Bruksanvisning för dörrstängare Bruksanvisning for dørlukker Instrukcja obsługi samozamykacza do drzwi

Bruksanvisning för dörrstängare Bruksanvisning for dørlukker Instrukcja obsługi samozamykacza do drzwi
Bruksanvisning för dörrstängare
Bruksanvisning for dørlukker
Instrukcja obsługi samozamykacza do drzwi
Operating Instructions for Door Closer
345-203
SV
NO
PL
EN
10.01.2013
Bruksanvisning i original
Bruksanvisning i original
Instrukcja obsługi w oryginale
Operating instructions in original
© Jula AB
SVENSKA
4
BESKRIVNING ............................................................................................................................................. 4
Arm ........................................................................................................................................................... 4
Monteras på dörrens dragsida ............................................................................................................. 4
Upphängning........................................................................................................................................ 5
MONTERING ................................................................................................................................................ 5
Dörrstängare ........................................................................................................................................ 6
Justering av manöverventiler ............................................................................................................... 6
Stängningshastighet/låsningskraft ....................................................................................................... 6
Inställning av öppnings-/stängningskraft ............................................................................................. 7
PARALLELLARM ..................................................................................................................................... 8
Monteras på dörrens trycksidan .......................................................................................................... 8
Upphängning........................................................................................................................................ 9
MONTERING ................................................................................................................................................ 9
Dörrstängare ...................................................................................................................................... 10
Justering av manöverventiler ............................................................................................................. 10
Stängningshastighet/låsningskraft ..................................................................................................... 10
Inställning av öppnings-/stängningskraft ........................................................................................... 11
Provning ............................................................................................................................................. 11
Underhåll varje kvartal ....................................................................................................................... 11
NORSK
12
BESKRIVELSE ........................................................................................................................................... 12
Arm ......................................................................................................................................................... 12
Monteres på dørens trekkside ........................................................................................................... 12
Opphenging ....................................................................................................................................... 13
MONTERING .............................................................................................................................................. 13
Dørlukker ........................................................................................................................................... 14
Justering av manøverventiler............................................................................................................. 14
Lukkehastighet/låsekraft .................................................................................................................... 14
Innstilling av åpnings-/lukkekraft ........................................................................................................ 15
PARALLELLARM ................................................................................................................................... 16
Monteres på dørens trykkside ........................................................................................................... 16
Opphenging ....................................................................................................................................... 17
MONTERING .............................................................................................................................................. 17
Dørlukker ........................................................................................................................................... 18
Justering av manøverventiler............................................................................................................. 18
Lukkehastighet/låsekraft .................................................................................................................... 18
Innstilling av åpnings-/lukkekraft ........................................................................................................ 19
Testing ............................................................................................................................................... 19
Vedlikehold hvert kvartal .................................................................................................................... 19
POLSKI
20
OPIS ........................................................................................................................................................... 20
Ramię ..................................................................................................................................................... 20
Montaż po stronie zawiasów.............................................................................................................. 20
Zawieszanie ....................................................................................................................................... 21
MONTAŻ..................................................................................................................................................... 21
Samozamykacz.................................................................................................................................. 23
Regulacja zaworów manewrowych.................................................................................................... 23
Prędkość zamykania / siła domykania ............................................................................................... 23
Regulacja siły otwierania/zamykania ................................................................................................. 23
RAMIĘ RÓWNOLEGŁE ......................................................................................................................... 24
Montaż po stronie przeciwnej do zawiasów ...................................................................................... 24
Zawieszanie ....................................................................................................................................... 25
MONTAŻ..................................................................................................................................................... 25
Samozamykacz.................................................................................................................................. 26
Regulacja zaworów manewrowych.................................................................................................... 26
Prędkość zamykania / siła domykania ............................................................................................... 26
Regulacja siły otwierania/zamykania ................................................................................................. 27
Test sprawności ................................................................................................................................. 27
Konserwacja co kwartał ..................................................................................................................... 27
ENGLISH
30
DESCRIPTION ........................................................................................................................................... 30
Arm ......................................................................................................................................................... 30
Fitted on opening side of the door ..................................................................................................... 30
Mounting ............................................................................................................................................ 31
INSTALLATION .......................................................................................................................................... 31
Door closer......................................................................................................................................... 32
Adjusting the control valves ............................................................................................................... 32
Closing speed/locking force ............................................................................................................... 32
Adjusting the opening/closing force ................................................................................................... 33
PARALLEL ARM .................................................................................................................................... 34
Fitted on closing side of the door ....................................................................................................... 34
Mounting ............................................................................................................................................ 35
INSTALLATION .......................................................................................................................................... 35
Door closer......................................................................................................................................... 36
Adjusting the control valves ............................................................................................................... 36
Closing speed/locking force ............................................................................................................... 36
Adjusting the opening/closing force ................................................................................................... 37
Testing ............................................................................................................................................... 37
Quarterly maintenance ...................................................................................................................... 37
SVENSKA
SVENSKA
Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!
BESKRIVNING
ARM
Monteras på dörrens dragsida
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sprint
Låsbricka
Justerbar yttre arm
Ställskruv A
Nylonbussning
Sexkantskruv M6
Fjäderbricka
Stor bricka
Vertikal arm
4
SVENSKA
Upphängning
VÄNSTERHÄNGNING
STÄNGNING MEDURS
HÖGERHÄNGNING
STÄNGNING MOTURS
MONTERING
1.
Passa
in
mallen
A
mot
dörrens
gångjärnskant. Märk ut monteringshålen för
dörrstängare och armfäste med penna, syl
eller vass kniv.
I dörr/karm av trä förborras hålen med 3 mm
borr. I dörr/karm av metall borras 6 mm hål
och montering görs med skruv M6.
2.
Montera dörrstängaren med de medföljande
skruvarna.
eller
5
SVENSKA
3.
Montera fästet på armen.
Ställskruv A
Dra åt till 12 N
Ställskruv A
Högerhängd dörr
Vänsterhängd dörr
Förbelastning
4.
Montera armen på mekanismen enligt belastningsdiagrammet. Håll den vertikala armen i
belastningsläge och montera armfästet på karmen. Justera, om så behövs, den yttre armen till rätta
vinklar med ställskruv A.
Justera manöverventilerna på dörrstängaren enligt steg 5.
Steg 5
Dörrstängare
VIKTIGT! Felaktigt monterad eller justerad dörrstängare kan orsaka personskada och/eller
egendomsskada.
Justering av manöverventiler
Stängningshastighet/låsningskraft
1.
2.
6
Stängningshastighet
Låsningskraft
SVENSKA
Dörröppningsvinkel (0°–180°)
Dörrstängningsvinkel (180°–10°)
Justera stängningshastigheten (ventil 1) och låsningskraften (ventil 2) med den medföljande
sexkantnyckeln. Vrid muttern medurs för att sänka stängningshastigheten. Vrid inte ventilerna mer än två
varv moturs från fabriksinställningen, det orsakar läckage.
Inställning av öppnings-/stängningskraft
Justera öppnings-/stängningskraften med den medföljande sexkantnyckeln.
Öka/minska kraften genom att vrida ställskruven i den riktning som
framgår av diagrammet.
7
SVENSKA
PARALLELLARM
Monteras på dörrens trycksida
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nylonbussning
Låsbricka
Parallellarmfäste
Justerbar yttre arm
Ställskruv A
Sexkantskruv M6
Fjäderbricka
Stor bricka
Vertikal arm
8
SVENSKA
Upphängning
VÄNSTERHÄNGNING
STÄNGNING MEDURS
HÖGERHÄNGNING
STÄNGNING MOTURS
MONTERING
1.
Passa
in
mallen
B
mot
dörrens
gångjärnskant. Märk ut monteringshålen
med penna, syl eller vass kniv. I dörr/karm
av trä förborras hålen med 3 mm borr. I
dörr/karm av metall borras 6 mm hål och
montering görs med skruv M6.
2.
Montera dörrstängaren med de medföljande
skruvarna.
eller
9
SVENSKA
3.
Montera parallellarmfästet på armen.
Dra åt till 12 N
Ställskruv A
Vänsterhängd dörr
Ställskruv A
Ställskruv A
4.
Högerhängd dörr
-Förbelastning 45° -
Förbelasta dörrstängaren genom att vrida axeln på dörrstängarens undersida cirka 45° mot dörrens
gångjärnskant. Avlägsna ställskruv A och fixera parallellarmfästet. Justera den yttre armen till
korrekta vinklar och sätt tillbaka skruv A.
Justera manöverventilerna på dörrstängaren enligt steg 5.
Dörrstängare
VIKTIGT! Felaktigt monterad eller justerad dörrstängare kan orsaka personskada och/eller
egendomsskada.
Steg 5
Justering av manöverventiler
Stängningshastighet/låsningskraft
1.
2.
10
Stängningshastighet
Låsningskraft
SVENSKA
Dörröppningsvinkel (0°–180°)
Dörrstängningsvinkel (180°–10°)
Justera stängningshastigheten (ventil 1) och låsningskraften (ventil 2) med den medföljande
sexkantnyckeln. Vrid muttern medurs för att sänka stängningshastigheten. Vrid inte ventilerna mer än två
varv moturs från fabriksinställningen, det orsakar läckage.
Inställning av öppnings-/stängningskraft
Justera öppnings-/stängningskraften med den medföljande sexkantnyckeln.
Öka/minska kraften genom att vrida ställskruven i den riktning som
framgår av diagrammet.
Spärren för bakåtrörelse förhindrar att dörren slås upp ända till väggen.
Öka spärrkraften genom att vrida ventilen medurs med den medföljande sexkantnyckeln. Stäng inte
ventilen helt. Använd inte den här ventilen om fördröjning ska användas.
Fördröjning kan endast användas om spärr för bakåtrörelse inte används. Fördröjningen gör att dörren rör
sig långsamt till 70°. Öka fördröjningen genom att vrida ventilen medurs. Stäng inte ventilen helt.
Provning
1.
Öppna dörren helt och släpp. Dörren ska stängas hela vägen till karmen och gå i lås.
2.
Öppna dörren och låt låskolven vila mot låsblecket. När du släpper dörren ska den gå i lås.
Om dörren inte stängs kan stängningskraften behöva ökas, eller dörrens passning i karmen justeras.
Underhåll varje kvartal
Kontrollera att dörren stängs korrekt och att alla skruvförband är åtdragna. Smörj regelbundet
dörrstängarens leder och dörrens gångjärn med tunn olja.
Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon
0200-88 55 88.
Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA
www.jula.se
11
NORSK
NORSK
Les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk!
BESKRIVELSE
ARM
Monteres på dørens trekkside
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Splint
Låseskive
Justerbar ytre arm
Justeringsskrue A
Nylonbøssing
Sekskantskrue M6
Fjærskive
Stor skive
Vertikal arm
12
NORSK
Opphenging
HØYREHENGING LUKKING
MOT KLOKKEN
VENSTREHENGING
LUKKING MED KLOKKEN
MONTERING
1.
Legg malen A mot dørens hengslekant. Merk
av monteringshullene for dørlukker og
armfeste med en penn, syl eller skarp kniv.
I dør/karm av tre skal hullene forhåndsbores
med 3 mm bor. I dør/karm av metall skal det
bores 6 mm hull, og montering gjøres med
M6-skruer.
2.
Monter dørlukkeren med de medfølgende
skruene.
eller
13
NORSK
3.
Monter festet på armen.
Justeringsskrue A
Trekk til med 12 N
Justeringsskrue A
Høyrehengt dør
Venstrehengt dør
Forhåndsbelastning
4.
Monter armen på mekanismen i henhold til belastningsdiagrammet. Hold den vertikale armen i
belastningsstilling og monter armfestet på karmen. Juster om nødvendig den ytre armen til rette
vinkler med justeringsskrue A.
Juster manøverventilene på dørlukkeren i henhold til trinn 5.
Trinn 5
Dørlukker
VIKTIG! Feil montert eller justert dørlukker kan forårsake personskade og/eller eiendomsskade.
Justering av manøverventiler
Lukkehastighet/låsekraft
1.
2.
14
Lukkehastighet
Låsekraft
NORSK
Døråpningsvinkel (0°–180°)
Dørlukkingsvinkel (180°–10°)
Juster lukkehastigheten (ventil 1) og låsekraften (ventil 2) med den medfølgende sekskantnøkkelen. Vri
mutteren med klokken for å senke lukkehastigheten. Ikke vri ventilene mer enn to runder mot klokken fra
fabrikkinnstillingen, det forårsaker lekkasje.
Innstilling av åpnings-/lukkekraft
Juster åpnings-/lukkekraften med den medfølgende sekskantnøkkelen.
Øk/reduser kraften ved å vri justeringsskruen i den retningen som
fremgår av diagrammet.
15
NORSK
ARALLELLARM
Monteres på dørens trykkside
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nylonbøssing
Låseskive
Parallellarmfeste
Justerbar ytre arm
Justeringsskrue A
Sekskantskrue M6
Fjærskive
Stor skive
Vertikal arm
16
NORSK
Opphenging
VENSTREHENGING
LUKKING MED KLOKKEN
HØYREHENGING LUKKING
MOT KLOKKEN
MONTERING
1.
Legg malen B mot dørens hengslekant.
Merk av monteringshullene med en penn, syl
eller skarp kniv. I dør/karm av tre skal
hullene forhåndsbores med 3 mm bor. I
dør/karm av metall skal det bores 6 mm hull,
og montering gjøres med M6-skruer.
2.
Monter dørlukkeren med de medfølgende
skruene.
eller
17
NORSK
3.
Monter parallellarmfestet på armen.
Trekk til med 12 N
Justeringsskrue A
Venstrehengt dør
-Forhåndsbelastning 45° -
Justeringsskrue A
Justeringsskrue A
4.
Høyrehengt dør
Forhåndsbelast dørlukkeren ved å vri akselen på dørlukkerens underside cirka 45° mot dørens
hengslekant. Fjern justeringsskrue A og fest parallellarmfestet. Juster den ytre armen til korrekte
vinkler og sett skrue A tilbake på plass.
Juster manøverventilene på dørlukkeren i henhold til trinn 5.
Dørlukker
VIKTIG! Feil montert eller justert dørlukker kan forårsake personskade og/eller eiendomsskade.
Trinn 5
Justering av manøverventiler
Lukkehastighet/låsekraft
1.
2.
18
Lukkehastighet
Låsekraft
NORSK
Døråpningsvinkel (0°–180°)
Dørlukkingsvinkel (180°–10°)
Juster lukkehastigheten (ventil 1) og låsekraften (ventil 2) med den medfølgende sekskantnøkkelen. Vri
mutteren med klokken for å senke lukkehastigheten. Ikke vri ventilene mer enn to runder mot klokken fra
fabrikkinnstillingen, det forårsaker lekkasje.
Innstilling av åpnings-/lukkekraft
Juster åpnings-/lukkekraften med den medfølgende sekskantnøkkelen.
Øk/reduser kraften ved å vri justeringsskruen i den retningen som
fremgår av diagrammet.
Sperren for bakoverbevegelse forhindrer at døren slås opp helt til veggen.
Øk sperrekraften ved å vri ventilen med klokken med den medfølgende sekskantnøkkelen. Ikke steng
ventilen helt. Ikke bruk denne ventilen hvis forsinkelse skal brukes.
Forsinkelse kan bare brukes hvis sperren for bakoverbevegelse ikke brukes. Forsinkelsen gjør at døren
beveger seg sakte til 70°. Øk forsinkelsen ved å vri ventilen med klokken. Ikke steng ventilen helt.
Testing
1.
Åpne døren helt, og slipp den. Døren skal lukkes helt til karmen og gå i lås.
2.
Åpne døren og la låsereilen hvile mot låseplaten. Når du slipper døren, skal den gå i lås.
Hvis døren ikke lukkes, kan det være at lukkekraften må økes eller dørens tilpasning i karmen må
justeres.
Vedlikehold hvert kvartal
Kontroller at døren lukkes korrekt og at alle skrueforbindelser er trukket til. Smør leddene i dørlukkeren og
dørens hengsler regelmessig med tynn olje.
Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon
67 90 01 34.
Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG
www.jula.no
19
POLSKI
POLSKI
Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!
OPIS
RAMIĘ
Montaż po stronie zawiasów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Przetyczka
Podkładka zabezpieczająca
Regulowane ramię zewnętrzne
Śruba regulacyjna A
Tuleja nylonowa
Śruba sześciokątna M6
Podkładka sprężynowa
Podkładka duża
Ramię pionowe
20
POLSKI
Zawieszanie
ZAWIESZENIE PO STRONIE LEWEJ
ZAMYKANIE ZGODNIE Z RUCHEM
WSKAZÓWEK ZEGARA
ZAWIESZENIE PO STRONIE PRAWEJ
ZAMYKANIE PRZECIWNIE DO RUCHU
WSKAZÓWEK ZEGARA
MONTAŻ
1.
albo
21
Dopasuj szablon A do krawędzi drzwi, na
której znajdują się zawiasy. Zaznacz otwory
montażowe
pod
samozamykacz
i mocowanie ramienia za pomocą ołówka,
szpikulca lub ostrego noża.
Do wiercenia w drzwiach/ościeżnicach
z drewna należy użyć wiertła 3 mm. Do
wiercenia w drzwiach/ościeżnicach z metalu
należy użyć wiertła 6 mm i przeprowadzić
montaż za pomocą śrub M6.
POLSKI
2.
Zamontuj
samozamykacz,
dołączonych śrub.
3.
Zamontuj mocowanie na ramieniu.
używając
Śruba regulacyjna A
Dokręć do 12 N
Śruba regulacyjna A
Drzwi otwierane
lewostronnie
Drzwi otwierane
prawostronnie
Obciążenie
wstępne
4.
Zamontuj ramię na mechanizmie według tabeli siły zamykania. Podtrzymaj ramię pionowe w
pozycji obciążenia i zamontuj mocowanie ramienia na ościeżnicy. W razie potrzeby ustaw
odpowiednie kąty ramienia zewnętrznego za pomocą śruby regulacyjnej A.
Wyreguluj zawory manewrowe na samozamykaczu według instrukcji w kroku 5.
22
POLSKI
Krok 5
Samozamykacz
WAŻNE! Nieprawidłowo zamontowany lub wyregulowany samozamykacz może spowodować obrażenia
ciała i/lub szkody materialne.
Regulacja zaworów manewrowych
Prędkość zamykania / siła domykania
1.
2.
Prędkość zamykania
Siła domykania
Kąt otwarcia drzwi (0°–180°)
Kąt zamknięcia drzwi (180°–10°)
Ustaw prędkość zamykania (zawór 1) i siłę domykania (zawór 2) za pomocą dołączonego klucza
imbusowego. Przekręć nakrętkę w prawo, aby zmniejszyć prędkość zamykania. Nie przekręcaj zaworów
o więcej niż dwa obroty w prawo w stosunku do ustawień fabrycznych, gdyż może to spowodować
nieszczelność.
Regulacja siły otwierania/zamykania
Ustaw siłę otwierania/zamykania za pomocą dołączonego klucza imbusowego.
Aby zwiększyć/zmniejszyć siłę należy przekręcić śrubę sześciokątną
w kierunku według rysunku.
23
POLSKI
RAMIĘ RÓWNOLEGŁE
Montaż po stronie przeciwnej do zawiasów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tuleja nylonowa
Podkładka zabezpieczająca
Mocowanie ramienia równoległego
Regulowane ramię zewnętrzne
Śruba regulacyjna A
Śruba sześciokątna M6
Podkładka sprężynowa
Podkładka duża
Ramię pionowe
24
POLSKI
Zawieszanie
ZAWIESZENIE PO STRONIE LEWEJ
ZAMYKANIE ZGODNIE Z RUCHEM
WSKAZÓWEK ZEGARA
ZAWIESZENIE PO STRONIE PRAWEJ
ZAMYKANIE PRZECIWNIE DO RUCHU
WSKAZÓWEK ZEGARA
MONTAŻ
1.
Dopasuj szablon B do krawędzi drzwi, na
której znajdują się zawiasy. Zaznacz otworzy
montażowe za pomocą ołówka, szpikulca lub
ostrego
noża.
Do
wiercenia
w drzwiach/ościeżnicach z drewna należy
użyć wiertła 3 mm. Do wiercenia
w drzwiach/ościeżnicach z metalu należy
użyć wiertła 6 mm i przeprowadzić montaż
za pomocą śrub M6.
2.
Zamontuj
samozamykacz,
dołączonych śrub.
albo
25
używając
POLSKI
3.
Zamontuj mocowanie ramienia równoległego
na ramieniu.
Dokręć do 12 N
Śruba regulacyjna A
Drzwi otwierane lewostronnie
-Obciążenie wstępne 45° -
Śruba regulacyjna A
Śruba regulacyjna A
4.
Drzwi otwierane prawostronnie
Ustaw obciążenie wstępne, przekręcając ramię u dołu samozamykacza o około 45° w stronę
krawędzi drzwi, na której znajdują się zawiasy. Usuń śrubę regulacyjną A i przytwierdź mocowanie
ramienia równoległego. Ustaw odpowiednie kąty ramienia zewnętrznego i załóż z powrotem
śrubę A.
Wyreguluj zawory manewrowe na samozamykaczu według instrukcji w kroku 5.
Samozamykacz
WAŻNE! Nieprawidłowo zamontowany lub wyregulowany samozamykacz może spowodować obrażenia
ciała i/lub szkody materialne.
Krok 5
Regulacja zaworów manewrowych
Prędkość zamykania / siła domykania
1.
2.
26
Prędkość zamykania
Siła domykania
POLSKI
Kąt otwarcia drzwi (0°–180°)
Kąt zamknięcia drzwi (180°–10°)
Ustaw prędkość zamykania (zawór 1) i siłę domykania (zawór 2) za pomocą dołączonego klucza
imbusowego. Przekręć nakrętkę w prawo, aby zmniejszyć prędkość zamykania. Nie przekręcaj zaworów
o więcej niż dwa obroty w prawo w stosunku do ustawień fabrycznych, gdyż może to spowodować
nieszczelność.
Regulacja siły otwierania/zamykania
Ustaw siłę otwierania/zamykania za pomocą dołączonego klucza imbusowego.
Aby zwiększyć/zmniejszyć siłę należy przekręcić śrubę sześciokątną
w kierunku według rysunku.
Blokada otwarcia zapobiega uderzeniu drzwi o ścianę podczas otwierania.
Aby zwiększyć siłę blokowania, należy przekręcić zawór w prawo za pomocą dołączonego klucza
imbusowego. Nie należy całkowicie zakręcać zaworu. Nie używaj tego zaworu, jeśli stosujesz opóźnienie.
Opóźnienie może być stosowane tylko wtedy, gdy nie jest używana blokada otwarcia. Opóźnienie
sprawia, że drzwi poruszają się powoli, ustawiając się pod kątem 70°. Aby zwiększyć opóźnienie, należy
przekręcić zawór w prawo. Nie należy całkowicie zakręcać zaworu.
Test sprawności
1.
2.
Otwórz drzwi całkowicie i puść je. Drzwi powinny płynnie zbliżyć się do ościeżnicy i domknąć się.
Otwórz drzwi i pozwól, by rygiel zamka oparł się o czoło zamka. Gdy puścisz drzwi, powinny się
domknąć.
Jeżeli drzwi się nie zamkną, konieczne będzie prawdopodobnie zwiększenie siły zamykania lub regulacja
wyważenia drzwi w ościeżnicy.
Konserwacja co kwartał
Sprawdzaj, czy drzwi poprawnie się zamykają i czy wszystkie połączenia śrubowe są dokręcone.
Regularnie smaruj przeguby samozamykacza oraz zawiasy drzwi lekkim olejem.
Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie problemów skontaktuj się telefonicznie z działem obsługi
klienta pod numerem 801 600 500.
Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska
www.jula.pl
27
ENGLISH
ENGLISH
Read the Operating Instructions carefully before use!
DESCRIPTION
ARM
Fitted on opening side of the door
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Cotter
Lock washer
Adjustable outer arm
Set screw A
Nylon bushing
Hex screw M6
Spring washer
Large washer
Vertical arm
30
ENGLISH
Mounting
RIGHT-HUNG CLOSING
ANTICLOCKWISE
LEFT-HUNG
CLOSING CLOCKWISE
INSTALLATION
1.
Align the template A to the hinge edge of the
door. Mark out holes for the door closer and
arm bracket with a pen, awl or sharp knife.
Predrill holes with a 3 mm drill in wooden
door/frame. Drill 6 mm holes for M6 screw in
metal door/frame.
2.
Fit the door closer with the supplied screws.
31
ENGLISH
3.
Fit the bracket on the arm.
Set screw A
Tighten to 12 N
Set screw A
Right-hung door
Left-hung door
Preloading
4.
Fit the arm on the mechanism as shown in the loading diagram. Hold the vertical arm in the loading
position and fit the arm bracket on the frame. Adjust, if necessary, the outer arm to right angles with
the set screw A.
Adjust the control valves on the door closer as shown in step 5.
Step 5
Door closer
IMPORTANT! An incorrectly installed or adjusted door closer can cause personal injury and or/material
damage.
Adjusting the control valves
Closing speed/locking force
1.
2.
32
Closing speed
Locking force
ENGLISH
Door opening angle (0°–180°)
Door closing angle (180°–10°)
Adjust the closing speed (valve 1) and locking force (valve 2) with the supplied hex key. Turn the nut
clockwise to reduce the closing speed. Do not turn the valves more than two turns anticlockwise from the
factory setting, this will cause leakage.
Adjusting the opening/closing force
Adjust the opening/closing force with the supplied hex key.
Increase/reduce the force by turning the set screw in the direction
shown in the diagram.
33
ENGLISH
PARALLEL ARM
Fitted on closing side of the door
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nylon bushing
Lock washer
Parallel arm bracket
Adjustable outer arm
Set screw A
Hex screw M6
Spring washer
Large washer
Vertical arm
34
ENGLISH
Mounting
LEFT-HUNG
CLOSING CLOCKWISE
RIGHT-HUNG CLOSING
ANTICLOCKWISE
INSTALLATION
1.
Align the template B to the hinge edge of the
door. Mark out holes with a pen, awl or
sharp knife. Predrill holes with with a 3 mm
drill in wooden door/frame. Drill 6 mm holes
for M6 screw in metal door/frame.
2.
Fit the door closer with the supplied screws.
35
ENGLISH
3.
Fit the parallel arm bracket on the arm.
Tighten to 12 N
Set screw A
Left-hung door
- Preloading 45° -
Set screw A
Set screw A
4.
Right-hung door
Preload the door closer by turning the shaft on the underside of the door closer about 45° to the
hinge edge on the door. Remove set screw A and fix the parallel arm bracket. Adjust the outer arm
to the correct angles and replace screw A.
Adjust the control valves on the door closer as shown in step 5.
Door closer
IMPORTANT! An incorrectly installed or adjusted door closer can cause personal injury and or/material
damage.
Step 5
Adjusting the control valves
Closing speed/locking force
1.
2.
36
Closing speed
Locking force
ENGLISH
Door opening angle (0°–180°)
Door closing angle (180°–10°)
Adjust the closing speed (valve 1) and locking force (valve 2) with the supplied hex key. Turn the nut
clockwise to reduce the closing speed. Do not turn the valves more than two turns anticlockwise from the
factory setting, this will cause leakage.
Adjusting the opening/closing force
Adjust the opening/closing force with the supplied hex key.
Increase/reduce the force by turning the set screw in the direction
shown in the diagram.
The arrester for backward movement prevents the door opening all the way up to the wall.
Increase the arresting force by turning the valve clockwise with the supplied hex key. Do not completely
close the valve. Do not use this valve if a delay action is used.
A delay action can only be used if the arrester for backward movement is not used. The delay action
means that the door moves slowly to 70°. Increase the delay action by turning the valve clockwise. Do not
completely close the valve.
Testing
1.
2.
Open the door completely and release. The door should close all the way to the frame and lock.
Open the door and allow the lock cylinder to rest against the lock plate. The door should lock when
you release it.
If the door does not close it may be necessary to increase the closing force, or adjust the alignment of the
door in the frame.
Quarterly maintenance
Check that the door closes properly and that all screw unions are tightened. Lubricate the door closer
joints and door hinges regularly with a thin oil.
Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service
department. www.jula.com
37
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement