Miele DA 5490 W de handleiding


Add to my manuals

advertisement

Miele DA 5490 W de handleiding | Manualzz

Gebruiks- en montage-aanwijzing voor de afzuigkap

DA 5490 W

Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt.

Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat.

nl - NL

M.-Nr. 07 017 480

Inhoud

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Het inschakelen van de afzuiging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Het kiezen van het afzuigvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Het uitschakelen van de afzuiging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Het inschakelen van de kookplaatverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Het uitschakelen van de kookplaatverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Ommanteling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Vetfilters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Anti-geurfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Het vervangen van de halogeenlampen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Afmetingen van de afzuigkap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Afstand vanaf afzuigkap (S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Montagemateriaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Beschermfolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Demontage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Aansluiting voor de luchtafvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Anti-condensvoorziening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Gebruik afzuigkap met besturingsmodule DSM 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Aansluiting op een raamcontactschakelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Potentiaalvrije aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Aansluiting op een lichtschakelaar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Afdeling Klantcontacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu

Wat doen we met het verpakkingsmateriaal?

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade.

We hebben dit verpakkingsmateriaal uitgekozen omdat dit het milieu relatief weinig belast en kan worden hergebruikt.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard en wordt er minder afval geproduceerd.

Uw vakhandelaar neemt de verpakking in het algemeen terug.

Delen van het verpakkingsmateriaal zoals folie en piepschuim kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen. Ze kunnen erin stikken!

Bewaar het materiaal buiten het bereik van kinderen en gooi het zo snel mogelijk weg.

Het afdanken van het apparaat

Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen.

Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude apparaat bij het gewone afval doet of er op een andere manier niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

Verwijder uw oude apparaat dan ook nooit samen met het gewone afval, maar lever het in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur.

Vraag uw handelaar indien nodig om inlichtingen.

Het afgedankte apparaat moet tot die tijd buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.

3

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Deze afzuigkap voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepalingen.

Door ondeskundig gebruik kunnen personen echter letsel oplopen en kan er materiële schade ontstaan.

Lees deze gebruiksaanwijzing daarom eerst aandachtig door voordat u uw afzuigkap voor het eerst gebruikt.

U vindt hierin belangrijke instructies met betrekking tot montage, veiligheid, gebruik en onderhoud van het apparaat.

Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef deze door aan een volgende eigenaar van de afzuigkap.

Doelmatig gebruik

~

Deze afzuigkap is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Gebruik voor andere doeleinden kan gevaarlijk zijn.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

~

Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van de afzuigkap niet in staat zijn om het apparaat veilig te bedienen, mogen het alleen gebruiken als ze onder toezicht staan van of worden geïnstrueerd door een verantwoordelijk persoon.

Wanneer er kinderen in huis zijn

~

Wanneer er kinderen in de buurt van de afzuigkap zijn, houd ze dan goed in de gaten. Zorg ervoor dat ze niet met het apparaat gaan spelen.

~

Kinderen mogen de afzuigkap alleen dan zonder toezicht gebruiken, wanneer ze weten hoe het apparaat werkt en wat voor gevaar zij lopen wanneer ze de kap bedienen.

~ Is de afzuigkap met halogeenlampen uitgerust, let er dan op dat de lampen zeer heet worden wanneer de verlichting is ingeschakeld en dat ze ook nog een tijd heet blijven nadat de verlichting is uitgeschakeld.

Zorg ervoor dat kinderen zich er niet aan kunnen verbranden.

4

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Technische veiligheid

~

Controleer vóórdat het apparaat wordt gemonteerd, of het zichtbaar beschadigd is.

Een beschadigde afzuigkap mag niet worden geplaatst en niet in gebruik genomen.

~

Vergelijk vóórdat u de afzuigkap aansluit de aansluitgegevens (zekering, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet.

Deze moeten beslist overeenkomen.

Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

~

De elektrische veiligheid van de afzuigkap is uitsluitend gegarandeerd als deze wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd.

Laat de huisinstallatie bij twijfel door een vakman / vakvrouw inspecteren.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde aarddraad (bijv. een elektrische schok).

~

Gebruik de afzuigkap alleen als deze is gemonteerd.

Alleen zo kan het apparaat veilig functioneren.

~

Open de ommanteling bij het monteren slechts zo ver als nodig is.

Raak geen delen aan die onder spanning staan.

Verander niets aan de elektrische en mechanische constructie.

Doet u dat wel, brengt u zichzelf in gevaar en kunnen er storingen optreden in de werking van de afzuigkap.

~

Ondeskundig uitgevoerde installatie- en onderhoudswerkzaamheden leveren, evenals ondeskundig uitgevoerde reparaties, grote risico's op voor de gebruiker.

Laat deze dan ook uitsluitend uitvoeren door een vakman / vakvrouw.

~

Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen. Alleen van deze Mieleonderdelen kunnen wij garanderen, dat zij volledig voldoen aan de veiligheidseisen die wij stellen aan onze apparaten en onderdelen daarvan.

~

Wanneer er installatie- en onderhoudswerkzaamheden of reparaties worden uitgevoerd, mag er geen elektrische spanning op het apparaat staan.

Dat is het geval, als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

– als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld,

– of als de stekker uit de contactdoos is getrokken.

~

Deze afzuigkap mag niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten via meervoudige stopcontacten of via verlengsnoeren die daarvoor niet geschikt zijn.

Gebeurt dat wel, dan bestaat er gevaar voor oververhitting.

~ Wanneer dit apparaat op een nietstationaire locatie (bijv. op een boot of in een camper) wordt geplaatst, mag het uitsluitend met inachtneming van alle veiligheidsvoorwaarden door een vakman / vakvrouw worden ingebouwd en aangesloten.

5

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en een apparaat dat lucht in diezelfde ruimte verbruikt

Dit kan levensgevaarlijk zijn!

Deze kunnen uit de schoorsteen of een ander luchtafvoerkanaal in de woonkamers terechtkomen.

Dit is levensgevaarlijk.

Het gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en een verbrandingsapparaat in dezelfde ruimte is ongevaarlijk als de onderdruk maximaal 4 Pa (0,04 mbar) is. In dat geval bestaat er geen gevaar dat de afvoergassen van het verbrandingsapparaat worden teruggezogen.

~

Er zijn apparaten die ertoe dienen om iets te verhitten, daarvoor de lucht gebruiken in het vertrek waar zij zich bevinden en de verbruikte lucht door bijv. een schoorsteen naar buiten afvoeren.

Het gaat hierbij om gas-, olie- of kolenkachels, geisers, boilers, warmwaterketels, gaskookplaten en gasovens.

Wanneer zo'n verbrandingsapparaat zich in dezelfde ruimte bevindt als een afzuigkap en tegelijk met deze afzuigkap wordt gebruikt ontstaat er een gevaarlijke situatie.

De afzuigkap onttrekt namelijk zuurstof aan deze ruimte en aan de kamers ernaast.

Wanneer er niet voldoende lucht wordt toegevoerd ontstaat er onderdruk.

Daardoor krijgt een verbrandingsapparaat te weinig lucht om te verbranden, kan het verbrandingsproces niet goed worden uitgevoerd en kunnen er giftige gassen ontstaan.

Hiervoor kan worden gezorgd als er, bijv. door niet afsluitbare openingen in deuren of ramen, constant lucht wordt toegevoerd die nodig is voor de verbranding. Hierbij moet er wel op worden gelet dat de luchttoevoeropening voldoende dwarsdoorsnede heeft.

Luchttoevoer-/luchtafvoermuurkasten garanderen geen constante luchttoevoer.

Laat bij de beoordeling van de situatie naar het gehele luchtgeleidingssysteem in de woning kijken.

Schakel daarvoor een vakman / vakvrouw in.

6

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Wanneer u in dezelfde ruimte uw afzuigkap en een verbrandingsapparaat wilt gebruiken en dat op een veilige manier wilt doen, kan het noodzakelijk zijn om daarbij nog één van de volgende maatregelen te nemen.

– Sluit de afzuigkap aan op een raamcontactschakelaar.

Deze zorgt ervoor dat de afzuigkap alleen dan kan werken als het raam voldoende openstaat.

– Zorg ervoor dat er iedere keer wanneer de afzuigkap wordt ingeschakeld, automatisch een ventilator wordt ingeschakeld of een met een motor aangedreven luchttoevoerklep wordt geopend.

Wanneer u deze mogelijkheden niet heeft en er niet voldoende lucht kan worden toegevoerd

– zorg er dan voor dat iedere keer wanneer de afzuigkap wordt ingeschakeld, het verbrandingsapparaat automatisch wordt uitgeschakeld.

De Miele besturingsmodule DSM 400 biedt de mogelijkheid, de noodzakelijke componenten met de afzuigkap te combineren.

Zie hoofdstuk: "Gebruik afzuigkap met besturingsmodule DSM 400".

De module kan worden nabesteld.

Raadpleeg in ieder geval een vakman / vakvrouw.

Wordt de afzuigkap met luchtcirculatie gebruikt, is gelijktijdig gebruik van een afzuigkap en een verbrandingsapparaat in dezelfde ruimte niet gevaarlijk.

Veilig gebruik

~

Werk nooit met open vuur onder de afzuigkap: zo is flamberen en grilleren met open vuur verboden.

Een afzuigkap die in gebruik is trekt de vlammen in de vetfilters aan, waardoor het daarin verzamelde vet vlam kan vatten.

~

Let er bij gebruik van de afzuigkap boven een gaskookplaat of gasfornuis op, dat er altijd een pan staat op de gaspit die in gebruik is.

Regel de stand van het gas zo dat er geen gas langs de pan omhoog komt.

Zorg ervoor dat u een pan nooit overmatig verhit, zoals bij het wokken snel gebeurt.

Draai de gaspit ook uit, wanneer u de pan even van het gas neemt.

De afzuigkap kan door de hitte van de vlammen beschadigen.

~

Schakel de afzuigkap altijd in zodra u één van de kookzones in gebruik neemt.

Doet u dat niet, dan kan zich condenswater ophopen, wat corrosie aan het apparaat kan veroorzaken.

~

Blijf er altijd bij wanneer u boven kookplaat, fornuis of elektrische grill aan het bakken, braden, frituren of grilleren bent.

Oververhitte olie en oververhit vet kan vlam vatten en de afzuigkap in brand steken.

~

Gebruik de afzuigkap nooit zonder vetfilters.

Wanneer u dat wel doet zetten zich vuil en vet in de afzuigkap af, waardoor deze op den duur niet meer goed zal functioneren.

7

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

~ Reinig en vervang de filters regelmatig.

Oververzadigde filters leveren gevaar op voor brand!

Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".

~ Gebruik voor het reinigen van de afzuigkap nooit een stoomreiniger.

Stoom kan in aanraking komen met delen van het apparaat die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken.

Veilige montage

~

Controleer of het gebruik van een afzuigkap boven uw kookapparatuur volgens de fabrikant van deze apparatuur mogelijk is.

~

Tussen de afzuigkap en de plek waar gekookt, gebakken, gebraden, gegrilleerd of gefrituurd wordt moet die afstand worden aangehouden die in het hoofdstuk: "Afmetingen van de afzuigkap" wordt aangehouden, tenzij de fabrikant van de kookapparatuur een grotere afstand aangeeft.

Worden er onder de afzuigkap verschillende soorten kookapparatuur gebruikt waarvoor verschillende afstanden gelden, dan moet de grootste afstand worden aangehouden.

~

Het is niet toegestaan de afzuigkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen te monteren.

~ Voor het aanleggen van de luchtafvoer mogen alleen buizen of slangen van niet-brandbaar materiaal worden gebruikt.

Deze zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V.

~

De lucht mag niet worden afgevoerd via een schoorsteen die wordt gebruikt voor de afvoer van rook of gas, noch via een schacht die wordt gebruikt voor de ontluchting van ruimten waarin wordt gestookt.

~

Wanneer de lucht moet worden afgevoerd via een schoorsteen die niet meer in gebruik is voor de afvoer van rook of gas, dan dient u eerst de officiële voorschriften te raadplegen.

Gebruik van toebehoren

~

Alleen originele Miele-toebehoren mogen worden aan- of ingebouwd.

Wanneer er andere toebehoren worden aan- of ingebouwd, kan Miele niet voor de gevolgen instaan en kan er geen beroep meer worden gedaan op bepalingen met betrekking tot garantie en productaansprakelijkheid.

Wanneer de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.

8

Algemeen

De afzuigkap kan op 2 manieren worden gebruikt en wel met luchtafvoer of met luchtcirculatie.

. . . met luchtafvoer: . . . met luchtcirculatie:

(Een ombouwset en anti-geurfilter zijn bij te bestellen.

Zie hoofdstuk: "Technische gegevens")

De aangezogen lucht wordt door de vetfilters gereinigd en naar buiten afgevoerd.

Bij uw afzuigkap is een terugslagklep gevoegd voor het geval uw luchtafvoersysteem daar niet over beschikt. Deze klep wordt in de uitblaastuit van de motoreenheid geplaatst.

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld kan er lucht stromen tussen het vertrek en daarbuiten. Met een terugslagklep kan dat worden voorkomen.

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld is de terugslagklep gesloten.

Nadat het apparaat is ingeschakeld gaat de terugslagklep open, zodat de kookluchtjes ongehinderd naar buiten kunnen worden afgevoerd.

De aangezogen lucht wordt door de vetfilters en bovendien door een anti-

geurfilter gereinigd en komt daarna door de openingen in het opvulstuk van de afzuigkap weer in de keuken terecht.

Controleer voordat u de afzuigkap met luchtcirculatie gaat gebruiken of er een anti-geurfilter in het apparaat aanwezig is.

Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".

9

Beschrijving van het apparaat

10

a Opvulstuk b Bevestigingskolom c Wasemscherm d Bedieningselementen e Vetfilters f Luchtcirculatieroosters

(Alleen bij luchtcirculatie) g Kookplaatverlichting h Anti-geurfilter

(Na te bestellen voor luchtcirculatie) i Aan/Uit - toets voor de afzuiging j Toetsen voor het afzuigvermogen k Aan/Uit - toets voor de kookplaat- verlichting

Beschrijving van het apparaat

11

Bediening

Het inschakelen van de afzuiging

^ Druk op de Aan/Uit - toets.

De afzuiging start op stand II.

Het daarbijbehorende controlelampje gaat branden.

Is de afzuigkap via de Miele besturingsmodule DSM 400 op een raamcontactschakelaar aangesloten, dan kan de afzuiging niet worden ingeschakeld wanneer het raam is gesloten.

Het controlelampje gaat dan branden.

Het kiezen van het afzuigvermogen

Wanneer u aanbraadt en levensmiddelen kookt waarbij veel luchtjes vrijkomen, raden wij u aan de hoogste vermogensstand (de "Intensiefstand") te gebruiken.

Deze stand heeft een geel controlelampje.

Het uitschakelen van de afzuiging

^ Druk op de Aan/Uit - toets.

Het controlelampje gaat uit.

Het is zowel bij luchtafvoer als bij luchtcirculatie aan te bevelen om de afzuiging nog een paar minuten te laten werken.

Dan wordt de keukenlucht gezuiverd van eventueel nog aanwezige dampen en geurtjes.

Het inschakelen van de kookplaatverlichting

^ Kies met de / + toetsen het gewenste afzuigvermogen.

Met de + toets krijgt u een hoger en met de toets een lager vermogen.

Afhankelijk van de sterkte van de dampvorming kunt u tussen vier vermogensstanden kiezen.

Voor normaal gebruik is de eerste stand van links of één van de middelste standen voldoende.

De groene controlelampjes van deze standen geven aan welke u heeft gekozen.

De kookplaatverlichting kunt u onafhankelijk van de afzuiging inschakelen.

^ Druk daartoe op de toets voor de kookplaatverlichting.

Het controlelampje gaat branden.

12

Bediening

Het uitschakelen van de kookplaatverlichting

De kookplaatverlichting kunt u onafhankelijk van de afzuiging uitschakelen.

^ Druk op de toets voor de kookplaatverlichting.

Het controlelampje gaat uit.

Automatische uitschakeling van de intensiefstand

U hebt de mogelijkheid om de intensiefstand zo in te stellen dat de afzuiging altijd na 10 minuten automatisch naar stand "III" wordt teruggeschakeld.

^ Controleer of afzuiging en kookplaatverlichting zijn uitgeschakeld.

– op de toets voor de kookplaatverlichting.

Is de automatische uitschakeling niet geactiveerd, knipperen de controlelampjes van de vermogensstanden "I" en "IV".

Wilt u de automatische uitschakeling activeren,

^ druk dan op de "+" toets.

De controlelampjes van de vermogensstanden "I" en "IV" branden continu.

Wilt u deactiveren,

^ druk dan op de "" toets.

^ Druk ca. 10 seconden tegelijk op de

"" toets en de "+" toets.

Het eerste controlelampje gaat branden.

^ Druk daarna na elkaar:

^ Bevestig uw keuze met de Aan/Uit toets.

– op de toets voor de kookplaatverlichting,

Automatische uitschakeling

Wanneer de afzuigkap wel is ingeschakeld, maar 10 uur lang niet wordt gebruikt, wordt de afzuiging automatisch uitgeschakeld.

De verlichting blijft ingeschakeld.

– op de "" toets en weer

^ Door op de Aan/Uit - toets te drukken kunt u de afzuiging weer inschakelen.

13

Reiniging en onderhoud

Ommanteling

Algemeen

Het oppervlak en de bedieningselementen zijn gevoelig voor krassen.

Neem daarom de volgende reinigingstips in acht.

^ Reinig oppervlak en bedieningselementen alleen met een doek, wat reinigingsmiddel en wat warm water.

Gebruik niet teveel water om te voorkomen dat er vocht in het apparaat terechtkomt.

^ Droog het oppervlak daarna met een zachte doek.

Gebruik geen:

– soda-, zuur-, chloride- of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen,

– schurende reinigingsmiddelen zoals schuurpoeder,

– schurende artikelen zoals schuursponsjes of sponsjes waar nog resten van schuurmiddelen in zitten.

Roestvrijstalen oppervlakken

(Deze paragraaf geldt niet voor bedieningstoetsen!)

^ Neem hiervoor de algemene regels in acht.

^ Gebruik daarnaast een niet-schurend reinigingsmiddel dat speciaal geschikt is voor roestvrij staal.

Wilt u voorkomen dat het oppervlak weer snel vuil wordt,

^ gebruik dan een middel voor het onderhoud van roestvrij staal, verkrijgbaar bij de afdeling Onderdelen van

Miele Nederland B.V.

Breng dit middel met een zachte doek gelijkmatig en in kleine dosering aan.

Ommanteling met een gekleurde coating

(Speciale productie)

Bij het reinigen van ommantelingen met een gekleurde coating zijn krasjes niet te vermijden.

Deze zijn vooral goed te zien wanneer de ommanteling donker gekleurd is en wanneer de keuken halogeenverlichting heeft.

14

Reiniging en onderhoud

Bedieningstoetsen

^ Neem hiervoor de algemene regels in acht.

De bedieningstoetsen kunnen verkleuren of veranderen, wanneer er vuil op blijft zitten.

Verwijder vuil daarom direct.

Vetfilters

De recyclebare metalen vetfilters in de afzuigkap nemen de vaste deeltjes uit de keukendampen op (vet, stof, etc.) en zorgen er zo voor dat de afzuigkap niet vuil wordt.

U kunt de vetfilters het beste om de 3 à

4 weken reinigen om te voorkomen dat het vet zich vastzet.

Gebruik voor deze bedieningstoetsen geen reinigingsmiddel voor roestvrij staal.

Bij een overmatig vervuild vetfilter bestaat er gevaar voor brand!

Glazen oppervlakken

^ Neem hiervoor de algemene regels in acht.

^ Gebruik daarnaast een reinigingsmiddel dat speciaal geschikt is voor glas.

Gebruik geen

– scherp metalen schaafmes;

– ovenspray.

^ Ontgrendel de vetfilters.

^ Klap de filters ca. 45° naar beneden.

^ Haal ze uit het apparaat.

Houd ze daarbij goed vast.

Zo voorkomt u beschadigingen aan filters, kookplaat of fornuis.

15

Reiniging en onderhoud

Het reinigen met de hand

^ Reinig de vetfilters met een afwasborstel en wat warm water met een mild handafwasmiddel.

Gebruik geen geconcentreerd handafwasmiddel.

Gebruik geen:

– kalkoplossende reinigingsmiddelen;

– schuurpoeder of agressieve algemene reinigingsmiddelen;

– ovenspray.

^ Maak voordat u de filters terugzet die delen van de ommanteling schoon waar u bij kunt komen.

Daarmee voorkomt u brand.

^ Let er bij het plaatsen van de vetfilters op dat de vergrendeling naar beneden wijst.

Mocht er een keer een filter verkeerd geplaatst zijn,

Het reinigen in de afwasautomaat

^ Plaats de vetfilters loodrecht in het onderrek of horizontaal met de vette kant naar beneden.

^ Kies het programma 65° en doseer een mild reinigingsmiddel voor de afwasautomaat.

Let erop dat de sproeiarm vrij kan bewegen.

^ ontgrendel dit dan door de uitsparing met een kleine schroevendraaier.

Houd er bij reiniging van de vetfilters in de afwasautomaat rekening mee dat gebruik van sommige reinigingsmiddelen tot verkleuringen van het metaal van de vetfilters kan leiden.

Deze verkleuringen hebben echter geen nadelig effect op het gebruik en de werking van de filters.

^ Leg de vetfilters na het reinigen nog een tijdje op een vochtopnemende onderlaag te drogen.

16

Reiniging en onderhoud

Anti-geurfilter

Wanneer de afzuigkap op luchtcirculatie is aangesloten moet er naast de vetfilters ook nog 1 anti-geurfilter worden geplaatst. Dit filter neemt alle kookluchtjes op.

Het wordt in het wasemscherm boven de vetfilters geplaatst.

Anti-geurfilters zijn bij de vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van

Miele Nederland verkrijgbaar.

Voor type en aanduiding zie hoofdstuk: "Technische gegevens".

^ Voor het plaatsen of vervangen van het anti-geurfilter moet u eerst de vetfilters verwijderen.

Zie paragraaf: "Vetfilters".

^ Haal het anti-geurfilter uit de verpakking.

Vervang het anti-geurfilter altijd zodra de kookluchtjes niet meer voldoende worden opgenomen, in ieder geval echter 2 keer per jaar.

^ Doe het gebruikte anti-geurfilter bij het huisvuil.

^ Plaats het anti-geurfilter aan de achterkant in het frame, klap het aan de voorkant naar boven en druk het aan.

^ Zet de vetfilters weer terug.

17

Reiniging en onderhoud

Het vervangen van de halogeenlampen

^ Haal de spanning van de afzuigkap door

– de stekker uit het apparaat te halen of

– de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit te schakelen.

,

De halogeenlampen worden zeer heet wanneer ze een tijdje aanstaan. Ook nadat de verlichting is uitgeschakeld loopt u nog enige tijd het risico dat u zich verbrandt wanneer u ze aanraakt.

Houd de lampen wanneer u ze vervangt niet rechtstreeks aan de romp vast.

Doet u dat wel, dan kunnen de lampen beschadigd raken.

Neem de aanwijzingen van de fabrikant in acht.

^ Druk de lampafdekking kort naar boven.

De afdekking gaat open en kan naar beneden worden geklapt.

^ Trek de oude lamp uit de fitting en zet het nieuwe lampje (20 W, fitting G

4) erin.

^ Klap de lampafdekking weer dicht en klik deze vast.

Om gesloten te kunnen worden, moet de lampafdekking eerst naar beneden zijn geklapt. Zie het plaatje.

18

Afmetingen van de afzuigkap

1) Luchtafvoer

2) Luchtcirculatie

3) Lucht bij luchtcirculatie naar boven geblazen

4) en 5) Plaats van montage: bij luchtcirculatie alleen 4)

Gedeelte van de muur of het plafond voor de luchtafvoergaten en voor de montage van het stopcontact.

Bij luchtcirculatie is alleen de montage van een stopcontact nodig.

Luchtafvoeraansluiting C 150 mm, met reduceertuit C 125 mm.

Afstand vanaf afzuigkap (S)

Tenzij anders vermeld, moet de afstand tussen de afzuigkap en de plek waar gekookt, gebakken, gebraden, gefrituurd of gegrilleerd wordt om veiligheidsredenen bij:

– elektrische kookplaten of elektrische fornuizen minimaal 450 mm bedragen;

– gaskookplaten of gasfornuizen en een elektrische grill of frituurapparaat minimaal 650 mm bedragen.

Meer montage-aanwijzingen staan in het hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen".

– Wij raden u aan om ook boven elektrische kookplaten of fornuizen een afstand van 650 mm aan te houden omdat dat prettiger werkt.

– Houd bij de keuze van de montagehoogte ook rekening met de lengte van de gebruiker.

Deze moet bij het koken enz. de ruimte hebben en de afzuigkap optimaal kunnen bedienen.

– Houd er rekening mee het des te moeilijker wordt om de wasem op te vangen naarmate de afstand vanaf de afzuigkap groter is.

– Wanneer u de bovenkant van het opvulstuk tegen het plafond aan monteert, houd dan bij de keuze van de montagehoogte ook rekening met de hoogte van het apparaat.

19

Montage

Montagemateriaal

20

Montage

a 3 stuks montagebescherming voor de opvulstukken bij de montage van de bevestigingskolommen b 2 slangklemmen voor de bevestiging van de luchtafvoerbuis c 1 reduceertuit voor een luchtafvoerbuis C 125 mm d 1 terugslagklep die in de uitblaastuit van de motoreenheid wordt ingebouwd

(alleen bij luchtafvoer) e Bovenste montageplaat voor de bevestiging van het opvulstuk f Middelste montageplaat voor de bevestiging van het opvulstuk g Onderste montageplaat voor de bevestiging van het apparaat h Ombouwset voor luchtcirculatie met luchtombuiger en aluminium slang

(wordt niet bijgevoegd maar moet worden nabesteld; zie hoofdstuk:

"Technische gegevens".)

De schroeven en pluggen zijn geschikt voor een massieve muurconstructie. Gebruik voor andersoortige muurconstructies bevestigingsmateriaal dat daarbij past. Let er op dat de muur stevig genoeg is voor de afzuigkap.

2 borgmoeren M 6 voor de bevestiging van het apparaat

2 schroeven 3,9 x 7,5 mm voor de bevestiging van de kolom

1 inbussleutel voor het stellen van de apparaathoogte

1 spatel voor het demonteren van de kolommen

8 schroeven 5 x 40 mm en

8 pluggen S 8 voor de bevestiging van de montageplaat aan de muur

Montage-aanwijzing

21

Montage

Montage

Hoe de afzuigkap moet worden gemonteerd is beschreven op bijgevoegd montageblad.

Neem vóórdat u met monteren begint de informatie op de volgende bladzijden, in het hoofdstuk: "Afmetingen van de afzuigkap" en in het hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" in acht.

Demontage

Wanneer het apparaat moet worden gedemonteerd, neem dan dezelfde stappen als op het montageblad beschreven, maar dan in omgekeerde volgorde.

Met bijgevoegde spatel kunt u de bevestigingskolommen verwijderen.

^ Draai de beide schroeven uit de bevestigingskolom.

Let vooral op bij gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en een verbrandingsapparaat in dezelfde ruimte.

Hierbij kunnen giftige gassen vrijkomen!

Beschermfolie

(voor apparaten in roestvrijstalen uitvoering)

Delen van de ommanteling van de afzuigkap zijn voorzien van een folie dat deze delen bij het transport moet beschermen. De folie is makkelijk te verwijderen.

^ Verwijder de beschermfolie voordat u de ommanteling monteert.

^ Schuif de spatel tussen de kolom en het opvulstuk en druk de kolom uit de vergrendeling.

22

Aansluiting voor de luchtafvoer

,

Pas op voor gevaar voor vergiftiging!

Neem beslist het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" in acht.

Gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en een apparaat dat lucht in diezelfde ruimte verbruikt kan levensgevaarlijk zijn!

Laat in ieder geval door de plaatselijke schoorsteenveger controleren of een veilig gebruik van de luchtafvoer gewaarborgd is.

Wordt de luchtafvoerbuis met een slangklem aan de luchtafvoertuit bevestigd, let er dan op dat de buis er niet scheef op wordt gezet en niet te vast wordt aangetrokken.

Wordt daar niet op gelet, dan kan de luchtafvoertuit kromtrekken en de terugslagklep gaan klemmen.

De luchtafvoerbuis

– De luchtafvoerbuis moet zo kort en recht mogelijk zijn.

– Het is aan te bevelen om een luchtafvoerbuis te gebruiken met een doorsnede van 150 mm.

Wanneer u platte luchtafvoerkanalen gebruikt of luchtafvoerbuizen met een doorsnede van minder dan

150 mm moet u er rekening mee houden dat de afzuigkap meer geluid maakt wanneer hij aanstaat en beduidend minder afzuigcapaciteit heeft.

– Maak de doorsnede van de luchtafvoerbuis alleen in het uiterste geval kleiner, bijv. wanneer er al een luchtafvoer aanwezig is.

– Gebruik alleen bochten met een grote straal. Een kleine straal vermindert het afzuigvermogen van de afzuigkap.

– Gebruik als luchtafvoerbuis alleen gladde buizen of flexibele luchtafvoerbuizen van niet brandbaar materiaal.

– Wanneer de luchtafvoerbuis horizontaal wordt aangelegd, moet worden gezorgd voor een verval van minstens 1 cm per meter.

Daarmee wordt voorkomen dat er condenswater in de afzuigkap loopt.

– Wordt de lucht gewoon naar buiten afgevoerd, dan kunt u het beste een telescopische muurdoorvoering installeren.

23

Aansluiting voor de luchtafvoer

– Moet de lucht door een schoorsteen worden afgevoerd, dan moet de invoerbuis verticaal worden gebogen.

Anti-condensvoorziening

(na te bestellen accessoire)

Belangrijk!

Wanneer de luchtafvoer door koele ruimten, zolders e.d. wordt aangelegd, kan er binnen de afzonderlijke ruimten een groot temperatuursverschil ontstaan.

U moet dan rekening houden met condensvorming.

De luchtafvoerbuis moet dan dienovereenkomstig worden geïsoleerd.

Het is aan te bevelen om de luchtafvoerbuis goed te isoleren en daarnaast een anti-condensvoorziening te installeren die het condenswater dat ondanks de isolering van de luchtafvoerbuis vrijkomt, opneemt en verdampt.

Deze accessoire is verkrijgbaar voor een luchtafvoerbuis met C 125 mm of

C 150 mm.

Let er bij de installatie van de anticondensvoorziening op dat deze loodrecht en zo dicht mogelijk boven de uitblaastuit van de afzuigkap wordt geplaatst. De pijl op de ommanteling geeft de blaasrichting aan.

24

Elektrische aansluiting

Deze afzuigkap mag uitsluitend op het elektriciteitsnet worden aangesloten door een erkend elektricien die de landelijke voorschriften en de plaatselijke voorschriften van het gemeentelijke energiebedrijf exact kent en naleeft.

Ondeskundig uitgevoerde installatieen onderhoudswerkzaamheden leveren, evenals ondeskundig uitgevoerde reparaties, grote risico's op voor de gebruiker, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Deze afzuigkap is voorzien van een aansluitkabel en een stekker met beschermingscontact (randaarde), geschikt voor aansluiting op ~ 230 V 50 Hz.

Deze afzuigkap mag uitsluitend worden aangesloten op een contactdoos met beschermingscontact (randaarde).

Deze afzuigkap mag uitsluitend op een huisinstallatie worden aangesloten die volgens NEN 1010 is geïnstalleerd.

In de EU-richtlijnen geeft men ter verhoging van de veiligheid het advies om de huisinstallatie van een aardlekschakelaar te voorzien.

Een aansluiting door middel van een contactdoos wordt aanbevolen, omdat dit de eventuele werkzaamheden voor onze technici makkelijker maakt. Let erop dat u bij de contactdoos kunt komen wanneer het apparaat is ingebouwd.

Wanneer u na inbouw van het apparaat niet meer bij de contactdoos kunt komen of wanneer er sprake is van een vaste aansluiting, dient ter plaatse een

4-polige schakelaar te worden geïnstalleerd waarvan de contactopening bij uitgeschakelde toestand tenminste

3 mm moet bedragen. Hiertoe behoren zelf-uitschakelaars, zekeringen en relais (EN 60 335).

De benodigde aansluitgegevens vindt u op het typeplaatje. Dit is zichtbaar nadat u (afhankelijk van het model) het vetfilter / de vetfilters heeft verwijderd.

Controleer of deze gegevens overeenkomen met de spanning en de frequentie van het elektriciteitsnet.

Deze afzuigkap werkt storingsvrij volgens DIN EN 60555 / VDE 0838.

25

Gebruik afzuigkap met besturingsmodule DSM 400

Wanneer u de afzuigkap met andere componenten wilt combineren is het noodzakelijk om de Miele besturingsmodule DSM 400 te kopen.

De module biedt de volgende mogelijkheden:

Wanneer de besturingsmodule wordt verwijderd omdat de raamcontactschakelaar niet meer nodig is, moet ook de elektronica van de afzuigkap worden gereset.

Dit mag alleen door de Technische

Dienst gebeuren.

Aansluiting op een raamcontactschakelaar

Wanneer u de afzuigkap tegelijk wilt gebruiken met een verbrandingsapparaat dat zich in dezelfde ruimte bevindt, is de veiligheid alleen gewaarborgd door voldoende luchttoevoer.

Is dit alleen mogelijk via een open raam, kunt u de afzuigkap het beste op een raamcontactschakelaar aansluiten.

Dit is mogelijk via de besturingsmodule.

Met de schakelaar kan de afzuigkap alleen werken als het raam ver genoeg open staat.

Zie hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen".

Wanneer het raam dicht is kan de afzuiging niet worden ingeschakeld.

Het controlelampje van de Aan/Uit toets van de afzuigkap begint dan te knipperen.

Dit is ook het geval wanneer het apparaat met een externe afzuiginstallatie wordt gebruikt.

De raamcontactschakelaar heeft geen invloed op de kookplaatverlichting.

De schakelaar wordt niet automatisch bijgevoegd.

Wanneer de lucht via een open raam wordt toegevoerd, let er dan op dat de toevoer niet door neergelaten rolluiken wordt belemmerd.

Potentiaalvrije aansluiting

De besturingsmodule biedt de mogelijkheid om de besturing van een ander apparaat afhankelijk te maken van de afzuiging van uw afzuigkap.

– Wanneer u de afzuigkap tegelijk wilt gebruiken met een verbrandingsapparaat dat zich in dezelfde ruimte bevindt, is de veiligheid alleen gewaarborgd door voldoende luchttoevoer.

Met de besturingsmodule is het mogelijk dat er iedere keer, wanneer de afzuigkap wordt ingeschakeld, automatisch een ventilator wordt ingeschakeld of een met een motor aangedreven luchttoevoerklep wordt geopend.

Let er daarbij wel op dat het afzuigvermogen en de doorsnede van de luchtapparaten voldoende zijn.

– Kan er niet voldoende lucht worden toegevoerd, is het met de besturingsmodule mogelijk dat iedere keer wanneer de afzuigkap wordt ingeschakeld, het verbrandingsapparaat automatisch wordt uitgeschakeld.

Zie ook het hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen".

26

Gebruik afzuigkap met besturingsmodule DSM 400

Aansluiting op een lichtschakelaar

De besturingsmodule biedt de mogelijkheid om de verlichting van de afzuigkap ook via een in de huisinstallatie ingebouwde lichtschakelaar in te schakelen.

Montage

De besturingsmodule wordt aan de afzuigingseenheid gemonteerd nadat de bevestigingskolom is verwijderd.

Bij de besturingsmodule is een uitvoerige functiebeschrijving / montage-aanwijzing gevoegd.

27

Afdeling Klantcontacten

Storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen dient u:

– uw Miele-vakhandelaar of

– de afdeling Klantcontacten van Miele

Nederland B.V.

te waarschuwen.

Adres en telefoonnummer van Miele

Nederland B.V. vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Voor een goede en vlotte afhandeling is het noodzakelijk dat onze technici weten welk model apparaat u heeft en welk nummer dit heeft.

Beide gegevens vindt u op het typeplaatje. Dit is zichtbaar nadat u (afhankelijk van het model) het vetfilter / de vetfilters heeft verwijderd.

Miele Service Verzekering

Certificaat

Voor informatie over het Miele Service

Verzekering Certificaat kunt u zich wenden tot uw Miele-vakhandelaar of de bijgaande folder raadplegen.

28

Totale aansluitwaarde . . . . . . . . . 335 W

- Motor van de afzuiging . . . . . . . 295 W

- Kookplaatverlichting . . . . . . . 2 x 20 W

Netspanning . . . . . . . . . . . . . AC 230 V

Frequentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Hz

Zekering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 A

Lengte van de elektrische kabel. . . . . . . . . . . . . . 1,5 m

Gewicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 kg

Afzuigvermogen

Luchtafvoervermogen volgens

EN 61591

Luchtafvoersysteem C 150 mm:

Stand I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 m 3 /h

Stand II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 m 3 /h

Stand III . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 m

3

/h

Intensiefstand . . . . . . . . . . . . . 720 m

3

/h

Vrijblazend . . . . . . . . . . . . . . . 770 m

3

/h

Luchtcirculatiesysteem met anti-geurfilter:

Stand I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 m

3

/h

Stand II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 m

3

/h

Stand III . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 m

3

/h

Intensiefstand . . . . . . . . . . . . . 500 m 3 /h

Na te bestellen accessoires voor luchtcirculatie:

– ombouwset DUW 20

– 1 anti-geurfilter DKF 12-1

Technische gegevens

29

30

31

Wijzigingen voorbehouden / 4207 M.-Nr. 07 017 480 / 03

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 898 mm Stainless steel
  • 640 m³/h Ducted
  • Number of speeds: 3
  • 2 bulb(s) Halogen 20 W

Related manuals

advertisement