Product Selection Guide Analog Devices 2015 www.analog.com/jp

Product Selection Guide Analog Devices 2015 www.analog.com/jp
Analog Devices 2015
Product Selection Guide
www.analog.com/jp
アナログ・デバイセズ製品
セレクション・ガイド2015
ADコンバータ
汎用ADC(ΣΔは除く)
50MSPS以下 8ビット~14ビット‥ ‥‥‥‥5
アナログIO(ADC+DAC)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7
高精度ADC(ΣΔは除く)
50MSPS以下 16ビット以上‥ ‥‥‥‥‥‥‥7
高速ADC
50MSPS以上 8ビット~16ビット‥ ‥‥‥‥8
高精度ΣΔADC
データレート 1MHz以下‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
高速ΣΔADC
データレート 1MHz以上‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
高精度ΣΔモジュレータ
絶縁型‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
非絶縁型‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
同時サンプリングADC‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
VF(電圧・周波数)コンバータ‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 14
シンクロ・デジタル、レゾルバ・デジタル コンバータ‥ ‥‥ 14
容量デジタル・コンバータ
容量デジタル・コンバータ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
タッチコントローラ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
近接センサー用コンバータ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
DAコンバータ
シングル
電流出力タイプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
電圧出力タイプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
デュアル(2ch)
電流出力タイプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
電圧出力タイプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
クワッド(4ch)
電流出力タイプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
電圧出力タイプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
オクタル(8ch)
電流出力タイプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
電圧出力タイプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
12チャンネル
電圧出力タイプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
16チャンネル
電圧出力タイプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
32チャンネル
電圧出力タイプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
40チャンネル
電圧出力タイプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21
ビデオ信号出力用
トリプル(3ch)DAコンバータ/電流出力タイプ‥‥‥ 21
デジタル・ポテンショメータ(デジタル可変抵抗)
不揮発性メモリー内蔵
EPロム内蔵‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
設定ヒューズ内蔵‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
揮発性メモリー内蔵‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
アンプ
高精度OPアンプ(低オフセット・低バイアス)
オフセット電圧10uV以下でバイアス電流50nA以下‥‥‥ 24
オフセット電圧10uV~50uV以下でバイアス電流50nA以下‥‥‥ 24
オフセット電圧50uV~100uV以下でバイアス電流50nA以下‥‥‥ 25
オフセット電圧100uV~500uV以下でバイアス電流50nA以下‥‥‥ 25
高速OPアンプ
周波数帯域500MHz以上‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25
周波数帯域500MHz~100MHz未満‥ ‥‥‥ 26
周波数帯域100MHz~500MHz未満‥ ‥‥‥ 27
ローノイズOPアンプ
電圧ノイズ密度 5nV/ Hz未満(超低ノイズ)‥‥‥ 27
電圧ノイズ密度 5nV/ Hz以上~10nV/ Hz未満(低ノイズ)‥‥‥ 28
電圧ノイズ密度 10nV/ Hz以上~20nV/ Hz未満(低ノイズ)‥‥ 29
低消費電力OPアンプ
消費電流/アンプが100uA以下‥ ‥‥‥‥‥‥ 30
消費電流/アンプが100uA~1mA以下‥‥‥‥ 30
消費電流/アンプが1mA~2mA以下‥ ‥‥‥‥ 31
高電圧(±10V以上)を扱えるOPアンプ
一般的に30V(±15V)以上の電源電圧で使用可能‥‥‥ 32
一般的に24V(±12V)~30V(±15V)の電源電圧で使用可能‥‥‥ 33
低電源動作(5V以下)可能なOPアンプ
電源電圧が3V未満(±1.5V未満)から動作するアンプ‥‥‥ 34
電源電圧が3V以上(±1.5V未満)~5V未満(±2.5V未満)から動作するアンプ‥‥‥ 35
電源電圧が5V(±2.5V)から動作するアンプ‥‥‥ 36
大出力電流OPアンプ(20mA以上)
出力電流 100mA以上‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
出力電流 50mA以上~100mA未満‥ ‥‥‥ 37
出力電流 30mA以上~50mA未満‥ ‥‥‥‥ 38
出力電流 20mA以上~30mA未満‥ ‥‥‥‥ 39
特殊機能つきOPアンプ
プログラマブル・クランプの機能を内蔵‥‥‥ 39
新製品や注力製品を中心にご紹介しています。なお、掲載製品は予告なしに販売中止になる場合もございますので最新情報は www.analog.com/jp をご覧ください。
出力ディセーブルまたはパワーダウン機能付き‥‥‥ 39
オーディオ用DAコンバータ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50
出力ディセーブル機能付き‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40
クラスD オーディオアンプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50
パワーダウン機能付き‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40
サンプル・レート・コンバータ‥‥‥‥‥‥‥‥ 50
過電圧保護‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40
デジタル信号処理機能内蔵 オーディオ・コーデック(シグマDSP)‥‥‥ 51
計装アンプ
その他のオーディオ機能素子‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51
両電源で使用できるアンプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41
CCD/ CMOS・センサー・アナログ・フロントエンド‥‥‥ 51
+-両電源/単電源どちらでも使用できるアンプ‥‥‥ 41
アナログ/ HDMI/ DVI・インターフェース‥ ‥‥ 51
単電源で使用できるアンプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41
HDMI/DVIスイッチ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52
差動アンプ
ビデオ・フィルタ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52
高速で広帯域な差動アンプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42
ビデオ・エンコーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52
ビデオ信号に適した差動アンプ‥‥‥‥‥‥‥ 42
CAT-5ビデオ用デバイス
差動信号をシングルエンドに変換するアンプ‥‥‥ 42
ビデオ・ドライバ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52
電流センスアンプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42
ビデオ・レシーバ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52
ディファレンス・アンプ(差電圧アンプ)‥‥‥ 43
ケーブル イコライザ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52
絶縁アンプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43
ビデオ信号出力用DAC‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52
特殊アンプおよびアナログ演算回路
低周波 アナログ乗除算器‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43
RMS/DCコンバータ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43
特殊機能アンプ(VGA)‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43
アナログ信号変復調器‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 44
コンパレータ
CML(電流ロジック)出力‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45
PECL(ポジティブECL)出力‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 45
ECL(マイナス電源)出力‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45
LVDS差動ロジック出力‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45
CMOS、TTL出力‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45
オープンコレクタ(ドレイン)出力‥‥‥‥‥‥ 45
アクティブTR出力‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46
リファレンス
シャント型リファレンス 基準電圧源‥‥‥‥‥ 47
シリーズ型(3端子レギュレータ型)リファレンス
基準電圧源 LDOを含む
出力電圧 2.048V以下‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47
出力電圧 2.5V~3.3V‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47
出力電圧 4.096V~10.0V‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 48
低ドロップアウト型リファレンス 基準電圧源(入
出力の電圧差が小さいリファレンス)
出力電圧 2.048V以下‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 48
出力電圧 2.5V〜3.3V‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49
出力電圧 4.096V以上‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49
多値出力リファレンス 基準電圧源‥‥‥‥‥‥ 49
シリーズ/シャント兼用リファレンス 基準電圧源‥‥‥ 49
オーディオ/ビデオ
オーディオ用ADコンバータ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50
オーディオ・コーデック
24ビット‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50
16ビット‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50
光ファイバ・ネットワーク
クロックおよびデータ復元‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53
レーザ・ダイオード・ドライバ‥‥‥‥‥‥‥‥ 53
TECコントローラ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53
トランスインピーダンス・アンプ フォトダイオード内蔵‥‥‥‥ 53
ログアンプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53
インターフェース
CAN(絶縁)‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54
USB(絶縁)‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54
RS-232、RS-422/423
非絶縁‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54
絶縁‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54
LVDS/M-LVDS、RS-422/485
非絶縁‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54
絶縁‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55
I2C® インターフェース(絶縁)‥ ‥‥‥‥‥‥ 55
リニア・アイソレータ(絶縁)‥‥‥‥‥‥‥‥ 56
デジタル・アイソレータ(絶縁)‥‥‥‥‥‥‥ 56
ゲート・ドライバー(絶縁)‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57
HART/カレントループ
HART モデム‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57
4-20mAインターフェース アナログ入出力4-20mAドライバー‥‥‥ 57
4-20mAインターフェース デジタル入力/アナログ出力4-20mAドライバー‥‥‥ 58
レベル変換器
ロジック・レベル変換器‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 58
回路保護素子
過電圧入力保護付きアナログ・マルチプレクサ‥‥‥ 58
過電圧保護素子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 58
パワーオフ・プロテクション内蔵アナログ・スイッチ‥‥‥ 58
マッチング・トランジスタ
高精度マッチング バイポーラ・トランジスタ‥‥‥ 59
パワーマネジメント
PLL(周波数シンセサイザ)
汎用LDO‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60
フラクショナルN、シングル‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 70
低ノイズLDO‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61
フラクショナルN、デュアル‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 70
負電圧LDO‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61
フラクショナルN, VCO内蔵‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71
低入力LDO‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61
インテジャーN、シングル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71
スイッチング・レギュレータ
インテジャーN、デュアル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71
ステップアップ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61
インテジャーN、VCO内蔵‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 71
シングル・ステップダウン‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61
RFプリスケーラ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71
デュアル・ステップダウン‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 62
降圧/昇圧DC/DCコンバータ‥‥‥‥‥‥‥‥ 62
PMU
大電流向けコントローラ付‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 62
直交変調器
外部LO使用‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71
PLL&VCO内蔵‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71
直交復調器
5V系小型多出力電源IC‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 62
外部LO使用‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72
5-12V入力向け多出力電源IC‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 62
PLL&VCO内蔵‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72
スイッチング・コントローラ
シングル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 62
RFベクトル変調器 ・乗算器‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72
RF/IFアンプ
マルチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63
ドライバーアンプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72
スイッチド・キャパシタ・コンバータ‥‥‥‥‥ 63
ゲインブロック(マッチング回路内蔵)‥‥‥ 72
LED・GPIO
LNA(ローノイズアンプ)‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 72
LEDドライバ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63
RFパワーアンプ(>0.25W出力)‥‥‥‥‥‥ 72
モバイル用I/Oエクスパンダー&キーコントローラ‥‥‥ 63
ログ検波器‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73
MOSFETドライバ
位相検波器‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73
FETドライバ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63
RMS検波器‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73
絶縁付きFETドライバ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64
RF・IFミキサー
バッテリ管理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64
アクティブミキサー、シングル‥‥‥‥‥‥‥ 73
リセットIC
アクティブミキサー、デュアル‥‥‥‥‥‥‥ 73
シングル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64
パッシブミキサー、シングル‥‥‥‥‥‥‥‥ 73
マルチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67
パッシブミキサー、デュアル‥‥‥‥‥‥‥‥ 74
シーケンサ
アクティブミキサー、PLL&VCO内蔵‥ ‥‥‥ 74
シンプル・シーケンサ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67
RFトランシーバ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74
スーパー・シーケンサ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67
VGA
電力モニタ
デジタルパワーモニタ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68
ホットスワップ
-48Vライン ホットスワップ‥‥‥‥‥‥‥‥ 68
ホットスワップ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68
ロードスイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68
電力計用IC
汎用VGA‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74
ADC用差動VGA‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74
プログラマブル フィルタ+VGA‥‥‥‥‥‥‥ 74
クロック
クロック・バッファ、分配器‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75
PLL内蔵 (周波数変換機能付き) クロック分配器‥‥‥ 75
PLL内蔵 クロック・クリーナ 周波数変換素子‥‥‥ 75
単相‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69
クロック同期、周波数変換‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 76
三相‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69
クロック同期素子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 76
三相チップセット(絶縁対応)‥‥‥‥‥‥‥‥ 69
三相用ADコンバータ(絶縁対応)‥‥‥‥‥‥‥ 69
RF/IF
RFスプリッタ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 70
ケーブルモデム&IFベースバンドシグナルプロセッサ‥‥‥ 70
DDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)‥‥‥ 70
MEMS&センサー
MEMS加速度センサー
アナログ出力‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 77
デジタル出力‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 77
MEMSジャイロセンサー
アナログ出力‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 77
デジタル出力‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 77
MEMS慣性測定モジュール
温度センサー
アナログ出力温度センサー‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 78
アナログ出力温度センサー/PWM‥ ‥‥‥‥‥ 78
デジタル出力温度センサー‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 78
デジタル出力温度センサー/DAC内蔵‥ ‥‥‥ 79
温度コントローラ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 79
センサー用シグナル・コンディショナー
熱電対 冷接点補償内蔵‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 79
LVDT‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 79
ホールセンサー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 79
磁気角度センサー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 79
タッチコントローラ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 79
近接センサー用ADコンバータ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 79
シグナル・コンディショニング・モジュール (IOモジュール)
アナログ入出力 信号処理モジュール
絶縁‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 80
非絶縁‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 80
センサー応用モジュール
マルチチップ・ハイブリッド 加速度センサー応用モジュール‥‥‥ 81
アナログ・スイッチ
1チャンネル
向マルチプレクサ バッファアンプ内蔵‥‥‥‥ 87
デュアル SPDT(単極双投)スイッチ 2:1単一方
向マルチプレクサ(バッファアンプ内蔵)‥‥‥ 87
SPDT(単極双投)スイッチ 2:1双方向マルチプレ
クサ 組み合わせ素子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 87
トリプル(3ch) SPDT(単極双投)スイッチ 2:1単一方向(バッファ内蔵)マルチプレクサ‥‥ 87
シングル 4:1 双方向マルチプレクサ(CMOSス
イッチ)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 87
シングル 4:1 単一方向マルチプレクサ(バイポー
ラ、バッファアンプ内蔵)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 87
デュアル 4:1 双方向マルチプレクサ‥‥‥‥‥ 88
シングル 8:1 双方向アナログ・マルチプレクサ‥‥‥ 88
デュアル 8:1 双方向マルチプレクサ‥‥‥‥‥ 88
シングル 16:1 双方向アナログ・マルチプレクサ‥‥‥ 89
デュアル 16:1 双方向アナログ・マルチプレクサ‥‥‥ 89
シングル 32:1 双方向アナログ・マルチプレクサ‥‥‥ 89
半導体テスター(ATE)用デバイス
ピンドライバー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 90
ピンドライバー + コンパレータ + アクティブ負荷
+ PMU + レベルセットDAC‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 90
DC PMU(Parametric Measurement Unit)‥ ‥‥ 90
ATE Level Setting DAC‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 90
DSP&MCU
Blackfinファミリー‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 91
シングル SPST (単極単投) 双方向スイッチ‥‥‥ 82
SHARCファミリー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 91
シングル SPDT (単極双投) スイッチ 2 : 1双
方向マルチプレクサ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 82
ミックスド・シグナル・コントロール・プロセッサ‥ ‥‥ 93
2チャンネル
デュアル SPST (単極単投) 双方向スイッチ‥‥‥ 82
デュアル SPDT (単極双投) スイッチ 2 : 1双
方向マルチプレクサ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 82
3チャンネル
トリプル (3ch) SPDT (単極双投) スイッチ
2 : 1双方向マルチプレクサ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 83
4チャンネル
クワッド SPST (単極単投) 双方向スイッチ‥‥‥ 83
クワッド SPDT (単極双投) 双方向スイッチ 2 : 1双方向マルチプレクサ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 84
8チャンネル
8ch SPST (単極単投) 双方向スイッチ‥‥‥ 84
クロスポイント
単一方向アナログ・クロスポイント・スイッチ
(バイポーラ、出力アンプ内蔵)‥‥‥‥‥‥ 84
双方向アナログ・クロスポイント・スイッチ
(CMOSスイッチ)‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85
デジタル・スイッチ
高速デジタル・クロスポイント・スイッチ‥‥‥ 86
アナログ・マルチプレクサ
シングル SPDT(単極双投)スイッチ 2:1単一方
マイクロコントローラ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 92
ADコンバータ
AD コンバータ
◆汎用 ADC
(ΣΔは除く)
50MSPS 以下 8 ビット~ 14 ビット
モデル
AD7468
AD7819
AD7823
AD7569
AD7904
AD7908
AD7478
AD7478A
AD7999
AD7581
AD7822
AD7825
AD7829
AD7829-1
AD7278
AD9281
AD9280
AD9057-40
AD9288-40
AD9283-50
AD7995
AD7993
AD7997
AD7467
AD7910
AD7911
AD7810
AD7811
AD7812
AD7777
AD7778
AD7813
AD7292
AD7440
AD7441
AD7477
AD7477A
AD7912
AD7914
AD7298-1
AD7918
AD7933
AD7939
AD7470
AD7273
AD7277
AD876
AD9200
AD9609-20
AD9201
AD9204-20
AD9203
AD9609-40
AD9204-40
AD9218-40
AD9219-40
AD9212-40
AD7579
AD7580
AD7861
AD7294-2
AD7291
AD7874
AD7880
AD7992
AD7457
AD7853
AD7854L
AD7870
AD7875
AD7876
AD7896
AD7858L
AD7859L
AD7890
AD7893
AD7887
AD7888
AD7991
AD7994
入力ch
1
1
1
1
4
8
1
1
4
8
1
4
8
8
1
2
1
1
2
1
4
4
8
1
1
2
1
4
8
4
8
1
8
1
1
1
1
2
4
8
8
4
8
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
4
8
1
1
7
4
8
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
8
8
8
1
2
8
4
4
(bits)
サンプル
レート
アナログ
入力レンジ
ADC
INL
(LSBs)
ADC
DNL
(LSBs)
出力
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
200 Ksps
200 Ksps
200 Ksps
500 Ksps
1 Msps
1 Msps
1.2 Msps
1.2 Msps
140 Ksps
1.88 Ksps
2 Msps
2 Msps
2 Msps
2 Msps
3 Msps
28 Msps
32 Msps
40 Msps
40 Msps
50 Msps
140 Ksps
147 Ksps
147 Ksps
200 Ksps
250 Ksps
250 Ksps
350 Ksps
350 Ksps
350 Ksps
381 Ksps
381 Ksps
400 Ksps
625 Ksps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1.5 Msps
1.5 Msps
1.75 Msps
3 Msps
3 Msps
20 Msps
20 Msps
20 Msps
20 Msps
20 Msps
40 Msps
40 Msps
40 Msps
40 Msps
40 Msps
40 Msps
50 Ksps
50 Ksps
208 Ksps
22.22 Ksps
22.22 Ksps
29 Ksps
66 Ksps
79 Ksps
100 Ksps
100 Ksps
100 Ksps
100 Ksps
100 Ksps
100 Ksps
100 Ksps
100 Ksps
100 Ksps
100 Ksps
117 Ksps
125 Ksps
125 Ksps
140 Ksps
147 Ksps
SE
SE
Diff
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
Diff, SE
Diff, SE
SE
Diff
Diff
SE
SE
SE
SE
SE
SE
Diff
SE
SE
SE
SE
SE
Diff, SE
Diff
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
Diff, SE
Diff, SE
SE
SE
SE
SE
Diff, SE
Diff
Diff,SE
Diff
Diff, SE
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff, SE
Diff, SE
SE
Diff, SE
SE
SE
SE
SE
Diff
Diff, SE
Diff, SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
3.6 V p-p
5.5 V p-p
5.5 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
5.25 V p-p
5.25 V p-p
5.5 V p-p
15 V p-p
2.5 V p-p
2.5 V p-p
2.5 V p-p
2.5 V p-p
3.6 V p-p
1.5 V p-p
2 V p-p
1 V p-p
1 V p-p
1.064 V p-p
5.5 V p-p
5.5 V p-p
5.5 V p-p
3.6 V p-p
5.25 V p-p
5.25 V p-p
5.5 V p-p
5.5 V p-p
5.5 V p-p
2.1 V p-p
2.1 V p-p
5.5 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
3.5 V p-p
5.25 V p-p
5.25 V p-p
5.25 V p-p
5 V p-p
2.5 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
2.5 V p-p
3.6 V p-p
3.6 V p-p
2.9 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2.5 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
2.5 V p-p
20 V p-p
10.5 V p-p
5.5 V p-p
5.25 V p-p
5.5 V p-p
5.5 V p-p
6 V p-p
5 V p-p
20 V p-p
5.5 V p-p
5.5 V p-p
5.5 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
5.25 V p-p
5.25 V p-p
5.5 V p-p
5.5 V p-p
0.2
0.5
0.5
0.5
0.2
0.2
0.5
0.3
0.1
0.5
0.75
0.75
0.75
0.75
0.2
0.25
0.3
0.75
0.5
0.75
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
0.11
0.5
0.5
1
0.5
0.5
0.5
0.3
0.5
0.5
0.5
1
1
0.5
1
0.75
0.15
1.2
0.15
0.65
0.15
0.15
0.3
0.15
0.15
0.5
0.5
2
0.5
0.5
0.5
1
0.2
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
0.5
0.5
1
1
0.5
0.2
0.2
0.5
0.5
0.75
0.2
0.2
0.5
0.3
0.1
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.3
0.1
0.2
0.75
0.5
0.5
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
0.1
0.5
0.5
0.9
0.5
0.5
0.5
0.25
0.5
0.5
0.5
0.9
1
0.5
0.75
0.5
0.05
0.4
0.075
0.25
0.08
0.075
0.3
0.1
0.1
0.9
0.9
2.5
0.5
0.5
1
1
0.2
0.95
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.5
0.5
0.2
Ser
Par
Ser
Par
Ser
Ser
Ser
Ser
I2C
Byte
Par
Par
Par
Par
Ser
Par
Par
Par
Par
Par
I2C
I2C
I2C
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Par
Par
Byte
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Byte, Par
Byte, Par
Par
Ser
Ser
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
LVDS, Ser
LVDS, Ser
Byte
Par
Par
I2C
I2C
Par
Par
I2C
Ser
Ser
Byte, Par
Byte, Par, Ser
Byte, Par, Ser
Byte, Par, Ser
Ser
Ser
Byte, Par
Ser
Ser
Ser
Ser
I2C
I2C
分解能
負電源
正電源
(Max)
(V)
(Max)
(V)
0
0
0
-5.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.25
0
0
0
0
0
-5.25
-5.25
-5.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
5.5
5.5
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.5
5
5.5
5.5
5.5
5.5
3.6
5.5
5.5
5
3.6
3.6
5.5
5.5
5.5
3.6
5.25
5.25
5.5
5.5
5.5
5.25
5.25
5.5
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
3.6
5.25
5.25
5.25
5.25
3.6
3.6
5.25
5.5
1.9
5.5
1.9
3.6
1.9
1.9
3.6
1.9
1.9
5.25
5.25
5.25
5.5
3.6
5.25
5.25
5.5
5.25
5.5
5.5
5.25
5.25
5.25
5.5
5.5
5.5
5.25
5.25
5.25
5.25
5.5
5.5
Diff = Differential
SE = Single-Ended
▶ADコンバータ
Par = Parallel
Ser = Serial
www.analog.com/jp |
5
ADコンバータ
モデル
AD7998
AD7466
AD7854
AD7895
AD7923
AD7858
AD7859
AD7927
AD7898
AD7920
AD7921
AD7862
AD7658
AD7658-1
AD7262-5
AD7366-5
AD7864
AD7891
AD7452
AD7453
AD7892
AD7934-6
AD7938-6
AD7091
AD7091R
AD7450A
AD7451
AD7475
AD7476
AD7476A
AD7495
AD7091R-2
AD7262
AD7922
AD7091R-4
AD7366
AD7866
AD7924
AD5592R
AD5593R
AD7091R-8
AD7298
AD7928
AD5590
AD7490
AD7265
AD7472
AD9221
AD7934
AD7938
AD9220
AD7266
AD7356
AD9235-20
AD9237-20
AD9629-20
AD9231-20
AD9238-20
AD9225
AD9271-25
AD9273-25
AD7274
AD7276
AD7482
AD9223
AD7352
AD9224
AD9235-40
AD9237-40
AD9629-40
AD9231-40
AD9238-40
AD9228-40
AD9222-40
AD9271-40
AD9272-40
AD9273-40
AD9637-40
AD9042
AD9271-50
AD9273-50
AD7321
AD7323
AD7327
AD7322
AD7324
入力ch
8
1
1
1
4
8
8
8
1
1
2
4
6
6
2
2
4
8
1
1
1
4
8
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
4
4
4
8
8
8
8
8
16
16
6/12
1
1
4
8
1
6/12
2
1
1
1
2
2
1
8
8
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
4
8
8
8
8
8
1
8
8
2
4
8
2
4
(bits)
サンプル
レート
アナログ
入力レンジ
ADC
INL
(LSBs)
ADC
DNL
(LSBs)
出力
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
147 Ksps
200 Ksps
200 Ksps
200 Ksps
200 Ksps
200 Ksps
200 Ksps
200 Ksps
220 Ksps
250 Ksps
250 Ksps
250 Ksps
250 Ksps
250 Ksps
500 Ksps
500 Ksps
500 Ksps
500 Ksps
555 Ksps
555 Ksps
600 Ksps
625 Ksps
625 Ksps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1.5 Msps
1.5 Msps
1.5 Msps
1.5 Msps
10 Msps
2 Msps
5 Msps
20 Msps
20 Msps
20 Msps
20 Msps
20 Msps
25 Msps
25 Msps
25 Msps
3 Msps
3 Msps
3 Msps
3 Msps
3 Msps
40 Msps
40 Msps
40 Msps
40 Msps
40 Msps
40 Msps
40 Msps
40 Msps
40 Msps
40 Msps
40 Msps
40 Msps
41 Msps
50 Msps
50 Msps
500 Ksps
500 Ksps
500 Ksps
1 Msps
1 Msps
SE
SE
Diff, SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
Diff
SE
SE
SE
Diff
Diff
SE
Diff,SE
Diff, SE
SE
SE
Diff
Diff
SE
SE
SE
SE
SE
Diff
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
Diff,SE
SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff,SE
Diff
Diff, SE
Diff
Diff
Diff
Diff, SE
Diff, SE
SE
SE
SE
SE
SE
Diff, SE
Diff
Diff, SE
Diff, SE
Diff
Diff
Diff
Diff, SE
Diff, SE
Diff
SE
SE
SE
Diff
SE
SE
SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
5.5 V p-p
3.6 V p-p
5.5 V p-p
20 V p-p
5 V p-p
5.5 V p-p
5.5 V p-p
5 V p-p
20 V p-p
5.25 V p-p
5.25 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
5 V p-p
24 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
3.5 V p-p
3.5 V p-p
5.25 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
5.25 V p-p
5.25 V p-p
5 V p-p
3.5 V p-p
2.5 V p-p
5.25 V p-p
5.25 V p-p
2.54 V p-p
5.25 V p-p
5 V p-p
5.25 V p-p
5.25 V p-p
24 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
5.5 V p-p
5.5 V p-p
5.25 V p-p
2.5 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
2.5 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
4 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
4 V p-p
400 mV p-p
733 mV p-p
3.6 V p-p
3.6 V p-p
2.7 Vp-p
5 V p-p
2 V p-p
4 V p-p
2 V p-p
4 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
400 mV p-p
733 mV p-p
733 mV p-p
2 V p-p
1 V p-p
400 mV p-p
733 mV p-p
20 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
0.2
1.5
1
1
1
0.5
0.5
1
1
0.75
1.5
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.75
1
1
1
1
1
0.6
0.8
1
1
1.5
1
0.75
1.5
0.6
0.5
0.7
0.8
0.5
1
1
2
2
0.8
0.5
1
1
1
1
1
0.4
1
1
0.5
1
0.5
0.4
0.9
0.11
0.15
0.4
1
1
1
0.25
0.5
0.4
1.5
0.4
0.9
0.11
0.15
0.5
0.4
0.4
0.4
1
1
1
1
1
0.2
1
1
1
1.5
1
1
1.5
0.9
1.2
1.5
1
0.7
0.7
0.5
0.25
0.9
1
0.95
0.95
1
0.95
0.95
0.3
0.3
1
0.95
1
0.75
0.75
1.5
0.3
0.5
1.2
0.3
0.25
1.25
1.5
1
1
0.3
0.5
1.5
1.5
1.5
0.99
0.9
0.3
0.95
0.95
0.3
0.99
0.5
0.35
0.7
0.11
0.12
0.35
0.4
1
1.2
0.25
0.3
0.5
0.33
0.35
0.7
0.11
0.12
0.35
0.25
0.25
0.3
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
I2C
Ser
Byte, Par
Ser
Ser
Ser
Byte, Par
Ser
Ser
Ser
Ser
Par
Par, Ser
Par, Ser
Ser
Ser
Par
Par, Ser
Ser
Ser
Par, Ser
Par
Byte, Par
QSPI, Ser
QSPI, Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
QSPI, Ser
Ser
Ser
QSPI, Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
I2C
QSPI, Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Par
Par
Byte, Par
Byte, Par
Par
Ser
Ser
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Ser
Ser
Ser
Ser
Par
Par
Ser
Par
Par
Par
Par
Par
Par
LVDS, Ser
LVDS, Ser
Ser
Ser
Ser
LVDS, Ser
Par
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
分解能
負電源
正電源
(Max)
(V)
(Max)
(V)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.5
-16.5
0
-16.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.5
-16.5
-16.5
-16.5
-16.5
5.5
3.6
5.5
5.25
5.25
5.5
5.5
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
16.5
16.5
5.25
16.5
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
16.5
5.25
5.25
5.5
5.5
5.25
3.6
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
2.75
3.6
3.6
1.9
1.9
3.6
5.25
1.9
3.6
3.6
3.6
5.25
5.25
2.75
5.25
3.6
3.6
1.9
1.9
3.6
1.9
1.9
1.9
3.6
3.6
1.9
5.25
1.9
3.6
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
Diff = Differential
SE = Single-Ended
6
|
www.analog.com/jp
Par = Parallel
Ser = Serial
ADコンバータ◀
ADコンバータ
モデル
入力ch
AD7328
AD7329
AD7871
AD7872
AD7940
AD679
AD7863
AD7894
AD7607
AD7942
AD7657
AD7657-1
AD7949
AD7856
AD7851
AD7865
AD7899
AD7946
AD7264-5
AD7367-5
AD7485
AD7951
AD7952
AD7264
AD7367
AD9241
AD7944
AD7484
AD9243
AD7357
AD9240
AD9245-20
AD9649-20
AD9248-20
AD9251-20
AD6644-40
AD9244-40
AD9245-40
AD9649-40
AD9248-40
AD9251-40
AD9257-40
AD9259
AD9252
8
8
1
1
1
1
4
1
8
1
6
6
8
8
1
4
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
8
4
8
(bits)
サンプル
レート
アナログ
入力レンジ
ADC
INL
(LSBs)
ADC
DNL
(LSBs)
出力
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
1 Msps
1 Msps
83 Ksps
83 Ksps
100 Ksps
128 Ksps
175 Ksps
200 Ksps
200 Ksps
250 Ksps
250 Ksps
250 Ksps
250 Ksps
285 Ksps
333 Ksps
350 Ksps
400 Ksps
500 Ksps
500 Ksps
500 Ksps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1Msps
1.25 Msps
2.5 Msps
3 Msps
3 Msps
4.25 Msps
10 Msps
20 Msps
20 Msps
20 Msps
20 Msps
40 Msps
40 Msps
40 Msps
40 Msps
40 Msps
40 Msps
40 Msps
50 Msps
50 Msps
Diff, SE
Diff, SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
Diff
SE
SE
Diff, SE
SE
Diff
SE
SE
Diff
Diff
SE
SE
Diff
Diff
Diff
SE
Diff, SE
Diff
SE
Diff, SE
Diff
Diff, SE
Diff, SE
Diff
Diff, SE
Diff
Diff
Diff
Diff, SE
Diff
Diff, SE
Diff
Diff
Diff
Diff
20 V p-p
20 V p-p
6 V p-p
6 V p-p
5.5 V p-p
10 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
5.5 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
5.5 V p-p
5.25 V p-p
5.25 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
5.5 V p-p
5 V p-p
24 V p-p
2.5 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
5 V p-p
24 V p-p
5 V p-p
4.096 Vp-p
2.7 Vp-p
5 V p-p
2 V p-p
5 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2.2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
1.2
1.2
1
1
1
1
2
1.5
0.25
0.4
1
1
0.5
2
2
1.5
1.5
0.4
1.5
2
0.5
0.3
0.3
1.5
2
2.5
0.25
0.5
2.5
2
2.5
1.2
0.5
2.3
0.6
0.51
1.3
1.4
0.5
2.3
0.6
1.1
1.5
1.5
1
1
1
1
1
2
1.5
0.25
0.3
0.25
2
2
1
1
0.3
0.5
0.5
0.25
1
1
0.5
0.5
0.6
0.25
0.3
0.6
0.5
0.6
0.5
0.25
0.6
0.3
0.25
0.6
0.5
0.25
0.6
0.3
0.8
0.5
0.4
Ser
Ser
Byte, Par, Ser
Ser
Ser
Byte
Par
Ser
Par, Ser
Ser
Par, Ser
Par, Ser
Ser
Ser
Ser
Par
Par
Ser
Ser
Ser
Ser
Byte, Par, Ser
Byte, Par, Ser
Ser
Ser
Par
Ser
Par
Par
Ser
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Ser
Ser
LVDS, Ser
分解能
負電源
正電源
(Max)
(V)
(Max)
(V)
-16.5
-16.5
-5.25
-5.25
0
-12.6
0
0
0
0
-16.5
-16.5
0
0
0
0
0
0
0
-16.5
0
-15.75
-15.75
0
-16.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.5
16.5
5.25
5.25
5.5
12.6
5.25
5.25
5.25
5.5
16.5
16.5
5.5
5.25
5.25
5.25
5.25
5.5
4.75
16.5
5.25
15.75
15.75
4.75
16.5
5.25
5
5.25
5.25
2.75
5.25
3.6
1.9
3.6
1.9
5.25
5.25
3.6
1.9
3.6
1.9
1.9
1.9
1.9
◆アナログ IO
(ADC+DAC)
モデル
ADC
ADC
入力ch
ADT7519
ADT7517
ADT7516
AD7292
AD7294-2
AD5592R
AD5593R
AD5590
AD9993
分解能
(bits)
4
4
4
8
6
8
8
16
4
10
10
10
10
12
12
12
12
14
アナログ
入力
サンプル
レート
2.5 Ksps
2.5 Ksps
2.5 Ksps
625 Ksps
22.22 Ksps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
250 MSPS
入力レンジ
SE/DIFF
SE
SE
SE
DIFF, SE
DIFF, SE
SE
SE
SE
DIFF
5.5 V p-p
5.5 V p-p
5.5 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
5.5 V p-p
5.5 V p-p
5 V p-p
1.75 V p-p
ADC
INL
(LSBs)
0.11
0.5
2
2
1
-
ADC
DAC
DAC
分解能
DNL
出力数
(bits)
(LSBs)
0.1
0.5
1
1
1
-
4
4
4
4
4
8
8
16
2
8
10
12
10
12
12
12
12
14
出力電圧/
電流
リファレ
ンス
(Max)
5 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
5.5 V p-p
5.5 V p-p
5 V p-p
20 mA
INT/EXT
DAC
INL
(LSBs)
DAC
DNL
(LSBs)
ロジックI/F
INT/EXT
INT/EXT
INT/EXT
INT/EXT
INT/EXT
INT/EXT
INT/EXT
INT/EXT
INT
0.15
0.5
0.02
0.2
1
1
1
3
-
0.02
0.05
0.9
0.1
0.3
1
1
0.25
-
DSP, Microwire, Ser
DSP, Microwire, Ser
DSP, Microwire, Ser
Ser
I2C
Ser
I2C, Ser
Microwire, QSPI, Ser
LVDS, Ser
正電源
正電源
(Min)
(V)
(Max)
(V)
2.7
2.7
2.7
4.75
4.5
2.7
2.7
2.7
0
5.5
5.5
5.5
5.25
5.5
5.5
5.5
5.5
3.47
◆高精度 ADC
(ΣΔは除く)
50MSPS 以下 16 ビット以上
モデル
AD7651
AD7660
AD7661
AD7675
AD7680
AD7683
AD7684
AD7988-1
AD7884
AD7885
AD7610
AD7663
AD7685
AD7687
AD7694
AD7652
AD7666
AD7676
入力ch
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(bits)
サンプル
レート
アナログ
入力レンジ
ADC
INL
(LSBs)
ADC
DNL
(LSBs)
出力
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
100 Ksps
100 Ksps
100 Ksps
100 Ksps
100 Ksps
100 Ksps
100 Ksps
100 Ksps
166 Ksps
166 Ksps
250 Ksps
250 Ksps
250 Ksps
250 Ksps
250 Ksps
500 Ksps
500 Ksps
500 Ksps
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff
SE
Diff, SE
Diff
Diff, SE
SE
SE
SE
SE
Diff, SE
Diff
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff
2.5 V p-p
2.5 V p-p
2.5 V p-p
2.5 V p-p
5.5 V p-p
5.5 V p-p
5.5 V p-p
5 V p-p
10 V p-p
10 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
5.5 V p-p
5.5 V p-p
5.25 V p-p
2.5 V p-p
2.5 V p-p
2.5 V p-p
6
3
2.5
1.5
4
1
1
0.6
4.92
4.92
0.75
3
0.6
0.4
4
6
2
1
3
1.75
1.5
0.4
0.98
0.98
1.5
0.5
0.4
3
1.5
-
Par, Ser
Par, Ser
Par, Ser
Par, Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Par
Byte
Par, Ser
Par, Ser
Ser
Ser
Par
Par, Ser
Par, Ser
Par, Ser
分解能
負電源
正電源
(Max)
(V)
(Max)
(V)
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.25
-5.25
-15.75
0
0
0
0
0
0
0
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.5
5.5
5.25
5.25
5.25
15.75
5.25
5.5
5.5
5.25
5.25
5.25
5.25
Diff = Differential
SE = Single-Ended
▶ADコンバータ
Par = Parallel
Ser = Serial
www.analog.com/jp |
7
ADコンバータ
モデル
AD7686
AD7688
AD7693
AD7988-5
AD7650
AD7664
AD7665
AD7981
AD7612
AD7653
AD7667
AD7671
AD7677
AD7902
AD7903
AD7980
AD7623
AD7983
AD7622
AD7985
AD7621
AD7961
AD7625
AD7626
AD9266-20
AD9266-40
AD9269-20
AD9650-25
AD9269-40
AD7606-4
AD7682
AD7654
AD7655
AD7606-6
AD7656
AD7656-1
AD7656A
AD7656A-1
AD7606
AD7689
AD7699
ADAS3023
ADAS3022
AD7678
AD7989-1
AD7631
AD7691
AD7690
AD7989-5
AD7679
AD7634
AD7674
AD7982
AD7643
AD7984
AD7641
AD7986
AD7960
AD7608
AD7609
入力ch
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
4
4
4
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
(bits)
サンプル
レート
アナログ
入力レンジ
ADC
INL
(LSBs)
ADC
DNL
(LSBs)
出力
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
500 Ksps
500 Ksps
500 Ksps
500 Ksps
570 Ksps
570 Ksps
570 Ksps
600 Ksps
750 Ksps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1 Msps
1.33 Msps
1.33 Msps
2 Msps
2.5 Msps
3 Msps
5 Msps
6 Msps
10 Msps
20 Msps
40 Msps
20 Msps
25 Msps
40 Msps
200 Ksps
250 Ksps
500 Ksps
1 Msps
200 Ksps
250 Ksps
250 Ksps
250 Ksps
250 Ksps
200 Ksps
250 Ksps
500 Ksps
500 Ksps
1 Msps
100 Ksps
100 Ksps
250 Ksps
250 Ksps
400 Ksps
500 Ksps
570 Ksps
670 Ksps
800 Ksps
1 Msps
1.25 Msps
1.33 Msps
2 Msps
2 Msps
5 Msps
200 Ksps
200 Ksps
Diff, SE
Diff
Diff
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
SE
Diff
SE
Diff, SE
Diff, SE
SE
Diff
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff
Diff, SE
Diff
Diff, SE
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
SE
Diff, SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff
Diff, SE
Diff
Diff
Diff
Diff, SE
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
SE
Diff
5.5 V p-p
5.5 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
2.5 V p-p
2.5 V p-p
20 V p-p
5 V p-p
20 V p-p
2.5 V p-p
2.5 V p-p
20 V p-p
2.5 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
4.096 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
4.096 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
4.096 V p-p
4.096 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2.7 V p-p
2 V p-p
20 V p-p
4.096 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
4.096 V p-p
4.096 V p-p
26.5 V p-p
30 V p-p
4.096 V p-p
5 V p-p
20 V p-p
5 V p-p
5.25 V p-p
5 V p-p
4.096 V p-p
20 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
2.5 V p-p
5 V p-p
2.048 V p-p
4.096 V p-p
5 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
0.6
0.4
0.25
0.6
6
2.5
2.5
0.7
0.75
6
2
2.5
1
0.9
0.5
0.6
1
0.6
0.5
0.7
1
0.2
0.45
0.45
1.8
1.8
2
1.6
2
0.5
0.4
3.5
6
0.5
1
1
1
1
0.5
0.4
0.5
1
0.6
2.5
1
2.5
0.75
0.75
1
2.5
1.5
2.5
1
1.5
2.25
2
1
0.8
2.5
3
0.5
0.4
0.25
0.4
1.5
0.4
1.5
3
1.5
1
0.8
0.4
0.4
2.0
0.4
1.25
0.5
2.0
0.14
0.3
0.35
0.6
0.6
0.6
0.7
0.6
0.5
0.25
0.5
0.5
0.25
0.25
0.5
0.6
1.75
0.5
2.5
0.5
0.5
0.5
1.75
2.5
1.75
0.5
1.25
1.5
2
0.6
0.5
0.75
0.75
Ser
Ser
Ser
Ser
Par, Ser
Par, Ser
Par, Ser
Ser
Par, Ser
Par, Ser
Par, Ser
Par, Ser
Par, Ser
Ser
Ser
Ser
Par, Ser
Ser
Par, Ser
Ser
Par, Ser
Ser
LVDS
LVDS
Par, Ser
Par, Ser
Par
Par
Par
Nibble, Par, QSPI, Ser
Ser
Par, Ser
Par,Ser
Nibble, Par, QSPI, Ser
Par, Ser
Par, Ser
Par, Ser
Par, Ser
Nibble, Par, QSPI, Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Par, Ser
Ser
Par, Ser
Ser
Ser
Ser
Par, Ser
Par, Ser
Par, Ser
Ser
Par, Ser
Ser
Par, Ser
Ser
Ser
Par, QSPI, Ser
Par, QSPI, Ser
分解能
負電源
正電源
(Max)
(V)
(Max)
(V)
0
0
0
0
0
0
0
0
-15.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.5
-16.5
-16.5
-16.5
0
0
0
-15.75
-15.75
0
0
-15.75
0
0
0
0
-15.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
5.5
5.5
5.25
5.25
5.25
5.25
2.625
15.75
5.25
5.25
5.25
5.25
2.5
2.5
2.625
2.63
2.625
2.63
5.25
2.63
5.25
5.25
5.25
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
5.25
5.5
5.25
5.25
5.25
16.5
16.5
16.5
16.5
5.25
5.5
5.5
15.75
15.75
5.25
2.625
15.75
5.25
5.25
2.625
5.25
15.75
5.25
2.625
2.63
2.625
2.63
5.25
5.25
5.25
5.25
負電源
正電源
(Max)
(V)
(Max)
(V)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5
0
0
0
0
0
0
0
3.6
5
5
3.6
3.6
5
5
3.6
3.6
1.9
5
5.25
3.6
3.6
1.9
1.9
3.6
1.9
◆高速 ADC
50MSPS 以上 8 ビット~ 16 ビット
モデル
AD9283-50
AD9057-60
AD9057-80
AD9283-80
AD9283-100
AD9054A-135
AD9054A-200
AD9480
AD9481
AD9484
AD9058
AD9059
AD9288-80
AD9288-100
AD9284
AD9286
AD9289
AD9287
入力ch
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
4
4
(bits)
サンプル
レート
アナログ
入力レンジ
ADC
INL
(LSBs)
ADC
DNL
(LSBs)
出力
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
50 Msps
60 Msps
80 Msps
80 Msps
100 Msps
135 Msps
200 Msps
250 Msps
250 Msps
500 Msps
50 Msps
60 Msps
80 Msps
100 Msps
250 Msps
500 Msps
65 Msps
100 Msps
Diff
SE
SE
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
SE
SE
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
1.064 V p-p
1 V p-p
1 V p-p
1.064 V p-p
1.064 V p-p
1 V p-p
1 V p-p
1 V p-p
1 V p-p
1.5 V p-p
2 V p-p
1 V p-p
1 V p-p
1 V p-p
1.2 V p-p
1.2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.6
0.6
0.26
0.26
0.1
0.5
0.75
0.5
0.5
0.1
0.1
0.25
0.2
0.5
0.75
0.75
0.5
0.5
0.9
0.9
0.28
0.35
0.13
0.25
0.75
0.5
0.5
0.2
0.2
0.2
0.2
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Ser
Ser
分解能
Diff = Differential
SE = Single-Ended
8
|
www.analog.com/jp
Par = Parallel
Ser = Serial
ADコンバータ◀
ADコンバータ
モデル
AD9214-65
AD9215-65
AD9609-65
AD9214-80
AD9215-80
AD9609-80
AD9214-105
AD9215-105
AD9211-200
AD9601-200
AD9410
AD9211-250
AD9601-250
AD9211-300
AD9218-65
AD9204-65
AD9216-65
AD9204-80
AD9216-80
AD9218-80
AD9216-105
AD9218-105
AD9600-105
AD9608-105
AD9600-125
AD9608-125
AD9600-150
AD9219-65
AD9212-65
AD9230-11
AD6640
AD9226
AD9235-65
AD9237-65
AD9629-65
AD9233-80
AD9236
AD9432-80
AD9629-80
AD9233-105
AD9432-105
AD9433-105
AD9233-125
AD9433-125
AD9230-170
AD9430-170
AD9626-170
AD9634-170
AD9230-210
AD9430-210
AD9626-210
AD9634-210
AD9230-250
AD9626-250
AD9634-250
AD9434-370
AD6641-500
AD9434-500
AD9625-2.0
AD9625-2.5
AD9231-65
AD9238-65
AD9231-80
AD9627-80
AD9635-80
AD9627-105
AD9628-105
AD9627-125
AD9628-125
AD9635-125
AD9627-150
AD9613-170
AD9613-210
AD9613-250
AD9234
AD9229-50
AD9228-65
AD9229-65
AD9633-80
AD9633-105
AD9633-125
AD9239-170
AD9239-210
AD9239-250
AD9222-50
AD9271-50
入力ch
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
(bits)
サンプル
レート
アナログ
入力レンジ
ADC
INL
(LSBs)
ADC
DNL
(LSBs)
出力
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
65 Msps
65 Msps
65 Msps
80 Msps
80 Msps
80 Msps
105 Msps
105 Msps
200 Msps
200 Msps
210 Msps
250 Msps
250 Msps
300 Msps
40 Msps
65 Msps
65 Msps
80 Msps
80 Msps
80 Msps
105 Msps
105 Msps
105 Msps
105 Msps
125 Msps
125 Msps
150 Msps
65 Msps
65 Msps
200 Msps
65 Msps
65 Msps
65 Msps
65 Msps
65 Msps
80 Msps
80 Msps
80 Msps
80 Msps
105 Msps
105 Msps
105 Msps
125 Msps
125 Msps
170 Msps
170 Msps
170 Msps
170 Msps
210 Msps
210 Msps
210 Msps
210 Msps
250 Msps
250 Msps
250 Msps
370 Msps
500 Msps
500 Msps
2 Gsps
2.5 Gsps
65 Msps
65 Msps
80 Msps
80 Msps
80 Msps
105 Msps
105 Msps
125 Msps
125 Msps
125 Msps
150 Msps
170 Msps
210 Msps
250 Msps
1 Gsps
50 Msps
65 Msps
65 Msps
80 Msps
105 Msps
125 Msps
170 Msps
210 Msps
250 Msps
50 Msps
50 Msps
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff, SE
Diff, SE
Diff
Diff
Diff
Diff, SE
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Dif
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff,SE
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff, SE
Diff
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff
SE
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
1.25 V p-p
1.25 V p-p
1.5 V p-p
1.25 V p-p
1.25 V p-p
1.25 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
1 V p-p
2 V p-p
1 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
1.25 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
4 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
1.25 V p-p
1.536 V p-p
1.25 V p-p
1.75 V p-p
1.25 V p-p
1.536 V p-p
1.25 V p-p
1.75 V p-p
1.25 V p-p
1.25 V p-p
1.75 V p-p
1.5 V p-p
1.5Vp-p
1.5 V p-p
1.1 V p-p
1.2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
1.75 V p-p
1.75 V p-p
1.75 V p-p
1.34 Vp-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
1.25 V p-p
1.25 V p-p
1.25 V p-p
2 V p-p
400 mV p-p
0.75
0.5
0.15
0.75
0.5
0.15
1.5
0.65
0.2
0.2
1.65
0.2
0.2
0.2
1
0.25
0.5
0.25
0.5
0.75
1
2
0.1
0.14
0.1
0.14
0.1
0.3
0.4
0.5
1.25
0.6
0.45
0.9
0.13
0.5
0.35
0.5
0.16
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.7
0.2
0.4
0.3
0.6
0.2
0.5
0.7
0.27
0.4
0.6
0.6
0.9
1.0
0.17
0.55
0.2
0.4
0.3
0.4
0.3
0.4
0.3
0.4
0.5
0.2
0.25
0.28
0.35
0.6
0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.45
0.7
0.7
0.4
-
0.5
0.5
0.15
0.5
0.5
0.07
0.8
0.6
0.1
0.2
0.5
0.1
0.2
0.1
0.6
0.15
0.3
0.11
0.4
0.5
0.5
0.8
0.1
0.12
0.1
0.13
0.1
0.15
0.3
0.15
0.5
0.6
0.35
0.7
0.11
0.2
0.4
0.25
0.16
0.2
0.25
0.25
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.22
0.3
0.3
0.3
0.22
0.3
0.3
0.22
0.4
0.5
0.5
0.3
0.3
0.17
0.35
0.2
0.2
0.2
0.2
0.25
0.2
0.25
0.2
0.2
0.25
0.25
0.25
0.16
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.28
0.28
0.3
0.3
-
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
LVDS, Par
Par
Par
LVDS, Par
Par
LVDS, Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
LVDS, Ser
LVDS, Ser
LVDS, Par, Ser
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
LVDS, Par, Ser
Par
Par
LVDS, Ser
LVDS, Par, Ser
Par
Par
LVDS, Ser
LVDS, Par, Ser
Par
LVDS, Ser
Par
LVDS Par,Ser
Par
JESD204B, Ser
JESD204B, Ser
Par
Par
Par
Par
LVDS, Ser
Par
Par
Par
Par
LVDS, Ser
Par
LVDS, Ser
LVDS, Ser
LVDS, Ser
JESD204B, Ser
LVDS, Ser
LVDS, Ser
LVDS, Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
LVDS, Ser
Ser
分解能
負電源
正電源
(Max)
(V)
(Max)
(V)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
3.3
1.9
3.6
3.3
1.9
3.6
3.3
1.9
1.9
3.3
1.9
1.9
1.9
3.6
5.25
3.3
1.9
3.3
3.6
3.3
3.6
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
5.25
5.25
3.6
3.6
1.9
1.9
3.6
5
1.9
1.9
5
5.25
1.9
5.25
1.9
3.6
1.9
1.9
1.9
3.6
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
2
1.9
2.6
2.6
1.9
3.6
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
3.4
3.6
1.9
3.6
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
Diff = Differential
SE = Single-Ended
▶ADコンバータ
Par = Parallel
Ser = Serial
www.analog.com/jp |
9
ADコンバータ
モデル
AD9273-50
AD9222-65
AD9272-65
AD9272-80
AD9637-80
AD6644-65
AD9244-65
AD9245-65
AD6645-80
AD9245-80
AD9246-80
AD9255-80
AD9444
AD9641-80
AD9649-65
AD9649-80
AD6645-105
AD9246-105
AD9255-105
AD9445-105
AD9246-125
AD9255-125
AD9445-125
AD9254
AD9641-155
AD9642-170
AD9683-170
AD9642-210
AD9642-250
AD9683-250
AD9248-65
AD9251-65
AD9251-80
AD9258-80
AD9640-80
AD9644-80
AD9645-80
AD9258-105
AD9640-105
AD9648-105
AD9258-125
AD9640-125
AD9645-125
AD9648-125
AD9640-150
AD9644-155
AD9250-170
AD9643-170
AD9643-210
AD9250-250
AD9643-250
AD9680
AD9259
AD9253-80
AD9253-105
AD9253-125
AD9993
AD9252
AD9257-65
AD9681
AD9249
AD9266-65
AD9265-80
AD9266-80
AD9446-80
AD9460-80
AD9446-100
AD9265-105
AD9460-105
AD9265-125
AD9461
AD9467-200
AD9467-250
AD9269-65
AD9650-65
AD9268-80
AD9269-80
AD9650-80
AD9268-105
AD9650-105
AD9268-125
AD9652
AD9653
AD9656
入力ch
8
8
8
8
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
8
8
8
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
(bits)
サンプル
レート
アナログ
入力レンジ
ADC
INL
(LSBs)
ADC
DNL
(LSBs)
出力
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
50 Msps
65 Msps
65 Msps
80 Msps
80 Msps
65 Msps
65 Msps
65 Msps
80 Msps
80 Msps
80 Msps
80 Msps
80 Msps
80 Msps
80 Msps
80 Msps
105 Msps
105 Msps
105 Msps
105 Msps
125 Msps
125 Msps
125 Msps
150 Msps
155 Msps
170 Msps
170 Msps
210 Msps
250 Msps
250 Msps
65 Msps
65 Msps
80 Msps
80 Msps
80 Msps
80 Msps
80 Msps
105 Msps
105 Msps
105 Msps
125 Msps
125 Msps
125 Msps
125 Msps
150 Msps
155 Msps
170 Msps
170 Msps
210 Msps
250 Msps
250 Msps
1 Gsps
50 Msps
80 Msps
105 Msps
125 Msps
250 Msps
50 Msps
65 Msps
125 Msps
65 Msps
65 Msps
80 Msps
80 Msps
80 Msps
80 Msps
100 Msps
105 Msps
105 Msps
125 Msps
130 Msps
200 Msps
250 Msps
65 Msps
65 Msps
80 Msps
80 Msps
80 Msps
105 Msps
105 Msps
125 Msps
310 Msps
125 Msps
125 Msps
SE
Diff
SE
SE
Diff
Diff
Diff
Diff, SE
Diff
Diff, SE
Diff,SE
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff,SE
Diff
Diff
Diff,SE
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff,SE
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
733 mV p-p
2 V p-p
733 mV p-p
733 mV p-p
2 V p-p
2.2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2.2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
1.75 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2.2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
3.2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
3.2 V p-p
2 V p-p
1.75 V p-p
1.75 V p-p
1.75 V p-p
1.75 V p-p
1.75 V p-p
1.75 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
1.75 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
1.75 V p-p
1.75 V p-p
1.75 V p-p
1.75 V p-p
1.75 V p-p
1.75 V p-p
1.7 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
1.75 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
3.2 V p-p
3.4 V p-p
3.2 V p-p
2 V p-p
3.4 V p-p
2 V p-p
3.4 V p-p
2.5 V p-p
2.5 V p-p
2 V p-p
2.7 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2.7 V p-p
2 V p-p
2.7 V p-p
2 V p-p
2.5 V p-p
2 V p-p
2.8 V p-p
0.4
0.5
0.5
1.4
1.6
0.5
1.4
1.5
0.35
0.6
0.5
0.5
0.6
1.5
1.3
0.45
0.65
1.5
0.7
0.8
1.5
0.5
0.6
0.8
0.75
1
1.5
2.4
0.6
1
0.55
2
0.5
1.1
0.7
2
1
0.8
2
1.5
1
2
0.55
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.5
1.5
1.5
2
2
1.5
1.1
1.2
0.9
2.4
1.5
3.5
3
3
3
2
3
3
0.5
5
3.5
2.2
2.5
2
3.3
2.5
3
3
3
4.5
3.5
4.5
0.25
0.4
0.25
0.7
0.5
0.25
0.5
0.4
0.2
0.4
0.3
0.3
0.35
0.5
0.4
0.2
0.25
0.4
0.25
0.25
0.4
0.3
0.3
0.5
0.3
0.32
0.5
0.65
0.45
0.45
0.25
0.4
0.3
0.65
0.25
0.4
0.5
0.25
0.4
0.65
0.5
0.6
0.3
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.5
0.8
0.75
0.75
0.4
0.6
0.8
0.6
1
0.6
1
0.4
0.5
0.4
0.65
0.5
0.7
0.6
0.4
0.5
1.1
0.7
0.65
1.1
0.7
0.7
0.7
0.7
1.1
0.7
0.6
Ser
LVDS, Ser
Ser
Ser
LVDS, Ser
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
JESD204A, Ser
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Parallel
Par
Par
JESD204A, Ser
LVDS, Ser
JESD204B, Ser
LVDS, Ser
LVDS, Ser
JESD204B, Ser
Par
Par
Par
Par
Par
JESD204A, Ser
LVDS, Ser
Par
Par
Par
Par
Par
LVDS, Ser
Par
Par
JESD204A, Ser
JESD204B, Ser
LVDS, Ser
LVDS, Ser
JESD204B, Ser
LVDS, Ser
JESD204B, Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
LVDS, Ser
LVDS, Ser
Ser
LVDS, Ser
Ser
Par, Ser
Par
Par, Ser
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
LVDS, Ser
LVDS, Ser
JESD204B, Ser
分解能
負電源
正電源
(Max)
(V)
(Max)
(V)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
1.9
3.6
3.6
1.9
5.25
5.25
3.6
5.25
3.6
1.9
1.9
5.25
1.9
1.9
1.9
5.25
1.9
1.9
5.25
1.9
1.9
5.25
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
3.6
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
3.4
1.9
1.9
1.9
1.9
3.47
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
5.25
5.25
5.25
1.9
5.25
1.9
5.25
3.6
3.6
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
3.45
1.9
1.9
Diff = Differential
SE = Single-Ended
10
|
www.analog.com/jp
Par = Parallel
Ser = Serial
ADコンバータ◀
ADコンバータ
◆高精度ΣΔ ADC
データレート 1MHz 以下
モデル
入力ch
分解能
(bits)
データレート
アナログ入力
入力レンジ
出力
Diff
Diff
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
SE
SE
Diff
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff
Diff, SE
Dif
Diff, SE
Diff, SE
Diff
Diff
SE
Diff, SE
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff
Diff
SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff, SE
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
10.5 V p-p
10.5 V p-p
10 V p-p
10 V p-p
10 V p-p
10 V p-p
10 V p-p
10 V p-p
10 V p-p
10 V p-p
10 V p-p
3.2 V p-p
1.6 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
20 V p-p
5.12 V p-p
5.12 V p-p
10 V p-p
10 V p-p
10 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
10 V p-p
5 V p-p
5.2 V p-p
5.12 V p-p
5.12 V p-p
5 V p-p
2.62 V p-p
2.5 V p-p
2.6 V p-p
160 mV p-p
160 mV p-p
2.56 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
6.5 V p-p
6.5 V p-p
6.5 V p-p
6.5 V p-p
10 V p-p
10 V p-p
5.12 V p-p
5.12 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
10 V p-p
10 V p-p
10 V p-p
10 V p-p
10 V p-p
10 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
78 mV p-p
78 mV p-p
5 V p-p
5 V p-p
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Par, Ser
Par, Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Par
I2S, Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
出力データレート
アナログ
入力
入力レンジ
出力
2.5 Msps
1.2 MSps
2.5 MSps
Diff
Diff
Diff
4 V p-p
2 V p-p
6.5 V p-p
Par
Par, Ser
Par
AD7170
1
12
125 Sps
AD7171
1
16
125 Sps
AD7173-8
8/16
24
31.25 Ksps
AD7175-2
2/4
24
250 Ksps
AD7176-2
2/4
24
250 Ksps
AD7190
2/4
24
4.8 Ksps
AD7191
2
24
120 Sps
AD7192
4
24
4.8 Ksps
AD7193
4/8
24
4.8 Ksps
AD7194
8/16
24
4.8 Ksps
AD7195
2/4
24
4.8 Ksps
AD73360
6
16
64 Ksps
AD73360L
6
16
64 Ksps
AD7701
1
16
4 Ksps
AD7703
1
20
4 Ksps
AD7705
2
16
500 Sps
AD7706
3
16
500 Sps
AD7707
3
16
500 Sps
AD7708
4/8
16
1.365 Ksps
AD7709
4
16
105 Sps
AD7710
2
24
1.028 Ksps
AD7711
2
24
1.028 Ksps
AD7711A
2
24
1.028 Ksps
AD7712
2
24
1.028 Ksps
AD7713
3
24
205 Sps
AD7714
5
24
1 Ksps
AD7715
1
16
500 Sps
AD7716
4
22
2.2 Ksps
AD7718
4/8
24
1.365 Ksps
AD7719
6
24+16
105 Sps
AD7721
1
16
468.75 Ksps
AD7722
1
16
195 Ksps
AD7724
2
15
250 Ksps
AD7729
2
15
270.8 Ksps
AD7730
2
24
1.2 Ksps
AD7730L
2
24
600 Sps
AD7731
3
24
6.4 Ksps
AD7732
2
24
15.4 Ksps
AD7734
4
24
15.4 Ksps
AD7738
4/8
24
15.4 Ksps
AD7739
4/8
24
15.1 Ksps
AD7762
1
24
625 Ksps
AD7763
1
24
625 Ksps
AD7764
1
24
312 Ksps
AD7765
1
24
156 Ksps
AD7780
1
24
16.7 Sps
AD7781
1
20
16.7 Sps
AD7782
2
24
19.79 Sps
AD7783
1
24
19.79 Sps
AD7785
3
20
470 Sps
AD7787
2
24
120 Sps
AD7788
1
16
16.6 Sps
AD7789
1
24
16.6 Sps
AD7790
1
16
120 Sps
AD7791
1
24
120 Sps
AD7792
3
16
470 Sps
AD7793
3
24
470 Sps
AD7794
6
24
470 Sps
AD7795
6
16
470 Sps
AD7796
1
16
123 Sps
AD7797
1
24
123 Sps
AD7798
3
16
470 Sps
AD7799
3
24
470 Sps
注 1:5V 以下の電源(例えば 3V)で動作が保証されているモデルもあります。
正電源注1
負電源
(Max)(V)
(Max)(V)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.5
-5.5
0
0
0
0
0
-5.25
-5.25
-5.25
-5.25
0
0
0
-5.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.25
5.25
5.5
5.5
5.5
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.5
3.6
5.5
5.5
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
3.3
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.5
5.25
5.5
5.5
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
◆高速ΣΔ ADC
データレート 1MHz 以上
モデル
AD9260
AD7723
AD7760
入力ch
1
1
1
分解能
(bits)
16
16
24
SE/DIFF
負電源
正電源
(Max)(V)
(Max)(V)
0
0
0
5.25
5.25
5.25
Diff = Differential
SE = Single-Ended
▶ADコンバータ
Par = Parallel
Ser = Serial
www.analog.com/jp |
11
ADコンバータ
◆高精度ΣΔモジュレータ
絶縁型(入力と出力は電気的に絶縁されています)
モデル
AD7400
AD7400A
AD7401
AD7401A
AD7403
AD7405
入力ch
サンプリング
レート
分解能 注1
1
1
1
1
1
1
10 Msps
10 Msps
20 Msps
20 Msps
20 Msps
20 Msps
16
16
16
16
16
16
入力ch
サンプリング
レート
分解能 注1
(bits)
入力レンジ
ADCINL
(LSBs)
消費電力
typ(mW)
1次側電源
(Max)(V)
2次側電源注2
(Max)(V)
400 mVp-p
500 mVp-p
400 mVp-p
500 mVp-p
400 mVp-p
500 mVp-p
15
7
15
7
12
12
90
95
100
105
231
264
4.5/5.25
4.5/5.25
4.5/5.25
4.5/5.5
4.5/5.5
4.5/5.5
3/5.5
3/5.5
3/5.5
3/5.5
3/5.5
3/5.5
入力レンジ
ADCINL
(LSBs)
消費電力
負電源
typ(mW)
(Max)(V)
正電源注2
2.5 Vp-p
2.5 Vp-p
2
1
210
300
0
0
非絶縁型
モデル
(bits)
AD7720
1
25 Msps
16
AD7724
2
26 Ksps
15
注 1:出力データのビット数は後段のデジタル処理により可変です。
注 2:5V 以下の電源(例えば 3V)で動作が保証されているモデルもあります。
注 3:後段にデジタルフィルターが必要です。
(Max)(V)
5.25
5.25
◆同時サンプリング ADC
モデル
AD9281
AD9288-40
AD9058
AD9059
AD9288-80
AD9288-100
AD9284
AD9286
AD9289
AD9287
AD9201
AD9204-20
AD9204-40
AD9218-40
AD9218-65
AD9204-65
AD9216-65
AD9204-80
AD9216-80
AD9218-80
AD9216-105
AD9218-105
AD9600-105
AD9608-105
AD9600-125
AD9608-125
AD9600-150
AD9219-40
AD9219-65
AD9212-40
AD9212-65
AD7861
AD7262
AD7352
AD7356
AD9231-20
AD9238-20
AD9231-40
AD9238-40
AD9231-65
AD9238-65
AD9231-80
AD9627-80
AD9635-80
AD9627-105
AD9628-105
AD9627-125
AD9628-125
AD9635-125
AD9627-150
AD9613-170
AD9613-210
AD9613-250
AD7262-5
AD7366-5
AD9234
AD7874
AD7862
入力ch
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
8
8
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
(bits)
サンプル
レート
アナログ
入力レンジ
ADC
INL
(LSBs)
ADC
DNL
(LSBs)
出力
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
28 Msps
40 Msps
50 Msps
60 Msps
80 Msps
100 Msps
250 Msps
500 Msps
65 Msps
100 Msps
20 Msps
20 Msps
40 Msps
40 Msps
40 Msps
65 Msps
65 Msps
80 Msps
80 Msps
80 Msps
105 Msps
105 Msps
105 Msps
105 Msps
125 Msps
125 Msps
150 Msps
40 Msps
65 Msps
40 Msps
65 Msps
208 Ksps
1 Msps
3 Msps
5 Msps
20 Msps
20 Msps
40 Msps
40 Msps
65 Msps
65 Msps
80 Msps
80 Msps
80 Msps
105 Msps
105 Msps
125 Msps
125 Msps
125 Msps
150 Msps
170 Msps
210 Msps
250 Msps
500 Ksps
500 Ksps
1 Gsps
29 Ksps
250 Ksps
Diff, SE
Diff
SE
SE
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
SE
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff, SE
Diff
Diff, SE
Diff
Diff,SE
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
SE
Diff
SE
SE
1.5 V p-p
1 V p-p
2 V p-p
1 V p-p
1 V p-p
1 V p-p
1.2 V p-p
1.2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
1 V p-p
2 V p-p
1 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
1.75 V p-p
1.75 V p-p
1.75 V p-p
5 V p-p
24 V p-p
1.34 Vp-p
20.8 V p-p
20 V p-p
0.3
0.5
0.5
0.75
0.5
0.5
0.1
0.1
0.25
0.2
1.5
0.15
0.15
0.3
1
0.25
0.5
0.25
0.5
0.75
1
2
0.1
0.14
0.1
0.14
0.1
0.15
0.3
0.15
0.4
2
0.5
0.4
0.5
0.15
0.4
0.15
0.5
0.17
0.55
0.2
0.4
0.3
0.4
0.3
0.4
0.3
0.4
0.5
0.2
0.25
0.28
0.5
0.5
0.35
0.5
1
0.2
0.5
0.25
0.75
0.5
0.5
0.2
0.2
0.2
0.2
0.5
0.075
0.075
0.3
0.6
0.15
0.3
0.11
0.4
0.5
0.5
0.8
0.1
0.12
0.1
0.13
0.1
0.1
0.15
0.1
0.3
2.5
0.5
0.5
0.5
0.12
0.35
0.12
0.35
0.17
0.35
0.2
0.2
0.2
0.2
0.25
0.2
0.25
0.2
0.2
0.25
0.25
0.25
0.5
0.25
0.16
1
1
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Ser
Par
Ser
Ser
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
LVDS, Ser
LVDS, Ser
LVDS, Ser
LVDS, Ser
Par
Ser
Ser
Ser
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
LVDS, Ser
Par
Par
Par
Par
LVDS, Ser
Par
LVDS, Ser
LVDS, Ser
LVDS, Ser
Ser
Ser
JESD204B, Ser
Par
Par
分解能
負電源
正電源
(Max)
(V)
(Max)
(V)
0
0
-5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.5
0
-5.25
0
5.5
3.6
5
5.25
3.6
3.6
1.9
1.9
3.6
1.9
5.5
1.9
1.9
3.6
3.6
1.9
3.3
1.9
3.3
3.6
3.3
3.6
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.8
5.25
5.25
2.75
2.75
1.9
3.6
1.9
3.6
1.9
3.6
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
5.25
16.5
3.4
5.25
5.25
Diff = Differential
SE = Single-Ended
12
|
www.analog.com/jp
Par = Parallel
Ser = Serial
ADコンバータ◀
ADコンバータ
モデル
AD7864
AD7366
AD7866
AD9228-40
AD9229-50
AD9228-65
AD9229-65
AD9633-80
AD9633-105
AD9633-125
AD9239-170
AD9239-210
AD9239-250
AD7658
AD7658-1
AD9271-25
AD9273-25
AD9222-40
AD9271-40
AD9272-40
AD9273-40
AD9637-40
AD9222-50
AD9271-50
AD9273-50
AD9222-65
AD9272-65
AD9272-80
AD9637-80
AD7265
AD7266
AD7264-5
AD7367-5
AD7264
AD7367
AD7357
AD9248-20
AD9251-20
AD9248-40
AD9251-40
AD9248-65
AD9251-65
AD9251-80
AD9258-80
AD9640-80
AD9644-80
AD9645-80
AD9258-105
AD9640-105
AD9648-105
AD9258-125
AD9640-125
AD9645-125
AD9648-125
AD9640-150
AD9644-155
AD9250-170
AD9643-170
AD9643-210
AD9250-250
AD9643-250
AD9680
AD7863
AD7865
AD9259
AD9253-80
AD9253-105
AD9253-125
AD9993
AD7657
AD7657-1
AD7607
AD9257-40
AD9252
AD9257-65
AD9681
AD9249
AD7902
AD7903
AD9269-20
AD9650-25
AD9269-40
AD9269-65
AD9650-65
AD9268-80
AD9269-80
入力ch
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6/12
6/12
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
6
6
8
8
8
8
8
16
2
2
2
2
2
2
2
2
2
(bits)
サンプル
レート
アナログ
入力レンジ
ADC
INL
(LSBs)
ADC
DNL
(LSBs)
出力
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
500 Ksps
1 Msps
1 Msps
40 Msps
50 Msps
65 Msps
65 Msps
80 Msps
105 Msps
125 Msps
170 Msps
210 Msps
250 Msps
250 Ksps
250 Ksps
25 Msps
25 Msps
40 Msps
40 Msps
40 Msps
40 Msps
40 Msps
50 Msps
50 Msps
50 Msps
65 Msps
65 Msps
80 Msps
80 Msps
1 Msps
2 Msps
500 Ksps
500 Ksps
1 Msps
1 Msps
4.25 Msps
20 Msps
20 Msps
40 Msps
40 Msps
65 Msps
65 Msps
80 Msps
80 Msps
80 Msps
80 Msps
80 Msps
105 Msps
105 Msps
105 Msps
125 Msps
125 Msps
125 Msps
125 Msps
150 Msps
155 Msps
170 Msps
170 Msps
210 Msps
250 Msps
250 Msps
1 Gsps
175 Ksps
350 Ksps
50 Msps
80 Msps
105 Msps
125 Msps
250 Msps
250 Ksps
250 Ksps
200 Ksps
40 Msps
50 Msps
65 Msps
125 Msps
65 Msps
1 Msps
1 Msps
20 Msps
25 Msps
40 Msps
65 Msps
65 Msps
80 Msps
80 Msps
SE
SE
SE
Diff, SE
Diff
Diff, SE
Diff
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
SE
SE
SE
SE
Diff
SE
SE
SE
Diff
Diff
SE
SE
Diff
SE
SE
Diff
Diff, SE
Diff,SE
Diff
SE
Diff
SE
Diff
Diff, SE
Diff
Diff, SE
Diff
Diff, SE
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
SE
SE
Diff
Diff, SE
Diff, SE
Diff, SE
Diff
SE
SE
SE
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff, SE
Diff, SE
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
20 V p-p
24 V p-p
5 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
1.25 V p-p
1.25 V p-p
1.25 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
400 mV p-p
733 mV p-p
2 V p-p
400 mV p-p
733 mV p-p
733 mV p-p
2 V p-p
2 V p-p
400 mV p-p
733 mV p-p
2 V p-p
733 mV p-p
733 mV p-p
2 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
24 V p-p
5 V p-p
24 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
1.75 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
1.75 V p-p
1.75 V p-p
1.75 V p-p
1.75 V p-p
1.75 V p-p
1.75 V p-p
1.7 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
1.75 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
2 V p-p
2.7 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
2.7 V p-p
2 V p-p
2 V p-p
0.5
0.5
1
0.4
0.6
0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.45
0.7
0.7
1
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
1
1
1.5
2
1.5
2
2
2.3
0.6
2.3
0.6
2.4
0.6
1
0.55
2
0.5
1.1
0.7
2
1
0.8
2
1.5
1
2
0.55
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.5
2
1.5
1.5
1.5
2
2
1
1
0.25
1.1
1.5
1.1
1.2
0.9
0.9
0.5
2
1.6
2
2.2
2.5
2
3.3
0.9
0.25
1.25
0.25
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.28
0.28
0.3
0.7
0.7
0.25
0.3
0.3
0.25
0.4
0.99
0.99
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.3
0.6
0.3
0.65
0.45
0.45
0.25
0.4
0.3
0.65
0.25
0.4
0.5
0.25
0.4
0.65
0.5
0.6
0.3
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
2
1
0.5
0.8
0.75
0.75
0.25
0.8
0.4
0.6
0.8
0.6
0.8
0.4
0.6
0.7
0.6
1.1
0.7
0.65
1.1
Par
Ser
Ser
LVDS, Ser
LVDS, Ser
LVDS, Ser
LVDS, Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Par, Ser
Par, Ser
Ser
Ser
LVDS, Ser
Ser
Ser
Ser
LVDS, Ser
LVDS, Ser
Ser
Ser
LVDS, Ser
Ser
Ser
LVDS, Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
JESD204A, Ser
LVDS, Ser
Par
Par
Par
Par
Par
LVDS, Ser
Par
Par
JESD204A, Ser
JESD204B, Ser
LVDS, Ser
LVDS, Ser
JESD204B, Ser
LVDS, Ser
JESD204B, Ser
Par
Par
Ser
Ser
Ser
Ser
LVDS, Ser
Par, Ser
Par, Ser
Nibble, Par, QSPI, Ser
LVDS, Ser
LVDS, Ser
LVDS, Ser
LVDS, Ser
Ser
Ser
Ser
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
分解能
負電源
正電源
(Max)
(V)
(Max)
(V)
0
-16.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.5
-16.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.5
0
-16.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.5
-16.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.25
16.5
5.25
1.9
3.6
1.9
3.6
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
16.5
16.5
1.9
3.6
1.9
1.9
3.6
3.6
1.9
1.9
1.9
3.6
1.9
3.6
3.6
1.9
5.5
5.25
4.75
16.5
4.75
16.5
2.75
3.6
1.9
3.6
1.9
3.6
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
3.4
5.25
5.25
1.9
1.9
1.9
1.9
3.3
16.5
16.5
5.25
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
2.5
2.5
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
Diff = Differential
SE = Single-Ended
▶ADコンバータ
Par = Parallel
Ser = Serial
www.analog.com/jp |
13
ADコンバータ
モデル
AD9650-80
AD9268-105
AD9650-105
AD9268-125
AD9652
AD9652
AD7606-4
AD7654
AD7655
AD9653
AD9656
AD7606-6
AD7656
AD7656-1
AD7606
AD7608
AD7609
ADAS1126
ADAS1127
ADAS1128
ADAS1131
入力ch
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
6
6
8
8
8
32
64
128
256
(bits)
サンプル
レート
アナログ
入力レンジ
ADC
INL
(LSBs)
ADC
DNL
(LSBs)
出力
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
24
24
24
24
80 Msps
105 Msps
105 Msps
125 Msps
310 Msps
310 Msps
200 Ksps
500 Ksps
1 Msps
125 Msps
125 Msps
200 Ksps
250 Ksps
250 Ksps
200 Ksps
200 Ksps
200 Ksps
19.7 Ksps
19.7 Ksps
19.7 Ksps
11.656 Ksps
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
SE
SE
SE
Diff
Diff
SE
SE
SE
SE
SE
Diff
Current
Current
Current
Current
2.7 V p-p
2 V p-p
2.7 V p-p
2 V p-p
2.5 V p-p
2.5 V p-p
20 V p-p
5 V p-p
5 V p-p
2 V p-p
2.8 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
20 V p-p
-
2.5
3
3
3
4.5
4.5
0.5
3.5
6
3.5
4.5
0.5
1
1
0.5
2.5
3
1.25
1.25
1.25
6.7
0.7
0.7
0.7
0.7
1.1
1.1
0.5
0.7
0.6
0.5
0.5
0.75
0.75
-
Par
Par
Par
Par
LVDS, Ser
LVDS, Ser
Nibble, Par, QSPI, Ser
Par, Ser
Par,Ser
LVDS, Ser
JESD204B, Ser
Nibble, Par, QSPI, Ser
Par, Ser
Par, Ser
Nibble, Par, QSPI, Ser
Par, QSPI, Ser
Par, QSPI, Ser
Ser
Ser
LVDS, Ser
LVDS, Ser
分解能
負電源
正電源
(Max)
(V)
(Max)
(V)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.5
-16.5
0
0
0
0
0
0
0
1.9
1.9
1.9
1.9
3.45
3.45
5.25
5.25
5.25
1.9
1.9
5.25
16.5
16.5
5.25
5.25
5.25
3.465
3.465
3.465
3.465
◆VF
(電圧・周波数)コンバータ
モデル
AD7740
AD7741
AD654
AD650
AD652
ADVFC32
AD537
特長
同期タイプ
同期タイプ
非同期タイプ
非同期タイプ
同期タイプ
非同期タイプ
非同期タイプ
外部クロック
(Max)
(MHz)
1
6.144
不要
不要
5
不要
不要
入力電圧
出力周波数
リニアリティ
消費電流
電源
電源
(Max)
(FS)
(%)
(mA)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
2.5
2.5
± 14
11
± 10
10
± 11
500 kHz
3.072 MHz
500 kHz
1 MHz
2.5 MHz
500 kHz
150 kHz
1
2
0.4
0.1
0.002
0.2
0.07
1.5
8
2.5
8
15
8
2.5
3
4.75
10
19
12
18
10
5.25
5.25
36
36
30
36
36
◆シンクロ・デジタル、レゾルバ・デジタルコンバータ
モデル
分解能
(bits)
測定精度
リファレンス
(Min)
リファレンス
(Max)
(kHz)
トラッキング
レート
速度出力
出力ロジック
(Max)(Rps)
AD2S80A
10
2 ArcMinutes, 4 ArcMinutes, 8 ArcMinutes
50 Hz
20
65
あり
AD2S1200
12
11 ArcMinutes, 22 ArcMinutes
10 kHz
20
1000
あり
AD2S1205
12
11 ArcMinutes, 22 ArcMinutes
10 kHz
20
1250
あり
AD2S90
12
10.6 ArcMinutes
3 kHz
20
500
あり
SDC1741
12
15.3 ArcMinutes
400 Hz
2.6
18
なし
SDC1742
12
8.5 ArcMinutes
400 Hz
2.6
18
なし
AD2S44
14
4 ArcMinutes
400 Hz
2.6
20
なし
AD2S83
14
8 ArcMinutes
0 kHz
20
1040
あり
RDC1740
14
5.3 ArcMinutes
400 Hz
2.6
27
なし
SDC1740
14
5.3 ArcMinutes
400 Hz
2.6
27
なし
AD2S1210
16
10.3 ArcMinutes
2 kHz
20
625
あり
シンクロモーターやレゾルバは回転軸の角速度や角度を測定します。これらの素子はその出力をデジタル変換します。
Par
Par, Ser
Par, Ser
Ser
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par, Ser
消費電力
電源電圧
typ
Nominal
300 mW
95 mW
105 mW
50 mW
1.4 W
1.4 W
1.7 W
300 mW
1.4 W
1.4 W
260 mW
± 12 V
5.0 V
5.0 V
±5 V
-15 V
± 15 V
± 15 V
± 12 V
± 15 V
± 15 V
5.0 V
温度範囲
-55 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 85°C
-55 to 125°C
-55 to 125°C
-55 to 125°
C
-40 to 85°
C
-55 to 125°C
-55 to 125°
C
-40 to 125°C
◆容量デジタル・コンバータ
容量デジタル・コンバータ
モデル
AD7151
AD7152
AD7153
AD7156
AD7745
AD7746
AD7747
Cセンサー
チャンネル数
データレート
分解能
(Sps)
(bits)
1
2
1
2
1
2
1
100
200
200
100
90
90
45.5
12
12
12
12
24
24
24
センサー
レンジ
(pF)
0.5, 1, 2, 4
0.5 ∼ 4
0.5 ∼ 4
0.5, 1, 2, 4
±4
±4
±8
差動入力C
入力C
(Max)(pF)
消費電力
電源電圧
(pF)
(mW)
(V)
± 0.25 ∼± 2
± 0.25 ∼± 2
-
10
5
5
10
17
17
17
0.3
0.43
0.43
0.3
4.25
4.25
4.25
2.7 ∼ 3.6
2.7 ∼ 3.6
2.7 ∼ 3.6
1.8 ∼ 3.6
2.7 ∼ 5.25
2.7 ∼ 5.25
2.7 ∼ 5.25
Diff = Differential
SE = Single-Ended
14
|
www.analog.com/jp
Par = Parallel
Ser = Serial
ADコンバータ◀
ADコンバータ
タッチコントローラ
モデル
AD7142
AD7143
AD7147
AD7147A
AD7148
Cセンサー
チャンネル数
データレート
分解能
(Sps)
(bits)
14
8
13
13
8
27.8
40
111
111
40
16
16
16
16
16
データレート
分解能
(Sps)
(bits)
センサー
レンジ
入力C
(Max)(pF)
電源電圧
(mW)
±2
±2
±8
±8
±8
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
20
20
20
20
20
2.6 ∼ 3.6
2.6 ∼ 3.6
2.6 ∼ 3.6
2.6 ∼ 3.6
2.6 ∼ 3.6
センサー
レンジ
消費電力
入力C
(Max)(pF)
電源電圧
(mW)
0.43
0.3
10
10
2.7 ∼ 3.6
2.7 ∼ 3.6
(pF)
消費電力
(V)
近接センサー用コンバータ
モデル
Cセンサー
チャンネル数
(pF)
AD7150
2
200
12
0.5, 1, 2, 4
AD7151
1
100
12
0.5, 1, 2, 4
容量デジタルコンバータは、導体間の距離や誘電体の変化を測定し変位や近接センサー、化学変化センサー等に使用します。
▶ADコンバータ
(V)
www.analog.com/jp |
15
DAコンバータ
DA コンバータ
◆シングル
電流出力タイプ
モデル
AD5424
AD5425
AD5426
AD5450
AD7524
AD9704
AD9708
AD9748
DAC08
AD5398
AD5398A
AD5432
AD5433
AD5451
AD5821
AD5821A
AD9705
AD9734
AD9740
AD9751
AD9119
AD9737A
AD5441
AD5443
AD5444
AD5445
AD5452
AD565A
AD7943
AD7945
AD7948
AD9706
AD9735
AD9742
AD9753
DAC8043
DAC8043A
DAC8143
AD5446
AD5453
AD5553
AD5556
AD7534
AD7538
AD9129
AD9707
AD9736
AD9739
AD9739A
AD9744
AD9755
AD5543
AD5546
AD9139
出力数
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(bits)
データアップ
デート速度
INL
(LSBs)
DNL
(LSBs)
データ入力
ロジック
レベル
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
20.4 MSps
2.47 MSps
2.47 MSps
2.7 MSps
4 MSps
175 MSps
125 MSps
210 MSps
11.8 MSps
31 kSps
31 kSps
2.47 MSps
20.4 MSps
2.7 MSps
175 MSps
1.2 GSps
210 MSps
300 MSps
5.6 GSps
5.7 GSps
5 MSps
2.47 MSps
2.7 MSps
20.4 MSps
2.7 MSps
4 MSps
1.7 MSps
1.7 MSps
1.7 MSps
175 MSps
1.2 GSps
210 MSps
300 MSps
366 kSps
4 MSps
2.63 MSps
2.7 MSps
2.7 MSps
2 MSps
2 MSps
667 kSps
667 kSps
5.7 GSPS
175 MSps
1.2 GSps
2.5 GSps
2.5 GSps
210 MSps
300 MSps
2.47 MSps
2 MSps
1600 MSps
0.25
0.25
0.25
0.25
1
0.09
0.5
0.25
0.26
1.5
1.5
0.5
0.5
0.25
1.5
1.5
0.36
0.12
0.7
1
0.2
0.5
0.5
1
0.5
1.04
0.5
0.25
0.5
0.5
0.5
1.48
0.5
2.5
1.5
0.5
0.5
1
2
2
1
1
1
1
1.4
6
1
1.29
2.5
2.51
5
1
2
3.7
0.5
0.5
0.5
0.5
1
0.08
0.5
0.25
1
1
1
1
1
0.5
1
1
0.31
0.06
0.5
0.5
0.15
0.5
0.5
2
1
2
1
0.5
0.5
0.5
0.5
1.17
0.25
1.3
1
0.5
0.5
1
2
2
1
1
1
1
1.1
4.4
0.6
0.8
2
1.29
3
1
1
2.1
パラレル
シリアル
シリアル
シリアル
パラレル
パラレル
パラレル
パラレル
パラレル
I2C, シリアル
I2C, シリアル
シリアル
パラレル
シリアル
I2C, シリアル
I2C, シリアル
パラレル
LVDS パラレル
パラレル
パラレル
LVDS,DHSTL
LVDS, Parallel
シリアル
シリアル
シリアル
パラレル
シリアル
パラレル
シリアル
パラレル
バイトパラレル
パラレル
LVDS パラレル
パラレル
パラレル
シリアル
シリアル
シリアル
シリアル
シリアル
シリアル
パラレル
バイトパラレル
パラレル
LVDS,DHSTL
パラレル
LVDS パラレル
LVDS パラレル
LVDS パラレル
パラレル
パラレル
シリアル
パラレル
パラレル
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS
CMOS, TTL
CMOS
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
TTL
CMOS
CMOS
LVDS
CMOS
CMOS
LVDS
LVDS
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS
LVDS
CMOS
CMOS
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
LVDS
CMOS
LVDS
LVDS
CMOS, LVDS
CMOS
CMOS
CMOS, TTL
CMOS, TTL
LVDS
分解能
(bits)
データアップ
デート速度
INL
(LSBs)
DNL
(LSBs)
データ入力
ロジック
レベル
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
250 kSps
167 kSps
167 kSps
1.25 MSps
1.25 MSps
1.7 MSps
1.7 MSps
143 kSps
833 kSps
167 kSps
143 kSps
143 kSps
1.7 MSps
1.7 MSps
17 kSps
125 kSps
125 kSps
125 kSps
125 kSps
-
1
1
1
1
0.25
0.5
0.5
0.5
1
4
4
4
4
4
4
0.5
0.75
16.02
16.02
16.02
16.02
1
0.25
0.12
0.25
1
1
0.5
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
0.9
1
0.8
1
1
1
シリアル
I2C, シリアル
パラレル
パラレル
パラレル
シリアル
I2C, シリアル
パラレル
パラレル
シリアル
SPI
I2C, シリアル
I2C
パラレル
シリアル
I2C, シリアル
シリアル
シリアル
I2C, シリアル
パラレル
バイトパラレル
QSPI, シリアル
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS
CMOS, TTL
CMOS
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS
分解能
出力電流
(Max)
(mA)
リファレンス
1
1
1
1
2.5
2
20
20
1.99
120
120
1
1
1
120
120
2
20
20
20
34.9
20
1
1
1
1
1
2
1.5
1.5
1.5
2
20
20
20
2.27
900 uA
2.27
1
1
2
2
1.67
1.667
34.9
2
20
20
20
20
20
2
2
20.6
External
External
External
External
External
External, Internal
External, Internal
External, Internal
External
Internal
Internal
External
External
External
Internal
Internal
External, Internal
Internal
External, Internal
External, Internal
Internal
External, Internal
External
External
External
External
External
External, Internal
External
External
External
External, Internal
Internal
External, Internal
External, Internal
External
External
External
External
External
External
External
External
External
Internal
External, Internal
Internal
External, Internal
External, Internal
External, Internal
External, Internal
External
External
Internal
負電源
負電源
正電源
正電源
(Min)(V)
(Max)(V)
(Min)(V)
(Max)(V)
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200mV
-200mV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500mV
-500mV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
2.5
3
2.5
5
2.5
2.7
2.7
4.5
2.7
2.7
3
2.5
2.5
2.7
2.7
1.7
3.13
2.7
3
1.7
3.1
2.5
3
2.5
2.5
2.5
11.4
3
3
3
1.7
3.13
2.7
3
4.75
4.5
4.75
2.5
2.5
4.5
2.7
11.4
11.4
1.7
2.5
3.13
3.1
3.1
2.7
3
4.5
2.7
3.13
5.5
5.5
5.5
5.5
15
3.6
5.5
3.6
18
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
3.6
3.47
3.6
3.6
1.9
3.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
16.5
5.5
5.5
5.5
3.6
3.47
3.6
3.6
5.25
5.5
5.25
5.5
5.5
5.5
5.5
15.75
15.75
1.9
3.6
3.47
3.5
3.5
3.6
3.6
5.5
5.5
3.47
電圧出力タイプ
モデル
AD5300
AD5301
AD5330
AD557
AD558
AD5601
AD5602
AD7224
AD7801
AD5310
AD5310R
AD5311
AD5311R
AD5331
AD5611
AD5612
AD7391
AD5320
AD5321
AD5340
AD5341
AD5501
16
|
出力数
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
www.analog.com/jp
出力電圧
(Max)
(Vp-p)
リファレンス
5.5
5.5
5.5
2.56
10
5.5
5.5
11
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
61.5
External
External
External
Internal
Internal
Internal
External
External
External, Internal
External
External
External
External
External
External
External
External
Internal
Internal
External
External
Internal
負電源
負電源
正電源
正電源
(Min)(V)
(Max)(V)
(Min)(V)
(Max)(V)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
2.5
2.5
4.5
4.5
2.7
2.7
11.4
2.7
2.7
2.7
2.5
2.7
2.5
2.7
2.7
2.7
2.7
2.5
2.5
2.5
10
5.5
5.5
5.5
5.5
16.5
5.5
5.5
16.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
62
DAコンバータ◀
DAコンバータ
モデル
AD5512A
AD5530
AD5620
AD5621
AD5622
AD5626
AD5681R
AD5691R
AD667
AD7233
AD7243
AD7245A
AD7248A
AD7390
AD7392
AD767
AD7845
AD8300
DAC8512
DAC8562
AD5040
AD5531
AD5551
AD5552
AD5640
AD5641
AD5682R
AD5692R
AD7840
AD5060
AD5061
AD5062
AD5063
AD5541
AD5541A
AD5542
AD5542A
AD5570
AD5660
AD5662
AD5683
AD5693
AD5683R
AD5693R
AD5760
AD660
AD669
AD766
AD7846
AD7849
AD5680
AD5780
AD5781
AD760
AD5790
AD5791
出力数
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(bits)
データアップ
デート速度
INL
(LSBs)
DNL
(LSBs)
データ入力
ロジック
レベル
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
20
20
50 kSps
125 kSps
1.7 MSps
1.7 MSps
2 MSps
500 kSps
100 kSps
100 kSps
143 kSps
142 kSps
17 kSps
17 kSps
500 kSps
200 kSps
71 kSps
62.5 kSps
62.5 kSps
250 kSps
50 kSps
1 MSps
1 MSps
125 kSps
1.7 MSps
400 kSps
250 kSps
1.3 MSps
1.3 MSps
333 kSps
1.5 MSps
1.5 MSps
83 kSps
125 kSps
125 kSps
167 kSps
167 kSps
390 kSps
143 kSps
143 kSps
12.5 kSps
167 kSps
-
0.5
1
1
6
2
0.25
1
1
0.25
0.5
0.5
0.5
0.5
1.6
1.8
1
0.5
2
1
0.5
0.7
2
1
1
4
16.01
1
1
1
1
0.5
0.5
1
0.98
0.5
0.98
0.5
0.4
15.99
8
1
1
1
1
0.85
1
1
0.2
4
4
31.98
0.85
0.25
2.99
1
0.25
0.5
1
1
0.5
1
0.75
1
1
0.5
0.9
0.9
1
1
0.9
0.9
1
1
1
1
1
0.7
1
0.8
0.8
1
1
1
1
0.9
1
0.5
0.5
1
0.98
0.5
0.98
0.5
0.3
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
0.2
0.5
0.5
1
0.5
0.25
1.99
1
0.5
QSPI, シリアル
シリアル
シリアル
シリアル
I2C, シリアル
シリアル
SPI
I2C
バイト、ニブル
シリアル
シリアル
パラレル
バイトパラレル
シリアル
パラレル
パラレル
パラレル
シリアル
シリアル
パラレル
シリアル
シリアル
シリアル
シリアル
シリアル
シリアル
SPI
I2C
パラレル / シリアル
シリアル
シリアル
シリアル
シリアル
シリアル
QSPI, シリアル
シリアル
QSPI, シリアル
シリアル
シリアル
シリアル
SPI
I2C
SPI
I2C
シリアル
パラレル / シリアル
パラレル
シリアル
パラレル
シリアル
シリアル
シリアル
QSPI, シリアル
バイト / シリアル
シリアル
QSPI, シリアル
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS
CMOS
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS
CMOS
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS
CMOS
CMOS
CMOS
CMOS
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS
CMOS
CMOS, TTL
CMOS
CMOS
(bits)
データアップ
デート速度
INL
(LSBs)
DNL
(LSBs)
データ入力
ロジック
レベル
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
21.3 MSps
2.47 MSps
5.6 MSps
2.9 MSps
125 MSps
125 MSps
2.47 MSps
21.3 MSps
125 MSps
250 MSps
40 MSps
125 MSps
21.3 MSps
2.47 MSps
21.3 MSps
2.47 MSps
667 kSps
667 kSps
667 kSps
125 MSps
250 MSps
125 MSps
1 GSps
1 GSps
0.25
0.5
1
0.5
0.03
0.5
0.5
0.5
0.07
0.1
1.75
1
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.42
0.25
1.5
0.6
0.6
1
1
1
1
0.02
0.5
1
1
0.04
0.05
1.25
0.5
2
2
1
2
1
1
1
0.2
0.13
0.75
0.1
0.1
パラレル
シリアル
パラレル
パラレル
パラレル
パラレル
シリアル
パラレル
パラレル
パラレル
パラレル
パラレル
パラレル
シリアル
パラレル
シリアル
バイト
パラレル
ニブル
パラレル
パラレル
パラレル
パラレル
パラレル
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS
CMOS, TTL
CMOS
CMOS
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS
CMOS, TTL
CMOS
CMOS
CMOS
分解能
出力電圧
(Max)
(Vp-p)
リファレンス
5.499
20
5
5.5
5.5
4.111
5
5
20
10
10
10
10
5.5
5.5
21
20
2.0475
4.103
4.103
5.5
20
5.5
10
5
5.5
5
5
6
5.5
5.5
5.5
11
5
5.499
10
5.499
20
5
5.5
5
5
5
5
28
20.48
20.48
6
18
18
5
28
28
20
28
28
External
External
Internal
External
External
Internal
Internal
Internal
External, Internal
External, Internal
External, Internal
Internal
Internal
External
External
External, Internal
External
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
External
Internal
Internal
External, Internal
External
External
External
External
External
External
External
External
External
Internal
External
External
External
Internal
Internal
External
External, Internal
External, Internal
Internal
External
External
External
External
External
External, Internal
External
External
負電源
負電源
正電源
正電源
(Min)(V)
(Max)(V)
(Min)(V)
(Max)(V)
0
-10.8
0
0
0
0
0
0
-11.4
-10.8
0
0
0
0
0
-11.4
-14.25
0
0
0
0
-10.8
0
0
0
0
0
0
-4.75
0
0
0
0
0
0
0
0
-11.4
0
0
0
0
0
0
-25.5
-13.5
-13.5
-4.75
-11.4
-14.25
0
-25.5
-25.5
-14.25
-25.5
-25.5
0
-16.5
0
0
0
0
0
0
-16.5
-16.5
-16.5
-16.5
-16.5
0
0
-16.5
-15.75
0
0
0
0
-16.5
0
0
0
0
0
0
-5.25
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.5
0
0
0
0
0
0
-2.5
-16.5
-16.5
-13.2
-15.75
-15.75
0
-2.5
-2.5
-15.75
-2.5
-2.5
2.7
10.8
2.7
2.7
2.7
4.75
2.7
2.7
11.4
10.8
10.8
10.8
10.8
2.7
2.7
11.4
14.25
2.7
4.75
4.75
2.7
10.8
4.5
4.5
2.7
2.7
2.7
2.7
4.75
2.7
2.7
2.7
2.7
4.5
2.7
4.5
2.7
11.4
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
7.5
13.5
13.5
4.75
11.4
14.25
4.5
7.5
7.5
14.25
7.5
7.5
5.5
16.5
5.5
5.5
5.5
5.25
5.5
5.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
5.5
5.5
16.5
15.75
5.5
5.25
5.25
5.5
16.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.25
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
16.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
30.5
16.5
16.5
13.2
15.75
15.75
5.5
30.5
30.5
15.75
30.5
30.5
◆デュアル(2ch)
電流出力タイプ
モデル
AD5428
AD5429
AD7528
AD7628
AD9114
AD9709
AD5439
AD5440
AD9115
AD9743
AD9761
AD9763
AD5405
AD5415
AD5447
AD5449
AD7537
AD7547
AD7549
AD9116
AD9745
AD9765
AD9776
AD9776A
▶DAコンバータ
出力数
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
分解能
出力電流
(Max)
(mA)
リファレンス
1
1
2.5
2.25
20
20
1
1
20
31.7
10
20
1
500 uA
1
1
1.5
700 uA
1
20
31.7
20
31.66
20
External
External
External
External
Internal
External, Internal
External
External
Internal
External, Internal
External, Internal
External, Internal
External
External
External
External
External
External
External
Internal
External, Internal
External, Internal
Internal
Internal
負電源
負電源
正電源
正電源
(Min)(V)
(Max)(V)
(Min)(V)
(Max)(V)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
2.5
5
10.8
1.7
3
2.5
2.5
1.7
3.13
2.7
3
2.5
2.5
2.5
2.5
10.8
10.8
14.25
1.7
3.13
3
3.13
3.13
5.5
5.5
15
15.75
3.5
5.5
5.5
5.5
3.5
3.47
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
16.5
16.5
15.75
3.5
3.47
5.5
3.47
3.47
www.analog.com/jp |
17
DAコンバータ
モデル
AD9780
AD9785
DAC8221
DAC8222
DAC8248
AD5555
AD5557
AD9117
AD9121
AD9746
AD9767
AD9778
AD9778A
AD9781
AD9787
AD5545
AD5547
AD9122
AD9125
AD9142A
AD9146
AD9747
AD9779
AD9779A
AD9783
AD9788
出力数
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
(bits)
データアップ
デート速度
INL
(LSBs)
DNL
(LSBs)
データ入力
ロジック
レベル
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
600 MSps
800 MSps
2.22 MSps
1 MSps
1 MSps
2 MSps
2 MSps
125 MSps
1.23 GSPS
250 MSps
125 MSps
1 GSps
1 GSps
600 MSps
800 Msps
2 MSps
2 MSps
1.2 GSps
1 GSps
1.6 GSps
300 MSps
250 MSps
1 GSps
1 GSps
600 MSps
800 MSps
0.25
0.3
0.5
0.5
0.5
1
1
0.6
1
1
3.51
1
1
1
1
2
2
3.7
3.7
3.7
3.7
4
3.7
3.7
4
3.67
0.13
0.2
1
1
1
1
1
0.6
0.5
0.5
2.51
0.65
0.65
0.5
0.5
1
1
2.1
2.1
2.1
2.1
2
2.1
2.1
2
2.1
LVDS、パラレル
パラレル
パラレル
パラレル
バイト
シリアル
パラレル
パラレル
パラレル
パラレル
パラレル
パラレル
パラレル
LVDS、パラレル
パラレル
シリアル
パラレル
LVDS、パラレル
シリアル
LVDS、パラレル
バイト , LVDS, ニブル
パラレル
パラレル
パラレル
LVDS、パラレル
パラレル
LVDS
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS
LVDS
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS
CMOS
LVDS
LVDS
CMOS, TTL
CMOS, TTL
LVDS
CMOS
LVDS
LVDS
CMOS, TTL
CMOS
CMOS
LVDS
CMOS, TTL
分解能
(bits)
データアップ
デート速度
INL
(LSBs)
DNL
(LSBs)
データ入力
ロジック
レベル
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
167 kSps
167 kSps
14.8 kSps
833 kSps
833 kSps
500 kSps
500 kSps
143 kSps
143 kSps
143 kSps
143 kSps
14.8 kSps
14.8 kSps
17 kSps
125 kSps
125 kSps
14.8 kSps
125 kSps
125 kSps
287 kSps
333 kSps
333 kSps
100 kSps
100 kSps
125 kSps
17 kSps
250 kSps
250 kSps
62.5 kSps
62.5 kSps
250 kSps
285 kSps
1.07 MSps
250 kSps
220 kSps
220 kSps
250 kSps
250 kSps
1.07 MSps
84.6 kSps
1
1
0.15
1
1
1
0.5
4
4
0.5
4
0.5
0.12
1.83
0.05
16.02
16.02
2
16.02
16.02
1
0.5
0.5
1
1
1
1
1
0.5
5.98
1
1
1.5
0.75
0.1
4.18
2
4
4
2
0.4
6
8
8
8
3
3
15.99
15.99
1
0.12
0.25
0.02
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
0.2
0.8
0.8
0.2
1
1
0.25
0.25
0.25
1
1
1
1
1
0.9
0.9
1
1
1
0.75
0.2
0.51
0.51
1
1
1
0.2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
シリアル
パラレル
I2C
パラレル
シリアル
パラレル
パラレル
シリアル
シリアル
シリアル
パラレル
I2C
I2C
パラレル
シリアル
シリアル
シリアル
I2C
パラレル
バイト
シリアル
I2C, シリアル
I2C, シリアル
SPI, シリアル
SPI, シリアル
I2C, シリアル
シリアル
シリアル
シリアル
パラレル
バイト
パラレル
シリアル
パラレル
シリアル
シリアル
I2C, シリアル
シリアル
シリアル
シリアル
シリアル
シリアル
シリアル
I2C, シリアル
I2C, シリアル
SPI, シリアル
SPI, シリアル
シリアル
シリアル
シリアル
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS
CMOS
CMOS
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS
CMOS
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
分解能
出力電流
(Max)
(mA)
リファレンス
20
20
2.27
2.27
2.27
2
2
20
31.66
31.7
20
31.66
20
20
31.66
2
2
20.6
31.66
20.6
31.66
31.7
31.66
20
20
10
External, Internal
Internal
External
External
External
External
External
Internal
Internal
External, Internal
External, Internal
Internal
Internal
External, Internal
Internal
External
External
Internal
Internal
Internal
Internal
External, Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
負電源
負電源
正電源
正電源
(Min)(V)
(Max)(V)
(Min)(V)
(Max)(V)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
3.13
4.75
4.75
4.75
4.5
4.5
1.7
3.13
3.13
3
3.13
3.13
3.13
3.13
4.5
4.5
3.13
3.13
3.13
3.13
3.13
3.13
3.13
3.13
3.13
3.47
3.47
15.75
15.75
15.75
5.5
5.5
3.5
3.47
3.47
5.5
3.47
3.47
3.47
3.47
5.5
5.5
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
電圧出力タイプ
モデル
AD5302
AD5332
AD5337
AD7302
AD7303
DAC8228
DAC8229
AD5312
AD5313
AD5313R
AD5333
AD5338
AD5338R
AD7397
AD5025
AD5322
AD5323
AD5339
AD5342
AD5343
AD5623R
AD5627
AD5627R
AD5687
AD5687R
AD5697R
AD5722
AD5722R
AD7249
AD7396
AD7837
AD7847
AD8522
AD8582
AD5045
AD5643R
AD5647R
AD5732
AD5732R
AD7244
AD5065
AD5663
AD5663R
AD5667
AD5667R
AD5689
AD5689R
AD5752
AD5752R
AD5762R
18
|
出力数
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
www.analog.com/jp
出力電圧
(Max)
(Vp-p)
リファレンス
5.5
5.5
5
5.5
5.5
10
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5.5
5.5
5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
12
21.6
10
5.5
20
20
4.095
4.095
5.5
5
5.5
12
21.6
6
5.5
5
5
5.5
5.5
5.5
5.5
12
21.6
20
External
External
External
External, Internal
External, Internal
External
External
External
External
External, Internal
External
External
External, Internal
External
External
External
External
External
External
External
External, Internal
External
External, Internal
External
External, Internal
External, Internal
External
External, Internal
External, Internal
External
External
External
Internal
Internal
External
External, Internal
External, Internal
External
External, Internal
External, Internal
External
External
External, Internal
External
External, Internal
External
External, Internal
External
External, Internal
External, Internal
負電源
負電源
正電源
正電源
(Min)(V)
(Max)(V)
(Min)(V)
(Max)(V)
0
0
0
0
0
0
-4.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-14.25
-14.25
0
0
0
0
0
0
0
-4.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11.5
0
0
0
0
0
0
-5.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.5
-16.5
-16.5
0
-15.75
-15.75
0
0
0
0
0
-16.5
-16.5
-5.25
0
0
0
0
0
0
0
-16.5
-16.5
-16.5
2.5
2.5
2.5
2.7
2.7
11.4
11.4
2.5
2.5
2.7
2.5
2.7
2.7
2.7
4.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
4.5
4.5
10.8
2.7
14.25
14.25
4.5
4.75
4.5
2.7
2.7
4.5
4.5
4.75
4.5
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
4.5
4.5
11.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
15.75
15.75
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
16.5
16.5
16.5
5.5
15.75
15.75
5.5
5.25
5.5
5.5
5.5
16.5
16.5
5.25
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
16.5
16.5
16.5
DAコンバータ◀
DAコンバータ
◆クワッド(4ch)
電流出力タイプ
モデル
AD9714
DAC8408
AD9715
AD7564
AD9716
AD5554
AD9717
AD9787
AD9789
AD5544
AD9144
AD9148
出力数
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
(bits)
データアップ
デート速度
INL
(LSBs)
DNL
(LSBs)
データ入力
ロジック
レベル
8
8
10
12
12
14
14
14
14
16
16
16
125 Mbps
5.26 MSps
125 Mbps
1.8 MSps
125 Mbps
500 kSps
125 Mbps
800 MSps
2.4 GSps
500 kSps
2.8 GSps
1 GSps
0.01
0.25
0.05
0.5
0.3
1
1.3
1
4
3.7
3.7
0.003
0.5
0.01
0.5
0.2
1
1
0.51
0.52
1
2.1
2.1
パラレル
パラレル
パラレル
シリアル
パラレル
シリアル
パラレル
パラレル
パラレル
シリアル
JESD204B
LVDS, パラレル
CMOS
CMOS, TTL
CMOS
CMOS, TTL
CMOS
CMOS, TTL
CMOS
CMOS, TTL
CMOS, LVDS
CMOS, TTL
LVDS
LVDS
分解能
(bits)
データアップ
デート速度
INL
(LSBs)
DNL
(LSBs)
データ入力
ロジック
レベル
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
167 kSps
167 kSps
167 kSps
167 kSps
167 kSps
200 kSps
143 kSps
1 MSps
1 MSps
333 kSps
143 kSps
143 kSps
143 kSps
143 kSps
143 kSps
143 kSps
200 kSps
167 kSps
667 kSps
667 kSps
125 kSps
125 kSps
125 kSps
125 kSps
125 kSps
125 kSps
200 kSps
287 kSps
287 kSps
333 kSps
333 kSps
100 kSps
100 kSps
100 kSps
111 kSps
125 kSps
167 kSps
167 kSps
167 kSps
125 kSps
125 kSps
250 kSps
100 kSps
100 kSps
100 kSps
100 kSps
62.5 kSps
125 kSps
500 kSps
223 kSps
220 kSps
333 kSps
333 kSps
95 kSps
-
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
0.5
4
4
4
0.5
4
0.5
4
4
1
1
2
2
0.12
16.02
16.02
16.02
16.02
16.02
2
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.12
0.12
0.12
0.12
1
1
0.5
0.5
0.25
1.5
0.5
0.5
0.5
0.25
2
2
1
0.5
4
4
1
1
1
2
0.52
0.52
6.03
8
8
8
31.98
0.5
0.12
0.12
0.12
0.12
0.25
1
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
1
1
0.2
0.8
0.8
0.8
0.8
1
1
1
0.25
0.25
0.25
0.25
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
0.2
0.5
0.5
1
1
1
1
1
0.9
0.9
0.9
0.2
0.2
1
1
1
1
0.98
1
シリアル
I2C, シリアル
I2C, シリアル
シリアル
パラレル
パラレル
パラレル
シリアル
パラレル
パラレル
シリアル
I2C, シリアル
I2C, シリアル
I2C, シリアル
シリアル
SPI, シリアル
バイト
パラレル
パラレル
シリアル
シリアル
パラレル
シリアル
シリアル
I2C, シリアル
I2C, シリアル
シリアル
パラレル
QSPI, シリアル
パラレル
シリアル
シリアル
I2C, シリアル
I2C, シリアル
シリアル
シリアル
I²C
I²C
シリアル
シリアル
パラレル
シリアル
バイト、ニブル、パラレル
シリアル
パラレル
パラレル
シリアル
シリアル
シリアル
I2C, シリアル
SPI, シリアル
I²C
シリアル
シリアル
シリアル
シリアル
バイト、パラレル
パラレル
シリアル
QSPI, シリアル
シリアル
シリアル
I2C, シリアル
I2C, シリアル
シリアル
シリアル
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS
CMOS, TTL
CMOS
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
分解能
出力電流
(Max)
(mA)
リファレンス
4
2
4
1.1
4
2.5
4
10
20
2.5
28.6
31.66
External, Internal
External
External, Internal
External
External, Internal
External
External, Internal
Internal
Internal
External
Internal
External, Internal
負電源
負電源
正電源
正電源
(Min)(V)
(Max)(V)
(Min)(V)
(Max)(V)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
4.5
1.8
3
1.8
4.5
1.8
3.13
3.14
4.5
3.13
3.13
3.3
5.5
3.3
5.5
3.3
5.5
3.3
3.47
3.47
5.5
3.47
3.47
電圧出力タイプ
モデル
AD5304
AD5305
AD5306
AD5307
AD5334
AD7225
AD7226
AD7304
AD7305
DAC8426
AD5314
AD5315
AD5316
AD5316R
AD5317
AD5317R
AD5335
AD5336
AD5583
AD7399
AD7804
AD7805
AD5024
AD5324
AD5325
AD5326
AD5327
AD5344
AD5504
AD5582
AD5624
AD5624R
AD5625
AD5625R
AD5684
AD5684R
AD5694
AD5694R
AD5724
AD5724R
AD5725
AD5726
AD664
AD7398
DAC8412
DAC8413
DAC8420
AD5044
AD5644R
AD5645R
AD5685R
AD5695R
AD5734
AD5734R
AD5744R
AD7834
AD7835
AD7836
AD5064
AD5066
AD5664
AD5664R
AD5665
AD5665R
AD5666
AD5685R
▶DAコンバータ
出力数
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
出力電圧
(Max)
(Vp-p)
リファレンス
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
11
11
11
11
10.04
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
15
11
5.16
5.16
5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
61.5
15
5.5
5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
21.6
21.6
20
26
11
20
20
20
5
5
5.5
11
5.5
21.6
21.6
14
14
14
20
5
5.1
5.5
5
5.5
5.5
5.5
5.5
External
External
External
External
External
External
External
External
External
Internal
External
External
External
External, Internal
External
External, Internal
External
External
External
External
External, Internal
External, Internal
External
External
External
External
External
External
Internal
External
External
External, Internal
External
External, Internal
External
External, Internal
External
External, Internal
External
External, Internal
External
External
External
External
External
External
External
External
External, Internal
External, Internal
External, Internal
External, Internal
External
External, Internal
External, Internal
External
External
External
External
External
External
External, Internal
External
External, Internal
External, Internal
External, Internal
負電源
負電源
正電源
正電源
(Min)(V)
(Max)(V)
(Min)(V)
(Max)(V)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11.4
-14.25
-14.25
-14.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.5
-5.5
-5.5
-5.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.5
-5.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.5
-16.5
-15
-15.75
-16.5
-5.5
-15.75
-15.75
-15.75
0
0
0
0
0
-16.5
-16.5
-16.5
-15.75
-15.75
-15.75
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
11.4
11.4
2.7
2.7
13.5
2.5
2.5
2.5
2.7
2.5
2.7
2.5
2.5
3
2.7
3
3
4.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
10
3
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
4.5
4.5
0
4.75
11.4
2.7
14.25
4.75
4.75
4.5
2.7
2.7
2.7
2.7
4.5
4.5
11.4
14.25
14.25
14.25
4.5
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
4.5
2.7
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
16.5
16.5
5.5
5.5
16.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
16.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
62
16.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
16.5
16.5
15
15.75
16.5
5.5
15.75
15.75
15.75
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
16.5
16.5
16.5
15.75
15.75
15.75
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
www.analog.com/jp |
19
DAコンバータ
モデル
AD5686
AD5686R
AD5696
AD5696R
AD5754
AD5754R
AD5764
AD5764R
出力数
4
4
4
4
4
4
4
4
(bits)
データアップ
デート速度
INL
(LSBs)
DNL
(LSBs)
データ入力
ロジック
レベル
16
16
16
16
16
16
16
16
100 kSps
100 kSps
1.26 MSps
-
1
1
1
1
15.99
15.99
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
シリアル
シリアル
I²C
I²C
シリアル
シリアル
シリアル
シリアル
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
(bits)
データアップ
デート速度
INL
(LSBs)
DNL
(LSBs)
データ入力
ロジック
レベル
12
2 MSps
0.5
0.9
シリアル
CMOS, TTL
分解能
(bits)
データアップ
デート速度
INL
(LSBs)
DNL
(LSBs)
データ入力
ロジック
レベル
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
12
12
12
12
13
14
14
14
14
16
16
16
16
167 kSps
167 kSps
200 kSps
1.7 MSps
1.7 MSps
500 kSps
1.25 MSps
167 kSps
143 kSps
667 kSps
667 kSps
167 kSps
125 kSps
95 kSps
33 kSps
540 kSps
125 kSps
95 kSps
32 kSps
540 kSps
95 kSps
95 kSps
1
0.15
0.5
1.5
1.5
0.2
0.5
4
0.5
4
4
16
2
0.5
0.5
2
1
3
2
2
4
8
8
8
0.25
0.02
1
1
1
0.4
1
0.5
0.05
2
2
1
0.2
0.25
0.25
0.9
1
2
0.51
1
1
1
1
0.98
シリアル
パラレル
パラレル
シリアル
シリアル
シリアル
シリアル
シリアル
パラレル
シリアル
パラレル
シリアル
パラレル
シリアル
シリアル
パラレル
シリアル
I2C, シリアル
シリアル
パラレル
Serial
Serial
Serial
Serial
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS
CMOS, TTL
(bits)
データアップ
デート速度
INL
(LSBs)
DNL
(LSBs)
データ入力
ロジック
レベル
8
8
1.7 MSps
1.7 MSps
1.5
1.5
1
1
シリアル
シリアル
CMOS, TTL
CMOS, TTL
(bits)
データアップ
デート速度
INL
(LSBs)
DNL
(LSBs)
データ入力
ロジック
レベル
12
14
14
14
16
167 kSps
750 kSps
540 kSps
125 kSps
540 kSps
1
8
1
3
4
1
4
1
2
1
I2C, シリアル
シリアル
シリアル
I2C, シリアル
シリアル
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
(bits)
データアップ
デート速度
INL
(LSBs)
DNL
(LSBs)
データ入力
ロジック
レベル
12
14
14
14
14
14
14
14
16
167 kSps
540 kSps
50 kSps
125 kSps
45 kSps
45 kSps
1.1 MSps
1.2 MSps
540 kSps
1
1
2.51
4
64.06
64.06
64.06
16.38
4
1
1
1.51
2
1
1
1
0.5
1
パラレル、シリアル
シリアル
パラレル、シリアル
パラレル、シリアル
シリアル
シリアル
シリアル
シリアル
シリアル
CMOS, TTL
TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
TTL
分解能
出力電圧
(Max)
(Vp-p)
リファレンス
5.5
5.5
5.5
5.5
21.6
21.6
22
14
External
External, Internal
External
External, Internal
External
External, Internal
External, Internal
External, Internal
負電源
負電源
正電源
正電源
(Min)(V)
(Max)(V)
(Min)(V)
(Max)(V)
0
0
0
0
0
0
-11.4
-16.5
0
0
0
0
-16.5
-16.5
-16.5
-16.5
2.7
2.7
2.7
2.7
4.5
4.5
11.4
11.5
5.5
5.5
5.5
5.5
16.5
16.5
16.5
16.5
◆オクタル(8ch)
電流出力タイプ
モデル
AD7568
出力数
8
分解能
出力電流
(Max)
(mA)
リファレンス
1.4
External
負電源
負電源
正電源
正電源
(Min)(V)
(Max)(V)
(Min)(V)
(Max)(V)
0
0
4.75
5.25
電圧出力タイプ
モデル
AD5308
AD5346
AD7228
AD8801
AD8803
AD8842
DAC8800
AD5318
AD5347
AD7808
AD7809
AD5328
AD5348
AD5628
AD5629R
AD7839
AD5363
AD5392
AD5648
AD7841
AD5362
AD5668
AD5669R
AD5678
出力数
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
出力電圧
(Max)
(Vp-p)
リファレンス
5.5
5.5
10
5.5
5.5
6
14
5.5
5.5
5.16
5.16
5.5
5.5
5
5.5
20
20
5
5
20
20
5
5.5
5
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External, Internal
External, Internal
External
External
External, Internal
External, Internal
External
External
External, Internal
External, Internal
External
External
External, Internal
External, Internal
External, Internal
負電源
負電源
正電源
正電源
(Min)(V)
(Max)(V)
(Min)(V)
(Max)(V)
0
0
0
0
0
-4.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-14.25
-4.5
0
0
-13.5
-4.5
0
0
0
0
0
-5
0
0
-5.25
-12
0
0
0
0
0
0
0
0
-15.75
-16.5
0
0
-16.5
-16.5
0
0
0
2.5
2.5
5
2.7
2.7
4.75
4.5
2.5
2.5
3
3
2.5
2.5
2.7
2.7
14.25
8
2.7
2.7
13.5
8
2.7
2.7
2.7
5.5
5.5
16.5
5.5
5.5
5.25
18
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
15.75
16.5
5.5
5.5
16.5
16.5
5.5
5.5
5.5
◆12 チャンネル
電圧出力タイプ
モデル
AD8802
AD8804
出力数
12
12
分解能
出力電圧
(Max)
(Vp-p)
リファレンス
5.5
5.5
External
External
負電源
負電源
正電源
正電源
(Min)(V)
(Max)(V)
(Min)(V)
(Max)(V)
0
0
0
0
2.7
2.7
5.5
5.5
◆16 チャンネル
電圧出力タイプ
モデル
AD5391
AD5516
AD5361
AD5390
AD5360
出力数
16
16
16
16
16
分解能
出力電圧
(Max)
(Vp-p)
リファレンス
5
20
20
5
20
External, Internal
External
External
External, Internal
External
負電源
負電源
正電源
正電源
(Min)(V)
(Max)(V)
(Min)(V)
(Max)(V)
0
-4.75
-4.5
0
-4.5
0
-13.2
-16.5
0
-16.5
2.7
4.75
8
2.7
8
5.5
13.2
16.5
5.5
16.5
◆32 チャンネル
電圧出力タイプ
モデル
AD5383
AD5373
AD5378
AD5382
AD5532
AD5532B
AD5532HS
AD5535B
AD5372
20
|
出力数
32
32
32
32
32
32
32
32
32
www.analog.com/jp
分解能
出力電圧
(Max)
(Vp-p)
リファレンス
5
20
17.5
5
14.5
14.5
5
200
20
External, Internal
External
External
External, Internal
External
External
External
External
External
負電源
負電源
正電源
正電源
(Min)(V)
(Max)(V)
(Min)(V)
(Max)(V)
0
-4.5
-11.4
0
-4.75
-4.75
-4.75
0
-4.5
0
-16.5
-16.5
0
-16.5
-16.5
-12
0
-16.5
2.7
9
11.4
2.7
8
8
4.75
4.75/50
9
5.5
16.5
16.5
5.5
16.5
16.5
12
5.25/225
16.5
DAコンバータ◀
DAコンバータ
◆40 チャンネル
電圧出力タイプ
モデル
AD5381
AD5371
AD5379
AD5380
AD5384
AD5370
出力数
40
40
40
40
40
40
出力電圧
(bits)
データアップ
デート速度
INL
(LSBs)
DNL
(LSBs)
データ入力
ロジック
レベル
12
14
14
14
14
16
167 kSps
540 kSps
50 kSps
125 kSps
125 kSps
540 kSps
1
1
2.51
4
4
4
1
1
1.5
2
2
1
パラレル、シリアル
シリアル
パラレル、シリアル
パラレル、シリアル
I2C, シリアル
シリアル
CMOS, TTL
TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
分解能
(Max)
(Vp-p)
リファレンス
5
20
17.5
5
5
20
External, Internal
External
External
External, Internal
External, Internal
External
負電源
負電源
正電源
正電源
(Min)(V)
(Max)(V)
(Min)(V)
(Max)(V)
0
-4.5
-11.4
0
0
-4.5
0
-16.5
-12.6
0
0
-16.5
2.7
9
11.4
2.7
2.7
9
5.5
16.5
12.6
5.5
5.5
16.5
◆ビデオ信号出力用
トリプル(3ch)DA コンバータ / 電流出力タイプ
モデル
ADV7127
ADV7125
ADV7123
▶DAコンバータ
出力数
1
3
3
(bits)
データアップ
デート速度
INL
(LSBs)
DNL
(LSBs)
データ入力
ロジック
レベル
10
8
10
240 MSps
330 MSps
330 MSps
1
1
1
1
1
1
パラレル
パラレル
パラレル
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
分解能
出力電流
(Max)
(mA)
リファレンス
26.5 mA
26.5 mA
26.5 mA
External, Internal
External, Internal
External, Internal
負電源
負電源
正電源
(Min)(V)
(Max)(V)
(Min)(V)
0
0
0
0
0
0
4.75
3.135
3
www.analog.com/jp |
21
デジタル・ポテンショメータ(デジタル可変抵抗)
デジタル・ポテンショメータ(デジタル可変抵抗)
◆不揮発性メモリー内蔵
EP ロム内蔵
モデル
AD5174
AD5175
AD5231
AD5235
AD5270
AD5272
AD5292
ADN2850
AD5141
AD5142
AD5142A
AD5143
AD5144
AD5144A
AD5232
AD5252
AD5254
AD5259
AD5271
AD5274
AD5291
AD5110
AD5111
AD5121
AD5122
AD5122A
AD5123
AD5124
AD5112
AD5113
AD5116
AD5233
AD5251
AD5253
AD5258
AD5114
AD5115
素子数/
パッケージ
分解能
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
4
4
4
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
4
1
1
1
4
2
4
1
1
1
1024
1024
1024
1024
1024
1024
1024
1024
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
128
128
128
128
128
128
128
64
64
64
64
64
64
64
32
32
抵抗値
温度特性
絶対値
制御入力
消費電流
Serial
I²C
Serial
Serial
Serial
I²C
Serial
Serial
I²C, Serial
Serial
I²C
I²C
I²C, Serial
I²C
Serial
I²C
I²C
I²C
Serial
I²C
Serial
I²C
Up/Down
I²C, Serial
Serial
I²C
I²C
I²C, Serial
I²C
Up/Down
Pushbutton
Serial
I²C
I²C
I²C
I²C
Up/Down
1 uA
1 uA
2.7 uA
2 uA
1 uA
1 uA
2 uA
2 uA
700 nA
700 nA
700 nA
700 nA
700 nA
700 nA
3.5 uA
3 uA
3 uA
3 uA
1 uA
1 uA
2 uA
750 nA
750 nA
700 nA
700 nA
700 nA
700 nA
700 nA
750 nA
750 nA
750 nA
3.5 uA
3 uA
3 uA
4 uA
750 nA
750 nA
(ppm/°C)
10 k Ω
10 k Ω
10 k Ω , 100 k Ω , 50 k Ω
25 k Ω , 250 k Ω
100 k Ω , 20 k Ω , 50 k Ω
100 k Ω , 20 k Ω , 50 k Ω
100 k Ω , 20 k Ω , 50 k Ω
25 k Ω , 250 k Ω
10 k Ω , 100 k Ω
10 k Ω , 100 k Ω
10 k Ω , 100 k Ω
10 k Ω , 100 k Ω
10 k Ω , 100 k Ω
10 k Ω , 100 k Ω
100 k Ω , 10k Ω , 50 k Ω
1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 50 kΩ
1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 50 kΩ
5 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 50 kΩ
100 k Ω , 20 k Ω
100 k Ω , 20 k Ω , 50 k Ω
100 k Ω , 20 k Ω , 50 k Ω
10 k Ω , 80 k Ω
10 k Ω , 80 k Ω
10 k Ω , 100 k Ω
10 k Ω , 100 k Ω
10 k Ω , 100 k Ω
10 k Ω , 100 k Ω
10 k Ω , 100 k Ω
10 k Ω , 5 k Ω , 80 k Ω
10 k Ω , 5 k Ω , 80 k Ω
10 k Ω , 5 k Ω , 80 k Ω
100 k Ω , 10k Ω , 50 k Ω
1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 50 kΩ
1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 50 kΩ
1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 50 kΩ
10 k Ω , 80 k Ω
10 k Ω , 80 k Ω
35
35
600
35
5
5
35
35
35
35
35
35
35
35
300
300
300
300
5
5
35
5
35
35
35
35
35
35
5
35
35
600
600
300
300
5
35
電源レンジ
電源レンジ
(Min)
(V)
(Max)
(V)
温度範囲
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
9
2.7
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
9
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.7
2.7
2.7
2.7
2.3
2.3
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
33
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
33
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 125°C
-40 to 125°C
-40 to 105°
C
-40 to 85°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°C
-40 to 125°C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°C
-40 to 85°C
-40 to 105°
C
-40 to 105°
C
-40 to 85°C
-40 to 125°
C
-40 to 125°C
-40 to 105°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°C
-40 to 125°C
-40 to 125°C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°C
-40 to 125°C
-40 to 125°
C
-40 to 85°C
-40 to 105°
C
-40 to 105°C
-40 to 85°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°C
設定ヒューズ内蔵
モデル
AD5272
AD5292
AD5174
AD5175
AD5270
AD5274
AD5172
AD5173
AD5170
AD5291
AD5271
AD5171
AD5273
抵抗値
(kΩ)
ch数
ステップ数
内部
メモリー
インター
フェース
電源
消費電流
20; 50; 100
20; 50; 100
10
10
20; 50; 100
20; 50; 100
2.5; 10; 50; 100
2.5; 10; 50; 100
2.5; 10; 50; 100
20; 50; 100
20;100
5; 10; 50; 100
1; 10; 50; 100
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1024
1024
1024
1024
1024
256
256
256
256
256
256
64
64
50 回ヒューズ
20 回ヒューズ
50 回ヒューズ
50 回ヒューズ
50 回ヒューズ
50 回ヒューズ
1 回ヒューズ
1 回ヒューズ
2 回ヒューズ
20 回ヒューズ
50 回ヒューズ
1 回ヒューズ
1 回ヒューズ
I2C
SPI
SPI
I2C
SPI
I2C
I2C
I2C
I2C
SPI
SPI
I2C
I2C
単電源
単 / 両電源
単 / 両電源
単 / 両電源
単 / 両電源
単電源
単電源
単電源
単電源
単 / 両電源
単 / 両電源
単電源
単電源
1uA
2uA
2uA
2uA
1uA
1uA
3.5uA
3.5uA
3.5uA
2uA
1uA
4uA
100nA
電源電圧
(V)
2.7V∼ 5.5V
9V∼ 33V、±16.5V
2.7V∼ 5.5V, ±2.75V
2.7V∼ 5.5V, ±2.75V
2.7V∼ 5.5V, ±2.75V
2.7V∼ 5.5V
2.7V∼ 5.5V
2.7V∼ 5.5V
2.7V∼ 5.5V
9V∼ 33V、±16.5V
2.7V∼ 5.5V, ±2.75V
2.7V∼ 5.5V,
2.7V∼ 5.5V
温度ドリフト
相対温度ドリフト
温度範囲
35ppm/C
35ppm/C
35ppm/C
35ppm/C
5ppm/C
35ppm/C
35ppm/C
35ppm/C
35ppm/C
35ppm/C
5ppm/C
35ppm/C
300ppm/C
5ppm/℃
15ppm/℃
15ppm/℃
1.5ppm/℃
5ppm/℃
-
-40℃∼+125℃
-40℃∼+105℃
-40℃∼+125℃
-40℃∼+125℃
-40℃∼+125℃
-40℃∼+125℃
-40℃∼+125℃
-40℃∼+125℃
-40℃∼+125℃
-40℃∼+105℃
-40℃∼+125℃
-40℃∼+125℃
-40℃∼+105℃
◆揮発性メモリー内蔵
モデル
AD5293
AD5160
AD5161
AD5162
AD5165
AD5200
AD5204
AD5206
AD5207
AD5241
AD5242
AD5243
AD5245
AD5248
AD5260
AD5262
AD5263
AD5280
AD5282
22
|
素子数/
パッケージ
分解能
1
1
1
2
1
1
4
6
2
1
2
2
1
2
1
2
4
1
2
1024
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
www.analog.com/jp
抵抗値
温度特性
絶対値
制御入力
消費電流
Serial
Serial
I²C, Serial
Serial
Serial
Serial
Serial
Serial
Serial
I²C
I²C
I²C
I²C
I²C
Serial
Serial
I²C, Serial
I²C
I²C
2 uA
3 uA
3 uA
3.5 uA
50 nA
15 uA
12 uA
12 uA
40 uA
100 nA
100 nA
3.5 uA
3 uA
3.5 uA
100 nA
100 nA
1 uA
100 nA
100 nA
(ppm/°C)
100 k Ω , 20 k Ω , 50 k Ω
10 kΩ, 100 kΩ, 50 kΩ,5kΩ
10 kΩ, 100 kΩ, 50 kΩ,5kΩ
10 kΩ, 100 kΩ, 50 kΩ 2.,5kΩ
100 kOhms
10 k Ω , 50 k Ω
10 k Ω , 100 k Ω , 50 k Ω
10 k Ω , 100 k Ω , 50 k Ω
10 k Ω , 100 k Ω , 50 k Ω
1 M Ω , 10 k Ω , 100 k Ω
1 M Ω , 10 k Ω , 100 k Ω
10 kΩ, 100 kΩ, 50 kΩ 2.,5kΩ
10 kΩ, 100 kΩ, 50 kΩ, 5kΩ
10 kΩ, 100 kΩ, 50 kΩ 2.,5kΩ
20 k Ω , 200 k Ω , 50 k Ω
20 k Ω , 200 k Ω , 50 k Ω
20 k Ω , 200 k Ω , 50 k Ω
20 k Ω , 200 k Ω , 50 k Ω
20 k Ω , 200 k Ω , 50 k Ω
35
35
35
35
35
500
700
700
500
30
30
35
35
35
35
35
30
35
35
電源レンジ
電源レンジ
(Min)
(V)
(Max)
(V)
温度範囲
9
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
5
5
5
5
5
33
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
15
15
15
15
15
-40 to 105°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 125°C
-40 to 105°
C
-40 to 105°C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 85°C
-40 to 85°C
-40 to 125°C
-40 to 85°
C
-40 to 85°C
デジタル・ポテンショメータ(デジタル可変抵抗)◀
デジタル・ポテンショメータ(デジタル可変抵抗)
モデル
AD5290
AD8400
AD8402
AD8403
AD5220
AD5222
AD5246
AD5247
AD7376
AD5203
AD5227
AD5201
AD5228
素子数/
パッケージ
分解能
1
1
2
4
1
2
1
1
1
4
1
1
1
256
256
256
256
128
128
128
128
128
64
64
33
32
抵抗値
温度特性
絶対値
制御入力
消費電流
Serial
Serial
Serial
Serial
Up/Down
Up/Down
I²C
I²C
Serial
Serial
Up/Down
Serial
Pushbutton
10 uA
10 nA
10 nA
10 nA
15 uA
15 uA
3 uA
3 uA
10 uA
10 nA
400 nA
15 uA
400 nA
(ppm/°C)
10 k Ω , 100 k Ω , 50 k Ω
1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 50 kΩ
1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 50 kΩ
1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 50 kΩ
10 k Ω , 100 k Ω , 50 k Ω
1 MΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 50 kΩ
10 kΩ, 100 kΩ, 5 kΩ, 50 kΩ
10 kΩ, 100 kΩ, 5 kΩ, 50 kΩ
10 k Ω , 100 k Ω , 50 k Ω
10 k Ω , 100 k Ω
10 k Ω , 100 k Ω , 50 k Ω
10 k Ω , 50 k Ω
10 k Ω , 100 k Ω , 50 k Ω
▶デジタル・ポテンショメータ(デジタル可変抵抗)
35
500
500
500
800
35
35
35
35
700
35
500
35
電源レンジ
電源レンジ
(Min)
(V)
(Max)
(V)
温度範囲
5
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
5
2.7
2.7
2.7
2.7
30
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
33
5.5
5.5
5.5
5.5
-40 to 105°
C
-40 to 125°C
-40 to 125°C
-40 to 125°C
-40 to 85°
C
-40 to 85°C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 85°C
-40 to 85°C
-40 to 105°
C
-40 to 85°C
-40 to 105°
C
www.analog.com/jp |
23
アンプ
アンプ
◆高精度 OP アンプ(低オフセット・低バイアス)
オフセット電圧 10uV 以下でバイアス電流 50nA 以下
モデル
ADA4528-1
ADA4528-2
ADA4638-1
AD8551
AD8552
AD8554
AD8571
AD8572
AD8574
AD8628
AD8629
AD8630
ADA4051-1
ADA4051-2
AD8638
AD8639
AD8538
AD8539
AD8597
AD8599
AD8622
AD8624
AD8675
ADA4077-1
ADA4077-2
ADA4077-4
OP177
オフセット
電圧Vos
0.3 uV
0.3 uV
500 nV
1 uV
1 uV
1 uV
1 uV
1 uV
1 uV
1 uV
1 uV
1 uV
2 uV
2 uV
3 uV
3 uV
5 uV
5 uV
10 uV
10 uV
10 uV
10 uV
10 uV
10 uV
10 uV
10 uV
10 uV
入力バイアス
電流Ib
ch数
オフセットの
温度安定性
入力オフセット
電流Ios
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
CMRR
200 pA
200 pA
45 pA
10 pA
10 pA
10 pA
10 pA
10 pA
10 pA
30 pA
30 pA
30 pA
20 pA
20 pA
1 pA
1 pA
15 pA
15 pA
25 nA
25 nA
45 pA
45 pA
500 pA
0.4 nA
0.4 nA
0.4 nA
1.2 nA
1
1
1
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
1
2
1
2
1
2
2
4
1
1
2
4
1
2 nV/°
C
2 nV/°
C
80 nV/°
C
40 nV/°C
40 nV/°
C
40 nV/°C
50 nV/°C
50 nV/°C
50 nV/°C
2 nV/°C
2 nV/°C
2 nV/°
C
20 nV/°C
20 nV/°C
40 nV/°C
40 nV/°
C
30 nV/°C
30 nV/°C
800 nV/°C
800 nV/°C
500 nV/°C
500 nV/°C
200 nV/°C
0.1 nV/°C
0.1 nV/°C
0.1 nV/°C
100 nV/°C
400 pA
400 pA
25 pA
1 pA
1 pA
1 pA
1 pA
1 pA
1 pA
50 pA
50 pA
50 pA
40 pA
40 pA
20 pA
20 pA
20 pA
20 pA
50 nA
50 nA
35 pA
35 pA
100 pA
0.1 nA
0.1 nA
0.1 nA
300 pA
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
-137
-137
-142
-115
-115
-115
-140
-140
-140
-140
-140
-140
-135
-135
-142
-142
-150
-135
-140
-140
-135
-135
-130
132
132
132
-140
電源
電圧
電源
電圧
(Min)
(Max)
6.5 MHz
6.5 MHz
2.5 MHz
1.5 MHz
1.5 MHz
1.5 MHz
1.5 MHz
1.5 MHz
1.5 MHz
2.5 MHz
2.5 MHz
2.5 MHz
1.5 MHz
1.5 MHz
430 kHz
430 kHz
10 MHz
560 kHz
10 MHz
5.5 MHz
5.5 MHz
5.5 MHz
600 kHz
2.2
2.2
4.5
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
1.8
1.8
5
5
2.7
2.7
9
9
4
4
10
5
5
5
6
5.5
5.5
30
6
5.5
5.5
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
16
16
5.5
5.5
30
30
36
36
36
30
30
30
44
アンプ帯域
電源
電圧
電源
電圧
(Min)
(Max)
1.8
1.8
1.8
10
5
5
5
2.7
2.7
2.7
8
8
8
2.7
5
3
4
4
4
6
6
3
3
3
8
8
3
3
3
3
3
2.7
3
3
5
5
16
8
8
5
5
5
5
5
5
5
2.7
2.7
6
9
6
6
6
36
36
36
36
5.5
5.5
5.5
36
36
36
6
16
18
40
36
36
36
44
36
36
36
44
44
36
36
12
12
12
36
36
36
16
16
5
36
36
26
26
26
26
26
26
16
5.5
5.5
44
36
アンプ帯域
(-3dB)
アンプ一個の
消費電流
1.4 mA
1.4 mA
850 uA
975 uA
975 uA
975 uA
975 uA
975 uA
975 uA
1.1 mA
1.1 mA
1.1 mA
13 uA
15 uA
1.5 mA
1.5 mA
180 uA
210 uA
5.7 mA
5.7 mA
215 uA
215 uA
2.9 mA
400 uA
400 uA
400 uA
2 mA
オフセット電圧 10uV ~ 50uV 以下でバイアス電流 50nA 以下
モデル
AD8603
AD8607
AD8609
AD8676
OP1177
OP2177
OP4177
AD8605
AD8606
AD8608
AD8671
AD8672
AD8674
AD8618
AD8661
ADA4661-2
OP97
AD706
AD704
AD708
OP07
OP777
OP727
OP747
OP27
OP37
ADA4096-2
ADA4096-4
OP196
OP296
OP496
ADA4092-4
ADA4091-2
ADA4091-4
AD8663
AD8667
AD8669
AD8677
OP07D
AD8625
AD8626
AD8627
AD8641
AD8642
AD8643
AD8664
AD8655
AD8656
OP77
OP270
24
|
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
ch数
オフセットの
温度安定性
入力オフセット
電流Ios
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
CMRR
12 uV
12 uV
12 uV
12 uV
15 uV
15 uV
15 uV
20 uV
20 uV
20 uV
20 uV
20 uV
20 uV
23 uV
30 uV
30 uV
30 uV
30 uV
30 uV
30 uV
30 uV
50 uV
50 uV
50 uV
30 uV
30 uV
35 uV
35 uV
35 uV
35 uV
35 uV
40 uV
40 uV
40 uV
40 uV
40 uV
40 uV
45 uV
45 uV
50 uV
50 uV
50 uV
50 uV
50 uV
50 uV
50 uV
50 uV
50 uV
50 uV
50 uV
200 fA
200 fA
200 fA
500 pA
500 pA
500 pA
500 pA
200 fA
200 fA
200 fA
3 nA
3 nA
3 nA
200 fA
300 fA
0.5 pA
30 pA
50 pA
100 pA
1 nA
1 nA
5.5 nA
5.5 nA
5.5 nA
15 nA
15 nA
3 nA
3 nA
10 nA
10 nA
10 nA
44 nA
44 nA
44 nA
300 fA
300 fA
300 fA
200 pA
200 pA
250 fA
250 fA
250 fA
250 fA
250 fA
250 fA
300 fA
10 pA
10 pA
1.2 nA
15 nA
1
2
4
2
1
2
4
1
2
4
1
2
4
4
1
2
1
2
4
2
1
1
2
4
1
1
2
4
1
2
4
4
2
4
1
2
4
1
1
4
2
1
1
2
4
4
1
2
1
2
1 uV/°C
1 uV/°C
1 uV/°C
200 nV/°C
200 nV/°C
200 nV/°
C
200 nV/°C
1 uV/°C
1 uV/°C
1.5 uV/°C
300 nV/°C
300 nV/°C
300 nV/°C
1.5 uV/°
C
3 uV/°C
0.6 uV/°C
300 nV/°
C
200 nV/°C
200 nV/°C
300 nV/°C
300 nV/°
C
300 nV/°C
400 nV/°
C
400 nV/°C
400 nV/°C
400 nV/°C
1 uV/°C
1 uV/°C
1.5 uV/°
C
1.5 uV/°C
1.5 uV/°
C
3 uV/°C
2.5 uV/°C
2.5 uV/°C
1.5 uV/°C
1.5 uV/°C
1.5 uV/°C
500 nV/°
C
500 nV/°C
2.5 uV/°C
2.5 uV/°C
2.5 uV/°C
2.5 uV/°C
2.5 uV/°C
2.5 uV/°C
2 uV/°C
400 nV/°C
400 nV/°C
700 nV/°
C
200 nV/°
C
100 fA
100 fA
100 fA
100 pA
200 pA
200 pA
200 pA
100 fA
100 fA
100 fA
6 nA
6 nA
6 nA
100 fA
200 fA
11 pA
30 pA
30 pA
80 pA
500 pA
400 pA
100 pA
100 pA
100 pA
12 nA
12 nA
100 pA
100 pA
1 nA
1 nA
1 nA
500 pA
500 pA
500 pA
200 fA
200 fA
200 fA
200 pA
200 pA
500 fA
500 fA
500 fA
500 fA
500 fA
500 fA
200 fA
10 pA
10 pA
300 pA
5 nA
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
-100
-100
-100
-130
-125
-125
-125
-100
-100
-100
-120
-120
-120
-100
-100
-135
-132
-132
-132
-140
-126
-110
-110
-110
-120
-120
-95
-95
-65
-65
-65
-90
-100
-100
-100
-100
-100
-140
-140
-87
-87
-87
-107
-107
-107
-100
-100
-100
-140
-110
www.analog.com/jp
(-3dB)
400 kHz
400 kHz
400 kHz
10 MHz
1.3 MHz
1.3 MHz
1.3 MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
2.1 MHz
600 kHz
700 kHz
700 kHz
8 MHz
12 MHz
1.52 MHz
1.52 MHz
450 kHz
450 kHz
450 kHz
540 kHz
520 kHz
520 kHz
600 kHz
600 kHz
5 MHz
5 MHz
5 MHz
3.5 MHz
3.5 MHz
3.5 MHz
4 MHz
28 MHz
28 MHz
600 kHz
5 MHz
アンプ一個の
消費電流
50 uA
50 uA
40 uA
2.9 mA
500 uA
500 uA
500 uA
1.2 mA
1.2 mA
1.2 mA
3.5 mA
3.5 mA
3.5 mA
2 mA
1.4 mA
620 uA
600 uA
600 uA
600 uA
2.75 mA
4 mA
270 uA
290 uA
290 uA
5.7 mA
5.67 mA
60 uA
60 uA
60 uA
60 uA
60 uA
165 uA
165 uA
165 uA
285 uA
285 uA
285 uA
1.3 mA
1.3 mA
850 uA
850 uA
850 uA
290 uA
290 uA
290 uA
1.55 mA
4.5 mA
4.5 mA
2 mA
3.25 mA
アンプ◀
アンプ
オフセット電圧 50uV ~ 100uV 以下でバイアス電流 50nA 以下
モデル
OP400
ADA4627-1
ADA4637-1
AD8610
AD8615
AD8510
AD8512
AD8513
OP297
OP497
OP200
OP191
OP291
OP491
AD8620
AD795
AD8651
AD8652
AD820
AD822
OP281
OP481
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
ch数
オフセットの
温度安定性
入力オフセット
電流Ios
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
CMRR
60 uV
70 uV
70 uV
75 uV
80 uV
80 uV
80 uV
80 uV
80 uV
80 uV
80 uV
80 uV
80 uV
80 uV
85 uV
100 uV
100 uV
100 uV
100 uV
100 uV
100 uV
100 uV
900 pA
1 pA
1 pA
2 pA
200 fA
21 pA
21 pA
21 pA
50 pA
60 pA
100 pA
30 nA
30 nA
30 nA
2 pA
1 pA
1 pA
1 pA
2 pA
2 pA
3 nA
3 nA
4
1
1
1
1
1
2
4
2
4
2
1
2
4
2
1
1
2
1
2
2
4
600 nV/°C
1 uV/°C
1 uV/°C
500 nV/°C
1.5 uV/°C
900 nV/°
C
1 uV/°C
900 nV/°C
600 nV/°C
600 nV/°C
200 nV/°C
1.1 uV/°
C
1.1 uV/°
C
1.1 uV/°
C
500 nV/°C
3 uV/°C
4 uV/°C
4 uV/°C
2 uV/°C
2 uV/°C
10 uV/°
C
10 uV/°
C
100 pA
500 fA
500 fA
1 pA
100 fA
5 pA
5 pA
5 pA
50 pA
50 pA
50 pA
100 pA
100 pA
100 pA
1 pA
100 fA
1 pA
1 pA
2 pA
2 pA
100 pA
100 pA
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
-120
-106
-116
-110
-100
-100
-100
-100
-135
-135
-130
-100
-100
-100
-95
-110
-95
-95
-80
-80
-95
-95
電源
電圧
電源
電圧
(Min)
(Max)
500 kHz
19 MHz
79.9 MHz
25 MHz
23 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
500 kHz
500 kHz
500 kHz
3 MHz
3 MHz
3 MHz
25 MHz
1.6 MHz
50 MHz
50 MHz
1.9 MHz
1.9 MHz
105 kHz
105 kHz
6
10
10
10
2.7
9
9
9
4
4
6
2.7
2.7
2.7
10
8
2.7
2.7
5
3
2.7
2.7
40
30
30
27
6
36
36
36
40
40
40
12
12
12
27
36
5.5
5.5
36
36
12
12
アンプ帯域
電源
電圧
電源
電圧
(Min)
(Max)
アンプ帯域
(-3dB)
アンプ一個の
消費電流
725 uA
7 mA
7 mA
3.5 mA
1.7 mA
2.5 mA
2.5 mA
2.5 mA
625 uA
625 uA
775 uA
420 uA
420 uA
200 uA
3.5 mA
1.5 mA
9 mA
9 mA
900 uA
900 uA
5 uA
5 uA
オフセット電圧 100uV ~ 500uV 以下でバイアス電流 50nA 以下
モデル
ADA4500-2
OP290
OP193
AD8067
OP282
OP482
ADA4000-1
ADA4000-2
ADA4000-4
ADA4610-2
ADA4700-1
AD8500
AD8634
OP293
AD711
AD712
AD713
AD744
AD746
OP295
OP495
AD8659
AD8682
AD8684
AD8657
AD8613
AD8617
AD8619
AD8691
AD8692
AD8694
AD8065
AD8066
ADA4817-1
ADA4817-2
OP249
OP470
OP42
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
ch数
オフセットの
温度安定性
入力オフセット
電流Ios
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
CMRR
120 uV
125 uV
150 uV
200 uV
200 uV
200 uV
200 uV
200 uV
200 uV
200 uV
200 uV
235 uV
250 uV
250 uV
300 uV
300 uV
300 uV
300 uV
300 uV
300 uV
300 uV
350 uV
350 uV
350 uV
350 uV
400 uV
400 uV
400 uV
400 uV
400 uV
400 uV
400 uV
400 uV
400 uV
400 uV
400 uV
400 uV
400 uV
700 fA
4 nA
20 nA
600 fA
3 pA
3 pA
5 pA
5 pA
5 pA
5 pA
15 nA
1 pA
-40nA
20 nA
15 pA
25 pA
40 pA
30 pA
110 pA
20 nA
20 nA
2 pA
6 pA
6 pA
20 pA
200 fA
200 fA
200 fA
200 fA
200 fA
200 fA
2 pA
2 pA
2 pA
2 pA
40 pA
25 nA
500 pA
2
2
1
1
2
4
1
2
4
2
1
1
2
2
1
2
4
1
2
2
4
4
2
4
2
1
2
4
1
2
4
1
2
1
2
2
4
1
0.8 uV/°
C
1.2 uV/°C
200 nV/°C
1 uV/°C
10 uV/°
C
10 uV/°C
2 uV/°C
2 uV/°C
2 uV/°C
0.5 uV/°
C
2 uV/°C
3 uV/°C
350 nV/°C
200 nV/°C
7 uV/°C
7 uV/°C
5 uV/°C
5 uV/°C
12 uV/°C
1 uV/°C
1 uV/°
C
2 uV/°C
10 uV/°
C
10 uV/°
C
2 uV/°C
2.5 uV/°C
1 uV/°C
1 uV/°C
2 uV/°C
1.3 uV/°C
1.3 uV/°
C
1 uV/°C
1 uV/°
C
7 uV/°C
7 uV/°
C
6 uV/°C
2 uV/°C
8 uV/°C
0.3pA
100 fA
4 nA
200 fA
1 pA
1 pA
2 pA
2 pA
2 pA
2 pA
2nA
500 fA
30nA
4 nA
10 pA
10 pA
10 pA
400 pA
45 pA
1 nA
1 nA
30 pA
20 pA
20 pA
40 pA
100 fA
100 fA
100 fA
100 fA
100 fA
100 fA
1 pA
1 pA
1 pA
1 pA
10 pA
12 nA
6 pA
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
Yes
No
No
Yes
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
110
-120
-116
-106
-90
-90
-100
-100
-100
-100
-108
-90
115
-116
-88
-88
-88
-88
-88
-110
-110
-105
-90
-90
-95
-95
-95
-95
-95
-90
-70
-100
-100
-90
-90
-90
-120
-92
10 Mhz
20 kHz
35 kHz
54 MHz
4 MHz
4 MHz
5 MHz
5 MHz
5 MHz
10.6 MHz
4.8 MHz
7 kHz
4.9 MHz
35 kHz
4 MHz
4 MHz
4 MHz
13 MHz
13 MHz
85 kHz
85 kHz
200 kHz
3.5 MHz
3.5 MHz
200 kHz
400 kHz
400 kHz
400 kHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
145 MHz
145 MHz
1.05 GHz
1.05 GHz
4.7 MHz
6 MHz
10 MHz
2.7
1.6
1.7
5
9
9
8
8
8
9
±5
1.8
3
1.7
9
9
9
9
9.6
3
3
2.7
9
9
2.7
1.8
1.8
1.8
2.7
2.7
2.7
5
5
5
5
9
9
16
5.5
36
36
24
36
36
36
36
36
30
± 50
5.5
30
36
36
36
36
36
36
36
36
18
32
36
18
5
5
5
6
6
6
24
24
10
10
36
36
40
(-3dB)
アンプ一個の
消費電流
1.55 mA
20 uA
30 uA
7 mA
250 uA
250 uA
1.65 mA
1.65 mA
1.65 mA
1.6 mA
2.2 mA
1 uA
1.1 mA
30 uA
2.8 mA
2.8 mA
3 mA
3.5 mA
4 mA
175 uA
175 uA
18 uA
250 uA
250 uA
22 uA
50 uA
41 uA
41 uA
1.05 mA
1.05 mA
0.95 mA
7.4 mA
7.4 mA
19 mA
19 mA
3.5 mA
2.75 mA
5.1 mA
◆高速 OP アンプ
周波数帯域 500MHz 以上
モデル
AD8003
AD8000
ADA4817-1
ADA4817-2
AD8045
AD8009
AD8001
ADA4857-1
ADA4857-2
ADA4861-3
AD8007
AD8008
▶アンプ
アンプ帯域
(-3dB)
1.65 GHz
1.58 GHz
1.05 GHz
1.05 GHz
1 GHz
1 GHz
880 MHz
850 MHz
750 MHz
730 MHz
650 MHz
650 MHz
スルーレート
3.8 kV/us
4.1 kV/us
870 V/us
870 V/us
1.35 kV/us
5.5 kV/us
1 kV/us
2.8 kV/us
2.8 kV/us
680 V/us
1 kV/us
1 kV/us
ch数
トータル
歪み率
安定な
最小増幅率
電圧帰還
電流帰還
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
電源
電圧
電源
電圧
(Min)
(Max)
3
1
1
2
1
1
1
1
2
3
1
2
-76
-89
-113
-113
-102
-65
-108
-108
-85
-88
-88
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Current
Current
Voltage
Voltage
Voltage
Current
Current
Voltage
Voltage
Current
Current
Current
700 uV
1 mV
400 uV
400 uV
200 uV
2 mV
2 mV
2 mV
2 mV
100 uV
500 uV
500 uV
7 uA
5 uA
2 pA
2 pA
2 uA
50 uA
3 uA
2 uA
2 uA
700 pA
4 uA
4 uA
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
4.5
4.5
5
5
3.3
5
6
4.5
4.5
5
5
5
10
12
10
10
12
12
12
10.5
10.5
12
12
12
アンプ一個の
消費電流
10.2 mA
14.3 mA
19 mA
19 mA
19 mA
16 mA
5 mA
5.5 mA
5.5 mA
6.83 mA
10.2 mA
10.2 mA
www.analog.com/jp |
25
アンプ
モデル
ADA4899-1
ADA4858-3
AD8002
AD8074
AD8075
ADA4860-1
AD8099
アンプ帯域
(-3dB)
600 MHz
600 MHz
600 MHz
600 MHz
550 MHz
520 MHz
500 MHz
スルーレート
ch数
トータル
歪み率
安定な
最小増幅率
電圧帰還
電流帰還
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
電源
電圧
電源
電圧
(Min)
(Max)
310 V/us
600 V/us
1.2 kV/us
1.6 kV/us
1.35 kV/us
790 V/us
1.6 kV/us
1
3
2
3
3
1
1
-123
-86
-65
-80
-80
-90
-102
1
1
1
1
2
1
2
Voltage
Current
Current
Voltage
Voltage
Current
Voltage
35 uV
500 uV
2 mV
2.5 mV
2.5 mV
3.5 mV
200 uV
100 nA
700 nA
3 uA
5 uA
5 uA
1.5 uA
3 uA
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
4.5
3
6
9
9
5
5
12
5.5
12
11
11
12
12
ch数
トータル
歪み率
安定な
最小増幅率
電圧帰還
電流帰還
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
電源
電圧
電源
電圧
(Min)
(Max)
1
3
3
1
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
1
3
1
2
1
1
1
2
1
4
1
1
1
2
2
1
2
1
3
3
4
4
3
2
1
2
1
2
1
2
4
2
4
1
2
2
1
2
1
1
2
4
1
2
2
2
1
2
4
3
1
1
2
1
2
3
2
3
2
3
-93
-76
-70
-77
-90
-90
-85
-85
-85
-77
-77
-77
-72
-81
-72
-72
-72
-63
-60
-65
-61
-78
-72
-66
-71.5
-72
-81
-81
-72
-73
-75
-78
-68
-90
-74
-63
-78
-83
-83
-83
-94
-95
-72
-71
-71
-68
-68
-90
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
10
10
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Voltage
Current
Voltage
Current
Current
Current
Voltage
Voltage
Current
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Current
Voltage
Voltage
Voltage
Current
Voltage
Voltage
Voltage
Current
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Current
Voltage
Voltage
Voltage
Current
Current
Current
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Current
Voltage
Voltage
Voltage
Current
Voltage
Voltage
Current
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Current
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Current
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Current
Voltage
Voltage
Current
Current
400 uV
2 mV
1 mV
2 mV
2 mV
1 mV
500 uV
500 uV
1 mV
1 mV
1 mV
1 mV
1 mV
1 mV
3 mV
2 mV
3 mV
3 mV
2 mV
5 mV
1 mV
5 mV
1 mV
1 mV
2 mV
2 mV
2.5 mV
2.5 mV
28 uV
28 uV
28 uV
5 mV
1.3 mV
2.5 mV
2.5 mV
2 mV
9 mV
1 mV
200 uV
200 uV
600 uV
600 uV
2 mV
3 mV
1.4 mV
1.8 mV
1.7 mV
400 uV
400 uV
2 mV
28 uV
28 uV
500 uV
500 uV
500 uV
600 uV
600 uV
600 uV
1 mV
1.5 mV
1.6 mV
1.6 mV
1.6 mV
2 mV
200 uV
1.6 mV
1.6 mV
1.7 mV
1.7 mV
2 mV
2 mV
1 mV
2 mV
2 mV
7.5 uA
3 uA
4.5 uA
5 uA
5 uA
45 uA
400 nA
400 nA
3 uA
500 nA
500 nA
350 nA
350 nA
350 nA
2 uA
600 nA
400 nA
400 nA
3 uA
500 nA
1 uA
3 uA
1 uA
35 uA
2 uA
4 uA
2 pA
2 pA
11 uA
11 uA
11 uA
6 uA
3.8 uA
2 pA
2 pA
1 uA
700 pA
6 uA
3.8 uA
4 uA
2.3 uA
2.3 uA
1.2 uA
1.2 uA
2 uA
160 uA
2 uA
2 pA
2 pA
300 nA
11 uA
11 uA
2 uA
3.3 uA
3.3 uA
1.8 uA
2.2 uA
2.2 uA
1 uA
2.5 uA
700 nA
700 nA
700 nA
5 uA
3.3 uA
1.3 uA
1.3 uA
1.4 uA
1.4 uA
500 nA
1 uA
1 uA
4 uA
4 uA
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
No
No
4.5
4.2
3
3
4.5
6
3
3
3
3
3
2.7
2.7
2.7
6
5
8
8
6
4
6
6
6
4
6
6
2.7
2.7
3
3
3
9
3
2.7
2.7
5
3
12
2.7
2.7
2.7
2.7
3
3
3
4.4
3
5
5
2.4
3
3
9
5
5
2.7
2.7
2.7
3.3
4.5
2.7
2.7
2.7
4.2
9
3
3
3
3
2.4
2.65
2.65
5
5
24
13
5.5
12
12
26
12
12
12
12
12
8
8
8
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
5.5
5.5
10
10
10
12
5.5
5.5
5.5
24
5.5
12
12
12
6
6
12
12
12
12
12
24
24
36
10
10
36
36
36
12
12
12
8
26
12
12
12
15
36
12
12
12
12
36
5
5
12
12
アンプ一個の
消費電流
16.2 mA
7 mA
11.5 mA
10 mA
10 mA
8 mA
16 mA
周波数帯域 500MHz ~ 100MHz 未満
モデル
AD8021
AD8013
ADA4855-3
AD8011
AD8014
AD8016
AD8038
AD8039
AD8012
AD8057
AD8058
AD8061
AD8062
AD8063
AD9631
ADA4862-3
AD8055
AD8056
AD8037
AD8005
AD8048
AD8079
AD8047
AD8004
AD9632
AD8036
ADA4891-1
ADA4891-2
ADA4896-2
ADA4897-1
ADA4897-2
AD8010
ADA4856-3
ADA4891-3
ADA4891-4
AD8024
ADA4859-3
ADA4310-1
AD8027
AD8028
ADA4850-1
ADA4850-2
AD8041
AD8042
AD8044
AD8017
AD8054
AD8065
AD8066
AD812
ADA4895-1
ADA4895-2
AD811
AD818
AD828
ADA4851-4
ADA4851-1
ADA4851-2
AD8018
AD8022
AD8029
AD8030
AD8040
AD8023
AD829
AD8091
AD8092
AD8051
AD8052
AD813
ADA4853-2
ADA4853-3
AD8072
AD8073
26
|
アンプ帯域
(-3dB)
490 MHz
480 MHz
400 MHz
400 MHz
400 MHz
380 MHz
350 MHz
350 MHz
350 MHz
325 MHz
325 MHz
320 MHz
320 MHz
320 MHz
320 MHz
310 MHz
300 MHz
300 MHz
270 MHz
270 MHz
260 MHz
260 MHz
250 MHz
250 MHz
250 MHz
240 MHz
240 MHz
240 MHz
230 MHz
230 MHz
230 MHz
230 MHz
225 MHz
220 MHz
220 MHz
200 MHz
195 MHz
190 MHz
190 MHz
190 MHz
175 MHz
175 MHz
170 MHz
170 MHz
160 MHz
160 MHz
150 MHz
145 MHz
145 MHz
145 MHz
140 MHz
140 MHz
140 MHz
130 MHz
130 MHz
130 MHz
130 MHz
130 MHz
130 MHz
130 MHz
125 MHz
125 MHz
125 MHz
125 MHz
120 MHz
110 MHz
110 MHz
110 MHz
110 MHz
100 MHz
100 MHz
100 MHz
100 MHz
100 MHz
www.analog.com/jp
スルーレート
150 V/us
1 kV/us
800 V/us
3.5 kV/us
4 kV/us
1 kV/us
425 V/us
425 V/us
2.25 kV/us
1.15 kV/us
1.15 kV/us
650 V/us
650 V/us
650 V/us
1.3 kV/us
830 V/us
1.4 kV/us
1.4 kV/us
1.5 kV/us
1.5 kV/us
1 kV/us
800 V/us
750 V/us
3 kV/us
1.5 kV/us
1.2 kV/us
210 V/us
210 V/us
120 V/us
120 V/us
120 V/us
800 V/us
800 V/us
210 V/us
210 V/us
390 V/us
740 V/us
820 V/us
100 V/us
100 V/us
220 V/us
220 V/us
170 V/us
225 V/us
190 V/us
1.6 kV/us
145 V/us
180 V/us
180 V/us
425 V/us
500 V/us
500 V/us
2.5 kV/us
500 V/us
450 V/us
375 V/us
375 V/us
375 V/us
300 V/us
50 V/us
62 V/us
62 V/us
62 V/us
1.2 kV/us
230 V/us
170 V/us
170 V/us
170 V/us
170 V/us
250 V/us
120 V/us
120 V/us
500 V/us
500 V/us
アンプ一個の
消費電流
7.7 mA
4 mA
7.8 mA
1.3 mA
1.3 mA
13.2 mA
1.5 mA
1.5 mA
900 uA
7.5 mA
7.5 mA
9.5 mA
9.5 mA
9.5 mA
18 mA
6.83 mA
6.5 mA
6 mA
19.5 mA
425 uA
6.6 mA
5.75 mA
6.6 mA
4.25 mA
17 mA
21.5 mA
4.4 mA
4.4 mA
3 mA
3 mA
3 mA
17 mA
7.8 mA
4.4 mA
4.4 mA
17 mA
17 mA
8.5 mA
8.5 mA
8.5 mA
2.9 mA
2.8 mA
6.5 mA
7 mA
3.4 mA
7.7 mA
3.4 mA
7.4 mA
7.4 mA
5.5 mA
3 mA
3 mA
16 mA
7.5 mA
7.5 mA
3.2 mA
3.2 mA
3.2 mA
10 mA
5.5 mA
1.5 mA
1.5 mA
1.5 mA
10 mA
6.5 mA
5.5 mA
5.5 mA
5.5 mA
5.5 mA
5.5 mA
1.6 mA
1.3 mA
5 mA
5 mA
アンプ◀
アンプ
周波数帯域 100MHz ~ 500MHz 未満
モデル
ADA4853-1
ADA4841-1
ADA4841-2
AD8033
AD8034
AD8031
AD8032
AD810
ADA4637-1
ADA4870
AD8397
ADA4898-1
ADA4898-2
AD844
AD8067
AD8651
AD8652
AD817
AD826
AD827
AD847
アンプ帯域
(-3dB)
90 MHz
80 MHz
80 MHz
80 MHz
80 MHz
80 MHz
80 MHz
80 MHz
79.9 MHz
70 MHz
69 MHz
65 MHz
65 MHz
60 MHz
54 MHz
50 MHz
50 MHz
50 MHz
50 MHz
50 MHz
50 MHz
スルーレート
ch数
トータル
歪み率
安定な
最小増幅率
電圧帰還
電流帰還
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
電源
電圧
電源
電圧
(Min)
(Max)
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
-115
-111
-82
-82
-86
-86
-61
-84
-116
-86
-104
-104
-63
-78
-82
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Current
Voltage
Current
Voltage
Voltage
Voltage
Current
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
1 mV
40 uV
40 uV
1 mV
1 mV
1 mV
1 mV
1.5 mV
70 uV
-1 mV
1 mV
20 uV
20 uV
50 uV
200 uV
100 uV
100 uV
500 uV
500 uV
500 uV
500 uV
1 uA
3 uA
3 uA
1.5 pA
1.5 pA
450 nA
450 nA
2 uA
1 pA
9 uA
200 nA
100 nA
100 nA
150 nA
600 fA
1 pA
1 pA
3.3 uA
3.3 uA
3.3 uA
3.3 uA
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
2.65
2.7
2.7
5
5
2.7
2.7
5
10
10
3
9
9
9
5
2.7
2.7
5
5
9
9
5
12
12
24
24
12
12
36
30
40
24
33
33
36
24
5.5
5.5
36
36
36
36
100 V/us
13 V/us
13 V/us
80 V/us
80 V/us
35 V/us
35 V/us
1 kV/us
170 V/us
2500 V/us
53 V/us
55 V/us
55 V/us
2 kV/us
640 V/us
41 V/us
41 V/us
350 V/us
350 V/us
300 V/us
300 V/us
アンプ一個の
消費電流
1.6 mA
1.5 mA
1.5 mA
3.5 mA
3.5 mA
1.6 mA
1.6 mA
8 mA
7 mA
32.5 mA
15 mA
8.1 mA
7.9 mA
6.5 mA
7 mA
9 mA
9 mA
7.5 mA
7.5 mA
6.75 mA
4.8 mA
◆ローノイズ OP アンプ
電圧ノイズ密度 5nV/ Hz未満(超低ノイズ)
モデル
AD797
ADA4898-1
ADA4898-2
AD8099
ADA4899-1
ADA4896-2
ADA4897-1
ADA4897-2
ADA4895-1
ADA4895-2
AD8599
AD8597
AD8004
AD8000
AD829
ADA4004-1
ADA4004-2
AD8003
ADA4004-4
AD811
AD8017
AD8009
AD8002
AD8001
AD8079
AD8010
AD8011
AD844
AD8023
ADA4841-1
ADA4841-2
ADA4870
AD8021
AD8022
AD8012
AD8016
AD8007
AD8008
AD8671
AD8672
AD8674
AD8675
AD8676
ADA4075-2
ADA4310-1
AD810
AD8045
AD8072
AD8073
AD8024
OP270
OP470
OP37
OP27
ADA4861-3
AD812
AD813
▶アンプ
入力電圧
ノイズ密度
入力電流
ノイズ密度
低周波
電圧ノイズ
900 pV/rtHz
900 pV/rtHz
900 pV/rtHz
950 pV/rtHz
1 nV/rtHz
1 nV/rtHz
1 nV/rtHz
1 nV/rtHz
1 nV/rtHz
1 nV/rtHz
1.15 nV/rtHz
1.15 nV/rtHz
1.5 nV/rtHz
1.6 nV/rtHz
1.7 nV/rtHz
1.8 nV/rtHz
1.8 nV/rtHz
1.8 nV/rtHz
1.8 nV/rtHz
1.9 nV/rtHz
1.9 nV/rtHz
1.9 nV/rtHz
2 nV/rtHz
2 nV/rtHz
2 nV/rtHz
2 nV/rtHz
2 nV/rtHz
2 nV/rtHz
2 nV/rtHz
2.1 nV/rtHz
2.1 nV/rtHz
2.1 nV/rtHz
2.1 nV/rtHz
2.5 nV/rtHz
2.5 nV/rtHz
2.6 nV/rtHz
2.7 nV/rtHz
2.7 nV/rtHz
2.8 nV/rtHz
2.8 nV/rtHz
2.8 nV/rtHz
2.8 nV/rtHz
2.8 nV/rtHz
2.8 nV/rtHz
2.85 nV/rtHz
2.9 nV/rtHz
3 nV/rtHz
3 nV/rtHz
3 nV/rtHz
3 nV/rtHz
3.2 nV/rtHz
3.2 nV/rtHz
3.2 nV/rtHz
3.2 nV/rtHz
3.2 nV/rtHz
3.5 nV/rtHz
3.5 nV/rtHz
2 pA/rtHz
2.4 pA/rtHz
2.4 pA/rtHz
2.6 pA/rtHz
2.6 pA/rtHz
2.8 pA/rtHz
2.8 pA/rtHz
2.8 pA/rtHz
2.94 pA/rtHz
2.94 pA/rtHz
1.5 pA/rtHz
2.3 pA/rtHz
38 pA/rtHz
26 pA/rtHz
1.5 pA/rtHz
1.2 pA/rtHz
1.2 pA/rtHz
3 pA/rtHz
3.5 pA/rtHz
20 pA/rtHz
23 pA/rtHz
46 pA/rtHz
2 pA/rtHz
2 pA/rtHz
2 pA/rtHz
3 pA/rtHz
5 pA/rtHz
12 pA/rtHz
14 pA/rtHz
1.3 pA/rtHz
1.4 pA/rtHz
4.2 pA/rtHz
2.1 pA/rtHz
1.2 pA/rtHz
15 pA/rtHz
18 pA/rtHz
22.5 pA/rtHz
22.5 pA/rtHz
300 fA/rtHz
300 fA/rtHz
300 fA/rtHz
300 fA/rtHz
300 fA/rtHz
1.2 pA/rtHz
21.8 pA/rtHz
1.5 pA/rtHz
3 pA/rtHz
6 pA/rtHz
6 pA/rtHz
8 pA/rtHz
1.1 pA/rtHz
1.7 pA/rtHz
1.7 pA/rtHz
1.7 pA/rtHz
1.7 pA/rtHz
1.5 pA/rtHz
1.5 pA/rtHz
50 nV p-p
99 nV p-p
99 nV p-p
99 nV p-p
99 nV p-p
99 nV p-p
76 nV p-p
76 nV p-p
20 nV p-p
150 nV p-p
150 nV p-p
150 nV p-p
77 nV p-p
77 nV p-p
77 nV p-p
100 nV p-p
100 nV p-p
60 nV p-p
80 nV p-p
80 nV p-p
90 nV p-p
90 nV p-p
-
ch数
電圧帰還
電流帰還
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
2
1
4
1
1
1
2
3
4
1
2
1
2
1
2
1
1
1
3
1
2
1
1
2
2
2
1
2
1
2
4
1
2
2
2
1
1
2
3
4
2
4
1
1
3
2
3
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Current
Current
Voltage
Voltage
Voltage
Current
Voltage
Current
Current
Current
Current
Current
Voltage
Current
Current
Current
Current
Voltage
Voltage
Current
Voltage
Voltage
Current
Current
Current
Current
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Current
Current
Voltage
Current
Current
Current
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Current
Current
Current
25 uV
20 uV
20 uV
200 uV
35 uV
28 uV
28 uV
28 uV
28 uV
28 uV
10 uV
120 uV
1 mV
1 mV
200 uV
125 uV
125 uV
700 uV
40 uV
500 uV
1.8 mV
2 mV
2 mV
2 mV
5 mV
5 mV
2 mV
50 uV
2 mV
40 uV
40 uV
-1 mV
400 uV
1.5 mV
1 mV
1 mV
500 uV
500 uV
20 uV
20 uV
20 uV
10 uV
12 uV
1 mV
1 mV
1.5 mV
200 uV
2 mV
2 mV
2 mV
50 uV
400 uV
30 uV
30 uV
100 uV
2 mV
2 mV
250 nA
100 nA
100 nA
3 uA
100 nA
11 uA
11 uA
11 uA
11 uA
11 uA
25 nA
200 nA
35 uA
5 uA
3.3 uA
90 nA
90 nA
7 uA
40 nA
2 uA
160 uA
50 uA
3 uA
3 uA
3 uA
6 uA
5 uA
150 nA
5 uA
3 uA
3 uA
9 uA
7.5 uA
2.5 uA
3 uA
45 uA
4 uA
4 uA
3 nA
3 nA
3 nA
500 pA
500 pA
100 nA
6 uA
2 uA
2 uA
4 uA
4 uA
1 uA
15 nA
25 nA
15 nA
15 nA
700 pA
300 nA
500 nA
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
アンプ帯域
(-3dB)
8 MHz
65 MHz
65 MHz
500 MHz
600 MHz
230 MHz
230 MHz
230 MHz
140 MHz
140 MHz
10 MHz
10 MHz
250 MHz
1.58 GHz
120 MHz
12 MHz
12 MHz
1.65 GHz
12 MHz
140 MHz
160 MHz
1 GHz
600 MHz
880 MHz
260 MHz
230 MHz
400 MHz
60 MHz
125 MHz
80 MHz
80 MHz
70 MHz
490 MHz
130 MHz
350 MHz
380 MHz
650 MHz
650 MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
6.5 MHz
190 MHz
80 MHz
1 GHz
100 MHz
100 MHz
200 MHz
5 MHz
6 MHz
12 MHz
8 MHz
730 MHz
145 MHz
100 MHz
スルーレート
電源
電圧
電源
電圧
(Min) (Max)
20 V/us
55 V/us
55 V/us
1.6 kV/us
310 V/us
120 V/us
120 V/us
120 V/us
500 V/us
500 V/us
16.8 V/us
16 V/us
3 kV/us
4.1 kV/us
230 V/us
2.7 V/us
2.7 V/us
3.8 kV/us
2.7 V/us
2.5 kV/us
1.6 kV/us
5.5 kV/us
1.2 kV/us
1 kV/us
800 V/us
800 V/us
3.5 kV/us
2 kV/us
1.2 kV/us
13 V/us
13 V/us
2500 V/us
150 V/us
50 V/us
2.25 kV/us
1 kV/us
1 kV/us
1 kV/us
4 V/us
4 V/us
4 V/us
2.5 V/us
2.5 V/us
12 V/us
820 V/us
1 kV/us
1.35 kV/us
500 V/us
500 V/us
390 V/us
2.4 V/us
2 V/us
17 V/us
2.8 V/us
680 V/us
425 V/us
250 V/us
10
9
9
5
4.5
3
3
3
3
3
9
10
4
4.5
9
10
10
4.5
10
9
4.4
5
6
6
6
9
3
9
4.2
2.7
2.7
10
4.5
4.5
3
6
5
5
10
10
10
10
10
10
5
5
3.3
5
5
5
9
9
8
8
5
2.4
2.4
36
33
33
12
12
10
10
10
10
10
30
36
12
12
36
36
36
10
30
36
12
12
12
12
12
12
12
36
15
12
12
40
24
26
12
26
12
12
36
36
36
36
36
30
12
36
12
12
12
24
36
36
44
44
12
36
36
アンプ一個の
消費電流
10.5 mA
8.1 mA
7.9 mA
16 mA
16.2 mA
3 mA
3 mA
3 mA
3 mA
3 mA
5.7 mA
5.7 mA
4.25 mA
14.3 mA
6.5 mA
2.2 mA
2.2 mA
10.2 mA
1.775 mA
16 mA
7.7 mA
16 mA
11.5 mA
5 mA
5.75 mA
17 mA
1.3 mA
6.5 mA
10 mA
1.5 mA
1.5 mA
32.5 mA
7.7 mA
5.5 mA
900 uA
13.2 mA
10.2 mA
10.2 mA
3.5 mA
3.5 mA
3.5 mA
2.9 mA
2.9 mA
2.25 mA
7.6 mA
8 mA
19 mA
5 mA
5 mA
17 mA
3.25 mA
2.75 mA
5.67 mA
5.7 mA
6.83 mA
5.5 mA
5.5 mA
www.analog.com/jp |
27
アンプ
モデル
入力電圧
ノイズ密度
入力電流
ノイズ密度
低周波
電圧ノイズ
ch数
電圧帰還
電流帰還
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
AD8014
AD8013
AD8048
OP184
OP284
OP484
ADA4084-1
ADA4084-2
ADA4084-4
ADA4817-1
ADA4817-2
AD8005
ADA4860-1
ADA4858-3
AD8655
AD8656
AD8634
AD8027
AD8028
AD9632
ADA4857-1
ADA4857-2
AD8651
AD8397
AD8037
AD8018
OP113
OP213
OP413
ADA4637-1
ADA4627-1
3.5 nV/rtHz
3.5 nV/rtHz
3.8 nV/rtHz
3.9 nV/rtHz
3.9 nV/rtHz
3.9 nV/rtHz
3.9 nV/rtHz
3.9 nV/rtHz
3.9 nV/rtHz
4 nV/rtHz
4 nV/rtHz
4 nV/rtHz
4 nV/rtHz
4 nV/rtHz
4 nV/rtHz
4 nV/rtHz
4.2 nV/rtHz
4.3 nV/rtHz
4.3 nV/rtHz
4.3 nV/rtHz
4.4 nV/rtHz
4.4 nV/rtHz
4.5 nV/rtHz
4.5 nV/rtHz
4.5 nV/rtHz
4.5 nV/rtHz
4.7 nV/rtHz
4.7 nV/rtHz
4.7 nV/rtHz
4.8 nV/rtHz
4.8 nV/rtHz
5 pA/rtHz
12 pA/rtHz
1 pA/rtHz
400 fA/rtHz
400 fA/rtHz
400 fA/rtHz
0.55 pA/rtHz
0.55 pA/rtHz
0.55 pA/rtHz
2.5 fA/rtHz
2.5 fA/rtHz
1.1 pA/rtHz
7.7 pA/rtHz
9 pA/rtHz
0.6 pA/rtHz
1.6 pA/rtHz
1.6 pA/rtHz
2 pA/rtHz
1.5 pA/rtHz
1.5 pA/rtHz
4 fA/rtHz
1.5 pA/rtHz
2.1 pA/rtHz
10 pA/rtHz
400 fA/rtHz
400 fA/rtHz
400 fA/rtHz
2.5 fA/rtHz
2.5 fA/rtHz
300 nV p-p
300 nV p-p
300 nV p-p
100 nV p-p
100 nV p-p
100 nV p-p
0.13 uV p-p
120 nV p-p
120 nV p-p
120 nV p-p
700 nV p-p
700 nV p-p
1
3
1
1
2
4
1
2
4
1
2
1
1
3
1
2
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
4
1
1
Current
Current
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Current
Current
Current
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Current
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
2 mV
2 mV
1 mV
175 uV
175 uV
250 uV
40 uV
40 uV
40 uV
400 uV
400 uV
5 mV
3.5 mV
500 uV
50 uV
50 uV
250 uV
200 uV
200 uV
2 mV
2 mV
2 mV
100 uV
1 mV
2 mV
1 mV
150 uV
250 uV
275 uV
70 uV
70 uV
5 uA
3 uA
1 uA
80 nA
80 nA
80 nA
140 nA
140 nA
140 nA
2 pA
2 pA
500 nA
1.5 uA
700 nA
10 pA
10 pA
-40 nA
3.8 uA
4 uA
2 uA
2 uA
2 uA
1 pA
200 nA
3 uA
1 uA
600 nA
600 nA
600 nA
1 pA
1 pA
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
No
Yes
Yes
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
No
Yes
No
No
No
No
No
アンプ帯域
(-3dB)
400 MHz
480 MHz
260 MHz
4.25 MHz
4.25 MHz
4.25 MHz
15.9 MHz
15.9 MHz
15.9 MHz
1.05 GHz
1.05 GHz
270 MHz
520 MHz
600 MHz
28 MHz
28 MHz
4.9 MHz
190 MHz
190 MHz
250 MHz
850 MHz
750 MHz
50 MHz
69 MHz
270 MHz
130 MHz
3.4 MHz
3.4 MHz
3.4 MHz
79.9 MHz
19 MHz
スルーレート
電源
電圧
電源
電圧
(Min) (Max)
4 kV/us
1 kV/us
1 kV/us
4 V/us
4 V/us
4 V/us
4.6 V/us
4.6 V/us
4.6 V/us
870 V/us
870 V/us
1.5 kV/us
790 V/us
600 V/us
11 V/us
11 V/us
5 V/us
100 V/us
100 V/us
1.5 kV/us
2.8 kV/us
2.8 kV/us
41 V/us
53 V/us
1.5 kV/us
300 V/us
1.2 V/us
1.2 V/us
1.2 V/us
170 V/us
82 V/us
4.5
4.2
6
3
3
3
3
3
3
5
5
4
5
3
2.7
2.7
3
2.7
2.7
6
4.5
4.5
2.7
3
6
3.3
4
4
4
10
10
12
13
12
36
36
36
30
30
30
10
10
12
12
5.5
5.5
5.5
30
12
12
12
10.5
10.5
5.5
24
12
8
36
36
36
30
30
スルーレート
電源
電圧
電源
電圧
アンプ一個の
消費電流
1.3 mA
4 mA
6.6 mA
2 mA
2 mA
2 mA
625 uA
625 uA
625 uA
19 mA
19 mA
425 uA
8 mA
7 mA
4.5 mA
4.5 mA
1.1 mA
8.5 mA
8.5 mA
17 mA
5.5 mA
5.5 mA
9 mA
15 mA
19.5 mA
10 mA
3 mA
3 mA
3 mA
7 mA
7 mA
電圧ノイズ密度 5nV/ Hz以上~ 10nV/ Hz未満(低ノイズ)
モデル
AD8652
AD848
ADA4805-1
SSM2135
AD8047
ADA4528-1
ADA4528-2
AD8610
AD8620
AD8616
AD8618
OP285
AD8055
AD8056
OP275
OP467
AD8646
AD8647
AD8648
AD8605
AD8606
AD8608
AD8691
OP471
ADA4855-3
AD8067
AD8036
ADA4077-1
ADA4077-2
ADA4077-4
AD8065
AD8066
AD8615
AD8057
AD8058
AD9631
AD8510
AD8512
AD8513
OP1177
OP2177
OP4177
AD8691
AD8692
AD8694
AD8038
AD8039
AD8061
AD8062
AD8063
ADA4001-2
28
|
入力電圧
ノイズ密度
入力電流
ノイズ密度
低周波
電圧ノイズ
ch数
電圧帰還
電流帰還
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
5 nV/rtHz
5 nV/rtHz
5.2 nV/rtHz
5.2 nV/rtHz
5.2 nV/rtHz
5.9 nV/rtHz
5.9 nV/rtHz
6 nV/rtHz
6 nV/rtHz
6 nV/rtHz
6 nV/rtHz
6 nV/rtHz
6 nV/rtHz
6 nV/rtHz
6 nV/rtHz
6 nV/rtHz
6 nV/rtHz
6 nV/rtHz
6 nV/rtHz
6.5 nV/rtHz
6.5 nV/rtHz
6.5 nV/rtHz
6.5 nV/rtHz
6.5 nV/rtHz
6.5 nV/rtHz
6.6 nV/rtHz
6.7 nV/rtHz
6.9 nV/rtHz
6.9 nV/rtHz
6.9 nV/rtHz
7 nV/rtHz
7 nV/rtHz
7 nV/rtHz
7 nV/rtHz
7 nV/rtHz
7 nV/rtHz
7.6 nV/rtHz
7.6 nV/rtHz
7.6 nV/rtHz
7.9 nV/rtHz
7.9 nV/rtHz
7.9 nV/rtHz
8 nV/rtHz
8 nV/rtHz
8 nV/rtHz
8 nV/rtHz
8 nV/rtHz
8.5 nV/rtHz
8.5 nV/rtHz
8.5 nV/rtHz
8.8 nV/rtHz
4 fA/rtHz
1.5 pA/rtHz
0.7 pA/rtHz
500 fA/rtHz
1 pA/rtHz
500 fA/rtHz
500 fA/rtHz
5 fA/rtHz
5 fA/rtHz
50 fA/rtHz
50 fA/rtHz
900 fA/rtHz
1 pA/rtHz
1 pA/rtHz
1.5 pA/rtHz
8 pA/rtHz
10 fA/rtHz
10 fA/rtHz
10 fA/rtHz
50 fA/rtHz
1.7 pA/rtHz
2 pA/rtHz
1 fA/rtHz
2.2 pA/rtHz
0.2 pA/rtHz
0.2 pA/rtHz
0.2 pA/rtHz
0.6 fA/rtHz
0.6 fA/rtHz
50 fA/rtHz
700 fA/rtHz
700 fA/rtHz
2.5 pA/rtHz
200 fA/rtHz
200 fA/rtHz
200 fA/rtHz
50 fA/rtHz
50 fA/rtHz
50 fA/rtHz
600 fA/rtHz
600 fA/rtHz
1.2 pA/rtHz
1.2 pA/rtHz
1.2 pA/rtHz
3 fA/rtHz
44 nV rms
99 nV p-p
99 nV p-p
1.8 uV p-p
1.8 uV p-p
2.4 uV p-p
2.4 uV p-p
150 nV p-p
2.3 uV p-p
2.3 uV p-p
2.4 uV p-p
2.3 uV p-p
2.3 uV p-p
2.3 uV p-p
1.6 uV p-p
250 nV p-p
0.25 uV p-p
0.25 uV p-p
0.25 uV p-p
2.4 uV p-p
2.4 uV p-p
2.4 uV p-p
2.4 uV p-p
400 nV p-p
400 nV p-p
400 nV p-p
1.6 uV p-p
1.6 uV p-p
1.6 uV p-p
-
2
1
1
2
1
1
2
1
2
2
4
2
1
2
2
4
2
2
4
1
2
4
1
4
3
1
1
1
2
4
1
2
1
1
2
1
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
1
2
1
2
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
100 uV
500 uV
13 uV
200 uV
1 mV
0.3 uV
0.3 uV
75 uV
85 uV
23 uV
23 uV
35 uV
3 mV
3 mV
1 mV
200 uV
600 uV
600 uV
700 uV
20 uV
20 uV
20 uV
400 uV
1 mV
1 mV
200 uV
2 mV
10 uV
10 uV
10 uV
400 uV
400 uV
80 uV
1 mV
1 mV
3 mV
80 uV
80 uV
80 uV
15 uV
15 uV
15 uV
400 uV
400 uV
400 uV
500 uV
500 uV
1 mV
1 mV
1 mV
500 uV
1 pA
3.3 uA
550 nA
300 nA
1 uA
200 pA
200 pA
2 pA
2 pA
200 fA
200 fA
100 nA
400 nA
400 nA
100 nA
150 nA
300 fA
300 fA
200 fA
200 fA
200 fA
200 fA
200 fA
25 nA
4.5 uA
600 fA
4 uA
0.4 nA
0.4 nA
0.4 nA
2 pA
2 pA
200 fA
500 nA
500 nA
2 uA
21 pA
21 pA
21 pA
500 pA
500 pA
500 pA
200 fA
200 fA
200 fA
400 nA
400 nA
350 nA
350 nA
350 nA
20 pA
Yes
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
No
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
www.analog.com/jp
アンプ帯域
(-3dB)
50 MHz
35 MHz
40 MHz
3.5 MHz
250 MHz
4 MHz
4 MHz
25 MHz
25 MHz
24 MHz
24 MHz
9 MHz
300 MHz
300 MHz
9 MHz
28 MHz
24 MHz
24 MHz
22 MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
6.5 MHz
400 MHz
54 MHz
240 MHz
5.5 MHz
5.5 MHz
5.5 MHz
145 MHz
145 MHz
23 MHz
325 MHz
325 MHz
320 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
1.3 MHz
1.3 MHz
1.3 MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
350 MHz
350 MHz
320 MHz
320 MHz
320 MHz
10.3 MHz
(Min) (Max)
41 V/us
200 V/us
190 V/us
600 mV/us
750 V/us
0.45 V/us
0.45 V/us
60 V/us
50 V/us
12 V/us
12 V/us
22 V/us
1.4 kV/us
1.4 kV/us
22 V/us
170 V/us
11 V/us
11 V/us
12 V/us
5 V/us
5 V/us
5 V/us
5 V/us
8 V/us
800 V/us
640 V/us
1.2 kV/us
1.2 V/us
1.2 V/us
1.2 V/us
180 V/us
180 V/us
12 V/us
1.15 kV/us
1.15 kV/us
1.3 kV/us
20 V/us
20 V/us
20 V/us
700 mV/us
700 mV/us
700 mV/us
5 V/us
5 V/us
5 V/us
425 V/us
425 V/us
650 V/us
650 V/us
650 V/us
25 V/us
2.7
9
2.7
4
6
2.2
2.2
10
10
2.7
2.7
9
8
8
9
9
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
9
3
5
6
5
5
5
5
5
2.7
3
3
6
9
9
9
5
5
5
2.7
2.7
2.7
3
3
2.7
2.7
2.7
10
5.5
36
10
36
12
5.5
5.5
27
27
6
6
44
12
12
44
36
5.5
5.5
5.5
6
6
6
6
36
5.5
24
12
30
30
30
24
24
6
12
12
12
36
36
36
36
36
36
6
6
6
12
12
8
8
8
36
アンプ一個の
消費電流
9 mA
4.8 mA
570 uA
3.8 mA
6.6 mA
1.4 mA
1.4 mA
3.5 mA
3.5 mA
2 mA
2 mA
2.5 mA
6.5 mA
6 mA
2.5 mA
2.5 mA
2 mA
2 mA
2 mA
1.2 mA
1.2 mA
1.2 mA
1.05 mA
2.75 mA
7.8 mA
7 mA
21.5 mA
400 uA
400 uA
400 uA
7.4 mA
7.4 mA
1.7 mA
7.5 mA
7.5 mA
18 mA
2.5 mA
2.5 mA
2.5 mA
500 uA
500 uA
500 uA
1.05 mA
1.05 mA
1.05 mA
1.5 mA
1.5 mA
9.5 mA
9.5 mA
9.5 mA
2 mA
アンプ◀
アンプ
モデル
入力電圧
ノイズ密度
入力電流
ノイズ密度
低周波
電圧ノイズ
ch数
電圧帰還
電流帰還
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
AD795
AD842
ADA4891-1
ADA4891-2
ADA4891-3
ADA4891-4
ADA4610-2
OP162
OP262
OP462
AD708
OP07
OP77
9 nV/rtHz
9 nV/rtHz
9 nV/rtHz
9 nV/rtHz
9 nV/rtHz
9 nV/rtHz
9.2 nV/rtHz
9.5 nV/rtHz
9.5 nV/rtHz
9.5 nV/rtHz
9.6 nV/rtHz
9.6 nV/rtHz
9.8 nV/rtHz
0.6 fA/rtHz
400 fA/rtHz
400 fA/rtHz
400 fA/rtHz
120 fA/rtHz
320 fA/rtHz
350 fA/rtHz
1 uV p-p
700 nV p-p
500 nV p-p
500 nV p-p
500 nV p-p
230 nV p-p
380 nV p-p
350 nV p-p
1
1
1
2
3
4
2
1
2
4
2
1
1
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
100 uV
500 uV
2.5 mV
2.5 mV
2.5 mV
2.5 mV
400 uV
25 uV
25 uV
25 uV
30 uV
30 uV
50 uV
1 pA
4.2 uA
2 pA
2 pA
2 pA
2 pA
5 pA
260 nA
260 nA
260 nA
1 nA
1 nA
1.2 nA
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
アンプ帯域
(-3dB)
1.6 MHz
40 MHz
240 MHz
240 MHz
220 MHz
220 MHz
10 MHz
15 MHz
15 MHz
15 MHz
900 kHz
600 kHz
600 kHz
スルーレート
電源
電圧
電源
電圧
(Min) (Max)
1 V/us
375 V/us
210 V/us
210 V/us
210 V/us
210 V/us
20 V/us
13 V/us
13 V/us
13 V/us
300 mV/us
300 mV/us
300 mV/us
8
10
2.7
2.7
2.7
2.7
5
2.7
2.7
2.7
6
6
6
36
36
5.5
5.5
5.5
5.5
36
12
12
12
36
44
44
スルーレート
電源
電圧
電源
電圧
アンプ一個の
消費電流
1.5 mA
13 mA
4.4 mA
4.4 mA
4.4 mA
4.4 mA
1.85 mA
800 uA
775 uA
775 uA
2.75 mA
4 mA
2 mA
電圧ノイズ密度 10nV/ Hz以上~ 20nV/ Hz未満(低ノイズ)
モデル
AD8677
OP07D
AD8519
AD8529
AD818
AD828
ADA4850-1
ADA4850-2
ADA4851-4
ADA4851-1
ADA4851-2
AD8668
AD8665
AD8666
ADA4862-3
AD8033
AD8034
AD8624
AD8622
OP200
OP400
OP177
OP42
AD825
AD8661
AD8664
AD8662
AD8614
AD8644
AD8244
AD820
AD822
OP97
ADA4661-2
ADA4666-2
ADA4856-3
ADA4500-2
ADA4700-1
AD706
AD704
OP777
OP727
OP747
OP492
AD8042
AD817
AD826
AD827
AD847
AD8031
AD8032
AD841
AD8625
AD8626
AD8627
AD823
AD824
OP249
ADA4000-1
ADA4000-2
ADA4000-4
AD744
AD746
AD711
AD712
AD713
AD8041
AD8091
AD8092
▶アンプ
入力電圧
ノイズ密度
入力電流
ノイズ密度
低周波
電圧ノイズ
ch数
電圧帰還
電流帰還
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
10 nV/rtHz
10 nV/rtHz
10 nV/rtHz
10 nV/rtHz
10 nV/rtHz
10 nV/rtHz
10 nV/rtHz
10 nV/rtHz
10 nV/rtHz
10 nV/rtHz
10 nV/rtHz
10 nV/rtHz
10 nV/rtHz
10 nV/rtHz
10.6 nV/rtHz
11 nV/rtHz
11 nV/rtHz
11 nV/rtHz
11 nV/rtHz
11 nV/rtHz
11 nV/rtHz
11 nV/rtHz
12 nV/rtHz
12 nV/rtHz
12 nV/rtHz
12 nV/rtHz
12 nV/rtHz
12 nV/rtHz
12 nV/rtHz
13 nV/rtHz
13 nV/rtHz
13 nV/rtHz
14 nV/rtHz
14 nV/rtHz
14 nV/rtHz
14 nV/rtHz
14.5 nV/rtHz
14.7 nV/rtHz
15 nV/rtHz
15 nV/rtHz
15 nV/rtHz
15 nV/rtHz
15 nV/rtHz
15 nV/rtHz
15 nV/rtHz
15 nV/rtHz
15 nV/rtHz
15 nV/rtHz
15 nV/rtHz
15 nV/rtHz
15 nV/rtHz
15 nV/rtHz
16 nV/rtHz
16 nV/rtHz
16 nV/rtHz
16 nV/rtHz
16 nV/rtHz
16 nV/rtHz
16 nV/rtHz
16 nV/rtHz
16 nV/rtHz
16 nV/rtHz
16 nV/rtHz
16 nV/rtHz
16 nV/rtHz
16 nV/rtHz
16 nV/rtHz
16 nV/rtHz
16 nV/rtHz
74 fA/rtHz
74 fA/rtHz
400 fA/rtHz
400 fA/rtHz
1.5 pA/rtHz
1.5 pA/rtHz
2.5 pA/rtHz
2 pA/rtHz
2.5 pA/rtHz
2.5 pA/rtHz
2.5 pA/rtHz
1.4 pA/rtHz
0.7 fA/rtHz
0.7 fA/rtHz
150 fA/rtHz
150 fA/rtHz
400 fA/rtHz
600 fA/rtHz
3.5 pA/rtHz
7 fA/rtHz
10 fA/rtHz
100 fA/rtHz
100 fA/rtHz
100 fA/rtHz
1 pA/rtHz
1 pA/rtHz
0.8 fA/rtHz
0.8 fA/rtHz
0.8 fA/rtHz
20 fA/rtHz
360 fA/rtHz
360 fA/rtHz
2 pA/rtHz
0.5 fA/rtHz
400 fA/rtHz
50 fA/rtHz
50 fA/rtHz
130 fA/rtHz
130 fA/rtHz
130 fA/rtHz
700 fA/rtHz
700 fA/rtHz
1.5 pA/rtHz
1.5 pA/rtHz
1.5 pA/rtHz
1.5 pA/rtHz
2.4 pA/rtHz
2.4 pA/rtHz
0.4 fA/rtHz
0.4 fA/rtHz
1 fA/rtHz
1 fA/rtHz
1.1 fA/rtHz
3 fA/rtHz
10 fA/rtHz
10 fA/rtHz
10 fA/rtHz
10 fA/rtHz
10 fA/rtHz
10 fA/rtHz
10 fA/rtHz
10 fA/rtHz
600 fA/rtHz
600 fA/rtHz
600 fA/rtHz
250 nV p-p
250 nV p-p
500 nV p-p
500 nV p-p
2.4 uV p-p
2.5 uV p-p
2.5 uV p-p
200 nV p-p
200 nV p-p
500 nV p-p
500 nV p-p
2 uV p-p
2.5 uV p-p
2.5 uV p-p
2.5 uV p-p
2 uV p-p
2 uV p-p
500 nV p-p
3 uV p-p
3 uV p-p
3 uV p-p
800 nV p-p
500 nV p-p
500 nV p-p
400 nV p-p
400 nV p-p
400 nV p-p
25 uV p-p
1.9 uV p-p
1.9 uV p-p
1.9 uV p-p
2 uV p-p
2 uV p-p
1 uV p-p
1 uV p-p
1 uV p-p
2 uV p-p
2 uV p-p
2 uV p-p
2 uV p-p
2 uV p-p
-
1
1
1
2
1
2
1
2
4
1
2
4
1
2
3
1
2
4
2
2
4
1
1
1
1
4
2
1
4
4
1
2
1
2
2
3
2
1
2
4
1
2
4
4
2
1
2
2
1
1
2
1
4
2
1
2
4
2
1
2
4
1
2
1
2
4
1
1
2
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Current
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
45 uV
45 uV
600 uV
600 uV
500 uV
500 uV
600 uV
600 uV
600 uV
600 uV
600 uV
600 uV
600 uV
600 uV
2 mV
1 mV
1 mV
10 uV
10 uV
80 uV
80 uV
10 uV
1.5 mV
1 mV
30 uV
50 uV
1 mV
1 mV
1 mV
100 uV
100 uV
100 uV
30 uV
30 uV
500 uV
1.3 mV
120 uV
200 uV
30 uV
30 uV
20 uV
30 uV
30 uV
1.4 mV
3 mV
500 uV
500 uV
500 uV
500 uV
1 mV
1 mV
800 uV
50 uV
50 uV
50 uV
700 uV
500 uV
400 uV
200 uV
200 uV
200 uV
300 uV
300 uV
300 uV
300 uV
300 uV
2 mV
1.6 mV
1.6 mV
200 pA
200 pA
300 nA
300 nA
3.3 uA
3.3 uA
2.3 uA
2.3 uA
1.8 uA
2.2 uA
2.2 uA
200 fA
200 fA
200 fA
600 nA
1.5 pA
1.5 pA
45 pA
45 pA
100 pA
750 pA
1.2 nA
130 pA
10 pA
300 fA
300 fA
300 fA
80 nA
80 nA
500 fA
2 pA
2 pA
30 pA
0.5 pA
0.5 pA
3.8 uA
0.3 pA
15 nA
50 pA
100 pA
5.5 nA
5.5 nA
5.5 nA
375 nA
1.2 uA
3.3 uA
3.3 uA
3.3 uA
3.3 uA
450 nA
450 nA
3.5 uA
250 fA
250 fA
250 fA
5 pA
4 pA
40 pA
5 pA
5 pA
5 pA
30 pA
110 pA
15 pA
25 pA
40 pA
1.2 uA
1.3 uA
1.3 uA
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
Yes
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
No
No
Yes
No
No
No
No
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
アンプ帯域
(-3dB)
600 kHz
600 kHz
8 MHz
8 MHz
130 MHz
130 MHz
175 MHz
175 MHz
130 MHz
130 MHz
130 MHz
4 MHz
4 MHz
4 MHz
310 MHz
80 MHz
80 MHz
560 kHz
540 kHz
500 kHz
500 kHz
600 kHz
10 MHz
46 MHz
4 MHz
4 MHz
4 MHz
5.5 MHz
5.5 MHz
3.6 MHz
1.9 MHz
1.9 MHz
900 kHz
2.1 MHz
2.1 MHz
225 MHz
18.4 MHz
4.8 MHz
800 kHz
800 kHz
700 kHz
700 kHz
700 kHz
4 MHz
170 MHz
50 MHz
50 MHz
50 MHz
50 MHz
80 MHz
80 MHz
40 MHz
5 MHz
5 MHz
5 MHz
16 MHz
2 MHz
4.7 MHz
5 MHz
5 MHz
5 MHz
13 MHz
13 MHz
4 MHz
4 MHz
4 MHz
170 MHz
110 MHz
110 MHz
(Min) (Max)
200 mV/us
200 mV/us
2.9 V/us
2.9 V/us
500 V/us
450 V/us
220 V/us
220 V/us
375 V/us
375 V/us
375 V/us
3.5 V/us
3.5 V/us
3.5 V/us
830 V/us
80 V/us
80 V/us
480 mV/us
480 mV/us
150 mV/us
150 mV/us
300 mV/us
50 V/us
140 V/us
3.5 V/us
3.5 V/us
3.5 V/us
7.5 V/us
7.5 V/us
0.8 V/us
3 V/us
3 V/us
200 mV/us
2 V/us
2 V/us
800 V/us
5.5 V/us
20 V/us
150 mV/us
150 mV/us
200 mV/us
200 mV/us
200 mV/us
4 V/us
225 V/us
350 V/us
350 V/us
300 V/us
300 V/us
35 V/us
35 V/us
300 V/us
5 V/us
5 V/us
5 V/us
25 V/us
2 V/us
22 V/us
20 V/us
20 V/us
20 V/us
75 V/us
75 V/us
20 V/us
20 V/us
20 V/us
170 V/us
170 V/us
170 V/us
10
8
2.7
2.7
5
5
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
5
5
5
5
5
5
4
4
6
6
6
16
10
5
5
5
5
5
3
5
3
4
3
3
3
2.7
±5
4
4
3
3
3
4.5
3
5
5
9
9
2.7
2.7
10
5
5
5
3
3
9
8
8
8
9
9.6
9
9
9
3
3
3
36
36
12
12
36
36
6
6
12
12
12
16
16
16
12
24
24
36
36
40
40
44
40
36
16
16
16
18
18
36
36
36
40
18
18
5.5
5.5
± 50
36
36
36
36
36
33
12
36
36
36
36
12
12
36
26
26
26
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
12
12
12
アンプ一個の
消費電流
1.3 mA
1.3 mA
1.2 mA
1.2 mA
7.5 mA
7.5 mA
2.9 mA
2.8 mA
3.2 mA
3.2 mA
3.2 mA
1.55 mA
1.55 mA
1.55 mA
6.83 mA
3.5 mA
3.5 mA
215 uA
215 uA
775 uA
725 uA
2 mA
6.5 mA
7.2 mA
1.4 mA
1.55 mA
1.55 mA
1.1 mA
1.1 mA
180 uA
900 uA
900 uA
600 uA
620 uA
630 uA
7.8 mA
1.65 mA
2.2 mA
600 uA
600 uA
350 uA
290 uA
290 uA
1.4 mA
7 mA
7.5 mA
7.5 mA
6.75 mA
4.8 mA
1.6 mA
1.6 mA
11 mA
850 uA
850 uA
850 uA
4.2 mA
625 uA
3.5 mA
1.65 mA
1.65 mA
1.65 mA
3.5 mA
4 mA
2.8 mA
2.8 mA
3 mA
6.5 mA
5.5 mA
5.5 mA
www.analog.com/jp |
29
アンプ
モデル
AD8051
AD8052
AD8054
AD8044
ADA4691-2
ADA4691-4
ADA4692-4
AD8029
AD8030
AD8040
OP297
ADA4859-3
AD8601
AD8602
AD8604
AD845
AD843
入力電圧
ノイズ密度
入力電流
ノイズ密度
低周波
電圧ノイズ
ch数
電圧帰還
電流帰還
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
16 nV/rtHz
16 nV/rtHz
16 nV/rtHz
16 nV/rtHz
16 nV/rtHz
16 nV/rtHz
16 nV/rtHz
16.5 nV/rtHz
16.5 nV/rtHz
16.5 nV/rtHz
17 nV/rtHz
17 nV/rtHz
18 nV/rtHz
18 nV/rtHz
18 nV/rtHz
18 nV/rtHz
19 nV/rtHz
850 fA/rtHz
850 fA/rtHz
850 fA/rtHz
900 fA/rtHz
1.1 pA/rtHz
1.1 pA/rtHz
1.1 pA/rtHz
20 fA/rtHz
2 pA/rtHz
50 fA/rtHz
50 fA/rtHz
50 fA/rtHz
100 fA/rtHz
3.1 uV p-p
3.1 uV p-p
3.1 uV p-p
500 nV p-p
4 uV p-p
-
1
2
4
4
2
2
2
1
2
4
2
3
1
2
4
1
1
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Current
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
Voltage
1.7 mV
1.7 mV
1.7 mV
1.4 mV
500 uV
500 uV
500 uV
1.6 mV
1.6 mV
1.6 mV
80 uV
1.4 uA
1.4 uA
2 uA
2 uA
500 fA
500 fA
500 fA
700 nA
700 nA
700 nA
50 pA
700 pA
200 fA
200 fA
200 fA
750 pA
50 pA
500 uV
500 uV
500 uV
700 uV
1 mV
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
アンプ帯域
(-3dB)
110 MHz
110 MHz
150 MHz
160 MHz
3.6 MHz
3.6 MHz
3.6 MHz
125 MHz
125 MHz
125 MHz
500 kHz
195 MHz
8.4 MHz
8.4 MHz
8.4 MHz
16 MHz
34 MHz
スルーレート
電源
電圧
電源
電圧
(Min) (Max)
170 V/us
170 V/us
145 V/us
190 V/us
1.1 V/us
1.1 V/us
1.1 V/us
62 V/us
62 V/us
62 V/us
150 mV/us
740 V/us
6 V/us
6 V/us
6 V/us
100 V/us
250 V/us
3
3
3
3
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
4
3
2.7
2.7
2.7
9.5
9
アンプ一個の
消費電流
12
12
12
12
5
5
5
12
12
12
40
5.5
6
6
6
36
36
5.5 mA
5.5 mA
3.4 mA
3.4 mA
165 uA
165 uA
165 uA
1.5 mA
1.5 mA
1.5 mA
625 uA
17 mA
1.2 mA
1.2 mA
1.2 mA
10 mA
12 mA
◆低消費電力 OP アンプ
消費電流 / アンプが 100uA 以下
モデル
AD8500
AD8502
AD8504
OP281
OP481
ADA4505-2
ADA4505-4
ADA4505-1
ADA4051-2
AD8508
ADA4051-1
AD8657
AD8659
AD8506
OP290
OP490
AD8505
OP193
OP293
AD8613
AD8617
AD8619
AD8603
AD8607
AD8609
ADA4096-2
ADA4096-4
OP196
OP296
OP496
AD8541
AD8542
AD8544
アンプ一個の
消費電流
ch数
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
入力オフセット
電流Ios
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
0.75 uA
1 uA
1 uA
5 uA
5 uA
7 uA
7 uA
9 uA
13 uA
15 uA
15 uA
18 uA
18 uA
20 uA
20 uA
20 uA
25.5 uA
30 uA
30 uA
38 uA
38 uA
38 uA
50 uA
50 uA
50 uA
60 uA
60 uA
60 uA
60 uA
60 uA
65 uA
65 uA
65 uA
1
2
4
2
4
2
4
1
2
4
1
2
4
2
2
4
1
1
2
1
2
4
1
2
4
2
4
1
2
4
1
2
4
235 uV
500 uV
500 uV
100 uV
100 uV
500 uV
500 uV
500 uV
2 uV
500 uV
2 uV
350 uV
350 uV
2.5 mV
125 uV
600 uV
500 uV
150 uV
250 uV
400 uV
400 uV
400 uV
12 uV
12 uV
12 uV
35 uV
35 uV
35 uV
35 uV
35 uV
1 mV
1 mV
1 mV
1 pA
1 pA
1 pA
3 nA
3 nA
500 fA
500 fA
500 fA
20 pA
1 pA
20 pA
20 pA
20 pA
1 pA
4 nA
4.2 nA
1 pA
20 nA
20 nA
200 fA
200 fA
200 fA
200 fA
200 fA
200 fA
3 nA
3 nA
10 nA
10 nA
10 nA
4 pA
4 pA
4 pA
0.5 pA
0.5 pA
0.5 pA
100 pA
100 pA
50 fA
50 fA
0.05 pA
40 pA
0.5 pA
40 pA
40 pA
30 pA
0.5 pA
100 fA
400 pA
0.5 pA
4 nA
4 nA
0.1 pA
0.1 pA
0.1 pA
0.1 pA
0.1 pA
0.1 pA
0.1 nA
0.1 nA
1 nA
1 nA
1 nA
0.1 pA
0.1 pA
0.1 pA
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
アンプ帯域
(-3dB)
7 kHz
7 kHz
7 kHz
105 kHz
105 kHz
50 kHz
50 kHz
50 kHz
200 kHz
95 kHz
125 kHz
200 kHz
230 kHz
150 kHz
20 kHz
20 kHz
95 Hz
35 kHz
35 kHz
400 kHz
400 kHz
400 kHz
400 kHz
400 kHz
400 kHz
1.5 MHz
800 kHz
450 kHz
450 kHz
450 kHz
1 MHz
1 MHz
1 MHz
スルーレート
電源
電圧
電源
電圧
(Min)
(Max)
0.004 V/us
0.004 V/us
0.004 V/us
28 mV/us
28 mV/us
6 mV/us
6 mV/us
6 mV/us
40 mV/us
13 mV/us
0.06 V/us
0.07 V/us
0.08 V/us
13 mV/us
12 mV/us
12 mV/us
13 mV/us
15 mV/us
15 mV/us
0.1 V/us
0.1 V/us
0.1 V/us
0.1 V/us
0.1 V/us
0.1 V/us
0.25 V/us
0.4 V/us
300 mV/us
300 mV/us
300 mV/us
0.92 V/us
0.92 V/us
0.92 V/us
1.8
1.8
1.8
2.7
2.7
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
2.7
2.7
1.8
1.6
3
1.8
1.7
1.7
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
3
3
3
3
3
2.7
2.7
2.7
5.5
5.5
5.5
12
12
5
5
5
5.5
5
5.5
18
18
5.5
36
36
5
36
36
5
5
5
6
5
5
30
30
12
12
12
5.5
5.5
5.5
スルーレート
電源
電圧
電源
電圧
(Min)
(Max)
2.7
2.7
3
3
2.7
8
8
9
9
3
3
3
2.7
3
3
2.7
2.7
4
4
9
9
9
9
5
5
5
36
36
30
36
36
36
36
36
36
36
5.5
5
5
12
5.5
36
36
36
36
32
36
16
消費電流 / アンプが 100uA ~ 1mA 以下
モデル
ADA4691-2
ADA4691-4
ADA4091-2
ADA4091-4
ADA4092-4
ADA4062-2
ADA4062-4
AD548
AD648
OP295
OP495
AD8244
AD8538
ADA4692-2
ADA4692-4
OP491
AD8539
AD8624
AD8622
OP282
OP482
AD8682
AD8684
AD8663
30
|
アンプ一個の
消費電流
ch数
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
入力オフセット
電流Ios
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
165 uA
165 uA
165 uA
165 uA
165 uA
165 uA
165 uA
170 uA
170 uA
175 uA
175 uA
180 uA
180 uA
180 uA
180 uA
200 uA
210 uA
215 uA
215 uA
250 uA
250 uA
250 uA
250 uA
285 uA
2
2
2
4
4
2
4
1
2
2
4
4
1
2
4
4
2
4
2
2
4
2
4
1
500 uV
500 uV
40 uV
40 uV
200 uV
500 uV
500 uV
750 uV
750 uV
300 uV
300 uV
100 uV
5 uV
500 uV
500 uV
80 uV
5 uV
10 uV
10 uV
200 uV
200 uV
350 uV
350 uV
30 uV
500 fA
500 fA
44 nA
44 nA
45 nA
2 pA
2 pA
5 pA
5 pA
20 nA
20 nA
500 fA
15 pA
500 fA
500 fA
30 nA
15 pA
45 pA
45 pA
3 pA
3 pA
6 pA
6 pA
300 fA
1 pA
1 pA
500 pA
500 pA
1 nA
500 fA
500 fA
5 pA
5 pA
1 nA
1 nA
50 fA
20 pA
1 pA
1 pA
100 pA
20 pA
35 pA
35 pA
1 pA
1 pA
20 pA
20 pA
200 fA
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
www.analog.com/jp
アンプ帯域
(-3dB)
3.6 MHz
3.6 MHz
1.2 MHz
1 MHz
1 MHz
85 kHz
85 kHz
3 MHz
430 kHz
3.6 MHz
3.6 MHz
3 MHz
430 kHz
560 kHz
4 MHz
4 MHz
3.5 MHz
3.5 MHz
540 kHz
1.1 V/us
1.1 V/us
460 mV/us
460 mV/us
400 mV/us
3.3 V/us
3.3 V/us
1.8 V/us
1.8 V/us
30 mV/us
30 mV/us
0.8 V/us
400 mV/us
1.3 V/us
1.3 V/us
500 mV/us
400 mV/us
480 mV/us
480 mV/us
9 V/us
9 V/us
9 V/us
9 V/us
300 mV/us
アンプ◀
アンプ
モデル
AD8667
AD8669
OP727
OP747
AD8641
AD8642
AD8643
OP777
ADA4077-1
ADA4077-2
ADA4077-4
ADA4665-2
OP191
OP291
AD8005
OP1177
OP2177
OP4177
AD8515
ADA4805-1
OP97
AD706
AD704
ADA4661-2
ADA4084-2
ADA4084-4
AD824
OP297
OP497
ADA4666-2
AD549
OP400
OP262
OP462
OP200
OP162
AD8625
AD8626
AD8627
AD8565
AD8566
AD8567
ADA4638-1
AD8012
AD820
AD822
AD8031
AD8032
AD8694
AD8551
AD8552
AD8554
AD8571
AD8572
AD8574
アンプ一個の
消費電流
ch数
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
入力オフセット
電流Ios
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
285 uA
285 uA
290 uA
290 uA
290 uA
290 uA
290 uA
350 uA
400 uA
400 uA
400 uA
400 uA
420 uA
420 uA
425 uA
500 uA
500 uA
500 uA
500 uA
570 uA
600 uA
600 uA
600 uA
620 uA
625 uA
625 uA
625 uA
625 uA
625 uA
630 uA
700 uA
725 uA
775 uA
775 uA
775 uA
800 uA
850 uA
850 uA
850 uA
850 uA
850 uA
850 uA
850 uA
900 uA
900 uA
900 uA
900 uA
900 uA
950 uA
975 uA
975 uA
975 uA
975 uA
975 uA
975 uA
2
4
2
4
1
2
4
1
1
2
4
2
1
2
1
1
2
4
1
1
1
2
4
2
2
4
4
2
4
2
1
4
2
4
2
1
4
2
1
1
2
4
1
2
1
2
1
2
4
1
2
4
1
2
4
30 uV
30 uV
30 uV
30 uV
50 uV
50 uV
50 uV
20 uV
10 uV
10 uV
10 uV
4 mV
80 uV
80 uV
5 mV
15 uV
15 uV
15 uV
1 mV
13 uV
30 uV
30 uV
30 uV
30 uV
40 uV
40 uV
500 uV
80 uV
80 uV
500 uV
500 uV
80 uV
25 uV
25 uV
80 uV
25 uV
50 uV
50 uV
50 uV
2 mV
2 mV
2 mV
500 nV
1 mV
100 uV
100 uV
500 uV
500 uV
400 uV
1 uV
1 uV
1 uV
1 uV
1 uV
1 uV
300 fA
300 fA
5.5 nA
5.5 nA
250 fA
250 fA
250 fA
5.5 nA
0.4 nA
0.4 nA
0.4 nA
1 pA
30 nA
30 nA
500 nA
500 pA
500 pA
500 pA
2 pA
550 nA
30 pA
50 pA
100 pA
0.5 pA
140 nA
140 nA
4 pA
50 pA
60 pA
0.5 pA
150 fA
750 pA
260 nA
260 nA
100 pA
260 nA
250 fA
250 fA
250 fA
600 nA
600 nA
600 nA
45 pA
3 uA
2 pA
2 pA
450 nA
450 nA
200 fA
10 pA
10 pA
10 pA
10 pA
10 pA
10 pA
200 fA
200 fA
100 pA
100 pA
500 fA
500 fA
500 fA
100 pA
0.1 nA
0.1 nA
0.1 nA
1 pA
100 pA
100 pA
5 uA
200 pA
200 pA
200 pA
1 pA
2.1 nA
30 pA
30 pA
80 pA
11 pA
5 nA
5 nA
3 pA
50 pA
50 pA
30 pA
50 fA
100 pA
1.7 nA
1.7 nA
50 pA
1.7 nA
500 fA
500 fA
500 fA
80 nA
80 nA
80 nA
25 pA
3 uA
2 pA
2 pA
50 nA
50 nA
0.1 pA
1 pA
1 pA
1 pA
1 pA
1 pA
1 pA
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
No
No
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
アンプ帯域
(-3dB)
520 kHz
520 kHz
700 kHz
700 kHz
3.5 MHz
3.5 MHz
3.5 MHz
700 kHz
5.5 MHz
5.5 MHz
5.5 MHz
1.2 MHz
3 MHz
3 MHz
270 MHz
1.3 MHz
1.3 MHz
1.3 MHz
5 MHz
40 MHz
900 kHz
800 kHz
800 kHz
2.1 MHz
12.3 MHz
12.3 MHz
2 MHz
500 kHz
500 kHz
2.1 MHz
1 MHz
500 kHz
15 MHz
15 MHz
500 kHz
15 MHz
5 MHz
5 MHz
5 MHz
5 MHz
5 MHz
5 MHz
1.5 MHz
350 MHz
1.9 MHz
1.9 MHz
80 MHz
80 MHz
10 MHz
1.5 MHz
1.5 MHz
1.5 MHz
1.5 MHz
1.5 MHz
1.5 MHz
スルーレート
電源
電圧
電源
電圧
(Min)
(Max)
260 mV/us
260 mV/us
200 mV/us
200 mV/us
3 V/us
3 V/us
3 V/us
200 mV/us
1 V/us
1 V/us
1 V/us
1 V/us
500 mV/us
500 mV/us
1.5 kV/us
700 mV/us
700 mV/us
700 mV/us
2.7 V/us
190 V/us
200 mV/us
150 mV/us
150 mV/us
2 V/us
2.6 V/us
2.6 V/us
2 V/us
150 mV/us
150 mV/us
2 V/us
3 V/us
150 mV/us
13 V/us
13 V/us
150 mV/us
13 V/us
5 V/us
5 V/us
5 V/us
6 V/us
6 V/us
6 V/us
1.5 V/us
2.25 kV/us
3 V/us
3 V/us
35 V/us
35 V/us
5 V/us
400 mV/us
400 mV/us
400 mV/us
400 mV/us
400 mV/us
400 mV/us
5
16
3
3
5
5
5
3
5
5
5
5
2.7
2.7
4
5
5
5
1.8
3
4
4
4
3
3
3
3
4
4
3
10
6
2.7
2.7
6
2.7
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
3
5
3
3
3
3
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
16
5
36
36
26
26
26
36
30
30
30
16
12
12
12
36
36
36
6
10
40
36
36
18
30
30
36
40
40
18
36
40
12
12
40
12
26
26
26
16
16
16
30
12
36
36
12
12
6
6
5.5
5.5
6
6
6
スルーレート
電源
電圧
電源
電圧
(Min)
(Max)
2.7
2.7
3
5
5
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
3
2.7
3
2.5
2.5
3
4.5
10
8
3
3
6
6
30
18
18
6
6
6
6
6
6
12
12
6
6
6
6
6
6
6
6
12
12
36
36
5
5
消費電流 / アンプが 1mA ~ 2mA 以下
モデル
AD8691
AD8692
AD8634
AD8614
AD8644
AD8628
AD8630
AD8629
AD8605
AD8606
AD8608
AD8519
AD8529
AD8601
AD8602
AD8604
AD8534
AD8531
AD8532
AD8591
AD8592
AD8011
AD8014
AD8677
OP07D
ADA4853-1
ADA4853-2
▶アンプ
アンプ一個の
消費電流
ch数
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
入力オフセット
電流Ios
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
1.05 mA
1.05 mA
1.1 mA
1.1 mA
1.1 mA
1.1 mA
1.1 mA
1.1 mA
1.2 mA
1.2 mA
1.2 mA
1.2 mA
1.2 mA
1.2 mA
1.2 mA
1.2 mA
1.25 mA
1.25 mA
1.25 mA
1.25 mA
1.25 mA
1.3 mA
1.3 mA
1.3 mA
1.3 mA
1.3 mA
1.3 mA
1
2
2
1
4
1
4
2
1
2
4
1
2
1
2
4
4
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
400 uV
400 uV
250 uV
1 mV
1 mV
1 uV
1 uV
1 uV
20 uV
20 uV
20 uV
600 uV
600 uV
500 uV
500 uV
500 uV
25 mV
25 mV
25 mV
25 mV
25 mV
2 mV
2 mV
45 uV
45 uV
1 mV
1 mV
200 fA
200 fA
-40 nA
80 nA
80 nA
30 pA
100 pA
30 pA
200 fA
200 fA
200 fA
300 nA
300 nA
200 fA
200 fA
200 fA
5 pA
5 pA
5 pA
5 pA
5 pA
5 uA
5 uA
200 pA
200 pA
1 uA
1 uA
100 fA
100 fA
30 nA
5 nA
5 nA
50 pA
50 pA
50 pA
100 fA
100 fA
100 fA
50 nA
50 nA
100 fA
100 fA
100 fA
1 pA
1 pA
1 pA
1 pA
1 pA
5 uA
5 uA
200 pA
200 pA
50 nA
60 nA
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
Yes
アンプ帯域
(-3dB)
10 MHz
10 MHz
4.9 MHz
5.5 MHz
5.5 MHz
2.5 MHz
2.5 MHz
2.5 MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
8 MHz
8 MHz
8.4 MHz
8.4 MHz
8.4 MHz
3 MHz
3 MHz
3 MHz
5 MHz
2.2 MHz
400 MHz
400 MHz
600 kHz
600 kHz
90 MHz
100 MHz
5 V/us
5 V/us
5 V/us
7.5 V/us
7.5 V/us
1 V/us
1 V/us
1 V/us
5 V/us
5 V/us
5 V/us
2.9 V/us
2.9 V/us
6 V/us
6 V/us
6 V/us
5 V/us
5 V/us
5 V/us
3.5 V/us
3.5 V/us
3.5 kV/us
4 kV/us
200 mV/us
200 mV/us
100 V/us
120 V/us
www.analog.com/jp |
31
アンプ
モデル
ADA4853-3
ADA4528-1
AD8661
OP492
ADA4528-2
ADA4841-1
ADA4841-2
AD8038
AD8039
AD795
AD8029
AD8030
AD8040
AD8638
AD8639
AD8668
AD8665
AD8666
AD8664
AD8662
ADA4610-2
ADA4610-4
ADA4500-2
ADA4000-1
ADA4000-2
ADA4000-4
AD8615
ADA4700-1
ADA4075-2
アンプ一個の
消費電流
ch数
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
入力オフセット
電流Ios
1.3 mA
1.4 mA
1.4 mA
1.4 mA
1.5 mA
1.5 mA
1.5 mA
1.5 mA
1.5 mA
1.5 mA
1.5 mA
1.5 mA
1.5 mA
1.5 mA
1.5 mA
1.55 mA
1.55 mA
1.55 mA
1.55 mA
1.55 mA
1.6 mA
1.6 mA
1.65 mA
1.65 mA
1.65 mA
1.65 mA
1.7 mA
1.7 mA
1.8 mA
3
1
1
4
2
1
2
1
2
1
1
2
4
1
2
4
1
2
4
2
2
4
2
1
2
4
1
1
2
1 mV
0.3 uV
30 uV
1.4 mV
0.3 uV
40 uV
40 uV
500 uV
500 uV
100 uV
1.6 mV
1.6 mV
1.6 mV
3 uV
3 uV
600 uV
600 uV
600 uV
50 uV
1 mV
200 uV
200 uV
120 uV
200 uV
200 uV
200 uV
80 uV
200 uV
1 mV
1 uA
200 pA
300 fA
375 nA
200 pA
3 uA
3 uA
400 nA
400 nA
1 pA
700 nA
700 nA
700 nA
1 pA
1 pA
200 fA
200 fA
200 fA
300 fA
300 fA
5 pA
5 pA
0.3 pA
5 pA
5 pA
5 pA
200 fA
15 nA
100 nA
60 nA
400 pA
200 fA
7 nA
250 pA
100 nA
100 nA
25 nA
25 nA
100 fA
100 nA
100 nA
100 nA
20 pA
20 pA
100 fA
100 fA
100 fA
200 fA
200 fA
2 pA
2 pA
0.3 pA
2 pA
2 pA
2 pA
100 fA
2 nA
5 nA
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
No
Yes
No
No
Yes
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
No
No
No
アンプ帯域
(-3dB)
100 MHz
4 MHz
4 MHz
4 MHz
3.4 MHz
80 MHz
80 MHz
350 MHz
350 MHz
1.6 MHz
125 MHz
125 MHz
125 MHz
1.5 MHz
1.5 MHz
4 MHz
4 MHz
4 MHz
4 MHz
4 MHz
10.6 MHz
10.6 MHz
18.4 MHz
5 MHz
5 MHz
5 MHz
23 MHz
4.8 MHz
6.5 MHz
スルーレート
120 V/us
0.45 V/us
3.5 V/us
4 V/us
0.5 V/us
13 V/us
13 V/us
425 V/us
425 V/us
1 V/us
62 V/us
62 V/us
62 V/us
2 V/us
2 V/us
3.5 V/us
3.5 V/us
3.5 V/us
3.5 V/us
3.5 V/us
25 V/us
25 V/us
5.5 V/us
20 V/us
20 V/us
20 V/us
12 V/us
20 V/us
12 V/us
電源
電圧
電源
電圧
(Min)
(Max)
3
2.2
5
4.5
2
2.7
2.7
3
3
8
2.7
2.7
2.7
5
5
5
5
5
5
5
9
9
2.7
8
8
8
2.7
10
24
5
5.5
16
33
5.5
12
12
12
12
36
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
36
36
5.5
36
36
36
6
100
36
◆高電圧(± 10V 以上)を扱える OP アンプ
一般的に 30V(± 15V)以上の電源電圧で使用可能
モデル
ADA4700-1
OP07
OP177
OP27
OP275
OP285
OP37
OP77
ADA4870
OP200
OP297
OP400
OP42
OP497
OP97
AD549
AD648
AD704
AD706
AD708
AD711
AD712
AD713
AD744
AD746
AD795
AD797
AD810
AD811
AD812
AD813
AD817
AD818
AD820
AD822
AD823
AD8244
AD824
AD825
AD826
AD827
AD828
AD829
AD841
AD842
AD843
AD844
AD845
AD847
AD848
AD8510
32
|
最大
電源電圧
ch数
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
入力オフセット
電流Ios
アンプ帯域
100
44
44
44
44
44
44
44
40
40
40
40
40
40
40
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
4
1
4
1
1
2
4
2
2
1
2
4
1
2
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
2
4
4
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
200 uV
30 uV
10 uV
30 uV
1 mV
35 uV
30 uV
50 uV
-1 mV
80 uV
80 uV
80 uV
1.5 mV
80 uV
30 uV
500 uV
750 uV
30 uV
30 uV
30 uV
300 uV
300 uV
300 uV
300 uV
300 uV
100 uV
25 uV
1.5 mV
500 uV
2 mV
2 mV
500 uV
500 uV
100 uV
100 uV
700 uV
100 uV
500 uV
1 mV
500 uV
500 uV
500 uV
200 uV
800 uV
500 uV
1 mV
50 uV
700 uV
500 uV
500 uV
80 uV
15 nA
1 nA
1.2 nA
15 nA
100 nA
100 nA
15 nA
1.2 nA
9 uA
100 pA
50 pA
750 pA
130 pA
60 pA
30 pA
150 fA
5 pA
100 pA
50 pA
1 nA
15 pA
25 pA
40 pA
30 pA
110 pA
1 pA
250 nA
2 uA
2 uA
300 nA
500 nA
3.3 uA
3.3 uA
2 pA
2 pA
5 pA
500 fA
4 pA
10 pA
3.3 uA
3.3 uA
3.3 uA
3.3 uA
3.5 uA
4.2 uA
50 pA
150 nA
750 pA
3.3 uA
3.3 uA
21 pA
2 nA
400 pA
300 pA
12 nA
2 nA
2 nA
12 nA
300 pA
21 uA
50 pA
50 pA
100 pA
6 pA
50 pA
30 pA
50 fA
5 pA
80 pA
30 pA
500 pA
10 pA
10 pA
10 pA
400 pA
45 pA
100 fA
100 nA
700 nA
2 uA
7 uA
5 uA
25 nA
25 nA
2 pA
2 pA
2 pA
50 fA
3 pA
15 pA
25 nA
50 nA
25 nA
50 nA
100 nA
100 nA
30 pA
200 nA
25 pA
50 nA
50 nA
5 pA
4.8 MHz
600 kHz
600 kHz
8 MHz
9 MHz
9 MHz
12 MHz
600 kHz
70 MHz
500 kHz
500 kHz
500 kHz
10 MHz
500 kHz
900 kHz
1 MHz
1 MHz
800 kHz
800 kHz
900 kHz
4 MHz
4 MHz
4 MHz
13 MHz
13 MHz
1.6 MHz
8 MHz
80 MHz
140 MHz
145 MHz
100 MHz
50 MHz
130 MHz
1.9 MHz
1.9 MHz
16 MHz
3.6 MHz
2 MHz
46 MHz
50 MHz
50 MHz
130 MHz
120 MHz
40 MHz
40 MHz
34 MHz
60 MHz
16 MHz
50 MHz
35 MHz
8 MHz
www.analog.com/jp
(-3dB)
スルーレート
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
20 V/us
300 mV/us
300 mV/us
2.8 V/us
22 V/us
22 V/us
17 V/us
300 mV/us
2500 V/us
150 mV/us
150 mV/us
150 mV/us
50 V/us
150 mV/us
200 mV/us
3 V/us
1.8 V/us
150 mV/us
150 mV/us
300 mV/us
20 V/us
20 V/us
20 V/us
75 V/us
75 V/us
1 V/us
20 V/us
1 kV/us
2.5 kV/us
425 V/us
250 V/us
350 V/us
500 V/us
3 V/us
3 V/us
25 V/us
0.8 V/us
2 V/us
140 V/us
350 V/us
300 V/us
450 V/us
230 V/us
300 V/us
375 V/us
250 V/us
2 kV/us
100 V/us
300 V/us
200 V/us
20 V/us
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
アンプ◀
アンプ
モデル
AD8512
AD8513
AD8597
AD8622
AD8624
AD8671
AD8672
AD8674
AD8675
AD8676
AD8677
AD8684
ADA4000-1
ADA4000-2
ADA4000-4
ADA4001-2
ADA4075-2
ADA4610-2
ADA4610-4
OP07D
OP113
OP1177
OP184
OP193
OP213
OP2177
OP249
OP270
OP282
OP284
OP290
OP293
OP295
OP413
OP4177
OP467
OP470
OP471
OP482
OP484
OP490
OP495
OP727
OP747
OP777
OP90
SSM2135
最大
電源電圧
ch数
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
入力オフセット
電流Ios
アンプ帯域
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
1
4
1
2
4
2
2
2
4
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
1
1
2
80 uV
80 uV
120 uV
10 uV
10 uV
20 uV
20 uV
20 uV
10 uV
12 uV
45 uV
350 uV
200 uV
200 uV
200 uV
500 uV
1 mV
400 uV
400 nV
45 uV
150 uV
15 uV
175 uV
150 uV
250 uV
15 uV
400 uV
50 uV
200 uV
175 uV
125 uV
250 uV
300 uV
275 uV
15 uV
200 uV
400 uV
1 mV
200 uV
250 uV
600 uV
300 uV
30 uV
30 uV
20 uV
125 uV
200 uV
21 pA
21 pA
200 nA
45 pA
45 pA
3 nA
3 nA
3 nA
500 pA
500 pA
200 pA
6 pA
5 pA
5 pA
5 pA
20 pA
100 nA
5 pA
5 pA
200 pA
600 nA
500 pA
80 nA
20 nA
600 nA
500 pA
40 pA
15 nA
3 pA
80 nA
4 nA
20 nA
20 nA
600 nA
500 pA
150 nA
25 nA
25 nA
3 pA
80 nA
4.2 nA
20 nA
5.5 nA
5.5 nA
5.5 nA
4 nA
300 nA
5 pA
5 pA
200 nA
35 pA
35 pA
6 nA
6 nA
6 nA
100 pA
100 pA
200 pA
20 pA
2 pA
2 pA
2 pA
20 pA
5 nA
2 pA
2 pA
200 pA
50 nA
200 pA
50 nA
4 nA
50 nA
200 pA
10 pA
5 nA
1 pA
50 nA
100 fA
4 nA
1 nA
50 nA
200 pA
10 nA
12 nA
12 nA
1 pA
50 nA
400 pA
1 nA
100 pA
100 pA
100 pA
400 pA
50 nA
8 MHz
8 MHz
10 MHz
560 kHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
600 kHz
3.5 MHz
5 MHz
5 MHz
5 MHz
10.3 MHz
6.5 MHz
10 MHz
10 MHz
600 kHz
3.4 MHz
1.3 MHz
4.25 MHz
35 kHz
3.4 MHz
1.3 MHz
4.7 MHz
5 MHz
4 MHz
4.25 MHz
20 kHz
35 kHz
85 kHz
3.4 MHz
1.3 MHz
28 MHz
6 MHz
6.5 MHz
4 MHz
4.25 MHz
20 kHz
85 kHz
700 kHz
700 kHz
700 kHz
20 kHz
3.5 MHz
(-3dB)
スルーレート
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
20 V/us
20 V/us
16 V/us
480 mV/us
480 mV/us
4 V/us
4 V/us
4 V/us
2.5 V/us
2.5 V/us
200 mV/us
9 V/us
20 V/us
20 V/us
20 V/us
25 V/us
12 V/us
20 V/us
20 V/us
200 mV/us
1.2 V/us
700 mV/us
4 V/us
15 mV/us
1.2 V/us
700 mV/us
22 V/us
2.4 V/us
9 V/us
4 V/us
12 mV/us
15 mV/us
30 mV/us
1.2 V/us
700 mV/us
170 V/us
2 V/us
8 V/us
9 V/us
4 V/us
12 mV/us
30 mV/us
200 mV/us
200 mV/us
200 mV/us
12 mV/us
600 mV/us
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
Yes
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
Yes
No
Yes
No
No
スルーレート
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
55 V/us
55 V/us
4 V/us
9 V/us
3 V/us
16.8 V/us
0.28 V/us
5 V/us
2.7 V/us
2.7 V/us
2.7 V/us
3.3 V/us
3.3 V/us
1.2 V/us
1.2 V/us
1.2 V/us
4.6 V/us
4.6 V/us
4.6 V/us
0.46 V/us
0.46 V/us
400 mV/us
400 mV/us
0.4 V/us
82 V/us
170 V/us
1.5 V/us
60 V/us
50 V/us
1 kV/us
50 V/us
5 V/us
5 V/us
5 V/us
3 V/us
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
一般的に 24V
(± 12V)~ 30V
(± 15V)の電源電圧で使用可能
モデル
ADA4898-1
ADA4898-2
OP492
AD8682
AD822
AD8599
AD8622
AD8634
ADA4004-1
ADA4004-2
ADA4004-4
ADA4062-2
ADA4062-4
ADA4077-1
ADA4077-2
ADA4077-4
ADA4084-1
ADA4084-2
ADA4084-4
ADA4091-2
ADA4091-4
ADA4092-4
ADA4096-2
ADA4096-4
ADA4627-1
ADA4637-1
ADA4638-1
AD8610
AD8620
AD8016
AD8022
AD8625
AD8626
AD8627
AD8641
▶アンプ
最大
電源電圧
ch数
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
入力オフセット
電流Ios
アンプ帯域
33
33
33
32
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
27
27
26
26
26
26
26
26
1
2
4
2
2
2
2
2
1
2
4
2
4
1
2
4
1
2
4
2
4
4
2
4
1
1
1
1
2
2
2
4
2
1
1
20 uV
20 uV
1.4 mV
350 uV
100 uV
10 uV
10 uV
250 uV
125 uV
125 uV
125 uV
500 uV
500 uV
10 uV
10 uV
10 uV
40 uV
100 uV
40 uV
40 uV
40 uV
200 uV
35 uV
35 uV
70 uV
70 uV
500 nV
75 uV
85 uV
1 mV
1.5 mV
50 uV
50 uV
50 uV
50 uV
100 nA
100 nA
375 nA
6 pA
2 pA
25 nA
45 pA
-40 nA
90 nA
90 nA
90 nA
2 pA
2 pA
0.4 nA
0.4 nA
0.4 nA
140 nA
140 nA
140 nA
44 nA
44 nA
45 nA
3 nA
3 nA
1 pA
1 pA
45 pA
2 pA
2 pA
4 uA
2.5 uA
250 fA
250 fA
250 fA
250 fA
30 nA
30 nA
7 nA
20 pA
2 pA
25 nA
35 pA
30 nA
60 nA
60 nA
60 nA
500 fA
0.5 pA
0.1 nA
0.1 nA
0.1 nA
5 nA
5 nA
5 nA
0.5 nA
0.5 nA
1 nA
100 pA
0.1 nA
500 fA
500 fA
25 pA
1 pA
1 pA
30 uA
120 nA
0.5 pA
0.5 pA
0.5 pA
0.5 pA
65 MHz
65 MHz
4 MHz
3.5 MHz
1.9 MHz
10 MHz
560 kHz
4.9 MHz
12 MHz
12 MHz
12 MHz
1.4 MHz
1.4 MHz
5.5 MHz
5.5 MHz
5.5 MHz
13.9 MHz
13.9 MHz
13.9 MHz
1.27 MHz
1.27 MHz
1.2 MHz
800 kHz
800 kHz
19 MHz
79.9 MHz
1.5 MHz
25 MHz
25 MHz
380 MHz
130 MHz
5 MHz
5 MHz
5 MHz
3.5 MHz
(-3dB)
www.analog.com/jp |
33
アンプ
モデル
AD8642
AD8643
AD8021
AD8024
AD8033
AD8034
AD8065
AD8066
AD8067
AD8397
最大
電源電圧
ch数
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
入力オフセット
電流Ios
アンプ帯域
26
26
24
24
24
24
24
24
24
24
2
4
1
4
1
2
1
2
1
2
50 uV
50 uV
400 uV
2 mV
1 mV
1 mV
400 uV
400 uV
200 uV
1 mV
250 fA
250 fA
8 uA
1 uA
2 pA
2 pA
3 pA
3 pA
1 pA
200 nA
0.5 pA
0.5 pA
1 uA
2 uA
1.5 pA
1.5 pA
1 pA
1 pA
0.2 pA
50 nA
3.5 MHz
3.5 MHz
490 MHz
200 MHz
80 MHz
80 MHz
145 MHz
145 MHz
54 MHz
69 MHz
(-3dB)
スルーレート
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
3 V/us
3 V/us
150 V/us
390 V/us
80 V/us
80 V/us
180 V/us
180 V/us
640 V/us
53 V/us
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
◆低電源動作(5V 以下)可能な OP アンプ
電源電圧が 3V 未満(± 1.5V 未満)から動作するアンプ
モデル
OP290
OP193
OP293
AD8500
AD8502
AD8504
AD8505
AD8506
AD8508
AD8515
AD8603
AD8607
AD8609
AD8613
AD8617
AD8619
ADA4051-1
ADA4051-2
ADA4505-1
ADA4505-2
ADA4505-4
ADA4528-1
ADA4528-2
AD812
AD813
AD8541
AD8542
AD8544
AD8591
AD8592
ADA4853-1
ADA4853-2
ADA4853-3
AD8027
AD8028
AD8029
AD8030
AD8031
AD8032
AD8040
AD8061
AD8062
AD8063
AD8519
AD8529
AD8531
AD8538
AD8539
AD8546
AD8548
AD8551
AD8552
AD8554
AD8571
AD8572
AD8574
AD8601
AD8602
AD8604
AD8605
AD8606
AD8608
AD8615
AD8616
AD8618
AD8628
AD8629
AD8630
AD8646
AD8647
34
|
ch数
2
1
2
1
2
4
1
2
4
1
1
2
4
1
2
4
1
2
1
2
4
1
2
2
3
1
2
4
1
2
1
2
3
1
2
1
2
1
2
4
1
2
1
1
2
1
1
2
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4
2
2
www.analog.com/jp
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
アンプ帯域
125 uV
150 uV
250 uV
235 uV
500 uV
500 uV
500 uV
2.5 mV
500 uV
1 mV
12 uV
12 uV
12 uV
400 uV
400 uV
400 uV
2 uV
2 uV
500 uV
500 uV
500 uV
0.3 uV
0.3 uV
2 mV
2 mV
1 mV
6 mV
1 mV
25 mV
25 mV
1 mV
1 mV
1 mV
200 uV
200 uV
1.6 mV
1.6 mV
1 mV
1 mV
1.6 mV
1 mV
1 mV
1 mV
600 uV
600 uV
25 mV
5 uV
5 uV
3 mV
4 nA
20 nA
20 nA
1 pA
1 pA
1 pA
1 pA
1 pA
1 pA
2 pA
200 fA
200 fA
200 fA
200 fA
200 fA
200 fA
20 pA
20 pA
500 fA
500 fA
500 fA
200 pA
200 pA
300 nA
500 nA
4 pA
4 pA
4 pA
5 pA
5 pA
1 uA
1 uA
1 uA
3.8 uA
4 uA
700 nA
700 nA
450 nA
450 nA
700 nA
350 nA
350 nA
350 nA
300 nA
300 nA
5 pA
15 pA
15 pA
2 pA
5 pA
10 pA
10 pA
10 pA
10 pA
10 pA
10 pA
200 fA
200 fA
200 fA
200 fA
200 fA
200 fA
200 fA
200 fA
200 fA
30 pA
30 pA
100 pA
300 fA
300 fA
20 kHz
35 kHz
35 kHz
7 kHz
7 kHz
7 kHz
95 kHz
150 kHz
95 kHz
5 MHz
400 kHz
400 kHz
400 kHz
400 kHz
400 kHz
400 kHz
3.4 MHz
3.4 MHz
145 MHz
100 MHz
1 MHz
1 MHz
1 MHz
5 MHz
2.2 MHz
90 MHz
90 MHz
90 MHz
190 MHz
190 MHz
125 MHz
125 MHz
80 MHz
80 MHz
125 MHz
320 MHz
320 MHz
320 MHz
8 MHz
8 MHz
3 MHz
430 kHz
430 kHz
200 kHz
200 kHz
1.5 MHz
1.5 MHz
1.5 MHz
1.5 MHz
1.5 MHz
1.5 MHz
8.4 MHz
8.4 MHz
8.4 MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
23 MHz
24 MHz
24 MHz
2.5 MHz
2.5 MHz
2.5 MHz
24 MHz
24 MHz
1 uV
1 uV
1 uV
1 uV
1 uV
1 uV
500 uV
500 uV
500 uV
20 uV
20 uV
20 uV
80 uV
23 uV
23 uV
1 uV
1 uV
1 uV
600 uV
600 uV
(-3dB)
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
電源
電圧
電源
電圧
(Min)
(Max)
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
1.6
1.7
1.7
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
2.2
2.2
2.4
2.4
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.65
2.65
2.65
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
36
36
36
5.5
5.5
5.5
5
5.5
5
6
6
6
6
5
5
5
5.5
5.5
5
5
5
5.5
5.5
36
36
6
6
6
6
6
5
5
5
12
12
12
12
12
12
12
8
8
8
12
12
6
5.5
5.5
18
18
6
5.5
5.5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
アンプ一個の
消費電流
20 uA
30 uA
30 uA
1 uA
1 uA
1 uA
16.5 uA
20 uA
15 uA
500 uA
50 uA
50 uA
40 uA
50 uA
41 uA
41 uA
13 uA
13 uA
9 uA
7 uA
7 uA
1.5 mA
1.5 mA
5.5 mA
5.5 mA
65 uA
65 uA
65 uA
1.25 mA
1.25 mA
1.3 mA
1.3 mA
1.3 mA
8.5 mA
8.5 mA
1.5 mA
1.5 mA
1.6 mA
1.6 mA
1.5 mA
9.5 mA
9.5 mA
9.5 mA
1.2 mA
1.2 mA
1.25 mA
180 uA
210 uA
22 uA
18 uA
975 uA
975 uA
975 uA
975 uA
975 uA
975 uA
1.2 mA
1.2 mA
1.2 mA
1.2 mA
1.2 mA
1.2 mA
1.7 mA
2 mA
2 mA
1.1 mA
1.1 mA
1.1 mA
2 mA
2 mA
アンプ◀
アンプ
モデル
AD8648
AD8651
AD8652
AD8655
AD8656
AD8657
AD8659
AD8691
AD8692
AD8694
ADA4092-4
ADA4500-2
ADA4691-2
ADA4691-4
ADA4692-2
ADA4692-4
ADA4805-1
ADA4841-1
ADA4841-2
ADA4850-1
ADA4850-2
ADA4851-1
ADA4851-2
ADA4851-4
ADA4891-1
ADA4891-2
ADA4891-3
ADA4891-4
OP162
OP191
OP262
OP281
OP291
OP462
OP481
OP491
ch数
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
アンプ帯域
4
1
2
1
2
2
4
1
2
4
4
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
1
2
4
1
2
3
4
1
1
2
2
2
4
4
4
700 uV
100 uV
100 uV
50 uV
50 uV
350 uV
350 uV
400 uV
400 uV
400 uV
200 uV
120 uV
500 uV
500 uV
500 uV
500 uV
13 uV
40 uV
40 uV
600 uV
600 uV
600 uV
600 uV
600 uV
2.5 mV
2.5 mV
2.5 mV
2.5 mV
25 uV
80 uV
25 uV
100 uV
80 uV
25 uV
100 uV
80 uV
200 fA
1 pA
1 pA
10 pA
10 pA
20 pA
2 pA
200 fA
200 fA
200 fA
45 nA
0.3 pA
500 fA
500 fA
500 fA
500 fA
550 nA
3 uA
3 uA
2.3 uA
2.3 uA
2.2 uA
2.2 uA
1.8 uA
2 pA
2 pA
2 pA
2 pA
260 nA
30 nA
260 nA
3 nA
30 nA
260 nA
3 nA
30 nA
22 MHz
50 MHz
50 MHz
28 MHz
28 MHz
200 kHz
200 kHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
1.2 MHz
18.4 MHz
3.6 MHz
3.6 MHz
3.6 MHz
3.6 MHz
40 MHz
80 MHz
80 MHz
175 MHz
175 MHz
130 MHz
130 MHz
130 MHz
240 MHz
240 MHz
220 MHz
220 MHz
15 MHz
3 MHz
15 MHz
105 kHz
3 MHz
15 MHz
105 kHz
3 MHz
(-3dB)
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
電源
電圧
電源
電圧
(Min)
(Max)
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
18
18
6
6
6
30
5.5
5
5
5
5
10
12
12
6
6
12
12
12
5.5
5.5
5.5
5.5
12
12
12
12
12
12
12
12
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
電源
電圧
電源
電圧
(Min)
(Max)
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
36
36
36
36
24
6
6
30
30
30
36
36
30
30
18
18
5.5
5.5
5.5
5.5
10
10
10
10
10
36
12
36
36
12
36
36
アンプ一個の
消費電流
2 mA
9 mA
9 mA
4.5 mA
4.5 mA
22 uA
18 uA
1.05 mA
1.05 mA
1.2 mA
165 uA
1.65 mA
165 uA
165 uA
165 uA
165 uA
570 uA
1.5 mA
1.5 mA
2.9 mA
2.8 mA
3.2 mA
3.2 mA
3.2 mA
4.4 mA
4.4 mA
4.4 mA
4.4 mA
800 uA
420 uA
775 uA
5 uA
420 uA
775 uA
5 uA
200 uA
電源電圧が 3V 以上(± 1.5V 未満)~ 5V 未満(± 2.5V 未満)から動作するアンプ
モデル
AD8011
AD8012
AD8038
AD8039
AD8041
AD8042
AD8044
AD8051
AD8052
AD8054
AD8057
AD8058
AD8091
AD8092
AD822
AD823
AD824
AD8244
AD8397
AD8532
AD8534
AD8634
ADA4084-1
ADA4084-2
ADA4091-2
ADA4091-4
ADA4096-2
ADA4096-4
ADA4661-2
ADA4666-2
ADA4855-3
ADA4856-3
ADA4858-3
ADA4859-3
ADA4895-1
ADA4895-2
ADA4896-2
ADA4897-1
ADA4897-2
OP184
OP196
OP284
OP295
OP296
OP484
OP490
▶アンプ
ch数
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
アンプ帯域
1
2
1
2
1
2
4
1
2
4
1
2
1
2
2
2
4
4
2
2
4
2
1
2
2
4
2
4
2
2
3
3
3
3
1
2
2
1
2
1
1
2
2
2
4
4
2 mV
1 mV
500 uV
500 uV
2 mV
3 mV
1.4 mV
1.7 mV
1.7 mV
1.7 mV
1 mV
1 mV
1.6 mV
1.6 mV
100 uV
700 uV
500 uV
100 uV
1 mV
25 mV
25 mV
250 uV
40 uV
100 uV
40 uV
40 uV
35 uV
35 uV
30 uV
500 uV
1 mV
1.3 mV
500 uV
9 mV
28 uV
28 uV
28 uV
28 uV
28 uV
175 uV
35 uV
175 uV
300 uV
35 uV
250 uV
600 uV
5 uA
3 uA
400 nA
400 nA
1.2 uA
1.2 uA
2 uA
1.4 uA
1.4 uA
2 uA
500 nA
500 nA
1.3 uA
1.3 uA
2 pA
5 pA
4 pA
500 fA
200 nA
5 pA
5 pA
-40 nA
140 nA
140 nA
44 nA
44 nA
3 nA
3 nA
0.5 pA
0.5 pA
4.5 uA
3.8 uA
700 nA
700 pA
11 uA
11 uA
11 uA
11 uA
11 uA
80 nA
10 nA
80 nA
20 nA
10 nA
80 nA
4.2 nA
400 MHz
350 MHz
350 MHz
350 MHz
170 MHz
170 MHz
160 MHz
110 MHz
110 MHz
150 MHz
325 MHz
325 MHz
110 MHz
110 MHz
1.9 MHz
16 MHz
2 MHz
3 MHz
69 MHz
3 MHz
3 MHz
4.9 MHz
12.3 MHz
12.3 MHz
800 kHz
800 kHz
2.1 MHz
2.1 MHz
400 MHz
225 MHz
600 MHz
195 MHz
140 MHz
140 MHz
230 MHz
230 MHz
230 MHz
4.25 MHz
450 kHz
4.25 MHz
85 kHz
450 kHz
4.25 MHz
20 kHz
(-3dB)
アンプ一個の
消費電流
1.3 mA
900 uA
1.5 mA
1.5 mA
6.5 mA
7 mA
3.4 mA
5.5 mA
5.5 mA
3.4 mA
7.5 mA
7.5 mA
5.5 mA
5.5 mA
900 uA
4.2 mA
625 uA
180 uA
15 mA
1.25 mA
1.25 mA
1.1 mA
625 uA
625 uA
165 uA
165 uA
60 uA
60 uA
620 uA
630 uA
7.8 mA
7.8 mA
7 mA
17 mA
3 mA
3 mA
3 mA
3 mA
3 mA
2 mA
60 uA
2 mA
175 uA
60 uA
2 mA
20 uA
www.analog.com/jp |
35
アンプ
モデル
OP495
OP496
OP727
OP747
OP777
OP90
AD8018
AD8045
AD704
AD706
AD8004
AD8005
AD8622
AD8624
ADA4800
OP113
OP213
OP297
OP413
OP497
OP97
SSM2135
AD8013
AD8023
AD8017
AD8000
AD8003
AD8014
AD8021
AD8022
AD8565
AD8566
AD8567
ADA4638-1
ADA4857-1
ADA4857-2
ADA4899-1
OP279
OP492
ch数
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
アンプ帯域
4
4
2
4
1
1
2
1
4
2
4
1
2
4
1
1
2
2
4
4
1
2
3
3
2
1
3
1
1
2
1
2
4
1
1
2
1
2
4
300 uV
35 uV
30 uV
30 uV
20 uV
125 uV
1 mV
200 uV
30 uV
30 uV
1 mV
5 mV
10 uV
10 uV
30 mV
150 uV
250 uV
80 uV
275 uV
80 uV
30 uV
200 uV
2 mV
2 mV
1.8 mV
1 mV
700 uV
2 mV
400 uV
1.5 mV
2 mV
2 mV
2 mV
500 nV
2 mV
2 mV
35 uV
4 mV
1.4 mV
20 nA
10 nA
5.5 nA
5.5 nA
5.5 nA
4 nA
1 uA
2 uA
100 pA
50 pA
35 uA
500 nA
45 pA
45 pA
1 uA
600 nA
600 nA
50 pA
600 nA
60 pA
30 pA
300 nA
3 uA
5 uA
160 uA
5 uA
7 uA
5 uA
7.5 uA
2.5 uA
600 nA
600 nA
600 nA
45 pA
2 uA
2 uA
100 nA
300 nA
375 nA
85 kHz
450 kHz
700 kHz
700 kHz
700 kHz
20 kHz
130 MHz
1 GHz
800 kHz
800 kHz
250 MHz
270 MHz
560 kHz
400 MHz
3.4 MHz
3.4 MHz
500 kHz
3.4 MHz
500 kHz
900 kHz
3.5 MHz
480 MHz
125 MHz
160 MHz
1.58 GHz
1.65 GHz
400 MHz
490 MHz
130 MHz
5 MHz
5 MHz
5 MHz
1.5 MHz
850 MHz
750 MHz
600 MHz
5 MHz
4 MHz
(-3dB)
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
電源
電圧
電源
電圧
(Min)
(Max)
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
No
3
3
3
3
3
3
3.3
3.3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4.2
4.2
4.4
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
36
12
36
36
36
36
8
12
36
36
12
12
36
36
17
36
36
40
36
40
40
36
13
15
12
12
10
12
24
26
16
16
16
30
10.5
10.5
12
12
33
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
電源
電圧
電源
電圧
(Min)
(Max)
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
No
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
12
12
12
24
24
24
24
24
24
12
12
12
36
36
36
36
36
36
18
26
26
26
16
16
26
26
26
18
16
16
16
16
16
16
16
16
16
30
30
30
36
16
10
アンプ一個の
消費電流
175 uA
60 uA
290 uA
290 uA
350 uA
9 uA
10 mA
19 mA
600 uA
600 uA
4.25 mA
425 uA
215 uA
215 uA
1.4 mA
3 mA
3 mA
625 uA
3 mA
625 uA
600 uA
3.8 mA
4 mA
10 mA
7.7 mA
14.3 mA
10.2 mA
1.3 mA
7.7 mA
5.5 mA
850 uA
850 uA
850 uA
850 uA
5.5 mA
5.5 mA
16.2 mA
3.5 mA
1.4 mA
電源電圧が 5V
(± 2.5V)から動作するアンプ
モデル
AD8007
AD8008
AD8009
AD8024
AD8033
AD8034
AD8065
AD8066
AD8067
AD8072
AD8073
AD8099
AD810
AD817
AD818
AD820
AD826
AD828
AD8614
AD8625
AD8626
AD8627
AD8638
AD8639
AD8641
AD8642
AD8643
AD8644
AD8661
AD8662
AD8663
AD8664
AD8665
AD8666
AD8667
AD8668
AD8669
ADA4077-1
ADA4077-2
ADA4077-4
ADA4610-2
ADA4665-2
ADA4817-1
36
|
ch数
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
アンプ帯域
1
2
1
4
1
2
1
2
1
2
3
1
1
1
1
1
2
2
1
4
2
1
1
2
1
2
4
4
1
2
1
4
1
2
2
4
4
1
2
4
2
2
1
500 uV
500 uV
2 mV
2 mV
1 mV
1 mV
400 uV
400 uV
200 uV
2 mV
2 mV
200 uV
1.5 mV
500 uV
500 uV
100 uV
500 uV
500 uV
1 mV
50 uV
50 uV
50 uV
3 uV
3 uV
50 uV
50 uV
50 uV
1 mV
30 uV
1 mV
30 uV
50 uV
600 uV
600 uV
30 uV
600 uV
40 uV
10 uV
10 uV
10 uV
400 uV
4 mV
400 uV
4 uA
4 uA
50 uA
1 uA
1.5 pA
1.5 pA
2 pA
2 pA
600 fA
4 uA
4 uA
3 uA
2 uA
3.3 uA
3.3 uA
2 pA
3.3 uA
3.3 uA
80 nA
250 fA
250 fA
250 fA
1 pA
1 pA
250 fA
250 fA
250 fA
80 nA
300 fA
300 fA
300 fA
300 fA
200 fA
200 fA
300 fA
200 fA
300 fA
0.4 nA
0.4 nA
0.4 nA
5 pA
1 pA
2 pA
650 MHz
650 MHz
1 GHz
200 MHz
80 MHz
80 MHz
145 MHz
145 MHz
54 MHz
100 MHz
100 MHz
500 MHz
80 MHz
50 MHz
130 MHz
1.9 MHz
50 MHz
130 MHz
5.5 MHz
5 MHz
5 MHz
5 MHz
1.5 MHz
1.5 MHz
3.5 MHz
3.5 MHz
3.5 MHz
5.5 MHz
4 MHz
4 MHz
540 kHz
4 MHz
4 MHz
4 MHz
520 kHz
4 MHz
520 kHz
5.5 MHz
5.5 MHz
5.5 MHz
10 MHz
1.2 MHz
1.05 GHz
www.analog.com/jp
(-3dB)
アンプ一個の
消費電流
10.2 mA
10.2 mA
16 mA
17 mA
3.5 mA
3.5 mA
7.4 mA
7.4 mA
7 mA
5 mA
5 mA
16 mA
8 mA
7.5 mA
7.5 mA
900 uA
7.5 mA
7.5 mA
1.1 mA
850 uA
850 uA
850 uA
1.5 mA
1.5 mA
290 uA
290 uA
290 uA
1.1 mA
1.4 mA
1.55 mA
285 uA
1.55 mA
1.55 mA
1.55 mA
285 uA
1.55 mA
285 uA
400 uA
400 uA
400 uA
1.85 mA
400 uA
19 mA
アンプ◀
アンプ
モデル
ADA4817-2
ADA4860-1
ADA4861-3
ADA4862-3
OP1177
OP2177
OP4177
ch数
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
アンプ帯域
2
1
3
3
1
2
4
400 uV
3.5 mV
100 uV
2 mV
15 uV
15 uV
15 uV
2 pA
1.5 uA
700 pA
600 nA
500 pA
500 pA
500 pA
1.05 GHz
520 MHz
730 MHz
310 MHz
1.3 MHz
1.3 MHz
1.3 MHz
(-3dB)
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
電源
電圧
電源
電圧
(Min)
(Max)
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
5
5
5
5
5
5
5
10
12
12
12
36
36
36
アンプ一個の
消費電流
19 mA
8 mA
6.83 mA
6.83 mA
500 uA
500 uA
500 uA
◆大出力電流 OP アンプ(20mA 以上)
出力電流 100mA 以上
モデル
ADA4870
AD8016
AD8018
AD8397
AD8017
AD8531
AD8532
AD8534
AD8591
AD8592
AD8655
AD8656
AD8010
AD8009
AD8615
AD8616
AD8618
ADA4891-1
ADA4891-2
ADA4891-3
ADA4891-4
AD8012
AD8000
AD8003
AD811
AD842
出力
電流
容量性
負荷
ch数
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
1A
420 mA
400 mA
310 mA
270 mA
250 mA
250 mA
250 mA
250 mA
250 mA
220 mA
220 mA
200 mA
175 mA
150 mA
150 mA
150 mA
150 mA
150 mA
150 mA
150 mA
125 mA
100 mA
100 mA
100 mA
100 mA
50 pF
1 nF
470 pF
100 pF
1 nF
10 nF
10 nF
10 nF
10 nF
500 pF
500 pF
40 pF
500 pF
500 pF
15 pF
15 pF
15 pF
15 pF
-
1
2
2
2
2
1
2
4
1
2
1
2
1
1
1
2
4
1
2
3
4
2
1
3
1
1
-1 mV
1 mV
1 mV
1 mV
1.8 mV
25 mV
25 mV
25 mV
25 mV
25 mV
50 uV
50 uV
5 mV
2 mV
80 uV
23 uV
23 uV
2.5 mV
2.5 mV
2.5 mV
2.5 mV
1 mV
1 mV
700 uV
500 uV
500 uV
9 uA
45 uA
1 uA
200 nA
160 uA
5 pA
5 pA
5 pA
5 pA
5 pA
10 pA
10 pA
6 uA
50 uA
200 fA
200 fA
200 fA
2 pA
2 pA
2 pA
2 pA
3 uA
5 uA
7 uA
2 uA
4.2 uA
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
ch数
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
1
1
2
2
4
4
1
2
4
1
2
2
1
2
2
1
2
1
2
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3
1
4
1
4
1
12 uV
20 uV
20 uV
12 uV
20 uV
12 uV
100 uV
400 uV
400 uV
28 uV
28 uV
28 uV
28 uV
28 uV
4 mV
2 mV
2 mV
500 uV
500 uV
2 mV
2 mV
2 mV
200 uV
5 mV
250 uV
3 mV
2 mV
400 uV
3 mV
3 mV
1.5 mV
50 uV
40 uV
13 uV
10 uV
1.3 mV
25 uV
1 mV
2 mV
2 mV
2 mV
200 fA
200 fA
200 fA
200 fA
200 fA
200 fA
1 pA
5 pA
5 pA
11 uA
11 uA
11 uA
11 uA
11 uA
300 nA
3 uA
3 uA
4 uA
4 uA
5 uA
4 uA
3 uA
2 uA
3 uA
-40 nA
2 uA
2 uA
7.5 uA
400 nA
400 nA
2 uA
150 nA
3 uA
550 nA
25 nA
3.8 uA
250 nA
35 uA
5 uA
1 uA
1.2 uA
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
Yes
No
No
No
No
Yes
アンプ帯域
(-3dB)
70 MHz
380 MHz
130 MHz
69 MHz
160 MHz
3 MHz
3 MHz
3 MHz
5 MHz
2.2 MHz
28 MHz
28 MHz
230 MHz
1 GHz
23 MHz
24 MHz
24 MHz
240 MHz
240 MHz
220 MHz
220 MHz
350 MHz
1.58 GHz
1.65 GHz
140 MHz
40 MHz
スルーレート
電源
電圧
電源
電圧
(Min)
(Max)
2500 V/us
1 kV/us
300 V/us
53 V/us
1.6 kV/us
5 V/us
5 V/us
5 V/us
3.5 V/us
3.5 V/us
11 V/us
11 V/us
800 V/us
5.5 kV/us
12 V/us
12 V/us
12 V/us
210 V/us
210 V/us
210 V/us
210 V/us
2.25 kV/us
4.1 kV/us
3.8 kV/us
2.5 kV/us
375 V/us
10
6
3.3
3
4.4
2.7
3
3
2.5
2.5
2.7
2.7
9
5
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
3
4.5
4.5
9
10
40
26
8
24
12
6
6
6
6
6
5.5
5.5
12
12
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
12
12
10
36
36
スルーレート
電源
電圧
電源
電圧
(Min)
(Max)
1.8
2.7
2.7
1.8
2.7
1.8
2.7
5
5
3
3
3
3
3
4.5
6
6
5
5
4.2
6
6
3.3
6
3
6
6
4.5
8
8
5
9
2.7
2.7
9
3
10
4
4.5
5
3
6
6
6
6
6
6
5.5
36
36
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
15
12
12
12
12
30
12
12
24
12
12
36
36
12
10
30
5.5
36
12
12
24
12
出力電流 50mA 以上~ 100mA 未満
モデル
AD8603
AD8605
AD8606
AD8607
AD8608
AD8609
AD8651
ADA4610-2
ADA4610-4
ADA4895-1
ADA4895-2
ADA4896-2
ADA4897-1
ADA4897-2
OP279
AD8001
AD8002
AD8007
AD8008
AD8023
AD8036
AD8037
AD8045
AD8079
AD8634
AD9631
AD9632
AD8021
AD8055
AD8056
AD810
AD844
ADA4841-1
ADA4805-1
AD8599
ADA4856-3
AD797
AD8004
AD8014
AD8024
AD8041
▶アンプ
出力
電流
容量性
負荷
80 mA
80 mA
80 mA
80 mA
80 mA
80 mA
80 mA
80 mA
80 mA
80 mA
80 mA
80 mA
80 mA
80 mA
80 mA
70 mA
70 mA
70 mA
70 mA
70 mA
70 mA
70 mA
70 mA
70 mA
70 mA
70 mA
70 mA
60 mA
60 mA
60 mA
60 mA
60 mA
60 mA
58 mA
52 mA
52 mA
50 mA
50 mA
50 mA
50 mA
50 mA
2 nF
1 nF
1 nF
2 nF
1 nF
2 nF
47 pF
39 pF
39 pF
39 pF
39 pF
39 pF
10 nF
8 pF
8 pF
1 nF
6 pF
6 pF
18 pF
5 pF
5 pF
50 pF
10 pF
10 pF
1 nF
15 pF
15 pF
10 pF
55 pF
1 nF
50 pF
アンプ帯域
(-3dB)
400 kHz
10 MHz
10 MHz
400 kHz
10 MHz
400 kHz
50 MHz
10 MHz
10 MHz
140 MHz
140 MHz
230 MHz
230 MHz
230 MHz
5 MHz
880 MHz
600 MHz
650 MHz
650 MHz
125 MHz
240 MHz
270 MHz
1 GHz
260 MHz
4.9 MHz
320 MHz
250 MHz
490 MHz
300 MHz
300 MHz
80 MHz
60 MHz
80 MHz
40 MHz
10 MHz
225 MHz
8 MHz
250 MHz
400 MHz
200 MHz
170 MHz
100 mV/us
5 V/us
5 V/us
100 mV/us
5 V/us
100 mV/us
41 V/us
20 V/us
20 V/us
500 V/us
500 V/us
120 V/us
120 V/us
120 V/us
3 V/us
1 kV/us
1.2 kV/us
1 kV/us
1 kV/us
1.2 kV/us
1.2 kV/us
1.5 kV/us
1.35 kV/us
800 V/us
5 V/us
1.3 kV/us
1.5 kV/us
150 V/us
1.4 kV/us
1.4 kV/us
1 kV/us
2 kV/us
13 V/us
190 V/us
16.8 V/us
800 V/us
20 V/us
3 kV/us
4 kV/us
390 V/us
170 V/us
www.analog.com/jp |
37
アンプ
モデル
AD8042
AD8047
AD8048
AD8061
AD8062
AD8063
AD812
AD813
AD817
AD818
AD826
AD828
AD841
AD843
AD8510
AD8512
AD8513
ADA4857-1
ADA4857-2
出力
電流
容量性
負荷
ch数
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
50 mA
50 mA
50 mA
50 mA
50 mA
50 mA
50 mA
50 mA
50 mA
50 mA
50 mA
50 mA
50 mA
50 mA
50 mA
50 mA
50 mA
50 mA
50 mA
18 pF
50 pF
50 pF
300 pF
300 pF
300 pF
9 uF
10 pF
9 uF
5 pF
100 pF
100 pF
100 pF
10 pF
10 pF
2
1
1
1
2
1
2
3
1
1
2
2
1
1
1
2
4
1
2
3 mV
1 mV
1 mV
1 mV
1 mV
1 mV
2 mV
2 mV
500 uV
500 uV
500 uV
500 uV
800 uV
1 mV
80 uV
80 uV
80 uV
2 mV
2 mV
1.2 uA
1 uA
1 uA
350 nA
350 nA
350 nA
300 nA
500 nA
3.3 uA
3.3 uA
3.3 uA
3.3 uA
3.5 uA
50 pA
21 pA
21 pA
21 pA
2 uA
2 uA
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
アンプ帯域
(-3dB)
170 MHz
250 MHz
260 MHz
320 MHz
320 MHz
320 MHz
145 MHz
100 MHz
50 MHz
130 MHz
50 MHz
130 MHz
40 MHz
34 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
850 MHz
750 MHz
スルーレート
電源
電圧
電源
電圧
(Min)
(Max)
225 V/us
750 V/us
1 kV/us
650 V/us
650 V/us
650 V/us
425 V/us
250 V/us
350 V/us
500 V/us
350 V/us
450 V/us
300 V/us
250 V/us
20 V/us
20 V/us
20 V/us
2.8 kV/us
2.8 kV/us
3
6
6
2.7
2.7
2.7
2.4
2.4
5
5
5
5
10
9
9
9
9
4.5
4.5
12
12
12
8
8
8
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
10.5
10.5
スルーレート
電源
電圧
電源
電圧
(Min)
(Max)
3
3
3
3
10
10
10
10
2.7
10
2.2
2.2
3
3
5
5
3
9
9
9
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
2.65
2.65
3
4.2
3
3
5
5
5
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
5
2.7
2.7
2.7
5
4.5
5
2.7
4.5
2.7
2.7
9
9
2.7
12
12
12
12
27
27
30
30
5.5
30
5.5
5.5
18
18
10
10
5.5
33
33
36
16
16
24
24
12
16
16
16
5
5
12
13
12
12
24
12
12
6
5.5
6
6
6
6
6
6
18
6
6
6
18
30
16
12
12
12
12
44
44
12
出力電流 30mA 以上~ 50mA 未満
モデル
AD8051
AD8052
AD8091
AD8092
AD8610
AD8620
ADA4627-1
ADA4637-1
AD8652
ADA4075-2
ADA4528-1
ADA4528-2
ADA4661-2
ADA4666-2
ADA4817-1
ADA4817-2
ADA4855-3
ADA4898-2
ADA4898-2
OP467
AD8638
AD8639
AD8065
AD8066
AD8099
AD8565
AD8566
AD8567
ADA4853-1
ADA4853-2
AD8011
AD8013
AD8044
AD8054
AD8067
AD8072
AD8073
AD8551
AD8552
AD8571
AD8572
AD8574
AD8601
AD8602
AD8604
AD8614
AD8628
AD8629
AD8630
AD8644
ADA4638-1
ADA4665-2
ADA4841-2
ADA4899-1
OP162
OP262
OP275
OP285
OP462
38
|
出力
電流
容量性
負荷
ch数
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
45 mA
45 mA
45 mA
45 mA
45 mA
45 mA
45 mA
45 mA
40 mA
40 mA
40 mA
40 mA
40 mA
40 mA
40 mA
40 mA
40 mA
40 mA
40 mA
40 mA
37 mA
37 mA
35 mA
35 mA
35 mA
35 mA
35 mA
35 mA
33 mA
33 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
50 pF
50 pF
50 pF
50 pF
10 nF
10 nF
47 pF
1.6 nF
20 pF
20 pF
35 pF
1 nF
1 nF
1 nF
1 nF
40 pF
40 pF
120 pF
1.6 pF
1.6 pF
500 pF
500 pF
2 nF
2 nF
2 nF
1 nF
1 nF
1 nF
2 nF
200 pF
200 pF
200 pF
2 nF
15 pF
400 pF
400 pF
1 nF
500 pF
400 pF
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
3
1
2
4
1
2
1
2
1
1
2
4
1
2
1
3
4
4
1
2
3
1
2
1
2
4
1
2
4
1
1
2
4
4
1
2
2
1
1
2
2
2
4
1.7 mV
1.7 mV
1.6 mV
1.6 mV
75 uV
85 uV
70 uV
70 uV
100 uV
1 mV
0.3 uV
0.3 uV
30 uV
500 uV
400 uV
400 uV
1 mV
20 uV
20 uV
200 uV
3 uV
3 uV
400 uV
400 uV
200 uV
2 mV
2 mV
2 mV
1 mV
2 mV
2 mV
2 mV
1.4 mV
1.7 mV
200 uV
2 mV
2 mV
1 uV
1 uV
1 uV
1 uV
1 uV
500 uV
500 uV
500 uV
1 mV
1 uV
1 uV
1 uV
1 mV
500 nV
4 mV
40 uV
35 uV
25 uV
25 uV
1 mV
35 uV
25 uV
1.4 uA
1.4 uA
1.3 uA
1.3 uA
2 pA
2 pA
1 pA
1 pA
1 pA
100 nA
200 pA
200 pA
0.5 pA
0.5 pA
2 pA
2 pA
4.5 uA
100 nA
100 nA
150 nA
1 pA
1 pA
2 pA
2 pA
3 uA
600 nA
600 nA
600 nA
1 uA
1 uA
5 uA
3 uA
2 uA
2 uA
600 fA
4 uA
4 uA
10 pA
10 pA
10 pA
10 pA
10 pA
200 fA
200 fA
200 fA
80 nA
30 pA
30 pA
100 pA
80 nA
45 pA
1 pA
3 uA
100 nA
260 nA
260 nA
100 nA
100 nA
260 nA
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
No
No
Yes
www.analog.com/jp
アンプ帯域
(-3dB)
110 MHz
110 MHz
110 MHz
110 MHz
25 MHz
25 MHz
19 MHz
79.9 MHz
50 MHz
6.5 MHz
4 MHz
4 MHz
2.1 MHz
2.1 MHz
1.05 GHz
1.05 GHz
400 MHz
65 MHz
65 MHz
28 MHz
1.5 MHz
1.5 MHz
145 MHz
145 MHz
500 MHz
5 MHz
5 MHz
5 MHz
90 MHz
100 MHz
400 MHz
480 MHz
160 MHz
150 MHz
54 MHz
100 MHz
100 MHz
1.5 MHz
1.5 MHz
1.5 MHz
1.5 MHz
1.5 MHz
8.4 MHz
8.4 MHz
8.4 MHz
5.5 MHz
2.5 MHz
2.5 MHz
2.5 MHz
5.5 MHz
2.5 MHz
1.2 MHz
80 MHz
600 MHz
15 MHz
15 MHz
9 MHz
9 MHz
15 MHz
170 V/us
170 V/us
170 V/us
170 V/us
60 V/us
50 V/us
82 V/us
170 V/us
41 V/us
12 V/us
0.45 V/us
0.45 V/us
2 V/us
2 V/us
870 V/us
870 V/us
800 V/us
55 V/us
55 V/us
170 V/us
2 V/us
2 V/us
180 V/us
180 V/us
1.6 kV/us
6 V/us
6 V/us
6 V/us
100 V/us
120 V/us
3.5 kV/us
1 kV/us
190 V/us
145 V/us
640 V/us
500 V/us
500 V/us
400 mV/us
400 mV/us
400 mV/us
400 mV/us
400 mV/us
6 V/us
6 V/us
6 V/us
7.5 V/us
1 V/us
1 V/us
1 V/us
7.5 V/us
1.5 V/us
1 V/us
13 V/us
310 V/us
13 V/us
13 V/us
22 V/us
22 V/us
13 V/us
アンプ◀
アンプ
出力電流 20mA 以上~ 30mA 未満
モデル
ADA4000-1
ADA4000-2
ADA4000-4
AD825
ADA4500-2
AD8057
AD8058
AD711
AD712
AD713
AD845
AD8519
AD8529
ADA4860-1
ADA4861-3
ADA4862-3
OP07
OP177
OP249
OP27
OP295
OP37
OP42
OP495
OP77
AD827
AD829
AD8597
ADA4858-3
AD8022
AD8074
AD8075
AD847
AD848
AD8671
AD8672
AD8674
AD8675
OP113
OP213
OP413
OP497
OP90
OP97
出力
電流
容量性
負荷
ch数
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
28 mA
28 mA
28 mA
26.4 mA
26 mA
25.3 mA
25.3 mA
25 mA
25 mA
25 mA
25 mA
25 mA
25 mA
25 mA
25 mA
25 mA
25 mA
25 mA
25 mA
25 mA
25 mA
25 mA
25 mA
25 mA
25 mA
24 mA
24 mA
21.5 mA
21 mA
20 mA
20 mA
20 mA
20 mA
20 mA
20 mA
20 mA
20 mA
20 mA
20 mA
20 mA
20 mA
20 mA
20 mA
20 mA
400 pF
30 pF
30 pF
100 pF
100 pF
100 pF
600 pF
600 pF
50 pF
5 pF
5 pF
500 pF
1 nF
200 pF
1 nF
300 pF
200 pF
5 pF
9 uF
75 pF
10 pF
10 pF
9 uF
9 uF
700 pF
700 pF
700 pF
300 pF
500 pF
500 pF
500 pF
1 nF
650 pF
10 nF
1
2
4
1
2
1
2
1
2
4
1
1
2
1
3
3
1
1
2
1
2
1
1
4
1
2
1
1
3
2
3
3
1
1
1
2
4
1
1
2
4
4
1
1
200 uV
200 uV
200 uV
1 mV
120 uV
1 mV
1 mV
300 uV
300 uV
300 uV
700 uV
600 uV
600 uV
3.5 mV
100 uV
2 mV
30 uV
10 uV
400 uV
30 uV
300 uV
30 uV
1.5 mV
300 uV
50 uV
500 uV
200 uV
120 uV
500 uV
1.5 mV
2.5 mV
2.5 mV
500 uV
500 uV
20 uV
20 uV
20 uV
10 uV
150 uV
250 uV
275 uV
80 uV
125 uV
30 uV
5 pA
5 pA
5 pA
10 pA
0.3 pA
500 nA
500 nA
15 pA
25 pA
40 pA
750 pA
300 nA
300 nA
1.5 uA
700 pA
600 nA
1 nA
1.2 nA
40 pA
15 nA
20 nA
15 nA
130 pA
20 nA
1.2 nA
3.3 uA
3.3 uA
200 nA
700 nA
2.5 uA
5 uA
5 uA
3.3 uA
3.3 uA
3 nA
3 nA
3 nA
500 pA
600 nA
600 nA
600 nA
60 pA
4 nA
30 pA
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
アンプ帯域
スルーレート
(-3dB)
5 MHz
5 MHz
5 MHz
46 MHz
18.4 MHz
325 MHz
325 MHz
4 MHz
4 MHz
4 MHz
16 MHz
8 MHz
8 MHz
520 MHz
730 MHz
310 MHz
600 kHz
600 kHz
4.7 MHz
8 MHz
85 kHz
12 MHz
10 MHz
85 kHz
600 kHz
50 MHz
120 MHz
10 MHz
600 MHz
130 MHz
600 MHz
550 MHz
50 MHz
35 MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
3.4 MHz
3.4 MHz
3.4 MHz
500 kHz
20 kHz
900 kHz
20 V/us
20 V/us
20 V/us
140 V/us
5.5 V/us
1.15 kV/us
1.15 kV/us
20 V/us
20 V/us
20 V/us
100 V/us
2.9 V/us
2.9 V/us
790 V/us
680 V/us
830 V/us
300 mV/us
300 mV/us
22 V/us
2.8 V/us
30 mV/us
17 V/us
50 V/us
30 mV/us
300 mV/us
300 V/us
230 V/us
16 V/us
600 V/us
50 V/us
1.6 kV/us
1.35 kV/us
300 V/us
200 V/us
4 V/us
4 V/us
4 V/us
2.5 V/us
1.2 V/us
1.2 V/us
1.2 V/us
150 mV/us
12 mV/us
200 mV/us
電源
電圧
電源
電圧
(Min)
(Max)
8
8
8
10
2.7
3
3
9
9
9
9.5
2.7
2.7
5
5
5
6
6
9
8
3
8
16
3
6
9
9
10
3
4.5
9
9
9
9
10
10
10
10
4
4
4
4
3
4
36
36
36
36
5.5
12
12
36
36
36
36
12
12
12
12
12
44
44
36
44
36
44
40
36
44
36
36
36
5.5
26
11
11
36
36
36
36
36
36
36
36
36
40
36
40
◆特殊機能つき OP アンプ
プログラマブル・クランプの機能を内蔵
モデル
AD8036
AD8037
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
2mV
2mV
4uA
3uA
No
No
No
No
アンプ帯域
(-3dB)
240MHz
270MHz
スルーレート
1.2KV/us
1.5KV/us
電源電圧
電源電圧
(Min)
(Max)
アンプ1個の
動作時消費電流
6
6
12
12
21.5mA
19.5mA
電源電圧
電源電圧
(Min)
(Max)
アンプ1個の
動作時消費電流
2.7
2.7
3
3
3
2.7
2.6
2.6
5
4.5
2.7
5
2.7
4.5
2.7
5
2.7
2.7
2.7
2.7
3
4.5
9
9
3.3
2.7
5
5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
12
10
12
12
6
12
12
12
12
12
12
12
12
24
11
11
8
8
180uA
180uA
7.8mA
7.8mA
7mA
2mA
1.4mA
1.6mA
8mA
10.2mA
1.5mA
6.83mA
2.8mA
14.3mA
3.2mA
16mA
8.5mA
1.5mA
1.5mA
8.5mA
1.5mA
7.7mA
10mA
10mA
10mA
9.5mA
出力ディセーブルまたはパワーダウン機能付き
モデル
ADA4691-2
ADA4691-4
ADA4855-3
ADA4856-3
ADA4858-3
AD8647
ADA4853-3
ADA4853-2
ADA4860-1
AD8003
ADA4841-1
ADA4862-3
ADA4850-2
AD8000
ADA4851-1
AD8099
AD8028
AD8029
AD8030
AD8027
AD8038
AD8021
AD8074
AD8075
AD8018
AD8063
▶アンプ
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
500uV
500uV
1mV
1.3mV
500uV
600uV
1mV
2mV
3.5mV
700uV
40uV
2mV
600uV
1mV
600uV
200uV
200uV
1.6mV
1.6mV
200uV
500uV
400uV
2.5mV
2.5mV
1mV
1mV
500fA
500fA
4.5uA
3.8uA
700nA
300fA
1uA
1uA
1.5uA
7uA
3uA
600nA
2.3uA
5uA
2.2uA
3uA
4uA
700nA
700nA
3.8uA
400nA
7.5uA
5uA
5uA
1uA
350nA
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
アンプ帯域
(-3dB)
3.6MHz
3.6MHz
400MHz
225MHz
600MHz
24MHz
100MHz
100MHz
520MHz
1.65GHz
80MHz
310MHz
175MHz
1.58GHz
130MHz
500MHz
190MHz
125MHz
125MHz
190MHz
350MHz
490MHz
600MHz
550MHz
130MHz
320MHz
スルーレート
1.3V/us
1.3V/us
800V/us
800V/us
600V/us
11V/us
120V/us
120V/us
790V/us
3.8KV/us
13V/us
830V/us
220V/us
4.1KV/us
375V/us
1.6KV/us
100V/us
62V/us
62V/us
100V/us
425V/us
150V/us
1.6KV/us
1.35KV/us
300V/us
650V/us
www.analog.com/jp |
39
アンプ
モデル
AD8591
AD8592
AD8041
AD813
AD810
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
25mV
25mV
2mV
2mV
1.5mV
5pA
5pA
1.2uA
500nA
2uA
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
No
No
No
アンプ帯域
(-3dB)
5MHz
2.2MHz
170MHz
100MHz
80MHz
スルーレート
3.5V/us
3.5V/us
170V/us
250V/us
1KV/us
電源電圧
電源電圧
(Min)
(Max)
アンプ1個の
動作時消費電流
2.5
2.5
3
2.4
5
6
6
12
36
36
1.25mA
1.25mA
6.5mA
5.5mA
8mA
電源電圧
電源電圧
(Min)
(Max)
アンプ1個の
動作時消費電流
3
3
3
3
4.5
5
4.2
4.2
10
10
10
10
12
24
15
13
2.9uA
2.9uA
3mA
3mA
7.6mA
16.2mA
17mA
10mA
4mA
電源電圧
電源電圧
(Min)
(Max)
アンプ1個の
動作時消費電流
2.7
4.5
2.7
5
5
3
3
3
3
4.5
4.5
9
2.7
2.6
2.6
5
2.6
4.5
5
2.7
5
2.7
2.7
4.5
2.7
5
2.7
2.7
2.7
2.7
3
4.5
3.3
2.7
6
2.5
2.5
3
2.4
5
5
5.5
5
10
10
5
5.5
5.5
5.5
10.5
10.5
33
5.5
5
5
12
5
10
12
12
12
6
6
12
12
12
12
12
12
12
12
24
8
8
26
6
6
12
36
36
180uA
12mA
180uA
21mA
21mA
7.8 mA
7.8mA
7mA
17 mA
5.5mA
5.5mA
7.9mA
2mA
1.4mA
1.6mA
8mA
1.6mA
10.2mA
6.83mA
1.5mA
6.83mA
2.9mA
2.8mA
14.3mA
3.2mA
16mA
8.5mA
1.5mA
1.5mA
8.5mA
1.5mA
7.7mA
10mA
9.5mA
13.2mA
1.25mA
1.25mA
6.5mA
5.5mA
8mA
電源電圧
電源電圧
(Min)
(Max)
アンプ1個の
動作時消費電流
3
3
2.7
3
2.7
2.7
2.7
36
36
30
30
12
12
12
165uA
165uA
165uA
60uA
420uA
420uA
200uA
出力ディセーブル機能付き
モデル
ADA4895-1
ADA4895-2
ADA4896-2
ADA4897-1
ADA4310-1
ADA4899-1
AD8024
AD8023
AD8013
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
28uV
28uV
28uV
28uV
1mV
35uV
2mV
2mV
2mV
11uA
11uA
11pA
11uA
6uA
100nA
1uA
5uA
3uA
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
500uV
1mV
500uV
400uV
400uV
1mV
1.3mV
500uV
9 mV
2mV
2mV
20uV
600uV
1mV
2mV
3.5mV
1mV
700uV
100uV
40uV
2mV
600uV
600uV
1mV
600uV
200uV
200uV
1.6mV
1.6mV
200uV
500uV
400uV
1mV
1mV
1mV
25mV
25mV
2mV
2mV
1.5mV
500fA
500fA
2pA
2pA
4.5uA
3.8uA
700nA
700nA
2uA
2uA
100nA
300fA
1uA
1uA
1.5uA
1uA
7uA
700pA
3uA
600nA
2.3uA
2.3uA
5uA
2.2uA
3uA
4uA
700nA
700nA
3.8uA
400nA
7.5uA
1uA
350nA
45uA
5pA
5pA
1.2uA
500nA
2uA
Yes
No
Yes
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
No
Yes
No
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
オフセット
電圧Vos
入力バイアス
電流Ib
レールto
レール
(入力)
レールto
レール
(出力)
40uV
40uV
200uV
35uV
80uV
80uV
80uV
44nA
44nA
45nA
3nA
30nA
30nA
30nA
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
アンプ帯域
(-3dB)
233MHz
233MHz
230MHz
230MHz
190MHz
600MHz
200MHz
125MHz
480MHz
スルーレート
500V/us
500V/us
120V/us
120V/us
820V/us
310V/us
390V/us
1.2KV/us
1KV/us
パワーダウン機能付き
モデル
ADA4691-4
AD8432
ADA4691-2
ADA4817-1
ADA4817-2
ADA4855-3
ADA4856-3
ADA4858-3
ADA4859-3
ADA4857-1
ADA4857-2
ADA4898-1
AD8647
ADA4853-3
ADA4853-2
ADA4860-1
ADA4853-1
AD8003
ADA4861-3
ADA4841-1
ADA4862-3
ADA4850-1
ADA4850-2
AD8000
ADA4851-1
AD8099
AD8028
AD8029
AD8030
AD8027
AD8038
AD8021
AD8018
AD8063
AD8016
AD8591
AD8592
AD8041
AD813
AD810
アンプ帯域
(-3dB)
3.6MHz
200MHz
3.6MHz
1.05GHz
1.05GHz
400MHz
225MHz
600MHz
265MHz
850MHz
750MHz
65MHz
24MHz
100MHz
100MHz
520MHz
90MHz
1.65GHz
730MHz
80MHz
310MHz
175MHz
175MHz
1.58GHz
130MHz
500MHz
190MHz
125MHz
125MHz
190MHz
350MHz
490MHz
130MHz
320MHz
380MHz
5MHz
2.2MHz
170MHz
100MHz
80MHz
スルーレート
1.3V/us
170V/us
1.3V/us
870V/us
870V/us
800V/us
800V/us
600V/us
740V/us
2.8KV/us
2.8KV/us
55V/us
11V/us
120V/us
120V/us
790V/us
100V/us
3.8KV/us
680V/us
13V/us
830V/us
220V/us
220V/us
4.1KV/us
375V/us
1.6KV/us
100V/us
62V/us
62V/us
100V/us
425V/us
150V/us
300V/us
650V/us
1KV/us
3.5V/us
3.5V/us
170V/us
250V/us
1KV/us
過電圧保護
モデル
ADA4091-2
ADA4091-4
ADA4092-4
ADA4096-2
OP191
OP291
OP491
40
|
www.analog.com/jp
アンプ帯域
(-3dB)
1.2MHz
1.2MHz
1.2MHz
800kHz
3MHz
3MHz
3MHz
スルーレート
460mV/us
460mV/us
400mV/us
400mV/us
500mV/us
500mV/us
500mV/us
アンプ◀
アンプ
◆計装アンプ
両電源で使用できるアンプ
入力ノイズ
入力
バイアス
電流
特長
1
9nV/rtHz
0.5nA
汎用高ゲイン計装
アンプ
0.3
2
4nV/rtHz
50nA
高ゲイン、低ノイ
ズアンプ
134dB
3
0.4
3.2nV/rtHz
2nA
高ゲイン、低ノイ
ズアンプ
100dB
130dB
0.12
0.15
5nV/rtHz
1nA
汎用高ゲイン計装
アンプ
300
75dB
110dB
0.4
4
9nV/rtHz
6nA
汎用高ゲイン計装
アンプ
6.8mA
3500
130 d B
130 d B
0.05
1
1.5nV/rtHz
200nA
低ノイズ、低ゲイ
ン・ドリフト
36
36
36
5mA
1.3mA
5mA
400
800
150
70dB
66dB
70dB
110dB
103dB
110dB
0.3
0.3
0.3
2.1
1
2
7nV/rtHz
12nV/rtHz
4nV/rtHz
50nA
1.3nA
50nA
高精度アンプ
汎用低コストアンプ
高精度アンプ
36
1mA
562
80dB
130dB
0.25
0.4
8nV/rtHz
0.6nA
高性能万能計装アンプ
(迷った時にはこれ)
4.8
36
1.1mA
750
80dB
130dB
0.25
0.4
8nV/rtHz
1nA
デュアル高精度アンプ
8
34
2mA
4000
86dB
134 d B
0.05
1
1.1V/rtHz
70nA
210℃動作保証、超低
ノイズ計装アンプ
10
34
5.3mA
4000
80dB
100dB
1
1.2
10nV/rtHz
50nA
ソフト・プログラ
マブル・ゲイン
80dB
130dB
0.25
0.4
8nV/rtHz
2nA
高精度アンプ
86dB
146dB
2
0.4
8nV/rtHz
1nA
低消費電力、レー
ル to レール出力
90dB
140 d B
0.045
0.3
1nV/rtHz
150nA
超低ノイズ、計装
アンプ
800
650
93dB
100dB
110dB
120dB
0.28
0.5
1
0.9
9nV/rtHz
8nV/rtHz
1.3nA
0.6nA
高精度ゲイン設定
高精度ゲイン設定
4.5mA
3000
80dB
98dB
1
1.7
18nV/rtHz
30nA
ソフト・プログラ
マブル・ゲイン
34
4.5mA
2500
80dB
98dB
1.2
1.8
18nV/rtHz
30nA
ソフト・プログラ
マブル・ゲイン
36
1.2mA
900
86dB
86dB
1.5
2
45nV/rtHz
1.2nA
ゲイン固定 G=5
帯域
[email protected] [email protected] 入力ノイ オフセット
G=10 60HzMin 60HzMax ズ1-10Hz 温度係数
µVp-p
(µV/℃)
(kHztyp)
Gain
Gain
入力ノイズ
入力
バイアス
電流
特長
最大
ゲイン
最少
ゲイン
ゲインの
設定方法
入力
オフセット
電圧(µV)
AD620
10,000
1
外付け抵抗
125
4.6
36
1.3mA
800
73dB
110dB
0.28
AD625
10,000
1
外付け抵抗
200
12
36
5mA
400
70dB
110dB
AD8421
10,000
1
外付け抵抗
60
5
36
2.3mA
10000
84dB
AMP01
10,000
0.1
外付け抵抗
50
9
36
4.8mA
100
AMP02
10,000
1
外付け抵抗
200
9
36
6mA
AD8428
2,000
2,000
固定 2000
100
8
36
AD524
AD622
AD624
1,000
1,000
1,000
1
1
1
ピン接続
外付け抵抗
ピン接続
250
125
200
12
5.2
12
AD8221
1,000
1
外付け抵抗
60
4.6
AD8222
1,000
1
外付け抵抗
120
AD8229
1,000
1
外付け抵抗
100
AD8253
1,000
1
デジタル設
定/ピン接続
150
AD8295
1,000
1
外付け抵抗
120
4.6
36
2.3mA
750
AD8422
1,000
1
外付け抵抗
60
3.6
36
330uA
850
AD8429
1,000
1
外付け抵抗
50
8
36
7mA
4000
AD621
AD8228
100
100
10
10
ピン接続
ピン接続
125
90
4.6
4.6
36
36
1.3mA
1mA
AD8250
10
1
デジタル設
定/ピン接続
200
10
34
AD8251
8
1
デジタル設
定/ピン接続
200
10
AD8225
5
5
固定
150
3.4
モデル
電源
電圧
電源
電圧
(Min) (Max)
消費電流
/アンプ
帯域
[email protected] [email protected] 入力ノイ オフセット
G=10 60HzMin 60HzMax ズ1-10Hz 温度係数
µVp-p
(µV/℃)
(kHztyp)
Gain
Gain
+-両電源 / 単電源どちらでも使用できるアンプ
最大
ゲイン
最少
ゲイン
ゲインの
設定方法
入力
オフセット
電圧(µV)
AD8421
10,000
1
外付け抵抗
60
5
36
2.3mA
100000
86dB
136dB
0.09
0.2
60nV/rtHz
0.5nA
低消費電力、高速、
汎用アンプ
AD8220
1,000
1
外付け抵抗
250
4.6
36
750uA
800
78dB
94dB
0.8
10
14nV/rtHz
0.025nA
レール to レール出力、
JFET 入力アンプ
AD8224
1,000
1
外付け抵抗
300
4.6
36
0.8mA
800
78dB
94dB
0.8
10
14nV/rtHz
0.025nA
レール to レール出力、
JFET入力アンプ
AD8227
1,000
5
外付け抵抗
200
2.2
36
400uA
200
90dB
105dB
0.5
2
24nV/rtHz
27nA
± 15V、レール to
レール出力
AD8226
1,000
1
外付け抵抗
200
2.2
36
400uA
160
80dB
105dB
0.4
2
22nV/rtHz
27nA
± 15V、レール to
レール出力
AD8223
1,000
5
外付け抵抗
250
3
24
0.5mA
125
80dB
90dB
0.6
2
30nV/rtHz
25nA
単電源、レール to
レール出力
AD623
1,000
1
外付け抵抗
200
2.7
12
0.55mA
100
70dB
105dB
2
2
35nV/rtHz
0.55nA
単電源、レール to
レール出力
モデル
電源
電圧
電源
電圧
(Min) (Max)
消費電流
/アンプ
AD627
1,000
5
外付け抵抗
250
2.2
36
85uA
30
77dB
77dB
0.56
3
38nV/rtHz
10nA
超低消費電力アンプ
AMP04
1,000
1
外付け抵抗
300
5
36
0.9mA
10
50dB
75dB
0.7
6
25nV/rtHz
10nA
低消費電力、汎用
アンプ
AD8230
1,000
2
外付け抵抗
10
8
16
3.5mA
2
110dB
110dB
3
0.05
240nV/rtHz
1nA
ゼロドリフト ・ ア
ンプ(超高安定)
AD8420
1,000
1
外付け抵抗
2本
150
2.7
36
100uA
25
100dB
100dB
1.5
1
55nV/rtHz
27nA
低消費電力、レー
ル to レール出力
AD8426
1,000
1
外付け抵抗
200
2.7
36
400uA
160
80dB
105dB
2
2
27nV/rtHz
27nA
デュアル、低消
費電力、レール to
レール出力
電源
電圧
電源
電圧
入力ノイズ
入力
バイアス
電流
特長
単電源で使用できるアンプ
最大
ゲイン
最少
ゲイン
ゲインの
設定方法
入力
オフセット
電圧(µV)
AD8553
10,000
0.1
外付け抵抗
20
1.8
5.5
1.3mA
1
80dB
120dB
0.7
0.1
27nV/rtHz
1nA
ゼロドリフト・アンプ
(超高安定) 1.8Vから
AD8557
1,300
28
デジタル設定
10
2.7
5.5
1.8mA
500
75dB
96dB
0.5
0.065
32nV/rtHz
28nA
センサー用に最適(単
電源、超高安定)
AD8556
1,280
70
デジタル設定
10
4.5
5.5
2.7mA
n/a
80dB
94dB
0.5
0.065
32nV/rtHz
54nA
センサー用に最適(単
電源、超高安定)
AD8235
200
5
外付け抵抗
2500
1.8
5.5
40uA
9
94dB
110dB
4
0.7
76nV/rtHz
50nA
超低消費電力アン
プ、1.8V から動作
AD8236
200
5
外付け抵抗
3500
1.8
5.5
40uA
9
94dB
110dB
4
12.5
70nV/rtHz
0.01nA
超低消費電力アン
プ、1.8V から動作
AD8237
1,000
1
外付け抵抗
75
1.8
5.5
130uA
20
106dB
114dB
1.5
0.3
68nV/rtHz
0.65nA
低消費電力アンプ、
1.8V から動作
160
160
固定
50
1.8
5.5
1.3mA
0.5
94dB
94dB
0.7
0.3
35nV/rtHz
2nA
モデル
AD8293G160
▶アンプ
(Min) (Max)
消費電流
/アンプ
帯域
[email protected] [email protected] 入力ノイ オフセット
G=10 60HzMin 60HzMax ズ1-10Hz 温度係数
µVp-p
(µV/℃)
(kHztyp)
Gain
Gain
ゼロドリフト ・ アンプ
(高安定) 固定ゲイン
www.analog.com/jp |
41
アンプ
電源
電圧
電源
電圧
入力ノイズ
入力
バイアス
電流
特長
0.05
32nV/rtHz
0.5nA
ゼロドリフト、ソフト・
プログラマブル・ゲイン
0.7
0.3
35nV/rtHz
2nA
ゼロドリフト・アンプ
(高安定) 固定ゲイン
0.75
6
35nV/rtHz
1nA
センサー用に最適
最大
ゲイン
最少
ゲイン
ゲインの
設定方法
入力
オフセット
電圧(µV)
AD8231
128
1
デジタル設
定/ピン接続
15
3
6
5mA
700
80dB
110dB
0.7
AD8293G80
80
80
固定
50
1.8
5.5
1.3mA
0.5
94dB
94dB
AD8290
50
50
固定
700
2.6
5.5
1.8mA
0.25
モデル
消費電流
/アンプ
(Min) (Max)
帯域
[email protected] [email protected] 入力ノイ オフセット
G=10 60HzMin 60HzMax ズ1-10Hz 温度係数
µVp-p
(µV/℃)
(kHztyp)
Gain
Gain
120dB DC 120dB DC
◆差動アンプ
高速で広帯域な差動アンプ
モデル
ADL5565
AD4960-1
ADL5566
ADL5562
ADL5561
ADA4927-1
ADA4927-2
AD8351
AD8352
ADA4937-1
ADA4937-2
ADA4939-1
ADA4939-2
ADA4930-1
ADA4930-2
ADA4938-1
ADA4938-2
AD8350
ADA4950-1
ADA4950-2
ADA4932-1
ADA4932-2
AD8139
AD8132
AD8138
ADA4940-1
ADA4940-2
AD8475
AD8137
ADA4922-1
ADA4941-1
-3dB帯域
スルーレート
6750
5000
4500
3300
2900
2300
2300
2200
2200
1900
1900
1400
1400
1350
1350
1000
1000
900
750
750
560
560
410
350
320
260
260
150
110
38
30
11000
8700
18000
9800
9800
5000
5000
13000
11000
6000
6000
6800
6800
3400
3400
4700
4700
2000
2900
2900
410
410
800
1200
1500
95
95
50
450
730
22
(MHz)
ch数
(V/us)
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
電源電圧
(V)
2.8 to 5.2
5
2.8 to 5.2
3.3
3.3
4.5 to 11
4.5 to 11
3 to 5.5
3 to 5.5
3 to 5.25
3 to 5.25
3 to 5
3 to 5
3 to 5
3 to 5
4.5 to 11
4.5 to 11
4 to 11
3 to 11
3 to 11
3 to 11
3 to 11
5 to 12
+/- 5
+/- 5
3 to 7
3 to 7
2 to 10
+/- 6
+/- 12
3 to 12
消費電流
2次高調波
(dBc)
3次高調波
(dBc)
最小ゲイン
80mA
60mA
160mA
80mA
40mA
22.1mA
22.1mA
28mA
37mA
39.5mA
39.5mA
37.7mA
37.7mA
34mA
34mA
40mA
36.5mA
28mA
9.5mA
9.5mA
9.6mA
9.6mA
24.5mA
10.7mA
20mA
1.18mA
1.18mA
3.2mA
3.6mA
9.4mA
2.3mA
-108
-88
-94.7
-104
-95
-87
-87
-79
-83
-70
-70
-77
-77
-104
-104
-82
-82
-66
-80
-80
-72
-72
-90
-97
-94
-123
-123
-110
-85
-116
-75
-103
-69
-100
-87
-87
-89
-89
-81
-83
-84
-84
-95
-91
-101
-101
-82
-82
-65
-84
-84
-80
-80
-105
-100
-114
-126
-126
-96
-85
-109
-71
2
2
固定 6 倍
6
6
1
1
1
1.4
1
1
2
2
1
1
1
1
固定
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.4/0.8
1
固定 2 倍
2
備考
(Acl)
8 ∼ 16 bit、高速 ADC に最適
DC から可、8 ∼ 10bit GHZ 帯の高速に最適
高速、高精度信号用
AC 信号用、ゲイン・ピンプログラマブル
AC 信号用、ゲイン・ピンプログラマブル
14 ∼ 16bit @ 100MHz
14 ∼ 16bit @ 100MHz
AC 信号用
AC 信号用
14 ∼ 16bit @ 100MHz
14 ∼ 16bit @ 100MHz
14 ∼ 16bit @ 100MHz
14 ∼ 16bit @ 100MHz
DC から 70 MHz までの 14bit ADC に最適
DC から 70 MHz までの 14bit ADC に最適
27MHz,16bit、74MHz12bit
27MHz,16bit、74MHz12bit
AC 信号用
ゲイン・ピンプログラマブル、14 ∼ [email protected]
ゲイン・ピンプログラマブル、14 ∼ [email protected]
14 ∼ [email protected]
14 ∼ [email protected]
18bit 精度 高精度アンプ
18bit 精度 高精度アンプ
16bit 精度、高精度アンプ
低消費電力、16bit @ dc to 1MHz
低消費電力、16bit @ dc to 1MHz
18bit 精度 ∼ 4MSPS ± 10V 入力
12bit @ 100KHz 汎用アンプ
16bit∼ 18bit 精度、± 20V 出力アンプ
16bit∼ 18bit 精度、単電源アンプ
ビデオ信号に適した差動アンプ
モデル
-3dB帯域
(MHz)
0.1dB平坦性
(MHz)
最小ゲイン
スルーレート
(Acl)
(V/us)
700
700
600
450
450
400
200
235
235
55
55
85
2
4
2
2
2
2
3000
3000
3000
1600
1600
2000
X
X
X
X
X
-
最小ゲイン(Acl)
Disable
2100
1090
1000
1060
X
X
X
X
AD8146
AD8148
AD8147
AD8133
AD8134
AD8131
電源電圧
Disable
(V)
+4.5V to ± 5.5V
+4.5V to +5.5V
+4.5V to +5.5V
+2.8V to +11V
+4.5V to +11V
+2.7V to +11V
消費電流
特長
61.5mA
62.5mA
61.5mA
26mA
26.5mA
10.25mA
可変出力同相電圧
Sync on Common Mode
Sync on Common Mode
Sync on Common Mode
-
消費電流
特長
48.5mA
10.8mA
39mA
10.8mA
Sync-on-CM
Sync-on-CM
低ノイズ
差動信号をシングルエンドに変換するアンプ
モデル
-3dB帯域
(MHz)
0.1dB平坦性
(MHz)
スルーレート
500
270
260
200
100
30
60
20
1
1
1
10
AD8145
AD8130
AD8143
AD8129
(V/us)
電源電圧
(V)
+4.5V to +11V
-4.5V to +25.2V
+4.5V to +25.2V
+4.5V to +25.2V
◆電流センスアンプ
モデル
AD8216
ADM4073
AD8212
AD8210
AD8211
AD8213
AD8217
AD8219
ADG8293G80
ADG8293G160
AD8215
AD8218
AD8417
AD8418
AD8418A
42
|
ch数
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
www.analog.com/jp
帯域幅
(-3dB)
3 MHz
1.8 MHz
1 MHz
500 kHz
500 kHz
500 kHz
500 kHz
500 kHz
500 kHz
500 kHz
450 kHz
450 kHz
250 kHz
250 kHz
250 kHz
スルー
レート
15 V/us
3 V/us
4.5 V/us
4.5 V/us
1 V/us
1 V/us
4.5 V/us
1 V/us
1 V/us
1 V/us
1 V/us
オフ
セット
電圧
最小
ゲイン
最大
ゲイン
ゲイン調整方法
CMRR
(dB)
500 uV
2 mV
1 mV
1 mV
1 mV
250 uV
200 uV
50 uV
50 uV
1 mV
200 uV
200 uV
200 uV
200 uV
3
20
1000uA/V
20
20
20
20
60
80
160
20
20
60
20
20
3
100
1000uA/V
20
20
20
20
60
80
160
20
20
60
20
20
Fixed Gain
Fixed Gain
Resistor
Fixed Gain
Fixed Gain
Fixed Gain
Fixed Gain
Fixed Gain
Fixed Gain
Fixed Gain
Fixed Gain
Fixed Gain
Fixed Gain
Fixed Gain
Fixed Gain
-90
-90
-120
-100
-120
-120
-100
-110
-94
-94
-120
-110
-90
-90
-90
電圧ノイズ@
minGain
(nV/rtHz)
500
40
70
70
70
110
110
35
35
70
110
110
110
110
電圧ノイズ
電源電圧
電源電圧
0.1-10Hz
(Min)
(Max)
20 uV p-p
1.1 uV p-p
7 uV p-p
7 uV p-p
7 uV p-p
2.3 uV p-p
2.3 uV p-p
0.7 uV p-p
0.7 uV p-p
7 uV p-p
2.3 uV p-p
2.3 uV p-p
2.3 uV p-p
2.3 uV p-p
4.5
3
7
4.5
4.5
4.5
4.5
4
1.8
1.8
4.5
4
2.7
2.7
2.7
5.5
28
65
5.5
5.5
5.5
80
80
5.5
5.5
5.5
80
5.5
5.5
5.5
アンプ◀
アンプ
モデル
AD8207
AD8206
AD8209
AD8208
AD8203
AD8202
AD8205
AD8214
(-3dB)
スルー
レート
オフ
セット
電圧
最小
ゲイン
最大
ゲイン
ゲイン調整方法
CMRR
(dB)
150 kHz
100 kHz
80 kHz
70 kHz
60 kHz
50 kHz
50 kHz
-
1 V/us
500 mV/us
1 V/us
1 V/us
330 mV/us
280 mV/us
500 mV/us
-
400 uV
2 mV
2 mV
2 mV
1 mV
1 mV
2 mV
3 mV
20
20
14
20
14
20
50
-
20
20
14
20
14
20
50
-
Fixed Gain
Fixed Gain
Fixed Gain
Fixed Gain
Fixed Gain
Fixed Gain
Resistor
-90
-86
-100
-100
-82
-82
-86
-
帯域幅
ch数
1
1
1
1
1
1
1
1
電圧ノイズ@
minGain
(nV/rtHz)
電圧ノイズ
電源電圧
電源電圧
0.1-10Hz
(Min)
(Max)
20 uV p-p
20 uV p-p
20 uV p-p
20 uV p-p
10 uV p-p
10 uV p-p
20 uV p-p
-
3.3
4.5
4.5
4.5
3.5
3.5
4.5
5
5.5
5.5
5.5
5.5
12
12
5.5
65
電圧ノイズ
電源電圧
電源電圧
0.1-10Hz
(Min)
(Max)
2 uV p-p
1 uV p-p
1.5 uV p-p
1.4 uV p-p
1.4 uV p-p
15 uV p-p
2 uV p-p
2 uV p-p
15 uV p-p
30uV p-p
2 uV p-p
20 uV p-p
20 uV p-p
2.9
2.9
5
5
5
5
3.3
2.9
2
2
4.5
2
2
5
5
2.4
4.5
4.5
5.5
5.5
36
36
36
36
15
5.5
36
36
36
36
36
36
36
12
5.5
5.5
0.6
500
500
500
300
275
500
-
◆ディファレンス・アンプ(差電圧アンプ)
モデル
ADA4830-1
ADA4830-2
AD8273
AD8274
AD8270
AD8271
AD8275
AMP03
AD8278
AD8279
AD628
AD8276
AD8277
AD629
AD8479
AD626
AD8208
AD8209
(-3dB)
スルー
レート
オフ
セット
電圧
最小
ゲイン
最大
ゲイン
ゲイン調整方法
CMRR
(dB)
84 MHz
84 MHz
20 MHz
20 MHz
15 MHz
15 MHz
15 MHz
3 MHz
1 MHz
1 MHz
600 kHz
550 kHz
550 kHz
500 kHz
130 KHz
100 kHz
80 kHz
80 kHz
250 V/us
250 V/us
20 V/us
20 V/us
30 V/us
30 V/us
20 V/us
9.5 V/us
1.4 V/us
1.3 V/us
300 mV/us
1.1 V/us
1.1 V/us
2.1 V/us
7.5 V/us
200 mV/us
1 V/us
1 V/us
700 uV
700 uV
1 mV
600 uV
500 uV
10uV
100 uV
50 uV
1.5 mV
200 uV
200 uV
500 uV
0.5mV
1.9 mV
2 mV
2 mV
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.2
1
0.5
0.5
0.1
1
1
1
1
90
20
14
0.5
0.5
2
2
2
2
0.2
1
2
2
100
1
1
1
1
90
20
14
Fixed Gain
Fixed Gain
Pin Strap
Pin Strap
Pin Strap
Pin Strap
Resistor
Fixed Gain
Resistor
Pin Strap
Pin Strap, Resistor
Fixed Gain
Fixed Gain
Fixed Gain
Fixed Gain
Pin Strap
Fixed Gain
Fixed Gain
-65
-65
-86
-86
-98
-80
-96
-100
-80
-80
-77
-86
-86
-77
-90
-90
-100
-100
帯域幅
ch数
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
電圧ノイズ@
minGain
(nV/rtHz)
28nV (RTO)
28nV (RTO)
26
26
38
38
200
47
47
300
65
65
550
1.6uV
500
500
◆絶縁アンプ
モデル
AD202
AD203
AD204
AD208
AD210
AD215
アンプ帯域
絶縁耐圧
(kHz)
(kVrms)
5
10
5
4
20
120
1.5
1.5
1.5
1.5
2.5
1.5
差動電圧レンジ
ゲイン
ゲイン
出力リニアリティ
(Min)
(Max)
(%)
1
1
1
1
1
1
100
10
100
1000
100
100
0.025
0.025
0.025
0.0125
0.012
0.01
±5 V
± 10 V
±5 V
±5 V
± 10 V
± 10 V
アイソレーション
リジェクション
温度範囲
(dB)
105
106
110
100
120
120
0 to 70°C
-55 to 125°C
0 to 70°
C
0 to 70°
C
-25 to 85°C
-40 to 85°C
◆特殊アンプおよびアナログ演算回路
低周波 アナログ乗除算器
モデル
AD538
AD532
AD534
AD632
AD633
AD734
AD539
AD835
AD834
演算機能
演算誤差
信号帯域
(%)
-3dB(typ)
出力
セトリング
入力電圧
出力電圧
1
1
0.25
0.5
2
0.4
2.5
0.3
2
400 kHz
1 MHz
1 MHz
1 MHz
1 MHz
10 MHz
25 MHz
250 MHz
500 MHz
1 us
2 us
2 us
2 us
200 ns
20 ns
-
± 10
± 10
± 10
± 12
± 10
± 12.5
± 4.2
±1
±1
± 11 V
± 10 V
± 11 V
± 11 V
± 11 V
12 V
± 2.8 mA
± 2.5 V
± 4.04 mA
[y(z/x)]^m
(X1-X2)(Y1-Y2)/10 V
[(X1-X2)(Y1-Y2)/10 V] + Z2
[(X1–X2)(Y1–Y2)/10] + Z2
[(X1–X2)(Y1–Y2)/10] + Z
[(X1–X2)(Y1–Y2)/(U1–U2)] + (Z1–Z2)
-(vx*vy)/vu
[(X1–X2)(Y1–Y2)/U] + Z
(4 mA)(XY)
消費電流
電源
電源
(mA)
(Min)(V)
(Max)(V)
7
6
6
6
6
12
10.2
25
35
9
20
16
16
16
16
9
9
8
36
36
36
44
36
33
30
11
18
温度範囲
-55 to 125℃
-55 to 125℃
-55 to 125℃
-55 to 125℃
-40 to 85℃
-55 to 125℃
-55 to 125℃
-40 to 85℃
-40 to 85℃
RMS/DC コンバータ
Part
Number
AD536A
AD636
AD637
AD736
AD737
AD8436
Bandwidth
-3dB(typ)
Vinrms
(Max)
(Vrms)
Error(Crest
factor=3)
ErrorTotal
dB
Output
Isupply
Nominal
TempRange
VsupplySpan
(Min)(V)
VsupplySpan
(Max)(V)
Vout
(Max)
(Vp-p)
450 kHz
1.5 MHz
8 MHz
460 kHz
460 kHz
1 MHz
7
0.2
7
1
1
3
-0.1
-0.2
± 0.1
0.7
0.7
-
± 2 ± 0.2 (mV ± % of rdg)
± 0.2 ± 0.5 (mV ± % of rdg)
± 0.5 ± 0.2 (mV ± % of rdg)
± 0.2 ± 0.2 (mV ± % of rdg)
± 0.2 ± 0.2 (mV ± % of rdg)
-
Yes
Yes
Yes
No
No
No
2 mA
800 uA
2.2 mA
160 uA
170 uA
40 uA
-55 to 125°
C
0 to 70°
C
-55 to 125°
C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 125°
C
5.0
5
6
6
5.0
4.8
36
24
36
33
33
36
12.5
1
13.5
12
5
3
特殊機能アンプ(VGA)
Part
Number
ADL5240
ADL5243
▶アンプ
Bandwidth-3dB
(typ)
#channels
Shutdown/
Disable
Analog
InputType
Isupply
Nominal
(mA)
[email protected]
mingainRTI(typ)
VsupplySpan
(Min)(V)
VsupplySpan
(Max)(V)
SlewRate(typ)
GainControl
Interface
4000
4000
1
1
No
No
Single-Ended
Single-Ended
93
175
-
4.75
4.75
5.25
5.25
-
Digital
Digital, Pin Strap
www.analog.com/jp |
43
アンプ
Part
Number
ADL5330
ADL5561
ADL5331
AD8368
AD8370
AD8376
ADL5201
ADL5202
AD8375
AD8366
AD8369
AD8367
AD8337
AD8264
AD8260
AD8330
AD8372
AD8331
AD8332
AD8336
AD8334
AD603
AD8335
AD604
AD605
AD600
AD602
AD8338
Bandwidth-3dB
(typ)
#channels
Shutdown/
Disable
Analog
InputType
Isupply
Nominal
(mA)
[email protected]
mingainRTI(typ)
VsupplySpan
(Min)(V)
VsupplySpan
(Max)(V)
SlewRate(typ)
GainControl
Interface
3000
2900
1200
800
700
700
700
700
630
600
600
500
280
235
180
150
130
120
120
115
100
90
70
40
40
35
35
18
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
4
1
1
2
1
2
1
4
1
4
2
2
2
2
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
No
Yes
No
No
No
No
Yes
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Differential
Differential
Differential
Single-Ended
Differential
Differential
Differential
Differential
Differential
Differential
Differential
Single-Ended
Differential
Differential
Differential
240
40
240
60
79
250
110
210
125
180
37
26
15
100
28
20
212
25
58
25
116
20
76
31
23
14
14
3
3 nV/rtHz
2.1 nV/rtHz
2 nV/rtHz
2.2 nV/rtHz
2.3 nV/rtHz
9.5 nV/rtHz
5 nV/rtHz
740 pV/rtHz
740 pV/rtHz
3 nV/rtHz
740 pV/rtHz
1.4 nV/rtHz
1.3 nV/rtHz
800 pV/rtHz
1.8 nV/rtHz
1.4 nV/rtHz
1.4 nV/rtHz
1.5 nV/rtHz
4.75
3
4.75
4.5
3
4.5
4.5
4.5
4.5
4.75
3
2.7
4.5
5
3.3
2.7
4.5
4.5
4.5
6
4.5
9.5
4.5
10
4.5
9.5
9.5
3
5.25
3.6
5.25
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.25
5.5
5.5
10
10
10
6
5.5
5.5
5.5
24
5.5
12.6
5.5
10
5.5
10.5
10.5
5
10 kV/us
5.5 kV/us
5.5 kV/us
5 kV/us
11 kV/us
290 V/us
620 V/us
1.5 kV/us
650 V/us
50 V/us
Analog
Analog
Analog
Analog
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Analog
Analog
Analog
Digital
Analog
Digital
Analog
Analog
Analog
Analog
Analog
Analog
Analog
Analog
Analog
Analog
Analog
アナログ信号変復調器
モデル
AD630
ADL5243
44
|
www.analog.com/jp
最小入力周波数
最大入力周波数
電源電圧範囲
消費電流
(MHz)
(MHz)
(V)
(mA)
0
0
2
4
± 5 to ± 16.5
2.7 to 3.6
4
0.395
アンプ◀
コンパレータ
コンパレータ
◆CML
(電流ロジック)出力
モデル
ADCMP572
ADCMP580
ADCMP606
ADCMP607
素子/パッ
ケージ
伝搬遅延
(反応時間)
出力ロジックの形式
入力電圧レンジ
ヒステリシス
ラッチ入力
内部
リファレンス
消費電流
電源数
1
1
1
1
150 ps
180 ps
1.25 ns
1.25 ns
CML
CML
CML
CML
-0.2 to Vcci-2.1 V
-2 to 3 V
-0.2 to Vcc+0.2 V
-0.2 to Vcc+0.2 V
可変
可変
固定
可変
Yes
Yes
No
Yes
No
No
No
No
44 mA
50 mA
25 mA
25 mA
1
2
1
2
電源電圧
(Nominal)
3.3 to 5 V
0 to 5.0 V, -5.2 to 0 V
2.5 to 5.5 V
2.5 to 5.5 V
◆PECL
(ポジティブ ECL)出力
モデル
ADCMP573
ADCMP582
ADCMP567
ADCMP551
ADCMP552
ADCMP553
ADCMP561
ADCMP562
素子/パッ
ケージ
伝搬遅延
(反応時間)
出力ロジックの形式
入力電圧レンジ
ヒステリシス
ラッチ入力
内部
リファレンス
消費電流
電源数
1
1
2
2
2
1
2
2
150 ps
180 ps
250 ps
500 ps
500 ps
500 ps
750 ps
750 ps
PECL
PECL
PECL
PECL
PECL
PECL
PECL
PECL
-0.2 to Vcci-2.1 V
-2 to 3 V
-2 to 3 V
-0.2 to Vcc-2 V
-0.2 to Vcc-2 V
-0.2 to Vcc-2 V
-2 to 3 V
-2 to 3 V
可変
可変
固定
固定
可変
固定
固定
可変
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
66 mA
75 mA
83 mA
16 mA
16 mA
8 mA
23 mA
23 mA
1
2
2
1
1
1
2
2
電源電圧
(Nominal)
3.3 to 5 V
0 to 5.0 V, -5.2 to 0 V
0 to 5.0 V, -5.2 to 0 V
3.3 to 5 V
3.3 to 5 V
3.3 to 5 V
0 to 5.0 V, -5.2 to 0 V
0 to 5.0 V, -5.2 to 0 V
◆ECL
(マイナス電源)出力
モデル
ADCMP581
ADCMP566
ADCMP565
ADCMP563
ADCMP564
素子/パッ
ケージ
伝搬遅延
(反応時間)
出力ロジックの形式
入力電圧レンジ
ヒステリシス
ラッチ入力
内部
リファレンス
消費電流
電源数
1
2
2
2
2
180 ps
250 ps
300 ps
750 ps
750 ps
ECL
ECL
ECL
ECL
ECL
-2 to 3 V
-2 to 3 V
-2 to 3 V
-2 to 3 V
-2 to 3 V
可変
固定
固定
固定
可変
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
34 mA
83 mA
83 mA
23 mA
23 mA
2
2
2
2
2
電源電圧
(Nominal)
0 to 5.0 V, -5.2 to 0 V
0 to 5.0 V, -5.2 to 0 V
0 to 5.0 V, -5.2 to 0 V
0 to 5.0 V, -5.2 to 0 V
0 to 5.0 V, -5.2 to 0 V
◆LVDS 差動ロジック出力
モデル
AD8465
ADCMP604
ADCMP605
素子/パッ
ケージ
伝搬遅延
(反応時間)
出力ロジックの形式
入力電圧レンジ
ヒステリシス
ラッチ入力
内部
リファレンス
消費電流
電源数
1
1
1
1.6 ns
1.6 ns
1.6 ns
LVDS
LVDS
LVDS
-0.5 to 5.7 V
-0.2 to Vcc+0.2 V
-0.2 to Vcc+0.2 V
可変
固定
可変
Yes
No
Yes
Yes
No
No
16.6 mA
17 mA
17 mA
2
1
2
電源電圧
(Nominal)
2.5 to 5.5 V
2.5 to 5.5 V
2.5 to 5.5 V
◆CMOS、TTL 出力
モデル
ADCMP600
ADCMP601
ADCMP602
ADCMP603
AD8611
AD8612
AD8561
AD8564
CMP401
ADCMP608
ADCMP609
AD8468
AD790
CMP402
素子/パッ
ケージ
伝搬遅延
(反応時間)
出力ロジックの形式
入力電圧レンジ
ヒステリシス
ラッチ入力
内部
リファレンス
消費電流
電源数
1
1
1
1
1
2
1
4
4
1
1
1
1
4
3.5 ns
3.5 ns
3.5 ns
3.5 ns
5.5 ns
5.5 ns
7 ns
8 ns
23 ns
30 ns
30 ns
40ns
45 ns
65 ns
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
Diff/TTL
Diff/TTL
Diff/TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
CMOS, TTL
-0.2 to Vcc+0.2 V
-0.2 to Vcc+0.2 V
-0.2 to Vcc+0.2 V
-0.5 to Vcc+0.5 V
0 to 3 V
0 to 3 V
-5.0V to 3.0 V
-5.0V to 3.0 V
-5.0V to 4.0 V
-0.2 to Vcc+0.2 V
-0.2 to Vcc+0.2 V
-0.2 to Vcc+0.2 V
-Vs to Vs -2 V
-5.0V to 4.0 V
固定
可変
可変
可変
固定
固定
固定
固定
固定
固定
可変
固定
固定
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
3 mA
3 mA
3 mA
3.6 mA
500 uA
500 uA
800 uA
-
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
3
2
電源電圧
(Nominal)
2.5 to 5.5 V
2.5 to 5.5 V
2.5 to 5.5 V
2.5 to 5.5 V
3.0 to 5.0 V
3.0 to 5.0 V
±5 V
±5 V
±5 V
2.5 to 5.5 V
2.5 to 5.5 V
2.5 to 5.5 V
± 15 V
±5 V
◆オープンコレクタ(ドレイン)出力
モデル
CMP04
ADCMP361
ADCMP370
ADCMP341
ADCMP343
ADCMP670
ADCMP354
ADCMP350
ADCMP671
▶コンパレータ
素子/パッ
ケージ
伝搬遅延
(反応時間)
出力ロジックの形式
入力電圧レンジ
ヒステリシス
ラッチ入力
内部
リファレンス
消費電流
電源数
4
1
1
2
2
2
1
1
1
1.3 us
5 us
5 us
10 us
10 us
10 us
5 us
5 us
10 us
Open Collector
Open-Drain
Open-Drain
Open-Drain
Open-Drain
Open-Drain
Open-Drain/Active-High
Open-Drain/Active-Low
Open-Drain
0 to V+ -1.5
0 to Vcc
0 to 22 V
0 to Vcc
0 to Vcc
0 to Vcc
0 to 22 V
0 to 22 V
0 to Vcc
固定
固定
固定
可変
可変
固定
固定
固定
固定
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
10 uA
2 uA
9 uA
6.5 uA
5.7 uA
10 uA
10 uA
16uA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
電源電圧
(Nominal)
3.3 to 36 V
1.7 to 5.5 V
2.25 to 5.5 V
1.7 to 5.5 V
1.7 to 5.5 V
1.7 to 5.5 V
2.25 to 5.5 V
2.25 to 5.5 V
1.7 to 5.5 V
www.analog.com/jp |
45
コンパレータ
◆アクティブ TR 出力
モデル
ADCMP371
ADCMP356
46
|
素子/パッ
ケージ
伝搬遅延
(反応時間)
出力ロジックの形式
入力電圧レンジ
ヒステリシス
ラッチ入力
内部
リファレンス
消費電流
電源数
1
1
5 us
5 us
Push-Pull
Push-Pull/Active-High
0 to 22 V
0 to 22 V
固定
固定
No
No
No
Yes
2 nA
10 uA
1
1
www.analog.com/jp
電源電圧
(Nominal)
2.25 to 5.5 V
2.25 to 5.5 V
コンパレータ◀
リファレンス
リファレンス
◆シャント型リファレンス 基準電圧源
モデル
ADR510
ADR512
AD589
AD1580
ADR1581
ADR1500
ADR5040
ADR525
ADR5041
ADR5043
ADR530
ADR5044
ADR550
ADR5045
出力温度ドリフト
出力電圧
初期精度
初期精度
(V)
(%)
(mV)
(Max)
(ppm/°C)
1
1.2
1.2
1.2
1.25
1.25
2.048
2.5
2.5
3.0
3.0
4.096
5.0
5.0
0.35
0.3
1.2
0.1
0.12
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
3.5
3.5
15
1
1.5
2.6
2
5
2.5
3
6
4
10
5
70
60
10
50
100
170
75
40
75
75
40
75
40
75
動作電流
動作電流
(Min)
(Max)
ダイナミック
インピーダンス
100 uA
100 uA
50 uA
50 uA
60 uA
50 uA
50 uA
50 uA
50 uA
50 uA
50 uA
50 uA
50 uA
50 uA
10 mA
10 mA
5 mA
10 mA
10 mA
10 mA
15 mA
15 mA
15 mA
15 mA
15 mA
15 mA
15 mA
15 mA
0.3 Ω
0.3 Ω
0.6 Ω
0.5 Ω
0.5 Ω
1Ω
0.2 Ω
0.2 Ω
0.2 Ω
0.2 Ω
0.2 Ω
0.2 Ω
0.2 Ω
0.2 Ω
電圧ノイズ
動作電流vs
出力電圧
0.1-10Hz
(uVp-p)
温度範囲
備考
(ppm/mA)
101
252
818
492
482
482
261
26.8
214
178
22.4
130
13.4
107
4
4
5
5
4.5
5
7.92
18
9.05
12.16
22
15.27
38
18.67
-40 to 85°
C
-25 to 85°
C
-55 to 125°C
-40 to 85°C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 125°C
-40 to 125°
C
-40 to 125°C
-40 to 125°C
-40 to 125°C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
低ノイズ
低ノイズ
低ドリフト
高精度
高精度
高安定
高精度
高精度
高安定
高精度
高安定
高精度
◆シリーズ型(3端子レギュレータ型)リファレンス 基準電圧源 LDO を含む
シンク電流の項目に(-)が記入されているモデルは、電流ソース専用の素子です
出力電圧 2.048V 以下
Vout(V)
初期
精度
初期
精度
出力温度
ドリフト(Max)
ソース
電流
シンク
電流
負荷レギュ
レーション
入力ラインレ
ギュレーション
(%)
(mV)
(ppm/°C)
(Max)
(Max)
(ppm/mA)
ADR130
0.5,1.0
0.35
1.75
25
4 mA
2 mA
ADR3412
ADR127
ADR827
ADR380
ADR360
1.2
1.25
1.25
2.048
2.048
0.1
0.12
0.2
0.24
0.15
1.2
1.5
2.5
5
3
8
9
15
25
9
10 mA
5 mA
5 mA
5 mA
5 mA
ADR3420
2.048
0.1
2
8
ADR420
2.048
0.05
1
ADR440
2.048
0.05
ADR4520
2.048
ADR430
2.048
REF191
2.048
モデル
電圧ノイズ
電源電圧
電源電圧
(ppm/V)
0.1-10Hz
(uVp-p)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
入出力
電圧差
消費
電流
(Min)
(Max)
130
40
3
2
15
1V
3 mA
2 mA
3 mA
1 mA
30
400
200
70
181
50
90
50
25
513
8
9
8
5
6.8
2.3
2.7
2.7
2.4
2.35
5.5
18
15
18
15
10 mA
3 mA
30
50
15
2.3
3
10 mA
-
70
35
1.75
1
3
10 mA
5 mA
50
20
1
0.02
0.41
2
10 mA
0.05
1
3
30 mA
8 mA
80
10
20 mA
15
20
0.1
2
5
30 mA
-
10
4
出力温度
ドリフト(Max)
ソース
電流
シンク
電流
負荷レギュ
レーション
入力ラインレ
ギュレーション
(ppm/°C)
(Max)
(Max)
(ppm/mA)
経時ドリフト
温度範囲
(Typ)
(ppm/1000hrs)
備考
150 uA
-40 to 125°C
100
1.1 V
1.45V
300 mV
300 mV
300 mV
85 uA
125 uA
400 uA
120 uA
190 uA
-40 to 125°C
-40 to 125°C
-40 to 125°C
-40 to 85°C
-40 to 125°C
30
150
50
50
5.5
250 mV
85 uA
-40 to 125°C
30
ローパワー、パワー
ダウン付き
4
18
2V
500 uA
-40 to 125°C
50
高精度、超低ノイズ、
トリム可
3
18
500 mV
3.75 mA
-40 to 125°C
50
高精度、超低ノイズ、
トリム可
1
3
15
1V
950 uA
-40 to 125°C
25
高精度、超低ノイズ
3.5
4.1
18
2V
800 uA
-40 to 125°C
40
高精度、低ノイズ、
30mA ソース
20
3.3
18
950mV
45 uA
-40 to 85°C
-
大ソース電流30mA、シャッ
トダウン付き、ローパワー
電圧ノイズ
電源電圧
電源電圧
(Min)
(V)
(Max)
(V)
入出力
電圧差
消費
電流
温度範囲
(Min)
(Max)
(Typ)
(ppm/1000hrs)
備考
(ppm/V)
0.1-10Hz
(uVp-p)
出力ピンプログラマ
ブル
ローパワー、高安定
超小型
超小型、トリム付き
出力電圧 2.5V ~ 3.3V
Vout(V)
初期
精度
初期
精度
(%)
(mV)
REF43
ADR361
2.5
2.5
0.1
0.12
2.5 mV
3 mV
25
9
20 mA
5 mA
1.2 mA
1 mA
20
180
2
50
4
8.25
4.5
2.8
40
15
2V
300 mV
450 uA
190 uA
-40 to 85°C
-40 to 125°C
40
50
出力トリム付き
超小型、トリム付き
REF192
2.5
0.08
2 mV
5
30 mA
-
10
4
25
3.3
18
1V
45 uA
-40 to 85°C
-
大ソース電流30mA、シャッ
トダウン付き、ローパワー
REF03
2.5
0.6
15 mV
50
10 mA
-
100
50
6
4.5
36
2V
1.4 mA
-40 to 85°C
50
トリム、温度セン
サー付き
ADR381
2.5
0.24
6 mV
25
5 mA
-
70
25
5
2.8
18
300 mV
120 uA
-40 to 85°C
50
超小型
ADR391
2.5
0.16
4 mV
9
5 mA
-
60
25
5
2.8
15
300 mV
120 uA
-40 to 125°C
50
低ノイズ、シャトダ
ウン付き
ADR431
2.5
0.04
1 mV
3
30 mA
20 mA
15
20
3.5
4.5
18
2V
800 uA
-40 to 125°C
40
高精度、低ノイズ、
30mA ソース
ADR441
2.5
0.04
1 mV
3
10 mA
5 mA
50
20
1.2
3
18
500 mV
3.75 mA
-40 to 125°C
50
高精度、超低ノイズ、
トリム可
ADR421
2.5
0.04
1 mV
3
10 mA
-
70
35
1.75
4.5
18
2V
500 uA
-40 to 125°C
50
高精度、超低ノイズ、
トリム可
ADR4525
2.5
0.02
500 uV
4
10 mA
10 mA
80
10
1.25
3
15
500 mV
950 uA
-40 to 125°C
25
高精度、超低ノイズ
ADR3525
2.5
0.1
2.5 mV
5
10 mA
3 mA
30
50
18
2.7
5.5
200 mV
85 uA
-40 to 125°C
30
ローパワー、パワー
ダウン付き
ADR291
2.5
0.1
2.5 mV
8
5 mA
-
100
100
8
3
15
500 mV
12 uA
-40 to 125°C
50
超ローパワー、低ノ
イズ
ADR3425
2.5
0.1
2.5 mV
8
10 mA
3 mA
30
50
18
2.7
5.5
200 mV
85 uA
-40 to 125°C
30
ローパワー、パワー
ダウン付き
ADR03
2.5
0.1
2.5 mV
40
10 mA
-
70
30
6
4.5
36
2V
1 mA
-40 to 125°C
50
超小型、トリム可、
温度センサー
AD580
AD1582
AD680
ADR225
2.5
2.5
2.5
2.5
0.4
0.08
0.4
0.4
10 mV
20 mV
10 mV
10 mV
85
50
20
20
10 mA
5 mA
10 mA
10 mA
5 mA
-
17
80
40
40
35
10
16
40
8
70
8
25
4.5
2.7
4.5
3.3
30
12
36
3.3
2V
200 mV
2V
1V
1.5 mA
70 uA
250 uA
50 uA
-55 to 125°C
-40 to 125°C
-40 to 85°C
-40 to 210°C
100
100
25
-
ADR443
3.0
0.04
1.2 mV
3
10 mA
5 mA
50
20
1.4
3.5
18
500 mV
3.75 mA
-40 to 125°C
50
高精度、超低ノイズ、
トリム可
ADR06
3.0
0.1
3 mV
40
10 mA
-
70
30
10
5
36
2V
1 mA
-40 to 125°C
50
超小型、トリム可、
温度センサー
ADR433
3.0
0.05
1.5
mV
3
30 mA
20 mA
15
20
3.75
5
18
2V
800 uA
-40 to 125°C
40
高精度、低ノイズ、
30mA ソース
ADR423
3.0
0.04
1.5 mV
3
10 mA
-
70
35
2
5
18
2V
500 uA
-40 to 125°C
50
高精度、超低ノイズ、
トリム可
モデル
▶リファレンス
経時ドリフト
ローパワー、超小型
温度センサー付き
210℃高温動作保証
www.analog.com/jp |
47
リファレンス
Vout(V)
初期
精度
初期
精度
出力温度
ドリフト(Max)
ソース
電流
シンク
電流
負荷レギュ
レーション
入力ラインレ
ギュレーション
(%)
(mV)
(ppm/°C)
(Max)
(Max)
(ppm/mA)
ADR4530
ADR363
AD1583
3.0
3.0
3.0
0.02
0.1
0.1
600 uV
3 mV
30 mV
4
9
50
10 mA
5 mA
5 mA
10 mA
1 mA
5 mA
ADR3430
3.0
0.1
3 mV
8
10 mA
REF193
3.0
0.066
2 mV
25
ADR3530
3.0
0.1
3 mV
ADR3533
3.3
0.1
REF196
3.3
ADR4533
ADR366
ADR3433
モデル
電圧ノイズ
電源電圧
電源電圧
(ppm/V)
0.1-10Hz
(uVp-p)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
入出力
電圧差
消費
電流
(Min)
(Max)
80
180
83
10
166
8
1.6
8.7
85
3.1
3.3
3.2
15
15
12
100 mV
300 mV
200 mV
3 mA
30
50
22
3.2
5.5
30 mA
-
15
8
30
3.3
5
10 mA
3 mA
30
50
22
3.3 mV
5
10 mA
3 mA
30
50
0.0625
2 mV
25
30 mA
-
15
3.3
3.3
0.02
0.125
660 uV
4 mV
4
9
10 mA
5 mA
10 mA
1 mA
3.3
0.1
3.3 mV
8
10 mA
出力温度
ドリフト(Max)
経時ドリフト
温度範囲
(Typ)
(ppm/1000hrs)
備考
950 uA
190 uA
70 uA
-40 to 125°C
-40 to 125°C
-40 to 125°C
25
50
100
高精度、超低ノイズ
超小型、トリム付き
ローパワー、超小型
200 mV
85 uA
-40 to 125°C
30
ローパワー、パワー
ダウン付き
18
800 mV
45 uA
-40 to 85°C
-
大ソース電流30mA、シャッ
トダウン付き、ローパワー
3.2
5.5
200 mV
85 uA
-40 to 125°C
30
ローパワー、パワー
ダウン付き
25
3.5
5.5
200 mV
85 uA
-40 to 125°C
30
ローパワー、パワー
ダウン付き
8
33
3.5
18
800 mV
45 uA
-40 to 85°C
-
大ソース電流30mA、シャッ
トダウン付き、ローパワー
80
182
10
50
2.1
9.3
3.4
3.6
15
15
100 mV
300 mV
950 uA
190 uA
-40 to 125°C
-40 to 125°C
25
50
高精度、超低ノイズ
超小型、トリム付き
3 mA
30
50
25
3.5
5.5
200 mV
85 uA
-40 to 125°C
30
ローパワー、パワー
ダウン付き
ソース
電流
シンク
電流
負荷レギュ
レーション
入力ラインレ
ギュレーション
電圧ノイズ
電源電圧
電源電圧
温度範囲
(Max)
(ppm/mA)
(ppm/V)
(Max)
(V)
消費
電流
(Max)
(Min)
(V)
入出力
電圧差
(ppm/°C)
0.1-10Hz
(uVp-p)
(Min)
(Max)
(Typ)
(ppm/1000hrs)
出力電圧 4.096V ~ 10.0V
Vout(V)
初期
精度
初期
精度
(%)
(mV)
ADR444
4.096
0.04
1.6 mV
3
10 mA
5 mA
50
20
1.8
4.6
18
500 mV
3.75 mA
-40 to 125°C
50
高精度、超低ノイズ、
トリム可
REF198
4.096
0.049
2 mV
5
30 mA
-
4
4
40
5
18
502 mV
45 uA
-40 to 85°C
-
大ソース電流30mA、シャッ
トダウン付き、ローパワー
ADR4540
AD1584
ADR364
4.096
4.096
4.096
0.02
0.1
0.1
820 uV
40 mV
4 mV
4
50
9
10 mA
5 mA
5 mA
10 mA
5 mA
1 mA
80
16
179
10
1
61
2.7
110
11
4.2
4.3
4.4
15
12
15
100 mV
200 mV
300 mV
950 uA
70 uA
190 uA
-40 to 125°C
-40 to 125°C
-40 to 125°C
25
100
50
高精度、超低ノイズ
ローパワー、超小型
超小型、トリム付き
ADR434
4.096
0.04
1.5 mV
3
30 mA
20 mA
15
20
6.25
6.1
18
2V
800 uA
-40 to 125°C
40
高精度、低ノイズ、
30mA ソース
ADR3540
4.096
0.1
4.096 mV
5
10 mA
3 mA
30
50
29
4.3
5.5
200 mV
85 uA
-40 to 125°C
30
ローパワー、パワー
ダウン付き
ADR392
4.096
0.12
5 mV
9
5 mA
-
140
25
7
4.3
15
300 mV
120 uA
-40 to 125°C
50
低ノイズ、シャトダ
ウン付き
ADR292
ADR3440
4.096
4.096
0.07
0.1
4.1 mV
4.096 mV
8
8
5 mA
10 mA
3 mA
100
30
100
50
12
29
4.5
4.3
18
5.5
2.5 V
200 mV
15 uA
85 uA
-40 to 125°C
-40 to 125°C
50
30
超ローパワー、低ノイズ
ローパワー
REF194
4.5
0.044
2 mV
5
30 mA
-
4
4
45
5
18
500 mV
45 uA
-40 to 85°C
-
大ソース電流30mA、シャッ
トダウン付き、ローパワー
ADR3550
5.0
0.1
5 mV
5
10 mA
3 mA
30
50
35
5.2
5.5
200 mV
85 uA
-40 to 125°C
30
ローパワー、パワー
ダウン付き
REF02
5.0
0.3
15 mV
8.5
10 mA
300 uA
100
100
15
7
36
2V
1.4 mA
-55 to 125°C
50
トリム、温度セン
サー付き
AD1585
ADR365
ADR425
5.0
5.0
5.0
0.1
0.08
0.04
50 mV
4 mV
2 mV
50
9
3
5 mA
5 mA
10 mA
5 mA
1 mA
-
80
180
70
5
50
35
140
12.8
3.4
5.2
5.3
7
12
15
18
200 mV
300 mV
2V
70 uA
190 uA
500 uA
-40 to 125°C
-40 to 125°C
-40 to 125°C
100
50
50
ローパワー、超小型
超小型、トリム付き
高精度、低ノイズ
REF195
5.0
0.04
2 mV
5
30 mA
-
5
4
50
5.1
18
500 mV
45 uA
-40 to 85°C
-
大ソース電流30mA、シャッ
トダウン付き、ローパワー
ADR3450
5.0
0.1
5 mV
8
10 mA
3 mA
30
50
35
5.2
5.5
200 mV
85 uA
-40 to 125°C
30
ローパワー、パワー
ダウン付き
ADR445
5.0
0.04
2 mV
3
10 mA
5 mA
50
20
2.25
5.5
18
500 mV
3.75 mA
-40 to 125°C
50
高精度、超低ノイズ、
トリム可
ADR435
5.0
0.04
2 mV
3
30 mA
20 mA
15
20
8
7
18
2V
800 uA
-40 to 125°C
40
高精度、低ノイズ、
30mA ソース
ADR02
5.0
0.06
3 mV
40
10 mA
-
70
30
10
7
36
2V
1 mA
-40 to 125°C
50
超小型、トリム可、
温度センサー
ADR4550
5.0
0.02
1 mV
4
10 mA
10 mA
80
10
2.8
5.1
15
100 mV
950 uA
-40 to 125°C
25
高精度、超低ノイズ
ADR395
5.0
0.1
5 mV
9
5 mA
-
140
25
8
5.3
15
300 mV
120 uA
-40 to 125°C
50
低ノイズ、シャトダ
ウン付き
AD586
5.0
0.04
2 mV
2
10 mA
0 mA
20
20
4
10.8
36
5.8 V
3 mA
-55 to 125°C
15
低ノイズ、高精度、
トリム可
REF01
10
0.3
30 mV
8.5
10 mA
-
80
100
30
12
36
2V
1.4 mA
-55 to 125°C
50
トリム、温度セン
サー付き
ADR01
10
0.05
5 mV
40
10 mA
-
70
30
20
12
36
2V
1 mA
-40 to 125°C
50
超小型、トリム可、
温度センサー
AD587
10
0.05
5 mV
5
10 mA
10 mA
10
10
4
13.5
36
3.5 V
4 mA
-55 to 125°C
15
トリム可、ノイズリ
ダクション機能
AD581
10
0.05
5 mV
5
5 mA
5 uA
50
20
40
13
40
3V
1 mA
-55 to 125°C
25
-10V 可
モデル
経時ドリフト
備考
◆低ドロップアウト型リファレンス 基準電圧源 (入出力の電圧差が小さいリファレンス)
シンク電流の項目に(-)が記入されているモデルは、電流ソース専用の素子です
出力電圧 2.048V 以下
出力
電圧
入出力
電圧差
初期
精度
初期
精度
(V)
(Min)
(%)
(mV)
ADR3412
ADR380
ADR360
ADR3420
ADR440
ADR4520
1.2
2.048
2.048
2.048
2.048
2.048
1.1 V
300 mV
300 mV
250 mV
500 mV
1V
0.1
0.24
0.15
0.1
0.05
0.02
REF191
2.048
950 mV
0.1
モデル
48
|
www.analog.com/jp
出力温度
ドリフト(Max)
ソース
電流
シンク
電流
負荷レギュ
レーション
入力ラインレ
ギュレーション
電圧ノイズ
電源電圧
電源電圧
(ppm/V)
0.1-10Hz
(uVp-p)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
(ppm/°C)
(Max)
(Max)
(ppm/mA)
1.2
5
3
2
1
0.41
8
25
9
8
3
2
10 mA
5 mA
5 mA
10 mA
10 mA
10 mA
3 mA
1 mA
3 mA
5 mA
8 mA
2
5
30 mA
-
消費
電流
(Max)
30
70
181
30
50
80
50
25
513
50
20
10
8
5
6.8
15
1
1
2.3
2.4
2.35
2.3
3
3
5.5
18
15
5.5
18
15
10
4
20
3.3
18
経時ドリフト
温度範囲
(Typ)
(ppm/1000hrs)
備考
85 uA
120 uA
190 uA
85 uA
3.75 mA
950 uA
-40 to 125°C
-40 to 85°C
-40 to 125°C
-40 to 125°C
-40 to 125°C
-40 to 125°C
30
50
50
30
50
25
ローパワー、高安定
超小型
超小型、トリム付き
超小型、トリム付き
超小型、トリム付き
超小型、トリム付き
45 uA
-40 to 85°C
600
大ソース電流30mA、シャッ
トダウン付き、ローパワー
リファレンス◀
リファレンス
出力電圧 2.5V ~ 3.3V
モデル
出力
電圧
入出力
電圧差
初期
精度
初期
精度
(V)
(Min)
(%)
(mV)
出力温度
ドリフト(Max)
ソース
電流
シンク
電流
負荷レギュ
レーション
入力ラインレ
ギュレーション
(Max)
(Max)
(ppm/mA)
(ppm/°C)
電圧ノイズ
電源電圧
電源電圧
(ppm/V)
0.1-10Hz
(uVp-p)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
消費
電流
(Max)
温度範囲
経時ドリフト
(Typ)
(ppm/1000hrs)
備考
ADR361
2.5
300 mV
0.12
3
9
5 mA
1 mA
180
50
8.25
2.8
15
190 uA
-40 to 125°C
50
超小型、トリム付き
REF192
2.5
1V
0.08
2
5
30 mA
-
10
4
25
3.3
18
45 uA
-40 to 85°C
480
大ソース電流30mA、シャッ
トダウン付き、ローパワー
ADR381
2.5
300 mV
0.24
6
25
5 mA
-
70
25
5
2.8
18
120 uA
-40 to 85°C
50
超小型
ADR391
2.5
300 mV
0.16
4
9
5 mA
-
60
25
5
2.8
15
120 uA
-40 to 125°C
50
低ノイズ、シャトダ
ウン付き
ADR441
2.5
500 mV
0.04
1
3
10 mA
5 mA
50
20
1.2
3
18
3.75 mA
-40 to 125°C
50
高精度、超低ノイズ、
トリム可
ADR4525
ADR291
AD1582
ADR225
2.5
2.5
2.5
2.5
500 mV
500 mV
200 mV
1V
0.02
0.08
0.08
0.4
0.5
2
2
10
4
8
50
30
10 mA
5 mA
5 mA
10 mA
10 mA
0 mA
-
80
100
80
40
10
100
10
40
1.25
8
70
25
3
3
2.7
3.3
15
15
12
15
950 uA
12 uA
70 uA
50 uA
-40 to 125°C
-40 to 125°C
-40 to 125°C
-40 to 210°C
25
50
100
-
高精度、超低ノイズ
超ローパワー、低ノイズ
ローパワー、超小型
210℃高温動作保証
ADR443
3.0
500 mV
0.04
1.2
3
10 mA
5 mA
50
20
1.4
3.5
18
3.75 mA
-40 to 125°C
50
高精度、超低ノイズ、
トリム可
ADR4530
ADR363
AD1583
3.0
3.0
3.0
100 mV
300 mV
200 mV
0.02
0.1
0.1
0.6
3
3
4
9
50
10 mA
5 mA
5 mA
10 mA
1 mA
0 mA
80
180
83
10
166
8
1.6
8.7
85
3.1
3.3
3.2
15
15
12
950 uA
190 uA
70 uA
-40 to 125°C
-40 to 125°C
-40 to 125°C
25
50
100
高精度、超低ノイズ
超小型、トリム付き
ローパワー、超小型
REF193
3.0
800 mV
0.066
10
25
30 mA
-
15
8
30
3.3
18
45 uA
-40 to 85°C
400
大ソース電流30mA、シャッ
トダウン付き、ローパワー
REF196
3.3
800 mV
0.0625
10
25
30 mA
-
15
8
33
3.5
18
45 uA
-40 to 85°C
364
大ソース電流30mA、シャッ
トダウン付き、ローパワー
ADR4533
3.3
100 mV
0.02
0.6
4
10 mA
10 mA
80
10
2.1
3.4
15
950 uA
-40 to 125°C
25
高精度、超低ノイズ
ADR3433
3.3
200 mV
0.1
3.3
8
10 mA
3 mA
30
50
25
3.5
5.5
85 uA
-40 to 125°C
30
ローパワー、パワー
ダウン付き
ADR366
3.3
300 mV
0.125
4
9
5 mA
1 mA
182
50
9.3
3.6
15
190 uA
-40 to 125°C
50
超小型、トリム付き
出力温度
ドリフト(Max)
ソース
電流
シンク
電流
負荷レギュ
レーション
入力ラインレ
ギュレーション
電圧ノイズ
電源電圧
電源電圧
(Max)
(ppm/mA)
(ppm/V)
(Max)
(V)
温度範囲
(Max)
(Min)
(V)
消費
電流
(ppm/°C)
0.1-10Hz
(uVp-p)
(Max)
(Typ)
(ppm/1000hrs)
出力電圧 4.096V 以上
出力
電圧
入出力
電圧差
初期
精度
初期
精度
(V)
(Min)
(%)
(mV)
ADR444
4.096
500 mV
0.04
1.6 mV
3
10 mA
5 mA
50
20
1.8
4.6
18
3.75 mA
-40 to 125°C
50
高精度、超低ノイズ、
トリム可
REF198
4.096
502 mV
0.049
2 mV
5
30 mA
-
4
4
40
5
18
45 uA
-40 to 85°C
293
大ソース電流30mA、シャッ
トダウン付き、ローパワー
ADR4540
AD1584
ADR364
4.096
4.096
4.096
100 mV
200 mV
300 mV
0.02
0.1
0.1
820 uV
40 mV
4 mV
4
50
9
10 mA
5 mA
5 mA
10 mA
0 mA
1 mA
80
16
179
10
1
61
2.7
110
11
4.2
4.3
4.4
15
12
15
950 uA
70 uA
190 uA
-40 to 125°C
-40 to 125°C
-40 to 125°C
25
100
50
高精度、超低ノイズ
ローパワー、超小型
超小型、トリム付き
ADR392
4.096
300 mV
0.12
5 mV
9
5 mA
-
140
25
7
4.3
15
120 uA
-40 to 125°C
50
低ノイズ、シャトダ
ウン付き
REF194
4.5
500 mV
0.044
2 mV
5
30 mA
-
4
4
45
5
18
45 uA
-40 to 85°C
444
大ソース電流30mA、シャッ
トダウン付き、ローパワー
AD1585
ADR365
5.0
5.0
200 mV
300 mV
0.1
0.08
50 mV
4 mV
50
9
5 mA
5 mA
0 mA
1 mA
80
180
5
50
140
12.8
5.2
5.3
12
15
70 uA
190 uA
-40 to 125°C
-40 to 125°C
100
50
ローパワー、超小型
超小型、トリム付き
REF195
5.0
500 mV
0.04
2 mV
5
30 mA
-
5
4
50
5.1
18
45 uA
-40 to 85°C
240
大ソース電流30mA、シャッ
トダウン付き、ローパワー
ADR445
5.0
500 mV
0.04
2 mV
3
10 mA
5 mA
50
20
2.25
5.5
18
3.75 mA
-40 to 125°C
50
高精度、超低ノイズ、
トリム可
ADR4550
5.0
100 mV
0.02
1 mV
4
10 mA
10 mA
80
10
2.8
5.1
15
950 uA
-40 to 125°C
25
高精度、超低ノイズ
ADR395
5.0
300 mV
0.1
5 mV
9
5 mA
-
140
25
8
5.3
15
120 uA
-40 to 125°C
50
低ノイズ、シャトダ
ウン付き
電圧ノイズ
モデル
経時ドリフト
備考
◆多値出力リファレンス 基準電圧源
Vout(V)
初期
精度
初期
精度
出力温度ド
リフト(Max)
ソース
電流
シンク
電流
負荷レギュ
レーション
入力ラインレ
ギュレーション
(ppm/°C)
(Max)
(Max)
(ppm/mA)
(ppm/V)
0.1-10Hz
(uVp-p)
(%)
(mV)
0.5,1.0
0.35
1.75
25
4 mA
2 mA
130
40
AD584(2.5V 出力時)
2.5
0.3
7.5
15
5 mA
5 mA
50
(5V 出力時)
(7.5V 出力時)
(10V 出力時)
5.0
7.5
10
0.3
0.3
0.3
15
20
30
15
15
15
5 mA
5 mA
5 mA
5 mA
5 mA
5 mA
AD688
± 10
0.02
2
1.5
10 mA
AD588
10,5, ± 5,
-5,-10
0.01
1
1.5
10 mA
モデル
ADR130
電源電圧
電源電圧
消費電流
(Min)(V)
(Max)(V)
(Max)
3
2
15
20
50
15
50
50
50
20
20
20
50
50
50
10 mA
5
20
0 mA
5
20
経時ドリフト
温度範囲
(Typ)
(ppm/1000hrs)
備考
150 uA
-40 to 125°C
100
出力ピンプロ
グラマブル
30
1 mA
-55 to 125°C
25
ピンプログ
ラマブル
15
15
15
30
30
30
1 mA
1 mA
1 mA
-55 to 125°C
-55 to 125°C
-55 to 125°C
25
25
25
6
± 15V
± 18
12 mA
-55 to 125°C
15
トリム付き、
同時 2 出力
6
± 10.8
± 18
10 mA
-55 to 125°C
15
スペックは
10V 出力時
◆シリーズ/シャント兼用リファレンス 基準電圧源
モデル
AD780
Vout(V)
初期
精度
初期
精度
(%)
(mV)
2.5/3.0
0.04
1
▶リファレンス
出力温度
ドリフト(Max)
ソース
電流
シンク
電流
負荷レギュ
レーション
入力ラインレ
ギュレーション
電圧ノイズ
電源電圧
電源電圧
(ppm/V)
0.1-10Hz
(uVp-p)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
(ppm/°C)
(Max)
(Max)
(ppm/mA)
7
10 mA
0 mA
20
4
4
4
36
入出力
電圧差
消費
電流
(Min)
(Max)
3.0 V
1 mA
経時ドリフト
温度範囲
(Typ)
(ppm/1000hrs)
備考
-40 to 85°C
20
高精度
www.analog.com/jp |
49
オーディオ/ビデオ
オーディオ/ビデオ
◆オーディオ用 AD コンバータ
モデル
AD1974
AD1871
ADAU1977
ADAU1978
ADAU1979
ADAU7002
オーデイオ
分解能
ch
(bits)
4
2
4
4
4
2
24
24
24
24
24
24
アップデート ダイナミック オーバー
レート
レンジ
サンプリ
ング比
(kHz)
(dB)
192
96
192
192
192
102
105
109
109
109
110
THD+N 消費電流
@1kHz Nominal
(mA)
(dB)
256
64
-
-96
-95
-95
-95
-95
-
電源電圧
電源電圧
デジタル電源
(mW)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
(Min)
(V)
429
290
265
46.2
46.2
-
3.0
4.5
3.0
3.0
3.0
1.62
3.6
5.5
3.6
3.6
3.6
3.6
3.0
4.5
1.62
1.62
1.62
-
消費電力
130
63
49.5
14.5
14.5
1.75
デジタル電源 IO電源 IO電源
(Max)
(V)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
3.6
5.5
1.98
1.98
1.98
-
1.62
1.62
1.62
-
3.6
3.6
3.6
-
その他
10Vrms Input 対応
2Vrms Input 対応
4.5Vrms Input 対応
PDM to PCM converter
◆オーディオ・コーデック
24 ビット
モデル
AD1937
AD1938
AD1939
ADAU1361
ADAU1381
ADAU1961
ADAV801
ADAV803
SSM2603
ADコンバータ
分解能
入力
(bits)
ADCサンプル
アナログ入力
レート
DACアップ
デートレート
DAコンバータ
(kHz)
(kSps)
ch
192
192
192
96
96
96
96
96
96
192
192
192
96
96
96
192
192
96
8
8
8
2
2
2
2
2
2
ADCサンプル
レート
DACアップ
デートレート
DAコンバータ
(kHz)
(kSps)
ch
64
64
64
64
1
1
ch
24
24
24
24
24
24
24
24
24
ディファレンシャル
ディファレンシャル
ディファレンシャル
ディファレンシャル
ディファレンシャル/シングル
ディファレンシャル/シングル
シングルエンド
シングルエンド
シングルエンド
4
4
4
2
2
2
2
2
2
電源電圧
アナログ出力
出力
Nominal
ディファレンシャル
シングルエンド
ディファレンシャル
ディファレンシャル
ディファレンシャル/シングル
ディファレンシャル/シングル
シングルエンド
シングルエンド
シングルエンド
3.3 V
3.3 V
3.3 V
1.8 to 3.65 V
3.3 V
3.3 V
3.3 V
3.3 V
1.8 to 3.3 V
I/O電源電圧 I/O電源電圧
(Min)
(Max)
(V)
(V)
3.0
3.0
3.0
1.63
1.8
3.0
3.0
3.0
1.8
5.0
5.0
5.0
3.65
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
温度範囲
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°C
-40 to 85°
C
-40 to 85°C
-40 to 105°
C
-40 to 85°C
-40 to 85°C
-40 to 85°
C
16 ビット
モデル
AD73311
AD73311L
ADコンバータ
分解能
入力
(bits)
アナログ入力
ch
16
16
シングルエンド
ディファレンシャル/シングル
1
1
電源電圧
アナログ出力
出力
Nominal
ディファレンシャル
ディファレンシャル
2.7 to 5.5 V
3.3 V
I/O電源電圧 I/O電源電圧
(Min)
(Max)
(V)
(V)
2.7
3.3
5.5
3.3
温度範囲
-40 to 85°C
-40 to 85°C
◆オーディオ用 DA コンバータ
モデル
出力
分解能
サンプリングレート
ch
(bits)
(kSps)
2
8
8
2
12
12
16
16
24
24
24
24
24
24
24
24
192
192
192
192
192
192
192
192
AD1852
AD1933
AD1934
AD1955
ADAU1962
ADAU1962A
ADAU1966
ADAU1966A
電源電圧
アナログ出力形式
Nominal
ディファレンシャル
ディファレンシャル
シングルエンド
シングルエンド
ディファレンシャル
シングルエンド
ディファレンシャル
ディファレンシャル, シングルエンド
5V
3.3 V
3.3 V
5V
3V~5V
3.3 V
3V~5V
3.3 V
I/O電源電圧
(Min)
(V)
I/O電源電圧
(Max)
(V)
温度範囲
5.0
3.0
3.0
5.0
3.0
3.14
3.0
3.14
5.0
5.0
5.0
5.0
5.5
3.46
5.5
3.46
0 to 70°
C
-40 to 105°
C
-40 to 105°
C
-40 to 85°C
-40 to 125°
C
-40 to 125°C
-40 to 85°C
-40 to 85°
C
◆クラス D オーディオアンプ
機能
出力
ch数
入力
THD+N
(dB)
SNR
(dB)
効率
(%)
PSRR
(dB)
クラスD シングル スピーカ・アンプ
クラスD シングル スピーカ・アンプ
クラスD シングル スピーカ・アンプ
クラスD シングル スピーカ・アンプ
クラスD シングル スピーカ・アンプ
クラスD 2ch スピーカ・アンプ
クラスD 2ch スピーカ・アンプ
クラスD 2ch スピーカ・アンプ
クラスD 2ch スピーカ・アンプ
クラスD シングル スピーカ・アンプ
クラスD 3ch スピーカ・アンプ
クラスD 2ch スピーカ・アンプ
クラスD シングル スピーカ・アンプ
クラスD シングル ブースト機能付きスピーカ・アンプ
2.8 W
3W
3W
3W
2.5 W
2W
2W
2W
2W
2W
700 mW
10W
2.8W
2.5 W
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
3
2
1
1
ディファレンシャル
ディファレンシャル
ディファレンシャル
ディファレンシャル
ディファレンシャル
ディファレンシャル
ディファレンシャル
ディファレンシャル
デジタルPDM
デジタル I2S
ディファレンシャル
ディファレンシャル
ディファレンシャル
デジタル I2S, PDM
-94
-80
-84
-87
-87
-68
-70
-80
-72
98
103
93
100
89
93
93
93
92
87
92
93
91
95
91
89
90
-80
-80
-60
-85
-80
-80
-70
-86
-86
モデル
SSM2305
SSM2315
SSM2317
SSM2375
SSM2377
SSM2306
SSM2356
SSM2380
SSM2518
SSM2529
SSM2804
SSM3302
SSM4321
SSM4567
96
100
100
97
103
94
98
101
104
消費電流 電源電圧
電源電圧
Nominal
(mA)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
3.3
3.3
4.07
3.1
6.5
5.75
7
7.7
3
9.8
12
3.1
-70
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
7
2.5
2.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5.5
5.5
5.5
5.5
3.6
18
5.5
5.2
◆サンプル・レート・コンバータ
モデル
AD1895
AD1896
50
|
分解能
(bits)
24
24
www.analog.com/jp
サンプル
レート変更
幅レンジ
サンプルレート比
THD+N
@1kHz
(dB)
ダイナミックレン
ジフィルター付
消費電流
電源電圧
電源電圧
(dB)
Nominal
(mA)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
I/O電源電圧
(Min)
(V)
I/O電源電圧
(Max)
(V)
1 to 192
1 to 192
7.75:1, 8:1
7.75:1, 8:1
-110
-120
125
139
43
43
3.135
3.135
3.465
3.465
3.3
3.3
5.5
5.5
オーディオ/ビデオ◀
オーディオ/ビデオ
◆デジタル信号処理機能内蔵 オーディオ・コーデック(シグマ DSP)
モデル
AD1940
AD1941
ADAU1401A
ADAU1442
ADAU1445
ADAU1446
ADAU1450
ADAU1451
ADAU1452
ADAU1461
ADAU1701
ADAU1702
ADAU1761
ADAU1781
コンバータ サンプリン DAコン
ADCダイナ
分解能
グレート バータ出 ミックレンジ
力
(bits)
(kSps)
(dB)
24
24
24
24
24
24
192
192
192
192
192
192
96
192
192
96
96
0
0
4
0
0
0
0
0
0
2
4
4
2
2
DACダイナ デジタル インストラ 消費電流
ミックレ I/Oチャン クション/ Nominal
ネル
ンジ(dB)
サンプル
(mA)
ADC
THD+N
(dB)
100
98
100
100
99
96.5
-83
-78
-83
-83
-90
-85
104
101
104
104
99
103
16/16
16/16
8/8
12
12
12
48
48
48
4
8/8
8/8
8/8
4
1536
1536
1024
3584
3584
3584
3072 SIMD
6144 SIMD
6144 SIMD
1024
1024
512
1024
512
アナログ電源
アナログ電源
(Max)
(V)
(Min)
(V)
3.63
3.63
3.63
3.63
3.63
3.63
3.63
3.65
3.63
3.63
3.65
3.65
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
1.8
1.8
163
163
75
335
270
135
65
100
100
98
90
90
8.7
15
デジタル デジタル
I/O
I/O
電源(Max) 電源(Min) 電源電圧 電源電圧
(V)
(V)
(Max)(V)
(Min)(V)
2.75
2.75
1.98
1.98
1.98
1.98
1.26
1.26
1.26
1.98
1.98
3.65
2.25
2.25
1.62
1.62
1.62
1.62
1.14
1.14
1.14
1.62
1.62
1.8
5.0
5.0
3.63
3.63
3.63
3.63
3.63
3.63
3.63
3.65
3.63
3.63
3.65
3.65
3.3
3.3
2.97
2.97
2.97
2.97
1.71
1.71
1.71
2.97
2.97
2.97
1.63
1.63
◆その他のオーディオ機能素子
機能
ch数
入力
出力
圧縮比
PSRR
(dB)
マイクロフォン・プリアンプ
1.5W スピーカアンプ
オーディオ・ラインレシーバ
オーディオ・ラインドライバ
オーディオ・ラインレシーバ
マイクロフォンアンプ、ノイズゲート、プリアンプ
マイクロフォンアンプ、ノイズゲート、プリアンプ
1
1
1
1
1
1
1
ディファレンシャル
シングルエンド
ディファレンシャル
シングルエンド
ディファレンシャル
シングルエンド
シングルエンド
1.5 W
-
1:1 to 1:15
1:1 to 1:10
-124
-80
-110
-50
-
モデル
SSM2019
SSM2211
SSM2141
SSM2142
SSM2143
SSM2166
SSM2167
消費電流
電源電圧
電源電圧
Nominal
(mA)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
10
9.5
60
2.3
9
2.7
4.5
2.7
36
5.5
5.5
5.5
◆CCD/CMOS・センサー・アナログ・フロントエンド
Part
Number
AD9978
ADDI7004
ADDI7018
AD9978A
ADDI7006
AD9826
AD9822
AD9970
AD9979
AD9974
AD9977
ADDI7015
ADDI9020
AD9928
ADDI9023
ADA4800
DeviceFunction
#channels
Resolution
(bits)
Sampling
Rate
(MSps)
Sampling
Mode
Vin
Range
Analog
InputType
AFE for CCD/CMOS sensor
AFE for CCD/CMOS sensor
AFE for CCD/CMOS sensor
AFE for CCD/CMOS sensor
AFE for Scanners / Copiers
AFE for Scanners
AFE for Scanners
AFE for area CCD
AFE for CCD/CMOS sensor
AFE for CCD/CMOS sensor
AFE for CCD/CMOS sensor
AFE for CCD/CMOS sensor
AFETG for Area CCD
AFETG For Area CCD
V-driver for AFE
CCD Buffer Amplifier
2
4
2
2
6
3
3
1
1
2
2
4
1
2
1
14
14
16
14
10
14
16
14
14
14
14
16
12
14
-
55
72
75
75
40
15
15
65
65
65
65
65
60
60
-
CDS/SHA
CDS/SHA
CDS/SHA
CDS/SHA
CDS/SHA
CDS
CDS
CDS
CDS/SHA
CDS/SHA
CDS/SHA
CDS/SHA
CDS
CDS
-
1.4 V p-p
1.4 V p-p
1.4 V p-p
1.4 V p-p
1.4V p-p
4
4
1.4 V p-p
1.4 V p-p
1.4 V p-p
1.4Vp-p
1.6V p-p
1.4V p-p
1.4V p-p
-
Differential
Differential
Differential
Differential
Differential
Single-Ended
Single-Ended
Single-Ended
Differential
Differential
Differential
Differential
Single-Ended
Single-Ended
-
Programmable Programmable
H-Clocks
V-Clocks
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
-
VerticalDriver
OutputLogic
channels
Levels
(V-Drive)
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
-
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
12
18
12
-
LVDS
LVDS
LVDS
LVDS
LVDS
CMOS
CMOS
LVDS
CMOS
CMOS
LVDS
LVDS
CMOS
LVDS
-
SpecialFeatures
External Clock
Internal H-drivers
Internal H-drivers
Internal H-drivers
Internal H-drivers
GP Outputs
Low Power, High Speed
◆アナログ /HDMI/DVI・インターフェース
Video
Sampling
ADC
MaxDisplay
Bandwidth Sampling
Rate
Resolution
Resolution
Rate
(MHz)
(MSps)
(bits)
Supported
(MHz)
DeviceFunction
Analog
Input
Mux
AD9984A
Analog Display Interface
2:1
-
-
10
300
170
UXGA
-
-
-
-
-
ADV7180
10-bit, 4x Oversampling, SDTV
Video Decoder
-
6
86
10
-
-
SDTV
-
-
-
Composite, Y/C,
YPbPr
8 and 16-bit
YCbCr 4:2:2
RGB Graphics Digitizer, SDTV Video
Decoder
-
10
75
10
-
-
1080i, 720p
-
-
-
Composite, RGB, RGB
SCART, Y/C, YPbPr
10 and 16-bit YCbCr 4:2:2,
12-bit RGB DDR, 8
ADV7511
ADV7526
ADV7541
HDMI/DVI Tx
HDMI/DVI Tx
HDMI/DVI Tx
-
-
-
-
225
150
150
-
1080p
1080i
1080i, SXGA
No
No
No
-
No
No
No
-
-
ADV7850
HDMI/DVI Display Interface, SDTV
Video Decoder
12:4
12
170
12
300
-
4K2K, UXGA
Yes
4:1
Yes
HDMI/DVI, RGB,
YPbPr
HDMI/DVI
ADV7611
HDMI/DVI Receiver, Xpressview
Technology
-
-
-
-
165
-
1080p
Yes
1:1
Yes
-
-
ADV7612
HDMI/DVI Receiver, Xpressview
Technology
-
-
-
-
225
-
1080p
Yes
2:1
Yes
-
-
ADV7619
HDMI equalizer, HDMI/DVI
Display Interface, Receiver,
Xpressview Technology
-
-
-
-
300
-
4K2K
Yes
2:1
Yes
-
-
ADV7623
HDMI/DVI Tx, Receiver, Xpressview
Technology
-
-
-
-
225
-
1080p
Yes
4:1
Yes
-
-
ADV7625
HDMI/DVI Tx, Receiver, Xpressview
Technology
-
-
-
-
300
-
4K2K
Yes
5:1
Yes
HDMI/DVI
HDMI/DVI
Part
Number
ADV7181D
▶オーディオ/ビデオ
ADC
Inputs
DVI
Rx
HDMI
HDMI
Input
VideoInputFormat
Rx
Mux
VideoOutput
Standard
www.analog.com/jp |
51
オーディオ/ビデオ
Video
Sampling
ADC
MaxDisplay
Bandwidth Sampling
Rate
Resolution
Resolution
Rate
(MHz)
(MSps)
(bits)
Supported
(MHz)
DeviceFunction
Analog
Input
Mux
ADC
Inputs
ADV7842
3D Comb, HD Video Decoder, HDMI/
DVI Display Interface, Receiver,
RGB Graphics Digitizer, Xpressview
Technology
12:4
12
170
12
225
170
1080i,
1080p,
UXGA
Yes
2:1
Yes
HDMI/DVI, RGB,
RGB SCART
-
ADV7844
3D Comb, HD Video Decoder, HDMI/
DVI Display Interface, Receiver,
RGB Graphics Digitizer, SDTV Video
Decoder, Xpressview Technology
12:4
12
170
12
225
170
1080i,
1080p,
UXGA
Yes
4:1
Yes
-
-
Part
Number
DVI
Rx
HDMI
HDMI
Input
VideoInputFormat
Rx
Mux
VideoOutput
Standard
◆HDMI/DVI スイッチ
Part
Number
DataRate
(Gbps)
HDMI/DVI
Input
channels
HDMI/DVI
Output
channels
MaxDisplay
Resolution
Supported
Input
Equalization
(dB)
Output
Pre-Emphasis
(dB)
TempRange
2.25
2.25
2.25
2.25
2
1
4
4
1
1
1
1
1080p, UXGA
1080p, UXGA
1080p, UXGA
1080p, UXGA
12
12
12
18
6
6
6
6
-40 to 85°
C
-
AD8192
AD8195
AD8197B
ADV3002
◆ビデオ・フィルタ
Part
Number
ADA4410-6
ADA4411-3
ADA4412-3
ADA4420-6
ADA4424-6
ADA4430-1
ADA4431-1
#channels
Gain
(Min)
(dB)
Gain
(Max)
(dB)
Bandwidth
Bandwidth
@0.1db
Flatness
GainControl
Interface
Iout
(mA)
Prop
Delay
(ns)
GainError
Diff
(%)
Phase
Error
Diff
(°)
Vsupply
Span
(Min)
(V)
Vsupply
Span
(Max)
(V)
6
3
3
6
6
1
1
2
2
6
6
4
4
6
6
36 MHz
37 MHz
37 MHz
31 MHz
39 MHz
9.7 MHz
7.9 MHz
31 MHz
30.5 MHz
31.5 MHz
26 MHz
-
Digital
Digital
-
30
30
30
30
40
40
72
20
19
15
30
0.09
0.16
0.16
0.19
0.2
0.25
0.7
0.37
0.05
0.05
0.76
0.5
0.15
0.3
4.5
4.5
4.5
4.75
3.14
2.5
2.5
12
12
12
5.25
3.46
6
3.6
◆ビデオ・エンコーダ
Part
Number
ADV7341
ADV7343
ADV7391
ADV7392
ADV7393
Resolution
(bits)
DAC
Outputs
VideoOutputFormat
Supports
HDTV
Vsupply
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
Vsupply
Digital(Min)
(V)
Vsupply
Digital(Max)
(V)
Vsupply
I/O(Min)
(V)
Vsupply
I/O(Max)
(V)
12
11
10
10
10
6
6
3
3
3
CVBS, SD RGB, SD YUV, S-Video
CVBS, SD RGB, SD YUV, S-Video
CVBS, SD RGB, SD YUV, S-Video
CVBS, SD RGB, SD YUV, S-Video
CVBS, SD RGB, SD YUV, S-Video
Yes
Yes
No
No
No
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
1.71
1.71
1.71
1.71
1.71
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.71
1.71
1.71
1.71
1.71
3.63
3.63
3.63
3.63
3.63
◆CAT-5 ビデオ用デバイス
ビデオ・ドライバ
モデル
-3dB
構成
帯域
AD8146
トリプル
700MHz
AD8148
トリプル
700MHz
AD8147
トリプル
600MHz
AD8133
トリプル
450MHz
AD8134
トリプル
450MHz
AD8131
シングル
400MHz
AD8142
トリプル
285MHz
AD8141
トリプル
275MHz
AD8124
トリプル
110MHz
*1:ケーブルロス補償のためのイコライザ内蔵 200m まで補正可
0.1dB平坦性
帯域
最少ゲイン
スルーレート
電源電圧
消費電流
2
4
2
2
2
2
2
2
1
3KV/us
3KV/us
3KV/us
1.6KV/us
1.6KV/us
2KV/us
1.15KV/us
1.15KV/us
4.5V-5.5V
4.5V-5.5V
4.5V-5.5V
2.8V-11V
4.5V-11V
2.7V-11V
4.5V-5.5V
4.5V-5.5V
4.5V-5.5V
61.5mA
62.5mA
61.5mA
26mA
26.5mA
10.25mA
44mA
44mA
132mA
最少ゲイン
スルーレート
電源電圧
消費電流
4.5V-11V
4.5V-25.2V
4.5V-25.2V
4.5V-25.2V
48.5mA
10.8mA
39mA
10.8mA
200MHz
235MHz
235MHz
55MHz
55MHz
85MHz
65MHz
65MHz
*1
ビデオ・レシーバ
構成
-3dB
0.1dB平坦性
トリプル
シングル
トリプル
シングル
500MHz
270MHz
260MHz
200MHz
100MH z
30MH z
60MH z
20MH z
1
1
1
10
2.1KV/us
1.09KV/us
1KV/us
1.06KV/us
-3dB
スルーレート
電源電圧
消費電流
特長
120MHz
120MHz
2.7KV/us
5V
5V
132mA
24mA
CAT-5 300 m 長まで補正可
CAT-5 100 m 長まで補正可
モデル
AD8145
AD8130
AD8143
AD8129
帯域
帯域
ケーブル イコライザ
モデル
AD8123
AD8128
帯域
◆ビデオ信号出力用 DAC
→詳細は p21(DA コンバータの下のビデオ信号出力用 DAC)をご覧ください
52
|
www.analog.com/jp
オーディオ/ビデオ◀
光ファイバ・ネットワーク
光ファイバ・ネットワーク
◆クロックおよびデータ復元
Part
Number
ADN2813
ADN2814
ADN2815
ADN2816
ADN2817
ADN2818
ADN2915
ADN2917
DataRate
Type
DataRateb/s
(Max)
Vin
Sensitivity
(mVp-p)
Clock
Reference
Option
Jitter
(mUIrms)
JitterTolerance
JitterTransfer
VsupplySpan
(Min)
(V)
VsupplySpan
(Max)
(V)
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
1.25 Gbps
675 Mbps
1.25 Gbps
675 Mbps
2.7 Gbps
2.7 Gbps
11.3 Gbps
11.3 Gbps
6
3.3
200
200
5
200
200
9.2
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
1
1
1
1
1
1
4.5
4.5
1.0 @ 637 kHz
1.0 @ 250 kHz
0.749 @ 637 kHz
1.0 @ 250 kHz
1.0 @ 1 MHz
1.0 @ 1 MHz
3.78 @ 400 kHz
3.78 @ 400 kHz
71 kHz @ OC12
71 kHz @ OC12
75 kHz @ OC12
71 kHz @ OC12
500 kHz @ OC48
500 kHz @ OC48
663 kHz @ OC-48
1064 kHz @ OC-192
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.97
1.14
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.63
3.63
◆レーザ・ダイオード・ドライバ
Part
Number
ADN2872
ADN2873
ADN2525
ADN2526
ADN2530
ADN2531
Analog
InputType
MSA
Compliance
T_rise/T_fall
(ps)
DualLoop
Control
LaserBias
Current
(mA)
Modulation
Current
(mA)
Isupply
Nominal
(mA)
Vsupply
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
SFP-SFF-8472
SFP-SFF-8472
MSA-300, X2, Xenpak, XFP
MSA-300, X2, Xenpak, XFP
SFF, SFP+, X2, Xenpak, XFP
SFF, SFP-SFF-8472, X2, Xenpak, XFP
60
60
24
24
26
26
Yes
APC only
External
External
External
External
100
100
100
100
25
100
90
90
80
80
23
80
30
30
31
46
65
55
3.0
3.0
3.07
3.0
4.5
3.0
3.6
3.6
3.53
3.6
5.5
3.6
DataRate Imonitor
(Gbps)
(iA)
Differential, Single-Ended
Differential, Single-Ended
Differential, Differential
Differential
Differential
Differential
3.3
4.25
10.7
11.3
11.3
11.3
1200
1000
-
◆TEC コントローラ
Feedback
Type
Analog
InputType
PWM
Frequency
(Max)(MHz)
PWM
Outputs
IoutTEC
(Max)
(A)
Shutdown/
Disable
FET
Gate
Drive
Isupply
(shutdown)
(uA)
Isupply
Nominal
(mA)
Vsupply
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
Neg Thermal Coefficent, Pos Thermal Coefficient
Single-Ended
1
Yes
5
Yes
Yes
8
15
3.0
5.5
Part
Number
ADN8831
◆トランスインピーダンス・アンプ フォトダイオード内蔵
Part
Number
ADN3000-06
Bandwidth
-3dB(typ)
Power
Dissipation
(mW)
VsupplySpan
(Min)
(V)
VsupplySpan
(Max)
(V)
6 GHz
65
3.0
3.6
◆ログアンプ
Part
Number
AD8304
AD8305
ADL5304
ADL5306
ADL5310
ADL5303
Input
Range
Dynamic
Range
(dB)
IinRange
Accuracy
(dB)
Accuracy
Tempco
Limiter
Output
Response
Time
(us)
Isupply
Nominal
(mA)
Power
Dissipation
(mW)
VsupplySpan
(Max)
(V)
VsupplySpan
(Min)
(V)
100 pA to 10
10 nA to 1
1 pA to 10 mA
100 nA to 100 uA
3 nA to 3 mA
100 pA to 10 mA
160
100
200
60
120
160
100 pA to 10 mA
10 nA to 1 mA
1 pA to 10 mA
100 nA to 100 uA
3 nA to 3 mA
100 pA to 10 mA
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
± 0.1
± 0.3
± 0.1
-
No
No
Yes
No
No
No
1
1
10
1
1
-
4.5
5.4
13.5
5.4
5.4
4.5
20
25
-
5.5
12
11
5.5
12
3.0
3.0
3.0
4.5
3.0
5.5
▶光ファイバ・ネットワーク
www.analog.com/jp |
53
インターフェース
インターフェース
◆CAN
(絶縁)
Part
Number
ADM3051
ADM3052
ADM3053
ADM3054
DataRate
(Mbps)
Nodes
On
Bus
Insulation Transient
Rating
Volts
(kVrms)
(kV/us)
1
1
1
1
110
110
110
110
25
25
5
DataRate
(Mbps)
Inputs
Side1
Inputs
Side2
12
12
1
1
1
1
25
25
25
Slope
Control
SpecialFeatures
Fault
Protection
Yes
No
Yes
Yes
CAN Transceiver
Isolated CAN Transceiver
Isolated CAN Transceiver, isoPower
Isolated CAN Transceiver
-36 V to +36 V
-36 V to +36 V
-36 V to +36 V
-36 V to +36 V
VsupplySide VsupplySide VsupplySide VsupplySide
1(Min)
1(Max)
2(Min)
2(Max)
(V)
(V)
(V)
(V)
4.5
3
4.5
3.3
5.5
5.5
5.5
5.5
11
3
4.75
25
5.5
5.25
◆USB
(絶縁)
Part
Number
ADUM3160
ADUM4160
Insulation Transient
Rating
Volts
(kVrms)
(kV/us)
2.5
5
35
25
SpecialFeatures
TempRange
Vbus
(Min)
(V)
Vbus
(Max)
(V)
Full/Low Speed USB Isolator, Ruggedized for System-Level ESD
Full/Low Speed 5 kV USB Digital Isolator
-40 to 105°
C
-40 to 105°
C
4
4.5
5.5
5.5
◆RS-232、RS-422/423
非絶縁
Protocols
DataRate
Rx
Tx
Outputs
Receivers
Activein
Shutdown
SpecialFeatures
ESD
Protection
(kV)
Shutdown/
Disable
Vsupply
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232, RS-423
RS-232
RS-232
RS-232, RS-422
1 Mbps
920 kbps
460 kbps
460 kbps
460 kbps
460 kbps
460 kbps
460 kbps
460 kbps
460 kbps
460 kbps
460 kbps
230 kbps
230 kbps
230 kbps
230 kbps
230 kbps
230 kbps
230 kbps
200 kbps
200 kbps
200 kbps
120 kbps
120 kbps
120 kbps
120 kbps
120 kbps
120 kbps
120 kbps
120 kbps
120 kbps
120 kbps
120 kbps
116 kbps
116 kbps
116 kbps
100 kbps
3
10
1
2
1
2
2
2
5
5
3
3
2
2
3
3
4
5
5
2
2
2
2
3
3
4
5
5
2
2
3
4
5
0
5
5
2
5
6
1
2
1
2
2
2
3
3
3
3
2
2
4
5
4
4
4
2
2
2
2
4
5
4
4
4
2
2
5
4
4
8
4
4
3
1
2
1
2
2
2
1
1
1
0
0
2
0
2
0
0
2
0
0
2
0
-
15 kV ESD Protected, Green Idle ™
15 kV ESD Protected, Standby
Craft PortTM Tiny RS-232 for Portable Applications
Low Power
± 15 kV ESD Protected
Low Power
Low Power
± 15 kV ESD Protected
15 kV ESD Protected, Green Idle ™
15 kV ESD Protected, Green Idle ™
15 kV ESD Protected, Green Idle ™
15 kV ESD Protected, Green Idle ™
EMI/EMC-Compliant, ± 15 kV ESD-Protected
EMI/EMC-Compliant, ± 15 kV ESD-Protected
0.1 μ F, 5 V Powered
0.1 μ F, 5 V Powered
0.1 μ F, 5 V Powered
0.1 μ F, 5 V Powered
0.1 μ F, 5 V Powered
High-Speed, 5 V, 0.1 F
High-Speed, 5 V, 0.1 F
High-Speed, 5 V, 0.1 F
High-Speed, 5 V, 0.1 F
0.1 μ F, 5 V Powered
0.1 μ F, 5 V Powered
0.1 μ F, 5 V Powered
0.1 μ F, 5 V Powered
0.1 μ F, 5 V Powered
5 V-Powered
5 V-Powered
5 V-Powered
5 V-Powered
5 V-Powered
Octal Driver
Ultralow Power, for Notebook PC Serial Port
Ultralow Power, for Notebook PC Serial Port
5 V-Powered
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
-
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
2.7
3.15
4.5
3
3
3
3
3
2.7
2.7
2.7
2.7
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.5
4.5
9
3
3
4.75
3.6
13.2
5.5
3.6
5.5
5.5
3.6
5.5
3.6
3.6
3.6
3.6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.25
5.25
5.5
5.5
15
3.6
3.6
5.25
Part
Number
Protocols
DataRate
Rx
Tx
Outputs
Receivers
Activein
Shutdown
SpecialFeatures
ESD
Protection
(kV)
Shutdown/
Disable
Vsupply
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
ADM3251E
ADM3252E
RS-232
RS-232
460 kbps
460 kbps
1
2
1
2
-
Isolated RS-232
Isolated RS-232
15
15
4.5
3
5.5
5.5
Part
Number
ADM3307E
ADM2209E
ADM101E
ADM1385
ADM3101E
ADM3202
ADM3222
ADM3232E
ADM3310E
ADM3311E
ADM3312E
ADM3315E
ADM1181A
ADM202E
ADM206E
ADM207E
ADM208E
ADM211E
ADM213E
ADM222
ADM232A
ADM242
ADM202
ADM206
ADM207
ADM208
ADM211
ADM213
ADM232L
ADM233L
ADM237L
ADM238L
ADM241L
ADM5170
ADM560
ADM561
AD7306
絶縁
No
◆LVDS/M-LVDS、RS-422/485
非絶縁
Part
Number
ADN4661
ADN4663
ADN4662
ADN4664
ADN4665
ADN4666
ADN4667
ADN4668
54
|
Protocols
Data
Rate
LVDS
LVDS
LVDS
LVDS
LVDS
LVDS
LVDS
LVDS
600 Mbps
600 Mbps
400 Mbps
400 Mbps
400 Mbps
400 Mbps
400 Mbps
400 Mbps
www.analog.com/jp
Duplex
Full/ Rx Tx
Half
-
0
0
1
2
0
4
0
4
1
2
0
0
4
0
4
0
SpecialFeatures
3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, High-Z O/P's on Powerdown
3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, High-Z O/P's on Powerdown
3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, Fail Safe, High-Z O/P's on Powerdown
3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, Fail Safe, High-Z O/P's on Powerdown
3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, High-Z O/P's on Powerdown
3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, Fail Safe, High-Z O/P's on Powerdown
3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, High-Z O/P's on Powerdown
3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, Fail Safe, High-Z O/P's on Powerdown
Nodes Isolation
ESD
Enhanced
On
Rating
Protection
ESD
Bus (kVrms)
(kV)
1
1
1
1
1
1
1
1
-
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
15
15
15
15
15
8
15
15
Isupply
NoLoad
7 mA
10 mA
5.4 mA
5.4 mA
8 mA
15 mA
8 mA
15 mA
Vsupply Vsupply
(Min)
(Max)
(V)
(V)
3
3
3
3
3
3
3
3
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
インターフェース◀
インターフェース
Part
Number
ADN4691E
ADN4693E
ADN4696E
ADN4697E
ADN4690E
ADN4692E
ADN4694E
ADN4695E
ADM1485
ADM1486
ADM1490E
ADM1491E
ADM3076E
ADM3077E
ADM3078E
ADM3485E
ADM3490E
ADM3491E
ADM3485
ADM3490
ADM3491
ADM4853
ADM4857
ADM485
ADM1487E
ADM3486E
ADM4852
ADM4856
ADM485E
ADM3073E
ADM3074E
ADM3075E
ADM4851
ADM4855
ADM3070E
ADM3071E
ADM3072E
ADM3483
ADM3483E
ADM3488
ADM3488E
ADM3493
ADM483
ADM483E
ADM487E
ADM488
ADM488A
ADM489
ADM489A
ADM4850
ADM4854
Protocols
Data
Rate
M-LVDS
M-LVDS
M-LVDS
M-LVDS
M-LVDS
M-LVDS
M-LVDS
M-LVDS
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-485
RS-422, RS-485
RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
200 Mbps
200 Mbps
200 Mbps
200 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
30 Mbps
30 Mbps
16 Mbps
16 Mbps
16 Mbps
16 Mbps
16 Mbps
12 Mbps
12 Mbps
12 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
5 Mbps
2.5 Mbps
2.5 Mbps
2.5 Mbps
2.5 Mbps
2.5 Mbps
500 kbps
500 kbps
500 kbps
500 kbps
500 kbps
250 kbps
250 kbps
250 kbps
250 kbps
250 kbps
250 kbps
250 kbps
250 kbps
250 kbps
250 kbps
250 kbps
250 kbps
250 kbps
250 kbps
250 kbps
115 kbps
115 kbps
Protocols
Data
Rate
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-422, RS-485
RS-485
20 Mbps
16 Mbps
16 Mbps
16 Mbps
16 Mbps
16 Mbps
16 Mbps
500 kbps
500 kbps
500 kbps
500 kbps
500 kbps
500 kbps
Duplex
Full/ Rx Tx
Half
Half
Full
Half
Full
Half
Full
Half
Full
Half
Half
Full
Full
Full
Full
Half
Half
Full
Full
Half
Full
Full
Half
Full
Half
Half
Half
Half
Full
Half
Half
Full
Half
Half
Full
Full
Full
Half
Half
Half
Full
Full
Half
Half
Half
Half
Full
Full
Full
Full
Half
Full
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SpecialFeatures
M-LVDS Rx Type 1
M-LVDS Rx Type 1
M-LVDS Rx Type 2
M-LVDS Rx Type 2
M-LVDS Rx Type 1
M-LVDS Rx Type 1
M-LVDS Rx Type 2
M-LVDS Rx Type 2
Enable, Fail Safe, Three-State Outputs
Enable, Fail Safe, Three-State Outputs
16 Mbps, ESD Protected, Full-Duplex
Enable, Fail Safe, Three-State Outputs
Enable, Fail Safe, Shutdown, Three-State Outputs
Fail Safe, Three-State Outputs
Fail Safe, Shutdown, Three-State Outputs
Enable, Fail Safe, Shutdown, Three-State Outputs
Fail Safe
Enable, Fail Safe, Shutdown, Three-State Outputs
Enable, Shutdown, Three-State Outputs
3.3 V Slew Rate Limited, Half- and Full-Duplex
Enable, Fail Safe, Shutdown, Three-State Outputs
Enable, Fail Safe, Shutdown, Three-State Outputs
Fail Safe
Enable, Fail Safe, Three-State Outputs
Enable, Fail Safe, Three-State Outputs
Enable, Fail Safe, Shutdown, Three-State Outputs
Enable, Fail Safe, Shutdown, Three-State Outputs
Fail Safe
Enable, Fail Safe, Three-State Outputs
Enable, Fail Safe, Shutdown, Three-State Outputs
Enable, Fail Safe, Three-State Outputs
Enable, Fail Safe, Shutdown, Three-State Outputs
Enable, Fail Safe, Shutdown, Three-State Outputs
Fail Safe
Enable, Fail Safe, Shutdown, Three-State Outputs
Enable, Fail Safe, Three-State Outputs
Enable, Fail Safe, Shutdown, Three-State Outputs
Enable, Shutdown, Three-State Outputs
Enable, Fail Safe, Shutdown, Three-State Outputs
3.3 V Slew Rate Limited, Half- and Full-Duplex
Fail Safe, Three-State Outputs
Enable, Fail Safe, No Ext Caps Required, Shutdown, Three-State Outputs
Fail Safe, Shutdown, Three-State Outputs
Enable, Fail Safe, Shutdown, Three-State Outputs
Enable, Fail Safe, Shutdown, Three-State Outputs
Fail Safe, Three-State Outputs
Full-Duplex, Low Power, Slew Rate Limited,
Enable, Fail Safe, Three-State Outputs
Full-Duplex, Low Power, Slew Rate Limited,
Fail Safe, Shutdown, Three-State Outputs
Fail Safe
Nodes Isolation
ESD
Enhanced
On
Rating
Protection
ESD
Bus (kVrms)
(kV)
Isupply
NoLoad
32
32
32
32
32
32
32
32
32
50
32
32
256
256
256
50
32
32
32
32
32
256
256
32
128
32
256
256
32
256
256
256
256
256
256
256
256
32
32
32
32
256
32
32
128
32
32
32
32
256
256
1 mA
1 mA
1 mA
1 mA
1 mA
1 mA
1 mA
1 mA
2.2 mA
2 mA
1.2 mA
2 mA
1.5 mA
1.5 mA
1.5 mA
2.2 mA
2.2 mA
2.2 mA
2.2 mA
2.2 mA
1.9 mA
500 uA
500 uA
2.2 mA
500 uA
2.2 mA
500 uA
500 uA
900 uA
1.5 mA
1.5 mA
1.5 mA
200 uA
200 uA
1.5 mA
1.5 mA
1.5 mA
2.2 mA
2.2 mA
2.2 mA
2.2 mA
2.2 mA
650 uA
360 uA
400 uA
74 uA
37 uA
74 uA
37 uA
160 uA
160 uA
-
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
15
15
15
15
15
15
15
15
−
−
8
8
15
15
15
15
15
15
−
−
−
−
−
−
15
15
−
−
15
15
15
15
−
−
15
15
15
−
15
−
15
−
−
15
15
−
−
−
−
−
−
Vsupply Vsupply
(Min)
(Max)
(V)
(V)
3
3
3
3
3
3
3
3
4.75
4.75
4.75
4.75
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4.75
4.75
4.75
4.75
3
4.75
4.75
4.75
3
3
3
4.75
4.75
3
3
3
3
3
3
3
3
4.75
4.5
4.75
4.5
4.75
4.5
4.75
4.75
4.75
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
5.25
5.25
5.25
5.25
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
5.25
5.25
5.25
5.25
3.6
5.25
5.25
5.25
3.6
3.6
3.6
5.25
5.25
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
5.25
5.5
5.25
5.5
5.25
5.5
5.25
5.25
5.25
絶縁
Part
Number
ADM2486
ADM2482E
ADM2485
ADM2490E
ADM2491E
ADM2582E
ADM2682E
ADM2481
ADM2483
ADM2484E
ADM2487E
ADM2587E
ADM2687E
Duplex
Rx Tx
Full/Half
Half
Full, Half
Half
Full
Full, Half
Full, Half
Full, Half
Half
Half
Full, Half
Full, Half
Full, Half
Full, Half
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SpecialFeatures
Isolated RS-485
Integrated Transformer Driver, Isolated RS-485
Integrated Transformer Driver, Isolated RS-485
Isolated RS-485
Isolated RS-485
Isolated Power, Isolated RS-485
Fail Safe, Isolated Power, Isolated RS-485, Three-State Outputs
3.3 V Supply, Fail Safe, Isolated RS-485
Isolated RS-485
Isolated RS-485
Integrated Transformer Driver, Isolated RS-485
Isolated Power, Isolated RS-485
Fail Safe, Isolated Power, Isolated RS-485, Three-State Outputs
Nodes Isolation
ESD
Enhanced
On
Rating
Protection
ESD
Bus (kVrms)
(kV)
50
256
50
32
32
256
256
256
256
256
256
256
256
2.5
2.5
2.5
5
5
2.5
5
2.5
2.5
5
2.5
2.5
5
−
15
−
8
8
15
15
2
15
15
15
15
15
No
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Isupply
NoLoad
3 mA
6 mA
2.5 mA
4 mA
6 mA
60 mA
10 mA
2.5 mA
2.5 mA
2 mA
4 mA
30 mA
20 mA
Vsupply Vsupply
(Min)
(Max)
(V)
(V)
2.7
3
2.7
2.7
3
3
3
3
2.7
3
3
3
3
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
◆I2C®インターフェース(絶縁)
Part
Number
ADUM1250
ADUM1251
ADUM2250
ADUM2251
DataRate
Insulation
Rating
(kVrms)
Pulse
Width
Distort
Prop
Delay
(ns)
Transient
Volts
(kV/us)
SpecialFeatures
Output
Default
State
Vsupply
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
1 Mbps
1 Mbps
1 Mbps
1 Mbps
2.5
2.5
5
5
67 ns
67 ns
85 ns
85 ns
150
150
130
130
25
25
25
25
I²C Compliant Bidirectional Digital Isolator
I²C Compliant Bidirectional Digital Isolator
I²C Compliant Bidirectional Digital Isolator
I²C Compliant Bidirectional Digital Isolator
High
High
High
High
3
3
3
3
5
5.5
5.5
5.5
▶インターフェース
www.analog.com/jp |
55
インターフェース
◆リニア・アイソレータ(絶縁)
Part
Number
ADUM4190
ADUM3190
#channels
Band
Width
(kHz)
1
1
400
400
Inputs Inputs
Side1 Side2
0
0
1
1
Insulation
Rating
(kVrms)
SpecialFeatures
Vsupply
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
Vsupply
I/O(Min)
(V)
Vsupply
I/O(Max)
(V)
5
2.5
Isolated Error Amplifier
Isolated Error Amplifier
3
3
20
20
3
3
20
20
◆デジタル・アイソレータ(絶縁)
56
|
Part
Number
#channels
DataRate
ADUM3440
ADUM3441
ADUM3442
ADUM6210
ADUM6211
ADUM6212
ADUM1280
ADUM1281
ADUM1285
ADUM1286
ADUM2280
ADUM2281
ADUM2285
ADUM2286
ADUM5210
ADUM5211
ADUM5212
ADUM1100
ADUM3100
ADUM1400
ADUM1401
ADUM1402
ADUM2400
ADUM2401
ADUM2402
ADUM3400
ADUM3401
ADUM3402
ADUM4400
ADUM4400W
ADUM4401
ADUM4401W
ADUM4402
ADUM4402W
ADUM1300
ADUM1301
ADUM3300
ADUM3301
ADUM7640
ADUM7641
ADUM7642
ADUM7643
ADUM3470
ADUM3471
ADUM3472
ADUM3473
ADUM3474
ADUM3480
ADUM3481
ADUM3482
ADUM4470
ADUM4471
ADUM4472
ADUM4473
ADUM4474
ADUM5400
ADUM5401
ADUM5401W
ADUM5402
ADUM5402W
ADUM5403
ADUM5403W
ADUM5404
ADUM6400
ADUM6401
ADUM6402
ADUM6403
ADUM6404
ADUM7440
ADUM7441
ADUM7442
ADUM1200
ADUM1200-EP
ADUM1201
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
150 Mbps
150 Mbps
150 Mbps
150 Mbps
150 Mbps
150 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
90 Mbps
90 Mbps
90 Mbps
90 Mbps
90 Mbps
90 Mbps
90 Mbps
90 Mbps
90 Mbps
90 Mbps
90 Mbps
90 Mbps
90 Mbps
90 Mbps
90 Mbps
90 Mbps
90 Mbps
90 Mbps
90 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
www.analog.com/jp
Inputs Inputs
Side1 Side2
4
3
2
2
1
0
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
0
1
1
4
3
2
4
3
2
4
3
2
4
4
3
3
2
2
3
2
3
2
6
5
4
3
4
3
2
1
0
4
3
2
4
3
2
1
0
4
3
3
2
2
1
1
0
4
3
2
1
0
4
1
2
2
2
1
0
1
2
0
1
2
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
2
0
0
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
0
1
1
2
2
0
1
0
1
0
1
2
3
0
1
2
3
4
0
1
2
0
1
2
3
4
0
1
1
2
2
3
3
4
0
1
2
3
4
0
0
2
0
0
1
Insulation
Rating
(kVrms)
SpecialFeatures
Vout
Isolated
(Max)
Output
Default
State
Vsupply
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3
3
3
3
5
5
5
5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
5
5
5
2.5
2.5
2.5
5
5
5
5
5
5
2.5
2.5
2.5
2.5
1
1
1
1
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3.75
3.75
3.75
5
5
5
5
5
25
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
5
5
5
5
5
1
1
1
2.5
2.5
2.5
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Digital Isolator (With isoPower)
Digital Isolator (With isoPower)
Digital Isolator (With isoPower)
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Digital Isolator (With isoPower)
Digital Isolator (With isoPower)
Digital Isolator (With isoPower)
Standard Digital Isolator
Ruggedized for System-Level ESD
Standard Digital Isolator AEC-Q100 Qualified
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator AEC-Q100 Qualified
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Ruggedized for System-Level ESD
Ruggedized for System-Level ESD
Ruggedized for System-Level ESD
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Ruggedized for System-Level ESD
Ruggedized for System-Level ESD, Standard Digital Isolator
Ruggedized for System-Level ESD
Ruggedized for System-Level ESD, Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator AEC-Q100 Qualified
Standard Digital Isolator AEC-Q100 Qualified
Ruggedized for System-Level ESD
Ruggedized for System-Level ESD
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Digital Isolator (With isoPower), PWM Controller, Transformer Driver
Digital Isolator (With isoPower), PWM Controller, Transformer Driver
Digital Isolator (With isoPower), PWM Controller, Transformer Driver
Digital Isolator (With isoPower), PWM Controller, Transformer Driver
Digital Isolator (With isoPower), PWM Controller, Transformer Driver
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Digital Isolator (With isoPower), Isolated Gate Driver, PWM Controller
Digital Isolator (With isoPower), Isolated Gate Driver, PWM Controller
Digital Isolator (With isoPower), Isolated Gate Driver, PWM Controller
Digital Isolator (With isoPower), Isolated Gate Driver, PWM Controller
Digital Isolator (With isoPower), Isolated Gate Driver, PWM Controller
Digital Isolator (With isoPower)
Digital Isolator (With isoPower)
Digital Isolator (With isoPower)
Digital Isolator (With isoPower)
Digital Isolator (With isoPower)
Digital Isolator (With isoPower)
Digital Isolator (With isoPower)
Digital Isolator (With isoPower)
Digital Isolator (With isoPower)
Digital Isolator (With isoPower)
Digital Isolator (With isoPower)
Digital Isolator (With isoPower)
Digital Isolator (With isoPower)
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.25 V
5.25 V
5.25 V
5.25 V
5.25 V
5.25 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
30 V
30 V
30 V
30 V
30 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
4.8 V
4.8 V
4.8 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
High
High
High
High
High
Low
Low
High
High
Low
Low
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
Low
Low
Low
Low
Low
Pin Select
Pin Select
Pin Select
High
Low
Low
Low
Low
Low
Low
Low
Low
Low
Low
Low
Low
Low
High
High
High
High
High
High
3
3
3
3
3
3
4.5
4.5
4.5
4.5
2.7
2.7
2.7
2.7
3
3
3
3
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
3
3
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3.5
3.5
3
3
3
3
3
3
4.5
4.5
4.5
2.7
3
2.7
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
インターフェース◀
インターフェース
Part
Number
#channels
DataRate
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
0
0
0
1
0
0
0
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
25 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
1 Mbps
1 Mbps
1 Mbps
1 Mbps
1 Mbps
1 Mbps
1 Mbps
2Mbps
ADUM3200
ADUM3201
ADUM5200
ADUM5200W
ADUM5201
ADUM5201W
ADUM5202
ADUM5202W
ADUM6200
ADUM6201
ADUM6202
ADUM7240ADUM7241
ADUM1510
ADUM7510
ADUM1410
ADUM1411
ADUM1412
ADUM3400W
ADUM3401W
ADUM3402W
ADUM1310
ADUM1311
ADUM1210
ADUM2210
ADUM2211
ADUM3210
ADUM3211
ADUM2200
ADUM2201
ADUM5240
ADUM5241
ADUM5242
ADUM5230
ADUM6132
ADUM6000
ADUM5000
ADUM4070
ADUM5000W
ADUM5010
ADUM6010
ADUM3070
Inputs Inputs
Side1 Side2
2
1
2
2
2
1
0
0
2
1
0
2
1
5
5
4
3
2
4
3
2
3
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
0
2
1
0
0
1
0
0
1
1
2
2
0
1
2
0
1
0
0
0
1
2
0
1
2
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
2
0
0
0
Insulation
Rating
(kVrms)
SpecialFeatures
Vout
Isolated
(Max)
Output
Default
State
Vsupply
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
5
5
5
1
1
2.5
1
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
5
5
2.5
2.5
5
5
2.5
2.5
2.5
2.5
3.75
5
2.5
5
2.5
2.5
3.75
2.5
Ruggedized for System-Level ESD
Ruggedized for System-Level ESD
Digital Isolator (With isoPower)
Digital Isolator (With isoPower)
Digital Isolator (With isoPower)
Digital Isolator (With isoPower)
Digital Isolator (With isoPower)
Digital Isolator (With isoPower)
Digital Isolator (With isoPower)
Digital Isolator (With isoPower)
Digital Isolator (With isoPower)
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Unidirectional Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Ruggedized for System-Level ESD, Standard Digital Isolator
Ruggedized for System-Level ESD, Standard Digital Isolator
Ruggedized for System-Level ESD, Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator AEC-Q100 Qualified
Standard Digital Isolator AEC-Q100 Qualified
Standard Digital Isolator AEC-Q100 Qualified
Ruggedized for System-Level ESD, Unidirectional Digital Isolator
Ruggedized for System-Level ESD, Unidirectional Digital Isolator
Ruggedized for System-Level ESD
Ruggedized for System-Level ESD
Standard Digital Isolator
Standard Digital Isolator
Digital Isolator (With isoPower)
Digital Isolator (With isoPower)
Digital Isolator (With isoPower)
Isolated Gate Driver, isoPower integrated isolated high-side supply
Isolated Gate Driver, isoPower integrated isolated high-side supply
isoPower
isoPower
isoPower, isoPower integrated isolated high-side supply
isoPower
isoPower
isoPower
isoPower, PWM Controller, Transformer Driver
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.0 V
5.5 V
5.0 V
5.0 V
5.0 V
5.0 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
5.5 V
18 V
18 V
5.0 V
5.5 V
15 V
5.0 V
5.0 V
24 V
High
High
Low
Low
Low
High
High
Low
Low
High
High
High
High
High
Low
Low
Low
High
High
Low
Low
Low
See D/S
Low
-
3
2.7
3
4.5
3
4.5
3
4.5
4.5
4.5
4.5
3
3
4.5
4.5
2.7
2.7
2.7
3
3
3
2.7
2.7
2.7
3
3
3
4.5
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
4.5
4.5
4.5
3
3
2.7
3.3
3.3
3
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5.5
◆ゲート・ドライバー(絶縁)
Part
Number
ADUM1233
ADUM1234
ADUM3220
ADUM3221
ADUM3223
ADUM4223
ADUM5230
ADUM6132
ADUM7234
SpecialFeatures
#channels
Isolated Gate Driver
Isolated Gate Driver
Isolated Gate Driver
Isolated Gate Driver
Isolated Gate Driver
Isolated Gate Driver
Isolated Gate Driver, isoPower integrated isolated high-side supply
Isolated Gate Driver, isoPower integrated isolated high-side supply
Isolated Gate Driver
2
2
2
2
2
2
2
1
2
Data
Rate
Inputs
Side1
10 Mbps
2
10 Mbps
2
1 Mbps
2
1 Mbps
2
2 Mbps
2
2 Mbps
2
1 Mbps
2
1 Mbps 1 (+1)
2 Mbps
2
Inputs
Side2
Insulation Pulse Prop VoutIsolated
(Min)
Rating Width Delay
(V)
(kVrms) Distort (ns)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
2.5
2.5
2.5
3
5
2.5
3.75
1
8 ns
8 ns
8 ns
10 ns
14 ns
160
160
45
45
38
38
100
100
160
Vout
Isolated
(Max)
Iout
Isolated
Transient
Volts
(kV/us)
Output
Default
State
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
100 mA
100 mA
4A
4A
4A
4A
300 mA
22 mA
22 mA
75
75
25
25
50
50
25
50
35
Low
Low
Low
Low
Low
Low
See D/S
Low
12
12
0
0
4.5
4.5
12
12
12
Vsupply Vsupply
(Min)
(Max)
(V)
(V)
4.5
4.5
3
3
3
3
4.5
4.5
4.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
◆HART /カレントループ
HARTモデム
Part
Number
AD5700
AD5700-1
Vinwith Vinwith
Vref Vref Isupply Vsupply Vsupply Vsupply Vsupply
Frequency Frequency
Vref
Vout
External Internal
Ext
Ext Positive
I/O
I/O Positive Positive
HARTMark HARTSpace
Internal
Vref(Max) Vref(Max) (mVp-p)
(Max) (Min) (Max) (Max)
(Min)
(Max)
(Min)
(Hz)
(Hz)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(uA)
(V)
(V)
(V)
(V)
SpecialFeatures
HART Compliant FSK half-duplex, HART Compliant FSK half-duplex
HART Compliant FSK half-duplex, Internal Oscillator
1200
1200
2200
2200
2.53
2.53
1.52
1.52
493
493
1.5
1.5
2.53
2.53
2.47
2.47
253
253
5.5
5.5
1.71
1.71
5.5
5.5
1.71
1.71
4-20mA インターフェース アナログ入出力 4-20mA ドライバー
Analog
OutputType
VinRange
(Max)
Loop
Powered
VrefInput
(Max)
(V)
Single
Supply
PowerDissipation
(mW)
VsupplySpan
(Min)
(V)
VsupplySpan
(Max)
(V)
± 10 V, ± 10 V, 0 to 5 V, I-Loop
I-Loop
0 to 10 V, 0 to 5 V, -10 to 10 V, -5 to 5 V, I-Loop
± 10 V, ± 5 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, I-Loop
± 10 V, ± 5 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, I-Loop
0 to 10 V, 0 to 5 V, I-Loop
I-Loop
I-Loop
4.096 V
4.096 V
1.25 V, 4.096 V
0 to 2.5 V
0 to 2.5 V
1.25 V, 4.096 V
0 to 0.06 V
Vs-2.5 V
No
No
No
No
No
No
Yes
No
4.096
4.096
4.096
1.25
2.5
4.096
2V, 10V
No
Yes
No
No
No
Yes
Yes
Yes
108
108
108
108
108
330
25
72
24
10.8
24
24
24
0
12
4.5
48
55
48
48
48
10
36
36
Part
Number
AD5748
AD5749
AD5750
AD5750-1
AD5750-2
AD5751
AD693
AD694
▶インターフェース
www.analog.com/jp |
57
インターフェース
4-20mA インターフェース デジタル入力 / アナログ出力 4-20mA ドライバー
Analog
OutputType
Resolution
(bits)
DAC
Update
Rate
DAC
Tempco
(ppm/°C)
VoutTUE
(%FS)
I-Loop
I-Loop
I-Loop
0 to 10 V, -10 to 10 V, -5 to 5 V, I-Loop
I-Loop
I-Loop
± 10 V, ± 5 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, I-Loop
± 10 V, ± 5 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, I-Loop
I-Loop
± 10 V, ± 5 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, I-Loop
± 10 V, ± 5 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, I-Loop
I-Loop
16
16
12
12
16
16
16
12
12
16
16
16
400 Sps
125 Sps
100 kSps
100 kSps
100 kSps
20 kSps
100 kSps
100 kSps
66.7 kSps
100 kSps
180kSps
71 kSps
20
50
3
3
3
8
3
3
14
2
2
14
0.3% FSR
0.1% FSR
0.13% FSR
0.05% FSR
0.1% FSR
0.1% FSR
0.1% FSR
0.05% FSR
0.05% FSR
0.05% FSR
Part
Number
AD420
AD421
AD5410
AD5412
AD5420
AD5421
AD5422
AD5735
AD5737
AD5755
AD5755-1
AD5757
Configuration
Loop
Method
Powered
Serial
Serial
Serial
QSPI, Serial
Serial
QSPI, Serial
QSPI, Serial
QSPI, Serial
QSPI, Serial
QSPI, Serial
QSPI, Serial
QSPI, Serial
No
Yes
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
VrefExt
(Min)
(V)
VrefExt
(Max)
(V)
Vsupply
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
#channels
4.995
2.49
4.95
4.95
4.95
2.5
4.95
4.95
10.8
4.95
4.95
4.95
5.005
2.51
5.05
5.05
5.05
2.5
5.05
5.05
5.005
5.05
5.05
5.05
12
2.95
10.8
-26.4
10.8
5.5
-26.4
9
12
-26.4
-26.4
10.8
32
5.05
60
40
60
52
40
33
33
33
33
33
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
◆レベル変換器
ロジック・レベル変換器
Part
Number
ADG3123
ADG3231
ADG3233
ADG3241
ADG3242
ADG3243
ADG3245
ADG3246
ADG3247
ADG3248
ADG3249
ADG3257
ADG3300
ADG3301
ADG3304
ADG3304-EP
ADG3308
ADG3308-1
Function
Bandwidth
-3dB(typ)
DataRate
Ron
(Ohms)
Prop
Delay
Bus
Width
Level Translation
Level Translation
Level Translation
Level Translation
Level Translation
Level Translation
Level Translation
Level Translation
Level Translation
Level Translation, mux/demux
Level Translation, mux/demux
Level Translation, mux/demux
Level Translation
Level Translation
Level Translation
Level Translation
Level Translation
Level Translation
100 kHz
5 MHz
5 MHz
770 MHz
710 MHz
710 MHz
610 MHz
610 MHz
610 MHz
610 MHz
610 MHz
400 MHz
25 MHz
25 MHz
25 MHz
25 MHz
25 MHz
25 MHz
200 kbps
10 Mbps
10 Mbps
1.5 Gbps
1.5 Gbps
1.5 Gbps
1.244 Gbps
1.244 Gbps
1.244 Gbps
1.244 Gbps
1.244 Gbps
933 Mbps
50 Mbps
50 Mbps
50 Mbps
50 Mbps
50 Mbps
50 Mbps
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
-
80 ns
6.5 ns
6.7 ns
225 ps
225 ps
225 ps
225 ps
225 ps
225 ps
225 ps
225 ps
100 ps
7 ns
7 ns
7 ns
7 ns
7 ns
7 ns
8
1
2:1
1
2
2
8
10
16
2:1
2:1
(2:1) x 4
8
1
4
4
8
8
Isupply
Isupply
(InputSide) (OutputSide)
(uA)
(uA)
150
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
Vsupply
Side1
1
2
2
5
5
5
5
5
5
Vsupply
Side2
0 to Vsupply Side 2 Vsupply Negative + (10.8 to 35 V)
1.65 to 3.6
1.65 to 3.6
1.65 to 3.6
1.65 to 3.6
2.3 to 3.6
2.3 to 3.6
2.3 to 3.6
2.3 to 3.6
2.3 to 3.6
2.3 to 3.6
2.3 to 3.6
2.3 to 3.6
3.0 to 5.0
1.15 to 5.5
1.65 to 5.5
1.15 to 5.5
1.65 to 5.5
1.15 to 5.5
1.65 to 5.5
1.15 to 5.5
1.65 to 5.5
1.15 to 5.5
1.65 to 5.5
1.15 to 5.5
1.65 to 5.5
◆回路保護素子
過電圧入力保護付きアナログ・マルチプレクサ
Part
Number
ADG439F
ADG509F
ADG438F
ADG508F
ADG528F
MUX08
AD7511
Safe
Overvoltage
Level
channel
Configuration
VinRange
Analog
InputType
Ron
Off
Isolation
(dB)
Vdd + 40 V, Vss - 25 V
Vdd + 40 V, Vss - 25 V
Vdd + 40 V, Vss - 25 V
Vdd + 40 V, Vss - 25 V
Vdd + 40 V, Vss - 25 V
Vdd + 20 V, Vss - 20 V
Vdd + 20 V, Vss - 20 V
(4:1) x 2
(4:1) x 2
(8:1) x 1
(8:1) x 1
(8:1) x 1
(8:1) x 1
SPST x 4
Vss+1.2 V to Vdd-0.8 V
Vss+1.4 V to Vdd-1.4 V
Vss+1.2 V to Vdd-0.8 V
Vss+1.4 V to Vdd-1.4 V
Vss+3 V to Vdd-1.5 V
± 10 V
± 10 V
Differential
Differential
Single-Ended
Single-Ended
Single-Ended
Single-Ended
Single-Ended
400 Ohms
270 Ohms
400 Ohms
300 Ohms
300 Ohms
220 Ohms
75 Ohms
-80
-93
-80
-93
-68
-60
-
Leakage
VsupplyNegative VsupplyNegative
Single
VsupplyPositive
(Drainto
(Min)
(Max)
Supply
(Min)(V)
SourceOn)
(V)
(V)
500 pA
40 pA
500 pA
40 pA
40 pA
10 pA
10 nA
No
No
No
No
No
No
No
-25
-16.5
-25
-16.5
-16.5
-15
-15
-15
-10.8
-15
-10.8
-10.8
-5
-15
15
10.8
15
10.8
10.8
5
15
VsupplyPositive
(Max)
(V)
25
16.5
25
16.5
16.5
15
15
過電圧保護素子
Part
Number
ADG465
ADG467
channel
Configuration
VinRange
Ron
channel Protector x 1
channel Protector x 8
Vss+1.2 V to Vdd-0.8 V
Vss+1.2 V to Vdd-0.8 V
80 Ohms
62 Ohms
Leakage
Single
(Drainto
Supply
SourceOn)
100 pA
40 pA
No
No
VsupplyNegative
(Min)
(V)
VsupplyNegative
(Max)
(V)
Vsupply
Positive
(Min)(V)
VsupplyPositive
(Max)
(V)
TempRange
-20
-20
0
0
0
0
20
20
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
パワーオフ・プロテクション内蔵アナログ・スイッチ
Part
Number
ADG4612
ADG4613
58
|
channel
Configuration
SwitchOperation
Logic0
SwitchState
VinRange
Analog
InputType
Bandwidth-3dB(typ)
Ron
charge
Injection
ton
toff
TempRange
SPST x 4
SPST x 4
Break Before Make
Break Before Make
4 NO
2 NO/2 NC
16 V p-p
16 V p-p
Single-Ended
Single-Ended
293 MHz
293 MHz
5.2 Ohms
5.2 Ohms
225 pC
225 pC
73 ns
73 ns
100 ns
100 ns
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
www.analog.com/jp
インターフェース◀
マッチング・トランジスタ
マッチング・トランジスタ
◆高精度マッチング バイポーラ・トランジスタ
モデル
素子構成
ゲイン
マッチング
(Typ)/(Max)
MAT01
MAT03
MAT12
MAT14
SSM2220
SSM2212
デュアル NPN
デュアル PNP
デュアル NPN
クワッドNPN
デュアル PNP
デュアル NPN
▶マッチング・トランジスタ
0.75 / 3 %
0.5 / 3 %
0.5 / 5 %
1/4%
0.5 / 6 %
0.5 / 5 %
電流ゲイン
オフセット電圧
(Typ)/(Min)
@MinGain
(Typ)/(Max)
840/500
165/100
605/300
600/300
165/80
605/300
40 / 100 uV
40 / 100 uV
10 / 200 uV
100 / 400 uV
40 / 200 uV
10 / 200 uV
オフセット
電圧ドリフト
電圧ノイズ密度
オフセット
電流Ios
ブレーク
ダウン電圧
C-B間(ICBO)
リーク電流
C-C間(ICC)
リーク電流
C-E間(ICES)
@MinGain(Max)
@MinGainRTI
(Typ)
(Typ)/(Max)
(Min)
(Typ)/(Max)
(Typ)/(Max)
(Typ)/(Max)
500 nV/°C
500 nV/°C
300 nV/°C
2 uV/°C
1 uV/°C
300 nV/°C
7 nV/ √ Hz
700 pV/ √ Hz
850 pV/ √ Hz
1.8 nV/ √ Hz
800 pV/ √ Hz
1 nV/ √ Hz
100 / 600 pA
6 / 35 nA
- / 6.2 nA
2 / 13 nA
6 / 45 nA
- / 6.2 nA
45 V
36 V
40 V
40 V
36 V
40 V
15 / 50 pA
50 / 200 pA
25 / 500 pA
5 / - pA
50 / 400 pA
25 / 500 pA
20 / 200 pA
35 / 500 pA
35 / 500 pA
50 / 200 pA
35 / 500 pA
300 / - pA
35 / 500 pA
リーク電流
GB積ft
(Typ)
温度範囲
450 MHz
190 MHz
200 MHZ
300 MHz
190 MHz
200 MHz
-55 to 125°C
-40 to 85°C
-40 to 85°C
-40 to 85°C
-40 to 85°C
-40 to 85°C
www.analog.com/jp |
59
パワーマネジメント
パワーマネジメント
◆汎用 LDO
Part
Number
ADP1720
ADP3300
ADP3309
ADP121
ADP150
ADP160
ADP161
ADP162
ADP163
ADP1710
ADP1711
ADP151
ADM7160
ADP220
ADP221
ADP320
ADP322
ADP323
ADP3303
ADP3330
ADP3331
ADP5030
ADP7118
ADP7142
ADP667
ADP122
ADP123
ADP170
ADP171
ADP1712
ADP1713
ADP1714
ADP172
ADP222
ADP223
ADP224
ADP225
ADP3333
ADP3367
ADP7102
ADP130
ADP124
ADP125
ADP7104
ADP7105
ADP1715
ADP1716
ADP3334
ADP3335
ADP3336
ADM7170
ADP1752
ADP1753
ADM7150
ADM7151
ADP1706
ADP1707
ADP1708
ADP3338
ADM7171
ADP1754
ADP1755
ADP3339
ADP1740
ADP1741
ADM7172
60
|
Outputs
Iout
(mA)
VoutRange
(V)
FixedOutput
orAdjustable
Vsupply
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
50
50
100
150
150
150
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
350
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
800
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1000
1200
1200
1500
2000
2000
2000
1.225 to 5.0
2.7 to 5.0
2.5 to 3.6
1.2 to 3.3
1.8 to 3.3
1 to 4.2
1 to 5.0
1 to 4.2
1 to 5.0
0.75 to 3.3
0.8 to 5.0
1.1 to 3.3
1.8, 2.5, 3.3
1.1 to 3.3
1.1 to 3.3
0.8 to 3.3 V
1.2 to 3.3
0.5 to 5.0 V
2.7 to 5.0
2.5 to 3.3
1.5 to 11.75
Fixed / ADJ
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
ADJ
Fixed
ADJ
Fixed
ADJ
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
ADJ
Fixed
Fixed
ADJ
Fixed
ADJ
ADJ
Fixed / ADJ
Fixed
ADJ
Fixed
ADJ
Fixed / ADJ
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
ADJ
Fixed
ADJ
Fixed
Fixed / ADJ
Fixed / ADJ
Fixed
Fixed
ADJ
Fixed / ADJ
Fixed / ADJ
Fixed / ADJ
Fixed
ADJ
Fixed
ADJ
ADJ
Fixed
ADJ
FIXED
ADJ
Fixed
Fixed
ADJ
Fixed
ADJ
Fixed
ADJ
Fixed
Fixed
ADJ
ADJ
4
3
2.8
2.3
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.5
2.5
2.2
2.2
2.5
2.5
1.8
1.8
1.8
3.2
2.9
2.6
2.5
2.7
2.7
3.5
2.3
2.3
1.6
1.6
2.5
2.5
2.5
1.6
2.5
2.5
2.5
2.5
2.6
2.5
3.3
1.2
2.3
2.3
3.3
3.3
2.5
2.5
2.6
2.6
2.6
2.3
1.6
1.6
4.5
4.5
2.5
2.5
2.5
2.7
2.3
1.6
1.6
2.8
1.6
1.6
2.3
28
12
12
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
12
12
12
5.5
20
40
16.5
5.5
5.5
3.6
3.6
5.5
5.5
5.5
3.6
5.5
5.5
5.5
5.5
12
16.5
20
3.6
5.5
5.5
20
20
5.5
5.5
11
12
12
6.5
3.6
3.6
16
16
5.5
5.5
5.5
8
6.5
3.6
3.6
6
3.6
3.6
6.5
www.analog.com/jp
1.2 to Vin-Vdd
1.2 to Vin-Vdd
1.255 to 16
1.75 to 3.3
0.8 to 5.0
0.8 to 3.0
0.8 to 3.0
0.75 to 3.3
0.75 to 3.3
0.75 to 3.3
0.8 to 3.0
0.8 to 3.3 V
0.5 to 5.0 V
0.8 to 3.3 V
0.5 to 5.0 V
1.5 to 5
1.255 to 16
1.22 to Vin-Vdo
0.8 to 2.5
1.75 to 3.3
0.8 to 5.0
1.22 to Vin-Vdo
1.22 to 19
0.8 to 5.0
0.75 to 3.3
1.5 to 10
1.8 to 5.0
1.5 to 10
1.2 to 6
0.75 to 2.5
0.75 to 3.0
1.8 to 5.0
1.5 to 5.1
0.75 to 3.3
0.75 to 3.3
0.8 to 5.0
1.5 to 5
1.2 to 6
0.75 to 2.5
0.75 to 3.0
1.5 to 5
0.75 to 2.5
0.75 to 3.0
Dropoutmax [email protected]
@RatedIout 10-100kHzBW
(mV)
(uVrms)
480
170
250
135
160
225
225
225
225
300
300
200
150
230
230
170
170
170
400
230
230
190
200
200
350
150
150
135
135
270
270
270
100
260
260
260
260
230
500
325
100
230
230
550
350
500
500
400
370
400
42
140
140
600
600
630
630
630
400
42
200
200
480
280
280
172
146
30
100
40
9
100
100
100
100
330
40
9
3
27
27
63
29
29
30
47
47
50
11
11
45
45
30
30
380
40
380
30
50
50
50
50
45
15
29
45
45
15
15
125
450
45
47
27
5
23
23
1
1
125
125
125
95
5
23
23
95
23
23
6
PSRR
(dB)
-80
-60
-60
-60
-60
-50
-50
-50
-50
-58
-69
-60
-54
-76
-76
-68
-70
-70
-60
-65
-65
-76
-83
-83
-58
-60
-60
-73
-73
-65
-72
-65
-50
-76
-76
-76
-76
-60
-80
-60
-70
-60
-60
-60
-60
-67
-67
-88
-88
-88
-60
-65
-65
-90
-90
-70
-70
-70
-88
-60
-65
-65
-88
-70
-70
-60
Package
SpecialFeatures
MSOP
SOT23
SOT23
TSOT, WLCSP
TSOT
TSOT, WLCSP
TSOT
TSOT
TSOT
TSOT, WLCSP
TSOT
WLCSP
WLCSP
LFCSP
LFCSP
LFCSP
SOIC
SOT23
SOT23
WLCSP
TSOT, LFCSP, SOIC
TSOT, LFCSP, SOIC
PDIP, SOIC
TSOT
TSOT
TSOT
TSOT
TSOT
TSOT
TSOT
WLCSP
LFCSP
LFCSP
LFCSP
LFCSP
MSOP
SOIC
LFCSP. SOIC
TSOT
MSOP
MSOP
LFCSP, SOIC
LFCSP, SOIC
MSOP
MSOP
LFCSP, MSOP, SOIC
LFCSP, MSOP
MSOP
LFCSP
LFCSP
LFCSP
LFCSP, SOIC
LFCSP, SOIC
LFCSP. SOIC
LFCSP, SOIC
LFCSP, SOIC
SOT-223
LFCSP
LFCSP
LFCSP
SOT-223
LFCSP
LFCSP
LFCSP
超低ノイズ
超低消費電流 無負荷時 560nA Discharge
超低消費電流 無負荷時 560nA Discharge
超低消費電流 無負荷時 560nA
超低消費電流 無負荷時 560nA
超低ノイズ
超低ノイズ
Discharge
ロードスイッチ付
高耐圧
低入力電圧、低ドロップアウト
低入力電圧、低ドロップアウト
ソフトスタート
バイパスピンにより低ノイズ
トラッキング
Discharge
Discharge
パワーグッド , 低ノイズ
低入力電圧、低ドロップアウト
パワーグッド , 低ノイズ
ソフトスタート
ソフトスタート
トラッキング
高速過渡応答
ソフトスタート、パワーグッド
ソフトスタート、パワーグッド
超低ノイズ
超低ノイズ
ソフトスタート
トラッキング
高速負荷応答
ソフトスタート、パワーグッド
ソフトスタート、パワーグッド
ソフトスタート、パワーグッド
ソフトスタート、パワーグッド
高速過渡応答
パワーマネジメント◀
パワーマネジメント
◆低ノイズ LDO
Part
Number
ADP150
ADP151
ADM7160
ADP7118
ADP7142
ADP7102
ADP7104
ADP7105
ADM7170
ADM7150
ADM7151
ADM7171
ADM7172
Outputs
Iout
(mA)
VoutRange
(V)
FixedOutput
orAdjustable
VsupplyPositive
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
VintoVoutDropoutMax
@RatedIout
(mV)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
150
200
200
200
200
300
500
500
500
800
800
1000
2000
1.8 to 3.3
1.1 to 3.3
1.8, 2.5, 3.3
1.2 to Vin-Vdd
1.2 to Vin-Vdd
1.22 to Vin-Vdo
1.22 to Vin-Vdo
1.22 to 19
1.2 to 6
1.8 to 5.0
1.5 to 5.1
1.2 to 6
Fixed
Fixed
Fixed
ADJ
ADJ
Fixed / ADJ
Fixed / ADJ
Fixed / ADJ
ADJ
FIXED
ADJ
ADJ
ADJ
2.2
2.2
2.2
2.7
2.7
3.3
3.3
3.3
2.3
4.5
4.5
2.3
2.3
5.5
5.5
5.5
20
40
20
20
20
6.5
16
16
6.5
6.5
160
200
150
200
200
325
550
350
42
600
600
42
172
[email protected]
PSRR
10-100kHzBW
(dB)
(uVrms)
9
9
3
11
11
15
15
15
5
1
1
5
6
-60
-60
-54
-83
-83
-60
-60
-60
-60
-90
-90
-60
-60
Package
SpecialFeatures
TSOT, WLCSP
TSOT, WLCSP
TSOT
TSOT, LFCSP, SOIC
TSOT, LFCSP, SOIC
LFCSP. SOIC
LFCSP. SOIC
LFCSP. SOIC
LFCSP
LFCSP, SOIC
LFCSP, SOIC
LFCSP
LFCSP
超低ノイズ
超低ノイズ
超低ノイズ
高耐圧
パワーグッド , 低ノイズ
パワーグッド , 低ノイズ
ソフトスタート
高速過渡応答
超低ノイズ
超低ノイズ
高速負荷応答
高速過渡応答
◆負電圧 LDO
Part
Number
ADP7182
Outputs
Iout
(mA)
VoutRange
(V)
FixedOutput
orAdjustable
VsupplyPositive
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
VintoVoutDropoutMax
@RatedIout
(mV)
1
200
-25.3 to -2.7
Fixed / ADJ
-2.7
-28
-185
[email protected]
PSRR
10-100kHzBW
(dB)
(uVrms)
18
-66
Package
SpecialFeatures
LFCSP, TSOT
低ノイズ
◆低入力 LDO
Part
Number
ADP170
ADP171
ADP172
ADP130
ADP1752
ADP1753
ADP1754
ADP1755
ADP1740
ADP1741
Outputs
Iout
(mA)
Vout
Range(V)
Fixed
Outputor
Adjustable
Vsupply
Positive
(Min)
(V)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
300
300
300
350
800
800
1200
1200
2000
2000
0.8 to 3.0
0.8 to 3.0
0.8 to 3.0
0.8 to 2.5
0.75 to 2.5
0.75 to 3.0
0.75 to 2.5
0.75 to 3.0
0.75 to 2.5
0.75 to 3.0
Fixed
ADJ
Fixed
Fixed
Fixed
ADJ
Fixed
ADJ
Fixed
ADJ
1.6
1.6
1.6
1.2
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
Vnoise
VintoVout
Vsupply
Line
Load
@Output
PSRR
Isupply
DropoutMax Accuracy
(Max)
(%)
Regulation Regulation 10-100kHzBW (dB) @Shutdown
@RatedIout
(V)
(uVrms)
(mV)
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
135
135
100
100
140
140
200
200
280
280
3
3
1
3
2
2
2
2
2.5
2.5
0.25%/V
0.25%/V
0.25%/V
1 mV/V
0.3%/V
0.3%/V
0.3%/V
0.3%/V
0.3%/V
0.3%/V
0.007%/mA
0.007%/mA
0.001%/mA
1 uV/mA
0.8%/A
0.8%/A
0.6%/A
0.6%/A
0.5%/A
0.5%/A
30
30
30
29
23
23
23
23
23
23
-73
-73
-50
-70
-65
-65
-65
-65
-70
-70
100 nA
100 nA
100 nA
100 nA
2 uA
2 uA
2 uA
2 uA
100 nA
100 nA
Package
SpecialFeatures
TSOT
TSOT
WLCSP
TSOT
LFCSP
LFCSP
LFCSP
LFCSP
LFCSP
LFCSP
低入力電圧、低ドロップアウト
低入力電圧、低ドロップアウト
低入力電圧、低ドロップアウト
低入力電圧、低ドロップアウト
ソフトスタート、パワーグッド
ソフトスタート、パワーグッド
ソフトスタート、パワーグッド
ソフトスタート、パワーグッド
ソフトスタート、パワーグッド
ソフトスタート、パワーグッド
◆スイッチング・レギュレータ
ステップアップ
Part
Number
ADP1607
ADP1612
ADP1613
ADP1614
Iswitch(TYP)
VsupplyPositive
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
SwitchingFreq
SS
1.0
1.4
2.0
4.0
0.8
1.8
2.5
2.5
3.6
5.5
5.5
5.5
2 MHz
1.3 MHz, 650 kHz
1.3 MHz, 650 kHz
650 kHz to 1.3 MHz
Yes
Yes
Yes
Yes
Programmable
CurrentLimit
Package
LFCSP
MSOP
MSOP
LFCSP
Yes
シングル・ステップダウン
Voutrange
Fixedor
Adjustable
Iout
(mA)
Isw
(typ)
(A)
1.26 V
1.2 V, 1.26 V
1.2 V, 1.26 V
1.8 V, 1.82 V, 1.85 V, 1.875 V, 2.3 V
1.0V-3.3V
1.0 to 1.8 V
0.8 V to 3.3 V
0.8 V to 3.3 V
0.8 v to 3.3 V
0.8V to Vin
0.8V to Vin
1.25 to 12 V
0.6 to 0.8 x Vin
0.6 to 0.8 x Vin
0.8 to 0.85* Vin
0.8 to 0.85* Vin
0.6 to Vin
0.6 to Vin
0.8 to 0.85* Vin
0.6 to Vin
0.8 to 0.85* Vin
0.6 to Vin
0.6 to 0.8 x Vin
0.6 to 0.8 x Vin
0.6 to 0.8 x Vin
0.6 to 0.8 x Vin
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed / ADJ
Fixed / ADJ
Fixed / ADJ
ADJ
ADJ
ADJ
ADJ
Fixed / ADJ
Fixed / ADJ
Fixed / ADJ
Fixed / ADJ
Fixed / ADJ
Fixed / ADJ
ADJ
ADJ
ADJ
ADJ
500
500
500
600
600
600
800
800
800
800
800
1000
1000
1000
1200
1200
1250
2000
2000
3000
3000
4000
4000
4000
6000
6000
1
1
1
1
1.3
1.3
1.5
1.5
1.5
1.2
1.2
1.5
1.6
1.6
1.9
1.9
3
3
3.5
5.2
5.5
5.2
7
6.1
9.6
9
Part
Number
ADP2125
ADP2126
ADP2127
ADP2121
ADP2108
ADP2109
ADP2138
ADP2139
ADP2147
ADP2370
ADP2371
ADP3050
ADP2441
ADP2442
ADP2300
ADP2301
ADP2120
ADP2119
ADP2302
ADP2118
ADP2303
ADP2164
ADP2380
ADP2384
ADP2381
ADP2386
▶パワーマネジメント
VsupplyPositive Vsupply
(Min)
(Max)
(V)
(V)
2.1
2.1
2.1
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
3.2
3.2
3.6
4.5
4.5
3
3
2.3
2.3
3
2.3
3
2.7
4.5
4.5
4.5
4.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
15
15
30
36
36
20
20
5.5
5.5
20
5.5
20
6.5
20
20
20
20
SwitchingFreq
SYNC
Soft
Start
Tracking
Precision
EN
6MHz
6MHz
6MHz
6MHz
3MHz
3MHz
3MHz
3MHz
3MHz
600kHz or 1.2MHz
600kHz or 1.2MHz
200kHz
300kHz - 1MHz
300kHz - 1MHz
700kHz
1.4MHz
1.2MHz
1.2MHz
700kHz
600kHz or 1.2MHz
700kHz
600kHz or 1.2MHz
250kHz - 1.4MHz
200kHz - 1.4MHz
250kHz - 1.4MHz
200kHz - 1.4MHz
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
-
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
PFMMode
atLight Discharge
Mode
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
-
Yes
Yes
Yes
-
Package
WLCSP
WLCSP
WLCSP
WLCSP
WLCSP, TSOT
WLCSP
WLCSP
WLCSP
WLCSP
LFCSP
LFCSP
SOIC
LFCSP
LFCSP
TSOT
TSOT
LFCSP
LFCSP
SOIC
LFCSP
SOIC
LFCSP
TSSOP
LFCSP
TSSOP
LFCSP
www.analog.com/jp |
61
パワーマネジメント
デュアル・ステップダウン
Part
Number
ADP5033
ADP2114
ADP2116
ADP2323
ADP2325
VsupplyPositive Vsupply
(Min)
(Max)
(V)
(V)
Voutrange
Fixedor
Adjustable
Iout
0.8 tp 3.8
0.6 to Vin
0.6 to Vin
0.6 to 0.8xVin
0.6 to 0.8xVin
ADJ
Fixed / ADJ
Fixed / ADJ
ADJ
ADJ
800mA
2A/2A or 3A/1A
3A/3A or 3A/2A
3A/3A
5A/5A
2.3
2.75
2.75
4.5
4.5
Programmable
SYNC
CurrentLimit
SwitchingFreq
5.5
5.5
5.5
20
20
3 MHz
300 kHz, 600 kHz
300 kHz, 600 kHz, 1.2 MHz
250 kHz - 1200 kHz
250 kHz - 1200 kHz
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Soft
Start
Tracking
Precision
EN
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
PFMMode
atLight Package
Mode
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
WLCSP
LFCSP
LFCSP
LFCSP
LFCSP
降圧/昇圧 DC/DC コンバータ
Vout
Iout
Isw
(Peak)
(A)
VsupplyPositive
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
Switching
Freq
SYNC
SoftStart
PFMModeat
LightMode
Package
2.8 to 5.0 V (6 Options)
2.8 to 5.0 V (6 Options)
600 mA
1A
1
1.3
2.3
2.3
5.5
5.5
2.5 MHz
2.5 MHz
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
LFCSP
LFCSP
Part
Number
ADP2503
ADP2504
◆PMU
大電流向けコントローラ付
Part
Number
ADP1876
Output
SwitchingController
LDO
VinRange
(V)
2
1
2.75 - 20
Switching
Freq
600 kHz
Vout
Vout
Vout Iout Vout
Iout
Iout
IoutLDO-2
Switcher-1
Switcher-2
LDO-1 LDO-1 LDO-2
Switcher-1
Switcher-2
(mA)
(V)
(V)
(V)
(mA)
(V)
0.6
FET
0.6
FET
-
150
-
-
Package
SpecialFeatures
LFCSP
パワーグッド , UVLO
5V 系小型多出力電源 IC
Part
Number
ADP2140
ADP5020
ADP5022
ADP5023
ADP5024
ADP5033
ADP5034
ADP5037
ADP5040
ADP5041
ADP5042
ADP5043
ADP5133
ADP5134
ADP5135
Output
SwitchingRegulator
LDO
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1
0
2
0
Vout
Vout
Iout
Iout
VinRange Switching
Switcher-1
Switcher-2
Freq
Switcher-2
Switcher-1
(V)
(V)
(V)
2.3 - 5.5
2.4 - 5.5
2.4 - 5.5
2.3 - 5.5
2.3 - 5.5
2.3 - 5.5
2.3 - 5.5
2.3 - 5.5
2.3 - 5.5
2.3 - 5.5
2.3 - 5.5
2.3 - 5.5
2.3 - 5.5
2.3 - 5.5
3.0 - 5.5
3 MHz
3 MHz
3 MHz
3 MHz
3 MHz
3 MHz
3 MHz
3 MHz
3 MHz
3 MHz
3 MHz
3 MHz
3MHz
3 MHz
3 MHz
1 - 3.3
2.5 - 3.7
1 - 3.3
0.8 - 3.8
0.8 - 3.8
0.8 - 3.3
0.8 - 3.8
0.8 - 3.8
0.8 - 3.8
0.8 - 3.8
1.5 / 1.8
1.5
0.8 - 3.8
0.8 - 3.8
0.8 - 3.8
600 mA
600 mA
600 mA
800 mA
1.2 A
800 mA
1.2 A
800 mA
1.2 A
1.2 A
800 mA
800 mA
800mA
1.2 A
1.8 A
1.1 - 1.8
250 mA
1.5 / 1.8
600 mA
0.8 - 3.8
800 mA
0.8 - 3.8
1.2 A
0.8 - 3.3
800 mA
0.8 - 3.8
1.2 A
0.8 - 3.8
800 mA
0.8 - 3.8
800mA
0.8 - 3.8
1.2 A
3ch とも 1.8A
Vout
LDO-1
(V)
Iout
LDO-1
(mA)
0.8 - 3.3
1.8 - 3.3
1.8 - 3.3
0.8 - 4.75
0.8 - 4.75
1.2 - 3.3
0.8 - 4.75
0.8 - 4.75
0.8 - 4.75
0.8 - 4.75
1.5 / 1.8
3.3
0.8 - 4.75
-
300
150
150
300
300
300
300
300
300
300
200
300
300
-
Vout
IoutLDO-2
LDO-2
(mA)
(V)
1.2 - 3.3
0.8 - 4.75
0.8 - 4.75
0.8 - 4.75
0.8 - 4.75
3.3
300
300
300
0.8 - 4.75
-
300
-
300
200
Package
SpecialFeatures
LFCSP
パワーグッド , UVLO
LFCSP
I2Cコントロール, パワーグッド, UVLO
WLCSP
低負荷時 PFM 自動切り替え
LFCSP
低負荷時 PFM 自動切り替え
LFCSP
低負荷時 PFM 自動切り替え
WLCSP
低負荷時 PFM 自動切り替え
LFCSP, TSSOP 低負荷時 PFM 自動切り替え
LFCSP
低負荷時 PFM 自動切り替え
LFCSP
低負荷時 PFM 自動切り替え
LFCSP
Supervisor Monitors, Watchdog Timers
LFCSP
Watchdog timer、自動再起動
LFCSP
Watchdog timer、自動再起動
WLCSP
LFCSP
高精度イネーブル、パワーグッド
LFCSP
高精度イネーブル、パワーグッド
5-12V 入力向け多出力電源 IC
Part
Number
ADP5050
ADP5051
Vin
(V)
Vout
(V)
Buck: 4.5 to 15
0.8 to 0.85 x Vin
LDO: 1.7 to 5.5
0.5 to 4.75
Buck: 4.5 to 15
0.8 to 0.85 x Vin
Buck: 4.5 to 15
0.8 to 0.85 x Vin
LDO: 1.7 to 5.5
0.5 to 4.75
ADP5053
Buck: 4.5 to 15
0.8 to 0.85 x Vin
ADP5054
4.5 to 15
0.8 to 0.85 x Vin
ADP5052
Numberof
Output
Iout
(mA)
2 x buck
2 x buck
1 x LDO
2 x buck
2 x buck
2 x buck
2 x buck
1 x LDO
2 x buck
2 x buck
2 x buck
2 x buck
4000
1200
200
4000
1200
4000
1200
200
4000
1200
6000
2500
I2C
Yes
Yes
-
ResetTrip
Threshold
(V)
MinResetTimeout
(ms)
TypWatchdog
Timeout
(ms)
Package
0.5
0.5
-
-
-
LFCSP
1, 20,
140, 1120
6.3, 102,
1600, 25,600
LFCSP
-
-
LFCSP
1, 20,
140, 1120
6.3, 102,
1600, 25,600
LFCSP
-
-
LFCSP
◆スイッチング・コントローラ
シングル
Part
Number
ADP1621
ADP1821
ADP1822
ADP1828
ADP1851
ADP1853
ADP1864
ADP1870
ADP1871
ADP1872
ADP1873
ADP1874
ADP1875
ADP1878
ADP1879
ADP1882
ADP1883
62
|
Regulator
Configuration
Vout
Iout
MAX
Vin
PowerStage
Boost
Buck
Buck
Buck
Buck
Buck
Buck
Buck
Buck
Buck
Buck
Buck
Buck
Buck
Buck
Buck
Buck
Vin to 30 V
0.6V to 0.85*Vin
0.6V to 0.85*Vin
0.6V to 0.85*Vin
0.6V to 0.9*Vin
0.6V to 0.9*Vin
0.8 V to Vin
0.6V to 0.9*Vin
0.6V to 0.9*Vin
0.6V to 0.85*Vin
0.6V to 0.85*Vin
0.6V to 0.85*Vin
0.6V to 0.85*Vin
0.6V to 0.9*Vin
0.6V to 0.9*Vin
0.8 to 0.85* Vin
0.8 to 0.85* Vin
10 A
25 A
25 A
25 A
25 A
25 A
10 A
25 A
25 A
25 A
25 A
25 A
25 A
25 A
25 A
25 A
25 A
1 to 5.5 V
1 to 24 V
1 to 24 V
1 to 24 V
2.75 to 20 V
2.75 to 20 V
3.15 to 14 V
2.95 to 20 V
2.95 to 20 V
2.75 to 20 V
2.75 to 20 V
2.95 to 20 V
2.95 to 20 V
2.95 to 20 V
2.95 to 20 V
2.7 to 20 V
2.7 to 20 V
www.analog.com/jp
VsupplyPositive Vsupply
(Min)
(Max)
(V)
(V)
2.9
3.7
3.7
3
2.75
2.75
3.15
2.9
2.9
2.75
2.75
2.9
2.9
2.95
2.95
2.75
2.75
5.5
5.5
5.5
20
20
20
14
20
20
5.5
5.5
20
20
20
20
5.5
5.5
SwitchingFreq
SYNC
Soft
Start
Tracking
100 kHz to 1.5 MHz
300 kHz, 600 kHz, 1.2 MHz
300 kHz, 600 kHz, 1.2 MHz
300 kHz, 600 kHz
200 kHz to 1.5 MHz
200 kHz to 1.5 MHz
580 kHz
1 MHz, 300 kHz, 600 kHz
1 MHz, 300 kHz, 600 kHz
1 MHz, 300 kHz, 600 kHz
1 MHz, 300 kHz, 600 kHz
1 MHz, 300 kHz, 600 kHz
1 MHz, 300 kHz, 600 kHz
1 MHz, 300 kHz, 600 kHz
1 MHz, 300 kHz, 600 kHz
1 MHz, 300 kHz, 600 kHz
1 MHz, 300 kHz, 600 kHz
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
-
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
-
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
-
Independent AutoPFM
Precision atLight
Load
EN
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
-
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Package
Comment
MSOP
QSOP
QSOP
QSOP, LFCSP
LFCSP
LFCSP
TSOT
非同期整流、簡単設計
MSOP, LFCSP
MSOP, LFCSP
MSOP
MSOP
QSOP
QSOP
LFCSP
LFCSP
MSOP
MSOP
パワーマネジメント◀
パワーマネジメント
マルチ
Part
Number
Regulator
Configuration
Vout
Iout
Switching
Freq
Vin
Power
Stage
VsupplyPositive
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
SYNC
Soft
Start
Tracking
Independent AutoPFM
Precision atLight Package
Load
EN
Comment
ADP1829
Buck
0.6V to 0.85*Vin (Adjustable)
2 x 25 A
300 kHz, 600 kHz
1 to 24 V
3
20
Yes
Yes
Yes
-
-
LFCSP
ADP1850
Buck
0.6V to 0.9*Vin (Adjustable)
2 x 25 A
1 x 50 A
200 kHz to 1.5 MHz
1 to 20 V
2.75
20
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
LFCSP
電流シェアにより50Aまで
ADP1876
Buck
0.6V to 0.9*Vin (Adjustable)
2 x 25 A
600 kHz
2.75 to 20 V
2.75
20
-
Yes
Yes
Yes
-
LFCSP
1.5V 150mA LDO 付
◆スイッチド・キャパシタ・コンバータ
Vout
(V)
Vout
Reg/Unreg
Vin
Range
Iout
(mA)
Switching
Freq
(kHz)
Shutdown/
Disable
Isupply
@Shutdown
ADM660
ADM8660
ADM8828
ADM8829
-Vin or 2xVin
-Vin
-Vin
-Vin
Unregulated
Unregulated
Unregulated
Unregulated
1.5 to 7
1.5 to 7
1.5 to 5.5
1.5 to 5.5
100
100
25
25
120
120
120
120
No
Yes
Yes
No
5 uA
2 uA
PDIP, SOIC, TSSOP
PDIP, SOIC
SOT-23
SOT-23
ADM8832
+5.1
+15.3
-10.3
Regulated
2.6 to 3.6
5
0.05
0.05
100
Yes
1 uA
LFCSP
ADP3605
-3V or ADJ
Regulated
3.0 to 6
120
250
Yes
15 uA
SOIC, TSSOP
Part
Number
Package
◆LED・GPIO
LED ドライバ
Part
Number
ADD5203
ADD5207
ADD5205
ADD5211
ADM8843
ADM8845
ADP1650
ADP1655
ADP5501
ADP5520
ADP8860
ADP8861
ADP8863
ADP8866
ADP8870
ADP8140
DeviceFunction
Backlight, LED Driver
Backlight, LED Driver
Backlight, LED Driver
Backlight, LED Driver
Backlight, LED Driver
Backlight, LED Driver
Flash Driver, LED Driver
Flash Driver, LED Driver
I/O Expander, LED Driver
I/O Expander, LED Driver
LED Driver
LED Driver
RGB Fun LED Driver
Backlight, LED Driver
Backlight, LED Driver
Current Sink
Vout VsupplySpan VsupplySpan
LED
ch Max
(Min)
(Max)
Configuration
(V)
(V)
(V)
Serial x Parallel
Serial x Parallel
Serial x Parallel
Serial x Parallel
Parallel
Parallel
single
Serial
Serial
Serial
Parallel
Parallel
Parallel
Parallel
Parallel
Serial x Parallel
8
4
4
4
4
6
1
1
6
6
7
7
7
9
7
4
45
36
28
80
5
12
24
24
-
6
6
2.8
3.5
2.6
2.6
2.7
2.7
2.7
2.7
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3.3
21
21
18
40
5.5
5.5
5.0
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
30
ILED
MAX
Switching
Freq
Boost
Technology
Dimming
Control
I2C
Support
Package
30 mA
25 mA
25 mA
200mA
20 mA
30 mA
1.5 A
500 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
500 mA
1 MHz
1 MHz
1 MHz
200 kHz - 1.2MHz
1.5 MHz
1.5 MHz
3 MHz
2 MHz
1 MHz
1 MHz
1 MHz
1 MHz
1 MHz
1 MHz
1 MHz
-
Inductive
Inductive
Inductive
Inductive
Capacitive
Capacitive
Inductive
Inductive
Inductive
Inductive
Capacitive
Capacitive
Capacitive
Capacitive
Capacitive
-
PWM / DC current
ch delay PWM
PWM / DC current
PWM
PWM
PWM
I2C
I2C
PWM / 外来光により自動調整
PWM / 外来光により自動調整 / GPIO
I2C / 外来光により自動調整
I2C
I2C / 外来光により自動調整
I2C
I2C / 外来光により自動調整 / Image content PWM input
PWM / DC current
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
LFCSP
LFCSP
LFCSP
LFCSP
LFCSP
LFCSP
WLCSP
WLCSP
LFCSP
LFCSP
LFCSP, WLCSP
LFCSP, WLCSP
LFCSP, WLCSP
LFCSP
LFCSP, WLCSP
LFCSP
モバイル用 I/O エクスパンダー&キーコントローラ
Part
Number
ADP5585
ADP5587
ADP5588
ADP5589
Device
Function
GPIO
(Max)
I/O Expander
I/O Expander
I/O Expander
I/O Expander
10
18
18
19
Key
I2C
Encoder Support
25
80
80
88
SerialBus
Isupply
Freq
Nominal
(MHz)
Yes
Yes
Yes
Yes
1
0.4
0.4
1
75 uA
100 uA
100 uA
75 uA
VsupplySpan VsupplySpan
(Min)
(Max)
(V)
(V)
1.65
1.65
1.8
1.65
3.6
3.6
3.0
3.6
Pull-up/
Pull-down TempRange
resistors
Yes
Yes
Yes
Yes
Otherfeature
Package
-40 to 85°
C
PWM generator, Reset, Logic
LFCSP
-40 to 85°
C
LFCSP, WLCSP
-40 to 85°
C
照度センサー入力(フォトダイオード)
LFCSP
-40 to 85°
C PWM generator, Reset, Logic, Clock divider LFCSP, WLCSP
◆MOSFET ドライバ
FET ドライバ
Part
Number
ADP3623
ADP3624
ADP3625
ADP3629
ADP3630
ADP3631
ADP3633
ADP3634
ADP3635
ADP3650
ADP3654
Vin
Range
Input
LogicPolarity
4.5 to 18
4.15 to 18
4.5 to 18
9.5 to 18
9.5 to 18
9.5 to 18
9.5 to 18
9.5 to 18
9.5 to 18
4.15 to 13.2
4.5 to 18
Inverting, Inverting
Non Inverting
Inverting, Non Inverting
Inverting, Non Inverting
Inverting, Non Inverting
Inverting, Non Inverting
Inverting
Non Inverting
Inverting, Non Inverting
Non Inverting
Non Inverting
▶パワーマネジメント
Iout
PropDelay
PeakDrive (Risingedge)
(A)
(ns)
4
4
4
2
2
2
4
4
4
4
10
10
10
14
14
14
10
10
10
30
14
UVLOOn/Off
T-Hold(typ)
Precision
Enable
OT
Warning
Signal
OT
Protection
TempRange
Package
4.2/3.9
4.2/3.9
4.2/3.9
8.7/7.7
8.7/7.7
8.7/7.7
4.2/3.9
8.7/7.7
4.2/3.9
4.15/3.0
3.5 to 4.5 V
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
-40 to 85°C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 85°C
-40 to 85°C
-40 to 85°C
-40 to 85°C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 125°
C
MSOP, SOIC
MSOP, SOIC
MSOP, SOIC
MSOP, SOIC
MSOP, SOIC
MSOP, SOIC
MSOP, SOIC
MSOP, SOIC
MSOP, SOIC
LFCSP, SOIC
MSOP, SOIC
www.analog.com/jp |
63
パワーマネジメント
絶縁付き FET ドライバ
Part
Number
ch
TempRange
Insulation
Rating
(kVrms)
DataRate
Vsupply
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
VoutIsolated
(Min)
(V)
Vout
Isolated
(Max)
ADUM1230
ADUM1233
ADUM1234
ADUM1420
ADUM3220
ADUM3221
ADUM3223
ADUM4223
ADUM5230
ADUM6132
ADUM7234
2
2
2
4
2
2
2
2
2
1
2
-40 to 105°
C
-40 to 105°
C
-40 to 105°
C
-40 to 105°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 105°
C
-40 to 85°
C
-40 to 105°
C
2.5
2.5
2.5
1.6
2.5
2.5
3
5
2.5
3.75
1
10 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
1 Mbps
1 Mbps
2 Mbps
2 Mbps
1 Mbps
1 Mbps
2 Mbps
4.5
4.5
4.5
4.5
3
3
3
3
4.5
4.5
4.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
12
12
12
12
0
0
4.5
4.5
12
12
12
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
Iout
Isolated
PulseWidth
Distort
100 mA
100 mA
100 mA
100 mA
8 ns
8 ns
8 ns
8 ns
4A
4A
300 mA
22 mA
22 mA
8 ns
10 ns
14 ns
Prop
Delay
(ns)
160
160
160
160
45
45
38
38
100
100
160
Package
16 ld SOIC - Wide
16 ld SOIC - Wide
16 ld SOIC - Wide
28 ld SOIC - Wide
8 ld SOIC
8 ld SOIC
16 ld SOIC
16 ld SOIC - Wide
16 ld SOIC - Wide
16 ld SOIC
◆バッテリ管理
Part
Number
ADP5061
ADP5062
ADP5065
Vin
Range
Battery
Technology
Cells
charged
charger
Type
JunctionTemp
Range
Package
Comment
4.0 to 6.7 V
4.0 v to 6.7 V
4.0 to 5.5 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
1
1
1
Linear
Linear
Switching
-40 to 125°
C
-40 to 125°C
-40 to 125°C
WLCSP
LFCSP
WLCSP
USB 充電に最適、JEITA 準拠充電電流制御、I2C 制御
USB 充電に最適、JEITA 準拠充電電流制御、I2C 制御
USB 充電に最適、JEITA 準拠充電電流制御、I2C 制御
◆リセット IC
シングル
Reset
Threshold
Reset
Timeout
(Min)
Manual
Reset
Capability
Vreset
OutputLogic
Watchdog
Timer
Watchdog
Timeout
Power
Fail
Indicator
Overvoltage
Monitoring
Isupply
Vsupply
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
Least
#Pins
TempRange
Package
ADM1232
4.37 V
4.62 V
250
Yes
Active-High, ActiveLow, Open-Drain,
Push-Pull
Yes
1120, 150,
600
No
No
50 uA
4.5 V
5.5
8
-40 to 85°
C
SOIC, MSOP,
PDIP, SOIC
ADM1810
4.35 V
4.62 V
100
No
Active-Low, Push-Pull
No
-
No
No
16 uA
1V
5.5
3
-40 to 105°
C
SC70, SOT-23
ADM1811
4.35 V
4.62 V
100
No
Active-Low, Int-Pullup
No
-
No
No
16 uA
1V
5.5
3
-40 to 105°
C
SC70, SOT-24
ADM1812
4.35 V
4.62 V
100
No
Active-High, PushPull
No
-
No
No
16 uA
1V
5.5
3
-40 to 105°
C
SC70, SOT-25
ADM1813
4.35 V
4.62 V
100
Yes
Active-Low, Int-Pullup
No
-
No
No
16 uA
1V
5.5
3
-40 to 105°
C
SC70, SOT-26
ADM1815
2.18 V
2.31 V
2.55 V
2.88 V
3.06 V
100
No
Active-Low, Push-Pull
No
-
No
No
16 uA
1V
5.5
3
C
-40 to 105°
SC70, SOT-27
ADM1816
2.18 V
2.31 V
2.55 V
2.88 V
3.06 V
100
No
Active-Low, Int-Pullup
No
-
No
No
16 uA
1V
5.5
3
-40 to 105°
C
SC70, SOT-28
ADM1817
2.18 V
2.31 V
2.55 V
2.88 V
3.06 V
100
No
Active-High, PushPull
No
-
No
No
16 uA
1V
5.5
3
-40 to 105°
C
SC70, SOT-29
ADM1818
2.18 V
2.31 V
2.55 V
2.88 V
3.06 V
100
Yes
Active-Low, Int-Pullup
No
-
No
No
16 uA
1V
5.5
3
-40 to 105°
C
SC70, SOT-30
ADM6315
2.63 V
2.93 V
3.08 V
4.39 V
4.5 V
4.63 V
1,
1120,
140,
20
Yes
Active-Low, OpenDrain
No
-
No
No
15 uA
1V
5.5
4
-40 to 125°
C
SOT143
ADM6316
2.5 V
2.63 V
2.7 V
2.93 V
3V
3.08 V
4.63 V
1,
1120,
140,
20
Yes
Active-Low, Push-Pull
Yes
102, 1600,
25600,
6.3
No
No
20 uA
1V
5.5
5
-40 to 85°
C
SOT-23
ADM6318
2.8 V
2.93 V
4.5 V
4.63 V
4.9 V
1,
1120,
140,
20
No
Active-High, ActiveLow, Push-Pull
Yes
102, 1600,
25600,
6.3
No
No
20 uA
1V
5.5
5
-40 to 85°C
SOT-23
ADM6319
2.5 V
2.93 V
3.08 V
4.63 V
1,
1120,
140,
20
Yes
Active-High, ActiveLow, Push-Pull
No
No
No
20 uA
1V
5.5
5
-40 to 85°
C
SOT-23
ADM6320
2.7 V
2.93 V
3.3 V
4.5 V
4.63 V
1,
1120,
140,
20
Yes
Active-Low, OpenDrain
Yes
No
No
20 uA
1V
5.5
5
-40 to 85°
C
SOT-23
Part
Number
64
|
www.analog.com/jp
102, 1600,
25600,
6.3
パワーマネジメント◀
パワーマネジメント
Reset
Threshold
Reset
Timeout
(Min)
Manual
Reset
Capability
Vreset
OutputLogic
Watchdog
Timer
Watchdog
Timeout
Power
Fail
Indicator
Overvoltage
Monitoring
Isupply
Vsupply
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
Least
#Pins
TempRange
Package
ADM6321
2.5 V
3V
3.08 V
4.3 V
4.63 V
1,
1200,
140,
20
No
Active-High, ActiveLow, Open-Drain,
Push-Pull
Yes
102, 1600,
25, 6.3,
600
No
No
20 uA
1V
5.5
5
-40 to 85°
C
SOT-23
ADM6322
2.93 V
4.63 V
1,
1200,
140,
20
Yes
Active-High, ActiveLow, Open-Drain,
Push-Pull
No
-
No
No
20 uA
1V
5.5
5
-40 to 85°C
SOT-23
ADM6326
2.2 V
2.32 V
2.4 V
2.5 V
2.63 V
2.7 V
2.8 V
2.93 V
3V
3.08 V
100
No
Push-Pull
No
-
No
No
500 nA
1V
5.5
3
-40 to 85°
C
SOT-223
ADM6328
2.2 V
2.32 V
2.4 V
2.5 V
2.63 V
2.7 V
2.8 V
2.93 V
3V
3.08 V
100
No
Open-Drain
No
-
No
No
500 nA
1V
5.5
3
-40 to 85°
C
SOT-223
ADM6346
3.0 V
3.3 V
3.4 V
3.5 V
3.6 V
3.7 V
3.8 V
3.9 V
4.1 V
4.2 V
4.3 V
4.38 V
4.5 V
4.63 V
100
No
Push-Pull
No
-
No
No
500 nA
1V
5.5
3
-40 to 85°C
SOT-23
ADM6348
3.0 V
3.3 V
3.4 V
3.5 V
3.6 V
3.7 V
3.8 V
3.9 V
4.1 V
4.2 V
4.3 V
4.38 V
4.5 V
4.63 V
100
No
Push-Pull
No
-
No
No
500 nA
1V
5.5
3
-40 to 85°
C
SOT-23
ADM6384
2.31 V
2.63 V
2.93 V
3.08 V
3.4 V
3.9 V
4.5 V
4.63 V
1,
1200,
140,
20
Yes
Active-Low, Push-Pull
No
-
No
No
13 uA
1V
5.5
4
-40 to 125°
C
SC70
ADM6711
2.32 V
2.63 V
2.93 V
3.08 V
4.38 V
4.63 V
1,
1200,
140,
20
Yes
Active-Low, Push-Pull
No
-
No
No
35 uA
1V
5.5
4
C
-40 to 125°
SC70
ADM6713
2.32 V
2.63 V
2.93 V
3.08 V
4.38 V
4.63 V
140
Yes
Active-Low, OpenDrain
No
-
No
No
35 uA
1V
5.5
4
-40 to 125°
C
SC70
ADM6823
1.58 V
1.67 V
2.32 V
2.63 V
2.93 V
3.08 V
140
Yes
Active-Low, Push-Pull
Yes
1600
No
No
10 uA
1V
5.5
5
-40 to 125°
C
SOT-23
ADM6824
3.08 V
140
No
Active-High, ActiveLow, Push-Pull
Yes
1600
No
No
10 uA
1V
5.5
5
-40 to 125°
C
SOT-23
No
-
No
No
10 uA
1V
5.5
5
C
-40 to 125°
SOT-23
No
-
No
No
1.95
mA
3V
5.5
16
-40 to 85°
C
SOIC, PDIP
3V
5.5
16
-40 to 85°
C
SOIC, PDIP
Part
Number
ADM6825
3.08 V
140
Yes
Active-High, ActiveLow, Push-Pull
ADM698
4.65 V
140
No
Active-High, ActiveLow, Push-Pull
Yes
1600
No
No
1.95
mA
ADM699
4.65 V
140
No
Active-High, ActiveLow, Push-Pull
ADM705
4.65 V
160
Yes
Active-Low, Push-Pull
Yes
1600
Yes
No
250 uA
4.75 V
5.5
8
-40 to 85°
C
SOIC, PDIP
ADM706
4.4 V
160
Yes
Active-Low, Push-Pull
Yes
1600
Yes
No
250 uA
4.75 V
5.5
8
-40 to 85°
C
SOIC, PDIP
ADM707
4.65 V
160
Yes
Active-High, ActiveLow, Push-Pull
No
-
Yes
No
250 uA
1V
5.5
8
-40 to 85°C
SOIC, PDIP
▶パワーマネジメント
www.analog.com/jp |
65
パワーマネジメント
Reset
Threshold
Reset
Timeout
(Min)
Manual
Reset
Capability
Vreset
OutputLogic
Watchdog
Timer
Watchdog
Timeout
Power
Fail
Indicator
Overvoltage
Monitoring
Isupply
Vsupply
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
Least
#Pins
TempRange
Package
ADM708
4.4 V
160
Yes
Active-High, ActiveLow, Push-Pull
No
-
Yes
No
250 uA
1V
5.5
8
-40 to 85°
C
SOIC, PDIP,
MSOP
ADM709
2.63 V
2.93 V
3.08 V
4.4 V
4.65 V
140
No
Active-Low, Push-Pull
No
-
No
No
200 uA
1V
5.5
8
-40 to 85°C
SOIC, PDIP
ADM803
2.32 V
2.63 V
2.93 V
3.08 V
4.38 V
4.65 V
140
No
Active-Low, OpenDrain
No
-
No
No
60 uA
1V
5.5
3
-40 to 125°
C
SC70
ADM809
2.32 V
2.63 V
2.93 V
3.08 V
4V
4.38 V
4.63 V
140
No
Active-Low, Push-Pull
No
-
No
No
60 uA
1V
5.5
3
-40 to 125°
C
SC70, SOT-23
ADM810
2.32 V
2.63 V
2.93 V
3.08 V
4.00 V
4.38 V
4.63 V
140
No
Active-High, PushPull
No
-
No
No
60 uA
1V
5.5
3
-40 to 125°
C
SC70, SOT-23
ADM811
2.32 V
2.63 V
2.93 V
3.08 V
4.38 V
4.63 V
140
Yes
Active-Low, Push-Pull
No
-
No
No
15 uA
1V
5.5
4
-40 to 85°
C
SOT143
ADM812
2.32 V
2.63 V
2.93 V
3.08 V
4.38 V
4.63 V
140
Yes
Active-High, PushPull
No
-
No
No
15 uA
1V
5.5
4
-40 to 85°
C
SOT143
ADM823
2.19 V
2.32 V
2.63 V
2.93 V
3.08 V
4.38 V
4.63 V
140
Yes
Active-Low, Push-Pull
Yes
1600
No
No
24 uA
1V
5.5
5
-40 to 125°C
SC70, SOT-23
ADM824
2.63 V
2.93 V
4.63 V
140
No
Active-High, ActiveLow, Push-Pull
Yes
1600
No
No
24 uA
1V
5.5
5
-40 to 125°
C
SC70
ADM825
2.32 V
2.63 V
2.93 V
3.08 V
4.38 V
4.63 V
140
Yes
Active-High, ActiveLow, Push-Pull
No
-
No
No
24 uA
1V
5.5
5
-40 to 125°
C
SC70, SOT-23
ADM8616
1.58 V
1.67 V
2.19 V
2.32 V
2.63 V
2.93 V
3.08 V
4.38 V
4.63 V
1,
1120,
140,
20
No
Active-Low, Push-Pull
Yes
102, 1600,
6.3
No
No
20 uA
1V
5.5
4
-40 to 85°
C
SC70
ADM8617
2.63 V
2.93 V
1,
1120,
140,
20
No
Active-Low, OpenDrain
Yes
102, 1600,
6.3
No
No
20 uA
1V
5.5
4
-40 to 85°
C
SC70
ADM8698
4.65 V
140
No
Active-High, ActiveLow, Push-Pull
No
-
No
No
100 uA
3V
5.5
8
-40 to 85°
C
SOIC, PDIP
ADM8699
4.65 V
140
No
Active-High, ActiveLow, Push-Pull
Yes
1600
No
No
100 uA
3V
5.5
8
-40 to 85°C
SOIC, PDIP
No
No
100 uA
4.3 V
5.5
8
-40 to 85°C
SOIC
Part
Number
4.31 V
10, 50
No
Active-Low, Push-Pull
Yes
0.75,
1.5,
12.5,
25
AD8321
2.5V-5V
100mVstep
1ms,
20ms,
140ms,
1120ms
YES
Active-Low, OpenDrain
Yes
6.3ms,
102ms,
1600ms,
25.6s
No
No
20 uA
0.9 V
5.5
5
-40 to 125°C
SOT-23
AD8324
2.5V-5V
100mVstep
1ms,
20ms,
140ms,
1120ms
YES
Active-Low, OpenDrain
Yes
See
datasheet
No
No
20 uA
0.9 V
5.5
5
-40 to 125°C
SOT-23
AD8322
2.5V-5V
100mVstep
1ms,
20ms,
140ms,
1120ms
YES
Active-Low, OpenDrain
Yes
6.3ms,
102ms,
1600ms,
25.6s
No
No
20 uA
0.9 V
5.5
5
-40 to 125°C
SOT-23
ADM9690
66
|
www.analog.com/jp
パワーマネジメント◀
パワーマネジメント
Part
Number
AD8323
Reset
Threshold
Reset
Timeout
(Min)
Manual
Reset
Capability
Vreset
OutputLogic
Watchdog
Timer
Watchdog
Timeout
Power
Fail
Indicator
Overvoltage
Monitoring
Isupply
Vsupply
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
Least
#Pins
TempRange
Package
2.5V-5V
100mVstep
1ms,
20ms,
140ms,
1120ms
YES
Active-Low, Push-Pull
Yes
See
datasheet
No
No
20 uA
0.9 V
5.5
5
-40 to 125°C
SOT-23
Isupply
Vsupply
(Min)
Vsupply
(Max)
(V)
TempRange
Package
マルチ
Inputs
負電
圧モ
ニタ
Reset
Threshold
Options
Reset
Timeout
(ms)
Manual
Reset
Capability
Vreset
OutputLogic
ADM13305
2
No
0.6 V
1.68 V
2.25 V
2.93 V
4.55 V
140
Yes
Active-High, ActiveLow, Push-Pull
Yes
1.6
No
40 uA
2.7 V
5.5
-40 to 85°
C
SOIC
ADM6305
2
No
0.4 V
1.23 V
1, 140
No
Active-Low, Open-Drain
No
-
No
20 uA
900 mV
5.5
-40 to 125°C
SOT-23
No
0.4 V
1.23 V
2.93 V
3.08 V
4.38 V
4.63 V
1, 1120,
140, 20
Yes
Active-Low, OpenDrain
No
-
No
20 uA
900 mV
5.5
-40 to 125°
C
SOT-23
140
Yes
Active-High, ActiveLow, Push-Pull
No
-
No
40 uA
2V
5.5
-40 to 85°C
SOIC
Part
Number
ADM6306
2
Watchdog Watchdog Overvoltage
Timer
Timeout Monitoring
ADM13307
3
No
0.6 V
1.25 V
1.68 V
2.25 V
2.93 V
4.55 V
AD5100
4
No
Factroy
Programed
Adjustable
Yes
Active-Low, Push-Pull
Yes
Adjustable
No
2 mA
6V
30
-40 to 125°
C
QSOP
ADM1184
ADM12914
ADM2914
4
4
4
No
Yes
Yes
0.6 V
0.5 V
0.5 V
100
Adjustable
Adjustable
No
No
No
Active-Low, Open-Drain
Active-Low, Open-Drain
Active-Low, Open-Drain
No
No
No
-
No
Yes
Yes
80 uA
62 uA
62 uA
2.7 V
2.3 V
2.3 V
5.5
6.8
6.8
-40 to 85°
C
-40 to 125°
C
-40 to 85°
C
MSOP
QSOP
QSOP
Yes
1.58 V
2.19 V
2.63 V
2.78 V
2.93 V
3.08 V
4.38 V
4.63 V
-4.38 V
-4.63 V
140
No
Active-Low, OpenDrain
No
-
No
115 uA
1V
5.5
-40 to 85°
C
SOT-23
140
No
Active-Low, OpenDrain
No
-
No
115 uA
1V
5.5
-40 to 85°C
SOT-23
35
No
Active-Low
No
-
No
55 uA
1.2 V
5.5
-40 to 85°C
SOT-23
ADM6339
4
ADM6710
4
No
0.62 V
1.58 V
1.67 V
2.19 V
2.32 V
2.63 V
2.78 V
2.93 V
3.08 V
4.38 V
4.63 V
ADM8710
4
No
0.62 V
1.73 V
3.07 V
◆シーケンサ
シンプル・シーケンサ
Part
Number
ADM1085
ADM1086
ADM1087
ADM1088
ADM1185
ADM1186
ADM6819
ADM6820
ch
SequencingType
Cascadeable
Inputs
Vmonitoring
Accuracy
(%)
FET
Drive/Enable
Output
VsupplySpan
(Min)
(V)
VsupplySpan
(Max)
(V)
Package
1
1
1
1
4
4
1
1
Up
Up
Up
Up
Up
Up and Down
Up
Up
1
1
1
1
4
4
2
2
7
7
7
7
0.8
0.8
2.6
2.6
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
FET Drive
FET Drive
2.25
2.25
2.25
2.25
2.7
2.7
2.95
2.95
3.6
3.6
3.6
3.6
5.5
5.5
5.5
5.5
SC70
SC70
SC70
SC70
MSOP
QSOP
SOT-23
SOT-23
スーパー・シーケンサ
Part
Number
ADM1060
ADM1062
ADM1063
ADM1064
ADM1065
ADM1066
ADM1067
ADM1068
ADM1069
ADM1166
ADM1168
ADM1169
▶パワーマネジメント
ch
Cascadeable
Inputs
Vmonitoring
Accuracy
(%)
UVAndOV
Detection
9
10
10
10
10
10
10
8
8
10
8
8
7
10
10
10
10
12
10
8
8
12
8
8
2.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OV, UV
OV, UV
OV, UV
OV, UV
OV, UV
OV, UV
OV, UV
OV, UV
OV, UV
OV, UV
OV, UV
OV, UV
Config/
BlackBox
Programming
Fault
Interface
Recorder
SMBus
SMBus
SMBus
SMBus
SMBus
SMBus
SMBus
SMBus
SMBus
SMBus
SMBus
SMBus
Yes
Yes
Yes
Vout
MarginingAdjust
Vreadback
Method
VsupplySpan
(Min)
(V)
VsupplySpan
(Max)
(V)
Package
12-bit ADC+6 DACs
12-bit ADC+6 DACs
6 DACs
12-bit ADC+4 DACs
12-bit ADC+6 DACs
12-bit ADC+4 DACs
12 Bit ADC
12 Bit ADC
12 Bit ADC
12 Bit ADC
12 Bit ADC
12 Bit ADC
12 Bit ADC
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
TSSOP
LFCSP, TQFP
LFCSP, TQFP
LFCSP, TQFP
LFCSP, TQFP
LFCSP, TQFP
LFCSP, TQFP
LQFP
LQFP, LFCSP
LFCSP, TQFP
LQFP
LQFP, LFCSP
www.analog.com/jp |
67
パワーマネジメント
◆電力モニタ
Vsupply
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
ResolutionofADC
ALERTpin
Clearpin
Timerpinfor
currentlimit
Isupply
Nominal
(mA)
NumberofI2C
addresses
Package
3.15
3.15
26
26
12 Bit
12 Bit
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
1.7
1.7
16
4
MSOP
MSOP
Vsupply
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
ResolutionofADC
Accuracy
両方向電流検出
NumberofI2C
addresses
SpecialFeature
Isupply
Nominal
(mA)
Package
ADM1293
2.95
20
12 Bit
0.33%
Yes
16
検出範囲
0V - 20V
3.6
16-LFCSP,
14-TSSOP
ADM1294
2.95
Vshunt
12 Bit
0.33%
Yes
16
3.6
3.6
16-LFCSP,
14-TSSOP
Part
Number
ADM1191
ADM1192
デジタルパワーモニタ
Part
Number
◆ホットスワップ
-48V ライン ホットスワップ
DeviceFunction
V-HotSwap
Range
TransientVoltage
(Max)
(V)
DC
Power
Monitor
UVandOV
Detection
ReadBackInterface
Comments
Package
-48V Hot Swap, -48V Hot Swap
-48V Hot Swap
-48V Hot Swap
-18 to -80
-18 to -80
-35 V to -80 V
-200
-200
-
No
No
Yes
UV/OV pin
OV pin, UV pin
OV pin, UV pin
PMBus
-
SOT-23
TSSOP
LFCSP, TSSOP
Part
Number
ADM1070
ADM1073
ADM1075
ホットスワップ
V-HotSwap
Range
DC
Power
Monitor
UVandOV
Detection
ReadBackInterface
Comments
Package
1.6 to 16.5
2.7 to 16.5
2.7 to 16.5
3.15 to 16.5
3.15 to 16.6
3.15 to 16.7
3.15 to 16.8
2.0 to 20.0 V
2.0 to 20.0 V
4.5 to 20.0 V
2.7 to 16.5
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
ON pin (UV)
ON pin (UV)
ON pin (UV)
ON pin (UV), ONB pin (OV)
ON pin (UV)
ON pin (UV)
ON pin (UV)
OV pin, UV pin
UV/OV pin
UV/OV pin
ON pin (UV)
I2C Interface w/ 4 Addresses
I2C Interface w/ 16 Addresses
I2C Interface w/ 4 Addresses
I2C Interface w/ 4 Addresses
I2C Interface w/ 4 Addresses
I2C Interface w/ 4 Addresses
I2C Interface w/ 16 Addresses
-
低入力電圧検出
電流検知アナログ出力
PFI/PFO
Alert 検出
高精度検出、高速短絡応答
高精度検出、高速短絡応答、Power Read back
リモート温度センサ、
-
TSOT
TSOT
TSOT
MSOP
MSOP
MSOP
MSOP
QSOP, LFCSP
LFCSP
LFCSP
TSOT
Part
Number
ADM1170
ADM1171
ADM1172
ADM1175
ADM1176
ADM1177
ADM1178
ADM1275
ADM1276
ADM1278
ADM4210
◆ロードスイッチ
Part
Number
ADP1190A
ADP1196
ADP1190
ADP196
ADP199
ADP198
ADP194
ADP197
ADP191
ADP195
ADP190
68
|
Vin
(Min)
(V)
Vin
(Max)
(V)
IdsMax
SwitchRdsON
Isupply
@Shutdown
(typ)
1.4
0
1.4
1.8
0.9
1.65
1.1
1.8
1.1
1.1
1.1
3.6
5.5
3.5
5.5
3.6
6.5
3.6
5.5
3.6
3.6
3.6
500 mA
3A
500 mA
3A
0.5 A
1A
500 mA
3A
500 mA
1.1 A
500 mA
0.065 Ohms @ 3.6 V
0.01 Ohm @ 1.8-5.5V
0.120 Ohm @ 1.8V
0.01 Ohm @ 1.8-5.5V
0.04 Ohms @ 1.1-3.6V
0.120 Ohm @ 1.8V
0.08 Ohm @ 1.8V
0.012 Ohm @ 1.8-5.5V
0.105 Ohm @ 1.8V
0.095 Ohm @ 1.8V
0.105 Ohm @ 1.8V
0.7 uA
0.25 µA
0.7 µA
0.25 µA
0.9 µA
1.1 µA
0.7 µA
18 µA
2 µA
5 µA
2 µA
www.analog.com/jp
IGnd
Feature
Package
40 µA
2 µA
40 µA
6 µA
2.5 µA
1 µA
1 µA
2 µA
10 µA
2 µA
Quad signal switch
1.2V min
1.2V to 3.3V
1.2V to 6V
1.1V to 3.6V
1.2V to 6V
1.2V to 3.3V
1.2V to 3.3V
1.2V to 3.3V
1.2V to 3.3V
1.2V to 3.3V
12 Ball WLCSP (1.2mmx1.6mm)
6 Ball WLCSP (1.0x1.5mm)
12 Ball WLCSP (1.2mmx1.6mm)
6 Ball WLCSP (1.04x1.5mm) ,6 ld LFCSP (2x2 w/1x1.6 EP)
4 ball WLCSP (.8x.8mm)
4 ball WLCSP (1.02x.95) ,8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.1 EP)
4 ball WLCSP (.74x.74)
6 Ball WLCSP (1.0x1.5mm)
4 ball WLCSP (.8x.8mm)
4 ball WLCSP (1.02x.95) ,6 ld LFCSP (2x2 w/1x1.6 EP)
4 ball WLCSP (.8x.8mm)
パワーマネジメント◀
電力計用IC
電力計用 IC
◆単相
Part
Number
ADE5169
ADE5569
ADE7116
ADE7156
ADE7166
ADE7169
ADE7566
ADE7569
ADE7751
ADE7753
ADE7755
ADE7757
ADE7757A
ADE7759
ADE7761B
ADE7763
ADE7768
ADE7769
ADE7953
ADE7816
MeasurementParameters
MeasurementError(%)
WATT
VA
VAR
Vrms
Irms
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×
〇
×
×
×
×
×
〇
×
×
〇
×
〇
〇
×
×
×
〇
×
〇
×
〇
×
×
×
×
×
×
×
×
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×
〇
×
×
×
×
×
〇
×
×
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×
〇
×
×
×
×
×
〇
×
×
〇
〇
Others ActiveEnergy
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
ADC
ReactiveEnergy Inputs
Irms
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.2
0.1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.1
0.1
Rogowski
Current
Internal
OutputInterface Consumption
coil
CPU
Support
Typ(mA)
〇
〇
×
×
×
〇
×
〇
×
〇
×
×
×
〇
×
〇
×
×
〇
〇
3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
7
8052
8052
8052
8052
8052
8052
8052
8052
-
Pulse, SPI, I2C, UART
Pulse, SPI, I2C, UART
Pulse, SPI, I2C, UART
Pulse, SPI, I2C, UART
Pulse, SPI, I2C, UART
Pulse, SPI, I2C, UART
Pulse, SPI, I2C, UART
Pulse, SPI, I2C, UART
Pulse
Pulse, SPI
Pulse
Pulse
Pulse
Pulse, SPI
Pulse
Pulse, SPI
Pulse
Pulse
Pulse, SPI, I2C, UART
Pulse, SPI, I2C, HSDC
Power
Supply
Typ(V)
Battery
Supply
Typ(V)
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
-
4.4
4.4
4
4
4
4
4
4
3.5
5
3.5
4
4
5
3
5
4
4
7
25
◆三相
Part
Number
MeasurementParameters
WATT
ADE7752A
〇
ADE7754
〇
ADE7758
〇
ADE7854
〇
ADE7854A
〇
ADE7858
〇
ADE7858A
〇
ADE7868
〇
ADE7868A
〇
ADE7878
〇
ADE7878A
〇
ADE7880
〇
※ 1 基本波成分のみ
MeasurementError(%)
VA
VAR
Vrms
Irms
Others
ActiveEnergy
Irms
×
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×
×
〇
×
×
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇 ※1
×
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×
×
×
×
×
×
×
零相電流
零相電流
零相電流
零相電流
零相電流高調波解析
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
2
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
ADC
ReactiveEnergy Inputs
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1 ※ 1
Rogowski
coil
Support
OutputInterface
Current
Consumption
Typ(mA)
Power
Supply
Typ(V)
×
×
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
Pulse
Pulse, SPI
Pulse, SPI
Pulse, SPI, I2C, HSDC
Pulse, SPI, I2C, HSDC
Pulse, SPI, I2C, HSDC
Pulse, SPI, I2C, HSDC
Pulse, SPI, I2C, HSDC
Pulse, SPI, I2C, HSDC
Pulse, SPI, I2C, HSDC
Pulse, SPI, I2C, HSDC
Pulse, SPI, I2C, HSDC
6
25
14
24
20
24
20
24
20
24
20
25
5
5
5
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
◆三相チップセット(絶縁対応)
Part
Number
Resolution ADC
(Bits)
Inputs
ADC
Sampling
Rate(MHz)
Throughput AnalogInput
VinRange
Type
Rate(kSps)
SNR
THD
(dB)
Insulation MeasurementParameters MeasurementError(%)
Current
Power
Ratng
Active
Reactive Consumption Supply
WATT VA VAR Vrms Irms
(kVrms)
Typ(mA) Typ(V)
Energy
Energy
ADE7932
24
2
1.024
8
± 500mV
SE (電圧CH) ( 電圧 CH)
Diff (電流CH) ± 31.25mV
( 電流 CH)
75dBFS
( 電圧 CH)
67dBFS
( 電流 CH)
-81dBFS
( 電圧 CH)
-85dBFS
( 電流 CH)
5
-
-
-
-
-
-
-
11
3.3
ADE7933
24
3
1.024
8
± 500mV
SE (電圧CH) ( 電圧 CH)
Diff (電流CH) ± 31.25mV
( 電流 CH)
75dBFS
( 電圧 CH)
67dBFS
( 電流 CH)
-81dBFS
( 電圧 CH)
-85dBFS
( 電流 CH)
5
-
-
-
-
-
-
-
11
3.3
ADE7978
-
-
-
-
-
-
-
○
○
○
○
○
0.15
0.1
11
3.3
-
-
◆三相用 AD コンバータ(絶縁対応)
Resolution
(Bits)
ADCInputs
ADC
Sampling
Rate(MHz)
ADE7912
24
2
1.024
8
ADE7913
24
3
1.024
8
Part
Number
▶電力計用IC
Throughput
Analog
Rate(kSps) InputType
SNR
THD
SE ( 電圧 CH)
Diff ( 電流 CH)
± 500mV
( 電圧 CH)
± 31.25mV
( 電流 CH)
72dBFS
( 電圧 CH)
67dBFS
( 電流 CH)
-83dBFS
( 電圧 CH)
-79dBFS
( 電流 CH)
5
SE ( 電圧 CH)
Diff ( 電流 CH)
± 500mV
( 電圧 CsH)
± 31.25mV
( 電流 CH)
72dBFS
( 電圧 CH)
67dBFS
( 電流 CH)
-83dBFS
( 電圧 CH)
-79dBFS
( 電流 CH)
5
Current
Consumption
Typ(mA)
Power
Supply
Typ(V)
SPI
11
3.3
SPI
11
3.3
Insulation
Output
Ratng
Interface
(kVrms)
VinRange
www.analog.com/jp |
69
RF/IF
RF/IF
◆RF スプリッタ
Part
Number
Bandwidth-3dB
(typ)
(GHz)
Noise
Figure
(dB)
1.7
1.6
4.4
4.6
ADA4303-2
ADA4304-2
◆ケーブルモデム& IF ベースバンドシグナルプロセッサ
Sampling
Rate
(MSps)
Resolution
(bits)
AD6649
250
14
2 Rx (IF to Bits Rx Subsys- Integrated DDC, Rx, Wireless Infrastructure
tem)
AD6655
150
14
2 Rx (IF to Bits Rx Subsystem) Rx, Wireless Infrastructure
AD6659
80
12
2 Rx (IF to Bits Rx Subsystem)
Integrated NSR, Wireless
Infrastructure
AD9860
64
10
2 Tx, 2 Rx (Baseband Quadrature
CODEC)
Broadband Wireless,
Integrated NSR
AD9861
80
10
2 Tx, 2 Rx (Tx,Rx Subsystem)
Broadband Wireless
AD9963
100
12
2 Tx, 2 Rx (IF to Bits Rx
Subsystem)
Portable and Mobile Radio,
Wireless Infrastructure
Part
Number
channelConfiguration
SpecialFeatures
◆DDS
(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)
Part
Number
AD5930
AD5932
AD5933
AD9833
AD9834
AD9835
AD9837
AD9838
AD9850
AD9851
AD9852
AD9854
AD9858
AD9859
AD9910
AD9911
AD9912
AD9913
AD9914
AD9915
AD9954
AD9956
AD9957
AD9958
AD9959
ch
MasterClock
InputFreq
(Max)
Tuning
WordWidth
(bits)
DAC
Resolution
(bits)
ConfigurationMethod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
50 MHz
50 MHz
16.776 MHz
25 MHz
75 MHz
50 MHz
16 MHz
16 MHz
125 MHz
180 MHz
300 MHz
300 MHz
1 GHz
400 MHz
1 GHz
500 MHz
1 GHz
250 MHz
3.5 GHz
2.5 GHz
400 MHz
400 MHz
1 GHz
500 MHz
500 MHz
24
24
27
28
28
32
28
28
32
32
48
48
32
32
32
32
48
32
32
32
32
48
32
32
32
10
10
12
10
10
10
10
10
10
10
12
12
10
10
14
10
14
10
12
12
14
14
14
10
10
Serial
Serial
Serial
Serial
Serial
Serial
Serial
Serial
Parallel, Serial
Parallel, Serial
Parallel, Serial
Parallel, Serial
Parallel, Serial
Serial
Serial
Serial
Serial
Parallel, Serial
Parallel, Serial
Parallel, Serial
Serial
Serial
Serial
Serial
Serial
◆PLL
(周波数シンセサイザ)
フラクショナル N、シングル
Part
Number
RFInputFreq
(Max)
Vsupply
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
5 GHz
3 GHz
3.5 GHz
4 GHz
250MHz
4 GHz
6.2 GHz
6 GHz
6.1 GHz
13 GHz
3.5 GHz
6 GHz
3.0
3.0
3.0
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
3.6
3.6
3.6
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
RFInputFreq
(Max)
Vsupply
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
3 GHz
2.7
3.3
ADF4150
ADF4150HV
ADF4151
ADF4153
ADF4153A
ADF4154
ADF4156
ADF4157
ADF4158
ADF4159
ADF4193
ADF4196
フラクショナル N、デュアル
Part
Number
ADF4252
70
|
www.analog.com/jp
RF/IF◀
RF/IF
フラクショナル N,VCO 内蔵
Freq
Output
(Min)
Freq
Output
(Max)
Vsupply
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
35 MHz
4.4 GHz
3.0
3.6
RFInputFreq
(Max)
Vsupply
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
200 MHz
400 MHz
400 MHz
7.5 GHz
6 GHz
7 GHz
8 GHz
550 MHz
1.2 GHz
3 GHz
4 GHz
4 GHz
550 MHz
1.2 GHz
3 GHz
18 GHz
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
3.2
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.85
5.5
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
3.15
RFInputFreq
(Max)
Vsupply
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
2.4 GHz
3 GHz
2.7
2.7
3.3
3.3
Freq
Output
(Min)
Freq
Output
(Max)
Vsupply
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
2.4 GHz
2.05 GHz
1.85 GHz
1.6 GHz
1.45 GHz
1.2 GHz
1.05 GHz
350 MHz
65 MHz
1.1 MHz
2.725 GHz
2.45 GHz
2.15 GHz
1.95 GHz
1.75 GHz
1.4 GHz
1.25 GHz
1.8 GHz
400 MHz
200 MHz
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
RFInputFreq
(Min)
RFInputFreq
(Max)
DivideRatio
Vsupply
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
4GHz
4GHz
4GHz
18 GHz
18 GHz
18 GHz
1/2
1/4
1/8
3.0
3.0
3.0
3.6
3.6
3.6
RFFreq
(Min)
RFFreq
(Max)
IQ
Bandwidth
(MHz)
Noise
Floor
(dBm/Hz)
Output
IP3
(dBm)
140 MHz
800 MHz
700 MHz
250 MHz
400 MHz
400 MHz
50 MHz
50 MHz
1 GHz
2.5 GHz
2.7 GHz
1.3 GHz
6 GHz
6 GHz
2.2 GHz
2.2 GHz
80
70
160
700
500
750
500
500
-154.5
-147
156
-160
-160
-160
-159
-160
25
20
21
24
26.8
25.9
26
25
RFFreq
(Min)
RFFreq
(Max)
IQ
Bandwidth
(MHz)
Noise
Floor
(dBm/Hz)
Output
IP3
(dBm)
750 MHz
1.2 GHz
2.1 GHz
2.05 GHz
950 MHz
100 MHz
1.1 GHz
2.4 GHz
2.6 GHz
3 GHz
1.575 GHz
2.4 GHz
500
750
500
750
250
600
-158
-156.6
-158
-158.3
-157
-161
29
31
33
27.2
21
20.5
Part
Number
ADF4351
インテジャー N、シングル
Part
Number
ADF4001
ADF4002
ADF4002-EP
ADF4007
ADF4106
ADF4107
ADF4108
ADF4110
ADF4111
ADF4112
ADF4113
ADF4113HV
ADF4116
ADF4117
ADF4118
ADF41020
インテジャー N、デュアル
Part
Number
ADF4212L
ADF4218L
インテジャー N、VCO 内蔵
Part
Number
ADF4360-0
ADF4360-1
ADF4360-2
ADF4360-3
ADF4360-4
ADF4360-5
ADF4360-6
ADF4360-7
ADF4360-8
ADF4360-9
RF プリスケーラ
Part
Number
ADF5000
ADF5001
ADF5002
◆直交変調器
外部 LO 使用
Part
Number
AD8345
AD8346
AD8349
ADL5370
ADL5375
ADL5375-EP
ADL5385
ADL5386
PLL & VCO 内蔵
Part
Number
ADRF6701
ADRF6702
ADRF6703
ADRF6704
ADRF6750
ADRF6755
▶RF/IF
www.analog.com/jp |
71
RF/IF
◆直交復調器
外部 LO 使用
Part
Number
RFFreq
(Min)
(MHz)
RFFreq
(Max)
IQ
Bandwidth
(MHz)
Input
IP3
(dBm)
Feature
0
0
800
50
400
700
50
50 MHz
50 MHz
2.7 GHz
1 GHz
6 GHz
2.7 GHz
2 GHz
50
50
65
125
390
370
240
30
31
11.5
28
27.8
30.5
31
Dual
-
RFFreq
(Min)
(MHz)
RFFreq
(Max)
IQ
Bandwidth
(MHz)
Input
IP3
(dBm)
Feature
700
700
100
1.2 GHz
1.05 GHz
1 GHz
275
120
300
25
26.7
22.5
VGA
AD8333
AD8339
AD8347
AD8348
ADL5380
ADL5382
ADL5387
PLL&VCO 内蔵
Part
Number
ADRF6801
ADRF6807
ADRF6850
◆RF ベクトル変調器・乗算器
RFFreq
(Min)
RFFreq
(Max)
IQ
Bandwidth
(MHz)
Noise
Floor
(dBm/Hz)
OutputP1dB
(dBm)
SpecialFeatures
700 MHz
1.5 GHz
20 MHz
1 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
230
230
230
-149
-151
-150
11
8.5
13
Vector Modulator
Vector Modulator
Vector Multiplier
Freq
SmallSignal
(Min)
Freq
SmallSignal
(Max)
Gain
Fixed
(dB)
Noise
Figure
(dB)
Output
IP3
(dBm)
Vsupply
(V)
0 MHz
1 MHz
1 MHz
400 MHz
400 MHz
1 GHz
2.7 GHz
2.7 GHz
2.7 GHz
4 GHz
15
20
20
16.9
14.6
6.8
5.6
4.4
4.1
3.8
28
23.6
19
45
43.1
4 to 11
5
3 to 5
3.3 to 5
3.3 to 5
Part
Number
AD8340
AD8341
ADL5390
◆RF/IF アンプ
ドライバーアンプ
Part
Number
AD8350
AD8353
AD8354
ADL5320
ADL5324
ゲインブロック(マッチング回路内蔵)
Part
Number
Freq
SmallSignal
(Min)
Freq
SmallSignal
(Max)
Gain
Fixed
(dB)
Noise
Figure
(dB)
Output
IP3
(dBm)
Vsupply
(V)
0 MHz
20 MHz
20 MHz
20 MHz
20 MHz
50 MHz
50 MHz
50 MHz
50 MHz
1 GHz
500 MHz
500 MHz
1 GHz
1 GHz
6 GHz
6 GHz
4 GHz
4 GHz
16.8
20.9
21
16
20
14.7
18.7
15
19.3
3
2.5
2.5
3.2
2.6
3.8
3.2
3.7
3.3
37
41
40
45.5
45
39.2
39
43
42
3 to 5
5
5
5
5
5
5
5
5
Freq
SmallSignal
(Min)
Freq
SmallSignal
(Max)
Gain
Fixed
(dB)
Noise
Figure
(dB)
Output
IP3
(dBm)
Vsupply
(V)
400 MHz
400 MHz
4 GHz
4 GHz
20.8
21.5
0.9
0.8
37
34
3 to 5
3 to 5
Freq
SmallSignal
(Min)
Freq
SmallSignal
(Max)
Gain
Fixed
(dB)
Noise
Figure
(dB)
Output
IP3
(dBm)
Vsupply
(V)
2.3 GHz
700 MHz
1.7 GHz
700 MHz
700 MHz
1.8 GHz
4 GHz
1 GHz
2.4 GHz
2.7 GHz
1 GHz
2.7 GHz
14
20
20
12.2
23
24.3
4
5
5
4.6
4.8
4.7
41
45.3
43.5
42.2
44.2
45.5
5
5
5
5
5
5
ADL5530
ADL5531
ADL5534
ADL5535
ADL5536
ADL5541
ADL5542
ADL5601
ADL5602
LNA(ローノイズアンプ)
Part
Number
ADL5521
ADL5523
RF パワーアンプ(> 0.25W 出力)
Part
Number
ADL5321
ADL5322
ADL5323
ADL5604
ADL5605
ADL5606
72
|
www.analog.com/jp
RF/IF◀
RF/IF
◆ログ検波器
Part
Number
RFFreq
(Min)
(MHz)
RFFreq
(Max)
Dynamic
Range
(dB)
Response
Time
5
0
5
0
50
100
100
1
1
1
1
1
400 MHz
500 MHz
500 MHz
440 MHz
3.5 GHz
2.5 GHz
2.7 GHz
10 GHz
8 GHz
10 GHz
4 GHz
10 GHz
100
92
100
100
45
70
45
55
70
45
80
62
73 ns
400 ns
67 ns
15 ns
70 ns
40 ns
70 ns
6 ns
10 ns
6 ns
20 ns
6 ns
RFFreq
(Min)
(MHz)
RFFreq
(Max)
Dynamic
Range
(dB)
Response
Time
0
2.7 GHz
60
60 ns
OutputType
RFFreq
(Max)
Dynamic
Range
(dB)
Response
Time
Linear in Voltage
Linear in dB
Linear in dB
Linear in dB
Linear in Voltage
Linear in Voltage
Linear in Voltage
Linear in Voltage
Linear in Voltage
Linear in Voltage
Linear in dB
2.5 GHz
3.8 GHz
6 GHz
2.7 GHz
6 GHz
6 GHz
6 GHz
6 GHz
6 GHz
6 GHz
9 GHz
30
65
50
60
29
30
35
40
35
46
65
320 ns
45 ns
8 us
10 us
6 us
15 us
3 us
3 us
4 ns
3 us
AD8306
AD8307
AD8309
AD8310
AD8312
AD8313
AD8314
AD8317
AD8318
AD8319
ADL5513
ADL5519
◆位相検波器
Part
Number
AD8302
◆RMS 検波器
Part
Number
AD8361
AD8362
AD8363
AD8364
ADL5500
ADL5501
ADL5502
ADL5504
ADL5505
ADL5511
ADL5902
◆RF・IF ミキサー
アクティブミキサー、シングル
Part
Number
AD8342
AD8343
AD8344
ADL5801
ADL5811
RFFreq
(Min)
RFFreq
(Max)
IFFreq
(Min)
(MHz)
IFFreq
(Max)
LOFreq
(Min)
LOFreq
(Max)
RxMode
ConversionGain
(dB)
TxMode
ConversionGain
(dB)
0 MHz
0 MHz
400 MHz
10 MHz
700 MHz
2.4 GHz
2.5 GHz
1.2 GHz
6 GHz
2.8 GHz
0
0
70
0
30
2.4 GHz
2.5 GHz
400 MHz
6 GHz
450 MHz
1 MHz
0 MHz
470 MHz
25 MHz
250 MHz
3 GHz
2.5 GHz
1.6 GHz
6 GHz
2.8 GHz
3.7
7
4
1.5
7.5
5.2
7.5
-1
-
アクティブミキサー、デュアル
Part
Number
ADL5802
ADL5812
RFFreq
(Min)
RFFreq
(Max)
IFFreq
(Min)
(MHz)
IFFreq
(Max)
LOFreq
(Min)
LOFreq
(Max)
RxMode
ConversionGain
(dB)
TxMode
ConversionGain
(dB)
100 MHz
700 MHz
6 GHz
2.8 GHz
0
30
3 GHz
450 MHz
100 MHz
250 MHz
6 GHz
2.8 GHz
1.5
6.7
-0.5
-
パッシブミキサー、シングル
Part
Number
ADL5350
ADL5353
ADL5355
ADL5356
ADL5357
ADL5358
ADL5363
ADL5365
ADL5367
ADL5391
ADL5801
ADL5811
▶RF/IF
RFFreq
(Min)
RFFreq
(Max)
IFFreq
(Min)
(MHz)
IFFreq
(Max)
LOFreq
(Min)
LOFreq
(Max)
RxMode
ConversionGain
(dB)
TxMode
ConversionGain
(dB)
1 MHz
2.3 GHz
1.5 GHz
1.2 GHz
500 MHz
500 MHz
2.3 GHz
1.5 GHz
500 MHz
0 MHz
10 MHz
700 MHz
4 GHz
2.9 GHz
2.5 GHz
2.5 GHz
1.5 GHz
1.7 GHz
2.9 GHz
2.5 GHz
1.5 GHz
2 GHz
6 GHz
2.8 GHz
1
30
40
30
40
30
0
0
0
LF
30 MHz
4 GHz
450 MHz
450 MHz
450 MHz
450 MHz
450 MHz
450 MHz
450 MHz
450 MHz
600 MHz
450 MHz
1 MHz
2.23 GHz
1.3 GHz
1.23 GHz
700 MHz
530 MHz
2.33 GHz
1.3 GHz
700 MHz
20 MHz
100 MHz
700 MHz
4 GHz
3.15GHz
2.3 GHz
2.47 GHz
1.7 GHz
1.67 GHz
3.35 GHz
2.3 GHz
1.7 GHz
2.4 GHz
6 GHz
2.8 GHz
-6.7
8.5
8.4
8.2
8.6
8.3
-7.7
-7.3
-7.7
1
1.8
7.5
-6.7
-7.5
-7.4
-
www.analog.com/jp |
73
RF/IF
パッシブミキサー、デュアル
Part
Number
ADL5354
ADL5356
ADL5358
ADL5802
ADL5812
RFFreq
(Min)
RFFreq
(Max)
IFFreq
(Min)
(MHz)
IFFreq
(Max)
LOFreq
(Min)
LOFreq
(Max)
RxMode
ConversionGain
(dB)
TxMode
ConversionGain
(dB)
2.3 GHz
1.7 GHz
700 MHz
100 MHz
700 MHz
2.9 GHz
2.2 GHz
1 GHz
6 GHz
2.8 GHz
30
50
50
LF
30 MHz
450 MHz
450 MHz
350 MHz
600 MHz
450 MHz
1.75 GHz
1.4 GHz
750 MHz
100 MHz
700 MHz
2.67 GHz
2.1 GHz
1.45 GHz
6 GHz
2.8 GHz
7.8
8.2
8.3
1.6
6.7
-
アクティブミキサー、PLL&VCO 内蔵
Part
Number
ADRF6601
ADRF6602
ADRF6603
ADRF6604
ADRF6655
RFFreq
(Min)
RFFreq
(Max)
IFFreq
(Min)
(MHz)
IFFreq
(Max)
LOFreq
(Min)
LOFreq
(Max)
RxMode
ConversionGain
(dB)
TxMode
ConversionGain
(dB)
450 MHz
1 GHz
1450 MHz
1.6 GHz
100 MHz
1.6 GHz
2.75 GHz
2.85 GHz
3.2 GHz
2.5 GHz
0
0
0
0
0
500 MHz
500 MHz
500 MHz
500 MHz
2.5 GHz
750 MHz
250 MHz
2.1 GHz
2.5 GHz
1.05 GHz
1160 MHz
2.15 GHz
2.6 GHz
2.6 GHz
2.3 GHz
0
0
-1
-1
0
0
◆RF トランシーバ
Part
Number
AD9361
AD9364
RFFreq
(Min)
RFFreq
(Max)
BBFreq
(Min)
BBFreq
(Max)
DACResolution
ADCResolution
SpecialFeatures
70 MHz
70 MHz
6.0 GHz
6.0 GHz
<200 KHz
<200 KHz
56 MHz
56 MHz
12 bits
12 bits
12 bits
12 bits
RF 2X2 Transceiver
RF 1X1 Transceiver
◆VGA
汎用 VGA
Part
Number
AD8337
AD8367
AD8369
AD8432
ADL5592
ADL5240
ADL5243
ch
Distortion2ndHarmonic
(typ)
(dBc)
Distortion3rdHarmonic
(typ)
(dBc)
Bandwidth-3dB
(typ)
GainControl
Interface
1
1
1
2
1
1
1
-74
-
-106
-
280 MHz
500 MHz
600 MHz
200 MHz
4 GHz
4 GHz
Analog
Analog
Digital
Pin Strap
Digital
Digital
Digital, Pin Strap
ch
Distortion2ndHarmonic
(typ)
(dBc)
Distortion3rdHarmonic
(typ)
(dBc)
Bandwidth-3dB
(typ)
GainControl
Interface
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
-79
-82
-88
-85
-82
-89
-86
-108
-
-81
-84
-92
-92
-91
-97
-105
-109
-
2.2 GHz
2.2 GHz
1 GHz
800 MHz
700 MHz
130 MHz
630 MHz
700 MHz
700 MHz
700 MHz
3 GHz
3 GHz
2.9 GHz
3.3 GHz
6 GHz
4.5 GHz
2.3 GHz
2.3 GHz
1.35 GHz
1.35 GHz
560 MHz
560 MHz
1.9 GHz
1.9 GHz
1 GHz
1 GHz
750 MHz
750 MHz
5 GHz
Analog
Analog
Digital
Analog
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Analog
Analog
Non
Non
Pin Strap
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
ch
Distortion2ndHarmonic
(typ)
(dBc)
Distortion3rdHarmonic
(typ)
(dBc)
Bandwidth-3dB
(typ)
GainControl
Interface
2
2
-46
-68
-52
-55
30 MHz
31 MHz
Digital
Digital
ADC 用差動 VGA
Part
Number
AD8351
AD8352
AD8366
AD8368
AD8370
AD8372
AD8375
AD8376
ADL5201
ADL5202
ADL5530
ADL5531
ADL5561
ADL5562
ADL5565
ADL5566
ADA4927-1
ADA4927-2
ADA4930-1
ADA4930-2
ADA4932-1
ADA4932-2
ADA4937-1
ADA4937-2
ADA4938-1
ADA4938-2
ADA4950-1
ADA49502-2
ADA4960-1
プログラマブルフィルタ+ VGA
Part
Number
ADRF6510
ADRF6516
74
|
www.analog.com/jp
RF/IF◀
クロック
クロック
◆クロック・バッファ、分配器(出力周波数の高い順に並んでいます)
モデル
出力点数
ADCLK925
ADCLK907
ADCLK914
ADCLK905
ADCLK944
ADCLK954
ADCLK950
ADCLK948
ADCLK946
AD9508
AD9514
AD9515
ADCLK854
ADCLK846
AD9512
ADN4670
AD9513
2
2
1
1
4
12
10
8
6
4
3
2
12
6
5
10
3
出力
ロジックレベル
ジッタ
入力周波数
(Max)
(fs)
(Max)
プログラマブ
ル・デバイダ
7.5 GHz
7.5 GHz
7.5 GHz
7.5 GHz
7 GHz
4.8 GHz
4.8 GHz
4.8 GHz
4.8 GHz
1.65 GHz
1.6 GHz
1.6 GHz
1.2 GHz
1.2 GHz
1.2 GHz
1.1 GHz
800 MHz
ECL, NECL, PECL
ECL, NECL, PECL
HVDS
ECL, NECL, PECL
CMOS, LVDS, LVPECL
LVPECL
CMOS, LVDS, LVPECL
CMOS, LVDS, LVPECL
LVPECL
CMOS, LVCMOS
CMOS, LVDS, LVPECL
CMOS, LVDS, LVPECL
CMOS, LVDS
CMOS, LVDS
CMOS, LVDS, LVPECL
LVDS
CMOS, LVDS
60
60
110
60
50
75
75
75
75
41
225
225
150
150
225
111
300
7.5 GHz
7.5 GHz
7.5 GHz
7.5 GHz
7 GHz
4.8 GHz
4.8 GHz
4.8 GHz
4.8 GHz
1.65 GHz
1.6 GHz
1.6 GHz
1.2 GHz
1.2 GHz
1.6 GHz
1.1 GHz
1.6 GHz
○
○
○
○
○
出力周波数
電源電圧
電源電圧
(Min)
(V)
(Max)
(V)
2.375
2.375
2.97
2.375
2.375
2.97
2.97
2.97
2.97
2.375
3.135
3.135
1.71
1.71
3.135
2.375
3.135
3.63
3.63
3.63
3.63
3.63
3.63
3.63
3.63
3.63
3.465
3.465
3.465
1.89
1.89
3.465
2.625
3.465
備考
広振幅 (HVDS) 出力
ch 間遅延制御
1.8V 動作、低電力
1.8V 動作、低電力
2.5V 動作、100mV 入力
◆PLL 内蔵(周波数変換機能付き)クロック分配器(出力 ch 数の多い順にならんでいます)
モデル
AD9520-0
AD9520-1
AD9520-2
AD9520-3
AD9520-4
AD9520-5
AD9522-0
AD9522-1
AD9522-2
AD9522-3
AD9522-4
AD9522-5
AD9516-0
AD9516-1
AD9516-2
AD9516-3
AD9516-4
AD9516-5
AD9517-0
AD9517-1
AD9517-2
AD9517-3
AD9517-4
AD9525
AD9510
AD9518-0
AD9518-1
AD9518-2
AD9518-3
AD9518-4
AD9511
出力
点数
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
14
14
14
14
14
14
12
12
12
12
12
10
8
6
6
6
6
6
5
出力ch
周波数
(Max)
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
800 MHz
800 MHz
800 MHz
800 MHz
800 MHz
800 MHz
2.95 GHz
2.95 GHz
2.95 GHz
2.95 GHz
2.95 GHz
2.4 GHz
2.95 GHz
2.95 GHz
2.95 GHz
2.95 GHz
2.95 GHz
3.6 GHz
1.2 GHz
2.95 GHz
2.95 GHz
2.95 GHz
2.95 GHz
2.95 GHz
1.2 GHz
出力
ロジックレベル
CMOS, LVDS, LVPECL
CMOS, LVPECL
CMOS, LVPECL
CMOS, LVPECL
CMOS, LVDS, LVPECL
CMOS, LVDS, LVPECL
CMOS, LVDS
CMOS, LVDS
CMOS, LVPECL
CMOS, LVPECL
CMOS, LVDS
CMOS, LVDS, LVPECL
CMOS, LVDS, LVPECL
CMOS, LVDS, LVPECL
CMOS, LVDS, LVPECL
CMOS, LVDS, LVPECL
CMOS, LVDS, LVPECL
CMOS, LVDS, LVPECL
CMOS, LVDS, LVPECL
CMOS, LVDS, LVPECL
CMOS, LVDS, LVPECL
CMOS, LVDS, LVPECL
CMOS, LVDS, LVPECL
CMOS, LVCMOS
CMOS, LVDS, LVPECL
LVPECL
LVPECL
LVPECL
LVPECL
LVPECL
CMOS, LVDS, LVPECL
PLL発振器
出力周波数
リファレンス ダイレクト
入力
クロック入力
(Max)
(Max)
(Max)
2.95 GHz
2.65 GHz
2.335 GHz
2.25 GHz
1.8 GHz
2.95 GHz
2.65 GHz
2.335 GHz
2.25 GHz
1.6 GHz
2.95 GHz
2.65 GHz
2.335 GHz
2.25 GHz
1.8 GHz
2.95 GHz
2.65 GHz
2.335 GHz
2.25 GHz
1.8 GHz
2.95 GHz
2.65 GHz
2.335 GHz
2.25 GHz
1.8 GHz
-
250 MHz
250 MHz
250 MHz
250 MHz
250 MHz
250 MHz
250 MHz
250 MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
250 MHz
250 MHz
250 MHz
250 MHz
250 MHz
250 MHz
250 MHz
250 MHz
250 MHz
250 MHz
250 MHz
250 MHz
500 MHz
250 MHz
250 MHz
250 MHz
250 MHz
250 MHz
250 MHz
250 MHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
3.6 GHz
1.6 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
1.6 GHz
PLL用
VCO,
DCO
ジッタ
(fs)
○
○
○
○
○
外付け
○
○
○
○
○
外付け
○
○
○
○
○
外付け
○
○
○
○
○
外付け
外付け
○
○
○
○
○
外付け
225
225
225
225
225
225
242
242
242
245
242
242
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
63
225
400
400
400
400
400
225
電源電圧 電源電圧
(Min)
(V)
(Max)
(V)
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
チャージ
チャージ
I/O
I/O
ポンプ電圧 ポンプ電圧 電源電圧 電源電圧
(Min)(V)
(Max)(V)
(Min)(V)
(Max)(V)
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.5
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.5
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
-
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
-
備考
VCO は外付け
VCO は外付け
VCO は外付け
VCO は外付け
◆PLL 内蔵 クロック・クリーナ周波数変換素子
モデル
AD9557
AD9558
AD9540
AD9549
AD9548
AD9523-1
AD9523
AD9524
▶クロック
機能
クリーナ、周波数変換
クリーナ、周波数変換
クリーナ、発振器
クリーナ、発振器、同期
クリーナ、発振器、同期
クリーナ、発振器
クリーナ、発振器
クリーナ、発振器
出力
点数
2
6
1
2
8
14
14
6
出力ch
周波数
PLL発振器
出力周波数
リファレンス
入力
リファレンス
入力
(Max)
(Max)
(Min)
(Max)
2 kHz
2 kHz
1 Hz
1 Hz
-
1.25 GHz
1.25 GHz
655 MHz
750 MHz
750 MHz
400 MHz
400 MHz
400 MHz
1.25 GHz 1.25 GHz
1.25 GHz 1.25 GHz
655 MHz 655 MHz
725 MHz 750 MHz
725 MHz 450 MHz
1 GHz
3.1 GHz
1 GHz
4 GHz
1 GHz
4 GHz
ジッタ
(fs)
出力
ロジックレベル
700
600
500
124
125
125
CMOS, HSTL, LVDS
CMOS, HSTL, LVDS
CMOS, PECL
CMOS, HSTL
CMOS, LVDS, LVPECL
CMOS, HSTL, LVDS, LVPECL
CMOS, HSTL, LVDS, LVPECL
CMOS, HSTL, LVDS, LVPECL
電源電圧
電源電圧
(Min)
(V)
(Max)
(V)
電源電圧
電源電圧
(Min)(V)
(Max)(V)
1.71
3.135
1.71
1.71
1.71
1.71
1.71
1.71
3.465
3.465
1.89
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.135
3.135
3.135
1.71
1.71
3.135
3.135
3.135
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
I/O
I/O
備考
コア 1.8/3.3V, IO3.3V
3.3V 動作
コア 3.3V, IO3.3V
1.8/3.3V 動作
1.8/3.3V 動作
コア 1.8/3.3V, IO3.3V
コア 1.8/3.3V, IO3.3V
コア 1.8/3.3V, IO3.3V
www.analog.com/jp |
75
クロック
◆クロック同期、周波数変換
モデル
AD9550
AD9552
AD9553
AD9554
AD9554-1
AD9559
AD9557
AD9558
機能
クロック同期、周波数変換
周波数変換
周波数変換
周波数変換
周波数変換
クロック同期、周波数変換
クリーナ、周波数変換
クリーナ、周波数変換
出力
点数
2
2
2
8
4
4
2
6
出力ch
周波数
(Max)
PLL発振器 リファレンス
出力周波数
入力
(Max)
(Min)
810 MHz 4.05 GHz
8 kHz
900 MHz 4.05 GHz 6.57 MHz
810 MHz 4.05 GHz
8 kHz
941 MHz 3.132 GHz
2 kHz
941 MHz 3.132 GHz 10 MHz
1.25 GHz 1.25 GHz
2 kHz
1.25 GHz 1.25 GHz
2 kHz
1.25 GHz 1.25 GHz
2 kHz
リファレンス
入力
ジッタ
出力
ロジックレベル
440
600
440
116
106
-
CMOS, LVDS, LVPECL
CMOS, LVDS, LVPECL
CMOS, LVDS, LVPECL
CMOS, LVCMOS
CMOS, LVCMOS
CMOS, HSTL, LVDS
CMOS, HSTL, LVDS
CMOS, HSTL, LVDS
(Max)
200 MHz
112.5 MHz
710 MHz
1 GHz
268 MHz
1.25 GHz
1.25 GHz
1.25 GHz
I/O
I/O
VCO,DCO, 電源電圧 電源電圧
(Min)
(Max) 電源電圧 電源電圧
orPLL
(Min)(V) (Max)(V)
(V)
(V)
onchip
(fs)
○
○
○
○
○
○
○
○
3.135
3.135
3.135
1.47
1.47
3.135
1.71
3.135
3.465
3.465
3.465
2.625
2.625
3.465
3.465
3.465
3.135
3.135
3.465
3.465
備考
3.3V 動作
3.3V 動作
3.3V 動作
3.3V 動作
3.3V 動作
◆クロック同期素子
モデル
AD9525
AD9548
AD9549
AD9550
AD9559
76
|
機能
同期、発振器
クリーナ、発振器、同期
クリーナ、発振器、同期
クロック同期、周波数変換
同期、発振器
www.analog.com/jp
出力
点数
10
8
2
2
2
出力ch
周波数
PLL発振器 リファレンス リファレンス
ジッタ
出力周波数
入力
入力
(Max)
(Max)
(Min)
(Max)
3.6 GHz
450 MHz
750 MHz
810 MHz
1.25 GHz
725 MHz
725 MHz
4.05 GHz
1.25 GHz
1 Hz
1 Hz
8 kHz
2 kHz
500 MHz
750 MHz
750 MHz
200 MHz
1.25 GHz
(fs)
出力
ロジックレベル
63
500
600
440
-
CMOS, LVCMOS
CMOS, LVDS, LVPECL
CMOS, HSTL
CMOS, LVDS, LVPECL
CMOS, LVCMOS
電源電圧 電源電圧
(Min)
(V)
(Max)
(V)
3.135
1.71
1.71
3.135
3.135
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
チャージ チャージ
I/O
I/O
ポンプ電圧 ポンプ電圧 電源電圧 電源電圧
(Min)(V)
(Max)(V)
(Min)(V)
(Max)(V)
3.135
-
5.25
-
1.71
1.71
-
3.465
3.465
-
備考
VCO 外付け
クロック◀
MEMS&センサー
MEMS& センサー
◆MEMS 加速度センサー
アナログ出力
Part
Number
ADXL327
ADXL337
ADXL335
ADXL325
ADXL326
ADXL212
ADXL213
ADXL103
ADXL203
ADXL206
ADXL377
ADXL78
ADXL193
ADXL278
ADXL001
Accelerometer Bandwidth Output Accelerometer
Range
-3dB(typ) Type
Sensitivity
0gBais
0gBais
Accelerometer
Sensing
TempcoX/ Tempco
Sensitivity
Axis
Y(mg/C) Z(mg/C)
(%/g)
Vsupply
(Min)
(V)
Vsupply
(Max)
(V)
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
3
3
3
3
4.75
1.8
4.75
4.75
4.75
3.135
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
5.25
6
6
6
5.25
3.6
5.25
5.25
5.25
6
SpecialFeatures
Axes
Accelerometer
Accelerometer
Accelerometer
Accelerometer
Accelerometer
Accelerometer
Accelerometer
Accelerometer
Accelerometer
Accelerometer, High Temp
Accelerometer, Shock
Accelerometer, Shock
Accelerometer, Shock
Accelerometer, Shock
Accelerometer, Shock & Vibration
3
3
3
3
3
2
2
1
2
2
3
1
1
2
1
2g
3g
3g
6g
16 g
2g
1.2 g
1.7 g
1.7 g
5g
200g
70 g
250 g
70 g
70 g
SpecialFeatures
Axes
Accelerometer
Range(Max)
Sensitivity 0gBais 0gBais Inclinometer
Accelerometer Accelerometer Bandwidth
Sensing
Tolerance TempcoX/ Tempco Accuracyover
gperLSB
NoiseDensity -3dB(typ)
Axis
(%)
Y(mg/C) Z(mg/C) Temp(deg)
Accelerometer, Ultra-Low Power
Accelerometer, Ultra-Low Power
Accelerometer
Accelerometer
Accelerometer
Accelerometer
Accelerometer
Accelerometer, Shock
Inclinometer Module
Inclinometer Module
Accelerometer Module, Shock
Accelerometer Module, Vibration
Accelerometer Module, Vibration, FFT
Accelerometer Module, Vibration, FFT
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2 g, 4 g, 8 g
2 g, 4 g, 8 g
16 g
16 g
16 g, 2 g, 4 g, 8 g
16 g, 2 g, 4 g, 8 g
1g, 2 g, 4 g, 8 g
200g
± 180°
, ± 90°
1.7 g
19 g
70 g
70 g
18 g
1 mg/LSB
1
3.9 mg/LSB
4 mg/LSB
3.9 mg/LSB
3.9 mg/LSB
2mg/LSB
49mg/LSB
244 ug/LSB
61ug/LSB
51.4 mg/LSB
4.768 mg/LSB
2.384 mg/LSB
610 ug/LSB
1.6 kHz
1.6 kHz
1.6 kHz
1.6 kHz
1.6 kHz
500 Hz
2.5 kHz
2.5 kHz
2.5 kHz
400 Hz
1.6 kHz
400 Hz
400 Hz
400 Hz
22 kHz
Analog
Analog
Analog
Analog
Analog
PWM
PWM
Analog
Analog
Analog
Analog
Analog
Analog
Analog
Analog
420 mV/g
300 mV/g
300 mV/g
174 mV/g
57 mV/g
1 V/g
1 V/g
312 mV/g
6.5 mV/g
27 mV/g
8 mV/g
27 mV/g
24.2 mV/g
12.5
30
-
1
1.1
1
1
1
2
0.25
0.1
0.1
12
-
1
1.6
1
1
1
30
-
X, Y, Z
X, Y, Z
X, Y, Z
X, Y, Z
X, Y, Z
X, Y
X, Y
X
X, Y
X, Y
X, Y, Z
X
X
X, Y
X
デジタル出力
Part
Number
ADXL362
ADXL363
ADXL343
ADXL344
ADXL346
ADXL345
ADXL350
ADXL375
ADIS16209
ADIS16210
ADIS16240
ADIS16223
ADIS16227
ADIS16228
550 ug/rtHz 200 Hz
550 ug/rtHz 200 Hz
1.6 kHz
1.6 kHz
420 ug/rtHz 1.6 kHz
420 ug/rtHz 1.6 kHz
1.6 kHz
5 mg/rtHz
1.6 kHz
190 ug/rtHz
50 Hz
190 ug/rtHz
50 Hz
480 ug/rtHz 1.6 kHz
3.3 mg/rtHz 14.25 kHz
3.3 mg/rtHz 14.25 kHz
248 ug/rtHz
5 kHz
10
10
10
8
10
0.4
5
5
6
0.5
0.5
0.8
1
0.7
0.4
0.17
10
-
0.6
0.6
0.8
1
1.3
1.2
0.24
10
-
1.9
3.1
3.8
2.7
1.5
0.7
0.25
0.21
-
Output
Type
X, Y, Z
X, Y, Z
X, Y, Z
X, Y, Z
X, Y, Z
X, Y, Z
X, Y, Z
X, Y, Z
X, Y
X, Y, Z
X, Y, Z
X, Y, Z
X, Y, Z
X, Y, Z
Vsupply Vsupply
(Min)
(Max)
(V)
(V)
SPI
SPI
I²C, SPI
I²C, SPI
I²C, SPI
I²C, SPI
I²C, SPI
I²C, SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
1.6
1.6
2
1.7
1.7
2
2
2
3
3
2.4
3.15
3.15
3
3.5
3.5
3.6
2.75
2.75
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
◆MEMS ジャイロセンサー
アナログ出力
Part
Number
Rotational
Rate
Rotational
InputRange InputRange Sensitivity
Max(°/s)
(mV/°/s)
Min(°/s)
ADXRS652
ADXRS620
ADXRS622
ADXRS623
ADXRS624
ADXRS642
ADXRS646
ADXRS649
300
50
250
250
-
300
300
150
75
300
20000
7
6
7
12.5
25
7
9
0.1
RateGyro
Sensitivity
Bandwidth
NoiseDensity
Tolerance(25°C)
-3dB(typ)
(°/s/rtHz)
(%)
0.06
0.05
0.06
0.04
0.04
0.02
0.01
0.25
2.5 kHz
2.5 kHz
2.5 kHz
3 kHz
1 kHz
2 kHz
1 kHz
2 kHz
Byas
Linear
Vsupply
Vsupply
Temp
Stability
Acceleration
Span(Min) Span(Max)
Sensor
(deg/hr.typ) Effect(deg/s/g)
(V)
(V)
3
2
3
3
2
2
-
22
22
22
22
22
20
12
200
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.03
0.015
0.1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
5.75
4.75
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
6.25
5.25
TempRange
-40 to 85°
C
-40 to 105°C
-40 to 105°C
-40 to 105°C
-40 to 105°
C
-40 to 105°C
-40 to 105°
C
-40 to 105°
C
デジタル出力
Part
Number
Rotational
Rotational
Bandwidth
InputRange InputRange
RateGyroSensitivity
-3dB(typ)
Max(°/s)
Min(°/s)
ADXRS450
ADXRS453
ADIS16260
ADIS16265
ADIS16266
ADIS16135
ADIS16133
ADIS16136
ADIS16137
▶MEMS&センサー
300
300
80
80
3500
1000
400
400
320
320
14000
350
1200
480
-
80 Hz
77 Hz
330 Hz
330 Hz
360 Hz
335 Hz
335 Hz
380 Hz
400Hz
12.5 m(°/sec)/LSB
12.5 m(°/sec)/LSB
73 m(°/sec)/LSB
73 m(°/sec)/LSB
4.17 (°
/sec)/LSB
12.5 m(°/sec)/LSB
50 m(°/sec)/LSB
71.39 u(°/sec)/LSB
159 u(°/sec)/LSB
RateGyro
NoiseDensity
(°/s/rtHz)
Sensitivity
Tolerance(25°C)
(%)
0.015
0.015
0.04
0.04
0.44
0.0122
0.0122
0.0036
0.0036
3
3
0.2
0.2
0.5
1
-
Byas
Linear
Stability
Acceleration
(deg/hr.typ) Effect(deg/s/g)
25
16
25
25
470
6
6
4
2.8
0.03
0.01
0.2
0.2
0.1
0.03
0.03
0.017
0.017
Output
Type
Vout
Nonlinearity
(%)
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
0.25
0.05
0.1
0.1
0.1
0.008
0.008
0.01
0.05
Vsupply
Vsupply
Temp
Span(Min) Span(Max)
Sensor
(V)
(V)
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
3.15
3.15
4.75
4.75
4.75
4.85
4.85
4.75
4.75
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.15
5.25
5.25
www.analog.com/jp |
77
MEMS&センサー
◆MEMS 慣性測定モジュール
Part
Number
Device
Sensors
Accelerometer Rotational Rotational
Accelerometer Accelerometer Accelerometer
ByasStability InputRange InputRange
Range(Max)
gperLSB
NoiseDensity
(mg.typ)
Min(°/s)
Max(°/s)
RateGyro
Sensitivity
RateGyro
NoiseDensity
(°/s/rtHz)
RateGyro GyroByas
BW
Stability
(Hz)
(deg/hr.typ)
Factory
Vsupply
Output
Calibration
Span(Max)
Type
Temp
(V)
ADIS16367
3 axis Accelerometer,
3 axis Rate Gyro,
Temp Sensor
18 g
3.3
mg/LSB
500
ug/rtHz
0.2
300
1200
200
m(°/sec)/LSB
0.04
330
47
-40
to 85°C
SPI
5.25
ADIS16365
3 axis Accelerometer,
3 axis Rate Gyro,
Temp Sensor
18 g
3.3
mg/LSB
500
ug/rtHz
0.2
75
300
50
m(°/sec)/LSB
0.04
330
25
-40
to 85°C
SPI
5.25
ADIS16364
3 axis Accelerometer,
3 axis Rate Gyro,
Temp Sensor
5g
1
mg/LSB
0.27
mg/rtHz
0.1
75
300
50
m(°/sec)/LSB
0.05
330
25
-20
to 70°C
SPI
5.25
ADIS16362
3 axis Accelerometer,
3 axis Rate Gyro,
Temp Sensor
1.7 g
0.33
mg/LSB
0.23
mg/rtHz
0.041
75
300
50
m(°/sec)/LSB
0.04
330
25
-20
to 70°C
SPI
5.25
ADIS16405
3 axis Accelerometer,
3 axis Magnetometer,
3 axis Rate Gyro,
Temp Sensor
18 g
3.3
mg/LSB
500
ug/rtHz
0.2
75
300
50
m(°/sec)/LSB
0.05
330
25
-40
to 85°C
SPI
5.25
ADIS16407
3 axis Accelerometer,
3 axis Magnetometer,
3 axis Rate Gyro,
Pressure Sensor,
Temp Sensor
18 g
3.3
mg/LSB
500
ug/rtHz
0.2
300
350
50
m(°/sec)/LSB
0.04
330
25
-40
to 85°
C
SPI
5.25
ADIS16334
3 axis Accelerometer,
3 axis Rate Gyro,
Temp Sensor
5g
1
mg/LSB
221
ug/rtHz
0.1
75
350
1
m(°/sec)/LSB
0.04
330
26
-20
to 70°C
SPI
5.25
ADIS16448
3 axis Accelerometer,
3 axis Magnetometer,
3 axis Rate Gyro,
Pressure Sensor,
Temp Sensor
18 g
0.833
ug/LSB
0.23
mg/rtHz
0.25
250
1200
100
m(°/sec)/LSB
0.0135
330
14.5
-40°C
to 70°C
SPI
3.45
ADIS16485
3 axis Accelerometer,
3 axis Rate Gyro
5g
0.0038
ug/LSB
0.05
mg/rtHz
0.05
450
480
30.5
u(°/sec)/LSB
0.0066
330
6
-40°C
to 70°
C
SPI
3.6
ADIS16480
3 axis Accelerometer,
3 axis Magnetometer,
3 axis Rate Gyro,
Pressure Sensor,
Temp Sensor
10 g
0.0122
ug/LSB
67
ug/rtHz
0.1
450
480
0.3052
u(°/sec)/LSB
0.0066
330
6
-40°
C
to 70°
C
SPI
3.6
◆温度センサー
アナログ出力温度センサー
出力感度
温度誤算r
(ambienttemp)
(°C)
電源電流
1 uA/°
K
1 uA/°
K
1 uA/°
K
10 mV/°C
10 mV/°C
20 mV/°C
22.5 mV/°C
28 mV/°C
0.5
0.3
2.5
1
1
1
0.5
0.5
298.2 uA
298.2 uA
305 uA
50 uA
50 uA
50 uA
500 uA
600 uA
4 ∼ 30V
4 ∼ 30V
4 ∼ 30V
2.7 ∼ 5.5V
2.7 ∼ 5.5V
2.7 ∼ 5.5V
4 ∼ 6.5V
2.7 ∼ 3.6V
-55 to 150°
C
-25 to 105°
C
-40 to 105°
C
-40 to 150°
C
-40 to 150°
C
-40 to 150°
C
0 to 100°
C
0 to 100°
C
ハイパルス幅
電源電流
電源電圧
(typ)
(typ)
(V)
10 mS
10 mS
68 mS
68 mS
0.9 mA
0.9 mA
0.37 mA
0.37 mA
4.5 ∼ 7
4.5 ∼ 7
3 ∼ 5.5
3 ∼ 5.5
モデル
AD590
AD592
TMP17
TMP35
TMP36
TMP37
AD22100
AD22103
電源電圧範囲
温度範囲
(V)
温度センサー /PWM
温度精度
モデル
TMP03
TMP04
TMP05
TMP06
インターフェース
(typ)
2℃
2℃
± 5℃(max)
± 5℃(max)
PWM
PWM
PWM
PWM
温度範囲
-40 to 100°
C
-40 to 100°
C
-40 to 150°
C
-40 to 150°C
デジタル出力温度センサー
モデル
AD7416
AD7417
AD7418
ADT7410
ADT7420
AD7414
AD7415
ADT75
ADT7408
ADT7411
AD7314
AD7817
78
|
温度分解能
(°C/LSB)
0.25
0.25
0.25
0.0078
0.0078
0.25
0.25
0.0625
0.0625
0.25
0.25
0.25
www.analog.com/jp
インターフェース
I²C
I²C
I²C
I²C
I²C
I²C, SMBus
I²C, SMBus
I²C, SMBus
I²C, SMBus
I²C, SPI
SPI
SPI
ADC
変換レート
電源電流
3
4
1
2
2
1
1
3
3
8
1
4
2.5 kSps
66.7 kSps
66.7 kSps
4 Sps
4 Sps
1.25 Sps
1.25 Sps
10 Sps
8 Sps
1.7 kSps
2.5 kSps
100 kSps
1 mA
600 uA
600 uA
210 uA
210 uA
900 uA
900 uA
525 uA
550 uA
3 mA
300 uA
2 mA
入力
電源電圧
(V)
2.7 ∼ 5.5
2.7 ∼ 5.5
2.7 ∼ 5.5
2.7 ∼ 5.5
2.7 ∼ 5.5
2.7 ∼ 5.5
2.7 ∼ 5.5
2.7 ∼ 5.5
3.0 ∼ 3.6
2.7 ∼ 5.5
2.65 ∼ 5.5
2.7 ∼ 5.5
温度範囲
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-55 to 150°
C
-20 to 105°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-55 to 125°
C
-20 to 125°C
-40 to 120°
C
-35 to 85°
C
-55 to 125°
C
MEMS&センサー◀
MEMS&センサー
温度分解能
モデル
(°C/LSB)
AD7818
ADT7301
ADT7302
ADT7310
ADT7320
インターフェース
0.25
0.03125
0.03125
0.0078
0.0078
電源電圧
ADC
変換レート
電源電流
1
1
1
1
1
100 kSps
833 Sps
833 Sps
4 Sps
4 Sps
2 mA
1.6 mA
2.2 mA
210 uA
210 uA
2.7 ∼ 5.5
2.7 ∼ 5.25
2.7 ∼ 5.25
2.7 ∼ 5.5
2.7 ∼ 5.5
-55 to 125°
C
-40 to 150°
C
-40 to 150°
C
-40 to 105°
C
-20 to 105°
C
ADC
変換レート
DAC
分解能
(bit)
電源電流
電源電圧
Rate
(typ)
(V)
1
4
4
-
12
12
10
3 mA
3 mA
3 mA
2.7 ∼ 5.5
2.7 ∼ 5.5
2.7 ∼ 5.5
入力
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
温度範囲
(V)
デジタル出力温度センサー/ DAC 内蔵
温度分解能
モデル
(°C/LSB)
ADT7316
ADT7516
ADT7517
インターフェース
0.25
0.25
0.25
入力
I²C, SMBus
I²C, Serial
I²C, Serial
温度範囲
-40 to 120°
C
-40 to 120°C
-40 to 120°
C
◆温度コントローラ
モデル
温度誤差(@25℃)
(°C)
全動作範囲温度誤算
Isupply
Nominal
電源電圧範囲
(°C)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
3
6
6
6
6
6
6
5
120 uA
50 uA
50 uA
50 uA
50 uA
50 uA
50 uA
500 uA
2.7 ∼ 7
2.7 ∼ 5.5
2.7 ∼ 5.5
2.7 ∼ 5.5
2.7 ∼ 5.5
2.7 ∼ 5.5
2.7 ∼ 5.5
4.5 ∼ 13.2
AD22105
ADT6401
ADT6402
ADT6501
ADT6502
ADT6503
ADT6504
TMP01
温度範囲
(V)
-40 to 125°C
-55 to 125°
C
-55 to 125°
C
-55 to 125°
C
-55 to 125°
C
-55 to 125°
C
-55 to 125°
C
-55 to 125°
C
◆センサー用シグナル・コンディショナー
熱電対 冷接点補償内蔵
モデル
校正誤差(@+25℃)
伝達関数
AD594
AD595
AD597
AD8494
AD8495
AD8496
AD8497
10 mV/℃
10 mV/℃
10 mV/℃
5 mV/℃
5 mV/℃
5 mV/℃
5 mV/℃
消費電流
熱電対タイプ
(°C)
1
1
4
1
1
1
1
J
K
K
J
K
J
K
電源スパン
温度範囲
Nominal
300 uA
300 uA
300 uA
180 uA
180 uA
180 uA
180 uA
(V)
5.0 ∼ 30
5.0 ∼ 30
5.0 ∼ 30
2.7 ∼ 36
2.7 ∼ 36
2.7 ∼ 36
2.7 ∼ 36
-55 to 125℃
-55 to 125℃
-55 to 125℃
-40 to 125℃
-40 to 125℃
-40 to 125℃
-40 to 125℃
LVDT
モデル
AD598
AD698
Vin範囲
(V)
出力電圧範囲
Vos
(%ofFS)
(%)
ゲイン誤差
(最小ゲイン)
(%)
励起周波数
0.1 to 3.5
0.1 to 3.5
± 11 V
± 11 V
0.3
0.02
0.4
0.1
20 Hz∼ 20 kHz
20 Hz∼ 20 kHz
入力レンジ
(V)
リニアレンジ
(%・Vcc)
(10-90)
(Vcc/2) ± 0.5
10 ∼ 90
0.1%・FS
励起電流
電源範囲
温度範囲
40
40
13 ∼ 36V
13 ∼ 36V
0 to 70℃, -40 to 85℃
-55℃ to 125℃, -40 to 85℃
帯域
出力電流
電源電圧
温度範囲
5.7 kHz
1 mA
4.5V ∼ 6V
-40℃ to +150℃
(mA)
ホールセンサー
入力感度
モデル
(uV/G/V)
AD22151G
160
直線性
◆磁気角度センサー
モデル
ADA4571
内蔵センサー
AMR(異方性磁気抵抗)ブリッジ
電源電圧
電源電圧
消費電流
(Min)
(Max)
(Max)
角度
検出感度
出力電圧レンジ
リニアリ
ティ
トータル
精度
@-3dB(typ)
2.7V
5.5V
6.5mA
51 mV/ 度
電源電圧の 7%∼ 93%
0.05°
0.4°
100KHz
帯域幅
温度範囲
備考
-40℃ to 150℃ 電源レシオメトリック動作
◆タッチコントローラ
→詳細は p15(AD コンバータの下のタッチコントローラ)をご覧ください
◆近接センサー用 AD コンバータ
→詳細は p15(AD コンバータの下の近接センサー用 ADC)をご覧ください
▶MEMS&センサー
www.analog.com/jp |
79
シグナル・コンディショニング・モジュール(IOモジュール)
シグナル・コンディショニング・モジュール(IO モジュール)
◆アナログ入出力 信号処理モジュール
絶縁(入力と出力が電気的に絶縁されています)
モデル
信号帯域
電源電圧
(Hz)
(V)
100
400
20000
3
3
3
3
3
3
400
10000
10000
3
3
3
n/a
n/a
3
4
4
4
4
4
4
4
10000
400
10000
10000
100
n/a
n/a
4
± 15
± 15
± 15
± 15
± 15
± 15
± 15
± 15
± 15
± 15
± 15
± 15
± 15
± 15
± 15
± 15
± 15
± 15
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
入力
出力
入力レンジ
出力レンジ
1B21
1B22
1B31
1B41
1B51
3B30
3B31
3B34
3B37
3B39
3B40
3B41
3B42
3B43
3B44
3B45
3B46
3B47
5B30
5B31
5B32
5B34
5B35
5B36
5B37
5B38
5B39
5B40
5B41
5B42
5B45
5B46
5B47
電圧
電圧
ストレンゲージ
RTD
熱電対
電圧 (mV)
電圧
RTD
熱電対
電圧
電圧 (mV)
電圧
AC 電圧 (mV)
AC 電圧
AC 電圧
周波数
周波数
熱電対
電圧 (mV)
電圧
電流
RTD
RTD
ポテンショメータ
熱電対
ストレンゲージ
電圧
電圧 (mV)
電圧
電流
周波数
周波数
熱電対
電流
電圧
電圧
電圧
電圧
電圧 / 電流
電圧 / 電流
電圧 / 電流
電圧 / 電流
電流
電圧 / 電流
電圧 / 電流
電圧 / 電流
電圧 / 電流
電圧 / 電流
電圧 / 電流
電圧 / 電流
電圧
電圧
電圧
電圧
電圧
電圧
電圧
電圧
電圧
電流
電圧
電圧
電圧
電圧
電圧
電圧
0-1V ∼ 0-10V
0-1V ∼ 0-10V
詳細はデータシート参照
詳細はデータシート参照
詳細はデータシート参照
± 5mV ∼ ± 500mV
± 1V ∼ ± 10V
詳細はデータシート参照
詳細はデータシート参照
± 10V; 0-10V
± 5mV ∼ ± 500mV
+/- .5V to +/- 20V
20mV rms ∼ 1V rms
1V rms ∼ 50V rms
50V rms ∼ 550V rms
25 Hz ∼ 1100 Hz
520 Hz ∼ 25 kHz
詳細はデータシート参照
± 10mv ∼ ± 100mV
± 1V ∼ ± 20V
0-20mA; 4-20mA
詳細はデータシート参照
詳細はデータシート参照
0-10k Ω
詳細はデータシート参照
± 10mv ∼ ± 200mV
± 5V; 0-5V
± 10mv ∼ ± 100mV
± 1V ∼ ± 20V
0-20mA; 4-20mA
500 Hz ∼ 20 kHz
20 kHz ∼ 275 kHz
詳細はデータシート参照
4-20mA, 0-20mA
4-20mA, 0-20mA
± 10V
± 10V
± 10V
± 10V; 4-20mA, 0-20mA
± 10V; 4-20mA, 0-20mA
0-10V; 4-20mA, 0-20mA
0-10V; 4-20mA, 0-20mA
4-20mA, 0-20mA
± 10V; 4-20mA, 0-20mA
± 10V; 4-20mA, 0-20mA
0-10V; 4-20mA, 0-20mA
0-10V; 4-20mA, 0-20mA
± 10V; 4-20mA, 0-20mA
0-10V; 4-20mA, 0-20mA
± 10V; 4-20mA, 0-20mA
0-10V; 4-20mA, 0-20mA
± 5V; 0-5V
± 5V; 0-5V
± 5V; 0-5V
0-5V
0-5V
0-5V
± 5V; 0-5V
± 5V
4-20mA, 0-20mA
± 5V; 0-5V
± 5V; 0-5V
1-5V; 2-10V
± 5V; 0-5V
± 5V; 0-5V
0-5V
6B11
電流 / 電圧 / 電圧 (mV)
/ 熱電対
シリアル RS-485
詳細はデータシート参照
RS-485 or RS-232
4
+5
6B12
6B13
6B21
7B21
7B22
7B27
7B30
7B31
7B32
7B33
7B34
7B35
7B37
7B39
7B40
7B41
7B47
電圧 (mV, V)
RTD
デジタル入力
電圧
電圧
熱電対
電圧 (mV)
電圧
電流
電圧 / 電流
RTD
電流
熱電対
電圧
電圧 (mV)
電圧
熱電対
シリアル RS-485
シリアル RS-485
電流
電圧
電圧
電圧
電圧
電圧
電圧
電圧
電圧
電圧
電圧
電流
電圧
電圧
電圧
詳細はデータシート参照
詳細はデータシート参照
ソフトウエアにより設定
± 10V
± 10V
詳細はデータシート参照
± 10mV ∼ ± 1V
± 5V ∼ ± 50V
0-20mA; 4-20mA
0-5V; 1-5V
詳細はデータシート参照
4-20mA
詳細はデータシート参照
0-10V; 1-5V
± 10mV ∼ ± 1V
± 5V ∼ ± 50V
詳細はデータシート参照
4-20mA, 0-20mA
RS-485 or RS-232
RS-485 or RS-232
± 10V
± 10V
0-10V; 1-5V
0-10V; 1-5V
0-10V; 1-5V
0-10V; 1-5V
0-10V; 1-5V
0-10V; 1-5V
0-10V; 1-5V
0-10V; 1-5V
4-20mA, 0-20mA
0-10V; 1-5V
0-10V; 1-5V
0-10V; 1-5V
4
4
3
300
400
3
3
3
100
100
3
100
3
100
10000
10000
3
+5
+5
+5
± 25
± 25
+24
+24
+24
+24
+24
+24
+24
+24
+24
+24
+24
+24
信号帯域
電源電圧
非絶縁(入力と出力は絶縁されていません)
モデル
3B16
3B17
3B18
3B20
6B50
7B14
80
|
入力
出力
入力レンジ
出力レンジ
ストレンゲージ
LVDT, RVDT
ストレンゲージ
AC ストレンゲージ
デジタル信号
RTD
電圧 / 電流
電圧 / 電流
電圧 / 電流
電圧 / 電流
RS-232C/RS-485
電圧
± 5mV ∼ ± 500mV
20mV rms ∼ 5V rms
± 5mV ∼ ± 500mV
1.5mV rms ∼ 150mV rms
TTL or CMOS
詳細はデータシート参照
4-20mA, 0-20mA
± 10V; 4-20mA, 0-20mA
± 10V; 4-20mA, 0-20mA
± 10V; 4-20mA, 0-20mA
24bit デジタル
0-10V; 1-5V
www.analog.com/jp
(Hz)
(V)
3
100
10000
100
19200
3
± 15
± 15
± 15
± 15
+5
+24
シグナル・コンディショニング・モジュール(IOモジュール)◀
センサー応用モジュール
センサー応用モジュール
◆マルチチップ・ハイブリッド 加速度センサー応用モジュール
内蔵機能
センサー
軸数
加速度測定レンジ
分解能
ノイズ密度
帯域幅
感度公差
電源
(Typ)
-3dB(Typ)
(%)
デジタル
入出力
電源
g/LSB
センサー
軸方向
消費電流
+/-(Max)
(Typ)
(Max)
(V)
(Max)
(V)
温度範囲
ADIS16003
2軸± 1.7g加速度センサー、
温度センサー内蔵、SPI IF
2
1.7 g
1.22 mg/LSB
110 ug/ √ Hz
2.25 kHz
8
X, Y
SPI
1.4 mA
3
5.25
-40 to 125°C
ADIS16006
2軸± 5g加速度センサー、
温度センサー内蔵、SPI IF
2
5g
4 mg/LSB
200 ug/ √ Hz
2.25 kHz
8
X, Y
SPI
1.4 mA
3
5.25
-40 to 125°C
ADIS16201
2軸傾斜計、± 1.7g加速度センサー、
温度センサーとDAC内蔵、
ADC 外部入力、GPIO、SPI IF
2
1.7 g
462 ug/LSB
190 ug/ √ Hz
2.25 kHz
1
X, Y
SPI
11 mA
3
3.6
-40 to 125°C
ADIS16203
傾斜計、温度センサーとDAC内蔵、
ADC外部入力、
GPIO、SPI IF
1
± 180°, 0~360°
0.025°/LSB
0.037 °
/ √ Hz
2.25 kHz
1
Z
SPI
11 mA
3
3.6
-40 to 125°C
ADIS16209
2軸傾斜計、± 1.7g加速度センサー、
温度センサーとDAC内蔵、
ADC 外部入力、GPIO、SPI IF
2
± 1.7g / ± 180°,
± 90°
244ug/LSB
0.025 °/LSB
190 ug/ √ Hz
50 Hz
0.4
X, Y
SPI
14 mA
3
3.6
-40 to 125°C
ADIS16210
3軸傾斜計、± 1.7g加速度センサー、
温度センサーとDAC内蔵、
ADC 外部入力、GPIO、SPI IF
3
1.7 g
-
190 ug/ √ Hz
50 Hz
-
X, Y, Z
SPI
18 mA
3
3.6
-40 to 85°C
ADIS16223
3軸 振動センサー ±70g、
温度センサー内蔵
3
70 g
4.768 mg/LSB
3.3 mg/ √ Hz
14.25 kHz
5
X, Y, Z
SPI
43 mA
3.15
3.6
-40 to 125°C
ADIS16227
3軸 振動センサー ±1、5、20、70g、
温度センサー内蔵、512ポイントFFT、
データストレージ、GPIO
3
70 g
2.384 mg/LSB
3.3 mg/ √ Hz
14.25 kHz
5
X, Y, Z
SPI
43 mA
3.15
3.6
-40 to 125°C
ADIS16228
3軸 振動センサー ±1、5、20g、
温度センサー内蔵、512ポイントFFT、
データストレージ、GPIO
3
18 g
610 ug/LSB
248 ug/ √ Hz
5 kHz
6
X, Y, Z
SPI
40 mA
3
3.6
-40 to 125°C
ADIS16240
3軸加速度、衝撃センサー、ローパワー・
スリープモード、ピークホールド機能、
外部 ADC入力
3
19 g
51.4 mg/LSB
480 ug/ √ Hz
1.6 kHz
-
X, Y, Z
SPI
1 mA
2.4
3.6
-40 to 85°C
モデル
▶センサー応用モジュール
www.analog.com/jp |
81
アナログ・スイッチ
アナログ・スイッチ
◆1 チャンネル
シングル SPST(単極単投)双方向スイッチ
モデル
ADG801
ADG802
ADG841
ADG1401
ADG1402
ADG601
ADG602
ADG701
ADG701L
ADG702
ADG702L
ADG741
ADG742
ADG751
ADG417
ADG901
ADG902
オン抵抗
Logic0
Ron
(Ω)
スイッチの状
態
0.25
0.25
0.28
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
15
25
-
1 NO
1 NC
1 NO
1 NO
1 NC
1 NO
1 NC
1 NO
1 NO
1 NC
1 NC
1 NO
1 NC
1 NC
1 NC
1 NO
1 NO
単電源
動作
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
高電圧
(±15V)
信号帯域
動作
-3dB(Typ)
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
12 MHz
12 MHz
21 MHz
120 MHz
120 MHz
180 MHz
180 MHz
200 MHz
200 MHz
200 MHz
200 MHz
200 MHz
200 MHz
300 MHz
4.5 GHz
4.5 GHz
オフアイソ
レーション
インサー
ションロス
負電源
負電源
正電源
正電源
(Max)
(V)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
温度範囲
備考
(Typ)(dB)
(Min)
(V)
(dB)
-61
-61
-54
-58
-58
-60
-60
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-65
-80
-37
-37
0.02
0.08
0.08
0.8
0.8
0
0
0
-15
-15
-5.5
-5.5
0
0
0
0
0
0
0
-16.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
1.8
1.65
0
0
2.7
2.7
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
5
1.65
1.65
5.5
5.5
3.6
15
15
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
16.5
2.75
2.75
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 85°C
-40 to 85°C
-40 to 85°C
-40 to 85°C
-40 to 85°C
-40 to 85°C
-40 to 85°C
-40 to 85°C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 85°C
RF スイッチ
RF スイッチ
負電源
負電源
正電源
正電源
(Max)
(V)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
温度範囲
備考
低 ON 抵抗
低 ON 抵抗
低 ON 抵抗
低 ON 抵抗
シングル SPDT(単極双投)スイッチ 2 : 1 双方向マルチプレクサ
モデル
オン抵抗
Logic0
Ron
(Ω)
スイッチの状
態
ADG839
ADG819
ADG849
ADG852
ADG1419
ADG719
ADG749
ADG779
ADG619
ADG752
ADG419
0.35
0.5
0.7
0.8
2.1
2.5
2.5
2.5
4
15
25
1 NO/1 NC
1 NO/1 NC
1 NO/1 NC
1 NO/1 NC
1 NO/1 NC
1 NO/1 NC
1 NO/1 NC
1 NO/1 NC
1 NO/1 NC
1 NO/1 NC
1 NO/1 NC
ADG1219
120
ADG919
ADG918
ADG5419
単電源
動作
高電圧
(±15V)
信号帯域
オフアイソ
レーション
インサー
ションロス
(dB)
(Typ)(dB)
(Min)
(V)
動作
-3dB(Typ)
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
Yes
25 MHz
17 MHz
38 MHz
100 MHz
135 MHz
200 MHz
200 MHz
200 MHz
190 MHz
250 MHz
-
-57
-71
-64
-75
-64
-87
-87
-87
-67
-80
-80
0.01
0.04
0.06
0.16
-
0
0
0
0
-15
0
0
0
-5.5
0
-16.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.65
1.8
2.7
1.8
5
1.8
1.8
1.8
2.7
1.8
5
3.6
5.5
5.5
5.5
15
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
16.5
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 85°C
-40 to 125°C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-55 to 125°
C
1 NO/1 NC
Yes
Yes
520 MHz
-80
-
-16.5
0
5
16.5
-40 to 125°
C
低チャージイン
ジェクション
-
1 NO/1 NC
1 NO/1 NC
Yes
Yes
No
No
4 GHz
4 GHz
-43
-43
0.8
0.8
0
0
0
0
1.65
1.65
2.75
2.75
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
RF スイッチ
RF スイッチ
13.5
1 NO/1 NC
Yes
Yes
190 MHz
-
-0.8
-22
-9
9
40
-40 to 125°
C
高耐圧± 22V/0.40V
高ラッチアップ耐量
オフアイソ
レーション
インサー
ションロス
負電源
負電源
正電源
正電源
(Min)
(V)
(Max)
(V)
備考
(Typ)(dB)
(Max)
(V)
温度範囲
(dB)
(Min)
(V)
◆2 チャンネル
デュアル SPST(単極単投)双方向スイッチ
モデル
オン抵抗
Logic0
Ron
(Ω)
スイッチの状
態
ADG821
ADG822
ADG823
ADG1421
ADG1422
ADG1423
ADG621
ADG721
ADG722
ADG723
0.5
0.5
0.5
2.1
2.1
2.1
4
4
4
4
2 NO
2 NC
1 NO/1 NC
2 NO
2 NC
1 NO/1 NC
2 NO
2 NO
2 NC
1 NO/1 NC
ADG5421
13.5
ADG5423
13.5
単電源
動作
高電圧
(±15V)
信号帯域
動作
-3dB(Typ)
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
24 MHz
24 MHz
24 MHz
180 MHz
180 MHz
180 MHz
230 MHz
200 MHz
200 MHz
200 MHz
-52
-52
-52
-64
-64
-64
-65
-80
-80
-80
0.12
0.12
0.12
-
0
0
0
-15
-15
-15
-5.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
1.8
1.8
5
5
5
2.7
1.8
1.8
1.8
5.5
5.5
5.5
15
15
15
5.5
5.5
5.5
5.5
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 85°C
-40 to 85°C
-40 to 85°C
-40 to 85°C
2 NO
Yes
Yes
250 MHz
-55
-1
-22
-9
9
40
-40 to 125°
C
高耐圧
± 22V/0.40V
1 NO/1 NC
Yes
Yes
250 MHz
-55
-1
-22
-9
9
40
-40 to 125°
C
高耐圧
± 22V/0.40V
負電源
負電源
正電源
正電源
(Max)
(V)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
温度範囲
備考
低 ON 抵抗
低 ON 抵抗
低 ON 抵抗
低 ON 抵抗
低 ON 抵抗
デュアル SPDT(単極双投)スイッチ 2 : 1 双方向マルチプレクサ
モデル
82
|
オン抵抗
Logic0
Ron
(Ω)
スイッチの状
態
ADG884
ADG824
ADG836
ADG836L
ADG854
ADG1636
ADG1436
ADG736
ADG736L
ADG787
ADG772
0.28
0.5
0.5
0.5
0.8
1
1.5
2.5
2.5
2.5
6.7
NO/NC × 2
NO/NC × 2
NO/NC × 2
NO/NC × 2
NO/NC × 2
NO/NC × 2
NO/NC × 2
NO/NC × 2
NO/NC × 2
NO/NC × 2
NO/NC × 2
ADG5436
9.8
ADG436
ADG636
12
85
www.analog.com/jp
単電源
動作
高電圧
(±15V)
信号帯域
オフアイソ
レーション
インサー
ションロス
(dB)
(Typ)(dB)
(Min)
(V)
動作
-3dB(Typ)
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
18 MHz
90 MHz
57 MHz
57 MHz
100 MHz
27 MHz
110 MHz
200 MHz
200 MHz
145 MHz
630 MHz
-60
-71
-67
-67
-75
-70
-80
-82
-82
-63
73
0.03
0.04
0.05
0.06
-0.18
0.2
0.55
0
0
0
0
0
-8
-16.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
1.65
1.65
1.8
1.65
3.3
4.5
1.8
1.8
2.7
1.65
5.5
3.6
3.6
5.5
3.6
16
16.5
5.5
5.5
5.5
3.6
-40 to 85°
C
-40 to 85°C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 85°C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 85°
C
-40 to 85°C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
NO/NC × 2
Yes
Yes
102 MHz
-78
0.7
-22
0
9
40
-40 to 125°
C
NO/NC × 2
NO/NC × 2
Yes
Yes
Yes
No
610 MHz
-72
-65
-
-20
-5.5
0
0
3
2.7
30
5.5
-40 to 85°
C
-40 to 125°
C
高耐圧± 22V/0.4V
高ラッチアップ耐量
高耐圧
アナログ・スイッチ◀
アナログ・スイッチ
モデル
オン抵抗
Logic0
Ron
(Ω)
スイッチの状
態
ADG1236
120
NO/NC × 2
ADG5236
160
ADG936
-
単電源
動作
高電圧
(±15V)
信号帯域
オフアイソ
レーション
インサー
ションロス
負電源
負電源
正電源
正電源
(Max)
(V)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
温度範囲
備考
(Typ)(dB)
(Min)
(V)
(dB)
動作
-3dB(Typ)
Yes
Yes
1 GHz
-80
-
-16.5
0
10.8
16.5
-40 to 125°
C
低チャージ
インジェクション
NO/NC × 2
Yes
Yes
266 MHz
-85
7
-22
0
9
40
-40 to 125°
C
高耐圧± 22V/0.4V
高ラッチアップ耐量
NO/NC × 2
Yes
No
4 GHz
-60
0.9
0
0
1.65
2.75
-40 to 85°
C
RF スイッチ
負電源
負電源
正電源
正電源
(Max)
(V)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
温度範囲
備考
-40 to 85°C
-40 to 85°C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
◆3 チャンネル
トリプル(3ch) SPDT(単極双投)スイッチ 2 : 1 双方向マルチプレクサ
モデル
ADG733
ADG786
ADG1433
ADG1633
ADG5433
ADG633
ADG1233
ADG5233
オン抵抗
Logic0
Ron
(Ω)
スイッチの状
態
2.5
2.5
4
4.5
13.5
52
120
160
NO/NC × 3
NO/NC × 3
NO/NC × 3
NO/NC × 3
NO/NC × 3
NO/NC × 3
NO/NC × 3
NO/NC × 3
単電源
動作
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
高電圧
(±15V)
信号帯域
動作
-3dB(Typ)
No
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
160 MHz
160 MHz
200 MHz
103 MHz
145 MHz
580 MHz
900 MHz
205 MHz
オフアイソ
レーション
インサー
ションロス
(dB)
(Typ)(dB)
(Min)
(V)
-72
-80
-70
-64
-60
-90
-80
-75
-
-2.5
-2.5
-16.5
8
-22
-6
-16.5
-22
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
1.8
4.5
3.3
9
2
10.8
9
5.5
5.5
16.5
16
40
6
16.5
40
オフアイソ
レーション
インサー
ションロス
負電源
負電源
正電源
正電源
(Typ)(dB)
(Max)
(V)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
温度範囲
(dB)
(Min)
(V)
◆4 チャンネル
クワッド SPST(単極単投)双方向スイッチ
モデル
オン抵抗
Logic0
Ron
(Ω)
スイッチの状
態
ADG811
ADG812
ADG1611
ADG1612
ADG1613
ADG1411
ADG1412
ADG1413
ADG781
ADG782
ADG783
ADG711
ADG712
ADG713
ADG451
ADG452
ADG453
ADG4612
ADG4613
ADG5412
ADG5413
ADG431
ADG432
ADG433
ADG411
ADG412
ADG413
ADG201HS
0.5
0.5
1
1
1
1.8
1.5
1.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
4
4
4
5.2
5.2
9.8
9.8
17
17
17
25
25
25
30
4 NC
4 NO
4 NC
4 NO
2 NO/2 NC
4 NC
3 NO
2 NO/2 NC
4 NC
4 NO
2 NO/2 NC
4 NC
4 NO
2 NO/2 NC
4 NC
4 NO
2 NO/2 NC
4 NO
2 NO/2 NC
4 NO
2 NO/2 NC
4 NC
4 NO
2 NO/2 NC
4 NC
4 NO
2 NO/2 NC
4 NC
ADG511
30
ADG512
単電源
動作
高電圧
(±15V)
信号帯域
備考
動作
-3dB(Typ)
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
90 MHz
90 MHz
38 MHz
38 MHz
38 MHz
170 MHz
170 MHz
170 MHz
200 MHz
200 MHz
200 MHz
200 MHz
200 MHz
200 MHz
293 MHz
293 MHz
167 MHz
167 MHz
-
-67
-67
-70
-70
-70
-80
-80
-80
-78
-78
-78
-78
-78
-78
-65
-65
-65
-54
-54
-78
-78
-68
-68
-68
-68
-68
-68
-72
0.05
0.05
-0.35
-0.35
-0.35
0.5
0.5
0.7
0.7
-
0
0
-8
-8
-8
-16.5
-16.5
-16.5
0
0
0
0
0
0
-16.5
-16.5
-16.5
-5.5
-5.5
-20
-22
-16.5
-16.5
-16.5
-16.5
-16.5
-16.5
-5.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.65
1.65
3.3
3
3.3
4.5
4.5
4.5
2.7
2.7
2.7
1.8
1.8
1.8
4.5
4.5
4.5
2.7
2.7
9
9
5
5
5
5
5
5
4.5
3.6
3.6
16
16
16
16.5
16.5
16.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
16.5
16.5
16.5
16
16
40
40
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
5.5
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 85°C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 85°C
-40 to 85°
C
-40 to 85°C
-55 to 125°C
-55 to 125°C
-40 to 85°C
-55 to 125°C
4 NC
Yes
No
-
-68
-
-5.5
0
4.5
5.5
-55 to 125°
C
過電圧保護
電源 +2V
30
4 NO
Yes
No
-
-68
-
-16.5
0
10.8
16.5
-40 to 85°
C
過電圧保護
電源 +2V
ADG513
30
2 NO/2 NC
Yes
No
-
-68
-
-5.5
0
4.5
5.5
-40 to 85°
C
過電圧保護
電源 +2V
ADG441
40
4 NC
Yes
Yes
-
-60
-
-16.5
0
10.8
16.5
-55 to 125°
C
過電圧保護
電源 +2V
ADG442
40
4 NO
Yes
Yes
-
-60
-
-16.5
0
10.8
16.5
-40 to 85°
C
過電圧保護
電源 +2V
ADG201A
ADG202A
ADG221
60
60
60
4 NC
4 NO
4 NC
No
No
No
Yes
Yes
Yes
-
-80
-80
-80
-
-16.5
-15
-15
0
0
0
10.8
15
15
16.5
15
15
-55 to 125°
C
-55 to 125°
C
-55 to 125°
C
ADG444
40
4 NC
Yes
Yes
-
-60
-
-15
0
15
15
-40 to 85°
C
SW06
AD7511
ADG611
ADG612
ADG613
ADG211A
ADG212A
ADG1211
ADG1212
ADG1213
ADG1311
ADG1312
ADG1313
65
75
85
85
85
115
115
120
120
120
130
130
130
2 NO/2 NC
4 NC
4 NC
4 NO
2 NO/2 NC
4 NC
4 NO
4 NC
4 NC
2 NO/2 NC
4 NC
4 NO
2 NO/2 NC
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
680 MHz
680 MHz
680 MHz
700 MHz
700 MHz
1 GHz
600 MHz
600 MHz
600 MHz
-58
-65
-65
-65
-80
-80
-75
-75
-80
-80
-80
-80
-
-15
-15
-5.5
-5.5
-5.5
-15
-15
-16.2
-16.2
-16.2
-16.5
-16.5
-16.5
-15
-15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
15
2.7
2.7
2.7
15
15
10.8
10.8
10.8
10.8
10.8
10.8
15
15
5.5
5.5
5.5
15
15
16.2
16.2
16.2
16.5
16.5
16.5
-55 to 125°
C
-55 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°C
-40 to 105°
C
-40 to 105°C
-40 to 105°
C
ADG5212
160
4 NO
Yes
Yes
435 MHz
105
6.8
-22
0
9
40
-40 to 125°
C
高電圧± 22V、
40V
ADG5213
160
2 NO/2 NC
Yes
Yes
435 MHz
105
6.8
-22
0
9
40
-40 to 125°
C
高電圧± 22V、
40V
▶アナログ・スイッチ
過電圧保護
電源 +2V
www.analog.com/jp |
83
アナログ・スイッチ
クワッド SPDT(単極双投)双方向スイッチ 2 : 1 双方向マルチプレクサ
モデル
ADG774
ADG774A
ADG784
ADG734
ADG788
ADG1434
ADG1634
ADG794
ADG5434
ADG333A
ADG1234
ADG1334
ADG5234
オン抵抗
Logic0
Ron
(Ω)
スイッチの状
態
2.2
2.2
2.2
2.5
2.5
4
4.5
5
13.5
20
120
130
160
NO/NC × 4
NO/NC × 4
NO/NC × 4
NO/NC × 4
NO/NC × 4
NO/NC × 4
NO/NC × 4
NO/NC × 4
NO/NC × 4
NO/NC × 4
NO/NC × 4
NO/NC × 4
NO/NC × 4
単電源
動作
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
高電圧
(±15V)
信号帯域
オフアイソ
レーション
インサー
ションロス
負電源
負電源
正電源
正電源
(Max)
(V)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
温度範囲
(Typ)(dB)
(Min)
(V)
(dB)
-40 to 85°C
-40 to 125°
C
-40 to 85°C
-40 to 85°C
-40 to 85°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 85°
C
-40 to 125°
C
-40 to 85°
C
-40 to 125°
C
-40 to 105°
C
-40 to 125°
C
備考
動作
-3dB(Typ)
No
No
No
No
No
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
240 MHz
400 MHz
240 MHz
160 MHz
160 MHz
200 MHz
103 MHz
300 MHz
145 MHz
900 MHz
700 MHz
205 MHz
-65
-65
-65
-72
-80
-70
-64
-65
-60
-72
-80
-80
-75
0.24
0.9
6.3
0
0
0
-2.75
-2.75
-16.5
8
0
-22
-20
-16.5
-16.5
-22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
2.7
2.7
1.8
2.25
4.5
3.3
2.7
9
5
10.8
10.8
9
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
16.5
16
5.5
40
20
16.5
16.5
40
信号帯域
オフアイソ
レーション
インサー
ションロス
負電源
負電源
正電源
正電源
(Typ)(dB)
(Max)
(V)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
温度範囲
(dB)
(Min)
(V)
-80
-80
73
0.55
-2.75
-2.75
-15
0
0
0
2.7
2.7
0
5.5
5.5
15
-40 to 85°C
-40 to 85°C
-40 to 125°
C
負電源
負電源
正電源
正電源
(Min)
(V)
(Max)
(V)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
高耐圧± 22V/0.4V
高耐圧
高耐圧± 22V/0.4V
◆8 チャンネル
8ch SPST(単極単投)双方向スイッチ
モデル
ADG715
ADG714
ADG1414
オン抵抗
Logic0
Ron
(Ω)
スイッチの状
態
2.5
2.5
9.5
8 NO
8 NO
8 NO
単電源
動作
Yes
Yes
Yes
高電圧
(±15V)
動作
-3dB(Typ)
No
No
Yes
155 MHz
155 MHz
156 MHz
備考
◆クロスポイント
単一方向アナログ・クロスポイント・スイッチ(バイポーラ、出力アンプ内蔵)
-3dB(Typ)
(MHz)
オン抵抗
単電源
動作
出力電圧
出力振幅
(V)
(Typ)
(Vp-p)
ch間クロストーク
(Typ)
(dB)
クロストーク
周波数
AD8177
(16:5) x 3
500
1.8 kV/us
2
±2
4
-82
10 MHz
3.3
5.5
4.5
5.5
出力ディス
エーブル
AD8178
(16:5) x 3
450
1.65 kV/
us
4
±2
4
-74
10 MHz
3.3
5.5
4.5
5.5
出力ディス
エーブル
AD8175
(16:9) x 3
500
1.8 kV/us
2
±2
4
-82
10 MHz
3.3
5.0
4.5
5.5
出力ディス
エーブル
AD8176
(16:9) x 3
450
1.65 kV/
us
4
±2
4
-74
10 MHz
3.3
5.0
4.5
5.5
出力ディス
エーブル
AD8113
16 x 16
60
100 V/us
2
± 10
20
-83
20 kHz
4.5
5.5
9
25.2
出力ディス
エーブル
AD8114
16 x 16
225
375 V/us
1
±3
6
-60
10 MHz
3.3
5.0
9
11
出力ディス
エーブル
AD8115
16 x 16
200
450 V/us
2
±3
6
-52
10 MHz
3.3
5.0
9
11
出力ディス
エーブル
AD8116
16 x 16
200
300 V/us
1
±3
6
-60
10 MHz
3.3
5.0
9
11
出力ディス
エーブル
ADV3205
16 x 16
60
100 V/us
2
±3
6
-67
5 MHz
-
-
9
11
出力ディス
エーブル
ADV3226
16 x 16
820
2.15 kV/
us
1
± 2.8
5.6
-75
5 MHz
3.3
5.5
9
11
出力ディス
エーブル
ADV3227
16 x 16
750
2.9 kV/us
1
± 2.8
5.6
-75
5 MHz
3.3
5.5
9
11
出力ディス
エーブル
AD8106
16 x 5
390
500 V/us
1
±3
6
-70
10 MHz
3.3
5.0
9
11
出力ディス
エーブル
AD8107
16 x 5
260
500 V/us
2
±3
6
-80
10 MHz
3.3
5.0
9
11
出力ディス
エーブル
AD8110
16 x 8
390
500 V/us
1
±3
6
-70
10 MHz
3.3
5.0
9
11
出力ディス
エーブル
AD8111
16 x 8
260
500 V/us
2
±3
6
-80
10 MHz
3.3
5.0
9
11
出力ディス
エーブル
AD8112
16 x 8
60
100 V/us
2
± 10
20
-83
20 kHz
4.5
5.5
9
25.2
出力ディス
エーブル
ADV3224
16 x 8
750
2.5 kV/us
1
± 2.8
5.6
-87
5 MHz
3.3
5.5
9
11
出力ディス
エーブル
ADV3225
16 x 8
750
2.5 kV/us
2
± 2.8
5.6
-70
5 MHz
3.3
5.5
9
11
出力ディス
エーブル
AD8104
32 x 16
600
1.8 kV/us
1
±2
4
-72
10 MHz
2.0
5.0
4.5
5.5
SYNC-TIP
クランプ
AD8105
32 x 16
600
1.8 kV/us
2
±2
4
-68
10 MHz
2.0
5.0
4.5
5.5
出力ディス
エーブル
ADV3202
32 x 16
300
400 V/us
1
± 1.2
2.4
-48
5 MHz
3.3
5.5
4.5
7.2
SYNC-TIP
クランプ
ADV3203
32 x 16
300
400 V/us
2
± 1.2
2.4
-48
5 MHz
3.3
5.5
4.5
7.2
SYNC-TIP
クランプ
AD8117
32 x 32
600
1.8 kV/us
1
±2
4
-65
10 MHz
2.0
5.0
4.5
5.5
出力ディス
エーブル
AD8118
32 x 32
600
1.8 kV/us
2
±2
4
-70
10 MHz
2.0
5.0
4.5
5.5
出力ディス
エーブル
ADV3200
32 x 32
300
400 V/us
1
± 1.2
2.4
-48
5 MHz
3.3
5.5
4.5
7.2
SYNC-TIP
クランプ
ADV3201
32 x 32
300
400 V/us
2
± 1.2
2.4
-48
5 MHz
3.3
5.5
4.5
7.2
SYNC-TIP
クランプ
8x8
350
400 V/us
1
± 2.5
5
-76
10 MHz
3.3
5.0
9
11
出力ディス
エーブル
AD8108
84
|
帯域幅
回路構成
モデル
www.analog.com/jp
備考
アナログ・スイッチ◀
アナログ・スイッチ
帯域幅
出力振幅
(V)
(Typ)
(Vp-p)
ch間クロストーク
(Typ)
(dB)
クロストーク
周波数
2
±3
6
-83
2.5 kV/us
1
± 2.8
5.6
2.5 kV/us
2
± 2.8
5.6
回路構成
-3dB(Typ)
(MHz)
オン抵抗
単電源
動作
出力電圧
AD8109
8x8
250
480 V/us
ADV3228
8x8
750
ADV3229
8x8
750
モデル
負電源
負電源
正電源
正電源
(Min)
(V)
(Max)
(V)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
10 MHz
3.3
5.0
9
11
出力ディス
エーブル
-87
5 MHz
3.3
5.5
9
11
出力ディス
エーブル
-70
5 MHz
3.3
5.5
9
11
出力ディス
エーブル
負電源
負電源
正電源
正電源
(Min)
(V)
(Max)
(V)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
4.5
4.5
5.5
5.5
10
10
13.2
13.2
備考
双方向アナログ・クロスポイント・スイッチ(CMOS スイッチ)
モデル
ADG2128
ADG2188
帯域幅
回路構成
-3dB(Typ)
(MHz)
オン抵抗
単電源
動作
出力電圧
出力振幅
(V)
(Typ)
(Vp-p)
ch間クロストーク
(Typ)
(dB)
クロストーク
周波数
16 x 8
8x8
210
210
35
35
Yes
Yes
±5
±3
10
6
-76
-76
5 MHz
5 MHz
▶アナログ・スイッチ
備考
www.analog.com/jp |
85
デジタル・スイッチ
デジタル・スイッチ
◆高速デジタル・クロスポイント・スイッチ
モデル
AD8153
AD8156
ADN8102
ADN4600
ADN4612
ADN4604
AD8152
AD8150
AD8151
ADN4605
AD8155
AD8158
AD8159
86
|
回路構成
2:1
4x4
4x4
8x8
12 x 12
16 x 16
34 x 34
33 x 17
33 x 17
40 x 40
(2:1) x 2 / (1:2) x 2
(2:2) x 2 / 4:4
(2:1) x 4 / (1:2) x 4
www.analog.com/jp
データレート
b/s(Max)
(Gbps)
Vin
(Min)
(mV)
Vin
(Max)
(V)
電圧レンジ
3.2
6.25
3.75
4.25
11.3
4.25
3.2
1.5
3.2
4.25
6.5
6.5
3.2
200
200
300
300
200
200
50
200
200
50
200
200
200
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
0.2 to 2.0
0.2 to 2.0
0.3 to 2.0
0.3 to 2.0
0.2 to 2.0
0.2 to 2.0
0.05 to 1.0
0.2 to 1.0
0.2 to 1.0
0.05 to 2.0
0.2 to 2.0
0.2 to 2.0
0.2 to 2.0
伝搬
遅延
640 ps
1 ns
1 ns
1 ns
520 ps
800 ps
660 ps
650 ps
650 ps
920 ps
700 ps
700 ps
600 ps
出力ライズ
フォール
(ps)
85
75
75
75
44
75
100
100
100
108
62
62
100
制御インター
フェース
制御ロジック
レベル
I2C
LVTTL Parallel
I2C
I2C
Serial
I2C
LVCMOS, LVTTL Parallel
CMOS/TTL Parallel
CMOS/TTL Parallel
I2C, LVCMOS, Serial
I2C, Parallel
I2C
LVTTL Parallel
CMOS
CML, CMOS
CML
CML
CML
CML, PECL
PECL
ECL, PECL
ECL, PECL
CMOS
CML, CMOS
CML
PECL
消費電流
電源電圧
電源電圧
(Typ)
(mA)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
31
120
586
565
120
800
400
425
55
380
850
320
3
3
1.7
1.7
1.6
2.7
2.5
3.3
3.3
2.25
1.6
1.6
3
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.3
5
5
3.6
3.6
3.6
3.6
デジタル・スイッチ◀
アナログ・マルチプレクサ
アナログ・マルチプレクサ
◆シングル SPDT(単極双投)スイッチ 2:1 単一方向マルチプレクサ バッファアンプ内蔵
オフアイソ
レーション
インサー
ションロス
(dB)
250 MHz
1 NO/1 NC
AD8180
ADV3220
モデル
負電源
負電源
正電源
正電源
(Max)
(V)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
温度範囲
備考
(Typ)(dB)
(Min)
(V)
-
-
-6
-4
4
6
-40 to 85°
C
シャットダウン、
ディスエーブル付き
840 MHz
-67
-
-4.5
-5.5
4.5
5.5
-40 to 85°
C
ビデオ信号に
最適
1 NO/1 NC
930 MHz
-89
-
-6
-4
4
6
-40 to 85°
C
ディスエーブル
付き
1 NO/1 NC
800 MHz
-67
-
-4.5
-5.5
4.5
5.5
-40 to 85°
C
ビデオ信号に
最適
Logic0
信号帯域
スイッチの状
態
-3dB(Typ)
AD8170
1 NO/1 NC
ADV3219
◆デュアル SPDT(単極双投)スイッチ 2:1 単一方向マルチプレクサ(バッファアンプ内蔵)
モデル
AD8182
Logic0
信号帯域
スイッチの状
態
-3dB(Typ)
NO/NC × 2
780 MHz
オフアイソ
レーション
インサー
ションロス
負電源
負電源
正電源
正電源
(Max)
(V)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
温度範囲
備考
(Typ)(dB)
(Min)
(V)
(dB)
-93
-
-6
-4
4
6
-40 to 85°
C
ディスエーブル付き
◆SPDT(単極双投)スイッチ 2:1 双方向マルチプレクサ 組み合わせ素子
モデル
スイッチ
の構成
Logic0
スイッチの状
態
オン抵抗
Ron
単電源
動作
-3dB(Typ)
(Ω)
信号帯域
オフアイソ
レーション
インサー
ションロス
負電源
負電源
正電源
正電源
(Max)
(V)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
温度範囲
備考
(Typ)(dB)
(Min)
(V)
(dB)
ADG888
(2:1) x 2,
(2:1) x 4
NO/NC × 6
0.4
Yes
29 MHz
-67
0.03
0
0
1.8
5.5
-40 to 125°
C
多 ch 並列動作
ADG858
(2:1) x 2,
(2:1) x 4
NO/NC × 6
0.58
Yes
70 MHz
-75
0.05
0
0
1.8
5.5
-40 to 85°
C
多 ch 並列動作
◆トリプル(3ch) SPDT(単極双投)スイッチ 2:1 単一方向(バッファ内蔵)マルチプレクサ
モデル
AD8183
AD8185
AD8186
AD8187
AD8188
AD8189
Logic0
信号帯域
スイッチの状
態
-3dB(Typ)
NO/NC × 3
NO/NC × 3
NO/NC × 3
NO/NC × 3
NO/NC × 3
NO/NC × 3
590 MHz
360 MHz
1 GHz
1 GHz
350 MHz
350 MHz
オフアイソ
レーション
インサー
ションロス
負電源
負電源
正電源
正電源
(Max)
(V)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
温度範囲
(Typ)(dB)
(Min)
(V)
(dB)
-100
-100
-84
-95
-84
-95
-
-5.5
-5.5
0
0
0
0
-4.5
-4.5
0
0
0
0
4.5
4.5
3.5
3.5
5.5
3.5
5.5
5.5
5.5
5.5
3.5
5.5
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
備考
◆シングル 4:1 双方向マルチプレクサ(CMOS スイッチ)
オン抵抗
Ron
単電源
動作
ADG804
ADG1404
ADG704
ADG1609
0.5
1.5
4
4.5
ADG5404
9.8
モデル
(Ω)
高電圧
(±15V)
信号帯域
オフアイソ
レーション
インサー
ションロス
負電源
負電源
正電源
正電源
(Max)
(V)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
温度範囲
(Typ)(dB)
(Min)
(V)
(dB)
動作
-3dB(Typ)
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
No
33 MHz
55 MHz
200 MHz
40 MHz
-67
-70
-80
64
-
0
-16.5
0
-8
0
0
0
0
1.65
4.5
2.7
0
3.6
16.5
5.5
16
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 85°C
-40 to 125°
C
Yes
Yes
54 MHz
-78
-
-22
0
9
40
-40 to 125°
C
備考
高電圧± 22V/0.4V
高ラッチアップ耐量
ADG604
85
Yes
No
280 MHz
-75
-
-5.5
0
2.7
5.5
-40 to 125°C
ADG1204
120
Yes
Yes
800 MHz
-85
-
-16.5
0
13.5
16.5
-40 to 125°
C
低チャージ
インジェクション
ADG5204
160
Yes
No
136 MHz
-80
-
-22
0
9
40
-40 to 125°C
高電圧± 22V/0.4V
高ラッチアップ耐量
ADG904
-
Yes
No
2.5 GHz
-37
0.4
0
0
1.65
2.75
-40 to 85°
C
RF スイッチ
◆シングル 4:1 単一方向マルチプレクサ(バイポーラ、バッファアンプ内蔵)
モデル
AD8174
AD8184
ADV3221
ADV3222
信号帯域
-3dB(Typ)
250 MHz
700 MHz
1 GHz
800 MHz
▶アナログ・マルチプレクサ
オフアイソ
レーション
負電源
負電源
正電源
正電源
(Max)
(V)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
温度範囲
備考
(dB)
(Min)
(V)
-88
-115
-67
-67
-6
-6
-4.5
-4.5
-4
-4
-5.5
-5.5
4
4
4.5
4.5
6
6
5.5
5.5
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
ビデオ信号向け
ビデオ信号向け
www.analog.com/jp |
87
アナログ・マルチプレクサ
◆デュアル 4:1 双方向マルチプレクサ
オン抵抗
Ron
単電源
動作
ADG729
ADG739
ADG709
ADG759
ADG1409
2.5
2.5
3
3
4
ADG5409
モデル
高電圧
(±15V)
信号帯域
オフアイソ
レーション
インサー
ションロス
負電源
負電源
正電源
正電源
(Max)
(V)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
温度範囲
備考
(Typ)(dB)
(Min)
(V)
(dB)
シリアル制御
シリアル制御
動作
-3dB(Typ)
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
100 MHz
100 MHz
55 MHz
55 MHz
115 MHz
-75
-75
-80
-80
-70
0.24
0
0
-2.75
-2.75
-16.5
0
0
0
0
0
2.7
2.7
2.25
2.25
4.5
5.5
5.5
5.5
5.5
16.5
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 125°
C
-40 to 85°C
-40 to 125°
C
15
Yes
Yes
50 MHz
-60
-
-22
0
9
40
-40 to 125°
C
ADG609
ADG409
ADG659
22
40
45
Yes
Yes
Yes
No
No
No
400 MHz
-85
-75
-90
-
-5.5
-25
-5.5
0
0
0
3
12
2.7
5.5
25
5.5
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 125°
C
ADG1209
120
Yes
Yes
550 MHz
-85
-
-16.5
0
5
16.5
-40 to 125°
C
低チャージ
インジェクション
ADG5209
140
Yes
Yes
130 MHz
-90
5.6
0
-22
9
40
-40 to 125°
C
高電圧± 22V/0.4V
高ラッチアップ耐量
ADG509F
270
No
Yes
-
-93
-
-16.5
-10.8
10.8
16.5
-40 to 85°
C
過電圧保護内蔵
-25Vto+55V
ADG509A
ADG529A
280
280
Yes
Yes
Yes
Yes
-
-69
-68
-
-16.5
-16.5
0
0
10.8
10.8
16.5
16.5
-55 to 125°C
-55 to 125°
C
ADG439F
400
No
Yes
-
-80
-
-25
-15
15
25
-40 to 105°
C
過電圧保護内蔵
-25Vto+55V
(Ω)
高電圧± 22V/0.4V
高ラッチアップ耐量
◆シングル 8:1 双方向アナログ・マルチプレクサ
オン抵抗
Ron
単電源
動作
ADG738
ADG728
ADG708
ADG758
2.5
2.5
3
3
ADG1408
モデル
高電圧
(±15V)
信号帯域
オフアイソ
レーション
インサー
ションロス
負電源
負電源
正電源
正電源
(Max)
(V)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
温度範囲
備考
(Typ)(dB)
(Min)
(V)
(dB)
シリアル制御
シリアル制御
動作
-3dB(Typ)
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
65 MHz
65 MHz
55 MHz
55 MHz
-75
-75
-80
-80
-
0
0
-2.75
-2.75
0
0
0
0
2.7
2.7
2.25
2.25
5.5
5.5
5.5
5.5
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
-40 to 125°
C
-40 to 85°C
4
Yes
No
60 MHz
-70
-
-16.5
0
4.5
16.5
-40 to 125°
C
-55 to 125°
C
ADG1607
ADG1608
ADG1438
ADG1407
4.5
4.5
9.5
9.5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
21 MHz
40 MHz
82 MHz
110 MHz
62
64
-70
-73
0.6
-15
-8
-15
-16.5
0
0
0
-4.5
0
0
0
4.5
15
16
15
16.5
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
ADG5408
15
Yes
Yes
50 MHz
-60
-
-22
0
9
40
-40 to 125°
C
ADG608
ADG408
ADG658
ADG428
22
40 Ohms
45
60
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
210 MHz
-
-85
-75
-90
-75
-
-5.5
-25
-5.5
-25
0
0
0
0
3
12
2.7
12
5.5
25
5.5
25
-55 to 125°
C
-55 to 125°
C
-40 to 125°
C
-55 to 125°C
ADG1208
120
Yes
Yes
550 MHz
-85
-
-16.5
-13.5
13.5
16.5
-40 to 125°
C
低チャージ
インジェクション
ADG5208
140
Yes
Yes
60 MHz
-90
5.6
-22
0
9
40
-40 to 125°
C
高ラッチアップ耐量
MUX08
ADG508A
ADG528A
220
280
280
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
-
-60
-68
-68
-
-15
-16.5
-16.5
-5
0
0
5
10.8
10.8
15
16.5
16.5
-55 to 125°C
-55 to 125°
C
-55 to 125°C
ADG528F
300
No
Yes
-
-68
-
-16.5
-10.8
10.8
16.5
-40 to 85°
C
過電圧保護内蔵
-25Vto+55V
ADG508F
300
No
Yes
-
-93
-
-16.5
-10.8
10.8
16.5
-40 to 85°
C
過電圧保護内蔵
-25Vto+55V
ADG438F
400
No
Yes
-
-80
-
-25
-15
15
25
-40 to 105°
C
過電圧保護内蔵
-25Vto+55V
負電源
負電源
正電源
正電源
(Max)
(V)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
温度範囲
備考
0
0
0
0
0
2.25
10.8
5
10.8
10.8
5.5
16.5
16.5
16.5
16.5
-40 to 85℃
-40 to 85℃
-40 to 125℃
-55 to 125℃
-40 to 85℃
(Ω)
シリアル制御
高電圧± 22V/0.4V
高ラッチアップ耐量
高電圧± 22V
◆デュアル 8:1 双方向マルチプレクサ
モデル
ADG707
ADG407
ADG1207
ADG507A
ADG527A
88
|
オン抵抗
Ron
単電源
動作
2.5
50
120
280
280
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
(Ω)
www.analog.com/jp
高電圧
(±15V)
信号帯域
動作
-3dB(Typ)
No
Yes
Yes
Yes
Yes
36 MHz
490 MHz
-
オフアイソ
レーション
インサー
ションロス
(dB)
(Typ)(dB)
(Min)
(V)
-80
-75
-85
-68
-68
-
-2.75
-16.5
-16.5
-16.5
-16.5
アナログ・マルチプレクサ◀
アナログ・マルチプレクサ
◆シングル 16:1 双方向アナログ・マルチプレクサ
オン抵抗
Ron
単電源
動作
ADG706
ADG1606
ADG1406
ADG406
ADG426
2.5
4.5
9.5
50
50
ADG1206
モデル
高電圧
(±15V)
信号帯域
オフアイソ
レーション
インサー
ションロス
負電源
負電源
正電源
正電源
(Max)
(V)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
温度範囲
(Typ)(dB)
(Min)
(V)
(dB)
備考
動作
-3dB(Typ)
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
25 MHz
21 MHz
60 MHz
-
-80
62
-73
-75
-75
0.6
-
-2.75
-15
-16.5
-16.5
-16.5
0
0
-4.5
0
0
2.25
0
4.5
10.8
10.8
5.5
15
16.5
16.5
16.5
-40 to 85°C
-40 to 125°
C
-40 to 125°
C
-40 to 85°
C
-40 to 85°
C
120
Yes
Yes
280 MHz
-85
-
-16.5
0
5
16.5
-40 to 125°
C
低チャージ
インジェクション
ADG5206
155
Yes
Yes
140 MHz
-90
6.4
-22
-9
9
40
-40 to 125°
C
高電圧± 22V/0.4V
高ラッチアップ耐量
ADG506A
ADG526A
AD7506
280
280
300
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
-
-68
-68
-70
-
-16.5
-16.5
-17
0
-10.8
-15
10.8
10.8
15
16.5
16.5
17
-55 to 125°
C
-55 to 125°
C
-55 to 125°
C
(Ω)
◆デュアル 16:1 双方向アナログ・マルチプレクサ
モデル
ADG725
ADG726
オン抵抗
Ron
単電源
動作
4
4
Yes
Yes
(Ω)
高電圧
(±15V)
信号帯域
動作
-3dB(Typ)
No
No
34 MHz
34 MHz
オフアイソ
レーション
インサー
ションロス
負電源
負電源
正電源
正電源
(Max)
(V)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
温度範囲
備考
(Typ)(dB)
(Min)
(V)
(dB)
-72
-72
-
-2.75
-2.75
0
0
2.25
2.25
5.5
5.5
-40 to 85°C
-40 to 85°
C
シリアル制御
備考
◆シングル 32:1 双方向アナログ・マルチプレクサ
モデル
ADG731
ADG732
オン抵抗
Ron
単電源
動作
4
4
Yes
Yes
(Ω)
▶アナログ・マルチプレクサ
高電圧
(±15V)
信号帯域
動作
-3dB(Typ)
No
No
18 MHz
18 MHz
オフアイソ
レーション
インサー
ションロス
負電源
負電源
正電源
正電源
(Max)
(V)
(Min)
(V)
(Max)
(V)
温度範囲
(Typ)(dB)
(Min)
(V)
(dB)
-72
-72
-
-2.75
-2.75
0
0
2.25
2.25
5.5
5.5
-40 to 85°C
-40 to 85°C
www.analog.com/jp |
89
半導体テスター(ATE)用デバイス
半導体テスター(ATE)用デバイス
◆ピンドライバー
モデル
ピンch
VH/VL/VTレベル
トグルレート
出力最少パルス幅
@ 1V
消費電力
(W)/ピン
2
0.5V/+3.5V
2.5GHz/5Gbps
180pS
0.5
ADATE209
◆ピンドライバー+コンパレータ+アクティブ負荷+PMU+レベルセット DAC
モデル
ADATE318
ADATE304
ADATE305
ADATE302-02
電流
レンジ
PMU電圧レンジ
レベル
セット
DAC
消費
電力
(W)/ピン
± 25mA
± 12mA
± 12mA
± 12mA
± 40mA
± 32mA
± 32mA
± 25mA
-2V/+6.5V
-2V/+6.5V
-2V/+6.5V
-2V/+6.0V
16bit
14bit
14bit
14bit
1.1
0.8
0.85
2
ピンch
VH/VL/VTレベル
トグルレート
出力最少パルス幅
@ 1V
高電圧ピン
VHH
コンパレータ等価
入力帯域
アクティブ負荷
電流レンジ
2
2
2
2
-1.5V/+6.5
-2/ +6.5V
-2V/+6.5V
-2V/+6.0V
1020MHz/2040Mbps
200MHz/400Mbps
250MHz/500Mbps
500MHz/1000Mbps
725pS
1.7nS
1.4nS
1.0nS
13.5V
13.5V
13.5V
13.5V
1250MHz
500MHz
500MHz
1000MHz
PMU
◆DCPMU
(ParametricMeasurementUnit)
モデル
AD5520
AD5522
AD5560
ch数
PMU電流レンジ(±)
外付け電流レンジ
PMU電圧レンジ
インターフェース
特長
消費電力(W)
1
4
1
4 uA ∼ 4 mA
5 uA, 20 uA, 200 uA, 2 mA
5 uA, 25 uA, 250 uA, 2.5 mA, 25mA
2 レンジ 切り替え
1 レンジ 80 mA まで 2 レンジ 1.2A まで
-11 to 11 V
22.5 Vp-p
-22/+25V
パラレル
SPI or LVDS
SPI シリアル
16bitDAC 内蔵
16bitDAC 内蔵
0.5
0.8
外部回路により変わる
◆ATELevelSettingDAC
モデル
AD5379
AD5371
AD5370
AD5372
AD5373
AD5378
AD5535B
AD5535
AD5360
AD5361
AD5516
AD5669R
AD5362
AD5668
AD5363
AD7841
AD5648
AD7839
AD5629R
AD7568
AD5348
AD5628
AD5328
AD5764R
AD7834
AD7835
AD5725
AD5582
90
|
ch数
40
40
40
32
32
32
32
32
16
16
16
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
www.analog.com/jp
分解能
出力電圧スパン
(Bits)
(Max)
14
14
16
16
14
14
14
14
16
14
12
16
16
16
14
14
14
13
12
12
12
12
12
16
14
14
12
12
17.5V p-p
12V p-p
12V p-p
12V p-p
12V p-p
17.5V p-p
200V p-p
200V p-p
20V p-p
20V p-p
20V p-p
5V p-p
20V p-p
5V p-p
20V p-p
20V p-p
5V p-p
20V p-p
5V p-p
電流出力
5V p-p
5V p-p
5V p-p
20Vp-p
14Vp-p
14Vp-p
20V p-p
15Vp-p
パッケージ
特長
機能
CSP-BGA
CSP-BGA
CSP, QFP
CSP, QFP
CSP, QFP
CSP-BGA
BGA, CSP
BGA, CSP
CSP, QFP
CSP, QFP
BGA
CSP, SOP
CSP, QFP
CSP, SOP
CSP, QFP
QFP
SOP
QFP
CSP, SOP
LCC, QFP
CSP, SOP
CSP, SOP
SOP
QFP
SOP,DIP
QFP,PLCC
SOP
SOP
オフセット / ゲイン 補正レジスタ
オフセット / ゲイン 補正レジスタ
オフセット / ゲイン 補正レジスタ
オフセット / ゲイン 補正レジスタ
オフセット / ゲイン 補正レジスタ
オフセット / ゲイン 補正レジスタ
高電圧 DAC(50V or 200V)
高電圧 DAC(50V or 200V)
オフセット / ゲイン 補正レジスタ
オフセット / ゲイン 補正レジスタ
インクリメント / ディクリメント・モード
高精度リファレンス内蔵
オフセット / ゲイン 補正レジスタ
高精度リファレンス内蔵
オフセット / ゲイン 補正レジスタ
オフセット調整レジスタ
高精度リファレンス内蔵
オフセット調整レジスタ
高精度リファレンス内蔵
4 象限乗算機能
レール to レール出力
高精度リファレンス内蔵
レール to レール出力
オフセット / ゲイン 補正レジスタ
リードバック
リードバック
14 ビット× 40ch, シリアル/パラレル入力 DAC
14 ビット× 40ch, シリアル入力 DAC
16 ビット× 40ch, シリアル入力 DAC
16 ビット× 32ch, シリアル入力 DAC
14 ビット× 32ch, シリアル入力 DAC
14 ビット× 32ch, シリアル/パラレル入力 DAC
14 ビット× 32 c h, 高電圧出力 DAC(50V or 200V フルスケール)
14 ビット× 32 c h, 高電圧出力 DAC(50V or 200V フルスケール)
16 ビット× 16ch, シリアル入力 , DAC, 温度センサー内蔵
14 ビット× 16ch, シリアル入力 , DAC, 温度センサー内蔵
12 ビット× 16ch, シリアル入慮力 DAC, インクリメントモード内蔵
16 ビット× 8ch, 電圧出力 DAC, 高安定 5 ppm/℃リファレンス内蔵
16 ビット× 8ch, シリアル入力 DAC, 温度センサー内蔵
16 ビット× 8ch, シリアル入力 DAC, 高安定 5 ppm/℃リファレンス内蔵
14 ビット× 8ch, シリアル入力 DAC, 温度センサー内蔵
14 ビット× 8ch, パラレル入力 DAC
14 ビット× 8ch, シリアル入力 DAC, 高安定 5 ppm/℃リファレンス内蔵
13 ビット× 8ch, パラレル入力 DAC
12 ビット× 8ch, シリアル入力 DAC, 高安定 5 ppm/℃リファレンス内蔵
12 ビット× 8ch, シリアル入力 DAC
12 ビット× 8ch, パラレル入力 DAC
12 ビット× 8ch, シリアル入力 DAC, 高安定 5 ppm/℃リファレンス内蔵
12 ビット× 8ch, シリアル入力 DAC
16 ビット× 4ch, シリアル入力 DAC, 10ppm/℃ リファレンス内蔵
14 ビット× 4ch, シリアル入力 DAC
14 ビット× 4ch, パラレル入力 DAC
12 ビット× 4ch, シリアル入力 DAC, リードバック付き
12 ビット× 4ch, パラレル入力 DAC, リードバック付き
半導体テスター(ATE)用デバイス◀
DSP&MCU
DSP & MCU
◆Blackfin ファミリー
Part
Number
Cores
ADSP-BF504
ADSP-BF504F
ADSP-BF506F
ADSP-BF512
ADSP-BF512F
ADSP-BF514
ADSP-BF514F16
ADSP-BF516
ADSP-BF516F
ADSP-BF518
ADSP-BF518F16
ADSP-BF522
ADSP-BF522C
ADSP-BF523
ADSP-BF523C
ADSP-BF524
ADSP-BF524C
ADSP-BF525
ADSP-BF525C
ADSP-BF526
ADSP-BF526C
ADSP-BF527
ADSP-BF527C
ADSP-BF531
ADSP-BF532
ADSP-BF533
ADSP-BF534
ADSP-BF535
ADSP-BF536
ADSP-BF537
ADSP-BF538
ADSP-BF538F
ADSP-BF539
ADSP-BF539F
ADSP-BF542
ADSP-BF544
ADSP-BF547
ADSP-BF548
ADSP-BF549
ADSP-BF561
ADSP-BF592
ADSP-BF606
ADSP-BF607
ADSP-BF608
ADSP-BF609
ADSP-BF700
ADSP-BF701
ADSP-BF702
ADSP-BF703
ADSP-BF704
ADSP-BF705
ADSP-BF706
ADSP-BF707
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Dual
Single
Dual
Dual
Dual
Dual
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Memory
Clock
MMACS
(Flash/EEProgram)
InputFreq
(MMACs)
(MByte)
(Max)(MHz)
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
600
600
400
400
600
600
400
400
600
600
400
400
600
500
350
400
600
533
533
533
533
600
533
600
533
533
600
400
400
500
500
500
200
200
400
400
400
400
400
400
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
1200
1200
800
800
1200
1200
800
800
1200
1200
800
800
1200
1000
700
800
1200
1066
1066
1066
1066
1200
1066
1200
1066
1066
2400
800
1600
2000
2000
2000
-
4MB
4MB
0.5MB
2 MB
0.5MB
2 MB
1MB
1MB
-
Memory
(L1SRAM
onchip)
Memory
(L2)
Available
Timer
Configurations
GPIO
(Max)
ATAPI
Interface
68 KB
68 KB
68 KB
116 KB
116 KB
116 KB
116 KB
116 KB
116 KB
116 KB
116 KB
132 KB
132 KB
132 KB
132 KB
132 KB
132 KB
132 KB
132 KB
132 KB
132 KB
132 KB
132 KB
52 KB
84 KB
148 KB
100 KB
48 KB
100 KB
132 KB
148 KB
148 KB
148 KB
148 KB
132 KB
132 KB
132 KB
132 KB
132 KB
96 KBx2
68 KB
148 kB x2
148 kB x2
148 kB x2
148 kB x2
136 KB
136 KB
136 KB
136 KB
136 KB
136 KB
136 KB
136 KB
256 KB
64 KB
128 KB
128 KB
128 KB
128 KB
128 kB
256 KB
256 KB
256 KB
128 KB
128 KB
256 KB
256 KB
512 KB
512 KB
1024 KB
1024 KB
1 WD, 8 GP
1 WD, 8 GP
1 WD, 8 GP
1 WD, 8 GP, RTC
1 WD, 8 GP, RTC
1 WD, 8 GP, RTC
1 WD, 8 GP, RTC
1 WD, 8 GP, RTC
1 WD, 8 GP, RTC
1 WD, 8 GP, RTC
1 WD, 8 GP, RTC
1 WD, 8 GP, RTC
1 WD, 8 GP
1 WD, 8 GP, RTC
1 WD, 8 GP, RTC
1 WD, 8 GP, RTC
1 WD, 8 GP, RTC
1 WD, 8 GP, RTC
1 WD, 8 GP, RTC
1 WD, 8 GP, RTC
1 WD, 8 GP, RTC
1 WD, 8 GP, RTC
1 WD, 8 GP, RTC
1 WD, 3 GP, RTC
1 WD, 3 GP, RTC
1 WD, 3 GP, RTC
1 WD, 8 GP, RTC
1 WD, 3 GP, RTC
1 WD, 8 GP, RTC
1 WD, 8 GP, RTC
1 WD, 3 GP, RTC
1 WD, 3 GP, RTC
1 WD, 3 GP, RTC
1 WD, 3 GP, RTC
1 WD, 8 GP, RTC
1 WD, 11 GP, RTC
1 WD, 8 GP
1 WD, 8 GP, RTC
1 WD, 11 GP, RTC
12 GP, 2 WD
3 PWM, 4 GP
8 GP
8 GP
8 GP
8 GP
8 GP, RTC, WD
8 GP, RTC, WD
8 GP, RTC, WD
8 GP, RTC, WD
8 GP, RTC, WD
8 GP, RTC, WD
8 GP, RTC, WD
8 GP, RTC, WD
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40
40
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
16
16
16
48
16
48
48
54
54
54
54
152
152
152
152
152
48
32
112
112
112
112
43
47
43
47
43
47
43
47
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
CAN Ethernet
Ports
MAC
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
2
0
2
2
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
HighSpeed
USBOTG
PPI
SDIO
Interface
SPI
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
4-bit
8-bit
4-bit
8-bit
4-bit
8-bit
4-bit
8-bit
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
3
3
3
2
2
4
3
3
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
TWI UARTs
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
0
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
◆SHARC ファミリー
Part
Number
Clock
Memory
Precision
Audio
Available
Memory
Sample
MMACS MemoryType GPIO SPORT
PWM
SPDIF
InputFreq (L1RAM)
Clock
Decoder
Timer
(ROMonchip)
Rate
(MMACs) SupportedExt (Max) channels
Outputs
(Max)(MHz) (Mbits)
Generators
ROM Configurations
(Mbits)
Converter
SPI
TWI UARTs
Vsupply
Core
andI/O
Special
Features
ADSP-21261
150
1
300
Async
16
4
2
No
3 GP
3
No
No
No
1
0
0
1.2 V, 3.3 V
-
ADSP-21262
200
2
400
Async
16
6
2
No
3 GP
4
No
No
No
1
0
0
1.2 V, 3.3 V
-
ADSP-21266
200
2
400
Async
16
6
2
Yes - 4Mb
3 GP
4
Yes
No
No
1
0
0
ADSP-21362
333
4
666
Async
16
6
2
No
3 GP
3
Yes
-128dB
Yes
2
0
0
ADSP-21363
333
4
666
Async
16
6
2
No
3 GP
3
Yes
-128dB
No
2
0
0
ADSP-21364
333
4
666
Async
16
6
2
No
3 GP
3
Yes
-128dB
Yes
2
0
0
ADSP-21365
333
3
666
Async
16
6
2
Yes - 4Mb
3 GP
4
Yes
-128dB
Yes
2
0
0
ADSP-21366
333
3
666
Async
16
6
2
Yes - 4Mb
3 GP
4
Yes
-128dB
Yes
2
0
0
ADSP-21367
400
2
800
Async, SDRAM
16
8
4
Yes - 6Mb
3 GP
6
Yes
Yes
Yes
2
1
2
ADSP-21368
400
2
800
Async, SDRAM
16
8
4
No
3 GP
6
Yes
Yes
Yes
2
1
2
ADSP-21369
400
2
800
Async, SDRAM
16
8
4
No
3 GP
6
Yes
Yes
Yes
2
1
2
ADSP-21371
266
1
532
Async, SDRAM
16
8
4
No
2 GP
4
Yes
No
Yes
2
1
1
▶DSP&MCU
Audio
1.2 V, 3.3 V
Processors
1 V, 1.2 V,
3.3 V
1 V, 1.2 V,
3.3 V
1 V, 1.2 V,
3.3 V
1 V, 1.2 V, Audio Processors
3.3 V
1 V, 1.2 V, Audio Processors
3.3 V
1.2 V, 1.3
Audio
V, 3.3 V
Processors
Shared
1.2 V, 1.3
External
V, 3.3 V
Memory
1.2 V, 1.3
V, 3.3 V
1 V, 1.2 V,
3.3 V
www.analog.com/jp |
91
DSP&MCU
Part
Number
Clock
Memory
Precision
Audio
Available
Memory
Sample
MMACS MemoryType GPIO SPORT
PWM
SPDIF
InputFreq (L1RAM)
Clock
Decoder
Timer
(ROMonchip)
Rate
(MMACs) SupportedExt (Max) channels
Outputs
(Max)(MHz) (Mbits)
Generators
ROM Configurations
(Mbits)
Converter
SPI
TWI UARTs
Vsupply
Core
andI/O
Special
Features
ADSP-21375
266
0.5
532
Async, SDRAM
16
4
4
No
3 GP
2
Yes
No
No
2
1
1
1 V, 1.2 V,
3.3 V
-
ADSP-21467
450
5
900
DDR2, SRAM
8
8
4
Yes
2 GP
4
Yes
Yes
Yes
2
1
1
1.05 V, 1.1
V, 3.3 V
2 Link
Ports, Audio
Processors,
FIR/FFT
Accelerator
ADSP-21469
450
5
900
DDR2, SRAM
8
8
4
No
3 GP
4
Yes
-128dB
Yes
2
1
1
1.05 V, 1.1
V, 3.3 V
2 Link
Ports, FIR/
FFT Accelerator
ADSP-21477
200
2
400
No
8
4
No
2 GP
No
Yes
Yes
Yes
2
1
1
1.2 V, 3.3 V
FIR/FFT
Accelerator
ADSP-21478
266
3
532
Async, SDRAM
9
8
4
No
1 WD, 2
GP, RTC
4
Yes
Yes
Yes
2
1
1
1.2 V, 3.3
V
ADSP-21479
266
5
532
Async, SDRAM
9
8
4
No
1 WD, 2
GP, RTC
4
Yes
Yes
Yes
2
1
1
1.2 V, 3.3
V
ADSP-21483
400
3
800
Async, SDRAM
9
8
4
Yes
2 GP
4
Yes
Yes
Yes
2
1
1
1 V, 3.3 V
ADSP-21486
400
5
800
Async
9
8
4
Yes
2 GP
4
Yes
Yes
Yes
2
1
1
1 V, 3.3 V
ADSP-21487
400
5
800
Async, SDRAM
9
8
4
Yes
2 GP
4
Yes
Yes
Yes
2
1
1
1 V, 3.3 V
ADSP-21488
400
3
800
Async, SDRAM
9
8
4
No
4
Yes
Yes
Yes
2
1
1
1 V, 3.3 V
ADSP-21489
400
5
800
Async, SDRAM
9
8
4
No
4
Yes
Yes
Yes
2
1
1
1 V, 3.3 V
1 WD, 2
GP
1 WD, 2
GP
FIR/FFT
Accelerator, Shift
Register
FIR/FFT
Accelerator, Shift
Register
Audio
Processors,
FIR/FFT
Accelerator
FIR/FFT
Accelerator
Audio
Processors,
FIR/FFT
Accelerator
FIR/FFT
Accelerator
FIR/FFT
Accelerator
◆マイクロコントローラ
Part
Number
ADUC7019
ADUC7020
ADUC7021
ADUC7022
ADUC7023
ADUC7024
ADUC7025
ADUC7026
ADUC7027
ADUC7028
ADUC7029
ADUC7032-8L
ADUC7033
ADUC7034
ADUC7036
ADUC7039
ADUC7060
ADUC7061
ADUC7121
ADUC7122
ADUC7124
ADUC7126
ADUC7128
ADUC7129
ADUC812
ADUC814
ADUC816
ADUC824
ADUC831
ADUC832
ADUC834
ADUC836
ADUC841
ADUC842
ADUC843
ADUC845
ADUC847
ADUC848
ADUCM320
ADUCM350
ADUCM360
ADUCM361
ADUCRF101
92
|
ADC
Inputs
ADC
Resolution
(bits)
Sampling
Rate
DAC
Outputs
DAC
Resolution
(bits)
MCUCore
MCU
MIPS
(MIPS)
5
5
8
10
12
10
12
12
16
8
12
3
2
2
2
2
10
10
9
13
12
16
10
12
8
6
4
4
8
8
4
4
8
8
8
10
10
10
2
12
11
11
6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
24
24
12
12
12
12
12
12
12
12
16
24
12
12
24
16
12
12
12
24
24
16
14
16
24
24
12
1 MSps
1 MSps
1 MSps
1 MSps
1 MSps
1 MSps
1 MSps
1 MSps
1 MSps
1 MSps
750 kSps
8 kSps
8 kSps
8 kSps
8 kSps
500 kSps
8 kSps
8 kSps
1 MSps
1 MSps
1 MSps
1 MSps
1 MSps
1 MSps
200 kSps
247 kSps
105 Sps
105 Sps
247 kSps
247 kSps
105 Sps
105 Sps
400 kSps
400 kSps
400 kSps
1.37 kSps
1.37 kSps
1.37 kSps
1 MSps
160 ksps
4Hz to 4KHz
4Hz to 4KHz
1 MSps
3
4
2
0
4
2
0
4
0
4
4
0
0
0
0
0
1
1
9
12
2
4
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
0
1
1
1
4
1
1
1
0
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
12
12
12
12
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
-
ARM7 TDMI
ARM7 TDMI
ARM7 TDMI
ARM7 TDMI
ARM7 TDMI
ARM7 TDMI
ARM7 TDMI
ARM7 TDMI
ARM7 TDMI
ARM7 TDMI
ARM7 TDMI
ARM7 TDMI
ARM7 TDMI
ARM7 TDMI
ARM7 TDMI
ARM7 TDMI
ARM7 TDMI
ARM7 TDMI
ARM7 TDMI
ARM7 TDMI
ARM7 TDMI
ARM7 TDMI
ARM7 TDMI
ARM7 TDMI
8052 (12-clk)
8052 (12-clk)
8052 (12-clk)
8052 (12-clk)
8052 (12-clk)
8052 (12-clk)
8052 (12-clk)
8052 (12-clk)
8052 (1-clk)
8052 (1-clk)
8052 (1-clk)
8052 (1-clk)
8052 (1-clk)
8052 (1-clk)
ARM Cortex M3
ARM Cortex M3
ARM Cortex M3
ARM Cortex M3
ARM Cortex M3
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20
20
10
10
41
40
41
41
40
40
1.3
1.3
1.3
1
1.3
1.3
1
1
20
16
16
12
12
12
100
16
20
20
1.3DMIPS
www.analog.com/jp
Memory Memory Memory
(Flash/ (Flash/EE Interface
EEData) Program)
Ext
PLL
on
chip
62 KB
96 KB
62 KB
64 KB
64 KB
64 KB
640 B
640 B
640 B
640 B
4096 B
4096 B
4096 B
4096 B
4096 B
4096 B
4096 B
4096 B
4096 B
4096 B
256kB
350kB
128kB
128kB
128 KB
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
62 KB
62 KB
62 KB
62 KB
62 KB
62 KB
62 KB
62 KB
62 KB
62 B
62 KB
96 KB
96 KB
32 KB
96 KB
62 KB
32 KB
32 KB
64 KB
126 KB
62 KB
62 KB
126 KB
126 KB
8 KB
8 KB
8 KB
8 KB
62 KB
62 KB
62 KB
62 KB
62 KB
62 KB
62 KB
62 KB
62 KB
62 KB
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
Yes
No
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
SRAM
PWM
Outputs
GPIO
(Max)
8192 B
8192 B
8192 B
8192 B
8192 B
8192 B
8192 B
8192 B
8192 B
8 KB
4 KB
6 KB
6 KB
4 KB
6 KB
4 KB
4 KB
4 KB
8 KB
8 KB
32 KB
32 KB
8192 B
8 KB
256 B
256 B
256 B
256 B
2304 B
2304 B
2304 B
2304 B
2304 B
2304 B
2304 B
2304 B
2304 B
2304 B
32 kB
32 kB
8kB
8kB
16 KB
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
14
14
13
13
20
30
30
40
40
40
40
9
9
9
9
6
14
8
32
32
30
40
28
34
17
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
8
68
19
19
28
DSP&MCU◀
DSP&MCU
◆ミックスド・シグナル・コントロール・プロセッサ
Part
Number
Core
CoreClock
Speed
(Max)
ADC
ENOB
ADC
Inputs
SRAM
Flash
USB
Ethernet
16bit
EMIF
GPIO
Package
Other
Features
ADSP-CM402F
ARM CortexM4F
150
11+
24
128kB
256, 512kB
-
-
-
40
120-Ld LQFP
PWM units, HAE, 4 SINC filters
2 CANs, TWI, 3 UARTs, 2 QEP
ADSP-CM403F
ARM CortexM4F
240
13+
24
128, 384kB
256, 512, 2048kB
-
-
-
40
120-Ld LQFP
PWM units, HAE, 4 SINC filters
2 CANs, TWI, 3 UARTs, 2 QEP
ADSP-CM407F
ARM CortexM4F
240
11+
16
128, 384kB
1024, 2048kB
Optional
Optional
Yes
91
176-Ld LQFP
PWM units, HAE, 4 SINC filters
2 CANs, TWI, 3 UARTs, 2 QEP
ADSP-CM408F
ARM CortexM4F
240
13+
16
384kB
2048kB
Yes
Optional
Yes
91
176-Ld LQFP
PWM units, HAE, 4 SINC filters
2 CANs, TWI, 3 UARTs, 2 QEP
ADSP-CM409F
ARM CortexM4F
240
13+
24
384kB
2048kB
Yes
Yes
Yes
91
212-Ball BGA
PWM units, HAE, 4 SINC filters
2 CANs, TWI, 3 UARTs, 2 QEP
▶DSP&MCU
www.analog.com/jp |
93
Hittite製品
セレクション・ガイド2015
アンプ
変調器 Bi-Phase‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 104
高出力・広帯域アンプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 96
変調器 ダイレクト変調器‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 104
GaNアンプ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 96
変調器 ベクトル変調器‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 104
低ノイズアンプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 96
固定アッテネータ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 104
広帯域ゲインブロック‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 97
位相器 アナログ可変‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 104
CATVアンプ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 97
位相器 デジタル可変‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 105
ドライバ・アンプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 97
検波器(ログ・RMS)‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 105
リニア&パワーアンプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 97
SDLVA(ログ・ビデオアンプ)‥‥‥‥‥‥‥ 105
広帯域アンプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 98
スイッチ
アンプ(低位相ノイズ)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 99
SPST&SPDT スイッチ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 105
可変アッテネータ
SPMTスイッチ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 106
アナログ可変‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 99
デジタル可変‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 99
バイパス、ダイバーシティ、マトリクス、DPDT‥‥‥ 106
トランシーバ
AGCアンプ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 100
ミリ波 Tx/Rx IC‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 106
低ノイズ電圧レギュレータ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 100
ミリ波 Tx/Rx(アンテナ内蔵)‥ ‥‥‥‥‥ 106
可変フィルタ
Rx RFIC‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 106
バンドパス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 100
Tx RFIC‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 106
ローパス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 100
VGA‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 107
バンドリジェクト‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 100
広帯域タイムディレー(アナログ&デジタル)‥‥‥ 107
プログラマブル(ハーモニクス除去)‥‥‥ 100
高速コンパレータ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 107
ベースバンド・フィルタ&VGA
デュアル・ベースバンド・フィルタ‥‥‥‥ 101
クロスポイント・スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 107
データ・コンバータ
デュアル・ベースバンド VGA‥‥‥‥‥‥‥ 101
超高速ADコンバータ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 107
I/Q イメージ・リジェクト・ミキサー‥‥‥‥‥ 101
トラック&ホールド・アンプ‥‥‥‥‥‥‥ 107
I/Q ダウンコンバータ・レシーバ‥‥‥‥‥‥‥ 101
マルチGHz Quantizer‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 107
I/Q アップコンバータ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 102
アクティブ・バイアス・コントローラ‥‥‥‥ 108
ミキサー
高速デジタル・ロジック
高IP3ミキサー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 102
1:2 & 1:4 FOバッファ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 108
ダウンコンバータ RFIC‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 102
2:1 セレクタ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 108
0~+7dBm LOドライブ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 102
AND / NAND / OR / NOR‥ ‥‥‥‥‥‥ 108
+10~+12dBm LOドライブ‥‥‥‥‥‥‥ 102
クロック分配器‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 108
+13~+14dBm LOドライブ‥‥‥‥‥‥‥ 103
D型フリップフロップ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 108
+15~+20dBm LOドライブ‥‥‥‥‥‥‥ 103
NRZ to RZコンバータ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 108
サブ・ハーモニクス・ミキサー‥‥‥‥‥‥ 103
T型フリップフロップ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 108
I/Q直交復調器‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 103
XOR / XNOR‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 108
新製品や注力製品を中心にご紹介しています。なお、掲載製品は予告なしに販売中止になる場合もございますので最新情報は www.analog.com/jp をご覧ください。
1:9 FOバッファ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 109
同軸SDLVA‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 116
インターフェース‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 109
同軸スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 116
リミッティング・アンプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 109
シンセサイザ・モジュール‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 116
Mux & Demux‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 109
同軸VCO‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 116
光変調器ドライバ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 109
イコライザ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 109
トランス・インピーダンス・アンプ‥‥‥‥‥ 109
クロック分配器‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 110
クロック・ジェネレータ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 110
Filter - Tunable
Programmable Harmonic‥‥‥‥‥‥‥‥ 110
プリスケーラ&位相検波器‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 110
Fractional Divider & Frequency Detector‥‥‥ 110
周波数逓倍器(アクティブ)‥‥‥‥‥‥‥‥ 110
周波数逓倍器(パッシブ)‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 111
PLL‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 111
VCO内蔵PLL
fo/2‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 111
fo‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 112
2fo‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 112
広帯域VCO内蔵PLL‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 112
VCO‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 112
VCO(1/n出力付)
VCO(1/2出力付)‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 113
VCO(1/2&1/4出力付)‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 113
VCO(1/2&1/16出力付)‥ ‥‥‥‥‥‥ 113
PLO‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 113
モジュール
同軸アンプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 114
同軸アンプ(低位相ノイズ)‥‥‥‥‥‥‥‥ 114
同軸可変アッテネータ(アナログ&デジタル)‥‥‥ 114
ブロック・アップコンバータ‥‥‥‥‥‥‥‥ 114
同軸DRO‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 114
同軸プリスケーラ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 115
同軸周波数逓倍器‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 115
同軸高速デジタル・ロジック‥‥‥‥‥‥‥‥ 115
同軸I/Qミキサ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 115
同軸ミキサ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 115
同軸位相器(アナログ可変)‥‥‥‥‥‥‥‥ 115
同軸位相器(デジタル可変)‥‥‥‥‥‥‥‥ 115
高出力・広帯域アンプ
PartNumber
KHPA0811-8000WPA
KHPA0811-XXXWPC
KHPA0608-XXXWP
KHPA0206-100WR
KHPA0206-200WR
KHPA0206-300WR
KHPA0218-50WA
KHPA0618-100W
KHPA0618-100WR
KHPA0618-30W
Power
Function
RFFrequency
CW/Pulsed
ECCN
8000W
500/1000/2000W
500/1000/2000W
100W
200W
300W
50W
100W
100W
100W
X-Band Amplifier
X-Band Amplifier
C-Band Amplifier
Amplifier
Amplifier
Amplifier
Amplifier
Amplifier
Amplifier
Amplifier
8 - 11 GHz
8 - 11 GHz
6 - 18 GHz
2 - 6 GHz
2 - 6 GHz
2 - 6 GHz
2 - 18 GHz
6 - 18 GHz
6 - 18 GHz
6 - 18 GHz
Pulsed
Pulsed
Pulsed
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
ITAR
ITAR
ITAR
ITAR
ITAR
ITAR
ITAR
ITAR
ITAR
ITAR
Frequency(GHz)
Function
Gain(dB)
OIP3
(dBm)
NF(dB)
P1dB
(dBm)
BiasSupply
Package
ECCN
Code
2-6
2-6
2 - 20
2 - 20
6 - 18
25 Watt GaN MMIC PA
25 Watt GaN MMIC Flange Mount, PA
8 Watt GaN MMIC PA
8 Watt GaN MMIC Flange Mount, PA
10 Watt GaN MMIC PA
22
23
11
11
20
+48
+46
+45
+43.5
+39.5
+44.5
+44.5
+39
+38.5
+40
14
11
5.5
6.5
10
+28V @ 1100 mA
+28V @ 1100 mA
+28V @ 850 mA
+28V @ 850 mA
+28V @ 680 mA
Chip
F10
Chip
F10
Chip
3A001.b.2.a
3A982.b.1
ITAR
ITAR
ITAR
Frequency(GHz)
Function
Gain(dB)
OIP3
(dBm)
NF(dB)
P1dB
(dBm)
BiasSupply
Package
ECCN
Code
22
15
15
16
16
32
16
17
17
26
34
17
20.5
15
19
19
19
20
13
18
19
16
15.5
16
15
15
16.5
9
12
20
19
13
18
19
22
21
22
17
17
21
13
20
23
27
21
22
19.5
18
20
19
19
25
15
15
10
15
13
25
25
37
37
35
37
37
40
33
30
28
21
39
29
35
25
33
12
29.5
31
10
33
29
18
28
30
28
26
31.5
13
10
28
28
26
25
26
20
20
18
24
25
20
23
25
34
35
13
20
+23
+23
+25
+23
+23
+23
+19
+26
0.5
1.5
1.6
0.5
0.5
0.9
0.9
1.5
1.5
1.3
1
1.4
0.85
1.8
0.9
1.7
0.75
1.1
3
1
1.2
2
2.4
2.5
3
1.5
1.1
2.5
2.5
1.7
1.8
2.2
1.7
1.6
2.3
2.5
2.5
1.8
1.8
1.8
2.5
2
2.5
2
3.5
3.5
2.2
2.5
2
2.2
2.5
2.2
3.5
2.8
3.9
3
2.5
3
2.5
19
22
17
21
20.5
21.5
13
18
19
11.5
21.5
12
21
13
19
6
16.5
17
5
19
16
7
16
16
16
14
18.5
2
9
16
16
16
14
15
10
10
10
12
13
15
13
14
25
26
5
9
17
+14
+14
+11
+13
+13
+11
+12
+12
12
+8
+12
+13
+5V @ 97 mA
+5V @ 90 mA
+3.3V @ 75 mA
+5V @ 88 mA
+5V @ 95 mA
+5V @ 254 mA
+5V @ 57 mA
+5V @ 55 mA
+5V @ 55 mA
+5V @ 21 mA
+5V @ 272 mA
+5V @ 86 mA
+5V @ 112 mA
+4V @ 45 mA
+5V @ 95 mA
+3V @ 8.5 mA
+5V @ 59 mA
+5V @ 74 mA
+3V @ 24 mA
+5V @ 65 mA
+5V @ 40 mA
+3V @ 9 mA
+5V @ 50 mA
+5V @ 55 mA
+5V @ 65 mA
+5V @ 42 mA
+5V @ 73 mA
+3V @ 6 mA
+3V @ 25 mA
+3.5V @ 80 mA
+3.5V @ 80 mA
+5V @ 30 mA
+3.5V @ 80 mA
+3.5V @ 80 mA
+3V @ 53 mA
+3V @ 53 mA
+3.5V @ 45 mA
+3V @ 51 mA
+3V @ 51 mA
+3V @ 65 mA
+3.5V @ 70 mA
+3V @ 65 mA
+5V @ 200 mA
+5V @ 200 mA
+3V @ 41 mA
+3V @ 43 mA
+4V @ 90 mA
+4V @ 90 mA
+4V @ 90 mA
+3V @ 65 mA
+3V @ 67 mA
+4V @ 73 mA
+3V @ 75 mA
+3V @ 65 mA
+5V @ 45 mA
+3V @ 65 mA
+3V @ 35 mA
+2.5V @ 52 mA
+3V @ 70 mA
LP4
SOT26
SC70
LP5
LP4
LP4
LP3
LP4
Chip
LP3
LP4
LP3
LP4
LC4
LP3
SOT26
LP2
LP3
MS8G
LP3
LP3
LP3
Chip
LC4
LH5
LP3
LP3
MS8G
MS8G
Chip
LP3
Chip
LP3
Chip
Chip
LC5
LC4
Chip
LC4
Chip
LC4
LC5
LP5
Chip
Chip
LC4
LC4B
Chip
Chip
Chip
LC4
LC4
LC4
Chip
Chip
Chip
LC3B
Chip
LC4
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
5A991.h
5A991.h
5A991.h
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
3A001.b.2.d
3A001.b.2.d
3A001.b.2.d
EAR99
5A991.h
EAR99
GaN アンプ
PartNumber
HMC1086
HMC1086F10
HMC1087
HMC1087F10
HMC7149
低ノイズアンプ
PartNumber
HMC816LP4E
0.23 - 0.66
Low Noise, Dual Channel
HMC374E
0.3 - 3.0
Low Noise, High IP3
HMC374SC70E
0.3 - 3.0
Low Noise Amplifi r
HMC617LP3E
0.55 - 1.2
Low Noise
HMC817LP4E
0.55 - 1.2
Low Noise, Dual Channel
HMC718LP4E
0.6 - 1.4
Low Noise
HMC668LP3E
0.7 - 1.2
Low Noise w/ Failsafe Bypass
HMC753LP4E [1]
1 - 11
Low Noise
HMC-ALH444 [1]
1 - 12
Low Noise
HMC548LP3E
1.2 - 3.0
Low Noise
HMC719LP4E
1.3 - 2.9
Low Noise
HMC669LP3E
1.7 - 2.2
Low Noise w/ Failsafe Bypass
HMC818LP4E
1.7 - 2.2
Low Noise, Dual Channel
HMC772LC4 [1]
2 - 12
Low Noise
HMC715LP3E
2.1 - 2.9
Low Noise
HMC286E
2.3 - 2.5
Low Noise
HMC667LP2E
2.3 - 2.7
Low Noise
HMC605LP3E
2.3 - 2.7
Low Noise w/ Bypass
HMC310MS8GE
2.4 - 2.5
Transceiver, Front End
HMC716LP3E
3.1 - 3.9
Low Noise
HMC593LP3E
3.3 - 3.8
Low Noise w/ Bypass
HMC491LP3E
3.4 - 3.8
Low Noise w/ Bypass
HMC392
3.5 - 7.0
Low Noise
HMC392LC4
3.5 - 7.0
Low Noise
HMC392LH5
3.5 - 7.0
Low Noise
HMC604LP3E
4.8 - 6.0
Low Noise with Bypass
HMC717LP3E
4.8 - 6.0
Low Noise
HMC318MS8GE
5-6
Low Noise
HMC320MS8GE
5-6
Low Noise
HMC902
5 - 10
Low Noise
HMC902LP3E
5 - 10
Low Noise
HMC-ALH435 [1]
5 - 20
Low Noise
HMC903LP3E
6 - 17
Low Noise
HMC903
6 - 18
Low Noise
HMC565
6 - 20
Low Noise
HMC565LC5
6 - 20
Low Noise
HMC963LC4
6 - 26.5
Low Noise
HMC564
7 - 13.5
Low Noise
HMC564LC4
7 - 14
Low Noise
HMC516
7 - 17
Low Noise
HMC962LC4
7.5 - 26.5
Low Noise
HMC516LC5
9 - 18
Low Noise
HMC490LP5E [1]
12 - 16
Medium Power LNA
HMC490 [1]
12 - 17
Medium Power LNA
HMC342
13 - 25
Low Noise
HMC342LC4
13 - 25
Low Noise
HMC504LC4B
14 - 27
Low Noise
HMC-ALH216 [1]
14 - 27
Low Noise
HMC-ALH476 [1]
14 - 27
Low Noise
HMC517
17 - 26
Low Noise
HMC517LC4
17 - 26
Low Noise
HMC751LC4
17 - 27
Low Noise
HMC519LC4
18 - 31
Low Noise
HMC519
18 - 32
Low Noise
HMC-ALH445
18 - 40
Low Noise
HMC518
20 - 32
Low Noise
HMC341LC3B
21 - 29
Low Noise
HMC-ALH311 [1]
22 - 26.5
Low Noise
HMC752LC4 [1]
24 - 28
Low Noise
[1] Amplifiers that benefit from Hittite Active Bias Controllers
96
|
www.analog.com/jp
◀
PartNumber
Frequency(GHz)
Function
HMC341
24 - 30
Low Noise
HMC-ALH364
24 - 32
Low Noise
HMC263
24 - 36
Low Noise
HMC263LP4E
24 - 36
Low Noise
HMC-ALH244
24 - 40
Low Noise
HMC-ALH369
24 - 40
Low Noise
HMC-ALH140 [1]
24 - 40
Low Noise
HMC1040LP3CE
24 - 43.5
Low Noise
HMC-ALH313 [1]
27 - 33
Low Noise
HMC566LP4E
28 - 36
Low Noise
HMC566
29 - 36
Low Noise
HMC-ALH376
35 - 45
Low Noise
HMC-ALH310 [1]
37 - 42
Low Noise
HMC-ALH382 [1]
57 - 65
Low Noise
HMC-ALH508
71 - 86
Low Noise
HMC-ALH509
71 - 86
Low Noise
[1] Amplifiers that benefit from Hittite Active Bias Controllers
Gain(dB)
OIP3
(dBm)
NF(dB)
P1dB
(dBm)
BiasSupply
Package
ECCN
Code
13
21
23
20
12
22
11.5
22
20
21
20
16
22
21
13
14
+16
+17
+18
+22
+24
+23.5
-
2.5
2
2
2.2
3.5
2
4
2.7
3
2.8
2.8
2
3.5
4
5
5
+6
+7
+8
+8
+13
+11
+15
+12
+12
+12
+12
+6
+12
+12
+7
+7
+3V @ 30 mA
+5V @ 68 mA
+3V @ 58 mA
+3V @ 58 mA
+4V @ 45 mA
+5V @ 66 mA
+4V @ 60 mA
+2.5V @ 70 mA
+2.5V @ 52 mA
+3V @ 82 mA
+3V @ 80 mA
+4V @ 87 mA
+2.5V @ 52 mA
+2.5V @ 64 mA
+2.4V @ 30 mA
+2V @ 50 mA
Chip
Chip
Chip
LP4
Chip
Chip
Chip
LP3C
Chip
LP4
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
EAR99
3A001.b.2.d
3A001.b.2.d
3A001.b.2.d
3A001.b.2.d
3A001.b.2.d
3A001.b.2.d
3A001.b.2.d
3A001.b.2.d
3A001.b.2.d
3A001.b.2.d
3A001.b.2.d
EAR99
3A001.b.2.f
EAR99
EAR99
広帯域ゲインブロック
PartNumber
Frequency(GHz)
Function
Gain(dB)
OIP3
(dBm)
NF(dB)
P1dB
(dBm)
BiasSupply
Package
ECCN
Code
DC - 6
DC - 6
DC - 6
DC - 6
DC - 10
DC - 10
DC - 6
DC - 8
DC - 4
DC - 8
DC - 6
DC - 6
DC - 4
DC - 4
DC - 4
DC - 5
DC - 5
DC - 5
DC - 5
DC - 10
DC - 5
DC - 5
DC - 5
DC - 4
0.2 - 4.0
0.2 - 4.0
DC - 1
DC - 4.5
DC - 5
4 - 10
7 - 15
SiGe Gain Block
SiGe Gain Block
SiGe Gain Block
SiGe Gain Block
HBT Gain Block
HBT Gain Block
HBT Gain Block
HBT Gain Block
HBT Gain Block
HBT Gain Block
HBT Gain Block
HBT Gain Block
SiGe Gain Block
SiGe Gain Block
SiGe Gain Block
SiGe Gain Block
SiGe Gain Block
Dual SiGe Gain Block
SiGe Gain Block
pHEMT Gain Block
SiGe Gain Block
SiGe Gain Block
Dual SiGe Gain Block
HBT Gain Block
Low Noise, High IP3, pHEMT Gain Block
Low Noise, High IP3, pHEMT Gain Block
HBT Gain Block
HBT Gain Block
SiGe Gain Block
HBT Gain Block MMIC Amplifier
HBT Gain Block
15.5
15
20
19
15
15
17
12
15
15
14.5
16
24
22
22
15
15
15
20
14
19
20
20
21
13
13
22
21
19
14.5
15
+22
+20
+25
+24
+24
+25
+27
+30
+28
+30
+32
+31.5
+31
+32
+33
+34
+34
+34
+33
+30
+34
+33
+34
+33
+38
+40
+37
+35
+36
+25
+28
3
3
2.5
2.5
4.5
4
6.5
6
4.5
5
4.5
4.5
2.5
2
3
4
4
4
3.5
7
2.9
3.5
3.2
4
2.3
2.2
2.8
3.5
4
3.5
4
+8
+8
+12
+12
+13
+13
+14
+14
+15
+15
+15.5
+15.5
+17
+18
+18
+18
+18
+18
+19
+20
+20
+20
+20
+21
+22
+22
+22
+22
+22
+11
+15
+5V @ 25 mA
+3V @ 25 mA
+5V @ 35 mA
+5V @ 35 mA
+5V @ 56 mA
+5V @ 50 mA
+5V @ 50 mA
+5V @ 56 mA
+5V @ 54 mA
+5V @ 54 mA
+5V @ 56 mA
+5V @ 54 mA
+5V @ 62 mA
+5V @ 62 mA
+5V @ 62 mA
+8V @ 72 mA
+8V @ 75 mA
+8V @ 75 mA
+8V @ 79 mA
+5V @ 76 mA
+8V @ 82 mA
+8V @ 74 mA
+8V @ 80 mA
+5V @ 82 mA
+5V @ 110 mA
+5V @ 155 mA
+5V @ 88 mA
+8V @ 110 mA
+8V @ 110 mA
+5V @ 44 mA
+5V @ 44 mA
MP86
SC70
MP86
SC70
Chip
Chip
SOT26
Chip
Chip
SC70
LP3
ST89
SC70
MP86
ST89
MP86
ST89
MS8G
ST89
LP2
ST89
MP86
MS8G
ST89
ST89
ST89
ST89
ST89
ST89
LP3B
LP3B
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
Frequency(GHz)
Function
Gain(dB)
OIP3
(dBm)
NF(dB)
P1dB
(dBm)
BiasSupply
Package
ECCN
Code
0.04 -0.96
0.05 - 1.0
0.04 - 1.0
0.05 - 3.0
0.05 - 3.0
DC - 1
Low Noise, Dual Output
Low Noise, 75 Ohm
Differential Gain Block, 50 / 75 Ohm
HBT Gain Block
HBT Gain Block
HBT Gain Block, 75 Ohm
5
14
16
15
20
14
+27
+39
+40
+40
+42
+38
3.5
2.2
2.5
3.5
2.5
5.5
+12
+19
+23.5
+18
+18.5
+21
+5V @ 120 mA
+5V @ 120 mA
+5V @ 270 mA
+5V @ 88 mA
+5V @ 96 mA
+5V @ 160 mA
MS8G
ST89
LP4B
ST89
ST89
S8G
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
Frequency(GHz)
Function
Gain(dB)
OIP3
(dBm)
NF(dB)
P1dB
(dBm)
BiasSupply
Package
ECCN
Code
0.7 - 2.8
0.8 - 3.8
3.0 - 4.5
17.5 - 41
HBT Driver Amplifier
Driver Amplifier
HBT Driver Amplifier
Driver Amplifier
18
18
21
21
+42
+30
+36
+27
3.8
7.5
5
-
+25
+17
+23.5
+20
+5V @ 125 mA
+5V @ 53 mA
+5V @ 130 mA
+5V @ 295 mA
ST89
SOT26
MS8G
Chip
EAR99
EAR99
EAR99
3A001.b.2.d
Frequency(GHz)
Function
Gain(dB)
OIP3
(dBm)
NF(dB)
P1dB
(dBm)
BiasSupply
Package
ECCN
Code
0.4 - 2.5
1.6 - 2.2
5-6
5-7
5 - 18
5 - 20
5 - 20
0.5 Watt High IP3 Amp
Medium PA
Medium PA
Medium PA
Medium PA
Medium PA
Medium PA
12.5
22
17
15
18
22
19
+42
+40
+38
+40
+28
+30
+30
6
5.5
6
5.5
7
6.5
7
+27
+27
+26
+25
+19.5
+20
+19
+5V @ 150 mA
+3.6V @ 270 mA
+5V @ 300 mA
+5V @ 230 mA
+5V @ 120 mA
+5V @ 127 mA
+5V @ 114 mA
ST89
QS16G
MS8G
MS8G
LP3
Chip
LC3
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
HMC474MP86E
HMC474SC70E
HMC476MP86E
HMC476SC70E
HMC397
HMC405
HMC313E
HMC396
HMC395
HMC311SC70E
HMC311LP3E
HMC311ST89E
HMC478SC70E
HMC478MP86E
HMC478ST89E
HMC479MP86E
HMC479ST89E
HMC469MS8GE
HMC481ST89E
HMC788LP2E
HMC480ST89E
HMC481MP86E
HMC471MS8GE
HMC589ST89E
HMC639ST89E
HMC636ST89E
HMC580ST89E
HMC475ST89E
HMC482ST89E
HMC3587LP3BE
HMC3653LP3BE
CATV アンプ
PartNumber
HMC549MS8GE
HMC599ST89E
HMC770LP4BE
HMC740ST89E
HMC741ST89E
HMC754S8GE
ドライバ・アンプ
PartNumber
HMC789ST89E
HMC308E
HMC326MS8GE
HMC-AUH256
リニア&パワーアンプ
PartNumber
HMC454ST89E
HMC413QS16GE
HMC406MS8GE
HMC407MS8GE
HMC451LP3E
HMC451
HMC451LC3
▶ www.analog.com/jp |
97
PartNumber
Frequency(GHz)
Function
HMC7357LP5GE
5.5 - 8.5
PA, 2 Watt
HMC441
6 - 18
Medium PA
HMC441LC3B
6 - 18
Medium PA
HMC1082LP4E
6 - 18
0.5 Watt Medium PA
HMC441LP3E
6.5 - 13.5
Medium PA
HMC441LH5
7 - 15.5
Medium PA
HMC441LM1
7 - 15.5
Medium PA
HMC608LC4
9.5 - 11.5
Medium PA
HMC383
12 - 30
Medium PA
HMC383LC4
12 - 30
Medium PA
HMC-APH596
16 - 33
Medium PA
HMC498
17 - 24
Medium PA
HMC498LC4
17 - 24
Medium PA
HMC-APH196
17 - 30
Medium PA
HMC442LM1
17.5 - 24
Medium PA
HMC442 [1]
17.5 - 25.5
Medium PA
HMC442LC3B [1]
17.5 - 25.5
Medium PA
HMC499 [1]
21 - 32
Medium PA
HMC499LC4 [1]
21 - 32
Medium PA
HMC1014
33.5 - 46.5
0.5 Watt Medium PA
HMC-ABH264 [1]
34 - 42
Medium PA
HMC1016
34 - 46.5
Medium PA
HMC-APH510
37 - 40
Medium PA
HMC-APH403
37 - 45
Medium PA
HMC-ABH241
50 - 66
Medium PA
HMC-ABH209 [1]
55 - 65
Medium PA
HMC-AUH318 [1]
71 - 76
Medium PA
HMC-APH633
71 - 76
Medium PA
HMC-AUH320 [1]
71 - 86
Medium PA
HMC-AUH317 [1]
81 - 86
Medium PA
HMC-APH634
81 - 86
Medium PA
HMC452ST89E
0.4 - 2.2
1 Watt PA
HMC453ST89E
0.4 - 2.2
1.6 Watt PA
HMC921LP4E
0.4 - 2.7
2 Watt PA
HMC452QS16GE
0.45 - 2.2
1 Watt PA
HMC453QS16GE
0.45 - 2.2
1.6 Watt PA
HMC994
DC - 32
0.5 Watt PA
HMC457QS16GE
1.7 - 2.2
1 Watt PA
HMC755LP4E
2.3 - 2.8
1 Watt PA
HMC327MS8GE
3-4
0.5 Watt PA
HMC409LP4E
3.3 - 3.8
1 Watt PA
HMC408LP3E
5.1 - 5.9
1 Watt PA
HMC590LP5E
6 - 9.5
1 Watt PA
HMC591LP5E
6 - 9.5
2 Watt PA
HMC590
6 - 10
1 Watt PA
HMC591
6 - 10
2 Watt PA
HMC486
7-9
2 Watt PA
HMC486LP5E
7-9
2 Watt PA
HMC487LP5E
9 - 12
2 Watt PA
HMC1053
9 - 14
5 Watt PA w/ Power Detector
HMC489LP5E
12 - 16
1 Watt PA
HMC949
12.5 - 16
2 Watt PA
HMC950
12.5 - 16
4 Watt PA
HMC965LP5E
12.5 - 15.5
2 Watt PA
HMC995LP5GE
12 - 16
3 Watt PA w/ Power Detector
HMC6981LS6
15 - 20
2 Watt PA
HMC-APH462
15 - 27
1 Watt PA
HMC756
16 - 24
1 Watt PA
HMC757
16 - 24
0.5 Watt PA
HMC757LP4E
16 - 24
0.5 Watt PA
HMC-APH478
18 - 20
1 Watt PA
HMC-APH518
21 - 24
1 Watt PA
HMC863LP4E
22 - 26.5
0.5 Watt PA
HMC-APH608
22.5 - 26.5
1 Watt PA
HMC863
24 - 29.5
0.5 Watt PA
HMC864
24 - 29.5
1 Watt PA
HMC943LP5E
24 - 31.5
1.5 Watt PA
HMC-APH460
27 - 31.5
0.5 Watt PA
HMC693
27 - 34
1 Watt PA
HMC7441
27.5 - 31
2 Watt GaAs pHEMT MMIC PA
HMC1024
27.5 - 33.5
1 Watt PA
HMC-APH473
37 - 40
1 Watt PA
HMC968
37 - 40
1 Watt PA
HMC7229LS6
37 - 40
1 Watt PA
HMC969
40 - 43.5
1 Watt PA
[1] Amplifiers that benefit from Hittite Active Bias Controllers
Gain(dB)
OIP3
(dBm)
NF(dB)
P1dB
(dBm)
BiasSupply
29
15.5
17
22
14
15
16
29.5
16
15
17
24
22
20
14
15
13
16
17
21
18.5
22
20
21
24
13
24
13
15
22
12
21
20.5
16
22.5
21.5
14
27
31
21
31
20
21
18
25
23
26
22
20
34
13
30
28
27
27
26
17
23
22
20.5
17.5
17
20
17
22
27
22
14
17.5
23
24
15
21
22
22
+41.5
+32
+32
+35
+29
+32
+30
+33
+25
+25
+33
+34
+36
+31
+28
+28
+27
+33
+34
+35
+29
+34
+35
+32
+25
+25
+49
+49
+48
+48
+51
+36
+46
+45
+40
+45.5
+43
+40
+41
+41
+43
+40
+40
+36
+43
+34
+42
+44
+40
+41
+43.5
+37
+41
+37
+34.5
+38.5
+39
+33
+40
+40
+43
+37
+37
+38
+40
+37
+38
+38
+38
4.5
4.5
4.5
4.8
4.5
6
7
7.5
4
4
6.5
5.5
8
5
5
6.5
6.5
6.5
8.5
7
6.5
4
5
5
5
5.8
6
6.5
7
8
9
7
-
+34.5
+20
+20
+25
+18
+20
+19
+27
+16
+16.5
+24
+25
+25
+22
+21.5
+22
+22
+24
+23
+24.5
+18
+24
+26
+23
+17
+16
+17.5
+20
+15
+17.5
+19
+30
+32
+33
+30
+33
+28
+30.5
+32.5
+27
+30.5
+30
+30.5
+33
+31.5
+33.5
+33.5
+32
+32
+36.5
+31
+34.5
+36
+32
+34.5
+33.5
+29
+31
+29
+26.5
+30
+30.5
+26.5
+30
+26.5
+29
+34
+28
+29
+34
+29
+28
+30.5
+30
+29
+8V @1200 mA
+5V @ 95 mA
+5V @ 95 mA
+5V @ 220 mA
+5V @ 95 mA
+5V @ 95 mA
+5V @ 90 mA
+5V @ 310 mA
+5V @ 101 mA
+5V @ 100 mA
+5V @ 400 mA
+5V @ 250 mA
+5V @ 250 mA
+4.5V @ 400 mA
+5V @ 85 mA
+5V @ 85 mA
+5V @ 84 mA
+5V @ 200 mA
+5V @ 200 mA
+6V @ 500 mA
+5V @ 120 mA
+6V @ 250 mA
+5V @ 640 mA
+5V @ 475 mA
+5V @ 220 mA
+5V @ 80 mA
+4V @ 130 mA
+4V @ 240 mA
+4V @ 130 mA
+4V @ 160 mA
+4V @ 240 mA
+5V @ 510 mA
+5V @ 725 mA
+5V @ 700 mA
+5V @ 485 mA
+5V @ 725 mA
+10V @ 250 mA
+5V @ 500 mA
+5V @ 430 mA
+5V @ 250 mA
+5V @ 615 mA
+5V @ 750 mA
+7V @ 820 mA
+7V @ 1340 mA
+7V @ 820 mA
+7V @ 1340 mA
+7V @ 1.3A
+7V @ 1.3A
+7V @ 1.3A
+7V @ 2400 mA
+7V @ 1.3A
+7V @ 1200 mA
+7V @ 1200 mA
+6V @ 1200 mA
+7V @ 1200 mA
+6V @ 1100 mA
+5V @ 1.44A
+7V @ 790 mA
+7V @ 395 mA
+5V @ 400 mA
+5V @ 900 mA
+5V @ 950 mA
+5V @ 400 mA
+5V @ 950 mA
+6V @ 360 mA
+6V @ 750 mA
+5.5V @ 1200 mA
+5V @ 900 mA
+5V @ 800 mA
+6V @ 1000 mA
+6V @ 600 mA
+5V @ 1.08A
+6V @ 900 mA
+6V @ 960 mA
+6V @ 900 mA
Package
ECCN
Code
LP5G
3A001.b.2.b
Chip
EAR99
LC3B
EAR99
LP4E
EAR99
LP3
EAR99
LH5 Hermetic
EAR99
LM1
EAR99
LC4
EAR99
Chip
EAR99
LC4
EAR99
Chip
5A991.h
Chip
EAR99
LC4
EAR99
Chip
EAR99
LM1
EAR99
Chip
EAR99
LC3B
EAR99
Chip
3A001.b.2.d
LC4
3A001.b.2.d
Chip
3A001.b.2.d
Chip
3A001.b.2.d
Chip
3A001.b.2.f
Chip
EAR99
Chip
3A001.b.2.d
Chip
3A001.b.2.f
Chip
3A001.b.2.f
Chip
3A001.b.2.f
Chip
3A001.b.2.f
Chip
3A001.b.2.f
Chip
3A001.b.2.f
Chip
3A001.b.2.f
ST89
EAR99
ST89
EAR99
LP4
EAR99
QS16G
EAR99
QS16G
EAR99
Chip
EAR99
QS16G
EAR99
LP4
EAR99
MS8G
EAR99
LP4
EAR99
LP3
EAR99
LP5
EAR99
LP5
3A001.b.2.b
Chip
3A001.b.2.b
Chip
3A001.b.2.b
Chip
3A001.b.2.b
LP5
3A001.b.2.b
LP5
3A001.b.2.b
Chip
3A001.b.2.b
LP5
EAR99
Chip
3A001.b.2.b
Chip
3A001.b.2.b
LP5
3A001.b.2.b
LP5G
3A001.b.2.b
LS6
3A001.b.2.c
Chip
EAR99
Chip
3A001.b.2.c
Chip
EAR99
LP4
EAR99
Chip
3A001.b.2.c
Chip
3A001.b.2.c
LP4
EAR99
Chip
3A001.b.2.c
Chip
EAR99
Chip
EAR99
LP5
3A001.b.2.c
Chip
EAR99
Chip
3A001.b.2.d
Chip
3A001 .b .2 .c
Chip
3A001.b.2.d
Chip
EAR99
Chip
3A001.b.2.d
LS6
3A001.b.2.d
Chip
EAR99
広帯域アンプ
PartNumber
Frequency(GHz)
Function
Gain(dB)
OIP3
(dBm)
NF(dB)
P1dB
(dBm)
BiasSupply
Package
ECCN
Code
DC - 20
DC - 20
0.3 - 20.0
0.3 - 20.0
2 - 20
2 - 20
Wideband LNA
Wideband LNA
Wideband LNA
Wideband LNA
Wideband LNA
Wideband LNA
14
14
16
15
15
13
+28
+29.5
+27
+29
+26.5
+25
2.5
2.5
1.7
1.8
2.5
2.5
+16
+17
+15
+14.5
+15
+14
+8V @ 60 mA
+8V @ 75 mA
+7V @ 70mA
+7V @ 70mA
+5V @ 63 mA
+5V @ 66 mA
Chip
LC5
Chip
Chip
Chip
LP5
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
HMC460 [1]
HMC460LC5 [1]
HMC1049
HMC1049LP5E
HMC462
HMC462LP5E
98
|
www.analog.com/jp
◀
PartNumber
Frequency(GHz)
Function
HMC463 [1]
2 - 20
Wideband LNA w/ AGC
HMC463LP5E [1]
2 - 20
Wideband LNA w/ AGC
HMC463LH250
2 - 20
Wideband LNA w/ AGC
HMC-ALH102
2 - 20
Wideband LNA
HMC-ALH482
2 - 22
Wideband LNA
HMC465 [1]
DC - 20
Wideband Driver
HMC465LP5E [1]
DC - 20
Wideband Driver
HMC-AUH249
DC - 35
Wideband Driver
HMC-AUH232
DC - 43
Wideband Driver
HMC-AUH312
0.5 - 65
Wideband Driver
HMC562 [1]
2 - 35
Wideband Driver
HMC633 [1]
5 - 17
Wideband Driver
HMC634 [1]
5 - 20
Wideband Driver
HMC634LC4 [1]
5 - 20
Wideband Driver
HMC633LC4 [1]
5.5 - 17
Wideband Driver
HMC635
18 - 40
Wideband Driver
HMC635LC4
18 - 40
Wideband Driver
HMC619
DC - 10
Wideband PA
HMC619LP5E
DC - 10
Wideband PA
HMC659
DC - 15
Wideband PA
HMC659LC5
DC - 15
Wideband PA
HMC459
DC - 18
Wideband PA
HMC559
DC - 20
Wideband PA
HMC797
DC - 22
Wideband PA
HMC797LP5E
DC - 22
Wideband PA
HMC994LP5E
DC - 28
Wideband PA
HMC930 [1]
DC - 40
Wideband PA
HMC5805
DC - 40
0.25 Watt GaAs pHEMT MMIC PA
HMC1022
DC - 48
Wideband PA
HMC907
0.2 - 22
Wideband PA
HMC907LP5E
0.2 - 22
Wideband PA
HMC464
2 - 20
Wideband PA
HMC464LP5E
2 - 20
Wideband PA
[1] Amplifiers that benefit from Hittite Active Bias Controllers
Gain(dB)
OIP3
(dBm)
NF(dB)
P1dB
(dBm)
BiasSupply
Package
ECCN
Code
14
13
14
10
16
17
15
15
14
10
12.5
31
22
21
30
19.5
18.5
12
12
19
19
17
14
14
13.5
13
13
13.5
12
13
12
16
14
+28
+26
+28
+30
+28
+27
+30
+31
+29
+30
+29
+27
+41
+41
+35
+35
+32
+36
+40
+39
+38
+33.5
+33
+32
+38
+36
+30
+30
2.5
3
2.5
3.5
1.7
2.5
3
5.4
3
8
7.5
7.5
8
8
7
6
6
2
2.5
3
4
2.5
4
4
5
3
3.5
4
4
+19
+18
+18
+10
+14
+22
+23
+21
+16.5
+18
+23
+23
+22
+23
+23
+22
+28.5
+28
+26.5
+27.5
+25
+28
+28
+28
+27
+22
+22
+22
+27
+26
+26
+26
+5V @ 60 mA
+5V @ 60 mA
+5V @ 60 mA
+2V @ 55 mA
+4V @ 45 mA
+8V @ 160 mA
+8V @ 160 mA
+5V @ 200 mA
+5V @ 180 mA
+8V @ 60 mA
+8V @ 80 mA
+5V @ 180 mA
+5V @ 180 mA
+5V @ 180 mA
+5V @ 180 mA
+5V @ 280 mA
+5V @ 280 mA
+12V @ 300 mA
+12V @ 300 mA
+8V @ 300 mA
+8V @ 300 mA
+8V @ 290 mA
+10V @ 400 mA
+11V @ 400 mA
+10V @ 400 mA
+10V @ 250 mA
+10V @ 175 mA
+10V @ 175 mA
+10V @ 150 mA
+11V @ 365 mA
+10V @ 350 mA
+8V @ 290 mA
+8V @ 290 mA
Chip
LP5
LH250
Chip
Chip
Chip
LP5
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
LC4
LC4
Chip
LC4
Chip
LP5
Chip
LC5
Chip
Chip
Chip
LP5
LP5
Chip
Chip
Chip
Chip
LP5
Chip
LP5
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
3A001.b.2.d
3A001.b.2.d
3A001.b.2.f
3A001.b.2.d
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
3A001.b.2.d
3A001.b.2.d
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
3A001.b.2.d
3A001.b.2.d
3A001.b.2.f
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
◆アンプ(低位相ノイズ)
PartNumber
HMC606
HMC606LC5
Frequency(GHz)
Function
Gain(dB)
OIP3
(dBm)
10kHzSSBPhase
Noise(dBc/Hz)
P1dB/Psat
(dBm)
BiasSupply
Package
ECCN
Code
2 - 18
2 - 18
Wideband, Low Phase Noise
Wideband, Low Phase Noise
14 / 4.5
13.5 / 5
27
27
-160
-160
15 / 18
15 / 17
+5V @ 64 mA
+5V @ 64 mA
Chip
LC5
EAR99
EAR99
◆可変アッテネータ
アナログ可変
PartNumber
HMC473MS8E
HMC973LP3E
HMC346MS8GE
HMC346C8
HMC346G8
HMC346LP3E
HMC346LC3B
HMC346
HMC712LP3CE
HMC712
HMC812LC4
HMC985LP4KE
HMC-VVD102
HMC985
HMC-VVD106
HMC-VVD104
Frequency(GHz)
Function
Insertion
Loss(dB)
Attenuation
Range(dB)
IIP3
(dBm)
Control
Input(Vdc)
Package
ECCN
Code
0.45 - 2.2
0.5 - 6.0
DC - 8
DC - 8
DC - 8
DC - 14
DC - 18
DC - 20
5 - 26.5
5 - 30
5 - 30
10 - 40
17 - 27
20 - 50
36 - 50
70 - 86
Analog VVA
Analog VVA
Analog VVA
Analog VVA
Analog VVA
Analog VVA
Analog VVA
Analog VVA
Analog VVA
Analog VVA
Analog VVA
Analog VVA
Analog VVA
Analog VVA
Analog VVA
Analog VVA
1.9
2.5
1.5
2
2
2
1.5
2.2
3.5
2.5
2
3
1.5
3
1.5
2
0 - 48
0 - 26
0 - 32
0 - 30
0 - 30
0 - 30
0 - 30
0 - 25
0 - 28
0 - 30
0 - 28
0 - 35
0 - 22
0 - 35
0 - 22
0 - 14
+20
+35
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+32
+32
+28
+33
+17
+33
+17
-
0 to +3V
0 to +5V
0 to -3V
0 to -3V
0 to -3V
0 to -3V
0 to -3V
0 to -3V
0 to -3V
0 to -3V
0 to -3V
0 to +3V
-4 to +4V
0 to +3V
0 to +4V
-5 to +5V
MS8
LP3
MS8G
C8
G8 Hermetic
LP3
LC3B
Chip
LP3C
Chip
LC4
LP4K
Chip
Chip
Chip
Chip
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
5A991.h
EAR99
5A991.h
5A991.h
Frequency(GHz)
Function
Insertion
Loss(dB)
Attenuation
Range(dB)
IIP3
(dBm)
Control
Input(Vdc)
Package
ECCN
Code
DC - 5
DC - 10
DC - 10
DC - 10
0.7 - 4.0
0.7 - 4.0
DC - 6
0.75 - 2.0
0.7 - 3.7
DC - 6
DC - 5.5
DC - 6
0.1 - 30
0.1 - 30
0.1 - 30
1-Bit Digital
1-Bit Digital
1-Bit Digital
1-Bit Digital
2-Bit Digital
2-Bit Digital
2-Bit Digital
3-Bit Digital
3-Bit Digital
3-Bit Digital
4-Bit Digital
4-Bit Digital, Serial & Parallel Control
5-Bit Digital
5-Bit Digital, Serial Control
5-Bit Digital, Serial Control
1
2
1.5
2.5
0.5
0.9
0.5
1.8
1.3
0.7
0.8
2.5
2.5
5
4
10
10
15
20
2-6
4 - 12
2-6
4 - 28
2 - 14
1-7
1 - 15
3 - 45
0.5 - 15.5
1 - 31
0.5 - 15.5
+50
+54
+53
+53
+52
+54
+50
+45
+51
+50
+50
+50
+45
+43
+45
TTL/CMOS
0 / +3 to +5V
0 / +3 to +5V
0 / +3 to +5V
0 / +3V
0 / +3V
TTL/CMOS
0 / +3V
0 / +3V
TTL/CMOS
TTL/CMOS
0 / +5V
0 / +3 to +5V
0 / +3 to +5V
0 / +3 to +5V
LP3
LP3
LP3
LP3
SOT26
SOT26
LP3
MS8
MS8
LP3
LP3
LP4
Chip
LP4
LP4
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
デジタル可変
PartNumber
HMC541LP3E
HMC800LP3E
HMC801LP3E
HMC802LP3E
HMC290E
HMC291E
HMC467LP3E
HMC230MS8E
HMC288MS8E
HMC468LP3E
HMC540LP3E
HMC629LP4E
HMC941
HMC1018LP4E
HMC1019LP4E
▶ www.analog.com/jp |
99
PartNumber
Frequency(GHz)
Function
Insertion
Loss(dB)
Attenuation
Range(dB)
IIP3
(dBm)
Control
Input(Vdc)
Package
ECCN
Code
0.1 - 33
0.1 - 33
0.1 - 40
0.7 - 2.7
0.7 - 3.7
0.7 - 3.8
0.7 - 3.8
0.7 - 3.8
0.7 - 3.8
0.7 - 3.8
DC - 3
DC - 3
DC - 4
DC - 4
DC - 3.8
DC - 3
DC - 4
DC - 6
DC - 6
DC - 13
DC - 13
DC - 13
2.4 - 8.0
2.2 - 8.0
0.01 - 0.3
5-Bit Digital
5-Bit Digital
5-Bit Digital
5-Bit Digital
5-Bit Digital, Serial Control
5-Bit Digital
5-Bit Digital, Serial Control
5-Bit Digital
5-Bit Digital
5-Bit Digital
5-Bit Digital
5-Bit Digital
5-Bit Digital
5-Bit Digital
6-Bit Digital
6-Bit Digital
6-Bit Digital, Serial Control
6-Bit Digital, Serial & Parallel Control
6-Bit Digital, Serial & Parallel Control
6-Bit Digital
6-Bit Digital
6-Bit Digital
6-Bit Digital
6-Bit Digital
7-Bit Digital
5
4
3.5
2.3
2.1
2.1
1.5
1.5
1.3
1.3
2.0
1.3
1.9
0.7
1.5
3.0
1.2
1.8
1.8
4.0
3.2
4.0
3.5
3.2
3.3
1 - 31
0.5 - 15.5
1 - 31
1 - 31
1 - 31
1 - 31
0.5 - 15.5
0.5 - 15.5
0.5 - 15.5
0.5 - 15.5
1 - 31
1 - 31
1 - 31
0.25 - 7.75
0.5 - 31.5
0.5 - 31.5
0.5 - 31.5
0.5 - 31.5
0.25 - 15.75
0.5 - 31.5
0.5 - 31.5
0.5 - 31.5
0.5 - 31.5
0.5 - 31.5
0.25 - 31.75
+43
+45
+43
+54
+48
+48
+52
+52
+48
+48
+44
+45
+44
+50
+45
+32
+45
+55
+55
+32
+32
+32
+40
+40
+40
0 / +3 to +5V
0 / +3 to +5V
0 / +3 to +5V
0 / +3V
Serial / CMOS
0 / +3V
Serial / CMOS
0 / +3V
0 / +3V
0 / +3V
0 / -5V
TTL / CMOS
0 / -5V
TTL / CMOS
TTL / CMOS
0 / -5V
Serial / CMOS
0 / +5V
TTL / CMOS
0 / -5V
0 / -5V
0 / -5V
0 / +5V
0 / +5V
TTL / CMOS
LP4
LP4
Chip
QS16
LP4
MS10G
LP4
MS10
MS10
QS16
G16 Hermetic
LP3
QS16G
LP3
LP4
G16 Hermetic
LP4
LP4
LP4
Chip
LH5 Hermetic
LP3
Chip
LP3
LP3
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
HMC939LP4E
HMC941LP4E
HMC939
HMC274QS16E
HMC271ALP4E
HMC273MS10GE
HMC305ALP4E
HMC306MS10E
HMC603MS10E
HMC603QS16E
HMC335G16
HMC470LP3E
HMC307QS16GE
HMC539LP3E
HMC472ALP4E
HMC424G16
HMC542BLP4E
HMC624ALP4E
HMC792ALP4E
HMC424
HMC424LH5
HMC424LP3E
HMC425
HMC425LP3E
HMC759LP3E
◆AGC アンプ
PartNumber
Frequency(GHz)
Function
GainControl
Range(dB)
NF
(dB)
OIP3
(dBm)
P1dB
(dBm)
BiasSupply
Package
ECCN
Code
50 - 800
700 - 3000
IF Automatic Gain Controller
RF Automatic Gain Controller
-10 to +38
-11 to +32
6
7.6
+40
+46
+19
+25
+5V @ 215 mA
+5V @ 260 mA
LP5
LP5
EAR99
EAR99
HMC992LP5E
HMC993LP5E
◆低ノイズ電圧レギュレータ
PartNumber
HMC860LP3E
HMC1060LP3E
HMC976LP3E
Input
Voltage(V)
Function
Output
Voltage(V)
Max.Output
Current
(mA)
3.35 - 5.6
3.35 - 5.6
4.8 - 5.6
Quad High PSRR
Low Noise, High PSRR
Low Noise, High PSRR
2.5 - 5.2
1.8 - 5.2
1.8 - 5.1
240
500
400
PowerSupplyRejection
Ratio(PSRR)(dB)
OutputNoiseSpectral
Density(nV/√Hz)
1kHz
1MHz
1kHz
10kHz
80
80
60
60
60
30
7
7
6
3
3
3
Regulated
Outputs
Package
ECCN
Code
4
4
1
LP3
LP3
LP3
EAR99
EAR99
EAR99
◆可変フィルタ
バンドパス
PartNumber
HMC890LP5E
HMC891LP5E
HMC892LP5E
HMC893LP5E
HMC894LP5E
HMC895LP4E
HMC897
HMC897LP4E
HMC896LP4E
HMC898LP4E
HMC899LP4E
HMC899
Frequency
Range(GHz)
Function
Return
Loss(dB)
3dB
Bandwidth
(%)
LowSideRejection
Frequency
(Rej.>20dB)
1-2
2 - 3.9
4 - 7.7
4.8 - 9.5
5.9 - 11.2
6.8 - 12.6
9 - 19
9 - 19
10 - 18
11.5 - 21.5
18.5 - 37.0
19 - 38
Band Pass
Band Pass
Band Pass
Band Pass
Band Pass
Band Pass
Band Pass
Band Pass
Band Pass
Band Pass
Band Pass
Band Pass
10
10
15
7
7.5
12
9.5
9.5
11
9
10
10
11
9
9
6.5
6
10
18
18
9
17
18
18
0.8 x Fcenter
0.9 x Fcenter
0.9 x Fcenter
0.9 x Fcenter
0.92 x Fcenter
0.88 x Fcenter
0.81 x Fcenter
0.81 x Fcenter
0.89 x Fcenter
0.81 x Fcenter
0.81 x Fcenter
0.81 x Fcenter
HighSideRejection
Tuning
Frequency
Response(ns)
(Rej.>20dB)
1.2 x Fcenter
1.15 x Fcenter
1.13 x Fcenter
1.1 x Fcenter
1.08 x Fcenter
1.1 x Fcenter
1.17 x Fcenter
1.17 x Fcenter
1.1 x Fcenter
1.16 x Fcenter
1.20 x Fcenter
1.20 x Fcenter
Package
ECCN
Code
< 200
< 200
< 200
< 200
< 200
< 200
< 200
< 200
< 200
< 200
< 200
< 100
LP5
LP5
LP5
LP5
LP5
LP4
Chip
LP4
LP4
LP4
LP4
Chip
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
ローパス
PartNumber
Frequency
Range(GHz)
Function
Return
Loss(dB)
CutoffFrequency
Range(GHz)
StopbandFrequency
(Rej.>20dB)
Tuning
Response(ns)
Package
ECCN
Code
DC - 4.0
DC - 7.6
Low Pass
Low Pass
10
10
2.2 - 4.0
4.5 - 7.6
1.25 x Fcutoff
1.23 x Fcutoff
150
150
LP5
LP5
EAR99
EAR99
HMC881LP5E
HMC882LP5E
バンドリジェクト
PartNumber
Frequency
Range(GHz)
Function
RejectionBand
TuningFreq.(GHz)
PassBand
InsertionLoss(dB)
StopBand
Rejection(dB)
20dB
Bandwidth(%)
Tuning
Response(ns)
Package
ECCN
Code
0.1 - 25
Band Reject
3.6 - 12.2
3
25
8
200
LP5
EAR99
Package
ECCN
Code
LP3
EAR99
HMC1000LP5E
プログラマブル(ハーモニクス除去)
PartNumber
HMC1044LP3E
100
|
Frequency
Range(GHz)
Function
Return
Loss(dB)
3dBBandwidth
(GHz)
0.25 - 3.025
Programmable Harmonic Low Pass Filter
10
1-3
www.analog.com/jp
StopbandFrequency
Tuning
(Rej.>10dB)
Response(ns)
1.2 Fcutoff
10
◀
◆ベースバンド・フィルタ& VGA
デュアル・ベースバンド・フィルタ
PartNumber
3dBBandwidth
Setting(MHz)
Function
3dBBandwidth
Accuracy(%)
Gain
(dB)
NF
(dB)
OIP3
(dBm)
Package
ECCN
Code
± 2.5
± 2.5
0 / 10
0 / 10
12
10
+30
+30
LP5
LP5
EAR99
EAR99
HMC900LP5E
3.5 - 50
Dual Low Pass w/ ADC Driver
HMC1023LP5E
5 - 72
Dual Low Pass w/ ADC Driver
Note: 400 Ohm Reference Impedance shown
デュアル・ベースバンドVGA
PartNumber
Frequency
(MHz)
Function
NF
(dB)
Variable
Gain
(dB)
OIP3
(dBm)
OIP2
(dBm)
Sideband
Supp.(dB)
Magnitude(dB)
/Phase(deg)
Balance
Bias
Supply
Package
ECCN
Code
6
0 - 40
+30
+65
55
± 0.1 / ± 1
+5V @ 70 mA
LP4
EAR99
HMC960LP4E
DC - 100
Digital, Serial & Parallel Control
Note: 100 Ohm Reference Impedance shown
◆I/Qイメージ・リジェクト・ミキサー
PartNumber
HMC620
HMC620LC4
HMC525
HMC525LC4
HMC256
HMC520
HMC520LC4
HMC526
HMC526LC4
HMC1056LP4BE
HMC521
HMC521LC4
HMC527
HMC527LC4
HMC775LC5
HMC522
HMC522LC4
HMC528
HMC528LC4
HMC523LC4
HMC523
HMC1042LC4
HMC1041LC4
HMC-MDB172
HMC524
HMC524LC3B
HMC1063LP3E
HMC555
HMC-MDB171
HMC556
HMC404
HMC-MDB218
HMC1057
RFFrequency
(GHz)
Function
IFFrequency
(GHz)
Conversion
Gain(dB)
Image
Rejection(dB)
IIP3
(dBm)
Package
ECCN
Code
3-7
3-7
4 - 8.5
4 - 8.5
5.9 - 12.0
6 - 10
6 - 10
6 - 10
6 - 10
8 - 12
8.5 - 13.5
8.5 - 13.5
8.5 - 13.5
8.5 - 13.5
10 - 16
11 - 16
11 - 16
11 - 16
11 - 16
15 - 23
15 - 23.6
15 - 33.5
17 - 27
19 - 33
22 - 32
22 - 32
24 - 28
31 - 38
35 - 45
36 - 41
26 - 33 RF
54 - 64 RF
71 - 86
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
Sub-Harmonic, I/Q Mixer / IRM
Sub-Harmonic, I/Q Mixer / IRM
Sub-Harmonic , I/Q Mixer / IRM
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 1.5
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 4
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 2
DC - 2
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 5
DC - 3.5
DC - 4.5
DC - 3
DC - 3.5
DC - 5
DC - 3.5
DC - 3
DC - 3
DC - 12
-7.5
-7.5
-7.5
-7.5
-8
-7
-7
-7.5
-7.5
-8
-7.5
-7.5
-7.5
-7.5
-8
-7.5
-7.5
-8
-8
-8
-8
-10
-9
-8
-10
-10
-9.5
-10.5
-8
-11
-11
-12.5
-12
33
32
40
40
30
40
40
40
40
25
40
38
35
34
25
35
35
35
35
25
27
40
36
25
23
20
21
17
25
18
22
30
-
+23
+22
+23
+23
+18
+22
+23
+28
+28
+18
+24
+24
+28
+28
+25
+24
+24
+27
+26
+25
+25
+22
+20
+17
+20
+20
+17
+21
+17
+23
+16
+7
+13
Chip
LC4
Chip
LC4
Chip
Chip
LC4
Chip
LC4
LC4B
Chip
LC4
Chip
LC4
LC5
Chip
LC4
Chip
LC4
LC4
Chip
LC4
LC4
Chip
Chip
LC3B
LP3
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
5A991.h
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
5A991.h
EAR99
EAR99
5A991.h
EAR99
◆I/Qダウンコンバータ・レシーバ
PartNumber
HMC951LP4E
HMC567LC5
HMC908LC5
HMC869LC5
HMC966LP4E
HMC570
HMC570LC5
HMC904LC5
HMC967LP4E
HMC977LP4E
HMC571
HMC571LC5
HMC572
HMC572LC5
HMC1065LP4E
HMC6147ALC5A
▶ RFFrequency
(GHz)
Function
IFFrequency
(GHz)
Conversion
Gain(dB)
Noise
Figure(dB)
Image
Rejection(dB)
IIP3
(dBm)
Package
ECCN
Code
5.6 - 8.6
7-9
9 - 12
12 - 16
17 - 20
17 - 21
17 - 21
17 - 24
17 - 24
20 - 28
21 - 25
21 - 25
24 - 28
24 - 28
27 - 34
37 - 44
I/Q Downconverter / Receiver
I/Q Downconverter / Receiver
I/Q Downconverter / Receiver
I/Q Downconverter / Receiver
I/Q Downconverter / Receiver
I/Q Downconverter / Receiver
I/Q Downconverter / Receiver
I/Q Downconverter / Receiver
I/Q Downconverter / Receiver
I/Q Downconverter / Receiver
I/Q Downconverter / Receiver
I/Q Downconverter / Receiver
I/Q Downconverter / Receiver
I/Q Downconverter / Receiver
I/Q Downconverter / Receiver
I/Q Downconverter / Receiver
DC - 3
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 3.3
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 4
DC - 4
12
10
11
14
14
10
10
11
15
14
11
10
8
8
12
13
2.2
2.5
2.2
2.8
2.5
3
3
2.2
2.5
2.5
3
2
3.5
3.5
3 .5
3.5
20
35
25
32
40
17
18
21
25
21
24
20
20
18
17
25
+2
+1.5
+2
-1
0
+3
+2
+2
+1
+1
+5
+5
+5
+5
+2
+2
LP4
LC5
LC5
LC5
LP4
Chip
LC5
LC5
LP4
LP4
Chip
LC5
Chip
LC5
LP4
LC5A
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
www.analog.com/jp |
101
◆I/Qアップコンバータ
PartNumber
HMC6505LC5
HMC925LC5
HMC924LC5
HMC709LC5
HMC710LC5
HMC819LC5
HMC815LC5
HMC6787ALC5A
HMC6146BLC5A
RFFrequency
(GHz)
Function
IFFrequency
(GHz)
Conversion
Gain(dB)
Sideband
Rejection(dBc)
OIP3
(dBm)
Package
ECCN
Code
5.5 - 8.6
5.5 - 8.6
10-16
11-7
16 - 21
17.7 - 23.6
21 - 27
37 - 40
40 - 44
I/Q Upconverter w/ VGA
I/Q Upconverter / Transmitter w/ VGA
I/Q Upconverter / Transmitter w/ VGA
I/Q Upconverter / Transmitter
I/Q Upconverter / Transmitter
I/Q Upconverter / Transmitter
I/Q Upconverter / Transmitter
I/Q Upconverter / Transmitter w/ VGA
I/Q Upconverter / Transmitter w/ VGA
DC - 3
DC - 3
DC - 3
DC - 2
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 3.75
DC - 4
DC - 4
15
16.5
17
13
12
15
12
10
12
22
-30
-30
-20
-20
-35
-20
17
25
+35
+29
+14
+26
+30
+35
+27
+27
+27
LC5
LC5
LC5
LC5
LC5
LC5
LC5
LC5A
LC5A
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
RFFrequency
(GHz)
Function
IFFrequency
(GHz)
Conversion
Gain(dB)
LO/RF
Isolation(dB)
IIP3
(dBm)
Package
ECCN
Code
0.45 - 0.5
0.5 - 2.7
0.7 - 1.0
0.7 - 1.0
0.7 - 1.1
0.7 - 1.2
0.7 - 1.5
0.7 - 1.5
0.8 - 1.2
1.5 - 3.5
1.6 - 3.0
1.7 - 2.2
1.7 - 2.2
1.7 - 2.2
1.7 - 2.2
1.7 - 2.4
1.7 - 4.0
1.8 - 2.2
2.0 - 2.7
2.0 - 2.7
2.3 - 4.0
2.4 - 4.0
3.1 - 3.9
6-12
9-15
High IP3, SGL-END
High IP3, DBL-BAL, +2 LO
High IP3, SGL-END
High IP3, DBL-BAL, 0 LO
High IP3, DBL-BAL, 0 LO
High IP3, DBL-BAL
High IP3, 0 LO
High IP3, DBL-BAL, 0 LO
High IP3, DBL-BAL, 0 LO
High IP3, DBL-BAL
High IP3, DBL-BAL, 0 LO
High IP3, SGL-END
High IP3, DBL-BAL, 0 LO
High IP3, DBL-BAL, 0 LO
High IP3, DBL-BAL, 0 LO
High IP3, SGL-END
High IP3, DBL-BAL, +4 LO
High IP3, SGL-END
High IP3, DBL-BAL, 0 LO
High IP3, DBL-BAL, 0 LO
High IP3, +4 LO
High IP3, SGL-END
High IP3, DBL-BAL, 0 LO
High IP3, DBL-BAL
High IP3, DBL-BAL
DC - 0.15
DC - 1
DC - 0.25
DC - 0.45
0.05 - 0.25
DC - 0.3
DC - 0.35
DC - 0.5
DC - 0.3
DC - 1
DC - 1
DC - 0.3
DC - 0.5
DC - 0.5
0.05 - 0.30
0.05 - 0.3
DC - 1.0
DC - 0.5
DC - 0.45
DC - 0.45
DC - 1
DC - 1
DC - 0.6
DC - 4
DC - 2.5
-9.5
-8
-8.5
-7
-7.5
-9
-9
-7.5
-8
-8
-8
-8.8
-8
-8
-8
-9.2
-8
-8.5
-7.5
-7.5
-10
-10
-8.5
-8
-7.5
20
28
24
23
24
42
20
24
27
38
30
30
30
31
30
10
32
25
25
26
15
30
28
40
40
+32
+28
+35
+32
+40
+25
+33
+34
+27
+25
+25
+36
+35
+34
+38
+34
+25
+31
+31
+31
+35
+34
+30
+30
+24
MS8
LP4
MS8
LP4
LP4
S8
MS8G
LP4
LP4
MS8
LP4
MS8
LP4
LP4
LP4
MS8G
LP4
MS8
LP4
LP4
LP4
MS8
LP4
LC3
MS8G
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
RFFrequency
(GHz)
Function
IFFrequency
(GHz)
Conversion
Gain(dB)
LO/RF
Isolation(dB)
IIP3
(dBm)
Package
ECCN
Code
0.7 − 3.5
0.7 − 3.5
0.7 - 1.0
0.7- 1.0
0.8- 1.0
0.8- 2.7
0.9- 1.6
1.4 - 2.3
1.7 - 2.2
1.7 - 2.2
1.7 - 2.2
High IP3 Dual Downconverter
High IP3 Downconverter
Downconverter
High IP3, Dual Downconverter
High IP3 Downconverter
Hi-IP3 Wideband Downconverter
Hi-IP3 Downconverter w/ RF Amplifier
High IP3 Downconverter
High IP3 Downconverter
High IP3, Dual Downconverter
High IP3, Dual Downconverter
0.05 - 0.35
0.05-0.35
0.05 - 0.25
0.06 - 0.5
0.05 - 0.25
0.001 - 0.6
0.05 - 0.5
0.05 - 0.3
0.05 - 0.3
50 - 300
0.06 - 0.4
7
7
12.5
7.5
13.8
-1
30
9
11
9
6
55
58
25
16
28
48
45
33
25
10
25
+25
+25
+15
+23
+15
+26
+6
+19
+19
+27
+25
LP4
LP3
QS16
LP6C
QS16G
LP4
LP4
QS16G
QS16G
LP6
LP6C
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
RFFrequency
(GHz)
Function
IFFrequency
(GHz)
Conversion
Gain(dB)
LO/RF
Isolation(dB)
IIP3
(dBm)
Package
ECCN
Code
0.6 - 1.3
0.7 - 1.2
1.2 - 2.6
1.8 - 3.9
3 - 3.8
4-7
Low LO, DBL-BAL
0 LO, DBL-BAL
Low LO, DBL-BAL
+3 LO, DBL-BAL
Low LO, SGL-BAL
0 LO, DBL-BAL
DC - 0.4
0.25 - 0.45
DC - 1
0.2 - 0.55
DC - 1
DC - 2.5
-8
10
-8
9
-8.5
-7
35
36
30
33
15
32
+15
+23
+15
+23
+10
+15
MS8
LP4
MS8
LP4
SOT26
MS8G
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
RFFrequency
(GHz)
Function
IFFrequency
(GHz)
Conversion
Gain(dB)
LO/RF
Isolation(dB)
IIP3
(dBm)
Package
ECCN
Code
0.7 - 2.0
0.7 - 2.0
1.5 - 4.5
1.7 - 3.0
4.5 - 8.0
5 - 12
7 - 10
50 - 75
+10 LO, DBL-BAL
+10 LO, DBL-BAL
+10 LO, DBL-BAL
+10 LO, SGL-BAL
+10 LO, DBL-BAL
+10 LO, DBL-BAL
+10 LO, DBL-BAL
+10 LO, DBL-BAL
DC - 0.3
DC - 0.5
DC - 1.5
DC - 0.8
DC - 2
DC - 4
DC - 2
DC - 26
-9
-9
-8.5
-9
-8.2
-7.5
-9
-7.5
45
24
40
30
35
25
32
30
+17
+17
+19
+21
+16
+17
+16
+16
S8
MS8
MS8
MS8
C8
MS8
C8
Chip
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
◆ミキサー
高 IP3 ミキサー
PartNumber
HMC387MS8E
HMC915LP4E
HMC399MS8E
HMC684LP4E
HMC786LP4
HMC351S8E
HMC483MS8GE
HMC686LP4E
HMC551LP4E
HMC316MS8E
HMC552LP4E
HMC400MS8E
HMC685LP4E
HMC687LP4E
HMC785LP4E
HMC485MS8GE
HMC215LP4E
HMC402MS8E
HMC688LP4E
HMC689LP4E
HMC615LP4E
HMC214MS8E
HMC666LP4E
HMC663LC3
HMC410AMS8GE
ダウンコンバータRFIC
PartNumber
HMC990LP4E
HMC1090LP3E
HMC420QS16E
HMC683LP6CE
HMC377QS16GE
HMC334LP4E
HMC621LP4E
HMC421QS16E
HMC380QS16GE
HMC381LP6E
HMC682LP6CE
0 ~ +7dBmLO ドライブ
PartNumber
HMC423MS8E
HMC665LP4E
HMC422MS8E
HMC622LP4E
HMC333E
HMC488MS8GE
+10 ~ +12dBmLO ドライブ
PartNumber
HMC207AS8E
HMC208AMS8E
HMC213AMS8E
HMC272AMS8E
HMC168C8
HMC220AMS8E
HMC171C8
HMC1081
102
|
www.analog.com/jp
◀
+13 ~ +14dBmLO ドライブ
PartNumber
HMC277MS8E
HMC175MS8E
HMC340ALP5E
HMC1048LC3B
HMC170C8
HMC219AMS8E
HMC773
HMC773LC3B
HMC553
HMC553LC3B
HMC774LC3B
HMC774
HMC412AMS8GE
HMC554
HMC554LC3B
HMC260
HMC260LC3B
HMC292LC3B
HMC292LM3C
HMC292
HMC329LC3B
HMC560
HMC560LM3
HMC329
HMC1015
HMC1043LC3
HMC329LM3
HMC-MDB169
HMC-MDB277
RFFrequency
(GHz)
Function
IFFrequency
(GHz)
Conversion
Gain(dB)
LO/RF
Isolation(dB)
IIP3
(dBm)
Package
ECCN
Code
0.7 - 1.2
1.7 - 4.5
1.7 - 4.5
2 - 18
2.5 - 4.0
4.5 - 9.0
6 - 26
6 - 26
7 - 14
7 - 14
7 - 34
7 - 43
9 - 15
11 - 20
11 - 20
14 - 26
14 - 26
16 - 30
17 - 31
18 - 32
24 - 32
24 - 40
24 - 40
25 - 40
26 - 32
26 - 32
26 - 40
54 - 64
70 - 90
+13 LO, SGL-BAL
+13 LO, DBL-BAL
+13 LO, Dual Channel
Double Balance Mixer
+13 LO, DBL-BAL
+13 LO, DBL-BAL
+13 LO, DBL-BAL
+13 LO, DBL-BAL
+13 LO, DBL-BAL
+13 LO, DBL-BAL
+13 LO, DBL-BAL
+13 LO, DBL-BAL
+13 LO, DBL-BAL
+13 LO, DBL-BAL
+13 LO, DBL-BAL
+13 LO, DBL-BAL
+13 LO, DBL-BAL
+13 LO, DBL-BAL
+13 LO, DBL-BAL
+13 LO, DBL-BAL
+13 LO, DBL-BAL
+13 LO, DBL-BAL
+13 LO, DBL-BAL
+13 LO, DBL-BAL
+13 LO, TPL-BAL
+13 LO, TPL-BAL
+13 LO, DBL-BAL
+13 LO, DBL-BAL
+14 LO, DBL-BAL
DC - 0.3
DC - 1
DC - 1.5
DC - 4
DC - 2
DC - 2.5
DC - 10
DC - 8
DC - 5
DC - 5
DC - 8
DC - 10
DC - 2.5
DC - 6
DC - 6
DC - 8
DC - 8
DC - 8
DC - 6
DC - 8
DC - 8
DC - 18
DC - 17
DC - 8
16 - 22
16 - 22
DC - 8
DC - 5
DC - 18
-9
-8
-8
-10
-9
-8.5
-9
-9
-7
-7
-11
-9
-7.5
-7
-7
-7.5
-7.5
-8
-8
-7.5
-10
-8
-10
-9.5
-10
-10
-8
-8
-12
26
30
35
45
25
32
38
48
50
35
35
40 - 50
46
46
39
38
40
32
38
38
35
35
42
45
45
37
30
-
+21
+20
+23
+19
+18
+21
+20
+22
+22
+22
+22
+22
+17
+18
+18
+20
+20
+21
+19
+19
+19
+21
+21
+19
+22
+23
+19
+13
-
MS8
MS8
LP5
LC3B
C8
MS8
Chip
LC3B
Chip
LC3B
LC3B
Chip
MS8G
Chip
LC3B
Chip
LC3B
LC3B
LM3C
Chip
LC3B
Chip
LM3
Chip
Chip
LC3
LM3
Chip
Chip
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
5A991.h
5A991.h
RFFrequency
(GHz)
Function
IFFrequency
(GHz)
Conversion
Gain(dB)
LO/RF
Isolation(dB)
IIP3
(dBm)
Package
ECCN
Code
1.8 - 5.0
1.8 - 5.0
2.5 - 7
2.5 - 7
4-8
4-8
4-8
5.5 - 14
5.5 - 14
6 - 11
7 - 14
14 - 23
3 - 10
5 - 20
6 - 20
6 - 20
+15 LO, DBL-BAL
+15 LO, DBL-BAL
+15 LO, DBL-BAL
+15 LO, DBL-BAL
+15 LO, DBL-BAL
+15 LO, DBL-BAL
+15 LO, DBL-BAL
+15 LO, DBL-BAL
+15 LO, DBL-BAL
+15 LO, DBL-BAL
+15 LO, DBL-BAL
+15 LO, DBL-BAL
+17 LO, DBL-BAL
+20 LO, DBL-BAL
+20 LO, DBL-BAL
+20 LO, DBL-BAL
DC - 3
DC - 2
DC - 3
DC - 3
DC - 3
DC - 3
DC - 3
DC - 6
DC - 6
DC - 2
DC - 2
DC - 2
DC - 4
DC - 3
DC - 3
DC - 3
-7
-10
-7
-7
-7
-8
-7
-7
-7
-7
-10
-10.5
-9
-10
-10
-10
42
40
48
48
40
30
40
45
45
40
35
38
55
30
35
35
+18
+18
+22
+22
+17
+18
+17
+24
+24
+17
+20
+18
+23
+25
+23
+24
Chip
G8 Hermetic
Chip
LC4
Chip
G8 Hermetic
LC4
Chip
LC3B
Chip
LH5 Hermetic
Chip
LC3B
Chip
LC4
LH5 Hermetic
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
RFFrequency
(GHz)
Function
IFFrequency
(GHz)
Conversion
Gain(dB)
LO/RF
Isolation(dB)
IIP3
(dBm)
Package
ECCN
Code
14 - 20
14 - 21
14.5 - 19.5
17 - 25
17.7 - 23.6
20 - 30
20 - 31
20 - 32
20 - 32
20 - 40
21 - 31
24 - 34
24 - 34
26 - 33
33 - 42
37 - 46.5
71 - 86
Sub-Harmonic
Sub-Harmonic
Sub-Harmonic
Sub-Harmonic
Sub-Harmonic, Upconverter
Sub-Harmonic
Sub-Harmonic, Downconverter
Sub-Harmonic
Sub-Harmonic, Downconverter
Sub-Harmonic
Sub-Harmonic
Sub-Harmonic
Sub-Harmonic
Sub-Harmonic
Sub-Harmonic
Sub-Harmonic
Sub-Harmonic
DC - 3
DC - 3
DC - 3.5
DC - 3
DC - 3.5
DC - 4
0.7 - 3.0
DC - 6
0.7 - 3.0
1-3
DC - 6
DC - 3
DC - 4
DC - 2.5
DC - 3
DC - 7.5
DC - 12
-10
-10
-10
-9
15
-9
3
-10
3
-12
-9
-11
-10
-9
-10
-14
-11
40
40
45
27
40
30
28
40
30
24
40
33
30
33
37
20
28
+7
+7
+5
+10
+13
+10
+8
+13
+10
+13
+13
+13
+22
+11
+10
+30
+6
LM3
Chip
LC3B
Chip
LC5
LM3
LM3
Chip
Chip
Chip
LC3B
LC3B
LC4
Chip
Chip
Chip
Chip
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
5A991.b
EAR99
5A991.b
EAR99
EAR99
EAR99
Input
Frequency(GHz)
Function
IFFrequency
(GHz)
Conversion
Gain(dB)
NoiseFigure
(dB)
IIP3/IIP2
(dBm)
Package
ECCN
Code
0.1 - 4.0
I/Q Demodulator
DC - 0.6
-3.5
15
+25 / +60
LP4
EAR99
+15 ~ +20dBmLO ドライブ
PartNumber
HMC128
HMC128G8
HMC557
HMC557LC4
HMC129
HMC129G8
HMC129LC4
HMC558
HMC558LC3B
HMC130
HMC141LH5
HMC203
HMC787LC3B
HMC143 / 144
HMC144LC4
HMC144LH5
サブ・ハーモニクス・ミキサー
PartNumber
HMC258LM3
HMC258
HMC258LC3B
HMC337
HMC711LC5
HMC264LM3
HMC265LM3
HMC264
HMC265
HMC266
HMC264LC3B
HMC338LC3B
HMC798LC4
HMC338
HMC339
HMC1093
HMC1058
◆I/Q 直交復調器
PartNumber
HMC597LP4E
▶ www.analog.com/jp |
103
◆変調器Bi-Phase
PartNumber
HMC135
HMC136
HMC137
Input
Frequency(GHz)
Function
Loss
(dB)
Amp/Phase
Balance(dB/Deg)
Carrier
Suppression(dBc)
Bias
Control(mA)
Package
ECCN
Code
1.8 - 5.2
4-8
6 - 11
Bi-Phase
Bi-Phase
Bi-Phase
8
8
9
0.2 / 2.5
0.1 / 4.0
0.25 / 10.0
30
30
20
+ / -5
+ / -5
+ / -5
Chip
Chip
Chip
EAR99
EAR99
EAR99
◆変調器ダイレクト変調器
PartNumber
HMC696LP4E
HMC795LP5E
HMC497LP4E
HMC1097LP4E
HMC495LP3E
HMC697LP4E
HMC496LP3E
Frequency
(GHz)
Function
OIP3(dBm)/Carrier
Suppression(dBc)
Modulation
Bandwidth(MHz)
OutputNoise
Floor(dBc/Hz)
Bias
Supply
Package
ECCN
Code
0.02 - 2.7
0.05 - 2.8
0.1 - 4.0
0.1 - 6.0
0.25 - 3.8
0.45 - 4.0
4-7
Direct Quadrature
Direct Quadrature w/ VGA
Direct Quadrature
Direct Quadrature
Direct Quadrature
Direct Quadrature
Direct Quadrature
23 / 42
25 / 50
23 / 42
30 / 40
14 / 38
22 / 43
17 / 34
DC - 700
DC - 440
DC - 700
DC - 700
DC - 250
DC - 700
DC - 250
-162
-159
-159
-160
-158
-165
-157
+5V @ 160 mA
+5V @ 120 mA
+5V @ 170 mA
+5V @170 mA
+3.3V @ 108 mA
+5V @ 168 mA
+3V @ 93 mA
LP4
LP5
LP4
LP4
LP3
LP4
LP3
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
◆変調器ベクトル変調器
PartNumber
HMC630LP3E
HMC631LP3E
HMC500LP3E
Frequency
(GHz)
Function
Gain
Range(dB)
ContinuousPhase
Control(deg)
IP3/Noise
Floor(Ratio)
[email protected]
Gain(dBm)
Package
ECCN
Code
0.7 - 1.0
1.8 - 2.7
1.8 - 2.2
Vector
Vector
Vector
-50 to -10
-50 to -10
-50 to -10
360
360
360
186.5
186
185
+34
+35
+33
LP3
LP3
LP3
EAR99
EAR99
EAR99
◆固定アッテネータ
PartNumber
HMC650
HMC651
HMC652
HMC652LP2E
HMC653
HMC653LP2E
HMC654
HMC654LP2E
HMC655
HMC655LP2E
HMC656
HMC656LP2E
HMC657
HMC657LP2E
HMC658
HMC658LP2E
Frequency
(GHz)
Function
Attenuation
Accuracy(dB)
Nominal
Attenuation(dB)
MaximumInput
Power(dBm)
ChipSize
(Mils)
Package
ECCN
Code
DC - 50
DC - 50
DC - 50
DC - 25
DC - 50
DC - 25
DC - 50
DC - 25
DC - 50
DC - 25
DC - 50
DC - 25
DC - 50
DC - 25
DC - 50
DC - 25
Thru Line
Thru Line
Passive
Passive
Passive
Passive
Passive
Passive
Passive
Passive
Passive
Passive
Passive
Passive
Passive
Passive
± 0.2
± 0.3
± 0.2
± 0.5
± 0.2
± 0.5
± 0.2
± 0.5
± 0.2
± 0.5
± 0.1
± 1.5
± 0.4
±2
± 0.5
±2
0.15
0.15
2
2
3
3
4
4
6
6
10
10
15
15
20
20
+27
+27
+26
+26
+25
+25
+26
+26
+25
+25
+25
+25
+25
+25
17 x 18
23 x 18
17 x 18
17 x 18
17 x 18
17 x 18
17 x 18
N/A
17 x 18
N/A
23 x 18
N/A
Chip
Chip
Chip
LP2
Chip
LP2
Chip
LP2
Chip
LP2
Chip
LP2
Chip
LP2
Chip
LP2
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
◆位相器アナログ可変
Frequency
(GHz)
Function
Insertion
Loss(dB)
HMC934LP5E
1-2
Analog
3.5
400°
-40
HMC928LP5E
2-4
Analog
3.5
480°@ 2 GHz
450°@ 4 GHz
-40
4
270°@ 2 GHz
180°@ 20 GHz
PartNumber
HMC935LP5E
Package
ECCN
Code
0 to +13V
LP5
EAR99
0 to +13V
LP5
EAR99
-45
0.5 to +11V
LP5
EAR99
-40
0 to +13V
LP4
EAR99
HMC929LP4E
4-8
Analog
4
HMC247
5 - 18
Analog
4
500°@ 5 GHz
100°@ 18 GHz
-80
0 to +10V
Chip
EAR99
7
750°@ 6 GHz
500°@ 15 GHz
-40
0 to +5V
LP4
EAR99
6 - 15
Analog
HMC931LP4E
8 - 12
Analog
3.5
425°@ 8 GHz
405°@ 12 GHz
-35
0 to +13V
LP4
EAR99
HMC877LC3
8 - 23
Analog
-
500°
-35
2.7 to 3.9V
LC3
EAR99
HMC932LP4E
12 - 18
Analog
4
405°@ 12 GHz
385°@ 18 GHz
-40
0 to +13V
LP4
EAR99
4.5
495°@ 18 GHz
460°@ 24 GHz
-37
0 to +13V
LP4
EAR99
HMC933LP4E
|
Analog
2ndHarmonic
ControlVoltage
Pin=-10dBm(dBc)
Range(Vdc)
450°@ 4 GHz
430°@ 8 GHz
HMC538LP4E
104
2 - 20
Phase
Range(deg)
www.analog.com/jp
18 - 24
Analog
◀
◆位相器デジタル可変
PartNumber
HMC936LP6E
HMC647
HMC647LP6E
HMC648
HMC648LP6E
HMC649
HMC649LP6E
HMC642
HMC642LC5
Frequency
(GHz)
Function
Insertion
Loss(dB)
Phase
Range(deg)
IIP3
(dBm)
Control
Input(Vdc)
Package
ECCN
Code
1.2 - 1.4
2.5 - 3.1
2.5 - 3.1
2.9 - 3.9
2.9 - 3.9
3-6
3-6
9 - 12.5
9 - 12.5
6-Bit Digital
6-Bit Digital
6-Bit Digital
6-Bit Digital
6-Bit Digital
6-Bit Digital
6-Bit Digital
6-Bit Digital
6-Bit Digital
4
4
4
4
5
6.5
8
6.5
7
5.625 - 360
5.625 - 360
5.625 - 360
5.625 - 360
5.625 - 360
5.625 - 360
5.625 - 360
5.625 - 360
5.625 - 360
+45
+54
+54
+45
+45
+44
+44
+41
+41
0 / +5V
0 / +5
0 / +5
0 / +5
0 / +5
0 / +5
0 / +5
0 / +5
0 / +5
LP6
Chip
LP6
Chip
LP6
Chip
LP6
Chip
LC5
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
Frequency
(GHz)
Function
Dynamic
Range(dB)
RSSISlope
(mV/dB)
RFThreshold
Level(dBm)
Bias
Supply
Package
ECCN
Code
50 Hz - 3.0
0.001 - 8.0
0.001 - 10.0
0.001 - 10.0
0.01 - 4.0
0.05 - 4.0
0.05 - 8.0
0.1 - 2.7
1 - 23
8 - 30
1 - 23
71 - 86
DC - 3.9
DC - 3.9
DC - 3.9
DC - 3.9
DC - 5.8
Log Detector / Controller
Log Detector / Controller
Log Detector / Controller
Log Detector / Controller
Log Detector / Controller
Log Detector / Controller
Log Detector / Controller
Log Detector / Controller
Log Detector
Log Detector
mmW Power Detector
E-Band Power Detector
RMS Power Detector
RMS, Single-Ended
RMS, Single-Ended w/ Envelope Tracker
Dual RMS, Single-Ended
RMS Power Detector
74 ± 3
70 ± 3
73 ± 3
70 ± 3
70 ± 3
70 ± 3
54 ± 1
54 ± 1
50 up to 23GHz
54 ± 3
56 ± 3
24
60 ± 1
72 ± 1
70 ± 1
70 ± 1
40 ± 1
19
-25
-25
-25
19
19
17.5
17.5
21
13.3
14.2
20
37
35
35
38.5
37
-66
-61
-65
-65
-68
-69
-55
-52
-22
-55
-52
-11
-69
-68
-68
-66
-69
+3.3V @ 29 mA
+5V @ 113 mA
+5V @ 103 mA
+5V @ 106 mA
+3.3V @ 30 mA
+3.3V @ 29 mA
+5V @ 17 mA
+5V @ 17 mA
+3 [email protected] 85 mA
+3.3V @ 88 mA
+3.3V @ 91 mA
+5V @ 50 mA
+5V @ 55 mA
+5V @ 75 mA
+5V @ 143 mA
+5V @ 42 mA
LP4
LP4
Chip
LP4
LP4
LP4
LP3
MS8
LP3
LP3
LP3
Chip
LP4
LP4
LP4
LP5
LP4
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
◆検波器(ログ・RMS)
PartNumber
HMC612LP4E
HMC602LP4E
HMC611
HMC611LP4E
HMC601LP4E
HMC600LP4E
HMC713LP3E
HMC713MS8E
HMC1094LP3E
HMC662LP3E
HMC948LP3E
HMC7447
HMC1010LP4E
HMC1020LP4E
HMC1021LP4E
HMC1030LP5E
HMC909LP4E
◆SDLVA(ログ・ビデオアンプ)
PartNumber
HMC613LC4B
HMC1013LP4E
HMC913
HMC913LC4B
HMC813LC4B
HMC813
Frequency
(GHz)
Function
Dynamic
Range(dB)
RSSISlope
(mV/dB)
RFThreshold
Level(dBm)
Bias
Supply
Package
ECCN
Code
0.1 - 20
0.5 - 18.5
0.6 - 20
0.6 - 20
1 - 20
1 - 26
SDLVA
SDLVA, Extended Range
SDLVA
SDLVA
SDLVA w/ Limited RF Output
SDLVA w/ Limited RF Output
59
67
59
59
55
55
14
15
14
14
15
14.5
-54
-62
-54
-54
-53
-53
+3.3V @ 83 mA
+3.3V @ 183 mA
+3.3V @ 80 mA
+3.3V @ 80 mA
+3.3V @ 153 mA
+3.3V @ 150 mA
LC4B
LP4
Chip
LC4B
LC4B
Chip
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
◆スイッチ
SPST&SPDTスイッチ
PartNumber
HMC1055LP2CE
HMC231G7
HMC239AS8E
HMC190BMS8E
HMC194MS8E
HMC197BE
HMCB221BE
HMC545E
HMC284AMS8GE
HMC1055LP2CE
HMC349ALP4CE
HMC349AMS8GE
HMC435AMS8GE
HMC922LP4E
HMC232G7
HMC232G8
HMC233G8
HMC336MS8GE
HMC607G7
HMC849ALP4CE
HMC232C8
HMC234C8
HMC270MS8GE
HMC347C8
HMC347G8
HMC232LP4E
HMC347LP3E
HMC232
HMC607
▶ Frequency
(GHz)
Function
Insertion
Loss(dB)
Isolation
(dB)
Input
P1dB(dBm)
Control
Input(Vdc)
Package
ECCN
Code
DC - 3.5
DC - 6
DC - 2.5
DC - 3
DC - 3
DC - 3
DC - 3
DC - 3
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 4
DC - 4
DC - 4
DC - 4
DC - 6
DC - 6
DC - 6
DC - 6
DC - 6
DC - 6
DC - 8
DC - 8
DC - 8
DC - 8
DC - 8
DC - 12
DC - 14
DC - 15
DC - 15
SPST, Non-Reflective
SPST, High Isolation
SPDT, Reflective
SPDT, Reflective
SPDT, High Isolation
SPDT, Reflective
SPDT, Reflective
SPDT, Reflective
SPST, Non-Reflective
SPST, Non-Reflective
SPDT, High Isolation
SPDT, High Isolation
SPDT, High Isolation
SPDT, Differential
SPDT, High Isolation
SPDT, High Isolation
SPDT, High Isolation
SPDT, High Isolation
SPDT, High Isolation
SPDT, High Isolation
SPDT, High Isolation
SPDT, High Isolation
SPDT, High Isolation
SPDT, High Isolation
SPDT, High Isolation
SPDT, High Isolation
SPDT, High Isolation
SPDT, High Isolation
SPDT, High Isolation
0.6
1.4
0.4
0.4
0.7
0.4
0.4
0.3
0.5
0.6
0.9
0.9
1.1
0.8
1.4
1.4
1.4
1.6
1.4
0.8
1.4
1.5
1.2
2.0
2.2
1.5
1.7
1.4
1.7
40
52
36
27
50
28
28
31
45
40
65
57
47
45
50
43
43
42
46
60
50
45
48
44
35
55
44
50
60
+32
+27
+29
+30
+23
+30
+30
+34
+25
+32
+31
+31
+31
+35
+26
+26
+26
+25
+27
+35
+26
+26
+23
+23
+23
+27
+23
+26
+26
0 / +3V
0 / -5V
0 / -5V
0 / +3V
0 / +5V
0 / +3V
0 / +3V
0 / +3 to +8V
0 / +5V
0 / +3V
0 / +5V
0 / +5V
0 / +5V
0 / +3V to 0 / +5V
0 / -5V
0 / -5V
0 / -5V
0 / +5V
0 / -5V
0 / +3 to +5V
0 / -5V
0 / -5V
0 / -5V
0 / -5V
0 / -5V
0 / -5V
0 / -5V
0 / -5V
0 / -5V
LP2C
G7 Hermetic
S8
MS8
MS8
SOT26
SOT26
SOT26
AMS8G
LP2C
LP4C
MS8G
MS8G
LP4
G7 Hermetic
G8 Hermetic
G8 Hermetic
MS8G
G7 Hermetic
LP4C
C8
C8
MS8G
C8
G8 Hermetic
LP4
LP3
Chip
Chip
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
www.analog.com/jp |
105
PartNumber
HMC347
HMC547LP3E
HMC547LC3
HMC986
HMC-SDD112
HMC646LP2E
HMC546MS8GE
HMC546LP2E
HMC446E
HMC348LP3E
HMC174MS8E
HMC574MS8E
HMC595E
HMC544E
HMC784MS8GE
HMC536MS8GE
HMC536LP2E
Frequency
(GHz)
Function
Insertion
Loss(dB)
Isolation
(dB)
Input
P1dB(dBm)
Control
Input(Vdc)
Package
ECCN
Code
DC - 20
DC - 20
DC - 28
0.1 - 50
55 - 86
0.1 - 2.1
0.2 - 2.2
0.2 - 2.7
0.824 - 0.894
DC - 2.5
DC - 3
DC - 3
DC - 3
DC - 4
DC - 4
DC - 6
DC - 6
SPDT, High Isolation
SPDT, High Isolation
SPDT, High Isolation
SPDT, Reflective
SPDT, PIN MMIC
40 Watt, SPDT, Failsafe
10 Watt, SPDT, Failsafe
10 Watt, SPDT, Failsafe
10 Watt, SPDT, T/R
SPDT, CATV
SPDT T/R
5 Watt, SPDT, T/R
3 Watt, SPDT, T/R
SPDT T/R
10 Watt, SPDT, T/R
SPDT T/R
SPDT T/R
1.7
1.8
1.8
1.9
2
0.4
0.4
0.4
0.6
0.6
0.5
0.3
0.3
0.25
0.4
0.5
0.6
45
47
47
31
30
22
40
35
22
58
25
30
30
23
30
27
27
+23
+23
+23
+25
+46
> +40
+43
> +40
+28
+39
+39
+37
+39
+40
+37
+37
0 / -5V
0 / -5V
0 / -5V
0 / -3V
-5 / +5
0 / +3 to +8V
0 / +3 to +8V
0 / +3 to +8V
0 / +5V
0 / +5V
0/ +3 to +8V
0 / +3 to +10V
0 / +3 to +10V
0 / +3 to +5V
0 / +3 to +8V
0 / +3 to +5V
0 / +3 to +5V
Chip
LP3
LC3
Chip
Chip
LP2
MS8G
LP2
SOT26
LP3
MS8
MS8
SOT26
SOT26
MS8G
MS8G
LP2
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
5A991.h
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
Frequency
(GHz)
Function
Insertion
Loss(dB)
Isolation
(dB)
Input
P1dB(dBm)
Control
Input(Vdc)
Package
ECCN
Code
DC - 3.5
DC - 2
DC - 3.5
DC - 4
DC - 8
DC - 8
DC - 8
DC - 8
DC - 12
DC - 18
DC - 20
23 - 30
23 - 30
DC - 3
DC - 2
DC - 2.5
DC - 3.5
DC - 8
DC - 8
DC - 10
SP3T
SP4T
SP4T
SP4T
SP4T
SP4T
SP4T
SP4T
SP4T
SP4T
SP4T
SP4T
SP4T
SP6T
SP8T
SP8T
SP8T
SP8T
SP8T
SP8T
0.5
0.8
0.5
0.7
1.8
2.0
1.8
2.2
1.8
2.1
2.3
2.8
2 .8
0.8
1.3
1.1
1.2
2.3
2.5
2
44
32
45
40
42
45
40
32
42
42
45
35
26
41
30
36
36
40
25
38
+26
+24
+25
+25
+21
+26
+21
+21
+27
+24
+22
+25
+24
+20
+23
+24
+23
+23
+23
TTL/CMOS
0 / -5V
TTL/CMOS
TTL/CMOS
0 / -5V
0 / -5V
0 / -5V
0 / 5V
0 / -5V
0 / -5V
0 / -5V
0 / -3V
0 / -3V
TTL/CMOS
0 / -5V
TTL/CMOS
TTL/CMOS
0 / 5V
0 / -5V
0 / -5V
QS16
S14
QS16
G16 Hermetic
Chip
LC3
LP3
LP3
LH5 Hermetic
Chip
LP4
LC4
LC4
QS24
QS24
QS24
LC4
LP4
LP4
Chip
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
SPMT スイッチ
PartNumber
HMC245QS16E
HMC182S14E
HMC241QS16E
HMC244G16
HMC344
HMC344LC3
HMC344LP3E
HMC345LP3E
HMC344LH5
HMC641
HMC641LP4E
HMC944LC4
HMC1084LC4
HMC252QS24E
HMC183QS24E
HMC253QS24E
HMC253LC4
HMC321LP4E
HMC322LP4E
HMC322
バイパス、ダイバーシティ、マトリクス、DPDT
PartNumber
HMC199MS8E
HMC276LP4E
HMC596LP4E
HMC276QS24E
HMC427LP3E
Frequency
(GHz)
Function
Insertion
Loss(dB)
Isolation
(dB)
Input
P1dB(dBm)
Control
Input(Vdc)
Package
ECCN
Code
DC - 2.5
0.2 - 3.0
0.2 - 3.0
0.7 - 3.0
DC - 8
Bypass DPDT
4 x 2 Matrix
4 x 2 Matrix
4 x 2 Matrix
Transfer
0.3
6
6.5
5.8
1.2
25
44
43
33
42
+23
+26
+22
+26
+26
0 / +5V
0 / +5V
0 / +3 to +5V
0 / +5V
0 / +5V
MS8
LP4
LP4
QS24
LP3
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
◆トランシーバ
ミリ波Tx/RxIC
PartNumber
HMC6000
HMC6001
Frequency
(GHz)
Function
P1dB(dBm)
NF(dB)
Max
Gain(dB)
Gain
Adjust
(dB)
[email protected]
1MHzOffset
(dBc/Hz)
Power
Dissipation
(W)
Package
ECCN
Code
57 - 64
57 - 64
60 GHz Integrated Transmitter
60 GHz Integrated Receiver
+12 dBm
6 dB
38
67
17
65
-86
-86
0.8
0.61
Chip
Chip
5A991.b
5A991.b
ミリ波Tx/Rx(アンテナ内蔵)
PartNumber
HMC6000LP711E
HMC6001LP711E
Frequency
(GHz)
Function
Antenna
Gain(dBi)
P1dB
(dBm)
NF
(dB)
Max
Gain
(dB)
Gain
Adjust
(dB)
PhaseNoise
@1MHz
(dBc/Hz)
Package
ECCN
Code
57 - 64
57 - 64
60 GHz Tx w/ Integrated Antenna
60 GHz Rx w/ Integrated Antenna
7.5
7.5
11
-
7
38
67
17
65
-86
-86
LP711
LP711
5A991.b
5A991.b
RxRFIC
PartNumber
HMC1190LP6GE
Frequency
(GHz)
Function
Input
IP3(dBm)
NF
(dB)
Conv.
Gain(dB)
PLLFOM
(dBc/Hz)(Int./Frac.)
Package
ECCN
Code
0.7 - 3.5
Wideband Dual-Downconverter w/ Frac-N PLL + VCO
+24
9
8
-230 / -227
LP6G
5A991.b
Frequency
(GHz)
Function
Output
IP3(dBm)
Output
P1dB
(dBm)
OutputNoise
Floor
(dBc/Hz)
PLLFOM
(dBc/Hz)(Int./Frac.)
Package
ECCN
Code
0.4 - 4
Wideband Direct Modulator w/ Frac-N PLL + VCO
+30
+11
-160
-230 / -227
LP7F
5A991.b
TxRFIC
PartNumber
HMC1197LP7FE
106
|
www.analog.com/jp
◀
◆VGA
PartNumber
HMC972LP5E
HMC287MS8E
HMC996LP4E
HMC694
HMC694LP4E
HMC997LC4
HMC6187LP4E
HMC680LP4E
HMC628LP4E
HMC742ALP5E
HMC742HFLP5E
HMC926LP5E
HMC627ALP5E
HMC626ALP5E
HMC681ALP5E
HMC625ALP5E
HMC743ALP6CE
*Maximum Gain State
Frequency
(GHz)
Function
GainControl
Range(dB)
NF*
(dB)
OIP3*
+(dBm)
P1dB
(dBm)
Bias
Supply
Package
ECCN
Code
0.5 - 6.0
2.3 - 2.5
5 - 12
6 - 17
6 - 17
17 - 27
27 - 31 .5
0.03 - 0.4
0.05 - 0.8
0.07 - 4.0
0.5 - 4.0
0.7 - 2.7
DC - 1
DC - 1
DC - 1
DC - 6
DC - 4
Analog
Analog
Analog
Analog
Analog
Analog
Analog
5-Bit Digital, Differential Outputs
5-Bit Digital
6-Bit Digital, Serial & Parallel Control
6-Bit Digital, Serial & Parallel Control or Latched Parallel Control
6-Bit Digital
6-Bit Digital, Serial & Parallel Control
6-Bit Digital, Parallel Control
6-Bit Digital, Serial Control
6-Bit Digital, Serial & Parallel Control
Dual 6-Bit Digital, Serial Control
-35 to 15
-8 to 22
22
0 to 23
0 to 23
15
13
-4 to 19
-8 to 15
-19.5 to 12
-19 to 12.5
6.5 to 38
-11.5 to 20
8.5 to 40
13.5 to 45
-13.5 to 18
-45 to 18
7.5
2.5
2
5
6
3.5
4 .5
5
5
4
4
4.4
4.3
2.8
2.7
6
6
28
7
34
30
30
+30
+31
40
35
39
39
45
36
36
36
33
33
21
3
23
22
22
+24
+24
25
18
23
21.5
25
20
20
20
19
18
+5V @ 90 mA
+3V @ 9 mA
+5V @ 120 mA
+5V @ 170 mA
+5V @ 175 mA
+5V @ 230 mA
+5V @ 230 mA
+5V @ 240 mA
+5V @ 65 mA
+5V @ 150 mA
+5V @ 150 mA
+5V @ 218 mA
+5V @ 90 mA
+5V @ 176 mA
+5V @ 176 mA
+5V @ 88 mA
+5V @ 82 mA
LP5
MS8
LP4
Chip
LP4
LC4
LP4
LP4
LP4
LP5
LP5
LP5
LP5
LP5
LP5
LP5
LP6C
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
3A001 .b .2 .d
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
◆広帯域タイムディレー(アナログ&デジタル)
Data/Clock
Rate
(Gbps/GHz)
Function
Rise/Fall
(ps)
Deterministic
Jitter(ps)
Differential
OutputVoltage
Swing(Vp-p)
DCPower
Consumption
(mW)
VccPower
Supply
(Vdc)
Package
ECCN
Code
8 / 23
32 / 24
32 / 24
28 / 28
Analog Time Delay
Analog Time Delay
Analog Time Delay
5-Bit Digital Time Delay
10 / 11
14 / 14
15 / 14
20 / 18
6
6
<2
0.5 - 0.95
0.15 - 0.6
0.8
0.5 - 1.35
630
1450
1600
610
+3.3
+3.3
+3.3
-3.3
LC3
LC4B
LC4
LC5
EAR99
3A001.a.11.b
EAR99
3A001.a.11.b
AnalogInput
B/W(GHz)/Rate
Clock(Gbps)
Function
Deterministic
Jitter(ps)
Propagation
Delay(ps)
Output
Voltage
Swing(Vdc)
DCPower
(mW)
Vcco/Vterm
Power
Supply(Vdc)
[1]
Package
ECCN
Code
HMC874LC3C
HMC875LC3C
HMC674LC3C
HMC674LP3E
HMC675LC3C
HMC675LP3E
10 / 20
10 / 20
10 / [2]
10 / [2]
10 / [2]
10 / [2]
Clocked Comparator-RSPECL
Clocked Comparator-RSCML
Latched Comparator-RSPECL
Latched Comparator-RSPECL
Latched Comparator-RSCML
Latched Comparator-RSCML
<3
<3
2
2
2
2
120
120
85
85
100
100
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
150
130
140
140
100
100
+3.3 / +1.3
0/0
+3.3 / +1.3
+3.3 / +1.3
0/0
0/0
LC3C
LC3C
LC3C
LP3
LC3C
LP3
3A001.a.11.b
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99b
HMC974LC3C
10
Window Comparator
2
88
0.4
240
+2 / 0
+2 / 0
LC3C
EAR99
PartNumber
HMC877LC3
HMC910LC4B
HMC911LC4B
HMC856LC5
◆高速コンパレータ
PartNumber
[1] Vee = -3.0V & Vcci = +3.3V [2] These products are pin for pin compatible
◆クロスポイント・スイッチ
PartNumber
HMC857LC5
HMC1027BG
Data/Clock
Rate
(Gbps/GHz)
Function
Rise/Fall
Time(ps)
Deterministic
Jitter(ps)
Differential
OutputSwing
(Vppd)
DCPower
per
Channel
(mW)
DCPower
Supply
(Vdc)
Package
ECCN
Code
14 / 14
14.2
2 x 2 Crosspoint Switch
13 x 13 Crosspoint Switch Equalization and De-emphasis
21 / 21
22 / 23
2
-
0.5 - 1.2
0.4 - 0.8
150
100
-3.3
2.5V, 1.8V
LC5
BGA
EAR99
EAR99
◆データ・コンバータ
超高速 AD コンバータ
PartNumber
HMCAD5831LP9BE
Input
Frequency(GHz)
Function
Sample
Rate(GSPS)
Resolution
(Bits)
ENOB
SFDR
dBFS)
Package
ECCN
Code
20
3-Bit ADC with 1:2 Demux
26
3
2.9
26
LP9
EAR99
Input
Frequency(GHz)
Function
SingleTone
THD/SFDR(dB)
Maximum
Clock
Rate(GSPS)
OutputNoise
(mVRMS)
HoldMode
Feedthrough
Rejection(dB)
Package
ECCN
Code
DC - 5
DC - 18
0.02 - 4.5
18
Track-and-Hold
Track-and-Hold
Track-and-Hold
Dual Rank Track-and-Hold
-65 / 67
-65 / 67
-66 / 67
55 / 56
4.0
4.0
3
4
0.86
1.05
0.95
1.4
> 60
> 60
> 60
> 65
LC4B
LC4B
LC4B
LC5
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
トラック&ホールド・アンプ
PartNumber
HMC760LC4B
HMC661LC4B
HMC660LC4B
HMC1061LC5
マルチ GHzQuantizer
PartNumber
EKIT01-HMC9000
▶ Input
Frequency(GHz)
Function
Content
Sampling
Rate(MSPS)
DC - 18
High Speed Data Acquisition
HMC6804LC4B T/H, Amplifier, HMCAD8101 ADC
1000
SFDR
SNR
> 50 dB @ 7 GHz > 40 dB @ 9 GHZ
InputSignal
Range(Vp-p)
1
Package
ECCN
Code
LC4B LP7DE 3A001.a.5.a.1
www.analog.com/jp |
107
◆アクティブ・バイアス・コントローラ
PartNumber
Supply
VoltageRange
(V)
Function
4 - 12
4 - 12
5 - 16.5
5 - 16.5
5 - 16.5
Active Bias Controller
Active Bias Controller
Active Bias Controller
Active Bias Controller
Active Bias Controller
HMC981
HMC981LP3E
HMC920LP5E
HMC980
HMC980LP4E
VDRAIN
IDRAIN
VoltageRange BiasCurrent
(V)
(mA)
4 - 12
4 - 12
3 - 15
5 - 16.5
5 - 16.5
20 - 200
0 - 200
0 - 500
50 - 1600
50 - 1600
IGATEDrive
Current(mA)
VGATE
Voltage
Range(V)
Over/Under
IDRAIN
CurrentAlarm
LowVDD
Alarm
Package
ECCN
Code
-0.8 to +0.8
-0.8 to +0.8
-4 to +4
-4 to +4
-4 to +4
-2.5 to +2.0
-2.5 to +2.5
-2.5 to +2.5
-2.46 to +2.04
-2.46 to +2.04
Yes
Yes
Yes
Yes
-
Chip
LP3
LP5
Chip
LP4
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
◆高速デジタル・ロジック
1:2&1:4FO バッファ
PartNumber
Data/Clock
Rate
(Gbps/GHz)
Function
Rise/Fall
Time(ps)
Deterministic
Jitter(ps)
Differential
OutputSwing
(Vppd)
DCPower
(mW)
DCPower
Supply
(Vdc)
Package
ECCN
Code
13 / 13
13 / 13
13 / 13
28 / 20
45 / 28
13 / 13
Fast Rise Time 1:2 Fanout Buffer*
Fast Rise Time 1:2 Fanout Buffer
Fast Rise Time 1:2 Fanout Buffer*
1:2 Fanout Buffer*
1:2 Fanout Buffer w/ Adj. Vout*
1:4 Fanout Buffer*
19 / 18
19 / 18
22 / 20
16 / 15
11 / 11
26 / 25
2
2
2
2
3
4
0.6 - 1.1
1.1
0.6 - 1.2
0.6 - 1.1
0.4 - 1.2
0.6 - 1.4
300
300
290
315
465
440
-3.3 or +3.3
-3.3 or +3.3
-3.3 or +3.3
-3.3 or +3.3
-3.3
-3.3 or +3.3
LP3
LC3
LC3
LC3
LC4B
LC4B
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
Data/Clock
Rate
(Gbps/GHz)
Function
Rise/Fall
Time(ps)
Deterministic
Jitter(ps)
Differential
OutputSwing
(Vppd)
DCPower
(mW)
DCPower
Supply
(Vdc)
Package
ECCN
Code
14 / 14
13 / 13
13 / 13
13 / 13
14 / 14
2:1 Differential Selector*
2:1 Differential Selector
2:1 Differential Selector
2:1 Selector*
4:1 Selector*
19 / 20
17 / 15
17 / 15
22 / 22
17 / 17
2
2
2
0.5 - 1.3
0.6 - 1.2
1.1
0.6 - 1.2
0.5 - 1.3
221
250
250
250
294
-3.3 or +3.3
-3.3 or +3.3
-3.3 or +3.3
-3.3 or +3.3
-3.3 or +3.3
LC4B
LC3C
LC3C
LC3C
LC5
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
Data/Clock
Rate
(Gbps/GHz)
Function
Rise/Fall
Time(ps)
Deterministic
Jitter(ps)
Differential
OutputSwing
(Vppd)
DCPower
(mW)
DCPower
Supply
(Vdc)
Package
ECCN
Code
13 / 13
13 / 13
13 / 13
13 / 13
28 / 28
45 / 25
Fast Rise Time AND / NAND / OR / NOR w/ Adj. Vout*
Fast Rise Time AND / NAND / OR / NOR*
Fast Rise Time AND / NAND / OR / NOR
Fast Rise Time AND / NAND / OR / NOR*
AND / NAND / OR / NOR*
AND / NAND / OR / NOR*
19 / 18
19 / 18
19 / 18
22 / 21
15 / 14
10 / 10
2
2
2
2
2
2
0.6 - 1.1
0.6 - 1.1
1.1
0.6 - 1.2
0.6 - 1.5
0.2 - 0.9
230
230
230
230
241
530
-3.3 or +3.3
-3.3 or +3.3
-3.3 or +3.3
-3.3 or +3.3
-3.3 or +3.3
-3.3
LC3C
LP3
LC3C
LC3C
LC3C
LC4B
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
3A001.a.11.b
Data/Clock
Rate
(Gbps/GHz)
Function
Rise/Fall
Time(ps)
Deterministic
Jitter(ps)
Differential
OutputSwing
(Vppd)
DCPower
(mW)
DCPower
Supply
(Vdc)
Package
ECCN
Code
- / 26
- / 26
Clock Divide-by- 4*
Clock Divide-by- 8*
19 / 19
19 / 17
2
2
0.8 - 1.8
0.8 - 1.8
281
520
-3.3 or +3.3
-3.3 or +3.3
LC3
LC3
EAR99
EAR99
Data/Clock
Rate
(Gbps/GHz)
Function
Rise/Fall
Time(ps)
Deterministic
Jitter(ps)
Differential
OutputSwing
(Vppd)
DCPower
(mW)
DCPower
Supply
(Vdc)
Package
ECCN
Code
14 / 14
13 / 13
13 / 13
13 / 13
13 / 13
28 / 28
43 / 43
Dual D-Type Flip-Flop w/ Common Clock*
Fast Rise Time D-Type Flip-Flop w/ Adj. Vout*
Fast Rise Time D-Type Flip-Flop*
Fast Rise Time D-Type Flip-Flop
Fast Rise Time D-Type Flip-Flop*
D-Type Flip-Flop*
D-Type Flip-Flop*
22 / 20
19 / 17
19 / 17
19 / 17
22 / 20
15 / 14
12 / 12
2
2
2
2
2
2
2
0.6 - 1.3
0.7 - 1.3
0.7 - 1.3
1.1
0.7 - 1.2
0.7 - 1.3
0.2 - 0.85
442
264
260
260
264
260
630
-3.3 or +3.3
-3.3 or +3.3
-3.3 or +3.3
-3.3 or +3.3
-3.3 or +3.3
-3.3 or +3.3
-3.3
LC4B
LC3C
LP3
LC3C
LC3C
LC3
LC4B
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
Data/Clock
Rate
(Gbps/GHz)
Function
Rise/Fall
Time(ps)
Deterministic
Jitter(ps)
Differential
OutputSwing
(Vppd)
DCPower
(mW)
DCPower
Supply
(Vdc)
Package
ECCN
Code
13 / 13
NRZ-to-RZ Converter
15 / 13
2
0.3 - 1.2
594
-3.3 or +3.3
LC3C
EAR99
Function
Rise/Fall
Time(ps)
Deterministic
Jitter(ps)
Differential
OutputSwing
(Vppd)
DCPower
(mW)
DCPower
Supply
(Vdc)
Package
ECCN
Code
T Flip-Flop w/ Reset*
T Flip-Flop w/ Reset*
T Flip-Flop w/ Reset*
18 / 17
18 / 17
18 / 17
2
2
2
0.4 - 1.1
1.1
0.6 - 1.2
270
270
270
-3.3 or +3.3
-3.3 or +3.3
-3.3 or +3.3
LC3C
LC3C
LC3C
EAR99
3A001.a.11.b
EAR99
Data/Clock
Rate
(Gbps/GHz)
Function
Rise/Fall
Time(ps)
Deterministic
Jitter(ps)
Differential
OutputSwing
(Vppd)
DCPower
(mW)
DCPower
Supply
(Vdc)
Package
ECCN
Code
13 / 13
Fast Rise Time XOR / XNOR*
19 / 18
2
0.6 - 1.2
230
-3.3 or +3.3
LP3
EAR99
HMC720LP3E
HMC724LC3
HMC744LC3
HMC850LC3
HMC842LC4B
HMC940LC4B
2:1セレクタ
PartNumber
HMC858LC4B
HMC678LC3C
HMC728LC3C
HMC748LC3C
HMC958LC5
AND/NAND/OR/NOR
PartNumber
HMC722LC3C
HMC722LP3E
HMC726LC3C
HMC746LC3C
HMC852LC3C
HMC843LC4B
クロック分配器
PartNumber
HMC959LC3
HMC859LC3
D 型フリップフロップ
PartNumber
HMC953LC4B
HMC723LC3C
HMC723LP3E
HMC727LC3C
HMC747LC3C
HMC853LC3
HMC841LC4B
NRZtoRZ コンバータ
PartNumber
HMC706LC3C
T 型フリップフロップ
PartNumber
Data/Clock
Rate
(Gbps/GHz)
HMC679LC3C
26 / 26
HMC729LC3C
26 / 26
HMC749LC3C
26 / 26
*Programmable Output Voltage Swing.
XOR/XNOR
PartNumber
HMC721LP3E
108
|
www.analog.com/jp
◀
PartNumber
Data/Clock
Rate
(Gbps/GHz)
HMC725LC3C
13 / 13
HMC745LC3
13 / 13
HMC851LC3C
28 / 28
HMC844LC4B
45 / 28
*Programmable Output Voltage Swing.
Function
Rise/Fall
Time(ps)
Deterministic
Jitter(ps)
Differential
OutputSwing
(Vppd)
DCPower
(mW)
DCPower
Supply
(Vdc)
Package
ECCN
Code
Fast Rise Time XOR / XNOR
Fast Rise Time XOR / XNOR*
XOR / XNOR*
XOR / XNOR*
19 / 18
21 / 19
15 / 14
11 / 10
2
2
2
3
1.1
0.6 - 1.2
0.6 - 1.4
0.2 - 8.5
230
240
241
512
-3.3 or +3.3
-3.3 or +3.3
-3.3 or +3.3
-3.3
LC3C
LC3C
LC3C
LC4B
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
1:9FO バッファ
PartNumber
HMC987LP5E
ClockRate
(GHz)
Function
Input
Output
PhaseJitter
(12kto20
MHz)
Rise/Fall
Time(ps)
Channel
Skew(ps)
Disable
Mode
Power
Supply(V)
Package
ECCN
Code
DC - 8
1:9 Fanout Buffer
LVPECL, LVDS, CML, CMOS
LVPECL
8 fs RMS
65
3.1
Yes
3.3
LP5
EAR99
◆インターフェース
PartNumber
HMC677LP5E
HMC677G32
BitRate
(mbps)
Function
Input
Output
Voltage(V)
Output
Current(mA)
Bias
Supply
Package
ECCN
Code
10
10
6-Bit Switch Driver / Controller
6-Bit Switch Driver / Controller
TTL/CMOS
TTL/CMOS
-5 / +2.2
-5 / +2.2
1
1
+5V @ 1.5 mA
+5V @ 1 mA
LP5
G32
EAR99
EAR99
◆リミッティング・アンプ
PartNumber
DataRate
(Gbps)
Function
SmallSignal
Bandwidth
(GHz)
Differential
Gain(dB)
Deterministic
Jitter(psp-p)
Additive
Random
Jitter(psrms)
Supply
Current
Package
ECCN
Code
12.5
12.5
32
32
Limiting Amplifier
Limiting Amplifier w/ LOS
Limiting w/ DC Offset Cancellation
Limiting w/o DC Offset Cancellation
11
9.5
26.5
26.5
44
32
30
29
5
5.6
6.84
0.2
0.9
0.3
0.3
+5V @ 106 mA
+3.3V @ 47 mA
+3.3V @ 90 mA
+3.3V @ 85 mA
LP4
LP4
LC3
LC3
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
HMC750LP4E
HMC914LP4E
HMC865LC3
HMC866LC3
◆Mux&Demux
PartNumber
Data/Clock
Rate
(Gbps/GHz)
Function
HMC954LC4B
32 / 16
2:1 Mux*
HMC854LC5
28 / 14
4:1 Mux*
HMC847LC5
45 / 22.5
4:1 Mux*
HMC955LC4B
32 / 16
1:2 Demux w/High Speed Invert*
HMC855LC5
28 / 14
1:4 Demux*
HMC848LC5
45 / 22.5
1:4 Demux*
*Programmable Output Voltage and/or Duty Cycle Control
Rise/Fall
(ps)
Deterministic
Jitter(ps)
Differential
OutputVoltage
Swing(Vppd)
DCPower
Consumption
(mW)
VeePower
Supply
(Vdc)
Package
ECCN
Code
15 / 15
16 / 16
11 / 12
19 / 18
22 / 22
25 / 21
4
3
<3
4
0.8 - 1.5
0.7 - 1.25
0.25 - 0.9
0.5 - 1.2
0.45 - 1.14
0.3 - 1.0
480
510
1782
644
644
1782
-3.3 or +3.3
-3.3 or +3.3
+3.3
-3.3 or +3.3
-3.3 or +3.3
+3.3
LC4B
LC5
LC5
LC4B
LC5
LC5
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
GroupDelay
Variation(ps)
Additive
Jitter(ps)
OutputVoltage
Max.(Vp-p)
Package
ECCN
Code
± 15
± 15
±7
±4
±3
±5
±5
±5
±5
0.3
0.3
0.27
0.23
0.325
0.3
0.3
0.3
0.3
8
3
2.2
7.5
7.4
3
3
7.5
8
LC5
LC5
LP3D
Module
Module
Chip
Chip
Chip
Chip
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
◆光変調器ドライバ
PartNumber
DataRate
Max.(Gbps)
Gain
(dB)
Function
HMC870LC5 [1]
22.5
8 Vp-p Optical Modulator Driver
18
HMC871LC5 [1]
22.5
3 Vp-p Optical Modulator Driver
15
HMC7150LP3DE [1]
28
28 Gbps EML Driver
11
HMC6282A
28
Quad Optical Modulator Driver
28
HMC7282B
32
Quad Optical Modulator Driver
26
HMC1050
32
3 Vp-p Optical Modulator Driver, w/ Peak Detect
14
HMC1068
32
32 Gpbs Optical Modulator Driver, Pre-Stage
15
HMC1069
32
32 Gbps Optical Modulator Driver
15
HMC1051
32
8 Vp-p Optical Modulator Drive, w/ Peak Detect
16
[1] Drivers that benefit from Hittite Active Bias Controllers [2] Request Data Sheet: [email protected]
◆イコライザ
PartNumber
HMC6545LP5
DataRate
Max.(Gbps)
Function
Number
ofTaps
Differential
Input
Sensitivity
(mVpp)
TapDelay
(ps)
TotalHarmonic
Distortion(%)
Package
ECCN
Code
32
Advanced Linear Equalizer
9
20
18
5
LP5
3A001.a.11.b
◆トランス・インピーダンス・アンプ
PartNumber
HMC799LP3E
HMC690
HMC7590
▶ DataRate
(Gbps)
Function
Transimpedance
(kΩ)
Input
Overload
(mApp)
SmallSignal
Bandwidth
(GHz)
Deterministic
Jitter(ps)
Noise
(pA/√Hz)
Package
ECCN
Code
0.1 - 1.0
1 - 10
43
Low Noise Transimpedance Amplifier
Transimpedance Amplifier
Transimpedance Amplifier
10
1.25
3.5
20
3
4.5
0.7
7.5
32
< 100
< 10
-
4.6
11
20
LP3
Chip
Chip
EAR99
EAR99
EAR99
www.analog.com/jp |
109
◆クロック分配器
PartNumber
Max.Clock
Rate(GHz)
HMC988LP3E
HMC987LP5E
4
8
Function
Input
PhaseJitter
Rise/Fall
(12kHz-20
Time(ps)
MHz)
Output
Clock Divider & Delay Management LVPECL, LVDS, CML, CMOS
LVPECL, LVDS, CML, CMOS
1:8+1 Fanout Buffer
LVPECL
LVPECL
13 fs RMS
8 fs RMS
90
65
Channel
Skew(ps)
Disable
Mode
Power
Supply
(V)
Package
ECCN
Code
300 to 1500 Prog. Delay
3.1
Yes
Yes
5 or 3.3
3.3
LP3
LP5
EAR99
EAR99
◆クロック・ジェネレータ
Max.
Frequency
(MHz)
PartNumber
HMC1032LP6GE
HMC1031MS8E
HMC1033LP6GE
HMC1035LP6GE
HMC1034LP6GE
350
500
550
2500
3000
Maximum
Reference
Freq.
(MHz)
PhaseNoise
Floor(dBc/
Hz)
TypicalPhase
Jitter(fsRMS1)
Function
Clock Generator with Fractional-N PLL + VCO
75
-165
Integer Mode PLL (x1, x5, x10)
Defined by VCXO Defined by VCXO
High Performance +3.3V Clock Generator
99
-163
High Performance +3.3V Clock Generator
97
-163
Clock Generator with Fractional-N PLL + VCO
78
-165
TypicalPower FigureofMerit
Consumption
(Frac/Int)
(W)
(dBc/Hz)
350
140
350
350
350
0.86
0.0064
0.64
0.57
0.86
-227 / -230
-208
-226 / -227
-226 / -227
-227 / -230
Package
ECCN
Code
LP6G
MS8
LP6G
LP6G
LP6G
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
EAR99
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
◆Filter-Tunable
ProgrammableHarmonic
PartNumber
FrequencyRange
(GHz)
Function
ReturnLoss
(dB)
3dB
Bandwidth
(GHz)
Stopband
Frequency
(Rej.>10dB)
Tuning
Response
(ns)
Package
ECCN
Code
0.25 - 3.025
Programmable Harmonic Low Pass
10
1-3
1.2 Fcutoff
10
LP3
EAR99
HMC1044LP3E
◆プリスケーラ&位相検波器
PartNumber
Input
Frequency
(GHz)
Function
Input
Power(dBm)
OutputPower
(dBm)
100kHzSSB
PhaseNoise
(dBc/Hz)
Bias
Supply
Package
ECCN
Code
HMC432E
HMC361S8G
HMC361S8GE
HMC361
HMC361G8
HMC492LP3E
HMC437MS8GE
HMC426MS8E
HMC433E
HMC362
HMC362S8GE
HMC365
HMC365G8
HMC365S8GE
HMC493LP3E
HMC447LC3
HMC438MS8GE
HMC434E
HMC363
HMC363G8
HMC363S8GE
HMC494LP3E
HMC705LP4E
HMC861LP3E
HMC862LP3E
HMC794LP3E
HMC905LP3E
HMC394LP4E
HMC439QS16GE
DC - 8
DC - 10
DC - 10
DC - 11
DC - 13
DC - 18
DC - 7
DC - 4
DC - 8
DC - 11
DC - 12
DC - 13
DC - 13
DC - 13
DC - 18
10 - 26
DC - 7
DC - 8
DC - 12
DC - 12
DC - 12
DC - 18
0.1 - 6.5
0.1 - 13.0
0.1 - 15
0.2 - 2.0
0.4 - 6.0
DC - 2.2
0.01 - 1.3
Divide-by-2
Divide-by-2
Divide-by-2
Divide-by-2
Divide-by-2
Divide-by-2
Divide-by-3
Divide-by-4
Divide-by-4
Divide-by-4
Divide-by-4
Divide-by-4
Divide-by-4
Divide-by-4
Divide-by-4
Divide-by-4
Divide-by-5
Divide-by-8
Divide-by-8
Divide-by-8
Divide-by-8
Divide-by-8
Programmable Divider (N = 1 - 17)
Programmable Divider (N = 1, 3)
Programmable Divider (N = 1, 2, 4, 8)
Programmable Divider (N = 1 - 4)
Programmable Divider (N = 1 - 4)
5-bit Counter, Divide-by-2 - 32
Phase Frequency Detector
-12 to +12
-15 to +10
-15 to +10
-15 to +10
-15 to +10
-15 to +10
-12 to +12
-15 to +10
-12 to +12
-15 to +10
-15 to +10
-15 to +10
-15 to +10
-15 to +10
-15 to +10
-15 to +10
-12 to +12
-5 to +12
-15 to +10
-15 to +10
-15 to +10
-15 to +10
-15 to +10
-10 to +10
-15 to 10
-2 to +10
0 to +9
-15 to +10
-10 to +10
-6
3
3
3
3
-4
-2
3.5
-3
-6
-6
2
7
2
-4
-4
-1
-2
-9
4
-9
-4
0
2
2
10
5
4
2 Vp-p
-148
-148
-148
-148
-148
-150
-153
-146
-150
-149
-149
-151
-151
-151
-150
-150
-153
-150
-153
-153
-153
-150
-153
-152
-153
-160
-156
-153
-153
+3V @ 42 mA
+5V @ 83 mA
+5V @ 83 mA
+5V @ 105 mA
+5V @ 84 mA
+5V @ 77 mA
+5V @ 69 mA
+3V @ 13 mA
+3V @ 53 mA
+5V @ 68 mA
+5V @ 68 mA
+5V @ 110 mA
+5V @ 120 mA
+5V @ 110 mA
+5V @ 96 mA
+5V @ 96 mA
+5V @ 80 mA
+3V @ 62 mA
+5V @ 70 mA
+5V @ 90 mA
+5V @ 70 mA
+5V @ 105 mA
+5V @ 200 mA
+5V @ 185 mA
+5V @ 105 mA
+5V @ 135 mA
+3.3V @ 100 mA
+5V @ 194 mA
+5V @ 96 mA
SOT26
S8G
S8G
Chip
G8
LP3
MS8G
MS8
SOT26
Chip
S8G
Chip
G8 Hermetic
S8G
LP3
LC3
MS8G
SOT26
Chip
G8 Hermetic
S8G
LP3
LP4
LP3
LP3
LP3
LP3
LP4
QS16G
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
EAR99
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
EAR99
EAR99
3A001.a.11.b
EAR99
EAR99
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
◆FractionalDivider&FrequencyDetector
PartNumber
HMC983LP5E
HMC984LP4E
Input
Frequency(GHz)
Function
Input
Power(dBm)
Output
Level(dBm)
FloorFOM
(dBc/Hz)
Bias
Supply
Package
ECCN
Code
DC - 7
48-Bit Delta Sigma Programmable
Fractional Divider w/ Sweeper
-15 to -3
0.75 Vp-p to 2 Vp-p
into 100 Ohm
-160
+5V @ 1 mA
+3V @ 244 mA
LP5
EAR99
-231
+5V @ 97 mA
+3V @ 27 mA
LP4
EAR99
DC - 0.35
Frequency Detector & Charge Pump
+3 to +12
+0.02 to +2.5 Ma
◆周波数逓倍器(アクティブ)
PartNumber
HMC575LP4E
HMC561
HMC561LP3E
110
|
www.analog.com/jp
Input
Frequency(GHz)
Function
Output
Frequency
(GHz)
InputPower
(dBm)
OutputPower
(dBm)
100kHzSSB
Phase
Noise(dBc/Hz)
Package
ECCN
Code
3-4
4.0 - 10.5
4.0 - 10.5
x2 Active
x2 Active
x2 Active
6-9
8 - 21
8 - 21
0
+5
+5
+17
+17
+14
-140
-139
-139
LP4
Chip
LP3
EAR99
EAR99
EAR99
◀
PartNumber
HMC573LC3B
HMC368LP4E
HMC369LP3E
HMC814
HMC814LC3B
HMC576
HMC576LC3B
HMC448
HMC448LC3B
HMC598
HMC578
HMC578LC3B
HMC942LP4E
HMC577LC4B
HMC579
HMC916LP3E
HMC917LP3E
HMC443LP4E
HMC695LP4E
HMC370LP4E
HMC444LP4E
HMC445LP4E
Input
Frequency(GHz)
Function
Output
Frequency
(GHz)
InputPower
(dBm)
OutputPower
(dBm)
100kHzSSB
Phase
Noise(dBc/Hz)
Package
ECCN
Code
4 - 11
4.5 - 8.0
4.95 - 6.35
6.5 - 12.3
6.5 - 12.3
9.0 - 14.5
9.0 - 14.5
9.5 - 12.5
10.0 - 12.5
11 - 23
12.0 - 16.5
12.0 - 16.5
12.5 - 15.5
13.5 - 15.5
16 - 23
2.66 - 5.33
1.5 - 2.5
2.45 - 2.8
2.85 - 3.3
3.6 - 4.1
1.2375 - 1.4
0.61875 - 0.6875
x2 Active
x2 Active
x2 Active
x2 Active
x2 Active
x2 Active
x2 Active
x2 Active
x2 Active
x2 Active
x2 Active
x2 Active
x2 Active
x2 Active
x2 Active
x3 Active
x4 Active
x4 Active
x4 Active
x4 Active
x8 Active
x16 Active
8 - 22
9 - 16
9.9 - 12.7
13.0 - 24.6
13.0 - 24.6
18 - 29
18 - 29
19 - 25
20 - 25
22 - 46
24 - 33
24 - 33
25 - 31
27 - 31
32 - 46
8 - 16
6 - 10
9.8 - 11.2
11.4 - 13.2
14.4 - 16.4
9.9 - 11.2
9.9 - 11
+5
+2
0
+4
+4
+3
+3
0
0
+5
+3
+3
+3
+5
+3
+5
+5
-15
-15 to +5
-15
-15
-15
+12
+15
+4
+17
+17
+17
+15
+11
+11
+15
+17
+15
+21
+20
+13
+2
+2
+3
+7
0
+6
+7
-134
-140
-142
-136
-136
-132
-132
-135
-135
-132
-132
-128
-127
-152
-148
-142
-140
-140
-136
-130
LC3B
LP4
LP3
Chip
LC3B
Chip
LC3B
Chip
LC3B
Chip
Chip
LC3B
LP4
LC4B
Chip
LP3
LP3
LP4
LP4
LP4
LP4
LP4
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
100kHzSSB
Phase
Noise(dBc/Hz)
Package
ECCN
Code
+10 to +20
+10 to +20
+10 to +20
+10 to +20
+10 to +15
+10 to +15
+10 to +15
+10 to +15
+13
+11 to +15
+13
MS8
MS8
Chip
C8
MS8
Chip
C8
MS8G
Chip
Chip
Chip
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
5A991.h
EAR99
5A991.h
◆周波数逓倍器(パッシブ)
PartNumber
HMC187AMS8E
HMC188MS8E
HMC158
HMC158C8
HMC189AMS8E
HMC204
HMC204C8
HMC204MS8GE
HMC-XDB112
HMC331
HMC-XTB110
Input
Frequency(GHz)
Function
Output
Frequency
(GHz)
InputPower
(dBm)
OutputPower
(dBm)
0.85 - 2.0
1.25 - 3.0
1.3 - 4.0
1.3 - 4.0
2-4
4-8
4-8
4-8
10 - 15
12 - 18
24 - 30
x2 Passive
x2 Passive
x2 Passive
x2 Passive
x2 Passive
x2 Passive
x2 Passive
x2 Passive
x2 Passive
x2 Passive
x3 Passive
1.7 - 4.0
2.5 - 6.0
2.6 - 8.0
2.6 - 8.0
4-8
8 - 16
8 - 16
8 - 16
20 - 30
24 - 36
72 - 90
15
15
15
15
13
20
17
17
13
14
19
45 / 40
45 / 45
45 / 40
45 / 40
34 / 40
45 / 38
41 / 40
42 / 50
30
50 / 60
◆PLL
Frequency
Function
Max.PFD
Frequency
Max.
Reference
Frequency
HMC701LP6CE
10 kHz - 8 GHz
Fractional-N
w/ Sweeper
75 MHz
200 MHz
-221 / -227
HMC702LP6CE
10 kHz - 14 GHz
Fractional-N
w/ Sweeper
75 MHz
250 MHz
-221 / -227
PartNumber
HMC700LP4E
100 MHz - 8 GHz
HMC983LP5E* /
HMC984LP4E*
Fractional-N
70 MHz
200 MHz
FigureofMerit
Frequency
(Frac/Int)
Resolution
(dBc/Hz)
w/50MHzRef.
-221 / -226
Bias
Supply
Package
ECCN
Code
3 Hz
+5V @ 37 mA
+3.3V @ 90 Ma
LP6C
EAR99
6 Hz
+5V @ 37 mA
+3.3V @ 136 mA
LP6C
EAR99
3 Hz
+5V @ 7 mA
+3.3V @ 95 mA
LP4
EAR99
LP5 / LP4
EAR99
LP4
EAR99
Fractional-N
w/ Sweeper
150 MHz
350 MHz
-228 / -231
177 nHz
+5V @ 97 mA
+3V @ 149 mA
HMC703LP4E
DC - 8 GHz
Fractional-N
w/ Sweeper
100 MHz
350 MHz
-230 / -233
3 Hz
+5V @ 6 mA
+3.3V @ 52 mA
HMC704LP4E
DC - 8 GHz
Fractional-N
100 MHz
350 MHz
-230 / -233
3 Hz
+5V @ 6 mA
+3.3V @ 52 mA
LP4
EAR99
Integer-N
Integer-N
Integer-N
1300 MHz
1300 MHz
1300 MHz
1300 MHz
1300 MHz
1300 MHz
-233
-233
-233
50 MHz
50 MHz
50 MHz
+5V @ 310 mA
+5V @ 310 mA
+5V @ 250 mA
LP5
LP5
QS16G
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
HMC698LP5E
80 MHz - 7 GHz
HMC699LP5E
160 MHz - 7 GHz
HMC440QS16GE
10 MHz - 2.8 GHz
*Two Parts Together Comprise One PLL.
◆VCO 内蔵 PLL
fo/2
PartNumber
HMC822LP6CE
HMC838LP6CE
HMC824LP6CE
HMC821LP6CE
HMC826LP6CE
HMC837LP6CE
HMC839LP6CE
HMC820LP6CE
HMC840LP6CE
▶ Frequency
(MHz)
Function
665 - 825
795 - 945
780 - 870
860 - 1040
990 - 1105
1025 - 1150
1050 - 1205
1095 - 1275
1310 - 1415
Tri-Band RF VCO
Tri-Band RF VCO
RF VCO
Tri-Band RF VCO
RF VCO
Tri-Band RF VCO
Tri-Band RF VCO
Tri-Band RF VCO
Tri-Band RF VCO
ClosedLoop
OpenLoopVCO
SSBPhaseNoise PhaseNoise
@10kHzOffset @1MHzOffset
-118 dBc / Hz
-123 dBc / Hz
-116 dBc / Hz
-118 dBc / Hz
-114 dBc / Hz
-123 dBc / Hz
-121 dBc / Hz
-118 dBc / Hz
-121 dBc / Hz
-148 dBc / Hz
-148 dBc / Hz
-148 dBc / Hz
-147 dBc / Hz
-146 dBc / Hz
-147 dBc / Hz
-146 dBc / Hz
-147 dBc / Hz
-145 dBc / Hz
Pout
(dBm)
RMSJitter
Fractional
Mode(fs)
IntegratedPN
Fractional
Mode
(degrms)
Package
ECCN
Code
+11
+10
+14
+10
+11
+12
+10
+10
+10
180
180
180
180
180
180
180
180
180
0.05
0.06
0.06
0.07
0.07
0.07
0.08
0.08
0.09
LP6C
LP6C
LP6C
LP6C
LP6C
LP6C
LP6C
LP6C
LP6C
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
www.analog.com/jp |
111
fo
Frequency
(MHz)
Function
1285 - 1415
1330 - 1650
1590 - 1890
1720 - 2080
1815 - 2010
2050 - 2300
2100 - 2410
2190 - 2550
2620 - 2830
RF VCO
Tri-Band RF VCO
Tri-Band RF VCO
Tri-Band RF VCO
RF VCO
Tri-Band RF VCO
Tri-Band RF VCO
Tri-Band RF VCO
Tri-Band RF VCO
Frequency
(MHz)
Function
2660 - 3300
3180 - 3780
3365 - 3705
3440 - 4160
4100 - 4600
4200 - 4820
4380 - 5100
5240 - 5660
7300 - 8200
7800 - 8800
8450 - 9550
9050 - 10150
9600 - 10800
11500 - 12500
12400 - 13400
Tri-Band RF VCO
Tri-Band RF VCO
RF VCO
Tri-Band RF VCO
Tri-Band RF VCO
Tri-Band RF VCO
Tri-Band RF VCO
Tri-Band RF VCO
Microwave PLL + VCO
Microwave PLL + VCO
Microwave PLL + VCO
Microwave PLL + VCO
Microwave PLL + VCO
Microwave PLL + VCO
Microwave PLL + VCO
PartNumber
HMC828LP6CE
HMC822LP6CE
HMC838LP6CE
HMC821LP6CE
HMC831LP6CE
HMC837LP6CE
HMC839LP6CE
HMC820LP6CE
HMC840LP6CE
Pout
(dBm)
RMSJitter
Fractional
Mode(fs)
IntegratedPN
Fractional
Mode
(degrms)
Package
ECCN
Code
-143 dBc / Hz
-142 dBc / Hz
-143 dBc / Hz
-141 dBc / Hz
-143 dBc / Hz
-141 dBc / Hz
-140 dBc / Hz
-141 dBc / Hz
-139 dBc / Hz
+10
+6.5
+7.5
+6.5
+7.5
+10.5
+7.5
+6.5
+9
180
180
180
180
180
180
180
180
180
0.09
0.11
0.12
0.13
0.13
0.15
0.16
0.17
0.18
LP6C
LP6C
LP6C
LP6C
LP6C
LP6C
LP6C
LP6C
LP6C
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
ClosedLoop
OpenLoopVCO
SSBPhaseNoise PhaseNoise
@10kHzOffset @1MHzOffset
Pout
(dBm)
RMSJitter
Fractional
Mode(fs)
IntegratedPN
Fractional
Mode
(degrms)
Package
ECCN
Code
-136 dBc / Hz
-135 dBc / Hz
-135 dBc / Hz
-135 dBc / Hz
-135 dBc / Hz
-135 dBc / Hz
-135 dBc / Hz
-133 dBc / Hz
-140 dBc / Hz
-140 dBc / Hz
-138 dBc / Hz
-140 dBc / Hz
-140 dBc / Hz
-134 dBc / Hz
-132 dBc / Hz
-4
-4
0
-4
-0.5
-4
-4
-3
+15
+13
+12
+12
+9
+10
+8
180
180
190
180
180
180
180
180
196
193
93
82
83
181
175
0.21
0.24
0.25
0.27
0.30
0.31
0.33
0.37
0.58
0.61
0.30
0.28
0.31
0.81
0.84
LP6C
LP6C
LP6C
LP6C
LP6C
LP6C
LP6C
LP6C
LP6C
LP6C
LP6C
LP6C
LP6C
LP6C
LP6C
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
ClosedLoop
OpenLoopVCO
SSBPhaseNoise PhaseNoise
@10kHzOffset @1MHzOffset
Pout
(dBm)
RMSJitter
Fractional
Mode(fs)
IntegratedPN
Fractional
Mode
(degrms)
Package
ECCN
Code
ClosedLoop
OpenLoopVCO
SSBPhaseNoise PhaseNoise
@10kHzOffset @1MHzOffset
-112 dBc / Hz
-112 dBc / Hz
-118 dBc / Hz
-112 dBc / Hz
-112 dBc / Hz
-117 dBc / Hz
-115 dBc / Hz
-112 dBc / Hz
-115 dBc / Hz
2fo
PartNumber
HMC822LP6CE
HMC838LP6CE
HMC836LP6CE
HMC821LP6CE
HMC837LP6CE
HMC839LP6CE
HMC820LP6CE
HMC840LP6CE
HMC764LP6CE
HMC765LP6CE
HMC767LP6CE
HMC769LP6CE
HMC778LP6CE
HMC783LP6CE
HMC807LP6CE
-106 dBc / Hz
-112 dBc / Hz
-107 dBc / Hz
-106 dBc / Hz
-111 dBc / Hz
-108 dBc / Hz
-106 dBc / Hz
-109 dBc / Hz
-101 dBc / Hz
-101 dBc / Hz
-107 dBc / Hz
-106 dBc / Hz
-106 dBc / Hz
-99 dBc / Hz
-98 dBc / Hz
広帯域 VCO 内蔵 PLL
Frequency
(MHz)
Function
HMC830LP6GE
25 - 3000
Wideband RF VCO
-114 dBc / Hz
@ 2 GHz
-141 dBc / Hz
@ 2 GHz
+6
82 [1]
0.114 @
2 GHz
LP6G
3A001.a.11.b
HMC832LP6GE
25 - 3000
Wideband PLL + VCO,
(+3.3V)
-114 dBc / Hz
@ 2 GHz
-139 dBc / Hz
@ 2 GHz
+7
82 [1]
0.114 @
2 GHz
LP6G
3A001.a.11.b
HMC833LP6GE
25 - 6000
Wideband RF VCO
-114 dBc / Hz
@ 2 GHz
-135 dBc / Hz
@ 4 GHz
-4
82 [1]
0.22 @
4 GHz
LP6G
EAR99
-133 dBc / Hz
@ 4 GHz
+7
82 [1]
0.23 @
4 GHz
LP6G
5A991.b
PartNumber
HMC835LP6GE
33 - 4100
Wideband PLL + VCO
-105 dBc / Hz
@ 4 GHz
HMC829LP6GE
45 - 1050
1400 - 2100
2800 - 4200 Fo
Wideband RF VCO
-108 dBc / Hz
@ 4 GHz
-134 dBc / Hz
@ 4 GHz
+4
82 [1]
0.229 @
4 GHz
LP6G
EAR99
HMC834LP6GE
45 - 1050
1400 - 2100
2800 - 4200 Fo
5600 - 8400
Wideband RF VCO
-108 dBc / Hz
@ 4 GHz
-128 dBc / Hz
@ 8 GHz
+5
+2
+2
-10
82 [1]
0.46 @ 8
GHz
LP6G
EAR99
[1] RMS Jitter Integration Bandwidth from 12 kHz to 20 MHz
◆VCO
PartNumber
HMC384LP4E
HMC385LP4E
HMC386LP4E
HMC416LP4E
HMC388LP4E
HMC389LP4E
HMC390LP4E
HMC391LP4E
HMC429LP4E
HMC430LP4E
HMC431LP4E
HMC358MS8GE
HMC466LP4E
HMC505LP4E
HMC532LP4E
HMC506LP4E
HMC734LP5E
HMC735LP5E
HMC401QS16GE
HMC398QS16GE
HMC533LP4E
HMC586LC4B
HMC587LC4B
112
|
www.analog.com/jp
FoFrequency
(GHz)
Function
FoOutput
Power(dBm)
10kHzSSB
Phase
Noise(dBc/Hz)
10kHzSSB
Phase
Noise(dBc/Hz)
Bias
Supply
Package
ECCN
Code
2.05 - 2.25
2.25 - 2.5
2.6 - 2.8
2.75 - 3.0
3.15 - 3.4
3.35 - 3.55
3.55 - 3.9
3.9 - 4.45
4.45 - 5.0
5.0 - 5.5
5.5 - 6.1
5.8 - 6.8
6.1 - 6.72
6.8 - 7.4
7.1 - 7.9
7.8 - 8.7
8.6 - 10.2
10.5 - 12.2
13.2 -13.5
14.0 - 15.0
23.8 - 24.8
4-8
5 - 10
VCO w/ Buffer
VCO w/ Buffer
VCO w/ Buffer
VCO w/ Buffer
VCO w/ Buffer
VCO w/ Buffer
VCO w/ Buffer
VCO w/ Buffer
VCO w/ Buffer
VCO w/ Buffer
VCO w/ Buffer
VCO w/ Buffer
VCO w/ Buffer
VCO w/ Buffer
VCO w/ Buffer
VCO w/ Buffer
VCO w/ Divide-by-4
VCO w/ Divide-by-4
VCO w/ Divide-by-8
VCO w/ Divide-by-8
VCO w/ Divide-by-16
Wideband VCO
Wideband VCO
+3.5
+4.5
+5
+4.5
+4.9
+4.7
+4.7
+5
+4
+2
+2
+10
+4.5
+11
14
14
18
17
-8
6
12
5
5
-89
-89
-88
-89
-88
-89
-87
-81
-79
-80
-80
-82
-73
-80
-80
-80
-70
-75
-83
-75
-70
-75
-65
-112
-115
-115
-114
-113
-112
-112
-106
-105
-103
-102
-105
-101
-106
-101
-103
-100
-100
-110
-110
-95
-100
-95
+3V @ 35 mA
+3V @ 35 mA
+3V @ 35 mA
+3V @ 37 mA
+3V @ 39 mA
+3V @ 41 mA
+3V @ 42 mA
+3V @ 30 mA
+3V @ 30 mA
+3V @ 27 mA
+3V @ 27 mA
+3V @ 100 mA
+3V @ 31 mA
+3V @ 80 mA
+3V @ 85 mA
+3V @ 77 mA
+5V @ 220 mA
+5V @ 220 mA
+5V @ 230 mA
+5V @ 260 mA
+5V @ 220 mA
+5V @ 55 mA
+5V @ 55 mA
LP4
LP4
LP4
LP4
LP4
LP4
LP4
LP4
LP4
LP4
LP4
MS8G
LP4
LP4
LP4
LP4
LP5
LP5
QS16G
QS16G
LP4
LC4B
LC4B
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
EAR99
EAR99
◀
PartNumber
FoFrequency
(GHz)
FoOutput
Power(dBm)
Function
10kHzSSB
Phase
Noise(dBc/Hz)
10kHzSSB
Phase
Noise(dBc/Hz)
Bias
Supply
HMC732LC4B
6 - 12
Wideband VCO
1
-65
-95
+5V @ 57 mA
HMC588LC4B
8 - 12.5
Wideband VCO
5
-65
-93
+5V @ 55 mA
HMC733LC4B
10 - 20
Wideband VCO
3
-60
-90
+5V @ 70 mA
*Hittite’
s VCOs Integrate Resonator, Negative Resistance Generator and Tuning Varactor Circuits On-Chip. No external components are required.
Package
ECCN
Code
LC4B
LC4B
LC4B
EAR99
EAR99
EAR99
◆VCO(1/ n出力付)
VCO(1/2 出力付)
Fo
Frequency
(GHz)
Fo/2
Frequency
(GHz)
Function
FoOutput
Power(dBm)
10kHzSSB
PhaseNoise
(dBc/Hz)
100kHzSSB
PhaseNoise
(dBc/Hz)
Bias
Supply
Package
ECCN
Code
6.65 - 7.65
7.3 - 8.2
7.8 - 8.8
9.05 - 10.15
14.5 - 15.0
14.9 - 15.5
3.325 - 3.825
3.65 - 4.1
3.9 - 4.4
4.525 - 5.075
7.25 - 7.5
7.45 - 7.75
VCO w/ Fo/2
VCO w/ Fo/2
VCO w/ Fo/2
VCO w/ Fo/2
VCO w/ Fo/2
VCO w/ Fo/2
+13
+15
+13
+13
+9
+9
-90
-90
-90
-88
-80
-80
-115
-116
-115
-115
-105
-105
+5V @ 230 mA
+5V @ 240 mA
+5V @ 250 mA
+5V @ 265 mA
+4.2V @ 150 mA
+4.2V @ 150 mA
LP5
LP5
LP5
LP5
LP4
LP4
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
Fo
Frequency
(GHz)
Fo/2
Frequency
(GHz)
Function
FoOutput
Power(dBm)
10kHzSSB
PhaseNoise
(dBc/Hz)
100kHzSSB
PhaseNoise
(dBc/Hz)
Bias
Supply
Package
ECCN
Code
HMC510LP5E
8.45 - 9.55
4.225 - 4.775
VCO w/ Fo/2 &
Divide-by-4
+13
-92
-116
+5V @ 315 mA
LP5
3A001.a.11.b
HMC530LP5E
9.5 - 10.8
4.75 - 5.4
VCO w/ Fo/2 &
Divide-by-4
+11
-85
-110
+5V @ 350 mA
LP5
3A001.a.11.b
4.8 - 5.4
VCO w/ Fo/2 &
Divide-by-4
+9
-85
-111
+5V @ 330 mA
LP5
3A001.a.11.b
5.215 - 5.73
VCO w/ Fo/2 &
Divide-by-4
+7
-85
-110
+3V @ 275 mA
LP5
3A001.a.11.b
+11
-82
-110
+5V @ 350 mA
LP5
3A001.a.11.b
PartNumber
HMC507LP5E
HMC508LP5E
HMC509LP5E
HMC511LP5E
HMC736LP4E
HMC737LP4E
VCO(1/2 & 1/4 出力付)
PartNumber
HMC512LP5E
HMC513LP5E
9.6 - 10.8
10.43 - 11.46
HMC534LP5E
10.6 - 11.8
5.3 - 5.9
VCO w/ Fo/2 &
Divide-by-4
HMC582LP5E
11.1 - 12.4
5.55 - 6.2
VCO w/ Fo/2 &
Divide-by-4
+9
-83
-110
+5V @ 350 mA
LP5
3A001.a.11.b
5.585 - 6.01
VCO w/ Fo/2 &
Divide-by-4
+7
-87
-110
+3V @ 275 mA
LP5
3A001.a.11.b
5.75 - 6.25
VCO w/ Fo/2 &
Divide-by-4
+10
-83
-110
+5V @ 200 mA
LP5
3A001.a.11.b
+11
-80
-110
+5V @ 350 mA
LP5
3A001.a.11.b
HMC514LP5E
HMC515LP5E
11.17 - 12.02
11.5 - 12.5
HMC583LP5E
11.5 - 12.8
5.75 - 6.4
VCO w/ Fo/2 &
Divide-by-4
HMC529LP5E
12.4 - 13.4
6.2 - 6.7
VCO w/ Fo/2 &
Divide-by-4
+8
-83
-110
+5V @ 260 mA
LP5
3A001.a.11.b
6.25 - 6.95
VCO w/ Fo/2 &
Divide-by-4
+10
-81
-110
+5V @ 330 mA
LP5
3A001.a.11.b
6.8 - 7.45
VCO w/ Fo/2 &
Divide-by-4
+7
-82
-110
+5V @ 260 mA
LP5
3A001.a.11.b
7.125 - 7.825
VCO w/ Fo/2 &
Divide-by-4
+9
-80
-107
+5V @ 350 mA
LP5
3A001.a.11.b
Fo
Frequency
(GHz)
Fo/2
Frequency
(GHz)
Function
FoOutput
Power(dBm)
10kHzSSB
PhaseNoise
(dBc/Hz)
100kHzSSB
PhaseNoise
(dBc/Hz)
Bias
Supply
Package
ECCN
Code
HMC738LP4E
20.9 - 23.9
10.45 - 11.95
VCO w/ Fo/2 &
Divide-by-16
+9
-65
-95
+5V @ 200 mA
LP4
3A001.a.11.b
HMC739LP4E
23.8 - 26.8
11.9 - 13.4
VCO w/ Fo/2 &
Divide-by-16
+8
-64
-93
+5V @ 200 mA
LP4
3A001.a.11.b
HMC584LP5E
HMC531LP5E
HMC632LP5E
12.5 - 13.9
13.6 - 14.9
14.25 - 15.65
VCO(1/2 & 1/16 出力付)
PartNumber
◆PLO
PartNumber
HMC535LP4E
▶ FoFrequency
(GHz)
Function
FoOutput
Power(dBm)
10kHzSSB
Phase
Noise(dBc/Hz)
10kHzSSB
Phase
Noise(dBc/Hz)
Bias
Supply
Package
ECCN
Code
14.7 - 15.4
Phase Locked Oscillator
+9
-80
-110
+5V @ 340 mA
+12V @ 28 mA
LP4
3A001.a.11.b
www.analog.com/jp |
113
モジュール
モジュール
◆同軸アンプ
Frequency
(GHz)
Function
Gain
(dB)
OIP3
(dBm)
NF
(dB)
P1dB
(dBm)
Bias
Supply
Package/
Connector
ECCN
Code
HMC-C059
HMC-C045
HMC-C048
HMC-C027
HMC-C001
HMC-C002
HMC-C022
HMC-C016
HMC-C017
HMC-C004
HMC-C024
HMC-C038
1 - 12
1.8 - 4.2
5-9
29 - 36
2 - 20
2 - 20
2 - 20
7 - 17
17 - 27
0.01 - 20
0.01 - 20
2 - 35
Low Noise
Low Noise
Low Noise
Low Noise
Wideband LNA
Wideband LNA
Wideband LNA
Wideband LNA
Wideband LNA
Wideband Driver
Wideband Driver
Wideband Driver
16
26
22.5
20
15
14
14
22
18
16
15
12
+30
+26
+25
+22
+25
+26
+27
+25
+25
+33
+30
+29
1.8
0.7
1.75
2.9
2.5
2
2
2
3
3
3
3
+16
+15.5
+15
+11
+14
+18
+16
+14
+14
+23
+23
+18
+6V @ 60 mA
+12V @ 112 mA
+12V @ 105 mA
+3V @ 80 mA
+12V @ 65 mA
+12V @ 60 mA
+8V @ 75 mA
+8V @ 93 mA
+8V @ 96 mA
+12V @ 195 mA
+12V @ 225 mA
+11V @ 92 mA
C-10B / SMA
C-10 / SMA
C-10 / SMA
C-10 / 2.92 mm
C-1 / SMA
C-2 / SMA
C-2B / SMA
C-1 / SMA
C-1B / 2.92 mm
C-3 / SMA
C-3B / SMA
C-10 / 2.92 mm
EAR99
EAR99
EAR99
3A001.b.4.c
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
3A001.b.4.f
3A001.b.4.f
3A001.b.4.c
HMC-C074
0.01 - 6.0
1 Watt Single Stage PA
13
+40
5
29.5
-5V @ 5 mA
+15V @ 450 mA
C-17 / SMA
EAR99
PartNumber
HMC-C075
0.01 - 6.0
1 Watt Two Stage PA
24
+42
5
+29.5
-5V @ 5 mA
+15V @ 740 mA
C-17 / SMA
EAR99
HMC-C036
HMC-C037
HMC6980
HMC-C003
HMC-C023
HMC-C026
HMC-C020
HMC-C021
0.01 - 15
0.01 - 15
0.01 - 20
2 - 20
2 - 20
2 - 20
17 - 24
21 - 31
0.5 Watt Wideband PA
0.5 Watt Wideband PA
Wideband PA
Wideband PA
Wideband PA
Wideband PA
Wideband PA
Wideband PA
12
12
12
15
15
31
22
15
+36
+36
28
+34
+34
+33
+33
+32
4
4
4.5
4
4
3
3.5
5
+28
+28
+28
+26
+26
+26
+24
+24
+11V @ 360 mA
+11V @ 360 mA
+11V @ 345mA
+12V @ 310 mA
+12V @ 310 mA
+12V @ 400 mA
+8V @ 250 mA
+8V @ 215 mA
C-10B / SMA
C-12 / SMA
C-10B/SMA
C-2 / SMA
C-2B / SMA
C-3B / SMA
C-10 / 2.92 mm
C-10 / 2.92 mm
3A001.b.4.f
3A001.b.4.f
EAR99
3A001.b.4.f
3A001.b.4.f
3A001.b.4.f
EAR99
3A001.b.4.c
◆同軸アンプ(低位相ノイズ)
PartNumber
HMC-C077
HMC-C050
HMC-C079
HMC-C072
HMC-C076
Frequency
(GHz)
Function
Gain/NF
(dB)
OIP3
(dBm)
10kHzPhase
Noise(dBc/
Hz)
P1dB/Psat
(dBm)
Bias
Supply
Package/
Connector
ECCN
Code
1.5 - 5.0
2 - 18
3-8
6 - 12
7 - 11
Low Phase Noise
Low Phase Noise
Low Phase Noise
Low Phase Noise
Low Phase Noise
14 / 4.5
13.5 / 5
9/6
11 / 4.5
9/6
+26.5
+22.5
+33
+34
+33
-171
-160
-168
-176
-170
+17 / +22
+15 / +18.5
+22 / +25
+20 / +22
+22 / +25
+7V @ 170 mA
+5V @ 80 mA
+7V @ 300 mA
+7V @ 170 mA
+7V @ 300 mA
C-16 / SMA
C-1 / SMA
C-16 / SMA
C-16 / SMA
C-16 / SMA
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
◆同軸可変アッテネータ(アナログ&デジタル)
PartNumber
HMC-C053
HMC-C018
HMC-C025
Frequency
(GHz)
Function
Loss
(dB)
Attenuation
Range(dB)
IIP3
(dBm)
Control
Input(Vdc)
Package/
Connector
ECCN
Code
DC - 20
DC - 13
DC - 13
Analog VVA
6-Bit Digital, Serial Control
6-Bit Digital
5.5
3.6
3.2
35
0.5 to 31.5
0.5 to 31.5
+10
+32
+38
-5
Serial/CMOS
0 / +5V
C-10 / SMA
C-6 / SMA
C-6 / SMA
EAR99
EAR99
EAR99
◆ブロック・アップコンバータ
PartNumber
HMC7053
PartNumber
HMC7054
PartNumber
HMC7056
Frequency
(GHz)
Function
IF
Frequency
(GHz)
Conv.Gain
(dB)
Spurious
Rejection
(dBc)
OutputP1dB
(dBm)
Package
ECCN
Code
29 - 31
Ka-Band Upconverter w/HPA
1-2
20
-60
+2
Module
ITAR
Frequency
(GHz)
Function
SmallSignal
Gain(dB)
Spurious
Rejection
(dBc)
LinearPower
(dBm)
Psat
(dBm)
Package
ECCN
Code
29 - 31
Ka-Band Upconverter w/HPA
42
-60
+37
+39.5
Module
ITAR
Frequency
(GHz)
Function
IFFreq.
(GHz)
Conv.Gain
(dB)
Spurious
Rejection
(dBc)
LinearPower
(dBm)
Package
ECCN
Code
29 - 31
Ka-Band Upconverter w/HPA
1-2
65
-60
+37
Module
ITAR
◆同軸 DRO
PartNumber
HMC-C200
114
|
Frequency
(GHz)
Function
Output
Power(dBm)
10kHzSSB
PhaseNoise
(dBc/Hz)
100kHzSSB
PhaseNoise
(dBc/Hz)
Frequency
Drift
(ppm/°C)
BiasSupply
Package
ECCN
Code
8.0 - 8.3
Dielectric Resonator Oscillator
14.5
-122
-140
2
+6 to +15V @ 125 mA
C-18 / SMA
EAR99
www.analog.com/jp
モジュール◀
モジュール
◆同軸プリスケーラ
PartNumber
Input
Freq.(GHz)
Function
Input
Power(dBm)
Output
Power(dBm)
100kHzSSB
Phase
Noise(dBc/Hz)
Bias
Supply
Package/
Connector
ECCN
Code
DC - 18
DC - 18
0.5 - 8
DC - 18
0.5 - 17
Divide-by-2
Divide-by-4
Divide-by-5
Divide-by-8
Divide-by-10
-15 to +10
-15 to +10
-15 to +10
-15 to +10
-15 to +10
-4
-4
-1
-4
-1
-150
-150
-155
-150
-155
+5V @ 75 mA
+5V @ 93 mA
+5V @ 80 mA
+5V @ 98 mA
+5V @ 152 mA
C-1 / SMA
C-1 / SMA
C-1 / SMA
C-1 / SMA
C-1 / SMA
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
3A001.a.11.b
Input
Freq.(GHz)
Function
Output
Freq.(GHz)
Input
Power(dBm)
Output
Power(dBm)
100kHzSSBPhase
Noise(dBc/Hz)
Package/
Connector
ECCN
Code
3-5
9.0 - 14.5
12.0 - 16.5
16 - 23
4.0 - 10.5
x2 Active
x2 Active
x2 Active
x2 Active
x2 Active
6 - 10
18 - 29
24 - 33
32 - 46
8 - 21
+3
+3
+3
+3
+6
+17
+16
+17
+13
+14
-140
-132
-132
-130
-142
C-10 / SMA
C-10 / 2.92 mm
C-10 / 2.92 mm
C-10 / 2.92 mm
C-10 / SMA
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
HMC-C005
HMC-C006
HMC-C039
HMC-C007
HMC-C040
◆同軸周波数逓倍器
PartNumber
HMC-C031
HMC-C032
HMC-C033
HMC-C034
HMC-C056
◆同軸高速デジタル・ロジック
Data/Clock
Rate
(Gbps/GHz)
Function
Rise/Fall
Time(ps)
Deterministic
Jitter
(ps)
Differential
OutputSwing
(Vp-p)
DCPower
(mW)
VeePower
Supply
(Vdc)
Package/
Connector
ECCN
Code
HMC-C062
HMC-C065
HMC-C060
50 / 30
50 / 25
43 / 43
1:2 Fanout Buffer
AND / NAND / OR / NOR
D-Type Flip-Flop
9.5 / 11
9 / 10
9 / 10
2
2
1.5
0.5
0.5
0.5
455
560
580
-3.3
-3.3
-3.3
C-13 / 1.85 mm
C-13 / 1.85 mm
C-13 / 1.85 mm
EAR99
EAR99
EAR99
HMC-C061
50 / 25
D-Type Flip-Flop
Double Edge Triggered
9 / 11
1.5
0.5
690
-3.3
C-13 / 1.85 mm
EAR99
HMC-C064
50 / 25
XOR / XNOR
6.5 / 10
2
0.5
550
-3.3
C-13 / 1.85 mm
EAR99
PartNumber
◆同軸 I/Q ミキサ
PartNumber
RF/LO
Frequency(GHz)
Function
IFFrequency
(GHz)
Conversion
Gain(dB)
Image
Rejection(dB)
IIP3
(dBm)
Package/
Connector
ECCN
Code
4 - 8.5
6 - 10
8.5 - 13.5
11 - 16
15 - 23
20 - 31
30 - 38
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
I/Q Mixer / IRM
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 2
DC - 3.5
DC - 3.5
DC - 4.5
DC - 3.5
-7.5
-7.5
-8
-9
-8
-10
-10.5
35
35
28
30
30
24
15
+23
+25
+25
+28
+25
+22.5
+19
C-4 / SMA
C-4 / SMA
C-4 / SMA
C-4 / SMA
C-4 / 2.92 mm & SMA
C-4B / 2.92 mm & SMA
C-4 / 2.92 mm & SMA
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
RF/LO
Frequency(GHz)
Function
IFFrequency
(GHz)
Conversion
Gain(dB)
Image
Rejection(dB)
IIP3
(dBm)
Package/
Connector
ECCN
Code
7 - 14
11 - 20
16 - 32
23 - 37
24 - 38
+13 LO, DBL-BAL
+13 LO, DBL-BAL
+13 LO, DBL-BAL
+13 LO, DBL-BAL
+13 LO, DBL-BAL
DC - 5
DC - 6
DC - 8
DC - 13
DC - 8
-7
-7
-8
-9
-8.5
48
43
35
35
35
+20
+18
+19
+19
+20
C-11 / SMA
C-11 / 2.92 mm & SMA
C-11 / 2.92 mm & SMA
C-11 / 2.92 mm & SMA
C-11 / 2.92 mm & SMA
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
HMC-C009
HMC-C041
HMC-C042
HMC-C043
HMC-C044
HMC-C046
HMC-C047
◆同軸ミキサ
PartNumber
HMC-C049
HMC-C051
HMC-C014
HMC-C035
HMC-C015
◆同軸位相器(アナログ可変)
PartNumber
HMC-C010
Frequency
(GHz)
Function
Insertion
Loss(dB)
Phase
Range(deg)
2ndharmonic
Pin=10dBm
(dBc)
ControlVoltage
Range(Vdc)
Package/
Connector
ECCN
Code
6 - 15
Analog
7
750°@ 6 GHz
450°@ 15 GHz
+40
0V to +5V
C-1 / SMA
EAR99
◆同軸位相器(デジタル可変)
PartNumber
HMC-C055
▶モジュール
Frequency
(GHz)
Function
Insertion
Loss(dB)
Phase
Range(deg)
IIP3
(dBm)
ControlVoltage
Range(Vdc)
Package/
Connector
ECCN
Code
8 - 12
4-Bit Digital
7
22.5 to 360
+38
0V to +5V
C-6 / SMA
EAR99
www.analog.com/jp |
115
モジュール
◆同軸 SDLVA
PartNumber
Frequency
(GHz)
Function
Dynamic
Range(dB)
RSSISlope
(mV/dB)
RFThreshold
Level(dBm)
Bias
Supply
Package/
Connector
ECCN
Code
HMC-C088
1 - 20
SDLVA
59
14
-54
+7V to +16V @ 86 mA
C-10
EAR99
HMC-C078
2 - 20
SDLVA w/ Limited RF Output
50
45
-45
+12V @ 370 mA
-5V @ 20 Ma
C-21 / SMA
EAR99
Frequency
(GHz)
Function
Insertion
Loss(dB)
Isolation
(dB)
Input
P1dB(dBm)
Switching
Speed(ns)
Package/
Connector
ECCN
Code
DC - 20
DC - 18
DC - 20
DC - 20
SPST, Hi Isolation
SPDT, Hi Isolation
SPDT, Hi Isolation
SP4T, Hi Isolation
3
2
2
3
100
55
40
40
+23
+27
+23
+24
8.5
3
5
14
C-9 / SMA
C-14 / SMA
C-5 / SMA
C-15 / SMA
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
◆同軸スイッチ
PartNumber
HMC-C019
HMC-C058
HMC-C011
HMC-C071
◆シンセサイザ・モジュール
Frequency
(GHz)
Function
Min.StepSize
Resolution
(Hz)
Reference
Frequency
(MHz)
SSBPhaseNoise
@100kHz
Offset
(dBc/Hz)
Output
Power
(dBm)
Bias
Supply
Package
ECCN
Code
HMC-C083
2-6
MicroSynth® Synthesizer
0.6
10
-93
+17
+20V @ 7 mA
+6V @ 330 mA
C-20 / SMA
EAR99
HMC-C070
5.5 - 10.5
MicroSynth® Synthesizer
1.2
10
-92
+21
+20V @ 20 mA
+6V @ 300 mA
+3.6V @ 100 mA
C-20 / SMA
EAR99
PartNumber
◆同軸 VCO
PartNumber
HMC-C028
HMC-C029
HMC-C030
HMC-C073
116
|
www.analog.com/jp
Frequency
(GHz)
Function
Output
Power(dBm)
10kHzSSB
PhaseNoise
(dBc/Hz)
100kHzSSB
PhaseNoise
(dBc/Hz)
Bias
Supply
Package/
Connector
ECCN
Code
4-8
5 - 10
8 - 12.5
38.4 - 43.2
Wideband VCO
Wideband VCO
Wideband VCO
VCO
+20
+20
+21
+13
-75
-64
-59
-74
-95
-93
-83
-98
+12V @ 185 mA
+12V @ 195 mA
+12V @ 195 mA
+5V @ 350 mA
C-1 / SMA
C-1 / SMA
C-1 / SMA
C-19 / 2.4 mm
EAR99
EAR99
EAR99
EAR99
モジュール◀
アナログ・デバイセズ株式会社
www.analog.com/jp
本社 〒 105-6891 東京都港区海岸 1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワービル
大阪営業所 〒 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 3-5-36 新大阪トラストタワー
名古屋営業所 〒 451-6040 愛知県名古屋市西区牛島町 6-1 名古屋ルーセントタワー40階
©Analog Devices,Inc. All rights reserved.
本紙記載の会社名、および商品名等は、各社
の商標または登録商標です。
Printed in Japan
SG201501-1
03-5402-8200(代)
06-6350-6868(代)
052-569-2257(代)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement