Mitsubishi | HS-7496E | HS-7496E

MITSUBISHI
Uživatelský manuál
Pomaloběžný
videorekordér
HS-7496E
spol. s r.o .
Tento návod je volným překladem originální anglické verze.
Bezpečnostní upozornění
VIDEOREKORDÉRU ŠKODÍ KONDENZOVANÁ VLHKOST
 Co je to kondenzace ?
 Příkladem kondenzace je “orosení” sklenice na vnějším povrchu, nalejeme-li do ní chlazený nápoj.

Při přenesení videorekordéru ze studeného do teplého prostředí může dojít ke kondenzaci vlhkosti na mechanismu
posunu pásky. V tomto případě zapněte videorekordér do zásuvky, zapněte jej tlačítkem POWER a nechte jej
zapnutý - tj. bez spouštění nahrávání / přehrávání po dobu cca 2 hod. Videorekordér je vybaven topným okruhem,
který během této doby vysuší vnitřek přístroje tak, aby nedošlo ke zničení přístroje nebo pásku vlivem kondenzované
vlhkosti.

 Kondenzace vlhkosti vzniká zejména :




Při přenesení videorekordéru z venkovního do vnitřního prostředí, nebo z chladné místnosti (skladu) do teplé.
Při rychlé temperaci chladné místnosti.
Při vysoké vlhkosti prostředí.
Pozn:
 Neumisťujte videorekordér do místa kde proudí studený vzduch - např. z klimatizace.
 Nestavte jakékoliv nádoby s vodou na videorekordér (vázy, šálky apod.)
NIKDY NESTAVTE TĚŽKÉ PŘEDMĚTY NA VIDEOREKORDÉR (např. TV)
Nikdy se nedotýkejte a nestrkejte žádný předmět dovnitř přístroje
Jakékoliv cizí předměty vkládané do přístroje představují nebezpečný hazard, který může navíc způsobit rozsáhlé škody
na přístroji.
Zacházejte opatrně se síťovou šňůrou
Poškození síťové šňůry může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Při odpojování ze sítě, držte jen vidlici a
opatrně ji vysuňte ze zásuvky.
Při dlouhodobém nepoužívání odpojte přístroj ze sítě
Vypněte hlavní vypínač (POWER) na přístroji a odpojte celý videorekordér ze sítě při dlouhodobějším nepoužívání.
Zajištění správné ventilace
Nezakrývejte četné ventilační otvory na přístroji. Umístěte přístroj na rovný a hladký povrch a během provozu se ujistěte,
že přístroj není přikrytý.
Po ukončení používání
Vždy vyjměte kazetu a vypněte síťovým tlačítkem.
Péče o povrch přístroje
Nepoužívejte roztoky na bázi petroleje nebo abrasivní čistící prostředky. Odpojte přístroj ze sítě a povrch očistěte měkkým
hadříkem lehce navlhčeným mýdlovou vodou. PVC kabely a šňůry nesmí být v dlouhodobém kontaktu s povrchem
přístroje.
Vhodné umístění
Pro kvalitní fungování přístroje a dlouhodobou spolehlivost zvolte prostředí vyhovující těmto podmínkám:
1/ Místo dobře větrané, nevystavené přímému slunečnímu svitu nebo v blízkosti topných zařízení.
2/ Vyhněte se místům kde působí vibrace nebo se mohou generovat ionty kyselin, sulfidů.
3/ Neumisťujte přístroj do míst s vysokou vlhkostí a prašností, s olejovými výpary, vodní párou, magnetickým polem.
Pozn: Nikdy nepřemisťujte videorekordér, je-li uvnitř videokazeta.
Péče o videokazety




chraňte kazetu před otřesy a nárazy
neumisťujte kazetu do míst se silným magnetickým polem (el. motor, transformátor, magnet)
nenechávejte kazetu na přímém slunci nebo ve vlhkém či prašném prostředí
kazetu skladujte v pouzdře ve svislé poloze
Tento videorekordér je kompatibilní s požadavky norem 89/336/EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC, EN 50082-1, EN
55022. Přístroj je vyráběn v souladu s EN60065.
Upozornění: Předcházejte el. šoku či požáru - nevystavujte přístroj vlhkosti či dešti.
Vlastnosti zařízení
llpp
Až 96 hod. záznamu: ideální videorekordér do zabezpečovacích / sledovacích systémů.
Tento pomaloběžný videorekordér je určen především pro záznam v oblasti průmyslu, vzdělávání a zabezpečovací
technice. Kromě běžného 3 a 6 hod. záznamu umožňuje záznam 18, 72 nebo 96 . Je možné přehrávání snímek po
snímku včetně zrychleného přehrávání.
Tyto vlastnosti předurčují použití videorekordéru do zabezpečovacích sledovacích systémů v bankách, veřejných
budovách, ke sledování dopravy a parkovišť, stejně jako pro vědecké aplikace - sledování růstu rostlin, chování zvířat.
Záznam zvuku
V módu 3H, 6H nebo L(lineární) 18H, lze nahrávat a ve shodném režimu přehrávat kromě obrazu i zvuk.
Rozlišení a kvalita obrazu
Tento videorekordér má rozlišení > 330 řádků v černobílém módu a > 240 řádků v barevném režimu (SP).
Indikátor zbytku pásku
Grafická indikace zbytku pásku na displeji a / nebo indikace posledních 3 min. do konce pásku v režimu 3 hod.
Automatické čištění hlav
K zajištění spolehlivého provozu čistí přístroj hlavičky při každém zasunutí videokazety.
Jednoduché nastavení pomocí menu na monitoru
Obrazovkové menu zjednodušuje nastavení přístroje. Nastavení lze provádět bez připojeného vstupního videosignálu.
Snadné vyhledávání poplachového záznamu
Na počátek každého poplach. záznamu je vložen index. Počátek nahrávky lze zkontrolovat v Alarm List / Maintenance.
Vyhledávání podle času a datumu
Vložením datumu a času videorekordér automaticky vyhledá odpovídající část záznamu.
Externí nastavení hodin
Přivedením signálu na svorku RST (reset) IN lze posunout hodiny videorekordéru na nejbližší hodinu.
Kontrola funkce nahrávání
Korektnost nahrávání lze potvrdit stiskem tlačítka PLAY během nahrávání.
Mód uzamknutí
Videorekordér lze v nastaveném módu uzamknout, tzn. nemůže dojít k přenastavení v průběhu nahrávání třetí osobou.
Speciální režimy přehrávání
Přehrávání zastaveného obrazu, rychlé vyhledávání, zpětné přehrávání, oboustranné přehrávání snímek po snímku,
prohlížení záznamu při pomalém i rychlém převíjení.
JOG dial-kolečko / Shuttle ring-kroužek
Používané k vyhledání požadovaného obrázku. Pomocí Shuttle můžete nastavit rychlost přehrávání a pomocí JOG hledat
snímek po snímku.
Nejrůznější druhy záznamů pro různé potřeby
Přístroj umožňuje množství různých záznamů, včetně dle denního nebo týdenního časového programu, opětovného
záznamu při dosažení konce pásky, spuštění záznamu při obdržení poplachového signálu, apod.
Ochrana proti výpadku napájení
Parametry záznamu, včetně datumu, času a časového programu jsou při výpadku napájení uloženy do záložní paměti, tj.
po obnovení napájení přístroj pokračuje v normálním provozu. Čas výpadku napájení je indikován na monitoru.
Zobrazení doby používání
Celková doba nahrávání / přehrávání se ukládá do el. nezávislé paměti. Údaj, který je možno zobrazit na monitoru slouží
jako vodítko pro výměnu hlaviček videorekordéru.
Počítadlo přehrání kazety
Zobrazuje počet přehrání jedné kazety. Slouží jako vodítko pro výměnu vícekrát nahrávané kazety.
Nastavení letního času
Stiskem jediného tlačítka lze jednoduše hodiny posunout o 1 hod.
1
Vlastnosti a funkce
1/ POWER - síťový spínač přístroje se světelnou indikací zapnutého stavu.
2/ EJECT - tlačítko pro vysunutí videokazety.
3/ Otvor pro vložení videokazety.
4/ STOP - okamžité zastavení pásky a všech s tím spojených funkcí.
5/ REC - spuštění nahrávání.
6/ JOG kolečko - k prohlížení snímek po snímku a nastavení MENU.
7/ SHUTTLE kroužek - k nastavení rychlosti přehrávání a nastavení MENU. Pootočením kroužku doprava se
spouští posun pásku dopředu (forward) nebo hledání vpřed. Pootočením doleva se naopak převíjí pásek
zpět (rewind) nebo zpátky vyhledává. Používá se též k resetu záznamu - poplachového listu, listu výpadků
napájení, časového programu a k inicializaci nastavení MENU.
8/ PLAY - spuštění přehrávání záznamu.
9/ PAUSE / SHUTTLE HOLD - během nahrávání zastaví posun pásku - po opětovném stisku nahrávání
pokračuje. Při přehrávání záznamu zastaví obraz - po opětovném stisku pokračuje normální přehrávání.
Stisknutí PAUSE a jeho držení po pootočení kroužku SHUTTLE nezastavuje pásek, ale umožňuje
rychlé přehrávání a to i když se SHUTTLE uvolní.
10/ COUNTER MEMORY / SKIP / INDEX - sdružené tlačítko.
Counter memory (paměť stavu počítadla) po stisku se pásek převine na pozici “00000 a v této pozici se
zastaví. Skip spouští automaticky počátky všech poplachových záznamů. Index umožňuje nalézt počátky
jednotlivých poplachových záznamů.
11/ TIMER REC - spouští nahrávání podle vytvořeného časového programu.
12/ REC / PLAY MODE - nastavuje rychlost nahrávání a přehrávání 3H, 6H, L18H, 72H nebo 96H.
13/ COUNTER RESET - stiskem se provádí vynulování počítadla pásku.
14/ DISPLAY - stiskem se vyvolává hlavní nabídka (main menu) na monitoru, opětovným stiskem se vrací
zpět.
15/ POSITION / VERTICAL ADJUST a/ stiskem (+) se údaj čas/datum na monitoru posunuje doprava, (-) dolů (kromě případu, kdy je zobrazeno
varovné hlášení).
b/ nahrazuje tlačítko STILL u předchozího modelu, eliminuje vibrace při zastaveném obraze či pomalém /
rychlém přehrávání.
16/ TRACKING (-) / TRACKING (+) - nastavení stopy, použijte v případě výskytu šumu při přehrávání,
zpětném a pomalém přehrávání.
17/ PICTURE - nastavení obrazu od měkčího do ostřejšího.
18/ LOCK - stiskem tlačítka (tužkou) se videorekordér uzamkne v nastaveném módu a ovládací tlačítka se
stanou nefunkční do opětovného stisku tlačítka.
19/ VIDEO - přepínač černobílé / barevné nahrávání-přehrávání (dle vstupního signálu).
2
Vlastnosti a funkce
1/ M (COUNTER MEMORY) - indikace při převíjení dle paměti počítadla.
2/ PL (POWER LOSS) - indikace výpadku napájení během nahrávání.
3/ ALARM - bliká v průběhu poplachového nahrávání a zůstává svítit po skončení nahrávání.
4/ INDEX - bliká během nahrávání polachového nebo datum/čas indexu při změně hodiny a svítí během
vyhledávání dle indexu.
5/ MODE - indikace vybraného módu (3H..) nahrávání / přehrávání. V režimu vyhledávání dle indexu zobrazuje
číslo indexu.
6/ SKIP - indikace módu skokového vyhledávání.
7/ Indikace módu záznamu - EP svítí probíhá-li nahrávání v módu 6H, L18H, 72H nebo 96H nebo se přehrává
kazeta nahraná v tomto módu. SP svítí, probíhá-li nahrávání v módu 3H, nebo se přehrává kazeta nahraná v
módu 3H.
8/ REPEAT - indikace nastavení opětovného záznamu po dojetí pásku na konec kazety v menu TAPE END REPEAT nebo ALARM.PROT.
9/ Indikace stavu kazety - rozsvítí se po zasunutí kazety, simuluje pohyb pásku.
10/ TIMER REC - indikace nahrávání dle časového programu (TIMER REC nastaven na ON)
11/ Indikátor zbytku pásku - ukazuje přibližnou pozici pásku, S= začátek, E=konec.
12/ REC - svítí během nahrávání.
13/ PLAY - svítí během přehrávání.
14/ EMGCY (EMERGENCY REC zapnuto na ON) - indikace zapnutého tísňového režimu záznamu.
15/ LOCK - indikace zapnutého módu bezpečnostního zámku.
16/ COUNTER - stav počítadla pásky.
3
Vlastnosti a funkce
Pozn: Ujistěte se, že přístroj není připojen k síti před propojováním zadních konektorů.
1/ AC - síťová zdířka, vsuňte dodanou šňůru pevně dovnitř.
2/ SET IN - svorka poplachového vstupu, zde se připojuje poplachový sensor.
3/ RST IN - vstupní svorka pro externí ukončení poplachového nahrávání, je-li doba poplachového nahrávání
nastavena na MAN 1. Tuto svorku lze též využít na nastavení “hodin” je-li naopak nastaven jiný mód než MAN
1.
4/ REC IN - vstupní svorka k externímu spuštění / zastavení nahrávání, a eventuelnímu připojení dalšího
videorekordéru do serie či synchronímu nahrávání.
5/ GND - zem, pokud kabely jdoucí na ostatní svorky potřebují zem, připojte je na tuto svorku.
6/ ALM OUT - výstupní signál při poplachovém nahrávání na externí alarm.
7/ MODE OUT - výstupní informační signál stavu ve kterém je videorekordér.
8/ CLK OUT - hodinový výstup pro přepínání kamer.
9/ CALL OUT - výstupní signál pro externí signalizaci závady, konec pásku.
10/ RESET - vynulování do původního nastavení - po stisku se vymaže aktuální čas, poplachový a list výpadků
napájení, počítadlo přehrání jedné kazety a přístroj se uvede do polohy stand-by. Je-li ve videorekordéru
založena kazeta - po uvolnění tlačítka RESET se na několik sekund začne přetáčet kazeta, následně se videorekordér vypne.
11/ KONEKTOR DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ - do této zdířky zasuňte konektor dálkového ovládání R-7100.
12/ VIDEO OUT - výstupní BNC konektor pro kompozitní video výstup. Je-li videorekordér vypnutý je na tuto
svorku propojen VIDEO IN (průchod signálu i při vypnutém stavu).
13/ VIDEO IN - vstupní BNC konektor pro kompozitní video signál.
14/ AUDIO OUT - Audio výstup / CINCH.
15/ AUDIO IN - Audio vstup / CINCH.
16/ MIC IN - vstupní zdířka pro připojení mikrofonu (impedance 600 ohm).
4
Propojení s dalšími zařízeními
Odstranění vertikálních vibrací obrazu ve spodní / horní části monitoru
Při sledování zastaveného obrazu (STILL), zpomalené reprodukce, rychlého či normálního přehrávání v módu
3H - 96H ........... se může obrázek chvět.
V tomto případě eliminujte vibrace pomocí stisku tlačítek (+) a (-).
Poznámky k použitému monitoru



