Samsung | VP - MS15(R) | Samsung HT-D555 Naudotojo gidas

Samsung HT-D555 Naudotojo gidas
HT-C550
HT-C553
HT-C555
Skaitmeninė namų
pramogų sistema
Naudojimo instrukcija
Įsivaizduokite galimybes
Dėkojame, kad įsigijote SAMSUNG produktą.
Norėdami gauti visapusišką aptarnavimą,
užregistruokite produktą
www.samsung.com/register
Saugumo informacija
Įspėjimai
NORĖDAMI IŠVENGTI ELEKTROS ŠOKO PAVOJAUS, NEATIDARINĖKITE ĮRENGINIO KORPUSO.
NEBANDYKITE TAISYTI ĮRENGINIO PATYS. REMONTĄ PATIKĖKITE KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Šis simbolis rodo prietaiso viduje esančią
„pavojingą įtampą“ ir įspėja apie elektros
šoko ar asmens sužeidimo pavojų.
ĮSPĖJIMAS : NORĖDAMI IŠVENGTI
ELEKTROS ŠOKO, PILNAI ĮJUNKITE
PLATŲJĮ KIŠTUKO KONTAKTĄ Į
PLAČIĄJĄ JUNGTĮ.
DĖMESIO
1 Norėdami išvengti gaisro ar elektros šoko
pavojų, neleiskite, kad ant prietaiso patektų
drėgmės ar lietaus.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Šis simbolis informuoja apie svarbius
su gaminiu susijusius nurodymus.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
ĮSPĖJIMAS
1 Nestatykite įrenginio ten, kur ant jo lašėtų ar taškytųsi
vanduo, nedėkite ant jo daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
1 Maitinimo kištukas yra naudojamas prietaisui atjungti,
todėl jis turi būti lengvai pasiekiamas.
1 Šis įrenginys gali būti nuolat prijungtas prie kintamosios
srovės jungtimi su apsauginiu įžeminimu.
1 Norėdami atjungti įrenginį nuo elektros srovės, iš
pagrindinio elektros lizdo ištraukite kištuką, kuris turi būti
visada lengvai pasiekiamas.
1 KLASĖS LAZERINIS PRODUKTAS
Šis kompaktinių diskų grotuvas yra klasifikuojamas
kaip 1 KLASĖS lazerinis gaminys.
Kitokių nei instrukcijoje aprašytų nustatymų,
pakeitimų ar procedūrų panaudojimas gali sukelti
pavojingą spinduliavimą.
ĮSPĖJIMAS
1 NEMATOMA LAZERINĖ RADIACIJA. KAI ĮRENGINYS
ATIDARYTAS, VENKITE KONTAKTO SU SPINDULIAIS.
Pagrindinio maitinimo kištuko instaliacija (tik Jungtinėje Karalystėje)
SVARBI INFORMACIJA
Šio įrenginio maitinimo laidas pateikiamas su kištuku, turinčiu saugiklį. Saugiklio parametrai yra nurodyti kištuko priekinėje
dalyje. Esant reikalui pakeisti kištuką, turi būti naudojamas tokios pačios klasės BS1362 saugiklis. Niekada nenaudokite
kištuko be saugiklio dangtelio, jeigu jis yra nuimtas. Jeigu reikia pakeisti saugiklio dangtelį, jis turi būti tokios pat spalvos,
kaip ir saugiklis kištuke. Atsarginių dangtelių galite ieškoti ten, kur pirkote įrenginį. Jeigu kištukas netinka jūsų namuose
esančioms rozetėms arba laidas yra per trumpas, kad pasiektų elektros lizdą, įsigykite tinkamą, saugumo reikalavimus
atitinkantį prailginimo laidą, arba pasikonsultuokite su pardavėju. Tačiau, jeigu nėra kitos išeities, kaip nukirpti kištuką,
nuimkite saugiklį ir tuomet jį nupjaukite. Nejunkite kištuko į maitinimo tinklą, kadangi esant neizoliuotam laidui, kyla elektros
šoko pavojus.
Nebandykite kišti plikų laidų į maitinimo lizdą. Tam visada naudokite kištuką ir saugiklį.
SVARBU
Maitinimo kabelio laidai yra sužymėti spalvomis pagal kodus: – MĖLYNAS = NULIS RUDAS
= FAZĖ Kadangi šios spalvos gali nesutapti su spalvomis, kuriomis pažymėti kištuko gnybtai, darykite taip:
MĖLYNAS laidas turi būti sujungiamas su MĖLYNOS arba JUODOS spalvos gnybtu, arba gnybtu, pažymėtu N
raide. RUDAS laidas jungiamas su RUDU, RAUDONU arba L raide pažymėtu gnybtu.
DĖMĖSIO : ŠIŲ LAIDŲ NEJUNKITE SU ĮŽEMINTUOJU, E RAIDE ARBA ĮŽEMINIMO SIMBOLIU
GNYBTU, ARBA SU ŽALIOS AR ŽALIAI GELTONOS SPALVOS GNYBTU.
2
Lietuvių
, PAŽYMĖTU
Atsargumo priemonės
1 Įsitikinkite, kad kintamosios srovės šaltinis jūsų namuose atitinka parametrus, nurodytus įrenginio galinėje pusėje
esančiame lipduke.
1 Statykite grotuvą horizontaliai, ant tinkamo pagrindo (baldų), kur būtų pakankamai erdvės prietaisui vėdintis (7.5~10cm).
1 Nestatykite prietaiso ant stiprintuvų ar kitos įkaisti galinčios įrangos. Pasirūpinkite, kad ventiliacijos angos nebūtų
uždengtos.
1 Nedėkite ant prietaiso jokių daiktų.
1 Prieš pernešdami grotuvą, įsitikinkite, kad jame nėra disko.
1 Norėdami visiškai atjungti namų kino sistemą nuo maitinimo šaltinio, ištraukite pagrindinį laidą iš maitinimo lizdo, ypač tais
atvejais, kai neketinate juo naudotis ilgą laiką.
1 Perkūnijos metu išjunkite pagrindinį maitinimo laidą iš lizdo. Žaibuojant, įtampos šuoliai gali sugadinti prietaisą.
1 Nestatykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose ar arti šilumos šaltinių. Tai gali perkaitinti ir sugadinti įrenginį.
1 Saugokite grotuvą nuo drėgmės, šilumos šaltinių arba įrenginių, kurie sukuria stiprius magnetinius ar elektrinius laukus
(pvz., garsiakalbių).
1 Jeigu prietaiso darbo metu atsirado sutrikimų, ištraukite maitinimo laidą iš kintamosios srovės lizdo.
1 Prietaisas nėra skirtas naudoti pramonėje. Šį įrenginį galima naudoti tik privačiai.
1 Jeigu grotuvas ar diskas buvo laikomas žemoje temperatūroje, gali susidaryti kondensacija. Jeigu grotuvas pervežamas
žiemą, palaukite porą (2) valandų, kol įrenginys įšils iki kambario temperatūros, ir tik po to jį naudokite.
1 Šiame įrenginyje naudojamuose elementuose yra aplinkai pavojingų chemikalų. Neišmeskite jų kartu su buitinėmis
atliekomis.
Priedai
Patikrinkite, ar prie įrenginio yra visi žemiau išvardinti priedai.
Vaizdo kabelis
FM antena
SCART adapteris
(tik Europai)
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
RDS DISPLAY
TA
㻝
㻞
PTY-
ASC mikrofonas
㻟
PTY SEARCH
㻠
㻡
㻣
㻤
PTY+
㻢
㻥
DSP /EQ
㻜
MUTE
TUNING
/CH
VOL
REPEAT
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
TOOLS
INFO
RETURN
A
DIMMER
EXIT
TUNER MEMORY
MO/ST
B
C
S . VOL
CD RIPPING
D
AUDIO UPSCALE
P .BASS
Naudojimo instrukcija
Nuotolinis valdymo pultas/elementai
(AAA dydžio)
Lietuvių
3
Saugumo informacija
Diskų saugojimas ir priežiūra
Smulkūs diskų įbrėžimai gali pakenkti vaizdo ir garso
kokybei bei įrašo nuoseklumui.
Naudodamiesi diskais, būkite ypatingai atsargūs,
kad jų nesubraižytumėte.
Naudojimasis diskais
1 Nelieskite disko duomenų nuskaitymo pusės.
1 Laikykite diską už kraštų, kad paviršiuje neliktų
jokių pirštų atspaudų.
1 Nelipdykite prie disko popieriaus arba lipnios
juostelės.
Diskų saugojimas
1 Nelaikykite diskų
tiesioginiuose saulės
spinduliuose
1 Laikykite gerai vėdinamoje vietoje
1 Laikykite švarioje dėžutėje, vertikalioje
padėtyje.
✎ PASTABA


Nesutepkite diskų.
Nedėkite pažeistų ar įbrėžtų diskų.
Diskų laikymas ir saugojimas
Jei ant disko atsirado pirštų atspaudų ar purvo, nuvalykite
juos švelniu valikliu ir po to nušluostykite švelniu audiniu.
1 Valydami nepamirškite nuvalyti abiejų disko pusių
✎ PASTABA

4
Jeigu ant vėsių grotuvo dalių patektų šilto oro, prietaiso
viduje gali susidaryti drėgmė. Jeigu įrenginio viduje
atsiranda drėgmės, juo negalima naudotis. Šiuo atveju
išimkite diską ir nesinaudokite leistuvu, palikdami jį
įjungtą 1-2 valandoms.
Lietuvių
Licencija
1 APIE DIVX FORMATĄ: „DivX“® yra skaitmeninis vaizdo
formatas, kurį sukūrė kompanija „DivX, Inc“. Įrenginiui
buvo suteiktas „DivX“ sertifikatas, nurodantis, kad šiuo
prietaisu galima atkurti „DivX“ formato vaizdą. Apsilankykite www.divx.
com, kur rasite daugiau informacijos ir galėsite parsisiųsti programinės
įrangos įrankių, padėsiančių konvertuoti rinkmenas į „DivX“ vaizdo
formatą. APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND FUNKCIJĄ: Šį „DivX Certified“®
prietaisą būtina įregistruoti, kad galėtumėte matyti „DivX Video-onDemand“ (VOD) turinį. Kad sugeneruotumėte registracijos kodą, prietaiso
nustatymų meniu susiraskite „DivX VOD“ skyrelį. Registracijos procesui
baigti įveskite šį kodą adresu vod.divx.com,
ir tuomet galėsite sužinoti daugiau apie
„DivX VOD“.
1 „DivX Certified“® „DivX“ ® formato vaizdui atkurti
1 „iPod“ yra registruotasis JAV ir kitose šalyse veikiančios
„Apple Inc.“ prekinis ženklas. „iPhone“ yra „Apple Inc.“
prekinis ženklas
1 „Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra registruotieji „Dolby
Laboratories“ prekiniai ženklai.
1 “Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”
1 HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition
Multimedia Interface“ yra „HDMI Licensing LLC“ prekiniai ženklai
arba registruoti prekiniai ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir
kitose šalyse.
Autorinės teisės
© 2011 „SAMSUNG Electronics Co., Ltd.“ Visos
teisės saugomos.
Apsauga nuo kopijavimo
1 Dauguma DVD diskų yra užkoduoti apsauga nuo kopijavimo, todėl
namų kino sistemą junkite tiesiai prie televizoriaus, bet ne per vaizdo
grotuvą (VCR). Jungiant per vaizdo grotuvą (VCR), vaizdas iš
apsaugotų DVD diskų bus iškraipytas.
1 Šiame produkte įdiegta JAV patentų ir kitų intelektinės nuosavybės
teisių saugoma autorinių teisių apsaugos technologija. Šios autorinių
teisių apsaugos technologijos naudojimą turi patvirtinti „Rovi“
korporacija. Technologija skirta naudoti namuose, esant ribotam
žiūrovų skaičiui, jeigu „Rovi“ korporacija neleido kitaip. Draudžiama
keisti įrenginio sandarą ir jį ardyti.
Turinys
SAUGUMO INFORMACIJA
2
PRADŽIA
7
JUNGTYS
15
25
Įspėjimai
Atsargumo priemonės
Priedai
Diskų saugojimas ir priežiūra
Licencija
Autorinės teisės
Apsauga nuo kopijavimo
7
7
11
11
12
13
Instrukcijoje naudojamos piktogramos
Diskų tipai ir savybės
Aprašymas
Priekinis skydelis
Galinis skydelis
Nuotolinio valdymo pultas
15
18
20
Garsiakalbių prijungimas
Pasirinkto bevielio signalo imtuvo modulio prijungimas
„Video Out“ (Vaizdo išvesties) prijungimas prie
televizoriaus
FM antenos prijungimas
Išorinių komponentų garso jungčių prijungimas
23
23
25
25
26
26
26
26
26
27
27
28
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
LIETUVIŲ
NUSTATYMAI
2
3
3
4
4
4
4
Prieš pradedant (Pradiniai nustatymai)
Nustatymų meniu nuostatos
Vaizduoklis
Vaizdo kampas
„BD Wise“ funkcija
Skiriamoji geba
HDMI formatas
Garsas
Garsiakalbių režimas
Automatinio garso kalibravimo (ASC) nustatymas
Dinaminio diapazono glaudinimo (DRC) nustatymas
AV-SYNC funkcijos nustatymas
HDMI AUDIO funkcijos nustatymas
„EQ Optimizer“ (Ekvalaizerio derintuvo) funkcijos
nustatymas
Sistema
Pradiniai nustatymai
DivX(R) registravimas
Kalba
Apsauga
Tėvų kontrolė
Slaptažodžio keitimas
Palaikymas
Informacija apie gaminį
Lietuvių
5
Turinys
PAGRINDINĖS FUNKCIJOS
31
31
32
32
36
38
Disko atkūrimas
„Audio CD“(CD-DA)/MP3/WMA atkūrimas
JPEG bylų atkūrimas
Atkūrimo funkcija
Garso režimas
Radijas
NAUJAUSIOS FUNKCIJOS
40
40
42
USB funkcija
„iPod”/ „iPhone” prietaiso naudojimas
Kompaktinių diskų perrašymas
KITA INFORMACIJA
43
44
45
Sutrikimų šalinimas
Kalbų kodų sąrašas
Specifikacijos
31
40
43
Šioje naudojimo instrukcijoje pateikti skaičiai ir piktogramos skirti tik vaizdinei pagalbai skaitant instrukciją, todėl gali skirtis nuo
tikrojo prietaiso.
a. jūs iškvietėte aptarnavimo specialistą, tačiau įrenginys nėra sugedęs (t.y. jūs neperskaitėte šios naudojimo instrukcijos)
b. jūs atnešėte įrenginį į aptarnavimo centrą, tačiau įrenginys nėra sugedęs (t.y. jūs neperskaitėte šios naudojimo instrukcijos).
6
Lietuvių
01
Pradžia
Prieš toliau skaitydami naudojimo instrukciją, būtinai
susipažinkite su šiais terminais.
Piktograma
Terminas
Aprašymas
d
DVD
Funkcija vaizdo režime
įrašytiems ir užbaigtiems
(„finalized“) „DVD-Video“
arba DVD±R/±RW diskams.
B
CD
Diskų tipai ir aprašymas
Regionų kodai
Prietaisas ir diskai užkoduoti pagal regionus. Jų regionų
kodai tarpusavyje turi sutapti, kad prietaisu galima būtų
atkurti diską. Jeigu kodai neatitinka vienas kito, diskas
negros.
Disko tipas
Funkcija duomenų
kompaktiniams diskams
Regiono
kodas
A
MP3
G
JPEG
Funkcija CD-R/-RW
diskams.
D
DivX
!
ĮSPĖJIMAS
Aprašomas atvejis, kai funkcija
neveikia arba nustatymai gali būti
atšaukti.
✎
PASTABA
Patarimai arba nurodymai, kaip
elgtis su viena ar kita funkcija.
Spartusis
klavišas
Funkcija, leidžianti tiesiogiai ir
greičiau atlikti vieną ar kitą
veiksmą naudojant nuotolinio
valdymo pulto mygtukus.
Funkcija MPEG4 diskams.
(DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
DVDVIDEO
Geografinė teritorija
1
JAV, JAV teritorijos ir Kanada
2
Europa, Japonija, Artimieji Rytai,
Egiptas, Pietų Afrika, Grenlandija
3
Taivanis, Korėja, Filipinai, Indonezija,
Honkongas
4
Meksika, Pietų Amerika, Šiaurės
Amerika, Centrinė Amerika, Australija,
Naujoji Zelandija, Ramiojo vandenyno
salos, Karibų šalys
5
Rusija, Rytų Europa, Indija, didžioji
Afrikos dalis, Šiaurės Korėja,
Mongolija
6
Kinija
(CD DA, CD-R/-RW).
Funkcija CD-R/-RW
diskams.
Naujausios funkcijos
Instrukcijoje naudojamos piktogramos
Lietuvių
7
Saugumo informacija
Atkuriamų diskų tipai
Disko tipas ir
žymėjimas
(Logotipas)
Įrašyti
signalai
Disko
dydis
12 cm
AUDIO
+
DVD-VIDEO
VIDEO
8 cm
CD-R MP3 diskai
Didžiausias
atkūrimo laikas
Apie 240 min.
(vienpusis)
Apie 480 min.
(dvipusis)
Apie 80 min.
(vienpusis)
Apie 160 min.
(dvipusis)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
-
8 cm
-
AUDIO
AUDIO-CD
AUDIO
DivX
+
VIDEO
Nenaudokite toliau išvardintų diskų!
1 LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM ir DVD-RAM
diskai šiuo grotuvu nėra nuskaitomi. Paleidus vieną
šių diskų, televizoriaus ekrane pasirodys pranešimas
<WRONG DISC FORMAT> (Netinkamas disko
formatas).
1 (Užsienyje įsigyti DVD diskai šiuo grotuvu gali negroti.
Paleidus tokį diską, televizoriaus ekrane pasirodys
pranešimas <Wrong Region. Please check Disc.>
(Neatitinka regionas. Prašome patikrinti disko
regioninį kodą).
Diskų tipai ir formatai
Šis prietaisas nepalaiko „Secure (DRM) Media“ bylų. CD-R diskai.
CD-R diskai
1 Kai kurie CD-R diskai gali būti nenuskaitomi,
priklausomai nuo disko įrašymo įrenginio (kompaktinių
diskų CD grotuvo ar kompiuterio) bei disko būklės.
1 Naudokite 650MB/74 minučių CD-R diskus.
Nenaudokite didesnių nei 700MB/80 minučių CD-R
diskų, nes jie gali būti nenuskaitomi.
1 Kai kurių CD-RW (perrašomųjų) diskų bylos gali būti
nenuskaitomos.
1 Visiškai nuskaitomi bus tik tie CD-R diskai, kurių įrašymo
procesas buvo tinkamai užbaigtas. Jeigu procesas
buvo užbaigtas, bet pats diskas paliktas neužbaigtas,
jis gali būti nepilnai nuskaitomas.
8
Lietuvių
1 Įrenginys nuskaito tik CD-R diskus su MP3
bylomis, įrašytomis ISO 9660 ar „Joliet“ formatu.
1 MP3 bylų pavadinimuose negali būti tarpų ar
specialiųjų ženklų (. / = +).
1 Naudokite diskus, kurie buvo įrašyti didesniu nei
128Kbps duomenų kompresijos/ldekompresijos
greičiu.
1 Įrenginys nuskaito tik „.mp3“ ir „.MP3“ formato
bylas.
1 Įrenginys nuskaito tik vienu metu įrašytus
daugiasesijinius diskus. Jeigu daugiasesijiniame
diske yra tuščias segmentas, diskas bus
nuskaitomas tik iki to tuščio segmento.
1 Jeigu diskas yra neužbaigtas, jam nuskaityti
prireiks daugiau laiko, gali būti nuskaitomos ne
visos jame įrašytos bylos.
1 Nuskaitant bylas, užkoduotas kintamojo
skaitmeninio srauto greičio (VBR) formatu, t.y. ir
dideliu, ir mažu skaitmeninio srauto greičiu (pvz.,
32Kbps ~ 320Kbps) užkoduotas bylas, garsas
gali šokinėti.
1 Viename kompaktiniame diske galima nuskaityti
500 įrašų.
1 Viename kompaktiniame diske galima nuskaityti
300 aplankų .
CD-R JPEG diskai
1 Įrenginys nuskaito tik „jpg“ formato bylas.
1 Jeigu diskas nebuvo užbaigtas, jam nuskaityti prireiks
daugiau laiko, gali nepasileisti kai kurios jame įrašytos
bylos.
1 Bus nuskaityti tik CD-R diskai su ISO 9660 ar „Joliet“
formatu įrašytomis bylomis.
1 JPEG bylų pavadinimus gali sudaryti daugiausia 8
ženklai, pavadinimuose negali būti tarpų bei specialiųjų
ženklų (. / = +).
1 Įrenginys nuskaito tik vienu metu įrašytus
daugiasesijinius diskus. Jeigu daugiasesijiniame diske
yra tuščias segmentas, diskas bus nuskaitomas tik iki
to tuščio segmento.
1 Viename tokio tipo kompaktiniame diske telpa iki 999
vaizdų.
1 Nuskaitant „Kodak“/„Fuji Picture“ kompaktinius diskus,
bus rodomos tik JPEG bylos iš nuotraukų aplanko.
(pict) Visi kiti nuotraukų diskai, išskyrus „Kodak“/„Fuji
Picture“ kompaktinius diskus gali būti paleidžiami
ilgesnį laiką arba iš viso negroti.
01
1 Nesuderinamiems formatams atkurti skirti
programinės įrangos atnaujinimai nėra palaikomi.
(Pavyzdžiui, QPEL, GMC, didesnės nei 800 x 600
pikselių skiriamosios gebos ir pan.).
1 Jeigu DVD-R/-RW diskas buvo negerai įrašytas
DVD vaizdo formatu, jis nebus atkuriamas.
DivX („Digital internetvideo express“)
formatasdfdbe e j
„DivX“ yra vaizdo failų formatas, sukurtas kompanijos
„Microsoft“ pagal MPEG4 kompresijos technologiją, ir
perteikia garso ir vaizdo duomenis per internetą realiu
laiku.
MPEG4 signalas yra naudojamas vaizdo ir MP3 garso
kodavimui, kad vartotojas galėtų peržiūrėti filmą panašia
į DVD vaizdo ir garso kokybę.
Palaikomi formatai („DivX“)
Šis produktas palaiko tik žemiau pateiktus bylų
formatus. Jeigu abu vaizdo ir garso formatai
nepalaikomi, vaizdas gali trūkinėti arba dingti garsas.
Palaikomi vaizdo formatai
Formatas
AVI
WMV
Palaikomos versijos
DivX3.11~DivX5.1
V1/V2/V3/V7
Sparta
USB jungties specifikacijos
USB jungties specifikacijos
t64#BS64#QBMBJLPNJTVEFSJOBNJQSJFUBJTBJ
t64#QBMBJLPNJ"UJQPLBCFMJVQSJKVOHUJQSJFUBJTBJ
t6.4v64#.BTT4UPSBHF%FWJDFi
7QBMBJLPNJ
suderinami prietaisai.
t1BMBJLPNJQSJFUBJTBJLVSJŠUWBSLZLMĹTTVGPSNBUVPUPT
naudojant FAT (FAT, FAT16, FAT32) bylų sistemą.
Nesuderinamas
t/FQBMBJLPNJQSJFUBJTBJLVSJFNTOBVEPUJLPNQJVUFSZKF
(„Windows“) reikalaujama įdiegti atskirą tvarkyklę.
t/FQBMBJLPKVOHIJJŠOBVEPKBOIJJŠ64#ÝBLPUVWį
t1FS64#JMHJOUVWįQSJKVOHUBT64#QSJFUBJTBTHBMJCŜUJ
neatpažintas.
t1SJKVOHJBOU64#QSJFUBJTįLVSJBNSFJLJBBUTLJSP
maitinimo šaltinio, jis taip pat turi būti prijungtas prie
atskiro elektros lizdo.
Apribojimai
Palaikomi garso formatai
Formatas
drebėti.
1 Dideliu kadrų dažniu įrašytos „DivX“ bylos dalys gali
būti neatkurtos.
1 Kadangi šis įrenginys palaiko tik „DivX Networks,
Inc.“ patvirtintus koduotės formatus, vartotojo
sukurta „DivX“ byla gali negroti.
Atrankos dažnis
MP3
80~320kbps
WMA
56~128kbps
AC3
128~384kbps
44.1/48khz
DTS
1.5Mbps
44.1khz
44.1khz
t+FJHVQSJKVOHUBNFQSJFUBJTFZSBLFMJBUNJOUJFTLBVQJLMJBJ
(arba skyriai), gali būti prijungtas tik vienas kaupiklis
(skyrius).
t1SJKVOHVTUJL64#QBMBJLBOUŃQSJFUBJTįŃSFOHJOJP
vaizdo kokybė gali skirtis nuo numatytosios,
priklausomai nuo prietaiso, kuris yra prijungtas.
1 „DivX“ bylos, įskaitant garso ir vaizdo bylas,
sukurtos DTS formatu, palaiko tik iki 6Mbps.
1 Ekrano formatas: Nors standartinė „DivX“ skiriamoji
geba yra 640x480 pikselių, šis prietaisas gali palaikyti
iki 720x480 pikselių. Didesnės nei 800 televizoriaus
ekrano skiriamosios gebos nebus palaikomos.
1 Pasirinkus diską, kurio atrankos dažnis didesnis nei
48khz ar 320kbps, atkūrimo metu vaizdas gali
Lietuvių
9
Naujausios funkcijos
DVD±R/±RW, CD-R/RW diskai
Saugumo informacija
USB prietaisai, kuriuos galima naudoti
kartu su šiuo įrenginiu000000000000000
1 Kai kurie prie įrenginio prijungti MP3 grotuvai gali
neveikti dėl grotuvų bylų sistemos sektorių dydžių.
1 USB laikmena, MP3 grotuvas, skaitmeninis
fotoaparatas
1 USB jungties funkcija nebus palaikoma, jeigu
įrenginys, iš kurio bus perkeliamos medijų bylos,
reikalauja naudoti gamintojo nustatytą programą.
Palaikomi bylų formatai
Formatas
Nuot-
Muzika
rauka
Filmas
Bylos
pavadinimas
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Bylos
plėtinys
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Perdavimo
sparta
–
80~320
kbps
56~128
kbps
4Mbps
4Mbps
Versija
–
–
V8
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX5.1,
Pikseliai
640x480
–
–
720x480
Atrankos
dažnis
–
44.1kHz
44.1kHz
44.1KHz~ 48KHz
1 NTFS bylų sistemą naudojantys prietaisai nėra
palaikomi. (Sistema palaiko tik FAT bylų sistemą ir
USB režime atkurs tik iki 1 GB dydžio filmą).
10
Lietuvių
1 Neveikia su „Janus“ sistemą palaikančiais MTP
(„Media Transfer Protocol“) įrenginiais.
1 Jeigu bylos arba failo pavadinimą sudaro daugiau nei 10
simbolių, jie gali būti netinkamai rodomi arba netinkamai
veikti.
1 Jeigu subtitrų failas yra didesnis nei 300 KB, jis gali būti
netinkamai rodomas.
1 Kai naudojamas tam tikra USB laikmena / skaitmeninio
fotoaparato prietaisas, USB kortelių skaitytuvas neveikia.
1 Nuotraukų (JPEG), muzikos (MP3, WMA) ir vaizdo failų
pavadinimai turėtų būti nurodyti korėjiečių arba anglų kalba.
Priešingu atveju failo paleisti gali nepavykti.
1 Prijunkite tiesiogiai prie gaminio USB lizdo. Jeigu bandysite
prijungti naudojant kitą laidą, tai gali lemti suderinamumo
su USB problemas.
1 Jeigu į sudėtinį kortelių skaitytuvą įdėsite daugiau nei vieną
atminties prietaisą, skaitytuvas gali tinkamai neveikti.
Nepalaikomas skaitmeninio fotoaparato PTP protokolas.
1 Nebandykite „Nuskaitymo“ proceso metu atjungti USB
prietaiso.
1 Kuo didesnė vaizdo raiška, tuo ilgiau reikės laukti, kol
vaizdas bus parodytas.
1 DRM naudojami MP3/WMA arba vaizdo failai atsisiųsti iš
komercinių svetainių negali būti atsukami atgal.
1 Išorinis HDD prietaisas nėra palaikomas.
1 Maksimali srovė, kurią USB lizdas palaiko išoriniam
prietaisui, yra 500 mA (kai 5 V tiesioginės srovės).
01
Naujausios funkcijos
Aprašymas
Priekinis skydelis
1
2
3
4 5
6 7
8
9
ASC IN/
AUX IN 1
11
1
DISKO SKYRIUS
Čia įdedamas diskas.
2
VAIZDUOKLIS
Jame rodoma atkūrimo būsena, laikas ir pan.
3
NUOTOLINIO VALDYMO JUTIKLIS
Aptinka nuotolinio valdymo prietaiso siunčiamus signalus.
4
ATIDARYMO/UŽDARYMO MYGTUKAS (
5
FUNKCIJŲ MYGTUKAS (
6
SUSTABDYMO MYGTUKAS (
7
PALEIDIMO/PERTRAUKOS MYGTUKAS (
8
GARSO MYGTUKAI (
9
ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO MYGTUKAS (
,
10
Skirti disko dėklui atidaryti ir uždaryti.
)
Skirtas režimui perjungti tokia tvarka:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞AUX 2 ➞ USB ➞IPOD ➞ FM.
)
Skirtas disko atkūrimui sustabdyti.
)
)
Skirtas įjungti arba laikinai sustabdyti diską.
Skirti garsui didinti ir mažinti.
)
)
Skirtas prietaisui įjungti ir išjungti.
10
USB LIZDAS
Prijunkite prie jo USB laikmenas, pvz., MP3 grotuvus, USB atmintines ir
pan., iš kurių galite paleisti įvairias bylas.
11
AUX IN 1/ASC IN LIZDAS
Skirtas tokiems išoriniams komponentams, kaip MP3 grotuvas,
prijungti. Naudokite, jeigu norite naudotis automatinio garso
kalibravimo (SC) funkcija.
Lietuvių
11
Saugumo informacija
Galinis skydelis
1
2
3
4
5 6
7
8
9 10
VIDEO
OUT
SPEAKERS OUT
DIGITAL
AUDIO IN
WIRELESS
FM ANT
FA NET
HDMI OUT
(Only For Service)
OPTICAL
SURROUND
SUBWOOFER
SURROUND
AUX
IN 2
COMPONENT
OUT
1
AUŠINIMO VENTILIATORIUS
2
3
KANALO GARSIAKALBIŲ IŠVESTIES
JUNGTYS
SKAITMENINĖS IŠORINĖS OPTINĖS
ĮVESTIES LIZDAS (DIGITAL AUDIO IN)
4
TX KORTŲ LIZDAS (BEVIELIS)
5
HDMI IŠVESTIES LIZDAS (HDMI OUT)
6
AUX IN 2 LIZDAI
Sujunkite su išorinio prietaiso (pvz., VCR grotuvo) 2CH analogine išvestimi.
7
VAIZDO IŠVESTIES LIZDAS (VIDEO OUT)
Prijunkite televizoriaus vaizdo įvesties lizdą (VIDEO IN) prie VIDEO OUT lizdo.
8
KOMPONENTINĖS VAIZDO IŠVESTIES
LIZDAI
Prie šių lizdų prijunkite televizoriaus komponentines vaizdo įvestis.
9
FA NET (tik aptarnavimui)
Naudojama aptarnavimo metu atliekamiems taisymo darbams.
FM ANTENOS LIZDAS
Prijunkite FM anteną.
10
12
Lietuvių
Kada įjungtas veikimas, visada pradeda suktis ventiliatorius. Įtaisydami gaminį užtikrinkite,
kad abiejose ventiliatoriaus pusėse lieka mažiausiai 10 cm tarpas.
Skirtos prijungti priekinius, centrinius, galinius ir žemųjų dažnių garsiakalbius.
Skirtas išoriniam skaitmeninės išvesties įrenginiui prijungti.
TX korta leidžia sujungti pagrindinį įrenginį su pasirinktu bevielio imtuvo
moduliu.
HDMI kabeliu sujungiamas HDMI išvesties lizdas su HDMI įvesties lizdu
televizoriuje. Gaunamas aukščiausios kokybės vaizdas.
01
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Prietaiso įjungimas ir išjungimas
Jeigu norite įjungti TV režimą,
spauskite TV mygtuką.
Jeigu norite įjungti namų kino sistemą,
spauskite DVD mygtuką.
Spauskite skaitmeninius mygtukus ir
pasirinkite norimas parinktis.
RECEIVER
SLEEP
DVD
TV
TA
RDS DISPLAY
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
Tai yra režimo pasirinkimo mygtukas.
arba Spauskite, kai norite pasirinkti
televizoriaus vaizdo režimą.
Norėdami po tam tikro laiko išjungti
gaminį, nustatykite laiką, kada jis
bus automatiškai išjungiamas.
Disko dėklo atidarymas ir
uždarymas.
Naujausios funkcijos
Nuotolinio valdymo pultas
Norėdami priimti FM radijo stotis,
naudokite RDS funkciją.
9
DSP /EQ
Pasirinkite norimą DSP/EQ garso
režimą.
0
Pasirinkite norimą „Dolby Pro Logic II“
garso režimą.
Spauskite norėdami pradėti paiešką
atgal arba į priekį.
Spauskite norėdami atsukti
atgal arba persukti į priekį.
Spauskite norėdami sustabdyti/
paleisti diską
Laikinas garso išjungimas.
Spauskite norėdami įjungti disko
pauzę.
MUTE
Garsumo reguliavimas.
TUNING
/CH
VOL
REPEAT
Spauskite norėdami sugrįžti į
pradinį meniu.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Spauskite norėdami peržiūrėti
disko meniu.
Naudojama garso/subtitrų kalbai,
kampui ir t. t. keisti.
Įjungiama prieiga prie bendrų gaminio
funkcijų, pavyzdžiui, nuotraukų sąrašo.
Ekrano ryškumo reguliavimas.
„GIGA Sound“ garso funkcijos
įjungimas/išjungimas.
Žemų tonų garsiakalbio garsumo
reguliavimas.
Spauskite norėdami iš
anksto nustatyti FM radijo stotis.
Leidžia pakartoti pavadinimą, skyrių,
įrašą arba diską.
Naudokite šį mygtuką, kai norite įjungti
„Title“ („Pavadinimo“) meniu.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Ekrane rodomų meniu punktų
pasirinkimas ir meniu reikšmės keitimas.
Sugrįžimas į ankstesnį meniu.
Veikiančių FM stočių paieška ir
kanalų keitimas.
Rodyti dabartinį disko (failo) statusą.
Spauskite, jeigu norite išjungti meniu.
C
D
DIMMER
A
GIGA
B
S.VOL
AUDIO
UPSCALE
S/W LEVEL
TUNER
MEMORY
MO/ST
USB REC
P.BASS
Pasirinkite norimą „P.BASS“ arba
„MP3 Enhancement“ nustatymą.
Reguliuokite ir stabilizuokite garsumo lygį, kad
išvengtumėte didelio garsumo lygio pokyčio.
Naudokite, kai norite pradėti įrašymą
USB laikmenoje.
Radijo transliavimui pasirinkite MONO arba
STEREO nustatymą.
Lietuvių
13
Saugumo informacija
Kaip įdėti elementus į nuotolinio
valdymo pultą
t Elemento dydis: AAA
valdymo pultas pagal nutylėjimą veiks SAMSUNG
televizoriui.
Televizorių kodų sąrašas
Prekinis
ženklas
Kodai
Prekinis
ženklas
56, 57, 58
MTC
18
01, 15
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
01, 18, 40, 48
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
„Nikei“
03
„Onking“
03
57, 58, 81
„Onwa“
03
„Brocsonic“
59, 60
„Panasonic“
„Candle“
18
„Penney“
„Admiral
(M.Wards)“
„A Mark“
„Anam“
AOC
„Bell & Howell
(M.Wards)“
✎ PASTABA




Įstatykite elementus į nuotolinio valdymo pultą taip,
kad jų poliai sutaptų: (+) su (+), o (–) su (–).
Visada keiskite iš karto abu elementus.
Nelaikykite elementų šalia karščio šaltinių ar ugnies.
Nuotolinio valdymo pultas veikia iki 7 metrų nuotoliu.
Nuotolinio valdymo pulto
nustatymai
Šiuo nuotolinio valdymo pultu galite valdyti kai kurias
televizoriaus funkcijas.
„Cetronic“
03
„Philco“
„Citizen“
03, 18, 25
„Philips“
„Cinema“
97
„Pioneer“
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
63, 66, 80, 91
„Classic“
03
„Portland“
15, 18, 59
„Concerto“
18
„Proton“
40
„Contec“
46
„Quasar“
„Radio
06, 66, 67
„Coronado“
15
„Craig“
03, 05, 61, 82, 83, 84
„Croslex“
62
„Proscan“
„Realistic“
„Crown“
„Curtis
Mates“
CXC
03
„Sampo“
59, 61, 63
SAMSUNG
„Sanyo“
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46,
47, 48, 49,
19, 61, 65
„Scott“
03, 40, 60, 61
„Sears“
15, 18, 19
„Sharp“
„Signature
2000
(M.Wards)“
„Sony“
15, 57, 64
50, 51, 52, 53, 55
03, 40
Valdant televizoriaus funkcijas nuotolinio
valdymo prietaisu
„Daewoo“
1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto
TV (televizoriaus) mygtuką ir
nustatykite televizijos (TV) režimą.
„Daytron“
03
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
40
„Dynasty“
03
„Emerson“
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
„Fisher“
19, 65
2. Paspauskite televizoriaus POWER (Maitinimo)
mygtuką
3. Laikydami paspaudę POWER (Maitinimo) mygtuką,
įveskite kodą pagal savo televizoriaus prekinį ženklą.
1 Jeigu lentelėje jūsų televizoriui pateikti keli kodai,
įveskite po vieną kodą, kol rasite veikiantį.
1 Pavyzdys : Jeigu jūsų televizorius –
SAMSUNG, laikydami POWER (Maitinimo)
mygtuką skaičių mygtukais surinkite 00, 15, 16,
17 ir 40.
4. Jeigu televizorius išsijungs, tai reikš, jog
nustatymas baigtas
1 Dabar galėsite naudotis televizoriaus POWER
(Maitinimo), VOLUME (Garsumo), CHANNEL
(Kanalų) ir skaičių mygtukais (0~9).
✎ PASTABA


Nuotolinio valdymo pultas gali neveikti su kai kurių
gamintojų televizoriais. Priklausomai nuo gamintojo,
gali neveikti ir kai kurios funkcijos.
Jeigu nuotolinio valdymo pultu nenustatysite kodo
pagal savo televizoriaus prekinį ženklą, nuotolinio
14
Lietuvių
Kodai
Shack“
RCA/
17, 48, 56, 60, 61, 75
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
03, 19
57, 58
„Funai“
03
„Soundesign“
„Futuretech“
„General
Electric (GE)“
03
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
„Spectricon“
01
SSS
18
„Hall Mark“
40
„Sylvania“
„Hitachi“
15, 18, 50, 59, 69
„Symphonic“
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
61, 95, 96
„Inkel“
45
„Tatung“
06
„JC Penny“
56, 59, 67, 86
„Techwood“
18
JVC
70
„Teknika“
03, 15, 18, 25
KTV
59, 61, 87, 88
TMK
18, 40
KEC
03, 15, 40
„Toshiba“
19, 57, 63, 71
KMC
LG
(„Goldstar“)
15
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
„Vidtech“
18
„Videch“
59, 60, 69
„Luxman“
18
„Wards“
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
„Yamaha“
18
„York“
40
„Marantz“
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
40, 54
„Yupiteru“
03
„Matsui“
54
„Zenith“
58, 79
LXI („Sears“)
„Magnavox“
MGA
„Mitsubishi“/
MGA
18, 40
„Zonda“
01
18, 40, 59, 60, 75
„Dongyang“
03, 54
02
Jungtys
Jungtys
Šiame skyriuje aprašomi įvairūs namų kino sistemos sujungimo su kitais išoriniais įrenginiais būdai.
Prieš pernešdami ar jungdami įrenginį, įsitikinkite, kad atjungtas jo maitinimo laidas.
Garsiakalbių prijungimas
Namų kino sistemos išdėstymas
SW
Pastatykite grotuvą ant staliuko ar spintelės, arba
po televizoriaus stovu.
Klausymosi padėties pasirinkimas
2,5-3 kartus didesnis už televizoriaus ekrano įstrižainę
Statykite šiuos garsiakalbius klausymosi vietos priekinėje dalyje, pakreiptus į vidų
(maždaug 45°) link savęs. Išdėstykite garsiakalbius taip, kad jų aukštų dažnių
garsiakalbiai būtų jūsų ausų lygyje. Sulyginkite priekinius garsiakalbius su centriniu
garsiakalbiu ir atsukite juos į save arba priekinius garsiakalbius pastatykite arčiau
savęs, o centrinį toliau.
Priekiniai garsiakalbiai
ei
Centrinis garsiakalbis
f
Galiniai garsiakalbiaihj
hj
Žemų dažnių garsiakalbis
g
Klausymosi atstumas turėtų būti nuo 2,5 iki 3
kartų didesnis už televizoriaus ekrano įstrižainę.
Pavyzdys: 32" įstrižainės televizorius 2~2,4m ,
55" įstrižainės televizorius 3,5~4m.
Geriausia jungti šį garsiakalbį tame pačiame aukštyje, kaip priekiniai garsiakalbiai.
Galite jį jungti virš arba po televizoriumi.
Dėkite garsiakalbius už savo klausymo vietos. Jeigu nėra pakankamai vietos,
padėkite šiuos garsiakalbius atsuktus vieną į kitą, 60 iki 90cm (2 iki 3 pėdų) virš
jūsų ausų, truputį pasuktus žemyn.
Kitaip nei priekiniai ir centrinis garsiakalbis, galiniai garsiakalbiai dažniausiai
* yra
skirti garso efektams, garsas per juos nesklinda visą laiką.
Žemų dažnių garsiakalbio vieta nėra labai svarbi, todėl padėkite jį ten, kur jums
patinka.
! ĮSPĖJIMAS



Neleiskite vaikams žaisti šalia garsiakalbių. Jie gali susižeisti, jei garsiakalbiai nukris.

Nekabinkite žemųjų dažnių garsiakalbio ant sienos per oro išėjimo angą.
Jungdami laidus prie garsiakalbių, derinkite poliškumą (+/ –).
Laikykite žemųjų dažnių garsiakalbį vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie negalėtų įkišti rankų ar pašalinių
daiktų į šio garsiakalbio angą.
✎ PASTABA

Padėjus žemųjų dažnių garsiakalbį šalia televizoriaus, ekrano spalva gali išsikraipyti dėl garsiakalbio sukuriamo
magnetinio lauko. Jeigu taip nutinka, padėkite šį garsiakalbį toliau nuo televizoriaus.
Lietuvių
15
Jungtys
Garsiakalbių prijungimas
Garsiakalbių komponentai
HT-D550
(L)
(R)
(L)
PRIEKINIS
(R)
CENTRINIS
GALINIS
Garsiakalbių komponentai
ŽEMŲJŲ DAŽNIŲ
GARSIAKALBIO KABELIS
Surinkti garsiakalbiai
HT-D553
HT-D553
(L) (R)
VARŽTAS (D
IDELIS ): 2EA
VARŽTAS (M
AŽAS ): 8EA
CENTRINIS GARSIAKALBIS
PRIEKINIS
(L)
STOVAS
(R)
GALINIS
STOVO PAGRINDAS

CENTRINIS
ŽEMŲJŲ
DAŽNIŲ
GARSIAKALBIO
KABELIS
GALINIS
PRIEKINIS
GARSIAKALBIS GARSIAKALBIS
HT-D555
ŽEMŲJŲ DAŽNIŲ
GARSIAKALBIS
HT-D555
(L) (R)
PRIEKINIS
VARŽTAS (D
IDELIS ): 4EA
VARŽTAS (M
AŽAS ): 16EA
STOVAS
(L) (R)
CENTRINIS
STOVO
PAGRINDAS
CENTRINIS
GARSIAKALBIS
ŽEMŲJŲ DAŽNIŲ
✎ PASTABA
SUBWOOFER

PRIEKINIS GARSIAKALBIS
GARSIAKALBIO
KABELIS
 Apie tai, kaip įrengti garsiakalbius ant aukšto stovo, skaitykite 17 psl.
16
Lietuvių
ŽEMŲJŲ DAŽNIŲ
GARSIAKALBIS
02
Jungtyss
Garsiakalbių įrengimas ant aukšto stovo
* Tik HT-D553 – Priekiniai garsiakalbiai
1
* Tik HT-D555 – Priekiniai/galiniai garsiakalbiai
2
1. Apverskite stovo pagrindą aukštyn kojomis ir
prijunkite prie stovo.
Stovo
pagrindas
Stovas
2. Į keturias pažymėtas angas atsuktuvu įsukite
keturis mažus varžtus, kaip pavaizduota šalia.
3
3. Prie surinkto stovo prijunkite viršutinį garsiakalbį.
Garsiakalbis
4. Į garsiakalbio gale esančią angą atsuktuvu
įsukite kitą didelį varžtą
4
Stovas
Garsiakalbių prijungtas
1. Paspauskite garsiakalbio gale esančią gnybto ąselę.
2. Prie juodo gnybto (–) prijunkite juodą laidą, o prie raudono gnybto (+) –
raudoną laidą, ir atleiskite ąselę.
3. Jungiamuosius kištukus prijunkite prie galinės įrenginio pusės taip, kad
garsiakalbių kištukų spalvos atitiktų įrenginio lizdų spalvas.
Juodas
Raudonas
HT-D550 modelis
Centrinis garsiakalbis
Priekinis garsiakalbis (R)
Priekinis garsiakalbis (L)
SPEAKERS OUT
SURROUND
SUBWOOFER
SURROUND
Galinis garsiakalbis (R)
Galinis garsiakalbis (L)
Žemųjų dažnių garsiakalbis
Daugiau apie HT-D553/D555 modelio garsiakalbius skaitykite 16 psl.
Lietuvių
17
Jungtys
Papildomo bevielio imtuvo modulio prijungimas
Norėdami prijungti erdvinio garso garsiakalbius bevieliu būdu, iš SAMSUNG atstovų turite įsigyti bevielį imtuvo
modulį ir TX kortą.
● Šį prietaisą rekomenduojama jungti tik prie SWA-5000.
HT-D550 modelis
Priekinis
garsiakalbis (L)
Centrinis garsiakalbis
Priekinis garsiakalbis (R)
SPEAKERS OUT
Galinis
garsiakalbis (L)
Galinis (R)
garsiakalbis
Bevielis imtuvo modulis
A
O
SURROUND
SUBWOOFER
SURROUND
Žemųjų dažnių
garsiakalbis
* Daugiau apie HT-D553/D555 modelio garsiakalbius skaitykite 16 psl.
1. Paspauskite garsiakalbio gale esančią gnybto ąselę.
2. Prie juodo gnybto (–) prijunkite juodą laidą, o prie raudono gnybto (+) –
raudoną laidą, ir atleiskite ąselę.
3. Jungiamuosius kištukus prijunkite prie galinės įrenginio pusės taip, kad
garsiakalbių kištukų spalvos atitiktų įrenginio lizdų spalvas.
Juodas
Raudonas
4. Apverskite įrenginį, į TX kortos (BEVIELĖ) lizdą, esantį įrenginio apačioje,
įdėkite TX kortą.
● Laikykite TX kortą taip, kad užrašas „WIRELESS“ būtų nukreiptas į
viršų, ir įdėkite kortą į lizdą.
● TX korta nustato ryšį tarp įrenginio ir bevielio imtuvo modulio.
VIDEO
OUT
DIGITAL
T
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
iPod
WIRELESS
AUX IN 2
COMPONENT
OUT
5. Prie bevielio imtuvo modulio prijunkite galinius kairį ir dešinį garsiakalbius.
6. Įjunkite bevielio imtuvo modulio maitinimo laidą į sienos maitinimo lizdą.
WIRELESS
TX korta
18
Lietuvių
02





Statykite bevielį imtuvą klausymo pozicijos gale. Jeigu bevielis imtuvas yra per arti pagrindinio įrenginio, gali būti
girdimi tam tikri garso trukdžiai.
Jeigu naudojate tokius prietaisus, kaip mikrobangų krosnelė, bevielė LAN kortelės įranga, „Bluetooth“ įrenginį ar bet
kurį kitą prietaisą, veikianti tuo pačiu dažniu (2.4/5.8 Ghz) netoli namų kino sistemos, gali girdėtis garso trukdžiai.
Radijo bangų perdavimo atstumas yra apie 10m, tačiau jis gali skirtis priklausomai nuo aplinkos, kurioje yra namų
kinas. Jeigu tarp pagrindinio įrenginio ir bevielio imtuvo yra gelžbetonio ar metalinė siena, sistema gali iš viso
neveikti, nes radijo bangos negali prasiskverbti pro metalą.
Jeigu bevielis ryšys su pagrindiniu įrenginiu neatsiranda, sistemai reikalingi identifikacijos (ID) nustatymai tarp
pagrindinio įrenginio ir bevielio imtuvo. Išjungę pagrindinį įrenginį, paspauskite nuotolinio valdymo mygtukus
„0“ „1“ „3 ir ekrane pasirodys pranešimas „W INIT“.
Išjunkite bevielio imtuvo modulį, 5 sekundes laikykite paspaudę bevielio imtuvo modulio gale esantį
mygtuką „ID SET“.
! ĮSPĖJIMAS








Nedėkite jokių kitų kortelių, išskyrus TX kortą. Galite sugadinti įrenginį arba neištraukti kortelės, jeigu naudojate
netinkamą TX kortą.
Nekiškite TX kortos apverstos arba kita puse.
TX kortą dėkite tik tada, kai namų kino sistema yra išjungta. Dedant korta į įjungtą įrenginį, galima sugadinti
sistemą.
Jeigu TX korta įdėta, o bevielio imtuvo modulio nustatymai baigti, iš galinių garsiakalbių jungčių pagrindiniame
įrenginyje garso nebus.
Bevielė priėmimo antena yra integruota imtuve. Saugokite įrenginį nuo vandens ir drėgmės.
Geriausiam klausymo efektui pasiekti, pasirūpinkite, kad bevielio imtuvo plote nebūtų jokių kliūčių.
Jeigu iš bevielių galinių garsiakalbių nesigirdi jokio garso, perjunkite režimą į DVD 5.1 kanalą arba „Dolby
ProLogic II“.
2-CH kanalo režime iš galinių garsiakalbių garsas nesigirdės.
Lietuvių
19
Jungtys
✎ PASTABA
Jungtys
„Video Out“ (Video išvesties) prijungimas prie televizoriaus
Pasirinkite vieną iš trijų šios išvesties prijungimo prie televizoriaus metodų.
3 METODAS (tik Europoje)
4 METODAS (įeina į komplektą)
VIDEO
OUT
DIGITAL
T
AUDIO IN
WIRELESS
SCART IN
FM ANT
Žalias
FA NET
FA
HDMI OUT
(Only For Service)
OPTICAL
AUX
IN 2
COMPONENT
OUT
Mėlynas
Raudonas
2 METODAS
1 METODAS
1 METODAS : HDMI sąsaja
Prijunkite HDMI kabelį (parduodamas atskirai) nuo HDMI OUT lizdo namų kino sistemos grotuvo gale į HDMI
IN lizdą televizoriuje.
2 METODAS : komponentinė vaizdo sąsaja
Jeigu televizoriuje yra komponentinės įvesties jungtys, prijunkite komponentinį vaizdo kabelį (parduodamas
atskirai) nuo komponentinės vaizdo išvesties lizdų (PR, PB ir Y) namų kino sistemos gale prie komponentinės
vaizdo įvesties lizdų televizoriuje.
KOMPONENTO PASIRINKIMO funkcija
1. Išjunkite įrenginį, paspauskite ir apie 5 sekundes palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pulte mygtuką
numeris 8 (COMPONENT SEL.).
1 Ekrane pasirodys <Y Pb Pr> arba <RGB> .
2. Paspauskite mygtuką numeris 8 (COMPONENT SEL.), kad išsirinktumėte <Y Pb Pr> , kad
nustatytumėte įrenginį KOMPONENTINĖS sąsajos režime.
20
Lietuvių
02
Jeigu jūsų televizoriuje įrengta SCART įvestis, SCART kabeliu (parduodamas atskirai) sujunkite įrenginio gale
esantį EXT (AV) lizdą su televizoriaus SCART IN lizdu.
1. Išjunkite įrenginį, paspauskite ir apie 5 sekundes palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pulte mygtuką
numeris 8 (COMPONENT SEL.).
1 Ekrane pasirodys <Y Pb Pr> arba <RGB>
2. Paspauskite mygtuką numeris 8 (COMPONENT SEL.), kad išsirinktumėte <RGB> ir nustatytumėte
įrenginiui SCART režimą.
VIDEO SELECT (Vaizdo pasirinkimo) funkcija
Paspauskite ir kiek ilgiau nei 5 sekundes palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pulto mygtuką numeris 0
(VIDEO SEL.).
1 Ekrane pasirodys <COMPOSITE> arba <RGB> .
Tuomet paspauskite mygtuką numeris 0 (VIDEO SEL.), kad išsirinktumėte tarp <COMPOSITE> ir <RGB>.
1 Jeigu jūsų televizoriuje įrengta „Scart“ (RGB įvestis), paspauskite mygtuką numeris 0 (VIDEO SEL.), kad
pasirinktumėte RGB režimą. „Scart“ funkcija užtikrina geresnę vaizdo kokybę.
1 Jeigu jūsų televizoriuje „Scart“ (RGB įvestis) neįrengta, paspauskite mygtuką numeris 0 (VIDEO SEL.), kad
pasirinktumėte COMPOSITE (Kompozitinio vaizdo) režimą.
4 METODAS : kompozitinė vaizdo sąsaja
Prijunkite komplekte esančiu vaizdo kabeliu vaizdo išvesties lizdą namų kino sistemos gale prie vaizdo įvesties
lizdo televizoriuje.
✎ PASTABA



Galimos HDMI išvesties skiriamosios gebos: 480p(576p), 720p,1080i/1080p. Apie tai, kaip pasirinkti skiriamąją
gebą, skaitykite 26 psl.
Sujungus komponentine/kompozitine jungtimi, įrenginys veikia pakaitinio („Interlace”) skanavimo 480i(576i)
režime.
Sujungę visus su vaizdo funkcija susijusius komponentus, nustatykite televizoriaus vaizdo įvestį tokią, kad ji
atitiktų jūsų prietaiso vaizdo išvesties režimą. Iš pradžių, prieš nustatydami televizoriaus vaizdo įvesties šaltinį,
įjunkite šį įrenginį. Daugiau informacijos apie tai, kaip pasirinkti televizoriaus vaizdo įvesties šaltinį, skaitykite
televizoriaus naudojimo instrukcijoje.
! ĮSPĖJIMAS

Nejunkite įrenginio per VCR grotuvą. Per VCR grotuvus perduodami vaizdo signalai gali būti sugadinti
apsaugos nuo kopijavimo sistemomis, ir į televizoriaus ekraną bus išvedamas iškreiptas vaizdas.
Lietuvių
21
Jungtys
3 METODAS : „Scart“ sąsaja
Jungtys
„Video Out“ (Video išvesties) prijungimas prie televizoriaus
HDMI FUNKCIJA
Automatinio HDMI sąsajos aptikimo funkcija
Grotuvo video išvestis automatiškai pasikeičia į HDMI režimą, kai prijungiamas HDMI kabelis ir įjungiamas
maitinimas.
1 HDMI („High Definition Multimedia Interface“)
1 HDMI yra sąsaja, kurios dėka skaitmeninis vaizdo ir garso duomenų perdavimas vyksta per vienintelę jungtį.
Naudojant HDMI jungtį, DVD namų kino sistema perduoda skaitmeninį vaizdo ir garso signalą ir rodo aiškų vaizdą
televizoriuje per HDMI įvesties lizdą.
1 HDMI jungties aprašymas
- HDMI į televizorių išveda tik aiškų skaitmeninį signalą.
- Jeigu jūsų televizorius nepalaiko HDCP („High-bandwidth Digital Content Protection“), (skaitmeninio signalo
šifravimo funkcijos), ekrane atsiranda atsitiktiniai trukdžiai.
1 Kas yra HDCP?
1 HDCP yra sistema, sauganti nuo kopijavimo DVD disko turinį, kuris perduodamas HDMI sąsaja. Sistema suteikia
saugią skaitmeninį sąsają tarp vaizdo šaltinio (kompiuterio, DVD disko ir pan.) ir jį rodančio įrenginio (televizoriaus,
projektoriaus ir kt.). Turinys yra užšifruojamas šaltinio įrenginyje, kad būtų išvengta nelegalaus kopijavimo.
✎ PASTABA

Tuo metu, kai prijungtas HDMI kabelis, kompozitiniai (vaizdo) ir komponentiniai vaizdo signalai nėra
išvedami.
Naudojimasis „Anynet+“(HDMI-CEC)
„Anynet+“ yra patogi funkcija, leidžianti valdyti kitus SAMSUNG prietaisus naudojant televizoriaus nuotolinio
valdymo pultą. „ Anynet +“ galima naudoti prijungus šį įrenginį prie SAMSUNG televizoriaus HDMI kabeliu. Ši
funkcija įmanoma tik su „Anynet+“ funkciją palaikančiais SAMSUNG televizoriais.
1. Prijunkite šį įrenginį prie SAMSUNG televizoriaus HDMI kabeliu (žr. 20 psl.).
2. Televizoriuje nustatykite „Anynet+“ funkciją. (Daugiau informacijos ieškokite savo televizoriaus naudojimo
instrukcijoje).
✎ PASTABA



„Anynet+“ funkcija veikia tik su kai kuriais nuotolinio valdymo pulto mygtukais.

Prašome patikrinti, ar yra
logotipas (jeigu ant televizoriaus yra
kad televizorius palaiko „Anynet+“ funkciją).
Ši funkcija neveiks, jeigu HDMI kabelis nepalaiko CEC.
Priklausomai nuo jūsų televizoriaus, kai kurios HDMI išvesties skiriamosios gebos gali neveikti. Prašome
skaityti savo televizoriaus naudojimo instrukciją.
22
Lietuvių
logo, logotipas, tai reiškia,
02
Jungtys
FM antenos prijungimas
FM antena (pridedama)
VIDEO
OUT
DIGITAL
T
AUDIO IN
WIRELESS
FM ANT
FA NET
FA
HDMI OUT
(Only For Service)
OPTICAL
AUX
IN 2
COMPONENT
OUT
1. Prijunkite pridedamą FM anteną prie FM antenos jungties.
2. Lėtai veskite antenos laidą aplink, kol rasite gero ryšio vietą, tada pritvirtinkite jį prie sienos ar kito tvirto
paviršiaus.
✎ PASTABA

Šis įrenginys nepriima AM transliacijų.
Išorinių komponentų garso jungčių prijungimas
Garso
išvestis
ASC IN/
AUX IN 1
Audio kabelis
(nepridedamas)
AUX1 : Išorinio prietaiso/MP3 grotuvo prijungimas
Komponentas, kaip, pavyzdžiui, MP3 grotuvas
1. Prijunkite AUX IN1 / ASC IN (AUDIO) lizdą esantį prietaiso priekyje prie išorinio įrenginio/MP3 grotuvo
garso (AUDIO) išvesties.
2. Paspauskite FUNCTION (Funkcijos) mygtuką, kad pasirinktumėte AUX1 įvestį.
1 Režimai persijungia taip :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ IPOD ➞ FM.
Lietuvių
23
Jungtys
Išorinių komponentų garso jungčių prijungimas
VIDEO
OUT
FM ANT
Baltas
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
iPod
WIRELESS
Raudonas
AUX IN 2
Optinis kabelis
(nepridedamas)
COMPONENT
OUT
EXT (AV)
Garso kabelis (parduodamas
atskirai) Jeigu išorinis analoginis
komponentas turi tik vieną
garso išvestį („Audio Out“),
junkite arba dešinį, arba kairį.
Priedėlis
VCR
OPTINĖ
AUX 2
AUX2 : išorinio analoginio komponento prijungimas
Jungiami analoginių signalų komponentai, tokie kaip vaizdo grotuvai VCR.
1. AUX IN 2 (garso) jungtį namų kino sistemoje prijunkite prie garso išvesties („Audio Out“) išoriniame
analoginiame įrenginyje.
1 Nesumaišykite jungčių spalvų.
1. Spauskite FUNCTION (Funkcijos) mygtuką ir pasirinkite AUX 2 įvestį.
1 Režimai persijungia taip :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ IPOD ➞ FM.
✎ PASTABA

Vaizdo grotuvo VCR vaizdo išvesties („Video Output”) jungtį galite jungti prie televizoriaus, o garso išvesties
(„Audio Output”) jungtis prie namų kino sistemos.
OPTINĖ : išorinio skaitmeninio komponento prijungimas
Skaitmeninių signalų komponentai, tokie kaip kabelinės dėžutės ar priedėliai („Set-Top Box“).
1. Prijunkite įrenginio gale esančią SKAITMENINĘ AUDIO ĮVESTĮ (OPTINĖ) prie išorinio skaitmeninio
komponento skaitmeninės išvesties.
2. Spausdami FUNCTION (Funkcijų) mygtuką pasirinkite D.IN.
1 Režimai persijungia taip :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ IPOD ➞ FM.
24
Lietuvių
03
Nustatymai
1. Paspauskite POWER (Maitinimo) mygtuką, kai
prietaisas prijungiamas prie televizoriaus pirmą
kartą. Įsijungs pradinių nustatymų ekranas.
Initial setting > On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
Nustatymų meniu nuostatos
Žingsniai, kuriais pasiekiamos funkcijos, priklausomai
nuo pasirinkto meniu, gali skirtis. Šioje naudojimo
instrukcijoje vaizduojama GUI (Grafinė vartotojo
sąsaja) gali skirtis, priklausomai nuo techninės įrangos
versijos.
1
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
English
Korean
Dutch
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
French
German
3
Italian
Move
Select
Return
2. Spausdami ▲▼ mygtukus pasirinkite norimą kalbą ir
paspauskite mygtuką ENTER (Įvesti).
3. Paspauskite mygtuką ENTER (Įvesti), kad
pasirinktumėte „Start“ (Pradžios) mygtuką.
4. Spausdami ▲▼ mygtukus pasirinkite pageidaujamą
televizoriaus formatą („TV aspect“), o po to
paspauskite mygtuką ENTER (Įvesti).
5. Į įrenginio ASCIN lizdą įjunkite ASC mikrofoną.
- Įsijungs automatinio garso kalibravimo ekranas.
6. Paspauskite mygtuką ENTER (Įvesti), kad
pasirinktumėte Pradžios („Start“) mygtuką.
2
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
A
1
MENU MYGTUKAS : ĮJUNGIA PAGRINDINĮ MENIU
2
RETURN (GRĮŽIMO) MYGTUKAS : ĮJUNGIA
ANKSTESNĮ NUSTATYMŲ MENIU EKRANĄ.
3
MYGTUKAS ENTER (ĮVESTI) / DIRECTION (KRYPTIS)
PERKELIA ŽYMEKLĮ IR PASIRENKA PUNKTĄ.
PASIRENKA ŠIUO METU PAŽYMĖTĄ PUNKTĄ.
PATVIRTINA NUSTATYMĄ.
4
MYGTUKAS EXIT (IŠEITI) : SKIRTAS IŠJUNGTI
NUSTATYMŲ MENIU.
✎ PASTABA




Jeigu prie įrenginio prijungtas HDMI kabelis, televizoriaus
formato („TV aspect“) funkcija neveiks.
Norėdami įjungti ankstesnį ekraną, paspauskite mygtuką
RETURN (Grįžti).
Pasirinkę meniu kalbą, vėliau galite pakeisti ją kiek ilgiau
nei 5 sekundes laikydami paspaudę nuotolinio valdymo
pulto mygtuką, STOP ( ■ ) tuo metu, kai įrenginyje nėra
disko.
Jeigu pradinių nustatymų ekranas neatsiranda, skaitykite
skyrių apie pradinius nustatymus (žr. psl. 30).
Vaizdo formato pasirinkimas
Kiekviena šalis taiko skirtingus vaizdo formato
tandartus. Galite pasirinkti NTSC arba PAL
standartą. Paspauskite ir kiek ilgiau nei 5
sekundespa laikykite paspaudę nuotolinio valdymo
prietaiso mygtuką numeris 7 tuo metu, kai įrenginys
yra išjungtas.
1 Ekrane pamatysite „NTSC“ arba „PAL“. Kai
pamatysite reikiamą standartą, jam išsirinkti,
paspauskite mygtuką numeris 7.
1 Disko vaizdo formatas turi būti toks pat, kaip
televizoriaus, prie kurio prijungtas įrenginys.
4
TUNER MEMORY
Settings
Function
DVD/CD
1. Paspauskite POWER (Maitinimo) mygtuką.
2. Spausdami ◄► mygtukus pasirinkite „Settings“
(Nustatymai), o po to paspauskite mygtuką
ENTER (Įvesti).
3. Spausdami ▲▼ mygtukus pasirinkite norimą
meniu, o po to paspauskite mygtuką ENTER
(Įvesti).
4. Spausdami ▲▼ mygtukus pasirinkite norimą
antrinį meniu, o po to paspauskite mygtuką
ENTER (Įvesti).
5. Spausdami ▲▼ mygtukus pasirinkite
pageidaujamą punktą, o po to paspauskite
mygtuką ENTER (Įvesti).
6. Norėdami išjungti nustatymų meniu,
paspauskite mygtuką EXIT (Išeiti).
Lietuvių
25
Nustatymai
Prieš pradedant (Pradiniai nustatymai)
Nustatymai
Vaizduoklis
Galite nustatyti įvairias vaizduoklio parinktis,
pavyzdžiui, televizoriaus formatą („TV Aspect“),
skiriamąją gebą („Resolution“) ir pan.
Televizoriaus ekrano formatas
Priklausomai nuo televizoriaus tipo, galite rinktis
ekrano formatą.
Pasirinkite, jeigu norite matyti 16:9
DVD vaizdą be juodų juostų viršuje ir
apačioje net, jeigu jūsų televizoriaus
ekrano formatas – 4:3 (vaizdo kraštai iš
kairės ir dešinės bus nukirpti).
Pasirinkite, jeigu norite matyti visą DVD
16:9 vaizdą net, jeigu jūsų televizoriaus
ekrano formatas – 4:3. Ekrano viršuje ir
apačioje matysite juodas juostas.
1 16:9 Wide
Pasirinkite šį režimą, jei norite
žiūrėti 16:9 vaizdą plačiaekraniame
televizoriuje.
✎ PASTABA



1 4:3 Letter Box

✎ PASTABA

1 4:3 Pan-Scan

1 Įjungta: televizoriaus ekrane bus rodoma
originalioji DVD disko skiriamoji geba.
1 Išjungta: Išvedama skiriamoji geba bus
nustatyta pagal anksčiau nustatytą skiriamąją
gebą, nepriklausomai nuo disko skiriamosios
gebos.
Naudojant HDMI, ekranas automatiškai keičiamas į „16:9 Wide“
režimą, o „TV Aspect“ funkcija neveiks.
Jei DVD įrašytas 4:3 formatu, plačiaekraniu formatu jo peržiūrėti
negalėsite.
Kadangi DVD diskai įrašomi įvairiais vaizdo formatais,
televizoriaus ekrane jie gali atrodyti skirtingai, priklausomai nuo
programinės įrangos, televizoriaus bei televizoriaus ekrano
formato nustatymų.
“BD Wise“ funkcija
Tai pagerins vaizdo kokybę ir priderins ją prie
turinio (disko, DVD ir pan.), kurį norite atkurti ir
prietaiso arba jūsų su „BD-Wise“ suderinto
SAMSUNG televizoriaus vaizdo kokybę.
Jeigu norite pakeisti skiriamąją gebą „BD Wise“
režime, iš pradžiu turite jį išjungti („BD Wise“
„Off“).
„BD Wise“ bus išjungtas, jeigu prietaisas
prijungtas prie įrenginio, nepalaikančio „BD
Wise“ funkcijos.
Skiriamoji geba
Čia nustatoma HDMI vaizdo signalu išvedama skiriamoji
gebą. Skaičiai 480p(576p), 720p, 1080i ir 1080p nurodo
vaizdo juostų skaičių. „i“ ir „p“ raidės nurodo, atitinkamai,
mišriąją ir progresinę skleistinę.
1 „BD Wise“ : Automatiškai nustato optimalią skiriamąją
geba, kai įrenginys prijungtas prie televizoriaus HDMI kabeliu
per „BD Wise“ funkciją. („BD Wise“ meniu bus rodomas tik
tuo atveju, kai „BD Wise yra įjungtas („On“).
1 480p(576p) : Išvedamas 480 juostų progresinės skleistinės
vaizdas.
1 720p : Išvedamas 720 juostų progresinės skleistinės
vaizdas.
1 1080i : Išvedamas 1080 juostų mišriosios skleistinės
vaizdas.
1 1080p : Išvedamas 1080 juostų progresinės skleistinės
vaizdas.
✎ PASTABA


Jeigu prijungtas komponentinis ar kompozitinis
vaizdas, palaikoma tik 480i(576i) skiriamoji
geba.
1080P gali būti nerodomas, priklausomai nuo
televizoriaus.
(Tik SAMSUNG gaminiams)
„BD Wise“ – tai naujausia SAMSUNG tarpusavio
ryšio funkcija. Kai sujungiate SAMSUNG prietaisus
naudodami „BD-Wise“ funkciją per HDMI, optimali
skiriamoji geba bus nustatyta automatiškai.
26
Lietuvių
HDMI formatas
Galite optimizuoti spalvų, išvedamų iš HDMI išvesties,
kokybės nuostatą. Pasirinkite prijungto įrenginio tipą.
1 Televizorius: Jeigu įrenginys prijungtas prie televizoriaus per HDMI.
1 Monitorius: Jeigu įrenginys prijungtas prie monitoriaus per HDMI.
03
Garsiakalbių nustatymai
Garsiakalbių dydis
Galite nustatyti centrinio, galinio garsiakalbių dydį bei atlikti
garso išbandymą šiame režime.
Settings
Speaker Setting
Speaker Size
Sound Edit
Priekinio/galinio garsiakalbio balanso
reguliavimas
 Galite nustatyti vertę nuo 0 iki -6.
 Kuo arčiau –6 vertės, tuo tylesnis garsas.
Centrinio/galinio/žemųjų dažnių garsiakalbių lygio
reguliavimas
 Garsumo lygį galima nustatyti nuo
 +6dB iki –6dB.
 Kuo arčiau +6dB, tuo didesnis garsas, kuo arčiau
-6dB, tuo garsas tylesnis.
Delay Time
Test Tone
Move
Atidėjimo laikas
: Off
Select
Return
Select
Return
Jeigu garsiakalbiai negali būti sustatyti vienodais
atstumais nuo klausymosi pozicijos, galite nustatyti garso
signalų atidėjimo laiką nuo centrinio ir galinių garsiakalbių.
Šiame režime taip pat galite atlikti garso išbandymą.
1 Priekiniams garsiakalbiams nustatomas „Small“
(Mažas) garsiakalbių režimas.
1 Žemųjų tonų garsiakalbiams nustatomas „Present“
(Esamas) garsiakalbių režimas.
1 Centriniam ir galiniams garsiakalbiams galite
nustatyti „Small“ (Mažas) arba „None“ (Joks)
garsiakalbių režimą.
- „Small“ (Mažas): Pasirinkite, kai naudojate
garsiakalbius.
- „None“ (Joks): Pasirinkite, jeigu garsiakalbių
neprijungėte.
PASTABA
 Garsiakalbių režimas gali skirtis, priklausomai nuo
„Dolby Pro Logic“ ir „Stereo“ nustatymų.
Garsiakalbio atidėjimo laiko nustatymas
Kai grojamas 5.1CH erdvinis garsas, geriausia garso
kokybė bus tuomet, kai atstumas tarp jūsų ir
kiekvieno iš garsiakalbių yra vienodas. Kadangi iki
klausymosi pozicijos garsai nueina per skirtingą laiką,
priklausomai nuo garsiakalbių išdėstymo, šį skirtumą
galite subalansuoti centriniam ir galiniam
garsiakalbiams nustatydami atidėjimo efektą.
Settings
✎
Delay Time
Front
Center
: 00mSEC
Rear
: 10mSEC
Subwoofer
Test Tone
Garso redagavimas
Galite sureguliuoti kiekvieno garsiakalbio balansą ir lygį.
Change
Move
: Off
Select
Return
Select
Return
Settings
Sound Edit
Front Bal.
dB L
R
dB
Rear Bal.
dB L
R
dB
Center Level
dB
Rear Level
dB
SW Level
dB
Change
Move
Select
Return
Select
Return
✎ PASTABA

„Delay Time“ (Atidėjimo laikas) meniu bus įjungtas tik
tuomet, kai grojamas 5.1 kanalo šaltinis.

Centrinio ir galinio garsiakalbių šiame režime negalėsite
nustatyti, jeigu centrinio ar galinio garsiakalbio dydžio
nustatymas yra „None“ (Joks).
Spausdami ▲▼ mygtukus pasirinkite ir
sureguliuokite reikiamą garsiakalbį.
Lietuvių
27
Nustatymai
Spausdami ◄► mygtukus sureguliuokite
nustatymus.
Garsas
Nustatymai
Ideali centrinio
garsiakalbio pozicija
Garso išbandymas
Settings
Speaker Setting
Speaker Size
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
Ideali galinio
garsiakalbio pozicija
Rekomenduojama visus garsiakalbius statyti tokiu ratu.
Df: Atstumas iki priekinio garsiakalbio
Dc: Atstumas iki centrinio garsiakalbio
Dr: Atstumas iki galinio garsiakalbio
Centrinio garsiakalbio nustatymas
Jeigu atstumas iki Dc yra vienodas ar didesnis
palyginti su atstumu iki Df (žr. pav.), režimui nustatykite
0ms. Kitais atvejais, režimą nustatykite pagal lentelėje
pateiktus duomenis.
Atstumas
tarp
0.00m 0.34m 0.68m 1.06m 1.40m 1.76m
Df ir Dc
Atidėjimo
laikas
00 ms 01 ms 02 ms 03 ms 04 ms 05 ms
: On
Select
Return
Select
Return
Move
Išbandykite garsiakalbio garsą („Test Tone“), kad
patikrintumėte, ar garsiakalbiai prijungti teisingai.
1 Spausdami ◄► mygtukus pasirinkite „On“.
1 Bandomasis tonas bus nusiųstas iš eilės į Priekinį
kairį Centrinį Priekinį dešinį Galinį dešinį
Galinį kairį Žemųjų tonų garsiakalbius.
1 Garso bandymui sustabdyti, paspauskite mygtuką
ENTER (Išbandyti).
Automatinio garso kalibravimo (ASC)
nustatymas
Vieną kartą nustačius automatinio garso kalibravimo
(ASC) funkciją, keičiant įrenginio vietą ar jį įrengiant iš
naujo, įrenginys automatiškai nustatys atstumą iki
garsiakalbių, lygius tarp kanalų ir dažnius, kad
sukurtų konkrečiai aplinkai pritaikytą 5.1 kanalo
garso lauką.
Galinio garsiakalbio nustatymas
Jeigu atstumas iki Dc yra vienodas ar didesnis palyginti
su atstumu iki Dr (žr. pav.), režimui nustatykite 0ms. Kitais
atvejais, režimą nustatykite pagal lentelėje pateiktus
duomenis.
Atstumas
tarp
ASC IN/
AUX IN 1
0.00m 1.06m 2.11m 3.16m 3.62m 5.29m
IN 1/
AUX
IN
ASC
Df ir Dc
ASC
mikrofonas
Atidėjimo
laikas
00 ms 03 ms 06 ms 09 ms 12 ms 15 ms
✎ PASTABA



Naudojant
PL II („Dolby Pro Logic II“),
atidėjimo laikas kiekvienam režimui gali skirtis.
Naudojant AC-3 ir DTS, atidėjimo laiką galima
nustatyti tarp 00 ir 15 ms.
Centrinio kanalo nustatymas veikia tik su 5.1
kanalo diskais.
28
Lietuvių
L: Priekinis garsiakalbis
(kairys, L)
R: Priekinis garsiakalbis
(dešinys, R)
C: Centrinis garsiakalbis
SW: Žemųjų tonų
garsiakalbis
SL: Galinis garsiakalbis
(kairys, L)
SR: Galinis garsiakalbis
03
✎ PASTABA

ASC nustatymą galima atlikti tuo metu, kai
įrenginyje nėra disko.

Garsumo negalėsite sureguliuoti garsumo
mygtukais, nes ASC nustatymų metu
parenkamas garsas pagal nutylėjimą.

Jeigu automatiškas garso mikrofonas per ASC
nustatymą yra atjungiamas, nustatymas bus
atšauktas.

Kai įjungiama ASC funkcija, DSP/EQ, „Dolby Pro
Logic ll“ ir P. BASS garso efektai neveiks.

Jeigu įrenginys prijungtas prie išorinių prietaisų ar
kitų komponentų (pvz., „iPod“, AUX, D.IN), ASC
nustatymas gali būti netikslus.
Automatinis garso kalibravimas
Garsą girdėsite arba pagal ASC režimo arba pagal
vartotojo garsiakalbių („User Speaker“) nustatymus.
1 ON (Įjungtas): Girdėsite automatinio garso
kalibravimo (ASC) režimo garsą.
1 OFF (Išjungtas): Girdėsite garsiakalbių nustatymų
garsą.
Settings
Auto Sound Calibration
Auto Sound Calibration
:
Automatinio garso kalibravimo funkcijai
nustatyti prireiks 3 minučių
Dinaminis diapazono glaudinimas (DRC)
Ši funkcija suderina garsiausio ir tyliausio garso
diapazoną. Šią funkciją naudokite, jeigu norite
mėgautis „Dolby Digital“ skaitmeniniu garsu, tyliai
žiūrėdami filmus naktį.
1 Galite pasirinkti išjungtą („Off“), 2/8, 4/8, 6/8, pilną
(„Full“)
AV-SYNC FUNKCIJOS NUSTATYMAI
Prijungus sistemą prie skaitmeninio televizoriaus
vaizdas gali atrodyti lėtesnis nei garsas. Jeigu taip
atsitinka, nustatykite garso atidėjimo laiką, kad jis
atitiktų vaizdą.
1 Galite pasirinkti garso atidėjimo laiką nuo 0 ms iki
300 ms. Pasirinkite tinkamiausius nustatymus.
HDMI AUDIO GARSO NUSTATYMAI
Garso signalai, perduodami per HDMI kabelį, gali
būti įjungti arba išjungti („On/Off“).
ON
Auto Sound Calibration Setting
Change
Move

Select
Return
Select
Return
Automatinio garso kalibravimo nustatymas
1 „On“ (jungtas) : vaizdo ir garso signalai
perduodami HDMI kabeliu, garsas sklinda tik per
televizoriaus garsiakalbius.
1 „Off“ (Išjungtas) : per HDMI kabelį perduodamas
tik vaizdas, garsas sklinda per namų kino sistemos
garsiakalbius.
✎ PASTABA

1. Į ASC įvesties lizdą įjunkite ASC mikrofoną.
2. Laikykite ASC mikrofoną klausymosi pozicijoje.
1 Automatinis garso kalibravimas bus nustatytas
tokia eilės tvarka:
Priekinis kairys Centrinis Priekinis
dešinys Galinis dešinys Galinis kairys
Žemųjų dažnių
1 Paspauskite mygtuką RETURN (Grįžti), jeigu
norite atšaukti automatinio garso kalibravimo
nustatymą.
1 Kai vaizduoklyje pamatysite pranešimą „REMOVE
MIC“, ištraukite ASC mikrofoną.



Pagal gamyklinius nustatymus HDMI AUDIO
funkcija yra išjungta („Off“).
HDMI „Audio“ automatiškai keičiamas į 2ch
kanalą televizoriaus garsiakalbiams.
Kai HDMI „Audio“ įjungiamas („On“), PL II /DSP
EQ/P.BASS neveiks.
„iPod“ režime šis meniu neveiks.
Lietotāja iestatīts ekvalaizers
Galite rankiniu būdu konfigūruoti ekvalaizerio
nustatymus.
✎ PASTABA

Tai taip pat galima atlikti naudojant DSP/EQ
mygtuką.
Lietuvių
29
Nustatymai
✎ PASTABA
Nustatymai
Sistema
Pradiniai nustatymai
Per pradinius nustatymus („Initial Setting“) galite nustatyti
kalbą, televizoriaus formatą ir automatinį garso
kalibravimą (ASC). Patikrinkite, kad prie kino sistemos
būtų prijungtas ASC mikrofonas..
✎ PASTABA

Jeigu prie įrenginio prijungtas HDMI kabelis,
televizoriaus formato funkcija neveiks, o
televizoriaus formatas bus „16:9 Wide“ pagal
nutylėjimą.
DivX(R) registracija
Pažiūrėkite DivX(R) VOD registracijos kodą, kad
galėtumėte nusipirkti ir žiūrėti DivX(R) VOD turinį.
Kalba
Galite pasirinkti norimą ekrane rodomo meniu (OSD),
disko meniu ir pan. kalbą.
OSD
kalba
Pasirinkite kalbą, kuria bus rodomi
meniu.
Pasirinkite kalbą, kuria bus rodomi
Disko meniu
disko meniu.
Įgarsinimas
Subtitrai
Saugumo nustatymai
Tėvų užrakto „Parental Lock“) funkcija veikia su tais DVD
diskais, kuriems priskirta kontrolės lygių sistema,
leidžianti kontroliuoti, kokius DVD diskus žiūri jūsų šeima.
Diske gali būti iki 8 kontrolės lygių.
Tėvų kontrolė
Pasirinkite pageidaujamą kontrolės lygį.
Didelis skaičius reiškia, kad programa skirta tik
suaugusiems. Pavyzdžiui, jeigu nustatote iki 6 lygio, 7 ir
8 lygių diskai nebus grojami.
Įveskite slaptažodį ir paspauskite mygtuką ENTER
(Įvesti).
- Slaptažodis pagal nutylėjimą – 7890.
- Pasibaigus nustatymams, bus įjungtas prieš tai
rodytas ekranas.
Slaptažodžio keitimas
Pasirinkite „Change“ (Keisti) ir įveskite keturženklį
slaptažodį, kad nustatytumėte tėvų kontrolę spausdami
nuotolinio valdymo prietaiso skaičių mygtukus.
Settings
Display
Parental
: Off
Audio
Password
: Change
System
Language
Security
Support
Move
Pasirinkite disko įgarsinimo kalbą.
Pasirinkite disko subtitrų kalbą.
a Kad pasirinktumėte kalbą, disko meniu („Disc
Menu“), įgarsinimui („Audio“) ir subtitrams („Subtitle“)
pasirinkite OTHERS (Kitos), ir įveskite jūsų šalies
kalbos kodą (žr. 44 psl.).
a Ekrane rodomo meniu kalbai („OSD Language“
OTHERS (Kitos) funkcijos pasirinkti negalėsite.
PASTABA
 Pasirinkta kalba bus rodoma tik tuomet, kai ji
yra palaikoma pačio disko.
Select
Return
Užmiršus slaptažodį
1. Išimkite diską.
2. Paspauskite ir kiek ilgiau nei 5 sekundes
palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo
prietaiso STOP ( ■ ) mygtuką. Visi nustatymai
bus pakeisti gamykliniais.
Palaikymas
Informacija apie gaminį
Pateikiama tokia informacija apie gaminį, kaip
modelio kodas, programinės įrangos versija ir pan.
30
Lietuvių
04
Pagrindinės funkcijos
BA
1. Paspauskite OPEN/CLOSE (Atidarymo/
uždarymo) (  ) mygtuką.
2. Atsargiai įdėkite diską į jam skirtą dėklą
įrenginyje taip, kad disko etiketė būtų viršuje.
Track01
3. Paspauskite OPEN/CLOSE (Atidarymo/
uždarymo) (  ) mygtuką, kad uždarytumėte
disko dėklą.
1/17
✎ PASTABA




*
Pratęsimo funkcija: sustabdžius diską, įrenginys
automatiškai įsimena vietą, kurioje buvo
sustabdytas diskas, o jums paspaudus PLAY
(Atkūrimo) mygtuką dar kartą, diskas bus
atkuriamas nuo tos vietos, kur buvo sustabdytas.
(Ši funkcija veikia tik su DVD diskais). Paspauskite
STOP mygtuką du kartus atkūrimo metu, kad
išjungtumėte pratęsimo funkciją.
Jeigu, prietaisui esant pertraukos režime, 3
minutes nespaudžiamas joks įrenginio ar
nuotolinio valdymo pulto mygtukas, pertraukos
režimą pakeis STOP režimas.
Įsijungimo ekranas gali skirtis, priklausomai nuo
disko turinio.
Piratiniai diskai šiuo įrenginiu nepasileis, nes jie
pažeidžia CSS („Content Scrambling System“:
apsaugos nuo kopijavimo sistemos) reikalavimus.
rodomas, kai paspaudžiamas šiai funkcijai
neveikiantis mygtukas.
Televizoriaus ekrano užsklanda/
Energijos taupymo funkcija
1 Jeigu prietaisas paliekamas sustabdymo režime
ilgiau nei 5 minutėms nenaudojamas, televizoriaus
ekrane bus rodoma ekrano užsklanda.
1 Jeigu prietaisas paliekamas ekrano užsklandos
režime ilgiau nei 25 minutes, maitinimas išsijungs
automatiškai.
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Repeat Play Mode
1. Į disko dėklą įdėkite „Audio CD“(CD-DA) arba MP3
diską.
1 Jeigu paleidžiamas „Audio CD“, automatiškai
įsijungs pirmas diske esantis įrašas.
- Spausdami ( #$ ) mygtukus galite
pereiti prie kito/prieš tai buvusio įrašo.
1 Jeigu paleidžiamas MP3/WMA diskas,
spausdami mygtukus ◄► pasirinkite muziką
(„Music“), o po to paspauskite mygtuką
ENTER (Įvesti).
- Spausdami mygtukus ▲▼◄► pasirinkite
pageidaujamą bylą, o po to paspauskite
mygtuką ENTER (Įvesti).
- Spausdami () mygtukus pereikite prie
ankstesnio/kito puslapių.
2. Paspauskite STOP ( ■ ) mygtuką, jeigu norite
sustabdyti atkūrimą.
✎ PASTABA



Kai kurie MP3/WMA-CD diskai gali negroti,
priklausomai nuo įrašymo režimo.
MP3-CD disko turinys gali skirtis, priklausomai nuo
diske įrašytų MP3/WMA įrašų formato.
WMA-DRM bylos nėra atkuriamos.
Lietuvių
31
Pagrindinės funkcijos
„Audio CD“(CD-DA)/MP3/WMA atkūrimas
Disko atkūrimas
Pagrindinės funkcijos
JPEG bylų atkūrimas
Atkūrimo funkcija
Skaitmeniniu fotoaparatu ar vaizdo kamera
nufotografuotos nuotraukos arba kompiuteryje
saugomos JPEG bylos gali būti perrašytos į kompaktinį
diską ir paleistos šia namų kino sistema.
1. Į diskų dėklą įdėkite JPEG diską.
2. Spausdami ◄► mygtukus pasirinkite
nuotraukų meniu („Photo“), o po to paspauskite
mygtuką ENTER (Įvesti).
3. Spausdami ▲▼ mygtukus pasirinkite
pageidaujamą aplanką, o po to paspauskite
mygtuką ENTER (Įvesti).
4. Spausdami ▲▼ mygtukus pasirinkite norimą
nuotrauką, o po to paspauskite mygtuką
ENTER (Įvesti).
1 Pasirinkta byla bus paleista ir prasidės
skaidrių demonstracija.
1 Jeigu norite sustabdyti skaidrių
demonstraciją, paspauskite PAUSE
(Pertraukos) (  ) mygtuką.
1 Galite peržiūrėti ankstesnę/kitą bylą
demonstracijos metu spausdami mygtukus ◄,►
Paieška į priekį/atgal
dBAD
Spausdami () mygtukus pasirinkite paieškos
(„Search“) funkciją.
1➞2➞3➞4
1➞2➞3➞4
✎ PASTABA

Kompaktinio disko greitos peržiūros metu garsas
girdimas tik esant 1 ir 2 žingsnių greičio paieškai.

(Jokio garso nesigirdės, jeigu greitai peržiūrimas
DVD/DivX diskas.
Scenų/dainų praleidimas
dBAD
ROOT
JPEG 1
Paspauskite (#$) mygtukus
1 Kaskart spaudžiant šį mygtuką peržiūros metu,
bus grojamas ankstesnis arba kitas skyrius, įrašas
arba byla.
1 Kelių skyrių iš eilės praleisti negalėsite.
JPEG 2
JPEG 3
642 X 352
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
Return
Lėta peržiūra
dD
Pasukimo funkcija
G
PAUSE (Pertraukos) režime spauskite ŽALIĄ(B) arba
GELTONĄ(C) mygtuką.
1 ŽALIAS(B) mygtukas: vaizdas pasukamas 90°
kampu prieš laikrodžio rodyklę.
1 GELTONAS(C) mygtukas: vaizdas pasukamas
90° kampu pagal laikrodžio rodyklę
✎ PASTABA

Didžiausios šios namų kino sistemos palaikomos
skiriamosios gebos yra 5120 x 3480 (arba 19.0 MPikselių)
standartinėms JPEG byloms ir 2048 x 1536 (arba 3.0
MPikselių) progresinės skleistinės vaizdo byloms.
32
Lietuvių
Paspauskite PAUSE (Pertraukos) (  ) mygtuką, o po
to (  ) mygtuką, kad žiūrėtumėte lėtos peržiūros
režime.
d
D
1 ➞2 ➞3
1 ➞2 ➞3
✎ PASTABA


Lėtos peržiūros režime garso nesigirdės.
Atbulinė lėta peržiūra neveikia.
04
Naudojimasis įrašų meniu
dD
Pakartotinai spauskite PAUSE (Pertraukos) mygtuką.
1 Kaskart spaudžiant šį mygtuką peržiūros metu,
vaizdas bus pasuktas į priekį vienu kadru.
✎ PASTABA

Peržiūros po žingsnį metu garso nesigirdės.
D
5 minučių praleidimo funkcija
d
Jeigu DVD diskuose yra keli įrašai, galite peržiūrėti
kiekvieno filmo pavadinimą.
1. Peržiūros metu paspauskite
nuotolinio valdymo pulto TITLE
MENU (Įrašo meniu) mygtuką.
2. Spausdami ▲▼◄► mygtukus
pasirinkite norimą elementą, o po to
paspauskite mygtuką ENTER (Įvesti).
✎ PASTABA

Peržiūros metu spauskite ◄,► mygtukus.
1 Peržiūra praleidžiama 5 minutes į priekį, kai
spaudžiamas ► mygtukas.
1 Peržiūra praleidžiama 5 minutes atgal, kai
spaudžiamas ◄ mygtukas.
TITLE MENU
Priklausomai nuo disko, meniu nustatymo
elementai gali skirtis, o šis meniu gali neveikti.
✎ PASTABA

Ši funkcija veikia tik su „DivX“ diskais.
Naudojimasis disko meniu
d
Galite matyti įgarsinimo kalbos, subtitrų kalbos,
informacijos, t.t. meniu.
1. Peržiūros metu paspauskite
nuotolinio valdymo pulto DISC
MENU (Disko meniu) mygtuką.
DISC MENU
2. Spausdami ▲▼◄► mygtukus
pasirinkite norimą elementą, o po to
paspauskite mygtuką ENTER (Įvesti).
✎ PASTABA

Priklausomai nuo disko, meniu nustatymo
elementai gali skirtis, o šis meniu gali neveikti.
Lietuvių
33
Pagrindinės funkcijos
Peržiūra po žingsnį
Pagrindinės funkcijos
Pagrindinės funkcijos
A-B dalies kartojimas
dBAD
Galite pakartoti pageidaujamą DVD ar kompaktinio
disko dalį.
Kartojimas
Galite pakartoti įrašą, skyrių arba tam tikrą DVD/DivX
disko dalį (A-B kartojimas).
Repeat
REPEAT
3. Spausdami ▲▼ mygtukus pasirinkite OFF
(Išjungti), kad grįžtumėte prie įprastos peržiūros,
o po to paspauskite mygtuką ENTER (Įvesti).
Įrašas Skyrius A Išjungtas
Takelis „Dir“ (Katalogas) Diskas
Išjungtas
CD/MP3 kartojimas
1. CD/ MP3 atkūrimo metu pakartotinai spauskite
REPEAT (Kartojimo) mygtuką, kad
pasirinktumėte norimą kartojimo režimą.
B
A
34
(Įprastas Takelio kartojimas Kartoti viską Atsitiktinis Dalies A-B kartojimas)
(Įprastas Takelio kartojimas Katalogo
kartojimas Kartoti viską Atsitiktinis)
Lietuvių
1. DVD ar kompaktinio disko atkūrimo metu
paspauskite nuotolinio valdymo pulto REPEAT
(Kartojimo) mygtuką.
2. Jeigu atkuriamas DVD, spausdami ▲▼
mygtukus pasirinkite tašką A-. Jeigu grojamas
kompaktinis diskas, pakartotinai spauskite
REPEAT (Kartojimo) mygtuką, kol pamatysite
OFF
1. DVD/DivX disko peržiūros metu
paspauskite nuotolinio valdymo pulto
REPEAT (Kartojimo) mygtuką.
2. Spausdami ▲▼ mygtukus
pasirinkite norimą kartojimo režimą, o po to
paspauskite mygtuką ENTER (Įvesti).
Z
D
dB
.
3. Paspauskite ENTER (Įvesti) mygtuką ten, kur
norite pradėti kartojimą (A).
4. Paspauskite ENTER (Įvesti) mygtuką ten, kur
norite sustabdyti kartojimą (B).
5. Kad grįžtumėte prie įprastos peržiūros: jeigu
atkuriamas DVD diskas, spausdami ▲▼
mygtukus pasirinkite OFF (Išjungti); jeigu
atkuriamas kompaktinis diskas, paspauskite
mygtuką REPEAT (Kartojimo), kad
pasirinktumėte
.
✎ PASTABA

A-B kartojimo funkcija neveiks su DivX, MP3 ar
JPEG diskais.
04
dD
03/04
001/001
0:00:21
KO 1/2
EN 02/02
 Garsas (
): filmų įgarsinimo kalbai.
 DVD diske gali būti įrašyta iki 8
įgarsinimo kalbų.
): diske esamos subtitrų
kalbos. Galėsite pasirinkti iš subtitrų
kalbų arba jas išjungti. DVD diske gali
būti įrašyta iki 32 subtitrų kalbų.
 Kalba (
): Kai DVD diske scena
įrašyta keliais kampais, galite
pasinaudoti kampo („Angle“) funkcija
 Subtitrai (
1/1
Change
Select
Įgarsinimo kalbos pasirinkimas
TOOLS
1. Atkūrimo metu paspauskite
nuotolinio valdymo pulto mygtuką
TOOLS (Įrankiai).
2. Spausdami ▲▼ mygtukus
pasirinkite pageidaujamą elementą.
3. Spausdami ◄► mygtukus atlikite
pageidaujamus nustatymų pakeitimus, o po to
paspauskite mygtuką ENTER (Įvesti).
- Kai kuriems elementams valdyti galite naudoti
nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukus.
4. Norėdami išjungti informaciją apie diską, dar
kartą paspauskite mygtuką TOOLS (Įrankiai).
dD
1. Paspauskite TOOLS (Įrankių) mygtuką.
2. Spausdami ▲▼ mygtukus pasirinkite AUDIO
).
(Įgarsinimo) (
3. Spausdami ◄► mygtukus arba skaičių
mygtukus pasirinkite norimą įgarsinimo kalbą.
1 Priklausomai nuo DVD diske įrašytų kalbų,
paspaudus šį mygtuką, kaskart pasirenkama
vis kita įgarsinimo kalba.
✎ PASTABA



Jeigu peržiūrite turinį iš įrankių meniu, kai kurios
funkcijos gali neveikti, priklausomai nuo disko.
Taip pat, priklausomai nuo disko, galite pasirinkti DTS,
„Dolby Digital“ arba „Pro Logic“ funkcijas.
Kai kurių įrankių meniu gali skirtis, priklausomai nuo
diskų ir bylų.
TOOLS (Įrankių) meniu
 Įrašas (
) : Kad pasiektumėte norimą
įrašą, jeigu diske jų yra keli.
 Pavyzdžiui, jeigu DVD diske yra daugiau
nei vienas filmas, kiekvienas filmas bus
atpažįstamas kaip įrašas („Title“).
 Skyrius (
) : Dauguma DVD diskų
yra įrašomi skyriais tam, kad lengvai
susirastumėte reikiamą vietą.
 Atkūrimo laikas ( ) : Galite atkurti
filmą nuo norimo laiko. Iš pradžių turite
nustatyti pradžios laiką. Laiko paieškos
funkcija gali neveikti su kai kuriais
diskais.
Lietuvių
35
Pagrindinės funkcijos
Disko informacijos rodymas
Pagrindinės funkcijos
Subtitrų kalbos pasirinkimas
dD
✎ PASTABA

Kampo („Angle“) funkcija veiks tik su tais diskais,
kurie yra įrašyti įvairiais kampais.
1. Paspauskite TOOLS (Įrankių) mygtuką.
Garso režimas
2. Spausdami ▲▼ mygtukus pasirinkite
) rodymą.
SUBTITLE (Subtitrų) (
3. Spausdami ◄► mygtukus arba skaičių
mygtukus, pasirinkite pageidaujamą subtitrų
kalbą.
1 Priklausomai nuo DVD diske įrašytų kalbų,
paspaudus šį mygtuką, kaskart pasirenkama
vis kita subtitrų kalba.
PASTABA
 Priklausomai nuo disko, subtitrų („Subtitle“) ir
įgarsinimo („Audio“) kalbų funkcijos gali neveikti.
 „DivX“ bylos formato atveju, subtitrų kalbos gali
būti pažymėtos tik skaičiais.
✎
Antraštės funkcija
D
1 Norėdami tinkamai naudotis šia funkcija, turite
turėti patirties su vaizdo ištraukimu ir redagavimu.
1 Norėdami panaudoti antraštės funkciją,
išsaugokite antraštės bylą (*.smi) tokiu pačiu
pavadinimu kaip ir DivX byla (*.avi) tame pačiame
aplanke. Pavyzdys. „Root Samsung_007CD1.avi“
„Samsung_007CD1.smi“
1 Failų pavadinimams galite naudoti iki 60 raidinių
skaitmeninių simbolių arba iki 30 Rytų Azijos
1 simbolių (2 baitų simbolių, tokių kaip korėjietiški ir
kiniški).
1 DivX bylų subtitrai yra *.smi, *.sub, *.srt formatų ir
gali būti tik iki 148 kilobaitų dydžio.
d
Ši funkcija skirta peržiūrėti tą pačią sceną skirtingais
kampais.
1. Paspauskite TOOLS (Įrankių) mygtuką.
2. Spausdami ▲▼ mygtukus pasirinkite ANGLE
) rodymą.
(Kampo) (
3. Pasirinkite norimą kampą spausdami mygtukus
◄► arba skaičių mygtukus
Lietuvių
P.BASS funkcija paryškina žemų tonų garsus
sustiprindama žemus dažnius.
MP3 ENHANCE funkcija užtikrina geresnę garso
kokybę padidindama atrankos dažnį.
Paspauskite P.BASS mygtuką.
AUDIO UPSCALE
P .BASS
2 Kanalo
LPCM šaltinis
MP3 byla
POWER BASS ĮJUNGTAS POWER BASS IŠJUNGTAS
POWER BASS ĮJUNGTAS POWER BASS IŠJUNGTAS MP3 ENHANCE ĮJUNGTAS
✎ PASTABA



Kampo funkcija
36
P.BASS
P.BASS funkcija veikia tik su 2 kanalo LPCM
šaltiniais, pavyzdžiui, MP3, Divx, CD ir WMA.
P.BASS funkcija neveiks DSP/EQ ar „Dolby Pro
Logic ll“ režimais. Paspaudus P.BASS mygtuką
DSP/EQ režime, DSP/EQ režimas automatikai
išsijungs, ir įsijungs P. BASS funkcija.
„MP3 Enhancement“ kokybės gerinimo funkcija
veikia tik MP3 byloms.
04
„Dolby Pro Logic II“ režimas
1 DSP (skaitmeninio signalo procesorius) : DSP režimai
skirti sukurti įvairias akustines aplinkas.
1 EQ : Galite pasirinkti ROCK (Roko muziką), POP
(Populiariąją muziką) arba CLASSIC (Klasikinę
muziką) ir t.t. kad sukurtumėte grojamai muzikai
tinkamą aplinką.
Galite pasirinkti norimą „Dolby Pro Logic II“ garso
režimą.
Paspauskite
PL II mygtuką.
DSP /EQ
MUSIC
Kai klausotės muzikos, galite girdėti
tokius garso efektus, lyg klausytumėtės
gyvo koncerto.
CINEMA
Suteikia filmo garso takeliui realumo.
Paspauskite DSP/EQ mygtuką
POPS,
JAZZ,
ROCK
Priklausomai nuo muzikos žanro, galite
pasirinkti POP (Populiariąją muziką),
JAZZ (Džiazo muziką) ir ROCK (Roko
muziką).
STUDIO
Sukuria buvimo studijoje įspūdį.
PROLOG
CLUB
Sukuria naktinio klubo garsą
papildydama grojamą garsą ritmingais
žemais tonais.
Patirsite tikrą daugiakanalį efektą, lyg
veiktų visi šeši garsiakalbiai, nors iš
tikrųjų veikia tik priekiniai dešinysis ir
kairysis.
MATRIX
Girdėsite daugiakanalį erdvinį garsą.
HALL
Paryškina vokalą ir sukuria buvimo
koncertų salėje įspūdį.
MOVIE
Sukuria buvimo kino salėje įspūdį.
STEREO
Pasirinkite, jeigu norite girdėti garsą tik iš
priekinių kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių
bei žemų tonų garsiakalbio.
CHURCH
Suteikia buvimo didelėje bažnyčioje
jausmą.
PASS
Pasirinkite, jeigu norite girdėti įprastą
garsą.
S.VOL (PROTINGO GARSUMO)
FUNKCIJA
Ji sureguliuos ir sustabilizuos garsumo lygį, kad
nebūtų staigių garso pokyčių keičiant
S . VOL
kanalus ar keičiantis scenoms.
Paspauskite S.VOL mygtuką.
1 Kaskart spaudžiant šį mygtuką,
pasirinkimas keičiasi taip:
PROTINGO GARSUMO FUNKCIJA ĮJUNGTA
PROTINGO GARSUMO FUNKCIJA IŠJUNGTA
✎ PASTABA


Kai pasirenkate „Pro Logic II“ režimą, išorinį
prietaisą junkite prie namų kino sistemos
įrenginio AUDIO ĮVESTIES lizdų (kairio (L) ir
dešinio (R). Jeigu prijungsite tik vieną iš įvesčių
(L arba R), erdvinio garso negirdėsite.
„Pro Logic II“ funkcija veikia tik „Stereo“ režime.
„GIGA“ garso funkcija
„GIGA“ garso funkcija dvigubai pagarsina ir
pagerina žemo dažnio garsą, tokiu būdu galite
mėgautis galingu, realistiniu garsu. „GIGA Sound“
funkcija bus taikoma tik žemų dažnių garsiakalbiui.
Spauskite GIGA mygtuką
✎ PASTABA
„S/W LEVEL“ ŽEMŲ DAŽNIŲ
GARSIAKALBIO LYGIS

Norėdami nustatyti žemų dažnių
garsiakalbio lygį, spauskite nuotolinio
valdymo pulto „S/W LEVEL“ mygtuką ir
naudokite (◄) arba (►) mygtukus.
Spauskite „S/W LEVEL“ mygtuką.


