fx-82ES PLUS fx-85ES PLUS fx-350ES PLUS Instrukcja Obsługi

fx-82ES PLUS fx-85ES PLUS fx-350ES PLUS Instrukcja Obsługi
R Pl
fx-82ES PLUS
fx-85ES PLUS
fx-350ES PLUS
Instrukcja Obsługi
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1
22848 Norderstedt, Germany
Этот символ относится только к странам ЕС.
Ten znak obowiązuje tylko w krajach Unii
Europejskiej.
SA1010-A
Printed in China
Всемирный образовательный сайт «Касио»
Światowa witryna edukacyjna firmy CASIO
http://edu.casio.com
Образовательный форум «Касио»
FORUM EDUKACYJNE FIRMY CASIO
http://edu.casio.com/forum/
RJA523484-001V01
Содержание
Важные сведения.................................................................. 2
Примеры вычислений .......................................................... 2
Инициализация калькулятора............................................ 2
Меры безопасности............................................................... 2
Меры предосторожности при обращении с
калькулятором ...................................................................... 2
Снятие футляра ..................................................................... 3
Включение и выключение питания ................................... 3
Регулировка контрастности дисплея ............................... 3
Маркировка клавиш ............................................................. 4
Показания дисплея ............................................................... 4
Использование меню ............................................................ 5
Задание режима вычисления ............................................. 5
Настройка калькулятора ..................................................... 6
Ввод выражений и значений............................................... 7
Переключение отображения результатов
вычислений .......................................................................... 10
Основные вычисления ...................................................... 11
Разложение на простые множители................................ 14
Вычисление функций ......................................................... 15
Статистические вычисления (STAT)................................. 18
Создание числовых таблиц функций (TABLE)............... 21
Диапазоны вычислений, количество
знаков и точность................................................................ 22
Ошибки .................................................................................. 24
Перед тем, как предположить, что калькулятор
неисправен... ....................................................................... 26
Замена батареи .................................................................... 26
Технические характеристики ............................................ 27
Ответы на типичные вопросы .......................................... 27
Wymiary:
fx-82/350ES PLUS: 13,8 (wys.) × 80 (szer.) × 162 (dług.) mm
fx-85ES PLUS: 11,1 (wys.) × 80 (szer.) × 162 (dług.) mm
Waga w przybliżeniu:
fx-82/350ES PLUS: 100 g łącznie z baterią
fx-85ES PLUS: 95 g łącznie z baterią
Często zadawane pytania
k Jak mogę wprowadzić dane i wyświetlić wyniki tak, jak było to
przeprowadzane w modelu, który nie miał podręcznikowego
wyświetlacza naturalnego?
Wykonaj następujące kroki: 1 N (SETUP) 2 (LineIO). W celu
uzyskania bliższych informacji, patrz "Konfiguracja ustawień kalkulatora"
na stronie Pl-5.
k Jak mogę zmienić wyświetlanie wyniku z formatu ułamka na ułamek
dziesiętny?
Jak mogę zmienić wynik operacji dzielenia z formatu ułamka na
ułamek dziesiętny?
W celu zapoznania się z procedurą, patrz "Przełączanie trybu wyświetlania
wyniku" na stronie Pl-9.
k Jaka jest różnica pomiędzy pamięcią Ans, niezależną, a zmienną?
Każda z tych pamięci działa jako "pojemnik" do tymczasowego
przechowywania pojedynczej wartości.
Pamięć Ans: Przechowuje wynik ostatniego wykonanego obliczenia.
Używaj tej pamięci do przenoszenia wyniku z jednego obliczenia do
drugiego.
Pamięć niezależna: Używaj tej pamięci do zsumowania wyników
wielokrotnych obliczeń.
Zmienne: Ta pamięć jest pomocna, kiedy masz użyć tej samej wartości
wiele razy w jednym lub wielu obliczeniach.
k Co muszę zrobić, aby przejść z trybu STAT lub TABLE do trybu,
w którym mogę wykonać obliczenia arytmetyczne?
Naciśnij N1(COMP).
k Jak mogę przywrócić kalkulator do jego ustawień domyślnych?
Wykonaj następującą operację: 19(CLR)1(Setup)=(Yes)
k Kiedy wykonam obliczenia funkcji, dlaczego dostaję wynik obliczenia
całkowicie różny od tego ze starszych modeli kalkulatora CASIO?
W modelu z podręcznikowym wyświetlaniem naturalnym argument funkcji,
która używa nawiasów musi być zakończona zamkniętym nawiasem. Nie
naciśnięcie ) za argumentem, aby zamknąć nawias może spowodować
to, że zostaną dołączone niepożądane wartości lub wyrażenia jako część
argumentu.
Przykład: (sin 30) + 15 v
Starszy model (S-VPAM):
s 30 + 15 =
Model z podręcznikowym wyświetlaniem naturalnym:
b s 30 )+ 15 =
15.5
15.5
Nie naciśnięcie tutaj ), jak pokazano poniżej, spowoduje obliczenie sin 45.
s 30 + 15 = 0.7071067812
R-1
Pl-26
Важные сведения
• Отображения данных на экране и рисунках (например маркировка
клавиш), показанные в настоящем руководстве пользователя,
приведены только для пояснений и могут несколько отличаться от
фактических.
• Сведения, содержащиеся в настоящем руководстве, могут изменяться
без предварительного уведомления.
• Ни в коем случае комп. CASIO Computer Co., Ltd. не обязана отвечать
за прямые, побочные, случайные или косвенные убытки в связи с
приобретением или использованием настоящего изделия и элементов,
которые поставляются вместе с изделием. Кроме того, комп. CASIO
Computer Co., Ltd. не принимает какие-либо претензии других сторон,
возникающих от использования настоящего изделия и элементов,
которые поставляются вместе с изделием.
• Обязательно хранить всю пользовательскую документацию под рукой,
чтобы пользоваться ею для справки в будущем.
Примеры вычислений
Примеры вычислений в настоящем руководстве показаны значками
. Если не указано специально, предполагается, что все примеры
вычислений даны, когда калькулятор имеет первоначальные настройки
по умолчанию. Используйте процедуру под заглавием «Инициализация
калькулятора», чтобы вернуться к первоначальным настройкам по
умолчанию.
Дополнительные сведения о значках B , b , v и V ,
которые показаны в примерах вычислений, см. в разделе «Настройка
калькулятора».
Инициализация калькулятора
Выполните следующую процедуру, когда хотите инициализировать
калькулятор, вернуться к режиму вычислений и установить его
первоначальные параметры по умолчанию. Обратите внимание,
что настоящая операция также сбрасывает все данные из памяти
калькулятора.
!9(CLR)3(All)=(Yes)
Полностью разряженная батарея может протечь, вызывая
повреждение и сбои калькулятора. Никогда не оставляйте в
калькуляторе полностью разряженную батарею. Не пытайтесь
использовать калькулятор, когда батарея полностью разряжена
(fx-85ES PLUS).
• Батарея, которая поставляется с калькулятором, немного
разряжается во время транспортировки и хранения. В связи
с этим может потребоваться замена батареи быстрее, чем
нормальный срок действия батареи.
• Не используйте в настоящем изделии батареи Oxyride* или какиелибо другие никелевые батареи. Несовместимость между такими
батареями и техническими характеристиками изделия может
уменьшить срок действия батареи и вызвать отказ изделия.
• Избегайте использование и хранение калькулятора в местах
с экстремальными значениями температуры и большим
количеством влаги и пыли.
• Не подвергайте калькулятор ударам, сжатию и изгибу.
• Никогда не пытайтесь разбирать калькулятор.
• Используйте мягкую, сухую ткань для очистки внешних
поверхностей калькулятора.
• При выбрасывании калькулятора или батареи убедитесь, что эти
действия соответствуют местному законодательству.
* Наименования компаний и изделий, используемые в настоящем
руководстве, могут быть зарегистрированными товарными знаками
или товарными знаками их владельцев.
Снятие футляра
Перед использованием калькулятора
сдвиньте футляр вниз для снятия, а
затем прикрепите футляр к тыльной
стороне калькулятора, как показано на
близлежащем рисунке.
Включение и выключение питания
Для включения калькулятора нажмите клавишу O.
Для выключения калькулятора нажмите клавиши 1A(OFF).
Меры безопасности
Батарея
• Храните батареи в недоступном для маленьких детей месте.
• Используйте батареи только того типа, который указан в
настоящем руководстве.
Меры предосторожности при обращении
с калькулятором
• Даже если калькулятор работает нормально, заменяйте батареи
по крайней мере один раз в три года (LR44 (GPA76)), раз в два года
(R03 (UM-4)) или один раз в год (LR03 (AM4)).
Автоматическое выключение питания
Калькулятор выключится автоматически, если в течение примерно
10 минут не выполнять какие-либо операции. Если калькулятор
отключился, нажмите клавишу O для включения калькулятора.
Регулировка контрастности дисплея
Отобразить окно КОНТРАСТНОСТЬ (CONTRAST) можно, нажимая
следующие клавиши: 1N(SETUP)c5(]CONT'). Затем для
настройки контрастности используйте клавиши d и e. После
желаемой настройки нажмите клавишу A.
Важно! Если настройка контрастности дисплея не улучшит
читаемость, возможно, что недостаточно заряжена батарея. Замените
батарею.
R-2
R-3
Маркировка клавиш
Нажатие клавиши 1 или S с последующим Дополнительная функция
нажатием второй клавиши выполняет
sin–1 D
дополнительную функцию, присвоенную
второй клавише. Дополнительная функция
показана текстом, напечатанным над
клавишей.
Основная функция клавиши
Цвет текста дополнительной функции
означает следующее:
s
STO
RCL
STAT
Калькулятор находится в состоянии готовности к
вводу имени переменной с целью присвоения ей
значения. Индикатор появляется после нажатия на
клавиши 1t(STO).
Калькулятор находится в состоянии готовности
к вводу имени переменной с целью вызова ее
значения. Индикатор появляется после нажатия
клавиши t.
Калькулятор находится в режиме статистики (STAT).
7
Единица измерения углов по умолчанию – градус.
Означает:
8
Единица измерения углов по умолчанию – радиан.
9
Единица измерения углов по умолчанию – град.
Желтый
Нажатие на 1, а затем на эту клавишу
обеспечивает доступ к соответствующей
функции.
Красный
Нажатие на S, а затем на эту клавишу
позволяет ввести соответствующую
переменную, константу или символ.
Цвет текста над
клавишей:
Показания дисплея
На дисплее калькулятора отображаются введенные выражения,
результаты вычислений и различные индикаторы.
Введенное выражение
Индикаторы
Math
Math
FIX
Задано фиксированное число десятичных знаков.
SCI
Задано фиксированное число значащих цифр.
Math
В качестве формата ввода-вывода выбрано
естественное отображение.
$`
В памяти хронологии вычислений имеются данные,
которые можно воспроизвести; выше (ниже)
изображения на дисплее имеются еще данные.
Disp
На дисплее — промежуточный результат вычисления
составного выражения.
Важно! При выполнении очень сложных вычислений, а также
вычислений некоторых других типов, требующих продолжительного
времени, возможно, что пока вычисление выполняется во внутреннем
режиме, на дисплее будут отображаться только вышеприведенные
индикаторы (без каких-либо значений).
Результат вычисления
• Если на правой стороне появляется индикатор ' результата
вычисления – это означает, что отображенный результат вычисления
продолжается вправо. Используйте клавиши e и d для просмотра
результата вычисления.
• Если на правой стороне вводимого выражения появляется индикатор
g – это означает, что отображенное выражение продолжается вправо.
Используйте клавиши e и d для просмотра вводимого выражения.
Обратите внимание, если вы хотите прокручивать символы для
просмотра вводимого выражения, когда отображаются оба индикатора
' и g, то сначала потребуется нажать на клавишу A, а затем
использовать e и d для сдвига.
Индикаторы дисплея
Индикатор: Означает:
S
Клавиатура переключена на верхний регистр
нажатием клавиши 1. После нажатия на любую
клавишу верхний регистр отключится, а индикатор
погаснет.
A
Нажатием на клавишу S включается алфавитный
режим ввода. После нажатия на любую клавишу он
отключится, а индикатор погаснет.
М
В независимой памяти содержится значение.
R-4
Использование меню
Некоторые операции калькулятора выполняются с использованием
меню. Нажатием на клавишу N или w можно вывести на дисплей
меню соответствующих функций.
Для переходов между элементами меню следует использовать
следующие клавиши.
• Можно выбрать элемент меню нажатием цифровой клавиши, которая
соответствует числу слева от него на экране меню.
• Индикатор $ в верхнем правом углу меню означает наличие другого
меню под текущим. Индикатор ` означает наличие другого меню
выше. Используйте клавиши c и f для перехода между элементами
меню.
• Чтобы закрыть меню без выбора чего-либо, нажмите A.
Задание режима вычисления
Для выполнения этой операции:
Нажмите эти клавиши:
Основные вычисления
N1(COMP)
Статистические и регрессионные
вычисления
N2(STAT)
R-5
Создание числовой таблицы на
основании выражения
N3(TABLE)
Примечание: Первоначальный режим вычисления по
умолчанию – режим COMP.
Настройка калькулятора
Сначала нажмите следующие клавиши для отображения меню
настройки: 1N(SETUP). Затем используйте c и f, и числовые
клавиши для задания желаемых настроек.
Подчеркнутые ( ___ ) настройки являются первоначальными по
умолчанию.
1MthIO 2LineIO Задание формата отображения.
Math
Естественное отображение (MthIO)
позволяет видеть дроби, иррациональные
числа и другие выражения, как они написаны
на бумаге.
MthIO: Выбирается режим отображения MathO или LineO. MathO
отображает введенные значения и результаты вычислений, используя
формат, в котором они написаны на бумаге. LineO отображает
введенные значения так же, как MathO, но результаты вычислений
отображаются в строчном формате.
Строчное отображение (LineIO) позволяет
видеть дроби и другие выражения в одной
строке.
Примечание: • При входе в режим STAT калькулятор переключается
на строчное отображение автоматически. • В настоящем руководстве
символ B рядом с примером операции означает естественное
отображение (MathO), а символ b указывает на строчное
отображение.
3Deg 4Rad 5Gra
Задаются градусы, радианы или грады в
качестве единиц измерения углов для ввода и вывода результатов
вычислений.
Примечание: В настоящем руководстве символ v рядом с примером
операции означает градусы, а символ V указывает радианы.
6Fix 7Sci 8Norm Задание количества цифр для отображения
результата вычисления.
Fix: Bводимой цифрой (от 0 до 9) задается количество десятичных
знаков в отображаемых результатах вычисления. Перед выводом на
дисплей результаты округляются до указанного количества цифр.
Пример: b 100 ÷ 7 = 14,286 (Fix 3)
14,29
(Fix 2)
Sci: Bводимой цифрой (от 1 до 10) задается количество значащих цифр
в отображаемых результатах вычисления. Перед выводом на дисплей
результаты округляются до указанного количества цифр.
Пример: b 1 ÷ 7 = 1,4286 × 10–1 (Sci 5)
1,429 × 10–1 (Sci 4)
Norm: Bыбором одного из двух имеющихся параметров (Norm 1,
N o r m 2 ) з а д а е т с я и н т е р в а л о т о б ра же н и я р е з у л ь тат о в в
неэкспоненциальном представлении. Вне установленного диапазона
результаты отображаются в экспоненциальном представлении.
