EGO/STAR - MCZ pilleovne

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING
TRÆPILLEOVN
EGO/STAR
air - comfort air
air c/udtagning fra oven
Oversættelse af original vejledning
DK
INDHOLDSFORTEGNELSE
INDHOLDSFORTEGNELSE............................................................................................. II
INDLEDNING...............................................................................................................1
1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER......................................................................2
2-BRÆNDSEL...............................................................................................................6
3-INSTALLATION..........................................................................................................7
4-TRÆKKANAL.............................................................................................................8
5-TEGNINGER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER.............................................................15
6-UDPAKNING...........................................................................................................22
7-MONTERING AF STUFA STAR OVN.............................................................................25
8-REGULERING AF KERAMIKSIDER..............................................................................31
9-MONTERING AF SIDESTYKKER I METAL AF MODEL EGO..............................................32
10-FJERNELSE AF BAGSIDE VED VEDLIGEHOLDELSE......................................................35
11-RENGØRING AF T-STYKKE PÅ EGO OVN MED UDTAGNING FRA OVEN.........................36
12-FORBINDELSER TIL SUPPLERENDE ANORDNINGER..................................................37
13-ILÆGNING AF TRÆPILLER......................................................................................39
14-FØRSTE TÆNDING.................................................................................................40
15-FJERNBETJENING MAKS........................................................................................41
16-NØDPANEL...........................................................................................................47
17-BETJENING...........................................................................................................48
18-SIKKERHEDSANORDNINGER..................................................................................51
19-ALARMER.............................................................................................................52
20-RENGØRING..........................................................................................................55
21-FEJL/ÅRSAGER/LØSNINGER...................................................................................61
22- ELEKTRISK PRINTKORT STUFE AIR OVNE................................................................64
23- ELEKTRISK PINKORT COMFORT AIR OVNE MED TO VENTILATORER...........................65
II
INDLEDNING
Kære kunde,
vores produkter er designet og fremstillet i overensstemmelse med de europæiske normer for byggevarer (DS/EN 13240 brændeovne,
DS/EN 14785 rumopvarmere til boliger fyret med træpiller, DS/EN 13229 indsatser inklusive åbne kaminer til fast brændsel, DS/EN 12815
komfurer til fast brændsel), med materialer af høj kvalitet og stor erfaring i forarbejdningsprocesserne. Produkterne overholder desuden
de væsentlige krav i direktiv 2006/95/EF (Lavspænding) og direktiv 2004/108/EF (Elektromagnetisk kompatibilitet).
Vi anbefaler, at De læser anvisningerne i denne manual grundigt for at opnå den bedst mulige ydelse.
Denne installations- og brugsmanual udgør en integreret del af produktet: sørg for, at den altid ledsager apparatet, også i tilfælde af
overdragelse til en anden ejer. Anmod om en kopi fra det lokale servicecenter eller download den direkte fra vores websted, hvis manualen
skulle blive væk.
Alle lokale forskrifter, herunder dem, der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes under installation af apparatet.
I Italien henvises ved installation af biomasseanlæg på under 35 KW til D.M. (italiensk ministerielt dekret) 37/08, og enhver installatør, der
er kvalificeret til det, skal udstede en overensstemmelsesattest for det installerede anlæg. (Med anlæg menes Ovn+Skorsten+Luftindtag).
REVIDERING AF VEJLEDNINGEN
Denne vejlednings indhold er af rent teknisk karakter og tilhører MCZ Group Spa.
Ingen del af denne manual må oversættes til andre sprog og/eller tilpasses og/eller gengives, ej heller delvist, i en anden form og/eller
mekanisk eller med elektronisk middel, fotokopieres, indspilles eller andet uden forudgående skriftlig tilladelse fra MCZ Group Spa.
Virksomheden forbeholder sig ret til at foretage eventuelle ændringer på produktet til enhver tid uden forudgående varsel. Virksomheden
håndhæver sine rettigheder i henhold til loven.
OPBEVARING OG ANVENDELSE AF VEJLEDNINGEN
•
•
•
•
•
Tag vare om denne vejledning og opbevar den på et sted, hvor De hurtigt og let kan få fat i den.
Bed forhandleren eller det autoriserede servicecenter om et nyt eksemplar, hvis vejledningen forsvinder eller ødelægges. Det er også
muligt at downloade den fra vores websted.
“tekst med fed skrift” kræver særlig opmærksomhed fra læserens side.
“tekst i kursiv” anvendes til at henlede opmærksomheden på andre afsnit i vejledningen eller yderligere forklaringer.
Under “Bemærk” gives læseren yderligere oplysninger om emnet.
SYMBOLER, DER ANVENDES I VEJLEDNINGEN
GIV AGT:
den pågældende meddelelse skal læses og forstås omhyggeligt, da manglende overholdelse kan medføre
alvorlig beskadigelse af produktet og sætte brugerens sikkerhed på spil.
OPLYSNINGER:
manglende overholdelse af forskrifterne vil påvirke anvendelsen af produktet.
OPERATIVE TRIN:
rækkefølgen af knapper, der skal trykkes på, for at få adgang til menuen eller til at foretage justeringer.
VEJLEDNING
konsulter denne vejledning eller instruktionerne omhyggeligt.
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
1
1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
• Installation, tilslutning til elforsyningen, funktionseftersyn og vedligeholdelse må udelukkende foretages af
autoriseret, kvalificeret personale.
• Produktet skal installeres i overensstemmelse med gældende lokal og national lovgivning, samt med de
bestemmelser, der gælder for kommunen, amtet eller landet.
• Anvend udelukkende den type brændsel, der anbefales af fabrikanten. Produktet må ikke anvendes til affaldsforbrænding.
• Det er strengt forbudt at bruge a​​ lkohol, benzin, flydende brændstof til lanterner, diesel, bio-ethanol, væsker til antændelse af trækul
eller lignende væsker til at tænde/genoplive flammen i disse apparater. Hold disse brændbare væsker i langt væk fra apparatet
under brug.
• Undlad at fylde andre brændstoffer end træpiller i træpillemagasinet.
• Anvisningerne i nærværende vejledning skal altid overholdes for at sikre korrekt brug af produktet og de elektroniske apparater, der
er forbundet med det, og forebygge ulykker.
• Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn), der ikke har de fornødne fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller som ikke har erfaring med eller kendskab til brug af apparatet, medmindre de overvåges eller instrueres i brug af apparatet af
en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet
• Før der foretages nogen form for handling, har brugeren, eller en hvilken som helst anden person, der skal arbejde på eller med
produktet, pligt til at læse og forstå samtlige anvisninger i nærværende installations- og brugsvejledning. Fejl eller forkerte
indstillinger kan medføre fare og/eller driftsforstyrrelser.
• Brug ikke produktet som stige eller støttestruktur.
• Læg ikke vasketøj til tørre på produktet. Tørrestativer og lignende skal holdes på passende afstand af produktet. Risiko for brand.
• Ethvert ansvar for utilsigtet anvendelse af produktet påhviler kunden alene og ophæver fabrikantens civile og strafferetlige ansvar.
• Enhver form for manipulering eller uautoriseret udskiftning med uoriginale reservedele på produktet kan sætte brugerens sikkerhed
på spil og ophæver fabrikantens civile og strafferetlige ansvar.
• Store dele produktets overflader er meget varme (dør, håndtag, glas, røgudledningsrør, osv.). Undgå derfor at komme i kontakt
med disse dele uden passende beskyttelsesbeklædning eller særlige midler, i form af varmebeskyttelseshandsker
eller ovngreb, såsom ”koldt håndtag”.
• Det er forbudt at betjene produktet med døren åben eller ruden i stykker.
• I perioden hvor apparatet ikke er i brug, skal alle døre/låger/dæksler, der følger med apparatet, være lukkede.
• Produktet skal tilsluttes et elektrisk anlæg med en fungerede jordforbindelse.
• Sluk for produktet, hvis der opstår fejl eller driftsforstyrrelser.
• Hvis der ophobes uforbrændte træpiller i fyrfadet som følge af adskillige “mislykkede optændinger”, skal de fjernes, før man prøver
at tænde igen. Kontrollér, at fyrfadet er rent og placeret korrekt, før der tændes igen.
• Produktet må ikke vaskes med vand. Vandet kan trænge ind i apparatet og ødelægge den elektriske isolering og derved forårsage
elektriske stød.
• Man skal undgå at opholde sig foran det tændte produkt i længere tid. Lad være med at opvarme det rum for meget, hvor De
opholder Dem, og hvor produktet står. Dette kan være skadeligt for helbredet og forårsage sundhedsmæssige problemer.
• Produktet skal installeres i rum, hvor der ikke er brandfare, og som giver mulighed for tilslutning til de nødvendige energikilder
(luft- og elforsyning) og udledning af røg.
• I tilfælde af skorstensbrand skal man slukke for apparatet og afbryde det fra strømforsyningen. Lågen må aldrig åbnes. Ring derefter
til brandvæsnet.
• Produktet og beklædningen skal opmagasineres i rum uden fugt, og de må ikke udsættes for vind og vejr.
• Det frarådes at fjerne støttebenene og stille produktets hoveddel direkte på gulvet for at sikre tilstrækkelig isolering, særligt hvis
gulvet er lavet af brændbart materiale.
• Undlad at anvende brændbare materialer til tænding af træpilleovnen, hvis tændingssystemet ikke fungerer.
• Ekstraordinær vedligeholdelse må udelukkende udføres af godkendt og kvalificeret personale.
• Vurdér stabiliteten af overfladen, der skal bære træpilleovnens vægt, og sørg for passende isolering, hvis den er lavet af brændbart
materiale (f.eks. træ, gulvtæppe, plastik).
2
1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER
OPLYSNINGER:
Ved eventuelle problemer bedes De henvende Dem til forhandleren eller kvalificerede teknikere, der er godkendt af fabrikanten.
• Anvend udelukkende det af fabrikanten foreskrevne brændstof.
• Det er normalt, at produktet udsender røg, første gang det tændes. Det skyldes den første overophedning af malingen. Sørg derfor
for at udlufte rummet hvor det er installeret godt.
• Røgudledningsrørene (overgangsrør til skorstene) skal kontrolleres og renses med jævne mellemrum.
• Produktet må ikke anvendes til madlavning.
• Træpillemagasinets låg skal altid være lukket.
• Opbevar denne installationsvejledning med omhu, eftersom den skal følge produktet under hele dets levetid. Sørg for, at
vejledningen ledsager produktet, hvis det sælges eller overdrages til en anden bruger.
TILSIGTET BRUG
Produktet fungerer udelukkende med træpiller og skal installeres indendørs.
GARANTIBETINGELSER
Virksomheden garanterer for produktet, bortset fra nedennævnte dele, der udsættes for normalt slid i 2 (to) år fra købsdatoen,
som dokumenteres af:
• et bevisdokument (faktura og/eller kvittering), hvoraf sælgerens navn og datoen for salget fremgår;
• indsendelse af det udfyldte garantibevis inden for 8 dage efter købet.
For at garantien skal være gyldig og dække, må installationen efter bogen og idriftsættelsen af apparatet desuden udelukkende
udføres af kvalificeret personale, der i de givne tilfælde skal udstede en erklæring om anlæggets overensstemmelse, og at produktet er
velfungerende.
Det anbefales at udføre funktionstesten af produktet, før det færdiggøres med finish (beklædninger, maling af vægge osv..).
Installationer, der ikke overholder de gældende regler, medfører bortfald af garantien, ligesom utilsigtet brug og manglende udførsel af
den af fabrikanten forudsete vedligeholdelse.
Garantien er gældende på betingelse af, at anvisningerne og advarslerne i brugs- og vedligeholdelsesmanualen, som ledsager apparatet,
overholdes således, at det anvendes på den mest korrekte måde.
Udskiftning af hele apparatet, eller reparation af en del af det, forlænger ikke garantiperioden, der forbliver uændret.
Med garanti menes gratis udskiftning eller reparation af dele, der konstateres fejlbehæftede på grund af fabrikationsfejl.
For at udnytte garantien hvis der skulle forekomme en defekt, skal køberen gemme garantibeviset og vise det til servicecenteret sammen
med dokumentet, som udstedes på købstidspunktet.
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
3
1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER
UNDTAGELSER
Alle fejl og/eller skader på apparatet, som skyldes følgende årsager, er udelukket fra denne garanti:
• Skader, der opstår i forbindelse med fragt og/eller håndtering
• alle dele som er defekte på grund af uagtsom eller skødesløs brug, forkert vedligeholdelse, installation, som er i uoverensstemmelse
med fabrikantens anvisninger (konsultér altid installations- og brugsmanualen, som leveres med apparatet)
• forkert dimensionering i forhold til brugen eller installationsfejl, dvs. manglende gennemførelse af de nødvendige forholdsregler til
at udføre installationen efter bogen.