Jeigu „GIGA Sound“ efektas yra „ĮJUNGTAS“,
visi kiti garso srities efektai nebus taikomi.
Jeigu „DOLBY PLII“ efektas yra „ĮJUNGTAS“,
„GIGA Sound“ efektas nebus taikomas.
„GIGA Sound“ efektas veikia tik 2 kanalų
LPCM režime.
Lietuvių
37
Pagrindinės funkcijos
DSP (skaitmeninio signalo procesorius)/EQ
Pagrindinės funkcijos
Išankstinis radijo stočių nustatymas
Radijo klausymasis
Naudojimasis nuotolinio valdymo pulto
mygtukais----------------------------------1. Paspauskite FUNCTION (Funkcijų) mygtuką ir
pasirinkite FM.
2. Nustatykite pageidaujamą stotį.
1 Automatinis nustatymas 1 („Automatic
Tuning 1“): paspaudus ( ■ ) mygtukus,
pasirenkama iš anksto nustatyta stotis.
1 Automatinis nustatymas 2 („Automatic Tuning
2“): Paspauskite ir palaikykite paspaudę
TUNING/CH (
) mygtuką ir automatiškai
atrinkite aktyvias transliuojančias stotis.
1 Rankinis nustatymas („Manual Tuning“) :
Paspauskite TUNING/CH (
) mygtuką,
norėdami padidinti arba sumažinti dažnį .
Naudojimasis pagrindinio įrenginio mygtukais
1. Paspauskite FUNCTION (Funkcijų) (
mygtuką ir pasirinkite FM.
)
2. Pasirinkite pageidaujamą stotį.
1 Automatinis nustatymas 1 („Automatic Tuning
1“): Paspauskite STOP ( ■ ) mygtuką ir
pasirinkite PRESET (Nustatyti iš anksto), o po
to, spausdami (pict)mygtukus pasirinkite iš
anksto nustatytą stotį.
1 Automatinis nustatymas 2 („Automatic Tuning
2“): Paspauskite STOP ( ■ ) mygtuką ir
pasirinkite MANUAL (Rankinis), o po to
paspauskite ir palaikykite () mygtukus,
kad stotys būtų atrinktos automatiškai.
1 Rankinis nustatymas („Manual Tuning“) :
Paspauskite STOP ( ■ ) mygtuką ir pasirinkite
MO/ST
MANUAL (Rankinis), o po to,
C
spausdami (# $) mygtukus
nustatykite aukštesnį ar žemesnį
dažnį.
Mono/Stereo nustatymas
Paspauskite MO/ST mygtuką.
1 Kaskart paspaudus šį mygtuką, garsas persijungia
tarp STEREO ir MONO.
1 Esant prastam signalų priėmimui, kad transliacija
būtų aiškesnė ir be trukdžių, pasirinkite MONO.
38
Lietuvių
Pavyzdys : Įvedame į atmintį FM 89.10
1. Paspauskite FUNCTION (Funkcijos) mygtuką ir
pasirinkite FM.
2. Paspauskite TUNING/CH (
) mygtuką ir
pasirinkite <89.10>..
3. Paspauskite TUNER MEMORY
TUNER MEMORY
(Atminties) mygtuką.
B
1 Skaičius mirksi ekrane.
4. Spauskite # $ mygtukus, kad
pasirinktumėte nustatytą skaičių.
1 Galite pasirinkti nuo 1 iki 15
išankstinių nustatymų.
5. Dar kartą paspauskite TUNER MEMORY
(Atminties) mygtuką.
1 Paspauskite TUNER MEMORY (Atminties)
mygtuką, kol skaičius vis dar rodomas
ekrane.
1 Skaičius dingsta iš ekrano, o stotis yra
išsaugoma atmintyje.
6. TNorėdami nustatyti dar vieną stotį, pakartokite
2-5 žingsnius.
1 Norėdami įjungti nustatytą stotį, spauskite
mygtukus # $ nuotolinio valdymo pulte ir
pasirinkite kanalą.
Apie RDS transliaciją
RDS (radijo duomenų sistemos)
naudojimas FM stotims priimti.
RDS leidžia FM stotims siųsti papildomus signalus tuo
metu, kai stotys siunčia įprastus programų signalus.
Pavyzdžiui, stotys gali siųsti savo pavadinimus bei tokią
informaciją kaip transliuojamos programos tipas, pvz.,
sportas ar muzika ir pan. Kai įjungiate FM stotį, teikiančią
RDS paslaugą, ekrane įsijungs RDS indikatorius.
Apie RDS funkciją
1 PTY (programos tipas) : rodomas transliuojamos
programos tipas.
1 PS NAME (programos paslaugos pavadinimas) : rodomas
transliuojančios stoties pavadinimas, kurį sudaro ne
daugiau nei 8 ženklai.
1 RT (radijo tekstas) : iškoduojamas stoties transliuojamas
tekstas (jei toks signalas gaunamas), kurį sudaro ne
daugiau nei 64 ženklai.
1 CT (laikrodžio laikas) : iš FM dažnio iškoduojamas tikrasis
laikas. Kai kurios stotys gali nesiųsti PTY, RT ar CT
informacijos, todėl ji gali būti nerodoma.
1 TA (pranešimai apie transporto judėjimą) : TA ON/OFF (TA
Įjungti/Išjungti) rodo, kad pranešimai apie transporto
judėjimą įjungti ar išjungti.
04

PTY (programos tipo) rodymas ir
RDS gali veikti blogai, jeigu priimama stotis
perduoda blogą RDS signalą arba jis
nepakankamai stiprus.
PTY-SEARCH funkcija
Vienas iš RDS paslaugos privalumų – tai galimybė
nustatyti konkretų programos tipą iš anksčiau
nustatytų kanalų, nurodant PTY kodus.
RDS signalų rodymas
Vaizduoklyje galite matyti stoties transliuojamus
RDS signalus.
Paspauskite RDS DISPLAY (RDS lango)
mygtuką tuo metu, kai klausotės FM stoties.
㪈
1 Kaskart paspaudus šį mygtuką, ekrane
įsijungia tokia informacija: PS NAME RT CT Dažnis.
PS
(Programos
paslauga)
RT(Radijo
tekstas)
Dažnis
Programos paieška nurodant PTY kodus
RDS DISPLAY
Paieškos metu rodoma <PS> ir
stočių pavadinimai. <NO PS>
rodomas, jeigu nesiunčiamas joks
signalas.
Paieškos metu rodoma <RT> , o po
to rodomi stoties siunčiami tekstiniai
pranešimai. <NO RT> rodomas, jeigu
nesiunčiamas joks signalas.
Stoties dažnis (ne RDS
paslauga)
Apie ekrane rodomus ženklus
Kai ekrane rodomi PS ar RT signalai, naudojami šie
ženklai.
1 Ekrano lange didžiosios ir mažosios raidės
neskiriamos, todėl tekstas rašomas didžiosiomis
raidėmis.
1 Ekrano lange nerodomos kirčiuotosios raidės,
pavyzdžiui raidė <A,> rodoma vietoje kirčiuotųjų <À,
Â, Ä, Á, Å and Ã.>
Prieš pradedant!
1 PTY paieškos funkcija („PTY Search“) taikoma tik
anksčiau nustatytoms stotims.
1 Paieškai bet kuriuo metu sustabdyti, paspauskite
PTY SEARCH (PTY paieškos) mygtuką paieškos
metu.
1 Visiems šiems žingsniams atlikti skiriamas tam tikras
laikas. Jeigu nustatymas atšaukiamas jums nespėjus
jo užbaigti, vėl pradėkite nuo 1 žingsnio.
1 Spaudžiant mygtukus, esančius ant pagrindinio
nuotolinio valdymo pulto, įsitikinkite, kad FM stotį
pasirinkote būtent šiuo pagrindiniu nuotolinio
valdymo pultu.
RDS DISPLAY
㪈
PTY-
㪋
TA
㪉
㪊
PTY SEARCH
PTY+
㪌
㪍
1. Paspauskite PTY SEARCH (PTY paieškos)
mygtuką tuo metu, kai klausotės FM stoties.
2. Spauskite PTY- ar PTY+ mygtuką, kol ekrane
pamatysite pageidaujamą PTY kodą.
3. Ekrane rodomi dešinėje aprašyti PTY kodai.
4. Dar kartą paspauskite PTY SEARCH (PTY
paieškos) mygtuką tuo metu, kai ankstesniu
žingsniu pasirinktas PTY kodas vis dar rodomas
ekrane.
1 Centrinis sistemos įrenginys ieškos tarp 15
anksčiau nustatytų FM stočių ir sustos, kai
aptiks jūsų pasirinktą stotį bei ją įjungs.
Lietuvių
39
Pagrindinės funkcijos
✎ PASTABA
Pagrindinės funkcijos
USB funkcija
Medijos bylų atkūrimas
naudojant USB jungties funkciją
„iPod“/„iPhone” prietaiso naudojimas
Galite mėgautis „iPod“ esančiomis muzikos, vaizdo
bylomis, prijungę jį prie sistemos įrenginio.
Galite atkurti tokias medijų bylas, kaip nuotraukos,
filmai ir muzika, kuriuos išsaugojote MP3 grotuve,
USB atmintinėje ar skaitmeniniame fotoaparate
naudodami aukštos kokybės vaizdo 5.1 kanalu
funkciją prijungdami laikmeną prie sistemos įrenginio
USB lizdo.
ASC IN/
AUX IN 1
ASC IN/
AUX IN 1
Muzikos klausymasis (IPOD)
Galite atkurti „iPod“ grotuve esančias muzikos bylas,
prijungę grotuvą prie sistemos įrenginio.
1. Prijunkite USB prietaisą prie sistemos įrenginio
priekiniame skydelyje esančio USB lizdo.
Music
2. Spausdami FUNCTION (Funkcijų) mygtuką
pasirinkite USB.
1 USB bus rodomas vaizduoklyje, o po to
išsijungs.
3. Spausdami ◄► mygtukus pasirinkite vaizdo
įrašus („Videos“), muziką („Music“) ar
nuotraukas („Photo“).
- Pasirinkite norimą bylą.
Kaip saugiai išjungti USB
Kad nepažeistumėte USB prietaise esančios
atminties, prieš ištraukdami USB kabelį saugiai
išjunkite USB prietaisą.
1 Paspauskite GELTONĄ(C) mygtuką.
- Ekrane pamatysite REMOVE (Ištraukite)
1 Ištraukite USB laidą.
✎ PASTABA


Kad galėtumėte klausytis 5.1 kanalo garso
muzikos bylas, „Dolby Pro Logic II“ režimui turite
nustatyti „Matrix“ parametrą. (žr. psl. 37)
Iš USB lizdo USB kabelį traukite iš lėto. Jeigu
ištrauksite staigiai, galite pažeisti USB lizdą.
40
Lietuvių
Function iPod
Remove USB
1. Paspauskite FUNCTION (Funkcijos) mygtuką
ir pasirinkite „iPod“.
2. Prijunkite „iPod“ doko jungiklį prie sistemos
įrenginio gale esančio „iPod“ lizdo.
3. Pastatykite „iPod“ ant doko.
1 „iPod“ įsijungs automatiškai.
1 Televizoriaus ekrane bus rodomas užrašas
„iPod“.
4. Spausdami ◄► mygtukus pasirinkite muziką
(„Music“).
5. Pasirinkite norimą muzikos bylą.
- Nuotolinio valdymo prietaiso ar sistemos
įrenginio mygtukais galite valdyti paprastas
funkcijas: PLAY (Groti), PAUSE (Pertrauka),
STOP, #$ / ir REPEAT (Kartoti). žr.
13 psl.
05

Prieš prijungdami „iPod“ prie sistemos įrenginio,
nustatykite nedidelį garsumo lygį.

Kai įjungiate sistemos įrenginį ir prijungiate „iPod“,
įrenginys automatiškai kraus prijungtą „iPod“
grotuvą.


Doko jungiklį junkite SAMSUNG užrašu į viršų.
Made for iPod“ („Sukurtas „iPod“ grotuvui“)
užrašas reiškia, kad prietaisas skirtas prijungti prie
„iPod“ ir sukurtas taip, kad atitiktų būtent „Apple“
darbinius standartus.

„Works with iPhone“ („Veikia su „iPhone“ grotuvu“)
užrašas reiškia, kad prietaisas skirtas prijungti prie
„iPhone“ ir sukurtas taip, kad atitiktų būtent
„Apple“ darbinius standartus.

„Apple“ nėra atsakingi už šio įrenginio darbą bei jo
atitikimą saugumo bei kitiems standartams.
„iPod“ modeliai, kurie tinka šiai namų
kino sistemai.
„iPod nano“
3-osios kartos
(vaizdas)
„iPod“ 5-osios
kartos (vaizdas)
„iPod nano“
4-osios kartos
(vaizdas)
„iPod touch“
1-osios kartos
„iPod touch“
2-osios kartos
„iPhone 3G“
„iPod classic“
„iPhone“
✎ PASTABA

„Made for iPod“
(„Pagaminta „iPod‘ui“)
reiškia, kad elektroninis
priedas buvo sukurtas būtent prijungimui prie „iPod“
grotuvo ir gamintojas patvirtino, kad jis atitinka „Apple“
taikomus naudojimo standartus.

„Made for iPod“ („Pagaminta „iPod‘ui“) reiškia, kad
elektroninis priedas buvo sukurtas būtent prijungimui
prie „iPod“ grotuvo ir gamintojas patvirtino, kad jis
atitinka „Apple“ taikomus naudojimo standartus.
„Apple“ bendrovė nėra atsakinga už šio prietaiso
veikimą arba už tai, kaip jis atitinka saugumo ir
reglamentuojančius standartus.

Jeigu naudosite „iPod“ ir „iPhone“ modelius, kurių nėra
aukščiau pateiktame sąraše, gali tinkamai neveikti
garsumo reguliavimas. Jeigu Jums kyla problemų
naudojant bet kurį pateiktame sąraše esantį modelį,
prašome naujausia versija atnaujinti „iPod“ / „iPhone“
programinę įrangą.

Priklausomai nuo „iPod“ programinės įrangos versijos,
gali kilti valdymo problemų. Tai nėra namų kino sistemos
gedimas. Priklausomai nuo programinės įrangos versijos
arba „iPod“ tipo, kai kurios funkcijos gali skirtis. Įdiekite
naujausią „iPod“ programinę įrangą (rekomenduojama).

Negalime užtikrinti, kad naudojant gaminį, visada
galėsite panaudoti prietaiso atsukimo atgal funkciją.
Mres rekomenduojame naudoti į „iPod“ atsisiųstą
grojimo turinį.

Jeigu naudojant „iPod“ kyla problemų, prašome
apsilankyti interneto svetainėje:
www.apple.com/support/ipod
„iPod“ muzikos kategorijos
Bylos informacija, įskaitant atlikėjo pavadinimą,
albumo pavadinimą, įrašo pavadinimą bei
muzikos žanrą bus rodoma pagal konkrečioje
muzikos byloje įrašytą „ID3 Tag“ informaciją.
„Artist“
Groti pagal atlikėją.
„Songs“
Groti pagal numerių eilę arba abėcėlės
tvarką.
„Playlist“
Groti pagal grojaraštį.
„Album“
Groti pagal albumą.
„Generic“
Groti pagal žanrą.
„Composers“ Groti pagal kompozitorių.
✎ PASTABA

Kategorijų sąrašas gali skirtis, priklausomai nuo
„iPod“ modelio.

Kas yra „ID3 Tag“? Tai yra MP3 lydinti informacija
apie pavadinimą, atlikėją, albumą, metus, žanrą ir
komentarų lauką.
Lietuvių
41
Naujausios funkcijos
✎ PASTABA
Įrašymas į USB laikmeną
Kada leidžiamas CD-DA (Compact Disc Digital Audio)
(liet. kompaktinio disko skaitmeninis garsas) ir
naudojama USB įrašymo funkcija arba klausomasi
FM radijo arba gaunamas garso šaltinis iš išorinio
prietaiso, galite įrašyti garso šaltinį į USB atmintį
CD-DA garso turinį.



Įrašymo į USB laikmeną funkcija veikia tik tada, kai
USB prietaisas yra formatuotas FAT failų sistemoje.
(NTFS failų sistema nėra palaikoma).
Kai vyksta įrašymas iš CD į USB laikmeną, garso
signalas nebus siunčiamas.
Kada įjungta „HDMI AUDIO“ funkcija, USB
įrašymo funkcija nėra palaikoma.
1. Prijunkite USB prietaisą prie savo gaminio.
2. Į CD dėklą įdėkite CD-DA diską.
3. Nuotolinio valdymo pulte spauskite
„USB REC“ mygtuką.
1 Norėdami pradėti esamo įrašo
įrašymą, kai sistema groja įrašą arba
trumpam yra jį sustabdžiusi, nuotolinio
valdymo pulte spauskite „USB REC“ mygtuką.
1 Norėdami įrašyti visą CD, nuotolinio valdymo
pulte spauskite ir laikykite nuspaudę „USB REC“
mygtuką.
- Ekrane pasirodys užrašas,<FULL CD
RIPPING> ir pradedamas įrašymas.
4. Norėdami sustabdyti įrašymą, spauskite „STOP“ () mygtuką.
1 Kai užbaigiamas CD įrašymas į USB laikmeną,
USB tvarkyklėje rasite naują bylą pavadinimu
„RECORDING“. Įrašytas turinys bus išsaugotas
byloje MP3 formatu.
Kai užbaigiamas įrašymas iš FM radijo arba AUX
1 šaltinio į USB laikmeną, USB tvarkyklėje rasite naują
bylą pavadinimu „TUNER RECORDING“ arba „AUX
RECORDING“. Įrašytas turinys bus išsaugotas byloje
MP3 formatu.
✎ PASTABA
42

Įrašymo į USB metu nebandykite nutraukti USB ryšio
arba maitinimo laido. Priešingu atveju duomenys bus
pažeisti. Po to, kai sistema pilnai nustoja groti CD,
norėdami sustabdyti įrašymo į USB funkciją, spauskite
„STOP“ mygtuką ir atjunkite USB prietaisą.

Jeigu įrašymo į USB metu nutrauksite USB ryšį, sistema
išsijungs ir negalėsite ištrinti įrašyto failo.

Jeigu sistemai grojant CD prijungsite prie jos USB laikmeną,
sistema trumpam sustos ir vėl gros toliau.


DTS-CD negali būti įrašyti.
Jeigu įrašymo trukmė yra mažesnė nei 5 sekundės,
įrašymo failo sukurti negalėsite.
Lietuvių
06
Kita informacija
Jei iškiltų kokių problemų su įranga, žiūrėkite žemiau esančią lentelę. Jei jūsų problema neaprašyta šioje
lentelėje ir jei naudojimo vadovas nepadeda jos pašalinti, išjunkite įrangą, atjunkite maitinimą ir susisiekite su
artimiausiu įgaliotu atstovu ar SAMSUNG elektronikos aptarnavimo centru.
Simptomai
Patikrinimas/priemonė
Disko dėklas neatsidaro.
t"SUJLSBJFMFLUSPTMBJEBTHFSBJJSTBVHJBJŃLJÝUBTŃFMFLUSPTMJ[Eį
t*ÝKVOLJUFNBJUJOJNįJSWĹMŃKVOLJUF
„iPod“ neprisijungia.
t1BUJLSJOLJUFvJ1PEiKVOHJLMJPJSEPLPCŜLMĺ
t7JTBEBBUOBVKJOLJUFvJ1PE48iWFSTJKį
Nepradeda skaityti disko.
t1BUJLSJOLJUF%7%SFHJPOPLPEį6äTJFOZKFQJSLUJ%7%EJTLBJHBMJOFWFJLUJ
tÀJT%7%ŃSFOHJOZTOFBULVSJB$%30.JS%7%30.
tčTJUJLJOLJUFBSUFJTJOHBTLPOUSPMĹTMZHJT
Paspaudus paleidimo/pertraukos
(„Play/Pause“) mygtuką, diskas
pradedamas skaityti ne iš karto.
t"SOFOBVEPKBUFQBäFJTUPBSTVCSBJäZUPEJTLP
tÀWBSJBJOVWBMZLJUFEJTLPQBWJSÝJŠ
Nėra garso.
t(SFJUPBULŜSJNPMĹUPBULŜSJNPCFJBULŜSJNPQPäJOHTOŃNFUVHBSTBTOFUVSJHJSEĹUJT
t"SUFJTJOHBJQSJKVOHUJHBSTJBLBMCJBJ "SHBSTJBLBMCJŠOVTUBUZNBJUJOLBNJ
t"SEJTLBTOFTVHBEJOUBT
Garsas sklindą iš kelių garsiakalbių,
bet ne iš visų 6.
t, BJLVSJVPTF%7%EJTLVPTFHBSTBTBULVSJBNBTUJLJÝQSJFLJOJŠHBSTJBLBMCJŠ
t1BUJLSJOLJUFBSHBSTJBLBMCJBJUFJTJOHBJQSJKVOHUJ
t4VSFHVMJVPLJUFHBSTVNį
t,MBVTBOUJTLPNQBLUJOJŠEJTLŠSBEJKPBSUFMFWJ[PSJBVTHBSTBTQFSEVPEBNBTUJLŃ
priekinius garsiakalbius. Jeigu norite naudoti visus šešis garsiakalbius, paspauskite
PL II („Dolby Pro Logic II“) ir pasirinkite
nuotolinio valdymo pulto mygtuką
„PROLOG“.
„Dolby Digital“ 5.1 CH erdvinis
garsas neveikia.
t"SBOUEJTLPZSBv%PMCZ%JHJUBM$)iäZNĹKJNBT v%PMCZ%JHJUBMi$)FSEWJOJP
garso funkcija veikia tik tuomet, kai diskas yra įrašytas 5.1 kanalo garsu.
t"SŃHBSTJOJNPLBMCBUJOLBNBJOVTUBUZUįŃv%PMCZ%JHJUBM$)iJOGPSNBDJKPTMBOHF
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
t"SOBVEPKBUFOVPUPMJOJPWBMEZNPQVMUįKPWFJLJNPLBNQVJSOVPUPMJV
t"SOFJÝTJLSPWĹFMFNFOUBJ
t"SUJOLBNBJQBTJSJOLPUFSFäJNŠ%7%3&$&*7&357
GVOLDJKBTOVPUPMJOJPWBMEZNPQVMUF
%7%3&$&*7&357
t%JTLBTTVLBTJCFUOĹSBWBJ[EP
t7BJ[EPLPLZCĹQSBTUBJSKJTESFCB
t"SŃKVOHUBTUFMFWJ[PSJVT
t"SUJOLBNBJQSJKVOHUJWBJ[EPLBCFMJBJ
t"SEJTLBTOĹSBQVSWJOBTBSQBäFJTUBT
t#MPHPTLPLZCĹTEJTLBJOFWFJLT
Neveikia įgarsinimo kalba ir subtitrai.
tčHBSTJOJNPJSTVCUJUSŠLBMCPTOFWFJLTKFJHVKŠOĹSBEJTLF
Disko/įrašo meniu ekranas
neįsijungia net pasirinkus Disko/įrašo
(„Disc/Title“) funkciją.
Neišeina pakeisti ekrano formato.
t"SEJTLFŃSBÝZUBTNFOJV
t(BMJUFäJŜSĹUJ%7%EJTLVT8*%&SFäJNF-&55&3#09SFäJNFBSCB1"/
SCAN režime, tačiau 4:3 DVD diskus matysite tik 4:3 formato. Skaitykite DVD disko
dėžutėje pateiktą informaciją ir pasirinkite tinkamą funkciją.
Lietuvių
43
Kita informacija
Sutrikimų šalinimas
Kita informacija
Simptomai
Patikrinimas/priemonė
t/FWFJLJBQBHSJOEJOJTŃSFOHJOZT
(Pavyzdys: išsijungia, neveikia
priekinio skydelio mygtukai arba
TLMJOEBLFJTUBTHBSTBT
t/BNŠ
kino sistema blogai veikia.
Pamiršote kontrolės lygio
slaptažodį.
Negaunamos radijo transliacijos.
tKiek ilgiau nei 5 sekundes palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pulto STOP ( ■ )
mygtuką tuo metu, kai viduje nėra disko (parametrų atstatymo funkcija).
RESET (Parametrų atstatymo) funkcija ištrins visus pakeistus parametrus.
Nenaudokite šios funkcijos be reikalo.
t5VPNFUVLBJQBHSJOEJOJPŃSFOHJOJPWBJ[EVPLMZKFSPEPNBTQSBOFÝJNBTv/0%*4$iLJFL
ilgiau nei 5 sekundes palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pulto STOP ( ■ )
mygtuką. Ekrane įsijungs „INIT“, ir visi nustatymai bus pakeisti gamykliniais. Po to
paspauskite POWER (Maitinimo) mygtuką.
RESET (Parametrų atstatymo) funkcija ištrins visus pakeistus parametrus.
Nenaudokite šios funkcijos be reikalo.
t"SUJOLBNBJQSJKVOHUBBOUFOB
t+FJHVBOUFOPTTJHOBMBTTJMQOBTŃSFOLJUFJÝPSJOĺ'.SBEJKPCBOHŠBOUFOįUPKFWJFUPKF
kur yra geras ryšys.
Kalbų kodų sąrašas
Įveskite atitinkamą kalbos kodo numerį, jeigu disko meniu („Disc Menu“), įgarsinimo („Audio“) ar subtitrų
(„Subtitle“) meniu pasirinkote OTHERS (Kitos). (žr. 30 psl.)
Kodas
Kalba
Kodas
1027
Afarų
1142
Kalba
Graikų
Kodas
1239
Kalba
Interlingue
Kodas
1345
Kalba
Malagasių
Kodas
Kalba
1482
Kirundi
Kodas
1527
Kalba
Tadžikų
1028
Abchazų
1144
Anglų
1245
Inupiak
1347
Maorių
1483
Rumunų
1528
Tai
1032
Afrikkans
1145
Esperanto
1248
Indoneziečių
1349
Makedoniečių
1489
Rusų
1529
Tigeajų
Turkmėnų
1039
Amcherų
1149
Ispanų
1253
Islandų
1350
Malajalamų
1491
Kinyarvanda
1531
1044
Aramų
1150
Estų
1254
Italų
1352
Mongolų
1495
Sanskrito
1532
Tagalogų
1045
Asemų
1151
Baskų
1257
Hebrajų
1353
Moldavų
1498
Sindų
1534
Setsvana
1051
Aimarų
1157
Persų
1261
Japonų
1356
Maratų
1501
Sangro
1535
Tongo
1052
Azerbaidžaniečių
1165
Suomių
1269
Jidiš
1357
Malajiečių
1502
Serbų-kroatų
1538
Turkų
1053
Baškirų
1166
Fidži
1283
Javiečių
1358
Maltiečių
1503
Sinhalų
1539
Tsonga
1057
Baltarusių
1171
Fareriečių
1287
Gruzinų
1363
Birmos
1505
Slovakų
1540
Totorių
1059
Bulgarų
1174
Prancūzų
1297
Kazachų
1365
Nauru
1506
Slovėnų
1543
Tvi
1060
Bihari
1181
Fryzų
1298
Grenlandų
1369
Nepalo
1507
Samoa
1557
Ukrainiečių
1069
Bislama
1183
Airių
1299
Kambodžos
1376
Olandų
1508
Šona
1564
Urdu
1066
Bengalų
1186
Škotijos galų
1300
Kanadiečių
1379
Norvegų
1509
Somaliečių
1572
Uzbekų
1067
Tibetiečių
1194
Galisų
1301
Korėjiečių
1393
Provansalų
1511
Albanų
1581
Vietnamiečių
1070
Bretonų
1196
Guarani
1305
Kašmirų
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbų
1587
Volapuk
1079
Katalonų
1203
Gudžaratų
1307
Kurdų
1408
Orijų
1513
Sisvati
1613
Volof
1093
Korsikiečių
1209
Hausa
1311
Kirgizų
1417
Pandžabų
1514
Sesoto
1632
Kosų
1097
Čekų
1217
Hindi
1313
Lotynų
1428
Lenkų
1515
Sundų
1665
Joruba
1103
Velsiečių
1226
Kroatų
1326
Lingala
1435
Pušto
1516
Švedų
1684
Kinų
1105
Danų
1229
Vengrų
1327
Laosiečių
1436
Protugalų
1517
Swahili
1697
Zulų
1109
Vokiečių
1233
Armėnų
1332
Lietuvių
1463
Kečujų
1521
Tamilų
1130
Butano
1235
Interlingua
1334
Latvių
1481
Rhaeto-
1525
Tegulu
44
Lietuvių
06
Kita informacija
Specifikacijos
Bendrosios
FM imtuvas
Svoris
Matmenys
Veikimo temperatūra
Veikimo drėgmė
Signalo/triukšmo santykis
Jautra
Bendrasis harmonikų iškreipimas
DVD (universalus skaitmeninis diskas)
Diskas
CD : 12 cm (kompaktinis diskas)
CD : 8cm (kompaktinis diskas)
Kompozitinis vaizdas
Vaizdo išvestis
Komponentinis vaizdas
Vaizdas/garsas
Stiprintuvas
HDMI
2.7 Kg
430 (P) x 59 (A) x 249 (G) mm
+5°C~+35°C
10 % - 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
Nuskaitymo greitis : 3.49 ~ 4.06 m/s.
Apytikslis atkūrimo laikas (vienpusis, vienasluoksnis diskas) : 135 min.
Nuskaitymo greitis : 4.8 ~ 5.6 m/s.
Maksimalus grojimo laikas : 74 min.
Nuskaitymo greitis : 4.8 ~ 5.6 m/s.
Maksimalus grojimo laikas : 20 min.
480i(576i)
1 kanalas : 1.0 Vp-p (75 Ω apkrova)
480i(576i)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω apkrova)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω) apkrova)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω apkrova)
1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
Priekinių garsiakalbių išvestis
167W x 2(3Ω)
Centrinio garsiakalbio išvestis
167W(3Ω)
Galinių garsiakalbių išvestis
166W x 2(3Ω)
Žemų dažnių garsiakalbio išvestis
167W(3Ω)
Dažnių diapazonas
20Hz~20KHz
Garso/triukšmo santykis
65dB
Kanalų atskirtis
60dB
Įvesties jautra
(AUX)800mV
*: Nominalūs techniniai rodikliai
- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd“ pasilieka teisę keisti specifikacijas be išankstinio įspėjimo.
- Pateikti svoris ir matmenys yra apytiksliai.
- Modelis ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
- Apie elektros maitinimą ir sąnaudas skaitykite ant pagrindinio sistemos įrenginio esančioje etiketėje.
Lietuvių
45
Kita informacija
HT-D550
Garsiakalbių sistema
Garsiakalbiai
Tariamoji varža
Dažnių diapazonas
Išvedamo garso slėgis
Nominalus galingumas
Didžiausias galingumas
Priekinis/galinis
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
167W/166W
334W/332W
5.1ch garsiakalbių sistema
Centrinis
Žemųjų dažnių
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
167W
334W
Matmenys (P x A x G)
Priekinis/galinis : 90 x 141.5 x 68.5 mm
Centrinis : 360 x 74.5 x 68.5 mm
Žemųjų dažnių : 155 x 350 x 285 mm
Svoriai
Priekinis/galinis : 0.58 Kg, Centrinis : 0.57 Kg
Žemųjų dažnių : 3.8 Kg
40Hz~160Hz
88dB/W/M
167W
334W
HT-D553
Garsiakalbių sistema
Garsiakalbiai
Tariamoji varža
Dažnių diapazonas
Išvedamo garso slėgis
Nominalus galingumas
Didžiausias galingumas
5.1ch garsiakalbių sistema
Priekinis
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
167W
334W
Galinis
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
166W
332W
Centrinis
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
167W
334W
Žemųjų dažnių
3Ω
40Hz~160Hz
88dB/W/M
167W
334W
Matmenys (P x A x G)
Priekinis : 90 x 1300 x 119 mm (stovo pagrindas : 250 x 250)
Galinis : 90 x 141.5 x 68.5 mm
Centrinis : 360 x 74.5 x 68.5 mm
Žemųjų dažnių : 168 x 350 x 295 mm
Svoriai
Priekinis : 2.88 Kg, Centrinis : 0.57 Kg
Galinis : 0.58 Kg, Žemųjų dažnių : 3.8 Kg
HT-D555
Garsiakalbių sistema
Garsiakalbiai
Tariamoji varža
Dažnių diapazonas
Išvedamo garso slėgis
Nominalus galingumas
Didžiausias galingumas
Matmenys (P x A x G)
Svoriai
46
Lietuvių
5.1ch garsiakalbių sistema
Žemųjų dažnių
Centrinis
Priekinis/galinis
3Ω
3Ω
3Ω
40Hz~160Hz
140Hz~20KHz
140Hz~20KHz
88dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
167W
167W
167W/166W
334W
334W
334W/332W
Priekinis/galinis : 90 x 1300 x 119 mm (stovo pagrindas : 250 x 250)
Centrinis : 360 x 74.5 x 68.5 mm
Žemųjų dažnių : 168 x 350 x 295 mm
Priekinis/galinis : 2.88 Kg, centrinis : 0.96 Kg
Žemųjų dažnių : 3.6 Kg
Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse
Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi
Valstybė
Latvijas Republika
Vartotoju priežiuros centro kontaktinis telefonas 
Tinklalapis
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267
www.samsung.lv
Lietuvos Respublika
Informacinės linijos telefonas: 880077777
www.samsung.lt
Eesti Vabariik
Informatsioonikeskus: 8007267
www.samsung.ee
Tinkamas šio prietaiso baterijų išmetimas
(Taikoma Europos Sąjungos ir kitoms Europos valstybėms, taikančioms atskiras baterijų grąžinimo sistemas.)
Toks baterijų, instrukcijų ar pakuočių žymėjimas rodo, kad su produktu naudojamos baterijos neturėtų būti išmetamos
su bendromis namų apyvokos atliekomis, pasibaigus jų galiojimo laikui. Žymėjimas cheminiais simboliais Hg, Cd ar Pb
rodo, kad baterijoje esanti gyvsidabrio, kadmio ir švino koncentracija yra didesnė, nei numatoma Europos Komisijos
direktyvoje 2006/66. Jei baterijos neteisingai utilizuojamos, šie elementai gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai.
Prisidėkite prie natūralių išteklių saugojimo ir remdami medžiagų perdirbimą, atskirkite baterijas nuo kitokių šiukšlių ir
atiduokite jas perdirbti per vietinę baterijų grąžinimo sistemą
Tinkamas šio prietaiso išmetimas (Elektros ir elektronikos įranga)
(Taikoma Europos Sąjungos ir kitoms Europos valstybėms, taikančioms atskiras baterijų grąžinimo sistemas)
Toks produkto, priedų ar instrukcijų žymėjimas rodo, kad produktas ir jo elektroniniai priedai (pvz. kroviklis, ausinės,
USB kabelis), pasibaigus naudojimo laikui, neturėtų būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis.
Prisidėkite prie aplinkos ir žmonių sveikatos saugojimo, atskirkite tokio tipo atliekas ir atiduokite jas perdirbti,
skatindami medžiagų perdirbimą.
Dėl išsamesnės informacijos, kur ir kaip atiduoti tokius produktus saugiai perdirbti, kreipkitės į produkto pardavėją arba
vietinę valdžios įstaigą.
Įstaigos, naudojančios produktą, turėtų kreiptis į tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Šis produktas ir jo
elektroniniai priedai neturėtų būti maišomi su kitomis komercinėmis atliekomis.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising