Scarlett | SC-132S | SC-132S - Scarlett

SC-132S
INSTRUCTION MANUAL
GB
RUS
CZ
BG
PL
RO
UA
SCG
EST
LV
LT
H
KZ
D
CR
STEAM IRON................................................................................................. 4
...................................................................... 5
ELEKTRICKÁ EHLI KA....................................................................... 6
........................................................................ 7
ELAZKO ELEKTRYCZNE.................................................................... 8
FIER DE C LCAT ELECTRIC .............................................................. 9
......................................................................... 10
............................................................................. 11
ELEKTRITRIIKRAUD ................................................................................ 12
ELEKTRISKAIS GLUDEKLIS ............................................................... 13
ELEKTRIN LAIDYN ............................................................................. 14
ELEKTROMOS VASALÓ ........................................................................ 15
......................................................................................... 16
ELEKTRISCHES BÜGELEISEN.......................................................... 17
ELEKTRI NO GLA ALO ....................................................................... 18
www.scarlett.ru
IM003
GB DESCRIPTION
RUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Spray nozzle
Water filling inlet
Variable steam control
Spray button
Handle
Swiveling cord protector
Temperature control dial
Indicator light
CZ POPIS
BG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rozpra ování
Otvor pro pln ní vodou
Regulátor mno ství páry
Tla ítko pro rozpra ování
Rukoje
Kloub pro ochranu kabelu p ed p ekroucením
Regulátor teploty
Sv telný ukazatel nah ívání
7.
8.
PL OPIS
RO DESCRIERE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rozpryskiwacz
Otwór do nape nienia wod
Regulator stopnia odparowywania
Przycisk rozpryskiwania
Uchwyt
Przegub zabezpieczaj cy kabel przed
przekr caniem si
7. Termoregulator
8. Wska nik wietlny nagrzewania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
UA
SCG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pulverizatorul
Orificiu pentru ad ugarea apei
Reglaj nivel eliberare aburi
Buton pentru pulverizare
Mâner
arnier pentru protec ia cablului de r sucire
Reglaj temperatur
Led indicator c ldur
7.
8.
EST KIRJELDUS
LV APRAKSTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pihusti
Vee sissevooluava
Aururegulaator
Pihustusnupp
Käepide
Juhtme ülekeeramisvastane kaitseliigend
Termoregulaator
Kuumenduse märgutuli
Izsmidzin js
Atv rums dens ielie anai
Tvaika pak pes regulators
dens smidzin anas poga
Rokturis
arn rs aizsardz bai pret elektrovada sav anos
Termoregulators
Uzsild anas gaismas indikators
LT APRA YMAS
H LEÍRÁS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Purk tuvas
Vandens pylimo anga
Garinimo lygio reguliatorius
Purk tuvo mygtukas
Rankena
Sukiojamas elektros laidas
Termoreguliatorius
kaitimo viesos indikatorius
www.scarlett.ru
2
Permetfújó
Vízfeltölt rés
G zfokozat-szabályozó
Permetfújó gomb
Fogantyú
Forgó vezeték-véd
H mérséklet-szabályzó
Melegedési jelz lámpa
SC-132S
IM003
KZ
D GERÄTEBESCHREIBUNG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wasserspray
Wassereinfüllöffnung
Dampfregler
Spraytaste
Griff
Bewegliche Kabelschutztülle
Temperaturregler
Heizungskontrolleuchte
CR OPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Prskalica
Otvor za popunjavanje vodom
Regulator obrade parom
Tipka rasprskavanja
Dr ka
Zglob za za titu kabla od presavijanja
Toplinski regulator
Svjetlosni pokaziva grijanja
mm
132
~220-240 V / 50 Hz
1600 W
0.88 / 1.0 kg
108
250
www.scarlett.ru
3
SC-132S
IM003
GB INSTRUCTION MANUAL
Insert the mains plug into the wall socket. The
indicator light will turn on.
When the indicator light goes out you may start
ironing
If you set the temperature control to lower setting
after ironing at a high temperature, it is not
recommended to iron before the pilot light switches
on again.
WATER TANK FILLING
Unplug the iron before filling the water tank.
Hold the steam iron in horizontal position.
Slowly pour water through the water inlet.
NOTE: Your steam iron is designed to use tap water.
However, if the water is very hard, it is advisable to
use distilled water.
NOTE: Do not use chemically de-limed or perfumed
water.
The water tank should be emptied after each use.
NOTE: If you empty the water tank after the steam
iron has cooled down, set the steam iron in an
upright position on its heel rest, plug it in and set
the temperature control dial to the maximum
position, heat for 2 minutes. Unplug the steam iron
from the power supply.
SPRAYING
As long as there is enough water in the water tank,
you may use the spray button at any temperature
setting during steam or dry ironing.
Press the spray button several times to activate the
pump while you are ironing.
STEAM IRONING
Set the temperature control dial to the
position.
When the indicator light is off, the steam iron has
reached desired temperature.
Set the variable steam control to the desired
position.
CAUTION: Avoid coming in contact with ejected
steam.
DRY IRONING
The steam iron can be used on the dry setting with
or without water in the water tank, however it is best
to avoid having the water tank full while dry ironing.
Turn the variable steam control to the minimum
position.
CAUTION: If the steam iron has been used for a long
time, it is hot and there is no water. Do not refill it
with water until the steam iron cools down.
WHEN YOU FINISHED IRONING
Set the temperature dial to the minimum position.
Remove the mains plug from the wall socket.
CARE AND CLEANING
Before cleaning the steam iron ensure it is
unplugged from the power supply and has
completely cooled down.
Clean the exterior with a damp cloth and wipe dry.
Do not use abrasive cleaners.
STORAGE
Unplug the appliance from the power supply, empty
the water tank (do it after each use) and allow
steam iron to cool down completely.
Wrap the cord around the heel rest.
To protect the soleplate, place the steam iron in an
upright position on its heel rest.
IMPORTANT SAFEGUARDS
Please read the instruction manual before use and
save it for future references.
Before the first switching on check that voltage
indicated on the rating label corresponds to the
mains voltage in your home.
For home use only. Do not use for industrial
purposes. Use the steam iron only for its intended
use.
Do not use outdoors or in damp area.
Do not immerse the steam iron and cord in water or
other liquids.
Never pull the cord while disconnecting from the
power outlet; instead, grasp the plug only and pull
to disconnect.
Do not allow the cord to touch sharp edges and hot
surfaces.
Always unplug the steam iron from the power
supply when filling with water or emptying and
when not in use.
Do not operate the steam iron with damaged cord
or plug, or after the appliance malfunctions, or has
been dropped or damaged in any manner. To avoid
risk of electric shock, do not disassemble the
steam iron; take it to a service center for
examination, repair or mechanical adjustment.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliances by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
Do not leave the iron unattended while hot or
connected or on an ironing board.
If ironing is interrupted, stand iron on heel rest only,
do not place the steam iron on metal or rough
surfaces.
CAUTION: To avoid a circuit overload, do not operate
another high wattage appliance on the same
circuit.
BEFORE THE FIRST USE
Some parts of the steam iron have been slightly
greased and as a result the iron may slightly smoke
when switched on for the first time. After a short
time this will cease.
Remove protection cover from the soleplate and
clean it with a soft cloth.
HOW TO USE
SETTING TEMPERATURE
Always check whether a label with ironing
instructions is attached to an article to be ironed.
Follow these instructions in all cases.
Turn the temperature control dial round to set the
appropriate temperature indicated in ironing
instructions or in fabric label.
LABEL
TYPE OF TEXTILE
Do not iron this article
Synthetics, Nylon, Acrylics, Polyester,
Rayon
Wool, Silk
Cotton, Linen
www.scarlett.ru
4
SC-132S
IM003
RUS
,
,
:
.
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
,
.
.
.
.
,
.
.
,
.
,
,
,
.
.
,
.
.
(
,
.
).
.
:
,
.
,
,
.
,
.
.
.
,
.
(
.
)
,
.
:
,
,
(
)
2
,
,
.
.
.
,
,
.
.
.
.
.
:
,
.
,
,
.
.
.
.
,
:
.
,
.
.
.
,
.
,
,
,
.
;
.
www.scarlett.ru
.
5
SC-132S
IM003
:
ÍPRAVA K PRÁCI
N které detaily ehli ky byly p i výrob namazány,
a proto p i prvním zapnutí ehli ka m e trochu
kou it. Za n jakou dobu kou zmizí.
Sejm te ohranné pouzdro z ehlicího povrchu a
ut ete povrch jemným hadrem.
PROVOZ
TEPLOTNÍ RE IMY
Ne zá
te ehlení p ekontrolujte, e výrobek,
který se chystáte ehlit, má títek, na n
jsou
uvedeny pokyny k obsluze tohoto konkretního
výrobku, a p esn je dodr ujte.
Nastavte regulátor teploty do polohy, která
odpovídá druhu látky, kterou se chystáte ehlit:
ZNAMÉNKO DRUH LÁTKY
,
,
,
,
.
.
.
,
.
,
.
.
Nedoporu ujeme ehlit tento výrobek
,
Syntetické vlákno, Nylon, Akryl,
Polyestr, Viskóza
Vlna, Hedvábí
Bavlna, Len
P ipojte ehli ku do elektrické sít . Rozsvítí se
sv telný ukazatel nah ívání.
Kdy ukazatel zhasne, m ete za ít ehlení.
Jestli e jste nastavili men í teplotu, ne budete
v práci pokra ovat, po kejte, a se rozsvítí sv telný
ukazatel nah ívání.
PLN NÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU
P ed naléváním vody odpojte ehli ku od elektrické
sít .
Postavte ehli ku vodorovn (na ehlicí plochu).
Opatrn naléjte vodu do zásobníku.
UPOZORN NÍ: ehli ka je ur ená pro pou ití
s vodovodní vodou. Je lep í v ak nalévat ist nou
vodu, zejména v p ípad je-li voda p íli tvrdá.
Nelijte do nádoby chemicky zm
enou vodu a
nepou ívejte aromatických p ísad.
Je-li voda z vodovodu p íli tvrdá, nalévejte do
nádoby pouze destillovanou nebo
demineralizovanou vodou.
Po ukon ení ehlení v dy vylévejte v echnu vodu
ze zásobníku.
UPOZORN NÍ: Po vylévání vody z ochladlé
ehli ky, dejte ji do vertikální polohy (na pátu) a
zapn te na 2 minuty v re imu maximálního
nah ívání, po em vytáhn te zástr ku ze zásuvky.
ROZPRA OVÁNÍ
Rozpra ování se dá pou it v jakémkoliv provozním
re imu, pokud je v zásobníku dostatek vody.
Pro to n kolikrát stiskn te tla ítko rozpra ování.
NAPA OVÁNÍ
Nastavte regulátor teploty do polohy
.
Po kejte, a sv telný ukazatel nah ívání zhasne,
tzn. e zvolená teplota je dosa ena.
Nastavte regulátor mno ství páry do pot ebné
polohy.
UPOZORN NÍ: Pro zamezení spalenin se vyhýbejte
kontaktu s párou vycházející z otvoru na ehlicí
plo e.
SUCHÉ EHLENÍ
M ete ehlit v suchém re imu, i kdy je zásobník
na vodu plný. P i dlouhém ehlení v tomto re imu
nenalévejte do zásobníku mnoho vody.
Nastavte regulátor mno ství páry do minimální
polohy.
.
.
,
.
CZ NÁVOD K POU ITÍ
BEZPE TNOSTNÍ POKYNY
Pe liv si pre te tento pokyn k pou ití pro
zamezení po kození p ístroje. Nesprávné
pou ívání m e vést k po kození p ístroje,
zp sobit kodu majetku nebo zdraví u ivatele.
P ed prvním pou itím spot ebi e zkontrolujte, zda
technické údaje uvedené na nálepce odpovídají
parametr m elektrické sít .
Pou ívejte pouze v domácnosti v souladu s tímto
Návodem k pou ití. Spot ebi není ur en pro
pr myslové ú ely.
Pou ívejte spot ebi pouze ve vnit ních prostorách
a nepou ívejte za podmínek zvý ené vlhkosti.
Nepono ujte p ístroj do vody nebo jiných tekutin.
P i vytahování sí ového kabelu jej uchopte za
zástr ku a netahejte za kabel.
Dávejte pozor a chra te sí ový kabel p ed ostrými
hranami a horkem.
V dy vytáhn te zástr ku ze zásuvky v p ípad , e
elektrický p ístroj nepou íváte, a také p ed
naléváním a vyléváním vody.
Nepou ívejte p ístroj s po kozeným sí ovým
kabelem nebo zástr kou, a také po tom, co byl v
kontaktu s tekutinami, spadl nebo byl po kozen
jakýmkoliv jiným zp sobem. Pro zamezení úrazu
elektrickým proudem nesmíte sami provád t
jakékoliv opravy p ístroje. Pokud je to nutno,
obra te se na servisní st ediska.
Nedovolujte, aby d ti pou ívaly spot ebi , a dávejte
í pozor p i práci v blízkosti d tí.
Nikdy nenechávejte zapnutý nebo horký spot ebi
bez dozoru, zejména na ehlicím prkénku.
O p estávkách stavte ehli ku pouze na pátu.
Nedoporu ujeme ji stavit na kovové nebo drsné
povrchy.
UPOZORN NÍ: Pro zamezení p etí ení napájecí
sít , nep ipojujte ehli ku sou asn s jinými
výkonnými elektrickými p ístroji do stejné linký
elektrické sít .
www.scarlett.ru
6
SC-132S
IM003
UPOZORN NÍ: Je-li t eba za ehlení pou it
napa ování a v zásobníku není voda, vytáhn te
zástr ku ze zásuvky, po kejte, a ehli ka
vychladne, a teprve potom nalévejte vodu.
UKON ENÍ PRÁCE
Nastavte regulátor teploty do minimální polohy.
Odpojte ehli ku od elektrické sít .
NÍ A ÚDR BA
Ne za
te istit ehli ku p ekontrolujte, zda je
odpojena od elektrické sít a úpln vychladla.
Ot ete t leso spot ebi e vlhkým jemným hadrem a
ut ete ho do sucha.
Nepou ívejte pro
ní ehlicí plochy brusicí
isticí prost edky.
SKLADOVÁNÍ
Odpojte ehli ku od elektrické sít , vylijte ze
zásobníku vodu a nechte ehli ku, aby úpln
vychladla.
Ovijte napájecí kabel kolem základny ehli ky.
Pro zamezení po kození ehlicí plochy,
uschovávejte ehli ku vertikáln .
:
,
.
,
.
.
.
,
.
.
,
:
,
BG
,
,
,
,
,
.
.
.
,
.
.
,
,
,
,
.
.
,
.
.
.
.
.
,
.
:
.
,
,
.
,
.
,
,
.
,
.
,
.
,
,
.
.
,
.
.
,
:
.
,
(
.
)
2
,
.
.
,
.
.
.
.
,
.
.
www.scarlett.ru
7
SC-132S
IM003
Zawsze od czaj urz dzenie od sieci elektrycznej,
je li nie korzystasz z niego oraz przed wlewaniem
lub spuszczaniem wody.
Nie u ywaj urz dzenia z uszkodzonym kablem
elektrycznym lub wtyczk oraz po oddzia ywaniu
na niego cieczy, spadaniu lub innym uszkodzeniu.
eby unikn pora enia pr dem elektrycznym, nie
próbuj samodzielnie rozbiera i naprawia
urz dzenie, w razie konieczno ci zwracaj si do
serwisu.
Nie pozwalaj dzieciom u ytkowa elazko oraz
zachowuj szczególn uwag prasuj c w
bezpo rednim s siedztwie dzieci.
Nigdy nie pozostawiaj w czonego urz dzenia bez
opieki, a w szególno ci, na desce do prasowania.
Podczas przerw w prasowaniu ustawiaj elazko
tylko na stopk . Nie zaleca si ustawia elazko na
powierzchnie metalowe lub szorstkie.
UWAGA: eby unikn przeci enia sieci zasilaj cej,
nie pod czaj urz dzenia jednocze nie z innymi
przyrz dami elektrycznymi o du ej mocy do tej
samej linii sieci elektrycznej.
PRZYGOTOWANIE
Niektóre cz ci elazka zawieraj smar, wi c przy
pierwszym w czeniu elazko mo e troch dymi .
Za jaki czas elazko przestanie dymi .
Zdejmij os on ochronn z powierzchni roboczej i
przetrzyj j mi kk szmatk .
PRACA
WARUNKI TEMPERATUROWE
Przed przyst pieniem do pracy przekonaj si , e
wyrób, który zamierzasz prasowa ma etykiet , na
której podano wskazówki dotycz ce post powania
z tym konkretnym wyrobem; ci le przestrzegaj
tych wskazówek.
Przestaw termoregulator w pozycj zgodnie z
rodzajem tkaniny, któr zamierzasz prasowa :
SYMBOL RODZAJ TKANINY
.
,
.
,
.
.
:
,
,
.
,
,
.
,
,
.
.
:
,
,
,
.
.
.
,
.
.
,
.
.
.
,
.
Nie zaleca si prasowa wyrób
.
Syntetyka, nylon, akryl, poliester,
wiskoza
We na, jedwab
Bawe na, len
Pod cz elazko do sieci elektrycznej. Zapali si
wska nik wietlny nagrzewania.
Kiedy wska nik zga nie, mo na przyst powa do
prasowania.
Je li podczas prasowania ustawi
mniejsz
temperatur , to zanim kontynuowa prac , zaleca
si zaczeka , póki zapali si wska nik
nagrzewania.
NAPE NIENIE ZBIORNIKA WODY
Przed nape nieniem elazka wod , od cz
urz dzenie od sieci elektrycznej.
Ustaw elazko w pozycji poziomej (na stopk ).
Starannie wlej wod do zbiornika.
UWAGA: elazko jest obliczone na stosowanie wody
wodoci gowej. Jednak zaleca si wlewa wod
oczyszczon , szczególnie, je li woda wodoci gowa
jest zbyt twarda.
Nie wolno wlewa do zbiornika wod zmi kczon
chemicznie oraz u ywa dodatków
aromatyzuj cych.
Je li woda wodoci gowa jest zbyt twarda, wlewaj
tylko destylowan lub demineralizowan wod .
,
.
PL INSTRUKCJA OBS UGI
RODKI BEZPIECZE STWA
Uwa nie przeczytaj niniejsz instrukcj obs ugi
przed u ytkowaniem urz dzenia w celu unikni cia
ama w czasie u ytkowania. Nieprawid owe
ytkowanie mo e spowodowa z amanie wyrobu,
wyrz dzi szkod materialn lub szkod na
zdrowiu u ytkownika.
Przed pierwszym uruchomieniem sprawd , czy
charakterystyki techniczne urz dzenia podane na
nalepce odpowiadaj parametrom sieci
elektrycznej.
Tylko do u ytku domowego. Urz dzenie nie jest
przeznaczone do zastosowania przemys owego.
Nie u ytkowa poza pomieszczeniami oraz w
warunkach podwy szonej wilgotno ci.
Nie zanurzaj urz dzenia oraz kabla w wodzie lub w
innych p ynach.
Od czaj c urz dzenie od sieci elektrycznej,
trzymaj si r
za wtyczk , nie ci gnij za kabel.
Uwa aj, eby kabel nie dotyka ostrych kraw dzi i
gor cych powierzchni.
www.scarlett.ru
8
SC-132S
IM003
Po sko czeniu pracy nale y ca kowicie opró nia
zbiornik wody.
UWAGA: Po spuszczeniu wody z wystyg ego
elazka, ustaw go w pozycj pionow (na stopk ) i
cz w warunkach maksymalnego nagrzania w
ci gu 2 minut, a nast pnie od cz elazko od sieci
elektrycznej.
ROZPRYSKIWANIE
Rozpryskiwanie mo na stosowa w ka dych
warunkach roboczych, je li zbiornik zawiera
wystarczaj ilo wody.
W tym celu naci nij kilkakrotnie przycisk
rozpryskiwania.
ODPAROWYWANIE
Przestaw termoregulator w pozycj
.
Zaczekaj, póki zga nie wska nik nagrzewania, t.j.
osi gnie si ustalon temperatur .
Przestaw regulator stopnia odparowywania w
wybran pozycj .
UWAGA: eby unikn oparze , nie dopuszczaj do
kontaktu z par wydostaj
si z dysz na
powierzchni roboczej elazka.
PRASOWANIE NA SUCHO
Mo esz prasowa na sucho, nawet, je li zbiornik
zawiera wod . Jednak w przypadku d ugotrwa ej
pracy w takich warunkach nie zaleca si wlewa do
zbiornika za du o wody.
Przestaw regulator stopnia odparowywania w
minimaln pozycj .
UWAGA: Je li podczas pracy chcesz odparzy
prasowan tkanin , a zbiornik nie zawiera wody,
zaczekaj, póki urz dzenie si sch odzi, i dopiero
wtedy wlewaj wod .
SKO CZENIE PRACY
Ustaw regulator temperatury w minimaln pozycj .
Od cz urz dzenie od sieci elektrycznej.
CZYSZCZENIE I OBS UGA
Przed czyszczeniem elazka przekonaj si o tym,
e jest ono od czone od sieci zasilania, i
ca kowicie si sch odzi o.
Przetrzyj obudow wilgotn szmatk , a nast pnie
wytrzyj do sucha.
Do czyszczenia podstawy nie wolno stosowa
ciernych rodków czyszcz cych.
PRZECHOWYWANIE
Od cz urz dzenie od sieci elektrycznej, spu
wod ze zbiornika i zaczekaj, póki ono do ko ca
si sch odzi.
Nawi kabel zasilaj cy na podstaw elazka.
eby unikn uszkodzenia powierzchni roboczej,
przechowuj elazko w pozycji pionowej.
RO MANUAL DE UTILIZARE
SURI DE SIGURAN
Citi i cu aten ie aceste instruc iuni de folosire
înainte de prima folosire pentru a evita defec iunile
la folosire. Folosirea gre it poate aduce la
stricarea aparatului, poate provoca pagube
materiale sau s aduc daune s
ii
utilizatorului.
Înainte de prima folosire verifica i dac
caracteristicile tehnice ale produsului corespund cu
cele indicate pe cutie, parametrilor re elei electrice.
A se folosi doar în scopul în care a fost proiectat ,
urm rind instruc iunile din acest manual. Aparatul
nu este destinat folosirii în scopuri industriale.
www.scarlett.ru
9
Nu se recomanda folosirea în spa ii deschise.sau
în înc perile cu umiditatea ridicat .
Nu introduce i aparatul sau cablul de alimentare în
ap sau alte lichide.
Atunci când scoate i fierul de c lcat din priz ,
trage i de techer i nu de cablul de alimentare.
Ave i grij s nu atinge i cu cablul muchiile ascu ite
sau suprafe e înc lzite.
Întotdeauna scoate i fierul de c lcat din priz dac
nu-l folosi i, cât i atunci când turna i sau scoate i
apa din el.
Nu folosi i fierul de c lcat dac are cablul de
alimentare sau techerul deteriorat, la fel i în cazul
când acesta a fost udat, a c zut sau a fost lovit în
orice fel. Pentru a evita electrocutarea nu desface i
i nu dezasambla i singur aparatul, adresa i-v
unui service autorizat.
Nu l sa i copii s foloseasc fierul de c lcat i fi i
foarte aten i când c lca i în imediata lor apropiere.
Nu l sa i fierul de c lcat în priz sau fierbinte i
nesupravegheat, în special când acesta se afl pe
su a de c lcat.
Când face i o pauz , pune i fierul de c lcat pe
picior. Nu se recomand s -l pune i pe o suprafa
metalic sau aspr .
ATEN IE: Pentru a evita supraînc rcarea re elei
electrice, nu introduce i în aceea i priz fierul de
lcat cu alte electrocasnice mari consumatoare de
curent.
PREG TIREA
Unele componente ale fierului de c lcat au fost
unse de c tre produc tor cu lubrifian i, de aceea
fierul de c lcat poate s fumege la prima folosire.
În câteva momente fumul va disp rea.
Scoate i husa protectoare de pe suprafa a de lucru
i terge i-o cu un material moale.
FOLOSIRE
TREPTE DE TEMPERATUR
Înainte de a începe s c lca i, asigura i-v c
articolul, pe care dori i s -l c lca i, are o etichet cu
indica ii de îngrijire a acelui articol; urma i-le
riguros.
Pune i reglajul de temperatur în pozi ia care
corespunde tipului de material, pe care dori i s -l
lca i:
SEMN
TIPUL MATERIALULUI
Nu este recomandat c lcarea
articolului
Sintetice, Nailon, Acril, Poliester,
Vâscoz
Lân , M tase
Bumbac, In
Introduce i fierul de c lcat în priz . Se va aprinde
ledul indicator de c ldur .
Când ledul se va stinge, pute i s c lca i.
Dac înainte de a începe c lcatul a i ales o
temperatur mai mic , atunci înainte de a continua
este recomandat s a tepta i s se aprind ledul.
UMPLEREA REZERVORULUI DE AP
Scoate i fierul de c lcat din priz înainte de a turna
ap în rezervor.
Pune i fierul de c lcat orizontal (pe suport).
Turna i atent apa în rezervor.
ATEN IE: Fierul de c lcat este proiectat pentru a
folosi apa de la canal. Dar este preferabil sa folosi i
ap filtrat , in special, când apa este prea dur .
SC-132S
IM003
Nu introduce i în rezervor solu ii chimice de cur ire
i nu folosi i substan e aromatizante.
Dac apa din conduct este pu in mai dur , atunci
turna i numai ap distilat sau far minerale.
Dup ce a i terminat de c lcat, este necesar, ca de
fiecare dat , s scoate i toat apa din rezervor.
ATEN IE: Dup ce a i v rsat apa din fierul de c lcat
cit, pune i-l în pozi ia vertical (pe picior) i
pune i-l în priz pentru 2 minute la treapta de
temperatur maxim , dup care scoate i-l din priz .
PULVERIZARE
Pute i pulveriz la orice treapt de lucru dac în
rezervor este ap suficient .
Pentru aceasta ap sa i de câteva ori pe butonul de
pulverizare.
ELIBERAREA DE ABURI
Pune i reglajul temperaturii la pozi ia
.
A tepta i pân se stinge ledul indicator de c ldur ,
a se va ajunge la temperatura stabilit .
Pune i treapta eliberare aburi în pozi ia dorit .
ATEN IE: Pentru a evita arsurile, nu intra i în
contact cu aburii care ies din orificiile de pe talp .
LCARE USCAT
Pute i c lca în regimul uscat, chiar dac în rezervor
este ap . Dar atunci când îl folosi i mai mult în
acest regim nu este recomandat s fie prea plin
rezervorul.
Pune i treapta eliberare aburi la pozi ia minim .
ATEN IE: Dac în timp ce c lca i trebuie s aplica i
eliberarea de abur iar în rezervor nu este ap ,
scoate i fierul de c lcat din priz i a tepta i pân
se r ce te i de abia dup aceea turna i ap .
ÎNCHEIEREA LUCRULUI
Pune i reglajul de temperatur la pozi ia minim .
Scoate i fierul de c lcat din priz .
CUR AREA I ÎNTRE INEREA
Înainte de a cur a fierul de c lcat, asigura i-v c
acesta este scos din priz i c s-a r cit.
terge i corpul cu un material umed, apoi terge i
pân se usuc .
Nu folosi i pentru cur area t lpii solu ii de cur are
abrazive.
STRAREA
Scoate i fierul de c lcat din priz , goli i apa din
rezervor i l sa i-l s se usuce.
Înf ura i cablul de alimentare în jurul bazei fierului
de c lcat.
Pentru a nu zgâria suprafa a de lucru, p stra i fierul
de c lcat în pozi ie vertical .
.
,
.
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
.
,
.
.
.
:
,
.
,
.
.
.
,
,
,
;
.
,
,
:
,
,
,
,
,
,
UA
.
.
,
,
.
,
,
.
,
,
,
.
.
,
,
.
,
(
.
.
:
.
.
,
.
.
www.scarlett.ru
).
.
10
,
SC-132S
IM003
,
.
,
,
.
.
.
.
.
:
,
(
.
)
2
,
.
.
.
,
.
.
,
.
.
.
,
,
,
.
,
.
.
,
.
:
,
,
,
,
.
.
,
.
.
,
.
.
.
.
.
:
:
,
,
,
,
,
.
.
,
.
.
.
.
,
.
.
,
,
.
;
.
.
:
,
.
.
,
,
.
,
,
,
,
SCG
.
.
,
,
.
.
,
,
.
.
www.scarlett.ru
11
SC-132S
IM003
EST KASUTAMISJUHEND
.
OHUTUSNÕUANDED
Enne triikraua kasutuselevõttu tutvuge
tähelepanelikult käesoleva juhendiga. Nii väldite
võimalikke vigu ja ohte seadme kasutamisel. Vale
kasutamine võib põhjustada seadme riket,
materiaalset kahju, ka tolmuimeja kasutaja tervise
kahjustamist.
Enne triikraua esimest vooluvõrku lülitamist
kontrollige, et seadme etiketil osutatud andmed
vastaksid kohaliku vooluvõrgu andmetele.
Antud seade on mõeldud ainult koduseks
kasutamiseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks.
Ärge kasutage seadet väljas.
Ärge pange seadet või toitejuhet vette või teistesse
vedelikesse
Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust juhtmest
tõmmates vaid alati tuleb hoida kinni juhtme otsas
olevast pistikust.
Jälgige seda, et juhe ei puutuks vastu teravaid
servi ja kuumi pindu.
Triikraua veereservuaari täites või tühjendades või
kui seadet ei kasutata tuleb seade alati
vooluvõrgust välja tõmmata.
Ärge kasutage vigastatud elektrijuhtme või
pistikuga, samuti maha kukkunud või muul moel
vigastada saanud seadet. Elektrilöögi saamise
vältimiseks ärge püüdke antud seadet iseseisvalt
avada ja remontida. Vea kõrvaldamiseks pöörduge
autoriseeritud teeninduskeskuse poole.
Ärge laske lastel triikrauda kasutada ning olge eriti
tähelepanelik laste läheduses seadet kasutades.
Ärge jätke kuuma või sisse lülitatud või
triikimislaual olevat triikrauda järelvalveta.
Asetage triikraud ainult toetustallale. Ärge
paigutage triikrauda metallile või ebatasasele
pinnale.
TÄHELEPANU: Vooluvõrgu ülekoormamise
vältimiseks ärge kasutage samas vooluringis teisi
kõrge voolutarbimusega seadmeid.
ENNE ESIMEST KORDA KASUTAMIST
Mõned triikraua detailid võivad uuest pärast olla
kergelt määrdega koos, mis võib esimesel sisse
lülitamisel tuua kaasa triikraua kerge suitsemise.
Lühikese aja järel see lakkab.
Eemaldage triikraua plaadilt kaitsekate ning
puhastage tald pehme riidega.
KASUTAMINE
TEMPERATUURI REGULEERIMINE
Enne triikimist kontrollige alati kas silt
triikimisjuhistega on riideeseme küljes. Kõikidel
juhtudel tuleb järgida sildil toodud juhiseid.
Keerake termoregulaator asendisse, mis vastab
materjali tüübile, mida kavatsete triikida:
MÄRGE
MATERJALI TÜÜP
(
).
.
:
.
,
.
.
,
.
.
:
,
(
)
2
,
.
,
.
.
.
;
.
.
:
,
.
.
.
.
:
,
,
,
.
.
.
.
,
.
Mitte triikida
.
Sünteetika, nailon, akrüül, polüester
Villane, siid
Puuvill, linane
Lülitage triikraud vooluvõrku. Kuumenduse
märgutuli süttib.
Kui märgutuli kustub, võib alustada triikimist.
,
.
.
,
.
www.scarlett.ru
12
SC-132S
IM003
Kui triikimisel Te keerate regulaatorit väiksemale
temperatuurile, siis enne triikimise jätkamist
oodake kuni kuumenduse märgutuli süttib taas.
VEERESERVUAARI VEEGA TÄITMINE
Eemaldage triikraud enne veega täitmist
vooluvõrgust.
Asetage triikraud horisontaalsesse asendisse
(tallale).
Ettevaatlikult täitke reservuaar veega.
TÄHELEPANU: Triikraud on ehitatud kasutama
tavalist kraanivett. Kui teie piirkonnas on vesi eriti
kare on kraanivee asemel soovitav kasutada
destilleeritud vett.
Ärge täitke reservuaari keemiliselt pehmendatud
veega ning ärge kasutage lõhnaaineid.
Kui kraanivesi on eriti kare, kasutage ainult
destilleeritud või demineraliseeritud vett.
Veereservuaar tuleb peale igat kasutamist
tühjendada.
TÄHELEPANU: Kui te tühjendate paagi alles peale
triikraua maha jahtumist, pange seade tagumise
otsa peale püsti, lülitage seade sisse, keerake
temperatuuri regulaator maksimaalsele kuumusele
ning laske triikraual kahe minuti vältel kuumeneda.
Eemaldage triikraud vooluvõrgust.
PIHUSTAMINE
Kui reservuaaris on piisavalt vett võite te kasutada
pihustusnuppu iga triikimisere iimi juures.
Pihustamiseks vajutage triikimise ajal mitu korda
nupule.
AURUTAMINE
Keerake termoregulaator asendisse
.
Oodake kuni seade saavutab vajaliku temperatuuri
ning märgutuli kustub.
Keerake aururegulaator vajalikku asendisse.
HOIATUS: vältige seadmest väljuva auruga kokku
puutumist.
KUIV TRIIKIMINE
Aurutriikrauda on võimalik kasutada ka kuivaks
triikimiseks nii siis kui vett on või kui vett ei ole
seadme reservuaaris. Soovitav on aga mitte hoida
triikraua veereservuaari liiga täis kuiva triikimise
ajal.
Keerake aururegulaator asendisse MIN.
TÄHELEPANU: Kui triikrauda on pika aja vältel
kasutatud, kui seade on kuum ning vett seadmes ei
ole vältige vee lisamist kuni seadme maha
jahtumiseni.
TRIIKIMISE LÕPETAMINE
Keerake termoregulaator asendisse MIN.
Eemaldage triikraud vooluvõrgust.
PUHASTUS JA HOOLDUS
Enne puhastamist eemaldage seade alati
vooluvõrgust ning laske seadmel täielikult maha
jahtuda.
Puhastage väliskorpus pehme niiske lapiga ning
seejärel pühkige üle kuiva riidega.
Talla puhastamiseks ärge kasutage abrasiivseid
puhastusvahendeid.
HOIDMINE
Eemaldage triikraud vooluvõrgust, tühjendage
veereservuaar ning laske seadmel täielikult maha
jahtuda.
Kerige toitejuhe triikraua ümber.
Talla kaitsmiseks paigutage triikraud oma
tagumisele osale püstisesse asendisse.
www.scarlett.ru
LV LIETO ANAS INSTRUKCIJA
DRO BAS NOTEIKUMI
Pirms ier ces ekspluat cijas uzman gi izlasiet doto
lieto anas instrukciju, lai izvair tos no boj jumu
ra an s lieto anas laik . Nepareiza ier ces
lieto ana var rad t t s boj jumus, materi lus
zaud jumus un lietot ja vesel bai kait jumus.
Pirms pirmreiz s iesl
anas p rbaudiet, vai
ier ces tehniskie raksturojumi, kas nor ti uz
uzl mes, atbilst elektrot kla parametriem.
Izmantot tikai sadz ves vajadz m, atbilsto i
Lieto anas instrukcijai. Ier ce nav paredz ta
pnieciskai izmanto anai.
Neizmantot rpus telp m, k ar paaugstin ta
mitruma apst os.
Neievietojiet ier ci vai elektrovadu den vai k
cit
idrum .
Atvienojot ier ci no elektrot kla turieties ar roku pie
kontaktdak as, nevis aiz elektrovada.
Sekojiet l dzi, lai elektrovads nepieskartos kl t
as m mal m un karst m virsm m.
Vienm r atvienojiet ier ci no elektrot kla, ja t netiek
izmantota vai tiek ieliets vai izliets dens.
Neizmantojiet ier ci ar boj tu elektrovadu vai
kontakdak u, k ar gad jumos, ja tas ir bijis
pak auts jebk da idruma iedarb bai, nokritis vai
boj ts cit veid . Lai izvair tos no eletrostr vas
trieciena nem iniet past gi izjaukt un remont t
ier ci, nepiecie am bas gad jum dodieties uz
Servisa centru.
Ne aujiet b rniem izmantot gludekli, esiet uzman gi
izmantojot ier ci to tuvum .
Neatst jiet iesl gtu gludekli bez uzraudz bas, it
sevi i uz gludin
d a.
Gludin anas p rtraukumos gludekli novietojiet uz
das. Nav ieteicams to dar t uz met lisk m vai
nel dzen m virsm m.
UZMAN BU: Lai izvair tos no elektrot kla
rslogo anas, nesl dziet gludekli vienlaic gi ar
cit m jaud m elektroier m vien un taj pa
elektrot kla l nij .
SAGATAVO ANA
Da as gludek a deta as izgatavo anas laik ir
iee otas, kas pirmreiz
iesl
an var rad t t
mo anu. P c k da laika d mi pazud s.
No emiet aizsargapvalku no gludek a darba
virsmas un noslaukiet to ar m kstu dr nu.
DARB BA
TEMPERAT RAS RE MI
Pirms darba s kuma p rliecinaties, ka
izstr
jumam, ko v laties gludin t, ir eti ete ar
nor di par t apstr di. Iev rojiet tos.
Uzst diet termoregulatoru poz cij , kas atbilst
auduma tipam, kuru J s gludin siet.
APZ
JUMS AUDUMA VEIDS
Izstr
jumu gludin t nav ieteicams
Sint tika, Neilons, Akrils, Poliesters,
Viskoze
Vilna, Z ds
Kokvilna, Lins
Pievienojiet gludekli pie elektrot kla, iedegsies
uzsild anas gaismas indikators.
Gludin anu var s kt, kad indikators ir izsl dzies.
13
SC-132S
IM003
Ja gludin anas s kum , J s esat uzst ju i
maz ku temperat ru, pirms darba turpin anas,
ieteicams pagaid t uzsild anas gaismas indikatora
iedeg anos.
DENS REZERVU RA UZPILD ANA
Pirms dens uzpild anas atvienojiet gludekli no
elektrot kla.
Novietojiet gludekli horozolt li (uz p das).
Uzman gi ielejiet deni rezervu .
UZMAN BU: Gludekl paredz ts izmantot deni no
densvada. Ieteicams lietot jau att tu deni, it
sevi i, ja dens ir oti ciets.
Nepildiet rezervu
miski m kstin tu deni un
nelietojiet aromatiz jo as piedevas.
Ja densvada dens ir p k ciets, iepildiet tikai
destil to vai demineraliz to deni.
Darbu beidzot, vienm r nepiecie ams izliet lieko
deni, kas palicis rezervu .
UZMAN BU: c dens nolie anas, atdzisu u
gludekli novietojiet vertik
st vokl (uz p das) un
iesl dziet to uz 2 min m maksim lai uzsild anai,
c tam atsl dziet gludekli no elektrot kla.
SMIDZIN ANA
Smidzin anu var izmantot jebkur darba re
,
ja rezervu
ir dens pietieko daudzum .
Darb bas veik anai vair kas reizes nospiediet
izsmidzin anas pogu.
GLUDIN ANA AR TVAIKU
Uzst diet termoregulatoru poz cij
.
Sagaidiet, kam r nodzis s uzsild anas gaismas
indikators, t.i., kam r b s sasniegta uzst
temperat ra.
Uzst diet tvaika pak pes regulatoru izv taj
poz cij .
UZMAN BU: Lai izvair tos no apdegumu ieg anas
nesaskaraties ar tvaiku, kas izdal s no gludek a
das atv rumiem.
SAUS GLUDIN ANA
J s varat gludin t saus veid , ar tad, ja
rezervu
atrodas dens. Ja da veida
gludin ana tiek veikta ilg ku laiku, nav ieteicams
rezervu
daudz. pild t deni.
Uzst diet tvaika pak pes regulatoru minim laj
poz cij .
UZMAN BU: Ja gludin anas laik rodas
nepiecie am ba izmantot gludin anu ar tvaiku, bet
rezervu
nav dens, atvienojiet ier ci no
elektrot kla un pagaidiet kam r tas atdzis s, tikai
tad iepildiet deni.
DARBA BEIG ANA
Uzst diet temperat ras regulatoru minim laj
poz cij .
Atvienojiet gludekli no elektrot kla.
ANA UN KOP ANA
Pirms gludek a t anas, p rliecinieties vai tas ir
atvienots no elektrostr vas un piln
atdzisis.
Not riet korpusu ar nedaudz mitru dr nu, p c tam
noslaukiet piln
sausu.
Neizmantojiet abraz vos t anas l dzek us
gludek a p das att anai.
GLAB ANA
Atvienojiet gludekli no elektrot kla, izlejiet lieko
deni no rezervu ra, aujiet tam piln
atdzist.
Aptiniet elektovadu ap gludek a korpusu.
Lai nesaboj tu gludek a p du, vienm r glab jiet to
vertik
st vokl .
www.scarlett.ru
LT VARTOTOJO INSTRUKCIJA
SAUGUMO PRIEMON S
Prietaiso gedimams i vengti prie pirm
naudojim atid iai perskaitykite
instrukcij .
Neteisingai naudodamiesi gaminiu, J s galite j
sugadinti, patirti nuostoli arba pakenkti savo
sveikatai.
Prie pirm naudojim patikrinkite, ar ant lipduko
nurodytos technin s gaminio charakteristikos
atitinka elektros tinklo parametrus.
Naudoti tik buitiniams tikslams. Prietaisas n ra
skirtas pramoniniam naudojimui.
Naudoti tik patalpose. Nesinaudokite prietaisu
esant auk tam dr gnumo lygiui.
Nenardinkite prietaiso ir maitinimo laido vanden
bei kitus skys ius.
Traukdami ki tuk i elektros lizdo, niekada
netempkite laido.
Pasir pinkite, kad elektros laidas neliest a tri
kamp ir kar
pavir .
Nesinaudodami laidyne arba pildami bei i pildami
vanden , visada i junkite j i elektros tinklo.
Nenaudokite prietaiso, jei jo elektros laidas ir/arba
akut buvo pa eisti. Remontuoti prietais galima
tik autorizuotame Serviso centre.
Neleiskite vaikams naudotis laidyne ir b kite itin
atsarg s, laidydami alia vaik .
Nepalikite jungtos arba kar tos laidyn s be
prie ros, ypa ant laidymo lentos.
Darydami laidymo metu pertrauk , statykite laidyn
tik ant kulno. Nerekomenduojama jos statyti ant
metalinio arba iurk taus pavir iaus.
MESIO: Maitinimo tinklo perkrovimui i vengti,
ne junkite laidyn s kartu su kitais galingais elektros
prietaisais vien elektros tinklo linij .
PASIRUO IMAS DARBUI
Gamybos metu kai kurios laidyn s dalys buvo
pateptos tepalu, tod l per pirm
jungim laidyn
gali skleisti d mus. Po kai kurio laiko d mai turi
nykti.
Nuimkite apsaugin u valkal nuo pado pavir iaus
ir nuvalykite j mink tu audiniu.
VEIKIMAS
TEMPERAT ROS RE IMAI
Prie prad dami laidyti sitikinkite, kad ant gaminio,
kur J s ruo iat s laidyti, yra etiket su jo prie ros
nurodymais; laidydami laikykit s etiket s
nurodym .
Nustatykite termoreguliatori atitinkan
audinio,
kuri J s ruo iat s laidyti, tipui pad :
ENKLIUKAS AUDINIO TIPAS
Gamin nerekomenduojama laidyti
Sintetika, Nailonas, Akrilas,
Poliesteris, Viskoz
Vilna, ilkas
Medviln , Linas
junkite laidyn elektros tinkl . U sidegs kaitimo
viesos indikatorius.
Kai indikatorius u ges, galima prad ti laidyti.
Jeigu laidydami J s nustat te ma esn
temperat , prie t sdami darb palaukite kol
sidegs kaitimo indikatorius.
14
SC-132S
IM003
VANDENS REZERVUARO U PILDYMAS
Prie pildami vanden i junkite laidyn i elektros
tinklo.
Pastatykite laidyn horizontaliai (ant pado).
Atsargiai pilkite vanden rezervuar .
MESIO: Laidyn yra skirta vandentiekio vandens
naudojimui. Bet geriau pilti sumink tint vanden ,
ypa jeigu vandentiekio vanduo yra labai kietas.
Nepilkite rezervuar chemi kai sumink tinto
vandens ir nenaudokite aromatizuojan
pried .
Jeigu vandentiekio vanduo yra labai kietas, pilkite
tik distiliuot arba demineralizuot vanden .
Laidymo pabaigoje b tina i tu tinti rezervuar .
MESIO: pyl vanden i atv susios laidyn s
pastatykite j vertikaliai (ant kulno) ir junkite 2
minut ms maksimalaus kaitimo re ime, o po to
junkite laidyn i elektros tinklo.
PUR KIMAS
Pur kim galima naudoti bet kuriame veikimo
re ime, jei rezervuare pakanka vandens.
Nor dami pasinaudoti ia funkcija, kelet kart
paspauskite pur kimo mygtuk .
GARINIMAS
Nustatykite termoreguliatori pad
.
Palaukite kol u ges kaitimo indikatorius, t.y.
laidyn pasieks nustatytosios temperat ros.
Nustatykite garinimo reguliatori pasirinkt pad .
MESIO: Nudegim pavojus! Venkite kontakto su
laidyn s padu ir garais.
SAUSAS LAIDYMAS
J s galite laidyti sausajame re ime, net jeigu
rezervuare yra vandens. Ta iau ilgai laidydami
iame re ime nepilkite per daug vandens
rezervuar .
Nustatykite garinimo reguliatori minimali pad .
MESIO: Jei laidydami norite jungti garinimo
re im , bet rezervuare n ra vandens, i junkite
laidyn i elektros tinklo ir palaukite, kol ji atv s, ir
tik po to pilkite vanden .
LAIDYMO PABAIGA
Nustatykite termoreguliatori minimali pad .
I junkite laidyn i elektros tinklo.
VALYMAS IR PRIE
RA
Prie valydami laidyn sitikinkite, kad ji yra i jungta
elektros tinklo ir visi kai atv so.
Nuvalykite korpus dr gnu audiniu ir sausai
nu luostykite.
Valydami laidyn s pad nenaudokite veitimo
valymo priemoni .
TÁROLÁS
Áramtalanítsa a vasalót, távolítsa el a tartályból a
vizet, és hagyja teljesen kih lni a készüléket.
Tekerje a vezetéket a vasaló talpa körül.
A vasalófelület károsodása elkerülése érdekében
tárolja a vasalót függ leges helyzetben.
Csak otthoni használatra, ne használja nagyüzemi
célra.
Ne használja a készüléket házon kívül, vagy
nedves körülmények közt.
A készüléket, vagy a vezetéket ne érje víz, más
folyadék.
A készülék áramtalanítása közben fogja a
csatlakozódugót, ne húzza a vezetéket.
Figyeljen arra, hogy a vezeték ne érintkezzen éles,
vagy forró felülettel.
Használaton kívül, valamint vízfeltöltés/leöntés
esetén mindig áramtalanítsa a készüléket.
Ne használja a készüléket sérült vezetékkel,
csatlakozódugóval, valamint azután, hogy
nedvesség érte, üt dést szenvedett, vagy más
milyen képen károsodva volt. Áramütés elkerülése
érdekében ne próbálja szétszerelni a készüléket,
forduljon szakszervizhez.
Ne engedje gyerekeknek használni a vasalót,
legyen különösen óvatos, amikor a közelükben
használja a készüléket.
Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt, vagy
forró vasalót, különösen a vasalódeszkán ne.
Vasalás közben keletkezett szünet alatt a vasalót
csak a talpára állítsa. A készüléket nem ajánlatos
fém, egyenetlen felületre állítani.
FIGYELEM: Az elektromos hálózat túlterhelése
elkerülése érdekében ne csatlakoztassa
egyidej leg a vasalót más elektromos készülékkel
egy és ugyan azon hálózathoz.
EL KÉSZÍTÉS
A vasaló némely alkatrésze zsírral van bekenve,
ezért es használatkor gyenge füstölés lehetséges.
Kis id múlva a füstölés megsz nik.
Vegye le a vasalófelületr l a véd burkot, és törölje
meg a felületet puha törl kend vel.
JAVASLATOK A KEZELÉSHEZ
MÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁS
Használat el tt gy
djön meg, hogy a vasalnivaló
ruhanem címkéjén fel van tüntetve a vasalási
mérséklet, szigorúan tartsa be a feltüntetett
utasításokat.
Állítsa a h mérséklet-szabályzót az anyagnak
megfelel jelzésre:
JELZÉS ANYAG
Vasalni nem ajánlatos
Szintetika, Nejlon, Akríl, Poliészter,
Viszkóza
Gyapjú, Selyem
Pamut, Vászon
Csatlakoztassa a készüléket az elektromos
hálózathoz. Kigyúl a melegedést jelz indikátorég .
Miután az ég kialszik kezdheti a vasalást.
Ha vasalás közben állította be az alacsonyabb
mérsékletet, el bb célszer megvárni, amíg
felgyúl a melegedést jelz ég .
VÍZFELTÖLTÉS
Vízfeltöltés el tt áramtalanítsa a készüléket.
Helyezze a vasalót vízszintes helyzetbe (a
vasalótalpra).
Óvatosan töltse meg vízzel.
FIGYELEM: Készüléke csapvíz használatára
alkalmas, de ha a környezetében kemény a víz,
célszer desztillált vizet használni.
H HASZNALATI UTASÍTÁS
FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
A készülék használata el tt, a készülék
károsodása elkerülése érdekében figyelmesen
olvassa el a Kezelési útmutatót. A helytelen
kezelés a készülék károsodásához, anyagi kárhoz,
vagy a használó sérüléséhez vezethet.
A készülék els használata el tt, ellen rizze
egyeznek-e a címkén megjelölt m szaki adatok az
elektromos hálózat adataival.
www.scarlett.ru
15
SC-132S
IM003
Ne öntsön a tartályba kémiailag lágyított vizet és
ne használjon aroma-kiegészít ket.
Ha a csapvíz túlságosan kemény, csak desztillált és
ásványtalanított vizet használjon.
Használat után mindig távolítsa el a vizet a
tartályból.
FIGYELEM: Miután eltávolította a vizet a kih lt
vasalóból, helyezze függ leges helyzetbe (állítsa a
talpára) a vasalót, és 2 percre kapcsolja be a
legmagasabb h fokra. Utána áramtalanítsa a
készüléket.
PERMETEZÉS
Elégséges vízmennyiség esetén a permetezést
bármely üzemmódban használhatja.
Néhányszor nyomja meg permetfújó gombját.
ZÖLTETÉS
Állítsa a h fokszabályzót
jelzésre.
Várja, amíg elalszik a melegedési jelz lámpa,
vagyis beáll a szükséges h mérséklet.
Állítsa a g zfokozat-szabályzót a kiválasztott
helyzetbe.
FIGYELEM: Égési sérülések elkerülése érdekében
ne érintkezzen a vasalófelület furataiból kijöv
zzel.
SZÁRAZ VASALÁS
Ön akkor is használhatja a száraz vasalást, hogyha
a víztartály meg van töltve. Viszont, ha hosszabb
ideig használja ezt az üzemmódot, nem ajánlatos
túl sok vizet tölteni a tartályba.
Állítsa a g zölés-szabályzót a min. fokozatba.
FIGYELEM: Ha munka közben szükséges
felhasználni a g zöltetést, de a tartályban nincsen
víz, akkor el bb áramtalanítsa a vasalót, várja
meg, amíg leh l, és csak utána töltse meg vízzel.
HASZNÁLAT UTÁN
Állítsa a h mérséklet-szabályzót a min. fokozatba.
Áramtalanítsa a vasalót.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Tisztítás el tt gy
djön meg, hogy a készülék
áramtalanítva van, és teljesen kih lt.
Törölje meg a vasaló törzsét el bb nedves, aztán
száraz törl kend vel.
Ne használjon súrolószert.
TÁROLÁS
Áramtalanítsa a vasalót, távolítsa el a tartályból a
vizet, és hagyja teljesen kih lni a készüléket.
Tekerje a vezetéket a vasaló talpa körül.
A vasalófelület károsodása elkerülése érdekében
tárolja a vasalót függ leges helyzetben.
.
,
.
.
,
.
,
.
,
.
.
,
.
.
.
:
,
.
,
.
.
.
,
;
.
:
.
,
,
,
,
,
,
KZ
.
.
,
.
.
,
,
,
.
.
.
(
.
.
:
.
.
,
,
.
.
www.scarlett.ru
).
.
16
SC-132S
IM003
Vor der ersten Verwendung stellen Sie sicher, dass
die technischen Daten des Gerätes, die auf dem
Aufkleber angegeben sind, mit den Parametern
des Stromversorgungsnetzes übereinstimmen.
Das Gerät darf nur für Haushaltszwecke verwendet
werden. Es ist nicht zu Industriezwecken geeignet.
Das Bügeleisen eignet sich nicht für Außenbetrieb
bzw. für den Betrieb in den Räumen mit erhöhtem
Feuchtigkeitsgrad.
Tauchen Sie das Gerät oder die Netzleitung
niemals ins Wasser bzw. andere Flüssigkeiten.
Beim Abschalten des Gerätes vom Stromnetz
ziehen Sie am Stecker, niemals an der Leitung.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel mit
scharfen Kanten oder heißen Oberflächen nicht in
Berührung kommt.
Ziehen Sie den Stecker immer, wenn das Gerät
nicht betrieben wird, sowie jedes Mal vor dem Einund Ausgießen des Wassers aus der Steckdose.
Das Gerät darf nicht betrieben werden, wenn
Netzkabel bzw. Netzstecker beschädigt sind, wenn
das Gerät der Einwirkung von Wasser ausgesetzt
wurde, heruntergefallen ist oder andere
Funktionsstörungen aufweist. Um sich vor
Schädigungen durch Strom zu schützen,
versuchen Sie keinesfalls, das Gerät selbständig
auseinanderzunehmen und zu reparieren. Bei
Bedarf wenden Sie sich an den Kundendienst.
Halten Sie das Gerät außer Reichweite von
Kindern und lassen Sie besondere Vorsicht walten,
wenn Sie in ihrer Nähe bügeln.
Lassen Sie das eingeschaltete bzw. heiße
Bügeleisen nicht ohne Aufsicht, besonders wenn
es auf dem Bügeleisenbrett steht.
Jedes Mal, wenn Sie beim Bügeln Pausen
einlegen, stellen Sie das ügeleisen immer nur auf
die Sohle. Es ist nicht empfehlenswert, das Gerät
auf metallene bzw. rauhe Oberflächen abzustellen.
ACHTUNG!: Um Überspannung des Stromnetzes
auszuschließen, schließen Sie das Bügeleisen
nicht gleichzeitig mit anderen leistungsstarken
Haushaltsgeräten zu einer und derselben
Stromnetzzuleitung.
VOR DEM BÜGELN
Einige Teile des Bügeleisens wurden bei der
Herstellung mit Ölung bedeckt, daher kann es bei
der ersten Verwendung zu einer leichten
Rauchbildung kommen. Nach einiger Zeit wird sich
der Rauch verschwinden.
Entfernen Sie die Schutzhülle von der Arbeitsfläche
und wischen sie mit einem weichen Tuch ab.
INBETRIEBNAHME
TEMPERATURSTUFEN
Vor der Inbetriebnahme sehen Sie nach, ob es auf
dem zu bügelnden Kleidungsstück ein Etikett mit
Pflegehinweisen gibt, die strikt befolgt werden
sollen.
Stellen Sie den Temperaturregler in die Position,
die der Stoffart entspricht:
ZEICHEN
STOFFART
Bügeln von dieser Ware ist nicht
ratsam
Synthetik, Nylon; Acryl, Polyester,
Viskose
Wolle, Seide
Baumwolle, Flachs
.
,
.
.
:
,
(
)
2
,
.
,
,
.
.
.
,
.
.
:
.
,
.
.
.
:
,
,
,
.
.
.
.
,
.
.
,
.
.
,
.
D BEDIENUNGSANLEITUNG
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sehr
aufmerksam durch, bevor das Gerät in Betrieb
genommen wird, um Beschädigungen bei seinem
Gebrauch weitgehend auszuschließen. Unkorrekter
Umgang kann zu Beschädigungen des Gerätes
führen, einen materiellen Schaden verursachen
sowie Ihre Gesundheit gefährden.
www.scarlett.ru
17
SC-132S
IM003
REINIGUNG UND PFLEGE
Vor dem Reinigen ziehen Sie immer den
Netzstecker und lassen das Gerät vollständig
abkühlen.
Wischen Sie das Gehäuse von außen zunächst mit
einem weichen, feuchten Tuch ab und reiben Sie
es danach trocken.
Verwenden Sie für Sohlenreinigung keine
scheuernden Mittel.
AUFBEWAHRUNG
Ziehen Sie den Stecker, leeren den
Wasserbehälter und lassen das Bügeleisen
vollständig auskühlen.
Wickeln Sie das Netzkabel um die Sohle.
Um die Arbeitsfläche nicht zu beschädigen,
bewahren Sie das Bügeleisen senkrecht auf.
Schließen Sie das Bügeleisen an das Stromnetz
an. Die Kontrollleuchte leuchtet auf.
Wenn die Kontrollleuchte erlischt, kann man mit
dem Bügeln beginnen.
Wenn beim Bügeln auf niedrigere Temperaturen
geschaltet wird, soll man abwarten, bis die
Kontrolleuchte aufleuchtet, bevor man mit dem
Bügeln fortfahren kann.
EINFÜLLEN DES WASSERBEHÄLTERS
Bevor Wassereingießen schalten Sie das Gerät
vom Stromnetz ab.
Bringen Sie das Bügeleisen in die senkrechte
Position (auf die Sohle).
Füllen Sie den Wasserbehälter vorsichtig ein.
ACHTUNG: Beim Betrieb des Bügeleisens ist die
Verwendung von Leitungswasser vorgesehen. Es
ist jedoch vorteilhafter, wenn Sie das gereinigte
Wasser einfüllen, besonders, wenn das
Leitungswasser zu hart ist.
Gießen Sie in den Wasserbehälter nicht das
chemisch enhärtete Wasser und verwenden Sie
keine Aromazusätze.
Falls das Leitungswasser zu hart ist, gießen Sie
nur distilliertes oder entsalztes Wasser ein.
CR UPUTA ZA UPORABU
SIGURNOSNE MJERE
Kako biste izbjegli kvarenje ure aja, prije uporabe
pa ljivo pro itajte ovu uputu za rukovanje.
Nepravilna uporaba mo e dovesti do kvara
proizvoda, nanijeti materijalnu tetu ili tetu zdravlju
korisnika.
Prije prvog uklju enja provjerite da li tehni ke
karakteristike proizvoda, nazna ene na naljepnici,
odgovaraju parametrima elektri ne mre e.
Koristiti samo u doma instvu, u skladu sa ovom
Uputom za rukovanje. Ure aj nije namijenjen za
proizvodnju.
Ne upotrjebljavati vani ili u uvjetima pove ane
vla nosti.
Ne stavljajte ure aj i kabel napajanja u vodu ili
druge teku ine.
Isklju uju i ure aj iz mre e napajanja dr ite utika ,
ne vucite za kabel.
Pazite da kabel ne dodiruje o tre ivice ili vru e
povr ine.
Uvijek isklju ite ure aj iz mre e napajanja kad ga
ne upotrebljavate, a tako er prije nego to usuti ili
izliti vodu.
Ne upotrjebljavajte ure aj s o te enim kablom ili
utika em, a tako er ako je bio nakva en, pao ili bio
te en na neki drugi na in. Kako biste izbjegli
te enje elektri nom strujom, ne poku avajte
samostalno demontirati i popraviti ure aj, ako je
neophodno, obratite se servisnom centru.
Ne dozvoljavajte djeci uporabu ure aja i budite
posebno oprezni kad radite neposredno blizu
djece.
Ne ostavljajte uklju eno ili vru e gla alo bez
kontrole, naro ito na daski za gla anje.
U pauzama u tijeku gla anja stavljajte gla alo
samo na petu. Ne preporu uje se stavljati ga na
metalne ili neravne povr ine.
PAZITE: Kako bi se izbjeglo preoptere enje mre e
napajanja, ne uklju ujte ure aj istovremeno s
drugim jakim ure ajima u istu liniju elektri ne
mre e.
PRIPREME
Pojedini dijelovi gla ala su bili namazani u procesu
proizvodnje, zato kod prvog uklju enja gla ala
mo e se pojaviti dim. Poslije odre enog vremena
dim e nestati.
Skinite za titnu navlaku s radne povr ine gla ala i
obri ite je mekanom krpom.
Nach dem Bügelvorgang ist es immer nötig, den
Wasserbehälter komplett zu leeren.
ACHTUNG!: Nachdem das Wasser aus dem
abgekühlten Bügeleisen entfernt ist, stellen Sie es
senkrecht auf die Sohle und schalten für 2
Minuten bei der höchsten Heizungsstufe ein,
danach ziehen Sie den Stecker.
WASSERSPRAY
Wasserspray kann bei jeder Heizungsstufe benutzt
werden, wenn es genug Wasser im
Wasserbehälter gibt.
Drücken Sie dafür mehrmals auf die Spraytaste.
DAMPFBEARBEITUNG
Bringen Sie den Temperaturregler in die Position
.
Warten Sie, bis die Heizungskontrolleuchte erlischt,
d.h. die erforderliche Temperatur erreicht wird.
Stellen Sie den Dampfregler in die gewählte
Position.
ACHTUNG: Um sich vor Verbrennungen zu
schützen, lassen Sie keinen Kontakt mit dem
Dampf zu, der durch die Spraydüsen auf der
Bügeleisensohle ausgelassen wird.
TROCKENBÜGELN
Trockenbügeln ist auch dann möglich, wenn der
Wasserbehälter gefüllt ist. Wenn in diesem Modus
lange gearbeitet wird, ist es jedoch nicht ratsam zu
viel Wasser in den Tank zu gießen.
Bringen Sie den Dampfregler in die Position mit der
niedrigsten Dampfbearbeitungsstufe.
ACHTUNG: Wenn während der Arbeit die
Dampfbearbeitung erforderlich ist und der
Wasserbehälter leer ist, schalten Sie das
Bügeleisen vom Stromnetz ab und warten, bis es
sich abkühlt. Erst dann können Sie das Wasser
einfüllen.
NACH DEM BÜGELN
Stellen Sie den Temperaturregler auf die niedrigste
Leistungsstufe ein.
Ziehen Sie den Netzstecker.
www.scarlett.ru
18
SC-132S
IM003
RAD
TEMPERATURNI RE IMI
Prije po etka rada uvjerite se da roba, koju
planirate gla ati, ima etiketu s uputama za
rukovanje ovom robom; pa ljivo se pridr avajte
ovih uputa.
Okrenite toplinski regulator u polo aj, odgovaraju i
onoj vrsti tkanina, koju planirate gla ati:
OZNAKA VRSTA TKANINA
RASPRSKAVANJE
Rasprskavanje se mo e upotrjebljavati uz bilo koji
radni re im, ako u posudi ima dosta vode.
Radi toga nekoliko puta pritisnite tipku
rasprskavanja.
OBRADA PAROM
Okrenite toplinski regulator u polo aj
.
Pri ekajte dok se ugasi pokaziva grijanja, to e
zna iti da je dosegnuta potrebna temperatura.
Okrenite regulator obrade parom u izabrani
polo aj.
PAZITE: Kako bi se izbjegle opekotine, ne dopu tajte
kontakt s parom, izlaze om iz otvora na radnoj
povr ini gla ala.
SUHO GLA ANJE
Suho gla anje se mo e koristiti i ako u posudi ima
vode. Ali u slu aju trajnog rada u ovom re imu nije
preporu ljivo sipati u posudu suvi e mnogo vode.
Okrenite regulator obrade parom u minimalni
polo aj.
PAZITE: Ako u vrijeme rada je neophodno upotrijebiti
obradu parom, a u posudi nema vode, isklju ite
gla alo iz elektri ne mre e, pri ekajte dok se ohladi
i samo onda uspite vodu.
ZAVR ETAK RADA
Okrenite toplinski regulator u minimalni polo aj.
Isklju ite gla alo iz elektri ne mre e.
ENJE I ODR AVANJE
Prije
enja gla ala uvjerite se da je isklju eno uz
mre e napajanja i da se potpuno ohladilo.
Obri ite tijelo vla nom te suhom tkaninom.
Ne upotrjebljavajte za
enje radne povr ine
abrazivna sredstva.
UVANJE
Isklju ite gla alo iz elektri ne mre e, izlijte iz
posude vodu i sa ekajte da se potpuno ohladi.
Namotajte kabel napajanja okolo pete gla ala.
Da se izbjegne o te enje radne povr ine, uvajte
gla alo u uspravnom polo aju.
Gla anje proizvoda nije preporu eno
Sintetika, najlon, akril, viskoza
Vuna. svila
Pamuk, lan
Priklju ite gla alo elektri noj mre i. Gorjet e
svjetlosni pokaziva grijanja.
Kad se pokaziva ugasi, mo ete po eti gla anje.
Ako ste kod gla anja izabrali manju temperaturu,
preporu uje se prije nastavljanja rada pri ekati dok
se upali pokaziva grijanja.
PUNJENJE POSUDE ZA VODU
Prije nego to usuti vodu, isklju ite gla alo iz
elektri ne mre e.
Postavite gla alo vodoravno (na radnu povr inu).
Polako uspite vodu u posudu.
PAZITE: U gla alu je predvi ena uporaba vode iz
vodovoda. Ali se preporu uje o
ena voda,
naro ito, ako je voda u vodovodu suvi e tvrda.
Ne sipajte u posudu kemijski umek anu vodu i ne
upotrjebljavajte miri ljave dodatke.
Ako je voda u vodovodu suvi e tvrda,
upotrjebljavajte samo destiliranu ili
demineraliziranu vodu.
Na kraju rada je uvijek neophodno potpuno izliti
vodu iz posude.
PAZITE: Nakon izlijevanja vode iz ohla enog
gla ala postavite ga uspravno (na petu) i uklju ite
na 2 minute u re imu maksimalnog zagrijavanja,
nakon ega isklju ite gla alo iz elektri ne mre e.
www.scarlett.ru
19
SC-132S
Download PDF