advertisement

AEG EX 125 ES Owner Manual | Manualzz

EX 125 ES

Technical Data,Safety Instructions, Specified Conditions of Use,

EC-Declaration of Conformity, Mains connection, Maintenance, Symbols

Technische Daten, Sicherheitshinweise, Bestimmungsgemäße Verwendung,

CE-Konformitätserklärung, Netzanschluss, Wartung, Symbole

Please read and save these instructions!

Bitte lesen und aufbewahren!

Caractéristiques techniques, Instructions de sécurité, Utilisation conforme aux prescriptions, Déclaration CE de Conformité, Branchement secteur, Entretien, Symboles

Prière de lire et de conserver!

Dati tecnici,Norme di sicurezza,Utilizzo conforme, Dicharazione di Conformità CE,

Collegamento alla rete, Manutenzione, Simboli

Si prega di leggere le istruzioni e di conservarle!

Datos técnicos, Instrucciones de seguridad, Aplicación de acuerdo a la finalidad,

Declaracion de Conformidad CE, Conexión eléctrica, Mantenimiento, Símbolos

Características técnicas, Instruções de segurança, Utilização autorizada,

Declaração de Conformidade CE, Ligação à rede, Manutenção, Symbole

Technische gegevens, Veiligheidsadviezen, Voorgeschreven gebruik van het systeem, EC-Konformiteitsverklaring, Netaansluiting,Onderhoud, Symbolen

Tekniske data, Sikkerhedshenvisninger, Tiltænkt formål,

CE-Konformitetserklæring, Nettilslutning, Vedligeholdelse, Symboler

Tekniske data, Spesielle sikkerhetshenvisninger, Formålsmessig bruk,

CE-Samsvarserklæring, Nettilkopling, Vedlikehold, Symboler

Tekniska data, Säkerhetsutrustning, Använd maskinen Enligt anvisningarna,

CEFörsäkran, Nätanslutning, Skötsel, Symboler

Tekniset arvot, Turvallisuusohjeet, Tarkoituksenmukainen käyttö,

Todistus CE-standardinmukaisuudesta, Verkkoliitäntä, Huolto, Symbolit

Τεχνικά στοιχεία, Ειδικές υποδείξεις ασφάλειας, Χρήση σύμφωνα με το σκοπό

Σύμβολα.

Teknik veriler, Güvenliğiniz için talimatlar, Kullanim, CE uygunluk beyanice,

Şebeke bağlantisi, Bakim, Semboller

Technická data, Speciální bezpečnostní upozornění, Oblast využití,

Ce-prohlášení o shodě, Připojení na sít, Údržba, Symboly

Lea y conserve estas instrucciones por favor!

Por favor leia e conserve em seu poder!

Lees en let goed op deze adviezen!

Vær venlig at læse og opbevare!

Lue ja säilytö!

Lütfen okuyun ve saklayın

Po přečtení uschovejte

Technické údaje, Špeciálne bezpčènostné pokyny, Použitie podl’a predpisov,

CE-Vyhlásenie konformity, Siet’ová prípojka, Údrzba, Symboly

Prosím prečítať a uschovať!

Dane techniczne, Specjalne zalecenia dotyczące bezpiecze´nstwa, Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Świadectwo zgodności ce, Podłączenie do sieci, Gwarancja, Symbole

Műszaki adatok, Különleges biztonsági tudnivalók, Rendeltetésszerű használat,

Ce-azonossági nyilatkozat, Hálózati csatlakoztatás, Karbantartás, Szimbólumok

Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie zaleceń zamie szczonych w tej instrukcji.

Olvassa el és őrizze meg

Tehnični podatki, Specialni varnostni napotki, Uporaba v skladu z namembnostjo,

Ce-izjava o konformnosti, Omrežni priključek, Vzdrževanje, Simboli

Tehnički podaci, Specijalne sigurnosne upute, Propisna upotreba,

CE-Izjava konformnosti, Priključak na mrežu, Održavanje, Simboli

Tehniskie dati, Speciālie drošības noteikumi, Noteikumiem atbilstošs izmantojums,

Atbilstība CE normām, Tīkla pieslēgums, Apkope, Simboli

Prosimo preberite in shranite!

Molimo pročitati i sačuvati

Pielikums lietošanas pamācībai

Techniniai duomenys, Ypatingos saugumo nuorodos, Naudojimas pagal paskirti,

CE Atitikties pareiškimas, Elektros tinklo jungtis, Techninis aptarnavimas, Simboliai

Tehnilised andmed, Spetsiaalsed turvajuhised, Kasutamine vastavalt otstarbele,

EÜ Vastavusavaldus, Võrku ühendamine, Hooldus, Sümbolid

Òåõíè÷åñêèå äàííûå, Ðåêîìåíäàöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè,

Èñïîëüçî- âàíèå, Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîñåòè, Îáñëóæèâàíèå, Ñèìâîëû

Òåõíè÷åñêè äàííè, Ñïåöèàëíè óêàçàíèÿ çà áåçîïàñíîñò, Èçïîëçâàíå ïî

ïðåäíàçíà÷åíèå, ÑÅ-Äåêëàðàöèÿ çà ñúîòâåòñòâèå, Ñâúðçâàíå êúì

ìðåæàòà, Ïîääðúæêà, Ñèìâîëè

Date tehnice, Instrucţiuni de securitate, Condiţii de utilizare speci.cate,

Declaraţie de conformitate, Alimentare de la reţea, Intreţinere, Simboluri

Òåõíè÷êè Ïîäàòîöè, Óïàòñòâî Çà Óïîòðåáà, Ñïåöèôèöèðàíè Óñëîâè Íà

Óïîòðåáà, Åó-äåêëàðàöè¼à Çà Ñîîáðàçíîñò, Ãëàâíè Âðñêè, Îäðæóâà њå, Ñèìáîëè

Prašome perskaityti ir neišmesti!

Palun lugege läbi ja hoidke alal!

Ïîæàëóéñòà, ïðî÷òèòå è

ñîõðàíèòå íàñòîÿùóþ!

èíñòðóêöèþ

Ìîëÿ ïðî÷åòåòå è

çàïàçåòå!

Va rugăm citiţi şi păstraţi aceste instrucţiuni

Ве мoлиме прочитаjте го и чувајте го ова упатство!

技术数据, 特殊安全指示, 正确地使用机器, 欧洲安全规定说明, 电源插头, 维

修, 符号

请详细阅读并妥善保存!

English

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

Nederlands

Dansk

I

IV

aufschrauben

II III

V

Accessory

Zubehör

Accessoires

Accessorio

Accessorio Acessório

Toebehoren Tilbehør

Tilbehør Tillbehör

Lisälaite Εξαρτήματα

Aksesuar řílušentí

Príslušenstv Wyposażenie

Azokat a tartozékokat

Oprema Piederumi

Priedas Tarvikud

Äîïîëíèòåëü

Аксесоари

Accesoriu ополнителна опрема 配件

II VELCRO

Press carefully the fuzzy side of sanding disc against the packaging pad,as fi rmly as possible.

Die Haftseite des Schleifpads vorsichtig auf den Schleifteller aufl egen und so fest wie möglich andrücken.

Placer la face adhérente du disque abrasif avec précaution sur le plateau de meulage et presser aussi fermement que possible.

Appoggiare attentamente il lato adesivo del dischetto levigante sul piatto levigatore e premere il più forte possibile.

Colocar cuidadosamente la parte adherente del disco lijador en el plato de lijar y presionar tan fuerte como sea posible.

Colocar com cuidado o lado aderente da folha de lixa sobre o disco de lixa e pressioná-lo o melhor possível contra este.

Plaats de hechtende zijde van de schuurpad voorzichtig op de schuurschijf en druk het zo vast mogelijk aan.

Sæt sliberondellens fastgørelsesside forsigtigt på slibetallerkenen og tryk den så fast som muligt.

Legg slipepadsens klebeside forsiktig på slipeplaten og trykk den på så fast som mulig.

Placera slipkuddens vidhäftande sida försiktigt på sliptallriken och tryck sedan så hårt som möjligt.

Aseta hiomalaikan tarttumapinta varovasti hiomalevylle ja paina se kiinni niin lujaan kuin suinkin mahdollista.

Toποθετήστε προσεκτικά την κολλητική πλευρά του γυαλόχαρτου στο δίσκο

λείανσης και πιέστε το όσο πιο δυνατά γίνεται.

Zımpara diskinin yapışkan tarafını zımpara tablasının üzerine dikkatlice oturtun ve mümkün olduğu kadar kuvvetli bir şekilde bastırın.

Přilnavou stranu brusného kotouče položte na brusný talíř a co nejpevněji přitlačte.

Priľnavú stranu brúsneho kotúča položte na brúsny tanier a čo najpevnejšie pritlačte.

Stronę przyczepną podkładki szlifi erskiej należy przyłożyć ostrożnie do tarczy szlifi erskiej i jak najsilniej docisnąć.

A csiszolópárna tapadó oldalát helyezze óvatosan a csiszolótányérra, és a lehető legerősebben nyomja rá.

Oprijemalno stran brusilne podloge previdno položiti na brusilni krožnik in jo čim bolj močno pritisniti na krožnik.

Stranu prianjanja brusnog runa oprezno postaviti na klizni tanjur i pritisnuti

što jače.

Pielīpošo slīpēšanas pamatnes pusi uzmanīgi novietojiet uz slīpēšanas diska un pēc iespējas stingrāk piespiediet.

Kibiąją šlifavimo pado pusę atsargiai uždėkite ant šlifavimo disko ir kaip galima stipriau prispauskite.

Asetage lihvpadja pehme külg ettevaatlikult lihvmasina kettale ning suruge nii tugevalt kinni, kui võimalik.

Осторожно наложите липучку шлифовального круга на шлифовальную тарелку и прижмите настолько сильно, насколько это возможно.

Прилепващата страна на подложката за шлайфане се поставя внимателно върху шлифовъчния кръг и се притиска колкото е възможно по-силно.

Aşezaţi cu atenţie partea aderentă a suportului de material abraziv pe discul polizorului şi apăsaţi-l cât puteţi de tare spre acesta.

Поставете ја страната за лепење од влошката на основата од површината за мазнење и притиснете ја што е можно поцврсто.

将 砂布片的具有绒毛的自粘面很小心地放在磨盘上并尽可能

压紧 。

1.

2.

2

Start Stop

I

1...2...3...4...5...6

3

III

1.

2.

2

1

click

ø 32 mm

AP 300 ELCP

4

5

IV

GB

TECHNICAL DATA Random orbital sander

EX 125 ES

Rated input ..................................................................300 W

No-load speed ..............................................7000–12000 min

-1

Orbital travel diameter ..........................................2,4 mm ( 3/32“)

Dimensions of grinding plate .......................................125 mm

Weight without cable ...................................................1,7 kg

Noise/vibration information

Measured values determined according to EN 60 745.

Typically, the A-weighted noise levels of the tool are:

Sound pressure level (K = 3 dB(A)) ..............................80,0 dB (A)

Sound power level (K = 3 dB(A))..................................91,0 dB (A)

Wear ear protectors!

Total vibration values (vector sum in the three axes) determined according to EN 60745.

Vibration emission value a h

............................................7,4 m/s

Uncertainty K = .............................................................1,5 m/s

2

2

Before use check machine, cable, and plug for any damages or material fatigue. Repairs should only be carried out by authorised

Service Agents.

The dust produced when using this tool may be harmful to health

(e.g. when working oak or beech wood, stones, paint, which could contain lead or other harmful chemicals). Do not inhale the dust.

Use a dust absorption system and wear a suitable dust protection mask. Remove deposited dust thoroughly, e.g. with a vacuum cleaner.

Do not use machines on any material containing asbestos.

This machine is suitable only for dry sanding.

SPECIFIED CONDITIONS OF USE

This random orbital sander is a versatile machine. The following work can be carried out with it: Coarse sanding and grinding, Fine sanding and polishing, Rubbing down weather-beaten paint,

Polishing up scratches on acrylic glass, Etc.

Do not use this product in any other way as stated for normal use.

WARNING!

The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN

60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.

EC-DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents: EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, in accordance with the regulations

2006/42/EC, 2004/108/EC

Winnenden, 2010-07-20

MAINS CONNECTION

Rainer Kumpf

Manager Product Development

Authorized to compile the technical file.

Connect only to single-phase AC current and only to the system voltage indicated on the rating plate. It is also possible to connect to sockets without an earthing contact as the design conforms to safety class II.

WARNING!

Read all safety warnings and all instructions, including

those given in the accompanying brochure. Failure to follow

the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for

future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

Wear ear protectors. Exposure to noise can cause hearing loss.

Appliances used at many different locations including open air should be connected via a residual current device (FI, RCD, PRCD) of 30mA or les.

Always wear goggles when using the machine. It is recommended to wear gloves, sturdy non slipping shoes and apron.

Always disconnect the plug from the socket before carrying out any work on the machine.

Only plug-in when machine is switched off.

Keep mains lead clear from working range of the machine. Always lead the cable away behind you.

MAINTENANCE

The ventilation slots of the machine must be kept clear at all times.

Use only AEG accessories and spare parts. Should components need to be replaced which have not been described, please contact one of our service agents (see our list of guarantee/service addresses).

If needed, an exploded view of the tool can be ordered. Please state the Article No. as well as the machine type printed on the label and order the drawing at your local service agents or directly at:

AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,

Germany.

6

English

SYMBOLS

Please read the instructions carefully before starting the machine.

CAUTION! WARNING! DANGER!

Always disconnect the plug from the socket before carrying out any work on the machine.

Accessory - Not included in standard equipment, available as an accessory.

Do not dispose of electric tools together with household waste material! In observance of

European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

GB

English

7

D

TECHNISCHE DATEN

EX 125 ES

Nennaufnahmeleistung ...............................................300 W

Leerlaufdrehzahl ..........................................7000–12000 min

-1

Schwingkreis-ø ......................................................2,4 mm ( 3/32“)

Abmessung Schleifplatte ............................................125 mm

Gewicht ohne Netzkabel ..............................................1,7 kg

Geräusch/Vibrationsinformation

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60 745.

Der A-bewertete Geräuschpegel des Gerätes beträgt typischerweise:

Schalldruckpegel (K = 3 dB(A)) ...................................80,0 dB (A)

Schallleistungspegel (K = 3 dB(A)) .............................91,0 dB (A)

Gehörschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745.

Schwingungsemissionswert a h

.....................................7,4 m/s 2

Unsicherheit K = ...........................................................1,5 m/s

2

WARNUNG!

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren gemessen worden und kann für den Vergleich von

Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel repräsentiert die hauptsächlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen.

Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten

Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des

Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum

Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen,

Warmhalten der Hände, Organisation der Arbeitsabläufe.

WARNUNG!

Exzenterschleifer

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen, auch

die in der beiliegenden Broschüre. Versäumnisse bei der

Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Ver- letzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheits-

hinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Beim Arbeiten mit der Maschine stets Schutzbrille tragen.

Schutzhandschuhe, festes und rutschsicheres Schuhwerk und

Schürze werden empfohlen.

Vor allen Arbeiten an der Maschine Stecker aus der Steckdose ziehen.

Maschine nur ausgeschaltet an die Steckdose anschließen.

Anschlußkabel stets vom Wirkungsbereich der Maschine fernhalten. Kabel immer nach hinten von der Maschine wegführen.

Vor jedem Gebrauch Gerät, Anschlußkabel, Verlängerungskabel und Stecker auf Beschädigung und Alterung kontrollieren.

Beschädigte Teile nur von einem Fachmann reparieren lassen.

Beim Arbeiten entstehender Staub ist oft gesundheitsschädlich

(z.B. beim Bearbeiten von Eichen- und Buchenholz, Gestein,

Farbanstrichen, die Blei oder andere Schadstoffe enthalten können) und sollte nicht in den Körper gelangen. Staubabsaugung verwenden und zusätzlich geeignete Staubschutzmaske tragen.

Abgelagerten Staub gründlich entfernen, z.B. Aufsaugen.

Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden.

Diese Maschine ist nur für Trockenschliff geeignet!

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Der Exzenterschleifer ist ein vielseitiges Gerät. Folgende Arbeiten lassen sich damit ausführen: Grobschliff, Feinschliff, Aufpolieren verwitterter Lacke, Nachpolieren von Kratzern auf Acrylglasflächen, u.a.

Dieses Gerät darf nur wie angegeben bestimmungsgemäß verwendet werden.

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten

übereinstimmt: EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,

EN 61000-3-3, gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2006/42/

EG, 2004/108/EG

Winnenden, 2010-07-20

Rainer Kumpf

Manager Product Development

Bevollmächtigt die technischen

Unterlagen zusammenzustellen.

NETZANSCHLUSS

Nur an Einphasen-Wechselstrom und nur an die auf dem

Leistungsschild angegebene Netzspannung anschließen. Anschluss ist auch an Steckdosen ohne Schutzkontakt möglich, da ein Aufbau der Schutzklasse II vorliegt.

SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE

Tragen Sie Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann

Gehörverlust bewirken.

Steckdosen in Außenbereichen müssen mit Fehlerstrom-

Schutzschaltern (FI, RCD, PRCD) ausgerüstet sein. Das verlangt die

Installationsvorschrift für Ihre Elektroanlage. Bitte beachten Sie das bei der Verwendung unseres Gerätes.

WARTUNG

Stets die Lüftungsschlitze der Maschine sauber halten.

Nur AEG Zubehör und Ersatzteile verwenden. Bauteile, deren Austausch nicht beschrieben wurde, bei einer AEG

Kundendienststelle auswechseln lassen (Broschüre Garantie/

Kundendienstadressen beachten).

Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerätes unter

Angabe der Maschinen Type und der zehnstelligen Nummer auf dem Leistungsschild bei Ihrer Kundendienststelle oder direkt bei

AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,

Germany angefordert werden.

8

Deutsch

SYMBOLE

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor

Inbetriebnahme sorgfältig durch.

ACHTUNG! WARNUNG! GEFAHR!

Vor allen Arbeiten an der Maschine Stecker aus der

Steckdose ziehen.

Zubehör - Im Lieferumfang nicht enthalten, empfohlene Ergänzung aus dem

Zubehörprogramm.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den

Hausmüll! Gemäss Europäischer Richtlinie 2002/96/

EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte und

Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte

Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

D

Deutsch

9

Fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ponceuse excentrique

EX 125 ES

Puissance nominale de réception ................................300 W

Vitesse de rotation à vide .............................7000–12000 min

-1

Orbital travel diameter ..........................................2,4 mm ( 3/32“)

Dimension semelle de ponçage ..................................125 mm

Poids sans câble de réseau ...........................................1,7 kg

Noise/Vibration Information

Measured values determined according to EN 60745.

Typically, the A-weighted noise levels of the tool are:

Niveau de pression acoustique (K = 3 dB(A)) ..............80,0 dB(A)

Niveau d’intensité acoustique (K = 3 dB(A)) ...............91,0 dB(A)

Toujours porter une protection acoustique!

Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle de trois sens)

établies conformément à EN 60745.

Valeur d’émission vibratoire a h

..................................... 7,4 m/s

2

Incertitude K=...............................................................1,5 m/s

2

AVERTISSEMENT

Le niveau vibratoire indiqué dans ces instructions a été mesuré selon un procédé de mesure normalisé dans la norme EN 60745 et peut être utilisé pour comparer des outils électriques entre eux. Il convient aussi à une estimation provisoire de la sollicitation par les vibrations.

Le niveau vibratoire indiqué représente les applications principales de l’outil électrique. Toutefois, si l’outil électrique est utilisé pour d’autres applications, avec des outils rapportés qui diffèrent ou une maintenance insuffisante, il se peut que le niveau vibratoire diverge. Cela peut augmenter nettement la sollicitation par les vibrations sur tout l’intervalle de temps du travail.

Pour une estimation précise de la sollicitation par les vibrations, on devrait également tenir compte des temps pendant lesquels l’appareil n’est pas en marche ou tourne sans être réellement en service. Cela peut réduire nettement la sollicitation par les vibrations sur tout l’intervalle de temps du travail.

Définissez des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger l’utilisateur contre l’influence des vibrations, comme par exemple

: la maintenance de l’outil électrique et des outils rapportés, le maintien au chaud des mains, l’organisation des déroulements de travail.

AVERTISSEMENT!

Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions, même celles qui se trouvent dans la brochure ci-jointe.

Le non-respect des avertissements et instructions indiqués ci après peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures sur les personnes. Bien garder tous les

avertissements et instructions.

l’appareil sous tension et provoque une décharge électrique.

Les prises de courant se trouvant à l’extérieur doivent être équipées de disjoncteurs différentiel (FI, RCD, PRCD) conformément aux prescriptions de mise en place de votre installation électrique.

Veuillez en tenir compte lors de l’utilisation de notre appareil.

Toujours porter des lunettes protectrices en travaillant avec la machine. Des gants de sécurité, des chaussures solides et à semelles antidérapantes et un tablier sont recommandés.

Avant tous travaux sur la machine extraire la fiche de la prise de courant. Ne raccorder la machine au réseau que si l’interrupteur est en position arrêt.

Le câble d’alimentation doit toujours se trouver en dehors du champ d’action de la machine. Toujours maintenir le câble d’alimentation à l’arrière de la machine.

Avant toute utilisation, vérifier que la machine, le câble d’alimentation, le câble de rallonge et la fiche ne sont pas endommagés ni usés. Le cas échéant, les faire remplacer par un spécialiste.

Les poussières qui sont dégagées pendant les travaux sont souvent nocives pour la santé et ne devraient pas pénétrer dans le corps.

Porter un masque de protection approprié contre les poussières.

Les poussières dégagées lors du travail sont souvent nocives (p. ex. lors de travaux effectués sur du bois de chêne ou de hêtre, de la pierre, de la peinture pouvant contenir du plomb ou d’autres substances nocives) et ne devraient pas pénétrer dans le corps.

