Denver | DVU-1110 | DENVER DVU-1110 manual丹麦说明书.cdr

5. 1CH UDGANG
R
BETJENINGSVEJLEDNING
DVU-1110
VIGTIGT
LÆS DENNE VEJLEDNING
FØR IBRUGTAGNING OG
GEM VEJLEDNINGEN SOM REFERENCE.
PROGRESSIVE SCAN
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
For din egen sikkerheds skyld bør du læse alle nedenfor anførte
sikkerhedsanvisninger igennem, inden du tager apparatet i brug.
Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere.
Læs omhyggeligt alle advarsler, forholdsregler og instrukser
vedrørende apparatet og dets brug og overhold alle anvisninger.
PLACERING
Vand og fugt - Afspilleren bør ikke anvendes
nær vand, f.eks. nær et badekar, en håndvask,
en køkkenvask, et vaskefad, i en fugtig kælder,
nær et svømmebasin eller på lignende steder.
Varme - Undlad at placere apparatet
umiddelbart over en radiator eller
varmluftsblæser eller på et sted, hvor det
udsættes for direkte sollys.
Ventilation - Sprækker og åbninger på
afspilleren er beregnet til ventilation og til at
sørge for gnidningsløs drift og beskytte mod
overophedning. Disse sprækker og åbninger
må ikke blokeres eller tildækkes.
Blokér aldrig ventilationsåbningerne med en
dug eller andre materialer.
Tilbehør - Stil aldrig denne afspiller på et
ustabilt underlag, stander, stativ, vægophæng,
hylde eller bord. Afspilleren kan falde ned og
forårsage alvorlig skade på børn eller voksne,
ligesom afspilleren selv kan tage alvorlig skade.
Stil altid afspilleren på et stabilt underlag, stander,
rullebord, stativ, vægophæng eller bord.
Blokér aldrig åbningerne ved at placere afspilleren
på f.eks. en seng, en sofa, et gulvtæppe eller en
Hvis afspilleren står på et rullebord, bør du være
lignende overflade.
forsigtig, hvis bordet skal flyttes. Hurtige stop,
unødig kraft og færdsel på ujævne underlag kan
føre til, at bordet med afspilleren tipper og vælter.
Placér aldrig afspilleren på et indelukket sted som
f.eks. en reol eller indbygget i et skab, med mindre
du sørger for, at den nødvendige ventilation kan finde
sted.
Ophængning på væg eller loft - Hvis dit apparat
kan hænges på loft eller væg, bør du altid følge
producentens anvisninger ved ophængningen.
BRUG
Jordforbindelse eller polarisation - Denne afspiller
er udstyret med et polariseret vekselstrømsstik (et
stik, hvor det ene ben er bredere end det andet)
eller med et trebenet stik, hvoraf det ene er til jord.
Følg instrukserne herunder:
Apparat med polariseret stik:
Dette stik kan kun vende på én måde i
stikkontakten. Det er lavet på den måde af
sikkerhedshensyn. Hvis du ikke kan få stikket helt
ind i stikkontakten, skal du prøve at vende stikket.
Hvis stikket stadig ikke passer, bør du kontakte en
elektriker og få installeret en nyere stikkontakt.
Forsøg ikke at tvinge stikket ind i stikkontakten,
således at den indbyggede sikkerhed sættes ud af
kraft.
Strømkilder - Afspilleren bør kun tilsluttes en
strømkilde som den, der er nævnt i
betjeningsvejledningen eller i
overensstemmelse med markeringerne på
selve afspilleren. Hvis du ikke er sikker på,
hvilken type strøm der leveres til din husstand,
bør du kontakte forhandleren eller dit lokale
elselskab. Hvad angår enheder, der er beregnet
til at fungere på batterier eller andre
strømkilder, henvises til disse apparaters
respektive betjeningsvejledninger.
Overbelastning - Undlad at overbelaste
stikkontakter, forlængerledninger eller stikdåser
ud over deres kapacitet. Overbelastning kan
medføre risiko for brand eller stød.
