Aastra | DBC 422 | Dialog 4422 - Uppsala universitet

Dialog 4422 IP Office
IP-telefon för MX-ONE™ och MD110
Användarhandbok
Cover Page Graphic
Place the graphic directly on the page, do not care about
putting it in the text flow. Select Graphics > Properties
and make the following settings:
•
Width: 15,4 cm (Important!)
•
Height: 11,2 cm (May be smaller)
•
Top: 5,3 cm (Important!)
•
Left: -0,3 cm (Important!)
This text should then be hidden.
Vänligen uppmärksamma att inte alla funktioner,
som är upptagna i denna manual, är tillämpliga
för telefonväxeln vid Uppsala universitet
Teleservice Uppsala universitet 091207
SV/LZT 103 71 R8A
© Aastra Telecom Sweden AB 2009. Med ensamrätt.
Innehåll
Innehåll
Välkommen ...................................................... 4
Viktig användarinformation ............................... 6
Beskrivning ...................................................... 7
Starta telefonen — Logga in/ut ........................ 21
Inkommande samtal ....................................... 30
Utgående samtal ............................................ 35
Samtalslista .................................................... 45
Under samtal ................................................. 47
Vidarekoppling ............................................... 53
Frånvaroinformation (tillval) ............................. 63
Meddelanden ................................................. 65
Gruppfunktioner ............................................. 70
Andra användbara funktioner ......................... 72
Inställningar .................................................... 78
Tillbehör ......................................................... 91
Lägga till kontakter från Microsoft Outlook ....... 96
Webbserver .................................................... 98
Installation .................................................... 106
Felsökning .................................................... 114
Ordlista ........................................................ 115
Sakregister ................................................... 116
Dialog 4422 IP Office
3
Välkommen
Välkommen
Välkommen till användarhandboken för IP-telefonen Dialog 4422
IP Office som uppfyller standarden H.323.
Den här handboken beskriver funktionerna i telefonen när den är
ansluten till MX-ONE™ eller MD110.
Funktionerna i telefonen kan användas i alla sorters telefonisituationer.
De funktioner som beskrivs i användarhandboken är de som telefonen Dialog 4422 IP Office är programmerad med vid leveransen
från fabriken. Tänk på att det kan finnas lokala skillnader i hur din
telefon är programmerad. Kontakta systemadministratören om du
behöver hjälp.
Obs! Telefonen Dialog 4422 IP Office finns i två versioner —
version 1 och version 2. Version 1 är märkt med DBC 422
01 och version 2 är märkt med DBC 422 02 under
telefonen. Kontrollera vilken version du har.
I vissa länder används olika koder för en del funktioner. I den här
användarhandboken beskrivs de koder som används i Sverige.
Den senaste versionen av den här användarhandboken kan
hämtas på: http://www.aastra.com
4
Dialog 4422 IP Office
Välkommen
Copyright
Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna handbok får
kopieras, sparas eller överföras i någon form eller på något sätt,
elektroniskt eller mekaniskt, genom kopiering, inspelning eller på
annat sätt, utan skriftligt medgivande från utgivaren. Följande
undantag ges:
Om denna publikation görs tillgänglig på ett Aastra-medium
medger Aastra att innehållet i denna fil får laddas ned och skrivas ut
för privat bruk. Innehållet får dock inte vidarebefordras till andra.
Inga delar av denna publikation får ändras eller användas
kommersiellt. Aastra påtar sig inget ansvar för skador som kan
uppstå på grund av användning av en obehörigen ändrad
publikation.
Aastra är ett registrerat varumärke som tillhör Aastra Technologies
Limited. Alla övriga varumärken i denna publikation tillhör sina
respektive ägare.
Garanti
AASTRA LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG BETRÄFFANDE DETTA MATERIAL, INKLUDERANDE, MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL, INDIREKTA GARANTIER FÖR OM DET ÄR
SÄLJBART ELLER LÄMPLIGT FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.
Aastra ansvarar inte för fel häri eller för oförutsedda skador eller
följdskador i samband med anskaffning, framställning eller
användning av detta material.
Försäkran om överensstämmelse
Aastra Telecom Sweden AB, 126 37 Hägersten, förklarar härmed
att denna telefon uppfyller de grundläggande kraven och andra
tillämpliga regler i R&TTE-direktivet 1999/5/EG.
Ytterligare information finns på: http://www.aastra.com/sdoc
Dialog 4422 IP Office
5
Viktig användarinformation
Viktig användarinformation
Säkerhetsinstruktioner
Spara de här instruktionerna!
Läs de här säkerhetsinstruktionerna innan du använder
produkten!
Obs! När du använder telefonen eller ansluten utrustning
ska du alltid följa dessa grundläggande säkerhetsinstruktioner.
Då minskar risken för brand, elchocker och personskador.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Följ instruktionerna i användarhandboken till produkten eller annan dokumentation.
Installera alltid utrustningen på en plats och i en miljö som den är avsedd för.
För telefoner som förses med ström via ett vägguttag: Använd endast
telefonen med den föreskrivna nätspänningen. Om du är osäker på vilken
typ av ström som finns i byggnaden kontaktar du fastighetsförvaltaren
eller det lokala elbolaget.
För telefoner som förses med ström via ett vägguttag: Placera aldrig telefonens strömkabel där den kan utsättas för mekaniskt tryck eftersom den
då kan skadas. Om strömkabeln eller kontakten är skadad ska du koppla
ur produkten och kontakta ett godkänt serviceställe.
Headset som används med produkten måste uppfylla kraven enligt
EN/IEC 60950-1 (för Australien AS/NZS 60950:1-2003).
Gör inga ändringar på produkten utan föregående godkännande från
den som ansvarar för att produkten uppfyller aktuella krav. Om otillåtna
ändringar görs på produkten kan användaren fråntas befogenheten att
använda produkten.
Använd inte telefonen för att anmäla en gasläcka i närheten av läckan.
Spill ingen vätska av något slag på produkten och använd den aldrig nära
vatten, t.ex. intill ett badkar, handfat eller en diskbänk, i en fuktig källare
eller intill en swimmingpool.
För aldrig in några föremål i produktens öppningar som inte hör till produkten
eller dess tillbehör.
Montera inte isär produkten. Kontakta ett godkänt serviceställe om service
eller reparationer behöver genomföras.
Undvik att använda alla slags telefoner utom trådlösa modeller vid åskväder.
Kassering av produkten
Produkten ska inte slängas i hushållsoporna. Kontrollera vilka regler som gäller
för kassering av elektroniska produkter.
6
Dialog 4422 IP Office
Beskrivning
Beskrivning
19
1
Dialog 4422 IP Office
7
Konferens
Inställningar
2
8
Överflyttning
Medflyttning
3
Meddelande
4
Förfrågan
9
Linje 2
Ledig på
annan linje
5
Linje 1
Samtalslista
6
21
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PQRS
TUV
WXYZ
16
15
17
11
10
12
14
20
13
18
Dialog 4422 IP Office
7
Beskrivning
1
Display
Se avsnittet ”Displayinformation” på sidan 15.
2
Inställningar
Används för att växla till och från inställningsläge. Se avsnitten
”Inställningar” på sidan 78 och ”Menystruktur (inställningar)” på
sidan 20. Funktionen är obligatorisk och programmeras till denna
position som standard.
Knapparna 3—8
Förprogrammerade knappar/funktionsknappar/övervakningsknappar
Knapparna är programmerade med de angivna standardfunktionerna
(se nedan). Funktionerna kan tas bort eller flyttas till en annan programmerbar knapp av systemadministratören.
Funktionerna kan även tas bort från knapparna (av systemadministratören). I så fall kan du programmera funktioner och telefonnummer
som du använder ofta på knapparna.
Knapparna kan även användas som övervakningsknappar eller
för att tilldela funktionerna Återuppringning, Samtal väntar och
Påkoppling.
Se avsnitten ”Programmera funktionsknappar” på sidan 79 och
”Övervakningsknapp” på sidan 75.
8
3
Medflyttning
Indikerar aktiverad medflyttning. Används även för att inaktivera
medflyttning. Se avsnitt ”Vidarekoppling” på sidan 53.
4
Meddelande
Knapp som indikerar att meddelande väntar. När lampan lyser
kan du lyssna på meddelandet genom att trycka på knappen.
Se avsnittet ”Meddelanden” på sidan 65.
5
Ledig på annan linje
Ta emot ett andra samtal när du redan har ett pågående samtal. Se
avsnittet ”Svara på ett andra samtal under ett pågående samtal” på
sidan 32.
6
Samtalslista
Används för att komma till listan med utgående och inkommande
samtal. När lampan blinkar finns det obesvarade inkommande
samtal. Se avsnitten ”Ringa nummer i samtalslistan” på sidan 39
och ”Samtalslista” på sidan 45.
7
Konferens
Inleda en konferens. Se avsnittet ”Konferens” på sidan 51.
8
Överflyttning
Transportera samtal. Se avsnittet ”Överflyttning” på sidan 51.
Dialog 4422 IP Office
Beskrivning
9
Trevalslinje
Hantera samtal. Linje 1 och 2 är tillgängliga för både inkommande
och utgående samtal. Förfrågan kan endast användas för utgående
samtal.
10
Sekretess
a) Koppla på/av mikrofonen under ett samtal. Se avsnittet
”Sekretess” på sidan 48.
b) Stänga av ringsignalen i standby-läge eller när det ringer.
Se avsnitten ”Stänga av ringsignalen” på sidan 88 och
”Tyst ringning” på sidan 88.
11
Volymknappar/menykontrollknappar
a) Justera volymen. Se avsnittet ”Inställningar” på sidan 78.
b) Bläddra i inställningsläget. Se avsnittet ”Inställningar” på
sidan 78.
c) Bläddra i samtalslistan. Se avsnittet ”Ringa nummer i
samtalslistan” på sidan 39.
Hur du använder menykontrollknapparna beskrivs i avsnittet ”Dolda
knappfunktioner” på sidan 12.
12
Knapp för högtalare/välj/logga in
Högtalarknappen används för högtalande anslutning. Genom att
hålla ner den i 4 sekunder aktiveras högtalarens förinställning.
a)
Aktivera förinställning för övervakning. Se avsnittet ”Förinställning
för headset” på sidan 94.
b) Används för att välja i inställningsläget. Se avsnittet ”Inställningar”
på sidan 78.
c) Logga in i systemet. Se avsnittet ”Starta telefonen — Logga in/
ut” på sidan 21.
Hur du använder knappen för att välja och logga in beskrivs i avsnittet ”Dolda knappfunktioner” på sidan 12.
Dialog 4422 IP Office
13
Knapp för headset
Hantera headsetsamtal och aktivera förinställning för headset. Se
avsnittet ”Headset (tillval)” på sidan 92.
14
Knapp för att koppla ned/avsluta/logga ut
a) Koppla bort samtal eller avsluta en funktion. Kan användas
istället för att lägga på luren.
b) Avsluta inställningsläget. Se avsnittet ”Inställningar” på
sidan 78.
c) Logga ut från systemet. Se avsnittet ”Starta telefonen — Logga
in/ut” på sidan 21.
Hur du använder knappen för att avsluta och logga ut beskrivs i
avsnittet ”Dolda knappfunktioner” på sidan 12.
9
Beskrivning
15
10
Mikrofon (endast v. 2 av Dialog 4422)
Används för samtal via högtalaren.
Dialog 4422 IP Office
Beskrivning
16
Högtalare
17
Lur
Har hörslinga för hörselskadade som standard.
Obs! Hörluren är magnetisk och det finns en risk att små
metallföremål kan fastna och följa med till örat.
18
Utdragsskiva för snabbguide (tillval)
Se avsnittet ”Utdragsskiva (tillval)” på sidan 95.
19
Anslutning till nätadapter
Se avsnittet ”Starta telefonen — Logga in/ut” på sidan 21.
20
Knappsats (tillval, endast v. 2 av Dialog 4422)
Med 17 programmerbara knappar. En knappsats kan anslutas, se
avsnittet ”Knappsats (tillval)” på sidan 91. Knapparna kan användas
som funktions- eller övervakningsknappar, se avsnitten ”Programmera
funktionsknappar” på sidan 79 och ”Övervakningsknapp” på
sidan 75.
Med programmet Designation Card Manager kan du skapa och
skriva ut egna signeringskort. Se nedan.
21
Signeringskort
Med programmet DCM (Designation Card Manager) kan du skapa
och skriva ut egna signeringskort. DCM medföljer på cd-skivan
Enterprise Telephone Toolbox. Den kan även hämtas på:
http://www.aastra.com
Kontakta en auktoriserad Aastra-återförsäljare om du vill ha mer
information.
Dialog 4422 IP Office
11
Beskrivning
Dolda knappfunktioner
Volymknappen, högtalarknappen och nedkopplingsknappen har
vissa dolda funktioner som inte visas på knapparna. Endast standardsymbolerna visas (volym, högtalare och C).
Bilden nedan beskriver vilka knappar du ska trycka på i varje
situation:
Upp
Föregående
Radera
Ner
Nästa
Ändra
Nej
Avbryta
Avsluta
Logga ut*
Ja
Välj
Spara
Logga in
* Håll intryckt i minst 1 sek.
Ô
ÕÔ
ÖÔ
ÖÔ
ÕÔ
12
Lampindikeringar
Släckt lampa
Funktionen är inte aktiv.
Tänd lampa
Funktionen är aktiv eller linjetagarlinjen
är upptagen.
Långsamt blinkande
lampa
Linjen (funktionen) har parkerats.
Snabbt blinkande lampa
Inkommande samtal.
Tänd lampa med korta
avbrott
Pågående samtal.
Dialog 4422 IP Office
Beskrivning
Toner och signaler
Följande toner och signaler skickas från telefonsystemet till din
telefon.
Toner
Tonerna i det här avsnittet är de som oftast används runt om i
världen. Många länder använder andra toner för vissa av dessa
situationer.
Kopplingston
Särskild kopplingston
Rington eller köton
Upptagetton
Spärrton
Ton för nummer som inte nås
Samtal väntar-ton eller
verifieringston
Påkopplingston
Konferenston
var 15:e sekund (till alla parter)
Parkeringston
Ton för uppkoppling pågår
Dialog 4422 IP Office
13
Beskrivning
Ringsignaler
Tre olika ringsignaler ger information om typen av inkommande
samtal. Signalerna i det här avsnittet är de som oftast används runt
om i världen. Många länder använder signaler som är anpassade
efter lokal standard. Om du hör en signal som inte beskrivs här eller
som du inte kan identifiera kan du fråga systemadministratören.
Intern ringsignal
Extern ringsignal
Återuppringningssignal
(påminnelsesignal)
Övervakningsknapparna kan programmeras med andra ringningsalternativ, se avsnittet ”Ändra ringsignal för en övervakningsknapp”
på sidan 89.
14
Dialog 4422 IP Office
Beskrivning
Displayinformation
På displayen får du information om t.ex. tid och datum, anslutningsstatus och telefonnummer. Följande sidor innehåller exempel på
informationsdisplayer vid olika telefonstatus.
Obs! Alla namn och nummer som visas på displayerna i
den här användarhandboken är exempel.
När informationen avslutas med ett utropstecken (!) betyder detta
att inga fler åtgärder kan vidtas.
Telefonen har en grafisk display som har cirka två rader med
20 tecken på varje rad. Antalet rader och tecken per rad beror
dock på vilken teckenstorlek och vilket teckensnitt som används.
Du kan ändra menyspråket på displayen och även visningen av
datum/tid, se avsnittet ”Inställningar” på sidan 78.
Beroende på anslutningsstatus visar den övre raden i displayen:
•
Tid och datum
•
Anslutningsstatus
•
Displaysymboler (utom volymindikator)
•
Namn eller nummer för parkerat samtal
Beroende på anslutningsstatus visar den nedre raden i displayen:
•
Användarens namn och nummer
•
Samtal/uppringt namn och nummer
•
Frånvaroorsak
•
Volymindikator
Under start och inloggning, när displayen visar samtalslistan eller
när telefonen är i inställningsläge, anpassas displayen efter den
aktuella situationen.
Dialog 4422 IP Office
15
Beskrivning
Displaysymboler
Trafikstatus visas med följande symboler på displayen:
Volymindikator.
Visar ringsignalens volym i standby-läge eller ringläge alternativt högtalarens eller lurens volym i samtalsläge. Se avsnittet ”Inställningar”
på sidan 78.
Åtkomstvarning.
Blinkar när åtkomsten till systemtjänster är begränsad (när någon
tjänst inte fungerar). Se avsnittet ”Felsökning” på sidan 114.
Säkerhet.
Anger att pågående samtal är säkert mellan part A och B. Mediet
(samtalet) och signalerna krypteras.
Följande symboler kan visas i andra displaymenyer.
Exempel på Lista-menyn:
Nya obesvarade samtal
12:24 am 28-09
R Torres
4177
Inkommande samtal
15:02 am 28-09 1:07
R Torres
4177
Exempel på Datumformat-menyn:
12 09 2008
12 Sep 2008
eller
eller
Nytt obesvarat samtal.
Anger nya obesvarade och inte kontrollerade samtal. Siffran bredvid
symbolen anger hur många gånger denna person har ringt dig.
Obesvarat samtal.
Anger ett eller flera obesvarade men kontrollerade samtal. Siffran
bredvid symbolen anger hur många gånger denna person har ringt
dig.
Inkommande samtal.
Anger ett besvarat inkommande samtal.
Utgående samtal.
Anger ett utgående samtal.
Stapelindikator.
Anger vilken del av den totala listan som visas.
16
Dialog 4422 IP Office
Beskrivning
12 09 2008
Markeringsram.
Markerar den post som ska ringas upp eller som är markerad i
listan.
Inställningsindikatorer.
En ifylld symbol anger den aktuella inställningen i den lista som
visas.
Standby-läge
När telefonen är i standby-läge visas information om tid och datum
på första raden och ditt namn och anknytningsnummer på andra
raden. I exemplet nedan är anknytningsnumret för J Smith 3232.
J Smith
12:24 12 Sep 2008
3232
Obesvarade samtal visas på telefonens display.
1 Missade
J Smith
3232
En aktiverad medflyttning visas också på telefonens display.
Medfl till 3333
J Smith
3232
Smith (3232) har aktiverat medflyttning till 3333.
Dialog 4422 IP Office
17
Beskrivning
Utgående samtal
När du ringer från telefonen visas anslutningsinformation och det
namn (om det är tillgängligt) och nummer du ringer på displayen.
Ringer
A Andersson
3345
Om den uppringda anknytningen är upptagen ser displayen ut så här.
Upptagen
A Andersson
3345
Om den uppringda anknytningen är vidarekopplad visas vidarekopplingsinformationen och den uppringda personens namn och
nummer. > är medflyttningssymbolen.
A Andersson
B Brown
>Medflytt
4260
Samtalet till Andersson (3345) vidarekopplas till Nilsson (4260).
18
Dialog 4422 IP Office
Beskrivning
Inkommande samtal
När du får ett samtal visas namnet på den som ringer (om det är
tillgängligt) och numret på displayen. Namnet och numret blinkar.
Om numret för ett externt samtal inte är tillgängligt visas Externt
på displayen istället för numret.
Inkommande
3345
A Andersson
Om det är en vidarekopplad anknytning som ringer visas vidarekopplingsinformationen samt namn och nummer för den som
ringer (blinkar). > är medflyttningssymbolen.
A Andersson
4260
>Medflytt
B Brown
Brown (4260) har ringt till Andersson och samtalet har vidarekopplats till dig.
Dialog 4422 IP Office
19
Beskrivning
Menystruktur (inställningar)
Menystruktur för de menyer som kan väljas när knappen Inställningar
tryckts in. När du bläddrar mellan menyerna markeras den aktiva
menyn med en svart ram. Du bläddrar i menyerna med hjälp av
högtalarknappen, volymknapparna och nedkopplingsknappen, se
avsnittet ”Dolda knappfunktioner” på sidan 12.
Funktionsknappar 1
Tryck på knapp att kontr.
Prog.bara knappar 2
Tryck på knapp för prog.
Ringkaraktär
Ange ny karaktär (0-9):
Tid och datum
Tidsformat
Datumformat
Språk
Displaykontrast
Utloggning spärrad 4
Tillbehörsenhet 3
Språk i menyer
Volym
Normal
Hög
Nätverk
Åtkomst lokalt nät 4
DHCP 4
Webbadress <xxx>
IP-adr 4
Mask 4
St-GW 4
SW-server DHCP 4
SWsrv 4
Proxy-server 4
Proxy 4
Proxy-port 4
GK Discovery 4
GK 4
Lösenord
VLAN för LAN 4
VLAN för pc 4
Förklaringar
Extra ringklocka
Upptagetsignal
Komb. ringkl./uppt.signal
1) Visas endast om inga funktionsknappar kan programmeras.
2) Visas endast om det finns en eller flera funktionsknappar som kan programmeras.
3) Endast tillgängligt för version 2 av Dialog 4422 och om en tillbehörsenhet är ansluten.
4) Endast tillgänglig för systemadministratören.
20
Dialog 4422 IP Office
Starta telefonen — Logga in/ut
Starta telefonen — Logga in/ut
Startprocedur
Alla systeminställningar för din IP-telefon måste ställas in av
systemadministratören innan du kan använda telefonen.
Anslut de kablar som behövs.
Se avsnittet ”Installation” på sidan 106.
Obs! Startproceduren kan variera mellan olika telefoner
beroende på inställningarna i nätverket och telefonsystemet.
Kontrollera displayen på din telefon och läs de avsnitt som
behövs i detta kapitel innan du fortsätter startproceduren.
Om telefonen är ansluten till nätverket startar den automatiskt när
du ansluter den till ett vägguttag.
Obs!
Telefonen fungerar inte vid strömavbrott. Efter strömavbrott
startas telefonen om automatiskt. Efter ett strömavbrott
rensas samtalslistan.
Om en dator är ansluten kommer den att förlora sin nätverksanslutning i cirka 10 sekunder när telefonen håller på
att starta om.
Dialog 4422 IP Office
21
Starta telefonen — Logga in/ut
Åtkomstkontroll för LAN (nätverksautentisering)
(Endast v. 2 av Dialog 4422.)
Det kan krävas att du identifierar dig för att din telefon ska få
åtkomst till nätverket. Du måste då ange ett giltigt användarnamn
samt PIN-kod eller lösenord.
Obs! Det användarnamn och lösenord som används för
nätverksautentisering är inte samma som de du använder
för att logga in. Ditt lösenord får du av systemadministratören,
som också är den enda person som kan ändra lösenordet.
z
z
Åtkomstkontr. lokalt nät
Ange användar-id:
Ange ditt användarnamn.
(Minus-knappen används för att ta bort en felaktig inmatning.)
Tryck.
Ange PIN-kod eller lösenord.
(Minus-knappen används för att ta bort en felaktig inmatning.)
Obs! Lösenordet kan bestå av bokstäver eller siffror, se
avsnittet ”Ange bokstäver och siffror” på sidan 28.
PIN-koden är densamma som din personliga behörighetskod. Endast siffror kan ingå i PIN-koden. Koden måste
bestå av minst fyra siffror.
Tryck.
Om användarnamnet och lösenordet godkänns fortsätter telefonens
startprocedur.
Obs! Kontakta systemadministratören om de uppgifter du
angett inte accepteras.
22
Dialog 4422 IP Office
Starta telefonen — Logga in/ut
Fortsatt startprocedur
Displayen visar:
User administrator mode
to change IP settings (x)
x anger att en timer räknar ner från 5 sekunder. Om du inte trycker
på någon knapp under den tiden väljs ”no change” automatiskt.
Obs!
Proceduren går snabbare om du trycker på
högtalarknappen.
Administratörsläget används för att ändra IP-inställningarna
i telefonen. Detta läge kan endast användas av systemadministratören.
Nu visas information på displayen om att telefonen ansluts till
servern och att programvaran laddas ner. Detta tar ungefär en
minut. Ett självtest utförs och därefter är telefonen klar att använda
eller logga in på. Se avsnitt ”Logga in” på sidan 25 om inloggning.
Dialog 4422 IP Office
23
Starta telefonen — Logga in/ut
Uppdatera program
Om ny programvara måste installeras i telefonen visas följande
display: Följande display visas när ny programvara är tillgänglig:
A new application version is
available, update? (x)
x anger att en timer räknar ner från 60 sekunder. Om du inte
trycker på någon knapp under den tiden väljs ”Ja” automatiskt.
Obs! Proceduren går snabbare om du trycker på
högtalarknappen.
Tryck om du vill uppdatera programmet (=Ja).
Programvaran hämtas från servern. Detta tar ungefär 60 sekunder.
Telefonen är därefter klar att använda eller logga in på. Se avsnitt
”Logga in” på sidan 25 om inloggning.
Obs! Det är viktigt att du inte kopplar bort strömmen från
telefonen medan det nya programmet hämtas och sparas.
Om ett strömavbrott uppstår måste du hämta programvaran
igen.
Om du vill fortsätta att använda tidigare sparad inställning:
Tryck om du vill använda den aktuella programversionen (=Nej).
24
Dialog 4422 IP Office
Starta telefonen — Logga in/ut
Logga in
Om telefonen kräver inloggning finns tre olika alternativ:
1
2
3
Du tillåts logga in och ut telefonen. Detta är det vanligaste
alternativet.
Telefonen loggas alltid in med ett grundnummer. Du kan inte
logga in eller ut. Detta alternativ kan användas för telefoner i
konferensrum, receptioner osv.
Telefonen är alltid inloggad, med ett standardnummer som i
alternativ 2, men du kan logga in med ditt eget anknytningsnummer och hämta dina personliga kategorier. Detta alternativ
kan användas med ”Free Seating”. Se även avsnittet ”Free
Seating” på sidan 29.
Alternativ 1
Inloggningsmenyn visas:
Slå 112 för nödsamtal
Logga in med nr: 4316
Om nödsamtalsfunktionen är inaktiverad visas inte texten Slå 112
för nödsamtal. Nödsamtalsnumret kan skilja sig åt i olika länder.
Se avsnittet ”Nödsamtal (SOS)” på sidan 37.
Anknytningsnumret som användes vid senaste inloggningen visas
automatiskt.
Om numret som visas är ditt nummer:
Tryck för att logga in.
Dialog 4422 IP Office
25
Starta telefonen — Logga in/ut
z
Om ett annat nummer än ditt visas (någon annan har loggat in på
telefonen):
Slå ditt anknytningsnummer.
Det visade numret tas automatiskt bort när du börjar slå. På
displayen visas vilka siffror som du slagit in. (Minus-knappen
används för att ta bort en felaktig inmatning.)
Tryck för att logga in.
Om PIN-kod eller lösenord inte behövs visas ditt namn och anknytningsnummer på displayen och telefonen är klar att använda.
J Smith
12:24 12 Sep 2008
3232
Om PIN-kod eller lösenord krävs visas följande på displayen:
Användare ej inloggad!
Ange lösenord:
Obs!
Den senast använda inställningen (från föregående användare)
finns kvar tills den ändras. Uppmaningen att ange ett lösenord kan ändras. Kontakta systemadministratören.
Ditt lösenord får du av systemadministratören, som också
är den enda person som kan ändra lösenordet.
z
PIN-koden är densamma som din personliga behörighetskod. Endast siffror kan ingå i PIN-koden. Koden måste
bestå av minst fyra siffror.
Ange PIN-kod eller lösenord.
(Minus-knappen används för att ta bort en felaktig inmatning.)
Anmärkning om telefonversion: För v. 2 av Dialog 4422
kan lösenordet anges med bokstäver och siffror, se avsnitt
”Ange bokstäver och siffror” på sidan 28.
Tryck för att logga in.
På displayen visas ditt namn och anknytningsnummer. Du kan nu
använda telefonen.
26
Dialog 4422 IP Office
Starta telefonen — Logga in/ut
Alternativ 2
Följande vilolägesmeny visas och telefonen är klar att använda.
12:24 12 Sep 2008
Konferensrum
3000
Obs! Det går inte att logga ut när en telefon har
programmerats enligt detta alternativ.
Alternativ 3
Telefonen loggas in med grundnumret. Du kan logga in med ditt
eget anknytningsnummer och få personliga kategorier.
12:24 12 Sep 2008
7
Tryck för att logga in.
Tryck på knappen och den håll nedtryckt i minst en sekund.
Texten Ändra användare? visas.
Tryck för att bekräfta.
Om PIN-kod eller lösenord inte behövs visas ditt namn och anknytningsnummer på displayen och telefonen är klar att använda.
z
Om PIN-kod eller lösenord krävs:
Ange PIN-kod eller lösenord.
(Minus-knappen används för att ta bort en felaktig inmatning.)
Anmärkning om telefonversion: För v. 2 av Dialog 4422
kan lösenordet anges med bokstäver och siffror, se avsnitt
”Ange bokstäver och siffror” på sidan 28.
Tryck för att logga in.
På displayen visas ditt namn och anknytningsnummer. Du kan nu
använda telefonen.
Obs! Under natten loggas telefonen automatiskt ut och
loggas sedan in igen med grundnumret.
Dialog 4422 IP Office
27
Starta telefonen — Logga in/ut
Ange bokstäver och siffror
Ovanför varje knapp på telefonen ser du de vanligaste bokstäverna.
För att skriva bokstaven A trycker du på 2 en gång, för B trycker du
på 2 två gånger, för C trycker du på 2 tre gånger osv.
Obs! Om ordet du vill mata in innehåller en siffra skriver
du siffran genom att hålla sifferknappen nedtryckt i mer
än 1 sekund.
*
ì
Det första tecken du skriver blir som standard en versal, och resten
av ordet skrivs med gemener. Varje nytt ord börjar med stor bokstav
(efter ett mellanslag). Du kan dock ange att alla tecken ska skrivas
som versaler eller som gemener, se nedan.
Tryck för att växla mellan versaler och gemener.
Alla tecken du matar in efter tryckningen skrivs i det skiftläge du har
valt. Detta gäller endast för tecknen A—Z.
Tryck på (-) för att rätta ett skrivfel.
9
I v. 2 av Dialog 4422 visas en fyrkant runt de tecken du kan välja.
Om du till exempel trycker på , visas följande alternativ i displayen:
wxyz9
28
Tryck 9.
Ett nytt tecken (w, x, y, z eller 9) markeras varje gång du trycker på
knappen.
Dialog 4422 IP Office
Starta telefonen — Logga in/ut
Free Seating
Eftersom du kan logga in på alla IP-telefoner i nätverket med hjälp
av ditt anknytningsnummer fungerar alla IP-telefoner inom nätverket
automatiskt som Free Seating-telefoner. Se även alternativ 3 i avsnittet
”Logga in” på sidan 25.
*11*
*
#
Obs! Du kan inte använda funktionen Free Seating genom att
behörighetskod anknytningsnummer .
trycka
Dialog 4422 IP Office
29
Inkommande samtal
Inkommande samtal
Svara
En ringsignal och en blinkande lampa indikerar ett inkommande
samtal.
Obs! Om parallell ringning är aktiverad ringer samtalet på fler
än en telefon, se avsnittet ”Parallell ringning” på sidan 33.
På Linje 1
u
u
ÖÔ
Linje 2
ÖÔ
Normalt kommer samtalet till Linje 1.
Lyft luren.
På Linje 2 eller övervakningsknapp
Lyft luren.
Tryck på den blinkande Linje 2-knappen,
Om du har ett pågående samtal (Linje 1) parkeras det första
samtalet.
eller
Jim
tryck på den blinkande övervakningsknappen.
Om du har ett pågående samtal (Linje 1) parkeras det första
samtalet.
Obs!
Om det hörs en ton väntar du tills den tystnat innan du
börjar samtalet.
Du kan ändra ringsignalen för övervakningsknappen, se
avsnittet ”Ändra ringsignal för en övervakningsknapp” på
sidan 89.
30
Dialog 4422 IP Office
Inkommande samtal
Högtalande
ÖÔ
ÖÔ
(Endast v. 2 av Dialog 4422.)
Linje
Tryck på den blinkande linjeknappen,
eller
Jim
tryck på den blinkande övervakningsknappen.
Obs! Du kan ändra ringsignalen för övervakningsknappen,
se avsnittet ”Ändra ringsignal för en övervakningsknapp” på
sidan 89.
Tryck för att avsluta samtalet.
Från en annan telefon
uz
6
Du kan svara på samtal till en annan anknytning:
Lyft luren och ring upp anknytningen som det ringer till.
Upptagetton.
Upptagen
A Andersson
Tryck.
3345
8
Obs! Finland, tryck .
Autosvar
Autosvarsfunktionen innebär att inkommande samtal besvaras
automatiskt i högtalande läge, utan att man behöver lyfta luren.
Funktionen aktiveras av systemadministratören, som kan välja ett
av de följande två svarsalternativen:
Dialog 4422 IP Office
•
Med fördröjning: Samtalsförbindelsen etableras i högtalande
läge efter en ringsignal.
•
Ingen fördröjning: Samtalsförbindelsen etableras direkt i
högtalande läge.
31
Inkommande samtal
Inställningar
Ô
ì
Kontrollera om autosvar är aktiverat:
Tryck.
Tryck.
Upprepa tills menyn Autosvar markeras.
Tryck.
Aktuell inställning visas med markering.
Tryck för att återgå till föregående meny.
Inställningar
ÕÔ
eller
Tryck för att återgå till standby-läge.
Svara på ett andra samtal under ett
pågående samtal
Ledig på
annan linje
ÖÔ
ÖÔ
Ô
Du kan ta emot ett annat samtal när funktionen Ledig på annan linje
är aktiverad.
Tryck för att aktivera/inaktivera.
Lampan lyser när funktionen Ledig på annan linje är aktiv.
Om du har ett pågående samtal på Linje 1 och Linje 2 blinkar och
indikerar ett nytt inkommande samtal:
Linje 2
Tryck för att svara.
Första samtalet parkeras.
Linje 1
Tryck för att återgå till det första samtalet.
Andra samtalet parkeras. Du kopplas till det första samtalet.
Tryck för att avsluta pågående samtal.
Samtal väntar
Om den som ringer upp har aktiverat Samtal väntar kan du ta emot
ett andra samtal även om Ledig på annan linje inte är aktiverat.
Svara på det väntande samtalet:
32
Dialog 4422 IP Office
Inkommande samtal
ÖÔ
Tryck för att avsluta pågående samtal.
Telefonen ringer för att ange att ett samtal väntar.
Linje
Tryck på den blinkande linjeknappen om du vill svara på det
nya samtalet.
Parallell ringning
Obs! Denna funktion är endast tillgänglig på nyare
versioner av telefonsystemet.
Parallell ringning gör att det kan ringa på flera telefoner samtidigt
vid ett inkommande samtal, och att samtalet kan besvaras på
vilken som helst av telefonerna. Det största fördelen med denna
funktion är att man inte riskerar att missa samtal.
Funktionen kräver att alla telefoner som deltar anges i en lista för
parallell ringning, som måste konfigureras och aktiveras av systemadministratören. Eftersom endast samtal till en huvudanknytning
distribueras bland telefonerna i listan måste även denna huvudanknytning anges.
Ett samtal till en specifik anknytning distribueras inte till andra
telefoner i listan utan ringer bara på den specifika anknytningens
telefon.
Parallell ringning kan inaktiveras tillfälligt av telefonanvändaren med
hjälp av funktionen Intern medflyttning. Se även avsnittet ”Intern
medflyttning” på sidan 53.
Obs!
Om en anknytning som ingår i en lista för parallell ringning
försöker aktivera/avaktivera någon av funktionerna nedan
utförs proceduren endast på huvudanknytningens nummer
och inte på anknytningens eget nummer.
— Vidarekoppling för icke-generisk anknytning
— Stör ej
— Extern medflyttning
— Medflyttning
— Allmän avbeställning
— Individuell upprepad distribution eller Personligt nummer
— Frånvaroinformation
Dialog 4422 IP Office
33
Inkommande samtal
*21* z #
Inaktivera parallell ringning tillfälligt
Slå, ange anknytningsnumret och tryck.
Om du vill inaktivera parallell ringning för alla telefoner i listan följer
du proceduren för att inaktivera funktionen från telefonen med
huvudanknytningsnumret och slår numret till svarsstället.
Om du vill inaktivera parallell ringning för en enda telefon i listan
följer du proceduren för att inaktivera funktionen från denna telefon
och matar in anknytningsnumret.
Obs! Medflyttningsknappen kan inte användas för att
inaktivera parallell ringning.
Tryck.
Medflyttningsknappen tänds.
Medflyttning
ÕÔ
Återställa parallell ringning
Tryck.
Medflyttningsknappen slocknar.
Obs!
Du kan även återställa funktionen på följande sätt: Slå
och tryck på nedkopplingsknappen.
#21#
Om du vill återställa parallell ringning för alla telefoner som
angetts i listan följer du proceduren för att återställa funktionen från telefonen med huvudanknytningsnumret och
slår numret till svarsstället.
Om du vill återställa parallell ringning för en enda telefon i
listan följer du proceduren för att återställa funktionen från
denna telefon, och matar in anknytningsnumret.
34
Dialog 4422 IP Office
Utgående samtal
Utgående samtal
Ringa
Obs! Du kan ringa snabbare genom att använda gemensamma kortnummer och genom att programmera egna
funktionsknappar. Se avsnittet ”Snabbuppringning” på
sidan 43.
u
d
Dialog 4422 IP Office
Lyft luren och fortsätt beroende på samtalstyp:
z
Interna samtal
0
Externa samtal
z
eller
Ringa interna och externa samtal:
Slå anknytningsnumret.
Slå koden för extern linje.
Kopplingston.
0
00
Obs! Siffran eller siffrorna som används på ditt kontor,
.
t.ex. eller
Slå det externa numret.
Avsluta samtalet genom att lägga på luren eller trycka.
35
Utgående samtal
Högtalande
(Endast v. 2 av Dialog 4422.)
z
Med luren på:
Slå numret.
Du kopplas via högtalaren och mikrofonen.
Tryck för att avsluta samtalet.
Övervakning
(Endast v. 1 av Dialog 4422.)
Du kan övervaka ett pågående utgående samtal.
z
u
Med luren på:
Slå numret.
När den andra personen svarar:
Lyft luren.
Tryck för att avsluta ett övervakningssamtal.
36
Dialog 4422 IP Office
Utgående samtal
Nödsamtal (SOS)
z
När telefonen är inloggad
Slå nödsamtalsnumret.
När telefonen är utloggad
Inloggningsmenyn visas med texten Slå 112 för nödsamtal:
z
Slå 112 för nödsamtal
Logga in med nr: 4316
Slå nödsamtalsnumret.
Telefonen loggas automatiskt in för att nödsamtalet ska kunna
ringas.
Obs!
Om meddelandet Slå 112 för nödsamtal inte visas på
inloggningsdisplayen måste du logga in innan du kan ringa
nödsamtal.
Nödsamtalsnumret kan skilja sig åt i olika länder.
Dialog 4422 IP Office
37
Utgående samtal
Egen extern linje
u
*0* z #
z
Ringa med en egen extern linje:
Lyft luren.
Slå, ange det egna linjenumret och tryck.
Slå koden för extern linje och det externa numret.
Repetera senast slagna externa nummer
u
**0
38
Telefonen sparar automatiskt det senast slagna externa numret,
oavsett om du kom fram eller inte.
Lyft luren.
Tryck om du vill repetera det sparade numret.
Det senast slagna externa numret repeteras automatiskt.
Dialog 4422 IP Office
Utgående samtal
Ringa nummer i samtalslistan
Samtalslista
Ô
ì
u
Information om samtalslistan finns i avsnittet ”Samtalslista” på
sidan 45.
Tryck för att gå till samtalslistan.
Om du har nya obesvarade samtal i samtalslistan blinkar knappen
tills du trycker på den. Det senaste samtalet visas på displayen:
15:02 am 28-09
R Torres
4177
Tryck på (-) eller (+) för att bläddra mellan numren i samtalslistan.
Lyft luren för att ringa det nummer som visas.
Spärra nummerpresentation
Följ anvisningarna nedan om du inte vill att ditt namn och nummer
ska visas för personen du ringer till.
Obs!
Funktionen finns endast i nyare versioner av telefonsystemet,
och den kan vara spärrad på din anknytning (programmeras
av systemadministratören).
u
*42#
z
Dialog 4422 IP Office
Den spärrade nummerpresentationen gäller bara det pågående samtalet, och proceduren måste upprepas nästa
gång du vill använda den.
Lyft luren.
Slå och vänta på en ny kopplingston.
Slå numret.
Istället för ditt namn och nummer visas Skyddat nr på den uppringda telefonens display.
39
Utgående samtal
Om du får upptagetton
Om du ringer en anknytning och får en upptagetton eller inget svar,
eller om alla externa linjer är upptagna, kan du göra på något av
följande sätt:
Återuppringning
5
d
u
Om anknytningen du ringer är upptagen eller om du inte får något
svar:
Tryck.
Det kan ta flera sekunder innan kommandot utförs. En
bekräftelseton hörs.
Lägg på luren.
Din telefon ringer med återuppringningssignal när det pågående
samtalet avslutas eller nästa gång ett nytt samtal avslutas. Om du
inte svarar inom 8 sekunder avbeställs återuppringningen. Du kan
ringa och ta emot samtal som vanligt medan du väntar på en
återuppringning.
Lyft luren när du får återuppringningssignal.
Växeln ringer upp anknytningen.
Obs! Återuppringning kan beställas till flera anknytningar
samtidigt.
5
z#
d
u
Om alla externa linjer är upptagna (efter du har slagit koden för
extern linje):
Tryck.
Slå det externa numret och tryck.
Lägg på luren.
När en linje blir ledig rings du automatiskt upp med en återuppringningssignal. Om du inte svarar inom 8 sekunder avbeställs
återuppringningen. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt
medan du väntar på en återuppringning.
Lyft luren när du får återuppringningssignal.
Växeln ringer upp det externa numret.
Obs! Endast ett återuppringningssamtal kan beställas till
en extern linje.
40
Dialog 4422 IP Office
Utgående samtal
#37* z #
Avbeställa återuppringning till en anknytning
Slå, ange anknytningsnumret och tryck.
Obs! Om du vill avbeställa en återuppringning till en extern
linje slår du koden för externt samtal (linje) istället för anknytningsnumret.
Tryck.
#37#
Avbeställa alla återuppringningar
Slå.
Tryck.
Aktivera Samtal väntar
4
Om du brådskande vill komma i kontakt med en upptagen anknytning eller extern linje kan du skicka en samtal väntar-signal.
Tryck.
6
Obs! Finland, tryck .
Låt luren ligga av. När den uppringda personen avslutar sitt samtal
rings han eller hon upp automatiskt.
Obs! Funktionen samtal väntar kan vara spärrad på din
telefon (programmeras av systemadministratören). Om
funktionen inte är tillgänglig hörs upptagettonen.
Dialog 4422 IP Office
41
Utgående samtal
Påkoppling på en upptagen anknytning
8
Du kan bryta in i ett pågående samtal.
Tryck.
Före påkopplingen hörs en varningston i båda parternas lurar. Ett
trepartssamtal upprättas och en varningston hörs.
4
Obs!
Finland, tryck .
Varningstonen kan vara inaktiverad för ditt system. Påkopplingsfunktionen kan vara spärrad på din telefon (programmeras
av systemadministratören). Om funktionen inte är tillgänglig
fortsätter du att få upptagetton.
När du får ett frånvaromeddelande
z
*
Om du ringer en anknytning där man har aktiverat vidarekoppling
med meddelande visas frånvaroorsaken på displayen på din
telefon.
Ring numret till anknytningen (till exempel 1234).
Anledningen till frånvaron visas på din telefons display.
Tryck.
Samtalet kopplas vidare. Om du inte gör något avslutas samtalet
efter en stund.
Förbigång
u
*60* z #
42
Om denna funktion är tillgänglig på din anknytning kan du gå förbi
en aktiverad vidarekoppling, medflyttning eller frånvaroinformation
på en viss anknytning.
Lyft luren.
Slå, ange anknytningsnumret och tryck.
Vänta på svar.
Dialog 4422 IP Office
Utgående samtal
Snabbuppringning
Gemensamma kortnummer
uz
Med gemensamma kortnummer går det snabbare att ringa.
De gemensamma kortnumren består av 1—5 siffror och lagras
i telefonsystemet (av systemadministratören).
Lyft luren och slå kortnumret.
Ringa med funktionsknapp
u
Ô
Huvudkontor
Både funktioner och telefonnummer kan programmeras på en
funktionsknapp. Information om hur du programmerar funktionsknappar finns i avsnittet ”Programmera funktionsknappar” på
sidan 79.
Lyft luren.
Tryck på funktionsknappen.
Den här funktionsknappen förprogrammerar du själv.
Ringa med övervakningsknapp
uÔ
Dialog 4422 IP Office
Du kan ringa upp anknytningen som övervakas genom att trycka
på denna knapp.
Jim
Lyft luren och tryck på övervakningsknappen.
Denna knapp förprogrammeras av systemadministratören.
43
Utgående samtal
Ringa via kontakter
(Endast v. 2 av Dialog 4422.)
Med detta alternativ kan du ringa ett samtal med hjälp av de
kontaktuppgifter som finns sparade i din telefon.
Obs!
Om du vill lägga till, ändra eller ta bort nummer och namn i
Kontakter kan du göra detta via webbgränssnittet, se avsnitt
”Webbserver” på sidan 98.
Du kan också lägga till dina kontakter från Microsoft® Outlook®
till Kontakter i telefonen. Detta kan du göra med hjälp av
programmet ”My Dialog 4000 Contacts”, se avsnitt ”Lägga
till kontakter från Microsoft Outlook” på sidan 96.
Exempel: Hitta och ringa Zeb Macahan
9
9
I standby-läge:
Tryck på knappen och håll den nedtryckt.
De namn som finns för den knappen visas på displayen.
Walter Matthau
Werner Smith
Tryck tre gånger för att hoppa till det första namnet som
börjar på ”Z”.
Zeb Ford
Zeb Macahan
ì
u
eller
4178
4177
8888
7816
Tryck (+) för att bläddra till Zeb Macahan.
Ring genom att trycka på högtalarknappen eller lyfta luren.
Obs! Du kan lära dig mer om hur du skriver olika tecken i
avsnittet ”Ange bokstäver och siffror” på sidan 28.
44
Dialog 4422 IP Office
Samtalslista
Samtalslista
Telefonen sparar en lista med de 50 senaste telefonnumren som
innehåller obesvarade samtal (om nätet stöder det), inkommande
samtal, utgående samtal och besvarade samtal.
Samtalslista
Ô
ì
u
ÕÔ
Samtalslista
Obs! Listan tas bort vid strömavbrott, om en annan
användare (anknytningsnummer) loggar in på telefonen
eller om du återställer telefonen.
Tryck för att gå till samtalslistan.
Om du har nya obesvarade samtal i samtalslistan blinkar knappen
tills du trycker på den. Samtalslistan visas, se exemplet.
Alternativ för samtalslistan
Tryck på (-) eller (+) för att bläddra mellan numren i samtalslistan.
Lyft luren för att ringa det nummer som visas.
Tryck för att gå ut ur samtalslistan.
Om du vill radera en post när du är i samtalslistan:
Tryck.
Meddelandet Ta bort post? visas.
Tryck för att ta bort den post som visas från samtalslistan.
Dialog 4422 IP Office
45
Samtalslista
Exempel på Lista menyn:
Nya obesvarade samtal
12:24 am 28-09
R Torres
4177
Inkommande samtal
15:02 am 28-09 1:07
R Torres
4177
Innehållet i samtalslistan är (från vänster till höger):
— Samtalssymbol. Se de olika samtalssymbolerna nedan.
—
Tid för samtalet, t.ex. ”10:48 am”.
—
Datum för samtalet (dag/månad eller månad/dag beroende
på inställt datumformat), t.ex. ”28-09”.
—
Namn på ringande/uppringd person, t.ex. ”R Torres”.
—
Telefonnummer till ringande/uppringd person, t.ex. ”4177”.
—
Samtalslängd, t.ex. ”1:07” (= en minut och sju sekunder).
—
Stapelindikator. Anger vilken del av den totala listan som
visas.
Samtalssymboler:
eller
eller
Nytt obesvarat samtal.
Anger nya obesvarade och inte kontrollerade samtal. Siffran bredvid
symbolen anger hur många gånger denna person har ringt dig.
Obesvarat samtal.
Anger ett eller flera obesvarade men kontrollerade samtal. Siffran
bredvid symbolen anger hur många gånger denna person har ringt
dig.
Inkommande samtal.
Anger ett besvarat inkommande samtal.
Utgående samtal.
Anger ett utgående samtal.
46
Dialog 4422 IP Office
Under samtal
Under samtal
Medhörning (högtalare)
(Endast v. 1 av Dialog 4422.)
Innebär att andra personer i ditt rum kan lyssna på ditt samtal. Du
pratar i luren och den andra parten hörs i högtalaren.
Under ett pågående samtal:
Tryck för att växla mellan högtalare och lur.
När lampan lyser hörs den andra parten i högtalaren.
Obs! Du kan justera volymen, se ”Inställningar” på
sidan 78.
Dialog 4422 IP Office
47
Under samtal
Högtalande
(Endast v. 2 av Dialog 4422.)
Tryck.
Samtal via högtalaren.
Tryck för att avsluta samtalet.
Från högtalare till lur
u
Med luren på:
Lyft luren.
Samtal via luren.
När luren är av:
Tryck.
Samtal via luren.
É
Sekretess
Tryck för att koppla in eller koppla bort mikrofonen.
När lampan lyser kan den andra personen inte höra samtal i ditt
rum.
Parkera
ÕÔ
ÖÔ
48
Du kan parkera samtal tillfälligt.
Linje
Tryck på linjeknappen för det pågående samtalet.
Lampan på knappen blinkar långsamt och displayen visar att
samtalet är parkerat.
Obs! Samtalet avslutas när du lägger på luren.
Linje
Tryck på linjeknappen igen för att återuppta samtalet.
Dialog 4422 IP Office
Under samtal
Generell parkering
Generell parkering är en funktion som gör att du kan besvara ett
parkerat samtal från valfri annan övervakningstelefon, under
förutsättning att din telefon är MNS-representerad på den andra
telefonen.
Obs! Ett samtal till en deltagare i ett konferenssamtal kan
inte parkeras med generell parkering.
ÕÔ
Aktivera generell parkering:
Linje
d
Tryck på linjeknappen för det pågående samtalet.
Lampan på knappen blinkar långsamt och displayen visar att
samtalet är parkerat.
Obs! Du kan även trycka på Parkera (se display).
Lägg på luren.
Besvara ett generellt parkerat samtal:
ÖÔ
ÖÔ
När ett samtal är parkerat med generell parkering blinkar
övervakningsknappen för den aktuella anknytningen.
Jim
Tryck på den blinkande övervakningsknappen.
z
eller
Ring till anknytningen där den generella parkeringen
aktiverades.
Besvara sedan samtalet genom att trycka på funktionsknappen
eller med suffixinmatning.
Pendla tillbaka till generell parkering:
Linje
Tryck på linjeknappen där samtalet är generellt parkerat.
Du är nu åter inkopplad på det pågående samtalet.
Obs! Det går inte att pendla tillbaka ett samtal som är
generellt parkerat om det besvarades på en övervakande
anknytning.
Dialog 4422 IP Office
49
Under samtal
Förfrågan
Ô
Du har ett samtal på Linje 1 och vill göra en förfrågan till en intern
eller extern anknytning.
Förfrågan
z
ÖÔ
Tryck.
Det första samtalet parkeras (Linje 1 blinkar sakta).
Obs! Du kan även trycka på Linje 2.
Ring upp tredje part.
När den andra anknytningen svarat kan du växla mellan samtalen
(pendla), flytta över samtalet, initiera en konferens eller avsluta
något av samtalen.
Tryck för att avsluta samtalet.
Den tredje parten kopplas bort.
Linje 1
Tryck för att återgå till det första samtalet.
Pendla
Linjelampan blinkar på det parkerade samtalet. I displayen visas
det uppkopplade samtalet på andra raden och det parkerade
samtalet på första raden.
ÖÔ
ÖÔ
B Brown Parkerad
M Miller
3333
Linje 1
Tryck för att parkera det andra samtalet.
Du kopplas till det första samtalet.
Förfrågan
Tryck för att parkera det första samtalet.
Du kopplas till det andra samtalet.
Obs! Du kan även trycka på Linje 2 om du startade
förfrågan på Linje 2.
Tryck för att avsluta pågående samtal.
50
Dialog 4422 IP Office
Under samtal
Överflyttning
Ô
Ô
Du har ett pågående samtal och vill flytta över samtalet till en annan
anknytning.
Överflyttning
z
Överflyttning
Tryck.
Obs! Du kan även trycka på Förfrågan eller en ledig
linjeknapp.
Ring upp tredje part.
Tryck före eller efter svar.
Samtalet flyttas.
Obs! Om du parkerat flera samtal kopplas endast det
senast parkerade samtalet. Om anknytningen är upptagen
eller om överflyttning inte är tillåten kopplas samtalet tillbaka
till dig.
Konferens
Du kan koppla in upp till sju deltagare till en konferens. Endast
konferensledaren (den som startade konferensen) kan koppla in fler
deltagare. Under samtalet hörs en konferenston var 15:e sekund.
Tonen hörs även varje gång en deltagare kopplas in i eller lämnar
konferensen.
Obs! Konferenstonen kan vara inaktiverad för ditt system.
Ô
Ô
Du har ett pågående samtal (Linje 1) och vill upprätta en telefonkonferens. Du blir konferensledare.
Konferens
z
Konferens
Tryck.
Obs! Du kan även trycka på Förfrågan eller Linje 2.
Ring upp tredje part.
Vänta på svar.
Tryck för att inleda en konferens.
Displayen visar:
12:24 12 Sep 2008
Konferensledare
Dialog 4422 IP Office
51
Under samtal
d
Upprepa proceduren för att koppla in fler deltagare.
Lägg på luren för att lämna konferensen.
Obs! När konferensledaren lämnar konferensen fortsätter
konferensen med övriga deltagare. Samtalet återgår till att
vara ett normalt tvåpartssamtal när endast två deltagare
finns kvar.
52
Dialog 4422 IP Office
Vidarekoppling
Vidarekoppling
Intern medflyttning
Alla samtal till din anknytning vidarekopplas till en annan valfri
anknytning (inom det privata nätet). Medflyttningslampan anger
att du har aktiverat medflyttning. Under medflyttning kan telefonen
fortfarande användas för utgående samtal, och du hör en särskild
kopplingston när du lyfter luren.
Beställa från egen anknytning
*21* z #
Obs! Medflyttningsknappens enda funktion är att visa att
medflyttning är aktiverad. Medflyttning kan inte aktiveras
med denna knapp.
Slå, ange svarsställets anknytningsnummer och tryck.
Tryck.
Medflyttning
ÕÔ
Avbeställa från egen anknytning
Tryck.
Medflyttningsknappen slocknar.
#21#
Obs! Du kan även inaktivera funktionen på följande sätt:
och tryck på nedkopplingsknappen.
Slå
Dialog 4422 IP Office
53
Vidarekoppling
Ändra från svarsställe
Om du flyttar från ett svarsställe till ett annat kan du ändra medflyttning från det nya svarsstället.
*21* Z #
z
#
#21* z #
Obs! Intern medflyttning måste beställas från din egen
anknytning innan du kan ändra svarsställe.
Slå, ange ditt eget anknytningsnummer och tryck.
Slå svarsställets nummer.
Tryck.
Samtalen kopplas till det nya svarsstället.
Avbeställa från svarsställe
Slå, ange ditt eget anknytningsnummer och tryck.
Tryck.
54
Dialog 4422 IP Office
Vidarekoppling
Extern medflyttning
Om extern medflyttning är tillåten kan du få alla samtal till din
anknytning vidarekopplade till valfritt externt nummer. Medflyttningslampan anger att du har aktiverat medflyttning. Under
medflyttning kan telefonen fortfarande användas för utgående
samtal, och du hör en särskild kopplingston när du lyfter luren.
Beställa
*22# z
z#
Obs! Medflyttningsknappens enda funktion är att visa att
medflyttning är aktiverad. Medflyttning kan inte aktiveras
med denna knapp.
Slå och ange koden för extern linje.
Slå det externa numret och tryck.
Tryck.
Medflyttning
ÕÔ
Avbryta
Tryck.
Medflyttningsknappen slocknar.
#22#
Obs! Du kan även inaktivera funktionen på följande sätt:
och tryck på nedkopplingsknappen.
Slå
Dialog 4422 IP Office
55
Vidarekoppling
Personligt nummer
Med den här funktionen kan du nås på ditt vanliga anknytningsnummer även om du inte är på kontoret, om du är hemma osv.
Beroende på telefonsystemets funktioner har du antingen en enda
sökprofil (standard) eller kan välja mellan fem sökprofiler (tillval).
En sökprofil kan anpassas till olika situationer (på kontoret, på resa,
hemma osv.). Både interna och externa telefonnummer kan
användas i profilen.
Sökprofilerna programmeras och ändras av systemadministratören.
Se avsnittet ”Skapa och beställa sökprofiler” på sidan 59.
När funktionen är aktiverad kopplas inkommande samtal i tur och
ordning vidare till de telefonnummer eller tjänster du har angett. Om
ett svarsställe i sökprofilen är upptaget kan samtalet kopplas vidare
till ett annat fördefinierat ställe i sökprofilen, dvs. till röstbrevlådan
eller till en kollega.
Du hanterar profilerna från din egen telefon. Här beskrivs hur du gör
det (du kan även be telefonisten hjälpa dig).
Du kan även använda någon av sekreterarfunktionerna om de är
tillgängliga. Kontakta systemadministratören om du vill veta mer.
När du inte är på kontoret kan du använda DISA-funktionen om
den finns i ditt system. I det här avsnittet beskrivs hur du använder
DISA.