Utiliser un dispositif d’aspiration de poussières et porter en plus un masque de protection approprié. Eliminer soigneusement les dépôts de poussières, p. ex. en les aspirant au moyen d’un système d’aspiration de copeaux.

Ne jamais travailler de matériaux contenant de l’amiante.

Cette machine n’est prévue que pour le travail à sec.

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

La ponceuse excentrique est un outil polyvalent, permettant la réalisation des travaux suivants: le ponçage d’ébauche, le ponçage de finition, le polissage des laques agressées par les intempéries, le polissage destiné éliminer les égratignures sur les surfaces acryliques, et autres.

Comme déjà indiqué, cette machine n’est conçue que pour être utilisée conformément aux prescriptions.

DECLARATION CE DE CONFORMITÉ

Nous déclarons sous notre responsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivants

EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, conformément aux réglementations 2006/42/CE, 2004/108/CE

Winnenden, 2010-07-20

Rainer Kumpf

Manager Product Development

Autorisé à compiler la documentation technique.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIERES

Portez une protection acoustique. L’influence du bruit peut

provoquer la surdité.

Maintenez l’appareil par les surfaces de poignée isolées lorsque vous exécutez des travaux pendant lesquels l’outil de coupe peut toucher des lignes électriques dissimulées ou le propre câble. Le contact avec un câble sous tension met les parties métalliques de

BRANCHEMENT SECTEUR

Raccorder uniquement à un courant électrique monophasé et uniquement à la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique. Le raccordement à des prises de courant sans contact de protection est également possible car la classe de protection II est donnée.

Français

10

ENTRETIEN

Tenir toujours propres les orifices de ventilation de la machine.

N’utiliser que des pièces et accessoires AEG. Pour des pièces dont l’échange n’est pas décrit, s’adresser de préférence aux stations de service après-vente AEG (voir brochure Garantie/Adresses des stations de service après-vente).

Si besoin est, une vue éclatée de l’appareil peut être fournie.

S’adresser, en indiquant bien le numéro à dix chiffres porté sur la plaque signalétique, à votre station de service après-vente

(voir liste jointe) ou directement à AEG Elektrowerkzeuge,

Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLES

Veuillez lire avec soin le mode d‘emploi avant la mise en service

ATTENTION! AVERTISSEMENT! DANGER!

Avant tous travaux sur la machine extraire la fiche de la prise de courant.

Accessoires - Ces pièces ne font pas partie de la livraison. Il s‘agit là de compléments recommandés pour votre machine et énumérés dans le catalogue des accessoires.

Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères !Conformément à la directive européenne 2002/96/EG relative aux déchets d‘équipements électriques ou électroniques (DEE, et à sa transposition dans la législation nationale, les appareils électriques doivent être collectés à part et être soumis à un recyclage respectueux de l’environnement.

Fr

Français

11

I

DATI TECNICI

EX 125 ES

Potenza assorbita nominale ........................................300 W

Numero di giri a vuoto...................................7000–12000 min

-1

Diamètre d’oscillation ............................................2,4 mm ( 3/32“)

Dimensione slitta ........................................................125 mm

Peso senza cavo di rete .................................................1,7 kg

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Valori misurati conformemente alla norma EN 60 745.

La misurazione A del livello di pressione acustica dell’utensile è di solito di:

Livello di rumorosità (K = 3 dB(A)) .............................80,0 dB(A)

Potenza della rumorosità (K = 3 dB(A)) ......................91,0 dB(A)

Utilizzare le protezioni per l’udito!

Valori totali delle oscillazioni (somma di vettori in tre direzioni) misurati conformemente alla norma EN 60745

Valore di emissione dell’oscillazione a h

......................... 7,4 m/s

Incertezza della misura K = ..........................................1,5 m/s

2

2

AVVERTENZA

Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni è stato misurato in conformità con un procedimento di misurazione codificato nella EN 60745 e può essere utilizzato per un confronto tra attrezzi elettrici. Inoltre si può anche utilizzare per una valutazione preliminare della sollecitazione da vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta le applicazioni principali dell’attrezzo elettrico. Se viceversa si utilizza l’attrezzo elettrico per altri scopi, con accessori differenti o con una manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni può risultare diverso. E questo può aumentare decisamente la sollecitazione da vibrazioni lungo l’intero periodo di lavorazione.

Ai fini di una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni si dovrebbero tenere presente anche i periodi in cui l’apparecchio rimane spento oppure, anche se acceso, non viene effettivamente utilizzato. Ciò può ridurre notevolmente la sollecitazione da vibrazioni lungo l’intero periodo di lavorazione.

Stabilite misure di sicurezza supplementari per la tutela dell’operatore dall’effetto delle vibrazioni, come ad esempio: manutenzione dell’attrezzo elettrico e degli accessori, riscaldamento delle mani, organizzazione dei processi di lavoro.

AVVERTENZA!

E’ necessario leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le

istruzioni, anche quelle contenute nella brochure allegata.

In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi. Conservare tutte le avvertenze di

pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.

NORME DI SICUREZZA

Levigatrice orbitale

Indossare protezioni acustiche adeguate. L’esposizione

prolungata al rumore senza protezione può causare danni all’udito.

Impugnare l’apparecchio sulle superfici di tenuta isolate mentre si eseguono lavori durante i quali l’utensile da taglio potrebbe entrare in contatto con cavi di corrente o con il proprio cavo d’alimentazione. In caso di contatto con una linea portatrice di tensione anche le parti metalliche della macchina vengono sottoposte a tensione provocando una scossa di corrente elettrica.

Gli apparecchi mobili usati all’aperto devono essere collegati interponendo un interruttore di sicurezza (FI, RCD, PRCD) per guasti di corrente.

Durante l’uso dell’apparecchio utilizzare sempre gli occhiali di protezione. Inoltre si consiglia di usare sistemi di protezione per la respirazione e per l’udito, oltre ai guanti di protezione.

Prima di effettuare qualsiasi lavoro sulla macchina togliere la spina dalla presa di corrente. Inserire la spina solo con interruttore su posizione “OFF”.

Tenere sempre lontano il cavo di collegamento dall’area di lavoro dell’attrezzo.

Prima di ogni utilizzo controllare che il cavo di alimentazione, eventuali prolunghe e la spina siano integre e senza danni.

Eventualmente parti danneggiate devono essere controllate e riparate da un tecnico.

La polvere provocata durante la lavorazione con questo utensile può essere dannosa alla salute (per es. quando si lavora con legno di quercia o faggio, pietra, vernici, che potrebbero contenere piombo o altre sostanze chimiche) e per questo motivo non devono entrare in contatto con il corpo. Usare un sistema d’aspirazione polvere e indossare una maschera di protezione dalla polvere.

Rimuovere i depositi di polvere, per esempio con un aspiratore.

Materiali contenenti amianto non devono essere segati.

Le levigatrici orbitali vanno utilizzate solo per la levigatura a secco.

UTILIZZO CONFORME

La levigatrice orbitale è un utensile decisamente versatile.

Permette, infatti, di aseguire le seguenti operazioni: Levigatura di sgrosso, Finitura, Lucidatura per rimettere a nuova la vernice, vecchia e rovinata,Lucidatura di superfici in plexiglas graffiate,

Altro.

Utilizzare il prodotto solo per l’uso per cui è previsto.

DICHARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale dichiara- zione, che il prodotto è conforme alla seguenti normative e ai relativi documenti: EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,

EN 61000-3-3, in base alle prescrizioni delle direttive CE2006/42,

CE 2004/108

Winnenden, 2010-07-20

Rainer Kumpf

Manager Product Development

 Autorizzato alla preparazione della documentazione tecnica

COLLEGAMENTO ALLA RETE

Connettere solo corrente alternata mono fase e solo al sistema di voltaggio indicato sulla piastra.

E’ possibile anche connettere la presa senza un contatto di messa a terra così come prevede lo schema conforme alla norme di sicurezza di classe II.

Italiano

12

MANUTENZIONE

Tener sempre ben pulite le fessure di ventilazione dell’apparecchio.

Utilizzare esclusivamente accessori e pezzi di ricambio AEG.

L’installazione di pezzi di ricambio non specificamente prescritti dall’AEG va preferibilmente effettuata dal servizio di assistenza clienti AEG (ved. opuscolo Garanzia/Indirizzi Assistenza tecnica).

In caso di mancanza del disegno esploso, può essere richiesto al seguente indirizzo: AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,

D-71364 Winnenden, Germany.

SIMBOLI

Leggere attentamente le istruzioni per l‘uso prima di mettere in funzione l‘elettroutensile.

ATTENZIONE! AVVERTENZA! PERICOLO!

Prima di effettuare qualsiasi lavoro sulla macchina togliere la spina dalla presa di corrente.

Accessorio - Non incluso nella dotazione standard, disponibile a parte come accessorio.

Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici. Secondo la Direttiva Europea

2002/96/CE sui rifiuti di pparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere accolte separatamente, al fine di essere reimpiegate in modo eco-compatibile.

I

Italiano

13

E

DATOS TÉCNICOS Lijadora Roto-orbital

EX 125 ES

Potencia de salida nominal .........................................300 W

Velocidad en vacío ........................................7000–12000 min

-1

Diametro orbite ....................................................2,4 mm ( 3/32“)

Dimensiones del plato .................................................125 mm

Peso sin cable ...............................................................1,7 kg

Información sobre ruidos / vibraciones

Determinación de los valores de medición según norma EN 60 745.

El nivel de ruido típico del aparato determinado con un filtro A corresponde a:

Presión acústica (K = 3 dB(A)) ....................................80,0 dB(A)

Resonancia acústica (K = 3 dB(A)) .............................91,0 dB(A)

Usar protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones (suma vectorial de tres direcciones) determinado según EN 60745.

Valor de vibraciones generadas a h

................................ 7,4 m/s

Tolerancia K= ...............................................................1,5 m/s

2

2

ADVERTENCIA

El nivel vibratorio indicado en estas instrucciones ha sido medido conforme a un método de medición estandarizado en la norma EN

60745, y puede utilizarse para la comparación entre herramientas eléctricas. También es apropiado para una estimación provisional de la carga de vibración.

El nivel vibratorio indicado representa las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Si, pese a ello, se utiliza la herramienta eléctrica para otras aplicaciones, con útiles adaptables diferentes o con un mantenimiento insuficiente, el nivel vibratorio puede diferir. Esto puede incrementar sensiblemente la carga de vibración durante todo el periodo de trabajo.

Para una estimación exacta de la carga de vibración deberían tenerse en cuenta también los tiempos durante los que el aparato está apagado o, pese a estar en funcionamiento, no está siendo realmente utilizado. Esto puede reducir sustancialmente la carga de vibración durante todo el periodo de trabajo.

Adopte medidas de seguridad adicionales para la protección del operador frente al efecto de las vibraciones, como por ejemplo: mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los útiles adaptables, mantener las manos calientes, organización de los procesos de trabajo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡Utilice protección auditiva! La exposición a niveles de ruido

excesivos puede causar pérdida de audición

Sujete el aparato de las superficies aisladas de agarre al efectuar trabajos en los cuales la perforadora de percusión pueda entrar en contacto con conductores de corriente ocultos o con el propio cable.

El contacto con conductores portadores de tensión puede hacer que las partes metálicas del aparato le provoquen una descarga eléctrica.

Conecte siempre la máquina a una red protegida por interruptor diferencial y magnetotérmico (FI, RCD, PRCD), para su seguridad personal, según normas establecidas para instalaciones eléctricas de baja tensión.

Para trabajar con la máquina, utilizar siempre gafas de protección,guantes, calzado de seguridad antideslizante, así como es recomendable usar protectores auditivos.

Desconecte siempre el enchufe antes de llevar a cabo cualquier trabajo en la máquina. Enchufar la máquina a la red solamente en posición desconectada.

Mantener siempre el cable separado del radio de acción de la máquina.

Antes de empezar a trabajar compruebe si está dañada la máquina, el cable o el enchufe. Las reparaciones sólo se llevarán a cabo por

Agentes de Servicio autorizados.

El polvo que se produce cuando se usa esta herramienta puede ser perjudicial para la salud (por ejemplo cuando se trabaja en madera de haya o roble, piedra o pintura que pueda contener plomo u otros productos químicos nocivos). Use un sistema de absorción de polvo y utilice una máscara adecuada de protección contra el polvo.

Limpie el polvo depositado, por ejemplo con un aspirador.

Materiales con contenido de amianto, no se deben esmerilar.

Las lijadoras orbitales son solomente adecuadas para lijar en seco.

APLICACIÓN DE ACUERDO A LA FINALIDAD

La lijadora rotorbital es una herramienta para múltiples usos. Se pueden realizar los siguientes trabajos: Lijados bastos, Lijados finos y acabados, Pulidos y lijados de lacas descompuestas u oxidadas,

Lijado y pulido de arañazos sobre placas sintéticas, etc.

No utilice este producto para ninguna otra aplicación que no sea su uso normal.

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes. EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, de acuerdo con las regulaciones

2006/42/CE, 2004/108/CE

ADVERTENCIA!

Rogamos leer las indicaciones de seguridad y las instrucciones, también las que contiene el folleto adjunto.

En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave. Guardar todas las advertencias de peligro e

instrucciones para futuras consultas.

Winnenden, 2010-07-20

Rainer Kumpf

Manager Product Development

Autorizado para la redacción de los documentos técnicos.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conectar solamente a corriente AC monofásica y sólo al voltaje indicado en la placa de características.

También es posible la conexión a enchufes sin toma a tierra, dado que es conforme a la Clase de Seguridad II.

Español

14

MANTENIMIENTO

Las ranuras de ventilación de la máquina deben estar despejadas en todo momento.

Solo se deben utilizar accesorios y piezas de repuestos AEG. Piezas cuyo recambio no está descrito en las instrucciones de uso, deben sustituirse en un centro de asistencia técnica AEG (Consulte el folleto Garantia/Direcciones de Centros de Asistencia Técnica).

En caso necesario, puede solicitar un despiece de la herramienta.

Por favor indique el número de impreso de diez dígitos que hay en la etiqueta y pida el despiece a la siguiente dirección: AEG

Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,

Germany.

SÍMBOLOS

Lea las instrucciones detenidamente antes de conectar la herramienta

¡ATENCIÓN! ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO!

Desconecte siempre el enchufe antes de llevar a cabo cualquier trabajo en la máquina.

Accessorio - No incluido en el equipo estándar, disponible en la gama de accesorios.

¡No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos! De conformidad con la

Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, las herramientas eléctricas cuya vida útil haya llegado a su fin se deberán recoger por separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas.

E

Español

15

Por

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lixadora Excêntrica

EX 125 ES

Potência absorvida nominal ........................................300 W

Nº de rotações em vazio ...............................7000–12000 min

-1

Radio de las orbitas ø .............................................2,4 mm ( 3/32“)

Dimensões da base de lixagem ...................................125 mm

Peso sem cabo de ligação à rede ..................................1,7 kg

Informações sobre ruído/vibração

Valores de medida de acordo com EN 60 745.

O nível de ruído avaliado A do aparelho é tipicamente:

Nível da pressão de ruído (K = 3 dB(A)) .....................80,0 dB(A)

Nível da poténcia de ruído (K = 3 dB(A)).....................91,0 dB(A)

Use protectores auriculares!

Valores totais de vibração (soma dos vectores das três direcções) determinadas conforme EN 60745.

Valor de emissão de vibração a h

................................... 7,4 m/s

2

Incerteza K = ................................................................1,5 m/s 2

ATENÇÃO

O nível vibratório indicado nestas instruções foi medido em conformidade com um procedimento de medição normalizado na EN 60745 e pode ser utilizado para comparar entre si ferramentas eléctricas. O mesmo é também adequado para avaliar provisoriamente o esforço vibratório.

O nível vibratório indicado representa as principais aplicações da ferramenta eléctrica. Se, no entanto, a ferramenta eléctrica for utilizada para outras aplicações, com outras ferramentas adaptadas ou uma manutenção insuficiente, o nível vibratório poderá divergir.

Isto pode aumentar consideravelmente o esforço vibratório ao longo de todo o período do trabalho.

Para uma avaliação exacta do esforço vibratório devem também ser considerados os tempos durante os quais o aparelho está desligado ou está a funcionar, mas não está efectivamente a ser utilizado. Isto pode reduzir consideravelmente o esforço vibratório ao longo de todo o período do trabalho.

Defina medidas de segurança suplementares para proteger o operador do efeito das vibrações, como por exemplo: manutenção da ferramenta eléctrica e das ferramentas adaptadas, manter as mãos quentes, organização das sequências de trabalho. linhas eléctricas escondidas ou no próprio cabo. O contacto com um cabo com tensão também poe as partes metálicas do aparelho sob tensão e leva a choque eléctrico.

Aparelhos não estacionários, utilizados ao ar livre, devem ser protegidos por um disjuntor de corrente de defeito (FI,RCD,PRCD).

Usar sempre óculos de protecção ao trabalhar com a máquina.

Recomenda-se a utilização de luvas de protecção, protectores para os ouvidos e máscara anti-poeiras.

Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina, tirar a ficha da tomada. Ao ligar à rede, a máquina deve estar desligada.

Manter sempre o cabo de ligação fora da zona de acção da máquina.

Antes de cada utilização inspeccionar a máquina, o cabo de ligação a extensão e quanto a danos e desgaste. A máquina só deve ser reparada por um técnico especializado.

O pó que resulta ao trabalhar pode ser nocivo para a saúde, por isso não devendo penetrar no corpo. Use uma máscara de protecção contra pó apropriada.

A poeira gerada ao trabalhar com esta ferramenta pode ser perigosa para a saúde (por exemplo, ao trabalhar com madeira de carvalho ou faia, pedras, tinta, que possam conter chumbo ou outros químicos prejudiciais) e por isso não deve atingir o corpo.

Utilize um sistema de absorção de poeiras e use uma máscara de protecção. Retire completamente a poeira depositada, por exemplo com um aspirador.

É interdito esmerilar materiais contendo amianto.

Lixadeiras vibratórias destinam-se ùnicamente a trabalhos a seco.

UTILIZAÇÃO AUTORIZADA

A lixadeira orbital é uma máquina multifuncional. Premite realizar os seguintes trabalhos: Esmerilar grosseiro, Esmerilar fino, Polir pinturas deterioradas, Polir riscos em vidro acrílicos, Outros trabalhos.

Não use este produto de outra maneira sem ser a normal para o qual foi concebido.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que este produto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos:

EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, conforme as disposições das directivas 2006/42/CE, 2004/108/CE

ATENÇÃO!

Leia todas as instruções de segurança e todas as instruções, também aquelas que constam na brochura juntada.

O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.

Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

Winnenden, 2010-07-20

LIGAÇÃO À REDE

Rainer Kumpf

Manager Product Development

Autorizado a reunir a documentação técnica.

A conexão às tomadas de rede sem contacto de segurana também é possível, pois trata-se duma construção da classe de protecção II.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Sempre use a protecção dos ouvidos. A influência de ruídos

pode causar surdez.

Segure o aparelho nas superfícies de punho isoladas se estiver a executar trabalhos, nos quais a ferramenta de corte pode tocar em

Português

16

MANUTENÇÃO

Manter desobstruidos os rasgos de ventilação na carcaça da máquina.

Utilizar unicamente acessórios e peças sobressalentes da AEG.

Sempre que a substituição de um componente não tenha sido descrita nas instruções, será de toda a conveniência mandar executar esse trabalho a um Serviço de Assistência AEG (veja o folheto Garantia/Endereços de Serviços de Assistência).

A pedido e mediante indicação da referência de dez números que consta da chapa de características da máquina, pode requerer-se um desenho explosivo da ferramenta eléctrica a: AEG

Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,

Germany.

SYMBOLE

Leia atentamente o manual de instruções antes de colocar a máquina em funcionamento.

ATENÇÃO! PERIGO!

Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina, tirar a ficha da tomada.

Acessório - Não incluído no eqipamento normal, disponível como acessório.

Não deite ferramentas eléctricas no lixo doméstico!

De acordo com a directiva europeia 2002/96/CE sobre ferramentas eléctricas eelectrónicas usadas e a transposição para as leis nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalação de reciclagem dos materiais ecológica.

Por

Português

17

Ned

TECHNISCHE GEGEVENS

Excentrische schuurmachine

EX 125 ES

Nominaal afgegeven vermogen ..................................300 W

Onbelast toerental .......................................7000–12000 min

-1

ø do círculo vibratório ...........................................2,4 mm ( 3/32“)

Afmeting schuurzool ...................................................125 mm

Gewicht, zonder snoer ..................................................1,7 kg

Geluids-/trillingsinformatie

Meetwaarden vastgesteld volgens EN 60 745.

Het kenmerkende A-gewogen geluidsniveau van de machine bedraagt:

Geluidsdrukniveau (K = 3 dB(A)) ...............................80,0 dB(A)

Geluidsvermogenniveau (K = 3 dB(A))) .....................91,0 dB(A)

Draag oorbeschermers!

Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens EN 60745.

Trillingsemissiewaarde a h

............................................. 7,4 m/s

Onzekerheid K = ...........................................................1,5 m/s

2

2

WAARSCHUWING

De in deze aanwijzingen vermelde trillingsdruk is gemeten volgens een in EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt voor de onderlinge vergelijking van apparaten. Hij is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting.

De aangegeven trillingsdruk geldt voor de meest gebruikelijke toepassingen van het elektrische apparaat. Wanneer het elektrische gereedschap echter voor andere doeleinden, met andere dan de voorgeschreven hulpstukken gebruikt of niet naar behoren onderhouden wordt, kan de trillingsdruk afwijken. Dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele werkperiode aanzienlijk verhogen.

Voor een nauwkeurige inschatting van de trillingsdruk moeten ook de tijden in aanmerking worden genomen dat het apparaat uitgeschakeld is of weliswaar loopt, maar niet werkelijk in gebruik is. Dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele werkperiode aanzienlijk verminderen.

Bepaal extra veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen de inwerking van trillingen, bijvoorbeeld: onderhoud van elektrische gereedschappen en apparaten, warmhouden van de handen, organisatie van de werkprocessen.

WAARSCHUWING!

Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen door -

ook die in de bijgeleverde brochure. Als de waarschuwingen

en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.

Houd het apparaat alléén aan de geïsoleerde grijpvlakken vast, wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het snijgereedschap verborgen stroomleidingen of de eigen apparaatkabel zou kunnen raken. Het contact met een onder spanning staande leiding zet ook de metalen machinedelen onder spanning en leidt tot een elektrische schok.

Verplaatsbaar gereedschap moet bij het gebruik buiten aan een aardlekschakelaar (FI,RCD,PRCD) aangesloten worden.

Bij het werken met de machine altijd een veiligheidsbril dragen. Werkhandschoenen en stofkapje voor de mond worden aanbevolen.

Voor alle werkzaamheden aan de machine de stekker uit de kontaktdoos trekken. Machine alleen uitgeschakeld aan het net aansluiten.

Snoer altijd buiten werkbereik van de machine houden.

Voor alle ombouw- of onderhoudswerkzaamheden, de stekker uit de wandkontaktdoos nemen.

Het gedurende het werken vrijkomende stof is doorgaans schadelijk voor de gezondheid en mag niet met het lichaam in aanraking komen. Draag derhalve een geschikt stofbescermingsmasker.

Stof die vrijkomt tijdens het werken (bijvoorbeeld bij het bewerken van eiken- of beukenhout, steen, verflagen die lood of andere gevaarlijke stoffen kunnen bevatten) vormt vaak een gevaar voor de gezondheid en mag niet met het lichaam in aanraking komen. Machines met stofafzuiging gebruiken en tevens geschikte stofmaskers dragen. Vrijgekomen stof grondig verwijderen resp. opzuigen.

Geen materiaal doorslijpen waarin asbest is verwerkt.

Deze vlakschuurmachines zijn alleen voor droog schuren geschikt.

VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM

De excenterschuurmachine is een veelzijdig apparaat. Men kan er de volgende werkzaamheden mee verrichten: grof schuren, fijn schuren, polijsten van verweerde laklagen, napolijsten van krassen op acrylglas oppervlakten.

Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals aangegeven.

EC - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij verklaren dat dit produkt voldoet aan de volgende normen of normatieve dokumenten: EN 60745, EN 55014-1,

EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 2006/42/EG, 2004/108/EG

Winnenden, 2010-07-20

Rainer Kumpf

Manager Product Development

Gemachtigd voor samenstelling van de technische documenten

VEILIGHEIDSADVIEZEN

Draag oorbeschermers. Blootstelling aan geluid kan het gehoor

beschadigen.

NETAANSLUITING

Uitsluitend op éénfase-wisselstroom en uitsluitend op de op het typeplaatje aangegeven netspanning aansluiten.

Aansluiting is ook mogelijk op een stekerdoos zonder aardcontact mogelijk, omdat het is ontwerpen volgens veiligheidsklasse II.

Nederlands

18

ONDERHOUD

Altijd de luchtspleten van de machine schoonhouden.

Alleen AEG toebehoren en onderdelen gebruiken. Onderdelen welke niet vermeld worden, kunnen het beste door de AEG servicedienst verwisseld worden (zie Serviceadressen).

Onder vermelding van het tiencijferige nummer op het machineplaatje is desgewenst een doorsnedetekening van de machine verkrijgbaar bij: AEG Elektrowerkzeuge,

Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLEN

Graag instructies zorgvuldig doorlezen vóórdat u de machine in gebruik neemt.

OPGELET! WAARSCHUWING! GEVAAR!

Voor alle werkzaamheden aan de machine de stekker uit de kontaktdoos trekken.

Toebehoren - Wordt niet meegeleverd. Is apart leverbaar. Zie hiervoor het toebehorenprogramma.

Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee! Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude elektrische en lektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle bedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.

Ned

Nederlands

19

Dan

TEKNISKE DATA Excentersliber

EX 125 ES

Nominel optagen effekt ..............................................300 W

Omdrejningstal, ubelastet ...........................7000–12000 min

-1

Schuurcirkel -ø ......................................................2,4 mm ( 3/32“)

Mål for slibeplade ........................................................125 mm

Vægt uden netledning .................................................1,7 kg

Støj/Vibrationsinformation

Måleværdier beregnes iht. EN 60 745.

Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk:

Lydtrykniveau (K = 3 dB(A)) .......................................80,0 dB(A)

Lydeffekt niveau (K = 3 dB(A)) ...................................91,0 dB(A)

Brug høreværn!

Samlede vibrationsværdier (værdisum for tre retninger) beregnet iht. EN 60745.

Vibrationseksponering a h

............................................. 7,4 m/s

Usikkerhed K = .............................................................1,5 m/s

2

2

ADVARSEL

Svingningsniveauet, som er angivet i disse anvisninger, er målt i henhold til standardiseret måleprocedure ifølge EN 60745 og kan anvendes til indbyrdes sammenligning mellem el-værktøjer.

Svingningsniveauet er ligeledes egnet som foreløbigt skøn over svingningsbelastningen.

Det angivne svingningsniveau er baseret på el-værktøjets primære anvendelsesformål. Hvis el-værktøjet benyttes til andre formål, med andet indsatsværktøj eller ikke vedligeholdes tilstrækkeligt, kan svingningsniveauet afvige. Dette kan øge svingningsbelastningen over den samlede arbejdsperiode betydeligt.

For en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen skal der også tages højde for de tidsperioder, hvor apparatet er slukket, eller hvor apparatet kører, men uden at være i anvendelse. Dette kan reducere svingningsbelastningen over den samlede arbejdsperiode betydeligt.

Supplerende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod påvirkninger fra svingninger skal iværksættes, f.eks.:

Vedligeholdelse af el-værktøj og indsatsværktøj, varmholdelse af hænder, organisering af arbejdsprocesser.

Stikdåser udendørs skal være forsynet med fejlstrømssikringskontakter (FI,RCD,PRCD). Det forlanger installationsforskriften for Deres elektroanlæg. Overhold dette, når

De bruger vores maskiner.

Når der arbejdes med maskinen, skal man have beskyttelsesbriller på. Beskyttelseshandsker, skridsikre sko, høreværn og forklæde anbefales.

Før ethvert arbejde ved maskinen skal stikket tages ud af stikdåsen.

Maskinen sluttes kun udkoblet til stikdåsen.

Tilslutningskablet holdes hele tiden væk fra maskinens arbejdsområde. Kablet ledes altid bort bag om maskinen.

Kontroller hvergang, før laderen anvendes, at tilslutningskabel, forlængerkabel og stik er iorden. Dele der er beskadiget bør kun repareres hos et autoriseret værksted.

Støv, som opstår i forbindelse med fræsearbejdet, er ofte sundhedsskadeligt (f.eks. ved bearbejdning af ege- og bøgetræ, sten, gamle laklag/lag maling, som indeholder bly eller andre skadelige stoffer) og må ikke trænge ind i kroppen. Brug en støvsuger og bær egnet støvbeskyttelsesmaske. Fjern grundigt aflejret støv (f.eks. ved opsugning).

Asbestholdigt materiale må ikke forarbejdes.

Denne maskine er kun egnet til tørslibning!

TILTÆNKT FORMÅL

Excentersliberen kan benyttes til mange forskellige opgaver.

Følgende arbejde kan udføres med excentersliberen: grovslibning, finslibning, polering af lakerede flader, efterpolering af ridser på akrylglasflader, osv.

Produktet må ikke anvendes på anden måde og til andre formål end foreskrevet.

CE-KONFORMITETSERKLÆRING

Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende normer eller norma-tive dokumenter. EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,

EN 61000-3-3, i henhold til bestemmelserne i direktiverne

2006/42/EF, 2004/108/EF

ADVARSEL!

Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige vejledninger,

også i den vedlagte brochure. I tilfælde af manglende

overholdelse af advarselshenvisningerne og instrukserne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere brug.

Winnenden, 2010-07-20

Rainer Kumpf

Manager Product Development

Autoriseret til at udarbejde de tekniske dokumenter.

NETTILSLUTNING

Tilslutning må kun foretages til enfaset vekselstrøm og kun til en netspænding, som er i overensstemmelse med angivelsen på mærkepladen.

Tilslutning kan også ske til stikdåser uden beskyttelseskontakt, da kapslingsklasse II foreligger.

SIKKERHEDSHENVISNINGER

Bær høreværn. Støjpåvirkning kan bevirke tab af hørelse.

Hold maskinen fast i de isolerede gribeflader, når du udfører arbejde, hvor der er risiko for, at skæreværktøjet kan ramme skjulte strømledninger eller værktøjets egen ledning. Ved kontakt med en strømførende ledning står metaldelene på maskinen også under spænding og giver et elektrisk stød.

Dansk

20

VEDLIGEHOLDELSE

Hold altid maskinens ventilationsåbninger rene.

Brug kun AEG tilbehør og reservedele. Lad de komponenter, hvis udskiftning ikke er blevet beskrevet, udskifte hos Atlas Copco service (se kundeserviceadresser).

Ved opgivelse af type nr. der er angivet på maskinens effektskilt, kan De rekvirere en reservedelstegning, ved henvendelse til: AEG

Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,

Germany.

SYMBOLER

Læs brugsanvisningen nøje før ibrugtagning.

VIGTIGT! ADVARSEL! FARE!

Før ethvert arbejde ved maskinen skal stikket tages ud af stikdåsen.

Tilbehør - Ikke inkluderet i leveringsomfanget, kab købes som tilbehør.

Elværktøj må ikke bortskaffes som almindeligt affald! I henhold til det europæiske direktiv

2002/96/EF om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugt lværktøj indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt.

Dan

Dansk

21

Nor

TEKNISKE DATA Eksentersliper

EX 125 ES

Nominell inngangseffekt .............................................300 W

Tomgangsturtall ...........................................7000–12000 min

-1

Svingkreds-ø .........................................................2,4 mm ( 3/32“)

Mål, slipesåle ...............................................................125 mm

Vekt uten nettkabel .....................................................1,7 kg

Støy/Vibrasjonsinformasjon

Måleverdier fastslått i samsvar med EN 60 745.

Det typiske A-bedømte støynivået for maskinen er:

Lydtrykknivå (K = 3 dB(A)) .........................................80,0 dB(A)

Lydeffektnivå (K = 3 dB(A)) ........................................91,0 dB(A)

Bruk hørselsvern!

Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger) beregnet jf. EN 60745.

Svingningsemisjonsverdi a h

......................................... 7,4 m/s

Usikkerhet K = ..............................................................1,5 m/s

2

2

ADVARSEL

Svingningsnivået som er angitt i denne instruksjonen er målt i overensstemmelse med målemetoden normert i direktiv EN

60745 og kan brukes til å sammenligne elektromaskiner med hverandre. Den egner seg også for en foreløbig vurdering av svingningsbelastningen.

Det angitte svingningsnivået representerer de hovedsaklige bruk av elektroverktøyet. Men anvendes elektroverktøyet for andre bruk med avvikende utskiftbare verktøy eller vedlikeholdet er utilstrekkelig, kan svingningsnivået være avvikende.

Dette kan forhøye svingningsbelastning betydelig over hele arbeidsperioden. For en nøyaktig vurdering av svingningsbelastningen må også det tas hensyn til tiden apparatet er avslått eller står på, men ikke er i bruk. Dette kan redusere svingningsbelastningen betydelig over hele arbeidsperioden.

Innfør også ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte bruker mot utvirkingen av svingningene. Disse kan f.eks. være: vedlikehold av elektroverktøyet og det utskiftbare verktøyet, holde hendene varme, organisasjon av arbeidsforløpet. installasjonsforskriften for elektroanlegg. Vennligst følg dette når du bruker vårt apparat.

Bruk alltid vernebrille når du arbeider med maskinen. Det anbefales

å bruke arbeidshansker, faste og sklisikre sko og forkle.

Trekk støpslet ut av stikkontakten før du begynner arbeider på maskinen. Maskinen må være slått av når den koples til stikkontakten.

Hold ledningen alltid vekk fra maskinens virkeområde. Før ledningen alltid bakover fra maskinen.

Kontroller apparat, tilkoplingsledning, skjøteledning og støpsel for skader og aldring før bruk. La en fagmann reparere skadete deler.

Støv som oppstår under arbeidet er ofte helsefarlig (f.eks. ved bearbeiding av eike- og bøketre, steinarter, malingstrøk, som kan inneholde bly eller andre skadelige stoffer) og bør ikke komme inn i kroppen. Bruk støvavsug og i tillegg egnete støvbeskyttelsesmaske. Fjern oppsamlet støv grundig, f.eks. oppsuging.

Asbestholdig materiale må ikke bearbeides.

Denne maskinen er kun egnet for tørrsliping!

FORMÅLSMESSIG BRUK

Eksentersliperen er en allsidig maskin. Med den kan du utføre følgende arbeider: Grovsliping, finsliping, polering av værslitt lakk, polering av riper på akrylglass o.a.

Dette apparatet må kun brukes til de oppgitte formål.

CE-SAMSVARSERKLÆRING

Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet stemmer overens med de følgende normer eller normative dokumenter.

EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, i henhold til bestemmelsene i direktivene 2006/42/EF, 2004/108/EF

Winnenden, 2010-07-20

Rainer Kumpf

Manager Product Development

Autorisert til å utarbeide den tekniske dokumentasjonen

ADVARSEL!

Les alle sikkerhetsinstrukser og bruksanvisninger, også de i

den vedlagte brosjyren. Feil ved overholdelsen av advarslene og

nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/ eller alvorlige skader.

Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.

SPESIELLE SIKKERHETSHENVISNINGER

Bruk hørselsvern. Støy kan føre til tap av hørselen.

Hold apparatet i de isolerte holdeflatene, når det arbeides på steder hvor elektroverktøyet kan treffe skjulte strømledninger eller verktøyets egen kabel. Kontakt med en spenningsførende ledning setter også maskinens metalldeler under spenning og fører til elektriske støt.

Stikkontakter utendørs må være utstyrt med feilstrømsikkerhetsbryter (FI,RCD,PRCD). Dette forlanges av

NETTILKOPLING

Skal bare tilsluttes enfasevekselstrøm og bare til den på skiltet angitte nettspenning.

Tilslutning til stikkontakter uten jordet kontakt er mulig fordi beskyttelse beskyttelsesklasse II er forhanden.

VEDLIKEHOLD

Hold alltid lufteåpningene på maskinen rene.

Bruk kun AEG tilbehør og reservedeler. Komponenter der utskiftning ikke er beskrevet skal skiftes ut hos AEG kundeservice

(se brosjyre garanti/kundeserviceadresser).

Ved behov kan du be om en eksplosjonstegning av apparatet hos din kundeservice eller direkte hos AEG Elektrowerkzeuge,

Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany. Oppgi maskintype og det tisifrete nummeret på typeskiltet.

Norsk

22

SYMBOLER

Les nøye gjennom bruksanvisningen før maskinen tas i bruk.

OBS! ADVARSEL! FARE!

Trekk støpslet ut av stikkontakten før du begynner arbeider på maskinen.

Tilbehør - inngår ikke i leveransen, anbefalt komplettering fra tilbehørsprogrammet.

Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet!

I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.

Nor

Norsk

23

Sve

TEKNISKA DATA Excenterslip

EX 125 ES

Nominell upptagen effekt ...........................................300 W

Obelastat varvtal ..........................................7000–12000 min

-1

Svingekrets-ø ........................................................2,4 mm ( 3/32“)

Slipplatta, storek .........................................................125 mm

Vikt utan nätkabel ........................................................1,7 kg

Buller-/vibrationsinformation

Mätvärdena har tagits fram baserande på EN 60 745.

A-värdet av maskinens ljudnivå utgör:

Ljudtrycksnivå (K = 3 dB(A)) ......................................80,0 dB(A)

Ljudeffektsnivå (K = 3 dB(A)) .....................................91,0 dB(A)

Använd hörselskydd!

Totala vibrationsvärden (vektorsumma ur tre riktningar) framtaget enligt EN 60745.

Vibrationsemissionsvärde a h

........................................ 7,4 m/s

Onoggrannhet K = .......................................................1,5 m/s

2

2

Anslut alltid verktyget till via en felströmbrytare (FI, RCD, PRCD) vid användning utomhus.

Använd alltid skyddsglasögon, skyddshandskar och hörselskydd

Drag alltid ur kontakten när du utför arbeten på maskinen.

Maskinen skall vara frånkopplad innan den anslutes till väggurtag.

Nätkabeln skall alltid hållas ifrån arbetsområdet. Lägg kabeln bakåt i förhållande till arbetsriktningen.

Bryt alltid strömmen vid ombyggnads- och servicearbeten.

Dammet som uppkommer vid arbeten med denna maskin kan vara skadligt för hälsan (t.ex. vid bearbetning av ek eller bok, sten, färg, som kan innehålla bly eller andra skadliga kemikalier) om de når kroppen. Använd ett utsugningssystem och bär skyddsmask.

Avlägsna kvarblivande damm med t.ex. en dammsugare.

Asbesthaltiga material får inte bearbetas utan nödvändiga skyddsanordningar.

Dessa planslipar är endast lämpliga för torrslipning.

VARNING

Den i de här anvisningarna angivna vibrationsnivån har uppmätts enligt ett i EN 60745 normerat mätförfarande och kan användas vid jämförelse mellan olika elverktyg. Nivån är även lämplig att använda vid en preliminär bedömning av vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga användningen av det aktuella elverktyget. Men om elverktyget ska användas i andra användningsområden, tillsammans med avvikande insatsverktyg eller efter otillräckligt underhåll, kan vibrationsnivån skilja sig. Det kan öka vibrationsbelastningen betydligt under hela arbetstiden.

För att få en exaktare bedömning av vibrationsbelastningen ska

även den tid beaktas, under vilken elverktyget är avstängt eller

är påslaget, utan att det verkligen används. Det kan reducera vibrationsbelastningen betydligt under hela arbetstiden.

Lägg som skydd för användaren fast extra säkerhetsåtgärder mot vibrationernas verkan, som till exempel: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, varmhållning av händer och organisering av arbetsförlopp.

ANVÄND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA

Excenterslipen är ett mångsidigt verktyg. Följande arbeten kan utföras: grovslipa, finslipa, polera ,m.m.

Maskinen får endast användas för angiven tillämpning.

CE-FÖRSÄKRAN

Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer med följande norm och dokument EN 60745, EN 55014-1,

EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, enl. bestämmelser och riktlinjerna 2006/42/EG, 2004/108/EG

Winnenden, 2010-07-20

Rainer Kumpf

Manager Product Development

Befullmäktigad att sammanställa teknisk dokumentation.

NÄTANSLUTNING

Får endast anslutas till 1-fas växelström och till den spänning som anges på dataskylten.

Anslutning kan även ske till eluttag utan skyddskontakt, eftersom konstruktionen motsvarar skyddsklass II.

VARNING!

Läs alla säkerhetsanvisningar och andra tillhörande

anvisningar, även de i den medföljande broschyren. Fel som

uppstår till följd av att anvisningarna nedan inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga kroppsskador.

Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Bär hörselskydd. Bullerbelastning kan orsaka hörselskador.

Håll fast apparaten med hjälp av de isolerade greppytorna när du utför arbeten där arbetsverktyget skulle kunna träffa på dolda elledningar eller kablar. Om sågen kommer i kontakt med en spänningsförande ledning sätts sågens metalldelar under spänning som sedan kan leda till elektriskt slag.

SKÖTSEL

Se till att motorhöljets luftslitsar är rena.

Använd endast AEG tillbehör och reservdelar. Reservdelar vars utbyte ej beskrivs bytes bäst av AEG auktoriserad serviceverkstad

(se broschyr Garanti/Kundtjänstadresser).

Vid behov av sprängskiss, kan en sådan, genom att uppge maskinens art. nr. (som finns på typskylten) erhållas från: AEG

Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,

Germany.

Svenska

24

SYMBOLER

Läs instruktionen noga innan du startar maskinen.

OBSERVERA! VARNING! FARA!

Drag alltid ur kontakten när du utför arbeten på maskinen.

Tillbehör - Ingår ej i leveransomfånget, erhålles som tillbehör.

Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna!

Enligt direktivet 2002/96/EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.

Sve

Svenska

25

Suo

TEKNISET ARVOT Epäkeskohiomakone

EX 125 ES

Nimellinen teho ...........................................................300 W

Kuormittamaton kierrosluku .......................7000–12000 min

-1

Värähtelyliikkeen-ø ...............................................2,4 mm ( 3/32“)

Hiomapöydän mitat ....................................................125 mm

Paino ilman verkkojohtoa ............................................1,7 kg

Melunpäästö-/tärinätiedot

Mitta-arvot määritetty EN 60 745 mukaan.

Koneen tyypillinen A-luokitettu melutaso:

Melutaso (K = 3 dB(A)) ...............................................80,0 dB(A)

Äänenvoimakkuus (K = 3 dB(A)) ................................91,0 dB(A)

Käytä kuulosuojaimia!

Värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma) mitattuna EN 60745 mukaan.

Värähtelyemissioarvo a h

............................................... 7,4 m/s

2

Epävarmuus K = ...........................................................1,5 m/s

2

VAROITUS

Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745

-standardin mukaisella mittausmenetelmällä ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalujen vertaamiseen. Sitä voidaan käyttää myös värähtelyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.