Doporučuje se používání speciálního CCTV monitoru.
U některých typů monitorů může docházet k částečným vibracím a distorzi obrazu v horní a dolní části
obrazovky při zastaveném obraze nebo při normálním přehrávání.
Tento jev je poměrně častý při používání běžných TV přijímačů.
5
Nastavení menu
Tento videorekordér se nastavuje dle menu - viz. následující kroky.
1/ Stiskněte tlačítko DISPLAY.
 Zobrazí se HLAVNÍ MENU.
2/ Otočením kolečka JOG vyberte
požadovaný řádek.
 Otáčením doprava se kursor
pohybuje dolů.
 Otáčením doleva se pohybuje
nahoru.
3/ Otočte kroužkem SHUTTLE
doprava.
 Objeví se sub-menu k
vybranému řádku.
4/ Analogicky pomocí kolečka
JOG vyberte položku v sub-menu.
5/ Otočením kroužku SHUTTLE
začne vybraná položka blikat.
6/ Pomocí kolečka JOG změňte
nastavení.
7/ Potvrďte nastavení otočením
kroužku SHUTTLE doprava.
8/ Stiskněte tlačítko DISPLAY.
 Objeví se základní časový mód
displeje.






HLAVNÍ MENU
1 DISPLAY
Nastavuje různé formáty časového módu displeje.
2 TIME DATA SEARCH
Nastavuje čas, datum a směr vyhledávání požadovaného záznamu.
3 TIMER PROGRAM
Nastavuje časový program.
4 RECORDING SET UP
Nastavuje záznamový mód poplach. nahrávání, dobu poplach. záznamu, tísňové nahrávání, mód
nahrávání a one-shot nahrávání.
5 REAR TERMINAL
Nastavuje dělící poměr hodinového výstupu CLOCK OUT, výstupní signál CALL OUT, MODE OUT atd.
6 MAINTENANCE
Zobrazuje a umožňuje smazání poplachového a listu výpadků napájení, inicializaci všech MENU.
7 FIRST TIME SET UP
Sdružuje nastavení, která se provádí na počátku uvádění videorekordéru do provozu - nastavení
aktuálního času/datumu, způsobu provozu videorekordéru při dosažení konce pásky, typu kazety ..
atd.
6
Nastavení menu
DISPLAY
1 NASTAVENÍ MÓDU DISPLEJE (DISPLAY MODE)
Display mode 1: zobrazuje datum a aktuální čas (viz.str.10).
Display mode 2: zobrazuje datum, den týdne, aktuální čas, mód nahrávání.
Display mode 3: nezobrazuje nic - v případě poplach. záznamu zobrazuje
datum, pořadové číslo alarmu atd.
Display mode 4: nezobrazuje nic ani v případě poplach. záznamu.


Při započetí poplach. nahrávání se objevuje pořadové číslo alarmu i je-li nastaven mód displeje 1, 2.
2 NASTAVENÍ VELIKOSTI PÍSMEN (TIME DATE SIZE)
SMALL: písmena na obrazovce jsou menší.
LARGE: písmena na obrazovce jsou větší.
TIME DATA SEARCH
Umožňuje nastavení času, datumu a směru vyhledávání - vyhledá odpovídající část záznamu.
1 NASTAVENÍ ČASU (TIME) - Nastavte hledanou hodinu/minutu pootočením JOG
2 NASTAVENÍ DATUMU (DATE) - Nastavte den/měsíc pootočením JOG
3 NASTAVENÍ SMĚRU VYHLEDÁVÁNÍ (DIRECTION) - Nastavte vyhledávání
dopředu nebo dozadu od místa, kde je nyní pásek.
FORWARD: vyhledávání v dopředném směru.
REVERSE : vyhledávání ve zpětném směru.
 Jestliže požadované místo není nalezeno v jednom směru, videorekordér začne
automaticky vyhledávat v opačném směru.

Po ukončení nastavení, pootočte kroužkem SHUTTLE doprava, čímž se spustí automatické
vyhledávání.
Pozn: Vyhledávání je funkční od referenční indexové značky, kterou vytváří videorekordér na pásce v první celou hodinu
po spuštění.
příklad 1: Nahrávání je nastaveno od 8:30 do 17:30, vyhledávání je možné od 9:00 do 17:30
příklad 2: Nahrávání je nastaveno jednou rychlostí od 7:00 do 14:30, jinou rychlostí do 18:00, vyhledávání je
možné od 7:00 do 14:30 a od 15:00 do 18:00.
 Funkce vyhledávání dle času není možná s kazetou nahranou na jiném videorekordéru než tomto.
 V případě zhoršené kvality záznamu, funkce vyhledávání dle času nemusí korektně fungovat.
TIMER PROGRAM
viz. detailní popis na str. 17.
RECORDING SET UP
1 NASTAVENÍ MÓDU POPLACH. NAHRÁVÁNÍ (ALARM REC MODE)
Otáčením kolečka JOG se mění nastavení 3H -> 6H ->L18H -> 3H
2 NASTAVENÍ DOBY POPLACH. NAHRÁVÁNÍ (ALARM REC DURATION)
Otáčením kolečka JOG se mění nastavení doby poplachového nahrávání
1M(minuta) -> 2M -> 5M -> 10M -> MAN1 -> MAN2 -> 15s(sec) -> 30s -> 45s
-> 1M ...... viz. kapitola “alarmové nahrávání” str.19.
3 NASTAVENÍ TÍSŇOVÉHO NAHRÁVÁNÍ (EMERGENCY REC)
Zapnutí této volby (ON) umožňuje spuštění poplachového nahrávání i v případě, že je videorekordér ve
vypnutém (stand-by) stavu nebo je sice zapnutý, ale je zastavená páska.
7
Nastavení menu
REAR TERMINAL
1 NASTAVENÍ VÝSTUPNÍHO SIGNÁLU NA KONCI PÁSKY (CALL OUT)
Nastavuje mód výstupního signálu ze svorky CALL OUT na konci pásky
během nahrávání. V případě výskytu jakýchkoliv abnormalit ve videorekordéru při
nahrávání je tento signál vysílán bez ohledu na CALL OUT nastavení.
WRGN.TAPE END: Signál je vysílán na konci pásky a v případě výskytu poruchy ve videorekordéru.
WRGN.REMAIN: Signál je vysílán 3 min před dojetím pásky na konec v režimu 3H a v případě výskytu poruchy
ve videorekordéru.
WRGN: Signál je vysílán při nahrávání v případě výskytu poruchy ve videorekordéru.
V závislosti na nastavení činnosti videorekordéru při dojetí na konec pásky (TAPE END v sub menu FIRST TIME SET
UP) je signál CALL vysílán dle následující tabulky.
Nastavení CALL OUT 
Nastavení TAPE END 
WRGN.TAPE END
WRNG.REMAIN
WRNG
STOP
Signál vysílán na konci pásku.
Signál je vyslán 3
min před koncem
pásky.
Signál je vyslán při
výskytu poruchy.
REWIND
Signál vysílán na konci pásku
po dobu 2 sec.


REPEAT



Není-li poplachový
záznam
během nahrávání.



Je poplachový záznam
během nahrávání.
Signál vysílán na konci pásku.


ALARM. PROT
2 NASTAVENÍ FREKVENCE DĚLÍCÍHO POMĚRU (CLOCK OUT)
Nejprve nastavte mód nahrávání.
REC: Při nahrávání v jakémkoliv módu.
T/L-REC: Jen při nahrávání v módu time-lapse (L18H, 72H,96H)
.
Následně nastavte frekvenci dělícího poměru. Otáčením kolečka JOG se mění nastavení
1->2->3->4 ->5->10->15->20->25->30->50 ->60->F(půlsnímek)->1.....
Číslo 1 až 60 představuje počet snímků v kontinuálním 3H nebo 6H módu či počet půlsnímků v módu time-lapse, po
nichž je vyslán signál viz. str. 25. (jeden snímek se skládá ze dvou půlsnímků), F.. znamená jeden půlsnímek.
3 NASTAVENÍ SVORKY (MODE OUT) PRO URČITÝ REŽIM VIDEOREKORDÉRU
Nastavuje se režim ve kterém je aktivní signál na svorce MODE OUT. Otáčením kolečka JOG se vybírá mezi
REC(nahrávání) -> PLAY(přehrávání) -> zapnutý videorekordér (POWER ON) -> kazeta ve videorekordéru (TAPE IN)
-> 3min. do konce pásky (TAPE REMAIN) -> CLOCK ADJ (vysílá signál po 1 sec. když jsou hodiny na 00min:00sec)
-> REC...
4 NASTAVENÍ SVORKY (REC IN)
SERIES: Po příchodu signálu na svorku se spustí nahrávání (sepnutí REC IN + GND nebo úroveň L, tj. 0 až +1.6V
viz shema na str.27)
REC START/END: Nahrává se pouze po dobu přítomnosti vstupního signálu, je-li vstupní signál neaktivní, nahrávání
neprobíhá.
SYNC REC: Video signál z 3 až 9 kamer může být jednotlivě nahráván z přepínače kamer. Tato funkce je možná jen
v módu L18H, viz. kapitola str. 15.
8
Nastavení menu
MAINTENANCE
1 ZOBRAZENÍ PŘEHLEDU VÝPADKU NAPÁJENÍ (POWER LOSS LIST)
Počáteční čas výpadků napájení se ukládá do paměti videorekordéru - viz. tabulka
POWER LOSS LIST. Ta obsahuje max. 3 výpadky napájení - je-li jich více, archivován
zůstává pouze první a poslední dva výpadky.
2 ZOBRAZENÍ PŘEHLEDU ALARMOVÝCH ZÁZNAMU (ALARM LIST)
Čas počátků poplachových záznamů se ukládá do paměti videorekordéru - viz. tabulka
ALARM LIST. Ta obsahuje max. 3 alarmy - je-li jich více, archivován zůstává pouze první a poslední dva alarmy.
3 INICIALIZACE VŠECH MENU (ALL MENU INITIALIZE)
Otočením kroužku SHUTTLE doprava se otevře INICIALIZACE VŠECH MENU a následným otočením - doleva
se všechna menu uvedou do originální podoby, kromě časového programu (TIMER RECORDING). Otočením doprava se beze změny vrátíte zpět do nadřazeného menu.
4 VYMAZÁNÍ TABULKY VÝPADKU NAPÁJENÍ (POWER LOSS LIST CLEAR)
Otočením kroužku SHUTTLE doprava se otevře POWER LOSS LIST CLEAR - následným otočením - doleva
se vymaže obsah tabulky výpadků napájení, otočením - doprava se beze změny vrátíte zpět.
5 VYMAZÁNÍ TABULKY ALARMOVÝCH ZÁZNAMU (ALARM LIST CLEAR)
Otočením kroužku SHUTTLE doprava se otevře ALARM LIST CLEAR - následným otočením - doleva se vymaže
obsah tabulky poplachových záznamů, otočením - doprava se beze změny vrátíte zpět.
FIRST TIME SET UP
1 NASTAVENÍ ČINNOSTI VIDEOREKORDÉRU NA KONCI PÁSKY (TAPE END)
STOP: Pásek se na konci zastaví, indikace END se objeví na displeji, TAPE END
na připojeném monitoru. Je-li svorka CALL OUT nastavena na WRGN.TAPE END, objeví
se na ní signál.
REWIND: Pásek se převine na počátek a zastaví se (neprobíhá-li nahrávání dle časového
programu). Signál CALL je vysílán při nahrávání 2 sec po dojetí na konec pásky, je-li
nastavení WRGN.TAPE END.
REPEAT: Pásek se převine na počátek kazety a nahrávání pokračuje od začátku pásku (přemazávání).
ALARM PROT: Pásek se převine na počátek kazety a nahrávání pokračuje od začátku pásku, avšak pouze není-li na
předešlém záznamu alarmový záznam - je-li, páska se na konci zastaví (tj. nedojde k přemazání poplachového
záznamu). Po dojetí pásku na konec kazety se aktivuje svorka CALL OUT na 2 sec., je-li na pásce alarm. záznam aktivuje
se CALL trvale. Analogicky se objeví na displeji END a TAPE END na monitoru (WRGN.TAPE END).
2 ZAPÍNÁNÍ QUASI VERTIKÁLNÍ SYNCHRONIZACE (QUASI V-SYNC)
ON: Při zapnutí se do výstupního videosignálu vkládá vertikální synchronizační signál - při zastaveném obraze,
pomalém přehrávání, rychlém přehrávání, zpětném přehrávání, rychlém vyhledávání a přehrávání v módech L18,
72H nebo 96H.
Pozn: Některé multiplexery ke korektní funkci vyžadují, aby tato funkce byla vypnuta.
3 NASTAVENÍ TYPU KAZETY (TAPE LENGTH)
Má-li správně fungovat indikace pásku, musí se nastavit typ používané kazety.
E-180: Používáte-li kazetu délky 180 min.
E-240: Používáte-li kazetu délky 240 min.
4 NASTAVENÍ AKUSTICKÉ SIGNALIZACE (bzučáku) ON/OFF (BUZZER)
Nastavuje podmínky za kterých funguje akustická signalizace
WRGN
: Akust. signál je vyslán při jakékoliv poruše ve videorekordéru.
WRGN.REMAIN : Signál je vysílán 3 min před dojetím pásky na konec v režimu 3H a v případě poruchy ve videu.
WRGN.TAPE END : Signál je vysílán na konci pásky a v případě výskytu poruchy ve videorekordéru.
OFF
: Bzučák je odpojen.
9
Nastavení datumu a času
Nastavte přesně čas a datum před nastavováním
časového programu.
<Mód displeje 1>






Den - měsíc - rok
Hodina : minuta : vteřina
Značka letního času nebo poruchy napájení
Pořadové číslo alarmového záznamu
Používá se 24hod. displej, 00:00 značí půlnoc, 12:00 poledne a 15:00 3
hod. odpoledne.
Při poplachovém nahrávání se zobrazí pořadové číslo alarmu.
<Mód displeje 2>









Den - měsíc - rok
Den týdne
Pořadové číslo alarmového záznamu
Hodina : minuta : vteřina
Značka letního času nebo poruchy napájení
Mód nahrávání.
Používá se 24hod. displej, 00:00 značí půlnoc, 12:00 poledne a 15:00
3hod. odpoledne.
Den v týdnu se nastavuje automaticky.
Při poplachovém nahrávání se zobrazí pořadové číslo alarmu.
1/ Stiskněte tlačítko DISPLAY a zobrazí se HLAVNÍ MENU.
2/ Otáčením kolečka JOG vyberte FIRST TIME SET UP.
3/ Otočte kroužkem SHUTTLE doprava a rozbalte sub-menu
FIRST TIME SET UP.
4/ Otáčením kolečka JOG vyberte TIME DATE ADJUST.
5/ Otočte kroužkem SHUTTLE doprava a rozbalte sub-menu
TIME DATE ADJUST.
10
Nastavení datumu a času
6/ Nastavení letního času.
Je-li zapnutá volba letního času, hodiny se automaticky posunou
o 1 hod. dopředu. Otočte kroužkem SHUTTLE doprava a
DAYLIGHT SAVING začne blikat. Otáčením kolečka JOG
vyberte zapnutou ON či vypnutou OFF polohu.
Následným otočením kroužku SHUTTLE doprava se potvrdí výběr a
současně (v tomto menu) přejdete na další položku dolů - otočením
kroužku SHUTTLE doleva se také potvrdí výběr, ale vrátíte se do
původního menu.


Značka letního času se objeví vedle aktuálního času a hodiny se
posunou o 1 dopředu.
Přechod na normální / zimní čas se provede analogicky nastavením
na OFF.
Pozn: Značka poruchy napájení X má zobrazovací prioritu před letním
časem. Značka letního času se objeví automaticky po obnovení
napájení.
7/ Nastavení měsíce.
Otočte kroužkem SHUTTLE doprava až se MONTH rozbliká.
Otáčením kolečka JOG doprava vyberte měsíc.
8/ Nastavení datumu měsíce.
Otočte kroužkem SHUTTLE doprava až se DATE rozbliká.
Otáčením kolečka JOG doprava vyberte datum v měsíci.
9/ Nastavení roku.
Otočte kroužkem SHUTTLE doprava až se YEAR rozbliká.
Otáčením kolečka JOG doprava vyberte rok (1998-2028).
10/ Nastavení přesného času.
Otočte kroužkem SHUTTLE doprava až se hodiny (TIME)
rozblikají - otáčením kolečka JOG doprava vyberte hodinu ....
analogicky minuty.
11/ Otočte kroužkem SHUTTLE doprava, čímž se spustí vteřiny a
je ukončené nastavení.
12/ Stiskněte tlačítko DISPLAY, aktuální čas se objeví na
monitoru.
Pozn: Bliká-li některá volba, není možné vypnout videorekordér
tlačítkem POWER.
 Nastavení času přesně na vteřiny - nastavte si čas o minutu
dopředu a vyčkejte, až referenční čas bude přesně shodný na celé minutě - okamžitě otočte kroužkem
SHUTTLE doprava, čímž spustíte vteřiny hodin videorekordéru.
11
Vkládání a vyjímání videokazety
Videokazetu je povoleno vkládat jen do videorekordéru připojeného k napájecí síti. I když je
videorekordér vypnut tlačítkem POWER (stand-by mód) vložením videokazety se automaticky
zapne. Používejte jen kazety označené VHS.
Používejte jen kazety s označením VHS, nikoliv Pro, Hi-Fi, High Grade, mohou poškodit hlavičky přístroje.
Nepoužívejte kazety typu E-240 při nahrávání v módu 45-168H / 960H nebo 0H.
* pozn. fy Liberek: Jako referenční videokazeta se ve výrobním závodě Mitsubishi používá Fuji Tape E-180HQ.
VKLÁDÁNÍ VIDEOKAZETY :
1/ Uchopte správně kazetu, tj. nálepka na kazetě směrem nahoru,
průhledy vidíte cívky s páskou. Delší strana kazety s odklopným víčkem
směřuje čelem k videorekordéru.
2/ Jemně vložte videokazetu do videorekordéru a zasouvejte ji pomalu
dozadu, až si ji přístroj automaticky uchopí.
Pozn:
Videorekordér má ochranný obvod, který kazetu vysune zpět, není-li
správně založena. Jestliže přístroj videokazetu vrátí, zkontrolujte správnou polohu a kazetu zasuňte zpět.
VYJÍMÁNÍ VIDEOKAZETY :
1/ Stiskněte tlačítko EJECT umístěné na předním panelu.
2/ Vyjměte před-vysunutou kazetu.
Přístroj vysune videokazetu i v stand-by módu, tj. videorekordér v síti, ale tlačítkem POWER vypnutý. Po
stisku EJECT se automaticky zapne, vysune kazetu a opět vypne.
V průběhu nahrávání není možné vysunout kazetu bez předchozího zastavení pásky tlačítkem STOP.
OCHRANA PROTI NEŽÁDOUCÍMU VYMAZÁNÍ
Videokazety jsou vybaveny ochrannými jazýčky (viz. obr.), jejichž vylomením se znemožňuje vymazání či
přemazání obsahu kazety.
Pokud založíte do přístroje takovouto kazetu a pokusíte se na ni pořídit nový záznam - videorekordér ji automaticky vysune ven.
Pozn:
Doporučujeme jakoukoliv rozbitou či kazetu s přetrženým páskem
svěřit odborné dílně. Lepidla pro běžné typy pásků mohou poškodit
hlavičky Vašeho videorekordéru.
12
Manuální nahrávání
1/ Vložte kazetu s neporušenými ochrannými jazýčky do videorekordéru.
2/ Zvolte požadovaný mód nahrávání stiskem tlačítek (+) nebo (-) tj. REC/PLAY MODE.
3/ Dle vstupního signálu vyberte přepínačem VIDEO barevný (COLOR) nebo černobílý (B/W) záznam.
 nepřipojujte k přístroji současně barevné a černobílé kamery.
4/ Chcete-li mít na záznamu aktuální datum / čas, zobrazte je na monitoru viz. str. 10/11.
5/ Stiskem tlačítka REC spusťte nahrávání.
6/ Stiskem tlačítka STOP nahrávání ukončete.
Pozn:
 Stiskněte tlačítko PAUSE/SHUTTLE HOLD k dočasnému zastavení nahrávání. Opětovným stiskem téhož tlačítka
nahrávání pokračuje.
 Z důvodu ochrany pásky je mód PAUSE časově limitovaný - po cca 5 min. je tento mód automaticky odblokován.
 Tlačítko REC je nefunkční, pokud je páska v módu STOP nebo PAUSE.
 Pokud založíte do přístroje kazetu s ochranou proti přehrání - videorekordér ji automaticky vysune ven při pokusu
 o její nahrání.
 Kazeta nahraná v 3H / 6H je plně VHS kompatibilní. Záznam v módu time-lapse nemusí být korektně přehrán na jiné
značce time-lapse videa.


Mód nahrávání
Stiskem tlačítka REC/PLAY MODE vybírá mezi režimem nahrávání 3H -> 6H -> L18H -> 72H -> 96H -> 3H
Pozn: Nepoužívejte kazetu E-240 pro záznamové módy 72H nebo 96H.
Záznamový mód indikovaný videorekordérem platí pro kazety E-180. Skutečné doby záznamu jsou následovné -
3H
6H
L18H
72H
96H
E-180
3hod.
6
18
78
102
E-240
4hod.
8
24
x
x
KONTROLA FUNKCE NAHRÁVÁNÍ
Korektnost nahrávání lze zkontrolovat během nahrávání jediným stiskem tlačítka PLAY. Stiskněte ho po dobu větší než
1.5 sec., pásek se převine kousek nazpátky a pro kontrolu přehraje převinutý kus. Po dosažení originální pozice videorekordér automaticky pokračuje v nahrávání.
AUDIO ZÁZNAM
Připojte zdroj zvuku na CINCH konektor AUDIO IN nebo mikrofon do svorky JACK (při připojení obou má mikrofon
prioritu).
 Videorekordér umožňuje záznam zvuku při nahrávání v módech 3H, 6H, L18H, přičemž přehrávání musí probíhat ve
stejném módu jako nahrávání.
 Čím delší mód nahrávání je zvolen, tím více se degraduje kvalita záznamu zvuku - v módu L18H je ještě rozeznatelné
mluvené slovo.
MÓD UZAMKNUTÍ
Po stisku (např. pomocí tužky) neoznačeného tlačítka LOCK (viz. obr. nahoře) se stanou všechna tlačítka nefunkční a
videorekordér je uzamknut v nastavené poloze. Opětovným stiskem se tento mód ruší.
13
OPAKOVANÉ NAHRÁVÁNÍ OD ZAĆÁTKU PÁSKY
Je-li TAPE END z sub-menu FIRST TIME SET UP nastaven na REPEAT nebo ALARM.PROT (na displeji je zobrazena
značka opakovaného nahrávání viz. str.3 položka 8), páska se po dojetí na konec kazety automaticky převine na počátek
a spustí se opětovné nahrávání (resp. přehrávání) od počátku kazety.

V závislosti na nastavení se po dojetí na konec pásky při nahrávání děje následovné-
Nastavení -
STOP
REWIND
REPEAT
ALARM.PROT
Na pásku jsou
alarmové záznamy.
Pásek se zastaví.
Pásek se převine na
počátek a zastaví.
Pásek se převine na
počátek a aut.
pokračuje v
nahrávání.
Zastaví se pásek.
Na pásku nejsou
alarmové záznamy.
Pásek se převine na
počátek a aut.
pokračuje v nahrávání.
Pozn: Kazetu s alarm. záznamy lze použít pro opakované nahrávání v módu ALARM.PROT, jestliže vysuneme a zpětně
POČET PŘEHRÁNÍ JEDNÉ KAZETY
zasuneme kazetu do videa.
Při nastavení konce pásku na REWIND, REPEAT a ALARM. PROT je možné v sub-menu
MAINTANCE vidět počet přehrání téže kazety ve videorekordéru, tj.
<REPEAT REC TIMES>. (otevření menu viz. str. 6)

Po dojetí pásku na konec se toto číslo zvýší o 1.
DOPORUĆENÝ POĆET PŔEHRÁNÍ TÉŹE VIDEOKAZETY


Tento údaj zůstává v paměti videorekordéru i když je tlačítko POWER OFF.
Údaj se automaticky resetuje, je-li do přístroje vložena nová kazeta.
Výměna kazety za novou se doporučuje po následovném počtu přehrání-
Mód nahrávání
3H
6H
L18H
Počet přehrání kazety
E-180
E-240
50 PŔI
100
NAHRÁVÁNÍ
50
100
30
60
Mód nahrávání
72H
ZAPOJENÍ
96H
Počet přehrání kazety
E-180
E-240
15
VIDEOREKORDÉRU
DO
15
-
SERIE
Jsou-li dva videorekordéry zapojeny do serie, je možné pokračovat v nahrávání na druhém rekordéru po dojetí pásky na
konec u videorekordéru prvního.
1/ V sub-menu REAR TERMINAL nastavte položku REC IN na SERIES.
2/ Ve stejném menu nastavte položku CALL OUT na WRGN.TAPE END.
3/ V sub-menu FIRST TIME SET UP nastavte TAPE END na REWIND.
14
SYNCHRONNÍ NAHRÁVÁNÍ
Pozn:
 Sériové nahrávání může mít krátkou, cca 5sec. prodlevu při přechodu z videa A na B. Chcete-li prodlevu eliminovat
nastavte CALL OUT (menu REAR TERMINAL) na WRGN.REMAIN.
 Když první video dojede na konec pásky, druhé video začne okamžitě nahrávat a první převine pásek na počátek. Po
dojetí pásku na druhém videu začne nahrávat=přehrávat opět video první .... Pokud chcete 1x nahrát obsah kazet
obou videí a dost, odstraňte propojení *1.
 Pokud se na prvním videu objeví závada, druhé video přebírá okamžitě nahrávání.


Sériové nahrávání nefunguje při nahrávání dle časového programu.
Při seriovém nahrávání nastavte CALL OUT vždy jinak než na WRNG.
Obrazový signál z několika kamer může být smíchán v kamerovém přepínači a následně jednotlivě nahrán na několika
videorekordérech. Každé kameře je přiřazen jeden videorekordér, který nahrává jen signál z této kamery. Tímto způsobem je možné realizovat záznam bez prodlev, viz. následující příklad s 3 kamerami / 3 videorekordéry.
V sub-menu REAR TERMINAL nastavte položku REC IN na “SERIES” nebo “REC-START/STOP” na videu 1.
Ve stejném menu nastavte položku CALL OUT na “T/L-REC” a “F” (1 půlsnímek) na videu 1.
Na dalších videích nastavte REC IN na “SYNC REC” (mimo videa 1).




Je-li na přepínači již dostupný startovací záznamový signál, přenastavte na 1. videorekordéru REC IN na “SYNC
REC”, 1. videorekordér bude nahrávat jen záznam z 1. kamery.
Mód záznamu musí být navolen na L18H.
Zapojení lze provést při následujícím počtu kamer a videí.
Mód nahrávání
L18H
Počet videí
3
Počet kamer
násobek 3
15
Další vlastnosti
PAMĚŤ POČÍTADLA
Stiskněte opakovaně tlačítko COUNTER MEMORY/SKIP/INDEX, až se na displeji objeví značka M a pootočením kroužku
SHUTTLE doprava se pásek přetočí a zastaví přibližně na pozici 00000 počítadla.
Pozn: Stav počítadla je ukládán do paměti přístroje, tzn. po vypnutí a opětovném zapnutí se objeví shodná hodnota stavu
počítadla.
POČÍTADLO PÁSKY
Na displeji je zobrazeno pětimístné číslo udávající relativní polohu na pásce.
 EEEEE udává stand-by mód videa (tlačítko POWER OFF).
VYNULOVÁNÍ POČÍTADLA
Vynulování počítadla se provede stiskem tlačítka COUNTER RESET.
ZÁLOHOVÁNÍ PAMĚTI PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ
Tento videorekordér má záložní paměť, tj. i po odpojení videorekordéru od sítě zůstávají zachovány následující údaje datum/čas, tabulka výpadků napájení a poplachových záznamů, počet přehrání téže kazety.
Tyto hodnoty zůstavají v paměti po dobu 31 dní, je-li videorekordér napájen minimálně 40 hod. týdně.
Pokud je doba dodávky el. energie kratší, může dojít k samovolné změně datumu/času.
 Byl-li videorekordér odpojen delší dobu od sítě, zkontrolujte nejprve správnost nastavení aktuálního datumu/času.
NAHRÁVÁNÍ PO VÝPADKU NAPÁJENÍ
Dojde-li během nahrávání (i v poplachovém módu a dle časového programu) k
výpadku napájení, videorekordér pokračuje v nastaveném módu okamžitě po obnovení
dodávky el. energie, přičemž cca po 1 min. je na displeji zobrazena příslušná značka X
vedle datumu/času.
Dojde-li k výpadku napájení během přehrávání, po obnovení se videorekordér pouze
zapne, ale zůstane v poloze STOP.
TABULKA VÝPADKU NAPÁJENÍ
Počáteční čas výpadků napájení se ukládá do paměti videorekordéru - viz. tabulka
POWER LOSS LIST.
1/ Stiskněte tlačítko DISPLAY a zobrazí se HLAVNÍ MENU.
2/ Otáčením kolečka JOG vyberte MAINTANANCE a otočením kroužku SHUTTLE
doprava rozbalte toto sub-menu.
3/ Otáčením kolečka JOG vyberte POWER LOSS LIST a otočením kroužku SHUTTLE doprava rozbalte tabulku.


Tabulka obsahuje max. 3 výpadky napájení - je-li jich více, archivován zůstává pouze první a poslední dva výpadky.
Chcete-li vymazat tabulku, vyberte POWER LOSS LIST CLEAR - vstupte do něj a následným otočením SHUTTLE
doleva se její obsah vymaže.
TABULKA CELKOVÉ DOBY NAHRÁVÁNÍ/PŘEHRÁVÁNÍ
Celková doba nahrávání/přehrávání je uložena v paměti videorekordéru. Tento údaj slouží jako podklad k rozhodnutí o
výměně hlaviček videorekordéru za nové.
1/ Stiskněte tlačítko DISPLAY a zobrazí se HLAVNÍ MENU.
2/ Otáčením kolečka JOG vyberte MAINTANANCE a otočením kroužku SHUTTLE
doprava rozbalte toto sub-menu, na posledním řádku je tento údaj v hodinách.
 Uběhlý čas je počítán až max. do 89 999 hod.
16
Nahrávání dle časového programu










DAY uvedený jako den týdne znamená, že
toto nahrávání bude probíhat každý den.
SPL uvedené jako den týdne znamená, že toto
nahrávání bude probíhat všechny dny podle
nastavení SPECIAL DW viz. str.18.
SKIP uvedené jako mód záznamu znamená,
že v uvedené periodě se nahrávání neprovádí.
Používá se 24hod. displej, 00:00 značí půlnoc,
12:00 poledne a 15:00 3 hod. odpol.
Jestliže se dva programy časově překrývají,
prioritu má program s vyšším číslem
programu.
V módech 3H/6H/L18H lze též nahrát zvuk.
1/ Stiskněte
tlačítko DISPLAY a zobrazí se HLAVNÍ MENU.
2/ Otáčením kolečka JOG vyberte TIMER PROGRAM a otočením kroužkem
SHUTTLE doprava jej rozbalte.
3/ Otáčením kolečka JOG vyberte číslo programu (1-8) a otočením SHUTTLE
doprava rozblikejte den v týdnu.
4/ Nastavení dne v týdnu (DW).
Otáčením kolečka JOG vyberte požadovaný den v týdnu, po vybrání přejděte na
další pozici otočením kroužkem SHUTTLE doprava.
5/ Nastavení počátku nahrávání (START).
Otáčením kolečka JOG nastavte nejprve hodiny, pootočením shuttle a znova
pomocí JOG i minuty začátku nahrávání.
6/ Nastavení konce nahrávání (END).
Otočením kroužku SHUTTLE doprava přejděte na pozici END a otáčením kolečka
JOG nastavte nejprve hodiny, pootočením shuttle a znova pomocí JOG i minuty
konce nahrávání.
7/ Nastavení módu nahrávání (HR).
Přejděte pomocí SHUTTLE na pozici HR a pomocí kolečka JOG vyberte mód
nahrávání.
8/ Otočte kroužkem SHUTTLE doprava až mód nahrávání přestane blikat - nastavení
daného programu je dokončeno.



Je-li konec nahrávání nastaven na stejnou nebo dřívější hodinu než počátek,
indikátor příštího dne (.) je automaticky vložen mezi START a END. To znamená,
že videorekordér bude nahrávat až do nastavené hodiny - ale příštího dne, než je
nastaven dle DW.
Analogicky můžete nastavit další programy (2-8) tj., opakováním úkonů dle bodu 3
až 8 do max. počtu 8 programů.
Chcete-li vymazat některý program vyberte pomocí kolečka JOG pozici programu
(rozblikejte DW) a otočte kroužkem SHUTTLE doleva.
9/ Stiskněte tlačítko DISPLAY k zobrazení módu displeje čas/datum.
10/ Stiskněte tlačítko TIMER REC - tato značka se objeví na displeji a od této chvíle se videorekordér bude řídit
nastaveným časovým programem.
17
Nahrávání dle časového programu
NASTAVENÍ SPECIÁLNÍHO TÝDNE (SPECIAL DW)
Pokud je v tabulce pod dnem týdne (DW) vybráno SPL, známená to, že toto nahrávání se provádí ve všech
dnech specifikovaných podle SPECIAL DW - které je možné si určit, tj. lze zvolit libovolnou periodu (tzv.
speciální týden), např. úterý až čtvrtek.
1/ Stiskněte tlačítko DISPLAY a zobrazí se HLAVNÍ MENU.
2/ Otáčením kolečka JOG vyberte TIMER PROGRAM a otočením kroužku SHUTTLE doprava rozbalte toto sub-menu.
3/ Otáčením kolečka JOG vyberte SPECIAL DW a otočením kroužku SHUTTLE doprava rozblikejte první den spec.
týdne. Pomocí JOG určete úvodní den týdne.
4/ Analogicky určete poslední den týdne a pootočením SHUTTLE potvrďte nastavení.
 Videorekordér neumožňuje vybrat jeden a ten samý den jako úvodní a současně poslední.
NÁPRAVNÁ OPATŔENÍ PŔI CHYBNÉM NASTAVENÍ ĆASOVÉHO PROGRAMU
Jestliže po stisku tlačítka TIMER REC se tato značka na displeji přístroje rozbliká postupujte dle tabulky.
Příznak
Příčina
Opatření
Indikace TIMER REC
na displeji bliká.


1. Stiskněte tlačítko TIMER REC.
2. Odstraňte příčinu.
3. Stiskněte znovu tlačítko TIMER REC a
přesvědčte se, že indikace trvale svítí.


18
Není zasunut pásek do přístroje.
V přístroji je kazeta s ochranou
proti přemazání.
Není nastaven datum/čas nebo
časový program.
Není ukončeno nastavování videorekordéru - na monitoru je menu.
Alarmové nahrávání
Z JAKÉHOKOLIV MÓDU NAHRÁVÁNÍ (3H-96H) JE MOŹNÉ PO PŔÍCHODU ALARMOVÉHO SIGNÁLU TJ.
SEPNUTÍM SVOREK SET A GND, PŔEPNOUT VIDEOREKORDÉR DO PŔEDEM NAVOLENÉHO MÓDU
NAHRÁVÁNÍ.





Po příchodu poplachového signálu z čidla se videorekordér
přepíná do předem zvoleného módu nahrávání (3H-L18H),
které může být zvoleno tak, aby nejlépe umožňovalo
zachycení všech detailů na záznamu.
Nastavte mód poplachového nahrávání a dobu poplachového nahrávání v menu RECORDING SET UP, viz. str. 7.
Na počátek poplachového záznamu je nahrán indexový signál - indikace INDEX bliká na displeji přístroje.
Aby bylo možné zaznamenat indexový signál, prvních cca 15 sec. poplachového záznamu je v módu 3H nebo 6H bez
ohledu na nastavení.
Po dobu nahrávání indexového signálu (15 sec), videorekordér nepřijímá eventuální další příchozí signál na svorku
SET.
ZAPOJENÍ PŘI POPLACHOVÉM ZÁZNAMU
Příchod alarmového signálu do videorekordéru může
být oznámeno na vzdálené místo, např. externím
bzučákem zapojeným ke svorkám ALM OUT a GND.
EXTERNÍ NASTAVENÍ HODIN
Není-li v menu RECORDING SET UP položka ALARM REC DURATION nastavena na MAN 1, mohou být hodiny videorekordéru externě seřízeny na nejbližší celou hodinu přivedením signálu na svorku RST IN. Např., je-li 11:29:59 bude
změna na 11:00:00, je-li 11:30:00 změní se na 12:00:00.
*1: Je-li u prvního videorekordéru MODE nastaveno na TIME ADJ, tzn. lze pomocí kabelu 1* seřídit u druhého videa
shodný čas.
19
Alarmové nahrávání
NASTAVENÍ PARAMETRU ALARMOVÉHO NAHRÁVÁNÍ
Alarmové nahrávání se používá k přepnutí do rychlejšího módu záznamu z time-lapse nahrávání. Před spuštěním poplachového záznamu je potřebné v RECORDING SET UP menu nastavit jeho parametry.
1/ Stiskněte tlačítko DISPLAY a zobrazí se HLAVNÍ MENU.
2/ Otáčením kolečka JOG vyberte RECORDING SET UP a otočením kroužkem
SHUTTLE doprava jej rozbalte.
3/ Otáčením kolečka JOG vyberte ALARM REC MODE a otočením SHUTTLE
doprava rozblikejte mód poplachového nahrávání.
4/ Otáčením kolečka JOG vyberte mód poplachového nahrávání (3/12/24) a otočením
kroužku SHUTTLE doprava ukončete výběr.
5/ Otáčením kolečka JOG vyberte ALARM REC DURATION a pootočením shuttle
doprava rozblikejte dobu, po kterou bude probíhat poplachový záznam.
6/ Otáčením kolečka JOG zvolte požadovaný interval a opět potvrďte volbu otočením
SHUTTLE doprava. Nastavení doby poplachového nahrávání po příchodu alarmu na
svorky videorekordéru je možné nastavit v intervalu od 15sec až do 10 min., nebo
lze zvolit manuální ukončení MAN 1,2.

MAN1- poplachové nahrávání trvá až do sepnutí ALARM RESET (tj.sepnutí svorek
RST IN a GND). Je-li tento signál aplikován dříve než 15 sec po příchodu alarmu,
videorekordér stejně nahrává 15 sec - tj. minimální doba poplachového záznamu.
MAN2 - poplachové nahrávání trvá až do rozepnutí ALARM SET (tj. rozepnutí
svorek SET IN a GND), přičemž minimální doba je opět 15 sec.
(v případě ne-nastavení MAN1 a současně přivedení signálu na RST IN a GND
dochází též k externímu nastavení hodin, viz. předchozí stránka)


7/ Pomocí JOG vyberte EMERGENCY RECORDING (tísňové nahrávání) a zvolte ON
či OFF, viz. samostatná kapitola dole na této stránce*.
8/ Stiskem tlačítka DISPLAY se vraťte do módu displeje datum/čas.

Během alarmového nahrávání je na monitoru zobrazeno pořadové číslo alarmu
(kromě případu, že máte volbu - mód displeje 4)
 Pořadové číslo alarmu se zvyšuje od 0000 do max. 9999, pak se automaticky
vynuluje a začíná opět od nuly.
 Při vymazání obsahu poplachových záznamů se současně vynuluje i pořadové číslo alarmu na monitoru.
 Značka alarmu na displeji videorekordéru bliká v průběhu nahrávání alarmu - po skončení nahrávání trvale svítí.
 Po skončení poplachového nahrávání videorekordér pokračuje v nastaveném módu.
 Alarmový záznam je spuštěn po příchodu signálu na svorku SET IN a to i vpřípadě, že na videorekordéru měníte
nastavení v menu.
POZN :
 Pokud v průběhu poplachového nahrávání přijde další alarm, videorekordér ho počne okamžitě nahrávat, bez ohledu
na nastavenou dobu trvání poplachového záznamu (s vyjímkou prvních 15 sec. po začátku, kdy se nahrává indexový
signál - v tomto momentu videorekordér alarm signál nepřijímá).
 Alarmový záznam probíhá po nastavenou dobu, bez ohledu na to, že by např. mělo být ukončeno nahrávání dle
časového programu.
 Alarmové nahrávání skončí, dojede-li páska na konec.
TÍSŃOVÉ NAHRÁVÁNÍ*
Zapnutí této volby (ON) , tj. na displeji videorekordéru svítí značka EMGCY, umožňuje spuštění poplachového nahrávání i
v případě, že je videorekordér ve vypnutém (stand-by) stavu nebo je sice zapnutý, ale je zastavená páska. Tímto způsobem je možné mít videorekordér trvale vypnutý (na displeji EEEEE ale též EMGCY) a nahrávat pouze alarmové záznamy.
Tísňové nahrávání je nefunkční pouze v případě, že videorekordér je odpojen od sítě.
20
TABULKA POPLACHOVÝCH ZÁZNAMU
Počáteční čas alarmových záznamů se ukládá do paměti videorekordéru - viz. tabulka ALARM LIST.
1/ Stiskněte tlačítko DISPLAY a zobrazí se HLAVNÍ MENU.
2/ Otáčením kolečka JOG vyberte MAINTANANCE a otočením kroužku
SHUTTLE doprava rozbalte toto sub-menu.
3/ Otáčením kolečka JOG vyberte ALARM LIST a otočením kroužku
SHUTTLE doprava rozbalte tabulku.


Tabulka obsahuje max. 3 poplachové záznamy - je-li jich více,
archivován zůstává pouze první a poslední dva alarmy.
Chcete-li vymazat tabulku, vyberte ALARM LIST CLEAR - vstupte do něj a následným otočením SHUTTLE doleva se
její obsah vymaže.
VYHLEDÁVÁNÍ POČÁTKU ALARMOVÝCH ZÁZNAMU
Tento videorekordér automaticky vkládá indexový signál na počátky alarmových záznamů tak, aby mohly být
následně rychle lokalizovány.
 VYHLEDÁVÁNÍ DLE INDEXU (INDEX SEARCH)
Při rychlém přetáčení pásky dopředu / dozadu je vyhledáván indexový signál. Je-li index nalezen, videorekordér
přejde na přehrávání “ZASTAVENÉHO OBRAZU” počátku alarmového záznamu.
1/ Stiskněte tlačítko SKIP/INDEX/COUNTER MEMORY, až je rozsvícen INDEX na displeji videorekordéru,
současně svítí i číslo poplachového záznamu.
2/ Otáčením kolečka JOG vyberte číslo poplachového záznamu (1-15), které chcete vyhledat.
3/ Otočením SHUTTLE doprava-rychlé vyhledávání dopředu/doleva-dozadu, spusťte vyhledávání.
(číslo poplachového záznamu se při převíjení zvyšuje/snižuje, viz. obr.)
 V některých případech nahrávání, může být následné vyhledávání indexového signálu obtížné.
 SKOKOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ (SKIP SEARCH)
Tato funkce umožňuje shlédnout počáteční 4 sec. všech alarmových záznamů tak, aby bylo možné nalézt
rychle požadovaný poplachový záznam.
1/ Stiskněte tlačítko SKIP/INDEX/COUNTER MEMORY, až je rozsvícen SKIP na displeji videorekordéru.
2/ Otočením SHUTTLE doprava / doleva spusťte skokové vyhledávání.
Videorekordér začne rychle přetáčet pásku dopředu /
dozadu - po nalezení indexového signálu se spustí
3H/6H přehrávání po dobu cca 4 sec. Tento proces se
opakuje až rekordér dojede na konec / začátek pásky.



Po nalezení požadovaného záznamu stiskněte
tlačítko PLAY.
Zastavení funkce SKIP se provádí stiskem tlačítka
STOP.
V některých případech nahrávání, může být
následné vyhledávání indexového signálu obtížné.
21
Přehrávání - playback
1/ Přepněte VIDEO(3) na barevný (COLOR) nebo černobílý (B/W) záznam. V případě nastavení B/W je
barevný záznam přehrán černobíle.
2/ Vložte do videa nahranou kazetu.
AUTO PLAY :
Má-li kazeta vylomené ochranné jazýčky, spustí se okamžitě přehrávání.
3/ Zvolte požadovaný mód přehrávání stiskem tlačítek (+) nebo (-) tj. REC/PLAY MODE.
 Kazeta nahraná v módu 3H nemůže být přehrána v módu 6H nebo L18H, 72H, 96H.
 Kazeta nahraná v módu 6H,L18H,72H,96H nemůže být přehrána v módu 3H.
4/ Stiskem tlačítka PLAY spusťte přehrávání.
5/ Stiskem tlačítka STOP přehrávání ukončete.
 Otočte kroužkem SHUTTLE doleva ke spuštění zpětného převíjení pásky ze stavu STOP.
 Otočte kroužkem SHUTTLE doprava ke spuštění převíjení dopředu pásky ze stavu STOP.



MÓD PŘEHRÁVÁNÍ
Stiskem tlačítka REC/PLAY MODE se vybírá mezi režimem přehrávání 6H -> L18H -> 72H -> 96H (v případě
nahrávky 6H,L18H,72H,96H)
Je-li nahrávka v 3H, stiskem tlačítka REC/PLAY nelze přepnout mód.


AUDIO PŘEHRÁVÁNÍ
Přehrávání zvuku je kromě 3hod. záznamu možné jen u lineárních záznamů s označením L (L18H)
Audio reprodukce
3H
6H
L18H
72H
96H
Reprodukce zvuku
ANO
ANO
ANO
NE
NE
Kvalita obrazu
DOBRÁ
DOBRÁ
VIBRACE
MENŠÍ VIBRACE
MENŠÍ VIBRACE
Pozn:
 Videorekordér umožňuje přehrávání zvuku v módech 3H-L18H, přičemž přehrávání musí probíhat ve stejném módu
jako nahrávání.
 Pokud je záznam přehráván ve vyšším módu, než byl nahrán, děj bude zpomalen, opačně při přehrávání nižším
módem bude zrychlen.
 Při přehrávání v módu L18/72H, 96H se může na obrazovce objevit šum a chvění a to přesto, že byl v těchto módech
pořízen záznam.
 Při přehrávání záznamu pořízeného v módu LP, se ve vrchní části obrazovky mohou ztrácet barvy.


DOJEDE-LI PÁSKA NA KONEC
Při dojetí pásku na konec při přehrávání či převíjení se automaticky provede - viz. tabulka
Nastavení TAPE END
REPEAT nebo ALARM.PROT
STOP nebo REWIND
Přehrávání
Páska se převine na počátek a zastaví.
STOP
Rychlé převíjení
STOP
STOP
22
Speciální možnosti při přehrávání
Ovládání pomocí JOG/SHUTTLE rozšiřuje možnosti spec.přehrávání-v tomto režimu je Audio Out OFF
KROUŽEK SHUTTLE
Rychlost přehrávání můžete jednoduše měnit pomocí kroužku
SHUTTLE.
1/ Stiskněte tlačítko PLAY ke spuštění přehrávání.
2/ Stiskněte tlačítko PAUSE/SHUTTLE HOLD do stavu
zastaveného obrazu.
3/ Natočte kroužek SHUTTLE dle obrázku na požadovanou
rychlost přehrávání.
Pozn:
 Uvolníte-li kroužek SHUTTLE, vrátí do původní polohy tj. do stavu videorekordéru PAUSE.
 Pokud chcete zafixovat nastavenou rychlost a přitom nemuset držet
kroužek - stiskněte a držte tlačítko PAUSE/SHUTTLE HOLD při
pootočeném kroužku....pusťte kroužek SHUTTLE - videorekordér
bude pracovat dále nastavenou rychlostí.
 Při pomalém přehrávání (zastaveném obraze) záznamu pořízeného
v módu LP, se ve vrchní části obrazovky mohou ztrácet barvy.
 Při spec. přehrávání mohou u záznamů LP chybět barvy.






zpětné velmi rychlé
vyhledávání
zpětné rychlé
vyhledávání
zpětné rychlé
přehrávání (3x)
zpětné přehrávání
pomalé zpětné
přehrávání
zastavený obraz




pomalé přehrávání
normální přehrávání
rychlé přehrávání (2x)
rychlé vyhledávání
11 velmi rychlé
vyhledávání
() závorky indikují SP mód
KROUŽEK SHUTTLE - PŘÍMO
Měnit rychlost můžete i přímo natočením kroužku SHUTTLE při spuštěném záznamu (bez PAUSE), viz. obr. napravo.
Uvolníte-li kroužek, vrátí se do centrální polohy a přehrávání se vrátí zpět
na původní rychlost.




zpětné velmi rychlé
 rychlé přehrávání (2x)
vyhledávání
 rychlé vyhledávání
zpětné rychlé vyhledávání
 velmi rychlé vyhledávání
zpětné rychlé přehrávání (3x)
() závorky indikují SP mód
normální přehrávání
ZASTAVENÝ OBRAZ - STILL
Stiskem tlačítka PAUSE / SHUTTLE HOLD během přehrávání, získáme zastavený obraz.
Opakovaným stiskem se videorekordér vrátí do původního režimu přehrávání.
Pozn:
 Během zastaveného obrazu se může na monitoru objevit menší šum či vertikální vibrace.
 Při přehrávání záznamu pořízeného v módu LP, se ve vrchní části obrazovky mohou ztrácet barvy.
PŘEHRÁVÁNÍ PO PULSNÍMCÍCH
K prohlížení záznamu po jednotlivých půlsnímcích lze s výhodou použít kolečko DIAL.
1/ Stiskem tlačítka PAUSE / SHUTTLE HOLD během přehrávání získáme zastavený obraz.
2/ Otáčení kolečka JOG ve směru hodinových ručiček prohlížíte jednotlivé snímky směrem dopředu na
kazetě, otáčením ve směru proti hodinovým ručičkám prohlížíte směrem dozadu.
3/ Stiskem PLAY a nebo PAUSE se vrátíte do původního režimu přehrávání.
Pozn :
 Při změně směru prohlížení se mohou v obraze objevit pruhy.
 Při přehrávání tímto způsobem se mohou v obraze objevit pruhy včetně vibrací obrazu.
23
Ladění obrazu během přehrávání
NASTAVENÍ STOPY (TRACKING)
Pokud máte během přehrávání (vpřed nebo vzad) na obrázku šum, nastavte pomocí tlačítek TRACKING co
nejlepší obraz.
Stiskem obou tlačítek TRACKING (+) a (-) současně během přehrávání, či zpomaleného přehrávání, se nastavuje stopa do původní polohy.
Pozn:
 Při normálním či zpomaleném přehrávání vzad se mohou v obraze objevit pruhy.
 Při stisku a držení tlačítka TRACKING mohou procházet obrazem prouhy .

 .
NASTAVENÍ OSTROSTI OBRAZU
Otáčením knoflíku PICTURE získáváte měkčí (SOFT) a nebo ostřejší (SHARP) kontury v obraze.
Pozn: Tento ovládací knoflík je funkční pouze v módu přehrávání.
UKLIDNĚNÍ VERTIKÁLNĚ KMITAJÍCÍHO OBRAZU
Při sledování zastaveného obrazu, zpomaleného přehrávání, rychlého přehrávání nebo normálního přehrávání
v módu 72-96H může obrázek vibrovat. V tomto případě redukujte kmitání stiskem tlačítek VERTICAL
ADJUSTMENT (+) nebo (-) ....... (u dřívějších modelů STILL ADJUST). Nahrávky L18H přehrávejte v tomotéž
módu.
Nastavení proveďte především v módu 3H / 6H 1/ Zastavte přehrávání pomocí PAUSE.
2/ Stiskem (+) nebo (-) odstraňte kmitání, či ho alespoň eliminujte.
Pozn:
 Kmitání v horizontálním směru nelze odstranit knoflíkem VERTICAL ADJUSTMENT.
 Stiskem obou tlačítek VERT. ADJUSTMENT (+) a (-) současně během zastaveného obrazu, se tato funkce
nastavuje do původní polohy.
24
Varovná hlášení
AUTO-DIAGNOSTIKA
Videorekordér má zabudovanou autodiagnostiku k detekci chybné funkce v průběhu nahrávání. Objeví-li se
takováto závada v průběhu nahrávání, je vysláno varovné hlášení na displej videa a současně na připojený
monitor, viz. tabulka :
Displej videorekordéru
Obrazovka připojeného monitoru
Příčina
Nápravné opatření
Vypnutí indikace
End
TAPE END
Kazeta je na konci.
Převiňte pásek a nebo
dejte novou kazetu
Stiskněte REW či
EJECT.
-
NO SIGNAL
Na vstupu VIDEO IN
není signál.*
Zkontrolujte propojovací
konektoráž.
Obnovením videosignálu či vypnutím
nahrávání.
-
CHECK
Porucha kazety /
přístroje.
Nejdříve zkontrolujte neporušenost kazety - zkuste
obnovit nahrávání - následně vyměňte kazetu za
novou a pokud ani toto nepomůže, odpojte video
ze sítě a kontaktujte Liberek s.r.o.
Pozn:
* 1. Na video vstupu není signál.
Indikace NO SIGNAL se objeví na monitoru, CALL signál je vyslán na zadní svorkovnici, vypadne-li video
signál na vstupní svorce během nahrávání - příčinou může být poškození propojovacího kabelu, či
výpadek napájení kamery, apod.
25
Dříve než vyhledáte servis
Videorekordér není napájen.



Nesvítí indikace uzamknutého módu LOCK ?
Není vytažená šňůra ze síťové zásuvky ?
Nesvítí indikace TIMER REC ?
Videorekordér je zapnutý (ON), ale nefunguje.


Nesvítí indikace uzamknutého módu LOCK ?
Ostatní bezpečnostní zařízení pracují - tužkou
stiskněte tlačítko RESET na zadním panelu.
Na připojeném monitoru není obrázek.

Máte správně připojen video-kabel, není poškozený ?
Po stisku kteréhokoliv tlačítka pro pohyb pásku
video nereaguje.


Nesvítí indikace uzamknutého módu LOCK ?
Je v přístroji kazeta ?
Nefunguje nahrávání.



Nesvítí indikace uzamknutého módu LOCK ?
Jsou na kazetě neporušené vylam. jazýčky ?
Není kazeta na konci ?
Nahrávání nelze zastavit tlačítkem STOP.


Nesvítí indikace uzamknutého módu LOCK ?
Nesvítí indikace TIMER REC ?
Nefunguje nahrávání dle časového programu.

Nastavili jste správně začátek a konec nahrávání
?
Po stisku tlačítka PLAY videorekordér stojí.



Nesvítí indikace uzamknutého módu LOCK ?
Je v přístroji kazeta ?
Není kazeta na konci ?
Při přehrávání je v obraze šum.

Nastavili jste TRACKING ?
Zastavený obraz se chvěje.

Nastavili jste VERTICAL ADJUST ?
Během nahrávání je perfektní obraz - při přehrávání
podstatně horší.

Po delším používání videa se mohou na
hlavičkách vytvořit usazeniny oxidů - zkuste
čistící kazetu, pokud to nepomůže, kontaktujte
Liberek spol. s r.o.
Obrázek na monitoru je rozmazaný.

Je zdrojová kamera správně zaostřená ?
Aktuální čas na videu je nesprávný.

Je video napájeno min. 40 hod. týdně síťovým
napájením ?
Video bylo odepnuté od sítě po dobu kratší než 31
dnů a přesto se vynuloval aktuální čas.

Je video napájeno min. 40 hod. týdně síťovým
napájením - při každodenním používání ?
Nastavte čas znovu.

Nefunguje opakované přehrávání pásku.


Svítí na displeji přístroje značka opakovaného
nahrávání?
Není na pásku alarmový záznam ?
Nefunguje poplachový záznam.

Je správně připojen zdroj alarmu ?
Rychlost přehrávání je rychlá nebo pomalá.

Je správně nastaven mód přehrávání pomocí
tlačítka REC/PLAY ?
26
Zapojení vstup/výstup. obvodů-signálů
3H,6H
L18H-96H.
3H,6H
27
Zapojení vstup/výstup.obvodů-signálů
 Zdířka dálkového ovládání (JACK)
1/ Odpor R :
2/ Spinač SW :
3/ Konektor MJ:
metalický odpor 0,25W / 33kohm +-1%
teplotní faktor +-100ppm / 0C
mžikový, v sepnutém stavu méně než 200 ohm
mini JACK, průměr 2,5mm, dle JISC6560
1/ Izolační odpor:
2/ Plovoucí kapacita:
3/ Pracovní teplota :
4/ Relativní vlhkost:
PRACOVNÍ PODMÍNKY
200ohm a méně v konektoru MJ
0,1mikroF či méně v konektoru MJ
5-40 0C (v souladu s videorekordérem)
max 80%
“

 Dálkové ovládání (dodávané na zvl. objednávku) R-7100
 Před používáním dálkového ovládání, fixujte na něj dodané samolepky, viz. obrázek.



















28













Technická specifikace
Formát pásku
VHS 1/2” šíře high-density kazeta.
Napájení
AC 100 - 230V , 50/60Hz.
Spotřeba proudu
cca 20 W.
TV norma
CCIR, 625 řádků, 50-půlsnímkový PAL barevný systém.
Záznamový video-systém
4 rotační hlavy, azimutový šikmý záznam.
Jasový signál
Frekvenční modulace.
Barevný signál
Nízko-frekvenční konverze, fázový posun subnosné složky.
Audio stopa
1 stopa.
Rychlost pásku při záznamu
(kazeta E-180)
Mód
Čas
Rychlost
pásky
3H
3 hod. 23,39mm/s
6H
6 hod. 11,70mm/s
L18H
18 hod. 3,90mm/s
souvislý/pomalý
72H
78 hod.
96H
102 hod.
-
Interval nahrávání
20msec/půlsnímek
20msec/půlsnímek
60msec/půlsnímek
souvislý
souvislý
time-lapse
260msec/půlsnímek time-lapse
340msec/půlsnímek time-lapse
Rychlost rychlého přetáčení
(kazeta E-180)
Video hlavy
cca 140 sec.
Audio hlava
1 stacionární hlava.
Mazací hlava
1 celostopá hlava.
Motory
3 - motorový přímý náhon.
Video vstup / výstup
1.0Všš, 75ohm/BNC konektor.
Audio vstup
-8dBs, 50kohm, CINCH.
Audio výstup
-6dBs, 1kohm, CINCH.
Mikrofonní vsstup
-67dBs, 600ohm, mini JACK
Rozlišovací schopnost
více než 330 řádků (čb signál).
více než 240 řádků (barevný záznam).
Frekvenční přenos zvuku
70Hz - 7kHz (mód 3H).
Odstup signál / šum
video - lepší než 42dB.
audio - lepší než 43dB.
Provozní podmínky
teplota 5-400C, relativní vlhkost max. 80%.
Vnější rozměry
425 (š) x 315 (v) x 93 (h) mm
Hmotnost
4,5 kg












Video-signál
Audio-signál
Posun
zaznamenatelný souvislý
zaznamenatelný souvislý
“
NE
NE
time-lapse
time-lapse
4 rotační hlavy.
Další údaje viz. originální návod - údaje již uvedené a podrobně popsané v obsahu tohoto návodu.
Změna provedení a specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění.
Přeloženo dne 6.11.1998, zákaz kopírování bez souhlasu Liberek spol. s r.o.
29
Download PDF