Samsung | RSA1N Series | - Wehkamp

34";
34"4
34"6
34"%
34"/
RSA1V***
KOELKAST
Gebruiksaanwijzing
NL
stel u de mogelijkheden voor
Dank u voor het aanschaffen van een Samsung product.
Om een betere service te verkrijgen, kunt u uw product registreren op
www.samsung.com/global/register
Vrijstaand Toestel
Kenmerken van uw nieuwe
koelkast
DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN UW NIEUWE KOELKAST
Uw Samsung Side-By-Side koelkast is uitgerust met vele ruimtebesparende, innovatieve opslag en energie
efficiënte eigenschappen.
• WEGGEWERKTE SCHARNIEREN EN KNOPPEN
De weggewerkte scharnieren en knoppen zorgen voor een Neat & Stylish vooraanzicht.
• Coolselect Duo (optioneel)
De aanpasbare CoolSelect Duo geeft u de mogelijkheid te kiezen tussen vlees- en groenteinstellingen afhankelijk van uw behoefte. In de vleesinstelling behouden uw delicatessen en
vleeswaren hun sappige textuur en versheid. In de groente-instelling handhaaft de kast de
optimale luchtvochtigheid voor fruit en groenten en veranderd in een perfecte bewaarplaats
waar zij langer vers blijven. Nu heeft u altijd voedsel op zijn verst.
• ZWART HELDER LED-SCHERM
Met een luxe zwart venster, geniet u van het neat & clear ontwerp.
CE-kennisgeving
Er is bepaald dat dit apparaat voldoet aan de laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG), de richtlijn over
elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG), de richtlijn over beperking van het gebruik van
gevaarlijke stoffen (2011/65/EU), gedelegeerde verordening (EU) nr. 1060/2010 en de
Ecodesign-richtlijn (2009/125/EG) die zijn geïmplementeerd door richtlijn (EG) 643/2009 van
de Europese Unie. (Geldt alleen voor producten die worden verkocht in Europese landen.)
Om eenvoudig te kunnen raadplegen in de toekomst kunt u hier
het model- en serienummer opschrijven. U kunt deze vinden aan
de linkerzijkant van de koelkast.
2_kenmerken
Model #...........................
Serie #............................
veiligheidsinformatie
VEILIGHEIDSINFORMATIE
• Leesdezegebruiksaanwijzingaandachtigdoor
voordatuhetapparaatingebruikneemten
bewaardegebruiksaanwijzingvoortoekomstig
gebruik.
• Omdatdevolgendegebruiksaanwijzingenvan
toepassingzijnopdiversemodellen,kunnende
eigenschappenvanuwkoelkastietwatafwijken
vandebeschrijvingindezehandleiding.
GEBRUIKTE WAARSCHUWINGSYMBOLEN
Geeftaandatlevensgevaardreigtofgevaarop
ernstigeverwondingen.
Geeftaandatdekansaanwezigisop
verwondingenofmateriëleschade.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
VOORZICHTIG
ANDERE GEBRUIKTE SYMBOLEN
GeeftaandatuditNIETmoetdoen.
GeeftaandatuditNIETuitelkaarmoethalen.
GeeftaandatuditNIETmoetaanraken.
Geeftaandatuditmoetopvolgen.
Geeftaandatudestekkeruithetstopcontact
moethalen.
Geeftaandataardingnoodzakelijkisomeen
elektrischeschoktevoorkomen.
Hetwordtaanbevolendatditonderdeelwordt
behandelddooreentechnicus.
Deze waarschuwingtekens zijn er om verwondingen van
u en anderen te voorkomen.
Volg ze alstublieft expliciet op.Bewaar deze handleiding
na het lezen voor toekomstig gebruik.
veiligheidsinformatie _3
veiligheidsinformatie
• Deze koelkast moet op de juiste wijze worden geïnstalleerd
volgens de aanwijzingen in deze handleiding, voordat het
kan worden gebruikt.
• Gebruik dit apparaat alleen waar het voor bedoeld is, zoals
beschreven staat in deze handleiding.
• Wij raden ten zeerste aan om onderhoud te laten uitvoeren
door een gekwalificeerde technicus.
• R600a of R134a kunnen worden gebruikt als koelvloeistof.
Controleer het etiket op de compressor aan de achterkant
van het apparaat en de classificatie in de koelkast om uit te
vinden welke koelvloeistof kan worden gebruikt voor deze
koelkast.
• In het geval van R600a koelvloeistof, dit gas is een
natuurlijk gas met een hoge omgevingscompatibiliteit
en tevens ontvlambaar. Bij transport en installatie
van het apparaat, dient u er voor te zorgen dat geen
onderdelen van het koelcircuit worden beschadigd.
• Ontsnappende koelvloeistoffen kunnen ontbranden
of een oogbeschadiging opleveren.Indien u een
lek bemerkt, vermijdt dan open vuur of potentiële
ontstekingsbronnen en ventileer de ruimte waar het
apparaat staat gedurende verscheidene minuten.
• Om het totstandkomen van een brandbaar
luchtgasmengsel te voorkomen indien er lekkage
optreedt, moet u rekening houden met de grootte van
de ruimte waarin de koelkast staat en de hoeveelheid
ontsnapt gas.
• Neem nooit een apparaat in gebruik dat tekenen
vertoond van beschadiging. Neem in het geval van
WAARSCHUWING
4_ veiligheidsinformatie
veiligheidsinformatie
•
•
•
•
twijfel contact op met uw leverancier.
De kamer moet 1m3 bevatten voor elke 8g R600a
koelvloeistof in de koelkast.
De hoeveelheid koelvloeistof in uw koelkast staat
vermeldt op de identificatiesticker binnenin de
koelkast.
Verwerk het verpakkingsmateriaal van dit product op
een milieuvriendelijke wijze.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de
interieurlamp van de koelkast gaat vervangen.
- Er bestaat anders een kans op een elektrische
schok.
ERNSTIGE WAARSCHUWINGSTEKENS
• Installeer de koelkast nooit in een vochtige ruimte
of op een plek waar het in contact kan komen met
water.
- Beschadiging van isolatiemateriaal of elektrische
onderdelen kunnen een elektrische schok of brand
veroorzaken.
• Plaats de koelkast nooit in direct zonlicht en stel het
evenmin bloot aan warmtebronnen zoals ovens,
verwarmingen of andere apparaten.
• Zorg voor het plaatsen van het apparaat voor een
vlakke ondergrond.
- Indien uw koelkast niet waterpas staat, kan het zijn
dat het interne koelsysteem niet juist functioneert.
• Sluit nooit meerdere apparaten aan op hetzelfde
stopcontact. De koelkast dient altijd te worden
aangesloten op een eigen stopcontact met het juiste
WAARSCHUWING
veiligheidsinformatie _5
veiligheidsinformatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
voltage dat overeenkomt met de identificatiesticker.
- Dit levert de beste prestaties en voorkomt tevens
het overbelast raken van de elektrische bedrading,
dit zou kunnen leiden tot brand door oververhitte
kabels.
Haal nooit de stekker uit het stopcontact door aan de
kabel te trekken. Neem de stekker stevig vast en trek
deze recht uit het stopcontact.
Beschadiging van het snoer kan leiden tot
kortsluiting, brand en/of een elektrische schok.
Zorg ervoor dat de stekker niet verwrongen of
beschadigd raakt door de achterkant van de
koelkast.
Het snoer mag niet dubbel gebogen worden en
plaats er geen zware voorwerpen op.
- Dit kan leiden tot brand.
Laat het elektriciteitssnoer onmiddellijk repareren
of vervangen door de leverancier of diens
onderhoudsdienst indien het beschadigd is.
Gebruik geen snoer dat scheuren of slijtage
vertoond.
Indien het snoer beschadigd is, laat het dan
onmiddellijk vervangen door de leverancier of diens
onderhoudsdienst.
Wanneer u de koelkast gaat verplaatsen, wees dan
voorzichtig met het snoer.
Steek nooit de stekker in het stopcontact met
vochtige handen.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de
6_ veiligheidsinformatie
veiligheidsinformatie
koelkastgaatschoonmakenofrepareren.
• Gebruikgeennatteofvochtigedoekwanneerude
stekkergaatschoonmaken.
• Verwijderalleverontreinigingofstofvande
contactpinnenvandestekker.
-Uriskeertanderseenbrand.
• Indiendekoelkastisafgeslotenvanhet
elektriciteitsnet,dientutenminstetienminutente
wachtenvooruhetweeraansluit.
• Steekgeenstekkerineenstopcontactdatnietgoed
vastzit.
-Erbestaatanderseenkansopeenelektrische
schokofbrand.
• Hetapparaatmoetopzodanigewijzeworden
geplaatstdatdestekkertoegankelijkis.
veiligheidsinformatie
• Dekoelkastmoetwordengeaard.
-Udientdekoelkastteaardenom
elektriciteitslekkageofelektrischeschokken
veroorzaaktdoorelektriciteitsverliestevoorkomen.
• Gebruikgeengasleidingen,telefoonlijnenof
anderepotentiëlebliksemgeleidersalsaarde.
-Onjuistgebruikvaneengeaardestekkerkan
leidentoteenelektrischeschok.
• Haaldekoelkastnietuitelkaarenprobeerhet
apparaatnietzelfterepareren.
-Uloopthetrisicoopbrand,defectenen/of
verwondingen.
• Indienuchemicaliënruiktofrook,haaldan
onmiddellijkdestekkeruithetstopcontacten
veiligheidsinformatie _7
veiligheidsinformatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
neem contact op met uw Samsung electronics
onderhoudsdienst.
Houd ventilatieopeningen in de behuizing of de
inbouwconstructies vrij van blokkeringen.
Gebruik geen mechanische hulpmiddelen om het
ontdooiproces te versnellen, volg de aanbevelingen
van de leverancier.
Beschadig het koelcircuit niet.
Plaats of gebruik geen elektrische apparaten in de
koelkast/vriezer, tenzij deze zijn aanbevolen door de
leverancier.
Deze koelkast is niet bedoeld voor mensen (inclusief
kinderen) met een handicap of een gebrek aan
ervaring en kennis, tenzij zij begeleid worden of
instructies hebben gekregen omtrent het gebruik van
dit apparaat door een persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid.
Op kinderen dient te worden toegezien zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
Laat kinderen niet aan een deur hangen. Er kan
anders een ernstig ongeluk worden veroorzaakt.
Raak de binnenkant van de vriezer of producten die
worden bewaard in de vriezer nooit aan met natte
handen.
- Dit kan leiden tot bevriezingen.
Indien de koelkast gedurende een langere tijd
niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit het
stopcontact.
- Beschadiging van de isolatie kan brand
veroorzaken.
8_ veiligheidsinformatie
veiligheidsinformatie
• Plaats geen artikelen op het apparaat.
- Wanneer u de deur opent of sluit kunnen deze
artikelen vallen en verwondingen of beschadigingen
veroorzaken.
WAARSCHUWINGSTEKENS
VOORZICHTIG
• Dit product is alleen bedoeld voor opslag van
voedsel in een huiselijke omgeving.
• Volg altijd de bewaarschema‘s van de producenten.
Raadpleeg de relevante instructies
• Flessen dien stevig tezamen worden opgeslagen
zodat zij niet uit de koelkast kunnen vallen.
• Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het
vriesvak
• Bewaar niet te veel voedsel in de koelkast.
- Wanneer u de deur opent kan een artikel uit de
koelkast vallen en verwondingen of beschadigingen
veroorzaken.
• Plaats geen glazen flessen of andere glazen
voorwerpen in de vriezer.
- Wanneer de inhoud bevriest, kan het glas breken
en verwondingen veroorzaken.
• Spuit geen brandbare gassen in de nabijheid van de
koelkast.
- Dit kan leiden tot een explosie of brand.
• Spuit geen water in of buiten de koelkast.
- Er bestaat anders een kans op een elektrische
schok of brand.
• Bewaar geen vluchtige of brandbare stoffen in de
veiligheidsinformatie _9
veiligheidsinformatie
•
•
•
•
•
koelkast.
- Opslag van benzeen, thinner, alcohol, ether,
LPG en soortgelijke producten kunnen explosies
veroorzaken.
Indien u een langdurige vakantie heeft gepland leeg
dan de koelkast en schakel deze uit.
Bevries geen artikelen die reeds compleet ontdooit
zijn.
Bewaar geen farmaceutische producten,
wetenschappelijke materialen of
temperatuurgevoelige producten in de koelkast.
- Producten die een strikte temperatuurcontrole
vereisen mogen niet worden bewaard in de koelkast.
Plaats geen container met water op de koelkast.
- Bij vermorsen bestaat een kans op een elektrische
schok of brand.
Pas geen krachtige schokken toe en oefen geen
buitensporige kracht uit op het glazen oppervlak.
- Gebroken glas kan leiden tot persoonlijk letsel en/of
eigendomsschade.
WAARSCHUWINGSTEKENS BIJ HET
SCHOONMAKEN
• Steek uw handen niet in het gebied onder het
apparaat.
- Scherpe randen kunnen verwondingen
veroorzaken.
• Steek nooit uw vingers in de dispenser of de vulklep.
- Het kan leiden tot verwondingen of beschadigingen.
• Gebruik geen natte of vochtige doek wanneer u de
10_ veiligheidsinformatie
veiligheidsinformatie
stekker gaat schoonmaken, verwijder vuil en stof van
de contactpinnen van de stekker.
- U riskeert ander een brand.
• Indien de koelkast is afgesloten van het
elektriciteitsnet, dient u tenminste tien minuten te
wachten voor u het weer aansluit.
WAARSCHUWINGSTEKENS BIJ VERWIJDERING
• Wanneer u deze koelkast wilt afvoeren, verwijder
dan de deurrubbers en de klink zodat kleine kinderen
of dieren niet gevangen kunnen raken in de koelkast.
• Laat de plateaus in de koelkast zodat kinderen er
niet gemakkelijk in kunnen komen.
• R600a of R134a kunnen worden gebruikt
als koelvloeistof. Controleer het etiket op de
compressor aan de achterkant van het apparaat
en de classificatie in de koelkast om uit te vinden
welke koelvloeistof kan worden gebruikt voor deze
koelkast. Wanneer dit product brandbaar gas
(Refrigerant R600a) bevat, neem dan contact op
met de lokale overheid om zorg te dragen voor een
veilige verwerking van dit product.
• Cyclopentaan wordt gebruikt als isolatie vulgas.
De gassen in isolatie materiaal vergen een
speciale verwijderingprocedure. Neem contact
op met uw lokale overheid zodat dit product op
milieuvriendelijke wijze kan worden verwijderd. Zorg
ervoor dat geen van de leidingen aan de achterkant
van het apparaat beschadigd raken voordat u het
gaat verwijderen. Wanneer de leiding breekt dient u
veiligheidsinformatie _11
veiligheidsinformatie
hetapparaatnaarbuitenteverplaatsen,vanwege
hetbrandbaregas.
VOORZICHTIG
VOORZICHTIG
elinhetgevalvaneenstroomstoringhet
B
elektriciteitsbedrijfenvraaghoelanghetgaatduren.
Demeestestroomstoringendiebinnenéénoftweeuur
wordenhersteldzullendetemperatuurvanuwkoelkast
nietbeïnvloeden.
Udientechterhetaantalkerendatdedeurwordt
geopendtothetminimumtebeperken.
Indiendestroomstoringlangerdan24uurduurt,
verwijderdanalhetbevrorenvoedsel.
Houdbijalledeurenendekselsdievoorzienzijnvan
sloten,desleutelsbuitenhetbereikvankinderen
ennietindenabijheidvanhetapparaat,omzote
voorkomendatkinderenkunnenwordenopgeslotenin
dekoelkast.
ebeschermfolieophetoppervlakvandekoelkast
D
isbedoeldomdekoelkasttijdenstransportte
beschermentegenkrassen.Verwijdervoorzichtigde
beschermfolieomstatischeelektriciteittevoorkomen.
Oplangdurigtermijnkunnendestalenplatenverkleurd
rakenalsdebeschermfolienietwordtverwijderd.
AANVULLENDE INFORMATIE VOOR JUIST GEBRUIK
•Laathetapparaat2uurrustenvoordatuhetin
gebruikgaatnemen.
• Omdebesteprestatiesteverkrijgenvanhetproduct,
12_ veiligheidsinformatie
veiligheidsinformatie
•
•
•
•
•
•
- Plaats geen voedsel bij de ventilatieopeningen aan
de achterkant van het apparaat omdat dit de vrije
luchtcirculatie in het vriesvak kan belemmeren,
- Wikkel het voedsel goed in of plaats het in
luchtdichte bewaardozen voordat u het in de vriezer
plaatst,
- Plaats geen vers bereid voedsel nabij reeds
bevroren voedsel,
Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het
vriesvak.
Let op de maximale bewaartijd en de uiterste
houdbaarheids data op de bevroren goederen.
Er is geen noodzaak om de koelkast uit te schakelen
wanneer u tot drie weken weg gaat.
Echter, verwijder al het voedsel indien u langer
dan drie weken weg blijft. Haal de stekker uit het
stopcontact, maak deze schoon, spoel na en droog
deze af.
De meeste stroomstoringen die binnen een of twee
uur worden hersteld zullen de temperatuur van uw
koelkast niet beïnvloeden. U dient echter het aantal
keren dat de deur wordt geopend tot het minimum te
beperken. Indien de stroomstoring langer dan 24 uur
duurt, verwijder dan al het bevroren voedsel.
Indien een sleutel is bijgeleverd dient deze buiten het
bereik van kinderen worden bewaard en niet in de
nabijheid van het apparaat.
Het apparaat functioneert wellicht onjuist
(mogelijkheid van ontdooiing van de inhoud of een
te hoge temperatuur in het vriesvak) wanneer het
veiligheidsinformatie _13
veiligheidsinformatie
•
•
•
•
•
gedurende een langere tijd wordt geplaatst in een
temperatuur die lager is dan waarvoor de koelkast is
ontworpen.
Plaats geen voedsel dat snel bederft bij lage
temperaturen, zoals bananen en meloenen.
Plaats het ijsbakje in de hiertoe ontworpen plaats
voor een optimale ijsproductie.
Uw apparaat blijft ijsvrij, dit betekent dat u het niet
handmatig hoeft te ontdooien, dit zal automatisch
worden uitgevoerd.
De temperatuur stijging tijdens het ontdooien blijft
binnen de ISO vereisten. Als u zich er van wilt
verzekeren dat de temperatuur van uw bevroren
voedsel constant blijft gedurende het ontdooien,
wikkel het voedsel dan in enkele lagen papier zoals
krantenpapier.
Een toename van de temperatuur van het bevroren
voedsel gedurende het ontdooien kan leiden tot een
vermindering van de houdbaarheid.
ENERGIEBESPARENDE TIPS
• Plaats de koel/vriescombinatie in een koele, droge
ruimte met voldoende ventilatie. Zorg ervoor dat het
apparaat niet in direct zonlicht staat en plaats het niet
vlakbij een warmtebron (bijv. een radiator.).
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen -roosters niet
geblokkeerd worden.
• Laat warm voedsel eerst afkoelen voordat u het in de
koelkast zet.
• Laat bevroren voedsel in de koelkast ontdooien.
14_ veiligheidsinformatie
veiligheidsinformatie
U gebruikt dan de lage temperatuur van het
diepvriesvoedsel om voedsel in de koelkast te
koelen.
• Zorg dat de deur van het apparaat zo kort mogelijk
open staat als u er voedsel in doet of uit haalt.
Hoe korter de deur openstaat, hoe minder ijsvorming
er optreedt.
• Plaats de koelkast zo dat er vrije ruimte is aan
de rechter-, linker-,achter- en bovenzijde. Het
stroomverbruik neemt hierdoor af, wat kosten
bespaart.
veiligheidsinformatie _15
inhoud
17
17
18
21
24
HET INSTELLEN VAN UW SIDE-BY-SIDE KOELKAST
Voorbereidingen voor het installeren van uw koelkast
Het verwijderen van de deuren
Het plaatsen van de deuren
Het horizontaal plaatsen van de koelkast
25 HET INSTELLEN VAN UW SIDE-BY-SIDE KOELKAST
25
26
27
Kleine aanpassingen maken aan de deuren
Controleer de watertoevoer (optioneel)
Het instellen van de watertoevoer
30 HET GEBRUIK VAN UW SIDE-BY-SIDE KOELKAST
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
De koelkast instellen
De koelkast bedienen
Het digitale scherm
Controleer de temperatuur
Gebruik de ijs- en koud water dispenser
Plateaus en laden
Voedsel bewaren
Coolselect Duo (optioneel)
Verwijder de vriezeraccessoires
Verwijder de koelkastaccessoires
De koelkast reinigen
De binnenlampen vervangen
Het gebruik van de deuren
44 PROBLEMEN OPLOSSEN
16_ inhoud
Het instellen van uw
koelkast
VOORBEREIDINGEN VOOR HET INSTALLEREN VAN UW KOELKAST
Selecteer de beste locatie voor de koelkast
• Selecteer een locatie met eenvoudige toegang tot een waterleiding.
• Selecteer een locatie zonder direct zonlicht.
• Selecteer een locatie met een vlakke (of bijna vlakke) vloer.
• Selecteer een locatie met voldoende ruimte voor de deuren om gemakkelijk te kunnen openen.
Zorg voor het plaatsen van het apparaat voor een vlakke ondergrond.
- Indien uw koelkast niet waterpas staat, kan het zijn dat het interne koelsysteem niet juist
functioneert.
- Gebruikte ruimte bij ingebruikname. Raadpleeg de onderstaande tekening en afmetingen.
25mm
1163mm
ten minste 50mm
25mm
1546mm
• Houd ruimte vrij rondom de koelkast. Dit zal het energieverbruik verminderen en uw
elektriciteitrekening lager maken.
• Plaats de koelkast niet op een plek waar de temperatuur beneden de 10°C kan komen.
• Sluit eerst de watertoevoer af VOORDAT u de deur van de vriezer gaat verwijderen.
Lees het volgende onderdeel over “Verwijder de watertoevoer” om schade te voorkomen.
instellingen _17
01 INSTELLINGEN
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Samsung Side-By-Side koelkast. Wij hopen dat u van de vele state-ofthe-art extra‘s en doelmatigheden zult genieten die dit apparaat heeft te bieden.
HET VERWIJDEREN VAN DE DEUREN
Indien uw deuropening te smal is om de koelkast door te laten, kunt u de deuren verwijderen.
1. Verwijder de dorpel
Open de deuren van de koelkast en de vriezer, verwijder vervolgens de dorpel door de drie
schroeven tegen de klok in te draaien.
Verwijder de watertoevoer van de koelkast
1. Verwijder de watertoevoer door op de koppeling 1 te drukken en de slang 2 weg te trekken.
Snijd de slang niet los, trek deze zachtjes uit de koppeling.
18_ instellingen
Het instellen van uw sideby-side koelkast
2. Verwijder de vriezerdeur
1. Terwijl de vriezerdeur gesloten is, verwijderd u het deksel op het bovenste scharnier 1 met
behulp van een schroevendraaier, scheidt dan de bedrading door deze zachtjes uit elkaar te
trekken 2.
2
1
2. Verwijder de schroeven 3 en 4 door deze tegen de klok in te draaien en verwijder het
bovenste scharnier 5. Wees voorzichtig zodat de deur niet op u valt wanneer u het scharnier
verwijderd.
4
3
5
3. Verwijder de deur voorzichtig van het onderste scharnier 6 door de deur rechtop te tillen 7.
7
6
Wees voorzichtig
met de waterbuis en
draadbescherming van
de deur.
instellingen_19
01 INSTELLINGEN
Een paar opmerkingen vooraf.
• Zorg ervoor dat u de deur rechtop houd, zodat u de scharnieren niet verbuigt of afbreekt.
• Wees voorzichtig met de waterbuis en draadbescherming van de deur.
• Plaats de deuren op een afgedekt oppervlak om krassen en beschadiging te voorkomen.
Verwijder de koelkastdeur
1. Terwijl de deur gesloten is, verwijderd u het bovenste scharnier 1 met behulp van een
schroevendraaier.
1
2. Verwijder de schroeven 2 en 3 door deze tegen de klok in te draaien en verwijder het
bovenste scharnier 4. Wees voorzichtig zodat de deur niet op u valt wanneer u het scharnier
verwijderd.
2
3
4
3. Verwijder de deur voorzichtig van het onderste scharnier 5 door de deur rechtop te tillen 6.
20_ instellingen
Het instellen van uw sideby-side koelkast
HET PLAATSEN VAN DE DEUREN
01 INSTELLINGEN
Wanneer de koelkast eenmaal geplaatst is, kunt u de deuren weer bevestigen.
Het plaatsen van de vriezerdeur
8
7
1. Plaats de deurduim 3 in het gat in de hoek van de
vriezerdeur 4. Zorg ervoor dat de gaten in het scharnier 5
precies boven de gaten in de kast 6 passen en bevestig de
schroeven 7 en 8 door deze met de klok mee te draaien.
5
3
6
4
2. Sluit de bedrading aan.
3. Bevestig de klep 9 op het bovenste
scharnier q; en bevestig het met de
schroef.
10
9
instellingen_21
Het plaatsen van de koelkastdeur
1. Plaats het gat in de hoek van de deur 3 boven de as
van het onderste scharnier 4.
3
4
2. Plaats de verticale as 5 in het gat in de hoek van
de deur 6. Zorg ervoor dat de gaten in het scharnier
7 precies boven de gaten in de kast 8 passen en
bevestig de schroeven 9 en q; door deze met de klok
mee te draaien.
3. Bevestig de klep qa op het bovenste
scharnier qs en bevestig het met de
schroef.
22_ instellingen
12
11
Het instellen van uw sideby-side koelkast
Het aansluiten van de watertoevoer
01 INSTELLINGEN
1. Steek de slang 1 in de koppeling 2 .
2
1
2. De waterleiding moet volledig in het midden van de transparante koppeling worden geplaatst om te
voorkomen dat er water lekt.
3. Breng de klem uit het installatiepakket aan en controleer of deze de lijn stevig vasthoudt.
Het midden van de transparante
koppeling
klem A (1/4 inch)()6,35 mm
Plaats de dorpel
Controleer op lekkage voordat u de dorpel bevestigd.
Bevestig de dorpel door de drie schroeven met de klok mee te draaien, zoals is afgebeeld in
de afbeelding.
Dorpel
Schroef
instellingen_23
HET HORIZONTAAL PLAATSEN VAN DE KOELKAST
Nu de deuren weer bevestigd zijn op de koelkast, gaat u de koelkast waterpas plaatsen, zodat u de laatste
aanpassingen kunt maken. Wanneer de koelkast niet waterpas is geplaatst kan het moeilijk zijn om de deuren
helemaal gelijk te krijgen.
De voorkant van de koelkast is ook aanpasbaar.
Wanneer de vriezerdeur lager is dan de koelkast.
Steek een schroevendraaier met een platte kop in een ribbel van een pootje en draai deze met de
klok mee of ertegen in om de koelkast waterpas te plaatsen.
Pootje
Schroevendraaier
Wanneer de vriezerdeur hoger is dan de koelkast.
Steek een schroevendraaier met een platte kop in een ribbel van een pootje en draai deze met de
klok mee of ertegen in om de koelkast waterpas te plaatsen.
Pootje
Schroevendraaier
Lees het volgende gedeelte voor informatie om kleine aanpassingen aan de deur te maken.
Attention: Les pieds de cet appareil ne sont pas encore fixés. Ajustez-les de façon qu’ils touchent le
sol et stabilisez l’appareil.
24_ instellingen
Het instellen van uw sideby-side koelkast
KLEINE AANPASSINGEN MAKEN AAN DE DEUREN
Wanneer de vriezerdeur hoger is
dan de koelkast.
Hier afregelen
De werkwijze om de deuren op gelijke hoogte te brengen is voor de linker- en de rechterdeur
hetzelfde. Open de deuren en pas deze als volgt één voor één aan:
1. Draai de moer 1 van het onderste scharnier tot het de bovenkant van de bout 2 bereikt.
3 Inbussleutel
2 Bout
1 Moer
Wanneer u de moer 1 los draait, zorg er dan voor dat u de bijgeleverde inbussleutel 3
gebruikt om de bout 2 tegen de klok in te draaien. Daarna kunt u de moer 1 met uw vingers
verwijderen.
2. Pas het hoogteverschil aan door de bout 2 met de klok mee
draaien
.
of tegen de klok in te
3 Inbussleutel
2 Bout
Wanneer u met de klok meedraait
, zal de deur omhoog gaan.
instellingen _25
01 INSTELLINGEN
Denk erom dat het noodzakelijk is dat de koelkas waterpas staat om de deuren gelijk te laten aansluiten. Indien
u daar hulp bij nodig heeft raadpleeg dan het vorige onderdeel over het horizontaal plaatsen van de koelkast.
3. Draai, na het aanpassen van de deuren, de moer 1 met de klok mee
totdat het de
onderkant van de bout heeft bereikt, draai daarna de bout aan met behulp van de inbussleutel
3 om de moer 1 vast te zetten.
3 Inbussleutel
2 Bout
1 Moer
Indien u de moer niet stevig vast zet, kan de bout los komen.
CONTROLEER DE WATERDISPENSER (OPTIONEEL)
Een waterdispenser is een van de handige extra’s van uw nieuwe Samsung koelkast. Om voor een betere
gezondheid te zorgen, verwijderd het Samsung waterfilter ongewenste deeltjes uit het water. het steriliseert het
water echter niet. U zult hiertoe een extra water reinigingsysteem moeten aanschaffen.
Om de ijsmaker goed te laten functioneren is een waterdruk van 138 ~ 862 Kpa vereist. Onder normale
omstandigheden, kan een 170 cc kartonnen bekertje worden gevuld in 10 seconden.
Indien de koelkast is geïnstalleerd in een gebied met een lage waterdruk (onder 138 Kpa), kunt u een
aanjaagpomp installeren om de lage druk te compenseren.
Zorg ervoor dat de wateropslagtank in de koelkast goed is gevuld. Hiertoe drukt u op de waterdispenser hendel
totdat het water uit de waterafvoer stroomt.
Het watertoevoer installatiepakket is bijgesloten bij het apparaat. U kunt het vinden in de
vriezerlade.
HET INSTELLEN VAN DE WATERTOEVOER
Onderdelen voor de watertoevoer installatie
Waterleiding klemmen
en schroeven
Pijpaansluiting
Waterleiding
Het aansluiten van de watertoevoer
Sluit de waterleiding aan op de koppeling en
de kraan.
1. Sluit de watertoevoer.
2. Verbind de koppeling “A” met de kraan.
Opmerking:
GARANTIEINFORMATIE
Deze waterleiding installatie wordt niet gedekt door de garantie van
de producent van de koelkast of ijsmaker.
Volg deze instructies zorgvuldig op om de kans op kostbare
waterschade te verminderen.
Opmerking:
Indien de koppeling niet past op de kraan, ga dan naar de
dichtstbijzijnde geautoriseerde onderhoudsdienst en schaf een
geschikt tussenstuk aan.
26_ instellingen
Filterinstallatiebeugel
Filter
VOORZICHTIG
De waterleiding moet worden aangesloten
op de koudwaterleiding.
Indien het wordt aangesloten op de
heetwaterleiding, kan het ertoe leiden dat de
filter niet goed functioneert.
KOPPELING “A”
KRAAN
Het instellen van uw sideby-side koelkast
-
-
Indien u de watertoevoer en -afvoer van
de filter wilt aanpassen
raadpleeg dan de informatieafbeelding.
Knip de waterleiding die vast zit aan de
filter door om deze op de
gewenste lengte te brengen.
KANT VAN DE
FILTER
90 graden
INFORMATIE
FILTER
WATERTOEVOERKANT
VAN DE FILTER
KOPPELING
Verwijder alle aanwezige deeltjes uit de filter.
(Model met filter)
-
-
Open de waterkraan om te controleren
of er water door de leiding stroomt
aan de watertoevoerkant van de
filter.
Indien er geen water door de leiding
stroom controleer dan of de kraan open is.
Laat de kraan open totdat er schoon water
uitstroomt en alle van het fabricageproces
achtergebleven deeltjes verwijderd zijn.
AFVOERKANT VAN DE
FILTER
FILTER
WATERLEIDING
WATER
Bevestig de beugels voor de filter.
-
Houd de beugels voor de
filter in de gewenste positie
(onder de gootsteen bijvoorbeeld) en
schroef deze vast.
TWEE BEUGELS
TWEE BEUGELS
Plaats de filter in de gewenste positie.
-
Plaats de zuiveringsinstallatie,
zoals hiernaast is afgebeeld.
WATERLEIDING
FILTER
FILTERINSTALLATIEBEUGELS
BEVESTIGINGSRIEM
instellingen _27
01 INSTELLINGEN
Selecteer de locatie waar de filter moet worden geplaatst.
AFVOER
(Model met filter)
Sluit de waterleiding aan op de koelkast.
-
Verwijder de compressor afdekplaat van de
koelkast.
Sluit de waterleiding aan op de afsluiter zoals is
afgebeeld.
Controleer op lekkage na het aansluiten.
Bij lekkage, bevestig de leiding opnieuw.
Plaats de compressor afdekplaat van de koelkast.
WATERLEIDING
BEVESTIGINGSMOER
INSTRUCTIES COMPRESSOR
AFDEKPLAAT VAN DE
KOELKAST
Bevestig de waterleiding.
-
Gebruik klem ”A”, bevestig de waterleiding aan de muur
(de achterkant van de koelkast).
Wanneer de waterleiding is vastgezet, controleer deze
dan of deze is dubbel gebogen,dichtgedrukt of geplet.
28_ instellingen
KLEM A
WATERLEIDING
Het instellen van uw sideby-side koelkast
1. Draai de waterkraan open en draai de klep van de
watertoevoerleiding dicht.
2. Laat water door de dispenser stromen tot het water
schoon is (ong. 1l). Dit zal het wateraanvoersysteem
schoonmaken en luchtbellen verwijderen.
3. In sommige gevallen zal het nodig zijn vaker te
spoelen.
4. Open de koelkastdeur en controleer of er water uit het
filter lekt.
IJs
Water
Een nieuw geïnstalleerd waterfilterpatroon kan ertoe leiden dat er eventjes water uit de
dispenser spuit. Dit komt door dat er lucht in de leiding komt. Dit leid niet tot problemen bij
het gebruik.
Controleer de hoeveelheid water die wordt toegevoerd aan het ijsbakje. (Optioneel)
1. Til de ijsemmer op en haal deze rustig uit de vriezer.
2. Wanneer u gedurende 1.5 seconden op de testtoets drukt, zal de ijsblokjes container worden
gevuld met water uit de toevoerleiding. Controleer of de hoeveelheid water correct is (zie de
afbeelding hieronder).
Indien het waterniveau te laag is, zullen de ijsklontjes klein zijn. Dit is een waterdruk probleem
van de waterleiding, niet van de koelkast.
2
Tastarm
IJsmaker
Controleer het waterniveau
Testtoets
instellingen_29
28_ instellingen
01 INSTELLINGEN
Verwijder alle achtergebleven deeltjes uit de watertoevoerleiding na het installeren
van het filter.
Het gebruik van uw SAMSUNG
side-by-side koelkast
DE KOELKAST INSTELLEN
Nu uw nieuwe koelkast is geïnstalleerd bent u klaar om te genieten van de vele extra‘s en functies van dit
apparaat.
Door de volgende stappen uit te voeren zal uw koelkast klaar voor gebruik zijn. Indien dit niet het geval is
controleer dan de elektriciteitstoevoer of raadpleeg het gedeelte met de probleemoplosser achterin deze
handleiding. Indien u nog verdere vragen heeft kunt u contact opnemen met uw Samsung Electronics
onderhoudsdienst.
1. Plaats de koelkast op een geschikte plaats met voldoende ruimte tussen de muur en de
koelkast. Raadpleeg hiertoe de installatie-instructies in deze handleiding.
2. Wanneer de koelkast is aangesloten, controleer dan of de verlichting aan gaat wanneer u een
deur opent.
3. Stel de temperatuurregelaar in op de laagste temperatuur en wacht gedurende een uur.
De vriezer moet nu afkoelen en de motor moet rustig draaien.
4. Na het inschakelen van het apparaat zal het enige uren duren om de gewenste temperatuur te
bereiken.
Wanneer de koelkast afdoende gekoeld is kunt u uw etenswaren in de koelkast plaatsen.
30_ instellingen
DE KOELKAST GEBRUIKEN
Het bedieningspaneel gebruiken
02 GEBRUIK
34";6%
34"4//V
1
2
3
4
5
6
7
Verkort de tijd die nodig is om producten in de vriezer in te vriezen. Dit
kan handig zijn wanneer u producten wilt invriezen die snel bederven of
POWER FREEZE TOETS
wanneer de temperatuur in de vriezer drastisch gestegen is (bijvoorbeeld
omdat de deur was opengelaten).
Druk op de Freezer toets om de vriezer in te stellen op de door u gewenste
FREEZER TOETS
temperatuur, u kunt de temperatuur instellen tussen -14°C (8°F) en -25ºC
(-14°F).
Gebruik deze toets om te kiezen tussen Cubed, Crushed of om de
ICE TYPE TOETS
ijsmachine uit te schakelen.
Wanneer u het filter gaatvervangen, druk dan gedurende 3 seconden op
FILTER CHANGE TOETS
deze toets om het filterschema opnieuw in te stellen.
Indien u op vakantie of een zakenreis gaat of wanneer u de koelkast niet
nodig heeft druk dan op de Vacation toets. Wanneer u op de vacation toets
VACATION TOETS
heeft gedrukt zal het Vacation symbool verlicht worden.
Het is belangrijk om geen voedsel in de versvoedsel afdeling te laten
en houd de deur gesloten wanneer u de Vacation functie kiest.
Door gelijktijdig op de Power Cool toets en de Fridge toets te drukken
gedurende 3 seconden, zullen alle toetsen worden geblokkeerd. De
CHILD LOCK FUNCTIE
waterdispenser en de ijsmachine zullen nu niet werken. Om deze functie
uit te schakelen, drukt u opnieuw gedurende 3 seconden op deze toetsen.
Druk op de Fridge toets om de koelkast in te stellen op de door u
FRIDGE TOETS
gewenste temperatuur.
U kunt de temperatuur instellen tussen 1°C en 7°C (34°F en 45°F).
gebruik_31
Het gebruik van uw SAMSUNG
side-by-side koelkast
GEBRUIK VAN HET DIGITALE SCHERM
“88” deel op de vriezer geeft de huidige vriezertemperatuur aan.
“88” deel op de koelkast geeft de huidige koelkasttemperatuur aan.
RSA1Z/U/D
RSA1S/N/V
Power Freeze
Dit icoon zal branden wanneer u de “Power Freeze” optie activeert. “Power Freeze” is ideaal
wanneer u veel ijs nodig heeft. Druk op de Power Freeze toets en de ijsproductie zal toenemen.
Wanneer u genoeg heeft, druk dan opnieuw op deze toets deze “Power Freeze” optie uit te
schakelen.
Wanneer u deze functie gaat gebruiken zal het energieverbruik van de koelkast omhoog gaan.
Deze functie dient ten minste 24 uur voordat u grote hoeveelheden voedsel in de vriezer gaat
plaatsen te worden geactiveerd.
32_gebruik
Filter aanduiding
Wanneer de filter indicator brand is het tijd om het filter te vervangen. Dit gebeurt normaal
gesproken elke 6 maanden.
Na het verwijderen van het oude waterfilter en het plaatsen van een nieuw (zie pagina 26 voor
instructies hoe u dit doet), stelt u het filter statuslampje opnieuw in door gedurende 3 seconden op
de Ice Type toets te drukken.
Het licht gaat weer branden na ongeveer 6 maanden om u te laten weten dat u het waterfilter
dient te vervangen.
Kinderslot
Dit icoon zal branden wanneer de kinderslotfunctie heeft ingeschakeld door gedurende 3
seconden op de Vacation toets en de Fridge toets te drukken.
Druk opnieuw gedurende 3 seconden op deze toetsen om het te deactiveren.
Cubed ijs, Crushed ijs en de ijsmaker uitschakelen.
Geniet van cubed (blokjes) of crushed (verbrijzeld) ijs door
uw voorkeur te kiezen op het digitale bedieningspaneel.
Indien u geen ijs nodig heeft kunt u deze optie uitschakelen
om water en energie te besparen.
Het ijstype licht geeft het type ijs aan (of geen ijs) dat u heeft
gekozen.
IJs type
Cubed
(blokjes)
Crushed
(verbrijzeld)
Ice Off
(geen ijs)
CONTROLEER DE TEMPERATUUR
Controleer de vriezertemperatuur
De vriezertemperatuur kan worden ingesteld tussen -14°C (8°F) en -25ºC (-14°F) om aan uw
behoeften te voldoen. Druk herhaaldelijk op de Freezer toets totdat de gewenste temperatuur
wordt getoond in het temperatuurvenster. Denk erom dat voedsel zoals roomijs kan smelten bij
-16ºC (4°F).
Het temperatuurvenster zal opeenvolgend de temperatuur weergeven van -14°C (8°F) tot -25ºC
(-14°F). Wanneer het scherm -14ºC (8°F) heeft bereikt, zal het opnieuw beginnen bij -25ºC
(-14°F).
Vijf seconden nadat de nieuwe temperatuur is ingesteld zal het scherm de huidige temperatuur
weergeven. Dit getal zal wijzigen wanneer de vriezer de nieuwe temperatuur aan gaat nemen.
De bovenste en onderste laden van dit model bestaan uit een 2-sterren vriesindeling, zodat de
temperatuur hierin enigszins hoger is dan in de rest van het vriescompartiment.
Controleer de koelkasttemperatuur
De koelkasttemperatuurkan worden ingesteld tussen 7C (45°F) en 1ºC (34°F) om aan uw
behoeften te voldoen. Druk herhaaldelijk op de Fridge toets totdat de gewenste temperatuur
wordt getoond in het temperatuurvenster.
Het temperatuur controleproces voor de koelkast werkt net zoals bij het vriezerproces.
Druk op de Fridge toets om de door u gewenste temperatuur in te stellen. Na een aantal
seconden zal de temperatuur van de koelkast richting de nieuw ingestelde temperatuur gaan. Dit
zal worden weergegeven op het digitale venster.
De temperatuur van de vriezer of de koelkast kan stijgen wanneer de deuren te vaak worden
geopend, of wanneer er een grote hoeveelheid warm of heet voedsel in wordt geplaatst.
Dit kan er toe leiden dat het digitale venster gaat knipperen. Wanneer de vriezer en de
koelkast terug zijn op hun ingestelde temperaturen zal het knipperen stoppen.
Indien het knipperen doorgaat, kan het noodzakelijk zijn om uw koelkast opnieuw in te stellen.
Verwijder de stekker uit het stopcontact, wacht ongeveer 10 minuten en steek hem dan weer in
het stopcontact.
gebruik_33
02 GEBRUIK
Wanneer u het waterfilter niet gebruikt, druk dan langer dan 5 seconden op de Ice Typetoets, het
Filter lampje en de tekst Filter Change zullen uit gaan.
Het gebruik van uw SAMSUNG
side-by-side koelkast
GEBRUIK DE IJS- EN KOUDWATERDISPENSER
Druk op de Ice Type toets om het type ijs van uw keuze te selecteren
Geen ijs
Selecteer dit wanneer u de
ijsmaker uit wilt schakelen
IJs wordt gemaakt in blokjes. Wanneer u “Crushed” selecteert, zal de ijsmaker de blokjes
verbrijzelen.
IJs produceren
Plaats uw glas onder de opening en druk zachtjes tegen de
hendel met uw glas. Zorg ervoor dat uw glas recht onder de
opening is om te voorkomen dat het ijs wegschiet.
Duw
Gebruik de waterdispenser
Plaats uw glas onder de opening en druk zachtjes tegen de
hendel met uw glas. Zorg ervoor dat uw glas recht onder de
opening is om te voorkomen dat het water wegspat.
Duw
• Houd uw vingers, handen en alle ongeschikte objecten uit de ijsgoot en de ijsemmer.
- Dit kan leiden tot verwondingen of materiële schade.
WAARSCHUWING • Steek nooit een vinger of een object in de opening van de dispenser.
- Dit kan leiden tot verwondingen.
• Gebruik alleen de ijsmaker die geleverd is bij de koelkast.
• De watervoorraad van de koelkast mag alleen worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde
technicus en alleen maar worden aangesloten op drinkwater.
• Om de ijsmaker goed te laten functioneren is een waterdruk van 138 ~ 862 Kpa vereist.
• Wanneer u op een lange vakantie of zakenreis gaat en de ijsdispenser niet zal gebruiken, sluit
dan de waterkraan.
VOORZICHTIG
- Anders kan er lekkage optreden.
• Veeg een teveel aan vocht weg van de binnenkant en laat de deuren open.
- Anders kunnen zich schimmels en een onaangename geur ontwikkelen.
34_ gebruik
PLATEAUS EN LADEN
Vriezer
IJsgoot(optioneel)
02 GEBRUIK
IJsemmer (optioneel)
Lampbedekking
Glazenplateaus
Deurvakken
Laden (optioneel)
Dorpel
Koelkast
Lampbedekking
Melkproduktenvak
Glazenplateau
Opbergbakje
Flessenhouder (optioneel)
Deurvakken
Groenten- & fruitladen
(optioneel)
CoolSelect Duo
(optioneel)
gebruik_35
Het gebruik van uw SAMSUNG
side-by-side koelkast
VOEDSEL BEWAREN
Voedsel in de vriezer bewaren
De Samsung Side-By-Side koelkast is ontworpen met maximale ruimtebesparende functies en
extra’s. Hier zijn enkele van de aangepaste compartimenten die wij hebben gecreëerd om uw
voedsel verser en langer te bewaren. Denk er om dat om te voorkomen dat allerlei luchtjes in het
ijs trekken, bewaard voedsel nauwgezet dient te worden ingepakt en zo luchtdicht als mogelijk is.
Voor meer ruimte kunt u de vrieslade(n) verwijderen, behalve de onderste vrieslade en de
ijsladen (voor de modellen RSA1S***, RSA1N***, RSA1V*** en RSA1W***), omdat deze
geen invloed heeft op de thermische en mechanische eigenschappen. Het vastgestelde
opslagvolume van de vriesruimte wordt berekend zonder deze laden.
10
5
1
7
2
12
3
9
11
4
8
Dit product gaat het meest efficiënt met energie om als u alle schappen, laden en manden op de
oorspronkelijke positie laat, zoals weergegeven in de illustratie op pagina .
36_ gebruik
Voedsel in de vriezer bewaren
IJSGOOT
1
WAARSCHUWING
Houd uw vingers, handen en alle ongeschikte objecten uit de ijsgoot en de
ijsemmer. - Dit kan leiden tot verwondingen of materiële schade.
Deze kunnen worden gebruikt om alle typen bevroren
voedsel in op te slaan.
3 DEURVAKKEN
Deze kunnen worden gebruikt voor kleine hoeveelheden
bevroren voedsel.
4 LADEN
Deze kunnen het beste worden gebruikt voor vlees of
droog voedsel.
Verpak deze producten zorgvuldig in diepvriesfolie of
ander geschikt verpakkingsmateriaal of bakjes.
02 GEBRUIK
2 PLATEAUS
Voedsel in de vriezer bewaren
5 PLATEAUS
Ontworpen om breukbestendig te zijn. Deze kunnen worden
gebruikt voor alle typen voedsel en dranken.
Cirkelvormige sporen op het glas zijn een normaal fenomeen
en kunnen worden verwijderd met een vochtige doek.
7 OPBERGBAKJE
De beste plaats om eieren in te bewaren.
Plaats het opbergvakje op de plank zodat u er gemakkelijk
bij kunt.
COOLSELECT DUO
8 (OPTIONEEL)
Helpt om de smaak te bewaren en de versheid van uw
voedsel te verlengen. Gebruik het om vlees, groenten, kip,
vis of ander voedsel dat regelmatig gebruikt wordt in te
bewaren.
FRUIT & GROENTE
9 LADE
Gebruik deze om de versheid van uw groente en
fruit te verlengen. Het is speciaal ontworpen om het
vochtigheidsniveau in de lade te handhaven.
Kan worden gebruikt om kleine melkproducten zoals boter
q; MELKPRODUCTENVAK of margarine, yoghurt of kaas in te bewaren.
qa DEURVAKKEN
FLESSENVAK
qs (OPTIONEEL)
Ontworpen om grote, onhandige eenheden zoals grote
flessen en bewaardozen in te bewaren.
Kan worden gebruikt om veel gebruikte producten zoals
blikjes en snacks in op te bergen en geeft toegang tot
deze artikelen zonder de deur te hoeven openen.
Flessen dienen dicht op elkaar te worden gepakt zodat zij niet kantelen en omvallen wanneer de
koelkastdeur wordt geopend.
• Indien u van plan bent gedurende een langere tijd weg te gaan, leeg dan de koelkast en schakel
deze uit. Veeg overmatig vocht weg van de binnenkant van het apparaat en laat de deuren open.
Dit helpt de ontwikkeling van schimmels en een onaangename geur te voorkomen.
WAARSCHUWING
• Indien de koelkast gedurende een langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit het
stopcontact.
- beschadiging van de isolatie kan brand veroorzaken.
gebruik_37
Het gebruik van uw SAMSUNG
side-by-side koelkast
HET GEBRUIK VAN DE COOLSELECT DUO (OPTIONEEL)
De COOLSELECT Duo is ontworpen om uw drukke leven iets eenvoudiger te maken.
Vlees
Wanneer MEAT is geselecteerd, zal de temperatuur van
de CoolSelect Duo geschikt zijn voor de opslag van vlees
of ham door koude van de vriezer binnen te laten. Deze
optie helpt tevens om vlees of ham langer vers te houden.
Groenten
Wanneer GROENTEN is geselecteerd, zal de temperatuur
van de CoolSelect Duo geschikt zijn voor de opslag van
groente of fruit door geen koude van de vriezer binnen te
laten. Deze optie helpt tevens om groente of fruit langer
vers te houden.
Wanneer “VLEES of GROENTEN” in gebruik is, dient u alle producten die u niet wilt laten
beïnvloeden uit de lade te halen.
38_ gebruik
VERWIJDER DE VRIEZERACCESSOIRES
Het schoonmaken en herinrichten van de vriezer gebeurt in een handomdraai.
1. Verwijder het glasplateau door het plateau zover
naar buiten te trekken als mogelijk is. Til het
plateau vervolgens omhoog en haal het eruit.
Haak
02 GEBRUIK
VOORZICHTIG
Het plateau kan zijn uitgevoerd met of zonder
haken. In het geval dat het geen haken heeft moet
het plateau diep in de vriezer worden geplaatst, zie
afbeeldingZo niet kan het plateau uit de koelkast
vallen.
Blok
2. Verwijder het deurvak door het deurvak met beide handen
vast te nemen en dan voorzichtig op te tillen.
3. Verwijder de kunststoflade door deze naar buiten te trekken
en dan rustig op te tillen.
4. Verwijder de ijsemmer door deze op te tillen en dan naar
buiten te trekken.
5. Verwijder de dorpel door zowel de vriezer- als de
koelkastdeur te openen en de drie schroeven te verwijderen.
Wanneer de schroeven zijn verwijderd, neem dan het paneel
weg. Om het terug te plaatsen, duwt u het eerst terug in de
originele positie en draai de drie schroeven vast.
Gebruik niet te veel kracht wanneer u de dorpel verwijderd.
Anders kan de dorpel breken en verwondingen veroorzaken.
gebruik_39
Het gebruik van uw SAMSUNG
side-by-side koelkast
VERWIJDER DE KOELKASTACCESSOIRES
1. Verwijder het glasplateau door het plateau zover
naar buiten te trekken als mogelijk is. Til het
plateau vervolgens omhoog en haal het eruit.
VOORZICHTIG
Het plateau kan zijn uitgevoerd met of zonder
haken. In het geval dat het geen haken heeft moet
het plateau diep in de vriezer worden geplaatst, zie
afbeelding. Zo niet kan het plateu uit de koelkast
vallen.
Haak
Blok
2. Verwijder de groente & fruit lade door op de inspringing aan
de linker en rechter binnenkant van de groente ladedeksel te
drukken en deze naar u toe te trekken.
Houd de lade vast met één hand, til het enigszins op terwijl u
het voorwaarts trekt en neem het uit de koelkast.
3. Verwijder het deurvak door het deurvak met beide handen
vast te nemen en dan voorzichtig op te tillen.
Voordat u accessoires gaat verwijderen, dient u eerst al het voedsel uit de weg te halen.
Indien mogelijk verwijder dan al het voedsel om de kans op ongelukken te verminderen.
40_ gebruik
Het gebruik van uw SAMSUNG
side-by-side koelkast
DE KOELKAST REINIGEN
HET INTERIEUR REINIGEN
Reinig de binnenkant en de accessoires met een mild
reinigingsmiddel en veeg het daarna droog met een zachte doek.
U kunt de laden en plateaus verwijderen om beter te kunnen
reinigen. Zorg ervoor dat zij droog zijn voordat u ze weer terug
plaatst.
HET EXTERIEUR REINIGEN
Reinig het digitale paneel en het scherm met een schone, zachte
doek.
Spuit water op de schoonmaakdoek in plaats van het direct
op het oppervlak van de koelkast te sproeien. Dit help met het
gelijkmatig verspreiden van het vocht op het oppervlak. De
deuren, handvatten en oppervlak van de behuizing dienen te
worden gereinigd met een mild reinigingsmiddel en daarna
gedroogd met een zachte doek. Om ervoor te zorgen dat uw
apparaat er op zijn best uitziet dient het twee keer per jaar te
worden gepoetst.
Gebruik geen benzeen, thinner of Clorox™ voor reiniging.
Deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen
WAARSCHUWING en u riskeert de kans op brand.
HET REINIGEN VAN DE RUBBEREN
DEURAFSLUITING
Als de rubberen deurafsluitingen vies zijn kunnen de deuren niet
goed sluiten en kan de koelkast niet goed functioneren. Houd de
deurafsluitingen vrij van gruis of vuil door de deuren te reinigen
met een mild reinigingsmiddel en een vochtige doek. Veeg het
droog met een schone, zachte doek.
Sproei geen water op de koelkast terwijl deze is ingeschakeld, dit
kan leiden tot een elektrische schok. Reinig de koelkast niet met
VOORZICHTIG benzeen, thinner of autoreinigingsmiddel vanwege de kans op
brand.
HET REINIGEN VAN DE THUISBAR
Gebruik een vochtige doek om de ijs- en waterdispenser te
reinigen.
Veeg het droog met een schone, zachte doek.
gebruik_41
02 GEBRUIK
Uw Samsung Side-By-Side koelkast verzorgen verlengt de levensduur van het apparaat en houdt het geur- en
kiemvrij.
Het gebruik van uw SAMSUNG
side-by-side koelkast
DE BINNENLAMPEN VERVANGEN
WAARSCHUWING
42_ gebruik
Vervang de LED lamp niet zelf. Neem hiervoor indien nodig contact op met
de gespecialiseerde servicemedewerkers.
Zorg ervoor dat de nieuwe LED lamp hetzelfde type is als de oude.
Breek de behuizing van de lamp niet.
HET GEBRUIK VAN DE DEUREN
De deuren van de koelkast zijn voorzien van een speciale open- en sluitfunctie om te garanderen dat de
deuren goed dicht gaan en volledig afsluiten.
Nadat de deur tot een bepaald punt is geopend, blokkeert deze en blijft open staan. Als de deur op een kier
staat voorbij de blokkering, gaat hij automatisch dicht.
02 GEBRUIK
gebruik_43
probleemoplosser
PROBLEEM
De koelkast werkt
helemaal niet of koelt
niet voldoende.
De voedingswaren in de
koelkast zijn bevroren.
U hoort vreemde
geluiden.
De voorste hoeken en
zijkanten van de kast
zijn warm; er treedt
condens op.
Er komt geen ijs uit de
dispenser.
U hoort borrelen in de
koelkast.
Er hangt een
onaangename geur in
de
koelkast.
De wanden van de
vriezer vriezen aan..
Waterdispenser werkt
niet.
44_ probleemoplosser
OPLOSSING
• Controleer of de stekker correct op het stopcontact is aangesloten.
• Is de temperatuur op het display correct ingesteld? Probeer een lagere
temperatuur.
• Staat de koelkast in direct zonlicht of staan er warmtebronnen in de buurt?
• Staat de achterkant van de koelkast te dicht bij de muur en kan daarom de lucht
niet goed circuleren?
• Is de temperatuur op het display correct ingesteld? Probeer een warmere
temperatuur.
• Is de omgevingstemperatuur te laag?
• Hebt u voedingswaren met een hoog watergehalte in het koudste gedeelte
van de koelkast geplaatst? Probeer deze producten te verplaatsen naar de
hoofdruimte van de koelkast en laat ze niet in de CoolSelect Duo™ lade staan.
• Controleer of het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond staat.
• Staat de achterkant van de koelkast te dicht bij de muur en kan daarom de lucht
niet goed circuleren?
• Is er iets achter of onder de koelkast gevallen?
• U hoort een tikkend geluid van binnenuit de koelkast. Dit is normaal. Het komt
omdat verschillende onderdelen krimpen of uitzetten door de temperatuur in de
koelkast.
• De warmte wordt gedeeltelijk veroorzaakt door anticondensators die zijn
geïnstalleerd in de voorste hoeken van de koelkast ter voorkoming van
condensvorming.
• Is de koelkastdeur op een kier? Er kan condensvorming optreden als de deur
langere tijd open blijft staan.
• Hebt u 12 uur na installatie van de waterleiding gewacht met aanzetten van de
ijsmaker?
• Is de waterleiding aangesloten en staat de afsluitkraan open?
• Hebt u de ijsfunctie handmatig uitgeschakeld? Let erop dat ijstype is ingesteld
op Cubed of Crushed.
• Is er ijs dat de ijsruimte blokkeert?
• Is de temperatuur van de vriezer te hoog? Probeer de vriezertemperatuur te
verlagen.
• Dit is normaal. Het borrelen wordt veroorzaakt door koelvloeistof die door de
koelkast circuleert.
• Is er eten gemorst?
• Let erop dat sterk ruikende voedingswaren (bijvoorbeeld vis) luchtdicht worden
verpakt.
• Maak uw koelkast regelmatig schoon en gooi bedorven of verdacht voedsel
weg.
• Is de ventilator geblokkeerd? Verwijder eventuele voorwerpen die de vrije
luchtdoorstroming hinderen.
• Zorg dat er genoeg ruimte is tussen opgeslagen voedingswaren, zodat er
voldoende ventilatie is.
• Is de vriezerdeur goed gesloten?
• Is de waterleiding aangesloten en staat de afsluitkraan open?
• Is de waterleiding verbogen of ingedeukt?
Zorg ervoor dat de buizen niet afgekneld worden.
• Is het waterreservoir bevroren, doordat de koeltemperatuur te laag is?
Selecteer een hogere instelling op het LED-scherm.
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Netherlands (Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal
duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader,
headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen
worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het
milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering
te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en
op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van
materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar
ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te
vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten
recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product
en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor
verwijdering worden gemengd.
MEMO
MEMO
Suggesties of vragen?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA
051 331 999
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , share cost tariff
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
www.samsung.com/fr
GERMANY
www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land
line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815 56480
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
www.samsung.com
POLAND
PORTUGAL
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
Download PDF