Når apparatet ikke er i brug - Tag stikket til
netledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke
skal anvende afspilleren i længere tid.
Hold i selve stikket, aldrig i ledningen, når du
tager stikket ud af stikkontakten.
Beskyttelse af strømførende ledninger Strømførende ledninger bør placeres, så de ikke
trædes på eller kommer i klemme ved, at ting
placeres ovenpå eller ind imod dem. Vær især
opmærksom på overgangene mellem ledning og
stik, stikdåser og det punkt, hvor ledningen er
tilsluttet apparatet.
Lynnedslag - Under tordenvejr, hvis du forlader
hjemmet i længere tid, eller hvis afspilleren ikke
skal bruges i et stykke tid, bør du trække stikket
ud af stikkontakten og/eller afmontere antennen
eller trække antennekablet ud. På den måde
forhindrer du, at der opstår skade på afspilleren,
hvis lynet skulle slå ned og påvirke
strømforsyningen.
Genstande og væsker - Stik aldrig nogen
former for genstande ind i afspilleren gennem
dens sprækker og åbninger, da de kan komme i
forbindelse med strømførende dele i
afspilleren eller forårsage kortslutning i
afspilleren, hvilket kan medføre risiko for brand
eller elektrisk stød. Pas på aldrig at spilde
nogen former for væske på afspilleren.
Rengøring - Fjern stikket fra stikkontakten, inden
du rengør afspilleren. Brug ikke flydende
rensemidler eller spray. Brug en let fugtet klud til
rengøring af afspilleren. Rengør i
overensstemmelse med anvisningerne.
ANTENNE
Jordforbindelse af udendørs antenne - Hvis afspilleren
tilsluttes en udendørs antenne eller kabelsystem, skal du sikre
dig på nedenfor beskrevne måde:
En udendørs antenne bør ikke opsættes i umiddelbar nærhed
af overhængende højspændingsledninger eller andre
elektriske lys eller strømkredse eller på et sted, hvor antennen
kan komme i kontakt med sådanne strømførende ledninger
eller strømkredse.
NÅR DU OPSÆTTER EN UDENDØRS ANTENNE, BØR DU
VÆRE YDERST OMHYGGELIG MED AT HOLDE ANTENNEN
PÅ AFSTAND AF HØJSPÆNDINGSLEDNINGER ELLER KREDSLØB, DA KONTAKT MED SÅDANNE LEDNINGER
NÆSTEN ALTID HAR DØDELIG UDGANG.
Sørg for, at antennen eller kabelsystemet har jordforbindelse,
således at udsving i strømstyrken og opbygning af statisk
elektricitet undgås. Artikel 810 i National Electrical Code
(lovgivning vedr. elektricitet), ANSI/NFPA 70, giver oplysninger
om korrekt udførelse af jordforbindelse på antennemasten og
dens bærende konstruktion, jordforbindelse af ledningen til
antennens udladningsenhed, størrelse på
jordforbindelseskonduktorer, placering af antennens
udladningsenhed, forbindelse af jordforbindelseselektroder og
krav til jordledningselektroden.
Jordledning af antenne ifølge NEC
Antenna Lead-in Wire
Antenna Discharge Unit
(NEC Section 810-20)
Ground Clamp
Grounding Conductors
(NEC Section 810-21)
Electric Service
Equipment
Ground Clamps
Power Service Grounding
Electrode System
(NEC Art 250 Part H)
NEC-NATIONAL ELECTRICAL CODE
SERVICE
Skade, der kræver serviceeftersyn - Stikket til
afspilleren bør tages ud af stikkontakten og
afspilleren kontrolleres af en faguddannet
reparatør under følgende omstændigheder:
- Hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller
flosset.
Afspilleren opfører sig mærkbart anderledes
end den plejer - dette indikerer, at afspilleren
trænger til et serviceeftersyn.
Du har tabt en genstand eller spildt væske på
afspilleren.