Norm 1: 10–2 |x|, |x| 1010 Norm 2: 10–9 |x|, |x| 1010
Пример: b 1 ÷ 200 = 5 × 10–3 (Norm 1)
0,005 (Norm 2)
c1ab/c c2 d/c Задание либо смешанной дроби (ab/c), либо
неправильной дроби (d/c) для отображения дробей в результатах
вычислений.
c3STAT 1ON ; 2OFF
Задание показывать или нет столбец
FREQ (частота) в редакторе Stat, в режиме STAT.
c4Disp 1Dot ; 2Comma Задание точки или запятой в качестве
десятичного разделителя результата вычисления. Во время ввода
всегда отображается десятичный разделитель точка.
Примечание: При выборе точки в качестве десятичного разделителя,
разделитель нескольких результатов – запятая (,). При выборе запятой
в качестве десятичного разделителя, разделитель нескольких
результатов – точка с запятой (;).
c5]CONT' Регулировка контрастности дисплея. Дополнительные
сведения см. в разделе «Регулировка контрастности дисплея».
Параметры инициализации калькулятора
При необходимости инициализации калькулятора, с возвратом в режим
вычислений COMP, и восстановления других исходных параметров по
умолчанию выполняются следующие действия.
19(CLR)1(Setup)=(Yes)
Ввод выражений и значений
Основные правила ввода
Калькулятор позволяет вводить выражения точно в таком же виде,
в каком они записываются. После нажатия на клавишу = порядок
приоритетов ввода вычисляется автоматически, а результат появится
на дисплее.
4 × sin30 × (30 + 10 × 3) = 120
4 *s 30 )*( 30 + 10 * 3 )=
*2
*1
Math
*3
*1 Ввод в закрывающих скобках требуется для sin, sinh и остальных
функций, включающих круглые скобки.
*2 Эти символы умножения (×) могут быть опущены. Символ умножения
может быть опущен перед открывающими круглыми скобками, перед
sin или другими функциями, которые содержат круглые скобки, перед
функцией Ran# (случайное число), или перед переменными (A, B, C,
D, E, F, M, X, Y), π или e.
*3 Закрывающая скобка перед операцией = может быть опущена.
Пример ввода с опусканием операций **2 и )*3 приведен в
примере выше.
Math
4 s 30 )( 30 + 10 * 3 =
R-6
R-7
Примечание: • Если выражение во время ввода становится длиннее
ширины экрана, экран автоматически сдвинется вправо, а на дисплее
появится индикатор ] . Когда это случилось, можно сдвинуть
выражение влево, используя клавиши d и e для перемещения
курсора. • При строчном отображении нажатие клавиши f вызовет
переход курсора к началу выражения, а c вызовет переход в конец.
• При естественном отображении нажатие e, когда курсор находится
в конце вводимого выражения, вызовет его переход к началу, а нажатие
d, когда курсор находится в начале вызовет его переход в конец.
• Можно ввести выражение длиной до 99 байт. Как правило, каждое
число, символ или функция занимает один байт. Некоторым функциям
требуется от трех до 13 байт. • Когда до предела для ввода осталось
10 или меньше байт, курсор изменит форму на k. Если это случилось,
заканчивайте ввод выражения, а затем нажмите =.
Важно! • Определенные типы выражений могут не поместиться
на строке дисплея. Максимально допустимая высота формулы
выражения – два изображения дисплея (31 точка × 2). Если вводимое
выражение превышает допустимый предел по высоте, дальнейший
ввод становится невозможным. • Допускается вложение функций и
круглых скобок. В случае превышения допустимого числа функций и
(или) круглых скобок при их вложении дальнейший ввод становится
невозможным. Если это происходит, разделите выражение на части и
вычислите каждую часть отдельно.
Примечание: При нажатии = и получении результата вычисления,
используя естественное отображение, часть вводимого выражения
может быть обрезана. Если снова требуется просмотреть вводимое
выражение целиком, нажмите A, а затем используйте d и e для
сдвига вводимого выражения.
Приоритет порядка вычислений
Приоритет порядка вычислений введенных выражений оценивается
в соответствии с нижеследующими правилами. При равенстве
приоритетов двух выражений вычисления выполняются слева
направо.
1-е
Выражения в скобках
2-е
Функции, требующие аргумента справа и закрывающую
скобку «)» за аргументом
3-е
Функции, которые идут после вводимого значения (x2, x3, x–1,
x!, °’ ”, °, r, g, %), степени (x^), корни (")
4-е
Дроби
5-е
Знак минус (–)
Примечание: При возведении в квадрат отрицательной
величины (например –2) ее следует заключить в скобки
((- 2 )w=). Поскольку x2 имеет более высокий
приоритет, чем знак минус, ввод - 2 w= мог бы привести
к возведению в квадрат 2, а затем добавлению знака минус
к результату. Всегда имейте ввиду порядок приоритетов
и заключайте отрицательные значения в скобки, когда
необходимо.
Использование значений и выражений в
качестве аргументов (только естественное
отображение)
Значение или выражение, которое вы уже ввели, может использоваться
в качестве аргумента функции. После ввода выражения, например 7 ,
6
7 .
можно сделать его аргументом ', получив в результате
6
'
7
'
6
Чтобы ввести 1 + 7 , а затем изменить выражение на 1 +
6
B
1+7'6
6-е
Вычисляемые значения в режиме STAT (m, n, m1, m2)
7-е
Умножение, где знак умножения опущен
8-е
Перестановка (nPr), сочетание (nCr)
9-е
Умножение, деление (×, ÷)
10-е
Сложение, вычитание (+, –)
dddd1Y(INS)
!
Math
Math
Math
Как показано выше, значение или выражение правее курсора после
нажатия 1Y(INS) становится аргументом функции, заданной далее.
Охваченный в качестве аргумента диапазон – все справа до первой
открытой круглой скобки, если она существует, или все до первой
функции справа (sin(30), log2(4) и т. п.)
Настоящая возможность может быть использована со следующими
функциями: ', &, 16("), 1l($), 1i(%), !, 6,
1!(#), D.
Режим ввода с перезаписью (только строчное
Ввод с естественным отображением
отображение)
Выбор естественного отображения позволяет вводить и отображать
дроби и определенные функции (log, x2, x3, x^, ), #, ", x−1, 10^, e^,
Abs) точно так же, как они напечатаны в вашем учебнике.
Можно выбрать режим ввода вставки или перезаписи, но только когда
выбрано строчное отображение. В режиме перезаписи вводимый текст
заменяет текст в месте нахождения курсора. Можно переключаться
между режимами вставки и перезаписи, нажав клавиши: 1Y(INS). В
режиме вставки курсор имеет вид «I», а в режиме перезаписи « ».
Примечание: При естественном отображении всегда используется
режим вставки, поэтому при изменении формата отображения со
строчного на естественное произойдет автоматическое переключение
в режим вставки.
2+'
2
1+'
2
B
Math
' 2 +! 2 ee 1 +! 2 =
R-8
R-9
Исправление и очистка выражения
Удаление знака или функции: Переместите курсор правее удаляемого
символа или функции, а затем нажмите Y. В режиме перезаписи
переместите курсор таким образом, чтобы он был непосредственно под
удаляемым символом или функцией, а затем нажмите Y.
Чтобы вставить символ или функцию в выражение: Используйте d
и e для перемещения курсора в место вставки символа или функции,
а затем введите ее. Всегда нужно убедиться в использовании режима
вставки, если выбрано строчное отображение.
Чтобы очистить все вводимое выражение: Нажмите A.
B
('
2 + 2) × '
3 ='
6 + 2'
3 = 5,913591358
0.5235987756
B
(! 2 e+ 2 )*! 3 = '
6 + 2'
3 f
5.913591358
При выбранном строчном отображении, каждое нажатие клавиши
f будет переключать текущее отображение результата вычисления
между формами десятичной дроби и простой дроби.
1 ÷ 5 = 0,2 = 1
5
1/5=
1 – 4 = 1 = 0,2
5
5
1-4'5=
2+1= 7
3 2 6
B
2 ' 3 e+ 1 ' 2 =
или ' 2 c 3 e+' 1 c 2 =
1 1
4−3 =
2 2
При выбранном естественном отображении, каждое нажатие клавиши
f будет переключать текущее отображение результата вычисления
между дробной и десятичной формами, его формой ' и формой
десятичной дроби, или его формой π и формой десятичной дроби.
1π f
6
Заметим, что методы ввода дробей различны в зависимости от того,
используете ли вы естественное или строчное отображение.
b
Переключение отображения
результатов вычислений
π ÷ 6 = 1 π = 0,5235987756
6
15(π)/ 6 =
Основные вычисления
Вычисления простых дробей
b
B
2'3+1'2=
4 -1'(() 3 e 1 c 2 =
b
4-3'1'2=
1{5
1{5 f
0.2
b
1
2
1{2
Примечание: • Смешивание при вычислениях дробных и десятичных
значений в строчном отображении вызовет показ результата в
десятичном значении. • Дроби в результатах вычислений отображаются
после их приведения к несократимым дробям.
Чтобы переключить отображение результата вычисления между
неправильной дробью и смешанной дробью: Hажмите следующие
клавиши: 1f(<)
Чтобы переключить отображение результата вычисления между
дробным и десятичным форматом: Нажмите f.
Вычисление процентов
Ввод значения и нажатие на клавиши 1 ( (%) обеспечивает
преобразование введенного значения в проценты.
150 × 20% = 30
0.2 f
7
6
7
6
7{6
150 * 20 1((%)=
30
Вычислить, сколько процентов от 880 составляет 660. (75 %)
660 / 880 1((%)=
75
Увеличить 2500 на 15 %. (2875)
2500 + 2500 * 15 1((%)=
2875
Уменьшить 3500 на 25 %. (2625)
3500 - 3500 * 25 1((%)=
2625
Важно! • В зависимости от типа расчета, процесс преобразования
результата на дисплее после нажатия клавиши f может занять
некоторое время. • С определенными результатами вычислений
нажатие клавиши f не преобразует отображаемое значение.
• Если общее число знаков в смешанной дроби (целое + знаменатель
+ числитель + знак разделителя) превышает 10, перевод дроби из
десятичного формата в смешанный невозможен.
Примечание: С естественным отображением (MathO) нажатие клавиши
1=, вместо = после ввода выражения отобразит результат
вычисления в десятичной форме. Нажатие клавиши f после этого
переключит форму результата вычисления на простые дроби или π.
Форма результата ' в настоящем случае не появится.
Вычисления с градусами, минутами и секундами
(шестидесятеричными числами)
R-10
R-11
2°20´30˝ + 39´30˝ = 3°00´00˝
2 $ 20 $ 30 $+ 0 $ 39 $ 30 $=
Повторное воспроизведение
3°0´0˝
Преобразование 2°15´18˝ в десятичный эквивалент.
2 $ 15 $ 18 $= 2°15´18˝
(Преобразует шестидесятеричное в десятичное.) $
2.255
(Преобразует десятичное в шестидесятеричное.) $ 2°15´18˝
Составные выражения
С помощью двоеточия (:) можно объединить два и более выражения
и выполнять их в последовательности слева направо при нажатии на
клавишу =.
3+3:3×3
3 + 3 SW(:) 3 * 3 =
=
Калькулятор позволяет производить операции сложения, вычитания и
деления между шестидесятеричными и десятеричными значениями,
отображая результат в качестве шестидесятиричного значения. Можно
выполнять преобразование шестидесятеричных чисел в десятеричные
и наоборот. Имеется следующий формат ввода шестидесятеричных
значений: {градусы} $ {минуты} $ {секунды} $.
Примечание: Обязательно требуется вводить цифры градусов и минут,
даже если они равны нулю.
6
9
Использование технической записи
Когда результат вычисления на дисплее, можно нажать клавишу d
или e, чтобы отредактировать выражение, использованное для
предыдущего вычисления.
4 × 3 + 2,5 = 14,5 b
4 × 3 − 7,1 = 4,9
(продолжение)
Преобразование значения 123 в техническую запись,
смещением десятичного разделителя влево.
123
123 =
1W(←)
0.123×103
1W(←) 0.000123×106
Хронология вычислений
В режиме COMP калькулятор помнит до 200 байт данных последних
вычислений. Можно просматривать хронологию вычислений путем
прокрутки содержимого, используя клавиши f и c.
2
4
6
4
2
Примечание: Содержимое памяти хронологии вычислений удаляется
при выключении калькулятора, при нажатии на клавишу O,
переключении на другой режим вычислений или формат ввода-вывода,
а также при выполнении любой из операций сброса.
R-12
dYYYY- 7.1 =
4.9
Память результатов (Ans)
Последний результат вычисления сохраняется в памяти Ans
(результатов). Содержимое памяти Ans обновляется после отображения
нового результата вычисления.
Чтобы разделить результат 3 × 4 на 30 b
Преобразование значения 1234 в техническую запись,
смещением десятичного разделителя вправо.
1234
1234 =
W
1.234×103
W
1234×100
1+1=
2+2=
3+3=
(Прокрутка назад.) f
(Снова прокрутка назад.) f
14.5
Примечание: Если вы хотите отредактировать выражение, когда
индикатор ' включен с правой стороны результата вычисления (см.
«Показания дисплея»), нажмите A, а затем используйте d и e
для просмотра выражения.
Простое нажатие клавиши преобразует отображаемое значение в
техническую запись.
1+1=2
2+2=4
3+3=6
4 * 3 + 2.5 =
3*4=
(продолжение)
123 + 456 = 579 B
789 – 579 = 210
(продолжение)
/ 30 =
123 + 456 =
Math
789-G=
Переменные (A, B, C, D, E, F, X, Y)
Калькулятор имеет восемь предварительно установленных переменных,
именованных A, B, C, D, E, F, X и Y. Можно присвоить значения
переменным и использовать переменные в вычислениях.
Присвоить результат вычисления 3 + 5 переменной A.
3 + 5 1t(STO)y(A)
8
Умножить значение переменной A на 10
(продолжение) Sy(A)* 10 =
80
Вызвать значение переменной A
(продолжение)
Очистить значение переменной A
ty(A)
8
0 1t(STO)y(A)
0
Независимая память (М)
Независимая память позволяет прибавлять результаты вычисления
к ее содержимому, а также вычитать их из него. При наличии в
R-13
независимой памяти значения отличного от нуля на дисплее появляется
индикатор «M».
0 1t(STO)l(M)
Чтобы очистить содержимое М
Чтобы добавить результат 10 × 5 в М
(продолжение)
10 * 5 l
0
50
π : π отображается как 3,141592654, но для внутренних вычислений
используется π = 3,14159265358980.
Чтобы вычесть результат 10 + 5 из М
(продолжение) 10+ 5 1l(М–)
15
Чтобы вызвать содержимое М
(продолжение)
35
tl(М)
Вычисление функций
Фактические операции использования каждой функции см. в разделе
«Примеры» в нижеследующем списке.
Примечание: Для независимой памяти используется переменная М.
Очистка всех запоминающих устройств
Содержимое памяти Ans, независимой памяти и переменной
сохраняется даже при нажатии A, изменении режима вычислений
или выключения калькулятора. Для очистки содержимого всех блоков
памяти выполните следующую процедуру:
!9(CLR)2(Memory)=(Yes)
Разложение на простые множители
В режиме COMP можно разложить положительное целое число до 10
знаков на простые множители до трех знаков.
Чтобы выполнить разложение на простые множители 1014
1014 =
e : e отображается как 2,718281828, но для внутренних вычислений
используется e = 2,71828182845904.
sin, cos, tan, sin−1, cos−1, tan−1 : Тригонометрические функции. Задайте
единицу измерения углов перед выполнением вычислений. См. 1 .
sinh, cosh, tanh, sinh−1, cosh−1, tanh−1 : Гиперболические функции.
Введите функцию из меню, которое появится при нажатии w.
Настройка единиц измерения углов не влияет на вычисления. См.
2.
°, r, g : Настоящие функции задают единицы измерения углов. ° задает
градусы, r радианы, а g грады. Введите функцию из меню, которое
появится при нажатии следующих клавиш: 1G(DRG'). См. 3 .
$, % :
Экспоненциальные функции. Заметим, что методы ввода
различны в зависимости от того, используете ли вы естественное или
строчное отображение. См. 4 .
log : Логарифмическая функция. Используйте клавишу l, чтобы
ввести logab в виде log (a, b). Основание 10 является настройкой по
умолчанию, если вы не ввели что-либо для a. Клавиша & также
может быть использована для ввода, но только при естественном
отображении. В этом случае вы должны ввести значение основания.
См. 5 .
ln : Натуральный логарифм с основанием e. См.
!e(FACT)
При выполнении разложения на простые множители значения,
содержащие множитель с более чем тремя цифрами, часть, которая не
может быть разложена, на дисплее будет заключена в скобки.
Чтобы выполнить разложение на простые множители 4104676
(= 22 × 10132)
!e(FACT)
Любая из следующих операций уберет результат разложения на
простые множители с дисплея.
• Нажатие !e(FACT) или =.
• Нажатие любой из следующих клавиш: . или e.
• Используйте меню настройки для изменения единиц измерения углов
(Deg, Rad, Gra) или отображения цифр (Fix, Sci, Norm).
Примечание: • Нельзя выполнить разложение на простые множители,
когда отображаются десятичное значение, дробь или отрицательное
значение результата вычисления. Попытка выполнить разложение
вызовет математическую ошибку (Math ERROR). • Нельзя выполнить
разложение на простые множители, когда отображаются результаты
вычислений с использованием Pol, Rec.
в зависимости от использования естественного или строчного
отображения. См. 7 .
Примечание: Следующие функции не могут быть введены
последовательно: x2, x3, x^, x−1. Если вы ввели например 2ww,
2
последняя w будет проигнорирована. Чтобы ввести 22 , введите 2w,
нажмите клавишу d, а затем нажмите w(B).
Pol, Rec : Pol преобразует декартовы прямоугольные координаты в
полярные координаты, а Rec преобразует полярные координаты в
прямоугольные. См. 8 .
Pol(x, y) = (r, Ƨ)
Rec(r, Ƨ) = (x, y)
Прямоугольные
координаты (Rec)
Полярные
координаты (Pol)
Ran# : Создает 3-значное псевдо случайное число, которое меньше 1.
Результат отображается в виде дроби при естественном отображении.
См. 11 .
RanInt# : Для ввода функции вида RanInt#(a, b), которая генерирует
случайное целое число в диапазоне от a до b. См. 12 .
nPr, nCr : Функции перестановки (nPr) и сочетания (nCr). См.
13 .
Rnd : Аргумент настоящей функции выполняет десятичное значение,
а затем округляет в соответствии с текущей настройкой количества
отображаемых цифр (Norm, Fix, или Sci). При Norm 1 или Norm 2
аргумент округляется до 10 цифр. При Fix и Sci аргумент округляется
до заданной цифры. При настройке отображения цифр Fix 3, например,
результат 10 ÷ 3 отображается, как 3,333, в то время как калькулятор
внутри для вычисления поддерживает значение 3,33333333333333 (15
цифр). В случае Rnd(10÷3) = 3,333 (с Fix 3), отображаемое значение и
внутреннее значение калькулятора становится 3,333. В связи с этим
ряд вычислений будет давать разные результаты в зависимости от
того используется ли Rnd (Rnd(10÷3) × 3 = 9,999) или не используется
(10 ÷ 3 × 3 = 10,000). См. 14 .
Примечание: Использование функций может замедлить вычисление,
что может задержать отображение результата. Не выполняйте
какую-либо последующую операцию во время ожидания появления
результата вычисления. Для прерывания проводящегося вычисления
до появления результата нажмите A.
bv
s 30 )=
sin−10,5 = 30° bv 1s(sin−1) 0.5 )=
3
6 Для вычисления ln 90 (= loge 90) до трех значащих цифр (Sci 3)
1N(SETUP)7(Sci)3
7 1,2 × 103 = 1200 B
0.5
30
wb(sinh) 1 )= 1.175201194
wf(cosh−1) 1 )=
π /2 радиана = 90°, 50 градов = 45°
0
v
(15(π)/ 2 )1G(DRG')c(r)=
50 1G(DRG')d(g)=
90
45
4 Для вычисления e5 × 2 до трех значащих цифр (Sci 3)
1N(SETUP)7(Sci)3
B
b
log216 = 4
B
2.97×102
2.97×102
l 1000 )=
3
4
4
l 2 1)(,) 16 )=
& 2 e 16 =
R-16
4.50×100
1.2 * 10 6 3 =
1200
16
15625
2
2
B ( 1 + 1 )6 2 + 2 =
( 5 x)W=
B
16(") 5 e 32 =
b
516(") 32 )=
2 = 4,242640687...) до трех
Для вычисления '
2 × 3 (= 3'
десятичных знаков (Fix 3)
1N(SETUP)6(Fix)3 B
! 2 e* 3 =
1=
b
! 2 )* 3 =
3'
2
4.243
4.243
8 Для преобразования прямоугольных координат ('
2,'
2)в
полярные координаты v
B
b
1+(Pol)! 2 e1)(,)! 2 e)= r=2,Ƨ=45
1+(Pol)! 2 )1)(,)! 2 ))=
r= 2
Ƨ= 45
Для преобразования полярных координат ('
2 , 45°) в
прямоугольные координаты v
X=1, Y=1
B
1-(Rec)! 2 e1)(,) 45 )=
( 5 + 3 )1E(x!)=
40320
D 2 - 7 e* 2 =
D 2 - 7 )* 2 =
10
10
10 |2 – 7| × 2 = 10
B
b
11 Для получения трех случайных трехзначных целых чисел
1000 1.(Ran#)=
=
=
459
48
117
(Результаты, показанные здесь, даны только для пояснения.
Фактические результаты будут отличаться.)
12 Для получения случайных целых чисел в интервале от 1 до 6
1i(%) 5 e* 2 =
1i(%) 5 )* 2 =
5 log101000 = log 1000 = 3
i 90 )=
(1+1)2+2 = 16
(52)3 = 15625
5
32 = 2
9 (5 + 3) ! = 40320
Примеры
cosh–1 1 = 0
9.
R-15
Abs : Функция вычисления абсолютного значения. Заметим, что
методы ввода различны в зависимости от того, используете ли вы
естественное или строчное отображение. См. 10 .
2 sinh 1 = 1,175201194
Задайте единицу измерения
углов перед выполнением
вычислений.
Результаты вычисления r
и Ƨ, и для x и y назначены
соответствующим переменным
X и Y. Результат вычисления θ
отображается в интервале
–180° θ 180°.
x ! : Функция вычисления факториала. См.
R-14
1 sin 30°= 0,5
6.
x2, x3, x^, ), #, ", x−1 : Степени, корни и обратные величины.
Обратите внимание, что методы ввода для x^, ), #, и " различны
S.(RanInt) 1 1)(,) 6 )=
=
=
2
6
1
(Результаты, показанные здесь, даны только для пояснения.
Фактические результаты будут отличаться.)
13 Для определения количества перестановок и сочетаний
возможных при выборе четырех людей из группы 10 человек
R-17
Пермутации (перестановки) 10 1*(nPr) 4 =
Сочетания (комбинации)
10 1/(nCr) 4 =
5040
210
1
Для выбора линейной регрессии и ввода следующих данных:
(170, 66), (173, 68), (179, 75)
STAT
14 Чтобы выполнить следующие вычисления при Fix 3,
установленном на количество отображаемых цифр: 10 ÷ 3 × 3 и
Rnd(10 ÷ 3) × 3 b
1N(SETUP)6(Fix)3
10 / 3 * 3 =
10(Rnd) 10 / 3 )* 3 =
N2(STAT)2(A+BX)
10.000
9.999
STAT
170 = 173 = 179 =ce
STAT
Статистические вычисления (STAT)
Для начала статистических вычислений нажмите клавиши N2(STAT)
для входа в режим STAT, а затем используйте экран, который появится,
для выбора типа расчета.
Для выбора типа статистических
Нажмите эту
вычислений:
клавишу:
(в скобках показана формула регрессии)
Однопараметрическая (X)
1(1-VAR)
Двухпараметрическая (X, Y), линейная регрессия
2(A+BX)
( y = A + Bx)
Двухпараметрическая (X, Y), квадратическая
3( _+CX2)
регрессия
( y = A + Bx + Cx2)
Двухпараметрическая (X, Y), логарифмическая
4(ln X)
регрессия
( y = A + Blnx)
Двухпараметрическая (X, Y), экспоненциальная
( y = AeBx) 5(e^X)
регрессия e
Двухпараметрическая (X, Y), экспоненциальная
( y = ABx) 6(A•B^X)
регрессия ab
Двухпараметрическая (X, Y), степенная
регрессия
( y = AxB) 7(A•X^B)
Двухпараметрическая (X, Y), обратная регрессия
8(1/X)
( y = A + B/x)
Нажатие какой-либо из вышеперечисленных клавиш (от 1 до 8)
вызовет редактор Stat.
Примечание: При желании изменить тип расчета после входа в режим
STAT, нажмите клавиши 11(STAT)1(Type) для отображения экрана
выбора типа расчета.
Ввод данных
Чтобы ввести данные, используйте редактор Stat. Нажмите следующие
клавиши для отображения редактора Stat: 11(STAT)2(Data).
Редактор Stat предоставляет 80 для ввода рядов данных при наличии
только столбца X, 40 рядов при наличии столбцов X и FREQ или
столбцов X и Y, или 26 рядов при наличии столбцов X, Y и FREQ.
Примечание: Используйте столбец FREQ (частота), чтобы ввести
количество (частоту) идентичных элементов данных. Отображение
столбца FREQ может быть включено (отображается) или выключено (не
отображается), используя настройку Stat Format в меню настройки.
66 = 68 = 75 =
Важно! • Все данные, введенные в редактор Stat, удаляются при
выходе из режима STAT, переключении между типами статистических
вычислений – однопараметрическими и двухпараметрическими или
изменении настройки Stat Format в меню настройки. • Следующие
операции не поддерживаются редактором Stat: m , 1 m (M–),
1t(STO). Pol, Rec и составные выражения также не могут быть
введены в редактор Stat.
Для изменения данных в ячейке: В редакторе Stat переместите
курсор в ячейку, содержащую изменяемые данные, введите новые
данные, а затем нажмите =.
Чтобы удалить строку: В редакторе Stat переместите курсор на
удаляемую строку, а затем нажмите Y.
Чтобы вставить строку: В редакторе Stat переместите курсор на
место, где вы хотите вставить строку, а затем нажмите следующие
клавиши: 11(STAT)3(Edit)1(Ins).
Для удаления всего содержимого редактора Stat: В редакторе Stat,
нажмите следующие клавиши: 11(STAT)3(Edit)2(Del-A).
Получение статистических значений из входных
данных
Для получения статистических значений нажмите A в редакторе
Stat, а затем выберите желаемый статистический параметр ( σx,
Σx2 и т. п.). Поддерживаемые статистические параметры и клавиши
выбора показаны ниже. Для однопараметрических статистических
вычислений имеются переменные, обозначенные звездочкой (*).
Сумма: Σx2*, Σx*, Σy2, Σy, Σxy, Σx3, Σx2y, Σx4
11(STAT) 3(Sum) от 1 до 8
Кол и ч е с т в о э л е м е н т о в : n * , С р е д н е е з н а ч е н и е : o * , p ,
Среднеквадратичное отклонение генеральной совокупности: σx*,
σy, Выборочное среднеквадратическое отклонение: sx*, sy
11(STAT) 4(Var) от 1 до 7
Минимальное значение: minX*, minY, Максимальное значение:
maxX*, maxY
11(STAT) 5(MinMax) от 1 до 2
(при однопараметрических статистических вычислениях)
11(STAT) 6(MinMax) от 1 до 4
(при двухпараметрических статистических вычислениях)
R-18
Коэффициенты регрессии: A, B, Коэффициент корреляции: r,
Расчетные значения: m, n
11(STAT) 5(Reg) от 1 до 5
Коэффициенты регрессии для квадратической регрессии: A, B, C,
Расчетные значения: m1, m2, n
11(STAT) 5(Reg) от 1 до 6
• См. формулы регрессии в таблице, в начале настоящего раздела
руководства.
• m, m1, m2 и n не переменные. Они являются командами, которые берут
аргумент непосредственно перед ними. Подробные сведения см. в
разделе «Вычисления расчетных значений».
2 Чтобы ввести однопараметрические данные x = {1, 2, 2, 3, 3, 3,
4, 4, 5}, используя столбец FREQ для задания количества
повторов для каждого элемента ({xn; freqn} = {1;1, 2;2, 3;3, 4;2,
5;1}) и вычислить среднее значение и среднеквадратичное
отклонение генеральной совокупности.
1N(SETUP)c3(STAT)1(ON)
STAT
N2(STAT)1(1-VAR)
1 = 2 = 3 = 4 = 5 =ce
1=2=3=2=
R-19
Результаты: Коэффициент корреляции линейной регрессии: 0,923
Коэффициент корреляции логарифмической регрессии: 0,998
Формула логарифмической регрессии: y = –3857,984 + 2357,532lnx
Вычисления расчетных значений
На основании формулы регрессии, полученной посредством
двухпараметрических статистических вычислений, расчетное значение
y может быть вычислено для данного значения x. Соответствующее
значение x (в случае квадратической регрессии два значения x1 и x2)
также могут быть вычислены для значения y в формуле регрессии.
4
Для определения расчетного значения y при x = 160 в
формуле регрессии, производящей логарифмическую
регрессию данных в 3 . Задайте для результата Fix 3.
(Выполните следующую операцию после завершения
операций в 3 .)
A 160 11(STAT)5(Reg)5(n)=
Результат: 8106,898
Важно! Вычисление коэффициента регрессии, коэффициента
корреляции и расчетного значения может занять значительное время
при большом количестве элементов данных.
A11(STAT)4(Var)2(o)=
A11(STAT)4(Var)3(σx)=
Результаты: Среднее значение: 3
Среднеквадратичное отклонение генеральной совокупности:
1,154700538
3 Чтобы вычислить коэффициенты корреляции для линейной и
логарифмической регрессии следующих двухпараметрических
данных и определить формулу регрессии для сильной
корреляции: (x, y) = (20, 3150), (110, 7310), (200, 8800),
(290, 9310). Задайте для результатов Fix 3 (три десятичных
разряда).
1N(SETUP)c3(STAT)2(OFF)
1N(SETUP)6(Fix)3
STAT
FIX
N2(STAT)2(A + BX)
20 = 110 = 200 = 290 =ce
3150 = 7310 =8800 = 9310=
A11(STAT)5(Reg)3(r)=
A11(STAT)1(Type)4(In X)
A11(STAT)5(Reg)3(r)=
Создание числовых таблиц функций
(TABLE)
TABLE создает числовую таблицу для x и f(x), используя ввод функции
f(x).
Для генерации числовой таблицы выполните следующие шаги.
1. Нажмите N3(TABLE) для входа в режим TABLE.
2. Введите функцию в формате f(x), используя переменную X.
• Убедитесь, что ввели переменную X (S)(X)) при создании
числовой таблицы. Любые переменные, отличные от X,
обрабатывается в качестве константы.
• Pol и Rec не могут быть введены в функцию.
3. В ответ на приглашения, которые появятся, введите используемые
значения, нажав = после каждого.
На это
приглашение:
Введите это:
Start?
Введите нижний предел X (по умолчанию = 1).
End?
Введите верхний предел X (по умолчанию = 5).
Примечание: Убедитесь, что конечное
значение (End) всегда больше начального
значения (Start).
A11(STAT)5(Reg)1(A)=
A11(STAT)5(Reg)2(B)=
R-20
R-21
Step?
Введите шаг приращения (по умолчанию = 1).
Примечание: Шаг задает насколько начальное
значение должно последовательно ступенчато
нарастать при создании числовой таблицы.
Если вы задали Start = 1 и Step = 1,
X последовательно будут назначены значения
1, 2, 3, 4, и так далее для генерации числовой
таблицы, до тех пор, пока не будет достигнуто
конечное значение.
• Ввод значения шага и нажатие = создает и отображает числовую
таблицу в соответствии с заданными параметрами.
• Нажатие A во время отображения числовой таблицы вернет экран
для ввода данных функции в шаге 2.
1
в
2
диапазоне –1 x 1, ступенчато нарастающей на 0,5 B
Диапазоны ввода и точность вычисления
функций
Функции
sinx
Для создания числовой таблицы функции f (x) = x2 +
N3(TABLE)
cosx
Math
Math
S)(X)x+ 1 ' 2
tanx
sin–1x
Math
=- 1 = 1 = 0.5 =
Примечание: • Можно использовать экран числовой таблицы
для просмотра только значений. Содержимое таблицы нельзя
редактировать. • Операция формирования числовой таблицы вызывает
изменение содержимого переменной X.
Важно! Введенная функция для формирования числовой таблицы
удаляется, когда вы отображаете меню настройки в режиме TABLE и
переключаетесь между естественным и строчным отображениями.
Диапазоны вычислений, количество
знаков и точность
Диапазон выражения, количество цифр, используемых для внутренних
вычислений и точность вычисления зависят от типа выполняемого
расчета.
Диапазон вычисления и точность
Диапазон вычисления
±1 × 10–99 до ±9,999999999 × 1099 или 0
Количество цифр для
внутреннего вычисления
15 цифр
R-22
Pol(x, y)
|x|, |y| 9,999999999 × 1099
x2 + y2 9,999999999 × 1099
Rec(r, Ƨ)
0 r 9,999999999 × 1099
Ƨ: Как и для sinx
°’ ”
|a|, b, c 1 × 10100; 0 b, c
Отображение значений секунд с ошибкой ±1 на
десятичный разряд.
|x| 1 × 10100
Преобразование десятичного значения ↔ в
шестидесятеричное
0°0´0˝ |x| 9999999°59´59˝
x 0: –1 × 10 ylogx 100
x = 0: y 0
x 0: y = n, m (m, n являются целыми числами)
2n+1
Однако: –1 × 10100 ylog |x| 100
100
xy
x
y
'
y 0: x G 0, –1 × 10100 1/x logy 100
y = 0: x 0
y 0: x = 2n+1, 2n+1
m
(m G 0; m, n являются целыми числами)
Однако: –1 × 10100 1/x log |y| 100
Итоговое значение целого числа, числитель и
знаменатель должны быть 10 цифр или меньше
(включая знак деления).
RanInt#(a, b) a b; |a|, |b| 1 × 1010; b – a 1 × 1010
a b/c
• Точность в основном такая же, как описано под заглавием «Диапазон
вычисления и точность», выше.
y , 3 ' , x !, nPr, nCr требуют внутренних
• Функции типа x y , x'
непрерывных вычислений, которые могут приводить к накоплению
ошибок при каждом вычислении.
• Вблизи особых точек и точек перегиба функций ошибки также
накапливаются и могут достигать большой величины.
• Диапазон результатов вычислений, которые могут отображаться
в форме π, используя естественное отображение равен |x| 106.
Однако, обратите внимание, что внутренняя ошибка в вычислении
может сделать невозможным отображение некоторых результатов
вычислений в форме π. Она также может вызвать отображение
результатов вычислений, которые должны выводиться в форме
десятичной дроби, в форме π.
Ошибки
Когда во время вычисления по какой-либо причине появляется ошибка,
калькулятор отобразит сообщение об ошибке. Имеются два способа,
чтобы выйти из сообщения дисплея об ошибке: Нажатие на клавишу d
или e для отображения места ошибки, или нажатие A для очистки
сообщения и вычисления.
R-24
В общем ±1 на 10 разрядов при
отдельном вычислении. Точность
экспоненциального отображения равна
±1 на наименьший значащий разряд.
В случае последовательных
вычислений ошибки накапливаются.
Точность
cos–1x
Диапазон ввода
DEG
0 |x| 9 × 109
RAD
0 |x| 157079632,7
GRA
0 |x| 1 × 1010
DEG
0 |x| 9 × 109
RAD
0 |x| 157079632,7
GRA
0 |x| 1 × 1010
DEG
Как и для sinx, кроме когда |x| = (2n–1) × 90.
RAD
Как и для sinx, кроме когда |x| = (2n–1) × π/2.
GRA
Как и для sinx, кроме когда |x| = (2n–1) × 100.
0 |x| 1
tan–1x
sinhx
coshx
sinh–1x
0 |x| 9,999999999 × 1099
cosh–1x
1 x 4,999999999 × 1099
tanhx
0 |x| 9,999999999 × 1099
tanh–1x
0 |x| 9,999999999 × 10–1
logx/lnx
0 x 9,999999999 × 1099
0 |x| 230,2585092
0 |x| 4,999999999 × 1099
10x
–9,999999999 × 1099 x 99,99999999
ex
x
'
x2
x –1
–9,999999999 × 1099 x 230,2585092
x
'
x!
3
0 x 1 × 10100
|x| 1 × 1050
|x| 1 × 10100 ; x G 0
|x| 1 × 10100
0 x 69 (x является целым числом)
nPr
0 n 1 × 1010, 0 r n
(n, r являются целыми числами)
1 {n!/(n–r)!} 1 × 10100
nCr
0 n 1 × 1010, 0 r n
(n, r являются целыми числами)
1 n!/r! 1 × 10100 или 1 n!/(n–r)! 1 × 10100
R-23
Отображение места ошибки
Когда отображается сообщение об ошибке, нажмите d или e, чтобы
вернуться на экран вычисления. Курсор будет находиться в месте
ошибки, готовый к вводу. Выполните необходимые исправления в
выражении и запустите расчет снова.
При вводе 14 ÷ 0 × 2 = по ошибке вместо 14 ÷10 × 2 =
B
Math
14 / 0 * 2 =
Math
e (или d)
Math
d1=
Очистка сообщения об ошибке
Когда отображается сообщение об ошибке, нажмите A , чтобы
вернуться на экран вычисления. Обратите внимание, что это также
очищает выражение, содержащее ошибку.
Сообщения об ошибках
Математическая ошибка (Math ERROR)
Причина: • Промежуточный или итоговый результат выполняемого
вычисления выходит за пределы допустимого диапазона. • Введенное
значение выходит за пределы допустимого диапазона (особенно в
случае функций). • Выполняемое вычисление содержит запрещенную
математическую операцию (деление на ноль и др.).
Устранение: • Проверить введенные значения, сократить число цифр
и выполнить вычисление еще раз. • Если в качестве аргумента функции
берется содержимое независимой памяти или переменная, убедитесь,
что они находятся в допустимом для функции интервале.
Ошибка в стеке (Stack ERROR)
Причина: Выполнение вычисления вызвало превышение емкости
числового стека или стека команд.
Устранение: • Упростить выражение так, чтобы его вычисление
не вызывало превышение емкости стека. • Попробовать разбить
вычисление на две и более частей.
Синтаксическая ошибка (Syntax ERROR)
Причина: Проблема связана с форматом выполняемого вычисления.
Устранение: Внести необходимые исправления.
Ошибка переполнения памяти (Insufficient MEM)
Причина: Конфигурация параметров в режиме TABLE создала для
таблицы более 30 значений X.
Устранение: Сузить интервал расчета таблицы путем изменения
значений начального, конечного, шага и повторить вычисление.
R-25
ОШИБКА аргумента (Argument ERROR)
Причина: Не целочисленный аргумент был введен в функцию генерации
случайных чисел (RanInt#).
Устранение: В качестве аргумента вводите только целые числа.
Технические характеристики
Перед тем, как предположить, что
калькулятор неисправен...
Если возникла ошибка, а также если получены неожиданные
результаты, выполните нижеописанные действия. Если одно действие
проблему не устраняет, перейдите к следующему.
Обратите внимание, что перед выполнением этих действий нужно
сохранить отдельные копии важных данных.
1. Проверить, не содержит ли выражение ошибок.
2. Убедиться, что используется соответствует виду виду выполняемого
вычисления.
3. Если вышеописанные действия проблему не устраняют, нажать
на клавишу O. Калькулятор войдет в режим самопроверки на
предмет проверки нормальной работы функций. При обнаружении
калькулятором нарушения в работе автоматически выполняется
инициализация режима вычислений с очисткой содержимого памяти.
Дополнительные сведения об инициализируемых параметрах, см. в
разделе «Настройка калькулятора».
4. Инициализировать все режимы и параметры настройки, выполняя
следующие операции: 19(CLR)1(Setup)=(Yes).
Замена батареи
Потускнение цифр на дисплее даже в местах со слабым освещением,
а также отсутствие индикации сразу после включения калькулятора
указывает на разрядку батареи. Если это случилось, замените батарею
новой.
Важно! Выемка из калькулятора батареи вызывает очистку памяти.
1. Для выключения калькулятора нажмите клавиши 1A(OFF).
• Во избежание случайного включения питания при замене батареи
сдвинуть крышку калькулятора кпереди (fx-85ES PLUS).
2. Снимите крышку, как показано на рисунке и замените батарею, не
перепутав полярность плюс (+) и минус (–).
Винт
Винт
Винт
fx-82/350ES PLUS
R-26
3. Установите крышку на место.
4. Инициализируйте калькулятор: O19(CLR)3(All)=(Yes)
• Не пропустите вышеупомянутый шаг!
Требования к питанию:
fx-82ES PLUS: Батарея размером AAA R03 (UM-4) × 1
fx-350ES PLUS: Батарея размером AAA LR03 (AM4) × 1
fx-85ES PLUS: Встроенный солнечный элемент; кнопочная батарея
LR44 (GPA76) × 1
Приблизительный срок службы батареи:
fx-82ES PLUS: 17 000 часов (непрерывное отображение мигающего
курсора)
fx-350ES PLUS: 8 700 часов (непрерывная работа)
fx-85ES PLUS: 3 года (при работе один час в сутки)
Потребляемая мощность: 0,0002 Вт (fx-82/350ES PLUS)
Рабочая температура: от 0°C до 40°C
Габариты:
fx-82/350ES PLUS: 13,8 (т) × 80 (ш) × 162 (д) мм
fx-85ES PLUS: 11,1 (т) × 80 (ш) × 162 (д) мм
Масса, приблизительно
fx-82/350ES PLUS: 100 г с батареей
fx-85ES PLUS: 95 г с батареей
Ответы на типичные вопросы
k Как можно выполнять ввод и визуальное представление
результатов так же, как на модели, которая не имеет
естественного отображения?
Нажмите следующие клавиши: 1 N (SETUP) 2 (LineIO).
Подробные сведения см. в разделе «Настройка калькулятора» на
странице R-6.
k Как можно изменить формат дроби в результате на десятичный
формат?
Как можно изменить формат дроби результата, производимого
операцией деления на десятичный формат?
См. «Переключение отображения результатов вычислений» на
странице R-10.
k В чем разница между памятью Ans, независимой памятью и
памятью переменных?
Каждый из этих типов памяти действует подобно «контейнерам»
для временного хранения одного значения.
Память Ans: Сохраняет результат последнего выполненного
вычисления. Используйте эту память для переноса результата одного
вычисления в следующее.
Независимая память: Используйте эту память для суммирования
результатов нескольких вычислений.
Память переменных: Эта память приносит пользу, когда требуется
использовать одно и то же значение несколько раз в одном или более
вычислениях.
fx-85ES PLUS
R-27
k Какова последовательность нажатия клавиш для перехода
из режима STAT или режима TABLE в режим, в котором можно
выполнять арифметические расчеты?
Нажмите N1(COMP).
k Как можно вернуть калькулятор к его первоначальным
параметрам по умолчанию?
Выполните следующие операции: 19(CLR)1(Setup)=(Yes)
k Почему при выполнении вычисления функций я получаю
результат вычисления совершенно отличный от полученного
на ранее выпущенной модели калькулятора CASIO?
В модели с естественным отображением за аргументом функции,
использующей круглые скобки, должна следовать закрывающая
скобка. Пропуск нажатия на ) после аргумента для закрытия
круглых скобок может вызывать неверные значения или выражения
будут включены в качестве части аргумента.
Пример: (sin 30) + 15 v
Ранее выпущенная модель (S-VPAM):
s 30 + 15 =
Модель с естественным отображением: b
s 30 )+ 15 =
15.5
Spis treści
Ważne informacje .................................................................... 2
Przykładowe operacje ............................................................. 2
Uruchamianie kalkulatora ....................................................... 2
Środki ostrożności .................................................................. 2
Środki ostrożności obsługi..................................................... 2
Zdejmowanie twardego futerału ............................................. 3
Włączanie i wyłączanie zasilania ........................................... 3
Regulowanie kontrastu wyświetlacza.................................... 3
Oznaczenia klawiszy ............................................................... 3
Odczytywanie wyświetlacza ................................................... 4
Korzystanie z menu ................................................................. 5
15.5
Пропуск нажатия ), как показано ниже, приведет к выражению sin 45.
s 30 + 15 = 0.7071067812
Określanie trybu obliczania .................................................... 5
Konfiguracja ustawień kalkulatora ........................................ 5
Wprowadzanie wyrażeń i wartości......................................... 7
Przełączanie trybu wyświetlania wyniku ............................... 9
Podstawowe obliczenia ........................................................ 10
Rozkładanie na czynniki pierwsze ....................................... 13
Obliczanie funkcji .................................................................. 14
Obliczenia statystyczne (STAT) ............................................ 17
Tworzenie tabeli numerycznej funkcji (TABLE) .................. 20
Zakres obliczeń, liczba cyfr i dokładność ........................... 21
Błędy ....................................................................................... 23
Zanim założysz, że kalkulator nie działa poprawnie... ....... 24
Wymiana baterii ..................................................................... 25
Dane techniczne .................................................................... 25
Często zadawane pytania ..................................................... 26
R-28
Pl-1
Ważne informacje
• Wyświetlenia i ilustracje (takie, jak oznakowania klawiszy) pokazane w tej
instrukcji obsługi, są tylko przykładowe i mogą się nieco różnić od wyglądu
rzeczywistego przedstawianych elementów.
• Treść tej instrukcji obsługi może ulec zmianie bez wcześniejszej
zapowiedzi.
• W żadnym wypadku CASIO Computer Co., Ltd. nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w stosunku do użytkownika za specjalne, nieprzewidziane,
przypadkowe lub uboczne szkody powstałe w związku z nabyciem lub
użytkowaniem tego produktu i dołączonych do niego artykułów. Co więcej,
CASIO Computer Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
roszczenia wysuwane przez osoby trzecie wynikające z użytkowania tego
produktu i dołączonych do niego artykułów.
• Upewnij się, czy posiadasz całą dokumentację użytkownika, w celu
otrzymania niezbędnych informacji.
Przykładowe operacje
Przykładowe operacje są oznaczone w tej instrukcji następującą ikonką
. Jeśli wyraźnie nie podano inaczej, wszystkie przykładowe operacje
zakładają, że kalkulator jest w swoim ustawieniu domyślnym. Użyj metody z
działu "Uruchamianie kalkulatora", aby powrócić do ustawienia domyślnego
kalkulatora.
Odnośnie informacji dotyczących znaków B, b, v oraz V,
które są pokazane w operacjach przykładowych, patrz "Konfiguracja ustawień
kalkulatora".
Uruchamianie kalkulatora
Wykonaj następujące kroki, jeśli chcesz uruchomić kalkulator, przywrócić
tryb obliczania i konfigurację do ustawienia domyślnego kalkulatora. Weź
pod uwagę, że ta operacja kasuje również wszystkie dane obecne w pamięci
kalkulatora.
!9(CLR)3(All)=(Yes)
Środki ostrożności
• Bateria dołączona do kalkulatora ulega powolnemu wyładowaniu
podczas transportu i przechowywania. Dlatego też, może być
konieczna jej wymiana wcześniej niż jest to przewidywane.
• Nie używaj w tym produkcie baterii oksyrydowej* lub żadnej innej
baterii jednorazowej na bazie niklu. Niezgodność pomiędzy takimi
bateriami a wymaganiami technicznymi produktu może skrócić
żywotność baterii oraz spowodować awarię produktu.
• Unikaj używania i przechowywania kalkulatora w miejscach
narażonych na temperatury ekstremalne, wysoką wilgotność i kurz.
• Nie narażaj kalkulatora na silne uderzenia, nacisk lub zgięcie.
• Nigdy nie próbuj demontować kalkulatora.
• Używaj miękkiej i suchej szmatki do czyszczenia zewnętrznej części
kalkulatora.
• Ilekroć wyrzucasz kalkulator lub baterie, upewnij się, że robisz to
zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi na danym terenie.
* Nazwy firm i produktów używanych w tej instrukcji mogą mieć zastrzeżony
znak firmowy lub znak firmowy ich właścicieli.
Zdejmowanie twardego futerału
Przed użyciem kalkulatora zsuń jego twardy
futerał, aby go zdjąć, a następnie nałóż
futerał na tył kalkulatora tak, jak jest to
pokazane na ilustracji.
Włączanie i wyłączanie zasilania
Naciśnij O, aby włączyć kalkulator.
Naciśnij 1A(OFF), aby wyłączyć kalkulator.
Automatyczne wyłączanie zasilania
Kalkulator wyłączy się automatycznie, jeśli nie wykonasz żadnych operacji
przez około 10 minut. Jeśli tak się stanie, naciśnij klawisz O, aby ponownie
włączyć kalkulator.
Regulowanie kontrastu wyświetlacza
Bateria
• Trzymaj baterie poza zasięgiem małych dzieci.
• Używaj wyłącznie rodzaju baterii wyszczególnionego dla tego
kalkulatora w tej instrukcji obsługi.
Środki ostrożności obsługi
• Nawet jeśli kalkulator pracuje normalnie, wymieniaj baterie
przynajmniej raz na trzy lata (LR44 (GPA76)), dwa lata (R03 (UM-4)),
lub jeden rok (LR03 (AM4)).
Zużyta bateria może przeciekać, powodując uszkodzenie oraz złe
funkcjonowanie kalkulatora. Nigdy nie zostawiaj zużytej baterii w
kalkulatorze. Nie próbuj używać kalkulatora, kiedy bateria jest całkowicie
wyczerpana (fx-85ES PLUS).
Wyświetl ekran CONTRAST, dokonując następujących operacji klawiszami:
1 N (SETUP) c 5 ( ] CONT ' ). Następnie, użyj d i e , aby
wyregulować kontrast. Po ustawieniu kontrastu w pożądany sposób,
naciśnij A.
Ważne: Jeśli regulowanie kontrastu wyświetlacza nie poprawia jego
czytelności, oznacza to prawdopodobnie, że moc baterii jest słaba. Wymień
baterię.
Oznaczenia klawiszy
Naciśnięcie klawisza 1 lub S, a następnie drugiego
klawisza, wykonuje zamienną funkcję drugiego klawisza.
Funkcja zamienna jest wskazana poprzez tekst
wydrukowany powyżej klawisza.
Poniżej wskazane jest, co oznaczają różne kolory tekstu
funkcji zamiennej klawisza.
Pl-2
Pl-3
Jeśli tekst
oznakowania
klawisza jest w tym
kolorze:
Oznacza to:
Żółty
Naciśnij 1, a następnie klawisz, aby uzyskać
dostęp do odpowiedniej funkcji.
Czerwony
Naciśnij S, a następnie klawisz, aby
wprowadzić odpowiednią zmienną, stałą lub
symbol.
Odczytywanie wyświetlacza
Wyświetlacz kalkulatora pokazuje wyrażenia, które wpisujesz, wyniki obliczeń
oraz różne wskaźniki.
Wprowadzone wyrażenie
Wskaźniki
Math
Math
Wynik obliczenia
• Jeśli wskaźnik ' pojawi się po prawej stronie wyniku obliczenia, znaczy
to, że wyświetlanie wyniku jest kontynuowane w prawo. Użyj e i d, aby
przewinąć wyświetlanie wyniku obliczenia.
• Jeśli wskaźnik g pojawi się po prawej stronie wprowadzonego wyrażenia,
znaczy to, że wyświetlanie obliczenia jest kontynuowane w prawo. Użyj
e i d, aby przewinąć wyświetlanie wprowadzonego wyrażenia. Weź
pod uwagę, że jeśli chcesz przewinąć wprowadzone wyrażenie, podczas,
gdy zarówno wskaźnik ' jak i g są wyświetlone, musisz nacisnąć najpierw
A, a następnie użyć e i d do przewijania.
Wskaźniki wyświetlania
Ten
Oznacza:
wskaźnik:
Klawiatura została zmieniona przez naciśnięcie klawisza
1. Klawiatura powróci do stanu pierwotnego i wskaźnik
S
ten zniknie, jeśli naciśniesz klawisz.
A
M
STO
RCL
STAT
Tryb alfa został wprowadzony przez naciśnięcie klawisza
S. Wprowadzenie trybu alfa będzie dezaktywowane, jeśli
naciśniesz klawisz.
W pamięci niezależnej znajduje się wprowadzona wartość.
Kalkulator oczekuje wprowadzenia nazwy zmiennej, aby
przyporządkować wartość do tej zmiennej. Ten wskaźnik
pojawia się po naciśnięciu 1t(STO).
Kalkulator oczekuje wprowadzenia nazwy zmiennej, aby
przywołać wartość tej zmiennej. Ten wskaźnik pojawia się
po naciśnięciu t.
Kalkulator jest w trybie STAT.
7
Jednostką wartości domyślnej kąta jest stopień.
8
Jednostką wartości domyślnej kąta jest radian.
9
Jednostką wartości domyślnej kąta jest grad.
Pl-4
Funkcja zamienna
FIX
Stała liczba miejsc dziesiętnych jest wybrana.
SCI
Stała liczba cyfr znaczących jest wybrana.
sin–1 D
s
Funkcja klawisza
Math
Wyświetlanie naturalne jest wybrane jako format
wyświetlania.
$`
Dane historii obliczeń są dostępne w pamięci i mogą być
odtworzone, albo: jest więcej danych powyżej/poniżej
obecnego ekranu.
Disp
Wyświetlacz pokazuje obecnie wynik pośredniego
obliczenia wyrażenia wielozdaniowego.
Ważne: W przypadku niektórych operacji, których obliczenie wymaga
długiego czasu, wyświetlacz może pokazywać tylko wskaźniki, podczas, gdy
kalkulator dokonuje obliczeń.
Korzystanie z menu
Niektórych operacji kalkulatora dokonuje się używając menu. Naciśnięcie N
lub w, na przykład, wyświetli menu odpowiednich funkcji.
Powinno się wykonać poniższe operacje, aby poruszać się pomiędzy
menu.
• Możesz wybrać element menu, naciskając klawisz liczbowy, który odpowiada
liczbie znajdującej się po lewej stronie na ekranie menu.
• Wskaźnik $ w prawym górnym rogu znaczy, że jest jeszcze jedno menu
poniżej obecnego. Wskaźnik ` oznacza kolejne menu powyżej. Użyj c i
f, aby przełączać się z jednego menu na drugie.
• Aby zamknąć menu, bez wybierania czegokolwiek, naciśnij A.
Określenie trybu obliczania
Kiedy chcesz dokonać tego typu operacji:
Wykonaj operację tymi
klawiszami:
Obliczenia ogólne
N1(COMP)
Obliczenia statystyczne i obliczenia regresji
N2(STAT)
Tworzenie tabeli liczbowej opartej na
wyrażeniu
N3(TABLE)
Uwaga: Tryb domyślny kalkulatora to tryb COMP.
Konfiguracja ustawień kalkulatora
Najpierw wykonaj operację następującymi klawiszami, aby ustawić menu:
1N(SETUP). Następnie, użyj c i f oraz klawiszy liczbowych, aby
skonfigurować takie ustawienia, jakie chcesz.
Podkreślone ( ___ ) ustawienia są ustawieniami domyślnymi.
1MthIO 2LineIO Określa format wyświetlania.
Math
Wyświetlanie naturalne (MthIO) powoduje,
że ułamki, liczby niewymierne i inne wyrażenia
będą wyświetlone tak, jak są one zapisywane
na papierze.
MthIO: Wybiera MathO lub LineO. MathO wyświetla wprowadzone dane i
wyniki obliczenia używając tego samego formatu, w jakim zapisuje się je
na papierze. LineO wyświetla wprowadzone dane tak samo jak MathO, ale
wyniki obliczenia są wyświetlone w formacie liniowym.
Pl-5
Wyświetlanie liniowe (LineIO) powoduje, że
ułamki i inne wyrażenia będą wyświetlone w
jednej linii.
Wprowadzanie wyrażeń i wartości
Podstawowe zasady wprowadzania danych
Uwaga: • Kalkulator przełącza się automatycznie na wyświetlanie
liniowe, kiedy uruchomisz tryb STAT. • W tej instrukcji, symbol B obok
przykładowej operacji wskazuje wyświetlanie naturalne (MathO), podczas
gdy symbol b wskazuje wyświetlanie liniowe.
3Deg 4Rad 5Gra Określa stopnie, radiany i grady jako jednostki
wartości wprowadzonego kąta oraz wyświetlonego wyniku obliczenia.
Uwaga: W tej instrukcji symbol v obok przykładowej operacji wskazuje
stopnie, podczas gdy symbol V wskazuje radiany.
6Fix 7Sci 8Norm
Określa ilość wyświetlanych cyfr wyniku
obliczenia.
Fix: Wartość, którą określisz (od 0 do 9) kontroluje ilość miejsc dziesiętnych
dla wyświetlanych wyników obliczenia. Wyniki obliczeń są przed wyświetleniem
zaokrąglane do wyszczególnionej cyfry.
Przykład: b 100 ÷ 7 = 14.286 (Fix 3)
14.29 (Fix 2)
Sci: Wartość, którą określisz (od 1 do 10) kontroluje ilość liczb znaczących dla
wyświetlanych wyników obliczenia. Wyniki obliczeń są przed wyświetleniem
zaokrąglane do wyszczególnionej cyfry.
Przykład: b 1 ÷ 7 = 1.4286 × 10–1 (Sci 5)
1.429 × 10–1 (Sci 4)
Norm: Wybranie jednego z dwóch dostępnych ustawień (Norm 1, Norm
2) decyduje o zakresie, w którym wyniki nie będą wyświetlone w formacie
wykładniczym. Poza wyszczególnionym zakresem, wyniki są wyświetlane w
formacie wykładniczym.
Norm 1: 10–2 |x|, |x| 1010 Norm 2: 10–9 |x|, |x| 1010
Przykład: b 1 ÷ 200 = 5 × 10–3 (Norm 1)
0.005
(Norm 2)
c1ab/c c2 d/c Określa albo ułamek mieszany (ab/c), albo ułamek
niewłaściwy (d/c) dla wyświetlanych ułamków w wynikach obliczenia.
c3STAT 1ON ; 2OFF
Określa czy wyświetlić, czy nie, kolumnę
FREQ (częstotliwości) w edytorze Stat trybu STAT.
c4Disp 1Dot ; 2Comma
Określa, czy wyświetlić kropkę, czy
przecinek dla wyświetlania punktu dziesiętnego w wynikach obliczania.
Kropka jest zawsze wyświetlana podczas wprowadzania danych.
Uwaga: Kiedy kropka jest wybrana jako punkt dziesiętny, oddzielaczem
wielokrotnych wyników jest przecinek (,). Kiedy wybrany jest przecinek,
oddzielaczem jest średnik (;).
c5]CONT'
Reguluje kontrast wyświetlania. Patrz "Regulowanie
kontrastu wyświetlacza" odnośnie szczegółowych informacji.
Uruchamianie ustawień kalkulatora
Wykonaj następujące kroki, aby uruchomić kalkulator, co spowoduje powrót
do trybu obliczeń COMP i przywróci wszystkie inne ustawienia, włączając
ustawienia menu początkowego, do ich stanu domyślnego.
19(CLR)1(Setup)=(Yes)
Obliczenia mogą być wprowadzone tak, jak są one napisane. Kiedy naciśniesz
=, kolejność pierwszeństwa obliczeń będzie określona automatycznie i
wynik pojawi się na wyświetlaczu.
4 × sin30 × (30 + 10 × 3) = 120
4 *s 30 )*( 30 + 10 * 3 )=
*2
*
*3
1
* Wprowadzenie nawiasu zamykającego jest konieczne przy sin, sinh i
innych funkcjach, które zawierają nawiasy.
*2 Te znaki mnożenia (×) mogą być pominięte. Znak mnożenia może być
pominięty, jeśli pojawia się bezpośrednio przed otwartym nawiasem,
bezpośrednio przed sin lub inną funkcją, która zawiera nawiasy,
bezpośrednio przed funkcją Ran# (liczba losowa), lub bezpośrednio przed
zmienną (A, B, C, D, E, F, M, X, Y), π lub e.
*3 Nawias zamykający bezpośrednio przed operacją = może być
pominięty.
Pomijanie wprowadzenia **2 i )*3 operacji w poniższym
przykładzie.
Uwaga: • Jeśli obliczenie okaże się dłuższe niż szerokość ekranu podczas
wpisywania danych, ekran przewinie się automatycznie w prawo, a wskaźnik
] pojawi się na wyświetlaczu. Kiedy to nastąpi, można przewinąć ekran z
powrotem w lewo, używając d i e, by przesunąć kursor. • Gdy wybrana
jest funkcja wyświetlania liniowego, naciśnięcie f umieści kursor na
początku obliczenia, natomiast c na jego końcu. • Gdy wybrana jest funkcja
wyświetlania naturalnego naciśnięcie e, gdy kursor znajduje się na końcu
wprowadzanego obliczenia, przemieści go na jego początek, podczas gdy
naciśnięcie d, kiedy kursor znajduje się na początku, przesunie go na jego
koniec. • Jedno wyrażenie może składać się z 99 bajtów danych. Każda
cyfra, symbol lub funkcja zajmuje zazwyczaj jeden bajt. Niektóre funkcje
wymagają od 3 do 13 bajtów. • Kursor zmieni kształt na k, gdy zostanie
10 lub mniej bajtów miejsca na wprowadzenie danych. Jeśli tak się stanie,
zakończ wprowadzanie danych i naciśnij =.
Kolejność pierwszeństwa obliczeń
Pierwszeństwo wprowadzonych obliczeń oceniane jest według następujących
zasad. Gdy pierwszeństwo dwóch wyrażeń jest takie same, obliczenia są
dokonywane od lewej do prawej.
1
Wyrażenia w nawiasach
2
Funkcje wymagające argumentu z prawej strony i zamkniętego
nawiasu ")" po nim
3
Funkcje występujące po wprowadzonej wartości (x2, x3, x–1, x!, °’ ”,
°, r, g, %), potęgi (x^), pierwiastki (")
Pl-7
4
Ułamki
5
Znak ujemny (–)
Uwaga: Podnosząc liczbę ujemną do kwadratu (taką jak –2),
liczba podnoszona do kwadratu musi być zamknięta w nawiasach
((- 2 )w=). Jako, że x2 ma wyższe pierwszeństwo
niż znak ujemny, wprowadzenie - 2 w= spowodowałoby
podniesienie do kwadratu 2, a następnie dodanie do wyniku
znaku ujemnego. Zawsze miej na uwadze zasady pierwszeństwa i
zamykaj liczby ujemne w nawiasach, gdy jest to wymagane.
6
Szacunkowe wartości trybu STAT (m, n, m1, m2)
Mnożenie, gdzie znak mnożenia został pominięty
8
Permutacje (nPr), kombinacje (nCr)
9
Mnożenie, dzielenie (×, ÷)
10
Dodawanie, odejmowanie (+, –)
Wprowadzanie danych przy pomocy wyświetlania
naturalnego
Wybór wyświetlania naturalnego umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie
ułamków i pewnych funkcji (log, x2, x3, x^, ), #, ", x−1, 10^, e^, Abs) tak
samo, jak są zapisane w podręczniku.
2+'
2
1+'
2
B
Math
' 2 +! 2 ee 1 +! 2 =
Ważne: • Niektóre typy wyrażeń mogą spowodować, iż wysokość formuły
będzie większa niż jedna linia wyświetlacza. Najwyższa dopuszczalna
wysokość wzoru obliczenia to dwa ekrany wyświetlacza (31 punktów ×
2). Dalsze wprowadzanie danych stanie się niemożliwe, jeśli wysokość
wpisywanego obliczenia przekroczy dopuszczalny limit. • Zagnieżdżanie
funkcji i nawiasów jest dopuszczalne. Dalsze wprowadzanie danych stanie
się niemożliwe, jeśli zagnieździsz zbyt dużo funkcji i/lub nawiasów. Gdy to się
zdarzy, podziel obliczenie na kilka części i oblicz każdą z nich osobno.
Uwaga: Gdy naciśniesz = i uzyskasz wynik, używając wyświetlania
naturalnego, część wprowadzonego wyrażenia może zostać obcięta. Gdy
chcesz przejrzeć jeszcze raz wprowadzone przez siebie wyrażenie, naciśnij
A i użyj d i e, by przewinąć wyrażenie.
Używanie wartości i wyrażeń jako argumentów
(wyłącznie w trybie wyświetlania naturalnego)
Wprowadzona wcześniej wartość lub wyrażenie mogą zostać użyte jako
argument funkcji. Po wprowadzeniu 7 można to, na przykład, zrobić
6
7 .
argumentem ', otrzymując
6
'
7
'
6
Aby wprowadzić 1 + 7 , a następnie zamienić to na 1 +
6
B
Math
1+7'6
Math
dddd1Y(INS)
Math
!
Jak widać powyżej, wartość wyrażenia po prawej stronie kursora po
naciśnięciu 1Y(INS) staje się argumentem funkcji określonej w dalszej
części. Zakres określony jako argument będzie wszystkim przed pierwszym
otwartym nawiasem po prawej stronie, jeśli jest takowy, lub wszystkim przed
pierwszą funkcją po prawej stronie (sin(30), log2(4), itd.)
Można to wykorzystać w następujących funkcjach: ', &, 16("),
1l($), 1i(%), !, 6, 1!(#), D.
Tryb nadpisywania wprowadzonych danych
(wyłącznie dla trybu wyświetlania liniowego)
Można wybrać albo wstawianie, albo nadpisywanie jako tryb wprowadzania
danych, lecz tylko podczas korzystania z trybu wyświetlania liniowego. W
trybie nadpisywania, wprowadzany tekst zastępuje ten znajdujący się pod
kursorem. Tryby nadpisywania i wstawiania możesz przełączyć w następujący
sposób: 1Y(INS). Tak wygląda kursor w trybie wstawiania "I", a tak w
trybie nadpisywania " ".
Uwaga: Wyświetlanie naturalne zawsze wykorzystuje tryb wstawiania, więc
zmiana wyświetlania z liniowego na naturalne automatycznie przełączy na
ten tryb.
Poprawianie i kasowanie wyrażenia
Aby usunąć pojedynczy znak lub funkcję: Przesuń kursor na prawą stronę
znaku lub funkcji, które chcesz usunąć i naciśnij Y. W trybie nadpisywania,
przesuń kursor pod znak lub funkcję, które chcesz usunąć i naciśnij Y.
Aby wstawić znak lub funkcję do obliczenia: Użyj d i e, aby przesunąć
kursor w miejsce, gdzie chcesz wstawić znak lub funkcję i wprowadź je.
Upewnij się, że używasz trybu wstawiania, jeśli włączone jest wyświetlanie
liniowe.
Aby usunąć całe wprowadzane obliczenie: Naciśnij A.
Przełączanie trybu wyświetlania wyniku
Gdy włączony jest tryb wyświetlania naturalnego, każde naciśnięcie f
przełączy wyświetlanie bieżącego obliczenia pomiędzy ułamkiem a ułamkiem
dziesiętnym, ' a formą dziesiętną, lub π i formą dziesiętną.
π ÷ 6 = 1 π = 0.5235987756
6
15(π)/ 6 =
B
1π
6
('
2 + 2) × '
3 ='
6 + 2'
3 = 5.913591358
(! 2 e+ 2 )*! 3 = '
6 + 2'
3
Pl-8
Math
4 s 30 )( 30 + 10 * 3 =
Pl-6
7
Math
1
Pl-9
f
0.5235987756
B
f
5.913591358
Gdy włączony jest tryb wyświetlania liniowego, każde naciśnięcie f
przełączy aktualnie wyświetlane obliczenia pomiędzy jego formą dziesiętną
a ułamkiem.
1 ÷ 5 = 0.2 = 1
5
1/5=
b
0.2 f
1 – 4 = 1 = 0.2
5
5
1-4'5=
1{5
b
1{5 f
Podstawowe obliczenia
Obliczanie ułamków
Zauważ, że metoda wprowadzania ułamków jest różna, w zależności od tego,
czy używasz wyświetlania naturalnego, czy liniowego.
B
2 ' 3 e+ 1 ' 2 =
lub ' 2 c 3 e+' 1 c 2 =
b
4−3
1 =1
2 2
B
2'3+1'2=
4 -1'(() 3 e 1 c 2 =
b
4-3'1'2=
7
6
7
6
7{6
1
2
1{2
Uwaga: • Mieszanie wartości ułamków i ułamków dziesiętnych w obliczeniu
podczas korzystania z wyświetlania liniowego, spowoduje, że wynik zostanie
podany w formie wartości dziesiętnej. • Ułamki w wynikach obliczeń są
wyświetlane po uproszczeniu.
Aby przełączyć wynik obliczenia z ułamka niewłaściwego na mieszany
i odwrotnie: Wykonaj następujące kroki: 1f(<)
Aby przełączyć wynik obliczenia z ułamka na ułamek dziesiętny i
odwrotnie: Naciśnij f.
Obliczanie procentów
Wprowadzenie wartości i naciśnięcie 1((%) zmieni wprowadzoną
wartość na procenty.
150 × 20% = 30
75
Powiększ 2500 o 15%. (2875)
2500 + 2500 * 15 1((%)=
2875
Pomniejsz 3500 o 25%. (2625)
3500 - 3500 * 25 1((%)=
2625
0.2
Ważne: • W zależności od wyświetlanego wyniku obliczenia, po naciśnięciu
f przekształcenie może zająć trochę czasu. • Przy pewnych wynikach
obliczeń, naciśnięcie f nie spowoduje przekształcenia wyświetlanej
wartości. • Nie możesz przełączać z formy dziesiętnej na ułamek mieszany,
jeśli ogólna liczba cyfr użyta w ułamku mieszanym (liczba całkowita,
numerator, mianownik i symbole separatora) jest większa niż 10.
Uwaga: Gdy używasz wyświetlania naturalnego (MathO), naciśnięcie 1=
zamiast = po wprowadzeniu obliczenia, spowoduje jego wyświetlenie w
formie dziesiętnej. Naciśnięcie następnie f przełączy wynik obliczenia na
ułamek lub π. Forma ' wyniku w tym wypadku nie pojawi się.
2+1= 7
3 2 6
Oblicz, jakim procentem 880 jest 660. (75%)
660 / 880 1((%)=
150 * 20 1((%)=
30
Obliczanie stopni, minut i sekund (sześćdziesiętne)
Wykonywanie dodawania lub odejmowania sześćdziesiętnych, lub mnożenia
albo dzielenia pomiędzy sześćdziesiętnymi a dziesiętnymi spowoduje,
że wynik zostanie podany w jako wartość sześćdziesiętna. Można
również zamieniać sześćdziesiętne na dziesiętne, i odwrotnie. Wartości
sześćdziesiętne wprowadza się w następujący sposób: {stopnie} $ {minuty}
$ {sekundy} $.
Uwaga: Musisz zawsze wprowadzić jakąś wartość dla stopni i minut, nawet
jeśli to będzie zero.
2°20´30˝ + 39´30˝ = 3°00´00˝
2 $ 20 $ 30 $+ 0 $ 39 $ 30 $=
Wyrażenia wielozdaniowe
Możesz użyć dwukropka (:), by połączyć dwa lub kilka wyrażeń i obliczyć je
w kolejności od lewej do prawej, naciskając =.
3+3:3×3
W trybie COMP kalkulator zapamiętuje około 200 bajtów danych z
najnowszego obliczenia. Możesz przewijać zawartość historii obliczeń,
używając f i c.
2
4
6
4
2
1+1=
2+2=
3+3=
(Przewija w tył.) f
(Przewija znowu w tył.) f
Uwaga: Dane z historii obliczeń są usuwane ilekroć naciśniesz O, kiedy
zmieniasz tryb obliczeń, zmieniasz format wyświetlacza, lub kiedy dokonujesz
operacji resetowania.
Powtórzenie
Podczas, gdy wynik obliczenia jest wyświetlany, możesz nacisnąć d lub
e, aby edytować wyrażenie użyte w poprzednim obliczeniu.
14.5
4.9
Uwaga: Jeśli chcesz edytować obliczenie, kiedy wskaźnik ' jest po prawej
stronie wyświetlanego wyniku obliczenia (patrz "Odczytywanie wyświetlacza"),
naciśnij A, a następnie użyj d i e, aby przewinąć obliczenie.
Pamięć wyniku (Ans)
Ostatni otrzymany wynik obliczenia jest przechowywany w pamięci Ans
(odpowiedzi). Zawartość pamięci Ans jest uaktualniana, ilekroć wyświetlany
jest nowy wynik obliczenia.
Aby podzielić wynik 3 × 4 przez 30 b
Wyświetlana wartość może w prosty sposób zostać przekształcona na
postać inżynierską.
Przekształć 1234 na postać inżynierską, przenosząc przecinek w
prawo.
1234 =
1234
W
1.234×103
W
1234×100
Przekształć 123 na postać inżynierską, przenosząc przecinek w lewo.
123
123 =
1W(←)
0.123×103
1W(←) 0.000123×106
Aby pomnożyć wartość zmiennej A przez 10
(Kontynuacja) Sy(A)* 10 =
80
ty(A)
8
0 1t(STO)y(A)
0
Aby wywołać wartość zmiennej A (Kontynuacja)
Aby wykasować wartość zmiennej A
Pamięć niezależna (M)
Możesz dodawać wyniki obliczeń do pamięci niezależnej lub je odejmować.
Na wyświetlaczu pojawia się "M", kiedy w pamięci niezależnej jest
przechowywana wartość inna niż zero.
0 1t(STO)l(M)
0
10 * 5 l
50
Aby odjąć wynik 10 + 5 od M
(Kontynuacja) 10+ 5 1l(M–)
15
tl(M)
35
Aby wykasować zawartość M
Aby dodać wynik 10 × 5 do M
Aby wywołać zawartość M
(Kontynuacja)
(Kontynuacja)
Uwaga: Zmienna M jest używana dla pamięci niezależnej.
Kasowanie zawartości wszystkich pamięci
Pamięć wyniku, pamięć niezależna i wartość zmiennej są zachowane nawet,
gdy naciśniesz A, zmienisz tryb obliczenia, lub wyłączysz kalkulator.
Wykonaj następujące kroki, gdy chcesz wykasować zawartość wszystkich
pamięci.
!9(CLR)2(Memory)=(Yes)
Rozkładanie na czynniki pierwsze
W trybie COMP możesz rozłożyć liczbę całkowitą posiadającą do 10 cyfr
na czynniki do 3 cyfr.
3*4=
(Kontynuacja)
6
9
Pl-11
Historia obliczeń
4 × 3 + 2.5 = 14.5 b
4 * 3 + 2.5 =
4 × 3 − 7.1 = 4.9 (Kontynuacja) dYYYY- 7.1 =
3 + 3 SW(:) 3 * 3 =
=
Używanie postaci inżynierskiej
Pl-10
1+1=2
2+2=4
3+3=6
3°0´0˝
Zamień 2°15´18˝ na ich równowartość dziesiętną.
2 $ 15 $ 18 $= 2°15´18˝
(Zamienia sześćdziesiętne na dziesiętne.) $
2.255
(Zamienia dziesiętne na sześćdziesiętne.) $ 2°15´18˝
Aby dokonać rozkładu 1014 na czynniki pierwsze
1014 =
/ 30 =
!e(FACT)
123 + 456 = 579 B
789 – 579 = 210
(Kontynuacja)
123 + 456 =
Kiedy rozłożysz na czynniki pierwsze wartość, która zawiera czynnik będący
liczbą pierwszą o więcej niż trzech cyfrach, część, która nie może być
rozłożona, będzie na wyświetlaczu zamknięta w nawiasach.
Math
789-G=
Aby dokonać rozkładu na czynniki pierwsze 4104676 (= 22 × 10132)
!e(FACT)
Zmienne (A, B, C, D, E, F, X, Y)
Kalkulator ten posiada osiem zmiennych nazwanych A, B, C, D, E, F, X,
oraz Y. Możesz przyporządkować wartości do zmiennych, a także używać
ich do obliczeń.
Aby przyporządkować wynik 3 + 5 do zmiennej A
3 + 5 1t(STO)y(A)
Pl-12
8
Każda z następujących operacji zakończy wyświetlanie wyniku rozkładu na
czynniki pierwsze.
• Naciśnięcie !e(FACT) lub =.
• Naciśnięcie któregokolwiek z następujących klawiszy: . lub e.
• Użycie menu ustawień, aby zmienić ustawienie jednostki kąta (Deg, Rad,
Gra) lub ustawienie wyświetlania cyfr (Fix, Sci, Norm).
Pl-13
Uwaga: • Nie będzie można dokonać rozkładu na czynniki pierwsze, jeśli
są wyświetlane: wartość dziesiętna, ułamek lub wynik obliczenia. Próba taka
spowoduje błąd matematyczny (Math ERROR). • Nie będzie można dokonać
rozkładu na czynniki pierwsze, jeśli jest wyświetlany wynik obliczenia, który
używa Pol, Rec.
Obliczanie funkcji
Dla faktycznych operacji dla każdej funkcji, patrz dział "Przykłady", który
znajduje się poniżej tych wyjaśnień.
π : π jest wyświetlane jako 3.141592654, ale π = 3.14159265358980 jest
używane do obliczeń wewnętrznych.
e : e jest wyświetlane jako 2.718281828, ale e = 2.71828182845904 jest
używane do obliczeń wewnętrznych.
sin, cos, tan, sin−1, cos−1, tan−1 : Funkcje trygonometryczne. Określ
jednostkę kąta przed dokonaniem obliczeń. Patrz 1 .
sinh, cosh, tanh, sinh−1, cosh−1, tanh−1 : Funkcje hiperboliczne. Wprowadź
funkcję z menu, które pojawi się, gdy naciśniesz w. Ustawienie jednostki
kąta nie ma wpływu na obliczenia. Patrz 2 .
°, r, g : Te funkcje określają jednostkę kąta. ° określa stopnie, r radiany,
a g grady. Wprowadź funkcję z menu, które pojawi się, gdy wykonasz
następującą operację klawiszami: 1G(DRG'). Patrz 3 .
$, % :
Funkcje wykładnicze. Zauważ, że metoda wprowadzania jest
różna, w zależności od tego, czy używasz wyświetlania naturalnego, czy
liniowego. Patrz 4 .
log : Funkcje logarytmiczne. Użyj klawisza l, aby wprowadzić logab jako
log (a, b). Domyślnie ustawiona jest podstawa 10, jeśli nie wprowadzisz nic
dla a. Klawisz & może także być użyty do wprowadzania, ale tylko wtedy,
kiedy wybrane jest wyświetlanie naturalne. W tym przypadku musisz wpisać
wartość dla podstawy. Patrz 5 .
ln : Naturalny logarytm dla podstawy e. Patrz
6.
x2, x3, x^, ), #, ", x−1 : Potęga, pierwiastek i odwrotność. Zauważ, że
metody wprowadzania dla x^, ), #, i " są różne, w zależności od tego,
czy używasz wyświetlania naturalnego, czy liniowego. Patrz
7.
Uwaga: Następujące funkcje nie mogą być wprowadzone w kolejnej
sekwencji: x2, x3, x^, x−1. Jeśli wprowadzisz 2ww, na przykład, końcowe
2
w będzie zignorowane. Aby wprowadzić 22 , wprowadź 2w, naciśnij
klawisz d, a następnie naciśnij w(B).
Pol, Rec : Pol przekształca współrzędne prostokątne na biegunowe,
podczas, gdy Rec przekształca współrzędne biegunowe na prostokątne.
Patrz 8 .
Określ jednostkę kąta przed
Rec(r, Ƨ) = (x, y)
Pol(x, y) = (r, Ƨ)
dokonaniem obliczeń.
Wyniki obliczenia dla r i Ƨ i dla x i
y są odpowiednio przypisane do
zmiennych X i Y. Wynik obliczenia
θ jest wyświetlony w przedziale
−180° θ 180°.
Współrzędne
prostokątne (Rec)
x ! : Silnia. Patrz
9.
Abs : Wartość bezwzględna. Zauważ, że metoda wprowadzania jest różna,
w zależności od tego, czy używasz wyświetlania naturalnego, czy liniowego.
Patrz 10 .
Ran# : Generuje pseudo-losową trzycyfrową liczbę, która jest mniejsza
od 1. Wynik jest wyświetlany jako ułamek, gdy wybrane jest wyświetlanie
naturalne. Patrz 11 .
RanInt# : Dla wprowadzania funkcji w formacie RanInt#(a, b), co generuje
losowo liczbę całkowitą w przedziale a do b. Patrz 12 .
nPr, nCr : Funkcje permutacji (nPr) i kombinacji (nCr). Patrz
Uwaga: Używanie funkcji może spowolnić obliczenie, co może opóźnić
wyświetlenie wyniku. Nie dokonuj żadnej kolejnej operacji podczas czekania
na pojawienie się wyniku obliczenia. Aby przerwać bieżące obliczenie zanim
pojawi się jego wynik, naciśnij A.
Przykłady
bv
s 30 )=
sin−10.5 = 30° bv
1s(sin−1) 0.5 )=
1 sin 30°= 0.5
2 sinh 1 = 1.175201194
3
wb(sinh) 1 )= 1.175201194
π /2 radiany = 90°, 50 gradów = 45°
0
v
(15(π)/ 2 )1G(DRG')c(r)=
50 1G(DRG')d(g)=
90
45
4 Aby obliczyć e5 × 2 do trzech istotnych cyfr (Sci 3)
1N(SETUP)7(Sci)3
B
b
1i(%) 5 e* 2 =
1i(%) 5 )* 2 =
2.97×102
2.97×102
l 1000 )=
3
4
4
5 log101000 = log 1000 = 3
log216 = 4
B
l 2 1)(,) 16 )=
& 2 e 16 =
Współrzędne
biegunowe (Pol)
Pl-15
6 Aby obliczyć ln 90 (= loge 90) do trzech istotnych cyfr (Sci 3)
1N(SETUP)7(Sci)3
7 1.2 × 103 = 1200 B
i 90 )=
4.50×100
1.2 * 10 6 3 =
1200
16
15625
2
2
B ( 1 + 1 )6 2 + 2 =
( 5 x)W=
B
16(") 5 e 32 =
b
516(") 32 )=
Aby obliczyć '
2 = 4.242640687...) do trzech miejsc
2 × 3 (= 3'
dziesiętnych (Fix 3)
1N(SETUP)6(Fix)3 B
! 2 e* 3 =
3'
2
1=
4.243
b
! 2 )* 3 =
4.243
(1+1)2+2 = 16
(52)3 = 15625
5
32 = 2
8 Aby przekształcić współrzędne prostokątne ('
2,'
2 ) na
współrzędne biegunowe v
1+(Pol)! 2 e1)(,)! 2 e)= r=2,Ƨ=45
1+(Pol)! 2 )1)(,)! 2 ))=
r= 2
Ƨ= 45
Aby przekształcić współrzędne biegunowe ('
2 , 45°) na
współrzędne prostokątne v
B
1-(Rec)! 2 e1)(,) 45 )=
9 (5 + 3) ! = 40320
10 |2 – 7| × 2 = 10
B
b
0.5
30
wf(cosh−1) 1 )=
cosh–1 1 = 0
Pl-14
B
b
13 .
Rnd : Argument tej funkcji zostanie przekształcony na wartość dziesiętną,
a następnie zaokrąglony zgodnie z bieżącym ustawieniem wyświetlania
cyfr (Norm, Fix, lub Sci). W Norm1 lub Norm2, argument jest zaokrąglany
do 10 cyfr. W Fix i Sci argument jest zaokrąglany do określonej cyfry.
Kiedy ustawione jest wyświetlanie cyfr Fix 3, na przykład, wynik 10 ÷ 3
jest wyświetlony jako 3.333, podczas, gdy kalkulator zachowuje dla
obliczeń wewnętrznych wartość 3.33333333333333 (15 cyfr). W przypadku
Rnd(10÷3) = 3.333 (z Fix 3), zarówno wartość wyświetlona, jak i wartość
wewnętrzna kalkulatora będą 3.333. Z tego też powodu, serie obliczeń
dadzą różne wyniki, zależnie od tego, czy Rnd jest użyty (Rnd(10÷3) × 3 =
9.999), czy nie jest użyty (10 ÷ 3 × 3 = 10.000). Patrz 14 .
13 Aby określić liczbę permutacji i kombinacji możliwych przy
wybieraniu czterech osób z grupy dziesięcioosobowej
Permutacje:
Kombinacje:
10 1*(nPr) 4 =
10 1/(nCr) 4 =
14 Aby wykonać następujące obliczenia, kiedy jest wybrane Fix 3 dla
liczby wyświetlanych cyfr: 10 ÷ 3 × 3 i Rnd(10 ÷ 3) × 3 b
1N(SETUP)6(Fix)3
10 / 3 * 3 =
10(Rnd) 10 / 3 )* 3 =
Obliczenia statystyczne (STAT)
Aby wybrać rodzaj obliczenia statystycznego:
Naciśnij
(Formuła regresji pokazana jest w nawiasach) klawisze:
1(1-VAR)
Jedna zmienna (X)
Para zmiennych (X, Y), regresja liniowa ( y = A + Bx) 2(A+BX)
Para zmiennych (X, Y), regresja kwadratowa
3( _+CX2)
( y = A + Bx + Cx2)
Para zmiennych (X, Y), regresja logarytmiczna
4(ln X)
( y = A + Blnx)
( 5 + 3 )1E(x!)=
40320
Para zmiennych (X, Y), regresja wykładnicza e
( y = AeBx) 5(e^X)
D 2 - 7 e* 2 =
D 2 - 7 )* 2 =
10
10
11 Aby uzyskać trzy losowe trzycyfrowe liczby całkowite
1000 1.(Ran#)=
=
=
459
48
117
(Wyniki tu przedstawione są użyte wyłącznie dla celów ilustracyjnych.
Wyniki rzeczywiste mogą się różnić.)
12 Aby wygenerować losowo liczby całkowite w przedziale 1 do 6
Para zmiennych (X, Y), regresja wykładnicza ab
6(A•B^X)
( y = ABx)
Para zmiennych (X, Y), regresja potęgowa ( y = AxB) 7(A•X^B)
Para zmiennych (X, Y), regresja odwrotna
8(1/X)
( y = A + B/x)
Naciśnięcie któregokolwiek z powyższych klawiszy (1 do 8) wyświetli
edytor Stat.
Uwaga: Jeśli chcesz zmienić rodzaj obliczenia po wejściu w tryb STAT,
wykonaj następujące kroki 11(STAT)1(Type), aby wyświetlić ekran
wyboru rodzaju obliczenia.
Wprowadzanie danych
2
6
1
(Wyniki tu przedstawione są użyte wyłącznie dla celów ilustracyjnych.
Wyniki rzeczywiste mogą się różnić.)
Pl-16
10.000
9.999
Aby rozpocząć obliczenia statystyczne, wykonaj operację klawiszami
N2(STAT) , aby wejść do trybu STAT, a następnie użyj ekranu, który się
pojawi, aby wybrać rodzaj obliczenia, jakie chcesz wykonać.
X=1, Y=1
S.(RanInt) 1 1)(,) 6 )=
=
=
5040
210
Używaj edytora Stat do wprowadzania danych. Wykonaj następujące kroki,
aby wyświetlić edytor Stat: 11(STAT)2(Data).
Edytor Stat zapewnia 80 rzędów na wprowadzanie danych, kiedy jest tylko
kolumna X, 40 rzędów, kiedy są kolumny X oraz FREQ lub kolumny X oraz
Y, lub 26 rzędów, kiedy są kolumny X, Y oraz FREQ.
Uwaga: Użyj kolumny FREQ (częstotliwość), aby wprowadzić ilość
(częstotliwość) identycznych elementów danych. Wyświetlanie kolumny FREQ
może być włączone (wyświetlone) lub wyłączone (niewyświetlone) poprzez
użycie ustawienia formatu Stat w menu ustawienia.
Pl-17
1
Aby wybrać regresję liniową i wprowadzić następujące dane:
(170, 66), (173, 68), (179, 75)
STAT
N2(STAT)2(A+BX)
STAT
170 = 173 = 179 =ce
STAT
66 = 68 = 75 =
Ważne: • Wszystkie dane aktualnie wprowadzone do edytora Stat są
usuwane za każdym razem, gdy opuścisz tryb STAT, przełączysz pomiędzy
obliczeniami statystycznymi z jedną a dwoma zmiennymi, lub gdy zmienisz
ustawienia formatu Stat w menu ustawień. • Poniższe operacje nie są
wykonywane przez edytora Stat: m, 1m(M–), 1t(STO). Pol, Rec,
oraz wyrażenia wielozdaniowe nie mogą być wprowadzone przy pomocy
edytora Stat.
Aby zmienić dane w komórce: W edytorze Stat, przesuń kursor do
komórki zawierającej dane, które chcesz zmienić, wprowadź nowe dane i
naciśnij =.
Aby usunąć linię: W edytorze Stat, przesuń kursor na linię, którą chcesz
usunąć i naciśnij Y.
Aby wstawić linię: W edytorze Stat, przesuń kursor w miejsce, gdzie
chcesz wstawić linię, a następnie wykonaj następujące kroki: 11
(STAT)3(Edit)1(Ins).
Aby usunąć całą zawartość edytora Stat: W edytorze Stat wykonaj
następujące kroki: 11(STAT)3(Edit)2(Del-A).
Uzyskiwanie wartości statystycznych z
wprowadzonych danych
Aby otrzymać wartości statystyczne naciśnij A w edytorze Stat, a następnie
wywołaj taką zmienną statystyczną (σx, Σx2, itd.) jaką chcesz. Poniżej
znajdziesz zmienne statystyczne i klawisze, które należy nacisnąć, aby je
wywołać. Dla pojedynczej zmiennej w obliczeniach statystycznych, zmienne
oznaczone gwiazdką (*) są dostępne.
Suma: Σx2*, Σx*, Σy2, Σy, Σxy, Σx3, Σx2y, Σx4
11(STAT) 3(Sum) 1 do 8
Liczba elementów: n*, Średnia: o*, p, Odchylenie standardowe populacji:
σx*, σy, Odchylenie standardowe z próby: sx*, sy
11(STAT) 4(Var) 1 do 7
Wartość minimalna: minX*, minY, Wartość maksymalna: maxX*, maxY
11(STAT) 5(MinMax) 1 do 2
(Gdy wybrane jest obliczanie statystyczne z jedną zmienną)
11(STAT) 6(MinMax) 1 do 4
(Gdy wybrane jest obliczanie statystyczne z parą zmiennych)
Współczynniki regresji: A, B, Współczynnik współzależności: r, Wartości
szacunkowe: m, n
11(STAT) 5(Reg) 1 do 5
Współczynniki regresji dla regresji kwadratowej: A, B, C, Wartości
szacunkowe: m1, m2, n
11(STAT) 5(Reg) 1 do 6
• Przejdź do tabelki na początku tej części instrukcji obsługi aby zobaczyć
reguły regresji.
• m, m1, m2 i n nie są zmiennymi. Te komendy wymagają obecności argumentu
bezpośrednio przed nimi. Sprawdź "Obliczanie wartości szacunkowych",
aby uzyskać więcej informacji.
2 Aby wprowadzić dane z jedną zmienną x = {1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5},
używając kolumny FREQ dla określenia ilości powtórzeń dla
każdego elementu ({xn; freqn} = {1;1, 2;2, 3;3, 4;2, 5;1}), i obliczenia
średniej oraz odchylenia standardowego populacji.
1N(SETUP)c3(STAT)1(ON)
STAT
N2(STAT)1(1-VAR)
1 = 2 = 3 = 4 = 5 =ce
1=2=3=2=
A11(STAT)4(Var)2(o)=
A11(STAT)4(Var)3(σx)=
Wyniki: Średnia: 3
Odchylenie standardowe populacji: 1.154700538
3 Aby obliczyć współczynniki współzależności regresji liniowej i
logarytmicznej dla następujących danych z parą zmiennych i
określić regułę regresji dla najsilniejszej współzależności: (x, y) =
(20, 3150), (110, 7310), (200, 8800), (290, 9310). Określ Fix 3
(trzy miejsca dziesiętne) dla wyników.
1N(SETUP)c3(STAT)2(OFF)
1N(SETUP)6(Fix)3
STAT
FIX
N2(STAT)2(A + BX)
20 = 110 = 200 = 290 =ce
3150 = 7310 =8800 = 9310=
A11(STAT)5(Reg)3(r)=
A11(STAT)1(Type)4(In X)
A11(STAT)5(Reg)3(r)=
A11(STAT)5(Reg)1(A)=
A11(STAT)5(Reg)2(B)=
Wyniki: Współczynnik współzależności regresji liniowej: 0.923
Współczynnik współzależności regresji logarytmicznej: 0.998
Wzór na regresję logarytmiczną: y = –3857.984 + 2357.532lnx
Pl-18
Obliczanie wartości szacunkowych
W oparciu o wzór regresji otrzymany przez wyliczenia statystyczne z
dwiema zmiennymi, wartość szacunkowa y może zostać obliczona dla
danej x-wartości. Odpowiednia x-wartość (dwie wartości, x1 i x2, regresji
kwadratowej, w tym przypadku) może być również obliczona dla wartości
y we wzorze regresji.
Pl-19
Aby utworzyć tabelę numeryczną dla funkcji f (x) = x2 +
przedziału –1 x 1, powiększanego stopniowo o 0.5
1
dla
2
B
N3(TABLE)
Math
Math
4
Aby obliczyć wartość szacunkową dla y gdy x = 160 we wzorze
regresji otrzymanym z regresji logarytmicznej danych w 3 . Określ
Fix 3 dla tego wyniku. (Wykonaj następującą operację po
wykonaniu operacji w 3 .)
A 160 11(STAT)5(Reg)5(n)=
S)(X)x+ 1 ' 2
Math
=- 1 = 1 = 0.5 =
Wynik: 8106.898
Ważne: Współczynnik regresji, współczynnik współzależności, oraz
szacunkowe wartości obliczeń mogą trochę potrwać, jeśli wprowadzono
dużo danych.
Tworzenie tabeli numerycznej funkcji
(TABLE)
TABLE tworzy tabelę numeryczną dla x i f(x), używając wprowadzonej f(x)
funkcji.
Aby utworzyć tabelę numeryczną, wykonaj następujące kroki.
1. Naciśnij N3(TABLE) by wejść w tryb TABLE.
2. Wprowadź funkcję w formacie f(x), używając zmiennej X.
• Nie zapomnij wprowadzić zmiennej X (S)(X)) tworząc tabelę
numeryczną. Każda zmienna inna niż X, jest traktowana jako stała.
• Pol i Rec nie mogą być wprowadzone w funkcji.
3. Gdy pojawi się podpowiedź, wprowadź wartości, których chcesz użyć,
naciskając = po każdej z nich.
Podpowiedź:
Wprowadź:
Start?
Wprowadź dolną granicę X (domyślnie = 1).
End?
Wprowadź górną granicę X (domyślnie = 5).
Uwaga: Upewnij się, że wartość końcowa (End)
jest zawsze większa od wartości początkowej
(Start).
Step?
Wprowadź krok przyrostu (domyślnie = 1).
Uwaga: Step określa o ile wartość początkowa
(Start) powinna być kolejno powiększana w miarę
tworzenia tabeli numerycznej. Jeśli określisz, że
Start = 1 i Step = 1, X będzie mieć przypisane
kolejne wartości równe 1, 2, 3, 4, i tak dalej,
tworząc tabelę numeryczną, aż osiągnięta zostanie
wartość końcowa (End).
• Wprowadzenie wartości Step i naciśnięcie = utworzy i wyświetli tabelę
numeryczną zgodną z określonymi parametrami.
• Naciśnięcie A podczas wyświetlania na ekranie tabeli numerycznej
przywróci ekran wprowadzania funkcji w kroku 2.
Pl-20
Uwaga: • Możesz użyć ekranu tabeli numerycznej tylko do przejrzenia
wartości. Zawartość tabeli nie może być zmieniona. • Operacja utworzenia
tabeli numerycznej powoduje zmianę wartości zmiennej X.
Ważne: Funkcja wprowadzona w celu utworzenia tabeli numerycznej zostaje
usunięta za każdym razem, gdy wyświetlisz menu ustawień w trybie TABLE,
i gdy zmienisz wyświetlanie naturalne na liniowe, i odwrotnie.
Zakres obliczeń, liczba cyfr i dokładność
Zakres obliczeń, liczba cyfr użytych w wewnętrznych obliczeniach i precyzja
obliczeń zależy od ich typu.
Zakres obliczeń i precyzja
±1 × 10–99 do ±9.999999999 × 1099 lub 0
Zakres obliczeń
Ilość cyfr w obliczeniach
wewnętrznych
Precyzja
15 cyfr
Generalnie, ±1 do 10 cyfry dla
pojedynczego obliczenia. Precyzja dla
wyświetlania wykładniczego wynosi ±1
do najmniej istotnej cyfry. Błędy kumulują
się w przypadku wykonywania kolejnych
obliczeń.
Przedziały wprowadzania i precyzja obliczania
funkcji
Funkcje
sinx
cosx
Zakres wprowadzania
DEG
0 |x| 9 × 109
RAD
0 |x| 157079632.7
GRA
0 |x| 1 × 1010
DEG
0 |x| 9 × 109
RAD
0 |x| 157079632.7
GRA
0 |x| 1 × 1010
Pl-21
tanx
sin–1x
cos–1x
DEG
Taki sam jak sinx, za wyjątkiem gdy |x| = (2n–1) × 90.
RAD
Taki sam jak sinx, za wyjątkiem gdy |x| = (2n–1) × π/2.
GRA
Taki sam jak sinx, za wyjątkiem gdy |x| = (2n–1) × 100.
0 |x| 1
tan–1x
sinhx
coshx
sinh–1x
0 |x| 9.999999999 × 1099
cosh–1x
1 x 4.999999999 × 1099
0 |x| 230.2585092
0 |x| 4.999999999 × 1099
tanhx
0 |x| 9.999999999 × 1099
tanh–1x
0 |x| 9.999999999 × 10 –1
logx/lnx
0 x 9.999999999 × 1099
10x
x
e
–9.999999999 × 1099 x 99.99999999
–9.999999999 × 1099 x 230.2585092
x
'
0 x 1 × 10100
x2
x –1
|x| 1 × 1050
x
'
x!
3
|x| 1 × 10100 ; x G 0
|x| 1 × 10100
0 x 69 (x jest liczbą całkowitą)
nPr
0 n 1 × 1010, 0 r n (n, r są liczbami całkowitymi)
1 {n!/(n–r)!} 1 × 10100
nCr
0 n 1 × 1010, 0 r n (n, r są liczbami całkowitymi)
1 n!/r! 1 × 10100 lub 1 n!/(n–r)! 1 × 10100
Pol(x, y)
|x|, |y| 9.999999999 × 1099
x2 + y2 9.999999999 × 1099
Rec(r, Ƨ)
0 r 9.999999999 × 1099
Ƨ: Taki sam jak sinx
°’ ”
x
y
'
|a|, b, c 1 × 10100; 0 b, c
Wyświetlana wartość sekundowa może zawierać błąd ±1
na drugim miejscu dziesiętnym.
y 0: x G 0, –1 × 10100 1/x logy 100
y = 0: x 0
y 0: x = 2n+1, 2n+1
m
(m G 0; m, n są liczbami całkowitymi)
100
Jednakże: –1 × 10 1/x log |y| 100
Suma liczby całkowitej, licznika i mianownika musi mieć
długość równą lub mniejszą niż 10 cyfr (wliczając w to
znak dzielenia).
RanInt#(a, b) a b; |a|, |b| 1 × 1010; b – a 1 × 1010
a b/c
• Precyzja jest w zasadzie taka sama, jak opisana w części "Zakres obliczeń
i precyzja" powyżej.
y , 3', x!, nPr, nCr wymagają kolejnych wewnętrznych
• Typy funkcji xy, x'
obliczeń, co może spowodować nagromadzenie błędów powstałych przy
każdym obliczeniu.
• Błąd jest narastający i może być duży w pobliżu punktu osobliwości oraz
zagięcia funkcji.
• Kiedy używane jest wyświetlanie naturalne, zakres wyników obliczania,
który może być wyświetlony w formie π, to: |x| 106. Zauważ jednak,
że wewnętrzny błąd w obliczeniach może nie dopuścić do wyświetlenia
niektórych wyników obliczania w formie π. Może on również spowodować,
że wyniki wyświetlania, które powinny być w formie dziesiętnej, pojawią się
w formie π.
Błędy
Kalkulator wyświetli komunikat błędu ilekroć z jakiegoś powodu pojawi
się błąd podczas obliczeń. Są dwa sposoby, aby usunąć komunikat błędu:
Naciśnięcie d lub e wyświetli lokalizację błędu, lub naciśnięcie A usunie
komunikat i obliczenie.
Wyświetlenie lokalizacji błędu
Kiedy wyświetla się komunikat błędu, naciśnij d lub e, aby powrócić do
ekranu obliczenia. Kursor będzie w miejscu, gdzie wystąpił błąd, gotowy do
wprowadzenia danych. Zrób konieczne poprawki w obliczeniu i wykonaj je
ponownie.
Kiedy niechcący wprowadzisz 14 ÷ 0 × 2 = zamiast 14 ÷10 × 2 =
B
Math
14 / 0 * 2 =
|x| 1 × 10100
Konwersja dziesiętne ↔ sześćdziesiętne
0°0´0˝ |x| 9999999°59´59˝
xy
Math
x 0: –1 × 10100 ylogx 100
x = 0: y 0
x 0: y = n, m (m, n są liczbami całkowitymi)
2n+1
Jednakże: –1 × 10100 ylog |x| 100
e (lub d)
Math
d1=
Pl-22
Kasowanie komunikatu o błędzie
Kiedy wyświetla się komunikat błędu, naciśnij A, aby powrócić do ekranu
obliczenia. Zauważ, że skasuje to również obliczenie, które zawierało błąd.
Komunikaty o błędzie
Math ERROR
Przyczyna: • Pośredni lub końcowy wynik wykonywanego obliczenia
przekracza dopuszczalny zakres. • Wprowadzone dane przekraczają
dopuszczalny zakres (szczególnie podczas używania funkcji). • Wykonywane
obliczenie zawiera niedozwoloną operację matematyczną (taką, jak dzielenie
przez zero).
Postępowanie: • Sprawdź wprowadzone wartości, zredukuj liczbę cyfr
i spróbuj ponownie. • Używając pamięci niezależnej lub zmiennej jako
argumentu funkcji upewnij się, że wartości pamięci lub zmiennej znajdują
się w dozwolonym przedziale dla tej funkcji.
Stack ERROR
Przyczyna: Wykonywane obliczenie spowodowało przekroczenie pojemności
stosu liczbowego lub stosu poleceń.
Postępowanie: • Uprość obliczane wyrażenie tak, aby nie przekraczało
pojemności stosu. • Spróbuj podzielić obliczenie na dwie lub więcej części.
Syntax ERROR
Przyczyna: Wystąpił problem z formatem wykonywanego obliczenia.
Postępowanie: Wprowadź niezbędne poprawki.
Pl-23
wykasuje zawartość pamięci. Szczegóły ustawień inicjacji znajdziesz w
"Konfiguracji ustawień kalkulatora".
4. Zainicjuj wszystkie tryby i ustawienia poprzez wykonanie następującej
operacji: 19(CLR)1(Setup)=(Yes).
Wymiana baterii
Słaba bateria jest zasygnalizowana przyćmionym wyświetlaniem, nawet jeśli
kontrast jest wyregulowany, lub przez niepojawienie się liczb na wyświetlaczu
po włączeniu kalkulatora. Jeśli tak się stanie, wymień baterię na nową.
Ważne: Wyjęcie baterii spowoduje skasowanie całej zawartości pamięci
kalkulatora.
1. Naciśnij 1A(OFF), aby wyłączyć kalkulator.
• Aby upewnić się, że nie włączysz przypadkowo zasilania podczas
wymiany baterii, nasuń twardą oprawę na przód kalkulatora (fx-85ES
PLUS).
2. Zdejmij osłonę w sposób, jaki jest pokazany na rysunku oraz wymień
baterię, uważając na to, aby jej plus (+) i minus (–) były ustawione
prawidłowo.
Śrubka
Śrubka
Śrubka
Błąd Insufficient MEM
Przyczyna: Ustawienie parametrów trybu TABLE spowodowało utworzenie
w tabeli ponad 30 wartości X.
Postępowanie: Zawęź zakres obliczeń w tabeli zmieniając wartości Start,
End i Step, i spróbuj ponownie.
Argument ERROR
Przyczyna: Została wprowadzona liczba niecałkowita jako argument funkcji
liczb losowych (RanInt#).
Postępowanie: Jako argument wprowadzaj tylko liczby całkowite.
fx-82/350ES PLUS
Zanim założysz, że kalkulator nie działa
poprawnie...
fx-85ES PLUS
3. Załóż osłonę.
4. Włącz kalkulator: O19(CLR)3(All)=(Yes)
• Nie pomijaj powyższego kroku!
Wykonaj poniższe kroki zawsze, gdy wystąpi błąd podczas obliczania lub gdy
wynik obliczenia jest inny od spodziewanego. Jeśli jeden krok nie rozwiąże
problemu, przejdź do następnego kroku.
Zauważ, że powinno się zrobić oddzielne kopie ważnych danych przed
wykonaniem tych kroków.
1. Sprawdź wyrażenie obliczeniowe, aby upewnić się, że nie zawiera ono
żadnych błędów.
2. Upewnij się, że używasz trybu odpowiedniego dla rodzaju obliczenia, jakie
chcesz wykonać.
3. Jeśli powyższe kroki nie rozwiążą twojego problemu, naciśnij klawisz
O. To spowoduje, że kalkulator wykona standardowe działanie, które
sprawdzi, czy funkcje obliczeniowe działają poprawnie. Jeśli kalkulator
odkryje jakieś odchylenie, automatycznie zainicjuje tryb obliczeniowy i
Wymagane zasilanie:
fx-82ES PLUS: Bateria typu AAA R03 (UM-4) × 1
fx-350ES PLUS: Bateria typu AAA LR03 (AM4) × 1
fx-85ES PLUS: Wbudowane ogniwo słoneczne; bateria pastylkowa LR44
(GPA76) × 1
Średnia żywotność baterii:
fx-82ES PLUS: 17.000 godzin (ciągłe wyświetlanie migającego kursora)
fx-350ES PLUS: 8.700 godzin (ciągłe działanie)
fx-85ES PLUS: 3 lata (oparte na jednej godzinie działania dziennie)
Zużycie mocy: 0,0002 W (fx-82/350ES PLUS)
Temperatura pracy: 0°C do 40°C
Pl-24
Pl-25
Dane techniczne
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising