ViewSonic | VX2453mh | VX2453MH-LED, VX2453MH-LED-CN User Guide

®
ViewSonic
VX2453mh-LED
LCD Display
Model No. : VS13816
⋡ᰴ
ⷙ೙ᖱႎ 䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑 䎔
㊀ⷐ䬹቟ో਄䬽ᵈᗧ䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑 䎕
䎵䏒䎫䎶䎃Ḱ᜚䬽ㅢ⍮ 䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑 䎖
⪺૞ᮭᖱႎ 䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑 䎗
⵾ຠ⊓㍳ 䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑 䎗
䬾䬧䭐䬺
หᪿຠ 䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑 䎘
ᵈᗧ 䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑 䎘
䭶 䭫 䮊 䭶 䭫 䮺 䮀 䮏 䯃 䮲 䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑 䎙
ᶧ᥏䮎 䭪 䮀 䮞 䮳 䭫 䭡 ૶ 䬕
䮆 䭫 䮦 䮺 䭷 䮩 䯃 䮐 䬽⸳ቯ ............................................................................ 7
䎲䎶䎧䎃෸䭂㔚Ḯ 䮴 䮊 䭶 ⸳ቯ ........................................................................... 7
↹㕙 䭫 䮨 䯃 䭿 䬽⺞ᢛ ................................................................................... 8
䮨 䭫 䮺 䮨 䮒 䮬 䯃 䭺 䮺 䮏 䮴 䯃 䮲 ................................................................... 10
䬬 䬽ઁᖱႎ
઀᭽ 䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎔䎘
䮏 䮰 䮝 䮲 䭾 䮬 䯃 䮍 䭪 䮺 䭷 䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎔䎙
䭲 䮀 䮆 䮥 䯃 䭼 䮤 䯃 䮏 䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎔䎚
ᶧ᥏䮎 䭪 䮀 䮞 䮳 䭫 䬽 䬙ᚻ౉䭛 䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎔䎛
㒢ቯ଻⸽ 䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎑䎔䎜
ViewSonic VX2453mh-LED
ⷙ೙ᖱႎ
FCC ჿ᣿
ᧄ⵾ຠߪ FCC ⷙೣࡄ࡯࠻ 15 ߦḰ᜚ߒߡ޿߹ߔ‫ޕ‬ᠲ૞ߪᰴߩ 2 ߟߩ᧦ઙߦⷙ೙ߐࠇ
߹ߔ : (1) 㔚ᵄ㓚ኂࠍ⿠ߎߐߥ޿ߎߣ‫(ޔ‬2) ⺋േ૞ߩේ࿃ߣߥࠆ㔚ᵄ㓚ኂࠍ฽߻‫ޔ‬ฃା
ߐࠇߚߔߴߡߩ㔚ᵄ㓚ኂߦኻߒߡᱜᏱߦേ૞ߔࠆߎߣ‫ޕ‬
ߎߩⵝ⟎ߪ࠹ࠬ࠻ߩ⚿ᨐ‫ޔ‬FCC ⷙ೙ࡄ࡯࠻ 15 ߦࠃࠆࠢ࡜ࠬ B ࠺ࠫ࠲࡞ⵝ⟎ߩ೙㒢ߦ
Ḱ᜚ߒߡ޿ࠆߎߣ߇⸽᣿ߐࠇߡ޿߹ߔ‫ߩࠄࠇߎޕ‬೙㒢ߪ‫ޔ‬૑ቛ࿾඙ߢ૶↪ߒߚ႐ว
ߦ‫᦭ޔ‬ኂߥ㔚ᵄᐓᷤ߆ࠄㆡᱜߦ଻⼔ߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡ޿߹ߔ‫ߪ⟎ⵝߩߎޕ‬㔚ᵄࠍ
⊒↢‫ޔࠅ߅ߡߒ↪૶ޔ‬᡼಴ߔࠆน⢻ᕈ߇޽ࠆߚ߼‫⺑ޔ‬᣿ᦠߦᓥߞߡ⸳⟎෸߮૶↪ߒ
ߥ޿ߣ‫ޔ‬ή✢ㅢାࠍᅹኂߔࠆߎߣ߇޽ࠅ߹ߔ‫․ޔߒߛߚޕ‬ቯߩ⸳⟎᧦ઙߢ㔚ᵄᐓᷤ߇
⿠ߎࠄߥ޿ߣ޿߁଻⸽ߪ޽ࠅ߹ߖࠎ‫ߩࡆ࡟࠹߿ࠝࠫ࡜߇⟎ⵝߩߎޕ‬ฃାࠍᅹኂߒߡ޿
ࠆ႐วߪ ( ⵝ⟎ࠍࠝࡈ / ࠝࡦߦߒߡ⺞ߴࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔ )‫ޔ‬ᰴߩᣇᴺߩ޿ߕࠇ߆߹
ߚߪ޿ߊߟ߆ߩ⚵ߺวࠊߖࠍ⹜ߒ‫ޔ‬ᅹኂࠍᱜߔߎߣࠍ߅൘߼ߒ߹ߔ㧦
• ฃାࠕࡦ࠹࠽ߩᣇะ߿૏⟎ࠍᄌ߃ࠆ
• ⵝ⟎ߣฃାᯏߩ〒㔌ࠍ㔌ߔ
• ฃାᯏࠍធ⛯ߒߡ޿ࠆ࿁〝ߣߪ೎ߩ࿁〝ߩᏅߒㄟߺߦⵝ⟎ࠍធ⛯ߔࠆ
• ࡜ࠫࠝ / ࠹࡟ࡆߩ⽼ᄁᐫ߆⚻㛎޽ࠆᛛⴚ⠪ߦ⋧⺣ߔࠆ
⼊๔ : FCC Ḱ᜚ߦ⽿છࠍᜬߟ╙ਃ⠪߆ࠄߩ᣿⏕ߥ⸵นࠍฃߌࠆߎߣߥߊ‫ᧄޔ‬૕ߦᛚ
⹺ߐࠇߡ޿ߥ޿ᄌᦝ߿ᡷㅧ߇ⴕࠊࠇߚ႐วߦߪ‫ࠆߔ↪૶ࠍ⟎ⵝᧄޔ‬ᮭ೑߇ⷙ೙ߐࠇ
ࠆ႐ว߇޽ࠅ߹ߔ‫ޕ‬
ࠞ࠽࠳ߩ႐ว
ߎߩࠢ࡜ࠬ B ࠺ࠫ࠲࡞ᯏེߪࠞ࠽࠳ ICES-003 ߦḰ᜚ߒߡ޿߹ߔ‫ޕ‬
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
᰷Ꮊ⻉࿖ߩ CE ㆡวᕈ
ⵝ⟎ߪ EMC ᜰ઎ 2004/108/EC ߅ࠃ߮ૐ㔚࿶ᜰ઎ 2006/95/EC ߦḰ᜚ߒߡ
޿߹ߔ‫ޕ‬
એਅߩ⸥ㅀߪ EU ട⋖࿖ߦߩߺㆡ↪ߒ߹ߔ‫ޕ‬
ฝ⸥ߩࡑ࡯ࠢ⴫␜ߪ WEEE㧔Waste Electrical and Electronic Equipment
Directive 2002/96/EC) ߦၮߠߊ߽ߩߢߔ‫ޕ‬
ߎߩࡑ࡯ࠢߪ‫⵾ࠆ޿ߡࠇߐ␜⴫߇ࠢ࡯ࡑߩߎޔ‬ຠࠍ‫ߡߒߣࡒࠧߩ⥸৻ޔ‬
ᑄ᫈ߒߡߪߥࠄߕ‫ޔ‬ᑄ᫈ࠍⴕ߁࿖߿࿾ၞߩⷙೣߦᓥߞߡㆡಾߥ࿁෼ࠪࠬ
࠹ࡓࠍ૶↪ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ߎߣࠍ␜ߒ߹ߔ‫ޕ‬
ViewSonic VX2453mh-LED
1
㊀ⷐߥ቟ో਄ߩᵈᗧ
1.
ߎߩ⵾ຠࠍ߅૶޿ߦߥࠆ೨ߦ‫ޔ‬ᰴߩᵈᗧࠍߔߴߡ߅⺒ߺߊߛߐ޿‫ޕ‬
2.
ߎߩ቟ోߩߒ߅ࠅࠍ቟ోߥ႐ᚲߦ଻▤ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
3.
ߔߴߡߩ⼊๔ߦᓥߞߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
4.
ߔߴߡߩᜰ␜ߦᓥߞߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
5.
ᧄ⵾ຠࠍ᳓ߩߘ߫ߢ૶↪ߒߥ޿ߢߊߛߐ޿‫⼊ޕ‬๔㧦 Ἣ੐߿ᗵ㔚ߩෂ㒾ࠍㆱߌࠆߚ
߼‫⵾ᧄޔ‬ຠࠍ㔎߿Ḩ᳇ߦᤴߐߥ޿ߢߊߛߐ޿‫ޕ‬
6.
᜞߈ขࠅߪᨵࠄ߆޿ੇ޿ߚᏓࠍ૶↪ߒߡߊߛߐ޿‫ࠆߥᦝޕ‬ᚻ౉ࠇ߇ᔅⷐߥ႐วߪ‫ޔ‬
ߎߩࠟࠗ࠼ߩ‫߅ߩࠗ࡟ࡊࠬࠖ࠺ޟ‬ᚻ౉ࠇ‫ࠍޠ‬ෳᾖߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
7.
឵᳇ሹࠍႧ߇ߥ޿ߢߊߛߐ޿‫⵾ޕ‬ㅧరߩᜰ␜ߦᓥ޿⵾ຠࠍ⸳⟎ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
8.
᡼ᾲེ߿ࡅ࡯࠲࡯‫ߩߤߥࡉ࡯࠻ࠬޔ‬ᾲḮ߿‫ઁߩߘޔ‬ᾲࠍ⊒↢ߔࠆ࠺ࡃࠗࠬ㧔ࠕࡦ
ࡊࠍ฽߻㧕ߥߤߩߘ߫ߦ⸳⟎ߒߥ޿ߢߊߛߐ޿‫ޕ‬
9.
ಽᭂࡊ࡜ࠣ߿ធ࿾ࡊ࡜ࠣߩ቟ోⷙቯࠍᅹߍߥ޿ࠃ߁ߦߊߛߐ޿‫ޕ‬ಽᭂࡊ࡜ࠣߪ 2
ߟߩ಺߇޽ࠅ‫৻ޔ‬ᣇ߇ઁᣇࠃࠅ᏷ᐢߦߥߞߡ޿߹ߔ‫ޕ‬ធ࿾ࡊ࡜ࠣߦߪ 2 ߟߩ಺ߣ
ធ࿾↪ߩ⿷߇ߟ޿ߡ޿߹ߔ‫ޕ‬᏷ᐢߩ಺ߣធ࿾↪ߩ⿷ߪ቟ోߩߚ߼ߦ↪ᗧߐࠇߡ޿
ࠆ߽ߩߢߔ‫ߣ࠻ࡦ࠮ࡦࠦ߇ࠣ࡜ࡊޕ‬วࠊߥ޿႐วߦߪ‫ޔ‬㔚᳇ᛛᏧߦ⋧⺣ߒࠦࡦ࠮
ࡦ࠻ࠍขࠅᦧ߃ߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
10. ࡊ࡜ࠣ߿ᯏེ߆ࠄ⓭಴ߒߚㇱಽ߇〯߹ࠇߚࠅ‫ޔ‬᜽߹ࠇߚࠅߔࠆߎߣߩߥ޿ࠃ߁‫ޔ‬
㔚Ḯࠦ࡯࠼ࠍ଻⼔ߒߡߊߛߐ޿‫◲ޕ‬නߦធ⛯ߢ߈ࠆࠃ߁‫⵾ޔ‬ຠߩߘ߫ߦ㔚Ḯࠦࡦ
࠮ࡦ࠻߇޽ࠆߎߣࠍ⏕⹺ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
11. ઃዻຠ / ࠕࠢ࠮ࠨ࡝ߪ⵾ㅧరᜰቯߩ߽ߩߩߺࠍ૶↪ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
12. ⵾ㅧరߩᜰቯߔࠆ‫⵾ߪߚ߹ޔ‬ຠߣ৻✜ߦ⽼ᄁߐࠇߡ޿ࠆࠞ࡯࠻‫ࠬޔ‬
࠲ࡦ࠼‫ޔ‬ਃ⣉บ‫ߡߒߦ߁ࠃࠆߔ↪૶ࠍߺߩ࡞ࡉ࡯࠹ޔ࠻࠶ࠤ࡜ࡉޔ‬
ߊߛߐ޿‫⵾ߡߒ↪૶ࠍ࠻࡯ࠞޕ‬ຠࠍ⒖േߔࠆ㓙ߦߪ‫ޔ‬ォୟߦࠃߞߡ
ᕋᚒࠍߒߥ޿ࠃ߁ߦ᳇ࠍߟߌߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
13. 㐳ᦼ㑆૶↪ߒߥ޿႐วߦߪ‫ࠍࠣ࡜ࡊޔ‬ᛮ޿ߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
14. ⵾ຠߩᢛ஻ὐᬌߪ‫⹺ޔ‬ቯߐࠇߚࠨ࡯ࡆࠬᜂᒰ⠪ߦߏଐ㗬ߊߛߐ޿‫⵾ޕ‬ຠ߇⎕៊ߒ
ߚ႐วߦߪᢛ஻ὐᬌ߇ᔅⷐߢߔ‫߫߃଀ޕ‬㧦㔚Ḯࠦ࡯࠼ ߿ࡊ࡜ࠣ߇⎕៊ߒߚ႐ว‫ޔ‬
ᶧ૕߇ߎ߷ࠇߚ႐ว‫‛ޔ‬૕߇⵾ຠߩ਄ߦ⪭ ߜߚ႐ว‫ޔ‬㔎߿᳓ߦߧࠇߚ႐ว‫⵾ޔ‬ຠ
߇ᱜᏱߦ૞േߒߥ޿႐ว‫ߚߒߣ⪭ߪߊߒ߽ޔ‬႐วߥߤ‫ޕ‬
ViewSonic VX2453mh-LED
2
RoHS Ḱ᜚ߩㅢ⍮
ᧄ⵾ຠߪ‫ޔ‬㔚᳇߅ࠃ߮㔚ሶᯏེ (RoHS ᜰ઎ ) ߦ฽߹ࠇࠆෂ㒾‛⾰ߩ૶↪ߩ೙㒢ߦ㑐ߒ
ߡ‫ޔ‬᰷Ꮊ⼏ળ߅ࠃ᰷߮Ꮊᆔຬળߩᜰ઎ 2002/95/EC ߦḰ᜚ߒߡ⸳⸘ߐࠇ⵾ㅧߐࠇ‫ޔ‬ᰴ
ߦ␜ߔࠃ߁ߦ᰷Ꮊᛛⴚㆡวᆔຬળ (TAC) ߇⊒ⴕߒߚᦨᄢỚᐲ୯ࠍㆩ቞ߒߡ޿ࠆߣ⷗
ߥߐࠇߡ޿߹ߔ‫ޕ‬
‛⾰
ឭ␜ߐࠇߚᦨᄢỚᐲ
ታ㓙ߩỚᐲ
㋦ (Pb)
0.1%
< 0.1%
᳓㌁ (Hg)
0.1%
< 0.1%
ࠞ࠼ࡒ࠙ࡓ (Cd)
0.01%
< 0.01%
౐ଔࠢࡠࡓ (Cr6+)
0.1%
< 0.1%
ᄙ⥇⚛ൻࡆࡈࠚ࠾࡞ (PBB)
0.1%
< 0.1%
ࡏ࡝⥇⚛ൻࠫࡈࠚ࠾࡞ࠛ࡯࠹࡞ (PBDE)
0.1%
< 0.1%
਄ߦ␜ߒߚ⵾ຠߩᚑಽߩ৻ㇱߪ‫ޔ‬ᰴߦ␜ߔࠃ߁ߦ RoHS ᜰ઎ߩઃ㍳ߢ఺㒰ߐࠇߡ޿߹
ߔ‫ޕ‬
఺㒰ߐࠇߚᚑಽߩ଀ࠍ‫ޔ‬ᰴߦ᜼ߍ߹ߔ‫ޕ‬
1. ࡜ࡦࡊ޽ߚࠅ 5 mg ࠍ⿥߃ߥ޿㔚⃿ဳⰯశ࡜ࡦࡊߩ᳓㌁‫ ߮ࠃ߅ޔ‬RoHS ᜰ઎ߩઃ
㍳ߢౕ૕⊛ߦ⸅ࠇߡ޿ߥ޿ઁߩ࡜ࡦࡊߩ᳓㌁‫ޕ‬
2. ࡉ࡜࠙ࡦ▤‫ޔ‬㔚ሶㇱຠ‫Ⱟޔ‬శἮ‫߮ࠃ߅ޔ‬㔚᳇࠮࡜ࡒ࠶ࠢㇱຠ ( ଀߃߫‫࠱ࠛࡇޔ‬㔚
᳇ⵝ⟎ ) ߩ㋦‫ޕ‬
3. 㜞᷷࠲ࠗࡊߩࡂࡦ࠳ߩ㋦ ( ߔߥࠊߜ‫ޔ‬㊀ߐߢ 85% એ਄ࠍ฽߻㋦♽ߩว㊄ )‫ޕ‬
4. ㊀ߐߢᦨᄢ 0.35% ߩ㋦ࠍ฽߻ࠬ࠴࡯࡞‫ޔ‬㊀ߐߢᦨᄢ 0.4% ߩ㋦ߩ฽߻ࠕ࡞ࡒ‫ޔ‬㊀
ߐߢᦨᄢ 4% ߩ㋦ࠍ฽߻หว㊄ߩ᭴ᚑⷐ⚛ߣߒߡ㋦‫ޕ‬
ViewSonic VX2453mh-LED
3
⪺૞ᮭᖱႎ
⪺૞ᮭ ViewSonic® Corporation, 2011. ᮭᚲ᦭‫ޕ‬
Macintosh ෸߮ Power Macintosh ߪࠕ࠶ࡊ࡞␠ߩ⊓㍳໡ᮡߢߔ‫ޕ‬
Microsoft‫ޔ‬Windows‫ޔ‬Windows NT ෸߮ Windows ࡠࠧߪ☨࿖෸߮ઁ⻉࿖ߩࡑࠗࠢࡠ࠰
ࡈ࠻␠ߩ⊓㍳໡ᮡߢߔ‫ޕ‬
ViewSonic‫ޔ‬3 ⠀ߩ㠽ߩࡠࠧ‫ޔ‬OnView‫ޔ‬ViewMatch ෸߮ ViewMeter ߪ ViewSonic ␠ߩ⊓
㍳໡ᮡߢߔ‫ޕ‬
VESA ߪ Video Electronics Standards Association ߩ⊓㍳໡ᮡߢߔ‫ޕ‬DPMS ෸߮ DDC ߪ
VESA ߩ໡ᮡߢߔ‫ޕ‬
HDMI ࡠࠧ߅ࠃ߮ High-Definition Multimedia Interface( 㜞⸃௝ᐲࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕࠗࡦ
࠲࡯ࡈࠚ࡯ࠬ ) ߪ HDMI Licensing LLCHDMI Licensing LLC ߩ⊓㍳໡ᮡߢߔ‫ޕ‬
ENERGY STAR® ߪ☨࿖ⅣႺ଻⼔ᐡ 㧔EPA㧕ߩ⊓㍳໡ᮡߢߔ‫ޕ‬
ENERGY STAR® ࡄ࡯࠻࠽࡯ߣߒߡ‫ޔ‬ViewSonic ␠ߪᧄ⵾ຠ߇ࠛࡀ࡞ࠡ࡯ല₸ߩߚ߼ߩ
ENERGY STAR® ࠟࠗ࠼࡜ࠗࡦߦḰ᜚ߔࠆߎߣࠍ᳿ቯߒߡ޿߹ߔ‫ޕ‬
఺⽿᧦㗄㧦ViewSonic ␠ߪ , ᧄᦠߦ߅ߌࠆᛛⴚ⊛߹ߚߪ✬㓸਄ߩ⺋ࠅߦߟ޿ߡߘߩ⽿
ࠍ⽶޿߹ߖࠎ‫⾗ᧄޔߚ߹ޕ‬ᢱߩឭଏ߹ߚߪᧄ⵾ຠߩേ૞ᚗ޿ߪ૶↪ߦ⿠࿃ߔࠆੑᰴ⊛
߹ߚߪ㑆ធ⊛៊ኂߦߟ޿ߡ߽ߘߩ⽿ࠍ⽶޿߹ߖࠎ‫ޕ‬
⵾ຠߩ⛮⛯⊛ᡷ⦟ߩߚ߼ߦ‫ޔ‬ViewSonic ␠ߪ⵾ຠߩ઀᭽ࠍ੍๔ߥߒߦᄌ߃ࠆᮭ೑ࠍ᦭
ߒ߹ߔ‫ᧄޕ‬ᢥᦠߩౝኈߪ੍๔ߥߒߦᄌᦝߐࠇࠆߎߣ߇޽ࠅ߹ߔ‫ޕ‬
ᧄᦠߩ޿߆ߥࠆㇱಽ߽‫ޔ‬ViewSonic ␠߆ࠄ੐೨ߦᦠ㕙ߦࠃࠆ⸵⻌ࠍᓧࠆߎߣߥߊ‫޿ޔ‬
߆ߥࠆᣇᴺߦࠃߞߡ߽ήᢿߢⶄ౮‫ޔ⵾ⶄޔ‬વ㆐ࠍߔࠆߎߣࠍ⑌ߓ߹ߔ‫ޕ‬
⵾ຠ⊓㍳
੹ᓟߩ߅ቴ᭽ߩ࠾࡯࠭ߦᔕ߃ࠆߚ߼‫ߚ߹ޔ‬ㅊട⊛⵾ຠᖱႎࠍ߅ቴ᭽ߦ߅⍮ࠄߖߔࠆߚ
߼‫ ޿ ⾈ ߅ ߢ ࠻ ࠶ ࡀ ࡯ ࠲ ࡦ ࠗޔ‬਄ ߍ ߩ ⵾ ຠ ߩ ⊓ ㍳ ࠍ ⴕ ߞ ߡ ߊ ߛ ߐ ޿㧦
www.viewsonic.com‫ޕ‬ViewSonic ࠙ ࠖ ࠩ ࡯ ࠼ CD-ROM ߦࡊ࡝ࡦ࠻ࠕ࠙࠻↪ߩ⊓㍳
ࡈࠜ࡯ࡓ߇฽߹ࠇߡ޿߹ߔߩߢ‫ޔ‬ㇷㅍ߹ߚߪࡈࠔ࠶ࠢࠬߢ ViewSonic ߳߅ㅍࠅ޿ߚߛ
ߊߎߣ߽ߢ߈߹ߔ‫ޕ‬
ប߃↪
⵾ຠฬ㧦
VX2453mh-LED
ViewSonic Widescreen LCD Display
ဳ⇟㧦
VS13816
ᢥᦠ⇟ภ㧦
VX2453mh-LED-1_UG_JPN Rev. 1B 11-02-11
ࠪ࡝ࠕ࡞⇟ภ㧦
_______________________________
⾼౉ᣣ㧦
_______________________________
⵾ຠኼ๮߇ಾࠇߚߣ߈ߩ⵾ຠᑄ᫈
ViewSonic ߪⅣႺߦ⇐ᗧߒ‫઀ޔ‬੐ߣ↢ᵴߢ✛ࠍ቞ࠆߎߣࠍ߅⚂᧤޿ߚߒ߹ߔ‫࡯ࡑࠬޕ‬
࠻ߢ‫࠲࡯ࡘࡇࡦࠦߥࡦ࡯࡝ࠣޔ‬ⅣႺߩ৻ㇱߦߥߞߡ޿ߚߛ߈‫߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽ޔ‬
ߔ‫ޔߪߡ޿ߟߦ⚦⹦ޕ‬ViewSonic Web ࠨࠗ࠻ߦࠕࠢ࠮ࠬߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
☨࿖ & ࠞ࠽࠳ :http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
࡛࡯ࡠ࠶ࡄ :http://www.viewsoniceurope.com/uk/kbase/article.php?id=639
บḧ :http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
ViewSonic VX2453mh-LED
4
ߪߓ߼ߦ
ViewSonic® ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗࠍ߅⾈޿਄ߍ޿ߚߛ߈‫ޕߔ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽ߦߣߎ߹ޔ‬
㊀ⷐ㧍 ዁᧪⊒ㅍߔࠆᔅⷐᕈߦ஻߃‫ޔ‬రߩ▫ߣߔߴߡߩᪿ൮᧚ࠍ଻ሽߒߡ߅޿ߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
ᵈᗧ㧦ߎߩ࡙࡯ࠩࠟࠗ࠼ߩਛߢ૶↪ߐࠇࠆ‫ޟ‬Windows‫ߪ⪲⸒߁޿ߣޠ‬ᰴߩࡑࠗࠢࡠ࠰
ࡈ࠻ߩࠝࡍ࡟࡯࠹ࠖࡦࠣࠪࠬ࠹ࡓࠍᜰߒߡ޿߹ߔ㧦Windows Vista‫ޔ‬Windows 7‫ޕ‬
หᪿຠ
߅⾈޿਄ߍߩᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗߦߪ‫ޔ‬ᰴߩ߽ߩ߇หᪿߐࠇߡ޿߹ߔ㧦
• ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗ
• 㔚Ḯࠦ࡯࠼
• AC/DC ࠕ࠳ࡊ࠲
• ࠝ࡯࠺ࠖࠝࠤ࡯ࡉ࡞
• D-Sub ࠤ࡯ࡉ࡞㧔৻ㇱߩ࿖ߢߩߺߏ೑↪޿ߚߛߌ߹ߔ㧕
• HDMI ࠤ࡯ࡉ࡞㧔৻ㇱߩ࿖ߢߩߺߏ೑↪޿ߚߛߌ߹ߔ㧕
• ViewSonic ࠙ࠖࠩ࡯࠼ CD-ROM㧔৻ㇱߩ࿖ߢߩߺߏ೑↪޿ߚߛߌ߹ߔ㧕
• ࠢࠗ࠶ࠢࠬ࠲࡯࠻ࠟࠗ࠼
ᵈᗧ㧦CD ߦߪ࡙࡯ࠩࠟࠗ࠼ PDF ࡈࠔࠗ࡞ߣ INF/ICM ࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗᦨㆡൻࡈࠔࠗ࡞
߇฽߹ࠇߡ޿߹ߔ‫ޕ‬INF ࡈࠔࠗ࡞ߪ Windows ࠝࡍ࡟࡯࠹ࠖࡦࠣࠪࠬ࠹ࡓߣߩ੕឵ᕈ
ࠍ⏕଻ߒ‫ޔ‬ICM ࡈࠔࠗ࡞㧔Image Color Matching㧕ߪᱜ⏕ߥ↹㕙਄ߩ⦡ࠍ⏕଻ߒ߹ߔ‫ޕ‬
ViewSonic ߪ INF ࡈࠔࠗ࡞ߣ ICM ࡈࠔࠗ࡞ߩਔᣇࠍࠗࡦࠬ࠻࡯࡞ߔࠆߎߣࠍផᅑߒ
߹ߔ‫ޕ‬
ᵈᗧ
• ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗ߆ࠄዋߥߊߣ߽18ࠗ
ࡦ࠴㔌ࠇߡᐳߞߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
ߩࠍᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗߩ਄ߦ⟎߆ߥ޿
ߢߊߛߐ޿‫ޕ‬
• ↹㕙ߦ⸅ࠇߥ޿ࠃ߁ߦߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
⊹⢽ߪขࠅ㒰ߊߎߣ߇࿎㔍ߢߔ‫ޕ‬
• ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗ๟ㄝࠍ߈ࠇ޿ߢḨ᳇
ߩߥ޿⁁ᘒߦ଻ߞߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
• ⢛㕙ࠞࡃ࡯ࠍขࠅᄖߐߥ޿ߢߊߛߐ
޿‫ޕ‬ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗߦߪ㜞࿶ㇱຠ߇
૶ࠊࠇߡ޿߹ߔ‫ߦࠄࠇߘޕ‬ធ⸅ߔࠆߣ
㊀்ࠍ⽶߁႐ว߇޽ࠅ߹ߔ‫ޕ‬
• ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗ‫ޔ࡞ࡉ࡯ࠤࠝ࠺ࡆޔ‬
㔚Ḯࠦ࡯࠼ߩ਄ߦ㊀޿߽ߩࠍ⟎߆ߥ޿
ߢߊߛߐ޿‫ޕ‬
• ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗࠍ⋥኿ᣣశ߿೎ߩᾲ
Ḯߦᤴߐߥ޿ߢߊߛߐ޿‫ࠍࠕ࡟ࠣޕ‬ᛥ
߃ࠆߚ߼‫ޔ‬ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗࠍ⋥኿ᣣ
శ߆ࠄ㔌ߒߡ⟎޿ߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
• ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗࠍ⒖േߐߖࠆߣ߈ߪ
Ᏹߦᵈᗧߒߡขࠅᛒߞߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
• ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗߪ឵᳇ߩࠃ޿႐ᚲߦ
⟎޿ߡߊߛߐ޿‫ޕ‬᡼ᾲߩᅹߍߦߥࠆ߽
ViewSonic VX2453mh-LED
• ᾍ߿⇣㖸‫ߚࠇࠄ߼⹺߇⥇⇣ޔ‬႐ว‫⋥ޔ‬
ߜߦᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗߩ㔚Ḯࠍಾࠅ‫ޔ‬
߅⾈޿਄ߍᐫ߹ߚߪ ViewSonic ߦߏㅪ
⛊ߊߛߐ޿‫ޕ‬ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗߩ૶↪
ࠍ⛯ߌࠆߩߪෂ㒾ߢߔ‫ޕ‬
• ᶧ᥏ࡄࡀ࡞਄ࠍᡂߞߚࠅ‫ޔ‬᛼ߒߚࠅߒ
ߥ޿ߢߊߛߐ޿‫↹ޕ‬㕙ߦ᳗ਭ⊛ߥ៊்
ࠍਈ߃ࠆߎߣ߇޽ࠅ߹ߔ‫ޕ‬
5
ࠢࠗ࠶ࠢࠗࡦࠬ࠻࡯࡞
1. AC/DC ࠕ࠳ࡊ࠲ࠍ LCD ࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗߦ
ធ⛯ߒߡ߆ࠄ‫ޔ‬㔚Ḯࠦ࡯࠼ࠍ AC ࠦࡦ࠮
ࡦ࠻ߦᏅߒㄟߺ߹ߔ
2. ࡆ࠺ࠝࠤ࡯ࡉ࡞ࠍធ⛯ߒ߹ߔ
• ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗߣࠦࡦࡇࡘ࡯࠲ߩ㔚
Ḯ߇ࠝࡈߦߥߞߡ޿ࠆߎߣࠍ⏕⹺ߒ߹
ߔ
• ᔅⷐߥ႐ว⢛㕙ࡄࡀ࡞ࠞࡃ࡯ࠍขࠅ㒰
߈߹ߔ
• ࡆ࠺ࠝࠤ࡯ࡉ࡞ࠍᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗ߆
ࠄࠦࡦࡇࡘ࡯࠲ߦធ⛯ߒ߹ߔ
Macintosh ࡙࡯ࠩ㧦G3 ࠃࠅฎ޿ࡕ࠺࡞ߪ
Macintosh ࠕ࠳ࡊ࠲߇ᔅⷐߢߔ‫࠲ࡊ࠳ࠕޕ‬
ࠍࠦࡦࡇࡘ࡯࠲ߦขࠅઃߌ‫࡯ࠤࠝ࠺ࡆޔ‬
ࡉ࡞ࠍࠕ࠳ࡊ࠲ߦធ⛯ߒ߹ߔ‫ޕ‬
ViewSonic® Macintosh ࠕ࠳ࡊ࠲ߩߏᵈᢥ
ߪ‫ޔ‬ViewSonic ࠞࠬ࠲ࡑ࡯ࠨࡐ࡯࠻ߦ߅໧
޿วࠊߖߊߛߐ޿‫ޕ‬
3. ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗߣࠦࡦࡇࡘ࡯࠲ߩ㔚Ḯ
ࠍ౉ࠇ߹ߔ
ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗߩ㔚Ḯࠍ౉ࠇߡ߆ࠄ‫ޔ‬
ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲ࠍࠝࡦߦߒ߹ߔ‫ߩߎޕ‬㗅ᐨ
㧔ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗ߇ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲ࠃࠅ
వ㧕ߪ㊀ⷐߢߔ‫ޕ‬
ᵈᗧ㧦Windows ࡙࡯ࠩߦߪ INF ࡈࠔࠗ࡞
ߩࠗࡦࠬ࠻࡯࡞ࠍⷐ᳞ߔࠆࡔ࠶࠮࡯ࠫ߇
⴫␜ߐࠇࠆ႐ว߇޽ࠅ߹ߔ‫ޕ‬INF ࡈࠔࠗ࡞
ߪ CD ߦ฽߹ࠇߡ޿߹ߔ‫ޕ‬
4. ViewSonic ࠙ࠖࠩ࡯࠼ CD ࠍࠦࡦࡇࡘ࡯࠲
ߩ CD ࠼࡜ࠗࡉߦᝌ౉ߒ߹ߔ‫ޕ‬
↹㕙਄ߩᜰ␜ߦᓥߞߡߊߛߐ޿‫޿૶߅ޕ‬
ߩࠦࡦࡇࡘ࡯࠲ߦ CD-ROM ࠼࡜ࠗࡉ߇
HDMI
HDMI
DC IN
ⵝ஻ߐࠇߡ޿ߥ޿႐วߪ‫࡯ࡑ࠲ࠬࠞޔ‬
ࠨࡐ࡯࠻ࡍ࡯ࠫࠍෳᾖ‫ޕ‬
• CD-ROM ߇⥄േ⊛ߦ⿠േߐࠇࠆߩࠍ߅
ᓙߜߊߛߐ޿‫ޕ‬
ᵈᗧ㧦CD-ROM ߇⥄േ⿠േߐࠇߥ޿႐
ว㧦Windows ࠛࠢࠬࡊࡠ࡯࡜ߢ CD-ROM
ߩࠕࠗࠦࡦࠍ࠳ࡉ࡞ࠢ࡝࠶ࠢߒ‫ߦࠄߐޔ‬
viewsonic.exe ࠍ࠳ࡉ࡞ࠢ࡝࠶ࠢߒ߹ߔ‫ޕ‬
• ↹㕙਄ߩᜰ␜ߦᓥߞߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
5. Windows ࡙࡯ࠩ㧦࠲ࠗࡒࡦࠣࡕ࡯࠼㧔⸃
௝ᐲߣ࡝ࡈ࡟࠶ࠪࡘ࡟࡯࠻㧕ߩ⸳ቯ
଀㧦1920 x 1080 @ 60 Hz.
⸃௝ᐲߣ࡝ࡈ࡟࠶ࠪࡘ࡟࡯࠻ߩᄌᦝߦߟ
޿ߡߪ‫ࠩ࡯࡙ߩ࠼࡯ࠞࠬࠢ࠶ࠖࡈ࡜ࠣޔ‬
ࠟࠗ࠼ࠍෳᾖߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
ࠗࡦࠬ࠻࡯࡞ߪߎࠇߢቢੌߢߔ‫ޕ‬ᣂߒ޿
ViewSonic ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗࠍ߅ᭉߒߺߊ
ߛߐ޿‫ޕ‬
੹ᓟߩࠞࠬ࠲ࡑ࡯ࠨ࡯ࡆࠬߩᔅⷐᤨߦ஻
߃ࠆߚ߼ߦ㧦ߎߩ࡙࡯ࠩࠟࠗ࠼ࠍࡊ࡝ࡦ
࠻ࠕ࠙࠻ߒ‫⇟࡞ࠕ࡝ࠪޔ‬ภࠍ 4 ࡍ࡯ࠫߩ
‫ޟ‬ប߃↪‫ߔ߹߈߅ߡ޿ᦠߦޠ‬㧔ᶧ᥏࠺ࠖࠬ
ࡊ࡟ࠗߩ⢛㕙ࠍ⷗߹ߔ㧕‫ޕ‬
߅૑߹޿ߩ࿾ၞߩ ViewSonic ࠙ࠚࡉࠨࠗ
࠻ߢࠝࡦ࡜ࠗࡦ⵾ຠ⊓㍳ࠍⴕ߁ߎߣ߇ߢ
߈߹ߔ‫࠻࡯ࡐࠨ࡯ࡑ࠲ࠬࠞߩ࠼ࠗࠟᧄޕ‬
⴫ࠍෳᾖߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
ViewSonic ࠙ࠖࠩ࡯࠼ CD-ROM ߦࡊ࡝ࡦ
࠻ࠕ࠙࠻↪ߩ⊓㍳ࡈࠜ࡯ࡓ߇฽߹ࠇߡ޿
߹ߔߩߢ‫ޔ‬ㇷㅍ߹ߚߪࡈࠔ࠶ࠢࠬߢ
ViewSonic ߳߅ㅍࠅ޿ߚߛߊߎߣ߽ߢ߈߹
ߔ‫ޕ‬
D-Sub
ࠝ࡯࠺ࠖࠝࠕ࠙࠻
ࠝ࡯࠺ࠖࠝࠗࡦ
㔚Ḯࠦ࡯࠼
AC ಴ജ
ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲㔚Ḯࠦ࡯࠼
ViewSonic VX2453mh-LED
6
ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗࠍ૶߁
࠲ࠗࡒࡦࠣࡕ࡯࠼ߩ⸳ቯ
࠲ࠗࡒࡦࠣࡕ࡯࠼ߩ⸳ቯߪ‫↹ޔ‬㕙ࠗࡔ࡯ࠫߩຠ⾰ࠍᦨ㜞ߦߒ‫ᦨࠍࠇ∋ߩ⋡ޔ‬ዊߦߔࠆ
ߚ߼ߦ㊀ⷐߢߔ‫࠲ߩߎޕ‬
࠲ࠗࡒࡦࠣࡕ࡯࠼ߣߪ‫⸃ޔ‬
⸃௝ᐲ㧔଀ 1920 x 1080㧕ߣ࡝
࡝ࡈ࡟࠶
ࠪࡘ࡟࡯࠻㧔߹ߚߪု⋥⿛ᩏ๟ᵄᢙ㧧଀ 60 Hz㧕ࠍ฽ߺ߹ߔ‫⸳ࠍ࠼࡯ࡕࠣࡦࡒࠗ࠲ޕ‬
ቯߒߚᓟ‫ޔ‬OSD㧔On-screen Display㧕ࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞ࠍ૶ߞߡ↹㕙ࠗࡔ࡯ࠫࠍ⺞ᢛߒ߹ߔ‫ޕ‬
ᦨ㜞ߩ↹㕙ຠ⾰ࠍᓧࠆߚ߼ߦߪ‫ޔ‬ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗߩ࠲ࠗࡒࡦࠣࡕ࡯࠼ࠍᰴߩࠃ߁ߦ
⸳ቯߒ߹ߔ㧦
VESA 1920 x 1080@ 60 Hz.
࠲ࠗࡒࡦࠣࡕ࡯࠼ߩ⸳ቯ㧦
1. ⸃௝ᐲߩ⸳ቯ㧦Windows ࠺ࠬࠢ࠻࠶ࡊ਄ߢฝࠢ࡝࠶ࠢߒ‫⸳ > ࠖ࠹ࡄࡠࡊ >ޔ‬ቯ > ⸃
௝ᐲࠍ⸳ቯߒ߹ߔ‫ޕ‬
2. ࡝ࡈ࡟࠶ࠪࡘ࡟࡯࠻ߩ⸳ቯ㧦ࠣ࡜ࡈࠖ࠶ࠢࠬࠞ࡯࠼ߩ࡙࡯ࠩࠟࠗ࠼ࠍෳᾖߒߡߊߛ
ߐ޿‫ޕ‬
⼊๔㧦߅૶޿ߩࠦࡦࡇࡘ࡯࠲ߩࠣ࡜ࡈࠖ࠶ࠢࠬࠞ࡯࠼ߪ‫ᦨޔ‬ᄢ࡝ࡈ࡟࠶ࠪࡘ࡟࡯࠻ߢ
޽ࠆ 75Hz ࠍ⿥߃ߥ޿ࠃ߁ߦ⸳ቯߒߡߊߛߐ޿‫⿥ޕ‬ㆊߔࠆߣᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗߦ᳗ਭ
⊛ߥ៊்ࠍᒁ߈⿠ߎߔ႐ว߇޽ࠅ߹ߔ‫ޕ‬
OSD ෸߮㔚Ḯࡠ࠶ࠢ⸳ቯ
• OSD ࡠ࠶ࠢ㧦[1] ߣ਄⍫ශ S ࠍ 10 ⑽㑆᛼ߒ⛯ߌ߹ߔ‫߇ࡦ࠲ࡏߩ߆ࠇߕ޿ޕ‬᛼ߐࠇ
ࠆߣ‫ޔ‬OSD ߇ࡠ࠶ࠢߐࠇߡ޿߹ߔ ߣ޿߁ࡔ࠶࠮࡯ࠫ߇ 5 ⑽㑆⴫␜ߐࠇ߹ߔ‫ޕ‬
• OSD ࡠ࠶ࠢ⸃㒰㧦[1] ߣ਄⍫ශ S ࠍౣᐲ 10 ⑽㑆᛼ߒ⛯ߌ߹ߔ‫ޕ‬
• 㔚Ḯࡏ࠲ࡦࡠ࠶ࠢ㧦 [1] ߣਅ⍫ශ T ࠍ 10 ⑽㑆᛼ߒ⛯ߌ߹ߔ‫ޕ‬㔚Ḯࡏ࠲ࡦ߇᛼ߐࠇ
ࠆߣ‫ޔ‬㔚Ḯࡏ࠲ࡦ߇ࡠ࠶ࠢߐࠇߡ޿߹ߔ ߣ޿߁ࡔ࠶࠮࡯ࠫ߇ 5 ⑽㑆⴫␜ߐࠇ߹ߔ‫ޕ‬
⸳ቯ߇ߐࠇߡ޿ࠆ߆ߤ߁߆ߦ㑐ࠊࠄߕ‫ޔ‬஗㔚ᓟߪ㔚᳇߇࿁ᓳߐࠇࠆߣᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ
࡟ࠗߩ㔚Ḯ߇⥄േ⊛ߦࠝࡦߦߥࠅ߹ߔ‫ޕ‬
• 㔚Ḯࡏ࠲ࡦࡠ࠶ࠢ⸃㒰㧦[1] ߣਅ⍫ශ T ࠍౣᐲ 10 ⑽㑆᛼ߒ⛯ߌ߹ߔ‫ޕ‬
ViewSonic VX2453mh-LED
7
↹㕙ࠗࡔ࡯ࠫߩ⺞ᢛ
ᱜ㕙ࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞ࡄࡀ࡞਄ߩࡏ࠲ࡦࠍ૶޿‫↹ޔ‬㕙਄ߦ⴫␜ߐࠇࠆ OSD ࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞
ߩ⴫␜ߣ⺞ᢛࠍⴕ޿߹ߔ‫ޕ‬OSD ࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞ߦߟ޿ߡߪᰴߩࡍ࡯ࠫߩᦨೋߢ⺑᣿ߒ
߹ߔ‫ޔߚ߹ޕ‬21 ࡍ࡯ࠫߩ‫ߢޠ࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦ࡯ࡘ࠾ࡔࡦࠗࡔޟ‬ቯ⟵ߐࠇߡ޿߹ߔ‫ޕ‬
Main Menu ( ࡔࠗࡦࡔ࠾ࡘ࡯ )
OSD ࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞ࠍ૶ߞߡ
㔚Ḯ࡜ࡦࡊ
㕍㧩ࠝࡦ
ࠝ࡟ࡦࠫ㧩⋭㔚ജ
ࠬ࠲ࡦࡃࠗ㔚Ḯࠝࡦ / ࠝࡈ
Main Menu ( ࡔࠗࡦࡔ࠾ࡘ࡯ ) ࠍ⴫␜ߔࠆ߆‫↹࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦޔ‬
㕙ࠍ⚳ੌߒ⺞ᢛࠍ଻ሽߒ߹ߔ‫ޕ‬
ࡔ࠾ࡘ࡯ࠝࡊ࡚ࠪࡦࠍࠬࠢࡠ࡯࡞ߒ‫࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦߚࠇߐ␜⴫ޔ‬
ࠍ⺞ᢛߒ߹ߔ‫ޕ‬
ࠝ࡯࠺ࠖࠝ⺞ᢛ (T) / ノᐲ / ࠦࡦ࠻࡜ࠬ࠻ (S) ‫ޕ‬
෻ォ⴫␜ߐࠇߚࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞ߩࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞↹㕙ࠍ⴫␜ߒ߹ߔ‫ޕ‬
߹ߚหߓ↹㕙਄ߩ 2 ߟߩࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞㑆ࠍಾࠅ឵߃߹ߔ‫ޕ‬
ࠕ࠽ࡠࠣߣ࠺ࠫ࠲࡞ធ⛯ࠍಾࠅᦧ߃ࠆ࡚ࠪ࡯࠻ࠞ࠶࠻‫ޕ‬
ViewSonic VX2453mh-LED
8
ᰴߩᚻ㗅ߢ࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗ⸳ቯࠍ⺞ᢛߒ߹ߔ㧦
1. [1] ࡏ࠲ࡦࠍ᛼ߔߣ Main Menu ( ࡔࠗࡦࡔ࠾ࡘ࡯ ) ߇⴫␜ߐࠇ߹ߔ‫ޕ‬
ᵈᗧ㧦ߔߴߡߩ OSD ࡔ࠾ࡘ࡯ߣ⺞ᢛ↹㕙ߪ 15 ⑽ᓟߦ⥄േ⊛ߦᶖ߃߹ߔ‫ߪࠇߎޕ‬
Setup Menu ( ࠮࠶࠻ࠕ࠶ࡊࡔ࠾ࡘ࡯ ) ߩਛߩ OSD ࠲ࠗࡓࠕ࠙࠻⸳ቯࠍ૶޿⺞ᢛߔࠆ
ߎߣ߇ߢ߈߹ߔ‫ޕ‬
2. ⺞ᢛߔࠆࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞ࠍㆬᛯߔࠆߦߪ‫ޔ‬S ߹ߚߪ T ࠍ᛼ߒߡ Main Menu ( ࡔࠗࡦ
ࡔ࠾ࡘ࡯ ) ౝߢ਄ਅߦࠬࠢࡠ࡯࡞ߒ߹ߔ‫ޕ‬
3. ૶޿ߚ޿ࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞ࠍㆬᛯߒߚᓟ‫[ޔ‬2] ࡏ࠲ࡦࠍ᛼ߒ߹ߔ‫ޕ‬ਅߦ␜ߔࠃ߁ߥࠦࡦ
࠻ࡠ࡯࡞↹㕙߇⴫␜ߐࠇ߹ߔ‫ޕ‬
↹㕙ਅߩ✢ߪࡏ࠲ࡦ 1 ߣ 2 ߩ⃻࿷ߩᯏ⢻ࠍ
␜ߒ߹ߔ㧦ࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞ࠍ Exit ( ⚳ੌ ) ߹ߚ
ߪㆬᛯߒ߹ߔ‫ޕ‬
4. ࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞ࠍ⺞ᢛߔࠆߦߪ‫ޔ‬਄ S ߹ߚߪਅ T ࡏ࠲ࡦࠍ᛼ߒ߹ߔ‫ޕ‬
5. ⺞ᢛࠍ଻ሽߒࡔ࠾ࡘ࡯ࠍ⚳ੌߔࠆߦߪ‫[ޔ‬1] ࡏ࠲ࡦࠍ 2 ࿁ ᛼ߒ߹ߔ‫ޕ‬
ᰴߩࡅࡦ࠻ߪ߅૶޿ߩ࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗߩᦨㆡൻߦᓎ┙ߜ߹ߔ㧦
• ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲ߩࠣ࡜ࡈࠖ࠶ࠢࠬࠞ࡯࠼ࠍ⺞ᢛߒ‫ޔ‬ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗߦ 1920 x 1080
@ 60Hz ߩࡆ࠺ࠝାภࠍ಴ജߔࠆࠃ߁ߦߒ߹ߔ‫ޕ‬㧔ࠣ࡜ࡈࠖ࠶ࠢࠬࠞ࡯࠼ߩ࡙࡯ࠩ
ࠟࠗ࠼ߢ‫ߩ࠻࡯࡟ࡘࠪ࠶࡟ࡈ࡝ޟ‬ᄌᦝ‫ߩޠ‬ᜰ␜ࠍෳᾖߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
㧕
• ᔅⷐߥ႐วߪ‫ޔ‬H. POSITION ( ᮮ૏⟎ ) ෸߮ V. POSITION ( ❑૏⟎ ) ᯏ⢻ࠍ૶޿‫ޔ‬
↹㕙ࠗࡔ࡯ࠫ߇ቢోߦ⷗߃ࠆࠃ߁ߦߥࠆ߹ߢᓸ⺞ᢛࠍⴕߞߡߊߛߐ޿‫ޕ‬㧔↹㕙┵
๟࿐ߩ㤥޿Ⴚ⇇ߪᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗߩ᣿ࠆ޿‫⸅ࠅ߉ࠅ߉ߦޠࠕ࡝ࠛࡉࠖ࠹ࠢࠕޟ‬
ࠇࠆࠃ߁ߦߒ߹ߔ‫ޕ‬㧕
ViewSonic VX2453mh-LED
9
Main Menu ( ࡔࠗࡦࡔ࠾ࡘ࡯ ) ࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞
ᰴߦ␜ߔࡔ࠾ࡘ࡯㗄⋡ࠍ਄ S ෸߮ਅ T ࡏ࠲ࡦࠍ૶޿⺞ᢛߒ߹ߔ‫ޕ‬
ࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞ ⺑᣿
Auto Image Adjust ( ⥄േࠗࡔ࡯ࠫ⺞ᢛ ) ߪ⥄േ⊛ߦࡆ࠺ࠝାภߩࠨࠗ࠭
⺞ᢛ‫ޔࠣࡦ࡝࠲ࡦ࠮ޔ‬ᓸ⺞ᢛࠍⴕ޿‫ޔ‬ᵄᒻ߿ᱡߺࠍߥߊߒ߹ߔ‫[ޕ‬2] ࡏ
࠲ࡦࠍ᛼ߔߣ‫߇ࠫ࡯ࡔࠗߥࡊ࡯ࡖࠪࠅࠃޔ‬ᓧࠄࠇ߹ߔ‫ޕ‬
ᵈᗧ㧦Auto Image Adjust ( ⥄േࠗࡔ࡯ࠫ⺞ᢛ ) ߪ৻⥸⊛ߥࡆ࠺ࠝࠞ࡯࠼
ߢ᦭ലߢߔ‫ߩ޿૶߅ޕ‬ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗߢߎߩᯏ⢻߇േ૞ߒߥ޿႐ว‫ޔ‬
ࡆ࠺ࠝߩ࡝ࡈ࡟࠶ࠪࡘ࡟࡯࠻ࠍ 60Hz ߦਅߍ‫⸃ޔ‬௝ᐲࠍೋᦼᣢቯ୯ߦ⸳
ቯߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
Contrast ( ࠦࡦ࠻࡜ࠬ࠻ ) ߪࠗࡔ࡯ࠫ⢛᥊!( 㤥࡟ࡌ࡞ ) ߣ೨᥊ ( ⊕࡟ࡌ
࡞)
㑆ߩᏅࠍ⺞ᢛߒ߹ߔ‫ޕ‬
Brightness ( ノᐲ ) ߪ↹㕙ࠗࡔ࡯ࠫߩ⢛᥊ߩ㤥࡟ࡌ࡞ࠍ⺞ᢛߒ߹ߔ‫ޕ‬
Input Select( ౉ജㆬᛯ ) ߢߪ‫ⶄޔ‬ᢙߩࠦࡦࡇࡘ࡯࠲ࠍ LCD ࠺ࠖࠬࡊ࡟
ࠗߦធ⛯ߒߡ޿ࠆߣ߈ߦ‫౉ޔ‬ജࠍಾࠅᦧ߃߹ߔ‫ޕ‬
Audio Adjust ( ࠝ࡯࠺ࠖࠝ⺞ᢛ )
Volume ( 㖸㊂ ) ߪࠝ࡯࠺ࠖࠝߩ㖸㊂ࠍᄢ߈ߊߒߚࠅ‫ޔ‬ዊߐߊߒߚࠅ‫ޔ‬
ࡒࡘ࡯࠻ߦߒߚࠅߒ߹ߔ‫ޕ‬
Mute ( ࡒࡘ࡯࠻ ) ߪ৻ᤨ⊛ߦ㖸ჿ಴ജࠍή㖸ߦߒ߹ߔ‫ޕ‬
Audio Input ( ࠝ࡯࠺ࠖࠝ౉ജ )䎃(HDMI ࡕ࡯࠼ߩ႐วߩߺ ) ߪ‫ޔ‬HDMI ߣ
ࠫࡖ࠶ࠢࡊ࡜ࠣ㑆ߩ㖸Ḯࠍಾࠅᦧ߃߹ߔ㧔ࠝ࡯࠺ࠖࠝࠗࡦ㧕
‫ޕ‬
ViewSonic VX2453mh-LED
10
ࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞ ⺑᣿
Color adjust ( ⦡⺞ᢛ ) ߪᣢቯߩ⦡᷷ᐲߣ‫⿒ޔ‬㧔R㧕
‫✛ޔ‬㧔G㧕
‫ޔ‬㕍㧔B㧕
ࠍ୘೎ߦ⺞ᢛߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ User Color ( ࡙࡯ࠩ࡯ࠞ࡜࡯ ) ࡕ࡯࠼ࠍ
฽߻‫⺞⦡ߩ߆ߟߊ޿ޔ‬ᢛࡕ࡯࠼߇޽ࠅ߹ߔ‫⵾ᧄޕ‬ຠߩ಴⩄ᤨߩ⸳ቯߪ
6500K (6500 ࠤ࡞ࡆࡦ ) ߢߔ‫ޕ‬
sRGB- ߎࠇߪᕆㅦߦ⦡▤ℂߦ߅ߌࠆ↥ᬺᮡḰߣߥࠅߟߟ޽ࠅ‫ᦨޔ‬ᣂߩ
ࠕࡊ࡝ࠤ࡯࡚ࠪࡦߩ߶ߣࠎߤߢࠨࡐ࡯࠻ߐࠇߡ޿߹ߔ‫⸳ߩߎޕ‬ቯࠍ᦭ല
ߦߔࠆߎߣߢ‫ޔ‬ర‫ޘ‬ᗧ࿑ߐࠇߚ⦡ߩㅢࠅߦ‫ޔ‬ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗߦࠃࠅ
ᱜ⏕ߥ⦡ࠍ⴫␜ߐߖࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔ‫ޕ‬sRGB ⸳ቯࠍ᦭ലߦߔࠆߣ‫ޔ‬
Contrast ( ࠦࡦ࠻࡜ࠬ࠻ ) ߣ Brightness ( ノᐲ ) ⺞ᢛ߇ήലߦߥࠅ߹ߔ‫ޕ‬
9300K- ↹㕙ࠗࡔ࡯ࠫߦ㕍ߺࠍჇടߒ‫ࠅࠃޔ‬ᶭߒߍߥ⊕⦡ ( ߶ߣࠎߤߩ
ࠝࡈࠖࠬⅣႺߢ૶ࠊࠇࠆⰯశἮߩ⊕⦡ ) ߇ᓧࠄࠇ߹ߔ‫ޕ‬
7500K- ↹㕙ࠗࡔ࡯ࠫߦ㕍ߺࠍჇടߒ‫ࠅࠃޔ‬ᶭߒߍߥ⊕⦡ ( ߶ߣࠎߤߩ
ࠝࡈࠖࠬⅣႺߢ૶ࠊࠇࠆⰯశἮߩ⊕⦡ ) ߇ᓧࠄࠇ߹ߔ‫ޕ‬
6500K- ↹㕙ࠗࡔ࡯ࠫߦ⿒ߺࠍჇߒ‫ࠅࠃޔ‬᷷߆ߺߩ޽ࠆ⊕⦡ߣ⼾߆ߥ⿒
⦡߇ᓧࠄࠇ߹ߔ‫ޕ‬
5000K- ↹㕙ࠗࡔ࡯ࠫߦ⿒ߺࠍჇߒ‫ࠅࠃޔ‬᷷߆ߺߩ޽ࠆ⊕⦡ߣ⼾߆ߥ⿒
⦡߇ᓧࠄࠇ߹ߔ‫ޕ‬
User Color ( ࡙࡯ࠩ࡯ࠞ࡜࡯⸳ቯ )!⿒ (R)‫( ✛ޔ‬G)‫ޔ‬
!ߘߒߡ㕍 (B) ߩ୘೎
⺞ᢛ߇ߢ߈߹ߔ‫ޕ‬
1.㨇2㨉ࡏ࠲ࡦࠍ᛼ߒߡ⦡㧔R‫ޔ‬G ߹ߚߪ B㧕ࠍㆬᛯߒ߹ߔ‫ޕ‬
2. ㆬᛯߒߚ⦡ࠍ⺞ᢛߔࠆߦߪ‫ޔ‬S ߣ T ࠍ᛼ߒ߹ߔ‫ޕ‬
㊀ⷐ㧦⵾ຠ߇ᣢቯ࠲ࠗࡒࡦࠣࡕ࡯࠼ߦ⸳ቯߐࠇߡ޿ࠆߣ߈ Main Menu
( ࡔࠗࡦࡔ࠾ࡘ࡯ ) ߆ࠄ RECALL ( ࡝ࠦ࡯࡞ ) ࠍㆬᛯߔࠆߣ‫ߪ⦡ޔ‬
6500K ߩ಴⩄ᤨᣢቯ୯ߦᚯࠅ߹ߔ‫ޕ‬
ViewSonic VX2453mh-LED
11
ࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞ ⺑᣿
Information ( ࠗࡦࡈࠜࡔ࡯࡚ࠪࡦ ) ߪ‫ࠬࠢ࠶ࠖࡈ࡜ࠣߩ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦޔ‬
ࠞ࡯࠼߆ࠄㅍࠄࠇߡߊࠆ࠲ࠗࡒࡦࠣࡕ࡯࠼㧔ࡆ࠺ࠝାภ౉ജ㧕
‫ޔ‬ᶧ᥏
࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗဳ⇟‫⇟࡞ࠕ࡝ࠪޔ‬ภ‫ޔ‬෸߮ ViewSonic® ࠙ࠚࡉࠨࠗ࠻ URL
ࠍ⴫␜ߒ߹ߔ‫⸃ޕ‬௝ᐲߣ࡝ࡈ࡟࠶ࠪࡘ࡟࡯࠻㧔ု⋥⿛ᩏ๟ᵄᢙ㧕ߩᄌᦝ
ᚻ㗅ߪ‫ࠍ࠼ࠗࠟࠩ࡯࡙ߩ࠼࡯ࠞࠬࠢ࠶ࠖࡈ࡜ࠣߩ޿૶߅ޔ‬ෳᾖߒߡߊߛ
ߐ޿‫ޕ‬
ᵈᗧ㧦VESA 1920 x 1080 @ 60Hz ( ផᅑ ) ߣߪ‫⸃ޔ‬௝ᐲ߇ 1920 x 1080‫ޔ‬
࡝ࡈ࡟࠶ࠪࡘ࡟࡯࠻߇ 60Hz ߢ޽ࠆߎߣࠍᗧ๧ߒ߹ߔ‫ޕ‬
Manual Image Adjust ( ᚻേࠗࡔ࡯ࠫ⺞ᢛ ) ߪ Manual Image Adjust ( ᚻേ
ࠗࡔ࡯ࠫ⺞ᢛ ) ࡔ࠾ࡘ࡯ࠍ⴫␜ߒ߹ߔ‫ޕ‬
H./V. Position ( ❑ / ᮮ૏⟎ ) ߪ↹㕙ࠗࡔ࡯ࠫࠍᏀฝ߹ߚߪ਄ਅߦ⒖േߒ߹
ߔ‫ޕ‬
H. Size ( ᮮ᏷ ) ߪ↹㕙ࠗࡔ࡯ࠫߩᮮ᏷ࠍ⺞ᢛߒ߹ߔ‫ޕ‬
ViewSonic VX2453mh-LED
12
ࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞ ⺑᣿
Fine Tune ( ᓸ⺞ᢛ ) ߪᢥሼ෸߮ / ߹ߚߪ↹௝ࠍࡇࠢ࠮࡞ߩႺ⇇ߢឥ߃ߡ
ࡈࠜ࡯ࠞࠬࠍߪߞ߈ࠅߐߖ߹ߔ‫ޕ‬
ᵈᗧ㧦Auto Image Adjust ( ⥄േࠗࡔ࡯ࠫ⺞ᢛ ) ࠍవߦ⹜ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
Sharpness ( ࠪࡖ࡯ࡊࡀࠬ ) ߪ‫ޔ‬㞲᣿ᐲߣ↹㕙ࠗࡔ࡯ࠫߩࡈࠜ࡯ࠞࠬࠍ
⺞ᢛߒ߹ߔ‫ޕ‬
Dynamic Contrast ( ࠳ࠗ࠽ࡒ࠶ࠢࠦࡦ࠻࡜ࠬ࠻ ) ߢߪ‫࠻ࠬ࡜࠻ࡦࠦޔ‬Ყ
ߩᒝᐲߩࠝࡦ / ࠝࡈࠍಾࠅ឵߃߹ߔ‫ޕ‬
Response Time ( ᔕ╵ᤨ㑆 )ߪ‫↹ޔ‬௝ຠ⾰߇ะ਄ߔࠆࠃ߁ߦᶧ᥏࠺ࠖࠬ
ࡊ࡟ࠗߩᔕ╵ᤨ㑆ࠍ⺞ᢛߒ߹ߔ‫ޕ‬
Standard ( ᮡḰ ) ߪ‫ޔ‬ᔕ╵ᤨ㑆ࠍㅢᏱㅦᐲߦ⸳ቯߒ߹ߔ‫ޕ‬
Advanced ( ᜛ᒛ ) ߪ‫ޔ‬ᔕ╵ᤨ㑆ࠍ㜞޿ㅦᐲߦ⸳ቯߒ߹ߔ‫ޕ‬
Ultra Fast ( ⿥㜞ㅦ ) ߪ‫ޔ‬ᔕ╵ᤨ㑆ࠍᦨ㜞ㅦᐲߦ⸳ቯߒ߹ߔ‫ޕ‬
Aspect ratio ( ❑ᮮᲧ ) 4:3 ߅ࠃ߮ో↹㕙ߦኻߒߡ↹௝ࠨࠗ࠭ࠍㆬᛯߒ߹
ߔ‫ޕ‬
Display Mode ( ࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗࡕ࡯࠼ ) ߢߪ‫ޔ‬2 ߟߩ⦡ⓨ㑆ࡕ࡯࠼ࠍ↪ᗧ
ߒߡ޿߹ߔ‫⵾ߩߎޕ‬ຠߩᎿ႐಴⩄ᤨ⸳ቯߪ‫ޔ‬RGB ࡕ࡯࠼ߢߔ‫ޕ‬
RGB mode (RGB ࡕ࡯࠼ ) ߪ‫ޔ‬PC ࠲ࠗࡒࡦࠣࡕ࡯࠼ߩ RGB ߦ⦡ⓨ㑆ࠍ
⸳ቯߒ߹ߔ‫ޕ‬
YUV mode (YUV ࡕ࡯࠼ ) ߪ‫ޔ‬HD ࠲ࠗࡒࡦࠣࡕ࡯࠼ߩ YUV ߦ⦡ⓨ㑆
ࠍ⸳ቯߒ߹ߔ‫ޕ‬
ECO Mode ( ࠛࠦࡕ࡯࠼ ) ߪ‫ޔ‬ノᐲࠍਅߍࠆߎߣߢᶖ⾌㔚ജࠍ⪭ߣߒ߹
ߔ‫ޕ‬
Standard ( ᮡḰ ): ࠺ࡈࠜ࡞࠻ߩノᐲ⸳ቯ‫ޕ‬
Optimize ( ᦨㆡൻ ): ノᐲࠍ 25 % ਅߍ߹ߔ‫ޕ‬
Conserve ( ⋭ࠛࡀ ): ノᐲࠍ 50 % ਅߍ߹ߔ‫ޕ‬
ViewSonic VX2453mh-LED
13
ࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞ ⺑᣿
Setup Menu ( ⸳ቯ࠾ࡘ࡯ ) ߪᰴߩࡔ࠾ࡘ࡯ࠍ⴫␜ߒ߹ߔ㧦
Language Select ( ⸒⺆ㆬᛯ ) ߢߪࡔ࠾ࡘ࡯ߣࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞↹㕙ߢ૶↪ߔ
ࠆ⸒⺆ࠍㆬᛯߔࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔ‫ޕ‬
Resolution Notice ( ⸃௝ᐲᖱႎ ) ߪ૶↪ߦᦨㆡߥ⸃௝ᐲࠍ⍮ࠄߖ߹ߔ‫ޕ‬
OSD Position (OSD ૏⟎ ) ߢߪ OSD ࡔ࠾ࡘ࡯ߣࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞↹㕙ࠍ⒖
േߐߖࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔ‫ޕ‬
OSD Timeout (OSD ࠲ࠗࡓࠕ࠙࠻ ) ߢߪ OSD ↹㕙⴫␜ᤨ㑆ߩ㐳ߐࠍ⸳
ቯߢ߈߹ߔ‫ޟޔ߫߃଀ޕ‬15 ⑽‫⸳ߦޠ‬ቯߔࠆߣ‫ ߇࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦޔ‬15 ⑽એ
ౝߦ᛼ߐࠇߥ޿႐ว‫↹␜⴫ޔ‬㕙߇ᶖ߃߹ߔ‫ޕ‬
OSD Background (OSD ⢛᥊ ) ߢߪ OSD ⢛᥊ࠍࠝࡦ߹ߚߪࠝࡈߦߔࠆߎ
ߣ߇ߢ߈߹ߔ‫ޕ‬
Auto Power Off ( ⥄േ㔚Ḯࠝࡈ ) ߇᦭ലߦߥߞߡ޿ࠆ႐ว‫ޔ‬3 ಽ㑆ାภ
߇ᬌ಴ߐࠇߥߌࠇ߫‫ߩࠗ࡟ࡊࠬࠖ࠺ޔ‬㔚Ḯ߇⥄േ⊛ߦࠝࡈߦߥࠅ߹ߔ‫ޕ‬
Sleep ( ࠬ࡝࡯ࡊ ) ⥄േ㔚Ḯࠝࡈᤨ㑆ࠍ 30/45/60/120 ಽߦ⸳ቯߒ߹ߔ (PC
ࡕ࡯࠼ߢߩߺ㕖ࠕࠢ࠹ࠖࡉߦߥࠅ߹ߔ )‫ޕ‬
Power Indicator ( 㔚Ḯࠗࡦࠫࠤ࡯࠲ ) ߢߪ‫ޔ‬㔚Ḯࠗࡦࠫࠤ࡯࠲ߢ㔚Ḯߩ
ࠝࡦ߹ߚߪࠝࡈࠍㆬᛯߢ߈߹ߔ‫ޕ‬
Memory Recall ( ࡔࡕ࡝࡝ࠦ࡯࡞ ) ߪ‫઀ߩ࡞ࠕࡘ࠾ࡑᧄ߇ࠗ࡟ࡊࠬࠖ࠺ޔ‬
᭽ߦ⸥タߐࠇߡ޿ࠆ಴⩄ᤨᣢቯ࠲ࠗࡒࡦࠣࡕ࡯࠼ߢേ૞ߒߡ޿ࠆ႐ว‫ޔ‬
⺞ᢛࠍ಴⩄ᤨߩ⸳ቯ⁁ᘒߦᚯߒ߹ߔ‫ޕ‬
㒰ᄖ㧦ߎߩࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞ߪ Language Select ( ⸒⺆ㆬᛯ ) ߹ߚߪ㔚Ḯࡠ࠶
ࠢ⸳ቯߦࠃࠆᄌᦝߦᓇ㗀ߒ߹ߖࠎ‫ޕ‬
ViewSonic VX2453mh-LED
14
ߘߩઁᖱႎ
઀᭽
ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗ
࠲ࠗࡊ
࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗࠨࠗ࠭
ࠞ࡜࡯ࡈࠖ࡞࠲࡯
ࠟ࡜ࠬ⴫㕙
TFT㧔⭯⤑࠻࡜ࡦࠫࠬ࠲㧕‫ޔ‬
ࠕࠢ࠹ࠖࡉࡑ࠻࡝ࠢࠬ 1920 x 1080 LCD‫ޔ‬0.2715 mm ↹⚛ࡇ࠶࠴
ࡔ࡯࠻࡞ᴺ : 60cm
ࠗࡦ࠴ᴺ : 24" (23.6" ⴫␜น⢻ )
RGB ❑ࠬ࠻࡜ࠗࡊ
㒐⌇
౉ജାภ
ࡆ࠺ࠝࠪࡦࠢ
RGB ࠕ࠽ࡠࠣ㧔0.7/1.0 Vp-p‫ޔ‬75ǡ㧕
HDMI (TMDS ࠺ࠫ࠲࡞‫ޔ‬100ǡ)
ࠦࡦࡐࠫ࠶࠻ࠪࡦࠢ‫ࡦ࡯࡝ࠣࡦࠝࠢࡦࠪޔࠢࡦࠪ࠻࡯࡟ࡄ࠮ޔ‬
fh:24-82 kHz, fv:50-75 Hz
੕឵ᕈ
PC
Macintosh1
1920 x 1080 ߹ߢ ࡁࡦࠗࡦ࠲࡯࡟࡯ࠬ
Power Macintosh 1920 x 1080 ߹ߢ
Resolution
( ⸃௝ᐲ )
ផᅑ
෸߮ࠨࡐ࡯࠻
1920 x 1080 @ 60 Hz
1680 x 1050 @ 60 Hz
1600 x 1200 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 60, 75 Hz
1280 x 1024 @ 60, 75 Hz
1024 x 768 @ 60, 70, 72, 75 Hz
800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480 @ 60, 75 Hz
720 x 400 @ 70 Hz
ࡆ࠺ࠝ࠲ࠗࡒࡦࠣ
(HDMI)
ផᅑ෸߮ࠨࡐ࡯࠻
480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
㔚Ḯ
㔚࿶
100-240 VAC, 50/60 Hz ( ⥄േಾ឵ )
⴫␜▸࿐
ࡈ࡞ࠬࠠࡖࡦ
521.28 mm ( ᮮ ) x 293.22 mm ( ❑ )
20.52" ( ᮮ ) x 11.54” ( ❑ )
േ૞᧦ઙ
᷷ᐲ
Ḩᐲ
ᮡ㜞
+32 Ḁ ߆ࠄ +95 Ḁ (0 ᷚ ߆ࠄ +35 ᷚ )
10㧑߆ࠄ 90㧑㧔⚿㔺ߥ߈ߎߣ㧕
10,000 ࡈࠖ࡯࠻߹ߢ
଻▤᧦ઙ
᷷ᐲ
Ḩᐲ
ᮡ㜞
-4 Ḁ ߆ࠄ +140 Ḁ (-20 ᷚ ߆ࠄ +60 ᷚ )
10㧑߆ࠄ 80㧑㧔⚿㔺ߥ߈ߎߣ㧕
40,000 ࡈࠖ࡯࠻߹ߢ
ኸᴺ
ᄖᒻ
573 mm ( ᏷ ) x 429 mm ( 㜞ߐ ) x 196 mm ( ᅏⴕ߈ )
22.56" ( ᏷ ) x 16.89" ( 㜞ߐ ) x 7.72" ( ᅏⴕ߈ )
㊀㊂
ᄖᒻ
9.04 lbs (4.11 kg)
⋭㔚ജࡕ࡯࠼
ࠝࡦ
ࠝࡈ
30W ( ᮡḰ⊛ ) ( 㕍⦡ LED)
<0.5W
ᣢቯ࠲ࠗࡒࡦࠣࡕ࡯࠼㧔VESA® 1920 x 1080 @ 60 Hz㧕ߦ੍߼⸳ቯ
⼊๔㧦߅૶޿ߩࠦࡦࡇࡘ࡯࠲ߩࠣ࡜ࡈࠖ࠶ࠢࠬࠞ࡯࠼ߪ‫⸳ߦ߁ࠃ޿ߥ߃⿥ࠍ࠻࡯࡟ࡘࠪ࠶࡟ࡈ࡝ߩࠄࠇߎޔ‬ቯ
ߒߡߊߛߐ޿‫⿥ޕ‬ㆊߔࠆߣᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗߦ᳗ਭ⊛ߥ៊்ࠍᒁ߈⿠ߎߔ႐ว߇޽ࠅ߹ߔ‫ޕ‬
1
G3 ࠃࠅฎ޿ Macintosh ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲ߪ ViewSonic® Macintosh ࠕ࠳ࡊ࠲߇ᔅⷐߢߔ‫ߏߩ࠲ࡊ࠳ࠕޕ‬ᵈᢥߪ
ViewSonic ߦ߅໧޿วࠊߖߊߛߐ޿‫ޕ‬
ViewSonic VX2453mh-LED
15
࠻࡜ࡉ࡞ࠪࡘ࡯࠹ࠖࡦࠣ
㔚Ḯ߇౉ࠄߥ޿
• 㔚Ḯࡏ࠲ࡦ㧔߹ߚߪࠬࠗ࠶࠴㧕߇ࠝࡦߦߥߞߡ޿ࠆߎߣࠍ⏕⹺ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
• A/C 㔚Ḯࠦ࡯࠼߇ߒߞ߆ࠅߣᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗߦធ⛯ߐࠇߡ޿ࠆߎߣࠍ⏕⹺ߒߡ
ߊߛߐ޿‫ޕ‬
• ೎ߩ㔚᳇ᯏེ㧔࡜ࠫࠝߥߤ㧕ࠍ㔚Ḯࠦࡦ࠮ࡦ࠻ߦᏅㄟߺ‫߇࠻ࡦ࠮ࡦࠦޔ‬ㆡಾߥ㔚
࿶ࠍଏ⛎ߒߡ޿ࠆ߆⏕⹺ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
㔚Ḯߪ౉ࠆ߇↹㕙ࠗࡔ࡯ࠫ߇⴫␜ߐࠇߥ޿
• ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗઃዻߩࡆ࠺ࠝࠤ࡯ࡉ࡞߇ߒߞ߆ࠅߣࠦࡦࡇࡘ࡯࠲⢛㕙ߩࡆ࠺ࠝ
಴ജࡐ࡯࠻ߦធ⛯ߐࠇߡ޿ࠆ߆⏕⹺ߒߡߊߛߐ޿‫߇┵ઁߩ࡞ࡉ࡯ࠤࠝ࠺ࡆޕ‬ᶧ᥏
࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗߦ⌕⣕น⢻ߦធ⛯ߐࠇࠆ႐ว‫ߣࠅ߆ߞߒޔ‬ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗߦធ⛯
ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
• ノᐲߣࠦࡦ࠻࡜ࠬ࠻ࠍ⺞ᢛߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
• G3 ࠃࠅฎ޿ Macintosh ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲ࠍ૶↪ߒߡ޿ࠆ႐ว‫ޔ‬Macintosh ࠕ࠳ࡊ࠲߇ᔅ
ⷐߢߔ‫ޕ‬
⦡߇㆑߁‫޿ߒ߆߅ޔ‬
• ޿ߕࠇ߆ߩ⦡㧔⿒‫ޔ✛ޔ‬㕍㧕߇ߥ޿႐ว‫ߣࠅ߆ߞߒ߇࡞ࡉ࡯ࠤࠝ࠺ࡆޔ‬ធ⛯ߐࠇ
ߡ޿ࠆ߆⏕⹺ߒߡߊߛߐ޿‫ߪߚ߹ޔࠆ޿ߢࠎ✭߇ࡦࡇߩ࠲ࠢࡀࠦ࡞ࡉ࡯ࠤޕ‬⎕៊
ߒߡ޿ࠆ႐ว‫ޔ‬ㆡಾߦធ⛯ߐࠇ߹ߖࠎ‫ޕ‬
• ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗࠍ೎ߩࠦࡦࡇࡘ࡯࠲ߦធ⛯ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
• ฎ޿ࠣ࡜ࡈࠖ࠶ࠢࠬࠞ࡯࠼ࠍ߅૶޿ߩ႐ว‫ޔ‬ViewSonic® ߦ DDC 㕖ኻᔕࠕ࠳ࡊ࠲
ߦߟ޿ߡ߅໧޿วࠊߖߊߛߐ޿‫ޕ‬
ࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞ࡏ࠲ࡦ߇േ૞ߒߥ޿
• ৻ᐲߦ 1 ߟߩࡏ࠲ࡦߩߺࠍ᛼ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
ViewSonic VX2453mh-LED
16
ࠞࠬ࠲ࡑ࡯ࠨࡐ࡯࠻
ᛛⴚࠨࡐ࡯࠻߹ߚߪ⵾ຠࠨ࡯ࡆࠬߦߟ޿ߡߪ‫ޔ‬ਅ⴫ࠍෳᾖߔࠆ߆⽼ᄁᐫߦ߅໧޿วࠊ
ߖߊߛߐ޿‫ޕ‬
ᵈᗧ㧦⵾ຠߩࠪ࡝ࠕ࡞⇟ภ߇ᔅⷐߣߥࠅ߹ߔ‫ޕ‬
࿖ / ࿾ၞ
࠙ࠚࡉࠨࠗ࠻
㔚⹤
㔚ሶࡔ࡯࡞
ᣣᧄ
www.viewsonicjapan.co.jp
0120 341 329
service@jp.viewsonic.com
ViewSonic VX2453mh-LED
17
ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗߩ߅ᚻ౉ࠇ
• ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗߩ㔚Ḯ߇ࠝࡈߦߥߞߡ޿ࠆߎߣࠍ⏕⹺ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
• ↹㕙߹ߚߪࠤ࡯ࠬߦ⋥ធᶧ૕ࠍࠬࡊ࡟࡯ߒߚࠅ‫ޕ޿ߐߛߊߢ޿ߥߒࠅߚߌ߆ޔ‬
↹㕙ߩ߅ᚻ౉ࠇ㧦
1. ߈ࠇ޿ߢᨵࠄ߆ߊ‫ߩߕߊ♻ޔ‬಴ߥ޿Ꮣߢ↹㕙ࠍ᜞߈߹ߔ‫ࠍߺߏ߿ࠅߎ߶ߢࠇߎޕ‬
ขࠅ㒰ߊߎߣ߇ߢ߈߹ߔ‫ޕ‬
2. ↹㕙߇߹ߛᳪࠇߡ޿ࠆ႐ว‫ޔ‬ዋ㊂ߩࡁࡦࠕࡦࡕ࠾ࠕ‫ࠟߩࠬ࡯ࡌ࡞࡯ࠦ࡞ࠕࡦࡁޔ‬
࡜ࠬࠢ࡝࡯࠽࡯ࠍ߈ࠇ޿ߢᨵࠄ߆ߊ♻ߊߕߩ಴ߥ޿Ꮣߦߟߌߡ↹㕙ࠍ᜞޿ߡߊߛ
ߐ޿‫ޕ‬
ࠤ࡯ࠬߩ߅ᚻ౉ࠇ㧦
1. ᨵࠄ߆޿ੇ޿ߚᏓࠍ૶↪ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
2. ࠤ࡯ࠬ߇߹ߛᳪࠇߡ޿ࠆ႐ว‫ޔ‬ዋ㊂ߩࡁࡦࠕࡦࡕ࠾ࠕ‫ߩࠬ࡯ࡌ࡞࡯ࠦ࡞ࠕࡦࡁޔ‬
⎇⏴೷ࠍ฽߹ߥ޿ᒙ޿ᵞ೷ࠍ߈ࠇ޿ߢᨵࠄ߆ߊ♻ߊߕߩ಴ߥ޿Ꮣߦߟߌߡ⴫㕙ࠍ
᜞޿ߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
఺⽿᧦㗄㧦
• ViewSonic® ߪࠕࡦࡕ࠾ࠕ߹ߚߪࠕ࡞ࠦ࡯࡞ࡌ࡯ࠬߩࠢ࡝࡯࠽࡯ࠍᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟
ࠗ߹ߚߪࠤ࡯ࠬߦ૶↪ߔࠆߎߣߪ߅൘߼ߒ߹ߖࠎ‫ޕ‬ൻቇࠢ࡝࡯࠽࡯ߩਛߦߪᶧ᥏
࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗߩ↹㕙෸߮ / ߹ߚߪࠤ࡯ࠬߦ៊்ࠍਈ߃ࠆ߽ߩ߇޽ࠆߎߣ߇ႎ๔ߐ
ࠇߡ޿߹ߔ‫ޕ‬
• ViewSonic ߪࠕࡦࡕ࠾ࠕ߹ߚߪࠕ࡞ࠦ࡯࡞ࡌ࡯ࠬߩࠢ࡝࡯࠽࡯ߩ૶↪ߦ⿠࿃ߔࠆ
៊்ߩ⽿ࠍ⽶޿߹ߖࠎ‫ޕ‬
ViewSonic VX2453mh-LED
18
㒢ቯ଻⸽
VIEWSONIC® ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗ
଻⸽ߩ▸࿐㧦
ViewSonic ߪ‫ᦼ⸽଻ޔ‬㑆ౝߦ߅޿ߡ‫ޔ‬ᒰ␠⵾ຠ߇ߘߩᱜᏱߥ૶↪ਅߢ᧚⾰෸߮⵾ㅧߦ
ᰳ㒱߇ߥ޿ߎߣࠍ଻⸽ߒ߹ߔ‫଻ޕ‬㓚ᦼ㑆ౝߦ⵾ຠߩ᧚⾰߹ߚߪ⵾ㅧߦᰳ㒱߇⹺߼ࠄࠇ
ߚ႐ว‫ޔ‬ViewSonic ߪᒰ␠න⁛ߩㆬᛯߢᒰ⹥⵾ຠߩୃℂ߹ߚߪห╬⵾ຠߣߩ੤឵ࠍⴕ
޿߹ߔ‫ޕ‬ઍᦧ⵾ຠ߹ߚߪㇱຠߪ‫ޔ‬ౣ↢߹ߚߪୃᓳߐࠇߚㇱຠ߹ߚߪㇱ᧚ࠍ฽ࠎߢ޿ࠆ
ߎߣ߇޽ࠅ߹ߔ‫ޕ‬
଻⸽ᦼ㑆㧦
ViewSonic ᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗߪ‫޿⾈߅ޔ‬਄ߍᣣ߆ࠄశḮࠍ฽߻ోㇱຠߦߟ޿ߡ 3 ᐕ
㑆‫⵾ޔ‬ㅧߦߟ޿ߡ 3 ᐕ㑆଻⸽ߐࠇ߹ߔ‫ޕ‬
଻⸽ߩኻ⽎⠪㧦
ߎߩ଻⸽ߪᦨೋߦ⵾ຠࠍ߅⾈޿਄ߍߦߥߞߚᶖ⾌⠪ߩᣇߩߺࠍኻ⽎ߦߒߡ޿߹ߔ‫ޕ‬
ᰴߩ႐ว‫ߩ⸽଻ߩߎޔ‬ኻ⽎ᄖߣߥࠅ߹ߔ㧦
1. ࠪ࡝ࠕ࡞⇟ภ߇៊்‫ୃޔ‬ᱜ߹ߚߪขࠅ㒰߆ࠇߚ⵾ຠ‫ޕ‬
2. ᰴࠍේ࿃ߣߔࠆ៊்‫ޔ‬⎕៊߹ߚߪ᡿㓚㧦
a. ੐᡿‫ޔ↪⺋ޔ‬ਇㆡಾߥขࠅᛒ޿‫ޔ‬Ἣἴ‫ޔ‬᳓ኂ‫⪭ޔ‬㔗‫ઁߩߘޔ‬ᄤἴ࿾ᄌ‫⸵ޔ‬นߩ
ߥ޿⵾ຠߩᡷㅧ‫⵾ߪߚ߹ޔ‬ຠߩขᛒ⺑᣿ᦠࠍㅺ⣕ߒߡ૶↪ߒߚ႐ว‫ޕ‬
b. ャㅍߦࠃࠆ⵾ຠߩ៊ኂ‫ޕ‬
c. ⵾ຠߩขࠅᄖߒ߹ߚߪ⸳⟎‫ޕ‬
d. ⇣Ᏹ㔚࿶߿஗㔚ߥߤ‫⵾ޔ‬ຠᄖㇱߩේ࿃‫ޕ‬
e. ViewSonic ߩ઀᭽ߦวࠊߥ޿ᶖ⠻ຠ߿ㇱຠߩ૶↪‫ޕ‬
f. ᱜᏱ៊⠻‫ޕ‬
g. ⵾ຠߩᰳ㒱ߦή㑐ଥߩߘߩઁේ࿃‫ޕ‬
3. 㕒ᱛ↹௝߇⵾ຠ਄ߦ㐳ᤨ㑆⴫␜ߐࠇࠆߎߣߦ⿠࿃ߔࠆ‫↹ޟ‬㕙ߩ὾߈ઃ߈‫ߣޠ‬ㅢᏱ
๭߫ࠇࠆ⁁ᴫࠍ๒ߔࠆ޽ࠄࠁࠆ⵾ຠ‫ޕ‬
4. ขࠅᄖߒ‫ޔ‬ขࠅઃߌ‫৻ޔ‬ᣇะߩャㅍ‫଻ޔ‬㒾߅ࠃ߮ࠨ࡯ࡆࠬᢱߩ࠮࠶࠻ࠕ࠶ࡊ‫ޕ‬
ࠨ࡯ࡆࠬࠍฃߌࠆߦߪ㧦
1. ଻⸽ߦၮߠ߈ࠨ࡯ࡆࠬࠍฃߌࠆߦߪ‫ޔ‬ViewSonic ࠞࠬ࠲ࡑ࡯ࠨࡐ࡯࠻ߦ߅໧޿ว
ࠊߖߊߛߐ޿㧔ࠞࠬ࠲ࡑ࡯ࠨࡐ࡯࠻ࡍ࡯ࠫࠍෳᾖ㧕
‫ߩߘޕ‬㓙⵾ຠߩࠪ࡝ࠕ࡞⇟ภࠍ
␜ߔᔅⷐ߇޽ࠅ߹ߔ‫ޕ‬
2. ଻⸽ࠨ࡯ࡆࠬࠍฃߌࠆߦߪ‫(ޔ‬a) ᣣઃ౉ࠅߩ଻⸽ᦠේᧄ‫(ޔ‬b) ߅ฬ೨‫(ޔ‬c) ߏ૑ᚲ‫ޔ‬
(d) ໧㗴ߩ⹦⚦‫(ޔ‬e) ⵾ຠߩࠪ࡝ࠕ࡞⇟ภߩឭ␜߇᳞߼ࠄࠇ߹ߔ‫ޕ‬
3. ⵾ຠࠍరߩ▫ߦᪿ൮ߒ‫ޔ‬ViewSonic ߩ⹺ቯࠨ࡯ࡆࠬ࠮ࡦ࠲࡯߹ߚߪ ViewSonic ߦᜬ
ߜㄟߺ߹ߚߪߏㅍઃߊߛߐ޿‫ޕ‬
4. ࠃࠅ⹦ߒ޿⺑᣿߹ߚߪ߅ㄭߊߩ ViewSonic ࠨ࡯ࡆࠬ࠮ࡦ࠲࡯ߩฬ೨ߦߟ޿ߡߪ‫ޔ‬
ViewSonic ߦ߅໧޿วࠊߖߊߛߐ޿‫ޕ‬
㤩␜଻⸽ߩ೙㒢㧦
․ቯ⋡⊛ߦኻߔࠆㆡวᕈߩ㤩␜଻⸽ࠍ฽߼‫ޔ‬᣿␜⊛߹ߚߪ㤩␜⊛ࠍ໧ࠊߕ‫ߢߎߎޔ‬
⺑᣿ߐࠇࠆౝኈࠍ⿥߃ߚ޿߆ߥࠆ଻⸽߽޽ࠅ߹ߖࠎ‫ޕ‬
4.3: ViewSonic LCD Warranty
ViewSonic VX2453mh-LED
Page 1 of 2
LCD_LW02 Rev. 1e 06-11-07
19
៊ኂߩ㒰ᄖ㧦
ViewSonic ߩ⾩ఘ⽿છߪ⵾ຠߩୃℂ߹ߚߪઍᦧߩ⾌↪ߦ㒢ቯߐࠇ߹ߔ‫ޕ‬ViewSonic ߪ
ᰴߦኻߒ⾩ఘߩ⽿ࠍ⽶޿߹ߖࠎ㧦
1. ᒰ␠߇ߘߩࠃ߁ߥ៊ᄬߩน⢻ᕈߦߟ޿ߡႎ๔ࠍฃߌߡ޿ߚߣߒߡ߽‫⵾ᧄޔ‬ຠߩᰳ
㒱ߦࠃࠅ⊒↢ߒߚઁߩ⽷↥ߦኻߔࠆ៊ኂ‫ޔ‬ਇଢߐ‫⵾ᧄޔ‬ຠߩ૶↪ਇ⢻‫ᤨޔ‬㑆⊛៊
ᄬ‫ޔ‬೑⋉ߩ៊ᄬ‫ޔ‬໡ᬺ⊛ᯏળߩ៊ᄬ‫ޔ‬໡ᬺ⊛ା↪ߩ៊ᄬ‫ޔ‬ขᒁ㑐ଥ߳ߩᐓᷤ‫߹ޔ‬
ߚߪߘߩઁ໡ᬺ⊛៊ᄬߦၮߠߊ៊ኂ‫ޕ‬
2. ੑᰴ⊛‫ޔ‬㑆ធ⊛߹ߚߪߘߩઁࠍ໧ࠊߕ‫៊ࠆࠁࠄ޽ઁߩߘޔ‬ኂ‫ޕ‬
3. ╙ਃ⠪ߦࠃࠆ߅ቴ᭽ߦኻߔࠆ޽ࠄࠁࠆⷐ᳞‫ޕ‬
4. ViewSonic ߆ࠄᮭ㒢ࠍઃਈߐࠇߡ޿ߥ޿ੱ‛ߦࠃࠆୃℂ߹ߚߪୃℂߩ⹜ߺ‫ޕ‬
Ꮊᴺߩ⊒ല㧦
ᧄ଻⸽ߪ߅ቴ᭽ߦ․ቯߩᴺᓞ਄ߩᮭ೑ࠍઃਈߒ߹ߔ‫߅ޕ‬ቴ᭽ߪ߹ߚᎺߦࠃߞߡ⇣ߥ
ࠆߘߩઁᮭ೑ࠍ᦭ߒ߹ߔ‫ޕ‬Ꮊߦࠃߞߡߪ‫ޔ‬㤩␜⊛଻⸽ߩ೙㒢෸߮ / ߹ߚߪੑᰴ⊛ᚗ޿
ߪ㑆ធ⊛៊ኂߩ㒰ᄖࠍ⹺߼ߥ޿႐ว߇޽ࠅ߹ߔ‫ޔ߼ߚߩߎޕ‬਄⸥ߩ೙㒢෸߮㒰ᄖ߇
߅ቴ᭽ߦㆡ↪ߐࠇߥ޿႐ว߇޽ࠅ߹ߔ‫ޕ‬
☨࿖෸߮ࠞ࠽࠳એᄖߢߩ⽼ᄁ㧦
☨࿖෸߮ࠞ࠽࠳એᄖߢ⽼ᄁߐࠇߚ ViewSonic ⵾ຠߦኻߔࠆ଻⸽ᖱႎߣࠨ࡯ࡆࠬߦߟ
޿ߡߪ‫ޔ‬ViewSonic ߹ߚߪ߅૑߹޿ߩ࿾ၞߩ ViewSonic ⽼ᄁᐫߦ߅໧޿วࠊߖߊߛߐ
޿‫ޕ‬
ਛ࿖㧔㚅᷼‫ޔࠝࠞࡑޔ‬บḧࠍ㒰ߊ㧕ߦ߅ߌࠆᧄ⵾ຠߦኻߔࠆ଻⸽ᦼ㑆ߪ‫࠽࠹ࡦࡔޔ‬
ࡦࠬ଻⸽ᦠߦ⸥タߩ᧦ઙߩኻ⽎ߣߥࠅ߹ߔ‫ޕ‬
࡛࡯ࡠ࠶ࡄߣࡠࠪࠕߩ࡙࡯ࠩ࡯ߩ႐ว‫ޔ‬ឭଏߐࠇࠆ଻⸽ߩቢోߥ⹦⚦ߪ
www.viewsoniceurope.com ߢ Support/Warranty Information ( ࠨࡐ࡯࠻ / ଻⸽ᖱႎ ) ࠍෳ
ᾖߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
4.3: ViewSonic LCD Warranty
ViewSonic VX2453mh-LED
Page 2 of 2
LCD_LW02 Rev. 1e 06-11-07
20
Download PDF