56
Dialog 4422 IP Office
Vidarekoppling
*10*
(1—5) #
Aktivera eller byta till en annan profil från din egen
anknytning
Slå.
Slå sökprofilens nummer och tryck.
Tryck.
På displayen visas siffran för den valda sökprofilen.
Obs! Om en annan person ingår i sökprofilen, t.ex. en
kollega eller telefonisten, bör du komma ihåg att informera
personen om din frånvaro. Om en röstbrevlåda ingår i den
aktiverade sökprofilen bör du alltid uppdatera ditt hälsningsmeddelande med aktuell frånvaroinformation.
#10#
Avbeställa från din anknytning
Slå.
Tryck.
Dialog 4422 IP Office
57
Vidarekoppling
Aktivera eller byta till en annan profil från en extern telefon
z
*75*
z*
z#
*10*
z*
(1—5)
#d
#
*
Den externa telefonen måste vara en knapptelefon med fyrkant ( )
och stjärna ( ) eller en mobiltelefon som är anpassad för tonvalskoder (DTMF).
Ring upp DISA-funktionen på ditt företag.
Kopplingston.
Slå.
Mata in behörighetskoden och tryck.
Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck.
Kopplingston.
Slå.
Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck.
Slå sökprofilens nummer.
Tryck och lägg på luren.
Obs! Om en annan person ingår i sökprofilen, t.ex. en
kollega eller telefonisten, bör du komma ihåg att informera
personen om din frånvaro. Om en röstbrevlåda ingår i den
aktiverade sökprofilen bör du alltid uppdatera ditt hälsningsmeddelande med aktuell frånvaroinformation.
58
Dialog 4422 IP Office
Vidarekoppling
Avbeställa från en extern telefon
z
*75*
z*
z#
#10*
z#
d
*
#
Den externa telefonen måste vara en knapptelefon med fyrkant ( )
och stjärna ( ) eller en mobiltelefon som är anpassad för tonvalskoder (DTMF).
Ring upp DISA-funktionen på ditt företag.
Kopplingston.
Slå.
Ange behörighetskoden och tryck.
Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck.
Kopplingston.
Slå.
Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck.
Lägg på luren.
Skapa och beställa sökprofiler
Sökprofilerna installeras och ändras av systemadministratören. Om
du vill beställa en sökprofil kopierar du inställningsformuläret, fyller i
den nya eller ändrade profilen och ger formuläret till systemadministratören.
Obs! Om du har ett profilhanteringsprogram anslutet till
ditt system kan du ändra sökprofiler via ert intranät. Se de
separata instruktionerna för programmet.
Dialog 4422 IP Office
59
Vidarekoppling
Att tänka på när du skapar sökprofiler:
•
Undvik längre ringtider än 45 sekunder för profilerna.
Normalt lägger den som ringer på efter 3—6 ringsignaler. Om du
vill ha en längre ringtid är den längsta ringtiden 60 sekunder.
•
Tänk över hur lång tid du behöver för att höra signalen och svara
på varje svarsställe i profilerna.
Du kan behöva upp till 15 sekunder för att höra signalen och svara
på en bordstelefon eller en trådlös telefon, och 20—25 sekunder
för en mobiltelefon.
•
Det måste finnas ett svarsställe i slutet av varje profil (röstbrevlåda eller telefonist/sekreterare).
Annars kanske samtalen inte blir besvarade.
•
Tänk på vad du vill ska hända om du är upptagen på en annan
telefon.
Möjliga alternativ är:
•
—
Aktivera Ledig på annan linje (om funktionen är tillgänglig)
—
Medflyttning till röstbrevlåda
—
Medflyttning till telefonist
Om en telefonsvarare, fax eller annan svarsutrustning är
ansluten till ett tidigt svarsställe kan det avbryta sökningen.
Koppla ur svarsutrustningen eller ställ in ringtiderna så att de
inte påverkar sökningen.
•
Om systemet bara tillåter en enda sökprofil bör du utforma
profilen så att den endast innehåller dina 2—3 mest använda
svarsställen.
Om du lägger till fler nummer finns det risk för att den som ringer
lägger på innan ett senare svarsställe rings upp.
•
60
Se till att du använder så få svarsställen som möjligt för varje
sökprofil. Exempel på profiler:
—
På kontoret
—
Hemma
—
På resa
—
Frånvarande/ej anträffbar
Dialog 4422 IP Office
Vidarekoppling
Exempel:
Så här fyller du i inställningsformuläret för dina sökprofiler:
Profil 1
På kontoret
Sökordning
Telefontyp eller
svarsställe*
Telefonnummer
Ringtid
(sekunder)
1
Bordstelefon
1234
10
2
Trådlös telefon
5234
15
3
Röstbrevlåda
*Exempel: bordstelefon, trådlös, mobil, röstbrevlåda, telefonist osv.
Profil 2
Dialog 4422 IP Office
Hemma
Sökordning
Telefontyp eller
svarsställe*
Telefonnummer
Ringtid
(sekunder)
1
Externt nummer
222222
20
2
Mobil
0706666666
25
3
röstbrevlåda
61
Vidarekoppling
Inställningsformulär för sökprofiler
Namn:
Avdelning:
Telefonnummer:
Kontonr:
Profil 1
..........................
Sökordning
Telefontyp eller
svarsställe*
Ringtid
(sekunder)
Telefonnummer
1
2
3
4
*Exempel: bordstelefon, trådlös, mobil, röstbrevlåda, telefonist osv.
Profil 2
..........................
Sökordning
Telefontyp eller
svarsställe*
Telefonnummer
Ringtid
(sekunder)
Telefonnummer
Ringtid
(sekunder)
Telefonnummer
Ringtid
(sekunder)
Telefonnummer
Ringtid
(sekunder)
1
2
3
4
Profil 3
..........................
Sökordning
Telefontyp eller
svarsställe*
1
2
3
4
Profil 4
..........................
Sökordning
Telefontyp eller
svarsställe*
1
2
3
4
Profil 5
..........................
Sökordning
Telefontyp eller
svarsställe*
1
2
3
4
62
Dialog 4422 IP Office
Frånvaroinformation (tillval)
Frånvaroinformation (tillval)
Frånvaroinformationen används för att tala om för den som ringer
varför du inte är anträffbar och när du kommer att vara det igen. Om
du har behörighet kan du även lägga in information för en annan
anknytning från din egen. Telefonen kan fortfarande användas för
utgående samtal när frånvaroinformationen är aktiverad. Du hör då
en speciell kopplingston när du lyfter luren.
Beställa
*23*
(0—9)
*0915
Exempel: Tillbaka 15 september (=0915).
Slå.
Slå frånvarokoden.
Obs! Frånvarokoderna har en siffra. Frånvarokoderna som
är kopplade till varje siffra beror på det system som telefonen är ansluten till. Kontakta systemadministratören om
du vill ha information om tillgängliga frånvarokoder.
Tryck och slå datum (MMDD) eller tid (TTMM) när du är tillbaka.
Obs!
Om denna information inte behövs kan du hoppa över
steget.
#
Dialog 4422 IP Office
Vilken ordning datumet anges i beror på växeln.
Tryck.
På displayen visas hänvisningen samt den tid eller det datum du är
tillbaka om du har angett det.
63
Frånvaroinformation (tillval)
#23#
Avbryta
Slå.
Tryck.
Den programmerade informationen tas bort.
*230*
z*
(0—9)
*0915
#
#230* z #
Beställa för en annan anknytning
Slå.
Slå anknytningsnumret och tryck.
Slå frånvarokoden.
Tryck och mata in datumet eller tiden då den andra personen
beräknas vara tillbaka.
Tryck.
Displayen på den andra personens anknytning visar hänvisningen
samt den tid eller det datum den andra personen är tillbaka om du
har angett det.
Avbeställa för en annan anknytning
Slå, ange anknytningsnumret och tryck.
Obs! Om du får en speciell kopplingston måste du ange
behörighetskoden för den andra anknytningen. Mata in
koden och tryck på innan du trycker på nedkopplingsknappen.
#
Tryck.
64
Dialog 4422 IP Office
Meddelanden
Meddelanden
Meddelande väntar
Om den uppringda anknytningen inte svarar kan du skicka en
meddelande väntar-indikering till den (om funktionen är tillgänglig).
Om du har ett väntande meddelande lyser meddelandelampan,
och du hör en speciell kopplingston när du lyfter luren.
Meddelande
ÕÔ
Svara
Tryck.
Du kopplas till anknytningen som lämnat meddelande.
Obs! Efter samtalet måste du avbeställa meddelandet
manuellt, se nedan.
#31#
Avbeställa MMV till din egen anknytning
Slå.
Tryck.
Dialog 4422 IP Office
65
Meddelanden
Beställa MM till en anknytning
*31* z #
I standby-läge:
Slå, ange anknytningsnumret och tryck.
Tryck.
Meddelande väntar-lampan lyser på den uppringda anknytningen.
#31* z #
Avbeställa MM till en anknytning
Slå, ange anknytningsnumret och tryck.
Tryck.
Meddelande väntar (tillval)
Om denna funktion är aktiverad på din telefon och om den är
kopplad till en mottagande dator lyser meddelandelampan när
det finns meddelanden till dig i datorn. Meddelandena skrivs ut
på en skrivare som är ansluten till datorn.
Meddelande
ÕÔ
#91#*
66
Skriva ut meddelanden
Tryck.
Displayen visar namnet på datorn och hur många meddelanden du
har.
Om du störs av meddelande väntar-indikationen och vill stänga av
funktionen:
Slå.
Kvitteringston.
Dialog 4422 IP Office
Meddelanden
Röstbrevlåda (tillval)
Med denna funktion kan du lämna ett röstmeddelande till den som
ringer upp när du inte kan svara på samtal, t.ex. när du inte är på
kontoret, på möte osv. Den som ringer kan då lämna ett
meddelande i din röstbrevlåda. När du kommer tillbaka till kontoret
kan du ringa till brevlådan och lyssna på dina meddelanden.
Du kan vidarekoppla alla inkommande samtal till din röstbrevlåda
eller vidarekoppla vid inget svar eller vid upptaget.
Om du använder personliga nummer bör du programmera röstbrevlådan som sista svarsställe för alla sökprofiler.
När du ringer upp din röstbrevlåda hör du inspelade instruktioner
om hur du lyssnar av, spelar in, sparar och tar bort meddelanden.
Du får även veta hur du ändrar din personliga kod.
Obs! Hur röstbrevlådan fungerar beror på typen av röstbrevlådesystem. Nedan beskrivs det integrerade systemet i
MD110. Andra typer av system beskrivs i användarhandböckerna till dessa. Kontakta systemadministratören om du
inte vet vilken typ av röstbrevlådesystem du har.
Aktivera eller koppla bort din röstbrevlåda
Alla inkommande samtal:
Se avsnittet ”Intern medflyttning” på sidan 53. Använd numret till
din röstbrevlåda som ”svarsställets anknytningsnummer”.
Dialog 4422 IP Office
67
Meddelanden
Ringa upp röstbrevlådan
z
Från din egen anknytning:
Slå numret till röstbrevlådan.
Obs! När meddelandeknappen lyser (= det finns ett nytt
meddelande) kan du även trycka på den knappen.
z
Om du ombeds ange personlig kod:
z
Från en annan anknytning:
#
z
z
z
#
z
z
68
Slå din personliga kod.
Kod vid leverans = ditt anknytningsnummer.
Slå numret till röstbrevlådan.
Om du ombeds ange din personliga kod (den anknytning du ringer
från har en egen röstbrevlåda):
Tryck.
Mata in ditt röstbrevlådenummer.
(Vanligen ditt anknytningsnummer.)
Mata in din personliga kod (om detta krävs).
Ringa upp någon annans röstbrevlåda
Slå numret till röstbrevlådan.
Om du ombeds ange din personliga kod (den anknytning du ringer
från har en egen röstbrevlåda):
Tryck.
Slå numret till röstbrevlådan.
(Detta är vanligen innehavarens anknytningsnummer.)
Slå innehavarens personliga kod (om detta krävs).
Dialog 4422 IP Office
Meddelanden
Hantera röstbrevlådan
En inspelad röst talar om hur många nya och sparade meddelanden
du har. Om du har för många sparade meddelanden måste du först
ta bort meddelanden.
En inspelad röst ber dig trycka på olika siffror för att lyssna till
meddelanden från de som ringt, spela in en egen hälsningsfras,
ändra ditt lösenord, stänga röstbrevlådan osv.
Följande diagram ger en överblick över röstbrevlådan och de
knappar som används.
Dialog 4422 IP Office
69
Gruppfunktioner
Gruppfunktioner
Svara i svarsgrupp
När flera jobbar tillsammans i ett team kan deras telefoner
programmeras av systemadministratören till en svarsgrupp.
u
*0#
Vem som helst inom gruppen kan då svara på allas inkommande
samtal.
Lyft luren.
Tryck för att svara.
Obs! En svarsgrupp kan vara back-up till en annan grupp.
Samtal till back-up-gruppen kan bara besvaras när din egen
grupp inte har några samtal.
Gemensam ringklocka
u
*0#
70
Samtal signaleras med en gemensam ringklocka.
Lyft luren.
Tryck för att svara.
Dialog 4422 IP Office
Gruppfunktioner
Internt gruppnummer som svarsgrupp
Ett internt gruppnummer som svarsgrupp är ett gemensamt nummer
för en grupp anknytningar. Samtal till gruppen anges på en ledig
anknytning i gruppen.
Om du lämnar gruppen tillfälligt är din telefon inte tillgänglig för
inkommande samtal.
*21* z #
Lämna gruppen tillfälligt
Slå, ange ditt eget anknytningsnummer och tryck.
Tryck.
#21#
Återgå till gruppen
Slå.
Tryck.
Dialog 4422 IP Office
71
Andra användbara funktioner
Andra användbara funktioner
Kontokod (tillval)
u
*61* z #
z
Denna funktion används för att debitera samtal på ett konto eller
för att förhindra obehöriga samtal från din anknytning. Kontokoden
kan ha 1 till 15 siffror.
Lyft luren.
Slå, ange kontokoden och tryck.
Kopplingston.
Obs! Finland, slå
* 7 1 * kod #.
Slå koden för extern linje och det externa numret.
Pågående externt samtal
ÕÔ
*61* z #
Linje
ÖÔ
72
Du kan även debitera ett pågående externt samtal på ett konto.
Under samtal:
Tryck på linjeknappen för det pågående samtalet för att
parkera det.
Slå, ange kontokoden och tryck.
Kopplingston.
Obs! Finland, slå
Linje
* 7 1 * kod #.
Tryck på den blinkande linjeknappen för det parkerade
samtalet.
Dialog 4422 IP Office
Andra användbara funktioner
Allmän avbeställning
Följande funktioner kan avbeställas samtidigt:
#001#
•
Återuppringn. (alla avbeställs)
•
Intern och extern medflyttning
•
Manuellt meddelande väntar/frånvaroinformation
Beställa
Slå.
Tryck.
Nödläge
Om en nödsituation uppstår kan telefonisten koppla telefonsystemet
till nödläge. Endast förprogrammerade anknytningar kan då ringa
från sina telefoner. Om din anknytning inte ingår i denna kategori
och du försöker ringa får du ingen kopplingston.
Dialog 4422 IP Office
73
Andra användbara funktioner
Nattkoppling
När telefonsystemet är nattkopplat kopplas alla samtal till telefonisten vidare till en vald anknytning eller grupp av anknytningar.
Telefonsystemet har tre olika nattkopplingslägen:
Vanlig nattkoppling
Alla externa samtal till telefonisten vidarekopplas till en viss
anknytning. Svara på samtalet på vanligt sätt.
Egen nattkoppling
Utvalda externa samtal till telefonisten vidarekopplas till en viss
anknytning. Svara på samtalet på vanligt sätt.
Generell nattkoppling
Alla inkommande samtal till telefonisten vidarekopplas till en
gemensam signalanordning, t.ex. en gemensam klocka. Svara
på samtalet på det sätt som beskrivs i avsnittet ”Gemensam
ringklocka” på sidan 70.
74
Dialog 4422 IP Office
Andra användbara funktioner
Övervakningsknapp
Obs! Denna funktion är endast tillgänglig på nyare
versioner av telefonsystemet.
Du kan övervaka och svara på samtal till andra anknytningar med
en programmerbar funktionsknapp på telefonen. Denna funktion är
användbar till exempel mellan chef och sekreterare. Information om
hur du tar emot samtal på en övervakningsknapp finns i avsnittet
”Svara” på sidan 30.
Följande status kan indikeras på övervakningsknappen:
1
2
3
4
Den övervakade anknytningen är ledig (lampan är släckt).
Den övervakade anknytningen har ett inkommande samtal
(lampan blinkar snabbt).
Den övervakade anknytningen är upptagen (lampan lyser).
Den övervakade anknytningen har utfört en generell parkering
(lampan blinkar sakta).
Övervakningsknapparna programmeras av systemadministratören.
Du kan dock ändra typen av ringsignal från din telefon, se avsnittet
”Ändra ringsignal för en övervakningsknapp” på sidan 89.
När du loggar in på en annan IP-telefon flyttas övervakningsknapparna automatiskt över till den nya telefonen.
Information om hur du ringer på en övervakningsknapp finns i
avsnittet ”Snabbuppringning” på sidan 43.
Dialog 4422 IP Office
75
Andra användbara funktioner
Automatuppkoppling (anslutning utan att
slå nummer)
Ett anknytningsnummer kan definieras för direktuppkoppling. Lyft
på luren eller tryck på en linjeknapp så kopplas samtalet
automatiskt till en fördefinierad anslutning eller extern abonnent.
Spåra samtal
När ett obehagligt samtal tas emot kan en signal skickas till det
publika telefonnätet (PSTN) innan samtalet kopplas bort. Om den
uppringande abonnenten lägger på kan den externa linjen hållas
under en begränsad tid för att begära spårning.
Systemadministratören tilldelar samtalsspårningen till en
funktionsknapp.
Samtalsspårningen kan beställas genom att denna knapp trycks
ned.
76
•
Om beställningen lyckas tänds lampan, ett textmeddelande
visas i displayen och det hörs en bekräftelseton.
•
Om beställningen misslyckas blinkar lampan snabbt, ett
textmeddelande visas i displayen och det hörs en annan ton
som indikerar misslyckandet.
Dialog 4422 IP Office
Andra användbara funktioner
DISA (tillval)
Om du arbetar externt och behöver ringa affärssamtal kan du ringa
till ditt företag och använda företagets växel för att ringa ett externt
samtal till önskat nummer. Affärssamtalet debiteras på ditt anknytningsnummer eller på ett visst konto. Du debiteras endast samtalet
till företaget.
*
#
Den externa telefonen måste vara en knapptelefon med fyrkant ( )
och stjärna ( ) eller en mobiltelefon som är anpassad för tonvalskoder (DTMF).
När du har avslutat ett DISA-samtal måste du lägga på för att
kunna ringa ett nytt DISA-samtal.
DISA-samtal fungerar olika beroende på typen av behörighetskod
och om du använder en debiteringskod.
z
*72*
z#
z
Med allmän behörighetskod
z
*75*
z*
z#
z
Med personlig behörighetskod
Dialog 4422 IP Office
Ring upp DISA-funktionen på ditt företag.
Kopplingston.
Slå.
Ange behörighetskoden och tryck.
Kopplingston.
Slå det externa numret.
Ring upp DISA-funktionen på ditt företag.
Kopplingston.
Slå.
Ange behörighetskoden och tryck.
Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck.
Kopplingston.
Slå det externa numret.
77
Inställningar
Inställningar
Kontrollera protokoll
Det finns två användarhandböcker till telefonen Dialog 4422, en
avsedd för den telefon som baseras på SIP-protokollet och en för
telefonen som baseras på H.323-protokollet. För att veta vilken
användarhandbok du ska använda måste du kontrollera vilket
protokoll som används i din telefon.
Kontrollera vilket protokoll som används
Tryck på knappen Inställn.
Välj menyn Information. Protokoll och programversion visas
i displayen.
Tryck på C för att återgå till föregående meny.
78
Dialog 4422 IP Office
Inställningar
Programmera funktionsknappar
Alla funktionsknappar, förutom trevalslinjeknapparna, kan programmeras.
Obs! För att du ska kunna programmera en funktionsknapp
själv måste systemadministratören ta bort minst en av
standardfunktionerna på funktionsknapparna. Om man tar
bort dessa förprogrammerade funktioner blir knapparna
tillgängliga för programmering.
* #
Du kan programmera funktioner ( X X ) och telefonnummer
som du använder ofta på funktionsknapparna. När du vill använda
funktionen eller telefonnumret trycker du bara på knappen. Vissa
funktioner måste förprogrammeras av systemadministratören.
Obs! För att du ska kunna programmera en funktionsknapp
måste telefonen vanligtvis vara inloggad på telefonsystemet
(detta ställs in av systemadministratören).
Inställningar
Ô
Programmera/programmera om en funktion eller
kontrollera en programmerad funktion
Tryck.
Menyn Funktionsknappar eller menyn Prog.bara knappar
markeras.
Obs!
Menyn Funktionsknappar visas endast om inga
funktionsknappar kan programmeras.
Menyn Prog.bara knappar visas endast om det finns
en eller flera funktionsknappar som kan programmeras.
Dialog 4422 IP Office
79
Inställningar
Tryck.
Ett av följande meddelanden visas på displayen:
Ô
z
Prog.bara knappar
Tryck på knapp för prog.
Funktionsknappar
Tryck på knapp att kontr.
eller
Tryck på funktionsknappen som ska programmeras eller
kontrolleras.
Om knappen redan är programmerad visas numret eller funktionen
på displayen.
Obs! Om du endast vill kontrollera den programmerade
funktionen går du tillbaka till huvudmenyn genom att trycka
på nedkopplingsknappen två gånger.
Ange ett telefonnummer eller en procedur.
Obs!
En procedur kan till exempel vara begäran om medflyttning,
Nummer ).
(
*21*
#
Om du vill ta bort ett tecken trycker du på minusknappen
och anger sedan tecknet igen.
Du kan sedan fortsätta och programmera en annan funktionsknapp (upprepa från och med ”Tryck på funktionsknappen
som ska programmeras”).
Om du vill ta bort siffran som har tilldelats en knapp ska du
inte ange en ny siffra utan bara trycka på högtalarknappen.
Tryck för att spara.
Tryck för att återgå till föregående meny,
Inställningar
ÕÔ
eller
tryck för att återgå till standby-läge.
Ta bort det genomskinliga skyddet och skriv dit den funktion eller
det telefonnummer som programmerats på knappen.
Obs! Med programmet DCM (Designation Card Manager)
kan du skapa och skriva ut egna signeringskort. DCM
medföljer på cd-skivan Enterprise Telephone Toolbox. Den
kan även hämtas på: http://www.aastra.com
Kontakta en auktoriserad Aastra-återförsäljare om du vill ha
mer information.
80
Dialog 4422 IP Office
Inställningar
Språk
Du kan välja vilket språk som ska visas på telefonens display.
Tillgängliga språk visas när språkmenyn är aktiv. Telefonen måste
vara inloggad när språket ändras.
Obs! Om språket du valt inte stöds av telefonsystemet
kommer meddelanden som skickas från systemet att visas
på engelska. Endast de meddelanden som kommer från
själva telefonen kommer att stå på det språk du valt.
Inställningar
Ô
ì
Byta displayspråk (standard = engelska)
Tryck.
Tryck.
Upprepa tills menyn Språk markeras.
Tryck.
Språk i menyer markeras.
ì
Tryck.
Det aktuella språket markeras (engelska är standard).
Tryck tills önskat språk är markerat.
Obs! Du kan gå ur menyn utan att spara ändringarna med
nedkopplingsknappen.
Tryck för att spara det markerade språket.
Språket ändras. Kvitteringstonen hörs.
Tryck för att återgå till föregående meny,
Inställningar
ÕÔ
Dialog 4422 IP Office
eller
tryck för att återgå till standby-läge.
81
Inställningar
Datumvisning
Datumet uppdateras automatiskt via telefonsystemet. Du kan bara
ändra sättet som datumet visas på displayen (formatet). Datumet
kan visas på åtta olika sätt:
•
•
•
•
•
•
•
•
Ô
ì
Inställningar
Format
DD MM ÅÅÅÅ
DD MMM ÅÅÅÅ
VV DD MMM ÅÅÅÅ
ÅÅMMDD
ÅÅÅÅ-MM-DD
MM/DD/ÅÅÅÅ
DD-MM-ÅÅÅÅ
VV DD-MM-ÅÅÅÅ
Exempel
22 02 2008
22 Feb 2008
Fr 22 Feb 2008
080222
2008-02-22
02/22/2008
22-02-2008
Fr 22-02-2008
Ändra datumvisning:
Tryck.
Tryck.
Upprepa tills menyn Tid och datum markeras.
Tryck.
ì
Tryck.
Upprepa tills menyn Datumformat markeras.
Tryck.
Det aktuella datumformatet markeras:
ì
12 09 2008
12 Sep 2008
Tryck tills önskat datumformat är markerat.
Obs! Nedkopplingsknappen används för att gå ur menyn
utan att spara ändringarna.
Tryck för att spara det markerade datumformatet.
Datumformatet är ändrat.
Tryck för att återgå till föregående meny,
Inställningar
82
ÕÔ
eller
tryck för att återgå till standby-läge.
Dialog 4422 IP Office
Inställningar
Tidsvisning
Tiden uppdateras automatiskt via telefonsystemet. Du kan bara
ändra sättet som tiden visas på displayen (formatet). Tiden kan
visas i 24- eller 12-timmarsformat.
Ô
ì
Inställningar
Ändra tidsvisning:
Tryck.
Tryck.
Upprepa tills menyn Tid och datum markeras.
Tryck.
Menyn Tidsformat markeras.
Tryck.
Det aktuella tidsformatet markeras:
ì
24 timmar
12 timmar
Tryck för att växla mellan 12- och 24-timmarsformat.
Obs! Nedkopplingsknappen används för att gå ur menyn
utan att spara ändringarna.
Tryck för att spara det markerade tidsformatet.
Tidsformatet är ändrat.
Tryck för att återgå till föregående meny,
Inställningar
ÕÔ
Dialog 4422 IP Office
eller
tryck för att återgå till standby-läge.
83
Inställningar
Ändra ringkaraktär
Ô
ì
Inställningar
Telefonen har 10 olika ringkaraktärer som motsvarar siffrorna 0—9.
Tryck.
Tryck.
Upprepa tills menyn Ringkaraktär markeras.
Tryck.
Vald ringkaraktär syns på displayen:
(
0—9)
Aktuell ringkaraktär: 5
Ange ny karaktär (0-9):
Tryck på en siffra för att välja en ny ringkaraktär.
Telefonen ringer med den valda ringkaraktären.
Obs! Du kan gå ur menyn utan att spara ändringarna med
nedkopplingsknappen.
Tryck för att spara vald ringkaraktär.
Tryck för att återgå till föregående meny,
Inställningar
84
ÕÔ
eller
tryck för att återgå till standby-läge.
Dialog 4422 IP Office
Inställningar
Displaykontrast
Du kan ändra displaykontrasten.
Ô
ì
Inställningar
Ändra displaykontrast
Tryck.
Tryck.
Upprepa tills menyn Displaykontrast markeras.
Tryck.
Displayen visar:
Displaykontrast
ì
Tryck för att minska eller öka kontrasten.
Obs! Nedkopplingsknappen används för att gå ur menyn
utan att spara ändringarna.
Tryck för att spara den valda kontrastnivån.
Tryck för att återgå till föregående meny,
Inställningar
ÕÔ
Dialog 4422 IP Office
eller
tryck för att återgå till standby-läge.
85
Inställningar
Tillbehörsenhet
(Endast v. 2 av Dialog 4422.)
Om telefonen har en tillbehörsenhet väljer du tillvalsenhetens
funktion på den här menyn.
Ô
ì
Inställningar
Ändra tillbehörsenhetens funktion
Tryck.
Tryck.
Upprepa tills menyn Tillbehörsenhet markeras.
Tryck.
Displayen visar:
ì
Extra ringklocka
Upptagetsignal
Tryck för att växla mellan funktionerna Extra ringklocka,
Upptagetsignal och Komb. ringkl./uppt.signal.
• Extra ringklocka: Den extra ringklockan aktiveras samtidigt som
ringsignalen. Ett Ledig på annan linje-samtal aktiverar inte den
extra ringklockan.
•
Upptagetsignal: Upptagettonen aktiveras när det är upptaget
på din telefon (under samtal). Funktionen kan användas för att
styra t.ex. en Stör ej-lampa vid dörren.
•
Komb. ringkl./uppt.signal: Aktiveras samtidigt som ringsignalerna och aktiv när det är upptaget på din telefon (under
samtal). Ett Ledig på annan linje-samtal aktiverar inte den
extra ringklockan.
Obs! Du kan gå ur menyn utan att spara ändringarna med
nedkopplingsknappen.
Tryck för att spara den valda funktionen.
Tryck för att återgå till föregående meny,
Inställningar
86
ÕÔ
eller
tryck för att återgå till standby-läge.