Mainittu värähtelytaso edustaa sähkötyökalun pääasiallista käyttöä. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tehtäviin, poikkeavin työkaluin tai riittämättömästi huoltaen, värähtelytaso voi olla erilainen. Se voi korottaa värähtelyrasitusta koko työajan osalta.

Tarkan värähtelyrasituksen toteamiseen tulee ottaa huomioon aika, jona laite on kytketty pois tai on kylläkin päällä, mutta ei käytössä. Se voi pienentää värähtelyrasitusta koko työajan osalta.

Määrittele lisäturvatoimenpiteitä käyttäjän suojaamiseksi värinöiden vaikutukselta, kuten esimerkiksi: sähkötyökalujen ja käyttötyökalujen huolto, käsien lämpiminä pitäminen, työvaiheiden organisaatio.

Käytä laitteella työskennellessäsi aina suojalaseja. Suojakäsineiden, turvallisten ja tukevapohjaisten kenkien, kuulosuojainten ja suojaesiliinan käyttöä suositellaan.

Irrota aina pistotulppa seinäkoskettimesta ennen koneeseen tehtäviä toimempiteitä. Varmista, että kone on sammutettu ennen kytkemistä sähköverkkoon.

Pidä sähköjohto poissa koneen käyttöalueelta. Siirrä se aina taaksesi.

Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, ettei laitteessa, liitäntäjohdossa, jatkojohdossa ja pistotulpassa ole vaurioita eikä niissä ole tapahtunut muutoksia. Viallisia osia saa korjata vain alan ammattilainen.

Työstössä syntyvä pöly saattaa olla terveydelle vahingollista

(esimerkiksi tammi, pyökki, kivi, lyijyä tai muita myrkyllisiä kemikaaleja sisältävä maali), joten sen koskettaminen tai hengittäminen tulisi välttää. Liitä kone kohdeimujärjestelmään ja käytä sopivaa pölysuojaa kasvoilla. Poista laskeutunut pöly huolellisesti esimerkiksi pölynimurilla.

Asbestipitoisia aineita ei saa hioa.

Tämä tasohiomakone sopii vain kuivahiomiseen.

TARKOITUKSENMUKAINEN KÄYTTÖ

Epäkeskohiomakone on monipuolinen laite. Sillä voi suorittaa seuraavia töitä: karkeahionta, hienohionta, rapautuneiden lakkapintojen kiillotus, naarmujen kiillotus akryylilasipinnoista, jne.

Äla käytä tuotettaa ohjeiden vastaisesti.

TODISTUS CE-STANDARDINMUKAISUUDESTA

Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on allalueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen. EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, seuraavien sääntöjen mukaisesti: 2006/42/EY, 2004/108/EY

VAROITUS!

Lue kaikki, myös oheistetussa esitteessä annetut

turvallisuusmääräykset ja käyttöohjeet. Turvallisuusohjeiden

noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen. Säilytä kaikki

turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

Winnenden, 2010-07-20

VERKKOLIITÄNTÄ

Rainer Kumpf

Manager Product Development

Valtuutettu kokoamaan tekniset dokumentit.

Yhdistä ainoastaan yksivaiheiseen vaihtovirtaan, jonka verkkojännite on sama kuin tyyppikilvessä ilmoitettu.

Myös liittäminen maadoittamattomiin pistorasioihin on mahdollista, sillä rakenne vastaa turvallisuusluokkaa II.

TURVALLISUUSOHJEET

Käytä korvasuojia. Altistuminen melulle voi vahingoittaa kuuloa.

Pitele laitetta vain eristetyistä tarttumapinnoista, kun suoritat sellaisia töitä, joissa leikkaustyökalu saattaa osua piilossa oleviin sähköjohtoihin tai omaan liitäntäjohtoon. Kosketus jännitteiseen johtoon saattaa myös koneen metalliosat jännitteisiksi ja johtaa sähköiskuun.

Ulkokäytössä olevat pistorasiat on varustettava vikavirta-suojakytkimillä (FI, RCD PRCD) sähkölaitteistosi asennusmääräyksen mukaisesti. Muista tarkistaa, että laite liitetään ulkokäytössä ulkopistorasiaan ja neuvottele asiasta sähköasentajasi kanssa.

HUOLTO

Pidä moottorin ilmanottoaukot puhtaina.

Käytä vain AEG:n lisälaitteita ja varaosia. Käytä ammattitaitoisten

AEG-huoltosopimusliikkeiden palveluja muiden kuin käyttöohjeessa kuvattujen osien vaihdossa. (esite takuu/ huoltoliikeluettelo).

Tarpeen vaatiessa voit pyytää lähettämään laitteen kokoonpanopiirustuksen ilmoittamalla arvokilven kymmennumeroisen numeron seuraavasta osoitteesta: AEG

Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,

Germany.

Suomi

26

SYMBOLIT

Lue käyttöohjeet huolelleisesti, ennen koneen käynnistämistä.

HUOMIO! VAROITUS! VAARA!

Irrota aina pistotulppa seinäkoskettimesta ennen koneeseen tehtäviä toimempiteitä.

Lisälaite - Ei sisälly vakiovarustukseen, saatavana lisätervikkeena.

Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen kotitalousjätteen mukana! Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin

2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Suo

Suomi

27

EL

 

Έκκεντρο τριβείο

EX 125 ES

 

........................................................ 300 W

   

................ 7000 - 12000 min

  

-1

2,4 mm ( 3/32“)

  

  

........................................ 2,4 mm

....................................... 125 mm

....................................................... 1,5 kg

Πληροφορίες θορύβου/δονήσεων

   

EN 60 745.

Η σύφωνα µε την καµπύλη Α εκτιµηθείσα στάθµη θορυβου

τoυ μηχανήματος αναφέρεται σε:

  

  

Πληροφορίες δονήσεων

80,0

91,0

Υλικές τιµές κραδασµών (άθροισμα διανυσμάτων τριών

διευθύνσεων) εξακριβώθηκαν σύµωνα µε τα πρότυπα

EN 60 745.

Τιμή εκπομπής δονήσεων a

Ανασφάλεια K h

.......................................... m/s

............................................................... 1,5 m/s

2

2

ΠΡΟEIΔΟΠΟIΗΣΗ

Το αναφερόμενο σ’ αυτές τις οδηγίες επίπεδο δονήσεων έχει

μετρηθεί με μια τυποποιημένη σύμφωνα με το

EN 60745 μέθοδο μέτρησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί

για τη σύγκριση των ηλεκτρικών εργαλείων μεταξύ τους.

Αυτό είναι επίσης κατάλληλο για μια προσωρινή εκτίμηση

της επιβάρυνση των δονήσεων.

Το αναφερόμενο επίπεδο δονήσεων αντιπροσωπεύει τις

κύριες χρήσεις του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν όμως το

ηλεκτρικό χρησιμοποιείται σε άλλες χρήσεις, με διαφορετικά

εργαλεία εφαρμογής ή ανεπαρκή συντήρηση, μπορεί να

υπάρξει απόκλιση του επιπέδου δονήσεων. Αυτό μπορεί να

αυξήσει σημαντικά την επιβάρυνση των δονήσεων για τη

συνολική διάρκεια της εργασίας.

Για μια ακριβή εκτίμηση της επιβάρυνσης των δονήσεων

οφείλουν επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι χρόνοι, στους

οποίους η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή είναι μεν

ενεργοποιημένη αλλά δεν χρησιμοποιείται πραγματικά. Αυτό

μπορεί να μειώσει σημαντικά την επιβάρυνση των δονήσεων

για τη συνολική διάρκεια της εργασίας.

Καθορίζετε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την προστασία

του χειριστή από την επίδραση των δονήσεων όπως για

παράδειγμα: Συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου και των

εργαλείων εφαρμογής, διατηρείτε ζεστά τα χέρια, οργάνωση

των διαδικασιών εργασίας.

ΠΡΟEIΔΟΠΟIΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις

Υποδεξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες, και αυτές στο

επισυναπτόμενο φυλλάδιο. Αμέλειες κατά την τήρηση

των προειδοποιητικών υποδείξεων μπορεί να προκαλέσουν

ηλεκτροπληξία, κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και σοβαρούς

τραυματισμούς.

Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και

οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.

  

       

     (FI,

RCD, PRCD).       

  .    

      .

       

.    ,   

    .

          

.

     ,  

.

       

   .    

   .

      ,  

,    ()   

    .    

   ‘  

.

       

    (..    

  , ,    

     )  

       . 

       

      .

    , .. 

.

      

.

        !

     

     

.     

:  ,  ,

      

,   

    , .

      

     .

  

    ,  

      

 .

EN 60745, EN 55014-1, EN

55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,  

    2006/42/ 2004/108/

Rainer Kumpf

Manager Product Development

Εξουσιοδοτημένος να συντάξει τον τεχνικό φάκελο.

 .     

  .

   

    

        

  .   

      

II.

.

    

.

   

AEG (  

/  ).

 ,     

      , ‘

  ,   

/  ).

 ,     

  ,   

       

       

   .

 .

 -    

,    

 .

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

κάδο οικιακών απορριµµάτων! Σύµφωνα

µε την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ περί

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

και την ενσωµάτωσή της στο εθνικό

περιβάλλον.

συλλέγονται ξεχωριστά και να πιστρέφονται

για ανακύκλωση µε τρόπο φιλικό προς το

περιβάλλον.

EL

EL

29

29

   

    

        

  .   

      

II.

.

    

.

   

AEG (  

/  ).

 ,     

      , ‘

  ,   

/  ).

 ,     

  ,   

       

    

 .

 -    

,    

 .

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

κάδο οικιακών απορριµµάτων! Σύµφωνα

µε την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ περί

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

και την ενσωµάτωσή της στο εθνικό

περιβάλλον.

συλλέγονται ξεχωριστά και να πιστρέφονται

για ανακύκλωση µε τρόπο φιλικό προς το

περιβάλλον.

EL

EL

29

Tür

TEKNIK VERILER Eksantrik zımpara makinesi

EX 125 ES

Giriş gücü .....................................................................300 W

Boştaki devir sayısı ......................................7000–12000 min

-1

Titreşim çapı-ı .......................................................2,4 mm ( 3/32“)

Zımpara levhası ölçüleri ..............................................125 mm

Ağırlığı, şebeke kablosuz...............................................1,7 kg

Gürültü/Vibrasyon bilgileri

Ölçüm değerleri EN 60 745 e göre belirlenmektedir.

Aletin, frekansa bağımlı uluslararası ses basıncı seviyesi değerlendirme eğrisi A’ya göre tipik gürültü seviyesi:

Ses basıncı seviyesi (K = 3 dB(A)) ...............................80,0 dB(A)

Akustik kapasite seviyesi (K = 3 dB(A)) ......................91,0 dB(A)

Koruyucu kulaklık kullanın!

Toplam titreşim değeri (üç yönün vektör toplamı)

EN 60745’e göre belirlenmektedir: titreşim emisyon değeri a h

........................................... 7,4 m/s

2

Tolerans K = .................................................................1,5 m/s

2

Açık havadaki prizler hatalı akım koruma şalteri (FI, RCD, PRCD) ile donatılmış olmalıdır. Bu, elektrik tesisatınızdaki bir zorunluluktur.

Lütfen aletimizi kullanırken bu hususa dikkat edin.

Aletle çalışırken daima koruyucu gözlük kullanın. Koruyucu iş eldivenleri, sağlam ve kaymaz ayakkabılar ve iş önlüğü kullanmanızı tavsiye ederiz.

Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce fişi prizden çekin.Aleti sadece kapalı iken prize takın.

Bağlantı kablosunu aletten uzak tutun. Kablo daima aletin arkasında olmalıdır ve toplanmamalıdır.

Her kullanımdan önce alet, bağlantı kablosu, uzatma kablosu ve fişin hasarlı olup olmadığını ve eskiyip eskimediğini kontrol edin.

Hasarlı parçaları sadece uzmanına onartın.

Tahtalar uzun süre işlenirken veya sağlığa zararlı toz çıkaran malzemeler profesyonel olarak işlenirken alet uygun bir toz emme donanımına bağlanmak zorundadır. Profesyonel kullanıcılar diğer malzemelere ilişkin hükümleri yetkili meslek kuruluşu ile açıklığa kavuşturmak zorundadır.

Bu aletle asbest içeren malzemeler işlenemez.

Bu alet sadece kuru taşlama işlerine uygundur.

KULLANIM

Eksantrik zımpara makinesi çok yönlü kullanıma uygun bir alettir.

Bu aletle şu işler yapılabilir: - Kaba zımpara - Ínce ve hassas zımpara

- Parlaklığını yitirmiş ve bozulmuş lakların polisajı - Akril cam malzemesinin yüzey polisajı - ve benzerleri.

Bu alet sadece belirtiği gibi ve usulüne uygun olarak kullanılabilir.

UYARI

Bu talimatlarda belirtilen titreşim seviyesi, EN 60745 standardına uygun bir ölçme metodu ile ölçülmüştür ve elektrikli el aletleri birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ölçüm sonuçları ayrıca titreşim yükünün geçici değerlendirmesi için de uygundur.

Belirtilen titreşim seviyesi, elektrikli el aletinin genel uygulamaları için geçerlidir. Ancak elektrikli el aleti başka uygulamalar için, farklı eklenti parçalarıyla ya da yetersiz bakım koşullarında kullanılırsa, titreşim seviyesi farklılık gösterebilir. Bu durumda, titreşim yükü toplam çalışma zaman aralığı içerisinde belirgin ölçüde yükselebilir.

Titreşim yükünün tam bir değerlendirmesi için ayrıca cihazın kapalı olduğu süreler ve cihazın çalışır durumda olduğu, ancak gerçek kullanımda bulunmadığı süreler de dikkate alınmalıdır. Böylelikle, toplam çalışma zamanı aralığı boyunca meydana gelen titreşim yükü belirgin ölçüde azaltılabilir.

Kullanıcıyı titreşimlerin etkisinden korumak üzere, örneğin elektrikli el aletlerinin ve eklenti parçalarının bakımı, ellerin sıcak tutulması ve iş akışlarının organizasyonu gibi ek güvenlik tedbirleri belirleyiniz.

CE UYGUNLUK BEYANI

Tek sorumlu olarak bu ürünün 2006/42/EC, 2004/108/EC yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıdaki normlara ve norm dokümanlarına uygunluğunu beyan ederiz: EN 60745,

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

(AGV 21-230 GEX), EN 61000-3-11 (WS 21-180, WS 21-230).

UYARI!

Güvenlikle ilgili bütün açıklamaları, talimatları ve ilişikteki

broşürde yazılı bulunan hususları okuyunuz. Açıklanan

uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmadığı takirde elektrik

çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir. Bütün uyarıları ve talimat hükümleini ileride

kullanmak üzere saklayın.

GÜVENLIĞINIZ IÇIN TALIMATLAR

Koruyucu kulaklık kullanın. Çalışırken çıkan gürültü işitme

kayıplarına neden olabilir.

Kesme aletinin eğrilmiş elektrik kabloları veya kendi kablosuna isabet eden çalışmalar yapılırken cihazı izole edilmiş kollarından tutun. Elektrik akımı ileten kablolarla temas edilecek olursa metal alet elemanlarına da gerilim geçer ve bu da elektrik çarpmalarına neden olabilir.

Winnenden, 2010-07-20

ŞEBEKE BAĞLANTISI

Rainer Kumpf

Manager Product Development

Teknik evrakları hazırlamakla görevlendirilmiştir.  

Aleti sadece tek fazlı alternatif akıma ve tip etiketi üzerinde belirtilen şebeke gerilimine bağlayın. yapısı Koruma sınıfı II’ye girdiğinden alet koruyucu kontaksız prize de bağlanabilir.

BAKIM

Aletin havalandırma aralıklarını daima temiz tutun.

Sadece AEG aksesuarını ve yedek parçalarını kullanın. Değiştirilmesi açıklanmamış olan parçaları bir AEG müşteri servisinde değiştirin

(Garanti broşürüne ve müşteri servisi adreslerine dikkat edin).

Gerektiği takdirde aletin dağınık görünüş şeması, alet tipinin ve tip etiketi üzerindeki on hanelik sayının bildirilmesi koşuluyla müşteri servisinden veya doğrudan AEG Elektrowerkzeuge,

Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany adresinden istenebilir.

Türkçe

30

SEMBOLLER

Lütfen aleti çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatli biçimde okuyun.

DİKKAT! UYARI! TEHLİKE!

Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce fişi prizden çekin.

Aksesuar - Teslimat kapsamında değildir, önerilen tamamlamalar aksesuar programında.

Elektrikli el aletlerini evdeki çöp kutusuna atmayınız! Kullanılmıs elektrikli aletleri, elektrik ve elektronikli eski cihazlar hakkındaki2002/96/EC

Avrupa yönergelerine göre ve bu yönergeler ulusal hukuk kurallarına göre uyarlanarak, ayrı olarak toplanmalı ve çevre sartlarına uygun bir sekilde tekrar degerlendirmeye gönderilmelidir.

Tür

Türkçe

31

Čes

TECHNICKÁ DATA Excentrická bruska

EX 125 ES

Jmenovitý příkon ........................................................300 W

Počet otáček při běhu naprázdno .................7000–12000 min

-1

Průměr excentricity ...............................................2,4 mm ( 3/32“)

Rozměry brusné patky ................................................125 mm

Hmotnost bez kabelu ...................................................1,7 kg

Informace o hluku / vibracích

Naměřené hodnoty odpovídají EN 60 745.

V třídě A posuzovaná hladina hluku přístroje činí typicky:

Hladina akustického tlaku (K = 3 dB(A)) ....................80,0 dB(A)

Hladina akustického výkonu (K = 3 dB(A)) ................91,0 dB(A)

Používejte chrániče sluchu !

Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří směrů) zjištěné ve smyslu EN 60745.

Hodnota vibračních emisí a h

......................................... 7,4 m/s

Kolísavost K = ...............................................................1,5 m/s

2

2

Při práci se strojem neustále nosit ochranné brýle. Doporučuje se používat ochranné rukavice, pevnou protiskluzovou obuv a zástěru.

Před zahájením veškerých prací na stroji vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky. Stroj zapínat do zásuvky pouze když je vypnutý.

Neustále dbát na to, aby byl kabel pro připojení k elektrické síti mimo dosah stroje. Kabel vést vždy směrem dozadu od stroje.

Před každým použitím překontrolujte stroj, kabel, prodlužovací kabel i zástrčky, zda nenesou stopy poškození nebo stárnutí.

Poškozené součástky dejte opravit pouze odborníkovi.

Prach vznikající při práci bývá zdraví škodlivý (např. při opracování dubového a bukového dřeva, kamene, nebo barevných nátěrů, jež mohou obsahovat olovo nebo jiné škodliviny), a proto by se neměly vdechovat. Používejte odsávání prachu a navíc se chraňte vhodnou ochrannou maskou. Usazený prach dobře odstraňte, např. odsátím

Není dovoleno zpracovávat materiál obsahující osinek.

Tento stroj je vhodný jen pro broušení za sucha.

VAROVÁNI

Úroveň chvění uvedená v tomto návodu byla naměřena podle metody měření stanovené normou EN 60745 a může být použita pro porovnání elektrického nářadí. Hodí se také pro průběžný odhad zatížení chvěním.

Uvedená úroveň chvění představuje hlavní účely použití elektrického nářadí. Jestliže se ale elektrické nářadí používá pro jiné účely, s odlišnými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň chvění odlišovat. To může značně zvýšit zatížení chvěním během celé pracovní doby.

Pro přesný odhad zatížení chvěním se musí také zohlednit časy, během kterých je přístroj vypnutý nebo kdy je sice v chodu, ale skutečně se s ním nepracuje. To může zatížení chvěním během celé pracovní doby značně snížit.

Stanovte doplňková bezpečnostní opatření pro ochranu obsluhy před účinky chvění jako například: technická údržba elektrického nářadí a nástrojů, udržování teploty rukou, organizace pracovních procesů.

OBLAST VYUŽITÍ

Excentrická bruska je univerzální stroj. Dají se s ní dělat následující práce : hrubé broušení, jemné broušení, vyleštění zvětralých laků, přeleštění poškrábaných ploch akrylátových skel atd.

Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.

CE-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Se vší zodpovědností prohlašujeme, že tento výrobek odpovídá následujícím normám a normativním dokumentům:

EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, v souladu se směrnicemi EHS č. 2006/42/E, 2004/108/EG

Winnenden, 2010-07-20

Rainer Kumpf

Manager Product Development

Zplnomocněn k sestavování technických podkladů. 

VAROVÁNI!

Seznamte se se všemi bezpečnostními pokyny a sice i

s pokyny v přiložené brožuře. Zanedbání při dodržování

varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úder elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění. Všechna

varovná upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Používejte chrániče sluchu. Působením hluku může dojít k

poškození sluchu.

Při provádění prací, při kterých nástroj může narazit na skryta elektrická vedení nebo na vlastní kabel, držte přístroj za izolované přidržovací plošky. Kontakt s vedením pod napětím přivádí napětí i na kovové díly stroje a vede k elektrickému úderu.

Ve venkovním prostředí musí být zásuvky vybaveny proudovým chráničem (FI, RCD, PRCD). Je to vyžadováno instalačním předpisem pro toto el.zařízení. Dodržujte ho při používání tohoto nářadí, prosím.

PŘIPOJENÍ NA SÍT

Připojit pouze do jednofázové střídavé sítě o napětí uvedeném na štítku.

Lze připojit i do zásuvky bez ochranného kontaktu neboť spotřebič je třídy II.

ÚDRŽBA

Větrací štěrbiny nářadí udržujeme stále čisté.

Používejte výhradně náhradní díly a příslušenství AEG. Díly, jejichž výměna nebyla popsána, nechávejte vyměnit v odborném servisu

AEG. (Viz záruční list.)

Při potřebě podrobného rozkresu konstrukce, oslovte informací o typu a desetimístném objednacím čísle přímo servis a nebo výrobce, AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,

D-71364 Winnenden, Germany.

Česky

32

SYMBOLY

Před spuštěnám stroje si pečlivě pročtěte návod k používání.

POZOR! VAROVÁN! NEBEZPEČÍ!

Před zahájením veškerých prací na vrtacím kladivu vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky.

Příslušenství není součástí dodávky, viz program příslušenství.

Elektrické náradí nevyhazujte do komunálního odpadu! Podle evropské smernice 2002/96/EC o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zarízeními a odpovídajících ustanovení právních predpisu jednotlivých zemí se použitá elektrická náradí musí sbírat oddelene od ostatního odpadu a podrobit ekologicky šetrnému recyklování.

Čes

Česky

33

Slov

TECHNICKÉ ÚDAJE Ekscentrični brusilnik

EX 125 ES

Menovitý príkon .........................................................300 W

Otáčky naprázdno ........................................7000–12000 min

-1

Priemer okruhu kmitania ......................................2,4 mm ( 3/32“)

Rozmery brúsnej platne ..............................................125 mm

Hmotnosť bez sieťového kábla .....................................1,7 kg

Informácia o hluku / vibráciách

Namerané hodnoty určené v súlade s EN 60 745.

V triede A posudzovaná hladina hluku prístroja činí typicky:

Hladina akustického tlaku (K = 3 dB(A)) ....................80,0 dB(A)

Hladina akustického (K = 3 dB(A)) .............................91,0 dB(A)

Používajte ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibrácií (vektorový súčet troch smerov) zistené v zmysle EN 60745.

Hodnota vibračných emisií a h

...................................... 7,4 m/s

Kolísavosť K = ...............................................................1,5 m/s

2

2

POZOR

Úroveň vibrácií uvedená v týchto pokynoch bola nameraná meracou metódou, ktorú stanovuje norma EN 60745 a je možné ju použiť na vzájomné porovnanie elektrického náradia. Hodí sa aj na predbežné posúdenie kmitavého namáhania.

Uvedená úroveň vibrácií reprezentuje hlavné aplikácie elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa pre iné aplikácie, s odlišnými vloženými nástrojmi alebo s nedostatočnou údržbou, môže sa úroveň vibrácií líšiť. Toto môže kmitavé namáhanie v priebehu celej pracovnej doby podstatne zvýšiť.

Pre presný odhad kmitavého namáhania by sa mali tiež zohľadniť doby, v ktorých je náradie vypnuté alebo je síce v chode, ale v skutočnosti sa nepoužíva. Toto môže kmitavé namáhanie v priebehu celej pracovnej doby zreteľne redukovať.

Stanovte dodatočné bezpečnostné opatrenia pre ochranu obsluhy pred účinkami vibrácií, ako napríklad: údržba elektrického náradia a vložených nástrojov, udržiavanie teploty rúk, organizácia pracovných postupov.

POZOR!

Zoznámte sa so všetkými bezpečnostnými pokynmi a síce

aj s pokynmi v priloženej brožúre. Zanedbanie dodržiavania

Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké poranenie.

Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie.

spínačom proti prudovým nárazom (FI, RCD, PRCD). Toto je inštalačný predpis na Vaše elektrické zariadenie. Venujte prosím tomuto pozornosť pri použivaní nášho prístroja.

Pri práci so strojom vždy noste ochranné okuliare. Odporúčame ochranné rukavice, pevnú protišmykovú obuv a zásteru.

Pred každou prácou na stroji vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Len vypnutý stroj pripájajte do zásuvky.

Pripojovací kábel držte mimo pracovnej oblasti stroja. Kábel smerujte vždy smerom dozadu od stroja.

Pred každým použitím skontrolovať prístroj, pripojovací kábel, predlžovací kábel a zástrčku, či nedošlo k poškodeniu alebo zostárnutiu. Poškodené časti nechať opraviť odborníkom.

Prach, ktorý vzniká pri práci je často zdraviu škodlivý (napr. pri opracovávaní bukového a dubového dreva, kameňa, farbových náterov, ktoré môžu obsahovať olovo alebo iné škodlivé látky) a nemal by sa dostať do tela. používajte odsávac prachu a noste vhodnú masku proti prachu. Uskladnený prach dôkladne odstrániť, napr. vysať.

Materiál obsahujúci azbest nesmie byť opracovávaný.

Tento prístroj je vhodný len na brúsenie za sucha.

POUŽITIE PODĽA PREDPISOV

Výstredníková brúska je prístroj s mnohostranným použitím.

Dajú sa s ním vykonávať nasledovné práce: hrubé brúsenie, jemné brúsenie, leštenie zvetralých lakov, preleštenie škrabancov na akrylovom skle, a i.

Tento prístroj sa smie použivať len v súlade s uvedenými predpismi.

CE - VYHLÁSENIE KONFORMITY

Vyhlasujeme v našej výhradnej zodpovednosti, že tento produkt zodpovedá nasledovným normám alebo normatívnym dokumentom. EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,

EN 61000-3-3, podľa predpisov smerníc 2006/42/EC, 2004/108/EC.

Winnenden, 2010-07-20

SIEŤOVÁ PRÍPOJKA

Rainer Kumpf

Manager Product Development

Pooblaščen za izdelavo spisov tehnične dokumentacije.

Pripájať len na jednofázový striedavý prúd a na sieťové napätie uvedené na štítku.

Pripojenie je možné aj do zásuviek bez ochranného kontaktu, pretože ide o konštrukciu ochrannej triedy II.

ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Používajte ochranu sluchu. Pôsobenie hluku môže spôsobiť

stratu sluchu.

Pri realizovaní prác, pri ktorých nástroj môže naraziť na skryté elektrické vedenia alebo na vlastný kábel, držte prístroj za izolované pridržovacie plôšky. Kontakt s vedením, ktoré je pod napätím, spôsobí, že aj kovové súčiastky náradia sa dostanú pod napätie, čo má za následok zásah elektrickým prúdom.

Zásuvky vo vonkajšom prostredí musia byť vybavené ochranným

ÚDRZBA

Vetracie otvory udržovať stale v čistote.

Použivať len AEG príslušenstvo a náhradné diely. Súčiastky bez návodu na výmenu treba dat vymeniť v jednom z AEG zákazníckych centier (viď brožúru Záruka/Adresy zákazníckych centier).

Pri udani typu stroja a desaťmiestneho čísla nachádzajúceho sa na štítku dá sa v prípade potreby vyžiadat explozívna schéma prístroja od Vášho zákazníckeho centra alebo priamo v AEG

Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,

Germany.

Slovensky

34

SYMBOLY

Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

POZOR! NEBEZPEČENSTVO!

Pred každou prácou na stroji vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.

Príslušenstvo - nie je súčasťou štandardnej výbavy, odporúčané doplnenie z programu príslušenstva.

Elektrické náradie nevyhadzujte do komunálneho odpadu! Podla európskej smernice 2002/96/ES o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení právnych predpisov jednotlivých krajín sa použité elektrické náradie musí zbierat oddelene od ostatného odpadu a podrobit ekologicky šetrnej recyklácii.

Slov

Slovensky

35

Pol

DANE TECHNICZNE Szlifierka mimośrodowa

EX 125 ES

Znamionowa moc wyjściowa ......................................300 W

Prędkość bez obciążenia ...............................7000–12000 min

-1

Średnica ruchu orbitalnego ..................................2,4 mm ( 3/32“)

Wymiary płyty ściernej ...............................................125 mm

Ciężar bez kabla ............................................................1,7 kg

Informacja dotycząca szumów/wibracji

Zmierzone wartości wyznaczono zgodnie z normą EN 60 745.

Poziom szumów urządzenia oszacowany jako A wynosi typowo:

Poziom ciśnienia akustycznego (K = 3 dB(A)) ............80,0 dB(A)

Poziom mocy akustycznej (K = 3 dB(A)) ....................91,0 dB(A)

Należy używać ochroniaczy uszu!

Wartości łączne drgań (suma wektorowa trzech kierunków) wyznaczone zgodnie z normą EN 60745

Wartość emisji drgań a h

................................................ 7,4 m/s

Niepewność K = ...........................................................1,5 m/s

2

2

OSTRZEŻENIE

Podany w niniejszych instrukcjach poziom drgań został zmierzony za pomocą metody pomiarowej zgodnej z normą EN 60745 i może być użyty do porównania ze sobą elektronarzędzi. Nadaje się on również do tymczasowej oceny obciążenia wibracyjnego.

Podany poziom drgań reprezentuje główne zastosowania elektronarzędzia. Jeśli jednakże elektronarzędzie użyte zostanie do innych celów z innym narzędziami roboczymi lub nie jest dostatecznie konserwowane, wtedy poziom drgań może wykazywać odchylenia. Może to wyraźnie zwiększyć obciążenie wibracjami przez cały okres pracy.

Dla dokładnego określenia obciążenia wibracjami należy uwzględnić również czasy, w których urządzenie jest wyłączone względnie jest włączone, lecz w rzeczywistości nie pracuje. Może to spowodować wyraźną redukcję obciążenia wibracyjnego w całym okresie pracy.

Należy wprowadzić dodatkowe środki zapobiegawcze celem ochrony obsługującego przed oddziaływaniem drgań, jak na przykład: konserwacja narzędzi roboczych i elektronarzędzi, nagrzanie rąk, organizacja przebiegu pracy.

OSTRZEŻENIE!

Prosimy o przeczytanie wskazówek bezpieczeństwa i zaleceń, również tych, które zawarte są w załączonej

broszurze. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą

spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.

Urządzenia pracujące w wielu różnych miejscach, w tym poza pomieszczeniami zamkniętymi, należy podłączać poprzez ochronny

(FI, RCD, PRCD) wyłącznik udarowy.

Podczas pracy należy zawsze nosić okulary ochronne. Zalecane jest także noszenie rękawic, mocnego, nie ślizgającego się obuwia oraz ubrania roboczego.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z elektronarzędziem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Elektronarzędzie można podłączać do gniazdka sieciowego tylko wtedy, kiedy jest wyłączone.

Kabel zasilający nie może znajdować się w obszarze roboczym elektronarzędzia. Powinien on się zawsze znajdować się za operatorem.

Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić, czy na elektronarzędziu, kablu i wtyczce nie ma oznak uszkodzeń lub zmęczenia materiału. Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez upoważnionych Przedstawicieli Serwisu.

Pył wydzielający się podczas pracy z elektronarzędziem może być szkodliwy dla zdrowia (np. podczas pracy z takimi materiałami, jak drewno dębowe lub bukowe, kamień, farby mogące zawierać ołów lub inne szkodliwe związki chemiczne) i dlatego też nie powinien on mieć kontaktu z ciałem. Stosować układ pochłaniania pyłu i nosić odpowiednią maskę ochronną. Dokładnie usunąć nagromadzony pył np. przy pomocy odkurzacza.

Nie używać elektronarzędzia do prac z materiałami zawierającymi azbest.

Elektronarzędzie przeznaczone jest wyłącznie do szlifowania na sucho.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Szlifierka mimośrodowa jest wszechstronnym elektronarzędziem, za pomocą którego można wykonywać następujące prace: szlifowanie zgrubne, szlifowanie dokładne i polerowanie, ścieranie starej farby, polerowanie zadrapań na szkle akrylowym, itp.

Produkt można użytkować wyłącznie zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt ten odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentów normatywnych EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,

EN 61000-3-3, i jest zgodny z wymaganiami dyrektyw 2006/42/WE,

2004/108/WE

Winnenden, 2010-07-20

Rainer Kumpf

Manager Product Development

Upełnomocniony do zestawienia danych technicznych

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Stosować środki ochrony słuchu! Narażenie na hałas może

spowodować utratę słuchu.

Trzymaj urządzenie za izolowane powierzchnie chwytne gdy wykonujesz roboty, w trakcie których narzędzie skrawające może natrafić na ukryte przewody prądowe lub na własny kabel. Kontakt z przewodami pod napięciem wprowadza również metalowe części urządzenia pod napięcie i prowadzi do porażenia prądem.

PODŁĄCZENIE DO SIECI

Podłączać tylko do źródła zasilania prądem zmiennym jednofazowym i wyłącznie o napięciu podanym na tabliczce znamionowej.

Możliwe jest również podłączenie do gniazdka bez uziemienia, ponieważ konstrukcja odpowiada II klasie bezpieczeństwa.

Polski

36

UTRZYMANIE I KONSERWACJA

Otwory wentylacyjne elektronarzędzia muszą być zawsze drożne.

Należy stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe i części zamienne AEG. W przypadku konieczności wymiany części, dla których nie podano opisu, należy skontaktować się z przedstawicielami serwisu AEG (patrz lista punktów obsługi gwarancyjnej/serwisowej).

Na życzenie można otrzymać rysunek widoku zespołu rozebranego.

Przy zamawianiu należy podać dziesięciocyfrowy numer oraz typ elektronarzędzia umieszczony na tabliczce znamionowej.

Zamówienia można dokonać albo u lokalnych przedstawicieli serwisu, albo bezpośrednio w AEG Elektrowerkzeuge,

Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLE

Przed uruchomieniem elektronarzędzia zapoznać się uważnie z treścią instrukcji.

UWAGA! OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektronarzędziu należy wyjąć wtyczkę z kontaktu.

Wyposażenie dodatkowe dostępne osobno.

Nie wyrzucaj elektronarzedzi wraz z odpadami z gospodarstwa domowego! Zgodnie z Europejska

Dyrektywa 2002/96/WE w sprawie zuzytego sprzetu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zuzyte elektronarzedzia nalezy posegregowac i zutylizowac w sposób przyjazny dlasrodowiska.

Pol

Polski

37

Mag

MŰSZAKI ADATOK Excentrikus csiszoló

EX 125 ES

Névleges teljesítményfelvétel ....................................300 W

Üresjárati fordulatszám ...............................7000–12000 min

-1

Vibrációs kilengés átmérő .....................................2,4 mm ( 3/32“)

A csiszoló alap méretei ...............................................125 mm

Súly hálózati kábel nélkül ............................................1,7 kg

Zaj-/Vibráció-információ

A közölt értékek megfelelnek az EN 60 745 szabványnak.

A készülék munkahelyi zajszintje tipikusan:

Hangnyomás szint (K = 3 dB(A)) ................................80,0 dB(A)

Hangteljesítmény szint (K = 3 dB(A)) ........................91,0 dB(A)

Hallásvédő eszköz használata ajánlott!

a

Összesített rezgésértékek (három irány vektoriális összege) az EN 60745-nek megfelelően meghatározva.

h rezegésemisszió érték .............................................. 7,4 m/s

2

K bizonytalanság = .....................................................1,5 m/s

2

FIGYELMEZTETÉS

A jelen utasításokban megadott rezgésszint értéke az EN

60745-ben szabályozott mérési eljárásnak megfelelően került lemérésre, és használható elektromos szerszámokkal történő

összehasonlításhoz. Az érték alkalmas a rezgésterhelés előzetes megbecsülésére is.

A megadott rezgésszint-érték az elektromos szerszám legfőbb alkalmazásait reprezentálja. Ha az elektromos szerszámot azonban más alkalmazásokhoz, eltérő használt szerszámokkal vagy nem elegendő karbantartással használják, a rezgésszint értéke eltérő lehet. Ez jelentősen megnövelheti a rezgésterhelést a munkavégzés teljes időtartama alatt.

A rezgésterhelés pontos megbecsüléséhez azokat az időket is figyelembe kell venni, melyekben a készülék lekapcsolódik, vagy ugyan működik, azonban ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti a rezgésterhelést a munkavégzés teljes időtartama alatt.

Határozzon meg további biztonsági intézkedéseket a kezelő védelmére a rezgések hatása ellen, például: az elektromos és a használt szerszámok karbantartásával, a kezek melegen tartásával, a munkafolyamatok megszervezésével.

FIGYELMEZTETÉS!

Olvasson el minden biztonsági útmutatást és utasítást, a

mellékelt brosúrában találhatókat is. A következőkben leírt

előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/ vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az előírásokat.

vezetékekbe vagy saját vezetékébe ütközhet. Ha a berendezés egy feszültség alatt álló vezetékhez ér, a berendezés fémrészei szintén feszültség alá kerülhetnek és áramütéshez vezethetnek.

Szabadban a dugaljat hibaáram-védőkapcsolóval kell ellátni.

Az elektromos készülékek üzembehelyezési útmutatása ezt kötelezően előírja (FI, RCD, PRCD). Ügyeljen erre az elektromos kéziszerszámok használatakor is.

Munkavégzés közben ajánlatos védőszemüveget viselni.

Védőkesztyű, zárt és csúszásmentes cipő, valamint védőkötény használata szintén javasolt.

Bármilyen jellegű karbantartás vagy javítás előtt a készüléket

áramtalanítani kell. A készüléket csak kikapcsolt állapotban szabad ismét áram alá helyezni.

Munka közben a hálózati csatlakozókábelt a sérülés elkerülése

érdekében a munkaterülettől, illetve a készüléktől távol kell tartani.

Használat előtt a készüléket, hálózati csatlakozó- és hoszabbítókábeleket, valamint a csatlakozódugót sérülés és esetleges elhasználódás szempontjából felül kell vizsgálni és szükség esetén szakemberrel meg kell javíttatni.

A munkavégzéskor keletkező por (pl. tölgy-, bükkfa, kőzetek, lakkfestékek, amelyek ólmot vagy más káros anyagot tartalmazhatnak) az egészségre ártalmas lehet. Ilyen esetben ajánlatos a megfelelő elszívó berendezés és a védőmaszk használata. A munkaterületen lerakódott port alaposan el kell takarítani.

Azbeszttartalmú anyagokkal nem szabad dolgozni.

A készülék kizárólag szárazcsiszoláshoz használható!

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ez az excentrikus csiszoló egy sokoldalú készülék. A következő munkák végezhetők vele: Durva csiszolás, csiszolás, Finom csiszolás

és polírozás, Időjárás-károsított festék lecsiszolása, Karcok felpolírozása acryl-üvegeken. Stb.

A készüléket kizárólag az alábbiakban leírtaknak megfelelően szabad használni.

CE-AZONOSSÁGI NYILATKOZAT

Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen termék megfelel a következő szabványoknak vagy szabványossági dokumentumoknak: EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 , a 2006/42/EK,

2004/108/EK irányelvek határozataival egyetértésben.

Winnenden, 2010-07-20

Rainer Kumpf

Manager Product Development

Műszaki dokumentáció

összeállításra felhatalmazva

KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Viseljen hallásvédőt. A zajhatás a hallás elvesztését

eredményezheti.

A készüléket a szigetelt markolatfelületeket fogva tartsa, ha olyan munkálatokat végez, melyeknél a vágószerszám rejtett elektromos

HÁLÓZATI CSATLAKOZTATÁS

A készüléket csak egyfázisú váltóáramra és a teljesítménytáblán megadott hálózati feszültségre csatlakoztassa.

A csatlakoztatás védőérintkező nélküli dugaszolóaljzatokra is lehetséges, mivel a készülék felépítése II. védettségi osztályú.

Magyar

38

KARBANTARTÁS

A készülék szellőzőnyílásait mindig tisztán kell tartani.

Javításhoz, karbantartáshoz kizárólag AEG alkatrészeket és tartozékokat szabad használni. A készülék azon részeinek cseréjét, amit a kezelési útmutató nem engedélyez, kizárólag a javításra feljogosított márkaszervíz végezheti. (Lásd a szervízlistát)

Szükség esetén a készülékek robbantott ábráját - a készülék típusa és tízjegyű azonosító száma alapján a területileg illetékes AEG márkaszervíztől vagy közvetlenül a gyártótól (AEG

Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,

Germany) lehet kérni.

SZIMBÓLUMOK

Kérjük alaposan olvassa el a tájékoztatót mielőtt a gépet használja.

FIGYELEM! FIGYELMEZTETÉS! VESZÉLY!

Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt előtt a készüléket áramtalanítani kell.

Azokat a tartozékokat, amelyek gyárilag nincsenek a készülékhez mellékelve, külön lehet megrendelni.

Az elektromos kéziszerszámokat ne dobja a háztartási szemétbe!A használt villamos és elektronikai készülékekrol szóló 2002/96/EK irányelv és annak a nemzeti jogba való átültetése szerint az elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön kell gyujteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.

Mag

Magyar

39

Slo

TEHNIČNI PODATKI Excentrická búrska

EX 125 ES

Nazivna sprejemna moč ..............................................300 W

Število vrtljajev v prostem teku ...................7000–12000 min

-1

Vibracijski krog ø ...................................................2,4 mm ( 3/32“)

Izmera brusilne plošče .................................................125 mm

Teža brez omrežnega kabla ..........................................1,7 kg

Informacije o hrupnosti/vibracijah

Vrednosti merjenja ugotovljene ustrezno z EN 60 745.

Raven hrupnosti naprave ovrednotena z A, znaša tipično:

Nivo zvočnega tlaka (K = 3 dB(A)) .............................80,0 dB(A)

Višina zvočnega tlaka (K = 3 dB(A)) ...........................91,0 dB(A)

Nosite zaščito za sluh!

Skupna vibracijska vrednost (Vektorska vsota treh smeri) določena ustrezno EN 60745.

Vibracijska vrednost emisij a h

...................................... 7,4 m/s

Nevarnost K = ..............................................................1,5 m/s

2

2 zaščitne rokavice, trdno obuvalo, varno proti drsenju ter predpasnik.

Pred vsemi deli na stroju izvlecite vtikač iz vtičnice. Stroj priklopite na vtičnico samo v izklopljenem stanju.

Vedno pazite, da se priključni kabel ne približa področju delovanja stroja. Kabel vedno vodite za strojem.

Pred vsako uporabo kontrolirajte napravo, priključni kabel, kabel za podaljšek in vtikač glede poškodb in obrabe. Poskrbite, da poškodovane dele popravi izključno strokovnjak.

Prah, ki nastaja pri delu, je pogosto zdravju škodljiv (npr. pri obdelovanju hrastovega in bukovega lesa, kamenja, barvnih premazov, ki lahko vsebujejo svinec in druge škodljive snovi) in naj ne zaide v telo. Uporabljajte odsesavanje prahu in dodatno nosite primerno masko za zaščito proti prahu. Prah, ki se usede, temeljito očistite, npr. posesajte.

Material, ki vsebuje azbest, se ne sme obdelovati.

Ta stroj je primeren samo za suho brušenje!

OPOZORILO

V teh navodilih navedena raven tresljajev je bila izmerjena po EN60745 normiranem merilnem postopku in lahko služi medsebojni primerjavi električnih orodij. Prav tako je primeren za predhodno oceno obremenitve s tresljaji.

Navedena raven tresljajev navaja najpomembnejše vrste rabe električnega orodja. Kadar se električno orodje uporablja za drugačne namene, z odstopajočimi orodji ali pa z nezadostnim vzdrževanjem, lahko raven tresljajev tudi odstopa. Le to lahko čez celoten delovni čas znatno zviša obremenitev s tresenjem.

Za natančno oceno obremenitve s tresljaji naj bi se upošteval tudi čas v katerem je naprava izklopljena ali sicer teče, vendar dejansko ni v rabi. Le to lahko obremenitev s tresljaji čez celoten delovni čas znatno zmanjša.

Za zaščito upravljalca pred učinkom tresljajev uvedite dodatne zaščitne ukrepe npr.: Vzdrževanje električnega orodja in orodja, delo s toplimi rokami, organizacija delovnih potekov.

UPORABA V SKLADU Z NAMEMBNOSTJO

Ekscentrični brusilnik je naprava za mnogovrstno uporabo. z njim se lahko opravljajo naslednja dela: grobo brušenje, fino brušenje, poliranje starih lakov, naknadno poliranje prask na površinah iz akrilnega stekla in drugo.

Ta naprava se sme uporabiti samo v skladu z namembnostjo uporabiti samo za navede namene.

CE-IZJAVA O KONFORMNOSTI

Ta naprava se sme uporabiti samo v skladu z namembnostjo uporabiti samo za navede namene.

Z lastno odgovornostjo izjavljamo, da je ta produkt skladen z naslednjimi normami ali normativnimi dokumenti. EN 60745,

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, v skladu z določili smernic 2006/42/EC, 2004/108/EC.

OPOZORILO!

Preberite vsa varnostna opozorila in navodila, tudi tista v

priloženi brošuri. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih

opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe. Vsa opozorila in napotila shranite, ker

jih boste v prihodnje še potrebovali.

Winnenden, 2010-07-20

Rainer Kumpf

Manager Product Development

Pooblaščen za izdelavo spisov tehnične dokumentacije.

OMREŽNI PRIKLJUČEK

Priključite samo na enofazni izmenični tok in samo na omrežno napetost, ki je označena na tipski ploščici.

Priključitev je možna tudi na vtičnice brez zaščitnega kontakta, ker obstaja nadgradnja zaščitnega razreda.

SPECIALNI VARNOSTNI NAPOTKI

Nosite zaščito za sluh. Razvijanje hrupa lahko povzroči izgubo

sluha.

Kadar izvajate dela pri katerih lahko orodje zadane prikrito električno napeljavo ali lasten vodnik, je napravo potrebno držati za izolirane prijemalne površine.

Stik z električnim vodnikom, ki je pod napetostjo, povzroči napetost tudi v kovinskih delih naprave, kar ima za posledico električni udar.

Vtičnice v zunanjem področju morajo biti opremljene z zaščitnimi stikali za okvarni tok (FI, RCD, PRCD). To zahteva instalacijski predpis za vašo električno napravo. Prosimo, da to pri uporabi naše naprave upoštevate.

Pri delu s strojem vedno nosite zaščitna očala. Priporočamo

VZDRŽEVANJE

Pazite na to, da so prezračevalne reže stroja vedno čiste.

Uporabljajte samo AEG pribor in nadomestne dele. Poskrbite, da sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana, zamenjajo v AEG servisni službi (upoštevajte brošuro Garancija/Naslovi servisnih služb).

Po potrebi se lahko pri vaši servisni službi ali direktno pri

AEG Elektrowerkzeuge naroči eksplozijska risba naprave ob navedbi tipa stroja in desetmestne številke s tipske ploščice AEG

Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,

Germany.

Slovensko

40

SIMBOLI

Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete to navodilo za uporabo.

POZOR! OPOZORILO! NEVARNO!

Pred vsemi deli na stroju izvlecite vtikač iz vtičnice.

Oprema – ni vsebovana v obsegu dobave, priporočeno dopolnilo iz programa opreme.

Elektricnega orodja ne odstranjujte s hišnimi odpadki! V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/

EC o odpadni elektricni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba elektricna orodja ob koncu njihove življenjske dobe loceno zbirati in jih predati v postopek okolju prijaznega recikliranja.

Slo

Slovensko

41

Hrv

TEHNIČKI PODACI Ekscentrični brusač

EX 125 ES

Snaga nominalnog prijema .........................................300 W

Broj okretaja praznog hoda ..........................7000–12000 min

-1

Krug njihanja-ø .....................................................2,4 mm ( 3/32“)

Dimenzija brusne ploče ...............................................125 mm

Težina bez mrežnog kabla ............................................1,7 kg

Informacije o buci/vibracijama

Mjerne vrijednosti utvrdjene odgovarajuće EN 60 745.

A-ocijenjeni nivo buke aparata iznosi tipično: nivo pritiska zvuka (K = 3 dB(A)) ................................80,0 dB(A) nivo učinka zvuka (K = 3 dB(A)) .................................91,0 dB(A)

Nositi zaštitu sluha!

Ukupne vrijednosti vibracije (Vektor suma tri smjera) su odmjerene odgovarajuće EN 60745.

Vrijednost emisije vibracije a h

...................................... 7,4 m/s

Nesigurnost K = ...........................................................1,5 m/s

2

2

UPOZORENIE

Ova u ovim uputama navedena razina titranja je bila izmjerena odgovarajuće jednom u EN 60745 normiranom mjernom postupku i može se upotrijebiti za usporedbu električnog alata međusobno.

Ona je prikladna i za privremenu procjenu titrajnog opterećenja.

Navedena razina titranja reprezentira glavne primjene električnog alata. Ukoliko se električni alat upotrebljava u druge svrhe sa odstupajućim primijenjenim alatima ili nedovoljnim održavanjem, onda razina titranja može odstupati. To može titrajno opterećenje kroz cijeli period rada bitno povisiti.

Za točnu procjenu titrajnog opterećenja se moraju uzeti u obzir i vremena u kojima je uređaj isključen ili u kojima doduše radi, ali nije i stvarno u upotrebi. To može titrajno opterećenje bitno smanjiti za vrijeme cijelog radnog perioda.

Utvrdite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu poslužioca protiv djelovanja titranja kao npr.: Održavanje električnih alata i upotrebljenih alata, održavanje topline ruku, organizacija i radne postupke. instalacijski propis za električne uređaje. Molimo da ovo poštujete prilikom upotrebe našeg aparata.

Kod radova sa strojem uvijek nositi zaštitne naočale. Zaštitne rukavice, čvrste i protiv klizanja sigurne cipele kao i pregača se preporučuju.

Prije radova na stroju izvući utikač iz utičnice. Samo isključeni stroj priključiti na utičnicu.

Priključni kabel uvijek držati udaljenim sa područja djelovanja.

Kabel uvije voditi od stroja prema nazad.

Prije svake upotrebe uređaj, priključni kabel, produžni kabel i utikač provjeriti u svezi oštećenja i starenja. Oštećene dijelove dati popraviti od strane stručnjaka.

Prašina koja nastaje kod rada je često štetna po zdravlje (npr. kod radova sa hrastovinom, bukovinom, kamenjem, premaznim bojama koje mogu sadržavati olovo ili druge štetne tvari) i ne bi smjela dospjeti u tijelo. Primijeniti usisavanje prašine i dodatno nositi prikladnu zaštitnu masku protiv prašine. Sleglu prašinu temeljito odstraniti, npr. usisati.

Materijal koji sadrži azbest se ne smije obrađivati.

Ovaj stroj je prikladan samo za suho brušenje.

PROPISNA UPOTREBA

Ekscentrični brusač je mnogostrani aparat. Sa njime se mogu izvoditi slijedeći radovi: Grubo brušenje, fino brušenje, poliranje istrošenog laka, naknadno poliranje ogrebotina na površinama akrilnog stakla i drugo.

Ovaj aparat se smije upotrijebiti samo u određene svrhe kao što je navedeno.

CE-IZJAVA KONFORMNOSTI

Izjavljujemo na osobnu odgovornost, da se ovaj proizvod slaže sa slijedećim normama ili normativnim dokumentima.

EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, po odredbama smjernica 2006/42/EC, 2004/108/EC.

UPOZORENIE!

Pročitajte sigurnosne upute i uputnice, isto i one iz

priložene brošure. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i

upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu.

Winnenden, 2010-07-20

Rainer Kumpf

Manager Product Development

Ovlašten za formiranje tehničke dokumentacije.

PRIKLJUČAK NA MREŽU

Priključiti samo na jednofaznu naizmjeničnu struju i samo na napon struje, naveden na pločici snage.

Priključak je moguć i na utičnice bez zaštitnog kontakta, jer postoji dogradnja zaštitne klase II.

SPECIJALNE SIGURNOSNE UPUTE

Nosite zaštitu za sluh. Djelovanje buke može dovesti do gubitka

sluha.

Držite spravu na izoliranim držačkim površinama kada izvodite radove kod kojih rezački alat može pogoditi skrivene vodove struje ili osobni kabel. Kontaktom s vodovima pod naponom, pod napon će se staviti i metalni dijelovi uređaja, što može dovesti do električnog udara.

Utičnice na vanjskom području moraju biti opremljene zaštitnim prekidačima za pogrešnu struju (FI, RCD, PRCD). To zahtjeva

ODRŽAVANJE

Proreze za prozračivanje stroja uvijek držati čistima.

Primijeniti samo AEG opremu i rezervne dijelove. Sastavne dijelove, čija zamjena nije opisana, dati zamijeniti kod jedne od AEG servisnih službi (poštivati brošuru Garancija/Adrese servisa).

Po potrebi se može zatražiti crtež eksplozije aparata uz davanje podataka o tipu stroja i desetoznamenkastog broja na pločici snage kod Vaše servisne službe ili direktno kod AEG Elektrowerkzeuge,

Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.

Hrvatski

42

SIMBOLI

Molimo da pažljivo pročitate uputu o upotrebi prije puštanja u rad.

PAŽNJA! UPOZORENIE! OPASNOST!

Prije svih radova na stroju utikač izvući iz utičnice.

Oprema - u opsegu isporuke nije sadržana, preporučena dopuna iz promgrama opreme.

Elektricne alate ne odlažite u kucne otpatke! Prema

Europskoj direktivi 2002/96/EC o starim elektricnim i elektronickim strojevima ipreuzimanju u nacionalno pravo moraju se istrošeni elektricni alati sakupljati odvojeno i odvesti u pogon za reciklažu.

Hrv

Hrvatski

43

Lat

TEHNISKIE DATI Ekscentrinis šlifuoklis

EX 125 ES

Nominālā atdotā jauda ................................................300 W

Apgriezieni tukšgaitā ...................................7000–12000 min

-1

Orbitālās virsmas diametrs ...................................2,4 mm ( 3/32“)

Slīpplātnes izmērs .......................................................125 mm

Svars bez tīkla kabeļa ...................................................1,7 kg

Trokšņu un vibrāciju informācija

Vērtības, kas noteiktas saskaņā ar EN 60 745.

A novērtētās aparatūras skaņas līmenis ir: trokšņa spiediena līmenis (K = 3 dB(A)) ....................80,0 dB(A) trokšņa jaudas līmenis (K = 3 dB(A)) .........................91,0 dB(A)

Nēsāt trokšņa slāpētāju!

Svārstību kopējā vērtība (Trīs virzienu vektoru summa) tiek noteikta atbilstoši EN 60745.

svārstību emisijas vērtība a h

........................................ 7,4 m/s

Nedrošība K = ..............................................................1,5 m/s

2

2

UZMANĪBU

Instrukcijā norādītā svārstību robežvērtība ir izmērīta mērījumu procesā, kas veikts atbilstoši standartam EN 60745, un to var izmantot elektroinstrumentu savstarpējai salīdzināšanai. Tā ir piemērota arī svārstību noslogojuma pagaidu izvērtēšanai.

Norādītā svārstību robežvērtība ir reprezentatīva elektroinstrumenta pamata pielietojuma jomām. Tomēr, ja elektroinstruments tiek pielietots citās jomās, papildus izmantojot neatbilstošus elektroinstrumentus vai pēc nepietiekamas tehniskās apkopes, tad svārstību robežvērtība var atšķirties. Tas var ievērojami palielināt svārstību noslogojumu visa darba laikā.

Precīzai svārstību noslogojuma noteikšanai, ir jāņem vērā arī laiks, kad ierīces ir izslēgta vai arī ir ieslēgta, tomēr faktiski netiek lietota.

Tas var ievērojami samazināt svārstību noslogojumu visa darba laikā.

Integrējiet papildus drošības pasākumus pret svārstību ietekmi lietotājam, piemēram: elektroinstrumentu un darba instrumentu tehniskā apkope, roku siltuma uzturēšana, darba procesu organizācija.

Kontaktligzdām, kas atrodas ārpus telpām jābūt aprīkotām ar automātiskiem drošinātājslēdžiem, kas nostrādā, ja strāvas plūsmā radušies (FI, RCD, PRCD) bojājumi. To pieprasa jūsu elektroiekārtas instalācijas noteikumi. Lūdzu, to ņemt vārā, izmantojot mūsu instrumentus.

Strādājot ar mašīnu, vienmēr jānēsā aizsargbrilles. Tiek ieteikts nēsāt arī aizsargcimdus, slēgtus, neslīdošus apavus un priekšautu.

Pirms jebkādiem darbiem, kas attiecas uz mašīnas apkopi, mašīnu noteikti vajag atvienot no kontaktligzdas. Mašīnu pievienot kontaktligzdai tikai izslēgtā stāvoklī.

Pievienojuma kabeli vienmēr turēt atstatus no mašīnas darbības lauka. Kabelim vienmēr jāatrodas aiz mašīnas.

Pirms katras Instrumenta lietošanas pārbaudīt, vai nav bojāts pievienojuma kabelis, pagarinājuma kabelis un kontaktdakša.

Bojātās detaļas drīkst remontēt tikai speciālisti.

Putekļi, kas rodas strādājot, bieži ir kaitīgi veselībai (piem. apstrādājot ozolu vai skabāržu koksni, akmeni vai detaļas, kas pārklātas ar svinu vai citas kaitīgas vielas saturošu krāsu ), un tiem nevajadzētu nokļūt ķermenī. Vajag izmantot putekļusūcēju un bez tam nēsāt masku, kas pasargā no putekļiem. Nosēdušos putekļus vajag aizvākt, piem. nosūknēt.

Nedrīkst apstrādāt azbestu saturošus materiālus.

Šī mašīna ir piemērota tikai slīpēšanai bez ūdens.

NOTEIKUMIEM ATBILSTOŠS IZMANTOJUMS

Ekscentra slīpmašīna ir daudzpusīgi izmantojams instruments. Ar to var veikt sekojošus darbus: rupjā slīpēšana, smalkā slīpēšana, izbalējušu laku pulēšana, skrāpējumu pulēšana uz akrila virsmām utt.

Šo instrumentu drīkst izmantot tikai saskaņā ar minētajiem lietošanas noteikumiem.

ATBILSTĪBA CE NORMĀM

Ar šo apliecinām, ka esam atbildīgi par to, lai šis produkts atbilstu sekojošām normām vai normatīvajiem dokumentiem:

EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, saskaņā ar direktīvu 2006/42/EK, 2004/108/EK noteikumiem.

UZMANĪBU!

Izlasiet visu drošības instrukciju un lietošanas pamācību

klāt pievienotajā bukletā. Šeit sniegto drošības noteikumu un

norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.

Pēc izlasīšanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.

SPECIĀLIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Nēsājiet ausu aizsargus. Trokšņa iedarbības rezultātā var rasties

dzirdes traucējumi.

Lerīci turiet aiz izolētiem rokturiem, ja veicat darbus, kuros griešanas darbiem izmantojamais instruments var skart paslēptus elektrovadus vai pats savu kabeli. Asmenim saskaroties ar vadiem, kuriem tiek pievadîts fâzes spriegums, ðis spriegums nonâk arî uz instrumenta korpusa strâvu vadoðajâm daïâm un var izraisît elektrisko triecienu.

Winnenden, 2010-07-20

Rainer Kumpf

Manager Product Development

Pilnvarotais tehniskās dokumentācijas sastādīšanā.

TĪKLA PIESLĒGUMS

Pieslēgt tikai vienpola maiņstrāvas tīklam un tikai spriegumam, kas norādīts uz jaudas paneļa.

Pieslēgums iespējams arī kontaktligzdām bez aizsargkontaktiem, jo runa ir par uzbūvi, kas atbilst II. aizsargklasei.

Latviski

44

APKOPE

Vajag vienmēr uzmanīt, lai būtu tīras dzesēšanas atveres.

Izmantojiet tikai firmu AEG piederumus un firmas rezerves daļas.

Lieciet nomainīt detaļas, kuru nomaiņa nav aprakstīta, kādā no firmu AEG klientu apkalpošanas servisiem. (Skat. brošūru

„Garantija/klientu apkalpošanas serviss“.)

Ja nepieciešams, klientu apkalpošanas servisā vai tieši pie firmas

AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,

Germany, var pieprasīt instrumenta eksplozijas zīmējumu, šim nolūkam jāuzrāda mašīnas tips un desmitvietīgais numurs, kas norādīts uz jaudas paneļa.

SIMBOLI

Pirms sākt lietot instrumentu, lūdzu, izlasiet lietošanas pamācību.

UZMANĪBU! BÎSTAMI!

Pirms veicat jebkādas darbības attiecībā uz mašīnas apkopi, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Piederumi - standartaprīkojumā neietvertās, bet ieteicamās papildus komplektācijas detaļas no piederumu programmas.

Neizmetiet elektroiekartas sadzives atkritumos!

Saskana ar Eiropas Direktivu 2002/96/EK par lietotajam lektroiekartam, elektronikas iekartam un tas ieklaušanu valsts likumdošana lietotas ektroiekartas ir jasavac atseviški un janogada otrreizejai parstradei videi draudziga veida.

Lat

Latviski

45

Liet

TECHNINIAI DUOMENYS

Ekscentrinis šlifuoklis

EX 125 ES

Vardinė imamoji galia .................................................300 W

Sūkių skaičius laisva eiga ..............................7000–12000 min

-1

Judesio apskritimo ø ..............................................2,4 mm ( 3/32“)

Šlifavimo plokštės matmenys .....................................125 mm

Svoris be maitinimo laido ............................................1,7 kg

Informacija apie triukšmą/vibraciją

Vertės matuotos pagal EN 60 745.

Įvertintas A įrenginio keliamo triukšmo lygis dažniausiai sudaro:

Garso slėgio lygis (K = 3 dB(A)) ..................................80,0 dB(A)

Garso galios lygis (K = 3 dB(A)) ..................................91,0 dB(A)

Nešioti klausos apsaugines priemones!

Bendroji svyravimų reikšmė (trijų krypčių vektorių suma), nustatyta remiantis EN 60745.

Vibravimų emisijos reikšmė a h

..................................... 7,4 m/s

Paklaida K = .................................................................1,5 m/s

2

2

DĖMESIO

Instrukcijoje nurodyta svyravimų ribinė vertė yra išmatuota remiantis standartu EN 60745; ji gali būti naudojama keliems elektriniams instrumentams palyginti. Ji taikoma ir laikinai įvertinti svyravimų apkrovą.

Nurodyta svyravimų ribinė vertė yra taikoma pagrindinėse elektrinio instrumento naudojimo srityse. Svyravimų ribinė vertė gali skirtis naudojant elektrinį instrumentą kitose srityse, papildomai naudojant netinkamus elektrinius instrumentus arba juos nepakankamai techniškai prižiūrint. Dėl to viso darbo metu gali žymiai padidėti svyravimų apkrova.

Siekiant tiksliai nustatyti svyravimų apkrovą, būtina atsižvelgti ir į laikotarpį, kai įrenginys yra išjungtas arba įjungtas, tačiau faktiškai nenaudojamas. Dėl to viso darbo metu gali žymiai sumažėti svyravimų apkrova.

Siekiant apsaugoti vartotojus nuo svyravimo įtakos naudojamos papildomos saugos priemonės, pavyzdžiui, elektrinių darbo instrumentų techninė priežiūra, rankų šilumos palaikymas, darbo procesų organizavimas.

Lauke esantys el. lizdai turi būti su gedimo srovės išjungikliais. Tai nurodyta Jūsų elektros įrenginio instaliacijos taisyklėse (FI, RCD,

PRCD). Atsižvelkite į tai, naudodami prietaisą.

Dirbdami su įrenginiu visada nešiokite apsauginius akinius.

Rekomenduotina nešioti apsaugines pirštines, tvirtus batus neslidžiu padu bei prijuostę.

Prieš atlikdami bet kokius įrenginyje, ištraukite iš lizdo kištuką.

Kištuką į lizdą įstatykite, tik kai įrenginys išjungtas.

Maitinimo kabelis turi nebūti įrenginio poveikio srityje. Kabelį visada nuveskite iš galinės įrenginio pusės.

Kiekvieną kartą prieš naudojimą patikrinkite, ar ant prietaiso, maitinimo kabelio, prailginimo kabelio ir kištuko nematyti pažeidimų ar senėjimo požymių. Sugedusias dalis leiskite taisyti tik specialistams.

Darbo metu kylančios dulkės dažnai kenkia sveikatai (pvz., apdorojant ąžuolo ir buko medieną, uolienas, dažų sluoksnius, kurių sudėtyje yra švino ar kitų kenksmingų medžiagų), todėl turėtų nepatekti į organizmą. Naudokite dulkių nusiurbimą, papildomai nešiokite tinkamą apsaugos nuo dulkių kaukę.

Kruopščiai pašalinkite, pvz. nusiurbkite, nusėdusias dulkes.

Medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, apdoroti draudžiama.

Šis įrenginys tinka tik sausam šlifavimui!

NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRTĮ

Ekscentrinis šlifuoklis yra labai įvairiapusiško naudojimo prietaisas.

Su juo galima atlikti šiuos darbus: pirminį šlifavimą, galutinį

šlifavimą, pasenusių lakų poliravimą, įbrėžimų akriliniame stikle lyginimą ir kt.

Šį prietaisą leidžiama naudoti tik pagal nurodytą paskirtį.

CE ATITIKTIES PAREIŠKIMAS

Mes atsakingai pareiškiame, kad šis gaminys atitinka tokias normas arba normatyvinius dokumentus: EN 60745,

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, pagal direktyvų 2006/42/EB, 2004/108/EB reikalavimus.

DĖMESIO!

Perskaitykite visas saugumo pastabas ir nurodymus,

esančius pridėtoje brošiūroje. Jei nepaisysite žemiau pateiktų

saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir/arba galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.

Winnenden, 2010-07-20

Rainer Kumpf

Manager Product Development

Įgaliotas parengti techninius dokumentus.

ELEKTROS TINKLO JUNGTIS

Jungti tik prie vienfazės kintamos elektros srovės ir tik į specifikacijų lentelėje nurodytos įtampos elektros tinklą.

Konstrukcijos saugos klasė II, todėl galima jungti ir į lizdus be apsauginio kontakto.

YPATINGOS SAUGUMO NUORODOS

Nešiokite klausos apsaugos priemones. Triukšmo poveikyje

galima netekti klausos.

Dirbdami laikykite prietaisą už izoliuotų vietų, kuriose pjovimo įrenginys pats galėtų liesti paslėptus laidus arba savo paties laidą.

Dël kontakto su laidininku, kuriuo teka elektros srovë, metalinëse prietaiso dalyse atsiranda átampa ir naudotojas gali gauti elektros smûgá.

TECHNINIS APTARNAVIMAS

Įrenginio vėdinimo angos visada turi būti švarios.

Naudokite tik AEG priedus ir atsargines dalis. Dalis, kurių keitimas neaprašytas, leidžiama keisti tik AEG klientų aptarnavimo skyriams

(žr. garantiją/klientų aptarnavimo skyrių adresus brošiūroje).

Jei reikia, nurodant įrenginio tipą bei specifikacijų lentelėje esantį dešimtženklį numerį, iš klientų aptarnavimo skyriaus arba tiesiai iš

AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,

Germany, galima užsisakyti prietaiso surinkimo brėžinius.

Lietuviškai

46

SIMBOLIAI

Prieš pradėdami dirbti su prietaisu, atidžiai perskaitykite jo naudojimo instrukciją.

DĖMESIO! PAVOJUS!

Prieš atlikdami bet kokius darbus įrenginyje, ištraukite kištuką iš lizdo.

Priedas – neįeina į tiekimo komplektaciją, rekomenduojamas papildymas iš priedų asortimento.

Neišmeskite elektros irengimu i buitinius

šiukšlynus! Pagal ES Direktyva 2002/96/EB del naudotu irengimu, elektros irengimu ir ju itraukimo i valstybinius istatymus naudotus irengimus butina suringti atskirai ir nugabenti antriniu žaliavu perdirbimui aplinkai nekenksmingu budu.

Liet

Lietuviškai

47

Eest

TEHNILISED ANDMED

Ekstsentriklihvimismasin

EX 125 ES

Nimitarbimine .............................................................300 W

Pöörlemiskiirus tühijooksul .........................7000–12000 min

-1

Pöörlemisringi ø ....................................................2,4 mm ( 3/32“)

Lihvplaadi mõõtmed ...................................................125 mm

Kaal ilma võrgujuhtmeta .............................................1,7 kg

Müra/vibratsiooni andmed

Mõõteväärtused on kindlaks tehtud vastavalt normile EN 60 745.

Seadme tüüpiline hinnanguline (A) müratase:

Helirõhutase (K = 3 dB(A)) .........................................80,0 dB(A)

Helivõimsuse tase (K = 3 dB(A)) .................................91,0 dB(A)

Kandke kaitseks kõrvaklappe!

Vibratsiooni koguväärtus (kolme suuna vektorsumma) mõõdetud EN 60745 järgi.

Vibratsiooni emissiooni väärtus a h

............................... 7,4 m/s

Määramatus K = ...........................................................1,5 m/s

2

2

TÄHELEPANU

Antud juhendis toodud võnketase on mõõdetud EN 60745 standardile vastava mõõtesüsteemiga ning seda võib kasutada erinevate elektriseadmete omavahelises võrdlemises. Antud näitaja sobib ka esmaseks võnkekoormuse hindamiseks.

Antud võnketase kehtib elektriseadme kasutamisel sihtotstarbeliselt. Kui elektriseadet kasutatakse muudel otstarvetel, muude tööriistadega või seda ei hooldata piisavalt võib võnketase siintoodust erineda. Eeltoodu võib võnketaset märkimisväärselt tõsta terves töökeskkonnas.

Võnketaseme täpseks hindamiseks tuleks arvestada ka aega, mil seade on välja lülitatud või on küll sisse lülitatud, kuid ei ole otseselt kasutuses. See võib märgatavalt vähendada kogu töökeskkonna võnketaset.

Rakendage spetsiaalseid ettevaatusabinõusid töötajate suhtes, kes puutuvad töö käigus palju kokku vibratsiooniga. Nendeks abinõudeks võivad olla, näiteks: elektri- ja tööseadmete korraline hooldus, käte soojendamine, töövoo parem organiseerimine. elektriseadme installeerimiseeskirjas. Palun pidage sellest meie seadme kasutamisel kinni.

Masinaga töötades kandke alati kaitseprille. Soovitatavad on kaitsekindad, tugevad ja libisemiskindlad jalanõud ning põll.

Enne kõiki töid masina kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.

Masin peab pistikupessa ühendamisel olema alati väljalülitatud seisundis.

Hoidke ühendusjuhe alati masina tööpiirkonnast eemal. Vedage juhe alati masinast tahapoole.

Enne iga kasutamist kontrollige seadet, ühendusjuhtmeid, pikendusjuhtmeid ja pistikuid, et poleks kahjustusi ega materjali väsimist. Kahjustatud osi laske parandada ainult spetsialistil.

Töötamisel tekkiv tolm on sageli tervistkahjustav (nt tamme- ja pöögipuidu, kivimite, värvkatete töötlemisel, mis võivad sisaldada pliid või muid kahjulikke aineid) ning ei tohiks organismi sattuda.

Kasutage tolmu äraimemist ning kandke täiendavalt sobivat tolmukaitsemaski. Kogunenud tolm eemaldage põhjalikult, nt imemisega.

Asbesti sisaldavat materjali ei tohi töödelda.

Antud masin sobib ainult kuivlihvimiseks!

KASUTAMINE VASTAVALT OTSTARBELE

Ekstsentriline lihvija on mitmekülgne seade. Sellega saab teostada järgmisi töid: jämelihvimist, peenlihvimist, murenenud lakkpinna silumist, akrüülklaasist pindade kriimustuste poleerimist jm.

Antud seadet tohib kasutada ainult vastavalt äranäidatud otstarbele.

EÜ VASTAVUSAVALDUS

Me deklareerime ainuvastutajatena, et antud toode on kooskõlas järgmiste normide või normdokumentidega:

EN60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, vastavalt direktiivide 2006/42/EÜ, 2004/108/EÜ sätetele.

TÄHELEPANU!

Lugege kõik ohutusnõuanded ja juhendid läbi, ka juures

olevast brošüüris. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks

võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

Winnenden, 2010-07-20

Rainer Kumpf

Manager Product Development

On volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.

VÕRKU ÜHENDAMINE

Ühendage ainult ühefaasilise vahelduvvooluga ning ainult andmesildil toodud võrgupingega.

Ühendada on võimalik ka kaitsekontaktita pistikupesadesse, kuna nende konstruktsioon vastab kaitseklassile II.

SPETSIAALSED TURVAJUHISED

Kandke kaitseks kõrvaklappe. Müra mõju võib kutsuda esile

kuulmise kaotuse.

Tööde puhul, kus lõikeseade võib minna vastu peidetud elektrijuhtmeid või seadme enda toitejuhet, hoidke kinni seadme isoleeritud käepidemetest. Kokkupuude pinge all oleva juhtmega võib seada seadme enda metallosad pinge alla ja põhjustada elektrilöögi.

Välitingimustes asuvad pistikupesad peavad olema varustatud rikkevoolukaitselülititega (FI, RCD, PRCD). Seda nõutakse Teie

HOOLDUS

Hoidke masina õhutuspilud alati puhtad.

Kasutage ainult AEG tarvikuid ja tagavaraosi. Detailid, mille väljavahetamist pole kirjeldatud, laske välja vahetada

AEG klienditeeninduspunktis (vaadake brošüüri garantii / klienditeeninduste aadressid).

Vajaduse korral võite tellida seadme läbilõikejoonise, näidates ära masina tüübi ja andmesildil oleva kümnekohalise numbri. Selleks pöörduge klienditeeninduspunkti või otse: AEG Elektrowerkzeuge,

Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.

Eesti

48

SÜMBOLID

Palun lugege enne käikulaskmist kasutamisjuhend hoolikalt läbi.

TÄHELEPANU! OHUD!

Enne kõiki töid masina kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.

Tarvikud - ei kuulu tarne komplekti, soovitatav täiendus on saadaval tarvikute programmis.

Ärge käidelge kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu koos olmejäätmetega!

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuete kohaldamisele liikmesriikides tuleb asutuskõlbmatuks muutunud elektrilised tööriistad koguda eraldija keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.

Eest

Eesti

49

РУС

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ

Шлифовальная машина с эксцентриковым кругом

EX 125 ES

Номинальная выходная мощность ..........................

×èñëî îáîðîòîâ áåç íàãðóçêè

(îáìèí) ...................................................

300 W

7000–12000 min -1

Äèàìåòð îñöèëÿöèîííûõ ïåðåìåùåíèé ...........

2,4 mm ( 3/32“)

Ðàçìåðû øëèôîâàëüíîé ïëàòôîðìû

.....................

Вес без кабеля ..........................................................

125 mm

1,7 kg

Информация по шумам/вибрации

Çíà÷åíèÿ çàìåðÿëèñü â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì

EN 60 745.

Уровень шума прибора, определенный по показателю А, обычно составляет:

Óðîâåíü çâóêîâîãî äàâëåíèÿ

(K = 3 dB(A)) .........

Óðîâåíü çâóêîâîé ìîùíîñòè

(K = 3 dB(A)) ..........

80,0 dB(A)

91,0 dB(A)

Ïîëüçóéòåñü ïðèñïîñîáëåíèÿìè äëÿ çàùèòû ñëóõà.

Общие значения вибрации (векторная сумма трех направлений) определены в соответствии с EN 60745.

Пиление дерева

Значение вибрационной эмиссии a

Небезопасность K = h

........................

7,4 m/s

............................................... 1,5 m/s

2

2 специально предназначенные для этого изолированные поверхности. Контакт c ведущими напряжение проводами ставит металлические части прибора под напряжение и ведет к поражению электротоком.

Ýëåêòðîïðèáîðû, èñïîëüçóåìûå âî ìíîãèõ ðàçëè÷íûõ ìåñòàõ,

â òîì ÷èñëå íà îòêðûòîì âîçäóõå, äîëæíû ïîäêëþ÷àòüñÿ ÷åðåç

óñòðîéñòâî, ïðåäîòâðàùàþùåå ðåçêîå ïîâûøåíèå íàïðÿæåíèÿ.

Ïðè ðàáîòå ñ èíñòðóìåíòîì âñåãäà íàäåâàéòå çàùèòíûå î÷êè.

Ðåêîìåíäóåòñÿ íàäåâàòü ïåð÷àòêè, ïðî÷íûå íåñêîëüçÿùèå

áîòèíêè è ôàðòóê.

Ïåðåä âûïîëíåíèåì êàêèõ-ëèáî ðàáîò ïî îáñëóæèâàíèþ

èíñòðóìåíòà âñåãäà âûíèìàéòå âèëêó èç ðîçåòêè. Bñòàâëÿéòå

âèëêó â ðîçåòêó òîëüêî ïðè âûêëþ÷åííîì èíñòðóìåíòå.

Äåðæèòå ñèëîâîé ïðîâîä âíå ðàáî÷åé çîíû èíñòðóìåíòà. Bñåãäà

ïðîêëàäûâàéòå êàáåëü çà ñïèíîé.

Ïåðåä âêëþ÷åíèåì ïðîâåðüòå èíñòðóìåíò, êàáåëü è âèëêó

íà ïðåäìåò ïîâðåæäåíèé èëè óñòàëîñòè ìàòåðèàëà. Ðåìîíò

ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî óïîëíîìî÷åííûìè Ñåðâèñíûìè

Îðãàíèçàöèÿìè.

Ïûëü, îáðàçóþùàÿñÿ ïðè ðàáîòå ñ äàííûì èíñòðóìåíòîì,

ìîæåò áûòü âðåäíà äëÿ çäîðîâüÿ (íàïð. ïðè ðàáîòå

ñ äóáîì èëè áóêîì, êàìíÿìè, êðàñêîé, êîòîðàÿ ìîæåò

ñîäåðæàòü ñâèíåö èëè äðóãèå âðåäíûå õèìèêàòû) è

ïîïàñòü íà òåëî.Ïîëüçóéòåñü ñèñòåìîé ïûëåóäàëåíèÿ

è íàäåâàéòå ïîäõîäÿùóþ çàùèòíóþ ìàñêó.Òùàòåëüíî

óáèðàéòå ñêàïëèâàþùóþñÿ ïûëü (íàïð. ïûëåñîñîì).

Ñîáëþäàéòå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè, ïðåäúÿâëÿåìûå

ñòðàõîâîé êîìïàíèåé Bàøåãî ðàáîòîäàòåëÿ.

Ýòîò èíñòðóìåíò ïðèãîäåí òîëüêî äëÿ ñóõîé øëèôîâêè.

ВНИМАНИЕ

Указанный в настоящем руководстве уровень вибрации измерен в соответствии с технологией измерения, установленной стандартом EN 60745 и может использоваться для сравнения электроинструментов друг с другом. Он также подходит для предварительной оценки вибрационной нагрузки.

Указанный уровень вибрации представляет основные виды использования электроинструмента. Но если электроинструмент используется для других целей, используемый инструмент отклоняется от указанного или техническое обслуживание было недостаточным, то уровень вибрации может отклоняться от указанного. В этом случае вибрационная нагрузка в течение всего периода работы значительно увеличивается.

Для точной оценки вибрационной нагрузки необходимо также учитывать время, в течение которого прибор отключен или включен, но фактически не используется. В этом случае вибрационная нагрузка в течение всего периода работы может существенно уменьшиться.

Установите дополнительные меры безопасности для защиты пользователя от воздействия вибрации, например: техническое обслуживание электроинструмента и используемого инструмента, поддержание рук в теплом состоянии, организация рабочих процессов.

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ

Äàííàÿ ýêñöåíòðèêîâàÿ øëèôîâàëüíàÿ ìàøèíà ÿâëÿåòñÿ

óíèâåðñàëüíûì èíñòðóìåíòîì. Îíà ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ

ïðîâåäåíèÿ ñëåäóþùèõ îïåðàöèé: Ãðóáîå ïîëèðîâàíèå è

øëèôîâàíèå, oêîí÷àòåëüíàÿ øëèôîâêà è ïîëèðîâêà, çàòèðêà

ïîâðåæäåííîé êðàñêè, çàøëèôîâêà öàðàïèí íà îðãñòåêëå

(ïëåêñèãëàñå), è ò.ä.

Íå ïîëüçóéòåñü äàííûì èíñòðóìåíòîì ñïîñîáîì, îòëè÷íûì îò

óêàçàííîãî äëÿ íîðìàëüíîãî ïðèìåíåíèÿ.

ÄÅÊËÀÐÀÖÈß Î ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌ EC

Ìû çàÿâëÿåì ÷òî ýòîò ïðîäóêò ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùèì

ñòàíäàðòàì: E , E -, E -,

E --, E --, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè

ÅÑ,  ÅÑ.

ВНИМАНИЕ!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по безопасности и инструкциями, в том числе с инструкциями, содержащимися

в прилагающейся брошюре. Óïóùåíèÿ, äîïóùåííûå ïðè

ñîáëþäåíèè óêàçàíèé è èíñòðóêöèé ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè,

ìîãóò ñòàëü ïðè÷èíîé ýëåêòðè÷åñêîãî ïîðàæåíèÿ, ïîæàðà è

òÿæåëûõ òðàâì.

Ñîõðàíÿéòå ýòè èíñòðóêöèè è óêàçàíèÿ äëÿ áóäóùåãî

èñïîëüçîâàíèÿ.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÒÅÕÍÈÊÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Используйте наушники!

Воздействие шума может привести к потере слуха.

Если Вы выполняете работы, при которых режущий инструмент может зацепить скрытую электропроводку или собственный кабель, инструмент следует держать за

Winnenden, 2010-07-20

Rainer Kumpf

Manager Product Development

Уполномочен на составление технической документации.

ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ Ê ÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÈ

Подсоединять только к однофазной сети переменного тока с напряжением, соответствующим указанному на инструменте.

Электроинструмент имеет второй класс защиты, что позволяет подключать его к розеткам электропитания без заземляющего вывода.

По-русски

50

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Всегда держите охлаждающие отверстия чистыми.

Ïîëüçóéòåñü àêñåññóàðàìè è çàïàñíûìè ÷àñòÿìè òîëüêî

ôèðìû AEG. B ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ íåîáõîäèìîñòè â çàìåíå,

êîòîðàÿ íå áûëà îïèñàíà, ïîæàëóéñòà, îáðàùàéòåñü íà îäèí èç

ñåðâèñíûõ öåíòðîâ (ñì. ñïèñîê íàøèõ ãàðàíòèéíûõñåðâèñíûõ

îðãàíèçàöèé).

Ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæåò áûòü çàêàçàí ÷åðòåæ èíñòðóìåíòà

ñ òðåõìåðíûì èçîáðàæåíèåì äåòàëåé. Ïîæàëóéñòà, óêàæèòå

äåñÿòèçíà÷íûé íîìåð è òèï èíñòðóìåíòà è çàêàæèòå ÷åðòåæ

ó Bàøèõ ìåñòíûõ àãåíòîâ èëè íåïîñðåäñòâåííî ó AEG

Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße , D- Winnenden,

Germany.

ÑÈÌÂÎËÛ

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по использованию перед началом любых операций с инструментом.

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ!

Ïåðåä âûïîëíåíèåì êàêèõ-ëèáî ðàáîò

ïî îáñëóæèâàíèþ èíñòðóìåíòà âñåãäà

âûíèìàéòå âèëêó èç ðîçåòêè.

Äîïîëíèòåëü - B ñòàíäàðòíóþ

êîìïëåêòàöèþ íå âõîäèò, ïîñòàâëÿåòñÿ

â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîé

ïðèíàäëåæíîñòè.

Не выбрасывайте электроинструмент с бытовыми отходами! Согласно Европейской директиве 2002/96/ЕС по отходам от электрического и электронного оборудования и соответствующим нормам национального права вышедшие из употребления электроинструменты подлежат сбору отдельно для экологически безопасной утилизации.

РУС

По-русски

51

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Ексцентрикова шлифовъчна машина

EX 125 ES

Номинална консумирана мощност .........................300 W

Обороти на празен ход ..............................7000–12000 min

-1

Диаметър на ексцентриковия кръг ...................2,4 mm ( 3/32“)

Размер на шлифовъчната пластина ........................125 mm

Тегло без мрежов кабел ............................................1,7 kg

Информация за шума/вибрациите

Измерените стойности са получени съобразно EN 60 745.

Оцененото с A ниво на шума на уреда е съответно:

Ниво на звукова мощност (K = 3 dB(A)) .................80,0 dB(A)

Ниво на звукова мощност (K = 3 dB(A)) .................91,0 dB(A)

Да се носи предпазно средство за слуха!

Общие значения вибрации (векторная сумма трех направлений) определены в соответствии с EN 60745.

Стойност на емисии на вибрациите a h

...................... 7,4 m/s

2

Несигурност K = ..........................................................1,5 m/s

2

ВНИМАНИЕ

Посоченото в тези инструкции ниво на вибрациите е измерено в съответствие със стандартизиран в EN 60745 измервателен метод и може да се използва за сравнение на електрически инструменти помежду им. Подходящ е и за временна оценка на вибрационното натоварване.

Посоченото ниво на вибрациите представя основните приложения на електрическия инструмент. Ако обаче електрическият инструмент се използва с друго предназначение, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна техническа поддръжка, нивото на вибрациите може да е различно. Това чувствително може да увеличи вибрационното натоварване по време на целия работен цикъл.

За точната оценка на вибрационното натоварване трябва да се вземат предвид и периодите от време, в които уредът е изключен или работи, но в действителност не се използва. Това чувствително може да намали вибрационното натоварване по време на целия работен цикъл.

Определете допълнителни мерки по техника на безопасност в защита на обслужващия работник от въздействието на вибрациите като например: техническа поддръжка на електрическия инструмент и сменяемите инструменти, поддържане на ръцете топли, организация на работния цикъл.

Дръжте уреда за изолираните ръкохватки, когато извършвате работи, при които режещият инструмент може да засегне скрити електроинсталационни кабели или собствения си кабел.

Контактът на режещия инструмент с тоководещ проводник може да предаде напрежението върху метални части на уреда и да доведе до токов удар.

Контактите във външните участъци трябва да бъдат оборудвани със защитни прекъсвачи за утечен ток (FI,

RCD, PRCD). Това изисква предписанието за инсталиране за електрическата инсталация. Моля спазвайте това при използване на Вашия уред.

При работа с машината винаги носете предпазни очила.

Препоръчват се също така предпазни ръкавици, здрави и нехлъзгащи се обувки, както и престилка.

Преди каквито и да е работи по машината извадете щепсела от контакта. Свързвайте машината към контакта само в изключено положение.

Свързващият кабел винаги да се държи извън работния обсег на машината. Кабелът да се отвежда от машината винаги назад.

Преди всяко използване проверете за повреда и стареене уреда, свързващия кабел, удължителния кабел и щепсела.

Повредените части да се ремонтират само от специалист.

При работа се образува прах, който често е вреден за здравето

(напр. при обработка на дъбово и буково дърво, камък, покрития от боя, които могат да съдържат олово или други вредни вещества) и не бива да попада в тялото. Да се използва прахоуловител и допълнително да се носи прахозащитна маска. Отложилият се прах да се почиства основно, напр. със засмукване.

Не се разрешава обработката на материали, съдържащи азбест.

Тази машина е подходяща само за сухо шлифоване!

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Ексцентършлайфът е многостранен уред. С него могат да се извършват следните работи: грубо шлифоване, фино шлифоване, полиране на захабени боядисани повърхности, полиране на драскотини върху повърхности от акрилово стъкло и др.

Този уред може да се използва по предназначение само както е посочено.

ВНИМАНИЕ!

Прочетете указанията за безопасност и съветите в приложената брошура.

Íåñïàçâàíåòî íà ïðèâåäåíèòå ïî-äîëó

óêàçàíèÿ ìîæå äà äîâåäå äî òîêîâ óäàð, ïîæàð èèëè òåæêè òðàâìè.

Ñúõðàíÿâàéòå òåçè óêàçàíèÿ íà ñèãóðíî ìÿñòî.

СЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Декларираме на собствена отговорност, че този продукт съответства на следните стандарти или нормативни документи:

EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, съобразно предписанията на директивите 2006/42/EО,

2004/108 EО.

СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Носете средство за защита на слуха. Въздействието на

шума може да предизвика загуба на слуха.

Winnenden, 2010-07-20

Rainer Kumpf

Manager Product Development

Упълномощен за съставяне на техническата документация

52

ЗАЩИТА НА ДВИГАТЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАТОВАРВАНЕТО

Да се свързва само към еднофазен променлив ток и само към мрежово напрежение, посочено върху заводската табелка.

Възможно е и свързване към контакт, който не е от тип “шуко”, понеже конструкцията е от защитен клас ІІ.

ПОДДРЪЖКА

Вентилационните шлици на машината да се поддържат винаги чисти.

Да се използват само аксесоари на AEG и резервни части на.

Елементи, чията подмяна не е описана, да се дадат за подмяна в сервиз на AEG (вижте брошурата “Гаранция и адреси на сервизи).

При необходимост можете да поискате за уреда от

Вашия сервиз или директно от AEG Elektrowerkzeuge,

Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany, чертеж за в случай на експлозия, като посочите типа на машината и десетцифрения номер върху заводската табелка.

СИМВОЛИ

Преди пускане на уреда в действие моля прочетете внимателно инструкцията за използване.

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ!

Преди всякакви работи по машината извадете щепсела от контакта.

Аксесоари - Не се съдържат в обема на доставката, препоръчвано допълнение от програмата за аксесоари.

Не изхвърляйте електроинструменти при битовите отпадъци! Съобразно Европейска директива 2002/96/ЕО за стари електрически и електронни уреди и нейното реализиране в националното законодателство изхабените електроинструменти трябва да се събират отделно и да се предават в пункт за екологосъобразно рециклиране.

53

Ro

DATE TEHNICE Şlefuitor cu excentric

EX 125 ES

Putere nominală de ieşire ............................................300 W

Viteza la mers în gol ....................................7000–12000 min

-1

Diametru cursa orbitală .........................................2,4 mm ( 3/32“)

Dimensiuni placă de rectificare ...................................125 mm

Greutate fără cablu .......................................................1,7 kg

Informaţie privind zgomotul/vibraţiile

Valori măsurate determinate conform EN 60 745.

Nivelul de zgomot evaluat cu A al aparatului este tipic de:

Nivelul presiunii sonore (K = 3 dB(A)) ........................80,0 dB(A)

Nivelul sunetului (K = 3 dB(A)) ..................................91,0 dB(A)

Purtaţi căşti de protecţie

Valorile totale de oscilaţie (suma vectorială pe trei direcţii) determinate conform normei EN 60745.

Valoarea emisiei de oscilaţii a h

..................................... 7,4 m/s

2

Nesiguranţă K = ...........................................................1,5 m/s

2

AVERTISMENT

Gradul de oscilaţie indicat în prezentele instrucţiuni a fost măsurat

în conformitate cu o procedură de măsurare normată prin norma EN

60745 şi poate fi folosit pentru a compara unelte electrice între ele.

El se pretează şi pentru o evaluare provizorie a solicitării la oscilaţii.

Gradul de oscilaţie indicat reprezintă aplicaţiile principale ale uneltelor electrice. În cazul în care însă uneltele electrice au fost folosite pentru alte aplicaţii, ori au fost folosite unelte de muncă diferite ori acestea nu au fost supuse unei suficiente inspecţii de

întreţinere, gradul de oscilaţie poate fi diferit. Acest fapt poate duce la o creştere netă a solicitărilor la oscilaţii dealungul întregii perioade de lucru.

În scopul unei evaluări exacte a solicitării la oscilaţii, urmează să fie luate în consideraţie şi perioadele de timp în care aparatul a fost oprit ori funcţionează dar, în realitate, el nu este folosit în mod practic. Acest fapt poate duce la o reducere netă a solicitărilor la oscilaţii dealungul întregii perioade de lucru.

Stabiliţi măsuri de siguranţă suplimenare în scopul protecţiei utilizatorului de efectele oscilaţiilor, de exemplu: inspecţie de

întreţinere a uneltelor electrice şi a celor de muncă, păstrarea caldă a mâinilor, organizarea proceselor de muncă.

determină punerea sub tensiune a componentelor metalice ale maşinii şi duce la electrocutare.

Aparatele utilizate în multe locaţii diferite inclusiv în aer liber trebuie conectate printr-un disjunctor (FI, RCD, PRCD) care previne comutarea.

Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie atuci când utilizaţi maşina. Se recomandă purtarea mănuşilor, a încaltămintei solide nealunecoase şi sortului de protecţie.

Întotdeauna scoateţi stecarul din priza înainte de a efectua intervenţii la maşină. Conectaţi la reţea numai când maşina este oprită.

Pastraţi cablul de alimentare la o distanţă de aria de lucru a maşinii.

Întotdeauna ţineţi cablul în spatele dvs.

Înainte de utilizare verificaţi maşina, cablul şi stecarul pentru orice defecţiuni sau uzură a materialului. Reparaţiile trebuie efectuate numai de către agenţii de service autorizaţi.

Praful care apare când se lucrează cu această sculă poate fi dăunător sănatăţii ( de ex. când se prelucrează stejar sau lemn de fag , piatră, vopsea, care pot conţine plumb sau alte chimicale dăunatoare) si prin urmare nu trebuie să atingă corpul. Utilizaţi un sistem de absorbţie a prafului şi purtaţi o mască de protecţie

împotriva prafului. Îndepărtaţi cu grijă praful depozitat , de ex. cu un aspirator.

Nu utilizaţi maşinile pe materiale care conţin azbest.

Această maşină este indicată numai pentru şlefuire uscată.

CONDIŢII DE UTILIZARE SPECIFICATE

Maşina de şlefuit este o maşina universală. Cu ea pot fi realizate urmatoarele lucrări: degrosări şi şlefuiri, şlefuire fină şi lustruire,

înlaturarea straturilor vechi de vopsea, lustruirea zgârieturilor pe sticla acrilică, etc.

Nu utilizaţi acest produs în alt mod decât cel stabilit pentru utilizare normală.

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Declarăm pe propria răspundere că acest produs este în conformitate cu urmatoarele standarde sau documente standardizate EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,

EN 61000-3-3, în conformitate cu reglementările 2006/42/EC,

2004/108/EC.

AVERTISMENT!

Citiţi toate avizele de siguranţă şi indicaţiile, chiar şi cele

din borşura alăturată. Nerespectarea indicaţiilor de avertizare

şi a instrucţiunilor poate provoca electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.

Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile în vederea utilizărilor viitoare.

INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE

Purtaţi aparatoare de urechi. Expunerea la zgomot poate

produce pierderea auzului.

Ţineţi aparatul de mânerele izolate când executaţi lucrări la care scula tăietoare poate nimeri peste conductori electrici ascunşi sau peste cablul propriu. Contactul cu un conductor sub tensiune

Winnenden, 2010-07-20

Rainer Kumpf

Manager Product Development

Împuternicit să elaboreze documentaţia tehnică.

ALIMENTARE DE LA REŢEA

Conectaţi numai la priza de curent alternativ monofazat şi numai la tensiunea specificată pe placuţa indicatoare.

Se permite conectarea şi la prize fără impamantare dacă modelul se conformează clasei II de securitate.

Romănia

54

INTREŢINERE

Fantele de aerisire ale maşinii trebuie să fie menţinute libere tot timpul

Utilizaţi numai accesorii şi piese de schimb AEG. Dacă unele din componente care nu au fost descrise trebuie înlocuite , vă rugăm contactaţi unul din agenţii de service AEG (vezi lista noastră pentru service / garanţie)

Dacă este necesară, se poate comanda o imagine descompusă a sculei. Vă rugăm menţionaţi numărul art. Precum şi tipul maşinii tipărit pe etichetă şi comandaţi desenul la agenţii de service locali sau direct la AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,

D-71364 Winnenden, Germany.

SIMBOLURI

Va rugăm citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de pornirea maşinii

ATENŢIE! AVERTISMENT! PERICOL!

Întotdeauna scoateţi stecherul din priză înainte de a efectua intervenţii la maşină.

Accesoriu - Nu este inclus în echipamentul standard, disponibil ca accesoriu

Nu aruncaţi scule electrice în gunoiul menajer!

Conform directivei europene nr. 2002/96/EC referitor la aparate electrice şi electronice uzate precum şi la transpunerea acesteia în drept naţional, sculele electrice trebuiesc colectate separat şi introduse într-un circit de reciclare ecologic.

Ro

Romănia

55

Mak

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ Брусилка со излез

EX 125 ES

Определен внес .........................................................300 W

Брзина без оптоварување .........................7000–12000 min

-1

Дијаметар на патеката на лежиштето ...............2,4 mm ( 3/32“)

Димензии на брусната плоча ...................................125 mm

Тежина без кабел ........................................................1,7 kg

Информација за бучавата/вибрациите

Измерените вредности се одредени согласно стандардот EN 60 745.

A-оценетото ниво на бучава на апаратот типично изнесува:

Ниво на звучен притисок (K = 3 dB(A)) ...................80,0 dB(A)

Ниво на јачина на звук (K = 3 dB(A)) .......................91,0 dB(A)

Носте штитник за уши.

Вкупни вибрациски вредности (векторски збир на трите насоки) пресметани согласно EN 60745.

Вибрациска емисиона вредност a h

.......................... 7,4 m/s

Несигурност K = ..........................................................1,5 m/s

2

2

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Нивото на осцилација наведено во овие инструкции е измерено во согласност со мерните постапки нормирани во EN

60745 и може да биде употребено за меѓусебна споредба на електро-алати. Ова ниво може да се употреби и за привремена проценка на оптоварувањето на осцилацијата.

Наведеното ниво на осцилација ги репрезентира главните намени на електро-алатот. Но, доколку електро-алатот се употребува за други намени, со отстапувачки додатоци или со несоодветно одржување, нивото на осцилација може да отстапи. Тоа може значително да го зголеми оптоварувањето на осцилацијата за време на целиот работен период.

За прецизна проценка на оптоварувањето на осцилацијата предвид треба да бидат земени и времињата, во коишто апаратот е исклучен или работи, но фактички не се употребува.

Тоа може значително да го намали оптоварувањето на осцилацијата за време на целиот работен период.

Утврдете дополнителни безбедносни мерки за заштита на операторот од влијанието на осцилациите, како на пример: одржување на електро-алатот и на додатоци кон електроалатот, одржување топли раце, организација на работните процеси.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Прочитајте ги сите безбедносни упатства и инструкции.

Заборавање на почитувањето на безбедносните упатства и инструкции можат да предизвикаат електричен удар, пожар и/ или тешки повреди.

Сочувајте ги сите безбедносни упатства и инструкции за во иднина.

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Носете штитник за уши. Изложеноста на бука може да

предизвика губење на слухот.

Држете го електричниот алат за издадените површини при изведување на операции при кои алатот за сечење можат да дојдат во контакт со скриени жици или сопствениот гајтан.

Контакт со жица под напон исто така ќе направи проводници од металните делови и оној кој ракува со алатот ќе доживее струен удар.

Уредите кои се користат на многу различни локации вклучувајки и отворен простор мора да бидат поврзани за струја преку направата за поврзување (FI, RCD, PRCD).

Секогаш носете ракавици кога ја користите машината. Исто така препорачливо е да се носат очила, цврсти чевли кои не се лизгаат и престилка.

Секогаш кога преземате активности врз машината исклучете го кабелот од струјата. Вклучувањето на кабелот во струја се прави исклучиво машината е исклучена.

Чувајте го кабелот за напојување подалеку од работната површина. Секогаш водете го кабелот позади вас.

Пред употреба проверете ја машината, кабелот и приклучокот од било какви оштетувања или замор на материјалот.

Поправките треба да бидат спроведувани исклучиво од овластени сервисери.

Пршината која се создава при користење на овој алат може да биде штетна по здравјето (пр: при обработка на дабово дрво, камен, боени површини кои содржат олово или штетни хемикалии). Не го вдишувајте. Користете систем за абсорбирање на прашината и носете соодветна заштитна маска. Одстранете ја целосно наталожената прашина, пр: со правосмукалка.

Не користете машини врз било кој материјал што содржи азбест.

Машината е погодна само за суво полирање.

СПЕЦИФИЦИРАНИ УСЛОВИ НА УПОТРЕБА

Оваа ексцентрична шмиргла претставува повеќенаменска машина. Со неа може да се завршат следниве зафати: крупно шмирглање и брусење, фино шмирглање и полирање, отстранување на оштетена боја од надворешни фактори, полирање гребнатини на акрилно стакло итн.

Не го користете овој производ на било кој друг начин освен пропишаниот за нормална употреба.

56

ЕУ-ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООБРАЗНОСТ

Ние во целосна одговорност изјавуваме дека овој производ е во сообразност со следните стандарди и стандардизирани документи. EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,

EN 61000-3-3, и е во согласност со прописите 2006/42/EC,

2004/108/EC

Winnenden, 2010-07-20

Rainer Kumpf

Manager Product Development

Ополномоштен за составување на техничката документација.

ГЛАВНИ ВРСКИ

Да се спои само за една фаза АС коло и само на главниот напон наведен на плочката.

Можно е исто така и поврзување на приклучок без заземјување доколку изведбата соодветствува на безбедност од 2 класа.

ОДРЖУВАЊЕ

Вентилациските отвори на машината мора да бидат комплетно отворени постојано.

Користете само AEG додатоци и резервни делови. Доколку некои од компонентите кои не се опишани треба да бидат заменети, Ве молиме контактирајте ги сервисните агенти на

AEG (консултирајте ја листата на адреси).

Доколку е потребно можно е да биде набавен детален приказ на алатот. Ве молиме наведете го бројот на артиклот како и типот на машина кој е отпечатен на етикетата и порачајте ја скицата кај локалниот застапник или директно кај: AEG

Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,

Germany.

СИМБОЛИ

Ве молиме пред да ја стартувате машината обрнете внимание на упатствата за употреба.

ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност!

Секогаш пред спроведување на каков и да е зафат врз машината исклучете го кабелот од приклучокот.

Дополнителна опрема - Не е вклучена во стандардната, а достапна е како додаток.

Не ги фрлајте електричните апарати заедно со другиот домашен отпад! Европска регулатива

2002/96/EC за одлагање на електична и електронска опрема и се применува согласно националните закони. Елекричните апарати кои го достигнале крајот на својот животен век мора да бидат одвоено собрани и вратени во соодветна рециклажна установа.

Mak

57

技术数据

EX 125 ES

输入功率

......................................................................300 W

无负载转速

...................................................7000–12000 min

-1

摇摆范围直徑

盘尺寸

不含电线重量

........................................................2,4 mm ( 3/32“)

.........................................................................125 mm

................................................................1,7 kg

噪音/振动信息

本测量值符合 EN 60 745 条文的规定。

器械的标准A-值噪音级为:

音压值 (K = 3 dB(A))

音量值 (K = 3 dB(A))

请戴上护耳罩!

.................................................80,0 dB(A)

.................................................91,0 dB(A) a

依欧盟EN 60745 标准确定的振荡总值(三方向矢量和)。

振荡发射值

............................................................... 7,4 m/s

= ..............................................................1,5 m/s

2

2

正确地使用机器

本偏心研磨机具备了许多功能。本机器可适用于下列工作。粗磨、细

磨、拋光旧漆层和磨平丙烯酸玻璃板上的刮痕等。

请依照本说明书的指示使用此机器。

电源插头

只能连接单相交流电,只能连接机器铭牌上规定的电压。本机

器也可以连接在没有接地装置的插座上,因为本机器的结构符合第

II 级绝缘。

维修

机器的通气孔必须随时保持清洁。

只能使用 AEG 的配件和零件。缺少检修说明的机件如果损坏了,必

须交给 AEG 的顾客服务中心更换(参考手册〝保证书 / 顾客服务中

心地址〞)。

如果需要机器的分解图,可以向您的顾客服务中心或直接向 AEG

Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,

Germany。索件时必须提供以下资料﹕ 机型和机器铭牌上的十位数

号码。

注意

本规程列出的依欧盟EN 60745 标准一项标准测量方法测量的振荡级

也可用于电动工具比较并适合于临时振荡负荷估计。

该振荡级代表电动工具的主要应用。电动工具的其他应用,不正确

的工作工具或欠缺维护可造成振荡级偏差。此可明确提高总工作期

间的振荡负荷。

正确地估计一定工作期间的振荡负荷也要考虑到工具关闭或接通而不

使用的期间。此可明确减少总工作期间的振荡负荷。

为提高操作人员对振荡作用的保护得规定补充安全措施:电动工具及

工作工具的维护,温手,工作过程组织等。

符号

使用本机器之前请详细阅读使用说明书。

注意! 危 险 !

注意!

务必仔细阅读所有安全说明和安全指示(应注意阅读附上的小册子)

。如未确实 遵循警告提示和指示,可能导致电击、火灾並且/ 或其他

的严重伤害。

妥善保存所有的警告提示和指示,以便日后查阅。

特殊安全指示

请戴上耳罩。工作噪音会损坏听力。

切割工具会碰到隐藏电线或自己的电缆时,得将器械握住于其绝缘

把手表面。

锯 片 接 触 了 带 电 的 电 线 , 会 把 电 导 向 其 它 金 属 部 位 ,

並 引 起 电 击 。

户外插座必须连接剩余电流防护开关。这是使用电器用品的基本规

定。使用本公司机器时,务必遵守这项规定 (FI, RCD, PRCD)。

操作机器时务必佩戴护目镜。最好也穿戴工作手套、坚固防滑的鞋

具和工作围裙。

在机器上进行任何修护工作之前,务必从插座上拔出插头。 确定机器

已经关闭了才可以插上插头。

电源线必须远离机器的作业范围。操作机器时电线必须摆在机身后

端。

使用之前,先检查机器、电源电线、延长线和插头是否有任何坏损。

损坏的零件只能交给专业电工换修。

工作中产生的废尘往往有害健康(例如加工橡木, 山毛榉, 石材以及上

了颜料的工件; 颜料中可能含铅或其它有害物质),最好不要让此类

物质接触身体。操作机器时请使用吸尘装置并佩戴防尘面罩。彻底清

除堆积的灰尘,例如使用吸尘器。

不可加工含石棉的材料。

本机器只适用于干磨。

在机器上进行任何修护工作之前,务必从

插座上拔出插头。

配件 - 不包含在供货范围中。请另外从配

件目录选购。

不可以把损坏的电动工具丢弃在家庭垃圾

中!根据被欧盟各国引用的有关旧电子机

器的欧洲法规2002/96/EC,必须另外收

集旧电子机器,並以符合环保规定的方式

回收再利用。

58

w w w . a e g - p t . c o m

(07.10)

4931 4251 01

AEG Elektrowerkzeuge

Max-Eyth-Straße 10

D-71364 Winnenden

Germany

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals