Reebok | RE1M-11700 | Z8 Run løpebånd (RE1M-11700)

Z8 Run løpebånd (RE1M-11700)
Bruksanvisning RE1M-11700
Kjære kunde,
Takk for at du har valgt vår Reebok tredemølle. Dette kvalitetsproduktet er fremstilt for bruk hjemme hos deg og
er blitt testet og sertifisert i samsvar med den europeiske normen EN 957-1/6. Vi ber deg følge denne
montasjeveiledningen nøye, samt om å ta vare på denne bruksanvisningen. Du kan få bruk for den senere i
forbindelse med vedlikehold eller service.
Vi ønsker deg god fornøyelse med tredemøllen din og lykke til med treningen.
Vennlig hilsen,
Livingsport AS
Herelv Hovedgade 17
DK-2730 Herlev
Tlf.: 823 01 997 - Faks: 39 55 19 87
E-post: service@livingsport.dk
Garanti
Reebok Fitness kvalitetsprodukter er fremstilt og testet for hjemmebruk. Det betyr at reklamasjonsretten
bortfaller helt hvis produktet anvendes til kommersiell bruk, offentlig bruk eller annen ikke-privat bruk.
Dette produktet er produsert i samsvar med den europeiske normen EN 957.
Som importør av ditt nye Reebok Fitness-produkt, gir LivingSport A/S 2 års reklamasjonsrett i henhold til
kjøpsloven på fabrikasjons- og materialfeil som oppstår ved normal bruk av produktet. Reklamasjonsretten
dekker ikke feil, skader eller slitasje, direkte eller indirekte, som er oppstått som følge av feilaktig bruk,
manglende vedlikehold, vold eller uautoriserte inngrep. Reklamasjon av feil og mangler som burde bli oppdaget
ved sedvanlig vedlikehold av varen skal meddeles LivingSport A/S innen rimelig tid (1-2 uker).
Garantien kan ikke overdras ved videresalg av produktet.
Ved feil/mangler kan produktet returneres for reparasjon. Dette SKAL avtales med LivingSport A/S før returnering.
Etter vurdering av feilens/mangelens omfang, forsøkes denne utbedret ved reparasjon. Hvis ikke dette kan
utføres innen rimelig tid og uten for store ulemper for forbrukeren, vil produktet bli byttet eller tilbakebetaling kan
bli aktuelt.
Reklamasjonsperioden begynner den dagen varen mottas. Ta derfor alltid vare på din kvittering for kjøpet og for
leveringen.
Kvittering: For å kunne opprettholde garanti og reklamasjonsrett må du oppbevare og på oppfordring fremvise
den originale kjøpskvitteringen.
Hvis du ønsker å reklamere, skal du henvende deg til følgende adresse:
LivingSport A/S
Herelv Hovedgade 17
DK-2730 Herlev
Servicee-post:
service@livingsport.dk
Servicetelefon:
(+45) 28 59 19 98
Kundeservice
For å kunne yte deg best mulig service, ber vi deg om å utfylle feltene nedenfor med modellnavn og serienummer.
De to numrene finner du på det lille klistremerket som sitter på undersiden av rammen eller på siden av rammen.
Modellnavn:
Serienummer:
Avhending
Reebok-produkter er resirkulerbare. Derfor ber vi deg om at alle deler
som byttes ut avhendes på den mest miljøvennlige måten.
Kontakt
Livingsport AS, Herlev Hovedgade 17, 2730 Herlev, Danmark, tlf.: 0045 8230 1997, faks. 0045 3955 1997
Serviceavdelingen:Tlf.: 0045 28591998, Hotmail: service@livingsport.dk
Viktig informasjon:
Kontakt legen din før du påbegynner et nytt treningsprogram. Føler du deg svimmel, har brystsmerter eller blir
kortpustet under trening, må du stoppe øyeblikkelig og kontakte lege. Hvis du har ytterligere spørsmål, ber vi deg
vennligst kontakte vår serviceavdeling.
Innhold
Montering……………………………………………
Side 4 - 5
Forholdsregler…………………………………………….
Side 6-7
Funksjoner……………………………………………….
Side 8
Riktig bruk
Side 9-10
………………
………………….
Oppvarming……………………………………………….
Side 11
Computer……………………………………………….
Side 12-15
Vedlikehold……………………………………………
Side 16-17
Deldiagram og deleliste………………………………………… SIde 18-21
Feilsøking
………………………………………..
Begrenset garanti
………………………….
Side 22
Side 23
Viktig: Se side 16 og 17 om smøring av
tredemøllen.
Monteringsveiledning
Trinn 1: Fjern emballasje og plasser tredemøllen på en jevn overflate. Pass på at du ikke får hånden i klemme
mellom konsollen og sidevangene, samt sidevangene og bunnrammen.
Trinn 2: Følg pilene for å fastmontere sidevangene, (pass på at du ikke får hånden i klemme), monter
sidevangene til bunnrammen ved å bruke 2 stk. bolter M8*50 på hver side. Pass på at ikke strammer alle boltene
ennå. Dette gjøres til slutt, når hele tredemøllen er montert.
4
Monteringsveiledning forts.
Trinn 3: Følg pilspissene slik at konsollen blir korrekt plassert (pass på så du ikke får hånden i klemme). Monter
konsollen med 2 festeskruer M8*20 . Ingen av skruene skal strammes før hele tredemøllen er montert.
Trinn 4: Følg pilhodene for å montere det høyre (merket R) og det vestre (merket L) plastdekselet nederst på
sidevangene. Sett dekselet ned på bunnrammen, og pass på at skruehullene på dekselet og bunnrammen passer
sammen. Fest bunndekselet med 2 bolter (ST4*20) på hver side. Vennligst trekk til alle bolter for å gjøre ferdig
montasjen.
5
Forholdsregler
Denne veiledningen skal gi deg viktig informasjon angående bruke av vedlikehold og personlig sikkerhet. Sørg for
at du tar vare på denne bruksanvisningen til fremtidig bruk.
Merk!
Dette produktet er fremstilt for privat bruk og testet for en maksimal brukervekt på 110 kg.
Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å trene. Produsent og selger påtar seg ikke ansvar
for skade på person eller eiendom som forårsakes av eller ved bruk av dette produktet.
Les alle forholdsregler og instrukser nøye før bruk av dette treningsutstyret. Vi anbefaler at du tar vare på denne
bruksanvisningen for fremtidig referanse.
ƒ
Det er eierens ansvar å forsikre seg om at alle brukere av produktet er tilstrekkelig informert om alle
forholdsregler. Bruk kun produktet som beskrevet i denne bruksanvisningen.
ƒ
Bruk tredemøllen innendørs på en jevn overflate med tilstrekkelig plass rundt. Plasser ikke produktet i
garasjen, carporten, uthuset og ikke i nærheten av vann.
ƒ
Tredemøllen må ikke utsettes for fuktighet og støv.
ƒ
Hold ALLTID barn under 12 år og kjæledyr vekk fra produktet.
ƒ
Plasser eventuelt en matte under stabilisatorene for å beskytte tregulv eller gulvteppe.
ƒ
Ettertrekk alle skruer og bolter med jevne mellomrom. Bytt ut eventuelle nedslitte deler med tilsvarende deler.
ƒ
Skadde deler eller komponenter kan utgjøre en sikkerhetsrisiko eller medføre at produktets levetid reduseres.
Bytt derfor straks skadde ellers slitte deler, og bruk ikke produktet før denne utskiftingen er gjennomført.
ƒ
Reparasjoner må kun utføres etter avtale med Livingsport A/S
ƒ
Pass på at INGEN væsker kommer inn i maskinen eller i elektroniske deler, da dette kan skade tredemøllen.
ƒ
Tredemøllen skal oppbevares innendørs ved normal stuetemperatur – ikke under 15 ˚C
ƒ
Ha på deg passende tøy når du trener; ha ikke på deg løse klær som kan sette seg fast i tredemøllens
bevegelige deler.
ƒ
Ha alltid på deg sportssko når du trener.
ƒ
Hold ryggen rett når du trener. Ikke bøy ryggen.
ƒ
Hvis du føler smerte eller blir svimmel mens du trener, må du øyeblikkelig stoppe treningen!
ƒ
Pulsmåleren er ikke et medisinsk apparat. Flere faktorer, bl.a. utøverens bevegelser, kan påvirke
pulsmålerens nøyaktighet. Måleren er ment som et treningshjelpemiddel for å måle pulsen din generelt.
ƒ
Produktet er et klasse “H”- (hjemme-) produkt, og derfor kun beregnet til hjemmetrening. Det bør derfor ikke
brukes i kommersielle eller institusjonsmessige sammenhenger.
ƒ
Produktet er ikke fremstilt for medisinske formål eller rehabilitering
ƒ
Dette produkt er fremstilt i samsvar med den europeiske normen EN 957 – 1/9 HB og er IKKE beregnet til
terapeutisk eller helbredende trening.
ƒ
Maksimal brukervekt for dette produkt er 110 kg.
6
Klargjøring av produktet
• Treningen kan først starte når produktet er korrekt montert og justert.
• Følg monteringsveiledningen nøye.
• Bruk kun riktig verktøy og spør om hjelp hvis du trenger det.
• Det må kun brukes originale Reebok-deler (se sjekkliste).
Sikkerhetssjekk (utføres før hver bruk)
• Stram alle justerbare deler før bruk.
• Stram alle skruer og bolter.
• Pass på at produktet står på en plan overflate.
• Bruk kun produktet med sko på.
• Vær oppmerksom på bevegelige og fastmonterte deler når du transporterer eller monterer produktet.
• Ha ikke på deg løsthengende klær når du bruker produktet.
.
7
Funksjoner
Sammenlegging av tredemøllen
•
Frakoble strømmen
•
Ta tak bakerst på tredemøllens løpebånd. Løft opp. Når tredemøllen nesten står loddrett, vil den festes.
•
Før du slipper taket helt trekker du lett i tredemøllen for å forsikre deg om at det sitter fast.
Utslåing av tredemøllen
•
Frakoble strømmen
•
Sett begge hendene bakerst på tredemøllens løpeflate
•
Trykk foten mot fotpedalen (låsen) og trykk ned.
•
Trekk tredemøllen langsomt ned mot deg..
•
Tredemøllen synker langsomt mot bakken ved hjelp av en hydraulisk hjelpepumpe.
Fotlås
Hydraulisk
pumpe
3. Transport av tredemøllen
Tredemøllen kan transporteres i sammenfoldet posisjon, ved å bruke de monterte transporthjulene. Hold fast med
begge hender på håndtakene. Trekk tredemøllen inn mot deg, med en vinkel på ca. 30-40 grader, til hjulene
berører gulvet. Trekk langsomt tredemøllen dit du ønsker å ha den.
8
Riktig bruk
Riktig bruk
Vi anbefaler at du bruker tredemøllen din på følgende måte:
Korrekt biomekanisk posisjon: Vennligst se bildet. Å løpe rett på en tredemølle er lettere når
du fokuserer på en fastsittende gjenstand i rommet. Løp som om du ønsker å nå gjenstanden.
Hold alltid en avstand som tilsvarer at du kan strekke ut hånden og røre computeren.
Primært fokusområde: Ved løping trenes primært nedre del av kroppen, spesielt lår- og
leggmuskler.
Viktig: Feilaktig og for hard trening kan medføre skader.
9
Riktig bruk forts.
Strøm On/På
On/Off (på /av-) knappen sitter ved siden av støpselet til strøminntak, som sitter bakerst ved motordekselet.
Tilkoble strømmen ved å sette den på on (på).
Sikkerhetsnøkkel
Sikkerhetsnøkkelen er konstruert for å slå av strømmen øyeblikkelig i tilfelle fall eller andre nødstilfeller. Ved løp
med høy fart kan det være meget overraskende og også farlig å stoppe brått. Derfor anbefales det at nøkkelen
kun brukes i nødstilfeller. Hvis du vil stoppe tredemøllen rolig og behagelig, skal du bruke den røde stoppknappen.
Tredemøllen din kan ikke starte uten at sikkerhetsnøkkelen er riktig innsatt i midten av konsollen. Den andre
enden av nøkkelsnoren skal festes på deg! Sett klemmen i linningen på buksene eller i overdelen. Hvis du faller,
vil sikkerhetsnøkkelen bli fjernet fra konsollen, og derved stopper tredemøllen. For din egen sikkerhets skyld bør
du aldri bruke tredemøllen uten bruk av sikkerhetsnøkkelen. Pass på at sikkerhetsnøkkelen sitter godt fast i
klærne dine.
Av og på tredemøllen.
Vær forsiktig ved montering og demontering av tredemøllen. Bruk alltid håndtakene når du skal av og på
tredemøllen. Når du gjør deg klar til å løpe, må du ikke stå på løpebåndet. Start tredemøllen mens du står på
sidene (sidevangene). Når tredemøllen “ruller” langsomt, går du ned på løpebåndet og begynner langsomt å øke
farten.
Under treningen skal kroppen og ansiktet ditt være vendt forover. Du må aldri løpe baklengs. Når du er ferdig
med å trene, trykker du på den røde stoppknappen. Vent til tredemøllen er stoppet helt før du går ned.
Advarsel!
Bruk aldri tredemøllen uten at sikkerhetsnøkkelen er godt festet til klærne dine
OBS!
For din egen sikkerhets skyld bør du starte med å gå på løpebåndet når farten ikke er
høyere enn 0,5 – 0,8 km/t.
‘
10
Oppvarming
Oppvarming
Det er viktig å varme opp før du starter med den egentlige treningen. Den første fasen av oppvarmningen er å
øke hjertepulsen og øke blodsirkulasjonen. Velg en oppvarmingsform som varmer opp de samme musklene som
de du skal bruke når du skal løpetrene.
• Fase 1: 5-10 min. trening som øker pulsen litt.
• Fase 2: Stående uttøying
• Fase 3: Trening
Nedkjøling
Kjøl deg langsomt ned i ca. 5 min. for å få hjertefrekvensen ned etter at treningen er avsluttet.
Etter nedkjøling starter du uttøyingen, gjerne med de samme øvelsene som de du brukte til oppvarming.
Hold hver tøyning i ca. 30 sek.
Uttøying
Hver tøyning holdes i ca. 30 sek. Uttøying skal ikke gjøre vondt. Hvis du har en skadd eller tidligere skadd muskel,
skal du passe spesielt godt på at du tøyer godt ut. Gjør ikke noen plutselige bevegelser under oppvarmingen.
Uttøying av kroppen bør inneholde følgende områder:
Sidene
Armer
Lyske
Lårets for- og bakside
Setemuskel
Legger
11
Computer
Lcd-display
Hastighets-
Puls/helling
/programdisplay
(incline)-
display
Tid/distanse/kaloriProgramknapp
display
Modus-/funksjonsknapp
Hastighetsknapp
Startknapp
Hellingsknapp (incline)
Stoppknapp
Sikkerhetsnøkkel
Ⅰ﹕ Display og instruks om knappene.
A: Programknapp: Når tredemøllen er tilkoblet strøm, brukes denne knappen for å velge program. Følgende
programmer kan velges:
Manuelt program P0->P01->P02->P03->P04->P05->P06->P07->P08->P09->P10->P11->P12
-> Test Fettprosent 。
B: Modus-/funksjonsknapp:
1.Når tredemøllen er i gang, trykker du på ”Mode” (modus)-knappen, for å velge mellom distanse, tid, kalorier
eller scan (skann). Hvis scan-funksjonen velges, vises hvert segment/funksjon 6 sek. i displayet.
2.Når displayet viser ”power on” (på), kan knappen brukes til innstilling.
3. Hvis det er valgt P0 i displayet, kan du velge nedtelling av tid, kalorier eller distanse. Trykk på mode- knappen
for å velge den innstillingen du ønsker. Trykk så på up+ (opp) eller down (ned) – for å endre verdien. Når du har
valgt, trykker du på startknappen. Hastighet og helling (incline) kan endres under treningen. I program P1-P12 vil
det vises 30 min. Dette er en forhåndsinnstilling som kan endres. Tiden vil blinke, og kan endres ved å trykke
speed+ (hastighet opp) eller speed – (hastighet ned). Trykk på startknappen igjen. Hvis funksjonen fettmåling er
aktiv, kan du bruke speed-knappen til å velge mellom F1-, F2-, F4-funksjonene for fettmåling.
C:”Start”, Trykt på startknappen for å starte treningen. Hvis du ikke velger program, vil P0, eller manuelt
program, bli aktivert.
D:”Stop”: Når tredemøllen er i gang, trykker du stoppknappen. Tredemøllen vil stoppe langsomt. Alle funksjoner
vil bli nullstilt
E: Hastighet+/-,juster hastighet mellom 1-16 km/t
F: Incline+/-, justering av incline mellom 0-12 % ·
G: Quick-hastighet: 2,4,6,8,10,12,14,16km/t
H: Quick-incline: 2,4,6,8,10,11,12 %
12
Computer forts.
Programinstruks:
Computeren
1: P0: Manuelt program: normal modus/funksjon, nedtelling av tid, nedtelling av distanse, nedtelling av kalorier.
2:P1 – P12 er forhåndsinnstilte funksjoner, som har til formål å gi en variasjon av forskjellige treningsøkter. 3.:
Program for fettforbrenning.
Instruks om tilkobling av strøm:
1: Før ledningen fra løpebånd til stikkontakt.
2: Sett fast sikkerhetsnøkkelen til klærne dine og plasser nøkkelen på midtkonsollen.
3: Computeren vil gi fra seg en høy lyd og displayet vil lyse opp.
4: Herfra kan du velge program og begynne treningen din.
Er det valgt P0 i displayet, kan du velge nedtelling av tid, kalorier eller distanse. Trykk på mode-knappen for å
velge den innstillingen du ønsker. Trykk på opp+ eller ned – for å endre verdien. Når du har valgt, trykker du på
startknappen. Hastighet og helling kan endres under treningen, i program P1-P12 vil det vises 30 min. Dette er
en forhåndsinnstilling som kan endres. Tiden vil blinke, og kan endres ved å trykke speed opp + eller speed ned -.
Trykk på startknappen igjen. Hvis du har aktivert funksjonen fettmåling, bruker du speed-knappen til å velge
mellom fettmålingsfunksjonene: F1, F2, F4.
Bruk av manual mode/funksjon
A: Hvis det står “power on” på displayet, trykker du på startknappen for å aktivere programmet.
Hastighet/distanse/tid vil telle opp fra null til din inntastede verdi.
B: Trykk speed/hastighet “+”el. “-” for å justere opp eller ned.
C: Trykk på “Stop” for å stoppe programmet når du ønsker det. Tredemøllen vil stoppe langsomt og behagelig.
D: Du kan når som helst under løpet trykke på en av quick speed-/hastighetsknappene, og farten vil endres under
treningen.
E: For å stoppe tredemøllen raskt, fjerner du sikkerhetsnøkkelen. Når dette gjøres, stopper tredemøllen langsomt,
men sikkert. Deretter høres det en tone fra computeren.
F: Bruk av funksjonen for nedtelling av tid: Når den inntastede tiden er nådd, vil tredemøllen automatisk stoppe
langsomt, og computeren sier “biip” for å markere at programmet er ferdig.
For å gjenstarte funksjonen trykker du ”Start”.
MERK: Tid/hastighet/distanse vil gjenstarte fra null og telle opp.
G: Distansenedtellingsfunksjonen vil gjenstarte fra null og telle opp.
H: Kalorinedtellingsfunksjonen vil gjenstarte fra null og telle opp.
13
Computer forts.
Programfunksjon
1: Alle programmer har en forhåndsinnstilling på 30 min. treningstid. Du kan innstille treningstiden mellom 5-99
min. Trykk “+” eller ”-“ når du er inne i et program.
2: Trykk startknappen for å aktivere et program.
3: Trykk “Stop” for å avslutte innstilling av tid. Tredemøllen vil kjøre langsomt og stoppe helt.
4. Trykk på speed “+” eller “-” for å justere løpehastigheten opp og ned.
5: Under treningen kan du trykke på “quick speed”-knappen for å velge en ønsket hastighet.
6. Under treningen kan du trykke på “quick incline”-knappen 2,4,6,8,10,11,12” for å justere hellingsnivået.
7: Programmet kan oppdeles i 16 deler. Hver del er 1/16 tid av programmet og kan innstilles individuelt.
8: Computeren vil gi fra seg en lyd 3 ganger når programdel endres.
10: Sikkerhetsnøkkelen kan til enhver tid fjernes for å stoppe tredemøllen. Når dette er gjort, vil LCD-displayet
vises E07, og du vil høre en høy lyd.
Funksjoner for sikkerhetsnøkkel
1. Fjern sikkerhetsnøkkelen for å stoppe tredemøllen. Tredemøllen vil senke farten, før den stopper helt.
Computeren vil gi fra seg en høy lyd.
Funksjon for fettprosent:
1. I display for “power on”, trykker du på “program”-knappen til kroppsfett-(body fat), funksjonen fremkommer i
displayet. Trykk på enter-knappen for å bekrefte valget.
2. I den høyre displayruten vises “SPEED/PROGRAM”. Her ser du forhåndsinstallert program nr.: (F1,F2---F5),
trykk “mode”-knappen for å velge det programnummeret du ønsker å bruke. I den venstre ruten
“PULSE/INCLINE” vises de forhåndsinnstilte verdiene. Trykk “+” eller“-” knappen for at velge det nummeret du
ønsker.
a, F1 er innstilling av kjønn. Når det i “SPEED/PROGRAM” -display vises F1, trykker du på speed “+” eller “-“ for
å velge: 1 (mann/male), 2 (kvinne/female). Dette vil bli vist i det venstre displayet “PULSE/INCLINE”
b. F2 er innstilling av alder. Trykk speed “+” eller ”-“, for å justere din alder. Kan innstilles i intervaller fra 1-100.
Den forhåndsinnstilte alderen er 25 år.
c, F3 er innstilling av høyde. Trykk speed “+” eller ”-“ for å justere høyden fra 100-199 cm. Den forhåndsinnstilte
høyden er 170 cm.
14
Computer forts.
d. F4 er innstilling av brukerens vekt. Trykk speed “+” eller ”-“ for å justere vekten fra 20 kg – 150 kg. Den
forhåndsinnstilte vekten er 70 kg.
e. F5 vil vises når informasjonen ovenfor er blitt inntastet og lagret. Du vil nå bli guidet til “kroppsfettfunksjonen/body fat”. Legg begge hender på pulssensorene som sitter på håndtakene. Fettprosenten din vil bli
vist på displayet i ca. 8 sek.
Computerintervallvisning
Original
Forhåndsinnstilte verdier
Intervall
Vist intervall
Tid (minutter:sekunder)
0:00
30:00
5:00-99:00
0:00~99:59
Hastighet (km/t)
0.0
N/A
N/A
1.0-16.0
Helling
00
N/A
N/A
0-12 %
Avstand (km)
0.00
1.00
1.00-99.00
0.0-99.99
Kalorier (forbruk)
0
50
20-990
0-999
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
SPEED
INCLINE
SPEED
INCLINE
SPEED
INCLINE
SPEED
INCLINE
SPEED
INCLINE
SPEED
INCLINE
SPEED
INCLINE
SPEED
INCLINE
SPEED
INCLINE
SPEED
INCLINE
SPEED
INCLINE
SPEED
INCLINE
1
1.0
2
2.0
3
2.0
1
2.0
3
3.0
2
3.0
1
3.0
1
3.0
3
3.0
3
3.0
2
4.0
1
4.0
3
2
3.0
2
3.0
3
3.0
2
2.0
3
4.0
2
4.0
8
4.0
1
5.0
3
7.0
6
5.0
7
5.0
6
6.0
8
3
3.0
6
3.0
9
5.0
3
3.0
6
5.0
4
5.0
8
9.0
4
8.0
8
9.0
6
6.0
7
7.0
6
10.0
8
4
7.0
6
6.0
9
5.0
4
5.0
6
6.0
4
5.0
8
4.0
4
3.0
8
4.0
3
6.0
7
9.0
6
10.0
6
5
7.0
8
5.0
9
7.0
5
5.0
6
7.0
8
6.0
8
11.0
4
5.0
3
7.0
7
6.0
5
10.0
3
7.0
9
6
5.0
8
5.0
2
7.0
5
5.0
9
8.0
8
6.0
8
4.0
6
7.0
3
10.0
7
9.0
5
11.0
3
10.0
9
7
5.0
6
8.0
2
8.0
7
8.0
9
9.0
6
7.0
7
10.0
6
9.0
7
4.0
3
10.0
5
9.0
3
10.0
5
8
5.0
6
5.0
8
5.0
7
8.0
9
10.0
6
7.0
7
4.0
6
3.0
7
7.0
8
6.0
8
6.0
7
10.0
5
9
7.0
4
5.0
8
5.0
4
8.0
9
10.0
6
7.0
7
9.0
8
5.0
3
11.0
8
6.0
8
8.0
7
7.0
8
Forhåndsinnstilte programmer: hastighet (speed) /helling (incline):
15
10
7.0
4
6.0
4
5.0
4
8.0
9
10.0
6
9.0
7
4.0
8
7.0
3
5.0
3
9.0
8
9.0
4
7.0
8
11
5.0
4
8.0
1
3.0
4
5.0
9
9.0
8
9.0
7
8.0
8
10.0
6
7.0
9
10.0
8
10.0
4
10.0
8
12
5.0
6
8.0
1
3.0
4
5.0
6
8.0
7
10.0
5
4.0
10
3.0
6
12.0
9
6.0
8
10.0
4
10.0
4
13
5.0
6
8.0
4
8.0
6
5.0
6
7.0
6
10.0
5
11.0
10
5.0
3
4.0
3
6.0
8
11.0
4
10.0
4
14
5.0
2
5.0
4
8.0
3
3.0
6
5.0
5
11.0
3
5.0
10
7.0
3
7.0
3
6.0
4
9.0
6
10.0
4
15
3.0
2
4.0
4
4.0
2
3.0
2
4.0
1
5.0
3
3.0
6
11.0
5
12.0
7
11.0
4
6.0
6
6.0
4
16
2.0
2
3.0
4
3.0
2
2.0
2
3.0
1
3.0
1
2.0
2
5.0
5
6.0
7
3.0
4
5.0
6
5.0
4
Vedlikehold
Rengøring
Fjern støv på, ved siden av og under tredemøllen. Bruk en lett fuktet klut. Slå tredemøllen sammen og støvsug
gulvet. Dette vil forlenge tredemøllens levetid.
Bruk aldri kjemikalier på selve løpebeltet eller tredemøllen. Det kan medføre uttørring av løpebåndet og
tredemøllen.
Justering av løpebånd
Når du løper eller går på båndet, tråkker du kanskje litt hardere med den ene foten enn den andre. Dette vil
medføre at løpebåndet trekker skjevt og derved trekker over mot den ene siden. Det er viktig at dette ikke skjer.
For å sikre at løpebåndet alltid er midtstilt skal du bruke den medfølgende umbrakonøkkelen.
Fremgangsmåte for midtstiling av løpebåndet
1. Pass på at klærne dine er tettsittende, og at du ikke har smykker aller andre løsthengende ting på deg når du
utfører justeringen.
2. Du må aldri dreie de to boltene mer enn ¼ omgang om gangen.
3. Start tredemøllen langsomt. Juster båndet mens båndet går i ca. 6,4 km/t. Det må ikke være noen person på
båndet samtidig.
Etter justeringen skal båndet brukes i ca. 5 min. for å teste innstillingen. Drei aldri de to boltene mer en ¼
omgang før du tester igjen. Hvis båndet strammes for hardt, kan det medføre skade og forkorte levetiden.
Hvis beltet går for mye mot venstre:
1. Drei venstre bolt 1/4 omgang i klokkeretningen. (Stram skruen)
Hvis beltet går for mye mot høyre:
1. Drei høyre bolt 1/4 omgang i klokkeretningen. (Stram skruen)
Stramming av løpebeltet:
Når du tråkker hardt ned på løpebeltet mens det er i fart, vil tredemøllen i et øyeblikk stå stille, og så kjøre videre
bakover. Hvis dette skjer, er båndet blitt litt slakt. Dette er helt normalt og skjer ned alle bånd i løpet av tiden. For
å utbedre dette skal begge boltene strammes. Begge boltene strammes ved å dreie dem ¼ omgang. Etter hver ¼
stramming, testes tredemøllen. Drei aldri mer enn ¼ omgang om gangen.
Smøring av løpebånd og plate.
Sørg for at løpebåndet alltid er smurt så tredemøllen og løpebåndet aldri føles tørre. Regelmessig smøring vil
redusere slitasjen på båndet og delene.
Det er brukerens ansvar å forsikre seg om at løpebåndet til enhver tid er smurt og ikke er uttørret. Hvis dette ikke
gjøres, bortfaller garantien. Ved normal oppbevaring (stue/værelse ved min. 15 varmegrader) skal båndet
kontrolleres for smøring hver måned. Det samme gjelder ved bruk ca.1 time om dagen, da skal båndet
kontrolleres hver måned. Hvis treningsmengden økes, kan det forekomme at båndet må smøres oftere.
Oppbevares båndet et sted med mye støv, skal det kontrolleres oftere.
16
Vedlikehold forts.
Slik sjekker du etter om båndet mangler silikonsmøring: Løft tredemøllen og legg håndflaten på løpebåndet, så
langt inn mot midten som mulig. Hvis det glir lett og det er spor av silikon på hånden din, mangler båndet IKKE
smøring. Føles det tørt og det ikke er spor av silikon på hånden, må møllen og båndet smøres.
Slik smøres løpebåndet:
1. Stopp tredemøllen så skjøten på båndet er synlig oppe midt på løpebåndet.
2. Før inn “hetten” til silikonsprayen.
3. Løft beltet.
4. Plasser spray mellom belte og løpebånd ca. 200 mm fra fronten av løpebåndet.
5. Påfør silikon forfra og bakover på begge sider av båndet. Forsøk å påføre silikon så tett inntil midten som mulig.
Det skal maks. påføres spray på hver side i ca. 4 sek.
6. Silikonet fordeles ved å la løpebåndet kjøre ca. 1 km/t og ved at du trår, forsiktig, fra side til side, på båndet
(høyre/venstre). Gjør dette i 2-3 minutter så silikonet trekker “inn” i båndet.
Silikonflaske:
17
Deldiagram (perspektivsnitt)
18
Deleliste
Del
Navn
Antall
1
Base frame welding
1
2
Main frame welding
1
3
Incline frame welding
1
4
Upright post welding
2
5
Feet pad welding
1
6
Handle bar welding
1
7
Motor board welding
1
8
Inner hex bolt M12*Φ14*35*19
2
9
Inner hex bolt M10*60*20
1
10
Inner hex bolt M10*35*20
3
11
Inner hex bolt M8*50*20
4
12
Inner hex bolt M8*45*20
2
13
Inner hex bolt M8*40*20
1
14
Inner hex bolt M8*30*20
1
15
Threaded knop M8*20
2
16
Inner hex bolt M8*75
3
17
Inner hex bolt M8*30
2
18
Inner hex bolt M8*15
4
19
Outside hex bolt M8*50
1
20
Outside hex bolt M8*40
1
21
Cross bolt M8*25
2
22
Cross bolt M6*30
4
23
Cross bolt M6*8
4
24
Cross bolt M5*10
6
25
Cross bolt M4*10
8
26
Cross bolt ST5*15
4
27
Cross bolt ST4*30
4
28
Cross bolt ST4*15
40
29
Cross bolt ST4*10
8
30
Cross bolt ST5*15
2
31
Cross bolt ST4*15
4
32
Cross bolt ST3*08
2
33
Nut M10
3
34
Nut M8
4
35
Flat washer Φ14
2
36
Flat washer Φ10
3
37
Flat washer Φ8
13
38
Washer Φ5
1
39
40
41
Flat washer Φ4
Power metallurgy cover Φ24*Φ19*Φ14*14*3
Power metallurgy cover Φ17*Φ10*12
4
2
2
42
Plastic flat washer
Plastic flat washer
2
43
φ26*φ20*t5.0
φ25*φ18*t3.0
19
4
44
Spring
1
45
Decorate piece
4
46
Motor cover (up)
1
47
Side rail
2
48
Decorate strip
2
49
Rear cover (left)
1
50
Rear cover (right)
1
51
Rear cover feet pad
2
52
Wheel Φ46
2
53
Taper cushion
2
54
Wheel Φ62
2
55
Computer cover
1
56
Place with the computer(big)
1
57
Place with the computer(small)
1
58
Sundries frame(left)
1
59
Sundries frame(right)
1
60
Handle bar cover(up)
1
61
Handle bar cover(down)
1
62
Ellipse round stuff
2
63
Base frame cover(left)
1
64
Base frame cover(right)
1
65
Uncork stuff
2
66
Running board
1
67
Rear roller
1
68
Back roller
1
69
Motor
1
70
Cushion with seat
2
71
Cylinder
1
72
Taper feet pad
4
73
Motor belt
1
74
Running belt
1
75
Foam
2
76
Incline motor
1
77
Controller
1
78
Transformer
1
79
Safety key
1
80
Switch
1
81
Fuse seat with wire
1
82
MP3 connect wire
1
83
Inductor
1
84
Wire L1
1
85
Wire L2
1
86
87
88
89
Wire L3
Power supply connect wire(red)
Power supply connect wire(black)
Speed wire and handle pulse wire set
1
1
1
1
90
Incline wire and handle pulse wire set
1
91
Power supply wire
Wire buckle
1
92
1
20
93
Wire protect cover
1
94
Square cushion
4
95
Column cushion
4
96
97
98
99
999
999-A
999-B
Wire nip
Filter
Cross bolt ST4*20
Round Stuff
Hard ware kit
T Allen wrench 6*80
Cross allen wrench 14*17*75
1
1
4
1
1
1
Sjekkliste for løse deler:
Sidedeksel
Festeskruer
Mp3-kabel
Sikkerhetsnøkkel
Silikoneolie
Montasjesett
999-A T Allen wrench 6*80
999-B Cross allen wrench 14*17*75
999-D Cross screw ST4*20
999-C Inner hex half thread bolt M8*50
21
FEILSØKING
Q: Garantien på tredemøllen min er utløpt, kan jeg fremdeles få hjelp?
A Ja, du kan fremdeles få hjelp. Kontakt oss på serviceretail@livingsport.dk, så hjelper vi deg gjerne med å finne
en løsning.
Q Kan jeg oppbevare tredemøllen min i garasjen?
A Ja og nei. Garasjen må i tilefelle være oppvarmet. Det må ikke forekomme ekstreme temperaturer +/-, fuktighet
eller støv. Tredemøllen skal oppbevares under et teppe eller annen beskyttelse. Den må ikke utsettes for direkte
sollys.
Q Jeg har mottatt min tredemølle og det mangler deler.
A Hvis det mangler deler, kan de bestilles på serviceretail@livingsport.dk. Sørg for å angi nummer fra delelisten i
denne bruksanvisningen, serienummeret på tredemøllen, samt din adresse, telefonnummer og e-postadresse.
Q Er der en maks. brukervekt for tredemøllen?
A Ja, det er en maks. brukervekt på alle tredemøller. Hvis du er i tvil, kontakt oss på: serviceretail@livingsport.dk
Q Hvorfor kommer der sort støv under tredemøllen min?
A Dette er helt normalt, og det skjer som en følge av vanlig bruk. Pass på at det fjernes/støvsuges vekk. Det
anbefales å bruke en Reebok-beskyttelsesmatte til tredemøllen.
Q Hvor lang tid gjelder garantien min på denne tredemøllen?
A Alle Reebok tredemøller til privat bruk omfattes av en 2-års garanti. Hvis tredemøllen brukes kommersielt eller
på offentlig sted, bortfaller denne garantien. Du er alltid velkommen til å kontakte serviceretail@livingsport.dk for
ytterlige informasjon.
Q Hva brukes sikkerhetsnøkkelen til?
A Sikkerhetsnøkkelen er en rød plastnøkkel. Den settes inn foran på computeren når du bruker tredemøllen. Når
du bruker tredemøllen, kan du automatisk stoppe den ved å fjerne nøkkelen fra computeren. Computeren virker
ikke når ikke nøkkelen er satt inn i computeren.
22
Begrenset garanti
Reebok Fitness kvalitetsprodukter er fremstilt og testet for hjemmebruk. Det betyr at reklamasjonsretten
bortfaller helt hvis produktet brukes til kommersiell bruk, offentlig bruk eller annen ikke-privat bruk.
Dette produkt er produsert i samsvar med den europeiske normen EN 957.
Som importør av ditt nye Reebok Fitness-produkt, gir LivingSport A/S 2 års reklamasjonsrett i henhold til
kjøpsloven. Garantien omfatter fabrikasjons- og materialefeil som oppstår ved normal bruk av produktet.
Reklamasjonsretten dekker ikke feil, skader eller slitasje, direkte eller indirekte, som er oppstått som følge av
feilaktig betjening, manglende vedlikehold, vold eller uautoriserte inngrep. Reklamasjon av feil og mangler, som
burde bli oppdaget ved rutinemessig vedlikehold av varen, skal meddeles LivingSport A/S innen rimelig tid (1-2
uker).
Garantien kan ikke overdras ved videresalg av produktet.
Ved feil/mangler kan produktet returneres for reparasjon. Dette SKAL avtales med LivingSport A/S før returnering.
Etter vurdering av feilens/mangelens omfang, forsøkes denne utbedret ved reparasjon. Hvis ikke dette kan
utføres innen rimelig tid og uten for store ulemper for forbrukeren, vil produktet bli byttet eller tilbakebetaling kan
bli aktuelt.
Reklamasjonsperioden begynner den dagen varen mottas. Ta derfor alltid vare på din kvittering for kjøpet og for
leveringen.
Kvittering: For å kunne opprettholde garanti og reklamasjonsrett må du oppbevare og på oppfordring fremvise
den originale kjøpskvitteringen.
Hvis du ønsker å reklamere, skal du henvende deg til følgende adresse:
LivingSport A/S
Herlev Hvoedgade 17
DK-2730 Herlev
Servicee-post:
service@livingsport.dk
Servicetelefon:
(+45) 28 59 19 98
23
Download PDF