Roland | BK-7m | Gebruikershandleiding - Roland Central Europe

Gebruikershandleiding
r
WAARSCHUWING – om het risico op brand of elektrische schok te verlagen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot.
VoorEU-Landen
EU-Landen
Voor
This product complies with the requirements of European Directive EMC 2004/108/EC.
r
ENGLISH
Gebruikershandleiding
ENGLISH
Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland BK-7m Backing Module.
Om optimaal plezier te hebben en volledig gebruik te maken van de BK-7m’s functionaliteit, leest u deze gebruikershandleiding zorgvuldig door.
Over deze handleiding
ENGLISH
Lees eerst het hoofdstuk ‘Voordat u de BK-7m in gebruik neemt’ op p.15. Hierin wordt uitgelegd hoe de adapter wordt
aangesloten en de stroom wordt aangezet. In deze gebruikershandleiding wordt alles uitgelegd, van de BK-7m’s basishandelingen tot meer geavanceerde functies.
Drukafspraken in deze handleiding
•
•
•
•
Om de operaties zo duidelijk mogelijk uit te leggen, worden de volgende drukafspraken in deze handleiding gebruikt:
Tekst tussen vierkante haakjes [ ] duidt op de naam van een knop of drukknop. Voorbeeld: de [USER PROGRAM] knop.
Alinea’s die met ‘OPMERKING’ beginnen, zijn waarschuwingen die u zeker moet lezen.
Alinea’s die met ‘MEMO’ beginnen, bevatten bruikbare informatie die goed van pas kan komen.
De nummers van pagina’s waar aanvullende, gerelateerde informatie is te vinden, worden zo aangegeven: (p. **).
Lees, alvorens dit instrument te gebruiken, ‘Het apparaat op een veilige manier gebruiken op p.4 en ‘Belangrijke opmerkingen’ op
p.6. Daar vindt u namelijk belangrijke tips en een opsomming van wat u wel en niet met de BK-7m kunt doen. Bovendien kunt u
de gebruikershandleiding in zijn geheel doorlezen om een goed beeld te krijgen van alles dat uw nieuwe apparaat te bieden heeft.
Bewaar deze handleiding zodat u er later aan kunt refereren.
Copyright © 2011 ROLAND EUROPE. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming
van Roland Europe S.p.a gereproduceerd worden.
Roland is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Roland Corporation in de Verenigde Staten van Amerika en/of andere landen.
ENGLISH
De uitleg in deze handleiding bevat afbeeldingen die weergeven wat er normaalgesproken in het beeldscherm te zien is.
U dient er echter rekening mee te houden dat het apparaat een nieuwere, verbeterde versie van het systeem kan hebben (bijvoorbeeld met nieuwere klanken), waardoor wat u in het beeldscherm ziet, kan verschillen van wat er in deze
handleiding staat.
Backing Module BK-7m
Het apparaat op een veilige manier gebuiken
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN
Over
WAARSCHUWING en
WAARSCHUWING
VOORZICHTIG
VOORZICHTIG opmerkingen
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van overlijden of zwaar letsel,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van letsel of materiële schade,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
* Materiële schade verwijst naar schade
of andere ongunstige effecten, die ten
aanzien van het huis en al het
aanwezige meubilair, en tevens aan
huisdieren kunnen optreden.
Over de symbolen
Het
symbool wijst de gebruiker op belangrijke
instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis
van het symbool wordt bepaald door het teken, dat zich
binnen de driehoek bevindt. Het symbool, dat zich in dit
geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat dit teken
voor algemene voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen,
of aanduidingen van gevaar wordt gebruikt.
Het
symbool wijst de gebruiker op onderdelen, die
nooit verplaatst mogen worden (verboden). De
specifieke handeling, die niet uitgevoerd mag worden,
wordt aangegeven door het symbool, dat zich binnen
de cirkel bevindt. Het symbool, dat zich in dit geval aan
de linkerkant bevindt, betekent dat het apparaat nooit
uit elkaar gehaald mag worden.
Het
wijst de gebruiker op onderdelen, die verwijderd
moeten worden. De specifieke handeling, die uitgevoerd
moet worden, wordt door het symbool binnen de cirkel
aangegeven. Het symbool, dat zich in dit geval aan de
linkerkant bevindt, geeft aan dat het netsnoer uit de
daarvoor bestemde aansluiting getrokken moet worden.
NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT
• Maak het apparaat of de adapter niet open en voer geen
interne modificaties uit.
• Gebruik alleen het aan het apparaat bevestigde netsnoer.
Ook mag het bijbehorende netsnoer niet met een ander
apparaat worden gebruikt.
.................................................................................................
• Tracht het apparaat niet te repareren of onderdelen in
het apparaat te vervangen (behalve wanneer daartoe
specifieke instructies in de handleiding staan). Ga voor
alle onderhoud naar uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland
Service Centrum of een erkende Roland distributeur die u op de
’Informatie’ pagina kunt vinden.
................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................
• Het apparaat mag nooit geïnstalleerd worden op plaatsen die:
• aan extreme temperaturen onderhevig zijn (bijvoorbeeld direct zonlicht in een afgesloten voertuig, dichtbij een warmtekanaal of bovenop warmte genererende apparatuur of die
• vochtig zijn (bijvoorbeeld badkamers, wasruimtes op
natte vloeren of
• aan stoom of rook blootstaan, of
• aan zout blootstaan, of
• aan regen blootstaan of
• stoffig of zanderig zijn of
• aan een hoge mate van vibratie en schudden onderhevig zijn.
r
.................................................................................................
• Zorg dat u het apparaat zodanig plaatst, dat het waterpas staat en stabiel zal blijven. Plaats het nooit op standaards die kunnen wiebelen of op hellende oppervlakken.
.................................................................................................
• Gebruik alleen de adapter die bij het apparaat hoort.
Controleer ook of het lijnvoltage met het ingangsvoltage
overeenkomt, dat op de behuizing van de adapter wordt
vermeld. Andere adapters kunnen een andere polariteit
gebruiken of op een ander voltage zijn ontworpen. Het
gebruik daarvan kan derhalve tot schade, storingen of
elektrische schok leiden.
.................................................................................................
4
• Buig of draai het netsnoer niet overmatig en plaats er
geen zware objecten bovenop. Hierdoor kan het snoer
beschadigen, elementen kunnen afbreken en kortsluiting
kan ontstaan. Beschadigde snoeren brengen risico’s van
brand en schok met zich mee!
• Dit apparaat, in combinatie met een versterker en koptelefoon of luidsprekers, kan geluidsniveaus produceren die
permanent gehoorsverlies kunnen veroorzaken. Gebruik
het apparaat niet gedurende langere tijd op een hoog of oncomfortabel volumeniveau. Indien u last heeft van enig gehoorsverlies
of een piep in de oren, moet u het apparaat niet meer gebruiken
en een oorarts raadplegen.
................................................................................................
• Zorg dat er geen objecten (bijvoorbeeld brandbaar materiaal, munten of spelden) of vloeistoffen (water, frisdrank, enz.) in het apparaat terechtkomen. Hierdoor kan
kortsluiting, een onjuiste werking of andere storingen
ontstaan.
................................................................................................
• Zet direct de stroom uit, haal het netsnoer uit het stopcontact en breng het apparaat voor onderhoud naar uw
handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum
of een erkend Roland distributeur, te vinden op de ’Informatie’ pagina, indien:
• De adapter, het netsnoer of de stekker is beschadigd, of
• Er rook of een ongewone geur optreedt
• Er objecten of vloeistof in het apparaat terecht zijn gekomen, of
• Het apparaat in de regen heeft gestaan (of op andere wijze nat
is geworden), of
• Het apparaat niet normaal schijnt te functioneren of een duidelijke verandering in werking laat zien.
................................................................................................
Backing Module BK-7m r
Het apparaat op een veilige manier gebuiken
• In huishoudens met kleine kinderen moet een volwassene
toezicht houden, totdat het kind in staat is de regels die
essentieel zijn voor een veilige bediening van het apparaat op te volgen.
• Bewaar de bijgeleverde schroef op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, zodat deze niet per ongeluk
door hen ingeslikt kan worden.
................................................................................................
.................................................................................................
• Bescherm het apparaat tegen zware schokken.
(Laat het niet vallen!)
.................................................................................................
• Steek het netsnoer van dit apparaat niet in een stopcontact waar een buitensporig aantal andere apparaten
gebruik van maakt. Wees in het bijzonder voorzichtig bij
het gebruik van verlengsnoeren – de totale hoeveelheid stroom die
door alle aangesloten apparaten wordt gebruikt, mag nooit de
stroom classificatie (watts/ampères) van het verlengsnoer overschrijden. Door overmatige ladingen kan de isolatie van het snoer
verhit raken, en uiteindelijk smelten.
.................................................................................................
• Voordat u dit apparaat in het buitenland gaat gebruiken,
neemt u contact op met uw verkoper, het dichtstbijzijnde
Roland Service Centrum of een erkend Roland distributeur. Deze zijn te vinden op de ‘Informatie’ pagina.
.................................................................................................
• Het apparaat en de adapter dienen zo geplaatst te worden dat hun locatie of positie de benodigde ventilatie
niet belemmert.
.................................................................................................
• Als u de adapter in het apparaat of een stopcontact
steekt of eruit haalt, houdt u deze altijd bij de stekker van
de adapter vast.
.................................................................................................
• U dient de adapter met enige regelmaat uit het stopcontact te halen en deze schoon te maken met een droge
doek om stof en andere opeenhopingen tussen de vorken
van de stekker uit te halen. Ook haalt u de stekker uit het
stopcontact wanneer het apparaat gedurende langere
tijd niet gebruikt zal worden.
Ophoping van stof tussen de stekker en het stopcontact kan
slechte isolatie veroorzaken, dat tot brand kan leiden.
.................................................................................................
• Probeer het in de war raken van snoeren te voorkomen.
Tevens dienen alle snoeren buiten het bereik van kinderen te blijven.
.................................................................................................
• Ga nooit op het apparaat zitten of staan en plaats er
geen zware objecten op.
.................................................................................................
• Raak de behuizing van de adapter of zijn stekkers nooit
met natte handen aan, als u deze in dit apparaat of een
stopcontact steekt of eruit haalt.
.................................................................................................
• Voordat u het apparaat verplaatst, verwijdert u de adapter en alle snoeren van externe apparaten.
.................................................................................................
• Voordat u het apparaat schoonmaakt zet u de stroom uit
en haalt u de adapter uit het stopcontact (zie p.20).
.................................................................................................
• Wanneer u onweer in uw omgeving verwacht, haalt u de
adapter uit het stopcontact.
.................................................................................................
5
Backing Module BK-7m
Belangrijke opmerkingen
1. Belangrijke opmerkingen
Naast de onderdelen die bij ‘Het apparaat op een veilige manier gebruiken’ op p.4 worden genoemd, leest en neemt u het
volgende in acht:
Stroomvoorziening
Aanvullende voorzorgsmaatregelen
• Sluit dit apparaat niet op hetzelfde stopcontact aan, waarop ook
elektrische toestellen die door een omvormer worden geregeld
(zoals een koelkast, wasmachine, magnetron oven of air conditioner) of die een motor bevatten, zijn aangesloten. Afhankelijk van
de manier waarop het elektrische apparaat wordt gebruikt, kan de
ruis van de stroomvoorziening maken dat dit instrument storingen
gaat vertonen of een hoorbare ruis gaat produceren. Wanneer het
niet mogelijk is een apart stopcontact te gebruiken, plaatst u een
ruisfilter tussen dit apparaat en het stopcontact.
• De adapter zal na veel uren gebruik hitte genereren. Dit is normaal,
en geen reden tot ongerustheid.
• Voordat dit apparaat op andere apparaten wordt aangesloten, zet
u de stroom van alle apparaten uit. Dit zal storingen en/of schade
aan luidsprekers of andere apparaten helpen voorkomen.
• Helaas kan het gebeuren dat de inhoud van data, die in een USBgeheugen werd opgeslagen, niet meer hersteld kan worden nadat
deze verloren is gegaan. Roland Corporation is niet verantwoordelijk voor dit soort verlies van data.
• Behandel de knoppen, andere regelaars en Jacks/aansluitingen van
de BK-7m met gepaste voorzichtigheid. Ruwe behandeling kan tot
storingen leiden.
• Sla nooit op het beeldscherm, en druk er niet hard op.
• Tijdens het aansluiten en/of loskoppelen van alle kabels, houdt u
deze bij de aansluiting zelf vast – trek nooit aan de kabel. Op deze
manier vermijdt u kortsluiting of schade aan de interne elementen
van de kabel.
• Om te vermijden dat u uw buren stoort, probeert u het volume van
de BK-7m op een redelijk niveau te houden. U kunt ervoor kiezen
om een koptelefoon te gebruiken, zodat u zich geen zorgen om de
personen in uw naaste omgeving hoeft te maken (‘s nachts in het
bijzonder.)
• Wanneer u het apparaat moet transporteren, verpakt u het in de
originele doos (inclusief schokabsorberend materiaal). Anders zult
u soortgelijk verpakkingsmateriaal moeten gebruiken.
• Gebruik alleen het gespecificeerde expressiepedaal (Roland EV
serie, apart verkrijgbaar) of pedaalschakelaar (Roland DP serie,
BOSS FS-5U). Als een ander expressiepedaal of voetschakelaar
wordt aangesloten, riskeert u storingen en/of beschadiging van
het apparaat.
• Sommige aansluitingskabels bevatten weerstanden. Gebruik voor
het aansluiten van dit apparaat geen kabels die weerstanden hebben. Bij gebruik van dit soort kabels kan het geluidsniveau extreem
laag of zelfs niet hoorbaar zijn. Informatie over kabelspecificaties
kunt u bij de fabrikant van de kabel verkrijgen.
Plaatsing
r
• Het gebruik van de BK-7m in de nabijheid van eindversterkers (of
andere apparatuur die grote transformatoren bevat) kan tot een
brom leiden. Om dit probleem op te heffen, verandert u de richting
van dit instrument of zet het verder van de storingsbron weg.
• Dit apparaat kan de ontvangst van radio of televisie verstoren.
Gebruik het niet in de nabijheid van dit soort ontvangers.
• Ruis kan geproduceerd worden als draadloze communicatie apparaten, zoals mobiele telefoons, in de buurt van dit apparaat
gebruikt worden. Dit soort ruis kan optreden tijdens bellen of
gebeld worden of tijdens het converseren. Als u dit soort problemen ondervindt, moet u de draadloze apparaten op meer afstand
van dit apparaat plaatsen of deze uitzetten.
• Stel dit apparaat niet aan direct zonlicht bloot, plaats het niet bij
apparaten die warmte afgeven, laat het niet in een afgesloten
voertuig achter, en stel het niet aan extreme temperaturen bloot.
Door overmatige hitte kan het apparaat misvormen of verkleuren.
• Wanneer het apparaat naar een andere locatie wordt verplaatst,
waar de temperatuur en/of vochtigheid verschilt van de vorige
locatie, kunnen binnen de BK-7m waterdruppels (condensatie)
gevormd worden. Als u het apparaat in deze staat gebruikt, kunnen schade of storingen ontstaan. Voordat u het apparaat op de
nieuwe locatie gaat gebruiken, laat u het enige uren acclimatiseren, totdat de condensatie volledig is verdampt.
• Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het oppervlak waarop het apparaat is geplaatst, kunnen de rubberen voetjes
het oppervlak verkleuren of ontsieren.
U kunt een stuk vilt of stof onder de rubber voetjes plaatsen, om
dit te voorkomen. Wanneer u dit doet, zorg dan dat het apparaat
niet kan glijden of bewegen.
• Vermijd het gebruik van insecticiden, parfums, alcohol, nagellak,
spuitbussen, enz. in de buurt van het apparaat. Als er vloeistof op
het apparaat wordt gemorst, verwijdert u dit snel met een droge,
zachte doek.
6
Onderhoud
• Voor het dagelijks schoonhouden van het apparaat gebruikt u een
zachte, droge doek of één die met water licht vochtig is gemaakt.
Om hardnekkig vuil te verwijderen gebruikt u een doek met een
mild, niet-schurend reinigingsmiddel. Daarna veegt u het apparaat
met een zachte, droge doek af.
• Gebruik geen benzeen, thinner, alcohol of oplosmiddelen, omdat
deze vervorming of kleurverandering kunnen veroorzaken.
Opslagapparaten die op de USB-poort van de
BK-7m aangesloten kunnen worden.
• Op de BK-7m kan een commercieel verkrijgbaar USB Flash geheugen worden aangesloten. Dit soort apparaten zijn verkrijgbaar bij
computerzaken, winkels waar digitale camera’s worden verkocht,
enz.
• Hoewel externe harddisks met een capaciteit van meer dan 2TB
gebruikt kunnen worden, moet u onthouden dat de BK-7m maximaal 2TB kan verwerken. (FAT-32 geformatteerde opslagapparaten
kunnen meteen gebruikt worden).
• Gebruik een door Roland verkocht USB-geheugen (M-UF serie).
We kunnen de juiste werking niet garanderen als een ander USBgeheugen wordt gebruikt.
Voordat externe USB-geheugens worden
gebruikt
• Als een USB-geheugen wordt aangesloten, steek u het stevig helemaal in de EXTERNAL MEMORY poort.
• Raak de pinnen van de EXTERNAL MEMORY poort niet aan, en zorg
ervoor dat ze niet vies worden.
• Bij gebruik van een extern USB-geheugen dient u de volgende
punten in acht te nemen:
• Om beschadiging door statische elektriciteit te voorkomen,
moet alle mogelijke statische elektriciteit van uw eigen lichaam
ontladen worden, voordat u een USB-geheugen gaat gebruiken.
• Raak het contactgedeelte nooit met de vingers of met een
metalen object aan.
Backing Module BK-7m r
Belangrijke opmerkingen
•
•
•
•
• Een USB-geheugen niet buigen of laten vallen, en stel het niet
aan sterke trillingen of vibraties bloot.
• Bewaar een USB-geheugen niet in fel zonlicht of op locaties
zoals een afgesloten voertuig.
• Zorg dat een USB-geheugen niet nat wordt.
• Een extern USB-geheugen mag niet uit elkaar worden gehaald
of gewijzigd worden.
Wanneer USB-geheugen wordt aangesloten, positioneert u het
horizontaal met de USB MEMORY poort van de BK-7m, en steekt u
het zonder overmatige kracht in. De USB MEMORY poort kan
beschadigen als u een USB-geheugen met veel kracht insteekt.
Steek niets anders dan een USB-geheugen (bijv. snoeren, munten,
andere soorten apparaten) in de USB MEMORY poort van de BK7m. Hierdoor zal de USB MEMORY poort van de BK-7m beschadigen.
Behandel het aangesloten USB-geheugen en de USB MEMORY
poort van de BK-7m altijd voorzichtig, zonder overmatige kracht.
Sluit het USB-geheugen nooit via een USB-hub op de BK-7m aan.
Aansprakelijkheid en auteursrecht
• Het onbevoegd opnemen, dupliceren, verspreiden, verkopen, leasen, publiekelijk uitvoeren, uitzenden of soortgelijke handelingen
van een volledig werk of gedeelte daarvan (muziekstukken, visuele
werken, uitzending, publiekelijke uitvoering enz.) waarvan het
auteursrecht bij een derde partij ligt, is bij de wet verboden.
• Gebruik dit product niet voor doeleinden die het auteursrecht van
een derde partij kunnen overtreden. Roland neemt geen enkele
verantwoordelijkheid met betrekking tot overtredingen van derde
partij auteursrechten, die middels uw gebruik van dit apparaat
optreden.
Over geluidsbestanden
• Geluidsbestanden in de volgende formaten kunnen worden afgespeeld:
• WAV-formaat
• 16-bit lineair
• Samplefrequentie van 44.1kHz
• Stereo/mono
• Mp3-bestanden:
• MPEG-1 Audio Layer 3
• Samplefrequentie: 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48kHz
• Bit-rate: 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/
320kbps, VBR (variabele bitsnelheid)
Ondersteunde standaard MIDI-bestanden
• Formaat 0/1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GS (
) is een geregistreerd handelsmerk van Roland Corporation.
Cakewalk is een geregistreerd handelsmerk, en de SONAR en Cakewalk logo’s zijn handelsmerken van Cakewalk, Inc.
Lexicon Pantheon is een handelsmerk van Lexicon Pro, een Harman International Company.
Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
De schermafbeeldingen in dit document worden in overeenstemming met de richtlijnen van de Microsoft Corporation gebruikt.
Apple en Macintosh zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc.
Alle in dit document genoemde productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.
MPEG Layer-3 geluidscompressie technologie is onder licentie van Fraunhofer IIS Corporation en THOMSON Multimedia Corporation.
Copyright © 2003 door Bitstream, Inc. Alle rechten voorbehouden. Bitstream Vera is een handelsmerk van Bitstream, Inc.
Copyright © 2011 BOSS CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze publicatie mag, in welke vorm dan ook, gereproduceerd worden
zonder schriftelijke toestemming van BOSS CORPORATION.
• MMP (Moore Microprocessor Portfolio) verwijst naar een patent portfolio dat zich met microprocessor architectuur bezig houdt, welk werd
ontwikkeld door Technology Properties Limited (TPL). Roland heeft een licentie voor deze technologie van de TPL groep.
7
Backing Module BK-7m
Kenmerken
2. Kenmerken
De BK-7m is een professionele Backing module die zo ontworpen is dat alles dat de uitvoerend artiest en serieuze
amateur musicus op het podium, in de studio of thuis nodig heeft, beschikbaar is.
Klanken van hoge kwaliteit
De best klanken, gegenereerd door een geluidsgenerator van het hoogste niveau met 128-stemmige
polyfonie.
De BK-7m bevat ook twee klanken die gebruikmaken
van SuperNATURAL technologie, voor het realistisch
uitdrukken van de klanken en het simuleren van uitvoeringstechnieken van deze akoestische instrumenten.
technologie
SuperNATURAL is Roland’s eigen technologie voor
geluidsgeneratie, die de klankveranderingen en uitvoeringstechnieken, kenmerkend voor een akoestisch
instrument, op realistische wijze reproduceert, zodat
u muziek, die natuurlijk en bijzonder expressief is,
kunt uitvoeren.
Muziekstijlen van hoge kwaliteit
De BK-7m wordt geleverd met meer dan 400 indrukwekkende begeleidingen, in elke denkbare muziekstijl.
Elke Style bestaat uit vier intro’s, vier hoofd variaties,
vier eindes, drie ‘Up’ en drie ‘Down’ Fill-Ins.
Vier verschillende instellingen voor iedere
muziekstijl (One Touch)
Vier verschillende instellingen die de meest geschikte
klanken, effecten en andere parameters aan de Realtime Parts toewijzen, afhankelijk van de muziekstijl
die u selecteert.
USB-gebaseerde standaard MIDI-bestanden en
Style speler
De BK-7m speelt standaard MIDI-bestanden en
muziekstijlen rechtstreeks van een aangesloten USBgeheugen.
USB-gebaseerde geluidsspeler en recorder
r
De BK-7m bevat een geluidsspeler functie, waarmee
u mp3 en WAV-bestanden rechtstreeks van een aangesloten USB-geheugen kunt afspelen.
Met de BK-7m kunt u uw uitvoeringen opnemen. De
resulterende WAV-bestanden (geluid) kunnen op de
BK-7m worden afgespeeld.
8
Wizard Connection
Als u eenvoudigweg de instructies van de BK-7m’s
Wizard Connection opvolgt, kunt u de BK-7m op een
extern MIDI-controller (digitale piano, MIDI-masterklavier, digitale accordeon, enz.) aansluiten, en direct
beginnen met spelen.
Vier Realtime Parts
De BK-7m wordt met vier MIDI-Parts (Upper 1, Upper
2, Lower, Manual Bass) geleverd, die in Realtime –
samen of op zichzelf staand - gespeeld kunnen worden.
16 NTA Parts (Note-to-Arranger)
De BK-7m voorziet in maximaal 16 MIDI-Parts, speciaal voor besturing van de Arranger via
MIDI (‘Note-to-Arranger’).
16 Song Parts
De BK-7m beschikt ook over 16 Song Parts die voor
het afspelen van standaard MIDI-bestanden worden
gebruikt, maar ook via MIDI (een computer die op de
MIDI IN-aansluiting of de COMPUTER USB poort is
aangesloten) bestuurd kan worden.
Cover functie voor standaard MIDI-bestanden en
muziekstijlen
Door het simpelweg selecteren van één van 30 Presets, kunt u een Weense wals door een Heavy Metal
band laten spelen, enz. Hoewel het arrangement
(ritme, riffs) niet verandert, kan het karakter van de
song onherkenbaar veranderd worden.
Song en Style Makeup Tools voor standaard
MIDI-bestanden en muziekstijlen
Met dit gereedschap kunt u songs in een oogwenk
wijzigen, zonder enige kennis van MIDI-commando’s
die normaalgesproken worden gebruikt om dit soort
veranderingen te maken.
Performance List functie
Met deze functie kunt u vrijwel alle BK-7m instellingen voor elke song en/of muziekstijl, die u tijdens uw
uitvoeringen zult gebruiken, opslaan. De lijst die deze
instellingen bevat, kan in een USB-geheugen worden
opgeslagen, en van daaruit op elk gewenst moment
worden geladen.
Multi-effecten voor muziekstijlen of standaard
MIDI-bestanden en Realtime Parts
Voor het verkrijgen van de hoogst mogelijke geluidskwaliteit, bevat de BK-7m drie speciale multi-effect
processors (MFX A, B en C) voor de standaard MIDIbestanden en muziekstijlen die u afspeelt. Daarnaast
is er een MFX processor voor de Realtime Parts
(Upper 1, Upper 2, Lower, Manual Bass).
Composiet Video Out
De VIDEO OUTPUT aansluiting van de bK-7m kan op
een extern scherm worden aangesloten, zodat uw
publiek of collega muzikanten de teksten en
akkoordsymbolen van de songs die u speelt kunnen
volgen.
…en nog veel meer!
Backing Module BK-7m
r
Inhoud
1. Belangrijke opmerkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2. Kenmerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3. Paneelbeschrijving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Voorpaneel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Achterpaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4. Lijst van sneltoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5. Voordat u de BK-7m gaat gebruiken. . . . . . . . . . . 15
De adapter aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
De BK-7m op een versterker, mengpaneel, enz.
aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Een MIDI-apparaat aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
De BK-7m op een computer aansluiten . . . . . . . . . . . 17
Als de computer de BK-7m niet ‘ziet’ . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Een televisie aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Een optionele voetschakelaar, pedaal of
pedaalschakelaar aansluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
De BK-7m op een standaard bevestigen . . . . . . . . . . 18
Luisteren door een koptelefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
De stroom aan/uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
De stroom aanzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
De stroom uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Demo van de BK-7m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6. Basiswerking van de BK-7m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Over de werking van het beeldscherm en de cursor. 21
Hoofdpagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
De cursor verplaatsen en parameterwaardes instellen. . 21
Wisselen tussen verschillende schermen . . . . . . . . . . . . . 21
7. Wizard Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Algemene procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Details over de ‘Wizard Connection’ categorieën . . . 23
‘‘DIGITAL PIANO’ categorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ACCORDION’ categorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
‘MASTER KEYBOARD’ categorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
‘GUITAR’ categorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
‘DIGITAL ORGAN’ categorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
‘COMPUTER/SEQUENCER’ categorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
8. De Realtime Parts van de BK-7m spelen . . . . . . . . 27
Realtime Parts in en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tones voor de Realtime Parts selecteren . . . . . . . . . . 27
Tones selecteren met gebruik van de [PART] knop . . . . . 27
De [UP1], [UP2], [LWR] en [MSB] knoppen gebruiken
om Tones te selecteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Een Tone op de hoofdpagina selecteren . . . . . . . . . . . . . . 28
SuperNATURAL klanken selecteren (UP1 Part). . . . . . . . . 29
9. Muziekstijl functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Volumebalans tussen de achtergrond en
Realtime Parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Over de muziekstijlen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Muziekstijlen gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Muziekstijlen selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Muziekstijlen afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
De ‘One Touch’ functie gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . 34
10. De BK-7m als een USB-speler gebruiken . . . . . . . 35
Voorbereidingen om de BK-7m als een
USB-speler te gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Bestandstypes die de BK-7m kan lezen en afspelen . . . 35
Een song of muziekstijl van een USB-geheugen
selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Een song of muziekstijl van een USB-geheugen
afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
11. Andere belangrijke functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
De toonsoort veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Het octaaf veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
‘Track Mute’ en ‘Center Cancel’ gebruiken. . . . . . . . . 38
De tracks van muziekstijlen of SMF songs die gedempt
moeten worden selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
De Split modus gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Metronoom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
12. Performance List (Lijst van composities) . . . . . . . . 41
Performance/Music Assistant Info . . . . . . . . . . . . . . .
Een Performance/Music Assistant lijst laden . . . . . .
Een Performance/Music Assistant geheugen
oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Performance geheugens snel vinden . . . . . . . . . . . . .
Uw instellingen als een Performance opslaan . . . . .
Andere Performance List functies. . . . . . . . . . . . . . . .
41
41
42
42
43
43
Als u ‘Edit’ selecteert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Als u ‘Rename’ selecteert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Als u ‘Delete’ selecteert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Als u ‘Make New’ selecteert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
45
45
45
13. Uw uitvoering als geluidsdata opnemen. . . . . . . . 46
Opnemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Uw opname beluisteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
De opname als een geluidsbestand opslaan . . . . . . . . . . 47
14. Cover functies voor muziekstijlen en SMF songs . 48
Muziekstijlen of SMF Covers gebruiken . . . . . . . . . . . 48
De gewijzigde muziekstijl of SMF song opslaan . . . . 49
15. Menu opties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Algemene procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
‘Performance Edit’ parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
‘Tone Part View’ parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‘Tone Part Effects’ parameters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‘Style Parts’ parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Split . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Key . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‘Arranger Setting’ parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‘Melody Intelligent’ parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Save As Default . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
54
58
59
59
59
61
61
‘Global’ parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Save Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
MIDI-parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Een MIDI Set laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edit Style Parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edit Song Parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edit Tone Parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edit System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Basic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Style . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
66
67
68
68
68
69
70
9
Backing Module BK-7m
NTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Save MIDI Set. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Mastering Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
SMF/Style Compressor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
SMF/Style Equalizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Tone/Part Compressor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Tone/Part Equalizer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Makeup Tools (Style en SMF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
De Makeup Tools gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Common . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Instrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Freeze data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
De nieuwe muziekstijl of song (SMF) opslaan . . . . . . . . . 81
V-LINK functie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Factory Reset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Een USB-geheugen formatteren . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
16. De BK-7m net SONAR LE gebruiken. . . . . . . . . . . .84
Sonar Le installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
BK-7m instrument definities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
17. Probleemoplossing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
18. ‘Wizard Connection’ instellingen . . . . . . . . . . . . . .87
19. Muziekstijl lijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Style divisie Program Change nummers . . . . . . . . . . . . . . 90
Een Performance geheugen uit de geladen
Performance lijst oproepen via MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . 90
20. Lijst van Tones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
21. Drumsets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
22. Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
23. MIDI Implementatie-kaart. . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
r
24. MFX types en parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
10
Backing Module BK-7m r
Paneelbeschrijving
3. Paneelbeschrijving
Voorpaneel
I
A
D
B
J
E
F
G
H
K
C
L
M
N
R
U
V
W
C
D
E
P
S
X
Y
A VOLUME knop
B
O
Gebruik deze knop om het globale uitgangsvolume
van de BK-7m (alle signalen die naar de OUTPUT worden gestuurd) in te stellen.
De instelling van deze knop bepaalt ook het volume
van een eventueel aangesloten koptelefoon.
AUDIO IN knop
Met deze knop kunt u het ingangsniveau van de signalen die via de AUDIO INPUT Jacks worden ontvangen instellen.
BALANCE knop
Met deze knop kan de balans tussen de muziekstijlen
en songs (BACKING) en de Realtime Parts (PART)
worden ingesteld.
Beeldscherm
Dit scherm toont informatie met betrekking tot de
bediening.
MENU knop
Met deze knop kunt u de menupagina van de BK-7m
openen, waar u alle beschikbare functies kunt bekijken en selecteren. Druk deze samen met de [EXIT]
knop in, om de demosongs van de BK-7m te beluisteren.
Q
T
Z
a
b
F EXIT knop
Deze knop wordt gebruikt om naar een hoger menuniveau terug te keren.
Druk op de knop en houd deze ingedrukt om naar de
hoofdpagina van de BK-7m terug te keren.
G KEY knop
Deze knop roept de transpositie functie van de
BK-7m op. Deze instellingen kunnen op muziekstijlen,
songs en de vier Realtime Parts (UP1, UP2, LWR, MBS)
worden toegepast.
Als de indicator van de knop niet verlicht is, gebruiken de muziekstijlen, songs en de vier Realtime Parts
hun normale toonhoogte.
H TRACK MUTE/CENTER CANCEL knop
Met deze knop kunt u het melodiegedeelte van het
geselecteerde standaard MIDI-bestand dempen of
het vocale gedeelte in het midden van een geluidsbestand (WAV of mp3) afzwakken, zodat u dat gedeelte
zelf kunt zingen of spelen.
Als deze knop wordt ingedrukt en vastgehouden,
wordt een pagina opgeroepen waar de gedeeltes van
het standaard MIDI-bestand, die u niet wilt horen,
geselecteerd kunnen worden.
11
Backing Module BK-7m
Paneelbeschrijving
I CURSOR/VALUE draaiknop
J
K
L
M
N
O
P
Q
r
R
S
Deze draaiknop kan gebruikt worden om de cursor in
het scherm te verplaatsen, om parameters te selecteren en waardes in te stellen. Door deze in te drukken
kunt u onderdelen in het scherm selecteren (SELECT).
ONE TOUCH knop
Nadat deze knop is ingedrukt, kunnen de [1], [2], [3]
en [4] knoppen gebruikt worden om het gewenste
One Touch geheugen te selecteren.
1/2/3/4 & MBS/LWR/UP2/UP1 knoppen
Deze knoppen worden gebruikt om een One Touch
geheugen te selecteren (als ONE TOUCH verlicht is) of
om de Realtime Parts (Upper 1, Upper 2, Lower,
Manual Bass) aan en uit te zetten (als PART is verlicht).
Als u één van deze vier knoppen indrukt en vasthoudt
terwijl de [PART] knop veerlicht is, wordt een pagina
opgeroepen waar u een andere klank (‘Tone’) voor het
betreffende Realtime Parts kunt selecteren.
PART knop
Nadat deze knop is ingedrukt, kunt u de [1/UP1], [2/
UP2]. [3/LWR] en [4/MBS] knoppen gebruiken om de
corresponderende Realtime Parts in en uit te schakelen (pagina 27).
SPLIT knop
Met deze knop wordt de Split modus geactiveerd. Als
de indicator van deze knop is verlicht, triggeren
noten die links van C4 op een extern klavier worden
gespeeld de LWR, MBS en NTA Parts, als deze zijn
ingeschakeld. Noten aan de rechterkant van het splitspunt triggeren daarentegen de UP1 en UP2 Parts.
Zie ‘De Split modus gebruiken’ op p.39.
OCTAVE knop
Met deze knop kunt u de Realtime Parts in stappen
van octaven transponeren (pagina 37).
PERFORMANCE LIST knop
Deze knop roept de Performance List op (pagina 41).
PERFORMANCE WRITE knop
De belangrijkste functie van deze knop is het opslaan
van uitvoeringsinstellingen. Afhankelijk van de geselecteerde pagina kan deze ook gebruikt worden om
muziekstijlen en songs op te slaan.
USB MEMORY knop
Druk op deze knop om een lijst met bestanden op te
roepen, die in het USB-geheugen, dat op de USB
MEMORY poort van de BK-7m is aangesloten, zijn
opgeslagen.
RHYTHM FAMILY knoppen
Deze knoppen worden gebruikt om de familie van de
volgende muziekstijl die u wilt gebruiken te selecteren. Als één van deze knoppen wordt ingedrukt,
wordt een lijst met muziekstijlen binnen de geselecteerde familie opgeroepen.
TEMPO knoppen
Deze knoppen kunnen gebruikt worden om het
tempo van de op dat moment geselecteerde
muziekstijl of song af of toe te laten nemen.
12
Als deze tegelijk worden ingedrukt, wordt de opgeslagen tempowaarde van de muziekstijl of song opgeroepen.
Opmerking: U kunt ook de [TAP TEMPO] knop W gebruiken om het gewenste tempo in te stellen.
T SYNC START knop
Deze knop wordt gebruikt om de Sync Start functie
van de BK-7m te activeren of uit te schakelen. Als
deze aan is, kan het afspelen van een muziekstijl
gestart worden door simpelweg een noot of akkoord
op het externe klavier te spelen. Zie ook pagina 31.
Terwijl een songbestand is geselecteerd, wordt het
afspelen met deze knop gestopt.
U AUDIO REC knop
Deze knop wordt gebruikt om geluidsopname van uw
uitvoering te starten. Deze functie neemt alles dat de
BK-7m naar zijn OUTPUT aansluitingen stuurt
(geluidssignalen die u afspeelt en geluidsversies van
de MIDI-Parts die u bestuurt) op. Zie pagina 46.
V BAS INV knop
Deze knop wordt gebruikt om de Bass inversie functie
in en uit te schakelen (pagina 32).
W TAP TEMPO knop
Als deze knop meerdere malen wordt ingedrukt, kunt
u het tempo van de huidige muziekstijl of song veranderen in de waarde die berekend wordt op basis
van de snelheid waarmee de knop wordt ingedrukt.
Als deze knop wordt ingedrukt en vastgehouden,
wordt de ‘Metronome’ pagina van de BK-7m opgeroepen.
X AUTO FILL IN knop
Deze knop wordt gebruikt om de Auto Fill-In functie
te activeren. Deze zorgt dat een overgang wordt
gespeeld, voordat de nieuwe muziekstijl variatie (die
met de VARIATION knoppen wordt geselecteerd)
wordt geselecteerd.
Y VARIATION 1/2/3/4 knoppen
Met deze knoppen wordt een muziekstijl ‘Variatie’
geselecteerd, dat wil zeggen: een eenvoudiger of
gecompliceerder arrangement van de geselecteerde
muziekstijl.
Z INTRO knop
Als u deze knop activeert, begint het afspelen van een
muziekstijl met een muzikale introductie, waarvan de
complexiteit afhangt van de VARIATION knop die op
dat moment verlicht is (er zijn vier verschillende
introducties per muziekstijl).
Nadat een songbestand is geselecteerd, kunt u met
deze knop terugspoelen.
Opmerking: U kunt deze knop ook tijdens het afspelen van
een muziekstijl indrukken.
a ENDING knop
Als u deze knop activeert, stopt de muziekstijl met
een muzikaal einde, waarvan de complexiteit afhangt
van de VARIATION knop die op dat moment verlicht is
(er zijn vier verschillende eindes per muziekstijl).
Nadat een songbestand is geselecteerd, kunt u met
deze knop vooruitspoelen.
Backing Module BK-7m r
Achterpaneel
b START/STOP knop
Met deze knop kunt u het afspelen van een
muziekstijl starten en stoppen. Als u een song selecteert, start en stopt (pauzeert) deze knop het afspelen
van de song.
Achterpaneel
A
B
K
F
C
D
E
A USB COMPUTER poort
Gebruik een USB-kabel om de BK-7m via deze aansluiting op de computer aan te sluiten (pagina 17).
B USB MEMORY poort
Sluit hier een optioneel USB-geheugen aan.
Opmerking: Roland raadt het gebruik van USB-hubs
niet aan, ongeacht of deze actief of passief zijn. Sluit
slechts één USB-geheugen op deze poort aan.
Opmerking: Gebruik USB-geheugen dat door Roland
wordt verkocht. We kunnen een juiste werking niet garanderen als een ander USB-geheugen wordt gebruikt.
C AUDIO INPUT R & L/MONO aansluitingen
Met deze aansluitingen kunt u de geluidsuitvoeren
van een externe signaalbron (CD/mp3 speler, synthesizer, enz) aansluiten.
(Met de [AUDIO IN] knop op het voorpaneel kan het
ingangsniveau van de signalen, die via deze aansluitingen wordt ontvangen, ingesteld worden).
D AUDIO OUTPUT R & L/MONO aansluitingen
Deze aansluitingen verzenden alle geluidssignalen die
de BK-7m genereert, alsmede de signalen die u op de
BK-7m invoert.
G
H
J
I
G PEDAL SWITCH/EXPRESSION aansluiting
Op deze jack kunt u een apart verkrijgbare pedaalschakelaar (Roland DP serie), een apart verkrijgbare
voetschakelaar (BOSS FS-5U) of een apart verkrijgbaar expressiepedaal (Roland EV-5) aansluiten
(pagina 17).
H PEDAL FC-7 aansluiting
Hier kan een optionele FC-7 multi-pedaalschakelaar
worden aangesloten. De functies van deze schakelaar
kunnen op de BK-7m geprogrammeerd worden. Zie
‘Pedal Controller FC-7’ op p.65.
I MIDI IN & OUT aansluitingen
Op deze aansluitingen kunnen MIDI-apparaten
worden aangesloten (pagina 16).
J POWER schakelaar
Zet de stroom aan/uit (pagina 19).
K DC IN aansluiting
Sluit hier de bijgeleverde adapter PSB-1U aan (pagina
15).
Opmerking: Als u slechts één kanaal op de externe versterker kunt/wilt gebruiken, sluit dan de L/MONO op zijn
ingang aan. Voor optimale geluidskwaliteit raden wij echter
aan om in stereo te werken.
E PHONES aansluiting
Hier kan een koptelefoon worden aangesloten
(Roland RH serie).
F VIDEO OUTPUT aansluiting
Sluit deze op de geschikte ingang van een televisie of
extern beeldscherm aan.
Opmerking: Het signaalformaat (PAL of NTSC) en de
aspect ratio kunt u selecteren (pagina 63).
13
Backing Module BK-7m
Lijst van sneltoetsen
4. Lijst van sneltoetsen
Als u de volgende knoppen indrukt en ingedrukt houdt, kunt u rechtstreeks naar een verwante parameterpagina springen,
hetgeen sneller is dan de betreffende pagina via het menu van de BK-7m te selecteren.
Indrukken en vasthouden
Functie
Standaardwaarde van de transpositie knop (‘0’)
De ‘Style Track Mute’ of ‘Song Track Mute’ pagina openen
De ‘Split’ pagina openen
r
De ‘Metronome’ pagina openen
14
Backing Module BK-7m r
Voordat u de BK-7m gaat gebruiken
5. Voordat u de BK-7m gaat gebruiken
De adapter aansluiten
1.
2.
Draai de [VOLUME] knop helemaal naar
links om het volume te minimaliseren.
Sluit het inbegrepen netsnoer op de adapter
aan.
De indicator licht op, wanneer de adapter in een
stopcontact wordt gestoken.
Adapter
De BK-7m op een versterker,
mengpaneel, enz. aansluiten
U kunt de OUTPUT Jacks van de BK-7m ook op de Audio
ingangen van een extern instrument (digitale piano,
enz) aansluiten. In dat geval heeft u geen externe versterker nodig.
Opmerking: Om storingen en/of beschadigingen aan luidsprekers of andere apparaten te voorkomen, draait u het
volume altijd helemaal laag, en zet u alle apparaten uit
voordat aansluitingen worden gemaakt.
Netsnoer
Naar een stopcontact
Indicator
Plaats de adapter zo, dat de kan met de indicator (zie
illustratie) naar boven wijst, en de kant met de testinformatie naar beneden wijst.
Opmerking: Afhankelijk van uw regio kan het netsnoer
verschillen van het hierboven getoonde snoer.
3.
1.
2.
Zet alle apparaten uit.
Sluit de OUTPUT Jacks van de BK-7m op de
ingangen van het externe apparaat aan.
Sluit de uitgangen van een externe signaalbron op de INPUT Jacks van de BK-7m aan.
De BK-7m op een versterker aansluiten
Sluit de adapter op de DC IN Jack van de
BK-7m aan.
Achterpaneel van de BK-7m
INPUT L + R
4.
Steek de stekker van het netsnoer in een
stopcontact.
Opmerking: gebruik alleen de adapter die bij het
apparaat hoort (PSB-1U). Ook moet het lijnvoltage
overeenkomen met het ingangsvoltage dat op de
behuizing van de adapter wordt gespecificeerd.
Andere adapters kunnen een andere polariteit
gebruiken, zodat gebruik daarvan tot beschadigingen,
storingen of elektrische schok kan leiden.
OUTPUT R + L/MONO
De BK-7m op de geluidsingangen van een ander instrument aansluiten
Opmerking: Als u de BK-7m gedurende een lagere periode
niet zult gebruiken, haalt u het netsnoer uit het stopcontact.
INPUT
L+R
OUTPUT R + L/MONO
Voor de aansluiting op een versterker kiest u ongebalanceerde (mono) kabels met Jacks aan de ene kant
(voor de BK-7m). De pluggen aan de andere kant
moeten met de ingangen van het apparaat waarop u
de BK-7m aansluit overeenkomen.
15
Backing Module BK-7m
Voordat u de BK-7m gaat gebruiken
Opmerking: Wanneer aansluitkabels met weerstanden
worden gebruikt, kan het volumeniveau van apparatuur die
op de geluidsingangen is aangesloten te laag zijn. Als dit
gebeurt, gebruikt u aansluitkabels die geen weerstanden
bevatten.
Als u de BK-7m met een digitale piano wilt gebruiken,
sluit u zijn MIDI OUT op de MIDI IN van de digitale
piano, en de MIDI IN op de MIDI OUT van de digitale
piano aan.
Een MIDI-apparaat aansluiten
Om de BK-7m met gebruik van een digitale piano, MIDIaccordeon, enz. te besturen, moet deze als volgt worden
aangesloten:
1.
2.
Draai de [VOLUME] knop helemaal naar
links om het volume te minimaliseren.
Gebruik twee MIDI-kabels (in de handel verkrijgbaar) om de MIDI IN van de BK-7m op
de MIDI OUT van het externe MIDI-instrument aan te sluiten.
MIDI OUT
MIDI IN
MIDI IN
MIDI OUT
Om MIDI-data naar een extern apparaat (sequencer,
computer, geluidsmodule, enz.) te sturen, sluit u de
MIDI OUT van de BK-7m op de MIDI IN van dat apparaat aan.
MIDI-compatibele digitale piano, enz.
MIDI IN
MIDI OUT
MIDI-masterklavier, enz.
r
Opmerking: Bepaalde instrumenten, zoals een FR-3x VAccordion, hebben slechts één MIDI-aansluiting, waarvan
de functie (IN of OUT) met één van zijn MIDI-parameters
ingesteld moet worden. Om de BK-7m vanaf een dergelijk
instrument te besturen, dient u het instrument op het verzenden van MIDI-boodschappen (OUT) in te stellen.
16
Opmerking: Zie ‘Wizard Connection’ op p.22, om ervoor te
zorgen dat de BK-7m (de juiste) MIDI-boodschappen ontvangt.
Backing Module BK-7m r
De BK-7m op een computer aansluiten
De BK-7m op een computer aansluiten
Een televisie aansluiten
Videokabel
(in de handel verkrijgbaar)
Als u een USB-kabel (in de handel verkrijgbaar) gebruikt
om de COMPUTER poort, op het achterpaneel van de
BK-7m, op de USB-poort van de computer aan te sluiten, kunt u de volgende dingen doen.
(Achterpaneel)
• De BK-7m als een geluidsmodule gebruiken.
• Door MIDI-data tussen de BK-7m en de sequencer
software uit te wisselen, kunt u genieten van een
brede reeks mogelijkheden voor muziekproductie en
bewerking.
1.
Gebruik een standaard USB-kabel (A‰Btype aansluiting, in de handel verkrijgbaar)
om de BK-7m op de computer aan te sluiten, zoals hieronder wordt getoond.
Televisie
VIDEO OUTPUT
Opmerking: Voordat u aansluitingen met andere apparaten maakt, moet u het volume van alle apparaten verlagen
en alle apparaten uitzetten om storingen of beschadigingen aan de luidsprekers te voorkomen.
1.
2.
Zet de BK-7m en de televisie die u gaat aansluiten uit.
Sluit de BK-7m op de televisie aan.
Gebruik een videokabel (in de handel verkrijgbaar) om
de VIDEO OUTPUT Jack van de BK-7m op de televisie
aan te sluiten.
USB-kabel
Computer
3.
4.
5.
USB-poort
2.
Raadpleeg de Roland website voor systeemvereisten.
Roland website: http://www,Roland.com/
Als alternatief kunt u de MIDI OUT en MIDI IN aansluitingen van de BK-7m op een MIDI-interface aansluiten, en die op de computer aansluiten.
Als de computer de BK-7m niet ‘ziet’
Gewoonlijk hoeft u geen driver te installeren om de
BK-7m op een computer aan te sluiten. Echter, als sommige problemen optreden of de prestatie matig is, kan
het gebruik van de Roland originele driver het probleem
oplossen.
Voor details over het downloaden en installeren van de
Roland originele driver kijkt u op de Roland website:
http://www.roland.com/
Specificeer de USB-driver die u wilt gebruiken, en installeer dan de driver. Voor details, zie ‘USB Driver’ op p.64.
■ Waarschuwing
• Om storingen en/of beschadiging van externe luidsprekers te vermijden, draait u het volume altijd helemaal laag en zet u alle apparaten uit voordat aansluitingen worden gemaakt.
• Alleen MIDI-data kan via USB verzonden en ontvangen worden. Geluidsdata van een song op de BK-7m
kan niet verzonden of ontvangen worden.
• Zet de BK-7m aan, voordat u de MIDI-toepassing op
de computer start. De BK-7m mag nooit aan of uitgezet worden terwijl een MIDI-toepassing actief is.
6.
Zet de BK-7m aan (zie p.19).
Zet de televisie aan.
(Wanneer nodig) Specificeer het uitvoerformaat van de televisie (zie p. 63).
Specificeer de aspect ratio voor de televisie.
De aspect ratio is de verhouding tussen de breedte en
hoogte van het scherm. Zie pagina 63.
Een optionele voetschakelaar,
pedaal of pedaalschakelaar
aansluiten
■ Voetschakelaar of expressiepedaal
De BK-7m heeft een PEDAL SWITCH/EXPRESSION
Jack, waarop een optionele voetschakelaar (Roland
DP serie of BOSS FS-5U) of een expressiepedaal
(Roland EV serie) aangesloten kan worden.
Optionele voetschakelaar (Roland
DP serie, BOSS FS-5U)
-ofoptioneel expressiepedaal
(Roland EV serie)
Als u een voetschakelaar aansluit, kunt u de functie
die deze dient uit te voeren selecteren (pagina 64).
Standaard wordt de ‘Hold’ functie met de voetschakelaar bestuurd.
Opmerking: Gebruik alleen het gespecificeerde expressiepedaal (Roland EV serie, apart verkrijgbaar) of pedaalschakelaar (Roland DP serie, BOSS FS-5U). Gebruik van een
ander expressiepedaal of voetschakelaar kan tot storingen
en/of beschadiging van het apparaat leiden.
17
Backing Module BK-7m
Voordat u de BK-7m gaat gebruiken
■ FC-7 pedaalschakelaar
U kunt ook een optionele FC-7 MIDI Foot Controller
op de PEDAL FC-7 aansluiting aansluiten.
De BK-7m op een standaard
bevestigen
Met gebruik van de apart verkrijgbare PDS-10 kunt u de
BK-7m op een standaard bevestigen, zoals in de illustratie hieronder wordt getoond.
OPMERKING
Gebruik alleen de schroeven (M5x12) die bij de BK-7m worden
geleverd om het apparaat op de Roland PDS-10 standaard
(apart verkrijgbaar) te bevestigen. Andere schroeven of ander
gebruik van de schroefgaten kan beschadigingen aan de
BK-7m tot gevolg hebben.
OPMERKING
Steek de schroeven, die bij de BK-7m worden geleverd, nooit in
zonder dat de BK-7m op de PDS-10 standaard wordt gemonteerd.
Aanvankelijk zijn de schakelaars van dit pedaal aan
functies voor het besturen van muziekstijlen toegewezen. U kunt echter andere functies aan deze schakelaars toewijzen (pagina 65).
OPMERKING
Als de PDS-10 wordt gebruikt, spreidt u de poten maximaal. De
hoogte, met inbegrip van de BK-7m, mag niet meer dan één
meter zijn.
Plaat van de PSD-10 standaard
Bodemplaat van de BK-7m
r
Opmerking:
Gebruik de bij de BK-7m geleverde schroeven.
18
De montage (BK-7m en PDS10) zou er uit moeten zien als
de illustratie die hier rechts
wordt getoond.
• Raadpleeg de PDS-10 gebruikershandleiding voor details
over de manier waarop de
BK-7m op de standaard
wordt bevestigd.
• Voor deze procedure draait u
de BK-7m om, en plaatst u
wat kranten of tijdschriften
onder de vier hoeken. Dit
voorkomt beschadigingen
aan de knoppen en regelaars.
Ook dient u de BK-7m zo te
plaatsen dat de knoppen en regelaars niet kunnen
beschadigen.
Opmerking: Als u de BK-7m omkeert, moet u oppassen
dat u het apparaat niet laat vallen en dat het niet kan
omvallen.
Backing Module BK-7m r
Luisteren door een koptelefoon
Luisteren door een koptelefoon
De stroom aan/uitzetten
U kunt een koptelefoon gebruiken om van de BK-7m te
genieten zonder mensen om u heen te storen, bijvoorbeeld ‘s nachts.
Nadat de aansluitingen zijn gemaakt, zet u de stroom
van de diverse apparaten in de gespecificeerde volgorde
aan. Als apparaten in de verkeerde volgorde worden
aangezet, kunnen storingen en/of beschadigingen aan
luidsprekers en andere apparaten worden veroorzaakt.
De stroom aanzetten
1. Zet het externe versterkingssysteem uit.
2. Draai de [VOLUME] knop helemaal naar
links om het volume te minimaliseren.
VOLUME
1.
Sluit de koptelefoon op de PHONES ingang
op het achterpaneel van de BK-7m aan.
Als u andere mensen niet wilt storen, zet u het
externe versterkingssysteem uit, want de OUTPUT uitgangen van de BK-7m blijven actief, zelfs als u een
koptelefoon aansluit.
2.
Gebruik de [VOLUME] knop van de BK-7m
om het volume van de koptelefoon aan te
passen.
3.
■ Waarschuwingen bij gebruik van een koptelefoon
• Om te voorkomen dat de interne geleiders van het
snoer beschadigen, moet een ruwe behandeling worden vermeden. Als een koptelefoon wordt gebruikt,
houdt u deze alleen bij de stekker of de oorschelpen
vast.
• De koptelefoon kan beschadigen als het volume van
een apparaat al verhoogd is voordat u de koptelefoon
aansluit. Minimaliseer het volume voordat u de koptelefoon aansluit.
• Overmatige invoer zal niet alleen uw gehoor beschadigen, maar ook de koptelefoon belasten. Geniet van
muziek op een redelijk volume.
• Gebruik een koptelefoon met een stereo Jack.
Druk op de [POWER] schakelaar en houd
deze ingedrukt totdat de ‘Starting Up…’
boodschap in het scherm verschijnt.
De stroom wordt aangezet, een welkomstbericht
wordt in het scherm van de BK-7m weergegeven, en
dan verschijnt de hoofdpagina.
Na korte tijd is de BK-7m gereed om geluid te produceren.
Opmerking: Dit apparaat is uitgerust met een beveiligingscircuit. Daarom duurt het na opstarten korte tijd (enkele
seconden) voordat het apparaat normaal werkt.
4.
5.
Zet het versterkingssysteem aan of sluit een
koptelefoon aan (zie p.19).
Gebruik de [VOLUME] knop om het volume
bij te stellen.
Opmerking: Zie ‘Wizard Connection’ op p.22, om ervoor
te zorgen dat de BK-7m MIDI-boodschappen van een
extern apparaat ontvangt.
19
Backing Module BK-7m
Voordat u de BK-7m gaat gebruiken
De stroom uitzetten
1. Draai de [VOLUME] knop helemaal naar
links om het volume te minimaliseren.
Demo van de BK-7m
De BK-7m bevat een demo die alle kenmerken introduceert. Het is een goed idee om de demo nu te
beluisteren. De demo spreekt voor zichzelf, dus we
laten u alleen zien hoe deze gestart en gestopt wordt.
Opmerking: Zet de BK-7m nooit uit terwijl er wordt afgespeeld of opgenomen of terwijl data van een extern USBgeheugen wordt gelezen of daarin wordt opgeslagen.
2.
3.
Zet het externe versterkingssysteem uit.
Druk op de [POWER] schakelaar van de
BK-7m.
Opmerking: Om de demofunctie van de BK-7m ten volle
te benutten, moet u een extern beeldscherm aansluiten. Zie
‘Een televisie aansluiten’ op p.17.
1.
Het scherm wordt donker, en de stroom wordt uitgezet.
Opmerking: Als de stroom volledig uitgeschakeld moet
worden, zet u eerst de [POWER] schakelaar uit, en dan haalt
u het net-snoer uit het stopcontact. Zie ‘De adapter aansluiten’ op p.15.
Druk de [MENU] en [EXIT] knoppen tegelijk
in.
De BK-7m speelt een aantal muziekstijlen en toont
enkele foto’s.
2.
Druk op de [EXIT] knop om de demofunctie
te verlaten.
Opmerking: Data van de muziek die wordt gespeeld,
wordt via MIDI OUT uitgevoerd.
r
Opmerking: Alle rechten voorbehouden. Onbevoegd
gebruik van dit materiaal, voor andere doeleinden dan
strikt privé, is een overtreding van de hierop toepasbare
wetgeving.
20
Backing Module BK-7m r
Basiswerking van de BK-7m
6. Basiswerking van de BK-7m
Over de werking van het
beeldscherm en de cursor
Wisselen tussen verschillende schermen
In deze sectie wordt de informatie die op de hoofdpagina in het scherm van de BK-7m wordt getoond geïntroduceerd, en de manier waarop u door het menu kunt
navigeren.
Hier ziet u hoe u door het menu navigeert om de
instelling die u wilt veranderen te selecteren.
1.
Druk op de [MENU] knop.
MENU
Hoofdpagina
Huidige maat
Maatsoort
Tempo-instelling
Cursor
Naam van het
geladen bestand
Geselecteerd
bestandstype:.STL, .SMF,
.WAV, .mp3
Realtime Part veld: UP1,
UP2, LWR, MBS
Het scherm verandert in:
Geselecteerde klank
One Touch indicatie
De cursor verplaatsen en parameterwaardes
instellen
1. Draai aan de draaiknop om de cursor naar
de parameter, waarvan u de waarde wilt
veranderen, te verplaatsen.
Op deze pagina kunt u de functiegroep selecteren, die
de instelling die u wilt veranderen bevat (indicaties
gevolgd door een
betekenen dat u andere
pagina’s kunt selecteren).
2.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om de
ingang van de gewenste functiegroep te
selecteren.
Voor dit voorbeeld selecteren we ‘Global’.
3.
Druk op de [CURSOR/VALUE] knop (‘PUSH’)
om naar de ‘Global’ functiegroep te gaan.
Het scherm verandert in:
2.
Druk op de [CURSOR/VALUE] knop om uw
selectie te bevestigen.
Op deze pagina kunnen ‘Display Brightness’ en
‘Tuning’ direct veranderd worden. De resterende
ingangen worden door een
gevolgd, wat betekent
dat deze toegang tot aanvullende pagina’s bieden.
Het instellingsveld van de geselecteerde parameter
wordt omgekeerd weergegeven.
4.
In ons voorbeeld willen we het tempo veranderen.
3.
4.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om de
waarde te veranderen.
Druk op de draaiknop en laat deze los, om
uw instelling te bevestigen.
Het instellingsveld van de parameter verschijnt weer
op een donkere achtergrond, en de [CURSOR/VALUE]
knop kan weer gebruikt worden om een andere parameter te selecteren.
Probeer andere ‘Menu’ functies te selecteren, door als volgt verder te gaan:
(a) Druk één keer op de [EXIT] knop om naar de ‘Menu’
pagina terug te keren.
(b) Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om een ingang
te selecteren, en druk dan op de draaiknop om
naar de corresponderende functiegroep of instelling te gaan.
(c) Druk op de [EXIT] knop en houd deze ingedrukt om
naar de hoofdpagina van de BK-7m terug te keren.
De [EXIT] knop stopt met knipperen.
21
Backing Module BK-7m
Wizard Connection
7. Wizard Connection
De BK-7m bevat een ‘Wizard Connection’, die u stap voor stap vertelt hoe de BK-7m voor MIDI-communicatie ingesteld
kan worden. De Wizard bespaart u een hoop tijd, en daarom adviseren wij u deze, elke keer dat u een ander MIDI-apparaat op de BK-7m aansluit, te gebruiken.
Als de MIDI-verbinding tussen de MIDI OUT van het
externe MIDI-apparaat en de MIDI IN van de BK-7m
correct is, verschijnt een ‘MIDI Device Connected’
pagina, om aan te geven dat de BK-7m een MIDIinstrument heeft gedetecteerd.
Algemene procedure
Normaalgesproken, als u een extern instrument op
de MIDI IN van de BK-7m aansluit, verschijnt een
pagina die aangeeft dat de ‘Wizard Connection’
een MIDI-instrument heeft gedetecteerd, en
gebruikt kan worden om de gewenste MIDI-instellingen te maken.
Als die boodschap niet wordt weergegeven,
verzendt het externe instrument waarschijnlijk
geen Active Sensing (FEH) boodschappen. Om de
‘Wizard Connection’ functie van de BK-7m te
starten, drukt u simpelweg op een willekeurige
toets op het klavier van het externe instrument.
Anders kunt u de ‘Wizard Connection’ functie
handmatig selecteren: [MENU] knop‰‘Wizard
Connection’.
1.
4.
Druk op de [CURSOR/VALUE] knop om de
‘Wizard Connection’ functie te selecteren.
Druk op de [EXIT] knop als u de ‘Wizard Connection’
functie niet nodig heeft. In dat geval gaat de BK-7m
verder met gebruik van de laatste configuratie die u
selecteerde. Als u geen instellingen maakt, verdwijnt
de pagina automatisch na vijf seconden.
Maak alle vereiste aansluitingen, en zorg
dat u ook een MIDI-kabel aansluit.
Zie ‘De BK-7m op een versterker, mengpaneel, enz.
aansluiten’ op p.15 en ‘Een MIDI-apparaat aansluiten’
op p.16.
Opmerking: Als u met een Roland digitale piano wilt werken, raden wij aan om de MIDI OUT aansluiting van de BK7m ook op de MIDI IN van de digitale piano aan te sluiten.
Op die manier is de Roland piano automatisch op ‘Local
Off’ ingesteld, hetgeen meestal handiger is.
2.
5.
De volgende categorieën zijn beschikbaar:
Druk op de [POWER] schakelaar van de
BK-7m.
Wacht totdat de hoofdpagina verschijnt.
r
3.
Zet het externe MIDI-apparaat aan (digitale
piano, V-Accordion, enz.).
22
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om een
instrument categorie te selecteren, en druk
dan op de draaiknop.
6.
Categorie
Uitleg
DIGITAL PIANO
Digitale piano’s gemaakt door Roland
en andere fabrikanten.
ACCORDION
Roland V-Accordion en accordeons die
door andere fabrikanten zijn gemaakt.
MASTER
KEYBOARD
Masterklavieren gemaakt door Roland/
Edirol en andere fabrikanten.
GUITAR
Gitaar met MIDI-interface (Roland
GI-20, enz.)
DIGITAL ORGAN
Klassieke orgels gemaakt door Roland/
Rodgers en andere fabrikanten.
COMPUTER/
SEQUENCER
De BK-7m gedraagt zich als multi-timbrale toongenerator voor een computer.
Afhankelijk van de categorie die u selecteert, stelt de Wizard u nu een aantal vragen.
Volg de instructies in het scherm.
Zie ‘Details over de ‘Wizard Connection’ categorieën’
op p. 23.
Backing Module BK-7m r
Details over de ‘Wizard Connection’ categorieën
7.
Aan het eind van de geselecteerde procedure, vraagt de BK-7m u de instellingen op
te slaan.
8.
Druk op de [CURSOR/VALUE] knop om de
instellingen op te slaan.
In het scherm wordt de operatie kort weergegeven,
en dan keert de hoofdpagina terug.
Druk op de [EXIT] knop als u deze instellingen niet
wilt opslaan. In dat geval gaat de BK-7m verder met
gebruik van de laatste configuratie die u selecteerde.
De instellingen van de laatste MIDI Set die u heeft
opgeslagen, zullen elke keer dat u de BK-7m aanzet
geladen worden. Er is dus geen reden om de ‘Wizard
Connection’ te gebruiken zolang u de MIDI Setup niet
verandert.
Opmerking: Naast de parameters die in de ‘User 1’ MIDI
Set opgeslagen kunnen worden, slaat de ‘Wizard Connection’ ook andere instellingen op. Kijk op pagina 87 voor
details.
• Door de status van de [SPLIT] knop te veranderen,
kunt u tussen twee akkoord herkenning modi afwisselen:
‘Pianist’ ([SPLIT] knop donker) en ‘Intelligent’ ([SPLIT]
knop verlicht). Zie ‘’ De Split modus gebruiken’ op
p.39 voor details.
• Kijk op pagina 27 om te zien hoe de Realtime Parts in
en uitgeschakeld worden.
Over ‘Soft Thru: Piano’
De ‘DIGITAL PIANO’ instellingen selecteren automatisch de ‘Soft Thru: Piano’ instelling, wat betekent dat
de BK-7m een ‘Local Off’ boodschap naar de piano
stuurt, als u deze aanzet. Dit werkt alleen als aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
• De MIDI OUT aansluiting van de BK-7m is op de MIDI
IN aansluiting van de digitale piano aangesloten.
• De digitale piano staat al aan wanneer u de BK-7m
aanzet.
In de ‘Soft Thru: Piano’ modus stuurt de BK-7m de
noot boodschappen, die via MIDI IN zijn ontvangen,
naar de MIDI OUT terug. Die boodschappen worden
dan gebruikt om de toongenerator van de digitale
piano te triggeren. De ‘Local Off’ instelling van de
piano betekent dat zijn klavier niet meer met de
interne toongenerator is verbonden.
Soft Thru: Piano
Details over de ‘Wizard Connection’
categorieën
Afhankelijk van de categorie en opties binnen die categorie, kan de BK-7m u vragen enkele noten op het
externe instrument te spelen. Op die manier kan de
BK-7m de juiste MIDI-kanalen automatisch instellen, en
diverse andere bruikbare instellingen maken.
Zie ook ‘Wizard Connection’ MIDI-kanaal instellingen’ op
p.26 voor een overzicht van de andere instellingen die
door de ‘Wizard Connection’ functie uitgevoerd kunnen
worden.
‘‘DIGITAL PIANO’ categorie
Selecteer ‘ROLAND’ voor een digitale piano die door
Roland is gemaakt, die standaard via kanaal 1 verzendt.
• De enige stap is ‘Wizard Settings will be saved’ (zie
stap (7) hierboven).
Selecteer ‘OTHERS’ als de digitale piano via een ander
MIDI-kanaal verzendt. Hier zijn er twee stappen:
• ‘Play a note on piano keyboard’‰Druk op een toets
van de digitale piano.
• ‘Wizard Settings will be saved’ (zie stap (7) hierboven).
Opmerking: Indien nodig stelt u de MIDI zend- en ontvangstkanalen van de digitale piano op hetzelfde nummer
in.
• De digitale piano kan voor het spelen van de Realtime
Parts van de BK-7m, en voor het besturen van de
Arranger worden gebruikt.
MIDI OUT
MIDI IN
De boodschappen van het klavier
worden naar de piano teruggestuurd.
MIDI IN
MIDI OUT
Wat u op het klavier
speelt, wordt naar de
BK-7m gestuurd. De
toongenerator van de
piano ontvangt deze
boodschappen niet.
Deze verbinding is noodzakelijk, om ervoor te zorgen
dat de toongenerator van de digitale piano de
akkoorden die u in het linkergedeelte speelt (terwijl
de [SPLIT] knop verlicht is) niet ontvangt, omdat de
akkoordnoten gewoonlijk alleen worden gebruikt om
de toonsoort van de Arranger te specificeren.
Opmerking: De ‘Local’ parameter van de digitale piano
wordt niet opnieuw ingesteld (Reset) als u de MIDI-kabels
ontkoppelt. U dient dit mogelijk handmatig te doen (raadpleeg de gebruikershandleiding van de digitale piano). In de
meeste gevallen wordt de ‘Local’ parameter opnieuw op
‘On’ gezet, als de piano wordt uitgezet.
23
Backing Module BK-7m
Wizard Connection
ACCORDION’ categorie
‘MASTER KEYBOARD’ categorie
Selecteer ‘V-ACCORDION’ als u de BK-7m vanaf een
instrument uit de Roland FR serie wilt besturen. De Treble, Orchestral, Bass & Chord en (indien beschikbaar)
Free Bass secties triggeren respectievelijk de UP1, UP2,
LWR en MBS Parts. De akkoorden die u met de akkoordknoppen speelt (linkerhand), worden gebruikt om de
Arranger van de BK-7m te ‘voeden’.
• De enige stap is ‘Wizard Settings will be saved’ (zie
stap (7) op pagina 22).
Selecteer ‘ONE CHANNEL’ als het MIDI-masterklavier
slechts op één MIDI-kanaal verzendt. Het MIDI-kanaal
wordt gebruikt voor besturing van de Realtime Parts
UP1, UP2, LWR en MBS van de BK-7m (alleen de Parts
waarvan de knop verlicht is), en om de Arranger met
akkoord informatie te ‘voeden’.
Hier zijn er twee stappen:
• ‘Play a note on Master keyboard’‰druk op een willekeurige toets op het externe MIDI-apparaat.
• ‘Wizard Settings will be saved’ (zie stap (7) op
pagina 22).
Opmerking: De Wizard van de BK-7m gaat er van uit dat
de accordeon uit de FR serie de standaard MIDI-kanaalnummers gebruikt.
Selecteer ‘OTHERS1’ als u een accordeon met een MIDIinterface gebruikt. De Treble, Chord 1 en Bass secties
triggeren respectievelijk de UP1 (+ IP2), LWR en MBS
Parts. De akkoorden die u met de akkoordknoppen speelt
(linkerhand) worden gebruik om de Arranger van de BK7m te ‘voeden’.
Hier zijn er vier stappen:
• ‘Play a note on treble section’‰ Druk op een willekeurige toets of knop van het Treble klavier.
• ‘Play a note on chord section’‰ Druk op een willekeurige akkoordknop (linkerhand sectie).
• ‘Play a note on bass section’‰ Druk op een willekeurige bas knop (linkerhand sectie).
• ‘Wizard Settings will be saved’ (zie stap (7) op
pagina 22).
Opmerking: Kijk op pagina 22 om te zien hoe de Realtime
Parts aan en uitgezet worden.
r
Selecteer ‘OTHERS2’ als u een accordeon met een MIDIinterface gebruikt, die de MIDI-boodschappen met
betrekking tot akkoorden binnen één octaaf, en ‘dim’
(verminderde) akkoorden zonder de grondtoon verzendt.
Hier zijn er vier stappen:
• ‘Play a note on treble section’‰Druk op een willekeurige toets of knop van het Treble klavier.
• ‘Play a note on chord section’‰ druk op een willekeurige akkoordknop (linkerhand sectie).
• ‘Play a note on bass section’‰druk op een willekeurige bas knop (linkerhand sectie).
• ‘Wizard Settings will be saved’ (zie stap (7) op
pagina 22).
De ‘Wizard Connection’ functie stelt de akkoordherkenning van de BK-7m op ‘Accordionist1’ of
‘Accordionist2’ in (ongeacht of de [SPLIT] knop is verlicht of niet), en activeert de ‘Split’ en ‘Arranger Type’
filters van de ‘Performance Hold’ functie, om ervoor
te zorgen dat die instellingen niet veranderen als u
een ander Performance geheugen of One Touch
instelling oproept.
Opmerking: Roland adviseert de [SPLIT] knop uit te laten
terwijl u een ‘ACCORDION’ categorie instelling gebruikt.
24
Opmerking: De ‘Type’ instelling (pagina 60) is afhankelijk
van de status van de [SPLIT] knop: ‘Pianist’ ([SPLIT] uit) of
‘Intelligent’ ([SPLIT] aan).
Selecteer ‘MULTI CHANNEL’ als het MIDI-masterklavier
gelijktijdig op meerdere MIDI-kanalen verzendt. De
MIDI-kanalen voor de UP1, UP2, LWR en MBS Parts worden tijdens de ‘Wizard’ procedure gedetecteerd. De
akkoorden die u in de lage zone (LWR) van het Masterklavier speelt, worden ook door de Arranger van de
BK-7m gebruikt.
Hier zijn er vijf stappen:
• ‘Play a note on Upper 1 Section’‰Druk op een willekeurige toets in de hoogste zone (uiterst rechts)
van het UP1 Part.
• ‘Play a note on Upper 2 Section’‰Druk op een willekeurige toets in de tweede zone van rechts, om het
MIDI-kanaal voor het UP2 Part te specificeren.
• ‘Play a note on Lower Section’‰Druk op een willekeurige toets in de derde zone van rechts, om het
MIDI-kanaal voor het LWR Part te specificeren.
• ‘Play a note on Bass Section’‰Druk op een willekeurige toets in de derde zone van rechts om het
MIDI-kanaal voor het MBS Part te specificeren.
• ‘Wizard Settings will be saved’ (zie stap (7) op
pagina 22).
De ‘Wizard Connection’ functie stelt de akkoordherkenning van de BK-7m op ‘Intelligent’ in (ongeacht
de verlichtingsstatus van de [SPLIT] knop), en activeert de ‘Split’ en ‘Arranger Type’ filters van de ‘Performance- Hold’ functie om ervoor te zorgen dat die
instellingen niet veranderen als u een ander Performance geheugen of One Touch instelling oproept.
Opmerking: Roland adviseert de [SPLIT] knop uit te laten
terwijl u de ‘MULTI CHANNEL’ instelling gebruikt.
‘GUITAR’ categorie
Selecteer deze categorie om de BK-7m vanaf een gitaar,
die op een Roland gitaar-MIDI-interface is aangesloten
(zoals de GI-20), te besturen.
Hier zijn er twee stappen:
• ‘Play a Guitar string’‰Speel een noot op een willekeurige gitaarsnaar.
• ‘Wizard Settings will be saved’ (zie stap (7) op
pagina 22).
Backing Module BK-7m r
Details over de ‘Wizard Connection’ categorieën
Opmerking: Sommige gitaar-MIDI-interfaces gebruiken
standaard aparte MIDI-kanalen voor elke snaar. Raadpleeg
de gebruikershandleiding van de interface om te zien hoe u
ervoor kunt zorgen dat hetzelfde kanaal voor alle snaren
wordt gebruikt.
Een optionele voetschakelaar, die op de PEDAL
SWITCH/EXPRESSION aansluiting op het achterpaneel
wordt aangesloten, wordt automatisch aan de ‘Chord
Recognition OFF’ functie toegewezen.Op die manier
kunt u regelen welke noten, die u op de gitaar speelt,
door de Arranger van de BK-7m herkend dienen te
worden (zie p. 65).
De ‘Wizard Connection’ functie stelt de akkoordherkenning van de BK-7m op ‘Guitarist’ in (ongeacht de
verlichtingsstatus van de [SPLIT] knop), en activeert
de ‘Split’ en ‘Arranger Type’ filters van de ‘performance Hold’ functie, om ervoor te zorgen dat die
instellingen niet veranderen als u een ander Performance geheugen of One Touch instelling oproept.
Opmerking: Roland adviseert de [SPLIT] knop uit te laten
terwijl u deze instelling gebruikt.
• ‘Play a note on Upper Section’‰ Druk op een willekeurige toets op het bovenste manuaal om het MIDIkanaal voor de Up1 en UP2 Parts te specificeren.
• ‘Play a note on Lower Section’‰ Druk op een willekeurige toets op het onderste manuaal om het MIDIkanaal voor het LWR Part te specificeren.
• ‘Play a note on Pedal Section’‰ Druk op een willekeurige voetklavier toets om het MIDI-kanaal voor
het MBS Part te specificeren.
• ‘Wizard Settings will be saved’ (zie stap (7) op
pagina 22).
De ‘Wizard Connection’ functie stelt de akkoordherkenning van de BK-7m op ‘Intelligent’ in (ongeacht
de verlichtingsstatus van de [SPLIT] knop), en activeert de ‘Split’ en ‘Arranger Type’ filters van de ‘performance Hold’ functie, om ervoor te zorgen dat die
instellingen niet veranderen als u een ander Performance geheugen of One Touch instelling oproept.
Opmerking: Roland adviseert om de [SPLIT] knop uit te
laten terwijl u de ‘MULTI CHANNEL’ instelling gebruikt.
Opmerking: Roland adviseert de [SPLIT] knop uit te laten
terwijl u één van deze instellingen gebruikt.
‘DIGITAL ORGAN’ categorie
Selecteer ‘CHURCH ORGAN1’ als het orgel op MIDIkanalen 12, 13 en 14 verzendt.
• De enige stap is: ‘Wizard Settings will be saved’ (zie
stap (7) op pagina 22).
Selecteer ‘CHURCH ORGAN2’ als het orgel op MIDIkanalen 1, 2 en 3 verzendt.
• De enige stap is: ‘Wizard Settings will be saved’ (zie
stap (7) op pagina 22).
De noten die op Manual II (Swell) en Manual I (Great),
alsmede het bas voetklavier worden gespeeld, besturen de Realtime Parts UP1, UP2, LWR en MBS van de
BK-7m. De akkoorden die op Manual I (Great) worden
gespeeld, worden ook door de NTA sectie van de
Arranger gebruikt (voor akkoordherkenning).
De ‘Wizard Connection’ functie stelt de akkoordherkenning van de BK-7m op ‘Intelligent’ in (ongeacht
de verlichtingsstatus van de [SPLIT] knop), en activeert de ‘Split’ en ‘Arranger Type’ filters van de ‘performance Hold’ functie, om ervoor te zorgen dat die
instellingen niet veranderen als u een ander Performance geheugen of One Touch instelling oproept.
‘COMPUTER/SEQUENCER’ categorie
Deze ‘Wizard Connection’ optie continueert de BK7m voor gebruik als een multi-timbrale geluidsmodule, die door een software sequencer op de computer wordt bestuurd.
• De enige stap hier is ‘Wizard Settings will be saved’
(zie stap (7) op pagina 22).
OPMERKING
Deze optie schakelt de ontvangst van MIDI-data door de
Arranger en Realtime Parts van de BK-7m uit, omdat alle 16
MIDI-kanalen al bezet zijn.
Selecteer ‘ELECTRONIC ORGAN’ als het orgel op
andere kanalen dan die voor ‘CHURCH ORGAN1’ en
‘CHURCH ORGAN2’ geselecteerd zijn. In deze modus
detecteert de Wizard van de BK-7m de MIDI-kanaalnummers die aan UP1, UP2, LWR en MBS toegewezen
moeten worden. De akkoorden die u op het onderste
manuaal (LWR) speelt, worden ook door de Arranger
van de BK-7m gebruikt.
Hier zijn er vier stappen:
25
Backing Module BK-7m
Wizard Connection
‘Wizard Connection’ MIDI-kanaal instellingen
Categorie
Type
Realtime Parts van BK-7m
DIGITAL PIANO
ROLAND
UP1, UP2, LWR, MBS, NTA (Note-to-Arranger)
1
Volledige klavier
OTHERS
UP1, UP2, LWR, MBS, NTA (Note-to-Arranger)
1~16*
Volledige klavier
V-ACCORDION
UP1
1
Treble
UP2
4
Orkest
LWR + NTA (Note-to-Arranger)
3
Akkoorden
MBS + NTA (Note-to-Arranger)
2
Bass/Free Bass
NTA (Note-to-Arranger)
5
Orchestral Bass
NTA (Note-to-Arranger)
6
Orchestral Chord
NTA (Note-to-Arranger)
7
Orchestral Free Bass
ACCORDION
1~16*
Treble
LWR + NTA (Note-to-Arranger)
1~16*
Chord 1
MBS
1~16*
Bass
ONE CHANNEL
UP1, UP2, LWR, MBS, NTA (Note-to-Arranger)
1~16*
Volledig klavier
MULTI
CHANNEL
UP1
1~16*
Hoogste zone
UP2
1~16*
Tweede zone van rechts
LWR + NTA (Note-to-Arranger)
1~16*
Derde zone van rechts
MBS
1~16*
Laagste zone
UP1, UP2, LWR, MBS, NTA (Note-to-Arranger)
1~16*
Alle noten
GUITAR
DIGITAL ORGAN
CHURCH
ORGAN1
CHURCH
ORGAN2
ELECTRONIC
ORGAN
COMPUTER
Secties
UP1 + UP2
OTHERS1 or
OTHERS2
MASTER KEYBOARD
MIDI-kanaal
UP1 + UP2
13
Manual II (Swell)
LWR + NTA (Note-to-Arranger)
12
Manual I (Great)
MBS
14
Baspedalen
UP1 + UP2
2
Manual II (Swell)
LWR + NTA (Note-to-Arranger)
1
Manual I (Great)
MBS
3
Baspedalen
UP1 + UP2
1~16
Bovenste manuaal
LWR
1~16
Onderste manuaal
MBS
1~16
Pedaalsectie
Song part 1~Song part 16
1~16
Recorder tracks 1~16
r
[*] De Wizard detecteert het MIDI-kanaal/de MIDI-kanalen waarop het externe instrument verzendt, en stelt dit/deze automatisch in.
26
Backing Module BK-7m r
De Realtime Parts van de BK-7m spelen
8. De Realtime Parts van de BK-7m spelen
De BK-7m bevat vier Realtime Parts, die via MIDI bestuurd kunnen worden: UP1, UP2, LWR en MBS. Het staat u vrij om
slechts één van deze te gebruiken of deze gelijktijdig te besturen. U kunt de gewenste klanken (of ‘Tones’) aan deze Parts
toewijzen.
Zie pagina 91 voor een lijst met beschikbare klanken.
Realtime Parts in en uitschakelen
1.
Zet de [PART] knop aan (de indicator licht
op).
Tones voor de Realtime Parts
selecteren
Op de BK-7m worden de klanken die aan de Realtime
Parts toegewezen kunnen worden ‘Tones’ genoemd. Op
de BK-7m kunt u iedere beschikbare Tone aan elk van de
vier Realtime Parts toewijzen.
Tones kunnen op drie manieren geselecteerd worden:
Tones selecteren met gebruik van de [PART] knop
1. Druk op de [PART] knop.
Het scherm toont nu welke Tones op dat moment aan
de vier Realtime parts zijn toegewezen:
PART
De [1], [2], [3] en [4] knoppen worden nu gebruikt om
de Realtime Parts in en uit te schakelen:
2.
Terwijl de [PART] indicator verlicht is, geven de indicators van de [1], [2], [3] en [4] knoppen aan welke
Realtime Parts op dat moment actief zijn.
2.
3.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om het
Realtime part, waarvan u de Tone toewijzing
wilt veranderen, te selecteren.
Druk op de draaiknop om naar de volgende
pagina te springen:
Druk op de [1], [2], [3] of [4] knop, om het
corresponderende Part (MBS, LWR, UP2 of
UP1) in te schakelen (indicator verlicht) of
uit te schakelen (indicator is donker).
Zie ‘Wizard Connection’ MIDI-kanaal instellingen’ op
p.26 voor de MIDI-kanalen waarop de Realtime Parts
ontvangen. Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van de
geselecteerde categorie en optie (zie p.22).
4.
Als de Tone die u nodig heeft tot een andere
familie behoort (zie p.91), drukt u op de
[CURSOR/VALUE] knop.
Als de Tone onderdeel van de huidig geselecteerde
familie uitmaakt, kunt u met stap (6) verdergaan.
5.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om de
gewenste familie te selecteren, en druk dan
op de draaiknop om uw selectie te bevestigen.
27
Backing Module BK-7m
De Realtime Parts van de BK-7m spelen
6.
Draai aan de knop om de gewenste Tone te
selecteren.
De namen van de BK-7m’s SuperNATURAL klanken
beginnen met een ‘N’ (‘N.Trombone’ en ‘N.Tenor Sax’).
Opmerking: De SuperNATURAL klanken kunnen alleen aan
het UP1 part worden toegewezen.
7.
8.
9.
Een Tone op de hoofdpagina selecteren
1. Als de hoofdpagina niet wordt weergegeven,
drukt u op de [EXIT] knop, en houdt u deze
ingedrukt, totdat de pagina verschijnt.
De naam van één van de vier Realtime Parts en de
klank die daaraan is toegewezen, worden linksonder
in de hoek getoond:
Speel enkele noten op het externe klavier,
om het geluid te controleren.
Als het part actief is (zie p.27), zou u nu de
nieuw geselecteerde Tone moeten horen.
Druk op [EXIT] om de Tone selectie pagina te
verlaten.
De [UP1], [UP2], [LWR] en [MSB] knoppen
gebruiken om Tones te selecteren
1. Druk op de [UP1], [UP2], [LWR] of [MBS]
knop en houd deze ingedrukt.
2.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om de
Part indicatie te selecteren, en druk dan op
de draaiknop.
3.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om het
Realtime Part, waarvan u de Tone toewijzing
wilt veranderen, te selecteren.
Het scherm toont nu een lijst met Tones, waarbij de
op dat moment geselecteerde klank omgekeerd
wordt weergegeven:
2.
Als de Tone die u nodig heeft tot een andere
familie behoort (zie p.91), drukt u op de
[CURSOR/VALUE] knop.
Als de Tone onderdeel van de huidig geselecteerde
familie uitmaakt, kunt u met stap (4) verdergaan.
3.
r
4.
5.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om de
gewenste familie te selecteren, en druk dan
op de draaiknop om uw selectie te bevestigen.
De naam van de Tone die op dat moment door het
part wordt gebruikt, wordt aan de rechterkant weergegeven.
De naam van de Tone die op dat moment door het
part wordt gebruikt, wordt aan de rechterkant weergegeven.
Draai aan de knop om de gewenste Tone te
selecteren.
Druk op [EXIT] om de Tone selectie pagina te
verlaten.
28
4.
5.
6.
Draai aan de CURSOR/VALUE] knop om de
cursor naar de naam van de Tone, die op dat
moment aan het geselecteerde Realtime
Part is toegewezen, te verplaatsen.
Druk op de draaiknop.
Als de Tone die u nodig heeft tot een andere
familie behoort (zie p.91), drukt u op de
[CURSOR/VALUE] knop.
Als de Tone onderdeel van de huidig geselecteerde
familie uitmaakt, kunt u met stap (8) verdergaan.
Backing Module BK-7m r
Tones voor de Realtime Parts selecteren
7.
8.
9.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om de
gewenste familie te selecteren, en druk dan
op de draaiknop om uw selectie te bevestigen.
Geluidsregeling voor SuperNATURAL klanken
Parameter
Rx MIDIboodschap
Dynamics
Modulation
De dynamiek van de gespeelde
noot veranderen.
Noise Level
CC 16
Default: 64
Dit past de hoeveelheid Breath en
Key Noise aan.
Play Stability
CC 17
Default: 64
Past de nauwkeurigheid van de
speler aan.
Als waardes in de buurt van 0 worden gebruikt, zal de aanvankelijke
toonhoogte aan het begin van elke
noot instabiel zijn. Ook zal er een
grotere spreiding zijn tussen de
timing van noten die elke speler
speelt.
Als waardes in de buurt van 7F
worden gebruikt, is de toonhoogte
aan het begin van elke noot, en de
timing van de noten accuraat.
Growl Sens
CC 18
Default: 0
(no growl)
Past de hoeveelheid Growl voor
sterk gespeelde noten aan.
Als waardes in de buurt van 0 worden gebruikt, zal de hoeveelheid
Growl aan het begin van elke noot
minimaal zijn.
Als waardes in de buurt van 7F
worden gebruikt, heeft het begin
van elke noot de maximale hoeveelheid Growl. Hoe sterker u het
klavier bespeelt, hoe sterker dit
effect zal zijn.
Staccato
CC 80
0~63: Normal, 64~127:
Staccato
Als u staccato instelt, zijn de
gespeelde noten duidelijk gescheiden, en duren zeer kort.
Fall
CC81
0~63: Normal, 64~127:
Fall
Als u Fall instelt, gedraagt de
release van geluid zich op de
manier die kenmerkend is voor
koperinstrumenten, wat betekent
dat het volume ook zal afnemen.
Draai aan de knop om de gewenste Tone te
selecteren.
Druk op [EXIT] om de Tone selectie pagina te
verlaten.
Opmerking: U kunt de Tones van de BK-7m ook via MIDI
selecteren. Wees er echter van bewust dat als de BK-7m
een klank-selectie cluster (Bank Select + Program Change
boodschap) ontvangt waarvoor er geen Tone is, het scherm
‘---’ toont, in plaats van een Tone naam. Het betreffende
Realtime Part is dan niet meer te horen.
SuperNATURAL klanken selecteren (UP1 Part)
De BK-7m bevat twee koperinstrument Tones van
hoge kwaliteit, gebaseerd op Roland’s SuperNATURAL
technologie. Deze worden ‘N.Trombone’ en ‘N.Tenor
Sax’ genoemd. Raadpleeg de ‘Tone lijst’ op p.91.
Verscheidene expressieve uitvoeringselementen, kenmerkend voor koperinstrumenten, waren moeilijk te
spelen op een klavier, maar kunnen nu zonder speciale bediening gereproduceerd worden, en op
expressieve wijze met een realistische klank gespeeld
worden. Als u legato speelt, verandert de klank
vloeiend tussen noten. Als u staccato speelt, heeft de
klank een knapperige Attack.
Als u een noot speelt, en een tweede toets indrukt
zonder de vorige toets los te laten, klinkt alleen de
tweede noot (monofoon). Als u echter meerdere
toetsen gelijktijdig indrukt, speelt het UP1 Part
akkoorden (polyfoon).
Andere parameters die in Realtime bestuurd kunnen
worden zijn:
Uitleg
Geluidsregeling voor SuperNATURAL klanken
Parameter
Rx MIDIboodschap
DiscontiPitch Bender
nuous pitch
change
Uitleg
De onderbroken verandering in
toonhoogte is kenmerkend voor
koperinstrumenten, in plaats van
de normale vloeiende toonhoogteverandering. Als u een neerwaartse buiging toepast, zal de
klank zich gedragen op de manier
die kenmerkend is voor koperinstrumenten, wat betekent dat het
volume ook zal afnemen.
29
Backing Module BK-7m
Muziekstijl functies
9. Muziekstijl functies
De BK-7m bevat een functie die automatische begeleidingen, genaamd ‘muziekstijlen’ afspeelt. In deze sectie wordt uitgelegd hoe u uw voordeel kunt doen met de begeleidingen van de BK-7m.
Volumebalans tussen de
achtergrond en Realtime Parts
Als de muziekstijl begeleiding te hard of te zacht is, met
betrekking tot de Realtime Parts die u gebruikt, kunt u
de balans met de [BALANCE] knop veranderen:
BALANCE
Muziekstijlen gebruiken
Het ‘interactieve’ aspect van muziekstijlen, is dat u de
toonsoort van de begeleiding kunt veranderen, door
simpelweg andere noten of akkoorden op de MIDI-controller te spelen. Bovendien kunt u verschillende variaties (gecompliceerdere of eenvoudigere arrangementen) voor de actieve muziekstijl selecteren. Hiervoor
heeft de BK-7m een aantal knoppen.
■ START/STOP
Draai deze naar ‘PART’ om de begeleiding zachter te
maken of naar ‘BACKING’ als de Realtime Parts te hard
zijn, met betrekking tot de begeleiding.
Over de muziekstijlen
r
De BK-7m kan interactieve begeleidingen genereren,
gebaseerd op de muziekstijl die u selecteert. Elke
muziekstijl is een typische begeleiding voor een bepaald
muzikaal genre. De BK-7m wordt geleverd met 433
interne muziekstijlen, verdeeld over tien families (zie de
‘RHYTHM FAMILY’ sectie op het voorpaneel).
De melodische begeleidingsgedeeltes van de geselecteerde muziekstijl volgen de akkoorden die u op de
externe MIDI-controller (klavier, MIDI-accordeon, MIDIgitaar, enz.) speelt.
De BK-7m gebruikt speciale MIDI-Parts om deze noot
informatie te ontvangen: ‘NTA’, een afkorting van ‘Noteto-Arranger’. De MIDI-controller moet daarom zijn
nootinformatie voor de begeleidingsfunctie (Arranger)
verzenden op een MIDI-kanaal dat aan een NTA Part is
toegewezen.
30
Deze knop wordt gebruikt om het afspelen van een
muziekstijl te starten en stoppen. Terwijl een
muziekstijl wordt gespeeld, knippert de indicator van
de knop rood op de eerste tel van elke maat, en groen
op de resterende tellen.
Opmerking: U kunt het afspelen van een muziekstijl ook
starten (en stoppen) door eenvoudigweg op de externe
MIDI-controller te spelen. Kijk bij de volgende functie.
Backing Module BK-7m r
Muziekstijlen gebruiken
■ SYNC START
VARIATION
[4]
Uitleg
Dit is het meest gecompliceerde arrangement.
U kunt dit selecteren voor de brug of de
laatste refreinen van een song.
Onthoud dat de VARIATION patronen herhaald worden (in een loop worden afgespeeld) totdat een ander
patroon wordt geselecteerd of het afspelen van de
muziekstijl wordt gestopt.
Met deze knop wordt de ‘Sync Start’ of ‘Sync Start/
Stop’ functie geactiveerd en uitgeschakeld. Als deze
meerdere malen wordt ingedrukt, kan één van de volgende opties geselecteerd worden:
■ INTRO
[SYNC START]
Uitleg
indicator
Functie
Sync Start
Rood verlicht Het afspelen van de muziekstijl
kan gestart worden door een
noot of akkoord op de MIDIcontroller te spelen. Druk op
[START/STOP] om het afspelen
van de muziekstijl te stoppen.
Sync Start/ Groen verStop
licht
—
Donker
Het afspelen van de muziekstijl
kan gestart worden door een
noot of akkoord op de MIDIcontroller te spelen.
Het afspelen zal stoppen als u de
toetsen loslaat.
Het afspelen van de muziekstijl
moet met de [START/STOP] knop
gestart en gestopt worden.
■ VARIATION [1], [2], [3], [4]
Selecteert een introductie, die meestal aan het begin
van een song wordt gebruikt. U kunt dit patroon echter ook voor andere song secties selecteren. Het
gedrag van het Intro patroon is afhankelijk van het
moment waarop u de [INTRO] indrukt:
[INTRO]
Gedrag
Ingedrukt, voor- De indicator licht op.
dat de muziekstijl Als u het afspelen van de muziekstijl
wordt afgespeeld start, speelt de Arranger eerst een
muzikale introductie. (Dit patroon
wordt slechts één keer gespeeld).
Ingedrukt, terwijl
de muziekstijl
wordt afgespeeld
De indicator knippert om aan te geven
dat het INTRO patroon op de volgende
downbeats zal beginnen.
Als het intro is afgelopen, keert de
BK-7m naar het daarvoor geselecteerde
VARIATION patroon terug.
Er zijn in feite vier verschillende INTRO patronen, die
met de VARIATION [1], [2], [3] en [4] knoppen geselecteerd kunnen worden. Nogmaals, de VARIATION
knoppen bepalen de complexiteit van het arrangement.
Deze knoppen worden gebruikt om de complexiteit
(aantal Parts) van het muziekstijl arrangement te selecteren:
VARIATION
■ ENDING
Uitleg
[1]
Het simpelste begeleidingspatroon. Een
goede keus voor de eerste songs die u
speelt.
[2]
Een iets gecompliceerder patroon, dat u
voor latere coupletten kunt gebruiken.
[3]
Dit patroon is een goede keus voor het eerste refrein.
Met deze knop kunt u de songs met een passende
afsluiting laten eindigen, als u het afspelen van de
31
Backing Module BK-7m
Muziekstijl functies
muziekstijl niet simpelweg wilt stoppen. Het gedrag
van het Ending patroon is afhankelijk van het
moment waarop u de [ENDING] knop indrukt:
[ENDING]
■ AUTO FILL IN
Gedrag
Ingedrukt voorDe indicator is verlicht.
dat de muziekstijl Als u de muziekstijl afspeelt, speelt de
wordt afgespeeld Arranger een muzikaal einde. Aan het
eind van de frase stopt het afspelen.
Ingedrukt terwijl
de muziekstijl
wordt afgespeeld
De indicator knippert, om aan te geven
dat het ENDING patroon op de volgende ‘downbeats’ zal beginnen.
Als het einde is gespeeld, stopt het
afspelen van de muziekstijl.
Als deze knop verlicht is, speelt de BK-7m een overgang, voordat er naar het nieuw geselecteerde
VARIATION patroon wordt overgegaan. Voorbeeld: als
het VARIATION [1] patroon speelt, en u op de [4] knop
drukt, zult u niet direct naar dat patroon overschakelen - de BK-7m speelt eerst een Fill-In om de nieuwe
songsectie aan te kondigen.
Er zijn vier verschillende ENDING patronen, die met
gebruik van de VARIATION [1], [2], [3] en [4] knoppen
geselecteerd kunnen worden. Nogmaals, de VARIATION knoppen bepalen de complexiteit van het arrangement.
Opmerking: De duur van de Fill-In (overgang) kan, indien
gewenst, gehalveerd worden. Zie ’Fill In Half Bar’ op p.60.
■ BASS INV
Muziekstijlen selecteren
1.
r
Deze knop wordt gebruikt om de ‘Bass Inversion’
functie in of uit te schakelen. Als de knop donker is,
speelt het bas Part van de muziekstijl altijd de grondtoon van uw noten of akkoorden. Voorbeeld: als u
een akkoord speelt dat uit de noten C, E en G bestaat
(dat als een C Majeur akkoord wordt herkend), speelt
de bas een C.
Als de [BASS INV] knop verlicht is, gebruikt het bas
Part van de muziekstijl de laagste noten van de
akkoorden die u speelt.
Voorbeeld: als u een akkoord speelt dat uit de noten
C, E en G bestaat (nog steeds een C Majeur akkoord),
speelt de bas een E. Deze functie geeft u dus meer
artistieke vrijheid.
32
Druk op de RHYTHM FAMILY knop om de
muziekstijl familie te selecteren.
De indicator van de knop die u indrukt licht op, en
het scherm toont een lijst van muziekstijlen die tot
deze familie behoren:
In bovenstaand voorbeeld drukten we op de [LIVE
BAND] knop.
2.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om de
gewenste muziekstijl te selecteren, en druk
dan op de draaiknop om uw selectie te
bevestigen.
Backing Module BK-7m r
Muziekstijlen afspelen
Op de hoofdpagina wordt de naam van het laatste
akkoord dat de BK-7m heeft herkend getoond:
Muziekstijlen afspelen
Laten we nu eens naar de interactieve aspecten van de
BK-7m’s muziekstijlen kijken, en leren hoe deze gebruikt
kunnen worden.
1.
Sluit een MIDI-controller aan (zie p.16).
Indien nodig, volgt u de instructies van de ‘Wizard
Connection’ functie (zie p.22).
2.
7.
Stel de [VOLUME] knop van de BK-7m op
een passend niveau in (ongeveer 1/4).
Druk op de [START/STOP] knop om de
muziekstijl af te spelen.
VOLUME
3.
Zet de [BALANCE] knop op de middelste
stand.
De indicator van de [START/STOP] knop is verlicht, en
de BK-7m speelt de introductie frase.
8.
9.
BALANCE
Speel verschillende akkoorden op de MIDIcontroller, en luister naar het effect dat dit
op de muziekstijl heeft.
Zet de [AUTO FILL IN] knop aan (deze licht
op).
Dit betekent dat als u een ander VARIATION patroon
selecteert, de BK-7m een overgang (Fill-In) zal spelen
voordat naar het nieuwe patroon wordt overgegaan.
10. Druk op een VARIATION [1], [2], [3] of [4]
knop om een gecompliceerder of eenvoudiger arrangement te selecteren.
4.
5.
6.
Druk op de [INTRO] knop (deze licht op) om
het afspelen van de muziekstijl met een
introductie te laten beginnen.
Druk op de VARIATION [1], [2], [3] of [4]
knop om de complexiteit van het INTRO
patroon te selecteren.
Speel een akkoord op de MIDI-controller.
Zie ‘Wizard Connection’ MIDI-kanaal instellingen’ op
p.26 voor de MIDI-kanalen die aan de BK-7m’s NTA
Parts zijn toegewezen. Deze Parts analyseren de
akkoorden die gebruikt worden om de muziekstijl in
Realtime te transponeren.
• Als u dit indrukt voor de laatste tel van de huidige
maat, begint de Fill-In meteen, en duurt tot het eind
van de huidige maat. Dan wordt het nieuw geselecteerde VARIATION patroon afgespeeld.
• Als u de gewenste VARIATION knop op de laatste tel
van een maat indrukt, begint de Fill-In op de volgende downbeat en duurt een hele maat. Pas daarna
zal de BK-7m naar het nieuw geselecteerde
VARIATION patroon overschakelen.
11. Indien nodig, kunt u het tempo van de
muziekstijl veranderen:
33
Backing Module BK-7m
Muziekstijl functies
• Druk op de TEMPO [√] of [®] knop om het tempo af
of toe te laten nemen.
De ‘One Touch’ functie gebruiken
De ONE TOUCH geheugens helpen u bij het selecteren
van Tones voor de Realtime Parts, die met de stemming
van de huidige muziekstijl overeenkomen. Per
muziekstijl zijn er vier van dit soort ONE TOUCH geheugens.
1.
Selecteer de gewenste muziekstijl.
Zie pagina 32.
2.
Zet de [ONE TOUCH] knop aan (de indicator
licht op).
• Druk minimaal drie keer, in het gewenste tempo, op
de [TAP TEMPO] knop.
De indicator van één van de vier knoppen aan de
rechterkant licht op, om aan te geven welk ONE
TOUCH geheugen op dat moment geselecteerd is.
De BK-7m berekent de intervallen tussen uw drukken
op de knop, en stelt de corresponderende tempowaarde in.
Opmerking: Druk de TEMPO [√] en [®] knoppen (‘STANDARD’) gelijktijdig in, om naar het vooraf ingestelde tempo
van de muziekstijl terug te keren.
3.
12. Druk op de [ENDING] knop om het afspelen
De indicator van die knop licht op, en de ‘OTC’ boodschap, alsmede het nummer van de geselecteerde
knop, verschijnen rechtsonder in de hoek van het
scherm.
van de muziekstijl met een geschikte afsluiting te beëindigen.
U kunt het afspelen ook simpelweg stoppen door de
[START/STOP] knop in te drukken of door alle toetsen
op de MIDI-controller los te laten (zie ‘Sync Start/
Stop’ op p.31).
Terwijl het afspelen van een muziekstijl of SMF song
gestopt is, knippert de [TAP TEMPO] knop blauw om
het geselecteerde tempo aan te geven.
Druk op de ONE TOUCH [1], [2]. [3] of [4]
knop.
4.
Start het afspelen van de muziekstijl.
Zie pagina 33.
5.
Speel een melodie op de aangesloten MIDIcontroller.
Zie ‘Wizard Connection’ MIDI-kanaal instellingen’ op
p.26 voor de MIDI-kanalen die door de Realtime Parts
van de BK-7m worden gebruikt.
r
6.
34
7.
Druk nu op een andere ONE TOUCH knop
dan degene die op dat moment actief is.
Speel nogmaals een melodie op de externe
MIDI-controller.
Het nieuw geselecteerde ONE TOUCH geheugen heeft
een andere klank voor het melodiegedeelte opgeroepen. Merk op dat de ONE TOUCH functie ook andere
instellingen, zoals het tempo, INTRO/ENDING, enz.
oproept.
Opmerking: De BK-7m heeft een functie waarmee u
bepaalde instellingen kunt uitsluiten, als een nieuw ONE
TOUCH geheugen wordt geselecteerd.
Zie ‘One Touch Hold’ op p.62.
Backing Module BK-7m r
De BK-7m als een USB-speler gebruiken
10. De BK-7m als een USB-speler gebruiken
In deze sectie wordt uitgelegd hoe MIDI (SMF) en audio songs, die in een optioneel USB-geheugen zijn opgeslagen, worden afgespeeld. Het is ook mogelijk om muziekstijlen op dat apparaat te selecteren, en deze op dezelfde manier als de
interne Stijlen te gebruiken. Nieuwe song- en muziekstijl bestanden kunnen met gebruik van de computer naar het USBgeheugen gekopieerd worden, als u deze aanschaft.
Voorbereidingen om de BK-7m als
een USB-speler te gebruiken
1.
Op de computer kopieert u de nieuwe songen muziekstijl bestanden naar een optioneel
USB-geheugen (Memory Stick).
Een song of muziekstijl van een
USB-geheugen selecteren
1.
Na enkele seconden wordt de inhoud van het USBgeheugen in het scherm getoond.
Opmerking: Gebruik een USB-geheugen dat door Roland
wordt verkocht (M-UF serie). We kunnen een juiste werking
niet garanderen als een ander USB-geheugen wordt
gebruikt.
2.
Sluit een optioneel USB-geheugen op de
BK-7m aan.
Sluit het USB-geheugen op de BK-7m aan.
Druk op de [USB MEM] knop als u het USB-geheugen
eerder in heeft gestoken, en nu naar deze pagina wilt
terugkeren.
De iconen links van de bestandsnaam geven het
bestandstype aan:
Icoon
Opmerking: Steek het optionele USB-geheugen voorzichtig helemaal in de poort, totdat het stevig op zijn plaats zit.
Uitleg
Muziekstijl bestand
Opmerking: De BK-7m ondersteunt USB-geheugens met
een capaciteit van maximaal 2TB.
SMF-bestand
Audio mp3 bestand
Bestandstypes die de BK-7m kan lezen en
afspelen
Audio WAV-bestand
Map
Extensie
Muziekstijlen
.stl
Standaard MIDIbestanden (SMF)
.mid
Formaat
2.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om het
bestand dat u wilt afspelen te selecteren.
3.
Druk op de draaiknop om het bestand te
laden.
0 of 1
.kar
.mp3
Geluidsbestanden
.wav
• MPEG-1 Audio Layer 3
• Samplefrequentie:
44.1kHz
• Bitsnelheid: 32/40/48/56/
64/80/96/112/128/160/
192/224/256/320kbps, VBR
(variabele bitsnelheid)
• 16-bit lineair
• Samplefrequentie:
44.1kHz
• Stereo/mono
De [USB MEM] knop is nu verlicht, om aan te geven
dat u een bestand uit het USB-geheugen heeft geselecteerd.
Als het bestand dat u nodig heeft zich in een map
bevindt, moet u eerst die map selecteren, op de
[CURSOR/VALUE] knop drukken om de inhoud van de
map te bekijken, en dan het bestand selecteren. Als u
een map per ongeluk heeft geopend, drukt u op de
[EXIT] knop om naar een hoger niveau terug te keren.
Opmerking: Druk op de [EXIT] knop en houd deze ingedrukt om naar de hoofdpagina terug te keren.
35
Backing Module BK-7m
De BK-7m als een USB-speler gebruiken
• Druk minimaal drie keer op de [TAP TEMPO] knop, op
het gewenste tempo. (Deze functie is niet beschikbaar als u een geluidsbestand (WAV of mp3) heeft
geselecteerd.
Een song of muziekstijl van een
USB-geheugen afspelen
Als u een muziekstijl heeft geselecteerd, kijk dan bij
‘Muziekstijlen afspelen’ op p.33, omdat de bediening
hetzelfde is als voor interne muziekstijlen.
In de volgende sectie laten we u daarom alleen zien hoe
songbestanden, die zich in een USB-geheugen bevinden,
worden afgespeeld.
OPMERKING
De BK-7m heeft geen intern geheugen waar SMF of geluidsbestanden opgeslagen kunnen worden.
1.
2.
Selecteer een song (SMF of geluidsbestand)
uit het USB-geheugen.
Zie pagina 35.
De BK-7m berekent de intervallen tussen uw drukken
en stelt de corresponderende tempowaarde in.
Druk op de [START/STOP] knop om het
afspelen te starten.
Opmerking: Druk de TEMPO [√] en[®] knoppen tegelijk
in (‘STANDARD’) om naar het vooraf ingestelde tempo van
de muziekstijl terug te keren.
Deze knop is ook van [®÷π] voorzien.
4.
5.
6.
De indicator van de [®÷π] knop licht op, en de song
wordt afgespeeld.
3.
Druk nogmaals op de [®÷π] knop om het
afspelen van de song te pauzeren.
De indicator van de [®÷π] knop dooft uit.
Druk weer op de [®÷π] knop om met het
afspelen verder te gaan.
Druk op de [SYNC START] knop (ª) om het
afspelen te stoppen.
U kunt de volgende knoppen gebruiken om het
afspelen van de song te besturen (zie de grijze onderschriften):
Indien nodig, kunt u het afspeeltempo van
de song veranderen:
r
• Druk op de TEMPO [√] oF [®] knop om het tempo
sneller of langzamer te maken.
Opmerking: Als u een tempowaarde instelt die dicht bij de
hoogste of laagste limiet van een MP3 of WAV-bestand
ligt, kan het afspeelgeluid een beetje vreemd klinken.
36
Knop
Uitleg
[®÷π]
Start of pauzeert het afspelen van de song
[ª]
Stopt het afspelen van de song
[º]
Spoelt de song terug
[‰]
Spoelt de song vooruit
Backing Module BK-7m r
Andere belangrijke functies
11. Andere belangrijke functies
In deze sectie vindt u andere belangrijke functies, die
u regelmatig nodig kunt hebben.
(b) Draai aan de knop om de modus te selecteren, en
druk de knop dan in.
De toonsoort veranderen
Met deze functie kunt u de toonhoogte van de
BK-7m in stappen van halve tonen transponeren.
Afhankelijk van de modus instelling is deze transpositie op alle secties of slechts een specifieke instelling
van toepassing.
Mode
Uitleg
Song
Alleen het afspeelgeluid van de song wordt
getransponeerd.
Part
Alleen de Realtime Parts worden getransponeerd.
Song + Part
Zowel het afspeelgeluid van de song als de
Realtime Parts worden getransponeerd. Het
afspeelgeluid van de muziekstijl wordt ook
getransponeerd.
OPMERKING
Als u ervoor kiest om de Realtime Parts te transponeren, wordt
het afspeelgeluid van de muziekstijl ook getransponeerd.
1.
Druk op de [KEY] knop.
Het octaaf veranderen
Met deze functie kunt u de Realtime Parts (UP1, UP2,
LWR en MBS) omhoog en omlaag, in stappen van octaven transponeren.
KEY
1.
Druk op de [OCTAVE] knop.
OCTAVE
Het scherm verandert in:
Het scherm verandert in:
De huidige ‘Key’ instelling (transpositie interval)
wordt op de bovenste regel weergegeven en is al
geselecteerd. De modus instelling verschijnt daaronder.
2.
3.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om de
gewenste ‘Key’ instelling te selecteren.
Druk op de draaiknop om uw instelling te
bevestigen.
In het scherm wordt de huidige octaaf instelling voor
de vier de Realtime Parts getoond.
2.
“Key” instelling
-6~0~+5 (eenheden van halve tonen)
Als de ‘Key’ instelling iets anders dan ‘0’ is, licht de
[KEY] indicator op.
Opmerking: U kunt de toonsoort van geluidssignalen die
via de AUDIO INPUT Jacks worden ontvangen ook veranderen (zie ‘Audio in Transpose’ op p.64).
4.
3.
Gebruik de [CURSOR/VALUE] knop om de
‘Octave’ parameter van het Realtime Part,
waarvan u de instelling wilt veranderen, te
selecteren.
Druk op de draaiknop en draai er dan aan,
om de gewenste instelling te selecteren.
“Octave” instelling
–4~0~+4
Als u ook de ‘Mode’ instelling moet veranderen:
(a) Selecteer deze door aan de [CURSOR/VALUE] knop
te draaien, en druk dan de knop in.
37
Backing Module BK-7m
Andere belangrijke functies
‘Track Mute’ en ‘Center Cancel’
gebruiken
U kunt deze functie gebruiken om tracks van muziekstijlen of het melodiegedeelte van het geselecteerde standaard MIDI-bestand (SMF) te dempen. Nadat een WAV
of mp3 bestand is geselecteerd, kan het vocale gedeelte
in het midden van het stereobeeld worden afgezwakt
(‘Center Cancel’). Het gedrag van de Mute functie is
afhankelijk van het geselecteerde bestandstype.
1.
2.
3.
Selecteer een song (SMF of Audio) of een
muziekstijl.
Druk op de [START/STOP] knop om het
afspelen te starten.
Druk op de [TRACK MUTE] (CENTER CANCEL)
knop (zijn indicator is verlicht).
De tracks van muziekstijlen of SMF songs die
gedempt moeten worden selecteren
Middels de volgende procedure kunt u de track van het
geselecteerde standaard MIDI-bestand, die gedempt
moet worden als u de [TRACK MUTE] knop indrukt, specificeren.
OPMERKING
Deze functie is niet beschikbaar voor geluidsbestanden.
1.
2.
Selecteer een muziekstijl of een SMF song.
Druk op de [TRACK MUTE] (CENTER CANCEL)
knop en houdt deze ingedrukt.
Deze functie kan ook geselecteerd worden met
gebruik van [MENU] knop‰‘Performance Edit’
‰‘Style/SMF Track Mute’.
Afhankelijk van het bestandstype van de song, verandert het scherm in…
MELODY
MUTE
N
NT
…of:
De ‘Track Mute’ of ‘Center Cancel’ functie wordt ingeschakeld. Dit is afhankelijk van het bestandstype dat
u heeft geselecteerd:
Bestandstype Functie
Uitleg
Music Style
Track Mute
De gespecificeerde muziekstijl track wordt gedempt
(standaard: AC1~C4).
SMF
Track Mute
De gespecificeerde standaard MIDI-bestand track
wordt gedempt (standaard:
kanaal 4).
Audio
(mp3, wav)
Center Cancel
Klanken in het midden (het
melodiegedeelte van het
geluid) wordt geminimaliseerd.
Als u afspeelt, zult u bemerken dat actieve Parts door
bewegende staafdiagrammen, die niveaumeters
simuleren, worden aangegeven. De staafdiagrammen van gedempte Parts bewegen niet.
3.
De naam van de Tone die aan de betreffende track is
toegewezen, verschijnt in de rechterbovenhoek.
4.
5.
r
Scherm indicatie
Druk nogmaals op de [TRACK MUTE] (CENTER CANCEL) knop, zodat de indicator uitdooft.
Hiermee wordt de ‘Track Mute’ of ‘Center Cancel’
functie weer uitgeschakeld.
38
Druk op de draaiknop om de corresponderende parameter te accentueren.
Draai aan de knop om de instelling te veranderen, en druk op de knop om de instelling
te bevestigen.
De mogelijkheden zijn:
Opmerking: Bij sommige audio songs kan het vocale
geluid niet volledig geëlimineerd worden.
4.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om de
cursor naar de track die u wilt dempen te
verplaatsen.
6.
<geen indicatie>
De verbonden track wordt afgespeeld.
M
De verbonden track wordt niet meer
afgespeeld (gedempt).
Als u de selectie van de tracks, die voor
elk(e) muziekstijl of SMF song gedempt
moet worden, wilt opslaan, kijkt u bij ‘Save
Global’ op p.65.
Backing Module BK-7m r
De Split modus gebruiken
(wanneer deze actief zijn). Nootnummers boven het
splitspunt kunnen gebruikt worden om melodieën
met gebruik van het UP1 en/of UP2 Part te spelen.
Als u afspeelt, zult u bemerken dat actieve Parts door
bewegende staafdiagrammen, die niveaumeters
simuleren, worden aangegeven. De staafdiagrammen van gedempte Parts bewegen niet.
MIDI IN
7.
Als er geen reden is om de instellingen op te
slaan, drukt u op de [EXIT] knop en houdt u
deze ingedrukt om naar de hoofdpagina
terug te keren.
MIDI OUT
De Split modus gebruiken
LW2 MBS
+ Music Style control
In de Split modus verzendt de BK-7m nootboodschappen onder het splitspunt naar de MBS, LWR en NTA
(Note-to-Arranger) Parts. De nootnummers boven het
splitspunt worden echter naar de UP1 en UP2 Parts verzonden.
Dit werkt alleen als de externe MIDI-controller alle nootboodschappen op hetzelfde MIDI-kanaal verzendt, en als
de BK-7m op het ontvangen van slechts één MIDIkanaal is ingesteld (zie ‘Wizard Connection’ MIDI-kanaal
instellingen’ op p.26). Om die reden raden wij aan om de
Split modus alleen te activeren als u een digitale piano
of een ‘single-zone’ MIDI-masterklavier gebruikt.
OPMERKING
In de meeste gevallen is de standaard instelling voor het splitspunt nootnummer 60 (C4). Als u echter een ‘DIGITAL PIANO’
optie selecteert (zie p.22), wordt het splitspunt op nootnummer 54 (F#3) ingesteld. U kunt het splitspunt ook in een
andere noot veranderen (zie ‘Splitspunt’ op p.59).
1.
Druk op de [SPLIT] knop (zijn indicator licht
op).
UP1, UP2
In de Split modus wordt de ‘Type’ parameter (zie p.60)
automatisch op ‘Intelligent’ ingesteld.
Opmerking: Kijk op pagina 27 om te zien hoe de Realtime
Parts, die u wilt gebruiken, geselecteerd worden.
Opmerking: U kunt een ‘Hold’ functie voor het LWR Part
activeren. Zie ‘Lower Hold’ op p.59.
2.
Druk nogmaals op de [SPLIT] knop.
De BK-7m verlaat de Split modus en de indicator van
de [SPLIT] knop dooft uit. Akkoordherkenning (zie
‘Type’ op p.60) wordt op ‘Pianist’ ingesteld. Deze
instelling werkt als volgt:
De Arranger decodeert elk akkoord dat u speelt –
ongeacht waar u het speelt. Om de Arranger een
ander akkoord te laten spelen, moet u minimaal een
drieklank spelen (d.w.z: de drie noten waaruit een
majeur of mineur akkoord is opgebouwd). U kunt
meer dan drie noten spelen, maar onthoud dat met
twee noten de Arranger de toonsoort niet zal veranderen.
SPLIT
De BK-7m bevindt zich nu in de Split modus: nootnummers onder het splitspunt (zie ‘Split’ op p.50)
worden gebruikt om muziekstijlen in Realtime te
transponeren, en om de MBS en LWR Parts te spelen
39
Backing Module BK-7m
Andere belangrijke functies
Metronoom
Parameter
Instelling
Uitleg
De BK-7m is uitgerust met een metronoom, die in verscheiden situaties gebruikt kan worden. Om de metronoom te gebruiken, moet u het volgende doen:
Count In
Off, 1bar, 2bar
Met deze parameter
kunt u de Count-In
functie aan- (‘1 BAR’ of
‘2 BAR’) of uitzetten. Als
deze aan staat, zal de
metronoom het
gespecificeerde aantal
maten aftellen, voordat
de muziekstijl of song
begint te spelen. (Deze
instelling is niet beschikbaar voor audio
songs).
OPMERKING
Terwijl het afspelen van een muziekstijl of SMF song is gestopt,
knippert de [TAP TEMPO] knop blauw, om het geselecteerde
tempo aan te geven.
1.
Druk op de [TAP TEMPO] knop en houd deze
ingedrukt.
Opmerking: U kunt de ‘Metronome’ pagina ook met
gebruik van [MENU] knop‰‘Global’‰‘Metronome’ oproepen.
Het scherm verandert in:
2.
3.
4.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om het
‘Metronome’ veld te selecteren.
Druk op de knop om de instelling te accentueren.
Draai de knop om ‘On’ te selecteren, en druk
dan op de draaiknop.
De metronoom begint te tellen.
Opmerking: De metronoom is niet beschikbaar terwijl een
geluidsbestand (mp3 of WAV) is geselecteerd.
r
De metronoom parameters die ingesteld kunnen
worden zijn:
Parameter
Instelling
Uitleg
Metronome
Off, On
Selecteer ‘On’ om de
metronoom te activeren.
Volume
0~127
Stelt het niveau van de
metronoom in.
Time Signature
1~32/16, 8,
4, 2
Specificeert de maatsoort van de metronoom.
Mode
Always, Play
Always: de metronoom
telt zelfs als het
afspelen is gestopt.
Play: de metronoom
klinkt alleen terwijl de
muziekstijl of song
speelt.
40
Backing Module BK-7m r
Performance List (Lijst van composities)
12. Performance List (Lijst van composities)
Performance/Music Assistant Info
Het scherm toont nu alle Performance Lists die in het
USB-geheugen worden aangetroffen. (De interne
‘Music Assistant’ lijst wordt altijd op de bovenste
regel weergegeven)
De ‘Performance List’ is een lijst van maximaal 999 Performance geheugens. Elk Performance geheugen bevat
een referentie naar de gewenste muziekstijl of song en
alle instellingen die u samen met die muziekstijl of song
wilt laden (zie ‘Performance Edit’ parameter op p.50),
inclusief instellingen als INTRO/ENDING status, geselecteerde VARIATION, enz.
De Performance geheugens die u creëert worden in de
geselecteerde ‘Performance List’ opgeslagen. Op die
manier kunt u een set Performance geheugens voor
huwelijken, een andere voor zakelijke evenementen, een
derde voor jubileums, enz. voorbereiden. Performance
Lists (lijsten) bevinden zich altijd in een USB-geheugen.
Het is goed mogelijk om meerdere Performance geheugens voor één song te programmeren. Het selecteren
van een Performance geheugen is veel sneller dan het
oproepen van één van de BK-7m’s functies, de instellingen wijzigen, enz, terwijl u speelt.
U kunt bijvoorbeeld één Performance geheugen voor het
eerste deel van de song programmeren, een ander voor
de brug, en een derde voor de afsluiting. Op die manier
kunt u ‘spelen’ met de effectinstellingen van de verscheidene processors, bijvoorbeeld.
Opmerking: Als u al een Performance List heeft geladen,
worden de Performance geheugens die deze bevat direct in
het scherm weergegeven. Om een andere Performance List
uit het USB-geheugen te laden, drukt u nog een keer op de
PERFORMANCE [LOST] knop, en gaat u met stap (4) hieronder verder.
Opmerking: Als het USB-geheugen geen Performance List
bestanden bevat of als het geheugen niet (juist) is aangesloten, toont de BK-7m alleen de ‘Music Assistant’ lijst.
4.
5.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om de
Performance List die u wilt gebruiken te
selecteren.
Druk op de draaiknop om uw selectie te
bevestigen.
(In ons voorbeeld selecteerden we de ‘Music
Assistant’ lijst). Het scherm verandert in:
OPMERKING
De BK-7m is uitgerust met één Performance List genaamd
‘Music Assistant’. Deze lijst kan niet verwijderd of bewerkt
worden.
Een Performance/Music Assistant
lijst laden
1.
Zet de BK-7m aan.
Zie pagina 19.
2.
Sluit een optioneel USB-geheugen op de
BK-7m aan.
6.
Indien nodig draait u aan de [CURSOR/
VALUE] knop om de ‘Load’ optie te selecteren. Druk dan op de draaiknop.
Het scherm toont de Performance geheugens waarnaar de geselecteerde lijst verwijst.
Deze step is niet nodig als u de ‘Music Assistant’ lijst
wilt gebruiken, omdat deze zich in het interne geheugen van de BK-7m bevindt.
3.
Druk op de PERFORMANCE [LIST] knop.
U kunt nu een Performance geheugen selecteren (zie
onder).
PERFORMANCE
Als u een andere Performance List moet laden, drukt
u nogmaals op de PERFORMANCE [LIST] knop.
LIST
41
Backing Module BK-7m
Performance List (Lijst van composities)
Een Performance/Music Assistant
geheugen oproepen
Hier ziet u hoe een Performance/Music Assistant geheugen uit de laatste lijst die u heeft geladen wordt geselecteerd (zie p.41).
1.
Als er geen lijst van Performance/Music
Assistant geheugens in het scherm wordt
getoond, drukt u op de PERFORMANCE
[LIST] knop.
Performance geheugens snel vinden
De BK-7m heeft een functie waarmee u het aangesloten
USB-geheugen kunt doorzoeken op Performance
geheugenbestanden waarvan de namen met een gegeven letter beginnen. Deze functie is ook beschikbaar terwijl de BK-7m een song of muziekstijl afspeelt, zodat u
het volgende Performance geheugen kunt voorbereiden
zonder dat u het publiek hoeft te laten wachten.
1.
In dit voorbeeld hebben we de Music Assistant lijst
geladen.
2.
Terwijl een lijst met Performance geheugens
wordt weergegeven, drukt u op de PERFORMANCE [LIST] knop.
PERFORMANCE
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om het
geheugen met de instellingen die u wilt
gebruiken te laden, en druk dan op de
draaiknop om uw selectie te bevestigen.
LIST
De indicator van de knop knippert, en de cursor geeft
het eerste Performance geheugen, waarvan de naam
met een ‘A’ begint, aan.
2.
De PERFORMANCE [LIST] knop is verlicht, om aan te
geven dat de BK-7m nu de instellingen van het geselecteerde Performance geheugen gebruikt. De naam
van dat geheugen wordt geaccentueerd.
Druk nogmaals op de PERFORMANCE [LIST]
knop om het eerste Performance geheugen
dat met een ‘B’ begint te selecteren.
Herhaal deze operatie voor alle daaropvolgende letters (‘C’, ‘D’, ‘E’, enz.), totdat het geheugen dat u
nodig heeft is geselecteerd.
3.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om het
geheugen, waarvan u de instellingen wilt
gebruiken, te selecteren. Druk dan op de
draaiknop om uw selectie te bevestigen.
4.
Druk op de PERFORMANCE [LIST] knop en
houd deze ingedrukt om deze functie te verlaten.
r
Het geselecteerde geheugen verwijst ook naar een
muziekstijl of song, die op de gebruikelijke manieren
gestart kan worden ([START/STOP] knop, [SYNC
START], enz.).
Tijdens het afspelen van die Stijl of song, kunt u al
een nieuw Performance/Music Assistant geheugen
selecteren.
3.
Als u naar de hoofdpagina wilt terugkeren,
drukt u op de [EXIT] knop.
Om naar de pagina met de geheugens terug te keren,
drukt u nogmaals op de PERFORMANCE [LIST] knop.
42
Backing Module BK-7m r
Uw instellingen als een Performance opslaan
Uw instellingen als een
Performance opslaan
1.
2.
7.
Dit geheugen wordt aan het eind van de op dat
moment geselecteerde Performance List toegevoegd
(zie ‘Een Performance/Music Assistant lijst laden’ op
p.41).
Selecteer een muziekstijl of song.
Selecteer alle instellingen die u voor deze
muziekstijl of song wilt gebruiken.
U kunt bijvoorbeeld de gewenste Tones aan de Realtime Parts toewijzen, de [INTRO] knop aanzetten, de
‘Performance Edit’ instellingen wijzigen, enz.
3.
Druk op de [WRITE] knop om de instellingen
op te slaan, en op die manier een nieuw Performance geheugen te creëren.
Opmerking: Als u geen Performance List heeft geladen
sinds de BK-7m is aangezet, wordt een nieuwe Performance List gecreëerd, en wordt uw Performance geheugen
het eerste van die lijst.
Druk op de [WRITE] knop om naar de ‘Write
Performance’ pagina te springen.
Andere Performance List functies
1.
Sluit een USB-geheugen met tenminste één
Performance List op de BK/7m aan.
2.
Druk op de PERFORMANCE [LIST] knop.
PERFORMANCE
WRITE
De [WRITE] indicator knippert en het scherm verandert in:
Alle Performance Lists in het aangesloten USBgeheugen worden nu in het scherm weergegeven.
De naam van de geselecteerde muziekstijl of song
wordt standaard door de BK-7m aan de Performance
instellingen die u gaat opslaan toegewezen. Als u met
die naam akkoord gaat, kunt u met stap (7) hieronder
verdergaan.
4.
5.
6.
3.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om het
gewenste teken te selecteren, en druk dan
op de draaiknop.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om de
volgende teken positie die u wilt veranderen
te selecteren, en druk op de draaiknop.
Het scherm verandert nu in een pagina met de volgende opties:
Functie
Uitleg
Load
Laadt de geselecteerde Performance/Music
Assistant List.
Edit*
Stelt u in staat de geselecteerde Performance List te bewerken (‘Delete’, ‘Move’).
Rename*
Staat u toe de geselecteerde Performance
List een andere naam te geven.
Delete*
Verwijdert de geselecteerde Performance
List.
Make New
Staat u toe een nieuwe (lege) Performance
List te creëren.
[*] Niet beschikbaar als u bij stap (3) hierboven de Music
Assistant List heeft geselecteerd.
Herhaal stappen (4) en (5) om de resterende
tekens in te voeren.
Opmerking: U kunt de op ONE TOUCH [1] knop drukken
om het geselecteerde teken te verwijderen. Met de [2] knop
kan een teken worden ingevoerd.
Draai aan de draaiknop om de gewenste
Performance List te selecteren, en druk dan
op de knop om uw selectie te bevestigen.
4.
Draai aan de draaiknop om de gewenste
optie te selecteren, en druk dan op de knop.
Voor een beschrijving van de ‘Load’ optie kijkt u bij
‘Een Performance/Music Assistant List laden’ op p.41.
43
Backing Module BK-7m
Performance List (Lijst van composities)
Als u ‘Edit’ selecteert
8.
Het scherm toont alle Performance geheugens waarnaar de geselecteerde lijst verwijst. Met de ‘Edit’ optie
kunt u het volgende doen:
Operation
Uitleg
Delete
Verwijdert het geselecteerde Performance
geheugen uit de actieve lijst.
Move
Hiermee kunt u de volgorde, waarin de Performance geheugens in de geselecteerde
Performance List verschijnen, veranderen.
Save
Hiermee kan de bewerkte lijst opgeslagen
worden.
■ Delete operatie
1.
2.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om het
Performance geheugen dat u uit de lijst wilt
verwijderen te selecteren.
Druk op de knop om uw selectie te bevestigen.
Als u de Performance List niet heeft opgeslagen,
geeft de BK-7m nu aan dat u deze op moet slaan, als
u de veranderingen wilt behouden.
9.
Draai aan de knop om ‘YES’ te selecteren,
om de veranderingen in het USB-geheugen
op te slaan (of ‘NO’ als u de voorgaande versie wilt behouden).
10. Druk op de knop om uw selectie te bevestigen.
■ Move operatie
1.
2.
3.
Druk op de [EXIT] knop om de Edit modus te
verlaten.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om het
Performance geheugen, dat u naar een
andere positie binnen de lijst wilt verplaatsen, te selecteren.
Druk op de knop om uw selectie te bevestigen.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om
‘Delete’ te selecteren, en druk dan op de
knop.
Het scherm verandert in:
3.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om
‘Move’ te selecteren. Druk dan op de draaiknop.
Het scherm verandert in:
4.
r
5.
Draai aan de knop om ‘YES’ te selecteren om
het Performance geheugen te verwijderen
(of ‘NO’ als u deze wilt behouden).
Druk op de draaiknop om uw selectie te
bevestigen.
In het scherm wordt kort bevestigd dat het Performance geheugen is verwijderd.
Als u wilt, kunt u nu een ander Performance geheugen selecteren dat u wilt verwijderen, op de [CURSOR/VALUE] knop drukken om te bevestigen en alles
vanaf stap (3) te herhalen.
Om de bewerkte Performance List op te slaan, gaat u
verder met stap (6). Als u deze niet wilt opslaan, gaat
u naar stap (8).
De bewerkte Performance List opslaan
6.
7.
Druk op de [CURSOR/VALUE] knop.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om
‘Save’ te selecteren, en druk dan nogmaals
op de knop.
Een boodschap bevestigt dat de data zijn opgeslagen.
44
4.
Draai aan de knop om het geselecteerde
Performance geheugen naar de gewenste
positie te verplaatsen, en druk dan op de
knop.
U kunt nu een ander Performance geheugen selecteren dat u wilt verplaatsen, op de [CURSOR/VALUE]
knop drukken om te bevestigen, en vanaf stap (4) te
herhalen.
Zie ‘De bewerkte Performance List opslaan’ als u de
bewerkte lijst wilt opslaan.
Backing Module BK-7m r
Andere Performance List functies
In het scherm wordt kort bevestigd dat de geselecteerde Performance List is verwijderd, en dan wordt
de pagina met alle Performance List bestanden in het
USB-geheugen opnieuw weergegeven.
Als u ‘Rename’ selecteert
Het scherm verandert in:
Als u ‘Make New’ selecteert
Het scherm verandert in:
Op deze pagina kunt u de naam van de geselecteerde
Performance List veranderen.
1.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om het
gewenste teken te selecteren, en druk op de
draaiknop.
U kunt op de ONE TOUCH [1] knop drukken om het
geselecteerde teken te verwijderen. Met de [2] knop
kunt u een teken invoeren.
2.
3.
4.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om de
volgende positie met het teken dat u wilt
veranderen te selecteren, en druk dan op de
draaiknop.
Herhaal stappen (1) en (2) hierboven om de
naam te voltooien.
Druk op de [WRITE] knop om de Performance List met de nieuwe naam op te slaan.
Op deze pagina kunt u een nieuwe Performance List
creëren, waarvan de naam automatisch door de BK7m wordt geselecteerd. Als u die naam wilt behouden, gaat u met stap (4) hieronder verder. Anders…
1.
U kunt de op ONE TOUCH [1] knop drukken om het
geselecteerde teken te verwijderen. Met de [2] knop
kan een teken worden ingevoerd.
2.
De operatie wordt kort in het scherm bevestigd, en
dan keert de pagina met alle Performance Lists in het
USB-geheugen in het scherm terug.
Als het USB-geheugen al een bestand met de naam
die u heeft ingevoerd bevat, wordt in het scherm
gevraagd of het OK is om het andere Performance
List bestand te overschrijven.
In dat geval selecteert u ‘YES’, om het andere Performance List bestand te vervangen door de lijst waarvan u de naam heeft veranderd. (Selecteer ‘NO’ om
terug te keren naar de pagina waar u de naam kunt
veranderen).
Als u ‘Delete’ selecteert
Het scherm verandert in:
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om het
gewenste teken te selecteren, en druk dan
op de knop.
3.
4.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om de
volgende positie met het teken dat u wilt
veranderen te selecteren, en druk dan op de
draaiknop.
Herhaal stappen (1) en (2) hierboven om de
naam te voltooien.
Druk op de [WRITE] knop om de Performance List te creëren, die op dat moment
leeg is.
Als het USB-geheugen al een bestand met de naam
die u heeft ingevoerd bevat, wordt in het scherm
gevraagd of het OK is om het andere Performance
List bestand te overschrijven.
In dat geval selecteert u ‘YES’, om het andere Performance List bestand te vervangen door de lijst waarvan u de lijst die u wilt creëren.
(Selecteer ‘NO’ om naar de pagina waar u de naam
kunt veranderen terug te keren).
Opmerking: Het nieuwe Performance List bestand wordt
in de ‘My Performances’ map in het USB-geheugen opgeslagen. Als deze map nog niet bestaat, zal deze automatisch
gecreëerd worden.
Op deze pagina kunt u de geselecteerde Performance
List verwijderen.
1.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om
‘YES’ te selecteren. Druk dan op de draaiknop om de Performance List te verwijderen.
Selecteer ‘NO’ als u de Performance List bij nader
inzien niet wilt verwijderen.
45
Backing Module BK-7m
Uw uitvoering als geluidsdata opnemen
13. Uw uitvoering als geluidsdata opnemen
Met de BK-7m kunt u vrijwel alles dat naar de uitgangen gezonden kan worden opnemen, d.w.z: het afspeelgeluid van
een muziekstijl of song, uw spel, uw zang en elk geluidssignaal dat naar de BK-7m wordt gestuurd. (Het metronoom signaal wordt niet opgenomen).
U kunt de Master uitgangen van een extern mengpaneel
5. Druk op de [START/STOP] knop.
op de AUDIO INPUT van de BK-7m aansluiten, als u uw
band of de signalen van een accordeon, andere synthesizers, piano’s, drummachines, enz. ook wilt opnemen.
Het resulterende geluidsbestand wordt in het WAV-formaat opgeslagen (geen mp3), zodat u de opnames met
gebruik van een computer op een CD kunt branden.
OPMERKING
U heeft een USB-geheugen nodig om uw uitvoering op te
nemen.
De indicators van de [AUDIO REC] en [START/STOP]
knopen zijn verlicht, en de BK-7m begint met het
afspelen van de geselecteerde muziekstijl of song en
begint op te nemen. Alles dat u (op een aangesloten
instrument) speelt, wordt opgenomen.
Opnemen
OPMERKING
Het volgende is gebaseerd op de veronderstelling dat de ‘REC
Audio Sync’ parameter (pagina 64) actief is.
1.
Sluit het USB-geheugen waarin u de
geluidsdata wilt opslaan aan.
OPMERKING
Gebruik een USB-geheugen dat door Roland wordt verkocht
(M-UF serie). We kunnen een juiste werking niet garanderen
als een ander USB-geheugen wordt gebruikt.
2.
Stel de gewenste balans tussen de muziek/
song en de Realtime Parts met de
[BALANCE] knop in.
Mogelijk wilt u ook de [AUDIO IN] knop instellen.
Druk op de [AUDIO REC] knop (zijn indicator
knippert).
r
4.
Aan het eind van de song drukt u op de
[AUDIO REC] of [START/STOP] knop om de
opname te stoppen.
Het afspelen van de muziekstijl of song en het opnemen stopt. De volgende boodschap verschijnt:
Maak alles dat u wilt opnemen gereed:
• Selecteer de muziekstijl of song die u als begeleiding
wilt gebruiken.
• Stel de niveaus en effecten, enz. in.
3.
6.
46
Nu kunt u…
(a) De song met een nieuwe naam opslaan.
‰ ‘Uw opname als een geluidsbestand opslaan’
(b) De song opslaan met de naam die door de BK-7m
wordt aangegeven (‘My recording001’).
‰ Druk op de [WRITE] knop. Na enkele seconden
keert het scherm naar de hoofdpagina terug. In dit
geval wordt het geluidsbestand in de ‘My Recordings’
map opgeslagen.
(c) Besluiten de opname af te danken, omdat u er niet
tevreden over bent.
‰ Druk op de [EXIT] knop. Het scherm verandert in:
‰ Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om ‘YES’ te
selecteren, en druk dan op de draaiknop om de
opname te wissen.
Opmerking: Als u hier ‘NO’ selecteert, keert u naar de
staat waarin u tussen opties (a) en (b) kunt kiezen
terug.
Backing Module BK-7m
Uw opname beluisteren
Als u hierboven (a) of (b) heeft geselecteerd, kunt u
uw opgenomen uitvoering beluisteren.
1.
Druk op de [START/STOP] knop om de
opname af te spelen.
Als de opname te hard of te zacht lijkt te zijn, kunt u
de instelling van de ‘REC Audio Level’ parameter veranderen ([MENU] knop‰Global‰‘Utility’‰‘REC Audio
Sync’ op p.64).
Opmerking: De BK-7m heeft een tweede opname
modus, waarmee u de opname voor de song die u
selecteerde kunt laten beginnen ([MENU] knop‰
Global‰‘Utility’‰‘REC Audio Sync’ op p.64).
De opname als een geluidsbestand opslaan
Als u de opname stopt (zie boven), wordt de volgende
boodschap in het scherm getoond:
5.
r
Opnemen
Druk op de [WRITE] knop (zijn indicator
knippert) om de opname met de nieuwe
naam op te slaan, en naar de hoofdpagina
terug te keren.
Als het USB-geheugen al een bestand met die naam
bevat, wordt u gevraagd of u dit wilt overschrijven:
In dit geval selecteert u ‘YES’ door eerst aan de [CURSOR/VALUE] knop te draaien, en deze dan in te drukken om het oude bestand door het nieuwe te vervangen (het oude bestand gaat verloren).
Anders selecteert u ‘NO’ om naar de pagina waar de
naam veranderd kan worden terug te keren. Daar
voert u een andere naam in en drukt u op de [WRITE]
knop.
Als u op de [WRITE] knop drukt, wordt het geluidsbestand in de ‘My Recordings’ map in het USB-geheugen opgeslagen.
Opmerking: De naam suggestie die hier wordt getoond is
afhankelijk van de eerste opname. Deze wordt echter
gevolgd door een oplopend nummer.
1.
Als u de nieuwe song een naam wilt geven,
gaat u met stap (2) verder.
Als u tevreden bent met de naam die door de BK-7m
wordt gesuggereerd, drukt u simpelweg op de
[WRITE] knop (zie stap (5) hieronder).
2.
3.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om een
ander teken te selecteren, en druk dan op de
draaiknop om uw selectie te bevestigen.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om de
volgende positie met het teken dat u wilt
veranderen te selecteren, en druk op de
draaiknop.
U kunt ook op de ONE TOUCH [1] knop drukken om
het geselecteerde teken te verwijderen of op de [2]
knop drukken om een telen in te voeren.
4.
Herhaal stappen (2) en (3) om de naam te
voltooien.
47
Backing Module BK-7m
Cover functies voor muziekstijlen en SMF songs
14. Cover functies voor muziekstijlen en SMF songs
Met de Cover functie kunt u de orkestratie van de geselecteerde muziekstijl of SMF song veranderen, gebaseerd op één
van de 30 Presets. De nieuwe versie kan in een USB-geheugen worden opgeslagen.