• uhensigtsmæssig overophedning af produktet, dvs. anvendelse af brændsler, der ikke er i overensstemmelse med de typer og
mængder, som er angivet i den medfølgende vejledning
• yderligere skader forårsaget af fejlagtige indgreb fra brugerens side i et forsøg på at afhjælpe den oprindelige fejl
• forværring af skaderne, som skyldes brugerens fortsatte brug af apparatet efter, at defekten er opstået
• ved tilstedeværelse af kedel eventuelle korrosioner, belægninger eller brud, som skyldes vagabonderende strømme, kondens,
vandets aggressivitet eller syreindhold, forkert udførte afkalkninger, mangel på vand, aflejringer af mudder eller kalk
• manglende effektivitet af skorstene, trækkanaler eller dele af anlægget, som apparatet afhænger af
• skader som følge af manipulation, vejrforhold, naturkatastrofer, hærværk, lynnedslag, brand, fejl i elektrisk og/eller hydraulisk
anlæg.
• Manglende årlig rengøring af ovnen udført af en autoriseret tekniker eller fagfolk, medfører bortfald af garantien
Følgende er også udelukket fra denne garanti:
• dele, som udsættes for almindelig slitage, såsom pakninger, ruder, belægninger og støbejernsriste, malede, forkromede eller
forgyldt dele, håndtag og kabler, lamper, kontrollamper, drejeknapper, alle dele, der kan fjernes fra ildstedet.
• Farvevariationer på lakerede dele og dele i keramik/serpentinersten, samt mindre krakeleringer i keramikken, eftersom de følger af
materialets naturlige egenskaber og anvendelsen af produktet.
• murværk
• dele af anlægget (hvis til stede), som ikke er leveret af fabrikanten
Eventuelle tekniske indgreb på produktet for at fjerne disse defekter og følgeskader skal aftales med servicecenteret, der forbeholder sig
ret til at acceptere eller afvise den pågældende opgave, som under alle omstændigheder ikke vil blive foretaget under garantien, men
som teknisk bistand, der skal leveres under eventuelle specifikt aftalte forhold og i henhold til de gældende satser for arbejdet, som skal
udføres.
Desuden vil udgifter, som måtte vise sig nødvendige til at rette op på brugerens forkerte tekniske indgreb, manipulationer eller på anden
måde skadelige faktorer for enheden, der ikke kan henføres til fabrikationsfejl, også påhvile brugeren.
Bortset fra begrænsningerne fastsat i love og regler er enhver garanti for overholdelse af luft- og støjforurening desuden udelukket.
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader på mennesker, dyr eller genstande, som
skyldes tilsidesættelse af forskrifterne i brugsvejledningen, i særdeleshed anvisningerne vedrørende installation, brug og
vedligeholdelse af apparatet.
4
1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER
RESERVEDELE
De bedes rette anmodning om assistance til forhandleren, som sørger for at sende anmodningen videre til servicecenteret, hvis der skulle
opstå funktionsfejl på produktet.
Brug udelukkende anvendes originale reservedele. Forhandleren eller servicecenteret kan give alle nødvendige oplysninger vedrørende
reservedelene.
Det anbefales, at lade være med at vente til delene er nedslidte, før de udskiftes. Det er hensigtsmæssigt at udføre de regelmæssige
vedligeholdelseskontroller.
Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar, hvis produktet, eller et hvilket som helst tilbehør, anvendes forkert eller
ændres uden tilladelse.
Udskiftninger må udelukkende ske med originale reservedele.
FORSKRIFTER VEDRØRENDE KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET.
Nedrivning og bortskaffelse af produktet påhviler alene ejeren, der skal handle i overensstemmelse med de i landet gældende love
omkring sikkerhed, hensyn til og beskyttelse af miljøet.
Når produktet ikke længere skal benyttes, må det ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.
Det skal indleveres til de kommunale genbrugsstationer eller til forhandlere, der yder denne service.
Differentieret bortskaffelse af produktet gør det muligt at undgå sundheds- og miljøskadelige virkninger og at indsamle produktets
materialer med henblik på at opnå en vigtig energi- og ressourcebesparelse.
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
5
2-BRÆNDSEL
Oplysningerne i dette kapitel refererer udtrykkeligt til den italienske installationsstandard UNI 10683. Under alle omstændigheder skal de
gældende love i landet, hvor installationen udføres, altid overholdes.
TRÆPILLER
Træpillerne fremstilles af savsmuld fra bearbejdning af tørt, naturligt træ (uden maling), der under tryk presses til pilleform. Materialets
fasthed skyldes, at træet indeholder lignin, hvilket gør det muligt at fremstille træpiller uden at anvende lim eller bindemidler.
Der findes adskillige slags træpiller på markedet, hvis egenskaber varierer alt efter den anvendte træblanding. Den mest udbredte
diameter på markedet er 6 mm (der findes også en diameter på 8 mm) med en længde, som i gennemsnit ligger mellem 5 og 30 mm.
Kvalitetstræpiller har en densitet, der svinger fra 600 kg/m³ til over 750 kg/m³, med et vandindhold, der holder sig mellem 5 % og 8 %
af deres vægt.
Udover at træpiller er en miljøvenlig brændselstype, da trærester udnyttes i videst muligt omfang og således opnår en renere forbrænding
end ved anvendelse af fossilt brændsel, giver træpillerne også tekniske fordele.
Mens træ af god kvalitet har en brændværdi på 4,4 Kw/kg (med 15 % fugt, efter cirka 18 måneders lagring), er træpillernes brændværdi
på omkring 4,9 Kw/kg. For at sikre en tilfredsstillende forbrænding skal træpillerne opbevares på et tørt sted, hvor de er beskyttede mod
snavs. Træpillerne leveres normalt i sække på 15 kg, hvilket gør det yderst nemt at opbevare dem.
Træpiller af god kvalitet sikrer en god forbrænding og nedsætter udsendelsen af skadelige stoffer i atmosfæren.
SÆK MED TRÆPILLER PÅ 15 kg
Jo ringere kvaliteten af brændslet er, desto oftere skal fyrfadet og forbrændingskammeret renses indvendigt.
De vigtigste kvalitetscertificeringer for træpiller på det europæiske marked gør det muligt at sikre at brændslet falder ind under klasse A1/
A2 i henhold til DS/EN 14961-2. Eksempler på disse certificeringer er for eksempel ENPlus, DINplus, Ö-Norm M7135, , som garanterer,
at navnlig følgende egenskaber er overholdt:
•
•
•
•
•
•
•
brændværdi: 4,6 - 5,3 kWh/kg.
Vandindhold: ≤maks. 10% af vægten.
Askeprocent: maks. 1,5% af vægten.
Diameter: 6±1/8±1 mm.
Længde: ≤ 40 mm.
Indhold: 100% ubehandlet træ uden tilsatte bindemidler (maks.5 % bark).
Emballage: sække i miljøvenligt eller bio-nedbrydeligt materiale.
Fabrikanten anbefaler kraftigt, at anvende certificeret brændsel til deres produkter (ENPlus, DINplus, Ö-Norm
M7135).
Hvis der anvendes træpiller af ringe kvalitet, som ikke overholder ovenstående krav, sættes produktets
funktionsdygtighed på spil, hvilket kan medføre, at garantien og fabrikantens ansvar bortfalder.
6
3-INSTALLATION
FORORD
Monteringsstedet skal vælges efter omgivelserne, røgudledningen og trækkanalen. Kontrollér hos de lokale myndigheder, om der er
strengere krav vedrørende forbrændingsluftindtag, røgudledningsanlæg med trækkanal og røghætte. Fabrikanten fralægger sig ethvert
ansvar i tilfælde af installationer, der ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning, af utilstrækkelig udluftning af lokalerne, af
elektrisk tilslutning, som ikke er i overensstemmelse med reglerne, samt ukorrekt brug af apparatet. Installationen skal udføres af en
kvalificeret tekniker, der skal udstede en overensstemmelsesattest for anlægget til køberen, og som påtager sig det fulde ansvar for den
endelige installation og den deraf følgende korrekte funktion af produktet.
Særligt skal han sikre sig, at:
• der er et tilstrækkeligt forbrændingsluftindtag og en røgudledning, som passer til typen af det installerede produkt
• andre installerede ovne eller anordninger ikke forårsager undertryk i rummet, hvor produktet er installeret (kun for lufttætte
produkter er et maksimalt undertryk i omgivelserne på 15 Pa tilladt)
• der ikke er tilbageløb af røg i omgivelserne, når produktet er tændt
• røgudledningen er udført fuldstændigt sikkert (dimensionering, røgtætning, afstande til brændbare materialer..).
Det anbefales især at kontrollere sikkerhedsafstandene, som skal overholdes ved tilstedeværelse af brændbart materiale,
og typen af isoleringsmateriale, der skal anvendes, på trækkanalens typeskilt. Disse krav skal altid overholdes strengt
for at undgå alvorlige skader på personernes helbred og husets integritet. Installationen skal sikre nem adgang til at rengøre
apparatet, røgudledningsrørene og trækkanalen. Det er forbudt at installere ovnen i lokaler med brandfare. Installation i étværelseslejligheder, soveværelser og badeværelser er kun tilladt med lufttætte eller lukkede apparater med passende
direkte forbrændingsluftkanalisering til den fri luft. Sørg altid for passende afstand og beskyttelse til at sikre, at
produktet ikke kommer i kontakt med vand.
Hvis der er installeret flere apparater, skal luftindtaget udefra dimensioneres korrekt.
MINIMUMSAFSTANDE
Det anbefales at installere ovnen et stykke fra eventuelle mure og/eller møbler med et minimum af luftcirkulation for at sikre effektiv
ventilation af apparatet og god varmefordeling i rummet. Overhold afstandene til brændbare eller varmefølsomme genstande (sofaer,
møbler, træpaneler osv.), som angivet. Afstanden fra forsiden til brændbare materialer skal være på mindst 80 cm.
Hvis der er særligt sarte genstande, såsom møbler, gardiner og sofaer, skal afstanden til træpilleovnen øges behørigt.
Ved opstilling på trægulv anbefales det at montere gulvbeskyttelsespladen og under alle omstændigheder følge de
gældende regler i landet.
EGO/STAR
Ikke-brændbare vægge
Brændbare vægge
Air Version
A = 5 cm
B = 5 cm
A = 5 cm
B = 5 cm
Version Comfort Air
A = 15 cm
B = 15 cm
A = 20 cm
B = 20 cm
Hvis gulvet er lavet af brændbart materiale, anbefales at anvende en beskyttelse i ikke-brændbart materiale (stål, glas...), som også
beskytter gulvet foran, hvis der skulle falde brændsel ud under rengøringen.
Apparatet skal installeres på et gulv med tilstrækkelig bæreevne.
Hvis det eksisterende gulv ikke opfylder dette krav, skal der træffes passende foranstaltninger (for eksempel en plade til at fordele
belastningen).
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
7
4-TRÆKKANAL
FORORD
Dette kapitel Trækkanal er udarbejdet med henvisning til forskrifterne i de europæiske standarder (DS/EN 13384 - DS/EN 1443 - DS/EN
1856 - DS/EN 1457).
Det giver nogle retningslinjer om god og korrekt udformning af trækkanalen, men erstatter på ingen måde de gældende regler, som
den kvalificerede bygherre skal være i besiddelse af. Kontrollér hos de lokale myndigheder, om der er restriktive regler vedrørende
forbrændingsluftindtaget, røgudledninganlægget, trækkanalen, røghætten.
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for driftsforstyrrelser på ovnen, hvis de skyldes, at der anvendes en forkert dimensioneret
trækkanal, som ikke overholder de gældende standarder.
TRÆKKANAL
min.3,5 metri
Trækkanalen eller skorstenen er af stor betydning for den korrekte drift af et opvarmningsapparat til fast brændsel med tvunget træk, da
moderne opvarmningsapparater har et højt udbytte med koldere røggasser og derved lavere træk. Det er derfor afgørende, at trækkanalen
er konstrueret efter bogen og altid holdes i perfekt stand. En trækkanal til et træpille-/træovn skal mindst være kategori T400 (eller
højere hvis apparatet kræver det) og modstandsdygtig over for sodbrand. Røgudledningen skal ske gennem en enkelt trækkanal med rør
i isoleret stål (A) eller gennem en eksisterende trækkanal, som er i overensstemmelse med anvendelsen (B).
En simpel cement lysskakt skal have passende foringsrør. For begge løsninger skal der sørges for en inspektionsluge (AT) og/eller
inspektionslem (AP) - FIG.1.
Det er forbudt at tilslutte flere træ-/træpilleovne eller apparater af enhver anden type (udluftningshætter... ) til samme trækkanal.
AP
(A)
AT
FIGUR 1 - TRÆKKANAL
8
(B)
4-TRÆKKANAL
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Lad en godkendt tekniker kontrollere trækkanalens effektivitet.
Trækkanalen skal være røgtæt, lodret uden indsnævringer, fremstillet i materiale, der er uigennemtrængeligt for røg, kondens,
varmeisoleret og egnet til at modstå de almindelige mekaniske påvirkninger over tid (vi anbefaler skorstene i A/316 eller ildfast materiale
med dobbelt isoleret kammer med rundt tværsnit). Den skal være isoleret udvendigt for at forhindre kondensdannelse og nedsætte
røgafkølingseffekten. Den skal adskilles fra brændbare eller letantændelige materialer med et luftmellemrum eller isolerende materialer.
Kontrollér afstanden angivet af skorstensfabrikanten i henhold til DS/EN 1443. Skorstenens munding skal være i det samme lokale, som
apparatet er installeret i, eller højst i det tilstødende lokale, og under mundingen skal der være et rum til opsamling af sod og kondens,
som er tilgængeligt gennem et lufttæt metalluge.
FLADT TAG
A
B
E
A = 0,50 meter
B = AFSTAND > 2 meter
D C = AFSTAND < 2 meter
D = O,50 meter
E = TEKNISK VOLUMEN
C
FIGUR 2
TAG MED 15° HÆLDNING
B
C
D
A
F
E
15°
A = MIN. 1,00 meter
B = AFSTAND > 1,85 meter
C = AFSTAND < 1,85 meter
D = O,50 meter OVER
RYGNINGEN
E = O,50 meter
F = TILBAGELØBSOMRÅDE
FIGUR 3
TAG MED 30° HÆLDNING
B
A = MIN. 1,30 meter
B = AFSTAND > 1,50 meter
C = AFSTAND < 1,50 meter
D = O,50 meter OVER
RYGNINGEN
E = O,80 meter
F = TILBAGELØBSOMRÅDE
C
D
A
30°
E
F
FIGUR 4
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
9
4-TRÆKKANAL
TAG MED 60° HÆLDNING
TAG MED 45° HÆLDNING
B
B
C
C
D
D
E
A
F
60°
A = MIN. 2,60 meter
B = AFSTAND > 1,20 meter
C = AFSTAND < 1,20 meter
D = O,50 meter OVER RYGNINGEN
E = 2,10 meter
F = TILBAGELØBSOMRÅDE
FIGUR 5
A
45°
A = MIN. 2,00 meter
B = AFSTAND > 1,30 meter
C = AFSTAND < 1,30 meter
D = O,50 meter OVER RYGNINGEN
E = 1,50 meter
F = TILBAGELØBSOMRÅDE
E
F
FIGUR 6
DIMENSIONERING
En trækkanals undertryk (træk) afhænger også af dens højde. Kontrollér undertrykket med de værdier, der er angivet i de tekniske
specifikationer. Mindstehøjden for skorstenen er 3,5 meter.
Tværsnittet i trækkanalen kan være rundt (anbefales), kvadratisk eller rektangulært (forholdet mellem de indvendige sider skal være
≤1,5) med siderne forbundet med en radius på mindst 20 mm. Tværsnittet skal være på mindst Ø 100 mm.
De tværsnit/længder, som er angivet for skorstenene i tabellen med tekniske data, er vejledende for en korrekt installation. Eventuelle
alternative konfigurationer skal dimensioneres korrekt i henhold til den generelle beregningsmetode i DS/EN 13384-1 eller andre
metoder, hvis effektivitet er dokumenteret.
Nedenfor gives nogle eksempler på trækkanaler, som findes i handlen:
Skorsten i AISI 316 stål med
dobbelt kammer isoleret
med keramiske fibre eller
tilsvarende modstandsdygtige
ved 400 °C.
Skorsten i ildfast materiale Traditionel skorsten i ler med Undgå
skorstene
med
med dobbelt isoleret kammer kvadratisk tværsnit med hule rektangulært indre tværsnit,
og udvendig kappe i beton isolerende indsatse.
hvor forholdet mellem den
lettet med honeycomblange og den korte side er
materiale, såsom ler.
større end 1,5 (f.eks. 20x40
eller 15x30).
FREMRAGENDE
GOD
10
MIDDELMÅDIGE
DÅRLIG
4-TRÆKKANAL
VEDLIGEHOLDELSE
Trækkanalen skal altid være ren, da sodaflejringer eller uforbrændt olie reducerer dens tværsnit og blokerer for dens træk og derved
påvirker ovnens drift, samt i store mængder kan forårsage brand. Det er påbudt at få trækkanalen og røghætten renset og kontrolleret
af en kvalificeret skorstensfejer mindst en gang om året og efter kontrollen/vedligeholdelsen få udstedt en skriftlig erklæring for, at
anlægget er sikkert.
Manglende rensning påvirker sikkerheden.
RØGHÆTTE
Røghætten er en afgørende del for et velfungerende opvarmningsapparat: det anbefales at anvende en røghætte, som forhindrer
vindnedslag (A) se Figur 7.
Arealet af åbningerne for
røgudledningen skal være mindst
dobbelt så stort som trækkanalens/
foringsrørets tværsnit og udformet
således, at udledningen er sikret, selv
i tilfælde af vind. Den skal forhindre,
at der trænger regn, sne og eventuelt
dyr ned i skorstenen. Udledningen
i atmosfæren skal ske ved en højde,
der er uden for tilbageløbsområdet,
som skyldes tagets konstruktion eller
eventuelle hindringer, som findes i
nærheden (se Figur 2-3-4-5-6).
FIGUR 7
SKORSTENSKOMPONENTER
1
3
4
2
9
5
SIGNATURFORKLARING:
(1) RØGHÆTTE
(2) UDSTRØMNINGSVEJ
(3) RØGRØR
(4) VARMEISOLERING
(5) UDVENDIG VÆG
(6)SKORSTENENS OVERGANGSRØR
(7) RØGKANAL
(8) VARMEGENERATOR
(9) INSPEKTIONSLUGE
6
7
FIGUR 8
8
9
9
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
11
4-TRÆKKANAL
UDVENDIGT LUFTINDTAG
Det er påbudt at sørge for et passende udvendigt luftindtag, der sikrer tilstrækkelig forbrændingsluft for et velfungerende produkt.
Luftstrømmen mellem den fri luft og lokalet, hvor ovnen er installeret, kan ske direkte gennem en åbning i en af lokalets ydervægge
(bedste løsning se Figur 9 a) eller indirekte gennem luftindtag fra tilstødende eller permanent forbundne lokaler (se Figur 9 b).
Soveværelser, badeværelser, værksteder og lokaler med brandfare generelt kan ikke regnes for tilstødende lokaler. Under installationen
skal de mindste afstande, som er nødvendige for at kunne trække luft udefra, kontrolleres. Tag højde for døre og vinduer, som kan påvirke
den korrekte luftstrøm til ovnen (se skema nedenfor).
Luftindtaget skal have en samlet nettooverflade på mindst 80 cm2: denne overflade skal øges tilsvarende, hvis der er andre aktive
generatorer i lokalet (for eksempel elektriske udsugningsventilatorer, emhætter, andre ovne osv.), som kan bringe omgivelserne i
undertryk. Det skal kontrolleres, at trykfaldet mellem rummet og de ydre omgivelser ikke overstiger 4 Pa, når alle apparaterne er tændt.
Hvis det er nødvendigt, øges luftindtagets tværsnit. Det skal udføres nær gulvhøjde og altid beskyttes med en fuglesikret udvendig rist
således, at det ikke kan blokeres af genstande.
B
B
C
A
FIGUR 9 A - DIREKTE UDEFRA
MIN.1,5 m
FIGUR 9 B - PÅ INDIREKTE MÅDE FRA TILSTØDENDE LOKALE
MIN.1,5 m
MIN.0,3 m
MIN.1,5 m
A=LUFTINDTAG
B=LOKALE, SOM SKAL VENTILERES
C=ØGNING AF SPRÆKKEN UNDER DØREN
Det er muligt at forbinde den nødvendige luft
til forbrændingen direkte til det udvendige
luftindtag med et rør med mindst Ø 50 mm med
en maksimal længde på 3 lineære metre; hver
bøjning på røret skal betragtes som en lineær
meter. Se ovnens bagside for tilslutning af røret.
Forbindelse af forbrændingsluften til det fri
er påbudt for ovne installeret i et-værelses
lejligheder, soveværelser og badeværelser (hvor
tilladt). Det er særligt vigtigt for lufttætte ovne,
at denne tilslutning er lufttæt for at den ikke skal
påvirke systemets samlede tætningsegenskaber.
FIGUR 10
12
A
4-TRÆKKANAL
AFSTAND (meter)
Luftindtaget skal være på følgende afstand fra:
1,5 m
UNDER
Døre, vinduer, røgudledninger, hulrum....
1,5 m
VANDRET
Døre, vinduer, røgudledninger, hulrum....
0,3 m
OVER
Døre, vinduer, røgudledninger, hulrum....
1,5 m
LANGT
fra røgudledninger
FORBINDELSE TIL TRÆKKANAL
Tilslutningen mellem apparatet og trækkanalen skal udføres med en røgkanal, som er i overensstemmelse med DS/EN 1856-2.
Tilslutningsstrækningen skal være mindst 4 m lang i vandret projektion med en hældning på mindst 3 % og med højst tre 90° bøjninger
(skal kunne inspiceres - T-stykket i udgang fra apparatet medregnes ikke).
Røgkanalens diameter skal være lig med eller større end apparatets udgangs diameter (Ø 80 mm).
ANLÆGSTYPE
RØGKANAL
Mindste lodrette længde
1,5 meter
Maksimal længde
(med 1 90° bøjning, som kan inspiceres)
6,5 meter
Maksimal længde
(med 3 90° bøjninger, som kan inspiceres)
4,5 meter
Maks. antal 90° bøjninger, som kan inspiceres
3
Vandrette strækninger
(mindste hældning 3%)
4 meter
Brug kanaler med diameter på 80 mm eller 100 mm afhængigt af anlægstypen, med silikonepakninger eller tilsvarende
tætningsanordninger, som gør dem i stand til at tåle apparatets driftstemperaturer (min. T200 klasse P1). Det er forbudt at anvende
fleksslanger i metal, fibercement eller aluminium. Det anbefales altid at anvende et T-stykke med inspektionsluge, som
muliggør nem regelmæssig rengøring af rørene, til retningsændringerne. Sørg altid for, at inspektionslugerne lukkes hermetisk med deres
intakte pakning efter rengøringen.
Det er forbudt at tilslutte flere apparater eller udledning fra emhætter til samme røgkanal. Det er forbudt at udlede forbrændingsprodukter
direkte, både mod lukkede områder og i den fri luft.
Røgkanalen skal være mindst 400 mm fra brændbare eller varmefølsomme bygningsdele.
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
13
4-TRÆKKANAL
EKSEMPLER PÅ KORREKT INSTALLATION
1
U
F
E
V
I
2
1. Installation af trækkanal Ø 120 mm med hul til
passage af røret plus:
mindst 100 mm omkring røret, hvis det støder op til
ubrændbare dele, såsom cement, mursten osv.; eller
mindst 300 mm omkring røret (eller som angivet på
typeskiltet), hvis det støder op til brændbare dele, såsom
træ osv.
I begge tilfælde skal der indsættes en passende isolering
mellem trækkanalen og loftet.
Dataene på trækkanalens typeskilt skal kontrolleres og
overholdes, særligt sikkerhedsafstandene til brændbare
materialer.
Ovenstående regler gælder også for huller, som laves i
vægge.
2. Gammel trækkanal, foringsrør mindst Ø 100 mm med
en udvendig renselem.
3. Udvendig trækkanal, udelukkende udformet med
isolerede rør, dvs. med dobbelt væg, i rustfrit stål, mindst
Ø 100 mm: godt forankret til væggen. Med røghætte, der
forhindrer vindnedslag. Se fig.7 type A.
4. Kanaliseringssystem med T-stykke, som muliggør nem
rengøring uden afmontering af rørene.
3
D
FIGUR 11
B
U
I
I
A
U
C
I
4
S
T
P
14
I
U = ISOLERINGSMATERIALE
V = EVENTUEL REDUKTION FRA 100 TIL 80 MM
I = INSPEKTIONSLUGE
S = INSPEKTIONSLEM
P = LUFTINDTAG
T = T-STYKKE MED INSPEKTIONSLUGE
A = MINDST 40 MM
B = MAKS. 4 M
C = MINDST 3°
D = MINDST 400 MM
E = DIAMETER HUL
F = SE FIG.2-3-4-5-6
5-TEGNINGER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER
TEGNINGER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER
MÅL TRÆPILLEOVN EGO AIR
530
1015
Ø50
200
Ø80
165
268
Ø50
530
60
16 min
480
Ø80
535
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
15
5-TEGNINGER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER
MÅL TRÆPILLEOVN EGO AIR MED UDTAGNING FRA OVEN
16 min
480
1015
Ø80
165
530
60
130
535
16
5-TEGNINGER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER
MÅL TRÆPILLEOVN EGO COMFORT AIR
165
530
1015
Ø50
Ø80
16 min
200
200
480
Ø60
150
Ø50
530
60
Ø80
268
535
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
17
5-TEGNINGER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER
MÅL TRÆPILLEOVN STAR AIR
1035
1035
Ø50
16 min
200
480
Ø80
165
530
60
Ø80
535
18
Ø50
268
5-TEGNINGER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER
MÅL TRÆPILLEOVN STAR COMFORT AIR
Ø50
1035
1035
165
Ø80
16 min
200
200
480
Ø60
150
Ø50
530
59
Ø80
268
535
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
19
5-TEGNINGER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Nominel nytteeffekt
Mindste nytteeffekt
Ydelse ved maks.
Ydelse ved min.
Den udledte røgs temperatur ved maks.
Den udledte røgs temperatur ved min.
Partikler / OGC / Nox (13%O2)
CO på 13% O2 ved Min og ved Max
CO2 ved min. og maks.
Anbefalet træk ved maks. effekt***
Mindst tilladte træk ved minimal effekt
Røgmasse
Træpillemagasinets kapacitet
Brændseslspille-type
Træpilleforbrug/time
Brændetid
Opvarmet volumen m3
Forbrændingsluftindtag
Røgudledning
Luftindtag
Nominel strømeffekt (EN 60335-1)
Spænding og forsyningsfrekvens
Nettovægt
Vægt med emballage
Afstand fra brændbart materiale (bagside\side\bund):
Afstand t/ brandbaar materiaal (loft\forside):
EGO/STAR AIR - EGO AIR MED UDTAGNING FRA OVEN
8 kW (6880 kcal/t)
2,4 kW (2064 kcal/t)
90,1%
90,7%
170 °C
80 °C
21 mg/Nm3 - 5 mg/Nm3 - 101 mg/Nm3
0,052 – 0,015%
4,4% - 8,1%
0,10 mbar - 10 Pa***
0,0 mbar - 0 Pa
7 g/seK
35 liter
Træpiller diameter 6-8 mm Med størrelse 5/30 mm
Min ~ 0,6 kg/t* - Maks ~ 1,8 kg/t*
Ved min ~ 38 h* - Ved maks. ~ 13 h*
172/40 – 197/35 – 229/30 **
Ø 50 mm
Ø 80 mm
80 cm2
85 W (Maks 370 W)
230 Volt / 50 Hz
111 kg (Ego) - 124 kg (Star)
128 kg (Ego) - 147 kg (Star)
50/50/0 mm.
800/1000 mm.
* Dataene kan variere afhængigt af den anvendte type træpiller
** Volumen, som kan opvarmes, afhængigt af den krævede effekt pr. m3 (henholdsvis 40-35-30 Kcal/t pr. m3)
*** Værdi anbefalet af fabrikanten (ikke bindende) for produktets optimale funktion
Testet i henhold til EN 14785 i overensstemmelse med europæisk forordning vedrørende Byggevarer (UE 305/2011).
20
5-TEGNINGER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Nominel nytteeffekt
Mindste nytteeffekt
Ydelse ved maks.
Ydelse ved min.
Den udledte røgs temperatur ved maks.
Den udledte røgs temperatur ved min.
Partikler / OGC / Nox (13%O2)
CO på 13% O2 ved Min og ved Max
CO2 ved min. og maks.
Anbefalet træk ved maks. effekt***
Mindst tilladte træk ved minimal effekt
Røgmasse
Træpillemagasinets kapacitet
Brændseslspille-type
Træpilleforbrug/time
Brændetid
Opvarmet volumen m3
Forbrændingsluftindtag
Røgudledning
Luftindtag
Nominel strømeffekt (EN 60335-1)
Spænding og forsyningsfrekvens
Nettovægt
Vægt med emballage
Afstand fra brændbart materiale (bagside\side\bund):
Afstand t/ brandbaar materiaal (loft\forside):
EGO/STAR COMFORT AIR
10 kW (8600 kcal/t)
2,9 kW (2494 kcal/t)
90,3%
92,9%
180 °C
85 °C
20 mg/Nm3 - 5 mg/Nm3 - 93 mg/Nm3
0,048 – 0,016%
5,3% - 8,8%
0,10 mbar - 10 Pa***
0,0 mbar - 0 Pa
8 g/sek
35 liter
Træpiller diameter 6-8 mm Med størrelse 5/30 mm
Min ~ 0,7 kg/t* - Maks ~ 2,2 kg/t*
Ved min ~ 33 h* - Ved maks. ~ 10 h*
215/40 – 246/35 – 287/30 **
Ø 50 mm
Ø 80 mm
80 cm2
100 W (Maks 370 W)
230 Volt / 50 Hz
113 kg (Ego) - 126 kg (Star)
130 kg (Ego) - 149 kg (Star)
200/200/0 mm.
800/1000 mm.
* Dataene kan variere afhængigt af den anvendte type træpiller
** Volumen, som kan opvarmes, afhængigt af den krævede effekt pr. m3 (henholdsvis 40-35-30 Kcal/t pr. m3)
*** Værdi anbefalet af fabrikanten (ikke bindende) for produktets optimale funktion
Testet i henhold til EN 14785 i overensstemmelse med europæisk forordning vedrørende Byggevarer (UE 305/2011).
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
21
6-UDPAKNING
KLARGØRING OG UDPAKNING
Emballagen består af en genanvendelig papkasse i henhold til RESY standarder, genanvendelige indlæg i EPS-skum, træpalle. Alle
emballagematerialerne kan genanvendes til lignende brug eller eventuelt bortskaffes på samme måde som fast husholdningsaffald i
overensstemmelse med gældende regler.
Når emballagen er blevet fjernet, skal det sikres at produktet er intakt.
Al håndtering skal udføres med egnede midler og i henhold til de gældende regler for sikkerhed. Undlad at vælte emballagen
og vær forsigtig med majolikadelene.
Træpilleovnene leveres i en samlet emballering med keramikpanel eller sider af stål, der er pakket sammen med anlægget og enten lagt
overnå eller langs siden. Åbn emballagen, tag pappet, polystyrenen, samt evt. støttere væk og anbring ovnen det ønskede sted. Vær
opmærksom på, at stedet er i overensstemmelse med lovgivningen.
Træpilleovnen eller det samlede anlæg skal altid håndteres lodret og udelukkende med egnede løftemidler. Man skal især passe på, at
lugen og dens rude er beskyttet mod stød, da de ellers kan gå i stykker.
Træpilleovnen skal om muligt udpakkes i nærheden af det sted, hvor den skal installeres.
Emballagens materiale er hverken giftigt eller skadeligt.
EMBALLAGE EGO MED STÅLBELÆGNING
22
EMBALLAGE STAR MED BELÆGNING I KERAMIK (SE FOROVEN)
6-UDPAKNING
u
s
FJERNELSE AF STØTTEPUNKTERNES FASTSPÆNDING
(FIGUR STUFA EGO)
For at flytte træpilleovnen af typen EGO/STAR fra pallen, er det nødvendigt at skure de to skruer ”u” løs og tage hive pladen ”s” væk under
ovnens fod. Der er fire ”s” støttepunkter.
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
23
6-UDPAKNING
Opstil træpilleovnen og tilslut trækkanalrøret. Regulér de 4 støtteben (J),således at man kommer frem til et passende niveau, så
røgudledningsrøret og rør er placeret koaksialt.
Hvis træpilleovnen skal forbindes til et røgudledningsrør, der går gennem bagvæggen (for at komme ind i trækkanalen), skal man passe
på ikke at presse for hårdt, når det sættes ind.
Hvis der presses for hårdt på ovnens røgudledningsrør, eller det bruges uhensigtsmæssigt til at løfte eller placere
træpilleovnen, sættes dens funktionsdygtighed uopretteligt på spil.
J
J
1. HVIS STØTTEBENENE DREJES MED URET, SÆNKES TRÆPILLEOVNEN
2. HVIS STØTTEBENET DREJES MOD URET, HÆVES BRÆNDEOVNEN
24
7-MONTERING AF STUFA STAR OVN
Pilleovnen Star leveres uden af være beklædt med keramikpaneler, hvilket ses af nedenstående billede.
Tag papkassen med keramikpanelerne (nederste billede) og gør dem klar til installering. Keramikpanelerne er allerede samlet og klar til
at blive indstalleret på pilleovnen.
OVN UDEN BELÆGNING
A
D
Vær forsigtig ved håndtering
keramikpanelerne, da de er sarte.
D
B
POS.
BESKRIVELSE
N.
A
KERAMIKDÆKSEL
1
B
ØVRE FRONTPANEL I KERAMIK
1
C
NEDRE FRONTPANEL I KERAMIK
1
D
SIDEPANEL
4
af
D
C
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
D
25
7-MONTERING AF STUFA STAR OVN
MONTERING AF NEDRE OG ØVRE PANEL
Til indsætning af sidepanelerne (nedre/øvre) er det nødvendigt at fjerne de skinner, der sidde i ovnens sider. For at gøre dette er det
nødvendigt:
• Fjern de to skruer “x”.
• Fjern støttepunkt ”D”
• Indsæt keramikpanelet
• blokér panelerne ”B” og ”C” med stàttepunkterne ”D” (2 punkter per panel)
B
s
D
s
D
C
D
B
s
s
C
26
D
7-MONTERING AF STUFA STAR OVN
MONTAGE AF SIDEPANELER ”D”
For at fjerne sidepladerne gøres følgende:
• tag et panel ”D” (de er alle ens og reversible)
• sæt hullerne ”u” ind i panelet ”D” på hægterne ”z”, der er anbragt i ovnen
• løsn skruen ”p” og løft støttepunktet ”t”
• anbring panelet ”D” ved siden af strukturen
t
p
D
z
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
u
27
7-MONTERING AF STUFA STAR OVN
•
•
•
sæt støttepunktet ”t” så langt ned at hægten ”r” kan komme ind i hullet ”s” på panelets støttepunkt ”D”
skru skruen ”p” i igen for at blokere støttepanelet ”t”
gå til det næste panel
t
p
r
s
28
7-MONTERING AF STUFA STAR OVN
Til montering af det øvre panel ”D” udføres samme procedure som ved det nedre (forklaret i foregående afsnit):
• tag et andet panel ”D”
• indsæt hullerne ”u” på støttepunktet på panelet og anbring dem på hægterne i ”T”
• løsn skrue ”p”
• tag støttepunktet ”t” ud
• anbring panelet ”D” ved strukturen
• indsæt støttepunktet ”t” ved at fastgøre skruen ”p”
Gør på samme måde ved monteringen af panelerne på ovnens anden side.
Giv agt!!
For at undgå vibrationer i keramikpanelerne, trykkes støttepunktet ”t” godt mod panelet, således at gummiet
sidder så godt fast på keramiken som muligt.
p
t
r
s
D
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
z
29
7-MONTERING AF STUFA STAR OVN
MONTERING AF TOPSTYKKE
Efter at have monteret samtlige keramikpaneler ”D”, anbringes del ”A” på ovnen i de regulerbare gummistykker. Ved at dreje gummiet med
uret eller mod uret reguleres gummistykkerne alt efter den ønskede niveauindstilling af keramiktoppen.
A
30
8-REGULERING AF KERAMIKSIDER
Keramikpanelerne skal flugte med hinanden og sidde langs keramikpanelerne på forsiden. Det er muligt at regulere det nedre og det øvre
keramikpanel. Det anbefales at regulere under monteringen.
Funktionen aktiveres på følgende måde:
• løns skrue ”p”
• fjern støttepunktet ”t”
• drej afstandsskiven ”q” (formindske eller forhøje mellemrummet ”e”) indtil panelet ”D” flugter.
t
e
q
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
p
31
9-MONTERING AF SIDESTYKKER I METAL AF MODEL EGO
Ovnen EGO leveres uden metalbeklædning og med toppen monteret som på understående billede. Tag kassen med metalsiderne
(nederste figur) og gør dem parat til montering. Sider er udstyret med skruer, så de kan fastsættes på strukturen.
NB! Behandl metalsiderne forsigtigt, da de kan
beskadige lakken.
POS.
BESKRIVELSE
N.
E
SIDER I METAL
2
E
E
32
9-MONTERING AF SIDESTYKKER I METAL AF MODEL EGO
Tag en af metalsiderne ”E” og indsæt hullerne ”u”, der er anbragt nederst på panelet, på hægterne ”z”, der sidder på ovnen. Derefter
anbringes panelet ”E” på strukturen og fastsættes med to skruer ”k” (som vist på billedet på næste side).
F
E
u
z
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
33
9-MONTERING AF SIDESTYKKER I METAL AF MODEL EGO
k
FASTGØRELSE AF ØVERSTE METALPANEL
Efter end montering af sidepanelerne anbringes toppen ”F” igen på de regulerbare gummiindretninger på ovnen.
34
10-FJERNELSE AF BAGSIDE VED VEDLIGEHOLDELSE
BAGERSTE PANEL
Hvis det er nødvendigt at foretage vedligeligeholdelse af nogle af komponenterne i ovnen, er det muligt at fjerne den bageste panel (hvor
der er nok afstand til væggen), hvis ikke kan man fjerne siden på ovnen.
For at fjerne det bageste panel, er det nok bare at fjerne de 6 skruer ”a” og fjerne panelet ”L”.
a
a
a
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
L
35
11-RENGØRING AF T-STYKKE PÅ EGO OVN MED UDTAGNING FRA OVEN
Bageste panel på EGO ovn med udtagning fra oven
For nemt at rengøre T-stykket på ovnen uden at demontere den, kan ”W” fjernes. Fjern derefter de to skruer ”s”, og drej panelet ”w” 360°
og fastgør det på ovnen vha. skruerne ”s”, der blev fjernet før.
Hvis det pga. pladsmangel ikke er muligt at komme til gennem dette panel, kan rengøringen også foregå ved at fjerne siden på ovnen.
W
1
W
s
2
s
T-STYKKE
36
360°
12-FORBINDELSER TIL SUPPLERENDE ANORDNINGER
INSTALLATION AF MODEM “M”/INTERFACE WEB-WIFI “N”
Til installeing af Modem ”M” eller interface Web-Wi-Fi “N” anvendde huller, der er anbragt på produktets bagside og følg ansvisningerne
for det valgte produkt.
M
N
USB STIK
På bagsiden af produktet er der anbragt en USB-indgang til brug af opdatering af softwaret, så det ikke er nødvendigt at fjerne keramik-/
metal delene for at nå printkortet (pos.5 på printkortet).
NB!
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
USB tasten skal anvends af speialiseret
personale.
Risiko for beskadigelse af produktet.
37
12-FORBINDELSER TIL SUPPLERENDE ANORDNINGER
Jalousikanalisering i ovn Comfort Air
Ovnen af model Comfort Air kan kanalisere luften ind i andre rum vha. det bagved sidende jalousi ( se billede nendeunder).
For at fjerne jalousiet gøres følgende:
• fjern de to skruer
• tag jalousiet ud
• kanalisér luften
I tilfælde af, at lufte ikke kanaliseres, er det muligt at lade luften slippe ud fra bagsiden vha. dette jalousi, der er udstyret med en rist med
vendbare bøjer.
NB! Vær opmærksom på ikke at styre varmluftstrålen i retning af muren,i retning af ovnens følsomme steder, så som
afbryderkontakten eller antennen på kontrolpanelet eller i retning af evt. installeret Router/Wi-Fi anlæg.
JALOUSI
38
RIST MED VEDBARE BØJLER
13-ILÆGNING AF TRÆPILLER
PÅFYLDNING AF TRÆPILLER
Påfyldningen af brændslet finder sted foroven på ovnen ved at hæve lugen.
Hæld træpillerne på langsomt, så de kommer helt ned i bunden af magasinet.
Beskyttelsesristen i magasinet må aldrig fjernes. Under påfyldningen skal man sørge for, at træpillesækken ikke
kommer i berøring med varme overflader.
Der må ikke påfyldes nogen anden form for brændsel i træpillemagasinet end træpiller, der er i overensstemmelse
med de tidligere angivne specifikationer. Opbevar sækkene med brændsel på sikker afstand.
Træpillerne må ikke fyldes direkte på fyrfadet, men kun i træpillemagasinet.
De fleste af træpilleovnens overflader bliver meget varme (luge, håndtag, ruder, røgudledningsrør,
træpillemagasinets luge osv.), og det anbefales derfor at undgå at røre disse dele uden egnet beskyttelsesbeklædning.
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
39
14-FØRSTE TÆNDING
FORHOLDSREGLER FØR TÆNDING
GENERELLE ADVARSLER
Fjern alle dele, der kan brænde (vejledning, forskellige klistermærker og eventuel polystyren), fra træpilleovnens ildsted og rude.
Kontrollér, om fyrfadet er korrekt placeret og hviler solidt på basen.
Den første tænding kan også mislykkes, givet at sneglen er tom, og ikke altid i tide er i stand til at udfylde fyrfadet
med den nødvendige mængde af træpiller til normal tænding.
ANNULLER ALARMEN OM MANGLENDE TÆNDING VED AT SÆTTE ”D” PÅ NØDPANELET PÅ OFF I CA. 20 SEK. DEREFTER
SÆTTES D IGEN PÅ REMOTE. FJERN TRÆPILLERNE FRA FYRFADET OG GENTAG TÆNDINGEN. (SE AFSNITTET ”SIKKERHED
SANORDNINGER(ALARMER”)
Hvis det ikke lykkes at skabe en flamme efter gentagne tændingsforsøg, selvom træpilletilførslen er regelmæssig, skal det kontrolleres,
at fyrfadet sidder korrekt. Det skal slutte perfekt til sit leje. Hvis denne kontrol ikke viser noget unormalt, kan det skyldes defekt i en
eller flere af træpilleovnens komponenter eller forkert foretaget installation.
FJERN TRÆPILLERNE FRA FYRFADET OG TILKALD EN AUTORISERET TEKNIKER.
Undlad at røre ved brændeovnen i løbet af den første tændingsfase, eftersom lakken hærdes under dette forløb. Hvis
man rører ved lakken, risikerer man, at stålfladen kommer til syne.
Foretag nødvendige udbedringer af lakken med den særlige spray i samme farve. (se ”Tilbehør til træpilleovnen”)
Der bør sikres god udluftning i forbindelse med den første tændingsfase, da træpilleovnen udsender lidt røg og lugt
af lak.
Man bør undlade at opholde sig i nærheden af træpilleovnen og skal, som sagt, sørge for at udlufte rummet. Røgen og lugten af lak
forsvinder, når brændeovnen har været i drift i en times tid. Vi minder om, at de ikke er sundhedsskadelige.
Træpilleovnen udvides og sammentrækkes under tændingen og afkølingen, og det er således helt normalt at høre nogle svage knirkelyde.
Dette er fuldstændigt normalt, eftersom strukturen består af stålplader, og det skal derfor ikke betragtes som en defekt.
Det er yderst vigtigt at sørge for ikke at overophede træpilleovnen med det samme, men gradvist bringe temperaturen op ved i første
omgang at anvende lave effekttrin.
På denne måde undgås det at beskadige keramik- eller serpentinstenspladerne, svejsningerne og stålstrukturen.
FORLANG IKKE STRAKS AT TRÆPILLEOVNEN SKAL OPVARME!!!
40
15-FJERNBETJENING MAKS.
GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN
Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde:
Fjern dækslet til batterirummet ved at trykke og løfte ud for pilen.
Isæt batterierne og overhold den rigtige polaritet (+) og (-)
Luk batterirummets dæksel igen.
Når fjernbetjeningen tændes, vises indstilling af uret automatisk.
Ved hjælp af det særlige symbol på displayet fortæller fjernbetjeningen brugeren, når batterierne er ved at være afladede. Hvis symbolet,
der angiver, at batterierne er afladede, vises, vil det sige, at batterierne næsten er afladede, og fjernbetjeningen snart vil slukke.
De brugte batterier indeholde metaller, som er skadelige for miljøet, og skal derfor bortskaffes i de dertil indrettede
beholdere.
GRAFISK UDSEENDE
Der vil ofte blive refereret til anvisningerne for knapperne i figuren. Hav dem ved hånden for nemhedens skyld.
A
B
D
E
C
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
41
15-FJERNBETJENING MAKS.
BRUG AF FJERNBETJENINGEN
Generelle regler
Produktet tændes og slukkes ved at holde knappen A inde i 1 sekund. Alle ændringer foretages med knappen C . Knappen E anvendes til
at bekræfte disse ændringer. Ved at trykke på knappen B vælges træpilleovnens funktionsmåde. Knappen D anvendes til at bevæge sig
rundt i indstillingen af VENTILATION og SLEEP. Uanset hvor man befinder sig, vil man ved at trykke kort på knappen A (eller lade være med
at bruge tastaturet i 7 sekunder) vende tilbage til grundvisningen.
INDLEDENDE INDSTILLINGER
Justering af klokken
Både med tændt og slukket fjernbetjening vil man ved at trykke samtidigt på knapperne B+E i 3 sekunder få adgang til at justere
klokken/dagen. Timetallene begynder at blinke og kan ændres med knappen C. Ændringerne bekræftes ved at trykke på knappen E. Nu
begynder minuttallene at blinke.
Ved at følge samme fremgangsmåde for ændring/bekræftelse gås videre til indstilling af visning af klokken (12h eller 24h), og
endelig begynder dagen at blinke. Når denne bekræftes, forlades indstillingsfunktionen.
BEMÆRK: hver gang fjernbetjeningen har været uden strøm og tændes igen, vil klokken blive nulstillet, og indstilling af uret vil automatisk
blive vist.
Indstilling af °C – °F
Kun når ovnen er slukket, kan man ved at trykke på knappen B i 5 sekunder ændre temperaturmåleenheden fra celsius til fahrenheit og
omvendt.
INDSTILLING AF FUNKTIONSMÅDER
Når fjernbetjeningen er tændt, kan man med knappen B indstille en af produktets følgende 4 funktionsmåder. På figurerne 1-2-3-4 vises
de 4 grundvisninger, for henholdsvis: Manuel, Automatisk, Timer og Eco funktionsmåde.
MANUEL funktionsmåde (MAN)
I denne funktionsmåde er det muligt manuelt at indstille flammens styrke (5 niveauer – tryk på knappe C for at ændre). Figur 1
AUTOMATISK funktionsmåde (AUTO)
I denne funktionsmåde kan man indstille den ønskede temperatur i rummet, hvorefter ovnen automatisk vil modulere flammens styrke
for at opnå denne temperatur. Figur 2
Hvis en ventilator er indstillet på AUTOMATISK funktionsmåde, afhænger hastigheden af ovnens varmeindstilling.
Ved varmeindstilling 1: V=1
Ved varmeindstilling 2: V=2
Ved varmeindstilling 3: V=3
Ved varmeindstilling 4: V=3
FIG.1
FIG.2
Ved varmeindstilling 5: V=3
TU
TU
12:02
MAX
42
31
°C
MAN
12:03
°C
35
°C
31
AUTO
15-FJERNBETJENING MAKS.
MANUEL VARMEFUNKTION
denne funktion giver mulighed for at indstille flammeeffekt fra et minimum på 1 til et maksimum på 5. Effekt-niveauerne svarer til en
anden værdi af brændselsforbruget ved at indstille 5 opvarmes rummet på kortere tid, ved at indstille 1 kan rumtemperaturen holdes
konstant i en længere periode. Den indstillede flamme indstiller sig automatisk til den mindste værdi, når den indstillede temperatur er
nået.
hvis alle bjælker er fulde, er træpilleovnen i flammeeffekt 5
hvis kun én bjælke er fuld, er træpilleovnen i flammeeffekt 1
TU
12:02
MAX
FLAMMENS KRAFT
31
°C
MAN
Hvis en ventilator er indstillet på MANUEL funktionsmåde, er funktionen, der begrænser ovnens max. varme vha. ventilatoren, aktiveret.
COMFORT AIR (2 VENTILATORER: max. hastighed = ventilatorens niveauindstilling
AIR: max. indstilling = 2 gange summen af ventilationsniveauet.
Også selvom ovnen er indstillet på begrænset varme, ses dette ikke på displayet pga. ventilationseffekten.
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
43
15-FJERNBETJENING MAKS.
TIMER funktionsmåde (TIMER)
Ved at vælge denne funktionsmåde kan man indstille produktet til automatisk at tænde og slukke i henhold til 6 justerbare tidsintervaller
(P1 – P6). For hvert tidsinterval kan man indstille:
• Tændetidspunkt
• Slukketidspunkt
• Den ønskede rumtemperatur i tidsintervallet
• Dage i ugen hvor tidsintervallet er aktivt
Når træpilleovnen tændes (manuelt med knappen A eller automatisk ved hjælp af et tidsinterval), virker den i
automatisk funktionsmåde, som beskrevet ovenfor. Når et tidsinterval er aktivt, vises det automatisk (P1 på figur 3), og den ønskede
temperatur ændres til den værdi, der er indstillet for tidsintervallet. Denne værdi kan diog altid ændres af brugeren.
Der henvises til det særlige afsnit for at lære at indstille tidsintervallerne.
FIG.3
FIG.4
FIG.5
TU
TU
FR
8:20 P1
26°C 20°C
TIMER
12:06
31°C 23°C
12:07
°C
23
°C
31
ECO
TIMER
ECO
ECO funktionsmåde (ECO):
Denne funktionsmåde aktiveres/deaktiveres ved at trykke på knappen B i 5 sekunder, når fjernbetjeningen er tændt.
ECO-funktionsmåden er en automatisk funktionsmåde med den eneste variation, at hvis den indstillede temperatur opfyldes og holdes
i 20 minutter (på trods af at flammen modulerer), slukker træpilleovnen og går på stand-by, indtil rumtemperaturen falder med 2
grader under den ønskede temperatur (og under alle omstændigheder ikke mindre end 5 minutter siden sidste slukning). På dette punkt
tænder træpilleovnen igen. Figur 4
Figur 4 Hvis rummet ikke er tilstrækkeligt isoleret, kan flammens modulering ikke opfylde den indstillede temperatur i 20 minutter i træk,
og ovnen vil derfor ikke slukke.
BEMÆRK: Det anbefales derfor at kun anvende ECO i godt isolerede rum for at undgå for hyppig tænding og slukning.
Fjernbetjeningen vil, også når produktet er slukket i ECO, forblive tændt for at angive, at slukningen blot er
midlertidig. Hvis ovnen slukkes med knappen A, forlades ECO funktionsmåden naturligvis, og ovnen forbliver slukket.
Også i ECO funktionsmåden er det muligt at aktivere op til 6 intervaller for automatisk tænding/slukning (E1 – E6), som er uafhængige
af TIMER funktionsmådens (P1 – P6). Hvis de er aktiverede, vises teksten TIMER-ECO (figur 5), også når fjernbetjeningen er slukket.
Der henvises til det særlige afsnit for at lære at indstille tidsintervallerne.
BEMÆRK: Hvis fjernbetjeningen slukkes af TIMER funktionen, kan ECO funktionen kun tændes igen ved, at brugeren
aktivt griber ind (knap A) eller ved tænding af næste gyldige tidsinterval. At anvende TIMER sammen med ECO kræver
indgående kendskab til træpilleovnens driftslogik.
44
15-FJERNBETJENING MAKS.
Sleep funktion
Sleep funktionen gør det muligt hurtigt at indstille et slukketidspunkt for produktet. Funktionen er kun tilgængelig i MAN og AUTO
funktionsmåde. Den indstilles på følgende måde; fra justering af VENTILATIONEN (tryk på knap D - se foregående afsnit), trykkes igen på
knappen D, hvorved man kommer ind i justering af SLEEP.
Med knappen C justeres slukketidspunktet i intervaller på 10 minutter.
Ved at bekræfte med D eller E vendes tilbage til grundvisningen, hvor man kan se sleep funktionens slukketidspunkt(figur 7).
For at deaktivere SLEEP skal man blot gå ind i justeringen, sænke intervallet, indtil der vises to bindestreger, og bekræfte.
FR
21:11 23:00
MAX
27
OFF
°C
FIG.7
MAN
FUNKTION NO AIR (SF)
Funktionen NO AIR gør det muligt at lade træpilleovnen køre på minimum hele natten og derved slukke for rumluftblæseren. Denne
funktion er kun tilgængelig i funktionsmåderne AUTO og MAN(ikke iTIMER). Den indstilles på følgende måde:
fra justering af VENTILATION (aktivering af tast D), trykkes igen på tastD, hvorved man kommer ind i justering af SLEEP.
Når bindestregerne “--“ vises, trykkes på tast Cfor nedenog funktionen NO AIR aktiveres (der vises SF); ved at bekræfte med D ellerE
vendes tilbage til grundvisningen, hvor SF og billedet af månen vises.
Når funktionen er blevet aktiveret, bringes flammens styrke ned på 1, og ventilationen slukker efter cirka 5 minutter.
Når denne funktion er aktiveret vil tryk på tasterne C ikke have nogen virkning. For at afbryde funktionenNO AIR skal man gå ind i SLEEP
og trykke på tast C for oven så bindestregerne “--” vises og bekræfte med tasterne D o E.
FR
FR
21:11 SF
21:11 SF
MAN
MAN
19°C
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
19°C
45
15-FJERNBETJENING MAKS.
TIMER indstillinger
Visning af TIMERENS tidsintervaller
I TIMER funktionsmåden skal man for at få vist tidsintervallerne blot trykke på knappen D i 2 sekunder . Med knappen C kan man frit
bladre mellem de 6 tidsintervaller og hurtigt kontrollere alle de gemte indstillinger (figur 8). Ved at trykke på knappen D eller A vendes
tilbage til grundvisningen.
MO TU WE TH FR SA SU
6:30 8:00
P120°C
ON
FIG.8
OFF
TIMER
OFF
ON
FIG.9
TIMER
ECO
Ændring af TIMERENS tidsintervaller
For at ændre et tidsinterval skal det først vises, som beskrevet i foregående afsnit, hvorefter der trykkes kort på knappen E. Det første
justerbare parameter, dvs. rumtemperaturen, begynder at blinke. Tryk på knappen C for at ændre værdien og på knappen E for at bekræfte
og gå videre til at indstille næste parameter. De justerbare parametre for et tidsinterval er i rækkefølge:
• Rumtemperatur. Kan indstilles på mellem 5° og 35°C. Under 5°C eller over 35°C vises 2 bindestreger “--“, der, hvis de bliver bekræftet,
deaktiverer programmet (som derfor ikke tænder produktet).
• Tændetidspunkt Indstillingen sker i intervaller på 10 min. (fra 00:00 til 23:50)
• Slukketidspunkt. Indstillingen sker i intervaller på 10 min. (fra 00:10 til 24:00).
• Dage i ugen hvor programmet er aktivt. Mandag (MO) starter med at blinke, og herefter følger de andre af ugens dage. Anvend
tasten C til at aktivere/deaktivere dagen. De aktiverede dage vil blive vist på den mørke baggrund. Når man når frem til indstillingen
af søndag (SU), forlades indstillingsfunktionen ved at trykke på knappen E, og tidsintervallerne vises igen.
Ved at trykke på knappen D på et hvilket som helst tidspunkt, forlades indstillingen af tidsintervallerne, og alle ændringer, der er blevet
bekræftet med knappen E indtil det øjeblik, gemmes, hvorefter tidsintervallerne vises igen.
Ved derimod at trykke på knappen A (eller undlade at trykke på tastaturet i 30 sekunder) vendes direkte tilbage til grundvisningen, og alle
de ændringer, der er blevet bekræftet med knappen E indtil det øjeblik, gemmes.
Aktivering af ECO TIMERENS tidsintervaller:
I ECO funktionsmåden er det muligt at aktivere 6 intervaller for automatisk slukning (E1 – E6): ved at trykke på knappen D i
2 sekunder kommer man ind i funktionen for aktivering/deaktivering af TIMER (figur 9). Hvis ON vælges, kommer man ind i visning/
ændring af de 6 tidsintervaller i TIMER-ECO på samme måde, som beskrevet ovenfor for TIMER. Hvis OFF vælges, deaktiveres TIMER’en, og
træpilleovnen vender tilbage til ECO funktionsmåden uden aktive tidsintervaller.
SYNKRONISERING AF FJERNBETJENING
Første gang produktet startes, kan det være nødvendigt at lade træpilleovnen registrere den nye fjernbetjening. Det gøres ved at følge
disse enkle trin:
• tilslut stikket til træpilleovnen og tænd strømafbryderen
• kontroller at vælgeren D på nødkontrolpanelet står på REMOTE
• når den første tekst vises på nødkontrolpanelets display, trykkes på den forsænkede knap G ved hjælp af en spids genstand
(tandstikker e.lign.)
• der vises tre blinkende linjer “---“ på panelets display. Tryk på fjernbetjeningens on/off knap for at udføre registreringen.
De tre blinkende linjer forsvinder fra displayet, og træpilleovnen registrerer fjernbetjeningens nye kommunikationsadresse. Registreringen
bekræftes også af fire lydsignaler.
46
16-NØDPANEL
I den nederste del af ovnen er der anbragt et nødpanel. Panelet anvendes til at udføre en fejldiagnose ved en evt. ukorrekt drift og til at
kontrollere ovnen, hvis fjernbetjeningen ikke fungerer.
H
A
B
C
D
E
F
G
SIGNATURFORKLARING
A - DISPLAY; angiver en række oplysninger om træpilleovnen,
samt identifikationskode for eventuelle fejlfunktioner.
B - GRØN lysdiode, som angiver
• SLUKKET = Ovn slukket
• BLINKER = Ovnen starter op
• LYSER FAST = Ovn tændt
E - 3-positionsvælger for valg af effekttrin
• MIN = Vælger til at lade træpilleovnen fungere ved
MINIMUM effekt i mangel af fjernbetjening og med vælger
4 på ON
• MED = Vælger til at lade træpilleovnen fungere ved
MELLEM effekt i mangel af fjernbetjening og med vælger
4 på ON
• MAX = Vælger til at lade træpilleovnen fungere ved
MAKSIMAL effekt i mangel af fjernbetjening og med
vælger 4 på ON
C - RØD lysdiode, som angiver:
• SLUKKET = Ovn tændt
• BLINKER LANGSOMT = Ovnen slukker
• BLINKER HURTIGT = Ovnen er i alarmtilstand (ledsages i de F - Knap til at udføre diagnostik på træpilleovnens driftstilstand
første 10 minutter af en biplyd)
• LYSER FAST = Ovn slukket
G - Knap til at knytte træpilleovnen til en ny fjernbetjening (ved
hjælp af nedenstående procedure under "Synkronisering af
D - 3-positionsvælger for funktionsmåde
fjernbetjening").
• OFF = Ovnen er slukket manuelt i mangel af fjernbetjening
• REMOTE = Ovnen kan udelukkende betjenes ved hjælp af H - Modtagerantenne
fjernbetjeningen
• ON = Ovnen er tændt manuelt i mangel af fjernbetjening
VÆLGEREN “D” SKAL VÆRE INDSTILLET PÅ
“REMOTE”, FOR AT OVNEN FUNGERER MED
FJERNBETJENINGEN.
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
47
17-BETJENING
TILSLUTNING TIL ELFORSYNING
Tilslut først elforsyningskablet til ovnens bagside og derefter til en stikkontakt på væggen.
Hovedafbryderen må kun anvendes for at tænde træpilleovnen. Ellers anbefales det at holde den slukket.
I perioder hvor træpilleovnen ikke anvendes, anbefales det at fjerne dens elforsyningskabel.
TRÆPILLEOVNENS ELTILSLUTNING
Kablet må aldrig komme i kontakt med røggasudledningsrøret og ej heller med andre dele af ovnen.
STRØMFORSYNING AF TRÆPILLEOVNEN
Når strømforsyningskablet er blevet tilsluttet på træpilleovnens bagside, skal afbryderen, der også sidder på bagsiden, sættes på (I) eller
ON.
Således er ovnen tændt.
AFBRYDER TRÆPILLEOVN
I/ON
STRØMFORSYNING
TRÆPILLEOVN
SIKRINGSAFDELING
I afbryderpanelet ved siden af elforsyningskontakten er der en sikringsafdeling. For at åbne den skal man bare løfte dækslet ved at trykke
med en skruetrækker på den indre side af elforsyningskontaktdelen. Indeni er der to sikringer (3,15 A forsinket). Det kan være, at disse
skal udskiftes, hvis oven ikke tændes (f.eks. tasten ON/OFF tændes ikke eller kontrolpaneldisplayet lyser ikke) - Dette skal gøres af en
autoriseret tekniker og uddannet.
48
17-BETJENING
Tænde/slukke med nødkontrolpanelet
Hvis fjernbetjeningen er defekt, eller batterierne er afladede, kan produktet betjenes i midlertidig funktionsmåde gennem
nødkontrolpanelet på dets bagside.
I denne konfiguration kan ovnen kun fungere i manuel funktionsmåde, og der er mulighed for at vælge mellem 3 effektniveauer.
• TÆNDING AF APPARAT UDEN FJERNBETJENING
Træpilleovnen tændes ved at sætte vælgeren “D” på ON. Når træpilleovnen tændes, slukker den RØDE lysdiode, mens den GRØNNE
begynder at blinke, indtil opstartsfasen er slut. Under fuld drift lyser den GRØNNE lysdiode fast.
• VALG AF EFFEKTTRIN UDEN FJERNBETJENING.
Det er muligt at vælge mellem tre opvarmningseffekttrin:
MIN-MED-MAX (vælger “E”)
MINIMUM effekten svarer til 1. effekttrin;
MELLEM effekten svarer til 3. effekttrin;
MAKSIMAL effekt svarer til 5. effekttrin.
• SLUKNING AF OVNEN UDEN FJERNBETJENING.
Ovnen slukkes ved at sætte vælgeren “D” på OFF.
Når fjernbetjeningen virker igen, skal man huske at sætte vælgeren “D” på “REMOTE”, da træpilleovnen ellers vil se
bort fra fjernbetjeningens komandoer.
ON
OFF
D
E
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
49
17-BETJENING
Funktionen påfyldning af snegl
Denne funktion, der kun kan aktiveres, når ovnen er slukket, gør det muligt hurtigt at fylde træpiller på tilførselssystemet (sneglen) og
kan anvendes, når systemet er blevet tømt på grund af tomt træpillemagasin (se alarm A02). Det er nyttigt til at forhindre mislykkede
tændinger (alarm A01), som skyldes, at magasinet er tømt.
Funktionen aktiveres på følgende måde:
• Sæt den første vælger på OFF
• Sæt den anden vælger på MED
• Kontrollér, at displayet viser OFF, fordi denne funktion kun kan aktiveres, når træpilleovnen er helt kold (slukket), og
vælgeren står på OFF.
• Tryk på TEST-knappen 3 gange efter hinanden inden for 2 sekunder.
• På displayet vises SNEGL i to på hinanden følgende intervaller.
• Når træpillerne begynder at falde ned i fyrfadet, trykkes igen på TEST-knappen for at afslutte funktionen PÅFYLDNING AF SNEGL,
eller vent til funktionen afslutter af sig selv (ca. 3 min.)
• Tænd derefter for træpilleovnen.
50
18-SIKKERHEDSANORDNINGER
SIKKERHEDSANORDNINGER
Træpilleovnen er forsynet med følgende sikkerhedsanordninger.
RØGGASTEMPERATUR SENSOR
Måler røgens temperatur og giver OK til start eller standser træpilleovnen, hvis røgens temperatur kommer ned under det indstillede
niveau.
TEMPERATURMÅLER FOR TRÆPILLEMAGASINET
Hvis temperaturen overstiger den indstillede sikkerhedsværdi, standses funktionen med det samme, og det kan først startes igen, når
ovnen er kølet af.
ELEKTRISK SIKKERHED
Træpilleovnen er beskyttet mod voldsomme strømudsvingninger takket være en overordnet sikring, der befinder sig i det lille strømpanel
på bagsiden af træpilleovnen. Der findes yderligere sikringer på printkortene, der beskytter disse.
DEFEKT RØGGASVENTILATOR
Hvis blæseren går i stå, spærrer printkortet straks tilførslen af træpiller, og alarmen vises.
DEFEKT MOTOR MED REDUKTIONSGEAR
Hvis motoren med reduktionsgear standser, slukker produktet, og det signaleres med den tilsvarende alarm.
MIDLERTIDIGT STRØMSVIGT
Hvis der forekommer strømsvigt under driften, vil træpilleovnen indstille sig på afkøling og derefter tænde automatisk igen, når strømmen
vender tilbage.
MISLYKKET TÆNDING
Hvis der ikke dannes nogen flamme i løbet af tændingsfasen, går brændeovnen i alarmtilstand.
DET ER FORBUDT AT MANIPULERE SIKKERHEDSANORDNINGERNE.
Træpilleovnen kan først tændes igen, og sondens automatiske drift kan således først genoprettes, når man har fjernet årsagen til
udløsningen af sikkerhedssystemet. For at finde frem til den fejl, der er opstået, skal man se i denne vejledning, hvor det forklares, hvordan
man alt efter den af træpilleovnen viste alarmbesked skal handle.
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
51
19-ALARMER
SIGNALERING AF ALARMER
Hvis der opstår funktionsfejl, går træpilleovnen ind i slukningsfase pga alarm og giver brugeren besked om den opståede fejltype
via en 3-cifret kode, der vises på nødkontrolpanelet på bagsiden.
Alarmen angives fast af den 3-cifrede kode, af en rød blinkende lysdiode, der tænder på nødkontrolpanelet, og i de første 10 minutter af
en biplyd. Der henvises til de 2 nedenstående afsnit for at ophæve alarmtilstanden og genoprette træpilleovnens normale driftstilstand.
Nedenstående tabel beskriver de alarmer ovnen kan signalere, de tilhørende koder, som vises på nødkontrolpanelet, og nyttige råd til at
løse problemet.
TEKST PÅ DISPLAYET
PROBLEMTYPE
LØSNING
A01
Mislykket tænding af ilden
Kontrollér træpilleniveauet i træpillemagasinet.
Kontrollér at fyrfadet sidder korrekt i dets leje og ikke har
tydelige uforbrændte aflejringer.
A02
Unormal slukning af ilden
Kontrollér træpilleniveauet i træpillemagasinet.
Kontrollér at fyrfadet sidder korrekt i dets leje og ikke har
tydelige uforbrændte aflejringer.
A03
Træpillemagasinets temperatur overstiger
den fastsatte sikkerhedstærskel.
Overophedning af strukturen på grund af
reduceret varmeafgivelse.
Strukturen er for varm, fordi produktet har været i
drift i for mange timer ved maksimal effekt, eller fordi
udluftningen er utilstrækkelig. Når træpilleovnen er
tilstrækkeligt afkølet, trykkes på knap B på kontrolpanelet
eller på OFF på fjernbetjeningen for at nulstille alarmen
A03. Når alarmen er nulstillet, kan man tænde ovnen som
normalt.
A04
Røggassernes temperatur overstiger Træpilleovnen slukker automatisk. Lad træpilleovnen
bestemte
forudindstillede køle af i nogle minutter og tænd den herefter igen.
sikkerhedsgrænser.
Kontrollér røgudslippet og se om de piller, der anvendes,
er de samme, som er beskrevet i denne manuales kapitel
2.
A05
Tilstopning trækkanal - vind - åben luge.
Kontrollér røgrøret og om lugen er lukket.
Røgaftrækket er ikke i stand til at sikre den Trækvanskeligheder eller tilstopning af fyrfadet.
primære luft, der er nødvendig for korrekt Check om fyrfadet er tilstoppet af aflejringer og rens det
forbrænding.
eventuelt.
Kontrollér og rens eventuelt røgrøret og luftindtaget.
A08
Unormal drift røggasventilator
A09
A11
Røggassonden er i stykker og måler ikke Ret henvendelse til et autoriseret servicecenter for at få
røggassernes temperatur korrekt.
udskiftet delen.
52
Fejl i træpilletilførslen
Kontrollér om røggasventilatorrummet er beskidt for at
checke, om det er snavs, der blokerer den. Hvis dette ikke
er nok, er røggasventilatoren i stykker. Ret henvendelse
til et autoriseret servicecenter for at få den udskiftet.
Ret henvendelse til et autoriseret servicecenter for at få
udskiftet delen.
19-ALARMER
A13
Overtemperatur i elektronisk styreenhed.
Strukturen er for varm, fordi produktet har været i
drift i for mange timer ved maksimal effekt, eller fordi
udluftningen er utilstrækkelig. Når træpilleovnen er
tilstrækkeligt afkølet, trykkes på knap B på kontrolpanelet
eller på OFF på fjernbetjeningen for at nulstille alarmen
A03. Når alarmen er nulstillet, kan man tænde ovnen som
normalt.
A14
Luftstrømssensor i stykker
Denne alarm blokerer ikke pilleovnen, der vises blot en
advarsel. Ret henvendelse til et autoriseret servicecenter
for at få udskiftet delen.
SER
Meddelelse ordinær vedligeholdelse
Når denne blinkende tekst vises, når pilleovnen tændes,
vil det sige, at det forudbestemte antal driftstimer til
næste vedligeholdelse er udløbet, og man skal sørge
for ny vedligeholdelse ved at kontakte en af MCZ's
kvalificerede teknikere.
Sådan ophæves alarmtilstanden
Hvis der opstår en alarm, skal man for at genoprette træpilleovnens normale drift følge nedenstående procedure:
• Sæt tast D på det bagerste nødkontrolpanel på OFF i nogle sekunder (ca. 20) indtil de tre cifre, der angiver alarmtypen, forsvinder. På
denne måde ophører også den røde lysdiode med at blinke og biplyden.
• Sæt igen tast D på REMOTE for at kunne styre træpilleovnens drift ved hjælp af fjernbetjeningen.
• Sluk fjernbetjeningen og tænd den eventuelt igen, hvis man vil tænde ovnen igen.
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
53
19-ALARMER
Mekanisk blokering af træpilleovnen
Årsagerne til, at ovnen kan være blokeret, kan være følgende:
•
•
•
Overophedning af strukturen (“A03”).
Overophedning af røggasserne (“A04”).
Der er opstået et ukontrolleret luftindtag i forbrændingskammeret eller en hindring i trækkanalen under ovnens drift (“A05”).
Blokeringen vises på displayet og ledsages af en biplyd. I denne situation aktiveres slukkefasen automatisk. Når denne procedure er
startet, vil ethvert forsøg på at genoprette systemet være nytteløst. Årsagen til blokeringen signaleres på displayet.
GØR FØLGENDE:
Hvis meddelelsen “A03” vises, er strukturen alt for varm, fordi produktet har været i drift i for mange timer ved maksimal effekt, eller fordi
det er dårligt ventileret.
Når træpilleovnen er tilstrækkeligt afkølet, trykkes på knap B på kontrolpanelet eller på OFF på fjernbetjeningen for at nulstille alarmen
A03. Når alarmen er nulstillet, kan man tænde ovnen som normalt.
Hvis der vises “A04”: Træpilleovnen slukker automatisk. Lad træpilleovnen køle af i nogle minutter og tænd den herefter igen. Kontrollér
røgudslippet og se om de piller, der anvendes, er de samme, som er beskrevet i denne manuales kapitel 2.
Hvis der vises “A05”: det skyldes, at lugen har været åben for længe eller en mærkbar luftinfiltration (f.eks. hvis inspektionslugen på
røggasventilatoren mangler). Hvis det ikke skyldes disse faktorer, kontrollér og rens evt. røgrøret. (det anbefales at lade en specialiseret
MCZ tekniker gøre dette).
Kun efter permanent at have fjernet årsagen til at pilleovnen blokerede, kan man tænde den igen.
54
20-RENGØRING
EKSEMPEL PÅ RENT FYRFAD
EKSEMPEL PÅ SNAVSET FYRFAD
NB!
Ovnen skal være fuldstændigt kold og frakoblet elforsyningen, når der foretages enhver form for rengøring.
Produktet kræver næsten ingen vedligeholdelse, såfremt der anvendes godkendte træpiller af god kvalitet.
DAGLIG ELLER UGENTLIG RENGØRING (UDFØRES AF BRUGEREN)
Før hver optænding
Rens og tøm askeskuffen ”U” og fyrfadet ”T” for aske og eventuelle aflejringer, som kan stoppe lufthullerne, og pas på varm aske.
Hvis magasinet løber tør for træpiller, kan der ophobe sig uforbrændte træpiller i fyrfadet. Tøm altid fyrfadet for træpiller, inden
træpilleovnen tændes.
Hvis asken er fuldstændig kold, kan den fjernes med en støvsuger. I så fald skal der anvendes en støvsuger, der er egnet til små
partikler. Hvor tit rengøringen bør foretages, afhænger af brugerens erfaring og træpillernes kvalitet. Den bør dog foretages mindst
hver 2.-3. dag.
T
U
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
55
20-RENGØRING
HUSK, AT FYRFADET SKAL VÆRE RENT OG PLACERET KORREKT, FOR AT TRÆPILLEOVNEN KAN TÆNDES OG FUNGERE
OPTIMALT.
For at rense fyrfadet ordentligt, skal man tage det helt ud af dets leje og rense alle hullerne og risten på bunden af det omhyggeligt. Hvis
der anvendes træpiller af god kvalitet, behøver man normalt blot bruge en pensel til at bringe delene tilbage til den optimale driftstilstand.
RENGØRING AF RUDE
Det anbefales at anvende en tør pensel til rengøring af den glaskeramiske rude eller, hvis den er meget snavset, det særlige
rengøringsmiddel i sprayform. Sprøjt lidt på og tør derefter med en klud.
NB!
Undlad at bruge slibende midler og sprøjt ikke rengøringsmidlet til ruden på lakerede dele og på branddørens
pakninger (af keramikfiber).
RENGØRING AF LUFTFILTER
Når træpilleovnen installeres, skal der indsættes et luftfilter i trådnet bag på den for at forhindre, at der trænger snavs ind i motorhuset
og den indvendige sensor.
Det anbefales, at kontrollere at filteret er rent hver 15.-20. dag. Fjern eventuelle fnug eller materialer, der har deponeret sig på det.
Kontrollen og den eventuelle rensning skal foretages hyppigere, hvis der er husdyr i boligen.
Det er nok bare at tage filteret ud, når det skal renses. Anvend en pensel, en fugtig klud eller trykluft til at rense det. For at sætte det tilbage
igen, er det nok bare at trykke (fjederanordning)
Filteret består af trådnet, som er blødt og kan deformeres ved berøring, så pas på ikke at trykke eller ødelægge det
under rengøringen. Hvis det går i stykker, skal det udskiftes.
NB!
Træpilleovnen må aldrig bruges uden luftfilteret. MCZ er ikke ansvarlig for eventuelle skader på indre dele, hvis
dette ikke overholdes.
56
20-RENGØRING
REGELMÆSSIG RENGØRING VED EN SPECIALISERET TEKNIKER
RENGØRING AF VARMEVEKSLEREN OG DET NEDRE RUM
Halvvejs gennem vintersæsonen, men især ved slutningen, er det nødvendigt at rengøre rummet, hvor røggasserne passerer.
Denne rengøring skal foretages for at lette den generelle fjernelse af alle forbrændingsrester, inden tiden og fugtigheden komprimerer
dem, og gør dem vanskelige at fjerne.
GIV AGT:
Det er obligatorisk at få en autoriseret fagmand til at foretage rengøringen, når sæsonen er slut, så pakningerne
også kan blive udskiftet.
RENGØRING AF VARMEVEKSLER
Åbn ovnens luge, tag fyrfadet og askeskuffen ud. Tag derefter den indre del af fyrkassen ud fra de to sidestykker “M” og “N”. For at tage dem
ud, er det nødvendigt at løfte dem lidt og derefter trække dem ud. På samme måde trækkes derefter bagsiden ”L” ud. NB! Efter at have
taget bagsiden ”L” ud, er det muligt at stykket P, der befinder sig foroven og støtter sig til L, falder ned. Tag også dette stykke ud og rengør
det for evt. snavs. Tag pladen ”O” ud ved at tage det ud af skinnerne og rengør ildstedets vægge med en hård stang eller en flaskebørste,
så snavset falder ned på underdelen.
Efter rengøringen sættes pladen på plads igen.
RENGØRING AF VARMEVEKLSER PÅ PILLEOVNE COMFORT AIR
P
L
N
M
O
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
57
20-RENGØRING
Når ovnen er kold, fjern dækslet ”A” og den første keramiksideplade “C” til højre og venstre (for at fjerne keramikpladerne, se siderne
i denne manual). Fjern derefter de to skruer ”r”, tætningen ”S” og pladen ”T” og rengør ldstedets vægge med en hård stang eller en
flaskebørste, så snavset falder ned på underdelen.
NB!
Om nødvendigt, skal tætningerne skiftes ud.
Det er ikke nødvendig at rengøre pilleovnen af typen Air.
A
r
r
D
58
S
T
20-RENGØRING
RENGØRING AF DET NEDERSTE RUM
Det er nu muligt at fjerne de fire skruer ”x”, pladen ”u” og tætningen ”Z”, og herefter fjerne snavset, der har samlet sig idet nederste rum,
siden der sidste blev gjort rent. Også i dette tilfælde skal tætningen ”Z” skiftes ud.
x
x
Z
U
RENGØRING AF RØGUDLEDNINGSKANALEN OG ALMENE EFTERSYN:
Rens røgudledningssystemet, især i nærheden af de “T”-formede overgangsstykker, bøjningerne og eventuelle vandrette
stykker.
De bedes henvende Dem til en skorstensfejer for yderligere oplysninger om rengøring af trækkanalen.
Kontrollér om keramikfiberpakningerne på træpilleovnens luge er tætsluttende. Bestil om nødvendigt nye pakninger hos forhandleren for
at kunne udskifte de brugte, eller ret henvendelse til et autoriseret servicecenter for at få dette arbejde udført.
GIV AGT:
Hvor ofte røgudledningssystemet skal renses, afhænger af anvendelsen af brændeovnen, samt hvordan den er
installeret.
Det anbefales at rette henvendelse til et autoriseret servicecenter for at få foretaget vedligeholdelse og rengøring
ved slutningen af den kolde årstid, for udover disse indgreb vil teknikeren også foretage et alment eftersyn af
komponenterne.
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
59
20-RENGØRING
NEDLUKNING (ved afslutningen af sæsonen)
AFSLUTNING AF DRIFT (ved sæsonslutningen) Ved slutningen af hver sæson, bør træpillemagasinet tømmes fuldstændigt ved hjælp af en
støvsuger med langt rør, før træpilleovnen tages ud af drift.
I den periode hvor træpilleovnen ikke bruges, bør den være frakoblet elnettet. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales
det at fjerne forsyningsledningen på bagsiden, især hvis der er børn til stede.
Hvis kontrolpanelets display ikke tændes, når man trykker på hovedafbryderen på siden af produktet for at tænde træpilleovnen igen, kan
det være nødvendigt at udskifte sikringen.
På siden af produktet er der et sikringsrum nær netstikket. Tag stikket ud af stikkontakten, åbn dækslet til sikringsrummet med en
skruetrækker og foretag de nødvendige udskiftninger (3,15 A langsom) - bør udføres af en godkendt og kvalificeret tekniker.
EFTERSYN AF DE INDVENDIGE KOMPONENTER
NB!
Eftersynet af de indvendige elektriske og mekaniske komponenter må udelukkende foretages af fagkyndigt
personale, der har tilstrækkelig teknisk viden om forbrænding og el.
Det anbefales derfor at få foretaget denne årlige, regelmæssige vedligeholdelse (ved for eksempel at underskrive en årlig serviceaftale),
som omfatter eftersyn og afprøvning af de interne komponenter. Nedenfor anføres de eftersyn og/eller vedligeholdelsesindgreb, der er
afgørende for, at træpilleovnen fungerer korrekt.
DELE/TIDSINTERVAL
Fyrfad
Askeskuffe
Glas
Øverste varmeveksler
1 DAG
.
2-3 DAGE
15-20 DAGE
.
.
Nedre varmeveksler
Røgkanal
Pakninger
Luftfilter
Batteri fjernbetjening
60
.
1 ÅR
.
.
.
.
.
21-FEJL/ÅRSAGER/LØSNINGER
NB!
Alle reparationer skal udføres af en specialuddannet tekniker og skal foretages, når træpilleovnen er slukket, og
stikket er trukket ud.
FEJL
Træpillerne føres ikke
forbrændingskammeret.
MULIGE ÅRSAGER
ind
i Træpillemagasinet er tomt.
UDBEDRINGER
Fyld træpiller i magasinet.
Sneglen er blokeret af savsmuld.
Tøm magasinet eller frigør manuelt
sneglen fra savsmuldet.
Motor med reduktionsgear i stykker
Udskift motor med reduktionsgear.
Defekt printkort.
Udskift printkortet.
lden går ud, eller produktet slukker Træpillemagasinet er tomt.
af sig selv.
Træpillerne tilføres ikke.
Sikkerhedssensoren
træpilletemperaturen er udløst
Chrono aktiveret.
Fyld træpiller i magasinet.
Se ovennævnte fejl.
for Lad produktet køle helt af, nulstil
termostaten indtil blokeringen slukkes, og
tænd for produktet igen. Skulle problemet
vare ved, kontaktes servicecenteret.
Kontrollér, om chrono indstillingen er
aktiveret.
Lågen er ikke fuldstændigt lukket eller Luk lugen eller udskift pakningerne med
pakningerne er slidte
andre originale pakninger.
Træpillerne er uegnede.
Skift til en træpilletype, der anbefales af
fabrikanten.
Ringe træpilletilførsel.
Kontrollér træpilletilførslen ved at følge
anvisningerne i vejledningen.
Forbrændingskammeret er snavset.
Rens forbrændingskammeret
anvisningerne i vejledningen.
Udledning tilstoppet.
Rens røgrøret.
Røgudsugningsmotor i stykker.
Kontrollér motoren og udskift den
eventuelt
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
ifølge
61
21-FEJL/ÅRSAGER/LØSNINGER
FEJL
MULIGE ÅRSAGER
UDBEDRINGER
Træpilleovnen fungerer i et par Ufuldendt tændingsfase.
minutter, hvorefter den slukker.
Midlertidigt strømsvigt.
Gentag tændingsfasen.
Tænd igen.
Røgrøret tilstoppet.
Rens røgrøret.
Temperatursonderne defekte eller i Kontrollér og udskift sonderne
stykker.
Træpillerne ophobes i fyrfadet, Utilstrækkelig forbrændingsluft
lugens rude snavses til, og flammen
er svag.
Røgudsugningsmotoren
ikke.
Træpillerne er fugtige eller uegnede.
Skift træpilletype.
Røgudsugningsmotor i stykker.
Check motoren og udskift den eventuelt.
fungerer Apparatet får ikke strøm.
Check netspændingen og sikringen.
Motoren er i stykker.
Kontrollér om motoren og kondensatoren
fungerer og udskift dem eventuelt
Printkortet er defekt.
Udskift printkortet
Styrepanelet er i stykker.
Udskift styrepanelet.
Lufttilførselsventilatoren går aldrig Varmesonde defekt eller i stykker.
i stå.
Ventilator i stykker.
Produktet har endnu
slukketemperaturen.
62
Det skal sikres, at der er et luftindtag i
rummet, og at det er åbent.
Rens fyrfadet, og kontrollér, om samtlige
huller er åbne.
Foretag en hovedrengøring af
forbrændingskammeret og røgrøret.
Kontrollér lugens pakningers forfatning.
Check om sonden fungerer og udskift den
om nødvendigt.
Vent nogle minutter og kontrollér om
motoren virker og udskift den eventuelt.
ikke
nået Vent.
21-FEJL/ÅRSAGER/LØSNINGER
FEJL
MULIGE ÅRSAGER
UDBEDRINGER
Luftblæseren tænder ikke.
Produktet har ikke nået temperaturen.
Vent.
Fjernbetjeningen virker ikke.
Fjernbetjeningens batteri er afladet.
Skift batteri.
Fjernbetjening i stykker.
Udskift fjernbetjening.
Når brændeovnen står på automatisk Rumtermostaten på maks.
funktionsmåde, fungerer den altid på
fuld styrke.
Temperaturmålesonden i stykker.
Produktet tænder ikke.
Indstil fjernbetjeningens temperatur på
ny.
Check sonden og udskift den om
nødvendigt.
Kontrolpanelet defekt eller i stykker.
Kontrollér panelet og udskift det eventuelt.
Strømsvigt.
Kontrollér, at det elektriske stik er sat i
kontakten, og at hovedafbryderen er står
på "I/ON".å
Sikring udløst på grund af en fejl.
Udskift sikringen med en med samme
egenskaber (5x20 mm F 3.15A).
Kontrollér fyrfadet.
Rens fyrfadet for eventuelle aflejringer
eller rester af uforbrændte træpiller.
Kontrollér fyrfadets placering.
Anbring fyrfadet i dets leje igen.
Kontrollér at tændrøret varmer.
Kontrol og eventuel udskiftning.
Røgudlednings- eller røgrør tilstoppet.
Rens røgudlednings- og/eller røgrøret.
Tændrør i stykker.
Skift tændrøret.
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
63
22- ELEKTRISK PRINTKORT STUFE AIR OVNE
STRØMFØRENDE EL-KABLER
FRAKOBL 230V ELFORSYNINGSKABLET INDEN DER FORETAGES NOGEN
FORM FOR HANDLING PÅ PRINTKORTENE
BASSA TENSIONE
ALTA TENSIONE
13
6,3 AT
12
10
2
1
3
GND
SIGNAL
5V
GND
SIGNAL
5V
GND
SIGNAL
12V
-
+
ROSSO
BLU
4
9
12V
GND
+
-
8
5
6
7
SIGNATURFORKLARING FOR LEDNINGSFØRING AF STUFE AIR OVNE
1. ENCODER RØGGASVENTILATOR
2. ENCODER MOTOR MED REDUKTIONSGEAR
3. TRYKTRANSDUCER
4. RØGGASTEMPERATUR SENSOR
5. OPDATERING SOFTWARE (USB)
6. KOMMUNIKATION MODBUS PER MODEM, WI-FI, .....
7. NØDKONTROLPANEL
8. TERMISK BESKYTTELSE MAGASIN
9. LUFTVENTLATOR 1
10. MOTOR MED REDUKTIONSGEAR
11. RØGGASVENTILATOR
12. TÆNDRØR
13. AFBRYDER
BEMÆRK De enkelte komponenters el-kabler har formonterede konnektorer med forskellige størrelser.
64
11
23- ELEKTRISK PINKORT COMFORT AIR OVNE MED TO VENTILATORER
STRØMFØRENDE EL-KABLER
FRAKOBL 230V ELFORSYNINGSKABLET INDEN DER FORETAGES NOGEN
FORM FOR HANDLING PÅ PRINTKORTENE
BASSA TENSIONE
ALTA TENSIONE
13
6,3 AT
12
10
2
1
3
GND
SIGNAL
5V
GND
SIGNAL
5V
GND
SIGNAL
12V
-
11
+
ROSSO
BLU
4
9
14
12V
GND
+
-
8
5
6
7
SIGNATURFORKLARING LEDNINGSFØRING COMFORT AIR OVNE MED TO VENTILATORER
1. ENCODER RØGGASVENTILATOR
2. ENCODER MOTOR MED REDUKTIONSGEAR
3. TRYKTRANSDUCER
4. RØGGASTEMPERATUR SENSOR
5. OPDATERING SOFTWARE (UBS)
6. KOMMUNIKATION MODBUS PER MODEM, WI-FI, .....
7. NØDKONTROLPANEL
8. TERMISK BESKYTTELSE MAGASIN
9. LUFTVENTLATOR 1
10. MOTOR MED REDUKTIONSGEAR
11. RØGGASVENTILATOR
12. TÆNDRØR
13. AFBRYDER
14. LUFTVENTLATOR 2
BEMÆRK De enkelte komponenters el-kabler har formonterede konnektorer med forskellige størrelser.
Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt
65
MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce n°8
33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) – ITALY
Telefon: +39 0434/599599
Fax: +39 0434/599598
Internet: www.mcz.it
e-mail: mcz@mcz.it
8901408500
REV.1
10/07/14
Download PDF
Similar pages
Extraflame – Dorina I flot Dansk design. Dorina er en pilleovn i et
calorMATIC 240