Sharp | XL-HF151PH(S) | XL-HF151PH(S)/(BK) Operation-Manual SE

SVENSKA
● XL-HF151PH(S) Hi Fi komponent system bestående av XL-HF151PH(S) (huvudenhet) och CP-HF151H
(högtalarsystem).
● XL-HF151PH(BK) HI FI komponent system bestående av XL-HF151PH(BK) (huvudenhet) och CP-HF151H
(högtalarsystem).
Inledning
Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den
visar hur man handhar denna SHARP produkt.
Speciell Anmärkning
Leverans av den här produkten överlåter ingen licens inte heller innebär det någon rätt att distribuera innehållet skapat
med denna produkt i inkomstgenererade gruppsändningar (terrestra, satellite, kabel och/eller andra distributionskanaler),
inkomstgenererande strömningsanvändningar (via Internet, intranet och/eller andra nätverk), andra inkomstgenererande
distributionssystem (pay-audio eller audio-on-demand användningar eller liknande) eller på inkomst genererande fysiska
media (compact discs, digitala optiska lagringsmedia, halvledarchips, hårddiskar, minneskort och liknande). För en sådan
användning krävs en oberoende licens. För information, besök http://mp3licensing.com
MPEG Layer-3 audiokodningsteknologi licenserad från Fraunhofer IIS och Thomson.
Tillbehör
/U
S
RD
CD
SB
Följande tillbehör ingår.
Adaptrar för iPhone x 3
Fjärrkontroll x 1
Batteri av ”AA” storlek (UM/SUM-3,
R6, HP-7 eller liknande) x 1
FM-antenn x 1
AC strömsladd x 1
Ställ för iPad x 1
INNEHÅLL
Sida
Sida
Allmän Information
USB
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Reglage och indikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 3
Lyssna till USB massminne / MP3 spelare . . . . . . . . . . 13
Avancerad USB uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Förberedelse för Användning
Radio
Systemanslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5
Fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Lyssning till radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 - 15
Utmärkande Egenskaper
Grundförfarande
Allmän reglering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Inställning av klockan (Endast fjärrkontroll) . . . . . . . . 6 - 7
Användning av radiodatasystemet (RDS) . . . . . . 15 - 17
Timer och automatisk avstängning
(Endast fjärrkontroll) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - 19
Förbättring av ditt system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
iPod, iPhone och iPad
Lyssning till iPod, iPhone eller iPad . . . . . . . . . . . . . . 7 - 9
Hänvisningar
Uppspelning av vanlig CD eller MP3/WMA-skiva
Problemlösningsdiagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - 21
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Att lyssna på CD eller MP3/WMA-skiva . . . . . . . . . 9 - 10
Avancerad uppspelning av CD eller
MP3/WMA-skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 11
MP3-/WMA-mappläge (endast för MP3-/WMA-filer) . . . 12
V-1
11/5/12
04_HF151PH_SE.fm
Försiktighetsåtgärder
■
Allmänt
● Se till så att utrustningen är placerad på ett väl
ventilerat ställe och att det är minst 10 cm fritt utrymme
längs sidorna, ovanför och baktill om utrustningen.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
● Använd enheten på ett fast, jämnt underlag utan
vibrationer.
● Placera högtalarna minst 30 cm från eventuell CRT-TV
för att undvika färgvariationer på TV-skärmen. Om
variationerna är kvar, flytta högtalarna längre bort från
TV:n. En LCD-TV utsätts inte för sådana variationer.
● Håll apparaten borta från direkt solljus, starka
magnetfält, mycket damm, fuktighet och elektroniska/
elektriska apparater (hemdatorer, telefax, etc.), som
orsakar elektriska störningar.
● Ställ ingenting ovanpå enheten.
● Apparaten får inte utsättas för väta, temperaturer över
60°C eller för mycket låga temperaturer.
● Om ditt system inte fungerar riktigt, dra nätsladden ur
nätuttaget. Stick in nätsladden igen och slå till
strömmen.
● Vid åskväder, koppla från enheten för säkerhets skull.
● Fatta tag i stickkontakten när den ska dras ut ur
nätuttaget. Att dra i sladden kan skada den.
● AC-stickproppen används som frånkopplingsanordning
och ska alltid vara klart driftsduglig.
● Ta inte bort det yttre locket med risk för elektriska
stötar. Kontakta närmaste SHARP service center
för åtgärder.
● Luftventilationen får inte hindras genom att täcka
lufthålen med föremål såsom tidningar, borddukar,
gardiner, etc.
● Inga öppna flamkällor såsom brinnande stearinljus får
placeras på enheten.
● Miljöhänsyn bör beaktas när batterier avlägsnas.
● Denna enhet bör endast användas vid temperaturer
mellan 5°C - 35°C.
● Enheten är utformad för användning i måttlig
klimatmiljö.
Varning:
Apparaten får inte användas med annan spänning än den
angivna. Att använda apparaten med högre spänning än
angiven är farligt och kan orsaka brand eller annan olycka
medförande skador. SHARP kan inte påtaga sig något
ansvar för skada som orsakats genom användning av fel
spänning.
■
Volymkontroll
Ljudnivån vid en viss volyminställning beror på
högtalarnas prestationsförmåga, placering, och flera
andra faktorer. Det är tillrådligt att undvika att utsätta sig
för höga volymnivåer. Vrid inte på volymen till full nivå då
apparaten sätts på. Lyssna på musik på måttliga nivåer.
För mycket lyssning i hörlurar med hög volym kan orsaka
hörselskador.
Kontroller och indikatorer
1 2
3
5
6
7
4
8
■
9
10
11 12 13 14 15
Frampanel
Sida
1. Fjärrsensor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2. Timerindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3. Skivsläde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4. Dockningsstation för iPod eller iPhone. . . . . . . . 8
5. Volymkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
6. Till/Beredskapsknapp . . . . . . . . . . . . . . . 6, 8, 9, 14
7. Knappen FUNCTION . . . . . . . . . . . . . 6, 8, 9, 13, 14
8. USB-uttag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
9. Uttag för Audio In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
V-2
11/5/12
04_HF151PH_SE.fm
Sida
10. Uttag för Hörlurar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
11. Tuner förval ner, CD/USB spår ner, iPod/iPhone
hoppa neråt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10
12. Tuner förval upp, CD/USB spår upp, iPod/iPhone
hoppa uppåt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10
13. Knappen Skiva / USB Stopp . . . . . . . . . . . . . . . . 10
14. Knappen Skiva/USB/iPod/iPhone Uppspelning
eller Paus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10
15. Skivsläde Öppna/Stäng knapp . . . . . . . . . . . . . . . 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Reglage och indikatorer (fortsättning)
■
1
2
21
22
23
24
25
4
5
6
7
8
26
27
28
9
10
11
12
13
14
29
30
31
32
33
34
35
36
CD/USB
15
RDS
16
9
1 23
4 5
17
18 19 20 21
■
1.
2.
3.
4.
Sida
1. Fjärrkontrollsändare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2. Till/Beredskapsknapp . . . . . . . . . . . . . . . 6, 8, 9, 18
3. Numeriska knappar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4. Bas-/Diskantknapp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5. Knappen X-Bass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
6. Knappen Tunernedvridning, Hoppa neråt,
Snabbspolning bakåt, Tid ner. . . . . 6, 9, 12, 14, 18
7. Knappen Tuner förval upp, iPod-markör
uppåt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 13, 14
8. Knappen Volym Neråt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
9. Mappknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 13
10. Knappen Tuner förval ner, iPod-markör
neråt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 13, 14
11. CD-knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
12. Knappen USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
13. Knappen iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
14. Knappen iPoddisplay (TV OUT) . . . . . . . . . . . . . . 8
15. CD / USB-Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 13
16. RDS ASPM knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
17. Knappen Öppna / Stäng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
18. Minne knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 14
19. Knappen Rensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
20. Klock/timerknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 18
21. Sleepknapp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
22. Knappen Repetera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
23. Knappen Ljudlös . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
24. Slumpvisknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
25. Knappen Tuner uppvridning, Hoppa uppåt,
Snabbspolning framåt, Tid upp . . . 6, 9, 12, 14, 18
26. Knappen Volym Uppåt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
27. Inmatningsknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 13, 18
28. Knappen Demo/Nedtoning . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 6
29. Knappen Ljud/Line (INPUT) . . . . . . . . . . . . . . 5, 20
30. Knappen Tuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
31. Uppspelnings- / pausknapp för iPod . . . . . . . . . . 8
32. Knappen iPodmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
33. Knappen CD/USB Uppspelning/Paus. . . . 9, 10, 13
34. CD/USB Stoppknapp . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10, 13
35. RDS displayknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
36. RDS PTY knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
17
18
19
20
3
6 7 8
15
10 1112 13 14 16
■
22
23 24 25 26
1
3
2
4
■
Högtalargallren kan tas bort
Se till att ingenting kommer i kontakt
med högtalarnas diafragma när
gallren tas bort.
V-3
11/5/12
04_HF151PH_SE.fm
Skärmvisning
Sida
1. USB-indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2. iPod-indikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3. CD-indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4. MP3-indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5. WMA-indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
6. RDM (Slumpvis) -indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7. MEM (Minnes) -indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
8. Repetitionsindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
9. Indikatorn Spela upp/Paus . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
10. FM-inställningsindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
11. FM stereomodindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
12. Stereostationsindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
13. RDS indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
14. PTY-indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
15. TP-indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
16. TA-indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
17. Indikator för ljudlös . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
18. Knappen X-bass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
19. Titel-indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
20. Artist-indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
21. Mappindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
22. Album-indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
23. Fil-indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
24. Spårindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
25. Dagstimerindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
26. Engångstimer-indikator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
27. Skiv-indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
28. Total-indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
29. Frånslagsindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
27 28 29
Högtalarsystem
Högtonshögtalare
Baselement
Basreflexgång
Högtalarledning
Fjärrkontroll
Systemanslutningar
Se till att koppla ur strömsladden innan några anslutningar görs.
Höger
högtalare
Videokabel
(ingår inte)
FM-antenn
TV
Till videoingångsuttaget
Vänster
högtalare
RÖD
SVART
Vägguttag
(Växelström 220 - 240 V ~ 50/60 Hz)
Etiketten finns på enhetens
undersida.
■
■
Anslutning av antenn
Medföljande FM-antenn:
Anslut FM-antennledningen till FM 75 OHMS kontakten
och rikta FM-antennledningen mot starkast mottagna
signal.
Anmärkning:
Ställa antennen på enheten eller nära nätströmsladden
kan orsaka upptagning av störningar. Ställ antennen på
avstånd från enheten för bättre mottagning.
■
Anslutning av högtalare
● Anslut svart ledning till minus (–)
och röd ledning till plus (+).
● Använd högtalare med en
impedans på 4 ohm eller mer
eftersom en lägre impedans kan
skada apparaten.
Fel
● Förväxla inte höger och vänster
kanaler. Höger högtalare är på
höger sida med ansiktet mot
enheten.
● Låt inte de obelagda högtalarledningarna vidröra
varandra.
● Kontrollera att föremål inte hamnar eller placeras i
basreflexgångarna.
● Stå eller sitt inte på högtalarna. Du kan komma till
skada.
V-4
11/5/12
04_HF151PH_SE.fm
Demonstrationsläge
● När enheten först ansluts till nätet aktiveras
demonstrationsläget.
● För att avbryta demonstrationsläget, tryck på knappen
DEMO/DIMMER (fjärrkontroll) i standbyläget. Enheten
går till läget för låg strömförbrukning.
● Om iPod eller iPhone är dockad kommer enheten att
börja
ladda.
”Charge
Mode”
visas.
Demonstrationsläge är inte tillgängligt under
laddningsläge.
● För att återgå till demonstrationsläget, tryck på
knappen DEMO/DIMMER igen.
■
Ansluta iPod eller iPhone till TV
Foto- och videofiler från iPod eller iPhone kan ses genom
anslutning till TV/monitor.
Om TV:n/monitorn har en videoingång, anslut den till
VIDEO OUT-uttaget på enhetens baksida och ställ in TV Ut
på iPod- eller iPhone-enheten till läget ”ON”.
Anmärkning:
Se till att ställa in iPod-enheten, så att det är antingen
NTSC eller PAL och att det är samma som TV-signalen.
Var god se Apples hemsida för vidare information.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Systemanslutningar (fortsättning)
Fjärrkontroll
■
■
Nätanslutning
Efter kontroll att alla anslutningar gjorts korrekt, stick in
enhetens nätströmsladd i vägguttaget.
Anmärkning:
Dra stickkontakten ur nätuttaget om apparaten inte ska
användas under längre tid.
■
Line-ingångsanslutning (TV, etc.)
Batteriinstallation
1 Öppna batterilocket.
2 Sätt i det medföljande batteriet åt rätt håll som anges i
batterifacket.
När batteriet sätts i eller tas ur, skjut det mot
batterikontakterna (–).
3 Stäng locket.
Anslut till TV:n med en ljudkabel.
TV
Till
ljudutgångsuttag
Ljudkabel
(tillgänglig i
handeln)
Ljudsignal
Varning:
● Ta ur batteriet om enheten inte ska användas under en
längre tid. Detta förhindrar skador på grund av
batteriläckage.
● Använd ej återuppladdningsbara batterier (nickelkadmium-batteri, etc.).
● Felaktig isättning av batterier kan orsaka tekniska fel på
enheten.
● Batterierna (förpackade batterier eller installerade
batterier) får inte utsättas för stark värme som solsken,
eld eller liknande.
Anmärkningar för användning:
● Byt ut batteriet om verkningsavståndet minskar eller
om det börjar krångla vid användning. Köp ett batteri av
storleken ”AA” (UM/SUM-3, R6, HP-7 eller liknande).
● Rengör regelbundet sändaren på fjärren och sensorn
på enheten med en mjuk duk.
● Om sensorns utsätts för starkt ljus kan dess funktion
störas. Avskärma ljuset eller vänd enheten från ljuset
om detta inträffar.
● Håll fjärrkontrollen borta från fukt, värme, stötar och
vibrationer.
Till LINEingång
Huvuden-het
■
För att välja Line In-funktionen:
● På huvudenheten:Tryck på knappen FUNCTION
upprepade gånger tills Line In visas.
● På fjärrkontroll: Tryck på knappen AUDIO/LINE
(INPUT) upprepade gånger tills Line In
visas.
Test av fjärrkontrollen
Kontrollera fjärrkontrollen efter alla anslutningar
kontrollerats.
Rikta fjärrkontrollen rakt mot sensorn på enheten.
Fjärrkontrollens användningsområde visas nedan:
Fjärrsensor
0,2 m - 6 m
CD/USB
RDS
V-5
11/5/12
04_HF151PH_SE.fm
Allmän reglering
■ Baskontroll
1 Tryck på knappen BASS/TREBLE för att välja ”Bass”.
2 Inom 5 sekunder, tryck ner knappen VOLUME (+ eller –) för
att justera basen.
- 5 ↔ - 4........↔ + 4 ↔ + 5
■ Diskantkontroll
1 Tryck på knappen BASS/TREBLE för att välja ”Treble”.
2 Inom 5 sekunder, trycker du ner VOLUME (+ eller –) -knappen
CD/USB
RDS
för att justera diskanten.
■
För slå på strömmen
Tryck på knappen ON/STAND-BY för att slå till strömmen.
- 5 ↔ - 4........↔ + 4 ↔ + 5
Efter användning:
Tryck ON/STAND-BY knappen för att gå till beredskapsläget.
■
■
Display Ljushetskontroll
Tryck på knappen DEMO/DIMMER på fjärrkontrollen för att
minska displayens ljusstyrka.
Funktion
Då knappen FUNCTION på trycks ner, ändras den aktuella
funktionen till ett annat läge, och du kan trycka på knappen
FUNCTION upprepade gånger för att välja önskad funktion.
FM STEREO
CD
(Displayen har låg ljusstyrka).
(Displayen blir mindre ljus).
Dimmer off (Displayen är ljusstark).
Dimmer 1
FM MONO
Dimmer 2
■
Line In
Automatisk volyminställning
Om du stänger av och sätter på huvudenheten med volymen
ställd på 17 eller högre, startar volymen på 16.
■
Volymkontroll
Vrid volymratten mot VOLUME +/– (på huvudenheten) eller tryck
på knappen VOL +/– (på fjärrkontrollen) för att höja eller sänka
volymen.
■
iPod
Audio In
USB
Anmärkning:
Backup funktionen skyddar det minneslagrade funktionsläget i
några dagar ifall det skulle bli strömavbrott eller om strömsladden
kopplas ur.
Inställning av klockan (Endast
fjärrkontroll)
Automatisk ström till-funktion
När du trycker på någon av följande knappar slås enheten till.
● iPod, CD, USB, AUDIO / LINE (INPUT), TUNER på
fjärrkontrollen: Den valda funktionen aktiveras.
●
/ på huvudenheten: Enheten sätts på och uppspelning av
den senaste funktionen startar (CD, TUNER, USB, iPod,
AUDIO IN, LINE IN)
■
Automatisk avstängningsfunktion
Huvudenheten går ner i viloläge (när iPod eller iPhone inte är
dockad) efter 15 minuters inaktivitet vid:
iPod: Ingen anslutning.
AUDIO IN / LINE IN: Ingen insignal detekteras eller mycket låg
ljudnivå.
CD/USB: I stoppläget.
Anmärkning:
Om iPod eller iPhone är dockad kommer enheten att börja ladda.
”Charge Mode” visas under standbyläge.
■
Ljudlös
Volymen stängs tillfälligt av då du trycker ner knappen MUTE på
fjärrkontrollen. Tryck en gång till för att få tillbaka volymen.
■
I detta exempel är klockan satt enligt 24-timmars (00:00:00)
systemet.
1 Tryck på knappen ON/STAND-BY för att slå till strömmen.
2 Tryck på knappen CLOCK/TIMER.
3 Inom 10 sekunder, tryck ner knappen ENTER. För att justera
dag, tryck på knappen
på knappen ENTER.
eller
och tryck sedan
eller
för att välja 24-timmars
eller 12-timmars visning och tryck sedan på knappen ENTER.
V-6
04_HF151PH_SE.fm
RDS
4 Tryck på knappen
X-Bas-kontroll
När strömmen först vrids på går enheten till extrabasläget som
förstärker basfrekvenserna, och ”X-BASS” syns. För att annullera
extra basläget tryck X-BASS knappen på fjärrkontrollen.
11/5/12
CD/USB
24-timmars systemet syns.
(00:00 - 23:59)
12-timmars systemet syns.
(AM 12:00:00 - PM 11:59)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Inställning av klockan (Endast
fjärrkontroll) (fortsättning)
■
5 För att justera timmen, tryck på knappen
eller
och
tryck sedan på knappen ENTER. Tryck
eller
för
öka tiden med 1 timme. Håll den nere för öka fortlöpande.
6 För att justera minuterna, tryck på knappen
eller
och tryck sedan på knappen ENTER. Tryck på knappen
eller
en gång för att ställa fram tiden 1 minut.
För att bekräfta tidvisningen:
Tryck på knappen CLOCK/TIMER. Tiden visas i ungefär 5
sekunder.
Anmärkning:
Ställ klockan (sidorna 6 - 7) när spänningen återfås då enheten
kopplas till vägguttaget igen eller efter ett strömavbrott.
iPod-, iPhone- och iPad-anslutning
(endast USB)
1 Sätt i anslutaren i iPoden, iPhonen eller iPaden.
iPad
Anslutare
2 Sätt i iPaden i stället för iPad.
För återställa klockan:
Gör ”Inställning av klockan” från steg 2.
iPad
För ändra 24-timmar eller 12-timmarsystemet:
Gör ”Inställning av klockan” från steg 2 och framåt.
Lyssning till iPod, iPhone eller iPad
Ställ för iPad
Gjord för:
● iPod touch (4:e Generationens)
● iPod touch (3:e Generationens)
● iPod touch (2:e Generationens)
● iPod touch (1: a Generationens)
● iPod classic
● iPod nano (6:e Generationens)
● iPod nano (5:e Generationens)
● iPod nano (4:e Generationens)
● iPod nano (3:e Generationens)
● iPod nano (2:e Generationens)
● iPhone 4
● iPhone 3GS
● iPhone 3G
● iPhone
● iPad
Varning:
Var god uppdatera din iPod, iPhone- och iPad-enhet till senaste
mjukvaruversionen innan du använder den. Var god besök
Apples hemsida för att ladda ner den senaste versionen till din
iPod, iPhone och iPad.
Anmärkningar:
● Laddningsuttag för iPod, iPhone och iPad:
Förhållande
DOCKA
USB
USB-funktion
NEJ
JA
Annan funktion
JA
NEJ
Stand-by
JA
NEJ
● Meddelandet ”This accessory is not made to work with
iPhone” eller liknande, kan visas på iPhone-skärmen när:
- batteriet är svagt.
- din iPhone inte är dockad korrekt (t.ex. på sned).
Om detta inträffar, ta bort och docka om din iPhone.
● Denna produkten är gjord för iPhone. För att förhindra
störningar när iPhone är dockad är hörlurarutgång
avstängd och ”HP INVALID” visas. Det kan också uppstå
störningar i ljudet under kortare tid vid inkommande
samtal.
3 Anslut iPoden, iPhonen eller iPaden till enheten via
USB-anslutning.
USB
Anmärkning:
USB-uttag stöder inte VIDEO ut.
■ iPod-, iPhone- eller iPad-uppspelning
1 Tryck på knappen ON/STAND-BY för att slå till strömmen.
2 Tryck ner knappen USB på fjärrkontrollen eller knappen
FUNCTION upprepade gånger på huvudenheten för att välja
funktionen USB.
3 Anslut iPoden, iPhonen eller iPaden till enheten. ”USB/Pod ”
visas.
4 Tryck / (CD/USB / ) för att starta avspelning.
Anmärkning:
Stoppknappen ( ) är funktionslös under iPod-, iPhone- eller
iPad-uppspelning.
■
Anmärkning:
Dockningsstation rekommenderas inte för iPad-anslutning.
Adapter för iPod- och iPhone-anslutning
Anmärkningar:
● Kontrollera adaptern som levererades med din iPod eller
iPhone.
● Du kan använda en ljudkabel för att ansluta din iPod till
AUDIO IN-uttaget om:
1. din iPod-adapter inte passar i iPod-dockan på
huvudenheten.
2. du har en iPod som inte har en iPod-adapter.
3. du har en iPod som inte har en 30-stifts iPod-anslutning.
V-7
11/5/12
04_HF151PH_SE.fm
iPod- och iPhone-anslutning (endast
docka)
Lyssning till iPod, iPhone eller iPad (fortsättning)
Adapter Nr.
12
15
15
19
■
iPhone-beskrivning
iPhone
iPhone 3G
iPhone 3GS
iPhone 4
Kapacitet
4GB & 8GB & 16GB
8GB & 16GB
16GB & 32GB
16GB & 32GB
Sätta i adapter för iPod eller iPhone
1 Öppna dockningsstationen för iPod och iPhone genom
att dra uppåt.
CD/USB
RDS
2 Sätt i adaptern för iPod och iPhone i enheten och
anslut din iPod eller iPhone.
■
iPhone (undersida) iPhone
Dockningsanslutare
Adapter för iPhone
■
Anslutare för iPhone
■
Varning:
Koppla ur alla tillbehör till iPoden eller iPhonen innan du sätter
i den i dockan.
Se video på en TV som är kopplad till en
iPod eller iPhone
1 Tryck in knappen DISPLAY (TV OUT) i mer än 2 sekunder.
”TV Display” visas på displayen.
2 Tryck på knappen ENTER för att starta uppspelning.
Avlägsna adapter för iPod eller iPhone
Sätt in skruvmejselns spets (”–”-typ,
liten) i adaptoruttaget som visas och lyft
uppåt för att avlägsna.
■
Koppla ur iPod, iPhone eller iPad
Avlägsna helt enkelt iPod- eller iPhone-enheten från
dockningsstationen eller iPad från USB-uttaget. Det är säkert att
göra detta till och med under uppspelning.
Docka för iPhone
■
iPhone-uppspelning
● Ljudet växlar bara från iPhone till huvudenheten efter att
autenticeringsprocessen slutförts efter ungefär 10 sekunder.
● Inkommande samtal pausar uppspelningen.
● Så fort samtalen besvaras, kan konversationen endast höras
genom den inbyggda iPhone-högtalaren. Sätt på iPhonehögtalaren eller docka ur iPhone för att starta
konversationen.
iPod- eller iPhone-uppspelning
1 Tryck på knappen ON/STAND-BY för att slå till strömmen.
2 Tryck på knappen iPod på fjärrkontrollen eller på knappen
FUNCTION på huvudenheten flera gånger för att välja iPodfunktion.
3 Sätt i iPod eller iPhone i iPod-dockan på huvudenheten.
”Dock Ok” visas.
4 Tryck på knappen / (iPod / ) för att starta avspelning.
Anmärkningar:
● Om inställningen för TV Ut redan är På på videomenyn visas
videon automatiskt på TV-skärmen när knappen ENTER
trycks in.
● TV-ut-visning stöds inte genom USB-uttaget. (iPad)
● Tryck på knappen MENU för att komma till videomenyn för att
återgå till att visa video på iPod- eller iPhone-skärmen. Tryck
in knappen DISPLAY (TV OUT) i mer än 2 sekunder tills ”iPod
Display” visas.
● Visningen växlas inte mellan iPod och TV vid tryck på
knappen DISPLAY (TV OUT) under videouppspelning på
iPhone eller iPod.
Varning:
● Koppla loss alla tillbehör från iPod eller iPhone innan den
sätts i dockningsstationen.
● Stoppknappen ( ) på huvudenheten är funktionslös under
iPod-användning.
■
Navigera genom iPod-, iPhone- eller iPadmenyerna
1 Tryck på iPod-knappen MENU för att visa menyn på iPod,
iPhone- eller iPad-enheten. Tryck på den igen för att gå
tillbaka till föregående meny.
2 Använd knappen PRESET ( eller ) för att välja en post
på menyn och tryck sedan på knappen ENTER.
V-8
11/5/12
04_HF151PH_SE.fm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Lyssning till iPod, iPhone eller iPad
(fortsättning)
Funktion
Anmärkning:
När du navigerar runt i menyn i din iPod, iPhone eller iPad med
fjärrkontrollen skall du inte använda någon av knapparna på din iPod
eller iPhone. Volymnivån justeras med tryck på knappen VOL (+ eller
–) på huvudenheten eller fjärrkontrollen. Justering av volymen på
iPod, iPhone eller iPad har ingen effekt.
iPod, iPhone och -iPad funktioner:
De funktioner som beskrivs nedan beror på vilken generation din
iPod, iPhone och iPad tillhör.
System på-användning:
När huvudenheten sätts på kommer din iPod, iPhone eller iPad
automatiskt att sättas på då den är dockad i eller ansluten till
enheten.
Huvudenhet
Fjärrkontroll
Handhavande
Docka/
USB
Docka
USB
Meny
____
iPod
iPod
Bekräftelse
____
Tryck för att
bekräfta valet.
Markör
Upp/Ned
____
Tryck för att välja
iPod menyn.
Tryck för att visa
iPod menyn under
iPod-funktion.
Att lyssna på CD eller MP3/WMA-skiva
System av (standby-användning):
Då huvudenheten är satt i standbyläge, sätts den dockade iPod-,
iPhone- eller anslutna iPad-enheten automatiskt i standbyläge.
■
Olika iPod-, iPhone- och iPad-funktioner
Funktion
Huvudenhet
Docka/
USB
Fjärrkontroll
Handhavande
Docka
USB
Spelning
iPod
CD/USB
Tryck ner i
pausläget.
Paus
iPod
CD/USB
Tryck ned under
avspelning.
CD/USB
Spår upp/
ner
Tryck ner i
uppspelningsläget
eller pausläget.
Om du trycker in
knappen i
pausläge, trycker
du på / för att
starta önskat spår.
Snabbspolning
framåt/
bakåt
TVvisning
Tryck och håll nere
under avspelning.
Släpp knappen för
återuppta
avspelning.
____
iPod
____
Tryck in i mer än 2
sekunder för att
växla video-utdisplay mellan
iPod och TV.
Repetera
____
Tryck ner för att
aktivera
repeteringsläget.
Blanda
____
Tryck och håll nere
för att aktivera
blandläget.
RDS
Detta system kan spela upp vanliga CD, CD-R/RW i CD-format och
CD-R/RW med MP3- eller WMA-filer, men inte spela in på dessa.
Vissa audio CD-R och CD-RW skivor är inte spelbara pga. skivans
beskaffenhet eller komponenten som användes för inspelning.
MP3:
MP3 är ett slags komprimering. Det är en akronym som betyder
MPEG Audio Layer 3. MP3 är en audiokodtyp som behandlas
genom höggradig komprimering från den ursprungliga
audiokällan med ringa förlust av ljudkvaliteten.
● Detta system stöder MPEG 1 Layer 3 och VBR-filer.
● Under VBR filavspelning är tiden i skärmen olik faktisk
avspelningstid.
● Bitrate som är stödd av MP3 är 32 ~ 320 kbps.
WMA:
WMA-filer är avancerade systemformat-filer som innehåller
ljudformat-filer som har komprimerats med Windows Media
Audio kod. WMA har utvecklats av Microsoft som ljudformatfiler för Windows Media Player.
● ”MP3”- och ”WMA”-indikatorn tänds när enheten läser av en
MP3- resp. WMA-CD.
● Bitrate som är stödd av WMA är 64 ~ 160 kbps.
■
Skivuppspelning
1 Tryck på knappen ON/STAND-BY för att slå till strömmen.
2 Tryck ner knappen CD på fjärrkontrollen eller knappen
FUNCTION upprepade gånger på huvudenheten för att välja
funktionen CD.
3 Tryck OPEN/CLOSE knappen för att öppna skivsläden.
4 Placera skivan i skivsläden med etiketten uppät.
V-9
11/5/12
04_HF151PH_SE.fm
Att lyssna på CD eller MP3/WMAskiva (fortsättning)
Avancerad uppspelning av CD eller
MP3/WMA-skiva
5 Tryck OPEN/CLOSE knappen för att stänga skivsläden.
6 Tryck / (CD/USB / ) för att starta avspelning. Efter att
CD/USB
det sista spåret spelats upp, stoppar enheten automatiskt.
RDS
Varning:
● Placera inte två skivor i samma skivsläde.
● Spela inte upp skivor med speciella former (hjärtformade,
åttkantiga, etc). Detta kan orsaka felaktig funktion.
● Snurra inte på skivsläden under gång.
● Om strömmen bryts medan släden är öppen, vänta tills den
åter går till.
● Uppträder störningar i TV- eller radiomottagning under CDspelning ska avståndet mellan apparaterna ökas.
● Var noga med placera 8 cm skivan i mitten på skivsläden.
● På grund av strukturen av skivinfoirmationen tar det längre tid
att läsa MP3/WMA skiva än normal CD (cirka 20 till 90
sekunder).
Anmärkningar för CD eller MP3/WMA-skiva:
Omskrivningsbara multisessionsskivor som inte är stängda, kan
fortfarande spelas.
■
Olika skivfunktioner
Funktion
Spelning
Stopp
Paus
Spår
upp/ner
Snabbspolning
framåt/
bakåt
Huvuden-het
Fjärrkontroll
CD/USB
CD/USB
CD/USB
Handhavande
Tryck medan stannad.
■
Spårsnabbsökning
Önskade spår på aktuell skiva kan spelas upp med de numeriska
knapparna.
Använd de numeriska knapparna på fjärrkontrollen för välja
önskat spår medan vald skiva spelas.
● Med de numeriska knapparna kan du välja upp till nummer 9.
● När nummer 10 eller högre väljs, använd ”10+”.
A. Till exempel, för välja 13
1 Tryck ner knappen ”10+” en
gång.
2 Tryck på knappen ”1”.
3 Tryck på knappen ”3”.
Valt spårnummer
B. Till exempel, för välja 130
1 Tryck ner knappen ”10+” två gånger.
2 Tryck på knappen ”1”.
3 Tryck på knappen ”3”.
4 Tryck på knappen ”0”.
Tryck ned under
avspelning.
Anmärkningar:
● Spårnummer högre än antalet spår kan inte väljas.
● Under slumpmässig spelning är snabbsökning inte möjlig.
Avbryta avspelning:
Tryck på knappen (CD/USB ).
Tryck ned under
avspelning. Tryck /
för återuppta avspelning
från pausläget.
Tryck under avspelning
eller medan stannad.
Om du trycker knappen
medan stannad, tryck
/ för starta önskat spår.
Tryck och håll nere under
avspelning.
Släpp knappen för
återuppta avspelning.
Repeterad spelning kan spela ett spår, alla spår eller en
programmerad sekvens fortlöpande.
För att repetera ett spår:
Tryck på knappen REPEAT upprepat tills ”Repeat One” visas.
Tryck på knappen / (CD/USB / ).
För att repetera alla spår:
Tryck på knappen REPEAT upprepat tills ”Repeat All” visas. Tryck
på knappen / (CD/USB / ).
Repetera önskade spår:
Gör stegen 1 - 5 i avsnittet ”Programmerad spelning” på nästa
sida och tryck sedan på knappen REPEAT upprepade gånger tills
”Repeat All” visas.
Annullering av repeterad spelning:
Tryck på knappen REPEAT upprepat tills ”
” försvinner.
■
Repeterad spelning
Varning:
Efter att du utfört repeterad uppspelning, se till så att du trycker
ner knappen (CD/USB ). Annars fortsätter skivan att spelas
upp oupphörligt.
Anmärkning:
Under repetitionsuppspelning, är slumpvis uppspelning ej möjlig
att välja.
V-10
11/5/18
04_HF151PH_SE.fm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Avancerad uppspelning av CD eller MP3/WMA-skiva (fortsättning)
■
■
Slumpmässig spelning
Spåren på skivan kan spelas upp i slumpvis ordning
automatiskt.
1 Medan i stoppläget, tryck MEMORY knappen för gå till
läget spara programmering.
Att slumpvis spela upp alla spår:
Tryck på knappen RANDOM på fjärrkontrollen tills ”Random”
visas. Tryck på knappen / (CD/USB / ).
För att annullera slumpmässig spelning:
Tryck in knappen RANDOM tills ”RDM”-indikatorn försvinner.
Anmärkningar:
● Om du trycker ner knappen
under slumpvis
uppspelning, kan du gå till det av slumpvisfunktionen
nästa valda spåret. Men du kan inte gå till föregående spår
med
-knappen. Början på det spår som spelas upp
söks upp.
● Enheten väljer och spelar spåren automatiskt under
slumpmässig spelning. (Spårordningen är valfri.)
● Under slumpvis uppspelning, är repetitionsuppspelning ej
möjlig att välja.
Programmerad uppspelning (MP3/WMA)
2 Tryck på knappen PRESET (
eller
fjärrkontrollen för att välja önskad mapp.
)
Tryck sedan på knappen
eller
fjärrkontrollen för att välja önskade spår.
på
på
3 Tryck på knappen MEMORY för att spara mapp- och
spårnummer.
4 Upprepa stegen 2 – 3 för fler mappar/spår. Upp till 32
■
spår kan programmeras.
Programmerad uppspelning (CD)
Du kan välja upp till 32 musikval för avspelning i önskad
ordning.
1 Medan i stoppläget, tryck MEMORY knappen på
fjärrkontrollen för att gå till läget spara programmering.
2 Tryck på knapparna
eller
på fjärrkontrollen
för att välja önskat spår.
Valt spårnummer
3 Tryck på knappen MEMORY för arr spara spårnumret.
4 Repetera stegen 2 - 3 för andra spår. Upp till 32 spår kan
5 Tryck
/
(CD/USB
Lägga spår till programmet:
Om ett program tidigare lagrats, kommer ”MEM”-indikatorn
att visas. Tryck på knappen MEMORY. Följ sedan stegen
2 - 3 för lägga till spår.
Anmärkningar:
● När skiva med tas ut annulleras programmet
automatiskt.
● Om du trycker ON/STAND-BY knappen för att gå till
beredskapsläget eller ändrar funktionen från CD till en
annan raderas de programmerade musikvalen.
● Under programmerad spelning är slumpmässig
spelning inte möjlig.
/ ) för att starta
uppspelning.
V-11
11/5/18
04_HF151PH_SE.fm
/ ) för att starta avspelning.
För annullera programmerad spelning:
I programmerat stoppläge, tryck ner knappen (CD/USB
). Skärmen visar nu ”Memory Clear” och allt
programmerat innehåll kommer att raderas.
programmeras. Om du vill kontrollera de programmerade
spåren, tryck på knappen MEMORY upprepat. Om du gör
ett misstag, kan de programmerade spåren raderas genom
att du trycker ner knappen CLEAR.
5 Tryck in knappen
/ (CD/USB
MP3/WMA mappläge (enbart för MP3/WMA filer)
För att spela upp MP3/WMA (Windows Media Audio) fil
Det finns många musikplatser på Internet från vilka du kan
ladda ner MP3/WMA (Windows Media Audio) musikfiler.
Följ instruktionerna på webbplatsen om hur ladda ner
musikfilerna. Du kan sedan spela upp dessa nedladdade
musikfiler genom att först bränna ner dem på en CD-R-/
RW-skiva.
● Dina nerladdade sånger/filer är enbart för personligt
bruk. All annan användning av sångerna utan ägarens
tillstånd är olaglig.
■
CD/USB
RDS
Om mappuppspelningsordning
Om MP3/WMA filerna är inspelade i flera mappar, får varje
mapp automatiskt ett nummer.
Dessa mappar kan väljas med FOLDER knappen på
fjärrkontrollen. Om det inte finns några stödda filformat i
den valda mappen, hoppas mappen över och nästa mapp
väljs.
Exempel: Hur ställa in mappnummer om MP3/WMA
formatfiler är inspelade som visas i figuren nedan.
■
Förfaringssätt för att spela upp MP3/WMAskiva med mappläge på
För att spela upp CD-R/RW.
1 Tryck ner knappen CD, och sätt i en MP3-/WMA-skiva.
Tryck på knappen FOLDER för att visa information om
skivan.
MP3-indikator
WMA-indikator
1 ROOT mappen ställs in som mapp 1.
2 Vad beträffar mappar i ROOT-mappen (Mapp A och
TOTAL-indikator
Mapp B), ställs den mapp som spelats in tidigare på
skivan in som mapp 2 och sedan mapp 3.
3 När det gäller mapp inuti Mapp A (Mapp C och Mapp D),
kommer mapp inspelad tidigare på skivan att bli mapp 4
och mapp 5.
Totalt antal mappar
2 Tryck på knappen PRESET (
eller
) för att välja
önskad mapp för uppspelning. (Mappläge på)
4 Mapp E som är i Mapp D ställs in som mapp 6.
● Mapp- och filordningsinformationen som är inspelad på
skivan beror på skrivmjukvaran. Det kan hända att
denna enhet inte
återspelar filerna enligt din
förväntade uppspelningsordning.
● För CD MP3/WMA gäller, att 99 stycken mappar och
999 filer inklusive mapparna som ej har spelbara filer
kan läsas.
Mappläget på/av kan skötas med FOLDER knappen på
fjärrkontrollen. Filer som spelas upp i mappläge på skiljer
sig från de som spelas upp under mappläge av.
ROOT
(FOLDER 1)
FOLDER A
(FOLDER 2)
FOLDER C
(FOLDER 4)
FOLDER D
(FOLDER 5)
FOLDER B
(FOLDER 3)
FILE 3
FILE 4
FILE 5
FILE 6
FILE 7
FILE 8
FOLDER E
(FOLDER 6)
Totalt antal filer
FOLDERindikator
Första spårnumret i
mappen
FOLDER nummer
3 Välj önskad fil för uppspelning genom att trycka på
knappen
eller
.
4 Tryck på knappen
/ (CD/USB / ). Uppspelningen
startar och filnamnet visas.
● Titel, Artist och Albumnamn visas om dessa finns
inspelade på skivan.
● Om du spelar upp i mappläget, tryck på knappen
PRESET ( eller ), och mappen kan väljas även
om du befinner dig i uppspelnings-/pausläget. Den
fortsätter i uppspelnings/pausläge på det första
valda spåret av den valda mappen.
● Displayens innehåll kan ändras genom att trycka
CD/ USB DISPLAY knappen.
FILE 9
FILE 10
FILE 1
FILE 2
Filnamnsdisplay
Räknedisplay
Albumdisplay
Mappvisning
Titeldisplay
Artistdisplay
Anmärkning:
Om ”Not Supported” visas, betyder det att ”Copyright
protected WMA file” eller ”Not supported playback file” är
vald.
V-12
11/5/12
04_HF151PH_SE.fm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Lyssna till USB massminne / MP3 spelare
2 Tryck på FOLDER knappen, och tryck PRESET (
eller
) knappen för att välja den önskade mappen som ska
spelas upp. För att starta uppspelning med mappläge
på, gå till steg 4. För att ändra uppspelningsmapp, tryck
på knappen PRESET ( eller ) för att välja en annan
mapp.
3 Välj önskad fil för uppspelning genom att trycka på
knappen
eller
.
4 Tryck på knappen
/ (CD/USB
startar och filnamnet visas.
/ ). Uppspelningen
● Titel, Artist och Album namn visas om de är
inspelade i USB minnet.
● Displayens innehåll kan ändras genom att trycka
CD/USB DISPLAY knappen.
CD/USB
RDS
■
Att ta bort USB minne
1 Tryck
Anmärkning:
Denna produkt är inte kompatibel med MTP- och AACfilsystem på USB-masslagringsenheter eller MP3spelare.
■
(CD/USB
) för stanna avspelning.
2 Koppla från USB-minnet från USB-kontakten.
Uppspelning med USB-/MP3-spelare med
Mappläge av
1 Tryck ner knappen USB på fjärrkontrollen eller knappen
FUNCTION upprepade gånger på huvudenheten för att
välja funktionen USB. Anslut USB minnet som har MP3/
WMA filformat på enheten. När USB-minnet är anslutet
till huvudenheten, visas anordningens information.
2 Välj önskad fil för uppspelning genom att trycka på
knappen
eller
.
3 Tryck på knappen
/ (CD/USB / ). Uppspelningen
startar och filnamnet visas.
● Titel, Artist och Album namn visas om de är
inspelade i USB minnet.
● Displayens innehåll kan ändras genom att trycka
CD/ USB DISPLAY knappen.
Anmärkning:
För att pausa uppspelning:
Tryck på knappen / (CD/USB
■
/ ).
Uppspelning med USB-/MP3-spelare med
Mappläge på
1 Tryck ner knappen USB på fjärrkontrollen eller knappen
FUNCTION upprepade gånger på huvudenheten för att
välja funktionen USB. Anslut USB minnet som har MP3/
WMA filformat på enheten. När USB-minnet är anslutet
till huvudenheten, visas anordningens information.
Anmärkningar:
● SHARP kan inte anses ansvarig för förlust av data
medan USB minnet är anslutet till audiosystemet.
● Filer komprimerade i MP3- och/eller WMA-format kan
spelas upp när den är ansluten till USB-kontakten.
● Detta USB minnesformat stöder FAT 16 eller FAT 32.
● SHARP kan inte garantera att alla USB minnen
fungerar på detta audiosystem.
● USB-kabel rekommenderas att inte användas till detta
ljudsystem för anslutning till USB-minnesenhet.
Användning av USB-kabel påverkar kapaciteten hos
detta ljudsystem.
● Detta USB-minne kan inte användas via USB-huben.
● USB-kontakten i denna enhet är inte avsedd för en PCanslutning men används för musikströmning med ett
USB-minne.
● Extern HDD-lagringsenhet kan inte spelas upp via
USB-uttaget.
● Om data i USB minnet är för stor, kan det ta längre tid
för att läsa data.
● Denna produkt kan spela upp WMA- och MP3-filer.
Den känner automatiskt av den uppspelade filtypen.
Om en ospelbar fil spelas upp på denna produkt,
indikeras ”Not Supported” och filen hoppas automatiskt
över. Detta tar några sekunder. Om onormala
indikationer visas på displayen på grund av
ospecificerad fil, stäng av enheten och sätt sedan på
den igen.
● Denna
produkt
kan
användas
med
USBmasslagringsenheter och MP3-spelare. Det kan
däremot uppstå vissa felaktigheter på grund av olika
oförutsedda anledningar kopplade till vissa enheter.
Om detta skulle hända, stäng av enheten och sätt
sedan på den igen.
● Vid funktionen CD kommer MP3-spelaren inte att
laddas.
V-13
11/5/12
04_HF151PH_SE.fm
Avancerad USB uppspelning
Lyssning till radio
Följande funktioner är samma som CD-funktioner:
Sida
Spårsnabbsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Repeterad uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Slumpvis Uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Programmerad uppspelning (MP3/WMA) . . . . . . . . .11
Anmärkning:
Om USB-minnet inte är anslutet, visas ”USB No Media” på
displayen.
Anmärkningar:
● Den här enheten stöder enbart ”MPEG-1 Audio Layer3”-format. (Samplingsfrekvens är 32, 44,1, 48kHz)
● Uppspelningsordning för MP3-filer kan variera
beroende på skrivmjukvaran som använts vid
filnedladdningen.
● Bithastighet som är stödd av MP3 är 32 ~ 320 kbps,
WMA är 64 ~ 160 kbps.
● För MP3/WMA filer vänligen lägg till filtillägget ”.MP3”
”.WMA”. Filer kan inte spelas upp utan MP3-/WMAfiltillägg.
● Spellista är inte stödd på denna enhet.
● Denna enhet kan visa Mappnamn eller Filnamn upp till
32 tecken.
● Maximalt antal MP3-/WMA-filer är 999.
● Totalt antal lästa mappar är 99 inklusive mapp med
icke uppspelningsbara filer. Men displayen visar
endast mapp med MP3-filer.
● Uppspelningsdisplaytiden kanske inte visas korrekt när
du spelar upp en variabel bithastighets-fil.
● Den ID3TAG-information som stöds är endast TITLE,
ARTIST och ALBUM. Titel, artistnamn och albumnamn
kan du få att visas genom att trycka på knappen
DISPLAY under uppspelning eller i pausläge.
● WMA meta taggar stöder också titel-, artist- och
albumnamn som spelats in i WMA filer.
Upphovsrättsskyddade WMA-filer kan inte spelas upp.
CD/USB
RDS
■
Stationsinställning
1 Tryck på knappen ON/STAND-BY för att slå till
strömmen.
2 Tryck på knappen TUNER upprepat för att välja FM
stereo eller FM Mono.
3 Tryck TUNING (
eller ) knappen på fjärrkontrollen
för att ställa in den önskade stationen.
● Manuell stationsinställning:
Tryck ner knappen TUNING ( eller ) upprepade
gånger för att ställa in önskad station.
● Automatisk stationsinställning:
När TUNING ( eller ) knappen trycks längre än
0,5 sekunder börjar sökning automatiskt och
kanalväljaren stannar vid först mottagbara
sändningsstation.
Anmärkningar:
● Vid radiostörningar stannar sökinställning automatiskt.
● Sökinställning hoppar över svaga signalstationer.
● För att avbryta sökinställning, tryck på knappen TUNING
( elle ) igen.
● När en RDS-station (Radio Data System) ställs in,
kommer frekvensen att visas först, och därefter
kommer RDS-indikatorn att lysa upp. Efter detta
kommer kanalens namn att visas.
● Automatisk stationsinställning kan göras för RDS
stationer ”ASPM”. Hänvisa till sidan 16.
För motta FM stereosändning:
● Tryck på knappen TUNER för att välja stereoläge så att
”ST”-indikatorn lyser upp. ”
” och ” ”syns vid FMsändning i stereo.
● Om FM mottagning är svag, tryck TUNER knappen så
”ST” indikatorn slocknar. Mottagningen ändras till
mono och ljudet blir klarare.
V-14
11/5/12
04_HF151PH_SE.fm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Lyssning till radio (fortsättning)
■
Användning av radiodatasystemet
(RDS)
Memorering av station
Du kan memorera 40 FM stationer i minnet och återkalla
dem med knapptryck. (Förinställning)
1 Utför stegen 1 - 3 i ”Stationsinställning”.
2 Tryck på knappen MEMORY.
3 Inom 30 sekunder, trycker du på knappen PRESET
RDS är en sändningsservice som ett växande antal FM
stationer erbjuder. Dessa FM stationer sänder
ytterligare signaler tillsammans med vanliga
programsignaler. De sänder stationsnamnen och
information om programtypen som sport, musik, etc.
När RDS station ställts in visas ”RDS” och stationsnamnet.
”TP” (Traffic Programme) syns på skärmen när mottagen
sändning innehåller trafikinformation och ”TA” (Traffic
Announcement) syns medan trafikinformation sänds.
”PTYI” (Dynamisk PTY indikator) syns medan dynamisk
PTY station mottas.
(
eller
) för att välja förinställt kanalnummer.
Programmera stationerna i minnet i ordningsföljd från
kanal 1.
4 Inom 30 sekunder, tryck på knappen MEMORY för att
memorera stationen i minnet. Om ”MEMORY” och
indikatorerna för förinställda nummer slocknar innan
stationen programmerats, repetera förfarandet från steg
2.
5 Repetera stegen 1 - 4 för ställa in andra stationer eller
ändra förinställd station. När en ny station sparas,
raderas stationen som tidigare hade sparats i det
kanalnumret.
Anmärkning:
Hjälpfunktionen skyddar memorerade stationer i några
timmer vid strömavbrott eller när strömsladden kopplas
från.
■
Du kan kontrollera RDS genom att enbart använda
knapparna på fjärrkontrollen.
■
Information som erbjuds av RDS
Var gång RDS DISPLAY knappen trycks, ändras
skärmen som följer:
Stationssnabbval
1 Tryck PRESET (
eller ) i mindre än 0,5 sekunder för
att välja önskad station.
■
CD/USB
För söka upp förinställda stationer
RDS
Memorerade stationer i minnet kan sökas upp automatiskt.
(Förinställd minnessökning)
1 Tryck ner knappen PRESET (
eller ) i mer än 0,5
sekunder. Förinställt nummer blinkar och förinställda
stationer ställs in i följd, 5 sekunder vardera.
2 Tryck PRESET (
eller
Stationsnamn (PS)
) knappen igen när önskad
Programtyp (PTY)
station sökts upp.
■
För radera hela förinställda minnet
Frekvens
1 Tryck på knappen TUNER på fjärrkontrollen eller tryck
på knappen FUNCTION på huvudenheten upprepade
gånger för att välja funktionen Tuner.
Radiotext (RT)
När du ställer in annan station än en RDS station eller en
RDS station med svag signal ändras skärmen i följande
ordning:
2 I funktionen Tuner, tryck på knappen CLEAR tills ”Tuner
Clear” visas.
V-15
11/5/12
04_HF151PH_SE.fm
No PS
No PTY
FM 98.80 MHz
No RT
Användning av radiodatasystemet (RDS) (fortsättning)
■
Användning av automatiska
stationsprogamminnet (ASPM)
Medan i ASPM läget söker kanalväljaren automatiskt upp
nya RDS stattioner. Upp till 40 stationer kan memoreras.
Om du redan har memorerat några stationer i minnet blir
antalet nya stationer som kan memoreras mindre.
Anmärkningar för radiotext:
● Radiotextens första 14 tecken visas klart och tydligt i 4
sekunder och rullas sedan över fönstret.
● Om du ställer in RDS station som inte sänder radiotext
visas ”No RT” när du växlar till radiotextläget.
● ”RT” visas medan radiotextdata mottas eller när
textinnehållet ändras.
■
1 Tryck ner knappen TUNER på fjärrkontrollen eller
knappen FUNCTION upprepade gånger
huvudenheten för att välja funktionen TUNER.
på
2 Tryck och håll nere knappen RDS ASPM på
fjärrkontrollen.
1 När ”ASPM” har blinkat i cirka 4 sekunder startar
avsökning (87,50 - 108,00 MHz).
För återkalla stationerna i minnet
För ange programtyper och välja stationer (PTY
sökning):
Du kan söka stationer med ange programtypen (nyheter,
sport, trafikprogram, etc. hänvisa till sidan 17) från
stationerna i minnet.
1 Tryck ner knappen TUNER på fjärrkontrollen eller
knappen
FUNCTION
upprepade
gånger
huvudenheten för att välja funktionen TUNER.
2 När en RDS station sökts upp syns ”RDS” en kort
stund och stationen memoreras i minnet.
3 Efter
avsökning
visas
antalet
stationer
memorerade i minnet i 4 sekunder, och sedan syns
”END” i 4 sekunder.
på
2 Tryck på RDS PTY knappen på fjärrkontrollen.
”SELECT” och ”PTY TI” syns växelvis i cirka 6
sekunder.
3 Inom 6 sekunder, tryck
eller
knappen för
välja programtypen.
För att stoppa ASPM-användningen innan den är
slutförd:
Tryck ner knappen RDS ASPM under sökningen efter
stationer.
Stationer redan memorerade i minnet kvarstår där.
Anmärkningar:
● Om samma station sänder på olika frekvenser
memoreras den starkaste frekvensen i minnet.
● Varje station med samma frekvens som den i minnet
lagrade, lagras inte.
● Om 40 stationer redan har memorerats i minnet avbryts
sökningen. Om du vill göra om ASPM-utförandet,
radera förvalsminnet.
● Om ingen station programmerats i minnet syns ”END” i
cirka 4 sekunder.
● Om RDS signalerna är svaga memoreras inte
stationsnamnen i minnet.
● Samma stationsnamn kan memoreras i olika kanaler.
● Inom vissa områden eller under vissa tider är
stationsnamnen tillfälligtvis olika.
■
Anmärkningar för RDS-mottagning
Om något av följande inträffar betyder detta inte att
enheten är defekt:
● Då ”PS”, ”No PS” och stationsnamn syns växelvis och
apparaten inte fungerar riktigt.
● Då viss station inte sänder riktigt eller gör testsändning
fungerar inte RDS-funktionen riktigt.
● När du mottar RDS station med för svag signal visas
inte information som stationsnamnet.
● ”No PS”, ”No PTY” eller ”No RT” blinkar i cirka 5
sekunder och frekvensen visas därefter.
Var gång knappen trycks växlar programtypen.
4 Medan vald programtyp blinkar, tryck (inom 6
sekunder) RDS PTY.
När vald programtyp har lyst i 2 sekunder syns
”SEARCH” och sökning börjar.
Anmärkningar:
● Om displayen har slutat blinka, börja igen från steg 2.
Om enheten hittar en önskad programtyp, tänds
motsvarande kanalnummer i ungefär 8 sekunder, och
därefter förblir stationsnamnet tänt.
● Om du vill lyssna till samma programmerade typ från
annan station, tryck RDS PTY knappen medan
kanalnumret eller stationsnamnet blinkar. Enheten
söker nästa station.
● Om ingen station hittas syns ”Not Found” i 4 sekunder.
Om du väljer trafikprogrammet:
Om du väljer trafikprogrammet (TP) i steg 3 syns ”TP”.
(Detta betyder inte att du kan lyssna till trafikprogrammet
vid detta tillfälle.)
När trafikinformation sänds syns ”TA”.
V-16
11/6/24
04_HF151PH_SE.fm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Användning av radiodatasystemet (RDS) (fortsättning)
Beskrivningar av PTY (Programme Type) koder, TP
(Traffic Programme) och TA (Traffic Announcement).
Du kan söka och motta följande PTY, TP och TA signaler.
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
POP M
ROCK M
EASY M
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
PHONE IN
Korta sammandrag av fakta, evenemang
och offentliga opinionsyttringar,
reportage och aktualiteter.
Lokalprogram som följer upp
riksnyheterna och i allmänhet med olika
presentationsformat eller idévinkling,
inklusive debatt eller analys.
Program som syftar till att meddela
allmänna råd.
Program om olika sportsaktiviteter.
Program som främst syftar till
grundläggande utbildning.
Alla radiopjäser och programserier.
Program om nationell eller regional
kultur, inklusive språk, teater, etc.
Program om naturvetenskap och
teknologi.
Används huvudsakligen för
samtalsprogram vanligtvis av typ lätt
underhållning utanför andra kategorier.
Exempel: frågesport, panelprogram,
kändisintervjuer.
Allmänt populär kommersiell musik som
ofta är på de senaste topplistorna.
Samtida modern musik vanligtvis av och
med unga musiker.
Aktuell samtidsmusik av typ ”lättlyssnat” i
motsats till pop, rock eller klassisk, eller
mera speciella musikarter som jazz,
folksånger, Country & Western. Musik i
denna kategori har ofta men inte alltid
sångvokalister och är vanligtvis kort.
Klassisk musik för allmän njutning hellre
än för kännare. Exempel i denna kategori
är instrumentalmusik, samt vokalist eller
körsång.
Framföranden av större orkesterverk,
symfonier, kammarmusik, etc., inklusive
opera galaföreställningar.
Musikarter som inte faller inom de andra
kategorierna. Rhythm & Blues och
Reggae är typiska exempel för dessa.
Väderleksrapporter och utsikter samt
meterologisk information.
Aktiebörsrapporter, handel,
affärstransaktioner, etc.
För program som riktar sig till unga
åhörare, främst för underhållning och
allmänt intresse hellre än utbildning.
Program om personer och ting som kan
påverka dom individuellt eller i grupper.
Exempel: sociologi, historia, geografi,
psykologi och samhälle.
Alla aspekter av tro och trosvisshet, som
berör en Gud eller Gudar, existensvillkor
och levnadsregler.
Engagerar allmänheten att framföra
åsikter antingen på telefon eller på
offentlig plats.
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
TEST
ALARM
TP
TA
V-17
11/5/12
04_HF151PH_SE.fm
Specialrapporter och program om resor
till nära och fjärran platser, paketresor
samt resetips och möjligheter. Används
inte för Meddelanden om problem,
fördröjningar eller vägarbeten som
påverkar omedelbara resor där TP/TA
bör användas.
Program om fritidsaktiviteter där
lyssnaren kan delta. Exempel:
Trädgårdsskötsel, fiske, antikviteter,
matlagning, mat & vin, etc.