Muziekstijlen of SMF Covers
gebruiken
‰ Niet beschikbaar voor geluidsbestanden.
De ‘SMF Cover’ functie heeft ‘maskers’, die de instrumentatie van de geselecteerde muziekstijl of song veranderen.
Door eenvoudigweg een andere Preset te selecteren,
kunt u een Weense wals door een Heavy Metal band
laten spelen, enz.
1.
2.
4.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om
‘Cover (Style/SMF)’ te selecteren en druk
dan op de draaiknop.
Het scherm verandert in:
5.
Selecteer de muziekstijl of SMF song die u
wilt wijzigen.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om
“Cover List”te selecteren en druk dan op de
draaiknop.
Zie ‘Een song of muziekstijl van een USB-geheugen
selecteren’ op p.35.
Het scherm verandert in…
Druk op de [START/STOP] knop om de
betreffende muziekstijl of song af te spelen.
…of:
6.
Hiermee kunt u de muziekstijl of song beluisteren
voordat u deze gaat bewerken. Als u een muziekstijl
selecteerde, moet u niet vergeten om enkele akkoorden op de externe MIDI-controller te spelen. Zie ook
‘Een song of muziekstijl uit een USB-geheugen afspelen’ op p.36.
3.
Druk op de [MENU] knop.
Gebruik de [CURSOR/VALUE] knop om één
van de 30 Preset instellingen te selecteren.
De namen van de Preset opties geven al een goed
idee van wat u kunt verwachten.
Nadat een Preset is geselecteerd, kunt u naar de oorspronkelijke orkestratie (‘Original’) terugkeren.
7.
U kunt verschillende Presets uitproberen om
te zien hoe (snel) dit concept werkt.
Presets
Original, Live Band, Pop1, Dance, Acoustic1, Ethnic, Hard
Rock, Pop2, Techno, Rock1, Oriental 1, A Cappella, Rock 2,
House, Classic, Vocal Pop, Oriental 2, Vocal Rock, Acustic 2,
Guitars, Jungle, Traditional, Celtic, Vocal Dance, Funky, Brass
Band, Hip Pop, Vocal Ac., New Age, Vocal Or.
r
MENU
8.
Het scherm verandert in:
48
Als u de nieuwe versie beter vindt dan de
originele versie, kunt u de muziekstijl of
song met deze informatie in het USBgeheugen opslaan (zie hieronder).
Opmerking: De ‘Cover’ informatie maakt deel uit van data
die alleen de BK-7m begrijpt. Andere SMF-spelers (of
sequencer software) negeren deze instellingen.
Backing Module BK-7m r
De gewijzigde muziekstijl of SMF song opslaan
De gewijzigde muziekstijl of SMF
song opslaan
Selecteer de gewenste ‘Cover’ instelling.
1.
2.
3.
Zie ‘Muziekstijl of SMF Covers gebruiken’ op
p.48.
Druk op de [EXIT] knop om naar het vorige
menu terug te keren.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om
Save Cover te selecteren, en druk dan op de
draaiknop.
De inhoud van de op dat moment geselecteerde map
in het USB-geheugen wordt in het scherm getoond.
4.
Indien nodig draait u aan de [CURSOR/
VALUE] knop en drukt u deze in, om een
andere locatie (een andere map) te selecteren.
5.
Indien nodig drukt u op de [EXIT] knop om
naar een hoger map niveau terug te keren.
Druk op de [WRITE] knop (zijn indicator
knippert).
6.
10. Druk op de [WRITE] knop om te bevestigen
dat u de muziekstijl of song wilt opslaan.
De operatie wordt kort in het scherm bevestigd. Vervolgens wordt de ‘Style Cover’ pagina opnieuw weergegeven.
Als het USB-geheugen al een muziekstijl of songbestand met die naam bevat, wordt u gevraagd of u dit
wilt overschrijven:
In dit geval selecteert u ‘YES’ met de [CURSOR/
VALUE] knop om het oude bestand door het nieuwe
te vervangen (het oude bestand zal verloren gaan).
Anders selecteert u ‘NO’ om naar de ‘Save’ pagina
terug te keren en een andere naam in te voeren.
Het scherm verandert in:
De BK-7m selecteert de naam van de geselecteerde
muziekstijl of song automatisch. Als u de nieuwe versie onder die naam op wilt slaan, gaat u verder naar
stap (10).
7.
8.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om het
gewenste teken te selecteren, en druk op de
draaiknop om het teken te bewerken.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om de
positie van het teken dat u wilt veranderen
te selecteren, en druk op de knop.
U kunt op de ONE TOUCH [1] knop drukken om het
geselecteerde teken te verwijderen. Met de [2] knop
kunt u ene teken invoegen.
9.
Herhaal stappen (7)~(8) om de naam te voltooien.
49
Backing Module BK-7m
Menu opties
15. Menu opties
De [MENU] knop van de BK-7m geeft toegang tot de beschikbare parameters en functies.
Functiegroep
Algemene procedure
1.
Makeup Tools Met deze functies kunt u de geselecteerde
muziekstijl of SMF song op een intuïtieve
manier bewerken, zonder dat u zich om de
onderliggende MIDI-parameters hoeft te
bekommeren. Zie pagina 75.
Druk op de [MENU] knop (zijn indicator licht
op).
Het scherm verandert in:
2.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om de
gewenste functiegroep te selecteren.
3.
r
Uitleg
V-LINK
V-LINK (
) is een functie waarmee
muziek en afbeeldingen, met gebruik van
V-LINK compatibele apparaten die via MIDI
op elkaar zijn aangesloten, samen uitgevoerd kunnen worden (zie p.82).
Factory Reset
Met dit commando kunt u de fabrieksinstellingen van de BK-7m laden (zie p. 83).
Format USB
Device
Met dit commando kunt u een optioneel
USB-geheugen formatteren (zie p.83).
Druk op de [CURSOR/VALUE] knop om naar
de pagina te gaan waar de parameters van
de geselecteerde groep bewerkt kunnen
worden of om het geselecteerde commando
uit te voeren.
De volgende functiegroepen zijn beschikbaar:
‘Performance Edit’ parameters
Functiegroep
Uitleg
Performance
Edit
Met deze functiegroep kunt u verschillende
Tones en effectinstellingen voor de Realtime Parts, de geselecteerde muziekstijl
selecteren, het gedrag van de Arranger, het
splitspunt instellen, enz.
Alle instellingen van deze groep kunnen in
een Performance geheugen worden opgeslagen. Zie “Performance Edit’ parameters’.
De volgende parameters kunnen voor elk Performance
geheugen worden ingesteld.
Cover (Style/
SMF)
Hiermee kunt u de orkestratie van de geselecteerde muziekstijl of song veranderen.
Zie pagina 48.
Global
Deze functiegroep bevat parameters die op
alle secties van de BK-7m van toepassing
zijn (zie p.62).
MIDI
Met deze functiegroep kunt u de MIDIparameters van de BK-7m bewerken (zie
p.66).
Wizard
Connection
De BK-7m bevat een Connection Wizard die
u helpt bij het configureren van de BK-7m,
voor gebruik met een MIDI-controller. Zie
‘Wizard Connection’ op p.22 voor details.
Mastering
Tools
50
Met deze functies kunt u de globale Compressor en Equalizer instellen (zie p.71).
Parameter/Groep
Uitleg
Tone Part View
Hier kunt u instellingen met betrekking tot
Tones bewerken. Zie p.51.
Tone Part Effects
Bevat effectparameters voor de Realtime
Parts (MBS, LWR, UP2, UP1). Zie p.54.
Style Parts
Deze groep bevat alle parameters van de
muziekstijl Parts. Zie pagina 59.
Split
Met deze parameter kunt u het splitspunt
veranderen, d.w.z: de scheiding tussen de
lage en hoge zones van het klavier. Zie
pagina 59.
Key
Hiermee kunt u de BK-7m in stappen van
halve tonen hoger of lager transponeren.
Zie pagina 37.
Deze pagina kan ook geselecteerd worden
door de [KEY] knop in te drukken.
Arranger Instelling Met deze functiegroep kunt u specificeren
waar en hoe de geselecteerde muziekstijl
de binnenkomende nootboodschappen
voor akkoord informatie moet scannen.
Zie pagina 60.
Melody Intelligent Hiermee kan de ‘Melody Intelligence’
functie worden ingesteld. Zie pagina 61.
Backing Module BK-7m r
‘Performance Edit’ parameters
Parameter/Groep
Uitleg
Save As Default
Met deze functie kunt u alle ‘Performance
Edit’ instellingen opslaan als nieuwe standaard instellingen die, elke keer dat u de
BK-7m aanzet, geladen worden.
Reverb Send
Gebruik deze parameter om het Reverb zendniveau in
te stellen (d.w.z: de hoeveelheid effect dat toegevoegd dient te worden).
‘Tone Part View’ parameters
Gebruik de draaiknop om de gewenste parameter(s) te selecteren en in te stellen.
De volgende parameters zijn beschikbaar:
Families
Hiermee kan een andere Tone familie geselecteerd
worden. Kijk op pagina 91 voor een lijst met beschikbare Tones en Drum sets.
Nadat een nieuwe familie is geselecteerd, kunt u op
de [CURSOR/VALUE] knop drukken en er dan aan
draaien om een Tone uit die familie te selecteren.
Parameter
Uitleg
Families
De Tones van de BK-7m zijn in 16 families
gegroepeerd: piano, gitaar, strijkers, enz.
Tone
Hiermee kunt u een andere Tone binnen de actieve
Tone familie selecteren. Kijk op pagina 91 voor een
lijst met beschikbare Tones en Drum sets.
Terwijl een Tone wordt geselecteerd, kunt u op de
[CURSOR/VALUE] knop drukken, en daar vervolgens
aan draaien om een andere familie te selecteren.
Parameter
Uitleg
Tone
Het aantal Tones is afhankelijk van de geselecteerde familie.
Volume
Past het volume van het geselecteerde Realtime Part
aan.
Als ‘0’ wordt geselecteerd, betekent dit dat het
betreffende Part niet meer hoorbaar is.
Parameter
Instelling
Volume
0~127
Reverb Send
0~127
Parameter
Instelling
Chorus Send
0~127
Panpot
Gebruik deze parameter om de stereo plaatsing van
het geselecteerde Realtime Part te veranderen. ‘L63’
betekent ‘uiterst links’ en ‘R63’ vertegenwoordigt
‘uiterst rechts’. Kies ‘0 ’als het geluid zich in het midden van het stereobeeld moet bevinden.
Gebruik de [CURSOR/VALUE] knop om het
Realtime Part dat u wilt bewerken te selecteren (MBS, LWR, UP2, UP1).
De instellingen voor het geselecteerde Realtime Part
worden in het scherm getoond.
2.
Instelling
Chorus Send
Gebruik deze parameter om het Chorus zendniveau
in te stellen (d.w.z: de hoeveelheid effect dat toegevoegd dient te worden).
Deze functiegroep kan geselecteerd worden met gebruik
van [MENU] knop‰‘Performance Edit’‰‘Tone Part View’.
1.
Parameter
Parameter
Instelling
Panpot
L63~0~R63
EQ Part Edit
1.
Als u ook de parameters van de Equalizer
wilt bewerken, moet u op de [CURSOR/
VALUE] knop drukken om de ‘EQ Edit Part’
pagina te selecteren.
2.
Gebruik de draaiknop om de gewenste parameter(s) te selecteren en in te stellen.
De volgende parameters zijn beschikbaar:
Parameter
Instelling range
Uitleg
Switch
Off, On
Met deze parameter kunt
u de Equalizer aan en uitzetten.
High Freq
1500Hz, 2000Hz,
3000Hz, 4000Hz,
6000Hz, 8000Hz,
12000Hz
Hiermee kan de Cutoff
frequentie van de hoge
band worden ingesteld
(dit is een ‘Shelving’ filter).
High Gain
–15~+15dB
Gebruik deze parameter
om het niveau van de
geselecteerde ‘High’
frequentie in te stellen.
Positieve waardes duwen
die frequentieband
omhoog (laten het
volume van die frequentieband toenemen),
negatieve waardes kappen (verzwakken) deze af.
51
Backing Module BK-7m
Menu opties
Parameter
Instelling range
Uitleg
Mid Freq
200~8000Hz
Hiermee kunt u de Cutoff
frequentie van de middenband instellen (dit is
een ‘Peaking’ filter).
Mid Gain
–15~+15dB
Gebruik deze parameter
om het niveau van de
geselecteerde ‘Mid’ frequentie in te stellen.
Mid Q
0.5, 1.0, 2.0, 4.0,
8.0
Gebruik deze parameter
om de breedte van de
‘Mid Frequency’ band, die
u omhoog wilt duwen of
af wilt kappen, te specificeren. Kleinere waardes
betekent dat aangrenzende frequenties boven/
onder die waarde ook
worden beïnvloed.
Low Freq
Low Gain
3.
90, 150, 180, 300,
360, 600Hz
–15~+15dB
Hiermee kunt u de Cutoff
frequentie van de lage
band instellen (dit is een
‘Shelving’ filter).
Gebruik deze parameter
om het niveau van de
geselecteerde ‘Low’ frequentie in te stellen.
Druk op de [EXIT] knop om de ‘EQ Part Edit’
pagina te verlaten.
Mfx
De BK-7m bevat één multi-effectprocessor (‘Mfx’) die
gebruikt kan worden voor bewerking van de
gewenste Realtime Parts. Selecteer ‘Off’ voor Parts
die niet door deze Mfx bewerkt hoeven te worden.
Parameter
Instelling
Mfx
Off, On
r
Expression Pedal
Selecteer ‘Off’ als u geen pedaalexpressie voor het
geselecteerde Part nodig heeft. Dit betekent dat het
betreffende Realtime Parts niet meer op een expressiepedaal, dat op de SWITCH/EXPRESSION is aangesloten, reageert.
Parameter
Instelling
Expression Pedal
Off, On
Hold Pedal
Met deze parameter kunt u specificeren of en hoe
een Hold/Demperpedaal, dat u op de SWITCH/
EXPRESSION aansluiting heeft aangesloten, op Hold
boodschappen reageert.
Parameter
Instelling
Hold Pedal
Auto, On, Off
52
‘Auto’ betekent dat het betreffende Part alleen op
Hold boodschappen reageert als het aan de rechter
helft (Split) of aan het volledige klavier is toegewezen.
‘On’ betekent dat het betreffende Part altijd op Hold
boodschappen reageert, zelfs als het aan de linker
helft van het klavier is toegewezen.
‘Off’ tenslotte, betekent dat het Part niet op Hold
boodschappen reageert.
Octave Shift
Hiermee kunt u het geselecteerde Realtime Part in
stappen van octaven transponeren.
Parameter
Instelling
Octave Shift
–4~0~+4
Coarse Tune
Verandert de toonhoogte van het geselecteerde Realtime Part in stappen van halve tonen.
Parameter
Instelling
Coarse Tune
–24~0~+24
Fine Tune
Verandert de toonhoogte van het geselecteerde Realtime Part in stappen van 1 cent (1/100ste halve toon).
Parameter
Instelling
Fine Tune
–100~0~+100
Portamento Mode
U kunt ervoor kiezen het geselecteerde Part op de
mono(fone) modus in te stellen. ‘Mono’ betekent dat
u slechts één noot per keer kunt spelen. U kunt deze
modus selecteren om een trompet of houten blaasinstrument op een natuurlijkere manier te spelen.
‘Poly’ aan de andere kant, betekent dat u akkoorden
kunt spelen met gebruik van het geselecteerde Part.
Parameter
Instelling
Portamento Mode
Poly, Mono
Portamento Time
‘Portamento’ betekent dat de toonhoogte niet in duidelijk gedefinieerde stappen verandert: het produceert glijders (Glides) van één noot naar de volgende.
Gebruik deze parameter om de snelheid waarmee
deze glijders worden uitgevoerd te specificeren. Hoe
hoger de waarde, hoe langzamer de overgangen.
Parameter
Instelling
Portamento Time
0~127
After Touch
De BK-7m ontvangt MIDI-Aftertouch boodschappen.
U kunt kiezen hoe de Realtime Parts op deze boodschappen reageren.
Parameter
Instelling
After Touch
Off, Filter Up, Filter Down, Modulation, Pitch Up, Pitch Down, Volume
Up, Volume Dw
Backing Module BK-7m r
‘Performance Edit’ parameters
Off: het betreffende Part reageert niet op MIDIAftertouch boodschappen.
Filter Up: de Cutoff frequentie van de Tone die aan
het geselecteerde Part is toegewezen, kan verhoogd
worden (zodat het geluid helderder wordt).
Filter Down: de Cutoff frequentie van de Tone die
aan het geselecteerde Part is toegewezen, kan verlaagd worden (zodat het geluid milder klinkt).
OPMERKING
Afhankelijk van de waarde die voor ‘Cut Off’ is ingesteld,
kunnen de ‘Filter Up’ en ‘Down’ parameters mogelijk geen
hoorbaar effect hebben.
Dat is ook het geval bij Tones waarvan de Cutoff frequentie al op de minimum waarde is ingesteld.
Modulation: selecteer deze functie als u wilt dat een
MIDI-Aftertouch boodschap de modulatie bestuurt.
Pitch Up: selecteer deze functie als u wilt dat MIDIAftertouch boodschappen noten maximaal twee
halve tonen hoger maken.
Pitch Down: selecteer deze functie als u wilt dat
MIDI-Aftertouch boodschappen noten maximaal
twee halve tonen lager maken.
Volume Up: met deze instelling kunt u het volume
van het geselecteerde Part verhogen met gebruik van
MIDI-Aftertouch boodschappen.
Volume Down: met deze instelling kunt u het
volume van het geselecteerde Part verlagen met
gebruik van MIDI-Aftertouch boodschappen.
Cut Off
Met deze filter parameter kunt u het geselecteerde
geluid donkerder of helderder maken. Met positieve
instellingen kunnen er meer boventonen passeren,
zodat het geluid helderder wordt. Hoe meer deze
waarde in negatieve richting wordt ingesteld, hoe
minder boventonen kunnen passeren, en het geluid
zal zachter (donkerder) worden.
Instelling
Kenmerken low-pass filter
Frequentie
Cutoff frequentie
OPMERKING
Bij sommige klanken veroorzaken positieve (+) Cutoff
instellingen geen merkbare verandering, omdat de voorgeprogrammeerde Cutoff parameter al op zijn maximale
waarde is ingesteld.
OPMERKING
Bij sommige klanken veroorzaken negatieve (-) Resonance
instellingen geen merkbare verandering, omdat de Resonance al op de minimale waarde is ingesteld.
Parameter
Instelling
Resonance
–64~+63
Attack (only for Tones)
Deze parameter past het begin van de klank aan.
Negatieve waardes maken de Attack sneller, zodat
het geluid agressiever wordt.
Parameter
Instelling
Attack
–64~+63
Decay
Deze parameter past de tijd, waarbinnen het volume
van de klank en de Cutoff frequentie van het hoogste
punt van de Attack tot het Sustain niveau dalen, aan.
Parameter
Instelling
Decay
–64~+63
OPMERKING
Percussieve klanken hebben een Sustain niveau van ‘0’.
Piano en gitaarklanken vallen binnen deze categorie. Zelfs
als de toetsen lang worden vastgehouden, heeft dit weinig
effect op de tijdsduur van de noten die u speelt, zelfs als u
hier een hoge waarde selecteert.
Release
Deze parameter past de tijd aan, waarbinnen het
geluid wegsterft nadat de noot is losgelaten, totdat
deze niet meer hoorbaar is. De Cutoff frequentie
daalt ook volgens deze instelling.
Parameter
Instelling
Release
–64~+63
Vibrato Rate
Deze parameter past de snelheid van de toonhoogte
modulatie aan. Positieve (+) instellingen maken de
Preset toonhoogte modulatie sneller en negatieve (-)
instellingen maken deze langzamer.
Parameter
Instelling
Vibrato Rate
–64~+63
Vibrato Depth
Deze parameter past de intensiteit van de toonhoogte modulatie aan. Positieve (+) instellingen
maken de Preset toonhoogte modulatie sneller en
negatieve (-) instellingen maken deze langzamer.
Parameter
Instelling
Parameter
Instelling
Cut Off
–64~+63
Vibrato Depth
–64~+63
Resonance
Als de Resonance waarde wordt verhoogd, worden de
boventonen in het gebied van de Cutoff frequentie
benadrukt, hetgeen een klank met een sterk karakter
creëert.
53
Backing Module BK-7m
Menu opties
Vibrato Delay
Deze parameter past de tijd aan, waarbinnen het
Vibrato-effect zal beginnen. Positieve (+) instellingen
maken de tijd voordat het vibrato zal beginnen langer, en negatieve instellingen maken deze tijd korter.
Parameter
Instelling
Vibrato Delay
–64~+63
C1
De functie van deze parameter is afhankelijk van de
klank die aan het geselecteerde Part is toegewezen.
Dit kan het filter en de Resonance instellingen beïnvloeden, schakelen tussen de snelle en langzame
Rotary modulatie, enz.
Parameter
Instelling
C1
0~127
Key Range Lower, Key Range Upper
Met de ‘Key Range Lower’ en ‘Key Range Upper’ parameters kunt u de notenreeks die ontvangen zal worden voor het geselecteerde Part selecteren.
Parameter
Instelling
Key Range Lower
C1~G9
Key Range Upper
C1~G9
OPMERKING
r
De ‘Upper Range Lower’ waarde kan niet hoger of hetzelfde
zijn als de ‘Key Range Upper’ (en omgekeerd).
54
‘Tone Part Effects’ parameters
Deze functiegroep kan met gebruik van [MENU]
knop‰‘Performance Edit’‰‘Tone Part Effects’ geselecteerd worden.
1.
Gebruik de [CURSOR/VALUE] knop om de
gewenste effectprocessor (Mfx, Reverb,
Chorus) te selecteren en in te stellen.
De instellingen van het geselecteerde Realtime Part
worden in het scherm getoond.
De volgende parameters zijn beschikbaar:
a) Mfx parameters
Deze functiegroep kan met gebruik van [MENU]
knop‰‘Performance Edit’‰‘Tone Part Effects’‰‘Mfx’
geselecteerd worden.
De BK-7m bevat een multi-effectprocessor die
gebruikt kan worden voor bewerking van elk gewenst
Realtime Part. Zie ‘Mfx’ op p.52. (Er zijn ook drie Mfx
processors voor de Style/Song Parts).
Mfx Switch
Selecteer ‘Off’ als u de Mfx processor niet nodig
heeft.
Parameter
Instelling
Mfx Switch
Off, On
Backing Module BK-7m r
‘Performance Edit’ parameters
Mfx Type
De BK-7m biedt 84 verschillende multi-effect types,
waarvan sommigen combinaties van twee effecten
zijn, voor meer flexibiliteit. Met deze parameter kunt
u het gewenste type selecteren. De beschikbare types
zijn:
1. Thru
2. Stereo EQ
3. Overdrive
4. Distortion
5. Phaser
6. Spectrum
7. Enhancer
8. Auto Wah
9. Rotary
10. Compressor
11. Limiter
12. Hexa-Chorus
13. Trem Chorus
14. Space-D
15. St. Chorus
16. St. Flanger
17. Step Flanger
18. St. Delay
19. Mod. Delay
20. 3 Tap Delay
21. 4 Tap Delay
22. Time Delay
23. 2 Pitch Shifter
24. FBK Pitch
25. Reverb
26. Gate Reverb
27. OD‰ Chorus
28. OD‰ Flanger
29. OD‰ Delay
30. DST‰ Chorus
31. DST‰ Flanger
32. DST‰ Delay
33. EH‰ Chorus
34. EH‰ Flanger
35. EH‰ Delay
36. Chorus‰ DLY
37. Flanger‰ DLY
38. CHO‰ Flanger
39. CHO/DLY
40. Flanger/DLY
41. CHO/Flanger
42. Isolator
43. Low Boost
44. Super Filter
45. Step Filter
46. Humanizer
47. Speaker Sim
48. Step Phaser
49. MLT Phaser
50. Inf Phaser
51. Ring Modul
52. Step Ring
53. Tremolo
54. Auto Pan
55. Step Pan
56. Slicer
57. VK Rotary
58. 3D Chorus
59. 3D Flanger
60. 3D Step Flgr
61. Band Chorus
62. Band Flanger
63. Band Step Flg
64. VS Overdrive
65. VS Distortion
66. GT Amp Simul
67. Gate
68. Long Delay
69. Serial Delay
70. MLT Tap DLY
71. Reverse DLY
72. Shuffle DLY
73. 3D Delay
74. Long Time DLY
75. Tape Echo
76. LoFi Noise
77. LoFi Comp
78. LoFi Radio
79. Telephone
80. Phonograph
81. Step Pitch
82. Sympa Reso
83. Vib-Od-Rotary
84. Center Canc
Reverb switch
Selecteer ‘Off’ als u geen Reverbeffect nodig heeft.
Parameter
Instelling
Reverb Switch
Off, On
Reverb Type
Met deze parameter kunt u één van de twaalf effecttypes selecteren, waarvan er twee feitelijk Delayeffecten zijn.
5. Room1
6. Room2
7. Stage1
8. Stage2
1. SRV Room
2. SRV Hall
3. SRV Plate
4. GM2 Reverb
9. Hall1
10. Hall2
11. Delay
12. Pan Delay
Reverb Edit
Als u ook de parameters van het geselecteerde
effecttype wilt bewerken, drukt u op de [CURSOR/
VALUE] knop om naar de ‘Reverb Edit’ pagina te
springen. Dan kunt u de [CURSOR/VALUE] knop
gebruiken om de beschikbare parameters te bewerken.
Parameters voor de ‘1. SRV Room’, ‘2. SRV Hall’, ‘3.
SRV Plate’ types:
Parameter Instelling Uitleg
Level
0~127
Pre Delay
0.0~100.0 Past de Delaytijd tussen het
ms
directe geluid totdat het Reverbgeluid hoorbaar wordt aan. Dit
wordt gebruikt om de afstand
tussen het originele signaal en de
weerkaatsende oppervlakken te
simuleren.
Mfx Edit
Als u ook de parameters van het geselecteerde
effecttype wilt bewerken, drukt u op de [CURSOR/
VALUE] knop op de ‘Mfx’ pagina om naar de ‘Mfx Edit’
pagina te springen.
Dan kunt u de [CURSOR/VALUE] knop gebruiken om
de beschikbare parameters te bewerken.
Zie ‘MFX types en parameters’ op p.107 voor de parameters die voor het geselecteerde Mfx type beschikbaar zijn.
De eerste twee parameters voor elk Mfx type zijn
‘Chorus Send’ (0~127) en ‘Reverb Send’ (0~127).
Hiermee kunt u specificeren of – en in welke mate het Mfx signaal door het Chorus en/of Reverb-effect
bewerkt moet worden.
Time
0~127
De tijdsduur van het Reverb signaal. Hoe hoger de waarde, hoe
‘langer’ de gesimuleerde ruimte
wordt.
Size
1~8
Bepaalt hoe de latere weerkaatsingen verspreid worden, hetgeen
de luisteraar belangrijke aanwijzingen over de hoogte van de
gesimuleerde ruimte geeft.
High Cut
160~
12500Hz,
Bypass
Past de frequentie waarboven de
hoge frequentie inhoud van de
Reverb gereduceerd zal worden
aan. Als u de hoge frequenties
niet wilt afzwakken, stelt u deze
parameter op BYPASS in.
Density
0~127
Dichtheid (aantal) van de weerkaatsingen.
b) Reverb parameters
Deze functiegroep kan met gebruik van [MENU]
knop‰‘Performance Edit’‰‘Tone Part
Effects’‰‘Reverb’ geselecteerd worden.
Diffusion
0~127
Past de verandering in dichtheid
van de Reverb na verloop van een
bepaalde tijd aan. Hoe hoger de
waarde, hoe meer de dichtheid
met de tijd toeneemt. (het effect
van deze parameter is het meest
merkbaar met lange Reverb tijden).
OPMERKING
Een aantal van de hierboven genoemde namen kan in het
scherm worden afgekort.
Uitgangsniveau van het Reverb
signaal.
55
Backing Module BK-7m
Menu opties
Parameter Instelling Uitleg
Parameter
Instelling
Uitleg
LF Damp
Freq
50~
4000Hz
Past de frequentie, waaronder de
lage frequentie-inhoud van het
Reverb geluid gereduceerd zal
worden, aan.
HF Damp
200~8000Hz,
Bypass
LF Damp
Gain
–36~0dB
Past de hoeveelheid demping aan,
die op de frequentiereeks die met
‘LF Damp’ is geselecteerd wordt
toegepast. Met een instelling van
‘0’ is er geen reductie van de lage
frequentie-inhoud van de Reverb.
Past de frequentie
waarboven de hoge frequentie-inhoud van het
Reverbgeluid afgekapt
zal worden aan. Als u de
hoge frequenties niet
wilt afkappen, stelt u
deze parameter op
BYPASS in.
Feedback
0~127
Past de hoeveelheid
Delay Feedback aan.
HF Damp
Freq
HF Damp
Gain
4000~
12500Hz
-36~0dB
Past de frequentie waarboven de
hoge frequentie-inhoud van het
Reverbgeluid gereduceerd zal
worden aan.
Past de hoeveelheid demping aan,
die op de frequentiereeks die met
‘HF Damp’ is geselecteerd wordt
toegepast. Met een instelling van
‘0’is er geen reductie van de hoge
frequentie-inhoud van de Reverb.
Parameters voor het ‘4. GM2Reverb’ type:
Parameter
Instelling
Uitleg
Level
0~127
Hoofd uitgangsniveau van
het Reverb signaal.
Character
Room1,
Type Reverb.
Room2,
Room3, Hall1,
Hall2, Plate,
Delay, Pan
Delay
Pre LPF
0~7
Kapt de hoge frequentiereeks
van het geluid dat in de
Reverb komt af. Hogere
waardes zullen meer van de
hoge frequenties afkappen.
Level
0~127
Uitgangsniveau van het
Reverb signaal
Time
0~127
Tijdsduur van de weerkaatsing.
Feedback
0~127
Past het niveau van het
Delaygeluid, dat in het effect
wordt teruggevoerd als de
‘Character’ instelling ‘Delay’
of ‘Pan Delay’ is, aan.
r
Parameters voor de ‘5. Room1 ~’12. Pan Delay’ types:
Parameter
Instelling
Uitleg
Level
0~127
Uitgangsniveau van het
Reverb signaal.
Time
0~127
Tijdsduur van de weerkaatsing.
56
c) Chorus parameters
Deze functiegroep kan met gebruik van [MENU]
knop‰‘Performance Edit’‰‘Tone Part Effects’‰
‘Chorus’ geselecteerd worden.
Reverb Switch
Selecteer ‘Off’ als u geen Chorus-effect nodig heeft.
Parameter
Instelling
Chorus Switch
Off, On
Chorus Type
Met deze parameter kunt u één van de twaalf effecttypes selecteren, waarvan er één feitelijk een Delayeffect is.
3. Chorus3
4. Flanger
1. Chorus1
2. Chorus2
5. GM2Chorus
6. Delay
Chorus Edit
Als u ook de parameters van het geselecteerde
effecttype wilt bewerken, drukt u op de [CURSOR/
VALUE] knop om naar de ‘Chorus Edit’ pagina te
springen. Dan kunt u de [CURSOR/VALUE] knop
gebruiken om de beschikbare parameters te bewerken.
Parameters voor de ‘1. Chorus1’ ~ ‘4. Flanger’ types:
Parameter
Instelling
Uitleg
Level
0~127
Uitgangsniveau van het Reverb
signaal.
Output
Select
Main, Rev,
Main+Rev
Hiermee kunt u specificeren
waar het uitgangssignaal van
de processor heengaat: naar de
OUTPUT (‘Main’), de Reverb
processor (‘Rev’) of beide
(‘Main+Rev’). De laatste twee
opties betekenen dat het Chorus signaal ook door het door u
geselecteerde Reverbeffect
wordt verwerkt.
Backing Module BK-7m r
‘Performance Edit’ parameters
Parameter
Instelling
Uitleg
Parameter
Instelling
Uitleg
Filter Type
OFF, LPF, HPF
Hiermee kunt u specificeren of
het binnenkomende signaal
gefilterd wordt voordat het
door de Chorus wordt verwerkt.
Dit kan behulpzaam als u een
rommelig geluid wilt vermijden
of om de ‘punch’ van bas signalen te behouden. Selecteer
‘OFF’ als u geen filtering nodig
heeft. ‘LPF’ kapt de frequentiereeks boven de ‘Cutoff Freq’ af.
‘HPF’ kapt de frequentiereeks
onder de ‘Cutoff Freq’ af.
Feedback
0~127
Deze parameter stelt het
niveau waarop het Chorusgeluid opnieuw in de Chorus
wordt gevoerd in. Door Feedback te gebruiken kan een
compacter Chorusgeluid worden gecreëerd. Hogere waardes
resulteren in een hoger Feedback niveau.
Cutoff Freq
200~8000Hz
Basisfrequentie van het filter.
Dit heeft geen effect als u ‘OFF’
als filtertype selecteert.
Pre Delay
0.0~100.0 ms Past de Delaytijd vanaf het
directe geluid, totdat het Chorusgeluid hoorbaar wordt aan.
Rate Sync
Hz, Note
Rate Hz
Rate Note
Depth
Phase
Gebruik deze parameter om te
specificeren of de modulatiesnelheid aan het tempo van de
Arranger of de Recorder gesynchroniseerd moet worden
(‘Note’) of niet (‘Hz’).
Afhankelijk van uw keuze, verwijst de instellingsreeks van de
volgende parameter naar een
snelheid (Hz) of een nootwaarde.
0.05~10.00Hz Specificeert de modulatiesnelheid. Dit kan een frequentie
(Hz) zijn of een nootwaarde,
afhankelijk van de manier
waarop u de ‘Rate Sync’ parameter hierboven instelt. ‘T’
1/64T, 1/64, 1/ betekent ‘triool’, en een ‘.’ ver32T, 1/32, 1/ wijst naar een gepuncteerde
16T, 1/32., 1/ noot. ‘2/1’ betekent dat elke
16, 1/8T, 1/
cyclus twee maten in beslag
16., 1/8, 1/4T, neemt. Het voordeel van wer1/8., 1/4, 1/2 ken met een nootwaarde is dat
T, 1/4., 1/2, 1/ de golving van de Chorus aan
1 T, 1/2., 1/1, het huidige tempo van de
2/1 T, 1/1., 2/1 Arranger of Recorder wordt
gesynchroniseerd.
0~127
0~180 deg
Deze parameter stelt de diepte
waarop het Chorusgeluid
wordt gemoduleerd in. Hogere
waardes resulteren in een meer
uitgesproken modulatie.
Ruimtelijke spreiding van het
geluid (d.w.z: het ‘stereogevoel’
van het effect).
Parameters voor het ‘5. GM2Chorus’ type:
Parameter
Instelling
Uitleg
Level
0~127
Hoofd uitgangsniveau van het
Chorus signaal.
Output
Select
Main, Rev,
Main+Rev
Hiermee kunt u specificeren
waar het uitgangssignaal van de
processor heengaat: naar de
OUTPUT (‘Main’), de Reverb processor (‘Rev’) of beide
(‘Main+Rev’). De laatste twee
opties betekenen dat het Chorus
signaal ook door het door u
geselecteerde Reverbeffect
wordt verwerkt.
Pre LPF
0~7
Kapt de hoge frequentiereeks
van het geluid dat de Chorus
binnenkomt af. Hogere waardes
zullen meer van de hoge frequenties afkappen.
Level
0~127
Uitgangsniveau van het Chorus
signaal.
Feedback
0~127
Past de hoeveelheid van het
Chorusgeluid dat in het effect
wordt teruggevoerd aan.
Delay
0~127
Past de Delaytijd vanaf het
directe geluid, totdat het Chorusgeluid hoorbaar wordt aan.
Rate
0~127
Deze parameter stelt de snelheid
waarop het Chorusgeluid wordt
gemoduleerd in.
Hogere waardes resulteren in
snellere modulatie.
Depth
0~127
Deze parameter stelt de diepte
waarop het Chorusgeluid wordt
gemoduleerd in. Hogere waardes
resulteren in een meer uitgesproken modulatie.
Reverb Send 0~127
Deze parameter stelt de hoeveelheid Chorusgeluid dat naar
de Reverb processor wordt
gestuurd in. Met de waarde ‘127’
kunt u de Chorus en Reverbeffecten effectief in serie schakelen (Chorus voor Reverb). Als u
niet wilt dat het Chorus signaal
door het Reverbeffect wordt
verwerkt, stelt u deze waarde op
‘0’ in.
57
Backing Module BK-7m
Menu opties
Parameters voor het ‘6. Delay’ type:
Parameter
Instelling
Uitleg
Level
0~127
Uitgangsniveau van het Chorus
signaal.
Output
Select
Main, Rev,
Main+Rev
Hiermee kunt u specificeren waar
het uitgangssignaal van de processor heengaat: naar de OUTPUT
(‘Main’), de Reverb processor
(‘Rev’) of beide (‘Main+Rev’). De
laatste twee opties betekenen dat
het Chorus signaal ook door het
door u geselecteerde Reverbeffect
wordt verwerkt.
L Delay
Sync
L Delay
msec
L Delay
Note
L Level
r
HF Damp
msec, Note Gebruik deze parameter om te
specificeren of de Delaytijd aan
het tempo gesynchroniseerd moet
worden (‘Note’) of niet (‘msec’).
Afhankelijk van uw keuze verwijst
de instellingsreeks van de volgende parameter naar een tijd
(msec) of een nootwaarde.
0~1000ms Specificeert de Delaytijd. Dit kan
een tijdswaarde (‘msec’) zijn of
een nootwaarde, afhankelijk van
de manier waarop u de ‘Delay
Sync’ parameter hierboven instelt.
‘T’ betekent ‘triool’, en een ‘.’ verwijst naar een gepuncteerde noot.
‘2/1’ betekent dat elke herhaling
na twee maten komt. Het voor1/64T, 1/
deel van het werken met een
64,
nootwaarde is dat het Delay1/32T, 1/
effect altijd gesynchroniseerd aan
32,
het huidige tempo werkt.
1/16T, 1/
32.,
1/16, 1/8T,
1/16., 1/8,
1/4T, 1/8.,
1/4, 1/2T,
1/4., 1/2, 1/
1T, 1/2., 1/
1, 2/1T, 1/
1., 2/1
0~127
200~
8000Hz,
Bypass
Volume van elke Delay lijn (er zijn
er drie – links, midden en rechts).
Past de frequentie waarboven
geluid dat naar het effect wordt
teruggevoerd afgekapt zal worden. Als u de hoge frequenties
niet wilt afkappen, zet u deze
parameter op BYPASS.
C Delay
Sync
Zie “L Delay Sync”
C Delay
msec
Zie “L Delay msec”
C Delay
Note
Zie “L Delay Note”
C Level
Zie “L Level”
58
Parameter
Instelling
Uitleg
C Feedback
–98~
+98%
Past de proportie van het Delaygeluid dat in het effect wordt
teruggevoerd aan. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
R Delay
Sync
Zie “L Delay Sync”
R Delay
msec
Zie “L Delay msec”
R Delay
Note
Zie “L Delay Note”
R Level
Zie “L Level”
‘Style Parts’ parameters
Deze functiegroep kan met gebruik van [MENU]
knop‰‘Performance Edit’‰ ‘Style Parts’ geselecteerd
worden.
De parameters van deze functiegroep zijn op de acht
Arranger Parts van toepassing (d.w.z: de Parts die
voor het afspelen van de geselecteerde muziekstijl
worden gebruikt).
1.
Gebruik de [CURSOR/VALUE] knop om het
muziekstijl Part dat u wilt bewerken te
selecteren (ADrum, ABass, Acc1, Acc2, Acc3,
Acc4, Acc5, Acc6).
De instellingen van het geselecteerde Part worden in
het scherm getoond.
2.
Gebruik de draaiknop om de gewenste parameter(s) te selecteren en in te stellen.
De volgende parameters zijn beschikbaar:
Mute
Hiermee kan het geselecteerde Part gedempt worden,
zodat het niet meer hoorbaar is.
Parameter
Instelling
Mute
Off, On
Solo
Hiermee kunt u het geselecteerde Part op Solo instellen, wat betekent dat alle andere muziekstijl Parts
uitgeschakeld worden.
Parameter
Uitleg
Solo
Off, On
Volume
Past het volume van het geselecteerde muziekstijl
Part aan.
Backing Module BK-7m r
‘Performance Edit’ parameters
Als ‘0’wordt geselecteerd, zal het betreffende Part
niet meer hoorbaar zijn.
Parameter
Instelling
Volume
0~127
Als u ‘Off’ selecteert, stopt het geluid van het LWR
Part op het moment dat u alle toetsen in het gebied
aan de linkerkant loslaat.
Key
Exp. Pedal
Selecteer ‘Off’ als u een pedaalexpressie voor het
geselecteerde Part nodig heeft. Dit betekent dat het
betreffende muziekstijl Part niet meer op een expressiepedaal reageert, dat u mogelijk op de SWITCH/
EXPRESSION aansluiting heeft aangesloten.
Parameter
Instelling
Exp. Pedal
Off, On
Exp. Pedal All Parts On
Als u niet zeker weet welke muziekstijl Parts nog
expressie boodschappen ontvangen, en als u wilt dat
alle Parts deze zullen ontvangen, kunt u dit veld
selecteren en op de [CURSOR/VALUE] knop drukken.
Exp. Pedal All Parts Off
Als u niet zeker weet welke muziekstijl Parts nog
expressie boodschappen ontvangen, en als u wilt dat
geen van de Parts deze zullen ontvangen, kunt u dit
veld selecteren en op de [CURSOR/VALUE] knop drukken.
Split
Op deze pagina kunnen twee parameters met betrekking
tot het klavier worden ingesteld. Deze kan geselecteerd
worden met gebruik van [MENU] knop‰‘Performance
Edit’‰‘Split’.
Split Point
Met de ‘Split Point’ parameter kunt u het splitspunt
instellen.
Parameter
Instelling
Split Point
B1~B6
Met deze functie kunt u de toonhoogte van de
BK-7m in stappen van halve tonen transponeren.
Afhankelijk van de modus instelling, wordt deze
transpositie op alle secties of slechts een specifieke
sectie toegepast. Deze kan met [MENU] knop‰‘Performance Edit’‰‘Key’ worden geselecteerd of door de
[KEY] knop in te drukken. Zie ‘De toonsoort veranderen’ op p.37.
‘Arranger Setting’ parameters
Deze functiegroep kan met gebruik van [MENU]
knop‰‘Performance Edit’‰‘Arranger Setting’ worden geselecteerd.
De parameters van deze functiegroep zijn op de Arranger in zijn geheel van toepassing, en u kunt daarmee het
gedrag van de Arranger nauwkeuriger afstellen.
Arranger
Selecteer ‘Off’ als u alleen het drum Part van de geselecteerde muziekstijl nodig heeft, en geen melodische
begeleidingsgedeeltes (ABass, ACC1~6).
Parameter
Instelling
Arranger
Off, On
Type
Met deze parameter kunt u specificeren hoe de
akkoorden, die door de NTA Parts worden ontvangen,
geïnterpreteerd worden.
Parameter
Instelling
Type
Standard, Pianist, Accordionist1,
Accordionist2, Guitarist, Intelligent, Easy
OPMERKING
Lower Hold
Met deze parameter kunt u de Hold functie voor het
LWR Part instellen.
Parameter
Instelling
Lower Hold
Off, On
Als u deze parameter op ‘On’ zet, blijven de noten van
het LWR Part klinken totdat u andere noten in het
gebied aan de linkerkant van het klavier speelt. (Deze
functie is alleen beschikbaar als de [SPLIT] knop verlicht is).
Als de ‘Arr Type’ parameter (pagina 63) op ‘On’ is ingesteld,
heeft deze ‘Type’ instelling geen effect.
Standard: dit is de normale akkoordherkenning
modus.
Pianist: in deze modus herkent de BK-7m alleen
akkoorden die uit minimaal drie noten bestaan. Als u
slechts twee noten speelt, zal de toonsoort van de
muziekstijl niet veranderen.
Guitarist: selecteer deze instelling als u een MIDIgitaar gebruikt om de Arranger van de BK-7m te
besturen. Intelligent: selecteer ‘Intelligent’ als u wilt
dat de akkoordherkenning de ontbrekende noten van
de akkoorden die u speelt aanvult.
59
Backing Module BK-7m
Menu opties
Accordionist1: selecteer deze instelling als u een
FR-x serie of MIDI-compatibele accordeon
gebruikt om de Arranger van de BK-7m te besturen.
Accordionst2: selecteer deze instelling als u een
MIDI-compatibele accordeon gebruikt, die zijn
akkoordinformatie binnen één octaaf, en ‘dim’
akkoorden zonder grondtoon verzendt.
Easy: dit is nog een íntelligent’ akkoord vingerzetting systeem. Het werkt als volgt:
Majeur
akkoorden
Druk op de toets die met de grondtoon
van het akkoord correspondeert.
Mineur
akkoorden
Grondtoon + een willekeurige zwarte
toets links van de grondtoon.
Septiem
akkoorden
Grondtoon + willekeurige witte toets
links van de grondtoon.
Mineur septiem
akkoorden
Grondtoon + willekeurige zwarte toets
aan de linkerkant + willekeurige witte
toets aan de linkerkant van de grondtoon.
Arranger Hold
Selecteer ‘Off’ als u wilt dat de begeleiding stopt op
het moment dat noten, die door de NTA Parts worden
ontvangen, worden vrijgegeven. Deze parameter is
standaard op ‘On’ ingesteld.
Parameter
Instelling
Arranger Hold
Off, On
Tempo
Elke muziekstijl heeft een vooraf ingesteld tempo, dat
wordt opgeroepen als de Style wordt geselecteerd.
Met deze parameter kunt u specificeren of en wanneer de BK-7m het vooraf ingestelde tempo moet
negeren en het tempo van de daarvoor geselecteerde
muziekstijl moet blijven gebruiken.
Parameter
Instelling
Tempo
Preset, Auto, Lock
Deze drie opties betekenen het volgende:
Een nieuwe muziekstijl selecteren
r
Instelling
Het afspelen wordt
gestopt
Er wordt afgespeeld
Preset
Het vooraf ingestelde tempo van de Style
wordt geladen.
Auto
De BK-7m laadt het
Preset tempo van de
nieuwe muziekstijl.
Lock
60
De BK-7m laadt het
Preset tempo van de
nieuwe muziekstijl
niet. Deze wordt op
het huidige tempo
gespeeld.
De BK-7m laadt het
Preset tempo van de
nieuwe muziekstijl niet.
De nieuwe muziekstijl
wordt op het huidige
tempo gespeeld.
Fill In Half Bar
Als deze parameter op ‘On’ staat, wordt de lengte van
de Fill-Ins, die gespeeld worden als de [AUTO FILL IN]
knop is verlicht, gehalveerd.
Parameter
Instelling
Fill In Half Bar
Off, On
Backing Module BK-7m r
‘Performance Edit’ parameters
‘Melody Intelligent’ parameters
Save As Default
Deze functiegroep kan met gebruik van [MENU] knop ‰
‘Performance Edit’ ‰ ‘Melody Intelligent’ geselecteerd
worden.
Met deze functie kunt u de huidige ‘Performance
Edit’ instellingen als standaard instellingen opslaan.
Deze instellingen worden elke keer dat u de BK-7m
aanzet geladen.
De volgende parameters zijn beschikbaar:
Switch
Selecteer ‘On’ als u een MELODY INTELL Part wilt toevoegen.
Dit Part wordt door de akkoordherkenning van de
NTA Parts getriggerd, en speelt automatisch harmonieën die aan de melodie, die u met gebruik van het
UP1 Part speelt, worden toegevoegd. U kunt uit 18
harmonie types kiezen (zie hieronder).
Parameter
Instelling
Switch
Off, On
1.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om
‘YES’ te selecteren, en druk dan op de knop
om de huidige instellingen als de standaard
status te definiëren.
Een bevestigingsboodschap wordt in het scherm
getoond.
Als u de huidige instellingen niet als de standaard
status wilt instellen, draait u aan de [CURSOR/VALUE]
knop om ‘NO’ te selecteren. Druk dan op de draaiknop. De BK-7m keert dan naar de ‘Performance Edit’
pagina terug.
OPMERKING
Vergeet niet om het UP1 Part aan te zetten (pagina 27).
Type
Hiermee kunt u één van de 18 harmonie types selecteren:
Parameter
Instelling
Type
1:Duet, 2:Organ 3:Combo, 4:Strings, 5:Choir,
6:Block, 7:Big Band, 8:Country, 9:Traditional, 10:Brodway, 11:Gospel, 12:Romance,
13:Latin, 14:Country Guitar, 15:Country
Ballad, 16:Waltz Organ, 17:Octave Type1,
18:Octave Type2
Intell Threshold
Deze waarde vertegenwoordigt de laagste Velocity
waarde (tussen ‘1’ en ‘127’) van het UP1 Part dat het
‘Melody Intelligent’ Part triggert. Als u deze schakelfunctie niet nodig heeft, selecteert u ‘0’.
Parameter
Instelling
Intell Threshold
0~127
Level
Hiermee kan het niveau van het Melody Intelligence
Part worden ingesteld, om ervoor te zorgen dat de
harmonieën met de rest worden gemengd.
Parameter
Instelling
Level
0~127
61
Backing Module BK-7m
Menu opties
‘Global’ parameters
Parameter
Value
Uitleg
De instellingen van de ‘Global’ parameters kunnen in
het globale geheugen van de BK-7m worden opgeslagen. Als u deze niet opslaat, gaan de veranderingen verloren wanneer u de BK-7m uitzet.
Style
Off, On
Selecteer ‘On’ als de ‘Scale
Tune’ instellingen (zie hieronder) op de muziekstijl
Parts toegepast moeten
worden.
Zie ‘Save Global’ op p.65 over de manier waarop deze
instellingen worden opgeslagen.
Display Brightness
Deze parameter kan geselecteerd worden met
[MENU] knop ‰ ‘Global’‰ ‘Display Brightness’.
Dit wordt gebruikt om de helderheid van het scherm
van de BK-7m te veranderen, als u de informatie in
het scherm moeilijk kunt lezen.
Parameter
Instelling
Display Brightness
0~35
Scale Tune
Deze parameter kan met gebruik van [MENU] knop ‰
‘Global’ ‰ ‘Scale Tune’ geselecteerd worden.
Met deze parameter kunt u de stemming van alle
noten van één octaaf veranderen, wat goed van pas
komt bij het creëren van Oosterse stemmingen.
Parameter
C~B
(Elke noot kan
individueel worden ingesteld)
Value
-64~0~+63
Tuning
Deze parameter kan met gebruik van [MENU] knop ‰
‘Global’ ‰ ‘Tuning’ geselecteerd worden.
Met deze parameter kunt u de BK-7m stemmen,
zodat deze met de stemming van andere akoestische
instrumenten, die niet gestemd kunnen worden,
overeenkomt. De standaard is 440.0Hz.
Parameter
Instelling
Tuning
415.3~466.2Hz
Uitleg
Verandert de toonhoogte van de noten CB in stappen van één
cent. De waarde die u
specificeert wordt op
alle noten met dezelfde
naam toegepast. Als u
de stemming van de ‘C’
verandert, wordt die
waarde aan alle C’s (C1,
C2, C3, enz.) toegevoegd of daarvan afgetrokken. (‘-50’ betekent
dat de betreffende noot
een kwartnoot lager is
gestemd).
One Touch Hold
Deze parameter kan met gebruik van [MENU] knop ‰
‘Global’ ‰ ‘One Touch Hold’ geselecteerd worden.
Style/SMF TrackMute
Zie ‘’Track Mute gebruiken’ en ‘Center Cancel’ op p.38.
r
Scale Tune Switch
Deze parameter kan met gebruik van [MENU] knop ‰
‘Global’ ‰ ‘Scale Tune Switch’ geselecteerd worden.
Parameter
Value
Uitleg
Part
Off, On
Selecteer ‘On’ als de ‘Scale
Tune’ instellingen (zie hieronder) op de Realtime
Parts toegepast moeten
worden.
62
Met de parameters op deze pagina kunt u bepaalde
One Touch instellingen filteren. Selecteer ‘On’ voor de
instellingen die u niet samen met de resterende One
Touch instellingen wilt laden als u op de ONE TOUCH
knop drukt.
Parameter
Instelling
Tempo
Off, On
Tone Part
Off, On
Intro/Ending
Off, On
Variation
Off, On
Expression Pedal
Off, On
Backing Module BK-7m r
‘Global’ parameters
Performance Hold
Deze parameter kan met gebruik van [MENU] knop ‰
‘Global’ ‰ ‘Performance Hold’ geselecteerd worden.
Parameter
Instelling
Uitleg
Aspect Ratio
Full, Center
Specificeer de geschikte
aspect ratio voor het
scherm dat u gebruikt.
OPMERKING
Met de parameters op deze pagina kunt u bepaalde
Performance instellingen filteren. Selecteer ‘On’ voor
de instellingen die u niet samen met de resterende
instellingen wilt laden als u op de ONE TOUCH knop
drukt.
Als u met een televisietoestel werkt, moet u niet vergeten
om het juiste kanaal (‘AV’ of iets dergelijks, raadpleeg de
handleiding die bij de televisie werd geleverd) te selecteren.
Lyrics Setting
Deze pagina kan met gebruik van [MENU] knop ‰
‘Global’ ‰ ‘Settings’ geselecteerd worden.
Parameter
Instelling
Tempo
Off, On
Expression Pedal
Off, On
Tone
Off, On
Tone Part
Off, On
In de volgende tabel worden de Video Settings parameters getoond.
Split
Off, On
Parameter
Instelling
Uitleg
Lower Octave
Off, On
Background
Mode
Colour, Logo
Arr Type
Off, On
Transpose
Off, On
Bass Inversion
Off, On
[Colour]: de achtergrond is leeg maar
gebruikt de geselecteerde kleur (zie onder).
[logo]: het logo van de
BK-7m wordt als achtergrond getoond.
Background
Colour
1~8
Kies de kleur van de
achtergrond.
Highlight
Colour
1~8
Kies de kleur waarmee
geaccentueerd wordt.
Row Displaying
2, 4
Hiermee kan het aantal
regels dat voor het
weergeven van tekst
wordt gebruikt gespecificeerd worden.
Chord View
Off, On
Selecteer ‘On’ als de
BK-7m akkoordsymbolen samen met de tekst
moet weergeven.
Metronome
Deze parameters kunnen met gebruik van [MENU]
knop ‰ ‘Global’ ‰ ‘Metronome’ geselecteerd worden.
Zie ‘Metronoom’ op p.40.
Video Settings
Deze parameters kunnen met gebruik van [MENU]
knop ‰ ‘Global’ ‰ ‘Video Settings’ geselecteerd worden.
Utility
De ‘Utility’ parameters bevinden zich op de pagina die
met [MENU] knop ‰ ‘Global’ ‰ ‘Utility’ geselecteerd
kan worden.
In de volgende tabel worden de Video Settings parameters getoond.
Parameter
Instelling
Uitleg
Video Mode
PAL, NTSC
Selecteer de instelling
die correspondeert met
het formaat dat door
het aangesloten scherm
wordt gebruikt.
63
Backing Module BK-7m
Menu opties
De volgende tabel toont de Utility parameters.
Parameter
Instelling
Uitleg
Song Quick
Start
Off, 2nd
bar, 1st
note
Off: het afspelen begint helemaal aan het begin van het
songbestand (dat enkele maten
stilte kan bevatten).
2nd bar: het afspelen begint op
maat 2 van het geselecteerde
standaard MIDI-bestand.
1st note: dit is feitelijk hetzelfde als het bovenstaande,
maar hier begint het afspelen
op de eerste noot van de geselecteerde song.
Perform
Next Song
REC Audio
Level
REC Audio
Sync
r
USB Driver
Off, On
–24, –18,
–12, –6,
+0 dB
Off, On
Generic,
Original
Audio In
Off, On
Center Canc
64
Aan het eind van de huidige
song start de volgende song in
de Performance lijst automatisch. Als de stap in de Performance lijst naar een muziekstijl
verwijst, wordt de betreffende
Style geladen, maar deze dient u
handmatig te starten, door de
[START/STOP] knop in te drukken.
Hiermee kunt u het opnameniveau voor uw eigen uitvoeringen instellen (zie p.46). De
instelling van de [VOLUME]
knop is niet van invloed op het
opnameniveau. (Standaard
instelling: +0dB).
Off: kies deze instelling als u
met opnemen wilt beginnen
voordat de muziekstijl of de
song begint.
On: kies deze instelling als u
met opnemen wilt beginnen op
het moment dat de muziekstijl
song wordt afgespeeld. Als u
deze instelling kiest, en u op de
[AUDIO REC] knop drukt, wordt
het afspelen en de recorder
gestopt.
Generic: kies dit als u de standaard USB-driver, die bij de
computer behoort, wilt gebruiken. Gewoonlijk dient u deze
modus te gebruiken.
Original: kies dit als u een USBdriver die van de Roland website
gedownload kan worden wilt
gebruiken. (www.roland.com).
Selecteer ‘On’ als de ‘Center
Cancel’ functie (zie p.38) ook op
de signalen, die via de AUDIO
INPUT aansluitingen worden
ontvangen, van invloed moet
zijn.
Parameter
Instelling
Uitleg
Audio in
Transpose
Off, On
Selecteer ‘On’ als de transpositie
instelling ook op de signalen die
via de AUDIO INPUT aansluitingen worden ontvangen van
invloed moet zijn.
Auto Power Off,
Off
240 min
Met deze parameter kunt u
maken dat de BK-7m zichzelf
uitzet na 240 minuten, als u het
apparaat niet gebruikt.
De standaard instelling is ‘Off’,
wat betekent dat de BK-7m aan
blijft totdat u de [POWER]
schakelaar indrukt.
Version Info n.nn
Toont het versienummer van
het besturingssysteem van de
BK-7m.
Pedal
De ‘Footswitch’ instelling is te vinden op de pagina
die met gebruik van [MENU] knop ‰ ‘Global’ ‰
‘Pedal’ geselecteerd kan worden.
Als u de fabrieksinstellingen niet verandert, is de
voetschakelaar aan de Start/Stop functie toegewezen.
De volgende tabel toont de functies die aan de voetschakelaar toegewezen kunnen worden.
Functie
Uitleg
Start/Stop
Start en stopt het afspelen van de
muziekstijl of song. Dezelfde functie
als de [START/STOP] knop.
Intro
Ending
Variation1
Variation2
Variation3
Variation4
Bass Inversion
Dezelfde functies als de [INTRO],
[ENDING], [VARIATION1],
[VARIATION2], [VARIATION3],
[VARIATION4], [BASS INV] knoppen.
Zie ‘muziekstijlen gebruiken’ op p.30.
Arranger Hold
Hiermee kan de Arranger Hold functie
in en uitgeschakeld worden. Zie
pagina 60.
Arranger Chord Off Hiermee kan de akkoordherkenning
van de Arranger in en uitgeschakeld
worden. In dat geval wordt alleen de
drum/percussie gespeeld.
Perf. Next
Perf. Prev
Hiermee kan de volgende of vorige
Performance geselecteerd worden.
Portamento
Zet de Portamento functie aan en uit.
Zie pagina 52.
Hold
Soft
Sostenuto
De toegewezen voetschakelaar kan als
een Soft, Sostenuto of Sustain (Hold
pedaal) worden gebruikt.
Backing Module BK-7m r
MIDI-parameters
Functie
Uitleg
Track Mute
Dezelfde functie als de [TRACK MUTE]
knop.
Break Mute
Reset/Start
AudioXfade
Fade Out
ChordRecOff
De volgende tabel toont de functies die aan de FC-7
voetschakelaar toegewezen kunnen worden.
FC-7
schakelaar
Als u op de voetschakelaar drukt,
wordt het afspeelgeluid van de
muziekstijl voor de rest van de huidige
maat gedempt.
1
2
3
Met deze functie kunt u de BK-7m op
de eerste tel van het op dat moment
geselecteerde muziekstijl patroon
laten beginnen, als u op de toegewezen voetschakelaar drukt. Gebruik dit
als u een zanger of solist begeleidt die
een enigszins instabiele timing heeft
en plotseling bemerkt dat het afspeelgeluid één of twee maten achterloopt
op de zanger/solist.
De voetschakelaar kan gebruikt worden om een crossfade tussen twee
bestanden te activeren.
Om dit te bereiken, selecteert u een
andere song terwijl de huidige song
wordt afgespeeld, en drukt u op de
voetschakelaar. De BK-7m creëert een
korte mengeling tussen de huidige en
de volgende song. (Deze functie is
alleen beschikbaar tussen twee Audio
songs).
4
5
6
Pedal Controller FC-7
Deze instelling is te vinden op de pagina die met
gebruik van [MENU] knop ‰ ‘Global’ ‰ ‘Pedal Controller FC-7’ geselecteerd kan worden.
Start/Stop, Intro, Ending, Variation1,
Variation2, Variation3, Variation4, Bass
Inversion, Arranger Hold, Arranger Chord
off, Perf. Next, Perf. Prev, Portamento,
Hold, Soft, Sostenuto, Track Mute, Break
mute, Reset/Start, AudioXfade, Fade Out,
ChordRecOff
7
Zie ‘Pedal’ op p.64 voor een uitleg van de beschikbare
opties.
Save Global
Met deze functie kunt u alle ‘Global’ parameterinstellingen opslaan, om ervoor te zorgen dat deze automatisch,
elke keer dat de BK-7m wordt aangezet, worden geladen.
Deze functie laat het volume geleidelijk afnemen, totdat het nul bereikt.
Op dat moment stopt het afspelen
van de song of Style automatisch.
Terwijl u de voetschakelaar ingedrukt
houdt, worden de binnenkomende
nootboodschappen voor akkoordinformatie niet door de BK-7m gescand.
Die boodschappen worden derhalve
alleen naar de actieve Realtime Parts
(UP1, UP2, LWR, MBS) verzonden. Laat
de voetschakelaar los om de akkoordherkenning weer te activeren.
Functie
U kunt deze functie met gebruik van [MENU] knop ‰
‘Global’ ‰ ‘Save Global’ selecteren.
1.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om
‘YES’ te selecteren, en druk dan op de draaiknop om de huidige instellingen als de standaard status te definiëren.
Een bevestigingsboodschap wordt in het scherm
getoond.
Als u de huidige ‘Global’ instellingen niet als de standaard status wilt definiëren, draait u aan de [CURSOR/VALUE] knop om ‘NO’ te selecteren, Druk dan op
de knop. De BK-7m keert dan naar de ‘Performance
Edit’ pagina terug.
MIDI-parameters
In deze sectie worden de MIDI-parameters en de gerelateerde geheugens genaamd ‘MIDI Sets’ van de BK-7m
besproken.
■ Wat is MIDI
‘MIDI’ staat voor ‘Musical Instrument Digital Interface’. Het is een universele standaard die het uitwisselen van uitvoeringsdata met elektronische muziekinstrumenten en computers mogelijk maakt. De BK7m heeft een MIDI IN en MIDI OUT aansluiting, zodat
uitvoeringsdata van andere MIDI-instrumenten ontvangen kan worden. Het apparaat is ook met een
65
Backing Module BK-7m
Menu opties
COMPUTER poort (USB) uitgerust, via welke MIDIdata van een computer ontvangen en verzonden kan
worden.
Het ‘MIDI Set’ veld wordt nu omgekeerd weergegeven.
De MIDI-parameters kunnen met gebruik van [MENU]
knop ‰ ‘MIDI’ geselecteerd worden.
3.
De MIDI omgeving van de BK-7m bevat de volgende
opties:
MIDI
parametergroep
Uitleg
MIDI Set
Hiermee kan een MIDI Set ‘User 1~8’
worden geladen, Zie onder.
Edit Style Parts
Hier kunnen alle MIDI-parameters van
de muziekstijl Parts bewerkt worden.
Zie onder.
Edit Song Parts
Hier kunnen alle MIDI-parameters van
de Song Parts bewerkt worden. Zie
pagina 67.
Edit Tone Parts
Hier kunnen alle MIDI-parameters
gerelateerd aan de Realtime Parts
(UP1, UP2, LWR, MBS) bewerkt worden.
Zie pagina 68.
Edit System
Deze groep bevat alle MIDI-parameters
die op de BK-7m als geheel van toepassing zijn. Zie pagina 68.
Gebruik de [CURSOR/VALUE] knop om de
MIDI Set ‘User1~8’ die u wilt laden te selecteren, en druk dan op de draaiknop om uw
selectie te bevestigen.
De BK-7m laadt de geselecteerde MIDI Set.
Edit Style Parts
De volgende parameters bevinden zich op de pagina
die met gebruik van [MENU] knop ‰ ‘MIDI ‰ ‘Edit
Style Parts’ geselecteerd kan worden.
OPMERKING
Save MIDI Set
Met deze functie kunt u de veranderingen in een ‘User’ geheugen opslaan,
zodat deze snel opgeroepen kunnen
worden. ‘Save MIDI Set’ op p.71.
OPMERKING
We raden u aan de Wizard te gebruiken, om de BK-7m snel
in te stellen op nieuwe MIDI-controllers die u mogelijk wilt
gaan gebruiken. Zie ‘Wizard Connection’ op p.22.
We raden u aan de Wizard te gebruiken om de BK-7m snel
gereed te maken voor nieuwe MIDI-controllers die u mogelijk wilt gebruiken. Zie ‘Wizard Connection’ op p.22.
Alleen dan dient u de instellingen die niet geschikt zijn voor
uw toepassing te veranderen.
1.
Gebruik de [CURSOR/VALUE] knop om het
Part dat u wilt bewerken (ADrum, ABass,
Acc1, Acc2, Acc3, Acc4, Acc5, Acc6) te selecteren.
In het scherm worden nu de instellingen van het
geselecteerde Part getoond.
Tx
Selecteer ‘On’ als u wilt dat het geselecteerde Part
MIDI-data verzendt.
Parameter
Instelling
Tx
Off, On
Een MIDI Set laden
Met de BK-7m kunt u acht verschillende MIDI-configuraties opslaan en oproepen.
r
OPMERKING
Als een MIDI Set wordt geladen, worden alleen de MIDI instellingen veranderd. Het heeft geen effect op de resterende parameters, die ook door de ‘Wizard Connection’ functie worden
beïnvloed (zie p.87).
1.
2.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om het
‘MIDI Set’ veld te selecteren.
Druk op de draaiknop om het ‘MIDI Set’ veld
te bewerken.
66
Tx Ch
Hiermee kan een MIDI-zendkanaal aan het geselecteerde Part worden toegewezen.
Parameter
Instelling
Tx Ch
1~16
Tx Shift
Met deze parameter kunnen de nootboodschappen
getransponeerd worden voordat deze naar een
extern MIDI-instrument of computer worden
Backing Module BK-7m r
MIDI-parameters
gestuurd. De maximale transpositie is vier octaven
hoger (+48) of lager (-48). Elke stap vertegenwoordigt een halve toon.
Parameter
Instelling
Tx Shift
–48~0~+48
Tx Local
Hier kunt u het Part van de interne geluidsbron loskoppelen (‘Off) – of die aansluiting opnieuw maken
(‘On’).
Parameter
Instelling
Tx Local
Off, On
Tx Event
De ‘Tx Event’ sectie biedt een aantal filters, waarmee
u kunt specificeren of de betreffende boodschappen
verzonden worden (Off) of niet (On).
Filter
Instelling Uitleg
Program
Change
Off, On
Selecteer ‘On’ om Program Change
en Bank select (CC00, CC32) boodschappen te filteren.
Pitch
Bender
Off, On
Selecteer ‘On’ om Pitch Bend boodschappen te filteren.
Modulation
Off, On
Selecteer ‘On’ om Modulatie boodschappen (CC01) te filteren.
Volume
Off, On
Selecteer ‘On’ om Volume boodschappen (CC07) te filteren.
Panpot
Off, On
Selecteer ‘On’ om Panpot boodschappen (CC10) te filteren.
Expression
Off, On
Selecteer ‘On’ om Expressie boodschappen (CC11) te filteren.
Reverb
Off, On
Selecteer ‘On’ om Reverb boodschappen (CC91) te filteren.
Chorus
Off, On
Selecteer ‘On’ om Chorus boodschappen (CC93) te filteren.
Select All
Off, On
Selecteer ‘On’ om alle hierboven
genoemde MIDI-boodschappen te
filteren.
OPMERKING
We raden u aan de Wizard te gebruiken om de BK-7m snel
gereed te maken voor nieuwe MIDI-controllers die u mogelijk wilt gebruiken. Zie ‘Wizard Connection’ op p.22.
Edit Song Parts
De volgende parameters bevinden zich op de pagina
die net gebruik van [MENU] knop ‰ ‘MIDI’ ‰ ‘Edit
Song Parts’ geselecteerd kan worden.
OPMERKING
We raden u aan de Wizard te gebruiken om de BK-7m snel
gereed te maken voor nieuwe MIDI-controllers die u mogelijk wilt gebruiken. Zie ‘Wizard Connection’ op p.22.
Alleen dan dient u de instellingen die niet geschikt zijn voor
uw toepassing te veranderen.
1.
Gebruik de [CURSOR/VALUE] knop om het
Part dat u wilt bewerken te selecteren (Part
1~16).
Het scherm toont nu de instellingen van het geselecteerde Part.
Rx
Selecteer ‘On’ als u wilt dat het geselecteerde Part
MIDI-data ontvangt.
Parameter
Instelling
Rx
Off, On
Rx Ch
Hiermee kan een MIDI-kanaal aan het geselecteerde
Part worden toegewezen.
Parameter
Instelling
Rx Ch
1~16
Rx Shift
Met deze parameter kunt u de nootboodschappen die
van een extern MIDI-instrument of computer worden
ontvangen transponeren. De maximale transpositie is
vier octaven hoger (+48) of lager (-48). Elke stap vertegenwoordigt een halve toon.
Parameter
Instelling
Rx Shift
–48~0~+48
Rx Event
De ‘Rx Event’ sectie biedt een aantal filters, waarmee
u kunt specificeren of de betreffende boodschappen
ontvangen worden (Off) of niet (On).
Filter
Instelling
Uitleg
Program
Change
Off, On
Selecteer ‘On’ om Program Change
en Bank select (CC00, CC32) boodschappen te filteren.
Pitch
Bender
Off, On
Selecteer ‘On’ om Pitch Bend
boodschappen te filteren.
Modulation
Off, On
Selecteer ‘On’ om Modulatie boodschappen (CC01) te filteren.
Volume
Off, On
Selecteer ‘On’ om Volume boodschappen (CC07) te filteren.
Panpot
Off, On
Selecteer ‘On’ om Panpot boodschappen (CC10) te filteren.
Expression
Off, On
Selecteer ‘On’ om Expressie boodschappen )CC11) te filteren.
Reverb
Off, On
Selecteer ‘On’ om Reverb boodschappen (CC91) te filteren.
