Velleman | PROMIX220 | PROMIX220 - Velleman

PROMIX220
PROFESSIONAL MIXER – 3 CHANNELS + 1 MICROPHONE CHANNEL
PROFESSIONELE MENGTAFEL - 3-KANALEN + 1 MICROFOONKANAAL
TABLE DE MIXAGE PROFESSIONNELLE – 3 CANAUX + 1 CANAL MICROPHONE
USER MANUAL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
NOTICE D’EMPLOI
MANUAL DEL USUARIO
BEDIENUNGSANLEITUNG
PROMIX220
2
HQPOWER
PROMIX220
PROFESSIONAL MIXER – 3 CHANNELS + 1 MICROPHONE CHANNEL
1. Introduction
To all residents of the European Union
Important environmental information about this product
This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm
the environment.
Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized
company for recycling.
This device should be returned to your distributor or to a local recycling service.
Respect the local environmental rules.
If in doubt, contact your local waste disposal authorities.
Thank you for choosing HQPOWER! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the
device was damaged in transit, don't install or use it and contact your dealer.
2. Safety Instructions
Be very careful during the installation: touching live wires can cause life-threatening electroshocks.
Keep this device away from rain and moisture.
Unplug the mains lead before opening the housing.
• Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer
will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.
• Do not install this device near heat sources.
• Do not switch the device on immediately after it has been exposed to changes in temperature. Protect the device
against damage by leaving it switched off until it has reached room temperature.
• Make sure that the available voltage does not exceed the voltage stated in the specifications of this manual.
• Do not crimp the power cord and protect it against damage. Have an authorised dealer replace it if necessary.
• Disconnect the device from the mains to clean it or when it is not in use. Handle the power cord by the plug only.
• Do not let the power cord come in contact with other cables.
• Place all faders and volume controls in their minimum position (“0”) before activating the device.
• Place the power switch in the off position before connecting to the mains.
• Switch the amplifier off first and switch on last.
• Keep the device away from splashing and dripping liquids. Never put objects filled with liquid on top of the device.
• Note that damage caused by user modifications to the device is not covered by the warranty.
• Keep the device away from children and unauthorised users.
3. General Guidelines
• This device is designed for professional use on stage, in discos, theatres, etc. The PROMIX220 should only be
used indoors with the included power adapter connected to an alternating current of max. 230VAC/50Hz.
• The power supply falls under protection class II; the mixing table falls under protection class III.
• Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.
• Select a location where the device is protected against extreme heat, dust and moisture.
• Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it. Do not allow operation by unqualified
people. Any damage that may occur will most probably be due to unprofessional use of the device.
• Clean the device using a damp cloth. Avoid using spray cleaners, abrasives and solvents.
PROMIX220
3
HQPOWER
• Use the original packaging if the device is to be transported.
• All modifications of the device are forbidden for safety reasons.
• Only use the device for its intended purpose. All other uses may lead to short circuits, burns, electroshocks,
crash, etc. Using the device in an unauthorised way will void the warranty.
4. Installation
Connect all stereo input sources first and then connect microphones and headphones. Make sure to place all faders
in their minimum position (“0”). Connect the stereo outputs to the power amplifier and/or tape decks. Power the
device through the included PSU connected to the mains. Use high quality shielded low-capacitance stereo cables
only.
5. Description
• Front Panel
1.
2.
3.
4.
on/off switch
level LED display
input selector switches for channels 1 and 2
input gain: adjust the input level of channels 1 and 2 with these rotary potentiometers. Select the channel with the
channel selector switch (13) and adjust so that the LED display (2) is centred on 0dB
5. 2-way tone controls from -26dB to +12dB
6. volume controls for channels 1 and 2
7. crossfader for channels 1 and 2
8. talk-over switch: the sound output is attenuated by 12dB when engaged
9. master volume control for the master output (18)
10. headphones input
11. microphone input
12. headphones volume control
13. channel selector switch
14. microphone volume control
PROMIX220
4
HQPOWER
• Back Panel
15. GND ground connection
16. RCA inputs for channels 1 and 2 (turntable connection)
17. RCA inputs for channels 1 and 2 (tuner, CD player, tape recorder connection)
18. master output for connection to an amp
19. REC output for connection to a sound recording unit
20. AC power input connection
6. Technical Specifications
Power Supply
Microphone Input
Line/CD Input
Phono Input
Record Output
Talk-Over
Tone Controls
Headphone
Dimensions
Total Weight
max. 230VAC/50Hz
1.5mV @ 10k Ω
150mV @ 22k Ω
3mV @ 47k Ω
77mV @ 600Ω
0dB ~ -15dB
+/-12dB @ 10kHz/1kHz/100Hz
1V @ 33Ω
240 x 200 x 75mm
2.20kg
Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event of
damage or injury resulted from (incorrect) use of this device.
For more info concerning this product, please visit our website www.hqpower.com.
The information in this manual is subject to change without prior notice.
PROMIX220
5
HQPOWER
PROMIX220
PROFESSIONELE MENGTAFEL - 3-KANALEN + 1 MICROFOONKANAAL
1. Inleiding
Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen,
dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu.
Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een
gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage.
U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen.
Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.
Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten inzake verwijdering.
Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel
beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.
2. Veiligheidsinstructies
Wees voorzichtig bij de installatie: raak geen kabels aan die onder stroom staan om dodelijke elektroshocks
te vermijden.
Bescherm dit toestel tegen regen en vochtigheid.
Verzeker u ervan dat het toestel niet aangesloten is op een stroombron alvorens het te openen.
• De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal
de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
• Plaats dit toestel weg van hittebronnen.
• Om beschadiging te vermijden, zet u het toestel best niet aan onmiddellijk nadat het werd blootgesteld aan
temperatuurschommelingen. Wacht tot het toestel op kamertemperatuur gekomen is.
• De beschikbare netspanning mag niet hoger zijn dan de spanning in de specificaties achteraan de handleiding.
• De voedingskabel mag niet omgeplooid of beschadigd zijn. Laat uw dealer zo nodig een nieuwe kabel plaatsen.
• Trek de stekker uit het stopcontact (trek niet aan de kabel!) voordat u het toestel reinigt en als u het niet gebruikt.
• Houd de voedingskabel weg van andere kabels.
• Plaats alle schuifknoppen en volumeregelaars op 0 alvorens het toestel in te schakelen.
• Zorg dat het toestel is uitgeschakeld alvorens het aan het lichtnet te koppelen.
• Schakel de versterker als eerste uit en als laatste in.
• Houd dit toestel uit de buurt van opspattende en druppelende vloeistoffen. Plaats geen objecten gevuld met
vloeistof op het toestel.
• Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het toestel vallen niet onder de garantie.
• Houd dit toestel uit de buurt van kinderen en onbevoegden.
3. Algemene richtlijnen
• Dit toestel is ontworpen voor professioneel gebruik op podia, in disco's, enz. U mag dit toestel enkel binnenshuis
gebruiken door de meegeleverde adapter aan te sluiten op een wisselspanning van maximum 230 VAC / 50 Hz.
• De voedingsadapter valt onder beschermingsklasse II, de mengtafel valt onder beschermingsklasse III.
• Schud het toestel niet dooreen. Vermijd brute kracht tijdens de installatie en de bediening van dit toestel.
• Installeer het toestel weg van extreme temperaturen, vochtigheid en stof.
• Reinig het toestel met een lichtjes vochtige doek. Vermijd aerosols, schuurmiddelen en solventen.
• Gebruik de oorspronkelijke verpakking wanneer u het toestel vervoert.
PROMIX220
6
HQPOWER
• Om veiligheidsredenen mag de gebruiker geen wijzigingen aanbrengen aan het toestel.
• Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. Andere toepassingen kunnen leiden tot kortsluitingen,
brandwonden, elektrische schokken, enz. Bij onoordeelkundig gebruik vervalt de garantie.
4. Installatie
Koppel eerst alle stereo ingangsbronnen en pas dan de microfoon en de hoofdtelefoon. Zorg dat alle schuifknoppen
op 0 staan. Koppel de stereo uitgangen aan de vermogenversterker en/of tapedecks. Voed de mengtafel via de
meegeleverde voedingsadapter en sluit de adapter op het lichtnet aan. Gebruik enkel afgeschermde stereo kabels
van een goede kwaliteit met een lage capaciteit.
5. Omschrijving
• Frontpaneel
1.
2.
3.
4.
aan-uitschakelaar
niveaumeter
keuzeschakelaar voor kanalen 1 en 2
ingangsversterking: regel het ingangsniveau van de kanalen 1 en 2 met deze potmeters. Selecteer het kanaal
met schakelaar (13) en regel de versterking zodat de niveaumeter (2) rond 0 dB blijft.
5. 2-weg toonregelingen van -26 dB tot +12 dB
6. volumeregelingen voor kanalen 1 en 2
7. crossfader voor kanalen 1 en 2
8. talk-overschakelaar: het geluid wordt met 12 dB gedempt indien ingeschakeld
9. mastervolumeregeling voor masteruitgang (18)
10. hoofdtelefooningang
11. microfooningang
12. volumeregeling hoofdtelefoon
13. schakelaar kanaalkeuze
14. volumeregeling microfoon
PROMIX220
7
HQPOWER
• Achterpaneel
15. GND aardingaansluiting
16. RCA-ingangen voor kanalen 1 en 2 (aansluiting voor een platenspeler)
17. RCA-ingangen voor kanalen 1 en 2 (aansluiting voor een tuner, cd-speler, taperecorder)
18. masteruitgang voor aansluiting aan een versterker
19. REC-uitgang voor aansluiting aan een geluidsopname-eenheid
20. voedingsingang
6. Technische specificaties
Voeding
Microfooningang
Line/CD Input
Phono-ingang
REC-ingang
Talk-over
Toonregelingen
Hoofdtelefoon
Afmetingen
Gewicht
max. 230 VAC / 50 Hz
1.5 mV @ 10k Ω
150 mV @ 22k Ω
3 mV @ 47k Ω
77 mV @ 600Ω
0 dB ~ -15 dB
+/-12 dB @ 10 kHz / 1 kHz / 100 Hz
1V @ 33 Ω
240 x 200 x 75 mm
2.20 kg
Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of
kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel.
Voor meer informatie omtrent dit product, zie www.hqpower.com.
De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
PROMIX220
8
HQPOWER
PROMIX220
TABLE DE MIXAGE PROFESSIONNELLE – 3 CANAUX + 1 CANAL MICROPHONE
1. Introduction
Aux résidents de l'Union européenne
Des informations environnementales importantes concernant ce produit
Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l’élimination d’un appareil en fin de vie peut polluer
l'environnement.
Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux
non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l’appareil en question.
Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local.
Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l’environnement.
En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.
Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant la mise en service de l’appareil. Si
l’appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l’installer et consulter votre revendeur.
2. Prescriptions de sécurité
Être prudent lors de l’installation : toucher un câble sous tension peut causer des électrochocs mortels.
Protéger l’appareil contre la pluie et l’humidité.
Débrancher le câble d'alimentation avant d'ouvrir le boîtier.
• La garantie ne s’applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de cette notice et votre
revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
• Ne pas installer cet appareil à proximité de sources de chaleur.
• Ne pas brancher l’appareil après exposition à des variations de température. Afin d’éviter des dommages,
attendre jusqu’à ce que l’appareil ait atteint la température ambiante avant de l’utiliser.
• La tension réseau ne peut pas dépasser la tension mentionnée dans les spécifications à la fin de cette notice.
• Le câble d’alimentation ne peut pas être replissé ou endommagé. Demander à votre revendeur de renouveler le
câble d’alimentation si nécessaire.
• Débrancher l’appareil s’il n’est pas utilisé ou pour le nettoyer. Tirer la fiche pour débrancher l'appareil ; non pas le câble.
• Tenir le cordon d’alimentation à l’écart d’autres câbles.
• Placer les glissières et les contrôles de volume en position « 0 » avant de brancher l’appareil.
• S’assurer que l’interrupteur est en position « OFF » avant de raccorder l’appareil au réseau électrique.
• Éteindre l’amplificateur en premier et l’allumer en dernier.
• Tenir l’appareil à l’écart d’éclaboussures et de jaillissements. Ne jamais placer d’objet contenant un liquide sur
l’appareil.
• La première mise en service peut s’accompagner d’un peu de fumée ou d’une odeur particulière. C’est normal.
Toute fumée ou odeur disparaîtra graduellement.
• Les dommages occasionnés par des modifications à l’appareil par le client, ne tombent pas sous la garantie.
• Garder votre PROMIX220 hors de la portée de personnes non qualifiées et de jeunes enfants.
3. Directives générales
• Cet appareil a été développé pour usage professionnel dans des discothèques, des théâtres, etc. Employer cet
appareil à l’intérieur et avec l’adaptateur connecté à une source de courant CA de max. 230VCA/50Hz.
• L’adaptateur secteur ressort à la classe de protection II ; la table de mixage ressort à la classe de protection III.
• Éviter de secouer l’appareil et traiter l’appareil avec circonspection pendant l’installation et l’opération.
PROMIX220
9
HQPOWER
• Choisir un endroit où l’appareil est protégé contre la poussière, l’humidité et des températures extrêmes.
• Se familiariser avec le fonctionnement de l’appareil avant de l’utiliser. Ne pas permettre pas aux personnes non
qualifiées d’opérer cet appareil. La plupart des dégâts sont causés par un usage non professionnel.
• Nettoyer l’appareil à l’aide d’un chiffon légèrement humecté. Éviter tout aérosol, produit abrasifs et solvant.
• Transporter l’appareil dans son emballage originel.
• Toute modification de l’appareil est interdite pour des raisons de sécurité.
• N’utiliser votre PROMIX220 qu’à sa fonction prévue. Tout autre usage peut causer des courts-circuits, des
brûlures, des électrochocs etc. Un usage impropre annule d'office la garantie.
4. Installation
Raccorder d’abord les sources d’entrée stéréo et ensuite le microphone et les écouteurs. Placer les glissières en
position « 0 ». Raccorder les sorties stéréo à l’amplificateur et/ou au lecteur de cassettes. Connecter l’adaptateur à la
table et au réseau électrique, et allumer la table de mixage. N’employer que des câbles stéréo blindés basse
capacitance de haute qualité.
5. Description
• Panneau frontal
interrupteur d’alimentation
vumètre à LED
sélecteur de source d’entrée pour les canaux 1 et 2
réglage du gain d’entrée pour les canaux 1 et 2 : sélectionner le canal avec le sélecteur (13) et ajuster de manière
à ce que le vumètre (2) se stabilise autour des 0dB
5. réglage de tonalité 2 voies de -26dB à +12dB
6. réglage de volume pour les canaux 1 et 2
7. glissière crossfader pour les canaux 1 et 2
8. interrupteur talk-over : la sortie sonore est atténuée de 12dB lorsque la fonction est activée
9. réglage de volume maître pour la sortie maître (18)
10. entrée d’écouteurs
11. entrée microphone
12. réglage de volume des écouteurs
13. sélecteur de canaux
14. réglage de volume du microphone
1.
2.
3.
4.
PROMIX220
10
HQPOWER
• Panneau arrière
15. mise à la terre GND
16. entrées RCA pour les canaux 1 et 2 (connexion pour une platine)
17. entrées RCA pour les canaux 1 et 2 (connexion pour un lecteur CD, un magnétophone…)
18. sortie maître vers l’amplificateur
19. sortie d’enregistrement REC vers un appareil d’enregistrement
20. prise d’entrée d’alimentation
6. Spécifications techniques
Alimentation
Entrée microphone
Entrée en ligne/CD
Entrée phono
Entrée REC
Fonction talk-over
Réglages de tonalité
Écouteurs
Dimensions
Poids
max. 230VCA/50Hz
1.5mV @ 10k Ω
150mV @ 22k Ω
3mV @ 47k Ω
77mV @ 600Ω
0dB ~ -15dB
+/-12dB @ 10kHz/1kHz/100Hz
1V @ 33Ω
240 x 200 x 75mm
2.20kg
N’employer cet appareil qu’avec des accessoires d’origine. SA Velleman ne sera aucunement responsable
de dommages ou lésions survenus à un usage (incorrect) de cet appareil.
Pour plus d’information concernant cet article, visitez notre site web www.hqpower.com.
Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.
PROMIX220
11
HQPOWER
Velleman® Service and Quality Warranty
Since its foundation in 1972, Velleman® acquired extensive
experience in the electronics world and currently distributes its
products in over 85 countries.
All our products fulfil strict quality requirements and legal stipulations
in the EU. In order to ensure the quality, our products regularly go
through an extra quality check, both by an internal quality
department and by specialized external organisations. If, all
precautionary measures notwithstanding, problems should occur,
please make appeal to our warranty (see guarantee conditions).
General Warranty Conditions Concerning Consumer Products
(for EU):
• All consumer products are subject to a 24-month warranty on
production flaws and defective material as from the original date of
purchase.
• Velleman® can decide to replace an article with an equivalent
article, or to refund the retail value totally or partially when the
complaint is valid and a free repair or replacement of the article is
impossible, or if the expenses are out of proportion.
You will be delivered a replacing article or a refund at the value of
100% of the purchase price in case of a flaw occurred in the first
year after the date of purchase and delivery, or a replacing article at
50% of the purchase price or a refund at the value of 50% of the
retail value in case of a flaw occurred in the second year after the
date of purchase and delivery.
• Not covered by warranty:
- all direct or indirect damage caused after delivery to the article
(e.g. by oxidation, shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by the
article, as well as its contents (e.g. data loss), compensation for loss
of profits;
- consumable goods, parts or accessories that are subject to an aging
process during normal use, such as batteries (rechargeable, nonrechargeable, built-in or replaceable), lamps, rubber parts, drive
belts... (unlimited list);
- flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident, natural
disaster, etc.…;
- flaws caused deliberately, negligently or resulting from improper
handling, negligent maintenance, abusive use or use contrary to the
manufacturer’s instructions;
- damage caused by a commercial, professional or collective use of
the article (the warranty validity will be reduced to six (6) months
when the article is used professionally);
- damage resulting from an inappropriate packing and shipping of the
article;
- all damage caused by modification, repair or alteration performed
by a third party without written permission by Velleman®.
• Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer,
solidly packed (preferably in the original packaging), and be
completed with the original receipt of purchase and a clear flaw
description.
• Hint: In order to save on cost and time, please reread the manual
and check if the flaw is caused by obvious causes prior to presenting
the article for repair. Note that returning a non-defective article can
also involve handling costs.
• Repairs occurring after warranty expiration are subject to shipping
costs.
• The above conditions are without prejudice to all commercial
warranties.
The above enumeration is subject to modification according to
the article (see article’s manual).
Velleman® service- en kwaliteitsgarantie
Velleman® heeft sinds zijn oprichting in 1972 een ruime ervaring
opgebouwd in de elektronicawereld en verdeelt op dit moment
producten in meer dan 85 landen. Al onze producten beantwoorden
aan strikte kwaliteitseisen en aan de wettelijke bepalingen geldig in
de EU. Om de kwaliteit te waarborgen, ondergaan onze producten op
regelmatige tijdstippen een extra kwaliteitscontrole, zowel door onze
eigen kwaliteitsafdeling als door externe gespecialiseerde
organisaties. Mocht er ondanks deze voorzorgen toch een probleem
optreden, dan kunt u steeds een beroep doen op onze waarborg (zie
waarborgvoorwaarden).
Algemene waarborgvoorwaarden consumentengoederen
(voor Europese Unie):
• Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van 24
maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de
oorspronkelijke aankoopdatum.
• Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of vervanging
van een artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten
verhouding zijn, kan Velleman® beslissen het desbetreffende artikel
te vervangen door een gelijkwaardig artikel of de aankoopsom van
het artikel gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval krijgt
u een vervangend product of terugbetaling ter waarde van 100% van
de aankoopsom bij ontdekking van een gebrek tot één jaar na
aankoop en levering, of een vervangend product tegen 50% van de
kostprijs of terugbetaling van 50 % bij ontdekking na één jaar tot 2
jaar.
• Valt niet onder waarborg:
- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering
veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof,
vuil, vocht...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van
data), vergoeding voor eventuele winstderving.
- verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die onderhevig zijn
aan veroudering door normaal gebruik zoals bv. batterijen (zowel
oplaadbare als niet-oplaadbare, ingebouwd of vervangbaar), lampen,
rubberen onderdelen, aandrijfriemen... (onbeperkte lijst).
- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen,
natuurrampen, enz.
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een
onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal
gebruik of gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van
de fabrikant.
- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief
gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de
garantieperiode herleid tot 6 maand).
- schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport
van het apparaat.
- alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd
door derden zonder toestemming van Velleman®.
• Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw
Velleman®-verdeler. Het toestel dient vergezeld te zijn van het
oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking
(bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een duidelijke
foutomschrijving bij.
• Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog
eens na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het
toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt
u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte
toestellen een kost voor controle aangerekend kan worden.
• Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen transportkosten
aangerekend worden.
• Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast worden
naargelang de aard van het product (zie handleiding van het
betreffende product).
Garantie de service et de qualité Velleman®
Depuis 1972, Velleman® a gagné une vaste expérience dans le
secteur de l’électronique et est actuellement distributeur dans plus de
85 pays.
Tous nos produits répondent à des exigences de qualité rigoureuses
et à des dispositions légales en vigueur dans l’UE. Afin de garantir la
qualité, nous soumettons régulièrement nos produits à des contrôles
de qualité supplémentaires, tant par notre propre service qualité que
par un service qualité externe. Dans le cas improbable d’un défaut
malgré toutes les précautions, il est possible d’invoquer notre
garantie (voir les conditions de garantie).
Conditions générales concernant la garantie sur les produits
grand public (pour l’UE) :
• tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice de
production ou de matériaux à dater du jour d’acquisition effective ;
• si la plainte est justifiée et que la réparation ou le remplacement
d’un article est jugé impossible, ou lorsque les coûts s’avèrent
disproportionnés, Velleman® s’autorise à remplacer ledit article par
un article équivalent ou à rembourser la totalité ou une partie du prix
d’achat. Le cas échéant, il vous sera consenti un article de
remplacement ou le remboursement complet du prix d’achat lors
d’un défaut dans un délai de 1 an après l’achat et la livraison, ou un
article de remplacement moyennant 50% du prix d’achat ou le
remboursement de 50% du prix d’achat lors d’un défaut après 1 à 2
ans.
• sont par conséquent exclus :
- tout dommage direct ou indirect survenu à l’article après livraison
(p.ex. dommage lié à l’oxydation, choc, chute, poussière, sable,
impureté…) et provoqué par l’appareil, ainsi que son contenu (p.ex.
perte de données) et une indemnisation éventuelle pour perte de
revenus ;
- toute pièce ou accessoire nécessitant un remplacement causé par
un usage normal comme p.ex. piles (rechargeables comme non
rechargeables, intégrées ou remplaçables), ampoules, pièces en
caoutchouc, courroies… (liste illimitée) ;
- tout dommage qui résulte d’un incendie, de la foudre, d’un
accident, d’une catastrophe naturelle, etc. ;
- out dommage provoqué par une négligence, volontaire ou non, une
utilisation ou un entretien incorrect, ou une utilisation de l’appareil
contraire aux prescriptions du fabricant ;
- tout dommage à cause d’une utilisation commerciale,
professionnelle ou collective de l’appareil (la période de garantie sera
réduite à 6 mois lors d’une utilisation professionnelle) ;
- tout dommage à l’appareil qui résulte d’une utilisation incorrecte ou
différente que celle pour laquelle il a été initialement prévu comme
décrit dans la notice ;
- tout dommage engendré par un retour de l’appareil emballé dans
un conditionnement non ou insuffisamment protégé.
- toute réparation ou modification effectuée par une tierce personne
sans l’autorisation explicite de SA Velleman® ; - frais de transport de
et vers Velleman® si l’appareil n’est plus couvert sous la garantie.
• toute réparation sera fournie par l’endroit de l’achat. L’appareil doit
nécessairement être accompagné du bon d’achat d’origine et être
dûment conditionné (de préférence dans l’emballage d’origine avec
mention du défaut) ;
• tuyau : il est conseillé de consulter la notice et de contrôler câbles,
piles, etc. avant de retourner l’appareil. Un appareil retourné jugé
défectueux qui s’avère en bon état de marche pourra faire l’objet
d’une note de frais à charge du consommateur ;
• une réparation effectuée en-dehors de la période de garantie fera
l’objet de frais de transport ;
• toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux conditions
susmentionnées.
La liste susmentionnée peut être sujette à une
complémentation selon le type de l’article et être mentionnée
dans la notice d’emploi.
Made in PRC
Imported by Velleman nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu
Download PDF