Zanussi | ZMF21110 | User manual | Zanussi ZMF21110 User manual

BG
HR
CS
EN
FR
EL
HU
MK
RO
SR
SK
Ръководство за употреба 2
Upute za uporabu
13
Návod k použití
23
User manual
33
Notice d'utilisation
42
Οδηγίες Χρήσης
52
Használati útmutató
63
Упатство за ракување
73
Manual de utilizare
84
Упутство за употребу
94
Návod na používanie
105
Микровълнова фурна
Mikrovalna pećnica
Mikrovlnná trouba
Microwave Oven
Four à micro-ondes
Φούρνος μικροκυμάτων
Mikrohullámú sütő
Микробранова печка
Cuptor cu microunde
Микроталасна пећница
Mikrovlnná rúra
ZMF21110
Съдържание
Информация за сигурност _ _ _ _ _ _ _ _
Инструкции за сигурност _ _ _ _ _ _ _ _ _
Описание на уреда _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Преди първата употреба _ _ _ _ _ _ _ _ _
Всекидневна употреба _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Използване на принадлежностите _ _ _ _
2
4
6
6
6
9
Полезни препоръки и съвети _ _ _ _ _ _ _ 9
Грижи и почистване _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Отстраняване на неизправности _ _ _ _ 10
Инсталиране _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Опазване на околната среда _ _ _ _ _ _ 12
Запазваме си правото на изменения.
Информация за сигурност
Внимателно прочетете предоставените инструкции преди инсталиране и употреба на уреда. Производителят не носи отговорност за неправилно инсталиране и употреба, предизвикани от неправилно използване. Винаги запазвайте инструкциите с уреда за бъдещи справки.
Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от задушаване, нараняване или
трайно увреждане.
• Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна
възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или лица без опит и познания, само
ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и възможните рискове.
• Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
• Съхранявайте всички опаковъчни материали далеч от деца.
• Пазете всички препарати далеч от деца.
• Пазете децата и домашните любимци далече от вратата на
уреда, когато е отворена.
• Ако уредът има механизъм за защита от деца, препоръчваме да го активирате.
• Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от
деца, ако не са под наблюдение.
2
www.zanussi.com
Общи мерки за безопасност
• Уредът е предназначен да се ползва в домакинството или с
уреди като:
– кухненски зони за персонал в магазини, офиси и други
работни места;
– ферми;
– от клиенти в хотели, мотели и друг вид жилищно настаняване;
– хотели, които предлагат нощувка и закуска.
• Уредът се нагорещява отвътре, когато работи. Не докосвайте нагревателните елементи, които са вътре в уреда.
Винаги използвайте ръкавици за фурна при изваждане или
поставяне на аксесоари или съдове за печене.
• Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за пара.
• Преди ремонтиране, изключете захранването.
• Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, с
уреда не трябва да се работи, докато не се ремонтира от
квалифициран техник.
• Само квалифициран техник може да извършва техническо
обслужване или ремонт, включващ отстраняване на капака,
който осигурява защита срещу излагане на микровълнова
енергия.
• Не подгрявайте течности или други храни в затворени опаковки. Съществува опасност от експлозия.
• Използвайте само съдове, които са подходящи за употреба
в микровълнови фурни.
• При затопляне на храна в пластмасови или хартиени опаковки, проверявайте често фурната поради опасност от запалване.
• Уредът е предназначен за затопляне на храна и напитки.
Изсушаването на храна или дрехи и затоплянето на нагряwww.zanussi.com
3
•
•
•
•
•
•
ващи подложки, чехли, гъби, влажни кърпи и други такива
може да доведе до нараняване, запалване или пожар.
Ако се появи дим, изключете или издърпайте щепсела на
уреда и дръжте вратата затворена, за да потушите всякакви пламъци.
Микровълновото загряване на напитки може да доведе до
закъсняло, изригващо кипване. Трябва да се внимава при
боравене с опаковките.
Съдържанието на бутилките за хранене и бурканчетата с
бебешки храни трябва да се разбърква или разклаща и да
се проверява температурата преди консумация, за да се избегнат изгаряния.
Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва да
се нагряват в уреда, тъй като може да експлодират, дори
след като микровълновото нагряване е приключило.
Уредът трябва да се почиства редовно и да се отстраняват
остатъците от храна.
Неподдържане на микровълновата печка чиста може да доведе до повреда на повърхността, което може да се отрази
неблагоприятно на живота на уреда и да доведе до опасна
ситуация.
Инструкции за сигурност
Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уредът трябва
да се инсталира само от
квалифицирани лица.
• Отстранете всички опаковки.
• Не инсталирайте и не използвайте повреден уред.
• Спазвайте иструкциите за инсталиране,
приложени към уреда.
• Уредът може да бъде поставен почти навсякъде в кухнята. Погрижете се фурната да бъде поставена върху плоска, хоризонтална повърхност и вентилацион4
ните отвори, както и долната повърхност, да не бъдат закрити (за достатъчна
вентилация).
Свързване към електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от пожар и
токов удар.
• Всички електрически свързвания трябва
да бъдат извършени от квалифициран
електротехник.
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че информацията за електричеството от табелката с данни съоwww.zanussi.com
тветства на електрозахранването. В противен случай се свържете с електротехник.
• Ако фурната се включва в контакта чрез
удължител, то кабелът му трябва да бъде заземен.
• Не повреждайте захранващия щепсел и
захранващия кабел. Свържете се със
сервиза или електротехник за смяната
на повреден захранващ кабел.
• Не дърпайте захранващия кабел, за да
изключите уреда. Винаги издърпвайте
щепсела.
Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния, токов удар или
експлозия.
• Използвайте този уред в домашна среда.
• Не променяйте спецификациите на уреда.
• Уверете се, че вентилационните отвори
не са блокирани.
• Не оставяйте уреда без надзор, докато
работи.
• Не оказвайте натиск върху отворената
вратичка.
• Не използвайте уреда като работна повърхност и не използвайте вътрешността на фурната като място за съхранение.
• Преди поддръжка изключете уреда и извадете щепсела на захранването от контакта на ел. мрежа.
• Почиствайте редовно уреда, за да предотвратите разваляне на повърхностния
материал.
• Не позволявайте разсипване на храна
или остатъци от препарат за почистване
да се натрупват по повърхностите на
уплътнението на вратата.
• Оставянето на мазнина или храна в уреда може да причини пожар.
• Почиствайте уреда с навлажнена мека
кърпа. Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте абразивни продукти, абразивни стъргалки, разтворители или метални предмети.
• Ако използвате спрей за фурна, следвайте инструкциите за безопасност на
опаковката.
Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
• Изключете уреда от електрозахранването.
• Отрежете захранващия кабел и го изхвърлете.
Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от
нараняване, пожар или повреда на
уреда.
www.zanussi.com
5
Описание на уреда
1 2 3
4
1 Лампичка
2 Система за безопасно заключване
3 Kомандно табло
4 Бутон за задаване на мощност
5 Ключ на таймера
6 Устройство за отворяне на вратичка
8
7
6
5
7 Капак вълновод
8 Въртяща се поставка
Принадлежности
Въртящ се комплект
Стъклена тава за готвене и водач.
Винаги използвайте въртящ се комплект, за да подготвите храната в уреда.
Преди първата употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вижте главатите
за безопасност.
Първоначално почистване
• Свалете всички части от уреда.
• Почистете уреда преди първата употреба.
ВАЖНО! Вижте глава "Грижи и
почистване".
Всекидневна употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вижте главатите
за безопасност.
Активиране и деактивиране на уреда
1. Завъртете ключа за задаване на мощност, за да изберете настройката на
мощността.
2. Завъртете ключа на таймера, за да зададете време, това автоматично активира уреда.
3. За деактивиране на уреда може да използвате:
6
– изчакайте, докато се деактивирате
автоматично, когато ключа на таймера достигне позиция "ИЗКЛ.".
– завъртете ключа на таймера на позиция "ИЗКЛ.".
– отворете вратата. Уредът спира автоматично. Затворете вратата, за да
продължите готвене. Използвайте
опцията за проверка на храната.
Когато включа на таймера достигне позиция “ИЗКЛ.” се чува звуков сигнал.
www.zanussi.com
ВНИМАНИЕ! Не позволявайте уреда
да работи, когато няма храна в него.
Ако искате да настроите таймера за
по-малко от 5 минути, първо задайте
таймера на повече от 5 минути и след това
върнете ключа на желаното време.
Обща информация за използване на
уреда
Обща информация:
• След като деактивирате уреда, оставете
храната да остане за няколко минути в
уреда.
• Отстранете алуминиевото фолио, металните контейнери и др. преди да приготвяте храната.
Готвене:
• Ако е възможно, гответе храната, покрита с материал, подходящ за употреба в
микровълнова фурна. Гответе храната
без капак, само ако искате да стане
хрупкава
• Не гответе храната твърде много като
задавате високи стойности за мощност и
време. Храната може да изсъхне, да изгори или да загори на места.
• Не използвайте уреда за готвене на яйца
или охлюви с черупките им, защото това
може да доведе до експлозия. При пържените яйца първо прободете жълтъците.
• Прободете храните с "кожа" или обелка,
като картофи, домати, наденица няколко
пъти с вилица, преди да ги готвите, за да
не се пръсне храната.
• Охладени или замразени храни изискват
по-дълго време за готвене.
• Ястията със сос трябва да бъдат разбърквани отвреме навреме.
• Твърди зеленчуци като моркови, грах
или карфиол трябва да се готвят във вода.
• Обърнете по-големите парчета по средата на готвенето.
• Ако е възможно, нарежете зеленчуците
на парчета със сходен размер.
www.zanussi.com
• Използвайте плоски, широки съдове.
• Не използвайте порцеланови, керамични
или глинени готварски съдове, които
имат малки отвори, например на дръжките или неглазирани дъна. Навлизането
на влага в отворите може да причини напукване на готварските съдове при нагряване.
• Стъклената подложка за готвене е работно пространство за затопляне на храна и течности. Това е необходимо за работата на микровълновата фурна.
Размразяване на месо, пиле, риба:
• Поставете замразената, неопакована
храна върху малка обърната наобратно
чиния със съд под нея, за да се оттече
размразената течност.
• Обърнете храната в средата на времето
за размразяване. Ако е възможно, разделете и после отстранете парчетата, които са започнали да се размразяват.
Размразяване на масло, парчета гато,
извара:
• Не размразявайте напълно храната в
уреда, оставете да се размрази на стайна температура. Това води до по-равни
резултати. Отстранете напълно всички
метални и алуминиеви опаковки преди
размразяване.
Размразяване на плодове, зеленчуци:
• Не размразявайте напълно плодовете и
зеленчуците, които ще се приготвят в
уреда, докато са сурови. Оставетете ги
да се размразят на стайна температура.
• Може да използвате по-висока мощност
на микровълните, за да готвите плодове
и зеленчуци, без да ги размразявате
предварително.
Готови ястия:
• Може да приготвяте готови ястия в уреда, само ако тяхната опаковка е подходяща за употреба в микровълновата
фурна.
• Трябва да следвате инструкциите на
производителя върху опаковката (напр.
7
свалете металния капак или пробийте
найлона).
Подходящи готварски съдове и материали
Готварски съд/Материал
Микровълнова фурна
Размразяване
Загряване
Готвене
Стъкло или порцелан, безопасни за фурна (без метални компоненти, напр. Пирекс, огнеупорно стъкло)
X
X
X
Неогнеупорно стъкло или порцелан 1)
X
--
--
Стъкло и стъклокерамика от материал, устойчив на
нагряване и замръзване (напр. Аркофлам), скара
X
X
X
Керамика 2), глинени изделия 2)
X
X
X
Устойчивост на топлина до 200 °C 3)
X
X
X
Картон, хартия
X
--
--
Найлоново фолио
X
--
--
Фолио за печене със запечатване, безопасно за
микровълнова фурна 3)
X
X
X
Съдове за печене от метал, напр. емайлирани, чугунени
--
--
--
Тави за печене, черен лак или със силиконово покритие 3)
--
--
--
Тава за печене
--
--
--
Грил тави, например тиган за пържени картофи
или тави за пици
--
X
X
Готови ястия в опаковка 3)
X
X
X
1) Без сребърни, златисти, платинени или метални декорации/обков
2) Без кварц или метални компоненти, глазиран порцелан, който съдържа метал
3) Трябва да следвате инструкциите на производителя за максималната температура.
X подходящи
-- неподходящи
Таблица за настройка на мощността
Символ
8
Настройка на мощността
Мощност
Ниска мощност
119 W
Средно ниско / Размразяване
252 W
Средно
385 W
Средно високо
539 W
www.zanussi.com
Символ
Настройка на мощността
Високо
Мощност
700 W
Използване на принадлежностите
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вижте главатите
за безопасност.
Вмъкване на въртящ се комплект
1.
2.
ВНИМАНИЕ! Не гответе храна без
набора на въртящата се поставка.
Използвайте само набора на въртящата се
поставка, доставен заедно с уреда.
Поставете водача около въртящата се
поставка.
Поставете стъклената тава за готвене
на водача.
Никога не гответе храна директно върху стъклената подложка за готвене.
Полезни препоръки и съвети
Съвети за микровълнова фурна
Проблем
Отстраняване
Не може да намери подробности за количеството приготвена храна.
Търсете подобна храна. Увеличете или намалете
дължината на времето за готвене съгласно следното
правило: Увеличете двойно = почти двойно време,
На половина = половината време
Храната е прекалено суха.
Задайте по-кратно време за готвене или изберете повисока мощност на микровълновата фурна.
Храната не е размразена, гореща или
приготвена, след като времето е изтекло.
Задайте по-дълго време или по-голяма мощност.
Имайте предвид, че ястията се нуждаят от повече
време на приготвяне.
След като изтече времето на готвене,
храната е пренагрята в ъглите, но все
още не е готова в средата.
Следващият път задайте по-малка мощност и по-дълго време. Разбъркайте течността, например супа
За по-добри резултати за ориз използвайте, плоска, широка така.
www.zanussi.com
Размразяване
Винаги размразявайте месото с плоската
страна надолу.
9
Не размразявайте покрито месо, тъй като
това може да причини готвене вместо размразяване.
Винаги размразявайте цяло пиле с гърдите
надолу.
Готвене
Винаги отстранявайте охладеното месо и
птици от хладилника за най-малко 30 минути преди готвене.
Оставете месото, птиците, рибата и зеленчуците да останат покрити след готвене.
Полейте малко олио или разтопено масло
върху рибата.
Добавете 30 – 45 мл студена вода на всеки
250 гр зеленчуци. Нарежете свежите зеленчуци на равни парченца преди готвене.
Обработвайте топлинно всички зеленчуци
покрити.
Повторно затопляне
Когато претопляте готови ястия винаги
следвайте инструкциите, написани на опаковката.
Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вижте главатите
за безопасност.
Бележки относно почистването:
• Почиствайте лицевата част на фурната с
мека кърпа с гореща вода и препарат за
почистване.
• За почистване на метални повърхности
използвайте обикновен почистващ препарат.
• Почиствайте вътрешността на уреда
след всяка употреба. След това ще можете да отстранявате мръсотията полесно и тя няма да загаря.
• Почиствайте упоритите замърсявания
със специален почистващ препарат.
• Почиствайте редовно всички аксесоари и
ги подсушавайте. Използвайте мека кърпа с топла вода и почистващ препарат.
Отстраняване на неизправности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вижте главатите
за безопасност.
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Уредът не работи.
Уредът е деактивиран.
Активирайте уреда.
Уредът не работи.
Уредът не е включен в контакта.
Включете уреда в захранването.
Уредът не работи.
Предпазителят в таблото е изгорял.
Проверете предпазителя. Ако
предпазителят изгори повече от
един път, свържете се с квалифициран електротехник.
Уредът не работи.
Вратичката не е правилно затворена.
Уверете се, че нищо не пречи на
вратичката.
Лампата не функционира.
Лампата е дефектна.
Лампичката трябва да се смени.
Във вътрешността на
фурната има искри.
Има метални съдове или съдове с
метален ръб.
Отстранете съда от уреда.
Във вътрешността на
фурната има искри.
Има метални шишове или алуминиево фолио, които докосват вътрешните стени на фурната.
Уверете се, че шишовете и фолиото не докосват вътрешните
стени.
10
www.zanussi.com
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Наборът на въртящата
се поставка издава скърцащ или драскащ звук.
Има предмет или мръсотия под
стъклената подложка за готвене.
Почистете областта под стъклената подложка за готвене.
Уредът спря да работи
без основателна причина.
Има неизправност.
Ако тази ситуация се повтори,
обадете се в сервизния център.
Ако не можете да намерите решение на
проблема сами, се обърнете към дилъра
си или към клиентския сервизен център.
Необходимите данни за клиентския сервизен център са написани на табелата с данни на уреда.
Препоръчваме да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
PNC (номер на продукт)
.........................................
Сериен номер (S.N.)
.........................................
Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вижте главатите
за безопасност.
ВНИМАНИЕ! Не блокирайте
вентилационните отвори. Ако го
направите, уредът може да прегрее.
ВНИМАНИЕ! Не свързвайте уреда към
адаптери или удължители. Това може
да причини претоварване или риск от
пожар.
• Уредът е за употреба единствено върху
кухненски плот. Трябва да се постави
върху стабилна и плоска повърхност.
• Поставете уреда далеч от пара, горещ
въздух и изпръскване с вода.
• Ако транспортирате уреда при студено
време, не го включвайте веднага след
монтиране. Оставете го на стайна температура и абсорбирайте топлината.
Производителят не поема отговорност, ако вие не спазите мерките за
безопасност, посочени в глава "Информация за безопасност".
Този уред се доставя със захранващ кабел
и щепсел.
A
C
B
Минимални разстояния
Размери
мм
A
100
Електрическа инсталация
B
80
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Свързването
към електрическата инсталация
трябва да се извърши само от
квалифицирано лице.
C
80
www.zanussi.com
11
Опазване на околната среда
Символът върху продукта или
опаковката му показва, че този продукт не
трябва да се третира като домакинските
отпадъци. Вместо това, той трябва да се
предаде в специализиран пункт за
рециклиране на електрическо и електронно
оборудване. Като се погрижите този
продукт да бъде изхвърлен по подходящ
начин, вие ще помогнете за
предотвратяване на възможните негативни
последствия за околната среда и
човешкото здраве, които иначе биха могли
12
да бъдат предизвикани от неправилното
изхвърляне като отпадък на този продукт.
За по-подробна информация за
рециклиране на този продукт се обърнете
към местната градска управа, службата за
вторични суровини или магазина, откъдето
сте закупили продукта.
Опаковъчни материали
Опаковъчният материал е екологичен
и рециклируем. Пластмасовите части са
обозначени с международни съкращения
като PE, PS и т.н. Изхвърлете опаковъчния
материал в съответните контейнери.
www.zanussi.com
Sadržaj
Informacije o sigurnosti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sigurnosne upute _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opis proizvoda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prije prve uporabe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Svakodnevna uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Korištenje pribora _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13
15
16
17
17
19
Korisni savjeti i preporuke _ _ _ _ _ _ _ _
Čišćenje i održavanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rješavanje problema _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Postavljanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Briga za okoliš _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
19
20
20
21
22
Zadržava se pravo na izmjene.
Informacije o sigurnosti
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i
uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte
s uređajem, za buduće potrebe.
Sigurnost djece i slabijih osoba
Upozorenje Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe
smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe
koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom
osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje
se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
• Sve deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
• Djecu i kućne ljubimce držite podalje od vrata uređaja dok su
otvorena.
• Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu, preporučujemo da je uključite.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
www.zanussi.com
13
Opća sigurnost
• Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za slične
namjene poput:
– kuhinja za osoblje u prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima;
– farme;
– gosti u hotelima, motelima i ostalim smještajnim kapacitetima;
– za prenoćišta.
• Unutrašnjost uređaja se zagrijava dok je u radu. Ne dodirujte
grijače u uređaju. Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno koristite rukavice.
• Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno čišćenje.
• Prije obavljanja zahvata održavanja isključite napajanje.
• Ako su vrata ili brtve na vratima oštećene, uređaj se ne smije
koristiti dok ga ne popravi ovlašteni serviser.
• Samo ovlašteni serviser smije obavljati servisiranje ili popravak
koji uključuje skidanje poklopca koji sprječava izlaganje energiji
mikrovalova.
• Ne zagrijavajte tekućine ili druge namirnice u čvrsto zatvorenim
spremnicima. Mogli bi eksplodirati.
• Koristite isključivo posuđe koje je prikladno za upotrebu u
mikrovalnim pećnicama.
• Kada zagrijavate namirnice u plastičnim ili papirnatim spremnicima pazite dok se nalaze u uređaju zbog mogućnosti zapaljenja.
• Uređaj je namijenjen za zagrijavanje namirnica i napitaka. Sušenje hrane ili odjeće te zagrijavanje termofora, papuča, spužvi,
vlažne odjeće ili sličnih predmeta može izazvati ozljeđivanje,
zapaljenje ili požar.
14
www.zanussi.com
• Ako primijetite dim, isključite uređaj ili izvucite utikač i držite vrata zatvorena kako biste prigušili mogući plamen.
• Zagrijavanje napitaka u mikrovalnoj pećnici može dovesti do
odgođenog žestokog vrenja. Stoga pazite prilikom rukovanja
spremnikom.
• Sadržaj dječjih bočica i staklenki s dječjom hranom treba je
promiješati ili protresti te provjeriti temperaturu prije uporabe,
kako bi se izbjegle opekline.
• Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u
uređaju jer mogu eksplodirati čak i nakon zagrijavanja mikrovalovima.
• Uređaj se treba redoviti čistiti i moraju se uklanjati sve naslage
hrane.
• Ako se uređaj ne održava čistim to može dovesti do oštećenja
površine što može nepovoljno utjecati na životni vijek uređaja te
dovesti do opasnih situacija.
Sigurnosne upute
Postavljanje
Upozorenje Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
• Pridržavajte se uputa za instalaciju isporučenih s uređajem.
• Pećnica se može postaviti skoro bilo gdje u
kuhinji. Pećnica se mora nalaziti na ravnoj i
stabilnoj površini i ventilacijski otvori i površina ispod pećnice ne smiju biti blokirani
(za dobru ventilaciju).
Spajanje na električnu mrežu
Upozorenje Opasnost od požara i
strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba izvršiti kvalificirani električar.
www.zanussi.com
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Provjerite podudaraju li se električni podaci
na nazivnoj pločici s električnim napajanjem. Ako to nije slučaj, kontaktirajte
električara.
• Ako je pećnica spojena u utičnicu pomoću
produžnog kabela, provjerite je li kabel
uzemljen.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja. Za zamjenu oštećenog kabela napajanja kontaktirajte ovlašteni servis ili
električara.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.
Uporaba
Upozorenje Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili eksplozije.
• Ovaj uređaj upotrebljavajte u kućanstvu.
15
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Provjerite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
• Ne pritišćite otvorena vrata.
• Uređaj ne upotrebljavajte kao radnu površinu, a unutrašnjost ne upotrebljavajte za
odlaganje predmeta.
• Preostala masnoća ili hrana u uređaju
može uzrokovati požar.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo neutralne deterdžente. Nikada
ne koristite abrazivna sredstva, jastučiće za
ribanje, otapala ili metalne predmete.
• Ako koristite raspršivač za čišćenje pećnice, poštujte sigurnosne upute na ambalaži.
Održavanje i čišćenje
Odlaganje
Upozorenje Opasnost od ozljede ili
gušenja.
Upozorenje Opasnost od ozljede,
požara ili oštećenja uređaja.
• Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvucite iz utičnice mrežnog napajanja.
• Uređaj redovito očistite kako biste spriječili
propadanje materijala površine.
• Prolivena hrana ili ostaci sredstava za čišćenje ne smiju se nakupljati na brtvenim
površinama vrata.
• Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
• Prerežite električni kabel i bacite ga.
Opis proizvoda
1 2 3
4
1 Žarulja
2 Sustav za sigurnosno zaključavanje
3 Upravljačka ploča
4 Gumb za postavljanje snage
5 Podešivač tajmera
6 Mehanizam za otvaranje vrata
8
7
6
5
7 Štitnik vodilice mikrovalova
8 Osovina okretnog tanjura
Dodatna oprema
Komplet s okretnim tanjurom
Staklena plitica za kuhanje i okretna vodilica.
Komplet s okretnim tanjurom uvijek upotrebljavajte za pripremu hrane u uređaju.
16
www.zanussi.com
Prije prve uporabe
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Početno čišćenje
• Sve dijelove izvadite iz uređaja.
• Uređaj očistite prije prve upotrebe.
Važno Pogledajte poglavlje "Čišćenje i
održavanje".
Svakodnevna uporaba
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Uključivanje i isključivanje uređaja
1. Okrenite gumb za postavljanje snage za
odabir postavke snage.
2. Okrenite podešivač tajmera za postavljanje vremena, time se uređaj automatski uključuje.
3. Za isključivanje uređaja možete:
– pričekati dok se uređaja automatski ne
isključi kad podešivač tajmera dođe u
položaj za isključivanje "OFF".
– okrenuti podešivač tajmera u položaj
za isključivanje "OFF".
– otvorite vrata. Uređaj se automatski
zaustavlja. Zatvorite vrata za nastavak
kuhanja. Ovu opciju upotrebljavajte za
provjeravanje namirnica.
Kada podešivač tajmera dođe u položaj
za isključivanje "OFF", oglašava se zvučni signal.
Pozor Uređaj uključujte samo ako se u
njemu nalaze namirnice.
Ako podešivač tajmera želite postaviti na
vrijeme kraće od 5 minuta, najprije postavite tajmer na dulje od 5 minuta i zatim okrenite gumb nazad na željeno vrijeme.
Opće informacije o načinu upotrebe
uređaja
Općenito:
• Nakon isključivanja uređaja, pustite da hrana nekoliko minuta odstoji.
• Prije pripreme jela uklonite aluminijsku
foliju, metalne posude i sl.
www.zanussi.com
Kuhanje:
• Ako je moguće, hranu koju kuhate prekrijte
poklopcem od materijala koji je prikladan za
uporabu u mikrovalnim pećnicama. Ako
želite sačuvati hrskavu koricu, hranu pripremajte bez pokrova
• Ne postavljajte previsoke vrijednosti snage i
trajanja, da ne biste prekuhali hranu. Hrana
se može isušiti, pregorjeti ili zapaliti na
nekim mjestima.
• Ne upotrebljavate uređaj za kuhanje jaja u
ljusci i puževa u kućicama jer bi mogli
eksplodirati. Ako pržite jaja, probušite
žumanjak.
• Prije kuhanja, namirnice s kožom ili korom,
kao što su krumpiri, rajčice, kobasice, probodite nekoliko puta vilicom kako ne bi prsnule.
• Za hladna ili zamrznuta jela postavite dulje
vrijeme kuhanja.
• Jela s umakom treba promiješati s vremena
na vrijeme.
• Povrće čvrste strukture, kao što su mrkva,
grašak ili cvjetača, treba kuhati u vodi.
• Veće komade hrane okrenite otprilike kad
prođe pola postavljenog vremena kuhanja.
• Ako je moguće, povrće izrežite na manje
komade jednake veličine.
• Koristite ravne, široke posude.
• Ne upotrebljavate porculansko, keramičko
ili zemljano posuđe s malim otvorima, npr.
na drškama ili s neglaziranim dnom. Vlaga
koja uđe u otvore može uzrokovati pucanje
posuđa tijekom zagrijavanja.
• Staklena plitica za kuhanje je radna površina za zagrijavanje jela ili tekućina. Potrebna je za rad mikrovalne pećnice.
17
Odmrzavanje mesa, peradi i ribe:
• Stavite zamrznute, neomotane namirnice
na mali preokrenuti tanjur s posudom ispod
njega kako bi se otopljena voda sakupljala
u posudi.
• Preokrenite hranu kad prođe pola postavljenog vremena odmrzavanja. Ako je
moguće, razdijelite hranu pa uklanjajte
odmrznute komade.
Odmrzavanje maslaca, komada torte i
svježeg sira:
• Nemojte do kraja odmrznuti namirnice u
uređaju već ih pustite da se odmrznu na
sobnoj temperaturi. Tako ćete postići ravnomjerniji rezultat. Prije odmrzavanja
uklonite metalnu ili aluminijsku ambalažu.
Odmrzavanje voća i povrća:
• Voće i povrće koje ćete pripremiti svježe ne
odmrzavajte do kraja u uređaju. Pustite da
se odmrzne na sobnoj temperaturi.
• Višu snagu mikrovalne pećnice možete
upotrebljavati za kuhanje voća i povrća, a
da ih ne morate najprije odmrznuti.
Gotova jela:
• Gotova jela možete pripremati u uređaju
samo ako je njihovo pakiranje prikladno za
upotrebu u mikrovalnim pećnicama.
• Obavezno se pridržavajte uputa proizvođača otisnutih na ambalaži (npr. uklonite
metalni poklopac i probušite plastičnu
ovojnicu).
Prikladno posuđe i materijali
Posuđe/Materijal
Mikrovalna pećnica
Odmrzavanje
Grijanje
Kuhanje
Vatrostalno staklo i porculan (bez metalnih dijelova,
npr. Pyrex, staklo otporno na toplinu)
X
X
X
Nevatrostalno staklo i porculan 1)
X
--
--
Staklo i staklokeramika izrađeni od vatrostalnih materijala / materijala otpornih na mraz (npr. Arcoflam),
police roštilja
X
X
X
Keramika 2), zemljano 2)
X
X
X
Plastika otporna na toplinu do 200 °C 3)
X
X
X
Karton, papir
X
--
--
Prianjajuća folija
X
--
--
Folija za pečenje sa sigurnosnim zatvaračem za
mikrovalne pećnice 3)
X
X
X
Posude za pečenje od metala, npr. emajla, lijevanog
željeza
--
--
--
Kalupi za pečenje obloženi crnim lakom ili silikonom 3)
--
--
--
Pekač za pecivo
--
--
--
Posuđe za dobivanje smeđe boje jela, npr. posuda za
koricu ili Crunch pladanj
--
X
X
Gotova zapakirana jela 3)
X
X
X
1) Bez srebrnih, zlatnih, platinastih ili metalnih obloga/ukrasa
2) Bez kvarcnih ili metalnih dijelova ili glazure koja sadrži metal
3) Obavezno slijedite upute proizvođača za najviše dozvoljene temperature.
18
www.zanussi.com
X prikladno
-- nije prikladno
Tablica s postavkama snage
Simbol
Postavka snage
Snaga
Niska razina
119 W
Srednje niska / Odmrzavanje
252 W
Srednje
385 W
Srednje visoka
539 W
Visoka
700 W
Korištenje pribora
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Umetanje kompleta s okretnim tanjurom
1.
2.
Pozor Hranu ne kuhajte bez kompleta s
okretnim tanjurom. Koristite isključivo
komplet s okretnim tanjurom isporučen s
uređajem.
Postavite okretnu vodilicu oko osovine
okretnog tanjura.
Stavite staklenu pliticu za kuhanje na
okretnu vodilicu
Namirnice nikada ne kuhajte izravno na
staklenoj plitici za kuhanje.
Korisni savjeti i preporuke
Savjeti za mikrovalnu pećnicu
Problem
Rješenje
Ne možete naći pojedinosti o količini namirnica koje želite pripremiti.
Potražite slične namirnice. Povećajte ili smanjite vrijeme
kuhanja prema sljedećem pravilu: Dvostruka količina =
gotovo dvostruko više vremena, upola manja količina
= upola manje vremena
www.zanussi.com
19
Problem
Rješenje
Hrana je presuha.
Postavite kraće vrijeme kuhanja ili odaberite manju snagu.
Hrana se nije odmrznula, zagrijala ili skuhala
nakon isteka postavljenog vremena.
Postavite duže vrijeme kuhanja ili odaberite veću snagu.
Zapamtite da je za veća jela potrebno više vremena.
Hrana se nakon isteka postavljenog vremena
pregrijala na rubovima, ali još nije gotova u
sredini.
Sljedeći put odaberite manju snagu i duže vrijeme.
Promiješajte tekućine, npr. juhe, kada prođe pola
vremena.
Riža će se bolje zagrijati ako je stavite na ravnu, široku posudu.
Odmrzavanje
Pečenku uvijek odmrzavajte s masnim dijelom
okrenutim prema dolje.
Ne odmrzavajte prekriveno meso jer to može
dovesti do kuhanja umjesto odmrzavanja.
Perad uvijek odmrzavajte s prsima okrenutim
prema dolje.
Kuhanje
Ohlađeno meso i perad uvijek izvadite iz
hladnjaka najmanje 30 minuta prije kuhanja.
Meso, perad, ribu i povrće ostavite prekriveno
nakon kuhanja.
Ribu premažite s malo ulja ili otopljenog
maslaca.
Dodajte 30 - 45 ml hladne vode za svakih 250
g povrća. Svježe povrće narežite na komade
jednake veličine prije kuhanja. Sve vrste povrća kuhati u posudi s poklopcem.
Zagrijavanje
Kada zagrijavate već pakiranu hranu slijedite
upute na pakiranju.
Čišćenje i održavanje
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Napomene o čišćenju:
• Prednju stranu pećnice očistite mekom
krpom namočenom u mlaku vodu sa sredstvom za čišćenje.
• Za čišćenje metalnih površina koristite uobičajeno sredstvo za čišćenje.
• Unutrašnjost uređaja očistite nakon svake
upotrebe. Tada prljavštinu možete lakše
ukloniti i ona se neće zapeći.
• Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom za čišćenje.
• Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu
opremu i pustite da se osuši. Koristite meku
krpu namočenu u toplu vodu sa sredstvom
za čišćenje.
Rješavanje problema
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi.
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Uređaj ne radi.
Kabel mrežnog napajanja nije
priključen.
Priključite utikač uređaja.
20
www.zanussi.com
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi.
Oštećen je osigurač u kućištu osigurača.
Provjerite osigurač. Ako osigurač
pregori više puta, pozovite ovlaštenog električara.
Uređaj ne radi.
Vrata nisu pravilno zatvorena.
Provjerite da nište ne blokira vrata.
Žarulja ne radi.
Žarulja nije ispravna.
Žarulju treba zamijeniti.
U unutrašnjosti ima
iskrenja.
Tamo se nalazi metalno posuđe ili
posuđe s metalnim pokrovom.
Izvadite posudu iz uređaja.
U unutrašnjosti ima
iskrenja.
U uređaju se nalaze metalni štapići ili Provjerite da štapići i folija ne dodialuminijska folija dodiruje unutarnje
ruju unutarnje stjenke.
stjenke.
Komplet s okretnim
tanjurom stvara zvuk grebenja ili mljevenja.
Ispod staklene plitice za kuhanje
nalazi se neki predmet ili nečistoća.
Očistite područje ispod staklene plitice za kuhanje.
Uređaj prestaje s radom
bez jasnog razloga.
Došlo je do kvara.
Ako se ova situacija ponovi, nazovite službu za kupce.
Ako ne možete samostalno pronaći rješenje,
obratite se dobavljaču ili službi za korisnike.
Podaci koji su potrebni službi za korisnike
nalaze se na nazivnoj pločici uređaja.
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
Postavljanje
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
stavljanja. Pustite ga da stoji na sobnoj
temperaturi kako bi upio toplinu.
Pozor Nemojte zatvoriti ispušne otvore.
Ako to napravite, uređaj se može
pregrijati.
Električna instalacija
Pozor Uređaj ne priključujte na adaptere
ili produžne kabele. Ovo može dovesti do
preopterećenja i opasnosti od požara.
Proizvođač nije odgovoran ako ne slijedite sigurnosne mjere opreza iz poglavlja
"Sigurnosne informacije".
• Uređaj je namijenjen samo za upotrebu na
kuhinjskom ormariću. Mora se nalaziti na
čvrstoj i ravnoj površini.
• Uređaj udaljite od pare, vrućeg zraka i
prskanja vode.
• Ako uređaj prevozite po hladnom vremenu,
nemojte ga uključiti odmah nakon po-
Ovaj uređaj opremljen je utikačem i kabelom
napajanja.
www.zanussi.com
Upozorenje Električnu instalaciju mora
postaviti kvalificirana osoba.
21
Minimalne udaljenosti
A
C
B
Dimenzije
mm
A
100
B
80
C
80
Briga za okoliš
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne
smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva.
Umjesto toga treba biti uručen prikladnim
sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih
i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem
ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne
negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi,
koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim
rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za
detaljnije informacije o recikliranju ovog
22
proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš
lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje
otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste
kupili proizvod.
Materijal pakiranja
Materijal pakiranja nije štetan za okoliš i
može se reciklirati. Plastični dijelovi označeni
su međunarodnim kraticama kao što su PE,
PS itd. Odložite materijal pakiranja u za to
namijenjene kontejnere na lokalnom
odlagalištu.
www.zanussi.com
Obsah
Bezpečnostní informace _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bezpečnostní pokyny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Popis spotřebiče _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Před prvním použitím _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Denní používání _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Použití příslušenství _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
23
25
26
27
27
29
Užitečné rady a tipy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Čištění a údržba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Odstraňování závad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Poznámky k ochraně životního prostředí _
29
30
30
31
32
Zmĕny vyhrazeny.
Bezpečnostní informace
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a
jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění
způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k
použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
Upozornění Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných
trvalých následků.
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud
tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
• Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
• Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím
zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
• Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou,
doporučuje se ji aktivovat.
• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
www.zanussi.com
23
Všeobecné bezpečnostní informace
• Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro následující způsoby použití:
– kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
– farmářské domy;
– pro zákazníky hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení;
– penziony a ubytovny.
• Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se topných
těles ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
• Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
• Jsou-li poškozena dvířka nebo těsnění dvířek, nesmí se
spotřebič používat, dokud jej neopraví kvalifikovaná osoba.
• Údržbu či opravy, které zahrnují sejmutí krytu chránícího před
vystavením mikrovlnné energii, může provádět pouze kvalifikovaná osoba.
• Tekutiny či jiné potraviny neohřívejte v hermeticky uzavřených
nádobách. Mohou explodovat.
• Používejte jen nádobí vhodné k použití v mikrovlnných troubách.
• Při ohřívání potravin v plastových či papírových nádobách sledujte spotřebič z důvodu jejich možného vznícení.
• Tento spotřebič je určen k ohřevu potravin a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů a ohřívání zahřívacích podložek, pantoflů,
hub, vlhkých hadrů a podobných předmětů může způsobit poranění, vznícení či požár.
• Pokud zpozorujete kouř, troubu vypněte nebo odpojte od sítě a
nechte dvířka zavřená, aby se případné plameny uhasily.
24
www.zanussi.com
• Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může vést k utajenému
varu a pozdějšímu prudkému vystříknutí kapaliny. S nádobou je
proto nutné zacházet opatrně.
• Kojenecké láhve nebo skleničky s dětskou výživou byste měli
zamíchat nebo protřepat a před podáním si ještě ověřit jejich teplotu, aby se dítě nespálilo.
• Vajíčka ve skořápce a vajíčka vařená natvrdo by se neměla ve
spotřebiči ohřívat, protože mohou explodovat i po dokončení
mikrovlnného ohřevu.
• Spotřebič je nutné pravidelně čistit a odstraňovat jakékoliv zbytky potravin.
• Pokud není spotřebič udržován v čistém stavu, může jeho povrch zkorodovat, a ovlivnit tak celkovou životnost spotřebiče a
vést k nebezpečným situacím.
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Upozornění Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu
s tímto spotřebičem.
• Tento spotřebič můžete v kuchyni postavit
téměř kamkoliv. Zkontrolujte, zda je trouba
umístěna na rovném vodorovném povrchu
a větrací otvory i plocha pod spotřebičem
nejsou ničím zakryté (pro dostatečné větrání).
Připojení k elektrické síti
Upozornění Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla být
provedena kvalifikovaným elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
www.zanussi.com
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na
elektrikáře.
• Pokud je spotřebič spojen se zásuvkou pomocí prodlužovacího kabelu, přesvědčte
se, že je kabel uzemněný.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí
kabel a síťovou zástrčku. Pro výměnu napájecího kabelu se obraťte na servisní
středisko nebo elektrikáře.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za
kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
Použití spotřebiče
Upozornění Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým proudem či
výbuchu.
• Tento spotřebič používejte v domácnosti.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory zakryté.
25
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní plochu nebo k odkládání předmětů v jeho
vnitřku.
Čištění a údržba
Upozornění Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze
zásuvky.
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili poškození materiálu jeho povrchu.
• Dbejte na to, aby na povrchu dveřního těsnění nezůstávaly zbytky jídel nebo čisticích
prostředků.
• Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mohou
způsobit požár.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí
prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla
nebo kovové předměty.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na jeho balení.
Likvidace
Upozornění Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Popis spotřebiče
1 2 3
4
1 Žárovka
2 Bezpečnostní blokovací zámek
3 Ovládací panel
4 Ovladač nastavení výkonu
5 Ovladač časového spínače
6 Otvírání dvířek
8
7
6
5
7 Kryt vlnovodu
8 Hřídel otočného talíře
Příslušenství
Souprava otočného talíře
Skleněná varná podložka a vodicí lišta válečků.
Při přípravě jídla ve spotřebiči vždy používejte soupravu otočného talíře.
26
www.zanussi.com
Před prvním použitím
Upozornění Viz kapitoly o bezpečnosti.
První čištění
• Vyjměte ze spotřebiče všechno příslušenství.
• Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.
Důležité Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Denní používání
Upozornění Viz kapitoly o bezpečnosti.
Zapnutí a vypnutí spotřebiče
1. Otočením ovladače nastavení výkonu nastavte výkon.
2. Otočením ovladače časového spínače
nastavte čas a spotřebič začne automaticky pracovat.
3. Spotřebič můžete vypnout následujícím
způsobem:
– vyčkáním, dokud se spotřebič nevypne
automaticky, když ovladač časového
spínače dosáhne polohy „VYPNUTO“.
– otočením ovladače časového spínače
do polohy „VYPNUTO“.
– otevřením dvířek spotřebiče. Spotřebič
se automaticky zastaví. Zavřením
dvířek pokračujete v přípravě jídla. Tuto funkci používejte ke kontrole jídel.
Když ovladač časového spínače dosáhne
polohy „VYPNUTO“, zazní zvukový signál.
Pozor Nenechte spotřebič pracovat,
když v něm není žádné jídlo.
Pokud chcete nastavit časovač na dobu
kratší než pět minut, nejprve nastavte časovač na dobu delší než pět minut a poté
ovladač otočte zpět na požadovaný čas.
Všeobecné informace o používání
spotřebiče
Obecné informace:
• Po vypnutí spotřebiče nechte jídlo několik
minut odstát.
• Před přípravou pokrmů odstraňte obaly z
hliníkové fólie, kovové nádobky atd.
www.zanussi.com
Vaření:
• Pokud to je možné, vařte pokrm zakrytý
materiálem vhodným pro mikrovlnou troubou. Nezakryté potraviny připravujte pouze,
chcete-li uchovat kůrčičku.
• Neohřívejte potraviny příliš dlouho a na
příliš vysoký výkon. Potraviny by mohly vyschnout, spálit se nebo se na některých místech vznítit.
• Ve spotřebiči nepřipravujte vejce ve skořápkách a šneky, protože mohou prasknout. V
případě smažených vajec nejprve propíchněte žloutek.
• Potraviny se slupkou nebo kůžičkou – např.
jablka, rajčata, brambory, uzeniny – propíchněte, aby nepraskly.
• Chlazené nebo zmrazené pokrmy vyžadují
delší dobu přípravy.
• Pokrmy obsahující omáčku by měly být občas zamíchány.
• Zelenina mající pevnou strukturu, například
mrkev, hrách nebo květák, musí být vařena
ve vodě.
• V polovině přípravy vždy větší kousky otočte.
• Pokud to je možné, nakrájejte zeleninu na
podobně velké kusy.
• Použijte ploché, široké mísy.
• Nepoužívejte nádobí z porcelánu, keramiky
nebo hlíny s malými dírkami, například na
rukojetích nebo neglazovaných dnech.
Vlhkost pronikající do otvorů může způsobit
prasknutí nádobí po jeho zahřátí.
• Skleněná varná podložka slouží jako plocha pro ohřev potravin nebo tekutin. Je důležitá pro chod mikrovlnné trouby.
27
Rozmrazování masa, ryb, drůbeže:
• Umístěte zmražené, rozbalené potraviny na
obrácený malý hluboký talíř s nádobkou
umístěnou vespodu, aby se při rozmrazování mohla zachytávat odtékající tekutina.
• Asi v polovině času rozmrazování potraviny
obraťte. Pokud to je možné, rozdělte je na
kusy, které postupně odebírejte, jakmile se
rozmrazí.
Rozmrazování másla, částí dortů, tvarohu:
• Tyto potraviny nerozmrazujte zcela ve
spotřebiči, ale nechte dokončit jejich rozmrazování při pokojové teplotě. Dosáhnete
tím rovnoměrnějších výsledků. Před rozmrazováním odstraňte kovový nebo hliníkový obal.
Rozmrazování ovoce a zeleniny:
• Ovoce a zeleninu nerozmrazujte ve
spotřebiči úplně, pokud je dále budete zpracovávat čerstvé. Nechte dokončit jejich rozmrazování při pokojové teplotě.
• Vyšší mikrovlnný výkon můžete použít k
vaření ovoce a zeleniny bez jejich předchozího rozmrazení.
Hotová jídla:
• Ve spotřebiči můžete připravovat hotová jídla, pouze pokud je jejich balení vhodné k
použití v mikrovlnné troubě.
• Je nutné se řídit pokyny výrobce uvedenými na obalu (například sejmutí kovového
obalu a propíchnutí plastové fólie).
Vhodné nádobí a materiály
Nádobí/Materiál
Mikrovlnná trouba
Rozmrazování
Ohřev
Vaření
Žáruvzdorné sklo a porcelán (bez kovových dílů,
například Pyrex, žáruvzdorné sklo)
X
X
X
Nežáruvzdorné sklo a porcelán 1)
X
--
--
Sklo a sklokeramika ze žáruvzdorného a mrazuvzdorného materiálu (například Arcoflam), grilovací rošt
X
X
X
Keramika 2), kamenina 2)
X
X
X
Plast, žáruvzdorný do 200 °C 3)
X
X
X
Kartón, papír
X
--
--
Fólie
X
--
--
Fólie na pečení s uzávěrem vhodným pro mikrovlnnou
troubu 3)
X
X
X
Pečící misky zhotovené z kovu, například smaltované,
litinové
--
--
--
Formy na pečení, černě lakované nebo se silikonovou
vrstvou 3)
--
--
--
Plech na pečení
--
--
--
Opékací nádoby, například pražicí pánvičky nebo zapékací formy
--
X
X
Hotová jídla v obalech 3)
X
X
X
1) Bez stříbrné, zlaté, platinové nebo kovové vrstvy/dekorace
2) Bez skleněných nebo kovových částí, bez glazury s obsahem kovu
3) Je nutné řídit se pokyny výrobce ohledně maximálních teplot.
28
www.zanussi.com
X - vhodné
-- nevhodné
Tabulka nastavení výkonu
Symbol
Nastavení výkonu
Výkon
Nízký výkon
119 W
Středně nízký výkon / Rozmrazování
252 W
Střední výkon
385 W
Středně vysoký výkon
539 W
Vysoký výkon
700 W
Použití příslušenství
Upozornění Viz kapitoly o bezpečnosti.
Vložení soupravy otočného talíře
1.
2.
Pozor Nepřipravujte pokrmy bez
soupravy otočného talíře. Používejte
pouze soupravu otočného talíře dodávanou
se spotřebičem.
Vodicí lištu válečků položte okolo hřídele
otočného talíře.
Skleněnou varnou podložku položte na
vodicí lištu válečků.
Nikdy nepřipravujte potraviny přímo na
skleněné varné podložce.
Užitečné rady a tipy
Tipy pro mikrovlnou troubu
Problém
Řešení
Pro připravované množství jídla nenajdete
žádné údaje.
Vyhledejte podobný pokrm. Prodlužte nebo zkraťte čas
vaření podle následujícího pravidla: Dvojnásobné množství jídla = téměř dvojnásobný čas, Poloviční množství jídla = poloviční čas
Pokrm je příliš suchý.
Nastavte kratší dobu přípravy nebo nižší výkon mikrovln.
www.zanussi.com
29
Problém
Řešení
Pokrm stále není rozmrazený, horký nebo
uvařený ani po uplynutí nastaveného času.
Nastavte delší dobu přípravy nebo vyšší výkon. Berte na
vědomí, že větší pokrmy potřebují více času.
Po uplynutí doby přípravy je pokrm na okrajích přehřátý, ale uprostřed není hotový.
Příště zvolte nižší výkon a delší čas. Tekutiny, např. polévky, v polovině doby přípravy zamíchejte.
V případě rýže dosáhnete lepších výsledků při
použití plochých a širších misek.
Rozmrazování
Pečeni vždy rozmrazujte tučnou stranou směrem dolů.
Nerozmrazujte zakryté maso, protože by mohlo dojít k jeho vaření místo rozmrazování.
Drůbež vždy rozmrazujte prsy směrem dolů.
Vaření
Chlazené maso a drůbež vždy vyndejte z
chladničky alespoň 30 minut před přípravou.
Po dokončení přípravy nechte maso, drůbež,
ryby a zeleninu zakrytou odstát.
Ryby potřete trochou oleje či rozpuštěného
másla.
Přidejte 30 – 45 ml studené vody na každých
250 g zeleniny. Před přípravou zeleninu nakrájejte na kousky o stejné velikosti. Všechnu
zeleninu připravujte zakrytou.
Opakovaný ohřev
Když ohříváte hotová jídla, vždy se řiďte pokyny na jejich balení.
Čištění a údržba
Upozornění Viz kapitoly o bezpečnosti.
Poznámky k čištění:
• Přední stranu spotřebiče otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé vody
a mycího prostředku.
• K čištění kovových ploch používejte běžný
čisticí prostředek.
• Vnitřek spotřebiče čistěte po každém použití. Nečistoty se pak snadněji odstraňují a
nepřipékají se.
• Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku.
• Všechno příslušenství pravidelně myjte a
nechte vyschnout. Použijte měkký hadr a
vlažnou vodu s mycím prostředkem.
Odstraňování závad
Upozornění Viz kapitoly o bezpečnosti.
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič vůbec nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Spotřebič vůbec nefunguje.
Spotřebič není zapojený do zásuvky.
Zapojte spotřebič do zásuvky.
Spotřebič vůbec nefunguje.
Spálená pojistka v pojistkové skříňce.
Zkontrolujte pojistku. Jestliže se pojistka spálí vícekrát, obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
Spotřebič vůbec nefunguje.
Dvířka nejsou správně zavřená.
Ujistěte se, že dvířka nic neblokuje.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Je nutné vyměnit žárovku.
30
www.zanussi.com
Problém
Možná příčina
Uvnitř spotřebiče dochází
k jiskření.
Je vloženo kovové nádobí nebo nádobí s kovovým zdobením.
Vyjměte nádobí ze spotřebiče.
Uvnitř spotřebiče dochází
k jiskření.
Kovové vidlice nebo hliníková fólie
se dotýkají vnitřních stěn spotřebiče.
Ujistěte se, že se vidlice nebo fólie
nedotýkají vnitřních stěn.
Souprava otočného talíře
vydává škrábavé zvuky.
Pod skleněnou varnou podložkou je
cizí předmět nebo nečistoty.
Vyčistěte oblast pod skleněnou varnou podložkou.
Spotřebič přestal pracovat
bez jasného důvodu.
Došlo k poruše.
Pokud se situace zopakuje, obraťte
se na autorizované servisní středisko.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se na svého prodejce nebo na středisko zákaznického servisu.
Řešení
Potřebné údaje pro středisko zákaznického
servisu najdete na typovém štítku spotřebiče.
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
Instalace
Upozornění Viz kapitoly o bezpečnosti.
Pozor Nezakrývejte ventilační otvory.
Učiníte-li tak, spotřebič se může
přehřívat.
Pozor Nezapojujte spotřebič do adaptérů
či prodlužovacích kabelů. Mohlo by dojít
k přetížení a riziku požáru.
• Tento spotřebič je určen pouze k použití na
kuchyňské pracovní desce. Musí být umístěn na stabilní a plochý povrch.
• Spotřebič umístěte mimo oblast, kde se nachází pára, horký vzduch či stříkající voda.
• Když spotřebič přepravujete za chladného
počasí, nespouštějte jej okamžitě po instalaci. Nechte jej stát při pokojové teplotě a
absorbovat teplo.
Elektrická instalace
Upozornění Elektrickou instalaci smí
provádět pouze kvalifikovaná osoba.
www.zanussi.com
Výrobce nenese odpovědnost za úrazy či
škody způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů uvedených v kapitole „Bezpečnostní informace“.
Spotřebič se dodává se síťovou zástrčkou a
napájecím kabelem.
A
C
B
Minimální vzdálenosti
Rozměry
mm
A
100
B
80
C
80
31
Poznámky k ochraně životního prostředí
Symbol na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného
místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
32
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu,
služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Obalový materiál
Obalový materiál neškodí životnímu
prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly
jsou označeny mezinárodními zkratkami jako
PE, PS apod. Veškerý obalový materiál zlikvidujte ve vhodném kontejneru ve sběrném
dvoře v místě svého bydliště.
www.zanussi.com
Contents
Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Safety instructions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Product description _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Before first use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Using the accessories _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
33
35
36
36
36
39
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Troubleshooting _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environment concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
39
40
40
41
41
Subject to change without notice.
Safety information
Before the installation and use of the appliance, carefully read the
supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep
the instructions with the appliance for future reference.
Children and vulnerable people safety
Warning! Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep all detergents away from children.
• Keep children and pets away from the appliance door when it is
open.
• If the appliance has a child safety device, we recommend you activate it.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
General Safety
• This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
www.zanussi.com
33
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
34
– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
– farm houses;
– by clients in hotels, motels and other residential environments;
– bed and breakfast type environments.
Internally the appliance becomes hot when in operation. Do not
touch the heating elements that are in the appliance. Always use
oven gloves to remove or put in accessories or ovenware.
Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
Before maintenance cut the power supply.
If the door or door seals are damaged, the appliance must not be
operated until it has been repaired by a competent person.
Only a competent person can carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection
against exposure to microwave energy.
Do not heat liquids and other foods in sealed containers. They are
liable to explode.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on
the appliance due to the possibility of ignition.
The appliance is intended for heating food and beverages. Drying
of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep
the door closed in order to stifle any flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive
boiling. Care must be taken when handling the container.
The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred
or shaken and the temperature checked before consumption, in
order to avoid burns.
www.zanussi.com
• Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in the appliance since they may explode, even after microwave
heating has ended.
• The appliance should be cleaned regularly and any food deposits
removed.
• Failure to maintain the appliance in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life of
the appliance and possibly result in a hazardous situation.
Safety instructions
Installation
Warning! Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Obey the installation instruction supplied with
the appliance.
• The appliance can be placed almost anywhere in the kitchen. Make sure the oven is
placed on a flat, level surface and that vents
as well as the surface underneath the appliance are not blocked (for sufficient ventilation).
Electrical connection
Warning! Risk of fire and electrical shock.
• All electrical connections should be made by
a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information on
the rating plate agrees with the power supply.
If not, contact an electrician.
• If the appliance is connected to the socket via
an extension cord, make sure the cord is
earthed.
• Make sure not to cause damage to the mains
plug and to the mains cable. Contact the
Service or an electrician to change a damaged mains cable.
• Do not pull the mains cable to disconnect the
appliance. Always pull the mains plug.
www.zanussi.com
Use
Warning! Risk of injury, burns or electric
shock or explosion.
• Use this appliance in a household environment.
• Do not change the specification of this appliance.
• Make sure that the ventilation openings are
not blocked.
• Do not let the appliance stay unattended during operation.
• Do not apply pressure on the open door.
• Do not use the appliance as a work surface
and do not use the cavity for storage purposes.
Care and Cleaning
Warning! Risk of injury, fire or damage to
the appliance.
• Before maintenance, deactivate the appliance
and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Clean regularly the appliance to prevent the
deterioration of the surface material.
• Do not allow food spills or cleaner residue to
accumulate on door sealing surfaces.
• Remaining fat or food in the appliance can
cause fire.
• Clean the appliance with a moist soft cloth.
Only use neutral detergents. Do not use
35
abrasive products, abrasive cleaning pads,
solvents or metal objects.
• If you use an oven spray, obey the safety instructions on the packaging.
• Disconnect the appliance from the mains
supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
Disposal
Warning! Risk of injury or suffocation.
Product description
1 2 3
4
1 Lamp
2 Safety interlock system
3 Control panel
4 Power setting knob
5 Timer knob
6 Door opener
8
7
6
5
7 Waveguide cover
8 Turntable shaft
Accessories
Turntable set
Glass cooking tray and roller guide.
Always use the turntable set to prepare
food in the appliance.
Before first use
Warning! Refer to the Safety chapters.
Initial Cleaning
• Remove all parts from the appliance.
• Clean the appliance before first use.
Important! Refer to chapter "Care and
Cleaning".
Daily use
Warning! Refer to the Safety chapters.
Activating and deactivating the appliance
1. Turn the power setting knob to select a
power setting.
36
2.
3.
Turn the timer knob to set a time, this automatically activates the appliance.
To deactivate the appliance you can:
www.zanussi.com
– wait until the appliance deactivates automatically when the timer knob reaches
the “OFF” position.
– turn the timer knob to the “OFF” position.
– open the door. The appliance stops automatically. Close the door to continue
cooking. Use this option to inspect the
food.
When the timer knob reaches the “OFF”
position an acoustic signal sounds.
Caution! Do not let the appliance operate
when there is no food in it.
If you want to set the timer for less than 5
minutes, first set the timer for more than 5
minutes and then turn the knob back to the desired time.
General information about using the
appliance
General:
• After you deactivate the appliance, let the
food stand for some minutes.
• Remove the aluminium foil packaging, metal
containers, etc. before you prepare the food.
Cooking:
• If possible, cook food covered with material
suitable for use in the microwave. Only cook
food without a cover if you want to keep it
crusty
• Do not overcook the dishes by setting the
power and time too high. The food can dry
out, burn or catch fire in some places.
• Do not use the appliance to cook eggs or
snails in their shells, because they can explode. With fried eggs, pierce the yolks first.
• Prick food with "skin" or "peel", such as potatoes, tomatoes, sausages, with a fork several
times before cooking so that the food does
not explode.
• For chilled or frozen food, set a longer cooking time.
• Dishes which contain sauce must be stirred
from time to time.
www.zanussi.com
• Vegetables that have a firm structure, such as
carrots, peas or cauliflower, must be cooked
in water.
• Turn larger pieces after half of the cooking
time.
• If possible, cut vegetables into similar-sized
pieces.
• Use flat, wide dishes.
• Do not use cookware made of porcelain, ceramic or earthenware with small holes, e. g.
on handles or unglazed bottoms. Moisture
going into the holes can cause the cookware
to crack when it is heated.
• The glass cooking tray is a work space for
heating food or liquids. It is necessary for the
operation of the microwave.
Defrosting meat, poultry, fish:
• Put the frozen, unwrapped food on a small
upturned plate with a container below it so
that the defrosting liquid collects in the container.
• Turn the food after half of the defrosting time.
If possible, divide and then remove the pieces
that started to defrost.
Defrosting butter, portions of gateau,
quark:
• Do not fully defrost the food in the appliance,
but let it defrost at room temperature. This
gives a more even result. Fully remove all
metal or aluminium packaging before defrosting.
Defrosting fruit, vegetables:
• Do not fully defrost fruit and vegetables,
which are to be further prepared while raw, in
the appliance. Let them defrost at room temperature.
• You can use a higher microwave power to
cook fruit and vegetables without defrosting
them first.
Ready meals:
• You can prepare ready meals in the appliance
only if their packaging is suitable for microwave use.
37
• You must follow the manufacturer's instructions printed on the packaging (e.g. remove
the metal cover and pierce the plastic film).
Suitable cookware and materials
Cookware / Material
Microwave
Defrosting
Heating
Cooking
Ovenproof glass and porcelain (with no metal components, e.g. Pyrex, heat-proof glass)
X
X
X
Non-ovenproof glass and porcelain 1)
X
--
--
Glass and glass ceramic made of ovenproof / frost-proof
material (e.g. Arcoflam), grill shelf
X
X
X
Ceramic 2), earthenware 2)
X
X
X
Heat-resistant plastic up to 200 °C 3)
X
X
X
Cardboard, paper
X
--
--
Clingfilm
X
--
--
Roasting film with microwave safe closure 3)
X
X
X
Roasting dishes made of metal, e.g. enamel, cast iron
--
--
--
Baking tins, black lacquer or silicon-coated 3)
--
--
--
Baking tray
--
--
--
Browning cookware, e.g. Crisp pan or Crunch plate
--
X
X
Ready meals in packaging 3)
X
X
X
1) With no silver, gold, platinum or metal plating / decorations
2) Without quartz or metal components, or glazes which contain metals
3) You must follow the manufacturer’s instructions about the maximum temperatures.
X suitable
-- not suitable
Power setting table
Symbol
38
Power setting
Power
Low Stage
119 W
Medium Low / Defrost
252 W
Medium
385 W
Medium High
539 W
High
700 W
www.zanussi.com
Using the accessories
Warning! Refer to the Safety chapters.
Inserting the turntable set
1.
2.
Caution! Do not cook food without the
turntable set. Use only the turntable set
provided with the appliance.
Place the roller guide around the turntable
shaft.
Place the glass cooking tray on the roller
guide
Never cook food directly on the glass
cooking tray.
Helpful hints and tips
Tips for the microwave
Problem
Remedy
You cannot find details for the amount of food
prepared.
Look for a similar food. Increase or shorten the length of the
cooking times according to the following rule: Double the
amount = almost double the time, Half the amount =
half the time
The food got too dry.
Set shorter cooking time or select lower microwave power.
The food is not defrosted, hot or cooked after
the time came to an end.
Set longer cooking time or set higher power. Note that large
dishes need longer time.
After the cooking time comes to an end, the
food is overheated at the edge but is still not
ready in the middle.
Next time set a lower power and a longer time. Stir liquids
halfway through, e.g. soup.
To get better results for rice use a flat, wide
dish.
Defrosting
Always defrost roast with the fat side down.
Do not defrost covered meat because this may
cause cooking instead of defrosting.
Always defrost whole poultry breast side down.
Cooking
Always remove chilled meat and poultry from
the refrigerator at least 30 minutes before cooking.
www.zanussi.com
Let the meat, poultry, fish and vegetables stay
covered after cooking.
Brush a little oil or melted butter over the fish.
Add 30 – 45 ml of cold water for every 250 g of
vegetables. Cut the fresh vegetables into even
size pieces before cooking. Cook all vegetables
with a cover on the container.
Reheating
When you reheat packed ready meals always
follow the instruction written on the packaging.
39
Care and cleaning
Warning! Refer to the Safety chapters.
Notes on cleaning:
• Clean the front of the appliance with a soft
cloth with warm water and a cleaning agent.
• To clean metal surfaces, use a usual cleaning
agent.
• Clean the appliance interior after each use.
Then you can remove dirt more easily and it
does not burn on.
• Clean stubborn dirt with a special cleaner.
• Clean all accessories regularly and let them
dry. Use a soft cloth with warm water and a
cleaning agent.
Troubleshooting
Warning! Refer to the Safety chapters.
Problem
Possible cause
Remedy
The appliance does not operate.
The appliance is deactivated.
Activate the appliance.
The appliance does not operate.
The appliance is not plugged in.
Plug in the appliance.
The appliance does not operate.
The fuse in the fuse box is blown.
Check the fuse. If the fuse blows
more than one time, contact a qualified electrician.
The appliance does not operate.
The door is not closed properly.
Make sure that nothing blocks the
door.
The lamp does not operate.
The lamp is defective.
The lamp has to be replace.
There is sparking in the
cavity.
There are metal dishes or dishes with
metal trim.
Remove the dish from the appliance.
There is sparking in the
cavity.
There are metal skewers or aluminium
foil that touches the interior walls.
Make sure that the skewers and foil
does not touch the interior walls.
The turntable set makes
scratching or grinding
noise.
There is an object or dirt below the
glass cooking tray.
Clean the area below the glass cooking tray.
The appliance stop to operate without a clear reason.
There is a malfunction.
If this situation repeats call the customer service center.
If you cannot find a solution to the problem
yourself, contact your dealer or the customer
service centre.
The necessary data for the customer service
center is on the rating plate on the appliance.
We recommend that you write the data here:
Model (MOD.)
.........................................
Product number (PNC)
.........................................
Serial number (S.N.)
.........................................
40
www.zanussi.com
Installation
Warning! Refer to the Safety chapters.
Caution! Do not block the air vents. If you
do that, the appliance can overheat.
This appliance is supplied with a main cable and
main plug.
A
Caution! Do not connect the appliance to
adapters or extension leads. This can
cause overloading and risk of fire.
• The appliance is for a kitchen counter top use
only. It must be placed on a stable and flat
surface.
• Put the appliance far away from steam, hot air
and water splashes.
• If you transport the appliance in cold weather,
do not activate it immediately after the installation. Let is stand in the room temperature
and absorb the heat.
Electrical installation
C
B
Minimal distances
Dimension
mm
A
100
B
80
C
80
Warning! Only a qualified person must do
the electrical installation.
The manufacturer is not responsible if you
do not follow the safety precautions from
the chapter "Safety Information".
Environment concerns
The symbol on the product or on its
packaging indicates that this product may not
be treated as household waste. Instead it
should be taken to the appropriate collection
point for the recycling of electrical and
electronic equipment. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help prevent
potential negative consequences for the
environment and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed
www.zanussi.com
information about recycling of this product,
please contact your local council, your
household waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
Packaging material
The packaging material is environmentallyfriendly and recyclable. Plastic parts are marked
with international abbreviations such as PE, PS,
etc. Dispose of the packaging material in the
containers provided for this purpose at your local waste management facility.
41
Sommaire
Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instructions de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Description de l'appareil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Avant la première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation des accessoires _ _ _ _ _ _ _ _ _
42
44
45
46
46
48
Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En matière de protection de l'environnement
________________________
49
50
50
51
51
Sous réserve de modifications.
Consignes de sécurité
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable
des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous
y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
Avertissement Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité
permanente.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans,
ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil
et de comprendre les risques encourus.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés du couvercle de l'appareil lorsque celui-ci est ouvert.
• Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous
vous recommandons de l'activer.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération
de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
42
www.zanussi.com
Sécurité générale
• Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et
des situations telles que :
– dans des cuisines réservées aux employés dans des magasins,
bureaux et autres lieux de travail ;
– des bâtiments de ferme ;
– par les clients, dans des hôtels et autres lieux de séjour ;
– en chambre d'hôtes.
• L'intérieur de l'appareil devient chaud lorsqu'il est en fonctionnement. Ne touchez pas les éléments chauffants se trouvant dans
l'appareil. Utilisez toujours des gants de cuisine pour retirer ou enfourner des accessoires ou des plats allant au four.
• N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
• Avant toute opération de maintenance, déconnectez l'alimentation
électrique.
• Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, vous ne devez pas utiliser l'appareil tant qu'il n'a pas été réparé par un professionnel qualifié.
• Toute opération de maintenance ou réparation nécessitant le retrait d'un des caches assurant la protection contre les micro-ondes ne doit être confiée qu'à un professionnel qualifié.
• Ne faites pas chauffer de liquides ou d'autres aliments dans des
récipients hermétiquement fermés. Ils pourraient exploser.
• N'utilisez que des ustensiles adaptés à une utilisation dans un four
à micro-ondes.
• Lorsque vous faites cuire des aliments dans des récipients en
plastique ou en papier, surveillez toujours l'appareil car ces matières peuvent s'enflammer.
• Cet appareil est uniquement destiné à chauffer des aliments et
des boissons. L'utiliser pour sécher des aliments ou des vêtements, ou pour faire chauffer des compresses chauffantes, des
www.zanussi.com
43
•
•
•
•
•
•
chaussons, des éponges, des tissus humides ou autres pourrait
provoquer des blessures ou un incendie.
En présence de fumée, éteignez ou débranchez l’appareil et laissez la porte fermée pour étouffer les flammes.
Si vous chauffez des boissons au micro-ondes, celles-ci peuvent
entrer en ébullition après être sorties de l'appareil. Soyez prudent
lorsque vous manipulez le récipient.
Mélangez ou remuez le contenu des biberons et des petits pots
pour bébés, puis vérifiez la température avant de nourrir votre enfant afin d'éviter les brûlures.
Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent
pas être chauffés dans l'appareil car ils pourraient exploser, même
après la fin de la cuisson.
Nettoyez régulièrement l'appareil et retirez-en les résidus alimentaires.
Si vous ne nettoyez pas régulièrement l'appareil, sa surface peut
se détériorer, ce qui pourrait réduire sa durée de vie et provoquer
des situations dangereuses.
Instructions de sécurité
Installation
Avertissement L'appareil doit être installé
uniquement par un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• L'appareil peut être installé presque n'importe
où dans la cuisine. Assurez-vous que le four
est placé sur une surface plate, de niveau, et
que les orifices d'aération ainsi que la surface
sous l'appareil ne sont pas obstrués (pour
une ventilation suffisante).
44
Branchement électrique
Avertissement Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'ensemble des branchements électriques
doit être effectué par un technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figurant
sur la plaque signalétique correspondent à
celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
• Si l'appareil est branché à la prise murale en
utilisant une rallonge électrique, assurez-vous
qu'elle est reliée à la terre.
• Veillez à ne pas endommager la fiche secteur
ni le câble d'alimentation. Contactez le service après-vente ou un électricien pour remplawww.zanussi.com
cer le câble d'alimentation s'il est endommagé.
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation
pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur
la fiche.
Utilisation
Avertissement Risque de blessures, de
brûlures, d'électrocution ou d'explosion.
• Utilisez cet appareil dans un environnement
domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
• Assurez-vous que les orifices de ventilation
ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance
pendant son fonctionnement.
• N'exercez jamais de pression sur la porte ouverte.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail, ni la cavité comme un espace de rangement.
Entretien et nettoyage
Avertissement Risque de blessure
corporelle, d'incendie ou de dommage
matériel à l'appareil.
• Avant toute opération d'entretien, éteignez
l'appareil et débranchez la fiche de la prise
secteur.
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
• Ne laissez pas les résidus alimentaires ou de
produits nettoyants s'accumuler sur les joints
de la porte.
• Des graisses ou de la nourriture restant dans
l'appareil peuvent provoquer un incendie.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
• Si vous utilisez un spray pour four, suivez les
consignes de sécurité figurant sur l'emballage.
Mise au rebut
Avertissement Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et mettez-le
au rebut.
Description de l'appareil
1 2 3
4
1 Éclairage
2 Système d'interverrouillage de sécurité
3 Bandeau de commande
4 Manette de réglage de la puissance
5 Manette du minuteur
6 Bouton d'ouverture de la porte
8
www.zanussi.com
7
6
5
7 Couvercle de guide d'ondes
8 Axe du plateau tournant
45
Accessoires
Ensemble du plateau tournant
Plateau de cuisson en verre et support à roulettes.
Utilisez toujours l'ensemble du plateau
tournant pour cuire des aliments dans l'appareil.
Avant la première utilisation
Avertissement Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Premier nettoyage
• Retirez tous les accessoires de l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avant de l'utiliser pour la
première fois.
Important Reportez-vous au chapitre
« Entretien et nettoyage ».
Utilisation quotidienne
Avertissement Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Activation et désactivation de l'appareil
1. Tournez la manette de réglage de la puissance pour sélectionner la puissance.
2. Tournez la manette du minuteur pour sélectionner une durée ; cela met automatiquement l'appareil en marche.
3. Pour éteindre l'appareil, vous pouvez :
– attendre qu'il s'éteigne automatiquement
lorsque la manette du minuteur atteint la
position « ARRÊT ».
– tourner la manette du minuteur jusqu'à la
position « ARRÊT ».
– Ouvrez la porte. L'appareil s'arrête automatiquement. Refermez la porte pour
poursuivre la cuisson. Choisissez cette
option si vous souhaitez simplement surveiller la cuisson des aliments.
Lorsque la manette du minuteur atteint la
position « ARRÊT », un signal sonore retentit.
Attention Ne faites pas fonctionner
l'appareil à vide.
46
Si vous souhaitez régler le minuteur pour
une durée inférieure à 5 minutes, sélectionnez d'abord une durée supérieure à 5 minutes,
puis tournez la manette sur la position « ARRÊT » à la fin du temps souhaité.
Informations générales sur le
fonctionnement de l'appareil
Généralités :
• Après avoir éteint l'appareil, laissez reposer
les aliments pendant quelques minutes.
• Retirez les emballages en aluminium, les récipients en métal, etc. avant de préparer les aliments.
Cuisson :
• Si possible, cuisinez les aliments en les couvrant avec un ustensile d'une matière adaptée
à l'utilisation au micro-ondes. Ne cuisinez les
aliments sans les couvrir que si vous souhaitez conserver leur croustillant.
• Ne cuisez pas trop les plats en réglant une
puissance ou une durée trop élevées. Les aliments peuvent se dessécher, brûler ou prendre feu.
www.zanussi.com
• N'utilisez pas l'appareil pour cuisiner des
œufs ou des escargots dans leur coquille car
ils peuvent exploser. Pour les œufs sur le plat,
percez d'abord les jaunes.
• Piquez plusieurs fois les aliments couverts
d'une « peau », comme les pommes de terre,
les tomates ou les saucisses, avec une fourchette avant de les cuire afin qu'ils n'explosent pas.
• Pour les aliments congelés ou les plats surgelés, réglez un temps de cuisson plus long.
• Les plats contenant de la sauce doivent être
remués de temps en temps.
• Les légumes fermes tels que les carottes, les
petits pois ou le chou-fleur doivent être cuits
dans l'eau.
• Retournez les grosses pièces à la moitié du
temps de cuisson.
• Si possible, coupez les légumes en morceaux
de même taille.
• Utilisez des plats larges et à fond plat.
• N'utilisez pas d'ustensile de cuisine en porcelaine, en céramique ou en faïence avec de
petits trous, par exemple sur les poignées ou
dans le fond. L'humidité s'infiltre dans les
trous et peut causer un craquement de l'ustensile de cuisine lorsqu'il chauffe.
• Le plateau de cuisson en verre permet de
chauffer des aliments ou des liquides. Il est
nécessaire au fonctionnement du four à micro-ondes.
récipient dessous pour recueillir l'eau de décongélation.
• Retournez les aliments à la moitié du temps
de décongélation. Si possible, séparez puis
retirez les morceaux ayant commencé à décongeler.
Décongélation de beurre, de morceaux de
gâteau, de fromage :
• Ne décongelez pas ces aliments entièrement
dans l'appareil mais laissez-les décongeler à
température ambiante. Cela vous assure un
résultat plus homogène. Retirez tout emballage en métal ou en aluminium avant la décongélation.
Décongélation de fruits et légumes :
• Ne décongelez pas entièrement dans l'appareil les fruits et légumes devant être préparés
crus. Laissez-les décongeler à température
ambiante.
• Vous pouvez utiliser une puissance de microondes plus élevée pour cuire les fruits et légumes sans les décongeler.
Plats préparés :
• Vous pouvez cuire des plats préparés dans
l'appareil, uniquement si leur emballage est
adapté à une utilisation dans un four à microondes.
• Vous devez suivre les instructions imprimées
sur l'emballage (par exemple « Retirez le couvercle en métal et percez le film plastique »).
Décongélation de viande, volaille,
poisson :
• Posez l'aliment surgelé sans emballage sur
une petite assiette retournée, puis placez un
Ustensiles de cuisine et matériaux compatibles
Ustensile de cuisine/matériaux
Micro-ondes
Décongélation
Chauffage
Cuisson
Verre et porcelaine allant au four (ne contenant aucun
composant métallique, par exemple le Pyrex, le verre résistant à la chaleur)
X
X
X
Verre et porcelaine n'allant pas au four 1)
X
--
--
www.zanussi.com
47
Ustensile de cuisine/matériaux
Micro-ondes
Décongélation
Chauffage
Cuisson
Verre et vitrocéramique composés d'un matériau allant au
four/résistant au gel (par exemple l'Arcoflam), grille
X
X
X
Céramique 2), faïence 2)
X
X
X
Plastique résistant à une chaleur de 200 °C 3)
X
X
X
Carton, papier
X
--
--
Film étirable
X
--
--
Sachet de cuisson avec fermeture de sûreté pour microondes 3)
X
X
X
Plats à rôtis composés de métal, par exemple en émail
ou en fonte
--
--
--
Moules, laqués noirs ou revêtement en silicone3)
--
--
--
Plateau de cuisson
--
--
--
Ustensiles de cuisine pour dorer, par exemple plat
« Crisp » ou plateau « Crunch »
--
X
X
Plats préparés et emballés 3)
X
X
X
1) Sans placage/décoration en argent, or, platine ou métal
2) Sans composants en quartz ou en métal ou avec un revêtement contenant du métal
3) Vous devez suivre les instructions du fabricant concernant les températures maximales.
X compatible
-- non compatible
Tableau des réglages de puissance
Symbole
Réglage de la puissance
Puissance
Faible
119 W
Moyennement faible / Décongélation
252 W
Moyenne
385 W
Moyennement élevée
539 W
Élevée
700 W
Utilisation des accessoires
Avertissement Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
48
www.zanussi.com
Installation de l'ensemble du plateau tournant
1.
2.
Attention Ne cuisez pas les aliments sans
l'ensemble du plateau tournant. N'utilisez
que l'ensemble du plateau tournant fourni avec
l'appareil.
Placez le support à roulettes autour de l'axe
du plateau tournant.
Posez le plateau de cuisson en verre sur le
support à roulettes
Ne cuisez jamais les aliments directement
sur le plateau de cuisson en verre.
Conseils utiles
Conseils pour le micro-ondes
Problème
Solution
Vous ne trouvez pas les détails pour la quantité
de nourriture préparée.
Recherchez un aliment similaire. Diminuez ou rallongez le
temps de cuisson selon la règle suivante : Double quantité = presque le double de tempsMoitié de la quantité
= moitié du temps
La nourriture a trop séché.
Réduisez le temps de cuisson ou sélectionnez une puissance de micro-ondes plus basse.
La nourriture n'est pas décongelée, chaude ou
cuite à la fin du temps défini.
Rallongez le temps de cuisson ou sélectionnez une puissance plus élevée. Veuillez noter que les plats de grande taille
ont besoin de plus de temps.
Une fois la durée de cuisson écoulée, les aliments sont trop cuits sur les bords mais ne
sont pas prêts au centre.
La prochaine fois, diminuez la puissance et allongez le
temps. Remuez les liquides à la moitié du temps, par exemple la soupe.
Pour de meilleurs résultats, cuisez le riz dans un
récipient plat et large.
Décongélation
Décongelez toujours les rôtis avec le côté gras
vers le bas.
Ne couvrez pas la viande pour la décongeler car
elle risquerait de cuire.
Décongelez toujours la volaille entière poitrail
vers le bas.
Cuisson
Sortez toujours la viande et la volaille froides du
réfrigérateur au moins 30 minutes avant de les
cuire.
www.zanussi.com
Après la cuisson, laissez reposer la viande, la
volaille ou les légumes en les couvrant.
Huilez ou beurrez légèrement le poisson.
Pour cuire des légumes, ajoutez 30 à 45 ml
d'eau froide par tranche de 250 g. Coupez les
légumes frais en morceaux de même taille avant
de les cuire. Faites chauffer tous les légumes en
couvrant le récipient.
Réchauffage
Lorsque vous réchauffez des plats cuisinés emballés, suivez toujours les instructions figurant
sur l'emballage.
49
Entretien et nettoyage
Avertissement Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Remarques concernant le nettoyage :
• Nettoyez la façade de l'appareil à l'aide d'une
éponge humide additionnée d'eau savonneuse.
• Utilisez un produit courant destiné au nettoyage des surfaces en métal.
• Nettoyez l'intérieur de l'appareil après chaque
utilisation. Les salissures s'éliminent alors
plus facilement et ne risquent pas de brûler.
• En cas de salissures importantes, nettoyez à
l'aide de produits de nettoyage spécifiques.
• Nettoyez régulièrement tous les accessoires
et laissez-les sécher. Utilisez un chiffon doux
additionné d'eau chaude savonneuse.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Avertissement Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Problème
Cause probable
Solution
L'appareil ne fonctionne
pas.
L'appareil est éteint.
Allumez l'appareil.
L'appareil ne fonctionne
pas.
L'appareil n'est pas branché.
Branchez l'appareil.
L'appareil ne fonctionne
pas.
Le fusible dans la boîte à fusibles a
disjoncté.
Vérifiez le fusible. Si le fusible disjoncte de manière répétée, faites appel à
un électricien qualifié.
L'appareil ne fonctionne
pas.
La porte n'est pas fermée correctement.
Assurez-vous que rien ne bloque la
porte.
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est défectueux.
L'ampoule doit être remplacée.
Des étincelles jaillissent
dans la cavité.
Vous avez placé des plats en métal ou
ayant des éléments en métal dans
l'appareil.
Retirez le plat de l'appareil.
Des étincelles jaillissent
dans la cavité.
Des brochettes en métal ou du papier
d'aluminium touchent les parois intérieures.
Assurez-vous que les brochettes et le
papier d'aluminium ne touchent pas
les parois intérieures.
L'ensemble du plateau tournant émet un grincement.
Il y a un objet ou de la salissure sous
le plateau de cuisson en verre.
Nettoyez le dessous du plateau de
cuisson en verre.
L'appareil s'arrête de fonctionner sans raison apparente.
Une anomalie de fonctionnement s'est
produite.
Si cette situation se reproduit, contactez le service après-vente.
Si vous ne trouvez pas de solution au problème,
veuillez contacter votre revendeur ou le service
après-vente.
Les informations à fournir au service après-vente figurent sur la plaque signalétique.
Nous vous recommandons de noter ces informations ici :
50
www.zanussi.com
Modèle (MOD.)
.........................................
Référence du produit (PNC)
.........................................
Numéro de série (S.N.)
.........................................
Installation
Avertissement Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Attention Ne bouchez pas les aérations.
Cela pourrait provoquer une surchauffe de
l'appareil.
Attention L'appareil ne doit pas être
raccordé à l'aide d'un prolongateur, d'une
prise multiple ou d'un raccordement multiple.
Cela pourrait provoquer une surchauffe et un
incendie.
• L'appareil est uniquement destiné à être utilisé sur le plan de travail d'une cuisine. Il doit
être installé sur une surface plate et stable.
• Éloignez le plus possible l'appareil de la vapeur, de l'air chaud et des projections d'eau.
• Si vous devez transporter l'appareil par temps
froid, ne l'allumez pas immédiatement après
l'installation. Laissez-le atteindre la température de la pièce et absorber la chaleur.
Installation électrique
Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable si vous ne respectez pas les précautions de sécurité du chapitre « Consignes
de sécurité ».
Cet appareil est fourni avec un câble d'alimentation et une fiche d'alimentation.
A
C
B
Distances minimales
Dimensions
mm
A
100
B
80
C
80
Avertissement Le branchement
électrique doit être confié à un électricien
qualifié.
En matière de protection de l'environnement
Le symbole sur le produit ou son emballage
indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au
point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et
électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil
dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant
ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
www.zanussi.com
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de
ce produit, veuillez prendre contact avec les
services de votre commune ou le magasin où
vous avez effectué l'achat.
Matériau d'emballage
Les matériaux d'emballage sont conçus
dans le respect de l'environnement et sont recyclables. Les pièces en plastique sont marquées
d'abréviations internationales telles que PE, PS,
etc. Jetez les emballages dans les conteneurs
de la commune prévus à cet effet.
51
Περιεχόμενα
Πληροφορίες για την ασφάλεια _ _ _ _ _ _
Οδηγίες για την ασφάλεια _ _ _ _ _ _ _ _ _
Περιγραφή προϊόντος _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Πριν από την πρώτη χρήση _ _ _ _ _ _ _
Καθημερινή χρήση _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Χρήση των εξαρτημάτων _ _ _ _ _ _ _ _ _
52
54
56
56
56
59
Χρήσιμες συμβουλές _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Φροντίδα και καθάρισμα _ _ _ _ _ _ _ _ _
Αντιμετωπιση προβληματων _ _ _ _ _ _ _
Εγκατάσταση _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Περιβαλλοντικά θέματα _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
59
60
60
61
62
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε
προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί
με τη συσκευή για μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή
μόνιμης αναπηρίας.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη
χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
• Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
• Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά μακριά από τα παιδιά.
• Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από την πόρτα
της συσκευής όταν αυτή είναι ανοιχτή.
• Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφάλειας για τα παιδιά, συνιστάται η ενεργοποίησή της.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να
πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
52
www.zanussi.com
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
• Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες
εφαρμογές, όπως:
– χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και
άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
– αγροικίες,
– από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα,
– περιβάλλοντα τύπου πανσιόν (για ύπνο και πρωινό).
• Το εσωτερικό της συσκευής θερμαίνεται κατά τη χρήση. Μην
αγγίζετε τις αντιστάσεις που βρίσκονται εντός της συσκευής.
Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου όταν αφαιρείτε ή εισάγετε εξαρτήματα ή σκεύη.
• Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της συσκευής.
• Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, διακόπτετε την
παροχή ρεύματος.
• Εάν η πόρτα ή τα λάστιχα της πόρτας έχουν υποστεί ζημιές,
δεν επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία η συσκευή μέχρι να γίνει
η επισκευή από ένα καταρτισμένο άτομο.
• Τυχόν εργασίες συντήρησης ή επισκευής που περιλαμβάνουν
την αφαίρεση ενός καλύμματος που προστατεύει από την έκθεση στην ενέργεια μικροκυμάτων πρέπει να εκτελούνται μόνο
από καταρτισμένο άτομο.
• Μη θερμαίνετε υγρά και άλλα τρόφιμα σε σφραγισμένα σκεύη.
Υπάρχει πιθανότητα να εκραγούν.
• Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε
φούρνους μικροκυμάτων.
• Κατά το ζέσταμα φαγητού σε πλαστικά ή χάρτινα σκεύη, παρακολουθείτε τη συσκευή καθώς υπάρχει πιθανότητα ανάφλεξης.
• Η συσκευή προορίζεται για το ζέσταμα φαγητών και ροφημάτων. Η ξήρανση τροφίμων ή το στέγνωμα ρούχων και το ζέσταwww.zanussi.com
53
•
•
•
•
•
•
μα ειδικών μαξιλαριών με γέμιση θεραπευτικού υλικού, παντοφλών, σφουγγαριών, βρεγμένων πανιών και άλλων παρόμοιων
αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ανάφλεξη ή
πυρκαγιά.
Εάν διαπιστώσετε καπνό, θέστε εκτός λειτουργίας ή αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και κρατήστε κλειστή την πόρτα
για να καταστείλετε τη φλόγα.
Το ζέσταμα ροφημάτων στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να
οδηγήσει σε καθυστερημένο απότομο βράσιμο. Θα πρέπει να
χειρίζεστε το σκεύος με προσοχή.
Το περιεχόμενο στα μπιμπερό και τα βάζα βρεφικής τροφής
πρέπει να ανακινούνται καλά κατά την παρασκευή. Ελέγξτε τη
θερμοκρασία πριν από την κατανάλωση για να αποφύγετε τα
εγκαύματα.
Αβγά με το κέλυφός τους και ολόκληρα βραστά αβγά δεν πρέπει να ζεσταίνονται στη συσκευή καθώς μπορεί να εκραγούν,
ακόμα και μετά το τέλος του ζεστάματος στο φούρνο μικροκυμάτων.
Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αφαιρούνται
τυχόν υπολείμματα τροφίμων.
Αν η συσκευή δεν διατηρείται σε καθαρή κατάσταση, μπορεί να
προκληθεί φθορά της επιφάνειας με συνέπεια την αρνητική επίδραση στη διάρκεια ζωής της συσκευής και την πιθανή πρόκληση μιας επικίνδυνης κατάστασης.
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η εγκατάσταση αυτής
της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο
από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που
παρέχονται με τη συσκευή.
54
• Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί σχεδόν
σε κάθε σημείο της κουζίνας. Βεβαιωθείτε
ότι ο φούρνος έχει τοποθετηθεί σε μια επίπεδη και ομαλή επιφάνεια και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μπροστά από τα ανοίγματα
και στην επιφάνεια κάτω από τη συσκευή
(για επαρκή αερισμό).
www.zanussi.com
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος πυρκαγιάς
και ηλεκτροπληξίας.
• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να
πραγματοποιούνται από επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σχετικά με
το ηλεκτρικό ρεύμα στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών συμφωνούν με την παροχή ρεύματος. Αν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο.
• Εάν η συσκευή συνδεθεί στη πρίζα μέσω
ενός καλωδίου προέκτασης, βεβαιωθείτε ότι
αυτό το καλώδιο είναι γειωμένο.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φις
τροφοδοσίας και το καλώδιο ρεύματος. Επικοινωνήστε με το Σέρβις ή έναν ηλεκτρολόγο για την αλλαγή ενός κατεστραμμένου καλωδίου ρεύματος.
• Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για να
αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα
το φις τροφοδοσίας.
Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων,
ηλεκτροπληξίας ή έκρηξης.
• Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε οικιακό
περιβάλλον.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της
συσκευής.
• Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού δεν
είναι φραγμένα.
• Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση
όταν μαγειρεύετε.
www.zanussi.com
• Μην εφαρμόζετε πίεση στην πόρτα της συσκευής όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια εργασίας και μη χρησιμοποιείτε το
εσωτερικό της ως αποθηκευτικό χώρο.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υπάρχει κίνδυνος
τραυματισμού, πυρκαγιάς ή βλάβης της
συσκευής.
• Πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να αποτραπεί η φθορά του υλικού της επιφάνειας.
• Μην επιτρέπετε να συσσωρευτεί χυμένο
φαγητό ή υπολείμματα καθαριστικών πάνω
στο λάστιχο της πόρτας.
• Υπολείμματα λίπους ή τροφών στη συσκευή μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.
• Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό
πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά
προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
• Αν χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού για
φούρνους, ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας στη συσκευασία.
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή
ρεύματος.
• Κόψτε το καλώδιο ρεύματος και απορρίψτε
το.
55
Περιγραφή προϊόντος
1 2 3
4
1 Λαμπτήρας
2 Σύστημα κλειδώματος ασφάλειας
3 Πίνακας χειριστηρίων
4 Διακόπτης ρύθμισης ισχύος
5 Χρονοδιακόπτης
6 Κουμπί ανοίγματος πόρτας
8
7
6
5
7 Κάλυμμα κυματοδηγού
8 Άξονας περιστρεφόμενου δίσκου
Εξαρτήματα
Σετ περιστρεφόμενου δίσκου
Γυάλινος δίσκος και οδηγός με ροδάκια.
Χρησιμοποιείτε πάντα το σετ περιστρεφόμενου δίσκου για την προετοιμασία
φαγητών στη συσκευή.
Πριν από την πρώτη χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια.
Πρώτος καθαρισμός
• Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευή.
• Καθαρίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη
χρήση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Φροντίδα και καθάρισμα».
Καθημερινή χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής
1. Περιστρέψτε το διακόπτη ρύθμισης
ισχύος για να επιλέξετε μια ρύθμιση
ισχύος.
2. Περιστρέψτε το χρονοδιακόπτη για να
ρυθμίστε το χρόνο, αυτό ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή.
56
3.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή
μπορείτε να:
– περιμένετε έως ότου η συσκευή απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν ο χρονοδιακόπτης φτάσει στη θέση απενεργοποίησης.
– περιστρέψετε το χρονοδιακόπτη στη
θέση απενεργοποίησης.
– ανοίξτε την πόρτα. Η λειτουργία της συσκευής σταματά αυτόματα. Κλείστε την
www.zanussi.com
πόρτα για να συνεχιστεί το μαγείρεμα.
Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για
να ελέγξετε το φαγητό.
Όταν ο χρονοδιακόπτης φτάσει στη θέση
απενεργοποίησης ακούγεται ένα ηχητικό
σήμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ Μην αφήνετε τη συσκευή να
λειτουργεί όταν δεν υπάρχει φαγητό στο
εσωτερικό της.
Αν θέλετε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη για λιγότερο από 5 λεπτά, ρυθμίστε
πρώτα το χρονοδιακόπτη για περισσότερο
από 5 λεπτά και, στη συνέχεια, περιστρέψτε
το διακόπτη πίσω στον επιθυμητό χρόνο.
Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση
της συσκευής
Γενικά:
• Αφού απενεργοποιήσετε τη συσκευή, αφήστε το φαγητό να κάτσει για λίγα λεπτά.
• Αφαιρέστε τη συσκευασία από αλουμινόχαρτο, τα μεταλλικά σκεύη, κ.λπ. πριν
προετοιμάσετε το φαγητό.
Μαγείρεμα:
• Αν είναι δυνατόν, μαγειρεύετε το φαγητό
καλυμμένο με υλικό κατάλληλο για χρήση
σε φούρνο μικροκυμάτων. Μαγειρεύετε το
φαγητό χωρίς καπάκι αν θέλετε να παραμείνει τραγανό
• Μη μαγειρεύετε υπερβολικά τα φαγητά ρυθμίζοντας την ισχύ και το χρόνο σε πολύ
υψηλές τιμές. Το φαγητό μπορεί να στεγνώσει, να καεί ή να πιάσει φωτιά σε ορισμένα
σημεία.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για το μαγείρεμα αβγών ή σαλιγκαριών με το κέλυφός
τους, καθώς μπορεί να εκραγούν. Για τα τηγανιτά αβγά, τρυπήστε προηγουμένως τον
κρόκο.
• Τρυπήστε τα φαγητά με φλούδα, όπως πατάτες, ντομάτες, λουκάνικα, με ένα πιρούνι
σε πολλά σημεία πριν από το μαγείρεμα
ώστε να μην εκραγούν.
• Για κρύα ή κατεψυγμένα φαγητά, ρυθμίστε
μεγαλύτερο χρόνο μαγειρέματος.
www.zanussi.com
• Πρέπει να ανακατεύετε ανά διαστήματα τα
φαγητά που περιέχουν σάλτσα.
• Τα σκληρά λαχανικά, όπως καρότα, αρακάς
ή κουνουπίδι, πρέπει να μαγειρεύονται μέσα σε νερό.
• Γυρίστε τα μεγαλύτερα κομμάτια μόλις περάσει ο μισός χρόνος μαγειρέματος.
• Αν είναι δυνατόν, κόψτε τα λαχανικά σε
κομμάτια παρόμοιου μεγέθους.
• Χρησιμοποιείτε επίπεδα, φαρδιά πιάτα.
• Μη χρησιμοποιείτε πορσελάνινα, κεραμικά
ή πήλινα μαγειρικά σκεύη με μικρές οπές,
π.χ. στις λαβές ή στο μη επιστρωμένο κάτω
μέρος. Η υγρασία που εισέρχεται στις οπές
μπορεί να προκαλέσει ρωγμές στο μαγειρικό σκεύος όταν θερμανθεί.
• Ο γυάλινος δίσκος είναι μια επιφάνεια για
το ζέσταμα φαγητών ή υγρών. Είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων.
Απόψυξη κρέατος, πουλερικών, ψαριών:
• Τοποθετήστε το κατεψυγμένο φαγητό χωρίς καμία συσκευασία σε ένα μικρό πιάτο
τοποθετημένο ανάποδα με ένα σκεύος από
κάτω για τη συλλογή του υγρού απόψυξης.
• Γυρίστε το φαγητό μόλις περάσει ο μισός
χρόνος απόψυξης. Αν είναι δυνατόν, χωρίστε και στη συνέχεια αφαιρέστε τα κομμάτια
που άρχισαν να ξεπαγώνουν.
Απόψυξη βουτύρου, κομματιών τούρτας,
τυριού quark:
• Μην αποψύξετε πλήρως το φαγητό στη συσκευή, αλλά αφήστε το να αποψυχθεί σε
θερμοκρασία δωματίου. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ένα πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Αφαιρέστε τελείως όλες τις μεταλλικές ή αλουμινένιες συσκευασίες πριν από
την απόψυξη.
Απόψυξη φρούτων, λαχανικών:
• Μην αποψύχετε πλήρως φρούτα και λαχανικά, τα οποία στη συνέχεια θα επεξεργαστείτε ενώ είναι ωμά, στη συσκευή. Αφήστε
τα να αποψυχθούν σε θερμοκρασία δωματίου.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υψηλότερη
ισχύ μικροκυμάτων για να μαγειρέψετε
57
φρούτα και λαχανικά χωρίς να τα αποψύξετε πρώτα.
• Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή που είναι τυπωμένες πάνω στη
συσκευασία (π.χ. αφαίρεση του μεταλλικού
καλύμματος και τρύπημα της πλαστικής
μεμβράνης).
Έτοιμα γεύματα:
• Μπορείτε να μαγειρέψετε έτοιμα γεύματα
στη συσκευή μόνο αν η συσκευασία τους είναι κατάλληλη για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.
Κατάλληλα μαγειρικά σκεύη και υλικά
Μαγειρικά σκεύη / Υλικά
Φούρνος μικροκυμάτων
Απόψυξη
Ζέσταμα
Μαγείρεμα
Πυρίμαχο γυαλί και πορσελάνη (χωρίς μεταλλικά εξαρτήματα, π.χ. πυρέξ, γυαλί ανθεκτικό στη θερμότητα)
X
X
X
Μη πυρίμαχο γυαλί και πορσελάνη 1)
X
--
--
Γυαλί και κεραμικό γυαλί από πυρίμαχο υλικό / υλικό
ανθεκτικό στο ψύχος (π.χ. Arcoflam), ράφι γκριλ
X
X
X
Κεραμικό 2), πήλινο 2)
X
X
X
Ανθεκτικό στη θερμότητα πλαστικό έως 200°C 3)
X
X
X
Χαρτόνι, χαρτί
X
--
--
Μεμβράνη
X
--
--
Ζελατίνα μαγειρέματος με σφράγιση κατάλληλη για
φούρνους μικροκυμάτων 3)
X
X
X
Μαγειρικά σκεύη ψησίματος από μέταλλο, π.χ. εμαγιέ,
χυτοσίδηρο
--
--
--
Φόρμες ψησίματος με επίστρωση μαύρου βερνικιού ή
σιλικόνης 3)
--
--
--
Ταψί ψησίματος
--
--
--
Μαγειρικός σκεύος ροδίσματος, π.χ. ταψί ή πιάτο ροδίσματος
--
X
X
Έτοιμα φαγητά σε συσκευασίες 3)
X
X
X
1) Χωρίς επικάλυψη / διακόσμηση από ασήμι, χρυσό, πλατίνα ή μέταλλο
2) Χωρίς τμήματα χαλαζία ή μετάλλου, ή σμάλτα που περιέχουν μέταλλα
3) Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με τις μέγιστες θερμοκρασίες.
X κατάλληλο
- ακατάλληλο
Πίνακας ρύθμισης ισχύος
Σύμβολο
58
Ρύθμιση ισχύος
Ισχύς
Χαμηλή
119 W
Μεσαία χαμηλή / Απόψυξη
252 W
www.zanussi.com
Σύμβολο
Ρύθμιση ισχύος
Ισχύς
Μεσαία
385 W
Μεσαία υψηλή
539 W
Υψηλή
700 W
Χρήση των εξαρτημάτων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια.
Τοποθέτηση του σετ περιστρεφόμενου δίσκου
1.
2.
ΠΡΟΣΟΧΗ Μη μαγειρεύετε φαγητό
χωρίς τον περιστρεφόμενο δίσκο.
Χρησιμοποιείτε μόνο το σετ περιστρεφόμενου
δίσκου που παρέχεται με τη συσκευή.
Τοποθετήστε τον οδηγό με ροδάκια γύρω
από τον άξονα του περιστρεφόμενου δίσκου.
Τοποθετήστε το γυάλινο δίσκο πάνω
στον οδηγό με ροδάκια
Ποτέ μη μαγειρεύετε φαγητό απευθείας
πάνω στο γυάλινο δίσκο.
Χρήσιμες συμβουλές
Συμβουλές για το φούρνο μικροκυμάτων
Πρόβλημα
Αντιμετώπιση
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ποσότητα φαγητού που ετοιμάζετε.
Αναζητήστε ένα παρόμοιο φαγητό. Αυξήστε ή μειώστε τη
διάρκεια του χρόνου μαγειρέματος σύμφωνα με τον παρακάτω κανόνα: Διπλή ποσότητα = σχεδόν διπλάσιος
χρόνος, Μισή ποσότητα = μισός χρόνος
Το φαγητό στέγνωσε πολύ.
Ρυθμίστε μικρότερο χρόνο μαγειρέματος ή επιλέξτε μια
χαμηλότερη ισχύ μικροκυμάτων.
Το φαγητό δεν έχει αποψυχθεί, ζεσταθεί ή
μαγειρευτεί μετά από τη λήξη του χρόνου.
Ρυθμίστε μεγαλύτερο χρόνο μαγειρέματος ή επιλέξτε μια
πιο υψηλή ισχύ μικροκυμάτων. Επισημαίνεται ότι τα μεγάλα πιάτα απαιτούν περισσότερο χρόνο.
Μετά τη λήψη του χρόνου μαγειρέματος, το
φαγητό είναι πολύ ζεστό στην άκρη αλλά δεν
είναι έτοιμο στη μέση.
Την επόμενη φορά, ρυθμίστε χαμηλότερη ισχύ και περισσότερο χρόνο. Ανακατεύετε τα υγρά στο ενδιάμεσο, π.χ.
τις σούπες.
www.zanussi.com
59
Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα για το
ρύζι, χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο, φαρδύ
πιάτο.
Απόψυξη
Αποψύχετε πάντα το κρέας για ψητό με την
παχιά πλευρά προς τα κάτω.
Μην αποψύχετε το κρέας ενώ είναι καλυμμένο
καθώς μπορεί να μαγειρευτεί αντί να αποψυχθεί.
Αποψύχετε πάντα τα ολόκληρα πουλερικά με
το στήθος προς τα κάτω.
Μαγείρεμα
Αφαιρείτε πάντα τα κρύα κρέατα και πουλερικά από το ψυγείο τουλάχιστον 30 λεπτά πριν
από το μαγείρεμα.
Αφήστε καλυμμένα τα κρέατα, πουλερικά, ψάρια και λαχανικά μετά το μαγείρεμα.
Αλείψτε το ψάρι με λίγο λάδι ή λιωμένο βούτυρο.
Προσθέστε 30 – 45 ml κρύο νερό για κάθε
250 g λαχανικών. Κόψτε τα φρέσκα λαχανικά
σε κομμάτια ίδιου μεγέθους πριν από το μαγείρεμα. Μαγειρεύετε όλα τα λαχανικά με κλειστό καπάκι.
Ξαναζέσταμα
Όταν ξαναζεσταίνετε συσκευασμένα έτοιμα
γεύματα, ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που
αναγράφονται στη συσκευασία.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια.
Σημειώσεις για τον καθαρισμό:
• Καθαρίστε την πρόσοψη της συσκευής με
ένα μαλακό πανί, ζεστό νερό και κάποιο καθαριστικό.
• Για να καθαρίσετε τις μεταλλικές επιφάνειες,
χρησιμοποιήστε ένα κοινό καθαριστικό.
• Καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής μετά από κάθε χρήση. Έτσι, τα υπολείμματα
αφαιρούνται πιο εύκολα και δεν καίγονται.
• Οι σκληροί λεκέδες αφαιρούνται με ειδικό
καθαριστικό.
• Καθαρίζετε όλα τα εξαρτήματα τακτικά και
αφήνετέ τα να στεγνώσουν. Χρησιμοποιείτε
ένα μαλακό πανί, χλιαρό νερό και κάποιο
καθαριστικό.
Αντιμετωπιση προβληματων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια.
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη
στην πρίζα.
Συνδέστε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Έχει καεί η ασφάλεια στον πίνακα
ασφαλειών.
Ελέγξτε την ασφάλεια. Εάν η ασφάλεια καίγεται περισσότερες από μία
φορές, επικοινωνήστε με επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Δεν έχει κλείσει καλά η πόρτα.
Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζει κάτι
την πόρτα.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί.
Ο λαμπτήρας είναι ελαττωματικός.
Ο λαμπτήρας θα πρέπει να αντικατασταθεί.
60
Αντιμετώπιση
www.zanussi.com
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Υπάρχουν σπινθήρες στο
εσωτερικό.
Υπάρχουν μεταλλικά πιάτα ή πιάτα
με μεταλλική διακόσμηση.
Αφαιρέστε το πιάτο από τη συσκευή.
Υπάρχουν σπινθήρες στο
εσωτερικό.
Υπάρχουν μεταλλικές σούβλες ή
αλουμινόχαρτο που ακουμπούν τα
εσωτερικά τοιχώματα.
Βεβαιωθείτε ότι οι σούβλες και το
αλουμινόχαρτο δεν ακουμπούν τα
εσωτερικά τοιχώματα.
Το σετ περιστρεφόμενου
δίσκου κάνει ένα θόρυβο
γρατζουνίσματος ή τριξίματος.
Υπάρχει ένα αντικείμενο ή βρωμιά
κάτω από το γυάλινο δίσκο.
Καθαρίστε την περιοχή κάτω από το
γυάλινο δίσκο.
Η συσκευή σταμάτησε να
λειτουργεί χωρίς εμφανή
λόγο.
Υπάρχει δυσλειτουργία.
Αν η κατάσταση επαναληφθεί, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό μας ή το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
Τα απαραίτητα στοιχεία για το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών βρίσκονται στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
Σας συνιστούμε να σημειώσετε τα σχετικά στοιχεία εδώ:
Μοντέλο (MOD.)
.........................................
Κωδικός προϊόντος (PNC)
.........................................
Αριθμός σειράς (S.N.)
.........................................
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια.
ΠΡΟΣΟΧΗ Μη φράζετε τα ανοίγματα
αερισμού. Διαφορετικά, η συσκευή
μπορεί να υπερθερμανθεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ Μη συνδέετε τη συσκευή σε
προσαρμογείς ή καλώδια επέκτασης.
Μπορεί να προκληθεί υπερφόρτωση και
κίνδυνος πυρκαγιάς.
• Η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση πάνω σε πάγκο κουζίνας. Πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
• Τοποθετείτε τη συσκευή μακριά από ατμό,
θερμό αέρα και πιτσιλίσματα νερού.
• Αν μεταφέρετε τη συσκευή σε κρύο καιρό,
μην την ενεργοποιήσετε αμέσως μετά από
την εγκατάσταση. Αφήστε την να κάτσει σε
www.zanussi.com
θερμοκρασία δωματίου και να απορροφήσει τη θερμότητα.
Ηλεκτρική εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ηλεκτρική
εγκατάσταση πρέπει να
πραγματοποιείται μόνο από κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο.
Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος
για τυχόν βλάβες σε περίπτωση μη τήρησης των προφυλάξεων ασφαλείας του κεφαλαίου «Πληροφορίες ασφαλείας».
Η συσκευή παρέχεται με καλώδιο ρεύματος
και φις τροφοδοσίας.
61
Ελάχιστες αποστάσεις
A
C
B
Διάσταση
mm
Α
100
B
80
C
80
Περιβαλλοντικά θέματα
Το σύµβολο στο προϊόν ή επάνω στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να
µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό
απόρριµµα . Αντιθέτως θα πρέπει να
παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Εξασφαλίζοντας
ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά,
συµβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόµενων
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα
µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από
ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης του
προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες
62
πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση του
προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το
δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας
υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών
απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
Υλικό συσκευασίας
Το υλικό συσκευασίας είναι φιλικό προς
το περιβάλλον και ανακυκλώσιμο. Τα πλαστικά εξαρτήματα επισημαίνονται με τις διεθνείς
συντομογραφίες, όπως PE, PS, κ.λπ. Απορρίψτε το υλικό συσκευασίας στους κάδους
που παρέχονται για το σκοπό αυτό στις τοπικές εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων.
www.zanussi.com
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Biztonsági előírások _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Termékleírás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Az első használat előtt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Napi használat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tartozékok használata _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
63
65
66
67
67
69
Hasznos javaslatok és tanácsok _ _ _ _ _
Ápolás és tisztítás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hibaelhárítás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Üzembe helyezés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Környezetvédelmi tudnivalók _ _ _ _ _ _ _
70
71
71
72
72
A változtatások jogát fenntartjuk.
Biztonsági információk
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy
használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó.
További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
Vigyázat Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.
• A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi
vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás
esetén használhatják.
• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.
• Minden mosószert tartson távol a gyermekektől.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
• Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor célszerű azt bekapcsolni.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet.
www.zanussi.com
63
Általános biztonság
• A készülék háztartási és hasonló célú használatra készült, például:
– üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák;
– hétvégi házak, nyaralók;
– hotelekben, motelekben és hasonló életterekben, a vendégek
számára;
– ideiglenes szálláshelyeken.
• A készülék belseje használat közben felforrósodik. Ne érintse
meg a készülék belsejében lévő fűtőelemeket. Amikor a sütőből
kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
• A készülék tisztításához ne használjon gőzölős takarítógépet.
• A karbantartás megkezdése előtt válassza húzza ki a hálózati
dugaszt a fali aljzatból.
• A sütőajtó vagy az ajtótömítések sérülése esetén ne használja
a készüléket mindaddig, amíg azt a a jótállási jegyben feltüntetett szervizben meg nem javították.
• Kizárólag szakember végezhet bármely olyan javítást, mely a
mikrohullámú energia ellen védelmet nyújtó burkolat eltávolításával jár.
• Ne melegítsen folyadékot vagy egyéb élelmiszert lezárt edényben. Ezek ilyenkor felrobbanhatnak.
• Csak olyan edényeket használjon, amelyek mikrohullámú sütőben való használatra alkalmasak.
• Ha műanyag, illetve papír dobozban melegít ételt, a meggyulladás elkerülése érdekében tartsa szemmel a készüléket.
• A készüléket élelmiszerek és italok melegítésére tervezték. Az
élelmiszerek vagy ruhaneműk szárítása, valamint a melegítőpárnák, lábbelik, szivacsok, nedves konyharuhák és hasonlók
melegítése sérüléshez, felgyulladáshoz vagy tűzhöz vezethet.
64
www.zanussi.com
• Ha füstöt észlel, kapcsolja ki a készüléket, vagy húzza ki a dugót a konnektorból, és tartsa az ajtót zárva, hogy elfojtsa az
esetleges lángokat.
• Az italok mikrohullámmal történő melegítése késleltetett kifutásos forrást eredményezhet, ezért óvatosan járjon el az edény
kezelésekor.
• A cumis üvegek, valamint a bébiételes üvegek tartalmát fogyasztás előtt fel kell rázni, és az égési sérülések elkerülése érdekében.ellenőrizni kell azok hőmérsékletét.
• A friss vagy főtt egész tojás a héjában nem melegíthető a mikrohullámú sütőben, mivel az, akár a melegítést követően is, felrobbanhat.
• A készüléket rendszeresen tisztítani kell, és az ételmaradékokat el kell távolítani.
• A rendszeres tisztítás hiánya a felületek romlásához vezethet,
ami káros befolyással lehet a készülék élettartamára, és veszélyes helyzetekhez vezethet.
Biztonsági előírások
Üzembe helyezés
Vigyázat A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
• A készülék bárhol elhelyezhető a konyhában. Ügyeljen rá, hogy a készüléket egy
vízszintes, sima felületre helyezze, továbbá
arra is vigyázzon, hogy a szellőző nyílások,
valamint a készülék alatti felület ne legyen
elzárva (hatékony szellőzés).
Elektromos csatlakoztatás
Vigyázat Tűz- és áramütésveszély.
www.zanussi.com
• Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
• Ha a készüléket egy hosszabbítón keresztül csatlakoztatja a hálózatra, akkor ügyeljen arra, hogy a hosszabbítónak is földeltnek kell lennie.
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a
hálózati kábel épségére. Ha a hálózati kábel cserére szorul, forduljon a márkaszervizhez vagy villanyszerelőhöz.
• A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a
65
csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Használat
Vigyázat Sérülés-, égés-, áramütés- és
robbanásveszély.
• A készüléket háztartási környezetben használja.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
• Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
• Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni.
• Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra.
• Ne használja a készüléket munkafelületként, valamint sütőterét ne használja tárolási célokra.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Személyi sérülés, tűz vagy a
készülék károsodásának veszélye áll
fenn.
• Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket,
hogy elkerülje a felületének rongálódását.
• Ne hagyja, hogy az élelmiszer-, vagy tisztítószer-maradványok összegyűljenek a sütőajtó tömítő felületén.
• A készülékben maradt zsír vagy étel tüzet
okozhat.
• A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon.
Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot,
oldószert vagy fém tárgyat.
• Amennyiben sütőtisztító aeroszolt használ,
tartsa be a tisztítószer csomagolásán feltüntetett biztonsági utasításokat.
Ártalmatlanítás
Vigyázat Sérülés- vagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a csatlakozóaljzatból.
Termékleírás
1 2 3
4
1 Sütőlámpa
2 Biztonsági reteszelő rendszer
3 Kezelőpanel
4 Teljesítménybeállító gomb
5 Időzítő gomb
6 Ajtónyitó
8
66
7
6
5
7 Hullámvezető borítás
8 Forgótányér-tengely
www.zanussi.com
Tartozékok
Forgótányér készlet
Üvegtányér és görgős vezetőelem.
Mindig használja a készülékben a forgótányér készletet az ételek elkészítéséhez.
Az első használat előtt
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
Kezdeti tisztítás
• Távolítson el minden alkatrészt a készülékből.
• Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket.
Fontos Olvassa el az „Ápolás és tisztítás”
című fejezetet.
Napi használat
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
A készülék be- és kikapcsolása
1. A teljesítménybeállító gombot forgassa a
kívánt teljesítményre.
2. Az időzítő gomb elforgatásával állítsa be
a sütési időt. Ez automatikusan bekapcsolja a készüléket.
3. A készülék kikapcsolásához tegye az
alábbiak egyikét:
– várja meg, hogy a készülék automatikusan kikapcsoljon, amikor az időzítő
gomb „KI” helyzetbe ér.
– forgassa az időzítő gombot „KI” helyzetbe.
– nyissa ki az ajtót. A készülék automatikusan leáll. A sütés folytatásához csukja be az ajtót. Ezt a funkciót az étel ellenőrzéséhez használja.
Amikor az időzítő gomb eléri a „KI” helyzetet, egy hangjelzés hallható.
Figyelem Ne hagyja a készüléket
működni, ha nincs benne étel.
Ha az időzítőt 5 percnél rövidebb időre
szeretné beállítani, először forgassa az
www.zanussi.com
időzítőt 5 percnél hosszabb időtartamra, majd
forgassa vissza a gombot a kívánt időre.
Általános információk a készülék
használatával kapcsolatban
Általános:
• A készülék kikapcsolása után hagyja az
ételt néhány percig pihenni.
• Az étel melegítése előtt távolítsa el az alumíniumfólia-csomagolást, fémtárolókat stb.
Sütés és főzés:
• Ha lehetséges, fedje le az ételt mikrohullámú sütőben használható anyaggal. Az ételt
csak akkor készítse fedő nélkül, ha a felületét szeretné kérgessé tenni.
• Ne melegítse túl az ételt túl magas fokozatvagy túl hosszú időbeállítással. A túlmelegített étel kiszáradhat, eléghet vagy néhány
helyen kigyulladhat.
• Ne használja a készüléket tojás vagy csiga
főzésére, mivel ezek felrobbanhatnak – tükörtojás készítése esetén lyukassza ki a tojássárgáját.
• Mielőtt héjjal rendelkező ételeket, például
krumplit, paradicsomot, kolbászt vagy virslit
67
•
•
•
•
•
•
•
•
melegítene, szurkálja meg azokat villával,
hogy ne „robbanjanak” fel.
A hűtött vagy fagyasztott ételek elkészítéséhez hosszabb időt állítson be.
A szószt tartalmazó ételeket időnként meg
kell keverni.
A szilárd szerkezetű zöldségeket, például a
sárgarépát, babot és karfiolt vízben kell párolni.
A nagyobb ételdarabokat a sütési idő felénél fordítsa meg.
Ha lehetséges, a zöldségeket vágja egyenlő darabokra.
Lapos, széles edényeket használjon.
Ne használjon porcelánból, agyagból vagy
kőből készült edényeket, mert azokon kis
lyukak lehetnek, például a fogantyún vagy
mázolatlan talpon. Ha ezekbe a lyukakba
víz kerül, a melegítés hatására az edény eltörhet.
Az üvegtányér munkafelületként szolgál az
ételek és folyadékok melegítéséhez. Ez
szükséges a sütő megfelelő működéséhez.
Hús, szárnyas és hal felolvasztása:
• Helyezze a fagyott, kicsomagolt ételt egy
kicsi felfordított tányérra, amely alá egy helyezzen egy tartályt, hogy abban össze tudjon gyűlni az olvadékvíz.
• A felolvasztási idő felénél fordítsa meg az
ételt. Ha lehetséges, válassza le, majd vegye ki a már felolvadt darabokat.
Vaj, tortaszeletek és túró felolvasztása:
• Ne olvassza ki teljesen az ételt a készülékben, hanem hagyja szobahőmérsékleten
felolvadni. Ez egyenletesebb eredményt
biztosít. A felolvasztás előtt távolítson el
minden fém vagy alumínium csomagolóanyagot.
Zöldség és gyümölcs felolvasztása:
• A nyersen feldolgozandó zöldségeket és
gyümölcsöket ne olvassza fel teljesen a készülékben, hanem hagyja őket szobahőmérsékleten felolvadni.
• A zöldségek és gyümölcsök felolvasztás
nélküli főzése magasabb mikrohullámú teljesítményfokozattal is végezhető.
Készételek:
• A készülékben készételeket csak akkor készíthet, ha azok csomagolása mikrohullámú
sütőhöz megfelelő.
• Mindig kövesse a gyártó utasításait, amelyeket a csomagoláson talál (például, hogy
távolítsa el a fém csomagolóanyagot, és
lyukassza át a műanyag fóliát).
Használható főzőedények és anyagok
Főzőedény anyaga
Mikrohullámú sütő
Felolvasztás
Felmelegítés
Sütés
Tűzálló üveg és porcelán (amelyben nincs fém, pl.
Pyrex, hőálló üveg)
X
X
X
Nem tűzálló üveg és porcelán 1)
X
--
--
Üveg, valamint tűz- és fagyálló anyagból készült üvegkerámia (pl. Arcoflam), grillezőpolc
X
X
X
Kerámia 2), kőedények 2)
X
X
X
200 °C-ig hőálló műanyag 3)
X
X
X
Karton, papír
X
--
--
Háztartási fólia
X
--
--
68
www.zanussi.com
Főzőedény anyaga
Mikrohullámú sütő
Felolvasztás
Felmelegítés
Sütés
Sütőfólia mikrohullámú sütőbe helyezhető zárószalaggal 3)
X
X
X
Fémből készült, pl. zománcozott vagy öntöttvas edények
--
--
--
Fekete mázas vagy szilícium-bevonatú sütőformák 3)
--
--
--
Sütő tálca
--
--
--
Pirító-barnító főzőedények, pl. Crisp tepsi vagy Crunch
lemez
--
X
X
Becsomagolt készételek 3)
X
X
X
1) Ezüst-, arany-, platina- vagy fémborítás/-díszítés nélkül
2) Kvarc- vagy fémrészek, illetve fémtartalmú bevonat nélkül
3) A maximális hőmérsékletekkel kapcsolatban kövesse a gyártó ajánlásait.
X = használhatók
– = nem használható
Teljesítménybeállítási táblázat
Szimbólum
Teljesítménybeállítás
Teljesítmény
Alacsony fokozat
119 W
Közepesen alacsony / Felolvasztás
252 W
Közepes
385 W
Közepesen magas
539 W
Magas
700 W
Tartozékok használata
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
www.zanussi.com
69
Forgótányér készlet behelyezése
1.
2.
Figyelem Ne használja a készüléket a
forgótányér készlet nélkül. Csak a
készülékhez mellékelt forgótányér készletet
használja.
Helyezze a görgős vezetőelemet a forgótányér-tengely köré.
Helyezze az üvegtányért a görgős vezetőelemre
Ne készítsen ételt közvetlenül az üvegtányéron.
Hasznos javaslatok és tanácsok
Tanácsok a mikrohullámú sütő használatához
Jelenség
Javítási mód
Nem talál a főzni kívánt étellel kapcsolatos
információkat.
Keressen egy hasonló ételt. A következő szabályok szerint növelje vagy csökkentse a főzési/sütési időt: Kétszeres mennyiség = közel kétszeres idő.Feleannyi mennyiség = feleannyi idő
Az étel túlságosan kiszáradt.
Állítson be rövidebb időt vagy alacsonyabb mikrohullám
fokozatot.
Az étel nem olvadt ki, melegedett meg vagy
főtt meg a beállított idő letelte után.
Állítson be hosszabb időt vagy magasabb teljesítményfokozatot. Ne feledje, hogy nagyobb edényekben minden
művelet több időt vesz igénybe.
A beállított idő letelte után az étel széle túl
forró, de a közepe hideg.
Állítson be alacsonyabb fokozatot és hosszabb időt. A folyadékokat, pl. leveseket félidőben kavarja meg.
Rizs esetében jobb eredményt lehet elérni a
lapos, széles edényekkel.
Felolvasztás
A sütnivaló húsokat mindig a kövér oldalukkal
lefele olvassza fel.
Letakart húst ne olvasszon fel, mivel ez felolvasztás helyett főzést eredményezhet.
A teljes szárnyasokat mellükkel lefele olvassza fel.
Sütés
Elkészítés előtt legalább 30 perccel vegye ki a
hűtött húst vagy szárnyast a hűtőből.
70
Elkészítés után a húst, szárnyast, halat és
zöldséget hagyja lefedve állni.
Kenjen egy kevés étolajat vagy olvasztott vajat a halra.
A zöldség minden 250 grammjához adjon 30
– 45 ml hideg vizet. Elkészítés előtt a friss
zöldségeket vágja egyenlő darabokra. Minden
zöldséget pároljon lefedve.
Újramelegítés
Amikor becsomagolt készételeket melegít,
mindig tartsa be a csomagoláson feltüntetett
utasításokat.
www.zanussi.com
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
Tisztítással kapcsolatos megjegyzések:
• A készülék elejét meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.
• A fémfelületek tisztítását hagyományos
tisztítószerrel végezze.
• Minden használat után tisztítsa meg a készüléket belsejét. Ily módon könnyen el tud-
ja távolítani a szennyeződéseket, és azok
később nem égnek rá a felületre.
• A makacs szennyeződéseket az erre a célra kifejlesztett speciális tisztítószerrel takarítsa le.
• Rendszeresen tisztítsa és szárítsa meg az
összes tartozékot. Meleg vízzel és tisztítószerrel megnedvesített puha kendőt használjon.
Hibaelhárítás
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A készülék nem működik.
A készülék ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a készüléket.
A készülék nem működik.
A készülék csatlakozódugója nincs
bedugva.
Csatlakoztassa a készülék tápcsatlakozóját a hálózatra.
A készülék nem működik.
A biztosítékdobozban kioldott a biztosíték.
Ellenőrizze a biztosítékot. Ha a biztosíték többször is kiold, forduljon
szakképzett villanyszerelőhöz.
A készülék nem működik.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Győződjön meg arról, hogy semmi
nem akadályozza az ajtót.
A világítás nem működik.
A világítás izzója meghibásodott.
Az izzót ki kell cserélni.
A sütőtérben szikrák jelennek meg.
Fém eszközt vagy fém szegélyű
edényt helyezett a sütőrtérbe.
Vegye ki az edényt a készülékből.
A sütőtérben szikrák jelennek meg.
A sütőtérbe fém hústűket vagy alufóliát helyezett, melyek hozzáérnek a
sütőtér falához.
Ügyeljen arra, hogy a hústűk vagy a
fólia ne érjenek a sütőtér falához.
A forgótányér készlet karcolódó vagy csikorgó zajt
hallat.
Az üveg forgótányér alatt valamilyen
tárgy vagy szennyeződés található.
Tisztítsa meg az üveg forgótányér
alatti területet.
A készülék minden nyilvánvaló ok nélkül leáll.
Üzemzavar lépett fel.
Ha ez a jelenség megismétlődik,
hívja az ügyfélszolgálatot.
Ha nem talál egyedül megoldást a problémára, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a
márkaszervizhez.
A márkaszerviz számára szükséges adatok a
készülék adattábláján találhatóak.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
www.zanussi.com
71
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
Üzembe helyezés
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
Figyelem A szellőzőnyílásokat ne takarja
el. Ha mégis ezt teszi, a készülék
túlmelegedhet.
Figyelem Ne csatlakoztassa a
készüléket adapterhez vagy hosszabbító
kábelhez. Ez túlterhelést és tüzet okozhat.
• A készülék kizárólag konyhai munkafelületen használható. A készüléket stabil, sima
felületen kell elhelyezni.
• A készüléket gőztől, forró levegőtől és freccsenő víztől védett helyre tegye.
• Amennyiben a készüléket hideg időben
szállítja, ne kapcsolja be azonnal a telepítés után. Hagyja állni szobahőmérsékleten,
hogy felvegye a környezet hőmérsékletét.
Elektromos üzembe helyezés
Vigyázat Az elektromos üzembe
helyezést csak képesített személy
végezheti el.
A gyártó semmilyen felelősséget nem
nem vállal, ha a „Biztonsági információk”
c. fejezetben található óvintézkedéseket nem
tartja be.
Ez a készülék dugasszal és csatlakozókábellel kerül szállításra.
A
B
C
Minimális távolságok
Méretek
mm
A
100
B
80
C
80
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal,
hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít megelőzni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen
következményeket, amelyeket ellenkező
esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb
72
tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük,
lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a
háztartási hulladékok kezelését végző
szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a
terméket vásárolta.
Csomagolóanyag
A csomagolóanyag környezetbarát és újrahasznosítható. A műanyag alkatrészeket
olyan nemzetközi rövidítések jelölik, mint PE,
PS stb. A készülék csomagolását az erre kijelölt konténerekbe dobja ki a helyi szelektív
hulladékgyűjtő telepeken.
www.zanussi.com
Содржина
Безбедносни информации _ _ _ _ _ _ _
Инструкции за безбедност _ _ _ _ _ _ _
Опис на производот _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Пред првата употреба _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Секојдневна употреба _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Користење на приборот _ _ _ _ _ _ _ _ _
73
75
76
77
77
80
Помошни напомени и совети _ _ _ _ _ _
Нега и чистење _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Решавање на проблеми _ _ _ _ _ _ _ _ _
Монтажа _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Еколошки прашања _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
80
81
81
82
83
Можноста за промени е задржана.
Безбедносни информации
Пред монтажата и употребата на овој апарат, внимателно
прочитајте ги доставените упатства. Производителот не е
одговорен ако неправилната монтажа и употреба
предизвикаат повреди и оштетувања. Секогаш чувајте го
упатството со апаратот за идна употреба.
Безбедност на деца и ранливи лица
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ризик од задушување, повреда или
траен инвалидитет.
• Овој апарат можат да го користат деца над 8 години и лица
со намалени физички, сетилни или ментални способности
или лица без искуство и знаење доколки тоа го прават под
надзор или им биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
• Деца не смеат да играат со апаратот.
• Чувајте го пакувањето настрана од дофат на деца.
• Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на деца.
• Чувајте ги децата и домашните миленичиња настрана од
вратата на апаратот кога е отворена.
• Доколку апаратот има уред за безбедност на деца, ви
препорачуваме да го активирате.
• Чистењето и одржувањето од страна на корисникот не
треба да го прават деца без надзор.
www.zanussi.com
73
Општа безбедност
• Овој апарат е наменет за употреба во домаќинство и за
други слични примени, како на пр.:
– кујнски простор за вработени во продавници, канцеларии
и други работни околини;
– фарми;
– од страна на клиенти во хотели, мотели и друг вид на
сместувачки објекти;
– сместување на база на спиење и појадок.
• Апаратот се загрева во внатрешноста при работа. Не
допирајте ги греачите кои се во апаратот. Секогаш
користете ракавици за рерна за вадење или ставање
прибор или огноотпорни садови.
• Не користете чистач на пареа за чистење на апаратот.
• Пред одржувањето, исклучете го апаратот од струја.
• Ако е оштетена вратата или заптивките на вратата, со
апаратот не смее да се работи додека не го поправи
надлежно лице.
• Само надлежно лице може да врши сервисирање или
поправка, која вклучува вадење на капакот, кој заштитува
од изложување на микробранова енергија.
• Не загревајте течности и други видови храна во запечатени
садови. Тие можат да експлодираат.
• Користете само садови што се погодни за употреба во
микробранови печки.
• Кога загревате храна во пластични или хартиени садови,
внимавајте на апаратот поради можноста од нивно палење.
• Апаратот е наменет за загревање на храна и пијалаци.
Сушење на храна или облека и загревање на перничиња за
греење, папучи, сунѓери, влажни крпи и слично може да
доведе до ризик од повреда, потпалување или пожар.
74
www.zanussi.com
• Ако забележите чад, исклучете го апаратот или откачете го
од струја и оставете ја вратата затворена за да се задуши
евентуалниот пламен.
• Загревањето пијалаци со микробранови може да резултира
со задоцнето зовривање со претекување. Внимавајте кога
ракувате со садот.
• Содржината на шишињата за бебиња и теглите со бебешка
храна треба да се промеша или протресе, а пред
хранењето треба да се провери температурата за да се
избегнат изгореници.
• Јајца во нивната лушпа и цели тврдо варени јајца не смеат
да се загреваат во апаратот бидејќи можат да
експлодираат, дури и по завршувањето на загревањето со
микробранови.
• Апаратот треба редовно да се чисти и да се отстрануваат
сите остатоци од храна.
• Доколку апаратот не се одржува чист, може да дојде до
оштетување на површината, што пак негативно ќе влијае
врз работниот век на апаратот и може да резултира со
опасни ситуации.
Инструкции за безбедност
Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Апаратот мора
да го монтира само квалификувано
лице.
• Извадете ја целата амбалажа.
• Немојте да монтирате ниту да користите
оштетен апарат.
• Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
• Апаратот може да се стави скоро секаде
во кујната. Внимавајте печката да биде
на рамна површина и отворите, како и
површините под печката да не се
www.zanussi.com
блокирани (заради доволно
проветрување).
Поврзување со струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ризик од пожар и
струен удар.
• Секое поврзување со струја треба да
биде направено од квалификуван
електричар.
• Апаратот мора да биде заземјен.
• Проверете дали информацијата за
напојување со струја на плочката со
спецификации се совпаѓа со
напојувањето со струја. Доколку не се
совпаѓа, контактирајте со електричар.
75
• Ако апаратот се приклучува со
продолжен кабел, проверете дали
кабелот е заземјен.
• Погрижете се да не ги оштетите
приклучокот за струја и кабелот.
Контактирајте со сервисот или со
електричар за да го заменат оштетениот
кабел за струја.
• Не повлекувајте го кабелот за струја за
да го исклучите апаратот. Секогаш
повлекувајте го приклучокот.
Употребa
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Постои опасност
од повреда, изгореници или струен
удар или експлозија.
• Користете го апаратот само во домашни
услови.
• Не менувајте ги спецификациите на овој
апарат.
• Погрижете се отворите за вентилација
да не бидат блокирани.
• Не оставајте го апаратот без надзор
додека работи.
• Не притискајте на отворената врата.
• Не користете го апаратот како работна
површина и не користете ја
внатрешноста за складирање.
Грижа и чистење
• Пред одржувањето, исклучете го
апаратот и исклучете го кабелот од
штекерот за струја.
• Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на материјалот на
површината.
• Не дозволувајте истурена храна или
остатоци од средства за чистење да се
насоберат на површините за заптивање
на вратата.
• Заостанатата мрснотија или храна во
апаратот може да предизвика пожар.
• Чистете го апаратот со мека, влажна
крпа. Користете само неутрални
детергенти. Не користете абразивни
производи, абразивни сунѓери за
чистење, растворувачи или метални
предмети.
• Доколку користите спреј за рерна,
почитувајте ги безбедносните упатства
на пакувањето.
Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ризик од
повреда или задушување.
• Исклучете го апаратот од приклучокот за
струја.
• Отсечете го кабелот за струја и фрлете
го.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Опасност од
повреди, пожар или оштетување на
апаратот.
Опис на производот
1 2 3
4
1 Светилка
2 Безбедносен систем за заклучување
3 Контролна табла
4 Копче за поставување на јачина
5 Копче за тајмерот
6 Отворач на вратата
8
76
7
6
5
7 Капак на водилката на бранови
8 Оска на тањирот за вртење
www.zanussi.com
Прибор
Комплет со тањир за вртење
Стаклен тањир за готвење и водилка на
валјакот.
Секогаш користете го комплетот со
тањирот за вртење за да подготвувате
храна во апаратот.
Пред првата употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
Прво чистење
• Извадете ги сите делови од апаратот.
• Исчистете го апаратот пред првата
употреба.
ВАЖНО Видете го поглавјето „Нега и
чистење“.
Секојдневна употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
Вклучување и исклучување на апаратот
1. Вртете го копчето за поставување на
јачината за да ја изберете саканата
поставка.
2. Вртете го копчето на тајмерот за да го
поставите времето, ова автоматски го
вклучува апаратот.
3. За да го исклучите апаратот можете:
– да почекате додека апаратот не се
исклучи автоматски кога копчето на
тајмерот ќе стигне до позицијата
„ВКЛУЧЕНО“.
– свртете го копчето на тајмерот до
позицијата „ИСКЛУЧЕНО“.
– отворете ја вратата. Апаратот
запира автоматски. Затворете ја
вратата за да продолжите со
готвењето. Оваа опција користете ја
за да ја проверите храната.
Кога копчето на тајмерот ќе дојде до
позиција „ИСКЛУЧЕНО“, ќе се огласи
звучен сигнал.
www.zanussi.com
ВНИМАНИЕ Не оставајте го апаратот
да работи кога во него нема храна.
Ако сакате да го поставите тајмерот на
помалку од 5 минути, прво поставете
го на повеќе од 5 минути, а потоа свртете
го копчето назад на саканото време.
Општи информации за користење на
апаратот
Општо:
• Откако ќе го исклучите апаратот, оставте
ја храната да постои неколку минути.
• Отстранете ја амбалажата од
алуминиумска фолија, металните садови
и сл. пред подготвување на храната.
Готвење:
• Ако е возможно, гответе ја храната
прекриена со материјал што е погоден за
готвење со микробранови. Храната
гответе ја без капак само ако сакате да
биде крцкава
• Немојте премногу да ги готвите јадењата
така што што ќе поставите многу високи
вредности за јачината и времето.
77
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Храната на некои места може да се
исуши, прегори или да се запали.
Не користете го апаратот за варење
јајца или полжави во нивните оклопи
бидејќи можат да ескплодираат. Кога
пржите јајца, прво продупчете ја
жолчката.
Храната со “лушпа“ или “кора“, како
компири, домати, колбаси, прободете ја
со вилушка неколку пати пред да ја
зготвите за да спречите да експлодира.
За разладени или замрзнати јадења,
потребно е подолго време за готвење.
Јадењата што содржат сосови мора
одвреме навреме да се промешаат.
Зеленчуците со цврста структура, какви
што се морковите, грашокот или
карфиолот, мора да се готват во вода.
Поголемите парчиња превртете ги по
изминување на половина од времето за
готвење.
Ако е возможно, исечете го зеленчукот
на помали парчиња.
Користете рамни, широки чинии.
Не користете садови за готвење
направени од порцелан, керамика или
глина со мали дупчиња, на пр. на
рачките или неглазирано дно. Влагата
што навлегува во дупките може да
предизвика садот за готвење да пукне
кога ќе се загрее.
Стаклената тацна за готвење
претставува работна површина за
загревање на храна или течности. Таа е
неопходна за функционирањето на
микробрановата печка.
Одмрзнување месо, живина, риба:
• Ставете ја замрзнатата и распакувана
храна на мала чинија превртена наопаку,
а под неа ставете сад за да може во него
да се собере течноста од
одмрзнувањето.
• Превртете ја храната кога ќе измине
половина од времето што е потребно за
одмрзнување. Ако е возможно, одвојте
ги и отстранете ги парчињата што
почнале да се одмрзнуваат.
Одмрзнување путер, парчиња торта/
колачи, урда:
• Не одмрзнувајте ја храната целосно во
апаратот, туку оставете ја да се одмрзне
на собна температура. На тој начин се
постигнува поизедначен резултат. Пред
одмрзнувањето, целосно извадете го
металното или алуминиумското
пакување.
Одмрзнување овошје, зеленчук:
• Не одмрзнувајте ги целосно овошјето и
зеленчукот, кои потоа треба
дополнително да се готват во апаратот.
Оставете ги да се одмрзнат на собна
температура.
• Можете да користите микробранови со
поголема јачина за готвење на овошјето
и зеленчукот без претходно да ги
одмрзнувате.
Готови јадења:
• Во апаратот можете да подготвувате
готови јадења само ако нивното
пакување е соодветно за употреба во
микробранови печки.
• Мора да ги следите упатствата на
производителот што се отпечатени на
амбалажата (на пр. извадете го
металниот капак или продупчете ја
пластичната фолија).
Погодни садови за готвење и материјали
Садови за готвење / материјал
Микробранова печка
Одмрзнување
Огноопторно стакло и порцелан (без метални
компоненти, на пр. Пирекс, огноотпорно стакло)
78
Х
Загревање
Х
Готвење
Х
www.zanussi.com
Садови за готвење / материјал
Микробранова печка
Одмрзнување
Загревање
Готвење
Неогноотпорно стакло и порцелан 1)
Х
--
--
Стакло и стаклена керамика направена од
огноотпорен материјал / материјал отпорен на
замрзнување (на пр. Аркофлам), решетка за скара
Х
Х
Х
Керамика 2), садови од глина 2)
Х
Х
Х
Пластика отпорна на топлина до 200 °C 3)
Х
Х
Х
Картон, хартија
Х
--
--
Тенка пластична фолија
Х
--
--
Фолија за печење со безбедно затворање за
микробранови 3)
Х
Х
Х
Садови за печење направени од метал, на пр.
емајл, лиен метал
--
--
--
Плехови за печење, со црн лак или обложени со
силикон 3)
--
--
--
Плех за печење
--
--
--
Садови за запечување, на пр. сад Криспи или
Кранч
--
Х
Х
Готови јадења во амбалажа 3)
Х
Х
Х
1) Без сребрени, златни, платиниумски или метални облоги / украси
2) Без кварц или метални компоненти, или глазури што содржат метали
3) Мора да ги следите упатствата на производителот за максималните температури.
X погодна
-- не е погодна
Табела за поставување на јачина
Знак
Јачина
Моќност
Ниска фаза
119 W
Средна фаза / Одмрзнување
252 W
Средно
385 W
Средно високо
539 W
Високо
700 W
www.zanussi.com
79
Користење на приборот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
Вметнување на комплетот со тањир за вртење
1.
2.
ВНИМАНИЕ Не гответе храна без
комплетот со тањир за вртење.
Користете го само комплетот со тањир за
вртење испорачан заедно со апаратот.
Ставете ја водилката на валјакот околу
оската на тањирот за вртење
Ставете го стаклениот тањир за
готвење на водилката на валјакот
Никогаш не гответе ја храната
директно на стаклениот тањир за
готвење.
Помошни напомени и совети
Корисни совети за готвење во микробранова печка
Проблем
Решение
Не можете да најдете информации за
количината на храна што се подготвува.
Побарајте слична храна. Зголемете или намалете ја
должината на времето на готвење во согласност со
следното правило: двојна количина = речиси двојно
време, половина количина = половина време
Храната премногу се исушила.
Поставете пократко време на готвење или изберете
пониска јачина на микробранови.
Храната уште не е одмрзната, не е жешка
ниту зготвена, откако поминало времето.
Поставете подолго време на готвење или повисока
јачина на микробранови. Имајте предвид дека за
поголеми количини потребно е подолго време.
Откако поминало времето на готвење,
храната е прегреана на рабовите, но во
средината уште не е готова.
Следниот пат поставете пониска јачина и подолго
време. На половина од готвењето, промешајте ги
течните јадења, на пр. супа.
За да добиете подобри резултати кај
оризот, користите рамни и широки садови.
Одмрзнување
Смрзнато печено месо секогаш
одмрзнувајте го со мрсната страна свртена
надолу.
Не одмрзнувајте покриено месо, бидејќи
тоа може да предизивка процес на готвење
наместо на одмрзнување.
80
Цели парчиња живина секогаш
одмрзнувајте ги со градите свртени
надолу.
Готвење
Разладеното место и живина секогаш
вадете ги од фрижидерот барем 30 минути
пред готвењето.
Оставете ги месото, живината, рибата и
зеленчукот покриени после готвењето.
www.zanussi.com
Со четка нанесете малку масло или путер
на рибата.
Додавајте по 30 - 45 мл ладна вода на
секои 250 г зеленчук. Исечете го свежиот
зеленчук на рамномерни парчиња пред
готвењето. Гответе го сиот зеленчук со
капак на садот.
Повторно загревање
Кога повторно загревате спакувани готови
јадења, секогаш следете ги упатствата
напишани на амбалажата.
Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
Забелешки за чистењето:
• Исчистете го предниот дел на апаратот
користејќи мека крпа со топла вода и
средство за чистење.
• За чистење на металните површини
употребете вообичаено средство за
чистење.
• Чистете ја внатрешноста на апаратот по
секоја употреба. Потоа можете полесно
да ја отстраните нечистотијата и истата
нема да изгори.
• Тврдокорната нечистотија исчистете ја
со специјално средство за чистење.
• Сите додатоци чистете ги редовно и
оставете ги да се исушат. Користете
сува крпа со топла вода и средство за
чистење.
Решавање на проблеми
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
Проблем
Можна причина
Решение
Апаратот не работи.
Апаратот е исклучен.
Вклучете го апаратот.
Апаратот не работи.
Апаратот не е вклучен во
штекерот.
Вклучете го апаратот.
Апаратот не работи.
Прегорен е осигурувач во таблата.
Проверете го осигурувачот. Ако
осигурувачот избие повеќе пати,
повикајте квалификуван
електричар.
Апаратот не работи.
Вратата не е правилно затворена.
Проверете дали нешто ја блокира
врата.
Светлото не работи.
Светлото не е исправно.
Светлото треба да се замени.
Во внатрешноста
светкаат искри.
Има метални садови или садови
со метални украси.
Извадете го садот од апаратот.
Во внатрешноста
светкаат искри.
Има метални ражени или
алуминиумска фолија која допира
на ѕидовите во внатрешноста.
Проверете дали ражените и
фолијата ги допираат ѕидовите во
внатрешноста.
Комплетот со тањирот за
вртење произведува
бука како гребење или
мелење.
Има предмет или нечистотија под
стаклениот тањир за готвење.
Исчистете ја површината под
стаклениот тањир за готвење.
www.zanussi.com
81
Проблем
Апаратот престанува да
работи без јасна
причина.
Можна причина
Решение
Има дефект.
Ако не можете сами да најдете решение за
проблемот, јавете се кај продавачот или во
центарот за грижа за корисници.
Ако оваа ситуација се повторува,
повикајте го центарот за грижа за
корисници.
Потребните податоци за центарот за грижа
за корисници се на плочката со
спецификации на апаратот.
Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:
Модел (MOD.)
.........................................
Број на производ (PNC)
.........................................
Сериски број (S.N.)
.........................................
Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ВНИМАНИЕ Не блокирајте ги
вентилите за воздух. Ако го направите
тоа, апаратот може да се прегрее.
Производителот не одговара ако не ги
следите безбедносните мерки во
поглавјето „Безбедносни информации“.
Апаратот е снабден со приклучок и кабел
за струја.
ВНИМАНИЕ Не поврзувајте го
апаратот со адаптери или продолжени
кабли за струја. Тоа може да предизвика
преоптеретување и ризик од пожар.
• Апаратот е наменет само за употреба во
кујна. Мора да се постави на стабилна и
рамна површина.
• Ставете го апаратот подалеку од пареа,
топол воздух и вода.
• Ако го транспортирате апаратот на
ладно време, не вклучувајте го веднаш
по монтажата. Оставете го на собна
температура за да апсорбира топлина.
Електрична инсталација
A
B
C
Минимално растојание
Димензија
мм
A
100
Б
80
В
80
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Само
квалификувано лице смее да го
изврши поврзувањето со струја.
82
www.zanussi.com
Еколошки прашања
Отстранете го Вашиот истрошен уред
според прописите кои важат во Вашето
место на живеење.
Амбалажа
Материјалот од амбалажата е
еколошки прифатлив и може да се
www.zanussi.com
рециклира. Пластичните делови носат
меѓународни кратенки, како на пр. PE, PS,
итн. Материјалот од амбалажата фрлете го
во контејнери предвидени за таа намена,
во вашиот локален капацитет за
управување со отпад.
83
Cuprins
Informaţii privind siguranţa _ _ _ _ _ _ _ _
Instrucţiuni privind siguranţa _ _ _ _ _ _ _
Descrierea produsului _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Înainte de prima utilizare _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilizarea zilnică _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilizarea accesoriilor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
84
86
87
88
88
90
Sfaturi utile _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Îngrijirea şi curăţarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Depanare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Protejarea mediului înconjurător _ _ _ _ _
91
92
92
93
93
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
Informaţii privind siguranţa
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă răniri şi daune.
Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru
consultare ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
Avertizare Pericol de sufocare, vătămare sau invaliditate
permanentă.
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8
ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă doar
sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere
informaţiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să
le permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
• Nu lăsaţi ambalajul produsului la îndemâna copiilor.
• Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
• Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de uşa aparatului
când aceasta este deschisă.
• Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii, vă recomandăm să-l activaţi.
• Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate de copii
nesupravegheaţi.
84
www.zanussi.com
Aspecte generale privind siguranţa
• Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică şi la aplicaţii similare, cum ar fi:
– în bucătăriile pentru personal din magazine, birouri şi alte
medii de lucru;
– case de la ferme;
– de către clienţii din hoteluri, moteluri şi alte medii de tip rezidenţial;
– unităţi de cazare cu micul dejun inclus.
• Aparatul devine fierbinte în interior pe durata funcţionării. Nu
atingeţi elementele de încălzire care sunt în aparat. Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie pentru a scoate sau a pune în
interior accesorii sau vase.
• Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa aparatul.
• Întrerupeţi alimentarea cu electricitate înainte de a efectua operaţiile de întreţinere.
• Dacă uşa sau garnitura uşii sunt deteriorate, aparatul nu trebuie
să mai fie folosit până când nu este reparat de o persoană calificată.
• Doar o persoană calificată poate efectua operaţiile de service
sau reparaţii care implică scoaterea capacului care oferă protecţie la expunerea la energia microundelor.
• Nu încălziţi lichide şi alte alimente în recipiente etanşe. Acestea
pot exploda.
• Folosiţi numai ustensile care sunt adecvate pentru utilizarea în
cuptoarele cu microunde.
• Când încălziţi alimente în recipiente de plastic sau hârtie, supravegheaţi permanent aparatul datorită riscului de aprindere a
acestora.
• Aparatul este destinat încălzirii de alimente şi băuturi. Uscarea
alimentelor sau rufelor şi chiar încălzirea pernelor cu gel, a pawww.zanussi.com
85
•
•
•
•
•
•
pucilor, bureţilor hainelor umede şi altele poate produce
vătămări, aprinderea produselor respective sau un incendiu.
Dacă observaţi fum, opriţi sau scoateţi din priză aparatul şi ţineţi
închisă uşa cuptorului pentru a înăbuşi flăcările.
Încălzirea băuturilor la microunde poate duce la o fierbere explozivă cu întârziere. Procedaţi cu grijă când mânuiţi recipientul.
Conţinutul biberoanelor şi al borcănaşelor cu alimente pentru
bebeluşi trebuie amestecat sau agitat, iar temperatura trebuie
verificată înainte de servire, pentru a se evita arsurile.
Ouăle în coajă sau ouăle fierte tare în coajă nu trebuie încălzite
în aparat deoarece pot exploda, chiar şi după ce încălzirea la
microunde s-a terminat.
Aparatul trebuie curăţat la intervale regulate şi toate depunerile
de alimente eliminate.
Dacă aparatul nu este menţinut curat, suprafaţa acestuia se
poate deteriora, ceea ce afectează negativ durata de funcţionare a acestuia şi poate provoca o situaţie periculoasă.
Instrucţiuni privind siguranţa
Instalarea
Avertizare Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest aparat.
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
• Respectaţi instrucţiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
• Aparatul poate fi amplasat în aproape orice
loc din bucătărie. Acesta trebuie instalat pe
o suprafaţă plană şi uniformă, iar orificiile
de ventilaţie şi suprafaţa de sub cuptor nu
trebuie să fie blocate (aerisirea să fie suficientă).
Conexiunea la reţeaua electrică
Avertizare Pericol de incendiu şi
electrocutare.
86
• Toate conexiunile electrice trebuie realizate
de către un electrician calificat.
• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
• Verificaţi dacă informaţiile de natură electrică, specificate pe plăcuţa cu datele tehnice, corespund cu cele ale sursei de tensiune. În caz contrar, contactaţi un electrician.
• Dacă se conectează aparatul la priză folosindu-se un prelungitor, acesta din urmă
trebuie să fie împământat.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora
ştecherul şi cablul de alimentare electrică.
Contactaţi centrul de service sau un electrician pentru a schimba un cablu de alimentare deteriorat.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna de ştecher.
www.zanussi.com
Utilizarea
Avertizare Pericol de rănire, arsuri,
electrocutare sau explozie.
•
•
•
•
Utilizaţi acest aparat într-un mediu casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timpul
funcţionării.
• Nu aplicaţi presiune asupra uşii deschise.
• Nu utilizaţi aparatul drept suprafaţă de lucru
şi nu utilizaţi interiorul cuptorului pentru a
depozita obiecte.
Întreţinerea şi curăţarea
Avertizare Pericol de rănire, incendiu
sau de deteriorare a aparatului.
• Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere, dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul
din priză.
• Curăţaţi regulat aparatul pentru a preveni
deteriorarea materialului de la suprafaţă.
• Nu lăsaţi să se depună resturi de mâncare
sau de detergent pe suprafeţele de etanşare ale uşii.
• Resturile de grăsimi sau de alimente din
aparat pot duce la apariţia unui incendiu.
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă.
Utilizaţi numai detergenţi neutri. Nu folosiţi
produse abrazive, bureţi abrazivi, solvenţi
sau obiecte metalice.
• Dacă folosiţi un spray pentru cuptor, respectaţi instrucţiunile de siguranţă de pe ambalaj.
Gestionarea deşeurilor după încheierea
ciclului de viaţă al aparatului
Avertizare Pericol de vătămare sau
sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare electrică.
• Tăiaţi cablul electric şi aruncaţi-l.
Descrierea produsului
1 2 3
4
1 Bec
2 Sistem de blocare de siguranţă
3 Panou de comandă
4 Buton pentru setarea puterii
5 Buton cronometru
6 Deschizător pentru uşă
8
www.zanussi.com
7
6
5
7 Capac ghid de unde
8 Ax pentru farfuria rotativă
87
Accesoriile
Set pentru farfuria rotativă
Tavă de gătit din sticlă şi ghidajul cu role.
Utilizaţi întotdeauna setul pentru farfuria
rotativă la prepararea alimentelor în aparat.
Înainte de prima utilizare
Avertizare Consultaţi capitolele privind
Siguranţa.
Prima curăţare
• Scoateţi toate componentele aparatului.
• Curăţaţi aparatul înainte de prima utilizare.
Important Consultaţi capitolul "Îngrijirea şi
curăţarea".
Utilizarea zilnică
Avertizare Consultaţi capitolele privind
Siguranţa.
Activarea şi dezactivarea aparatului
1. Rotiţi butonul pentru setarea puterii pentru a selecta un nivel al puterii.
2. Rotiţi butonul cronometrului pentru a seta
o durată. Aceasta activează automat aparatul.
3. Pentru a dezactiva aparatul puteţi proceda astfel:
– aşteptaţi până când aparatul se dezactivează automat când butonul cronometrului ajunge la poziţia "OPRIT".
– rotiţi butonul cronometrului la poziţia
"OPRIT".
– Deschideţi uşa. Aparatul se opreşte automat. Închideţi uşa pentru a continua
gătitul. Utilizaţi această opţiune pentru
a inspecta alimentele.
Când butonul cronometrului ajunge la poziţia "OPRIT" este emis un semnal acustic.
Atenţie Nu lăsaţi aparatul să funcţioneze
când nu există alimente în acesta.
88
Dacă doriţi să setaţi cronometrul pentru
mai puţin de 5 minute, setaţi mai întâi
cronometrul la o durată mai mare de 5 minute
şi rotiţi înapoi butonul la durata dorită.
Informaţii generale despre utilizarea
aparatului
Generalităţi:
• După dezactivarea aparatului, aşteptaţi
încă câteva minute înainte de a scoate alimentele.
• Scoateţi folia de aluminiu de la ambalare,
recipientele metalice etc. înainte de a prepara alimentele.
Gătire:
• Dacă se poate, gătiţi alimentele acoperite
cu un material dedicat utilizării la microunde. Gătiţi alimentele fără capac dacă doriţi
să le faceţi crocante
• Nu supraîncălziţi preparatele prin setarea
unei puteri şi a unei durate prea mari. Mâncarea se poate usca, arde sau să ia foc în
anumite locuri.
• Nu utilizaţi aparatul pentru a găti ouă sau
melci în cochilie deoarece aceştia pot exwww.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ploda. La ouăle ochiuri, mai întâi găuriţi
gălbenuşul.
Înainte de preparare împungeţi în câteva locuri mâncarea cu "pieliţă" sau "coajă", cum
ar fi cartofii, roşiile, cârnaţii folosind o furculiţă. astfel încât mâncarea să nu explodeze.
Pentru alimentele răcite sau congelate, setaţi o durată de preparare mai mare.
Preparatele care conţin sos trebuie amestecate din când în când.
Legumele care au o structură fermă, cum
ar fi morcovii, mazărea sau conopida, trebuie gătite în apă.
Întoarceţi bucăţile mari la jumătatea duratei
de gătire.
Dacă este posibil, tăiaţi legumele în bucăţi
de dimensiuni cât mai egale.
Folosiţi farfurii mari, întinse.
Nu utilizaţi vase realizate din porţelan, ceramică sau lut care conţin găuri mici, cum ar
fi pe mânere sau baze nefinisate. Umezeala care intră în găuri poate provoca crăparea vasului atunci când este încălzit.
Tava de gătit din sticlă este un spaţiu de lucru pentru încălzirea alimentelor sau lichidelor. Este necesară pentru funcţionarea
cuptorului cu microunde.
Decongelarea cărnii, puiului, peştelui:
• Puneţi alimentele congelate, despachetate
pe o farfurie bombată cu un recipient dede-
subt care să colecteze lichidul rezultat în
urma decongelării.
• Întoarceţi alimentele la jumătatea duratei de
decongelare. Dacă este posibil, tăiaţi şi
scoateţi bucăţile care au început să se decongeleze.
Decongelarea untului, a feliilor de tort şi
prăjiturilor:
• Nu decongelaţi complet alimentele în aparat. Lăsaţi-le să se decongeleze complet la
temperatura camerei. Astfel veţi obţine un
rezultat mai uniform. Îndepărtaţi complet
toate ambalajele metalice sau din aluminiu
înainte de decongelare.
Decongelarea fructelor, legumelor:
• Nu decongelaţi complet fructele şi legumele
care urmează fie preparate crude în aparat.
Lăsaţi-le să se decongeleze la temperatura
camerei.
• Puteţi să utilizaţi un nivel mai mare de putere al microundelor pentru a găti fructele şi
legumele fără a le decongela mai întâi.
Semipreparate:
• Puteţi găti semipreparate la aparat doar
dacă ambalajul este adecvat pentru utilizarea la microunde.
• Trebuie să respectaţi instrucţiunile producătorului tipărite pe ambalaj (de ex. eliminaţi capacul metalic şi găuriţi membrana
din plastic).
Vesela şi materialele adecvate
Vase de gătit/Materiale
Microunde
Decongelare
Încălzire
Gătit
Sticlă şi porţelan rezistente la foc (fără componente
din metal, de ex. Pyrex, sticlă Jena)
X
X
X
Sticlă şi porţelan care nu poate fi folosită în cuptor 1)
X
--
--
Sticlă sau sticlă ceramică realizată din materiale rezistente la căldură/congelare (de ex. Arcoflam), raftul
grătarului
X
X
X
Ceramică 2), ceramică din lut 2)
X
X
X
Plastic rezistent la căldură până la 200 °C 3)
X
X
X
Carton, hârtie
X
--
--
www.zanussi.com
89
Vase de gătit/Materiale
Microunde
Decongelare
Încălzire
Gătit
Folie transparentă
X
--
--
Folie pentru coacere cu sigilare pentru microunde3)
X
X
X
Coacerea preparatelor cu suport realizat din metal, de
ex. email, fontă
--
--
--
Vase de coacere, smălţuite sau acoperite cu silicon 3)
--
--
--
Tavă de gătit
--
--
--
Vase pentru rumenire, de ex. tigaie sau tavă pentru
gătit
--
X
X
Semipreparate în ambalaj 3)
X
X
X
1) Fără decoraţiuni sau placaje metalice sau din argint, aur sau platină
2) Fără cuarţ sau componente metalice sau obiecte de ceramică care conţin metale
3) Trebuie să respectaţi instrucţiunile producătorului cu privire la temperaturile maxime.
X adecvat
-- nu este adecvat
Tabelul cu nivelurile de putere
Pictogramă
Nivel de putere
Putere
Putere redusă
119 W
Medie Scăzută / Decongelare
252 W
Medie
385 W
Medie ridicată
539 W
Ridicată
700 W
Utilizarea accesoriilor
Avertizare Consultaţi capitolele privind
Siguranţa.
90
www.zanussi.com
Introducerea setului pentru farfuria rotativă
1.
2.
Atenţie Nu gătiţi alimente fără setul
pentru farfuria rotativă. Utilizaţi doar setul
pentru farfuria rotativă furnizat împreună cu
aparatul.
Puneţi ghidajul cu role în jurul axului farfuriei rotative.
Puneţi tava de gătit din sticlă pe ghidajul
cu role
Nu gătiţi alimentele direct pe sticla tăvii
de gătit.
Sfaturi utile
Sfaturi pentru microunde
Problemă
Soluţie
Nu puteţi găsi informaţii privind cantităţile de
alimente preparate.
Căutaţi alimente similare. Măriţi sau micşoraţi durata de
gătire în conformitate cu următoarea regulă: O cantitate
dublă înseamnă un timp dublu, O cantitate pe jumătate înseamnă un timp redus la jumătate
Mâncarea s-a uscat prea mult.
Setaţi o durată de gătit mai scurtă sau selectaţi o putere
mai mică pentru microunde.
Alimentele nu sunt încă decongelate, fierbinți
sau gătite după ce durata a expirat.
Setaţi o durată de gătit mai lungă sau selectaţi o putere
mai mare. Reţineţi faptul că vasele mari au nevoie de mai
mult timp.
După expirarea duratei de gătire, alimentele
sunt supraîncălzite la margini, dar încă nu
sunt gata în mijloc.
Data viitoare selectaţi o putere mai mică şi o durată mai
mare. Amestecaţi lichidele la jumătatea duratei, cum ar fi
în cazul supei.
Pentru a obţine rezultate mai bune în cazul
orezului, folosiţi farfurii întinse, mari.
Decongelarea
Decongelaţi întotdeauna carnea aşezând partea cu grăsime în jos.
Nu decongelaţi carnea acoperită deoarece
aceasta se poate găti în loc să se decongeleze.
Decongelaţi întotdeauna pieptul de pui cu os
aşezându-l cu faţa în jos.
Gătitul
Scoateţi întotdeauna carnea roşie şi de
pasăre din congelator cu cel puţin 30 de minute înainte de gătit.
www.zanussi.com
Lăsaţi carnea roşie, pasărea, peştele şi legumele acoperite după gătit.
Ungeţi cu puţin ulei sau unt topit peştele.
Adăugaţi 30 – 45 ml de apă rece la fiecare
250 g de legume. Tăiaţi legumele proaspete
în bucăţi de dimensiuni egale înainte de gătit.
Gătiţi toate legumele cu un capac pe recipient.
Reîncălzirea
Când reîncălziţi mâncărurile semipreparate
respectaţi întotdeauna instrucţiunile scrise pe
ambalaj.
91
Îngrijirea şi curăţarea
Avertizare Consultaţi capitolele privind
Siguranţa.
Note cu privire la curăţare:
• Curăţaţi partea din faţă a cuptorului cu o
cârpă moale, apă caldă şi agent de curăţare.
• Utilizaţi un agent de curăţare obişnuit pentru a curăţa suprafeţele metalice.
• Curăţaţi interiorul aparatului după fiecare
utilizare. Astfel, puteţi îndepărta murdăria
mai uşor şi aceasta nu se mai arde.
• Curăţaţi murdăria rezistentă cu produs special de curăţat.
• Curăţaţi regulat toate accesoriile şi lăsaţi-le
să se usuce. Folosiţi o lavetă moale cu apă
caldă şi un agent de curăţare.
Depanare
Avertizare Consultaţi capitolele privind
Siguranţa.
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul nu funcţionează.
Aparatul este dezactivat.
Activaţi aparatul.
Aparatul nu funcţionează.
Aparatul nu este conectat la priză.
Introduceţi aparatul în priză.
Aparatul nu funcţionează.
Siguranţa din tabloul de siguranţe se
declanşează.
Verificaţi siguranţa. Dacă siguranţa
declanşează în mod repetat, contactaţi un electrician calificat.
Aparatul nu funcţionează.
Uşa nu este închisă corect.
Verificaţi dacă uşa nu este obstrucţionată.
Becul nu funcţionează.
Becul este defect.
Becul trebuie înlocuit.
Apar scântei în interior.
Există vase de metal sau vase cu
decoraţiuni metalice.
Scoateţi vasul din aparat.
Apar scântei în interior.
Există suporţi de metal sau folii de
aluminiu care ating pereţii interiori.
Suporţii de metal şi folia nu trebuie
să atingă pereţii interiori.
Setul pentru farfuria rotativă scrâşneşte sau hârşâie.
Există un obiect sau mizerie sub tava de gătit din sticlă.
Curăţaţi zona de sub tava de gătit
din sticlă.
Aparatul se opreşte din
funcţionare fără niciun motiv clar.
Există o defecţiune.
Dacă situaţia se repetă, apelaţi la
serviciul de asistenţă clienţi.
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie problemei, contactaţi dealerul sau serviciul de asistenţă clienţi.
Datele necesare serviciului de asistenţă clienţi
se găsesc pe plăcuţa cu date tehnice.
Vă recomandăm să notaţi datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
Codul numeric al produsului (PNC)
.........................................
Numărul de serie (S.N.)
.........................................
92
www.zanussi.com
Instalarea
Avertizare Consultaţi capitolele privind
Siguranţa.
Atenţie Nu blocaţi orificiile de aerisire.
Dacă faceţi acest lucru, aparatul se
poate supraîncălzi.
Producătorul nu este responsabil dacă
nu respectaţi măsurile de siguranţă descrise în capitolul "Informaţii privind siguranţa".
Acest aparat este livrat cu un cablu de alimentare electrică şi ştecher.
Atenţie Nu conectaţi aparatul la
adaptoare sau prelungitoare. Se poate
produce supraîncărcarea şi există pericol de
incendiu.
• Aparatul este conceput doar pentru utilizarea pe un blat de bucătărie. Trebuie amplasat pe o suprafaţă stabilă şi dreaptă.
• Puneţi aparatul departe de sursele de abur,
aer cald şi stropi de apă.
• Dacă transportaţi aparatul pe temperaturi
scăzute, nu îl porniţi imediat după instalare.
Lăsaţi-l să stea la temperatura camerei şi
să atingă aceeaşi temperatură.
Instalaţia electrică
A
C
B
Distanţe minime
Dimensiuni
mm
A
100
B
80
C
80
Avertizare Instalaţia electrică trebuie
realizată numai de către o persoană
calificată.
Protejarea mediului înconjurător
Simbolul e pe produs sau de pe ambalaj
indică faptul că produsul nu trebuie aruncat
împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat
la punctul de colectare corespunzător pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că aţi eliminat în
mod corect produsul, ajutaţi la evitarea
potenţialelor consecinţe negative pentru
mediul înconjurător şi pentru sănătatea
persoanelor, consecinţe care ar putea deriva
din aruncarea necorespunzătoare a acestui
www.zanussi.com
produs. Pentru mai multe informaţii detaliate
despre reciclarea acestui produs, vă rugăm
să contactaţi biroul local, serviciul pentru
eliminarea deşeurilor sau magazinul de la
care l-aţi achiziţionat.
Materialele de ambalare
Materialele de ambalare sunt ecologice
şi reciclabile. Componentele din plastic sunt
marcate cu abrevieri internaţionale precum
PE, PS, etc. Aruncaţi ambalajele în containerele corespunzătoare din locurile amenajate
special pentru colectarea deşeurilor.
93
Садржај
Информације о безбедности _ _ _ _ _ _ 94
Упутства о безбедности _ _ _ _ _ _ _ _ _ 96
Опис производа _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 97
Пре прве употребе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 98
Свакодневна употреба _ _ _ _ _ _ _ _ _ 98
Коришћење прибора _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100
Помоћне напомене и савети _ _ _ _ _
Нега и чишћење _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Решавање проблема _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Инсталација _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Еколошка питања _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
101
102
102
103
103
Задржано право измена.
Информације о безбедности
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво прочитајте
приложено упутство. Произвођач није одговоран уколико
услед неправилне инсталације и употребе уређаја дође до повреда и квара. Чувајте упутство за употребу поред уређаја ради будућих подешавања.
Безбедност деце и осетљивих особа
УПОЗОРЕЊЕ Постоји ризик од гушења, повређивања или
трајног инвалидитета.
• Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, kao особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези
са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају
могуће опасности.
• Немојте дозволити деци да се играју уређајем.
• Сву амбалажу држите ван домашаја деце.
• Све врсте детерџената држите ван домашаја деце.
• Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја док су
врата отворена.
• Ако уређај има блокаду за децу, препоручујемо вам да је
активирате.
• Чишћење и одржавање не треба да обављају деца, уколико
нису под надзором.
94
www.zanussi.com
Опште мере безбедности
• Овај уређај је намењен за коришћење у домаћинствима и
сличним окружењима, као што су:
– кухиње за особље у продавницама, канцеларијама и другим радним окружењима;
– сеоске куће;
– од стране клијената у хотелима, мотелима и другим окружењима за становање;
– смештај типа ноћења са доручком.
• Унутрашњост уређаја постаје врела кад уређај ради. Немојте додиривати грејне елементе на уређају. Увек користите
заштитне рукавице кад вадите прибор или посуђе из пећнице или их стављате у пећницу.
• Не користите парни чистач за чишћење уређаја.
• Пре одржавања, прекините напајање електричном енергијом.
• Уколико су врата или заптивке врата оштећени, уређај се
не сме укључивати све док га не поправи компетентна особа.
• Само компетентне особе могу да врше оправку или сервисирање које обухвата скидање поклопца који пружа заштиту
од излагања микроталасној енергији.
• Немојте загревати течности и друге намирнице у херметички затвореним посудама. Оне могу да експлодирају.
• Употребљавајте само посуде које су погодне за употребу у
микроталасним пећницама.
• Приликом загревања хране у пластичним или папирним посудама, пазите на уређај због могућности запаљења.
• Уређај је намењен за загревање хране и пића. Сушење хране или одеће и загревање грејних јастучића, папуча, сунђера, влажних крпа и слично могу проузроковати повреде, паљење или пожар.
www.zanussi.com
95
• Уколико приметите дим, искључите или ископчајте уређај и
оставите врата затворена да би се угасио пламен.
• Загревање напитака у микроталасној пећници може изазвати закаснело еруптивно кључање. Стога се мора пазити
приликом руковања посудом.
• Садржај боца за храњење и лончића са храном за бебе
треба промешати и протрести, а температуру треба проверити пре конзумирања, како би се избегле опекотине.
• Јаја у љусци и цела тврдо кувана јаја не треба загревати у
уређају, јер могу да експлодирају чак и након обављеног загревања у микроталасној пећници.
• Уређај треба редовно чистити и из њега уклањати заостале
наслаге хране.
• Уколико се не одржава чистоћа уређаја, то може довести до
површинских оштећења која би могла неповољно утицати
на животни век уређаја и евентуално довести до опасних
ситуација.
Упутства о безбедности
Уградња
УПОЗОРЕЊЕ Само квалификована
особа може да инсталира овај уређај.
• Уклоните сву амбалажу.
• Немојте да инсталирате или користите
оштећен уређај.
• Придржавајте се упутства за инсталацију
које сте добили уз уређај.
• Уређај се може поставити скоро свуда у
кухињи. Уверите се у то да је пећница
постављена на равној, нивелисаној површини и да вентилациони отвори, као и
површина испод уређаја нису блокирани
(ради довољне вентилације).
Прикључење на електричну мрежу
УПОЗОРЕЊЕ Постоји опасност од
пожара и струјног удара.
96
• Сва прикључивања струје треба да обави квалификован електричар.
• Уређај мора да буде уземљен.
• Уверите се да ли су електрични подаци
наведени на плочици са техничким карактеристикама у складу са напоном.
Уколико то није случај, обратите се електричару.
• Уколико је уређај прикључен преко продужног кабла, проверите да ли је кабл
уземљен.
• Проверите да нисте оштетили главно напајање и кабл за напајање. Обратите се
сервису или електричару да бисте заменили оштећени кабл за напајање.
• Немојте вући кабл за напајање да бисте
искључили уређај. Кабл искључите тако
што ћете извући утикач из утчнице.
www.zanussi.com
Коришћење
• Користите овај уређај у домаћинству.
• Не мењајте спецификацију овог уређаја.
• Поведите рачуна да отвори за вентилацију нису запушени.
• Не остављајте уређај без надзора током
рада.
• Немојте излагати отворена врата великом оптерећењу.
• Уређај немојте користити као радну површину, а његову унутрашњост немојте
користити за складиштење.
• Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског материјала.
• Немојте дозволити преливање хране или
сакупљање остатака средства за чишћење на заптивним површинама врата.
• Остаци масноће или хране у уређају могу изазвати пожар.
• Уређај чистите влажном, меком крпом. У
ту сврху користите искључиво неутралне
детерџенте. Немојте да користите абразивне производе, абразивне сунђере, раствараче или металне предмете.
• Уколико користите спреј за пећнице, придржавајте се безбедносних упутстава на
амбалажи.
Нега и чишћење
Одлагање на отпад
УПОЗОРЕЊЕ Постоји опасност од
повређивања, опекотина, струјног
удара или експлозије.
УПОЗОРЕЊЕ Постоји ризик од
озлеђивања, пожара и оштећења
уређаја.
• Пре одржавања уређаја деактивирајте
уређај и извуците утикач кабла за напајање из зидне утичнице.
УПОЗОРЕЊЕ Постоји могућност од
повређивања или гушења.
• Одвојте кабл за напајање уређаја од
мрежног напајања.
• Одсеците напојни кабл и баците га у
смеће.
Опис производа
1 2 3
4
1 Сијалица
2 Безбедносни систем за блокирање
3 Контролна табла
4 Дугме за подешавање снаге
5 Дугме тајмера
6 Дугме за отварање врата
8
www.zanussi.com
7
6
5
7 Поклопац таласовода
8 Осовина обртног постоља
97
Прибор
Склоп обртног постоља
Стаклени тањир за кување и вођица са
точкићима.
Приликом припреме хране у уређају
увек користите склоп обртног постоља.
Пре прве употребе
УПОЗОРЕЊЕ Погледајте поглавља о
безбедности.
Прво чишћење
• Извадите све делове из уређаја.
• Очистите уређај пре прве употребе.
ВАЖНО Погледајте одељак „Одржавање и
чишћење“.
Свакодневна употреба
УПОЗОРЕЊЕ Погледајте поглавља о
безбедности.
Активирање и деактивирање уређаја
1. Окрените дугме за подешавање снаге
да бисте одабрали жељену снагу.
2. Окрените дугме тајмера да бисте подесили време, чиме се уређај аутоматски активира.
3. Да бисте деактивирали уређај, можете:
– сачекати да се уређај аутоматски
деактивира кад дугме тајмера стигне
до положаја „OFF“.
– окренути дугме тајмера у положај
„OFF“.
– отворити врата. Уређај се аутоматски зауставља. Затворите врата да
бисте наставили с кувањем. Користите ову могућност ради провере
припремљености јела.
Када дугме тајмера стигне до положаја
„OFF“, зачуће се звучни сигнал.
ПАЖЊА Немојте дозволити да уређај
ради уколико у њему нема намирница.
98
Ако тајмер желите да подесите на мање од 5 минута, најпре га подесите на
више од 5 минута, па затим дугме вратите
на жељено време.
Опште информације у вези са
коришћењем уређаја
Опште:
• Након што деактивирате уређај, пустите
да храна одстоји неколико минута.
• Пре припремања хране, уклоните алуминијумску фолију, металне посуде и др.
Печење:
• По могућству, храну пеците прекривену
одговарајућим материјалом за микроталасну пећницу. Храну пеците без поклопца само ако желите да буде хрскава.
• Немојте да прекувате јела тако што ћете
подесити сувише високу температуру и
дуго време. Храна може да се исуши, запали или загори на неким нестима.
• Уређај немојте користити за кување јаја
или пужева у љусци, јер могу да експлодирају. Када пржите јаја, прво боцните
жуманце.
www.zanussi.com
• Намирнице са „кожом“ или „љуском“, као
што су кромпир, парадајз, кобасице, прободите виљушком неколико пута пре
печења како не би експлодирале.
• За охлађену или замрзнуту храну, подесите дуже време печења.
• Јела која садрже сос треба повремено
промешати.
• Поврће које има чврсту структуру, као
што су шаргарепе, грашак или карфиол
мора да се кува у води.
• Окрените веће комаде на пола печења.
• По могућству, исеците поврће на комадиће сличне величине.
• Користите танко, широко посуђе.
• Немојте користити посуђе направљено
од порцелана, керамике или земљаног
посуђа који имају мале рупе, нпр. на
ручкама или неглазирано дно. Влага која
залази у те отворе може да доведе до
ломљења посуде прилоком загревања.
• Стаклени тањир за кување је радни простор за загревање хране или течности.
Он је неопходан за функционисање микроталасне пећнице.
Одмрзавање меса, живине, рибе:
• Распаковане смрзнуте намирнице ставите у дубок тањир или сличну посуду у којој ће се скупљати одмрзнута течност.
• Окрените храну када је на пола пута одмрзавања. По могућству је поделите, а
затим уклоните делове који су почели да
се одмрзавају.
Одмрзавање маслаца, порција колача,
младог слатког сира:
• Намирнице немојте до краја одмрзавати
у уређају, већ их оставите да се одмрзну
на собној температури. Ово пружа уједначене резултате. Пре одмрзавања,
уклоните сву металну или алуминијумску
амбалажу.
Одмрзавање воћа, поврћа:
• Немојте у потпуности одмрзавати воће и
поврће које ће се даље припремати у сировом стању у уређају. Оставите да се
одмрзне на собној температури.
• За кување воћа и поврћа без претходног
одмрзавања, можете користити већу
јачину микроталаса.
Готова јела:
• Готова јела можете припремати у уређају само уколико је њихова амбалажа прикладна за коришћење у микроталасним
пећницама.
• Морате се придржавати упутстава произвођача која су одштампана на паковању
(нпр. уклонити металне поклопце и поцепати пластичну фолију).
Погодни материјали и посуђе за кување
Посуда за кување / материјал
Микроталаси
Одлеђивање
Загревање
Печење
Стакло и порцелан за пећницу (без металних компоненти, нпр. пирекс, стакло отпорно на топлоту)
X
X
X
Стакло и порцелан које не може да се користи у
пећници 1)
X
--
--
Стакло и стаклена керамика направљена од материјала који може да се користи у пећници/за одмрзавање (нпр. аркофлам), полица за грил
X
X
X
Керамика 2), грнчарија 2)
X
X
X
Пластика која је отпорна на максималну температуру од 200 °C 3)
X
X
X
Картон, папир
X
--
--
www.zanussi.com
99
Посуда за кување / материјал
Микроталаси
Одлеђивање
Загревање
Печење
Фолија која пријања
X
--
--
Фолија за печење са затварањем које је безбедно
за коришћење у микроталасној пећници 3)
X
X
X
Посуђе за печење које је израђено од метала, нпр.
емајла, ливеног гвожђа
--
--
--
Плехови за печење обложени црним лаком или силиконом 3)
--
--
--
Плех за печење
--
--
--
Посуђе које служи да се храна у њима запече, нпр.
тигањ „Crisp” или „Crunch”
--
X
X
Готова запакована јела 3)
X
X
X
1) Без украса од сребра, злата, платине или позлаћеног метала
2) Без кварца или металних компоненти, или глазура које садрже метале
3) Обавезно се придржавајте упутства произвођача у вези максималних температура.
X погодно
-- није погодно
Табела за подешавање снаге
Симбол
Подешена снага
Снага
Ниска фаза
119 W
Средње ниска / одмрзавање
252 W
Srednjа
385 W
Средње висока
539 W
Висока
700 W
Коришћење прибора
УПОЗОРЕЊЕ Погледајте поглавља о
безбедности.
100
www.zanussi.com
Убацивање склопа обртног постоља
1.
2.
ПАЖЊА Немојте припремати храну
без обртног постоља. Користите
искључиво склоп обртног постоља који је
испоручен са уређајем.
Вођицу са точкићима поставите на
осовину обртног постоља.
Поставите стаклени тањир за кување
на вођицу са точкићима
Никада немојте припремати храну директно на стакленом тањиру за кување.
Помоћне напомене и савети
Савети за микроталасну пећницу
Проблем
Решење
Не можете да пронађете детаље о количини хране која се припрема.
Погледајте сличну храну. Продужите или скратите
време кувања према следећем правилу: Двострука
количина = готово удвостручено време, Преполовљена количина = упола времена
Храна се превише осушила.
Подесите краће време кувања или изаберите слабију
јачину микроталаса.
Храна није одмрзнута, нити је врела и
печена након истека задатог времена.
Подесите дуже време кувања или већу снагу микроталаса. Имајте на уму да обилнија јела захтевају дуже
време кувања.
Након што је време печења истекло, храна је прегрејана по ивицама али у средини није готова.
Следећи пут подесите мању снагу микроталаса и дуже време. На половини кувања промешајте течну храну, нпр. супу.
Ради добијања бољих резултата код припреме пиринча, користите равно, широко
посуђе.
Одлеђивање
Печење увек одмрзавајте са масном страном окренутом надоле.
Немојте одмрзавати месо које је покривено, јер ће се тако месо пећи уместо да се
одмрзава.
Живину у једном комаду увек одмрзавајте
са грудима окренутим надоле.
www.zanussi.com
Печење
Охлађено месо и живинско месо извадите
из фрижидера најмање 30 минута пре кувања.
Месо, живинско месо, рибу и поврће оставите после кувања да се охлади покривено.
Рибу премажите са мало уља или истопљеног маслаца.
Додајте 30 – 45 мл хладне воде на сваких
250 г поврћа. Свеже поврће исецкајте на
комаде подједнаке величине пре кувања.
Сво поврће пеците са поклопцем на посуди.
101
Подгревање
Приликом подгревања запакованих готових
јела увек се придржавајте упутстава одштампаних на паковању.
Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ Погледајте поглавља о
безбедности.
Напомене у вези са чишћењем:
• Обришите предњу страну уређаја меком
крпом, топлом водом и средством за
чишћење.
• За чишћење металних површина користите уобичајено средство за чишћење.
• Унутрашњост уређаја треба чистити након сваке употребе. Тако ћете моћи лакше да уклоните прљавштину и она неће
загорети.
• Уклоните тврдокорну прљавштину специјалним средством за чишћење.
• Сав прибор редовно чистите и пустите га
да се осуши. Користите меку крпу са топлом водом и средством за чишћење.
Решавање проблема
УПОЗОРЕЊЕ Погледајте поглавља о
безбедности.
Проблем
Могући разлог
Решење
Уређај не ради.
Уређај је деактивиран.
Активирајте уређај.
Уређај не ради.
Уређај није укључен у струју.
Укључите уређај.
Уређај не ради.
Осигурач у кутији осигурача је прегорео.
Проверите осигурач. Уколико је
осигурач више пута прегорео, позовите овлашћеног електричара.
Уређај не ради.
Врата нису правилно затворена.
Уверите се да врата нису ничим
блокирана.
Лампица не ради.
Лампица је неисправна.
Лампица се мора заменити.
Приметно је варничење
у унутрашњости пећнице.
У пећници је метално посуђе или
посуђе с металном пресвлаком.
Извадите посуду из уређаја.
Приметно је варничење
у унутрашњости пећнице.
Метални штапићи или алуминијумска фолија додирује унутрашње
зидове.
Постарајте се да штапићи и фолија не додирују унутрашње зидове.
Чује се као да склоп
обртног постоља гребе
или меље унутар пећнице.
Испод стакленог тањира за кување заглавио се неки предмет или
прљавштина.
Очистите простор испод стакленог
тањира за кување.
Уређај престаје да ради
без икаквог видљивог
разлога.
Дошло је до квара.
Уколико се случај понови, позовите потрошачки сервисни центар.
Уколико сами не можете да пронађете решење проблема, обратите се продавцу или
потрошачком сервисном центру.
102
Подаци који су потребни потрошачком сервисном центру налазе се на плочици са
техничким карактеристикама на уређају.
www.zanussi.com
Препоручујемо вам да овде запишете податке:
Модел (MOD.)
.........................................
Број производа (PNC)
.........................................
Серијски број (S.N.)
.........................................
Инсталација
УПОЗОРЕЊЕ Погледајте поглавља о
безбедности.
ПАЖЊА Немојте блокирати отворе за
вентилацију. У супротном, може доћи
до прегревања уређаја.
Произвођач није одговоран уколико не
поштујете ове безбедносне мере из
поглавља „Информације о безбедности“.
Уређај се испоручује са каблом за напајање и утичницом.
ПАЖЊА Уређај немојте прикључивати
преко адаптера или продужних
каблова. То може довести до
преоптерећења и опасности од пожара.
• Уређај је намењен искључиво за постављање на кухињске елементе. Он мора
бити постављен на стабилну и равну површину.
• Поставите уређај подаље од паре, врелог ваздуха и капљица воде.
• Ако уређај транспортујете по хладном
времену, немојте га активирати одмах
након уградње. Оставите га да се најпре
загреје на собној температури.
Прикључење на електричну мрежу
A
C
B
Минималне раздаљине
Димензије
мм
A
100
B
80
C
80
УПОЗОРЕЊЕ Само квалификована
особа може да прикључи овај уређај
на електричну мрежу.
Еколошка питања
Симбол на производу или на његовој
амбалажи означава да се с тим
производом несме поступити као са
отпадом из домаћинства. Уместо тога
треба бити изручен прикладним
поступцима за рециклирање електронских
и електричних апарата. Исправним
одлагањем овог производа спречиће
потенцијалне негативне последице на
околину и здравље људи, које би иначе
www.zanussi.com
могли угрозити неодговарајућим
руковањем отпада овог производа. За
детаљније информације о рециклирању
овог производа молимо Вас да
контактирате Ваш локални градски завод,
услугу за одлагање отпада из домаћинства
или трговину у којој сте купили производ.
103
Амбалажа
Транспортна амбалажа је еколошки
прихватљива и може се рециклирати. Пластични делови обележени су међународ-
104
ним скраћеницама као што су PE, PS итд.
Одложите амбалажу у контејнере који су
обезбеђени у ту сврху на локалном месту
за одлагање отпада.
www.zanussi.com
Obsah
Bezpečnostné informácie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bezpečnostné pokyny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Popis výrobku _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pred prvým použitím _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Každodenné používanie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Používanie príslušenstva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
105
107
108
108
108
111
Užitočné rady a tipy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ošetrovanie a čistenie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Riešenie problémov _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Inštalácia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ochrana životného prostredia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
111
111
112
112
113
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
Bezpečnostné informácie
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod
na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v
blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
Varovanie Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého
postihnutia.
• Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou
fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby, alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
• Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
• Všetky pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
• Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
• Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste ju zapli.
• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobnom prostredí,
ako sú napr.:
www.zanussi.com
105
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
– kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach,
– vidiecke domy,
– priestory určené pre klientov v hoteloch, moteloch a v iných ubytovacích
zariadeniach,
– ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú raňajky.
Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v spotrebiči. Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenie dvierok, nesmiete spotrebič používať, kým ho neopraví kompetentná osoba.
Akékoľvek servisné zásahy alebo opravy vyžadujúce odstránenie krytu, ktorý
slúži na ochranu pred pôsobením mikrovlnnej energie, smie vykonávať len
kompetentná osoba.
Nezohrievajte kvapaliny ani iné potraviny v uzavretých nádobách. Mohli by
vybuchnúť.
Používajte výhradne kuchynské pomôcky vhodné na použitie v mikrovlnnej
rúre.
Ak zohrievate jedlo v plastových alebo papierových nádobách, majte spotrebič pod dohľadom, pretože môže dôjsť k vznieteniu.
Spotrebič je určený na zohrievanie potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a zohrievanie ohrievacích fliaš, papúč, špongií, vlhkých tkanín a
podobných predmetov je zakázané a môže viesť k poraneniu, vznieteniu alebo požiaru.
Ak spozorujete dym, spotrebič vypnite alebo ho odpojte od elektrickej siete a
nechajte dvierka zatvorené, aby sa plamene udusili.
Po ohreve nápojov môže dôjsť k prudkému oneskorenému vreniu. S nádobou
preto zaobchádzajte opatrne.
106
www.zanussi.com
• Obsah dojčenských fliaš a nádob s jedlom pre deti pred podávaním dôkladne
premiešajte alebo potraste a vždy skontrolujte teplotu pokrmu, aby ste zabránili popáleniu.
• V spotrebiči by sa nemali zohrievať vajcia v škrupine ani celé natvrdo uvarené
vajcia, pretože by mohli vybuchnúť, a to aj po skončení mikrovlnného ohrevu.
• Spotrebič je potrebné pravidelne čistiť a všetky zvyšky potravín treba odstrániť.
• Zanedbanie náležitého čistenia spotrebiča môže viesť k znehodnoteniu jeho
povrchu, čo môže mať nepriaznivý vplyv na životnosť spotrebiča a spôsobiť
nebezpečnú situáciu.
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Varovanie Tento spotrebič smie nainštalovať
iba kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
• Spotrebič môžete v kuchyni umiestniť takmer kamkoľvek. Skontrolujte, či je rúra umiestnená na rovnom
plochom povrchu a či sú vetracie otvory a priestor
pod spotrebičom voľné (aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie).
Zapojenie do elektrickej siete
Varovanie Nebezpečenstvo požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
• Všetky práce spojené so zapojením do elektrickej
siete smie vykonať výlučne kvalifikovaný elektrikár.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na typovom
štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
• Ak je spotrebič zapojený do elektrickej siete pomocou predlžovacieho kábla, skontrolujte, či je tento kábel uzemnený.
• Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie
sú poškodené. Ak chcete vymeniť prívodný elektrický
kábel, kontaktujte servis alebo elektrikára.
www.zanussi.com
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte
za prívodný kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
Používanie
Varovanie Nebezpečenstvo zranenia,
popálenia, zásahu elektrickým prúdom alebo
výbuchu.
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič používajte v domácom prostredí.
Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.
Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez dozoru.
Na otvorené dvierka netlačte.
Spotrebič nepoužívajte ako pracovný povrch, ani nepoužívajte jeho vnútro ako skladovací priestor.
Ošetrovanie a čistenie
Varovanie Hrozí nebezpečenstvo zranenia,
požiaru alebo poškodenia spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli opotrebeniu povrchového materiálu.
• Nedovoľte, aby sa zvyšky jedál alebo zvyšky čistiaceho prostriedku usadzovali na plochách tesnenia dvierok.
• Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči môžu spôsobiť požiar.
107
• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
• Ak používate sprej na čistenie rúr, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale.
Likvidácia
Varovanie Nebezpečenstvo poranenia alebo
udusenia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
Popis výrobku
1 2 3
4
1 Osvetlenie
2 Bezpečnostný blokovací systém
3 Ovládací panel
4 Ovládač výkonu
5 Ovládač časovača
6 Otváranie dvierok
8
7
6
5
7 Kryt prívodu vĺn
8 Otočný hriadeľ
Príslušenstvo
Súprava otočného taniera
Sklenený tanier a vodiaci kruh.
Pri príprave potravín v spotrebiči vždy používajte
súpravu otočného taniera.
Pred prvým použitím
Varovanie Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
Prvé čistenie
• Zo spotrebiča vyberte všetky časti príslušenstva.
• Pred prvým použitím spotrebič vyčistite.
Dôležité upozornenie Pozrite si časť
„Ošetrovanie a čistenie“.
Každodenné používanie
Varovanie Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
Zapnutie a vypnutie spotrebiča
1. Otočením ovládača výkonu zvoľte nastavenie výkonu.
108
2.
3.
Otočením ovládača časovača nastavte čas. Tým
sa spotrebič automaticky zapne.
Pri vypínaní spotrebiča môžete:
– počkať, kým sa spotrebič nevypne automaticky,
keď ovládač časovača dosiahne polohu vypnutia „OFF“.
www.zanussi.com
– otočiť ovládač časovača do polohy vypnutia
„OFF“.
– otvoriť dvierka. Spotrebič sa automaticky zastaví. Ak chcete pokračovať vo varení, zatvorte
dvierka. Túto možnosť používajte na skontrolovanie pokrmu.
Keď ovládač časovača dosiahne polohu vypnutia
„OFF“, zaznie zvukový signál.
Pozor Nenechajte spotrebič v činnosti, keď v
ňom nie sú žiadne potraviny.
Ak chcete časovač nastaviť na dobu kratšiu než 5
minút, najprv nastavte čas prevyšujúci 5 minút a
potom otočením ovládača späť nastavte požadovanú
dobu.
Všeobecné informácie o používaní
spotrebiča
Všeobecné:
• Po vypnutí spotrebiča nechajte jedlo odstáť niekoľko
minút.
• Pred prípravou jedla odstráňte obal z hliníkovej fólie,
kovové nádoby a pod.
Varenie:
• Ak je to možné, jedlo pečte prikryté materiálom vhodným pre mikrovlnné rúry. Jedlo varte odkryté iba v
prípade, ak chcete, aby bolo chrumkavé.
• Dbajte na to, aby sa pokrmy nadmerne neprepiekli, a
nenastavujte príliš vysoký výkon a dlhý čas. Jedlo sa
môže vysušiť, pripáliť alebo sa na niektorých miestach vznietiť.
• Spotrebič nepoužívajte na varenie vajíčok v škrupine
ani slimákov v ulite, pretože by mohli vybuchnúť. Pri
príprave volských ôk najprv prepichnite žĺtka.
• Pred varením zemiakov, paradajok, klobás a pod.
niekoľkokrát vidličkou prepichnite „kožu“ alebo „šupku“, aby jedlo nevybuchlo.
• Pre chladené alebo mrazené potraviny nastavte dlhší
čas pečenia.
• Pokrmy, ktoré obsahujú omáčku, je potrebné z času
na čas premiešať.
• Zelenina, ktorá má pevnú štruktúru, napríklad mrkva,
hrášok alebo karfiol, sa musí pripravovať vo vode.
www.zanussi.com
• Po uplynutí polovice času tepelnej úpravy väčšie kusy obráťte.
• Ak je to možné, zeleninu pokrájajte na rovnako veľké
kusy.
• Používajte plytký a široký riad.
• Nepoužívajte kuchynský riad vyrobený z porcelánu,
keramiky alebo hliny, ktorý má drobné otvory, napr.
na rukovätiach, alebo neglazovaný spodok. Vlhkosť,
ktorá sa dostane do otvorov, môže spôsobiť, že pri
zohriatí kuchynský riad praskne.
• Sklenený tanier na varenie poskytuje pracovný priestor pri ohreve pokrmov alebo tekutín. Je nevyhnutný
na správnu prevádzku mikrovlnnej rúry.
Rozmrazovanie mäsa, hydiny, rýb:
• Mrazený odbalený pokrm položte na malý tanier obrátený hore dnom a vložený do inej nádoby, v ktorej
sa bude zachytávať uvoľnená tekutina.
• V polovici rozmrazovania otočte pokrm na druhú stranu. Ak je to možné, oddeľte a odstráňte kusy, ktoré
sa už začali rozmrazovať.
Rozmrazovanie masla, torty a tvarohu:
• Nerozmrazte tieto pokrmy v spotrebiči úplne, nechajte ich na záver rozmraziť pri izbovej teplote. Tak dosiahnete ešte rovnomernejší výsledok. Pred rozmrazovaním z jedla odstráňte všetok kovový alebo hliníkový obalový materiál.
Rozmrazovanie ovocia a zeleniny:
• V spotrebiči nerozmrazujte úplne ovocie a zeleninu,
ktoré plánujete ďalej použiť v surovom stave. Nechajte ich rozmraziť pri izbovej teplote.
• Ak chcete uvariť mrazené ovocie a zeleninu, zvoľte
vyšší mikrovlnný výkon a nemusíte ich vopred rozmrazovať.
Hotové jedlá:
• Hotové jedlá môžete v spotrebiči pripravovať len vtedy, ak je ich obal vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre.
• Musíte dodržiavať pokyny výrobcu vytlačené na obale (napr. odstrániť kovový vrchný obal a prepichnúť
plastovú fóliu).
109
Vhodný kuchynský riad a materiály
Kuchynský riad/materiál
Mikrovlny
Rozmrazovanie
Zohrievanie
Varenie
Sklo a porcelán vhodné na použitie v rúre (bez kovových prvkov,
napr. Pyrex, teplovzdorné sklo)
X
X
X
Sklo a porcelán nevhodné na použitie v rúre 1)
X
--
--
Sklo a sklokeramika vyrobené z materiálu vhodného na použitie v
rúre alebo mrazuvzdorného materiálu (napr. Arcoflam), grilovací
rošt
X
X
X
Keramika 2), hlinený riad 2)
X
X
X
Teplovzdorný plast až do 200 °C 3)
X
X
X
Kartón, papier
X
--
--
Potravinová fólia
X
--
--
Fólia na pečenie s uzáverom vhodným pre mikrovlnné rúry 3)
X
X
X
Riad na pečenie vyrobený z kovu, napr. smaltu, liatiny
--
--
--
Pekáče, s čiernym lakom alebo silikónovou vrstvou 3)
--
--
--
Plech na pečenie
--
--
--
Zapekací kuchynský riad, napr. zapekací pekáč alebo zapekacia
misa
--
X
X
Hotové jedlá s obalom 3)
X
X
X
1) Bez striebornej, zlatej, platinovej alebo kovovej vrstvy/dekorácie
2) Bez súčastí s obsahom kremeňa alebo kovu, prípadne glazúr s obsahom kovu
3) Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa maximálnych teplôt.
X vhodné
-- nevhodné
Tabuľka nastavenia výkonu
Symbol
110
Nastavenie výkonu
Výkon
Nízky výkon
119 W
Stredne nízky výkon / Rozmrazovanie
252 W
Stredný výkon
385 W
Stredne vysoký výkon
539 W
Vysoký výkon
700 W
www.zanussi.com
Používanie príslušenstva
Varovanie Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
Vkladanie súpravy otočného taniera
1.
2.
Pozor Spotrebič nepoužívajte bez súpravy
otočného taniera. Používajte iba súpravu
otočného taniera dodanú so spotrebičom.
Vodiaci kruh umiestnite okolo otočného hriadeľa.
Sklenený tanier položte na vodiaci kruh.
Nikdy nevarte pokrm priamo na sklenenom tanieri
na varenie.
Užitočné rady a tipy
Tipy pre mikrovlnnú prevádzku
Problém
Riešenie
Nemôžete nájsť informácie o množstve určitého pripravovaného jedla.
Vyhľadajte podobné jedlo. Predĺžte alebo skráťte časy varenia podľa
tohto pravidla: dvojnásobné množstvo = takmer dvojnásobný čas, polovičné množstvo = polovičný čas
Jedlo sa príliš vysušilo.
Nastavte kratší čas varenia alebo zvoľte nižší mikrovlnný výkon.
Po uplynutí času jedlo nie je rozmrazené, horúce alebo
uvarené.
Nastavte dlhší čas varenia alebo nastavte vyšší výkon. Väčšie pokrmy
si vyžadujú dlhší čas.
Po uplynutí času varenia je jedlo na okrajoch prehriate,
ale v strede stále nie je hotové.
Nabudúce nastavte nižší výkon a dlhší čas. Kvapaliny, napr. polievku,
po uplynutí polovice času premiešajte.
Ryža sa uvarí lepšie, keď použijete plytký a široký riad.
Rozmrazovanie
Mäso na pečenie vždy rozmrazujte mastnou stranou
otočenou nadol.
Nerozmrazujte mäso prikryté, pretože namiesto rozmrazovania by sa varilo.
Hydinu v celku vždy rozmrazujte otočenú prsiami nadol.
Pečenie
Chladené mäso a hydinu vždy vyberte z chladničky najmenej 30 minút pred varením.
Po varení nechajte mäso, hydinu, ryby a zeleninu postáť
zakryté.
Ryby potrite trochou oleja alebo rozpusteného masla.
Pridajte 30 – 45 ml studenej vody na každých 250 g zeleniny. Čerstvú zeleninu pred varením pokrájajte na rovnomerné kúsky. Všetku zeleninu varte v zakrytej nádobe.
Opätovné zohrievanie
Pri zohrievaní hotových jedál vždy postupujte podľa pokynov uvedených na obale.
Ošetrovanie a čistenie
Varovanie Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
www.zanussi.com
111
Poznámky k čisteniu:
• Prednú stranu spotrebiča očistite mäkkou tkaninou
namočenou v teplej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku.
• Na čistenie kovových povrchov použite bežný čistiaci
prostriedok.
• Vnútro spotrebiča vyčistite po každom použití. Jednoduchšie tak odstránite nečistoty, ktoré sa potom nepripália.
• Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym čistiacim prostriedkom.
• Všetko príslušenstvo pravidelne umývajte a po umytí
nechajte vysušiť. Použite mäkkú tkaninu namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku.
Riešenie problémov
Varovanie Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
Problém
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič nefunguje.
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Spotrebič nefunguje.
Spotrebič nie je zapojený do siete.
Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
Spotrebič nefunguje.
Vyhodená poistka v poistkovej skrini.
Skontrolujte poistku. Ak sa poistka vyhodí
viackrát, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
Spotrebič nefunguje.
Dvierka nie sú dobre zatvorené.
Uistite sa, že dvierka nič neblokuje.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Je potrebné vymeniť žiarovku.
Vo vnútri rúry dochádza k iskreniu.
V rúre sa nacházajú nádoby z kovu alebo
nádoby s kovovým okrajom.
Vyberte nádobu zo spotrebiča.
Vo vnútri rúry dochádza k iskreniu.
V rúre sa nachádzajú kovové ihly alebo alobal, ktoré sa dotýkajú vnútorných stien.
Zaistite, aby sa kovové ihly a alobal nedotýkali vnútorných stien.
Súprava otočného taniera vydáva vŕzgavé alebo škrípavé zvuky.
Pod skleneným tanierom na varenie je nejaký predmet alebo nečistota.
Vyčistite priestor pod skleneným tanierom
na varenie.
Spotrebič prestal fungovať bez
zjavnej príčiny.
Vyskytla sa porucha.
Ak sa táto situácia zopakuje, zavolajte do
strediska služieb zákazníkom.
Ak problém nedokážete odstrániť sami, zavolajte predajcu alebo zákaznícke servisné stredisko.
Údaje potrebné pre zákaznícke servisné stredisko nájdete na typovom štítku na spotrebiči.
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
Inštalácia
Varovanie Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
112
Pozor Nezakrývajte vetracie otvory. V opačnom
prípade sa môže spotrebič prehriať.
www.zanussi.com
Pozor Spotrebič nezapájajte prostedníctvom
adaptérov ani predlžovacích káblov. To môže
spôsobiť preťaženie a riziko požiaru.
• Spotrebič je určený len na použitie na kuchynskej linke. Musí byť umiestnený na stabilnom a rovnom povrchu.
• Spotrebič umiestnite ďaleko od zdrojov pary, horúceho vzduchu a striekajúcej vody.
• Ak spotrebič prepravujete v studenom počasí, nezapínajte ho okamžite po inštalácii. Nechajte ho stáť určitý čas pri izbovej teplote, aby sa zohrial.
Elektrická inštalácia
Varovanie Elektrickú inštaláciu môže vykonať
iba kvalifikovaná osoba.
Výrobca nenesie zodpovednosť v prípade, ak nedodržíte bezpečnostné opatrenia uvedené v kapitole „Bezpečnostné pokyny“.
Tento spotrebič sa dodáva s napájacím káblom a zástrčkou.
A
B
C
Minimálne vzdialenosti
Rozmery
mm
A
100
B
80
C
80
Ochrana životného prostredia
Symbol na výrobku alebo na jeho obale, návode na
použitie a záručnom liste znamená, že s výrobkom sa
nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do najbližšieho
zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber
odpadu z elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne predajni pri kúpe
nového výrobku, ak táto predajňa uskutočňuje spätný
odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a
zneškodnený environmentálne vhodným spôsobom tak,
www.zanussi.com
aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke
www.envidom.sk.
Obalový materiál
Obalový materiál je šetrný k životnému prostrediu
a recyklovateľný. Plastové časti sú označené medzinárodnými skratkami ako PE, PS, atď. Obalový materiál
vyhadzujte do kontajnerov určených na tento účel v zariadeniach na spracovanie odpadu vo vašom okolí.
113
114
www.zanussi.com
www.zanussi.com
115
892961040-A-052013
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising