MITSUBISHI
DIGITÁLNÍ REKORDÉR
INSTALAČNÍ
A PROVOZNÍ
PŘÍRUČKA
MODEL
DX-TL1600EM
TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE.
VLASTNOSTI
DX-TL1600EM Digitální rekordér
DX-TL1600EM je digitální rekordér s vysokým rozlišením, který zaznamenává M-JPEG obraz a může přehrávat s více
než 450 řádkovým rozlišením. DX-TL1600EM má interní 60GB harddisk, obraz může zaznamenávat v 5 různých
kvalitách a 8 časových modech. Má vestavěn multiplexer pro 16 kamer s detekcí pohybu, samostatně pro každou
kameru. Individuálně každý vstup podporuje půlsnímkové nahrávání, standardní i alarmové. Jsou použity oblíbené
funkce normálních VCR, jako JOG/SHUTTLE, menu, časovač, zadní svorky.15
Funkce vestavěného 16 kanálového multiplexeru
● Přepínání kamer a rozdělení obrazovky
Každá kamera má průchozí výstup. Režimy zobrazení jsou : celoobrazovkový, SPLIT4, SPLIT9 a SPLIT16 pro
sekvenční zobrazení.
● Detekce pohybu
Tato funkce detekuje pohybující se předměty, zachycené kteroukoliv ze 16 kamer a spouští alarmové nahrávání.
Nezávisle pro každou kameru lze nastavit : oblast detekování pohybu - obraz je rozdělen na 10 x 12 polí, citlivost
detekce pohybu, minimální počet polí s detekovaným pohybem pro spuštění alarmového nahrávání.
Archivační a kopírovací funkce
Pro ošetření aplikací vyžadujících dlouhodobý záznam je k rekordéru možné připojit další zálohovací /archivační
zařízení k vytvoření záloh a kopií a to bez přerušení nahrávání na disk.
● Archivní medium
Schopnost zálohování s použitím externích záznamových zařízení.
● Doba nahrávání zálohy
Zálohování a archivaci lze provádět bez přerušení non-stop nahrávání.
Programem časovače lze ve vhodnou dobu provádět simultánní zálohování. Např. každý týden ve stanoveném dni a
čase můžeme provádět kompletní zálohování.
● Rozšíření harddisku
Pro zvětšení doby záznamu může být do rekordéru přidán další harddisk (max. 103GB). Navíc jako externí lze přidat
další dva harddisky (každý max 103GB). Disky pak tvoří jeden celek s kapacitou až 60 + 3x103 = 369 GB.
Optimální obsluha pro uživatele
Stejné rozmístění ovládacích tlačítek a kombinace JOG/SHUTTLE jako u klasických time-lapse videorekordérů
zajišťuje uživateli optimální podmínky pro obsluhu zařízení.
Univerzální funkce pro podporu sledování
● Funkce rozpoznání změny v obrázcích
Každý zaznamenaný obrázek je zpracován patentovanou technologií pro rozpoznání změn v obraze
● Všestranné rychlé vyhledávací funkce
Funkce snadného vyhledávání s patentovaným algoritmem. Možnosti vyhledávání dle data a času, s přeskoky,
indexované, dle čísel alarmů. Všechny vyhledávací funkce lze aplikovat na jednu konkrétní kameru nebo na všechny
kamery.
● Vynikající rozšiřitelnost
Standardní RS-232C rozhraní pro dálkové ovládání z PC a různé řídící svorky.
● Pre-Alarmové nahrávání
Nahrávání obrázků ještě před příchodem alarmového signálu.
2
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Nikdy na rekordér neumísťujte těžké předměty (např TV).
NIKDY NESAHEJTE A NEVKLÁDEJTE JAKÉKOLIV PŘEDMĚTY DO NITRA PŘÍSTROJE
Dotýkání se vnitřních částí přístroje nebo vkládání cizích předmětů do jeho nitra může mít za následek úraz
elektrickým proudem či rozsáhlé poškození přístroje.
OPATRNĚ ZACHÁZEJTE SE SÍŤOVOU ŠŇŮROU
Poškození síťové šňůry může vést ke vzniku požáru nebo úrazu el. proudem. Pokud došlo k poškození síťové šňůry,
vypněte centrální vypínač, uchopte šňůru jednou rukou za vidlici a opatrně vytáhněte ze zásuvky.
POKUD PŘÍSTROJ DELŠÍ DOBU NEPOUŽÍVÁTE, ODPOJTE JEJ OD SÍTĚ
Vyjměte síťovou šňůru ze zásuvky pokud nebudete přístroj delší dobu používat.
UDRŽUJTE DOBROU VENTILACI
Nezakrývejte ventilační otvory přístroje. Pro udržení dobré ventilace umístěte přístroj na rovnou a pevnou plochu a
ponechte kolem něho dostatek volného prostoru. Zajistěte, aby během provozu nemohlo dojít k ucpání ventilačních
otvorů. Nikdy na přístroj neumísťujte těžké předměty.
KDYŽ PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVÁTE
Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jeho napájení (POWER OFF).
PÉČE O POVRCH PŘÍSTROJE
K čištění povrchu přístroje nikdy nepoužívejte ropných produktů. Čištění provádějte měkkým hadříkem namočeným v
mýdlové vodě. Pak přístroj dosucha otřete.
PŘIPEVNĚNÍ FERITOVÝCH JADER
Feritová jádra jsou nezbytná k zabránění vzniku vysokofrekvenčního rušení z kabelů od svorek na zadním panelu
rekordéru. Ujistěte se o umístění feritových jader na všechny kabely připojené ke svorkám ALARM IN, (GND), a I/O.
UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE
Pro nejlepší funkci a dlouhou životnost umístěte přístroj tak, aby :
1) byla zajištěna dobrá ventilace a aby přístroj nebyl vystaven přímému slunečnímu světlu a sálavému teplu,
2) ležel na pevném povrchu a bez vibrací,
3) nebyl ve vlhkém a prašném prostředí a aby nebyl v dosahu magnetických polí
4) nebyl blokován ventilátor, umístěný na zadním panelu přístroje
NEVHODNÁ UMÍSTĚNÍ
Nevhodné umístění, která mohou zkrátit životnost přístroje :
● Extrémně chladná místa, jako např. lednice a mrazící boxy.
● Místa s nadměrnou koncentrací hydrogen sulfidu jako např. okolí horkých pramenů.
● Prostředí či místa s koncentrací soli ve vzduchu
VÝSTRAHA : PONECHÁNÍM PŘÍSTROJE NA DEŠTI NEBO VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ
RISKUJETE VZNIK POŽÁRU ČI ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM !
Toto zařízení vyhovuje požadavkům EC Directive 89/336/EEC, “EMC Directive” , doplněných v Directive
93/68/EEC. Požadavkům susceptibility dle EN 55024 a požadavkům pro vyzařování dle EN 55022. Zařízení je
vyráběno v souladu s normou EN 60950.
Mohou se vyskytnout případy, kdy vlivem externích podmínek, vstupního videosignálu či jiných faktorů nepracuje
funkce detekce pohybu (MOTION DETECTION) správně.
Uživatel není pojištěn proti problémům (jako např. porucha záznamu či přehrávání) vzniklým na rekordéru či
přídavném zařízení během jejich funkce. Doporučuje se provádět pravidelné zálohy důležitých nahrávek jako
prevence před poruchami a nepředvídatelnými událostmi.
3
‹
‹
VLASTNOSTI..................................................... 2
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ ....................... 3
Čelní panel ........................................................ 6
Zadní panel ....................................................... 9
Popis I/O svorek ................................................ 9
„
„
„
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Jak používat kolečko JOG a kroužek SHUTTLE
11
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Nastavení velikosti znaků na dsipleji............................. 11
Opuštění menu.............................................................11
Nastavení přítomného času.......................................... 12
Přechod na letní čas.....................................................12
Zobrazení současného času......................................... 12
Indikátor paměťového prostoru..................................... 13
Základní popis funkce multiplexeru................. 13
„
‹
Tlačítka multiplexeru..................................................... 13
‹
‹
‹
‹
Nastavení kvality obrazu............................................... 14
Nastavení max. počtu nahrávaných políček.................. 14
Výběr nahrávacího modu kamer................................... 15
Nastavení parametrů skupiny kamer ............................ 15
‹
‹
‹
‹
‹
‹ Nastavení kvality obrazu...............................................35
‹ Nastavení max. počtu nahrávaných políček..................35
‹ Odhad doby záznamu...................................................35
‹ Kvalita obrazu, max. počet políček záznamu, definice
skupin a délka alarmového záznamu.....................................35
‹ Camera Alarm Rec nastavení .......................................37
‹ Nastavení Pre-Alarm nahrávání....................................37
‹ nastavení M-DET (detekce pohybu)..............................38
‹ Výběr kamery NO. ........................................................38
‹ Aktivace M-DET na kanálu kamery ...............................39
‹ Nastavení masky pro detekci ........................................39
‹ Nastavení citlivosti ........................................................40
‹ Nastavení prahové úrovně pohybu ...............................40
‹ Testovací mód detekce pohybu ....................................40
Výběr jazyka................................................................. 18
Propojení ......................................................... 19
‹
‹
‹
‹
Periferní zařízení je připojeno ....................................... 20
Použitelné kabely ......................................................... 20
Propojení s jedním periferním záznamovým zařízením. 20
Propojení s několika periferními záznamovými zařízeními
20
Počáteční nastavení ....................................... 21
„ Jak nainstalovat externí HDD.......................... 21
„ Jak odebrat externího HDD či kopírovací
zařízení ................................................................... 21
„ Ověření správnosti připojeného zařízení ........ 21
„ Nastavení zpoždění rekordéru při bootování .. 22
Multiplexer.......................................................42
MENU SETTING ............................................. 23
SEARCH SELECTION MENU ........................ 23
COPY SELECTION MENU ............................. 23
INFORMATION MENU.................................... 23
Různá nastavení ............................................. 24
Jak zobrazit menu ........................................... 24
Nastavení modu Displeje ................................ 24
„
„
‹
‹
Nastavení funkcí multiplexeru ......................... 25
Nastavení programu časovače ....................... 25
Nastavení funkcí nahrávání ............................ 25
Výběr dat k mazání ......................................... 25
Nastavení zadní svorky (nastavení MODE OUT)
25
„
„
„
„
„
‹
4
Nastavení velikosti znaků ............................................. 24
Nastavení pozice Displeje ............................................ 24
Nastavení zbývající kapacity ........................................ 26
Funkce multiplexeru........................................ 42
Tlačítka multiplexeru ....................................... 42
„
„
‹
‹
Jak používat tlačítko ZOOM..........................................42
Jak používat tlačítka s čísly kamer................................43
„ Tlačítko SPLIT/SEQUENCE ........................... 43
„ Funkce tlačítek SPLIT/SEQUENCE, ZOOM a
tlačítek s čísly kamer.............................................. 43
„ Zobrazení s multiplexerem ............................. 44
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Struktura menu ............................................... 23
„
„
„
„
Různá nastavení nahrávání ............................ 35
„
Vyhledávání dle času a data......................................... 16
„ Připojení k CCTV kamerám, monitoru,
senzorům, napájení a umístění feritových jader..... 19
„ Externí zapnutí či vypnutí rekordéru ............... 19
„ Připevnění feritového jádra ............................. 19
„ Propojení pro alarmové nahrávání.................. 20
„ Propojení s periferním záznamovým zařízením
20
Načtení nastavení RDD→MENU DATA LOADING .......33
Uložení nastavení MENU DATA SAVING→RDD..........34
Různá nastavení pro nahrávání .....................35
„ Kopírování dat z HDD do COPY či ARCHIVE
zařízení ................................................................... 17
‹
Zobrazení zaznamenaného období...............................32
Připojené SCSI zařízení................................................32
Zobrazení provozního času ............................ 33
Rychlé nastavení ............................................ 33
„
„
Základy přehrávání.......................................... 16
Základy vyhledávání........................................ 16
„
„
Nastavení času.............................................................29
Opakování nahrávání na HDD ......................................29
Opakování přehrávání ..................................................29
Nastavení přepsání archivního media ...........................30
Nastavení automatického vysunutí ...............................30
Nastavení dat k archivaci..............................................30
Nastavení FIFO/OWERWRITE modu ...........................31
Nastavení detekce pohybu ...........................................32
Menu <INFORMATION>................................. 32
„
Základní nahrávání.......................................... 14
„
Tabulka výpadků napájení ............................................27
Resetování ARCHIVE POINTERu ................................28
Inicializace menu ..........................................................28
Nastavení IM-CHECK MODE .......................................28
Počáteční nastavení ....................................... 29
„
Základní úkony................................................ 11
„
Nastavení v servisním menu .......................... 27
„
Významnější operace ....................................... 6
CALL OUT nastavení....................................................26
Nastavení bzučáku .......................................................27
Nastavení SCREEN SW PATTERN..............................44
Nastavení položky SPLIT 4 SCREEN SETTING...........44
Nastavení položky SPLIT 9 SCREEN SETTING...........44
Nastavení položky SPLIT 16 SCREEN SETTING.........45
Nastavení kvality obrazu rozdělené obrazovky .............45
Nastavení SEQUENCE.................................................45
Zobrazení titulku ...........................................................46
Titulek...........................................................................46
Nastavení zobrazení při alarmu ....................................47
Praktické příklady ...........................................48
„ Příklad 1: Simultánní zálohování s použitím
časovače ................................................................ 48
„ Příklad 2 : Nekonečné nahrávání ................... 49
‹
‹
Vytváření kopií podle potřeby........................................49
Zálohování dle potřeby .................................................49
Příklad 3 .......................................................... 49
Příklad 4 .......................................................... 50
„
„
Použití časovače .............................................51
‹
‹
‹
Nastavení SPECIAL DW...............................................53
Překrývání programů časovače ....................................53
Nastavení M-DET APPLICATION.................................54
Alarmové nahrávání........................................54
‹
‹
Akce alarmové nahrávání .............................................54
Nastavení alarmového nahrávání .................................55
Činnost během alarmového nahrávání..........................55
Časové indikátory alarmového nahrávání .....................55
Indikátory alarmového nahrávání ..................................55
Činnost po alarmovém nahrávání .................................55
Indexování času alarmového nahrávání........................55
Kamery pro alarmové nahrávání...................................55
„
Různá nahrávání..............................................56
„
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Základní nahrávání..........................................56
Pre-Alarm nahrávání .......................................56
Opakování nahrávání ......................................56
„
„
„
‹
Činnost v době zaplnění harddisku ...............................56
Skupinové nahrávání.......................................57
„
‹
‹
Nastavení menu pro seriové nahrávání.........................57
Činnost při seriovém nahrávání ....................................58
Různé možnosti přehrávání............................59
Přehrávání zastavených snímků .....................59
SHUTTLE a prohlížení ....................................59
Shuttle hold......................................................59
Přímé prohlížení pomocí SHUTTLE................59
Přehrávání snímek po snímku.........................59
Reverzní přehrávání ........................................59
Změna přehrávacího intervalu.........................59
Rychlý posun vpřed a vzad .............................59
Nastavení zobrazení a přehrávání ..................60
„
„
„
„
„
„
„
„
„
Propojení s PC ................................................ 71
‹
‹
‹
‹
‹
Propojení s použitím modemu...................................... 71
Přímé spojení............................................................... 71
Konektor RS-232C....................................................... 71
Zapojení kabelu RS-232C............................................ 71
Nastavení komunikačního módu .................................. 72
Kód příkazu a status ....................................... 72
‹
‹
Příklad operace vyslání příkazu ................................... 72
Vysvětlivky k číslům ..................................................... 73
Nahrávací časy - tabulky................................ 74
Tabulka nahrávacích časů .............................. 74
Tabulka pro Pre-alarmové nahrávání ............. 74
„
„
‹
‹
‹
Položka PRE A-REC = "LONG" ................................... 74
Položka PRE A-REC = "MEDIUM" ............................... 74
Položka PRE A-REC = "SHORT"................................. 74
Odstraňování problémů ................................. 75
Výstrahy a CALL OUT výstup ........................ 75
Specifikace...................................................... 76
Různé možnosti při vyhledávání ....................61
Vyhledávání podle data a času .......................61
Indexované vyhledávání..................................61
„
„
‹
Počítání indexů.............................................................61
Skip vyhledávání .............................................62
Vyhledávání ze seznamu alarmů ....................62
Skok na začátek ..............................................62
„
„
„
Periferní zařízení, kopírování a zálohování....64
„ Přidělení SCSI ID čísel ....................................64
„ Výběr dalších zařízení .....................................64
„ Kopírování z HDD do kopírovacího zařízení ...64
„ Obnova položek z kopírovacího zařízení do
HDD ........................................................................64
„ Obnova položek z archivního zařízení do HDD
64
„ Nastavení kopírovaného rozsahu....................64
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Manuální nastavení kopírovaného rozsahu...................64
Automatické nastavení rozsahu kopírování...................65
Automatické přizpůsobení kopírovaného rozsahu .........65
Způsob nastavení "
".............................................66
Zrušení operace kopírování ..........................................66
Operace zálohování......................................................66
Omezení při zálohování ................................................66
Činnost tlačítka ARCHIVE ............................................66
„ Individuální nastavení během operace
zálohování ..............................................................67
‹
‹
Výběr zálohovacího systému ........................................67
Automatické vysunutí media .........................................67
Zálohování časovačem ...................................67
„
Další užitečné funkce......................................68
Nahrávání po výpadku napájení......................68
Zobrazení času výpadku napájení ..................68
Ošetření výpadku napájení .............................68
Tlačítko RESET ...............................................68
Jednoduché uzamčení (SIMPLE LOCK).........68
Uzamčení s heslem (PASSWORD LOCK) .....68
„
„
„
„
„
„
Nastavení komunikačních parametrů ............69
Nastavení RS-232C.........................................69
„
‹
„
Přenosová rychlost .......................................................69
Nastavení TCP/IP............................................70
Propojení s PC / komunikační příkazy ...........71
5
Významnější operace
Čelní panel
„
1. Tlačítko POWER
je určeno k zapnutí či vypnutí přístroje. Tlačítko svítí
když je přístroj ve stavu "zapnuto", nesvítí je-li přístroj
ve stavu "vypnuto". Blikání tlačítka signalizuje
přechod mezi těmito stavy (setup sekvence).
4. MODE indikátory
ACCESS indikátor
2. Tlačítko TIMER REC
Svítí v době přístupu k HDD či externímu
záznamovému zařízení
Stiskem aktivujeme nahrávání od časovače (timer
recording). Opětovným stiskem zrušíme funkci
nahrávání od časovače.
3. Tlačítko COM (COMMUNICATION)
Pozn.: COM zde vyjadřuje ETHERNET komunikaci.
Stiskem aktivujeme nastavení komunikace (použijte
kuličkové pero či podobný předmět). Opětovným
stiskem nastavování zrušíme. Při nastavení COM
nebude funkční RS-232C.
LOCK indikátor
Svítí když bylo nastaveno uzamčení tlačítkem
Pozn.: ale také v COM režimu
5. Tlačítko LOCK
Skryté tlačítko. Jeho stiskem (např. pomocí
kuličkového pera) dojde k zablokování funkce
1
ovládacích prvků na čelním panelu , přičemž
rekordér pokračuje ve své původní činnosti.
Opětovným stiskem tlačítka LOCK zablokování
zrušíme (funkce SIMPLE LOCK).
Toto tlačítko může být použito pro funkci
PASSWORD LOCK detailně popsanou na str. 68
Tlačítko LOCK není funkční je-li rekordér vypnut
(POWER-OFF).
Jestliže nastavíme funkci PASSWORD LOCK,
nebude již SIMPLE LOCK fungovat
SVĚTELNÉ INDIKÁTORY související s
komunikací :
REMOTE indikátor
Svítí po dobu datové komunikace.
CONNECT indikátor
Svítí při navázání datové komunikace s externím
komunikačním zařízením
6. Indikátory RECORDING (nahrávání)
RECEIVE indikátor
TIMER REC indikátor
svítí když rekordér přijímá signál
Svítí při TIMER RECORDING nahrávání a v
pohotovostním (stand-by) stavu pro toto
nahrávání. Dokud tento indikátor svítí, tlačítko
POWER není funkční.
Chceme-li zapnout rekordér tlačítkem POWER v
době kdy svítí indikátor TIMER REC, musíme
SEND indikátor
svítí když rekordér přijímá signál
1
pouze tlačítka kamer, multiplexeru a zoomu fungují
normálně dál
6
nejprve zrušit stav TIMER RECORDING STAND-BY
a teprve potom tlačítkem POWER rekordér zapnout.
POZN.: Pokud ve stavu TIMER RECORDING
STAND-BY (tedy když je rekordér vypnut a svítí
TIMER REC) stisknu tlačítko TIMER REC, dojde ke
zrušení TIMER RECORDING STAND-BY (LED
zhasne) a rekordér se ihned zapne, aniž bych musel
použít tlačítko POWER !
M-DET indikátor
Svítí, když je zapnuta detekce pohybu (MOTION
DETECTION).
PRE ALARM REC indikátor
Svítí při PRE-ALARM nahrávání a v pohotovostním
(stand-by) stavu pro toto nahrávání.
7. Tlačítka MENU
Stiskem tlačítka otevřeme menu příslušející tomuto
tlačítku. Opětovným stiskem menu uzavřeme.
INFO tlačítko
Slouží ke zobrazení <INFORMATION> menu
SET UP tlačítko
Slouží ke zobrazení <MENU SETTING> menu
COPY tlačítko
Probíhá-li nahrávání na základě detekce pohybu
(funkce MOTION DETECTION), stiskem tlačítka
STOP přerušíme na 2 sec tuto funkci a zastavíme
nahrávání.
12. Tlačítko PAUSE
Při nahrávání můžeme stiskem tlačítka PAUSE
nahrávání dočasně zastavit. Dalším stiskem
nahrávání obnovíme.
Při přehrávání dojde stiskem tohoto tlačítka k
zastavení obrazu. Opětným stiskem bude
přehrávání pokračovat.
SHUTTLE HOLD (jiná funkce tlačítka PAUSE)
Slouží k zachování specifické rychlosti
dopředného či reverzního přehrávání, kterou jsme
nastavili kroužkem SHUTTLE. Podrobnosti jsou
na str.59.
13. Tlačítko REV PLAY
Stiskem tlačítka REV PLAY započneme reverzní
přehrávání.
14. Tlačítka PLAY MODE
Tlačítka PLAY a REV PLAY slouží alternativně k
volbě intervalu při normálním či reverzním
přehrávání.. Během přehrávání, stiskem PLAY
MODE + zvýšíme interval o jeden stupeň, PLAY
MODE - snížíme.
Slouží ke zobrazení <COPY SELECTION> menu.
Toto tlačítko je nefunkční když není připojeno
periferní SCSI zařízení ID4 nebo ID5.
15. Tlačítko PLAY
SEARCH tlačítko
16. Tlačítka multiplexeru
Slouží ke zobrazení <SEARCH SELECTION> menu.
COPY indikátor
Bliká při startu operace kopírování a obnovování
(restore). Svítí po dobu operace kopírování a
obnovování.
8. Tlačítko WARNING RESET
Slouží ke smazání výstražných zpráv na obrazovce
9. Tlačítko PLAY DEVICE
Slouží k výběru zařízení, ze kterého se bude
přehrávat záznam. Není-li žádné periferní
záznamové zařízení připojeno, je toto tlačítko
neaktivní.
EJECT tlačítko
Slouží k vysunutí media z externího záznamového
zařízení. Není-li žádné zařízení připojeno, zůstává
tlačítko neaktivní.
10. PLAY DEVICE indikátory
Indikace zařízení, které bylo vybráno tlačítkem PLAY
DEVICE.
11. Tlačítko STOP
Je určeno k zastavení nahrávání či přehrávání.
Probíhá-li ALARM nahrávání, stiskem STOP tlačítka
ho zastavíme.
Stiskem tlačítka PLAY spustíme přehrávání.
Tlačítko čísla kamery (1 až 16)
Stiskem tlačítka zobrazíme obraz z odpovídající
kamery na monitoru. Tato tlačítka se též používají
při zadání hesla ve funkci PASSWORD LOCK.
Tlačítko SPLIT/SEQUENCE
Slouží k přepínání displeje mezi režimy celá
obrazovka (single screen), rozdělená na 4 (split
4), rozdělená na 9 (split 9) a rozdělená na 16
obrázků (split 16). Dále slouží tlačítko k přepínání
sekvencí - podrobnosti jsou na str. 43.
Tlačítko ZOOM
Stiskem tohoto tlačítka zobrazíme na obrazovce
ukazatel zoomu (X). Pak stiskem tlačítka 1
(ZOOM IN) zvětšujeme oblast vybranou
ukazatelem, stiskem tlačítka 2 (ZOOM OUT) pak
zmenšujeme. Stiskem tlačítek 3,4,5,6 posunujeme
ukazatel či zvětšený výřez obrazu v příslušném
směru.
Tlačítko ZOOM IN (jiná funkce tlač.KAMERA
1)
Stisknutím tohoto tlačítka po stisknutí tlačítka
ZOOMu zvětšíte obraz (max. ve dvou krocích).
Tlačítko ZOOM OUT (jiná funkce tl. KAMERA
2)
7
Stisknutím tohoto tlačítka po stisknutí tlačítka ZOOM
IN zmenšíte obraz.
Posouvací tlačítka (jiná fce tl. KAMERA 3..6)
Těmito tlačítky se šipkami můžete posouvat ukazatel
zoomu do potřebné pozice.
17. Tlačítko REC
Stiskem tohoto tlačítka započnete nahrávání.
18. Tlačítko ARCHIVE
Stiskem tohoto tlačítka začnete operaci zálohování.
Nemáte-li připojeno periferní záznamové zařízení,
nebude tlačítko funkční.
19. Kolečko JOG a kroužek SHUTTLE
Kroužek SHUTTLE
Tento kombinovaný ovládací prvek je používán k
nastavování různých menu a vyhledávacích funkcí, k
nastavení rychlosti přehrávání, dopředného či
zpětného převíjení.
Kolečko JOG
Je používáno k nastavování různých menu a
vyhledávacích funkcí, k dopřednému a zpětnému
posouvání (po půlsnímcích) při přehrávání.
8
Zadní panel
„
1. Konektory CAMERA IN
Do těchto vstupních BNC konektorů přivádíme
signály z kamer.
2. Konektory CAMERA OUT
Výstupní BNC konektory signálů kamer.
3. Konektory VIDEO OUT
Výstupní BNC konektor videosignálu pro monitor.
konektor S(Y/C) OUT
Výstup videosignálu pro monitor s oddělenou jasovou
a chrominanční složkou.
4. Síťová napájecí zásuvka
Touto zásuvkou přivádíme do rekordéru síťové
napájecí napětí 100-240Vac 50/60Hz síťovou šňůrou
s ochranným zemním kolíkem.
Nepřipojujte zemní kolík k potrubí rozvodu vody
či plynu nebo k bleskosvodu.
5. Zásuvka pro ETHERNET
Používá se ve spojitosti s PC programem DX-PC3.
Více informací najdete v uživatelské příručce k
tomuto programu. Pro připojení k ETHERNETu
použijte 10BaseT kabel. Mohou být použity 10BaseT
kabely kategorie 3 a 5. Nepřipojujte jednotku k
běžným sítím.
6. Zásuvka RS-232C
Je určena pro připojení Host zařízení s RS-232C.
Rekordér může být řízen z jiného zařízení
prostřednictvím tohoto konektoru.
7. Svorky ALARM IN
8. Svorky I/O
Vysvětlení funkce na straně 9.
9. SCSI zásuvka
Je určena k propojení této jednotky s periferními
záznamovými zařízeními
10. Tlačítko RESET
Stisknete-li toto tlačítko, dojde k vymazání
nastaveného času a k jeho inicializaci. Poté je
vypnuto napájení (Poewr Off.).
přepínač SCSI zakončení
Je-li přepínač v poloze ON, je aktivní interní SCSI
zakončení. Pokud je přepínač v poloze OFF,
zakončení SCSI rozhraní proveďte na připojené
periferní jednotce. Není-li k rekordéru připojeno
žádné záznamové periferní zařízení, nastavte
přepínač do polohy ON.
Popis I/O svorek
„
GND svorky
Zemní svorky pro I/O svorky.
svorka CLOCK ADJ
Vstupní svorka pro dostavení času. Objeví-li se na
této svorce aktivní úroveň (L) signálu CLOCK
ADJ, provede se nastavení času na nejbližší
hodinu (00 minut 00 sekund).
Pozn.: Přivedení aktivní úrovně signálu ke svorce je
vlastně její zkratování se zemní svorkou.
svorka REC
Vstupní svorky pro přívod signálů ALARM.
Vstupní svorka pro start nahrávání.
svorky GND
svorka POWER ON
Země (GND ) ALARM signálů. Pro tuto jednotku
používejte pouze tyto svorky.
Vstupní svorka pro zapnutí rekordéru periferním
zařízením.
svorka POWER OFF
9
Vstupní svorka pro vypnutí rekordéru periferním
zařízením.
svorka ALARM OUT
Výstupní svorka pro indikaci průběhu ALARMového
nahrávání.
svorka MODE OUT
Výstupní svorka pro signalizaci přednastaveného
stavu rekordéru. Přednastavení provedete v menu
<REAR TERMINAL> položka MODE OUT.
svorky CALL OUT a CALL OUT GND
Optokoplerem odizolovaný výstup (viz str.75 )
sloužící k indikaci informace např. "HDD FULL"
(zaplněný harddisk). Vysílá se fixní a volitelná
informace. V položce CALL OUT menu <REAR
TERMINAL> můžete dle potřeby měnit typ volitelné
informace.
Pozn.: Fixní informace je informace, která se vysílá a
nemůžeme to nijak měnit. Je to např informace o
nepřítomnosti signálu z kamery, kterou nahráváme.
svorka DC 5V OUT
Tato svorka je výstup napětí +5V / max. 30 mA .
10
Základní úkony
Jak používat kolečko JOG
„
a kroužek SHUTTLE
JOG a SHUTTLE se používá v různých menu a ke
specifickým funkcím při přehrávání. V menu procesech
používáme kolečko JOG k pohybu po položkách menu
a podmenu a rovněž ke změnám hodnot v daných
jednotlivých. Kroužek SHUTTLE používáme k výběru
zvoleného menu a ke vstupu do jeho nastavení.
Příklad v následujících řádcích vás naučí používání
JOG/SHUTTLE.
Nastavení velikosti znaků na dsipleji
‹
Příklad : Nastavení velikosti znaků na displeji na
LARGE (standardně je SMALL).
1. Stiskněte SETUP tlačítka na čel. panelu
• na obrazovce se zobrazí <MENU SETTING>
2. Přesvědčete se, že kurzor ukazuje na položku
TIME DATE DISPLAY. Pak kroužkem SHUTTLE
otočte doprava.
• Otočením kroužku SHUTTLE doprava zobrazíte další menu
Opuštění menu
‹
Následující řádky popisují jak ukončit menu použitím
kolečka JOG a kroužku SHUTTLE.
Příklad : Ukončení <TIME DATE DISPLAY> menu po
nastavování velikosti znaků.
1. Ujistěte se, že podpoložka, kterou jste nastavovali
již nebliká a že je nastavena na správnou hodnotu.
• Jestliže bliká, není uložena nastavená hodnota, musíte ji
tedy nejdříve uložit, popsáno v předchozím bodu 4.
• K nastavení další položky či potvrzení nastavení této
položky, otočte kroužkem SHUTTLE jedenkráte vlevo a tím
se dostanete do předchozího menu.
2. Otočte kroužkem SHUTTLE dvakrát doleva.
• Displej se vrátí do normálního (přítomného) zobrazení
• Do normálního zobrazení se rovněž vrátíte stiskem
klávesy SET UP, kterou jste předtím otevírali menu.
3. Kolečkem JOG a nastavte CHARACTER SIZE
• Otáčením JOG vpravo posunujete kursor dolů
otáčením JOG vlevo posunujete kurzor nahoru
Rekordér má 4 různé typy hlavních menu
(MAIN MENU). Jsou to :
1) <MENU SETTING> Pro zobrazení tohoto menu
stiskněte SET UP tlačítko.
4. Otočte kroužkem SHUTTLE vpravo a tím rozblikáte
nastavitelnou část položky.
• Začne blikat hodnota "SMALL".
Dokud bude položka menu blikat, nelze docílit
zrušení menu stiskem tlačítka SET UP
5. Otočte kolečkem JOG a nastavte v blikající
podpoložce hodnotu "LARGE" (stále bliká).
2) <SEARCH SELECTION> Pro zobrazení tohoto
menu stiskněte SEARCH tlačítko.
• "LARGE stále bliká.
6. Nastavení uložíte otočením SHUTTLE vpravo
• hodnota přestane blikat
3) <INFORMATION> Pro zobrazení tohoto menu
stiskněte INFO tlačítko.
11
4) <COPY SELECTION> Pro zobrazení tohoto menu
stiskněte COPY tlačítko.
Prohlédněte si celkovou strukturu menu na str. 23.
Nastavení přítomného času
‹
Pro nastavení přítomného času následujte prosím
pokyny uvedené v dalších krocích.
Příklad : Nastavte čas na 15. března 2001, 6:30
odpoledne.
7. Otočte kroužkem SHUTTLE doleva pro potvrzení
nastavených údajů
• Nyní dojde k nastavení sekund na 00 a k návratu do
<INITIAL SET UP> menu .
Pozn.: Pozn:Sekundy se zastaví a následně vynulují
jen v případě provedení nějaké změny v políčku minut.
Změny hodnot ostatních položek nemají na sekundy
vliv.
Přechod na letní čas
‹
Funkce přechodu na letní čas posune hodiny
rekordéru o jednu hodinu vpřed. Můžeme ji aktivovat
nastavením položky DAYLIGHT SAVING v menu
<TIME DATE ADJUST >. Standardně je funkce
neaktivní ("OUT"). K aktivaci dojde nastavením "IN".
Zobrazení současného času
‹
Následující zobrazení displeje bude po zapnutí
rekordéru (a když DISPLAY MODE 3 je nastaven).
1. Stiskněte SETUP tlačítko
• zobrazí se menu <MENU SETTING>
2. Kolečkem JOG přesuňte kurzor na položku INITIAL
SET UP a kroužkem SHUTTLE otočte doprava.
• zobrazí se menu <INITIAL SET UP>
Detailní popis nastavení zobrazení (DISPLAY
MODE) najdete na str.24.
3. Ujistěte se, že je kurzor na položce TIME DATE
ADJUST a kroužkem SHUTTLE otočte doprava.
• Otevře se menu <TIME DATE ADJUST>.
4. Otočte kroužkem SHUTTLE vpravo
• tím rozblikáte údaj datumu v řádku DATE.
5. Kolečkem JOG nastavte hodnotu 15 a SHUTTLE
otočte vpravo.
• Začne blikat hodnota položky MONTH.
6. Obdobně nastavte údaje pro měsíc, rok, hodinu,
desítky minut a jednotky minut
• Sekundy nelze nastavovat
• Hodnotu položky DAYLIGHT SAVING rozblikáte, když
otočíte kroužkem SHUTTLE doprava po nastavování minut.
Číslo záznamu alarmového nahrávání bude
zobrazeno během alarmového nahrávání.
Pokud máte ke zobrazení na monitoru zvolenou
kameru, která je nastavena jako neprovozovaná (nonoperate), objeví se vedle údaje současného času
značka neprovozované kamery.
Při nahrávání se na displeji zobrazuje údaj o
procentuelním zaplnění HDD včetně externích
zařízení. Zkončíte-li nahrávání, nebude již tato
informace zobrazena. (Zůstane zobrazena během
PAUSE). Po opětném spuštění nahrávání se
informace po chvíli objeví.
Rekordér má čtyřmístné zobrazení roku a
zobrazuje datum 1.1.2000 až 31.12.2030. Je též
vybaven automatickou kalkulací přestupných roků.
Pokud přeteče datum 31.12.2030, vrátí se zobrazení
zpět na rok 2000.
Časový údaj na monitoru může být
nastaven na nejbližší celou hodinu přivedením signálu
12
na svorku CLOCK ADJ. Např.: Je-li aktuální čas
11:29:59, signál CLOCK ADJ nastaví čas na 11:00:00.
Bude-li aktuální čas 11:30:00, signál jej nyní nastaví na
12:00:00.
menu <DEFINE GROUP SETTING>, objeví se vpravo
od políčka sekund symbol neprovozované kamery.
Symbol neprovozované (no-operated) kamery
Indikátor paměťového prostoru
‹
Rekordér může na displeji nepřetržitě zobrazovat
velikost zaplněného (nahraného) prostoru (základní
jednotky nebo archivního zařízení).
Krom toho, je-li dosaženo definovaného zaplnění,
bude údaj (%) blikat. V případě HDD se údaj v %
vztahuje k celkové kapacitě disku. V případě
zálohovacího zařízení je údaj v % vztažen ke kapacitě
media.
Pro uvedení této funkce v činnost jsou nezbytná
následující nastavení:
1) V menu <REAR TERMINAL> zvolte položku
REMAIN a nastavte typ zařízení a velikost zbývající
kapacity (viz též str. 26).
2) V menu <TIME DATE DISPLAY> nastavte
položku DISPLAY MODE na "3" (viz též str. 24).
3) Tlačítky multiplexeru zvolte zobrazení jedné celé
obrazovky. Máte-li nastaveno rozdělení obrazovky,
nastavte v menu <MPX DISPLAY> parametr
CH.TITLE na OFF (viz též str. 46).
Základní popis funkce multiplexeru
„
Znázorněná tlačítka (čelní panel) slouží k aktivaci
funkcí multiplexeru.
Tlačítka multiplexeru
‹
Když stisknete tlačítko neprovozované kamery,
uvidíte z ní obraz (pokud je kamera fyzicky
zapnuta), ale signál z ní nebude nahráván.
Pozn.: K rekordéru můžete mít připojeny všech 16
kamer a všechny mohou být zapnuté a generovat
videosignál. signál. Možnost nastavení kamery jako
NEprovozované slouží k tomu, abyste mohli vyřadit
určité kamery v režimu nahrávání.
Když je kamera připojena a zapnuta a je nastavena
jako NEprovozovaná, při zobrazení jejího obrazu na
monitoru (stiskem odpovídajícího tlač. kamery)
uvidíme její obraz. Rovněž uvidíme její obraz při
zapnutém sekvenceru.
Ovšem pokud zapneme MUX (dělení obrazu) jak v
normálním tak i v sekvenčním režimu, místo jejího
obrazu bude černé pole. Přitom v normálním MUX
režimu se v tomto černém poli zobrazuje číslo kamery,
v sekvenčním MUX režimu se místo čísla
NEprovozované kamery zobrazí - (pomlčka).
V obou režimech s MUXEM, normálním i sekvenčním,
svítí tlačítka provozovaných kamer zeleně a tlačítka
NEprovozovaných kamer zůstávají zhasnuta.
Pokud je kamera nastavena jako provozovaná, ale má
vypnuté napájení nebo je odpojena od BNC vstupního
konektoru (do rekordéru z ní nejde videosignál) vidíme
modrou obrazovku.
Začneme-li nahrávat, nahrává se ze vstupů, které jsou
nastaveny jako provozované. Není-li na nich přítomen
videosignál, zobrazí se za okamžik na monitoru hláška
NO SIGNAL s výčtem vstupů, kterých se to týká.
2. Tlačítko SPLIT/SEQUENCE
Tlačítka multiplexeru nefungují pokud je na
obrazovce zobrazené menu. Multiplexer nepracuje
pokud rekordér právě pracuje s periferním
záznamovým zařízením nebo pokud blikají tlačítka
ARCHIVE, COPY či PLAY.
Pozn.: Pozn:PLAY je prosvětlené, COPY má nad
sebou LEDku a ARCHIVE je LEDka u tlačítka PLAY
DEVICE
.
1. Tlačítka kamer (1...16)
Stiskem tlačítka kamery zobrazíte obraz z příslušné
kamery připojené k zadnímu BNC konektoru CAMERA
IN. Není-li však nastaveno provozování této kamery v
Zobrazení s rozdělením obrazovky typu SPLIT 16,
SPLIT 9 (a,b) a SPLIT 4 (a,b,c,d) nastavujeme v menu
multiplexeru v položkách SPLIT n SCREEN SETTING.
Tlačítkem SPLIT/SEQUENCE pak přepínáme druhy
zobrazení, což se děje v tomto pořadí : SINGLE
SCREEN SEQUENTIAL (postupně se přepínají celé
obrazovky vstupů 1-16), SPLIT 4 SEQUENTIAL
(postupně se přepínají čtveřice a...d s nadefinovanými
kamerami), SPLIT 9 SEQUENTIAL (postupně se
přepínají devítice a,b s nadefinovanými kamerami).
Přehrávání záznamu je nadřazeno funkci sekvenčního
zobrazování, což znamená, že máme-li spuštěno
sekvenční zobrazování a zmáčkneme tlačítko PLAY,
sekvencování se přeruší a započne přehrávání. Po
ukončení přehrávání se automaticky obnoví sekvenční
zobrazování.
3. Tlačítko ZOOM
Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte ukazatel zoomu.
Přitom tlačítka kamer 1...6 změní své funkce
následovně :
13
4. Tlačítko ZOOM IN (kamera č.1)
Stiskem tohoto tlačítka (pokud jste předtím stiskli
ZOOM ) dojde k dvojnásobnému zvětšení obrazu,
opětovným stiskem ke 4 násobnému, což je již
maximum zvětšení. Stupeň zvětšení je zobrazen
číslem v levém horním rohu obrazovky.
5. Tlačítko ZOOM OUT (kamera č.2)
Tímto tlačítkem můžete zmenšit obraz, který jste
předtím zvětšili tlačítkem ZOOM IN. Stupeň zvětšení je
zobrazen číslem v levém horním rohu obrazovky.
5. Kolečkem JOG nyní nastavte hodnotu STANDARD
a kroužkem SHUTTLE otočte doprava.
• Blikání ustane, nastavení položky je hotové.
Otáčením kolečka JOG můžete volit
mezi těmito kvalitami obrazu:
6. Posouvací tlačítka (kamera č.3-6)
Těmito tlačítky můžete posouvat ukazatele zoomu na
potřebné místo anebo při již zvětšeném obrazu můžete
posouvat celým výřezem , který právě sledujete. Více
podrobností najdete na str. 42.
Základní nahrávání
„
Detailní popis nastavení, viz odkazy na další stránky.
Nastavení kvality obrazu
‹
Rekordér umožňuje dva režimy nahrávání - normální a
alarmový. Příkladem pro nahrávání v normálním
režimu je sledování aktivity na pokladně během dne.
Alarmové nahrávání se spouští příchodem nějakého
alarmového signálu nebo detekcí pohybu (motion
detect).
Nahrávání má své parametry jako např. kvalita obrazu,
počet nahrávaných políček, délka záznamu
(u alarmového nahrávání). V dalších krocích je
podrobný popis nastavení pro normální nahrávání
(NORMAL RECORDING).
Příklad: Nastavení kvality obrazu na STANDART
(defaultně je HIGH).
1. Zapněte rekordér (jsou-li připojeny nějaké periferní
jednotky, nejprve zapněte je).
Pokud se v této fázi objevilo na obrazovce
monitoru menu <DEVICE CHECK>, došlo asi ke
změně u periferního záznamového zařízení. Více
podrobností je uvedeno v kapitole "Jak nainstalovat
externí HDD" na str. 21 .
2. Stiskem SETUP tlačítka zobrazíte <MENU
SETTING>
3. Kolečkem JOG přesuňte kurzor (►) na položku
NORMAL REC SETTING a otočte kroužkem
SHUTTLE doprava.
• Objeví se menu <NORMAL REC SETTING>
4. Přesvědčete se, že je kursor na položce IMAGE
QUALITY a otočte kroužkem SHUTTLE doprava
• Hodnota v položce se nyní rozbliká
14
Nastavení max. počtu nahrávaných políček
‹
Příklad: Nastavení max. počtu nahrávaných políček
(maximum recording fields) na hodnotu "6,25F"
(standardně je nastaveno "12,5F").
1. Po dokončení 5. bodu předchozí procedury
nastavovaní kvality obrazu otočte kolečkem JOG a
posuňte kursor na položku "MAX REC FIELDS".
2. Kroužkem SHUTTLE otočte doprava čímž
rozblikáte hodnotu této položky
3. Kolečkem JOG nastavte blikající hodnotu na "6,25"
a SHUTTLE otočte doprava.
• Hodnota "6,25" je nastavena.
Otáčením kolečka JOG můžete volit
mezi těmito hodnotami položky MAX REC FIELDS:
Podtržené hodnoty nemohou být nastaveny je-li
aktivní funkce MOTION DETECT.
Když bychom např. v menu <NORMAL REC
SETTING> nastavili MAX REC FIELDS na 25F při
vypnuté funkci detekce pohybu (položka MOTION
DETECT=OFF v podmenu <INITIAL SET UP> a
pak bychom provedli aktivaci detekce pohybu (v
témže pdmenu), automaticky by došlo ke změně
původně nastavené hodnoty MAX REC FIELDS z
25F na 12,5F. Když bychom později detekci pohybu
zakázali (v podmenu viz výše), přenastavená
hodnota MAX REC FIELDS se automaticky NEvrátí
zpět na 25F nýbrž zůstane na 12,5F.
Automatická přenastavení v menu <NORMAL
REC SETTING> a <AREC/M-DET SETTING>
V případech, kdy máme nastavenu položku MAX
REC FIELDS na hodnotu, která není podporovaná
při zapnuté funkci detekce pohybu, dochází při
aktivaci funkce detekce pohybu k těmto druhům
automatických přenastavení MAX REC FIELDS :
"25F"→"12,5F", "8,33F"→"6,25F", "5F"→"4,17F"
V menu <TIMER PROGRAM> dochází v položce
MODE při aktivaci funkce detekce pohybu k těmto
druhům automatických přenastavení :
"25"→"12,5", "8,33"→"6,25", "5"→"4,17"
Nastavení provedená ve výše popsaných
bodech se týkají pouze normálního nahrávání. Pro
nahrávání s časovačem musíte definovat nastavení
nahrávání v <TIMER PROGRAM>menu a pro
alarmové nahrávání v menu <A-REC/M-DET
SETTING>.Podrobnosti najdete v odstavci "Různá
nastavení pro nahrávání" na str. 35.
V režimu NORMAL REC. jsou nastavení položek
IMAGE QUALITY a MAX REC FIELDS společná
všem typům nahrávacích modů (A,B,C).
Stiskem tlačítka SET UP ukončíte nastavování.
4. Ověření odhadované délky záznamu
• Po nastavení kvality obrazu se zobrazí hodnota položky
<ESTD TIME> jejíž údaj nás informuje o předpokládané
maximální době záznamu. Nastavení parametrů alarmového
nahrávání nemá na hodnotu tohoto údaje vliv.
Hodnota v položce <ESTD TIME> se bude měnit
v závislosti na nastavení položek IMAGE QUALITY
a MAX REC FIELDS.Odhadovaná doba záznamu
je kalkulována pro vnitřní HDD (ID0) včetně
případných externích HDD (ID1..3). Na str. 74 je
tabulka udávající odhadované časy v závislosti na
různých parametrech nahrávání.
3. Otočte JOG kolečkem a nastavte hodnotu (B), pak
otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Hodnota B je nyní nastavena
Nastavení nebudete moci měnit v menu
<NORMAL REC SETTING> nebo <A-REC/M-DET
SETTING> jestliže jste nastavili položku PRE AREC na hodnotu SHORT, MEDIUM či LONG.
Kromě toho se v menu <NORMAL REC SETTING>
v položce SELECT REC MODE objeví hodnota AREC.
Nastavení parametrů skupiny kamer
‹
Položkou DEFINE GROUP SETTING se dostáváme
do podmenu definice skupiny <DEFINE GROUP>. Zde
můžeme každému kanálu (kamerovému vstupu)
přiřadit hodnotu PRI (PRIORITY), přičemž takto
můžeme vytvořit tři různé skupiny nastavení (A,B,C),
které vybíráme položkou SELECT REC MODE - viz
výše. PRIorita kanálu kamery je nastavena vložením
"1" k číslu kanálu. Nechceme-li z některého kanálu
nahrávat, vložíme do PRI položky hodnotu "-".
Záznamová frekvence konkrétního kanálu kamery
může být nastavena na základě hodnoty v položce
PRI.
Příklad : Nastavení priority "2" pro kanál CH2, priority
"3" pro kanál CH3, priority "5" pro kanál CH4 a priority
"-" pro kanál CH5-9 (defaultní nastavení je PRI="1" pro
CH1-4 a PRI="-" pro CH5-16).
1. Po dokončení kroku 3 předchozího SELECT REC
MODE nastavování otočte kolečkem JOG a posuňte
kursor na položku DEFINE GROUP SETTING
• Zobrazí se menu <DEFINE GROUP>
Výběr nahrávacího modu kamer
‹
V položce SELECT REC MODE položce <NORMAL
REC SETTING>Můžeme volit ze tří předem
nadefinovaných nahrávacích modů (A,B,C).
Příklad: Nastavení SELECT REC MODE "B"
(standardně je A).
2. Otočte JOG kolečkem a vyberte položku CAMERA
CH2, pak kroužkem SHUTTLE otočte doprava.
• Hodnota této položky se rozbliká
1. Po dokončení kroku 3 (nastavení MAX REC
FIELDS) otočte JOG kolečkem a posuňte se na
položku SELECT REC MODE
3. Otočte kolečkem JOG až se zobrazí hodnota 2, pak
kroužkem SHUTTLE otočte doprava
• Nyní máte nastavenu hodnotu 2.
2. Otočte kroužkem SHUTTLE doprava čímž
rozblikáte hodnotu položky
15
1. Zapněte nejprve napájení externích perif. jednotek
a potom napájení rekordéru.
2. Vyberte zařízení, ze kterého budete přehrávat.
4. Opakováním kroků 2 a 3 nastavte kanály kamer
CH3 a 4 a otočte SHUTTLE doprava.
• Tlačítko PLAY DEVICE je určeno pro volbu zařízení z
něhož chceme přehrávat záznam. Rozsvítí se indikátor
odpovídající vybranému zařízení. (Není-li žádné externí
záznam. zařízení připojeno, indikátory se nebudou přepínat.)
• ● Hodnota přestane blikat. Překontrolujte si své nastavení.
3. Stiskněte tlačítko PLAY
Při nastavování DEFINE GROUP (A,B,C) musí
být alespoň jednomu kanálu přiřazena hodnota
priority 1,2,3,4 či 5. Nastavíte-li všechny kanály
nastaveny na prioritu "-", nebudete moci opustit toto
menu.
Otáčením JOG kolečka se postupně nabízejí v
položce PRI tyto hodnoty
Nahrávací interval kanálů kamer, které mají
nastavenou nějakou číselnou hodnotu PRI
(1,2,3,4,5), bude dán podílem hodnoty MAX REC
FIELDS a PRI. Rekordér nahraje 1x dle
nastavených podmínek dle PRI.FIELD se může
měnit. Záznamové intervaly jednotlivých kamer se
mohou odlišovat díky nastavení PRI, celkový počet
FIELD zůstává neměnný - dáno nastavením
hodnoty MAX REC FIELDS.
5. Stiskněte tlačítko SET UP, menu zmizí a vrátíte se
do normálního režimu
• Nyní stiskněte postupně tlačítka kamer, které jste nastavili
pro nahrávání a přesvědčete se, že vidíte jejich obraz
6. Stiskněte tlačítko REC
• REC tlačítko se rozsvítí a začne nahrávání
• Stisknete.li během nahrávání tlačítko PAUSE, nahrávání
dočasně přerušíte. Obnovíte jej opětovným stiskem PAUSE.
7. Stiskněte tlačítko STOP, tím nahrávání ukončíte.
• Přehrávání bude pokračovat po předchozím případném
PAUSE zobrazení.
• Po prvním stisku tlačítka PLAY po zapnutí napájení nebo
po ukončení nahrávání budou přehráván nejstarší záznam.
Chcete-li přehrávat nejnovější záznam, musíte po zkončení
nahrávání stisknout nejprve tlačítko REV PLAY a pak teprve
PLAY.
Pozn.: Stiskem REV PLAY se vrátíme v nejnovější
nahrávce zpět jen o tu dobu, po kterou je REV PLAY
aktivní (svítí). Tedy nevrátíme se na počátek
posledního záznamu.
4. Zastavte obraz tlačítkem PAUSE.
• Opětovným stiskem PAUSE bude přehrávání pokračovat
5. Ukončete přehrávání tlačítkem STOP
Přehrávací interval záznamu více než
jedné kamery bude násobkem nahrávacího
intervalu a počtu kamer.
Základy vyhledávání
„
Rekordér má různé funkce pro vyhledávání
specifických míst. Následující řádky vysvětlují
vyhledávání podle data a času - konkrétní místo v
zaznamenaných datech tak vyhledáte zadáním čísla
kamery, data, hodiny a minuty. Více o vyhledávacích
funkcích se pak dozvíte na str.61 až str.62 .
Vyhledávání dle času a data
‹
Příklad: Vyhledání záznamu pořízeného kamerou č. 3
dne 17. května 2001, 9:25:40 odpoledne
• Tlačítko REC zhasne.
Když rekordér nahrává a na některém
kanálu, nastaveném pro nahrávání, se ztratí
videosignál, objeví se na monitoru výstražná zpráva
"NO SIGNAL" doplněná čísly kanálů, kterých se to
týká. Více podrobností najdete na str. 75 v odstavci
"Varování a výstup CALL OUT". Kanály, které
nemají připojené kamery, můžete vyloučit z
nahrávání nastavením "-" v menu <DEFINE
GROUP>.
Základy přehrávání
„
Záznam lze přehrávat různými způsoby. Většinu z nich
vysvětlují následující řádky v této kapitoly.
Různé funkce přehrávání jsou na str.59.
16
1. Stiskem tlačítka SEARCH zobrazte menu
<SEARCH SELECTION>
2. Přesvědčete se, že kursor ( ►) je na položce
SELECTION CAMERA NO., pak otočte kroužkem
SHUTTLE doprava
• Rozbliká se hodnota položky SELECTION CAMERA NO.
• Začne se vyhledávat. Po nalezení uvidíte zastavený obraz
(tlačítka PAUSE a PLAY svítí) ve specifikovaném místě
(nebo v místě nejblíže specifikovanému).
3. Kolečkem JOG nastavte číslo kamery "3" a
kroužkem SHUTTLE otočte doprava
• Blikání se zastaví, hodnota je nastavena.
Otáčením JOG můžete následovně
měnit čísla kamer :
4. Otočením kolečka JOG nastavte kurzor na TIME
DATE SEARCH a otočte kroužek SHUTTLE doprava.
• Zobrazí se menu < TIME DATE SEARCH > s blikajícím
údajem data
Pokud zadáte do položky SELECTION
CAMERA NO. hodnotu "ALL", zobrazí se nalezené
místo v režimu SPLIT 16. Je-li v položce zadané
konkrétní číslo kamery, bude nalezené místo
zobrazeno v "single screen" režimu.
Máte-li na obrazovce nalezené místo v SPLIT
16 režimu a chcete zobrazit konkrétní kameru do
celoobrazovkového režimu, jednoduše stiskněte
tlačítko s jejím číslem.
Jestliže se v datumu , které jste zadali,
nevyskytuje žádná datová informace či žádný
záznam, vyhledávání nebude spuštěno a číslo
datumu se vám opět rozbliká.
9. Přehrávání od nalezeného místa
• Stiskněte tlačítko PLAY či PAUSE.
Zobrazené menu <TIME DATE
SEARCH> zrušíte stiskem tlačítka SEARCH
Kdybyste teď chtěli zavřít menu < TIME DATE
SEARCH > a zkončit tak vyhledávání, stačí
stisknout tlačítko SEARCH.
5. Otáčením JOG nastavte hodnotu data na 17.
• Na další položku přejdete otočením SHUTTLE kroužku
doprava.
10. Stiskem tlačítka STOP zastavíte přehrávání či
zrušíte zastavený obraz.
• Stiskněte tlačítko STOP a obrazovka se vrátí do
původního zobrazení.
Kopírování dat z HDD do COPY či
„
ARCHIVE zařízení
Rekordér může kopírovat data zaznamenaná na
harddisku na medium archivního či kopírovacího
zařízení. Následující řádky vysvětlují postup
manuálního kopírování dat.
6. Dále obdobě nastavte hodnotu měsíce, roku, hodin,
minut a sekund
• Hodnota "OFF" bude blikat
Než začnete s kopírováním, přesvědčete se, že
periferní zařízení je připojeno a správně nastaveno.
1. Zapněte napájení perif. zařízení, připojeného k
rekordéru.
2. Zapněte napájení rekordéru
7. Kolečkem JOG nastavte "ON".
3. Vložte medium do kopírovacího zařízení
archivního zařízení
.
či
4. Stiskněte tlačítko COPY
• Zobrazí se menu <COPY SELECTION>
8. Otočte kroužkem SHUTTLE doprava k vykonání
operace
5. Ujistěte se, že je kursor ( ►) na položce COPY
DIRECTION a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Hodnota v položce bude různá, závisí to na připojeném
zařízení
17
• Kolečkem JOG vyberte požadované zařízení a pak
kroužkem SHUTTLE otočte doprava abyste uložili zvolenou
hodnotu.
10. Přesuňte kursor na položku EXECUTE a kroužkem
SHUTTLE otočte doprava.
• Bude blikat hodnota "OFF"
6. Kolečkem JOG posuňte kurzor na položku
OVERWRITE a otočte SHUTTLE doprava.
11. Kolečkem JOG nastavte hodnotu na "ON"
• Zde je standardně hodnota "OFF". Zde vyberte, zda chcete
přepsat existující data na mediu (ON) nebo zda chcete
přikopírovat data za konec posledního záznamu na mediu
(OFF). Kolečkem JOG zvolte ON či OFF a pak otočením
SHUTTLE doprava potvrďte.
12. Začněte kopírování otočením kroužku SHUTTLE
doprava.
• Kopírování zastavíte stiskem tlačítka WARNING RESET
Data můžete kopírovat ikdyž probíhá
záznam.
Do položky OVERVRITE můžete uložit
tyto hodnoty :
• "ON" kopírování začne na samém začátku media
• "OFF" kopírování začne od konce posledního existujícího
záznamu na mediu.
7. Nastavte TRANSFER PERIOD
Výběr jazyka
‹
Menu tohoto rekordéru mohou být zobrazována v pěti
různých jazycích. Po inicializaci přístroje se nastaví
angličtina. Nastavení jiného jazyka je vysvětleno v
následujících krocích.
Příklad: Je nastavena angličtina, nastavte němčinu.
• Kolečkem JOG přesuňte kurzor na položku TRANSFER
PERIOD a otočte doprava kroužkem SHUTTLE. Rozbliká se
hodnota MAN (manuální nastavení)
1. Zobrazte menu <MENU SETTING> stiskem
tlačítka SET UP
V položce OVERVRITE můžeme
nastavit otáčením kolečka JOG tyto hodnoty:
MAN <--> S/E
2. Přesuňte kurzor JOG kolečkem na položku INTIAL
SETUP a otočte doprava SHUTTLE.
● objeví se menu <INITIAL SET UP>
"MAN": čas počátku a konce dat ke kopírování
nastavujeme manuálně
"S/E" :zkopírují se všechna data (od začátku až do
konce)ze zařízení, které bylo rozpoznáno jako
zařízení, z něhož se má kopírovat.
8. Kolečkem JOG přesuňte kurzor na nastavení
počátku dat pro kopírování (FROM) a nastavte datum,
měsíc, rok, hodinu, minutu a sekundu.
3. Otáčejte JOG kolečkem a nastavte kursor na
položku LANGUAGE SELECTION, pak otočte doprava
kroužkem SHUTTLE.
• ● objeví se menu < LANGUAGE SELECTION >
• Kolečkem JOG přesuňte kurzor na nastavení začátku
kopírování
• Kroužkem SHUTTLE otočte doprava a vstoupíte do výběru
hodnoty
4. Přesuňte kursor na další položku s názvem
DEUTSCH a otočte doprava SHUTTLE.
9. Otočením JOG přesuňte kursor na položku TO
(nastavení konce dat pro kopírování), a nastavte
datum, měsíc, rok, hodinu, minutu a sekundu.
• Kolečkem JOG přesuňte kurzor na nastavení konce
kopírování
• Kroužkem SHUTTLE otočte doprava a vstoupíte do výběru
hodnoty
18
5. Obrazovka se vrátí zpět do běžného režimu (menu
zmizí).
Propojení
Připojení k CCTV kamerám, monitoru, senzorům, napájení a umístění feritových jader
„
Externí zapnutí či vypnutí rekordéru
„
Rekordér můžete zapnout či vypnout z externího
zařízení použitím svorek POWER ON/ POWER OFF
na zadní straně. Tato funkce je pak ve spojitosti s
výstupem DC 5V OUT.
Souvislost mezi signály na svorkách POWER ON/
POWER OFF a svorce DC 5V OUT je znázorněna
následujícím obrázkem. Použijte prosím vhodné
periferní zařízení pro spojení s rekordérem.
Připevnění feritového jádra
„
Abyste předešli interferencím z kabelů propojující
rekordér s jinými periferními zařízeními, připevněte na
všechny kabely od řídících svorek a ALARM IN (GND
svorek) svorek feritová jádra, jak je to naznačeno na
obrázku. Feritová jádra umístěte co nejblíže k
rekordéru. Použijte feritová jádra ke společnému
svázání všech vodičů od svorek.
19
Propojení pro alarmové nahrávání
„
Příklad: Následující obrázek znázorňuje použití
alarmového spínače pro alarmové nahrávání z kamery
č. 1.
Upozornění týkající se propojení
Terminátor je nezbytný pro správnou funkci
periferního zařízení. Ujistěte se, že je připojený k
poslednímu perifernímu zařízení. (U některých
zařízení může být terminátor jejich součástí. V tom
případě jej musíte správně nastavit.) Používejte
prosím pro SCSI aktivní terminátor.
Propojení s několika periferními záznamovými
‹
zařízeními
Propojení s periferním záznamovým
„
zařízením
Připojíte-li k rekordéru periferní záznamové zařízení
(rozhraní SCSI-II, 50-pinový konektor typu
MINICANNON), můžete tak zvětšit záznamovou
kapacitu nebo provádět funkce kopírování či archivace.
Konzultujte prosím s prodejcem možné druhy
periferních záznamových jednotek.
Před připojením perif. zázn.zařízení se ujistěte,
že je rekordér vypnutý.
Periferní zařízení je připojeno
‹
Je-li k rekordéru připojeno periferní zařízení, tlačítko
PLAY DEVICE (na rekordéru) je určeno pro výběr
zařízení. Odezva může být pomalá, závisí na typu
připojeného periferního zařízení. V tomto případě LED
indikátor začne blikat a nemohou být prováděny jiné
operace po dobu trvání tohoto stavu. V činnosti lze
pokračovat až bude LED indikátor perif. zařízení trvale
svítit. Je-li periferní jednotka vybavena vlastním
EJECT tlačítkem, použijte prosím k vysunutí media
tlačítka EJECT na rekordéru. Je-li periferní zařízení
použito k přehrávání záznamu, všechna tlačítka na
předním panelu rekordéru (PLAY, STOP, PAUSE,
MULTIPLEXER funkce a ZOOM) normálně fungují,
stejně jako při přístupu na hlavni disk (MAIN HDD).
Použitelné kabely
‹
K propojení rekordéru a perif. zařízení použijte
standardní SCSI kabely.
Propojení s jedním periferním záznamovým
‹
zařízením
Máte-li připojeno perif. zázn.zařízení, musí být
přepínač (na zadní straně rekordéru) SCSI
TERMINATION v poloze OFF.
Nastavte prosím SCSI ID číslo vyhovující
použití/účelu periferního záznamového zařízení.
Prostudujte si nastavení čísla SCSI ID v návodu
periferního zařízení..
číslo
připojené
účel
pozn.
SCSI ID
zařízení
0
interní HDD
nahrávání
1
HDD
maximální
rozšíření HDD/
záznamová kapacita
2
HDD
/nahrávání
je 103 GB na jeden HDD
3
HDD
bude rozpoznáno jako
4
DDS/RDD
archivace
archivní zařízení
bude rozpoznáno jako
5
DDS/RDD
kopírování
kopírovací zařízení
* RDD je zkratka pro Removable Disk Drive.
Vyberte disk drive, který může vysunout
záznamové medium.
* HDD je zkratka pro Hard Disk Drive. Používejte
harddisky s automatickou detekcí
* DDS je zkratka pro Digital Data Storage. Vyberte
páskové zázn. medium
* Máte-li připojený HDD k ID1,2 nebo 3, bude časový
údaj položky ESTD TIME udávat hodnotu
předpokládané maximální délky záznamu odpovídající
kapacitě interního HDD + rozšiřujících HDD.
Použijte prosím periferní zařízení
doporučená pro tento rekordér. Detaily konzultujte s
vaším dealerem.
Kapacita paměti je uváděna v GB
(gigabytech). (1 GB = 1000 x 1000 x 1000 bytů).
Detailní popis funkce archivního a kopírovacího
zařízení je na str.75.
Máte-li připojeno perif. zázn.zařízení, musí být
přepínač (na zadní straně rekordéru) SCSI
TERMINATION v poloze OFF.
20
Počáteční nastavení
Jak nainstalovat externí HDD
„
Příklad : Instalace ext. HDD o kapacitě 9 GB na ID1.
Je-li zapnuto napájení, rekordér automaticky
rozpozná perif. zázn. jednotku, připojenou k SCSI
konektoru
. Systém je nutné inicializovat
pokaždé, když byl přidán harddisk, vytvořeno
propojení, změněno ID , atd. Když bude přidán
další HDD, budou smazána všechna uložená data
(týká se interního a externího HDD). To je z
důvodu, že rekordér "vidí" interní a externí HDD
jako jeden celek. Pokud tedy chcete přidat další
HDD, proveďte prosím předem zálohu dat. Když
odejmete z periferního řetězce HDD či jinou
periferii, data nebudou smazána.
Máte-li rekordér vypnutý, nastavte na zadní straně
přepínač SCSI TERMINATION do polohy OFF. Na
externím HDD nastavte číslo ID = 1 a nastavte
zakončení. Připojte SCSI kabelem k rekordéru a
zapněte na externím HDD napájení. Nyní zapněte
napájení na rekordéru. Rekordér nyní automaticky
rozpoznává všechna připojená externí zařízení. Na
displeji se zobrazí DEVICE CHECK. Měla by zde
být zpráva o rozpoznání externího HDD na ID1.
1. Stiskněte tlačítko POWER
Rekordér nyní zinicializuje svůj systém, data z
interního HDD (ID0) a z disků připojených na ID
1,2,3 budou smazána. Disky připojení k ID 4 a 5
mazány nebudou.
Budete-li mít po provedení kroku 1 na
obrazovce text - viz obrázek níže, je buď špatné
propojení, překrývající se ID čísla nebo chyba v
nastavení ID čísla. V tomto případě otočte
SHUTTLE kroužkem dvakrát doprava. Napájení
rekordéru bude vypnuto. Nyní zkontrolujte propojení
a ID nastavení
Jak odebrat externího HDD či
„
kopírovací zařízení
Vypněte napájení všech ext. perif. jednotek a
rekordéru. Vytáhněte SCSI kabel z konektoru na zadní
straně rekordéru a nastavte přepínač TERMINATION
SW do polohy ON.
1. Stiskněte tlačítko POWER
• Zobrazí se vám text viz obrázek níže. Toto zobrazení ale
nebude když odejmete RDD či DDS zařízení připojené na ID4
nebo 5.
• Pokud byla změna rozpoznána, mělo by se na displeji
zobrazit
2. Přesvědčete se o korektním rozpoznání
připojeného zařízení.
3. Otočte kolečkem JOG a nastavte hodnotu
"CONFIG". Pak kroužkem SHUTTLE otočte dvakrát
doprava
2. Přesvědčete se o správnosti identifikovaného
připojeného zařízení
• Jestliže nebylo zařízení správně rozpoznáno, přesvědčete
se, že je kurzor na řádku POWER OFF a otočte dvakrát
vpravo kroužkem SHUTTLE. Napájení rekordéru se vypne.
Zkontrolujte připojení ext. zařízení a správnost nastavení
SCSI ID čísla.
Když je vybrána hodnota "CONFIG", rekordér
zachová data na připojených jednotkách i na
interním HDD. Data na odebrané periferní jednotce
nebudou nijak ovlivněna.
4. Rekordér se začne startovat (setting-up).
Ověření správnosti připojeného zařízení
„
1. Stiskněte tlačítko INFO.
• Zobrazí se menu <INFORMATION>
2. Otočením JOG zvolte CONNECTED SCSI DEVICE
3. Otočte kroužkem JOG a nastavte hodnotu
"INITIALIZE"
3. Otočte kroužkem SHUTTLE doprava
• Zobrazí se menu < CONNECTED SCSI DEVICE >
4. Otočte kroužkem SHUTTLE doprava
● Otočením SHUTTLE doprava provedete příkaz.
21
Není-li připojeno žádné archivní či kopírovací
zařízení, zobrazí se v pozicích ID4 a ID5 text
NONE.
Nastavení zpoždění rekordéru při
„
bootování
Po zapnutí napájení vyhledává rekordér připojená
zařízení. Aby takové zařízení mohlo být identifikováno,
musí být zapnuto a připraveno k činnosti dříve než se
na něj rekordér dotáže. Některá periferní zařízení
mohou mít poněkud delší čas potřebný k dosažení
připravenosti po zapnutí. Proto je rekordér vybaven
funkcí BOOT UP DELAY, kterou nastavíme zpoždění
dotazu na připojená periferní zařízení.
1. Zapněte rekordér takto: podržte stisknuté tlačítko
REC a k němu stiskněte tlačítko POWER.
• Zobrazí se menu <DEVICE CHECK>
2. JOG kolečkem nastavte kurzor na položku BOOT
UP DELAY a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Hodnota položky BOOT UP DELAY začne blikat
3. JOG kolečkem nastavte velikost zpoždění a uložte
hodnotu otočením SHUTTLE doprava.
• Hodnota je nastavitelná v rozsahu 0 až 99 s.
Je-li nastaveno zpoždění BOOT UP DELAY a
je-li nastaveno nahrávání od časovače (timer
recording), rekordér začne nahrávat později, než je
dáno hodnotou nastavení timeru.
4. Stiskněte tlačítko POWER
• Napájení rekordéru bude vypnuto
5. Opět stiskněte tlačítko POWER
• Rekordér začne nabíhat po uplynutí doby nastavené v
položce BOOT UP DELAY.
Jestliže bylo před bootováním rekordéru
připojeno nějaké jiné periferní zařízení, zobrazí se
při startu rekordéru menu <DEVICE CHECK>.
22
Struktura menu
MENU SETTING
„
V tomto menu se provádějí základní nastavení rekordéru. Podrobnosti se dozvíte prostřednictvím odkazů na další
stránky.
Během přehrávání, nahrávání, pohotovostního stavu pro PRE-ALARM nahrávání a během přístupu k perifernímu
záznamovému zařízení nelze měnit položky některých menu.
Viz obr.na straně 22 a na straně 23 v originálním anglickém manuálu.
#1 : Zobrazeno jen v případě, když je připojeno kopírovací zařízení na ID5.
#2 : Zobrazeno jen v případě, když je připojeno ARCHIVE zařízení na ID5.
#3 : Zobrazeno jen v případě, když je HDD připojen na ID5.
SEARCH SELECTION MENU
„
................. viz obr.na straně 24 (nahoře) v originálním anglickém manuálu.
COPY SELECTION MENU
„
................. viz obr.na straně 24 (uprostřed) v originálním anglickém manuálu.
INFORMATION MENU
„
................. viz obr.na straně 24 (dole) v originálním anglickém manuálu.
#1 : Zobrazeno jen v případě, když je připojeno kopírovací zařízení na ID5.
#2 : Zobrazeno jen v případě, když je připojeno ARCHIVE zařízení na ID5.
23
Různá nastavení
Jak zobrazit menu
„
Nastavení modu Displeje
„
Menu jsou uspořádána v několika vrstvách, viz stránky
23 - 23. Následující kroky popisují, jak zobrazit na
obrazovce požadované menu.
Druhy modů Displeje.
Je-li nějaké menu zobrazeno na obrazovce,
nebudou fungovat tlačítka čísel kamer, tlačítko
SPLIT/SEQUENCE a tlačítko ZOOM.
1. Najděte si menu, které chcete zobrazit, v přehledu
menu na stranách 23 - 23 a stiskněte správné tlačítko
k aktivaci menu.
mod
Displeje
bude zobrazeno
1
datum, přítomný čas, číslo
kamery
2
datum, den v týdnu, přítomný čas,
nahrávací interval, číslo kamery
3
4
2. Menu, které jste chtěli vidět je aktivní :
• Pro zobrazení menu <MENU SETTING> stiskněte tlačítko
SET UP na čelním panelu.
náhled
datum, den v týdnu, přítomný čas,
nahrávací interval, číslo kamery,
zaplnění disku [v % celk. kapacity]
normálně se nic nezobrazuje
(příchodem ALARM signálu se
zobrazí : datum, den v týdnu,
přítomný čas, nahrávací interval)
5
normálně se nic nezobrazuje
(pokud přijde varovný signál,
bude zobrazen indikátor varování)
6
nic se nezobrazuje
Mody zobrazení 2 až 5 jsou možné jen v
celoobrazovkovém režimu nebo když "CH.TITLE" je
nastaveno na "NONE" v menu <MPX DISPLAY>.
• Pro zobrazení menu <SEARCH SELECTION> stiskněte
tlačítko SEARCH na čelním panelu.
Příklad: Nastavení DISPLAY MODE "3" (standardně je nastaveno
"1").
1. Zobrazte na obrazovce menu <MENU SETTING>,
překontrolujte nastavení kurzoru na položku TIME
DATE DISPLAY. Otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Zobrazí se vám menu <TIME DATE DISPLAY>
2. Ujistěte se, že je kurzor na položce DISPLAY
MODE. Pak otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Hodnota položky začne blikat
• Pro zobrazení menu <INFORMATION> stiskněte tlačítko
INFO na čelním panelu.
• Pro zobrazení menu <COPY SELECTION> stiskněte
tlačítko COPY na čelním panelu.
3. Otáčejte JOG kolečkem a až budete vidět blikající
"3", otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
4. Pro ukončení nastavení otočte kroužkem SHUTTLE
doleva nebo stiskněte tlačítko SET UP.
Nastavení velikosti znaků
‹
Popis tohoto nastavení najdete v kapitole "Základní
úkony" na str.11 .
Na obrazovce vidíte základní menu příslušné
kategorie.
Nastavení pozice Displeje
‹
1. Zobrazte na obrazovce menu <MENU SETTING>,
překontrolujte nastavení kurzoru na položku TIME
DATE DISPLAY. Otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
3. Otáčením kolečka JOG posuňte kurzor na
požadovanou položku, kterou pak zobrazíte (otevřete)
otočením kroužku SHUTTLE doprava.
2. Přesuňte kurzor na položku CLOCK LOCATION a
otočte kroužkem SHUTTLE doprava
• Každá položka je detailně popsána na příslušných
stránkách.
24
• Zobrazí se vám menu <TIME DATE DISPLAY>
• Hodnota položky se rozbliká
3. Zkontrolujte zda bliká "ON" a pak otočte kroužkem
SHUTTLE doprava
• Zobrazení na obrazovce se nyní přepne do režimu
"nastavení pozice Displeje".
4. Otáčejte kolečkem JOG dokud nedosáhnete
požadované pozice displeje.
• Otáčením JOG kolečka doprava se bude i Displej
posunovat doprava. Když políčko hodin [hh] současného
času dosáhne pravého okraje obrazovky, posune se displej
o jeden řádek dolů.
• Otáčením JOG kolečka doleva se bude i Displej posunovat
doleva. Když políčko hodin [hh] současného času dosáhne
levého okraje obrazovky, posune se displej o jeden řádek
nahoru.
Otáčením kolečka JOG
posunujte displej
doprava
Otáčejte dále kolečkem
JOG až k pravému
okraji obrazovky.
Po dosažení políčka
[hh] pravého okraje
obrazovky dojde k
posunu Displeje o jeden
řádek dolů.
5. Po dosažení požadované pozice Displeje otočte
kroužkem SHUTTLE doprava.
Pozici Displeje lze měnit na základě nastavení
položky "CH.TITLE" v menu <MPX DISPLAY> :
"NONE" : pozici Displeje můžete měnit v režimech
zobrazení CELÁ OBRAZOVKA, SPLIT4, SPLIT9
a SPLIT16.
"CH.NO" : pozici Displeje můžete měnit pouze
v režimu zobrazení CELÁ OBRAZOVKA.
"TITLE" : pozici Displeje nemůžete měnit v žádném
režimu zobrazení.
Nastavení funkcí multiplexeru
„
Viz kapitola "Multiplexer" na str.42.
Nastavení programu časovače
„
Viz kapitola "Použití časovače" str. 51.
Nastavení funkcí nahrávání
„
Viz kapitola "Různá nastavení pro nahrávání" str.35.
Výběr dat k mazání
„
Rekordér má menu, ve kterém můžete zvolit zařízení,
jehož data chcete smazat.
UPOZORNĚNÍ ! : Tato funkce provede smazání
všech dat na zvoleném zařízení. V případě volby
harddisku budou smazána všechna data za všech
externích a interních HDD.
1. Zobrazte <MENU SETTING> a kolečkem JOG
nastavte kurzor na řádek DATA CLEAR SELECTION.
2. Otočte kroužkem SHUTTLE doprava čímž
zobrazíte menu <DATA CLEAR SELECTION>.
Otáčením JOG vybíráte medium ke smazání.
3. Kolečkem JOG nastavte kurzor na položku "HDD
DATA CLEAR" a kroužkem SHUTTLE otočte doprava.
• Rozbliká se hodnota "OFF" a zobrazí zpráva "ALL DATA
AND ALL DRIVE DATA WILL BE ERASED"
4. Otočte kolečkem JOG, aby blikalo "ON"
• Objeví se zpráva "TURN THE SHUTTLE RING>>TO
EXECUTE" (Otočte kroužkem SHUTTLE pro provedení)
Je-li připojené kopírovací a archivní zařízení,
budou v menu i řádky "COPY DATA CLEAR" a
"ARCHIVE DATA CLEAR".
5. K vymazání dat otočte doprava kroužkem
SHUTTLE.
• Pokud nechcete data smazat, otočte kolečkem JOG aby
blikalo "OFF" a pak otočte SHUTTLE doprava.
Toto menu nelze opustit když mažete data a
"ON" bliká na obrazovce.
6. Pro ukončení menu otočte kroužkem SHUTTLE
doleva nebo stiskněte tlač. SET UP.
Nastavení zadní svorky (nastavení
„
MODE OUT)
Výstupní signál - informuje o stavu rekordéru.
Příklad: Nastavení MODE OUT na "PLAY" (standardně
je nastaveno "REC").
1. Otevřete menu <MENU SETTING> a přesuňte
kurzor na položku REAR TERMINAL.
2. Otočte kroužkem SHUTTLE doprava čímž otevřete
<REAR TERMINAL> menu.
Příklad : Smazání zaznamenaných dat na hlavním
harddisku.
25
3. Zkontrolujte, že je kurzor na položce MODE OUT
a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Rozbliká se hodnota položky
4. Kolečkem JOG vyberte hodnotu PLAY a otočením
SHUTTLE doprava ji uložte.
• Blikání přestane.
• Nejdříve se rozbliká podpoložka zařízení. Vyberte
požadované zařízení kolečkem JOG a potvrďte nastavení
otočením SHUTTLE doprava. Nyní bliká hodnota zbytkové
kapacity.
4. Pomocí SHUTTLE a JOG nastavte hodnotu
zbytkové kapacity "HDD-50%" a uložte nastavení
otočením SHUTTLE doprava.
V položce CAPACITY REMAIN
můžete kolečkem JOG vybírat tato zařízení:
Otáčením JOG se vám postupně mění
různé hodnoty položky MODE OUT :
..... a tyto zbytkové kapacity
"REC" : Výst. signál ze svorky MODE OUT je
aktivní (sepnut výst. tranzistor) během nahrávání.
"PLAY" : signál je aktivní během přehrávání.
"POWER" : signál je aktivní když je rekordér zapnut
(POWER ON).
"REMAIN" : signál je aktivní při dosažení nastavené
hodnoty zbývající záznamové kapacity hlavního
HDD nebo archivního zařízení. Hodnota - viz
nastavení CAPACITY REMAIN.
5. Otočte kroužkem SHUTTLE doleva nebo stiskněte
tlač. SET UP, menu zmizí.
Nastavení zbývající kapacity
‹
Když je nastavena položka MODE OUT na hodnotu
"REMAIN", rekordér nás bude varovat pokud
dosáhneme takového zaplnění HDD či archivního
zařízení, které překračuje mez zbývající záznamové
kapacity, jež je definována hodnotou v položce
CAPACITY REMAIN. Následující text popisuje jak
nastavit rekordér a procento zbývající kapacity pro
zajištění varování.
Když při nahrávání dosáhne zbytková
záznamová kapacita stanoveného procenta:
- bude blikat údaj o zaznamenané kapacitě, pokud
je vybrán "DISPLAY MODE 3"
- ozve se bzučák, je-li položka BUZZER v <REAR
TERMINAL> menu nastavena na "REMAIN".
Příklad : Nastavte položku CAPACITY REMAIN na
hodnotu "HDD-50%" (standardně je HDD-10%).
1. Zobrazte menu <MENU SETTING> a nastavte
kurzor na položku "REAR TERMINAL".
5. Ukončete menu otočením SHUTTLE kroužku
doleva nebo stiskem tlačítka SET UP.
CALL OUT nastavení
‹
V závislosti na nastavení může být výstupními
svorkami CALL OUT vysílán varovný signál externímu
zařízení. Signál je vysílán, když zbývající záznamová
kapacita dosáhla přednastavenou hodnotu. Rovněž
může být nastavena hodnota zbývající záznamové
kapacity pro archivní medium. Signál CALL OUT je
rovněž vysílán, když je položka HDD FULL menu
<INITIAL SET UP> nastavena na STOP.
Není-li CALL OUT signál aktivován výše uvedenými
nastaveními, může dojít k jeho aktivaci, když dojde k
nějakému problému.
Více souvislostí mezi varovnými
zprávami a CALL OUT výstupem najdete na str.75.
Jestliže dojde k fixnímu podnětu, který se podílí na
aktivaci varování CALL OUT fixním parametrem,
bude varování aktivováno "nepodmíněně". Dojde-li
k volitelnému (selectable) podnětu, bude aktivace
podmíněna nějakým dalším nastavením.
Například, když je položka BUZZER v <REAR
TERMINAL> menu nastavena na "VRNG", ozve se
z rekordéru bzučák při dosažení zbývající kapacity,
přednastavené v <CALL OUT> menu.
Příklad: Nastavení CALL OUT hlavního HDD na "10%"
(standardně je "FULL") a CALL OUT archivního media
na "20%" (standardně je "NONE").
1. Zobrazte <MENU SETTING> stiskem SET UP
tlačítka.
2. Otočte kroužkem SHUTTLE doprava, zobrazíte tím
menu <REAR TERMINAL>.
3. Kolečkem JOG nastavte kursor na položku
CAPACITY REMAIN, pak otočte SHUTTLE doprava k
rozblikání hodnoty.
26
2. Kolečkem JOG posuňte kurzor na REAR
TERMINAL a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Zobrazí se <REAR TERMINAL> menu.
3. Kolečkem JOG posuňte kurzor na položku CALL
OUT a otočením SHUTTLE doprava otevřete <CALL
OUT> menu.
2. Kolečkem JOG posuňte kurzor na položku BUZZER
a otočením SHUTTLE doprava rozblikejte její hodnotu.
4. Ujistěte se, že je kurzor na položce HDD a otočte
doprava kroužkem SHUTTLE, hodnota se rozbliká.
3. Kolečkem JOG nastavte "REMAIN", pak otočte
kroužkem SHUTTLE doprava k uložení hodnoty.
• Blikání ustane.
5. Kolečkem JOG nastavte hodnotu 10% a kroužkem
SHUTTLE uložte její nastavení.
Otáčením JOG se vám v položce BUZZER
budou nabízet tyto možné hodnoty:
Otáčením JOG můžete volit mezi
těmito nastaveními:
"KEY" ... bzučák pípne při stisku klávesy, při
otočení JOG či SHUTTLE.
"WRNG" ... bzučák pípne při varování - viz str.75. "
"NONE" : Nebude emitován signál z CALL OUT
svorek.
6. Otočte JOG kolečkem a kurzor přesuňte na položku
ARCHIVE, kroužkem SHUTTLE otočte doprava.
• Rozbliká se hodnota položky ARCHIVE
7. Kolečkem JOG nastavte blikající hodnotu "20%"
a kroužkem SHUTTLE uložte nastavení.
• Hodnota přestane blikat.
Výstrahy a CALL OUT výstup" .
"REMAIN" ... bzučák pípá když bylo u hlavního
HDD a archivního zařízení dosaženo zbytkové
kapacity, přednastavené hodnotou v položce
CAPACITY REMAIN. Stiskem tlačítka WARNING
RESET bzučák umlčíte.
"OFF" ... bzučák nebude vydávat žádný zvuk.
4. Otočte kroužkem SHUTTLE doleva nebo stiskněte
tlačítko SET UP.
Nastavení v servisním menu
„
8. Otočte kroužkem SHUTTLE doleva nebo stiskněte
tlač. SET UP, menu zmizí.
Nastavení bzučáku
‹
K oznámení dosažení zbytkové záznamové kapacity,
nastavené v položce CAPACITY REMAIN menu
<REAR TERMINAL> můžete použít akustický signál
bzučáku. Kromě toho můžete bzučák využít i pro
oznámení dalších chyb.
Pro akustické oznámení dosažení přednastavené
hodnoty zbytkové kapacity je potřeba v <REAR
TERMINAL> menu :
1) Nastavit položku BUZZER na "REMAIN,
2) Vybrat zařízení a nastavit velikost zbývající
kapacity v položce <CAPACITY REMAIN>.
Příklad : Nastavení položky BUZZER na "REMAIN"
(standardně je nastaveno "KEY".
1. Zobrazte <MENU SETTING>, kolečkem JOG
vyberte položku REAR TERMINAL a otočte kroužkem
SHUTTLE doprava.
• Objeví se menu <REAR TERMINAL>
V <SERVICE> menu si můžete prohlédnout tabulku
výpadků napájení, resetovat ukazatel ARCHIVu,
inicializovat menu a nastavit IM-CHECK mod.
Tabulka výpadků napájení
‹
Tato tabulka zobrazuje časy výpadků napájení.
Příklad : Zobrazte tabuklku výpadků napájení.
1. Zobrazte <MENU SETTING>, kolečkem JOG
nastavte kurzor na položku SERVICE a kroužkem
SHUTTLE otočte doprava.
• Zobrazí se menu <SERVICE>.
2. Zkontrolujte jestli je kurzor na položce POWER
FAILURE a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Zobrazí se tabulka <POWER FAILURE>.
• V tabulce je seznam všech výpadků napájení.
27
• Zobrazí se <SERVICE> menu.
Stisknete-li tlačítko WARNING RESET při
zobrazené tabulce <POWER FAILURE>, vymažete
všechny zaznamenané položky.
3. Kolečkem JOG posuňte kurzor na položku MENU
INITIALIZE a kroužkem SHUTTLE otočte doprava.
Nastavte blikající hodnotu na "ON"
3. Otočte kroužkem SHUTTLE doleva nebo stiskněte
tlačítko SET UP.
Resetování ARCHIVE POINTERu
‹
Rekordér si ukládá obsah ukazatele archivu
(ARCHIVE POINTER), který ukazuje na konec
posledního archivování. Následující archivování začne
od konce předchozího. V následujících krocích je
popsáno jak vynulovat ukazatel archivu.
4. Když nyní při zobrazené zprávě "PUSH WARNING
RESET KEY THEN ALL MENU WILL BE INITIALIZE"
stisknete tlačítko WARNING RESET, budou všechna
menu zinicializována.
1. Stiskněte tlač. SET UP a zobrazte menu <MENU
SETTING>.
2. Kolečkem JOG nastavte kurzor na položku
SERVICE a kroužkem SHUTTLE otočte doprava.
• Zobrazí se <SERVICE MENU>.
3. Kolečkem JOG nastavte kurzor na položku
ARCHIVE POINT RESET a otočte SHUTTLE doprava.
• Jestliže nebudete chtít menu zinicializovat, nastavte
kolečkem JOG blikající hodnotu na "OFF" a otočte
kroužkem SHUTTLE doprava.
5. Všechna menu jsou nyní zinicializována a na
monitoru je nastaven režim zobrazení SPLIT 16.
• Hodnota položky začne blikat
4. Kolečkem JOG nastavte blikající hodnotu "ON".
5. Až uvidíte zprávu "TURN THE SHUTTLE RING >>
TO EXECUTE", otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• ARCHIVE POINTER je nyní zresetován
• Když nebudete chtít provést resetování, nastavte
kolečkem JOG hodnotu "OFF".
• Všimněte si, že po inicializaci zůstávají nezměněna:
- nastavení data a času
- nastavení programu časovače
- titulky kamer v CAMERA TITLE menu <MPX DISPLAY>
• Položka SELECTED PATTERN v <TIMER PROGRAM>
menu bude zinicializována do hodnoty "P1" viz str. 51.
Nastavení IM-CHECK MODE
‹
Tato funkce slouží k ověření zda nedošlo ke úmyslné
změně zapsaných rekordérem.
Příklad : Nastavení IM-CHECK MODE na "ON"
(standardně je "OFF").
6. Otočte kroužkem SHUTTLE doleva nebo stiskněte
SET UP tlačítko.
1. Stiskněte SET UP tlačítko ke zobrazení <MENU
SETTING>.
Inicializace menu
‹
Nastavení položky MENU INITIALIZE v <SERVICE>
menu na "ON" způsobí inicializaci všech nastavení
(menu). Není prováděna inicializace vestavěného HDD
a periferního záznamového zařízení.
2. Přesuňte kurzor na položku SERVICE a otočte
kroužkem SHUTTLE doprava
Příklad : Nastavení MENU INITIALIZE na "ON"
(standardně je "OFF").
1. Stiskněte SET UP tlačítko pro zobrazení <MENU
SETTING>.
2. Posuňte kurzor na položku SERVICE a otočte
kroužkem SHUTTLE doprava.
28
• Zobrazí se menu <SERVICE>.
3. Kolečkem JOG přesuňte kurzor na položku IMCHECK MODE a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Rozbliká se hodnota položky.
4. Kolečkem JOG nastavte blikající hodnotu "ON".
K rozpoznání změn v zaznamenaných datech:
- Tlačítkem PLAY DEVICE vyberte zařízení, které
chcete překontrolovat
- Stiskněte tlačítko PLAY, začnou se přehrávat
zaznamenaná data.
- Jsou-li během přehrávání rozpoznány nějaké
změny na části zaznamenaných dat, zobrazí se
vpravo od "A"(číslo alarmového záznamu) znak "■".
Tento znak indikuje, že příslušný kamerový kanál
má změněná data.
- Zobrazený znak "■" a varovné hlášení můžete
smazat stisknutím tlačítka WARNING RESET.
- Tato funkce nebude pracovat s komunikační
funkcí (ETHERNET komunikace).
Jestliže nebudete využívat tuto funkci, nastavte
prosím IM-CHECK MODE na "OFF"
Počáteční nastavení
„
Menu <INITIAL SET UP> slouží k nastavení
přítomného času a data, k nastavení funkce rekordéru
když je při záznamu dat dosaženo maximální
záznamové kapacity HDD a též během přehrávání.
Nastavení času
‹
Nastavení přítomného času je detailně popsáno na
str.12
Opakování nahrávání na HDD
‹
Nastavením této položky určujeme, jak se má rekordér
zachovat při dosažení maximální záznamové kapacity
HDD (při zaplnění HDD ).
• Hodnota položky přestane blikat.
Otáčením JOG lze nastavovat tyto
hodnoty:
"STOP" ... Když je během nahrávání dosaženo
zaplnění disku, nahrávání se zastaví a na
obrazovce se objeví zpráva "HDD FULL". K
započetí nového nahrávání stiskněte tlačítko
WARNING RESET (smaže z obrazovky varovnou
zprávu) a tlačítko REC pro start nahrávání.
"REC•STANDBY" ... Při dosažení maxima
záznamové kapacity disku bude nahrávání
zastaveno a rekordér zůstane ve stavu STAND-BY
(zapnuté napájení). Uzemněním svorky REC či
stisknutím tlačítka REC dojde k opětovnému
spuštění nahrávání.
"ALARM•PROT" ... Pokud došlo k nějakému
alarmovému nahrávání poté, co jame nastavili
funkci HDD FULL na "ALARM•PROT", bude
chování stejné jako v případě nastavení "STOP".
Jestliže nedošlo k žádnému alarmovému
nahrávání, začne rekordér po zaplnění HDD
automaticky nahrávat znovu od začátku disku.
5. Otočte kroužkem SHUTTLE doleva nebo stiskněte
tlačítko SET UP.
Příklad : Nastavení položky HDD FULL na
"REC•STANDBY" (standardně je "STOP").
Opakování přehrávání
‹
Když je nastavena funkce HDD PB REPEAT
(opakování přehrávání) na hodnotu "REPEAT", bude
rokordér při dosažení konce záznamu při přehrávání
automaticky opakovat přehrávání záznamu od začátku
HDD.
1. Stiskněte SET UP tlačítko ke zobrazení <MENU
SETTING>.
Příklad : Nastavte položku HDD PB REPEAT na
"REPEAT" (standardně je nastaveno "STOP".
2. Kolečkem JOG přesuňte kurzor na položku INITIAL
SET UP a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
1. Stiskněte SET UP tlačítko ke zobrazení <MENU
SETTING>, kolečkem JOG přesuňte kurzor na položku
INITIAL SET UP a kroužkem SHUTTLE otočte
doprava.
• Zobrazí se menu <INITIAL SET UP>.
• Objeví se <INITIAL SET UP MENU>
3. Kolečkem JOG přesuňte kurzor na položku HDD
FULL a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Hodnota položky se rozbliká
2. Kurzor přesuňte na položku HDD PB REPEAT
a kroužkem SHUTTLE otočte doprava.
4. Kolečkem JOG nastavte blikající hodnotu na
REC•STANDBY a otočte SHUTTLE doprava.
• Hodnota položky se rozbliká.
29
3. Kolečkem JOG nastavte hodnotu REPEAT a
kroužkem SHUTTLE otočte doprava.
• Blikání přestane.
Jiná nastavení HDD PB REPEAT :
"STOP" ... přehrávání se ukončí při dosažení konce
záznamu na HDD.
4. Otočte kroužkem SHUTTLE doleva nebo stiskněte
tlačítko SET UP.
Nastavení přepsání archivního media
‹
V menu můžete nastavit, zda má být přepsáno archivní
medium novým archivem.
Příklad: Nastavte položku ARCHIVE OVERWRITE na
"ON" (standardně je "OFF").
Pokud nastavíte položku ARCHIVE
OVERWRITE na "ON", budou všechna data na
archivním mediu smazána. Prověřte si obsah
archivního media před provedením zálohování.
1. Stiskněte SET UP tlačítko ke zobrazení <MENU
SETTING>, kolečkem JOG přesuňte kurzor na položku
INITIAL SET UP a kroužkem SHUTTLE otočte
doprava.
• Objeví se <INITIAL SET UP MENU>
2. Kolečkem JOG nastavte kurzor na položku
ARCHIVE OVERWRITE a otočením kroužku
SHUTTLE doprava rozblikejte její hodnotu.
Hodnota ukazatele archivu
(ARCHIVE
POINTER) je uložena pokaždé, když je zálohování
dočasně přerušeno nebo ukončeno. Díky tomu
může rekordér začít další zálohování přesně za
koncem předchozího.
4. Otočte kroužkem SHUTTLE doleva nebo stiskněte
tlačítko SET UP.
Nastavení automatického vysunutí
‹
Tato funkce slouží k automatickému vysunutí media z
archivního zařízení. Je-li nastaveno "ON", pak při
provádění programu "back up timer" bude medium
automaticky vysunuto po uplynutí naprogramovaného
času. Při nastavení "OFF" nedojde k automatickému
vysunutí.
Příklad : Nastavení AUTO EJECT na "OFF"
(standardně je "ON").
1. Stiskněte SET UP tlačítko ke zobrazení <MENU
SETTING>, kolečkem JOG přesuňte kurzor na položku
INITIAL SET UP a kroužkem SHUTTLE otočte
doprava.
• Zobrazí se <INITIAL SET UP> menu.
2. Kolečkem JOG přesuňte kurzor na položku
AUTO EJECT a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Po rozblikání hodnoty nastavte kolečkem JOG novou
hodnotu "OFF"
3. Zkontrolujte, že bliká "OFF" a otočte kroužkem
SHUTTLE doprava.
4. Otočte kroužkem SHUTTLE doleva nebo stiskněte
tlačítko SET UP.
3. Kolečkem JOG nastavte blikající hodnotu "ON" a
kroužkem SHUTTLE otočte doprava k jejímu uložení.
• Hodnota přestane blikat.
30
Archivní medium je též vysunuto v případě, že
stisknete tlačítko ARCHIVE ještě jednou po
iniciování operace ARCHIVE tlačítkem. Podívejte
se na str. 66 ("Auto-Eject při dokončení
zálohování").
Nastavení dat k archivaci
‹
Když nastavíte položku ARCHIVE DATA na "ALARM",
budou se na zálohovací medium zálohovat jen úseky s
alarmovým nahráváním.
Příklad : Nastavení zálohovací operace pro zálohování
pouze ALARM úseků.
1. Stiskněte SET UP tlačítko pro zobrazení <MENU
SETTING>.
2. Kurzor přesuňte na položku INITIAL SET UP
a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Zobrazí se menu <INITIAL SET UP>.
3. Kolečkem JOG nastavte kurzor na položku
ARCHIVE DATA a otočte SHUTTLE doprava.
• Rozbliká se hodnota položky.
4. Kolečkem JOG nastavte blikající hodnotu na
"ALARM" a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Hodnota přestane blikat.
5. Otočte kroužkem SHUTTLE doleva nebo stiskněte
tlačítko SET UP.
Kolečkem JOG můžete vybírat mezi
těmito hodnotami:
Nastavení FIFO/OWERWRITE modu
‹
Toto je nastavení pro opakované zálohování na HDD
připojený k ID4. Nastavovací položka je v menu
zobrazena je tehdy, když je HDD připojen k ID4. Pokud
při zálohování došlo k výpadku napájení, operace
zálohování se automaticky neobnoví. K restartování
zálohování je potřeba stisknout tlačítko ARCHIVE. (V
případě výpadku v době zálohování časovačem se po
obnovení napájení a zotavení po výpadku funkce
zálohování sama obnoví).
Nyní jsou ale všechna zazálohovaná data až do
okamžiku výpadku napájení ztracena a ukazatel pro
zálohování se vrací zpět na počáteční hodnotu před
výpadkem napájení. Věnujte tomu prosím pozornost.
Před nastavováním FIFO/OVERWRITE modu
se přesvědčete o správném připojení HDD k ID4.
Příklad : Nastavení FIFO/OVERWRITE modu na "ON"
(standardně je "OFF").
1. Zobrazte <MENU SETTING> stiskem SET UP
tlačítka.
2. Nastavte kurzor na INITIAL SET UP a otočte
kroužkem SHUTTLE doprava.
• Zobrazí se menu <INITIAL SET UP>.
"ALL" ... Všechna data zaznamenaná na hlavním
HDD budou zazálohována za pozici danou
ARCHIVE POINTEREM.
"ALARM" ... Ze všech datových bloků (úsek 1MB)
nahraných na hlavním HDD budou zazálohovány
pouze ty, které obsahují alarmový záznam. Jsou-li
alarmové záznamy hodně krátké, mohou se v
zazálohovaných datech vyskytnout i NEalarmové
úseky sousedící s alarmovým záznamem.
3. Kolečkem JOG nastavte kurzor na položku
FIFO/OVERWRITE MODE a otočte kroužkem
SHUTTLE doprava.
• Rozbliká se hodnota položky
1). Zálohování datových bloků, obsahujících alarmový
záznam.
4. Kolečkem JOG nastavte blikající hodnotu na "ON" a
kroužkem SHUTTLE otočte doprava.
• Hodnota přestane blikat.
2). Zálohování krátkých alarmových záznamů.
5. Otočte kroužkem SHUTTLE doleva nebo stiskněte
tlačítko SET UP.
31
Nastavení detekce pohybu
‹
Chcete-li používat funkci detekce pohybu, musíte ji
nejprve zapnout (nastavit "ON") v <INITIAL SET UP>
menu.
Když je toto nastavení "OFF", nelze <MOTION
DETECTION> menu zobrazit.
Podmenu M-DET SETTING v menu A-REC/M-DET
SETTING je nepřístupné, pokud je MOTION
DETECTION "OFF".
Příklad : Nastavení MOTION DETECTION na "ON"
(standardně je "OFF".
1. Stiskněte SET UP tlačítko ke zobrazení <MENU
SETTING>, kolečkem JOG přesuňte kurzor na položku
INITIAL SET UP a kroužkem SHUTTLE otočte
doprava.
• Objeví se <INITIAL SET UP> menu.
V případě <NORMAL REC SETTING> menu
a <A-REC/M-DET SETTING> menu dochází k
těmto změnám:
V případě položky MODE v menu <TIMER
PROGRAM> dochází k těmto změnám:
Pokud je v INITIAL SET UP menu nastaveno
MOTION DETECTION na "ON", nelze v položce
A-REC DURATION v menu <A-REC/M-DET
SETTING> nastavit hodnota "MAN". Pokud tam tato
hodnota byla nastavena a poté jste povolili funkci
MOTION DETECTION, bude automaticky
pozměněna na hodnotu "2s". Když MOTION
DETECTION potom zakážete, ke zpětnému
nastavení "MAN" nedojde, hodnota "2s" zůstane
nastavena.
Menu <INFORMATION>
„
Tato funkce slouží ke kontrole takových informací, jako
je zaznamenané období a SCSI ID číslo hlavního HDD
a periferních zařízení.
2. Nastavte kurzor na položku MOTION DETECTION
a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Hodnota začne blikat
Zobrazení zaznamenaného období
‹
Na monitoru můžete vidět údaj o zaznamenaném
období na hlavním HDD, archivním zařízení a
kopírovacím zařízení.
1. Stiskněte tlačítko INFO.
• Zobrazí se <INFORMATION> menu.
2. Zkontrolujte, že je kurzor na položce RECORDED
PERIOD a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
3. Zobrazí se zpráva "GET S/E INFORMATION.
TURNE THE SHUTTLE RING >> TO EXECUTE.",
nyní otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
3. Otočte JOG kolečkem a nastavte blikající hodnotu
"ON" a pak otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Uvidíte menu <RECORDED PERIOD>
• Blikání ustane.
4. Otočte kroužkem SHUTTLE doleva nebo stiskněte
tlačítko INFO.
4. Otočte kroužkem SHUTTLE doleva nebo stiskněte
tlačítko SET UP.
Nastavte prosím MOTION DETECTION na
"OFF", pokud tuto funkci nepotřebujete.
Pokud jste v INITIAL SET UP menu nastavili
MOTION DETECTION na "ON", budou hodnoty
nastavené v MAX REC FIELDS pozměněny jak je
znázorněno dále. Pozměněné hodnoty se
automaticky nevrátí do původních, když vrátíte
MOTION DETECTION na "OFF".
32
Připojené SCSI zařízení
‹
Na obrazovce můžete zobrazit seznam připojených
SCSI zařízení s jejich ID čísly.
1. Stiskněte tlačítko INFO.
• Zobrazí se <INFORMATION> menu.
2. Kolečkem JOG přesuňte kurzor na položku
CONNECTED SCSI DEVICE a otočte kroužkem
SHUTTLE doprava.
• Na obrazovce uvidíte čísla SCSI.
rozsvítí) i v případě, že nejsou data na hlavním HDD - v
alarm stand-by modu.
Maximální zobrazitelná hodnota
provozního času je 999999 h.
Rychlé nastavení
„
3. Otočte kroužkem SHUTTLE doleva nebo stiskněte
tlačítko INFO.
Zobrazení provozního času
„
Na obrazovce můžete zobrazit provozní čas
(ELAPSED TIME) hlavního HDD, archivního i
kopírovacího zařízení.
Provozní čas archivního a kopírovacího zařízení se
nezobrazuje, když tato zařízení nejsou připojena.
Provozní čas hlavního HDD je započítáván
v době zapnutého napájení rekordéru.
Provozní čas periferního zařízení (ID4) je
započítáván :
1) V době, kdy svítí či bliká tlačítko ARCHIVE.
2) V době, kdy svítí či bliká tlačítko PLAY či REV
PLAY, když je vybráno pro přehrávání archivní
zařízení (svítí indikátor "ARCHIVE" u tlačítka PLAY
DEVICE). Podívejte se na str.16 "Základy
přehrávání".
3) Když svítí či bliká indikátor COPY při obnově dat
z archivního zařízení do hlavního HDD.
Provozní čas periferního zařízení (ID5) je
započítáván :
1) V době, kdy svítí či bliká tlačítko PLAY či REV
PLAY, když je vybráno pro přehrávání kopírovací
zařízení. Podívejte se na str.16 "Základy
přehrávání".
Komplexní nastavení menu, která byla vytvořena pro
různé aplikace, můžete uložit na RDD media (ID5).
V případě potřeby můžete tato nastavení z RDD media
přečíst.
Na jednom RDD mediu můžete mít uloženo
jedno nastavení menu. Když přepíšete nastavení
menu na témže RDD mediu novým nastavením,
zůstane uchováno pouze to, které bylo
nejposledněji zapsáno.Nastavení menu jsou rovněž
přepsána, když je rekordér čte z RDD.
Načtení nastavení RDD→MENU DATA LOADING
‹
Příklad: Načtení nastavení menu z RDD media.
1. Zapněte napájení rekordéru tak, že podržte
stisknuté tlačítko ARCHIVE a k němu stiskněte tlačítko
POWER.
• Zobrazí se <QUICK SETTING> menu.
Není-li připojeno perif. zařízení k ID5, zobrazí
se jen POWER OFF.
Když se vytvářejí nastavení, tlačítko POWER
bliká a rekordér neakceptuje žádné jiné příkazy.
2. Přesvědčete se, že kurzor ukazuje na položku
RDD→MENU DATA LOADING a otočte kroužkem
SHUTTLE doprava.
• Když se zobrazí nápis "TURN THE SHUTTLE RING > > TO
EXECUTE."
2) Když svítí či bliká indikátor COPY při kopírování
dat z hlavního HDD do kopírovacího zařízení.
3) Když svítí či bliká indikátor COPY při obnově dat
z kopírovacího zařízení do hlavního HDD.
3. Otočte kroužkem SHUTTLE dvakrát doprava
• Zobrazí se "LOADING ..." a data se začnou načítat.
1. Stiskněte tlačítko INFO.
• Provozní čas vidíte v nižší části obrazovky.
2. Po kontrole údajů otočte kroužkem SHUTTLE
doleva.
• Menu opustíte opětovným stiskem tlačítka INFO.
• Pokud bylo archivní či kopírovací zařízení odpojeno,
nedojde k resetování údaje o jeho provozním čase.
• Provozní čas archivního zařízení zahrnuje dobu, kdy bylo
stisknuto tlačítko ARCHIVE (stisknutím se tlač. ARCHIVE
4. Zobrazení "COMPLETED" vás informuje o
dokončení načítání dat.
33
5. Na obrazovce je zobrazena zpráva "COMPLETED",
otočte kroužkem SHUTTLE doleva
• Zpráva "COMPLETED" zmizí.
6. Nastavte kurzor na položku POWER OFF a otočte
kroužkem JOG doprava, dojde k nadefinování
nastavení.
• Napájení rekordéru bude vypnuto.
Uložení nastavení MENU DATA SAVING→RDD
‹
Příklad : Uložení menu nastavení na RDD medium.
1. Zapněte napájení rekordéru tak, že podržte
stisknuté tlačítko ARCHIVE a k němu stiskněte tlačítko
POWER.
• Zobrazí se <QUICK SETTING> menu.
Není-li připojeno perif. zařízení k ID5, zobrazí
se jen POWER OFF.
Když se vytvářejí nastavení, tlačítko POWER
bliká a rekordér neakceptuje žádné jiné příkazy.
2. Přesuňte kurzor na položku MENU DATA
SAVING→RDD a otočte kroužkem SHUTTLE doprava
• Když se zobrazí nápis "TURN THE SHUTTLE RING > > TO
EXECUTE."
3. Otočte kroužkem SHUTTLE dvakrát doprava
• Zobrazí se "SAVING..." a data se začnou ukládat.
Po dokončení ukládání se zobrazí "COMPLETED" .
34
4. Na obrazovce je zobrazena zpráva "COMPLETED",
otočte kroužkem SHUTTLE doleva
• Zpráva "COMPLETED" zmizí.
5. Nastavte kurzor na položku POWER OFF a otočte
kroužkem JOG doprava, dojde k nadefinování
nastavení.
• Napájení rekordéru bude vypnuto.
Různá nastavení pro nahrávání
Různá nastavení nahrávání
„
Pro potřeby nahrávání má rekordér mnoho různých nastavení. Na různých stránkách máte popsáno vytváření
nastavení pro normální nahrávání a nahrávání od časovače - viz detaily a odkazy v následující tabulce. Pokud kanál,
který byl v menu <DEFINE GROUP SETTING> nastaven jako provozovaný, nemá videosignál, obdržíte na obrazovce
varovnou zprávu.
NORMÁLNÍ NAHRÁVÁNÍ
str.
IMAGE QUALITY v
<A-REC/M-DET SETTING>
IMAGE QUALITY v
<NORMAL REC SETTING>
Image quality
Nastavení
maxim
záznamu
Doba trvání
záznamu
ALARMOVÉ NAHRÁVÁNÍ
14
MAX REC FIELDS v
<NORMAL REC SETTING>
Nahrávání od časovače
str.
vybraný SELECT REC
MODE vzor v menu
Zaznamenávaný <NORMAL REC SETTING>
kanál kamery
(CH)
15
14
51
35
nastavení RECORD ALARM
v menu
<A-REC/M-DET SETTING>
Nastavení kvality obrazu
‹
Detaily najdete na str.14 "Nastavení kvality obrazu".
Nastavení max. počtu nahrávaných políček
‹
Detaily najdete na str.14 "Nastavení max. počtu
nahrávaných políček".
Odhad doby záznamu
‹
Detaily najdete na str.14 "Nastavení max. počtu
nahrávaných políček".
Kvalita obrazu, max. počet políček záznamu,
‹
definice skupin a délka alarmového záznamu
Při příchodu alarmového signálu (buď ze svorky
ALARM IN nebo z nastavené detekce pohybu) se
rekordér přepne do přednastaveného nahrávacího
intervalu a může tak nahrávat i v jiném než běžném
nahrávacím intervalu.
Když je zjištěn alarmový signál, můžete nahrávat s
jiným intervalem a s jinou kvalitu obrazu.
Příklad : Nastaveni IMAGE QUALITY na "BASIC"
(standardně je "HIGH"). Nastavení MAX. REC FIELDS
37
35
A-REC DURATION v
<A-REC/M-DET SETTING>
51
vybraný vzor SELECT REC
MODE v nastavení MODE v
menu <TIMER PROGRAM>
str.
MAX REC FIELDS v
<A-REC/M-DET SETTING>
START a END čas v
<TIMER PROGRAM>
A-REC DURATION v
<A-REC/M-DET SETTING>
ALARMOVÉ NAHRÁVÁNÍ
IMAGE QUALITY v
<A-REC/M-DET SETTING>
IMAGE QUALITY v
<NORMAL REC SETTING>
35
---
str.
nastavení MODE v
<TIMER PROGRAM>
MAX REC FIELDS v
<A-REC/M-DET SETTING>
14
---
NORMÁLNÍ NAHRÁVÁNÍ
tato stránka
nastavení
Ruční nahrávání
tato stránka
nahrávání
51
35
vybrané RECORD ALARM
nastavení v menu
<A-REC/M-DET SETTING>
37
na "6,25" (standardně je "12,5"). Nastavení PRIORITY
"5" pro CAMERA CH.1 v menu SELECT REC MODE,
PRIORITY "-" pro CAMERA CH.5 (standardně je "1").
Nastavení A-REC DURATION "5M" (stand. je "15s").
Nejprve nastavte položku RECORD ALARM na
"ALL", abyste mohli nastavovat "PRIORITY". Dle
tohoto nastavení se pak bude měnit údaj FILD.
1. Zobrazte <MENU SETTING>, nastavte kurzor na
A-REC/M-DET SETTING a otočte SHUTTLE doprava.
• Zobrazí se menu <A-REC/M-DET SETTING>
2. Přesuňte kurzor na INAGE QUALITY a otočte
SHUTTLE doprava
• Hodnota začne blikat
Pro nastavení kvality obrazu je v menu
NORMAL REC SETTING stejnojmenná položka.
Detaily najdete na str.14
35
3. Kolečkem JOG nastavte blikající hodnotu "BASIC"
a kroužkem SHUTTLE otočte doprava.
7. Zkontrolujte, že kurzor je u kamery č. 1 a otočte
SHUTTLE kroužkem doprava.
• Tím rozblikáte hodnotu ve sloupci "PRI"
• Hodnota přestane blikat.
V položce IMAGE QUALITY můžete
vybírat z těchto možných nastavení
8. Kolečkem JOG nastavte blikající "5" a otočte
SHUTTLE doprava.
• Nyní máte u kamery CH.1 nastavenu prioritu 5.
4. Kolečkem JOG přesuňte kurzor na MAX REC
FIELDS a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Hodnota položky se rozbliká
5. Kolečkem JOG nastavte blikající "6,25F" a pak
otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Hodnota přestane blikat. Ujistěte se, že jste nastavili
správně
9. Obdobným způsobem (zopakujte předchozích dvou
bodů) proveďte nastavení kamery CH.5
• Zkontrolujte správnost nastavení
V položce MAX REC FIELDS můžete
vybírat z těchto možných nastavení
Když je přiřazena hodnota "-", je kamera
zakázána (NEprovozovaná kamera).
Podtržené hodnoty nelze nastavit při zapnuté
funkci detekce pohybu.
Při zapnutí funkce detekce pohybu v INITIAL
SET UP menu dojde k automatické náhradě
(podtržené) hodnoty MAX REC FIELDS jak je
naznačeno dále. Když pak v INITIAL SET UP menu
funkci detekce pohybu zakážete, hodnota se již do
původního stavu nevrátí.
V menu <NORMAL REC SETTING> a <A-REC/MDET SETTING> dochází k těmto náhradám :
Položka PRI může mít tato různá
nastavení:
Pro normální nahrávání provádíte tato nastavení
v položce DEFINE GROUP SETTING menu
<NORMAL REC SETTING>. Detailní popis viz
str.15
10. Otočte kroužkem SHUTTLE doleva.
• Zobrazí se menu <A-REC/M-DET SETTING>.
V položce MODE menu <TIMER PROGRAM> pak:
6. Kolečkem JOG přesuňte kurzor na DEFINE
GROUP SETTING a otočte SHUTTLE doprava.
• Zobrazí se menu <DEFINE ALARM GROUP>.
11. Přesuňte kurzor na položku A-REC DURATION a
otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Hodnota položky se rozbliká
12. Kolečkem JOG nastavte blikající hodnotu "5M", pak
kroužkem SHUTTLE otočte doprava k uložení
nastavení.
• Překontrolujte si své nastavení
36
"MAN" ... Alarmové nahrávání bude trvat tak
dlouho, dokud bude na svorce ALARM IN aktivní
alarmový signál.
V položce A-REC DURATION můžete
nastavovat tyto hodnoty :
Všimněte si prosím, že nelze nastavit v položce
A-REC DURATION hodnotu "MAN", když je
povolena funkce detekce pohybu v <INITIAL SET
UP> menu.
13. Otočte kroužkem SHUTTLE doleva nebo stiskněte
tlačítko SET UP.
Podrobnosti ohledně alarmového
nahrávání" naleznete na str. 54.
Camera Alarm Rec nastavení
‹
Toto je nastavení pro start nahrávání z kamery když
dojde k uzemnění svorky ALARM IN (příchod
alarmového signálu pro nahrávání). Nastavení má
účinek jen při alarmovém nahrávání. Po alarmovém
nahrávání se funkce rekordéru vrací do předchozího
stavu.
Příklad : Nastavení RECORD ALARM na "ALL"
(standardně je "SEP").
1. Stiskněte SET UP tlačítko pro zobrazení <MENU
SETTING>.
2. Kolečkem JOG přesuňte kurzor na A-REC/M-DET
SETTING a pak otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Zobrazí se menu <A-REC/M-DET SETTING>.
Pozn.: Uzemníte-li svorku neprovozované kamery,
nebude to mít žádnou odezvu.
5. Otočte kroužkem SHUTTLE doleva nebo stiskněte
tlačítko SET UP.
Máte-li položku RECORD ALARM nastavenou
na "SEP", pak v položce PRI menu <DEFINE
GROUP SETTING> můžete nastavit jen "1" nebo
"-" a hodnoty FILD nebudou zobrazeny.
Nastavení Pre-Alarm nahrávání
‹
V alarmovém nahrávání máme možnost zaznamenat
signál z kamery ještě před příchodem alarmového
signálu na svorku ALARM IN.
Příklad : Nastavte PRE A-REC na "LONG" (standardně
je "OFF".
1. Nastavte položky IMAGE QUALITY, MAX REC
FIELDS, DEFINE GROUP SETTING, A-REC
DURATION a RECORD ALARM jak bylo popsáno na
stranách 35 - 37.
2. Kurzor přesuňte na položku PRE A-REC a
rozblikejte její hodnotu otoč. SHUTTLE doprava.
3. Kolečkem JOG nastavte blikající hodnotu na
"LONG" a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
Rekordér bude v pohotovostním stavu pro
PRE-ALARM nahrávání.
• Rozsvítí se PRE-ALARM REC indikátor na předním panelu.
3. Nastavte kurzor na položku RECORD ALARM a
otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Hodnota položky začne blikat.
4. Kolečkem JOG nastavte blikající "ALL" a kroužkem
SHUTTLE otočte doprava.
Otáčením JOG můžete vybírat z
těchto možností pro nastavení PRE A-REC :
• Blikání ustane.
4. Uzemněte svorku ALARM IN
• Začne alarmové nahrávání
Kolečkem JOG můžete vybírat mezi
těmito hodnotami
"SEP" ... Alarmové nahrávání bude spuštěno pouze
u té kamery, od níž přišel alarmový signál. Jestliže
přijde alarmový signál na několik vstupů najednou,
začne alarmové nahrávání se ze všech
odpovídajících kamerových vstupů.
"ALL" ... Uzemněním svorky ALARM IN začne
alarmové nahrávání ze všech kamerových vstupů,
které jsou nadefinovány jako "provozované" v menu
<DEFINE ALARM GROUP>.
Délka záznamu před příchodem alarmového
signálu na svorku je závislá na nastavení položek
MAX REC FIELDS, IMAGE QUALITY
a PRE A-REC. Detailní popis najdete na straně 56
"Pre-Alarm nahrávání".
V menu <NORMAL REC SETTING> a <AREC/M-DET SETTING> nemůžete měnit
nastavení, jestliže byla položka PRE-A REC
nastavena na jednu z hodnot "SHORT", "MEDIUM"
či "LONG". Navíc se v položce SELECT REC
MODE v menu <NORMAL REC SETTING> objeví
hodnota "A-REC".
37
Popis aktivace Pre-alarm nahrávání v
programech Timeru najdete na str. 56 "Pre-Alarm
nahrávání".
3. Kolečkem JOG přesuňte kurzor na položku M-DET
SETTING a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Zobrazí se <MOTION> menu.
Na konci Pre-Alarm záznamu se hodnoty položek
alarmového nahrávání IMAGE QUALITY, MAX REC
FIELDS, DEFINE GROUP SETTING
a A-REC DURATION vrátí do svých původních
nastavení.
nahrávací
mod
efektivní
nastavení
záznamu
skutečné
nahrávání
z kanálu
CAMERA CH
Pre-alarm
nahrávání
LONG/MEDIUM/SHORT
z položky PRE A-REC
IMAGE QUALITY/
MAX REC FIELDS z A-REC
Nahrávají se všechny
CAMERA CH s nastavením
PRIORITY 1 - 5 v podmenu
DEFINE ALARM GROUP
Alarmové
nahrávání
IMAGE QUALITY/
MAX REC FIELDS/
A-REC DURATION
J-li položka RECORD ALARM nastavena
na "SEP", nahrává se jen CAMERA CH,
který přijal alarmový signál pro nahrávání.
J-li položka RECORD ALARM nastavena
na "ALL", nahrává se ze všech CAMERA
CH, specifikovaných v DEFINE GROUP
SETTING.
Jestliže chcete spustit alarmové nahrávání signálem ALARM IN, musíte mít u
příslušného CAMERA CH v menu DEFINE ALARM GROUP nastavenu
hodnotu priority jinou než "-".
Při PRE-ALARM nahrávání je záznam prováděn
ze všech kamerových kanálů nadefinovaných v
DEFINE ALARM GROUP, a to i když máte
například nastaveno RECORD ALARM na "SEP"
Pozn.: Důvodem je to, že rekordér předem neví, na
který ALARM IN vstup přijde alarmový signál.
nastavení M-DET (detekce pohybu)
‹
Zde provádíme nastavení vlastností funkce detekce
pohybu (MOTION DETECT), která spouští alarmové
nahrávání v případě detekce pohybu v obraze
zachyceném kamerou. Abyste mohli nastavovat
vlastnosti v menu M-DET SETTING, musíte nejprve
funkci detekce pohybu povolit ("ON") v položce
MOTION DETECTION menu<INITIAL SET UP>. Máteli toto nastavení na "OFF", nebudete schopni menu
M-DET SETTING zobrazit. Podívejte se prosím na
nastavení MOTION DETECTION v <INITIAL SET UP>
menu, popsané na str.32 .
1. Stiskněte tlačítko SET UP pro zobrazení menu
<MENU SETTING>
Pokud jste v INITIAL SET UP menu nastavili
MOTION DETECTION na "ON", budou hodnoty
nastavené v MAX REC FIELDS pozměněny jak je
znázorněno dále. Pozměněné hodnoty se
automaticky nevrátí do původních, když vrátíte
MOTION DETECTION na "OFF".
V případě <NORMAL REC SETTING> menu
a <A-REC/M-DET SETTING> menu dochází k
těmto změnám:
V případě položky MODE v menu <TIMER
PROGRAM> dochází k těmto změnám:
Výběr kamery NO.
‹
V položce SELECTION CAMERA NUMBER zvolíte
číslo kamery, pro kterou budete nastavovat parametry
funkce MOTION DETECTION.
Příklad : Nastavení SELECTION CAMERA NUMBER
na " " (standardně je " ").
1. Po provedení kroku 3 nastavení M-DET SETTING
(ve výše uvedeném popisu) zkontrolujte, že je kurzor
nastaven na položku SELECTION CAMERA NO. a
pak otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Hodnota položky se rozbliká
2. Kolečkem JOG nastavte blikající " " a kroužkem
SHUTTLE otočte doprava.
• Hodnota přestane blikat.
2. Kolečkem JOG nastavte kurzor na položku
A-REC/M-DET SETTING a otočte SHUTTLE doprava.
• Zobrazí se menu <A-REC/M-DET SETTING>.
Po nastavení čísla kamery v položce
SELECTION CAMERA NO. se vám na obrazovce
monitoru na pozadí objeví obraz z právě této
kamery. Po ukončení menu <MOTION> se
zobrazení na monitoru vrátí do původního stavu.
38
Aktivace M-DET na kanálu kamery
‹
Funkci detekce pohybu můžete aktivovat (nastavením
položky CH. MOTION DETECTION) nezávisle pro
každý kamerový kanál. Detekce pohybu na daném
kamerovém kanálu bude účinná jen v případě, že jste
provedli její aktivaci.
Příklad : Nastavení CH. MOTION DETECTION na
"ON" (standardně je "OFF").
1. Po provedení kroku 3 ve výše uvedeném nastavení
M-DET SETTING přesuňte kolečkem JOG kurzor na
položku CH. MOTION DETECTION a otočte kroužkem
SHUTTLE doprava.
2. Ujistěte se, že bliká aktivní symbol "●" v levém
horním rohu obrazovky. Otočením kolečka JOG
docilte, aby blikal neaktivní symbol "•"
• Začne blikat neaktivní "•" symbol.
• Hodnota položky se rozbliká
2. Kolečkem JOG a nastavte blikající hodnotu "ON"
a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
3. Dále stiskněte kamerové tlačítko 4 "→"pro posun
doprava
• Začne blikat aktivní "●" symbol.
• Blikání přestane.
Nastavení masky pro detekci
‹
V tomto kroku definujete tu část obrazu (detekční
masku), která bude kontrolována na detekci pohybu.
Obraz přicházející z kamery je rozdělen v rastru 10x12
polí. Detekční masku můžete vytvořit pomocí bodů
umístěných v rastru a její nastavení uložit.
Příklad : Na obrazu z kamery, kterou jste nastavili
položkou SELECTION CAMERA NO. vytvořte detekční
masku tak, aby byl pohyb detekován jen v pravé
polovině obrazu. Tedy v pravé polovině obrazu musíte
nastavit "aktivní" symboly ("●") a v levé polovině
neaktivní symboly ("•"). Standardně je celý rastr složen
z aktivních "●" symbolů.
"●" ... Aktivní symbol (označuje oblast příslušného
kamerového kanálu, ve které se detekuje pohyb).
"•" ... NEaktivní symbol (označuje oblast příslušného
kamerového kanálu kde není detekce pohybu
prováděna).
1. Po provedení kroku 3 procedury M-DET SETTING
popsané na str.38 nastavte kolečkem JOG kurzor na
položku SET DETECTION MASK a otočte kroužkem
SHUTTLE doprava.
• Zobrazí se menu <SET DETECTION MASK>
4. Kolečkem JOG nastavte blikající neaktivní "•"
symbol. Obdobně opakujte body 2 - 4 pro zaplnění
celé levé poloviny neaktivními body.
Pro posun vlevo stiskněte kamerové tl. 3 "←".
Pro posun vpravo stiskněte kamerové tl. 4 "→".
Pro posun nahoru stiskněte kamerové tl. 5 "↑".
Pro posun dolů stiskněte kamerové tl. 6 "↓".
Pro zaplnění celé obrazovky aktivními symboly
stiskněte kamerové tlačítko 1 "+".
Pro zaplnění celé obrazovky NEaktivními symboly
stiskněte kamerové tlačítko 2 "-".
V době kdy definujete masku nemůžete
provádět jakákoliv jiná nastavení. Chcete-li
definování masky opustit, otočte kroužkem
SHUTTLE doleva.
5. Otočte kroužkem SHUTTLE doleva pro dokončení
nastavení.
39
Nastavení citlivosti
‹
V tomto kroku nastavujeme citlivost na pohyb v
obrazových datech. Obraz z každé kamery je
vzorkován a porovnáván každých 0,6 sec. Citlivost
(SENSITIVITY) je rozdíl v hodnotě jasu dvou vzorků.
Můžeme nastavit 5 úrovní citlivosti. Při nastavení
nejvyšší citlivosti ("HIGHER") bude rekordér reagovat i
na minimální změny. Uvědomte si, že v tomto
případě může docházet k falešným poplachům,
vyvolaným například blikáním zářivek.
Příklad : Nastaveni MOTION THRESHOLD na "5"
(standardně je "2").
1. Po provedení kroku 3 procedury M-DET SETTING
popsané na str.38 nastavte kolečkem JOG kurzor na
řádek MOTION THRESHOLD a otočte SHUTTLE
doprava.
• Rozbliká se hodnota položky.
Příklad : Nastavení SENSITIVITY na "HIGH"
(standardně je "MED").
1. Po provedení kroku 3 procedury M-DET SETTING
popsané na str.38 nastavte kolečkem JOG kurzor na
položku SENSITIVITY a otočte SHUTTLE doprava.
• Rozbliká se hodnota položky.
2. Kolečkem JOG nastavte blikající "HIGH" a otočte
kroužkem SHUTTLE doprava.
• Hodnota přestane blikat.
2. Kolečkem JOG nastavte blikající hodnotu na "5" a
otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Hodnota přestane blikat.
Testovací mód detekce pohybu
‹
Položka TEST MODE je určena k vyzkoušení detekce
pohybu.
Vstup do TEST MODE je umožněn pouze když
při nastavení CH. MOTION DETECTION na "ON".
V položce SENSITIVITY můžete
otáčením kolečka JOG vybírat z těchto možností:
Nastavení prahové úrovně pohybu
‹
Číselným údajem v položce MOTION THRESHOLD
nastavujeme prahovou úroveň pohybu. Číslo udává
minimální počet aktivních bodů (polí rastru - viz popis
výše) ve kterých se musí vyskytnout pohyb, aby to
způsobilo aktivaci signálu "detekce pohybu" (který
může spustit alarmové nahrávání). Uvědomte si
prosím, že detekce pohybu nebude fungovat
jestliže nastavíte příliš velké číslo.
Pozn.: Například pokud jste do detekční masky
nadefinovali 16 aktivních polí a do položky MOTION
THRESHOLD zadáte číslo 17, nedojde vůbec k
aktivaci signálu "detekce pohybu" neboť nemůže být
pohyb detekován v min.17 polích, když jich je maskou
povoleno jen 16.
Čím více se hodnota MOTION THRESHOLD blíží
počtu aktivních polí, tím masivnější změny v pohybu v
obraze musejí nastat k aktivaci signálu "detekce
pohybu".
1. Po provedení kroku 3 procedury M-DET SETTING
popsané na str.38 nastavte kolečkem JOG kurzor na
položku TEST MODE a otočte kroužkem SHUTTLE
doprava
• Hodnota se rozbliká.
2. Kolečkem JOG nastavte blikající "ON" a kroužkem
SHUTTLE otočte doprava.
• Tím vstoupíte do <TEST MODE>
Oblast polí aktivních pro detekci pohybu bude
znázorněna tečkami "•". Dojde-li k pohybu na více
aktivních polích než je dáno položkou MOTION
THRESHOLD, způsobí to aktivaci signálu "motion
detection", který v normálním režimu spouští alarmové
nahrávání a který zde v TEST MODE režimu zobrazí v
aktivních políčkách s pohybem aktivní symbol "●".
Pokud detekce pohybu nefunguje tak jak jste
zamýšleli, opravte prosím svá nastavení.
3. TEST MODE ukončíte otočením SHUTTLE doleva.
Když je pohyb v aktivní oblasti nadefinované
MOTION DETECTION funkcí nepřerušovaně
40
detekován, bude též alarmové nahrávání pokračovat
bez přerušení dalším alarmovým nahráváním. Ve
výpisu ALARM LIST nebudou takováto alarmová
nahrávání následující spojitě za sebou zaznamenána.
Pokud se alarmové nahrávání zastaví a pak později
opět spustí, bude to v alarmovém listu zaregistrováno.
POZASTAVENÍ FUNKCE DETEKCE POHYBU
Když v důsledku neustálého vyhodnocení detekce
pohybu stále trvá alarmové nahrávání, rekordér
nepřijímá instrukce pro provádění jiných funkcí. V
tomto případě je možné stiskem tlačítka STOP funkci
MOTION DETECTION na 2 sekundy zmrazit a zastavit
alarmové nahrávání.Nyní můžete provádět nastavení
nějakých jiných funkcí. Jestliže nedojde ke změně
nastavení, rekordér se automaticky po 2 sekundách
vrátí k nahrávání.
Funkce detekce pohybu je nedostupná když je
otevřené nějaké menu.
Při nedostupnosti funkce detekce pohybu
NEsvítí indikátor M-DET .
Mohou se vyskytnout případy, kdy funkce rekordéru
MOTION DETECT nefunguje správně díky externím
podmínkám, vstupnímu videosignálu nebo díky jiným
okolnostem.
Pokud chcete funkcí MOTION DETECT
aktivovat alarmové nahrávání, musíte mít v položce
PRI (priority) manu DEFINE ALARM GROUP
nastavenou nějakou jinou hodnotu než "-".
41
Multiplexer
Funkce multiplexeru
„
Základní funkce multiplexeru jsou popsány na stranách
13 až 14.
Jak používat tlačítko ZOOM
‹
1. Stiskem tlač.ZOOM zobrazte ukazatel zoomu (X).
• Funkce zvětšování může být použita pouze v
celoobrazovkovém režimu
Tlačítka multiplexeru
„
Tlačítkem SPLIT/SEQUENCE můžete cyklicky měnit
druhy zobrazení :
Čím více bude zapojeno a provozováno kamer,
tím delší bude interval obnovování obrazu z
jednotlivých kamer. Proto, pokud některé kamery
nepotřebujete, nastavte je jako neprovozované v
menu <NORMAL REC SETTING> a <AREC/MDET SETTING> - podmenu DEFINE
GROUP SETTING.
V reálném čase můžete pozorovat obraz při
nastavení SINGLE SCREEN (jeden obraz).
Detailní popis tlačítekSPLIT/SEQUENCE a
ZOOM - viz níže.
Rozmístění obrazů kamer do
jednotlivých políček můžete dle vlastní potřeby
definovat v menu <MPX DISPLAY>, podmenu
SPLIT SCREEN SETTINGS. V dalším textu bude
detailně popsáno nastavení rozmístění v SPLIT 4
SCREEN, 9 a 16.
2. Použitím kamerových tlačítek 3 až 6 přesuňte
ukazatel (X) na potřebnou pozici.
3. Stiskem kamerového tlačítka 1 (ZOOM IN) zvětšíte
obraz 2x a 4x oproti normálnímu zobrazení.
Během přehrávání můžete rovněž
měnit rozdělení obrazovky použitím tlačítka
SPLIT/SEQUENCE následovně :
Pokud je v menu <MPX DISPLAY> nastavena
položka SPLIT SW PATTERN na hodnotu SHORT,
lze při přehrávání měnit rozdělení obrazovky jen na
SPLIT 16 či SINGLE SCREEN.
Jestliže je neprovozovaná kamera nastavena
do zobrazení SPLIT 4 či SPLIT 9 v menu <SPLIT
SCREEN SETTING>, bude se v jejím poli místo
jejího čísla zobrazovat "-".
Stiskem kamerového tlač. 2 (ZOOM OUT)
budete obraz zmenšovat až do normálního
zobrazení.
Když máte zvětšený obraz na obrazovce, nelze
zobrazit menu.
Pozn.: Menu nelze zobrazit, když je zapnuta funkce
ZOOM, tedy když červeně svítí ZOOM tlačítko.
Pozice ukazatele ZOOMu se nemění se změnou
režimu zobrazení nebo při vypnutí napájení což je
výhodné v situacích, kde je potřeba sledovat pulty
nebo pokladny. Kromě toho můžete také použít
ukazatel ZOOMu při přehrávání záznamu.
Přehráváte-li na obrazovce záznam z několika
kamer, může se při použití zoomu v PAUSE modu
stát, že bude obrazovka černá. V tomto případě
obnovíte zvětšený obraz posunem kolečkem JOG
na další snímek.
Během spouštěné sekvence můžete pouhým
stiskem tlačítka kamery zobrazit její signál přes
celou obrazovku. Pro návrat k pův. sekvenci stačí
stisknout tlačítko SPLIT/SEQUENCE.
42
Protože je funkce ZOOM prováděna
elektronickou cestou, bude na zvětšených detailech
obrazu patrná pixelizace.
* Zvětšený obraz je zrušen dojde-li ke spuštění
alarmového nahrávání.
Jak používat tlačítka s čísly kamer
‹
Stiskem tlačítka kamery dojde ke zobrazení videosignálu kamery, připojené k odpovídajícímu BNC konektoru na
zadním panelu. Je-li v menu <NORMAL REC SETTING> a <A-REC/M-DET SETTING> v položce DEFINE GROUP
SETTING nastavena kamera jako neprovozovaná, objeví se při jejím zobrazení (vedle údaje o čase) symbol
neprovozované kamery.
Je-li zapnuto sekvenční zobrazování, ve kterém nevidíte signál z neprovozované kamery,
můžete si obraz neprovozované kamery pustit stisknutím jejího tlačítka. Ke zobrazování sekvence se pak vrátíte
jednoduše stisknutím tlačítka SPLIT/SEQUENCE.
Tlačítko SPLIT/SEQUENCE
„
Tlačítkem SPLIT/SEQUENCE můžeme přepínat mezi těmito režimy zobrazení:
Funkce tlačítek SPLIT/SEQUENCE, ZOOM a tlačítek s čísly kamer
„
V režimu rozdělení obrazovky (SPLIT) či sekvenčním SPLIT režimu je aktuální časová informace zobrazována
v modu DISPLAY MODE 1 a její umístění nelze měnit. Pokud je kamera nastavena jako provozovaná, ale do
BNC vstupního konektoru nejde videosignál, bude její políčko modré. Políčko neprovozované kamery bude ve
SPLIT režimu či sekvenčním SPLIT režimu černé.
režim zobrazení
SPLIT 16
SPLIT 9 MODE a (9a)
SPLIT 9 MODE b (9b)
SPLIT 4 MODE a
SPLIT 4 MODE b
SPLIT 4 MODE c
SPLIT 4 MODE d
(4a)
(4b)
(4c)
(4d)
celá obrazovka sekvenční
SPLIT 4 sekvenční
SPLIT 9 sekvenční
bez
zvětšení
SPLIT/
/SEQUENCE
tlačítko
ZOOM
tlačítko
Blikání/svit
tlačítek kamer
Videosignál z provozované kamery bude zobrazen v modu SPLIT16. Obrazy z
kamer budou na obrazovce seřazeny tak, jak je to nastaveno v položce DEFINE
GROUP SETTING menu <NORMAL REC SETTING> a <A-REC/M-DET
SETTING>. Svítit budou tlačítka jen těch kamer, které jsou ve výše uvedených
menu nastaveny jako provozované.
Na obrazovce s 9 políčky budou obrazy těch kamer, které byly nastaveny v položce
SPLIT9a (nebo b) podmeu <SPLIT9 SCREEN SETTING>, menu <MPX DISPLAY>.
Obrázky se budou postupně měnit a zobrazovat v pořadí rozsvícených kamerových
tlačítek. Nastavte prosím položku DEFINE GROUP SETTING v menu <NORMAL
SETTING> nebo v menu <A-REC/M-DET SETTING>. Budou svítit jen ta tlačítka
kamer, které jsou nadefinované jako provozované v DEFINE GROUP SETTING v
menu <NORMAL SETTING> nebo v menu <A-REC/M-DET SETTING>.
Na obrazovce se 4 políčky budou obrazy těch kamer, které byly nastaveny v položce
SPLIT4a (nebo b,c,d) podmeu <SPLIT4 SCREEN SETTING>, menu <MPX
DISPLAY>. Obrázky se budou postupně měnit a zobrazovat v pořadí rozsvícených
kamerových tlačítek. Nastavte prosím položku DEFINE GROUP SETTING v menu
<NORMAL SETTING> nebo v menu <A-REC/M-DET SETTING>. Budou svítit jen ta
tlačítka kamer, které jsou nadefinované jako provozované v DEFINE GROUP
SETTING v menu <NORMAL SETTING> nebo v menu <A-REC/M-DET SETTING>.
Celoobrazovkové zobrazení obrázku z kamery na dobu, která je nadefinována v
položce SEQUENCE v menu <MPX DISPLAY>. Tlačítko právě zobrazované kamery
svítí. Pokud je zrovna zobrazována kamera definovaná jako "neprovozovaná",
objeví se znak ( ) vpravo od dvojčíslí sekund.
Postupně a po nastavený čas se budou na obrazovce objevovat jednotlivá
zobrazení SPLIT4 (abcd, abc, ab nebo a). Svítit budou jen tlačítka kamer, které byly
nastavené jako "provozované" v DEFINE GROUP SETTING v menu <NORMAL
SETTING> nebo v menu <A-REC/M-DET SETTING>. Pokud je zrovna zobrazován
obraz z "neprovozované" kamery, bude místo čísla kamery zobrazena pomlčka "-".
Postupně a po nastavený čas se budou na obrazovce objevovat jednotlivá
zobrazení SPLIT9 (ab, nebo a). Svítit budou jen tlačítka kamer, které byly nastavené
jako "provozované" v DEFINE GROUP SETTING v menu <NORMAL SETTING>
nebo v menu <A-REC/M-DET SETTING>. Pokud je zrovna zobrazován obraz z
"neprovozované" kamery, bude místo čísla kamery zobrazena pomlčka "-".
Strana
45
44
44
42
42, 44
42, 44
Svítí tlačítko kamery, která je zobrazována.
42
Svítí tlačítko kamery, na které jste aktivovali funkci zoomu.
42
celá
obrazovka
se
zvětšením
během ALARM
nahrávání a PREALARM nahrávání
*pokud ALARM či PREALARM signál přijde
během režimu
SPLIT/SEQUENCE
Při ALARM či PRE-ALARM nahrávání budou blikat ta tlačítka kamer, u kterých alarm
vznikl a to bez ohledu na zobrazovací režim (SPLIT 16, SPLIT 9, SPLIT 4, SINGLE
DISPLAY)
54, 56
43
Zobrazení s multiplexerem
„
Nastavení SCREEN SW PATTERN
‹
V následujících krocích provedeme nastavení
SCREEN SW PATTERN. Touto položkou určujeme,
jaké typy zobrazení budeme moci přepínat tlačítkem
SPLIT/SEQUENCE.
Příklad: Nastavení SCREEN SW PATTERN na
"SHORT" (standardně je "ALL")
1. Stiskněte SET UP tlačítko pro zobrazení <MENU
SETTING>.
2. Kolečkem JOG posuňte kurzor na řádek MPX
DISPLAY a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Zobrazí se menu <MPX DISPLAY>
3. Kolečkem JOG posuňte kurzor na SPLIT 4
SCREEN SETTING a otočte doprava SHUTTLE.
• Zobrazí se menu <SPLIT 4 SCREEN SETTING>
1. Stiskněte SET UP tlačítko pro zobrazení <MENU
SETTING>.
2. Kolečkem JOG posuňte kurzor na řádek MPX
DISPLAY a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Zobrazí se menu <MPX DISPLAY>
4. Ujistěte se, že kursor je u položky SPLIT4a, pak
otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
5. Ověřte si, že levé horní číslo bliká (standardně je
zde nastavena "1"). Kolečkem JOG nyní nastavte vámi
požadované číslo kamery. Pak otočte kroužkem
SHUTTLE doprava k uložení nastavení.
• Začne blikat další pozice s číslem kamery
3. Zkontrolujte, zda je kurzor na položce SREEEN SW
PATTERN a otočte kroužkem SHUTTLE doprava
• Rozbliká se hodnota této položky
4. Kolečkem JOG nastavte v položce hodnotu SHORT
a otočte SHUTTLE kroužkem doprava.
6. Dle předchozího popisu nastavte postupně ve
všech pozicích čísla kamer.
• Nastavená hodnota přestane blikat
"ALL": tlačítkem SPLIT/SEQUENCE budeme moci
postupně přepínat mezi všemi režimy rozdělené
obrazovky (SPLIT) i sekvenčními SPLIT 4 a 9.
"SHORT": budeme ve výběru režimů zobrazení
omezeni pouze na sekvenční zobrazování celé
obrazovky, sekvenční SPLIT4, sekvenční SPLIT9, a
normální SPLIT 16 . Při přehrávání zde můžeme
využít pouze zobrazení celé obrazovky a SPLIT 16.
5. Otočte kroužkem SHUTTLE doleva nebo stiskněte
SET UP tlačítko k uzavření menu.
Nastavení položky SPLIT 4 SCREEN SETTING
‹
Položka SPLIT 4 SCREEN SETTING v menu <MPX
DISPLAY> slouží k definování umístění obrazů z
kamer při dělení obrazovky na 4 políčka. Můžeme
definovat čtyři různé vzory umístění, označené
písmeny - SPLIT 4a, SPLIT 4b, SPLIT 4c, SPLIT 4d.
7. Zkontrolujte si nastavení všech čísel kamer, pak
uložte nastavení otočením SHUTTLE doprava.
• Blikání ustane
• Ve vzoru se nesmějí vyskytovat dvě stejná čísla kamer.
Umístíme-li dvě (a více) kamery stejné, bude zde stále první
(vlevo nahoře) či poslední (vpravo dole) číslo blikat a
nebudeme schopni opustit toto nastavování. Teprve po
zadání všech čísel různých lze zastavit blikání (viz výše) a
ukončit nastavování.
8. Stiskněte SET UP tlačítko
• <SPLIT4 SCREEN MENU> zmizí
Nastavení položky SPLIT 9 SCREEN SETTING
‹
Příklad: Zobrazení požadovaných kamer v
požadovaném uspořádání ve SPLIT 9 SCREEN.
1. Stiskněte SET UP tlačítko pro zobrazení <MENU
SETTING>.
Kolečkem JOG posuňte kurzor na řádek MPX
DISPLAY a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Zobrazí se menu <MPX DISPLAY>
44
2. Kolečkem JOG posuňte kurzor na SPLIT 9
SCREEN SETTING a otočte doprava SHUTTLE.
• Zobrazí se menu <SPLIT 9 SCREEN SETTING>
3. Ujistěte se, že kursor je u položky SPLIT9a, pak
otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
4. Zopakujte kroky 5 až 7 popsané v SPLIT 4
SCREEN SETTING pro nastavení zbývajících pozic.
• Nelze uložit nastavení vzoru, pokud se v něm vyskytují
stejná čísla kamer.
5. Stiskněte SET UP tlačítko
Nastavení kvality obrazu rozdělené obrazovky
‹
Nastavením položky IMG QLTY v menu <MPX
DISPLAY> určujeme kvalitu obrazu políček v režimu
dělené obrazovky.
Při nastavení "HIGH" budou zřetelné drobné detaily v
obraze. Naproti tomu nastavení "NO FLICKER"
redukuje blikání obrazovky, ale na druhou stranu
zhoršuje vertikální rozlišení.
Při nastavení IMG QLTY na NO FLICKER
budou obrázky v režimu SPLIT4,9 či16 méně blikat,
ale trochu se zhorší jejich vertikální rozlišení.
Příklad : Nastavení kvality obrazu rozdělené obrazovky
na "NO FLICKER" (standardně je nastaveno "HIGH").
• <SPLIT9 SCREEN MENU> zmizí
1. Stiskněte SET UP tlačítko pro zobrazení <MENU
SETTING>.
Nelze ukončit nastavování vzoru, pokud se v
něm na různých pozicích vyskytují stejná čísla
kamer. Musíte změnit nastavení tak, aby všechna
čísla byla různá.
2. Kolečkem JOG posuňte kurzor na řádek MPX
DISPLAY a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
Nastavení položky SPLIT 16 SCREEN SETTING
‹
Příklad: Zobrazení požadovaných kamer v
požadovaném uspořádání ve SPLIT 16 SCREEN.
1. Stiskněte SET UP tlačítko pro zobrazení <MENU
SETTING>.
2. Kolečkem JOG posuňte kurzor na řádek MPX
DISPLAY a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Zobrazí se menu <MPX DISPLAY>
3. Kolečkem JOG posuňte kurzor na IMG QLTY
a otočte doprava SHUTTLE.
4. JOG kolečkem vyberte hodnotu "NO FLICKER"
a kroužkem SHUTTLE otočte doprava.
• Hodnota přestane blikat
• Zobrazí se menu <MPX DISPLAY>
3. Kolečkem JOG posuňte kurzor na SPLIT 16
SCREEN SETTING a otočte doprava SHUTTLE.
• Zobrazí se menu <SPLIT 16 SCREEN SETTING>
4. Ujistěte se, že kursor je u položky SPLIT16, pak
otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
5. Zopakujte kroky 5 až 7 popsané v SPLIT 4
SCREEN SETTING pro nastavení zbývajících pozic.
• Nelze uložit nastavení vzoru, pokud se v něm vyskytují
stejná čísla kamer.
6. Stiskněte SET UP tlačítko
• <SPLIT9 SCREEN MENU> zmizí
Nelze ukončit nastavování vzoru, pokud se v
něm na různých pozicích vyskytují stejná čísla
kamer. Musíte změnit nastavení tak, aby všechna
čísla byla různá.
5. Pro dokončení nastavení otočte nyní kroužkem
SHUTTLE doleva nebo stiskněte tlačítko. SET UP.
Nastavení SEQUENCE
‹
Nastavení položky SEQUENCE v menu <MPX
DISPLAY> ovlivňuje sekvenční přepínání obrazů z
připojených kamer. Nestavujeme zde parametry pro
režimy:
• sekvenční přepínání 16 celých (nedělených) obrazů. Ke
každému kroku sekvence 1...16 můžeme přiřadit libovolné
číslo kamery anebo nemusíme přiřadit žádnou kameru. V
sekvenci se mohou vyskytovat i stejná čísla kamer. Dále
můžeme u každého kroku sekvence definovat jeho dobu
trvání (1s - 30s s krokem 1s).
• sekvenční přepínání čtveřic (SPLIT4) - zde určujeme vzory
režimu SPLIT4 pro sekvenční přepínání. Nastavitelné jsou
tyto kombinace vzorů: "abcd", "abc", "ab","a". Dalším
parametrem pro nastavení je zde doba trvání zobrazení
vzoru (1s - 30s s krokem 1s).
• sekvenční přepínání devític (SPLIT9) - zde určujeme vzory
režimu SPLIT9 pro sekvenční přepínání. Nastavitelné jsou
tyto kombinace vzorů: "ab", "a".
Dalším parametrem pro nastavení je zde doba trvání
zobrazení vzoru (1s - 30s s krokem 1s).
1. Stiskněte SET UP tlačítko pro zobrazení <MENU
SETTING>.
45
2. Kolečkem JOG posuňte kurzor na řádek MPX
DISPLAY a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
vlastně zafixujete na monitoru obrazy kamer v
sekvenčním zobrazení.
• Zobrazí se menu <MPX DISPLAY>
3. Kolečkem JOG posuňte kurzor na řádek
SEQUENCE a otočte doprava SHUTTLE.
• Zobrazí se menu <SEQUENCE>
4. Kolečkem JOG posuňte kurzor na požadovaný
řádek a kroužkem SHUTTLE otočte doprava
Zobrazení titulku
‹
Nastavení položky CH.TITLE v menu <MPX
DISPLAY> má vliv na zobrazení čísla kanálu kamery
(v kroužku) a dodatečně nadefinovaného názvu
kamery - titulku. Jsou tři různé možnosti nastavení :
• Začne blikat číslo kanálu (CH).
Menu SEQUENCE zabírá dvě obrazovky.
Otáčením kolečka JOG doprava postupně
přecházíte na další řádek SEQ. Přechod ze
spodního řádku na další způsobí automatický
přechod na druhou obrazovku tohoto menu.
TITLE: kromě čísla kanálu kamery (v kroužku) se
zobrazuje též nadefinovaný titulek
CH.NO: zobrazuje se jen číslo kanálu
NONE: nezobrazuje se ani jedno z výše uvedených
Příklad: Zobrazte na obrazovce titulek (standardně je
nastaveno pouze zobrazení čísla kanálu CH.NO.).
1. Stiskněte SET UP tlačítko pro zobrazení <MENU
SETTING>.
2. Kolečkem JOG posuňte kurzor na řádek MPX
DISPLAY a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Zobrazí se menu <MPX DISPLAY>
3. Kolečkem JOG posuňte kurzor na řádek CH.TITLE
a otočte doprava SHUTTLE.
5. Kolečkem JOG nastavte požadované číslo kanálu
a uložte jej otočením kroužku SHUTTLE doprava.
• Hodnota položky se rozbliká
• Blikat teď začne hodnota položky TIME
4. Kolečkem JOG nastavte blikající hodnotu "TITLE",
pak k dokončení nastavení otočte SHUTTLE doprava.
6. Otáčením kolečka JOG nastavte požadovanou
hodnotu a pak ji uložte otočením SHUTTLE doprava.
.
• Max. hodnota v této položce je 30s
5. Ukončete menu otočením kroužku SHUTTLE
doprava nebo stiskem tlačítka SET UP.
7. Opakujte body 4,5,a 6 pro nastavení dalších kamer.
8. (Budete-li si přát přepínání vzorů a...d zobrazení
SPLIT4) Kolečkem JOG posuňte kurzor na řádek
SPLIT4. Kroužkem SHUTTLE otočte doprava a
můžete vybírat skupiny vzorů abcd, abc, ab nebo a.
• Vybraná skupina vzorů bude blikat.
Titulek
‹
Titulek definujeme ke každé ze 16 kamer zvlášť v
položce CAMERA TITLE v menu <MPX DISPLAY>.
Maximální délka titulku je 16 znaků.
V celoobrazovkovém režimu (one screen) se
zobrazuje celý titulek. V režimu SPLIT 4 se
zobrazuje prvních 8 znaků. V režimech SPLIT 9 a
SPLIT 16 nelze titulek zobrazit. Titulek není
zaznamenáván spolu se signálem, je mixován až
do výstupního obrazového signálu pro monitor.
Příklad: Nadefinování titulku "EXIT" pro CH5 (kanál
č.5).
Ve zobrazení SPLIT4 si můžete vybrat tyto
skupiny vzorů, které se budou cyklicky přepínat :
abcd, abc, ab nebo a. Obdobně pro zobrazení
SPLIT9 : ab nebo a. Uvědomte si, že nastavením a
46
1. Stiskněte SET UP tlačítko pro zobrazení <MENU
SETTING>.
2. Kolečkem JOG posuňte kurzor na řádek MPX
DISPLAY a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Zobrazí se menu <MPX DISPLAY>
3. Kolečkem JOG posuňte kurzor na řádek CAMERA
TITLE a otočte kroužkem doprava SHUTTLE.
Nastavení zobrazení při alarmu
‹
Položkou ALARM DISPLAY v menu <MPX DISPLAY>
určujeme reakci zobrazení při příchodu alarmového
signálu.
Je-li nastavena hodnota "ON", pak příchod alarmového
signálu způsobí přepnutí obrazovky z běžného režimu
do celoobrazovkového režimu kamery jejíž alarmový
signál přišel. Když v době alarmového nahrávání přijde
nějaký další alarmový signál, zobrazí se obdobně
obraz z příslušné kamery. Rekordér se vrátí k
původnímu běžnému režimu zobrazení po zkončení
alarmového nahrávání.
Příklad: Nastavení položky ALARM DISPLAY na "OFF"
(standardně je "ON").
1. Stiskněte SET UP tlačítko pro zobrazení <MENU
SETTING>.
Menu <CAMERA TITLE> zabírá dvě obrazovky.
Posuvem kurzoru z řádku 8 na další řádek dojde k
automatickému zobrazení druhé části menu.
4. Otáčením JOG kolečka doprava přesuňte kurzor na
CH5. Pak otočte kroužkem SHUTTLE doprava čímž
rozblikáte první pozici v poli TITLE.
2. Kolečkem JOG posuňte kurzor na řádek MPX
DISPLAY a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Zobrazí se menu <MPX DISPLAY>
3. Kolečkem JOG posuňte kurzor na řádek ALARM
DISPLAY a otočte kroužkem doprava SHUTTLE.
• Hodnota položky začne blikat
5. Otáčejte JOGem až zobrazíte písmeno "E". Pak
otočte SHUTTLE kroužkem doprava čímž přejdete k
nastavování další pozice.
4. Kolečkem JOG nastavte "OFF" a kroužkem
SHUTTLE otočte doprava k uložení nastavení.
• Blikání přestane.
6. Opakováním kroků 4 a 5 zadejte celý text "EXIT".
• Máte-li blikající znak, pak otočením kroužku SHUTTLE
doleva dojde k jeho vymazání. Pro ukončení nastavování
titulku musíte přesunout kurzor do pravé krajní pozice řádku
a pak otočit kroužkem SHUTTLE doprava. Tím uložíte
titulek, který jste právě nastavili.
• Chcete-li vytvářet další titulek, přesuňte kurzor na
požadovaný řádek.
5. Pro opuštění menu otočte kroužkem SHUTTLE
doleva nebo stiskněte tlačítko SET UP.
7. Nastavování titulků zkončíte otočením kroužku
SHUTTLE doleva nebo stiskem tlačítka SET UP.
• Menu nelze ukončit pokud nemáte uložený titulek. Uložení
nastavení je popsáno v bodě 6.
47
Praktické příklady
Příklad 1: Simultánní zálohování s
„
použitím časovače
• V <DEFINE GROUP SETTING> zadejte do modu (A)
nastavení pro 16 kamer.
Časovač může být využit pro týdenní zálohování dat
ikdyž rekordér běží v nepřetržitém nahrávacím
provozu. Po dokončení zálohování bude ze zálohovací
jednotky medium automaticky vysunuto a nové může
být vloženo.
Konfigurace systému
Příklad systému s těmito periferiemi :
Pro každý nahrávací mod kamer (A), (B), (C)
můžete nastavit odlišný počet kamer, viz str.15 .
• 16 videokamer
• archivní zařízení připojené na ID4
• Monitor
3)Proveďte následující nastavení do vzoru P1 v menu
<TIMER PROGRAM> :
Obraz z každé kamery je nahráván 24 hodin denně
a zálohování nahraných dat je prováděno jednou
týdně, aniž by se přerušil současný záznam z
kamer. Rekordér zaznamenává jeden FIELD za
sekundu v kvalitě "BASIC". Záznamová rychlost
každé kamery je jeden FIELD za 16 sec.
• Program č.1 časovače : denní nahrávání od 00:00 do 00:00
dalšího dne s akcí "A-1". (Toto nastavení aktivuje všechny
kamery v provozním modu A s rychlostí záznamu 1 snímek
za sekundu.)
• Program č.2 časovače : neděle ("SUN") od 00:00 do 05:00
s akcí "EJECT"
Zobrazený symbol "●" mezi sloupci START a
END indikuje, že nahrávání pokračuje do
následujícího dne.
Nastavení
1) Nastavení pro záznam jsou následující:
• Nastavení IMAGE QUALITY na "BASIC"
"SKIP" ... Toto nastavení použijte, když chcete
dočasně přerušit nahrávání časovačem. Napájení
bude vypnuto a po čas nastavený v tomto programu
se nebude nahrávat.
"POWER" ... Rekordér bude po čas nastavený
programem ve stavu "POWER ON". Toho můžeme
využít k jakési časové rezervaci pro alarmové
nahrávání.
Schopnost spojitého týdenního záznamu je
závislá na nastavení IMAGE QUALITY a MAX REC
FIELDS. Detaily ohledně souvislosti doby záznamu,
zázn. intervalu a kvality obrazu najdete v "Tabulka
nahrávacích časů" na str. 74.
• Nastavte MAX REC FIELDS na "1F".
• Nastavte HDD FULL na "REPEAT".
2) Nastavení kamer a definice titulků jsou vytvořena
takto:
48
"ARC" (ARCHIVE) ... Zaznamenaný obsah HDD je
zálohován na zálohovací zařízení.
"EJECT" ... Po zazálohování záznamu z HDD
dojde k automatickému vysunutí media.
Můžete nastavit neobvyklý pracovní
mod použitím programu časovače P2. Když máte
toto nastavení, můžete systém přepínat mezi
normálním a neobvyklým pracovním modem.
4) Nastavte pracovní mod časovače na "P1"
Po skončení těchto nastavení stiskněte tlačítko TIMER
REC. Rekordér bude ve stavu pohotovosti pro
nahrávání od časovače.
Pozn.: Protože je zde nastaveno nepřetržité nahrávání,
nedojde po stisku TIMER REC tlačítka k vypnutí
rekordéru nýbrž k bezprostřednímu započetí nahrávání
v nastaveném modu.
Příklad 2 : Nekonečné nahrávání
„
Kopie a zálohy až 3 denních záznamů můžete
vytvářet během nepřetržitého nahrávání. Podívejte se
na str. 64 kde jsou detaily o kopírování.
Konfigurace systému
Příklad systému s těmito periferiemi :
• 16 videokamer
• archivní zařízení připojené na ID4 nebo kopírovací zařízení
připojené na ID5
• Monitor
Příklad 3
„
Pro kamery můžete nastavit různé nahrávací mody A
a B v nichž specifikujete, které z kamer budou účinné
ve který čas a nebo ve který den (dny). Když je v
provozu hodně kamer, můžete zredukovat záznamový
interval. Zaznamenáváte-li z malého počtu kamer,
můžete záznamový interval prodloužit.
Konfigurace systému
Nastavení jsou provedena tak, že zálohy budou
vytvářeny každé pondělí ráno mezi 00:00 - 05:00.Pro
usnadnění práce s výměnou media je nastaveno
automatické vysunutí po dokončení zálohování (MODE
je nastaveno na "EJECT".
Kamery v SELECT REC MODE (A) budou nahrávány
od pondělí do pátku v době od 08:00 do 15:00 h. V
tytéž dny budou kamery v SELECT REC MODE (B)
nahrávány od 15:00 do 20:00 h.
Kamery v SELECT REC MODE (B) budou dále
nahrávány v sobotu a v neděli a to v době od 08:00 do
7:00 h.
Přehled časového plánu :
Obrazy z kamer jsou zaznamenávány 24 hodin denně.
• Nastavte IMAGE QUALITY na "HIGH"
• Nastavte MAX REC FIELDS na "2,5F"
• Nastavte HDD FULL na "REPEAT".
Nastavení
1) Nastavení NORMAL REC (normálního) nahrávání :
• Nastavte IMAGE QUALITY na "STANDARD".
• Nastavte MAX REC FIELDS na "1F".
• Nastavte HDD FULL na "REPEAT".
2) Nastavení kamer a titulků je vytvořeno následovně
(viz str. 46) :
Po dokončení výše uvedených nastavení stiskněte
tlačítko REC pro započetí kontinuálního nahrávání.
• Pro kamery 1 - 9 nastavte provozní mod A.
Vytváření kopií podle potřeby
‹
Následující řádky popisují jak vytvářet kopie úseků
zaznamenaných dat při běžícím nahrávání:
● Změňte automatické nastavení rozsahu pro
kopírování na manuální.(MANUAL) a zadejte čas
počátku a konce dat, která chcete kopírovat. (Viz str.
64 .)
Zálohování dle potřeby
‹
Pro vytvoření zálohy části nebo všech zapsaných dat
na disku při současném nahrávání zasuňte vhodné
medium do zálohovací jednotky a stiskněte tlačítko
ARCHIVE.
• Pro kamery 1,2,3,8,9,12 a 14 nastavte provozní mod B.
3) Nastavení časovače - TIMER PROGRAM :
49
• Rozmezí dní (zde pondělí až pátek) předdefinujete ve
speciální položce SPECIAL DW a do sloupce DW pak zadáte
hodnotu "SPL" což je odkaz právě na SPECIAL DW.
• Program #1: "SPL", čas 08:00-15:00, "A -1".
• Program #2: "SPL", čas 15:00-20:00, "B -1".
• Program #3: sobota "SAT", čas 08:00-17:00, "B -1".
• Program #4: neděle "SUN", čas 08:00-17:00, "B -1".
• Program #5: pondělí "MON", čas 00:00-05:00, "EJECT".
Po dokončení těchto nastavení stiskněte tlačítko
TIMER REC k započetí činností časovače.
Dle dalších bodů proveďte nastavení pro akci
"POWER" při níž je použito detekovaní pohybu:
Pozn.: nastavujte v menu <A-REC/M-DET SETTING>
• nastavte IMAGE QUALITY na "HIGH"
• nastavte MAX REC FIELDS na "1F"
• nastavte A-REC DURATION na "5M"
• nastavte RECORD ALARM na "ALL"
• nastavte PRE A-REC na "MEDIUM"
• nastavte v menu <DEFINE ALARM GROUP> kamery
1,2,3,8,9,12 a 14 :
Příklad 4
„
Toto je příklad činnosti, kdy je v nastavení časovače
zkombinováno normální (NORMAL REC) a alarmové
nahrávání s detekcí pohybu (MOTION DETECTION).
Konfigurace systému
Nastavení jsou provedena tak, že zálohy budou
vytvářeny každé pondělí ráno mezi 00:00 - 05:00h.Pro
usnadnění práce s výměnou media je nastaveno
automatické vysunutí po dokončení zálohování
(MODE) je nastaveno na "EJECT".
Ve dnech pondělí až pátek:
- budou kamery v SELECT REC MODE (A) nahrávány
v době od 08:00-15:00 h
- rekordér bude zapnut ("POWER") v době od 15:00
do 08:00 h rána následujícího dne.
- skupina kamer definovaná v <DEFINE ALARM
GROUP> bude v činnosti se zapnutou detekcí pohybu
od 15:00 do 08:00 h rána následujícího dne. To
znamená, že v této době budou spouštěna pouze
případná alarmová nahrávání od detekce pohybu.
Normální nahrávání se neprovádí.
Kamery v SELECT REC MODE (B) budou nahrávány
v sobotu a v neděli a to v době od 08:00 do 08:00 h
následujícího dne.
Přehled časového plánu :
Nastavení
1) Ponechte stejné nastavení pro pracovní mód kamer
A a B (normální nahrávání) jak bylo popsáno v příkladu
3 : nastavení titulků CAMERA TITLE v <MPX
DISPLAY> menu, nastavení skupiny DEFINE FROUP
SETTING v menu <NORMAL REC SETTING>,
nahrávací podmínky.
50
2) Nastavení funkce detekce pohybu jsou následující:
Abyste mohli provádět nastavení v M-DET
SETTING, musíte nejprve povolit MOTION
DETECTION nastavením "ON" v <INITIAL SET
UP> menu.
• Pro každé číslo kamery 1,2,3,8,9,12 a 14 zadané do
položky SELECTION CAMERA NO. proveďte následující
nastavení.
• Nastavte CH. MOTION DETECTION na "ON" .
• Nastavte SET DETECTION MASK, SENSITIVITY, MOTION
THRESHOLD a přezkoušejte v TEST MODE.
3) Nastavení časovače (TIMER PROGRAM) provedete
dle následujícího :
• V <TIMER PROGRAM> menu nastavte do položky
SELECTED PATERN hodnotu "P1"
a v <M-DET APPLICATION> menu nastavte položku REC
MODE (POWER) na hodnotu "ON".
• Rozmezí dní (zde pondělí až pátek) předdefinujete ve
speciální položce SPECIAL DW a do sloupce DW pak zadáte
hodnotu "SPL" což je odkaz právě na SPECIAL DW.
• Program #1: "SPL", čas 08:00-15:00, "A -1".
• Program #2: "SPL", čas 15:00-08:00, "POWER".
• Program #3: sobota "SAT", čas 08:00-08:00, "B -1".
• Program #4: neděle "SUN", čas 08:00-08:00, " B -1".
• Program #5: pondělí "MON", čas 00:00-05:00, "EJECT".
Použití časovače
Budete-li pro nahrávání používat časovač, můžete
nadefinovat až tři různé vzory časových plánů,
označené P1, P2, P3.
Před nahráváním nastavte datum a přítomný
čas - viz str. 12.
Příklad : Použití Programu #1 ve vzoru "P2" pro
nahrávání každý den v době od 12:00 do 13:00 se
záznamovým intervalem 25F skupinou kamer A.
1. Stiskněte tlačítko SET UP pro zobrazení menu
<MENU SETTING>.
2. Kolečkem JOG nastavte kurzor na TIMER
PROGRAM a kroužkem SHUTTLE otočte doprava.
• Zobrazí se menu <TIMER PROGRAM>
3. Zkontrolujte, že je kurzor nastaven nahoře na
položce SELECTED PATTERN a pak otočte kroužkem
SHUTTLE doprava.
• Hodnota v položce se rozbliká
c) čas počátku programu ve 24h formátu. Pokud se
budou nahrávací programy časově překrývat, bude mít
program s vyšším číslem prioritu před programem s
číslem nižším.
d) Symbol "●" indikuje, že nahrávání pokračuje do
následujícího dne. Nepřetržité nahrávání
naprogramujete tak, že do sloupce DW zapíšete "DAY"
a do START a END času zapíšete stejné hodnoty.
e) Čas konce programu.
f) Nastavení nahrávacího intervalu.
g) Zde definujete pro hodnotu "SPL" rozmezí dní.
6. Zkontrolujte, že je kurzor nastaven na řádku s
číslem 1 (Program #1), pak otočte SHUTTLE doprava
čímž rozblikáte políčko ve sloupci DW.
7. Otáčením kolečka JOG zvolte blikající hodnotu
"DAY" a potvrďte otočením SHUTTLE doprava.
• Kurzor se posune a rozbliká se pozice hodin START.
4. Kolečkem JOG nastavte blikající "P2" a otočte
kroužkem SHUTTLE doprava.
• Nyní máte nastavený vzor P2
5. Přesuňte kurzor na řádek DEFINE P2 a kroužkem
SHUTTLE otočte doprava.
• Zobrazí se menu <TIMER PROGRAM > P2
Pokud jste zadali den chybně, můžete se do
předchozího políčka vrátit otočením SHUTTLE
doleva. Kolečkem JOG hodnotu dne opravit a
otočením SHUTTLE doprava potvrdit nastavení.
8. Kolečkem JOG nastavte ve sloupci START hodnotu
hodin na "12" a potvrďte otočením SHUTTLE doprava.
• Kurzor se přesune na pozici desítek minut.
Nastavení časovače
9. Kolečkem JOG nastavte ve sloupci minut "00" a pro
potvrzení otočte doprava kroužkem SHUTTLE.
• Ve sloupci minut nastavujete zvlášť desítky a jednotky.
Obdobným způsobem nastavte hodnotu ve sloupci END.
10. Nastavte hodnotu do sloupce MODE.
a) můžete nastavit až 8 programů
b) ve sloupci DW můžete nastavit:
• den v týdnu - pondělí až neděle (MON-SUN)
• DAY pro nahrávání každý den ve stejný čas
• SPL pro nahrávání v nadefinovaných dnech
(položka SPECIAL DW) ve stejný čas
• Činnost (akce), kterou bude časovač provádět, se
nastavuje ve sloupci MODE, který sestává ze dvou polí. Do
levého pole nastavte mod kamer (A,B či C). Kolečkem JOG
vyberte hodnotu "A-", pak SHUTTLE otočte doprava pro
potvrzení. Kurzor se přesune do pravého pole v němž
nastavujete interval MAX REC FIELDS. Opět kolečkem JOG
zvolte požadovanou hodnotu a potvrďte otočením SHUTTLE
doprava.
51
K efektivní činnosti napomáhá možnost
nastavení různých akcí tvořených kombinací
různých modů kamer a záznamových intervalů.
Popis "Nastavení parametrů skupiny kamer"
najdete na str.15 .
Pokud při zadávání programu (#) nevyplníte
všechna políčka řádku, nebudete moci řádek
ukončit. Dokud nevyplníte chybějící údaje, bude se
kurzor stále vracet na sloupec DW.
11. Pro nastavení dalších programů zopakujte body 5
až 10.
• Na jedné obrazovce můžete nastavit až 8 programů.
• K vymazání programu (jednoho řádku) stiskněte tlačítko
WARNING RESET v době zadávání tohoto programu (když je
rozblikaná nějaká jeho položka)
12. Otočte kroužkem SHUTTLE doprava nebo stiskněte
tlačítko SET UP.
• Otočením SHUTTLE doleva se vrátíte do předchozího
zadávání.
• Stiskem SET UP zavřete menu <TIMER PROGRAM>.
13. Stiskněte tlačítko TIMER REC.
• Rozsvítí se LED indikátor TIMER REC.
• Jestliže nějaký program překrývá současný čas, rekordér
začne ihned nahrávat.
• Pokud není současný čas překryt žádným programem,
rekordér se vypne a přejde do pohotovostního stavu
(STAND-BY).
• Jestliže rekordér přešel stiskem tlač. TIMER REC do
pohotovostního stavu a stisknete tlačítko ještě jednou,
dojde k vypnutí napájení rekordéru.
"SKIP" ... Toto nastavení použijte, když chcete
dočasně přerušit nahrávání časovačem. Napájení
bude vypnuto a po čas nastavený v tomto programu
se nebude nahrávat.
"POWER" ... Rekordér bude po čas nastavený
programem ve stavu "POWER ON". Toho můžeme
využít k jakési časové rezervaci pro alarmové
nahrávání.
"ARC" (ARCHIVE) ... Zaznamenaný obsah HDD je
zálohován na zálohovací zařízení.
"EJECT" ... Po zazálohování záznamu z HDD
dojde k automatickému vysunutí media.
Pozn.: Překrývá-li program s nastavením "POWER"
jiný program s nastaveným nahráváním třeba A-12,5",
dojde na čas v programu s POWER k přerušení
nahrávání . Po uplynutí programu POWER se
nahrávání samo obnoví. ALE dle pravidla o prioritě
musí mít program "POWER" vyšší číslo !
Když probíhá nahrávání od časovače, je normálně
přijat signál z ALARM IN svorky a provedeno alarmové
nahrávání .
Odhad doby záznamu při nahrávání
časovačem.
52
Uvědomte se prosím, že se mohou při nahrávání
časovačem vyskytnout případy, kdy díky nastavené
kvalitě obrazu a nastavenému záznamovému
intervalu nebude dostatek místa na hlavním HDD
pro dokončení programu časovače.
Všimněte si, že se může lišit nastavení MAX
REC FIELDS když jste v menu <NORMAL REC
SETTING> nebo v menu <TIMER PROGRAM>.
Uvědomte si, že údaj o odhadované délce záznamu
(ESTD TIME) je odvozován z hodnot v menu
<NORMAL REC SETTING>.
Budete-li vykonávat více programů časovače s
různými nastaveními záznamových parametrů,
musíte podle toho také spočítat odhadovanou délku
záznamu. Údaje najdete v tabulce na str. 74 .
Příklad:
Program #1: denní záznam s délkou 1h, akce "A-25"
Program #2: denní záznam s délkou 6h, akce "A-12,5"
Na jak dlouho vystačí kapacita HDD 60GB ?
Vztažné podmínky jsou : IMAGE QUALITY = "HIGH",
kapacita HDD=60GB. Písmeno F značí jedno
obrazové pole.
Z tabulky zjistíme, že se záznamovou kvalitou HIGH
můžeme na disk uložit 1657000 F.
Nejprve počítáme denní procentuelní spotřebu
kapacity HDD Programem #1.
V režimu "25F" na 1 minutu záznamu připadne :
60 x 25 = 1500 F
a tudíž na celý HDD můžeme v tomto režimu uložit
1657000 : 1500 = cca 1104 minut.
Denně se programem #1 zaznamená 60 minut, což
je, vyjádřeno v % kapacity HDD :
60
⋅ 100% = cca 5,4%
1104
Dále spočítáme obdobně totéž pro Program #2.
V režimu "12,5F" na 1 minutu záznamu připadne :
60 x 12,5 = 750 F
a tudíž na celý HDD můžeme v tomto režimu uložit
1657000 : 750 = cca 2209 minut.
Denně se programem #2 zaznamená 360 minut,
což je, vyjádřeno v % kapacity HDD :
360
⋅ 100% = cca 16,3%
2209
Za 1 den nahrávání časovačem se z celkové kapacity
HDD spotřebuje:
5,4 + 16,3 = 21,7 %
Snadno nyní spočteme, že kapacita HDD vystačí na
4 celé dny (4x21,7%=86,8%) a z pátého dne se ještě
nahraje Program #1 (5,4%) a část Programu #2, na
kterou zbývá pouhých 7,8%.
Pro kontrolu : 4x21,7 + 5,4 + 7,8 = 100%.
***** konec příkladu *****
Nastavení SPECIAL DW
‹
V této položce definujeme rozmezí dnů, označené jako
"SPL" (special). Zadáme-li pak hodnotu "SPL" do
sloupce DW, bude příslušná akce prováděna s denním
opakováním v předdefinovaném rozmezí dnů.
Příklad:
Programový vzor P1 má nastaven program #7 s
opakováním "SPL". Nastavte pondělí až pátek jako dny
pro opakování tohoto programu.
V položce SPECIAL DW nemůžete nastavit
stejný den pro počátek i konec.
1. Zobrazte <MENU SETTING>, kolečkem JOG
nastavte kurzor na TIMER PROGRAM a kroužkem
SHUTTLE otočte doprava.
• Zobrazí se <TIMER PROGRAM> menu.
2. Kolečkem JOG přesuňte kurzor na řádek DEFINE
PROGRAM P1 a otočte SHUTTLE doprava.
3. Kurzor přesuňte až dolů na položku SPECIAL DW a
kroužkem SHUTTLE otočte doprava.
4. Kolečkem JOG nastavte hodnotu "MON" a
kroužkem SHUTTLE otočte doprava.
5. Nyní kolečkem JOG nastavte hodnotu "FRI" a
kroužkem SHUTTLE otočte doprava.
• Blikání přestane
6. Stiskněte tlačítko TIMER REC
• Rozsvítí se LED indikátor TIMER REC
• Jestliže čas programu překrývá současný čas, rekordér
začne ihned nahrávat.
• Pokud program nepřekrývá současný čas, rekordér se
vypne a přejde do pohotovostního stavu (STAND-BY).
• Jestliže rekordér přešel stiskem tlač. TIMER REC do
pohotovostního stavu a stisknete tlačítko ještě jednou,
dojde k vypnutí napájení rekordéru.
2) Pod vzorem Px je správně nastaven program
časovače, ale v SELECTED PATTERN je vybrán jiný
vzor, který nemá nastaven žádný program.
3) Nebylo ukončeno nastavování nějakého menu
(např. bliká hodnota).
Náprava
1) Nastavte správný přítomný čas (str. 12)
2) Nastavte správný vzor do položky SELECTED
PATTERN (str.51)
3) Dokončete nastavení menu.
Příznak 2)
Přestože nadešel čas, kdy se mělo začít nahrávat
časovačem, nahrávání se nespustilo.
Příčina chyby
1) Položka HDD FULL v <INITIAL SET UP MENU> je
nastavena na "STOP" nebo "ALARM PROT".
Náprava
1) Proveďte jiné nastavení HDD FULL než "STOP" či
"ALARM PROT".
Příznak 3)
Přestože nadešel čas, kdy se mělo začít zálohovat
časovačem, zálohování nezačalo.
Příčina chyby
1) Medium periferního zařízení.
Náprava
1) Vložte nové medium a vymažte varovnou zprávu z
obrazovky stiskem tlačítka WARNING RESET.
Stiskněte tlačítko TIMER REC pro uvolnění časovače
a pak jej stiskněte ještě jednou.
Překrývání programů časovače
‹
Když se programy časovače vzájemně překrývají, mají
přednost programy s vyššími čísly.
Příklad #1
● Program #1 začíná ve 14:00 a končí v 17:00,
nahrává s intervalem 2,5F.
● Program #2 začíná ve 15:00 a končí v 16:00,
nahrává s intervalem 5F.
Za těchto podmínek bude dána přednost Programu #2,
který překrývá Program #1 v době od 15:00 do 16:00.
Funkci rekordéru znázorňuje následující obrázek.
Pokud jsou v nastavení časovače nějaké chyby,
rekordér nebude nahrávat. Následující řádky jsou
popisem chybných akcí s časovačem.
Příznak 1)
Indikátor TIMER REC bliká. Bzučák pípá jestliže je
nastaveno BUZZER na "WRNG".
Příčina chyby
1) Není nastaven přítomný čas nebo není nastaven
časovač.
Příklad #2
● Program #1 začíná ve 14:00 a končí v 17:00,
nahrává s intervalem 2,5F.
● Program #2 začíná ve 15:00 a končí v 16:00,
nastavena je akce "SKIP".
53
Zde opět dochází k překrytí Programem #2, kterému
bude dána přednost a který díky svému nastavení
způsobí přerušení nahrávání. Funkci znázorňuje
následující obrázek.
stavu se zapnutým napájením "POWER-ON"), bude
po dobu této akce funkce M-DET aktivní.
Příklad : V menu <M-DET APPLICATION> nastavte REC MODE (A)
na "ON" (standardně je "OFF").
1. Stiskem SET UP tlačítka zobrazte <MENU
SETTING>.
2. Přesuňte kurzor na <TIMER PROGRAM> a otočte
kroužkem SHUTTLE doprava.
• Zobrazí se menu <TIMER PROGRAM>.
Pokud záznam časovačem začne v době, kdy je
rekordér ve stavu PREA-REC (svítí indikátor), bude
začátek tohoto záznamu nahrán s parametry
odpovídajícími nastavení PRE A-REC a to ikdyž
nebyl aktivován žádný ALARM signál.
Pozn.: Příklad:
Časovač je naprogramován na nepřetržitý záznam s
intervalem 1F ale zatím jsme jej nespustili. Alarmové
nahrávání nastavme na interval 25F s PRE A-REC
režimem ""LONG". (indikátor PRE A-REC svítí).
Vše je v klidu, nic se nenahrává a nevyskytuje se
žádný alarmový signál. Nyní když spustíme časovač
stiskem tlač. TIMER REC, začne se nahrávání od
časovače a LED indikátor PRE A-REC zhasne. Když
se pak podíváme na počátek nahrávky, zjistíme, že
první okamžiky (délka záleží na nastavení PRE AREC) jsou nahrány s parametry alarmového nahrávání
a svítí přitom na obrazovce "A" (příznak alarmového
záznamu)
Nastavení M-DET APPLICATION
‹
Máme-li zobrazeno menu <TIMER PROGRAM> je v
dolní polovině obrazovky menu <M-DET
APPLICATION>, které nám dovoluje nastavit
používání funkce MOTION DETECTION ve spojitosti s
časovačem. Význam nastavení položek je následující:
Předpokládejme zapnutou funkci M-DET a příslušné
nastavení jejích parametrů u kamerových kanálů.
REC MODE (A) = "ON" ... V době nahrávání
časovačem s nastaveným odpovídajícím režimem
kamer A (ve sloupci MODE) bude aktivní i funkce
M-DET (její indikátor bude svítit).
REC MODE (A) = "OFF" ... V době nahrávání
časovačem s nastaveným odpovídajícím režimem
kamer A (ve sloupci MODE), NEbude funkce MDET účinná (její indikátor nebude svítit).
REC MODE (B) a (C) ...Význam nastavení
analogický k REC MODE (A).
REC MODE (POWER) = "ON" ... Když časovač
spustil akci POWER (tedy rekordér je klidovém
54
3. Kolečkem JOG posuňte kurzor do dolní části na
položku REC MODE (A) a otočte SHUTTLE doprava.
• Hodnota začne blikat
4. Kolečkem JOG nastavte blikající hodnotu "ON"
a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Hodnota přestane blikat.
5. Otočte SHUTTLE doleva nebo stiskněte SET UP
tlačítko.
Alarmové nahrávání
Když přijde na svorku ALARM IN alarmový signál
z čidla, nebo když funkce M-DET zjistí pohyb, rekordér
přepne na nahrávací interval nastavený v alarmovém
nahrávání.
V případě, že skončí program nahrávání
časovačem v době, kdy probíhá alarmové
nahrávání, rekordér dokončí alarmové nahrávání
(na základě doby A-REC DURATION), ikdyž to
přesahuje END-čas programu časovače.
Akce alarmové nahrávání
‹
Když, během normálního nahrávání, přijde na svorku
ALARM IN alarmový signál z čidla, nebo když funkce
M-DET zjistí pohyb, bude reakce rekordéru viz
následující obrázek.
Příklad : Rekordér je naprogramován na záznam s
intervalem 2,5F a alarmové nahrávání má nastavené
parametry 6,25F po dobu 2 minut.
3) Počítadlo alarmů má maximální hodnotu 9999. Když
je toto číslo překročeno, začnou se další alarmy počítat
znovu od 0001.
Nastavení alarmového nahrávání
‹
Viz detailní popis na str.35
Činnost během alarmového nahrávání
‹
1) Na začátku alarmového nahrávání bude
automaticky zaznamenáno pořadové číslo alarmového
nahrávání (alarm index).
Činnost po alarmovém nahrávání
‹
Po zkončení alarmového nahrávání se rekordér vrací k
původnímu záznamovému intervalu, v němž nahrával
před vznikem alarmu.
Indexování času alarmového nahrávání
‹
Když je RECORD ALARM v menu <A-REC/M-DET
SETTING> nastaven na “SEP”, malá čísla index
signálu budou vložena.
Kamery pro alarmové nahrávání
‹
Podívejte se na str. 37 "Camera Alarm Rec nastavení".
2) Jestliže rekordér přijme v průběhu alarmového nahrávání další
alarmový signál ze svorky nebo od detektoru pohybu, dokončí
alarmové nahrávání po uplynutí definované doby (A-REC
DURATION) od příchodu nového signálu.
3) Jestliže rekordér přijme alarmový signál ze svorky nebo od
detektoru pohybu v době nastavování nějakého menu, rekordér
menu ukončí a začne alarmové nahrávání.
Časové indikátory alarmového nahrávání
‹
Když začne alarmové nahrávání, rekordér si uloží
datum a čas okamžiku příchodu alarmového signálu. K
této informaci máte přístup prostřednictvím tlačítka
SEARCH. Jeho stisknutím vyvoláte menu <SEARCH
SELECTION>, z něho vstoupíte do podmenu ALARM
LIST SEARCH a zde kolečkem JOG můžete vybrat
požadovaný alarmový záznam. Otočením SHUTTLE
doprava dojde k vyhledání místa na disku. Detailnější
popis vyhledávání v ALARM LISTu najdete na str. 62 .
Připomeňme si, že pokud je v <INITIAL SET
UP>menu povolena funkce detekce pohybu, nelze
nastavit délku alarmového záznamu (A-REC
DURATION) na "MAN".
1) Může být registrováno až 800 startů alarmového
nahrávání. Po osmistém startu bude první start
vymazán a 801. start přidán do Alarm listu.
2) Počátek alarmového nahrávání je též zapsán jako
"alarm index" v seznamu indexů (index list). Počátek
alarmového nahrávání tedy můžete najít i s použitím
funkce indexového vyhledávání(INDEX SEARCH).
Detailnější popis indexového vyhledávání najdete na
str. 61
Indikátory alarmového nahrávání
‹
1) Je-li DISPLAY MODE nastaven na jiné hodnoty než
"5" a "6", pak po dobu alarmového nahrávání bude na
obrazovce automaticky zobrazeno jeho číslo.
Detailnější popis DISPLAY MODE najdete na str. 24
2) Během alarmového nahrávání bude blikat indikátor
alarmového nahrávání a po dokončení záznamu
zůstane svítit.
55
Různá nahrávání
Základní nahrávání
„
Přečtěte si odstavec "Základní nahrávání" na str.14.
Pre-Alarm nahrávání
„
Díky Pre-Alarmovému nahrávání je rekordér schopen
pořídit několik sekund záznamu těsně před alarmovým
nahráváním (před příchodem alarmového signálu ze
svorky ALARM IN či z detekce pohybu).
Příklad : Nastavení HDD FULL na "REPEAT"
1. Zobrazte menu <MENU SETTING> stiskem tlačítka
SET UP.
2. Přesuňte kurzor na položku INITIAL SET UP.
3. Otočte kroužkem SHUTTLE doprava k otevření
<INITIAL SET UP> menu.
● Obrazový signál, který přicházel na kamerový vstup
před aktivací alarmu, bude zaznamenán na HDD.
Doba trvání Pre-Alarmového záznamu bude
závislá na nastavení Pre-Alarmového nahrávání.
Délka Pre-Alarmového záznamu se může měnit v
závislosti na nastavení záznamového intervalu a
kvality obrazu.
Když je povoleno Pre-Alarmové nahrávání, účastní se
této funkce všechny kamery nastavené v DEFINE
GROUP SETTING v menu <A-REC/M-DET
SETTING>. Po příchodu ALARM signálu budou
nahrávány pouze kamery, odpovídající nastavení
položky RECORD ALARM.
V případě Pre-Alarmového nahrávání, kdy je RECORD
ALARM = "SEP", bude počet nahrávaných kamer před
příchodem alarmu a po jeho příchodu rozdílný.
Záznamové intervaly mezi těmito dvěma etapami se
budou též lišit během přehrávání.
Funkce Pre-Alarmového nahrávání může též použita i
v operacích časovače.
1. Nastavte akci TIMER PROGRAMu na "POWER".
2. Pro nastavení Pre-Alarmového nahrávání
následujte postup popsaný na str.37.
3. Stiskněte tlačítko TIMER REC.
• Při dosažení času daného TIMER PROGRAMem bude PreAlarmové nahrávání v pohotovosti.
4. Spusťte ze svorky ALARM IN nebo detekci pohybu
alarm. nahrávání.
• Automaticky dojde k Pre-Alarmovému nahrávání
Opakování nahrávání
„
Nastavení položky HDD FULL v <INITIAL SET UP>
menu určuje, jak se bude rekordér chovat v případě,
kdy při záznamu došlo k zaplnění disku. Bude-li HDD
FULL nastaveno na "REPEAT", bude nahrávání po
zaplnění disku pokračovat dál a automaticky
přepisovat původní data.
56
4. Přesuňte kurzor na položku HDD FULL a otočte
kroužkem SHUTTLE doprava k rozblikání hodnoty.
5. Kolečkem JOG nastavte blikající "REPEAT" a pak
otočením SHUTTLE doprava uložte nastavení.
• Blikání ustane.
6. Otočte kroužkem SHUTTLE doleva nebo stiskněte
tlačítko SET UP.
Činnost v době zaplnění harddisku
‹
"STOP" : V okamžiku zaplnění harddisku rekordér
zastaví nahrávání a zobrazí na obrazovce zprávu HDD
FULL. Je-li WRNG nastaveno na hodnotu "BUZZER"
(v <REAR TERMINAL> menu), bude též bzučák
vydávat akustický signál. Pokud je CALL OUT v
<REAR TERMINAL> menu nastaveno na jinou
hodnotu než "NONE", bude ze svorky CALL OUT
vysílán signál CALL OUT. Pro opětné spuštění
nahrávání (přepisu starého záznamu) nejprve zrušte
zprávu HDD FULL stiskem tlačítka WARNING RESET
a pak stiskněte tlačítko REC.
"REC●STANDBY" : Rekordér zastaví nahrávání v
momentě zaplnění HDD. Opětovné nahrávání bude
započato přijetím alarmového signálu nebo signálu na
REC svorku nebo stiskem tlačítka REC.
"REPEAT" : Při zaplnění HDD v době nahrávání bude
nahrávání automaticky pokračovat od začátku disku.
"ALARM●PROT" : Tato volba slouží k ochraně
(zachování) alarmových záznamů. Jestliže se během
nahrávání vyskytly nějaké alarmové záznamy, rekordér
zastaví nahrávání při zaplnění HDD. Na obrazovce
zobrazí zprávu HDD FULL a je-li WRNG nastaveno na
hodnotu "BUZZER" (v menu <REAR TERMINAL>),
bude bzučák vydávat akustický signál. Pokud je CALL
OUT v <REAR TERMINAL> menu nastaveno na jinou
hodnotu než "NONE", bude ze svorky CALL OUT
vysílán signál CALL OUT.
Pokud při nahrávání nedošlo k žádným alarmovým
záznamům, bude rekordér při zaplnění HDD
pokračovat v nahrávání od začátku HDD.
Tedy jinak řečeno, jestliže se vyskytly při nahrávání
nějaké alarmové záznamy, bude se rekordér při
zaplnění disku chovat stejně jako při nastavení
"STOP". Pokud žádné alarmové záznamy nebyly, bude
chování rekordéru jako při nastavení "REPEAT".
Skupinové nahrávání
„
Spojením několika jednotek, jak je naznačeno na
obrázku níže, a nastavením "REC●STANDBY" do
položky HDD FULL, můžeme zajistit seriové
nahrávání. V případě, že dojde k zaplnění harddisku
prvního rekordéru, začne druhý rekordér automaticky
nahrávat.
2. Kurzor posuňte na položku REAR TERMINAL a
otočte SHUTTLE doprava.
3. Posuňte kurzor na položku CAPACITY REMAIN
a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Rozbliká se hodnota položky.
4. Zkontrolujte, že bliká HDD a otočte SHUTTLE
doprava.
• Nastavením "HDD" zajistíte, že druhý rekordér začne
nahrávat v době, kdy se zaplnění HDD přiblíží k jeho
maximální záznamové kapacitě.
• Blikání se posune na políčko nastavení kapacity.
5. Otáčením kolečka JOG nastavte požadovanou
hodnotu a otočte SHUTTLE doprava.
• Blikání ustane.
Konfigurace systému pro dva rekordéry
6. Nyní kolečkem JOG přesuňte kurzor na řádek
MODE OUT a otočte SHUTTLE doprava.
• Rozbliká se hodnota položky.
Když zde dojde k zaplnění harddisku
prvního rekordéru, automaticky začne nahrávat
druhý rekordér. Když se zaplní HDD druhého
rekordéru, začne automaticky nahrávat (přepisovat
svůj původní záznam) první rekordér. Pokud
nechcete, aby k tomuto přepisu došlo, zrušte
propojení .
Využitím CALL OUT svorky můžeme
zajistit takové chování systému, kdy druhý rekordér
začne nahrávat v okamžiku vzniku nějaké poruchy
na prvním rekordéru, který není schopen nahrávat.
7. Kolečkem JOG nastavte blikající "REMAIN" a
otočte SHUTTLE doprava.
• Hodnota přestane blikat.
8. Zobrazte menu <INITIAL SET UP>
• Stiskem SET UP tlačítka zobrazte menu <MENU
SETTING>, posuňte kurzor na řádek INITIAL SET UP
a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
9. Kolečkem JOG posuňte kurzor na řádek HDD FULL
a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Hodnota začne blikat
Nastavení menu pro seriové nahrávání
‹
(platí pro ona rekordéry)
1. Zobrazte menu <MENU SETTING> stiskem tlačítka
SET UP.
57
10. Kolečkem JOG nastavte blikající hodnotu
"REC●STANDBY" a otočte SHUTTLE doprava.
• Blikání ustane.
11. Otočte kroužkem SHUTTLE doleva nebo stiskněte
tlačítko SET UP.
Činnost při seriovém nahrávání
‹
V době, kdy při nahrávání první rekordér dosáhl
předdefinovaného zaplnění HDD, začne nahrávat
druhý rekordér. A naopak, v době, kdy při nahrávání
druhý rekordér dosáhl předdefinovaného zaplnění
HDD, začne nahrávat první rekordér.
Tato "výměna" zajišťuje nepřetržité nahrávání.
58
Různé možnosti přehrávání
Přehrávání zastavených snímků
„
Vrácením SHUTTLE do původní polohy se
rekordér vrátí do normální rychlosti přehrávání.
1. Při přehrávání stiskněte tlačítko PAUSE.
● Rekordér se přepne do režimu zastaveného obrazu.
Opětovným stiskem tlačítka PAUSE se vrátíte do
původního režimu.
● Stisknete-li kamerové tlačítko v době zobrazení
zastaveného obrazu, rekordér vyhledá obrázek
příslušného kanálu a bezprostředně jej zobrazí na
monitoru.
SHUTTLE a prohlížení
„
Kroužek SHUTTLE může být použit pro nastavení
přehrávací rychlosti v různých rozsazích. Přehrávací
rychlost se může měnit podle toho, jak moc kroužek
SHUTTLE natočíte.
1. Při přehrávání stiskněte tlač. PAUSE a pak otočte
kroužkem SHUTTLE
Když budete přehrávat záznamy
pořízené v odlišných nahrávacích intervalech,
mohou se vyjímečně vyskytnout případy, kdy
přehrávací rychlost je jiná než původní záznamová
rychlost.
Přehrávání snímek po snímku
„
1. Při zastaveném obrazu otočte kolečkem JOG
libovolným směrem.
● Otočením kolečka JOG doprava posunete nahrávku
o jeden snímek dopředu. Otočením doleva pak o jeden
snímek vzad. Kontinuálním otáčením se bude též
přehrávání kontinuální. Obraz se zastaví, přestanete-li
kolečkem JOG otáčet.
● Při přehrávání snímek po snímku SINGLE-SCREEN
zobrazení a při příliš rychlém otáčení kolečkem JOG
může docházet k pokulhávání obrazu, protože
rekordér je současně v režimu neustálého vyhledávání
záznamu tohoto kamerového kanálu.
Reverzní přehrávání
„
1. V klidovém stavu stiskněte tlačítko REV PLAY.
• Rekordér začne reverzní přehrávání.
1 ... rychlé vyhledávání vzad (po 1MB blocích)
2 ... rychlé vyhledávání vzad (po 5 polích)
3 ... rychlé vyhledávání vzad (po 3 polích)
4 ... přehrávání zastaveného obrazu
5 ... rychlé vyhledávání vpřed (po 3 polích)
6 ... rychlé vyhledávání vpřed (po 5 polích)
7 ... rychlé vyhledávání vpřed (po 1MB blocích)
Bude-li kroužek SHUTTLE zpět ve své původní
poloze, rekordér se vrátí do režimu přehrávání
zastaveného obrazu..
Shuttle hold
„
Stiskem tlačítka PAUSE během přehrávání (vpřed či
vzad) se rekordér přepne do režimu zastaveného
obrazu. Otočením SHUTTLE příslušným směrem a do
příslušné polohy započnete zrychlené vyhledávání.
Jestliže nyní, v době natočeného SHUTTLE stisknete
tlačítko PAUSE, pak bude zrychlené vyhledávání
pokračovat ikdyž vrátíte kroužek SHUTTLE do původní
polohy.
Přímé prohlížení pomocí SHUTTLE
„
Přímé zrychlené přehrávání můžete provést otočením
SHUTTLE při přehrávání (PLAY nebo REVERSE
PLAY).
1. Otočte kroužkem SHUTTLE během přehrávání.
Rychlost přehrávání - viz výše.
Prvním stiskem REV PLAY po zapnutí (POWER
ON) nebo po ukončení nahrávání začne rekordér
přehrávat od konce posledního záznamu.
Změna přehrávacího intervalu
„
Když je rekordér v provozu, pak stiskem tlačítka PLAY
nebo REV PLAY začne přehrávat zaznamenaná data
stejnou rychlostí, jakou byla pořízena. Rychlost
přehrávání lze změnit stiskem tlačítka PLAY (REV
PLAY) při přehrávání.
Přehrávací interval také uvidíte na obrazovce v
celoobrazovkovém modu, pokud je DISPLAY
MODE v menu <TIME DISPLAY> nastaveno na
hodnotu "2" nebo "3".
● Při přehrávání vpřed nebo vzad je přehrávací interval
zvyšován resp. snižován stiskem tlačítka PLAY resp
REV PLAY.
Tato funkce je vhodná při pomalém
přehrávání záznamů pořízených velkou rychlostí
nebo naopak při rychlém přehrávání velmi
pomalých nahrávek.
Rychlý posun vpřed a vzad
„
Otočením kroužku SHUTTLE ve směru či proti směru
hodinových ručiček na dobu delší než 1 sec se
rekordér přesune do módu rychlého "převíjení" vpřed či
vzad. Přitom se v levém dolním rohu obrazovky
zobrazí indikátor, v němž "S" značí počátek dat na
59
disku a "E" konec. Svislá čárka ukazuje pozici, v níž se
zrovna nacházíme.
Pozn.: S, E ... poč. a konec dat. prostoru na disku
Nastavení zobrazení a přehrávání
„
● Celá obrazovka : Na obrazovce se bude měnit
snímek za snímkem rychlostí rovnou součinu
záznamového intervalu a počtu kamer, použitých při
záznamu.
● SPLIT4 : Na každá "miniobrazovce" se bude měnit
snímek za snímkem rychlostí rovnou součinu
záznamového intervalu a počtu kamer, použitých při
záznamu.
Pozn.: Miniobrazovka příslušné kamery bude mít
zastavený obraz, když v této době kamera
neprodukovala videosignál. Tak to funguje v případě,
že se kontinuálně přehráváme nahrávku, ve které byla
najednou kamera odpojena. Poslední snímek před
odpojením zůstane na miniobrazovce v zastaveném
stavu. Pokud ale zastavíme přehrávání a znovu jej
spustíme, tento zastavený obraz u ž neuvidíme. Místo
něj bude modré pole.
● SPLIT9 : Na každá "miniobrazovce" se bude
zobrazovat snímek po snímku v záznamovém
intervalu.
● SPLIT16 : Na každá "miniobrazovce" se bude
zobrazovat snímek po snímku v záznamovém
intervalu.
60
Různé možnosti při vyhledávání
Vyhledávání podle data a času
„
Podrobný popis najdete na str.16 .
4. Kroužkem JOG posuňte kurzor na řádek INDEX
SEARCH a pak otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Zobrazí se <INDEX SEARCH> menu
Indexované vyhledávání
„
Při alarmovém nahrávání je na disk do tabulky
alarmových záznamů automaticky zapsán indexový
signál (alarm index -viz výše), díky kterému jsme
později schopni vyhledat počátek alarmového tohoto
záznamu.
Indexované vyhledávání nám umožňuje nalezení
počátku n-tého alarmového záznamu (n = 1...99)
vzhledem k časové pozici na disku, v níž se zrovna
nacházíme, a to směrem vpřed či vzad. Číslo n je
vlastně jakýsi index v tabulce (seznamu) alarmů. Jinak
řečeno, můžeme ve vyhledávání alarmových záznamů
přeskakovat po n záznamech.
Příklad : Pro indexované vyhledávání v záznamech od
kamery nastavte index n = 10.
1. Stiskněte tlačítko SEARCH pro zobrazení
<SEARCH SELECTION> menu.
2. Přesuňte kurzor na řádek SELECTION CAMERA
NO. a otočte SHUTTLE doprava.
• hodnota položky začne blikat.
5. Kolečkem JOG nastavte požadovanou hodnotu
indexu n a kroužkem SHUTTLE otočte vpravo (pro
dopředné vyhledání) nebo vlevo (pro hledání zpět).
• Započne vyhledávání. Při nalezení odpovídajícího
alarmového záznamu bude jeho počátek zobrazen v režimu
zastaveného obrazu v celoobrazovkovém zobrazení (když
jsme hledání nastavili pro jednu konkrétní kameru) anebo
ve SPLIT16 zobrazení (když SELECTION CAMERA NO. =
"ALL"). Menu <INDEX SEARCH> je stále zobrazené. Stiskem
tlačítka SEARCH zmizí.
• Jestliže díky hodnotě indexu n nemohl být alarmový
záznam nalezen, zůstává menu <INDEX SEARCH> s
blikajícím indexem n stále zobrazené, ale rekordér je v
normálním režimu. Stiskem tlačítka SEARCH zmizí.
Když jsme do položky SELECTION CAMERA
NO. zadali "ALL", bude zobrazení vyhledaného
místa v režimu SPLIT16. Do celoobrazovkového
režimu přepneme požadovanou kameru
následujícím způsobem. Nejprve musíme ukončit
<SEARCH SELECTION> menu stiskem tlačítka
SEARCH a pak stisknout tlačítko požadované
kamery, čímž dosáhneme celoobrazovkového
zobrazení.
Na DDS pásce můžeme indexované
vyhledávání aplikovat jen v dopředném směru.
Při otevřeném <SEARCH SELECTION> menu
nelze měnit režim zobrazení ani číslo kamerového
kanálu.
6. Stlačením PLAY spusťte přehrávání od nalezeného
místa.
3. Kolečkem JOG nastavte blikající
SHUTTLE otočte doprava.
a kroužkem
• Blikání ustane.
Podívejte se na str. 59 kde jsou popsány různé
způsoby přehrávání.
Chcete-li ukončit <INDEX SEARCH> menu bez
aktivace vyhledávání, stiskněte tlačítko SEARCH.
7. Stiskem tlačítka STOP ukončíte přehrávání a režim
zastaveného obrazu.
• Stiskem tlačítka SEARCH se vrátíte do původního
zobrazení.
Kolečkem JOG můžete v této položce
vybírat mezi následujícími hodnotami :
Počítání indexů
‹
Aktuální pozice (v obrázku níže) znázorňuje místo, kde
se zrovna nacházíme při přehrávání záznamu nebo
když je přehrávání zastaveno. Pro dopředné
vyhledávání (kladné indexy) je potřeba otočit
61
SHUTTLE doprava, pro zpětné vyhledávání (záporné
indexy) je potřeba otočit SHUTTLE doleva.
str.54. Ve zobrazením seznamu alarmů (číslo alarmu,
datum a čas) si můžeme vybrat požadovaný záznam a
přesunout se na počátek tohoto záznamu.
Seznam alarmů (alarm list) může obsahovat až
800 záznamů. Příchodem dalšího alarmu dojde k
vymazání 1. položky a k zapsání tohoto alarmu jako
801. záznamu.
• Aktuální pozice může být běžný či alarmový záznam.
• Čísla alarmových záznamů jedné kamery na sebe
nemusejí navazovat (např. pro kameru
to může vypadat
takto A0067, 0068, 0072, 0073, 0099, 0125,..) V takovém
případě bude index počítat s výskyty záznamů, nikoliv s
jejich numerickými hodnotami.
1. Stiskněte tlačítko SEARCH pro zobrazení
<SEARCH SELECTION> menu a nastavte položku
SELECTION CAMERA NO. na .
2. Kolečkem JOG přesuňte kurzor na řádek ALARM
LIST SEARCH a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
Skip vyhledávání
„
Při vyhledávání typu Skip (skákat) se postupně podle
alarmových indexů vyhledávají počátky alarmových
záznamů a na prvních 5s se spouští jejich přehrávání
v celoobrazovkovém (SELECTION CAMERA
NO.=č.kamery) či SPLIT16 (SELECTION CAMERA
NO.=ALL) režimu.
Pokud nechceme přeskočit na další alarmový
záznam a přejeme si v přehrávání stávajícího 5s
náhledu pokračovat "normálním přehráváním", stačí
během náhledu stisknout tlačítko PLAY. Skip
vyhledávání se ukončí a rekordér plynule přejde do
normálního přehrávání.
1. Stiskněte tlačítko SEARCH pro zobrazení
<SEARCH SELECTION> menu a nastavte položku
SELECTION CAMERA NO. na .
3. Otáčejte kolečkem JOG a nastavte kurzor na
požadované číslo alarmu, pak otočte kroužkem
SHUTTLE doprava.
• Rekordér začne vyhledávat a zobrazí v modu zastaveného
obrazu počátek alarmového záznamu odpovídající datu a
času (nebo nejblíže času) v alarm listu.
• Zastavený obraz je ve zobrazení SPLIT16 jestliže
SELECTION CAMERA NO. = ALL. V případě, že je v této
položce vybrána konkrétní kamera, je zobrazení SINGLE
SCREEN.
2. Přesuňte kurzor na řádek SKIP SEARCH a otočte
kroužkem JOG doprava.
• Zobrazí se <SKIP SEARCH> menu
3. Otočte kroužkem SHUTTLE v požadovaném směru
(doprava pro vyhledávání vpřed, doleva pro vyhl. vzad)
• Rekordér začne podle indexů postupně vyhledávat a na 5s
zobrazovat alarmové záznamy.
V době SKIP vyhledávání nelze rekordér
přepnout do celoobrazovkového režimu.
4. Stiskem tlačítka STOP vyhledávání ukončíte.
Při reverzním Skip vyhledávání pětisekundových
a kratších alarmových záznamů může dojít k
opakovanému přehrávání. Pokud toto nastane,
zastavte stisknutím tlačítka STOP Skip
vyhledávání, aplikujte zpětné přehrávání až do
místa opakování a potom pokračujte v reverzním
Skip vyhledávání.
Vyhledávání ze seznamu alarmů
„
Když je zahájeno alarmové nahrávání, automaticky je
přidán záznam data a času do seznamu alarmů (viz
62
Otáčením kolečka JOG se můžete v alarmovém
seznamu pohybovat po jednotlivých položkách. Ze
spodní či horní položky se automaticky přechází k
další položce na další stránce. Pro posun po celých
stránkách umístěte kurzor na řádek "No. " a otočte
kroužkem SHUTTLE.
Když je disk přepisován novými daty, bude
záznam o alarmu automaticky z alarmového
seznamu smazán v případě, že byl přemazán
počátek alarmového záznamu.
4. Spusťte přehrávání nalezeného záznamu.
• Stiskněte tlačítko PLAY či PAUSE.
5. Stikněte tlačítko STOP pro zastavení přehrávání a
ukončení modu zastaveného obrazu.
• Stiskem tlačítka SEARCH se obrazovka vrátí do
původního stavu.
Skok na začátek
„
Tato funkce zajišťuje nalezení počátku nejstarších
zaznamenaných dat a zobrazení tohoto bodu v modu
zastaveného obrazu.
1. Stiskněte SEARCH tlačítko pro zobrazení menu
<SEARCH SELECTION>.
2. Kolečkem JOG přesuňte kurzor na řádek JUMP TO
START POINT a otočte kroužkem SHUTLE doprava.
3. Když je zobrazeno menu <JUMP TO START
POINT>, otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Rekordér zobrazí zastavený obraz ve SPLIT 16 režimu. Do
celoobrazovkového režimu se přepnete stiskem některého z
kamerových tlačítek.
Přehrávání spustíte stiskem tlačítka PLAY nebo
PAUSE.
4. Stiskem tlačítka STOP zastavíte přehrávání a
rekordér se vrátí do původního stavu.
63
Periferní zařízení, kopírování a zálohování
Přidělení SCSI ID čísel
„
Pro hlavní harddisk(y) jsou vyhrazena čísla ID0,1,2,3.
Archivnímu zařízení je přiděleno ID4 a kopírovacím
zařízení ID5.
Výběr dalších zařízení
„
Zařízení pro přehrávání můžete vybrat pomocí tlačítka
PLAY DEVICE na čelním panelu rekordéru.
Zkontrolujte, že svítí indikátor zvoleného zařízení.
1. Stiskněte tlačítko POWER.
2. Vložte medium do archivního či kopírovacího
zařízení.
Při přehrávání záznamu z media archivního či
kopírovacího zařízení můžete nastavit jinou rychlost
přehrávání, než při jaké byla nahrávka vytvořena. K
tomu použijte tlačítek PLAY a REV PLAY. Vizuální
kvalita přehrávaného záznamu bude záviset na
přenosové rychlosti mezi zařízením a rekordérem.
3. Pomocí tlačítka PLAY DEVICE vyberte zařízení, z
něhož chcete přehrávat. Rozsvítí se indikátor
vybraného zařízení.
Zkontrolujte, zda svítí indikátor vybraného
zařízení.
4. Stiskněte tlačítko PLAY
• Po zobrazeném zastaveném snímku začne rekordér
přehrávat.
Ikdyž se budou při přehrávání z kopírovacího
zařízení vyskytovat zpoždění při zobrazování
záznamů,můžete použít různé volby přehrávání a
vyhledávání pomocí kroužku SHUTTLE.
Je-li připojena DDS pásková jednotka
jako externí záznamové zařízení, mohou funkce
jako přehrávání, vysouvání media atd. trvat několik
minut, v závislosti na záznamových parametrech
media.
● Nastavte směr kopírování
COPY DIRECTION = HDD→COPY v menu <COPY
SELECTION>.
● Nastavte OVERWRITE = OFF v menu <COPY
SELECTION>. Podrobný popis tohoto menu najdete
na str.17.
Je-li nastaveno OVERWRITE = ON, pak budou
data předchozího záznamu přepsána novými daty,
se specifikovaným rozsahem. Při nastavení OFF
budou nová data zapsána za data předcházející.
Obnova položek z kopírovacího zařízení
„
do HDD
Rekordér umožňuje zpětné nahrání (obnovu) dat z
kopírovacího zařízení do interního HDD. Rozsah dat
lze specifikovat.
● Nastavte směr kopírování
COPY DIRECTION = COPY→HDD v menu <COPY
SELECTION>.
● Možné je pouze nastavení hodnoty "ON" v položce
OVERWRITE v <COPY SELECTION> menu.
Obnova položek z archivního zařízení
„
do HDD
Rekordér umožňuje zpětné nahrání (obnovu) dat z
kopírovacího zařízení do interního HDD. Rozsah dat
lze specifikovat. Lze nastavit pouze "ON" v položce
OVERWRITE v <COPY SELECTION> menu.
Zálohovací zařízení musí být připojeno na ID4.
Na str. 20 najdete více podrobností o ID číslech.
Nastavení kopírovaného rozsahu
„
Manuální nastavení kopírovaného rozsahu
‹
1. Stiskněte tlačítko COPY
• Zobrazí se <COPY SELECTION> menu
• Použijte JOG / SHUTTLE pro nastavení cíle kopírování
2. Kolečkem JOG přesuňte kurzor na řádek
TRANSFER PERIOD a otočte kroužkem SHUTTLE
doprava.
Kopírování z HDD do kopírovacího
„
zařízení
Rekordér je schopen zkopírovat data ze svého
interního disku do kopírovacího zařízení. Přitom může
být určen rozsah kopírování.
Před kopírováním musíte mít k rekordéru
připojeno kopírovací zařízení. Na str. 20 najdete
více podrobností o ID číslech.
64
3. Kroužkem JOG zvolte blikající "MAN" a otočte
kroužkem SHUTTLE doprava. Pak kolečkem JOG
posuňte kurzor na pole START TIME a otočte
kroužkem SHUTTLE doprava.
• Sloupeček DATE se rozbliká.
Při přehrávání dat můžeme použít tlačítko PAUSE ke
"zmražení" obrazu. Stiskneme-li v této době tlačítko
COPY, čas zastaveného obrazu bude přepsán do
políček "FROM" a "TO" v COPY menu
4. Použitím JOG / SHUTTLE nastavte požadovaný
počáteční a koncový čas.
• Pro uložení nastavených hodnot musíte posunout kurzor
úplně doprava a pak otočit kroužkem SHUTTLE doprava.
5. Posuňte kolečkem JOG kursor na řádek EXECUTE
a otočte SHUTTLE doprava pro výběr "ON".
Automatické přizpůsobení kopírovaného
‹
rozsahu
Touto metodou lze automaticky přizpůsobit kopírovaný
rozsah kapacitě media. Využije se přitom jako pevný
bod jeden krajní bod kopírovacího rozsahu (FROM
nebo TO).
a) fixní bod je START-TIME
Počátek dat pro kopírování (START TIME) nastavíme
ručně, konec dat (END-TIME) bude automaticky
přizpůsoben kapacitě kopírovacího media.
• počátek dat je stanovený
• konec dat dle media (**-**-** **-**-**)
6. Kopírování nebo obnovu dat začnete otočením
SHUTTLE doprava.
• Pokud jste nastavili manuálně rozsah pro kopírování dat,
bude skutečný rozsah zkopírovaných dat nepatrně větší.
Pokud rozsah kopírovaných dat překročil
velikost dostupného prostoru na kopírovacím
mediu, bude to rekordér hlásit jako chybu během
operace kopírování. V tom případě musíte buď
změnit rozsah kopírovaných dat nebo vyměnit
medium. Více podrobností najdete na str. 75 kde je
popis výstražných hlášení. Kromě toho, stiskem
tlačítka COPY, když je rozsah pro kopírování
nastaven na "S/E", dojde k automatickému zadání
kopírovaného rozsahu, což ale neznamená
spuštění kopírování.
Rekordér je schopen zapisovat na
HDD v době, kdy probíhá kopírování. Rekordér
generuje varovné "OVERTAKE" hlášení během
kopírování, jestliže se přiblížilo přepsání harddisku.
Pokud dojde k přepsání, bude vyslán CALL OUT
signál ze svorky CALL OUT a kopírování se
zastaví.
Je-li v nastavení kopírovacího rozsahu zadán
den, který neobsahuje žádný záznam, zobrazí se
varovná zpráva COPY SIZE ERROR. Dny určující
rozsah pro kopírování musejí obsahovat záznam.
Automatické nastavení rozsahu kopírování
‹
Nastavíme-li TRANSFER PERIOD na hodnotu "S/E",
nastavování rozsahu pro kopírování bude jednodušší.
Pokud bude koncový bod kopírovaných dat
nastaven automaticky, bude proces záznamu
vypadat následovně.
1) Zdroj dat obsahuje větší množství dat než je cíl
schopen pojmout:
2) Cíl je schopen pojmout větší množství dat, než
obsahuje zdroj:
b) Kopírování nejnovějších kopírovatelných dat z
HDD.
Rozsah dat pro kopírování je automaticky přizpůsoben
kapacitě kopírovacího media. Jako fixní bod se bere
konec záznamu na HDD.
• nastavení počátku a konce dat (**-**-** **-**-**)
Je-li rekordér nastaven pro kopírování
nejnovějších dat z HDD, mohou nastat tyto případy.
1) Zdroj dat obsahuje větší množství dat než je cíl
schopen pojmout:
● Když je vybráno "S/E", je zobrazen čas počátku a
konce zaznamenaných dat na harddisku.
Manuální zadávání rozsahu pro kopírování můžeme
zjednodušit tak, že nejprve zadáme "S/E" a pak
můžeme rozsah dodatečně opravit.
● Použití zastaveného obrazu pro kopírování
2) Cíl je schopen pojmout větší množství dat, než
obsahuje zdroj:
65
"
Způsob nastavení "
‹
1. Proveďte operace dle kroků 1 až 3 z ručního
nastavení rozsahu pro kopírování (popsáno výše).
Zadáte tak počátek záznamu (FROM).
Omezení při zálohování
‹
1. Nastavitelný záznamový interval při simultánním
zálohování
Záznamový interval pro simultánní zálohování
zapsaných dat je podmíněn záznamovou rychlostí
připojeného zařízení. Následující tabulka pro
představu ukazuje, jaké záznamové režimy mohou být
použity když je k rekordéru připojena jednotka HewlettPackard C1556A (DDS3). (Stejné mody aplikujte při
rozšíření hlavního harddisku).
2. Otočte kroužkem SHUTTLE doprava pro nastavení
políčka roku ve zobrazení start/end a kolečkem JOG
".
vyberte hodnotu "
2. Předběžná opatření pro simultánní zálohování
časovačem
Program s akcí zálohování, který byl navržen jako
individuální, může též pracovat s jiným programem s
akcí RECORD (nahrávání) či POWER. Aplikujte
následující body při vytváření takovýchto násobných
programů.
• add a) Je zadán počátek záznamu, v políčku roku konce
záznamu je zadáno "
".
add b) Když je v políčku roku počátku záznamu zadáno
", bude do konce záznamu automaticky dosazeno
"
"
"
3. K započetí kopírování použijte bodů 3-5 z popisu
ručního nastavení rozsahu kopírování.
Zrušení operace kopírování
‹
Probíhající proces kopírování můžete zastavit stiskem
tlačítka WARNING RESET.
Operace zálohování
‹
Zapsání doposud nezazálohovaných dat na archivní
zařízení můžete provést kdykoliv stiskem tlačítka
ARCHIVE. Proces vypadá následovně.
1) Jelikož se mohou vyskytnout omezení vnucená
jinými záznamovými zařízeními, doporučuje se
vyzkoušet program dostatečným způsobem dříve, než
bude použit v běžné praxi.
*) Je třeba provést opatření, když připojené periferní
zařízení vyžaduje čas k zastavení (halt startup), jako
např. archivní zařízení, páskové jednotky atd. - viz
obr.1
● Program s akcí nahrávání či "POWER" navrhněte
tak, aby pokračoval (aby se neměnila činnost
rekordéru) ještě alespoň 5 minut poté, co skončil
program zálohování (protože některé perif. jednotky
mohou vyžadovat čas k zastavení) -viz obr.1
● Ikdyž budete mít samostatně běžící program s akcí
zálohování, přidejte jednu či více minut kolem tohoto
programu - viz obr.2
Při zálohování jsou zálohy vytvářeny počínaje
nejstaršími daty, uloženými na HDD
Pozice Archive Pointeru
zůstane
zapamatována i při vypnutí napájení. Pro
vynulování pozice Archive Pointeru slouží položka
ARCHIVE POINT RESET v menu <SERVICE>.
Podrobněji popsáno na str. 28 .
Stisknutím tlačítka ARCHIVE provede rekordér na své
archivační zařízení zazálohování dat zapsaných za
bodem , na který ukazuje Archive Pointer.
66
Činnost tlačítka ARCHIVE
‹
Pro účely zálohování jsou data z interního harddisku
rekordéru do zálohovacího zařízení přenášena
pokaždé ve stejných množstvích. Datový přenos
začíná když je na HDD zapsáno 30MB dat. Proto,
ikdyž tlačítko ARCHIVE svítí, vyskytují se chvíle kdy je
operace archivování zastavena. Je to z důvodu snížení
opotřebení archivního zařízení. Chcete-li zálohování
ukončit, stiskněte tlačítko ARCHIVE v době když
zůstává svítit po zkončení zálohovacího procesu.
časovačem. Překontrolujte si prosím nastavení funkce
přepisu zálohovaných dat - více podrobností na str.30 .
Tlačítko ARCHIVE začne po stisknutí blikat a zůstane
svítit po přenosu dat, tedy po zkončení zálohovacího
procesu.
Přesvědčete se, že připojené archivní zařízení
máte nastaveno na SCSI ID4.
Individuální nastavení během operace
„
zálohování
Výběr zálohovacího systému
‹
V položce ARCHIVE OVERWRITE v menu <INITIAL
SET UP> můžete nastavit buď "ON" nebo "OFF".
Standardní nastavení je "OFF".
a) "OFF" ... Nová data budou na paměťové medium
přidána od pozice, kde předchozí data končí.
Příklad: Použjte Programu #5 ve vzoru "P2" pro
zálohování každý den mezi 00:00 - 05:00 h. (Všechna
data budou zazálohována v rámci jedné akce.)
1. Stiskněte tlačítko SET UP ke zobrazení menu
<MENU SETTING>.
2. Kolečkem JOG přesuňte kurzor na řádek TIMER
PROGRAM.
3. Otočením kroužku SHUTTLE doprava zobrazte
menu <TIMER PROGRAM>. Zkontrolujte, že kurzor
ukazuje na položku SELECTED PATTERN a otočte
kroužkem SHUTTLE doprava.
• Rozbliká se hodnota položky.
b) "ON" ... Původní data na paměťovém mediu budou
smazána a přepsána novými daty.
4. Kolečkem JOG vyberte "P2" a otočte kroužkem
SHUTTLE doprava.
5. Kurzor kolečkem JOG posuňte na řádek
DEFINE P2 a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
Automatické vysunutí media
‹
Nastavením funkce rekordéru můžete zajistit
automatické vysunutí paměťového media po
dokončení zálohování. Podrobný postup nastavení je
popsán na str. 30
Kromě tohoto nastavení může být medium automaticky
vysunuto za následujících podmínek:
● Když dojde k zaplnění archivního media během onetouch zálohování.
6. Kolečkem JOG přesuňte kurzor na program #5 a
otočte kroužkem SHUTTLE doprava pro nastavení
hodnoty ve sloupci DW.
• Zobrazí se menu <TIMER PROGRAM> P2.
• Zálohovací program vytvořte do řádku jako
nejposledněji obsazený program.
• Kolečkem JOG nastavte do sloupce DW hodnotu "DAY"
a otočením SHUTTLE doprava potvrďte
• Obdobně nastavte hodnoty sloupců START a END
● Když dojde k zaplnění archivního media během
zálohování časovačem.
● Když znovu stisknete tlačítko ARCHIVE poté, co byla
operace archivování tímto tlačítkem započata.
● Když dojde během operace zálohování dojde k
selhání zápisu, chybě media nebo jiné systémové
chybě.
7. Ve sloupci MODE nastavte kolečkem JOG hodnotu
"ARC" a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
Zálohování časovačem
„
Časovač může být použit pro archivaci dat hlavního
harddisku, která ještě nebyla zazálohována. Rekordér
může provádět archivaci dat ikdyž je ve fázi nahrávání
67
Počáteční bod pro zálohování je dán pozicí
. Koncový bod bude
Archive Pointeru
tam,kde zálohování skončí, v rozsahu navrženého
časového rámce. Když je zálohování v rozsahu
navrženého časového rámce dokončeno, rekordér
automaticky uloží pozici Archive Pointeru a příští
data začne zálohovat právě od této pozice.
8. Otočte kroužkem SHUTTLE doleva nebo stiskněte
SET UP tlačítko.
• Uskupení programů včetně programu pro zálohování je
nyní následující:
Ošetření výpadku napájení
„
Rekordér je vybaven speciálním zálohovacím
obvodem, který po dobu nepřítomnosti napájení delší
než 1 měsíc zajistí funkci hodin a kalendáře jakož
i nastavení menu a časovače. Jestliže bude odpojení
od sítě na delší dobu, může pak být údaj času
nepřesný. Poznamenejme, že pro plnou funkci
zálohovacího obvodu musí být rekordér po dobu
nejméně 48 hodin nepřetržitě připojen k síti.
Tlačítko RESET
„
Reset tlačítko najdete na zadní straně rekordéru.
Záměrně je nesnadno přístupné a k jeho stisknutí
musíte použít špičatý předmět (např. kuličkové pero).
Stiskem tlačítka RESET dojde k vymazání času, resetu
systému a k vypnutí napájení. Zaznamenaná data a
nastavení menu smazána nebudou.
V případě, že se rekordér chystá přepsat data
pro zálohování, která ještě nebyla zazálohována,
zobrazí se varování nahrávací operace. Je-li tento
bod překročen, zobrazí se zpráva o selhání
nahrávání.
Rekordér lze nastavit tak, aby vysílal
CALL OUT signál v případě, že byla překročena
záznamová kapacita archivního media. Více detailů
o funkci CALL OUT najdete na str. 26.
Další užitečné funkce
Nahrávání po výpadku napájení
„
Pokud během nahrávání došlo k výpadku napájení a
po nějaké do bylo napájení obnoveno, nahrávání bude
automaticky pokračovat. Jestliže se jednalo o
nahrávání časovačem, rekordér nahrávání po výpadku
napájení obnoví v případě, že doposud neuběhl čas
nastavený v programem tohoto nahrávání.
Událost výpadku napájení je signalizována symbolem
"X" zobrazeným na displeji vedle časového údaje.
Budete-li chtít, můžete tento symbol z displeje smazat
stiskem tlačítka WARNING RESET.
Jednoduché uzamčení (SIMPLE LOCK)
„
SIMPLE LOCK funkce nám nabízí možnost
jednoduchého uzamčení rekordéru. Stiskem tlačítka
LOCK, umístěného na předním panelu (použijte např.
kuličkové pero), dojde k uzamčení tlačítek a
JOG/SHUTTLE kombinace. Nadále můžete používat
tlačítka multiplexeru (viz str.13). V uzamčeném stavu
svítí indikátor LOCK.
Funkci SIMPLE LOCK můžete využívat pouze do
doby, než aktivujete funkci PASSWORD LOCK.
Jakmile jednou aktivujete funkci PASSWORD LOCK,
stane se funkce SIMPLE LOCK neúčinná.
Uzamčení s heslem (PASSWORD LOCK)
„
Stisk tlačítka LOCK na čelním panelu rekordéru vám
umožní zápis hesla (PASSWORD). Jestliže jste
zapsali heslo a provedli uzamčení rekordéru,
znemožníte tím používání tlačítek a JOG/SHUTTLE.
Tlačítka kamer fungují dále. Obnovení normální funkce
tlačítek lze provést pouze zadáním správného hesla.
Tato funkce nepracuje pokud je vypnuto napájení .
Příklad : První zadání hesla.
1. Podržte tlačítko LOCK stisknuté dále než 5s.
• Zobrazí se <PASSWORD SETTING> menu.
Výpadek napájení, který přišel v průběhu
nahrávání, může být příčinou částečného zhoršení
kvality obrazu a špatné funkce při vyhledávání.
Zobrazení času výpadku napájení
„
2. Zadejte heslo.
• Zadejte 4 místné heslo
Čas okamžiku selhání napájení je po obnovení
dodávky elektřiny automaticky zaznamenán.
(Dojde-li k výpadku napájení během operace
zálohování, nebude čas zaznamenán.) Více
podrobností ohledně výpadku napájení najdete na
str.27 .
• Heslo je čtyřmístné numerické. Číslice 1...9 se zadávají
odpovídajícími tlačítky kamer, číslice 0 se zadává tlačítkem
ZOOM (viz str.1 )
68
3. Znovu zapište toto heslo
• Na monitoru se zobrazí zpráva "TURN THE SHUTTLE RING
>> TO ENTER".
• Bude-li zadání hesla chybné, objeví se zpráva PASSWORD
ERROR a všechny zapsané pozice "●" budou vymazány.
Zadejte heslo znovu.
• Objeví se zpráva "TURN THE SHUTTLE RING >> TO
ENTER". Otočíte-li kroužkem SHUTTLE doleva aniž byste
zadali heslo, bude to mít za následek chybové hlášení.
• Chybové hlášení smažete stiskem tlačítka WARNING
RESET.
Nastavení komunikačních
parametrů
Nastavení RS-232C
„
Propojení rekordéru s PC lze využít k dálkovému
ovládání a zapisování doplňkových informací.
4. Otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Heslo je nyní nastaveno a zobrazení na obrazovce se vrátí
do svého původního stavu.
Příklad : Vypnutí a zapnutí funkce PASSWORD LOCK.
"OFF" ... Funkce PASSWORD LOCK můžete zakázat
(odemknout rekordér) stiskem tlačítka LOCK
a zadáním hesla.
Přenosová rychlost
‹
Příklad : Nastavení přenosové rychlosti na 4800 bps.
1. Stiskněte tlačítko SET UP pro zobrazení menu
<MENU SETTING>.
2. Kolečkem JOG posuňte kurzor na řádek
COMMUNICATION SETTING a kroužkem SHUTTLE
otočte doprava.
• Zobrazí se menu <COMMUNICATION SETTING>.
"ON" ... Návrat do uzamčeného stavu PASSWORD
LOCK provedete stiskem tlačítka LOCK.
3. Zkontrolujte, že kurzor ukazuje na řádek
RS-232C SETTING a otočte kroužkem SHUTTLE
doprava.
• Zobrazí se menu <RS-232C SETTING>
POZNÁMKA : Pokud jste zapomněli své heslo,
kontaktujte prodejce zařízení.
Příklad : Změna hesla.
1. V odemčeném stavu stiskněte na 5 sec tlačítko
LOCK
4. Zkontrolujte, že je kurzor na řádku TRANSMISSION
RATE a otočte SHUTTLE doprava k rozblikání hodnoty
• Zobrazí se <PASSWORD SETTING> menu.
5. Kolečkem JOG nastavte hodnotu "4800" a pak
otočte SHUTTLE doprava.
2. Zadejte současné heslo.
3. Zobrazí se menu <PASSWORD SETTING>
• Stejnou procedurou jako jste zadávali heslo poprvé,
zadejte i nové heslo.
6. Pro ukončení menu stiskněte tlačítko SET UP.
• Menu <RS-232C SETTING> zmizí.
69
Nastavení TCP/IP
„
Položkami tohoto menu (IP adresa, SUBNET maska a
MAC adresa) specifikujete připojený rekordér (viz též
str. 9).
Pro aktivaci TCP/IP komunikace stiskněte
tlačítko COMMUNICATION na předním panelu.
1. Stiskněte tlačítko SET UP pro zobrazení menu
<MENU SETTING>.
2. Kolečkem JOG posuňte kurzor na řádek
COMMUNICATION SETTING a kroužkem SHUTTLE
otočte doprava.
• Zobrazí se menu <COMMUNICATION SETTING>.
3. Kolečkem JOG přesuňte kurzor na položku TCP/IP
SETTING a otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
• Zobrazí se <TCP / IP SETTING> menu.
4. Přesvědčete se, že kurzor ukazuje na položku
SELF IP ADDRESS a otočte SHUTTLE doprava,
hodnota se rozbliká.
5. Kolečkem JOG postupně nastavte požadované
hodnoty v řádku SELF IP ADDRESS , pak pro
potvrzení otočte kroužkem SHUTTLE doprava.
6. Stiskněte SET UP tlačítko nebo otočte kroužkem
SHUTTLE doleva.
• Ukončí se <TCP / IP SETTING> menu.
70
Propojení s PC / komunikační příkazy
Propojení s PC
„
Propojení s PC dává možnost dálkového řízení rekordéru a zápisu doplňkových informací.
K propojení rekordéru s modemem použijte přímý (9pin) RS-232C kabel. CTS by mělo být nastaveno na
"HIGH" nebo "ON". Více podrobností ohledně propojení naleznete v referenční příručce modemu.
Propojení s použitím modemu
‹
Přímé spojení
‹
Pro spojení s osobním počítačem použijte křížený RS-232C kabel.
Konektor RS-232C
‹
Zapojení kabelu RS-232C
‹
Při přímém propojení rekordéru s osobním počítačem (PC) použijte křížený RS-232C kabel.
1) PC s 25 pinovým konektorem
rozhraní RS-232C
2) PC s 9 pinovým konektorem
rozhraní RS-232C
71
Nastavení komunikačního módu
‹
K nastavení komunikačního módu rekordéru použijte menu <RS-232C SETTING> v <REAR TERMINAL> menu.
Nastavte stejné parametry u rekordéru i modemu nebo PC. Následující tabulky udávají možná nastavení.
význam
položka v menu
možnost nastavení
1 přenosová rychlost
TRANSMISSION
RATE
1200/2400/4800/9600
2 počet dat. bitů
DATA BIT LENGTH
8 BIT / 7 BIT
PARITY BIT
NONE / ODD / EVEN
3 paritní bit
řízení toku dat
použitelnost
1 X-control
4 počet STOP bitů
STOP BIT
1 BIT / 2 BIT
2 S-parametr
5 oddělovací znak
DELIMITER
CR / CR●LF
3 CTS-RTS handshake
NE
NE
ANO
V době, kdy je rekordér v komunikačním modu, není rozhraní RS-232C funkční.
Kód příkazu a status
„
Ovládání a nastavování rekordéru osobním počítačem je prováděno pomocí kódů příkazů a chybových kódů.
1) Vyslání příkazu z PC do rekordéru
#1 : Je-li DELIMITER (oddělovač) nastaven na "CR" v
<RS-232C SETTING> menu, je potřeba na konci příkazu
(vyslaného z PC) vyslat kód znaku Carrige Return ("CR"
= 0DHEX). Je-li DELIMITER = "CR●LF" ,vyšlete na konci
příkazu kódy Carrige Return ("CR" = 0DHEX) + Line Feed
("LF" = 0AHEX).
2) Příjem stavové informace z rekordéru
#2 : Je-li DELIMITER (oddělovač) nastaven na "CR" v
<RS-232C SETTING> menu, budou data zakončena
kódem"CR" = 0DHEX.
Je-li DELIMITER = "CR●LF" ,budou data zakončena
kódy"CR" = 0DHEX a "LF" = 0AHEX.
Ujistěte se, že posíláte příkazy v intervalu 0.1 s.
Příklad operace vyslání příkazu
‹
Příklad 1) Zapnutí rekordéru. (V menu <RS-232C SETTING> je DELIMITER nastaven na "DR").
vyslaný
příkaz z PC
vrácený status kód
z rekordéru do PC
PW1
72
význam
Vyslání příkazu k zapnutí rekordéru.
RC
Rekordér přijal příkaz.
EX
Rekordér vykonal přijatý příkaz.
Vysvětlivky k číslům
‹
#1 : Je-li DELIMITER (oddělovač) nastaven na "CR" v <RS-232C SETTING> menu, je potřeba na konci příkazu
(vyslaného z PC) vyslat kód znaku Carrige Return ("CR" = 0DHEX). Je-li DELIMITER = "CR●LF" ,vyšlete na konci
příkazu kódy Carrige Return ("CR" = 0DHEX) + Line Feed ("LF" = 0AHEX).
#2 : Je-li DELIMITER (oddělovač) nastaven na "CR" v <RS-232C SETTING> menu, budou data zakončena
kódem"CR" = 0DHEX. Je-li DELIMITER = "CR●LF" ,budou data zakončena kódy"CR" = 0DHEX a "LF" = 0AHEX.
: symbolizuje číslici nebo znak
Následující tabulky najdete na stranách 67 ... 80 v originálním anglickém manuálu.
73
Nahrávací časy - tabulky
Tabulka nahrávacích časů
„
Přibližné nahrávací časy (pokud se nahrává na HDD s kapacitou 60GB).
Tyto záznamové časy jsou platné pouze pro nastavení PRIORITY = "1" u všech čísel kamer (v menu <DEFINE
GROUP SETTING>).
Záznam. intervaly 25F, 8.33F a 5F nelze použít v případě nastavení MOTION DETECTION = "ON".
25F
12,5F
6,25F
5F
4,17F
SUPERIOR
12H
1D 1H 1D 14H
2D 2H
2D 15H
3D 4H
5D 7H 12D16H
1.143.000
HIGH
18H
1D 12H
2D 7H
3D 1H
3D 20H 4D 14H 7D 16H 18D 9H
1.657.000
MEDIUM
1D 3H
2D 6H
3D 9H
4D 13H 5D 16H 6D 19H 11D 9H 27D 7H
2.457.000
STANDARD
1D 12H
3D
4D 12H
BASIC
2D
4D 1H
6D 2H
field/sec
8,33F
2,5F
1F
max. počet
nahraných fieldů
kvalita obrazu
6D
7D 12H
9D 1H 15D 1H 36D 4H
3.257.000
8D 3H 10D 4H 12D 5H 20D 8H 48D21H
4.400.000
Tabulka pro Pre-alarmové nahrávání
„
Položka PRE A-REC = "LONG"
‹
field/sec
25F
12,5F
8,33F
6,25F
5F
4,17F
2,5F
1F
max. počet
nahraných fieldů
kvalita obrazu
SUPERIOR
2s
4s
7s
9s
12s
14s
24s
57s
60
HIGH
3s
7s
10s
13s
17s
20s
34s
1min23s
87
MEDIUM
5s
10s
15s
20s
25s
31s
51s
2min3s
129
STANDARD
6s
13s
20s
27s
34s
41s
1min8s 2min44s
171
BASIC
9s
18s
27s
37s
46s
55s
1min32s 3min41s
231
8,33F
6,25F
5F
4,17F
2,5F
1F
max. počet
nahraných fieldů
Položka PRE A-REC = "MEDIUM"
‹
field/sec
25F
12,5F
kvalita obrazu
SUPERIOR
1s
3s
4s
6s
8s
9s
16s
38s
40
HIGH
2s
4s
7s
9s
11s
13s
23s
55s
58
MEDIUM
3s
6s
10s
13s
17s
20s
34s
1min22s
86
STANDARD
4s
9s
13s
18s
22s
27s
45s
1min49s
114
BASIC
6s
12s
18s
24s
30s
37s
1min1s 2min27s
154
8,33F
6,25F
5F
4,17F
2,5F
1F
max. počet
nahraných fieldů
Položka PRE A-REC = "SHORT"
‹
field/sec
25F
12,5F
kvalita obrazu
74
SUPERIOR
0s
1s
2s
3s
4s
4s
8s
19s
20
HIGH
1s
2s
3s
4s
5s
7s
11s
27s
29
MEDIUM
1s
3s
5s
6s
8s
10s
17s
41s
43
STANDARD
2s
4s
6s
9s
11s
13s
22s
54s
57
BASIC
3s
6s
9s
12s
15s
18s
30s
1min13s
77
Odstraňování problémů
Následující tabulky a vysvětlivky najdete na stranách 82 ... 83 v originálním anglickém manuálu.
Výstrahy a CALL OUT výstup
Následující tabulky najdete na straně 84 originálním anglickém manuálu.
75
Specifikace
Jmenovité napájecí napětí :
Jmenovitý napájecí proud :
Barevná soustava :
AC 100-240V (50/60Hz)
1.0 - 0.5A (100-240V)
PAL
Rozsah provozních teplot :
Relativní vlhkost :
Nadmořská výška :
Rozměry :
Hmotnost :
Záznamový systém :
Vzorkování :
Datová komprese :
Kompresní jednotka :
Rozlišení :
Záznamové zařízení :
5°C - 40°C
max. 80%
max. 2000m
425(šířka) x 380(hloubka) x 113(výška)
7,5Kg
digitální záznamový systém s JPEG kompresí
13,5 MHz
JPEG
field
684 x 288
60GB harddisk
Vstup VIDEO :
Výstup pro monitor :
Průchozí VIDEO výstupy :
16 vstupních BNC konektorů (1.0VPP, 75Ω)
S-VIDEO konektor (Y:1.0 VPP, 75Ω, C:0,286VPP, 75Ω)
BNC konektor (1.0VPP, 75Ω)
16 výstupních BNC konektorů (1.0VPP, 75Ω)
Programy časovače :
Zálohování času a sys. nastavení :
3 programové vzory, každý až 8 programů (1 týden, denně start a stop ...)
více než 1 měsíc
Přípojné body:
POWER ON (vstup)
POWER ON (vstup)
ALARM IN 1...16 (vstupy)
CLOCK ADJ (vstup)
REC (vstup)
GND
ALARM OUT (výstup)
MODE OUT (výstup)
DC 5V OUT (výstup)
CALL OUT / CALL OUT GND
svorka pro zapnutí (ON) ..... L : POWER OFF, H : POWER ON
svorka pro vypnutí (OFF) ...... L : POWER OFF
svorky pro spuštění alarmového nahrávání
svorka pro dostavení času
svorka pro spuštění nahrávání
zemní svorka
svorka - signál je aktivní v době, kdy probíhá alarmové nahrávání
svorka - signál indikuje předem nastavený mód
svorka - výstup napájecího napětí +5V
svorka - výstup pro externí výstražné zařízení
Jmenovité hodnoty:
ALARM OUT, MODE OUT
ALARM IN, CLOCK ADJ, REC
CALL OUT / CALL OUT GND
aktivní "L" / neaktivní "open" (ICmax = 7mA / UCmax = 24VDC)
aktivní "L" nebo zkrat proti GND, neaktivní "open"
aktivní "ON", neaktivní "open" (ICmax = 7mA / UCmax = 24VDC)
RS-232C
SCSI
D-Sub 9 konektor s rozhraním RS-232C pro spojení s PC
konektor MINICANNON 50 (poloviční rozteč) s rozhraním SCSI 2
Příslušenství :
- síťová napájecí šňůra
- feritové jádro
- stah. pásky
1ks. (EU) + 1ks. (UK)
3 ks.
3 ks.
Údaje hmotnosti a rozměrů jsou přibližné.
Výrobce si vyhrazuje právo změn v konstrukci a specifikaci bez předchozího upozornění.
76