Abacus Electric Evolve Sonix User guide

Sonix
Uživatelský manuál (2 - 11)
Užívateľský manuál (12 - 21)
Instrukcja obsługi (22 - 31)
Használati útmutató (32 - 41)
User guide (42 - 51)
Podrobný uživatelský manuál
EVOLVE Sonix
Bezdrátový GSM alarm
Děkujeme vám za zakoupení GSM alarm systému EVOLVE Sonix.
UPOZORNĚNÍ!
Tento produkt využívá nejmodernější technologie, přesto však nelze při ochraně majetku spoléhat pouze na něj.
Věnujte tedy prosím pozornost níže uvedeným bodům. Výrobce, dovozce ani prodejci neručí za jakékoliv škody
na majetku, přímé ani zprostředkované, které by mohly vzniknout v souvislosti s použitím tohoto produktu, a
nelze po nich vymáhat jakoukoliv náhradu případné škody.
- Produkt je vhodný jako doplňkové zajištění vašeho majetku (dům, byt, chata, garáž, zahradní domek, karavan,
atd.)
- Vždy je doporučeno použít ještě další systém zajištění a/nebo předmětný majetek mít pojištěný
- Produkt není profesionálním zabezpečovacím systémem a nelze jej považovat za bezvýhradný nástroj
zabezpečení majetku
- Pro správnou funkci produktu jej alespoň jednou za čtvrt roku sami zkontrolujte a otestujte (stav baterií,
funkčnost čidel a dálkových ovladačů, funkčnost zasílání zpráv, funkčnost centrální jednotky a další)
- Nezapomeňte jednotlivé součásti alarm systému správně rozmístit; instalaci a zapojení je vhodné svěřit
odbornému technikovi
Čidlo na dveře/okno
Hlavní jednotka
Dálkové ovládání
PIR čidlo
Reproduktor
Mini siréna
2
Napájecí zdroj
Hlavní jednotku alarmu umístěte na bezpečné místo, tak abyste zabránili manipulaci. NEUMISŤUJTE ji do kovové
skříně, kov brání průchodu rádiového signálu
Čidlo na okno/dveře: vložte baterii do části „A“. Magnetický senzor odešle signál centrální jednotce pokud se
dva díly od sebe vzdálí o více než 2-3 cm. Namontujte část „A“ na vstupní dveře/okno a část „B“ čidla na rám
(futra) dveří. Správnost instalace ověříte otevřením dveří – červená kontrolka se rozsvítí
Čidlo na dveře/okno
PIR senzor: vložte baterii do PIR senzoru. PIR senzor využívá infračervené technologie pro detekci pohybu. Je
nutné zajistit aby se ve hlídaném objektu nepohybovala malá domácí zvířata (psi, kočky, ptáci a další).
Neumisťujte senzor tak, aby na něj svítilo slunce případně zasahovalo na spínané ohřívače (topidla, plotýnky,
ohřívače, akumulační kamna). Umístěte jej do hlídané místnosti nejlépe pod strop, tak abyste zabránili
nežádoucí manipulaci. Dosah PIR čidla je 5 - 12 metrů, šíře záběru horizontálně 110°/vertikálně 60°
Před montáži čidel ověřte zda dosah a záběr čidel odpovídá vašim požadavkům
Pokračujte nastavením alarmu, tak jak je uvedeno v části 7. Konfigurace alarmu (Uživatelský manuál).
Průvodce instalací:
1. Zasunutí SIM karty do alarmu
Stiskněte žlutý bod na přístroji špičkou pera nebo jiným hrotem. Vyjede držák SIM karty. Vložte do něj SIM
a zasuňte ho zpět. Ujistěte se, že kovové kontakty SIM karty jsou směrem dolů. Nyní zatlačte držák SIM
karty zpět do přístroje. Před vložením SIM karty do alarmu ji použijte nejprve v normálním mobilním
telefonu a udělejte následující kroky:
- Odstraňte PIN
- Vymažte všechna uložena čísla, pokud SIM karta nějaká obsahuje
2. Připojení antény
Přišroubujte opatrně anténu k hlavní jednotce. Nenechávejte ji příliš volnou ani ji neutahujte příliš pevně!
3. Připojení napájení
Připojte k hlavní jednotce alarmu napájecí adaptér, který musí mít napětí v rozmezí 9V - 12V DC a musí
poskytovat proud přes 1000 mA. Signální LED dioda na alarmu na 20 sekund zčervená. Po tuto dobu čeká
na připojení detektorů k hlavní jednotce. Po 20 sekundách se signální LED rozbliká oranžově, což
znamená, že hlavní jednotka kontroluje SIM kartu a vyhledává GSM síť. Po ukončení této fáze se signální
LED dioda změní do pomalu blikající zelené barvy, což znamená, že do alarmu byla uložena telefonní čísla
a přístroj je zapnutý do aktivního poplachového režimu. Pokud signální LED dioda zůstane svítit souvislou
zelenou barvou bez blikání, znamená to, že telefonní čísla uložena nebyla a přístroj je zapnutý bez
aktivovaného poplachu. Můžete se k hlavní jednotce připojit vytočením nebo zasláním SMS a
naprogramovat ji ručním vložením telefonních čísel.
4. Připojení sirény k alarmu
Připojte černý drát k uzemnění (GND) a červený drát k siréně.
3
Černá
Červená
5. Připojení drátových senzorů
Pro připojení drátových senzorů jsou k dispozici tři konektory. Vstupy jsou nezávislé a nejsou kódovány
jako různé zóny. Když jsou senzory aktivovány, alarm odešle SMS zprávu: Wired Activated (1~3) (drátové
čidlo aktivováno (číslo čidla).
Senzory musí být typu N0 (v normálním stavu otevřené).
Na jeden vstup může být použito více senzorů, pokud budou jejich kontakty k alarmu připojeny sériově.
Na vstupy alarmu může být připojen libovolný počet drátových senzorů, pokud jejich celkový odpor
nepřekročí 220 ohmů.
6. Připojení spínaných přístrojů (domácí spotřebiče)
K dispozici jsou tři výstupy s otevřeným kolektorem(O1,O2 a O3) a jedno interní relé je s možností
ovládání telefonem. Interní relé je aktivováno, pokud se objeví alarm a může být deaktivováno/znovu
aktivováno prostřednictvím telefonních příkazů nebo SMS zpráv. Lze je použít například k rozsvícení
externího svítidla.
POZOR! Kontakty relé jsou dimenzovány na proud 6 A, není tedy možno přímo připojit spotřebič nad
příkon 1000 W (dojde k poškození kontaktů). Připojení spotřebiče s vyšším příkonem (např. přímotopu) je
nutno řešit pomocí externího stykače nebo výkonového relé.
4
Výstupy s otevřeným kolektorem mohou být použity přímo, pokud to zařízení dovolí, nebo mohou řídit
relé. Připojte antiparalelní diodu k cívce relé. Tyto výstupy mohou být řízeny pouze telefonními příkazy
nebo SMS zprávami.
Vysvětlivky ke kabeláži: pro ovládání domácích spotřebičů (pro speciální pořadí)
Ovládací box má čtyři vodiče:
- Dva žluté vodiče AC pro připojení k domácím spotřebičům
- GND (uzemnění), +12V DC vodič pro připojení ke zdroji stejnosměrného proudu 12V DC (napájecí
adaptér)
7. Konfigurace alarmu
Na zadní straně alarmu se nachází 10 přípojných míst s označením:
- I1, I2, I3: 3 konektory pro linkový vstup, každý konektor může být propojen se zemí nebo otevřen
pro aktivaci poplachu.
- O1; O2: 2 výstupní konektory lze ovládat hovory nebo SMS za účelem nastavení. Pokud se výstup
na těchto konektorech zvýší, rozsvítí se kontrolky OUT 1 nebo OUT 2 (amatéři by měli tuto funkci
používat s opatrností!).
- SPEAKER(O3): tento konektor je pro hlasový výstup (reproduktor), přičemž jeho druhý konec
připojte k uzemnění. Tyto konektory mohou být řízeny telefonními příkazy nebo SMS zprávami.
Když je tato funkce k dispozici, rozsvítí se kontrolka OUT 3 na panelu.
- RELAY1, RELAY2: Tyto dva konektory se uzavřou 3 minuty po nahlášení poplachu. Pomocí nich
můžete zahájit napájení kamery při sepnutí alarmu, Funkce se dá deaktivovat pomocí příkazu
16#1# nebo kdykoliv zasláním SMS nebo vytočením čísla (94#1# nebo 94#0# ).
- SIRÉNA: Tento výstup poskytuje signální tón sirény a je třeba k němu sirénu připojit, přičemž
druhý kabel od sirény se připojuje k uzemnění.
- GND: uzemnění
Popis signálních LED kontrolek
Světlo LED kontrolky svítí červeně 20 sekund po zapnutí přístroje, přičemž po tuto dobu k němu mohou být
připojována bezdrátová čidla. Pokud je překódování čidla úspěšné, červená kontrolka zabliká. Po 20
sekundách se kontrolka rozbliká oranžově. V této době vyhledává GSM síť. Pokud oranžová nepřestává
blikat znamená to, že je chybně vložena SIM karta nebo že je GSM síť nedostupná nebo její signál je slabý.
Pokud kontrolka svítí souvisle zeleně indikuje, že na SIM kartě není uloženo žádné telefonní číslo. Pokud je
vše v pořádku, LED kontrolka se rozbliká zeleně (Celková aktivace) nebo se rozbliká rychle zeleně
(Částečná aktivace) nebo zůstane svítit nepřerušovanou zelenou barvou (Deaktivace). Pokud dojde
k poplachu, rozbliká se LED kontrolka červeně a alarm začne rozesílat SMS a vytáčet čísla.
5
- OUT1/OUT2: pokud je výstup O1 alarmu pod napětím (+5V), rozsvítí se kontrolka OUT 1; Pokud je výstup
O2 alarmu pod napětím (+5V), rozsvítí se kontrolka OUT 2
- SPEAKER: pokud je reproduktor v hlavní jednotce alarmu v provozu, bude svítit kontrolka Output3 což
znamená, že můžete se základnou vést hovor
- RELAY: pokud jsou zapojeny dva výstupy relé na hlavní jednotce, kontrolka relé se rozsvítí.
- ALARM: pokud je siréna v provozu, svítí zároveň kontrolka sirény.
- MONITOR: pokud je aktivní funkce odposlechu, je rozsvícena i kontrolka Monitor.
- STATUS: stav alarmu
- POWER: napájení alarmu
Jak nastavit v přístroji telefonní čísla a SMS?
EVOLVE Sonix je možno pohodlně ovládat také pomocí vašeho smartphone:
- Android – EVOLVE Sonix (Google Play)
- iPhone – EVOLVE Sonix (App Store)
Zasláním zprávy do alarmu můžete nastavit 5 skupin telefonních čísel a sedm druhů SMS.
Formát příkazu je vždy: heslo#kód operace#obsah#
Například:
- 123456#51#13905950001# uloží do alarmu telefonní číslo pro první skupinu
- 123456#52#13905950002# uloží do alarmu telefonní číslo pro druhou skupinu
- 123456#53#13905950003# uloží do alarmu telefonní číslo pro třetí skupinu
- 123456#54#13905950004# uloží do alarmu telefonní číslo pro čtvrtou skupinu
- 123456#55#13905950005# uloží do alarmu telefonní číslo pro pátou skupinu
K dispozici je sedm přednastavených druhů SMS, které však můžete změnit. Prvních pět zpráv je pro
nastavení bezdrátových detektorů pro zóny 1-5. Šestá zpráva je pro bezdrátové detektory zón 6-16. Sedmá
zpráva je pro drátové porty I1, I2, I3:
- Když sepne první bezdrátový senzor, bude odeslána SMS zpráva: Wireless Activated (01)
(Bezdrátové čidlo aktivováno (01))
- Když sepne druhý bezdrátový senzor, bude odeslána SMS zpráva: Wireless Activated (02)
(Bezdrátové čidlo aktivováno (02))
- Když sepne třetí bezdrátový senzor, bude odeslána SMS zpráva: Wireless Activated (03)
(Bezdrátové čidlo aktivováno (03))
- Když sepne čtvrtý bezdrátový senzor, bude odeslána SMS zpráva: Wireless Activated (04)
(Bezdrátové čidlo aktivováno (04))
- Když sepne pátý bezdrátový senzor, bude odeslána SMS zpráva: Wireless Activated (05)
(Bezdrátové čidlo aktivováno (05))
- Když sepne šestý až šestnáctý bezdrátový senzor, bude odeslána SMS zpráva: Wireless Activated
(i); i=6-16 (Bezdrátové čidlo aktivováno (i); i=6-16)
- Když sepne sedmý drátový senzor, bude odeslána SMS zpráva: Wire Activated (i); i=1-3 Drátové
čidlo aktivováno (i); i=1-3, pro porty alarmu 1 až 3.
Můžete do alarmu poslat zprávu pro přepsání stávajících sedmi druhů SMS. Každá zpráva může mít
maximálně 24 znaků anglické abecedy:
- 123456#81#Predni dvere otevreny# uloží první SMS zprávu, která je odeslána po sepnutí prvního
bezdrátového detektoru
6
- 123456#82#Prostredni dvere otevreny# uloží druhou SMS zprávu, která je odeslána po sepnutí
druhého bezdrátového detektoru
- 123456#83#Zadni dvere otevreny# uloží třetí SMS zprávu, která je odeslána po sepnutí třetího
bezdrátového detektoru
- 123456#84#Predni okno otevreno# uloží čtvrtou SMS zprávu, která je odeslána po sepnutí čtvrtého
bezdrátového detektoru
- 123456#85#Zadni okno otevreno# uloží pátou SMS zprávu, která je odeslána po sepnutí pátého
bezdrátového detektoru
- 123456#86#Prostredni okno otevreno# uloží do alarmu šestou až šestnáctou zprávu, která je
odeslána po sepnutí šestého bezdrátového detektoru
- 123456#87#Vstup na pudu otevren# uloží sedmou SMS zprávu, která je odeslána po sepnutí
drátového detektoru na portech 1 až 3
Jak otestovat hlavní jednotku alarmu?
Když hlavní jednotku alarmu zapnete a ta je neaktivovaná, bude na ní souvisle svítit zelená LED kontrolka.
Pomocí dálkového ovladače nebo odesláním SMS zprávy (123456#1#1#) ji můžete přepnout do
aktivovaného stavu, přičemž LED kontrolka začne blikat zeleně.
a. V aktivovaném režimu s blikající zelenou kontrolkou LED propojte vstupní porty (I1, I2, I3) nebo
připojený drát odpojte nebo aktivujte kterýkoliv bezdrátový detektor nebo stiskněte nouzové
tlačítko na dálkovém ovladači. Alarm by měl automaticky odeslat SMS zprávu a vytočit některé
z uložených čísel
b. SMS zpráva je odeslána ještě před vytáčením telefonního čísla. Pokud byla funkce SMS deaktivována
nebo omezena, dojde pouze k vytočení telefonních čísel. Pomocí dálkového ovladače můžete tento
proces ukončit.
c. Když nastane poplach a dojde k vytočení telefonních čísel, můžete na hovor přímo odpovědět bez
nutnosti zadávání hesla a na dálku poplach vypnout nebo přístroj přenastavit. Stiskem 3#1# spustíte
sirénu a stiskem 3#0# ji vypnete; stiskem 4#1# můžete odposlouchávat co se v místnosti děje a
stiskem 4#0# odposlech ukončíte; stiskem 93#1# můžete prostřednictvím alarmu mluvit na vetřelce,
přičemž stiskem 93#0# tuto funkci vypnete.
d. Když nastane poplach a dojde k vytočení telefonních čísel, můžete na hovor přímo odpovědět bez
nutnosti zadávání hesla a na dálku ukončit vytáčení dalších čísel. Stačí pouze na telefonu stisknout
tlačítka 1#1# nebo 1#2#, čímž přepnete alarm zpět do aktivovaného režimu.
e. Když nastane poplach, můžete, v případě že jste poblíž, vypnout alarm i pomocí dálkového
ovladače.
f. Přístroj má vnitřní baterii a v případě výpadku a následně při obnovení napájení z elektrické sítě
pošle zprávu ‘external power failure’ nebo ‘external power recovery’.
Jak ovládat hlavní jednotku alarmu?
a. Odesláním SMS na číslo SIM karty, která je uvnitř přístroje. Odešlete do alarmu SMS ve tvaru:
123456# a za znak # vložte některý z ovládacích povelů;
b. Vytočte číslo SIM karty, která je uvnitř přístroje. Zavolejte na číslo alarmu a zadejte heslo 123456#
a za znak # vložte některý z ovládacích povelů:
7
Přehled ovládacích povelů:
Kód
Funkce
Kód
Funkce
1#1#
Úplná aktivace* (všechna čidla pracují)
1#2#
Částečná aktivace (část čidel pracuje)
1#0#
Deaktivace* (všechna čidla nepracují)
21#1#
Zapnutí varovného tónu pro aktivaci vnějšího
alarmu
21#0#
Vypnutí varovného tónu pro aktivaci vnějšího
alarmu
22#1#
Zapnutí varovného tónu pro aktivaci vnitřního
alarmu
22#0#
Vypnutí varovného tónu pro aktivaci vnitřního
alarmu
23#1#
Zapnutí varovného tónu při deaktivaci alarmu
23#0#
Vypnutí varovného tónu při deaktivaci alarmu
27#(0099)#
Zpoždění alarmu (10 sekund)
28#(0099)#
Nastavení zpoždění (hodnota: 00-99)
Zpoždění nemůže být nastaveno pro čidla, která pracují nepřetržitě jako např. kouřové čidlo nebo SOS tlačítko
3#1#
Okamžitý zvukový signál
3#0#
Vypnutí zvuku
4#1#
Aktivace naslouchání (tlačítko telefonu)*
4#0#
Vypnutí naslouchání (tlačítkem telefonu)
11#1#
Aktivace sirény při poplachu *
11#0#
Vypnutí sirény při poplachu
12#1#
Odeslání SMS při poplachu *
12#0#
Neodesílání SMS při poplachu
15#1#
Vytočení čísla při poplachu *
15#0#
Jen poplach bez vytáčení čísel
16#1#
Deaktivovat sepnutí relé do 3 minut při
poplachu
16#0#*
Aktivovat sepnutí relé do 3 minut při poplachu*
30##
Zobrazit stav aktivace/deaktivace každé zóny (pouze pomocí SMS příkazů)
31#--#
Změnit heslo. Zadání nového hesla (1-6 bit).
38#--#
Aktivace alarmu pro zónu (bezdrátové zóny: 1-16; drátové zóny: 21-23) Poznámka: pro aktivaci každé zóny
39#--#
Deaktivace alarmu pro zónu (bezdrátové zóny: 1-16; drátové zóny: 21-23) Poznámka: pro deaktivaci každé zóny
50##
Zobrazení čísel přednastavených do hlavní jednotky alarmu (ovládání pouze přes SMS)
51#--#
Telefonní číslo první skupiny (0-15bit)
52#--#
Telefonní číslo druhé skupiny (0-15bit)
53#--#
Telefonní číslo třetí skupiny (0-15bit)
54#--#
Telefonní číslo čtvrté skupiny (0-15bit)
55#--#
Telefonní číslo páté skupiny (0-15bit)
80##
Zobrazení přednastavených SMS
81#--#
Zpráva první skupiny (0-24bit)
82#--#
Zpráva druhé skupiny (0-24bit)
83#--#
Zpráva třetí skupiny (0-24bit)
84#--#
Zpráva čtvrté skupiny (0-24bit)
85#--#
Zpráva páté skupiny (0-24bit)
86#--#
Zpráva šesté skupiny (0-24bit)
87#--#
Zpráva sedmé skupiny (0-24bit)
90##
Zobrazení stavu výstupu
91#1#
Nastavení výstupu 1 na vysoko
91#0#
Nastavení výstupu 1 na nízko
92#1#
Nastavení výstupu 2 na vysoko
92#0#
Nastavení výstupu 2 na nízko
93#1#
Povolit telefonní hovor (výstup 3)
93#0#
Zakázat telefonní hovor (výstup 3)
94#1#
Nastavení relé na propojeno
94#0#
Nastavení relé na odpojeno
95#1#
Nastavit poplach při otevření vstupu 1
95#0#
Nastavit poplach pokud je vstupní linka 1 uzemněna
(Gnd)*
96#1#
Nastavit poplach při otevření vstupu 2
96#0#
Nastavit poplach pokud je vstupní linka 2 uzemněna
(Gnd)*
97#1#
Nastavit poplach při otevření vstupu 3
97#0#
Nastavit poplach pokud je vstupní linka 3 uzemněna
(Gnd)*
8
Poznámka:
1. Ve výše uvedené tabulce znamená symbol ‘ * ’ standardní nastavení.
2. U výše popsaných telefonních operací znamená jedni pípnutí, že zadání bylo správné, dlouhé pípnutí
znamená, že věta byla zadána úspěšně a dvě krátká pípnutí znamenají, že zadání selhalo a je třeba to
zkusit znovu.
3. U výše popsaných SMS operací obdržíte po odeslání řídícího příkazu potvrzovací zprávu v některé
z následujících podob: DisArm, Sms:ON, Phone:ON,Siren:ON, Center Tel:OFF, Arm Center Tel:OFF,
DisArm Center Tel:OFF. Podle toho zjistíte aktuální status základnové jednotky (aktivováno,
deaktivováno, alarm). Pokud je zaslaná SMS skutečným popisem.
4. Pomocí odeslání příkazu si lze ověřit aktuální stav přístroje.
5. Když dojde k selhání externího napájení, alarm odešle pro informaci SMS zprávu “Power changer off”.
Po obnovení externího napájení, alarm odešle pro informaci SMS zprávu “Power changer on”.
Jak používat dálkový ovladač?
Deaktivace alarmu
Aktivace alarmu
SOS tlačítko Částečná aktivace
Dálkový ovladač obsahuje čtyři tlačítka:
- Celková aktivace: aktivuje alarm pro situaci, kdy není nikdo doma. Všechna čidla jsou aktivní a na hlavní
jednotce alarmu bude pomalu blikat zelená kontrolka.
- Deaktivace: deaktivuje všechna čidla i hlavní jednotku, na které bude souvisle svítit zelená kontrolka.
- Částečná aktivace: aktivuje alarm pro situaci, kdy je někdo doma, tedy vnitřní čidla jsou deaktivována a
aktivní zůstávají pouze venkovní čidla. Lidé uvnitř se tak mohou pohodlně pohybovat bez aktivace
poplachu, ale kdokoliv kdo by se pokusil do domu proniknout zvenčí, spustí poplach.
- Alarm (SOS tlačítko): aktivuje okamžitý nouzový poplach, např. v případě loupežného přepadení za
situace, kdy je alarm vypnutý v deaktivovaném režimu. Na hlavní jednotce alarmu bude blikat červená
kontrolka a systém vyvolá poplach, rozešle SMS a vytočí přednastavená čísla.
Jak přidat více senzorů?
K hlavní jednotce alarmu můžete přidat další senzory nebo čidla, jako například bezdrátové dveřní čidla,
PIR senzory, detektory plynu a kouře a další.
1) Přidané senzory spolupracují s režimy jako Celková aktivace, tak Částečná aktivace:
Když se aktivuje GSM modul, kontrolka LED na přístroji na 20 sekund zčervená. To indikuje, že dochází
k procesu čištění kódu. V této době můžete zapnout další senzory nebo čidla a zablikání červené kontrolky
vám potvrdí, že byly s hlavní jednotkou úspěšně spárovány. Režim kódování skončí automaticky po 20
sekundách a alarm se přepne do pracovního režimu, přičemž LED kontrolka na něm se nejprve změní ve
žlutou a následně v zelenou.
2) Přidání senzorů vnitřní ochranné zóny (čidla v této zóně pracují, když je aktivní režim Celková aktivace;
pokud je alarm v režimu Částečná aktivace, vnitřní čidla nepracují:
9
Když se aktivuje GSM modul, kontrolka LED na přístroji dočasně zčervená. Stiskněte na jednu sekundu
tlačítko reset. Kontrolka LED nyní na 20 sekund změní barvu na oranžovou. To indikuje, že se alarm
nachází v režimu učení kódů vnitřní ochranné zóny. V této době můžete zapnout další senzory nebo čidla
vnitřní ochranné zóny a zablikání červené kontrolky vám potvrdí, že byly s hlavní jednotkou úspěšně
spárovány. Režim kódování skončí automaticky po 20 sekundách a alarm se přepne do pracovního režimu,
přičemž LED kontrolka na něm se nejprve změní na oranžovou (vyhledání GSM sítě) a následně v zelenou.
Poznámka: Pokud jsou k hlavní jednotce připojeny čtyři bezdrátové senzory pro zóny 1 až 4, pak nově přidaný
senzor bude v alarmu veden jako pátá zóna.
Jak zrušit ztracená čidla?
V případě, že připárovaná čidla jsou ztracena, můžete je z hlavní jednotky alarmu odkódovat tak aby chod
alarmu neovlivňovala. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko reset a k tomu navíc stiskněte i tlačítko napájení
(zapnutí alarmu). Ozve se pípnutí a LED kontrolka se rozbliká jako potvrzení, že reset přístroje byl
úspěšný. Všechna registrovaná čidla byla z hlavní jednotky alarmu smazána. Znovu nyní pomocí výše
popsaného postupu překódujte pouze ta čidla, která máte k dispozici. Reset systému nijak neovlivní obsah
předvolených SMS zpráv.
Základní dodávka obsahuje:
1 ks - hlavní (řídící) jednotka alarmu
1 ks - bezdrátový PIR detektor
1 ks - bezdrátový dveřní senzor (čidlo otevření)
4 ks - dálkový ovladač
1 ks - anténa
1 ks - drátová mini siréna 110dB/0,3m
1 ks - napájecí adaptér
1 ks - reproduktor
Následující čidla mohou být volitelně dokoupena (volitelné senzory/detektory jsou baleny samostatně, můžete
dokoupit dle svých aktuálních potřeb):
Bezdrátový magnetický senzor pro okno/dveře, bezdrátový PIR snímač, dálkový ovladač (klíčenka),
bezdrátový detektor kouře, bezdrátová venkovní siréna, bezdrátový detektor rozbití skla/vibrací,
bezdrátová klávesnice pro aktivaci/deaktivaci alarmu, bezdrátová mini siréna, bezdrátový stropní PIR
snímač (čidlo pohybu), bezdrátový PIR snímač (čidlo pohybu) imunní vůči pohybu malých zvířat,
bezdrátové SOS tlačítko - více informací na www.evolve-europe.com
Vybrané technické parametry
- Statický proud: 50mA
- Přenosová frekvence: 315/433 ± 0,5 MHz
- Napájení: 9V-12V DC
- Bezdrátový dosah: ve volném prostoru 80 m
- Provozní teplota: -20°C ~ +85°C
- Vnitřní vzdálenost: 15 mm
- GSM 900/1800 MHz
- Provozní podmínky: teplota –10°C ~ + 40°C/vlhkost
- Přijímaný kód: ASK
≤ 90% rh
- Frekvence: 315/433 MHz
- Bezdrátový dosah: 100 m
Bezdrátový PIR detektor
- Bezdrátové detektory: 16
- Napájení: DC9V (vnitřní 9V baterie)
- Drátové detektory: 3
- Statický proud: ≤100 mA
- Přenosový proud: ≤20 mA
Bezdrátový detektor otevření (dveřní/okenní
- Přenosová frekvence: 315/433 ± 0,5 MHz
kontakt)
- Bezdrátový dosah: ve volném prostoru 80 m
- Napájení: DC12V (vnitřní 12V baterie)
- Detekční rychlost: 0,3 – 3 m/s
- Statický proud: ≤20 mA
- Detekční vzdálenost: 5 ~ 12m
- Přenosový proud: ≤15 mA
- Detekční rozsah: horizontálně 110°, vertikálně 60°
10
Provozní podmínky: teplota –10°C ~ + 40°C / vlhkost
Napájení: DC12V (vnitřní 12V baterie)
≤ 90% rh
Přenosový proud: ≤15mA
Přenosová frekvence: 315/433 ± 0,5 MHz
Bezdrátový dosah: ve volném prostoru 80 m
Dálkové ovládání
Řešení problémů:
Příznaky
Příčiny
Řešení
Alarm nelze aktivovat přes
telefon
1. Nebyl zapojen
2. Od zapojení alarmu ještě
neuběhlo 30 sekund
3. Bylo nastavené špatné
telefonní číslo
4. Protikusy okenních/dveřních
senzorů byly nainstalovány
příliš daleko od sebe
5. Nebylo aktivováno PIR čidlo
6. Nebyl zkontrolován kód
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Je nutno používat dálkové
ovládání z blízka a kontrolka
svítí slabě
1. Baterie v dálkovém ovladači je
zarezlá
2. Baterie je slabá
1. Odstraňte rez
2. Vyměňte baterii
Kontrolka dveřních senzorů a
PIR svítí trvale
Baterie je slabá
Vyměňte baterii
Vytáčení čísel je pomalé
Hlavní jednotka uložila jiná čísla
Nastavte čísla znovu přesně podle návodu
Hlavní jednotka nepřijímá
signály ze senzorů a čidel
Nebyl zkontrolován kód
Zkontrolujte kód
Zapněte alarm
Aktivujte jej až po 30 sekundách po zapnutí
Nastavte číslo znovu přesně podle návodu
Upravte umístění protikusů senzorů
Aktivujte PIR
Zkontrolujte kód
Neumisťujte alarm poblíž zařízení, které mohou emitovat silné elektromagnetické rušení (např. motory,
počítače, atd.) Hlavní jednotku alarmu umístěte na skryté místo. Hlavní jednotka musí být mít pevně připojeny
všechny kabely a nesmí být zakrytá pro snadný odvod tepla. EVOLVE Sonix je vyroben pouze pro vnitřní použití
2200 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:
Společnost ABACUS Electric s.r.o. tímto prohlašuje, že model EVOLVE Sonix splňuje požadavky norem a předpisů,
příslušných pro daný druh zařízení. Kompletní text prohlášení o shodě je k dispozici na ftp://ftp.evolveeurope.com/ce/
Podpora EVOLVE: soubory ke stažení, nastavení, manuály a další informace týkající se produktů EVOLVE
hledejte na www.evolve-europe.com
Copyright © 2013 ABACUS Electric s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Tiskové chyby vyhrazeny.
11
Podrobný užívateľský manuál
EVOLVE Sonix
Bezdrôtový GSM alarm
Ďakujeme vám za zakúpenie GSM alarm systému Evolve Sonix.
UPOZORNENIE!
Tento produkt využíva najmodernejšie technológie, napriek tomu však nie je možné pri ochrane majetku
spoliehať iba na neho. Venujte teda prosím pozornosť nižšie uvedeným bodom. Výrobca, dovozca ani
predajcovia neručia za akékoľvek škody na majetku, priame ani sprostredkované, ktoré by mohli vzniknúť v
súvislosti s použitím tohto produktu, a nemožno po nich vymáhať akúkoľvek náhradu prípadnej škody.
• Produkt je vhodný ako doplnkové zaistenie vášho majetku (dom, byt, chata, garáž, záhradný dom, karavan,
atď.)
• Vždy je odporúčané použiť ešte ďalší systém zaistenia a/alebo predmetný majetok mať poistený
• Produkt nie je profesionálnym zabezpečovacím systémom a nie je možné ho považovať za bezvýhradný nástroj
zabezpečenia majetku
• Pre správnu funkciu produktu ho aspoň raz za štvrť roka sami skontrolujte a otestujte (stav batérií, funkčnosť
senzorov a diaľkových ovládačov, funkčnosť zasielania správ, funkčnosť centrálnej jednotky a ďalšie)
• Nezabudnite jednotlivé súčasti alarm systému správne rozmiestniť; inštaláciu a zapojenie je vhodné zveriť
odbornému technikovi
Čidlo na dvere/okno
Hlavná jednotka
Diaľkové ovládanie
PIR čidlo
Mini siréna
12
Reproduktor
Napájací zdroj
Hlavnú jednotku alarmu umiestnite na bezpečné miesto, tak aby ste zabránili manipulácii. NEUMIESTŇUJTE ju do
kovovej skrine, kov bráni priechodu rádiového signálu.
Senzor na dvere/okno: vložte batériu do časti "A". Magnetický senzor odošle signál centrálnej jednotke
ak sa dva diely od seba vzdialia o viac ako 2-3 cm. Namontujte časť „A" na vstupné dvere/okno a časť „B"
senzory na rám dverí (okna). Správnosť inštalácie overíte otvorením dverí - červená kontrolka sa rozsvieti.
Čidlo na dvere/okno
PIR senzor: vložte batériu do PIR senzora. PIR senzor využíva infračervenú technológiu pre detekciu
pohybu. Je potrebné zabezpečiť, aby sa v stráženom objekte nepohybovali malé domáce zvieratá (psy,
mačky, vtáky a ďalšie). Neumiestňujte senzor tak, aby naň svietilo slnko prípadne zasahovalo na spínané
ohrievače (vykurovacie telesá, ohrievače, akumulačné kachle). Umiestnite ho do stráženej miestnosti
najlepšie pod strop, tak aby ste zabránili nežiaducej manipulácii. Dosah PIR senzora je 5 - 12 metrov, šírka
záberu horizontálne 110 °/vertikálne 60 °.
Pred montážou snímačov si overte či dosah a záber senzorov zodpovedá vašim požiadavkám.
Pokračujte nastavením alarmu, tak ako je uvedené v časti 7. Konfigurácia alarmu (Užívateľský manuál).
Sprievodca inštaláciou:
1. Zasunutie SIM karty do alarmu.
Stlačte žltý bod na prístroji špičkou pera alebo iným hrotom. Vysunie sa držiak SIM karty. Vložte do
neho SIM a zasuňte ho späť. Uistite sa, že kovové kontakty SIM karty sú smerom nadol. Teraz zatlačte
držiak SIM karty späť do prístroja. Pred vložením SIM karty do alarmu ju použite najprv v normálnom
mobilnom telefóne a urobte nasledujúce kroky:
- Odstráňte PIN
- Vymaže všetky uložené položky, ak SIM karta nejaká obsahuje
2. Pripojenie antény
Priskrutkujte anténu k hlavnej jednotke opatrne. Nenechávajte ju príliš voľnú ani ju neuťahujte príliš
pevno!
3. Pripojenie napájania
Pripojte k hlavnej jednotke alarmu napájací adaptér, ktorý musí mať napätie v rozmedzí 9V - 12V DC a
musí poskytovať prúd viac ako 1000 mA. Signálna LED dióda na alarmu na 20 sekúnd začervená. Po túto
dobu čaká na pripojenie detektorov k hlavnej jednotke. Po 20 sekundách sa signálna LED rozbliká
oranžovo, čo znamená, že hlavná jednotka kontroluje SIM kartu a vyhľadáva GSM sieť. Po ukončení tejto
fázy sa signálna LED dióda zmení do pomaly blikajúcej zelenej farby, čo znamená, že do alarmu boli
uložené telefónne čísla a prístroj je zapnutý do aktívneho poplachového režimu. Ak signálna LED dióda
zostane svietiť súvislou zelenou farbou bez blikania, znamená to, že telefónne čísla uložené neboli a
prístroj je zapnutý bez aktivovaného poplachu. Môžete sa k hlavnej jednotke pripojiť vytočením alebo
zaslaním SMS a naprogramovať ju ručným vložením telefónnych čísel.
13
4. Pripojenie sirény k alarmu
Pripojte čierny drôt k uzemneniu (GND) a červený drôt k siréne.
Čierná
Červená
5. Pripojenie drôtových senzorov.
Pre pripojenie drôtových senzorov sú k dispozícii tri konektory. Vstupy sú nezávislé a nie sú kódované ako
rôzne zóny. Keď sú senzory aktivované, alarm odošle SMS správu: Wired Activated (1 ~ 3) (drôtový
senzor aktivovaný (číslo senzoru)).
Senzory musia byť typu N0 (v normálnom stave otvorené).
Na jeden vstup môže byť použité viac senzorov, ak budú ich kontakty k alarmu pripojené sériovo.
Na vstupy alarmu môže byť pripojený ľubovoľný počet drôtových senzorov, ak ich celkový odpor
nepresiahne 220 ohmov.
6. Pripojenie spínaných prístrojov (domáce spotrebiče)
K dispozícii sú tri výstupy s otvoreným kolektorom (O1, O2 and O3) a jedno interné relé s možnosťou
ovládania telefónom. Interné relé je aktivované, ak sa objaví alarm a môže byť deaktivované/znova
aktivované prostredníctvom telefónnych príkazov alebo SMS správ. Možno ich použiť napríklad na
rozsvietenie externého svietidla.
POZOR! Kontakty relé sú dimenzované na prúd 6 A, nie je teda možné priamo pripojiť spotrebič nad
príkon 1000 W (dôjde k poškodeniu kontaktov). Pripojenie spotrebiča s vyšším príkonom (napr.
priamotop) je nutné riešiť pomocou externého stýkače alebo výkonového relé.
14
Výstupy s otvoreným kolektorom môžu byť použité priamo, ak to zariadenie dovoľuje, alebo môžu riadiť
relé. Pripojte antipararelnú diódu k cievke relé. Tieto výstupy môžu byť riadené len telefónnymi príkazmi
alebo SMS správami.
Vysvetlivky ku kabeláži: pre ovládanie domácich spotrebičov (pre špeciálne poradie)
Ovládací box má štyri vodiče:
- Dva žlté vodiče AC pre pripojenie k domácim spotrebičom
- GND (uzemnenie), +12V DC vodič pre pripojenie ku zdroji jednosmerného prúdu 12V DC (napájací
adaptér)
7.Konfigurácia alarmu
Na hornej strane alarmu sa nachádza 10 prípojných miest s označením:
- I1, I2, I3: 3 konektory pre linkový vstup, každý konektor môže byť prepojený so zemou alebo
otvorený pre aktiváciu poplachu.
- O1; O2: 2 výstupné konektory možno ovládať hovormi alebo SMS za účelom nastavenia. Ak sa
výstup na týchto konektoroch zvýši, rozsvietia sa kontrolky OUT 1 alebo OUT 2 (amatéri by mali
túto funkciu používať s opatrnosťou!).
- SPEAKER (O3): tento konektor je pre hlasový výstup (reproduktor), pričom jeho druhý koniec
pripojte k uzemneniu. Tieto konektory môžu byť riadené telefónnymi príkazmi alebo SMS
správami. Keď je táto funkcia k dispozícii, rozsvieti sa kontrolka OUT 3 na paneli.
- RELAY1, RELAY2: Tieto dva konektory sa uzatvoria 3 minúty po nahlásení poplachu. Pomocou nich
môžete začať napájanie kamery pri zopnutí alarmu, Funkcia sa dá deaktivovať pomocou príkazu
16#1#alebo kedykoľvek zaslaním SMS alebo vytočením čísla (94#1# alebo 94#0#).
- SIRENA: Tento výstup poskytuje signálny tón sirény a treba k nemu sirénu pripojiť, pričom druhý
kábel od sirény sa pripája k uzemneniu.
- GND: uzemnenie
Popis signálnej LED kontrolky
Svetlo LED kontrolky svieti načerveno 20 sekúnd po zapnutí prístroja, pričom po túto dobu k nemu môžu
byť pripájané bezdrôtové senzory. Ak je prekódovanie senzoru úspešné, červená kontrolka zabliká. Po 20
sekundách sa kontrolka rozbliká oranžovo. V tejto dobe vyhľadáva GSM sieť. Ak oranžová neprestáva blikať
znamená to, že je chybne vložená SIM karta alebo že je GSM sieť nedostupná alebo jej signál je slabý. Ak
kontrolka svieti súvisle zeleno, indikuje to, že na SIM karte nie je uložené žiadne telefónne číslo. Ak je
všetko v poriadku, LED kontrolka sa rozbliká zeleno (Celková aktivácia) alebo sa rozbliká rýchlo zeleno
(Čiastočná aktivácia) alebo zostane rozsvietená neprerušovanou zelenou farbou (Deaktivácia). Ak dôjde k
poplachu, rozbliká sa LED kontrolka na červeno a alarm začne rozosielať SMS a vytáčať čísla.
15
- OUT1/OUT2: Ak je výstup O1 alarmu pod napätím (+5 V), rozsvieti sa kontrolka OUT 1; Ak je výstup O2
alarmu pod napätím (+5 V), rozsvieti sa kontrolka OUT 2.
- SPEAKER: Ak je reproduktor v hlavnej jednotke alarmu v prevádzke, bude svietiť kontrolka Output3 čo
znamená, že môžete so základňou viesť hovor.
- RELAY: Ak sú zapojené dva výstupy relé na hlavnej jednotke, kontrolka relé sa rozsvieti.
- ALARM: Pokiaľ je siréna v prevádzke, svieti zároveň kontrolka sirény.
- MONITOR: Ak je aktívna funkcia monitorovania, je rozsvietená aj kontrolka Monitor.
- STATUS: stav alarmu
- POWER: napájanie alarmu
Ako nastaviť v prístroji telefónne čísla a SMS?
EVOLVE Sonix je možné pohodlne ovládať aj pomocou vášho smartphone:
- Android – EVOLVE Sonix (Google Play)
- iPhone – EVOLVE Sonix (App Store)
Zaslaním správy do alarmu môžete nastaviť 5 skupín telefónnych čísel a sedem druhov SMS. Formát
príkazu je vždy: heslo#kód operácie#obsah#
Napríklad:
- 123456#51#13905950001# uloží do alarmu telefónne číslo pre prvú skupinu
- 123456#52#13905950002# uloží do alarmu telefónne číslo pre druhú skupinu
- 123456#53#13905950003# uloží do alarmu telefónne číslo pre tretiu skupinu
- 123456#54#13905950004# uloží do alarmu telefónne číslo pre štvrtú skupinu
- 123456#55#13905950005# uloží do alarmu telefónne číslo pre piatu skupinu
K dispozícii je sedem prednastavených druhov SMS, ktoré však môžete zmeniť. Prvých päť správ je pre
nastavenie bezdrôtových detektorov pre zóny 1-5. Šiesta správa je pre bezdrôtové detektory zón 6-16.
Siedma správa je pre drôtové porty I1, I2, I3:
- Keď zopne prvý bezdrôtový senzor, bude odoslaná SMS správa: Wireless Activated (01) (Bezdrôtový
senzor aktivovaný (01))
- Keď zopne druhý bezdrôtový senzor, bude odoslaná SMS správa: Wireless Activated (02)
(Bezdrôtový senzor aktivovaný (02))
- Keď zopne tretej bezdrôtový senzor, bude odoslaná SMS správa: Wireless Activated (03)
(Bezdrôtový senzor aktivovaný (03))
- Keď zopne štvrtý bezdrôtový senzor, bude odoslaná SMS správa: Wireless Activated (04)
(Bezdrôtový senzor aktivovaný (04))
- Keď zopne piaty bezdrôtový senzor, bude odoslaná SMS správa: Wireless Activated (05)
(Bezdrôtový senzor aktivovaný (05))
- Keď zopne šiesty až šestnásty bezdrôtový senzor, bude odoslaná SMS správa: Wireless Activated
(i); i = 6-16 (Bezdrôtový senzor aktivovaný (i); i = 6-16)
- Keď zopne siedmy drôtový senzor, bude odoslaná SMS správa: Wire Activated (i); i = 1-3 Drôtový
senzor aktivovaný (i); i = 1-3, pre porty alarmu 1 až 3
Môžete do alarmu poslať správu pre prepísanie existujúcich siedmich druhov SMS. Každá správa môže mať
maximálne 24 znakov anglickej abecedy:
- 123456#81#Predné dvere otvorené# uloží prvú SMS správu, ktorá je odoslaná po zopnutí prvého
bezdrôtového detektora.
16
- 123456#82#Prostredné dvere otvorené# uloží druhú SMS správu, ktorá je odoslaná po zopnutí
druhého bezdrôtového detektora.
- 123456#83#Zadné dvere otvorené# uloží tretiu SMS správu, ktorá je odoslaná po zopnutí tretieho
bezdrôtového detektora.
- 123456#84#Predné okno otvorené# uloží štvrtú SMS správu, ktorá je odoslaná po zopnutí štvrtého
bezdrôtového detektora.
- 123456#85#Zadné okno otvorené# uloží piatu SMS správu, ktorá je odoslaná po zopnutí piateho
bezdrôtového detektora.
- 123456#86#Prostredné okno otvorené# uloží do alarmu šiestu až šestnástu správu, ktorá je
odoslaná po zopnutí šiesteho bezdrôtového detektora.
- 123456#87#Vstup na povalu otvorený# uloží siedmu SMS správu, ktorá je odoslaná po zopnutí
drôtového detektora na portoch 1 až 3.
Ako otestovať hlavnú jednotku alarmu?
Keď hlavnú jednotku alarmu zapnete a tá je deaktivovaná, bude na nej súvislo svietiť zelená LED
kontrolka. Pomocou diaľkového ovládača alebo odoslaním SMS správy (123456#1#1#) ju môžete prepnúť do
aktivovaného stavu, pričom LED kontrolka začne blikať zeleno.
a. V aktivovanom režime s blikajúcou zelenou kontrolkou LED prepojte vstupné porty (I1, I2, I3) alebo
pripojený drôt odpojte alebo aktivujte ktorýkoľvek bezdrôtový detektor alebo stlačte núdzové
tlačidlo na diaľkovom ovládači. Alarm by mal automaticky odoslať SMS správu a vytočiť niektoré z
uložených čísel.
b. SMS správa je odoslaná ešte pred vytáčaním telefónneho čísla. Ak bola funkcia SMS deaktivovaná
alebo obmedzená, dôjde len k vytočeniu telefónnych čísiel. Pomocou diaľkového ovládača môžete
tento proces ukončiť.
c. Keď nastane poplach a dôjde k vytočeniu telefónnych čísel, môžete na hovor priamo odpovedať bez
nutnosti zadávania hesla a na diaľku poplach vypnúť alebo prístroj nastaviť. Stlačením 3#1# spustíte
sirénu a stlačením 3#0# ju vypnete; stlačením 4#1# môžete odpočúvať čo sa v miestnosti deje a
stlačením 4#0# odpočúvanie ukončíte; stlačením 93#1# môžete prostredníctvom alarmu hovoriť na
votrelca, pričom stlačením 93#0# túto funkciu vypnete.
d. Keď nastane poplach a dôjde k vytočeniu telefónnych čísel, môžete na hovor priamo odpovedať bez
nutnosti zadávania hesla a na diaľku ukončiť vytáčanie ďalších čísel. Stačí len na telefóne stlačiť
tlačidlá 1#1# alebo 1#2#, čím prepnete alarm späť do aktivovaného režimu.
e. Keď nastane poplach, môžete, v prípade že ste v blízkosti, vypnúť alarm aj pomocou diaľkového
ovládača.
f. Prístroj má vnútornú batériu a v prípade výpadku a následne pri obnovení napájania z elektrickej
siete pošle správu 'external power failure' alebo 'external power recovery’.
Ako ovládať hlavnú jednotku alarmu?
a. Odoslaním SMS na číslo SIM karty, ktorá je vnútri prístroja. Odošlite do alarmu SMS v tvare: 123456#
a za znak # vložte niektorý z ovládacích povelov;
b. Vytočte číslo SIM karty, ktorá je vnútri prístroja. Zavolajte na číslo alarmu a zadajte heslo 123456#
a za znak # vložte niektorý z ovládacích povelov:
17
Prehľad ovládacích povelov:
Kód
Funkcia
Kód
Funkcia
1#1#
Aktivácia * (všetky senzory pracujú)
1#2#
Home arm (part detectors work)
1#0#
Deaktivácia * (všetky senzory nepracujú)
3#1#
Okamžitý zvukový signál
3#0#
Stop Sounding
4#1#
Aktivácia načúvania (tlačidlo telefónu) *
4#0#
Closed listen-in (use phone key)
11#1# Aktivácia sirény pri poplachu *
11#0#
No Siren sound when alarming
12#1# Odoslanie SMS pri poplachu *
12#0#
No SMS when alarming
15#1# Vytočenie čísla pri poplachu *
15#0#
Just alarm and no dialing
16#1# Deaktivovať zopnutie relé do 3 minút pri poplachu 16#0#* Aktivovať zopnutie relé do 3 minút pri poplachu *
30##
Zobraziť stav aktivácie/deaktivácie každej zóny (len pomocou SMS príkazov)
31#--# Zmeniť heslo. Zadanie nového hesla (1-6 bit).
38#--# Aktivácia alarmu pre zónu (bezdrôtové zóny: 1-16; drôtové zóny: 21-23) Poznámka: pre aktiváciu každej zóny
39#--# Deaktivácia alarmu pre zónu (bezdrôtové zóny: 1-16; drôtové zóny: 21-23) Poznámka: pre deaktiváciu každej zóny
50##
Zobrazenie čísiel prednastavených do hlavnej jednotky alarmu (ovládanie iba cez SMS)
51#--# Telefónne číslo prvej skupiny (0-15bit)
52#--# Telefónne číslo druhej skupiny (0-15bit)
53#--# Telefónne číslo tretej skupiny (0-15bit)
54#--# Telefónne číslo štvrtej skupiny (0-15bit)
55#--# Telefónne číslo piatej skupiny (0-15bit)
80##
Zobrazenie prednastavených SMS
81#--# Správa prvej skupiny (0-24bit)
82#--# Správa druhej skupiny (0-24bit)
83#--# Správa tretej skupiny (0-24bit)
84#--# Správa štvrtej skupiny (0-24bit)
85#--# Správa piatej skupiny (0-24bit)
86#--# Správa šiestej skupiny (0-24bit)
87#--# Správa siedmej skupiny (0-24bit)
90##
Zobrazenie stavu výstupu
91#1# Nastavenie výstupu 1 na vysoko
91#0#
Nastavenie výstupu 1 na nízko
92#1# Nastavenie výstupu 2 na vysoko
92#0#
Nastavenie výstupu 2 na nízko
93#1# Povoliť telefónny hovor (výstup 3)
93#0#
Zakázať telefónny hovor (výstup 3)
94#1# Nastavenie relé na prepojené
94#0#
Nastavenie relé na odpojené
95#1# Nastaviť poplach pri otvorení vstupe 1
95#0#
Nastaviť poplach ak je vstupná linka 1 uzemnená (GND) *
96#1# Nastaviť poplach pri otvorení vstupe 2
96#0#
Nastaviť poplach ak je vstupná linka 2 uzemnená (GND) *
97#1# Nastaviť poplach pri otvorení vstupe 3
97#0#
Nastaviť poplach ak je vstupná linka 3 uzemnená (GND) *
Poznámka:
1. Vo vyššie uvedenej tabuľke znamená symbol '*' štandardné nastavenie.
2. U vyššie popísaných telefónnych operácií znamená jedno krátke pípnutie, že zadanie bolo správne, dlhé
pípnutie znamená, že veta bola zadaná úspešne a dve krátke pípnutia znamenajú, že zadanie zlyhalo a
treba to skúsiť znova.
3. U vyššie popísaných SMS operácií dostanete po odoslaní riadiaceho príkazu potvrdzovaciu správu v
niektorej z nasledujúcich foriem: DisArm, Sms: ON, Phone: ON, Siren: ON, Center Tel: OFF, Arm Center
Tel: OFF, DisArm Center Tel: OFF. Podľa toho zistíte aktuálny štatút základňovej jednotky (aktivovaná,
deaktivovaná, alarm). Ak je zaslaná SMS skutočným popisom.
4. Pomocou odoslania príkazu si možno overiť aktuálny stav prístroja.
5. Keď dôjde k zlyhaniu externého napájania, alarm odošle pre informáciu SMS správu "Power changer off".
Po obnovení externého napájania, alarm odošle pre informáciu SMS správu "Power changer on".
18
Ako používať ovládač?
Deaktivácia Celková aktivácia
Alarm Čiastočná aktivácia
Diaľkový ovládač obsahuje štyri tlačidlá:
- Celková aktivácia aktivuje alarm pre situáciu, keď nie je nikto doma. Všetky snímače sú aktívne a na
hlavnej jednotke alarmu bude pomaly blikať zelená kontrolka.
- Čiastočná aktivácia aktivuje alarm pre situáciu, keď je niekto doma, teda vnútorné snímače sú
deaktivované a aktívne zostávajú iba vonkajšie senzory. Ľudia vo vnútri sa tak môžu pohodlne pohybovať
bez aktivácie poplachu, ale ktokoľvek kto by sa pokúsil do domu preniknúť zvonka, spustí poplach.
- Deaktivácia deaktivuje všetky senzory aj hlavnú jednotku, na ktorej bude súvislo svietiť zelená
kontrolka.
- Alarm aktivuje okamžitý núdzový poplach, napríklad v prípade lúpežného prepadnutia za situácie, keď je
alarm vypnutý v deaktivovanom režime. Na hlavnej jednotke alarmu bude blikať červená kontrolka a
systém vyvolá poplach, rozošle SMS a vytočí prednastavené čísla.
Ako pridať viac senzorov?
K hlavnej jednotke alarmu môžete pridať ďalšie senzory ako napríklad bezdrôtové dverové senzory, PIR
senzory, detektory plynu a dymu a ďalšie.
1) Pridané senzory spolupracujú s režimami ako Celková aktivácia, tak aj Čiastočná aktivácia:
Keď sa aktivuje GSM modul, kontrolka LED na prístroji na 20 sekúnd začervená. To indikuje, že dochádza k
procesu čistenia kódu. V tejto dobe môžete zapnúť ďalšie senzory a zablikanie červenej kontrolky vám
potvrdí, že boli s hlavnou jednotkou úspešne spárované. Režim kódovania skončí automaticky po 20
sekundách a alarm sa prepne do pracovného režimu, pričom LED kontrolka na ňom sa najprv zmení na žltú
a potom na zelenú.
2) Pridanie senzorov vnútornej ochrannej zóny (senzory v tejto zóne pracujú, keď je aktívny režim Celková
aktivácie; ak je alarm v režime Čiastočná aktivácia, vnútorné senzory nepracujú):
Keď sa aktivuje GSM modul, kontrolka LED na prístroji dočasne začervená. Stlačte na jednu sekundu
tlačidlo reset. Kontrolka LED teraz na 20 sekúnd zmení farbu na oranžovú. To indikuje, že sa alarm
nachádza v režime učenia kódov vnútornej ochrannej zóny. V tejto dobe môžete zapnúť ďalšie senzory
vnútornej ochrannej zóny a zablikanie červenej kontrolky vám potvrdí, že boli s hlavnou jednotkou
úspešne spárované. Režim kódovania skončí automaticky po 20 sekundách a alarm sa prepne do
pracovného režimu, pričom LED kontrolka na ňom sa najprv zmení na oranžovú (vyhľadanie GSM siete) a
následne na zelenú.
Poznámka: Ak sú k hlavnej jednotke pripojené štyri bezdrôtové senzory pre zóny 1 až 4, potom novo pridaný
senzor bude v alarme vedený ako piata zóna.
19
Ako zrušiť stratené senzory?
V prípade, že pripárované snímače sú stratené, môžete ich z hlavnej jednotky alarmu odkódovať, tak aby
chod alarmu neovplyvňovali. Stlačte a držte stlačené tlačidlo reset a spolu s ním stlačte aj tlačidlo
napájania (zapnutie alarmu). Ozve sa pípnutie a LED kontrolka sa rozbliká ako potvrdenie, že reset
prístroja bol úspešný. Všetky registrované snímače boli z hlavnej jednotky alarmu vymazané. Znovu teraz
pomocou vyššie popísaného postupu prekódujte iba tie senzory, ktoré máte k dispozícii. Reset systému
nijako neovplyvní obsah predvolených SMS správ.
Základní dodávka obsahuje:
1 ks - Hlavnú (riadiacu) jednotku alarmu
1 ks - Bezdrôtový PIR detektor
1 ks - Bezdrôtový dverný senzor (senzor otvorenia)
4 ks - Diaľkový ovládač
1 ks - Anténu
1 ks - Drôtovú mini sirénu 110dB / 0,3 m
1 ks - Napájací adaptér so zálohovaním
1 ks - Reproduktor
Nasledujúce senzory môžu byť dokúpené voliteľne:
Voliteľné senzory/detektory sú balené samostatne. K dispozícii sú diaľkové ovládače, bezdrôtové PIR,
bezdrôtové senzory otvorenia, bezdrôtová plynové senzory, bezdrôtové dymové senzory, núdzové tlačidlá,
kolky a ďalšie, ktoré môžete dokúpiť podľa svojich aktuálnych potrieb, atď. - viacej informácií na
www.evolve-europe.com
VYBRANÉ TECHNICKÉ PARAMETRE
- Statický prúd: 50mA
Bezdrôtový PIR detektor
- Napájanie: 9V-12V DC
- Napájanie: DC9V (vnútorná 9V batéria)
- Prevádzková teplota: -20°C ~ +85°C
- Statický prúd: ≤100 mA
- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Prenosový prúd: ≤20 mA
- Prijímaný kód: ASK
- Prenosová frekvencia: 315/433 ± 0,5 MHz
- Frekvencie: 315/433 MHz
- Bezdrôtový dosah: vo voľnom priestore 80 m
- Bezdrôtový dosah: 100 m
- Detekčná rýchlosť: 0,3 – 3 m/s
- Bezdrôtové detektory: 16
- Detekčná vzdialenosť: 5 ~ 12m
- Drôtové detektory: 3
- Detekčný rozsah: horizontálne 110°, vertikálne 60°
- Prevádzkové podmienky: teplota –10°C ~ + 40°C /
Bezdrôtový detektor otvorenia (dverný/okenný
vlhkosť ≤ 90% rh
kontakt):
- Napájanie: DC12V (vnútorná 12V batéria)
Diaľkové ovládanie
- Statický prúd: ≤20 mA
- Napájanie: DC12V (vnútorná 12V batéria)
- Prenosový prúd: ≤15 mA
- Prenosový prúd: ≤15mA
- Prenosová frekvencia: 315/433 ± 0,5 MHz
- Prenosová frekvencia: 315/433±0.5 MHz
- Bezdrôtový dosah: vo voľnom priestore 80 m
- Bezdrôtový dosah: vo voľnom priestore 80 m
- Vnútorná vzdialenosť: 15 mm
- Prevádzkové podmienky: teplota –10°C ~ + 40°C /
vlhkosť ≤ 90% rh
20
Riešenie problémov:
Symptómy
Príčiny
Riešenie
Alarm nie je možné aktivovať
cez telefón
1. Nebol zapojený
2. Od zapojenia alarmu ešte
neuplynulo 30 sekúnd
3. Bolo nastavené chybné
telefónne číslo
4. Proti kusy okenných/dverných
senzorov boli nainštalované
príliš ďaleko od seba
5. Nebolo aktivované PIR
6. Nebol skontrolovaný kód
1. Zapnite alarm
2. Aktivujte ho až po 30 sekundách po zapnutí
3. Nastavte číslo znovu presne podľa návodu
4. Upravte umiestnenie proti kusov senzorov
5. Aktivujte PIR
6. Skontrolujte kód
Je nutné používať diaľkové
ovládanie zblízka a kontrolka
svieti slabo
Kontrolka dverných senzorov a
PIR svieti trvalo
1. Batéria v diaľkovom ovládači je
zhrdzavená
2. Batéria je slabá
1. Odstráňte hrdz
2. Vymeňte batériu
Batéria je slabá
Vymeňte batériu
Vytáčanie čísiel je pomalé
Hlavná jednotka uložila iné čísla
Nastavte čísla znovu presne podľa návodu
Hlavná jednotka neprijíma
signály zo senzorov
Nebol skontrolovaný kód
Skontrolujte kód
Neumiestňujte alarm blízko zariadení, ktoré môžu emitovať silné elektromagnetické rušenie (napr. motory,
počítače, atď.). Hlavnú jednotku alarmu umiestnite na skryté miesto. Prístroj musí mať pevne pripojené všetky
káble a nesmie byť zakrytý kvôli jednoduchému odvádzaniu tepla. Alarm je vyrobený len pre interiérové použitie
2200 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:
Spoločnosť ABACUS Electric s.r.o. týmto vyhlasuje, že model EVOLVE Sonix spĺňa požiadavky noriem a
predpisov, príslušných pre daný druh zariadenia. Kompletný text vyhlásenia o zhode je k dispozícii na
ftp://ftp.evolve-europe.com/ce/
Podpora EVOLVE: súbory na stiahnutie, nastavenie, manuály a ďalšie informácie týkajúce sa produktov EVOLVE
hľadajte na www.evolve-europe.com
Copyright © 2013 ABACUS Electric s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
Tlačové chyby vyhradené.
21
Instrukcja obsługi
EVOLVE Sonix
Bezprzewodowy GSM alarm
Szanowny kliencie, dziękujemy za wybranie GSM alarmu EVOLVE Sonix.
WAŻNE INFORMACJE!
Należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi informacjami, aby móc korzystać z EVOLVE Sonix w sposób
prawidłowy i bezpieczny.
Czujnik na drzwi/okno Jednostka bazowa Pilot zdalnego sterowania Czujnik PIR Mini syrena
Głośnik Zasilacz Jednostkę bazową alarmu należy umieścić w bezpiecznym miejscu, w którym nie będzie narażona na
uszkodzenia. NIE WOLNO jej umieszczać w metalowej obudowie, ponieważ metal uniemożliwia odbieranie
sygnału radiowego.
Czujnik magnetyczny: Należy włożyć baterie do części „A“. Czujnik magnetyczny wyśle sygnał do jednostki
bazowej jeśli dwie części oddalą się od siebie o więcej niż 2-3 cm. Należy zamontować część „A“ na drzwi
wejściowe/okno a część „B“ czujnika na ramę (futrynę) drzwi. Poprawność instalacji należy sprawdzić poprzez
otworzenie drzwi – powinna się wtedy rozświecić czerwona kontrolka.
22
Czujnik na drzwi/okno
Czujnik PIR: Należy włożyć baterie do czujnika PIR. Czujnik PIR wykorzystuje technologię podczrwieni do
wykrywania ruchu. Koniecznym jest zabezpieczenie chronionego obiektu tak, by nie mogły się po nim poruszać
małe zwierzęta ( psy, koty, ptaki i inne) Nie wolno umieszczać czujnika w miejscu gdzie by świeciło na niego
słońce lub gdzie był miał kontakt z urządzeniami grzewczymi ( kominki, kaloryfery, grzejniki itp). Należy
umieścić go w chronionym obiekcie najlepiej pod sufitem, abu uniemożliwić przypadkowe uszkodzenie lub
przesunięcie czujnika. Zasięg czujnika PIR to 5 - 12 metrów, szerokość pola horyzontalnie 110°/wertykalnbie
60°.
Przed montażem czujników należy sprawdzić czy odpowiedni jest zasięg czujników.
Należy kontynuować ustawianie alarmu, zgodnie z opisem w części 7. Konfiguracja alarmu (Instrukcja obsługi).
Instrukcja instalacji:
1. Wkładanie kary SIM do alarmu
Należy nacisnąć żółty punkt na urządzeniu czubkiem długopisu lub innym ostro zakończonym narzędziem.
Wysunie się wtedy uchwyt karty SIM. Należy włożyć do niego kartę SIM. Należy upewnić się, że metalowe
kontakty na karcie SIM są skierowane w dół. Teraz można uchwyt karty wsunąć z powrotem do urządzenia.
Przed włożeniem karty SIM do alarmu należy jej najpierw użyć w zwykłym telefonie komórkowym i
wykonać następujące czynności:
- Usunąć kod PIN
- Usunąć wszystkie numery telefonów, o ile jakieś zostały na karcie zapisane
2. Podłączenie anteny
Należy delikatnie przykręcić antenę do głównej bazy. Nie powinna być przykręcona ani zbyt luźno ani zbyt
mocno!
3. Podłączenie zasilania
Należy podłączyć do bazy centralnej zasilacz, który musi mieć napięcie w przedziale 9V - 12V DC i musi
dostarczać prąd ponad 1000 mA. Dioda LED sygnału zaświeci się na 20 sek na czerwono. Do tego momentu
trzeba poczekać z podłączaniem detektorów do bazy. Po 20 sekundach dioda LED zacznie migać na
pomarańczowo co oznacza, że baza kontroluje kartę SIM i wyszukuje sieć GSM. Po zakończeniu tej
czynności dioda LED zacznie wolno migać na zielono, co będzie oznaczało, że w alarmie zostały zapisane
numery telefonów i urządzenie jest włączone w trybie aktywnego alarmu. Jeśli dioda LED będzie świeciła
się ciągłym zielonym światłem bez migania, oznacza to, że numery telefonów nie zostały zapisane i
urządzenie jest włączone, ale bez aktywnego trybu alarmu. Można alarm podłączyć do bazy głównej
poprzez zadzwonienie lub wysłanie wiadomości SMS i zaprogramować ją ręcznym wpisaniem numerów
telefonów.
4. Podłączenie syreny alarmowej
Należy podłączyć czarny kabel do uziemienia (GND) i czerwony kabel do syreny.
23
Czarny Czerwony 5. Podłączenie czujników przewodowych
Do dyspozycji trzy łączniki do podłączenia czujników przewodowych. Wejścia są niezależne i nie są
zakodowane jako różne strefy. Kiedy czujniki są aktywne, alarm wyśle wiadomość SMS: Wired
Activated(1~3) (czujnik przewodowy został aktywowany (numer czujnika)).
Czujniki muszą być typu N0 (otwarte w normalnym stanie).
Do jednego wejścia może być podłączonych więcej czujników, o ile zostaną do alarmu podłaczone
szeregowo.
Do wejścia alarmu może być podłaczona dowolna ilość przewodowych czujników, o ile ich całkowity opór
nie przekroczy 220 omów.
6. Podłączenie przełącznika urządzeń (sprzętu domowego)
Do dyspozycji są trzy wyjścia z otwartym kolektorem(O1,O2 i O3) i jeden przekaźnik wewnętrzny
z możliwością sterowania poprzez telefon. Przekażnik wewnętrzny aktywuje się przy włączonym alarmie i
może być włączany/wyłączany za pomocą poleceń z telefonu lub wiadomości SMS. Można go użyć na
przykład do włączenia oświetlenia.
Wyjścia z otwartym kolektorem mogą być podłączone bezpośrednio, o ile urządzenie na to pozwala, lub
poprzez przekaźnik. Należy podłączyć diodę do cewki przełącznika. Te wyjścia mogą sterowane tylko
poprzez polecenia telefoniczne lub wiadomości SMS.
Wyjaśnienia do okablowania: do sterowania sprzętem domowym (tryb specjalny)
Box sterujący ma cztery przewody:
- Dwa żółte przewody AC do podłączenia sprzętów domowych
- GND (uziemienie), +12V przewód DC do podłączenia do zasilacza prądu stałego 12V DC
24
7. Konfiguracja alarmu
W górnej części alarmu znajduje się 10 węzłów oznaczonych:
- I1, I2, I3: 3 łączniki pod wejście liniowe, każdy łącznik może być uziemiony lub pozostawiony do
aktywacji alarmu
- O1; O2: 2 wyjściowe łączniki, którymi można sterować za pomocą połączeń telefonicznych lub
wiadomości SMS po ustawieniu takiej możliwości. Jeśli zwiększy się moc wyjściowa tych łączników
to rozświecą się kontrolki OUT 1 lub OUT 2 (amatorzy powinni bardzo ostrożnie używać tych
funkcji!)
- SPEAKER(O3): ten łącznik jest do wyjścia głosowego (głośnik), jednocześnie jego drugi koniec
należy podłączyć do uziemienia. Tymi łącznikami można sterować za pomocą połączeń
telefonicznych lub wiadomości SMS. Jeśli ta funkcja jest do dyspozycji to zaświeci się kontrolka
OUT 3 na panelu
- RELAY1, RELAY2: Te dwa łączniki uaktywniają się do 3 minuty po włączeniu się alarmu. Z ich
pomocą można włączyć kamerę podglądu. Funkcję tą można wyłączyć za pomocą polecenia 16#1#
lub kiedykolwiek wysyłając SMS lub wybierając numer (94#1# lub 94#0# )
- SYRENA: To wyjście umożliwia podłączenie syreny alarmowej, przy czym drugi koniec kabla należy
uziemić
- GND: uziemienie
Opis diody LED
Światło diody LED świeci się na czerwono 20 sekund po włączeniu urządzenia i w tym czasie można
podłączać czujniki bezprzewodowe. Jeśli przekodowanie czujnika jest prawidłowe to czerwona dioda
zamiga. Po 20 sekundach dioda zacznie migać na pomarańczowo. W tym czasie wyszukiwana jest sieć
GSM. Jeśli dioda nie przestaje migać na pomarańczowo oznacza to, że wadliwie została włożona karta SIM
albo, że sieć GSM jest niedostępna lub jej sygnał jest bardzo słaby. Jeśli dioda świeci ciągłym światłem
zielonym oznacza to, że na karcie SIM nie został zapisany żaden numer telefonu. Jeśli wszystko jest w
porządku to dioda LED miga wolno na zielono (Całkowita aktywacja) lub szybko miga na zielono
(Częściowa aktywacja) lub świeci na zielono światłem ciągłym (Wyłączono). Jeśli dojdzie do włączenia się
alarmu, dioda LED zacznie migać na czerwono a alarm zacznie wysyłać wiadomości SMS i łączyć się
z zapisanymi numerami telefonów.
- OUT1/OUT2: Jeśli wyjście O1 alarmu jest pod napięciem (+5V), zaświeci się kontrolka OUT 1; Jeśli
wyjście O2 alarmu jest pod napięciem (+5V), zaświeci się kontrolka OUT 2.
- SPEAKER: Jeśli głośnik jest podłączony do jednostki głównej alarmu to będzie się świecić kontrolka
Output3. Oznacza to, że można przeprowadzać rozmowy z bazą.
- RELAY: Kontrolka świeci się gdy podłączone są dwa wyjścia przełącznika do jednostki głównej.
- ALARM: Jeśli syrena alarmowa jest podłączona, to świeci się kontrolka syreny alarmowej.
25
- MONITOR: Jeśli aktywna jest funkcja monitorowania, to świeci się kontrolka Monitor.
- STATUS: stan alarmu
- POWER: zasilanie alarmu
Jak zapisać w urządzeniu numery do połączeń telefonicznych i widomości SMS?
Wysyłając wiadomość do alarmu można ustawić 5 grup numerów telefonów i siedem rodzai wiadomości
SMS. Format polecenia jest zawsze: hasło#kod operacji#treść#
Przykład:
- 123456#51#13905950001# zapisze w alarmie numer telefonu do pierwszej grupy
- 123456#52#13905950002# zapisze w alarmie numer telefonu do drugiej grupy
- 123456#53#13905950003# zapisze w alarmie numer telefonu do trzeciej grupy
- 123456#54#13905950004# zapisze w alarmie numer telefonu do czwartej grupy
- 123456#55#13905950005# zapisze w alarmie numer telefonu do piątej grupy
Do dyspozycji jest siedem rodzai wcześniej zapisanych wiadomości SMS, które jednak można zmieniać.
Pierwszych pięć wiadomości jest przeznaczonych do ustawień bezprzewodowych detektorów dla stref 1-5.
Szósta wiadomość jest przeznaczona dla bezprzewodowych detektorów strefy 6-16. Siódma wiadomość
jest przeznaczona dla przewodowych portów I1, I2, I3:
- Kiedy zostanie uruchomiony pierwszy detektor bezprzewodowy to zostanie wysłana wiadomość o
treści: Wireless Activated (01) (Włączono bezprzewodowy czujnik (01))
- Kiedy zostanie uruchomiony drugi detektor bezprzewodowy to zostanie wysłana wiadomość o
treści: Wireless Activated (02) (Włączono bezprzewodowy czujnik (02))
- Kiedy zostanie uruchomiony trzeci detektor bezprzewodowy to zostanie wysłana wiadomość o
treści: Wireless Activated (03) (Włączono bezprzewodowy czujnik (03))
- Kiedy zostanie uruchomiony czwarty detektor bezprzewodowy to zostanie wysłana wiadomość o
treści: Wireless Activated (04) (Włączono bezprzewodowy czujnik (04))
- Kiedy zostanie uruchomiony piąty detektor bezprzewodowy to zostanie wysłana wiadomość o
treści: Wireless Activated (05) (Włączono bezprzewodowy czujnik (05))
- Kiedy zostanie uruchomiony detektor bezprzewodowy od szóstego do szestastego to zostanie
wysłana wiadomość o treści: Wireless Activated (i); i=6-16 (Włączono bezprzewodowy czujnik (i);
i=6-16)
- Kiedy zostanie uruchomiony siódmy czujnik przewodowy to zostanie wysłana wiadomość o treści:
Wire Activated (i); i=1-3 Włączony czujnik przewodowy (i); i=1-3, dla portów alarmu od 1 do 3
Można wysłać do alarmu wiadomość by zmienić treść opisanych siedmiu wiadomości SMS. Każda
wiadomość może się składać z maksymalnie 24 znaków według angielskiego alfabetu:
- 123456#81#Frontowe drzwi otwarte# zostanie zapisana pierwsza wiadomość SMS, która będzie
wysyłana w przypadku uruchomienia pierwszego detektora bezprzewodowego.
- 123456#82#Srodkowe drzwi otwarte# zostanie zapisana druga wiadomość SMS, która będzie
wysyłana w przypadku uruchomienia drugiego detektora bezprzewodowego.
- 123456#83#Tylnie drzwi otwarte# zostanie zapisana trzecia wiadomość SMS, która będzie wysyłana
w przypadku uruchomienia trzeciego detektora bezprzewodowego.
- 123456#84#Frontowe okno otwarte# zostanie zapisana czwarta wiadomość SMS, która będzie
wysyłana w przypadku uruchomienia czwartego detektora bezprzewodowego.
26
- 123456#85#Tylne okno otwarte# zostanie zapisana piąta wiadomość SMS, która będzie wysyłana w
przypadku uruchomienia piątego detektora bezprzewodowego.
- 123456#86#Srodkowe okno otwarte# zostanie zapisana wiadomość SMS od szóstej do szesnastej,
która będzie wysyłana w przypadku uruchomienia szóstego detektora bezprzewodowego.
- 123456#87#Glowna brama otwarta# zostanie zapisana siódma wiadomość SMS, która będzie
wysyłana w przypadku uruchomienia detektora przewodowego na portach od 1 do 3
Jak przetestować główną jednostkę alarmu?
W przypadku gdy uruchomi się główną jednostkę alarmu, ale ta nie jest jeszcze aktywna, to będzie na niej
dioda LED świeciła się ciągłym kolorem zielonym. Za pomocą pilota zdalnego sterowania lub poprzez
wysłanie wiadomości SMS (123456#1#1#) można ją aktywować a wtedy dioda LED zacznie migać na
zielono.
a. W trybie aktywnym z migającą diodą LED na zielono należy przełączyć porty wejściowe (I1, I2, I3)
lub odłączyć podłączony przewód lub włączyć którykolwiek detektor bezprzewodowy lub nacisnąć
przycisk alarmowy na pilocie zdalnego sterowania. Alarm powinien automatycznie wysłać
wiadomość SMS i połączyć się z którymś z wcześniej zapisanych numerów.
b. Wiadomość SMS powinna zostać wysłana jeszcze przed połączeniem z numerem telefonu. W
przypadku gdy funkcja powiadamiania SMS nie została uruchomiona lub została ograniczona, może
powstać sytuacja, że alarm tylko połączy się z jednym z zapisanych numerów bez wysyłania
wiadomości SMS. Za pomocą pilota zdalnego sterowania można ten proces zakończyć.
c. Kiedy alarm zostanie uruchomiony i dojdzie do połączenia z numerem telefonu, to można na to
połączenie odpowiedzieć bezpośrednio bez podawania hasła i zdalnie alarm wyłączyć lub zmienić
ustawienia urządzenia. Naciskając 3#1# uruchamia się syrenę alarmową a naciskając 3#0# wyłącza
się ją. Naciskając 4#1# można słuchać co się dzieje w pomieszczeniu a naciskając 4#0# wyłączyć
posłuch. Naciskając 93#1# można za pomocą alarmu mówić do włamywacza a naciskając 93#0#
wyłącza się tę funkcję.
d. W przypadku, gdy alarm zostanie uruchomiony i dojdzie do połączenia z zapisanym numerem
telefonu, można odpowiedzieć na to połączenie bez konieczności podawania hasła oraz można
zdalnie wyłączyć funkcję łączenia się z kolejnymi numerami. Wystarczy na telefonie nacisnąć
przyciski 1#1# lub 1#2#, co spowoduje przełaczenie alarmu z powrotem do trybu gotowości.
e. W przypadku, gdy alarm zostanie uruchomiony to można go wyłączyć zdalnie pilotem, jeśli się jest
w pobliżu.
f. Urządzenie posiada swoją własną baterię i przy wyłaczeniu zasilania zewnętrznego i ponownym
jego włączeniu zostanie wysłana wiadomość ‘external power failure’ nebo ‘external power
recovery’.
Jak sterować główną jednostką alarmu?
a. Wysłaniem wiadomości SMS na numer karty SIM, która jest umieszczona wewnątrz urządzenia.
Wysyłana wiadomość powinna być w formacie: 123456# a po znaku # należy wpisać jedno z poleceń
sterujących;
b. Należy wybrać numer karty SIM karty, która jest umieszczona w środu urządzenia. Należy zadzwonić na
numer alarmu i podać hasło 123456# a po znaku # wpisać jedno z poleceń sterujących:
Przegląd poleceń sterujących:
Kod
Funkcja
Kod
Funkcja
1#1#
Pełna aktywacja* (wszystkie czujniki pracują)
1#2#
Częściowa aktywacja (część czujników pracuje)
27
1#0#
Wyłączenie* (wszystkie czujniki są wyłączone)
3#1#
Natychmiastowy sygnał dźwiękowy
3#0#
Wyłączenie dźwięku
4#1#
Włączenie nasłuchu (przyciskiem telefonu)*
4#0#
Wyłączenie nasłuchu (przyciskiem telefonu)
11#1# Włączenie syreny przy alarmie *
11#0#
Wyłączenie syreny przy alarmie
12#1# Wysyłanie SMS przy alarmie *
12#0#
Nie wysyłanie SMS przy alarmie
15#1# Połączenie z numerem przy alarmie *
15#0#
Tylko alarm bez połączenia z numerem
Wyłączyć przełącznik w 3 min od włączenia się
16#1# alarmu
16#0#* Włączyć przełącznik do 3 min od włączenia się alarmu*
30##
Pokazywanie stanu aktywacji/wyłączenia każdej strefy (tylko za pomocą poleceń SMS)
31#-#
Zmiana hasła. Podanie nowego hasła (1-6 bit).
38#-#
Aktywacja alarmu dla strefy (bezprzewodowej strefy: 1-16; przewodowej strefy: 21-23) Uwaga: osobno do aktywacji
każdej ze stref
39#-#
Wyłączenie alarmu dla strefy (bezprzewodowe strefy: 1-16; przewodowe strefy: 21-23) Uwaga: osobno do wyłączenia
każdej ze stref
50##
Pokazanie numerów wpisanych do jednostki głównej alarmu (sterowanie tylko za pomocą SMS)
51#-#
Numer telefoniczny pierwszej grupy (0-15bit)
52#--# Numer telefoniczny drugiej grupy (0-15bit)
53#-#
Numer telefoniczny trzeciej grupy (0-15bit)
54#--# Numer telefoniczny czwartej grupy (0-15bit)
55#-#
Numer telefoniczny piątej grupy (0-15bit)
80##
Pokazanie zapisanych odbiorców wiadomości SMS
81#-#
Wiadomości do pierwszej grupy (0-24bit)
82#--# Wiadomości do drugiej grupy (0-24bit)
83#-#
Wiadomości do trzeciej grupy (0-24bit)
84#--# Wiadomości do czwartej grupy (0-24bit)
85#-#
Wiadomości do piątej grupy (0-24bit)
86#--# Wiadomości do szóstej grupy (0-24bit)
87#-#
Wiadomości do siódmej grupy (0-24bit)
90##
Pokazanie stanu wyjścia
91#1# Ustawienie wyjścia 1 na wysoko
91#0#
Ustawienie wyjścia 1 na nisko
92#1# Ustawienie wyjścia 2 na wysoko
92#0#
Ustawienie wyjścia 2 na nisko
93#1# Zgoda na rozmowę telefoniczną (wyjście 3)
93#0#
Odmowa zgody na rozmowę telefoniczną (wyjście 3)
94#1# Ustawienie przełącznika na włączony
94#0#
Ustawienie przełącznika na wyłączony
95#1# Ustawienie alarmu przy otworzeniu wejścia 1
95#0#
Ustawienie alarmu jeśli linia wejściowa 1 jest uziemiona
(Gnd)*
96#1# Ustawienie alarmu przy otworzeniu wejścia 2
96#0#
Ustawienie alarmu jeśli linia wejściowa 2 jest uziemiona
(Gnd)*
97#1# Ustawienie alarmu przy otworzeniu wejścia 3
97#0#
Ustawienie alarmu jeśli linia wejściowa 3 jest uziemiona
(Gnd)*
Uwaga:
1. W powyższej tabelce symbol ‘ * ’ oznacza standardowe ustawienie.
2. Przy powyżej opisanych operacjach telefonicznych jeden krótki sygnał oznacza, że polecenie było podane
poprawnie, długi sygnał oznacza, że zdanie zostało wpisane poprawnie a dwa krótkie sygnały oznaczają,
ze polecenie nie zostało poprawnie wykonane i należy spróbować ponownie.
3. Przy wyżej opisanych operacjach SMS po wysłaniu polecenia sterującego powinno przyjść potwierdzenie w
jednej z następujących form: DisArm, Sms:ON, Phone:ON,Siren:ON, Center Tel:OFF, Arm Center
28
Tel:OFF, DisArm Center Tel:OFF. Według tego można sprawdzić aktualny stan podstawowej jednostki
(aktywna, wyłączona, alarm).
4. Za pomocą odesłania polecenia można sprawdzić aktualny stan urządzenia.
5. Gdy dojdzie do odłączenia zasilania zewnętrznego, alarm wyśle informacyjnie wiadomość SMS “Power
changer off”. Po ponownym podłączeniu zasilania zewnętrznego, alarm wyśle informacyjnie wiadomość
SMS “Power changer on”.
Jak korzystać z pilota?
Wyłączyć
Całkowita aktywacja
Alarm
Częściowa aktywacja
Pilot zdalnego sterowania zawiera cztery przyciski:
- Całkowita aktywacja włącza alarm w sytuacji, gdy nikogo nie ma w domu. Wszystkie czujniki są wtedy
aktywne a na jednostce głównej będzie wolno migała na zielono dioda.
- Częściowa aktywacja włącza alrm w sytuacji, kiedy ktoś jest w domu a więc czujniki wewnętrzne są
wyłączone a aktywne są tylko czujniki zewnętrzne. Można bez problemu poruszać się po domu bez
włączania alarmu, ale gdyby ktoś z zewnątrz próbował dostać się do domu to zostanie uruchomiony
alarm.
- Wyłączyć wyłączenie wszystkich czujników i jednostki głównej, na której będzie się świeciła dioda LED
ciągłym zielonym światłem.
- Alarm włączenie natychmiatowe alarmu, na przykład w przypadku włamania gdy alarm jest w trybie
wyłączonym. Na jednostce głównej alarmu będzie na czerwono migać kontrolka a system uruchomi
alarm, wyśle SMS i połączy się z zapisanymi numerami telefonicznymi.
Jak dodać więcej czujników?
Do jednostki głównej można dodać kolejne czujniki lub detektory, na przykład bezprzewodowe czujniki
drzwiowe, czujnki PIR, detektory gazu i dymu i inne.
1) Dodane czujniki współpracują z trybami Całkowita aktywacja, lub Częściowa aktywacja:
Kiedy aktywny jest moduł GSM, dioda LED na urządzeniu na ok 20 sek rozświeci się na czerwono. To
oznacza, że trwa proces czyszczenia kodu. W tym czasie można podłączyć kolejne czujniki lub detektory a
zamiganie czerwonej diody zasygnalizuje, że były one poprawnie połączone z jednostkę główną.
Tryb kodowania zakończy się automatycznie po 20 sekundach a alarm się przełączy do trybu pracy,
jednocześnie dioda LED najpierw zmieni kolor na żółty a potem na zielony.
2) Dodanie czujników do strefy wewnętrznej (czujniki w tej strefie pracują jeśli aktywny jest tryb
Całkowita aktywacja , jeśli włączony jest tryb Częściowa aktywacja to czujniki w strefie wewnętrznej są
wyłączone).
Kiedy włącza się moduł GSM to dioda LED na urządzeniu czasowo zmieni kolor na czerwony. Należy
nacisnąć na jedną sekundę przycisk reset. Dioda LED wtedy na 20 sekund zmieni kolor na pomarańczowy.
Oznacza to, że alarm znajduje się w trybie uczenia się kodów wewnętrznej strefy ochronnej. W tym czasie
29
można podłączyć kolejne czujniki lub detektory a zamiganie czerwonej diody zasygnalizuje, że były one
poprawnie połączone z jednostkę główną. Tryb kodowania zakończy się automatycznie po 20 sekundach a
alarm przełączy się do trybu pracy. Jednocześnie dioda LED najpierw zmieni kolor na pomarańczowy (
wyszukiwanie sieci GSM) a następnie na kolor zielony.
Uwaga: Jeśli do jednostyki głównej podłączone są cztery czujniki bezprzewodowe dla stref od 1 do 4, to nowy
dodany czujnik będzie traktowany jako piąta strefa.
Jak usunąć uszkodzone czujniki?
W przypadku, gdy podłączony czujnik jest uszkodzony to należy go odkodować w jednostce głównej tak,
by nie zakłócał pracy całego alarmu.
Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk reset a dodatkowo nacisnąć i przycisk zasilania (włączenie alarmu).
Rozlegnie się sygnał a dioda LED zacznie migać jako potwierdzenie, że reset urządzenia powiódł się.
Wszystkie czujniki zostały usunięte z jednostki głównej. Teraz należy wszystkie odpowiednie czujniki
ponownie podłączyć do jednostki głównej, według opisanego powyżej sposobu. Reset systemu nie ma
wpływu na treść zapisanych wcześniej wiadomości SMS.
Podstawowe opakowanie zawiera:
1 szt - Główną (sterującą) jednostkę alarmu
1 szt - Bezprzewodowy detektor PIR
1 szt - Bezprzewodowy czujnik drzwiowy (czujnik
otwarcia)
4 szt - Pilot zdalnego sterowania
1 szt - Antena
1 szt - Przewodowa mini syrena alarmowa
110dB/0,3m
1 szt - Zasilacz z możliwością tworzenia kopii
zapasowych
1 szt - Głośnik
Następujące czujniki mogą być dowolnie dokupione:
Opcjonalne czujniki/detektory są pakowane osobno. Do dyspozycji są piloty zdlanego sterowania,
bezprzewodowe czujniki PIR, bezprzewodowe czujniki otworzenia, bezprzewodowe czujniki gazu,
bezprzewodowe czujniki dymu, przyciski alarmowe i inne, które można kupować według swoich
aktualnych potrzeb - więcej informacji www.evolve-europe.com
WYBRANE PARAMETRY TECHNICZNE
- Prąd stały: 50mA
- Wewnętrzna odległość: 15 mm
- Zasilanie: 9V-12V DC
- Warunki pracy: temperatura –10°C ~ + 40°C /
- Temperatura trybu pracy: -20°C ~ +85°C
wilgotność ≤ 90% rh
- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Kod przyjmowany: ASK
Bezprzewodowy detektor PIR
- Częstotliwość: 315/433 MHz
- Zasilanie: DC9V (wewnętrzna bateria 9V)
- Zasięg bezprzewodowy: 100 m
- Prąd stały: ≤100 mA
- Detektory bezprzewodowe: 16
- Prąd zmienny: ≤20 mA
- Detektory przewodowe: 3
- Częstotliwość transmisji: 315/433 ± 0,5 MHz
- Bezprzewodowy zasięg: na wolnym powietrzu 80 m
Bezprzewodowy detektor otwarcia
- Szybkość wykrywalności: 0,3 – 3 m/s
(drzwiowy/okienny)
- Odległość wykrywalności: 5 ~ 12m
- Zasilanie: DC12V (wewnętrzna bateria 12V)
- Przedział wykrywalności: poziomo 110°, pionowo-
- Prąd stały: ≤20 mA
60°
- Prąd zmienny: ≤15 mA
- Warunki pracy: temperatura –10°C ~ + 40°C /
- Częstotliwość transmisji: 315/433 ± 0,5 MHz
wilgotność ≤ 90% rh
- Bezprzewodowy zasięg: na wolnym powietrzu 80 m
30
Zdalne sterowanie
- Częstotliwość transmisji: 315/433 ± 0,5 MHz
- Zasilanie: DC12V (wewnętrzna bateria 12V)
- Bezprzewodowy zasięg: na wolnym powietrzu 80 m
- Prąd zmienny: ≤15mA
Rozwiązywanie problemów:
Objawy
Przyczyna
Rozwiązanie problemu
Nie można włączyć alarmu przez
telefon
1. Nie był włączony
2. Od włączenia alarmu nie
upłynęło jeszcze 30 sekund
3. Został ustawiony zły numer
telefonu
4. Odpowiadające sobie czujniki
okienne/drzwiowe zostały
umieszczone zbyt daleko od
siebie
5. Nie był aktywowany PIR
6. Kod nie został skontrolowany
1. Należy włączyć alarm
2. Aktywuje się po 30 sekundach od włączenia
3. Należy wpisać numer telefonu dokładnie według
instrukcji
4. Należy poprawić rozmieszczenie czujników
5. Należy aktywować PIR
6. Należy skontrolować kod
Z pilota zdalnego sterowania
trzeba korzystać z bliska i słabo
się świeci kontrolka
1. Bateria w pilocie jest
zardzewiała
2. Bateria jest wyładowana
1. Należy usunąć rdzę
2. Należy wymienić baterię
Kontrolka czujników drzwiowych
i PIR świeci się bez przerwy
Bateria jest słaba
Należy wymienić baterię
Wybieranie numerów jest
bardzo powolne
W jednostce bazowej zapisane są
inne numery
Należy wpisać numery według instrukcji
Jednostka bazowa nie odbiera
sygnałów z czujników
Nie został skontrolowany kod
Należy skontrolować kod
Nie należy umieszczać alarmu w pobliżu urządzeń, które mogą emitować silne pole elektromagnetyczne (np.
silniki, komputery, itp.). Jednostkę bazową należy umieścić w osłoniętym miejscu. Urządzenie musi mieć dobrze
umocowane wszystkie kable i nie może być w żaden sposób zakryte, by móc prawidłowo odprowadzać ciepło.
Alarmu można używać tylko wewnątrz pomieszczeń.
2200 DEKLARACJA ZGODNOŚCI:
Firma Abacus Electric s.r.o. niniejszym oświadcza, że model EVOLVE Sonix spełnia wymagania między
innymi poniższych norm i przepisów: ftp://ftp.evolve-europe.com/ce/
Wsparcie EVOLVE: Pliki do ściągnięcia, ustawienia, instrukcje obsługi i inne informacje dotyczące produktów
EVOLVE można znaleźć na www.evolve-europe.com
Copyright © 2013 ABACUS Electric s. r. o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wygląd i specyfikacja mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
Zmiany w druku są zastrzeżone.
31
Használati útmutató
EVOLVE Sonix
Wireless GSM riasztó
Köszönjük, hogy az Evolve Sonix vezeték nélküli kompakt riasztó szettet vásárolta meg.
FIGYELMEZTETÉS!
Ez a termék ugyan élvonalbeli technológiát használ, de vagyonunk védelméhez mégsem támaszkodhatunk csak
kizárólag erre az egy berendezésre. Kérjük ezért, hogy kiemelt figyelemmel olvassa el a következő pontoknak.
Sem a gyártó, sem az importőr, sem a kereskedő nem tehető felelőssé semmilyen anyagi kárért, amelyek e
termék úgy közvetlen mint közvetett felhasználásával keletkezhet , és így egyikük sem terhelhető az esetleges
károk bármiféle megtérítésével.
- A termék kiválóan alkalmas, mint kiegészítő biztonsági eszköz tulajdona védelméhez (ház, lakás, nyaraló,
garázs, kerti házikó, lakókocsi, stb)
- Mindig ajánlott még egy második biztonsági rendszer használata is, és / vagy a védett tulajdon
biztosítótársaság általi bebiztosítása
- A termék nem egy professzionális biztonsági rendszer, és így nem tekinthető kizárólagosan minősített
vagyonvédelmi eszköznek
- A megfelelő működés érdekében a berendezést ellenőrizze és tesztelje le legalább negyedévente egyszer
(akkumulátor állapota, az érzékelők és távirányítók müködése , az üzenetküldő és a központi egység
funkcionalitása, stb)
- Ne feledje a riasztó rendszer egyes alkotóelemeit megfelelően elhelyezni és telepíteni. A telepítést és
bekötést ajánlott szakemberrel végeztetni. A gyártó fenntartja a jogot, hogy termékét előzetes figyelmeztetés
nélkül módosítsa a csomagoláson vagy a használati utasításban feltüntetett helyzethez képest. A nyomdai
hibákért felelősséget nem vállalunk.
Nyitás érzékelő
ajtó/ablak
Központi egység Pilot zdalnego sterowania PIR érzékelő Mini sziréna
32
Hangszóró Tápegység A központi egységet helyezze biztonságos helyre. NE HELYEZZE se fém szekrénybe se fém dobozba, mert
azok gátolhatják a rádióhullámok terjedését.
Nyitásérzékelő szenzor ajtóra/ablakra: Helyezze az elemet az „A“ részbe. A mágneses nyitásérzékelő jelzést
küld a központi egységbe, mihelyt az érzékelő két darabja 2 – 3 cm-re eltávolodik egymástól. Az „A“ részt
szerelje az az őrizendő ajtószárnyra/ablakszárnyra és a „B“ részt az ajtófélfára/ablakkeretre. A helyes szerelés
esetében ajtó/ablak nyitáskor a piros LED világít.
Nyitás érzékelő ajtó/ablak
PIR mozgásérzékelő szenzor: helyezze az elemet az érzékelőbe.A PIR szenzor infravörös technológia sgítségével
érzékeli a mozgást. Az őrzött helyiségben nem tartózkodhatnak kis háziállatok (kutyák, macskák, madarak, stb.)
Ne helyezze az érzékelőt úgy, hogy rásüthessen a nap, vagy a hatáskörében hőt kisugárzó berendezések
(melegítők, főzőlap, hősugárzók, stb.,) legyenek. Legmegfelelőbb elhelyezés az őrzött helyiség mennyezete
alatt van, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. PIR-érzékelő hatósugara 5 és 12 méter távolságra,
110° vízszintes / függőleges 60° szög alatt van.
Telepítés előtt győződjünk meg róla, hogy a mozgásérzékelő hatósugara megfelel-e igényeinknek.
Folytassa a riasztó beállítását a Telepítési útmutató 7. pontja alapján (A riasztó konfigurációja).
Telepítési útmutató:
1. A SIM kártya behelyezése a riasztóközpontba
Golyóstollal vagy más hegyes tárggyal nyomja meg a sárga gombot a riasztó hátoldalán. Húzza ki a SIM
kártya tartót. Helyezze a tartóba a SIM kártyát (A SIM kártya fém kontaktusai lefelé nézzenek) és ezeket
együttesen dugja vissza a riasztó berendezésbe. A SIM kártyát a riasztóközpontba való helyezés előtt
tegyük egy közönséges mobiltelefonba és végezzük el a következő lépéseket:
- Törölje ki a PIN-t
- Töröljön ki minden telefonszámotot és SMS üzenetet, ha vannak rajta
2. Antenna csatlakoztatása.
Óvatosan csavarozza az antennát a központi egységre. Ne hagyja se túl lazán, se túl szorosra ne húzza!
3. Tápforrás csatlakoztatása.
Csatlakoztassa a riasztó központi egységéhez a hálózati tápegységet, amelynek feszültségtartománya 9V 12V DC, és minimálisan 1000 mA áramerősségű kell, hogy legyen. A riasztóközponton levő LED dióda 20
másodpercig pirosan világít. Ez idő alatt várakozik az érzékelők csatlakozására. A 20 másodperc időtartam
elteltével a LED dióda narancssárgán villog, ami azt jelenti, hogy a központi egység ellenőrzi a SIM kártyát
és keresi a GSM hálózatot. Ezután a LED lassan villogó zöld színra vált, ami azt jelenti, hogy a riasztóba be
lettek táplálva az értesítendő telefonszámok és a riasztó aktiválva van. Amennyiben a LED dióda zölden
világít és nem villog, az azt jelenti, hogy az értesítendő telefonszámok nincsennek beírva a berendezésbe,
a riasztó pedig nincs riasztásra aktiválva. A riasztóközponthoz csatlakozhat tárcsázással vagy SMS üzenet
küldésével és így betáplálhatja a telefonszámokat.
33
4. A sziréna csatlakoztatása a riasztóközponthoz
A zöld csatlakozóba bekötjük a szirénát (fekete vezeték az első nyílásba „föld“, piros vezeték a második
nyílásba)
Fekete Piros 5. Vezetékes érzékelők csatlakoztatása
A vezetékes szenzorok bekötésére 3 bemenet áll a rendelkezésünkre. A bemenetek függetlenek és
nincsenek kódolva, mint különbözö zónák. Ha a szenzorok aktiválva vannak, a riasztó SMS üzenetet küld:
WiredActivated(1~3) (vezetékes szenzor aktiválva (szenzor száma)).
Az érzékelőknek N0 típusúaknak kell lennie (normál állapotban nyitva).
Egy bemenetre több érzékelőt is kapcsolhatunk, amennyiben bekötésük soros csatlakoztatással történik a
riasztóhoz.A bemenetekre csatlakoztatható vezetékes érzékelők száma tetszőleges, amennyiben az
összellenállásuk nem haladja meg a 220 ohm-ot.
6. Külső eszközök csatlakoztatása (elektromos eszközök vezérlése)
Rendelkezésünkre áll három nyitott kollektoros kimenet (O1, O2 és O3) és egy telefonnal vezérelhető
belső relé. A belső relé riasztás esetén aktiválódik és újra ki/be kapcsolható telefonos vagy SMSparancsokkal. Felhasználható például világítás ki/be kapcsolására.
Figyelmeztetés! A relé kontaktusa 6 A áramra tervezett, ezért ne csatlakoztasson hozzá olyan
elektromos készüléket, amelynek a teljesítménye meghaladja az 1000 W-ot (megkárosítja a
riasztót). A nagyobb teljesítményű készülékek (pl. melegítő) csatlakoztatását impulzus kapcsolóval
vagy teljesítmény relén keresztül lehet megoldani.
A nyitott kollektoros kimenetek közvetlenül felhasználhatóak, ha csatlakoztatott elektromos eszközök ezt
lehetővé teszik, illetve kapcsoló relét vezérelhetnek. Csatlakoztasson antiparallel diódát a relé
tekercséhez. Ezek a kimenetek csak telefonos utasítással (paranccsal), vagy SMS üzeneten küldött
utasításal vezérelhetőek.
34
Magyarázat a kábelezéshez: elektromos eszközök vezérlése
A vezérlődoboznak négy vezetéke van:
- Két sárga AC vezeték elektromos eszközök csatlakoztatására.
- GND (földelés), +12V DC vezeték az egyenáramú 12V DC áramforráshoz való csatlakozáshoz
(tápegység).
7. A riasztó konfigurációja
A riasztó központi egység hátoldalán található 10 megjelölt csatlakozó konnektor:
- I1, I2, I3: 3 soros bemeneti csatlakozók, minden csatlakozó csatlakoztatható a földeléssel(GND),
vagy nyitott a riasztás aktiválására.
- O1; O2: 2 telefonhívással vagy SMS-el vezérelhető kimeneti csatlakozók. Ha ezeken a
csatlakozókon megnő a feszültség (+5V), felvilágítanak az OUT 1 vagy OUT 2 LED diódák (amatőrök
ezt a funkciót óvatosan használják!).
- SPEAKER(O3): Ez a csatlakozó hang kimenetre szolgál (hangszóró), a másik végét a
földelésre(GND) csatlakoztatni. Ez a csatlakozó telefonhívással vagy SMS üzenettel vezérelhető. E
funkció használatakor kivilágít az OUT 3 LED.
- RELAY1, RELAY2: Ez a két csatlakozó 3 perccel a riasztás jelentése után záródik. Megoldható
velük a kamera áramellátása riasztáskor. Ez a funkció kikapcsolható a 16#1# paranccsal vagy
bármikor SMS küldésével, vagy tárcsázással (94#1# vagy 94#0#).
- SZIRÉNA: Ez a kimenet biztosítja a hangjelzést a szirénához. A sziréna második vezetéke a
földelésre csatlakozik.
- GND: földelés
A LED jelzőfények leírása
A riasztó bekapcsolása után a LED dióda 20 másodpercig pirosan világít, ez alatt az idő alatt
csatlakoztathatóak hozzá a vezeték nélküli érzékelők. Az érzékelők sikeres átkódolása után a piros LED
felvillog. A 20 másodperc időtartam elteltével a LED dióda narancssárgán villog, ami azt jelenti, hogy a
központi egység ellenőrzi a SIM kártyát és keresi a GSM hálózatot. Ha nem szünik meg a narancssárga
villogás, az azt jelenti, hogy vagy rosszul helyeztük be a SIM kártyát vagy pedig a GSM hálózat nem
elérhető vagy gyenge a jel. Amennyiben a LED dióda zölden világít, az azt jelenti, hogy az értesítendő
telefonszámok nincsennek beírva a riasztó berendezés SIM kártyájára. Amennyiben minden rendben van, a
LED lassan villogó zöld színra vált (teljes aktiválás), vagy gyors zöld villogás esetén (részleges aktiválás)
esetleg megszakítás nélkül zölden világít (nincs aktiválva). Riasztás esetén a LED pirosan villog és a
riasztóközpont elkezdi küldeni az SMS üzeneteket és a figyelmeztető telefonhívásokat.
- OUT1/OUT2: Ha az O1 kimenete feszültség alatt van(+5V), világít az OUT1 LED jelzőfény; Ha az O2
kimenete feszültség alatt van(+5V), világít az OUT2 jelzőfény
- SPEAKER: A hangszóró működése esetén világít a SPEAKER LED jelzőfény, jelentése: beszélhetünk a
riasztóközponton keresztül
35
- RELAY: Világít a RELAY LED jelzőfény, ha a riasztóközpont két relé kimenete csatlakoztatva van.
- ALARM: A sziréna üzemelése alatt világít a ALARM LED jelzőfény.
- MONITOR: Az őrzött helyiség lehalgatása – e funkció üzemelése esetén világít a MONITOR LED jelzőfény.
- STATUS: A riasztó állapotát jelző LED dióda
- POWER: A riasztó töltését jelző LED dióda
Hogyan állítsuk be a telefonszámokat és az SMS üzeneteket a berendezésben?
SMS utasítás elküldésével a riasztóközpontba, beállíthatunk 5 értesítendő telefonszámot és 7 féle SMS
üzenetet. Az utasítás formátuma mindig a következő: jelszó#utasítás kód#tartalom#
Példa:
- 123456#51#13905950001# beírja az első telefonszámot a riasztóba
- 123456#52#13905950002# beírja a második telefonszámot a riasztóba
- 123456#53#13905950003# beírja a harmadik telefonszámot a riasztóba
- 123456#54#13905950004# beírja a negyedik telefonszámot a riasztóba
- 123456#55#13905950005# beírja az ötödik telefonszámot a riasztóba
Hétféle, előre beállított SMS üzenetet áll a rendelkezésünkre, de ezek az üzenetek megváltoztathatóak.
Az első öt üzenet a vezetéknélküli érzékelők 1-5 zónájához tartoznak. A hatodik üzenet a vezetéknélküli
érzékelők 6-16 zónájához tartozik. A hetedik üzenet a vezetékes érzékelők portjaihoz I1, I2, I3 tartozik.
- Amikor az első vezeték nélküli szenzor kapcsol, akkor elküld egy SMS üzenetet: Wireless Activated
(01) (Vezetéknélküli szenzor aktiválva (01))
- Amikor a második vezeték nélküli szenzor kapcsol, akkor elküld egy SMS üzenetet: Wireless
Activated (02) (Vezetéknélküli szenzor aktiválva (02))
- Amikor a harmadik vezeték nélküli szenzor kapcsol, akkor elküld egy SMS üzenetet: Wireless
Activated (03) (Vezetéknélküli szenzor aktiválva (03))
- Amikor a negyedik vezeték nélküli szenzor kapcsol, akkor elküld egy SMS üzenetet: Wireless
Activated (04) (Vezetéknélküli szenzor aktiválva (04))
- Amikor az ötödik vezeték nélküli szenzor kapcsol, akkor elküld egy SMS üzenetet: Wireless
Activated (05) (Vezetéknélküli szenzor aktiválva (05))
- Amikor a hattól a tizenhatodik vezeték nélküli szenzor kapcsol, akkor elküld egy SMS üzenetet:
Wireless Activated (i); i=6-16 (Vezetéknélküli szenzor aktiválva (i); i=6-16)
- Amikor a vezetékes szenzor kapcsol, akkor elküld egy SMS üzenetet: Wire Activated (i); i=1-3
vezetékes szenzor aktiválva (i); i=1-3, a riasztóközpont 1-3 portjához
Küldhet a riasztóba SMS utasításokat, amellyel átírja a meglévő hétféle SMS-t. Minden üzenet az angol
ábécé maximum 24 karakterét tartalmazhatja:
- 123456#81#Elso ajto nyitva# elteszi az első SMS üzenetet, amelyet az első vezetéknélküli szenzor
kapcsolásakor fog elküldeni a riasztóközpont.
- 123456#82#Kozepso ajto nyitva# elteszi a második SMS üzenetet, amelyet a második
vezetéknélküli szenzor kapcsolásakor fog elküldeni a riasztóközpont.
- 123456#83#Hatso ajto nyitva# elteszi a harmadik SMS üzenetet, amelyet a harmadik vezetéknélküli
szenzor kapcsolásakor fog elküldeni a riasztóközpont.
- 123456#84#Elso ablak nyitva# elteszi a negyedik SMS üzenetet, amelyet a negyedik vezetéknélküli
szenzor kapcsolásakor fog elküldeni a riasztóközpont.
36
- 123456#85#Hatso ablak nyitva# elteszi az ötödik SMS üzenetet, amelyet az ötödik vezetéknélküli
szenzor kapcsolásakor fog elküldeni a riasztóközpont.
- 123456#86#Kozepso ablak nyitva# elteszi a hattól a tizenhatodik SMS üzenetet, amelyet a hatodik
vezetéknélküli szenzor kapcsolásakor fog elküldeni a riasztóközpont.
- 123456#87#Padlas ajto nyitva# elteszi a hetedik SMS üzenetet, amelyet a vezetékes szenzor 1-3
portjai kapcsolásakor fog elküldeni a riasztóközpont.
Hogyan teszteljük le a riasztó központi egységét?
Ha a központi egységet bekapcsolja és a riasztás nincs aktiválva (nincs élesítve), akkor folyamatosan
zölden világít a LED dióda. A távirányító segítségével, vagy egy SMS utasítással (123456#1#1#)
kapcsolhatjuk az aktivált (élesített) állapotot, akkor a LED dióda zölden fog villogni.
a. Az aktivált (élesített) állapotban, mikor zölden villog a LED fényjelzés, zárja a bemeneti portokat
(I1, I2, I3), esetleg húzza ki a bekötött vezetéket, vagy aktiválhatja bármelyik vezeték nélküli
érzékelőt, vagy nyomja meg az SOS gombot (pánikgomb) a távirányítón. A riasztónak
automatikusan el kellene küldenie az SMS üzenetet és tárcsáznia kellene valamelyik tárolt
értesítendő telefonszámot.
b. Az SMS üzenet elküldődik még az értesítendő telefonszám tárcsázása előtt. Amennyiben az SMS
üzenetküldés funkciója ki van kapcsolva, akkor csak a telefonszám tárcsázása fog végbemenni. A
távirányító segítségével ez a folyamat megállítható.
c. Ha megtörténik a riasztás és megvalósul a telefonszámok tárcsázása, akkor a hívásra válaszolhat
közvetlenül, a jelszó megadása nélkül, és így távolról a riasztást kikapcsolhatja, vagy a riasztó
berendezést átállíthatja. A 3#1# kód megadásával beindíthatja a szirénát még a 3#0# kóddal
kikapcsolhatja a szirénát; a 4#1# kód bebillentyűzésével lehallgathatja, hogy mi történik a
helyiségben, még a 4#0# kóddal a lehallgatás kikapcsolható; a 93#1# kód lehetővé teszi, hogy
beszélhessen a betolakodóval a riasztókészüléken keresztül, a 93#0# kód megadásával pedig ezt a
funkciót kikapcsolhatja.
d. Ha megtörténik a riasztás és megvalósul a telefonszámok tárcsázása, akkor a hívásra válaszolhat
közvetlenül, a jelszó megadása nélkül, és távolból kikapcsolhatja a többi értesítendő telefonszám
tárcsázását. Elég a telefonon megnyomni az 1#1# vagy 1#2# kódokat és ezzel a riasztó
visszakapcsol aktivált állapotba.
e. Ha megtörténik a riasztás, lehetséges, ha a közelben tartózkodik, hatástalanítani a riasztót
távirányítóval is.
f. A berendezés rendelkezik belső akkumulátorral, amely áramszünet majd az áram újra
bekapcsolása esetén SMS üzenetet küld: „external power failure“ vagy „external power recovery“.
Hogyan adjuk az utasításokat a riasztó központi egységének?
a. SMS utasítás segítségégével a riasztóban levő SIM kártya telefonszámára küldve. Küldjön SMS-t a
riasztóba a következő formátumban:123456# és a # jel után írja be valamelyik utasítás kódját.
b. Tárcsázza a riasztóban levő SIM kártya telefonszámát. Hívja fel a riasztó telefonszámát és adja meg a
jelszót 123456# és a # jel után írja be valamelyik utasítás kódját.
Utasítások (parancsok) áttekintése:
Kód
Utasítás
Kód
Utasítás
1#1#
Teljes aktiválás*-élesítés (mindegyik szenzor
működik)
1#2#
Részleges aktiválás -élesítés (szenzorok egy része
működik)
1#0#
Hatástalanítás* (szenzorok nem működnek)
37
21#1#
Figyelmeztető hangjelzés a külső riasztóhoz –
bekapcsolva
21#0#
Figyelmeztető hangjelzés a külső riasztóhoz –
kikapcsolva
22#1#
Figyelmeztető hangjelzés a belső riasztóhoz –
bekapcsolva
22#0#
Figyelmeztető hangjelzés a belső riasztóhoz –
kikapcsolva
23#1#
Figyelmeztető hangjelzés a riasztó
hatástalanításához - bekapcsolva
23#0#
Figyelmeztető hangjelzés a riasztó
hatástalanításához - kikapcsolva
27#(00-99)#
Riasztás késleltetése (10 másodperc)
28#(0099)#
Késleltetés beállítása (érték: 00-99)
A késleltetés beállítása nem lehetséges a megszakítás nélkül működő érzékelőknél, mint például a füstérzékelő, gázérzékelő
és SOS gomb
3#1#
Azonnali hangjelzés
3#0#
Hangjelzés kikapcsolva
4#1#
Lehallgatás aktiválva (telefon nyomógomb)*
4#0#
Lehallgatás hatástalanítva (telefon nyomógomb)
11#1#
Sziréna bekapcsolása riasztásnál *
11#0#
Sziréna kikapcsolása riasztásnál
12#1#
SMS üzenetküldés riasztásnál *
12#0#
SMS üzenetküldés letiltva riasztásnál
15#1#
Telefonszám tárcsázás riasztásnál *
15#0#
Riasztás telefonszám tárcsázás nélkül
16#1#
Relé kapcsolás 3 percig a riasztásnál hatástalanítás
16#0#*
Relé kapcsolás 3 percig a riasztásnál - aktiválás *
30##
Zónák állapota - aktiválva/hatástalanítva (csak SMS utasítással)
31#--#
Jelszó változtatás. Az új jelszó beírása (1-6 bit).
38#--#
A riasztó zónánkénti aktiválása (vezeték nélküli zónák: 1-16; vezetékes zónák: 21-23)
Megjegyzés: minden zóna aktiválására (élesítésére)
39#--#
A riasztó zónánkénti hatástalanítására (vezeték nélküli zónák: 1-16; vezetékes zónák: 21-23)
Megjegyzés: minden zóna hatástalanitására
50##
A riasztóba elmentett értesítendő telefonszámok kiírása (csak SMS utasítással)
51#--#
Az első értesítendő telefonszám (0-15bit)
52#--#
A második értesítendő telefonszám (0-15bit)
53#--#
A harmadik értesítendő telefonszám (0-15bit)
54#--#
A negyedik értesítendő telefonszám (0-15bit)
55#--#
Az ötödik értesítendő telefonszám (0-15bit)
80##
Előre beállított SMS üzenetek kiírása
81#--#
Az első SMS üzenetet (0-24bit)
82#--#
A második SMS üzenetet (0-24bit)
83#--#
A harmadik SMS üzenetet (0-24bit)
84#--#
A negyedik SMS üzenetet (0-24bit)
85#--#
Az ötödik SMS üzenetet (0-24bit)
86#--#
A hatodik SMS üzenetet (0-24bit)
87#--#
A hetedik SMS üzenetet (0-24bit)
90##
Riasztóközpont kimenetek vezérlése
91#1#
O1 kimenet beállítása magasra
91#0#
O1 kimenet beállítása alacsonyra
92#1#
O2 kimenet beállítása magasra
92#0#
O2 kimenet beállítása alacsonyra
93#1#
Telefonbeszélgetés megengedve (kimenet O3) 93#0#
Telefonbeszélgetés tiltva (kimenet O3)
94#1#
Relé beállítása - bekapcsolva
94#0#
Relé beállítása - kikapcsolva
95#1#
Riasztás beállítása az I1 bemenet nyitásakor
(áramkör megszakítás)
95#0#
Riasztás beállítása az I1 bemenet áramköre
zárásakor (Gnd)*
96#1#
Riasztás beállítása az I2 bemenet nyitásakor
(áramkör megszakítás)
96#0#
Riasztás beállítása az I2 bemenet áramköre
zárásakor (Gnd)*
Megjegyzés
1. A fenti táblázatban a ‘ * ’ szimbólum a standard beállítást jelenti.
2. A fent leírt telefonos utasítások megadásánál egy rövid sípjelzés jelzi, hogy az utasítás rendben volt
megadva, hosszú sípolás jelzi, hogy a szöveg beadása sikeres volt, két rövid sípszó jelzi, hogy az utasítás
nem sikerült, próbálja megismételni.
38
3. A fent leírt SMS utasítások elküldése után kapunk egy visszaigazoló SMS üzenetet a következő alakok
egyikében: DisArm, Sms:ON, Phone:ON,Siren:ON, Center Tel:OFF, Arm Center Tel:OFF, DisArm Center
Tel:OFF. E visszaigazoló SMS üzenetek segítségével tudjuk meghatározni a riasztóberendezés aktuális
állapotát, –STATUS-át (élesítve, hatástalanítva, alarm, stb.)
4. Utasítás elküldésével ellenőrizheti a készülék aktuális állapotát.
5. Hálózati tápegység áramellátásának kiesése esetén a riasztóberendezés SMS üzenetet küld “Power
changer off”. Hálózati tápegység áramellátásának a megújjulása esetén a riasztóberendezés SMS
üzenetet “Power changer on”.
Hogyan használjuk a távirányítót?
Részleges aktiválás Teljes aktiválás Pánikriasztás Hatástalanítás A távirányítónak négy nyomógombja van:
- Teljes aktiválás (élesítés): A riasztó élesítése olyan esetekben, amikor senki sem tartózkodik az őrzött
területen. Mindegyik érzékelő szenzor aktiválva (élesítve) van. A riasztóközponton a LED jelzőfény lassú
zöld villogással jelez.
- Hatástalanítás: Minden érzékelő és a riasztóközpont is hatástalanítva van. A riasztóközponton a LED
jelzőfény folyamatos zöld színnel világít.
- Részleges aktiválás (részleges élesítés): A riasztó élesítése olyan helyzetben, amikor valaki tartózkodik
az őrzött területen, így a beltéri érzékelők hatástalanítva vannak, élesítve csak a kültéri érzékelők
vannak. Az őrzött területen levő személyek nyugodtan mozoghatnak anélkül, hogy riasztást idéznének
elő. A kültéri érzékelők behatolás kísérlete esetén riasztanak. A riasztóközponton a LED jelzőfény gyors
zöld villogással jelez.
- Pánikriasztás (SOS gomb): Azonnali aktiválása a riasztásnak-pánikriasztás, pl. rablótámadás esetén,
amikor a riasztó nincs élesítve. A központi egység LED ALARM piros jelzőfénye villog, a rendszer szétküldi
a SMS üzeneteket és tárcsázza a riasztóberendezésben elmentett értesítendő telefonszámokat.
Hogyan csatlakoztassunk több érzékelő szenzort?
A riasztó központi egységéhez lehetőségünk van több típusú érzékelőt és szenzort csatlakoztatni, mint
például további vezetéknélküli nyitásérzékelő, PIR mozgásérzékelő, gázérzékelő szenzor, füstérzékelő
szenzor stb.
1) A hozzáadott érzékelők együttműködnek úgy a Teljes aktiválással, mint a Részleges aktiválással:
Amikor aktiválódik a GSM modul, a LED jelzőfény a berendezésen 20 másodpercre pirosan világít. Ez azt
jelzi, hogy a kódok törlése van folyamatban. Ez alatt a folyamat alatt (Tanuló Mód) lehetséges
csatlakoztatni a további érzékelőket vagy szenzorokat és a pirosan világító LED felvillogása tudatja velünk,
hogy az egységek sikeresen párosítva lettek. A kódolási folyamat automatikusan 20 másodperc elteltével
véget ér és a riasztóközpont átkapcsol üzemmódba, mialatt a LED dioda színt vált először narancssárgára,
majd zöldre.
39
2) Érzékelők hozzáadása a beltéri zónába ( beltéri zóna érzékelői élesítve vannak, ha Teljes aktiválás
üzemmódba kapcsolunk; még a Részleges aktiválás esetén, a beltéri érzékelők hatástalanitva vannak):
Amikor aktiválódik a GSM modul, a LED jelzőfény a berendezésen 20 másodpercre pirosan világít. Ez alatt
az idő alatt egy másodpercre nyomja meg a RESET nyomógombot. A LED jelzőfény most narancssárgára
változik. Ez jelzi, hogy a berendezés készen áll a beltéri zóna érzékelőinek párosítására (Tanuló Mód).
Ezalatt a folyamat alatt hozzáadhatja a további érzékelőket a beltéri zónába. Sikeres hozzáadás
(párosítás) esetében a LED jelzőfény felvillog. A Tanuló Mód kódolási folyamata automatikusan 20
másodperc elteltével véget ér és a riasztóközpont átkapcsol üzemmódba, mialatt a LED dióda színt vált
először narancssárgára (GSM hálózat keresése), majd zöldre.
Megjegyzés: Amennyiben a központi egységhez már csatlakozik négy vezeték nélküli érzékelő az 1.-től a 4.-ik
zónáig, akkor az újonnan hozzáadott érzékelőt a riasztó az ötödik zónaként fogja memorizálni.
Hogyan szüntessük meg az elveszett érzékelőket?
Abban az esetben, ha valamelyik párosított érzékelő elvesz, akkor annak a kódja kitörölhető a
riasztóközpontból, hogy a riasztó működését ne befolyásolja. Nyomja meg a RESET gombot és tartsa
nyomva mialatt még kapcsolja be a riasztót (POWER ON). Felhangzik egy sípjelzés és a LED jelzőfény
villogással tudatja, hogy a központi egység RESET-je sikeres volt. Minden párosított érzékelő kódja törölve
lett. A fent leírt lépések alapján újra párosítsa a rendelkezésére álló érzékelőket. A RESET nem
befolyásolja a memorizált SMS üzenetek tartalmát.
A riasztó szett csomagolása tartalmazza:
1 db - Központi (vezérlő) egység
1 db - Vezeték nélküli PIR mozgásérzékelő
1 db - Vezeték nélküli nyitásérzékelő
(ajtóra/ablakra)
4 db - Távirányító
1 db - Antenna
1 db - Vezetékes mini sziréna 110dB/0,3m
1 db - Hálózati tápegység
1 db - Hangszóró
A következő típusú érzékelők opcionálisan megvásárolhatóak (az érzékelők különállóan vannak csomagolva,
jelenlegi igényeinek megfelelően megválasztva megvásárolhatóak):
Vezeték nélküli mágneses nyitásérzékelő (ablak / ajtó), vezeték nélküli PIR érzékelő, távirányító (adó), a
vezeték nélküli füstérzékelő, vezeték nélküli kültéri sziréna, vezeték nélküli üvegtörés/rezgés érzékelő,
vezeték nélküli billentyűzet a riasztó aktiválásához/ hatástalanításához, vezeték nélküli mini sziréna,
vezeték nélküli PIR mennyezeti érzékelő (mozgásérzékelő), vezeték nélküli PIR kisállatvédett
mozgásérzékelő (kutya, macska stb. mozgására nem riaszt), a vezeték nélküli SOS gomb.
További információ megtalálható: www.evolve-europe.com
Műszaki adatok
- Nyugalmi áramfelvétel: 50mA
- Tápellátás:DC12V (12V elem)
- Üzemi feszültség: 9V-12V DC
- Áramfelvétel: ≤20 mA
- Üzemhőmérséklet: -20°C ~ +85°C
- Átviteli áram: ≤15 mA
- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Rádió frekvencia: 315/433 ± 0,5 MHz
- Kódolás: ASK
- Vezeték nélküli hatósugár: szabadban 80 m
- Rádió frekvencia: 315/433 MHz
- Belső távolság: 15 mm
- Vezeték nélküli hatósugár: 100 m
- Üzemhőmérséklet: –10°C ~ +40°C /Páratart.≤ 90% rh
- Vezeték nélküli érzékelők száma: 16
- Vezetékes érzékelők száma: 3
Vezeték nélküli PIR érzékelő
- Tápellátás:DC9V (9V elem)
Vezeték nélküli nyílás érzékelő (ajtó/ablak)
- Áramfelvétel: ≤100 mA
40
- Átviteli áram: ≤20 mA
- Rádió frekvencia: 315/433 ± 0,5 MHz
Távirányító
- Vezeték nélküli hatósugár: szabadban 80 m
- Tápellátás: DC12V (12V elem)
- Érzékelési sebesség: 0,3 – 3 m/s
- Átviteli áram: ≤15mA
- Érzékelési hatósugár: 5 ~ 12m
- Rádió frekvencia: 315/433 ± 0,5 MHz
- Érzékelési tartomány: vízszintes 110°, függőleges 60°
- Vezeték nélküli hatósugár: szabadban 80 m
- Üzemhőmérséklet: –10°C ~ +40°C / Páratart.≤ 90% rh
Rozwiązywanie problemów:
Hibák
Lehetséges okok
Megoldás
A riasztóberendezés nem
élesíthető (nem aktiválható)
telefonon keresztül
1. Nincs bekapcsolva
2. A bekapcsolástól még nem
telt el 30 másodperc
3. Rossz telefonszám van
beírva
4. A nyílásérzékelő
ellendarabjai túl messze
vannak egymástól
5. Nincs élesítve a PIR szenzor
6. Nem ellenőrizte a kódot
1. Kapcsolja be a riasztót
2. Élesítse (aktiválja) 30 másodperc
elteltével a bekapcsolástól
3. Írja be a telefonszámot a használati
utasítás szerint
4. Helyezze el az érzékelőt helyesen
5. Élesítse a PIR szenzort
6. Ellenőrizze a kódot
A távirányítót túl közelről kell
használni és gyengén világít
rajta a jelzőfény
1. Kontakthibás az elem a
távirányítóban
2. Lemerült az elem
1. Tisztítsa meg a kontaktot az elemen
2. Cseréljen elemet
A nyílás érzékelő vagy a PIR
jelzőfénye folyamatosan jelez
Lemerült az elem
Cseréljen elemet
A tárcsázás túl lassú
A riasztóközponta más
telefonszámok vannak beírva
Írja be újra a telefonszámokat a használati
utasítás szerint
A központi egység nem veszi a
jelet az érzékelőkből
Nem párosította az egységeket
Párosítsa az egységeket
Ne helyezze a riasztóberendezést elektromágneses térbe vagz annak a közelébe (elektromotor, PC, stb.). A
riasztó központi egységét helyezze rejtett (védett) helyre. A berendezéshez csatlakozó vezetékeknek szorosan
kell csatlakoznia és a berendezést nem szabad letakarni az esetleges túlmelegedés miatt. A riasztó csak beltéri
használatra van tervezve
2200 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:
ABACUS Electric Kft. kijelenti, hogy az Evolve Sonix CE termék megfelel a forgalmazásához szükséges
nemzetközi és magyar szabványelőírásoknak és irányelveknek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege
megtalálható a: ftp://ftp.evolve-europe.com/ce/
Támogatás EVOLVE: letöltések, beállítások, kézikönyvek és egyéb kapcsolódó információkat az EVOLVE
termékekhez keresse a http://www.evolve-europe.com honlapon.
Copyright © 2013 ABACUS Electric s.r.o.
Minden jog fenntartva.
A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Nyomdai hibák lehetőségét fenntartjuk.
41
User guide
EVOLVE Sonix
Wireless GSM alarm
Thank you for buying the GSM alarm system EVOLVE Sonix.
WARNING!
This product uses the most modern technology, yet you cannot depend only on it at protecting your property.
So, please, pay attention to the points mentioned below. The producer, importer and sellers aren´t responsible
for any damage on the property, direct or indirect that could have occurred in connection with using this
product, and it´s not possible to exact any compensation for potential damage from them.
- The product is suitable as an additional securing of your property (house, flat, cottage, garage, garden
house, caravan, and so on)
- It is always recommended to use another system of securing and/or to have the particular property insured
- The product isn´t a professional security system and it is not possible to consider it unreserved instrument for
securing the property
- For the right function of the product it is recommended to check it and test it by yourself at least once a
quarter (the batteries state, the sensors and remote controls functionality, the messages sending functionality,
the central drive functionality and others)
- Do not forget to place the individual parts of the alarm system correctly; the installation and connection is
convenient to entrust to the specialized technician
Door / window sensor Main unit Remote control PIR sensor Mini siren
42
Loudspeaker Power supply Put the main alarm drive to the safe place so you prevent the manipulation. DO NOT PUT it to the metal
cupboard, the radio signal wouldn´t get through the metal.
The window/door sensor: insert the battery into the part „A“. The magnetic sensor sends the signal to the
central drive if the two parts move away from each other to more than 2 – 3 cm. Attach the part „A“ onto the
entrance door/window and the part „B“ of the sensor onto the doorframe. You can check out the correctness of
the installation by opening the door – the red warning light will go on.
Door / window sensor
PIR sensor – insert the battery into the PIR sensor. PIR sensor uses the infrared technology for movement
detection. It is necessary to ensure that no small animals (dogs, cats, birds, and so on) will move in the guarded
compound. Do not place the sensor where the sun shines on it or where the switching heaters (heating
appliances, hotplates, heaters, storage heaters) on it. Place it into the guarded room under the ceiling to
prevent unwanted manipulation. The PIR sensor coverage is 5 - 12 metres, the range width horizontally
110°/vertically 60°.
Before the sensor installation, check if the sensors coverage and range meet your requirements.
Continue with the alarm installation as it is described in the part 7. The alarm configuration (User guide).
Installation guide:
1. Inserting the SIM card into the alarm
Press the yellow point on the device with the nib or another tip. The SIM card holder will slide out. Insert
the SIM card into it and slide it back. Make sure that the SIM card´s metal contacts are downwards. Now
press the SIM card holder back into the device. Before inserting the SIM card into the alarm, use it first in
the normal mobile phone and make these steps:
- Delete the PIN code
- Delete all the saved numbers, if there are any on the SIM card
2. Connecting the antenna
Screw the antenna carefully onto the main drive. Do not leave it too loose and do not screw it too tight
either!
3. Connecting the power supply
Connect the power supply adaptor that must have the voltage in the range 9V - 12V DC and must provide
the current over 1000 mA into the alarm main drive. The signal LED diode on the alarm will go red for 20
seconds. It waits for the connection of the detectors to the main drive during this time. After 20 seconds
the LED signal will blink orange, which means that the main drive checks the SIM card and searches the
GSM net. After finishing this phase the signal LED diode will change to the slowly blinking green colour,
which means that the telephone numbers were saved into the alarm and the device is turned on to the
active alarm mode. If the signal LED diode stays shine with continuous green colour without blinking it
means that the telephone numbers weren´t saved and the device is turned on without the activated
43
alarm. You can get connected to the main drive by dialling or sending the SMS and program it by manual
inserting the telephone numbers.
4. Connecting the siren to the alarm
Connect the black wire to the grounding (GND) and the red wire to the siren.
Black Red 5. Connecting the wire sensors
There are three connectors available for connecting the wire sensors. The inputs are independent and
they aren´t coded as different zones. When the sensors are activated, the alarm sends an SMS: Wired
Activated (1~3) (wire sensor activated (sensor number)).
The sensors must be the N0 typ (they are open in the normal state).
There can be used more sensors on one input if their contacts are connected to the alarm by series.
There can be connected any number of the wire sensors onto the alarm inputs if their total resistance
doesn´t exceed 220 ohms.
6. Connecting the switching devices (household appliances)
There are three outputs with the open collector (O1, O2 and O3) available and one internal relay is with
the phone control option. The internal relay is activated if the alarm triggers and it can be
deactivated/reactivated by the telephone commands or SMS messages. It is possible to use them for
example for switching on the external lights.
ATTENTION! The relay contacts are dimensioned to the current 6 A, so it is not possible to connect the
device directly over the input power 1000 W (it will cause the contacts damage). Connecting the device
with the higher input power (e. g. convector heater) is necessary to solve by using the external contactor
or the output relay.
44
The outputs with the open collector can be used directly if the device permits it, or they can control the
relay. Connect the antiparalel diode to the relay coil. These outputs can be controlled only by the
telephone commands or the SMS messages.
Notes to the cabling: for controlling the household appliances
The control box has four conductors:
- Two yellow conductors AC for connecting to the household appliances
- GND (grounding), +12V DC conductor for connecting to the power supply of the direct current 12V
DC (power adaptor)
7. The alarm configuration
On the back side of the alarm, there are 10 connecting places with these labels:
- I1, I2, I3: 3 connectors for the line input, each connector can be linked up to the ground or open
for the alarm activation.
- O1; O2: 2 output connectors can be controlled by the calls or SMS for the purpose of setting. If the
output on these connectors grows, the warning lights OUT 1 or OUT 2 will go on (dilatants should
use this function with caution!).
- SPEAKER (O3): this connector is for the voice output (loudspeaker), where its other end is
connected to the grounding. These connectors can be controlled by the phone commands or SMS
messages. If this function is available, the warning light OUT 3 will go on the panel.
- RELAY1, RELAY2: These two connectors will close up for 3 minutes after the alarm notification.
You can start power the camera at the alarm activation by using them. The function can be
deactivated using the order 16#1# or anytime by sending the SMS or dialling the number (94#1# or
94#0# ).
- SIREN: This output provides the signal tone of the siren and it is necessary to connect the siren to
it where the other cable of the siren is connected to the earthling.
- GND: grounding
Description of the signal LED warning lights
The LED warning light shines red 20 seconds after switching the device on, where the wireless sensors can
be connected to it at this time. If the sensor recoding is successful, the red warning light will blink. After
20 seconds the warning light will blink orange. It searches the GSM net in this time. If the orange light
doesn´t stop blinking, it means that the SIM card is wrongly inserted or that the GSM net is unavailable or
that its signal is low. If the warning light shines continuously green, it indicates that there is no saved
telephone number on the SIM card. If everything is all right, the LED warning light will blink green (Full
activation) or it will blink quickly green (Partial activation) or it will stay shining with the continuous
green colour (Deactivation). When the alarm triggers, the LED warning light will blink red and the alarm
will start sending the SMS and dialling the numbers.
45
- OUT1/OUT2: if the alarm output O1 is under the voltage (+5V), the warning light OUT 1 will go on; if the
alarm output O2 is under the voltage (+5V), the warning light OUT 2 will go on.
- SPEAKER: if the loudspeaker in the alarm main drive is working, the warning light Output3 will shine,
which means that you can hold a conversation with the base.
- RELAY: if the two relay outputs on the main drive are connected the relay warning light will go on.
- ALARM: if the siren is working, the siren warning light shines as well.
- MONITOR: if the wiretap function is active, the monitor warning light is also switched.
- STATUS: the alarm status.
- POWER: the alarm power supply.
How to set up the telephone numbers and SMS in the device?
EVOLVE Sonix is possible to control comfortably also using your smartphone:
- Android – EVOLVE Sonix (Google Play)
- iPhone – EVOLVE Sonix (App Store)
You can set 5 groups of the telephone numbers and 7 SMS types by sending the message into the alarm.
The format of the command is always: password#operation code#content#
Examples:
- 123456#51#13905950001# will save the telephone number for the first group into the alarm
- 123456#52#13905950002# will save the telephone number for the second group into the alarm
- 123456#53#13905950003# will save the telephone number for the third group into the alarm
- 123456#54#13905950004# will save the telephone number for the fourth group into the alarm
- 123456#55#13905950005# will save the telephone number for the fifth group into the alarm
There are seven preset SMS types available, but you can change them. The first five messages are for
setting the wireless detectors for the zones 1-5. The sixth message is for the wireless detectors of the
zones 6-16. The seventh message is for the wire ports I1, I2, I3.
- When the first wireless sensor connects, this SMS will be send: Wireless Activated (01)
- When the second wireless sensor connects, this SMS will be send: Wireless Activated (02)
- When the third wireless sensor connects, this SMS will be send: Wireless Activated (03)
- When the fourth wireless sensor connects, this SMS will be send: Wireless Activated (04)
- When the fifth wireless sensor connects, this SMS will be send: Wireless Activated (05)
- When the sixth up to sixteenth wireless sensor connects, this SMS will be send: Wireless Activated
(i); i=6-16
- When the seventh wire sensor connects, this SMS will be send: Wire Activated (i); i=1-3, for the
alarm ports 1-3
You can send the message for overwriting the existing seven types of the SMS to the alarm. Each message
can have 24 characters of the English alphabet at the maximum:
- 123456#81#The front door opened# will save the first SMS message that is sent after connecting
the first wireless detector
- 123456#81#The middle door opened# will save the second SMS message that is sent after
connecting the second wireless detector
- 123456#81#The back door opened# will save the third SMS message that is sent after connecting
the third wireless detector
46
- 123456#81#The front window opened# will save the fourth SMS message that is sent after
connecting the fourth wireless detector
- 123456#81#The back window opened# will save the fifth SMS message that is sent after connecting
the fifth wireless detector
- 123456#81#The middle window opened# will save the sixth SMS message that is sent after
connecting the sixth wireless detector
- 123456#81#The attic entrance opened# will save the seventh SMS message that is sent after
connecting the first wire detector on the ports 1 - 3
How to test the alarm main drive?
When you turn on the alarm main drive and it is unactivated, the green LED warning light will shine
continuously on it. You can change it to activated state using the remote control or by sendind the SMS
message (123456#1#1#) where the LED warning light will start blinking green.
a. In the activated mode with the blinking green LED warning light connect the input ports (I1, I2,
I3) or disconnect the connected wire or activate any wireless detector or press the distress
button on the remote control. The alarm should automaticly send the SMS message and dial one
of the saved numbers.
b. The SMS message is sent before dialling the telephone number. If the SMS function was
deactivated or limited, only the phone numbers will be dialled. You can finish this process using
the remote control.
c. When the alarm triggers and dialling the telephone numbers starts, you can answer the call
straight without the necessity entering the password and turn off the alarm from the distance or
reset the device. By pressing the 3#1# you switch on the siren and by pressing 3#0# you turn it
off; by pressing 4#1# you can eavesdrop what´s happening in the room and by pressing 4#0# you
end the eavesdropping; by pressing 93#1# you can talk to the intruder by the alarm, where you
can turn this function off by pressing 93#0#.
d. When the alarm triggers and dialling the telephone numbers starts, you can answer the call
straight without the necessity entering the password and end dialling other numbers from the
distance. It only takes to press the buttons 1#1# or 1#2# on the phone, and therethrough you
switch over the alarm back to the activated mode.
e. When the alarm triggers, you can also, in case that you are around, turn off the alarm by the
remote control.
f. The device has the inner battery and it will send the message ‘external power failure’ or
‘external power recovery’ in case of the power failure and after that the resumption of the
power supply (from the grid).
How to control the alarm main drive?
a. By sending the SMS to the SIM card number that is inside of the device. Send to the alarm the SMS in
this form: 123456# and put one of the control command behind the symbol #;
b. Dial the SIM card number that is inside of the device. Call the alarm number and enter the password
123456# and put one of the control commands behind the symbol #:
The list of the control commands:
Code
Function
Code
Function
1#1#
Full activation* (all the sensors work)
1#2#
Partial activation (part of the sensors work)
47
1#0#
Deactivation* (all the sensors don´t work)
21#1#
Switching on the warning tone for the
activation of the external alarm
21#0#
Switching off the warning tone for the
activation of the external alarm
22#1#
Switching on the warning tone for the
activation of the internal alarm
22#0#
Switching off the warning tone for the
activation of the internal alarm
23#1#
Switching on the warning tone for the alarm
23#0#
deactivation
27#(0099)#
Alarm delay (10 seconds)
28#(0099)#
Switching off the warning tone for the alarm
deactivation
Setting for delay (figure: 00-99)
The delay cannot be set for the sensors that work continuously as e. g. the smoke sensor ot the SOS button
3#1#
Immediate sound signal
3#0#
Sound turning off
4#1#
Listening activation (the phone button)*
4#0#
Listening turning off (the phone button)
11#1#
Activation of siren during the alarm *
11#0#
Turning off the siren during the alarm
12#1#
Sending SMS during the alarm *
12#0#
Not sending SMS during the alarm
15#1#
Dialling the number during the alarm *
15#0#
Just the alarm without dialling the numbers
16#1#
Deactivation of the relay connection by 3
minutes during the alarm *
16#0#*
Activation of the relay connection by 3
minutes during the alarm *
30##
Displaying the activation/deactivation state of each of the zones (only via the SMS commands)
31#--#
Change the password. Entering the new password (1-6 bit).
38#--#
Alarm activation for the zone (wireless zones: 1-16; wire zones: 21-23) Note: for each zone activation
39#--#
Alarm deactivation for the zone (wireless zones: 1-16; wire zones: 21-23) Note: for each zone
deactivation
50##
Displaying the numbers preset to the alarm main drive (controlling only via SMS)
51#--#
Phone number of the first group (0-15bit)
52#--#
Phone number of the second group (0-15bit)
53#--#
Phone number of the third group (0-15bit)
54#--#
Phone number of the fourth group (0-15bit)
55#--#
Phone number of the fifth group (0-15bit)
80##
Displaying the preset SMS
81#--#
The first group message (0-24bit)
82#--#
The second group message (0-24bit)
83#--#
The third group message (0-24bit)
84#--#
The fourth group message (0-24bit)
85#--#
The fifth group message (0-24bit)
86#--#
The sixth group message (0-24bit)
87#--#
The seventh group message (0-24bit)
90##
Displaying the output state
91#1#
Output 1 setting to high
91#0#
Output 1 setting to low
92#1#
Output 2 setting to high
92#0#
Output 2 setting to low
93#1#
Allow the phone call (output 3)
93#0#
Forbid the phone call (output 3)
94#1#
Relay setting to interconnect
94#0#
Relay setting to disconnect
95#1#
Set the alarm at opening input 1
95#0#
Set the alarm if the input line 1 is grounded
(Gnd)*
96#1#
Set the alarm at opening input 2
96#0#
Set the alarm if the input line 2 is grounded
(Gnd)*
97#1#
Set the alarm at opening input 3
97#0#
Set the alarm if the input line 3 is grounded
(Gnd)*
48
Note:
a. The symbol ‘ * ’ in the table mentioned above means the standard setting.
b. One beep at the telephone operations mentioned above means that the input was right; the long beep
means that the sentence was input successfully and two short beeps mean that the input has failed
and it is necessary to try it again.
c. At the SMS operation mentioned above you receive the confirming message in one of the following
forms after sending the control command: DisArm, Sms: ON, Phone: ON, Siren: ON, Center Tel: OFF,
Arm Center Tel: OFF, DisArm Center Tel: OFF. According to it you´ll find out the actual status of
the base drive (activated, deactivated, alarm); if the sent SMS is the real description
d. By sending the command it is possible to check out the actual state of the device.
e. When the failure of the external power supply occurs the alarm sends for information the SMS
message “Power changer off”. After the resumption of the external power supply the alarm will send
for information the SMS message “Power changer on”.
How to use the remote control?
Alarm deactivation
Alarm activation
SOS button
Partial activation
The remote control has four buttons:
- The full activation: this activates the alarm for the situation when nobody is at home. All the sensors
are active and the green warning light will slowly blink on the alarm main drive
- The deactivation: this deactivates all the sensors and also the main drive, on which the green warning
light will shine continuously
- The partial activation: this activates the alarm for the situation when somebody is at home and so the
inner sensors are deactivated and only the outside sensors stay active. The people inside can
comfortably move without activating the alarm, but whoever would try to break into the house from the
outside he/she will activate the alarm
- The alarm (SOS button): this activates the immediate emergency alarm, e. g. in case of hold-up, in
situation when the alarm is turned off in the deactivated mode. The red warning light will blink on the
alarm main drive and the system will trigger the alarm, send the SMS and dial the preset numbers
How to add more sensors?
You can add other sensors as e. g. wireless door sensors, PIR sensors, gas and smoke detectors and so on,
to the alarm main drive.
A) The added sensors cooperate with the modes both Full activation and Partial activation:
When you activate the GSM module the LED warning light on the device will go red for 20 seconds. That
indicates that the process of code clearing is going on. In this time you can switch on other sensors and
the red warning light blinking will confirm you that they were successfully paired to the main drive. The
coding mode will end automatically after 20 seconds and the alarm will switch over to the working mode
where the LED warning light on it will change at first to yellow and then to green.
49
B) Adding the sensors in the inner protective zone (the sensors in this zone work when the mode Full
activation is active; if the alarm is in the mode Partial activation the inner sensors don´t work):
When you activate the GSM module the LED warning light on the device will temporarily go red. Press the
button “reset” for one second. The LED warning light will change the colour to orange for 20 seconds now.
That indicates that the alarm is in the mode of learning the codes of the inner protective zone. In this
time you can switch on other sensors of the inner protective zone and the blink of the red warning light
will confirm you that they were successfully paired to the main drive. The coding mode will end
automatically after 20 seconds and the alarm will switch over to the working mode where the LED warning
light on it will change at first to orange (searching the GSM nets) and then to green.
Note: If the four wireless sensors for the zones 1 – 4 are connected to the main drive then the newly added
sensor will be stated in the alarm as the fifth zone.
How to cancel the lost sensors?
In case that the paired sensors are lost you can encode them from the alarm main drive so they would not
affect the alarm functioning. Press and hold the pressed button “reset” and on top of that press the
button of power supply (the alarm switch on). The beep will be heard and the LED warning light will start
blinking as the confirmation that the reset of the device was successful. All the registered sensors were
deleted from the alarm main drive. Now recode again using the procedure described above only those
sensors that are available. The system reset will not affect the content of the preset SMS messages.
The basic consignment contains:
1 pc - Alarm main (control) drive
1 pc - Wireless PIR detector
1 pc - Wireless door sensor (opening sensor)
4 pcs - Remote controls
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
- Antenna
- Wire mini siren 110dB/0,3m
- Power supply adaptor
- Loudspeaker
The following sensors can be arbitrarily bought in addition (the optional sensors/detectors are packed
individually, you can buy them in addition as actually needed):
Wireless magnetic sensor for the window/door, wireless PIR sensor, remote control, wireless smoke
detector, wireless outdoor siren, wireless glass breaking/vibration detector, wireless keypad for the alarm
activation/deactivation, wireless mini siren, wireless ceiling PIR sensor (movement sensor), wireless PIR
sensor (movement sensor) immune against the small animals movement, wireless SOS key - more
information at www.evolve-europe.com
The chosen technical parameters
- Static current: 50mA
Wireless detector for opening (door/window
- Power supply: 9V-12V DC
contact)
- Operation temperature: -20°C ~ +85°C
- Power supply: DC12V (inner 12V battery)
- GSM 900/1800 MHz
- Static current: ≤20 mA
- Receiving code: ASK
- Transmission current: ≤15 mA
- Frequency: 315/433 MHz
- Transmission frequency: 315/433 ± 0,5 MHz
- Wireless coverage: 100 m
- Wireless coverage: in open space 80 m
- Wireless detectors: 16
- Inner distance: 15 mm
- Wire detectors: 3
- Operation conditions: temperature –10°C ~ +
40°C/humidity ≤ 90% rh
50
Wireless PIR detector
- Operation conditions: temperature –10°C ~ + 40°C
- Power supply: DC9V (inner 9V battery)
/ humidity ≤ 90% rh
- Static current: ≤100 mA
- Transmission current: ≤20 mA
Remote control
- Transmission frequency: 315/433 ± 0,5 MHz
- Power supply: DC12V (inner 12V battery)
- Wireless coverage: in open space 80 m
- Transmission current: ≤15mA
- Detection speed: 0,3 – 3 m/s
- Transmission frequency: 315/433 ± 0,5 MHz
- Detection distance: 5 ~ 12m
- Wirelesscoverage: in open space 80 m
- Detection coverage: horizontally 110°, vertically 60°
Troubleshooting:
Signs
The alarm cannot be
activated by the phone
It is necessary to use the
remote control from near
and the warning light shines
too weakly
The warning of the door
sensor and PIR shines
permanently
Reasons
1.The alarm wasn´t turned on
2.It hasn´t been on long enough
– at least 30 seconds
3.The wrong number was set
4.Counterparts of the
window/door sensors were
installed too far from each
other
5.The PIR sensor wasn´t
activated
6.The code wasn´t checked
Solving
1. Turn on the alarm
2. Activate it 30 seconds after turning on
3. Set the number again and exactly according
to the instructions
4. Set placing of the sensors’ counterparts
5. Activate PIR
6. Check the code
1.The battery in the remote
control is rusted
2.The battery is low
1. Remove the rust
2. Change the battery
The battery is low
Change the battery
Dialling is slow
The main drive has saved
different numbers
Set the numbers again and exactly according
to the instructions
The main drive doesn´t
receive the signals from the
sensors
The code wasn´t checked
Check the code
Do not place the alarm near the devices that might emit strong electromagnetic interference (e. g. motors,
computers, and so on). Put the alarm main drive to the hidden place. The main drive must have all the cables
tightly connected and mustn´t be covered – because of the easy heat supply. Sonix is made for the inner use only
2200 DECLARATION OF CONFORMITY:
Hereby, the company ABACUS Electric s. r. o. declares that this model EVOLVE Sonix is in compliance with the
requirements of the norms and regulations, relevant for the given type of device. The complete text of
Declaration of conformity can be found at ftp://ftp.evolve-europe.com/ce/.
EVOLVE support: the files for downloading, settings, manuals and other information relating to the EVOLVE
products can be found at www.evolve-europe.com
Copyright © 2013 ABACUS Electric s. r. o.
All rights reserved. Design and specification can be changed without prior notice.
51