ACCO Brands GBC SureBind 500 Instruction manual

SureBind 500
electric
G Instruction Manual
F Manuel d’utilisation
D Bedienungsanleitung
I Manuale d’istruzioni
O Gebruiksaanwijzing
E Manual de instrucciones
P Manual de Instruções
T Kullanım Kılavuzu
K Οδηγίες
c Brugsvejledning
FI Käyttöopas
o
NO
o Bruksanvisning
S Bruksanvisning
Q Instrukcja obsługi
CZ Návod k obsluze
o
H Használati útmutató
o Руководствo по
RUS
зкcплyатации
English
Français
Deutsch
Italiano
Nederlands
Español
Português
Türkçe
Ελληνικά
Dansk
Suomi
Norsk
Svenska
Polski
Česky
Magyar
Pyccкий
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Specifications
GBC SureBind 500
Max Bind Capacity
500 sheets
Max Strip Size
2 inch
Net Weight
7.3kg
Machine Dimensions
500x400x145mm
Electrical Specifications
AC 220-240V, 0.8A, 184W, 50/60Hz
m
Safety instructions
Electrical safeguards
m
YOUR SAFETY AS WELL AS THE SAFETY OF OTHERS IS IMPORTANT
TO ACCO BRANDS EUROPE. IN THIS INSTRUCTION MANUAL AND ON
THE PRODUCT ARE IMPORTANT SAFETY MESSAGES. READ THESE
MESSAGES CAREFULLY.
• Unplug your SureBind 500 before moving it, or when it is not in use for
an extended period of time.
m
• This unit is intended for indoor use only.
THE SAFETY ALERT SYMBOL PRECEDES EACH SAFETY
MESSAGE IN THIS INSTRUCTION MANUAL AND ON
THE PRODUCT. THIS SYMBOL INDICATES A POTENTIAL
PERSONAL SAFETY HAZARD THAT COULD HURT YOU OR
OTHERS, AS WELL AS CAUSE PRODUCT OR PROPERTY
DAMAGE. DO NOT CONNECT THIS UNIT TO ELECTRICAL
POWER OR ATTEMPT TO OPERATE IT BEFORE YOU HAVE
READ THESE OPERATING INSTRUCTIONS. SAVE THESE
INSTRUCTIONS FOR LATER USE.
THIS WARNING IS FOUND ON THE PRODUCT.
c
• Do not operate with a damaged power supply cord or plug, after it
malfunctions, or after it has been damaged in any manner.
• Do not overload electrical outlets beyond capacity as this can result in
fire or electrical shock.
• The socket-outlet should be installed near the equipment and shall be
easily accessible.
• Do not alter the attachment plug. The plug is configured for the
appropriate electrical supply.
• Do not use near water.
• Do not spill liquid of any kind on this product.
• Keep out of reach of children.
m ATTENTION
Electrical shock hazard.
Do not open. No user
servicable parts inside.
Refer servicing to qualified
service personnel.
This safety message means that you could be seriously hurt or killed if
you open the product and expose yourself to hazardous voltage.
DANGER
• Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste,
use separate collection facilities.
• Contact your local government for information regarding the collection
systems available.
• If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous
substances can leak into the groundwater and get into the food chain,
damaging your health and well-being.
• When replacing old appliances with new once, the retailer is legally
obligated to take back your old appliance for disposal at least for free
of charge.
General safeguards
! WARNING
• Use the unit for its intended purpose only.
Keep the cover
closed during use
• Place the unit on a secure, stable work area to prevent the unit from
falling and possibly causing personal injury and damage to the unit.
Moving bar can
pinch and crush
• Follow all warnings and instructions marked on the unit.
• Test the punching system with a scrap piece of paper first.
• Take care that there are no staples or such like in the document prior
to punching.
• Do not place anything in the punching entry other than paper up to 26
sheets (80gsm) or one PVC plastic binding cover up to 0.18mm Empty
both the clippings tray and the waste pin tray regularly.
G
Cleaning
m
Binding the document
Caution: Unplug this product before cleaning it.
• Wipe exterior only with a damp cloth. Do not use detergents
or solvents.
• Do NOT use aerosol dusters or cleaners.
• Do NOT spray anything into the machine.
• Foreign substances can be explosive.
Symbols
Power On
Power Off
Setting up
1Retain the packaging in case you need to return the machine for
repair. Place on a secure, stable surface.
2The machine is divided into two parts, one for punching and one for
binding. This means that one person can be punching while another
person is binding.
Document assembly
1Collate your punched document and check all holes are aligned
correctly.
2Place the receiving strip (bottom binding strip with holes) textured
side down onto the machine (see fig 1). Be sure that the locating
hole, (smaller than the rest of the holes) in the receiving strip is
placed over the locating pin (see fig 2). The strip is positioned
correctly over the locating pin when it is difficult to slide the
strip to the right. Failure to properly align the strip can cause
damage to the machine.
3Place the back cover (face down), the punched sheets (with the
last page on the bottom) and the front cover (face up) on top of the
receiving strip.
4Insert the pins of the correct size document strip through the
punched holes (see fig 3) so that the pins of the document strip go
into the holes in the receiving strip (see fig 4).
1Place your hands at both the right and the left end of the pressure
bar (pressing on only one side or in the middle will cause binding
quality problems). Press the bar downwards with an even force. (see
fig 5).
2Next, pull the welding and cutting handle down towards you. The
machine will weld and cut in about 10-20 seconds and the indicator
light will turn off.
Please Note: Once the bar is place downwards please do not
continue to push/hold the handle during the cutting and melting
process. This will result in an unsatisfactory closure of the
document.
3Press the pressure bar release buttons (see fig 6) on both sides of
the machine. The pressure bar will pop upwards. Lift up the welding
and cutting handle. (see fig 7).
4Remove the bound document.
Important: Please make sure the pressure bar is rotated to a
downwards direction for smaller documents. Failure to do this will
result in an unsatisfactory closing of the document (see fig 9).
Waste trays
• The waste tray covers are located on both sides of the machine.
Remove the covers and empty the contents of the waste trays on a
regular basis, to prevent clogging and possible damage (see fig 8).
• Important: The waste tray on the binding unit is provided with a
safety switch. If the waste bin is not properly replaced back into the
unit, the ready lamp on the machine will not light up and the binding
machine cannot be used.
Guarantee
Operation of this product is guaranteed for 2 years, from date of
purchase, subject to normal use. Within the guarantee period, ACCO
Brands Europe will at its own discretion repair or replace the defective
machine free of charge. Defects due to misuse or use for inappropriate
purposes are not covered under the guarantee. Proof of date of
purchase will be required. Repairs or alterations made by persons not
authorised by ACCO Brands Europe will invalidate the guarantee. It is
our aim to ensure that our products perform to the specifications stated.
This guarantee does not affect the legal rights which consumers have
under applicable national legislation governing the sale of goods.
Register this product online at www.accoeurope.com
Technické údaje
GBC SureBind 500
Max. kapacita vázání
500 listů
Čistá hmotnost
7,3 kg
Max. velikost pásku
50 mm
Rozměry
500 x 400 x 145 mm
Napájení
AC 220-230 V, 0,8 A, 184 W, 50/60 Hz
Důležité bezpečnostní pokyny
m
VAŠE BEZPEČNOST STEJNĚ JAKO BEZPEČNOST OSTATNÍCH
OSOB JE PRO ACCO BRANDS EUROPE DŮLEŽITÁ. V TÉTO
PŘÍRUČCE A NA VÝROBKU NALEZNETE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY. POZORNĚ SI JE PŘEČTĚTE.
m
TÍMTO VÝSTRAŽNÝM SYMBOLEM JE OZNAČEN KAŽDÝ
BEZPEČNOSTNÍ POKYN V TÉTO PŘÍRUČCE A NA
VÝROBKU. SYMBOL UPOZORŇUJE NA POTENCIÁLNÍ
OHROŽENÍ OSOBNÍ BEZPEČNOSTI, KTERÉ BY MOHLO
ZRANIT VÁS ČI OSTATNÍ OSOBY A ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ
VÝROBKU NEBO MAJETKU. NEPŘIPOJUJTE TENTO
PŘÍSTROJ KE ZDROJI ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ ANI
SE S NÍM NEPOKOUŠEJTE PRACOVAT DŘÍVE, NEŽ
SI PŘEČTETE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ. NÁVOD
UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.
TATO VÝSTRAHA SE NACHÁZÍ NA VÝROBKU.
c
m VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem. Neotvírat. Uvnitř nejsou
žádné součástky určené uživateli.
Přenechejte údržbu kvalifikovanému
servisnímu personálu.
Toto bezpečnostní upozornění znamená, že pokud přístroj otevřete,
vystavujete se nebezpečí zasažení elektrickým proudem, které může mít
za následek těžké zranění či smrt.
UPOZORNĚNÍ
Opatření pro práci s elektrickým proudem
m
• Odpojte SureBind 500 od zdroje napětí, jakmile ho chcete přemístit
nebo ho nebudete delší dobu používat.
• Přístroj nepoužívejte, je-li poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, nebo
nefunguje-li přístroj správně nebo je jakkoli poškozen.
• Přístroj je určen pouze pro použití v místnosti.
• Nepřetěžujte elektrické zásuvky, mohlo by dojít k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Zásuvka by měla být v blízkosti přístroje a měla by být snadno
přístupná.
• Zástrčku nikdy sami nevyměňujte. Je vyrobena tak, aby odpovídala
danému elektrickému příkonu.
• Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody.
• Dbejte na to, abyste přístroj nepolili žádnou tekutinou.
• Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.
• Nevyřazujte elektrické přístroje s běžným domácím odpadem, použijte
zvláštní odvoz.
• Obraťte se na místní orgány s žádostí o informace o odvozu zvláštního
odpadu.
• Jsou-li elektrické přístroje likvidovány v zavážkách, mohou z nich do
spodních vod unikat nebezpečné látky, které se mohou dostat do
potravin a způsobit újmu na zdraví.
• Při nahrazování starých přístrojů za nové je maloobchod podle zákona
povinen starý přístroj zdarma odvézt.
Všeobecná opatření
• Přístroj používejte pouze k původnímu účelu.
! UPOZORNĚNÍ
Při použití ponechejte kryt uzavřený
Pohybující se lišta vás může přiskřípnout a
přimáčknout
• Přístroj umístěte na bezpečnou a stabilní pracovní plochu, aby nespadl
a někoho nezranil nebo aby nedošlo k poškození přístroje.
• Dbejte všech upozornění a pokynů na přístroji.
• Děrování si nejprve vyzkoušejte na odpadovém listu papíru.
• Před děrováním zkontrolujte, zda na dokumentu nejsou žádné kovové
svorky a podobně.
• Do děrovací štěrbiny se nesmí vkládat nic jiného, než listy papíru
(maximálně 26 listů papíru o hmotnosti do 80 g/m2) nebo jedna plastová
krycí deska z PVC do tloušťky 0,18 mm.
• Nezapomeňte pravidelně vyprázdnit zásobník na odpad a zásobník
na kolíčky.
32
CZ
o
Čištění
m
Vazba dokumentu
Pozor: Před čištěním odpojte přístroj od zdroje napětí.
• Vnější části otírejte pouze vlhkým hadrem. Nepoužívejte
saponáty ani ředidla.
• Nepoužívejte aerosolové odprašovače a čisticí prostředky.
• Do přístroje NIC nevstřikujte.
• Cizí látky mohou být výbušné.
Symboly
Zapnuto
Vypnuto
Příprava
1Ponechejte si obal pro případ, že byste museli přístroj zaslat k
opravě. Umístěte jej na bezpečnou a stabilní plochu.
2Přístroj je rozdělen na dvě části – jednu pro děrování a druhou pro
vázání. Znamená to, že zatímco jedna osoba váže, druhá může
děrovat.
Tvorba dokumentu
1Složte celý proděrovaný dokument a zkontrolujte, zda všechny otvory
správně lícují.
2Vložte do přístroje přijímací pásek (spodní vázací pásek s otvory)
tvarovanou stranou dolů (viz obr. 1). Dbejte na to, aby byl vodicí otvor
(menší než zbývající otvory) přijímacího pásku nasazen na vodicí
kolíček (viz obr. 2). Pásek je na vodicí kolíček nasazen správně,
jakmile je obtížné posunout pásek doprava. Nesprávným
nastavením pásku může dojít k poškození přístroje.
3Na horní stranu přijímacího pásku nasaďte zadní krycí desku (lícem
dolů), proděrované listy (s poslední stranou na spodku) a přední krycí
desku (lícem nahoru).
4Proděrovanými otvory prostrčte kolíčky horního pásku přiměřené
velikosti (viz obr. 3) tak, aby tyto kolíčky zapadly do otvorů v
přijímacím pásku (viz obr. 4).
1Položte ruce na pravý a levý okraj přítlačné lišty (přitlačení jen na
jednu stranu nebo doprostřed by způsobilo problémy s kvalitou
vazby). Lištu tlačte rovnoměrnou silou dolů (viz obr. 5).
2Potom k sobě přitáhněte svařovací a řezací rukojeť. Přístroj během
10-20 sekund provede svaření a řezání a pak se vypne kontrolka.
POZOR: Jakmile stáhnete rukojeť dolů, přestaňte na ni během
procesu svařování a řezání tlačit a nepřidržujte ji v dolní poloze.
Vedlo by to k tomu, že by se dokument správně nesvázal.
3Stiskněte uvolňovací tlačítka přítlačné lišty (viz obr. 6) na obou
stranách přístroje. Přítlačná lišta vyskočí nahoru. Zvedněte svařovací
a řezací rukojeť (viz obr. 7).
4Vyjměte svázaný dokument.
ŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Dbejte na to, aby se u malých
D
dokumentů otáčela přítlačná lišta směrem dolů. V opačném případě
to povede k tomu, že se dokument správně nesváže (viz obr. 9).
Zásobníky na odpad
• Kryty zásobníků na odpad jsou umístěné po obou stranách přístroje.
Pravidelně sejměte kryty a vyprázdněte obsah zásobníků, abyste
předešli jejich ucpání a možnému poškození přístroje (viz obr. 8).
• Důležité upozornění: Zásobník na odpad z vázací části je vybavený
bezpečnostním vypínačem. Není-li zásobník na odpad řádně zasunutý
dovnitř, na přístroji se nerozsvítí kontrolka a vázací část přístroje nelze
použít.
Záruka
Na provoz tohoto přístroje platí při běžném použití 2-letá záruka ode
dne nákupu. Během záruční doby firma ACCO Brands Europe podle
své vlastní úvahy vadný přístroj bezplatně opraví nebo vymění. Na
závady způsobené zneužitím a použitím pro nevhodné účely se záruka
nevztahuje. V každém případě je nutno předložit nákupní lístek. Opravy
Tento výrobek si můžete zaregistrovat online na www.accoeurope.com
a změny přístroje, provedené osobou, jež k tomu není oprávněna firmou
ACCO Brands Europe, platnost záruky zruší. Snažíme se zajistit, aby
naše výrobky fungovaly v souladu s uvedenými technickými údaji. Touto
zárukou nejsou ovlivněna zákonná práva vztahující se na prodej zboží,
která spotřebitelům přísluší podle příslušných státních zákonů.
33
Service
G ACCO Service Division
Hereward Rise, Halesowen, West Midlands, B62 8AN
Tel: 0845 658 6000, Fax: 0870 421 5576
www.acco.co.uk/service
CZ XERTEC a.s.
o
SK U Továren, 770/1b, 102 00, Praha 10, Ceska Republika
o
Tel: +420 271 741 800, Fax: +420 271 743 143
www.xertec.cz
F ACCO France
Q SERWIS ACCO
D ACCO Deutschland
H ACCO Hungária Kft
E ACCO Iberia SL
PIsaac Peral 19, 28820 Coslada (Madrid)
o Представительство компании
Service Aprés-Vente
Tel: 0820 872 356, Fax: 03 80 68 60 49
Arnoldstrasse 5, 73614 Schorndorf, Germany
Tel: +49 7181/887-420, Fax: +49 7181/887-498
05-300 Mińsk Mazowiecki, Ul. Grobelnego 4, Polska
Tel: +48 25 758 11 90, Fax: +48 25 758 11 90
Budapest, Ócsai út 4., 1239, Hungária
Tel: +36 1 283 1645, Fax: +36 0 283 0928
RUS
«АККО Дойчланд ГМБХ и КО. КГ»
Россия 105005, Москва, Денисовский пер., д.26
Тел: (495) 933-51-63, Факс: (495) 933-51-64
Tel: 91 669 9391, Fax: 91 672 07 11
I ACCO Brands Italia Srl
Via Pietro Nenni 13, Settimo Torinese (TO)
Tel: +39 011 896 11 11, Fax: +39 011 896 11 13
assistenzaitalia@acco.com
B ACCO Brands Benelux B.V.
Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas
Tel: 0800-73362, Fax: 02-4140784
info@accobenelux.be, www.accobenelux.be
o ACCO Brands Benelux B.V.
UR Полиграфические СИСТЕМБ
o
03110 Киев, Украина, Пр.Червонозоряний, 51,
офис 216 лабораторного корпуса НИИ СП
Тел: (+38) 044 495-1293, Факс: (+38) 044 248-4923
o ACCO Australia Pty Ltd
AUS
Level 2, 8 Lord Street, Botany, NSW, Australia 2019
Tel: +61 2 9700 0180, Fax: +61 2 9700 0195
sales.au@acco.com
LUX
Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas
Tel: 0800-21132, Fax: 02-4140784
info@accobenelux.be, www.accobenelux.be
O ACCO Brands Benelux B.V.
Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas
Tel: 030-6346060, Fax: 030-6346070
info@accobenelux.nl, www.accobenelux.nl
S ACCO Brands Nordic AB
cMakadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden
NTel: +46 42 38 36 00, Fax: +46 42 38 36 10
gservice.nordic@acco.com
LV
o
o
LT
o
EST
A ACCO Österreich
Sallmann Bürotechnik GmbH, Schumacherstr.13, 5020 Salzburg
Tel: 0662 4345 160, Fax: 0662 4345 164
bachinger@sallmann.at
C ACCO Schweiz
ABC Bürotechnik AG, Winkelbüel 4, 6043 Adligenswil
Tel: 041 375 6060, Fax: 041 375 6061
bl@abc-buerotechnik.ch
o ACCO-Rexel Ltd
IRL
Clonshaugh Business & Technology Park, Clonshaugh, Dublin 17, Ireland
Tel: 01 816 4300, Fax: 01 816 4302
information-ie@acco.com, www.accorexel.ie
o GBC Asia Pte Ltd
o47 Ayer Rajah Crescent, #05-08/17, Singapore 139947
BD Tel: +65 6776 0195, Fax: +65 6779 1041
o
IND
PAK
webmaster@gbcasia.com.sg
o GBC-Japan K.K.
JPN
14F Harmony Tower, 1-32-2 Honcho, Nakano-ku, Tokyo 164-8721
Tel: (81)-03-5351-1801, Fax: (81)-03-5351-1831
serv@gbc-japan.co.jp, www.gbc-japan.co.jp
ACCO Brands Europe
Oxford House
Aylesbury HP21 8SZ
United Kingdom
Ref: SureBind500electric/5360
Issue: 1 (09/07)
www.accoeurope.com