Chorus
Off, On
Selecteer ‘On’ om Chorus boodschappen (CC93) te filteren.
67
Backing Module BK-7m
Menu opties
Filter
Instelling
Uitleg
Hold
Off, On
Selecteer ‘On’ om Hold boodschappen (CC64) te filteren.
Sostenuto Off, On
Selecteer ‘On’ om Sostenuto boodschappen (CC66) te filteren.
Soft
Off, On
Selecteer ‘On’ om Soft boodschappen (CC67) te filteren.
Caf
Off, On
Selecteer ‘On’ om Caf-Channel
Aftertouch te filteren.
RPN
Off, On
Selecteer ‘On’ om boodschappen
van niet geregistreerde parameternummers (CC100/101) te filteren.
NRPN
Off, On
Selecteer ‘On’ om boodschappen
van geregistreerde parameternummers (CC98/99) te filteren.
System
Exclusive
Off, On
Selecteer ‘On’ om System Exclusive
boodschappen te filteren.
CC16
Off, On
Controller voor algemene doeleinden waarmee u de ‘C1’ parameter
kunt beïnvloeden (zie p.54).
Select All
Off, On
Selecteer ‘On’ om alle hierboven
genoemde MIDI-boodschappen te
filteren.
Edit System
De volgende parameters bevinden zich op de pagina
die met gebruik van [MENU] knop ‰ ‘MIDI ‰ ‘Edit
System’ geselecteerd kan worden.
De ‘Edit System’ groep bevat de volgende parameters:
Edit System
Uitleg
Sync
Deze parameters worden gebruikt voor synchronisatie met externe MIDI-apparaten. Zie
onder.
Basic
De parameters van deze groep zijn van
invloed op de basiskanaal van de BK-7m.
Het basiskanaal wordt gebruikt voor het
ontvangen en verzenden van Program
Change en Bank Select boodschappen, voor
het selecteren van Performances en voor
het ontvangen en verzenden van andere
boodschappen, die niet direct aan een specifiek MIDI-kanaal zijn gerelateerd. Zie
pagina 69.
Style
De parameters van deze groep zijn op het
Style kanaal van de BK-7m van invloed. Het
Style kanaal wordt gebruikt voor het ontvangen van Program Change en Bank Select
boodschappen die Styles selecteren en volumeboodschappen die het volume van de
Style veranderen. Zie pagina 70.
NTA
Met deze parameters kunt u MIDI-kanalen
aan de NTA (Note-to-Arranger) Parts van de
BK-7m toewijzen. Alleen noten die op één
van deze kanalen worden ontvangen worden als akkoordinformatie gezien, die
gebruikt kan worden voor het in Realtime
transponeren van het afspeelgeluid van een
muziekstijl. Zie pagina 70.
Parameters
Deze parameters worden gebruikt voor synchronisatie met externe MIDI-apparaten. Zie
onder.
Tx, Tx Ch, Tx Shift, Tx Local, Tx Event
Voor de uitleg van deze parameters raadpleegt u ‘Rx
Event’ op p.67.
Edit Tone Parts
De volgende parameters bevinden zich op de pagina
die met gebruik van [MENU] knop‰ ‘MIDI’ ‰ ‘Edit
Tone Parts’ geselecteerd kan worden.
OPMERKING
We raden u aan de Wizard te gebruiken om de BK-7m snel
gereed te maken voor nieuwe MIDI-controllers die u mogelijk wilt gebruiken. Zie ‘Wizard Connection’ op p.22.
Alleen dan dient u de instellingen die niet geschikt zijn voor
uw toepassing te veranderen.
r
1.
Gebruik de [CURSOR/VALUE] knop om het
Part dat u wilt bewerken (MBS, LWR, UP2,
UP1) te selecteren.
In het scherm worden nu de instellingen van het
geselecteerde Part getoond.
Rx, Rx Ch, Rx Shift, Rx Event
Voor de uitleg van deze parameters raadpleegt u ‘Edit
Song Parts’ op p.67.
68
Sync
De volgende parameters bevinden zich op de pagina
die met gebruik van [MENU] knop ‰ ‘MIDI ‰ ‘Edit
System’ ‰ ‘Sync’ geselecteerd kan worden.
Backing Module BK-7m r
MIDI-parameters
Met de ‘Sync’ parameters kunt u specificeren of de
BK-7m MIDI Realtime boodschappen moet verzenden
als u het afspelen van een Style of song start. Hiermee kunt u externe instrumenten of (software)
sequencers met de BK-7m synchroniseren.
Parameter
Instelling
Uitleg
Sync Rx
Off, On
Deze parameter wordt
gebruikt om te specificeren
of het afspeelgeluid van een
muziekstijl of song door een
extern MIDI-apparaat
gesynchroniseerd moet worden.
Mode
Internal, Auto,
MIDI, Remote
Internal: Het afspeelgeluid
van een song of Style
gebruikt het interne tempo
van de BK-7m.
Auto: een goede instelling
voor het op afstand bedienen van het afspelen van
een song of Style (met
gebruik van een PK-5A
dynamisch MIDI-voetklavier, bijvoorbeeld). Als de
BK-7m een MIDI Start boodschap ontvangt (FA), wacht
deze op Clock boodschappen die het tempo specificeren. Wanneer die Clock
boodschappen niet worden
ontvangen, begint de BK-7m
af te spelen met gebruik van
zijn interne tempo. Als Clock
boodschappen echter na de
Start boodschap volgen,
gebruikt de BK-7m het
externe tempo.
MIDI: Het afspelen van de
song of Style kan met MIDI
Realtime boodschappen
(Start, Stop, Clock), die van
een andere externe klokbron worden ontvangen,
gestart of gestopt worden.
Remote: het afspelen van
een song of Style wacht op
een start boodschap om op
zijn eigen tempo af te spelen. Als het een stop boodschap ontvangt, stopt het
afspelen.
Externe Clock boodschappen
worden genegeerd.
Stl Start/
Stop Tx
Off, On
Als u deze optie activeert,
verzendt de BK-7m start of
stop boodschappen als u het
afspelen van de Style start
(of stopt).
Stl Clock Tx
Off, On
Als u deze optie activeert,
verzendt het afspeelgeluid
van de Style MIDI Clock
boodschappen.
SMF Start/
Stop Tx
Off, On
Parameter
Instelling
Uitleg
SMF Clock
Tx
Off, On
Gelijk aan ‘Stl Clock Tx’ maar
dan voor songs.
SMF Pos
Point Tx
Off, On
Als u deze parameter
inschakelt, stuurt het
afspeelgeluid van de song
Song Position Pointer (SPP)
boodschappen, die de huidige afspeelpositie aangeven.
Basic
De volgende parameters bevinden zich op de pagina
die met gebruik van [MENU] knop ‰ ‘MIDI ‰ ‘Edit
System’ ‰ ‘Basic’ geselecteerd kan worden.
Het basiskanaal wordt gebruikt voor het ontvangen
en verzenden van Program Change en Bank Select
boodschappen voor het selecteren van Performances
en voor het ontvangen en verzenden van andere
boodschappen, die niet direct aan een specifiek MIDIkanaal zijn gerelateerd.
OPMERKING
Als u een ander kanaal selecteert, kunnen boodschappen,
die voor de basis parameters zijn bedoeld, ook veroorzaken
dat andere parameters veranderen terwijl u dat niet wilt.
De volgende parameters zijn hier beschikbaar:
Parameter
Instelling Uitleg
Rx
Off, On
Zet de ontvangst van MIDI-boodschappen op het basiskanaal aan
of uit.
Rx Channel 1~16
Gebruik deze parameter om een
MIDI-zendkanaal aan het ‘Basic’
kanaal toe te wijzen.
Performance PC
Rx
Off, On
Deze parameter wordt gebruikt
om de ontvangst van Program
Change en Bank Select boodschappen, gerelateerd aan de Performance sectie, in of uit te
schakelen.
Master
Off, On
Volume Rx
Hiermee kan de ontvangst van
Master Volume boodschappen, die
het algehele volume van de BK7m zullen veranderen, in of uit te
schakelen. Dit is een exclusieve
boodschap die op alle nieuwere
MIDI-apparaten wordt aangetroffen.
Tx
Zet de overdracht van MIDI-boodschappen op het basiskanaal aan
of uit.
Off, On
Gelijk aan ‘Stl Start/Stop Tx’
maar dan voor songs.
69
Backing Module BK-7m
Menu opties
Parameter
Instelling Uitleg
Parameter
Tx Channel 1~16
Het kanaal dat voor het verzenden
van MIDI-boodschappen wordt
gebruikt.
Performance
PC Tx
Deze parameter wordt gebruikt
om de transmissie van Program
Change en Bank Select boodschappen, gerelateerd aan de Performance sectie, in of uit te
schakelen.
Off, On
Instelling
Style Volume Rx Off, On
Hiermee kunt u de
ontvangst van volume
boodschappen, gerelateerd aan de Style, inof uitschakelen.
Style Pc Rx
Off, On
Met deze parameter
kunt u de ontvangst
van Program Change
en Bank Select boodschappen voor Style
selectie in- of uitschakelen.
Tx
Off, On
Zet de overdracht van
MIDI-boodschappen
op het Style kanaal aan
of uit.
Tx Channel
1~16
Het kanaal dat voor het
verzenden van MIDIboodschappen wordt
gebruikt.
Style
De volgende parameters bevinden zich op de pagina
die met gebruik van [MENU] knop ‰ ‘MIDI ‰ ‘Edit
System’ ‰ ‘Style’ geselecteerd kan worden.
Het Style kanaal wordt gebruikt voor het ontvangen
van Program Change en Bank Select boodschappen
die Styles selecteren en volume boodschappen die
het volume van de Style veranderen.
Het MIDI adres van een muziekstijl bestaat uit drie
elementen: een CC00 nummer, een CC32 nummer en
een Program Change nummer. De waardes die aan
CC00 en CC32 zijn toegewezen definiëren de Style
(zie ‘Muziekstijl lijst’ op p.88), terwijl het Program
Change nummer de divisie (intro, einde, enz.) definieert. Zie Style divisie Program Change nummers op
p.90.
Het verzenden van slechts één Program Change
nummer selecteert een andere divisie voor de Style
die op dat moment actief is. Wees er echter van
bewust dat het alleen verzenden van CC00 en CC32
boodschappen (zonder een Program Change) geen
effect heeft.
OPMERKING
r
Als u een andere Style op de BK-7m selecteert, verzendt
deze een CC00-CC32-PC cluster via het Style kanaal, dat u
met gebruik van een externe sequencer kunt opnemen.
Parameter
Instelling
Uitleg
Rx
Off, On
Schakelt de ontvangst
van MIDI-boodschappen op het Style kanaal
in of uit.
Rx Channel
70
1~16
Gebruik deze parameter om een MIDI-ontvangstkanaal aan de
Style sectie toe te wijzen.
Uitleg
NTA
De volgende parameters bevinden zich op de pagina
die met gebruik van [MENU] knop ‰ ‘MIDI ‰ ‘Edit
System’ ‰ ‘NTA’ geselecteerd kan worden.
Met deze parameters kunt u specificeren op welke
MIDI-kanalen de BK-7m akkoord informatie moet
ontvangen, die gebruikt wordt om de toonsoort van
de muziekstijl in Realtime te veranderen (de betreffende noten worden ‘Note-to-Arranger’, afgekort
‘NTA’ genoemd).
Parameter
Instelling
Uitleg
Channel
Ch1~Ch16
MIDI-kanaal
Rx
Off, On
Met deze parameters
kunt u specificeren of
het geselecteerde MIDIkanaal gebruikt wordt
voor het ontvangen van
akkoord informatie
(‘On’) of niet (‘Off’).
Rx Octave
–4~0~ 4
Gebruik deze parameter om de noten, die op
het geselecteerde MIDIkanaal (‘Ch’) worden
ontvangen, in stappen
van een octaaf te transponeren.
Backing Module BK-7m r
Mastering Tools
Parameters
Save MIDI Set
De volgende parameters bevinden zich op de pagina
die met gebruik van [MENU] knop ‰ ‘MIDI ‰ ‘Edit
System’ ‰ ‘Parameters’ geselecteerd kan worden.
Deze pagina bevat meerdere parameters die niet aan
elkaar gerelateerd zijn (de andere MIDI pagina’s concentreren zich altijd op één aspect).
Parameter Instelling
Uitleg
Rx Velocity On, 1~127
Hiermee kunt u de ontvangst
(RX) van Velocity boodschappen
in of uitschakelen. Als u ‘On’ niet
nodig heeft, specificeert u welke
Velocitywaarde in plaats van de
doorlopende flux gebruikt moet
worden.
Rx Sysex
Off, On
Gebruik deze parameter om de
specificeren of de BK-7m SysEx
boodschappen van andere apparaten moet ontvangen.
Tx Sysex
Off, On
Gebruik deze parameter om te
specificeren of de BK-7m SysEx
boodschappen moet verzenden.
Tx Data
Change
Soft Thru
Off, On
Met deze parameter kunt u specificeren hoe de oorspronkelijke
Program Changes van de songs
die u afspeelt, via MIDI worden
overgebracht.
De BK-7m kan geluidsadressen
veranderen (gewoonlijk CC00 en
CC32 waardes) om alle songs op
de hoogst mogelijke kwaliteit te
kunnen spelen. Als u deze parameter inschakelt, worden dat
soort Realtime transformaties
ook via MIDI overgedragen. Als u
deze parameter uitschakelt, worden de oorspronkelijke geluidsadressen naar het ontvangende
apparaat verzonden. (Maar de
BK-7m’s toongenerator blijft de
songs die u afspeelt ‘verrijken’).
Off, Global, Selecteer ‘Global’ als de BK-7m
Piano
alle MIDI-boodschappen die ontvangen worden moet verzenden
(met gebruik van de MIDI OUT
aansluiting).
Selecteer ‘Piano’ als u de BK-7m
op een digitale piano wilt aansluiten.
Met deze functie kunt u uw veranderingen in een ‘User’
geheugen opslaan, zodat deze snel opgeroepen kunnen
worden.
Deze functie kan met gebruik van [MENU] knop ‰
‘MIDI’‰ ‘Save MIDI Set’ worden geselecteerd.
1.
2.
3.
Bewerk de gewenste MIDI-parameters (‘Edit
Style Parts’, ‘Edit Song Parts’, ‘Edit Tone
Parts’, ‘Edit System’).
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om de
MIDI Set waar u de instellingen wilt opslaan
te selecteren (‘User1’~’User8’).
Druk op [WRITE] om te bevestigen.
Een bevestigingsboodschap laat u weten dat de MIDI
Set is opgeslagen.
Mastering Tools
De BK-7m bevat twee effectprocessors die op alle Realtime Parts en Style en Song Parts van toepassing zijn.
Deze processors worden gezamenlijk de ‘Mastering
Tools’ genoemd, omdat u daarmee signaal mix kunt perfectioneren, om deze op het geluidssysteem dat u
gebruikt af te stellen.
De hier besproken parameters kunnen met gebruik van
[MENU] knop ‰ ‘Mastering Tools’ geselecteerd worden.
SMF/Style Compressor
Met deze multi-band Compressor/Limiter kunt u drie
frequentiereeksen apart bewerken. Een Compressor
reduceert hoge niveaus (pieken) en duwt lage niveaus
omhoog, zodat schommelingen in volume worden gladgestreken.
Om de SMF/Style Compressor parameters te bewerken,
gebruikt u [MENU] knop ‰ ‘Mastering Tools’ ‰ ‘SMF/
Style Compressor’.
71
Backing Module BK-7m
Menu opties
1.
2.
Selecteer een SMF song of een muziekstijl
en speel deze af.
Zet de ‘Switch’ parameter op ‘On’ om de
Compressor te activeren.
Parameter Instelling Uitleg
Attack
0~100ms Gebruik deze parameter om te specificeren hoe snel de Compressor
van de betreffende band moet
beginnen met de verwerking van
het signaal, op het moment dat het
niveau van die band het ‘Threshold’
niveau overschrijdt. Kies een lagere
waarde als u een compressie verkiest gelijkend die van FM radiostations. Hogere waardes kunnen een
‘scherper’ of ‘funkier’ geluid voortbrengen.
Release
50~
5000ms
De Compressor is nu actief en is op het afspeelgeluid
van de SMF song of de muziekstijl van invloed.
(Selecteer ‘Off’ om de Compressor weer uit te zetten.
3.
4.
Gebruik de [CURSOR/VALUE] knop om de
‘Preset’ parameter te selecteren, en druk dan
op de draaiknop.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om één
van de beschikbare Presets te selecteren.
Druk dan op de draaiknop.
De beschikbare Presets zijn:
1. Hard Comp
2. Soft Comp
3. Low Boost
5.
4. Mid Boost
5. High Boost
6. Standard
7. User
Als geen van de Preset geheugens de instellingen die u nodig heeft bevat, gebruikt u de
[CURSOR/VALUE] knop om de volgende
parameters te selecteren en in te stellen:
Threshold –36~0dB
Met deze parameter kunt u het
niveau, dat de frequentieband
(‘High’, ‘Mid’ of ‘Low’) moet bereiken
om zijn Compressor te triggeren,
instellen. Hoe lager de waarde, des
te meer merkbaar de Compressie zal
zijn.
Ratio
1:1.0~
1:INF
Gebruik deze parameter om de specificeren hoe sterk het niveau gereduceerd moet worden als het
niveau van de band het ‘Threshold’
niveau overschrijdt. ‘1:2.0’ bijvoorbeeld, betekent dat de niveauwaardes boven het ‘Threshold’ niveau
worden gehalveerd.’1:INF’ is bruikbaar als u ‘Threshold’ op ‘0dB’ of
daar in de buurt instelt. Dit produceert een Limiter-effect, wat betekent dat geen enkel signaalniveau
de ‘Threshold’ waarde zal overschrijden. Dit kan behulpzaam zijn
bij het beschermen van de luidsprekers van het PA systeem, enz.
Level
–24~
+24dB
Met deze parameter kunt u de
gewenste mix tussen de drie Compressor banden afstellen. Kies een
negatieve waarde om het niveau te
verlagen of een positieve waarde
om het niveau te verhogen. Kies ‘0’
voor een band waarvan het niveau
al correct is ingesteld.
r
Parameter Instelling Uitleg
Level
0~127
Gebruik deze parameter om het
ingangsniveau van de Compressor
in te stellen.
Hoe hoger de waarde, hoe sterker
de drie frequentiebanden gecomprimeerd worden.
De waarde die u hier instelt, wordt
aan de ‘Level’ instellingen van de
drie banden toegevoegd. Als u deze
parameter op ‘0’ zet, heeft de Compressor geen effect op het uitgangssignaal.
Gain
–12~0~
12dB
Gebruik deze parameter om het
niveau bij de uitgangen van de
Compressor te corrigeren. Als de
instellingen van de resterende parameters tot een aanzienlijk lager
niveau leiden, selecteert u een positieve waarde. Als uw instellingen
tot een aanzienlijk hoger niveau leiden, selecteert u een negatieve
waarde. ‘0’betekent dat het niveau
niet omhooggeduwd en niet afgezwakt wordt.
High/Mid/Low: omdat ‘Attack’, ‘Release’, ‘Threshold’’Ratio’
en ‘Level’ voor elke band hetzelfde zijn, bespreken we deze
slechts één keer. Zoals u kunt zien, hebben alle drie de frequentiereeksen hun eigen set parameters waarmee hun
gedrag gespecificeerd kan worden.
72
Met deze parameter kunt u specificeren hoe snel de Compressor van
de corresponderende band stopt
met werken, als het signaalniveau
tot onder de ‘Threshold’ waarde
daalt.
Split High 2000~
12000Hz
Split Low
80~
800Hz
Deze twee parameters specificeren
de frequentie waarop twee banden
gescheiden worden. De Compressor
heeft drie banden, en dus zijn er
twee cross-over frequenties die u
kunt instellen: ‘High’ tussen de ‘Mid’
en ‘High’ reeksen, en ‘Low’ tussen de
‘Mid’ en ‘Low’ reeksen.
Backing Module BK-7m r
Mastering Tools
Write User
Met deze functie kunt u de instellingen die u op de
‘SMF/Style Compressor’ pagina heeft gemaakt
opslaan.
1.
5.
Als geen van de Preset geheugens de instellingen die u nodig heeft bevat, gebruikt u de
[CURSOR/VALUE] knop om de volgende
parameters veranderen:
Parameter
Instelling
Uitleg
Level
0~127
Gebruik deze parameter om het
ingangsniveau van de Equalizer
in te stellen. Dit kan noodzakelijk zijn als het niveau van de
ingangssignalen zo hoog is dat
het geluid vervormt.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om
‘YES’ te selecteren, en druk dan op de draaiknop om de huidige instellingen op te slaan.
Een bevestigingsboodschap wordt in het scherm
getoond.
Als u de huidige instellingen niet als de standaard
status wilt definiëren, draait u aan de [CURSOR/
VALUE] knop om ‘NO’ te selecteren. Druk dan op de
draaiknop. De BK-7m keert dan naar de ‘SMF/Style
Compressor’ pagina terug.
OPMERKING
Stel deze parameter niet op ‘0’
in als de equalizer is ingeschakeld, want als u dat doet,
is de SMF song/muziekstijl niet
meer hoorbaar.
Gain
–9~0~9dB
Gebruik deze parameter om het
niveau bij de uitgangen van de
Equalizer te corrigeren. Als de
instellingen van de resterende
parameters tot een aanzienlijk
lager niveau leiden, selecteert u
een positieve waarde. Als uw
instellingen tot een aanzienlijk
hoger niveau leiden, selecteert u
een negatieve waarde. ‘0’ betekent dat het niveau niet
omhooggeduwd en niet afgezwakt wordt.
High
Frequency
2000~
12000Hz
Hiermee kan de Cutoff frequentie van de hoge band worden
ingesteld (dit is een ‘Shelving’
filter).
High Gain
–15~15dB
Gebruik deze parameter om het
niveau van de geselecteerde
‘High’ frequentie in te stellen.
Positieve waardes verhogen
(verhogen het volume van) die
frequentieband, negatieve
waarde verlagen (verzwakken)
deze.
Mid Frequency
200~
8000Hz
Hiermee kan de Cutoff frequentie van de middenband worden
ingesteld (dit is een ‘Peaking’ filter).
Mid Q
0.5, 1, 2, 4,
8
Gebruik deze parameter om de
breedte van de ‘Mid Frequency’
band die u omhoog wilt duwen
of af wilt kappen te specificeren.
Lagere waardes betekent dat
aangrenzende frequenties
boven/onder die waarde ook
beïnvloed worden.
Mid Gain
–15~15dB
Gebruik deze parameter om het
niveau van de geselecteerde
‘Mid’ frequentie in te stellen.
Low Frequency
50, 80, 100,
150, 200,
250, 300,
400Hz
Hiermee kan de Cutoff frequentie van de lage band worden
ingesteld (dit is een ‘Shelving’
filter).
OPMERKING
Er is slechts één ‘User’ geheugen voor uw eigen instellingen. Als u nieuwe instellingen opslaat, worden de vorige
instellingen overschreven.
OPMERKING
Als u de BK-7m aanzet, worden de ‘User’ instellingen automatisch geladen.
SMF/Style Equalizer
Om de parameters van de SMF/Style Equalizer te bewerken, gebruikt u [MENU] knop ‰ ‘Mastering Tools’‰
‘SMF/Style Equalizer’.
De Equalizer heeft dezelfde functie als de TREBLE, MID
en BASS knoppen op een mengpaneel: u kunt daarmee
de klankkleur veranderen of klankcorrecties toepassen.
1.
2.
Selecteer een SMF song of een muziekstijl
en speel deze af.
Zet de ‘Switch’ parameter op ‘On’ om de
Equalizer te activeren.
De Equalizer is nu actief, en is op het afspeelgeluid
van de SMF song of de muziekstijl van invloed.
(Selecteer ‘Off’ om de equalizer weer uit te zetten).
3.
4.
Gebruik de [CURSOR/VALUE] knop om de
‘Preset’ parameter te selecteren, en druk dan
op de draaiknop.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om één
van de beschikbare Presets te selecteren.
Druk dan op de draaiknop.
De beschikbare Preset geheugens zijn:
1. Flat
2. Rock
3. Pop
4. Jazz
5. Classic
6. Standard
7. User
73
Backing Module BK-7m
Menu opties
Parameter
Instelling
Uitleg
Low Gain
–15~15dB
Gebruik deze parameter om het
niveau van de geselecteerde
‘Low’ frequentie in te stellen.
1.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om
‘Write User’ te selecteren, en druk dan op de
draaiknop.
2.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om
‘YES’ te selecteren, en druk dan op de draaiknop om de huidige instellingen op te slaan.
Write User
Met deze functie kunt u de instellingen die u op de
‘SMF/Style Equalizer’ pagina heeft gemaakt opslaan.
1.
Een bevestigingsboodschap wordt in het scherm
getoond.
Als u de huidige instellingen niet als de standaard
status wilt definiëren, draait u aan de [CURSOR/
VALUE] knop om ‘NO’ te selecteren. Druk dan op de
draaiknop. De BK-7m keert dan naar4 de ‘Tone/Part
Compressor’ pagina terug.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om
‘YES’ te selecteren, en druk dan op de draaiknop om de huidige instellingen op te slaan.
Een bevestigingsboodschap wordt in het scherm
getoond.
Als u de huidige instellingen niet als de standaard
status wilt definiëren, draait u aan de [CURSOR/
VALUE] knop om ‘NO’ te selecteren. Druk dan op de
draaiknop. De BK-7m keert dan naar de ‘SMF/Style
Equalizer’ pagina terug.
OPMERKING
Er is slechts één ‘User’ geheugen voor uw eigen instellingen. Als u nieuwe instellingen opslaat, worden de vorige
instellingen overschreven.
OPMERKING
OPMERKING
Als u de BK-7m aanzet, worden de ‘User’ instellingen automatisch geladen.
Er is slechts één ‘User’ geheugen voor uw eigen instellingen. Als u nieuwe instellingen opslaat, worden de vorige
instellingen overschreven.
Tone/Part Equalizer
OPMERKING
Als u de BK-7m aanzet, worden de ‘User’ instellingen automatisch geladen.
Om de Tone/Part Equalizer parameters te bewerken,
gebruikt u [MENU] knop ‰ ‘Mastering Tools’‰ ‘Tone/
Part Equalizer’.
Tone/Part Compressor
r
Deze multiband Compressor/Limiter is op de Realtime
Parts van invloed. Hiermee kunt u drie frequentiereeksen
apart bewerken. Een Compressor reduceert hoge niveaus
(pieken) en duwt lage niveaus omhoog, zodat schommelingen in volume worden gladgestreken.
Om de Tone/Part Compressor parameters te bewerken,
gebruikt u [MENU] knop ‰ ‘Mastering Tools’‰ ‘Tone/
Part Compressor’.
Zie ‘SMF/Style Compressor op p.71 voor een uitleg
van de beschikbare parameters.
■ De Compressor instellingen opslaan
Om de Compressor instellingen op te slaan en ervoor
te zorgen dat deze, elke keer dat u de BK-7m aanzet,
worden geladen:
74
De Equalizer heeft dezelfde functie als de TREBLE,
MID en BASS knoppen op een mengpaneel: hiermee
kan de klankkleur van het geluid worden veranderd
of kunnen correcties in de klank worden aangebracht.
Met de hier besproken Equalizer kunnen de Realtime
Parts bewerkt worden. Zie ‘SMF/Style Equalizer op
p.73 voor een uitleg van de beschikbare parameters.
■ De Equalizer instellingen opslaan
Om de Equalizer instellingen op te slaan en ervoor te
zorgen dat deze, elke keer dat u de BK-7m aanzet,
worden geladen:
1. Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om
‘Write User’ te selecteren, en druk dan op de
draaiknop.
2.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om
‘YES’ te selecteren, en druk dan op de draaiknop om de huidige instellingen op te slaan.
Backing Module BK-7m r
Makeup Tools (Style en SMF)
Een bevestigingsboodschap wordt in het scherm
getoond.
Als u de huidige instellingen niet als de standaard
status wilt definiëren, draait u aan de [CURSOR/
VALUE] knop om ‘NO’ te selecteren. Druk dan op de
draaiknop. De BK-7m keert dan naar4 de ‘Tone/Part
Compressor’ pagina terug.
In dit menu kunt u de volgende opties selecteren:
Menu optie
Uitleg
Common
Selecteer deze optie om algemene parameters te veranderen, die op de muziekstijl of
song als geheel van invloed zijn, zoals het
Reverb of Chorus-effect, het tempo, enz.
Instrument
Selecteer deze optie om de instrumenten,
die in de muziekstijl of song worden
gebruikt, en hun parameters te veranderen.
Zie pagina 76.
Freeze Data
Selecteer deze optie om de nieuwe instellingen in het bestand te ‘branden’. Als u dat
doet, kunt u de nieuwe versie met elke
sequencer (software) of een compatibel
Roland Arranger instrument gebruiken. Zie
pagina 81.
Save
Selecteer deze optie om de song met de
‘Song Makeup Tools’ instellingen die u heeft
gemaakt op te slaan. Zie pagina 81.
OPMERKING
Er is slechts één ‘User’ geheugen voor uw eigen instellingen. Als u nieuwe instellingen opslaat, worden de vorige
instellingen overschreven.
OPMERKING
Als u de BK-7m aanzet, worden de ‘User’ instellingen automatisch geladen.
Makeup Tools (Style en SMF)
Met deze functies kunt u de geselecteerde muziekstijl of
SMF song (standaard MIDI-bestand) daadwerkelijk
bewerken, zonder aandacht te schenken aan de onderliggende parameters.
Common
Om de Common parameters te bewerken, gebruikt u
[MENU] knop ‰ ‘Makeup Tools’ ‰ ‘Common’.
OPMERKING
De functies van de ‘Style Makeup Tools’ en ‘Song Makeup
Tools’ kunnen niet gebruikt worden voor het bewerken van
standaard MIDI-bestanden die het XG formaat gebruiken.
De Makeup Tools gebruiken
1. Selecteer de muziekstijl of SMF song die u
wilt wijzigen (zie p.35).
U kunt ook een interne muziekstijl selecteren.
2.
Druk op de [START/STOP] knop om de song
of muziekstijl af te spelen.
De ‘Common’ parameters op deze pagina zijn op de
gehele song of muziekstijl van toepassing.
1.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om de
gewenste ‘Common’ parameter te selecteren, en druk dan op de draaiknop.
Nu kunt u de song of muziekstijl beluisteren voordat
u deze gaat bewerken. Als u een muziekstijl selecteerde, vergeet dan niet om een akkoord op de
externe MIDI-controller te spelen. Druk opnieuw op
de [START/STOP] knop om het afspelen te stoppen.
3.
4.
Druk op de [MENU] knop.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om
‘Makeup Tools’ te selecteren, en druk dan op
de draaiknop.
Als u bij stap (1) een muziekstijl heeft geselecteerd,
verandert het scherm in:
De volgende parameters zijn beschikbaar:
Reverb Type: met deze parameter kunt u specificeren welk type Reverb-effect u nodig heeft. De
beschikbare Reverb types zijn:
Instelling Betekenis
Als u bij stap (1) een SMF song heeft geselecteerd,
verandert het scherm in:
Original
Deze instelling betekent dat de song zijn eigen
(geprogrammeerde) Reverb-instellingen
gebruikt.
Room1,
Room2,
Room3
Deze types simuleren de Reverb kenmerken van
een kamer. Hoe hoger het nummer (1, 2 of 3),
hoe groter de ‘kamer’ wordt.
75
Backing Module BK-7m
Menu opties
Zie ‘De nieuwe muziekstijl of song (SMF) versie
opslaan’ op p.81.
Instelling Betekenis
Hall1,
Hall2
Deze types simuleren de Reverb van een kleine
(1) of grote (2) concertzaal, en klinken dus veel
‘groter’ dan de Room types hierboven.
Plate
Dit algoritme simuleert de akoestiek van een
concertzaal.
Delay
Een Delay-effect (geen Reverb). Werkt vrijwel
op dezelfde manier als een Echo-effect, en herhaalt dus de klanken.
OPMERKING
De veranderingen die u met de hierboven beschreven procedure maakt, kunnen met gebruik van het ‘Freeze Data’
commando (zie p.81) in het muziekstijl songbestand worden ‘gebrand’. Als u dit doet, kunt u de veranderingen op
elke sequencer (software) die u gebruikt terughoren. Veranderingen die u niet ‘bevriest’ worden desondanks opgeslagen als u het bewerkte muziekstijl songbestand opslaat –
maar alleen de BK-7m kan deze lezen.
Pan Delay Dit is een stereo versie van het bovenstaande
Delay-effect. Dit creëert herhalingen die tussen
de linker en rechterkanalen afwisselen.
Chorus Type: Chorus verbreedt het ruimtelijke beeld
van het geluid, en creëert de indruk van stereo. U
kunt uit acht types Chorus kiezen.
Instelling
Betekenis
Original
De song gebruikt zijn eigen (geprogrammeerde) Chorus instellingen.
Chorus
1~4
Dit zijn conventionele Choruseffecten, die
het geluid ruimtelijker en dieper maken.
Fbk Chorus
Dit is een Chorus met een Flanger-achtig
effect en een zachte klank.
Flanger
Dit is een effect dat enigszins klinkt als
een vliegtuig dat stijgt en landt.
ShortDly
Dit is een volwaardig Delay-effect dat in
plaats van een Chorus of Flanger gebruikt
kan worden. Zoals u zult zien, zijn er veel
parameters die u kunt programmeren.
Short Dly FB
Dit is een korte Delay met veel herhalingen.
r
Reverb Level & Chorus Level: met deze parameters
kunt u het uitgangsniveau van de Reverb (of Chorus)
processor wijzigen.
Style Volume/Song Volume: met deze parameter
kunt u het algehele volume van de geselecteerde
Style of song instellen, als u denkt dat het te luid/
zacht is.
Style Tempo/Song Tempo: hiermee kunt u het
tempo van de Style of song veranderen (q = 20~
250).
Transpose: met deze parameter kunt u alle song
Parts (behalve de drums) maximaal 12 halve tonen
(één octaaf) omhoog of omlaag transponeren. Deze
waarde wordt in de songdata opgeslagen, en zal elke
keer dat u deze song afspeelt gebruikt worden.
Instrument
Om de Instrument parameters te bewerken, gebruikt u
[MENU] knop ‰ ‘Makeup Tools’ ‰ ‘Instrument’.
Alle instrumenten die door de geselecteerde
muziekstijl of SMF song worden gebruikt, worden nu
in het scherm getoond.
1.
Het scherm verandert in:
De indicator van de [MENU] knop knippert.
2.
OPMERKING
Deze parameter is niet beschikbaar voor muziekstijlen.
Undo Changes: selecteer deze optie om alle ‘Style/
Song Makeup Tools’ instellingen die u heeft gemaakt
ongedaan te maken, en naar de eerder opgeslagen
versie terug te keren.
2.
Als u tevreden bent met de veranderingen
en deze wilt behouden, slaat u de muziekstijl
song in het USB-geheugen op.
76
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om het
instrument dat u wilt veranderen te selecteren, en druk dan op de draaiknop.
Druk op de [MENU] knop om naar de locatie
waar het instrument wordt gebruikt te
springen.
Het afspelen begint automatisch vanaf dat punt.
3.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om de
parameter die u wilt bewerken te selecteren,
en druk dan op de draaiknop.
OPMERKING
De Style en Song Makeup Tools omgevingen ondersteunen
de SuperNATURAL klanken van de BK-7m niet. Deze kunnen daarom niet geselecteerd worden.
Backing Module BK-7m r
Makeup Tools (Style en SMF)
OPMERKING
Als u bij stap (1) hierboven een Drum set selecteert, ziet de
parameterlijst er iets anders uit dan bij instrumenten die
geen Drum Set gebruiken. ‘Drum sets’ zijn speciale ‘Tones’
die verschillende klanken aan de meeste toetsen/nootnummers toewijzen, zodat u (en de BK-7m) realistische drum en
percussie Parts kunt spelen.
In het volgende gedeelte verwijst ‘(T)’ naar parameters die
alleen voor reguliere instrumenten (ook wel ‘Tonmes’’
genoemd) beschikbaar zijn, terwijl ‘(D)’ verwijst naar parameters die alleen voor Drum sets beschikbaar zijn.
De volgende parameters zijn beschikbaar:
Families (T)
Hiermee kunt u een andere Tone familie selecteren.
Kijk op pagina 91 voor een lijst met beschikbare
Tones en Drum Sets.
Nadat een nieuwe familie is geselecteerd, kunt u op
de [CURSOR/VALUE] knop drukken en deze dan ronddraaien om een Tone uit de betreffende familie te
selecteren.
Parameter
Uitleg
Families
De Tones van de BK-7m zijn in 15 families
gegroepeerd: piano, gitaar, bas, strijkers,
enz.
Tone (T), Drum (D)
Hiermee kunt u een andere Tone binnen de actieve
Tone familie selecteren. Kijk op pagina 91 voor een
lijst met beschikbare Tones en Drum Sets.
Terwijl u een Tone selecteert, kunt u op de [CURSOR/
VALUE] knop drukken en deze dan ronddraaien om
een andere familie te selecteren.
Parameter
Uitleg
Tone (T)
Drum (D)
Het aantal Tones is afhankelijk van de geselecteerde familie.
Mute (T)/Drum Mute (D)
Zet het geselecteerde instrument uit. Het corresponderende Part wordt niet meer afgespeeld. (Deze
instelling is alleen op het geselecteerde Part van toepassing, en dus niet noodzakelijk op de gehele track).
OPMERKING
In het geval van de drums kunt u twee instrumentgroepen
(‘Drum Mute’ en ‘Perc Mute’, zie onder) apart dempen.
Parameter
Mute (T)
Drum Mute (D)
Instelling
Off, On
Solo
Zet alle instrumenten, behalve het geselecteerde
instrument, uit.
Parameter
Instelling
Solo
Off, On
Perc Mute (D)
Onderdrukt (of voegt toe) de percussiegeluiden die
door het drum Part worden gebruikt.
Parameter
Waarde
Perc Mute
Off, On
Volume
Past het volume van het geselecteerde instrument
aan. Negatieve waardes maken het huidige volume
zachter, positieve waardes maken het luider. (Dit is
een relatieve instelling die bij de originele instelling
wordt opgeteld of daar vanaf wordt getrokken.
Parameter
Instelling
Volume
-127~0~+127
Reverb
Gebruik deze parameter om het Reverb zendniveau in
te stellen. Negatieve waardes verlagen het huidige
Reverb zendniveau, met positieve instellingen wordt
het verhoogd. (Dit is een relatieve instelling die bij de
originele instelling wordt opgeteld of daar vanaf
wordt getrokken.
Parameter
Instelling
Reverb
-127~0~+127
Chorus
Gebruik deze parameter om het Chorus zendniveau
in te stellen. Negatieve waardes verlagen het huidige
Chorus zendniveau, met positieve instellingen wordt
het verhoogd. (Dit is een relatieve instelling die bij de
originele instelling wordt opgeteld of daar vanaf
wordt getrokken.)
Parameter
Instelling
Chorus
-127~0~+127
Panpot
Gebruik deze parameter om de stereoplaatsing van
het geselecteerde instrument te veranderen. ‘0’ betekent ‘geen verandering’, negatieve (-) waardes verschuiven het instrument naar links en positieve (+)
waardes verschuiven het naar rechts.
Parameter
Instelling
Panpot
-127~0~+127
OPMERKING
In het geval van Drum Sets is deze instelling op alle drum/
percussie-instrumenten van toepassing. Er is ook een parameter die voor specifieke druminstrumenten ingesteld kan
worden. Zie pagina 80.
Octave (T)
Gebruik deze parameter om het geselecteerde instrument maximaal 4 octaven omhoog of omlaag te
transponeren.
Parameter
Instelling
Octave
-4~0~+4
77
Backing Module BK-7m
Menu opties
Velocity
Met deze parameter kunt u de Velocity reeks van het
betreffende instrument wijzigen. ‘0’ betekent dat de
opgenomen Velocity waardes niet veranderd worden.
Negatieve waardes reduceren alle Velocity waardes
met dezelfde hoeveelheid (terwijl verschillen tussen
noten in tact blijven), terwijl positieve instellingen de
Velocity waardes verhogen.
Parameter
Instelling
Velocity
-127~+127
Cut Off
Met deze filter parameter kunt u het geselecteerde
geluid donkerder of helderder maken. Positieve
instellingen betekent dat meer boventonen mogen
passeren, zodat het geluid helderder wordt. Hoe meer
deze waarde in negatieve richting wordt ingesteld,
hoe minder boventonen mogen passeren, en het
geluid zal dan zachter (donkerder) worden.
Instelling
Kenmerken van een laagpas filter
Frequentie
Cutoff frequentie
Parameter
Instelling
Cut Off
-127~+127
Attack (T)
Deze parameter past het begin van het geluid aan.
Negatieve waardes maken de attack sneller, zodat het
geluid agressiever wordt.
Parameter
Instelling
Attack
-127~+127
Decay (T)
Met deze parameter wordt de tijd, waarbinnen het
volume en de Cutoff frequentie van de klank vanaf
het hoogste punt van de attack naar het Sustain
niveau dalen, aangepast.
Parameter
Instelling
Decay
-127~+127
OPMERKING
Percussieve klanken hebben gewoonlijk een Sustain niveau
van ‘0’. Piano- en gitaarklanken vallen in deze categorie.
Het lang ingedrukt houden van toetsen heeft weinig effect
op de tijdsduur van de noten die u speelt, zelfs als u hier
een hogere waarde selecteert.
Release (T)
Met deze parameter wordt de tijd, waarbinnen het
geluid wegsterft nadat de noot is losgelaten, totdat
het niet langer hoorbaar is, aangepast. De Cutoff frequentie daalt ook volgens deze instelling.
Parameter
Instelling
Release
-127~+127
OPMERKING
Bij sommige geluiden zullen positieve (+) ‘Cut Off’ instellingen geen merkbare veranderingen veroorzaken, omdat de
voorgeprogrammeerde ‘Cut Off’ parameter al op zijn maximale waarde is ingesteld.
Resonance
Dit is een parameter die men steevast met een synthesizer associeert. Als de ‘Resonance’ waarde toeneemt, worden de boventonen in het gebied van de
Cutoff frequentie benadrukt, hetgeen een klank met
een sterk karakter creëert.
Parameter
Instelling
Resonance
-127~+127
r
OPMERKING
Bij sommige klanken kunnen negatieve (-) ‘Resonance’
instellingen mogelijk geen merkbare verandering produceren, omdat de resonantie al op de minimale waarde is ingesteld.
Met de volgende parameters kunt u de ‘Envelope’ van
het geluid instellen. De Envelope parameters hebben
effect op zowel het volume (TVA) en het filter (TVF).
De Cutoff frequentie zal stijgen als de envelope stijgt,
en dalen als de envelope daalt.
78
OPMERKING
Sommige klanken bevatten al een natuurlijk (gesampled)
vibrato, waarvan de diepte of snelheid niet veranderd kan
worden.
Gebruik de volgende drie parameters als u denkt dat
het betreffende instrument teveel vibrato heeft (of
wat minder vibrato nodig heeft).
Vibrato Rate (T)
Deze parameter past de snelheid van de toonhoogtemodulatie aan. Positieve (+) instellingen maken de
Preset toonhoogtemodulatie sneller, en negatieve (-)
instellingen maken deze langzamer.
Parameter
Instelling
Vibrato Rate
-127~+127
Vibrato Depth (T)
Deze parameter past de intensiteit van de toonhoogtemodulatie aan. Positieve (+) instellingen betekent
dat de ‘wankeling’ prominenter wordt, terwijl negatieve (-) instellingen deze oppervlakkiger maken.
Parameter
Instelling
Vibrato Depth
-127~+127
Backing Module BK-7m r
Makeup Tools (Style en SMF)
Vibrato Delay (T)
Deze parameter past de tijd waarbinnen het Vibratoeffect begint aan. Positieve (+) instellingen maken de
tijd voordat het vibrato begint langer, en negatieve () instellingen maken die tijd korter.
Parameter
Instelling
Vibrato Delay
-127~+127
Mfx
De BK-7m bevat drie multi-effect processors (‘Mfx’),
één Reverb processor en één Chorus processor, die
gebruikt kan worden voor het verwerken van
muziekstijlen of standaard MIDI-bestanden.
Selecteer ‘Off’ voor instrumenten die niet door een
Mfx bewerkt hoeven te worden.
Parameter
Instelling
Mfx
Off, A, B, C
OPMERKING
Als u ‘A’, ‘B’ of ‘C’ selecteert, kunnen aanvullende parameters bewerkt worden (zie hieronder).
MFX Type
Hiermee kunt u het gewenste Mfx type selecteren,
d.w.z: het soort effect dat u nodig heeft. Elke Mfx (‘A’,
‘B’ en ‘C’) kan aan net zoveel instrumenten als u wilt
worden toegewezen.
Wees er echter van bewust dat als een ander type
wordt geselecteerd, alle instrumenten die deze Mfx
processor gebruiken beïnvloed zullen worden.
Equalizer
Activeer deze instelling als u het timbre van het geselecteerde instrument wilt veranderen.
Parameter
Instelling
Equalizer
Off, On
Edit EQ
Om de Equalizer parameters te bewerken, drukt u op
de [CURSOR/VALUE] knop om naar de ‘Edit EQ’ pagina
te springen.
U kunt dan de [CURSOR/VALUE] knop gebruiken om
de beschikbare parameters te bewerken.
Parameter
Instelling
Uitleg
Equalizer
Off, On
Activeer deze instelling als u het
timbre van het geselecteerde
instrument wilt veranderen.
Deze parameter dupliceert de
‘Equalizer’ hierboven, en werd
voor het gemak toegevoegd.
High Freq
1500 Hz,
2000 Hz,
3000 Hz,
4000 Hz,
6000 Hz,
8000 Hz,
12000 Hz
Hiermee kan de Cutoff frequentie van de hoge band worden
ingesteld (dit is een ‘Shelving’
filter).
High Gain
–15~+15 dB
Gebruik deze parameter om het
niveau van de geselecteerde
‘High’ frequentie in te stellen.
Positieve waardes duwen die
frequentie omhoog (maken het
volume luider), negatieve waardes kappen de frequentie af
(deze wordt afgezwakt).
Mid Freq
200~8000 Hz Hiermee kan de Cutoff frequentie van de middelste band worden ingesteld (dit is een
‘Peaking’ filter).
Mid Q
0.5, 1, 2, 4, 8
Gebruik deze parameter om de
breedte van de ‘Mid Freq’ band,
die u omhoog wilt duwen of af
wilt kappen, te specificeren.
Lagere waardes betekent dat de
aangrenzende frequenties
boven/onder die waarde ook
beïnvloed worden.
Mid Gain
–15~1+5 dB
Gebruik deze parameter om het
niveau van de geselecteerde
‘Mid Freq’ in te stellen. Positieve
waardes duwen het volume van
die frequentie onhoog (het
volume neemt toe), negatieve
waardes kappen het af (verzwakken het).
Low Freq
90 Hz, 150
Hz, 180 Hz,
300 Hz, 360
Hz, 600 Hz
Hiermee kan de Cutoff frequentie van de lage band ingesteld
worden (dit is een ‘Shelving’ filter).
OPMERKING
Elke Mfx (‘A’, ‘B’ en ‘C’) kan aan net zoveel instrumenten als
u wilt worden toegewezen. Wees er echter van bewust dat
als een ander type wordt geselecteerd, alle instrumenten
die deze Mfx processor gebruiken beïnvloed zullen worden.
OPMERKING
Als de ‘MFX’ parameter op ‘Off’’ is ingesteld, kunt u geen
ander type selecteren. In dat geval wordt de boodschap ‘--’ in het scherm getoond.
MFX Edit
Als u ook de parameters van het geselecteerde
effecttype wilt bewerken, drukt u op de [CURSOR/
VALUE] knop om naar de ‘Mfx Edit’ pagina te springen. U kunt dan de [CURSOR/VALUE] knop gebruiken
om de beschikbare parameters te bewerken.
Zie ‘Mfx types en parameters’ op p.107 voor de parameters die voor het geselecteerde Mfx type beschikbaar zijn.
OPMERKING
Als de ‘Mfx’ parameter op ‘Off’ is ingesteld, kunnen de Mfx
parameters niet bewerkt worden. In dat geval wordt de
boodschap ‘No Edit’ in het scherm getoond.
79
Backing Module BK-7m
Menu opties
Parameter
Instelling
Uitleg
Parameter
Value
Uitleg
Low Gain
–15~+15 dB
Gebruik deze parameter om het
niveau van de geselecteerde
‘Low’ frequentie in te stellen.
Velocity
-127~
+127
Met deze parameter kunt u de
Velocity reeks van het betreffende druminstrument wijzigen. . ‘0’ betekent dat de
opgenomen waardes niet zullen veranderen, een negatieve
waarde reduceert alle Velocity
waardes met dezelfde hoeveelheid (waarbij variaties in tact
blijven). Een positieve instelling
verschuift alle Velocity waardes
in positieve richting.
Pitch
-127~
+127
Gebruik deze parameter om het
geselecteerde druminstrument
hoger of lager te stemmen. ‘0’
betekent dat de toonhoogte
hetzelfde blijft.
Drum Instrument (D)
Als u de instellingen van specifieke instrumenten van
de geselecteerde Drum Set wilt bewerken, drukt u op
de [CURSOR/VALUE] knop om naar de ‘Drum Instrument’ pagina te springen.
Als u de instellingen van specifieke instrumenten van
de geselecteerde Drum Set wilt bewerken, drukt u op
de [CURSOR/VALUE] knop om naar de ‘Drum Instrument’ pagina te springen.
U kunt dan de [CURSOR/VALUE] knop gebruiken om
de beschikbare parameters te bewerken.
Parameter
Value
Instr.
All Drum
Selecteert het druminstrument
Set Instru- dat u wilt bewerken.
ments
Instr. Equa- Global,
lizer
Instr, Off
Global: het druminstrument
gebruikt de Equalizer-instellingen van de Drum Set waartoe
het behoort.
Instr: het druminstrument
gebruikt zijn eigen Equalizerinstellingen (zie hieronder).
Off: de Equalizer wordt niet op
het druminstrument toegepast.
Edit EQ
Biedt toegang tot de EQ parameters van het op dat moment
geselecteerde druminstrument
(als ‘Instr. Equalizer’ op ‘Int’ is
ingesteld). Zie ‘Edit EQ’ op p.79
voor een beschrijving van de
beschikbare parameters.
Uitleg
Parameters voor het geselecteerde instrument
Mute
Off, On
Het geselecteerde instrument
onderdrukken (of toevoegen)
Solo
Off, On
Zet alle instrumenten, behalve
het geselecteerde instrument,
uit.
Volume
-127~
+127
Gebruik deze parameter om het
volume van het geselecteerde
druminstrument in te stellen.
Reverb
-127~
+127
Gebruik deze parameter om het
Reverb zendniveau van het
geselecteerde druminstrument
in te stellen. Het effect zelf kan
op de ‘Common’ pagina worden
veranderd.
r
Chorus
Panpot
80
-127~
+127
-127~
+127
Gebruik deze parameter om het
Chorus zendniveau van het
geselecteerde druminstrument
in te stellen. Het effect zelf kan
op de ‘Common’ pagina worden
veranderd.
Gebruik deze parameter om de
stereo plaatsing van het geselecteerde druminstrument in te
stellen. ‘0’ betekent ‘geen verandering’, negatieve waardes verschuiven het instrument naar
links, positieve waardes verschuiven het naar rechts.
(Druk
op de
[CURSOR/
VALUE]
knop)
Undo Chan- (Druk
ges
op de
[CURSOR/
VALUE]
knop)
4.
Met deze functie kunt u de
‘Drum Instrument (D)’ instellingen van het op dat moment
geselecteerde instrument annuleren, en naar de eerder opgeslagen versie terugkeren.
Als u tevreden bent met de veranderingen
en deze wilt behouden, slaat u de muziekstijl
song in een USB-geheugen op.
Zie ‘De nieuwe versie van de muziekstijl of song (SMF)
opslaan’ op p.81.
OPMERKING
De veranderingen die u met gebruik van de hierboven
beschreven procedure maakt, kunnen met gebruik van het
‘Freeze Data’ commando (zie p.81) in het muziekstijl songbestand worden ‘gebrand’. Als u dit doet, zult u deze veranderingen op elke sequencer (software) die u gebruikt kunnen horen. Veranderingen die u niet ‘bevriest’ worden desondanks opgeslagen als u het bewerkte songbestand
opslaat – maar alleen de BK-7m kan deze lezen.
Freeze data
Om de instellingen vast te leggen, gebruikt u [MENU]
knop ‰ ‘Makeup Tools’ ‰ ‘Freeze Data’.
Backing Module BK-7m r
Makeup Tools (Style en SMF)
Voordat u de ‘opgemaakte’ song in een USB-geheugen
opslaat, kunt u (maar bent niet verplicht) de veranderingen vastleggen (‘commit’), zodat deze in ‘reguliere’
muziekstijl- of songdata veranderen.
Dit kan van pas komen als u de nieuwe muziekstijl songversie ook op een ander Arranger instrument, een
andere sequencer of op een computer wilt afspelen.
Deze operatie is niet nodig voor bestanden die u alleen
met de BK-7m gebruikt of één van de hierboven
genoemde modellen.
De nieuwe muziekstijl of song (SMF) opslaan
1. Als de veranderingen naar wens zijn, en u
deze wilt behouden, selecteert u de ‘Save’
parameter.
6.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om de
positie van het teken dat u wilt veranderen
te selecteren. Druk dan op de draaiknop.
7.
Herhaal stappen (4)~(6) om de naam te voltooien.
Druk op de [WRITE] knop om te bevestigen
dat u de song wilt opslaan.
8.
De operatie wordt kort in het scherm bevestigd, en
dan wordt de ‘Style Makeup Tools’ of ‘Song Makeup
Tools’ pagina opnieuw weergegeven.
Het scherm toont de locatie van het bestand dat u
heeft geladen en vervolgens bewerkt heeft.
OPMERKING
Zelfs songs waarop u het ‘Freeze Data’ commando niet
heeft toegepast, moeten met gebruik van deze procedure
worden opgeslagen, als u de veranderingen wilt behouden.
2.
3.
Druk op de [CURSOR/VALUE] knop om een
andere locatie te selecteren, als u de originele versie niet wilt overschrijven.
Druk op de [WRITE] knop (deze knippert).
Als het USB-geheugen al een muziekstijl of songbestand met die naam bevat, wordt u gevraagd of u het
wilt overschrijven.
In dat geval selecteert u ‘YES’ met gebruik van de
[CURSOR/VALUE] knop, om het oude bestand door
het nieuwe te vervangen (het oude bestand zal verloren gaan).
Anders selecteert u ‘NO’ om naar de ‘Save’ pagina
terug te keren en een andere naam in te voeren.
PERFORMANCE
WRITE
Het scherm verandert in:
4.
5.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om het
gewenste teken te selecteren.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om uw
selectie te bevestigen (de cursor verandert
in een Underscore).
81
Backing Module BK-7m
Menu opties
V-LINK functie
De BK-7m heeft een krachtige, nieuwe interface voor
integratie van Realtime geluid en video. V-LINK
(
) is een functie waarmee muziek en afbeeldingen samen uitgevoerd kunnen worden. Wanneer
V-LINK-compatibele apparaten via MIDI verbonden zijn,
kunt u op eenvoudige wijze gebruik maken van een verscheidenheid aan visuele effecten, die met de expressieve elementen van uw uitvoering zijn verbonden.
Als u de BK-7m bijvoorbeeld samen met de EDIROL
P-10 gebruikt, kunt u de verscheidene regelaars op het
voorpaneel van de BK-7m gebruiken om afbeeldingen te
veranderen en besturen op de EDIROL P-10.
Om met de BK-7m en de EDIROL P-10 van V-LINK te
kunnen genieten, moet u aansluitingen met gebruik van
een MIDI-kabel (apart verkrijgbaar) maken.
MIDI OUT
MIDI IN
Image output
Projector
Edirol P-10 Visual
Sampler
OPMERKING
Om storingen en beschadigingen aan luidsprekers te voorkomen, moet het volume op alle apparatuur laag gedraaid worden, en alle apparaten uitgezet worden, voordat aansluitingen
worden gemaakt.
1.
Druk op de [MENU] knop.
MENU
2.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om de
‘V-Link’ optie te selecteren, en druk dan op
de [CURSOR/VALUE] knop.
3.
Gebruik de volgende regelaars op het voorpaneel om de Edirol P-10 te besturen.
MIDIboodschap
Bediening
V-LINK
Druk op [8 BEAT/16
BEAT]
Afbeeldingen veran- CF 00
deren (Clip 1)
Druk op [LIVE BAND] Afbeeldingen veran- CF 01
deren (Clip 2)
Druk op [ROCK]
Afbeeldingen veran- CF 02
deren (Clip 3)
Druk op [DISCO
DANCE]
Afbeeldingen veran- CF 03
deren (Clip 4)
Druk op [BALL
ROOM]
Afbeeldingen veran- CF 04
deren (Clip 5)
Druk op [50’s & 60’s] Afbeeldingen veran- CF 05
deren (Clip 6)
Druk op [JAZZ/
BLUES]
Afbeeldingen veran- CF 06
deren (Clip 7)
Druk op [LATIN]
Afbeeldingen veran- CF 07
deren (Clip 8)
Druk op [BOSSA/
SAMBA]
Afbeeldingen veran- CF 08
deren (Clip 9)
Druk op [TRADIT/
WORLD]
Afbeeldingen veran- CF 09
deren (Clip 10)
Druk op [VARIATION
1] ‰ [CURSOR/
VALUE] knop
De afbeelding
besturen (Bank
Select 0~13)
BF 00 00~13
Druk op [VARIATION
2] ‰ [CURSOR/
VALUE] knop
De afbeelding
besturen Color Cr
Control (0~127)
BF 47 00~7F
Druk op [VARIATION
3]
De afbeelding
besturen Playback
Speed (0~127)
EF 00 00~
00 40~7F 7F
r
OPMERKING
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de P-10 voor de
effecten die met deze commando’s worden geproduceerd.
Het scherm verandert in:
82
Backing Module BK-7m r
Factory Reset
Factory Reset
Met de volgende functie kunnen de oorspronkelijke
fabrieksinstellingen van de BK-7m worden opgeroepen.
Dit heeft geen effect op de data die in een USB-geheugen zijn opgeslagen.
1.
1.
2.
Sluit het USB-geheugen dat u wilt formatteren op de MEMORY poort op het achterpaneel van de BK-7m aan.
Druk op de [MENU] knop.
Druk op de [MENU] knop.
MENU
MENU
3.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om de
‘Format USB Device’ optie te selecteren, en
druk dan op de [CURSOR/VALUE] knop.
4.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om
‘YES’ te selecteren, en druk dan op de draaiknop om het USB-geheugen te formatteren.
Het scherm verandert in:
2.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om de
‘Factory Reset’ optie te selecteren. Druk dan
op de [CURSOR/VALUE] knop.
Een bevestigingsboodschap laat u weten dat het
USB-geheugen geformatteerd is.
■ De volgende mappen worden in het USBgeheugen gecreëerd
3.
Naam
Waarde
My Performances
Deze map wordt gebruikt voor het
opslaan van Performance lijsten. (De
inhoud van deze map kan niet bekeken
worden door de [USB MEMORY] knop
in te drukken. U moet op de PERFORMANCE [LIST] knop drukken om toegang tot de bestanden die deze bevat
te verkrijgen. De inhoud kan echter op
een computer worden bekeken).
My Recordings
In deze map worden de geluidsopnames opgeslagen (zie p. 46).
My Songs
Deze map wordt gebruikt voor het
opslaan van SMF songs, die u met de
‘Cover’ (zie p.48) of ‘Makeup Tools’
functies (zie p.75) heeft bewerkt.
My Styles
Deze map kan gebruikt worden om
muziekstijlen, die u met de ‘Cover’ (zie
p.48) of ‘Makeup Tools’ functies (zie
p.75) heeft bewerkt, op te slaan.
Draai aan de [CURSOR/VALUE] knop om
‘YES’ te selecteren, en druk op de draaiknop
om de fabrieksinstellingen te laden.
Selecteer ‘NO’ als u de speellijst stap bij nader inzien
niet wilt verwijderen.
Een bevestigingsboodschap laat u weten dat de
BK-7m geinitialiseerd is.
Een USB-geheugen formatteren
Met deze functie kan het aangesloten USB-geheugen
geformatteerd worden.
USB-geheugens die het FAT-32 bestandssysteem
gebruiken, hoeven mogelijk niet geformatteerd te
worden. We raden u desondanks aan om alle nieuwe
USB-geheugens met de BK-7m te formatteren.
BELANGRIJKE OPMERKING: formatteren van een
USB-geheugen betekent dat alle bestanden (songs,
muziekstijlen, enz.) die het bevat verloren gaan. Controleer altijd de inhoud van het geheugen, voordat u
besluit het te formatteren.
OPMERKING
We raden u aan om de inhoud van een USB-geheugen naar
de computer te kopiëren, voordat u het formatteert.
83
Backing Module BK-7m
De BK-7m net SONAR LE gebruiken
16. De BK-7m net SONAR LE gebruiken
De BK-7m wordt met de Cakewalk SONAR LE software geleverd, bestemd voor gebruik op Windows computers. Als deze
krachtige software wordt geïnstalleerd, kunt u de BK-7m als een veelzijdig, multitimbrale geluidsmodule gebruiken, en
geluiden van de hoogste kwaliteit aan uw op de PC gebaseerde muziekproducties toevoegen. Met SONAR LE kunt u uw
eigen SMF muziekarchief (database) creëren, de BK-7m als een geluidsmodule gebruiken, door deze op één van de USBpoorten van de computer aan te sluiten. Als de SMF bestanden eenmaal gereed zijn, kunnen deze rechtstreeks (zonder
gebruik van SONAR LE) op de BK-7m worden afgespeeld. .
Computer
OPMERKING
Als de BK-7m op deze wijze wordt gebruikt, raden wij
aan om muziekstijlen of songs niet op de BK-7m zelf af
te spelen, maar deze alleen als een geluidsmodule te
gebruiken.
USB port
OPMERKING
Sluit nooit een MIDI-kabel op de MIDI IN of MIDI OUT
van de BK-7m aan, terwijl deze op één van de USBpoorten van de computer is aangesloten.
OPMERKING
Om de volgende procedure uit te voeren, moet u als een
gebruiker met een Administrator account type op Windows
inloggen.
Sonar Le installeren
r
1.
2.
3.
4.
Start de computer op.
Sluit alle openstaande, actieve programma’s.
Plaats de DVD-ROM in de DVD-ROM drive.
Klik twee keer op het volgende icoon in de
map op de DVD-ROM om te installeren:
[SONAR_LE] Folder -
5.
Volg de installatie-instructies in het scherm.
BK-7m instrument definities
Een speciaal ‘BK-7m.ins’ bestand met informatie over
de Tones en Drum Sets binnen de BK-7m kan van de
Roland website gedownload worden:
www.Roland.com. Door dat bestand in SONAR LE te
importeren, kunt u de Tones en Drum sets van de BK7m gemakkelijk met de muis selecteren.
84
Om de instrument definities in SONAR LE te importeren, raadpleegt u het Help onderwerp ‘Importing
Instrument Definition’ van SONAR LE.
Voor overige informatie raadpleegt u de Help van
SONAR LE.
■ Hulp
De online Help van SONAR LE wordt geopend als u op
de Help knop in de SONAR LE taakbalk klikt. Het Help
bestand heeft tabbladen voor de index, de zoekpagina en de favorieten pagina. Ook hebben de meeste
dialoogvensters en modules Help knoppen, die specifieke hulp voor de betreffende dialoog of module bieden.
• Om het product te blijven gebruiken, is registratie
verplicht. Dit kan via internet worden gedaan.
Instructies en Cakewalk’s privacyverklaring
worden tijdens het opstarten van het product
gespecificeerd.
• In de ‘Product’ kolom op de registratiepagina
moet u SONAR LE selecteren.
OPMERKING
Cakewalk is een geregistreerd handelsmerk, en de SONAR
en Cakewalk logo’s zijn handelsmerken van Cakewalk, Inc.
Lexicon Pantheon is een handelsmerk van Lexicon pro, en
Harman International Company.
Copyright © 2011 BOSS CORPORATION
Backing Module BK-7m r
Probleemoplossing
17. Probleemoplossing
Symptoom
Actie
Stroom wordt niet aangezet.
Is de bijgeleverde adapter/het netsnoer op juiste wijze op een stopcontact en de BK-7m aangesloten?
Gebruik alleen de inbegrepen adapter of het netsnoer. Andere adapters/netsnoeren kunnen storingen veroorzaken.
15
Geen geluid van de BK-7m.
Heeft u de BK-7m op een externe versterker of een mengpaneel aangesloten? En heeft u dit aangezet?
15
Is de [VOLUME] knop laag gedraaid? Selecteer een hogere instelling.
—
Zijn de MIDI- en geluidsaansluitingen correct?
Controleer de MIDI- en geluidsaansluitingen.
Pag.
15, 16
Kunt u het geluid via de koptelefoon horen?
Als het geluid via de koptelefoon hoorbaar is, kan het zijn dat er
breuken in de aansluitkabels zijn of dat de versterker of luidspreker
storingen vertoont. Controleer de kabels en apparatuur opnieuw.
—
Misschien verzendt de externe MIDI-controller op een ander MIDIkanaal dan het kanaal dat de BK-7m verwacht. Start de Wizard.
22
Zijn de volume-instellingen van het Part geminimaliseerd?
Controleer de ‘Volume’ instelling van elk Part.
Kan het zijn dat een MIDI-boodschap die van een extern MIDI-apparaat werd ontvangen (volume boodschap of exclusive boodschap)
het volume heeft verlaagd?
51, 58
69
Het volumeniveau van het instrument is te laag, als Gebruikt u een aansluitkabel die een weerstand bevat?
het op een versterker is aangesloten.
Gebruik een aansluitkabel die geen weerstand bevat.
—
De Realtime Parts (MBS, LWR, UP2, UP1) ontvangen Zijn de MIDI-aansluitingen correct? Controleer de MIDI-aansluiting.
geen MIDI-boodschappen.
Is de knop van het gewenste Realtime Part verlicht? Zo niet, zet deze
dan aan.
16
De Realtime Parts kunnen ontvangen op een MIDI-kanaal waarop de
MIDI-controller niet verzendt. Corrigeer het zendkanaal van de
MIDI-controller of gebruik de Wizard van de BK-7m.
22
De toonhoogte van de geselecteerde Style/song is
onjuist.
Is de ‘Tuning’ instelling correct?
Heeft u de Style/song getransponeerd? Controleer ook de ‘Style Scale
Tune’ en ‘Rx Shift’ parameters.
62
—
Kan de zang van een geluidsbestand (mp3 of WAV)
niet horen.
Als de [TRACK MUTE] (CENTER CANCEL) knop verlicht is, zal het
vocale geluid verzwakt worden.
Als de [TRACK MUTE] knop verlicht is, wordt de melodie van de MIDIbestanden gedempt. Zet deze uit.
38
Kan de melodie van SMF bestanden niet horen.
—
Er is een ‘brom’ te horen van een externe versterker. Is de externe versterker of een ander apparaat dat met de BK-7m
wordt gebruikt, op een ander stopcontact aangesloten?
Sluit de versterker of een ander apparaat op hetzelfde stopcontact
als de BK-7m aan.
—
De toonhoogte van de geselecteerde song is onjuist. Is de ‘Tuning’ instelling correct?
Heeft u de song getransponeerd?
62
37
Kan geen audio/mp3 song afspelen.
Heeft de song een formaat dat de BK-7m kan lezen?
35
Geen geluid als een MIDI-apparaat op de BK-7m is
aangesloten.
Zijn alle apparaten aangezet?
Heeft u een MIDI-kabel aangesloten?
Heeft u het juiste MIDI-kanaal geselecteerd? Kijk bij ‘Wizard Connection’ op p.22.
—
16
22
Is de juiste ‘Rx’ parameter actief? Zo niet, zet deze dan aan.
—
85
Backing Module BK-7m
Probleemoplossing
Symptoom
Actie
Nadat de COMPUTER poort van de BK-7m op de
computer is aangesloten, ontvangt de BK-7m geen
MIDI-boodschappen.
De BK-7m ontvangt mogelijk op een MIDI-kanaal waarop de MIDIcontroller niet verzendt. Controleer het zendkanaal van de MIDIcontroller of gebruik de BK-7m’s Wizard.
22
Kan niet lezen van/schrijven in USB-geheugen.
Gebruikt u een (optioneel) Roland USB-geheugen (M-UF serie)?
Een betrouwbare werking kan niet gegarandeerd worden als u USB
geheugenproducten die niet door Roland worden verkocht gebruikt.
—
Controleer het formaat van het USB-geheugen. De BK-7m kan USBgeheugen dat als FAT is geformatteerd gebruiken. Als het USBgeheugen met gebruik van een andere methode werd geformatteerd, moet u het opnieuw, met gebruik van de BK-7m, formatteren.
83
Is het USB-geheugen beveiligd?
—
Heeft het USB-geheugen voldoende vrije ruimte?
—
Gebruikt u een (optioneel) Roland USB-geheugen (M-UF serie)?
Een betrouwbare werking kan niet gegarandeerd worden als u USBgeheugens, die niet door Roland worden verkocht, gebruikt.
—
Is er voldoende vrije ruimte in het USB-geheugen?
—
Is het scherm op de VIDEO OUTPUT aansluiting aangesloten?
17
Is de televisie of het externe scherm aangezet – en heeft u het juiste
kanaal geselecteerd? Raadpleeg de gebruikershandleiding van de
televisie, voor informatie over het selecteren van het kanaal dat met
de video-ingang, waarop de BK-7m is aangesloten, correspondeert.
—
Gebruikt u een televisie of monitorscherm dat wordt ondersteund?
—
Dunne horizontale lijnen flikkeren in het televisiescherm.
Dunne horizontale lijnen kunnen in het televisiescherm flikkeren,
maar dit is te wijten aan de eigenschappen van de televisie, en is
geen storing op de BK-7m.
—
Kan de randen van de afbeelding in het televisiescherm niet zien.
In sommige gevallen kan de rand van de afbeelding niet zichtbaar
zijn in het televisiescherm, maar dit is aan de eigenschappen van de
televisie te wijten, en is geen storing van de BK-7m.
—
De tekst wordt verkeerd weergegeven.
Bij sommige muziekbestanden worden de teksten soms onjuist weergegeven. Sommige woorden kunnen onjuist buiten het weergavengebied van het scherm worden getoond.
—
Onvoldoende volume van een apparaat dat op de
AUDIO IN van de BK-7m is aangesloten.
Gebruikt u een aansluitkabel met een ingebouwde weerstand?
Gebruik een aansluitkabel die geen weerstand bevat.
—
Controleer de instelling van de AUDIO IN knop en corrigeer deze,
wanneer nodig.
—
Het bestandstype van de song is niet een bestandstype dat de BK-7m
kan afspelen.
35
Het kan zijn dat de songdata beschadigd is.
—
Het USB-geheugen bevat geen Performance lijst bestanden.
—
Het USB-geheugen wordt om één of andere reden niet herkend.
—
Kan niet in USB-geheugen opslaan.
Geluidsopname start niet of stopt onverwacht.
Het externe scherm blijft donker.
De song worden niet afgespeeld.
r
Er worden geen Performance lijsten weergegeven.
86
Pag.
Backing Module BK-7m r
‘Wizard Connection’ instellingen
18. ‘Wizard Connection’ instellingen
De ‘Wizard Connection’ functie (zie p.22) voert de volgende instellingen uit, om ervoor te zorgen dat de communicatie met
de externe MIDI-controller vloeiend verloopt:
Extern instrument
Categorie
Instellingen
Type
Performance & Global instellingen
Octave LWR: +1
Split Point: G3
ROLAND
DIGITAL PIANO
OTHERS
Performance Hold
Lower Octave: On
Split: Off
Arr Type: Off
(Zie “Performance Hold” op p. 63)
Pedal: Perf. Next
Overige instellingen
[SPLIT] knop uit: Pianist
[SPLIT] knop verlicht: Intelligent
(Zie “Type” on p. 59)
(Zie “De Split modus gebruiken” op p. 39)
MIDI
Soft Thru: Piano
(Zie “Parameters” op p. 71)
(Zie “Pedal” op p. 64)
V-ACCORDION
Octave LWR: +1
[SPLIT] knop uit: Accordionist1
[SPLIT] knop verlicht: Accordionist1
OTHERS1
Performance Hold
Lower Octave: On
Split: On
Arr Type: On
Bass Inversion: On
(Zie “Type” op p. 61)
(Zie “De Split modus gebruiken” op p. 39)
ACCORDION
OTHERS2
(Zie “Performance Hold” op p. 63)
[SPLIT] knop uit: Accordionist2
[SPLIT] knop verlicht: Accordionist2
(Zie “De Split modus gebruiken” op p. 39)
Split Point: C4
ONE CHANNEL
MASTER KEYBOARD
Performance Hold
Split: Off
Arr Type: Off
[SPLIT] knop uit: Pianist
[SPLIT] knop verlicht: Intelligent
(Zie “Type” op p. 61)
(Zie “De Split modus gebruiken” op p. 39)
Zie “Performance Hold” op p. 63)
MULTI CHANNEL
Performance Hold
Split: On
Arr Type: On
Zie “Performance Hold” op p. 63)
[SPLIT] knop uit: Intelligent
[SPLIT] knop verlicht: Intelligent
(Zie “Type” op p. 61)
(Zie “De Split modus gebruiken” op p. 39)
Octave UP1: +1
Performance Hold
Tone Part: On
Split: On
Arr Type: On
Bass Inversion: On
GUITAR
Zie “Performance Hold” op p. 63)
One Touch Hold
Tone Part: On
[SPLIT] knop uit: Guitarist
[SPLIT] knop verlicht: Guitarist
(Zie “Type” op p. 61)
(Zie “De Split modus gebruiken” op p. 39)
(Zie “One Touch Hold” on p. 62)
Pedal: Perf. ChordRec Off
(Zie “Pedal” op p. 64)
CHURCH ORGAN1
CHURCH ORGAN2
Performance Hold
Split: On
Arr Type: On
Zie “Performance Hold” op p. 63)
Performance Hold
Split: On
Arr Type: On
DIGITAL ORGAN
ELECTRONIC ORGAN
[SPLIT] knop uit: Standard
[SPLIT] knop verlicht: Standard
(Zie “Type” op p. 61)
(Zie “De Split modus gebruiken” op p. 39)
Zie “Performance Hold” op p. 63)
Pedal: Perf. Next
(Zie “Pedal” op p. 64))
COMPUTER/SEQUENCER
Geen Instellingen
Geen Instellingen
87
Backing Module BK-7m
Muziekstijl lijst
r
19. Muziekstijl lijst
8 BEAT/16 BEAT
01 Frank's Way
02 Easy Ballad
03 Lying Beat
04 Sky Beat
05 Home Beat
06 Slow Beat
07 Thick Beat
08 Due Beat
09 Acoustic Ballad
10 Adult Contemp
11 Contemp Country
12 Gold Slow Beat
13 Gold Medium Beat
14 Romantic Ballad
15 Angel Ballad
16 Sunshine Pop
17 Blue Pop
18 British Pop
19 Sister Pop
20 Euro Ballad
21 Love Beat
22 Fast Beat
23 So Easy
24 Easy Pop
25 Natural Pop
26 Easy Beat
27 70's Pop
28 Heart Beat
29 Night Pop
30 Happy Pop
31 Easy Groove
32 Sweet Beat
33 Groovy Pop
34 Warm Pop
35 Fast Pop
36 80's Pop
37 Sunny Pop
38 Color Beat
39 Half Beat
40 Folk Beat
41 Your Ballad
42 Power Ballad
43 Guitar Pop
44 Soft Beat
45 Trendy Beat
46 Full Pop
47 Morn Pop
48 Poppin'
49 Love Ballad
50 Guitar Serenade
51 Guitar Beat
52 Piano Ballad
53 Billy Beat
54 Breakin' Beat
55 Fancy Beat
56 US Country Pop
57 Gold Beat
58 Friendly Beat
59 Radio Pop
60 Midnight Ballad
61 Pop Ballad
62 Light Soul
63 Schlager Beat
64 Nice Groove
65 Cute Pop
66 Hip Beat
67 Smooth Beat
68 Smile Pop
69 Analog Beat
70 Moonlight Pop
88
CC00 CC32
6
117
6
118
6
119
6
120
6
121
6
122
6
123
6
124
6
125
6
126
6
127
71
0
71
1
6
115
6
109
6
114
6
110
6
111
6
113
6
80
6
90
6
83
6
84
6
92
6
93
6
82
6
106
6
89
6
94
16
21
6
85
6
100
6
101
6
105
6
97
6
86
6
102
6
104
6
95
6
79
6
46
6
47
6
48
6
49
6
50
6
51
6
52
6
53
6
54
6
55
4
26
4
25
7
114
7
115
7
116
7
117
7
118
7
102
7
101
4
35
4
34
7
87
5
41
7
92
7
95
7
89
7
88
7
93
7
96
7
94
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Ballad Slow Rock
Lovely Ballad
Latin Beat
70's Groove
UK Pop
Contemp Beat
Simply Pop
Home Pop
Power Pop
Electro Beat
Groovin'
Pop Shuffle
Light Beat
US Shuffle
UK Shuffle
Shuffle Fusion
Fast Beat Guitar
Dream Ballad
7
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
7
7
103
36
90
83
82
53
54
55
56
57
58
59
60
22
23
24
98
97
LIVE BAND
01 Eric Beat
02 Strummin' Pop
03 The Unplugged
04 Amazing Gospel
05 Night Ballad
06 6_8 Ballad
07 6_8 Pop
08 Unplugged Pop
09 Unplugged Ballad
10 Cool Live Band
11 Acoustic Pop
12 Live Pop
13 Guitar Shuffle
14 Real Band
15 Cool Pop
16 Light Pop
17 Soul Pop
18 Bright Pop
CC00 CC32
68
14
68
11
68
13
68
12
68
5
68
7
68
9
68
2
68
1
68
8
68
6
68
3
68
18
68
10
68
4
68
15
68
16
68
17
ROCK
01 Green Rock
02 Spring Rock
03 Broken Beat
04 Straight Rock
05 Joe's Rock
06 Countdown Rock
07 Cool Shuffle
08 Breaky Rock
09 Dark Rock
10 JuliRock
11 LoveRock
12 Happy Beat
13 Bright Rock
14 Easy Rock
15 Electro Rock
16 New Metal
17 MunichRock
18 Schlager Rock
19 German90Pop
20 Simple Rock
21 Rock Beat
22 Soft Rock
23 Light Rock
24 Groovy Rock
25 Smooth Rock
26 Big Rock
27 Power Rock
28 Fire Rock
29 Fast Rock
30 Rock Shuffle
CC00 CC32
1
83
1
80
1
81
1
82
1
72
1
69
1
76
1
68
1
70
1
73
1
77
1
64
1
59
1
61
1
62
1
63
1
74
1
75
1
71
1
65
1
66
1
60
1
35
1
36
1
37
1
38
1
39
1
40
1
41
1
42
DISCO/DANCE
01 Beat Generation
02 Seventies
03 Volare Gipsy
04 Night'sDance
05 Hung Disco
06 Jamiro Dance
07 Just Disco
08 2000's Disco
09 Slow Disco
10 Gold Disco
11 Ladies Dance
12 UK Dance
13 Housing
14 Survive Disco
15 Dancin'
16 Earth Boogie
17 DJ Groove
18 Euro Dance
19 Dream Dance
20 Ibiza Dance
21 Ibiza Night
22 House Maillorca
23 Club House
24 DJ Techno
25 Hard Techno
26 80's Techno
27 Ballerman
28 Latin Dance
29 Gipsy Dance
30 Barry Dance
31 70's Disco
32 SchlagerShuffle
33 Schlagermichl
34 Reggaetone
35 Stadlschlager
36 70's Schlager
37 Alpenschlager
38 Schlag Disco Fox
39 AlpenParty
40 AlpenBallade
41 Disco Schlager
42 Latin Schlager
43 Dance Schlager
44 Happy Schlager
45 Party Schlager
46 Schlager Pop
47 Meneaito
48 Disco Gully
49 Latin Disco
50 Phunk Beat
51 Spear Beat
52 Baby Beat
53 Funky Groove
54 Downtown Funk
55 Wahoo Groove
56 Breath Rap
57 Cool Rap
58 Now Hip Hop
59 HipHop Beat
60 Hip'n Hop
61 Twostep
62 Contemporary Pop
63 Soul
64 Funky
65 Funky Pop
66 80's Groove
67 70's Beat
68 Smooth Contemp
69 Light Contemp
70 Acid Pop
CC00 CC32
22
46
27
25
70
2
22
44
70
1
22
15
22
16
27
24
27
23
27
9
27
10
27
12
22
17
22
18
22
28
22
26
22
27
22
19
66
60
66
61
66
62
66
63
66
64
66
57
66
58
66
59
66
56
66
65
66
28
66
32
66
27
66
21
66
26
66
34
66
33
66
5
66
3
66
6
66
12
66
10
66
9
66
7
66
8
66
2
5
48
22
39
61
7
66
13
66
4
66
30
66
29
8
12
66
31
66
22
66
25
66
35
66
24
66
23
5
46
5
47
5
45
5
44
5
43
5
42
22
38
66
11
2
92
28
21
28
22
28
19
Backing Module BK-7m r
Muziekstijl lijst
71
Wave Jazz
28
20
BALL ROOM
01 Gold Wien Waltz
02 Wien Waltz
03 Vienne
04 Gold Slow Waltz
05 Slow Waltz
06 3_4 Boston
07 French Valse
08 It Valzer
09 Folk Valzer 1
10 Folk Valzer 2
11 Alpenwalzer
12 Polca Disco
13 It Polca
14 Polca 1
15 Polca 2
16 Manouche
17 Paso Doble
18 Paso Doble 2
19 Paso Doble 3
20 Gold Tango
21 Cool Tango
22 It Tango
23 Folk Tango 1
24 Folk Tango 2
25 Tango
26 Mazurca 1
27 Mazurca 2
28 Tarantella Disco
29 Tarantella
30 Gold Foxtrot
31 Gold Jive
32 Jive
33 Quick Step
34 Madison
35 It Fox
36 It Swing Fox
37 Fox Latino
38 Slow Fox
39 Gold Rhumba
40 Rhumba
41 Bolero
42 It Beguine
43 Romantic Beguine
44 Gold Cha Cha
45 Cha Cha
46 Simply Cha Cha
47 Cool Cha Cha
48 It Mambo
49 It Fast Mambo
50 It Cumbia
51 Simple Cumbia
52 It Hully Gully
53 It Meneito
54 It Bachata
55 Biguine
56 Gold Samba
57 Samba
58 Big Samba
59 Gold Bossa
60 Gold Euro March
61 Cool March
CC00 CC32
17
55
17
38
17
46
17
56
17
39
17
44
17
45
17
57
17
42
17
43
17
49
19
33
19
34
19
25
19
26
69
4
40
4
40
5
40
6
26
17
26
15
26
18
26
13
26
14
26
12
17
40
17
41
53
7
53
6
34
14
7
119
69
1
69
2
69
3
50
88
50
89
50
90
50
81
23
13
23
11
55
2
39
27
39
26
24
17
24
14
24
13
24
15
38
14
38
15
46
5
46
4
22
50
22
48
22
49
39
20
27
26
27
21
27
22
22
47
20
24
20
23
50’s & 60’s
01 Over Rockin'
02 Love Sl Rock
03 UK Rock'N
04 Baby Rock'N
05 Go! Rock'N
06 60's Rock'N
07 Good Rock'N
08 Blue Boogie
09 Fast Surf
10 Smooth Rock'N
CC00 CC32
5
56
5
57
5
51
10
39
5
36
5
37
10
24
5
38
5
34
10
22
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Clock RocK'N
Brass Rock'N
Easy Slow Rock
50's Slow Rock
Oldies
Dream Slow Rock
Rock'N Slow
Go! Twist
Twist
50's Pop
Beach Surf
Romantic 6_8
Schlager 6_8
GermanOldie
Cool Slow Rock
Dixie
Combo boogie
Big Band Boogie
Charleston
Piano Rock'N
Piano Shuffle
Piano Ragtime
10
10
5
5
5
5
5
10
10
39
10
5
5
5
5
11
9
9
11
10
15
43
23
25
39
16
33
32
35
30
20
13
21
52
53
49
22
7
7
9
6
31
9
2
JAZZ/BLUES
01 BluEyesBand
02 OrganSwingMedium
03 Organ Jazz Fast
04 Gold Swing
05 Breezy Swing
06 Big Apple Band
07 Biggest Band
08 Bennys Big Band
09 Midnight SlSwing
10 Big Band Slow
11 Big Band Medium
12 Big Band Fast
13 Swing Medium
14 Modern Med Swing
15 Orchestra Swing
16 Strings Swing
17 Classic Big Band
18 Jazz Big Band
19 Swing Fast
20 Jz Guitar Swing
21 Gipsy Swing
22 Soft Ballad
23 Jazz Club
24 Medium Jazz
25 Smooth Med Swing
26 Scat Swing
27 Cool Swing
28 Bigger Band
29 Ensemble Swing
30 Combo Fast Swing
31 Slow Jz Waltz
32 Medium Jz Waltz
33 Piano Night
34 Piano Jazz
35 Jimmys Groove
36 Mustang Blues
37 Cool Soul
38 Fast Blues
39 Blues
40 R&B
41 Unplug Shuffle
42 Midnight Blues
C00
12
12
12
12
14
14
14
14
12
14
14
14
12
12
12
12
14
14
12
12
12
13
13
13
13
12
12
14
12
12
17
17
13
12
44
44
44
44
44
44
15
44
C32
41
42
43
44
25
26
24
23
35
18
19
20
31
33
36
34
21
22
32
37
38
14
15
16
17
23
24
13
25
26
28
23
18
27
31
32
30
17
14
18
11
25
LATIN
01 Carlos Beat
02 Orchestr Cha Cha
03 That's Mambo
04 Bachata
05 Go!Salsa
06 Cuba Salsa
07 Cool Merengue
08 Medium Gipsy
CC00 CC32
22
45
24
16
38
13
22
40
22
43
22
42
22
41
61
0
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Fast Gipsy
Big Mambo
Mambo
Tradit Cha Cha
Dream Cha cha
Merengue
Fast Merengue
Oye Son
Son
Bomba
Tradit Rhumba
Acoustic Rhumba
Arg Tango
Salsa
Plena
Mariachi
Tradit Cumbia
Calypso
Limborock
61
38
38
24
24
59
59
45
45
25
23
23
26
25
38
17
46
35
35
1
6
9
7
9
6
4
1
2
9
6
12
6
7
10
27
2
4
3
BOSSA/SAMBA
01 Organ Bossa
02 Organ Samba
03 Orchestral Bossa
04 Jazz Bossa
05 Sunshine Bossa
06 Sweet Bossa
07 Club Bossa
08 Orchestral Samba
09 Acoustic Samba
10 Brazilian Samba
11 Sambalegre
12 Guitar Samba
13 Night Bossa
14 Fast Bossa
15 Guitar Bossa
16 Latin Fusion
17 Piano Latin
18 Jazz Latin
CC00 CC32
22
46
27
25
70
2
22
44
70
1
22
15
22
16
27
24
27
23
27
9
27
10
27
12
22
17
22
18
22
28
22
26
22
27
22
19
TRADIT WORLD
01 2000's Bolero
02 Country Flyer
03 Pop Gospel
04 Gospel Shuffle
05 Western Movie
06 Epic Movie
07 Holiday 1
08 Holiday 2
09 Holiday 3
10 French Java
11 Irish
12 Southern Twang
13 SteamtrainCountr
14 Posaunenpolka
15 German Polka
16 Schlagerwalzer
17 Posaunenwalzer
18 Orchestr Sl Fox
19 Pop Fox
20 Nice Fox
21 Fox Band
22 Slow Country
23 Country Ballad
24 Country Rock
25 Country Beat
26 Easy Country
27 Country Fox
28 Country Pop
29 Slow Polka
30 Austrian Polka
31 Austrian Waltz
32 Simple Sl Waltz
33 Orch Sl Waltz
34 Classic W'Waltz
35 Classic
CC00 CC32
55
3
16
26
44
33
44
34
4
38
4
37
19
30
5
50
12
39
17
52
67
3
19
32
16
25
19
31
19
29
17
51
17
50
50
84
50
86
50
83
50
87
16
20
16
19
16
15
16
16
16
17
50
82
50
85
19
28
19
27
17
47
18
10
18
11
17
24
5
40
89
Backing Module BK-7m
Muziekstijl lijst
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
6_8 March
US March
Orchestral Polka
Foxtrot
Beguine
Reggae
Island
Piano Waltz
Guitar Waltz
Country Swing
Orchestral Waltz
20
20
19
34
39
8
8
18
18
16
17
11
10
9
7
16
8
10
12
13
18
48
Style divisie Program Change
nummers
Met de volgende Program Change
nummers kunt u de gewenste
muziekstijl divisie via MIDI selecteren. Deze boodschappen moeten
via het Style kanaal van de BK-7m
worden verzonden (zie ‘Style-Rx
Channel’ op p.70).
Als u ook een andere muziekstijl
moet selecteren, moet u de juiste
CC00 en CC32 Bank Select
waardes invoeren (zie ‘Muziekstijl
lijst’ op p.88), voor de hieronder
getoonde Program Change nummers.
Muziekstijl divisies
Intro1
Intro2
Intro3
Intro4
Main 1
Main 2
Main 3
Main 4
Fill Down1
Fill Down2
Fill Down3
Fill Up1
Fill Up2
Fill Up3
Ending1
Ending2
Ending3
Ending4
PC
67
68
65
66
01
02
09
10
89
100
90
97
99
98
75
76
73
74
r
Compatibiliteit met de E-serie
Muziekstijl divisies
Intro
Fill in To Original
Fill in To Variation
Ending
Break Mute
90
PC
83
82
81
84
85
Een Performance geheugen uit
de geladen Performance lijst
oproepen via MIDI
Met de volgende Bank Select en
Program Change boodschappen
kunt u het gewenste Performance
geheugen uit de geladen Performance lijst selecteren. Deze MIDIboodschappen moeten op het
basiskanaal van de BK-7m worden
ontvangen.
Basisstructuur
CC00
122 (vaste waarde)
CC32
0~7 (pagina waarde)
PC
1~128 (waarde)
Zo wordt berekend welke waardes
aan de CC00, CC32 en PC boodschappen toegewezen moeten
worden:
CC00
122 (vaststaand)
CC32
(Performance geheugen
nummer – 1) / 128
PC
Performance geheugen
nummer – (CC32 x 128)
Om bijvoorbeeld Performance
geheugen nummer 280 op te
roepen, moet u het volgende
verzenden:
CC00
122
CC32
(280 – 1) / 128 = 2
PC
280 – (2 x 128) = 24
Opmerking: wees ervan bewust
dat de BK-7m zijn Performance
geheugenadressen gebaseerd op
het hierboven getoonde systeem
verzendt.
Backing Module BK-7m r
Lijst van Tones
20. Lijst van Tones
Piano
NaturalPiano
SuperiorPian
ClassicPiano
UprightPiano
Brite Piano
Piano+String
Piano+Choir
StackedPiano
Honky-tonk 1
RD Piano 1
Rock Piano
Dance Piano
Mild Piano
MonoAcPiano
European Pf
RD Piano 1 w
Honky-tonk 2
EP – Keyboard
Vintage EP1
Pro Stage
Phase EP
Vintage EP2
Stage
FM EPiano1
FM EPiano2
Wurly
Clav. 1
Harpsichord1
Tremolo EP
MIDI EPiano1
MIDI EPiano2
FM+SA EP
St.FM EP
EP Legend
EP Phase
Dist E.Piano
Phase Clav
JP8000 Clav.
St.Soft EP
E.Piano 1
E.Piano 2
Hard FM EP
Cho. E.Piano
EP Heaven
Reso Clav.
Coupled Hps.
Clav. 2
Analog Clav.
Harpsichord2
Harpsi.w
Chr Perc
Vibraphone
Marimba w
Glockenspiel
Celesta
Pop Celesta
Music Box 1
Carillon
Pop Vibe.
Tubular-bell
Vibraphone w
Music Box 2
Xylophone w
Church Bell
Balafon
Organ
B3 Sermon
Blues Perc
All Skate!
R&B B3
CC00
0
47
0
1
1
24
26
47
0
0
2
80
2
45
16
8
8
CC00
81
47
44
82
80
80
81
24
1
2
46
1
2
16
16
10
32
17
17
38
8
0
0
24
9
44
16
8
0
32
24
0
CC00
0
0
0
0
1
0
9
1
0
8
1
0
8
17
CC00
12
80
82
83
CC32
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
CC32
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
CC32
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
CC32
4
4
4
4
PC
0
0
1
0
1
0
0
2
3
2
1
1
0
0
0
2
3
PC
4
4
4
4
4
5
5
4
7
6
4
2
2
4
5
5
5
4
7
7
4
4
5
5
4
88
7
6
7
7
6
6
PC
11
12
9
8
8
10
14
11
14
11
10
13
14
12
PC
16
17
17
17
HeavyTraffic
Organ 3
Stevie's B3
Church Org.1
Organ Flute
Theater Org.
Dyno Rotary
Hang Twice
Felix Ballad
XV Organ
B3 Has Come
Org Jazz1 /9
Church Org.2
Reed Organ
Head Up B3
Organ 1
Ful Organ 1
60's Organ
Jazz Organ 1
Perc.Organ 1
Rock Organ
Rotary Org.S
Rotary Org.F
Church Org.3
Rotary Organ
L-Organ
Organ 2
Ful Organ 2
Jazz Organ 2
Perc.Organ 2
Chorus Or
Mellow 1
Cheese Organ
JazzOrgan RD
Ful Organ 3
Jazz Organ 3
Perc.Organ 3
Fire Perc
Organ 101
Br.Ballad B3
JX8 Organ
D-50 Organ
VS Organ
Trem. Organ
E.Organ 16+2
Organ Bass
Ful Organ 4
Jazz Organ 4
Puff Organ
Hybrid Organ
Full Perc
70's E.Organ
Farf Organ
Orient.Org.1
Orient.Org.2
Accordion
Acc. Master
Acc. Classic
Italian Folk
Fr. Musette
Steierische
Bandoneon 1
Bandoneon 2
Bandoneon 3
Mellow Harm
Hand Harm.
Accordion It
Accordion Fr
B.Harp Basic
B.Harp Suppl
CC00 CC32
81
4
0
4
82
4
0
4
24
4
33
4
82
4
85
4
84
4
80
4
88
4
83
4
8
4
0
4
80
4
0
4
2
4
16
4
1
4
32
4
17
4
16
4
24
4
16
4
8
4
47
4
0
4
3
4
3
4
33
4
8
4
83
4
24
4
81
4
4
4
4
4
34
4
86
4
1
4
81
4
30
4
25
4
28
4
8
4
2
4
40
4
10
4
5
4
16
4
27
4
87
4
32
4
19
4
116
4
116
4
CC00 CC32
50
4
51
4
52
4
53
4
54
4
8
4
0
4
52
4
0
4
51
4
8
4
0
4
8
4
9
4
PC
18
18
16
19
19
19
18
17
17
18
17
18
19
20
16
16
16
16
17
17
18
18
18
19
18
18
17
16
17
17
17
16
16
17
16
17
17
17
16
16
16
16
16
16
17
16
16
17
20
16
17
16
16
16
20
PC
21
21
21
21
21
23
23
23
22
22
21
21
22
22
Soft Accord
Accordion 1
Accordion 2
JV.Accordion
OrientalAcc1
OrientalAcc2
OrientalAcc3
OrientalAcc4
A. Guitar
Nylon Gt.1
Nylon-str.Gt
Steel.Gt2
Steel.Gt4
Ac.Guitar1
2_Guitars
12 Strings
Nylon+Steel2
MandolinTrem
Banjo
Nylon Gt.2
Nylon+Steel1
Steel.Gt5
Ac.Guitar2
Steel.Gt1
Steel.Gt3
12Stringsoft
Requint Gt.2
Mandolin Tr.
Muted Banjo
Nylon Gt.o
Ac.Gtr.Hrm
Steel + Body
Atmosphere
HollowReleas
Nylon Harp
Steel.Gt6
Ac.Guitar3
Mandolin
Fl.Gtr 1
Fl.Gtr 2
Fl.GtrRoll
Steel-str.Gt
Requint Gt.1
Nylon+Steel3
Ukulele
Velo Harmnix
Gt.FretNoise
Atk Steel Gt
E. Guitar – Bass
Clean Solid
Warm Drive
Distortion
Clean Mute
Jazz Guitar1
Ulti Ac Bass
Picked Bass1
Fingered Bs1
Nu Slap Bs
RubberBass 2
Clean Elect.
Clean El Oct
Dynamic Mute
JC ChrusGt
Jazz Guitar2
XV Ac.Bass
Fretless Bs1
Mute Bass
Finger Slap
Slap Pop
Overdrive3
CC00 CC32 PC
25
4
21
64
4
21
16
4
21
69
4
21
65
4
21
66
4
21
67
4
21
68
4
21
CC00 CC32 PC
64
4
24
0
4
24
64
4
25
69
4
25
48
4
25
66
4
25
8
4
25
67
4
25
18
4
25
0
4
105
32
4
24
9
4
25
70
4
25
49
4
25
52
4
25
65
4
25
7
4
25
52
4
24
18
2
25
1
4
105
16
4
24
51
4
25
33
4
25
0
4
99
4
4
99
2
4
99
32
4
25
50
4
25
16
4
25
48
4
24
49
4
24
51
4
24
0
4
25
40
4
24
68
4
25
8
4
24
24
4
24
0
4
120
10
4
25
CC00 CC32 PC
69
4
27
65
4
29
64
4
30
67
4
28
62
4
26
0
4
32
0
4
34
0
4
33
0
4
36
16
4
39
64
4
27
65
4
27
66
4
27
9
4
27
80
4
26
9
4
32
0
4
35
84
4
32
1
4
33
1
4
36
64
4
29
91
r
Backing Module BK-7m
Lijst van Tones
Distort Gt1
Dist. Mute
Muted Over
PedalSteel
5String Bs
Picked Bass2
Slap Bass 1
XV Bass+Ride
Drum'n'Bass
Distort Gt2
LP OverDrv
RockRhythm2
Muted Gt. 2
Jazz Gt.
Picked Bass3
Slap Bass 2
Jazz Bass 1
Synth Bass 2
Picked Bass4
RockRhythm1
Muted Gt. 3
TC MutedGt
TC Clean
JGuitar Scat
Reso Slap
Bass Invader
Jazz Bass 2
Rock Bass
Fretless Bs2
Power Gt.2
Power Gt.3
Distort Gt3
Dist Rtm GTR
Muted Gt. 1
TB Saw Bass
MG Bass
Modular Bass
Seq Bass 1
SynthBass201
LP HalfDrv2
Mid Tone GTR
Clean Gt.
JC CleanGt
Mellow Gt.
RubberBass 1
u/i/e/o V/Sw
VocoBass
Heart Bass
Raver Bass 1
LP RearAtk
Clean Half
OpenHard 1
OpenHard 2
TC RearPk
Guitaron
Raver Bass 2
MG Blip Bs
SH101 Bass 1
JP-8 Bass
Chorus Gt
TC Cln ff
AtkCleanGt
Funk Pop
LP Rear
Chung Ruan
WireStr Bass
MG Oct Bass2
SH101 Bass 2
Smooth Bass
Overdrv Gt
Overdrive1
Overdrive2
More Drive
Dist.Fast
AcBass 1
92
CC00 CC32
3
4
64
4
68
4
8
4
83
4
1
4
0
4
16
4
82
4
1
4
9
4
25
4
65
4
0
4
2
4
1
4
2
4
0
4
3
4
24
4
66
4
2
4
19
4
81
4
8
4
80
4
3
4
4
4
1
4
65
4
66
4
0
4
26
4
0
4
81
4
4
4
2
4
3
4
1
4
11
4
23
4
0
4
4
4
1
4
13
4
84
4
83
4
5
4
81
4
22
4
1
4
2
4
3
4
17
4
48
4
82
4
7
4
17
4
4
4
8
4
18
4
5
4
8
4
21
4
24
4
11
4
6
4
18
4
19
4
0
4
1
4
2
4
3
4
4
4
45
4
PC
30
28
28
26
32
34
37
32
38
30
29
30
28
26
34
37
33
39
34
30
28
28
27
26
36
39
33
33
35
30
30
30
30
28
38
39
39
39
39
29
27
27
27
26
39
39
39
33
39
27
27
27
27
27
32
39
39
39
38
27
27
27
28
27
27
39
39
39
39
29
29
29
29
30
32
AcBass 2
AcBass 3
SH101 Bass 3
RND Bass
Dazed Gtr
Attack Dist
LP Rear Pk
LP HalfDrv
LP Chorus
Rockabilly
AcousticBs
Bubble Bass
Sync Bass 1
Spike Bass
Power Gt.1
TCFrntPick
Funk Gt.
Dance Dst.Gt
Pulse Mix Bs
Seq Bass 2
3rd Bass
MG Oct Bass1
Mild Bass
Gt.Feedback2
Gt.Feedback1
Gt.Harmonics
Ac.Gt.Harmnx
Gt.Cut Noise
MG LightBass
DistSynBass
DistEnvBass
LightSynBass
PopSynthBass
Pick Scrape
Sync Bass 2
SH101 Bass 4
TeeBee V/Sw
Odd Bass
303Sqr.Rev
X Wire Bass
Bassic Needs
Fretless Bs3
Beef FM Bass
Muted PickBs
Wood+FlessBs
Fretless Bs4
Double Pick
Mr.Smooth
String Slap
E.Bass Harm.
SynthBass101
Synth Bass 1
JP-4 Bass
CS Bass
Tekno Bass
Reso SH Bass
Rubber303 Bs
TB303 Bass
TB303 DistBs
TB303 Sqr Bs
Clavi Bass
Jungle Bass
Square Bass
Wild Ac.Bs
Baby Bass
AttackFinger
Arpeggio Bs
AtkSineBass
OB sine Bass
303SqDistBs
Echo SynBass
Bass Slide1
Bass Slide2
DoubleSlide
CC00 CC32 PC
46
4
32
47
4
32
20
4
39
26
4
39
2
4
30
5
4
30
20
4
27
10
4
29
12
4
29
1
4
32
49
4
32
28
4
39
24
4
39
21
4
39
16
4
30
16
4
27
16
4
28
11
4
84
31
4
39
33
4
39
34
4
39
35
4
39
37
4
39
9
4
31
8
4
30
0
4
31
16
4
31
1
4
120
39
4
39
40
4
39
38
4
39
45
4
39
46
4
39
6
4
120
30
4
39
47
4
39
44
4
38
15
4
39
43
4
38
10
4
39
83
4
38
2
4
35
8
4
39
8
4
34
8
4
35
3
4
35
4
4
34
5
4
35
2
4
120
24
4
31
1
4
38
0
4
38
3
4
38
2
4
38
10
4
38
16
4
38
14
4
38
9
4
38
18
4
38
17
4
38
19
4
38
21
4
38
22
4
38
8
4
32
48
4
33
6
4
33
24
4
38
34
4
38
35
4
38
41
4
38
7
4
102
5
4
120
47
4
120
48
4
120
Strings
St.Strings 1
St.Slow Str1
JP8 Strings1
Warm Strings
Bright Str.3
Orchestra 1
X Violin
Harp
St.Pizzicato
OrchestraHit
SlowStrings1
Strings
Syn.Strings1
Syn.Strings2
Contrabass
Folk Violin
Viola
Timpani
St.Strings 2
Oct Strings1
St.Slow Str2
SlowStrings2
Syn.Strings5
ChamberStr
Str.+Flute
Strings+Horn
FolkViolinVb
St.Strings 3
SlowStrings3
JP8 Strings2
Air Strings
Orchestra 2
Slow Violin
Slow Tremolo
Cello
ContraBsSect
Cello sect.
Syn.Strings4
StraightStr.
JP Saw Str.
Orchestra 3
Violin Atk
Trem Str.St.
PizzicatoStr
Tremolo Orch
Oct Strings2
FilteredOrch
S.Str+Choir
JP Strings
OB Strings
Bright Str.2
Syn.Strings3
Bright Str.1
Harp&Strings
SuspenseStr
Legato Str.
Velo Strings
Viola Attack
Cello Attack
Strings Oct
Vcs&Cbs Pizz
Solo Pizz.
Solo Spic.
StringsSpic.
Harp St.
Uillean Harp
Synth Harp
Choir Str.
Mild Strings
60s Strings
High Strings
Tron Strings
Noiz Strings
JUNO Strings
DistStrings
CC00 CC32
16
4
10
4
81
4
9
4
5
4
9
4
80
4
0
4
3
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
116
4
0
4
0
4
17
4
32
4
11
4
1
4
10
4
2
4
13
4
12
4
116
4
18
4
2
4
80
4
8
4
8
4
8
4
8
4
0
4
34
4
3
4
9
4
10
4
4
4
20
4
0
4
0
4
0
4
10
4
33
4
3
4
12
4
3
4
1
4
4
4
8
4
1
4
1
4
9
4
8
4
24
4
1
4
1
4
116
4
1
4
8
4
16
4
17
4
2
4
8
4
16
4
11
4
7
4
40
4
16
4
24
4
25
4
2
4
6
4
PC
48
49
50
49
48
48
40
46
45
55
49
48
50
51
43
40
41
47
48
48
49
49
50
48
48
48
39
48
49
50
51
48
40
44
42
48
48
50
51
51
48
40
44
45
48
48
51
49
50
50
48
50
48
46
44
49
48
41
42
10
45
45
45
45
46
46
46
48
48
48
50
50
50
51
51
Backing Module BK-7m r
Lijst van Tones
Vocal
Warm Voices
Syn Vox Pad
Fem Mm Srt
Rich Choir 1
St.ChoirAahs
Vox Pad
Jazz Scat
Choir Aahs
Melted Chr
ChorusLahs
ChorusAahs
Harpvox
Voice Oohs
Choir Hahs
LFO Vox
St.BoysChoir
VoiceAah Mal
Itopia
Humming
Silent Night
Melted Choir
Holy Voices
Solo Vox
JzVoiceBap
JzVoiceDow
Voice Dahs
JzVox Thum
JzVoiceDat
Vox Sweep
SynVox
SC Heaven
JX8P Vox
Syn.Voice 1
Syn.Voice 2
Tears Voices
VP330 Choir
Chorus Oohs2
Space Voice
Heaven II
Water Space
Cosmic Voice
Vocorderman
Horror Pad
Breath&Rise
Chorus Oohs1
VoiceLah Fem
ChorusLahFem
ChorusLuhFem
VoiceUuh Fem
Fem Lah&Lan
Brass
N.Trombone*
Ac.Brass
Brass Sforz.
2Tps+Tb
Henry IV
Tuba 1
French Horns
Jump Brass
Africa Brass
St.Orch Brs1
Octave Brass
FatPop Brass
Trombone 1
Tuba 2
Tuba + Horn
Warm Brass
MG Brass fst
MKS Brass
St. Brass ff
Horn + Orche
Tuba 3
Fr.Horn
Trombone 2
JUNO Brass
CC00 CC32
82
4
0
4
82
4
14
4
8
4
83
4
6
4
0
4
33
4
24
4
32
4
3
4
48
4
16
4
9
4
13
4
36
4
3
4
40
4
9
4
9
4
12
4
0
4
10
4
11
4
8
4
12
4
9
4
2
4
1
4
2
4
18
4
8
4
10
4
12
4
16
4
3
4
0
4
1
4
4
4
8
4
11
4
8
4
11
4
0
4
16
4
17
4
19
4
23
4
24
4
CC00 CC32
89
64
80
4
81
4
43
4
47
4
0
4
0
4
5
4
80
4
36
4
24
4
14
4
0
4
1
4
8
4
2
4
81
4
4
4
3
4
2
4
47
4
1
4
1
4
1
4
PC
94
54
53
52
52
94
53
52
52
52
52
99
53
52
85
52
53
91
53
54
52
91
85
53
53
53
53
53
94
54
91
54
54
54
94
54
53
91
91
91
91
91
94
94
53
53
53
53
53
53
PC
57
61
61
61
63
58
60
62
63
61
61
61
57
58
58
63
63
62
61
60
58
60
57
62
Fat SynBrass
Poly Brass
PowerBrass
Bright Tb
V Twin bones
Polka Tuba
Bs.Trombone
Synth Brass
Dual Horns
Pro Brass
Orch Brass
St.Orch Brs2
Brass + Reed
Folk Tuba
P5 Brass
Brass 1
2Tps+Tb+Sax
Brass 2
Brass 3
Fat + Reed
F.Horn Rip
Brass sfz 1
OB Brass
Sync Brass
Oct SynBrass
Euphonium
Bones Sect.
Quad Brass2
SH-5 Brass
Brass sfz 2
Brass Fall
Brass Oct
Wide FreHrns
F.Hrn Slow
Velo Brass 1
SoaringHorns
Quad Brass1
DeepSynBrass
Sax – Trumpet
N.Tenor Sax*
Tenor Sax
Baritone Sax
Bari & Tenor
MuteTrumpet1
FlugelHorn
Trumpet
BlowAltoVib
AltoSax Soft
Muted Tp 1
Romantc Tp
Trumpet2
Rom/Mar Tp
FolkTrumpVb
Soprano Exp.
Blowed Tenor
St.Tenor Sax
MariachiTp
Bright Tp.
Grow Sax
Folk A.Sax
Soprano Sax2
Folk A.SaxVb
Latin Tenor
Muted Tp 2
Tp Mar/Shk
Trumpet & Nz
MuteTrumpet2
TrumpetFall2
Super Tenor
Oriental SAX
AltoSax Exp.
TenorSaxFst
BreathyTn.
Warm Tp.1
Dark Trumpet
CC00 CC32
5
4
80
4
47
4
4
4
2
4
46
4
8
4
0
4
9
4
8
4
33
4
38
4
25
4
45
4
0
4
0
4
44
4
8
4
9
4
26
4
24
4
10
4
9
4
4
4
16
4
16
4
2
4
5
4
3
4
12
4
16
4
116
4
3
4
8
4
16
4
46
4
4
4
6
4
CC00 CC32
89
64
0
4
0
4
8
4
0
4
8
4
0
4
50
4
46
4
48
4
49
4
48
4
51
4
18
2
8
4
46
4
9
4
50
4
24
4
9
4
17
2
0
4
18
2
44
4
49
4
52
4
4
4
2
4
17
4
47
4
116
4
8
4
50
4
8
4
25
4
3
4
PC
63
62
61
57
57
58
57
62
60
62
61
61
61
58
63
61
61
61
61
61
60
61
63
63
62
57
61
61
62
61
61
41
60
60
63
63
61
63
PC
66
66
67
67
59
56
56
65
65
59
56
56
56
56
64
66
66
56
56
65
65
64
65
66
59
56
56
59
61
66
65
65
66
66
56
56
Tp Shake
Atk Trumpet
FolkTrumpet
FolkAlto
Tenor Sax 1
Sax Section
AltoSax + Tp
Alto Sax
MuteTrumpet3
Muted Horns
Twin Tp.
Warm Tp.2
Wind
FluteVibAtk
JazzClariVib
FolkClarinet
Oboe
Piccolo 1
Bassoon
BottleBlow1
Whistle 1
Pan Flute1
English Horn
FlTraverso
SoftClarinet
FolkClarinVb
Oboe Exp.
BottleBlow2
Bs Clarinet
Whistle 2
Pan Flute2
Multi Wind
Flute Exp
Clarinet
Folk Clarin
Quad Wind
Recorder
The Bottle
Ocarina
TinWhistle2
Pipe & Reed
Flute 1
Flute 2
Tron Flute
Synth
Big Lead
Unison Saws
OB Saw
LM Square
CC Solo
Poly Saws
80's PolySyn
Super Poly
D-50 Fantasy
Twin Sine
Dual Sqr&Saw
Velo Lead
MG Square
Hollow Mini
Polysynth 1
X-hale
Phenomena
Poly Key
Saw Wave
Unison SawLd
MG SawLead 2
TB Lead
Fat GR Lead
Brightness
Bell Heaven
New Age Pad
Syn.Calliope
OB Stab
Big & Raw
P5 Sync Lead
CC00 CC32 PC
53
4
56
47
4
56
1
4
56
51
4
65
45
4
66
17
4
65
16
4
65
0
4
65
3
4
59
8
4
59
27
4
56
26
4
56
CC00 CC32 PC
52
4
73
50
4
71
51
4
71
0
4
68
0
4
72
0
4
70
0
4
76
0
4
78
0
4
75
0
4
69
3
4
73
52
4
71
17
2
71
8
4
68
47
4
76
8
4
71
1
4
78
47
4
75
16
4
71
2
4
73
0
4
71
16
2
71
17
4
71
0
4
74
46
4
76
0
4
79
46
4
75
9
4
73
0
4
73
1
4
73
51
4
73
CC00 CC32 PC
4
4
81
46
4
90
26
4
81
6
4
80
4
4
80
83
4
90
1
4
90
4
4
90
43
4
88
11
4
80
23
4
80
5
4
81
1
4
80
2
4
80
0
4
90
81
4
94
80
4
86
82
4
90
0
4
81
7
4
83
39
4
81
1
4
83
3
4
84
0
4
100
3
4
88
2
4
88
0
4
82
2
4
100
1
4
87
16
4
84
93
r
Backing Module BK-7m
Lijst van Tones
Acid Guitar
D-50 Fat Saw
Euro-Dance 2
Polysynth 2
LowBirds Pad
D-50 Retour
Fantasia 1
OB DoubleSaw
Rock Lead
Techno Saw
JP DoubleSaw
JP SuperSaw
CS Saw
MG Saw Lead
Ice Rain
Oct Saw Lead
Chiffer Lead
LM Pure Lead
Big Blue
Vibra Bells
JUNO Rave
LA Brass Ld
Big Fives
Goblin
SequenceSaw3
Octave Stack
Euro-Dance 1
Crispy Lead
LM Blow Lead
Xpressive
7th Atmos.
Galaxy Way
Rising OSC.
Noise Peaker
Raver Blade
Etherality
Reso Stack
Techno Stack
TwinOct.Rave
Happy Synth
ForwardSweep
ReverseSweep
Minor Rave
SuperSaws
Bamboo Hit
AuhAuh
Square Wave
Mellow FM
Shmoog
2600 Sine
KG Lead
OB Square
JP-8 Square
Dist Square
303SquarDst1
303SquarDst2
Pulse Lead
JP8 PulseLd1
JP8 PulseLd2
260RingLead
303DistLead
JP8000DistLd
HipHop Sq
Flux Pulse
Pulse Saw
GR-300 Saw
LA Saw
Doctor Solo
Fat Saw Lead
Saw Impulse
Strange Str.
FatSawLead
Waspy Synth
PM Lead
MG Saw
94
CC00 CC32 PC
10
4
84
11
4
81
81
4
87
2
4
90
8
4
101
5
4
100
0
4
88
12
4
81
18
4
84
47
4
81
13
4
81
15
4
81
30
4
81
31
4
81
0
4
96
35
4
81
0
4
83
8
4
82
29
4
101
8
4
98
3
4
87
22
4
84
1
4
86
0
4
101
46
4
81
9
4
90
80
4
87
84
4
87
9
4
82
83
4
87
17
4
103
18
4
103
19
4
103
6
4
91
82
4
87
5
4
103
10
4
90
11
4
90
13
4
90
15
4
90
16
4
90
17
4
90
24
4
90
47
4
90
7
4
91
10
4
91
0
4
80
3
4
80
5
4
80
8
4
80
10
4
80
17
4
80
18
4
80
19
4
80
20
4
80
21
4
80
24
4
80
26
4
80
28
4
80
29
4
80
30
4
80
31
4
80
33
4
80
35
4
80
2
4
81
6
4
81
7
4
81
8
4
81
9
4
81
5
4
96
6
4
96
14
4
81
16
4
81
17
4
81
24
4
81
Crystal
Syn Mallet
P5 Saw Lead
Soft Crystal
Round Glock
Loud Glock
Natural Lead
Synchronized
SequenceSaw1
Digi Bells
SequenceSaw2
Reso Saw
Cheese Saw
Blow Bell
Choral Bells
Air Bells
Bell Harp
Gamelimba
Bottom Bell
Warm Atmos
FatSolo Lead
ForcefulLead
Oct.UnisonLd
Mad Lead
Vaporish
CrowdingLead
Space Org X
Double Sqr.
Chord maj7th
PureFlatLead
Short Chord
Charang
Wire Lead
ShortCircuit
FB.Charang
Brass Star
Mellow GR Ld
Org Bell
Goblinson
50's Sci-Fi
Abduction
Fat SyncLead
Auhbient
5th DecaSync
LFO Pad
Random Str
Dirty Sync
DualSyncLead
UFO FX
5th Saw Wave
FallinInsect
LFO Oct.Rave
5th Lead
Just Before
RandomEnding
JP 5th Saw
Random Sine
JP8000 5thFB
Noise&SawHit
Bass & Lead
Fat & Perky
DancingDrill
Dirty Stack
Static Hit
Delayed Lead
Acid Copter
Fantasia 2
Fantasia 3
Fantasia 4
260HarmPad
Music Bell
Pad – Ethnic
Pad With
LA Warm Pad
Attack! Pad
CC00 CC32 PC
0
4
98
1
4
98
33
4
81
2
4
98
3
4
98
4
4
98
36
4
81
38
4
81
40
4
81
9
4
98
41
4
81
42
4
81
43
4
81
12
4
98
16
4
98
17
4
98
18
4
98
19
4
98
23
4
98
1
4
99
4
4
83
5
4
83
6
4
83
8
4
83
80
4
90
9
4
83
81
4
86
10
4
83
82
4
86
47
4
83
83
4
86
0
4
84
1
4
84
80
4
55
2
4
84
3
4
100
5
4
84
8
4
100
1
4
101
2
4
101
3
4
101
17
4
84
4
4
101
19
4
84
5
4
101
6
4
101
20
4
84
21
4
84
14
4
101
0
4
86
18
4
101
19
4
101
2
4
86
20
4
101
22
4
101
5
4
86
23
4
101
6
4
86
25
4
101
0
4
87
2
4
87
27
4
101
28
4
101
30
4
101
7
4
87
32
4
101
1
4
88
4
4
88
5
4
88
7
4
88
10
4
98
CC00 CC32 PC
81
4
89
82
4
89
83
4
89
Human Pad
OB Soft Pad
Sitar 1
NAY 1
Shakuhachi
Oud 1
Kawala 1
JP8 Hollow
JP Soft Pad
Warm Squ Pad
Warm JP STR
Square Pad
Tambra
Rabab
Shamisen
Kalimba
Sanza
Stacked Pad
Warm Pad
Thick Matrix
Big Panner
Reso Panner
Bagpipe
Gopichant
UillnPipe Or
Fiddle
Pungi
Sine Pad
Tamboura
Echo Drops
Rotary Strng
Stack Pad
Bozouki
Mizmar 1
Uillean Pipe
Sitar 2
Kanoun3 TrmV
Soundtrack
JP8Haunting
Metal Pad
Silky Pad 1
Echo Pan 1
Kawala 2
Di
KanounStereo
Zither
Hichiriki
Octave Pad
Sync Brs.Pad
Silky Pad 2
Star Dust
Mystic Pad
Pi Pa
Sitar/Drone
Sitar 3
Tsugaru
San Xian
Anklung Pad
Tine Pad
Hols Strings
Oct.PWM Pad
PWM Soft Pad
Koto
TinWhistle1
Syn Shamisen
TinWhtsle Nm
Gu Zheng
LFO Sweep
Ambient Pad
Saw Strings
JP8 Sqr Pad
SoftBellPad
Taisho Koto
Kanoon
Bodhran
Bodhran Mute
10
6
0
8
0
24
8
44
13
46
47
45
8
8
0
0
8
45
0
1
4
5
0
16
11
0
8
5
16
0
3
9
24
24
9
1
60
0
43
0
9
2
9
16
53
16
16
8
11
11
3
6
32
4
5
1
9
3
1
4
12
43
0
24
8
25
1
44
6
46
2
1
8
16
9
10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
89
89
104
72
77
105
75
91
89
91
89
91
104
105
106
108
108
89
89
89
102
102
109
105
109
110
111
89
104
102
89
89
25
111
109
104
107
97
91
93
103
102
75
72
107
15
111
89
89
103
103
103
105
104
104
106
105
96
93
97
89
89
107
75
106
75
107
89
99
89
92
92
107
107
108
108
Backing Module BK-7m r
Lijst van Tones
Didgeridoo
Panner Pad
Bowed Glass
Special Rave
Halo Pad
Sweep Pad
Oud1 Tremolo
Oud+Strings
Kanoon+Choir
Oct Harp
ShakuBamboo
Ambient BPF
Converge
Warriors
Shwimmer
Celestial Pd
UillnPipe Nm
Er Hu
Gao Hu
Shanai 1
Shanai 2
Sweep Stack
Sweep Pipe
SawsSweep
Stray Pad
Clavi Pad
Suona 1
Suona 2
Tinkle Bell
Gender
Pemade
EP Pad
CP Pad
Ancestral
Prologue 1
Prologue 2
Yang Qin
Santur
Cimbalom
Dulcimer
Kanoun 3 St
HistoryWave
Echo Pan 2
Pan Sequence
Star Theme
Echo Bell
Kanoun1 TrmV
Kanoun2 TrmV
Kanoun 1
Kanoun 2
Kanoun 3
Panning Lead
D-Mention
Kanoun Trm
Kanoun 3 Oct
Kanoun Oct.
Kawala Oct.
Kawala Oct.V
Bozouki Trm
Bozouki TrmV
Rababa
Oud 2
Oud 3
Oud2 Tremolo
Oud1Trm VMix
Oud2Trm VMix
Oud Oct.
NAY 2
NAY Oct.
NAY Oct.VMix
Mizmar Trm
Mizmar 2
Mizmar Oct
Mizmar Trm V
Mizmar Dual
CC00 CC32 PC
8
4
109
2
4
93
0
4
92
4
4
93
0
4
94
0
4
95
40
4
105
28
4
105
19
4
107
24
4
107
47
4
77
2
4
95
8
4
95
4
4
95
9
4
95
10
4
95
10
4
109
8
4
110
9
4
110
0
4
111
1
4
111
13
4
95
12
4
95
47
4
95
15
4
95
8
4
96
32
4
111
33
4
111
0
4
112
9
4
112
15
4
112
9
4
96
11
4
96
1
4
97
2
4
97
3
4
97
24
4
46
0
4
15
8
4
15
24
4
15
54
4
107
5
4
97
3
4
102
8
4
102
0
4
103
1
4
102
58
4
107
59
4
107
50
4
107
51
4
107
52
4
107
10
4
102
80
4
94
57
4
107
56
4
107
55
4
107
10
4
75
11
4
75
25
4
25
26
4
25
10
4
110
25
4
105
26
4
105
41
4
105
42
4
105
43
4
105
27
4
105
10
4
72
11
4
72
12
4
72
28
4
111
25
4
111
27
4
111
29
4
111
26
4
111
Arghool
Percuss – SFX
Reverse Cym.
Woodblock
Taiko
Agogo
Steel Drums
Gun Shot
Telephone 1
Car-Stop
Helicopter
Seashore
Sine Perc.
Fl.Key Click
Cymbal Roll
Elec Perc
Horse-Gallop
Dog
Bird 1
Growl 1
Kitty
Jazz Tom
808 Tom
Melo. Tom 1
Breath Noise
Small Club
Explosion
Car-Engine
Seal
Rain
Thunder
Wind 1
Stream
Melo. Tom 2
Jungle SD
Bubble
Wind 2
Bird 2
DoorCreaking
Siren
Train
Jetplane
Starship
Burst Noise
Synth Drum
Car-Pass
Door
Telephone 2
Cricket
Rev.Snare
Rev.ConBD
Rev.Kick 1
White Noise
Winds Hit
Pink Noise
Scratch 1
TapeRewind
Growl 2
Rev.Tom
Trumpet Nz
Fancy Animal
Scratch 2
ScratchKey
Phono Noise
MC-500 Beep
HandClapMenu
909 HandClap
Finger Snaps
Voice ComeOn
Car-Crash
Calculating
Concert BD
Wind Chimes
Voice One
Voice Two
CC00 CC32 PC
32
4
72
CC00 CC32 PC
0
4
119
0
4
115
0
4
116
0
4
113
0
4
114
0
4
127
0
4
124
2
4
125
0
4
125
0
4
122
10
4
118
1
4
121
47
4
112
9
4
118
2
4
123
1
4
123
0
4
123
5
4
123
4
4
123
3
4
117
8
4
118
0
4
117
0
4
121
7
4
126
3
4
127
1
4
125
8
4
123
1
4
122
2
4
122
3
4
122
4
4
122
8
4
117
18
4
117
5
4
122
6
4
122
3
4
123
2
4
124
5
4
125
6
4
125
7
4
125
8
4
125
9
4
125
0
4
118
3
4
125
3
4
124
1
4
124
7
4
122
8
4
119
17
4
119
16
4
119
17
4
122
47
4
122
16
4
122
4
4
124
9
4
124
6
4
123
25
4
119
9
4
121
7
4
123
7
4
124
8
4
124
10
4
124
11
4
124
40
4
115
32
4
115
24
4
115
23
4
126
4
4
125
10
4
125
8
4
116
5
4
124
16
4
126
17
4
126
Voice Three
Voice Tah
Castanets
Tambourine
Perc. Bang
Burner
Glass & Glam
Ice Ring
Crack Bottle
Kajar
Small Taiko
Voice Aou
Voice Oou
Voice Hie
Pour Bottle
Open CD Tray
Audio Switch
Bounce
Key Typing
SL 1
SL 2
Kelontuk Sid
Car Engine
Car Horn
Boeeeen
R.Crossing
Compresser
Sword Boom!
Sword Cross
Stab! 1
Stab! 2
Applause 1
Laughing
Screaming
Punch
Atarigane
Heart Beat
Footsteps
Applause 2
ApplauseWave
Angklung
BabyLaughing
Voice Whey
Voice Kikit
Machine Gun
Lasergun
Bebarongan
Dholak
Eruption
Big Shot
Clap Hit
Stack Hit
Double Hit
Industry Hit
Strings Hit
Technorg Hit
Rave Hit
Bit Hit
Bam Hit
Philly Hit
Dist. Hit
Impact Hit
Euro Hit
Bass Hit
6th Hit
Techno Hit
Lo Fi Rave
Perc. Hit
Shock Wave
CC00 CC32 PC
18
4
126
19
4
126
8
4
115
16
4
113
11
4
125
12
4
125
13
4
125
14
4
125
16
4
125
17
4
112
1
4
116
24
4
126
25
4
126
26
4
126
17
4
125
19
4
125
20
4
125
18
4
116
21
4
125
22
4
125
23
4
125
20
4
112
24
4
125
25
4
125
26
4
125
27
4
125
28
4
125
29
4
125
30
4
125
31
4
125
32
4
125
0
4
126
1
4
126
2
4
126
3
4
126
8
4
113
4
4
126
5
4
126
6
4
126
8
4
126
16
4
115
9
4
126
20
4
126
22
4
126
1
4
127
2
4
127
25
4
116
27
4
116
4
4
127
5
4
127
27
4
55
25
4
55
10
4
55
26
4
55
24
4
55
22
4
55
23
4
55
20
4
55
19
4
55
9
4
55
18
4
55
8
4
55
3
4
55
1
4
55
2
4
55
17
4
55
16
4
55
11
4
55
12
4
55
(*): dit zijn SuperNATURAL Tones.
95
Backing Module BK-7m
Drumsets
21. Drumsets
C–1 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
C0 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
C1 24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
C2 36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
C3 48
49
50
51
52
54
55
56
57
58
59
PC: 3 [CC32: 4]
STANDARD L/R
PC: 7 [CC32: 4]
V-Pop1
PC: 5 [CC32: 4]
V-R&B
PC: 6 [CC32: 4]
V-Fiesta
PC: 9 [CC32: 4]
ROOM
PC: 10 [CC32: 4]
HIP HOP
PC: 11 [CC32: 4]
JUNGLE
PC: 12 [CC32: 4]
TECHNO
Std.1 Kick1
Std.1 Kick2
Std.1 Kick1
Std.1 Kick2
Std.2 Kick1
-------
HipHop BD1
Jazz Kick 1
Mex_Kik36
HipHop BD1
Jazz Kick 1
Mex_Kik36
HipHop BD1
Jazz Kick 1
Mex_Kik36
Std.1 Kick1
Std.1 Kick2
Std.2 Kick1
Elec Kick 2
Elec Kick 1
CR78 BD 1
Elec Kick 2
Elec Kick 1
CR78 BD 1
Elec Kick 2
Elec Kick 1
CR78 BD 1
Std2 Kick2
Kick 1
Kick 2
-------
85Rm BsDrum1
85Rm BsDrum2
HipHop BD2
85Rm BsDrum1
85Rm BsDrum2
HipHop BD2
85Rm BsDrum1
85Rm BsDrum2
HipHop BD2
Std2 Kick2
Kick 1
Kick 2
CR78 BD 2
TR-606 BD1
TR-707 BD
CR78 BD 2
TR-606 BD1
TR-707 BD
CR78 BD 2
TR-606 BD1
TR-707 BD
Jazz Kick 1
Jazz Kick 2
Room Kick 1
Room Kick 2
---------
Techno BD1
JungleBD Set
HipHop BD1
909 Comp BD
Techno BD1
JungleBD Set
HipHop BD1
909 Comp BD
Techno BD1
JungleBD Set
HipHop BD1
909 Comp BD
Jazz Kick 1
Jazz Kick 2
Room Kick 1
Room Kick 2
808 Kick
TR-808 Kick
808 BD
TR-909 Kick
808 Kick
TR-808 Kick
808 BD
TR-909 Kick
808 Kick
TR-808 Kick
808 BD
TR-909 Kick
Power Kick1
Power Kick2
Elec Kick 2
Elec Kick 1
---------
85St BsDrum1
NewJzKik
NewRockKik
Cymbal Roll
85St BsDrum1
NewJzKik
NewRockKik
Cymbal Roll
85St BsDrum1
NewJzKik
NewRockKik
Cymbal Roll
Power Kick1
Power Kick2
Elec Kick 2
Elec Kick 1
Dance Kick 2
909 Comp BD
TR-909 BD2
HipHop BD2
Dance Kick 2
909 Comp BD
TR-909 BD2
HipHop BD2
Dance Kick 2
909 Comp BD
TR-909 BD2
HipHop BD2
TR-808 Kick
TR-909 Kick
Dance Kick 2
Voice One
------Voice One
NewRkCStk_2
82Rm Snare1
82Rm Snare2
85St Snare1
NewRkCStk_2
82Rm Snare1
82Rm Snare2
85St Snare1
NewRkCStk_2
82Rm Snare1
82Rm Snare2
85St Snare1
TR-808 Kick
TR-909 Kick
Dance Kick 2
Voice One
JungleBD Set
Techno BD1
Bounce
Voice One
JungleBD Set
Techno BD1
Bounce
Voice One
JungleBD Set
Techno BD1
Bounce
Voice One
Voice Two
Voice Three
---
Voice Two
Voice Three
---
85St Snare2
NewJzSn2
NewJzSn1
85St Snare2
NewJzSn2
NewJzSn1
85St Snare2
NewJzSn2
NewJzSn1
Voice Two
Voice Three
85St BsDrum1
Voice Two
Voice Three
HipHop BD1
Voice Two
Voice Three
TR-909 BD2
Voice Two
Voice Three
HipHop BD2
--MC-500 Beep
MC-500 Beep
Concert Snr
Snare Roll
--MC-500 Beep
MC-500 Beep
Concert Snr
Snare Roll
NewR&BSn
NewRockSn2_2
NewRockSn1_2
IPopSn38_2
IPopGstS39_2
NewR&BSn
NewRockSn2_2
NewRockSn1_2
IPopSn38_2
IPopGstS39_2
NewR&BSn
NewRockSn2_2
NewRockSn1_2
IPopSn38_2
IPopGstS39_2
85St BsDrum2
MC-500 Beep
MC-500 Beep
Concert Snr
Snare Roll
Std2 Kick2
MC-500 Beep
MC-500 Beep
Concert Snr
Snare Roll
909 Comp BD
MC-500 Beep
MC-500 Beep
Concert Snr
Snare Roll
TR-909 BD2
MC-500 Beep
MC-500 Beep
Concert Snr
Snare Roll
Finger Snap
High-Q
Slap
FingerSnaps2
High-Q
Slap
IPopSn38_2
FingerSnaps2
909 HandClap
IPopSn38_2
FingerSnaps2
909 HandClap
IPopSn38_2
FingerSnaps2
909 HandClap
Finger Snap
High-Q
Slap
FingerSnaps2
High-Q
Slap
FingerSnaps2
High-Q
Slap
FingerSnaps2
High-Q
Slap
ScratchPush
ScratchPull
Sticks
SquareClick
ScratchPush
ScratchPull
Sticks
SquareClick
808clap
Hand clap2
909 HandClap
IPopPHat32
808clap
Hand clap2
909 HandClap
IPopPHat32
808clap
Hand clap2
909 HandClap
Mex_PHat32
ScratchPush
ScratchPull
Sticks
SquareClick
Scrtch Push2
Scrtch Pull2
Sticks
SquareClick
Scrtch Push2
Scrtch Pull2
Sticks
SquareClick
Scrtch Push2
Scrtch Pull2
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
Std2 Kick2
Std.2 Kick1
Side Stick
Std.2 Snare1
808clap
Std.2 Snare2
Real Tom 6
Jazz Clsd.HH
Real Tom 6
Pedal HiHat
Real Tom 4
Jazz Open HH
Real Tom 4
Real Tom 1
Crash Cym.1
Real Tom 1
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
85St BsDrum1
85St BsDrum2
Side Stick
85St Snare2
909 HandClap
85St Snare1
Real Tom 6
82StClsHatB
Real Tom 6
Pedal HiHat2
Real Tom 4
82StOpenHatB
Real Tom 4
Real Tom 1
Crash1c B
Real Tom 1
GospelHClp1
IPopSRll30_1
IPopKik35
IPopKik36
IPopCStk37_1
IPopSn38_1
IPopGstS39_1
IPopSn40_1
IPopTomLFl41
IPopHat1_42
IPopTomL43
IPopHat2_44
IPopTomMFl45
IPopHat3_46
IPopTomM47
IPopTomHFl48
IPopCyml2_52
IPopTomH50
GospelHClp1
IPopSRll30_2
IPopKik35
IPopKik36
IPopCStk37_2
NewR&BSn
NewR&BSnGst
IPopSn40_2
IPopTomLFl41
IPopHat1_42
IPopTomL43
IPopHat2_44
IPopTomMFl45
IPopHat3_46
IPopTomM47
IPopTomHFl48
IPopCym1_49
IPopTomH50
GospelHClp1
Mex_SnrRol34
Mex_Kik35
Mex_Kik36
IPopCStk37_2
Mex_Snr38
Mex_GstS39
Mex_Snr40
IPopTomLFl41
Mex_Hat1_42
IPopTomL43
Mex_Hat2_44
IPopTomMFl45
Mex_Hat3_46
IPopTomM47
IPopTomHFl48
IPopCym1_49
IPopTomH50
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
85Rm BsDrum1
85Rm BsDrum2
Side Stick
82Rm Snare2
808clap
82Rm Snare1
Room Tom 5
Room Chh
Room Tom 5
Pedal HiHat
Room Tom 2
R8 Ohh2
Room Tom 2
Room Tom 2
Crash Cym.1
Room Tom 2
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
TR-909 BD2
909 Comp BD
808 Rimshot
Rap Snare
909 HandClap
House SD
Brush Tom
Room Chh
Brush Tom
Pedal HiHat
Brush Tom
R8 Ohh2
Brush Tom
Brush Tom
909 Crash
Brush Tom
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
HipHop BD1
Std2 Kick2
Side Stick
Dance Snare1
HC2 Claps 2
House SD
909 Tom
606 CH
909 Tom
Jungle HH
909 Tom
606 HiHat Op
909 Tom
909 Tom
Jngl Crash
909 Tom
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
Techno BD1
TR-909 BD2
808 Rimshot
Dance Snare1
707 Claps
909 SD 1
606 Dist.Tom
TR-707 HH-c
606 Dist.Tom
CR-78 chh
606 Dist.Tom
909 OH
606 Dist.Tom
606 Dist.Tom
909 Crash
606 Dist.Tom
Ride Cymbal
ChinaCymbal
Ride Bell
Tambourine
Splash Cym.
Ride__c B
ChinaCymbal
Ridbl_c B
Tambourine
Splash Cym.
IPopRd1_51
IPopCym1_49
IPopRd2_55
Tambourine
Splash Cym.
IPopRd1_51
IPopCyml2_52
IPopRd2_55
Tambourine
Splash Cym.
IPopRd1_51
IPopCyml2_52
IPopRd2_55
Tambourine
Splash Cym.
Ride Cymbal
ChinaCymbal
Ride Bell
Tambourine
Splash Cym.
Ride Cymbal
ReverseCymbl
Ride Bell
Shake Tamb
Splash Cym.
Ride Cymbal
ReverseCymbl
Ride Bell
Shake Tamb
Splash Cym.
Ride Cymbal
ReverseCymbl
Ride Bell
Shake Tamb
Splash Cym.
Cowbell
Crash Cym.2
Cowbell
Crash Cym.2
ChaChaCBell
NewRkCrCym2
ChaChaCBell
NewRkCrCym2
ChaChaCBell
NewRkCrCym2
Cowbell
Crash Cym.2
808cowbe
Crash Cym.2
808cowbe
Crash Cym.2
808cowbe
909 Crash
Vibraslap
Ride Cymbal
Bongo High
Bongo Lo
Mute H.Conga
Conga Hi Opn
Vibraslap
Ride Cymbal
Bongo High
Bongo Lo
Mute H.Conga
Conga Hi Opn
Vibraslap
NewRkRdCym1
NewHiBongo
NewLoBongo
NewCongaSlp
NewCongaOp
Vibraslap
NewRkRdCym1
NewHiBongo
NewLoBongo
NewCongaSlp
NewCongaOp
Vibraslap
NewRkRdCym1
NewHiBongo
NewLoBongo
NewCongaSlp
NewCongaOp
Vibraslap
Ride Cymbal
Bongo High
Bongo Lo
Mute H.Conga
Conga Hi Opn
Vibraslap
Ride Cymbal
Bongo High
Bongo Lo
Mute H.Conga
Conga Hi Opn
Vibraslap
Ride Cymbal
Bongo High
Bongo Lo
Mute H.Conga
Conga Hi Opn
Vibraslap
Ride Cymbal
CR78 HiBongo
CR78 LoBongo
808 Conga
808 Conga
Conga Lo Opn
Conga Lo Opn
NewLoConga
NewLoConga
NewLoConga
Conga Lo Opn
Conga Lo Opn
Conga Lo Opn
808 Conga
High Timbale
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
High Timbale
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
NewTmblHi
NewTmblLo
Agogo
Agogo
NewShaker2
NewTmblHi
NewTmblLo
Agogo
Agogo
NewShaker2
NewTmblHi
NewTmblLo
Agogo
Agogo
NewShaker2
High Timbale
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
High Timbale
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
High Timbale
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
High Timbale
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
Maracas
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
Maracas
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
NewShaker1
ShrtWhistle
LongWhistle
NewQuide1
NewShaker1
ShrtWhistle
LongWhistle
NewQuide1
NewShaker1
ShrtWhistle
LongWhistle
NewQuide1
Maracas
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
808marac
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
808marac
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
808marac
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
Woodblock
Long Guiro
Claves
Woodblock
NewQuide2
NewClaves
Woodblock
NewQuide2
NewClaves
Woodblock
NewQuide2
NewClaves
Woodblock
Long Guiro
Claves
Woodblock
CR78 Guiro
808clave
Woodblock
CR78 Guiro
808clave
Woodblock
CR78 Guiro
808clave
Woodblock
Woodblock
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
Woodblock
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
Woodblock
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
Woodblock
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
Woodblock
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
Woodblock
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
Woodblock
Hoo
Hoo
MuteTriangl
Woodblock
Hoo
Hoo
MuteTriangl
Woodblock
Hoo
Hoo
MuteTriangl
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
OpenTriangl
626 Shaker
Jingle Bell
OpenTriangl
626 Shaker
Jingle Bell
OpenTriangl
626 Shaker
Jingle Bell
Std.2 Kick1
Std2 Kick2
Kick 1
Kick 2
Jazz Kick 1
Jazz Kick 2
Room Kick 1
Room Kick 2
Power Kick1
Power Kick2
Elec Kick 2
Elec Kick 1
TR-808 Kick
TR-909 Kick
Dance Kick 2
Voice One
Voice Two
Voice Three
85Rm BsDrum1
85Rm BsDrum2
MC-500 Beep
MC-500 Beep
Concert Snr
Snare Roll
FingerSnaps2
High-Q
Slap
ScratchPush
ScratchPull
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
85St BsDrum1
85St BsDrum2
Side Stick
85St Snare2
909 HandClap
85St Snare1
Real Tom 6
Close HiHat2
Real Tom 6
Pedal HiHat2
Real Tom 4
Open HiHat2
Real Tom 4
Real Tom 1
Crash Cym.1
Real Tom 1
Ride Cymbal
Tambourine
Splash Cym.
Cowbell
Crash Cym.2
Vibraslap
Ride Cymbal
Bongo High
C4 60
61
62
63
64
65
66
Bongo Lo
Mute H.Conga
Conga Hi Opn
Conga Lo Opn
High Timbale
Low Timbale
Agogo
67
68
69
70
71
C5 72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
C6 84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
C7 96
PC: 2 [CC32: 4]
STANDARD 2
ChinaCymbal
Ride Bell
53
95
PC: 1 [CC32: 4]
STANDARD 1
Agogo
Cabasa
Maracas
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
Woodblock
Woodblock
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Bar Chimes
Castanets
Bell Tree
Castanets
Bell Tree
Castanets
Bell Tree
Castanets
Bell Tree
Castanets
Bell Tree
Castanets
Bell Tree
Castanets
Bell Tree
Castanets
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause 2
---
Mute Surdo
Open Surdo
Applause 2
---
Mute Surdo
Open Surdo
Applause 2
---
Mute Surdo
Open Surdo
Cana
NewTmblHiFlm
Mute Surdo
Open Surdo
Cana
NewTmblHiFlm
Mute Surdo
Open Surdo
Cana
NewTmblHiFlm
Mute Surdo
Open Surdo
Applause 2
---
Mute Surdo
Open Surdo
Small Club
Rap Snare
Mute Surdo
Open Surdo
Small Club
Jngl BD Roll
Mute Surdo
Open Surdo
Applause 2
Dance Snare1
---------
---------
---------
NewTmblLoFlm
NewTmblPHS
NewShekere1
NewShekere2
NewTmblLoFlm
NewTmblPHS
NewShekere1
NewShekere2
NewTmblLoFlm
NewTmblPHS
NewShekere1
NewShekere2
---------
Power Snare2
Noise Slap
85St Snare1
85St Snare2
Jngl SD Roll
66sn260
Dance Snare1
909 SD 1
Elec Snare 2
Dance Snare1
House SD
Rap Snare
--82Rm Snare2
82Rm Snare1
-------
--85St BsDrum1
85St BsDrum2
NHBngoMute
NewLBngoMute
CajonHi
NHBngoMute
NewLBngoMute
CajonHi
NHBngoMute
NewLBngoMute
CajonHi
--85St Snare2
85St Snare1
82Rm Snare1
82Rm Snare2
Dance Snare1
Elec Snare 2
Dance Snare1
Rap Snare
House SD
Dance Snare1
Rap Snare
Backing Module BK-7m
r
Drumsets
PC: 13 [CC32: 4]
ROOM L/R
PC: 14 [CC32: 4]
HOUSE
PC: 17 [CC32: 4]
POWER
PC: 20 [CC32: 4]
V-Rock1
PC: 19 [CC32: 4]
V-Rock2
PC: 25 [CC32: 4]
ELECTRONIC
PC: 26 [CC32: 4]
TR-808
PC: 27 [CC32: 4]
DANCE
PC: 28 [CC32: 4]
CR-78
PC: 29 [CC32: 4]
TR-606
---
Elec Kick 2
Std.1 Kick1
HipHop BD1
HipHop BD1
Elec Kick 2
Elec Kick 2
Elec Kick 2
Elec Kick 2
Elec Kick 2
---------
Elec Kick 1
CR78 BD 1
CR78 BD 2
TR-606 BD1
Std.1 Kick2
Std.2 Kick1
Std2 Kick2
Kick 1
Jazz Kick 1
Mex_Kik36
85Rm BsDrum1
85Rm BsDrum2
Jazz Kick 1
Mex_Kik36
85Rm BsDrum1
85Rm BsDrum2
Elec Kick 1
CR78 BD 1
CR78 BD 2
TR-606 BD1
Elec Kick 1
CR78 BD 1
CR78 BD 2
TR-606 BD1
Elec Kick 1
CR78 BD 1
CR78 BD 2
TR-606 BD1
Elec Kick 1
CR78 BD 1
CR78 BD 2
TR-606 BD1
Elec Kick 1
CR78 BD 1
CR78 BD 2
TR-606 BD1
-------
TR-707 BD
808 Kick
TR-808 Kick
Kick 2
Jazz Kick 1
Jazz Kick 2
HipHop BD2
Techno BD1
JungleBD Set
HipHop BD2
Techno BD1
JungleBD Set
TR-707 BD
808 Kick
TR-808 Kick
TR-707 BD
808 Kick
TR-808 Kick
TR-707 BD
808 Kick
TR-808 Kick
TR-707 BD
808 Kick
TR-808 Kick
TR-707 BD
808 Kick
TR-808 Kick
---------
808 BD
TR-909 Kick
Dance Kick 2
909 Comp BD
Room Kick 1
Room Kick 2
Power Kick1
Power Kick2
HipHop BD1
909 Comp BD
85St BsDrum1
NewJzKik
HipHop BD1
909 Comp BD
85St BsDrum1
NewJzKik
808 BD
TR-909 Kick
Dance Kick 2
909 Comp BD
808 BD
TR-909 Kick
Dance Kick 2
909 Comp BD
808 BD
TR-909 Kick
Dance Kick 2
909 Comp BD
808 BD
TR-909 Kick
Dance Kick 2
909 Comp BD
808 BD
TR-909 Kick
Dance Kick 2
909 Comp BD
---------
TR-909 BD2
HipHop BD2
JungleBD Set
Techno BD1
Elec Kick 2
Elec Kick 1
TR-808 Kick
TR-909 Kick
NewRockKik
Cymbal Roll
NewRkCStk_2
82Rm Snare1
NewRockKik
Cymbal Roll
NewRkCStk_2
82Rm Snare1
TR-909 BD2
HipHop BD2
JungleBD Set
Techno BD1
TR-909 BD2
HipHop BD2
JungleBD Set
Techno BD1
TR-909 BD2
HipHop BD2
JungleBD Set
Techno BD1
TR-909 BD2
HipHop BD2
JungleBD Set
Techno BD1
TR-909 BD2
HipHop BD2
JungleBD Set
Techno BD1
--Voice One
Voice Two
Voice Three
Bounce
Voice One
Voice Two
Voice Three
Dance Kick 2
Voice One
Voice Two
Voice Three
82Rm Snare2
85St Snare1
85St Snare2
NewJzSn2
82Rm Snare2
85St Snare1
85St Snare2
NewJzSn2
Bounce
Voice One
Voice Two
Voice Three
Bounce
Voice One
Voice Two
Voice Three
Bounce
Voice One
Voice Two
Voice Three
Bounce
Voice One
Voice Two
Voice Three
Bounce
Voice One
Voice Two
Voice Three
----MC-500 Beep
TR-909 BD2
Techno BD2
MC-500 Beep
----MC-500 Beep
NewJzSn1
NewR&BSn
IPopSn40_2
NewJzSn1
NewR&BSn
IPopSn40_2
----MC-500 Beep
----MC-500 Beep
HipHop BD2
TR-909 BD2
MC-500 Beep
----MC-500 Beep
----MC-500 Beep
MC-500 Beep
Concert Snr
Snare Roll
Finger Snap
MC-500 Beep
Concert Snr
Snare Roll
FingerSnaps2
MC-500 Beep
Concert Snr
Snare Roll
FingerSnaps2
IPopSn38_2
IPopSn38_2
IPopGstS39_2
IPopSn40_2
IPopSn38_2
IPopSn38_2
IPopGstS39_2
IPopSn38_2
MC-500 Beep
Concert Snr
Snare Roll
Finger Snap
MC-500 Beep
Concert Snr
Snare Roll
FingerSnaps2
MC-500 Beep
Concert Snr
Snare Roll
Finger Snap
MC-500 Beep
Concert Snr
Snare Roll
FingerSnaps2
MC-500 Beep
Concert Snr
Snare Roll
FingerSnaps2
27
High-Q
Slap
ScratchPush
High-Q
Slap
Scrtch Push2
High-Q
Slap
ScratchPush
FingerSnaps2
909 HandClap
808clap
FingerSnaps2
909 HandClap
808clap
High-Q
Slap
Scrtch Push2
High-Q
Slap
Scrtch Push2
High-Q
Slap
Scrtch Push2
High-Q
Slap
Scrtch Push2
High-Q
Slap
Scrtch Push2
30
ScratchPull
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
Scrtch Pull2
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
ScratchPull
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
Hand clap2
909 HandClap
NewRkHatPdl
GospelHClp1
NewRkSnRll
Hand clap2
909 HandClap
NewRkHatPdl
GospelHClp1
NewRkSnRll
Scrtch Pull2
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
Scrtch Pull2
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
Scrtch Pull2
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
Scrtch Pull2
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
Scrtch Pull2
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
85Rm BsDrum1
85Rm BsDrum2
HipHop BD2
TR-909 BD2
Power Kick2
Power Kick1
NewRockKik
NewRockKik
NewRockKik
NewRockKik
Elec Kick 2
Elec Kick 1
808 BD
TR-808 Kick
TR-909 BD2
Techno BD2
CR78 BD 2
CR78 BD 1
CR78 BD 2
TR-606 BD1
Side Stick
82Rm Snare2
808clap
82Rm Snare1
Room Tom 5
82RmClsHatB
Room Tom 5
Pedal HiHat
Room Tom 2
82RmOpenHatB
Room Tom 2
Room Tom 2
Crash1c B
Room Tom 2
Ride__c B
ChinaCymbal
Ridbl_c B
Tambourine
Splash Cym.
Cowbell
Crash Cym.2
Side Stick
House SD
909 HandClap
Elec Snare 2
909 Tom
TR-707 HH-c
909 Tom
CR-78 chh
909 Tom
909 OH
909 Tom
909 Tom
909 Crash
909 Tom
909 Ride Cym
ReverseCymbl
Ride Bell
Shake Tamb
Splash Cym.
808cowbe
909 Crash
Side Stick
Dance Snare1
808clap
Power Snare1
Rock Tom 4
Close HiHat2
Rock Tom 4
Pedal HiHat2
Rock Tom 4
Open HiHat2
Rock Tom 4
Rock Tom 1
Crash Cym.1
Rock Tom 1
Ride Cymbal
ChinaCymbal
Ride Bell
Tambourine
Splash Cym.
Cowbell
Crash Cym.2
NewRkCStk_1
NewRockSn1_1
NewRkSnGst
NewRockSn2_1
NewRkTomL2Fl
NewRkHat1
NewRkTomL2
NewRkHat2
NewRkTomL1Fl
NewRkHat3
NewRkTomL1
NewRkTomMFl
NewRkCrCym1
NewRkTomM
NewRkRdCym1
NewRkCrCym2
NewRkRdCym2
Tambourine
NewRkCrCym3
ChaChaCBell
NewRkCrCym4
NewRkCStk_1
NewRockSn1_1
NewRkSnGst
NewRockSn2_1
NewRkTomL1Fl
NewRkHat1
NewRkTomL1
NewRkHat2
NewRkTomMFl
NewRkHat3
NewRkTomM
NewRkTomHiFl
NewRkCrCym1
NewRkTomHi
NewRkRdCym1
NewRkCrCym2
NewRkRdCym2
Tambourine
NewRkCrCym3
ChaChaCBell
NewRkCrCym4
Side Stick
Elec. Snare
808clap
Elec Snare 2
Synth Drum 2
Jazz Clsd.HH
Synth Drum 2
Pedal HiHat
Synth Drum 2
Jazz Open HH
Synth Drum 2
Synth Drum 2
Crash Cym.1
Synth Drum 2
Ride Cymbal
ReverseCymbl
Ride Bell
Tambourine
Splash Cym.
Cowbell
Crash Cym.2
808 Rimshot
808 Snare 1
808clap
TR-808 SD2
808 Tom 2
TR-808 CHH
808 Tom 2
808__chh
808 Tom 2
TR-808 OHH
808 Tom 2
808 Tom 2
808 Crash
808 Tom 2
606 Ride Cym
ChinaCymbal
Ride Bell
CR78 Tmb
Splash Cym.
808cowbe
909 Crash
Side Stick
Dance Snare1
909 HandClap
Power Snare1
Synth Drum 2
CR-78 chh
Synth Drum 2
808__chh
Synth Drum 2
CR-78 ohh
Synth Drum 2
Synth Drum 2
808 Crash
Synth Drum 2
606 Ride Cym
ReverseCymbl
Ride Bell
Shake Tamb
Splash Cym.
808cowbe
Crash Cym.2
CR78 Rim
CR78 SD 1
707 Claps
CR78 SD 2
78 TOM
CR-78 chh
78 TOM
606 CH
78 TOM
CR-78 ohh
78 TOM
78 TOM
808 Crash
78 TOM
606 Ride Cym
ChinaCymbal
Ride Bell
CR78 Tmb
Splash Cym.
CR78 Cow
909 Crash
CR78 Rim
66sn160
707 Claps
66sn260
606 Tom
606 CH
606 Tom
606 CH
606 Tom
606 HiHat Op
606 Tom
606 Tom
808 Crash
606 Tom
606 Ride Cym
ChinaCymbal
Ride Bell
CR78 Tmb
Splash Cym.
CR78 Cow
909 Crash
Vibraslap
Ride Cymbal
Bongo High
Bongo Lo
Mute H.Conga
Conga Hi Opn
Vibraslap
Ride Cymbal
CR78 HiBongo
CR78 LoBongo
808 Conga
808 Conga
Vibraslap
Ride Cymbal
Bongo High
Bongo Lo
Mute H.Conga
Conga Hi Opn
Vibraslap
IPopRd1_51
NewHiBongo
NewLoBongo
NewCongaSlp
NewCongaOp
Vibraslap
IPopRd1_51
NewHiBongo
NewLoBongo
NewCongaSlp
NewCongaOp
Vibraslap
Ride Cymbal
Bongo High
Bongo Lo
Mute H.Conga
Conga Hi Opn
Vibraslap
RideCym Edge
CR78 HiBongo
CR78 LoBongo
808 Conga
808 Conga
Vibraslap
Ride Cymbal
Bongo High
Bongo Lo
Mute H.Conga
Conga Hi Opn
Vibraslap
RideCym Edge
CR78 HiBongo
CR78 LoBongo
808 Conga
808 Conga
Vibraslap
RideCym Edge
CR78 HiBongo
CR78 LoBongo
808 Conga
808 Conga
Conga Lo Opn
High Timbale
808 Conga
High Timbale
Conga Lo Opn
High Timbale
NewLoConga
NewTmblHi
NewLoConga
NewTmblHi
Conga Lo Opn
High Timbale
808 Conga
High Timbale
Conga Lo Opn
High Timbale
808 Conga
High Timbale
808 Conga
High Timbale
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
NewTmblLo
Agogo
Agogo
NewShaker2
NewTmblLo
Agogo
Agogo
NewShaker2
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
Maracas
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
808marac
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
Maracas
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
NewShaker1
ShrtWhistle
LongWhistle
NewQuide1
NewShaker1
ShrtWhistle
LongWhistle
NewQuide1
Maracas
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
808marac
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
Maracas
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
CR78 Maracas
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
CR78 Maracas
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
Woodblock
Woodblock
CR78 Guiro
808clave
Woodblock
Woodblock
Long Guiro
Claves
Woodblock
Woodblock
NewQuide2
NewClaves
Woodblock
Woodblock
NewQuide2
NewClaves
Woodblock
Woodblock
Long Guiro
Claves
Woodblock
Woodblock
CR78 Guiro
808clave
Woodblock
Woodblock
Long Guiro
Claves
Woodblock
Woodblock
CR78 Guiro
CR78 Clv
Woodblock
Woodblock
CR78 Guiro
CR78 Clv
Woodblock
Woodblock
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
Hoo
Hoo
MuteTriangl
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
Hoo
Hoo
MuteTriangl
Hoo
Hoo
MuteTriangl
Hoo
Hoo
CR78 M.Beat
Hoo
Hoo
CR78 M.Beat
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
OpenTriangl
626 Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
OpenTriangl
626 Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
OpenTriangl
626 Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
CR78 M.Beat
626 Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
CR78 M.Beat
626 Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause 2
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause 2
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause 2
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Cana
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Cana
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Small Club
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Small Club
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Small Club
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Small Club
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Small Club
---------
66sn260
Dance Snare1
909 SD 1
Dance Snare1
---------
NewTmblHiFlm
NewTmblLoFlm
NewTmblPHS
NewShekere1
NewTmblHiFlm
NewTmblLoFlm
NewTmblPHS
NewShekere1
---------
---------
66sn260
909 SD 1
Elec Snare 2
House SD
---------
---------
95
----85Rm BsDrum1
Dance Snare1
Rap Snare
House SD
-------
NewShekere2
NHBngoMute
NewLBngoMute
NewShekere2
NHBngoMute
NewLBngoMute
-------
-------
Rap Snare
House SD
Dance Snare1
-------
-------
C7 96
85Rm BsDrum2
House SD
---
CajonHi
CajonHi
---
---
Rap Snare
---
---
C–1 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
C0 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
C1 24
25
26
28
29
31
32
33
34
35
C2 36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
C3 48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
C4 60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
C5 72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
C6 84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
97
Backing Module BK-7m
Drumsets
PC: 1 [CC32: 4]
PC: 2 [CC32: 4]
PC: 3 [CC32: 4]
PC: 7 [CC32: 4]
PC: 5 [CC32: 4]
PC: 6 [CC32: 4]
PC: 9 [CC32: 4]
PC: 10 [CC32: 4]
PC: 11 [CC32: 4]
PC: 12 [CC32: 4]
STANDARD 1
STANDARD 2
STANDARD L/R
V-Pop1
V-R&B
V-Fiesta
ROOM
HIP HOP
JUNGLE
TECHNO
82Rm Snare1
Std.1 Snare1
--Std.1 Snare1
85St BsDrum2
Crash Cym.1
CajonHi
CajonHiFlm
CajonHi
CajonHiFlm
CajonHi
CajonHiFlm
85St Snare1
Std.1 Snare1
Dance Snare1
Techno Hit
Rap Snare
Techno Hit
Std.1 Snare2
Std.2 Snare1
Std.2 Snare2
Tight Snare
Std.1 Snare2
Std.2 Snare1
Std.2 Snare2
Tight Snare
85St Snare2
Ride Cymbal
85St Snare1
Real Tom 6
CajonLo
CajonLoFlm
FlmncoHClp1
FlmncoHClp1
CajonLo
CajonLoFlm
FlmncoHClp1
FlmncoHClp1
CajonLo
CajonLoFlm
FlmncoHClp1
FlmncoHClp1
Std.1 Snare2
Std.2 Snare1
Std.2 Snare2
Tight Snare
Philly Hit
Shock Wave
Lo Fi Rave
Bam Hit
Philly Hit
Shock Wave
Lo Fi Rave
Bam Hit
Rap Snare
Techno Hit
Philly Hit
Standard SN1
LD Snare M
LD Snare C
Jazz Snare 1
Standard SN1
LD Snare M
LD Snare C
Jazz Snare 1
Close HiHat2
Real Tom 4
Ride Bell
Real Tom 1
BongoCowBell
AfHey
MamboCowBell
MexFVox2
BongoCowBell
AfHey
MamboCowBell
MexFVox2
BongoCowBell
AfHey
MamboCowBell
MexFVox2
Standard SN1
LD Snare M
LD Snare C
Jazz Snare 1
Bim Hit
TapeRewind
Phono Noise
Dance Snare1
Bim Hit
TapeRewind
Phono Noise
Dance Snare1
Bim Hit
TapeRewind
Phono Noise
Dance Snare1
106
Jazz Snare 2
Room Snare 1
Room Snare 2
Jazz Snare 2
Room Snare 1
Room Snare 2
Open HiHat2
82StBsDrum1P
82StBsDrum2P
AfFoots
MexFVox1
MexMVox1
AfFoots
MexFVox1
MexMVox1
AfFoots
MexFVox1
MexMVox1
Jazz Snare 2
Room Snare 1
Room Snare 2
Power Snare2
Elec Snare 1
Dance Snare2
Power Snare2
Elec Snare 1
Dance Snare2
Power Snare2
Elec Snare 1
Dance Snare2
109
Dance Snare1
Power Snare1
Rev.Snare
Power Snare2
Dance Snare1
Power Snare1
Rev.Snare
Power Snare2
82JzCrsCym1P
82StSnare2P
Ride__c P
82St Snare1P
YodelFVox1
MexMVox2
YodelMVox1
MexMVox3
YodelFVox1
MexMVox2
YodelMVox1
MexMVox3
YodelFVox1
MexMVox2
YodelMVox1
MexMVox3
Dance Snare1
Power Snare1
Rev.Snare
Power Snare2
Elec Snare 2
Elec. Snare
Elec Snare 3
66sn260
Elec Snare 2
Elec. Snare
Elec Snare 3
66sn260
Elec Snare 2
Elec. Snare
Elec Snare 3
66sn260
Elec Snare 1
Dance Snare2
Elec Snare 2
Elec Snare 1
Dance Snare2
Elec Snare 2
Real6_t P
82St ClsHatP
Real4_t P
FlmncoFVox1
YodelFVox2
FlmncoFVox2
FlmncoFVox1
YodelFVox2
FlmncoFVox2
FlmncoFVox1
YodelFVox2
FlmncoFVox2
Elec Snare 1
Dance Snare2
Elec Snare 2
TR-707 SD
808 Snare 1
808 Snare 2
TR-707 SD
808 Snare 1
808 Snare 2
TR-707 SD
808 Snare 1
808 Snare 2
Elec. Snare
Elec Snare 3
TR-707 SD
808 Snare 1
808 Snare 2
Elec. Snare
Elec Snare 3
TR-707 SD
808 Snare 1
808 Snare 2
Ridbl_c P
Real1_t P
82StOpenHatP
-----
NewWhistle1
FlmncoFVox3
NewWhistle2
FlmncoMVox1
FlmncoMVox2
NewWhistle1
FlmncoFVox3
NewWhistle2
FlmncoMVox1
FlmncoMVox2
NewWhistle1
FlmncoFVox3
NewWhistle2
FlmncoMVox1
FlmncoMVox2
Elec. Snare
Elec Snare 3
TR-707 SD
808 Snare 1
808 Snare 2
TR-808 SD2
909 Snare 1
909 Snare 2
909 SD 1
TR-909 SD2
TR-808 SD2
909 Snare 1
909 Snare 2
909 SD 1
TR-909 SD2
TR-808 SD2
909 Snare 1
909 Snare 2
909 SD 1
TR-909 SD2
909 Snare 1
909 Snare 2
Rap Snare
909 Snare 1
909 Snare 2
Rap Snare
-------
BrazilVox1
FlmncoMVox3
BrazilVox2
BrazilVox1
FlmncoMVox3
BrazilVox2
BrazilVox1
FlmncoMVox3
BrazilVox2
909 Snare 1
909 Snare 2
Rap Snare
Rap Snare
JungleSD1
House SD
Rap Snare
JungleSD1
House SD
Rap Snare
JungleSD1
House SD
JungleSD1
House SD
House Snare
House SD
JungleSD1
House SD
House Snare
House SD
---------
BrazilVox3
AfAahhh
p33137v
p33168v
BrazilVox3
AfAahhh
p33137v
p33168v
BrazilVox3
AfAahhh
p33137v
p33168v
JungleSD1
House SD
House Snare
House SD
House Snare
House SD
Voice Tah
Noise Slap
House Snare
House SD
Voice Tah
Noise Slap
House Snare
House SD
Voice Tah
Noise Slap
PC: 13 [CC32: 4]
ROOM L/R
PC: 14 [CC32: 4]
HOUSE
PC: 17 [CC32: 4]
POWER
PC: 20 [CC32: 4]
V-Rock1
PC: 19 [CC32: 4]
V-Rock2
PC: 25 [CC32: 4]
ELECTRONIC
PC: 26 [CC32: 4]
TR-808
PC: 27 [CC32: 4]
DANCE
PC: 28 [CC32: 4]
CR-78
PC: 29 [CC32: 4]
TR-606
85Rm BsDrum2
Crash Cym.1
82Rm Snare2
Ride Cymbal
82Rm Snare1
Room Tom 5
Room Chh
Room Tom 2
Ride Bell
Room Tom 2
R8 Ohh2
82RmBsDrum1P
House SD
Techno Hit
Philly Hit
Shock Wave
Lo Fi Rave
Bam Hit
Bim Hit
TapeRewind
Phono Noise
Dance Snare1
Power Snare2
Elec Snare 1
--Std.1 Snare1
Std.1 Snare2
Std.2 Snare1
Std.2 Snare2
Tight Snare
Standard SN1
LD Snare M
LD Snare C
Jazz Snare 1
Jazz Snare 2
Room Snare 1
CajonHi
CajonHiFlm
CajonLo
CajonLoFlm
FlmncoHClp1
FlmncoHClp1
BongoCowBell
AfHey
MamboCowBell
MexFVox2
AfFoots
MexFVox1
CajonHi
CajonHiFlm
CajonLo
CajonLoFlm
FlmncoHClp1
FlmncoHClp1
BongoCowBell
AfHey
MamboCowBell
MexFVox2
AfFoots
MexFVox1
--Techno Hit
Philly Hit
Shock Wave
Lo Fi Rave
Bam Hit
Bim Hit
TapeRewind
Phono Noise
Dance Snare1
Power Snare2
Elec Snare 1
--Techno Hit
Philly Hit
Shock Wave
Lo Fi Rave
Bam Hit
Bim Hit
TapeRewind
Phono Noise
Dance Snare1
Power Snare2
Elec Snare 1
Rap Snare
Techno Hit
Philly Hit
Shock Wave
Lo Fi Rave
Bam Hit
Bim Hit
TapeRewind
Phono Noise
Dance Snare1
Power Snare2
Elec Snare 1
--Techno Hit
Philly Hit
Shock Wave
Lo Fi Rave
Bam Hit
Bim Hit
TapeRewind
Phono Noise
Dance Snare1
Power Snare2
Elec Snare 1
--Techno Hit
Philly Hit
Shock Wave
Lo Fi Rave
Bam Hit
Bim Hit
TapeRewind
Phono Noise
Dance Snare1
Power Snare2
Elec Snare 1
82RmBsDrum2P
82JzCrsCym1P
82RmSnare2 P
Dance Snare2
Elec Snare 2
Elec. Snare
Room Snare 2
Dance Snare1
Power Snare1
MexMVox1
YodelFVox1
MexMVox2
MexMVox1
YodelFVox1
MexMVox2
Dance Snare2
Elec Snare 2
Elec. Snare
Dance Snare2
Elec Snare 2
Elec. Snare
Dance Snare2
Elec Snare 2
Elec. Snare
Dance Snare2
Elec Snare 2
Elec. Snare
Dance Snare2
Elec Snare 2
Elec. Snare
Ride__c P
82RmSnare1P
Room Tom 5 P
82Rm ClsHatP
Room Tom 2 P
Elec Snare 3
66sn260
TR-707 SD
808 Snare 1
808 Snare 2
Rev.Snare
Power Snare2
Elec Snare 1
Dance Snare2
Elec Snare 2
YodelMVox1
MexMVox3
FlmncoFVox1
YodelFVox2
FlmncoFVox2
YodelMVox1
MexMVox3
FlmncoFVox1
YodelFVox2
FlmncoFVox2
Elec Snare 3
66sn260
TR-707 SD
808 Snare 1
808 Snare 2
Elec Snare 3
66sn260
TR-707 SD
808 Snare 1
808 Snare 2
Elec Snare 3
66sn260
TR-707 SD
808 Snare 1
808 Snare 2
Elec Snare 3
66sn260
TR-707 SD
808 Snare 1
808 Snare 2
Elec Snare 3
66sn260
TR-707 SD
808 Snare 1
808 Snare 2
116
Ridbl_c P
Room Tom 2 P
TR-808 SD2
909 Snare 1
Elec. Snare
Elec Snare 3
NewWhistle1
FlmncoFVox3
NewWhistle1
FlmncoFVox3
TR-808 SD2
909 Snare 1
TR-808 SD2
909 Snare 1
TR-808 SD2
909 Snare 1
TR-808 SD2
909 Snare 1
TR-808 SD2
909 Snare 1
118
82RmOpenHatP
---------
909 Snare 2
909 SD 1
TR-909 SD2
Rap Snare
JungleSD1
TR-707 SD
808 Snare 1
808 Snare 2
909 Snare 1
909 Snare 2
NewWhistle2
FlmncoMVox1
FlmncoMVox2
BrazilVox1
FlmncoMVox3
NewWhistle2
FlmncoMVox1
FlmncoMVox2
BrazilVox1
FlmncoMVox3
909 Snare 2
909 SD 1
TR-909 SD2
Rap Snare
JungleSD1
909 Snare 2
909 SD 1
TR-909 SD2
Rap Snare
JungleSD1
909 Snare 2
909 SD 1
TR-909 SD2
Rap Snare
JungleSD1
909 Snare 2
909 SD 1
TR-909 SD2
Rap Snare
JungleSD1
909 Snare 2
909 SD 1
TR-909 SD2
Rap Snare
JungleSD1
123
-------
House SD
House Snare
House SD
Rap Snare
JungleSD1
House SD
BrazilVox2
BrazilVox3
AfAahhh
BrazilVox2
BrazilVox3
AfAahhh
House SD
House Snare
House SD
House SD
House Snare
House SD
House SD
House Snare
House SD
House SD
House Snare
House SD
House SD
House Snare
House SD
126
-----
Voice Tah
Noise Slap
House Snare
House SD
p33137v
p33168v
p33137v
p33168v
Voice Tah
Noise Slap
Voice Tah
Noise Slap
Voice Tah
Noise Slap
Voice Tah
Noise Slap
Voice Tah
Noise Slap
(C7) (96)
97
98
99
100
101
102
103
104
105
107
C8 108
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
C9 120
121
122
123
124
125
126
G9 127
(C7) (96)
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
C8 108
109
110
111
112
113
114
115
117
119
C9 120
121
122
124
125
r
G9 127
98
Shock Wave
Lo Fi Rave
Bam Hit
Backing Module BK-7m
r
Drumsets
PC: 30 [CC32: 4]
TR-707
PC: 31 [CC32: 4]
TR-909
PC: 33 [CC32: 4]
JAZZ
PC: 34 [CC32: 4]
JAZZ L/R
PC: 41 [CC32: 4]
BRUSH
PC: 42 [CC32: 4]
BRUSH 2
PC: 43 [CC32: 4]
BRUSH 2 L/R
PC: 44 [CC32: 4]
V-JazzBrush
PC: 49 [CC32: 4]
ORCHESTRA
PC: 50 [CC32: 4]
ETHNIC
Elec Kick 2
Elec Kick 2
Std.1 Kick1
---
Std.1 Kick1
Std.1 Kick1
---
HipHop BD1
Std.1 Kick1
---
Elec Kick 1
CR78 BD 1
CR78 BD 2
TR-606 BD1
Elec Kick 1
CR78 BD 1
CR78 BD 2
TR-606 BD1
Std.1 Kick2
Std.2 Kick1
Std2 Kick2
Kick 1
---------
Std.1 Kick2
Std.2 Kick1
Std2 Kick2
Kick 1
Std.1 Kick2
Std.2 Kick1
Std2 Kick2
Kick 1
---------
Jazz Kick 1
Mex_Kik36
85Rm BsDrum1
85Rm BsDrum2
Std.1 Kick2
Std.2 Kick1
Std2 Kick2
Kick 1
---------
TR-707 BD
808 Kick
TR-808 Kick
TR-707 BD
808 Kick
TR-808 Kick
Kick 2
Jazz Kick 1
Jazz Kick 2
-------
Kick 2
Jazz Kick 1
Jazz Kick 2
Kick 2
Jazz Kick 1
Jazz Kick 2
-------
HipHop BD2
Techno BD1
JungleBD Set
Kick 2
Jazz Kick 1
Jazz Kick 2
-------
808 BD
TR-909 Kick
Dance Kick 2
909 Comp BD
808 BD
TR-909 Kick
Dance Kick 2
909 Comp BD
Room Kick 1
Room Kick 2
Power Kick1
Power Kick2
---------
Room Kick 1
Room Kick 2
Power Kick1
Power Kick2
Room Kick 1
Room Kick 2
Power Kick1
Power Kick2
---------
HipHop BD1
909 Comp BD
85St BsDrum1
NewJzKik
Room Kick 1
Room Kick 2
Power Kick1
Power Kick2
---------
TR-909 BD2
HipHop BD2
JungleBD Set
Techno BD1
TR-909 BD2
HipHop BD2
JungleBD Set
Techno BD1
Elec Kick 2
Elec Kick 1
TR-808 Kick
TR-909 Kick
---------
Elec Kick 2
Elec Kick 1
TR-808 Kick
TR-909 Kick
Elec Kick 2
Elec Kick 1
TR-808 Kick
TR-909 Kick
---------
NewRockKik
Cymbal Roll
NewRkCStk_2
82Rm Snare1
Elec Kick 2
Elec Kick 1
TR-808 Kick
TR-909 Kick
---------
Bounce
Voice One
Voice Two
Voice Three
Bounce
Voice One
Voice Two
Voice Three
Dance Kick 2
Voice One
Voice Two
Voice Three
--Voice One
Voice Two
Voice Three
Dance Kick 2
Voice One
Voice Two
Voice Three
Dance Kick 2
Voice One
Voice Two
Voice Three
--Voice One
Voice Two
Voice Three
82Rm Snare2
85St Snare1
85St Snare2
NewJzSn2
Dance Kick 2
Voice One
Voice Two
Voice Three
---------
----MC-500 Beep
----MC-500 Beep
82Br BsDrum1
82Br BsDrum2
MC-500 Beep
----MC-500 Beep
----MC-500 Beep
82Jz BsDrum1
82Jz BsDrum2
MC-500 Beep
----MC-500 Beep
NewJzSn1
NewR&BSn
IPopSn38_2
----MC-500 Beep
-------
MC-500 Beep
Concert Snr
Snare Roll
FingerSnaps2
MC-500 Beep
Concert Snr
Snare Roll
FingerSnaps2
MC-500 Beep
Concert Snr
Snare Roll
Finger Snap
MC-500 Beep
Concert Snr
Snare Roll
Finger Snap
MC-500 Beep
Concert Snr
Snare Roll
Finger Snap
MC-500 Beep
Concert Snr
Snare Roll
Finger Snap
MC-500 Beep
Concert Snr
Snare Roll
Finger Snap
IPopSn40_2
IPopSn38_2
IPopGstS39_2
IPopSn38_2
MC-500 Beep
Concert Snr
Snare Roll
Finger Snap
----Finger Snap
Tambourine
27
High-Q
Slap
Scrtch Push2
High-Q
Slap
Scrtch Push2
High-Q
Slap
ScratchPush
High-Q
Slap
ScratchPush
High-Q
Slap
ScratchPush
High-Q
Slap
ScratchPush
High-Q
Slap
ScratchPush
FingerSnaps2
909 HandClap
808clap
Jazz Clsd.HH
Pedal HiHat
Jazz Open HH
Castanets
Crash Cym.1
Snare Roll
30
Scrtch Pull2
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
Scrtch Pull2
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
ScratchPull
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
ScratchPull
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
ScratchPull
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
ScratchPull
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
ScratchPull
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
Hand clap2
909 HandClap
NewJzHatPdl
GospelHClp1
IPopSRll30_1
Ride Cymbal
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
Concert Snr
Concert Cym
Concert BD
Jingle Bell
Bell Tree
TR-707 BD 2
TR-707 BD
Techno BD2
TR-909 BD2
82Jz BsDrum1
82Jz BsDrum2
82Jz BsDrum1
82Jz BsDrum2
Jazz Kick 2
Jazz Kick 1
82Br BsDrum1
82Br BsDrum2
82Br BsDrum1
82Br BsDrum2
NewJzKik
NewJzKik
Jazz Kick 1
Concert BD
Bar Chimes
Wadaiko
TR-707 Rim
TR-707 SD
707 Claps
TR-707 SD 2
TR-707 Tom
TR-707 HH-c
TR-707 Tom
TR-707 HH-c
TR-707 Tom
TR-707 OHH
TR-707 Tom
TR-707 Tom
909 Crash
TR-707 Tom
909 Ride Cym
ChinaCymbal
Ride Bell
344Tambourn
Splash Cym.
808cowbe
Crash Cym.2
TR-909 Rim
909 SD 1
909 HandClap
TR-909 SD2
909 Tom
TR-707 HH-c
909 Tom
TR-707 HH-c
909 Tom
909 OH
909 Tom
909 Tom
909 Crash
909 Tom
909 Ride Cym
ChinaCymbal
Ride Bell
344Tambourn
Splash Cym.
808cowbe
Crash Cym.2
Side Stick
82Jz Snare1
Hand clap2
82Jz Snare2
Real Tom 6
Jazz Clsd.HH
Real Tom 6
Pedal HiHat
Real Tom 4
Jazz Open HH
Real Tom 4
Real Tom 1
Crash Cym.1
Real Tom 1
Ride Cym IN
ChinaCymbal
Ride Bell
Tambourine
Splash Cym.
Cowbell
Crash Cym.2
Side Stick
82Jz Snare1
Hand clap2
82Jz Snare2
Real Tom 6
82JzClsHatB
Real Tom 6
Pedal HiHat
Real Tom 4
82JzOpenHatB
Real Tom 4
Real Tom 1
Crash1c B
Real Tom 1
Ride_i B
ChinaCymbal
Ridbl_c B
Tambourine
Splash Cym.
Cowbell
Crash Cym.2
Side Stick
Brush Swirl
Brush Slap1
Brush Swirl
Lite Tom 4
Brs Chh
Lite Tom 4
Pedal HiHat
Lite Tom 4
Brush Ohh
Lite Tom 4
Lite Tom 4
Brush Crash
Lite Tom 4
Ride Cym IN
ChinaCymbal
Brush RideBL
Tambourine
Splash Cym.
Cowbell
Crash Cym.2
Side Stick
82Br Snare1
82Br Snare2
Brush Swirl
Lite Tom 4
Brs Chh
Lite Tom 4
Pedal HiHat
Lite Tom 4
Brush Ohh
Lite Tom 4
Lite Tom 4
Brush Crash
Lite Tom 4
Ride Cym IN
ChinaCymbal
Brush RideBL
Tambourine
Splash Cym.
Cowbell
Crash Cym.2
Side Stick
82Br Snare1
82Br Snare2
Brush Swirl
Lite Tom 4
82BrClsHatB
Lite Tom 4
Pedal HiHat
Lite Tom 4
82BrOpenHatB
Lite Tom 4
Lite Tom 4
82BrCrsCym1B
Lite Tom 4
82BrRdCymB
ChinaCymbal
82BrRdBellB
Tambourine
Splash Cym.
Cowbell
Crash Cym.2
NewJzSW1
NewJzSn1
NewJzSW2
NewJzSn2
NewJzTomLoFl
NewJzHat1
NewJzTomLo
NewJzHat2
NewJzTomMFl
NewJzHat3
NewRkTomMid
NewJzTomHiFl
NewJzCrCym1
NewJzTomHi
NewJzRide1
NewJzCrCym2
NewJzRide2
Tambourine
Splash Cym.
ChaChaCBell
NewJzCrCym1
Side Stick
Concert Snr
Castanets
Concert Snr
Timpani
Timpani
Timpani
Timpani
Timpani
Timpani
Timpani
Timpani
Timpani
Timpani
Timpani
Timpani
Timpani
Tambourine
Splash Cym.
Cowbell
Con.Cymbal2
Wadaiko Rim
Shimedaiko
Atarigane
Hyoushigi
Ohkawa
H kotsuzumi
L Kotsuzumi
Ban_Gu
Big Gong
Small Gong
Bend Gong
RAMA Cymbal
RAMA Cymbal
Gamelan Gong
Udo_Short
Udo_Long
Udo_slap
Bendir
Req_Dum
Req_tik
Tabla_Te
Vibraslap
RideCym Edge
Bongo High
Bongo Lo
Mute H.Conga
Conga Hi Opn
Vibraslap
RideCym Edge
Bongo High
Bongo Lo
Mute H.Conga
Conga Hi Opn
Vibraslap
RideCym Edge
Bongo High
Bongo Lo
Mute H.Conga
Conga Hi Opn
Vibraslap
RideCym Edge
Bongo High
Bongo Lo
Mute H.Conga
Conga Hi Opn
Vibraslap
RideCym Edge
Bongo High
Bongo Lo
Mute H.Conga
Conga Hi Opn
Vibraslap
RideCym Edge
Bongo High
Bongo Lo
Mute H.Conga
Conga Hi Opn
Vibraslap
RideCym Edge
Bongo High
Bongo Lo
Mute H.Conga
Conga Hi Opn
Vibraslap
NewRkRdCym1
NewHiBongo
NewLoBongo
NewCongaSlp
NewCongaOp
Vibraslap
Concert Cym.
Bongo High
Bongo Lo
Mute H.Conga
Conga Hi Opn
Tabla_Na
Tabla_Tun
Tabla_Ge
Tabla Ge Hi
Talking Drum
Bend tlk_drm
Conga Lo Opn
High Timbale
Conga Lo Opn
High Timbale
Conga Lo Opn
High Timbale
Conga Lo Opn
High Timbale
Conga Lo Opn
High Timbale
Conga Lo Opn
High Timbale
Conga Lo Opn
High Timbale
NewLoConga
NewTmblHi
Conga Lo Opn
High Timbale
Caxixi
DJembe
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
NewTmblLo
Agogo
Agogo
NewShaker2
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
Djembe_rim
Low Timbale
Timbl Paila
High Timbale
808marac
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
808marac
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
Maracas
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
Maracas
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
Maracas
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
Maracas
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
Maracas
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
NewShaker1
ShrtWhistle
LongWhistle
NewQuide1
Maracas
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
Cowbell
Bongo High
Bongo Lo
Mute H.Conga
Long Guiro
Claves
Woodblock
Woodblock
CR78 Guiro
808clave
Woodblock
Woodblock
Long Guiro
Claves
Woodblock
Woodblock
Long Guiro
Claves
Woodblock
Woodblock
Long Guiro
Claves
Woodblock
Woodblock
Long Guiro
Claves
Woodblock
Woodblock
Long Guiro
Claves
Woodblock
Woodblock
NewQuide2
NewClaves
Woodblock
Woodblock
Long Guiro
Claves
Woodblock
Woodblock
Conga Hi Opn
Conga MtLow
Conga Slap
Conga Lo Opn
Hoo
Hoo
MuteTriangl
Hoo
Hoo
MuteTriangl
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
Conga Slide
Mut Pandiero
Opn Pandiero
OpenTriangl
626 Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
OpenTriangl
626 Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Open Surdo
Mute Surdo
Tamborim
Agogo
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Small Club
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause 2
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Cana
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
Agogo
Shaker
Low Whistle
Low Whistle
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
NewTmblHiFlm
NewTmblLoFlm
NewTmblPHS
NewShekere1
---------
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
OpenTriangl
95
-------
-------
-------
----82Jz BsDrum1
-------
-------
----82Br BsDrum1
NewShekere2
NHBngoMute
NewLBngoMute
-------
Short Guiro
Long Guiro
Cabasa Up
C7 96
---
---
---
82Jz BsDrum2
---
---
82Br BsDrum2
CajonHi
---
Cabasa Down
C–1 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
C0 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
C1 24
25
26
28
29
31
32
33
34
35
C2 36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
C3 48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
C4 60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
C5 72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
C6 84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
99
Backing Module BK-7m
Drumsets
PC: 51 [CC32: 4]
KICK & SNARE
PC: 52 [CC32: 4]
KICK&SNARE 2
PC: 53 [CC32: 4]
ASIA
PC: 54 [CC32: 4]
CYMBAL&CLAPS
PC: 55 [CC32: 4]
GAMELAN 1
PC: 56 [CC32: 4]
GAMELAN 2
PC: 57 [CC32: 4]
SFX
PC: 58 [CC32: 4]
RHYTHM FX
PC: 59 [CC32: 4]
RHYTHM FX 2
PC: 60 [CC32: 4]
RHYTHM FX 3
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
--R Bs Mute NZ
R Bs StQuail
R Bs Atk NZ
-------
-------
-------
-------
-------
-------
--MC-500 Beep
MC-500 Beep
-------
-------
R ClnGtCutUp
R ClnGtCutDn
R ClnGtrMtUp
----CR78 BD 1
CR78 BD 2
----CR78 BD 1
CR78 BD 2
----Gamelan Gong
Gamelan Gong
---------
---------
---------
ytwn3.xtp
ytwn2.xtp
Guitar Slap
Chord Stroke
---------
---------
R ClnGtrMtDn
R DstGtCutUp
R DstGtCutDn
R DstGtrSgdn
27
TR-606 BD1
TR-707 BD
808 BD
TR-606 BD1
TR-707 BD
808 BD
Gamelan Gong
Gamelan Gong
Gamelan Gong
-------
-------
-------
Chord Stroke
Biwa 3
Phono Noise
-------
-------
R DstGtrMute
R SlGtrSdNz1
R SlGtrSdNz2
30
909 Comp BD
TR-909 BD2
HipHop BD2
HipHop BD1
Jungle BD2
909 Comp BD
TR-909 BD2
HipHop BD2
HipHop BD1
Jungle BD2
Gamelan Gong
Gamelan Gong
Gamelan Gong
Gamelan Gong
Gamelan Gong
----rev.lvohh
Rev. LVCHH 1
Rev. LVCHH 2
-----------
-----------
TapeRewind
Scrtch Push2
Scrtch Pull2
Gt.CutNoise2
Gt.CutNoise2
-----------
-----------
R SlGtrSdNz3
R SlGtrSdNz4
R SlGtrStkSD
R SlGtrStkU1
R SlGtrStkD1
JungleBD Set
Techno BD2
JungleBD Set
Techno BD2
Gender
Gender
Jungle HH
Close HiHat
--KendangWadon
--KendangWadon
Dist.CutNoiz
Dist.CutNoiz
--Rev.Kick 1
--rev.707bd
R SlGtrStkU2
R SlGtrStkD2
Techno BD1
Mix Kick
Standard KK1
Std.1 Kick1
Std.1 Kick2
Std.2 Kick1
Std2 Kick2
Kick 1
Kick 2
Soft Kick
Jazz Kick 1
Jazz Kick 2
Concert BD
Room Kick 1
Room Kick 2
Power Kick1
Power Kick2
Elec Kick 2
Elec Kick 1
Elec. Kick
TR-808 Kick
Techno BD1
Mix Kick
Standard KK1
85St BsDrum1
85St BsDrum2
82Br BsDrum1
82Br BsDrum2
82Jz BsDrum1
82Jz BsDrum2
TR-909 BD2
909 Comp BD
ConcertBD Mt
Concert BD
85Rm BsDrum1
85Rm BsDrum2
HipHop BD1
Std2 Kick2
Jngl BD Roll
TR-909 BD2
Techno BD2
Techno BD1
Gender
Gender
Gender
Bonang
Bonang
Bonang
Bonang
Bonang
RAMA Cymbal
RAMA Cymbal
Sagat R
Sagat L-c
Jaw Harp Wow
Wadaiko
Wadaiko Rim
Taiko
Shimedaiko
Atarigane
Hyoushigi
Ohkawa
H kotsuzumi
Jazz Clsd.HH
Room Chh
Close HiHat1
Close HiHat2
TR-707 HH-c
606 CH
808__chh
TR-808 CHH
CR-78 chh
GS Pedal HH
Pedal HiHat
Pedal HiHat2
Half OpenHH1
Half OpenHH2
Open Hi Hat
Jazz Open HH
R8 Ohh2
Open HiHat2
909 OH
TR-707 OHH
606 HiHat Op
KendangWadon
Bebarongan
Pelegongan
Kelontuk
Kelontuk Mt
Kelontuk Sid
Gong Wadon
Gong Lanang
Ceng Ceng
Kopyak Op
Kopyak Mt
Kajar
Kempur
Jegogan
Jegogan33up
Jegogan33dw
Jegogan33dw
Jegogan
Jublag
Jublag33up
Jublag33dw
KendangWadon
Bebarongan
Pelegongan
Kelontuk
Kelontuk Mt
Kelontuk Sid
Gong Wadon
Gong Lanang
Ceng Ceng
Kopyak Op
Kopyak Mt
Kajar
Kempur
Jegogan
Jegogan40up
Jegogan20dw
Jegogan20up
Jegogan40up
Jublag
Jublag40up
Jublag20dw
Bass Slide
Pick Scrape
High-Q
Slap
ScratchPush
ScratchPull
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
Gt.FretNoiz
Gt.CutNoise
Gt.CutNoise
String Slap
Fl.KeyClick
Laughing
Screaming
Punch
Heart Beat
Footsteps
Footsteps
Rev.ConBD
Rev.PowerK1
Rev.Elec.K1
Rev.Snare 1
Rev.Snare 2
Rev.Std1SD1
Rev.TightSD
Rev.DanceSD
Rev.808SD
Rev.Tom 1
Rev.Tom 2
Rev.Sticks
Rev.Slap
ReverseCymbl
Rev.Cymbal2
Rev.Open HH
Rev.RideCym.
Rev.CR-78OHH
Rev.Clsd.HH
Rev.BendGong
Rev.Belltree
rev.909bd2
rev.hphp_bd1
rev.jgl_bd2
rev.tech_bd2
rev.606sn2
rev.cr78sd1
rev.cr78sd2
rev.jgl_sd2
rev.tech_sd2
rev.707sd
rev.606sn1
rev.909sd1
rev.hphp_sd2
rev.jgl_sd1
Rev House SD
Rev. LVCHH 1
rev.606htcl
rev.707chh
rev.808chh
rev.jgl_hh
rev.344tmb2
R Tbone NZ
R Tpet NZ
R St BsDrum1
R St BsDrum2
R Rm BsDrum1
R Rm BsDrum2
R Jz BsDrum1
R Jz BsDrum2
R Br BsDrum1
R Br BsDrum2
rev.hphp_bd1
rev.707bd
rev.jgl_bd2
rev.707bd
Rev.Kick 1
rev.909bd2
rev.hphp_bd1
rev.909bd2
rev.tech_bd2
R St Snare2
R St Snare1
TR-909 Kick
Dance Kick 2
Std.1 Snare1
Std.1 Snare2
Std.2 Snare1
Std.2 Snare2
HipHop BD2
TR-909 BD2
85St Snare2
85St Snare1
Std.2 Snare1
Std.2 Snare2
L Kotsuzumi
Yyoo Dude
Buk_f
Buk_r
Gengari_p
Gengari_m
808__ohh
TR-808 OHH
CR-78 ohh
Crash Cym.1
Crash Cym.2
GS Crash
Jublag33dw
Jublag
Penyacah33dw
Penyacah
Penyacah
Penyacah33up
Jublag20up
Jublag40up
Penyacah20up
Penyacah40up
Penyacah
Penyacah40up
Applause
Creaking
Door
Scratch
Wind Chimes
Car-Engine
Rev.Guiro
Rev.Bendir
Rev.GunShot
Rev.Scratch
Rev.Lasergun
Click
rev.344tmb3
rev.808ohh
rev.707ohh
rev.lvohh
rev.606cym
Rev. HynLuo
R Rm Snare2
R Rm Snare1
R Jz Snare1
R Jz Snare2
R Br Snare1
R Br Snare2
Tight Snare
Concert Snr
Tight Snare
Concert Snr
Gengari_f
Gengari_m
Brush Crash
Hard Crash
Penyacah33dw
Penyacah33dw
Penyacah20dw
Penyacah20up
Car-Stop
Car-Pass
Tekno Thip
Pop Drop
rev.707fx
Voice One
R Br Snare1
Rev.Snare 1
Jazz Snare 1
Jazz Snare 2
Room Snare 1
Room Snare 2
82Jz Snare1
82Jz Snare2
82Rm Snare2
82Rm Snare1
Gengari S
Jang-Gu_c
Jang-Gu_k
Jang-Gu_r
909 Crash
808 Crash
Crash Mute 1
Crash Mute 2
Penyacah
Pemade33up
Pemade33dw
Pemade33dw
Penyacah40up
Pemade40up
Pemade20dw
Pemade20up
Car-Crash
Siren
Train
Jetplane
Wood Slap
Dist.Kick
Syn.Drops
Rev.Hi-Q
rev.one
Voice Two
rev.two
Voice Three
R St Snare2
rev.606sn2
R Rm Snare2
Rev House SD
Dance Snare1
Power Snare1
Rev.Snare
Power Snare2
Rap Snare
House SD
Rev.Snare
Power Snare2
Jing_p
Jing_f
Jing_m
Asian Gong 1
ReverseCymbl
Rev.Cymbal2
Reverse Cym.
rev.tra_crsm
Pemade
Pemade
Pemade33up
Pemade33dw
Pemade20up
Pemade
Pemade40up
Pemade20dw
Helicopter
Starship
Gun Shot
Machine Gun
ShrtWhistle
Ice Block
Digi Tambrn.
Alias
rev.three
Voice Tah
rev.tah
Voice 1
rev.hphp_sd2
rev.606sn1
rev.hphp_sd2
R Jz Snare2
Elec Snare 1
Dance Snare2
Elec Snare 2
House Snare
Elec Snare 1
Dance Snare1
Rap Snare
Dance Snare1
Big Gong
Small Gong
Pai Ban
Ban_Gu
Crash Cym.1
Splash Cym.
Ride Bell
Brush RideBL
Pemade33dw
Pemade
Pemade33up
Reyong33dw
Pemade20up
Pemade20up
Pemade
Reyong20dw
Lasergun
Explosion
Dog
HorseGallop
Mod.Bell
Tambourine
Metalic Perc
Velo FX Noiz
Voice Au
Voice Whey
Frog Vpoce
rev.yyooh
Rev.Snare 1
Rev.808SD
Rev House SD
Rev.Hi-Q
Elec. Snare
Elec Snare 3
808 Snare 1
66sn260
909 SD 1
Elec Snare 2
tangu60
tanmt60
Bend Gong L
Ride Cymbal
Ride Cymbal
Brush Ride
Reyong33dw
Reyoung
Reyoung
Reyong20up
Reyong20up
Reyoung
Bird
Rain
Thunder
St.NoiseClap
Swish
Noise Slap
Douby
rev.douby
Baert
Rev.DanceSD
Rev.Tom 1
Rev.Tom 1
808 Snare 2
909 Snare 1
909 Snare 2
Brush Swirl
Power Snare1
House SD
Jngl SD Roll
Brush Swirl
Bend Gong
Huyin Luo L
hynlo60
Huyin Luo Mt
Ride Cym IN
Ride Cym IN
Ride Cym IN
RideCym Edge
Reyong33up
Reyong33dw
Reyong33dw
Reyoung
Reyong40up
Reyong20dw
Reyong20up
Reyong40up
Wind
Seashore
Stream
Bubble
Voice 1
Voice Au
Hoo
Tape Stop 1
Baert
Bounce
rev.bounce
Dist Knock
Rev.Tom 1
R 606 Tom
R Jngl Crash
Rev. LVCHH 1
Brush Tap
Brush Slap1
Brush Slap2
Brush Slap
Brush Tap
82Br Snare1
82Br Snare2
Brush Slap
Hu yin Luo H
Hynlo mute
naobo60
xaobo60
RideCym Edge
RideCym Edge
606 Ride Cym
TR808 Ride
Reyoung
Reyong33up
Reyong33dw
Reyong33dw
Reyoung
Reyong40up
Reyong20dw
Reyong20up
Kitty
Bird 2
Growl
Applause 2
Tape Stop 2
Missile
Space Birds
FlyingMonstr
ytwn3.xtp
xxx
Noise Attack
SpaceWorms
Rev. LVCHH 1
Rev.CR-78OHH
Rev. LVCHH 1
R Stab! 1
Brush Swirl
Brush Swirl
Long Swirl
Standard SN1
Brush Swirl
Brush Swirl
Long Swirl
Standard SN1
Dholak 1
Dholak 2
-----
ChinaCymbal
Chaina Cym2
Hand Clap
Hand clap2
---------
---------
Telephone 1
Telephone 2
Small Club
Small Club 2
---------
Emergency!
Calculating
SawLFOSaw
---
R Bounce
R St Snare2
R Br Snare1
rev.hphp_sd2
95
LD Snare M
LD Snare C
Rap Snare
LD Snare M
LD Snare C
Rap Snare
-------
808clap
909 HandClap
HC2 Claps 2
-------
-------
ApplauseWave
Eruption
Big Shot
-------
-------
Shaker
Rev.Slap
R Clap Hit
C7 96
HipHop SD2
HipHop SD2
---
707 Claps
---
---
Perc. Bang
---
---
R Boeeeen
C–1 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
C0 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
C1 24
25
26
28
29
31
32
33
34
35
C2 36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
C3 48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
C4 60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
C5 72
73
74
75
76
77
78
79
80
r
81
82
83
C6 84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
100
Backing Module BK-7m
Drumsets
PC: 30 [CC32: 4]
TR-707
PC: 31 [CC32: 4]
TR-909
PC: 33 [CC32: 4]
JAZZ
PC: 34 [CC32: 4]
JAZZ L/R
PC: 41 [CC32: 4]
BRUSH
PC: 42 [CC32: 4]
BRUSH 2
PC: 43 [CC32: 4]
BRUSH 2 L/R
PC: 44 [CC32: 4]
V-JazzBrush
PC: 49 [CC32: 4]
ORCHESTRA
PC: 50 [CC32: 4]
ETHNIC
--Techno Hit
--Techno Hit
-----
82Jz BsDrum2
Crash Cym.1
-----
-----
82Br BsDrum2
Brush Crash
CajonHi
CajonHiFlm
--Applause 2
Cabasa Down
Claves
Philly Hit
Shock Wave
Lo Fi Rave
Bam Hit
Philly Hit
Shock Wave
Lo Fi Rave
Bam Hit
82Br Snare1
82Br Snare2
Brush Swirl
Brush Tap
82Jz Snare1
Ride Cym IN
82Jz Snare2
Real Tom 6
----Brush Swirl
Brush Tap
82Jz Snare1
82Jz Snare2
Brush Swirl
Brush Tap
82Br Snare1
Ride Cym IN
82Br Snare2
Lite Tom 4
CajonLo
CajonLoFlm
FlmncoHClp1
FlmncoHClp1
Small Club
Timpani
Timpani
Timpani
Woodblock
Woodblock
-----
Bim Hit
TapeRewind
Phono Noise
Dance Snare1
Bim Hit
TapeRewind
Phono Noise
Dance Snare1
Brush Slap1
Brush Slap2
Brush Slap
Brush Swirl
Jazz Clsd.HH
Real Tom 4
Ride Bell
Real Tom 1
Brush Slap1
Brush Slap2
Brush Slap
Brush Swirl
Brush Slap1
Brush Slap2
Brush Slap
Brush Swirl
Brs Chh
Lite Tom 4
Brush RideBL
Lite Tom 4
BongoCowBell
AfHey
MamboCowBell
MexFVox2
Timpani
Timpani
Timpani
Timpani
---------
106
Power Snare2
Elec Snare 1
Dance Snare2
Power Snare2
Elec Snare 1
Dance Snare2
Brush Swirl
Long Swirl
Jazz Snare 1
Jazz Open HH
82JzBsDrum1P
82JzBsDrum2P
Brush Swirl
Long Swirl
Jazz Snare 1
Brush Swirl
Long Swirl
Jazz Snare 1
Brush Ohh
82BrBsDrum1P
82BrBsDrum2P
AfFoots
MexFVox1
MexMVox1
Timpani
Timpani
Timpani
-------
109
Elec Snare 2
Elec. Snare
Elec Snare 3
66sn260
Elec Snare 2
Elec. Snare
Elec Snare 3
66sn260
Jazz Snare 2
Std.1 Snare1
Std.1 Snare2
Std.2 Snare1
82JzCrsCym1P
82Jz Snare1P
Ride_i P
82Jz Snare2P
Jazz Snare 2
Std.1 Snare1
Std.1 Snare2
Std.2 Snare1
Jazz Snare 2
Std.1 Snare1
Std.1 Snare2
Std.2 Snare1
82BrCrsCym1P
82Br Snare1P
82Br RdCym P
82Br Snare2P
YodelFVox1
MexMVox2
YodelMVox1
MexMVox3
Timpani
Timpani
Timpani
Timpani
---------
TR-707 SD
808 Snare 1
808 Snare 2
TR-707 SD
808 Snare 1
808 Snare 2
Std.2 Snare2
Tight Snare
Standard SN1
Real6_t P
82Jz ClsHatP
Real4_t P
Std.2 Snare2
Tight Snare
Standard SN1
Std.2 Snare2
Tight Snare
Standard SN1
Lite4_t P
82BrClsHat P
Lite4_t P
FlmncoFVox1
YodelFVox2
FlmncoFVox2
Timpani
-----
-------
TR-808 SD2
909 Snare 1
909 Snare 2
909 SD 1
TR-909 SD2
TR-808 SD2
909 Snare 1
909 Snare 2
909 SD 1
TR-909 SD2
LD Snare M
LD Snare C
Room Snare 1
Room Snare 2
Dance Snare1
Ridbl_c P
Real1_t P
82JzOpenHatP
-----
LD Snare M
LD Snare C
Room Snare 1
Room Snare 2
Dance Snare1
LD Snare M
LD Snare C
Room Snare 1
Room Snare 2
Dance Snare1
82Br RdBellP
Lite4_t P
82BrOpenHatP
-----
NewWhistle1
FlmncoFVox3
NewWhistle2
FlmncoMVox1
FlmncoMVox2
-----------
-----------
Rap Snare
JungleSD1
House SD
Rap Snare
JungleSD1
House SD
Power Snare1
Rev.Snare
Power Snare2
-------
Power Snare1
Rev.Snare
Power Snare2
Power Snare1
Rev.Snare
Power Snare2
-------
BrazilVox1
FlmncoMVox3
BrazilVox2
-------
-------
House Snare
House SD
Voice Tah
Noise Slap
House Snare
House SD
Voice Tah
Noise Slap
Elec Snare 1
Dance Snare2
Elec Snare 2
Elec Snare 3
---------
Elec Snare 1
Dance Snare2
Elec Snare 2
Elec Snare 3
Elec Snare 1
Dance Snare2
Elec Snare 2
Elec Snare 3
---------
BrazilVox3
AfAahhh
p33137v
p33168v
---------
---------
PC: 51 [CC32: 4]
KICK & SNARE
PC: 52 [CC32: 4]
KICK & SNARE 2
PC: 53 [CC32: 4]
ASIA
PC: 54 [CC32: 4]
CYMBAL&CLAPS
PC: 55 [CC32: 4]
GAMELAN 1
PC: 56 [CC32: 4]
GAMELAN 2
PC: 57 [CC32: 4]
SFX
PC: 58 [CC32: 4]
RHYTHM FX
PC: 59 [CC32: 4]
RHYTHM FX 2
PC: 60 [CC32: 4]
RHYTHM FX 3
HipHop SD2
JungleSD1
Jungle SD2
Slap
MG_Blip
House SD
CR78 SD 1
CR78 SD 2
66sn160
66sn260
TR-707 SD
TR-707 SD 2
HipHop SD2
JungleSD1
Jungle SD2
Slap
MG_Blip
House SD
CR78 SD 1
CR78 SD 2
66sn160
66sn260
TR-707 SD
TR-707 SD 2
-------------------------
707 Claps
-----------------------
-------------------------
-------------------------
Perc. Bang
-----------------------
-------------------------
-------------------------
R Boeeeen
R Bounce
R CD Tray
R Drill
R Glass Stir
R Ice Ring
R Klnzapcm
R Scratch 4
R Scratch 5
R Scratch 6
R Scratch 7
R Seal
TR-707 SD 3
TR-808 SD2
909 SD 1
TR-707 SD 3
TR-808 SD2
909 SD 1
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
R Stab! 1
R Stab! 2
R Swrd Boom!
TR-909 SD2
---------
TR-909 SD2
---------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
R Swrd Cross
R Thrill Hit
R Audio Sw
R Typing 1
R Typing 2
116
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
R Typing 3
R Typing 4
118
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
R Typing 5
R Typing 6
-------
123
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
126
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
(C7) (96)
97
98
99
100
101
102
103
104
105
107
C8 108
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
C9 120
121
122
123
124
125
126
G9 127
(C7) (96)
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
C8 108
109
110
111
112
113
114
115
117
119
C9 120
121
122
124
125
G9 127
r
101
Backing Module BK-7m
Drumsets
PC: 65 [CC32: 4]
Or. R&B
PC: 66 [CC32: 4]
Or. Techno
PC: 117 [CC32: 4]
Oriental 4
IPopCyml2_52
IPopRd1_51
R&B Snare
House Kick
HipHop Kick
TR-808 Kick
House Kick
HipHop Kick
SimpleKick
-----
R&B Clap
Techno Snare
House Snare
909 Kick2
HipHopSnare2
Techno Snare
909 Kick2
HipHopSnare2
Techno Snare
Jungle Snare
Ps Snare
TR-808 SD2
R&B Clap
R&B Snare
R&B Clap
909 Snare
909Snare2
909 Kick 3
House Kick
707 Claps
344Tambourn
R&B OHHsh
R&B OHH
707 Claps
344Tambourn
TR-909 OHHsh
TR-909 OHH
TR-808 Kick
909 Kick
Wadaiko
Ohkawa
Wadaiko
Ohkawa
909 Kick2
TR-909 OHHsh
TR-909 OHH
Shimedaiko
H kotsuzumi
L Kotsuzumi
Shimedaiko
H kotsuzumi
L Kotsuzumi
Ah
Ha
Tabla_Ge
Tabla_Na
Tabla_Ge
Tabla_Na
ShutHa
ShutHi
One
Two
Tabla_Te
Tabla_Tun
Udo_Long
Djembe_rim
Tabla_Te
Tabla_Tun
Udo_Long
Djembe_rim
Three
Four
909 HandClap
Tambourine
909 HandClap
Tambourine
Snare Roll
FingerSnaps2
High-Q
Slap
IPopHat1_42
IPopHat2_44
IPopHat3_46
NewShaker2
IPopHat1_42
IPopHat2_44
IPopHat3_46
NewShaker2
Scrtch Push2
Scrtch Pull2
NewShaker1
IPopSn40st
NewShaker1
IPopSn40st
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
HipHop Snare
Jungle Snare
House Snare
808 BD
HipHop Snare
Jungle Snare
House Snare
Techno BD2
HipHop Kick
909 Kick 3
TR-909 BD2
SimpleKick
Side Stick
HipHop Snare
707 Claps
SimpleKick
Side Stick
R&B Snare
HandClap1st
909 Kick
TR-909 Rim
909 SD 1
HandClap1st
HipHopSnare2
85St Tom16
HipHopCHH
85St Tom16
HipHopCHH
85St Tom12
HipHopOHH
85St Tom12
85St Tom10
85St CrsCym1
85St Tom10
85St RdCym
ChinaCymbal
85St RdBell
Tambourine
Splash Cym.
Cowbell
Crash Cym.2
Hand Clap 21
909Snare2
R&B CHH
IPopKik36
R&B CHH
IPopCStk37st
R&B OHH
IPopTomL43
IPopTomM47
IPopCyml2_52
IPopTomH50
IPopRd1_51
IPopCym1_49
Dholla Dom
Dholla Sak 1
Dholla Sak 2
Dholla Sak 3
Dholla Rim
Hand Clap 21
TR-909 SD2
TR-707 HH-c
IPopKik36
TR-707 HH-c
909 Tom
909 OH
909 Tom
909 Tom
909 Crash
909 Tom
909 Ride Cym
ChinaCymbal
Dholla Dom
Dholla Sak 1
Dholla Sak 2
Dholla Sak 3
Dholla Rim
Vibraslap
Ride Cymbal
Bongo High
Bongo Lo
Dholla Raka
Dholla Tak 1
Dholla Tak 2
DofDom 1
Dholla Raka
Dholla Tak 1
Dholla Tak 2
DofDom 1
Mute H.Conga
DofDom 2
DofDom 2
Conga Hi Opn
Conga Lo Opn
High Timbale
Low Timbale
DofDom 3
DofTak 1
DofTak 2
DofSak 1
DofDom 3
DofTak 1
DofTak 2
DofSak 1
Agogo
Agogo
DofRim 1
DofSak 2
DofRim 1
DofSak 2
Cabasa
Maracas
ShrtWhistle
DofRim 2
DofSak 3
DofFinger 1
DofRim 2
DofSak 3
DofFinger 1
LongWhistle
Short Guiro
Long Guiro
DofFinger 2
Tabla Raka 1
Tabla Tak 1
DofFinger 2
Tabla Raka 1
Tabla Tak 1
Tabla Dom
Tabla Sak
Claves
Woodblock
Woodblock
Tabla Tik 1
Tabla Dom
Tabla Sak
Tabla Tik 1
Tabla Dom
Tabla Sak
Tabla Roll
Tabla Tak 2
Tabla Raka 2
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
Tabla Roll
Tabla Tak 2
Tabla Raka 2
Tabla Roll
Tabla Tak 2
Tabla Raka 2
Tabla Rim 1
Tabla Toks
Tabla Rim 2
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
Tabla Rim 1
Tabla Toks
Tabla Rim 2
Tabla Rim 1
Tabla Toks
Tabla Rim 2
Tabla Tik 2
Rek Raka
Rek Dom
Bell Tree
Castanets
Tabla Tik 2
Rek Raka
Tabla Tik 2
Rek Raka
Mute Surdo
Open Surdo
ReverseCymbl
Rek Dom
Rek Trill
Rek Tak 1
Rek Dom
Rek Trill
Rek Tak 1
Hoo
Hoo
MuteTriangl
Rek Rim
Rek Brass 1
Rek Tok
Rek Rim
Rek Brass 1
Rek Tok
Rek Tak 2
Rek Sak
OpenTriangl
MuteTriangl
OpenTriangl
Rek Brass 2
Rek Tak 2
Rek Sak
Rek Brass 2
Rek Tak 2
Rek Sak
Rek Tik
Mazhar Dom
808 Tom 2
808 Tom 2
Rek Tik
Mazhar Dom
Rek Tik
Mazhar Dom
PC: 63 [CC32: 4]
CYM&CLAPS 2
PC: 64 [CC32: 4]
V-VoxDrum
PC: 117 [CC32: 3]
-----
-----
HipHop BD1
Jazz Kick 1
---
-------
-------
p05002v
85Rm BsDrum1
85Rm BsDrum2
-----
-----
HipHop BD2
Techno BD1
-------
-------
JungleBD Set
HipHop BD1
909 Comp BD
-------
-------
85St BsDrum1
NewJzKik
NewRockKik
-------
-------
Cymbal Roll
NewRkCStk_2
82Rm Snare1
-----
-----
82Rm Snare2
85St Snare1
---------
---------
85St Snare2
NewJzSn2
NewJzSn1
NewR&BSn
-----
-----
NewRockSn2_2
NewRockSn1_2
-------
-------
IPopSn38_2
IPopGstS39_2
IPopSn38_2
-----
-----
FingerSnaps2
909 HandClap
32
----A.Bs.Mute Nz
A.Bs.TouchNz
------Rev. LVCHH 2
808clap
Hand clap2
909 HandClap
IPopPHat32
34
A.Bs.AtackNz
DstGT.MuteNz
Rev. LVCHH 2
Rev. LVCHH 2
GospelHClp1
p35010v
StlGt.SldNz1
StlGt.SldNz2
StlGt.SldNz3
StlGt.SldNz4
Rev. LVCHH 2
Close HiHat2
Jazz Clsd.HH
Close HiHat2
p05006v
p33079v
p33146v
p32011v
Gt.StrokeNz1
Room Chh
p43001v
Gt.StrokeNz2
Gt.StrokeNz3
Gt.StrokeNz4
Gt.StrokeNz5
Open CD Tray
Audio Switch
Key Typing 1
Key Typing 2
Key Typing 3
Key Typing 4
Key Typing 5
Key Typing 6
BabyLaughing
Clap Hit
Stab! 1
Stab! 2
TR-707 HH-c
606 CH
TR-808 CHH
CR-78 chh
GS Pedal HH
Pedal HiHat
Pedal HiHat2
Half OpenHH1
Half OpenHH2
Open HiHat2
Open HiHat2
Open Hi Hat
Jazz Open HH
909 OH
TR-707 OHH
606 HiHat Op
p33137v
p33168v
p33012v
p34001v
p33014v
p33157v
p33019v
p33164v
p33159v
p35029v
p33158v
p43002v
cym013v
p45002v
p36017v
p34109v
Bounce Hit
Boeeeen
Glass & Glam
Ice Ring
Crack Bottle
TR-808 OHH
CR-78 ohh
Crash Cym.1
GS Crash
Hard Crash
p36019v
p44001v
p36009v
AfAahhh
NewHiBongo
Pour Bottle
Brush Crash
NewLoBongo
Soda
Car Engine 2
Car Horn
R.Crossing
Hard Crash
909 Crash
Jngl Crash
808 Crash
NewCongaSlp
NewCongaOp
NewLoConga
NewTmblHi
SL 1
SL 2
Crash Mute 2
Crash Mute 1
NewTmblLo
Agogo
70
Over Blow
Sword Boom!
Sword Cross
Crash Mute 2
Crash Mute 2
Crash Mute 1
Agogo
NewShaker2
NewShaker1
73
Industry Hit
Drill Hit
Compresser
Crash Mute 2
rev.tra_crsm
rev.tra_crsm
ShrtWhistle
LongWhistle
NewQuide1
75
Thrill Hit
Explosion 2
Seal
Reverse Cym.
rev.tra_crsm
Splash Cym.
NewQuide2
NewClaves
Woodblock
78
Fancy Animal
Cricket
Baert
Ride Bell
Ride Bell
Ride Bell
Woodblock
Mute Cuica
Open Cuica
80
Frog Vpoce
Wind 2
Brush RideBL
Ride Cymbal
MuteTriangl
OpenTriangl
82
Scratch 3
Scratch 4
Scratch 5
Ride Cymbal
Ride Cymbal
Brush Ride
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
87
Scratch 6
Scratch 7
Noise Attack
606 Ride Cym
TR808 Ride
ChinaCymbal
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
90
Bounce
Dist Knock
xxx
Chaina Cym2
Hand clap2
HC2 Claps 2
Cana
NewTmblHiFlm
NewTmblLoFlm
-------
808clap
808clap
HC2 Claps 2
NewTmblPHS
NewShekere1
NewShekere2
95
-----
909 HandClap
HC2 Claps 2
NHBngoMute
NewLBngoMute
C7 96
---
707 Claps
CajonHi
C–1 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
C0 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
C1 24
25
26
27
28
29
30
31
33
35
C2 36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
C3 48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
C4 60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
71
C5 72
74
76
77
79
81
r
PC: 32 [CC32: 4]
MultiDrum
PC: 61 [CC32: 4]
SFX 2
83
C6 84
85
86
88
89
91
92
93
94
102
Oriental 3
----------------------Wadaiko
Ohkawa
Shimedaiko
H kotsuzumi
L Kotsuzumi
Tabla_Ge
Tabla_Na
Tabla_Te
Tabla_Tun
Udo_Long
Djembe_rim
909 HandClap
Tambourine
ChaChaCBell
Agogo
Agogo
NewShaker2
NewShaker1
IPopSn40_1
Elec Snare 2
909 Snare 2
909 Snare 1
Elec Kick 2
TR-909 BD2
Std.2 Kick1
IPopCStk37_1
IPopSn38_1
HandClap1st
Hand Clap 21
TR-707 SD
Jazz Clsd.HH
Real Tom 6
Pedal HiHat
Real Tom 4
Jazz Open HH
Real Tom 4
IPopTomL43
Crash Cym.1
IPopTomM47
NewRkRdCym1
IPopRd2_55
Dholla Dom
Dholla Sak 1
Dholla Sak 2
Dholla Sak 3
Dholla Rim
Dholla Raka
Dholla Tak 1
Dholla Tak 2
DofDom 1
DofDom 2
DofDom 3
DofTak 1
DofTak 2
DofSak 1
DofRim 1
DofSak 2
DofRim 2
DofSak 3
DofFinger 1
DofFinger 2
Tabla Raka 1
Tabla Tak 1
Tabla Tik 1
Rek Trill
Rek Tak 1
Rek Rim
Rek Brass 1
Rek Tok
Rek Brass 2
------------------------------------------------------------------TR-707 BD
TR-707 BD
TR-707 Rim
TR-707 SD
Hand Clap 2
TR-707 SD
Tom
TR-707 HH-c
Tom
TR-707 HH-c
Tom
TR-707 HH-o
Tom
Tom
TR-707 Crash
Tom
Ride Cymbal
Dholla2 Dom2
Dholla 2 Sak
Tambourine
Dholla2 Rim1
Cowbell
Dholla2 RimC
Cabasa
Doff 2 Dom 2
Doff2 Sak 1B
Low Bongo
Doff 2 Sak 2
High Bongo
Doff 2 Rim 3
Tabla1 Dom 2
Tabla Roll
Tabla 2 Sak
Tabla Fx
Tabla2 Tak1D
Tabla 2 Tik
Tabla2 Rim 2
Rek 2 Dom 1B
Rek 2 Rim 2
Rek Dom 1
Rek 2 Tak 1
Rek 2 Tak 2C
Rek 2 Sak 1
Hager 2
Rek2Khan Cl2
Zir 2
Rek2Khan Op2
Rek 2 Roll
Rek 2 Sak 1
Sagat Mid
Sagat Hi
Sagat Sak
Jingle Bell L
ZaghroutaSm3
ZaghroutaEd3
TablaNurDom3
Nakrazhan 1
TablaNurRim2
Nakrazhan 2
TablaNurTak3
TR-707 BD
Hand Clap 1
Backing Module BK-7m
PC: 61 [CC32: 4]
PC: 63 [CC32: 4]
PC: 64 [CC32: 4]
PC: 117 [CC32: 3]
PC: 32 [CC32: 4]
PC: 65 [CC32: 4]
PC: 66 [CC32: 4]
SFX 2
CYM&CLAPS 2
V-VoxDrum
Oriental 3
MultiDrum
Or. R&B
Or. Techno
-----
707 Claps
---
CajonHi
CajonHiFlm
808 Tom 2
808 Tom 2
-------
CajonLo
CajonLoFlm
FlmncoHClp1
Mazhar Dom
Mazhar Tak
Mazhar Sak
Mazhar Dom
Mazhar Tak
Mazhar Sak
99
-------
Mazhar Dom
Mazhar Tak
Mazhar Sak
-------
FlmncoHClp1
BongoCowBell
AfHey
Mazhar Brass
Sagat Mid
Sagat Hi
Mazhar Brass
Sagat Mid
Sagat Hi
102
-------
Sagat Closed
Sagat Sak
Sagat Closed
Sagat Sak
-----
-----
MamboCowBell
MexFVox2
-------
-------
AfFoots
MexFVox1
MexMVox1
111
-------
-------
YodelFVox1
MexMVox2
YodelMVox1
114
-------
-------
MexMVox3
FlmncoFVox1
YodelFVox2
116
-----
-----
FlmncoFVox2
NewWhistle1
---------
---------
FlmncoFVox3
NewWhistle2
FlmncoMVox1
FlmncoMVox2
121
-----
-----
BrazilVox1
FlmncoMVox3
NewLoBongo
NewCongaSlp
123
-------
-------
BrazilVox2
BrazilVox3
AfAahhh
126
-----
-----
p33137v
p33168v
NewCongaOp
NewLoConga
NewTmblHi
NewTmblLo
(C7) (96)
97
98
100
101
103
104
105
106
107
C8 108
109
110
112
113
115
117
118
119
C9 120
122
124
125
G9 127
Mazhar Brass
Sagat Mid
Sagat Hi
Sagat Closed
Sagat Sak
Dofs Tak
808 Tom 2
808 Tom 2
808 Tom 2
808cowbe
808 Conga
808 Conga
Hand Clap 1
-----------------
808 Conga
Synth Drum 2
Synth Drum 2
Dofs Tak
Dofs Dom
Dofs Sak
Dofs Tak
Dofs Dom
Dofs Sak
Dofs Rim 1
Dofs Rim 2
Dofs Dom st.
Synth Drum 2
Synth Drum 2
Synth Drum 2
Dofs Rim 1
Dofs Rim 2
Dofs Dom st.
Dofs Rim 1
Dofs Rim 2
Dofs Dom st.
TablaNurDom
Dofs Sak st.
TablaNurRim
Synth Drum 2
R&B OHHsh
R&B OHH
TablaNurDom
Dofs Sak st.
TablaNurRim
TablaNurDom
Dofs Sak st.
TablaNurRim
TablaNurTak
TablaNurSak
BassSlideFX
R&B CHH
R&B OHH
TablaNurTak
TablaNurSak
TablaNurTak
TablaNurSak
TR-909 CHH
TR-909 OHH
909 Crash
IPopKik36
BassSlideFX
BassSlapFX
ZaghroutaSm2
Zir 1
BassSlideFX
BassSlapFX
ZaghroutaSm2
Zir 1
IPopCStk37st
IPopSn38st
ZaghroutaEd2
NewHiBongo
ZaghroutaEd2
NewHiBongo
-----
IPopSn40st
IPopHat1_42
IPopHat2_44
NewLoBongo
NewCongaSlp
NewCongaOp
NewLoBongo
NewCongaSlp
NewCongaOp
IPopHat3_46
IPopTomL43
NewLoConga
NewTmblHi
NewLoConga
NewTmblHi
---------
IPopTomM47
IPopTomH50
NewTmblLo
Hager 1
NewTmblLo
Hager 1
Zir 1
ZaghroutaEd2
NewHiBongo
Hager 1
Drumsets
PC: 117 [CC32: 4]
Oriental 4
Dofs Dom
Dofs Sak
BassSlapFX
ZaghroutaSm2
r
-----------------------------
-------
103
Backing Module BK-7m
Specificaties
22. Specificaties
Beeldscherm type
Beeldscherm
128 x 64 pixels, grafisch LCD
Geluidsbron
Max. polyfonie
128 stemmen (GM2/GS/XGlite compatibel)
Klanken
1.092 Tones
57 Drum Sets
Multi/timbrale Parts
4 realtime Parts (UP1, UP2, LWR, MBS) + 16 song Parts
Master Tuning
415.3~466.2Hz
Key Control (Transpose)
-6~+5 in halve tonen (voor audio/MIDI data & AUDIO INPUT signalen)
Tempo Change
20~250BPM voor SMF en muziekstijlen
75~125% voor mp3 en WAV bestanden
Part Mute functies
TRACK MUTE: muziekstijlen, SMF
CENTER CANCEL: mp3, WAV, AUDIO INPUT signalen
Effecten
Realtime Parts (UP1, UP2, LWR, MBS)
Reverb: 12 types
Chorus: 6 types
Parametrische EQ: 6 Presets + 1 User geheugen
Multi-band Compressor: 6 Presets + 1 User geheugen
Muziekstijl/SMF sectie
Reverb: 8 types
Chorus: 8 types
MFX A, B, C: elk 84 types
Parametrische EQ: 6 Presets + 1 User geheugen
Multi-band Compressor: 6 Presets + 1 User geheugen
Muziekstijl sectie
Muziekstijlen
433 in 10 ‘Rhythm’ families
One Touch geheugens
4 per muziekstijl
Style Cover
30 Presets
Style Makeup Tools
Instrument-georiënteerde bewerking
Songs
Realtime speler
SMF (formaat 0/1), KAR, mp3, WAV
Song Chord Extractor
Automatische akkoord detectie voor SMF bestanden
SMF Makeup Tools
Instrument-georiënteerde bewerking
Song Cover
30 Presets
r
Performance geheugens
104
Performance Lijsten
Onbeperkt nummer (opslag in USB-geheugen)
954 Music Assistant geheugens (intern geheugen)
Performance geheugens per lijst
Max. 999
Finder
Snelle locatie van Performance geheugens
Demo
Demo
Ja
Opnemen
Media
USB Flash geheugen
Opslagformaat
Geluidsbestanden: WAV (44.1kHz, 16-bit lineair)
Backing Module BK-7m
r
Specificaties
Video
Teksten
SMF en mp3/WAV
Paneelbediening
Knoppen
VOLUME, AUDIO IN, BALANCE
Rotary Encoder
Data draaiknop met afwisselende drukfunctie
Aansluitingen
Koptelefoon
1x Jack (stereo)
Geluidsingangen
INPUT R, L/MONO (Jack aansluiting)
USB-poorten
1x USB Host
1x COMPUTER (ontvangst en overdracht van MIDI-data)
MIDI IN/OUT aansluiting
MIDI IN, MIDI OUT (V-LINK functie)
Video uitgang
1x composiet (PAL of NTSC, te selecteren)
Geluidsuitgangen
OUTPUT R, L/MONO (Jack aansluiting)
Pedaal en voetschakelaar aansluitingen
SWITCH/EXPRESSION (programmeerbaar), FC-7 (programmeerbaar)
Algemene specificaties
Stroomvoorziening
9V DC, inbegrepen PSB-1U adapter
Stroomverbruik
900mA
Afmetingen
303 (B) x 194 (D) x 101 (H) mm
Gewicht
1.7 Kg (zonder adapter)
Meegeleverde accessoires
Gebruikershandleiding, adapter, 4 schroeven (M5x12), Cakewalk LE DVD-ROM
Opties
USB
USB Flash geheugen (M-UF serie)
Versterkers
KC serie
Standaard
PDS-10, SS-PC1
Pedalen
FC-7 Foot Controller
DP serie/BOSS FS-5U voetschakelaar
Roland EV serie expressiepedaal
Opmerking: in het belang van productverbetering kunnen de specificaties en/of het uiterlijk van dit apparaat zonder voorafgaande mededeling
veranderen.
105
Backing Module BK-7m
MIDI Implementatie-kaart
23. MIDI Implementatie-kaart
[Backing Module]
Model: BK-7m
Versie: 1.00
Functie..
Verzonden
Herkend
Basic
Channel
Default
Changed
1~16
1~16, Off
1~16
1~16, Off
Mode
Default
Message
Altered
Mode 3
Mode 3, 4 (M=1)
*****
Mode 3
Mode 3, 4 (M=1)
True Voice
0~127
*****
0~127
0~127
Velocity
Note ON
Note OFF
O
X
O
X
After
Touch
Key’s
Ch’s
O
O
O
O
*1
*1
Note
Number
Pitch Bend
0,32
1
5
6, 38
7
10
11
16
17
18
64
65
66
67
69
71
72
73
74
75
76
77
78
80
81
84
91
93
98, 99
100, 101
Control
Change
Program
Change
True #
r
System Exclusive
*2
O
*1
O
*1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
*1
*1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O (Reverb)
O (Chorus)
O
O
*1
*1
O
*****
*1
O
0~127
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
O
*1
O
System
Common
Song Position Pointer
Song Sel
Tune
O
X
X
*1
O
X
X
System
Real Time
Clock
Commands
O
O
*1
*1
O
O
Aux
Messages
All Sounds Off
Reset All Controllers
Local On/Off
All Notes Off
Active Sensing
Reset
X
X
O
X
O
X
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
Bank Select
Modulation
Portamento Time
Data Entry
Volume
Panpot
Expression
Noise Level
Play Stability
Growl Sens
Hold 1
Portamento
Sostenuto
Soft
Hold 2
Resonance
Realease Time
Attack Time
Cutoff
Decay Time
Vibrato Rate
Vibrato Depth
Vibrato Delay
Staccato
Fall
Portamento Control
Effect 1 Depth
Effect 3 Depth
NRPN LSB, MSB
RPN LSB, MSB
Program Number 1~128
O (120, 126, 127)
O (121)
O (Song parts)
O (123-125)
O
X
Notes
*1 O X is selectable
*2 Recognized as M= 1 even if M≠ 1
Mode 1: OMNI ON, POLY
Mode 3: OMNI OFF, POLY
Mode 2: OMNI ON, MONO
Mode 4: OMNI OFF, MONO
106
Opmerkingen
O: Ja
X: Nee
Backing Module BK-7m r
MFX types en parameters
24. MFX types en parameters
Opmerking: de meeste hieronder genoemde parameternamen
kunnen niet volledig op de BK-7m worden weergegeven, en
worden daarom afgekort.
1. Thru
De effectprocessor wordt omzeild.
2. Stereo EQ
Dit is een vierbands stereo Equalizer (laag, midden x 2, hoog).
Stereosignalen (zoals bepaalde pianoklanken) worden niet in
een mono signaal gecombineerd voordat deze worden verwerkt.
• EQ Low Frequency (220, 400Hz – Frequentie van de lage reeks
die u wil versterken of afkappen.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage reeks. Negatieve waardes reduceren het niveau.
• EQ High Frequency (2000, 4000, 8000Hz) – Frequentie van de
hoge reeks die u wil versterken of afkappen.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge reeks. Negatieve waardes reduceren het niveau.
• EQ Mid 1 Frequency (200~8000Hz) – Frequentie van de middenreeks 1 die u wil versterken of afkappen. Dit is een parametrische EQ band.
• EQ Mid 1 Q (0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0) – Breedte van de middenreeks
1.
• Stel een hogere waarde voor ‘Q’ in, om de reeks die omhooggeduwd of afgekapt wordt smaller te maken.
• EQ Mid 1 Gain (-15dB~15dB) – Gain van de middenreeks 1.
• EQ Mid 2 Frequency (200~8000Hz) – Frequentie van de middenreeks 2 die u wil versterken of afkappen. Dit is een parametrische EQ band.
• EQ Mid 2 Q (0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0) – breedte van de middenreeks
2. Stel een hogere waarde voor ‘Q’ in, om de reeks die omhooggeduwd of afgekapt wordt smaller te maken.
• EQ Mid 2 Gain (-15dB~15dB) – Gain van de middenreeks 2.
• Level (0-127) – Uitgangsniveau. Gebruik deze parameter om
overdreven verschillen in niveau, als resultaat van instellingen
die u heeft gemaakt, te compenseren.
3. Overdrive
Creëert een zachter vervorming, gelijkend op de vervorming
die door een buizenversterker wordt geproduceerd.
• Drive (0-127) – Mate van vervorming. Verandert ook het volume.
• Panpot (L64~0~63R) – Stereo locatie van het uitvoergeluid. Dit is
een mono effect dat binnenkomende signalen combineert. U
kunt het verwerkte signaal echter op elke locatie tussen de linker en rechterkanalen plaatsen.
• Amp Simulator Type – hiermee kunt u specificeren welke gitaarversterker gesimuleerd zal worden: SMALL: kleine versterker,
BUILT-IN: enkelvoudige versterker, 2-STACK: grote Double-Stack
versterker, 3-STACK: grote Triple Stack versterker.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage reeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge reeks.
• Level (0-127) – Uitgangsniveau. Gebruik deze parameter om
overdreven verschillen in niveau, als resultaat van instellingen
die u heeft gemaakt, te compenseren.
4. Distortion
Produceert een intensievere vervorming dan het effect hierboven. De parameters zijn hetzelfde als voor ‘3. Overdrive’.
5. Phaser
Voegt een in fase verschoven signaal aan het oorspronkelijke
geluid toe, en moduleert het.
• Phaser Manual (100~8000Hz) – past de basisfrequentie, die door
het effect wordt gemoduleerd, aan.
• Phaser Rate (0.05~10.0Hz) – Frequentie, bijv. modulatiesnelheid.
• Phaser Depth (0-127) – Modulatie intensiteit.
• Phaser Resonance (0-127) – Hoeveelheid Feedback. Hogere
waardes creëren een meer ‘synthetisch karakter’.
• Phaser Mix Level (0-127) – Niveau van het in fase verschoven
geluid, met betrekking tot het oorspronkelijke signaal.
• Panpot (L64~0~63R) – Stereo locatie van het uitvoergeluid. Dit is
een mono effect dat binnenkomende signalen combineert. U
kunt het verwerkte signaal echter op elke locatie tussen de linker en rechter kanalen plaatsen.
Level (0-127) – Uitgangsniveau. Gebruik deze parameter om
overdreven verschillen in niveau, als resultaat van instellingen
die u heeft gemaakt, te compenseren.
6. Spectrum
Spectrum is een type filter dat het timbre wijzigt door het
niveau op specifieke frequenties te versterken of af te kappen.
•
•
•
•
•
•
•
•
Spectrum 250Hz Gain (-15dB~0~15dB)
Spectrum 500Hz Gain (-15dB~0~15dB)
Spectrum 1000Hz Gain (-15dB~0~15dB)
Spectrum 1250Hz Gain (-15dB~0~15dB)
Spectrum 2000Hz Gain (-15dB~0~15dB)
Spectrum 3150Hz Gain (-15dB~0~15dB)
Spectrum 4000Hz Gain (-15dB~0~15dB)
Spectrum 8000Hz Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van elke frequentieband.
• Spectrum Band Width Q (0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0) – Past de breedte
van de aangepaste reeksen van alle frequentiebanden gelijktijdig aan.
• Panpot (L64~0~63R) – Stereo locatie van het uitvoergeluid. Dit is
een mono effect dat binnenkomende signalen combineert. U
kunt het verwerkte signaal echter op elke locatie tussen de linker en rechter kanalen plaatsen.
• Level (0-127) – Uitgangsniveau. Gebruik deze parameter om
overdreven verschillen in niveau, als resultaat van instellingen
die u heeft gemaakt, te compenseren.
7. Enhancer
Dit effect regelt de boventoonstructuur van de hoge frequenties, en maakt het geluid sprankelender en compact.
• Enhancer Sens (0-127) – Gevoeligheid van de Enhancer.
• Mix Level (0-127) – Niveau van de boventonen die door de
Enhancer worden gegenereerd.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage reeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge reeks.
• Level (0-127) – Uitgangsniveau. Gebruik deze parameter om
overdreven verschillen in niveau, als resultaat van instellingen
die u heeft gemaakt, te compenseren.
8. Auto Wah
Dit effect bestuurt een filter om cyclische verandering in timbre te creëren (een automatisch Wah-effect).
• Auto Wah Filter Type (LPF, BPF) – Type filter. LPF: het Wah-effect
wordt over een brede frequentiereeks toegepast. BPF: het Waheffect wordt over een smalle frequentiereeks toegepast.
• Auto Wah Rate (0-127) – Frequentie, d.w.z: modulatiesnelheid.
• Auto Wah Depth (0-127) – Modulatie intensiteit.
• Auto Wah Sense (0-127) – Past de gevoeligheid waarmee het filter wordt bestuurd aan.
• Auto Wah Manual (0-127) – Past de middenfrequentie waarop
het effect wordt toegepast aan.
• Auto Wah Peak (0-127) – Past de hoeveelheid van het Waheffect, dat in de reeks van de middenfrequentie zal optreden,
aan. Stel een hogere waarde in om de reeks die beïnvloed wordt
te vernauwen.
Level (0-127) – Uitgangsniveau. Gebruik deze parameter om
overdreven verschillen in niveau, als resultaat van instellingen
die u heeft gemaakt, te compenseren.
9. Rotary
Dit effect simuleert het geluid van de roterende luidsprekers
die vaak met de elektrische orgels worden gebruikt. Omdat de
beweging van de hoge reeks en lage reeks rotors onafhankelijk ingesteld kan worden, kan het unieke modulatietype dat
107
Backing Module BK-7m
MFX types en parameters
kenmerkend voor deze luidsprekers is, zeer getrouw gesimuleerd worden. Dit effect is zeer bruikbaar voor elektrische
orgelklanken (van de [ORGAN] bank – de Harmonic Bar sectie
heeft zijn eigen Rotary-effect).
• Tweeter Slow Rate (0.05~10.0Hz) [ORGAN]
• Woofer Slow Rate (0.05~10.0Hz) – Langzame snelheid (SLOW)
van de hoge of lage frequentie rotor.
• Tweeter Fast Rate (0.05~10.0Hz)
• Woofer Fast Rate (0.05~10.0Hz) – Snelle snelheid (FAST) van de
hoge of lage frequentie rotor.
• Rotary Speed (Slow, Fast) – Schakelt de rotatiesnelheid van de
lage frequentie en hoge frequentie rotors gelijktijdig.
• SLOW: vertraagt de rotatie naar de ‘Slow Rate’. FAST: versnelt de
rotatie naar de ‘Fast Rate’.
• Tweeter Acceleration (0-15)
• Woofer Acceleration (0-15) – past de tijd aan waarbinnen de
betreffende rotor de nieuw geselecteerde snelheid (‘Fast’ of
‘Slow’) bereikt. Lagere waardes corresponderen met tragere
overgangen.
• Tweeter Level (0-127)
• Woofer Level (0-127) – Volume van de betreffende rotor.
• Separation (0-127) – ruimtelijke verspreiding van het geluid.
• Level (0-127) – Uitgangsniveau
10. Compressor
Reduceert hoge niveaus (pieken) en versterkt lage niveaus,
zodat fluctuaties in volume worden gladgestreken.
• Compressor Sustain (0-127) – Hiermee kunt u specificeren hoe
sterk binnenkomende signalen gecomprimeerd worden, hetgeen in een langere Sustain resulteert.
• Compressor Attack (0-127) – Stelt de snelheid waarop compressie start in.
• Panpot (L64~0~63R) – Stereo locatie van het uitvoergeluid. Dit is
een mono-effect dat binnenkomende signalen combineert. U
kunt het verwerkte signaal echter op elke gewenste locatie tussen de linker en rechterkanalen plaatsen.
• Compressor Post Gain (0, +6, +12, +18dB) – Past de Output Gain
aan. Gebruik deze parameter voor compensatie van een aanzienlijk verlies van volume, te wijten aan extreme instellingen.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage reeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge reeks.
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
11. Limiter
r
Comprimeert signalen die het gespecificeerde niveau overschrijden, en voorkomt op die manier dat vervorming
optreedt. In tegenstelling tot een Compressor, versterkt dit het
niveau van zwakkere signalen niet .
• Limiter Threshold (0-127) – Past het volume waarop compressie
begint aan.
• Limiter Release (0-127) – Hiermee kunt u specificeren hoelang
het signaal gecomprimeerd blijft, nadat het signaalvolume tot
onder de drempelwaarde is gedaald.
• Limiter Ratio (1.5:1, 2:1, 4:1, 100:1) – Hiermee kunt u de mate
van compressie van pieken in volume specificeren. Kies ‘100:1’
als het drempelniveau nooit overschreden mag worden (hetgeen een feitelijke Limiter functie is).
• Panpot (L64~0~63R) – Stereo locatie van het uitvoergeluid. Dit is
een mono-effect dat binnenkomende signalen combineert. U
kunt het verwerkte signaal echter op elke gewenste locatie tussen de linker en rechterkanalen plaatsen.
• Limiter Post Gain (0, +6, +12, +18dB) – Past de Output Gain aan.
Gebruik deze parameter voor compensatie van een aanzienlijk
verlies van volume, te wijten aan extreme instellingen.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage reeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge reeks.
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
12. Hexa-Chorus
Gebruikt een zes-fase Chorus (zes lagen geluid waarop Chorus
is toegepast), om een compact en ruimtelijk effect te creëren.
• Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms) – Past de Delay tussen het binnenkomende directe signaal en het moment waarop de Chorus
in werking treedt aan.
108
• Chorus Rate (0.05~10.0Hz) – Frequentie, m.a.w: modulatiesnelheid.
• Chorus Depth (0~127) – Modulatie intensiteit.
• Chorus Pre Delay Deviation (-20~0~20) – Past de verschillen in
Pre Delay tussen elke Chorus lijn aan (er zijn er zes).
• Chorus Depth Deviation (-20~0~20) – Past het verschil in modulatiediepte tussen elk Chorus geluid aan.
• Chorus Pan Deviation (-20~0~20) – Past de distributie van de verscheidene Chorus lijnen in het stereobeeld aan.
0: alle Chorusgeluiden bevinden zich in het midden.
20: Ieder Chorusgeluid wordt op intervallen van 60 graden,
gerelateerd aan het midden, geplaatst.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
13. Trem Chorus
Dit is een Choruseffect met toegevoegde Tremolo (cyclische
modulatie van volume).
• Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms) – Past de Delay tussen het binnenkomende directe signaal en het moment waarop de Chorus
in werking treedt aan.
• Chorus Rate (0.05~10.0Hz) – Frequentie, m.a.w: modulatiesnelheid.
• Chorus Depth (0~127) – Modulatie intensiteit.
• Tremolo Rate (0.05~10.0Hz) – Modulatiefrequentie van het Tremolo-effect.
• Tremolo Separation (0-127) – Hiermee kunt u het niveau van het
Tremolo-effect instellen, met betrekking tot de Chorus modulatie.
• Tremolo Phase (0~180 deg) – Spreiding van het Tremolo-effect.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
14. Space-D
Dit is een meervoudige Chorus, die tweefase modulatie in stereo toepast. Dit geeft niet de indruk van modulatie, maar produceert een transparant Choruseffect.
• Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms) – Past de Delay tussen het binnenkomende directe signaal en het moment waarop de Chorus
in werking treedt aan.
• Chorus Rate (0.05~10.0Hz) – Frequentie, m.a.w: modulatiesnelheid.
• Chorus Depth (0~127) – Modulatie intensiteit.
• Chorus Phase (0~180 deg) – Ruimtelijke spreiding van het
geluid.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage reeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge reeks.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
15. St. Chorus
Dit is een stereo Chorus. Er is een filter beschikbaar, zodat u het
timbre van het Chorusgeluid kunt aanpassen.
• Filter Type (OFF, LPF, HPF) – Type filter. OFF: er wordt geen filter
gebruikt. LPF: kapt de frequentiereeks boven de Cutoff waarde
af. HPF: kapt de frequentie onder de Cutoff waarde af.
• Cutoff Frequency (200-8000Hz) – Basisfrequentie van het filter.
• Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms) – Past de Delay tussen het binnenkomende directe signaal en het moment waarop de Chorus
in werking treedt aan.
• Chorus Rate (0.05~10.0Hz) – Frequentie, m.a.w: modulatiesnelheid.
• Chorus Depth (0~127) – Modulatie intensiteit.
• Chorus Phase (0~180 deg) – Ruimtelijke spreiding van het
geluid.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage reeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge reeks.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
Backing Module BK-7m r
MFX types en parameters
16. St. Flanger
Dit is een stereo Flanger. Deze produceert een metaalachtige
resonantie die stijgt en daalt, zoals het geluid van een vliegtuig dat stijgt of landt.
• Filter Type (OFF, LPF, HPF) – Type filter. OFF: er wordt geen filter
gebruikt. LPF: kapt de frequentiereeks boven de Cutoff waarde
af. HPF: kapt de frequentie onder de Cutoff waarde af.
• Cutoff Frequency (200-8000Hz) – Basisfrequentie van het filter.
• Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms) – Past de Delay tijd vanaf het
moment dat het directe geluid begint, totdat het Flanger geluid
hoorbaar wordt aan.
• Flanger Rate (0.05~10.0Hz) – Frequentie, m.a.w: modulatiesnelheid.
• Flanger Depth (0~127) – Modulatie intensiteit.
• Flanger Phase (0~180 deg) – Ruimtelijke spreiding van het
geluid.
• Flanger Feedback (-98% ~0~98%) – Past de proportie van het
Flanger geluid dat in het effect wordt teruggevoerd. Negatieve
(-) instellingen keren de fase om.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage reeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge reeks.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
17. Step Flanger
Een Step Flanger is een Flanger effect met duidelijk merkbare
stappen, in plaats van voortdurende toonhoogteveranderingen.
• Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms) – Past de Delay tijd vanaf het
moment dat het directe geluid begint, totdat het Flanger geluid
hoorbaar wordt aan.
• Flanger Rate (0.05~10.0Hz) – Frequentie, m.a.w: modulatiesnelheid.
• Flanger Depth (0~127) – Modulatie intensiteit.
• Flanger Feedback (-98% ~0~98%) – Past de proportie aan van
het Flanger geluid dat in het effect wordt teruggevoerd. Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
• Step Rate (0.10~20.0Hz, noot) – Mate (periode) van toonhoogteverandering.
• Flanger Phase (0~180 deg) – Ruimtelijke spreiding van het
geluid.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage reeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge reeks.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
18. St. Delay
Delay is een effect waarmee u het ingangssignaal kunt herhalen, en dus echo’s (herhaling) kunt creëren.
• Delay FBK Mode (Normal, Cross) – Selecteert de manier waarop
Delaygeluid in het effect wordt teruggevoerd. NORMAL: het linker Delaygeluid wordt in de linker Delay teruggevoerd, en het
rechter Delaygeluid wordt in de rechter Delay teruggevoerd.
CROSS: het linker Delaygeluid wordt in de rechter Delay teruggevoerd, en het rechter Delaygeluid wordt in de linker Delay
teruggevoerd.
• Delay Left (0.0~500.0ms) – Past de tijd vanaf het directe geluid,
totdat het linker Delaygeluid hoorbaar wordt aan.
• Delay Right (0.0~500.0ms) – Past de tijd vanaf het directe geluid,
totdat het rechter Delaygeluid hoorbaar wordt aan.
• FBK Phase Left (Normal, Invert) – Selecteert de fase van het linker Delaygeluid. NORMAL: de fase wordt niet veranderd.
INVERT: de fase wordt omgekeerd.
• FBK Phase Right (Normal, Invert) – Selecteert de fase van het
rechter Delaygeluid. NORMAL: de fase wordt niet veranderd.
INVERT: de fase wordt omgekeerd.
• Delay Feedback (-98%~0~98%) - Past de hoeveelheid van het
Delaygeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
• Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass) – Past de frequentie aan
waarboven geluid dat in het effect wordt teruggevoerd wordt
uitgefilterd. Als u geen hoge frequenties wilt uitfilteren, zet u
deze parameter op BYPASS.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage reeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge reeks.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
19. Mod. Delay
Dit effect voegt modulatie aan het vertraagde geluid toe, en
produceert een soortgelijk effect als een Flanger.
• Delay FBK Mode (Normal, Cross) – Selecteert de manier waarop
Delaygeluid in het effect wordt teruggevoerd. NORMAL: het linker Delaygeluid wordt in de linker Delay teruggevoerd, en het
rechter Delaygeluid wordt in de rechter Delay teruggevoerd.
CROSS: het linker Delaygeluid wordt in de rechter Delay teruggevoerd, en het rechter Delaygeluid wordt in de linker Delay
teruggevoerd.
• Delay Left (0.0~500.0ms) – Past de tijd vanaf het directe geluid,
totdat het linker Delaygeluid hoorbaar wordt aan.
• Delay Right (0.0~500.0ms) – Past de tijd vanaf het directe geluid,
totdat het rechter Delaygeluid hoorbaar wordt aan.
• Delay Feedback (-98%~0~98%) - Past de hoeveelheid van het
Delaygeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
• Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass) – Past de frequentie aan
waarboven geluid dat in het effect wordt teruggevoerd wordt
uitgefilterd. Als u geen hoge frequenties wilt uitfilteren, zet u
deze parameter op BYPASS.
• Modulation Rate (0.05~10.0Hz) – Frequentie, m.a.w: modulatiesnelheid.
• Modulation Depth (0~127) – Past de diepte van de modulatie
aan.
• Modulation Phase (0~180 deg) – Past de ruimtelijke spreiding
van het geluid aan.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage reeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge reeks.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
20. 3 Tap Delay
De Triple Tap Delay produceert drie Delaygeluiden: midden,
links en rechts.
• Delay Left (200~1000ms, note) – Past de tijd vanaf het directe
geluid totdat het linker Delaygeluid hoorbaar wordt aan.
• Delay Right (200~1000ms, note) – Past de tijd vanaf het directe
geluid totdat het rechter Delaygeluid hoorbaar wordt aan.
• Delay Center (200~1000ms, note) – Past de tijd vanaf het directe
geluid totdat het middelste Delaygeluid hoorbaar wordt aan.
• Delay Feedback (-98%~0~98%) - Past de hoeveelheid van het
Delaygeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
• Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass) – Past de frequentie aan
waarboven geluid dat in het effect wordt teruggevoerd wordt
uitgefilterd. Als u geen hoge frequenties wilt uitfilteren, zet u
deze parameter op BYPASS.
• Delay Level Left (0-127) – Past het volume van het linker Delaygeluid aan.
• Delay Level Right (0-127) – Past het volume van het rechter
Delaygeluid aan.
• Delay Level Center (0-127) – Past het volume van het middelste
Delaygeluid aan.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage reeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge reeks.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
21. 4 Tap Delay
Delay met vier herhalingslijnen.
• Delay 1-4 (200~1000ms, note) – Past de tijd totdat de Delay
hoorbaar wordt aan.
• Delay Level 1-4 (0-127) – Uitgangsniveau van het Delaygeluid.
• Delay Feedback (-98%~0~98%) - Past de hoeveelheid van het
Delaygeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Nega-
109
Backing Module BK-7m
MFX types en parameters
tieve (-) instellingen keren de fase om.
• Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass) – Past de frequentie aan
waarboven geluid dat in het effect wordt teruggevoerd wordt
uitgefilterd. Als u geen hoge frequenties wilt uitfilteren, zet u
deze parameter op BYPASS.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
22. Time Delay
Dit effect regelt de Delaytijd en toonhoogte in Realtime.
Als de Delaytijd wordt verlengd, wordt de toonhoogte verlaagd. Als de Delaytijd wordt verkort, wordt de toonhoogte
verhoogd.
• Delay Time (200~1000ms, note) – Past de tijd totdat de Delay
hoorbaar wordt aan.
• Delay Feedback (-98%~0~98%) - Past de hoeveelheid van het
Delaygeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
• Delay Acceleration (0-15) – Past de tijd waarbinnen de Delaytijd
van de huidige instelling in een gespecificeerde nieuwe instelling verandert. De snelheid van de Delaytijd verandering is
direct van invloed op de snelheid van toonhoogteverandering.
• Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass) – Past de frequentie aan
waarboven geluid dat in het effect wordt teruggevoerd wordt
uitgefilterd. Als u geen hoge frequenties wilt uitfilteren, zet u
deze parameter op BYPASS.
• Panpot (L64~0~63R) – Stereo locatie van het uitvoergeluid. Dit is
een mono-effect dat binnenkomende signalen combineert. U
kunt het verwerkte signaal echter op elke gewenste locatie tussen de linker en rechterkanalen plaatsen.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage reeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge reeks.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
23. 2 Pitch Shifter
r
Een Pitch Shifter verandert de toonhoogte van het oorspronkelijke geluid. Dit tweestemmige effect bevat twee Pitch Shifters
en voegt twee getransponeerde kopieën aan het originele
geluid toe.
• Pitch Shift Mode (1-5) – Hogere instellingen van deze parameter
resulteren in een tragere respons, maar een regelmatigere toonhoogte.
• Pitch A Coarse (-24~0~+12 halve tonen) – Past de toonhoogte
van Pitch Shift A in stappen van halve tonen aan (-2~+1 octaven).
• Pitch B Coarse (-24~0~+12 halve tonen) – Past de toonhoogte
van Pitch Shift B in stappen van halve tonen aan (-2~+1 octaven).
• Pitch A Fine (-100~0~+100 cent) – Maak nauwkeurigere aanpassingen in de toonhoogte van Pitch Shift A, in stappen van 2 cent
(-100~+100 cent). Eén cent is 1/100ste van een halve toon.
• Pitch B Fine (-100~0~+100 cent) – Maak nauwkeurigere aanpassingen in de toonhoogte van Pitch Shift B, in stappen van 2 cent
(-100~+100 cent). Eén cent is 1/100ste van een halve toon.
• Pitch A Pre Delay (0.0~500.0ms) – Past de Delaytijd vanaf het
moment dat het directe geluid begint, totdat het geluid van
Pitch Shift A hoorbaar wordt aan.
• Pitch B Pre Delay (0.0~500.0ms) – Past de Delaytijd vanaf het
moment dat het directe geluid begint, totdat het geluid van
Pitch Shift B hoorbaar wordt aan.
• Pitch A Panpot (L64~0~63R) – Past de stereolocatie van het Pitch
Shift A geluid aan. L64 is uiterst links, 0 is midden en 63R is
uiterst rechts.
• Pitch B Panpot (L64~0~63R) – Past de stereolocatie van het Pitch
Shift B geluid aan. L64 is uiterst links, 0 is midden en 63R is
uiterst rechts.
• Level Balance (A100:0B, A50:50B, A0:100B) – Past de volumebalans tussen de geluiden van Pitch Shift A en Pitch Shift B aan.
• Als dit op A100:0B staat, wordt alleen het geluid van Pitch Shift
A uitgestuurd. Als dit op A0:100B staat, wordt alleen het geluid
van Pitch Shift B uitgestuurd.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
110
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
24. FBK Pitch
Pitch Shifter met verscheidene echo’s.
• Pitch Shift Mode (1-5) – Hogere instellingen van deze parameter
resulteren in een tragere respons, maar een regelmatigere toonhoogte.
• Pitch Coarse (-24~0~+12 halve tonen) – Past de toonhoogte van
het in toonhoogte verschoven geluid, in stappen van halve
tonen aan (-2~+1 octaven).
• Pitch Fine (-100~0~+100 cent) – Maak nauwkeurigere aanpassingen in de toonhoogte van het in toonhoogte verschoven geluid,
in stappen van 2 cent (één cent is 1/100ste van een halve toon).
• Pitch Pre Delay (0.0~500.0ms) – Past de tijd Delay vanaf het
moment dat het directe geluid begint, totdat het geluid van het
Pitch Shift geluid hoorbaar wordt aan.
• Pitch Feedback (-98%~0~98%) - Past de proportie (%) van het
verwerkte geluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan.
Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
• Panpot (L64~0~63R) – Stereo locatie van het uitvoergeluid. Dit is
een mono-effect dat binnenkomende signalen combineert. U
kunt het verwerkte signaal echter op elke gewenste locatie tussen de linker en rechterkanalen plaatsen.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage reeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge reeks.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
25. Reverb
Een aangenaam Reverb-effect.
• Reverb Type (Room1, Room 2, Stage 1, Stage 2, Hall 1, Hall 2) –
Type Reverb.
Room1: compacte Reverb met korte Decay.
Room2: dunne Reverb met korte Decay.
Stage1: Reverb met veel late weerkaatsing.
Stage2: Reverb met sterke vroege weerkaatsingen.
Hall1: Reverb met heldere weerkaatsing.
Hall2: Reverb met rijke weerkaatsing.
• Reverb Pre Delay (0.0~100.0ms) – Past de tijd vanaf het directe
geluid, totdat het Reverb geluid hoorbaar wordt aan.
• Reverb Time (0-127) – tijdsduur van weerkaatsing.
• Reverb HF Damp (200~8000Hz, Bypass) – Past de frequentie aan
waarboven geluid dat in het effect wordt teruggevoerd wordt
uitgefilterd. Als u geen hoge frequenties wilt uitfilteren, zet u
deze parameter op BYPASS.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage reeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge reeks.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
26. Gate Reverb
Dit is een speciaal type Reverb, waarin het weerkaatsende
geluid wordt afgekapt voordat het zijn natuurlijke lengte
heeft bereikt.
• Reverb Type (Normal, Reverse, Sweep 1, Sweep2) – Type Reverb.
NORMAL: conventionele gerichte Reverb.
REVERSE: Omgekeerde Reverb.
SWEEP1: het weerkaatsende geluid beweegt van rechts naar
links.
SWEEP2: het weerkaatsende geluid beweegt van rechts naar
links.
• Reverb Pre Delay (0.0~100.0ms) – Past de Delaytijd vanaf het
directe geluid, totdat het Reverb geluid hoorbaar wordt aan.
• Reverb Gate Time (5~500ms) – Past de tijd vanaf het moment
dat de Reverb hoorbaar wordt, totdat deze verdwijnt aan.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage reeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge reeks.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
27. OD‰ Chorus
In dit effect worden Overdrive en Chorus in serie geschakeld.
Backing Module BK-7m r
MFX types en parameters
(‘In serie’ betekent dat het uitgangssignaal van het eerste
effect ook door het tweede wordt verwerkt).
• Overdrive Drive (0-127) – Mate van vervorming. Verandert ook
het volume.
• Overdrive panpot (L64~0~63R) – Stereolocatie van het Overdrive
geluid.
• Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms) – Past de Delay tussen het binnenkomende directe signaal en het moment waarop de Chorus
in werking treedt aan.
• Chorus Rate (0.05~10.0Hz) – Frequentie, m.a.w: modulatiesnelheid.
• Chorus Depth (0~127) – Modulatie intensiteit.
• Chorus Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans
tussen het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
• Distortion Panpot (L64~0~63R) – Stereolocatie van het Distortion geluid.
• Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms) – Past de Delaytijd vanaf het
moment dat het directe geluid begint, totdat het Flangergeluid
hoorbaar wordt aan.
• Flanger Rate (0.05~10.0Hz) – Frequentie, m.a.w: modulatiesnelheid.
• Flanger Depth (0~127) – Modulatie intensiteit.
• Flanger Feedback (-98%~0~98%) - Past de proportie (%) van het
Flangergeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
• Flanger Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans
tussen het directe geluid (D) en het Flangergeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
32. DST‰ Delay
28. OD‰ Flanger
In dit effect worden Overdrive en Flanger in serie geschakeld.
• Overdrive Drive (0-127) – Mate van vervorming. Verandert ook
het volume.
• Overdrive panpot (L64~0~63R) – Stereolocatie van het Overdrive
geluid.
• Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms) – Past de Delaytijd vanaf het
moment dat het directe geluid begint, totdat het Flangergeluid
hoorbaar wordt aan.
• Flanger Rate (0.05~10.0Hz) – Frequentie, m.a.w: modulatiesnelheid.
• Flanger Depth (0~127) – Modulatie intensiteit.
• Flanger Feedback (-98%~0~98%) - Past de proportie (%) van het
Flangergeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
• Flanger Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans
tussen het directe (D) geluid en het effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
In dit effect worden Distortion en Delay-effect in serie geschakeld.
• Distortion Drive (0-127) – Mate van vervorming. Verandert ook
het volume.
• Distortion Panpot (L64~0~63R) – Stereolocatie van het Distortion geluid.
• Delay Time (0.0~500.0ms) – Past de tijd totdat de Delay hoorbaar wordt aan.
• Delay Feedback (-98%~0~98%) - Past de hoeveelheid van het
Delaygeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
• Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass) – Past de frequentie aan
waarboven geluid dat in het effect wordt teruggevoerd wordt
uitgefilterd. Als u geen hoge frequenties wilt uitfilteren, zet u
deze parameter op BYPASS.
• Delay Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Past de volumebalans aan tussen het geluid dat door de Delay wordt gestuurd
(W) en het geluid dat niet door de Delay wordt gestuurd (D).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
29. OD‰ Delay
In dit effect worden Overdrive en Delay in serie geschakeld.
33. EH‰ Chorus
• Overdrive Drive (0-127) – Mate van vervorming. Verandert ook
het volume.
• Overdrive Panpot (L64~0~63R) – Stereolocatie van het Overdrive
geluid.
• Delay Time (0.0~500.0ms) – Past de tijd totdat de Delay hoorbaar wordt aan.
• Delay Feedback (-98%~0~98%) - Past de hoeveelheid van het
Delaygeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
• Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass) – Past de frequentie aan
waarboven geluid dat in het effect wordt teruggevoerd wordt
uitgefilterd. Als u geen hoge frequenties wilt uitfilteren, zet u
deze parameter op BYPASS.
• Delay Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Past de volumebalans aan tussen het geluid dat door de Delay wordt gestuurd
(W) en het geluid dat niet door de Delay wordt gestuurd (D).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
In dit effect worden Enhancer en Flanger in serie geschakeld.
• Enhancer Sens(0-127) – Gevoeligheid van de Enhancer.
• Enhancer Mix Level (0-127) – Niveau van de boventonen die
door de Enhancer worden gegenereerd.
• Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms) – Past de Delaytijd vanaf het
moment dat het directe geluid begint, totdat het Flangergeluid
hoorbaar wordt aan.
• Flanger Rate (0.05~10.0Hz) – Frequentie, m.a.w: modulatiesnelheid.
• Flanger Depth (0~127) – Modulatie intensiteit.
• Flanger Feedback (-98%~0~98%) - Past de proportie (%) van het
Flangergeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
• Flanger Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans
tussen het directe geluid (D) en het Flangergeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
34. EH‰ Flanger
30. DST‰ Chorus
In dit effect worden Enhancer en Flanger in serie geschakeld.
In dit effect worden Distortion en Chorus in serie geschakeld.
• Enhancer Sens (0~127) - Gevoeligheid van de Enhancer.
• Enhancer Mix Level (0~127) – Niveau van de boventonen die
door de Enhancer worden gegenereerd.
• Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms) – Past de Delaytijd aan vanaf
het moment dat het directe geluid begint, totdat het Flangergeluid hoorbaar wordt.
• Flanger Rate (0.05~10.0Hz) – Frequentie, m.a.w: modulatiesnelheid.
• Flanger Depth (0~127) – Modulatie intensiteit.
• Flanger Feedback (-98%~0~98%) – Past de proportie van het
Flangergeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Negatieve (-) waardes keren de fase om.
• Flanger Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans
russen het directe geluid (D) en het Flangergeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
• Distortion Drive (0-127) – Mate van vervorming. Verandert ook
het volume.
• Distortion Panpot (L64~0~63R) – Stereolocatie van het Distortion geluid.
• Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms) – Past de Delay tussen het binnenkomende directe signaal en het moment waarop de Chorus
in werking treedt aan.
• Chorus Rate (0.05~10.0Hz) – Frequentie, m.a.w: modulatiesnelheid.
• Chorus Depth (0~127) – Modulatie intensiteit.
• Chorus Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans
tussen het directe geluid (D) en het Chorusgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
31. DST‰ Flanger
In dit effect worden Distortion en Flanger-effect in serie
geschakeld.
35. EH‰ Delay
• Distortion Drive (0-127) – Mate van vervorming. Verandert ook
het volume.
• Enhancer Sens(0-127) – Gevoeligheid van de Enhancer.
• Enhancer Mix Level (0-127) – Niveau van de boventonen die
In dit effect worden Enhancer en Delay in serie geschakeld.
111
Backing Module BK-7m
MFX types en parameters
door de Enhancer worden gegenereerd.
• Delay Time (0.0~500.0ms) – Past de tijd totdat de Delay hoorbaar wordt aan.
• Delay Feedback (-98%~0~98%) - Past de hoeveelheid van het
Delaygeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
• Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass) – Past de frequentie aan
waarboven geluid dat in het effect wordt teruggevoerd wordt
uitgefilterd. Als u geen hoge frequenties wilt uitfilteren, zet u
deze parameter op BYPASS.
• Delay Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Past de volumebalans aan tussen het geluid dat door de Delay wordt gestuurd
(W) en het geluid dat niet door de Delay wordt gestuurd (D).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
tussen het directe geluid (D) en het Chorusgeluid (W).
• Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms) – Past de Delaytijd vanaf het
moment dat het directe geluid begint, totdat het Flangergeluid
hoorbaar wordt aan.
• Flanger Rate (0.05~10.0Hz) – Modulatie frequentie van het Flanger-effect
• Flanger Depth (0~127) – Modulatie intensiteit van het Flangereffect.
• Flanger Feedback (-98%~0~98%) - Past de proportie (%) van het
Flangergeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
• Flanger Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans
tussen het directe geluid (D) en het Flangergeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
36. Chorus‰ DLY
39. CHO/DLY
In dit effect worden Chorus en Delay in serie geschakeld.
In dit effect worden Chorus en Delay parallel geschakeld.
(“Parallel’ betekent dat het invoersignaal door twee effecten,
die geen wisselwerking hebben, wordt verwerkt.
• Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms) – Past de Delay tussen het binnenkomende directe signaal en het moment waarop de Chorus
in werking treedt aan.
• Chorus Rate (0.05~10.0Hz) – Frequentie, m.a.w: modulatiesnelheid.
• Chorus Depth (0~127) – Modulatie intensiteit.
• Chorus Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans
tussen het directe geluid (D) en het Chorusgeluid (W).
• Delay Time (0.0~500.0ms) – Past de tijd totdat de Delay hoorbaar wordt aan.
• Delay Feedback (-98%~0~98%) - Past de hoeveelheid van het
Delaygeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
• Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass) – Past de frequentie aan
waarboven geluid dat in het effect wordt teruggevoerd wordt
uitgefilterd. Als u geen hoge frequenties wilt uitfilteren, zet u
deze parameter op BYPASS.
• Delay Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Past de volumebalans aan tussen het geluid dat door de Delay wordt gestuurd
(W) en het geluid dat niet door de Delay wordt gestuurd (D).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
37. Flanger‰ DLY
• Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms) – Past de Delay tussen het binnenkomende directe signaal en het moment waarop de Chorus
in werking treedt aan.
• Chorus Rate (0.05~10.0Hz) – Frequentie, m.a.w: modulatiesnelheid.
• Chorus Depth (0~127) – Modulatie intensiteit.
• Chorus Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans
tussen het directe geluid (D) en het Chorusgeluid (W).
• Delay Time (0.0~500.0ms) – Past de tijd totdat de Delay hoorbaar wordt aan.
• Delay Feedback (-98%~0~98%) - Past de hoeveelheid van het
Delaygeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
• Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass) – Past de frequentie aan
waarboven geluid dat in het effect wordt teruggevoerd wordt
uitgefilterd. Als u geen hoge frequenties wilt uitfilteren, zet u
deze parameter op BYPASS.
• Delay Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Past de volumebalans aan tussen het geluid dat door de Delay wordt gestuurd
(W) en het geluid dat niet door de Delay wordt gestuurd (D).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
r
In dit effect worden Flanger en Delay in serie geschakeld.
• Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms) – Past de Delaytijd vanaf het
moment dat het directe geluid begint, totdat het Flangergeluid
hoorbaar wordt aan.
• Flanger Rate (0.05~10.0Hz) – Frequentie, m.a.w: modulatiesnelheid.
• Flanger Depth (0~127) – Modulatie intensiteit.
• Flanger Feedback (-98%~0~98%) - Past de proportie (%) van het
Flangergeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
• Flanger Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans
tussen het directe geluid (D) en het Flangergeluid (W).
• Delay Time (0.0~500.0ms) – Past de tijd totdat de Delay hoorbaar wordt aan.
• Delay Feedback (-98%~0~98%) - Past de hoeveelheid van het
Delaygeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
• Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass) – Past de frequentie aan
waarboven geluid dat in het effect wordt teruggevoerd wordt
uitgefilterd. Als u geen hoge frequenties wilt uitfilteren, zet u
deze parameter op BYPASS.
• Delay Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Past de volumebalans aan tussen het geluid dat door de Delay wordt gestuurd
(W) en het geluid dat niet door de Delay wordt gestuurd (D).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
38. CHO‰ Flanger
40. Flanger/DLY
In dit effect worden Flanger en Delay parallel geschakeld.
• Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms) – Past de Delaytijd vanaf het
moment dat het directe geluid begint, totdat het Flangergeluid
hoorbaar wordt aan.
• Flanger Rate (0.05~10.0Hz) – Frequentie, m.a.w: modulatiesnelheid.
• Flanger Depth (0~127) – Modulatie intensiteit.
• Flanger Feedback (-98%~0~98%) - Past de proportie van het
Flangergeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
• Flanger Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans
tussen het directe geluid (D) en het Flangergeluid (W).
• Delay Time (0.0~500.0ms) – Past de tijd totdat de Delay hoorbaar wordt aan.
• Delay Feedback (-98%~0~98%) - Past de hoeveelheid van het
Delaygeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
• Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass) – Past de frequentie aan
waarboven geluid dat in het effect wordt teruggevoerd wordt
uitgefilterd. Als u geen hoge frequenties wilt uitfilteren, zet u
deze parameter op BYPASS.
• Delay Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Past de volumebalans aan tussen het geluid dat door de Delay wordt gestuurd
(W) en het geluid dat niet door de Delay wordt gestuurd (D).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
In dit effect worden Chorus en Flanger in serie geschakeld.
• Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms) – Past de Delay tussen het binnenkomende directe signaal en het moment waarop de Chorus
in werking treedt aan.
• Chorus Rate (0.05~10.0Hz) – Modulatie frequentie van het Choruseffect.
• Chorus Depth (0~127) – Modulatie intensiteit van het Choruseffect.
• Chorus Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans
112
41. CHO/Flanger
In dit effect worden een Chorus en een Flanger parallel geschakeld.
• Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms) – Past de Delay tussen het binnenkomende directe signaal en het moment waarop de Chorus
in werking treedt aan.
• Chorus Rate (0.05~10.0Hz) – Modulatie frequentie van het
Choruseffect.
Backing Module BK-7m r
MFX types en parameters
• Chorus Depth (0~127) – Modulatie intensiteit van het Choruseffect.
• Chorus Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans
tussen het directe geluid (D) en het Chorusgeluid (W).
• Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms) – Past de Delaytijd vanaf het
moment dat het directe geluid begint, totdat het Flangergeluid
hoorbaar wordt aan.
• Flanger Rate (0.05~10.0Hz) – Modulatie frequentie van het Flanger-effect
• Flanger Depth (0~127) – Modulatie intensiteit van het Flangereffect.
• Flanger Feedback (-98%~0~98%) - Past de proportie (%) van het
Flangergeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
• Flanger Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans
tussen het directe geluid (D) en het Flangergeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
42. Isolator
Dit is een Equalizer die het volume in hoge mate afkapt, zodat
u een speciaal effect aan het geluid kunt toevoegen, door het
volume in verschillende reeksen af te kappen.
• Boost/Cut Low/Mid/High Level (-60~0~4 [dB] – Hiermee worden
de hoge, midden en lage frequenties omhooggeduwd en afgekapt. Op –60dB wordt het geluid onhoorbaar. 0dB is het equivalent van het ingangsniveau van het geluid.
• Anti Phase Low Sw (Off, On) – Zet de Anti-Phase functie voor de
lage frequentiereeksen aan en uit. Als dit is aangezet, worden
kanalen in stereo omgekeerd en aan het signaal toegevoegd.
• Anti Phase Low Level (0-127) – Past de niveau-instellingen van
de lage frequentiereeksen aan. Als dit niveau voor bepaalde frequenties wordt aangepast, kunnen specifieke Parts benadrukt
worden. (Dit is alleen effectief bij een stereobron).
• Anti Phase Mid Sw (Off, On) – Zet de Anti-Phase functie voor de
middenfrequentiereeksen aan en uit. Als dit is aangezet, wordt
het tegenkanaal van stereogeluid omgekeerd, en aan het signaal toegevoegd.
• Anti Phase Mid Level (0-127) – Past de niveau-instellingen van
de middenfrequentiereeksen aan. Als dit niveau voor bepaalde
frequenties wordt aangepast, kunnen specifieke Parts benadrukt worden. (Dit is alleen effectief bij een stereobron).
• Low Boost Sw (Off, On) – Zet de Low Booster aan/uit.
• Low Boost Level (0-127) – Als deze waarde wordt verhoogd,
wordt een zwaarder Low End verkregen. Afhankelijk van de Isolator en filterinstellingen, is dit effect soms moeilijk te onderscheiden.
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
43. Low Boost
Versterkt het volume van de lage reeks , en creëert een krachtig laag.
• Boost Frequency (50-125 [Hz]) – Middenfrequentie waarop de
lage reeks versterkt wordt .
• Boost Gain (0-12 [dB]) – Hoeveelheid waarmee de lage reeks versterkt wordt .
• Boost Width (Wide, Mid, Narrow) – Breedte van de lage reeks
die versterkt wordt .
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage frequentiereeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge frequentiereeks.
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
45. Step Filter
Dit is een filter waarvan de Cutoff frequentie in stappen gemoduleerd kan worden. U kunt het patroon, waarmee de Cutoff
frequentie zal veranderen, specificeren.
• Step 1-16 (0-127) – Cutoff frequentie op elke stap.
• Rate [sync] (Hz, Note) – Gebruik deze parameter om te specificeren (‘Note’ of ‘Hz’) of de modulatiesnelheid met de Arranger of
het Recorder tempo gesynchroniseerd moet worden. Afhankelijk van uw keuze, verwijst de instellingsreeks van de volgende
parameter naar een snelheid (Hz) of een nootwaarde.
• Rate [Hz] (0.05~10.0Hz) – Snelheid van modulatie.
• Rate [note] (muzieknoten) – Rate parameters kunnen als een
nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de ‘Sync’
parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde van
de gewenste noot.
• Attack (0-127) – Snelheid waarop de Cutoff frequentie tussen
stappen verandert.
• Filter Type (LPF, BPF, HPF, NOTCH) – Filtertype. Frequentiereeks
die door elke filter zal gaan. LPF: frequenties onder de Cutoff.
BPF: frequenties in de regio van de Cutoff. HPF: frequenties
boven de Cutoff. NOTCH: andere frequenties dan de regio van
de Cutoff.
• Filter Slope (-12, -24, -36 [dB] – Hoeveelheid afzwakking per
octaaf: -36dB: extreem stijl, -24dB: stijl, -12dB: gematigd.
• Filter Resonance (0-127) – Filter resonantie niveau. Als deze
waarde toeneemt, wordt de regio in de buurt van de Cutoff frequentie benadrukt.
• Filter Gain (0-12 [dB]) – Hoeveelheid Boost voor de filter uitvoer.
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
46. Humanizer
Voegt een klinker aan het geluid toe, zodat het op de menselijke stem lijkt.
•
•
•
•
•
44. Super Filter
Dit is een filter met een extreem scherpe helling. De Cutoff frequentie kan cyclisch afgewisseld worden.
• Filter Type (LPF, BPF, HPF, NOTCH) – Filtertype. Frequentiereeks
die door elke filter zal gaan. LPF: frequenties onder de Cutoff.
BPF: frequenties in de regio van de Cutoff. HPF: frequenties
boven de Cutoff. NOTCH: andere frequenties dan de regio van
de Cutoff.
• Filter Slope (-12, -24, -36 [dB] – Hoeveelheid afzwakking per
octaaf: -36dB: extreem stijl, -24dB: stijl, -12dB: gematigd.
• Filter Cutoff (0-127) – Cutoff frequentie van het filter. Als deze
waarde toeneemt, wordt de Cutoff frequentie hoger.
• Filter Resonance (0-127) – Filter resonantie niveau. Als deze
waarde toeneemt, wordt de regio in de buurt van de Cutoff frequentie benadrukt.
Filter Gain (0-12 [dB]) – Hoeveelheid Boost voor de filter uitvoer.
Modulation Sw (Off, On) – Aan/uit schakelaar voor cyclische verandering.
Modulation Wave (TRI, SQR, SIN, SAW1, SAW2) – Manier
waarop de Cutoff frequentie gemoduleerd zal worden: TRI:
driehoeksgolf, SQR: vierkante golf, SIN: sinusgolf, SAW1: zaagtand golf (opwaarts). SAW2: zaagtand golf (neerwaarts).
Rate [sync] (Hz, Note) – Gebruik deze parameter om te specificeren (‘Note’ of ‘Hz’) of de modulatiesnelheid met de Arranger of
het Recorder tempo gesynchroniseerd moet worden. Afhankelijk van uw keuze, verwijst de instellingsreeks van de volgende
parameter naar een snelheid (Hz) of een nootwaarde.
Rate [Hz] (0.05~10.0Hz) – Snelheid van modulatie.
Rate [note] (muzieknoten) – Rate parameters kunnen als een
nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de ‘Sync’
parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde van
de gewenste noot.
Depth (0-127) – Diepte van de modulatie.
Attack (0-127) – Snelheid waarop de Cutoff frequentie zal veranderen. Dit is effectief als Modulation Wave SQR, SAW1 of SAW2
is.
Level (0-127) – Uitgangsniveau.
•
•
•
•
Drive Sw (OFF, ON) - Zet Drive aan/uit.
Drive (0-127) – Mate van vervorming. Verandert ook het volume.
Vowel 1 (a, e, i, o, u) –
Vowel 2 (a, e, i, o, u) – Selecteert een klinker.
Rate [sync] (Hz, Note) – Gebruik deze parameter om te specificeren (‘Note’ of ‘Hz’) of de modulatiesnelheid met de Arranger of
het Recorder tempo gesynchroniseerd moet worden. Afhankelijk van uw keuze, verwijst de instellingsreeks van de volgende
parameter naar een snelheid (Hz) of een nootwaarde.
Rate [Hz] (0.05~10.0Hz) – Frequentie waarop de twee klinkers
worden afgewisseld.
Rate [note] (muzieknoten) – Rate parameters kunnen als een
nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de ‘Sync’
parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde van
de gewenste noot.
Depth (0-127) – Effectdiepte.
Input Sync Sw (Off, On) – Bepaalt of de LFO voor het veranderen
van de klinkers opnieuw wordt ingesteld door het ingangssig-
113
Backing Module BK-7m
MFX types en parameters
naal (ON) of niet (OFF).
• Input Sync Threshold (0-127) – Volumeniveau waarop Reset
wordt toegepast.
• Manual (0-100) – Punt waarop klinker (Vowel) 1/2 veranderen.
49 of minder: Klinker 1 duurt langer. 50: Klinker 1 en 2 zijn even
lang. 50 of meer: Klinker 2 duurt langer.
• EQ EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage frequentiereeks.
• EQ EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge frequentiereeks.
• Panpot (L64~0~63R) – Stereo locatie van het uitvoergeluid. Dit is
een mono effect dat binnenkomende signalen combineert. U
kunt het verwerkte signaal echter op elke locatie tussen de linker en rechter kanalen plaatsen.
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
47. Speaker Sim
r
Simuleert het luidsprekertype en de microfooninstellingen
waarmee het luidsprekergeluid wordt opgenomen.
Speaker Type – Selecteer het type luidspreker. De specificaties
van elke type zijn als volgt. De luidspreker kolom geeft de diameter van iedere luidspreker (in inches) en het aantal eenheden aan.
Type
Behuizing
LuidsprekerMicrofoon
Small 1
Kleine kast met open achterkant
Small 2
Kleine kast met open achterkant
10
dynamisch
Middle
Behuizing met open achterkant
12 x 1
dynamisch
JC-120
Behuizing met open achterkant
12 x 2
dynamisch
Built In 1
Behuizing met open achterkant
12 x 2
dynamisch
Built In 2
Behuizing met open achterkant
12 x 2
condensator
Built In 3
Behuizing met open achterkant
12 x 2
condensator
Built In 4
Behuizing met open achterkant
12 x 2
condensator
Built In 5
Behuizing met open achterkant
12 x 2
condensator
10
dynamisch
stereobron wordt ingevoerd.
• Resonance (0-127) – Hoeveelheid Feedback.
• Cross Feedback (-98%~0~+98%) – Past de proportie van het Phasergeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Negatieve
(-) instellingen keren de fase om.
• Step Rate [sync] (Hz, Note) – Gebruik deze parameter om te specificeren (‘Note’ of ‘Hz’) of de modulatiesnelheid met de Arranger of het Recorder tempo gesynchroniseerd moet worden.
Afhankelijk van uw keuze, verwijst de instellingsreeks van de
volgende parameter naar een snelheid (Hz) of een nootwaarde.
• Step Rate [Hz] (0.05~10.0Hz) – Snelheid van de stapsgewijze verandering in het Phaser-effect.
• Step Rate [note] (muzieknoten) – Rate parameters kunnen als
een nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de
‘Sync’ parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde
van de gewenste noot.
• Mix Level (0-127) – Niveau van het in fase verschoven geluid.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage frequentiereeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge frequentiereeks.
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
49. MLT Phaser
Extreem hoge instellingen van het faseverschil produceren een
diep Phaser-effect.
• Mic Setting (1, 2, 3) – Past de locatie van de microfoon, die het
geluid van de luidspreker opneemt, aan. Dit kan in drie stappen
worden aangepast, waarbij de microfoon in de volgorde 1, 2 en
3 steeds verder weg is geplaatst.
• Mic Level (0-127) – Volume van de microfoon.
• Direct Level (0-127) – Volume van het directe geluid.
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
• Phaser Mode (4-Stage, 8-Stage, 12-Stage, 16-Stage, 20-Stage,
24-Stage) – Aantal fases in de Phaser.
• Phaser Manual (0-127) – Past de basisfrequentie, vanaf welke
het geluid gemoduleerd zal worden, aan.
• Rate [sync] (Hz, Note) – Gebruik deze parameter om te specificeren (‘Note’ of ‘Hz’) of de modulatiesnelheid met de Arranger of
het Recorder tempo gesynchroniseerd moet worden. Afhankelijk van uw keuze, verwijst de instellingsreeks van de volgende
parameter naar een snelheid (Hz) of een nootwaarde.
• Rate [Hz] (0.05~10.0Hz) – Frequentie, m.a.w: modulatiesnelheid.
• Rate [note] (muzieknoten) – Rate parameters kunnen als een
nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de ‘Sync’
parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde van
de gewenste noot.
• Depth (0-127) – Modulatiediepte.
• Resonance (0-127) – Hoeveelheid Feedback.
• Mix Level (0-127) – Niveau van het in fase verschoven geluid.
• Panpot (L64~0~63R) – Stereo locatie van het uitvoergeluid. Dit is
een mono effect dat binnenkomende signalen combineert. U
kunt het verwerkte signaal echter op elke locatie tussen de linker en rechter kanalen plaatsen.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage frequentiereeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge frequentiereeks.
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
48. Step Phaser
50. INF Phaser
Het Phaser-effect zal geleidelijk gevarieerd worden.
Een Phaser die de frequentie, waarop het geluid wordt gemoduleerd, blijft verhogen/verlagen.
BG Stack 1 Gesloten behuizing
12 x 4
condensator
BG Stack 2 Grote gesloten behuizing
12 x 4
condensator
MS Stack 1 Grote gesloten behuizing
12 x 4
condensator
MS Stack 2 Grote gesloten behuizing
12 x 4
condensator
Metal Stk
Grote Double Stack
12 x 4
condensator
2-STACK
Grote gesloten behuizing
12 x 4
condensator
3-STACK
Grote gesloten behuizing
12 x 4
condensator
• Phaser Mode (4-Stage, 8-Stage, 12-Stage) – Aantal fases in de
Phaser.
• Phaser Manual (0-127) – Past de basisfrequentie, vanaf welke
het geluid gemoduleerd zal worden, aan.
• Step Rate [sync] (Hz, Note) – Gebruik deze parameter om te specificeren (‘Note’ of ‘Hz’) of de modulatiesnelheid met de Arranger of het Recorder tempo gesynchroniseerd moet worden.