Afspilleren lader ikke til at fungere normalt, når du
følger instruktionerne i betjeningsvejledningen. Stil
kun på de knapper, der er nævnt i
betjeningsvejledningen, da uautoriseret justering af
andre knapper kan medføre skade på afspilleren,
hvilket ofte vil nødvendiggøre en større gennemgang
af afspilleren hos en autoriseret reparatør, inden
afspilleren igen er i stand til at fungere normalt.
Service - Forsøg aldrig selv at reparere
afspilleren, da du ved at åbne kabinettet risikerer
at komme i kontakt med bl.a. strømførende dele,
hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at kunne
forårsage skade på personer ved elektrisk stød.
Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret
servicepersonale.
Reservedele - Hvis der bliver brug for
reservedele, skal du sikre dig, at reparatøren
anvender de af producenten anbefalede
reservedele eller reservedele, der har samme
karakteristika som de originale reservedele.
Brug af uoriginale reservedele kan medføre
risiko for brand eller elektrisk stød eller give
andre problemer.
Afspilleren har været udsat for regn eller vand.
Afspilleren har været tabt eller på anden måde
beskadiget.
1. ADVARSEL: For at formindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat
ikke udsættes for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dråber og stænk, og ikke
objekter som f.eks. vaser, må ikke placeres på apparatet.
2. ADVARSEL: Stikket fungerer som afbryder og skal til hver tid være let tilgængeligt.
OVERSIGT OVER FRONT- OG BAGPANEL
FRONTPANELET
DVD-afspillerens frontpanel
4
5
OPEN/CLOSE
6
PLAY/PAUSE STOP
7
8
PREV
NEXT
R
ON
POWER
OFF
MS /SD /MM C IN PU T
1
2
US B
3
9
1
POWER (tænd/sluk)
4
2
Sensor til fjernbetjening
5
3
CD-skuffe
6
10
7
PREV (tilbage)
PLAY/PAUSE (afspil/pause)
8
FWD (fremad)
STOP
9
OPEN/CLOSE (udløser til CD-skuffe)
10
USB-stik
MMC/SD/MS kortlæser
DVD-afspillerens bagpanel
9
10
11
R
DVD PL AYE R
Mo de l No .:DV U-1110
PO WE R SU PP LY :10 0- 24 0V 50 /60 Hz
POWER CONSUMPTI ON: 15 W
STANDBY CONSUMPT ION :<2 W
Websi te :w ww.den ver -e le ct ro ni cs. com
SERIAL NO.:
1
Lydudgang VENSTRE kanal
5
Optisk digital udgang
2
Lydudgang HØJRE kanal
6
5.1CH udgang
10
VIDEO udgang
3
COAXIAL digital udgang
7
Y udgang
11
Scart udgang
4
S-Video udgang
8
Pb/Cb udgang
1
9
Pr/Cr udgang
FJERNBETJENINGEN
Peg med fjernbetjeningen direkte mod den infrarøde modtager på afspilleren (indenfor en vinkel på
45 grader).
Undlad at placere fjernbetjeningen på steder, hvor den udsættes for stærk varme eller fugt.
Udsæt ikke fjernbetjeningen for vand og stil ikke genstande oven på den.
Bland aldrig gamle batterier med nye eller forskellige batterityper med hinanden.
Skift batterierne i fjernbetjeningen, når fjernbetjeningen ikke længere kan betjene afspilleren.
USB/CARD
RESET
1. USB / Kortlæser
28. SUBTITLE (undertekster)
2. POWER (tænd / sluk)
29. VOL+ (lydstyrke)
3. ANGLE (vinkel)
30. A-B (gentag A-B)
4. LANGUAGE (sprog)
31. VOL- (lydstyrke)
5. REPEAT (gentag)
32. PBC (afspilningskontrol)
6. RETURN (tilbage)
33. MUTE (lyd fra)
7. SLOW
34. OSD (skærmdisplay)
8. STEP (billed for billed)
35. PIL HØJRE
9. SETUP (opsætning)
36. ENTER (ok)
10. PIL OP
37. R/L (højre/venstre)
11. PIL VENSTRE
12. PIL NED
13. TITLE (titel)
PLAY/PAUSE
14. PLAY/PAUSE (afspil/pause)
15. REV (tilbage)
STOP
16. STOP
17. FWD (fremad)
18. 1
40. V-MODE (Signalkilde)
41. NEXT (næste)
42. 4
43. 3
44. 8
45. 7
19. 2
46. GO TO (gå til)
20. 5
47. 10+
21. 6
R
38. N/P (NTSC/PAL)
39. PREV (forrige)
22. 9
48. MENU
23. 10
49. ZOOM
24. PROG (program)
25. CLEAR (slet)
26. RESET (nulstil)
27. OPEN/CLOSE (udløser til disk-skuffe)
2
MENUEN OPSÆTNING
Du kan nemt sætte afspilleren op, så den fungerer i overensstemmelse med dine personlige præferencer.
Menuen Opsætning
Opsætning af
Sprog
Opsætning af
Video
Opsætning af
Audio
Op sæt ning af
Bø rnesikring
Opsætning af
Forsk.
Viser en oversigt over menuen opsætning
Opsætning af præferencer
Oversigten herunder viser de underpunkter, der kan indstilles i de forskellige undermenuer
Hovedmenuen
Børnesikringen slås til ved at vælge punktet 'BØRNESIKRING' i undermenuen 'Opsætning af
Børnesikring', trykke på knappen 'enter' og indtaste koden 8888 (afspillerens originale standardkode er
8888). Når du har indtastet og bekræftet koden, kan du markere 'BØRNESIKRING' og vælge det ønskede
niveau for børnesikringen. Hvis du vil ændre koden, skal du gå ned til punktet 'Vælg kode', trykke på
knappen 'enter' og indtaste koden '8888'. Indtast dernæst den nye kode. Under punktet 'Vælg kode' skal
du herefter igen indtaste og bekræfte den nye kode. Funktionen 'BØRNESIKRING' er nu aktiv.
3
FJERNBETJENINGEN
4
SÅDAN ANVENDES FJERNBETJENINGEN
MUTE
Tryk på knappen MUTE, hvis du vil slå lyden fra.
Tryk på knappen MUTE igen, når du atter vil slå lyden til.
R/L
Tryk gentagne gange på knappen R/L under afspilning af VCD / SVCD, hvis du vil skifte mellem
lydkanalerne Venstre / Højre / Mix / Stereo.
CLEAR
Tryk på knappen CLEAR, hvis du vil slette de tal, du har indtastet.
PLAY/PAUSE
Tryk på knappen PAUSE under afspilning, hvis du vil holde pause.
Tryk på knappen igen, hvis du vil gå et enkelt billede frem i filmen.
Tryk på knappen PLAY, når du vil vende tilbage til normal afspilning.
BEMÆRK: Funktionen step (billed for billed) er ikke tilgængelig under afspilning af CD.
STOP
Tryk én gang på knappen STOP under afspilning, hvis du vil afbryde afspilningen men markere stedet
på disken.
Tryk på knappen PLAY, hvis du vil genoptage afspilningen fra det punkt, hvor den blev afbrudt.
Tryk på knappen STOP igen, hvis du vil afbryde afspilningen helt.
RETURN
Når PBC er slået til, kan du trykke på knappen RETURN, hvis du vil vende tilbage til menuen og vælge
et nyt punkt ud til afspilning.
Denne funktion kan kun anvendes ved afspilning af VCD.
ZOOM
Tryk på knappen ZO OM under afspilning af VC D / SV CD / DV D / MPE G4 , hvis du vil zoome ind på billedet på
skær me n som føl ger
Q1
Q2
Q3
Q fra
STEP
Tryk én gang på knappen STEP under afspilning af MPEG4 / DVD, VCD eller SVCD, hvis du vil gå
fremad i filmen med ét billed ad gangen. Tryk på knappen PLAY, når du vil vende tilbage til normal
afspilning.
SETUP
Tryk på knappen SETUP på fjernbetjeningen, hvis du vil åbne menuen opsætning. Menuen opsætning
indeholder flere undermenuer.
Tryk på pileknapperne ▲ eller ▼ for at vælge det ønskede punkt i menuen.
Tryk på pileknapperne ◄ eller ►, hvis du vil gå tilbage til foregående niveau i menuen eller frem til næste
niveau.
Tryk på knappen ENTER for at bekræfte et valg i menuen.
Tryk på knappen SETUP, når du vil lukke menuen opsætning.
RESET
Tryk på denne knap under afspilningsstop, hvis du vil gendanne de standardindstillinger, DVDafspilleren var udstyret med fra fabrikken. Dog ændres din opsætning vedr. kode ikke.
5
SÅDAN ANVENDES FJERNBETJENINGEN
VOL
ANGLE
Gælder afspilning af DVD.
Tryk på knappen ANGLE, hvis du vil skifte til en
anden vinkel under afspilning af en disk med
multi-vinkel.
Tryk gentagne gange på knappen ANGLE for at
bladre gennem de forskellige tilgængelige
vinkler på disken.
Bemærk: Denne funktion afhænger af disken.
Tryk på knappen VOL +, hvis du vil skrue op
for lyden.
Tryk på knappen VOL -, hvis du vil skrue ned
for lyden.
LANGUAGE
SUBTITLE
Tryk gentagne gange på knappen LANGUAGE
under afspilning af DVD, hvis du vil vælge et
andet af op til 8 forskellige sprog til lydspor.
Tryk gentagne gange på knappen LANGUAGE
under afspilning af SVCD, hvis du vil vælge et
andet af op til 4 forskellige sprog / lydformater.
Bemærk: Denne funktion afhænger af disken.
Tryk gentagne gange på knappen SUBTITLE
under afspilning af DVD, hvis du vil vælge et
andet af op til 32 sprog til undertekster.
Bemærk: Denne funktion afhænger af disken
(diske kan have forskellige
sprogkombinationer).
GOTO
Tryk på knappen GO TO under afspilning af MPEG4 / DVD eller VCD, hvis du vil kalde søgemenuen
frem på skærmen, som vist herunder.
Tryk på pileknapperne
for at vælge søgekriterium; TITEL, KAPITEL
Title
--DVD:
eller TID.
Indtast
det
ønskede
nummer
eller tidspunkt ved hjælp af de numeriske
Cha pter
--knapper og tryk på knappen ENTER for at bekræfte.
Under afspilning af DVD kan du trykke på knappen SEARCH, hvorefter
Time
--:--:-menuen vises som følger:
VCD:
Track
Time
Disc Time
----:--:- -
Tryk på pileknapperne
for at vælge søgekriterium; SKÆRING,
TID eller DISK TID.
Indtast det ønskede nummer eller tidspunkt ved hjælp af de
numeriske knapper og tryk på knappen ENTER for at bekræfte.
--:--:--
Bemærk: 1) TID søger efter det nøjagtige tidspunkt i skæringen.
2) SKÆRING søger efter den ønskede titel eller det ønskede kapitel.
3) Visse DVD'er tillader ikke brug af søgefunktioner.
USB/KORT
Tryk på denne knap, hvis du vil vælge signalkilde, DISK, USB eller KORT:
DISK: Vælg denne indstilling, hvis du vil afspille fra en disk i afspilleren.
USB: Vælg denne indstilling, hvis du vil afspille fra en tilsluttet USB-enhed.
KORT: Vælg denne indstilling, hvis du vil afspille fra et hukommelseskort i afspillerens kortlæser.
Standardindstillingen er DISK. Tryk på knappen STOP for at afbryde afspilningen, hvis du vil skifte
signalkilde. Ændring af signalkilde kan kun foretages under afspilningsstop.
PROG
Tryk på knappen PROG, hvis du vil kalde menuen til oprettelse af program frem på skærmen under
afspilning af DVD eller VCD. Indtast de ønskede numre i menuen (for DVD program skal du indtaste
både TITEL og KAPITEL).
6
SÅDAN ANVENDES FJERNBETJENINGEN
Program:
Under afspilning af MP3 kan du trykke på pileknapperne 'Højre', 'Op' eller 'Ned' og knappen ENTER for
at vælge 'Redigeringsmodus' og dernæst på pileknap 'Venstre' og knappen ENTER for at vælge de
ønskede musikfiler.
Herefter skal du trykke på pileknap 'Højre' og 'ENTER' og vælge 'Føj til program' og dernæst pileknap
'Op' og knappen ENTER for at vælge 'Programvisning'. Tryk dernæst på pileknap 'Op' og vælg
'Redigeringsmodus' efterfulgt af pileknap 'Venstre' og 'ENTER' for at vælge musik. Tryk på knappen
'Play' for at afspille programmet.
Sådan afbryder du programmet:
Når du er færdig med at lytte til programmet, skal du trykke to gange på knappen 'Stop' og dernæst
trykke på pileknap 'Højre' og vælge 'Redigeringsmodus'. Tryk herefter på pileknap 'Venstre' og
markér det program, du vil afbryde efterfulgt af knappen ENTER for at bekræfte dit valg.
Tryk på pileknap 'Højre' og knappen 'ENTER' og vælg 'Ryd program'. Tryk dernæst på pileknap
'Højre' for at skifte til 'Browservisning' og vende tilbage til afspilning i optagerækkefølge.
Bemærk:
Hvis du afspiller MP3 musikfiler eller kigger JPEG billedfiler, er det højeste antal understøttede filer i
hver mappe på disken 500. Hvis du har flere end 500 billed- eller musikfiler, er du nødt til at oprette
flere mapper, således at antallet i hver ikke overstiger 500. Antallet må ikke overstige 500. Hvis du
f.eks. har 1020 filer, er du nødt til at oprette 3 forskellige mapper og f.eks. lægge 500 filer i hver af de
to første mapper og de resterende 20 filer i den tredie. På denne måde kan afspilleren genkende
mapperne og afspille indholdet.
7
FEJLFINDING
FJERNBETJENINGEN REAGERER SLØVT ELLER VIRKER IKKE
Kontrollér batterierne i fjernbetjeningen og skift dem om nødvendigt ud med nye.
Peg med fjernbetjeningen direkte mod den infrarøde modtager på apparatet.
Kontrollér, om der står en genstand og spærrer passagen mellem fjernbetjening og infrarød modtager.
AFSPILLEREN OPFØRER SIG UNORMALT
Sluk for strømmen, vent lidt og tænd så afspilleren igen.
DISK-SKUFFEN VIL IKKE ÅBNE
Det er ikke muligt at tage disken ud af afspilleren, så længe afspilleren læser fra disken. Du bliver
derfor nødt til at slukke for strømmen til afspilleren og tænde igen. Tryk på knappen OPEN/CLOSE
straks efter for at åbne disk-skuffen.
SPECIFIKATIONER
Noter:
Der findes efterhånden et hav af ikke-standardmæssige optagemåder og forskellige
kopibeskyttelsesforanstaltninger, der anvendes ved fremstilling af MPEG4, DVD, MP3,
WMA og CD, ligesom der findes mange forskellige typer blanke DVD±R, DVD±RW, CD-R
og CD-RW diske. Med så mange forskellige tilgængelige typer vil du kunne komme ud for,
at der findes enkelte, som denne afspiller ikke kan læse. Dette er ikke en fejl på
afspilleren.
Der er ingen garanti for, at denne afspiller kan håndtere alle MP3-filer, da der kan være
forskelle i disse afhængigt af den anvendte PC, anvendt software etc.
For CD-RW og CD-R gælder, at der kan være undertyper af disse, som afspilleren ikke
kan afspille.
8
Oplysninger til miljøbeskyttelse
Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Alle rettigheder forbeholdes
Copyright Denver electronics
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver. At
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som
en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer. Yderligere information og
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Download PDF