink, TV-luidsprekers - 35
PC, aansluiten - 55
NL
71
PC, schermresoluties - 66
taal, ondertitels - 44
Pixel Plus-link - 36
teletekst 2.5 - 32
plaatsing, standaard of wandmontage - 46
teletekst, digitale tekst - 32
positie - 46
teletekst, dual screen - 31
productondersteuning - 12
teletekst, paginatabel - 31
teletekst, subpagina's - 32
R
teletekst, taal - 32
recorder, aansluiten - 51
teletekst, vergroten - 31
recycling - 11
teletekst, zoeken - 32
S
thuisnetwerk - 58
satelliet, instellingen - 42
satelliet, toevoegen of verwijderen - 43
satelliet, zenders installeren - 43
SCART - 49
TV in- of uitschakelen - 14
TV pauzeren - 26
TV-luidsprekers, dempen - 14
TV-ontvanger, aansluiten - 50
Scenea, achtergrond laden - 37
U
Scenea, inschakelen - 37
universele toegang, inschakelen - 44
schermonderhoud - 8
universele toegang, slechthorenden - 45
screensaver - 37
universele toegang, slechtzienden - 45
sensoren - 4
USB-muis - 56
slaaptimer - 33
USB-toetsenbord - 56
slechthorenden - 45
slechtzienden - 45
V
slimme instellingen - 16
veiligheid - 6
Smart TV - 3
versterker, uitvoer selecteren - 35
Smart TV, doorbladeren - 22
verwijderen, aangesloten apparaat - 58
Smart TV, netwerk - 58
verwijdering - 11
Smart TV, toepassingen - 23
VGA - 49
Smartphone-besturing - 6
voeding - 66
software, digitale update - 47
volume - 14
software, internet - 47
software, USB - 47
W
software, versie controleren - 46
wandmontage - 69
stand-by - 14
Y
T
YouTube - 23
taal audio - 44
YPbPr, component video - 48
taal, menu - 44
NL
72
Nederlands
Z
zenderlijst, kopiëren - 41
zenders - 15
zenders hernoemen - 15
zenders installeren, automatisch - 40
zenders opnieuw installeren - 47
zenders, bijwerken - 41
zenders, favorieten - 15
zenders, fijnafstemmen (analoog) - 41
zenders, hernoemen - 15
zenders, installeren (automatisch) - 40
zenders, installeren (digitaal) - 40
zenders, installeren (handmatig) - 40
zenders, installeren (satelliet) - 43
zenders, overschakelen - 15
zenders, volgorde wijzigen - 15
NL
73
© 2012 TP Vision Netherlands B.V.
All rights reserved.
Document order number 313913705194
Download PDF