Afhankelijk van uw keuze, verwijst de instellingsreeks van de
volgende parameter naar een snelheid (Hz) of een nootwaarde.
• Step Rate [Hz] (0.05~10.0Hz) – Frequentie, m.a.w: modulatiesnelheid.
• Step Rate [note] (muzieknoten) – Rate parameters kunnen als
een nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de
‘Sync’ parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde
van de gewenste noot.
• Depth (0-127) – Modulatiediepte.
• Polarity (Inverse, Synchro) – Selecteert of de linker en rechter
fase van de modulatie hetzelfde of tegengesteld zijn.
INVERSE: de linker en rechter fases zijn tegengesteld. Als een
mono bron wordt gebruikt, spreidt dit het geluid. SYNCHRO: de
linker en rechter fases zijn hetzelfde. Selecteer dit als een
114
• Mode (1, 2, 3, 4) – Hogere waardes produceren een dieper Phaser-effect.
• Speed (-100~100) – Snelheid waarop de frequentie, waarop het
geluid wordt gemoduleerd, wordt verhoogd of verlaagd
(+: opwaarts/-: neerwaarts).
• Resonance (0-127) – Hoeveelheid Feedback.
• Mix Level (0-127) – Niveau van het in fase verschoven geluid.
• Panpot (L64~0~63R) – Stereo locatie van het uitvoergeluid. Dit is
een mono effect dat binnenkomende signalen combineert. U
kunt het verwerkte signaal echter op elke locatie tussen de linker en rechter kanalen plaatsen.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage frequentiereeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge frequentiereeks.
Level (0-127) – Uitgangsniveau.
51. Ring Modul
Ring Modulator is een effect dat amplitude modulatie (AM) op
Backing Module BK-7m r
MFX types en parameters
het ingangssignaal toepast, en bel-achtige klanken produceert.
U kunt de modulatiefrequentie ook veranderen volgens het
volume van het geluid dat op het effectapparaat wordt ingevoerd.
• Frequency (0-127) – Stelt de frequentie, waarop modulatie zal
worden toegepast, in.
• Sens (0-127) – Stelt in hoeveel frequentiemodulatie toegepast
zal worden.
• Polarity (Up, Down) – Bepaalt of de frequentiemodulatie naar
hogere frequenties (UP) of naar lagere frequenties (DOWN)
beweegt.
• EQ Low Gain – Past de Gain van de lage frequentie aan (hoeveelheid Boost of Cut). Positieve (+) instellingen benadrukken
(Boost) de lage frequentiereeks.
• EQ High Gain – Past de Gain van de hoge frequentie aan (hoeveelheid Boost of Cut). Positieve (+) instellingen benadrukken
(Boost) de hoge frequentiereeks.
• Balance – Stelt de volumebalans tussen het directe en het effectgeluid in. Met een instelling van D100:0W wordt alleen het
directe geluid uitgestuurd, en met een instelling van D0:100W
wordt het effectgeluid uitgestuurd.
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
52. Step Ring
Dit is een Ring Modulator die een 16-staps sequentie gebruikt
om de frequentie, waarop modulatie wordt toegepast, te
variëren.
• Step 1-16 (0-127) – Frequentie van Ring Modulatie op elke stap.
• Rate [sync] (Hz, Note) – Gebruik deze parameter om te specificeren (‘Note’ of ‘Hz’) of de modulatiesnelheid met de Arranger of
het Recorder tempo gesynchroniseerd moet worden. Afhankelijk van uw keuze, verwijst de instellingsreeks van de volgende
parameter naar een snelheid (Hz) of een nootwaarde.
• Rate [Hz] (0.05~10.0Hz) – Snelheid waarop de 16-staps sequentie
zal rondgaan.
• Rate [note] (muzieknoten) – Rate parameters kunnen als een
nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de ‘Sync’
parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde van
de gewenste noot.
• Attack (0-127) – Snelheid waarop de modulatiefrequentie tussen
stappen verandert.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage frequentiereeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge frequentiereeks.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
53. Tremolo
Moduleert het volume op cyclische wijze, om een Tremoloeffect aan het geluid toe te voegen.
• Modulation Wave (TRI, SQR, SIN, SAW1, SAW2) – Modulatie
golf. TRI: driehoeksgolf, SQR: vierkante golf, SIN: sinusgolf,
SAW1/2: zaagtand golf.
• Rate [sync] (Hz, Note) – Gebruik deze parameter om te specificeren (‘Note’ of ‘Hz’) of de modulatiesnelheid met de Arranger of
het Recorder tempo gesynchroniseerd moet worden. Afhankelijk van uw keuze, verwijst de instellingsreeks van de volgende
parameter naar een snelheid (Hz) of een nootwaarde.
• Rate [Hz] (0.05~10.0Hz) – Frequentie, m.a.w: modulatiesnelheid.
• Rate [note] (muzieknoten) – Rate parameters kunnen als een
nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de ‘Sync’
parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde van
de gewenste noot.
• Depth (0-127) – Diepte waarop het effect wordt toegepast.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage frequentiereeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge frequentiereeks.
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
54. Auto Pan
Moduleert de stereo locatie van het geluid op cyclische wijze.
• Modulation Wave (TRI, SQR, SIN, SAW1, SAW2) – Modulatie
•
•
•
•
•
•
•
golf. TRI: driehoeksgolf, SQR: vierkante golf, SIN: sinusgolf,
SAW1/2: zaagtand golf.
Rate [sync] (Hz, Note) – Gebruik deze parameter om te specificeren (‘Note’ of ‘Hz’) of de modulatiesnelheid met de Arranger of
het Recorder tempo gesynchroniseerd moet worden of niet.
Afhankelijk van uw keuze, verwijst de instellingsreeks van de
volgende parameter naar een snelheid (Hz) of een nootwaarde.
Rate [Hz] (0.05~10.0Hz) – Frequentie, m.a.w: modulatiesnelheid.
Rate [note] (muzieknoten) – Rate parameters kunnen als een
nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de ‘Sync’
parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde van
de gewenste noot.
Depth (0-127) – Diepte waarop het effect wordt toegepast.
EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage frequentiereeks.
EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge frequentiereeks.
Level (0-127) – Uitgangsniveau.
55. Step Pan
Dit gebruikt een 16-staps sequentie om de panning van het
geluid af te wisselen.
• Step 1-16 (L64~0!63R) – Pan op elke stap.
• Rate [sync] (Hz, Note) – Gebruik deze parameter om te specificeren (‘Note’ of ‘Hz’) of de modulatiesnelheid met de Arranger of
het Recorder tempo gesynchroniseerd moet worden of niet.
Afhankelijk van uw keuze, verwijst de instellingsreeks van de
volgende parameter naar een snelheid (Hz) of een nootwaarde.
• Rate [Hz] (0.05~10.0Hz) – Snelheid waarmee de 16-staps sequentie rondgaat.
• Rate [note] (muzieknoten) – Rate parameters kunnen als een
nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de ‘Sync’
parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde van
de gewenste noot.
• Attack (0-127) – Snelheid waarop de pan tussen stappen verandert.
• Input Sync Sw (Off, On) – Specificeert of een ingevoerde noot
maakt dat de sequentie vanaf de eerste stap van de sequentie
wordt hervat (ON) of niet (OFF).
• Input Sync Threshold (0-127) – Volume waarop een ingevoerde
noot gedetecteerd zal worden.
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
56. Slicer
Door het geluid opeenvolgend af te kappen, verandert dit
effect van een conventioneel geluid in een geluid dat als een
achtergrondfrase gespeeld lijkt te worden. Dit is in het bijzonder effectief als dit op sustaintype geluiden wordt toegepast.
• Step 1-16 (L64~0!63R) – Niveau op elke stap.
• Rate [sync] (Hz, Note) – Gebruik deze parameter om te specificeren (‘Note’ of ‘Hz’) of de modulatiesnelheid met de Arranger of
het Recorder tempo gesynchroniseerd moet worden of niet.
Afhankelijk van uw keuze, verwijst de instellingsreeks van de
volgende parameter naar een snelheid (Hz) of een nootwaarde.
• Rate [Hz] (0.05~10.0Hz) – Snelheid waarmee de 16-staps sequentie rondgaat.
• Rate [note] (muzieknoten) – Rate parameters kunnen als een
nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de ‘Sync’
parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde van
de gewenste noot.
• Attack (0-127) – Snelheid waarop het niveau tussen stappen verandert.
• Input Sync Sw (Off, On) – Specificeert of een ingevoerde noot
maakt dat de sequentie vanaf de eerste stap van de sequentie
wordt hervat (ON) of niet (OFF).
• Input Sync Threshold (0-127) – Volume waarop een ingevoerde
noot gedetecteerd zal worden.
• Mode (Legato, Slash) – Stelt de manier waarop het volume verandert in, als één stap naar de volgende overgaat.
LEGATO: de verandering in volume van het niveau van één stap
naar de volgende blijft onveranderd. Als het niveau van een volgende stap hetzelfde is als dat van de vorige, is er geen verandering in volume.
SLASH: het niveau is momenteel op 0 ingesteld, voordat naar
het niveau van de volgende stap wordt overgegaan. Deze veran-
115
Backing Module BK-7m
MFX types en parameters
dering in volume treedt zelfs op als het niveau van de volgende
stap hetzelfde als dat van de voorgaande stap is.
• Shuffle (0-127) – Timing van volumeveranderingen in niveaus
van evengenummerde stappen (stap 2, stap 4, stap6…). Hoe
hoger de waarde, hoe later de maat vooruitgaat.
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
57. VK Rotary
Dit effect biedt gewijzigde respons voor de roterende luidspreker, waarbij het Low End verder wordt versterkt.
Dit effect heeft dezelfde specificaties als de ingebouwde roterende luidspreker van de VK-7.
• Speed (Slow, Fast) – rotatiesnelheid van de roterende luidspreker.
• Brake (Off, On) – schakelt de rotatie van de roterende luidspreker.
Als dit wordt aangezet, zal de rotatie geleidelijk stoppen. Als dit
wordt uitgezet, zal de rotatie geleidelijk worden hervat.
• Woofer Slow Speed (0.05~10.0Hz) – Lage rotatiesnelheid van de
Woofer.
• Woofer Fast Speed (0.05~10.0Hz) – Hoge rotatiesnelheid van de
Woofer.
• Woofer Trans Up (0-127) – Past de snelheid waarop de Woofer
rotatie sneller wordt als de rotatie van Slow naar Fast wordt
geschakeld aan.
• Woofer Trans Down (0-127) – Past de snelheid waarop de
Woofer rotatie langzamer wordt als de rotatie van Fast naar
Slow wordt geschakeld aan.
• Woofer Level (0-127) – Volume van de Woofer.
• Tweeter Slow Speed (0.05~10.0Hz) – Lage rotatiesnelheid van
de Tweeter.
• Tweeter Fast Speed (0.05~10.0Hz) – Hoge rotatiesnelheid van de
Tweeter.
• Tweeter Trans Up (0-127) – Past de snelheid waarop de Tweeter
rotatie sneller wordt als de rotatie van Slow naar Fast wordt
geschakeld aan.
• Tweeter Trans Down (0-127) – Past de snelheid waarop de Tweeter rotatie langzamer wordt als de rotatie van Fast naar Slow
wordt geschakeld aan.
• Tweeter Level (0-127) – Volume van de Tweeter.
• Spread (0-10) – Stelt het stereobeeld van de roterende luidspreker in. Hoe hoger deze waarde wordt ingesteld, hoe breder het
geluid wordt uitgespreid.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage frequentiereeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge frequentiereeks.
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
58. 3D Chorus
r
Dit past een 3D-effect op het Chorusgeluid toe. Het Chorusgeluid wordt op 90 graden links en 90 graden rechts gepositioneerd.
• Filter Type (OFF, LPF, HPF) – Type filter. OFF: er wordt geen filter
gebruikt.
• LPF: kapt de frequentiereeks boven de Cutoff waarde af. HPF:
kapt de frequentiereeks onder de Cutoff waarde af.
• Cutoff Frequency (200~8000Hz) – Basisfrequentie van het filter.
• Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms) – Past de Delay tussen het binnenkomende directe signaal, en het moment waarop de Chorus
begint te werken aan.
• Rate [sync] (Hz, Note) – Gebruik deze parameter om te specificeren (‘Note’ of ‘Hz’) of de modulatiesnelheid met de Arranger of
het Recorder tempo gesynchroniseerd moet worden of niet.
Afhankelijk van uw keuze, verwijst de instellingsreeks van de
volgende parameter naar een snelheid (Hz) of een nootwaarde.
• Chorus Rate [Hz] (0.05~10.0Hz) – Frequentie, m.a.w: modulatiesnelheid.
• Rate [note] (muzieknoten) – Rate parameters kunnen als een
nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de ‘Sync’
parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde van
de gewenste noot.
• Chorus Depth (0-127) – Modulatie intensiteit.
• Phase (0-180 deg) – Ruimtelijke spreiding van het geluid.
• Output Mode (Speaker, Phones) – past de methode aan, die
116
•
•
•
•
•
gebruikt zal worden om geluid dat naar de OUTPUT jacks wordt
gestuurd te horen.
Het optimale 3D-effect wordt bereikt als u SPEAKER selecteert
als u luidsprekers gebruikt of PHONES als een koptelefoon
wordt gebruikt.
EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage frequentiereeks.
EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge frequentiereeks.
Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
Level (0-127) – Uitgangsniveau.
59. 3D Flanger
Dit past een 3D-effect op het Flangergeluid toe. Het Flangergeluid wordt op 90 graden links en 90 graden rechts gepositioneerd.
• Filter Type (OFF, LPF, HPF) – Type filter. OFF: er wordt geen filter
gebruikt.
• LPF: kapt de frequentiereeks boven de Cutoff waarde af. HPF:
kapt de frequentiereeks onder de Cutoff waarde af.
• Cutoff Frequency (200~8000Hz) – Basisfrequentie van het filter.
• Pre Delay (0.0~100.0ms) – Past de Delaytijd vanaf het moment
dat het directe geluid begint, totdat het Flangergeluid hoorbaar
wordt aan.
• Rate [sync] (Hz, Note) – Gebruik deze parameter om te specificeren (‘Note’ of ‘Hz’) of de modulatiesnelheid met de Arranger of
het Recorder tempo gesynchroniseerd moet worden of niet.
Afhankelijk van uw keuze, verwijst de instellingsreeks van de
volgende parameter naar een snelheid (Hz) of een nootwaarde.
• Rate [Hz] (0.05~10.0Hz) – Frequentie, m.a.w: modulatiesnelheid.
• Rate [note] (muzieknoten) – Rate parameters kunnen als een
nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de ‘Sync’
parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde van
de gewenste noot.
• Depth (0-127) – Diepte van modulatie.
• Phase (0-180 deg) – Ruimtelijke spreiding van het geluid.
• Feedback (-98%~0~98%) - Past de proportie van het Flangergeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
• Output Mode (Speaker, Phones) – past de methode aan, die
gebruikt zal worden om geluid dat naar de OUTPUT jacks wordt
gestuurd te horen.
• Het optimale 3D-effect wordt bereikt als u SPEAKER selecteert
als u luidsprekers gebruikt of PHONES als een koptelefoon
wordt gebruikt.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage frequentiereeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge frequentiereeks.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
60. 3D Step Flgr
Dit past een 3D-effect op het Step Flangergeluid toe. Het Flangergeluid wordt op 90 graden links en 90 graden rechts gepositioneerd.
• Filter Type (OFF, LPF, HPF) – Type filter. OFF: er wordt geen filter
gebruikt.
• LPF: kapt de frequentiereeks boven de Cutoff waarde af. HPF:
kapt de frequentiereeks onder de Cutoff waarde af.
• Cutoff Frequency (200~8000Hz) – Basisfrequentie van het filter.
• Pre Delay (0.0~100.0ms) – Past de Delaytijd vanaf het moment
dat het directe geluid begint, totdat het Flangergeluid hoorbaar
wordt aan.
• Rate [sync] (Hz, Note) – Gebruik deze parameter om te specificeren (‘Note’ of ‘Hz’) of de modulatiesnelheid met de Arranger of
het Recorder tempo gesynchroniseerd moet worden of niet.
Afhankelijk van uw keuze, verwijst de instellingsreeks van de
volgende parameter naar een snelheid (Hz) of een nootwaarde.
• Rate [Hz] (0.05~10.0Hz) – Frequentie, m.a.w: modulatiesnelheid.
• Rate [note] (muzieknoten) – Rate parameters kunnen als een
nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de ‘Sync’
parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde van
Backing Module BK-7m r
MFX types en parameters
de gewenste noot.
• Depth (0-127) – Diepte van modulatie.
• Phase (0-180 deg) – Ruimtelijke spreiding van het geluid.
• Feedback (-98%~0~98%) - Past de proportie van het Flangergeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
• Step Rate [sync] (Hz, Note) – Gebruik deze parameter om te specificeren (‘Note’ of ‘Hz’) of de modulatiesnelheid met de Arranger of het Recorder tempo gesynchroniseerd moet worden of
niet. Afhankelijk van uw keuze, verwijst de instellingsreeks van
de volgende parameter naar een snelheid (Hz) of een nootwaarde.
• Step Rate [Hz] (0.05~20.0Hz) – Snelheid (periode) van toonhoogteverandering.
• Step Rate [note] (muzieknoten) – Rate parameters kunnen als
een nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de
‘Sync’ parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde
van de gewenste noot.
• Output Mode (Speaker, Phones) – past de methode aan, die
gebruikt zal worden om geluid dat naar de OUTPUT jacks wordt
gestuurd te horen.
• Het optimale 3D-effect wordt bereikt als u SPEAKER selecteert
als u luidsprekers gebruikt of PHONES als een koptelefoon
wordt gebruikt.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage frequentiereeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge frequentiereeks.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
61. Band Chorus
Een Choruseffect waarmee een effect onafhankelijk op de lage
en hoge frequentiereeksen toegepast kan worden.
• Split Frequency (200~8000Hz) – Frequentie waarop de lage en
hoge reeksen verdeeld zullen worden.
• Low Pre Delay (0.0~100.0ms) – Delaytijd vanaf het moment dat
het originele geluid hoorbaar is totdat het lage reeks Chorusgeluid hoorbaar wordt.
• Low Rate [sync] (Hz, Note) - Gebruik deze parameter om te specificeren (‘Note’ of ‘Hz’) of de modulatiesnelheid met de Arranger of het Recorder tempo gesynchroniseerd moet worden of
niet. Afhankelijk van uw keuze, verwijst de instellingsreeks van
de volgende parameter naar een snelheid (Hz) of een nootwaarde.
• Low Rate [Hz] (0.05~10.00Hz) – Snelheid waarop het lage reeks
Chorusgeluid wordt gemoduleerd.
• Low Rate [note] (muzieknoten) – Rate parameters kunnen als
een nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de
‘Sync’ parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde
van de gewenste noot.
• Low Depth (0-127) – Modulatiediepte voor het lage reeks
Chorusgeluid.
• Low Phase (0-180 deg) – Ruimtelijkheid van het lage reeks
Chorusgeluid.
• High Pre Delay (0.0~100.0ms) – Delaytijd vanaf het moment dat
het originele geluid hoorbaar is, totdat het hoge reeks Chorusgeluid hoorbaar wordt.
• High Rate [sync] (Hz, Note) – Gebruik deze parameter om te specificeren (‘Note’ of ‘Hz’) of de modulatiesnelheid met de Arranger of het Recorder tempo gesynchroniseerd moet worden of
niet. Afhankelijk van uw keuze, verwijst de instellingsreeks van
de volgende parameter naar een snelheid (Hz) of een nootwaarde.
• High Rate [Hz] (0.05~10.0Hz) – Snelheid waarop het hoge reeks
Chorusgeluid wordt gemoduleerd.
• High Rate [note] (muzieknoten) – Rate parameters kunnen als
een nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de
‘Sync’ parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde
van de gewenste noot.
• High Depth (0-127) – Modulatiediepte voor het hoge reeks Chorusgeluid.
• High Phase (0-180 deg) – Ruimtelijkheid van het hoge reeks Chorusgeluid.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en Chorusgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
62. Band Flanger
Een Flanger waarmee u een effect onafhankelijk op de lageen hoge frequentiereeksen kunt toepassen.
• Split Frequency (200~8000Hz) – Frequentie waarop de lage en
hoge reeksen verdeeld zullen worden.
• Low Pre Delay (0.0~100.0ms) – Delaytijd vanaf het moment dat
het originele geluid hoorbaar is totdat het lage reeks Flangergeluid hoorbaar wordt.
• Low Rate [sync] (Hz, Note) - Gebruik deze parameter om te specificeren (‘Note’ of ‘Hz’) of de modulatiesnelheid met de Arranger of het Recorder tempo gesynchroniseerd moet worden of
niet. Afhankelijk van uw keuze, verwijst de instellingsreeks van
de volgende parameter naar een snelheid (Hz) of een nootwaarde.
• Low Rate [Hz] (0.05~10.00Hz) – Snelheid waarop het lage reeks
Flangergeluid wordt gemoduleerd.
• Low Rate [note] (muzieknoten) – Rate parameters kunnen als
een nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de
‘Sync’ parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde
van de gewenste noot.
• Low Depth (0-127) – Modulatiediepte voor het lage reeks Flangergeluid.
• Low Phase (0-180 deg) – Ruimtelijkheid van het lage reeks Flangergeluid.
• Low Feedback (-98%~0~98%) - Past de proportie van het lage
reeks Flangergeluid dat naar de invoer wordt teruggevoerd aan.
Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
• High Pre Delay (0.0~100.0ms) – Delaytijd vanaf het moment dat
het originele geluid hoorbaar is, totdat het hoge reeks Flangergeluid hoorbaar wordt.
• High Rate [sync] (Hz, Note) – Gebruik deze parameter om te specificeren (‘Note’ of ‘Hz’) of de modulatiesnelheid met de Arranger of het Recorder tempo gesynchroniseerd moet worden of
niet. Afhankelijk van uw keuze, verwijst de instellingsreeks van
de volgende parameter naar een snelheid (Hz) of een nootwaarde.
• High Rate [Hz] (0.05~10.0Hz) – Snelheid waarop het hoge reeks
Flangergeluid wordt gemoduleerd.
• High Rate [note] (muzieknoten) – Rate parameters kunnen als
een nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de
‘Sync’ parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde
van de gewenste noot.
• High Depth (0-127) – Modulatiediepte voor het hoge reeks Flangergeluid.
• High Phase (0-180 deg) – Ruimtelijkheid van het hoge reeks
Flangergeluid.
• High Feedback (-98%~0~98%) - Proportie van het hoge reeks
Flangergeluid dat naar de invoer wordt teruggevoerd. Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe geluid (D) en het effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
63. Band Step Flgr
Een Step Flanger waarmee u een effect onafhankelijk op de
lage- en hoge frequentiereeksen kunt toepassen.
• Split Frequency (200~8000Hz) – Frequentie waarop de lage en
hoge reeksen verdeeld zullen worden.
• Low Pre Delay (0.0~100.0ms) – Delaytijd vanaf het moment dat
het originele geluid hoorbaar is totdat het lage reeks Flangergeluid hoorbaar wordt.
• Low Rate [sync] (Hz, Note) - Gebruik deze parameter om te specificeren (‘Note’ of ‘Hz’) of de modulatiesnelheid met de Arranger of het Recorder tempo gesynchroniseerd moet worden of
niet. Afhankelijk van uw keuze, verwijst de instellingsreeks van
de volgende parameter naar een snelheid (Hz) of een nootwaarde.
• Low Rate [Hz] (0.05~10.00Hz) – Snelheid waarop het lage reeks
Flangergeluid wordt gemoduleerd.
• Low Rate [note] (muzieknoten) – Rate parameters kunnen als
een nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de
‘Sync’ parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde
117
Backing Module BK-7m
MFX types en parameters
van de gewenste noot.
• Low Depth (0-127) – Modulatiediepte voor het lage reeks Flangergeluid.
• Low Phase (0-180 deg) – Ruimtelijkheid van het lage reeks Flangergeluid.
• Low Feedback (-98%~0~98%) - Proportie van het lage reeks
Flangergeluid dat naar de invoer wordt teruggevoerd. Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
• Low Step Rate [sync] (Hz, Note) – Gebruik deze parameter om te
specificeren (‘Note’ of ‘Hz’) of de modulatiesnelheid met de
Arranger of het Recorder tempo gesynchroniseerd moet worden
of niet. Afhankelijk van uw keuze, verwijst de instellingsreeks
van de volgende parameter naar een snelheid (Hz) of een nootwaarde.
• Low Step Rate [Hz] (0.10~20.0Hz) – Snelheid waarop de stappen
zullen rondgaan voor het lage reeks Flangergeluid.
• Low Step Rate [note] (muzieknoten) – Rate parameters kunnen
als een nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de
‘Sync’ parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde
van de gewenste noot.
• High Pre Delay (0.0~100.0ms) – Delay vanaf het moment dat het
originele geluid hoorbaar is, totdat het hoge reeks Flangergeluid hoorbaar wordt.
• High Rate [sync] (Hz, Note) – Gebruik deze parameter om te specificeren (‘Note’ of ‘Hz’) of de modulatiesnelheid met de Arranger of het Recorder tempo gesynchroniseerd moet worden of
niet. Afhankelijk van uw keuze, verwijst de instellingsreeks van
de volgende parameter naar een snelheid (Hz) of een nootwaarde.
• High Rate [Hz] (0.05~10.0Hz) – Snelheid waarop het hoge reeks
Flangergeluid wordt gemoduleerd.
• High Rate [note] (muzieknoten) – Rate parameters kunnen als
een nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de
‘Sync’ parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde
van de gewenste noot.
• High Depth (0-127) – Modulatiediepte voor het hoge reeks Flangergeluid.
• High Phase (0-180 deg) – Ruimtelijkheid van het hoge reeks
Flangergeluid.
• High Feedback (-98%~0~98%) - Proportie van het hoge reeks
Flangergeluid dat naar de invoer wordt teruggevoerd. Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
• High Step Rate [sync] (Hz, Note) – Gebruik deze parameter om
te specificeren (‘Note’ of ‘Hz’) of de modulatiesnelheid met de
Arranger of het Recorder tempo gesynchroniseerd moet worden
of niet. Afhankelijk van uw keuze, verwijst de instellingsreeks
van de volgende parameter naar een snelheid (Hz) of een nootwaarde.
• High Step Rate [Hz] (0.10~20.0Hz) – Snelheid waarop de stappen
zullen rondgaan voor het hoge reeks Flangergeluid.
• High Step Rate [note] (muzieknoten) – Rate parameters kunnen
als een nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de
‘Sync’ parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde
van de gewenste noot.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe geluid (D) en het effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
64. VS Overdrive
r
Dit is een Overdrive die zware vervorming levert.
•
•
•
•
•
•
•
•
Drive (0-127) – Mate van vervorming. Verandert ook het volume.
Tone (0-127) – Geluidskwaliteit van het Overdrive-effect.
Amplifier Sw (Off, On) – Zet de Amp Simulator aan/uit.
Amplifier Type (Small, Built-In, 2-Stack, 3-Stack) – Type gitaarversterker. SMALL: kleine versterker, BUILT-IN: enkelvoudig type
versterker, 2-STACK: grote Double Stack versterker, 3-STACK:
grote Triple Stack versterker.
EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage frequentiereeks.
EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge frequentiereeks.
Panpot (L64~0~63R) – Stereo locatie van het uitvoergeluid. Dit is
een mono effect dat binnenkomende signalen combineert. U
kunt het verwerkte signaal echter op elke locatie tussen de linker en rechterkanalen plaatsen.
Level (0-127) – Uitgangsniveau.
118
65. VS Distortion
Produceert een intensievere vervorming dan het bovenstaande
effect. De parameters zijn hetzelfde als die van ’64. VS Overdrive’.
66. GT Amp Simul
Dit is een effect dat het geluid van een gitaarversterker simuleert.
• Pre Amp Sw (Off, On) – Zet de Amp schakelaar aan/uit.
• Pre Amp Type (JC-120, Clean, Twin, Match Drive, BG Lead,
MS19591, MS195911, MS19591+II, Sldn Lead, Metal 5150, Metal
Lead, OD-1, OD-2 Turbo, Distortion, Fuzz) – Type gitaarversterker.
• Pre Amp Volume (0-127) – Volume en hoeveelheid vervorming
van de versterker.
• Pre Amp Master (0-127) - Volume van de volledige voorversterker.
• Pre Amp Gain (Low, Middle, High) – Hoeveelheid voorversterker
vervorming.
• Pre Amp Bass (0-127)
• Pre Amp Middle (0-127)
• Pre Amp Treble (0-127) – Klank van de bas/mid/treble frequentiereeks.
* Middle kan niet worden ingesteld als ‘Match Drive’ als het Pre
Amp Type is geselecteerd.
• Pre Amp Presence (0-127) [Match Drive: -127~0] – Klank van de
ultrahoge frequentiereeks.
• Pre Amp Bright (Off, On) – Als dit op ‘On’ wordt ingesteld,
wordt een scherper en helderder geluid geproduceerd.
* Deze parameter is op de ‘JC-120’, ‘Clean Twin’ en ‘BG Lead’ Pre
Amp types van toepassing.
• Speaker Sw (Off, On) – Bepaalt of het signaal door de luidspreker wordt gestuurd (ON) of niet (OFF).
• Speaker Type – Selecteert het type luidspreker. De specificaties
van ieder type zijn als volgt. De luidspreker kolom geeft de diameter van elke luidspreker (in inches), en het aantal eenheden
aan.
Type
Behuizing
Small 1
LuidsprekerMicrofoon
Kleine kast met open achterkant
Small 2
Kleine kast met open achterkant
Middle
Behuizing met open achterkant
JC-120
Behuizing met open achterkant
Built In 1 Behuizing met open achterkant
Built In 2 Behuizing met open achterkant
Built In 3 Behuizing met open achterkant
Built In 4 Behuizing met open achterkant
Built In 5 Behuizing met open achterkant
BG Stack 1 Gesloten behuizing
BG Stack 2 Grote gesloten behuizing
MS Stack 1 Grote gesloten behuizing
MS Stack 2 Grote gesloten behuizing
Metal Stk Grote Double Stack
2-Stack
Grote gesloten behuizing
10
3-Stack
Grote gesloten behuizing
dynamische
10
dynamische
12 x 1
dynamische
12 x 2
dynamische
12 x 2
dynamische
12 x 2
condensator
12 x 2
condensator
12 x 2
condensator
12 x 2
condensator
12 x 4
condensator
12 x 4
condensator
12 x 4
condensator
12 x 4
condensator
12 x 4
condensator
12 x 4
condensator
12 x 4
condensator
• Mic Setting (1, 2, 3) – Past de locatie van de microfoon, die het
geluid van de luidspreker vastlegt, aan. Dit kan in drie stappen,
van 1-3, worden aangepast, waarbij de microfoon op meer
afstand is geplaatst naarmate de waarde toeneemt.
• Mic Level (0-127) – Volume van de microfoon.
• Direct Level (0-127) – Volume van het directe geluid.
• Panpot (L64~0~63R) – Stereo locatie van het uitvoergeluid. Dit is
een mono effect dat binnenkomende signalen combineert. U
kunt het verwerkte signaal echter op elke locatie tussen de linker en rechterkanalen plaatsen.
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
67. Gate
Kapt de Decay van de Reverb af, volgens het volume van het
geluid dat in het effect wordt gestuurd. Gebruik dit als u een
Backing Module BK-7m r
MFX types en parameters
kunstmatige klinkende afname in de Decay van de Reverb wilt
creëren.
• Threshold (0-127) – Volumeniveau waarop de poort begint te
sluiten.
• Mode (Gate, Duck) – Type poort. GATE: de poort zal sluiten als
het volume van het originele geluid afneemt, waarbij het originele geluid wordt afgekapt. DUCK (Ducking): de poort zal sluiten als het volume van het originele geluid toeneemt, waarbij
het originele geluid wordt afgekapt.
• Attack (0-127) – Past de tijd aan, waarbinnen de poort volledig is
geopend nadat deze is getriggerd.
• Hold (0-127) – Past de tijd aan waarbinnen de poort begint te
sluiten, nadat het brongeluid tot onder de drempelwaarde
daalt.
• Release (0-127) – Past de tijd aan waarbinnen de poort volledig
sluit, na de Hold tijd.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe geluid (D) en het effectgeluid (W).
Level (0-127) – Uitgangsniveau.
68. Long Delay
•
•
•
•
•
•
Een Delay die een lange Delaytijd levert.
• Delay Time [sync] (msec, Note) – Gebruik deze parameter om te
specificeren (‘Note’ of ‘msec’) of de Delaytijd met het tempo van
de Arranger of Recorder gesynchroniseerd moet worden of niet.
Afhankelijk van uw keuze verwijst de instellingsreeks van de volgende parameter naar een tijd of een nootwaarde.
• Delay Time [msec] (0-2600ms) – Past de tijd totdat de Delay
hoorbaar wordt aan.
• Delay Time [note] (muzieknoten) – Delaytijden kunnen als een
nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de ‘Sync’
parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde van
de gewenste noot.
• Phase (Normal, Inverse) – Fase van de Delay (NORMAL: normale
fase, INVERT: omgekeerd).
• Feedback (-98%~0~98%) - Past de hoeveelheid van het Delaygeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
• Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass) – Past de frequentie aan
waarboven geluid dat in het effect wordt teruggevoerd wordt
uitgefilterd. Als u geen hoge frequenties wilt uitfilteren, zet u
deze parameter op BYPASS.
• Panpot (L64~0~63R) – Stereo locatie van het uitvoergeluid. Dit is
een mono effect dat binnenkomende signalen combineert. U
kunt het verwerkte signaal echter op elke locatie tussen de linker en rechterkanalen plaatsen.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage frequentiereeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge frequentiereeks.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
Level (0-127) – Uitgangsniveau.
69. Serial Delay
Deze Delay schakelt twee Delays in serie. Feedback kan onafhankelijk op elke Delay worden toegepast, zodat u gecompliceerde Delaygeluiden kunt produceren.
• Delay 1 Time [sync] (msec, Note) - Gebruik deze parameter om
te specificeren (‘Note’ of ‘msec’) of de Delay 1 tijd met het
tempo van de Arranger of Recorder gesynchroniseerd moet
worden of niet. Afhankelijk van uw keuze verwijst de instellingsreeks van de volgende parameter naar een tijd of een nootwaarde.
• Delay 1 Time [msec] (0-1300ms) – Delaytijd vanaf het moment
dat geluid op Delay 1 wordt ingevoerd, totdat het Delaygeluid
hoorbaar wordt.
• Delay 1 Time [note] (muzieknoten) – Delaytijden kunnen als een
nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de ‘Sync’
parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde van
de gewenste noot.
• Delay 1 Feedback (-98%~0~98%) - Proportie van het Delaygeluid dat naar de invoer van Delay 1 wordt teruggevoerd. (Negatieve (-) instellingen keren de fase om).
• Delay 1 HF Damp (200~8000Hz, Bypass) – Frequentie waarop de
•
•
•
•
hoge frequentie inhoud van het vertraagde geluid van Delay 1
afgekapt zal worden (BYPASS: geen afkapping).
Delay 2 Time [sync] (msec, Note) - Gebruik deze parameter om
te specificeren (‘Note’ of ‘msec’) of de Delay 2 tijd met het
tempo van de Arranger of Recorder gesynchroniseerd moet
worden. Afhankelijk van uw keuze verwijst de instellingsreeks
van de volgende parameter naar een tijd of een nootwaarde.
Delay 2 Time [msec] (0-1300ms) – Delaytijd vanaf het moment
dat geluid op Delay 2 wordt ingevoerd, totdat het Delaygeluid
hoorbaar wordt .
Delay 2 Time [note] (muzieknoten) – Delaytijden kunnen als een
nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de ‘Sync’
parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde van
de gewenste noot.
Delay 21 Feedback (-98%~0~98%) - Proportie van het Delaygeluid dat naar de invoer van Delay 2 wordt teruggevoerd. (Negatieve (-) instellingen keren de fase om).
Delay 2 HF Damp (200~8000Hz, Bypass) – Frequentie waarop de
hoge frequentie inhoud van het vertraagde geluid van Delay 2
afgekapt zal worden (BYPASS: geen afkapping).
Panpot (L64~0~63R) – Stereo locatie van het uitvoergeluid. Dit is
een mono effect dat binnenkomende signalen combineert. U
kunt het verwerkte signaal echter op elke locatie tussen de linker en rechterkanalen plaatsen.
EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage frequentiereeks.
EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge frequentiereeks.
Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
Level (0-127) – Uitgangsniveau.
70. MLT Tap DLY
Dit effect geeft vier Delays. Iedere Delay Time parameter kan
op een nootlengte, gebaseerd op het geselecteerde tempo
worden ingesteld.
U kunt ook de panning en het niveau van elk Delaygeluid
instellen.
• Delay Time 1-4 [sync] (msec, Note) - Gebruik deze parameter om
te specificeren (‘Note’ of ‘msec’) of de Delaytijd met het tempo
van de Arranger of Recorder gesynchroniseerd moet worden of
niet. Afhankelijk van uw keuze verwijst de instellingsreeks van
de volgende parameter naar een tijd of een nootwaarde.
• Delay 1-4 Time [msec] (0-1300ms) – Past de tijd totdat Delay 1-4
hoorbaar worden aan.
• Delay 1-4 Time [note] (muzieknoten) – Delaytijden kunnen als
een nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de
‘Sync’ parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde
van de gewenste noot.
• Delay 1 Feedback (-98%~0~98%) – Past de hoeveelheid van het
Delaygeluid dat in het effect wordt teruggevoerd. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
• HF Damp (200~8000Hz, Bypass) – Past de frequentie aan waarboven geluid dat in het effect wordt teruggevoerd wordt uitgefilterd. Als u geen hoge frequenties wilt uitfilteren, zet u deze
parameter op BYPASS.
• Delay 1-4 Panpot (L64~0~63R) – Stereo locatie van Delays 1-4.
• Delay 1-4 Level (0-127) – Uitgangsniveau van Delays 1-4.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage frequentiereeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge frequentiereeks.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
71. Reverse DLY
Dit is een omgekeerde Delay met een omgekeerd en vertraagd
geluid. Een Tap Delay is direct na de omgekeerde Delay aangesloten.
• Threshold (0-127) – Volume waarop de omgekeerde Delay toegepast begint te worden.
• Rev Delay Time [sync] (msec, Note) - Gebruik deze parameter
om te specificeren (‘Note’ of ‘msec’) of de omgekeerde Delaytijd
met het tempo van de Arranger of Recorder gesynchroniseerd
119
Backing Module BK-7m
MFX types en parameters
moet worden of niet.
• Afhankelijk van uw keuze verwijst de instellingsreeks van de volgende parameter naar een tijd of een nootwaarde.
• Rev Delay Time [msec] (0-1300ms) – Delaytijd vanaf het moment
waarop geluid op de omgekeerde Delay wordt ingevoerd, totdat het Delaygeluid hoorbaar wordt.
• Rev Delay Time [note] (muzieknoten) – Delaytijden kunnen als
een nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de
‘Sync’ parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde
van de gewenste noot.
• Rev Delay Feedback (-98%~0~98%) – Proportie van het Delaygeluid dat naar de invoer van de omgekeerde Delay wordt teruggevoerd (negatieve (-) instellingen keren de fase om).
• Rev Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass) – Frequentie waarop
de hoge frequentie inhoud van het omgekeerde Delaygeluid
afgekapt zal worden. (BYPASS: geen afkapping).
• Rev Delay Panpot (L64~0~63R) – Panning van het omgekeerde
Delaygeluid.
• Rev Delay Level (0-127) – Volume van het omgekeerde Delaygeluid.
• Delay 1 Time [sync] (msec, Note)
• Delay 2 Time [sync] (msec, Note)
• Delay 3 Time [sync] (msec, Note) - Gebruik deze parameter om
te specificeren (‘Note’ of ‘msec’) of de omgekeerde Delaytijd
met het tempo van de Arranger of Recorder gesynchroniseerd
moet worden of niet. Afhankelijk van uw keuze verwijst de
instellingsreeks van de volgende parameter naar een tijd of een
nootwaarde.
• Delay 1 Time [msec] (0-1300ms)
• Delay 2 Time [msec] (0-1300ms)
• Delay 3 Time [msec] (0-1300ms) – Past de tijd totdat de Delay
hoorbaar wordt aan.
• Delay 1 Time [note] (muzieknoten)
• Delay 2 Time [note] (muzieknoten)
• Delay 3 Time [note] (muzieknoten) – Delaytijden kunnen als een
nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de ‘Sync’
parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde van
de gewenste noot.
• Delay 3 Feedback (-98%~0~98%) – Proportie van het Delaygeluid dat naar de invoer van de Tap Delay wordt teruggevoerd
(negatieve (-) instellingen keren de fase om).
• Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass) – Frequentie waarop de
lage frequentie inhoud van het Tap Delaygeluid afgekapt zal
worden. (BYPASS: geen afkapping).
• Delay 1 Panpot (L64~0~63R)
• Delay 2 Panpot (L64~0~63R) – Panning van de Tap Delaygeluiden.
• Delay 1 Level (0-127)
• Delay 2 Level (0-127) – Volume van de Tap Delaygeluiden.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage frequentiereeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge frequentiereeks.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
72. Shuffle DLY
r
Voegt een ‘Shuffle’ aan het geluid toe, die het geluid een
springerig Delayeffect met een swingend gevoel geeft.
• Delay Time [sync] (msec, Note) – Gebruik deze parameter om te
specificeren (‘Note’ of ‘msec’) of de Delaytijd met het tempo van
de Arranger of Recorder gesynchroniseerd moet worden of niet.
Afhankelijk van uw keuze verwijst de instellingsreeks van de volgende parameter naar een tijd of een nootwaarde.
• Delay Time [msec] (0-2600ms) – Past de tijd totdat de Delay
hoorbaar wordt aan.
• Delay Time [note] (muzieknoten) – Delaytijden kunnen als een
nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de ‘Sync’
parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde van
de gewenste noot.
• Shuffle Rate (0-100%) – Past de ratio (als een percentage) van
tijd aan die verstrijkt voordat Delay B klinkt, met betrekking tot
de tijd die verstrijkt voordat Delay A klinkt. Op 100% ingesteld,
zijn de Delaytijden hetzelfde.
• Acceleration (0-15) - Past de tijd aan waarbinnen de Delaytijd
120
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
van de huidige instelling in een gespecificeerde nieuwe instelling verandert.
Feedback (-98%~0~98%) – Past de hoeveelheid van het Delaygeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass) – Past de frequentie aan
waarboven geluid dat in het effect wordt teruggevoerd wordt
uitgefilterd. Als u geen hoge frequenties wilt uitfilteren, zet u
deze parameter op BYPASS.
Panpot A (L64~0~63R)
Panpot B (L64~0~63R) – Stereolocatie van Delay A/B.
Level A (0-127)
Level B (0-127) – Volume van Delay A/B.
EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage reeks.
EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge reeks.
Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
Level (0-127) – Uitgangsniveau.
73. 3D Delay
Dit past een 3D-effect op het Delaygeluid toe. Het Delaygeluid
wordt op 90 graden links en 90 raden rechts gepositioneerd.
• Delay Left Time [sync] (msec, Note) – Gebruik deze parameter
om te specificeren (‘Note’ of ‘msec’) of de linker Delaytijd met
het tempo van de Arranger of Recorder gesynchroniseerd moet
worden of niet. Afhankelijk van uw keuze verwijst de instellingsreeks van de volgende parameter naar een tijd of een nootwaarde.
• Delay Left Time [msec] (0-2600ms) – Past de tijd vanaf het
directe geluid, totdat het linker Delaygeluid hoorbaar wordt
aan.
• Delay Left Time [note] (muzieknoten) – Delaytijden kunnen als
een nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de
‘Sync’ parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde
van de gewenste noot.
• Delay Right Time [sync] (msec, Note) – Gebruik deze parameter
om te specificeren (‘Note’ of ‘msec’) of de rechter Delaytijd met
het tempo van de Arranger of Recorder gesynchroniseerd moet
worden of niet. Afhankelijk van uw keuze verwijst de instellingsreeks van de volgende parameter naar een tijd of een nootwaarde.
• Delay Right Time [msec] (0-2600ms) – Past de tijd vanaf het
directe geluid, totdat het rechter Delaygeluid hoorbaar wordt
aan.
• Delay Right Time [note] (muzieknoten) – Delaytijden kunnen als
een nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de
‘Sync’ parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde
van de gewenste noot.
• Delay Center Time [sync] (msec, Note) – Gebruik deze parameter
om te specificeren (‘Note’ of ‘msec’) of de middelste Delaytijd
met het tempo van de Arranger of Recorder gesynchroniseerd
moet worden of niet. Afhankelijk van uw keuze verwijst de
instellingsreeks van de volgende parameter naar een tijd of een
nootwaarde.
• Delay Center Time [msec] (0-2600ms) – Past de tijd vanaf het
directe geluid, totdat het middelste Delaygeluid hoorbaar wordt
aan.
• Delay Center Time [note] (muzieknoten) – Delaytijden kunnen
als een nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de
‘Sync’ parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde
van de gewenste noot.
• Center Feedback (-98%~0~98%) – Past de hoeveelheid van het
Delaygeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
• Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass) – Past de frequentie aan
waarboven geluid dat in het effect wordt teruggevoerd wordt
uitgefilterd. Als u geen hoge frequenties wilt uitfilteren, zet u
deze parameter op BYPASS.
• Left Level (0-127)
• Right Level (0-127)
• Center Level (0-127) – Uitgangsniveau van het Delaygeluid.
• Output Mode (Speaker, Phones) – past de methode aan, die
gebruikt zal worden om geluid dat naar de OUTPUT jacks wordt
gestuurd te horen.
Het optimale 3D-effect wordt bereikt als u SPEAKER selecteert
als u luidsprekers gebruikt of PHONES als een koptelefoon
Backing Module BK-7m r
MFX types en parameters
wordt gebruikt.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage frequentiereeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge frequentiereeks.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
74. Long Time DLY
Een Delay waarin de Delaytijd vloeiend gevarieerd kan worden, en een uitgestrekte Delay geproduceerd kan worden.
• Delay Time [sync] (msec, Note) – Gebruik deze parameter om te
specificeren (‘Note’ of ‘msec’) of de Delaytijd met het tempo van
de Arranger of Recorder gesynchroniseerd moet worden of niet.
Afhankelijk van uw keuze verwijst de instellingsreeks van de volgende parameter naar een tijd of een nootwaarde.
• Delay Time [msec] (0-2600ms) – Past de tijd totdat de Delay
hoorbaar wordt aan.
• Delay Time [note] (muzieknoten) – Delaytijden kunnen als een
nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de ‘Sync’
parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde van
de gewenste noot.
• Delay Acceleration (0-15) - Past de tijd waarbinnen de Delaytijd
van de huidige instelling in een gespecificeerde nieuwe instelling verandert. De snelheid van de verandering voor de Delaytijd, is rechtsreeks van invloed op de toonhoogteverandering.
• Feedback (-98%~0~98%) – Past de hoeveelheid van het Delaygeluid dat in het effect wordt teruggevoerd aan. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
• Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass) – Past de frequentie aan
waarboven geluid dat in het effect wordt teruggevoerd wordt
uitgefilterd. Als u geen hoge frequenties wilt uitfilteren, zet u
deze parameter op BYPASS.
• Panpot (L64~0~63R) – Stereo locatie van het uitvoergeluid. Dit is
een mono effect dat binnenkomende signalen combineert. U
kunt het verwerkte signaal echter op elke locatie tussen de linker en rechterkanalen plaatsen.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage frequentiereeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge frequentiereeks.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
75. Tape Echo
Een virtuele bandecho die een realistisch band Delaygeluid
produceert. Dit simuleert de band echo sectie van een Roland
RE-201 Space Echo.
• Mode (S, M, S+M, S+L, M+L, S+M+L) – Combinatie van te gebruiken afspeelkoppen. Selecteer uit drie verschillende koppen met
verschillende Delaytijden. S: kort, M: gemiddeld, L: lang.
• Repeat Rate (0-127) – Bandsnelheid. Het verhogen van deze
waarde verkort de spatiering van de vertraagde geluiden.
• Intensity (0-127) – Hoeveelheid Delay herhalingen.
• Bass (-15dB~0~15dB) – Boost/Cut voor de lage reeks van het
Echogeluid.
• Treble (-15dB~0~15dB) – Boost/Cut voor de hoge reeks van het
Echogeluid.
• Head S Pan (L64~0~63R)
• Head M Pan (L64~0~63R)
• Head L Pan (L64~0~63R) – Onafhankelijke panning voor de
korte, gemiddelde en lange afspeelkoppen.
• Tape Distortion (0-5) – Hoeveelheid band-afhankelijke vervorming die wordt toegevoegd. Dit simuleert de lichte klankveranderingen die met signaalanalyse apparatuur gedetecteerd kan
worden. Als deze waarde toeneemt, neemt de vervorming ook
toe.
• Wow/Flutter Rate (0-127) – Snelheid van Wow/Flutter (gecompliceerde variatie in toonhoogte, veroorzaakt door slijtage van de
band en onregelmatigheid in rotatie).
• Wow/Flutter Depth (0-127) – Diepte van Wow/Flutter.
• Echo Level (0-127) – Volume van het Echogeluid.
• Direct Level (0-127) – Volume van het originele geluid.
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
76. LoFi Noise
Naast een LoFi-effect voegt dit verscheidene types ruis, zoals
witte ruis en disc ruis toe.
• LoFi Type (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) – Vermindert de geluidskwaliteit.
• De geluidskwaliteit wordt slechter naarmate deze waarde toeneemt.
• Post Filter Type (OFF, LPF, HPF) - Type filter. OFF: er wordt geen
filter gebruikt. LPF: kapt de frequentiereeks boven de Cutoff
waarde af. HPF: kapt de frequentie onder de Cutoff waarde af.
• Post Filter Cutoff (200-8000, Bypass) – Middenfrequentie van
het filter.
• W/P Noise Type (White, Pink) – Afwisselen tussen witte en roze
ruis.
• W/P Noise LPF (200-8000, Bypass) – Middenfrequentie van het
laagpas filter dat op de witte/roze ruis wordt toegepast.
(BYPASS: geen afkapping).
• W/P Noise Level (0-127) – Volume van de witte/roze ruis.
• Disc Noise Type (LP, EP, SP, RND) – Type langspeelplaat ruis. De
frequentie waarop de ruis hoorbaar is, hangt van het geselecteerde type af.
• Disc Noise LPF (200-8000Hz, Bypass) – Past de Cutoff frequentie
van het laagpas filter dat op de langspeelplaat ruis wordt toegepast aan. Als u geen hoge frequenties wilt uitfilteren, stelt u
deze parameter op BYPASS in.
• Disc Noise Level (0-127) – Volume van de langspeelplaat ruis.
• Hum Noise Type (50Hz, 60Hz) – Frequentie van de Hum Noise.
• Hum Noise LPF (200-8000, Bypass) – Middenfrequentie van het
laagpas filter dat op de Hum Noise wordt toegepast. (BYPASS:
geen afkapping).
• Hum Noise Level (0-127) – Volume van de Hum Noise.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage frequentiereeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge frequentiereeks.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
77. LoFi Comp
Dit is een effect dat de geluidskwaliteit opzettelijk verslechtert,
voor creatieve doeleinden.
• Pre Filter Type (1, 2, 3, 4, 5, 6) – Selecteert het type filter dat op
het geluid wordt toegepast, voordat het door het LoFi-effect
gaat.
• LoFi Type (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) – Vermindert de geluidskwaliteit.
• De geluidskwaliteit wordt slechter naarmate deze waarde toeneemt.
• Post Filter Type (OFF, LPF, HPF) - Type filter. OFF: er wordt geen
filter gebruikt. LPF: kapt de frequentiereeks boven de Cutoff
waarde af. HPF: kapt de frequentie onder de Cutoff waarde af.
• Post Filter Cutoff (200-8000, Bypass) – Basisfrequentie van het
Post filter.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage frequentiereeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge frequentiereeks.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
78. LoFi Radio
Naast een Lo-Fi-effect genereert dit effect ook radio ruis.
• LoFi Type (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) – Vermindert de geluidskwaliteit.
• De geluidskwaliteit wordt slechter naarmate deze waarde toeneemt.
• Post Filter Type (OFF, LPF, HPF) - Type filter. OFF: er wordt geen
filter gebruikt. LPF: kapt de frequentiereeks boven de Cutoff
waarde af. HPF: kapt de frequentie onder de Cutoff waarde af.
• Post Filter Cutoff (200-8000, Bypass) – Basisfrequentie van het
Post filter.
121
Backing Module BK-7m
MFX types en parameters
• Radio Detune (0-127) – Simuleert de afstemmingsruis van een
radio. Als deze waarde wordt verhoogd, drijft de stemming verder af.
• Radio Noise Level (0-127) – Volume van de radio ruis.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage frequentiereeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge frequentiereeks.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
79. Telephone
Dit effect simuleert het klankkarakter van een telefoongesprek.
• Voice Quality (0-15) – Geluidskwaliteit van de telefoonstem.
• Treble (-15dB~0~15dB) – Bandbreedte van de telefoonstem.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
80. Phonograph
Simuleert een geluid dat op een analoge langspeelplaat is
opgenomen en op een platenspeler wordt afgespeeld. Dit
effect simuleert ook de verschillende types ruis die kenmerkend voor een langspeelplaat zijn, en zelfs de onregelmatigheden in rotatie van een oude draaitafel.
• Signal Distortion (0-127) – Diepte van vervorming.
• Frequency Range (0-127) – Frequentierespons van het afspeelsysteem. Als deze waarde afneemt, wordt de indruk van een
oud systeem met een slechte frequentierespons geproduceerd.
• Disc Type (LP, EP, SP) – Rotatiesnelheid van de draaitafel. Dit is
van invloed op de frequentie van de Scratch Noise.
• Scratch Noise Level (0-127) – Hoeveelheid Scratch Noise, te wijten aan krassen op de langspeelplaat.
• Dust Noise Level (0-127) – Volume van ruis, veroorzaakt door
stof op de langspeelplaat.
• Hiss Noise Level (0-127) – Volume van de doorlopende ‘sis’.
• Total Noise Level (0-127) – Volume van algehele ruis.
• Wow (0-127) – Diepte van lange cyclus rotatie onregelmatigheid.
• Flutter (0-127) – Diepte van korte cyclus rotatie onregelmatigheid.
• Random (0-127) – Diepte van algehele rotatie onregelmatigheid.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
81. Step Pitch
r
Een Pitch Shifter waarin de hoeveelheid toonhoogte verschuiving door een 16-staps sequentie wordt afgewisseld.
• Step 1-16 (-24~0~12 halve tonen) – Hoeveelheid toonhoogteverschuiving op elke stap (eenheden van halve tonen).
• Rate [sync] (Hz, Note) – Gebruik deze parameter om te specificeren (‘Note’ of ‘Hz’) of de modulatiesnelheid met de Arranger of
het Recorder tempo gesynchroniseerd moet worden. Afhankelijk van uw keuze, verwijst de instellingsreeks van de volgende
parameter naar een snelheid (Hz) of een nootwaarde.
• Rate [Hz] (0.05~10.0Hz) – Snelheid waarop de 16-staps sequentie
rondgaat.
• Rate [note] (muzieknoten) – Rate parameters kunnen als een
nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de ‘Sync’
parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde van
de gewenste noot.
• Attack (0-127) – Snelheid waarop de hoeveelheid toonhoogteverandering tussen stappen verandert.
• Gate Time (0-127) – Tijdsduur van het in toonhoogte verschoven
geluid op elke stap.
• Fine (-100~100) – Pitch Shift aanpassing voor alle stappen (eenheden van 2-cent).
• Delay Time [sync] (msec, Note) – Gebruik deze parameter om te
specificeren (‘Note’ of ‘msec’) of de Delaytijd met het tempo van
de Arranger of Recorder gesynchroniseerd moet worden of niet.
Afhankelijk van uw keuze verwijst de instellingsreeks van de volgende parameter naar een tijd of een nootwaarde.
122
• Delay Time [msec] (0-1300ms) – Delaytijd vanaf het originele
geluid totdat het in toonhoogte verschoven geluid hoorbaar
wordt.
• Delay Time [note] (muzieknoten) – Delaytijden kunnen als een
nootwaarde van een tempo worden ingesteld, als u de ‘Sync’
parameter hierboven op ‘Note’ zet. Specificeer de waarde van
de gewenste noot.
• Feedback (-98%~0~98%) - Proportie van het in toonhoogte verschoven geluid dat naar de invoer wordt teruggestuurd. (Negatieve (-) instellingen keren de fase om).
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de lage frequentiereeks.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Gain van de hoge frequentiereeks.
• Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W) – Volumebalans tussen
het directe (D) en effectgeluid (W).
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
82. Sympa Reso
Als het demperpedaal op een akoestische piano ingedrukt
wordt gehouden, kunnen andere snaren met de noten die u
speelt meetrillen, hetgeen rijke en ruimtelijke resonanties
creëert. Dit effect simuleert deze natuurlijke resonanties.
• Depth (0-127) – Diepte van het effect.
• Damper (0-127) – Hoe diep het pedaal wordt ingedrukt (regelt
het weergalmende geluid).
• Pre LPF (16~15000Hz, Bypass) – Frequentie van het filter dat de
hoge frequentie inhoud van het invoergeluid afkapt. (BYPASS:
geen afkapping).
• Pre HPF (16~15000Hz, Bypass) – Frequentie van het filter dat de
lage frequentie inhoud van het invoergeluid afkapt. (BYPASS:
geen afkapping).
• Peaking Freq (200~8000Hz, Bypass) – Frequentie van het filter
dat een specifieke frequentieregio van het invoergeluid versterkt/afkapt.
• Peaking Gain (-15dB~015dB) – Hoeveelheid Boost/Cut die door
het filter op de gespecificeerde frequentieregio van het invoergeluid wordt geproduceerd.
• Peaking Q (0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0) – Breedte van de frequentieregio die door de ‘Peaking Gain’ parameter versterkt of afgekapt
wordt. (Hogere waardes maken de regio smaller).
• HF Damp (16~15000Hz, Bypass) – Frequentie waarop de hoge
frequentie inhoud van het weergalmende geluid afgekapt zal
worden (BYPASS: geen afkapping).
• LF Damp (16~15000Hz, Bypass) – Frequentie waarop de lage frequentie inhoud van het weergalmende geluid afgekapt zal worden (BYPASS: geen afkapping).
• Lid (6, 5, 4, 3, 2, 1) – Dit simuleert de feitelijke veranderingen in
geluid, die optreden als de klep van een vleugel op een andere
hoogte wordt ingesteld.
• EQ Low Frequency (200, 400Hz) – Frequentie van de lage reeks
EQ.
• EQ Low Gain (-15dB~0~15dB) – Hoeveelheid Boost/Cut van de
lage reeks.
• EQ Mid Frequency (200-8000Hz) – Frequentie van de middenreeks EQ.
• EQ Mid Gain (-15dB~0~15dB) – Hoeveelheid Boost/Cut van de
middenreeks.
• EQ Mid Q (0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0) – Breedte van de middenreeks
(hogere waardes maken de regio smaller).
• EQ High Frequency (2000Hz, 4000Hz, 8000Hz) – Frequentie van
de hoge reeks EQ.
• EQ High Gain (-15dB~0~15dB) – Hoeveelheid hoge reeks Boost/
Cut.
• Level (0-127) – Uitgangsniveau.
83. Vib-Od-Rotary
Dit effect combineert Overdrive en Rotary met Vibrato/Chorus.
Het Vibrato-effect moduleert de toonhoogte van orgelklanken
op cyclische wijze (hetgeen niet hetzelfde als het Rotary-effect
is). Het Choruseffect mengt het normale geluid van het orgel
met een geluid waarop Vibrato is toegepast, hetgeen het
geluid rijker en ruimtelijker maakt.
• Vibrato Chorus Switch (Off, On) – Zet de Vibrato Chorus aan/uit.
• Vibrato Chorus Type (V-1, V-2, V-3, C-1, C-2, C-3) –
Backing Module BK-7m r
MFX types en parameters
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V-1, V-2, V-3: dit past vibrato (toonhoogtemodulatie) toe. Het
verhogen van deze waarde produceert een dieper effect.
C-1, C-2, C-3: dit past Chorus toe, om het geluid dieper en ruimtelijker te maken. Het verhogen van deze waarde produceert
een dieper effect.
Vibrato Chorus Vintage (’50, ’60, ’70) – Toonwiel klanken van de
jaren 50, 60 en 70.
Vibrato Chorus Level (0-127) – Niveau van het Vibrato Chorus
effect.
Overdrive Switch (Off, On) – Zet de Overdrive aan/uit.
Overdrive Drive (0-127) – Mate van vervorming.
Overdrive Level (0-127) – Stelt het Overdrive uitgangsniveau in.
Rotary Switch (Off, On) – Zet de Rotary aan/uit.
Rotary Speed (Slow, Fast) – Rotatiesnelheid van de roterende
luidspreker.
Rotary Woofer Slow Speed (0.05~10.00Hz) – Lage rotatiesnelheid van de Woofer.
Rotary Woofer Fast Speed (0.05~10.00Hz) – Hoge rotatiesnelheid van de Woofer.
Rotary Woofer Acceleration (0-15) – Past de tijd waarbinnen de
rotor Woofer de nieuw geselecteerde snelheid bereikt aan.
(‘Fast’ of ‘Slow’). Lagere waardes corresponderen met langzamere overgangen.
Rotary Woofer Level (0-127) – Stelt het Woofer niveau in.
Rotary Tweeter Slow Speed (0.05~10.00Hz) – Lage rotatiesnelheid van de Tweeter.
Rotary Tweeter Fast Speed (0.05~10.00Hz) – Hoge rotatiesnelheid van de Tweeter.
Rotary Tweeter Acceleration (0-15) – Past de tijd waarbinnen de
rotor Tweeter de nieuw geselecteerde snelheid bereikt aan.
(‘Fast’ of ‘Slow’). Lagere waardes corresponderen met langzamere overgangen.
Rotary Tweeter Level (0-127) – Stelt het Tweeter niveau in.
Rotary Separation (0-127) – Ruimtelijke verspreiding van het
geluid.
Rotary Level (0-127) – Stelt het uitgangsniveau van het effect in.
84. Center Canc
Verwijdert de klanken die zich in het midden van het stereogeluid bevinden. Dit is een handige manier voor het elimineren
van een stem.
• L-R Balance (-50~0~50) – Volumebalans van de L (linker) en R
(rechter) kanalen voor het verwijderen van het geluid.
• Range Low (16~15000Hz) – Lage frequentielimiet van de band
die verwijderd wordt.
• Range High (16~15000Hz) – Hoge frequentielimiet van de band
die verwijderd wordt.
123
Backing Module BK-7m
Index
Index
Getallen
1e noot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
2e maat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
A
Accordionist . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Achtergrond
Kleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Modus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
After Touch. . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Akkoordherkenning. . . . . . . . 60, 65
Always . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Arranger . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 60
Chord Off . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Hold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 65
Aspect Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Attack . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 72, 78
Audio In
Center Canc . . . . . . . . . . . . . . . .64
Transponeren. . . . . . . . . . . . . . .64
AudioXfade. . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Auto
Fill In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . .64
Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Coarse Tune . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Common . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Compressor. . . . . . . . . . . . . . . 71, 74
Computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Control Pedaal . . . . . . . . . . . . . . . .17
Count In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Cut Off. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 78
D
Decay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 78
Default . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Delay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 76
Vibrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Demo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Dichtheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Diepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Digitale piano. . . . . . . . . . . . . . . . .23
Driver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Drum
Mute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Drum Instrument. . . . . . . . . . . . . .80
Drum Set. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
E
B
r
Backing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Basis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Beeldscherm. . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Beeldscherm helderheid. . . . . . . .62
Begeleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
EQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79, 80
Song Parts . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Style Parts . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Tone Parts . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Boost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
BPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 36
Break Mute. . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
C
C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Cakewalk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Cancel . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 64
Chord View . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
ChordRecOff. . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Chorus. . . . . . . . . . . . . . . . 51, 56, 77
Niveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Send . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
124
Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Effect
Chorus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
MFX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 79
Reverb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
EQ Part Edit . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Equalizer . . . . . . . . . . . . . . . . . 74, 79
Exit Confirm . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Exp Pedal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Exp. Pedal All Parts . . . . . . . . . . . .59
Expressiepedaal . . . . . . . . . . . . . . .52
F
Factory Reset . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Fade Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Families . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 77
Fbk Chorus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
FC-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 65
Fill In Half Bar . . . . . . . . . . . . . . . .60
Filter
Down. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Fine Tune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Flanger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 76
Flat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Formatteren, USB-apparaat. . . . .83
Freeze Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Full . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
G
Gain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 73
Geluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Geluid
Niveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
REC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Sync. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Generiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
GM2 Chorus . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Gitarist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
H
Hall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hard Comp . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koptelefoon . . . . . . . . . . . . . . . . .
High . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
One Touch . . . . . . . . . . . . . . . .
Pedaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Performance. . . . . . . . . . . . . . .
Hoofdpagina. . . . . . . . . . . . . . . . .
76
72
19
72
72
55
65
59
62
52
62
21
I
Initialiseren
Fabrieksinstellingen . . . . . . . .
Opslagapparaat . . . . . . . . . . . .
Instr Equalizer . . . . . . . . . . . . . . .
Instrument . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instrumentatie . . . . . . . . . . . . . . .
Intell Threshold . . . . . . . . . . . . . .
Intelligent . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
83
80
76
48
61
60
J
Jazz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
K
Key Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klassiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kleur voor accentueren . . . . . . .
Klok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
73
63
69
L
Laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laden, fabrieksinstellingen. . . . .
Lijst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melody Intelligence . . . . . . . .
Limiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
83
41
61
72
Backing Module BK-7m
Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Low . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Boost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Lower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Lower Hold . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
LWR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Lyrics Settings (instellingen voor
tekst) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
M
Mac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Make New. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Makeup Tools . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Manual Bass . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Master Tune . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Master Volume Rx. . . . . . . . . . . . .69
Mastering Tools . . . . . . . . . . . . . . .71
MBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Metronoom . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
MFX . . . . . . . . . . . . . .52, 54, 79, 107
Bewerken . . . . . . . . . . . . . . 55, 79
Mid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Mid Boost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Basiskanaal. . . . . . . . . . . . . . . . .69
Kanalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Local Control . . . . . . . . . . . . . . .67
Parameters. . . . . . . . . . . . . . . . .71
Set (opslaan) . . . . . . . . . . . . . . .71
SPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Synchronisatie. . . . . . . . . . . . . .68
USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Wizard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Minus One . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Mono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Music Assistant . . . . . . . . . . . . . . .41
Mute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 77
Muziekstijl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
My
Performances . . . . . . . . . . . . . .83
Recordings . . . . . . . . . . . . . 47, 83
Songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Styles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Opslaan
Als standaard . . . . . . . . . . . . . . .61
Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
MIDI Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Song . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Muziekstijl . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Song . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
User-geheugen . . . . . . . . . 73, 74
Origineel . . . . . . . . . . . 48, 64, 75, 76
Output Select . . . . . . . . . . . . . 57, 58
Send. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Rock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Room . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Rij weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Rx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67, 69
Ch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Event . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Shift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Sysex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Velocity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
P
S
P-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
PAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Pan Delay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Panpot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 77
Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Pedaal . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 18, 64
Controller FC-7 . . . . . . . . . . . . .65
Expressie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Perc Mute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Perf. Next . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Perform Next Song . . . . . . . . . . . .64
Performance. . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Edit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Hold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Lijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
PC Rx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
PC Tx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Pianist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Plaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Poly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Pop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Portamento . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Tijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
POWER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Preset
SMF/Style Compressor . . . . . . .72
SMF/Style Equalizer . . . . . . . . .73
Probleemoplossing . . . . . . . . . . . .85
Scale Tune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Schakelen
Melody Intelligence . . . . . . . . 61
SMF/Style Compressor . . . . . . 72
SMF/Style Equalizer . . . . . . . . 73
Short
Dly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Dly FB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
SMF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clock Tx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Pos Point Tx . . . . . . . . . . . . . . . 69
Start/Stop Tx . . . . . . . . . . . . . . 69
Soft
Comp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Thru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Thru Piano . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 77
SONAR LE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Song
Afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Positie aanwijzer . . . . . . . . . . . 69]
Snelle start . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Sostenuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Split . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Hoog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Laag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Punt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Standaard . . . . . . . . . .34, 36, 72, 73
Stemmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Stemming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Stl
Clock Tx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Start/Stop Tx . . . . . . . . . . . . . . 69
Style . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MIDI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Pc Rx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Volume Rx . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Style/SMF TrackMute . . . . . . . . . 62
SuperNATURAL. . . . . . . . . . . . 27, 29
Sync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Rx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Synchroniseren
Geluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
R
N
Niveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Note-to-Arranger . . . . . . . . . . . . .70
NTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
NTSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
O
Octaaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Shift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
One Touch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Hold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
r
Rate
Sync. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Vibrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Realtime Part . . . . . . . . . . 27, 51, 59
REC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 46
Geluidsniveau . . . . . . . . . . . . . .64
Audio Sync . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Release . . . . . . . . . . . . . . . 53, 72, 78
Rename . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Reset/Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Resonantie . . . . . . . . . . . . . . . 53, 78
Reverb . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 55, 77
Niveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
125
Backing Module BK-7m
Index
Metronoom . . . . . . . . . . . . . . . .40
T
Tap Tempo . . . . . . . . . . . . . . . 34, 36
Tempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 36
Arranger modus . . . . . . . . . . . .60
Makeup Tools. . . . . . . . . . . . . . .76
Tenor Sax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Threshold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Maatsoort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Tone . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 51, 77
Part Effects . . . . . . . . . . . . . . . .54
Part View . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Tone/Part
Compressor . . . . . . . . . . . . . . . .74
Equalizer. . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Toonhoogte . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Toonsoort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Track Mute . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Transponeren . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Makeup Tools. . . . . . . . . . . . . . .76
Trombone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Tx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 70
Ch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Data Change . . . . . . . . . . . . . . .71
Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Shift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Sysex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
U
UP1, UP2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Upper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 83
Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 64
MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
User-geheugen . . . . . . . . 71, 72, 73
Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
r
V
Velocity . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71, 80
Veranderingen ongedaan
maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76, 80
Verplaatsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Performance . . . . . . . . . . . . . . .44
Versie Info. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Verwijderen
Performance . . . . . . . . . . . . . . .44
Performance lijst. . . . . . . . . . . .45
Vibrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Delay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Diepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Snelheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Video
Modus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . .63
V-Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Voetschakelaar. . . . . . . . . . . . . . . .17
Volume
Instrument . . . . . . . . . . 51, 59, 77
Makeup Tools. . . . . . . . . . . . . . .76
126
W
WAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Wizard Connection . . . . . . . . . . . .87
Voor EU-Landen
r
Download PDF