Dialog 4422 IP Office
Inställningar
Lur- och högtalarvolym
ì
Du använder volymknapparna för att justera volymen i luren eller
högtalaren under ett samtal. Justera volymen för luren med luren
av. Justera högtalarvolymen när en kopplingston hörs via
högtalaren eller under övervakningssamtal.
Tryck för att justera volymen.
Volymen för lur och högtalare sparas.
Volyminställningar
Ô
ì
Inställningar
Du kan höja volymen i luren och headsetet med +6 dB.
Tryck.
Tryck.
Upprepa tills menyn Volym markeras.
Tryck.
Den aktuella volymen markeras.
ì
Normal
Hög
Tryck för att växla mellan värdena Normal och Hög.
Obs! Nedkopplingsknappen används för att gå ur menyn
utan att spara ändringarna.
Tryck för att spara den markerade volymen.
Tryck för att återgå till föregående meny,
Inställningar
ÕÔ
Dialog 4422 IP Office
eller
tryck för att återgå till standby-läge.
87
Inställningar
Ringvolym
ì
Använd volymknapparna för att justera ringvolymen när telefonen
ringer eller är i standby-läge. Den valda volymen sparas.
Tryck för att justera volymen.
Obs! Volymen återgår till standardnivå om det inträffar ett
strömavbrott.
Stänga av ringsignalen
É
Du kan stänga av ringsignalen för inkommande samtal.
Tryck för att stänga av ringsignalen.
Ringsignalen stängs av för det aktuella samtalet och telefonen ställs
automatiskt in på tyst ringning.
Tyst ringning
Du kan stänga av ringsignalen om du inte vill bli störd, men ändå vill
kunna ta emot inkommande samtal. Inkommande samtal indikeras
bara genom att lampan för linjeknappen blinkar samt genom ett
meddelande på displayen.
É
88
I standby-läge eller när det ringer:
Tryck för att stänga av ringsignalen.
Tyst ringning indikeras genom att sekretesslampan tänds. Ringsignalen aktiveras automatiskt nästa gång du lyfter luren eller
trycker på en knapp.
Dialog 4422 IP Office
Inställningar
Ändra ringsignal för en
övervakningsknapp
Övervakningsknapparna programmeras av systemadministratören.
Du kan dock ändra typen av ringsignal från telefonen. Se även
avsnittet ”Övervakningsknapp” på sidan 75.
Inställningar
Ô
Ô
ì
ì
Ändra ringsignaltyp
Tryck.
Menyn Funktionsknappar eller menyn Prog.bara knappar
markeras.
Tryck.
Tryck på den övervakningsknapp som ska programmeras.
Anknytningsnumret för telefonen som övervakas visas tillsammans
med den aktuella typen av ringsignal för knappen.
Övervakat nummer: 3223
Normal
Tryck (+) för att ändra.
Tyst
Normal
Tryck för att ändra till en annan ringsignal.
• Tyst.
•
Normal (upprepande) ringning.
•
Fördröjd normal ringning.
•
En ringsignal, dämpad. Endast en ringsignal med låg volym.
•
En fördröjd ringsignal, dämpad.
Obs! Du kan gå ur menyn utan att spara ändringarna med
nedkopplingsknappen.
Tryck för att spara den markerade ringsignalen.
Tryck för att återgå till föregående meny,
Inställningar
ÕÔ
Dialog 4422 IP Office
eller
tryck för att återgå till standby-läge.
89
Inställningar
Nätverksinställningar
I menyn Nätverk kan du kontrollera alla nätverksinställningar.
Dessa inställningar kan endast ändras av systemadministratören.
90
Dialog 4422 IP Office
Tillbehör
Tillbehör
Knappsats (tillval)
(Endast v. 2 av Dialog 4422.)
I nyare versioner av telefonsystemet kan din telefon ha en extra
knappsats. Knappsatsen har 17 extra knappar där du kan spara
de telefonnummer och funktioner du använder mest. Om du inte
vet vilken version av telefonsystemet du har kan du fråga systemadministratören. Information om hur du installerar knappsatsen
finns i avsnittet ”Installation” på sidan 106.
Obs! Knappsatsen måste vara av typen DBY 419 01.
Använd DCM (Designation Card Manager) för att tillverka och skriva
ut egna signeringskort för knappsatsen. DCM medföljer på cdskivan Enterprise Telephone Toolbox. Den kan även hämtas på:
http://www.aastra.com
Kontakta en auktoriserad Aastra-återförsäljare om du vill ha mer
information.
Dialog 4422 IP Office
91
Tillbehör
Headset (tillval)
Information om hur du installerar headsetet finns i avsnittet
”Installation” på sidan 106.
Följande headsetfunktioner finns:
Í
Svara
Tryck för att svara.
Headsetlampan tänds.
Obs! Om telefonen är förinställd för headset kan du även
svara på samtalet genom att trycka på den blinkande
linjeknappen. Se avsnittet ”Förinställning för headset” på
sidan 94.
Tryck för att avsluta samtalet.
Íz
Ringa
Tryck och slå numret.
Headsetlampan tänds.
Obs! Om telefonen är förinställd för headset kan du slå
numret direkt utan att trycka på headsetknappen, eller så
kan du trycka på en linjeknapp istället för headsetknappen.
Se avsnittet ”Förinställning för headset” på sidan 94.
Tryck för att avsluta samtalet.
u
92
Från headset till lur
Lyft luren.
Dialog 4422 IP Office
Tillbehör
Í
d
Från lur till headset
Tryck.
Headsetlampan tänds.
Lägg på luren.
Headset med medhörning (högtalare)
(Endast v. 1 av Dialog 4422.)
Tryck för att pendla mellan headset med eller utan medhörning
i högtalaren.
När högtalarlampan tänds är medhörningen aktiverad.
Från headset till övervakning
(Endast v. 1 av Dialog 4422.)
ÏÍ
Tryck.
Högtalarlampan tänds.
Tryck.
Från övervakning till headset
Í
(Endast v. 1 av Dialog 4422.)
Tryck.
Headsetlampan tänds.
Från headset till högtalare
(Endast v. 2 av Dialog 4422.)
Tryck.
Högtalarlampan tänds.
Från högtalare till headset
Í
Dialog 4422 IP Office
(Endast v. 2 av Dialog 4422.)
Tryck.
Headsetlampan tänds.
93
Tillbehör
Förinställning för headset
Telefonen är som standard inställd på förinställning för högtalare,
så att samtal kopplas till högtalaren när du svarar eller ringer genom
att trycka på en linjeknapp. Även när du slår ett nummer utan att
lyfta luren kopplas samtalet automatiskt till högtalaren.
När du använder ett headset tillsammans med telefonen kan du
byta till förinställning för headset, så att samtalen istället kopplas
till headsetet. När förinställning för headset används kan du ringa
headsetsamtal genom att slå numret direkt (direktuppringning). Du
kan även besvara headsetsamtal genom att trycka på en linjeknapp.
Obs!
När du lyfter luren kopplas samtalet alltid till luren, oavsett
vilken förinställning du har.
Övervakningen fungerar också som vanligt, dvs. samtalet
kopplas tillfälligt till högtalaren om du trycker på högtalarknappen. Övervakningsfunktionen finns endast på v. 1 av
Dialog 4422.
Du kan endast aktivera och inaktivera förinställning för
headset när telefonen är i standby-läge.
Í
Aktivera förinställning för headset:
Tryck och håll nedtryckt i minst 4 sekunder.
En kort kvitteringston hörs.
Inaktivera förinställning för headset:
Tryck och håll nedtryckt i minst 4 sekunder.
En kort kvitteringston hörs.
Ô
Kontrollera aktuell inställning:
Linje 1
Tryck.
Lampan för antingen högtalaren eller headsetet tänds och anger
vilken inställning som är aktiv.
Tryck.
94
Dialog 4422 IP Office
Tillbehör
Headsetvolym
ì
Under ett samtal justerar du headsetvolymen med volymknapparna.
Tryck för att ändra volymen.
Den inställda volymen sparas.
För personer med nedsatt hörsel kan headsetvolymen ökas
ytterligare. Gör på samma sätt som beskrivs i avsnittet ”Luroch högtalarvolym” på sidan 87.
Utdragsskiva (tillval)
Utdragsskivan används för en personlig telefonlista och monteras
under telefonen. Information om hur du installerar utdragsskivan
finns i avsnittet ”Installation” på sidan 106.
Använd DCM (Designation Card Manager) för att tillverka och skriva
ut egna kort för utdragsskivan. DCM medföljer på cd-skivan
Enterprise Telephone Toolbox. Den kan även hämtas på:
http://www.aastra.com
Kontakta en auktoriserad Aastra-återförsäljare om du vill ha mer
information.
Dialog 4422 IP Office
95
Lägga till kontakter från Microsoft Outlook
Lägga till kontakter från
Microsoft Outlook
(Endast v. 2 av Dialog 4422.)
My Dialog 4000 Contacts
My Dialog 4000 Contacts är ett program som du kan använda för
att ladda ned dina kontakter från Microsoft® Outlook® till Kontakter
i telefonen.
Obs! Vi rekommenderar att du sparar alla telefonnummer
i Microsoft Outlook med lands- och riktnummer, inklusive
tecknet för utlandssamtal (+).
Installera My Dialog 4000 Contacts
Programmet måste vara installerat på din dator (nätverksåtkomst
krävs). Din systemadministratör kan skapa en länk till installationssidan.
På installationssidan:
Se till att du har den information som behövs för att utföra
installationen (se installationssidan).
När du har den information du behöver:
Klicka på Install My Dialog 4000 Contacts now för att starta
installationen.
När installationen är slutförd visas ikonen My Dialog 4000 Contacts
på skrivbordet.
96
Dialog 4422 IP Office
Lägga till kontakter från Microsoft Outlook
Lägga till kontakter från Microsoft Outlook
Starta ”My Dialog 4000 Contacts” på datorn.
Skriv in ditt telefonnummer, lösenord och IP-adress.
Standardlösenordet är Welcome. Se avsnittet ”Menystruktur
(inställningar)” på sidan 20 för att ta reda på hur du hittar din IPadress.
OK
Addera>>
Spara
Klicka.
Microsoft Outlook-kontakterna visas på vänster sida och de
kontakter som redan finns i Kontakter i telefonen visas på höger
sida.
Markera de kontakter du vill kopiera på vänstra sidan och
klicka.
De markerade Microsoft Outlook-kontakterna flyttas till Kontakter i
telefonen.
Klicka för att spara kontakterna.
Uppgifterna finns nu i Kontakter i din telefon.
Obs! Du kan spara upp till 1000 kontakter i telefonen.
Avsluta My Dialog 4000 Contacts
Avsluta
Dialog 4422 IP Office
Klicka för att avsluta programmet.
97
Webbserver
Webbserver
Du kan redigera data för IP-telefonen från webbläsaren på en
dator. Vilka data du har tillgång till beror på vilken telefonversion
(Dialog 4422 v. 1 eller Dialog 4422 v. 2) du använder.
98
•
Kontakter: (Endast v. 2 av Dialog 4422.) Lägga till, ändra eller ta
bort kontakter.
•
Lista: Visa listan, ringa upp nummer i den och ta bort poster.
Om du har v. 2 av Dialog 4422 kan du även lägga till nummer
i Kontakter.
•
Inställn.: Lägga till, ändra och ta bort nummer som är programmerade på funktionsknappar.
•
Inställn.: Ändra inställningarna för volym (standard eller högre).
•
Inställn.: (Endast v. 2 av Dialog 4422.) Ändra ringkaraktären (en
siffra mellan 0 och 9).
•
Användarnamn på displayen: (Endast v. 1 av Dialog 4422.) Om
telefonsystemet inte anger namnet kan du själv ange det.
•
Lösenord: (Endast v. 1 av Dialog 4422.) Ändra lösenordet för
webbgränssnittet.
Dialog 4422 IP Office
Webbserver
Innan du använder datorn måste du ta reda på IP-adressen med
hjälp av telefonen.
Exempel: Så här hittar du webbadressen.
Webbadressen du behöver visas här (markerad med rött):
Ô
ì
Inställningar
DHCP (Ja)
pc123-45.ab.cde
Tryck.
Tryck.
Upprepa tills menyn Nätverk markeras.
Tryck.
Webbadressen visas i displayen (adressen är ett exempel).
ì
DHCP (Ja)
pc123-45.ab.cde
Tryck (+) för att markera webbadressen.
Tryck för att visa den fullständiga webbadressen (om den
fullständiga adressen inte visas).
Inställningar
ÕÔ
Dialog 4422 IP Office
Skriv ner webbadressen.
Tryck för att återgå till standby-läge.
99
Webbserver
Åtkomst till IP-telefonen från en dator
På datorn:
Kontakta systemadministratören för att få webbadressen och PINkoden eller lösenordet till telefonen.
http://pc123-45.ab.cde
*******
Ange IP-adressen i webbläsarens adressfält.
(Detta är en exempeladress). Webbläsaren visar:
Obs! Om du har angett samma webbadress som du
använde förut och du inte fick åtkomst till webbservern
kontrollerar du adressen på telefonens display. Om telefonen har varit bortkopplad några dagar kan adressen ha
ändrats.
Ange telefonens PIN-kod eller lösenord.
Obs!
Lösenordet är versalkänsligt.
Använd samma lösenord som när du loggar in på telefonen.
PIN-koden är densamma som din personliga behörighetskod. Endast siffror kan ingå i PIN-koden. Koden måste
bestå av minst fyra siffror.
100
Dialog 4422 IP Office
Webbserver
Logga in
Klicka.
I den vänstra kolumnen visas en meny med följande alternativ:
Användarnamn
på displayen
Kontakter
Lista
Inställn.
Logga ut
Klicka på
för att visa användarnamnet (endast v. 1 av
Dialog 4422).
Klicka på
för att visa Kontakter (endast v. 2 av
Dialog 4422).
Klicka
för att visa samtalslistan.
Klicka för att visa undermenyerna.
Klicka för att logga ut från webbservern.
Användarnamn
(Endast v. 1 av Dialog 4422.)
Användarnamn
på displayen
Ändra
Klicka för att visa användarnamnet.
Klicka.
Ange det nya namnet och ditt anknytningsnummer.
Spara
Klicka för att bekräfta.
Om du vill ändra eller ta bort en befintlig post:
(Namn)
Spara
Klicka på namnet som du vill ändra eller ta bort.
Gör ändringarna och klicka för att spara,
eller
Radera
klicka för att visa det nuvarande användarnamnet,
eller
Tillbaka
Dialog 4422 IP Office
klicka för att gå ur redigeringsmenyn utan att göra några
ändringar.
101
Webbserver
Kontakter
(Endast v. 2 av Dialog 4422.)
Lägga till ett nytt namn och nummer i Kontakter:
Kontakter
Lägg till i Kontakter
Klicka på
.
Klicka.
Skriv namn och nummer.
Lägg till i Kontakter
Klicka.
Namnet och numret läggs till i Kontakter.
Ändra eller ta bort ett namn och nummer:
Kontakter
(Namn)
Spara
Klicka för att visa kontakterna.
Klicka på namnet som du vill ändra eller ta bort.
Gör ändringarna och klicka för att spara,
eller
Radera
klicka för att ta bort namn och nummer,
eller
Tillbaka
klicka för att gå ur redigeringsmenyn utan att göra några
ändringar.
För att ta bort alla namn och nummer i Kontakter:
Kontakter
Ta bort kontakt
OK
102
Klicka på
.
Klicka.
Klicka för att ta bort alla namn och nummer.
Dialog 4422 IP Office
Webbserver
Samtalslista
Ändra eller ta bort ett namn och nummer:
Lista
(Namn)
Lägg till i Kontakter
Klicka för att visa samtalslistan.
Klicka.
Klicka för att spara namn och nummer i Kontakter (endast
v. 2 av Dialog 4422),
eller
Radera
klicka för att ta bort namn och nummer,
eller
Ring
klicka för att ringa upp numret
eller
Tillbaka
klicka för att gå ur redigeringsmenyn utan att göra några
ändringar.
Ta bort alla namn och nummer från samtalslistan:
Lista
Radera samtalslistan
OK
Klicka på
.
Klicka.
Klicka för att ta bort listan.
Inställningar — programmerbara knappar
Inställn.
Prog.bara knappar
Klicka.
Undermenyerna visas.
Klicka.
En tabell med aktuell programmering för varje knapp visas. Ordningen
på knapparna är samma som för de programmerbara knapparna
på telefonen, dvs. Linje 1-knappen finns längst ned till vänster.
Obs! Text som inte är understruken gäller förprogrammerade
knappar och kan inte ändras.
Dialog 4422 IP Office
103
Webbserver
Programmera en knapp som inte har programmerats:
_
12345
Spara
Klicka för att programmera knappen.
Ange nummer eller kod (exempel).
Klicka för att spara.
Knapptabellen visas med nytt namn eller ny kod.
Ändra en programmerad knapp:
(Nummer/Kod)
Klicka på det understrukna numret eller koden som ska
ändras.
Markera de tecken som ska ändras (exempel).
467
Spara
Ange nya tecken (exempel).
Klicka för att spara.
Knapptabellen visas med ändrat nummer eller kod.
Ta bort en programmerad knapp:
(Nummer/Kod)
Radera
Klicka på det understrukna numret eller koden som ska tas
bort.
Klicka för att ta bort.
I knapptabellen visas den knappen med texten ”_” .
Gå ur redigeringsmenyn utan att göra några ändringar:
Prog.bara knappar
Klicka.
Obs! Du kan också klicka på Tillbaka.
Inställningar — volym
Inställn.
Volym
Ändra
Tillbaka
104
Klicka.
Undermenyerna visas.
Klicka.
Den aktuella volymen visas med feta tecken.
Klicka för att ändra volymen.
Hörvolymen ändras mellan ”Normal” och ”Hög”.
Klicka för att gå tillbaka.
Dialog 4422 IP Office
Webbserver
Inställningar — ringkaraktär
(Endast v. 2 av Dialog 4422.)
Inställn.
Ringkaraktär
(0—9)
Ändra
Klicka.
Undermenyerna visas.
Klicka.
Aktuell ringkaraktär syns på displayen.
Ange en ny ringkaraktär.
Klicka för att spara den nya signalen.
Telefonen ringer med den valda ringkaraktären.
Klicka på valfri meny för att fortsätta.
Dialog 4422 IP Office
105
Installation
Installation
Installera kablar
Lursladden till vänster
Vägguttag
Lursladden till höger
Vägguttag
Lursladden ansluts till ”HANDSET”-uttaget och sladden till nätverket ansluts till ”LAN”-uttaget. Om en extern nätadapter används
ska denna anslutas till ”POWER”. Du kan sätta fast sladden till luren
i skåran under telefonen. Om det bara finns ett enda vägguttag för
det lokala nätverket kan en dator anslutas till ”PC”-uttaget och
därigenom anslutas till nätverket via telefonen.
106
Dialog 4422 IP Office
Installation
Telefonen kan antingen strömförsörjas från nätverket eller från en
24 V AC/AC-nätadapter med stickkontakt.
•
Använd endast de 24 V AC/AC-adaptrar som anges
nedan eller en adapter som är godkänd av din lokala
återförsäljare.
Aastras produktnummer
Godkänd för
Leverantör
Leverantörens produktnummer
RES 141 312/1
20 VA 230 V/24 V Toroid, Sverige HBP 90120
RES 141 314/1
20 VA 230 V/24 V Toroid, Sverige HBP 90220 (för Storbritannien,
Hongkong, Singapore)
RES 141 315/1
20 VA 120 V/24 V Jameco, USA
AC2410F1
(modellnummer ADU240100)
Byta sladdar
Lossa spärren med en skruvmejsel om du vill ta bort en sladd.
Montera fotstöden och anpassa telefonen
Högt läge
Tryck på spärren för
att fästa fotstödet
Dialog 4422 IP Office
Lågt läge
Dra för att lossa
stället
107
Installation
Montera kort
Använd Designation Card Manager för att tillverka och skriva ut
egna signeringskort. DCM medföljer på cd-skivan Enterprise
Telephone Toolbox. Den kan även hämtas på:
http://www.aastra.com
Kontakta en auktoriserad Aastra-återförsäljare om du vill ha mer
information.
108
Dialog 4422 IP Office
Installation
Montera knappsats (tillval)
(Endast v. 2 av Dialog 4422.)
1
Sätt fast anslutningen i hålets botten med ett finger eller
ett ovasst verktyg. Kontrollera att anslutningen passar
innan du trycker ner den.
2
Tryck dit pilarna pekar tills du hör ett klickljud.
3
Montera fotstöden som i bilden ”Stödens placering”.
Obs! Knappsatsen måste vara av typen DBY 419 01
och den kan endast användas i nyare versioner av
telefonsystemet.
Dialog 4422 IP Office
109
Installation
Montera stöden
Montera kort
Använd DCM (Designation Card Manager) för att tillverka och skriva
ut egna signeringskort för knappsatsen. DCM medföljer på cdskivan Enterprise Telephone Toolbox. Den kan även hämtas på:
http://www.aastra.com
Kontakta en auktoriserad Aastra-återförsäljare om du vill ha mer
information.
110
Dialog 4422 IP Office
Installation
Montera utdragsskiva (tillval)
Dialog 4422 IP Office
1
Ta bort skyddsplasten från styrskenorna.
2
Fäst styrskenorna på telefonens undersida med de
”skurna” hörnen åt rätt håll.
3
Skjut in utdragsskivan.
111
Installation
Väggmontering
Telefonen kan väggmonteras, vilket är användbart t.ex. i konferensrum och allmänna utrymmen.
2
Vänd klacken upp och ned och sätt i den.
3
Ta bort de båda plastskydden med en skruvmejsel.
Telefonens mitt
Ta bort lurklacken med en skruvmejsel.
100 mm
1
4 Borra hål i väggen efter de mått som anges här.
Väggskruvar Ø max 5 mm.
112
Dialog 4422 IP Office
Installation
6 mm
5
Montera mellanlägget (artikelnummer SXK 106 2049/1)
på väggen.
Väggskruvar (medföljer ej) Ø max 5 mm.
6
Placera skruvarna enligt måtten och skruva fast telefonen.
Telefonens placering
Utsätt inte telefonen för direkt solljus under lång tid. Undvik att
förvara telefonen på varma och fuktiga platser.
Rengöring
Rengör telefonen med en mjuk trasa som fuktats med vatten. Tvål
och andra rengöringsmedel kan missfärga och skada telefonen.
Dialog 4422 IP Office
113
Felsökning
Felsökning
Det här avsnittet innehåller information om varningsmeddelanden
samt om hur du löser vanliga driftsproblem.
Gå igenom listan nedan om du stöter på problem. Om du inte kan
lösa problemet med hjälp av listan ska du kontakta systemadministratören. Om andra har samma problem kan det bero på ett
systemfel.
Fel/displaytext
Telefonen är låst
Trolig orsak
Åtgärd eller
kommentar
Tryck samtidigt på nedStörningar i
kopplingsknappen,
nätverket.
sekretessknappen och
i en eller två sekunder.
Telefonen startas då om.
Störningar i
Vissa funktioner är
nätverket eller
eventuellt inte tillgängliga,
telefonsystemet.
men telefonen kan
användas för att ringa
och ta emot samtal.
Du är inte ansluten Kontrollera att telefonen
är ansluten till nätverket.
till nätverket.
#
En varningstriangel
visas på displayen.
Ingen anslutning
till nätverk! visas i
teckenfönstret.
114
Dialog 4422 IP Office
Ordlista
Ordlista
Kortnummer
Används för att snabbt ringa nummer som används ofta.
LAN
Local Area Network (lokalt nätverk).
Samtalsläge
De olika lägen telefonen kan vara i, t.ex. samtal, ringer,
vidarekopplad osv.
Standby-display
Ett meddelande som visas på displayen när telefonen är i
standby-läge. Meddelandet programmeras av systemadministratören.
Standby-läge
Läget telefonen befinner sig i när inget är aktiverat, och
telefonen varken ringer, används för samtal eller är vidarekopplad osv.
Telefonsystem
Växel.
Trevalslinje
Samlingsnamn för Linje 1, Linje 2 och Förfrågan. Linje 1 och
Linje 2 utgör ditt anknytningsnummer och är tillgängliga för
både inkommande och utgående samtal. Förfrågan kan
endast användas för utgående samtal.
Dialog 4422 IP Office
115
Sakregister
Sakregister
A
allmän avbeställning 73
andra användbara funktioner 72
H
headset 92
högtalande 48
B
beskrivning 7
displayinformation 15
lampindikeringar 12
menystruktur (inställningar) 20
toner och signaler 13
I
inkommande samtal 30
från en annan telefon 31
högtalande 31
parallell ringning 33
på Linje 1 30
på Linje 2 eller övervakningsknapp 30
svara på ett andra samtal 32
installation 106
inställningar 78
datumvisning 82
displaykontrast 85
lur- och högtalarvolym 87
nätverksinställningar 90
programmera funktionsknappar 79
ringvolym 88
språk 81
stänga av ringsignalen 88
tidsvisning 83
tillbehörsenhet 86
tyst ringning 88
ändra ringkaraktär 84
ändra ringsignal för en
övervakningsknapp 89
inställningsformulär för sökprofiler 62
intern medflyttning 53
interna meddelanden 65
internt gruppnummer som svarsgrupp 71
C
copyright 5
D
datumvisning 82
DISA 77
displayinformation 15
displaykontrast 85
displaysymboler 16
E
egen extern linje 38
extern medflyttning 55
F
felsökning 114
Free Seating 29
frånvaroinformation 63
förbigång 42
förfrågan 50
försäkran om överensstämmelse 5
G
garanti 5
gemensam ringklocka 70
gemensamma kortnummer 43
gruppfunktioner 70
116
K
kassering av produkten 6
knappsats 91
konferens 51
kontakter (telefonbok)
mata in namn och nummer 28
Dialog 4422 IP Office
Sakregister
kontokod 72
kontrollera protokoll 78
kortnummer 43
L
lampindikeringar 12
ledig på annan linje 32
logga in 25
logga ut 29
lur- och högtalarvolym 87
lägga till kontakter från Microsoft Outlook 96
M
meddelande väntar 65, 66
meddelanden 65
meddelande väntar 65, 66
röstbrevlåda 67
medhörning (högtalare) 47
menystruktur (inställningar) 20
My Dialog 4000 Contacts 96
N
nattkoppling 74
nätverksinställningar 90
nödläge 73
nödsamtal (SOS) 37
O
om du får en upptagetton 42
ordlista 115
P
parallell ringning 33
parkera 48
pendla 50
personligt nummer 56
programmera funktionsknappar 79
protokoll 78
påkoppling 42
R
repetera senast slagna externa nummer 38
ringa 35
ringa med funktionsknapp 43
ringa med övervakningsknapp 43
ringa nummer i samtalslistan 39
ringa via kontakter 44
ringsignaler 14
ringvolym 88
Dialog 4422 IP Office
röstbrevlåda 67, 69
S
samtal väntar 41
samtalslista 39, 45
sekretess 48
snabbuppringning 43
språk 81
spåra samtal 76
spärra nummerpresentation 39
starta telefonen
logga in 25
logga ut 29
startprocedur 21
uppdatera program 24
åtkomstkontroll för LAN
(nätverksautentisering) 22
stänga av ringsignalen 88
svara 30
svara i svarsgrupp 70
säkerhetsinstruktioner 6
T
tidsvisning 83
tillbehör 91
headset 92
knappsats 91
utdragsskiva 95
tillbehörsenhet 86
toner och signaler 13
tyst ringning 88
U
under samtal 47
förfrågan 50
högtalande 48
konferens 51
medhörning (högtalare) 47
mikrofonen på eller av 48
parkera 48
överflyttning 51
uppdatera program 24
upptagetton 40
utdragsskiva 95
utgående samtal 35
egen extern linje 38
externa samtal 35
förbigång 42
högtalande 36
interna samtal 35
117
Sakregister
nödsamtal (SOS) 37
om du får en upptagetton 42
påkoppling 42
repetera senast slagna externa nummer 38
ringa nummer i samtalslistan 39
samtal väntar 41
snabbuppringning 43
spärra nummerpresentation 39
upptagetton 40
återuppringning 40
övervakning 36
V
vidarekoppling 53
extern medflyttning 55
intern medflyttning 53
personligt nummer 56
viktig användarinformation 6
volym 87
välkommen 4
118
W
webbserver 98
Å
återställa telefonen 29
återuppringning 40
åtkomst till IP-telefonen från en dator 100
åtkomstkontroll för LAN
(nätverksautentisering) 22
Ä
ändra ringkaraktär 84
ändra ringsignal för en övervakningsknapp 89
Ö
överflyttning 51
övervakningsknapp 75, 76
Dialog 4422 IP Office
Kan ändras utan föregående meddelande.
Kontakta en auktoriserad Aastra-återförsäljare
om du har frågor om produkten.
Du kan också besöka oss på http://www.aastra.com
© Aastra Telecom Sweden AB 2009. Med ensamrätt.
SV/LZT 103 71 R8A
Download PDF