Mitsubishi Electric | EHST20 Series | kayttoopas_ecodan_ng

Cylinder Unit
EHST20 series
EHPT20 series
OPERATION MANUAL
Hydrobox
EHSC series
EHPX series
FOR USER
For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the cylinder unit and
the hydrobox.
Bedienungsanleitung
FÜR NUTZER
Lesen Sie sich zur sicheren und korrekten Verwendung diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie den Speicher und die Hydraulikeinheit.
Mode d'emploi
POUR LES UTILISATEURS
Pour garantir une utilisation sûre et appropriée, lisez attentivement le présent mode d'emploi avant d'utiliser le
module hydraulique combiné et le module hydraulique.
Handleiding
VOOR DE GEBRUIKER
Voor een veilig en juist gebruik moet u deze handleiding goed doorlezen alvorens de cilinder-unit en hydrobox
in gebruik te nemen.
MANUAL DE INSTRUCCIONES
PARA EL USUARIO
Para un uso correcto y seguro de la unidad cilindro y del Hydrobox, lea este manual de instrucciones antes de
su utilización.
Manuale di funzionamento
PER L’UTENTE
Manual de Funcionamento
PARA O UTILIZADOR
Per un uso corretto e sicuro del dispositivo, leggere attentamente il presente manuale di funzionamento prima
di utilizzare dell'unità con bollitore e dell'hydrobox.
Para uma utilização segura e correcta, é favor ler cuidadosamente este manual de funcionamento antes de
trabalhar com o no cilindro e nos hídricos.
Brugsvejledning
TIL BRUGER
Användarmanual
FÖR ANVÄNDAREN
Læs venligst denne brugsvejledning grundigt inden betjening af den i cylinderenheden og hydroboksen.
För säker och korrekt användning, var god läs denna användarmanual noggrant innan du använder i tanken
och hydroboxen.
Bruksanvisning
FOR BRUKEREN
Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker i sylinderenheten og vanntanken i bruk, for å sikre trygg og
riktig bruk.
Käyttöopas
KÄYTTÄJÄLLE
Turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen varaajayksikkö
ja hydrobox käyttöä.
English
Deutsch
Français
Nederlands
Español
Italiano
Português
Dansk
Svenska
Norsk
Suomi
Sisällys
1. Turvallisuusohjeet............................................. 2
Yksikön hävittäminen....................................................... 2
2. Johdanto............................................................ 3
Järjestelmän yleiskuvaus................................................. 3
Lämpöpumpun toiminta................................................... 3
Taloudelliset parhaat käytännöt....................................... 4
Säätimien yleiskuvaus..................................................... 4
3. Lämmitysjärjestelmä......................................... 5
Järjestelmän kokoonpano................................................ 5
Yksiköiden tärkeät osat – huomioitavaa.......................... 5
Tuotteen tiedot................................................................. 6
4. Asetusten mukauttaminen................................ 7
Pääsäädin........................................................................ 7
Yleinen käyttö.................................................................. 8
Alkuasetusten muuttaminen............................................. 8
Ajastus............................................................................. 9
Lomatila......................................................................... 10
Lämmitystila................................................................... 10
Lämminvesi (LV) / legionellan esto.................................11
Huoltovalikko................................................................. 12
5. Huolto ja kunnossapito................................... 13
Vianetsintä..................................................................... 13
Kunnossapito................................................................. 13
Lyhenteet ja sanasto
Lyhenteet/sana
Kuvaus
Ulkolämpötila
Lämpötila ulkona
Jäätymisen estotoiminto
Lämmitys, joka estää vesiputkia jäätymästä
ASHP/HP
Ilmalämpöpumppu
COP
Lämpöpumpun suorituskyvyn lämpökerroin
Varaajayksikkö
Sisällä oleva LV-varaaja ja komponentin putkiosat
Hydrobox
Sisäyksikkö, jossa sijaitsevat komponentin putkiosat ja levylämmönvaihdin
DeltaT
Kahden muuttujan välinen lämpötilaero
LV-tila
Lämpimän käyttöveden lämmitystila suihkua, pesuallasta tms. varten
Virtausnopeus
Nopeus, jolla vesi kiertää ensiöpiirissä
Virtauslämpötila (Menovesilämpötila)
Lämpötila, jossa vesi syötetään ensiöpiiriin
FTC3
Virtauslämpötilan säädin; piirikortti, joka ohjaa järjestelmää
Lämpökäyrätila
Lämmitys, johon sisältyy ulkolämpötilan kompensaatio
Lämmitystila
Lämmitys pattereiden tai UFH:n avulla
Legionella
Bakteeri, jota voi löytyä putkista, suihkuista ja vesisäiliöistä ja joka voi aiheuttaa legioonalaistautia
LE-tila
Legionellan estotila – säiliöllä varustettujen järjestelmien toiminto, joka estää legionellabakteerin kasvun
Pakattu malli
Levylämmönvaihdin ulkoyksikön lämpöpumpussa
Kylmäaine
Lämmityspiirissä käytettävä yhdiste, joka muuttuu kaasusta nesteeksi
Split-malli
Levylämmönvaihdin sisäyksikössä
TRV
Termostaattinen patteriventtiili – lämpötehoa patteripaneelin tulossa tai lähdössä ohjaava venttiili
UFH
Lattialämmitys – lattian alla oleva vesiputkijärjestelmä, joka lämmittää lattian pintaa
1 Turvallisuusohjeet
► Ennen yksikön käyttöä on tärkeää lukea turvallisuusohjeet.
► Seuraavien turvallisuusohjeiden tarkoituksena on estää henkilövahinkoja ja yksikön vaurioituminen ja niitä on noudatettava.
Käytössä tässä oppaassa
VAROITUS:
Tämän otsikon alla lueteltuja ohjeita on noudatettava käyttäjän
vammojen tai menehtymisen estämiseksi.
HUOMIO:
Tämän otsikon alla lueteltuja ohjeita on noudatettava laitteen
vaurioitumisen estämiseksi.
• Noudata tässä oppaassa annettuja ohjeita ja paikallisia määräyksiä, kun käytät tätä yksikköä.
VAROITUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Käyttäjä EI saa asentaa tai huoltaa laitetta. Väärästä asennuksesta voi seurata vesivuotoa, sähköisku ja tulipalo.
ÄLÄ KOSKAAN tuki varoventtiilien poistoaukkoja.
Älä käytä yksikköä, jos varoventtiilit ja termostaattikatkaisimet eivät toimi. Jos olet epävarma, ota yhteys asentajaan.
Älä seiso yksikön päällä tai nojaa siihen.
Älä aseta esineitä yksikön päälle tai alle ja ota huoltotilavaatimukset huomioon, kun sijoitat esineitä yksikön viereen.
Älä kosketa yksikköä tai säädintä märin käsin, sillä siitä voi seurata sähköisku.
Älä irrota yksikön paneeleja tai yritä työntää esineitä yksikön kotelon sisään.
Älä koske ulkoneviin putkiin, sillä ne voivat olla erittäin kuumia ja aiheuttaa palovammoja.
Jos yksikkö alkaa täristä tai pitää epänormaalia ääntä, lopeta käyttö, eristä virransyötöstä ja ota yhteys asentajaan.
Jos yksiköstä tulee palaneen hajua, lopeta käyttö, eristä virransyötöstä ja ota yhteys asentajaan.
Jos ylivuotoputkesta tulee näkyvästi vettä, lopeta käyttö, eristä virransyötöstä ja ota yhteys asentajaan.
Mitsubishi Electric -varaajaa ja hydroboxeja EI ole tarkoitettu lasten tai sairaalloisten henkilöiden käytettäväksi ilman valvontaa.
Lapset ja lemmikkieläimet eivät saa päästä käsiksi yksiköihin.
Jos kylmäainetta vuotaa, pysäytä yksikkö, tuuleta huone huolellisesti ja ota yhteys asentajaan.
Jos virtakaapeli vaurioituu, sen vaihto on annettavan valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön tehtäväksi vahingonvaaran välttämiseksi.
Älä aseta nesteitä sisältäviä astioita yksikön päälle. Jos ne vuotavat tai läikkyvät, yksikkö voi vaurioitua ja voi syttyä tulipalo.
Kun varaajayksikkö ja hydrobox asennetaan, siirretään tai huolletaan, käytä kylmäainelinjojen täyttöön vain määritettyä kylmäainetta (R410A). Älä
sekoita siihen muita kylmäaineita äläkä jätä linjoihin ilmaa. Jos kylmäaineeseen sekoittuu ilmaa, se voi aiheuttaa kylmäaineputkistossa epätavallisen
korkean paineen, josta voi seurata räjähdys ja muita vaaroja.
Muun kuin määritetyn kylmäaineen käyttäminen aiheuttaa mekaanisen vian, järjestelmän toimintahäiriön tai yksikön rikkoutumisen. Pahimmassa
tapauksessa se voi johtaa tuotteen turvallisuuden vakavaan heikentymiseen.
HUOMIO
• Älä paina pääsäätimen painikkeita terävällä esineellä, jotta painikkeet eivät vahingoitu.
• Jos yksikön virta katkaistaan pitkäksi aikaa, vesi täytyy poistaa.
• Älä laita vedellä täytettyä astiaa tms. yläpaneelin päälle.
Yksikön hävittäminen
<Kuva 1.1>
Tämä symboli on vain EU-maita varten.
Tämä symboli on direktiivin 2002/96/EY artiklan 10, Käyttäjille
annettavat tiedot, ja liite IV ja/tai direktiivin 2006/66/EY
artiklan 20; Loppukäyttäjille tiedottaminen, sekä liitteen II
mukainen.
Mitsubishi Electric -lämmitysjärjestelmä on valmistettu
korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää
ja/tai käyttää uudelleen. Kuvan 1.1 symboli tarkoittaa, että sähköja elektroniikkalaitteet, paristot ja akut on hävitettävä niiden
käyttöiän jälkeen erillään talousjätteestä.
Jos symbolin alle on painettu kemiallinen symboli (kuva 1.1), se
tarkoittaa, että pariston raskasmetallipitoisuus ylittää tietyn tason.
Se ilmoitetaan seuraavasti:
Hg: elohopea (0,0005 %), Cd: kadmium (0,002%), Pb: lyijy (0,004 %)
Euroopan Unionissa on erilliset keräysjärjestelmät käytetyille sähkö- ja
elektroniikkalaitteille, paristoille ja akuille.
Hävitä tämä laitteisto, paristot ja akut asianmukaisesti paikallisessa jätehuolto/
kierrätyskeskuksessa.
Kysy paikalliselta Mitsubishi Electric -jälleenmyyjältä maakohtaisia tietoja
hävittämisestä.
Auta meitä suojelemaan ympäristöä, jossa elämme.
2 Johdanto
Tämä käyttöopas kertoo, miten lämpöpumppujärjestelmä toimii, miten
järjestelmää käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja miten asetuksia muutetaan
pääsäätimen avulla.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan
lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt
ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo laitteen käyttöä tai opasta sen
käytössä.
Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteen kanssa.
Tätä opasta on säilytettävä yksikön kanssa tai helppopääsyisessä paikassa
myöhempää tarvetta varten.
Järjestelmän yleiskuvaus
Mitsubishi Electricin ilma-vesi (ATW) -lämpöpumppujärjestelmässä on seuraavat
osat: ulkolämpöpumppuyksikkö ja sisäyksikkö tai hydrobox, jossa on pääsäädin.
Pakettivaraajajärjestelmän kaavioesitys
Lämpöpumpun toiminta
Lämmitys ja lämminvesi
Lämpöpumput käyttävät sähköenergiaa ja ulkoilman vähäistä lämpöenergiaa
lämmittämään kylmäainetta, joka vuorostaan lämmittää vettä talouskäyttöä ja
lämmitystä varten. Lämpöpumpun tehokkuutta kutsutaan lämpökertoimeksi
(COP). Se tarkoittaa toimitetun lämmön suhdetta kulutettuun virtaan.
Lämpöpumppu toimii kuin jääkaappi, mutta päinvastoin. Tätä prosessia kutsutaan
höyrykompressiojaksoksi, joka kuvataan tarkemmin alla.
1. Kompressori
Ensimmäinen jakso alkaa, kun kylmäaine on kylmää ja alhaisessa paineessa.
1. Piirissä oleva kylmäaine puristetaan kokoon, kun se kulkee kompressorin läpi.
Siitä tulee erittäin kuumaa paineistettua kaasua. Lämpötila voi normaalisti olla
60 °C.
2 kW
1 kW
3. Paisuntaventtiili
4. Höyrystin
(sisäyksikön levylämmönvaihdin)
Uusiutuva alhaisen lämpötilan
lämpöenergia otetaan ympäristöstä
Sähköenergian tulo
2. Lauhdutin
(Levylämmönvaihdin)
Hyötyenergian lähtö
3 kW
2. Tämän jälkeen kuuma kylmäainekaasu lauhdutetaan, kun se kulkee
levylämmönvaihtimen yhden sivun poikki. Kylmäainekaasun lämpö siirtyy
lämmönvaihtimen jäähdytyspuolelle (vesipuolelle). Kun kylmäaineen lämpötila
laskee, sen tila muuttuu kaasusta nesteeksi.
