Scarlett | SC-144 | SC-144 - Scarlett

SC-144
INSTRUCTION MANUAL
GB
RUS
CZ
BG
PL
RO
UA
SCG
EST
LV
LT
H
KZ
CR
D
FOOD PROCESSOR .................................................................. 5
......................................................... 6
KUCHY SKÝ ROBOT ................................................................ 7
................................................................. 8
ROBOT KUCHENNY .................................................................. 9
PROCESOR DE BUC
RIE ......................................................10
..........................................................11
.......................................................................13
KÖÖGIKOMBAIN .......................................................................14
VIRTUVES PROCESORS ............................................................15
VIRTUV S KOMBAINAS ............................................................16
KONYHAI SZELETEL GÉP ........................................................17
.......................................................18
KUHINJSKI PROCESOR .............................................................19
KÜCHENMASCHINE ..................................................................20
www.scarlett.ru
IM001
GB DESCRIPTION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
RUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Motor unit
Bowl
Bowl drive shaft
Bowl lid
Feeding tube
Crushing knife
Grating/Slicing disc
Shaft adaptor
Plastic blade
Food pusher
Speed control switch
CZ POPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
BG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
T leso spot ebi e
Mísa
Pohon mísy
Víko na mísu
Hrdlo na potraviny
N na drcení
Kotou pro strouhání/plátkování
P evod nástavc
Nástavec na míchání
Posouva
P epína rychlostí
PL OPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
/
RO DESCRIERE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Obudowa
Czasza
Nap d czaszy
Pokrywa czaszy
Gardziel do za adunku produktów
Nó do rozdrabniania
Tarcza do tarcia / krojenia na plasterki
cznik do ko cówek
Ko cówka do wymieszania
Popychacz
Prze cznik szybko ci
UA
Corp
Cup
Angrenajul cupei
Capacul cupei
Jgheab de alunecare al produselor
Cu it pentru farmi area produselor
Disc pentru r zuirea / t ierea în buc ele
Adaptor pentru accesorii
Accesoriu pentru emulsionare
Împing tor
Comutatorul de viteze
SCG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
/
mm
372
220-240 V / ~ 50 Hz
500 W
1.6 / 1.9 kg
200
280
www.scarlett.ru
2
SC-144
EST KIRJELDUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Korpus
Anum
Anuma ajamiosa
Anuma kaas
Ettesöötmistoru
Viilutamistera
Tera riivimiseks / viilutamiseks
Terahoidik
Otsik segamiseks
Lükkur
Kiiruste ümberlüliti
LT APRA YMAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
IM001
LV APRAKSTS
Korpuss
Kauss
Kausa piedzi a
Kausa v ks
Atvere produktu ievieto anai
Nazis sasmalcin anai
Disks r
anai / sagrie anai
P rejas ier ce uzlikt iem
Uzliktnis samais anai
Stampa
trumu p rsl gs
s
H LEÍRÁS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Korpusas
Maisto ruo imo indas
Indo pavara
Indo dangtis
Produkt krovimo anga
Smulkinimo peilis
Trintuv s / riekimo diskas
Antgali laikiklis
Mai ymo antgalis
St miklis
Grei
perjungiklis
KZ
Készülékház
Csésze
A csésze meghajtója
Csésze fedele
Adagoló torok
Aprító kés
Reszel / cikkez korong
Tartozék illeszt
Kever tartozék
Tolórúd
Sebességváltó
CR OPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
/
Tijelo
Posuda
Pogon posude
Poklopac posude
Otvor za dodavanje proizvoda
No za drobljenje
Disk za ribanje / rezanje nita
Adapter za pribore
Pribor za mije anje
Udara
Mjenja brzina
D GERÄTEBESCHREIBUNG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Gehäuse
Schale
Schalenantrieb
Schalendeckel
Ladetrichter
Zerkleinerungsmesser
Reibscheibe / Scheibenschneider
Aufsätzeadapter
Mixeraufsatz
Schieber
Schalter der Geschwindigkeitsstufen
www.scarlett.ru
3
SC-144
IM001
www.scarlett.ru
4
SC-144
IM001
GB INSTRUCTION MANUAL
IMPORTANT SAFEGUARDS
· Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains
voltage in your home.
· For home use only. Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any other purposes than described
in this instruction manual.
· Do not use outdoors.
· Always unplug the appliance from the power supply before cleaning and when not in use.
· To prevent risk of electric shock and fire, do not immerse the appliance in water or in any other liquids.
· This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliances by a person responsible for their safety.
· Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
· Do not leave the appliance switched on when not in use.
· Do not use other attachments than those supplied.
· Do not operate after malfunction or cord damage.
· Do not attempt to repair, adjust or replace parts in the appliance. Check and repair the malfunctioning appliance in the
nearest service center only.
· Keep the cord away from sharp edges and hot surfaces.
· Do not pull, twist, or wrap the power cord around appliance.
· Never attempt to take food or liquid out from the container when the blade is moving. Always wait until the motor stops
completely.
· Do not overload the appliance with food.
· The appliance operates fast and effective. Do not operate continuously for more than 1 min.
· Never place hot ingredients into processor (> 70 ºC).
FOOD PROCESSOR ASSEMBLING
· Before the first using, wash all removable parts in warm soapy water, rinse thoroughly and dry. Wipe the housing with a
damp cloth.
· Never immerse motor body in any liquid or wash under running water.
· Place the motor unit on a level surface.
· Place the processor bowl onto the bowl shaft. Make sure the three pillars around the bowl shaft are inserted into the
three slots on the bottom of the processor bowl.
ATTACHMENTS
CRUSHING KNIFE (PIC.1)
· Attach the cutting knife and/or plastic blade attachment onto the blade supporter in the bowl.
· Fit the attachment with the adaptor onto the shaft.
· Load products to be processed in the bowl.
· Place lid on the bowl and rotate it to lock.
· Start processing at high speed (position ).
· You can chop up to 1 kg of foodstuff including vegetables, raw or cooked meat or fish.
GRATING / SLICING DISK (PIC.2)
· For grating insert the spindle into the center of the reversible grating/slicing disk side facing up so that the three
protrusions around the spindle penetrate the three slots around the center of the disk. Rotate the disk by gripping the
spindle and go as far as it can in order to lock it into the disk.
· For grating it must be with the grating blade side facing up.
· For slicing turn it over.
· Fit the disk with the spindle onto the shaft.
· Switch speeds control at
(slow speed) to start.
FOOD PROCESSOR USING
· Please make sure accessories are at their places before switching on.
· Plug-in device.
PULSE MODE
· Turn the Speeds control switch to
position.
HOW TO OPERATE
· Before processing cut food so it would pass through a feeder easily.
· Turn control switch to speed "1" (low speed) or "2" / (high speed), so food processor will work continuously until you
turn back to "0" (switch off a speed).
· Gradually feed products to be processed through the feed tube only while processor is operating.
CAUTION: Use the pusher only to feed products, push it evenly and gently. The heavier pressure, the coarser chopping.
· Do not overload the appliance by putting in too much food and do not operate continuously for more than one minute.
· Do not remove any parts during the operating.
· When processing is finished, switch off, and then unplug the appliance and wait till the motor stops before removing
food and attachments.
www.scarlett.ru
5
SC-144
IM001
CLEANING AND CARE
· Switch off and unplug the appliance.
· Wash the accessories immediately and avoid soaking them in water for long periods; wash in warm sudsy water after
each use. Dry all accessories with a clean soft cloth. Do not use a dishwashing machine.
· Wipe housing with a damp cloth.
· Do not use scouring pads, abrasive and harsh detergents.
CLEANING THE PROCESSOR BOWL
· Remove the accessories and take off the processor bowl.
· Wash the processor bowl and the lid with warm soapy water, rinse under running water and dry.
STORAGE
· Complete all requirements of Chapter CLEANING AND CARE.
· Loosely coil the power cord around the cord storage at the bottom.
· Keep the appliance in a dry clean place.
RUS
·
,
,
·
.
.
·
·
·
.
,
.
,
.
·
·
·
·
.
.
,
.
.
.
·
·
·
·
·
·
,
.
.
.
,
.
,
.
.
.
.
1
.
·
(> 70 ºC).
·
.
·
·
·
.
.
,
.
:
(
·
·
·
·
·
·
.1)
.
.
.
,
.
(
).
1 ,
,
.
/
·
(
.2)
,
, ,
·
·
·
·
·
·
.
,
,
.
.
.
.
(
).
,
·
www.scarlett.ru
.
.
,
.
6
SC-144
IM001
·
·
,
.
-
.
,
·
.
.
:
,
.
,
.
·
·
·
.
.
,
,
,
.
·
·
.
(
·
·
·
·
·
·
·
)
,
.
.
.
,
.
.
,
.
.
.
.
CZ NÁVOD K POU ITÍ
BEZPE NOSTNÍ POKYNY
· P ed prvním pou itím spot ebi e zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají parametr m
elektrické sít .
· Pou ívejte pouze v domácnosti v souladu s tímto Návodem k pou ití. Spot ebi není ur en pro pr myslové ú ely.
· Pou ívejte spot ebi pouze ve vnit ních prostorách.
· V dy vytáhn te zástr ku ze zásuvky p ed
ním a v p ípad , e elektrický p ístroj nepou íváte.
· Pro zamezení úrazu elektrickým proudem a po áru nepono ujte p ístroj do vody nebo jiných tekutin.
· Nedovolujte, aby si d ti hrály se spot ebi em.
· Nikdy nenechávejte zapnutý spot ebi bez dozoru.
· Pou ívejte spot ebi výhradn s p íslu enstvím z dodávky.
· Nepou ívejte spot ebi s po kozeným napájecím kabelem.
· Nesmíte sami provád t jakékoliv opravy p ístroje. Pokud je to nutno, obra te se na nejbli í servisní st edisko.
· Dávejte pozor a chra te sí ový kabel p ed ostrými hranami a horkem.
· Netáhn te za napájecí kabel, nep ekrucujte jej a neotá ejte kolem t lesa spot ebi e.
· Vyndávejte potraviny a tekutiny pouze po tom, co se motor úpln zastaví.
· Nep et ujte procesor potravinami.
· Procesor umo ní rychlou a ú innou práci. P i tom maximální doba nep etr itého provozu nesmí být del í ne 1
min.
· Nedávejte do procesoru horké potraviny (> 70 ºC).
ÍPRAVA K PRÁCI
· P ed prvním pou itím umyjte v echny snímatelné ásti teplou vodou s mycím prost edkem a dob e je vysu te. T leso
spot ebi e ot ete jemným trochu vlhkým hadrem.
· Nepono ujte t leso spot ebi e do jakékoliv tekutiny a nemyjte jej vodou.
· Postavte procesor na rovnou, pevnou plochu.
· Instalujte mísu procesoru na pohon mísy takovým zp sobem, aby se t i ípky na h ídeli zapadly do t í lábk na dn
mísy.
NASTAVENÍ NÁSTAVC :
NA DRCENÍ POTRAVIN (OBRÁZEK 1)
· N na drcení a/nebo nástavec na míchání nastavte na patku.
· Dejte p evod s nástave em na pohon.
· Dejte potraviny do mísy.
· Zav ete mísu víkem a oto te ji a na doraz.
· Za ínejte práci vysokou rychlostí (poloha ).
· Vzhledem k druhu potravin lze opracovávat a 1 kg, v etn zeleniny, syrového a va eného masa a ryby.
KOTOU E STROUHÁNÍ / PLÁTKOVÁNÍ (obrázek 2)
· Dejte p evod na st ed dvoustranného kotou e takovým zp sobem, aby t i ípky na p evodu zapadly do t í p íslu ných
lábk na kotou i, p idr te p evod a oto te kotou a na doraz.
· Pro strouhání oto te kotou p íslu ným no em nahoru.
· Pro plátkování kotou oto te na druhou stranu.
· Dejte p evod s kotou em na pohon.
www.scarlett.ru
7
SC-144
IM001
· Za ínejte práci nízkou rychlostí (poloha ).
PROVOZ
· P ekontrolujte, zda je montá správná a úplná.
· Zapojte procesor do elektrické sít .
RE IM PULSE
· Pro zapnutí re imu pulse , p eve te p epína do polohy
.
PROCESOR
· Nakrájte potraviny tak, aby snadn ve ly do plnicího hrdla na víku mísy.
· Pomoci p epína e rychlostí nastavte provozní re im
nízká nebo
vysoká rychlost. Procesor za ne nep etr it
pracovat, dokud p epína nebude p eveden do polohy .
· Potraviny postupn vkládejte skrz hrdlo na víku mísy pouze kdy je procesor zapnuty.
UPOZORN NÍ: Vkládejte potraviny výhradn pomoci posouva e. ím je v í úsilí p i tla ení na posouva , tím se
potraviny opracovávají hrub ji.
· Nep et ujte procesor potravinami.
· Je p esný zákaz snimat jakékoliv ásti procesoru za provozu.
· Po ukon ení práce nejd íve odpojte spot ebi od elektrické sít a po kejte, a se úpln zastaví. Teprve potom
ete vyndat potryviny a nástavce.
NÍ A ÚDR BA
· Po ukon ení práce vypn te spot ebi a odpojte jej od elektrické sít .
· Hned umyjte v echny snímatelné ásti teplou mýdlovou vodou a ot ete suchým istým ru níkem. Nepou ívejte my ku
nádobí.
· T leso spot ebi e ot ete jemným vlhkým hadrem.
· Nepou ívejte kovové houby, brusné nebo úto né isticí prost edky.
NÍ MÍSY
· Sejm te nástavce a mísu z procesoru.
· Umyjte mísu teplou vodou s mycím prost edkem, opláchn te ji tekutou vodou a osu te.
SKLADOVÁNÍ
· Spln te pokyny ásti
NÍ A ÚDR BA.
· Napájecí kabel m ete dát do speciální p ihrádky.
· Skladujte spot ebi v suchém a istém míst .
BG
·
,
.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
.
.
.
,
,
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
,
,
.
.
.
.
1
.
·
(> 70 ºC).
·
.
·
·
·
.
.
,
.
,
.
:
·
·
·
·
·
www.scarlett.ru
(
.1)
.
.
.
,
(
.
).
8
SC-144
IM001
·
1 ,
,
.
·
·
·
·
·
/
(
.2)
,
,
,
.
.
.
.
(
·
·
).
,
.
.
·
,
·
·
.
,
.
-
.
.
·
.
:
,
·
·
·
,
.
.
.
.
,
,
.
·
·
·
·
,
(
.
)
,
.
.
.
,
·
·
·
·
·
.
.
,
.
.
.
.
PL INSTRUKCJA OBS UGI
RODKI BEZPIECZE STWA
· Przed pierwszym w czeniem sprawd , czy charakterystyki techniczne urz dzenia podane na nalepce odpowiadaj
parametrom sieci elektrycznej.
· Stosowa tylko do u ytku domowego zgodnie z niniejsz Instrukcj obs ugi. Urz dzenie nie jest przeznaczone do
zastosowania przemys owego.
· Nie u ytkowa poza pomieszczeniami.
· Zawsze od czaj urz dzenie od sieci zasilania, je li nie korzystasz z niego oraz przed czyszczeniem.
· eby unikn pora enia pr dem elektrycznym i zapalenia si , nie zanurzaj urz dzenie w wodzie lub w innych p ynach.
· Nie pozwalaj dzieciom bawi si z urz dzeniem.
· Nie pozostawiaj w czonego urz dzenia bez opieki.
· Nie u ywaj akcesoriów, nie do czonych do kompletu dostawy.
· Nie u ywaj urz dzenia z uszkodzonym kablem zasilaj cym.
· Nie próbuj samodzielnie naprawia urz dzenie. W przypadku zaistnienia usterek, zwracaj si do najbli szego serwisu.
· Uwa aj, eby kabel zasilaj cy nie dotyka ostrych kraw dzi i gor cych powierzchni.
· Nie ci gnij kabla zasilaj cego, nie przekr caj go i nie nawijaj na adne przedmioty.
· Wyci gaj produkty i p yny tylko po ca kowitym zatrzymaniu silnika.
· Nie wolno prze adowywa robota produktami.
· Robot umo liwia szybk i skuteczn prac . Przy tym czas ci ej pracy nie powinien przekracza 1 min.
· Nie wk adaj do robota gor cych sk adników (> 70 ºC).
PRZYGOTOWANIE DO PRACY
· Przed pierwszym u yciem wymyj wszystkie zdejmowane cz ci ciep wod z dodatkiem rodku myj cego i starannie
wysusz. Przetrzyj zewn trzn cz
obudowy za pomoc mi kkiej troch wilgotnej szmatki.
· Nie wolno zanurza obudow w dowolnych p ynach i my j wod .
· Ustaw robot na równej trwa ej powierzchni.
www.scarlett.ru
9
SC-144
IM001
· Za
czasz procesora na nap d czaszy w ten sposób, eby trzy wyst py na wale wesz y do trzech rowków na dnie
czaszy.
USTAWIENIE KO CÓWEK:
NÓ DO ROZDROBNIENIA PRODUKTÓW (RYS.1)
· Za
nó do rozdrobnienia i/lub ko cówk do wymieszania na podpor .
· Za
cznik z ko cówk na nap d.
· W
produkty do czaszy.
· Przykryj czasz pokryw i obró j , eby ona si ustali a.
· Rozpoczynaj prac na wysokiej szybko ci (pozycja ).
· W zale no ci od rodzaju produktów wyj ciowych mo na obrabia do 1 kg produktów, w tym warzywa, surowe i
gotowane mi so i ryby.
Tarcze SZATKOWANIE / KROJENIE NA PLASTERKI (rys.2)
· Wstaw cznik do rodku tarczy obustronnej w ten sposób, eby trzy wyst py na czniku wesz y do trzech
odpowiednich rowków na tarczy i, utrzymuj c cznik, obró tarcz , póki ona si nie ustali.
· Podczas szatkowania tarcza musi by obrócona w ten sposób, eby odpowiedni nó znajdowa si od góry.
· W celu krojenia na plasterki obró tarcz .
· Za
cznik z tarcz na nap d.
· Rozpoczynaj prac przy niskiej szybko ci (pozycja ).
PRACA
· Przekonaj si , e monta zosta wykonany kompletnie oraz we w ciwy sposób.
· Pod cz robot do sieci elektrycznej.
WARUNKI IMPULSOWE
· eby w czy WARUNKI IMPULSOWE, przestaw prze cznik w pozycj
.
BLENDER
· Pokrój produkty, eby one swobodnie przechodzi y przez gardziel za adowcz na pokrywie czaszy.
· Za pomoc prze cznika szybko ci ustaw tryb roboczy
niska lub
wysoka szybko . Blender b dzie ci gle
dzia , póki prze cznik nie b dzie przestawiony w pozycj
.
· Produkty wk adaj powoli przez gardziel na pokrywie tylko przy w czonym robocie.
UWAGA: Wk adaj produkty tylko za pomoc popychacza, umiarkowanie naciskaj c go. Im wi ksze jest naci ni cie, tym
grubsza jest obróbka.
· Nie prze adowuj robota produktami.
· W czasie pracy robota nie wolno zdejmowa dowolnych akcesoriów.
· Po uko czeniu pracy, zanim wyci gniesz produkty i ko cówki, od cz urz dzenie od sieci elektrycznej i
zaczekaj, póki silnik elektryczny ca kowicie si zatrzyma.
CZYSZCZENIE I OBS UGA
· Po sko czeniu pracy wy cz urz dzenie i od cz go od sieci elektrycznej.
· Wszystkie zdejmowane cz ci natychmiast wymyj ciep wod mydlan (nie pogr aj c na d ugo w wodzie), a potem
przetrzyj suchym czystym r cznikiem. Nie u ywaj w tym celu zmywarki do naczy
· Przetrzyj obudow mi kk wilgotn szmatk .
· Nie u ywaj szorstkich g bek, ciernych i agresywnych rodków czyszcz cych.
CZYSZCZENIE CZASZY
· Zdejmij z robota ko cówki i czasz .
· Wymyj czasz i pokryw ciep wod z dodatkiem rodku myj cego, przep ukuj wod bie
i wysusz.
PRZECHOWYWANIE
· Wykonaj wymagania rozdzia u CZYSZCZENIE I OBS UGA.
· Kabel zasilaj cy mo na w
do specjalnej komory w spodzie robota.
· Przechowuj urz dzenie w suchym czystym miejscu.
RO INSTRUC IUNI DE UTILIZARE
MASURI DE SIGURAN
· Inainte de a pune aparatul in functiune pentru prima data, verificati dac datele tehnice ale aparatului ce sunt
mentionate pe etichet , corespund cu parametrii sursei de curent electric.
· Folositi-l numai în scopuri casnice în conformitate cu indicatiile din Manualul de utilizare. Aparatul nu este destinat
pentru uzul industrial.
· Nu folosi i aparatul în exterior.
· Deconectati intotdeauna aparatul de la sursa de curent inainte de opera iunea de cur ire sau atunci când nu-l mai
folosi i.
· Pentru a evitarea electrocutarea cu curent electric i cauzarea de arsuri, nu introduce i aparatul în ap sau în alte
lichide.
· Nu l sa i copiii s se joace cu aparatul.
· Nu pune i aparatul în func iune f
o verificare în prealabil.
· Nu folosi i alte accesorii decât cele ce sunt în componen a setului de livrare.
· Nu folosi i aparatul cu cablul de alimentare defect.
· Nu încerca i s repara i singuri aparatul. În cazul apari iei unei defec iuni, adresa i-v celui mai apropiat Centru de
service.
· Verifica i s nu intre în contact cablul de alimentare cu margini ascu ite si suprafe e fierbinti.
www.scarlett.ru
10
SC-144
IM001
·
·
·
·
Nu trageti de cablul de alimentare, nu-l for i sau r suci in jurul aparatului.
Scoate i produsele i lichidele numai dup oprirea complet a motorului.
Nu supra alimenta i robotul de buc rie cu produse.
Robotul de buc rie este proiectat s func ioneze rapid i eficient. Astfel durata unei func ion ri continue nu
trebuie s dep easc 1 min.
· Nu introduce i in robotul ingrediente fierbin i (> 70 ºC).
PREGATIREA PENTRU LUCRU
· Înainte de prima întrebuin are, sp la i toate p ile deta abile cu ap i detergent de vase i sterge i-le bine.Corpul
exterior pute i s -l terge i cu o cârp umed .
· Se interzice introducerea corpului în diferite lichide i sp larea lui cu ap .
· A eza i robotul de buc rie pe o suprafa neted i curat .
· Monta i cupa robotului de buc rie pe angrenajul cupei, astfel încât cele trei proeminen e de pe arbore/ax s intre în
cele trei orificii de pe fundul cupei.
MONTAREA ACCESORIILOR:
CU ITUL PENTRU M RUN IREA PRODUSELOR (FIG.1)
· A eza i cu itul pentru f râmi are i/sau accesoriul pentru emulsionare pe suport.
· A eza i adaptorul cu accesoriul pe angrenaj.
· Alimenta i cupa cu produse.
· Închide i cupa cu capacul i asigura i-v c este bine fixat .
· Începe i lucrul cu vitez maxim (pozi ia ).
· În func ie de tipul produselor, pute i s preg ti i o cantitate de pân la 1 kg, incluzând legume, carne crud precum i
carne preparat i pe te .
DISCURI TOCARE / FRAGMENTARE ÎN BUC ELE (fig.2)
· A eza i adaptorul în centrul discului cu doua fe e astfel încât cele trei proeminen e de pe adaptor s intre în cele trei
orificii de pe disc i inând de adaptor r suci i discul pân se fixeaz .
· Pentru tocare discul trebuie s fie r sucit cu cu itul corespunz tor în sus.
· Pentru fragmentarea în buc ele r suci i discul.
· A eza i adaptorul cu discul pe angrenaj.
· Începe i lucrul cu vitez mic (pozi ia ).
FUNC IONARE
· Verifica i ca montarea s fie efectuat corect si complet.
· Conecta i robotul de buc rie la sursa de curent electric.
REGIM IMPULSIONAR
· Pentru a conecta REGIMUL IMPULSIONAR aduce i întrerup torul în pozi ia
.
ROBOT BUC
RIE
· T ia i produsele astfel încât s treac u or prin jgheabul de alimentare de pe capacul cupei.
· Cu ajutorul intrerup torului de viteze stabili i regimul de lucru
vitez mic sau
vitez mare. Robotul va începe
sa func ioneze continuu pân când intrerup torul va fi comutat în pozi ia .
· Introduce i treptat produsele în jgheabul de alimentare de pe capac numai atunci când robotul este în func iune.
ATEN IE:Introduce i produsele numai cu ajutorul imping torului presând cu modera ie asupra lui. Cu cât ap sa i cu mai
mare putere, calitatea prelucr rii devine inferioar .
· Nu supra alimenta i robotul cu produse.
· Se interzice înlocuirea oric rui accesoriu în timpul func ion rii robotului.
· Dup încheierea lucrului, mai întâi scoate i produsele i accesoriile, deconecta i aparatul de la surs
i
tepta i ca electromotorul s se opreasc complet.
CUR IRE I ÎNTRE INERE
· Dup terminarea lucrului deconecta i aparatul de la sursa de curent.
· Apoi sp la i (nu înmuia i prea mult timp) toate p ile demontabile cu ap cald dup care sterge i-le cu o cârpa uscat
si curat . Nu folosi i pentru acest lucru ma in de sp lat vase.
· Corpul îl terge i cu o cârp moale i umed .
· Nu folosi i bure i duri, detergenti abrazivi i agresivi.
CUR IREA CUPEI
· Scoate i accesoriile i cupa de pe robot.
· Sp la i cupa i capacul cu ap cald cu detergent i usca i.
STRARE
· Îndeplini i toate punctele de la CUR IRE I ÎNTRE INERE.
· Cablul de alimentare poate fi strâns în compartimentul special de la baza robotului de bucat rie.
· P stra i aparatul la loc curat i uscat.
UA
·
·
·
www.scarlett.ru
,
,
,
.
.
.
.
11
SC-144
IM001
·
·
·
·
·
·
·
,
.
,
.
.
.
,
.
.
.
.
·
·
·
·
·
,
,
.
.
.
.
.
1
.
·
(> 70 ºC).
·
.
·
·
·
.
.
,
.
,
.
:
.1)
·
·
·
·
·
·
.
.
.
,
.
(
"2").
1
,
,
,
.
/
·
(
.2)
,
,
·
·
·
·
,
,
.
.
.
.
(
·
·
"1").
,
.
.
·
,
·
·
.
,
.
"1" -
"2" -
.
,
·
"0".
.
:
,
.
,
.
.
·
·
.
,
,
,
.
·
·
·
·
·
·
·
·
www.scarlett.ru
.
(
.
),
.
.
,
.
.
,
.
.
.
12
SC-144
IM001
·
.
SCG
·
,
,
.
·
.
.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
1
.
·
(> 70 ºC).
·
,
.
·
·
·
.
.
.
.
:
(
·
·
·
·
·
·
.1)
.
.
.
.
(
).
1
,
,
.
/
·
(
,
·
·
·
·
.2)
,
.
.
.
.
(
).
·
·
.
.
·
.
·
·
·
.
-
.
:
,
.
,
.
·
·
·
·
·
.
.
.
.
,
,
.
.
(
www.scarlett.ru
)
.
,
.
13
SC-144
·
·
IM001
.
,
.
·
·
·
·
·
.
,
.
.
.
.
EST KASUTUSJUHEND
OHUTUSNÕUANDED
· Enne seadme esimest vooluvõrku lülitamist kontrollige, et seadme etiketil osutatud andmed vastaksid kohaliku
vooluvõrgu andmetele.
· Antud seade on mõeldud ainult koduseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks.
· Ärge kasutage seadet väljas.
· Eemaldage seade vooluvõrgust enne selle puhastamist ning ajaks, mil seda ei kasutata.
· Elektrilöögi saamise ja süttimise vältimiseks ärge asetage seadet vette ega teistesse vedelikesse.
· Ärge laske lastel seadmega mängida.
· Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
· Ärge kasutage tarvikuid, mis ei kuulu komplekti.
· Ärge kasutage seadet vigastatud toitejuhtmega.
· Ärge püüdke antud seadet iseseisvalt remontida. Vea kõrvaldamiseks pöörduge lähima teeninduskeskuse poole.
· Jälgige seda, et juhe ei puutuks vastu teravaid servi ja kuumi pindu.
· Ärge tõmmake toitejuhtmest, keerake seda krussi, ega ümber korpuse.
· Enne toiduainete ja vedelike väljavõtmist oodake, kuni mootor on lõplikult seiskunud.
· Ärge koormake köögikombaini toiduainetega üle.
· Köögikombain võimaldab töödelda toiduaineid kiirelt ja efektiivselt. Seejuures katkestamata töötamise aeg ei tohi
ületada 1 min.
· Ärge pange kuumi köögikombain (> 70 ºC) blenderi sisse.
ETTEVALMISTUS KASUTAMISEKS
· Enne esmakasutamist peske kõik eemaldatavad osad sooja seebiveega ning kuivatage hoolikalt. Puhastage
väliskorpus pehme niiske lapiga.
· On keelatud asetada korpust vedelikesse ja pesta vees.
· Asetage köögikombain tasasele kindlale pinnale.
· Asetage anum ajamiosale nii, et kolm võlli nukki siseneksid kolme soonde anuma põhjal.
OTSIKUTE PAIGALDAMINE:
VIILUTAMISTERA (JOONIS 1)
· Asetage viilutamistera ja/või otsik segamiseks toele.
· Asetage terahoidik koos kettasega ajamiosale.
· Pange toiduained anumasse.
· Sulgege anuma kaas ja keerake, kuni see kohale fikseerub.
· Alustage töötlemist kõrgel kiirusel (asend ).
· Olenevalt toiduainetest võib töödelda kuni 1 kg, kaasa arvatud juurviljad, toored ja valmistatud liha ja kala.
KETTAD PEENESTAMINE / VIILUTAMINE (joonis 2)
· Pange terahoidik kahepoolse ketta keskele nii, et terahoidiku kolm nukki siseneksid kolme soonde kettal, ning hoides
terahoiidikut, keerake ketas, kuni see kohale fikseerub.
· Peenestamiseks peab ketas olema vastava noaga ülespoole keeratud.
· Viilutamiseks keerake ketas ümber.
· Asetage terahoidik koos kettasega ajamiosale.
· Alustage töötlemist madalal kiirusel (asend ).
KASUTAMINE
· Veenduge, et köögikombain on pandud kokku täielikult ja õigesti.
· Ühendage kögikombain vooluvõrku.
IMPULSSRE IIM
· IMPULSSRE IIMI käivitamiseks keerake lüliti asendisse
.
KÖÖGIKOMBAIN
· Lõigake toiduained nii, et nad mahtuksid vabalt ettesöötmisavasse anuma kaanel.
· Kiiruste ümberlülitiga valige töötlemisre iim I - madal või II
kõrge kiirus. Köögikombain hakkab katkestamata
töötama, kuni ümberlüliti keeratakse asendisse .
· Toiduained söötke järk-järgult ette kaaneava kaudu ainult sisselülitatud köögikombaini puhul.
TÄHELEPAN: Toiduainete ettesöötmiseks kasutage ainult lükkurit, mõõdukalt vajutades sellele. Mida kõvem vajutus,
seda jämedam on töötlemine.
· Ärge koormake köögikombaini toiduainetega üle.
· On keelatud osade mahavõtmine käivitatud köögikombaini pealt.
www.scarlett.ru
14
SC-144
IM001
· Töö lõpetamisel, enne toiduainete ja otsikute väljavõtmist, eemaldage seade vooluvõrgust ning oodake, kuni
mootor on lõplikult seiskunud.
PUHASTAMINE JA HOOLDUS
· Pärast kasutamist lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
· Peske kõik eemaldatavad osad kohe sooja seebiveega (mitte leotes kauaks), mille järel kuivatage pehme kuiva
rätikuga. Ärge kasutage selleks nõudepesumasinat.
· Puhastage väliskorpus pehme niiske lapiga.
· Ärge kasutage küürimisharja, abrasiivseid puhastusvahendeid ja organilisi lahuseid.
ANUMA PUHASTAMINE
· Eemaldage otsikud ja anum köögikombainilt.
· Peske anum ja kaas sooja seebveega, loputage puhtaks jooksva vee all ja kuivatage.
HOIDMINE
· Täitke PUHASTAMISE JA HOOLDUSE nõudmised.
· Toitejuhet võib panna hoiukambri sisse köögikombaini põhja.
· Hoidke seadet kuivas puhtas kohas.
LV LIETO ANAS INSTRUKCIJA
DRO BAS NOR
JUMI
· Pirms pirmreiz s iesl
anas p rbaudiet, vai izstr
juma tehniskais raksturojums, kas ir nor ts uz uzl mes, atbilst
elektrot kla parametriem.
· Izmantot tikai sadz ves nol kos saska
ar o Lieto anas instrukciju. Izstr
jums nav paredz ts r pnieciskai
izmanto anai.
· Neizmantot rpus telp m.
· Vienm r atvienojiet ier ci no elektrot kla pirms t anas un ja J s to nelietojat.
· Lai izvair tos no elektrostr vas trieciena un uzliesmo anas, nem rciet ier ci den un citos idrumos.
· Ne aujiet b rniem sp ties ar ier ci.
· Neatst jiet iesl gtu ier ci bez uzraudz bas.
· Neizmantojiet piederumus, kas neietilpst ier ces pieg des komplekt .
· Neizmantojiet ier ci ar boj tu elektrovadu.
· Nem iniet patst gi remont t ier ci. Boj jumu gad jum griezieties Servisa centr .
· Sekojiet, lai elektrovads neskartos kl t as m mal m un karst m virsm m.
· Nevelciet, nep rgrieziet un ne uz k neuztiniet elektrovadu.
· emiet
produktus un idrumus tikai p c motora piln gas apst an s.
· Nep rslogojiet procesoru ar produktiem.
· Procesors dod iesp ju str
t tri un efekt vi. Nep rtrauktas darb bas laiks nedr kst p rsniegt 1 min.
· Nelieciet procesoru karstus produktus (> 70 ºC).
SAGATAVO ANA DARBAM
· Pirms pirmreiz s lieto anas nomazg jiet visas no emam s da as ar siltu deni un mazg anas l dzekli un r gi
no
jiet. Korpusu no rpuses noslaukiet ar m kstu, samitrin tu lupati u.
· Aizliegts m rkt korpusu jebkuros idrumos un mazg t to ar deni.
· Novietojiet procesoru uz l dzenas, stabilas virsmas.
· Uzst diet procesora kausu uz kausa piedzi u t , lai tr s izci i uz v rpstas sakristu un ieietu tr s riev s kausa diben .
UZLIKT U UZST
ANA:
NAZIS PRODUKTU SASMALCIN ANAI (Z M.1)
· Uzs diniet sasmalcin anas nazi un/vai samais anas uzliktni uz balstu.
· Uzs diniet p rejas ier ci kop ar disku uz piedzi u.
· Iepildiet kaus produktus.
· Aizsedziet kausu ar v ku un pagrieziet l dz fiks cijai.
· S ciet darbu, izv loties lielu trumu (st voklis ).
· Atkar
no s kotn jo produktu veida var apstr
t l dz 1 kg ievietoto produktu, ieskaitot d rze us, svaigu un
apstr
tu ga u un zivi.
DISKI
VEL ANAI / SAGRIE ANAI GABALI OS (z m.2)
· Ievietojiet p rejas ier ci divpus
diska centr t , lai tr s p rejas ier ces izci i ieietu trijos attiec gos diska izgriezumos,
un, pieturot p reju, pagrieziet disku l dz fiks cijai.
· vel anai diskam j
t pagrieztam ar attiec gu nazi uz aug u.
· Sagrie anai gabali os apgrieziet disku otr di.
· Uzs diniet p rejas ier ci kop ar disku uz piedzi u.
· S ciet darbu, izv loties mazu trumu (st voklis ).
EKSPLUAT CIJA
· P rliecinieties, ka ier ce ir piln gi un pien gi salikta.
· Pievienojiet procesoru elektrot klam.
IMPULSU RE MS
· IMPULSU RE MA iesl
anai uzst diet p rsl gu st vokl
.
PROCESORS
· Sagrieziet produktus t , lai tie viegli ieietu piepild anas atv rum uz kausa v ka.
www.scarlett.ru
15
SC-144
IM001
·
truma p rsl gus uzst diet darba re
mazs vai
liels trums. Procesors s ks nep rtraukti darboties,
kam r p rsl gs netiks uzst ts
st vokl .
· Produktus pak peniski iepildiet caur atv rumu uz kausa v ka tikai iesl gt procesor .
UZMAN BU: Padodiet produktus tikai ar stampu, mazliet piespie ot to. Jo liel ks ir piespie anas sp ks, jo rupj ka
apstr de.
· Nep rslogojiet procesoru ar produktiem.
· Aizliegts no emt jebk dus piederumus procesora darb bas laik .
· Beidzot darbu, pirms produktu un uzlikt u iz em anas, atvienojiet ier ci no elektrot kla un sagaidiet
elektromotora piln gu apst anos.
ANA UN KOP ANA
· P c darba pabeig anas izsl dziet ier ci un atsl dziet to no elektrot kla.
· Uzreiz (ilgi nem rc jot) nomazg jiet visas no emam s da as ar siltu ziepj deni, p c tam noslaukiet ar sausu t ru dvieli.
im m im neizmantojiet trauku mazg jamo ma nu.
· Korpusu noslaukiet ar m kstu mitru lupati u.
· Neizmantojiet cietus s us, abraz vos un agres vos t anas l dzek us.
KAUSA T
ANA
· No emiet uzlikt us un kausu no procesora.
· Nomazg jiet kausu un v ku ar siltu deni un mazg anas l dzekli, izmazg jiet teko
den un no
jiet.
GLAB ANA
· Izpildiet sada as T
ANA UN KOP ANA pras bas.
· Elektrovadu var ievietot speci laj nodal jum procesora dibenda .
· Glab jiet ier ci saus un t viet .
LT VARTOTOJO INSTRUKCIJA
SAUGUMO PRIEMON S
· Prie pirm naudojim patikrinkite, ar ant lipduko nurodytos technin s gaminio charakteristikos atitinka elektros tinklo
parametrus.
· Naudoti tik buitiniais tikslais, pagal
Vartojimo Instrukcij . Prietaisas n ra skirtas pramoniniam naudojimui.
· Naudoti tik patalpose.
· Prie valydami prietais arba jo nesinaudodami visada i junkite j i elektros tinklo.
· Siekdami i vengti gaisro ar elektros traumos nenardinkite prietaiso vanden bei kitus skys ius.
· Neleiskite vaikams aisti su prietaisu.
· Nepalikite jungto prietaiso be prie ros.
· Nenaudokite ne einan
prietaiso komplekt reikmen .
· Nenaudokite prietaiso, jei jo maitinimo laidas buvo pa eistas.
· Nebandykite savaranki kai remontuoti prietaiso. Atsiradus gedimams kreipkit s Serviso centr .
· Pasir pinkite, kad maitinimo laidas neliest a tri kra
ir kar
pavir .
· Netraukite u maitinimo laido, nepersukin kite ir nevyniokite jo.
· Produktus ir skys ius i imkite tik varikliui pilnai sustojus.
· Neperkraukite kombaino produktais.
· Virtuv s kombainas leid ia dirbti greitai ir efektyviai. Ta iau nepertraukiamo darbo trukm neturi vir yti 1 min.
· Ned kite virtuv s kombain kar
ingredient (> 70 ºC).
PRIE PIRM
NAUDOJIM
· Prie pirm
naudojim i plaukite visas nuimamas detales iltu vandeniu su plovimo priemone ir kruop iai
iovinkite. Korpus nu luostykite mink tu dr gnu skudur liu.
· Draud iama nardinti korpus bet kok skyst ir plauti j vandeniu.
· Pastatykite virtuv s kombain ant lygaus ir stabilaus pavir iaus.
· Pastatykite virtuv s kombaino ind ant indo pavaros tokiu b du, kad trys veleno i ky os eit tris i dro as indo dugne.
ANTGALI MONTAVIMAS:
PEILIS PRODUKTAMS SMULKINTI
· U maukite smulkinimo peil ir/arba mai ymo antgal ant atramos.
· U maukite laikikl su disku ant pavaros.
· kraukite produktus ind .
· U denkite ind dang iu ir pasukite kol u sifiksuos.
· Prad kite darb jungdami didel greit (pad tis "2").
· Priklausomai nuo pradini produkt r ies galima apdoroti iki 1 kg kraunamos mas s, skaitant dar oves, ali ir
paruo ta m
ir uv .
KEI IAM PEILI DISKAS (PJAUSTYMAS/RIEKIMAS)
·
kite laikikl dvipusio disko centr tokiu b du, kad trys laikiklio i ky os eit tris i dro as diske. Po to, prilaikydami
laikikl , pasukite disk kol jis u sifiksuos.
· Pjaustymo operacijai atlikti diskas turi b ti pasuktas atitinkamu peiliu vir .
· Riekimo operacijai atlikti apverskite disk .
· U maukite laikikl su disku ant pavaros.
· Prad kite darb jungdami ma greit (pad tis "1").
www.scarlett.ru
16
SC-144
IM001
VEIKIMAS
· sitikinkite, kad virtuv s kombainas buvo surinktas taisyklingai ir iki galo.
· junkite virtuv s kombain elektros tinkl .
IMPULSO RE IMAS
· IMPULSO RE IMUI jungti past
kite perjungikl pad "P".
VIRTUV S KOMBAINAS
· Supjaustykite produktus smulkiais gabaliukais, kurie lengvai tilpt
krovimo ang indo dangtyje.
· Grei
perjungikliu pasirinkite darbo re im "1" (ma as greitis) arba "2" (didelis greitis). Virtuv s kombainas sijungs ir
veiks tol, kol perjungiklis nebus nustatytas pad "0".
· Produktus palaipsniui d kite ang dangtyje. Tai galima daryti tik virtuv s kombainui veikiant.
MESIO: Produktus stumkite ang tik st mikliu, nuosaikiai j paspausdami. Kuo stipriau stumiate, tuo rupesnis
apdorojimas.
· Neperkraukite virtuv s kombaino produktais.
· Draud iama nuimti bet kokius reikmenis virtuv s kombainui veikiant.
· Baig darb prie i imdami produktus ir antgalius i junkite prietais i elektros tinklo ir palaukite kol elektros
variklis visi kai sustos.
VALYMAS IR PRIE
RA
· Baig darb i junkite prietais ir i traukite jo ki tuk i elektros lizdo.
· Tuojau pat (neu mirkydami ilgam) i plaukite visas nuimamas dalis iltu vandeniu su plovimo priemone, o po to
nu luostykite jas sausu variu rank luos iu. Nenaudokite tam ind plovimo ma inos.
· Korpus nu luostykite mink tu dr gnu skudur liu.
· Nenaudokite iurk
kempini , veitimo milteli ir agresyvi valymo priemoni .
INDO VALYMAS
· Nuimkite antgalius ir ind nuo virtuv s kombaino.
· Nuplaukite ind ir dangt iltu vandeniu su plovikliu, i skalaukite tekan iu vandeniu ir i
iovinkite.
LAIKYMAS
· Prie pad dami prietais laikymo viet sitikinkite, kad jis yra i jungtas i elektros tinklo.
· Atlikite visus "VALYMAS IR PRIE
RA" skyriaus reikalavimus.
· Laikykite prietais sausoje varioje vietoje.
H KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
· A készülék használata el tt, ellen rizze egyezik-e a m szaki jellemzésben feltüntetett elektromos feszültség a házi
elektromos hálózattal.
· Nem való ipari csak házi használatra.
· Házon kívül nem használható.
· Használaton kívül és tisztítás közben mindig függetlenítse az elektromos hálózattól.
· Áramütés elkerülése céljából ne eressze a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
· Gyerekekt l távol tartani.
· Felügyelet nélkül ne hagyja a készüléket bekapcsolva.
· Ne használjon géphez nem tartozó tartozékot.
· Ne használja a készüléket sérült csatlakozóval.
· Ne próbálja egyedül javítani a készüléket. A meghibásodás felfedezésekor forduljon szervizbe.
· Figyeljen, hogy a vezeték ne érintkezzen éles, forró felülettel.
· Ne húzza, tekerje a vezetéket.
· Ne próbálja kiszedni a konténerb l a végterméket vagy a folyadékot addig, amíg a vjnjh m ködik, várja meg amíg a
motor teljesen leáll.
· Ne terhelje túl a készüléket élelmiszerrel.
· A készülék lehet vé teszi a gyors és eredményes munkavégzést. Viszont a folytonos m ködés ne legyen több 1
percnél.
· Ne rakjon a konyhai szeletel gép forró hozzávalót (> 70 ºC).
EL KÉSZÍTÉS
· Mossa meg mosogatószeres meleg vízzel a szeletel gép azon részeit, melyek érintkezni fognak az élelmiszerrel, és
törölje szárazra ket. Törölje meg kívülr l a készülékházat puha, nedves törl kend vel.
· A készülékházat vízbe, vagy egyéb folyadékba meríteni és mosni tilos.
· Állítsa a szeletel gépet egyenes, száraz felületre.
· Helyezze a csészét a csésze meghajtóra úgy, hogy a tengely három kiálló része beilleszkedjen a csésze alján lév
vájatokba.
TARTOZÉKOK FELHELYEZÉSE:
ÉLELMISZERAPRÍTÓ KÉS (1 ÁBRA)
· Helyezze fel az aprítókést és/vagy a kever tartozékot a támasztékra.
· Helyezze fel az illeszt t a koronggal a meghajtóra.
· Töltse meg a csészét élelmiszerrel.
· Fedje le a csészét és fordítsa meg azt, amíg nem rögzül.
· Kezdje el a munkát magas sebességen ( helyzet).
www.scarlett.ru
17
SC-144
IM001
· Az élelmiszerfajtától függ en 1 kg-ig terjed adagot lehetséges feldolgozni, beleértve a zöldségeket, nyers és
elkészített húst és halat.
KORONGOK APRÍTÁS / CIKKEZÉS (2 ábra)
· Helyezze az illeszt t a kétoldalú korong közepébe úgy, hogy az illeszt n lév három kiálló rész beilleszkedjen a
korongon lév vájatba, és tartva az illeszt t fordítsa meg a korongot, amíg nem rögzül.
· Aprítás érdekében a korongnak megfelel késsel felfelé kell lennie.
· Cikkezés érdekében fordítsa meg a korongot.
· Helyezze fel az illeszt t a koronggal a meghajtóra.
· Kezdje a munkát alacsony sebességgel ( helyzet).
KÖDÉS
· Bizonyosodjon meg arról, hogy az összeszerelés teljes mértékben és megfelel en megtörtént.
· Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
IMPULZUS ÜZEMMÓD
· Az IMPULZUS ÜZEMMÓD m ködtetése érdekében helyezze a kapcsolót
helyzetbe.
SZELETEL GÉP
· Szeletelje fel az élelmiszert úgy, hogy könnyen beférjen az adagoló torokba a csésze tetején.
· A sebességváltó segítségével állítsa be a
alacsony, vagy
magas sebességet. A gép folyamatosan fog
ködni addig, amíg a kapcsoló nem lesz beállítva
helyzetbe.
· Csakis a m köd gép torkába adagolja az élelmiszert.
FIGYELEM: Az élelmiszert tolórúd segítségével adagolja, gyengéden nyomva azt. Minél er sebben nyomja, annál
durvább a feldolgozás.
· Ne terhelje túl a készüléket élelmiszerrel.
· M ködés közben cserélni a tartozékokat tilos.
· Miután elvégezte a munkát miel tt kivenné az élelmiszert és a tartozékot, áramtalanítsa a készüléket és várja
meg, amíg teljesen leáll a motor.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
· Miután elvégezte a munkát, kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.
· Nyomban (nem áztatva) mossa meg a levehet tartozékokat meleg, szappanos vízben, és törölje meg száraz, tiszta
törl kend vel. Ne mossa a tartozékokat mosogatógépben.
· A készülékházat törölje meg puha nedves törl kend vel.
· Ne használjon súrolószert, súroló szivacsot és agresszív tisztítószert.
CSÉSZE TISZTÍTÁSA
· Vegye le a tartozékokat és a csészét a gépr l.
· Mossa meg a csészét meleg mosogatószeres vízben, öblítse meg és szárítsa ki.
TÁROLÁS
· Kövesse a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS rész lépéseit.
· A vezetéket tárolhatja a készülék aljában.
· Száraz, h vös helyen tárolja.
KZ
·
.
·
.
.
·
·
·
.
,
.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
1
.
·
www.scarlett.ru
(> 70 ºC).
18
SC-144
IM001
·
,
·
·
·
.
.
.
,
.
,
,
.
:
(
·
·
·
·
·
·
1)
.
.
.
,
.
(
).
,1
,
,
.
/
·
(
,
·
·
·
·
2)
,
.
,
.
.
.
(
·
·
).
.
.
·
.
·
·
·
.
.
.
.
:
,
.
·
·
·
·
·
·
·
.
.
.
,
,
.
,
(
.
)
,
.
.
.
,
.
·
·
·
·
·
.
,
,
.
.
.
.
CR UPUTA ZA RUKOVANJE
SIGURNOSNE MJERE
· Prije prve uporabe provjerite da li tehni ke karakteristike proizvoda, nazna ene na naljepnici, odgovaraju parametrima
elektri ne mre e.
· Upotrebljavati samo u doma instvu, u skladu s ovom Uputom za rukovanje. Ure aj nije namijenjen za profesionalnu
uporabu.
· Ne upotrebljavati vani.
· Uvijek isklju ite ure aj iz mre e napajanja prije
enja ili kad ga ne upotrebljavate.
· Kako biste izbjegli o te enje elektri nom strujom i zapaljenje, ne stavljajte ure aj u vodu ili druge teku ine.
· Ne dozvoljavajte deci igru s ure ajem.
· Ne ostavljajte uklju en ure aj bez kontrole.
· Ne upotrebljavajte pribore koji nisu u kompletu ure aja.
· Ne koristite ure aj s o te enim kablom.
www.scarlett.ru
19
SC-144
IM001
· Ne popravljajte ure aj samostalno. U slu aju problema obratite se u servisni centar.
· Pazite da kabel ne dodiruje o tre ivice ili vru e.
· Ne vucite kabel, ne presavijajte i nigdje ne namotavajte.
· Vadite namirnice i teku ine samo nakon potpunog zaustavljanja motora.
· Ne stavljajte u procesor preveliku koli inu proizvoda.
· Procesor osigurava brzi i efikasni rad. Pri tome neprekidan rad ne smije trajati vi e od 1 min.
· Ne stavljajte u procesor vru e sastojke (> 70 ºC).
PRIPREME ZA RAD
· Prije prve uporabe isperite sve dijelove koji se skidaju toplom vodom s deterd entom i dobro osu ite. Vanjsku povr inu
tijela obri ite mekanom malo vla nom tkaninom.
· Zabranjuje se stavljati tijelo u bilo koje teku ine i prati ga vodom.
· Namjestite procesor na ravnu stabilnu povr inu.
· Namjestite posudu procesora na pogon posude, kako bi tri isturena dijela na vratilu u la u tri udubljenja na dnu posude.
NAMJE TANJE PRIBORA:
NO ZA DROBLJENJE PROIZVODA (SL.1)
· Namjestite no za drobljenje i/ili pribor za mije anje na oslonac.
· Namjestite adapter s priborom na pogon.
· Stavite proizvode u posudu.
· Zatvorite posudu poklopcem i okrenite kako bi se fiksirala.
· Po nite rad uz veliku brzinu (polo aj ).
· Zavisno od vrste namirnica mo ete obra ivati do 1kg proizvoda, uklju uju i povr e, sirovo i kuhano meso i ribu.
DISKOVI SJECKANJE / REZANJE NITA (sl.2)
· Udjenite adapter u centar dvostranog diska kako bi tri isturena dijela na adapteru u la i tri odgovaraju a izreza na disku
i, pridr avaju i adapter, okrenite disk do fiksacije.
· Za sjeckanje disk treba okrenuti odgovaraju im no em gore.
· Za rezanje nite okrenite disk.
· Namjestite adapter s diskom na pogon.
· Po nite rad uz malu brzinu (polo aj ).
RAD
· Uvjerite se da je monta a dovr ena i pravilna.
· Uklju ite procesor u elektri nu mre u.
IMPULSNI RE IM
· Kako biste uklju ili IMPULSNI RE IM, okrenite mjenja u polo aj
.
PROCESOR
· Isijecite namirnice kako bi slobodno prolazile kroz otvor na poklopcu posude.
· Pomo u mjenja a brzina izaberite radni re im
mala ili
velika brzina. Procesor e neprekidno raditi do tog
trenutka, kad e mjenja biti okrenut u polo aj .
· Postepeno dodavajte namirnice preko otvora na poklopcu samo kad je procesor uklju en.
PAZITE: Dodavajte namirnice samo pomo u udara a, lako ga pritiskuju i. to je vi a snaga pritiska, to je grublja obrada.
· Ne stavljajte u procesor preveliku koli inu proizvoda.
· Zabranjuje se skidati bilo koje pribore u vrijeme rada procesora.
· Nakon zavr etka rada prije nego to izvla iti proizvode i pribore isklju ite ure aj iz mre e napajanja i sa ekajte
dok se elektromotor potpuno zaustavi.
ENJE I ODR AVANJE
· Nakon zavr etka rada isklju ite ure aj iz elektri ne mre e.
· Odmah (bez dugog kva enja) isperite sve dijelove, koji se skidaju, toplom vodom s deterd entom, posle ega obri ite
suhom istom tkaninom. Ne mogu prati u perilici sudova.
· Tijelo obri ite mekanom vla nom tkaninom.
· Ne upotrebljavajte vrste spu ve, abrazivna i agresivna sredstva za
enje.
ENJE POSUDE
· Skinite pribore i posudu s procesora.
· Operite posudu i poklopac toplom vodom s deterd entom, isperite teku om vodom i osu ite.
UVANJE
· Ispunite zahtjeve odjeljka
ENJE I ODR AVANJE.
· Kabel se mo e skloniti u specijalno mjesto u dnu procesora.
· uvajte ure aj na prohladnom i suhom mjestu.
D BEDIENUNGSANLEITUNG
SICHERHEITSHINWEISE
· Vor der ersten Verwendung stellen Sie sicher, dass die technischen Daten des Gerätes, die auf dem Aufkleber
angegeben sind, mit den Parametern des Stromversorgungsnetzes übereinstimmen.
· Das Gerät ist nur für Haushaltsgebrauch bestimmt. Es ist nicht zu Industriezwecken geeignet.
· Das Gerät eignet sich nicht für Außenbetrieb.
· Ziehen Sie den Stecker jedes Mal vor der Reinigung und immer, wenn das Gerät nicht betrieben wird.
www.scarlett.ru
20
SC-144
IM001
· Um sich vor Schädigungen durch Strom zu schützen und Brandgefahr auszuschließen, tauchen Sie das Gerät niemals
ins Wasser bzw. andere Flüssigkeiten.
· Halten Sie die Kinder davon ab, mit dem Gerät zu spielen.
· Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt stehen.
· Benutzen Sie keine Teile, die im Zubehörsatz nicht enthalten sind.
· Das Gerät darf nicht betrieben werden, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
· Versuchen Sie niemals, das Gerät selbständig zu reparieren. Bei Beschädigungen wenden Sie sich an den
Kundendienst.
· Achten Sie darauf, dass das Netzkabel mit scharfen Kanten oder heißen Oberflächen nicht in Berührung kommt.
· Das Netzkabel darf nicht angespannt, verdreht oder um etwas gewickelt werden.
· Nehmen Sie die Lebensmittel und Flüssigkeiten erst dann heraus, wenn das Triebwerk endgültig zum Stillstand
gekommen ist.
· Überladen Sie die Küchenmaschine nicht mit Produkten.
· Die Küchenmaschine ermöglicht einen schnellen und effizienten Ablauf. Dabei soll die Dauer des ununterbrochen n
Betriebs 1 Minuten nicht überschreiten.
· Geben Sie nicht in die Küchenmaschine heiße Zutaten (> 70 ºC).
VORBEREITUNG
· Vor dem ersten Gebrauch waschen Sie alle abnehmbaren Teile mit warmem Wasser und einem Reinigungsmittel,
wischen Sie anschließend das Gerät trocken. Das Gehäuse wischen Sie von außen mit einem weichen leicht
angefeuchten Tuch ab.
· Es ist verboten, das Gehäuse in Flüssigkeiten zu tauchen bzw. es mit Wasser zu spülen.
· Stellen Sie die Küchenmaschine auf eine ebene und rutschfeste Oberfläche auf.
· Stellen Sie die Schale der Küchenmaschine so auf den Schalenantrieb, dass drei Vorsprünge auf der Welle mit drei
Nuten auf dem Schalenboden zusammenfallen.
EINSTELLEN DER AUFSÄTZE:
ZERKLEINERUNGSMESSER (ABB.1)
· Setzen Sie das Zerkleinerungsmesser und/oder den Mixeraufsatz auf die Stütze auf.
· Stellen Sie den Adapter mit der Aufsatz auf den Antrieb auf.
· Füllen Sie die Lebensmittel in die Schale ein.
· Schließen Sie die Schale mit dem Deckel zu und drehen Sie ihn, bis er fixiert ist.
· Beginnen Sie die Arbeit mit der hohen Geschwindigkeit (Position ).
· Je nach der Art der Ausgangsprodukte können bis zu 1 Kl Lebensmittel pro Ladung bearbeitet werden, darunter
Gemüse, rohes bzw. gekochtes Fleisch oder Fisch.
SCHEIBEN HOBELN / SCHEIBENSCHNEIDEN (Abb.2)
· Fügen Sie den Adapter in die Mitte der zweiseitigen Scheibe so, dass drei Vorsprünge auf dem Adapter mit drei
entsprechenden Aussparungen in der Scheibe zusammenfallen und drehen Sie anschließend die Scheibe bis zu ihrer
Fixierung, indem Sie den Adapter festhalten.
· Zum Hobeln soll die Scheibe mit dem entsprechenden Messer nach oben aufgestellt werden.
· Zum Scheibenschneiden drehen Sie die Scheibe um.
· Stellen Sie den Adapter mit der Scheibe auf den Antrieb auf.
· Beginnen Sie die Arbeit mit der niedrigen Geschwindigkeit (Position
).
INBETRIEBNAHME
· Vergewissern Sie sich, dass der Zusammenbau komplett und auf eine gehörige Weise durchgeführt worden ist.
· Schließen Sie die Küchenmaschine an das Stromnetz.
IMPULSBETRIEB
· Um den IMPULSBETRIEB abzuschalten, bringen Sie den Schalter in die Position
.
KÜCHENMASCHINE
· Schneiden Sie Lebensmittel so, dass sie frei in den Ladetrichter auf dem Schalendeckel passen.
· Mit dem Geschwindigkeitsschalter schalten Sie auf den Arbeitsbetrieb
- niedrige Geschwindigkeit bzw.
hohe
Geschwindigkeit. Die Küchenmaschine wird ununterbrochen arbeiten, bis der Schalter in die Position
gebracht wird.
· Laden Sie die Produkte langsam durch den Trichter auf dem Deckel ein nur, wenn die Küchenmaschine
eingeschaltet ist.
ACHTUNG: Füllen Sie die Lebensmittel nur mithilfe eines Schiebers nach, dabei soll auf den Schieber nicht mit Gewalt
gedrückt werden: Je größer die Druckkraft, desto grober die Bearbeitung.
· Achten Sie darauf, dass die Küchenmaschine mit Lebensmitteln nicht überlastet wird.
· Es ist verboten, Zubehör während des Betriebs der Küchenmaschine abzunehmen.
· Wenn Sie mit Ihrer Arbeit fertig sind, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten, bis der
Elektromotor endgültig zum Stillstand gekommen ist, bevor Produkte und Aufsätze herausgenommen werden
dürfen.
REINIGUNG UND PFLEGE
· Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
· Gleich danach spülen Sie alle abnehmbaren Teile (ohne Sie für längere Zeit im Wasser zu lassen) mit warmem
Seifenwasser und wischen sie anschließend mit einem trockenen und sauberen Tuch. Benutzen Sie zu diesem Zweck
keine Geschirrspülmaschine.
· Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen feuchten Tuch.
· Verzichten Sie auf harte Schwämme, scheuernde und aggressive Reinigungsmittel.
www.scarlett.ru
21
SC-144
IM001
SCHALENREINIGUNG
· Nehmen Sie Aufsätze und die Schale aus der Küchenmaschine ab.
· Waschen Sie die Schale und den Deckel mit warmem Wasser und einem Reinigungsmittel, spülen sie unter
fließendem Wasser und wischen sie trocken.
AUFBEWAHRUNG
· Befolgen Sie die Vorschriften aus dem Teil REINIGUNG UND PFLEGE.
· Die Kabelleitung kann in einer speziellen Sektion im Boden der Küchenmaschine verstaut werden.
· Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen Ort auf.
www.scarlett.ru
22
SC-144
Download PDF