Flerstämmig, synkoperad musik som
utmärks av improvisation.
Sånger som kommer från eller följer
musiktraditionen från de amerikanska
sydstaterna. Utmärks av en rakfram
melodi och lyrik.
Aktuell nationell eller regional
populärmusik på landets egna språk i
motsats till internationell ”pop” som
vanligtvis kommer från Amerika eller
England och är på engelska.
Musik från populärmusikens så kallade
”Golden Age”.
Musik som har sina rötter i landets
musikkultur och vanligtvis spelad på
akustiska instrument. Lyriken och
berättelsen kan handla och historiska
händelser eller personer.
Faktaprogram som presenteras i
undersökningsformat.
Sändning när
nödfallssändingsutrustning eller
mottagare testas.
Nödfallsmeddelanden som görs under
speciella omständigheter för varna om
händelser som orsakar allmän fara.
Sändningar med trafikmeddelanden.
Trafikmeddelanden sänds.
Timer och automatisk avstängning (Endast fjärrkontroll)
■
Timeravspelning
Före inställning av timern:
● Kontrollera att klockan är inställd till korrekt tid
(hänvisa till sidan 6). Om inte inställd kan du inte
använda timerfunktionen.
● För timeravspelning: Anslut USB eller ladda skivor
eller docka iPod som ska spelas.
CD/USB
RDS
1 Tryck på knappen ON/STAND-BY för att slå till
strömmen.
Timeravspelning :
Enheten slås till och spelar önskad källa (CD, TUNER,
USB, iPod, AUDIO IN, LINE IN) vid förinställd tid.
Denna enhet har 2 timertyper: ONCE TIMER och DAILY
TIMER.
Engångstimer:
Engångstimeruppspelning går igång en gång enbart vid
en förinställd tid.
(” ”-indikator).
2 Tryck och håll nere knappen CLOCK/TIMER.
3 Inom 10 sekunder, trycker du på knappen
eller
för att välja ”Once” eller ”Daily”, och tryck sedan
på knappen ENTER.
4 Inom 10 sekunder, trycker du på knappen
eller
för att välja ”Timer Set”, och tryck sedan på
knappen ENTER.
5 För att välja timeruppspelningskälla (CD, TUNER,
USB, iPod, AUDIO IN, LINE IN), tryck på knappen
eller
. Tryck ENTER.
Då du väljer tuner, välj en station genom att trycka ner
knappen
eller
, och tryck sedan ner
knappen ENTER. Om station inte har programmerats
visas ”No Preset” och timerinställningen annulleras.
Dagstimer:
Daglig timeruppspelning går igång vid samma förinställda
tid varje dag som vi ställt in. Till exempel, ställ in timern för
vakna upp varje morgon.
(”DAILY”-indikator).
Använda engångtimer och dagstimer gemensamt:
Till exempel, använd engångstimern för att lyssna på ett
radioprogram, och använd dagliga timern för att vakna
upp.
6 För att justera dag, tryck på knappen
7 Tryck ner knappen ENTER för att justera timme. Tryck
på
eller
knappen ENTER.
1 Ställa in dagstimern (sidorna 18 - 19).
9 Ställ in sluttiden som i stegen 7 och 8 ovan.
Engångstimer
Stopp
eller
och tryck sedan på knappen ENTER.
1 minut eller mer
Dagstimer
-knappen och tryck sedan på
8 För att justera minuterna, tryck på knappen
2 Ställa in engångstimern (sidorna 18 - 19).
Start
eller
och tryck sedan på knappen ENTER.
Start
10 Justera ljudnivån med VOLUME-kontrollen, och tryck
sedan ner knappen ENTER. Vrid inte upp nivån för
högt.
Stopp
11 Tryck ON/STAND-BY knappen för att gå till
beredskapsläget. ”TIMER”-indikatorn
enheten är klar för timeruppspelning.
tänds
och
12 Då den förinställda tiden nås, börjar uppspelningen.
Nivån ökar stegvis tills
Tidsindikatorn
kommer
timeruppspelning.
V-18
11/5/12
04_HF151PH_SE.fm
den
att
förinställda nås.
blinka
under
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Timer och automatisk avstängning (Endast fjärrkontroll) (fortsättning)
13 När timerns sluttid nås, går systemet automatiskt till
beredskapsläget.
Engångstimer:
Timern annulleras.
Dagstimer:
Timern startar samma tid varje dag. Den fortsätter till
den dagliga timerinställningen stängs av. Annullera
dagstimern när den inte används.
■
Automatisk avstängning
Radio, CD, iPod, USB, Audio In och Line In kan alla
stängas av automatiskt.
1 Spela önskad ljudkälla.
2 Tryck på SLEEP-knappen.
3 Tryck ner den numeriska knappen inom 5 sekunder för
att ställa in tiden. (1 minut ~ 99 minuter)
Anmärkningar:
● Vid timeruppspelning med annan enhet ansluten till
USB- eller AUDIO IN-uttaget, välj ”USB” eller ”AUDIO
IN” eller ”LINE IN” i steg 5.
● Denna enhet sätts på eller går automatiskt till
beredskapsläget. Men, den anslutna enheten sätts inte
på eller stängs av. För att stoppa timeruppspelningen,
följ steget ”Avbryta timerinställningen” på denna
sida.
Kontrollera timerinställningen:
1 Slå till strömmen och tryck och håll nere knappen
CLOCK/TIMER.
2 Inom 10 sekunder, trycker du på knappen
eller
för att välja ”Once” eller ”Daily”, och tryck sedan
på knappen ENTER.
4 ”SLEEP” visas.
5 Enheten går automatiskt till beredskapsläget efter
förinställd tid gått ut. Nivån vrids ner 1 minut före
automatisk avstängning.
Bekräfta återstående avstängningstid:
1 Medan ”SLEEP” visas, tryck SLEEP.
Hur automatisk avstängning annulleras:
Tryck ON/STAND-BY medan ”SLEEP” anges. Annullera
automatisk avstängning utan att ställa systemet till beredskapsläget som följer.
1 Medan ”SLEEP” visas, tryck SLEEP.
2 Tryck på ”0” två gånger inom 5 sekunder tills ”SLEEP
00” visas.
3 Inom 10 sekunder, trycker du på knappen
eller
för att välja ”Timer Call”, och tryck sedan på
knappen ENTER.
■
Avbryta timerinställningen:
1 Slå till strömmen och tryck och håll nere knappen
CLOCK/TIMER.
2 Inom 10 sekunder, trycker du på knappen
eller
för att välja ”Once” eller ”Daily”, och tryck sedan
på knappen ENTER.
3 Inom 10 sekunder, trycker du på knappen
eller
för att välja ”Timer Off”, och tryck sedan på
knappen ENTER. Timer annulleras
(inställningsinnehållet annulleras inte).
Automatisk avstängning och timeravspelning:
Till exempel, du kan somna in med att lyssna till radion och
vakna upp till CD nästa morgon.
1 Ställ in avstängningstiden (hänvisa till ovan, stegen 1 - 5).
2 Då timern för automatisk avstängning är inställd, ställ in
timeruppspelningen (stegen 2 - 9, sida 18).
Avstängningsinställning
Återanvända memorerad timerinställning:
Timerinställningen memoreras när inmatad. För använda
samma inställning, gör följande förfarande.
1 Slå till strömmen och tryck och håll nere knappen
CLOCK/TIMER.
2 Inom 10 sekunder, trycker du på knappen
eller
för att välja ”Once” eller ”Daily”, och tryck sedan
på knappen ENTER.
3 Inom 10 sekunder, trycker du på knappen
eller
för att välja ”Timer On”, och tryck sedan på
knappen ENTER.
4 Tryck
ON/STAND-BY
beredskapsläget.
knappen
för
att
gå
till
V-19
11/5/12
04_HF151PH_SE.fm
För att använda timer och avstängning
samtidigt
Timeravspelningsinställning
1-99 minuters
Avstängningsspelning
stannar automatiskt
Sluttid
Önskad tid
Timeravspelningsstartid
Förbättring av ditt system
Anslutningssladden ingår inte. Köp
anskaffbar sladd som visas nedan.
Problemlösningsdiagram
en
i
handeln
Många möjliga problem kan du själv lösa utan behöva
anlita servicetekniker.
Om felaktigheter finns i denna produkt, kontrollera följande
före du kontaktar auktoriserd SHARP återförsäljare eller
serviceverkstad.
■
Allmänt
Symtom
Portabel
ljudspelare,
etc.
Ljudkabel (ingår inte)
■
● Strömavbrott?
Nollställ klockan.
(Se sid. 6)
● Enheten svarar inte
när knapp trycks.
● Sätt enheten till
beredskapsläget och slå
sedan till strömmen igen.
● Om enheten fortfarande
fungerar felaktigt, nollställ
den. (Se sid. 21)
● Inget ljud hörs.
● Är ljudnivån satt till ”Min”?
● Är hörlurarna anslutna?
● Är högtalarsladdarna
frånslutna?
Lyssna på uppspelat ljud från portabel
ljudspelare, etc.
1 Använd anslutningssladd för att ansluta den portabla
ljudspelaren etc. till AUDIO IN-uttaget. När
videokomponent används, anslut audioutgången till
denna och videoutgången till TV:n.
2 Tryck på knappen ON/STAND-BY för att slå till
strömmen.
3 Tryck ner knappen AUDIO/LINE (INPUT) på
fjärrkontrollen eller knappen FUNCTION upprepade
gånger på huvudenheten för att välja funktionen AUDIO
IN.
4 Spela anslutna komponenter. Om volymnivån för den
anslutna enheten är för hög kan ljudstörningar inträffa.
Om detta skulle inträffa sänker du volymen för den
anslutna enheten. Om volymnivån är för låg ökar du
volymen för den anslutna enheten.
■
CD spelare
Symtom
● Avspelningsljud
hoppas över eller
avbryts mitt i spåret.
■
■
● Fjärrkontrollen
fungerar inte.
V-20
11/5/12
04_HF151PH_SE.fm
■
● Är enheten nära plats med
kraftiga vibrationer?
● Är skivan mycket smutsig?
● Har fuktkondens bildats
inuti enheten?
Fjärrkontroll
Symtom
● Vrid inte upp volymen till full styrka vid påslagning och
lyssna på musik på måttliga nivåer. För mycket
lyssning i hörlurar med hög volym kan orsaka
hörselskador.
● Minska nivån innan hörlurarna kopplas till eller från.
● Se till att hörlurarna har en anslutningsplugg på 3,5 mm
och en impedans på 16 till 50 ohm. Rekommenderad
impedans är 32 ohm.
● När hörlurarna sticks in kopplas högtalarna automatiskt
bort. Justera ljudnivån med VOLUME ratten.
Möjlig orsak
● Avspelning startar
● Är skivan inlagd upp och
inte.
ner?
● Uppspelning avbryts ● Motsvarar skivan
i mitten eller görs inte
standardkraven?
riktigt.
● Är skivan krökt eller
repad?
Anmärkning:
Förhindra störningar genom att placera enheten på
avstånd från TV:n.
Hörlurar
Möjlig orsak
● Klockan är inte
inställd till rätt tid.
Möjlig orsak
● Är enhetens strömplugg
instucken?
● Är batteripolariteten rätt?
● Är batterierna slut?
● Är avståndet eller vinkeln
rätt?
● Mottar fjärrkontrollsensorn
starkt ljus?
Kanalväljare
Symtom
Möjlig orsak
● Ovanliga störningar
hörs fortlöpande från
radion.
● Är enheten placerad nära
TV eller dator?
● Är FM-antennen rätt
placerad? Flytta
anntennen bort från
nätkabeln om de är nära
varandra.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Problemlösningsdiagram (fortsättning)
■
Symtom
● Enheten hittas
inte.
● Avspelning startar
inte.
● Fel tidsdisplay.
● Fel
filnamnsdisplay.
■
Om dessa problem inträffar, gör följande:
1 Ställ enheten till beredskapsläget och slå på strömmen igen.
2 Om enheten inte återställts i det föregående utförandet,
koppla ur och återanslut enheten igen och sätt sedan på den.
USB
Möjlig orsak
● Finns det några MP3-/WMA-filer
tillgängliga?
● Är enheten riktigt ansluten?
● Är det en MTP-enhet?
● Innehåller enheten endast AACfiler?
● Är det en upphovsrättsskyddad
WMA-fil?
● Är det en felaktig MP3-fil?
● Spelas Variabel Bithastighet-fil
upp?
● Är Filnamnet skrivet med
Kinesiska eller Japanska tecken?
Anmärkning:
Om ingendera förfarande ovan återställer enheten radera hela
minnet genom nollställa det.
■ Fabriksåterställning, nollställa hela minnet
1 Tryck på knappen ON/STAND-BY för att slå till strömmen.
2 Tryck ner knappen AUDIO/LINE (INPUT) på fjärrkontrollen
eller knappen FUNCTION upprepade gånger
huvudenheten för att välja funktionen LINE IN.
3 I funktionen LINE IN, tryck på knappen
tryck och håll nere knappen
Varning:
Detta förfarande raderar alla data memorerade i minnet, inklusive
klocka, timerinställningar, förinställningar och CD program.
■
Före transport av enheten
Avlägsna iPoden, USB-minnesenheten och skivan från enheten.
Därefter, sätt enheten i standbyläge. Om du bär enheten med
iPod eller USB-minnesenhet lämnad dockad eller med skivor
kvar inuti kan enheten skadas.
■
Skötsel av CD-skivor
CD skivor är ganska skadebeständiga, men felspårning kan
inträffa på grund av smuts som samlats på skivytan. Följ
nedanstående anvisningar för bästa njutning av din CD
skivsamling och spelare.
● Skriv inget på någon av skivans sidor, särskilt inte på sidan
utan etikett där signalerna avläses. Gör inga markeringar på
denna sida.
● Håll skivorna borta från solljus, värme och väta.
● Håll alltid i skivans kanter. Fingeravtryck, smuts eller
vattendroppar på skivan kan orsaka brus eller felspårning.
Rengör en smutsig skiva eller en som inte avspelas ordentligt
med en mjuk, torr duk och torka av från skivans mitt ut mot
kanterna.
NEJ
JA
Rätt
Fuktkondens
Plötsliga
temperaturförändringar,
förvaring
eller
användning i mycket fuktig klimatmijö kan orsaka
fuktkondens på insidan av höljet (CD-pickup, etc.) eller på
fjärrkontrollens sändare. Fuktkondens kan orsaka
felfunktion i enheten. Om detta inträffar, lämna strömmen
på utan skiva inuti enheten tills normal uppspelning är
möjlig (cirka 1 timme). Torka av fuktkondens på sändaren
med mjuk duk före enheten används.
■
på huvudenheten
tills ”RESET” visas.
iPod, iPhone eller iPad
Symtom
Möjlig orsak
● Inget ljud kommer. ● iPod-, iPhone- eller iPad-enheten
Ingen bild visas på
spelar inte.
TV:n/monitorn.
● iPod-, iPhone- eller iPad-enheten
är inte riktigt ansluten till enheten.
● Är enhetens strömplugg
instucken?
● Videokabeln är inte riktigt
ansluten.
● TV:ns/monitorns ingångsval är
inte riktigt inställt.
● Funktionen iPod TV-ut har inte
ställts in för att mata ut video.
● USB-uttag stöder inte video.
● Laddning av iPod, ● iPod-, iPhone- eller iPad-enheten
iPhone- eller iPadfår inte full kontakt med
enheten sker ej.
anslutaren.
● iPod används (3:e generationens).
● iPod- eller iPhone-enheten stöds
inte. Se sidan 7 för kompatibla
modeller.
● “This accessory is ● iPhone-batteriet är svagt. Var god
not made to work
ladda iPhone.
with iPhone” eller ● iPhone är inte korrekt dockad.
“This accessory is
not supported by
iPhone” visas på
iPhone-skärmen.
■
på
Om problem uppstår
När produkten utsätts för starka yttre störningar
(mekaniska stötar, kraftig statisk elektricitet, onormal
spänning från blixtar, etc.) eller används fel fungerar den
inte.
Underhåll
■
V-21
11/5/12
04_HF151PH_SE.fm
Rengöring av höljet
Torka enheten regelbundet med en mjuk duk och utspädd
tvållösning, och torka sedan av med en torr duk.
Varning:
● Använd inte kemikalier för rengöring (bensin, thinner, etc.).
Det kan skada höljet.
● Använd inte olja inuti enheten. Detta kan orsaka felaktig
funktion.
Tekniska data
Som ett led i fortlöpande tekniska förbättringar förbehåller
sig SHARP rätten att göra ändringar i utformning och
tekniska data utan tidigare anmälan. Angivna tekniska
data för prestanda är nominella värden för serietillverkade
enheter. Det kan finnas vissa avvikelser från dessa värden
för individuella enheter.
■
■
USB
USBvärdgränssnitt
Allmänt
Stöd fil
Strömkälla
Växelström 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Effektförbrukning Ström till: 45 W
Ström beredskap: 0,4 W (*)
Bithastighetstöd
Mått
Bredd: 215 mm
Höjd: 96 mm
Djup: 335 mm
Annat
Vikt
3,4 kg
( * ) Detta
effektförbrukningsvärde
erhålls
när
demonstrationsläget annulleras i beredskapsläget.
Hänvisa till sidan 4 för annullerra demonstrationsläget.
■
Filsystemstöd
Förstärkare
Uteffekt
PMPO: 120 W
MPO: 60 W (30 W + 30 W)
(10% T.H.D.)
RMS: 30 W (15 W + 15 W)
(10% T.H.D.)
RMS: 24 W (12 W + 12 W)
(1% T.H.D.)
Utgångskontakter
■
Högtalare: 4 ohm
20Hz - 20kHz
Videoutgång: 1 Vp-p
Hörlurar: 16 ohm
(rekommenderas: 32 ohm)
■
CD spelare
Typ
Enkelskivsmångspels-CD-spelare
Signalavläsning
Kontaktlös, 3-strålig
halvledarlaserpickup
D/A
konverterfilter
Multi-bit D/A-konverterare
Frekvensomfång 20 - 20 000 Hz
Dynamikområde
90 dB (1 kHz)
V-22
12/6/20
04_HF151PH_SE.fm
Kanalväljare
Frekvensomfång
FM: 87,5 - 108 MHz
Förinställning
40 (FM-stationer)
■
Ingångskontakter Audio In (ljudsignal):
500 mV/ 47 k ohm
Linjeingång (Analog ingång):
500 mV/ 47 k ohm
● Överensstämmer med USB
1.1 (Full Speed)/2.0
Masslagringsklass.
● Stöder Bulk endast och CBI
protokoll.
● MPEG 1 Layer 3
● WMA (Ej DRM)
● MP3 (32 ~ 320 kbps)
● WMA (64 ~ 160 kbps)
● Maximalt antal MP3-/WMAfiler är 999.
● Maximalt antal mappar är 99
INKLUSIVE rotkatalog.
● Den ID3TAG-information som
stöds är endast TITLE,
ARTIST och ALBUM.
● Stöder för ID3TAG version 1
och version 2.
● Stöder USB-enheter med
Microsoft Windows/DOS/FAT
12/ FAT 16/ FAT 32.
● 2 kbyte blocklängd för sektor.
Högtalare
Typ
2-vägstyp högtalarsystem
5 cm Dome-Tweeter
10 cm baselement
Maximal ineffekt
30 W
Märkineffekt
15 W
Impedans
4 ohm
Mått
Bredd: 132 mm
Höjd: 262 mm
Djup: 175 mm
Vikt
1,8 kg/styck
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Download PDF