ADF4350 , ༬Ⴀ ᆌᆩ

ADF4350 , ༬Ⴀ ᆌᆩ
੻‫ټ‬ೕ୲ࢇ‫ׯ‬ഗ,ण‫ׯ‬VCO
ADF4350
༬Ⴀ
ᆌᆩ
๼‫؜‬ೕ୲‫ྷݔ‬ǖ137.5 MHz዁4400 MHz
ၭຕN‫ݴ‬ೕೕ୲ࢇ‫ׯ‬ഗࢅኝຕN‫ݴ‬ೕೕ୲ࢇ‫ׯ‬ഗ
ਏᆶ‫گ‬၎࿋ሯำ‫ڦ‬VCO
੗Պ‫ڦײ‬1/2/4/8/16‫ݴ‬ೕ๼‫؜‬
਩‫(ߵݛ‬RMS)۶‫ۯ‬ǖ0.5 ps)‫ۆ‬႙਩‫ߵݛ‬ኵ*
‫ۉ‬ᇸ‫ۉ‬უǖ3.0 V዁3.6 V
1.8 Vஇडग़ඹ
੗Պ‫ײ‬ມఇᇨ‫ݴ‬ೕഗǖ4/5ई8/9
੗Պ‫ڦײ‬๼‫୲ࠀ؜‬
RF๼‫ৢ؜‬ᅼࠀీ
ෙ၍๕‫ز‬ႜথ੨
ఇెࢅຕጴ໮ۨॠ֪
ሞ੻‫੺ా੻ټ‬໏໮ۨఇ๕
ዜཌ३ณ
࿮၍ए‫إ‬ยแ)W-CDMAĂTD-SCDMAĂWiMAXĂGSMĂ
PCSĂDCSĂDECT*
֪๬ยԢ
࿮၍ਆᇘྪ(LAN)Ăᆶ၍‫ۉ‬๫ยԢ
้ዓׂิ
߁ຎ!
ADF4350঳ࢇྔև࣍ୟ୳հഗࢅྔևएጚೕ୲๑ᆩ้Lj੗
ํ၄ၭຕN‫ݴ‬ೕईኝຕN‫ݴ‬ೕ໮၎࣍(PLL)ೕ୲ࢇ‫ׯ‬ഗă
ADF4350ਏᆶᅃ߲ण‫ۉׯ‬უ੦዆ና‫ږ‬ഗ(VCO)Ljഄएհ๼
‫؜‬ೕ୲‫ྺྷݔ‬2200 MHz዁4400 MHzăُྔLj૧ᆩ1/2/4/8/16
‫ݴ‬ೕ‫ۉ‬ୟLjᆩࢽ੗ᅜׂิ‫گ‬዁137.5 MHz‫ڦ‬RF๼‫؜‬ೕ୲ă
‫ܔ‬ᇀᄲ൱߰૗‫ڦ‬ᆌᆩLjRF๼‫؜‬प੗ᅜํ၄ৢᅼăৢᅼࠀీ
़੗ᅜཚࡗᆅগ੦዆Ljᄺ੗ᅜཚࡗ෉ॲ੦዆ăཞ้༵ࠃ‫ޤ‬
ዺRF๼‫؜‬Lj൐փᆩ้੗ᅜ࠲܏ă
໯ᆶೌాस٪ഗ਩ཚࡗ०‫ڦڇ‬ෙ၍๕থ੨৊ႜ੦዆ă޿ഗ
ॲ֑ᆩ3.0 V዁3.6 V‫ۉ‬ᇸࠃ‫ۉ‬Ljփᆩ้੗ᅜ࠲܏ă
ࠀీ઀཮
SDVDD
10-BIT R
COUNTER
×2
DOUBLER
DVDD
VP
RSET
VVCO
MULTIPLEXER
÷2
DIVIDER
MUXOUT
LOCK
DETECT
SW
FLO SWITCH
LD
CLK
DATA
LE
DATA REGISTER
FUNCTION
LATCH
CHARGE
PUMP
CPOUT
PHASE
COMPARATOR
INTEGER
REG
FRACTION
REG
VTUNE
VREF
VCOM
VCO
CORE
MODULUS
REG
THIRD-ORDER
FRACTIONAL
INTERPOLATOR
TEMP
MULTIPLEXER
N COUNTER
MULTIPLEXER
CE
AGND
OUTPUT
STAGE
÷1/2/4/8/16
DGND
SDGND
CPGND
RFOUTA–
PDBRF
OUTPUT
STAGE
ADF4350
AGNDVCO
RFOUTA+
RFOUTB+
RFOUTB–
07325-001
REFIN
AVDD
཮1
Rev. 0
Information furnished by Analog Devices is believed to be accurate and reliable. However, no
responsibility is assumed by Analog Devices for its use, nor for any infringements of patents or other
rights of third parties that may result from its use. Specifications subject to change without notice. No
license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Analog Devices.
Trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062-9106, U.S.A.
www.analog.com
Tel: 781.329.4700
Fax: 781.461.3113
©2008 Analog Devices, Inc. All rights reserved.
ADIዐ࿔Ӳຕ਍๮֩๟ᆈ࿔Ӳຕ਍๮֩‫ڦ‬ᅳ࿔Lj৤൩ଌ঴‫݋‬ᅳዐ੗ీ٪ሞ‫ڦ‬ᇕჾፇኯई‫݋‬ᅳ‫ٱ‬ဃLjADIփ‫݋ܔ‬ᅳዐ٪ሞ‫ֶڦ‬ᅴईᆯׂُิ‫ٱڦ‬ဃ޶ሴăසႴඓණඪࢆَᇕ‫ڦ‬ጚඓႠLj൩֖੊ADI༵ࠃ‫ڦ‬
ፌႎᆈ࿔Ӳຕ਍๮֩ă
Rev. 0 | Page 1 of 28
ADF4350
ణ୤
༬Ⴀ ................................................................................................... 1
स٪ഗ1 .................................................................................. 18
ᆌᆩ ................................................................................................... 1
स٪ഗ2 .................................................................................. 18
߁ຎ ................................................................................................... 1
स٪ഗ3 .................................................................................. 20
ࠀీ઀཮ ........................................................................................... 1
स٪ഗ4 .................................................................................. 20
Ⴊ۩૦๏ ........................................................................................... 2
स٪ഗ5 .................................................................................. 20
रຍࡀ߭ ........................................................................................... 3
‫؛‬๔ࣅႾଚ .......................................................................... 21
้Ⴞ༬Ⴀ .................................................................................. 5
RFೕ୲ࢇ‫ׯ‬ഗǖᅃ߲‫ݔࠀׯ‬૩ ........................................ 21
ਨ‫ܔ‬ፌ‫ۨܮٷ‬ኵ ............................................................................. 6
ఇຕ ......................................................................................... 21
ৗ༹࠶ຕଉ .............................................................................. 6
֖੊Ԡೕഗࢅ֖੊‫ݴ‬ೕഗ ................................................. 21
ESDয়ߢ ................................................................................... 6
12࿋੗Պ‫ײ‬ఇຕ ................................................................... 21
ᆅগದዃࢅࠀీ௮ຎ ..................................................................... 7
३ณዜཌᅜ໫‫܌‬໮้ۨक़ ................................................. 22
‫ۆ‬႙߾ፕ༬Ⴀ .................................................................................. 9
ሗොᆫࣅࢅ੺໏໮ۨ .......................................................... 22
‫ۉ‬ୟ௮ຎ ........................................................................................ 11
੺໏໮้ۨۨഗࢅस٪ഗႾଚ ........................................ 22
एጚ‫ۉ‬უ๼෇և‫ ݴ‬.............................................................. 11
੺໏໮ۨ๖૩ ....................................................................... 22
RFN‫ݴ‬ೕഗ ............................................................................ 11
੺໏໮ۨǖ࣍ୟ୳հഗྊ೫ ............................................. 23
INTĂFRACĂMODᇑR‫ݴ‬ೕഗ‫࠲ڦ‬ဣ ........................ 11
ሗොऐ዆ ................................................................................ 23
ኝຕN‫ݴ‬ೕఇ๕ .................................................................... 11
ሗොᅃዂႠࢅၭຕሗොᆫࣅ ............................................. 24
R‫ݴ‬ೕഗ ................................................................................. 11
၎࿋ምཞօ ............................................................................ 24
६ೕ६၎ഗ(PFD)ࢅ‫ࢁۉ‬ԭ .............................................. 11
ᆌᆩ႑တ ........................................................................................ 25
MUXOUTࢅLOCKॠ֪ .................................................... 12
኱থՎೕۙ዆ഗ ................................................................... 25
๼෇ᅎ࿋स٪ഗ ................................................................... 12
থ੨ ......................................................................................... 26
Պ‫ײ‬ఇ๕ ................................................................................ 12
ႊೌप‫ހ‬ጎ‫ڦ‬PCBยऺኸళ ............................................. 26
VCO ........................................................................................ 12
๼‫؜‬೅ದ ................................................................................ 27
๼‫؜‬प .................................................................................... 13
ྔႚ؅٫ ........................................................................................ 28
स٪ഗ཮ ........................................................................................ 14
۩ࠔኸళ ................................................................................ 28
स٪ഗ0 .................................................................................. 18
Ⴊ۩૦๏
2008౎11ሆ—Ⴊ۩Ӳ0ǖ‫؛‬๔Ӳ
Rev. 0 | Page 2 of 28
ADF4350
रຍࡀ߭
‫ݥأ‬ଷᆶຫ௽LjAVDD = DVDD = VVCO = SDVDD = VP = 3.3 V ± 10%ǗAGND = DGND = 0 VǗTA = TMIN዁TMAXă߾ፕ࿒‫ྺྷݔ܈‬
−40°C዁+85°Că
՗1
֖ຕ
REFIN༬Ⴀ
๼෇ೕ୲
๼෇ଳ௺‫܈‬
๼෇‫ۉ‬ඹ
๼෇‫ୁۉ‬
६၎ഗ
६၎ഗೕ୲2
‫ࢁۉ‬ԭ
ICPဌ/ᇸ‫ୁۉ‬3
ߛኵ
‫گ‬ኵ
RSET‫ྷݔ‬
ဌ‫ୁۉ‬ᇑᇸ‫ୁۉ‬೅ದ
ICPᇑVCP
ICPᇑ࿒‫܈‬
இड๼෇
๼෇ߛ‫ۉ‬უVINH
๼෇‫ۉگ‬უVINL
๼෇‫ୁۉ‬IINH/IINL
๼෇‫ۉ‬ඹCIN
இड๼‫؜‬
๼‫ۉߛ؜‬უVOH
๼‫ୁۉߛ؜‬IOH
๼‫ۉگ؜‬უVOL
‫ۉ‬ᇸ
AVDD
DVDD, VVCO, SDVDD, VP
DIDD + AIDD4
๼‫ݴ؜‬ೕഗ
IVCO4
IRFOUT4
‫ࡼࠀگ‬ລ௥ఇ๕
RF๼‫؜‬༬Ⴀ
ፌ‫ٷ‬VCO๼‫؜‬ೕ୲
ፌၭVCO๼‫؜‬ೕ୲
๑ᆩ‫ݴ‬ೕഗ้ፌၭVCO๼‫؜‬ೕ୲
VCOଳ௺‫܈‬
ླྀೕ)ਸ࣍*
ઙೕ)ਸ࣍*
ၿհ‫*ْܾ)ݴׯ‬
ၿհ‫)ݴׯ‬ෙْ*
ၿհ‫*ْܾ)ݴׯ‬
ၿհ‫)ݴׯ‬ෙْ*
ፌၭRF๼‫୲ࠀ؜‬5
ፌ‫ٷ‬RF๼‫୲ࠀ؜‬5
๼‫୲ࠀ؜‬հ‫ۯ‬
ፌၭVCOۙၿ‫ۉ‬უ
ፌ‫ٷ‬VCOۙၿ‫ۉ‬უ
ፌၭኵ
Bप
‫ۆ‬႙ኵ
10
0.7
ፌ‫ٷ‬ኵ ‫ڇ‬࿋
105
AVDD
±60
MHz
V p-p
pF
μA
32
MHz
10
ཉॲ/ጀ๥
සࡕf < 10 MHzLjඓԍუӦ୲‫ٷ‬ᇀ21 V/μs
AVDD/2ೋዃ1
RSET = 5.1 kΩ
5
0.312
2.7
10
2
1.5
2
1.5
0.6
±1
3.0
DVDD − 0.4
3.0
AVDD
21
6 to 24
70
21
7
33
1
90
−19
−13
−20
−10
−4
5
±1
0.5
2.5
0.5 V ≤ VCP ≤ 2.5 V
0.5 V ≤ VCP ≤ 2.5 V
VCP = 2.0 V
V
V
μA
pF
500
0.4
V
μA
V
3.6
V
27
mA
mA
mA
mA
μA
჋ስCMOS๼‫؜‬
IOL = 500 μA
ኄၵ‫ۉ‬უՂႷ‫ڪ‬ᇀAVDD
80
26
1000
4400
2200
137.5
mA
mA
kΩ
%
%
%
MHz
MHz
MHz
MHz/V
MHz/V
kHz
dBc
dBc
dBc
dBc
dBm
dBm
dB
V
V
Rev. 0 | Page 3 of 28
௅߲ܾ‫ݴ‬ೕ๼‫؜‬ၩࡼ6 mA
RF๼‫؜‬प੗Պ‫ײ‬
एհVCOఇ๕
2200 MHzएհ๼‫؜‬Lj჋ስ16‫ݴ‬ೕ
ൻ‫ۯ‬2.00 VSWR޶ሜ
एհVCO๼‫؜‬
एհVCO๼‫؜‬
‫ݴ‬ೕVCO๼‫؜‬
‫ݴ‬ೕVCO๼‫؜‬
3dBօ৊੗Պ‫ײ‬
ADF4350
֖ຕ
ሯำ༬Ⴀ
VCO၎࿋ሯำႠీ6
ፌၭኵ
ࡃᅃࣅ‫ాټ‬၎࿋Ԩ‫ڹ‬ሯำ7
‫ాټ‬၎࿋ሯำ8
ओ‫ݴ‬਩‫ߵݛ‬۶‫ۯ‬9
PFDೕ୲ᆅഐ‫ڦ‬ሗො႑ࡽ
๑ీRFৢᅼ้‫ڦ‬႑ࡽ‫ۉ‬ೝ
Bप
‫ۆ‬႙ኵ
−89
−114
−134
−148
−86
−111
−134
−145
−83
−110
−132
−145
−213
−97
0.5
−70
−40
ፌ‫ٷ‬ኵ
‫ڇ‬࿋
ཉॲ/ጀ๥
dBc/Hz
dBc/Hz
dBc/Hz
dBc/Hz
dBc/Hz
dBc/Hz
dBc/Hz
dBc/Hz
dBc/Hz
dBc/Hz
dBc/Hz
dBc/Hz
dBc/Hz
dBc/Hz
ps
dBc
dBm
10 kHzೋᅎĂ2.2 GHzሜհ
100 kHzೋᅎĂ2.2 GHzሜհ
1 MHzೋᅎĂ2.2 GHzሜհ
5 MHzೋᅎĂ2.2 GHzሜհ
10 kHzೋᅎĂ3.3 GHzሜհ
100 kHzೋᅎĂ3.3 GHzሜհ
1 MHzೋᅎĂ3.3 GHzሜհ
5 MHzೋᅎĂ3.3 GHzሜհ
10 kHzೋᅎĂ4.4 GHzሜհ
100 kHzೋᅎĂ4.4 GHzሜհ
1 MHzೋᅎĂ4.4 GHzሜհ
5 MHzೋᅎĂ4.4 GHzሜհ
3 kHzೋᅎĂ2113.5 MHzሜհ
1
঍ୁ᳘ࢇඓԍAVDD/2ೋዃă
2
ཚࡗยऺԍኤăᄣೌঢ়ࡗ֪๬Ljᅜඓԍ‫ࢇޙ‬Քጚᄲ൱ă
3
ాև߀ՎICPᅜ๑࣍ୟሺᅮሞኝ߲ೕ୲‫ాྷݔ‬ԍ‫׼‬࿘ۨă
4
TA = 25°CǗAVDD = DVDD = VVCO = 3.3 VǗᇨ‫ݴ‬ೕ = 8/9ǗfREFIN = 100 MHzǗfPFD = 25 MHzǗfRF = 4.4 GHză
5
50 Ω‫ۉ‬ፆথVVCOLjൻ‫ۯ‬50 Ω޶ሜă֪ଉࠀ୲้‫ޤ‬ዺRF๼‫্؜‬ᆩă‫ޤ‬ዺ๼‫ࡼࠀڦ؜‬ᇑዷ๼‫؜‬၎ཞă
6
VCOሯำሞਸ࣍ཉॲူ֪ଉă
7
ኄ߲ຕኵ੗ᆩᇀඪࢆᆌᆩ‫ڦ‬၎࿋ሯำऺ໙ăऺ໙VCO๼‫ాټڦ܋؜‬၎࿋ሯำႠీ้Lj൩๑ᆩᅜူࠅ๕ǖ−213 + 10log(fPFD) + 20logNă໯ߴ‫ڦ؜‬ኵ๟ኍ‫ܔ‬ፌ‫گ‬
ሯำఇ๕ă
8
fREFIN = 100 MHzǗfPFD = 25 MHzǗೋᅎೕ୲ = 10 kHzǗVCOೕ୲ = 4227 MHzLj๑ీܾ‫ݴ‬ೕ๼‫؜‬ăRFOUT = 2113.5 MHzǗN = 169Ǘ࣍ୟ‫ = ੻ټ‬40 kHzLjICP =
313 μAǗ‫گ‬ሯำఇ๕ăሯำ๟૧ᆩEVAL-ADF4350EB1ZࢅAgilent E5052A႑ࡽᇸ‫ݴ‬ဆᅏ֪‫ڥ‬ă
9
fREFIN = 100 MHzǗfPFD = 25 MHzǗVCOೕ୲ = 4400 MHzLjRFOUT = 4400 MHzǗN = 176Ǘ࣍ୟ‫ = ੻ټ‬40 kHzLjICP = 313 μAǗ‫گ‬ሯำఇ๕ăሯำ๟૧ᆩ
EVAL-ADF4350EB1ZࢅAgilent E5052A႑ࡽᇸ‫ݴ‬ဆᅏ֪‫ڥ‬ă
Rev. 0 | Page 4 of 28
ADF4350
้Ⴞ༬Ⴀ
‫ݥأ‬ଷᆶຫ௽LjAVDD = DVDD = VVCO = SDVDD = VP = 3.3 V ± 10%ǗAGND = DGND = 0 VǗ๑ᆩ1.8 Vࢅ3 Vஇड‫ۉ‬ೝǗTA = TMIN
዁TMAXă
՗2
֖ຕ
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
၌ኵDŽBपDž
20
10
10
25
25
10
20
‫ڇ‬࿋
ns(ፌၭኵ)
ns(ፌၭኵ)
ns(ፌၭኵ)
ns(ፌၭኵ)
ns(ፌၭኵ)
ns(ፌၭኵ)
ns(ፌၭኵ)
t4
֪๬ཉॲ/ጀ๥
LEยዃ้क़
DATA‫ڟ‬CLKยዃ้क़
DATA‫ڟ‬CLKԍ‫้׼‬क़
CLKߛ‫ۉ‬ೝ‫׼‬Ⴤ้क़
CLK‫ۉگ‬ೝ‫׼‬Ⴤ้क़
CLK‫ڟ‬LEยዃ้क़
LEஞ؋੻‫܈‬
t5
CLK
t2
DATA
DB31 (MSB)
t3
DB30
DB2
(CONTROL BIT C3)
DB1
(CONTROL BIT C2)
DB0 (LSB)
(CONTROL BIT C1)
t7
LE
t1
07325-002
t6
LE
཮2. ้Ⴞ཮
Rev. 0 | Page 5 of 28
ADF4350
ਨ‫ܔ‬ፌ‫ۨܮٷ‬ኵ
‫ݥأ‬ଷᆶຫ௽LjTA = 25°Că
՗3
֖ຕ
AVDD዁GND1
AVDD዁DVDD
VVCO዁GND
VVCO዁AVDD
ຕጴI/O‫ۉ‬უ዁GND
ఇెI/O‫ۉ‬უ዁GND
REFIN዁GND
߾ፕ࿒‫ྷݔ܈‬
٪‫ئ‬࿒‫ྷݔ܈‬
ፌߛ঳࿒
LFCSP θJAඤፆੇ
(ࡰಎࡰথ)
࣮ୁࡰ
‫ރ‬ኵ࿒‫܈‬
‫ރ‬ኵ࿒‫้܈‬क़
1
‫ۨܮ‬ኵ
−0.3 V ዁ +3.9 V
−0.3 V ዁ +0.3 V
−0.3 V ዁ +3.9 V
−0.3 V ዁ +0.3 V
−0.3 V ዁ VDD + 0.3 V
−0.3 V ዁ VDD + 0.3 V
−0.3 V ዁ VDD + 0.3 V
−40°C ዁ +85°C
−65°C ዁ +125°C
150°C
27.3°C/W
ጀᅪLj‫؜ג‬ฉຎਨ‫ܔ‬ፌ‫ۨܮٷ‬ኵ੗ీࣷ‫ڞ‬ዂഗॲᆦ৳Ⴀ໦
࣋ăኄኻ๟‫ۨܮ‬ᆌ૰ኵLjփภतഗॲሞኄၵईඪࢆഄ໲ཉ
ॲူ‫؜ג‬Ԩरຍࡀ߭ኸՔ‫ీࠀڦ‬Ⴀ֡ፕă‫׊‬೺ሞਨ‫ܔ‬ፌ‫ٷ‬
‫ۨܮ‬ኵཉॲူ߾ፕࣷᆖၚഗॲ‫ڦ‬੗੍Ⴀă
ԨഗॲྺߛႠీRFण‫ۉׯ‬ୟLjESD‫ۨܮ‬ኵၭᇀ0.5 kVLj‫ܔ‬
ESD(ৢ‫ߌ௺)ۉݣۉ‬ăӭሏࢅጎದ้ᆌ֑ൽ๢‫ٯݔݞڦړ‬
แă
ৗ༹࠶ຕଉ
24202 (CMOS)ࢅ918 (ມटႠ)
ESDয়ߢ
ESD(ৢ‫ߌ௺)ۉݣۉ‬ഗॲă
‫ۉټ‬ഗॲࢅ‫ۉ‬ୟӱ੗ీࣷሞுᆶִਥ‫ڦ‬൧઄ူ‫ۉݣ‬ă
৑࠶Ԩׂ೗ਏᆶጆ૧ईጆᆩԍࢺ‫ۉ‬ୟLj‫ڍ‬ሞᇜ‫ీߛڟ‬
ଉESD้Ljഗॲ੗ీࣷ໦࣋ăᅺُLjᆌ‫֑ړ‬ൽ๢‫ڦړ‬
260°C
40 ௱
ESD‫ٯݔݞ‬แLjᅜՆ௨ഗॲႠీူইईࠀీෟ฿ă
GND = AGND = DGND = 0 V
Rev. 0 | Page 6 of 28
ADF4350
32
31
30
29
28
27
26
25
SDVDD
SDGND
MUXOUT
REFIN
DVDD
DGND
PDBRF
LD
ᆅগದዃࢅࠀీ௮ຎ
3
4
5
6
VREF
23 VCOM
22 RSET
24
PIN 1
INDICATOR
ADF4350
TOP VIEW
(Not to Scale)
21 AGNDVCO
20 VTUNE
7
19 TEMP
18 AGNDVCO
8
17 VVCO
AGND 9
AVDD 10
07325-003
1
2
AGNDVCO 11
RFOUTA+ 12
RFOUTA− 13
RFOUTB+ 14
RFOUTB− 15
VVCO 16
CLK
DATA
LE
CE
SW
VP
CPOUT
CPGND
NOTES
1. THE LFCSP HAS AN EXPOSED PADDLE THAT MUST BE CONNECTED TO GND.
཮3. ᆅগದዃ
՗4. ᆅগࠀీ௮ຎ
ᆅগՊࡽ
1
ᆅগఁ‫׬‬
CLK
௮ຎ
‫ز‬ႜ้ዓ๼෇ăຕ਍ሞCLKฉืᄂ้ደ߲๼෇32࿋ᅎ࿋स٪ഗăُ๼෇ྺߛፆੇCMOS๼෇ă
2
DATA
‫ز‬ႜຕ਍๼෇ă‫ز‬ႜຕ਍ᅜMSBᆫံ‫ݛ‬๕ेሜLjෙ߲LSBᆩፕ੦዆࿋ăُ๼෇ྺߛፆੇCMOS๼෇ă
3
LE
ेሜ๑ీLjCMOS๼෇ă‫ړ‬LEՎྺߛ‫ۉ‬ೝ้Lj٪‫ئ‬ሞᅎ࿋स٪ഗዐ‫ڦ‬ຕ਍ሜ෇ෙ߲LSB໯჋ስ‫ڦ‬स٪ഗă
4
CE
5
6
SW
VP
ႊೌ๑ీăُᆅগ‫ڦ‬இड‫ۉگ‬ೝॽ࠲܏ഗॲLjժ๑‫ࢁۉ‬ԭ৊෇ෙༀఇ๕ăߵ਍࠲܏࿋‫ڦ‬ጒༀփཞLjُᆅগ‫ڦ‬
இडߛ‫ۉ‬ೝॽ๑ഗॲฉ‫ۉ‬ă
੺໏໮ۨਸ࠲ă๑ᆩ੺໏໮ۨఇ๕้LjՂႷॽ࣍ୟ୳հഗᇑُᆅগ၎૶ă
‫ࢁۉ‬ԭ‫ۉ‬ᇸăُᆅগႷ‫ڪ‬ᇀAVDDă዁‫ڦ֫ں‬ඁ᳘‫ۉ‬ඹᆌ৑੗ీ੍ৎُᆅগă
7
CPOUT
‫ࢁۉ‬ԭ๼‫؜‬ă๑ీ้Ljُᆅগၠྔև࣍ୟ୳հഗ༵ࠃ±ICPă࣍ୟ୳հഗ‫ڦ‬๼‫ڟ૶؜‬VTUNELjᅜൻ‫ాۯ‬ևVCOă
8
9
10
CPGND
AGND
AVDD
‫ࢁۉ‬ԭথ‫ں‬ăኄ๟CPOUT‫ڦ‬থ‫࣮ں‬ୟᆅগă
ఇె‫ں‬ăኄ๟AVDD‫ڦ‬থ‫࣮ں‬ୟᆅগă
ఇె‫ۉ‬ᇸă‫ྺྷݔ‬3.0 V዁3.6 Vă዁ఇె‫ڦ֫ں‬ඁ᳘‫ۉ‬ඹᆌ৑੗ీ੍ৎُᆅগăAVDD‫ڦ‬ኵՂႷᇑDVDD၎ཞă
11, 18, 21
12
13
AGNDVCO
RFOUTA+
RFOUTA−
VCOఇె‫ں‬ăኄၵ๟VCO‫ڦ‬থ‫࣮ں‬ୟᆅগă
VCO๼‫؜‬ă๼‫ۉ؜‬ೝ੗Պ‫ײ‬ă༵ࠃVCOएհ๼‫؜‬ई‫ݴ‬ೕ๼‫؜‬ă
ࢻցVCO๼‫؜‬ă๼‫ۉ؜‬ೝ੗Պ‫ײ‬ă༵ࠃVCOएհ๼‫؜‬ई‫ݴ‬ೕ๼‫؜‬ă
14
RFOUTB+
‫ޤ‬ዺVCO๼‫؜‬ă๼‫ۉ؜‬ೝ੗Պ‫ײ‬ă༵ࠃVCOएհ๼‫؜‬ई‫ݴ‬ೕ๼‫؜‬ă
15
RFOUTB−
ࢻց‫ޤ‬ዺVCO๼‫؜‬ă๼‫ۉ؜‬ೝ੗Պ‫ײ‬ă༵ࠃVCOएհ๼‫؜‬ई‫ݴ‬ೕ๼‫؜‬ă
16, 17
VVCO
VCO‫ۉ‬ᇸă‫ྺྷݔ‬3.0 V዁3.6 Vă዁ఇె‫ڦ֫ں‬ඁ᳘‫ۉ‬ඹᆌ৑੗ీ੍ৎኄၵᆅগăVVCO‫ڦ‬ኵՂႷᇑAVDD၎ཞă
19
TEMP
࿒‫܈‬ց‫׋‬๼‫؜‬ă዁‫ڦ֫ں‬ඁ᳘‫ۉ‬ඹᆌ৑੗ీ੍ৎُᆅগă
20
VTUNE
VCO‫ڦ‬੦዆๼෇ăُ‫ۉ‬უਦۨ๼‫؜‬ೕ୲Ljٗ‫ܔ‬CPOUT๼‫ۉ؜‬უ‫୳ڦ‬հܸइ‫ڥ‬ă
Rev. 0 | Page 7 of 28
ADF4350
!
ᆅগՊࡽ
22
ᆅগఁ‫!׬‬
RSET
௮ຎ
ሞُᆅগᇑGNDኮक़૶ᅃ߲‫ۉ‬ፆ੗ยዃ‫ࢁۉ‬ԭ๼‫ୁۉ؜‬ăRSETᆅগ‫ڦ‬Ք‫ۉ׬‬უೋዃྺ0.55 VăICPᇑRSET‫ڦ‬
࠲ဣྺǖ
I CP =
25.5
R SET
23
VCOM
ഄዐǖ
RSET = 5.1 kΩ
ICP = 5 mA
ೋዃۙၿ‫ྷݔ‬ᅃӷ‫ాڦ‬ևց‫׋‬ব‫ۅ‬ă዁‫ڦ֫ں‬ඁ᳘‫ۉ‬ඹᆌ৑੗ీ੍ৎُᆅগă
24
25
26
27
28
VREF
LD
PDBRF
DGND
DVDD
एጚ‫ۉ‬უă዁‫ڦ֫ں‬ඁ᳘‫ۉ‬ඹᆌ৑੗ీ੍ৎُᆅগă
໮ۨॠ֪๼‫؜‬ᆅগăُᆅগ๼‫؜‬இडߛ‫ۉ‬ೝ้՗๖PLL໮ۨăஇड‫ۉگ‬ೝ๼‫؜‬՗๖PLL฿໮ă
RF࠲܏ăُᆅগྺஇड‫ۉگ‬ೝ้LjRF๼‫ৢ؜‬ᅼăُࠀీᄺ๟෉ॲ੗Պ‫ڦײ‬ă
ຕጴ‫ں‬ăDVDD‫ڦ‬থ‫࣮ں‬ୟᆅগă
ຕጴ‫ۉ‬ᇸăُᆅগ‫ۉڦ‬უᆌᇑAVDD၎ཞă዁‫ڦ֫ں‬ඁ᳘‫ۉ‬ඹᆌ৑੗ీ੍ৎُᆅগă
29
REFIN
30
MUXOUT
एጚ๼෇ăኄ๟ᅃ߲CMOS๼෇LjՔ‫׬‬ពኵྺVDD/2Ljժਏᆶ100 kΩ‫ڦ‬኱ୁ‫ڪ‬ၳ๼෇‫ۉ‬ፆăُ๼෇੗ᅜ֑
ᆩTTLईCMOSৗናൻ‫ۯ‬Ljईኁ঍ୁ᳘ࢇă
‫ܠ‬ୟްᆩഗ๼‫؜‬ăُ‫ܠ‬ୟްᆩഗ๼‫؜‬ሎႹٗྔև‫ݡ‬࿚໮ۨॠ֪Ăঢ়ࡗ໫‫ڦݣ‬RFईएጚೕ୲ă
31
32
SDGND
SDVDD
ຕጴΣ-Δۙ዆ഗথ‫ں‬ăΣ-Δۙ዆ഗ‫ڦ‬থ‫࣮ں‬ୟᆅগă
ຕጴΣ-Δۙ዆ഗ‫ۉڦ‬ᇸᆅগăഄ‫ۉ‬უᆌᇑAVDD၎ཞă዁‫ڦ֫ں‬ඁ᳘‫ۉ‬ඹᆌ৑੗ీ੍ৎُᆅগă
33
EP
஋୞ࡰಎă
Rev. 0 | Page 8 of 28
ADF4350
‫ۆ‬႙߾ፕ༬Ⴀ
–40
–70
–50
–80
–90
–70
PHASE NOISE (dBc/Hz)
–80
–90
–100
–110
–120
–130
–130
–140
1M
10M
100M
–170
1k
1M
10M
100M
཮7.Կ࣍၎࿋ሯำLjएհVCOࢅ‫ݴ‬ೕഗLj
VCO = 2.2 GHzLjPFD = 25 MHzLj࣍ୟ‫ = ੻ټ‬40 kHz
–40
–70
–50
–80
–60
FUND
DIV2
DIV4
DIV8
DIV16
–90
PHASE NOISE (dBc/Hz)
–70
–80
–90
–100
–110
–120
–130
–100
–110
–120
–130
–140
–150
–140
100k
1M
10M
100M
FREQUENCY (Hz)
–170
07325-029
10k
1k
10k
100k
1M
10M
100M
FREQUENCY (Hz)
཮5. ਸ࣍VCO၎࿋ሯำLj3.3 GHz
07325-032
–160
–150
཮8.Կ࣍၎࿋ሯำLjएհVCOࢅ‫ݴ‬ೕഗLj
VCO = 3.3 GHzLjPFD = 25 MHzLj࣍ୟ‫ = ੻ټ‬40 kHz
–40
–70
–50
–80
–60
FUND
DIV2
DIV4
DIV8
DIV16
–90
PHASE NOISE (dBc/Hz)
–70
–80
–90
–100
–110
–120
–130
–100
–110
–120
–130
–140
–150
–140
–160
10k
100k
1M
10M
FREQUENCY (Hz)
100M
07325-030
–150
–160
1k
100k
FREQUENCY (Hz)
཮4. ਸ࣍VCO၎࿋ሯำLj2.2 GHz
–160
1k
10k
07325-031
100k
07325-028
10k
FREQUENCY (Hz)
PHASE NOISE (dBc/Hz)
–120
–160
–150
PHASE NOISE (dBc/Hz)
–110
–150
–140
–160
1k
–100
཮6. ਸ࣍VCO၎࿋ሯำLj4.4 GHz
–170
1k
10k
100k
1M
10M
100M
FREQUENCY (Hz)
཮9.Կ࣍၎࿋ሯำLjएհVCOࢅ‫ݴ‬ೕഗLj
VCO = 4.4 GHzLjPFD = 25 MHzLj࣍ୟ‫ = ੻ټ‬40 kHz
Rev. 0 | Page 9 of 28
07325-033
PHASE NOISE (dBc/Hz)
–60
FUND
DIV2
DIV4
DIV8
DIV16
0
–20
–20
–40
–40
–80
–100
–100
–120
–140
–140
1k
10k
100k
FREQUENCY (Hz)
1M
10M
཮10. ኝຕN‫ݴ‬ೕ၎࿋ሯำࢅሗොႠీăGSM900ೕ܎Lj
RFOUT = 904 MHzLjREFIN = 100 MHzLjPFD = 800 kHzLj
჋ስ4‫ݴ‬ೕ๼‫؜‬Ǘ࣍ୟ୳հഗ‫ = ੻ټ‬16 kHzLjཚ‫ڢ‬क़߰ = 200 kHză
–160
1k
0
–20
–20
–40
–40
PHASE NOISE (dBc/Hz)
0
–60
–80
–100
–140
100k
FREQUENCY (Hz)
1M
10M
཮11. ၭຕN‫ݴ‬ೕሗොႠీă‫گ‬ሯำఇ๕LjW-CDMAೕ܎Lj
RFOUT = 2113.5 MHzLjREFIN = 100 MHzLjPFD = 25 MHzLj
჋ስ2‫ݴ‬ೕ๼‫؜‬Ǘ࣍ୟ୳հഗ‫ = ੻ټ‬40 kHzLjཚ‫ڢ‬क़߰ = 200 kHză
10M
–100
–140
10k
1M
–80
–120
1k
100k
FREQUENCY (Hz)
–60
–120
–160
10k
཮13. ၭຕN‫ݴ‬ೕሗොႠీă‫گ‬ሯำఇ๕Lj
RFOUT = 2.591 GHzLjREFIN = 105 MHzLjPFD = 17.5 MHzLj
჋ስ1‫ݴ‬ೕ๼‫؜‬Ǘ࣍ୟ୳հഗ‫ = ੻ټ‬20 kHzLjཚ‫ڢ‬क़߰ = 100 kHză
–160
07325-035
1k
10k
100k
FREQUENCY (Hz)
1M
10M
཮14. ၭຕN‫ݴ‬ೕሗොႠీă‫گ‬ሗොఇ๕Lj
RFOUT = 2.591 GHzLjREFIN = 105 MHzLjPFD = 17.5 MHzLj
჋ስ1‫ݴ‬ೕ๼‫؜‬Ǘ࣍ୟ୳հഗ‫ = ੻ټ‬20 kHzLjཚ‫ڢ‬क़߰ = 100 kHz
(ጀᅪǖ‫گ‬ሗොఇ๕ူLjၭຕሗොᅙၩ‫أ‬Ljৈ฻ူኝຕՉহሗො)ă
0
3.02
–20
3.01
FREQUENCY (GHz)
–40
–60
–80
–100
CSR OFF
CSR ON
3.00
2.99
2.98
2.97
–120
2.96
–160
1k
10k
100k
FREQUENCY (Hz)
1M
10M
07325-036
–140
཮12. ၭຕN‫ݴ‬ೕሗොႠీă‫گ‬ሗොఇ๕LjW-CDMAೕ܎Lj
RFOUT = 2113.5 MHzLjREFIN = 100 MHzLjPFD = 25 MHzLj
჋ስ2‫ݴ‬ೕ๼‫؜‬Ǘ࣍ୟ୳հഗ‫ = ੻ټ‬40 kHzLjཚ‫ڢ‬क़߰ = 200 kHză
Rev. 0 | Page 10 of 28
2.95
0
100
200
300
TIME (μs)
400
500
600
཮15. CSRਸഔࢅ࠲Կଇዖ൧઄ူ100 MHzཌೕ
(ٗ3070 MHz‫ڟ‬2970 MHz)‫ڦ‬໮้ۨक़Lj
PFD = 25 MHzLjICP = 313 μALj࣍ୟ୳հഗ‫ = ੻ټ‬20 kHză
07325-039
PHASE NOISE (dBc/Hz)
–80
–120
–160
PHASE NOISE (dBc/Hz)
–60
07325-038
–60
07325-037
PHASE NOISE (dBc/Hz)
0
07325-034
PHASE NOISE (dBc/Hz)
ADF4350
ADF4350
‫ۉ‬ୟ௮ຎ
एጚ‫ۉ‬უ๼෇և‫!ݴ‬
एጚ‫ۉ‬უ๼෇पස཮16໯๖ăSW1ࢅSW2ྺ‫׉‬Կਸ࠲ă
SW3‫׉‬ਸăഔ‫ײ܏࠲ۯ‬ႾࢫLjSW3ԿࢇLjSW1ࢅSW2܏
ਸLjඓԍ࠲܏೺क़REFINᆅগ࿮޶ሜă
RF N DIVIDER
N = INT + FRAC/MOD
FROM
VCO OUTPUT/
OUTPUT DIVIDERS
TO PFD
N COUNTER
THIRD-ORDER
FRACTIONAL
INTERPOLATOR
POWER-DOWN
CONTROL
INT
REG
100k
SW2
FRAC
VALUE
TO R COUNTER
BUFFER
SW1
཮17. RF INT‫ݴ‬ೕഗ
07325-005
REFIN NC
MOD
REG
07325-006
NC
SW3
NO
཮16. एጚ‫ۉ‬უ๼෇प
RF N ‫ݴ‬ೕഗ
RF N‫ݴ‬ೕഗ੗ᅜሞPLL‫ݒ‬ઍୟ০ዐ༵ࠃᅃ߲‫ݴ‬ೕԲă‫ݴ‬ೕ
Բᆯࠓ‫ݴُׯ‬ೕഗ‫ڦ‬INTĂFRACࢅMOD‫ڦ‬ኵਦۨă
INTĂFRACĂMODᇑR‫ݴ‬ೕഗ‫࠲ڦ‬ဣ
૧ᆩINTĂFRACࢅMOD‫ڦ‬ኵᅜतRऺຕഗLj੗ᅜׂิक़߰
ྺPFDೕ୲‫ݴڦ‬ຕ‫ڦ‬๼‫؜‬ೕ୲ăၘ൧९“RFೕ୲ࢇ‫ׯ‬ഗǖ
ᅃ߲‫ݔࠀׯ‬૩”և‫ݴ‬ăRF VCOೕ୲(RFOUT)ࠅ๕ྺǖ
RFOUT = fPFD × (INT + (FRAC/MOD))
(1)
ഄዐǖRFOUT๟ྔև‫ۉ‬უ੦዆ና‫ږ‬ഗ(VCO)‫ڦ‬๼‫؜‬ೕ୲Ǘ
INT๟ܾ৊዆16࿋ऺຕഗ‫ڦ‬ᇨย‫ݴ‬ೕԲ(4/5ᇨ‫ݴ‬ೕഗྺ23዁
65535Lj8/9ᇨ‫ݴ‬ೕഗྺ75዁65,535)ǗMOD๟ᇨยၭຕఇຕ
(2዁4095)ǗFRAC๟ၭຕ‫ݴ‬ೕ‫ݴڦ‬ጱ(0዁MOD − 1)ă
fPFD = REFIN × [(1 + D)/(R × (1 + T))]
ኝຕN‫ݴ‬ೕఇ๕
සࡕFRAC = 0൐स٪ഗ2 (LDF)‫ڦ‬DB8ยྺ1Ljሶೕ୲ࢇ‫ׯ‬
ഗ߾ፕሞኝຕN‫ݴ‬ೕఇ๕ăැᄲइ‫ڥ‬ኝຕNຕጴ໮ۨॠ
֪Ljᆌॽस٪ഗ2 (LDF)‫ڦ‬DB8ยྺ1ă
Rऺຕഗ
૧ᆩ10࿋RऺຕഗLj੗ᅜဦ‫ݴ‬๼෇एጚೕ୲(REFIN)ᅜׂิ
PFD‫ڦ‬एጚ้ዓă‫ݴ‬ೕԲ੗ᅜྺ1዁1023ă
६ೕ६၎ഗ(PFD)ࢅ‫ࢁۉ‬ԭ
६ೕ६၎ഗ(PFD)থ๴RऺຕഗࢅNऺຕഗ‫ڦ‬๼෇Ljׂิᇑ
ܾኁ‫ڦ‬၎࿋ࢅೕ୲ֶ‫ׯ‬Բ૩‫ڦ‬๼‫؜‬ă཮18๟޿६ೕ६၎ഗ
‫ڦ‬ᇱ૙๖ᅪ཮ăPFDాዃᅃ߲ࠦۨჽ‫׿‬ᇮॲLjᆩઠยዃ‫ݒ‬
؋‫ֶ࣮ݞ‬ஞ؋੻‫܈‬Ljഄ‫ۆ‬႙ኵྺ3 nsăُஞ؋੗ඓԍPFD
‫ࡧڿد‬ຕዐ࿮ຶ൶Ljܸ༵ٗࠃᅃዂ‫੊֖ڦ‬ሗො຤ೝă
HIGH
(2)
D1
Q1
UP
U1
+IN
ഄዐǖ
CLR1
REFIN๟एጚ๼෇ೕ୲Ǘ
DELAY
U3
D๟REFINԠೕഗ࿋Ǘ
CHARGE
PUMP
CP
T๟REFIN 2‫ݴ‬ೕ࿋(0ई1)Ǘ
HIGH
CLR2
DOWN
D2
Q2
U2
07325-007
R๟ ܾ ৊ ዆ 10࿋ ੗ Պ ‫ ݴ ੊ ֖ ײ‬ೕ ഗ ‫ ڦ‬ᇨ ย ‫ ݴ‬ೕ Բ (1዁
1023)ă
–IN
཮18. ᇱ૙๖ᅪ཮
Rev. 0 | Page 11 of 28
ADF4350
MUXOUTࢅLOCKॠ֪
ADF4350‫ڦ‬๼‫ܠ؜‬ୟްᆩഗሎႹᆩࢽ‫ݡ‬࿚ႊೌ‫߳ڦ‬ዖాև
‫ۅ‬ăMUXOUTጒༀᆯM3ĂM2ࢅM1੦዆(ၘ൧९཮26)ă཮
19ᅜ઀཮ႚ๕၂๖କMUXOUTև‫ݴ‬ă
R COUNTER INPUT
DVDD
THREE-STATE-OUTPUT
स٪ഗ4 (R4)ዐ‫ݴڦ‬ೕഗ჋ስᄺ๟ມ࣐؋Lj‫ڍ‬ཉॲ๟स٪ഗ
2 (R2)‫ڦ‬DB13ྺߛă
VCO
ADF4350‫ڦ‬VCOాࢃᆯෙ߲‫܀‬૬VCOፇ‫ׯ‬Lj௅߲VCO๑ᆩ
16߲ዘ۠ೕ܎Ljස཮20໯๖LjᅜՍޮ߃ড੻‫ڦ‬ೕ୲‫ྷݔ‬Lj
ܸVCOଳ௺‫(܈‬KV)ሶডၭLjփࣷ‫ڞ‬ዂ၎࿋ሯำࢅሗොႠీ
ডֶă
ฉ‫้ۉ‬ईस٪ഗ0 (R0)߸ႎ้LjVCOࢅೕ܎჋ስஇडࣷጲ‫ۯ‬
჋ስኟඓ‫ڦ‬VCOࢅೕ܎ă
DVDD
DGND
R COUNTER OUTPUT
MUX
CONTROL
MUXOUT
N COUNTER OUTPUT
ANALOG LOCK DETECT
DIGITAL LOCK DETECT
VCOࢅೕ܎჋ስൽ10߲PFDዜ೺ᇑೕ܎჋ስ้ዓ‫ݴ‬ೕഗኵ
‫ױڦ‬ओăVCO VTUNEᇑ࣍ୟ୳հഗ‫ڦ‬๼‫܏؜‬ਸLj૶‫ాڟ‬և
एጚ‫ۉ‬უă
RESERVED
2.4
཮19. MUXOUTᇱ૙཮
C3
0
0
0
0
1
1
C1
0
1
0
1
0
1
0.8
FREQUENCY (MHz)
4600
4400
4200
4000
3800
3600
3400
3200
3000
2800
2600
2400
0
07325-009
0.4
཮20. VTUNE ᇑೕ୲‫࠲ڦ‬ဣ
Rऺຕഗᆩፕೕ܎჋ስஇड‫้ڦ‬ዓăR‫ݴ‬ೕഗ๼‫܋؜‬ᆶᅃ߲
੗Պ‫ݴײ‬ೕഗLjሎႹ৊ႜ1዁255‫ݴ‬ೕLjᆯस٪ഗ4 (R4)ዐ‫ڦ‬
࿋[BS8:BS1]੦዆ă‫ړ‬໯ႴPFDೕ୲ߛᇀ125 kHz้Ljᆌยዃ
‫ݴ‬ೕԲLjᅜྺኟඓ჋ስೕ܎༵ࠃፁࠕ‫้ڦ‬क़ă
՗5. C3ĂC2ࢅC1ኈኵ՗
੦዆࿋
C2
0
0
1
1
0
0
1.2
2200
ADF4350ຕጴև‫ݴ‬Ԉઔᅃ߲10࿋RF RऺຕഗĂᅃ߲16࿋RF
NऺຕഗĂᅃ߲12࿋FRACऺຕഗࢅᅃ߲12࿋ఇຕऺຕഗă
ຕ਍ሞCLK‫ڦ‬௅߲ฉืᄂ้ደ߲๼෇32࿋ᅎ࿋स٪ഗăຕ
਍๼෇‫ݛ‬๕๟MSBᆫံăሞLEฉืᄂ้Ljຕ਍ٗᅎ࿋स٪
ഗ‫د‬๼዁ୃ߲໮٪ഗኮᅃăణՔ໮٪ഗᆯᅎ࿋स٪ഗዐ‫ڦ‬
ෙ߲੦዆࿋)C3ĂC2ࢅC1*‫ڦ‬ጒༀਦۨăኄၵ੦዆࿋๟3߲
LSBǖDB2ĂDB1ࢅDB0Ljස཮2໯๖ă՗5ྺኄၵ࿋‫ڦ‬ኈኵ
՗ă཮23ጺ঳କኄၵ໮٪ഗ‫ڦ‬Պ‫ݛײ‬๕ă
1.6
1800
๼෇ᅎ࿋स٪ഗ
VTUNE (V)
2.0
2000
DGND
07325-008
2.8
स٪ഗ
स٪ഗ0 (R0)
स٪ഗ1 (R1)
स٪ഗ2 (R2)
स٪ഗ3 (R3)
स٪ഗ4 (R4)
स٪ഗ5 (R5)
Պ‫ײ‬ఇ๕!
՗5ࢅ཮23዁཮29၂๖କසࢆยዃADF4350‫ڦ‬Պ‫ײ‬ఇ๕ă
჋ስೕ܎ኮࢫLj࣬ްኟ‫׉‬PLL֡ፕă‫ړ‬N‫ݴ‬ೕഗ֑ᆩVCO
๼‫؜‬ൻ‫้ۯ‬LjKV‫ڦ‬Ք‫׬‬ኵྺ33 MHz/VLjईኁྺُኵ‫أ‬ᅜ
DăසࡕN‫ݴ‬ೕഗ֑ᆩRF‫ݴ‬ೕഗ๼‫؜‬ൻ‫)ۯ‬ᆯस٪ഗ4 (R4)ዐ
‫ڦ‬Պ‫ײ‬࿋[D12:D10]ᇎᅜ჋ስ*LjሶDྺ๼‫ݴ؜‬ೕഗኵă
ADF4350ాዃ၍Ⴀ‫ۉ‬ୟLjᅜॽICPᇑKV‫ױ‬ओ‫ڦ‬Վࣅই዁ፌ
ၭLjܸٗԍ‫࣍׼‬ୟ‫੻ټ‬փՎă
ADF4350‫ܠڦ‬ዖยዃ֑ᆩມ࣐؋LjԈઔఇຕኵĂ၎࿋ኵĂ
R‫ऺݴ‬ຕኵĂ֖੊ԠೕഗĂ֖੊2‫ݴ‬ೕࢅ‫ୁۉ‬ยዃăኄᅪ࿆
ጣLj޿ഗॲᄲ๑ᆩඪࢆມ࣐؋ยዃ‫ڦ‬ႎኵLjՂႷ݀ิଇ߲
๚ॲă๯ံLjཚࡗႀ෇๢‫ڦړ‬स٪ഗLjॽႎኵ໮٪዁ഗॲ
ዐăഄْLjՂႷ‫ܔ‬R0ኴႜᅃْႎ‫ڦ‬ႀ֡ፕă૩සLj߸ႎఇ
ຕኵ้LjՂႷႀ෇स٪ഗ0 (R0)Ljᅜඓԍఇຕኵኟඓेሜă
Rev. 0 | Page 12 of 28
ADF4350
VTUNEሞೕ܎ాࢅೕ܎क़Վࣅ้LjVCO‫ڦ‬KVໜኮՎࣅăኍ
‫ܔ‬ೕ୲‫ྷݔ‬ড੻)൐๼‫ݴ؜‬ೕഗփ܏Վࣅ*‫ټ੻ڦ‬ᆌᆩLjᅙ
ঢ়ኤ௽ǖ33 MHz/V๟ፌ৛ඓ‫ڦ‬KVኵLjᅺྺ໲ፌথৎೝ਩
ኵă཮21၂๖କKVໜVCOएೕ‫ڦ‬Վࣅᅜतೕ܎‫ڦ‬ೝ਩ኵă
๑ᆩ቏‫ټ‬ยऺ้Ljᆩࢽ੗ీ߸ൡၠᇀ๑ᆩُ཮ă
80
60
50
40
ADF4350‫ڦ‬RFOUTA+ࢅRFOUTA−ᆅগ૶‫ڟ‬ᆯVCO‫࣐ڦ‬؋๼
‫؜‬ൻ‫ڦۯ‬NPNֶ‫ڦܔݴ‬ण‫ۉ‬टLjස཮22໯๖ăྺକᆫࣅࠀ
ࡼᇑ๼‫୲ࠀ؜‬ኮक़‫࠲ڦ‬ဣLjᆩࢽ੗ᅜཚࡗस٪ഗ4 (R4)ዐ
‫ڦ‬࿋[D2:D1]ยዃ޿ֶ‫ڦܔݴ‬࿂‫ୁۉ‬ă੗ᅜยዃ຺ዖ‫ୁۉ‬຤
ೝă๑ᆩ50 Ω‫ۉ‬ፆᇑAVDD၎૶ժ঍ୁ᳘ࢇ዁50 Ω޶ሜ้Lj
ኄၵ‫ୁۉ‬຤ೝ‫ݴ‬՚༵ࠃ−4 dBmĂ−1 dBmĂ+2 dBmࢅ+5 dBm
‫ڦ‬๼‫୲ࠀ؜‬຤ೝăُྔLjᄺ੗ᅜॽଇୟ๼‫ࢇ؜‬ժሞᅃ߲
1 + 1:1Վუഗई180°ྲ‫ټ‬᳘ࢇഗዐ)֖९“๼‫؜‬೅ದ”և‫*ݴ‬ă
සࡕ‫܀ڇ‬๑ᆩኄၵ๼‫؜‬Ljሶፌॅ๼‫؜‬पᆌԈࡤᅃ߲ᇑVVCO
၎૶‫ߌۉୁݴڦ‬ă࿄๑ᆩ‫ࢻڦ‬ց๼‫؜‬ՂႷᆩᇑᅙ๑ᆩ๼‫؜‬
၎ຼ‫ۉڦ‬ୟ‫܋‬থă
30
ᆅগRFOUTB+ࢅRFOUTB−ฉ٪ሞᅃ߲‫ޤ‬ዺ๼‫؜‬पLj੗༵ࠃ‫ڼ‬
ܾፇֶ‫ݴ‬๼‫؜‬Ljᆩઠൻ‫ۯ‬ഄ໲‫ۉ‬ୟLjփᆩ้੗ᅜ࠲܏ă
20
07325-133
10
ADF4350‫ڦ‬ଷᅃ߲༬Ⴀ๟੗ᅜൎ܏RF๼‫؜‬प‫ۉڦ‬ᇸ‫ୁۉ‬Lj
኱‫ڟ‬ຕጴ໮ۨॠ֪‫ۉ‬ୟॠ֪‫ڟ‬ഗॲํ၄໮ۨྺኹăُ༬Ⴀ
੗ཚࡗस٪ഗ4 (R4)ዐ‫ৢ“ڦ‬ᅼ዁ॠ֪‫ڟ‬໮ۨ”(MTLD)࿋๑
ీă
0
2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6
FREQUENCY (GHz)
཮21. KVᇑೕ୲‫࠲ڦ‬ဣ
ሞࠦۨೕ୲ᆌᆩዐLjໜጣ࣍ৣ࿒‫܈‬ᆯඤገૐLjADF4350
VTUNE੗ీࣷ߀Վăट‫܋‬൧઄ူLj೏ᅎࣷ‫ڞ‬ዂVTUNEই዁‫ݥ‬
‫ڦگ׉‬຤ೝ(<0.25 V)Ljܸٗᆅഐ฿໮ăኻᆶ‫ړ‬VCOएೕၭ
ᇀ2.95 GHz൐࣍ৣ࿒‫گ܈‬ᇀ0°C้Ljኄ֍ࣷ‫ྺׯ‬࿚༶ă
ኄዖ൧઄ူLjසࡕ࣍ৣ࿒‫܈‬ই዁0°CᅜူLjሶႴᄲዘႎย
ዃೕ୲)߸ႎR0*Ljᅜ௨VTUNEই዁থৎ0 V‫ڦ‬຤ೝă‫ܔ‬ഗॲ
ዘႎՊ‫ײ‬Lj჋ስ߸ࢇ๢‫ڦ‬VCOೕ܎Ljܸٗၩ‫گأ‬VTUNE࿚
༶ăසࡕ࿒‫܈‬৊ᅃօူইժ‫ࡗג‬20°C)0°Cᅜူ*LjሶᄺႴᄲ
ዘႎՊ‫ײ‬ă࣍ৣ࿒‫้ߛื܈‬LjփႴᄲዘႎՊ‫ײ‬ă
Rev. 0 | Page 13 of 28
RFOUTA+
VCO
RFOUTA–
BUFFER/
DIVIDE-BY1/2/4/8/16
07325-010
VCO SENSITIVITY (MHz/V)
70
๼‫؜‬प
཮22. ๼‫؜‬प
ADF4350
स٪ഗ཮
RESERVED
REGISTER 0
16-BIT INTEGER VALUE (INT)
CONTROL
BITS
12-BIT FRACTIONAL VALUE (FRAC)
DB31 DB30 DB29 DB28 DB27 DB26 DB25 DB24 DB23 DB22 DB21 DB20 DB19 DB18 DB17 DB16 DB15 DB14 DB13 DB12 DB11 DB10 DB9 DB8 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3
0
N16
N15
N14
N13
N12
N11
N10
N9
N8
N7
N6
N5
N4
N3
N2
N1
F12
F11
F10
F9
F8
F7
F6
F5
F4
F3
F2
F1
DB2
DB1
DB0
C3(0) C2(0) C1(0)
PRESCALER
REGISTER 1
RESERVED
DBR1
12-BIT PHASE VALUE (PHASE)
CONTROL
BITS
DBR 1
12-BIT MODULUS VALUE (MOD)
0
0
PR1
P12
P11
P10
P9
P8
P7
P6
P5
P4
P3
P2
P1
M12
M11
M10
M9
M8
M7
M6
M5
M4
DB2
DB1
DB0
M3
M2
M1
C3(0) C2(0) C1(1)
COUNTER
RESET
0
CP THREESTATE
0
PD
DB31 DB30 DB29 DB28 DB27 DB26 DB25 DB24 DB23 DB22 DB21 DB20 DB19 DB18 DB17 DB16 DB15 DB14 DB13 DB12 DB11 DB10 DB9 DB8 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3
CONTROL
BITS
LDP
DBR 1
PD
POLARITY
DBR 1
CHARGE
PUMP
CURRENT
SETTING
LDF
DBR 1
10-BIT R COUNTER
DOUBLE BUFF
MUXOUT
RDIV2
LOW
NOISE AND
LOW SPUR
MODES
REFERENCE
DOUBLER DBR 1
RESERVED
REGISTER 2
DB31 DB30 DB29 DB28 DB27 DB26 DB25 DB24 DB23 DB22 DB21 DB20 DB19 DB18 DB17 DB16 DB15 DB14 DB13 DB12 DB11 DB10 DB9 DB8 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3
0
L2
L1
M3
M2
M1
RD2
RD1
R10
R9
R8
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
D1
CP4
CP3
CP2
CP1
U6
U5
U4
U3
U2
U1
DB2
DB1
DB0
C3(0) C2(1) C1(0)
RESERVED
RESERVED
RESERVED
CSR
REGISTER 3
CLK
DIV
MODE
CONTROL
BITS
12-BIT CLOCK DIVIDER VALUE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F1
0
C2
C1
D12
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
AUX
OUTPUT
POWER
D3
D2
RF OUTPUT
ENABLE
0
AUX OUTPUT
ENABLE
0
AUX OUTPUT
SELECT
DB31 DB30 DB29 DB28 DB27 DB26 DB25 DB24 DB23 DB22 DB21 DB20 DB19 DB18 DB17 DB16 DB15 DB14 DB13 DB12 DB11 DB10 DB9 DB8 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3
D1
OUTPUT
POWER
DB2
DB1
DB0
C3(0) C2(1) C1(1)
DBB 2
DIVIDER
SELECT
8-BIT BAND SELECT CLOCK DIVIDER VALUE
MTLD
RESERVED
VCO POWER
DOWN
FEEDBACK
SELECT
REGISTER 4
DB31 DB30 DB29 DB28 DB27 DB26 DB25 DB24 DB23 DB22 DB21 DB20 DB19 DB18 DB17 DB16 DB15 DB14 DB13 DB12 DB11 DB10 DB9 DB8 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3
0
0
0
0
0
0
0
0
D13
D12
D11
D10
BS8
BS7
BS6
BS5
BS4
BS3
BS2
BS1
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
CONTROL
BITS
DB2
DB1
DB0
C3(1) C2(0) C1(0)
RESERVED
CONTROL
BITS
RESERVED
DB31 DB30 DB29 DB28 DB27 DB26 DB25 DB24 DB23 DB22 DB21 DB20 DB19 DB18 DB17 DB16 DB15 DB14 DB13 DB12 DB11 DB10 DB9 DB8 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3
0
1 DBR
2 DBB
0
0
0
0
0
0
0
D15
D14
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
= DOUBLE BUFFERED REGISTER—BUFFERED BY THE WRITE TO REGISTER 0.
= DOUBLE BUFFERED BITS—BUFFERED BY THE WRITE TO REGISTER 0, IF AND ONLY IF DB13 OF REGISTER 2 IS HIGH.
཮23. स٪ഗၭ঳
Rev. 0 | Page 14 of 28
0
0
0
0
0
0
DB2
DB1
DB0
C3(1) C2(0) C1(1)
07325-011
LD PIN
MODE
RESERVED
RESERVED
REGISTER 5
ADF4350
RESERVED
16-BIT INTEGER VALUE (INT)
DB31 DB30 DB29 DB28 DB27 DB26 DB25 DB24 DB23 DB22 DB21 DB20 DB19 DB18 DB17 DB16 DB15 DB14 DB13 DB12 DB11 DB10 DB9 DB8
N16
N15
N14
N13
N12
N11
N10
N9
N8
N7
N6
N5
N4
N3
N2
N1
F12
F11
F10
F9
F8
F7
DB7 DB6 DB5 DB4
F6
F5
F4
F3
DB3
F2
DB2
F1
DB1
DB0
C3(0) C2(0) C1(0)
N16
N15
...
N5
N4
N3
N2
N1
INTEGER VALUE (INT)
F12
F11
..........
F2
F1
FRACTIONAL VALUE (FRAC)
0
0
...
0
0
0
0
0
NOT ALLOWED
0
0
..........
0
0
0
0
0
...
0
0
0
0
1
NOT ALLOWED
0
0
..........
0
1
1
0
0
...
0
0
0
1
0
NOT ALLOWED
0
0
..........
1
0
2
.
.
...
.
.
.
.
.
...
0
0
..........
1
1
3
0
0
...
1
0
1
1
0
NOT ALLOWED
.
.
..........
.
.
.
0
0
...
1
0
1
1
1
23
.
.
..........
.
.
.
0
0
...
1
1
0
0
0
24
.
.
..........
.
.
.
.
.
...
.
.
.
.
.
...
1
1
..........
0
0
4092
1
1
...
1
1
1
0
1
65533
1
1
..........
0
1
4093
1
1
...
1
1
1
1
0
65534
1
1
..........
1
0
4094
1
1
...
1
1
1
1
1
65535
1
1
.........
1
1
4095
07325-012
0
CONTROL
BITS
12-BIT FRACTIONAL VALUE (FRAC)
INTmin = 75 with prescaler = 8/9
PRESCALER
཮24. स٪ഗ0 (R0)
RESERVED
DBR
12-BIT PHASE VALUE (PHASE)
DB31 DB30 DB29 DB28 DB27 DB26 DB25 DB24 DB23 DB22 DB21 DB20 DB19 DB18 DB17 DB16 DB15 DB14 DB13 DB12 DB11 DB10 DB9 DB8
0
0
0
PR1
P12
P11
P10
P9
P8
P7
P6
P5
P4
P3
P2
P1
M12
M11
M10
M9
M8
M7
M6
DB7 DB6
M5
M4
P1
PRESCALER
P12
P11
..........
P2
P1
PHASE VALUE (PHASE)
M12
M11
..........
M2
M1
0
4/5
0
0
..........
0
0
0
0
0
..........
1
0
2
1
8/9
0
0
..........
0
1
1 (RECOMMENDED)
0
0
..........
1
1
3
0
0
..........
1
0
2
.
.
..........
.
.
.
0
0
..........
1
1
3
.
.
..........
.
.
.
.
.
..........
.
.
.
.
.
..........
.
.
.
1
1
..........
0
0
4092
.
.
..........
.
.
.
1
1
..........
0
1
4093
.
.
..........
.
.
.
1
1
..........
1
0
4094
1
1
..........
0
0
4092
1
1
..........
1
1
4095
1
1
..........
0
1
4093
1
1
..........
1
0
4094
1
1
..........
1
1
4095
DB5 DB4
M3
M2
DB3
M1
DB2
DB1
DB0
C3(0) C2(0) C1(1)
INTERPOLATOR MODULUS (MOD)
07325-013
0
CONTROL
BITS
DBR
12-BIT MODULUS VALUE (MOD)
཮25. स٪ഗ1 (R1)
Rev. 0 | Page 15 of 28
COUNTER
RESET
CP THREESTATE
POWER-DOWN
LDP
DBR
PD
POLARITY
10-BIT R COUNTER
CHARGE
PUMP
CURRENT
SETTING
LDF
DBR
DOUBLE BUFF
MUXOUT
RDIV2
LOW
NOISE AND
LOW SPUR
MODES
REFERENCE
DOUBLER DBR
RESERVED
ADF4350
CONTROL
BITS
DB31 DB30 DB29 DB28 DB27 DB26 DB25 DB24 DB23 DB22 DB21 DB20 DB19 DB18 DB17 DB16 DB15 DB14 DB13 DB12 DB11 DB10 DB9 DB8 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3
0
L2
L1
M3
M2
M1
RD2
RD1
R10
L1
L2
NOISE MODE
RD2
REFERENCE
DOUBLER
0
0
LOW NOISE MODE
0
DISABLED
0
1
RESERVED
1
ENABLED
1
0
RESERVED
1
LOW SPUR MODE
R10
R8
R7
ICP (mA)
5.1k
1
1
1
0
2
.
.
..........
.
.
.
.
.
..........
.
.
.
.
.
..........
.
.
.
1
1
..........
0
0
1020
1
1
..........
0
1
1021
1
1
..........
1
0
1022
1
1
..........
1
1
1023
THREE-STATE OUTPUT
DVDD
0
DGND
0
1
1
R DIVIDER OUTPUT
1
0
0
N DIVIDER OUTPUT
1
0
1
ANALOG LOCK DETECT
1
1
0
DIGITAL LOCK DETECT
1
1
1
RESERVED
R DIVIDER (R)
OUTPUT
U2
U1
DB2
DB1
DB0
C3(0) C2(1) C1(0)
0
DISABLED
INT-N
1
ENABLED
1
0.31
0.63
0.94
1.25
1.56
1.88
2.19
2.50
2.81
3.13
3.44
3.75
4.06
4.38
4.69
5.00
U3
COUNTER
RESET
ENABLED
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
U4
U1
DISABLED
CP1
U5
LDF
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
U6
FRAC-N
0
CP2
CP1
U6
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
DOUBLEBUFFER
R4 DB22-20
CP3
..........
1
CP2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
..........
0
CP3
CP4
0
0
CP4
ENABLED
0
0
D1
DISABLED
0
0
R1
1
0
M1
R2
0
R1
M2
R3
REFERENCE DIVIDE BY 2
R2
0
R4
RD1
..........
0
R5
D1
R9
M3
R6
U5
LDP
U2
CP
THREE-STATE
0
10ns
0
DISABLED
1
6ns
1
ENABLED
U4
PD POLARITY
U3
POWER DOWN
0
NEGATIVE
0
DISABLED
1
POSITIVE
1
ENABLED
07325-014
1
R9
CLK
DIV
MODE
DB31 DB30 DB29 DB28 DB27 DB26 DB25 DB24 DB23 DB22 DB21 DB20 DB19 DB18 DB17 DB16 DB15 DB14 DB13 DB12 DB11 DB10 DB9 DB8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F1
0
C2
C1
CONTROL
BITS
12-BIT CLOCK DIVIDER VALUE
D12
D11
D10
D9
D8
D7
D6
DB7 DB6 DB5 DB4
D5
D4
D3
D2
DB3
D1
CYCLE SLIP
REDUCTION
D12
D11
..........
D2
D1
CLOCK DIVIDER VALUE
0
0
..........
0
0
0
0
DISABLED
0
0
..........
0
1
1
1
ENABLED
0
0
..........
1
0
2
0
0
..........
1
1
3
.
.
..........
.
.
.
.
.
..........
.
.
.
.
.
..........
.
.
.
F1
C2
C1
CLOCK DIVIDER MODE
0
0
CLOCK DIVIDER OFF
1
1
..........
0
0
4092
0
1
FAST-LOCK ENABLE
1
1
..........
0
1
4093
1
0
RESYNC ENABLE
1
1
..........
1
0
4094
1
1
RESERVED
1
1
..........
1
1
4095
཮27. स٪ഗ3 (R3)
Rev. 0 | Page 16 of 28
DB2
DB1
DB0
C3(0) C2(1) C1(1)
07325-015
RESERVED
RESERVED
CSR
RESERVED
཮26. स٪ഗ2 (R2)
ADF4350
AUX
OUTPUT
POWER
RF OUTPUT
ENABLE
AUX OUTPUT
ENABLE
8-BIT BAND SELECT CLOCK DIVIDER VALUE
AUX OUTPUT
SELECT
DIVIDER
SELECT DBB
MTLD
RESERVED
VCO POWERDOWN
FEEDBACK
SELECT
CONTROL
BITS
OUTPUT
POWER
DB31 DB30 DB29 DB28 DB27 DB26 DB25 DB24 DB23 DB22 DB21 DB20 DB19 DB18 DB17 DB16 DB15 DB14 DB13 DB12 DB11 DB10 DB9 DB8 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3
0
0
0
0
0
0
0
0
D13
D12
D11
D10
BS8
BS7
BS6
BS5
BS4
FEEDBACK
D13 SELECT
0
D12
D11
D10
0
0
0
÷1
0
0
1
÷2
0
1
0
÷4
0
1
1
÷8
1
0
0
÷16
BS2
BS1
D9
D8
D7
D6
D4
D3
D2
D1
DB2
DB1
DB0
C3(1) C2(0) C1(0)
VCO
POWER-DOWN
D2
D1
OUTPUT POWER
VCO POWERED UP
0
0
-4
1
VCO POWERED DOWN
0
1
-1
1
0
+2
1
1
+5
RF DIVIDER SELECT
D8
MUTE TILL
LOCK DETECT
0
MUTE DISABLED
D3
1
MUTE ENABLED
0
DISABLED
1
ENABLED
0
DIVIDED OUTPUT
1
FUNDAMENTAL
..........
BS2
BS1
0
0
..........
0
1
1
0
0
..........
1
0
2
D6
AUX OUT
.
.
..........
.
.
.
0
DISABLED
.
.
..........
.
.
.
1
ENABLED
.
.
..........
.
.
.
1
1
..........
0
0
252
1
1
..........
0
1
253
1
1
..........
1
0
254
1
1
..........
1
1
255
RF OUT
D5
D4
AUX OUTPUT POWER
0
0
-4
0
1
-1
1
0
+2
1
1
+5
07325-016
BAND SELECT CLOCK DIVIDER (R)
D7
AUX OUTPUT
SELECT
BS7
BS8
D5
0
D9
DIVIDED
FUNDAMENTAL
1
BS3
LD PIN
MODE
RESERVED
RESERVED
཮28. स٪ഗ4 (R4)
CONTROL
BITS
RESERVED
RESERVED
DB31 DB30 DB29 DB28 DB27 DB26 DB25 DB24 DB23 DB22 DB21 DB20 DB19 DB18 DB17 DB16 DB15 DB14 DB13 DB12 DB11 DB10 DB9 DB8 DB7 DB6 DB5 DB4
0
0
0
0
0
0
0
D15
D14
0
0
D1 5
D1 4
LOCK DETECT PIN OPERATION
0
0
LOW
0
1
DIGITAL LOCK DETECT
1
0
LOW
1
1
HIGH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DB3
0
DB2
DB1
DB0
C3(1) C2(0) C1(1)
07325-017
0
཮29. स٪ഗ5 (R5)
Rev. 0 | Page 17 of 28
ADF4350
स٪ഗ0
੦዆࿋!
‫ړ‬࿋[C3:C1]ยዃྺ0Ă0Ă0้Lj੗‫ܔ‬स٪ഗ0৊ႜՊ‫ײ‬ă཮
24၂๖‫ُܔ‬स٪ഗ৊ႜՊ‫ڦײ‬๼෇ຕ਍߭๕ă
16࿋INTኵ
ኄ16࿋ยዃINTኵLj໲ਦۨ‫ݒ‬ઍ‫ݴ‬ೕဣຕ‫ڦ‬ኝຕև‫ݴ‬Ljᆩ
ᇀࠅ๕1)֖९“INTĂFRACĂMODᇑR‫ݴ‬ೕഗ‫࠲ڦ‬ဣ”և
‫*ݴ‬ă‫ܔ‬ᇀ4/5ᇨ‫ݴ‬ೕഗLj੗ᅜยዃٗ23‫ڟ‬65,535‫ڦ‬໯ᆶኝຕ
ኵă‫ܔ‬ᇀ8/9ᇨ‫ݴ‬ೕഗLjፌၭኝຕኵྺ75ă
12࿋FRACኵ
12߲FRAC࿋ยዃΣ-Δۙ዆ഗၭຕ๼෇‫ݴڦ‬ጱă໲ᇑINTᅃ
ഐኸۨೕ୲ࢇ‫ׯ‬ഗ໯໮ۨ‫ڦ‬ႎೕ୲ཚ‫ڢ‬Lj֖९“RFೕ୲ࢇ
‫ׯ‬ഗǖᅃ߲‫ݔࠀׯ‬૩”և‫ݴ‬ăFRACኵ‫ྷݔڦ‬๟ٗ0‫ڟ‬MOD
− 1Lj໯ࡥ߃‫ڦ‬ཚ‫ڢ‬ೕ୲‫ྷݔ‬ᇑPFDएጚೕ୲၎ཞă
स٪ഗ1
੦዆࿋!
‫ړ‬࿋[C3:C1]ยዃྺ0Ă0Ă1้Lj੗‫ܔ‬स٪ഗ1৊ႜՊ‫ײ‬ă཮
25၂๖‫ُܔ‬स٪ഗ৊ႜՊ‫ڦײ‬๼෇ຕ਍߭๕ă
ᇨ‫ݴ‬ೕഗኵ!
ມఇᇨ‫ݴ‬ೕഗ(P/P + 1)ᇑINTĂFRACࢅMOD‫ݴ‬ೕഗᅃഐLj
ਦۨٗVCO๼‫ڟ؜‬PFD๼෇‫ڦ‬ኝ༹‫ݴ‬ೕԲă
ᇨ‫ݴ‬ೕഗ߾ፕሞCML‫ۉ‬ೝLjٗVCO๼‫؜‬इ‫้ڥ‬ዓLjժኍ‫ܔ‬
‫ݴ‬ೕഗ৊ႜ‫ݴ‬ೕă໲एᇀཞօ4/5ాࢃă‫ړ‬ยዃྺ4/5้Lj
ඹႹ‫ڦ‬ፌ‫ٷ‬RFೕ୲ྺ3 GHzăᅺُLj‫ړ‬ADF4350‫߾ڦ‬ፕೕ
୲‫ࡗג‬3 GHz้LjՂႷॽഄยዃྺ8/9ăᇨ‫ݴ‬ೕഗࣷ၌዆INT
ኵLj‫ړ‬Pྺ4/5้LjNMINྺ23Ǘ‫ړ‬Pྺ8/9้LjNMINྺ75ă
සࡕ၎࿋ምཞօࢅሗොᆫࣅࠀీ਩փ๑ᆩLjॺᅱॽ၎࿋ጴ
ยዃྺ1ă
12࿋֭ኵഗMODኵ
ُ੗Պ‫ײ‬स٪ഗยዃၭຕఇຕLjनPFDೕ୲ᇑRF๼‫܋؜‬ཚ
‫ڢ‬օ৊‫ݴ‬Ր୲‫ڦ‬Բኵăၘ൧९“RFೕ୲ࢇ‫ׯ‬ഗǖᅃ߲‫ࠀׯ‬
‫ݔ‬૩”և‫ݴ‬ă
स٪ഗ2
੦዆࿋!
‫ړ‬࿋[C3:C1]ยዃྺ0Ă1Ă0้Lj੗‫ܔ‬स٪ഗ2৊ႜՊ‫ײ‬ă཮
26၂๖‫ُܔ‬स٪ഗ৊ႜՊ‫ڦײ‬๼෇ຕ਍߭๕ă
‫گ‬ሯำࢅ‫گ‬ሗොఇ๕!
ADF4350‫ڦ‬ሯำఇ๕ᆯस٪ഗ2ዐ‫ڦ‬DB30ࢅDB29੦዆)֖९
཮26*ăሯำఇ๕ሎႹᆩࢽᆫࣅยऺLjᅜ߀฀ሗොႠీई၎
࿋ሯำႠీă
჋ስፌ‫گ‬ሗොยዃॽ๑ీඡ‫ۯ‬ăኄॽ๑ၭຕଉࣅሯำໜऐ
ࣅLj๑ഄૌຼᇀӣ෥ሯำLjܸփ๟ሗොሯำăᅺُLjഗॲ
‫ڦ‬ሗොႠీՍ‫ڥ‬ᅜ߀฀ă‫ܔ‬ᇀPLLԿ࣍‫੻ټ‬ড੻‫੺ڦ‬໏໮
ۨᆌᆩLjᅃӯ๑ᆩُ֡ፕă੻࣍ୟ‫੻ټ‬๟ኸ‫ٷ‬ᇀRFOUTཚ‫ڢ‬
օ৊‫ݴ‬Ր୲(fRES) 1/10‫࣍ڦ‬ୟ‫੻ټ‬ă੻࣍ୟ୳հഗ࿮݆ॽሗ
ොປ३‫ڟ‬ᇑ቏࣍ୟ‫੻ټ‬၎ཞ‫ڦ‬຤ೝă
ྺइ‫ڥ‬ፌॅሯำႠీLj੗ᅜ๑ᆩፌ‫گ‬ሯำยዃ჋ၜăُย
ዃփৈ্ࣷᆩඡ‫ۯ‬Ljܸ൐ࣷඓԍ‫ࢁۉ‬ԭ߾ፕሞ๑ሯำႠీ
ፌॅ‫ڦ‬൶ᇘă‫࣍ړ‬ୟ୳հഗ‫੻ټ‬ড቏้Ljُยዃ‫׉ݥ‬ᆶ
ᆩăೕ୲ࢇ‫ׯ‬ഗࣷඓԍሯำट‫گ‬Lj୳հഗሶࣷປ३ሗොă
ཚࡗ‫ۆ‬႙߾ፕ༬ႠLjᆩࢽ੗ᅜକ঴‫ۆ‬႙W-CDMAยዃዐփ
ཞሯำࢅሗොยዃ‫ڦ‬ၳࡕă
ADF4350ዐLjस٪ഗ1ዐ‫ڦ‬PR1ยዃᇨ‫ݴ‬ೕഗኵă
MUXOUT
ೌా‫ܠ‬ୟްᆩഗᆯ࿋[DB28:DB26]੦዆)֖९཮26*ă
12࿋၎࿋ኵ
ኄၵ࿋੦዆໯ेሜ‫ڦ‬၎࿋ጴă޿ጴՂႷၭᇀस٪ഗ1ዐย
ዃ‫ڦ‬MODኵă޿ጴᆩઠยዃRF๼‫؜‬၎࿋Ljٗ0°‫ڟ‬360°Lj‫ݴ‬
Ր୲ྺ360°/MODăၘ൧९“၎࿋ምཞօ”և‫ݴ‬ă‫ܠ‬ຕᆌᆩ
ዐLjRF႑ࡽᇑ֖੊႑ࡽኮक़‫ڦ‬၎࿋࠲ဣփ๟࢔ዘᄲă‫ܔ‬ᇀ
ኄၵᆌᆩLj၎࿋ኵ੗ᆩઠᆫࣅၭຕࢅْ‫ݴ‬ၭຕሗො຤ೝă
߸‫ܠ‬႑တ९“ሗොᅃዂႠࢅၭຕሗොᆫࣅ”և‫ݴ‬ă
֖੊Ԡೕഗ!
‫ ړ‬DB25ย ዃ ྺ 0้ Lj Ԡ ೕ ഗ ্ ᆩ Lj REF IN႑ ࡽ ኱ থ থ ෇
10-bit‫ڦ‬R‫ݴ‬ೕഗă‫ُړ‬࿋ยዃྺ1้LjREFINೕ୲ेԠLj඗
ࢫথ෇10-bit‫ڦ‬R‫ݴ‬ೕഗăԠೕഗ্ᆩ้LjREFINူইᄂ๟ၭ
ຕೕ୲ࢇ‫ׯ‬ഗ‫ڦ‬PFD๼෇‫ڦ܋‬ᆶၳᄂăԠೕഗ๑ీ้Lj
REFIN‫ڦ‬ฉืᄂࢅူইᄂ਩๟PFD๼෇‫ڦ܋‬ᆶၳᄂă
Rev. 0 | Page 18 of 28
ADF4350
‫ړ‬๑ీԠೕഗ൐჋ስፌ‫گ‬ሗොఇ๕้Lj‫ాټ‬၎࿋ሯำႠీ
‫ܔ‬REFIN቞੣Բ௺ߌă‫ܔ‬ᇀ45%዁55%‫ྷݔ‬ኮྔ‫ڦ‬REFIN቞੣
ԲLj၎࿋ሯำႠీူই੗ీ‫ٳܠ‬5 dBăሞፌ‫گ‬ሯำఇ๕ူLj
ժ൐Ԡೕഗ্ᆩ้Lj၎࿋ሯำႠీ‫ܔ‬REF IN቞੣Բփ௺
ߌă
Ԡೕഗ๑ీ้Ljፌ‫ٷ‬ඹႹREFINೕ୲ྺ30 MHză
RDIV2
‫ړ‬DB24ยዃྺ1้LjR‫ݴ‬ೕഗᇑPFDኮक़ॽ֭෇ᅃ߲ܾ‫ݴ‬ೕ
‫݀ة‬ഗLjᅜક‫ٷ‬REFINፌ‫ٷ‬๼෇໏୲ăُࠀీ๑‫ڥ‬PFD๼෇
‫܋‬႑ࡽ቞੣Բྺ50%Ljኄ‫ܔ‬ᇀ३ณዜཌ๟Ղᄲ‫ڦ‬ă
10࿋R‫ݴ‬ೕഗ
૧ᆩ10࿋R‫ݴ‬ೕഗLj੗ᅜဦ‫ݴ‬๼෇एጚೕ୲(REFIN)ᅜׂิ
PFD‫ڦ‬एጚ้ዓă‫ݴ‬ೕԲ੗ᅜྺ1዁1023ă
ມ࣐؋ഗ!
DB13๑ీई্ᆩ‫ܔ‬स٪ഗ4ዐ‫ڦ‬࿋[DB22:DB20]‫ڦ‬ມ࣐؋ă
“‫ݴ‬ೕഗ჋ስ”և‫ݴ‬ຫ௽କມ࣐؋‫߾ڦ‬ፕᇱ૙ă
‫ࢁۉ‬ԭ‫ୁۉ‬ยዃ!
࿋[DB12:DB09]ᆩᇀยዃ‫ࢁۉ‬ԭ‫ୁۉڦ‬ăᆌॽ‫ࢁۉ‬ԭ‫ୁۉ‬
ยዃྺ࣍ୟ୳հഗ‫ڦ‬ยऺ‫֖(ୁۉ‬९཮26)ă
LDF
‫ړ‬DB8ยዃྺ1൐‫ݴ‬ೕഗ‫ڦ‬FRACև‫ྺݴ‬0้LjኝຕN‫ݴ‬ೕຕ
ጴ໮ۨॠ֪๑ీă‫ړ‬DB8ยዃྺ0้LjၭຕN‫ݴ‬ೕຕጴ໮ۨ
ॠ֪๑ీă
६၎ഗटႠ!
DB6ยዃ६၎ഗटႠăසࡕ๑ᆩ࿮ᇸ࣍ୟ୳հഗईཞ၎ᆶ
ᇸ࣍ୟ୳հഗLjሶᆌॽഄยዃྺ1ăසࡕ๑ᆩ‫ݒ‬၎ᆶᇸ୳
հഗLjሶᆌॽഄยዃྺ0ă
࠲܏!
DB5༵ࠃ੗Պ‫܏࠲ײ‬ఇ๕ă‫ُړ‬࿋ยዃྺ1้Ljኴႜ࠲܏‫ײ‬
Ⴞă‫ُړ‬࿋ยዃྺ0้Ljೕ୲ࢇ‫ׯ‬ഗ࣬ްኟ‫߾׉‬ፕăሞ෉
ॲ࠲܏ఇ๕ူLjഗॲࣷԍାस٪ഗዐ‫ڦ‬໯ᆶ႑တăኻᆶ‫ړ‬
ൎ܏‫ۉ‬ᇸ้Ljस٪ഗాඹ֍۪ࣷ฿ă
घऄ࠲܏้Ljॽ݀ิူଚ๚ॲǖ
t ഽ዆ೕ୲ࢇ‫ׯ‬ഗ‫ݴڦ‬ೕഗ৊෇ेሜጒༀă
t 7$0࠲܏ă
t ഽ዆‫ࢁۉ‬ԭ৊෇ෙༀఇ๕ă
t ຕጴ໮ۨॠ֪‫ۉ‬ୟް࿋ă
t 3'065࣐؋ഗ্ᆩă
t ๼෇स٪ഗԍ‫׼‬ऄ‫ۯ‬ጒༀLjీࠕेሜժ໮٪ຕ਍ă
‫ࢁۉ‬ԭෙༀ!
DB4ยዃྺ1้Lj‫ࢁۉ‬ԭ৊෇ෙༀఇ๕ăኟ‫߾׉‬ፕ้Ljُ࿋
ᆌยዃྺ0ă
‫ݴ‬ೕഗް࿋!
DB3๟ADF4350‫ڦ‬R‫ݴ‬ೕഗࢅN‫ݴ‬ೕഗresest࿋ă‫ُړ‬࿋ྺ1
้LjRFೕ୲ࢇ‫ׯ‬ഗN‫ݴ‬ೕഗࢅR‫ݴ‬ೕഗ‫ت‬ᇀް࿋ጒༀăኟ
‫߾׉‬ፕ้Ljُ࿋ᆌยዃྺ0ă
໮ۨॠ֪৛‫(܈‬LDP)
සࡕDB7ยዃྺ0LjሶՂႷঢ়ࡗ40߲૶Ⴤ‫ڦ‬10 ns PFDዜ೺
ࢫLj֍ీยዃຕጴ໮ۨॠ֪ăසࡕُ࿋ยዃྺ1LjሶՂႷ
ঢ়ࡗ40߲૶Ⴤ‫ڦ‬6 ns֖੊ዜ೺ࢫLj֍ీยዃຕጴ໮ۨॠ֪ă
ኄ๟ኸၭຕN‫ݴ‬ೕຕጴ໮ۨॠ֪(DB8ยዃྺ0)ă‫ړ‬ኝຕN
‫ݴ‬ೕຕጴ໮ۨॠ֪घऄ้)DB8ยዃྺ1*LjසࡕDB7ยዃྺ
0LjሶႴᄲঢ়ࡗ5߲૶Ⴤ‫ڦ‬6 nsዜ೺ࢫLj֍ీยዃຕጴ໮ۨ
ॠ֪ăසࡕDB7ยዃྺ1LjሶႴᄲঢ়ࡗ5߲૶Ⴤ‫ڦ‬10 nsዜ೺ă
Rev. 0 | Page 19 of 28
ADF4350
स٪ഗ3
੦዆࿋!
‫ړ‬࿋[C3:C1]ยዃྺ0Ă1Ă1้Lj੗‫ܔ‬स٪ഗ3৊ႜՊ‫ײ‬ă཮
27၂๖‫ُܔ‬स٪ഗ৊ႜՊ‫ڦײ‬๼෇ຕ਍߭๕ă
CSR๑ీ
DB18ยዃྺ1ॽ๑ీዜཌ३ณࠀీă૧ᆩُࠀీ੗໫‫܌‬໮
้ۨक़ă൩ጀᅪLjྺ๑ዜཌ३ณᆶၳLj६ೕ६၎ഗ(PFD)
‫ڦ‬႑ࡽՂႷᆶ50%‫ڦ‬቞੣Բă‫ࢁۉ‬ԭ‫ୁۉ‬ยዃᄺՂႷยዃ
ྺፌၭኵă߸‫ܠ‬႑တ९“३ณዜཌᅜ໫‫܌‬໮้ۨक़”և‫ݴ‬ă
้ዓ‫ݴ‬ೕഗఇ๕!
࿋[DB16:DB15]ยዃྺ1Ă0้ॽघऄ၎࿋ምཞօLjยዃྺ
0Ă1้ॽघऄ੺໏໮ۨLjยዃྺ0Ă0้ॽ্ᆩ้ዓ‫ݴ‬ೕ
ഗă֖९཮27ă
12࿋้ዓ‫ݴ‬ೕഗኵ
12࿋้ዓ‫ݴ‬ೕഗኵยዃघऄ၎࿋ምཞօ‫ऺ้גڦ‬ຕഗăၘ
൧९“၎࿋ምཞօ”և‫ݴ‬ă໲࣏ยዃ੺໏໮ۨ‫ऺ้גڦ‬ຕ
ഗăၘ൧९“੺໏໮้ۨۨഗࢅस٪ഗႾଚ”և‫ݴ‬ă
(>125 kHz)Ljሶ੗ᅜഔᆩᅃ߲‫ݴ‬ೕഗLjᅜॽR‫ݴ‬ೕഗ๼‫؜‬ဦ
‫ྺݴ‬ডၭ‫ڦ‬ኵ)֖९཮28*ă
VCO࠲܏
ߵ਍໯჋ስ‫ڦ‬ኵLjDB11๑VCO࠲܏ईฉ‫ۉ‬ă
ৢᅼ዁໮ۨॠ֪!
සࡕDB10ยዃྺ1Ljሶൎ܏RF๼‫؜‬प‫ۉڦ‬ᇸ‫ୁۉ‬Lj኱‫ڟ‬ຕ
ጴ໮ۨॠ֪‫ۉ‬ୟॠ֪‫ڟ‬ഗॲํ၄໮ۨྺኹă
‫ޤ‬ዺ๼‫؜‬჋ስ!
DB9ยዃ‫ޤ‬ዺRF๼‫؜‬ă੗ᅜ჋ስRF‫ݴ‬ೕഗ‫ڦ‬๼‫؜‬ईVCOए
ೕă
‫ޤ‬ዺ๼‫؜‬๑ీ!
ߵ਍໯჋ስ‫ڦ‬ኵLjDB8๑ీई্ᆩ‫ޤ‬ዺRF๼‫؜‬ă
‫ޤ‬ዺ๼‫!୲ࠀ؜‬
࿋[DB7:DB6]ยዃ‫ޤ‬ዺRF๼‫୲ࠀ؜‬຤ೝ‫ڦ‬ኵ)֖९཮28*ă
RF๼‫؜‬๑ీ
ߵ਍໯჋ስ‫ڦ‬ኵLjDB5๑ీई্ᆩዷRF๼‫؜‬ă
๼‫!୲ࠀ؜‬
࿋[DB4:DB3]ยዃዷRF๼‫୲ࠀ؜‬຤ೝ‫ڦ‬ኵ)֖९཮28*ă
स٪ഗ4
੦዆࿋!
‫ړ‬࿋[C3:C1]ยዃྺ1Ă0Ă0้Lj੗‫ܔ‬स٪ഗ4৊ႜՊ‫ײ‬ă཮
28၂๖‫ُܔ‬स٪ഗ৊ႜՊ‫ڦײ‬๼෇ຕ਍߭๕ă
‫ݒ‬ઍ჋ስ!
DB23჋ስٗVCO๼‫ڟ؜‬N‫ݴ‬ೕഗ‫ݒڦ‬ઍăยዃྺ1้Lj႑
ࡽ኱থٗVCOइ‫ڥ‬ăยዃྺ0้Lj႑ࡽٗ๼‫ݴ؜‬ೕഗ‫ڦ‬๼
‫؜‬इ‫ڥ‬ăኄၵ‫ݴ‬ೕഗ๑‫ڥ‬๼‫؜‬੗ࡥ߃ড੻‫ڦ‬ೕ୲‫ྷݔ‬
DŽ137.5 MHz዁4.4 GHzDžă‫ݴړ‬ೕഗ๑ీ൐‫ݒ‬ઍ႑ࡽٗഄ
๼‫؜‬इ‫้ڥ‬Ljଇ߲‫܀‬૬ದዃPLL‫ڦ‬RF๼‫؜‬႑ࡽཞ၎ăኄሞ
Ⴔᄲ‫ܔ‬႑ࡽ৊ႜኟ߅ภᅜ༵ߛࠀ୲‫ڦ‬ᅃၵᆌᆩዐ࢔ᆶᆩă
स٪ഗ5
੦዆࿋!
‫ړ‬࿋[C3:C1]ยዃྺ1Ă0Ă1้Lj੗‫ܔ‬स٪ഗ5৊ႜՊ‫ײ‬ă཮
29၂๖‫ُܔ‬स٪ഗ৊ႜՊ‫ڦײ‬๼෇ຕ਍߭๕ă
໮ۨॠ֪ᆅগ߾ፕ‫ݛ‬๕
࿋[DB23:DB22]ยዃ໮ۨॠ֪ᆅগ‫߾ڦ‬ፕ‫ݛ‬๕)֖९཮29*ă
‫ݴ‬ೕഗ჋ስ!
࿋[DB22:DB20]჋ስ๼‫ݴ؜‬ೕഗ‫ڦ‬ኵ)֖९཮28*ă
ೕ܎჋ስ้ዓ‫ݴ‬ೕഗኵ!
࿋[DB19:DB12]ยዃೕ܎჋ስஇड้ዓ๼෇‫ݴڦ‬ೕഗăR‫ݴ‬
ೕഗ‫ڦ‬๼‫؜‬ఐණᆩፕೕ܎჋ስஇड้ዓLj‫ڍ‬සࡕُኵ໿‫ٷ‬
Rev. 0 | Page 20 of 28
ADF4350
‫؛‬๔ࣅႾଚ!
‫ۉܔ‬ᇸᆅগแेኟඓ‫ۉڦ‬უኮࢫLjADF4350Ӏᅜူ໯๖‫ڦ‬
स٪ഗႾଚྜ‫ׯ‬ฉ‫؛ڦۉ‬๔ࣅࡗ‫ײ‬ă
t स٪ഗ5
t स٪ഗ4
t स٪ഗ3
t स٪ഗ2
t स٪ഗ1
t स٪ഗ0
RFೕ୲ࢇ‫ׯ‬ഗǖᅃ߲‫ݔࠀׯ‬૩
ူ௬‫ڦ‬૩ጱ၂๖କසࢆ‫ܔ‬ADF4350ೕ୲ࢇ‫ׯ‬ഗ৊ႜՊ‫ײ‬ǖ
RFOUT = [INT + (FRAC/MOD)] × [fPFD]/RF‫ݴ‬ೕഗ
(3)
ഄዐǖ
RFOUT๟RFೕ୲๼‫؜‬Ǘ
INT๟ኝຕ‫ݴ‬ೕဣຕǗ
FRAC๟ၭຕǗ
MOD๟ఇຕǗ“RF‫ݴ‬ೕഗ”๟ဦ‫ݴ‬VCOೕ୲‫ڦ‬๼‫ݴ؜‬ೕഗă
fPFD = REFIN × [(1 + D)/(R × (1+T))]
(4)
ഄዐǖ
REFIN๟एጚೕ୲๼෇Ǘ
D๟RF REFINԠೕഗ࿋Ǘ
T๟एጚ2‫ݴ‬ೕ࿋)0ई1*Ǘ
R๟RFएጚ‫ݴ‬ೕဣຕă
MOD = REFIN/fRES
MOD = 10 MHz/400 kHz = 25
ߵ਍ࠅ๕4Lj
fPFD = [10 MHz × (1 + 0)/1] = 10 MHz
2112.6 MHz = 10 MHz × (INT + FRAC/25)/2
(5)
(6)
ഄዐǖ
INT = 422
FRAC = 13
ఇຕ!
ఇຕ(MOD)‫ڦ‬჋ስൽਦᇀ੗ᆩ‫੊֖ڦ‬႑ࡽ(REFIN)ᅜतRF๼
‫؜‬໯Ⴔ‫ڦ‬ཚ‫ݴڢ‬Ր୲(f RES)ă૩සLjᅃ߲13 MHz REF IN‫ڦ‬
GSMဣཥॽఇຕยዃྺ65ăኄᅪ࿆ጣLjRF๼‫ݴ؜‬Ր୲(fRES)
ྺGSM໯ՂႴ‫ڦ‬200 kHz (13 MHz/65)ăඡ‫࠲ۯ‬Կ้Ljၭຕ
ሗොक़߰ൽਦᇀ໯჋ስ‫ڦ‬ఇຕኵ)֖९՗6*ă
֖੊Ԡೕഗࢅ֖੊‫ݴ‬ೕഗ
ೌా֖੊Ԡೕഗ੗ᅜ๑๼෇֖੊႑ࡽೕ୲ेԠLjኄ੗ᆩᇀ
༵ߛPFDԲডೕ୲ă༵ߛPFDೕ୲੗߀฀ဣཥ‫ڦ‬ሯำႠ
ీăPFDೕ୲ेԠᅃӯ੗๑ሯำႠీ߀฀3 dBăՂႷጀᅪLj
ᆯᇀN‫ݴ‬ೕഗ‫ڦ‬Σ-Δ‫ۉ‬ୟ٪ሞ໏‫܈‬၌዆LjPFD‫߾ڦ‬ፕೕ୲փ
ీߛᇀ32 MHză
૩සLjᅃ߲UMTSဣཥᄲ൱2112.6 MHz RFೕ୲๼‫(؜‬RFOUT)Lj
एጚೕ୲๼෇(REFIN)ྺ10 MHzLjժ൐RF๼‫؜‬ᄲ൱200 kHzཚ
‫ݴڢ‬Ր୲(fRESOUT)ă൩ጀᅪLjADF4350߾ፕሞ2.2 GHz዁4.4
GHzೕ୲‫ాྷݔ‬ăᅺُLjᆌ๑ᆩRFܾ‫ݴ‬ೕ)VCOೕ୲ = 4225.2
MHzLjRFOUT = VCOೕ୲/RF‫ݴ‬ೕഗ = 4225.2 MHz/2 = 2112.6
MHz*ă
࣍ୟࢆ‫ت‬Կࢇᄺ࢔ዘᄲăԨ૩ዐLj࣍ୟ๟Կࢇ‫֖)ڦ‬९཮
30*ă
VCO
÷2
N
DIVIDER
཮30. ࣍ୟሞ๼‫ݴ؜‬ೕഗኮമԿࢇ
֖੊2‫ݴ‬ೕॽ֖੊႑ࡽ‫أ‬ᅜ2Lj‫ڟڥ‬50%቞੣Բ‫ڦ‬PFDೕ
୲ăኄ๟ዜཌ३ณ(CSR)ࠀీኟ‫߾׉‬ፕ໯ՂႴ‫ڦ‬ă߸‫ܠ‬႑
တ९“३ณዜཌᅜ໫‫܌‬໮้ۨक़”և‫ݴ‬ă
12࿋੗Պ‫ײ‬ఇຕ
ᇑഄ໲‫ܠٷ‬ຕၭຕN‫ݴ‬ೕPLLփཞLjADF4350ሎႹᆩࢽሞ12
࿋‫ాྷݔ‬ยዃఇຕăኄᅪ࿆ጣLj঳ࢇ֖੊Ԡೕഗࢅ10࿋R
‫ݴ‬ೕഗLjᆩࢽ੗ᅜํ၄Ⴙ‫ܠ‬փཞ‫ڦ‬ದዃLjᅜ๢ࢇ߳ዖᆌ
ᆩă
૩සLj੊୯ᅃ߲ᄲ൱1.75 GHz RFࢅ200 kHzཚ‫ڢ‬օ৊‫ݴ‬Ր
୲‫ڦ‬ᆌᆩă޿ဣཥਏᆶ13 MHz֖੊႑ࡽă
RFOUT
07325-027
fPFD
PFD
RF‫ݴ‬ೕഗ‫ڦ‬๼‫؜‬ᄲ൱200 kHzཚ‫ݴڢ‬Ր୲(fRESOUT)ăᅺُLj
VCO๼‫ڦ؜‬ཚ‫ݴڢ‬Ր୲(f RES)Ⴔྺf RESOUT‫ڦ‬ଇԠLjन400
kHză
ᅃዖ੗ీ‫ڦ‬ยዃ๟ॽ13 MHz႑ࡽ኱থઍ෇PFDLjժॽఇຕ
ยዃྺ‫أ‬ᅜ65Ljኄᄣ৽ీइ‫ڥ‬໯Ⴔ‫ڦ‬200 kHz‫ݴ‬Ր୲ă
ଷᅃዖ੗ీ‫ڦ‬ยዃ๟๑ᆩ֖੊ԠೕഗLjٗ13 MHz๼෇႑ࡽ
ׂิ26 MHz႑ࡽă඗ࢫLjॽُ26 MHzઍ෇ఇຕยዃྺ130
‫ڦ‬PFDLjኄᄣᄺీइ‫ڥ‬200 kHz‫ݴ‬Ր୲Ljܸ൐၎࿋ሯำႠీ
ᆫᇀമᅃዖยዃă
Rev. 0 | Page 21 of 28
ADF4350
੗Պ‫ײ‬ఇຕ‫ܔ‬ᇀ‫ܠ‬Քጚᆌᆩᄺ‫׉ݥ‬ᆶᆩăසࡕມఇ‫ࣆۉ‬ᄲ
൱ኧ‫׼‬PDCࢅGSM 1800ଇዖՔጚLjሶ੗Պ‫ײ‬ఇຕ‫׉ݥ‬ᆶ
૧ăPDCᄲ൱25 kHzཚ‫ڢ‬օ৊‫ݴ‬Ր୲LjGSM 1800ሶᄲ൱
200 kHzཚ‫ڢ‬ยዃ‫ݴ‬Ր୲ă
ॽस٪ഗ3ዐ‫ڦ‬DB18࿋ยዃྺ1੗๑ీዜཌ३ณă൩ጀᅪLj
ྺ๑ዜཌ३ณ(CSR)ኟ‫߾׉‬ፕLjPFDᄲ൱45%዁55%‫ڦ‬቞੣
ԲăසࡕREFINೕ୲ுᆶࢇ๢‫ڦ‬቞੣ԲLjRDIV2ఇ๕੗ඓ
ԍPFD‫ڦ‬๼෇ਏᆶ50%቞੣Բă
੗ᅜॽ13 MHz֖੊႑ࡽ኱থઍ෇PFDLjሞPDCఇ๕ူLjఇ
ຕยዃྺ520 (13 MHz/520 = 25 kHz)ă
ሗොᆫࣅࢅ੺໏໮ۨ!
ሞGSM 1800ఇ๕ူLjሶႴᄲॽఇຕยዃྺ65 (13 MHz/65 =
200 kHz)ă
PFDೕ୲ՂႷԍ‫(࢛ۨ׼‬13 MHz)LjᅜՍᆩࢽྺଇዖยዃยऺ
ᅃ߲࣍ୟ୳հഗLjܸփࣷ݀ิփ࿘ۨ࿚༶ăՂႷጀᅪLjRF
ೕ୲ᇑPFDೕ୲ኮԲᇱሶฉࣷᆖၚ࣍ୟ୳հഗยऺLjܸփ
๟ํा‫ڦ‬ཚ‫ڢ‬क़߰ă
३ณዜཌᅜ໫‫܌‬໮้ۨक़!
ස“‫گ‬ሯำࢅ‫گ‬ሗොఇ๕”և‫ݴ‬໯ຎLjADF4350ᆶ‫ܠ‬ዖ༬Ⴀ
੗ᆩઠᆫࣅሯำႠీă‫ڍ‬๟Lj੺໏໮ۨᆌᆩᅃӯᄲ൱੻࣍
ୟ‫੻ټ‬Ljᅺُ୳հഗփీ‫ޗٷ‬ປ३ሗොăසࡕഔᆩዜཌ३
ณ༬ႠLjሶ੗ᅜኍ‫ܔ‬ሗොປ३ԍ‫׼‬቏࣍ୟ‫੻ټ‬Ljཞ้ධీ
ํ၄ড੺‫ڦ‬໮้ۨक़ă
ዜཌ!
‫࣍ړ‬ୟ‫੻ټ‬ԲPFDೕ୲቏้LjၭຕN‫ݴ‬ೕ/ኝຕN‫ݴ‬ೕೕ୲
ࢇ‫ׯ‬ഗ৽ࣷ݀ิዜཌăPFD๼෇‫ڦ܋‬၎࿋ဃֶओેࡗ੺Lj
PLLઠփतၯኟLj‫ࢁۉ‬ԭሡ้ᄂ‫ٱ‬ဃ‫ݛ‬ၠဌ෇‫ࢁۉ‬Ljኄ৽
ࣷ‫ޗٷ‬ჽ࣐໮้ۨक़ăADF4350Ԉࡤዜཌ३ณ༬ႠLj੗ક
ቛPFD‫ڦ‬၍Ⴀ‫ྷݔ‬Ljܸٗे੺໮ۨLjܸ࿮Ⴔ߸߀࣍ୟ୳հ
ഗ‫ۉ‬ୟă
‫ۉړ‬ୟॠ֪‫ॽڟ‬ᄲ݀ิዜཌ้Lj৽ࣷഔ‫ࢁۉڦྔܮۯ‬ԭ‫ۉ‬
ୁ‫ڇ‬ᇮă໲ॽၠ࣍ୟ୳հഗ๼‫ୁۉڦ࢛ۨ؜‬Ljईኁٗ࣍ୟ
୳հഗᅎ‫)ୁۉڦ࢛ۨأ‬ൽਦᇀ๟ᄲ༵ߛ࣏๟ই‫گ‬VCOۙ
ၿ‫ۉ‬უLjᅜՍ‫ڟڥ‬ႎ‫ڦ‬ೕ୲*ăഄ঳ࡕ๟LjPFD‫ڦ‬၍Ⴀ‫ྷݔ‬
‫ڥ‬ᅜકቛă࣍ୟධ඗ԍ‫׼‬࿘ۨLjᅺྺ޿‫࢛ۨୁۉ‬൐փ๟ஞ
؋‫ୁۉ‬ă
සࡕ၎࿋ဃֶምْሺ‫ڟٷ‬੗ీᆼᄲ݀ิዜཌLjADF4350ॽ
ምഔ‫ۯ‬ᅃ߲‫ࢁۉ‬ԭ‫ڇ‬ᇮăኄᅃࡗ‫׼ॽײ‬ჄူඁLj኱዁
ADF4350ॠ֪‫ڟ‬VCOೕ୲ᅙ‫ࡗג‬໯Ⴔ‫ڦ‬ೕ୲ă‫ࢁۉڦྔܮ‬
ԭ‫ڇ‬ᇮደ߲࠲ԿLj኱዁໯ᆶ‫ࢁۉྔܮ‬ԭ‫ڇ‬ᇮ‫ۼ‬ᅙ্ᆩLjժ
൐ೕ୲ሞ‫؛‬๔࣍ୟ୳հഗ‫ڟٳူ੻ټ‬࿘ۨă
቏࣍ୟ‫੻ټ‬੗ᅜ୳‫أ‬փႴᄲ‫ڦ‬ሗො႑ࡽLj‫ڍ‬໮้ۨक़ᅃӯ
ড‫׊‬ăড੻‫࣍ڦ‬ୟ‫੻ټ‬੗ᅜํ၄ড੺‫ڦ‬໮้ۨक़Lj‫࣍ڍ‬ୟ
‫ڦా੻ټ‬ሗො႑ࡽ੗ీࣷሺेă
੺໏໮ۨ༬Ⴀփৈ੗ᅜํ၄ᇑড੻‫੻ټ‬ᅃᄣ‫੺ڦ‬໏໮้ۨ
क़Ljܸ൐ਏᆶড቏ፌዕ࣍ୟ‫ڦ੻ټ‬ᆫ๞Lj੗ᅜԍ‫گ׼‬ሗ
ොă
੺໏໮้ۨۨഗࢅस٪ഗႾଚ!
සࡕ๑ᆩ੺໏໮ۨఇ๕LjႴᄲॽᅃ߲ऺ้ഗኵሜ෇PLLLj
ᅜඓۨ੻‫੻ټ‬ఇ๕‫׼ڦ‬Ⴤ้क़ă
‫ړ‬࿋स٪ഗ3ዐ‫ڦ‬࿋[DB16:DB15]ยዃྺ0Ă1)੺໏໮ۨ๑
ీ*้Lj޿ऺ้ഗኵᆯ12࿋้ዓ‫ݴ‬ೕഗኵेሜăᄲ๑ᆩ੺໏
໮ۨLjՂႷยዃᅜူႾଚǖ
1. ഗॲฉ‫ࢫۉ‬Lj‫؛‬๔ࣅႾଚ)֖९“‫؛‬๔ࣅႾଚ”և!
!
‫*ݴ‬ৈ݀ิᅃْă
2. ेሜस٪ഗ3Ljॽ࿋[DB16:DB15]ยዃྺ0Ă1Ljժย!
!
ዃ໯჋‫੺ڦ‬໏໮้ۨक़ኵ[DB14:DB3]ă൩ጀᅪLj!
!
PLLԍ‫੻ټ੻׼‬ఇ๕‫׼ڦ‬Ⴤ้क़‫ڪ‬ᇀ੺໏໮้ۨक़‫!أ‬
!
ᅜfPFDă
੺໏໮ۨ๖૩!
සࡕPLLਏᆶ13 MHz‫ڦ‬एጚೕ୲LjfPFD = 13 MHzLjժ൐ᄲ൱‫ڦ‬
໮้ۨक़ྺ50 μsLjሶॽPLL‫׼੻ټ੻ڦ‬Ⴤ้क़ยዃྺ40 μsă
Ԩ૩्ยఇຕྺ65Ljᅜํ၄200 kHz‫ڦ‬ཚ‫ڢ‬क़߰ă
සࡕ੻‫׼੻ټ‬Ⴤ้क़ยዃྺ40 μsLjఫ஺ǖ
੺໏໮้ۨۨഗኵ = ੻‫׼੻ټ‬Ⴤ้क़ × fPFD/MOD
੺໏໮้ۨۨഗኵ = 40 μs × 13 MHz/65 = 8
ᅺُLjሞ“੺໏໮ۨऺ้ഗࢅस٪ഗႾଚ”և‫ݴ‬໯ຎႾଚ‫ڦ‬
‫ڼ‬ᅃօዐLjՂႷॽኵ8ሜ෇स٪ഗ3ዐ‫้ڦ‬ዓ‫ݴ‬ೕഗኵă
ፌ‫ܠ‬੗ᅜഔ‫ۯ‬7߲‫ࢁۉྔܮ‬ԭ‫ڇ‬ᇮă‫ܠٷ‬ຕᆌᆩዐLjኄፁ
ᅜ‫ڹן‬ၩ‫أ‬ዜཌLjܸٗ‫ޗٷ‬໫‫܌‬໮้ۨक़ă
Rev. 0 | Page 22 of 28
ADF4350
੺໏໮ۨǖ࣍ୟ୳հഗྊ೫
๑ᆩ੺໏໮ۨఇ๕้Lj࣍ୟ୳հഗዐ‫ڦ‬ፆ౅‫ۉ‬ፆই዁੻‫ټ‬
੻ఇ๕ူ޿‫ۉ‬ፆኵ‫¼ڦ‬ăྺํ၄ড੻‫࣍ڦ‬ୟ୳հഗ‫੻ټ‬Lj
‫ࢁۉ‬ԭ‫ୁۉ‬ሺ‫ٷ‬16ԠLjܸྺକԍ‫࣍׼‬ୟ࿘ۨLjፆ౅‫ۉ‬ፆՂ
Ⴗ ३ ၭ ¼ă ᄲ ๑ ీ ੺ ໏ ໮ ۨ Lj Ⴔ ॽ स ٪ ഗ 3ዐ ‫ ڦ‬࿋
[DB16:DB15]ยዃྺ0Ă1Lj๑SWᆅগ‫ܔ‬GNDᆅগ‫܌‬ୟă੗
ᆩ‫ڦ‬ྊ೫঳ࠓᆶଇዖǖ
t ፆ౅‫ۉ‬ፆ(R1)‫ྺݴ‬ଇ߲ኵDŽR1ࢅR1ADžLjܾኁኮԲྺ!
!
1:3)֖९཮31*ă
t ኱থٗSW૶ᅃ߲‫ۉྔܮ‬ፆ(R1A)Ljස཮32໯๖ă޿‫!ܮ‬
!
ྔ‫ۉ‬ፆᇑፆ౅‫ۉ‬ፆ(R1)‫ڦ‬ժ૴঳ࡕᆌྺR1‫؛‬๔ኵ‫¼ڦ‬
)֖९཮32*ă
ADF4350
R2
CP
VCO
C1
C2
C3
R1
07325-018
R1A
཮42/!੺໏໮ۨ࣍ୟ୳հഗྊ೫Ċྊ೫2
R2
CP
VCO
C1
C2
R1A
R1
՗6. ্ᆩඡ‫ڦ้ۯ‬ၭຕሗො
ཉॲ)্ᆩඡ‫*ۯ‬
MODీԥ2ኝ‫أ‬Lj‫ڍ‬փీԥ3ኝ‫أ‬
MODీԥ3ኝ‫أ‬Lj‫ڍ‬փీԥ2ኝ‫أ‬
MODీԥ6ኝ‫أ‬
ഄ໲൧઄
ዘް‫܈׊‬
2 × MOD
3 × MOD
6 × MOD
MOD
ሗොक़߰
ཚ‫ڢ‬օ৊/2
ཚ‫ڢ‬օ৊/3
ཚ‫ڢ‬օ৊/6
ཚ‫ڢ‬օ৊
ሞ‫گ‬ሗොఇ๕ူ(๑ీඡ‫)ۯ‬Ljዘް‫܈׊‬કቛ዁221߲ዜ೺Lj
ᇑMODኵ࿮࠲Lj๑‫ڥ‬ଉࣅဃֶೕ೷ੂഐઠၟ੻‫ټ‬ሯำă
ኄ੗ీࣷ๑PLL๼‫ాټڦ܋؜‬၎࿋ሯำႠీူই‫ٳܠ‬10
dBăྺକइ‫ڥ‬ፌ‫گ‬ሯำLj্ᆩඡ‫ۯ‬๟߸ࡻ‫ڦ‬჋ስLjᆮഄ๟
‫ړ‬ፌዕ࣍ୟ‫ڟگ੻ټ‬ፁᅜປ३ፌ‫گ‬ೕ୲ၭຕሗො้ă
ኝຕՉহሗො
ၭຕሗො‫ڦ‬ଷᅃׂ߲ิऐ዆๟RF VCOೕ୲ᇑएጚೕ୲‫ڦ‬
঍ࢻፕᆩă‫ړ‬ኄၵೕ୲փ๟ኝຕ࠲ဣ้(ၭຕN‫ݴ‬ೕೕ୲ࢇ
‫ׯ‬ഗ‫)ۅڦ‬LjሗොՉ‫ॽټ‬ᅜᅃۨ‫ڦ‬ೋᅎೕ୲‫؜‬၄ሞVCO๼
‫؜‬ೕ೷ฉLj޿ೋᅎೕ୲ᇑኝຕԠຕ‫ڦ‬एጚೕ୲ࢅVCOೕ୲
ኮक़‫ڦ‬ಆೕईֶೕ၎‫ܔ‬ᆌăኄၵሗොᆯ࣍ୟ୳հഗᇎᅜປ
३Ljሞ੍ৎएጚೕ୲ኝຕԠຕ‫ڦ‬ཚ‫ڢ‬ฉ՗၄‫ྺ߸ڥ‬௽၂Ǘ
‫ܔ‬ᇀኄၵཚ‫ڢ‬Ljֶೕ୲੗ీ࿋ᇀ࣍ୟ‫੻ټ‬ᅜాLj“ኝຕՉ
হሗො”‫ڦ‬ఁ‫׬‬ኟ๟ᆯُܸઠă
SW
ADF4350
ሞ‫گ‬ሯำఇ๕ူ(্ᆩඡ‫)ۯ‬LjઠጲΣ-Δۙ዆ഗ‫ڦ‬ଉࣅሯำፕ
ྺၭຕሗො‫؜‬၄ăሗොኮक़‫ڦ‬क़߰ྺfPFD/LLjഄዐL๟ຕጴ
Σ-Δۙ዆ഗዐஓႾଚ‫ڦ‬ዘް‫܈׊‬ă‫ܔ‬ᇀADF4350໯ᆩ‫ڦ‬ෙ
঩ۙ዆ഗLj޿ዘް‫܈׊‬ൽਦᇀMODኵLjස՗6໯ଚă
C3
07325-019
SW
཮43/!੺໏໮ۨ࣍ୟ୳հഗྊ೫Ċྊ೫3
ሗොऐ዆
Ԩবຫ௽ၭຕN‫ݴ‬ೕೕ୲ࢇ‫ׯ‬ഗ‫ڦ‬ෙዖփཞሗොऐ዆Ljᅜ
तසࢆই‫گ‬ADF4350‫ڦ‬ሗොă
֖੊ሗො
ሞၭຕN‫ݴ‬ೕೕ୲ࢇ‫ׯ‬ഗዐLj֖੊ሗොᅃӯփ๟࿚༶Ljᅺ
ྺ֖੊ೋᅎᇺᇺ‫؜ג‬କ࣍ୟ‫੻ټ‬ăփࡗLjಖୟ࣍ୟ‫ڦ‬ඪࢆ
֖੊ઍཚऐ዆੗ీࣷᆅഐ࿚༶ăঢ়ᆯRFINᆅগ࣮‫ڟ‬VCO‫ڦ‬
‫ۉگ‬ೝೌా֖੊ൎ࣑ሯำ‫ڦ‬ઍཚLj੗ీׂࣷิߛ‫–ٳ‬90 dBc
‫੊֖ڦ‬ሗොăPCBքਆႴᄲඓԍVCOጽ၍ᇑ๼෇֖੊ኮक़
؊‫߰ݴ‬૗LjՆ௨‫ۉ‬ୟӱฉ੗ీ‫؜‬၄ઍཚୟ০ă
ၭຕሗො
ADF4350ዐ‫ڦ‬ၭຕ֭ኵഗ๟ᅃዖෙ঩Σ-Δۙ዆ഗ(SDM)Ljഄ
ఇຕ(MOD)੗ยዃྺٗ2‫ڟ‬4095‫ڦ‬ඪࢆኝຕኵăሞ‫گ‬ሗො
ఇ๕ူ(๑ీඡ‫)ۯ‬LjMOD‫ڦ‬ፌၭඹႹኵྺ50ăSDM้ዓೕ
୲ྺPFDएጚೕ୲(fPFD)LjሎႹPLL๼‫؜‬ೕ୲ᅜfPFD/MOD‫ڦ‬
ཚ‫ڢ‬օ৊‫ݴ‬Ր୲ࢇ‫ׯ‬ă
Rev. 0 | Page 23 of 28
ADF4350
ሗොᅃዂႠࢅၭຕሗොᆫࣅ!
ඡ‫࠲ۯ‬Կ้LjSDMଉࣅሯำ໯ᆅഐ‫ڦ‬ၭຕሗොஓᄺൽਦᇀ
ፕྺۙ዆ഗዖጱኵ‫ڦ‬༬ۨ၎࿋ጴă
੗ᅜ߀Վ၎࿋ጴLjᅜᆫࣅඪࢆ༬ۨೕ୲ฉ‫ڦ‬ၭຕࢅْ‫ݴ‬ၭ
ຕሗො຤ೝăᅺُLj੗ᅜࠓॺᅃ߲ᇑ߳ೕ୲၎‫ܔ‬ᆌ‫ڦ‬၎࿋
ኵֱቴ՗LjᅜՍሞ‫ܔ‬ADF4350৊ႜՊ‫้ײ‬๑ᆩă
සࡕփ๑ᆩֱቴ՗Ljሶᆌԍ‫׼‬၎࿋ጴփՎLjඓԍඪᅃ༬ۨ
ೕ୲ฉ‫ڦ‬ሗො຤ೝԍ‫׼‬ᅃዂă
ႎೕ୲ยዃࢫLjLEฉืᄂࢫ‫߲ܾڼڦ‬ཞօஞ؋ᆩઠ๑๼‫؜‬
၎࿋ᇑ֖੊ዘႎཞօătSYNC้क़‫ڦ‬ยዃኵ዁ณᆌᇑፌֶ൧
઄ူ‫ڦ‬໮้ۨक़၎ཞLjᅜԍኤ၎࿋ምཞօ݀ิᇀPLLॺ૬
ຨༀዐ‫ڦ‬ፌࢫᅃ߲ዜཌኮࢫă
ሞ཮33໯๖‫ڦ‬૩ጱዐLjPFD֖੊ྺ25 MHzLjMOD = 125Lj
ᅺܸཚ‫ڢ‬क़߰ྺ200 kHzăॽCLK_DIV_VALUEยዃྺ80Lj
ܸٗtSYNC‫ڪ‬ᇀ400 μsă
LE
၎࿋ምཞօ!
‫ړ‬MODྺၭຕఇຕ้LjၭຕN‫ݴ‬ೕPLL‫ڦ‬๼‫؜‬੗ᅜॺ૬዁
၎‫ܔ‬ᇀ๼෇֖੊‫ڦ‬ඪࢆᅃ߲MOD၎࿋ೋᅎăADF4350‫ڦ‬၎
࿋ምཞօ༬Ⴀ੗ׂิ၎‫ܔ‬ᇀ๼෇֖੊‫ڦ‬ᅃዂ๼‫؜‬၎࿋ೋ
ᅎLj‫ܔ‬ᇀ๼‫؜‬၎࿋ࢅೕ୲ๆ‫ݴ‬ዘᄲ‫ڦ‬ᆌᆩLjසຕጴհຐႚ
‫ڪׯ‬Ljኄ๟ՂႴ‫ڦ‬ă๑ᆩ၎࿋ምཞօ้Lj༬ۨRF๼‫؜‬၎࿋
Պ‫ײ‬൩֖९“၎࿋Պ‫”ײ‬և‫ݴ‬ă
SYNC
(INTERNAL)
tSYNC
LAST CYCLE SLIP
FREQUENCY
PLL SETTLES TO
INCORRECT PHASE
PLL SETTLES TO
CORRECT PHASE
AFTER RESYNC
PHASE
07325-020
ॽस٪ഗ3ዐ‫ڦ‬࿋[DB16:DB15]ยዃྺ1Ă0้Lj੗๑ీ၎࿋
ምཞօă‫ړ‬၎࿋ምཞօ๑ీ้Ljాև้ۨഗᅜူ๕໯ߴ‫؜‬
‫ڦ‬क़߰tSYNCׂิཞօ႑ࡽǖ
–100
0
100
200 300
400 500 600
TIME (μs)
700
800
900 1000
཮33 ၎࿋ምཞօ๖૩
tSYNC = CLK_DIV_VALUE × MOD × tPFD
ഄዐǖtPFD๟PFD֖੊ዜ೺ǗCLK_DIV_VALUE๟स٪ഗ3
‫ڦ‬࿋[DB14:DB3]໯ยዃ‫ڦ‬ๆ৊዆ኵLj੗ᅜ๟1዁4095‫ྷݔ‬
ా‫ڦ‬ඪࢆኝຕǗMOD๟स٪ഗ1 (R1)‫ڦ‬࿋[DB14:DB3]໯ย
ዃ‫ڦ‬ఇຕኵă
၎࿋Պ‫!ײ‬
स٪ഗ1ዐ‫ڦ‬၎࿋ጴ੦዆RF๼‫؜‬၎࿋ă‫ُړ‬၎࿋ጴٗ0෢዁
MOD้LjRF๼‫؜‬၎࿋ᅜ360°/MOD‫ڦ‬օ৊෢ࡗ360°‫ྷݔ‬ă
Rev. 0 | Page 24 of 28
ADF4350
ᆌᆩ႑တ!
ADL5375‫ڦ‬LO‫܋‬੨੗ᅜᆩADF4350‫ࢻڦ‬ցRFOUTAࢅRFOUTB
๼‫؜‬ᅜֶ‫ݛݴ‬๕ൻ‫ۯ‬ăᇑ‫܋ڇ‬LOൻ‫ۯ‬ഗ၎ԲLjኄዖ‫ݛ‬๕੗
༵ࠃ߸ॅ‫ڦ‬ႠీLjժ൐փႴᄲ๑ᆩә୿ઠॽ‫܋ڇ‬LO๼෇ገ
࣑ྺ߸๢ࢇADL5375‫ݴֶڦ‬LO๼෇ăኄዖದዃዐLj LO‫ڦ‬
‫ۆ‬႙਩‫ߵݛ‬၎࿋ሯำ)100 Hz዁5 MHz*ྺ0.61°਩‫ߵݛ‬ኵă
኱থՎೕۙ዆ഗ!
एበ݀พऐኟሁઠሁ‫֑ںܠ‬ᆩ኱থՎೕ঳ࠓă཮34ྺසࢆ
૧ᆩADIࠅິഗॲઠํ၄޿ဣཥă
‫ۉ‬ୟ཮ዐ֑ᆩAD9761 TxDAC®ࢅADL5375‫ڦ‬঴ਦ‫ݛ‬ӄă๑
ᆩມཚ‫ڢ‬ण‫ׯ‬DACLj૩ස‫ۨܮ‬ሺᅮࢅೋᅎ೅ದ༬Ⴀ‫ݴ‬՚ྺ
±0.02 dBࢅ±0.001 dB‫ڦ‬AD9788Lj੗ඓԍُև‫ݴ‬႑ࡽ૾໯ࠋ
၅‫ڦ‬ဃֶ)ሞኝ߲࿒‫*ాྷݔ܈‬टၭă
AD8349থ๴−10 dBm዁0 dBm‫ڦ‬LOൻ‫୲ࠀۯ‬ăፌॅLOࠀ୲
੗ᅜཚࡗ෉ॲሞADF4350ฉยዃLj߳ୟ๼‫؜‬੗༵ࠃ−4 dBm
዁+5 dBm‫୲ࠀڦ‬ă
Ԩና(LO)૧ᆩADF4350ઠํ၄ă࣍ୟ୳հഗᆩADIsimPLL™
ઠยऺLjཚ‫ڢ‬क़߰ྺ200 kHzLjԿ࣍‫ྺ੻ټ‬35 kHză
51
REFIO
51
IOUTA
MODULATED
DIGITAL
DATA
LOW-PASS
FILTER
IOUTB
AD9761
RF๼‫؜‬ᆩઠൻ‫ۯ‬50 Ω޶ሜLj‫ڍ‬ՂႷ঍ୁ᳘ࢇLjස཮34໯๖ă
සࡕᆩ2 V‫ރރ‬ኵ႑ࡽᅜኟ঍‫ݛ‬๕ൻ‫ۯ‬IࢅQ๼෇Ljሶۙ዆ഗ
໯ׂิ‫ڦ‬๼‫୲ࠀ؜‬ሀྺ2 dBmă
TxDAC
QOUTA
LOW-PASS
FILTER
QOUTB
FSADJ
51
51
2k
VVCO
16
17
VVCO
LOCK
DETECT
VDD
28
10
DVDD AVDD
30
26
25
4
6
32
CE PDB RF VP SDVDD MUXOUT LD
1nF 1nF
RFOUTB+ 14
1 CLK
RFOUTB– 15
51
SPI-COMPATIBLE SERIAL BUS
ADL5375
IBBP
29 REF IN
2 DATA
VVCO
3.9nH
IBBN
3.9nH
3 LE
1nF
QBBP
RFOUTA+ 12
ADF4350
22 RSET
QBBN
RFOUTA– 13
4.7k
DSOP
680
LOIP
CPOUT 7
39nF
2700pF
SW 5
8
31
9
11 18
21
DGND
27
10pF
RFO
1nF
VTUNE 20
CPGND SDGND AGND AGNDVCO
QUADRATURE
PHASE
SPLITTER
LOIN
1200pF
360
TEMP VCOM VREF
19
23
24
0.1μF 10pF
0.1μF 10pF
0.1μF
཮34. ኱থՎೕۙ዆ഗ
Rev. 0 | Page 25 of 28
07325-021
FREF IN
ADF4350
ADF4350‫ڦ‬ຕጴথ੨ྺᇑSPIग़ඹ‫زڦ‬ႜথ੨Ljᆩᇀॽຕ਍
ႀ෇ഗॲăCLKĂDATAࢅLE੦዆ຕ਍‫د‬๼ăሞCLKฉื
ᄂॽ32࿋ຕ਍ደ࿋ႀ෇‫ܔ‬ᆌस٪ഗLj‫ړ‬LEՎྺߛ‫ۉ‬ೝ้Lj
ຕ਍ԥ‫د‬๼዁‫ܔ‬ᆌ‫ڦ‬໮٪ഗă้Ⴞ཮९཮2Ljस٪ഗ‫ں‬኷
՗९՗5ă
ADSP-21xxথ੨
཮36၂๖ADF4350ᇑADSP-21xxຕጴ႑ࡽ‫ت‬૙ഗኮक़‫ڦ‬থ
੨ăADF4350‫ڦ‬௅߲໮٪ഗႀ෇Ⴔᄲᅃ߲32࿋‫ز‬ႜጴă‫ܔ‬
ُLj๑ᆩADSP-21xxဣଚ‫ڦ‬ፌ०‫ํڇ‬၄‫݆ݛ‬๟૧ᆩኡ঍༺
๕ጲ࣐؋‫د‬๼߾ፕఇ๕ăኄᄣLjዐ܏ׂิኮമLj੗ᅜ‫د‬๼
ኝ੷‫زڦ‬ႜຕ਍ă
ADuC812থ੨
཮35၂๖ADF4350ᇑADuC812 MicroConverter®ኮक़‫ڦ‬থ
੨ăADuC812एᇀ8051ాࢃLjᅺُ޿থ੨੗ᅜ๢ᆩᇀඪࢆ
एᇀ8051‫ྲڦ‬੦዆ഗăMicroConverterยዃྺSPIዷఇ๕Lj
CPHA = 0ăැᄲഔ‫֡ۯ‬ፕLjൻ‫ۯ‬LE‫ڦ‬I/O‫܋‬੨ᆌՎྺ‫ۉگ‬
ೝăADF4350‫߳ڦ‬໮٪ഗႴᄲᅃ߲32࿋ጴLjഄํ၄‫݆ݛ‬๟
ٗMicroConverterႀ෇຺߲8࿋ጴব዁޿ഗॲăႀ෇‫຺߲ڼ‬
ጴবኮࢫLjLE๼෇ᆌՎྺߛ‫ۉ‬ೝLjᅜྜ‫دׯ‬๼ă
MOSI
ADuC812
CLK
SDATA
LE
I/O PORTS
ADF4350
CE
MUXOUT
(LOCK DETECT)
CLK
MOSI
SDATA
TFS
ADSP-21xx
I/O PORTS
LE
ADF4350
CE
MUXOUT
(LOCK DETECT)
཮36. ADSP-21xxᇑADF4350থ੨
ॽጴ‫܈׊‬ยዃྺ8࿋Lj௅߲32࿋ጴ๑ᆩ຺߲٪‫ئ‬ഗ࿋ዃă
ྺ‫߳ܔ‬32࿋໮٪ഗ৊ႜՊ‫ײ‬Lj٪‫ئ‬8࿋ጴবLj๑ీጲ࣐؋
ఇ๕Lj඗ࢫႀ෇DSP‫دڦ‬๼स٪ഗăፌࢫᅃ߲֡ፕഔ‫ۯ‬ጲ
࣐؋‫د‬๼ă
ႊೌप‫ހ‬ጎ‫ڦ‬PCBยऺኸళ
ႊೌप‫ހ‬ጎ(CP-32-2)ฉ‫ࡰڦ‬ಎྺ‫ݛ‬ႚăPCBࡰಎᆌԲ‫ހ‬ጎ
ࡰಎ‫׊‬0.1 mmLj੻0.05 mmă‫ހ‬ጎࡰಎᆌ࿋ᇀPCBࡰಎዐ
ᄕLjᅜඓԍࡰথথཀྵፌ‫ٷ‬ăႊೌप‫ހ‬ጎ‫ڹڦ‬ևᆶᅃ߲ዐᄕ
஋୞‫ࡰڦ‬ಎᆩᇀොඤă
07325-022
SCLOCK
SCLK
07325-023
থ੨!
཮35. ADuC812ᇑADF4350থ੨
ADuC812‫ڦ‬I/O‫܋‬੨၍ᄺ੗ᆩઠ੦዆࠲܏๼෇(CE)ࢅ໮ۨ
ॠ֪)MUXOUTದዃྺ໮ۨॠ֪Ljժᆯ‫ೌڇ‬ऐ๼෇‫܋‬੨৊
ႜ୾კ*ă‫߾ړ‬ፕሞ໯ຎఇ๕้LjADuC812‫ڦ‬ፌ‫ٷ‬SCLOCK
໏୲ྺ4 MHzăኄᅪ࿆ጣLj๼‫؜‬ೕ୲Վࣅ‫ڦ‬ፌ‫ٷ‬໏୲ྺ125
kHză
PCB‫ڦ‬ොඤࡰಎ዁ณᆌᇑ஋୞ࡰಎᅃᄣ‫ٷ‬ăሞPCBฉLjො
ඤࡰಎᇑࡰಎ཮ႚాՉ‫ڦ‬क़ਐ዁ณᆌྺ0.25Ljᅜඓԍփࣷ
݀ิ‫܌‬ୟă
PCBොඤࡰಎฉ੗ᅜਸොඤཚ੥Ljᅜ߀฀‫ހ‬ጎ‫ڦ‬ොඤႠ
ీăොඤཚ੥ᆌᇑොඤࡰಎࢇྺᅃ༹Ljक़ਐྺ1.2 mmăཚ
੥኱০ᆌሞ0.3 mm዁0.33 mmኮक़Ljཚ੥࠶ᆌ‫܆‬ᅜ1Ӈິ‫ڦ‬
ཟLjᅜ‫܂‬ዿཚ੥ă
Rev. 0 | Page 26 of 28
ADF4350
๼‫؜‬೅ದ!
VVCO
೅ದADF4350‫ڦ‬๼‫؜‬ᅜํ၄ፌॅ֡ፕ‫݆ݛڦ‬ᆶ‫ܠ‬ዖLjፌए
Ԩ‫݆ݛڦ‬๟ॽᅃ߲50 Ω‫ۉ‬ፆ૶‫ڟ‬VVCOăස཮37໯๖Lj‫૴ز‬
ᅃ߲100 pF‫ڦ‬኱ୁಖୟ‫ۉ‬ඹă޿‫ۉ‬ፆᇑೕ୲࿮࠲Ljᅺܸ੗
༵ࠃଆࡻ‫ټ੻ڦ‬೅ದႠీăُ‫ۉ‬ୟ‫ڦ‬๼‫୲ࠀ؜‬ঢ়ࡗ50 Ω޶
ሜዐLjཚ‫׉‬੗༵ࠃस٪ഗ4 (R4)‫ڦ‬࿋D2ࢅD1໯჋ስ‫ڦ‬ኵă
3.9nH
1nF
07325-025
RFOUT
50
VVCO
཮38. ፌॅADF4350๼‫؜‬प
50
සࡕփႴᄲֶ‫ݴ‬๼‫؜‬Ljሶփᆩ‫ڦ‬๼‫؜‬੗ᅜ‫܋‬থഐઠLjईኁ
૧ᆩә୿ॽଇୟ๼‫ࢇ؜‬ժă
50
VVCO
཮37. ०ᅟADF4350๼‫؜‬प
L2
RFOUTA+
߸ࡻ‫ڦ‬঴ਦ‫ݛ‬ӄ๟ॽᅃ߲‫)ߌۉୁݴ‬؊‫ړ‬RFܳୁං*૶‫ڟ‬
VVCOăᆯُ੗इ‫ڦࡻ߸ڥ‬೅ದႠీLjܸ༵ٗࠃ߸ߛ๼‫ࠀ؜‬
୲ă
ํᄓ՗௽Lj‫ܔ‬ᇀW-CDMA UMTSೕ܎1)2110 MHz዁2170
MHz*Lj཮38໯๖‫ۉ‬ୟ੗༵ࠃ‫؜‬෥‫ڦ‬50 Ω೅ದăኄዖ൧઄
ူLjፌ‫ٷ‬๼‫୲ࠀ؜‬ሀྺ5 dBmăଇዖ‫܋ڇ‬঳ࠓ਩੗ᅜ๑ᆩ
EVAL-ADF4350EB1Zೠࠚӱ৊ႜᄓኤă
L1
C1
C2
L1
RFOUTA–
C1
50
07325-132
RFOUT
07325-021
100pF
཮39. ADF4350 LCә୿
૧ᆩ‫ݴ‬૬‫ۉࢅߌۉ‬ඹ੗ᅜํ၄཮39໯๖‫ڦ‬ә୿঳ࠓă
ᇮॲL1ࢅC1ࠓ‫ׯ‬LCә୿LjL2ྺRFOUTA−༵ࠃ኱ୁୟ০Lj‫ۉ‬
ඹC2ᆩᇀ߰኱ă
՗7. LCә୿ፇ‫ׯ‬ᇮॲ
ೕ୲
‫(ྷݔ‬MHz)
137 ዁ 300
300 ዁ 460
400 ዁ 600
600 ዁ 900
860 ዁ 1240
1200 ዁ 1600
1600 ዁ 3600
2800 ዁ 3800
‫ߌۉ‬L1(nH)
100
51
30
18
12
5.6
3.3
2.2
‫ۉ‬ඹC1 (pF)
10
5.6
5.6
4
2.2
1.2
0.7
0.5
RFܳୁං
‫( ߌۉ‬nH)
390
180
120
68
39
15
10
10
Rev. 0 | Page 27 of 28
߰኱
‫ۉ‬ඹ (pF)
1000
120
120
120
10
10
10
10
๼‫୲ࠀ؜‬
֪ଉ঳ࡕ (dBm)
9
10
10
10
9
9
8
8
ADF4350
ྔႚ؅٫
0.60 MAX
5.00
BSC SQ
0.60 MAX
PIN 1
INDICATOR
TOP
VIEW
0.50
BSC
4.75
BSC SQ
0.50
0.40
0.30
3.25
3.10 SQ
2.95
EXPOSED
PAD
(BOTTOM VIEW)
17
16
0.80 MAX
0.65 TYP
9
8
0.25 MIN
3.50 REF
0.05 MAX
0.02 NOM
SEATING
PLANE
1
0.30
0.23
0.18
0.20 REF
COPLANARITY
0.08
FOR PROPER CONNECTION OF
THE EXPOSED PAD, REFER TO
THE PIN CONFIGURATION AND
FUNCTION DESCRIPTIONS
SECTION OF THIS DATA SHEET.
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-220-VHHD-2
011708-A
12° MAX
1.00
0.85
0.80
PIN 1
INDICATOR
32
25
24
཮40. 32ᆅগLFCSP_VQ‫ހ‬ጎLj
5 mm x 5 mm ,‫ג‬ԋ༹(CP-32-2) ؅٫‫ڇ‬࿋ǖmm
۩ࠔኸళ
႙ࡽ
ADF4350BCPZ 1
ADF4350BCPZ-RL1
ADF4350BCPZ-RL71
EVAL-ADF4350EB1Z1
1
࿒‫ྷݔ܈‬
−40°C ዁ +85°C
−40°C ዁ +85°C
−40°C ዁ +85°C
‫ހ‬ጎ௮ຎ
32ᆅগLFCSP_VQ
32ᆅগLFCSP_VQ
32ᆅগLFCSP_VQ
ೠࠚӱ
Z = ‫ࢇޙ‬RoHSՔጚ‫ڦ‬ग़ඹഗॲă
©2008 Analog Devices, Inc. All rights reserved. Trademarks and
registered trademarks are the property of their respective owners.
D07325-0-11/08(0)
Rev. 0 | Page 28 of 28
‫ހ‬ጎ჋ၜ
CP-32-2
CP-32-2
CP-32-2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement