Blaupunkt | Endeavour | BLAUPUNKT ENDEAVOUR-1000 HD Ръководство

ENDEAVOUR
Кратко ръководство
Quick Guide
Tablet PC
за таблет
Android Ver. 4.1.1
English
Български
Thank you for
on a Blaupunkt
product.
Благодарим
ви,deciding
че избрахте
продукт Blaupunkt.
Направихте
много
добър
избор.
You have made
a wise
choice.
Естествено ще ви предоставим и сервизно обслужване.
Naturally, we will also provide you with after-sales service.
За технически въпроси и/или проблеми, моля, свържете се с нас на
For technical
queries
and/or
problems,
us изпратете
on + 49 (0) 511/270
телефон
+ 49
(0) 511/270
496 contact
90 или ни
мейл на496 90 by
telephone, orsupport@first-servicecenter.de
email us at support@first-servicecenter.de
Може да
получите
допълнителни
аксесоари
за вашия
на blaupunkt.de.
You
can get additional
accessories
for your
PAD atPAD
blaupunkt.de.
Може да изтеглите ръководства на други езици и подробни инструкции
You can also download manuals for other languages and detailed
на blaupunkt.de
instructions at blaupunkt.de
20
1 Изглед на продукта
1 1 Product
Productview
view
Изглед отпред:
Front
view:
Front
view:
Front camera
Предна
камераEndeavour
Endeavour1000
1000
Front camera Endeavour 1000
Front camera
Предна
камераEndeavour
Endeavour800
800
Front camera Endeavour 800
Изглед
отстрани:
Site
view:
Site
view:
Headphone
Headphone
Слушалки
Microphone
Микрофон
Microphone
USB
USB
HDMI
HDMI
DC
DC
SD Card
SD
SDкарта
Card
Charge
Индикатор
Chargeза Reset
Indicator
Нулиране
Reset
Indicator
зареждане
2
21 21
Undersite view:
Изглед отдолу:
Бутон
на захранването
Power
key
Ключ за сила
Volume
key
на звука
Задна
камера
Rear camera
Endeavour 800
Endeavour
800
Задна
камера
Rear camera
Endeavour 1000
Endeavour
1000
Високоговорител
Speaker
Endeavour 1000
Endeavour
1000
Високоговорител
Speaker
Endeavour 800
Endeavour
800
2 Зареждане
2 Charging
Моля, следвайте изброените по-долу стъпки, за да заредите вашия таблет.
1. Включете единия край на линията за данни в порта за свързване към
на таблета.
Pleaseзахранването
follow these
steps to charge your Tablet PC.
2. Вкарайте АС края на адаптера в контакта на стената.
1. Plug one end of the data line into the Power connector port of the tablet PC
2. Insert the AC end of the adapter to the wall outlet
22 3
3 Устройството е включено
3 Power-On
Когато включите таблета за първи път, трябва да отключите екрана като преместите
иконата за заключване (изобразена като ключалка)
First time
you turn
on the вtablet
PC, you
need
to unlock
screen by
dragging
theдоlock
извън
кръгчето
и влезете
основния
екран,
което
ще ви the
предостави
лесен
достъп
най-често
използваните
функции.
(Моля,
отбележете,
екранът
можеfor
даyou
изглежда
Icon out the
circle and enter
the home
screen,
which че
makes
it easily
to access
различно
различните
frequentlyпри
used
functions. модели.)
(Screen can be different due to the model you are using).
Initial Screen:
the lockиконата
icon right
out the
circle
to отключите.
unlock.
Начален
екран:drag
Преместете
извън
кръга,
за да
4
23
Пояснения
Explanation
докоснете,
да сеtoвърнете
към предишната
страница
touch
to getзаback
the previous
page
докоснете,
за да the
се върнете
към началния екран
touch
to access
home screen
докоснете,
за да разгледате
записа
проследяване
на отвореното приложение
touch
to browse
the track record
of за
opened
application
докоснете,
да menu
разгледате менюто
touch
to seeзаthe
5 24
4 Turn off / Standby
4 Изключено/ готовност
To power your tablet PC down completely, hold the "On/Off switch" down until the window appears
asking youтаблета
whether
you want
to switch
the device
off. On/Off,
Confirmдокато
with "OK"
if you want to
За
да изключите
напълно,
задръжте
натиснат
бутона
се появи
прозорец
въпросdown
далиcompletely.
искате да изключите устройството. Натиснете OK, ако искате да
power the сdevice
изключите напълно устройството.
If you merely want to move the device into standby mode (for use soon and a fast start), simply
Ако просто искате да преминете в режим “готовност” (за бърз старт), просто натиснете
tap the On/Off.
On/Off switch.
бутона
Моля,
чеtablet
когатоPC,
таблетът
режим “готовност”,
той все ощеpower,
консумира
Pleaseзабележете,
note that the
when еinвstandby
mode, still consumes
albeit very little
енергия, макар и в малки количества, и в този режим батирията може да се изтощи в
and in this
theдни.
battery can also discharge over several days.
рамките
наmode
няколко
25
6
5 System
Language
change
5
System
Language
change
5 Промяна
на езика
на системата
If you want to change the default Language to your home country language,
If
you
want да
to промените
change theезика
default
to your
homeроден
country
language,
Ако
искате
поLanguage
подразбиране
с вашия
език,
направете
please
do
the
following
steps.
следното:
please
do the following steps.
Open(Настройки)
the Settingsкато
withизберете
a tap on
. . Press
on ÒLanguage
Отворете Settings
Натиснете
“Language&& inputÓ.
input” (Език
Open the Settings with a tap on
. Press on ÒLanguage & inputÓ.
и въвеждане).
Tap then on ÒLanguageÓ. A list of all available languages opens.
Tap
then
on ÒLanguageÓ.
A(Eзик).
list of all
available
languages
opens.
После
изберете
“Language”
Отваря
се списък
с всички
налични езици.
26
7
26
Please choose your preferred language.
Изберете предпочитания от вас език.
You can change the system language at any time from this menu.
От това меню може да смените езика на системата по всяко време.
8
27
6 Стартиране на приложения
6 Starting
Apps Apps
6 Starting
Tap the App symbol
top right on the main screen. Now tap on the icon for the
Tap the
App symbol
top
on the
main screen.
tap on the icon for the
Докоснете символа
за приложение
гореright
вдясно
на главния
екран.Now
Натиснете
App
that
you
wish
to
start
(e.g.
music)
иконата на приложението,
стартирате
App that youкоето
wish искате
to startда
(e.g.
music) (например музика).
You
canекран
also select
widgets
forдаthe
main screen
on(Притурки).
this screen.
На
този
може също
така
изберете
Widgets
You can also select widgets for the main screen on this screen.
9
28
28
77 Отваряне
настройки
7 на
Open
settings
Open settings
open "Settings"
tap on
За
отворите
“Settings”
(Настройки),
докоснете
Toда
open
"Settings"
tapToon
.
10
29
.
29
8 Пренос на данни: WiFi/3G (UMTS)/
8 Data link: WiFi/3G (UMTS)/Bluetooth
Bluetooth
8.1 WLAN
WLAN
8.1
Toда
link
the device
with the WiFi
network,
Settings.
За
свържете
устройството
с WiFi
мрежа,open
отворете
“Settings” (Настройки).
Select WiFi
inвthe
"Wireless
& Networks"
field.
Изберете
WiFi
полето
“Wireless
& Networks”
(Безжичен Интернет и мрежи).
Now tap on "OFF" beside "WiFi". You have now enabled the WiFi function and
После изберете опция OFF (Изкл.) до WiFi. Вече сте активирали функцията WiFI и така сте
превключили
на ON to
(Включено).
the switch changes
ON.
11
30
Сега
мрежата,
която
искате
даwant
се свържете,
полето
с опции
за
Now изберете
select theWiFi
WiFi
networkс with
which
you
to link inот
the
right list
field and
избор вдясно и впишете парола, ако е необходимо.
enter the required password, if relevant.
31
12
Now the reception symbol
appears in the lower right edge of the screen.
за
приемане
наthere
сигнала.
Той
В
десен
ъгъл
на
екрана
се strength.
появява
знака
Now
the reception
symbol
appears
in the
lower
right
edge of the screen.
It долния
also shows
the
received
signal
The more blue
segments
are,
показва също и силата на получавания сигнал. Колкото повече сини сегменти има,
It also shows the received signal strength. The more blue segments there are,
the better the reception.
толкова по-добро е приемането на сигнала.
the better the reception.
8.2 3G/UMTS
8.2 3G/UMTS
8.2
3G/UMTS
You can use the device
with an
external 3G/UMTS Stick to connect it with the
Може
да
ползвате
устройството
с
външен
3G/UMTS
стик
за свързване
с Интернет.
You
canisuse
the
device
with an
external
3G/UMTS
Stick to 3G/
connect it with the
internet.The 3G/UMTS
Stick
not
included.
UMTS стикът не е включен в пакета.
internet.The
3G/UMTS
Stick
is not
included.
Connect the
3G/UMTS
Stick
with the
device.
Go into
"Settings".
Tap on theНатиснете
On/Off
Свържете
3G/UMTS
стика
с устройството.
Отидете
на “Settings”
(Настройки).
On/Off
the 3G/UMTS Stick with the device. Go into "Settings". Tap on the On/Off
Switch (Включено/Изключено).
beside "3G" toConnect
power on.
Натиснете до 3G, за даSwitch
включите.
beside "3G" to power on.
Now докоснете
tap on "Mobile
networks".
Сега
“Mobile
networks” (Мобилни мрежи).
Now tap on "Mobile networks".
32
13
32
Докоснете
“Access
Point Point
Names”
(Имена на точки за достъп).
Now tap
"Access
Point
Names".
Now
tap "Access
Names".
Сега
символа
за подменю
вtop
горния
на екрана.
Изберете
“New
Now докоснете
tap
the
submenu
symbol
on
right
theдесен
on
screen.
theъгъл
screen.
Select
Select
"New "New
APN".APN".
Now
tap
the
submenu
symboltop right
APN” (Ново ИТД).
33
14
33
Now tap "Access Point Names".
After
the access
points,
pressнатиснете
onsymbol
and then
on
ÒsaveÓ.
entries
Now
tap
the
submenu
right
on the
screen.
Select "New APN".
След entering
като въведете
точките
за достъп,
,top
а след
това
наYour
“Save”
(Запиши).
Данните
са
запазени
в
системата
и
устройството
има
настроена
3G
връзка.
are now stored and the device sets up a 3G connection.
33
8.3 Bluetooth
8.3
Bluetooth
To
connect
yourустройството
device via Bluetooth
with another
open отворете
Settings. “Settings”
Select
За да
свържете
чрез Bluetooth
с другоdevice,
устройство,
(Настройки).
Изберете
Bluetooth
в полето
“Wireless & Networks” (Безжичен Интернет и
Bluetooth
in the
"Wireless
& Networks"
field.
мрежи).
Now tap on "OFF" beside "Bluetooth". You have now enabled Bluetooth and the
После изберете опция “OFF” (Изключено) до “Bluetooth”. Вече сте активирали функцията
switch
changes
to ON.
Bluetooth
и ключът
превключва на ON (Включено).
След enabling
активирането
на Bluetooth,
устройството
и покаже
видими
After
Bluetooth,
the device
will searchще
forтърси
and display
all всички
visible Bluetooth
Bluetooth устройства в непосредствена близост. За да търсите ръчно Bluetooth
appliances in the immediate surroundings. To search again manually for Bluetooth
устройства, натиснете “Search for devices” (Търсене на устройства).
devices,
pressвашето
on "Search
for devices".
За да сдвоите
устройство
с друго, докоснете желаното устройство в списъка и
потвърдете,
че желаете
да извършите
сдвояването.
To
couple your
device with
another, tap
on the relevant device and confirm that you
Ако желаете вашето устройство да бъде видимо за други устройства, докоснете името
want to execute the coupling.
на вашето устройство. Стандартното име е номерът на модела.
If you want to make your device visible for other devices, tap on the name of your
device. The Standard name is the model number.
34
15
Гаранция
Guarantee
Моля, съхранявайте доказателството за извършената покупка за целия срок на
гаранцията, тъй като то трябва да бъде представено при възникване на евентуален иск.
Please
keepкраен
the proof
of purchaseполучавате
for this device24-месечна
for the entire гаранция
duration of the
as it must be
Вие
(като
потребител)
отguarantee
датата наperiod,
продажба.
produced
in
the
event
of
any
claim.
Артикулът е изработен чрез ползването на най-модерните методи на производство и
You (as the end user) receive a 24-month guarantee from the date of sale. The article has been manufactured
подлежи
на стриктен
контролmethods
на качеството.
using the most
modern production
and subjected to strict quality controls.
Моля,
свързвайте
се
само
с
производителя
(а where
не с търговеца,
от който
сте
закупили
Please contact only the manufacturer (not the dealer
you purchased
it) in the
event
of any defects
during
the guarantee
артикула)
в случайperiod.
на възникнали по време на гаранционния период дефекти.
Hotline:
+49(0)511
- 270 496 90
or: 90
support@first-servicecenter.de
Гореща
линия:
+49 (0)511-270
496
или: support@first-servicecenter.de
The
guarantee
does
not
cover
damage
caused
by
use or употреба
external influence
(water, falling,
sunlight,
Гаранцията не покрива щети, причинени отimproper
неправилна
или външно
влияние
breakage or impact).
(вода, падане, слънчево греене, счупване или удар).
Userinformation/Contact
Информация
за потребителя/Контакти
Ако вашето устройство има дефект или ако вие имате проблеми с него, моля, свържете
If your device has a defect or you have problems with it, please contact our Service & Support Centre
се
с нашия център за поддръжка.
If you need to send your device to us, please attend to the following points:
Ако искате1.
даUse
ни only
изпратите
устройството,
the original
packaging моля, придържайте се към следното:
1. Използвайте
единствено
оригиналната опаковка.
2. Add a detailed
error description
3. Add your
full name and
addressна
and
a copy of your purchase
receipt
2. Приложете
подробно
описание
възникналата
грешка.
4.
Stamp
and
send
the
package
to
us
(sufficient
postage)
3. Добавете своето пълно име и адрес, както и копие от касовата бележка.
Address of our Service Center:
4. Поставете
пощенско клеймо и изпратете пакета до нас (със заплатени пълни
First Service Center . Kleine DŸwelstr 21 . DE-30171 Hannover/Germany
пощенски
разходи)
You can call also our hotline: +49 (0)511 - 270 496 90 or send a Fax to: +49 (0) 511-161253 6 or
Адрес на центъра
contact usза
by поддръжка:
eMail:support@first-servicecenter.de
First Service Center Kleine Duwelstr 21 . DE-30171 Hannover/Germany
Може също така да позвъните на нашата гореща линия: +49 (0)511 - 270 496 90
или да изпратите Факс на: +49 (0) 511-161253 6 или да се свържете с нас чрез
eMail:support@first-servicecenter.de
35
16
Download PDF