3. Kylmänä nesteenä sillä on edelleen korkea paine. Paineen alentamiseksi
neste kulkee paisuntaventtiilin läpi. Paine alenee, mutta kylmäaine säilyy
kylmänä nesteenä.
4. Jakson viimeisessä vaiheessa kylmäaine siirtyy höyrystimeen ja höyrystyy.
Tässä vaiheessa kylmäaine absorboi hieman ulkoilmassa olevaa
oheislämpöenergiaa.
Kierron läpi kulkee vain kylmäaine; vettä lämmitetään, kun se
kulkee levylämmönvaihtimen läpi. Kylmäaineen lämpöenergia siirtyy
levylämmönvaihtimen läpi viileämpään veteen, jonka lämpötila nousee.
Lämmitetty vesi siirtyy ensiöpiiriin, jossa se kiertää lämmitysjärjestelmässä ja
epäsuorasti lämmittää LV-varaajan (jos on) sisältöä.
2 Johdanto
Taloudelliset parhaat käytännöt
Ilmalämpöpumput voivat tuottaa sekä kuumaa vettä (edellyttäen, että
käytetään sopivaa varaajaa) että lämmitystä ympäri vuoden. Järjestelmä
eroaa perinteisestä fossiilisia polttoaineita käyttävästä lämmitys- ja
kuumavesijärjestelmästä. Lämpöpumpun tehokkuuden osoittaa sen lämpökerroin
(COP), kuten johdannossa kerrottiin. Seuraavia ohjeita on noudatettava, jotta
lämmitysjärjestelmä toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti.
Tärkeitä tietoja lämpöpumppujärjestelmistä
• Lämmin käyttövesi- ja legionellatoiminnot ovat käytettävissä vain
varaajayksiköissä tai hydroboxeissa, jotka on kytketty sopivaan varaajaan.
• Normaalikäytössä samanaikaista LV- ja tilan lämmitystä ei suositella. Jos
ulkolämpötila on kuitenkin erittäin alhainen, veden lämmitykseen voidaan
käyttää käyttöveden sähkölämmitintä (jos on), samalla kun lämpöpumppu
jatkaa huoneiden lämmittämistä. Huomaa, että yksin käytettynä sähkölämmitin
ei ole tehokas tapa lämmittää koko LV-säiliötä. Tästä syystä sitä tulee käyttää
vain varmistuksena normaalikäytössä.
• Lämpöpumpun tuottaman lämpimän veden lämpötila on yleensä alhaisempi
kuin fossiilisia polttoaineita käyttävän kattilan.
Seuraukset
• Jos lämpöpumppua käytetään veden lämmitykseen, säiliön lämmitysaika
kannattaa ajastaa käyttämällä AJASTUS-toimintoa (katso sivu 10). Se
kannattaa tehdä yöaikaan, jolloin huoneiden lämmitystarve on alhainen ja
voidaan hyödyntää edullisempaa yösähköä.
• Useimmissa tapauksissa huoneiden lämmityksen kannattaa käyttää
huonelämpötila-tilaa. Tällöin lämpöpumppu voi analysoida vallitsevan
huonelämpötilan ja reagoida muutoksiin hallitusta hyödyntämällä
erikoistuneita Mitsubishi Electric -säätimiä.
• AJASTUS- ja LOMA-toimintoja käyttämällä estetään tarpeeton huoneiden
tai veden lämmitys, kun huoneiston tiedetään olevan tyhjillään esimerkiksi
työpäivän aikana.
• Alhaisempien virtauslämpötilojen takia lämpöpumppulämmitysjärjestelmiä
tulisi käyttää suuripinta-alaisten patterien tai lattialämmityksen kanssa. Näin
huoneeseen saadaan tasaista lämpöä samalla, kun tehokkuus paranee.
Tämä alentaa järjestelmän käyttökustannuksia, kun lämpöpumpun ei
tarvitse tuottaa hyvin kuumana virtaavaa vettä.
Säätimien yleiskuvaus
Varaajayksikössä ja hydroboxissa virtauslämpötilan säädin 3 (FTC3). Tämä
laite ohjaa sekä ulkolämpöpumppuyksikön että sisäyksikön tai hydroboxin
toimintaa. Edistynyt tekniikka tarkoittaa, että FTC3-ohjattua lämpöpumppua
käyttämällä ei saavuteta säästöä pelkästään perinteisiin fossiilisia polttoaineita
käyttäviin lämmitysjärjestelmiin vaan myös moniin muihin markkinoilla oleviin
lämpöpumppuihin verrattuna.
Kuten edellä ”Lämpöpumpun toiminta” -luvussa kerrottiin, lämpöpumput ovat
tehokkaimmillaan tuottaessaan lämmintä vettä pienellä virtauksella. FTC3:n
edistyneen tekniikan ansioista huonelämpötila voidaan säilyttää halutulla tasolla
samalla, kun käytetään lämpöpumpun alhaisinta mahdollista virtauslämpötilaa.
Huonelämpötila (automaattinen sopeutumistoiminto) -tilassa säädin tarkkailee
huoneiden ja virtauksen lämpötiloja lämmitysjärjestelmässä olevien lämpötilaanturien avulla. Säädin päivittää tiedot säännöllisesti ja vertaa niitä aiempiin
tietoihin, jotta se voi ennustaa huonelämpötilan muutokset ja säätää huoneiden
lämmityspiiriin virtaavan veden lämpötilaa vastaavasti. Kun ulkolämpötilan
lisäksi seurataan myös huoneen ja lämmityspiirin veden lämpötiloja, lämmitys on
yhdenmukaisempaa ja äkilliset piikit tarvittavassa lämmitystehossa vähenevät.
Tästä seuraa pienempi tarvittava kokonaisvirtauslämpötila.
3 Lämmitysjärjestelmä
Järjestelmän kokoonpano
Pakattu malli -järjestelmä
Split-mallijärjestelmä
EHPT20X-
EHST20C-
Mallinimi
Levylämmönvaihdin
Levylämmönvaihdin
Varaajayksikkö
Ulkolämpöpumppuyksikkö
Mallinimi
Yhdysvesiputket
Sisävaraajayksikkö
Ulkolämpöpumppuyksikkö
EHPX-
Yhdyskylmäaineputket
Sisävaraajayksikkö
EHSC-
Levylämmönvaihdin
Levylämmönvaihdin
Hydrobox
Ulkolämpöpumppuyksikkö
Yhdysvesiputket
Yhdyskylmäaineputket
Sisällä oleva hydrobox
Ulkolämpöpumppuyksikkö
Yksiköiden tärkeät osat – huomioitavaa
Kylmän veden tuloliitäntä
<Varaajayksikkö>
LV-lähtöliitäntä
Aurinkoliitäntä
(lisälämmityslähde)
Lämmityksen
menovesiliitäntä
<Hydrobox>
EHSC (Split-mallijärjestelmä)
EHPX (Pakattu malli -järjestelmä)
Varoventtiili
Lämmityksen
paluuvesiliitäntä
Automaattinen
ilmanpoistin
Lämpöpumppuliitäntä
Lämmityksen/
epäsuora LVvaraajan
(primaarinen)
paluuvesiliitäntä
Lämmityksen/
epäsuora LVvaraajan
(primaarinen)
menovesiliitäntä
Pääsäädin
Pääsäädin
Painemittari
(manometri)
Painemittari
(manometri)
Lämpöpumppuliitäntä
Lämmityksen/
epäsuora LVLämpöpumpvaraajan
puliitäntä
(primaarinen)
paluuvesiliitäntä
Varoventtiilin
päästöputki
Näkymä pohjasta
5
Sisällä oleva hydrobox
Pohjapiirros
Painemittari
(manometri)
Pääsäädin
Lämmityksen/
epäsuora LV-varaajan
(primaarinen)
menovesiliitäntä
Lämpötila- ja
varoventtiili
*VAIN EHPT20XVM2HA
Varoventtiilin
päästöputki
Näkymä pohjasta
Etusivu
60 kg
Käyttöveden
sähkölämmitin
*3
Virta
Kapasiteetti
Virtalähde
(vaihe, jännite, taajuus)
26 A
2 kW + 4 kW 3 kW + 6 kW
Kapasiteetti
Virta
44 kg
39 kg
9A
2 kW
~/N, 230 V,
50 Hz
Ei käytettävissä
13 A
3~, 400 V,
50 Hz
~/N, 230 V,
50 Hz
Virtalähde
(vaihe, jännite, taajuus)
Sähkölämmitin
~/N, 230 V, 50 Hz
Virtalähde
(vaihe, jännite, taajuus)
Ei käytettävissä
Ohjaustaulu
Aurinkoliitäntä (täydentävä)
Sähkötiedot
Aika LV-säiliön 70 % lämmittämiseen
uudelleen lämpötilaan 65 °C
Aika LV-säiliön lämpötilan nostamiseen
15–65 °C
Käyttöympäristöolosuhteet – lämpötila (suhteellinen kosteus)
Säiliön suorituskyky
*2
60 kg
54 kg
—
VAIN
lämmitys
EHPXVM2A
0 (*1) –35 °C ( 80 %)
54 kg
Paino (täynnä)
Levylämmönvaihdin
—
VAIN
lämmitys
EHSCYM9A
Hydrobox
800 × 530 × 360 mm
Paino (tyhjänä)
Yksikön kokonaismitat
—
VAIN
lämmitys
Tilat
Lämpimän käyttöveden nimellistilavuus
EHSCVM6A
Mallinimi
3~, 400 V,
50 Hz
346 kg
131 kg
VAIN
lämmitys
EHST20CYM9HA
~/N, 230 V,
50 Hz
345 kg
130 kg
VAIN
lämmitys
EHST20CVM6A
13 A
13 A
3 kW
~/N, 230 V, 50 Hz
26 A
26 A
VAIN
lämmitys
EHPT20XVM2HA
200 L
VAIN
lämmitys
EHST20CVM6SA
VAIN
lämmitys
EHPT20XVM6HA
3~, 400 V,
50 Hz
345 kg
130 kg
—
—
—
13 A
119 kg
332 kg
~/N, 230 V,
50 Hz
9A
2 kW
119 kg
3~, 400 V,
50 Hz
332 kg
119 kg
VAIN
lämmitys
EHPT20XYM9HA
~/N, 230 V,
50 Hz
331 kg
118 kg
VAIN
lämmitys
EHPT20XVM6A
3~, 400 V,
50 Hz
331 kg
118 kg
VAIN
lämmitys
EHPT20XYM9A
13 A
26 A
—
—
—
13 A
*3 Älä asenna käyttöveden sähkölämmittimiä ilman ylikuumenemissuojaa.
*2 Testattu BS7206-olosuhteissa.
13 A
3 kW
~/N, 230 V, 50 Hz
26 A
2 kW + 4 kW 3 kW + 6 kW 2 kW + 4 kW 3 kW + 6 kW
~/N, 230 V,
50 Hz
332 kg
*1 Ympäristö ei saa jäätyä.
26 A
~/N, 230 V,
50 Hz
~/N, 230 V, 50 Hz
20,5 min
23 min
0 (*1) –35 °C ( 80 %)
346 kg
131 kg
1 600 × 595 × 680 mm (korkeus × leveys × syvyys)
VAIN
lämmitys
EHST20CYM9A
2 kW + 4 kW 3 kW + 6 kW 2 kW + 4 kW 3 kW + 6 kW 2 kW + 4 kW
~/N, 230 V,
50 Hz
346 kg
131 kg
VAIN
lämmitys
EHST20CVM6HA
Varaajayksikkö
3 Lämmitysjärjestelmä
Tuotteen tiedot
4 Asetusten mukauttaminen
Jos haluat muuttaa lämmitysjärjestelmän asetuksia, käytä varaajayksikön
tai hydroboxin etupaneelissa olevaa pääsäädintä. Seuraavassa on opas
pääasetusten tarkastelua varten. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä asentajaan tai
paikalliseen Mitsubishi-jälleenmyyjään.
Pääsäädin
<Pääsäätimen osat>
Kirjain Nimi
A
B
C
D
A
E
F1–4
F1
F3
F2
F4
C
<Päänäytön kuvakkeet>
D
Kuvake
Kuvaus
2
Legionellan
esto
Lämpöpumppu
3
Sähkölämmitys
4
Tavoitelämpötila
Kun tämä kuvake näkyy, ”Legionellan estotila” on
aktivoitu.
Kun tämä kuvake näkyy, ”Lämpöpumppu” on
käytössä.
Kun tämä kuvake näkyy, ”Sähkölämmittimet” ovat
käytössä.
Virtauksen tavoitelämpötila
1
12
11
Näyttö, jossa kaikki tiedot näytetään.
Pääsy järjestelmäasetuksiin alkuasetusten ja
muutosten tekemistä varten.
Takaisin
Palaa edelliseen valikkoon.
Vahvista
Käytetään valitsemiseen tai tallentamiseen. (Enternäppäin)
Virta/loma
Jos järjestelmä on sammutettu, yksi painallus
käynnistää sen. Uusi painallus järjestelmän ollessa
käynnissä aktivoi lomatilan. Painikkeen pitäminen
painettuna 3 sekuntia sammuttaa järjestelmän. (*1)
Toimintonäppäimet Näiden avulla selataan valikkoa ja säädetään
asetuksia. Toiminnon määrää näytössä A näkyvä
valikkonäyttö.
*1
Kun järjestelmä on sammutettu tai virransyöttö katkaistu, varaajan
suojaustoiminnot (esim. jäätymisen estotoiminto) EIVÄT toimi. Huomaa,
että jos tämä suojatoiminnot eivät ole käytössä, varaaja voi vaurioitua.
E
B
Toiminto
Näyttö
Valikko
2
1
3
10
4
9
5
ASETUKSET
6
7
8
+
Tiedot
9
10
11
12
Huoneen tavoitelämpötila
Lämpökäyrä
Tämän kuvakkeen alapuolella olevan
toimintopainikkeen painaminen tuo esiin
asetusnäytön.
Nosta haluttua lämpötilaa.
Laske haluttua lämpötilaa.
Tämän kuvakkeen alapuolella olevan
toimintopainikkeen painaminen tuo esiin tietonäytön.
Lämmitystila
LV-tila
Lomatila
Lämmitystila
Normal (Normaali) tai EKO-tila
Kun tämä kuvake näkyy, ”Lomatila” on aktivoitu.
Ajastin
Kieltää
Varamies
8
7
6
5
Pysähtyi
Toiminnassa
4 Asetusten mukauttaminen
Yleinen käyttö
Yleisessä käytössä pääsäätimessä näkyvä näyttö on samanlainen kuin oikealla
olevassa kuvassa.
Näytössä näkyy tavoitelämpötila, huoneiden lämmitystila, LV-tila (jos
järjestelmässä on varaaja), muut mahdollisesti käytettävät lämmönlähteet,
lomatila sekä päivämäärä ja aika.
Saat lisätietoja käyttämällä toimintopainikkeita. Kun tämä näyttö on esillä,
painikkeen F1 painaminen näyttää nykyisen tilan. Painikkeen F4 painaminen
siirtää käyttäjän asetusvalikkonäyttöön.
<Asetusnäyttö>
Näytössä näkyvät järjestelmän päätoimintatilat.
Vaihda toimintopainikkeilla LV- ja lämmitystilojen Toiminto (►), Kieltää (
( ) välillä tai muokkaa loma-asetusta/aktivoi se.
Aloitusnäyttö
) ja Ajastin
Asetusnäytön avulla voidaan tehdä nopeasti seuraavat asetukset:
• Pakotettu LV (jos varaaja käytössä) — aktivoi painamalla F1
• LV-käyttötila (jos varaaja käytössä) – aktivoi painamalla F2
• Huoneiden lämmityskäyttötila – vaihda tilaa painamalla F3
• Lomatila – voit käyttää Loma-näyttöä painamalla F4
Asetusnäyttö
<Järjestelmäasetusten tarkasteleminen>
Pääasetusvalikkoon päästään painamalla painiketta B ”VALIKKO”.
Seuraavat valikot tulevat esiin.
• LV (varaajayksikkö tai hydrobox ja 3. osapuolen varaaja)
• Lämmitys
• Ajastus
• Loma
• Alkuasetus
• Huolto (suojattu salasanalla)
Alkuasetusten muuttaminen
1. Korosta pääasetusvalikossa ”Alkuasetus”-kuvake painamalla F2 ja F3 ja paina
sitten VAHVISTA.
2. Vieritä valikkoluetteloa painikkeilla F1 ja F2. Kun haluamasi otsikko on
korostettu, muokkaa painamalla VAHVISTA.
3. Muokkaa alkuasetuksia toimintopainikkeilla ja tallenna asetus painamalla
VAHVISTA.
Muokattavia alkuasetuksia ovat
• Päivämäärä/Aika
• Kieli
• Lämpötilayksikkö
• Huonelämpötilan näyttöasetus
• Yhteysnumero
• Aika
• Valittu termostaatti
Pääasetusvalikkoon voidaan palata painamalla painiketta TAKAISIN.
Pääasetusvalikon näyttö
Kuvake Kuvaus
Lämminvesi (LV)
Lämmitys
Ajastin toiminto
Lomatila
Alkuasetus
Huolto
4 Asetusten mukauttaminen
Ajastus
Ajastustilassa voidaan syöttää päivä- ja viikkokohtaiset lämmitys- ja LV-mallit.
Järjestelmän asetuksia tehtäessä asentaja neuvottelee kanssasi lämmitys- ja LVtarpeistasi optimaalisen ajastuksen luomista varten.
Ajastus otetaan käyttöön tai pois käytöstä asetusnäytössä. (Katso
asetusosio)
1. Korosta pääasetusvalikossa ajastuskuvake painamalla F2 ja F3 ja paina sitten
VAHVISTA.
2. Ajastusalivalikko tulee esiin. Kuvakkeet näyttävät seuraavat tilat:
• Lämmitys
• LV
3. Siirry tilakuvakkeesta toiseen painamalla F2 ja F3 ja paina VAHVISTA, jos
haluat näyttää kunkin tilan ESIKATSELU-näytön.
ESIKATSELU-näytössä voit tarkastella vallitsevia asetuksia. Viikonpäivät
näytetään näytön yläosassa. Jos päivä näkyy alleviivattuna, asetukset ovat samat
kaikille alleviivatuille päiville.
Päivän ja yön tunnit näytetään palkkina näytön pääosassa. Jos palkki on täysin
musta, lämmitys/LV (sen mukaan, kumpi on valittu) sallitaan.
<Ajastinasetukset>
1. Paina ESIKATSELU-valikkonäytössä painiketta F4.
2. Valitse ensin viikonpäivät, jotka haluat ajastaa.
3. Siirry päivästä toiseen painamalla F2/F3 ja valitse ruutu tai poista sen valinta
painamalla F1.
4. Kun olet valinnut päivät, paina VAHVISTA.
5. Aikapalkin muokkausnäyttö tulee esiin.
6. Siirry painamalla F2/F3 kohtaan, jolloin et halua valitun tilan olevan aktiivinen,
ja käynnistä painamalla VAHVISTA.
7. Aseta haluamasi toimimattomuusaika painamalla F3 ja paina sitten VAHVISTA.
8. Yhden vuorokauden ajalle voidaan lisätä enintään 4 toimimattomuusjaksoa.
9. Tallenna asetukset painamalla F4.
Lämmitystä ajastettaessa painike F1 vaihtaa ajastusmuuttujaa ajasta lämpötilaan
ja päinvastoin. Näin voidaan asettaa alhaisempi lämpötila tiettyjen tuntien ajaksi
esimerkiksi yöllä, kun asukkaat nukkuvat.
Huomautuksia:
• Lämmityksen ja LV:n aikataulu asetetaan samalla tavalla. LV:n
ajastusmuuttujana voidaan kuitenkin käyttää vain aikaa.
• Näkyvissä on myös pieni roskakorikuvake. Kuvakkeen valitseminen
poistaa viimeisen tallentamattoman toimenpiteen.
• TALLENNA-toimintoa (F4-painike) on käytettävä asetusten tallentamiseen.
VAHVISTA ei TALLENNA tämän valikon asetuksia.
4 Asetusten mukauttaminen
Lomatila
Lomatilan avulla järjestelmä voidaan pitää toiminnassa alhaisemmilla
virtauslämpötiloilla ja pienemmällä virrankulutuksella, kun huoneistossa ei ole
ketään. Lomatila voi käyttää joko virtauslämpötilaa, huonelämpötilaa, lämmitystä,
lämmityskäyrälämmitystä tai veden lämmitystä alhaisemmilla virtauslämpötiloilla
energian säästämiseksi, kun asukas on poissa.
Lomatila voidaan aktivoida kahdella tavalla. Molemmissa tapauksissa lomatilan
aktivointinäyttö tulee esiin.
Vaihtoehto 1.
Paina päävalikkonäytössä painiketta E. Älä pidä painiketta E painettuna liian
pitkään, muuten säädin ja järjestelmä sammuu.
Vaihtoehto 2.
Paina päävalikossa painiketta F4, niin vallitsevien asetusten näyttö tulee esiin.
Avaa lomatilan aktivointinäyttö painamalla painiketta F4 uudelleen.
Kun lomatilan aktivointinäyttö on esillä, voit ottaa lomatilan käyttöön/pois käytöstä
ja valita sen toiminnan keston.
• Ota lomatila käyttöön/pois käytöstä painamalla painiketta F1.
• Syötä painikkeilla F2, F3 ja F4 päivä, jolloin haluat ottaa lomatilan käyttöön tai
pois käytöstä lämmitystä varten.
<Lomatilan muokkaus>
Jos lomatilan asetuksia, kuten virtauslämpötilaa tai huonelämpötilaa täytyy
muuttaa, ota yhteys asentajaan.
Lämmitystila
Lämmitysvalikossa käsitellään lämmitystä, kun käytetään joko patteria tai lattian
alla olevaa järjestelmää asennuksen mukaan.
Lämmitystiloja on kolme
• Huonelämpötila (automaattinen sopeutumistoiminto) (
• Virtauslämpötila ( )
• Lämpökäyrä (
)
)
<Huonelämpötila (automaattinen sopeutumistoiminto) -tila>
Tämä tila on kuvattu tarkemmin osiossa ”Säätimien yleiskuvaus”.
<Virtauslämpötila-tila>
Asentaja asettaa lämmityspiiriin virtaavan veden lämpötilan lämmitysjärjestelmän
rakenteen ja asiakkaan toivomusten mukaisesti.
<Lämpökäyrätilan selitys>
Lämmitystarve yleensä vähenee myöhään keväällä ja kesällä. Jotta lämpöpumppu
ei tuottaisi liian korkeita virtauslämpötiloja ensiöpiiriin, lämpökäyrätilan avulla
voidaan maksimoida tehokkuus ja alentaa käyttökustannuksia.
Kompensointikäyrän avulla rajoitetaan lämmityksen ensiöpiirin virtauslämpötilaa
ulkolämpötilan mukaan. FTC3 käyttää sekä ulkolämpötila-anturin että ensiöpiirin
syötön lämpötila-anturin tietoja sen varmistamiseen, että lämpöpumppu ei tuota
liian korkeita virtauslämpötiloja, jos sääolosuhteet eivät vaadi sitä.
Asentaja asettaa käyrän parametrit paikallisten olosuhteiden ja asunnossa
käytettävän lämmitysjärjestelmän tyypin mukaan. Näitä asetuksia ei yleensä ole
tarpeen muuttaa. Jos kuitenkin huomaat, että kohtuullisen käyttöjakson aikana
lämmitys ei lämmitä asuntoa tai lämmittää sitä liikaa, ota yhteys asentajaan, jotta
hän voi tarkistaa, onko järjestelmässä ongelmia, ja tarvittaessa päivittää nämä
asetukset.
10
4 Asetusten mukauttaminen
Lämminvesi (LV) / legionellan esto
Lämpimän käyttöveden ja legionellan eston valikoilla ohjataan kuumavesivaraajan
lämmitystä. Ne eivät ole käytettävissä, jos järjestelmässä on hydrobox ilman
varaajaa.
Kun LV-näyttö on esillä, F1-painikkeen painaminen vaihtaa Normal (Normaali)ja Eko-LV-tilojen välillä. Painikkeen F3 painaminen ottaa legionellan estototilan
käyttöön/pois käytöstä.
Valikon alaotsikko
Toiminto
Alue
Yksikkö Oletusarvo
LV maks.lämpötila
LV uudelleenlämmitysero
LV maks.lämmitysaika
LV lämmityksen esto
Varaajassa olevan kuuman veden haluttu lämpötila
Lämpötilaero LV:n maksimilämpötilan ja LV-tilan käynnistyslämpötilan välillä
Vedenlämmityksen LV-tilan suurin sallittu aika
Ajanjakso LV-tilan jälkeen, jolloin lämmitys on etusijalla LV-tilaan nähden, mikä tilapäisesti
estää veden lisälämmityksen
(Vain kun LV:n maksimitoiminta-aika on kulunut.)
40–60
5–30
30–120
30–120
°C
°C
min
min
50
10
60
30
Jos haluat tehdä muutoksia, ota yhteyttä asentajaan.
<LV-käytön kuvaus>
• Kun varaajan lämpötila putoaa alle asentajan asettaman ”LV maks.lämpötila”
-asetuksen, LV-tila toimii ja virtaus ensisijaisesta lämmityspiiristä ohjataan
lämmittämään varaajassa olevaa vettä.
• Kun varaajassa olevan veden lämpötila saavuttaa asentajan asettaman
”LV maks.lämpötila” -arvon tai jos asentajan asettama ”Maks.lämmitysaika”
ylitetään, LV-tila lakkaa toimimasta.
• Kun LV-tila on toiminnassa, kuumaa vettä ei ohjata huonelämmityspiiriin.
• Heti LV-toiminnon jälkeen ”LV lämmityksen esto” -toiminto käynnistyy. Asentaja
asettaa tämän toiminnon keston, ja kun se on käynnissä, LV-tilaa ei voi
käynnistää uudelleen, jotta kuumaa vettä voidaan suunnata lämmitykseen, jos
se on tarpeen.
• ”LV lämmityksen esto” -käytön jälkeen LV-tila voi toimia uudelleen, ja varaajan
lämmitys jatkuu tarpeen mukaan.
<Eko-tila>
LV-tila voi toimia joko ”Normal (Normaali)”- tai ”Eko”-tilassa. Normaali tila
lämmittää LV-varaajan nopeasti käyttäen lämpöpumpun täyttä tehoa. Ekotilassa varaajan lämmittäminen kestää hieman kauemmin, mutta energiaa kuluu
vähemmän, koska pumpun toimintaa rajoitetaan FTC3-signaalien mukaan
varaajan mitatun lämpötilan perusteella.
Huomautus:
Eko-tilassa säästetyn energian todellinen määrä vaihtelee ulkolämpötilan
mukaan.
<Pakotettu LV>
Pakotettu LV -toiminnolla järjestelmä pakotetaan toimimaan LV-tilassa.
Normaalikäytössä varaajassa olevaa vettä lämmitetään joko asetuslämpötilaan
tai LV-tilan maksimiajan mukaan (sen mukaan, kumpi täyttyy ensin). Jos kuumaa
vettä kuitenkin tarvitaan paljon, ”Pakotettu LV” -toiminnon avulla voidaan estää
järjestelmää siirtymästä huoneiden lämmitykseen ja jatkaa LV-säiliön lämmitystä.
Pakotettu LV -tila aktivoidaan painamalla painiketta F1, kun asetusnäyttö on
esillä.
Säiliön lämpötila
Pysäytys
LV maks.lämpötila
LV
uudelleenlämmitysero
Uudelleenkäynnistys
Käynnistys
Aika
LV-tila
LV-tila
Säiliön lämpötila
Pysäytys
LV maks.lämpötila
Pysäytys
LV
uudelleenlämmitysero
Uudelleenkäynnistys
Käynnistys
LV maks.
lämmitysaika
LV lämmityksen
esto
Aika
LV-tila
Legionellan estotila (LE-tila)
Legionellan estotoiminnon aikana varaajan veden lämpötila nostetaan yli 60 °C:
een legionellabakteerin kasvun estämiseksi. On erittäin suositeltavaa tehdä tämä
säännöllisin väliajoin. Tarkista lämmitysjaksojen suositeltu taajuus paikallisista
määräyksistä.
Huomautus: Jos varaajayksikössä tapahtuu virhe, LE-tila ei välttämättä toimi oikein.
Valikon alaotsikko
Toiminto
Alue
Yksikkö Oletusarvo
LV lämpötila
Toistoväli
Käynnistysaika
Maks.lämmitysaika
Maks.lämpötilan kesto
Varaajassa olevan kuuman veden haluttu lämpötila
Aika legionellan estotilan varaajan lämmitysten välillä
Aika, jolloin legionellan estotilan käynnistyy
Legionellan estotilan varaajan lämmityksen suurin sallittu aika
Ajanjakso sen jälkeen, kun legionellan estotilan veden maksimilämpötila on saavutettu
60–70
1–30
0:00–23:00
1–5
1–120
°C
päivä
tunti
min
Jos haluat tehdä muutoksia, ota yhteyttä asentajaan.
11
65
15
03:00
3
30
4 Asetusten mukauttaminen
<Legionellan estotoiminnon käytön kuvaus>
• Asentajan asettaman ”Käynnistysaika”-arvon mukaisena aikana järjestelmän
tuottama lämpö käännetään lämmittämään varaajassa olevaa vettä.
• Kun varaajassa olevan veden lämpötila ylittää asettajan asettaman ”LV
lämpötila”-arvon (yli 65 °C), vettä ei enää ohjata varaajaan.
• Kun legionellan estotila on käynnissä, kuumaa vettä ei ohjata lämmityspiiriin.
• Heti legionellan estotoiminnan jälkeen ”Maks.lämpötilan kesto” -toiminto
käynnistyy. Asentaja asettaa tämän toiminnon keston, ja kun se on käynnissä,
varaajan veden lämpötilaa tarkkaillaan.
• Jos veden lämpötila laskee legionellan estotilan
uudelleenkäynnistyslämpötilaan, estotila käynnistyy uudelleen ja veden virtaus
levylämmönvaihtimesta ohjataan varaajaan lämpötilan nostamista varten.
Kun maksimilämpötilan kestolle määritetty aika on kulunut, legionellan estotila
päättyy eikä käynnisty uudelleen, ennen kuin asentajan asettama väliaika on
kulunut.
• Asentajan vastuulla on varmistaa, että legionellan estotoiminnon asetukset
noudattavat paikallisia ja kansallisia määräyksiä.
Tärkeää
Huomaa, että legionellan estotila käyttää sähkölämmittimiä (jos sellaisia on)
lämpöpumpun energiatulon täydennyksenä. Veden lämmittäminen pitkiä
aikoja ei ole tehokasta ja lisää käyttökustannuksia. Asentajan on harkittava
huolellisesti legionellan estokäsittelyn tarpeellisuutta niin, että energiaa ei tuhlata
lämmittämällä varaajassa olevaa vettä liian pitkiä aikoja. Loppukäyttäjien tulee
kysyä neuvoa asentajalta, jos he haluavat muuttaa legionellan poistotoiminnon
asetuksia.
Tank temp.
Pysäytys
Pysäytys
Uudelleenkäynnistyslämpötila
Pysäytyslämpötila
LV lämpötila
Uudelleenkäynnistyslämpötila
Käynnistys
LE-tila
Lämmitys LE-tila
Tilan
lopetus
Aika
Maks.lämpötilan kesto
( LE-tila : Legionellan estotila )
Huoltovalikko
Huoltovalikko on suojattu salasanalla, jotta luvattomat/epäpätevät henkilöt eivät
pääse vahingossa muuttamaan käyttöasetuksia.
12
5 Huolto ja kunnossapito
Vianetsintä
Seuraavaa taulukkoa voidaan käyttää mahdollisten ongelmien selvittämiseen. Se ei ole täydellinen, ja kaikki ongelmat tulisi antaa asentajan tai muun pätevän henkilön
tutkittavaksi. Käyttäjä ei saa yrittää korjata järjestelmää itse.
Järjestelmää ei koskaan saa käyttää, jos suojalaitteet on ohitettu tai tukittu.
Vian oire
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Kylmää vettä hanoista
(järjestelmät, joissa on varaaja)
Ajastettu ohjaus pois päältä -jakso
Tarkista ajastusasetukset ja muuta tarvittaessa.
Kuuma vesi on käytetty loppuun säiliöstä
Varmista, että LV-tila on käynnissä, ja odota säiliön lämpiämistä.
Lämpöpumppu tai sähkölämmittimet eivät toimi
Ota yhteys asentajaan.
Varoventtiilistä tulee vettä
Järjestelmä on ylikuumentunut/ylipaineinen
Katkaise lämpöpumpun ja mahdollisten käyttöveden sähkölämmittimien virta ja ota
yhteys asentajaan.
Varoventtiilistä tippuu pieniä
määriä vettä.
Lika voi estää venttiilin sulkeutumisen tiukasti
Käännä venttiilin hattua osoitettuun suuntaan, kunnes kuuluu naksahdus. Tämä
vapauttaa pienen määrän vettä, joka huuhtelee lian pois venttiilistä. Ole varovainen,
sillä vapautuva vesi on kuumaa. Jos venttiili tippuu jatkuvasti, ota yhteys asentajaan,
sillä kumitiiviste voi olla vaurioitunut ja se täytyy vaihtaa.
Melua putkista
Järjestelmässä on ilmaa
Ilmaa patterit (jos on). Jos ongelma ei poista, ota yhteys asentajaan.
Löysät putket
Ota yhteys asentajaan.
Esto-, ajastus- tai lomatila on valittu
Tarkista asetukset ja muuta tarpeen mukaan.
Väärän kokoiset patterit
Ota yhteys asentajaan.
Huoneessa, jossa lämpötila-anturi on, on eri
lämpötila kuin muualla talossa.
Paristo-ongelma *vain langaton kaukosäädin
Sijoita lämpötila-anturi uudelleen sopivampaan huoneeseen.
Pääsäätimen näyttöön ilmestyy
virhekoodi.
Sisä- tai ulkoyksikkö ilmoittaa epänormaalista
tilasta
Merkitse virhekoodin numero muistiin ja ota yhteys asentajaan.
Pumppu käy lyhyen hetken ilman
syytä.
Pumpun juuttumisenestomekanismi, joka estää Normaalia, ei vaadi toimenpiteitä.
kattilakiven kertymisen.
Varaajayksiköstä kuuluu
mekaanista ääntä
Lämmittimet käynnistyvät/sammuvat
LV-käytön jälkeen huonelämpötila
nousee hieman.
LV-tilan käytön lopussa 3-tieventtiili ohjaa
kuuman veden pois varaajasta lämmityspiiriin.
Tämän tarkoituksena on estää varaajayksikön
komponenttien ylikuumeneminen.
Lämmityspiiriin ohjattavan kuuman veden
määrä riippuu järjestelmän tyypistä sekä
levylämmönvaihtimen ja varaajayksikön
välisistä putkista.
Normaalia, ei vaadi toimenpiteitä.
Ajastustoiminto estää järjestelmää
toimimasta, mutta ulkoyksikkö
toimii silti.
Jäätymisen estotoiminto on aktiivinen.
Normaalia, ei vaadi toimenpiteitä.
Lämmitysjärjestelmä ei saavuta
asetuslämpötilaa.
Tarkista paristo ja vaihda se, jos se on tyhjä.
Normaalia, ei vaadi toimenpiteitä.
3-tieventtiili vaihtaa asentoa LV- ja lämmitystilan Normaalia, ei vaadi toimenpiteitä.
välillä.
Lämmitystila on ollut valmiustilassa Kiertovesipumpun ekoasetus -kestoksi on
pitkään (toiminta ei käynnisty
asetettu erittäin lyhyt aika.
tasaisesti).
Ota yhteys asentajaan.
Lämpösäteilijä on kuuma LVtilassa. (Huonelämpötila nousee.)
Ota yhteys asentajaan.
3-tieventtiilissä voi olla vieraita esineitä, tai
kuumaa vettä voi virrata lämmityspuolelle
toimintahäiriöiden takia.
<Sähkökatkos>
Kaikki asetukset säilyvät 1 viikon ajan ilman virtaa. VAIN päivämäärä/aika säilyvät 1 viikon jälkeen.
Kunnossapito
Varaajan ja hydroboxin vuosittaisen kunnossapidon suorittaa vain pätevä henkilö. Käyttäjä ei saa yrittää huoltaa sylinteriä tai hydroboxia tai vaihtaa osia itse. Tämän ohjeen
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja, yksikön vahingoittumisen ja tuotetakuun mitätöitymisen.
Vuosihuollon lisäksi eräät osat täytyy vaihtaa tai tarkistaa, kun järjestelmää on käytetty tietty aika. Katso tarkempia ohjeita alla olevista taulukoista. Osien vaihto ja tarkastus
tulee aina antaa asianmukaisen koulutuksen ja pätevyyden omaavan henkilön tehtäväksi.
Säännöllistä vaihtoa vaativat osat
Osat
Varoventtiili
Ilmanpoistin (automaattinen/manuaalinen)
Tyhjennysyhde (ensiöpiiri)
Joustava letku
Painemittari
Tulon ohjausryhmä (ICG)*
Vaihtoväli
Mahdolliset viat
6 vuotta
Kuparin
korroosiosta
(sinkinkadosta)
aiheutuva vesivuoto
* VALINNAISET OSAT Isossa-Britanniassa
13
Säännöllistä tarkastusta vaativat osat
Osat
Tarkistusväli
Käyttöveden sähkölämmitin
2 vuotta
Pumppu
20 000 h (3 vuotta)
Mahdolliset viat
Maavuoto, joka saa
suojakatkaisimen
aktivoitumaan (lämmitin
on aina POIS)
Pumpun vika
Osat, joita EI saa käyttää uudelleen huollon aikana
* O-rengas
* Tiiviste
Huomautus: Vaihda aina pumpun tiiviste uuteen jokaisen määräaikaishuollon
yhteydessä (20 000 käyttötunnin tai 3 vuoden välein).
Installers: Please be sure to put your contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.
HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
Authorized representative in EU: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.
This product is made by Mitsubishi Air Conditioning System Europe Ltd.: NETTLEHILL Rd, HOUSTOUN IND ESTATE,
LIVINGSTON, EH54 5EQ, UK
BH79D189H02
Printed in UNITED KINGDOM
Download PDF