Handleiding
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, leest u de secties getiteld 'BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES' (p.3 alleen HP305), ‘HET
APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN’(p.8), en ‘BELANGRIJKE OPMERKINGEN’ (p. 11). In deze secties vindt u belangrijke
informatie over het op juiste wijze gebruiken van het apparaat. Bovendien kunt u de gebruikershandleiding in zijn geheel doorlezen om
een goed beeld te krijgen van alles dat dit te bieden heeft. Bewaar deze handleiding zodat u er later aan kunt refereren.
Het symbool van de bliksemflits met pijl, binnen een
gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker te
waarschuwen voor de aanwezigheid van niet geïsoleerd,
’gevaarlijk voltage’ binnenin het apparaat, welke krachtig
genoeg kan zijn om een elektrische schok bij personen te
veroorzaken.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR
WAARSCHUWING: VERWIJDER HET DEKSEL (OF DE
ACHTERKANT) NIET, OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE
SCHOK TE REDUCEREN. BINNENIN BEVINDEN ZICH GEEN
ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN
KUNNEN WORDEN. LAAT HET ONDERHOUD AAN ERKEND
ONDERHOUDSPERSONEEL OVER.
Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is
bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de
aanwezigheid
van
belangrijke
bedieningsen
onderhoudsinstructies in de literatuur behorende bij het
product.
INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK
OF VERWONDINGEN AAN PERSONEN.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
WAARSCHUWING – Tijdens het gebruik van elektrische producten moeten de voorzorgsmaatregelen altijd opgevolgd worden,
inclusief de volgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lees deze instructies.
Bewaar deze instructies.
Neem alle waarschuwingen serieus.
Volg alle instructies.
Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
Maak dit apparaat alleen met een droge doek schoon.
De ventilatie openingen mogen niet geblokkeerd worden.
Installeer in overeenstemming met de instructies van de
fabrikant.
8. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen,
zoals radiatoren, kachelschuiven, kachels of andere
apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. De veiligheidsopzet van de gepolariseerde of aarde plug
dient niet teniet gedaan te worden. Een gepolariseerde plug
heeft twee polen, de één breder dan de andere. Een
aardeplug heeft twee platte kanten en een derde aarde pin.
De brede pool of de derde pin zijn voor uw veiligheid aangebracht. Wanneer de plug niet in uw stopcontact past,
raadpleegt u een elektricien voor vervanging van het verouderde stopcontact.
10. Bescherm het netsnoer, zodat er niet overheen gelopen kan
worden. Zorg dat het snoer, in het bijzonder bij de stekkers,
11.
12.
13.
14.
stopcontactdozen en op het punt waar zij uit het apparaat
komen, niet gedraaid of in elkaar gedrukt wordt.
Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde
aanhangsels of accessoires.
Gebruik het apparaat met een door de fabrikant
gespecificeerde of bij het apparaat
geleverde kar, standaard, statief, console
of tafel. Voorzichtigheid is geboden
tijdens het verplaatsen van de kar/
apparaat combinatie, zodat deze niet kan
omvallen en daardoor stuk gaat.
Tijdens onweer of wanneer het apparaat
gedurende een langere periode niet gebruikt zal worden,
haalt u de stekker uit het stopcontact.
Laat al het onderhoud aan erkend onderhoudspersoneel
over. Onderhoud is vereist, wanneer het apparaat op
enigerlei wijze beschadigd is, bijvoorbeeld als het netsnoer
of de stekker beschadigd is, er vloeistof of objecten in het
apparaat terecht zijn gekomen, als het apparaat aan regen
of vochtigheid heeft blootgestaan, niet normaal functioneert
of is gevallen.
Copyright © 2009 ROLAND CORPORATION
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ROLAND
CORPORATION gereproduceerd worden.
154
no
ia
ep
tal
ik
bru
Ge
om
uw
te
i
dig
n
e
t
e
g
i
n
e n
va
Lessen in uw
eigen huis
Samenspelen met uw familie
Het toetsenbord splitsen voor een uitvoering
met twee personen (Twin Piano) • • • p. 32
Nu
Uw eigen uitvoering controleren
Een uitvoering opnemen • • • p. 43
Nig
Less
U
D
Play
Spe
SP
Met de metronoom meespelen
Spelen met de metronoom • • • p. 26
4
De song die u wilt spelen selecteren en beluisteren!
Songs beluisteren • • • p. 39
Songs op externe media afspelen • • • p. 64
ring
Met één hand tegelijk met de song meespelen
Individuele Parts spelen • • • p. 40
Nu kan ik het spelen!
Night-time
Lessen
laat or
opearly
de avond
morning
of vroeg
lessons
in de ochtend
Using
De
koptelefoon
the Headphones
gebruiken
• • • •p.• •23
p. 23
Play using
Spelen
metdifferent
gebruik van
sounds
verschillende geluiden
Performing
Spelen
met with
verschillende
various sounds
geluiden
• • •• p.
• • 25
p. 25
Het tempo van moeilijke passages langzamer maken
Het tempo van de song veranderen • • • p. 42
5
Inhoud
Het apparaat op een
veilige manier gebruiken.................... 8
Belangrijke opmerkingen................. 11
Benamingen en functies (HP305)..... 14
Benamingen en functies (HP302)..... 16
Voordat u gaat spelen....................... 18
Voorbereidingen om te gaan spelen ........................ 18
Het pedaalsnoer aansluiten (HP305)........... 18
Het pedaalsnoer aansluiten (HP302)........... 18
Het netsnoer aansluiten (HP305).................. 18
De stroomadapter aansluiten (HP302) ....... 18
De muziekstandaard opzetten (HP305) ..... 19
De muziekstandaard opzetten (HP302) ..... 20
Het deksel openen/sluiten.............................. 20
De stroom aan-/uitzetten.............................................. 21
De stroom aanzetten......................................... 21
De stroom uitzetten........................................... 21
Het volume van het geluid aanpassen..................... 21
De pedalen gebruiken.................................................... 22
Over de regulateur............................................. 22
De koptelefoon gebruiken............................................ 23
De koptelefoon aansluiten.............................. 23
De koptelefoonhaak gebruiken .................... 24
Spelen................................................. 25
Spelen met verschillende geluiden ........................... 25
Spelen met de metronoom .......................................... 26
Het tempo van de metronoom
veranderen............................................................ 26
De maatsoort van de metronoom
veranderen............................................................ 27
Het volume van de metronoom
aanpassen.............................................................. 28
Een aftelling toevoegen voor het
synchroniseren van uw uitvoering............... 28
Galm aan het geluid toevoegen (Reverb) ............... 29
De diepte van het Reverb-effect
aanpassen............................................................. 29
De gevoeligheid van het klavier aanpassen
(Key Touch)......................................................................... 30
Spelen met twee over elkaar gelegde klanken
(Dual Play) ........................................................................... 31
Het klavier splitsen voor een uitvoering met
twee personen (Twin Piano)......................................... 32
De manier waarop het geluid klinkt
veranderen (Twin Piano Mode) ..................... 33
Verschillende klanken binnen de linker en rechter
gebieden van het klavier spelen (Split Play)........... 34
De klanken van de linker en rechter
zones veranderen............................................... 35
Het splitspunt van het klavier veranderen 36
Het klavier transponeren (Transpose) ...................... 37
De knoppen buiten werking stellen
(Panel Lock) ........................................................................ 38
6
Songs beluisteren .............................. 39
Songs beluisteren.............................................................39
Individuele Parts (onderdelen) spelen.....................40
Alle songs opeenvolgend spelen
(All Songs Play) ..................................................................41
Het volume voor het afspelen van de song
aanpassen............................................................................41
Het tempo van de song veranderen..........................42
De toonhoogte van de song veranderen
(Playback Transpose).......................................................42
Uw uitvoering opnemen ................... 43
Een uitvoering op het klavier opnemen...................43
De opgenomen uitvoering wissen.............................45
De opgenomen uitvoering opslaan...........................46
Een opgeslagen song verwijderen.............................48
Geavanceerde opnamemethodes..............................50
Elke hand apart opnemen ...............................50
Een uitvoering die u met een song
meespeelt opnemen..........................................53
Diverse instellingen .......................... 55
Aansluiten op andere apparaten ..... 62
Basisoperatie in Function-mode................................. 55
Geluidsinstellingen.......................................................... 57
De helderheid van het geluid aanpassen
(Brilliance).............................................................. 57
uitvoering instellingen ................................................... 57
Specificeren wat er door de Key Transpose
(toonhoogte transponeren) beïnvloed ...... 57
De toonhoogte van de klank in stappen
van een octaaf veranderen (Octave Shift) . 57
De Dual Play volumebalans aanpassen
(Dual Balance) ...................................................... 58
Instellingen voor stemming ......................................... 58
De toonhoogte met die van andere
instrumenten overeen laten komen
(Master Tuning) ................................................... 58
De unieke stemming van een piano
gebruiken (Stretch Tuning)............................. 58
De stemming aanpassen (Temperatuur) ... 58
De Temperatuur toonsoort specificeren.... 58
Instellingen voor het pianogeluid.............................. 59
’Natuurlijke’ resonantie produceren als u
het demperpedaal indrukt
(Damper Resonance)......................................... 59
De resonantie van de snaren produceren
als de toetsen worden bespeeld
(String Resonance) ............................................. 59
Geluiden spelen als de toetsen worden
losgelaten (Key Off Resonance)..................... 59
Pedaalinstellingen ........................................................... 59
De manier waarop de pedaaleffecten
worden toegepast veranderen
(Damper Pedal Part) .......................................... 59
De manier waarop de pedalen werken
veranderen (Center/Left Pedal Function).. 59
Overige instellingen ........................................................ 60
Op een vaststaand tempo afspelen
(Tempo Mute) ...................................................... 60
Gedeeltes veranderen die aan de
Trackknoppen tijdens het afspelen van
SMF zijn toegewezen (Track Assign) ........... 60
Het geluid van een specifiek gedeelte als
een ‘Guide’ gebruiken (Mute Volume)........ 60
Instellen welk type CD afgespeeld wordt
(CD/Audio Type) ............................................................... 60
Uw instellingen opslaan (Memory Backup)............ 61
De fabrieksinstellingen herstellen (
Factory Reset) .................................................................... 61
Een medium aansluiten..................................................62
De CD-DRIVE installeren ...................................62
De floppy-diskdrive installeren......................62
Een USB-geheugen aansluiten.......................62
Het geheugen initialiseren ..............................63
De External Memory instelling veranderen
(External Memory Mode)..................................63
Songs op externe media afspelen ................64
Het volume van een geluidsbestand of
muziek-CD aanpassen.......................................65
Het tempo van een geluidsbestand of
muziek-CD veranderen .....................................65
De afspeeltoonhoogte van een song
veranderen (Playback Transpose).................65
De geluiden in het midden minimaliseren
(Center Cancel) ....................................................65
VIMA TUNES Recommended Tones
veranderen (Recommended Tones) ............65
Uw opgenomen uitvoering in een extern
geheugen opslaan..............................................66
Een song uit een extern geheugen
verwijderen ...........................................................66
Aansluiten op geluidsapparatuur...............................67
Geluiden van een geluidsapparaat via de
HP305/HP302 afspelen .....................................67
Luidsprekers op de HP305/HP302
aansluiten en geluiden uitsturen ..................68
Aansluiten op MIDI-apparaten ....................................69
Een MIDI sequencer op de HP305/HP302
aansluiten ..............................................................69
Geluiden van een MIDI-geluidsmodule
produceren door de HP305/HP302 te
bespelen.................................................................70
Dubbele noten voorkomen wanneer
aangesloten op een sequencer (Local
Control)...................................................................71
MIDI-zendkanaal instellingen (MIDI Transmit
Channel) .................................................................71
Opgenomen uitvoering data naar een MIDIapparaat sturen (Composer MIDI Out)........71
Een computer aansluiten...............................................72
De instellingen van de USB-Driver
veranderen (USB Driver)...................................72
De V-LINK functie gebruiken ........................................73
Het zendkanaal voor V-LINK specificeren ..73
Appendix
Probleemoplossing..........................................................74
Storingsmeldingen ..........................................................77
Lijst van klanken................................................................78
Lijst van interne songs ....................................................81
Parameters die in Memory Backup worden
opgeslagen .........................................................................82
Muziekbestanden die op de HP305/HP302 gebruikt
kunnen worden.................................................................83
MIDI-implementatiekaart ..............................................84
Specificaties ........................................................................85
Index......................................................................................87
7
Het apparaat op een veilige manier gebruiken
INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN
Over
WAARSCHUWING en
WAARSCHUWING
VOORZICHTIG
VOORZICHTIG opmerkingen
Over de symbolen
Het
symbool wijst de gebruiker op belangrijke
instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis
van het symbool wordt bepaald door het teken, dat zich
binnen de driehoek bevindt. Het symbool, dat zich in dit
geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat dit teken
voor algemene voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen,
of aanduidingen van gevaar wordt gebruikt.
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van overlijden of zwaar letsel,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van letsel of materiële schade,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
Het
symbool wijst de gebruiker op onderdelen, die
nooit verplaatst mogen worden (verboden). De
specifieke handeling, die niet uitgevoerd mag worden,
wordt aangegeven door het symbool, dat zich binnen
de cirkel bevindt. Het symbool, dat zich in dit geval aan
de linkerkant bevindt, betekent dat het apparaat nooit
uit elkaar gehaald mag worden.
* Materiële schade verwijst naar schade
of andere ongunstige effecten, die ten
aanzien van het huis en al het
aanwezige meubilair, en tevens aan
huisdieren kunnen optreden.
Het
wijst de gebruiker op onderdelen, die verwijderd
moeten worden. De specifieke handeling, die uitgevoerd
moet worden, wordt door het symbool binnen de cirkel
aangegeven. Het symbool, dat zich in dit geval aan de
linkerkant bevindt, geeft aan dat het netsnoer uit de
daarvoor bestemde aansluiting getrokken moet worden.
NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
•
Maak het apparaat of de adapter niet open en voer
geen modificaties uit.
HP305
•
..................................................................................................................................
•
Tracht het apparaat niet te repareren of onderdelen in
het apparaat te vervangen (behalve wanneer daartoe
specifieke instructies in de handleiding staan). Ga
voor alle onderhoud naar uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of een erkende
Roland distributeur die u op de “Informatie” pagina
kunt vinden.
..................................................................................................................................
HP302
•
..................................................................................................................................
•
Installeer het apparaat nooit op de volgende locaties:
• Locaties die aan extreme temperaturen onderhevig zijn (bijvoorbeeld direct zonlicht in een afgesloten voertuig, dichtbij een warmtekanaal of
bovenop warmte genererende apparatuur of die
• vochtig zijn (bijvoorbeeld badkamers, wasruimtes,
op natte vloeren, of
• aan stoom of rook blootstaan of die
• aan zout blootstaan of die
• vochtig zijn, of
• aan regen blootstaan of die
• stoffig of zanderig zijn of
• aan een hoge mate van vibratie onderhevig zijn.
..................................................................................................................................
•
Zorg dat het apparaat altijd zo wordt geplaatst, dat
het waterpas staat en stabiel zal blijven. Plaats het
nooit op standaards die kunnen wiebelen of op hellende oppervlakken.
..................................................................................................................................
Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een
stopcontact van het type dat in de bedieningsinstructies of op het achterpaneel van het apparaat
wordt aangegeven.
Gebruik alleen de adapter die bij het apparaat hoort.
Controleer ook of het lijnvoltage met het ingangsvoltage overeenkomt, dat op de behuizing van de adapter wordt vermeld. Andere adapters kunnen een
andere polariteit gebruiken of op een ander voltage
zijn ontworpen. Het gebruik daarvan kan derhalve tot
schade, storingen of elektrische schok leiden.
..................................................................................................................................
•
Gebruik alleen het aan het apparaat bevestigde netsnoer. Ook mag het bijbehorende netsnoer niet met
een ander apparaat worden gebruikt.
..................................................................................................................................
•
Buig of draai het netsnoer niet overmatig en plaats er
geen zware objecten bovenop. Hierdoor kan het
snoer beschadigen, elementen kunnen afbreken en
kortsluiting kan ontstaan. Beschadigde snoeren brengen risico’s van brand en schok met zich mee!
..................................................................................................................................
•
Dit apparaat, op zichzelf staand of in combinatie met
een versterker en koptelefoon of luidsprekers, kan
geluidsniveaus produceren, die permanent gehoorsverlies kunnen veroorzaken. Gebruik het apparaat
niet gedurende langere tijd op een hoog of oncomfortabel volumeniveau. Indien u last heeft van enig
gehoorsverlies of een piep in de oren, moet u het
apparaat niet meer gebruiken en een oorarts raadplegen.
..................................................................................................................................
8
Het apparaat op een veilige manier gebruiken
WAARSCHUWING
•
Zorg dat er geen objecten (bijvoorbeeld brandbaar
materiaal, munten of spelden) of vloeistoffen (water,
frisdrank, enz.) in het apparaat terechtkomen.
VOORZICHTIG
•
De plaatsing van het apparaat en de adapter dient
zodanig te zijn dat de juiste ventilatie van beide niet
wordt gehinderd.
..................................................................................................................................
•
..................................................................................................................................
•
Zet direct de stroom uit, haal het netsnoer uit het
stopcontact en breng het apparaat voor onderhoud
naar uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of een erkend Roland distributeur, te
vinden op de "Informatie" pagina, indien:
• De adapter, het netsnoer of de stekker is beschadigd, of
• Er rook of een ongewone geur optreedt
• Er objecten of vloeistof in het apparaat terecht zijn
gekomen, of
• Het apparaat in de regen heeft gestaan (of op
andere wijze nat is geworden), of
• Het apparaat niet normaal schijnt te functioneren
of een duidelijke verandering in werking laat zien.
..................................................................................................................................
•
In huishoudens met kleine kinderen moet een volwassene toezicht houden, totdat het kind in staat is
de regels die essentieel zijn voor een veilige bediening van het apparaat op te volgen.
..................................................................................................................................
•
Bescherm het apparaat tegen zware schokken.
(Laat het niet vallen!)
..................................................................................................................................
•
Steek het netsnoer van dit apparaat niet in een stopcontact waar een buitensporig aantal andere apparaten gebruik van maakt. Wees in het bijzonder voorzichtig bij het gebruik van verlengsnoeren – de totale
hoeveelheid stroom die door alle aangesloten apparaten wordt gebruikt, mag nooit de stroom classificatie (watts/ampères) van het verlengsnoer overschrijden. Door overmatige ladingen kan de isolatie van
het snoer verhit raken en uiteindelijk smelten.
..................................................................................................................................
•
•
•
Plaats niets dat water bevat (bijvoorbeeld een bloemenvaas) op dit apparaat. Vermijdt ook het gebruik
van insecticiden, parfums, alcohol, nagellak, spuitbussen, enz. in de buurt van het apparaat. Vloeistof
die op het apparaat is gemorst veegt u snel af met een droge, zachte
doek.
..................................................................................................................................
Wanneer het netsnoer in het apparaat of het stopcontact wordt gestoken en u de kabel vasthoudt, mogen
uw handen nooit nat zijn.
..................................................................................................................................
•
Wanneer het apparaat verplaatst moet worden,
neemt u de volgende aanwijzingen in acht. Het apparaat moet door minimaal twee personen worden
opgetild en gedragen. Het dient voorzichtig behandeld te worden,en voortdurend waterpas worden
gehouden. Zorg dat u het stevig vast heeft, om verwondingen te voorkomen en te zorgen dat het apparaat niet beschadigt.
• Controleer of de schroeven waarmee het apparaat aan de standaard is vastgezet niet losser zijn geworden. Indien dit het geval
is, zet u deze opnieuw vast.
• Ontkoppel het netsnoer.
• Ontkoppel alle snoeren van externe apparaten.
• Breng de regelaars op de standaard omhoog (p.22).
• Sluit het deksel.
• Verwijder de muziekstandaard (HP302).
• Klap de muziekstandaard in (HP305).
..................................................................................................................................
•
..................................................................................................................................
•
Ga niet op het apparaat staan en plaats er geen zware
voorwerpen op.
..................................................................................................................................
Voordat u dit apparaat in het buitenland gaat gebruiken, neemt u contact op met uw verkoper, het
dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of een
erkend Roland distributeur. Deze zijn te vinden op de
‘Informatie’ pagina.
SPEEL GEEN CD-ROM disk op een conventionele CD
speler af. Het resulterende geluid kan van een zodanig niveau zijn dat permanent gehoorsverlies kan veroorzaken. Dit kan tot schade aan luidsprekers of
andere systeemcomponenten leiden.
Zorg ervoor, dat de snoeren en kabels niet in de
knoop raken. Zorg er tevens voor, dat u alle snoeren
en kabels zo plaatst dat ze buiten het bereik van kinderen blijven.
..................................................................................................................................
•
..................................................................................................................................
•
Haal de stekker van de adapter regelmatig uit het
stopcontact, en gebruik een droge doek om stof en
andere opeenhopingen van de pinnen te verwijderen.
Haal de stekker ook uit het stopcontact wanneer u het
apparaat langere tijd niet zult gebruiken. Ophoping
van stof tussen de stekker en het stopcontact kan tot
verminderde isolatie leiden en brand veroorzaken.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
•
Wanneer de stekker van de adapter in het stopcontact
of in dit apparaat wordt gestoken of eruit wordt
gehaald, houdt u deze altijd bij de stekker vast, niet bij
de kabel.
Voordat u het apparaat reinigt, zet u de stroom uit en
haalt u het netsnoer uit het stopcontact (p. 18).
..................................................................................................................................
•
Als er onweer dreigt, zet u direct de stroom uit en
haalt u het netsnoer uit het stopcontact.
..................................................................................................................................
9
Het apparaat op een veilige manier gebruiken
VOORZICHTIG
•
Wees voorzichtig bij het openen/sluiten van het deksel, zodat uw vingers niet beklemd raken (p.20). Wanneer kleine kinderen het apparaat gebruiken, moet
een volwassene toezicht houden.
..................................................................................................................................
•
Wanneer de kruk wordt gebruikt, neemt u de volgende punten in acht:
• Gebruik de kruk niet als speelgoed of opstapje.
• Er mogen niet meer dan twee personen tegelijk
op de kruk zitten.
• Pas de hoogte niet aan terwijl u op de kruk zit.
• Ga niet op de kruk zitten als de bouten waarmee
de poten van de kruk zijn vastgezet los zijn gekomen. (Als de bouten los zijn gekomen, draait u
deze direct opnieuw vast, met gebruik van het bijgeleverde gereedschap).
• Steek uw hand nooit in de ruimte onder de zitting
(het metalen mechanisme voor aanpassing van de
hoogte). Als u dit doet kan uw hand bekneld of
verwond raken.
..................................................................................................................................
•
Houd de volgende kleine onderdelen die verwijderd
kunnen worden altijd buiten het bereik van kleine kinderen, zodat er geen kans bestaat dat zij deze onderdelen per ongeluk inslikken.
• Schroeven voor het monteren van de standaard
die u mogelijk verwijdert.
• Bijgeleverde vleugelmoer voor koptelefoonhaak.
• Bijgeleverde aardeklem (HP302)
• Bijgeleverde schroeven voor bevestiging van de
muziekstandaard (HP302)
• Bijgeleverde stereo 1/4” plug adapter (als een stereo 1/4” plug
adapter bij de koptelefoon is geleverd).
..................................................................................................................................
HP302
•
Het gebied rond de stroomaansluiting op het achterpaneel kan heet worden, dus pas op dat u zich hier
niet aan brandt.
..................................................................................................................................
10
Belangrijke opmerkingen
Stroomvoorziening
Onderhoud
•
•
Om het apparaat schoon te maken, gebruikt u een zachte, droge
doek of één die licht vochtig is. Veeg het gehele oppervlak met
gelijkmatige sterkte, met de nerf van het hout mee. Als u te hard op
één plek wrijft, kan de lak beschadigen.
•
Gebruik geen benzeen, thinner, alcohol of oplosmiddelen, omdat
deze vervorming of kleurverandering kunnen veroorzaken.
•
De pedalen van dit apparaat zijn gemaakt van koper.
Koper wordt op den duur donkerder, door het natuurlijke oxidatieproces. Als dit gebeurt, gebruikt u een in de winkel verkrijgbaar
poetsmiddel voor metalen.
•
Aangezien hout uitzet en krimpt, afhankelijk van de manier waarop
het wordt gebruikt en de omgeving waarin het zich bevindt, kunnen
schroeven in houten producten op den duur loskomen. Om u ervan
te verzekeren dat uw piano zich in een veilige en optimale staat
bevindt, moet u spanning van de schroeven regelmatig controleren,
op de locaties die in de illustratie worden getoond. Als schroeven
losser zijn geworden, draait u deze met een schroevendraaier vast.
•
•
Sluit dit apparaat niet op hetzelfde stopcontact aan dat door een
elektrisch apparaat wordt gebruikt waar een omvormer bij te pas
komt (zoals een koelkast, magnetronoven of airconditioner) of een
apparaat dat een elektrische motor bevat. Afhankelijk van de manier
waarop het andere apparaat wordt gebruikt, kan de ruis van de
stroomvoorziening veroorzaken dat dit apparaat storingen gaat
vertonen of hoorbare ruis produceert. Wanneer het niet mogelijk is
om een apart stopcontact te gebruiken, plaatst u een stroomvoorziening ruisfilter tussen dit apparaat en het stopcontact.
Voordat u dit apparaat op andere apparaten aansluit, moeten alle
apparaten worden uitgeschakeld, om storingen en/of schade aan
luidsprekers te voorkomen.
Hoewel de LCD en LEDs uitgeschakeld worden als de POWER
schakelaar wordt uitgezet, betekent dit niet dat het apparaat
volledig van de stroombron is ontkoppeld. Als u de stroom geheel
moet uitschakelen, zet u eerst de POWER schakelaar uit, en
vervolgens haalt u de stekker uit het stopcontact. Daarom moet het
stopcontact waarin u het netsnoer steekt gemakkelijk te bereiken
zijn.
HP302
• De adapter zal na lange uren van gebruik warmte genereren. Dit is
normaal, en geen reden tot ongerustheid.
Plaatsing
•
Wanneer het apparaat in de buurt van versterkers (of andere
apparatuur die grote transformators bevat) wordt gebruikt, kan ruis
ontstaan. Om dit probleem op te lossen, verandert u de richting van
dit apparaat of plaatst u het verder weg van de storingsbron.
•
Dit apparaat kan storingen in de ontvangst van televisie en radio
veroorzaken. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van dit soort
ontvangers.
•
Ruis kan geproduceerd worden als draadloze communicatieapparaten, zoals mobiele telefoons, in de buurt van dit apparaat worden
gebruikt. Ruis kan optreden als u gebeld wordt of zelf belt of tijdens
een gesprek. Als u dit soort problemen ondervindt, dient u
draadloze apparaten op meer afstand van dit apparaat te plaatsen of
deze uit te zetten.
•
Stel het apparaat niet aan direct zonlicht bloot, plaats het niet in de
buurt van apparaten die warmte afgeven, laat het niet in een
afgesloten voertuig achter en onderwerp het niet aan temperatuur
extremen. Laat ook geen verlichting, die normaalgesproken met de
lichtbron dicht op het apparaat wordt gebruikt (zoals een
pianolamp) of sterke schijnwerpers gedurende langere tijd op
dezelfde plaats op het instrument schijnen. Door overmatige hitte
kan het apparaat vervormen of verkleuren.
•
Als het apparaat naar een locatie met een zeer afwijkende temperatuur en/of vochtigheid wordt verplaatst, kunnen er waterdruppels
(condensatie) binnen in het apparaat worden gevormd. Wanneer u
het apparaat in deze staat gaat gebruiken, kunnen schade en
storingen ontstaan. Daarom moet u het apparaat, voordat u het in
gebruik neemt, enige uren laten staan totdat de condensatie
volledig is verdampt.
•
Laat rubber, vinyl of soortgelijke materialen niet gedurende langere
tijd op het apparaat liggen. Door dit soort objecten kan lak
verkleuren of beschadigen.
•
Plaats geen objecten boven op het toetsenbord. Hierdoor kunnen
storingen worden veroorzaakt, zoals het uitblijven van geluid.
•
Plak geen plakplaatjes, etiketten of dergelijke op dit instrument.
Wanneer dit soort materiaal van het instrument moet worden
verwijderd, kan de afwerking beschadigen.
Onderhoud (piano’s met een gepolijste
afwerking)
•
Aangezien uw piano een gepolijste afwerking heeft die net zo
kwetsbaar is als de afwerking van ambachtelijk vervaardigd houten
meubilair, moet deze regelmatig zorgvuldig onderhouden worden.
• Voor het regelmatig afstoffen gebruikt u een zachte, schone doek
en/of een plumeau voor piano’s. Veeg het stof voorzichtig weg.
Zelfs minuscule gritkorreltjes kunnen het oppervlak van het
apparaat beschadigen als u tijdens het schoonvegen teveel druk
uitoefent.
• Als de behuizing vies wordt, maakt u deze schoon met een zachte
doek die natgemaakt is en daarna uitgewrongen. Daarna veegt u
het oppervlak met een zachte, droge doek af. Gebruik geen
schoonmaakmiddelen, aangezien deze het oppervlak van het
apparaat kunnen beschadigen en barsten kunnen veroorzaken.
Gebruik geen stofdoeken die chemicaliën bevatten.
• Als de behuizing van de piano zijn glans verliest, wrijft u deze
goed in met een zachte doek, met een kleine hoeveelheid polijstvloeistof voor piano’s.
•
Over piano polijstvloeistof
• Gebruik de polijstvloeistof volgens de instructies voor het
product.
• Gebruik alleen polijstvloeistof voor gepolijste piano’s. Andere
polijstvloeistof kan krassen, vervorming of verkleuring veroorzaken. Als u polijstvloeistof wilt aanschaffen, raadpleegt u een
handelaar in muziekinstrumenten.
• Gebruik de polijstvloeistof alleen op de gepolijste oppervlakken
van de behuizing. Veeg het oppervlak altijd in de richting van de
nerf, met gelijkmatige bewegingen. Veeg dezelfde plaatsen niet
herhaaldelijk en met teveel druk, aangezien hierdoor de glans kan
afnemen.
11
Belangrijke opmerkingen
• Bewaar de polijstvloeistof buiten bereik van kleine kinderen. Als
de polijstvloeistof per ongeluk door hen wordt ingeslikt, laat u ze
eerst braken en dan brengt u de kinderen naar de dokter.
Behandeling van floppy-disks
•
Floppy-disks hebben een dunne laag magnetisch opslagmedium.
Microscopische precisie is vereist om het opslaan van grote hoeveelheden informatie op een dergelijk klein oppervlak mogelijk te
maken. Om de floppy-disks correct te laten functioneren, neemt u
het volgende in acht bij de behandeling van floppy-disks:
• Raak het magnetische medium binnenin de disk nooit aan.
• Bewaar floppy-disks niet op vieze of stoffige plaatsen.
• Stel floppy-disks niet aan temperatuur extremen bloot (bijvoorbeeld direct zonlicht in een afgesloten voertuig). Aanbevolen
temperatuur: 10 tot 30 graden Celsius.
• Stel de floppy-disks niet aan magnetische velden bloot, zoals die
door luidsprekers worden gegenereerd.
•
Floppy-disks hebben een ‘schrijfbeveiliging tab’, die de disk tegen
het per ongeluk wissen kan beschermen. Het dient aanbeveling om
de tab op de PROTECT positie te houden, en deze alleen naar de
WRITE positie te schuiven wanneer u nieuwe data op de disk wilt
schrijven.
Reparaties en data
•
Wees er op bedacht dat alle data in het geheugen van dit apparaat
verloren kunnen gaan wanneer het apparaat ter reparatie wordt
aangeboden. Sla belangrijke data altijd in een USB-geheugen op of
maak er een notitie van (indien mogelijk). Tijdens reparaties wordt
altijd geprobeerd om de inhoud van het geheugen in tact te houden,
maar in bepaalde gevallen kan de opgeslagen inhoud niet meer
hersteld worden, omdat de geheugen sectie een storing vertoont.
Wees erop bedacht dat wij niet verantwoordelijk zijn voor dataverlies
of de gevolgen hiervan.
Aanvullende voorzorgsmaatregelen
•
Wees ervan bewust dat de inhoud van het geheugen onherstelbaar
verloren kan gaan, door een storing in het apparaat of door onjuiste
bediening. Om te voorkomen dat u belangrijke data verliest,
adviseren wij u regelmatig een reservekopie van belangrijke data die
u in het geheugen van het apparaat heeft opgeslagen in een USBgeheugen te maken.
•
Helaas kan het soms onmogelijk zijn om de inhoud van data die in
een intern geheugen, een USB-geheugen of een extern geheugen
werd opgeslagen te herstellen nadat deze verloren is gegaan. Roland
Corporation is niet verantwoordelijk voor dit dataverlies.
•
Behandel de knoppen, schuifregelaars en andere regelaars
voorzichtig. Dit geldt ook voor het gebruik van de Jacks een aansluitingen. Ruw gebruik kan tot storingen leiden.
•
Tijdens het aansluiten en/of loskoppelen van alle kabels, houdt u
deze bij de aansluiting zelf vast – trek nooit aan de kabel. Op deze
manier vermijdt u kortsluiting of schade aan de interne elementen
van de kabel.
Achterkant van de disk
Write
(nieuwe data kan op
de disk worden geschreven)
Schrijfbeveiliging
Protect
(voorkomt schrijven op de disk)
•
Het identificatie etiket dient stevig op de disk te worden bevestigd.
Als het etiket loslaat terwijl de disk zich in de drive bevindt, kan deze
moeilijk te verwijderen zijn.
•
Bewaar alle disks op een veilige plaats zodat deze niet kunnen
beschadigen, en om ze tegen stof, viezigheid en andere risico’s te
beschermen. Als u een vieze of stoffige disk gebruikt, kan deze
beschadigen of kan de diskdrive defecten vertonen.
•
Om te vermijden dat u uw buren stoort, gebruikt u dit apparaat op
een passend volumeniveau. U kunt een koptelefoon gebruiken,
zodat u zich niet om anderen hoeft te bekommeren (in het bijzonder
laat op de avond en ‘s nachts).
•
Als u het apparaat moet transporteren, verpakt u het met voldoende
opvulmateriaal. Krassen, beschadigingen of storingen kunnen
veroorzaakt worden als het zonder de juiste verpakkingsmaterialen
wordt getransporteerd.
(Met gebruik van een optioneel USB-geheugen)
•
Het USB-geheugen mag niet verwijderd of aangesloten terwijl het in
gebruik is (d.w.z: terwijl de USB-geheugen toegangsindicator
knippert).
•
Pas geen overmatige kracht op de muziekstandaard toe, wanneer
deze in gebruik is.
•
Steek het USB-geheugen voorzichtig helemaal in, totdat het stevig
op zijn plaats zit.
•
Sommige aansluitkabels bevatten weerstanden. Gebruik voor het
aansluiten van dit apparaat geen kabels met weerstanden. Bij
gebruik van dit soort kabels kan het geluidsniveau extreem laag of
zelfs niet hoorbaar zijn. Informatie over kabelspecificaties kunt u bij
de fabrikant van de kabel verkrijgen.
•
Raak de aansluiting van het externe geheugen nooit aan, en laat de
contactpunten niet vies worden.
•
USB-geheugens worden met gebruik precisiecomponenten
vervaardigd, daarom dient u de volgende punten in acht te nemen
bij de behandeling ervan.
•
Om schade door elektrische ladingen te voorkomen, ontlaadt u
statische elektriciteit die mogelijke in uw lichaam aanwezig is,
voordat u met het USB-geheugen gaat werken.
• Raak de contactpunten van de kaarten niet met uw vingers aan,
en zorg dat deze niet in contact komen met metalen objecten.
• Het USB-geheugen mag niet gebogen worden, laat het niet vallen
en stel het niet aan schokken bloot.
• Bewaar het USB-geheugen niet in direct zonlicht, in afgesloten
voertuigen en soortgelijke locaties.
• Zorg dat het USB-geheugen niet nat wordt.
• Haal het USB-geheugen niet uit elkaar, en breng geen wijzigingen
aan.
•
•
Voordat het deksel geopend of gesloten wordt, moet u altijd controleren of er geen huisdieren of andere kleine dieren boven op het
instrument zitten (ze moeten in het bijzonder van het toetsenbord
en het deksel worden weggehouden). Kleine huisdieren of andere
dieren kunnen door het ontwerp van dit instrument binnenin klem
komen te zitten. In een dergelijk situatie moet u direct de stroom
uitschakelen en het netsnoer uit het stopcontact halen. Dan neemt u
contact op met het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum.
Behandeling van USB-geheugen
Tijdens normale werking zal het apparaat een geringe hoeveelheid
warmte afgeven.
Behandeling van de floppy-diskdrive
(Met gebruik van een optionele floppy-diskdrive)
•
12
Probeer nooit een floppydisk uit de drive te halen terwijl de drive in
werking is (de indicator is verlicht). Hierdoor kunnen zowel de disk
als de drive beschadigen.
Behandeling van CD-ROMs
(Met gebruik van optionele CD-ROMs)
•
Vermijd het aanraken of krassen van de glanzende onderkant
(gecodeerd oppervlak) van de disk. Beschadigde of vuile disks
kunnen niet goed gelezen worden. Zorg dat uw disks schoon blijven,
met een in de winkel verkrijgbaar CD reinigingsproduct.
Belangrijke opmerkingen
* GS (
) is een geregistreerd handelsmerk van Roland
Corporation.
* XGlite (
) is een geregistreerd handelsmerk van Yamaha
Corporation.
* MMP (Moore Microprocessor Portfolio) verwijst naar een patent
portfolio dat zich bezighoudt met microprocessor architectuur,
ontwikkeld door Technology Properties Limited (TPL). Roland heeft
een licentie voor deze technologie van de TPL Group.
* Alle in dit document genoemde productnamen zijn handelsmerken
of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke
eigenaars.
13
Benamingen en functies (HP305)
1
2
3
4
5
6
15
19
20
21
22
23
24
1
[Volume]-schuifregelaar
6
Past het algehele volume van de HP305 aan (p.21).
2
3
14
8
Indicators
Deze duiden op de inhoud die in het scherm wordt
getoond.
• Song indicator: het scherm toont het
songnummer.
• Tempo indicator: het scherm toont het tempo.
• Beat indicator: het scherm toont de maatsoort.
9
Display
Dit toont het klanknummer, songnummer,
maatsoort en de waarde van verscheidene
instellingen.
[Key Touch]-knop
• Wordt gebruikt om de gevoeligheid van het
klavier aan te passen (p.30).
• Bovendien, als u deze knop ingedrukt houdt
terwijl u op de [Twin Piano]-knop drukt, gaat u
naar de Function-mode, waar u instellingen voor
de klanken kunt maken en veranderingen in een
groot aantal instrumentfuncties kunt aanbrengen
(p.55).
[Display]-knop
• Verandert de inhoud van het scherm.
• Toont het songnummer, het tempo van de
metronoom of de maatsoort (p.26).
[Twin Piano]-knop
• Verdeelt het klavier in twee secties, zodat twee
personen binnen dezelfde registers kunnen
spelen (p.32).
• U kunt met een gesplitst klavier spelen (p.34).
5
7
[Transpose]-knop
Transponeert het klavier en/of song.
• Het klavier transponeren (p.37).
• Het afspeelgeluid van de song transponeren
(p.42).
4
Hier kunt u het geluid selecteren dat u hoort als u
het klavier bespeelt (p.25).
[Reverb]-knop
Voegt galm toe, zoals die hoorbaar is als u in een
concertzaal speelt (p.29).
Tone-knoppen
10
[–] (
) [+] (
) knoppen
• Verandert de waarde van instellingen, zoals
geluiden of functies.
• Selecteert het geluid dat via het klavier wordt
gespeeld (p.25).
• Selecteer een song (p.39).
• Een song vooruitspoelen/terugspoelen (p.39).
7
Benamingen en functies (HP305)
6
7
8
10
9
11
16
11
[Metronome]-knop
12
13
18
17
18
Zet de interne metronoom aan/uit (p.26).
12
[
] (Play/Stop) knop
• Stopt/start het afspelen van een interne song of
een opgenomen uitvoering (p.39).
• Start/stopt het opnemen van een uitvoering
(p.43).
13
[
19
20
Trackknoppen
22
17
23
Pedaal
• Deze worden hoofdzakelijk gebruikt wanneer u
piano speelt (p.22).
• U kunt verschillende functies aan de pedalen
toewijzen (p.59).
Output Jacks (L/Mono, R)
Pedal aansluiting
USB aansluiting
U kunt dit met de computer verbinden, voor het
overbrengen van uitvoeringsdata (p.72).
[Power]-schakelaar
Hier kunt u een audioapparaat of externe actieve
luidsprekers aansluiten, voor het reproduceren van
het HP305 geluid (p.67).
MIDI Out/In aansluitingen
U kunt deze met externe MIDI-apparaten verbinden
om uitvoeringsdata over te brengen (p.69).
Zet de stroom aan/uit (p.21).
16
Input Jacks (L/Mono, R)
Hier kunt u een audioapparaat of ander elektronisch
muziekinstrument aansluiten, en het aangesloten
apparaat beluisteren via de luidsprekers van de
HP305 (p.67).
21
15
Phones Jacks
Hier kunt u een koptelefoon aansluiten (p.23).
] (Rec) knop
• Hiermee kan uw uitvoering apart voor elke hand
worden afgespeeld (p.40).
• Neemt uw uitvoering apart voor elke hand op
(p.50).
• Als de [Right]-knop ingedrukt wordt gehouden,
worden alle knoppen buiten werking gesteld
(Panel Lock) (p.38).
AC In (AC Inlet)
Sluit hier het bijgeleverde netsnoer aan (p.18).
Hiermee kunt u uw eigen uitvoering in de HP305
opnemen (p.43).
14
14
24
External Memory aansluiting
Hier kunt u een USB-geheugen, een CD-drive of een
floppydisk drive aansluiten, en deze gebruiken om
songs af te spelen of op te slaan (p.62).
Sluit het pedaalsnoer van de speciaal daarvoor
bedoelde standaard op deze aansluiting aan
(p. 18).
15
Benamingen en functies (HP302)
1
2
3
4
5
6
15
23
24
25
1
[Volume]-schuifregelaar
6
Past het algehele volume van de HP302 aan (p.21).
2
[Reverb]-knop
7
Voegt galm toe, zoals die hoorbaar is als u in een
concertzaal speelt (p.29).
3
4
5
Indicators
Deze duiden op de inhoud die in het scherm wordt
getoond.
• Song indicator: het scherm toont het
songnummer.
• Tempo indicator: het scherm toont het tempo.
• Beat indicator: het scherm toont de maatsoort.
9
Display
Dit toont het klanknummer, songnummer,
maatsoort en de waarde van verscheidene
instellingen.
[Key Touch]-knop
• Wordt gebruikt om de gevoeligheid van het
klavier aan te passen (p.30).
• Bovendien, als u deze knop ingedrukt houdt
terwijl u op de [Twin Piano]-knop drukt, gaat u
naar de Function-mode, waar u instellingen voor
de klanken kunt maken, en veranderingen in een
groot aantal instrumentfuncties kunt aanbrengen
(p.55).
16
8
[Twin Piano]-knop
• Verdeelt het klavier in twee aparte secties, zodat
twee personen in dezelfde registers kunnen
spelen (p.32).
• U kunt met een gesplitst klavier spelen (p.34).
[Display]-knop
• Verandert de inhoud van het scherm.
• Toont het songnummer, het tempo van de
metronoom of de maatsoort (p.26).
[Transpose]-knop
Transponeert het klavier en/of song.
• Het klavier transponeren (p.37).
• Het afspeelgeluid van de song transponeren
(p.42).
Tone-knoppen
Hier kunt u het geluid selecteren dat u hoort als u
het klavier bespeelt (p.25).
10
[–] (
) [+](
) knop
• Verandert de waarde van instellingen zoals
geluiden of functies.
• Selecteert het geluid dat via het klavier wordt
gespeeld (p.25).
• Selecteer een song (p.39).
• Een song vooruitspoelen/terugspoelen (p.39).
7
Benamingen en functies (HP302)
6
7
8
10
9
11
12
13
14
17
18
16
19
11
[Metronome]-knop
19
Zet de interne metronoom aan/uit (p.26).
12
[
13
[
] (Rec) knop
20
21
MIDI Out/In aansluitingen
Input Jacks (L/Mono, R)
Hier kunt u een audioapparaat of ander elektronisch
muziekinstrument aansluiten, en het aangesloten
apparaat beluisteren via de luidsprekers van de
HP302 (p.67).
Trackknoppen
• Hiermee kan uw uitvoering apart voor elke hand
worden afgespeeld (p.40).
• Neemt uw uitvoering apart voor elke hand op
(p.50).
• Als de [Right]-knop ingedrukt wordt gehouden,
worden alle knoppen buiten werking gesteld
(Panel Lock) (p.38).
USB-aansluiting
U kunt deze met externe MIDI-apparaten verbinden
om uitvoeringsdata over te brengen (p.69).
Hiermee kunt u uw eigen uitvoering in de HP302
opnemen (p.43).
14
22
U kunt dit met de computer verbinden, voor het
overbrengen van uitvoeringsdata (p.72).
] (Play/Stop) knop
• Stopt/start het afspelen van een interne song of
een opgenomen uitvoering (p.39).
• Start/stopt het opnemen van uw eigen uitvoering
(p.43)
21
20
16
22
Output Jacks (L/Mono, R)
Hier kunt u een audioapparaat of externe actieve
luidsprekers aansluiten, voor het reproduceren van
het HP302 geluid (p.67).
23
Phones Jacks
Hier kunt u een koptelefoon aansluiten (p.23).
15
[Power]-schakelaar
Zet de stroom aan/uit (p.21).
16
24
• Deze worden hoofdzakelijk gebruikt, wanneer u
piano speelt (p.22).
• U kunt verschillende functies aan de pedalen
toewijzen (p.59).
Aardeaansluiting
Voor extra veiligheid kunt u deze schroef met een
aardingstaaf of een geaarde draad verbinden.
17
DC In Jack (DC Inlet)
Sluit de bijgeleverde adapter hier aan (p.18).
18
Pedaal-aansluiting
Pedal
25
External Memory aansluiting
Hier kunt u een USB-geheugen, een CD-drive of een
floppydisk drive aansluiten, en deze gebruiken om
songs af te spelen of op te slaan (p.62).
Sluit het pedaalsnoer van de speciaal daarvoor
bedoelde standaard op deze aansluiting aan (p.18).
17
Voordat u gaat spelen
Voorbereidingen om te gaan spelen
Het pedaalsnoer aansluiten (HP305)
Steek het pedaalsnoer dat uit de standaard komt in de Pedal
aansluiting aan de achterkant van het HP305 onderpaneel.
Het netsnoer aansluiten (HP305)
Controleer voordat u het netsnoer aansluit of
• de [Power]-schakelaar op Off staat (p.21).
• de [Volume] schuifregelaar dicht staat (p.21).
Pedaalaansluiting
AC ingang
Pedaalsnoer
Naar stopcontact
Het pedaalsnoer aansluiten (HP302)
Steek het pedaalsnoer dat uit de standaard komt in de pedal
aansluiting aan de achterkant van het HP302 paneel.
Netsnoer
1. Sluit het bijgeleverde netsnoer op de AC ingang
aan de achterkant van het onderpaneel aan.
2. Steek het andere eind van het netsnoer in een
stopcontact.
Pedaalaansluiting
U moet het netsnoer dat bij de HP305 is geleverd
gebruiken.
De stroomadapter aansluiten (HP302)
Controleer voordat u het netsnoer aansluit of
Pedaalsnoer
• de [Power]-schakelaar op Off staat (p.21).
• de [Volume] schuifregelaar geminimaliseerd is (p.21).
1. Verbind de meegeleverde adapter en het
netsnoer.
Adapter
Netsnoer
Stopcontact
Indicator
Plaats de adapter zo, dat de kant met de indicator (zie
illustratie) omhoog wijst, en de kant met de
tekstinformatie naar beneden wijst.
De indicator licht op als u de adapter in een stopcontact
steekt.
18
Voordat u gaat spelen
2. Sluit de adapter op de DC Jack op het achterpaneel
aan.
Trek niet hard aan het snoer en zorg dat het niet onder
spanning komt te staan. Hierdoor kan het snoer
beschadigen of breken.
De muziekstandaard opzetten (HP305)
De muziekstandaard opzetten
1
2
2
2
1. Breng de muziekstandaard voorzichtig omhoog
2. Vouw de sluitingen in, om de muziekstandaard
vast te zetten.
Aardeklem
Adaptersnoer
3. Steek het netsnoer in een stopcontact.
Gebruik alleen de adapter die bij het apparaat is
geleverd. Ook controleert u of de spanning op de
installatie overeenkomt met de ingangsspanning die
op de behuizing van de adapter wordt aangegeven.
Andere adapters kunnen een andere polariteit
gebruiken of op een ander voltage zijn ontworpen, dus
het gebruik daarvan kan tot beschadigingen, storingen
of elektrische schok leiden.
* Afhankelijk van de omstandigheden van een bepaalde
setup, kunt u een hinderlijke sensatie ervaren of bemerken
dat het oppervlak korrelig aanvoelt als u dit apparaat,
aangesloten microfoons of de metalen gedeeltes van andere
objecten, zoals gitaren, aanraakt. Dit is te wijten aan een
oneindig kleine elektrische lading, die absoluut onschuldig
is. Als u zich hier zorgen over maakt, verbindt u de aardeklem
(zie figuur) met een externe aarde. Als het apparaat geaard
is, kan een lichte brom optreden, afhankelijk van de
bijzonderheden van uw installatie. Als u onzeker bent over
de verbindingsmethode, neemt u contact op met het
dichtstbijzijnde Roland service centrum of een erkend
Roland distributeur, die u op de ‘Informatie’ pagina kunt
vinden.
Plaatsen die niet geschikt zijn voor aansluiting:
De muziekstandaard inklappen
Breng de sluitingen aan de achterkant van de
muziekstandaard omhoog, en klap de muziekstandaard dan
voorzichtig in.
Muziekhouders gebruiken
U kunt de houders gebruiken om pagina’s op hun plaats te
houden.
Als u de houders niet gebruikt, houdt u deze ingeklapt.
Indrukken
• Waterleidingen (kan tot schok of elektrocutie leiden)
• Gasleidingen (kan tot brand of explosie leiden)
• Telefoonlijn aarde of bliksemafleider (kan gevaarlijk zijn in
het geval van bliksem).
19
Voordat u gaat spelen
De muziekstandaard opzetten (HP302)
Bevestig de meegeleverde muziekstandaard met gebruik
van de hieronder beschreven procedure.
1. Steek de bijgeleverde schroeven voor montage
De muziekhouders gebruiken
U kunt de houders gebruiken om pagina’s op hun plaats te
houden.
Wanneer de houders niet worden gebruikt, laat u deze
opgevouwen.
van de muziekstandaard in de schroefgaten boven
op de HP302, en draai de schroeven licht aan.
Indrukken
2. Plaats de muziekstandaard tussen de schroeven en
de behuizing van de HP302.
Het deksel openen/sluiten
Om het deksel te openen gebruikt u beide handen om het
lichtjes op te tillen, en schuif het vervolgens van u af.
Om het deksel te sluiten trekt u het voorzichtig naar u toe, en
verlaagt u het zachtjes nadat het volledig naar u toe is
getrokken.
3. Terwijl u de muziekstandaard met één hand
ondersteunt, zet u deze op zijn plaats vast door de
schroeven vast te draaien.
Tijdens het bevestigen van de muziekstandaard ondersteunt
u deze stevig met één hand, zodat de steun niet kan vallen.
Pas op dat uw vingers niet bekneld raken.
4. Om de muziekstandaard te verwijderen,
ondersteunt u deze met één hand terwijl u de
schroeven losdraait.
Nadat de muziekstandaard is verwijderd, moet u niet
vergeten de schroeven weer vast te draaien.
Behandel de muziekstandaard niet met overmatige
kracht.
Gebruik de meegeleverde schroeven om de
muziekstandaard te bevestigen.
Voordat de piano wordt verplaatst, moet de
muziekstandaard, om ongelukken te voorkomen,
verwijderd worden.
Zorg dat u de schroeven voor het vastzetten van de
muziekstandaard niet kwijtraakt, en pas op dat kleine
kinderen deze niet per ongeluk inslikken.
20
Tijdens het openen en sluiten van het deksel moet u
oppassen dat uw vingers niet beklemd raken. Als kleine
kinderen de HP305/HP302 gaan gebruiken, dient een
volwassene toezicht te houden.
Als u de piano moet verplaatsen, moet het deksel
gesloten zijn om ongelukken te voorkomen.
Het deksel gebruiken om de knoppen en het
scherm te bedekken (Klassieke positie)
U kunt het deksel gebruiken om de knoppen en het scherm
te bedekken. Op die manier kunt u zich concentreren op het
spelen, zonder afgeleid te worden door de knoppen of het
scherm.
Deksel
Voordat u gaat spelen
De stroom aan-/uitzetten
Nadat de aansluitingen zijn gemaakt (p.18), zet u de verscheidene apparaten in de gespecificeerde volgorde aan. Door apparaten
in de verkeerde volgorde aan te zetten riskeert u storingen en/of beschadigingen aan luidsprekers en andere apparaten.
On
Off
1
2
3. Gebruik de [Volume] schuifregelaar om het volume
De stroom aanzetten
aan te passen (p.21).
1. Schuif de [Volume] regelaar helemaal naar links
om het volume te minimaliseren.
De stroom uitzetten
2. Druk op de [Power]-schakelaar.
De stroom wordt ingeschakeld, en de [Piano] en [Reverb]knoppen zijn verlicht.
Na enkele seconden kunt u geluiden produceren door het
klavier te bespelen.
*
*
1. Schuif de [Volume] regelaar helemaal naar links
om het volume te minimaliseren.
2. Druk op de [Power]-schakelaar.
Dit apparaat is uitgerust met een beveiligingscircuit. Na
het opstarten van het apparaat duurt het daarom korte
tijd (enkele seconden), voordat het apparaat normaal in
werking treedt.
Zorg dat het volumeniveau altijd helemaal laag is
gedraaid voordat de stroom wordt aangezet. Zelfs als het
volume helemaal laag staat, kan er nog steeds enig
geluid hoorbaar zijn als de stroom wordt aangezet. Dit is
normaal, en duidt niet op een storing.
Het scherm wordt zwart en de stroom wordt uitgeschakeld.
Als u de stroom volledig uit moet zetten, zet u eerst de
[Power]-schakelaar uit, en haalt u vervolgens het
netsnoer uit het stopcontact. Kijk bij ‘Het netsnoer
aansluiten (HP305)’ of ‘De adapter aansluiten (HP302)’
(p.18).
Het volume van het geluid aanpassen
Hier ziet u hoe het volume van uw spel op het klavier of het afspeelvolume van een interne song of song uit een USB-geheugen wordt
aangepast.
Als een koptelefoon is aangesloten, gebruikt u de [Volume] schuifregelaar om het koptelefoonvolume aan te passen.
Min
Max
1. Schuif aan de [Volume] regelaars om het algehele volume aan te passen.
Pas het volume aan terwijl u op het klavier speelt en geluid
produceert.
Als de knop naar rechts wordt geschoven neemt het volume
toe, en als deze naar links wordt geschoven neemt het
volume af.
21
Voordat u gaat spelen
De pedalen gebruiken
De pedalen voeren de volgende operaties uit. U zult deze
hoofdzakelijk tijdens het pianospelen gebruiken.
Over de regulateur
Als u het gevoel heeft dat het pedaal instabiel is (als u de
HP305/HP302 bijvoorbeeld naar een andere locatie heeft
verplaatst), kunt u de regulateur aan de onderkant van de
pedalen als volgt aanpassen.
Soft Pedaal
Sostenuto Pedaal
Demperpedaal
Demperpedaal (rechter pedaal)
Gebruik dit pedaal om het geluid door te laten klinken.
Terwijl dit pedaal wordt ingedrukt, klinken noten langer door
(Sustain), zelfs als u uw vingers van het klavier neemt.
De lengte van de Sustain verandert op subtiele wijze,
afhankelijk hoe diep het pedaal wordt ingedrukt.
Het indrukken van het demperpedaal op een akoestische
piano veroorzaakt dat de andere snaren dan de snaren die u
feitelijk speelt meetrillen met wat u speelt, hetgeen een rijke
resonantie produceert. De HP305/HP302 simuleert deze
’natuurlijke’ vibratie (demper resonantie).
U kunt het geluid van de ’natuurlijke’ resonantie
wijzigen (p.59).
Sostenuto pedaal (middelste pedaal)
De noten die u indrukt als dit pedaal is ingedrukt zullen
doorklinken.
Soft pedaal (linker pedaal)
Dit pedaal wordt gebruikt om het geluid zachter te maken.
Als u speelt terwijl het Soft pedaal is ingedrukt, wordt een
geluid geproduceerd dat minder sterk is dan het reguliere
geluid, ondanks dat u met gelijke sterkte speelt. Dit heeft
dezelfde functie als het linker pedaal op een akoestische
piano.
De zachtheid van de klank kunt u op subtiele wijze variëren,
met de diepte waarmee u het pedaal indrukt.
De functies van het sostenuto pedaal en het Soft
pedaal kunnen verwisseld worden (p.59).
Als u het pedaalsnoer van de HP305/HP302 ontkoppelt
terwijl de stroom aan is, zal het pedaaleffect toegepast
blijven worden. U moet het pedaalsnoer aansluiten of
verwijderen als de HP305/HP302 is uitgeschakeld.
22
Regulateur
Draai aan de regulateur om deze te verlagen, totdat deze
stevig in contact met de vloer staat. Het pedaal kan
beschadigen als er ruimte is tussen de regulateur en de vloer.
In het bijzonder als u de HP305/HP302 op tapijt heeft
geplaatst, moet u aan de regulateur draaien totdat deze
stevig op de vloer drukt.
Voordat u gaat spelen
De koptelefoon gebruiken
U kunt een koptelefoon gebruiken om van de HP305/HP302 te genieten zonder dat u mensen om u heen stoort, bijvoorbeeld ‘s nachts.
De koptelefoon aansluiten
De HP305/HP302 heeft twee koptelefoonjacks, zodat twee personen gelijktijdig een koptelefoon kunnen gebruiken.
HP305
HP302
1. Steek de koptelefoon plug in de Phone Jack.
Als een koptelefoon is aangesloten, wordt er geen geluid via de HP305/HP302 luidsprekers uitgestuurd.
2. Gebruik de [Volume] schuifregelaar van de HP305/HP302 om het koptelefoonvolume aan te passen.
23
Voordat u gaat spelen
De koptelefoonhaak gebruiken
Als u de koptelefoon niet gebruikt, kunt u deze op de koptelefoonhaak van de HP305/HP302 hangen.
De koptelefoonhaak bevestigen
HP305
Vleugelmoer
Koptelefoonhaak
HP302
Vleugelmoer
Koptelefoonhaak
1. Druk en draai de bij de HP305/HP302 geleverde koptelefoonhaak in het gat linksonder van de HP305/HP302 (zie
het figuur hierboven).
2. Draai aan de vleugelmoer van de koptelefoonhaak om de koptelefoonhaak vast te zetten.
Hang niets anders dan de koptelefoon op de koptelefoonhaak. Hierdoor kan het instrument of de haak beschadigen.
Opletten bij het gebruik van een koptelefoon
• Om beschadigingen van de interne geleiders te voorkomen, vermijdt u ruwe behandeling. Als een koptelefoon wordt
gebruikt, probeert u deze voornamelijk bij de stekker of de koptelefoon zelf beet te pakken.
• De koptelefoon kan beschadigen als het volume van een apparaat al hoog is ingesteld wanneer u de koptelefoon aansluit.
Minimaliseer het volume, voordat u de koptelefoon aansluit.
• Overmatige invoer beschadigt niet alleen uw gehoor, maar kan ook de koptelefoon belasten. Geniet alstublieft op een
passend volume van muziek.
• Gebruik een koptelefoon met een stereo 1/4’’ Jack.
24
Spelen
Spelen met verschillende geluiden
Naast pianogeluiden kunt u met de HP305/HP302 veel andere geluiden spelen (meer dan 300 types).
Deze geluiden worden ‘klanken’ genoemd. De klanken zijn in vier groepen verdeeld, en elke groep is aan een andere Toneknop toegewezen.
Laten we beginnen met het spelen van een pianoklank.
Als u het apparaat aanzet, is de ‘Grand Piano 1’ klank geselecteerd.
fig.Panel
2
1
1.
Druk op de [Piano]-knop.
Het op dat moment geselecteerde klanknummer wordt getoond.
2.
Druk op de [-] of [+]-knop.
Een andere klank wordt geselecteerd.
Als u een tijdje niet doet, verandert de indicatie in het scherm in het volgende:
Over de klanken die geselecteerd kunnen worden
Knop
Omschrijving
[Piano]-knop
Selecteert een verscheidenheid aan instrumenten, waaronder vleugels, honky-tonk piano’s, en historische
instrumenten.
[E. Piano]-knop
Selecteert verscheidene elektrische pianoklanken die in pop of rock worden gebruikt, alsmede het geluid
van instrumenten die met gebruik van Mallets worden gespeeld.
[Strings]-knop
Selecteert de geluiden van strijkinstrumenten zoals violen, en andere instrumenten die in een orkest worden
gebruikt, welke geschikt zijn wanneer deze voor de Dual-functie met een pianoklank worden gebruikt.
[Others]-knop
Selecteert een verscheidenheid aan geluiden zoals orgels, bas en GM2 geluiden (p.83).
* Als u een klanknummer tussen 35 en 43 selecteert, zal het klavier zich als een drumset gedragen.
* Als u een klank selecteert waarop het Rotary-effect wordt toegepast, zal de modulatiesnelheid van het
Rotary-effect veranderen als u op de [Others]-knop drukt.
* Bij sommige klanken zijn er toetsen die geen geluid produceren.
* Voor details over de klanken kijkt u bij de ‘Lijst van klanken’ (p.78).
25
Spelen
Spelen met de metronoom
U kunt de metronoom laten klinken terwijl u speelt.
De HP305/HP302 bevat een veelzijdige metronoomfunctie. U kunt het volume en de maatsoort van de metronoom
veranderen of de manier waarop deze de maten verdeelt.
Terwijl de song wordt afgespeeld, klinkt de metronoom op het tempo en in de maatsoort van de song.
fig.Panel
1.
Druk op de [Metronome]-knop.
De [Metronome]-knop knippert, en in het scherm wordt ‘Tempo’ aangegeven.
De metronoom is te horen.
De [Metronome]-knop knippert rood en groen volgens de op dat moment geselecteerde maatsoort.
Rood geeft de sterke maten aan en groen de zwakke maten.
U kunt nogmaals op de [Metronome]-knop drukken om de metronoom te stoppen.
Het tempo van de metronoom veranderen
fig.Panel
2
1.
1
Druk op de [Metronome]-knop.
De metronoom is hoorbaar.
2.
Druk op de [-] of [+]-knop.
Correspondentie tussen maatsoort en tempoweergave
Maatsoort
Tempo
26
0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4,
6/4, 7/4
2/2
=5–250
=10–500
3/8
6/8, 9/8, 12/8
=20–999
=7–333
Spelen
De maatsoort van de metronoom veranderen
2
1.
3
1
Druk op de [Metronome]-knop.
De metronoom is hoorbaar.
2.
Druk op de [Display]-knop.
De Beat indicator licht op, en het scherm geeft de maatsoort aan.
3.
Druk op de [-] of [+]-knop.
Als u ‘0/4’ selecteert, zullen alleen de zwakke maten te horen zijn.
Als u uw uitvoering opneemt, zal deze met de hier gespecificeerde maatsoort worden opgenomen.
Als u een song afspeelt, wordt de maatsoort van de metronoom op de maatsoort van de betreffende song ingesteld.
Indicate
*
Beat
Indicate
Beat
2/2
6/4
0/4
(Alleen zwakke maten zijn hoorbaar)
7/4
2/4
3/8
3/4
6/8
4/4
9/8
5/4
12/8
De maatsoort van de metronoom kan niet veranderd worden terwijl een song wordt afgespeeld.
27
Spelen
Het volume van de metronoom aanpassen
fig.Panel
1.
Terwijl u de [Metronome]-knop ingedrukt houdt, drukt u op de [-] of [+]-knop.
Het scherm geeft het volume van de metronoom aan.
Als u een aftelling speelt, kunt u uw eigen uitvoering gemakkelijker aan het tempo van het
afspeelgeluid synchroniseren.
Bereik van Metronoomvolume r
0–10
Een aftelling toevoegen voor het synchroniseren van uw uitvoering
Een serie ritmisch gespeelde geluiden die gespeeld wordt voordat een song begint wordt een ‘count-in’ (aftelling) genoemd.
Als u een aftelling laat spelen, kunt u uw uitvoering gemakkelijker aan het tempo van het afspeelgeluid synchroniseren.
fig.Panel
1
1.
Druk op de [Metronome]-knop.
De metronoom is hoorbaar.
2.
Druk op de [
]-knop.
Een aftelling van twee maten wordt geproduceerd, voordat de song begint te spelen.
28
2
Spelen
Galm aan het geluid toevoegen (Reverb)
U kunt een aangename galm toevoegen aan de geluiden die u via het klavier speelt, wat de indruk geeft dat u in een
concertzaal speelt. Dit effect wordt ‘Reverb’ genoemd.
fig.Panel
1.
Druk op de [Reverb]-knop.
De [Reverb]-knop licht op.
Als u nogmaals op de [Reverb]-knop drukt, gaat de knop uit en wordt het effect gestopt.
De diepte van het Reverb-effect aanpassen
fig.Panel
1.
Terwijl u de [Reverb]-knop ingedrukt houdt, drukt u op de [-] of [+]-knop.
Het scherm geeft de diepte van de Reverb-effect waardes aan.
Bereik van de Reverb diepte
1 –10
Hogere waardes passen een diepere Reverb toe.
De aangepaste instelling keert naar zijn vorige waarde terug als u de stroom uitzet. Indien gewenst
kan deze instelling bewaard worden, ook als de stroom wordt uitgezet (p.21).
*
De diepte van het Reverb-effect kan niet onafhankelijk voor elk geluid worden gespecificeerd. Reverb wordt voor elk geluid
op dezelfde diepte toegepast.
*
De diepte van het Reverb-effect van de gespeelde song zal niet veranderen.
*
Het Reverb-effect zal niet worden toegepast als de Twin Piano Mode (p.33) op Individual is ingesteld.
Wat zijn effecten?
Naast Reverb voorziet de HP305/HP302 in een verscheidenheid aan andere ‘effecten’ die het geluid op verschillende
manieren kunnen wijzigen. Voor elke verschillende klank wordt een passend effect geselecteerd.
* Sommige klanken hebben geen effect.
29
Spelen
De gevoeligheid van het klavier aanpassen (Key Touch)
U kunt de aanslaggevoeligheid of respons van de toetsen veranderen. U kunt de klavieraanslag aanpassen, zodat deze past
bij de speelsterkte van de muzikant.
fig.Panel
1
2
1.
Druk op de [Key Touch]-knop zodat deze knippert.
2.
Druk op de [-] of [+]-knop om de klavieraanslag te selecteren.
Indicatie
Omschrijving
Fixed
Het geluid speelt op een vaststaand volume, ongeacht de sterkte waarmee de toetsen
worden bespeeld.
Extra Light
Deze instelling produceert de lichtste klavieraanslag.
Light
U kunt fortissimo (ff) spel bereiken met een minder krachtige aanslag dan ‘medium’, dus het
klavier voelt lichter aan. Deze instelling maakt het spelen gemakkelijker, zelfs voor kinderen.
Medium
Dit stelt de standaard klavieraanslag in. U kunt spelen met de meest natuurlijke aanslag. Dit
lijkt het meest op de aanslag op een akoestische piano.
U moet het klavier sterker aanslaan dan ‘medium’ om fortissimo (ff) te spelen, dus de
klavieraanslag voelt zwaarder aan. Dynamische vingerzetting geeft hetgeen u speelt nog
meer gevoel.
Heavy
Extra Heavy
Deze instelling produceert de zwaarste klavieraanslag.
3.
Druk op de [Key Touch]-knop om naar de selectie van klanken terug te keren.
U kunt de Memory Backup functie gebruiken om deze instelling in het interne geheugen op te slaan
(p.61).
30
Spelen
Spelen met twee over elkaar gelegde klanken (Dual Play)
U kunt twee klanken gelijktijdig van elke toets op het klavier spelen. Deze eigenschap wordt ‘Dual Play’ genoemd.
Bij wijze van voorbeeld ziet u hier hoe piano- en strijkersklanken worden gestapeld.
fig.Panel
1.
Houd de [Piano]-knop ingedrukt en druk op de [Strings]-knop.
Beide knoppen zijn verlicht.
Als u op het klavier speelt, zult u zowel de piano- als de strijkersklanken horen.
Over de klanken
Klanknaam
Corresponderende knop
Hoe klanken worden veranderd
Tone 1
Knop voor de linkerklank
Druk op de [-] of [+]-knop.
Tone 2
Knop voor de rechterklank
Houd de Tone-knop van Tone 2 ingedrukt (de meest rechtse van de
verlichte Tone-knoppen), en druk op de [-] of [+]-knop.
Als u op een klankknop drukt, zal Dual Play geannuleerd worden. U zult alleen de klank van de
ingedrukte knop horen.
U kunt de toonhoogte van klank 2 in stappen van een octaaf veranderen (p.57).
Als u een demperpedaal indrukt terwijl Dual Play wordt gebruikt, wordt het effect op zowel klank 1
als klank 2 toegepast, maar u kunt dit veranderen, zodat het effect op slechts één klank wordt
toegepast (p.59).
U kunt de volumebalans van de twee klanken veranderen (p.58).
*
Dual Play is niet beschikbaar als Split Play of Twin Piano zijn ingeschakeld.
*
Bij sommige klankcombinaties wordt het effect niet op klank 2 toegepast, en dit kan de manier waarop de klank klinkt
beïnvloeden.
31
Spelen
Het klavier splitsen voor een uitvoering met twee personen (Twin Piano)
U kunt het klavier in linker en rechter zones splitsen, zodat twee mensen binnen dezelfde reeks toonhoogtes kunnen
spelen, alsof er op twee piano’s wordt gespeeld. Deze functie wordt “Twin Piano” genoemd.
U kunt Twin Piano bijvoorbeeld gebruiken om een leerling samen met zijn docent te laten spelen.
fig.Panel
1.
Druk op de [Twin Piano]-knop.
De [Twin Piano]-knop licht op.
Als u Twin Piano inschakelt, veranderen het klavier, de pedalen en de klank in de volgende instellingen.
fig.Panel
Conventioneel
klavier
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Twin Piano
C3
C4
C5
Grand Piano 1
Het demperpedaal
voor het linkergebied
C6
Splitspunt
C3
C4
C5
C6
Grand Piano 1
Het demperpedaal
voor het rechtergebied
Als u de [Twin Piano]-knop een aantal malen indrukt, wordt de Twin Piano functie uitgeschakeld en
dooft de verlichting van de [Twin Piano]-knop uit.
*
32
Aangezien sommige effecten (p.29) niet langer toegepast worden als Twin Piano is ingeschakeld, kan dit het geluid van de
klank veranderen.
Spelen
De manier waarop het geluid klinkt veranderen (Twin Piano Mode)
fig.Panel
1.
Houd de [Twin Piano]-knop ingedrukt en druk op de [-] of [+]-knop.
Waarde
Omschrijving
1
(Pair)
Het geluid van de klavierzone voor de rechterhand is luider te horen via de rechter luidspreker dan de linker luidspreker.
Omgekeerd zal het geluid van de klavierzone voor de linkerhand luider via de linker luidspreker zijn dan via de rechter
luidspreker.
Het geluid van de rechterhand klavierzone is alleen via de rechter luidspreker te horen. Het geluid van de linkerhand
klavierzone is alleen via de linker luidspreker te horen.
* Het Reverb effect wordt uitgeschakeld.
* Bij sommige klanken kan het geluid niet tussen links en rechts worden gesplitst.
2
(Individual)
Voor de HP305
* Als u in de linkerhand klavierzone speelt, zult u geen geluid horen via de koptelefoon die op de rechter Phones Jack is
aangesloten. Omgekeerd zult u geen geluid in de linker koptelefoon horen als u in de rechterhand klavierzone speelt.
Voor de HP302
* Als u in de linkerhand klavierzone speelt, zult u geen geluid horen via de koptelefoon die op de Phones Jack aan de
achterkant is aangesloten. Evenzo, als u in de linkerhand klavierzone speelt, zal het geluid niet hoorbaar zijn via de
koptelefoon die op de Phones Jack aan de voorkant is aangesloten.
De instellingen die u verandert zullen naar hun oorspronkelijke waardes terugkeren als u de stroom
uitzet.
Indien gewenst kan het apparaat deze instelling onthouden, ook als de stroom is uitgeschakeld
(p.61).
33
Spelen
Verschillende klanken binnen de linker en rechter gebieden van het
klavier spelen (Split Play)
U kunt verschillende klanken binnen de linker en rechtergebieden van het klavier spelen, dat op een bepaalde toets is
gesplitst.
Deze mogelijkheid wordt ‘Split Play’ genoemd, en de toets waarop het klavier is gesplitst wordt het ‘Splitspunt’ genoemd.
fig.Panel
1.
Druk een aantal malen op de [Twin Piano]-knop, zodat het Split scherm verschijnt.
Als Split is ingeschakeld, zijn de klavierinstellingen als volgt.
fig.Panel
Splitspunt (standaard na opstarten: F#3)
A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 …
Linkerhand klank
A.Bass+Cymbal
(Akoestische basklank)
C3
C4
C5
Rechterhand klank
Pianoklank
(Geluid dat gespeeld werd voordat u het klavier splitste)
Druk een aantal malen op de [Twin Piano]-knop om Split Play uit te schakelen. De verlichting van de
[Twin Piano]-knop dooft uit.
34
B7 C8
Spelen
De klanken van de linker en rechter zones veranderen
De klank voor de rechterhand veranderen
fig.Panel
2
1
1.
Druk op een Tone-knop.
Het nummer van de klank die op dat moment voor de rechterhand zone is geselecteerd wordt
getoond.
2.
Druk op de [-] of [+]-knop.
Een andere klank wordt geselecteerd.
De klank voor de linkerhand veranderen
fig.Panel
1
2
1.
Houd de [Twin Piano]-knop ingedrukt en druk op een Tone-knop.
Het nummer van de klank die op dat moment voor de linkerhand zone is geselecteerd wordt
getoond.
2.
Terwijl u de [Twin Piano]-knop ingedrukt houdt, drukt u op de [-] of [+]-knop.
Een andere klank wordt geselecteerd.
U kunt de toonhoogte van de linkerhandgeluiden in stappen van een octaaf veranderen (p.57).
35
Spelen
Het splitspunt van het klavier veranderen
fig.Panel
Reeks waarbinnen het splitspunt gespecificeerd kan worden (B1-B6)
A0
C1
B1 C2
C3
C4
C5
C6
B6 C7
Splitspunt
Systeemgekozen waarde vanuit de fabriek: F#3
De toets behoort tot de linkerhand sectie
1.
Houd de [Twin Piano]-knop ingedrukt en druk op de toets die u als het splitspunt wilt
toewijzen.
De toets die u indrukt wordt het nieuwe splitspunt, en die toets zal in het scherm worden getoond.
Als u de [Twin Piano]-knop loslaat, keert het scherm naar de vorige indicatie terug.
Hoe het splitspunt wordt weergegeven
Als u de toets die het splitspunt is aangeeft, toont het scherm de nootnaam gevolgd door een
nummer dat het octaaf aanduidt.
Weergave
Nootnaam
Weergave
Nootnaam
Nootnaam Octaaf
C
F
C
G
D
A
E
A
E
B
F
B
De veranderde instelling zal naar zijn oorspronkelijke status terugkeren als u de stroom uitzet.
Indien gewenst kan deze instelling onthouden worden, zelfs terwijl de stroom is uitgezet (p.61).
36
C8
Spelen
Het klavier transponeren (Transpose)
‘Transponeren’ betekent het verschuiven van de toonhoogtes die door het klavier worden geproduceerd.
Met de Transpose functie kunnen de volgende dingen gemakkelijk worden uitgevoerd.
• De toonhoogte van de begeleiding kan aan het vocale bereik van een zanger worden aangepast zonder
dat uw vingerzetting hoeft te veranderen (d.w.z: zonder dat u de toetsen die u speelt hoeft te
veranderen).
• Een song die in een moeilijke toonsoort staat, met talloze kruizen ( ) of mollen ( ) kan in een
gemakkelijker te spelen toonsoort worden uitgevoerd.
1.
Houd de [Tranpose]-knop ingedrukt en speel de toets die de tonica van de toonsoort
waarnaar u wilt transponeren bepaalt.
De huidige transpositie-instelling wordt getoond terwijl u de [Transpose]-knop ingedrukt houdt.
U kunt de transpositie-instelling ook veranderen met gebruik van de [-] of [+]-knoppen terwijl de
[Transpose]-knop ingedrukt wordt gehouden.
Transpositiereeks
-6-0-5 (eenheden van halve tonen)
Als een andere instelling dan 0 is geselecteerd, is de [Transpose]-knop verlicht.
Om naar de oorspronkelijke waarde (0) terug te keren, houdt u de [Transpose]-knop ingedrukt en
drukt u de [-] en [+]-knoppen tegelijk in.
U kunt de [Tranpose]-knop gebruiken om de Transpose functie aan en uit te zetten (als de
transpositie-instelling op iets anders dan ‘0’ staat).
Met de HP305/HP302 kunt u zowel het klavier als de song, alleen het klavier of alleen de song
transponeren (p.57). In de fabrieksinstellingen worden het klavier en de song getransponeerd.
*
Als de Transpose Mode (p.57) op ‘SnG’ is ingesteld (het afspelen van de song), is de Transpose functie niet van invloed op de
toonhoogtes van het klavier.
Voorbeeld: C majeur vingerzettingen gebruiken om een song die in E majeur staat te
spelen
1.
Houd de [Transpose]-knop ingedrukt en druk op de E noot (de grondtoon van de toonsoort E majeur).
Tellend vanaf C als referentiepunt, is de grondtoon van de toonsoort E majeur vier chromatische stappen hoger, dus in het
scherm wordt ‘4’ aangegeven.
fig.Panel
Als u C E G
speelt
Zal E G B
klinken
De transpositiewaarde keert naar ‘0’ terug als u naar een andere song overschakelt of de stroom
uitzet.
37
Spelen
De knoppen buiten werking stellen (Panel Lock)
Met de Panel Lock instelling kunt u alle knoppen van de HP305/HP302 buiten werking stellen. In deze staat zullen de
instellingen niet veranderen, ook al drukt u onbedoeld op een knop terwijl u speelt.
fig.Panel
1.
Houd de [Right]-knop enige tijd ingedrukt.
Panel Lock wordt geactiveerd.
Om Panel Lock op te heffen houdt u de [Right]-knop nogmaals enige tijd ingedrukt.
Panel Lock wordt ook opgeheven als de stroom wordt uitgezet.
*
1.
38
Als u Panel Lock activeert terwijl een song wordt afgespeeld of opgenomen, zal het afspelen of opnemen stoppen.
U kunt Panel Lock niet activeren als u zich in de Function-mode bevindt (p.55).
Songs beluisteren
Songs beluisteren
Hier wordt uitgelegd hoe de ingebouwde songs beluisterd kunnen worden. De HP305/HP302 voorziet in 72 ingebouwde
pianosongs.
Songs kunnen ook via een apart verkrijgbare floppy-diskdrive, CD-DRIVE of USB-geheugen worden
afgespeeld (p.64).
fig.Panel
1
2
3
1.
Druk een aantal malen op de [Display]-knop zodat de Song indicator oplicht.
2.
Druk op de [-] of [+]-knop om een song te selecteren.
3.
Druk op de [
]-knop.
Als de song tot het eind is gespeeld, zal het afspelen stoppen.
Om het afspelen te pauzeren drukt u nogmaals op de [
De volgende keer dat u de [
]-knop.
]-knop indrukt gaat het afspelen verder vanaf het punt waarop u bent gepauzeerd.
Vooruitspoelen en terugspoelen
Operatie
Knop
Naar het begin van de volgende song
Druk op de [
]-knop
Naar het begin van de huidige song
Druk op de [
]-knop
De song vooruitspoelen
Houd de [
]-knop ingedrukt terwijl de song speelt
De song terugspoelen
Houd de [
]-knop ingedrukt terwijl de song speelt
Voor details over de namen van de interne songs kijkt u in de ‘Lijst van interne songs’ (p.81).
39
Songs beluisteren
Individuele Parts (onderdelen) spelen
De Parts van een interne song kunnen individueel geselecteerd en gespeeld worden. Op deze manier kunt u het linker- of
rechterhandgedeelte van een song oefenen terwijl u de andere hand, die automatisch wordt gespeeld, beluistert.
uitvoering Parts en Tracks
Track knop
Elk Part wordt aan de Trackknoppen
toegewezen, zoals in de illustratie
wordt getoond.
Muting
U kunt een specifiek Part ‘dempen’
(Mute), zodat het niet hoorbaar is.
* De [Accomp]-knop licht niet op als u
een song zonder begeleiding heeft
geselecteerd.
Begeleidingsgedeelte
Linkerhandgedeelte
Rechterhandgedeelte
fig.Panel
2
1.
Speel een song af (p.39).
2.
Druk op de Trackknop van het Part dat niet gespeeld moet worden.
De verlichting van de knop die u indrukte dooft uit, en het geselecteerde Part zal niet te horen zijn.
Als u nogmaals op de Trackknop drukt zodat deze verlicht is, zal het Part weer hoorbaar zijn.
U kunt het volume van het gedempte Part veranderen (p.60).
Door een song af te spelen terwijl het begeleidingsgedeelte is gedempt, kunt u de introductie
overslaan.
De Mute instelling wordt geannuleerd als u naar een andere song overschakelt.
De rechterhand alleen oefenen
1.
Druk op de [Right]-knop.
HP305/HP302 zal spelen
dooft uit
De verlichting van de knop dooft
uit.
2.
Druk op de [
]-knop.
De HP305/HP302 speelt het
linkerhandgedeelte en het
begeleidingsgedeelte, zodat u
het rechterhandgedeelte apart
kunt oefenen.
40
Begeleidingsgedeelte
Linkerhandgedeelte
Rechterhandgedeelte
Songs beluisteren
Alle songs opeenvolgend spelen (All Songs Play)
U kunt de HP305/HP302 alle songs in het interne geheugen (of alle songs in USB-geheugen) herhaaldelijk opeenvolgend laten afspelen.
Deze functie wordt ‘All Songs Play’ genoemd.
fig.Panel
1.
Houd de [Display]-knop ingedrukt en druk op de [
]-knop.
All Songs Play wordt geselecteerd, en in het scherm wordt ‘ALL’ aangegeven.
*
De All Song Play functie wordt uitgezet als u het afspelen stopt of de stroom uitzet.
Het volume voor het afspelen van de song aanpassen
U kunt het volume waarop de song wordt gespeeld aanpassen.
Dit is handig als u de volumebalans tussen uw spel op het klavier en het afspeelgeluid van de song wilt aanpassen, bijvoorbeeld als u
oefent door met een song mee te spelen.
fig.Panel
1.
Houd de [
]-knop ingedrukt en druk op de [-] of [+]-knop.
Het volume van de gespeelde song wordt getoond terwijl de [
gehouden.
Song volumereeks
*
]-knop ingedrukt wordt
0–10
Het afspeelvolume voor de song wordt opnieuw op ‘10’ ingesteld als u de stroom uitzet.
41
Songs beluisteren
Het tempo van de song veranderen
U kunt het tempo waarop de song wordt afgespeeld veranderen.
Als u oefent door met een interne song mee te spelen, kunt u hiermee het tempo van een moeilijke song verlagen, zodat u deze
gemakkelijker zult kunnen spelen.
fig.Panel
1
1.
2
Druk een aantal malen op de [Display]-knop zodat de Tempo Indicator oplicht.
De Tempo indicator licht op.
2.
Druk op de [-] of [+]-knop.
Het tempo verandert.
Indien gewenst kunt u de song op een vaststaand tempo laten afspelen, zonder dat het tempo
veranderd kan worden (p.60).
De toonhoogte van de song veranderen (Playback Transpose)
U kunt de toonsoort van een song die wordt afgespeeld veranderen. Dit wordt de ‘Playback Transpose’ functie genoemd.
ig.Panel
1.
Speel de song af (p.39).
2.
Houd de [Transpose]-knop ingedrukt en druk op de [-] of [+]-knop.
De toonsoort van de song verandert in stappen van halve tonen.
Transpositiereeks
-6-0-5 (eenheden van halve tonen)
Terwijl u de [Transpose]-knop ingedrukt houdt, wordt de Playback Transpose instelling getoond.
Als de waarde op iets anders dan 0 staat, is de [Transpose]-knop verlicht.
De transpositie instelling zal naar ‘0’ terugkeren als u een andere song selecteert.
Als u de [Transpose]-knop ingedrukt houdt en de [-] en [+]-knoppen tegelijk indrukt, keert de
instelling naar zijn oorspronkelijke waarde (0) terug.
U kunt de [Transpose]-knop gebruiken om de Playback Transpose functie aan of uit te zetten (als de
transpositie instelling iets anders dan ‘0’ is).
Met de HP305/HP302 kunt u zowel het klavier als de song, alleen het klavier of alleen de song
transponeren (p.57). In de fabrieksinstellingen worden het klavier en de song samen
getransponeerd.
*
42
De Playback Transpose functie wordt niet toegepast als ‘Transpose Mode’ (p.57) op ‘Kbd’ (Klaviernoten)’ is ingesteld.
Uw uitvoering opnemen
Een uitvoering op het klavier opnemen
Het opnemen van uw eigen uitvoeringen is gemakkelijk.
U kunt een opgenomen uitvoering afspelen om uw spel te controleren of met een opgenomen uitvoering meespelen.
Voorbereidingen voor opname
fig.Panel
2
1
1.
Druk een aantal malen op de [Display]-knop, zodat de Song indicator oplicht.
2.
Druk een aantal malen op de [-]-knop zodat ‘USr’ in het scherm wordt weergegeven.
3.
Selecteer de klank die u voor de uitvoering wilt gebruiken (p.25).
4
Indien gewenst laat u de metronoom klinken (p.26).
4.
Druk op de [
De [
]-knop.
]-knop licht op, de [
]-knop knippert en de HP305/HP302 wordt in de gereed-voor-opname mode geplaatst.
Als u besluit niet op te nemen, drukt u nogmaals op de [
]-knop.
De opname starten/stoppen
fig.Panel
1.
Druk op de [
]-knop of speel op het klavier.
Een aftelling van twee maten is te horen (het maatnummer wordt als ‘-2’ en dan ‘-1’ in het scherm weergegeven). Daarna
begint de opname.
Als de opname begint, zijn de [
]-knop en de [
]-knop verlicht.
Een aftelgeluid wordt niet gespeeld als u de opname door op het klavier te spelen heeft gestart.
2.
Druk op de [
]-knop.
De opname stoppen.
43
Uw uitvoering opnemen
De opgenomen uitvoering beluisteren
fig.Panel
2
1
1.
Druk op de [
]-knop.
U keert terug naar het begin van de opgenomen uitvoering.
2.
Druk op de [
]-knop.
De opgenomen uitvoering wordt afgespeeld.
Het afspelen stopt als u nogmaals op de [
]-knop drukt.
Als u op de [
]-knop drukt terwijl de metronoom klinkt, hoort u een aftelling van twee
maten (Count-In) voordat het afspelen begint.
De opgenomen uitvoering gaat verloren als u de stroom uitzet. Als u uw opgenomen uitvoering wilt
behouden, moet deze in het interne geheugen (p.46) of een USB-geheugen (p.66) worden opgeslagen.
Als er een niet-opgeslagen uitvoering is, kunt u geen andere song afspelen. U moet dan uw uitvoering
verwijderen (p.45) of opslaan (p.46) voordat een andere song wordt afgespeeld.
Als de volgende indicatie verschijnt:
Het bevestigingsbericht aan de rechterkant verschijnt als u probeert een andere song te
selecteren terwijl de daarvoor opgenomen song nog niet is opgeslagen.
Sla de opgenomen uitvoering in het interne geheugen (p.46) of USB-geheugen (p.65) op.
• Als u besluit de opgenomen uitvoering te wissen, drukt u op de [
]-knop.
Als u de opgenomen uitvoering niet wilt wissen, drukt u op de [
44
]-knop.
Uw uitvoering opnemen
De opgenomen uitvoering wissen
Hier ziet u hoe uw opgenomen uitvoering gewist wordt.
fig.Panel
2
1
1.
Houd de [Display]-knop ingedrukt en druk op de [
Een bevestigingsbericht verschijnt en de [
] en [
Als u besluit de uitvoering niet te wissen, drukt u op de [
2.
Druk op de [
]-knop.
]-knoppen knipperen.
]-knop.
]-knop.
De opgenomen uitvoering zal gewist worden.
Als u de [
]-knop ingedrukt houdt terwijl u op een Trackknop drukt, zal de uitvoering van alleen
die Track worden gewist.
Een opgenomen uitvoering wordt gewist als u de stroom uitzet.
45
Uw uitvoering opnemen
De opgenomen uitvoering opslaan
Als u een uitvoering heeft opgenomen, gaat deze verloren als u de stroom van de HP305/HP302 uitzet voordat u de song heeft
opgeslagen. Om uw opgenomen uitvoering te behouden, komt het van pas om deze in het interne geheugen op te slaan. Songs die
in het interne geheugen zijn opgeslagen, zullen niet verloren gaan als u de stroom uitzet.
U kunt de opgenomen uitvoering ook in een USB-geheugen (apart verkrijgbaar) of op een
floppydisk (apart verkrijgbaar) opslaan (p.66).
fig.Panel
1
2
4
Voorbereidingen om op te slaan
1.
Houd de [Twin Piano]-knop ingedrukt en druk op de [Key Touch]-knop.
In het scherm wordt ‘Fnc’ aangegeven en u bevindt zich in de Function-mode (p.55).
2.
Houd de [Display]-knop ingedrukt en gebruik de [-]-knoppen om ‘SAv’ in het scherm
te laten verschijnen.
3.
Als u de [Display]-knop loslaat, wordt ‘Int’ in het scherm aangegeven.
4.
Druk op de [
]knop.
In het scherm kunt u het nummer van de opslagbestemming selecteren.
46
Uw uitvoering opnemen
De opslagbestemming voor de song selecteren
fig.Panel
1
4
1.
2
3
Druk op de [-] of [+]-knop om de opslagbestemming te selecteren.
Als de stip rechtsonder in het scherm verlicht is, is er al een song in dat nummer opgeslagen.
Als u een ongewenste song wilt wissen en deze door de nieuw opgeslagen song wilt vervangen,
selecteert u het nummer van de ongewenste song.
Verlicht als een
song is opgeslagen
2.
Druk op de [
]-knop.
‘Sur’ wordt in het scherm weergegeven en de [
Als u besluit de song niet op te slaan, drukt u op de [
3.
Druk op de [
] en [
]-knoppen knipperen.
]-knop.
]-knop.
De song wordt opgeslagen.
Zet nooit de stroom uit wanneer ‘SAv’ in het scherm wordt getoond.
4.
Druk op de [Twin Piano]-knop of de [Key Touch]-knop.
U verlaat de Function-mode.
*
U kunt geen andere song selecteren als de opgenomen uitvoering nog niet is opgeslagen. Wis de opgenomen
uitvoering of sla deze op (p.44).
47
Uw uitvoering opnemen
Een opgeslagen song verwijderen
Hier ziet u hoe een song die in het interne geheugen is opgeslagen wordt verwijderd.
Als u alle songs die in het interne geheugen zijn opgeslagen wilt verwijderen, initialiseert u het
geheugen (p.63).
U kunt ook songs uit een USB-geheugen (apart verkrijgbaar) of een floppydisk (apart verkrijgbaar)
verwijderen.
fig.Panel
1
2
4
Voorbereidingen voor verwijderen
1.
Houd de [Twin Piano]-knop ingedrukt en druk op de [Key Touch]-knop.
‘Fnc’ wordt in het scherm weergegeven en u bevindt zich in de Function-mode (p.55).
2.
Houd de [Display]-knop ingedrukt en gebruik de [-]-knop om ‘dEL’ in het scherm te
laten verschijnen.
3.
Als u de [Display]-knop loslaat, wordt ‘Int’ in het scherm aangegeven.
4.
Druk op de [
]-knop.
In het scherm kunt u het songnummer dat u wilt verwijderen selecteren.
48
Uw uitvoering opnemen
De te verwijderen song kiezen
fig.Panel
1
1.
Druk op de [-] of [+]-knop om de song die u wilt verwijderen te selecteren.
De song verwijderen
fig.Panel
1
3
1.
Druk op de [
]-knop.
In het scherm wordt ‘Sur’ getoond, en de [
] en [
Als u besluit de song niet te verwijderen, drukt u op de [
2.
Druk op de [
2
]-knoppen knipperen.
]-knop.
]-knop.
De geselecteerde song wordt verwijderd.
3.
Druk op de [Twin Piano] of de [Key Touch]-knop.
U verlaat de Function-mode.
Zet nooit de stroom uit terwijl ‘dEL’ in het scherm wordt weergegeven.
49
Uw uitvoering opnemen
Geavanceerde opnamemethodes
Elke hand apart opnemen
U kunt het spel van de linkerhand apart onder de [Left]-knop opnemen en dat van de rechterhand onder de [Right]-knop opnemen.
Ook kunt u elke hand nadien apart opnieuw opnemen.
Voorbereidingen voor opname
fig.Panel
1
1.
2
4
3
Druk een aantal malen op de [Display]-knop zodat de Song indicator verlicht is.
Het songnummer wordt in het scherm getoond.
2.
Druk een aantal malen op de [-]-knop, totdat ‘USr’ in het scherm wordt getoond.
3.
Druk op de [
]-knop.
De [
]-knop is verlicht. De [
]-knop en de knop van de track die opgenomen zal worden
knipperen en de HP305/HP302 wordt in de gereed-voor-opname mode geplaatst.
Als u besluit niet op te nemen, drukt u nogmaals op de [
4.
]-knop.
Druk op de knoppen van alle tracks die u niet wilt opnemen, zodat deze niet verlicht zijn.
Uw uitvoering kan apart onder de relevante Trackknoppen worden opgenomen.
Opgenomen uitvoeringen en de Trackknoppen
De uitvoeringen die u opneemt worden als volgt aan de Trackknoppen toegewezen.
Conventionele uitvoering ( waarbij het volledige klavier wordt gebruikt voor het spelen van één enkele klank),
Dual Play
Trackknop
Opgenomen uitvoering
Opnemen met één enkele gespecificeerde
knop
De uitvoering zal op de gespecificeerde Track worden opgenomen.
Opnemen met meerdere gespecificeerde
knoppen.
De uitvoering zal op slechts één track worden opgenomen De volgorde van opnemen
is: [Right]-knop → [Left]-knop →[Accomp].
Twin Piano (p. 32), Split Play (p. 34)
Trackknop
50
Opgenomen uitvoering
Twin Piano
Split Play
[Right]-knop
Rechts
Rechterhand klank
[Left]-knop
Links
Linkerhand klank
Uw uitvoering opnemen
Opnemen en stoppen
fig.Panel
1.
Druk op de [
]-knop.
U zult een aftelling van twee maten horen, waarna de opname begint.
Als alternatief kunt u ook beginnen met opnemen door het klavier te bespelen in plaats van de [
drukken. In dat geval is er geen aftelling.
Als de opname begint, zijn de [
]-knop en de [
]-knop in te
]-knop verlicht.
Tijdens de aftelling wordt ‘-2’ en dan ‘-1’ als het maatnummer in het scherm getoond.
2.
Om met opnemen te stoppen drukt u op de [
]-knop.
Aanvullende opnames
fig.Panel
4
1
2
3
5
1.
Druk op de [
]-knop.
U keert terug naar het begin van de opgenomen uitvoering.
2.
Druk op de [
]-knop.
De [
]-knop licht op, de [
]-knop en de knop van de Track die opgenomen zal worden knipperen en de
HP305/HP302 wordt in de gereed-voor-opname mode geplaatst.
Als u besluit niet op te nemen, drukt u nogmaals op de [
3.
]-knop.
Druk op de knop van de Track die u wilt opnemen, zodat deze knippert.
Als u besluit niet op te nemen, drukt u nogmaals op de [
]-knop.
Als u een eerder opgenomen Track voor opname selecteert, zal deze door de nieuwe uitvoering worden
overschreven, waarbij de eerder opgenomen uitvoering gewist wordt.
51
Uw uitvoering opnemen
4.
Druk op de [
]-knop.
U hoort een aftelling van twee maten, en dan begint de opname.
U kunt de opname ook starten door het klavier te bespelen in plaats van de [
geval is er geen aftelling.
Als de opname begint, zijn de [
] en de [
]-knop in te drukken. In dat
]-knoppen verlicht.
Tijdens de aftelling wordt ‘-2’ en dan ‘-1’ als het maatnummer in het scherm getoond.
*
5.
Als u aanvullend materiaal opneemt zonder de eerder opgenomen uitvoeringen te wissen, blijven het tempo van de song en
de maatsoort, zoals deze waren toen de eerste keer werd opgenomen.
Om de opname te stoppen drukt u op de [
]-knop.
Als u opnieuw opneemt
Als u opnieuw vanaf het begin opneemt, zal de eerder opgenomen uitvoering tijdens de voortgang van de nieuwe
opname gewist worden.
Als u een volledige uitvoering wilt opnemen, wist u de eerder opgenomen uitvoering eerst (p.46).
1ste gang
2e gang
De eerste uitvoering wordt behouden
De opgenomen uitvoering beluisteren
fig.Panel
1
1.
Druk op de [
2
]-knop.
U keert naar het begin van de opgenomen uitvoering terug.
2.
Druk op de [
]-knop.
De opgenomen uitvoering wordt afgespeeld.
Druk nogmaals op de [
]-knop om het afspelen te stoppen.
Uw opgenomen uitvoering zal verloren gaan, zodra u de stroom uitzet. Om de opgenomen uitvoering te
behouden, moet u deze in het interne geheugen (p.46) of USB-geheugen (p.66) opslaan.
U kunt geen andere song afspelen als er een opgenomen uitvoering aanwezig is. De opgenomen
uitvoering kunt u wissen of opslaan, en dan kan de gewenste song worden afgespeeld (p.44).
Door één van de Trackknoppen ingedrukt te houden en op de [
]-knop te drukken, kunt u de
uitvoering van alleen die Track wissen. Als u de uitvoering van alle tracks wist, wordt ‘USr’ in het
scherm weergegeven.
52
Uw uitvoering opnemen
Een uitvoering die u met een song meespeelt opnemen
Hier ziet u hoe een uitvoering die u samen met een interne song of een song uit het interne geheugen speelt kunt opnemen.
Het gedeelte dat u met gebruik van de Trackknoppen selecteert zal opgenomen worden, en vervangt de inhoud die zich al in dat
gedeelte bevond.
Tijdens de opname zult u het geluid van de Track waarvan u de knoppen selecteerde niet horen.
*
U kunt niet samen met een song van een CD of met en song die geluidsdata bevat opnemen.
Voorbereidingen voor afspelen
1.
Selecteer de song die u wilt afspelen (p.39)
2.
Selecteer de klank die u wilt spelen (p.25).
3.
Specificeer het tempo voor de opname (p.26).
*
Het tempo van de opgenomen uitvoering is het tempo van de song die u voor opname heeft geselecteerd.
Als u een uitvoering opneemt die u met een song meespeelt, wordt deze met de maatsoort van die song opgenomen.
Voorbereidingen voor opname
fig.Panel
1
1.
Druk op de [
]-knop.
De [
]-knop licht op, de [
geplaatst.
]-knop knippert en de HP305/HP302 wordt in de gereed-voor-opname mode
Als u besluit de opname te annuleren, drukt u nogmaals op de [
2.
2
]-knop.
Druk op de Trackknop van het gedeelte dat u wilt opnemen, zodat deze knippert.
Met deze instelling zult u de geselecteerde song beluisteren terwijl u opneemt.
Opgenomen uitvoeringen en Trackknoppen
De uitvoeringen die u opneemt worden als volgt aan de Trackknoppen toegewezen.
Trackknop
uitvoering gedeelte
[Right]-knop
Rechterhandgedeelte
[Left]-knop
Linkerhandgedeelte
[Accomp]-knop
Overige uitvoeringen
53
Uw uitvoering opnemen
Opnemen en stoppen
fig.Panel
1
2
1.
Druk op de [
]-knop.
U hoort een aftelling van twee maten. Daarna begint de opname.
U kunt de opname ook starten door het klavier te bespelen in plaats van de [
geval is er geen aftelling.
Als de opname begint, zijn de [
] en de [
]-knop in te drukken. In dat
]-knoppen verlicht.
Tijdens de aftelling wordt ‘-2’ en dan ‘-1’ als het maatnummer in het scherm getoond.
2.
Druk op de [
]-knop.
De opname stoppen.
De opgenomen uitvoering beluisteren
fig.Panel
1
1.
Druk op de [
]-knop.
U keert terug naar het begin van de opgenomen uitvoering.
2.
Druk op de [
]-knop.
De opgenomen uitvoering wordt afgespeeld.
Druk nogmaals op de [
]-knop om het afspelen te stoppen.
Uw opgenomen uitvoering zal verloren gaan als u de stroom uitzet. Als u de opgenomen uitvoering
niet wilt verliezen, moet u deze in het interne geheugen (p.46) of USB-geheugen (p.66) opslaan.
U kunt geen andere song afspelen als er een opgenomen uitvoering aanwezig is. De opgenomen
uitvoering kunt u wissen of opslaan, en dan kan de gewenste song worden afgespeeld (p.44).
54
2
Diverse instellingen
Basisoperatie in Function-mode
In de ‘Function-mode’ kunt u diverse instellingen voor afspelen en opnemen maken.
Hoe u naar de Function-mode gaat
fig.Panel
1
1. Houd de [Twin Piano]-knop ingedrukt, en druk op de [Key Touch]-knop.
De [Twin Piano]-knop en de [Key Touch]-knop lichten op. ‘Fnc’ wordt in het scherm weergegeven en u bevindt zich in de Function-mode.
fig.Screen
De instelling die u wilt bewerken selecteren
fig.Panel
1. Terwijl u één van de knipperende knoppen ingedrukt houdt, drukt u op de [-] of [+]-knop om de instelling die u wilt bewerken
te selecteren.
De naam van de instelling wordt in het scherm getoond terwijl u de knop ingedrukt houdt. Als u de knop loslaat, wordt de waarde van de instelling
getoond.
55
Diverse instellingen
Een instelling bewerken
fig.Panel
1
3
1. Druk op de [-] of [+]-knop om de instelling te bewerken.
Als u de [-] [+]-knoppen tegelijk indrukt, kunt u de instelling op de
fabriekswaarde terugzetten.
2. Als u andere instellingen wilt veranderen, kijkt u naar
stap 1 onder ‘De instelling die u wilt bewerken
selecteren’, en selecteert u de instelling die u wilt
veranderen.
De bewerkte instellingen keren naar hun oorspronkelijke
waardes terug als u de stroom uitzet. Bij sommige instellingen
kunt u instellen dat deze hun bewerkte status behouden, zelfs
als u de stroom uitzet (p.61).
Details over instellingen die op deze manier opgeslagen
kunnen worden vindt u bij ‘Parameters die in Memory Backup
zijn opgeslagen’ (p.82).
3. Druk op de [Twin Piano]-knop of de [Key Touch]-knop om
de Function-mode te verlaten.
De indicators van de knoppen keren naar hun vorige status terug.
De instelling die u wilt bewerken selecteren
Knop
Knop
Functie
Functie
Pagina
Pagina
Damper Resonance
Brilliance
Reverb
p. 59
p. 57
String Resonance
Transpose Mode
E. Piano
p. 59
p. 57
Key Off Resonance
Octave Shift
Transpose
p. 59
p. 57
Damper Pedal Part
Dual Balance
p. 59
p. 58
Center Pedal Function
Master Tuning
Strings
p. 59
p. 58
Left Pedal Function
Stretch Tuning
p. 59
p. 58
Piano
Temperatuur
p. 58
Temperatuur Key
p. 58
56
Diverse instellingen
Knop
Functie
Pagina
Tempo Mute
Geluidsinstellingen
p. 60
Local Control
p. 71
MIDI Transmit Channel
p. 71
De helderheid van het geluid aanpassen
(Brilliance)
Hier ziet u hoe de helderheid van het geluid dat u op het klavier
speelt of de helderheid van een interne song of song uit een USBgeheugen wordt aangepast.
Als de waarde toeneemt, wordt het geluid helderder.
Composer MIDI Out
Instelling
p. 71
-10 (Mellow)–10 (Bright)
V-LINK Transmit Channel
Overige
p. 73
uitvoering instellingen
Track Assign
p. 60
Specificeren wat er door de Key Transpose
(toonhoogte transponeren) beïnvloed
Recommended Tone
p. 65
Mute Volume
p. 60
Deze instelling specificeert wat er door de Key Transpose beïnvloed
zal worden.
U kunt de Key Transpose gebruiken om de toonhoogte van zowel
de song als het klavier of alleen de toonhoogte van het klavier te
veranderen.
Instelling
CD/Audio Type
p. 60
Omschrijving
Klaviernoten
Transpose (p. 37)
Save a Song
Afspeelgeluid van de song
Playback Transpose (p. 42)
p. 46
Deleting a Song
Display
Klaviernoten en afspeelgeluid van de song
p. 48
Initializing the Memory
p. 63
De toonhoogte van de klank in stappen van
een octaaf veranderen (Octave Shift)
p. 72
U kunt de toonhoogte van klank (Tone) 2 in Dual Play (p.31) en de
Lower klank in Split Play (p.34) met één octaaf tegelijk veranderen.
USB Driver
Het op deze manier veranderen van de toonhoogte in eenheden
van een octaaf wordt ‘Octave Shift’ genoemd.
Accomp
External Memory Mode
p. 63
Memory Backup
Left
p. 61
Instelling
-2 – 0 – +2
Factory Reset
Right
U kunt bijvoorbeeld de toonhoogte van de Lower klank verhogen,
totdat deze dezelfde toonhoogte heeft als de Upper klank in Split
Play.
p. 61
57
Diverse instellingen
De Dual Play volumebalans aanpassen
(Dual Balance)
U kunt de volumebalans tussen de twee klanken (klank 1 en klank 2)
die voor Dual Play worden gebruikt aanpassen.
Volume van Volume van
klank 1
klank 2
De stemming aanpassen (Temperatuur)
U kunt klassieke muziek, zoals barokstukken, met gebruik van de
oorspronkelijke stemming spelen.
De meeste moderne songs worden gecomponeerd en gespeeld
met de veronderstelling dat de gelijkzwevende stemming (de meest
gangbare stemming heden ten dage) gebruikt zal worden, maar
toen klassieke muziek werd gecomponeerd, was er een grote verscheidenheid aan andere stemmingen in gebruik. Door een compositie in zijn oorspronkelijke stemming te spelen, kunt u genieten van
de sonoriteit van akkoorden die de componist oorspronkelijk
bedoelde.
Instelling
9-1 (klank 1 is luider) –9-9 (hetzelfde volume) –1-9 (klank 2 is luider)
Temperatuur
Instellingen voor stemming
De toonhoogte met die van andere
instrumenten overeen laten komen
(Master Tuning)
Als u samen met andere instrumenten speelt en in soortgelijke
situaties kunt u de standaard toonhoogte aan die van een ander
instrument aanpassen.
De standaard toonhoogte verwijst gewoonlijk naar de toonhoogte
van de noot die gespeeld wordt als u de middelste A toets indrukt.
Voor een zuiverder ensemble geluid tijdens het spelen met één of
meer andere instrumenten, moet u zorgen dat de standaard toonhoogte van het instrument gelijkgestemd is met die van de andere
instrumenten. Het op een standaard toonhoogte afstemmen van
alle instrumenten wordt ‘Stemmen’ (Tuning) genoemd.
Instelling
Master stemmingswaarde
15.3–40.0–66.2
415.3 Hz – 440.0 Hz – 466.2 Hz
Instelling
Temperatuur
Kenmerken
1
Gelijkzwevend
In deze stemming is elk octaaf verdeeld in twaalf
gelijke stappen. Elk interval produceert
ongeveer dezelfde hoeveelheid lichte
dissonantie.
Rein (Majeur)
Deze stemming elimineert tweeslachtigheden
in de kwinten en tertsen. Deze is niet geschikt
voor het spelen van melodieën en kan niet
getransponeerd worden, maar kan prachtige
klanken produceren.
3
Rein (Mineur)
De Reine stemmingen verschillen van majeur en
mineur toonsoorten. U kunt hetzelfde effect
verkrijgen met de mineur schaal en de majeur
schaal.
4
Arabisch
Deze stemming is geschikt voor Arabische
muziek.
5
Kirnberger
Dit is een verbetering van de Middentoon en
Reine stemmingen die een hoge mate van
modulatievrijheid biedt. uitvoeringen zijn
mogelijk in alle toonsoorten (III).
6
Middentoon
Deze schaal maakt enige compensaties in de
Reine intonatie, zodat transpositie naar andere
toonsoorten mogelijk is.
7
Pythagorisch
Deze stemming, uitgedacht door de filosoof
Pythagoras, elimineert dissonantie in kwarten
en kwinten. Dissonantie wordt door
tertsinterval akkoorden geproduceerd, maar
melodieën zijn harmonieus.
8
Werckmeister
Deze stemming combineert de Middentoon en
Pythagorische stemmingen. uitvoeringen zijn
mogelijk in alle toonsoorten (eerste techniek,
III).
2
Vanuit de fabriek is het instrument op ‘440.0 Hz’ ingesteld.
De unieke stemming van een piano
gebruiken (Stretch Tuning)
Piano’s worden doorgaans zo gestemd dat de lage reeks lager en de
hoge reeks hoger is dan de gelijkzwevende stemming. Deze
methode van stemmen is uniek voor de piano, en staat bekend als
‘Stretched Tuning’.
58
Instelling
Omschrijving
On
Deze stemmingscurve breidt de bas en treble
eindes enigszins uit. Dit is geschikt voor
uitvoeringen zoals pianosolo’s.
OFF
Dit is de standaard stemmingscurve. Dit is geschikt
wanneer Dual Play (p.31) wordt gebruikt of als u
samen met andere instrumenten speelt.
Temperatuur key
De Temperatuur toonsoort specificeren
Als u met een andere stemming dan de gelijkzwevende speelt,
moet u de temperatuur toonsoort specificeren voor het stemmen
van de song die gespeeld gaat worden (dat betekent: de noot die
met C correspondeert voor een majeur toonsoort of met A voor een
mineur toonsoort). Als u een gelijkzwevende stemming kiest, hoeft
de Temperatuur toonsoort niet geselecteerd te worden.
Temperatuur
Temperatuur key
Diverse instellingen
Display
C
C
d
E_
E
F
F
G
A_
A
b_
b
Toets
C
C
D
E
E
F
F
G
A
A
B
B
Als u samen met andere instrumenten speelt, moet u zich ervan
bewust zijn dat, afhankelijk van de toonsoort, er enige verschuiving
van de toonhoogte kan zijn. Stem de HP305/HP302 op de grondtoon van de andere instrumenten af.
Instellingen voor het pianogeluid
’Natuurlijke’ resonantie produceren als u
het demperpedaal indrukt (Damper
Resonance)
U kunt het volume van de demperpedaal resonantie veranderen. Als
het demperpedaal op een akoestische piano wordt ingedrukt, resoneren de noten die u speelt met andere snaren, hetgeen een rijke
galm toevoegt en het geluid voller maakt. Het demperpedaal op de
HP305/HP302 herschept deze resonantie (Damper Resonance) wanneer het pedaal wordt ingedrukt.
Pedaalinstellingen
De manier waarop de pedaaleffecten
worden toegepast veranderen (Damper
Pedal Part)
Als u het demperpedaal indrukt tijdens Dual Play of Split Play, wordt
het pedaaleffect gewoonlijk op beide klanken toegepast, maar u
kunt ook het gedeelte waarop het effect toegepast moet worden
selecteren.
Instelling
Omschrijving
Right & Left
Allen ingeschakeld
Right
Wordt alleen toegepast op klank 1 (in Dual Mode/
rechterhand geluid in Split Mode)
Left
Instelling
Omschrijving
OFF, 1–10
Het resonantievolume neemt af als de waarde wordt
verlaagd, en neemt toe als de waarde wordt verhoogd.
De Damper Resonance functie is niet actief als de waarde
op ‘OFF’ is ingesteld.
De resonantie van de snaren produceren als
de toetsen worden bespeeld (String
Resonance)
Als u de toetsen van een akoestische piano bespeelt, trillen de
snaren die al gespeeld zijn mee. De functie die dit effect reproduceert wordt ‘String Resonance’ genoemd.
Instelling
Omschrijving
OFF, 1–10
Het resonantieniveau neemt af als de waarde wordt
verlaagd, en het verhogen van de waarde verhoogt de
hoeveelheid resonantie. De String Resonance functie is
niet actief als de waarde op ‘OFF’ is ingesteld.
Wordt alleen op klank 2 toegepast (in Dual Mode/
linkerhand geluid in Split Mode)
De manier waarop de pedalen werken
veranderen (Center/Left Pedal Function)
Als u de stroom aanzet, functioneert het linkerpedaal als het Soft
pedaal, en het middelste pedaal als het Sostenuto pedaal (p.22).
U kunt de functie van het pedaal voor verschillende handelingen
veranderen.
Function
Omschrijving
Sostenuto
Stelt de functie op Sostenuto pedaal in.
* Alleen te selecteren voor het middelste pedaal.
Soft pedal
Stelt de functie op Soft pedaal in.
* Alleen voor het linkerpedaal te selecteren.
Start/stop
Het pedaal heeft dezelfde functie als de [
knop.
Geluiden spelen als de toetsen worden
losgelaten (Key Off Resonance)
Layer
Als het pedaal wordt ingedrukt wordt klank 2
gestapeld, gebruikt voor Dual Play.
* De Layer functie kan alleen worden toegepast als
Dual Play wordt gebruikt.
Octave
Als het pedaal wordt ingedrukt, wordt een geluid
een octaaf hoger toegevoegd.
* De Octave functie kan niet worden toegepast als
Twin Piano, Dual Play of Split Play wordt gebruikt.
U kunt het ‘Key Off’ geluid spelen (het subtiele geluid dat geproduceerd wordt als de toetsen worden losgelaten), dat verkregen wordt
als een akoestische piano wordt bespeeld.
.
Instelling
Omschrijving
OFF, 1–10
Het volume van het Key Off geluid neemt af als de waarde
wordt verlaagd, terwijl het verhogen van de waarde het
volume van het Key Off geluid verhoogt. De Key Off
Resonance functie is niet actief als de waarde op ‘OFF’ is
ingesteld.
]-
* ‘Lyr (Layer)’ en ‘Oct (Octave)’ kunnen niet gelijktijdig voor het
middelste en linkerpedaal worden gespecificeerd.
59
Diverse instellingen
Overige instellingen
Op een vaststaand tempo afspelen (Tempo
Mute)
Sommige interne songs hebben een tempo dat tijdens de song
afgewisseld wordt.
Indien gewenst kunt u deze songs op een vaststaand tempo laten
spelen.
Instellin
g
Omschrijving
On
Tempowisselingen die in de song zijn opgenomen worden
genegeerd, en de song wordt op een vaststaand tempo
afgespeeld.
OFF
De song wordt gespeeld volgens de tempowisseling die
deze bevat.
Als Tempo Mute is ingeschakeld, wordt de tempo indicatie in het
scherm gemarkeerd.
fig.d-EQ-Param.eps
Verlicht als Tempo Mute is ingeschakeld
Het geluid van een specifiek gedeelte als
een ‘Guide’ gebruiken (Mute Volume)
Indien gewenst kunt u aangeven dat het geluid van een track op
een gereduceerd volume gespeeld wordt, in plaats van volledig stil
te worden als u op een Trackknop drukt en zijn indicator uitzet.
Met deze instelling kunt u een specifiek gedeelte op een gereduceerd volume spelen en deze als ‘leidraad’ voor uw spel gebruiken.
Instelling
Omschrijving
0 – 10
Het verhogen van de waarde maakt het geluid luider.
Als u de stroom uitzet, wordt het Track Mute volume opnieuw op ‘0’
ingesteld.
Instellen welk type CD afgespeeld
wordt (CD/Audio Type)
De HP305/HP302 kan het type CD dat wordt gebruikt mogelijk niet
correct herkennen. In dat soort gevallen kunt u het type CD handmatig specificeren.
Instelling
Omschrijving
Auto
Gedeeltes veranderen die aan de
Trackknoppen tijdens het afspelen van SMF
zijn toegewezen (Track Assign)
Normaalgesproken, als SMF-muziekbestanden voor Roland Piano
Digital Instruments worden afgespeeld (p.83), is het linkerhandgedeelte aan de [Left]-knop toegewezen, en het rechterhandgedeelte aan de [Right]-knop toegewezen.
Echter, rechterhand en linkerhand Part toewijzingen kunnen in
bepaalde SMF-muziekbestanden verschillen.
Als deze op ‘Auto’ zijn ingesteld, en u daardoor de Trackknoppen
niet kunt gebruiken voor de juiste besturing van de linker- en rechterhandgedeeltes, verandert u de instelling in ‘2/1 Part’ of ‘3/4 Part’.
* Deze instelling kan voor andere SMF formaat songs dan de interne
Preset songs worden gebruikt. Dit is niet van invloed op de interne
Preset songs.
Instelling
Omschrijving
Het gedeelte dat aan elke track is toegewezen
wordt automatisch bepaald, afhankelijk van het
songbestand.
Wijst Part 1 aan de [Right]-knop, Part 2 aan de [Left]knop en de resterende gedeeltes aan de [Accomp]knop toe.
Wijst Part 4 aan de [Right]-knop, Part 3 aan de [Left]knop en de resterende gedeeltes aan de [Accomp]knop toe.
Nadat deze instelling is veranderd, probeert u de song
opnieuw te selecteren.
60
Het CD type wordt automatisch gedetecteerd.
Type A
Type B
Stereo
Algemene Cd’s voor Player Piano bevatten geluiden muziekdata, en het dataformaat kan per CD
verschillen. Als het dataformaat van de CD niet
overeenkomt met de instellingen van de HP305/
HP302, zal een ‘piep’ te horen zijn.
Bepaalde algemene Piano Player Cd’s kunnen
mogelijk niet op de HP305/HP302 afgespeeld
worden.
Commerciële Audio CD
(andere Cd’s dan die gemaakt zijn voor gebruik met
de Player Piano).
* Sommige commerciële Piano Player piano Cd’s kunnen niet op de
HP305/HP302 worden afgespeeld.
Diverse instellingen
Uw instellingen opslaan (Memory
Backup)
De instellingen die u in de Function-mode bewerkt zullen naar de
fabrieksinstellingen terugkeren als u de stroom uitzet, maar met de
‘Memory Backup’ functie kunt u deze instellingen opslaan, zodat ze
niet veranderen als de stroom wordt uitgezet.
1. Ga naar de Function-mode, kiest ‘buP’ (p.55).
fig.d-Backup2.epsfig.d-EQ-Param.eps
De fabrieksinstellingen herstellen
(Factory Reset)
Als u de ‘Factory Reset’ functie uitvoert, worden de instellingen die u
in de Function-mode heeft bewerkt opnieuw op de fabrieksinstelling ingesteld.
Voer deze functie uit als u wilt dat de instellingen, die u met gebruik
van de Memory Backup functie heeft opgeslagen, in de status
waarin deze zich bevonden toen u de HP305/HP302 kocht worden
teruggezet.
Als u ‘Factory Reset’ uitvoert, worden alle opgeslagen
instellingen gewist en op de fabrieksinstellingen teruggezet.
2. Om de instelling op de slaan drukt u op de [
]-
knop.
Een bevestigingsbericht verschijnt.
fig.d-EQ-Param.eps
Met deze functie worden de songs in het interne geheugen of
externe geheugen, zoals een apart verkrijgbaar USB-geheugen,
niet gewist.
Als u het interne geheugen of een extern geheugen, zoals een
apart verkrijgbaar USB-geheugen, wilt wissen, kijkt u bij ‘Het
geheugen initialiseren’ (p.63).
1. Ga naar de Function-mode en kies ‘Fct’ (p.55).
Indien u besluit te annuleren, drukt u op de [
fig.d-EQ-Param.eps
]-knop.
3. Om de operatie uit te voeren drukt u op de [
]-knop.
Als de Memory Backup is voltooid, wordt ‘Fnc’ in het scherm weergegeven.
fig.d-EQ-Param.eps
2. Om Factory Reset uit te voeren, drukt u op de [
]-
knop.
Een bevestigingsbericht verschijnt.
fig.d-EQ-Param.eps
Zet nooit de stroom uit terwijl de instellingen worden
opgeslagen.
Voor details over de onderdelen die opgeslagen worden kijkt u
bij ‘Parameters die in Memory Backup worden opgeslagen’
(p.82).
Indien u besluit te annuleren, drukt u op de [
]-knop.
3. Als u zeker weet dat u de operatie wilt uitvoeren, drukt u
op de [
]-knop.
De Factory Reset wordt uitgevoerd.
Nadat de Factory Reset is voltooid, wordt het volgende in het
scherm getoond.
fig.d-EQ-Param.eps
Zet nooit de stroom uit terwijl de Factory Reset wordt
uitgevoerd.
4. Zet de stroom uit, en dan weer aan (p.21).
61
Aansluiten op andere apparaten
Een medium aansluiten
Als u een apart verkrijgbare CD-DRIVE, floppy-diskdrive of USB-geheugen aansluit, kunt u uitvoering data opslaan en een verscheidenheid aan
songs uit het USB-geheugen afspelen, enz.
Apparaat
Wat u kunt doen
CD-DRIVE
Muziek-Cd’s, SMF-muziekbestanden en songs van een VIMA CD-ROM (VIMA TUNES verkocht door Roland) afspelen.
Floppy-diskdrive
SMF-muziekbestanden en uitvoering data afspelen.
USB-geheugen
SMF-muziekbestanden afspelen, uitvoering data opslaan en geluidsbestanden afspelen.
De CD-DRIVE installeren
De floppy-diskdrive installeren
Bevestig de CD-DRIVE zoals in het figuur wordt getoond, met
gebruik van de bevestigingsgaten op het onderpaneel van de
HP305/HP302.
* Voor details over installatie en aansluiting kijkt u in de gebruikershandleiding van de CD-DRIVE.
Bevestig de floppy-diskdrive, zoals in het figuur wordt getoond, met
gebruik van de bevestiginggaten op het onderpaneel van de
HP305/HP302.
* Voor details over installatie en aansluiting kijkt u in de gebruikershandleiding van de floppy-diskdrive.
fig.aaa
fig.aaa
* Gebruik een bij Roland verkrijgbare CD-DRIVE. We kunnen een juiste
werking niet garanderen als een andere CD-DRIVE wordt gebruikt.
* Gebruik een bij Roland verkrijgbare floppy-diskdrive drive. We kunnen een juiste werking niet garanderen als een andere floppy-diskdrive wordt gebruikt.
Voorzorgsmaatregelen betreft het gebruik van de CD
• U kunt geen CD-R/RW disks afspelen waaraan audio tracks zijn
toegevoegd of Cd’s die zowel audio tracks en data bevatten
(CD Extra).
Een USB-geheugen aansluiten
Sluit het USB-geheugen op de Externe Memory aansluiting aan,
zoals in het figuur wordt getoond.
• De HP305/HP302 kan alleen commerciële Cd’s die aan de
officiële standaard voldoen afspelen. Dit zijn Cd’s die het
‘COMPACT DISC DIGITAL AUDIO’ logo dragen.
• De bruikbaarheid en geluidskwaliteit van Audio disks die een
auteursrechtbeveiliging bevatten en andere niet-standaard
Cd’s kan niet gegarandeerd worden.
• Voor meer gedetailleerde informatie over Audio disks met
auteursrecht beveiligingstechnologie en andere nietstandaard Cd’s raadpleegt u de verkoper van de disks.
• U kunt geen songs of stijlen op CD opslaan, en u kunt geen
songs of stijlen die op Cd’s zijn opgenomen verwijderen.
Bovendien kunnen Cd’s niet geformatteerd worden.
62
fig.aaaa
* Steek het USB-geheugen voorzichtig helemaal in – totdat het stevig
op zijn plaats zit.
* Als u een nieuw USB-geheugen gebruikt, moet u het op de HP305/
HP302 initialiseren (formatteren). Voor details kijkt u bij ‘Het geheugen initialiseren’ (p.63).
* Gebruik een bij Roland verkrijgbaar USB-geheugen. We kunnen de
werking niet garanderen als een ander USB-geheugen wordt
gebruikt.
Aansluiten op andere apparaten
Het geheugen initialiseren
Voorzichtig met het initialiseren van het geheugen
• Zet nooit de stroom uit terwijl ‘FMt’ in het scherm wordt
getoond.
Hier ziet u hoe u alle songs die in het interne geheugen, een USBgeheugen (apart verkrijgbaar) of op een floppydisk (apart verkrijgbaar) werden opgeslagen, volledig kunt wissen.
• Als ‘E’ in het scherm wordt weergegeven, kijkt u bij
‘Storingsmeldingen’ (p.77).
Wanneer een initialisatie eenmaal wordt uitgevoerd, worden
alle songs die in het geheugen zijn opgeslagen gewist. De
gewiste data kan niet hersteld worden. Daarom adviseren wij u
de inhoud van geheugen te controleren voordat u verdergaat.
• Als het interne geheugen van de HP305/HP302 geinitialiseerd
wordt, worden geen andere instellingen dan de inhoud van
het interne geheugen geinitialiseerd. Als u andere instellingen
dan de inhoud van het interne geheugen in de
fabrieksinstellingen wilt terugzetten, voert u de Factory Reset
operatie uit (p.61).
Als u een nieuw USB-geheugen (apart verkrijgbaar) of een
floppydisk voor de eerste keer met de HP305/HP302 gebruikt,
moet het USB-geheugen of de floppydisk geinitialiseerd
worden voordat het gebruikt kan worden. Op de HP305/HP302
kan een USB-geheugen of floppydisk niet gebruikt worden als
deze niet geinitialiseerd zijn.
• Ontkoppel het USB-geheugen niet voordat het initialiseren van
het USB-geheugen voltooid is.
• Terwijl een floppydisk wordt geinitialiseerd, mag u de disk niet
uit de diskdrive verwijderen, en de kabel van de diskdrive niet
loskoppelen.
Als u een USB-geheugen of floppydisk wilt initialiseren, maakt u de
volgende voorbereidingen voordat u verdergaat.
• Sluit het USB-geheugen op de External Memory aansluiting aan.
• Sluit de floppy-diskdrive op de External Memory aansluiting aan,
en steek een disk in de drive.
De External Memory instelling veranderen
(External Memory Mode)
Als een USB-geheugen op de External Memory aansluiting is aangesloten, kan het in sommige gevallen langer duren om data te laden
of kan data mogelijk niet succesvol geladen worden. Als dit gebeurt,
kunt u het probleem waarschijnlijk oplossen door de External
Memory instelling te veranderen.
1. Ga naar de Function-mode en kies ‘FMt’.
fig.aaaa
2. Druk op de [-] of [+]-knop om het geheugen dat u wilt
1. Ga naar de Function-mode en kies ‘UMd’.
fig.aaaa
initialiseren te selecteren.
Instelling
Omschrijving
Internal Memory
2. Druk op de [-] of [+]-knop om de instelling te bewerken.
Intern geheugen
Instelling
Omschrijving
External Memory
Mode1
USB-geheugen, floppydisk
3. Druk op de [
Mode2
]-knop.
Een bevestigingsbericht verschijnt.
3. Als u deze instelling verandert, zet u de stroom uit, en
fig.aaaa
dan weer aan.
Als u op de [
]-knop drukt, keert u naar het vorige scherm
terug zonder te initialiseren.
4. Druk op de [
Deze instelling wordt onthouden, ook nadat de stroom is
uitgezet.
]-knop.
De initialisatie begint.
De volledige inhoud van het geselecteerde geheugen zal gewist
worden.
Nadat het geheugen is geinitialiseerd, zal het volgende scherm
verschijnen.
63
Aansluiten op andere apparaten
Songs op externe media afspelen
U kunt songs van een CD, USB-geheugen of een floppydisk afspelen.
U kunt songs die muziekdata (p.83) of geluidsbestanden zijn (p.70) afspelen.
1. Prepareer het externe medium dat de song die u wilt
spelen bevat.
3. Selecteer de song die u wilt afspelen.
Kijk bij ‘Een song selecteren’ hieronder.
Steek de floppydisk in de floppy-diskdrive of de CD in de CD-DRIVE.
4. Druk op de [
2. Druk een aantal malen op de [Display]-knop, zodat de
Song indicator oplicht.
]-knop.
Voor details over bediening tijdens afspelen kijkt u bij stap 3 van
‘Songs afspelen’ (p.39).
Een song selecteren
Knop-operaties
Selecteer een song
Volgorde waarin geheugens geselecteerd worden
De nieuw op te
nemen song
Songs van CD, USB-geheugen
of floppy disk
Songs uit het interne geheugen Internes ongs
* Dit kan niet geselecteerd worden
als er niets op de External
Memory aansluiting is aangesloten.
* Dit kan niet geselecteerd worden
als er geen songs zijn
Wordt getoond
bij geluidsbestanden
Een song die zich in een map bevindt selecteren
1. Druk een aantal malen op de [Display]-knop zodat de ‘Song’ indicator
verlicht is.
2. Druk op de [-]-knop.
Als er mappen zijn, worden deze aan de rechterkant getoond.
3. Druk op de [
]-knop.
De eerste song in de map wordt geselecteerd.
Als de map geen songs bevat of de eerste song geselecteerd is als u op de [-]-knop
drukt, verschijnt de rechter weergave. Hier kunt u op de [
]-knop drukken
om de map te verlaten.
* Als een enkele map meer dan 500 bestanden of mappen bevat, kunnen sommige
bestanden of mappen mogelijk niet worden weergegeven.
64
Aansluiten op andere apparaten
Het volume van een geluidsbestand of
muziek-CD aanpassen
U kunt alleen het volume van een geluidsbestand of muziek-CD
aanpassen.
De geluiden in het midden minimaliseren
(Center Cancel)
Geluiden op een muziek-CD of geluidsbestand die vanuit het midden te horen zijn (vaak de stem of het melodie instrument) kunnen
in het afspeelgeluid geminimaliseerd worden.
1. Speel het geluidsbestand of de muziek-CD af (p.64).
1. Speel het geluidsbestand of de muziek-CD af (p.64).
2. Houd de [
]-knop ingedrukt en druk op de [-] of [+]-
knop.
2. Druk op de [Right]-knop zodat de verlichting wordt
uitgezet.
Instelling
0 – 10
Het volume van de melodie of de stem neemt af.
* Bij sommige songs kan het geluid dat vanuit het midden te horen is
mogelijk niet volledig verdwijnen.
Het tempo van een geluidsbestand of
muziek-CD veranderen
U kunt het tempo van een geluidsbestand of een song van een
muziek-CD veranderen.
1. Druk een aantal malen op de [Display]-knop, zodat de
‘Song’ en Tempo’ indicators verlicht zijn.
2. Druk op de [-] of [+]-knop.
Instelling
75 – 100 – 125 (%)
Als u de stroom uitzet, keert deze instelling naar ‘100%’ terug.
De afspeeltoonhoogte van een song
veranderen (Playback Transpose)
U kunt ook de afspeeltoonhoogte van een song op een muziek-CD
of een geluidsbestand veranderen (Playback Transpose, p.42).
1. Speel het geluidsbestand of de muziek-CD af (p.64).
2. Terwijl u de [Transpose]-knop ingedrukt houdt, drukt u
Om de Center Cancel functie uit te schakelen, drukt u op de
[Right]-knop. De Center Cancel functie wordt ook
uitgeschakeld als u een andere song selecteert.
* Bij sommige songs kan het gebruik van Center Cancel het klankkarakter beïnvloeden.
VIMA TUNES Recommended Tones
veranderen (Recommended Tones)
U kunt een in de winkel verkrijgbare USB CD-DRIVE op de HP305/
HP302 aansluiten, en apart verkrijgbare CD-ROMs, gecreëerd voor
de VIMA (VIMA TUNES p.83) afspelen.
Songs op een VIMA CD-ROM (VIMA TUNES) zijn geprogrammeerd
met ‘aanbevolen klanken’(Recommended Tones), bruikbaar voor
elke song.
Als u een song van een VIMA CD-ROM (VIMA TUNES) selecteert, worden aanbevolen klanken aan de [E. Piano], [Strings] en [Others]
Tone-knoppen van de HP305/HP302 toegewezen, en deze drie
Tone-knoppen zullen knipperen. Als u op een knipperende Toneknop drukt, wordt de aanbevolen klank geselecteerd, zodat u de
geselecteerde song kunt spelen met gebruik van een klank die bij
die song past, tijdens het afspelen.
U kunt de HP305/HP302 zo instellen dat de aanbevolen klanken
automatisch worden toegewezen of niet worden toegewezen.
1. Ga naar de Function-mode en kies ‘rtn’ (p.55).
op de [-] of [+]-knop.
Instelling
-6 –0 – 5 (eenheden van halve tonen)
2. Druk op de [-] of [+]-knop om op ‘On’ of ‘Off’ in te stellen.
* Als u een muziek-CD of geluidsbestand heeft geselecteerd, kan het
gebruik van Playback Transpose het klankkarakter beïnvloeden.
Instelling
Omschrijving
On
Als u een song van een VIMA CD-ROM (VIMA TUNES)
selecteert, worden aanbevolen klanken automatisch aan de
[E. Piano], [Strings] en [Others] Tone-knoppen van de HP305/
HP302 toegewezen.
OFF
De aanbevolen klanken worden niet gebruikt, en alleen de
interne klanken van de HP305/HP302 kunnen geselecteerd
worden.
Vanuit de fabriek is dit op ‘On’ ingesteld.
65
Aansluiten op andere apparaten
Uw opgenomen uitvoering in een extern
geheugen opslaan
* U kunt geen andere song selecteren als de opgenomen uitvoering
niet is opgeslagen. Sla de opgenomen uitvoering op (p.44).
Een song uit een extern geheugen verwijderen
Hier ziet u hoe u een opgenomen uitvoering in een USB-geheugen
of op een floppydisk kunt opslaan.
Hier ziet u hoe een song die in USB-geheugen of op een floppydisk
is opgeslagen verwijderd kan worden.
Voorbereidingen om op te slaan
Voorbereidingen voor verwijderen
1. Ga naar de Function-mode en kies ‘SAv’ (p.55).
1. Ga naar de Function-mode en kies ‘dEL’ (p.55).
De opslagbestemming voor de song selecteren
1. Druk op de [-] of [+]-knop om ‘EXt’ (extern geheugen) te
kiezen.
* Als er geen song is om op te slaan, zal het volgende scherm niet verschijnen.
De te verwijderen song selecteren
1. Druk op de [-] of [+]-knop om ‘EXt’ (extern geheugen) te
kiezen.
fig.aaaa
* Als er geen song is die verwijderd kan worden, zal het volgende
scherm niet verschijnen.
fig.aaaa
2. Druk op de [
]-knop.
Een scherm waarin u het nummer van de opslagbestemming kunt
selecteren verschijnt.
2. Druk op de [
]-knop.
Een scherm waarin het nummer van de verwijder locatie
geselecteerd kan worden verschijnt.
3. Druk op de [-] of [+]-knop om de opslagbestemming te
selecteren.
Selecteer een nummer waarin geen song is opgeslagen.
Als de stip rechtsonder in het scherm is verlicht, is er al een song in
dat nummer opgeslagen.
Als u een ongewenste song wilt wissen en deze door de nieuw
opgeslagen song wilt vervangen, selecteert u het nummer van de
ongewenste song.
3. Druk op de [-] of [+]-knop om de verwijder locatie te
selecteren.
De song verwijderen
1. Druk op de [
Verlicht als een song is opgeslagen
]-knop.
‘Sur’ wordt in het scherm weergegeven.
De song opslaan
1. Druk op de [
]-knop.
Als u besluit de song niet te verwijderen, drukt u op de [
knop.
‘Sur’ wordt in het scherm weergegeven.
2. Druk op de [
]-
]-knop.
De geselecteerde song zal verwijderd worden.
Als u besluit de song niet op te slaan, drukt u op de [
2. Druk op de [
]-knop.
Zet nooit de stroom uit terwijl ‘dEL’ in het scherm wordt
weergegeven.
]-knop.
De song zal opgeslagen worden.
Zet nooit de stroom uit terwijl ‘SAv’ in het scherm wordt
weergegeven.
66
* U kunt geen andere song selecteren als de opgenomen uitvoering
niet is opgeslagen. Sla de opgenomen uitvoering op (p.44).
Aansluiten op andere apparaten
Aansluiten op geluidsapparatuur
Als u de HP305/HP302 op actieve luidsprekers of een geluidssysteem aansluit dat lijningangen heeft, kunt u het geluid van de HP305/HP302 via de
luidsprekers of het geluidssysteem horen. Als u een digitale geluidsspeler of een ander afspeelapparaat voor geluid op de HP305/HP302 aansluit, kunt
u dat geluid via de HP305/HP302 horen. Gebruik geluidskabels (apart verkrijgbaar) om aansluitingen te maken.
Voorzichtig bij het maken van geluidsaansluitingen
Om storingen en/of beschadigingen aan luidsprekers of andere apparaten te voorkomen zet u het volume altijd helemaal laag, en de stroom
van alle apparaten uit voordat aansluitingen worden gemaakt.
Als aansluitkabels met weerstanden worden gebruikt, kan het volumeniveau van apparatuur die op de Input Jacks is aangesloten laag zijn. Als
dit gebeurt gebruikt u aansluitkabels die geen weerstanden bevatten.
Geluiden van een geluidsapparaat via de HP305/HP302 afspelen
fig.aaaa
HP305
HP302
Input jacks
Input jacks
1/4” plug
RCA pin
Draagbare
geluidsspeler, enz.
Draagbare
geluidsspeler, enz.
1. Draai het volume van de HP305/HP302 en het
geluidsapparaat dat u gaat aansluiten helemaal laag.
Pas het volume aan met gebruik van de regelaars op het
geluidsapparaat.
2. Zet de stroom van de HP305/HP302 en het aan te sluiten
geluidsapparaat uit.
3. Gebruik geluidskabels (apart verkrijgbaar) om de
aansluiting te maken.
4. Zet het aangesloten geluidsapparaat aan.
5. Zet de HP305/HP302 aan.
De stroom uitzetten
1. Draai het volume van de HP305/HP302 en het
geluidsapparaat dat u gaat aansluiten helemaal laag.
2. Zet de HP305/HP302 uit.
3. Zet het aangesloten geluidsapparaat uit.
6. Pas het volumeniveau op de HP305/HP302 en het
aangesloten geluidsapparaat aan.
De geluiden van het aangesloten geluidsapparaat worden door de
HP305/HP302 gespeeld.
67
Aansluiten op andere apparaten
Luidsprekers op de HP305/HP302 aansluiten en geluiden uitsturen
fig.aaaa
HP305
HP302
Output Jacks
Output Jacks
1/4” plug
1/4” plug
Versterkte luidsprekers,
geluidssysteem, enz.
Input (Line In)
1. Draai het volume van de HP305/HP302 en het apparaat
Input (Line In)
De stroom uitzetten
dat u gaat aansluiten helemaal laag.
2. Zet de stroom van de HP305/HP302 en de aan te sluiten
luidsprekers uit.
3. Gebruik geluidskabels (apart verkrijgbaar) om de
aansluiting te maken.
4. Zet de HP305/HP302 aan.
5. Zet de aangesloten luidsprekers aan.
6. Past het volumeniveau op de HP305/HP302 en de
aangesloten luidsprekers aan.
Als u het klavier van de HP305/HP302 bespeelt, wordt het geluid via
de aangesloten luidsprekers gespeeld.
68
1. Draai het volume van de HP305/HP302 en de
luidsprekers die u gaat aansluiten helemaal laag.
2. Zet de aangesloten luidsprekers uit.
3. Zet de HP305/HP302 uit.
Aansluiten op andere apparaten
Aansluiten op MIDI-apparaten
Door een extern MIDI-apparaat aan te sluiten en uitvoering data uit te wisselen, kunt u één apparaat vanaf het andere besturen.
U kunt bijvoorbeeld geluiden vanaf het andere instrument uitsturen of op het andere instrument van geluid veranderen.
Wat is MIDI?
MIDI, de afkorting van ‘Musical Instrument Digital Interface’, werd ontwikkeld als een universele standaard voor de uitwisseling van uitvoering
data tussen elektronische instrumenten en computers.
De HP305/HP302 is uitgerust met MIDI aansluitingen voor het uitwisselen van uitvoering data met externe apparaten. Deze aansluitingen
kunnen gebruikt worden om de HP305/HP302 op een extern apparaat aan te sluiten, voor een nog grotere veelzijdigheid.
Een MIDI sequencer op de HP305/HP302 aansluiten
fig.aaaa
HP305
HP302
MIDI In/Out-aansluitingen
MIDI In/Out-aansluitingen
MIDI-kabel
MIDI-kabel
OUT
MIDI
IN
MIDI-sequencer
OUT
MIDI
IN
MIDI-sequencer
* Als de HP305/HP302 op een MIDI sequencer is aangesloten, stelt u
deze op ‘Local Off’ in. Zie ‘Dubbele noten voorkomen wanneer aangesloten op een sequencer (Local Control)’ (p.71).
69
Aansluiten op andere apparaten
Geluiden van een MIDI-geluidsmodule produceren door de HP305/HP302 te bespelen
fig.aaaa
HP305
HP302
MIDI Out-aansluiting
MIDI Out-aansluiting
MIDI-kabel
THRU
MIDI
OUT
MIDI-kabel
IN
MIDI-geluidsmodule
De aansluiting maken
1. Draai het volume van de HP305/HP302 en het MIDIapparaat helemaal laag.
2. Zet de stroom van de HP305/HP302 en het MIDIapparaat uit.
3. Gebruik MIDI-kabels (apart verkrijgbaar) om de MIDI
aansluitingen met elkaar te verbinden.
4. Zet de stroom van de HP305/HP302 en het aangesloten
MIDI-apparaat aan.
5. Pas het volumeniveau op de HP305/HP302 en het
aangesloten MIDI-apparaat aan.
6. U dient ook het MIDI-zendkanaal op passende wijze in te
stellen.
Voor details over het MIDI-kanaal kijkt u bij ‘MIDI-zendkanaal
instellingen (MIDI Transmit Channel)’ (p.71).
70
THRU
MIDI
OUT
IN
MIDI-geluidsmodule
Aansluiten op andere apparaten
2. Druk op de [-] of [+]-knop om op ‘On’ of ‘Off’ in te stellen.
Dubbele noten voorkomen wanneer
aangesloten op een sequencer (Local
Control)
Als u een MIDI-sequencer heeft aangesloten, stelt u deze parameter
op Local Off in.
Omdat de Thru functie van de sequencer normaalgesproken
ingeschakeld is, zullen noten die op het klavier worden gespeeld of
door de recorder worden afgespeeld via de twee routes (1) en (2),
die in de illustratie worden getoond, naar de geluidsgenerator
worden gestuurd. Daardoor kunnen noten twee keer klinken of op
onnatuurlijke wijze worden afgekapt. Om dit te voorkomen wordt
‘Local Off’ gebruikt om de route in (1) los te koppelen.
fig.aaaa
(1) Local On
Sequencer
MIDI
IN
Geluidsgenerator
MIDI
OUT
Geheugen
MIDI
OUT
MIDI
IN
Elke gespeelde noot is twee keer te horen
(2) Soft Thru On
Instelling
Omschrijving
On
De Local Control is op On ingesteld.
Het klavier en de Recorder zijn verbonden met de interne
geluidsgenerator.
OFF
De Local Control is op Off ingesteld.
Het klavier en de Recorder zijn niet met de interne
geluidsgenerator verbonden. Als het klavier wordt
bespeeld of een song wordt afgespeeld, zal er geen geluid
worden geproduceerd.
MIDI-zendkanaal instellingen (MIDI
Transmit Channel)
Deze instelling specificeert de MIDI-kanalen via welke de HP305/
HP302 verzendt. MIDI gebruikt zestien ‘MIDI-kanalen’, genummerd
1 tot 16. Door MIDI-apparaten aan te sluiten en de geschikte MIDIkanalen voor elk apparaat te specificeren, kunt u geluiden spelen of
selecteren vanaf deze apparaten.
De HP305/HP302 ontvangt alle zestien kanalen (1-16).
1. Ga naar de Function-mode en kies ‘Ch’ (p.55).
Local On:
Het klavier en de Recorder zijn met de interne geluidsgenerator verbonden.
fig.aaaa
Geluid wordt geproduceerd
2. Druk op de [-] of [+]-knop om de instelling te bewerken.
Instelling (kanaal)
Geluidsgenerator
OFF, 1–16
Local On
Als dit op ‘OFF’ staat, zal de data die beschrijft wat u op het
klavier speelt niet verzonden worden.
Local Off:
Het klavier en de Recorder zijn niet met de interne geluidsgenerator
verbonden. Er wordt geen geluid door het klavier geproduceerd
wanneer dit wordt bespeeld.
fig.aaaa
Geen geluid wordt geproduceerd
Opgenomen uitvoering data naar een MIDIapparaat sturen (Composer MIDI Out)
Wanneer Composer MIDI Out op ‘On’ staat, kunt u uitvoering data
die met de HP305/HP302 is opgenomen naar een aangesloten MIDIapparaat of een computer sturen.
1. Ga naar de Function-mode en kies ‘Out’ (p.55).
Geluidsgenerator
Local Off
2. Druk op de [-] of [+]-knop om ‘On’ of ‘Off’ in te stellen.
1. Ga naar de Function-mode en kies ‘L. Ct’ (p.55).
Instelling
Omschrijving
On
uitvoering data wordt verzonden.
OFF
uitvoering data wordt niet verzonden.
71
Aansluiten op andere apparaten
Een computer aansluiten
Het volgende wordt mogelijk als u een USB-kabel (apart verkrijgbaar) tussen de USB-aansluiting aan de linkerkant op het onderpaneel van de HP305/
HP302 en de USB-aansluiting van de computer aansluit.
• U kunt de HP305/HP302 gebruiken om geluiden van SMF-muziekbestanden te spelen, die met MIDI-software worden afgespeeld.
• Door MIDI-data met sequencer software uit te wisselen, kunt u songs die met de HP305/HP302 zijn opgenomen op de computer opslaan, en genieten
van een verscheidenheid aan muzikale regelings- en bewerkingskenmerken.
fig.aaa
HP305
HP302
USB-aansluiting
USB-aansluiting
Computer
Computer
USB-kabel
USB-kabel
USB-aansluiting
USB-aansluiting
* Sluit de HP305/HP302 op de computer aan, zoals hieronder wordt
getoond.
De instellingen van de USB-Driver veranderen (USB Driver)
Gewoonlijk hoeft u geen Driver te installeren om de HP305/HP302 op een computer aan te sluiten. Echter, als sommige problemen optreden of als de
kwaliteit ondermaats is, kan het gebruik van de Roland originele Driver het probleem wellicht oplossen.
Specificeer de USB-Driver die u wilt gebruiken, en installeer de Driver.
1. Ga naar de Function-mode en kies ‘USB’ (p.55).
Deze instelling wordt onthouden, ook nadat de stroom is
uitgezet.
2. Druk op de [-] of [+]-knop om ‘GEn’ of ‘OrG’ in te stellen.
Instelling
Generic
Voor details over het downloaden en installeren van de Roland
originele Driver kijkt u op de Roland website.
Omschrijving
Kies dit als u de standaard USB-Driver die bij de
computer behoort.
Normaalgesproken dient u deze Mode te
gebruiken.
Roland website
Hier kunt u de originele driver downloaden, en de
installatieprocedure en besturingsvereisten bekijken.
Roland website: http://www.roland.com/
Original
Kies dit als u een USB-Driver wilt gebruiken die van
de Roland website is gedownload.
Als u deze instelling verandert, zet u de stroom opnieuw aan.
72
Aansluiten op andere apparaten
De V-LINK functie gebruiken
Als de HP305/HP302 op een V-LINK-compatibel beeldapparaat wordt aangesloten, kunt u de afbeeldingen met de HP305/HP302 besturen.
* Om storingen en/of beschadigingen aan luidsprekers of andere apparaten te voorkomen zet u het volume altijd helemaal laag, en de stroom van alle
apparaten uit voordat aansluitingen worden gemaakt.
V-LINK
V-LINK (
) is een functie waarmee muziek en afbeeldingen samen uitgevoerd kunnen worden. Met gebruik van MIDI om twee of
meer V-LINK-compatibele apparaten te verbinden, kunt u op eenvoudige wijze genieten van een brede reeks visuele effecten die met de
expressieve elementen van een muziekuitvoering zijn verbonden.
fig.aaa
1. Houd de [Reverb]-knop ingedrukt en druk op de
[Transpose]-knop.
Het zendkanaal voor V-LINK specificeren
fig.aaa
Hier ziet u hoe het kanaal waarop berichten voor het besturen van
video worden verzonden wordt gespecificeerd.
Als V-LINK aan is, zijn de balken onder in het scherm verlicht.
1. Ga naar de Function-mode en kies ‘vLn’ (p.55).
U kunt de beelden besturen met gebruik van de twaalf toetsen aan
de linkerkant van het klavier.
fig.aaa
2. Gebruik de [-] of [+]-knop om de instelling te bewerken.
Instelling
1–16
A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1
A0–G#1
* Terwijl V-LINK is ingeschakeld, wordt er geen geluid geproduceerd
als u één van de twaalf toetsen aan de linkerkant van het klavier
indrukt.
Om V-LINK op te heffen houdt u de [Reverb]-knop ingedrukt
en drukt u op de [Transpose]-knop.
73
Probleemoplossing
Als u vermoedt dat er een probleem is, leest u dit eerst.
Symptoom
Oorzaak/Actie
Pagina
Stroom wordt niet aangezet
Is het netsnoer op juiste wijze aangesloten?
p. 18
Is het pedaal correct aangesloten?
Steek de kabel stevig in de pedaalaansluiting.
p. 18
Als u het pedaalsnoer uit de HP305/HP302 haalt terwijl de stroom aan is, kan het pedaaleffect in de ‘On’ status
blijven hangen.
U moet de HP305/HP302 uitzetten voordat het pedaalsnoer wordt losgekoppeld.
—
Heeft u de manier waarop het pedaaleffect wordt toegepast veranderd?
Als het rechter Pedal Part op Right is ingesteld, is het pedaal alleen op de rechter klank van toepassing. Als dit op
Left is ingesteld, is het pedaal alleen op de linker klank van toepassing.
p. 59
Is Twin Piano aangezet?
Als Twin Piano is ingeschakeld, is het rechterpedaal alleen van invloed op de rechterhand klavierzone, en het
linkerpedaal alleen van invloed op de linkerhand klavierzone.
p. 32
Heeft u de functie van het pedaal veranderd?
Als u de functie van het Soft pedaal of het sostenuto pedaal heeft veranderd, zullen deze pedalen niet als het Soft
pedaal of sostenuto pedaal werken.
p. 59
Gebruikt u een (optioneel) Roland USB-geheugen?
Een betrouwbare werking kan niet gegarandeerd worden als u andere USB-geheugen producten dan die van
Roland gebruikt.
—
Als u niet succesvol kunt lezen uit of opslaan in het USB-geheugen, verandert u de External Memory instelling.
p. 63
Een brom is hoorbaar van externe apparaten.
Zijn de externe apparaten op meer dan één stopcontact aangesloten?
Als u externe apparaten aansluit, moeten deze op hetzelfde stopcontact worden aangesloten.
—
Apparaten die op de Input Jacks is
aangesloten hebben onvoldoende volume.
Gebruikt u een aansluitkabel die een weerstand bevat?
Gebruik een aansluitkabel die geen weerstand bevat.
—
Kan het volume van de HP305/HP302 of van de aangesloten apparatuur laag zijn gedraaid?
p. 21
Is een koptelefoon aangesloten?
Is er een plug in de koptelefoon Jack gestoken?
De luidspreker produceert gen geluid als een koptelefoon of plug op de koptelefoon Jacks is aangesloten.
p. 23
Is Local Control op ‘Off’ ingesteld?
Als Local Control op Off is ingesteld, wordt er geen geluid geproduceerd als het klavier wordt bespeeld. Zet Local
Control op On.
p. 71
Is de Twin Piano Mode op ‘2(Individual)’ gesteld?
Als u koptelefoons aansluit als Twin Piano is ingeschakeld en de Mode instelling ‘2(Individual)’ is, kunt u mogelijk
geen geluid horen, afhankelijk van de manier waarop de koptelefoons zijn aangesloten.
p. 33
Is Local Control op ‘Off’ ingesteld?
Als Local Control op Off staat, wordt er gen geluid geproduceerd als de song wordt afgespeeld. Zet Local Control
op ‘On’.
p. 71
Is het volume van de song op ‘0’ gezet?
p. 41
Is V-LINK ingeschakeld?
Als V-LINK aan is, worden de laagste twaalf noten van het klavier gebruikt voor besturing van de afbeelding, en
zullen geen geluid produceren.
p. 73
Zijn alle apparaten aangezet?
—
Zijn de MIDI-kabels correct aangesloten?
p. 69
Komen de MIDI-kanalen van de HP305/HP302 en het aangesloten apparaat overeen?
p. 70
Pedal werkt niet of ‘blijft hangen’.
Kan niet lezen/schrijven van/naar USBgeheugen
Geen geluid
Geen geluid
Geen geluid als u een song afspeelt
Geen geluid van de noten aan de linkerkant
van het klavier
Geen geluid (als een MIDI-apparaat is
aangesloten)
74
Probleemoplossing
Symptoom
Oorzaak/Actie
Pagina
Heeft u Transpose instellingen gemaakt?
p. 37
Is de instelling voor Master Tune de juiste?
p. 58
Is de instelling van Temperatuur correct?
p. 58
Zijn de instellingen voor Stretch Tuning correct?
p. 58
De maximale gelijktijdige polyfonie is 128 stemmen. Als u met een song meespeelt en zwaar gebruik van het
pedaal maakt, kan het aantal noten dat de HP305/HP302 probeert te produceren de maximum polyfonie
overschrijden, hetgeen betekent dat sommige noten uitvallen.
—
Bevindt de HP305/HP302 zich in Dual Play?
p. 31
Als de HP305/HP302 op een externe sequencer is aangesloten, zet u de Local Control op ‘Off’. Anders kan de
sequencer ook zo worden ingesteld dat zijn Soft Thru functie op Off staat.
p. 71
Het verkeerde instrument wordt
geselecteerd als u op de [E. Piano], [Strings]
of [Others]-knop drukt.
Tone-knoppen [E. Piano] [Strings] [Others] werken ook als knoppen die de ‘aanbevolen klanken’ selecteren.
Als in de fabrieksinstelling een commercieel verkrijgbare CD-ROM Drive op de External Memory aansluiting
wordt aangesloten, en een song van een CD-ROM geproduceerd voor de VIMA (VIMA TUNES) wordt
geselecteerd, zullen geluiden die bij de betreffende song passen automatisch aan de [E. Piano], [Strings] en
[Others]-knoppen worden toegewezen, zodat u ‘aanbevolen’ klanken kunt selecteren door één van deze
knoppen in te drukken.
U kunt ook instellingen maken zodat de ‘aanbevolen klanken’ niet automatisch worden toegewezen.
p. 73
Het effect wordt niet toegepast
Als u Dual Play of Split Play gebruikt, en er verschillende effecten voor de twee geselecteerde klanken zijn
gespecificeerd, zal het effect niet op klank 2 (als Dual Play wordt gebruikt) of op de linkerhand klank (als Split Play
wordt gebruikt) worden toegepast.
—
De galm blijft aanwezig, ook als het Reverbeffect is opgeheven
Het pianogeluid van de HP305/HP302 simuleert de diepte en resonantie van een akoestische piano op
natuurgetrouwe wijze, en dit kan de indruk van galm wekken, zelfs als het Reverb-effect is uitgezet.
—
Het geluid van de hogere noten verandert
plotseling vanaf een bepaalde toets
Op een akoestische piano zal ongeveer anderhalf octaaf aan noten uiterst rechts op het klavier blijven klinken,
ongeacht het demperpedaal. Deze noten hebben ook een enigszins ander klankkarakter. De HP305/HP302
simuleert deze kenmerken van een akoestische piano op natuurgetrouwe wijze. Op de HP305/HP302 zal de
reeks die niet door het demperpedaal wordt beïnvloed volgens de Key Transpose instellingen veranderen.
—
Noten klinken niet juist
Toonhoogte van het klavier of song is onjuist
Niet alle noten die u speelt zijn te horen
Geluiden zijn twee keer te horen
(verdubbeld) als het klavier wordt bespeeld
Een hoge toon is hoorbaar
Als dit via de koptelefoon is te horen:
pianoklanken die een helder en knisperend karakter hebben bevatten substantiële hoge-frequentie
componenten die kunnen klinken alsof een metaalachtige ringeling is toegevoegd. Dit komt doordat het
karakter van een akoestische piano op getrouwe wijze wordt gereproduceerd, en duidt niet op een storing. Dit
rinkelende geluid is indringender als het Reverb-effect zwaar wordt toegepast. U kunt dit dan wellicht
minimaliseren door de hoeveelheid Reverb te verminderen.
—
Als u dit niet via de koptelefoon hoort:
er zal vermoedelijk een andere reden zijn (zoals resonanties binnen het apparaat). Neem contact op met uw
handelaar of een Roland Service centrum.
Als u het volume op de maximale instelling zet, kan het geluid vervormen, afhankelijk van de manier waarop u
speelt.
Als dit gebeurt zet u het volume lager.
Lage noten klinken verkeerd of brommerig
Als u dit niet via de koptelefoon hoort:
het spelen op een hoog volume kan maken dat de luidsprekers of objecten in de buurt van de HP305/HP302
meetrillen. Fluorescerende verlichting of glazen deuren kunnen ook meetrillen. Dit zal in het bijzonder sneller
optreden bij lagere noten en hogere volumes. U kunt de volgende maatregelen nemen om deze resonantie te
minimaliseren.
• Plaats de luidsprekers 10-15 cm van muren of andere oppervlakken.
• Houd het volume op een laag niveau.
• Plaats het op meer afstand van objecten die resoneren.
p. 21
—
Als u dit in de koptelefoon hoort:
er is vermoedelijk een andere reden. Neem contact op met uw handelaar of een Roland Service centrum.
Song wordt niet correct gespeeld
De song wordt niet afgespeeld
Wordt ‘dEL’ in het scherm weergegeven?
U kunt geen interne song afspelen als het interne geheugen uitvoering data bevat die u heeft opgenomen. Wis
de uitvoering data die u heeft opgenomen voordat u de song afspeelt.
p. 44
75
Probleemoplossing
Symptoom
Oorzaak/Actie
Pagina
Alleen het geluid van een bepaald
instrument in een song wordt niet gespeeld
Kan een Track op ‘Mute’ zijn ingesteld?
Als de indicator van de knop uit is, zal de muziek op die track niet hoorbaar zijn. Druk op de Trackknop zodat de
indicator verlicht is.
p. 40
Geluid van een gedempte track is hoorbaar
Is het Mute volume op iets anders dan ‘0’ ingesteld?
Als u dit op ‘0’ instelt, is het geluid van een gedempte Track geheel onhoorbaar.
p. 60
Song volume is laag
Is het songvolume verlaagd?
p. 41
—
Kan geen song afspelen die in USBgeheugen is opgeslagen
Zijn de geluidsbestanden in een formaat dat gespeeld kan worden?
Geluidsbestanden in het volgende formaat kunnen gespeeld worden.
• Bestandsextensie ‘.WAV’
• 16-bit lineair
• 44.1 kHz sample samplesnelheid
Is de bestandsnaam extensie ‘MID’?
Bestanden met andere bestandsnaam extensies kunnen niet als songdata worden behandeld.
—
Als een song uit een USB-geheugen wordt gespeeld, kan het tempo instabiel worden als er een overmatige
hoeveelheid uitvoering data is.
—
De songnaam wordt niet getoond als de song informatie in het bestand leeg is of alleen uit spaties bestaat.
—
Is de bestandsnaam extensie ‘MID’?
Bestanden met andere bestandsnaam extensies kunnen niet als songdata worden behandeld.
—
Is één van de Trackknoppen voor opname geselecteerd?
p. 50
p. 53
U kunt geen geluidsbestanden opnemen.
—
De opgenomen uitvoering verdwijnt als u de HP305/HP302 uitzet of een song selecteert.
De verdwenen uitvoering kan niet hersteld worden. Voordat u de stroom uitzet, slaat u de opgenomen
uitvoering in het interne geheugen op.
p. 46
Songtempo wordt instabiel
Songnaam in USB-geheugen wordt niet
getoond
Kan niet opnemen/afspelen
Kan niet opnemen
De opgenomen uitvoering is verdwenen
Functies die niet met afspelen van geluidsbestanden gebruikt kunnen worden
• Reverb (p.29)
• Opslaan in intern geheugen (p.46)
• Afspelen (dempen) van individuele Parts (p.40
76
Storingsmeldingen
Indicatie
Betekenis
Het muziekbestand kan alleen gelezen worden. Het kan niet opgeslagen worden.
Tijdens het opslaan is een storing opgetreden.
De beveiligingstab van het externe medium kan op de ‘Protect’ positie staan (beveiligd tegen opslaan) of het externe medium is
mogelijk nog niet geinitialiseerd.
Er is geen extern medium geplaatst. Plaats het externe medium en probeer het opnieuw.
Er is niet voldoende vrij geheugen in de opslagbestemming. Plaats een ander extern medium of verwijder onnodige bestanden en
probeer het opnieuw.
Tijdens het opslaan is een storing opgetreden. Het externe geheugen kan beschadigd zijn.
Plaats een ander extern medium en probeer het opnieuw. Anders kunt u het externe medium initialiseren.
Het bestand is onbruikbaar. Het dataformaat is niet compatibel met de HP305/HP302.
Data werd niet op tijd opgeroepen voor het afspelen van de song. Nadat u enkele seconden heeft gewacht, kunt u de song mogelijk
afspelen door de [
]-knop opnieuw in te drukken.
Dit geluidsformaat wordt niet ondersteund.
Gebruik 44.1 kHz 16-bit lineaire WAV formaat geluidsbestanden.
Het interne geheugen van de HP305/HP302 is vol.
De HP305/HP302 kan de overmatige hoeveelheid MIDI-data die vanaf een extern MIDI-apparaat is verzonden niet verwerken.
Reduceer de hoeveelheid MIDI-data die naar de HP305/HP302 wordt gestuurd.
Een MIDI-kabel is losgekoppeld. Sluit deze correct en stevig aan.
Een storing in MIDI-overdracht is opgetreden. Controleer de MIDI-kabel en het aangesloten MIDI-apparaat.
Er kan een probleem met het systeem zijn. Herhaal de procedure vanaf het begin. Als dit na een aantal malen proberen niet is opgelost,
neemt u contact op met een Roland Service centrum.
De External Memory aansluiting heeft aan een overmatige stroomstoot blootgestaan.Controleer of er geen probleem met het extern
medium is, en zet dan de stroom uit en weer aan.
De Panel Lock functie is ingeschakeld (p.38).
De Twin Piano functie is ingeschakeld (p.32).
Als u een uitvoering opneemt en dan een song selecteert, voordat u de opname heeft opgeslagen, zal ‘dEL’ verschijnen, knipperend
in het scherm (p.44).
* Externe media: USB-geheugen, floppydisk, CD-ROM, enz.
77
Lijst van klanken
Piano
Others
Nr.
Naam
Nr.
Naam
Nr.
Naam
45
Piano 1w
1
Grand Piano1
1
ChurchOrgan1
46
Piano 1d
2
Piano + Str.
2
ChurchOrgan2
47
Piano 2
3
Harpsichord
3
Combo Jz.Org
48
Piano 2w
4
Grand Piano2
4
Ballad Organ
49
Piano 3
5
Piano + Pad
5
Accordion
50
Piano 3w
6
Grand Piano3
6
Nason flt 8’
51
Honky-tonk
7
MagicalPiano
7
Gospel Spin
52
Honky-tonk w
8
Rock Piano
8
Full Stops
53
E.Piano 1
9
Piano+Choir
9
Mellow Bars
54
Detuned EP 1
10
Honky-tonk
10
Light Organ
55
Vintage EP
11
Coupled Hps.
11
Lower Organ
56
’60s E.Piano
12
’60s Organ
57
E.Piano 2
13
Aerial Choir
58
Detuned EP 2
14
Jazz Scat
59
St.FM EP
15
Harpvox
60
EP Legend
16
Glass Pad
61
EP Phase
17
Angels Choir
62
Harpsichord
18
Beauty Vox
63
Coupled Hps.
19
Soft Pad
64
Harpsi.w
20
Female Aahs
65
Harpsi.o
21
Male Aahs
66
Clav.
22
Thum Voice
67
Pulse Clav.
23
Lunar Strngs
68
Celesta
24
Decay Choir
*
69
Glockenspiel
25
Dcy ChoirPad
*
70
Music Box
26
Nylon-str.Gt
71
Vibraphone
27
Steel-str.Gt
72
Vibraphone w
28
Jazz Guitar
73
Marimba
29
AcousticBass
74
Marimba w
30
A.Bass+Cymbl
E. Piano
Nr.
1
2
Naam
Pop E.Piano
Vintage EP
3
FM E.Piano
4
Vibraphone
5
6
EP Belle
Celesta
7
’60s E.Piano
8
Clav.
9
10
Mallet Isle
Morning Lite
11
Marimba
12
Stage Phaser
13
14
15
Ballad Bells
’70s E.Piano
E.Grand
Strings
75
Xylophone
Nr.
Naam
31
FingeredBass
76
TubularBells
1
Rich Strings
32
BrassSection
77
Church Bell
2
OrchestraStr
33
Alto Sax
78
Carillon
3
Orchestra
34
Tenor Sax
79
Santur
4
ChamberWinds
GM2
80
Organ 1
5
Harp
35
STANDARD Set
81
TremoloOrgan
6
Violin
36
ROOM Set
82
’60s Organ
7
Velo Strings
37
POWER Set
83
Organ 2
8
Flute
38
ELEC.Set
84
Perc.Organ 1
9
Cello
39
ANALOG Set
85
Chorus Organ
10
OrchestraBrs
40
JAZZ Set
86
Perc.Organ 2
11
PizzicatoStr
41
BRUSH Set
87
Rock Organ
12
DecayStrings
42
ORCH.Set
88
Church Org.1
43
SFX Set
89
Church Org.2
90
Church Org.3
*
* Klanken die met ‘*’ worden
aangegeven zijn geschikt om op een
pianoklank gestapeld te worden.
78
* 035–043 zijn drumsets.
44
Piano 1
Lijst van klanken
Nr.
Naam
Nr.
Naam
Nr.
Naam
91
Reed Organ
137
Violin
183
Soprano Sax
92
Puff Organ
138
Slow Violin
184
Alto Sax
93
Accordion 1
139
Viola
185
Tenor Sax
94
Accordion 2
140
Cello
186
Baritone Sax
95
Harmonica
141
Contrabass
187
Oboe
96
Bandoneon
142
Tremolo Str.
188
English Horn
97
Nylon-str.Gt
143
PizzicatoStr
189
Bassoon
98
Ukulele
144
Harp
190
Clarinet
99
Nylon Gt o
145
Yang Qin
191
Piccolo
100
Nylon Gt 2
146
Timpani
192
Flute
101
Steel-str.Gt
147
Strings
193
Recorder
102
12-str.Gt
148
Orchestra
194
Pan Flute
103
Mandolin
149
’60s Strings
195
Bottle Blow
104
Steel+Body
150
Slow Strings
196
Shakuhachi
105
Jazz Guitar
151
Syn.Strings1
197
Whistle
106
Hawaiian Gt
152
Syn.Strings3
198
Ocarina
107
Clean Guitar
153
Syn.Strings2
199
Square Lead1
108
Chorus Gt 1
154
Choir 1
200
Square Lead2
109
Mid Tone Gt
155
Choir 2
201
Sine Lead
110
Muted Guitar
156
Voice
202
Saw Lead 1
111
Funk Guitar1
157
Humming
203
Saw Lead 2
112
Funk Guitar2
158
Synth Voice
204
Doctor Solo
113
Chorus Gt 2
159
Analog Voice
205
Natural Lead
114
Overdrive Gt
160
OrchestraHit
206
SequencedSaw
115
Guitar Pinch
161
Bass Hit
207
Syn.Calliope
116
DistortionGt
162
6th Hit
208
Chiffer Lead
117
Gt Feedback1
163
Euro Hit
209
Charang
118
Dist.Rtm Gt
164
Trumpet
210
Wire Lead
119
Gt Harmonics
165
Dark Trumpet
211
Solo Vox
120
Gt Feedback2
166
Trombone 1
212
5th Saw Lead
121
AcousticBass
167
Trombone 2
213
Bass+Lead
122
FingeredBass
168
Bright Tb
214
Delayed Lead
123
Finger Slap
169
Tuba
215
Fantasia
124
Picked Bass
170
MuteTrumpet1
216
Warm Pad
125
FretlessBass
171
MuteTrumpet2
217
Sine Pad
126
Slap Bass 1
172
French Horn1
218
Polysynth
127
Slap Bass 2
173
French Horn2
219
Space Voice
128
Synth Bass 1
174
Brass 1
220
Itopia
129
WarmSyn.Bass
175
Brass 2
221
Bowed Glass
130
Synth Bass 3
176
Synth Brass1
222
Metallic Pad
131
Clav.Bass
177
Synth Brass3
223
Halo Pad
132
Hammer
178
AnalogBrass1
224
Sweep Pad
133
Synth Bass 2
179
Jump Brass
225
Ice Rain
134
Synth Bass 4
180
Synth Brass2
226
Soundtrack
135
RubberSyn.Bs
181
Synth Brass4
227
Crystal
136
Attack Pulse
182
AnalogBrass2
228
Synth Mallet
79
Lijst van klanken
80
Nr.
Naam
Nr.
Naam
229
Atmosphere
275
Telephone 2
230
Brightness
276
DoorCreaking
231
Goblins
277
Door
232
Echo Drops
278
Scratch
233
Echo Bell
279
Wind Chimes
234
Echo Pan
280
Helicopter
235
Star Theme
281
Car Engine
236
Sitar 1
282
Car Stop
237
Sitar 2
283
Car Pass
238
Banjo
284
Car Crash
239
Shamisen
285
Siren
240
Koto
286
Train
241
Taisho Koto
287
Jetplane
242
Kalimba
288
Starship
243
Bagpipe
289
Burst Noise
244
Fiddle
290
Applause
245
Shanai
291
Laughing
246
Tinkle Bell
292
Screaming
247
Agogo
293
Punch
248
Steel Drums
294
Heart Beat
249
Woodblock
295
Footsteps
250
Castanets
296
Gun Shot
251
Taiko
297
Machine Gun
252
Concert BD
298
Laser Gun
253
Melodic Tom1
299
Explosion
254
Melodic Tom2
255
Synth Drum
256
TR-808 Tom
257
Elec.Perc.
258
Reverse Cym.
259
Gt FretNoise
260
Gt Cut Noise
261
BsStringSlap
262
Breath Noise
263
Fl.Key Click
264
Seashore
265
Rain
266
Thunder
267
Wind
268
Stream
269
Bubble
270
Bird 1
271
Dog
272
Horse Gallop
273
Bird 2
274
Telephone 1
* Als u in de klankgroep ‘Others’ de [-]
of [+]-knop ingedrukt houdt om
opeenvolgend van klank te
veranderen, zullen de klanken niet
meer veranderen op nummer 35 en
nummer 44.
Om het volgende geluid te selecteren,
laat u de [-] of [+] los, en drukt u deze
weer in.
Lijst van interne songs
Nr.
Songnaam
Nr.
Songnaam
Componist
46
Humoreske
Antonín Dvořák
47
Blumenlied
Gustav Lange
48
Alpenglöckchen
Theodor Oesten
49
Menuett G dur
Ludwig van Beethoven
50
Venezianisches Gondellied
Felix Mendelsshon
51
Alpenabendröte
Theodor Oesten
52
Farewell to the Piano
Ludwig van Beethoven
53
Brautchor
Wilhelm Richard Wagner
54
Battle of Waterloo
Wilma Anderson-Gilman
55
Wiener Marsch
Carl Czerny
56
Le Coucou
Louis Claude Daquin
57
Menuett G dur
Johann Sebastian Bach
58
Spinnerlied
Albert Ellmenreich
59
Gavotte
François Joseph Gossec
60
Heidenröslein
Gustav Lange
61
Zigeuner Tanz
Heinrich Lichner
62
La Cinquantaine
Gabriel Marie
63
Csikos Post
Hermann Necke
64
Dolly’s Dreaming Awakening
Theodor Oesten
65
La Violette
Louis Streabbog
66
Fröhlicher Landmann
Robert Alexander Schumann
67
Sonatine op.36-1
Muzio Clementi
68
Sonatine op.20-1
Friedrich Kuhlau
69
Sonatine Nr.5
Ludwig van Beethoven
70
Late Night Chopin (*)
John Maul
71
Fly Free (*)
John Maul
72
L’éveil de l’amour (*)
Masashi Hirashita
Componist
1
Polonaise op.53
Fryderyk Franciszek Chopin
2
Valse, op.34-1
Fryderyk Franciszek Chopin
3
Nocturne Nr.20
Fryderyk Franciszek Chopin
4
My Pleasure (*)
Masashi Hirashita
5
La Fille aux Cheveux de Lin
Claude Achille Debussy
6
La Campanella
Franz Liszt
7
Trio Grande (*)
John Maul
8
Scherzo Nr.2
Fryderyk Franciszek Chopin
9
Étude, op.10-12
Fryderyk Franciszek Chopin
10
Sonate Nr.15
Wolfgang Amadeus Mozart
11
Liebesträume 3
Franz Liszt
12
Étude, op.10-3
Fryderyk Franciszek Chopin
13
Je te veux
Erik Satie
14
Valse, op.64-1
Fryderyk Franciszek Chopin
15
Golliwog’s Cakewalk
Claude Achille Debussy
16
Fantaisie-Impromptu
Fryderyk Franciszek Chopin
17
Arabesque 1
Claude Achille Debussy
18
An der schönen, blauen Donau
Johann Strauss, Sohn
19
Auf Flügeln des Gesanges
Felix Mendelsshon
20
Mazurka Nr.5
Fryderyk Franciszek Chopin
21
Gymnopédie 1
Erik Satie
22
Étude, op.25-1
Fryderyk Franciszek Chopin
23
Clair de Lune
Claude Achille Debussy
24
Étude, op.10-5
Fryderyk Franciszek Chopin
25
Dr. Gradus ad Parnassum
Claude Achille Debussy
26
Grande Valse Brillante
Fryderyk Franciszek Chopin
27
La prière d’une Vierge
Tekla Badarzewska
28
Course en Troïka
Peter Ilyich Tchaikovsky
29
To The Spring
Edvard Hagerup Grieg
30
Valse, op.64-2
Fryderyk Franciszek Chopin
31
Radetzky Marsch
Johann Baptist Strauss
32
Träumerei
Robert Alexander Schumann
33
Moments Musicaux 3
Franz Peter Schubert
34
Prèlude, op.28-15
Fryderyk Franciszek Chopin
35
Harmonious Blacksmith
Georg Friedrich Händel
36
Ungarische Tänze 5
Johannes Brahms
37
Türkischer Marsch
Ludwig van Beethoven
38
Nocturne Nr.2
Fryderyk Franciszek Chopin
39
Frühlingslied
Felix Mendelsshon
40
Präludium
Johann Sebastian Bach
41
Jägerlied
Felix Mendelsshon
42
Menuet Antique
Maurice Ravel
43
Für Elise
Ludwig van Beethoven
44
Türkischer Marsch
Wolfgang Amadeus Mozart
45
Ständchen
Franz Peter Schubert
* Songs met een asterisk (*) zijn originele songs, gecomponeerd
voor de Roland Corporation. Het auteursrecht van deze songs is
in eigendom van de Roland Corporation.
* Alle rechten voorbehouden. Onbevoegd gebruik van dit
materiaal voor andere doeleinden dan strikt privé is een
overtreding van de hierop toepasbare wetgeving.
81
Parameters die in Memory Backup worden opgeslagen
Onderdeel
Pagina
Brilliance
p. 57
Transpose Mode
p. 57
Dual Balance
p. 58
Master Tuning
p. 58
Stretch Tuning
p. 58
Temperament (Temperatuur, Temnperament toonsoort)
p. 58
Damper Resonance
p. 59
String Resonance
p. 59
Key Off Resonance
p. 59
Damper Pedal Part
p. 59
MIDI-zendkanaal
p. 71
V-LINK zendkanaal
p. 73
Track Assign
p. 60
CD/Audio Type
p. 60
Reverb (aan/uit, diepte)
p. 29
Splitspunt
p. 36
Twin Piano Mode
p. 33
Key Touch
p. 30
Instellingen die direct nadat een verandering is aangebracht worden opgeslagen (Memory Backup
procedure niet nodig)
82
USB-Driver instelling
p. 72
External Memory Mode
p. 63
Muziekbestanden die op de HP305/HP302
gebruikt kunnen worden
Wat zijn muziekbestanden?
Muziekbestanden bevatten muziek informatie, zoals hoe lang de toets van een corresponderende toonhoogte wordt gespeeld, de kracht die op het
klavier wordt uitgeoefend en andere informatie. Wanneer de uitvoering data (muziekbestand) door het USB-geheugen of een CD-ROM wordt
verzonden, zal de song exact zo gespeeld worden als door deze data wordt gespecificeerd. Dit verschilt van een Audio CD, omdat de
muziekbestanden geen opname van het geluid zelf bevatten. Dit maakt het mogelijk om tempos en toonsoorten vrijelijk te veranderen, zodat u dit op
veel verschillende manieren kunt gebruiken.
Over auteursrecht
Gebruik van de songdata die op de CD-ROM wordt geleverd, voor andere doeleinden dan strikt privé, zonder toestemming van de
auteursrechthebbende is bij de wet verboden. Bovendien mag deze data niet gekopieerd worden, noch in een secundair werk worden gebruikt
zonder toestemming van de auteursrechthebbende.
Wees ervan bewust dat als u afgeleide werken produceert die op bestaand materiaal zijn gebaseerd, zoals commercieel beschikbare SMFmuziekbestanden, dit soort werken de wet op het auteursrecht overtreden wanneer deze voor andere doeleinden dan strikt persoonlijke genoegens
worden gebruikt. Roland is niet verantwoordelijk voor overtredingen van auteursrechten die u mogelijk begaat door het creëren van dit soort werken.
Met de HP305/HP302 kunt u de volgende muziekbestanden gebruiken
VIMA TUNES
VIMA TUNES is een Roland specificatie voor muziekbestanden die
beeld en geluidsdata bevatten, zodat u gelijktijdig van songs met
teksten en beeldmateriaal kunt genieten. Wanneer data met het
‘VIMA TUNES’ logo op een apparaat dat hetzelfde logo draagt wordt
afgespeeld, kunnen de teksten in het scherm van een aangesloten
beeldscherm of televisie worden weergegeven, zodat u van karaoke
of een diavoorstelling kunt genieten.
* Dit instrument (HP305/HP302) kan geen VIMA TUNES afbeeldingen
afspelen.
* U kunt specificeren of de aanbevolen klanken al dan niet automatisch worden toegewezen (p.65).
General MIDI 2
De opwaarts compatibele General MIDI 2 aanbevelingen gaan verder waar de originele General MIDI ophield, en bieden verbeterde
expressieve mogelijkheden en een nog grotere compatibiliteit.
Zaken die niet door de originele General MIDI aanbevelingen werden ondervangen, zoals de manier waarop geluiden worden
bewerkt, en hoe effecten behandeld dienen te worden, zijn nu
nauwkeurig gedefinieerd.
Bovendien zijn de beschikbare geluiden uitgebreid. General MIDI 2
geluidsgeneratoren kunnen muziekbestanden die het General MIDI
of General MIDI 2 logo dragen op betrouwbare wijze afspelen.
In sommige gevallen wordt de conventionele vorm van General
MIDI, welke de nieuwe verbeteringen niet bevat, ‘General MIDI 1’
genoemd, ter onderscheiding van General MIDI 2.
SMF-muziekbestanden
SMF’s (Standard MIDI Files) gebruiken een standaard formaat voor
muziekbestanden, dat zo ontworpen is dat bestanden die muziekbestanden bevatten zeer breed uitwisselbaar zijn, ongeacht de
fabrikant van het apparaat waarop deze worden afgespeeld.
Er is een enorme variëteit aan muziek beschikbaar om naar te luisteren, voor het leren bespelen van muziekinstrumenten, voor Karaoke,
enz.
SMF with Lyrics
‘SMF with Lyrics’ verwijst naar SMF (Standard MIDI File) dat de teksten bevat. Wanneer muziekbestanden die het ‘
’ logo dragen
op een compatibel apparaat worden afgespeeld (een apparaat dat
hetzelfde logo draagt), zullen de teksten in het scherm worden
weergegeven.
GS Format
Het GS formaat is de serie specificaties van Roland voor standaardisering van de uitvoering van geluidsgenererende apparaten.
Naast ondersteuning voor alles dat door General MIDI is gedefinieerd, biedt het uitermate compatibele GS formaat een groter aantal geluiden, de geluiden kunnen bewerkt worden en vele details
voor een brede reeks extra mogelijkheden, waaronder effecten als
Reverb en Chorus. Ontworpen met de toekomst in gedachten, kan
het GS formaat nieuwe geluiden direct onderbrengen en nieuwe
hardware mogelijkheden ondersteunen wanneer deze gereed zijn.
Omdat dit naar omhoog compatibel is met General MIDI, kan het GS
formaat van Roland GM scores op betrouwbare wijze afspelen,
evenals het uitvoeren van GS muziekbestanden (muziekbestanden
die met het GS formaat in gedachten zijn gecreëerd).
De HP305/HP302 wordt geleverd met GM 2/GS geluidsgenerators.
XGlite
General MIDI
De General MIDI is een serie aanbevelingen die tot doel heeft een
manier te bieden om de beperkingen van merkgebonden ontwerpen te ontstijgen, en de MIDI mogelijkheden van geluidsgenererende apparaten te standaardiseren.
Geluidsgenererende apparaten en muziekbestanden die aan de
General MIDI standaard voldoen, dragen het General MIDI logo.
Muziekbestanden met het General MIDI logo kunnen op elk General
MIDI geluidsgenererend apparaat worden afgespeeld, waarbij op
ieder apparaat vrijwel dezelfde muzikale uitvoering wordt geproduceerd.
XG is een geluidsgenerator formaat van YAMAHA Corporation, dat
de manieren waarop stemmen worden uitgebreid of bewerkt, en de
structuur en het type van effecten definieert, ter aanvulling op de
General MIDI 1 specificatie.
XG Lite is een vereenvoudigde versie van het XG geluidsgeneratie
formaat. U kunt XG muziekbestanden met gebruik van een XGLite
geluidsgenerator afspelen.
U moet echter onthouden dat sommige muziekbestanden anders
worden afgespeeld in vergelijking met de originele bestanden, door
het gereduceerde aantal regelingsparameters en effecten.
83
MIDI-implementatiekaart
Versie : 1.00
DIGITAL PIANO
Model HP305/302
Verzonden
Functie...
Basic
Channel
Default
Changed
1
1–16
1–16
1–16
Mode
Default
Messages
Altered
Mode 3
x
Mode 3
Mode 3, 4 (M=1)
Note
Number :
True Voice
**************
0–127
0–127
Velocity
Note ON
Note OFF
O
O
O
O
After
Touch
Key’s
Ch’s
x
x
O
O
x
O
O
x
x
x
x
x
O
O
x
O
O
x
O
x
x
x
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O (Reverb)
O (Chorus)
O
O
0–127
**************
O
0–127
O
O
Pitch Bend
0, 32
1
5
6, 38
7
10
11
64
65
66
67
84
91
93
98, 99
100, 101
Control
Change
Prog
Change
: True #
System Exclusive
Opmerkingen
*2
**************
15–113
System
Common
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
x
x
x
x
x
x
System
Real Time
: Clock
: Commands
O
O
x
x
Aux
Message
: All sound off
: Reset all controllers
: Local Control
: All Notes OFF
: Active Sense
: Reset
x
x
x
x
O
x
O (120, 126, 127)
O
O
O (123–125)
O
x
Notes
84
Herkend
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
Bank select
Modulation
Portamento time
Data entry
Volume
Panpot
Expression
Hold 1
Portamento
Sostenuto
Soft
Portamento control
Effect1 depth
Effect3 depth
NRPN LSB, MSB
RPN LSB, MSB
Program number 1–128
* 1 O x is selectable by Sys Ex.
* 2 Recognized as M=1 even if M=1.
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 2 : OMNI ON, MONO
O : Ja
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
X : Nee
Specificaties
HP305/HP302: Digital Piano
<Keyboard>
HP305: 88 toetsen (PHA Ivory Feel klavier met echappement)
Klavier
HP302: 88 toetsen (PHA Ivory Feel klavier met echappement)
Aanslaggevoeligheid
Aanslaggevoeligheid: 5 niveaus / vaststaande aanslaggevoeligheid
Keyboard Mode
Whole, Dual (aanpasbare volumebalans), Split (aanpasbaar splitspunt), Twin Piano
<Geluidsgenerator> Voldoet aan GM2/GS/XGlite
Pianoklank
SuperNATURAL pianoklank
Max. polyfonie
128 stemmen
Klanken
337 klanken (inclusief 8 drumsets, 1 SFX set)
Temperament
8 types, selecteerbare temperatuurtoets
Stretched stemming
Aan, uit
Master stemming
415.3-466.2 (aanpasbaar met toenames van 0.1 Hz)
Transponeren
Transpose: -6-+5 (in halve tonen)
Playback Transpose (met Audio CD/Audio File): -6-+5 (in halve tonen)
Effecten
Reverb (Off, 1-10)
Rotary Speaker effect (alleen voor orgelklanken, Slow/Fast)
Damper Resonance (Off, 1-10), String Resonance (Off, 1-10), Key Off Resonance (Off, 1-10)
<Recorder>
Tracks
3 Tracks
Songs
Recorder sectie: 1 song
Intern geheugen: max. 99 songs
Noot opslag
Ongeveer 30.000 noten
Regeling
Song select, Play/Stop, Rec, terugspoelen, vooruitspoelen, Track Mute, Mute Volume, Tempo, Tempo Mute, All Songs Play, CountIn, Song Volume
Center Cancel (alleen voor afspelen van geluid)
Tempo
Kwartnoot = 10 tot 500
Resolutie
120 tikken per kwartnoot
Maatsoort: 2/2, 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8
Metronoom
Volume: 0-10 niveaus
85
Specificaties
<Intern geheugen>
Songs
Max. 99 songs
Save Song
Standaard MIDI-bestanden (Formaat 0)
<Extern geheugen>
Externe opslag
USB-geheugen
floppydisk (wanneer optionele floppy-diskdrive wordt gebruikt)
Speelbare software
Standaard MIDI-bestanden (formaat 0)
Roland Original formaat (i-Formaat)
Audio File (WAV 44.1 kHz / 16-bit lineair formaat)
Audio Cd’s (CD-DA) (als een CD-drive wordt gebruikt)
<Overige>
Interne songs
72 songs
Nominaal vermogen
HP305: 30 W x 2
HP302: 30 W x 2
Luidsprekers
HP305: 12 cm x 2.5 cm x 2
HP302: 12 cm x 2
Scherm
7 segmenten, 3 karakters, LED
Regeling
Volume
Pedaal
Demper (voortdurende detectie mogelijk), Soft (voortdurende detectie mogelijk, functie toewijsbaar), Sostenuto (functie
toewijsbaar)
Overige functies
Panel Lock, Klassieke positie, V-LINK
Aansluitingen
AC ingang, Input Jacks (L/Mono, R), Output Jacks (L/Mono, R), USB-aansluiting, MIDI-aansluiting (In, Out), Phones Jack (stereo) x
2, External Memory aansluiting
Stroomverbruik
HP305: 85 W
HP302: 24 W
Afmetingen
HP305
1387 (B) x 421 (D) x 1039 (H) mm (met muziekstandaard)
1387 (B) x 448 (D) x 867 (H) mm (zonder muziekstandaard)
HP302
1387 (B) x 424 (D) x 1036 (H) mm (met muziekstandaard)
1387 (B) x 424 (D) x 860 (H) mm (zonder muziekstandaard)
Gewicht
HP305: 57.5 kg
58.5 kg (gepolijste pianoafwerking)
HP302: 53 kg
Accessoires
Gebruikershandleiding, Netsnoer, adapter (HP302), muziekboek, koptelefoonhaak, muziekstandaard (HP302),
bevestigingsschroeven voor muziekstandaard (HP302)
* In het kader van productverbetering kunnen de specificaties en/of het uiterlijk van dit apparaat zonder voorafgaande mededeling veranderen.
86
Index
A
K
Aanbevolen klank ................................................................... 57, 65
Aardeaansluiting ............................................................................ 17
Adapter.............................................................................................. 18
AC In (stroomingang) ................................................................... 15
Afspelen...................................................................................... 39, 64
All Songs Play .................................................................................. 41
Key Off Resonance ...........................................................56, 59, 82
Key Touch...................................................................................30, 82
[Key Touch]-knop ....................................................................14, 16
Klassieke positie..............................................................................20
Koptelefoon......................................................................................23
Koptelefoonhaak ............................................................................24
B
L
Brilliance...............................................................................56-57, 82
Linkerpedaal.....................................................................................22
Linkerpedaal functie......................................................................56
Local Control .............................................................................57, 71
C
CD-drive............................................................................................. 62
CD/Audio type .................................................................. 57, 60, 82
Center Cancel .................................................................................. 65
Center Pedal functie ..................................................................... 59
Composer MIDI Out ...................................................................... 57
Computer.......................................................................................... 72
Count-In 9aftellen)......................................................................... 28
D
Demperpedaal Part ......................................................... 56, 59, 82
Damper Resonance ......................................................... 56, 59, 82
DC In Jack (DC ingang)................................................................. 17
[Display]-knop.......................................................................... 14, 16
Dual Balance ...................................................................... 56, 58, 82
Dual Play............................................................................................ 31
E
Een song opslaan ........................................................................... 57
Een song selecteren ...................................................................... 64
Een song verwijderen................................................................... 57
Ext. Memory Mode ........................................................................ 63
External Memory aansluiting.............................................. 15, 17
External Memory Mode ........................................................ 57, 82
F
Factory Reset (fabrieksinstellingen) ................................. 57, 61
Floppy-diskdrive............................................................................. 62
Forward knop ........................................................................... 14, 16
Function-mode ............................................................................... 55
G
Geluidsapparaat ............................................................................. 67
Geluidsbestand............................................................................... 65
General MIDI .................................................................................... 83
General MIDI 2................................................................................. 83
GS formaat........................................................................................ 83
H
Het geheugen initialiseren ......................................................... 57
I
Indicator ..................................................................................... 14, 16
Individual .......................................................................................... 33
Initialiseren ....................................................................................... 63
Input Jack................................................................................... 15, 17
M
Master Tuning....................................................................56, 58, 82
Memory Backup (geheugenopslag) .................................57, 61
Metronoom.......................................................................................26
[Metronome]-knop .................................................................15, 17
Middelste/linker pedaal functie ................................................59
Middelste pedaal ............................................................................22
MIDI .....................................................................................................69
MIDI-geluidsmodule .....................................................................70
MIDI Out/In-aansluiting ........................................................15, 17
MIDI-sequencer...............................................................................69
MIDI-zendkanaal...............................................................57, 71, 82
Muziekbestanden...........................................................................83
Muziek-CD.........................................................................................65
Muziekhouder........................................................................... 19-20
Muziekstandaard ..................................................................... 19-20
Mute Volume.............................................................................57, 60
Muting (dempen) ...........................................................................40
N
Netsnoer ............................................................................................18
O
Octave Shift ............................................................................... 56-57
Opnemen ..........................................................................................43
Opslaan .......................................................................................46, 66
Output Jack................................................................................15, 17
P
Pair .......................................................................................................33
Panel Lock .........................................................................................38
Parts.....................................................................................................40
Pedaal ..........................................................................................15, 17
Pedaal aansluiting...................................................................15, 17
Pedaalsnoer......................................................................................18
Phones Jack (koptelefoonaansluiting) ............................15, 17
Play/Stop knop.........................................................................15, 17
Playback Transpose ................................................................42, 65
[Power]-schakelaar..................................................................15, 17
R
[Rec]-knop..................................................................................15, 17
Regulateur.........................................................................................22
Reverb.................................................................................................29
Reverb (aan/uit, diepte) ...............................................................82
87
Index
[Reverb]-knop........................................................................... 14, 16
Rewind knop............................................................................. 14, 16
S
Scherm ........................................................................................ 14, 16
SMF-muziekbestanden ................................................................ 83
SMF with Lyrics ............................................................................... 83
Soft pedaal........................................................................................ 22
Sostenuto pedaal ........................................................................... 22
Luidsprekers..................................................................................... 68
Split Play............................................................................................ 34
Splitspunt................................................................................... 36, 82
Stretch Tuning................................................................... 56, 58, 82
String Resonance (snaarresonantie) ......................... 56, 59, 82
T
Temperatuur...................................................................... 56, 58, 82
Temperatuur toonsoort................................................. 56, 58, 82
Tempo Mute ............................................................................. 57, 60
Tone-knop ................................................................................. 14, 16
Toonsoort.......................................................................................... 56
Track Assign ....................................................................... 57, 60, 82
Trackknop .................................................................................. 15, 17
Tracks.................................................................................................. 40
Transponeren .................................................................................. 37
[Transpose]-knop .................................................................... 14, 16
Transpose Mode................................................................56-57, 82
Twin Piano ........................................................................................ 32
[Twin Piano]-knop................................................................... 14, 16
Twin Piano Mode .................................................................... 33, 82
U
USB-aansluiting ....................................................................... 15, 17
USB-Driver ................................................................................. 57, 72
USB-Driver instelling..................................................................... 82
USB-geheugen ................................................................................ 62
V
Verwijderen............................................................................... 48, 66
VIMA TUNES ..................................................................................... 83
V-LINK................................................................................................. 73
V-LINK zendkanaal........................................................... 57, 73, 82
[Volume] schuifregelaar ....................................................... 14, 16
X
XGLite ................................................................................................. 83
88
Voor EU-Landen
Dit product voldoet aan de voorwaarden van de Europese richtlijnen EMCD 2004/108/EC
en LVD 2006/95/EC. (HP305)
Dit product voldoet aan de voorwaarden van de Europese richtlijn 2004/108/EC. (HP302)
Voor EU-Landen