Sony DR-210DP User manual | Manualzz
English
4-106-635-12(1)
Features
Stereo headset
Operating Instructions/Mode d’emploi/
Bedienungsanleitung/Manual de
instrucciones/Istruzioni per l’uso/Manual
de Instruções/Gebruiksaanwijzing/
Bruksanvisning/Οδηγίες λειτουργίας/
Kullanm Talimatlar/Használati
útmutató/Návod k obsluze/Instrukcja
obsługi/Návod na používanie/
Инструкция по эксплуатации/
Інcтpyкції з eкcплyaтaції
• Super compact foldable design for carrying and storing.
• Soft and comfortable fit from pressure-relieving urethane ear
cushion.
• High sensitivity Built-in Microphone and Plug Rest Structure for
comfortable use as headphones.
• Lightweight design for long lasting wearing comfort.
Supported PC models
• IBM PC/AT or Compatible computer with a microphone input jack
and a sound output jack, or a computer with a built-in sound card.
• It is required that the sound card has a power supply for the
microphone.
• It is required that the microphone input jack and sound output jack
are lined up together.
• This is not compatible with Macintosh computers.
How to use
1
2
3
DR-270DP
©2008 Sony Corporation
Printed in Thailand
Open the headset (See fig. A).
Connect the headphone plug (black) to the headphone jack and
connect the microphone plug (pink) to the microphone jack
(see fig. B).
Wear the headset marked R on your right ear and the one
marked L on your left ear.
If noise occurs while no sound is output, or to adjust the
microphone sensitivity, refer to the operating instructions
supplied with your hardware (PC).
Storing the microphone plug (Plug Rest Structure)
When storing the headset, or when listening to a WALKMAN®*, etc.
but not using the microphone, you can insert the microphone plug
into the plug holder attached to the headphone plug so that it does not
dangle (See fig. C).
* “WALKMAN” and “WALKMAN” logo are registered trademarks
of Sony Corporation.
A
Storing the headset in the
carrying case (See fig D)
,
When storing the headset in the supplied carrying case, fold the
headsets.
Rangement du casque dans
l’étui (Voir fig. D)
Lorsque vous rangez le casque dans l’étui fourni, repliez les
écouteurs.
Spécifications
Cordon : environ 1,2 m (3.9 pi) / Fiche : mini-fiche stéréo plaquée or
(pour le casque d’écoute ) et mini-fiche plaquée or (pour le
microphone) / Masse : environ 87 g (3,07 on) (sans le cordon)
<Récepteur>
Type : fermé, dynamique / Transducteur : 30 mm type à dôme (bobine
acoustique CCAW) / Puissance admissible : 1 000 mW (CEI*) /
Impédance : 24 Ω à 1 kHz / Sensibilité : 102 dB/mW / Plage de
fréquences de reproduction : 14 – 22 000 Hz
<Microphone>
Conception : Micro intégré / Type : condensateur à électret / Niveau
de tension en circuit ouvert : - 35 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Plage de
fréquences efficace : 20 – 20 000 Hz
<Accessoire fourni>
Etui de transport (1)
*CEI = Commission Electrotechnique Internationale
La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans
préavis.
Avis à l’intention des clients : les informations suivantes
concernent uniquement les appareils vendus dans les
pays appliquant les directives de l’UE
Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokyo, Japon. Son représentant autorisé concernant la
CEM et la sécurité du produit est Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Veuillez vous
référer aux adresses indiquées dans les documents d’entretien ou de
garantie séparés concernant toute question relative à l’entretien et à la
garantie.
Specifications
,
Cord: Approx. 1.2 m (3.9 ft) / Plug: Gold-plated stereo mini plug (for
headphone plug), Gold plated mini plug (for microphone plug) /
Mass: Approx. 87 g (3.07 oz) (without cord)
<Receiver>
Type: Closed, dynamic / Driver unit: 30 mm (1 3/16 in) (CCAW Voice
Coil), dome type / Maximum input power: 1,000 mW (IEC*) /
Impedance: 24 Ω at 1 kHz / Sensitivity: 102 dB/mW / Reproduction
frequency range: 14 – 22,000 Hz
<Microphone>
Design: Built-in microphone / Type: Electret condenser / Open
circuit voltage level: -35 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Effective frequency
range: 20 – 20,000 Hz
<Supplied Accessories>
Carrying case (1)
* IEC = International Electrotechnical Commission
Traitement des appareils électriques et
électroniques en fin de vie (Applicable dans
les pays de l’Union Européenne et aux autres
pays européens disposant de systèmes de
collecte sélective)
Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son
emballage, indique que ce produit ne doit pas être
traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de
collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et
électroniques. En s’assurant que ce produit est bien mis au rebut de
manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences
négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine. Le
recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles.
Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce
produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie
ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Design and specifications are subject to change without notice.
Precautions
B
Microphone
Microphone
Mikrofon
Micrófono
Microfono
Microfone
Microfoon
Mikrofon
To headphone jack (black)
Vers la prise du casque d’écoute (noir)
an die Kopfhörerbuchse (schwarz)
A la toma de auriculares (negra)
Alla presa cuffie (nera)
À tomada dos auscultadores (preta)
Naar hoofdtelefoonaansluiting (zwart)
Till hörlursutgången (svart)
To microphone jack (pink)
Vers la prise du microphone (rose)
an die Mikrofonbuchse (pink)
A la toma de micrófono (rosa)
Alla presa microfono (rosa)
À tomada do microfone (cor-de-rosa)
Naar microfoonaansluiting (roze)
Till mikrofoningången (rosa)
C
• Be careful not to use the headset at too loud a volume level.
Otherwise, you may have audio feedback (a howling effect) as the
microphone picks up the loud sound from the headphone unit.
• Listening with the headset at high volume may affect your hearing.
For traffic safety, do not use while driving or cycling.
• Do not put weight or pressure on the headset as it may cause the
headset to deform during long storage.
• The earpads may deteriorate due to long term storage or use.
Notice for customers: the following information is only
applicable to equipment sold in countries applying EU
Directives
The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokyo, Japan. The Authorized Representative for EMC
and product safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters
please refer to the addresses given in separate service or guarantee
documents.
Disposal of Old Electrical & Electronic
Equipment (Applicable in the European
Union and other European countries with
separate collection systems)
This symbol on the product or on its packaging
indicates that this product shall not be treated as
household waste. Instead it shall be handed over to
the applicable collection point for the recycling of electrical and
electronic equipment. By ensuring this product is disposed of
correctly, you will help prevent potential negative consequences for
the environment and human health, which could otherwise be caused
by inappropriate waste handling of this product. The recycling of
materials will help to conserve natural resources. For more detailed
information about recycling of this product, please contact your local
Civic Office, your household waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
Français
Caractéristiques
• Modèle pliable extrêmement compact pratique pour le rangement
et le stockage.
• Coussinet pour oreillette en uréthane souple conçu pour éviter
toute pression excessive et garantir une écoute confortable.
• Microphone haute sensibilité intégré et structure de repos des
oreillettes pour une utilisation confortable du casque d’écoute.
• Poids plume pour un port confortable prolongé.
D
Modèles PC pris en charge
• Ordinateur IBM PC/AT ou compatible équipé d’une prise d’entrée
pour micro et d’une prise de sortie audio ou ordinateur doté d’une
carte son intégrée.
• La carte son doit être équipée d’un dispositif d’alimentation
électrique pour le micro.
• La prise d’entrée pour micro et la prise de sortie audio doivent être
alignées.
• Cet équipement n’est pas compatible avec les ordinateurs
Macintosh.
Mode d’emploi
1
2
m
3
Ouvrez le casque d’écoute (Voir fig. A).
Raccordez la prise du casque d’écoute (noire) à la prise de
casque et raccordez la fiche du microphone (rose) à la prise
microphone (Voir fig. B).
Placez l’écouteur R sur l’oreille droite et l’écouteur L sur
l’oreille gauche.
Si vous entendez du bruit alors que vous réglez la sensibilité du
micro ou qu’aucun son n’est reproduit, reportez-vous au mode
d’emploi fourni avec votre matériel (ordinateur).
Rangement de la fiche du micro (Porte-fiche)
Lorsque vous rangez le casque, ou lorsque vous écoutez un
WALKMAN®*, par exemple, sans utiliser le micro, vous pouvez
insérer sa fiche dans le porte-fiche afin de la maintenir en place (Voir
fig. C).
* « WALKMAN » et le logo « WALKMAN » sont des marques
déposées de Sony Corporation.
• Verwenden Sie das Headset nicht mit zu hohem Lautstärkepegel.
Andernfalls kann es zu einer akustischen Rückkopplung (Heulton)
kommen, wenn das Mikrofon den lauten Ton von den Kopfhörern
aufnimmt.
• Wenn Sie bei hoher Lautstärke mit dem Headset Musik hören,
kann es zu Gehörschäden kommen. Verwenden Sie das Headset aus
Gründen der Verkehrssicherheit nicht beim Führen von
Kraftfahrzeugen oder beim Fahrradfahren.
• Achten Sie darauf, dass auf dem Headset kein Gewicht oder Druck
lastet. Andernfalls kann sich das Headset bei langer Aufbewahrung
verformen.
• Die Hörmuscheln können sich nach langer Aufbewahrung oder
Verwendung abnutzen.
Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten
nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen
EU-Richtlinien gelten
Der Hersteller dieses Produkts ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokio, Japan. Autorisierter Vertreter für EMV und
Produktsicherheit ist die Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Fragen im
Zusammenhang mit Kundendienst oder Garantie wenden Sie sich
bitte an die in den separaten Kundendienst- oder Garantieunterlagen
genannten Adressen.
Entsorgung von gebrauchten elektrischen
und elektronischen Geräten (anzuwenden in
den Ländern der Europäischen Union und
anderen europäischen Ländern mit einem
separaten Sammelsystem für diese Geräte)
Précautions
• Veillez à ne pas utiliser le casque à un volume sonore trop élevé.
Sinon vous risquez d’obtenir un retour audio (ronronnement) car le
microphone capte la sonorité élevée du casque.
• Si vous utilisez le casque à un niveau sonore élevé, vous risquez
d’altérer votre audition. Pour des raisons de sécurité, n’utilisez pas
ce casque en voiture ou à vélo.
• N’exercez aucun poids ni aucune pression sur le casque, car cela
pourrait le déformer en cas de stockage prolongé.
• Les oreillettes peuvent s’abîmer après une utilisation intensive ou
si elles restent rangées pendant longtemps.
Deutsch
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung
weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als
normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer
Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag
zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt
und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit
werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft,
den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen
über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde,
den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.
Español
Características
• Diseño plegable muy compacto para facilitar el transporte y el
almacenamiento.
• Aislante de uretano para los oídos que disminuye la presión para
permitir un ajuste cómodo.
• Micrófono incorporado de alta sensibilidad y estructura de apoyo
de la clavija para su uso cómodo como auriculares.
• Diseño ligero para llevarlos con comodidad durante largos periodos
de tiempo.
Modelos de ordenadores
compatibles
• Ordenador IBM PC/AT o compatible con una toma de entrada de
micrófono y una toma de salida de audio, o un ordenador con
tarjeta de sonido incorporada.
• Es necesario que la tarjeta de sonido disponga de suministro de
alimentación para el micrófono.
• Es necesario que la toma de entrada del micrófono y la toma de
salida del sonido estén conectadas.
• No es compatible con ordenadores Macintosh.
Merkmale
Utilización de la unidad
• Äußerst kompakte, zusammenklappbare Kopfhörer, sehr praktisch
bei Transport und Aufbewahrung.
• Weiche Hörmuscheln mit druckmilderndem Urethan gewährleisten
hohen Tragekomfort.
• Mit hochempfindlichem Mikrofon und dank Steckerhalterung
komfortabel als Kopfhörer nutzbar.
• Geringes Gewicht für lang andauernden Tragekomfort.
1
2
Unterstützte PC-Modelle
• IBM PC/AT oder kompatibler Computer mit einer
Mikrofoneingangsbuchse und einer Audioausgangsbuchse oder ein
Computer mit einer integrierten Sound-Karte.
• Die Sound-Karte muss die Stromversorgung für das Mikrofon
bereitstellen.
• Die Mikrofoneingangsbuchse und die Audioausgangsbuchse
müssen nahe beieinander liegen.
• Das Headset ist nicht mit Macintosh-Computern kompatibel.
Gebrauch
1
2
3
Klappen Sie das Headset auf (siehe Abb. A).
Schließen Sie den Kopfhörerstecker (schwarz) an die
Kopfhörerbuchse und den Mikrofonstecker (pink) an die
Mikrofonbuchse an. (siehe Abb. B)
Tragen Sie die Headset-Ohrmuschel mit der Markierung R auf
dem rechten, die mit der Markierung L auf dem linken Ohr.
Wenn Störrauschen zu hören ist, solange kein Ton ausgegeben
wird, oder wenn Sie die Mikrofonempfindlichkeit einstellen
wollen, schlagen Sie bitte in der mit der Hardware (PC)
gelieferten Bedienungsanleitung nach.
Verstauen des Mikrofonsteckers (Steckerhalterung)
Wenn Sie das Headset verstauen möchten oder wenn Sie über einen
WALKMAN® usw. Musik hören und das Mikrofon nicht benötigen,
können Sie den Mikrofonstecker in die Steckerhalterung am
Kopfhörerstecker einsetzen, so dass der Mikrofonstecker nicht
herunterhängt (siehe Abb. C).
Verstauen des Headsets im
Transportbehälter
(siehe Abb. D)
Klappen Sie die Headset-Ohrmuscheln zusammen, wenn Sie das
Headset im mitgelieferten Transportbehälter verstauen.
Technische Daten
Kabel: ca. 1,2 m / Stecker: vergoldeter Stereoministecker
(für Kopfhörer), vergoldeter Ministecker (für Mikrofon) /
Gewicht: ca. 87 g (ohne Kabel)
<Hörkapsel>
Typ: Offen, dynamisch / Treibereinheit: 30 mm
(CCAW-Schwingspule), Kalotte / Maximale Belastbarkeit:
1.000 mW (IEC*) / Impedanz: 24 Ω bei 1 kHz / Empfindlichkeit:
102 dB/mW / Wiedergabefrequenzbereich: 14 – 22.000 Hz
<Mikrofon>
Design: Eingebautes Mikrofon /
Typ: Elektret-Kondensatormikrofon / Leerlaufspannungspegel:
-35 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Effektiver Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz
<Mitgeliefertes Zubehör>
Tragebeutel (1)
*IEC = International Electrotechnical Commission
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben
vorbehalten.
Tratamiento de los equipos eléctricos y
electrónicos al final de su vida útil (aplicable
en la Unión Europea y en países europeos
con sistemas de recogida selectiva de
residuos)
Zur besonderen Beachtung
3
Abra los auriculares (consulte la fig. A).
Conecte la clavija de los auriculares (negra) a la toma de
auriculares y conecte la clavija del micrófono (rosa) a la toma
micrófono. (consulte la fig. B)
Coloque el auricular marcado con R en la oreja derecha y el
marcado con L en la oreja izquierda.
Si se produce ruido aunque no se emita sonido, o cuando se
ajusta la sensibilidad del micrófono, consulte el manual de
instrucciones suministrado con el ordenador.
Almacenamiento de la clavija del micrófono
(Estructura para guardar la clavija)
Cuando guarde los auriculares, o cuando escuche un WALKMAN®*,
etc. sin usar el micrófono, se puede insertar la clavija del micrófono
en el portaclavijas acoplado a la clavija de los auriculares para que no
cuelgue (consulte la fig. C).
* “WALKMAN” y el logotipo de “WALKMAN” son marcas
comerciales registradas de Sony Corporation.
Almacenamiento de los
auriculares en el estuche de
transporte (consulte la fig. D)
Cuando almacene el auricular en el estuche de transporte
suministrado, doble los auriculares.
Especificaciones
Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el
presente producto no puede ser tratado como residuos
domésticos normales, sino que debe entregarse en el correspondiente
punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse
de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir
las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud
humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el
momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales
ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información
detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con
el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el
establecimiento donde ha adquirido el producto.
Italiano
Caratteristiche
• Design pieghevole supercompatto per il trasporto e la
conservazione.
• Morbido e comodo cuscinetto dell’auricolare in uretano per la
riduzione della pressione.
• Microfono incorporato ad alta sensibilità e struttura Plug Rest per
un comodo utilizzo come cuffie.
• Design leggero per una portabilità comoda e duratura.
Modelli di PC supportati
• Computer IBM PC/AT o compatibile dotato di una presa di
ingresso microfono e di una presa di uscita audio o computer con
scheda audio incorporata.
• È necessario che la scheda audio sia dotata di alimentazione per il
microfono.
• È necessario che la presa di ingresso del microfono e la presa di
uscita dell’audio siano allineate insieme.
• Non compatibile con computer Macintosh.
Modalità d’uso
1
2
3
Aprire le cuffie (vedere fig. A).
Collegare la spina delle cuffie (nera) alla presa cuffie e la spina
del microfono (rosa) alla presa microfono (vedere la figura B).
Posizionare la cuffia con il segno R sull’orecchio destro e
quella con il segno L sull’orecchio sinistro.
In caso di disturbi quando non viene emesso alcun suono, o
durante la regolazione della sensibilità del microfono, fare
riferimento alle istruzioni per l’uso in dotazione con l’hardware
(PC).
Conservazione della spina del microfono
(struttura Plug Rest)
Se le cuffie non vengono utilizzate o se si ascolta musica dal
WALKMAN®, ecc ma non si utilizza il microfono, è possibile
inserire la spina del microfono nel portaspina sulla presa delle cuffie
in modo tale che non si muova (vedere fig. C).
Conservazione delle cuffie
nella custodia di trasporto
(vedere fig D)
Piegare le cuffie prima di riporle nella custodia di trasporto in
dotazione.
Cavo: circa 1,2 m / Spina: minispina stereo placcata in oro (spina per
cuffie), minispina placcata in oro (spina per microfono) / Massa:
circa 87 g, (senza cavo)
<Ricevitore>
Tipo: chiuso, dinamico / Unità pilota: 30 mm (con Voice Coil
CCAW), tipo a cupola / Potenza di ingresso massima: 1.000 mW
(IEC*) / Impedenza: 24 Ω a 1 kHz / Sensibilità: 102 dB/mW /
Gamma di frequenze di riproduzione: 14 – 22.000 Hz
<Microfono>
Design : Microfono incorporato / Tipo: con condensatore a elettrete /
Livello di tensione a circuito aperto: -35 dB (0 dB = 1 V/Pa) /
Gamma di frequenza effettiva: 20 – 20.000 Hz
<Accessorio in dotazione>
custodia di trasporto (1)
* IEC = International Electrotechnical Commission, Commissione
Elettrotecnica Internazionale
Precauzioni
• Prestare attenzione a non utilizzare le cuffie a volume
eccessivamente alto. Diversamente, è possibile che si producano
rumori di sottofondo (effetto di feedback) quando il microfono
capta i suoni alti provenienti dall’unità cuffie.
• L’ascolto ad alto volume mediante le cuffie può provocare danni
all’udito. Per motivi di sicurezza stradale, non utilizzare gli
auricolari durante la guida o in bicicletta.
• Durante il periodo di deposito, non appoggiare oggetti pesanti, né
esercitare pressione sulle cuffie onde evitare che si deformino.
• È possibile che le protezioni degli auricolari si usurino a seguito di
periodi prolungati di deposito o uso.
* IEC = Comisión Electrotécnica Internacional
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica
che il prodotto non deve essere considerato come un
normale rifiuto domestico, ma deve invece essere
consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di
apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto
sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute che potrebbero
altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il
riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per
informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto,
potete contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento
rifiuti oppure il negozio dove l’avete acquistato.
• No utilice los auriculares a un volumen excesivo, ya que, de lo
contrario es posible que se produzca una reacción acústica (un
efecto de zumbido) debido a que el micrófono recibe el sonido alto
de la unidad auricular.
• Si utiliza los auriculares a un volumen alto, puede dañar sus oídos.
Por razones de seguridad vial, no los utilice mientras conduzca o
vaya en bicicleta.
• No someta los auriculares a peso o presión, ya que se pueden
deformar en períodos de almacenamiento prolongado en estas
condiciones.
• Las almohadillas pueden deteriorarse debido a un almacenamiento
o uso prolongados.
Aviso para los clientes: la siguiente información sólo se
aplica al equipo que se comercializa en países que aplican
las directivas de la UE
El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokio, Japón. El representante autorizado para la
aplicación de la directiva EMC y la seguridad de los productos es
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Alemania. Para cualquier cuestión de servicio o garantía, consulte las
direcciones facilitadas en los documentos de garantía o servicios.
3
Trattamento del dispositivo elettrico od
elettronico a fine vita (applicabile in tutti i
paesi dell’Unione Europea e in altri paesi
europei con sistema di raccolta differenziata)
Português
Características
• Compactos e dobráveis para uma maior facilidade de transporte e
armazenamento.
• Almofadas dispersoras da pressão com uretano para um encaixe
macio e confortável.
• Microfone Incorporado de Alta Sensibilidade e Estrutura de
Descanso para uma utilização confortável como auscultadores.
• Design leve para uma utilização prolongada confortável.
Modelos para PC suportados
• Computador IBM PC/AT ou compatível com uma tomada de
entrada para microfone e uma tomada de saída de som, ou um
computador com uma placa de som incorporada.
• É necessário que a placa de som tenha uma fonte de alimentação
para o microfone.
• É necessário que a tomada de entrada para microfone e a tomada
de saída de som estejam alinhadas.
• Não é compatível com os computadores Macintosh.
Abra os ascultadores (Ver fig. A).
Ligue a ficha dos auscultadores (preta) à tomada dos
auscultadores e ligue a ficha do microfone (cor-de-rosa) à
tomada microfone (Ver fig. B).
Coloque o auscultador com a indicação R no ouvido direito e o
auscultador com a indicação L no ouvido esquerdo.
Se ocorrer ruído enquanto não é emitido qualquer som, ou
durante o ajuste da sensibilidade do microfone, consulte o
manual de instruções fornecido com o seu hardware (PC).
Guardar a ficha do microfone (Estrutura de Descanso)
Ao guardar os auscultadores ou ao ouvir um WALKMAN®, etc., sem
estar a utilizar o microfone, pode introduzir a ficha do microfone no
suporte da ficha anexada à ficha dos auscultadores para que não fique
pendurada (Ver fig. C).
Guardar os auscultadores no
estojo de transporte
(Ver fig. D)
Ao guardar os auscultadores no estojo de transporte fornecido, dobre
os auscultadores.
Especificações
Cabo: Aprox. 1,2 m / Ficha: Minificha estéreo dourada (para os
auscultadores), Minificha dourada (para o microfone) / Massa:
Aprox. 87 g (sem o cabo)
<Receptor>
Tipo: Fechado, dinâmico / Unidades accionadoras:
30 mm (Cabo de Voz CCAW), tipo cúpula / Potência máxima de
entrada: 1.000 mW (IEC*) / Impedância: 24 Ω a 1 kHz /
Sensibilidade: 102 dB/mW / Reprodução da banda de frequências:
14 – 22.000 Hz
<Microfone>
Design: Microfone incorporado / Tipo: Condensador de electrete /
Nível de tensão de circuito aberto: -35 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Gama de
frequências efectiva: 20 – 20.000 Hz
<Acessório fornecido>
Estojo de transporte (1)
Technische gegevens
Snoer: Ongeveer 1,2 m / Stekker: Goudkleurige stereoministekker
(voor hoofdtelefoonstekker), goudkleurige ministekker (voor
microfoonstekker) / Gewicht: Ongeveer 87 g (zonder snoer)
<Ontvanger>
Type: Ingebouwde microfoon / Stuureenheid: 30 mm (CCAWspreekspoel), koepeltype / Maximaal ingangsvermogen: 1.000 mW
(IEC*) / Impedantie: 24 Ω bij 1 kHz / Gevoeligheid: 102 dB/mW /
Frequentiebereik van weergave: 14 – 22.000 Hz
<Microfoon>
Ontwerp: Flexibele boommicrofoon / Type: Electret-condensator /
Open spanningsniveau: -35 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Effectief
frequentiebereik: 20 – 20.000 Hz
<Bijgeleverd accessoire>
draagtas (1)
* IEC (International Electrotechnical Commission)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens zijn voorbehouden
zonder voorafgaande kennisgeving.
Voorzorgsmaatregelen
• Let op dat u de hoofdtelefoon niet met een te hoog volume
gebruikt. Anders kan er audiofeedback (gehuil) optreden wanneer
de microfoon de harde geluiden van de hoofdtelefoon opvangt.
• Wanneer u met een hoog volume luistert naar deze hoofdtelefoon,
kan uw gehoor worden beschadigd. Voor veiligheid in het verkeer
kunt u dit apparaat het beste niet gebruiken tijdens het autorijden of
fietsen.
• Plaats geen voorwerpen op de hoofdtelefoon en oefen geen druk uit
op de hoofdtelefoon, omdat de hoofdtelefoon kan vervormen als
deze lange tijd aan dergelijke situaties wordt blootgesteld.
• De kwaliteit van de oordopjes kan achteruitgaan door langdurige
opslag of langdurig gebruik.
Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt
enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de EUrichtlijnen van kracht zijn
De fabrikant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokio, Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiger voor
EMC en productveiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor kwesties met betrekking
tot service of garantie kunt u het adres in de afzonderlijke service- en
garantiedocumenten gebruiken.
* IEC (Comissão Electrotécnica Internacional)
Verwijdering van Oude Elektrische en
Elektronische Apparaten (Toepasbaar in de
Europese Unie en andere Europese landen
met gescheiden ophaalsystemen)
Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Precauções
• Não utilize os auscultadores com um volume de som muito alto.
Caso contrário, pode ouvir feedback de som (efeito de ruído
estridente), porque o microfone capta o som alto dos auscultadores.
• Ouvir com o volume dos auscultadores muito alto pode afectar a
sua audição. Para uma maior segurança na condução, não utilize os
auriculares enquanto conduz ou quando andar de bicicleta.
• Não faça pressão nem coloque objectos pesados sobre os
auriculares quando os guardar pois podem deformar-se com o
tempo.
• Os auriculares podem deteriorar-se devido ao uso ou
armazenamento prolongado.
Aviso para os utilizadores: a seguinte informação só é
aplicável a produtos comercializados em países onde se
apliquem as Directivas da UE
O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokyo, Japan. O Representante Autorizado para EMC e
segurança de produto é a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327, Stuttgart, Germany. Para questões acerca de
serviço e acerca da garantia, consulte as moradas fornecidas em
separado, nos documentos de serviço e garantia.
Tratamento de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos no final da sua vida útil
(Aplicável na União Europeia e em países
Europeus com sistemas de recolha selectiva
de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua
embalagem, indica que este não deve ser tratado
como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num
ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e
electrónicos. Assegurandose que este produto é correctamente
depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas para o
ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam
ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A reciclagem dos
materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para
obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto,
por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de
resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza
preavviso.
Nota per i clienti: le seguenti informazioni sono applicabili
esclusivamente agli apparecchi venduti nei paesi in cui
sono in vigore le Direttive UE
Il presente apparecchio è un prodotto di Sony Corporation 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo, Giappone. Il Rappresentante Autorizzato
per EMC e per la sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi
questione riguardante l’assistenza o la garanzia, rivolgersi agli
indirizzi che si trovano nei documenti di assistenza o di garanzia.
Precauciones
1
2
Caratteristiche tecniche
Cable: aprox. 1,2 m / Clavija: miniclavija estéreo dorada
(para auriculares) / miniclavija dorada (para micrófono) /
Masa: aprox. 87 g (sin cable)
<Receptor>
Tipo: cerrado, dinámico / Unidad auricular: 30 mm (bobina CCAW),
tipo cúpula / Potencia de entrada máxima: 1.000 mW (IEC*) /
Impedancia: 24 Ω a 1 kHz / Sensibilidad: 102 dB/mW / Gama de
frecuencias de reproducción: 14 – 22.000 Hz
<Micrófono>
Diseño: Micrófono incorporado / Tipo: condensador de electreto /
Nivel de tensión del circuito abierto: -35 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Gama
de frecuencias efectivas: 20 – 20.000 Hz
<Accesorio suministrado>
Estuche de transporte (1)
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo
aviso.
Como utilizar
Nederlands
Kenmerken
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu
negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. De recyclage van materialen draagt bij
tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in
verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op
met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Svenska
Egenskaper
• Mjuk och bekväm passform med tryckavlastande örondyna av
uretanplast.
• Superkompakt, vikbar design under resan och vid förvaring.
• Högkänslig, inbyggd mikrofon och kontaktstöd för bekväm
användning som hörlurar.
• Lätt design gör den bekväm att bära med sig länge.
Datormodeller som stöds
• IBM PC/AT och kompatibla datorer med mikrofoningång och
ljudutgång, och datorer med inbyggt ljudkort.
• Ljudkortet måste kunna strömförsörja mikrofonen.
• Mikrofoningången och ljudutgången måste sitta bredvid varandra.
• Det här fungerar inte tillsammans med Macintosh-datorer.
Användning
1
2
3
Öppna ditt headset (se bild A).
Anslut hörlurskontakten (svart) till hörlursutgången och anslut
mikrofonkontakten (rosa) till mikrofoningången (se bild B).
Sätt på det med markeringen R över ditt högra öra och
markeringen L över ditt vänstra öra.
Om brus hörs trots att inget ljud matas ut, eller när mikrofonens
känslighet justeras, bör du konsultera den bruksanvsining som
levererades med din maskinvara (dator).
• Ultracompact, plooibaar design om mee te nemen en op te bergen.
• Zit zacht en comfortabel dankzij het oorkussen in urethaan dat de
druk verlicht.
• Gevoelige, ingebouwde microfoon en stekkerhouder voor een
comfortabel gebruik als hoofdtelefoon.
• Licht design voor langdurig draagcomfort.
Förvaring av mikrofonkontakten (kontaktstödet)
Ondersteunde
computermodellen
Förvara ditt headset i
transportfodralet (se bild D)
• IBM PC/AT of compatibele computer met een microfooningang en
een geluidsuitgang, of een computer met een ingebouwde
geluidskaart.
• De geluidskaart moet zijn voorzien van een stroomvoorziening
voor de microfoon.
• De microfooningang en geluidsuitgang moeten naast elkaar zijn
geplaatst.
• Dit product is niet compatibel met Macintosh-computers.
När du förvarar ditt headset i det transportfodral som medföljer, ska
du först vika ihop ditt headset.
Gebruik
1
2
3
Open de headset (Zie afbeelding A).
Sluit de hoofdtelefoonstekker (zwart) aan op de
hoofdtelefoonaansluiting en sluit de microfoonstekker (roze)
aan op de microfoonaansluiting (Zie afbeelding B).
Draag de headset op het rechteroor waar R is aangeduid en op
het linkeroor waar L is aangeduid.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die met uw hardware (pc)
werd meegeleverd indien er ruis is terwijl er geen geluid wordt
uitgevoerd of als u de gevoeligheid van de microfoon wilt
bijregelen.
De microfoonstekker opbergen (Stekkerhouder)
Als u de headset opbergt of naar een WALKMAN® luistert zonder
de microfoon te gebruiken, dan kunt u de microfoonstekker in de
stekkerhouder inbrengen die aan de hoofdtelefoonstekker is
bevestigd. Zo voorkomt u dat de microfoonstekker hangt te bungelen.
(Zie afbeelding C).
De headset in de draagtas
opbergen (Zie afbeelding D)
Vouw de headset op als u hem opbergt in de meegeleverde draagtas.
När du ska förvara ditt headset eller när du lyssnar på en
WALKMAN® etc. utan att använda mikrofonen, kan du sätta in
mikrofonkontakten i kontaktfästet som sitter på hörlurskontakten, så
att den inte hänger ner och dinglar (se bild C).
Tekniska data
Kabel: Ca 1,2 m / Kontakt: Guldpläterad stereominikontakt
(hörlurskontakten) och guldpläterad minikontakt
(mikrofonkontakten) / Vikt: Ca 87 g (utan kabel)
<Hörlurskåpa>
Typ: Stängd, dynamisk / Högtalarenhet: 30 mm (CCAW-talspole),
kupoltyp / Maximal innivå: 1 000 mW (IEC*) / Impedans: 24 Ω vid
1 kHz / Känslighet: 102 dB/mW / Frekvensåtergivning: 14–22 000 Hz
<Mikrofon>
Utförande: Inbyggd mikrofon / Typ: Elektret kondensator /
Tomgångsspänning: -35 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Effektivt
frekvensomfång: 20–20 000 Hz
<Medföljande tillbehör>
Transportfodral (1)
* IEC = International Electrotechnical Commission
Rätt till ändring av utförande och tekniska data förbehålles.
Försiktighetsåtgärder
• Lyssna inte med headsetet på för hög ljudvolym. Då finns det risk
för rundgång (ett tjutande ljud) i och med att mikrofonen fångar
upp ljudet från hörlurarna när det är för högt ställt.
• Att lyssna på hög volym med headsetet kan skada din hörsel. Med
tanke på trafiksäkerheten bör du inte använda den här enheten när
du kör ett fordon eller cyklar.
• Utsätt inte headsetet för tryck eller belastning eftersom det kan
skada eller missforma headsetet om det förvaras så under en längre
tid.
• Det kan hända att öronpropparna förlorar formen efter en längre
tids förvaring eller användning.
Meddelande till kunder: Följande information gäller endast
för utrustning som sålts i länder där EU-direktiv gäller.
Tillverkaren av den här produkten är Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokyo, Japan. Auktoriserad representant för EMC och
produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. För eventuella ärenden rörande service
och garanti gäller de adresser som anges i de separata service- och
garantidokumenten.
Omhändertagande av gamla elektriska och
elektroniska produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra Europeiska
länder med separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa
att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material
hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
A
Eλληνικά
∆υναττητες
,
• Απαλ και άνετο µαξιλαράκι αυτιού απ ουρεθάνη που απορροφά
την πίεση.
• Εξαιρετικά συµπαγής αναδιπλούµενη σχεδίαση για µεταφορά και
αποθήκευση.
• Ενσωµατωµένο µικρφωνο υψηλής ευαισθησίας και κατασκευή
Plug Rest Structure για άνετη χρήση τύπου ακουστικών κεφαλής.
• Σχεδίαση χαµηλού βάρους που επιτρέπει ξεκούραστη χρήση για
πολλή ώρα.
Μοντέλα υπολογιστών που
υποστηρίζονται
,
• IBM PC/AT ή συµβατς υπολογιστής µε υποδοχή εισδου
µικροφώνου και υποδοχή εξδου ήχου ή υπολογιστής µε
ενσωµατωµένη κάρτα ήχου.
• Απαιτείται η κάρτα ήχου να διαθέτει τροφοδοσία ρεύµατος για το
µικρφωνο.
• Απαιτείται η υποδοχή εισδου µικροφώνου και η υποδοχή εξδου
ήχου να είναι ευθυγραµµισµένες µεταξύ τους.
• ∆εν παρέχεται συµβαττητα µε υπολογιστές Macintosh.
Τρπος χρήσης
1
2
B
Μικρφωνο
Mikrofon
Mikrofon
Mikrofon
Mikrofon
Mikrofón
Mикpофон
Mікpофон
3
Προς την υποδοχή ακουστικού (µαύρο)
Kulaklk jakna (siyah)
A fejhallgató-aljzatba (fekete)
Do zdířky sluchátek (černá)
Wtyk słuchawek (czarny)
Konektor pre slúchadlá (čierny)
К гнeздy для нayшников (чepноe)
До pоз’ємy для нaвyшників (чоpний)
Προς την υποδοχή µικροφώνου (ροζ)
Mikrofon jakna (pembe)
A mikrofonaljzatba (rózsaszín)
Do zdířky mikrofonu (růžová)
Wtyk mikrofonu (różowy)
Konektor pre mikrofón (ružový)
К гнeздy для микpофонa (pозовоe)
До pоз’ємy для мікpофонa (pожeвий)
Ανοίξτε τα ακουστικά (Βλέπε σχ. A).
Συνδέστε το βύσµα του ακουστικού (µαύρο) µε την
υποδοχή του ακουστικού και το βύσµα του
µικροφώνου (ροζ) µε την υποδοχή µικροφώνου
(Βλέπε σχ. B).
Φορέστε το ακουστικ µε την επισήµανση R στο
δεξι αυτί και το ακουστικ µε τη σήµανση L στο
αριστερ αυτί.
Εάν παρουσιαστεί θρυβος την ώρα που δεν
πραγµατοποιείται έξοδος ήχου ή εάν θέλετε να
ρυθµίσετε την ευαισθησία του µικροφώνου,
ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται
µε το υλικ σας (PC).
Αποθήκευση των ακουστικών στη
θήκη µεταφοράς (Βλέπε σχ. D)
Για να αποθηκεύσετε τα ακουστικά στην παρεχµενη θήκη
µεταφοράς, αναδιπλώστε τα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
C
Καλώδιο: Περίπου 1,2 m. / Βύσµα: Επίχρυσο στερεοφωνικ µίνι
βύσµα (για το βύσµα ακουστικού), Επίχρυσο µίνι βύσµα (για το
βύσµα µικροφώνου) / Μάζα: Περίπου 87 g (χωρίς το καλώδιο)
<∆έκτης> Τύπος: Κλειστς, δυναµικς / Μονάδα προγράµµατος
οδήγησης: 30 mm (CCAW Voice Coil), τύπος θλου / Μέγιστη ισχύς
είσδου: 1.000 mW (IEC*) / Αντίσταση: 24 Ω στο 1 kHz / Ευκρίνεια: 102
dB/mW / Εύρος συχντητας αναπαραγωγής: 14 - 22.000 Hz
<Μικρφωνο> Σχεδιασµς: Ενσωµατωµένο µικρφωνο / Τύπος:
Ηλεκτρικς συµπυκνωτής / Επίπεδο τάσης ανοιχτού κυκλώµατος:
-35 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Εύρος πραγµατικής συχντητας: 20 – 20.000 Hz
<παρεχµενο εξάρτηµα>
Θήκη µεταφοράς (1)
* IEC = ∆ιεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή
Ο σχεδιασµς και οι προδιαγραφές υπκεινται σε τροποποιήσεις
χωρίς προειδοποίηση.
D
Kulaklğ ürünle verilen taşma çantasnda saklarken, kulaklklar katlayn.
Teknik özellikler
Kablo: Yaklaşk 1,2 m / Fiş: Altn kaplamal stereo mini fiş (kulaklk fişi
için), Altn kaplamal mini fiş (mikrofon fişi için) / Ağrlk: Yaklaşk 87 gr
(kablosuz)
<Alc>
Tipi: Kapal, dinamik / Sürücü birimi: 30 mm (CCAW Ses Bobini), dom tipi /
Maksimum giriş gücü: 1.000 mW (IEC*) / Empedans: 1 kHz’de 24 Ω /
Hassasiyet: 102 dB/mW / Çkş frekans aralğ: 14 – 22.000 Hz
<Mikrofon>
Tasarm: Dahili mikrofon / Tipi: Elektret kondansatör / Açk devreli voltaj
seviyesi: -35 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Etkin frekans aralğ:
20 – 20.000 Hz
<Verilen aksesuar>
Taşma çantas (1)
* IEC = Uluslararas Elektroteknik Komisyonu
Tasarm ve teknik özellikler haber vermeksizin değiştirilebilir.
Önlemler
Προφυλάξεις
• Προσέξτε να µην χρησιµοποιείτε το ακουστικ σε πολύ υψηλή
ένταση. ∆ιαφορετικά, µπορεί να έχετε ακουστική
ανατροφοδτηση (ηχώ), καθώς το µικρφωνο λαµβάνει τον
δυνατ ήχο απ τη µονάδα του ακουστικού.
• Η ακραση µε το ακουστικ σε υψηλή ένταση µπορεί να
επηρεάσει την ακοή σας. Για την ασφάλειά σας στο δρµο, µην
χρησιµοποιείτε το ακουστικ ταν οδηγείτε ή ταν κάνετε
ποδήλατο.
• Μην τοποθετείτε βάρος ή πίεση στο ακουστικ, καθώς αυτ
µπορεί να προκαλέσει την παραµρφωσή του σε περιδους
µακρχρονης αποθήκευσης.
• Ενδέχεται τα ακουστικά να αλλοιωθούν απ τη µακροχρνια
αποθήκευση ή χρήση.
Σηµείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν µνο
εξοπλισµ που πωλείται σε χώρες που ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε.
Ο κατασκευαστής αυτού του προϊντος είναι η Sony Corporation, 17-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Ο Εξουσιοδοτηµένος
Αντιπρσωπος σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβαττητα
(EMC) και την ασφάλεια του προϊντος είναι η Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για
οποιοδήποτε θέµα που αφορά στη συντήρηση ή στην εγγύηση,
ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά έγγραφα
συντήρησης ή εγγύησης.
m
Αποκοµιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισµού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά συστήµατα
περισυλλογής)
Το σύµβολο αυτ επάνω στο προϊν ή στη
συσκευασία του σηµαίνει τι το προϊν δεν πρέπει να
πεταχτεί µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα αλλά πρέπει
να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σηµείο συλλογής
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το
να βεβαιωθείτε τι το προϊν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην
πρληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την
υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονµηση
φυσικών πρων. Για περισστερες πληροφορίες σχετικά µε την
ανακύκλωση αυτού του προϊντος, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε
τις υπηρεσίες καθαριτητας του δήµου σας ή το κατάστηµα που
αγοράσατε το προϊν.
Türkçe
Özellikler
• Basnc azaltan üretan kulak pedleri sayesinde yumuşak ve rahat
uyum.
• Taşmak ve saklamak için süper küçük katlanabilir tasarm.
• Hoparlör olarak rahat kullanlabilmesi için çok hassas Dahili Mikrofon
ve Fiş Yerleştirme Yaps.
• Uzun süre rahatlkla takabilmek için hafif tasarm.
Desteklenen bilgisayar modelleri
• IBM PC/AT ya da mikrofon giriş jak ve ses giriş jak bulunan Uyumlu
bilgisayarlar veya dahili ses kartna sahip bilgisayarlar.
• Ses kartnn mikrofon için güç beslemesine sahip olmas gerekir.
• Mikrofon giriş jak ve ses çkş jaknn birlikte bağlanmas gerekir.
• Bu gereksinim, Macintosh bilgisayarlarla uyumlu değildir.
Kullanm
1
2
3
Kulaklğ açn (bkz. şekil A).
Kulaklk fişini (siyah) kulaklk jakna takn ve mikrofon
fişini (pembe) Mikrofon jakna takn (bkz. şekil B).
R işareti bulunan kulaklğ sağ kulağnza, L işareti
bulunan kulaklğ sol kulağnza takn.
Ses yokken ya da mikrofon hassasiyeti ayarlanrken
parazit olursa, donanmnzla (bilgisayar) birlikte
sağlanan çalştrma talimatlarna bakn.
Mikrofonun fişini saklama (Fiş Yerleştirme Yaps)
Kulaklğ saklarken veya WALKMAN® dinlerken, mikrofonu
kullanmyorsanz, sarkmamas için mikrofonun fişini kulaklk fişine takl
olan fiş tutucuya takabilirsiniz. (bkz. şekil C).
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Česky
Charakteristika
• Velmi kompaktní skládací design pro přenášení a uložení.
• Polštářky s měkkým polyurethanem pro příjemné nošení.
• Vysoce citlivý vestavěný mikrofon a Zařízení uchycení konektoru pro
pohodlné použití sluchátek.
• Lehký design pro dlouhodobé pohodlné nošení.
Podporované modely počítačů
Müşteriler için not: Aşağdaki bilgiler yalnzca AB
Direktifleri’ni uygulayan ülkelerde satlan ekipmanlar için
geçerlidir
Použití
Bu ürünün üreticisi Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japonya’dr. EMC ve ürün güvenliğinin Yetkili Temsilcisi Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Almanya’dr. Servis veya garantiyle ilgili her konuda ayr servis veya
garanti belgelerinde verilen adreslere başvurun.
• Počítač IBM PC/AT nebo kompatibilní se vstupní zdířkou pro mikrofon
a zdířkou pro výstup zvuku, příp. počítač s vestavěnou zvukovou
kartou.
• Zvuková karta musí být vybavena napájením mikrofonu.
• Musí být propojena vstupní zdířka mikrofonu a zdířka pro výstup zvuku.
• Není kompatibilní s počítači Macintosh.
1
2
3
Eski Elektrikli & Elektronik Ekipmanlarn
Atılması (Avrupa Birliği’nde ve ayrı toplama
sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde
uygulanır)
Ürünün veya ambalajın üzerinde bulunan bu sembol, bu
ürünün bir ev atığı olarak muamele görmemesi
gerektiğini gösterir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik
ekipmanların geri dönüşümü için mevcut olan uygun
toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını
sağlayarak, bu ürüne yanlış müdahale edilmesi sonucunda ortaya
çıkabilecek ve çevre ile insan sağlığı üzerinde olumsuz etkide
bulunabilecek durumların önlenmesine yardımcı olursunuz.
Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumamıza yardımcı
olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen
şehrinizde bulunan yerel ofisle, evsel atıklar toplama servisinizle veya bu
ürünü satın aldığınız mağazayla temasa geçin.
Magyar
Jellemzők
• Nagyon kicsire összehajtható a szállításhoz és a tároláshoz.
• A puha, kényelmes viseletet nyomáscsökkentő uretánpárnás fülpárna
biztosítja.
• Érzékeny beépített mikrofon és a fejhallgató kényelmes használatát
segítő Plug Rest kialakítás.
• A hosszú idejű használatot kényelmessé tevő pehelykönnyű kialakítás.
Milyen számítógép-típusokkal
használható?
• Mikrofonbemenettel és hangszóró-kimenettel rendelkező IBM PC/AT
vagy ilyennel kompatibilis, illetve beépített hangkártyával rendelkező
számítógép.
• A hangkártyának kell a mikrofont árammal ellátnia.
• A mikrofon bemeneti és a hangszóró kimeneti aljzatának egymás
mellett kell lennie.
• Macintosh számítógéphez nem használható.
Így használja
1
2
3
Nyissa szét a fejhallgatót (lásd: A ábra).
A (fekete) fejhallgatódugót csatlakoztassa a
fejhallgató-aljzatba, a (rózsaszín) mikrofondugót pedig a
mikrofonaljzatba (lásd: B ábra).
Úgy helyezze a fejére, hogy az R jelölésű fele a jobb, a
L jelölésű fele a bal fülére kerüljön.
Ha hangkimenet nélkül, vagy a mikrofon
érzékenységének beállításakor zaj hallható, akkor ezzel
kapcsolatban tájékozódjon a hardverhez (PC) mellékelt
használati útmutatóban.
A mikrofoncsatlakozó elhelyezése (Plug Rest
kialakítás)
Rozevřete sluchátka (viz obr. A).
Připojte zástrčku sluchátek (černá) do zdířky sluchátek a
zástrčku mikrofonu (růžová) do zdířky mikrofon
(viz obr. B).
Nasate sluchátko označené písmenem R na pravé
ucho a sluchátko L na levé.
Vyskytnou-li se šumy i když není reprodukován zvuk
nebo během nastavování citlivosti mikrofonu, postupujte
podle pokynů v příručce dodané s vaším hardwarem
(počítačem).
Uskladnění konektoru mikrofonu
(Zařízení uchycení konektoru)
Během uskladnění sluchátek nebo poslechu přehrávače WALKMAN® bez
použití mikrofonu můžete vložit konektor mikrofonu do držáku na
konektoru sluchátek, aby konektor mikrofonu volně nevisel (viz obr. C).
Uskladnění sluchátek v
přenosném pouzdře (viz obr. D)
Pro uskladnění sluchátek v dodaném pouzdře sluchátka sklopte.
Technické údaje
Kabel: Přibližně 1,2 m / Zástrčka: Pozlacená mini zástrčka (pro zástrčku
sluchátek), Pozlacená mini zástrčka (pro zástrčku mikrofonu) / Hmotnost:
Přibližně 87 g (bez kabelu)
<Sluchátka>
Typ: Zavřená, dynamická / Měniče: 30 mm (CCAW Voice Coil), klenutý typ /
Maximální příkon: 1 000 mW (IEC*) / Impedance: 24 Ω při frekvenci 1 kHz /
Citlivost: 102 dB/mW / Frekvenční rozsah: 14 – 22 000 Hz
<Mikrofon>
Provedení: Vestavěný mikrofon / Typ: elektretový kondenzátorový /
Úroveň klidového napětí: -35 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Efektivní frekvenční
rozsah: 20 – 20 000 Hz
<Dodané příslušenství>
přenosné pouzdro (1)
* IEC = Mezinárodní výbor pro elektrotechniku
Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího
upozornění.
Upozornění
• Nepoužívejte sluchátka s nastavenou vysokou hlasitostí. V takovém
případě by totiž mikrofon zachycoval hlasitý zvuk ze sluchátek a mohlo
by dojít ke zpětné vazbě (houkání nebo pískání).
• Poslech sluchátek při nastavené vysoké hlasitosti může nepříznivě
ovlivnit váš sluch. Z důvodů bezpečnosti silničního provozu
nepoužívejte sluchátka při řízení vozidla nebo při jízdě na kole.
• Nevystavujte sluchátka tlaku ani zátěži, nebo by mohlo při
dlouhodobém skladování dojít k jejich deformaci.
• Kvalita návleků se může vlivem dlouhého skladování nebo používání
snižovat.
Poznámka pro zákazníky: následující údaje platí jen pro zařízení
prodávané v zemích, ve kterých platí direktivy Evropské unie.
Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokyo, Japonsko. Oprávněným zástupcem pro EMC a
bezpečnost produktů je společnost Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. S otázkami týkajícími
se servisu či záruky se obracejte na adresy uvedené ve zvláštních
servisních či záručních dokumentech.
A fejhallgató tárolásakor, vagy ha WALKMAN®-t stb. hallgat, de a
mikrofont nem használja, akkor a mikrofon csatlakozóját a fejhallgatócsatlakozón található mikrofoncsatlakozó-aljzatba dughatja, így nem lóg
le (lásd: C ábra).
A fejhallgató tárolása a
hordozható tokban (lásd: D ábra)
Hajtsa össze a fejhallgatót és helyezze a mellékelt tokba.
Műszaki adatok
Kábel: kb. 1,2 m / Csatlakozódugó: aranyozott sztereó mini
csatlakozódugó (a fejhallgató csatlakozódugója), aranyozott mini
csatlakozódugó (a mikrofon csatlakozódugója) / Tömeg: kb. 87 g (kábel
nélkül)
<Fejhallgató-egység>
Típus: zárt, dinamikus / Hangszóró: 30 mm-es (CCAW hangtekercses),
domború / Maximális bemeneti teljesítmény: 1 000 mW (IEC*) / Impedancia:
24 Ω 1 kHz-en / Érzékenység: 102 dB/mW / Kimeneti frekvenciatartomány:
14–22 000 Hz
<Mikrofon>
Kialakítás: Beépített mikrofon / Típus: elektret-kondenzátoros / Nyílt hurkú
feszültségszint: -35 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Tényleges frekvenciatartomány:
20–20 000 Hz
<Mellékelt tartozék>
Tok (1 db)
* IEC = International Electrotechnical Commission
Nakládání s nepotřebným elektrickým a
elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a
dalších evropských státech uplatňujících oddělený
systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení
upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho
životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem
z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do
sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení.
Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným
nákladním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž
je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších
informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány
státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo
prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Polski
Właściwości
• Wyjątkowo mała, składana konstrukcja ułatwiająca noszenie i
przechowywanie słuchawek.
• Miękkość i wygoda dzięki zastosowaniu amortyzującej wyściółki
z uretanu.
• Wbudowany mikrofon o dużej czułości i konstrukcja z zaczepem na
wtyk.
• Lekka konstrukcja zapewniająca wygodę noszenia.
A gyártó fenntartja magának a jogot arra, hogy a kivitelt és a műszaki
adatokat előzetes bejelentés nélkül megváltoztathassa.
Obsługiwane modele komputerów
Óvintézkedések
• Ügyeljen arra, hogy a fejhallgatót ne hallgassa túl nagy hangerőn, mert
akkor a készülék begerjedhet, ugyanis a mikrofon veszi a fejhallgatóból
kihallatszó hangos hangokat.
• Ha nagy hangerővel használja a készüléket, károsodhat a hallása. A
közlekedés biztonsága érdekében vezetés és kerékpározás közben ne
használjon fejhallgatót/fülhallgatót.
• A fejhallgatóra ne tegyen nehéz tárgyat, és ügyeljen arra is, hogy ne
nyomódjék, mert úgy hosszabb tárolás során deformálódhat.
• Előfordulhat, hogy a füldugók hosszabb használat vagy tárolás során
tönkremennek.
Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az
EU irányelveit alkalmazó országokban értékesített készülékekre
vonatkoznak.
A termék gyártója a Sony Corporation (címe: 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben a hivatalos
márkaképviseletet a Sony Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Németország) látja el. Kérjük, hogy minden szervizés garanciakérdéssel a különálló szerviz- és garanciadokumentumban
megadott címen keresse fel munkatársainkat.
Przechowywanie słuchawek
w futerale (patrz rys. D)
Przed włożeniem do etui wchodzącego w skład zestawu słuchawki należy
złożyć.
Dane techniczne
Przewód: ok. 1,2 m / Wtyk: pozłacany miniwtyk stereofoniczny
(słuchawki), pozłacany miniwtyk (mikrofon) / Masa: ok. 87 g (bez
przewodu)
<Słuchawki>
Typ: zamknięty, dynamiczne / Jednostka sterująca: 30 mm (cewka z
przewodu aluminiowego platerowanego miedzią CCAW), typ kopułkowy /
Maksymalna moc wejściowa: 1 000 mW (IEC*) / Impedancja: 24 Ω przy
1 kHz / Czułość: 102 dB/mW / Zakres częstotliwości odtwarzania:
14–22 000 Hz
<Mikrofon>
Konstrukcja: Wbudowany mikrofon / Typ: elektretowy, pojemnościowy /
Poziom napięcia obwodu otwartego: -35 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Skuteczny
zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
<Wyposażenie dołączone do zestawu>
etui (1)
* IEC = International Electrotechnical Commission (Międzynarodowa
Komisja Elektrotechniczna)
Poznámka pre spotrebiteov: Nasledujúca informácia platí iba pre
zariadenie predávané v krajinách uplatňujúcich smernice EÚ.
Výrobcom tohto produktu je spoločnos Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokyo, Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre smernicu pre
elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a bezpečnos produktov je
spoločnos Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemecko V prípade záležitostí týkajúcich sa servisu alebo
záruky sa obracajte na adresy uvedené v jednotlivých dokumentoch
týkajúcich sa servisu a záruky.
Likvidácia starých elektrických a elektronických
zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s
výrobkom nemôže by nakladané ako s domovým
odpadom. Miesto toho je potrebné ho doruči do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabráni potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a
udské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchováva
prírodné zdroje. Pre získanie alších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
• IBM PC/AT lub zgodny, wyposażony w gniazdo wejściowe mikrofonu
oraz gniazdo wyjściowe dźwięku lub komputer z wbudowaną kartą
dźwiękową.
• Karta dźwiękowa musi umożliwiać zasilanie mikrofonu.
• Gniazdo wejściowe mikrofonu oraz gniazdo wyjściowe dźwięku muszą
być ze sobą połączone.
• Zestaw nie jest zgodny z komputerami Macintosh.
Sposób korzystania
1
2
3
Otwórz słuchawki (patrz rys. A).
Podłącz wtyk słuchawek (czarny) do gniazda słuchawek,
a wtyk mikrofonu (różowy) do gniazda microfon
(patrz rys. B).
Załóż słuchawkę oznaczoną literą R na prawe ucho,
a słuchawkę oznaczoną literą L – na lewe ucho.
Jeśli szumy występują, gdy dźwięk nie jest odtwarzany
lub podczas regulowania czułości mikrofonu, należy
zapoznać się z instrukcją obsługi sprzętu (komputera).
Przechowywanie wtyku mikrofonu (zaczep na wtyk)
Jeśli słuchawki nie są używane lub są używane do słuchania muzyki
z odtwarzacza WALKMAN® itp., ale bez mikrofonu, wtyk mikrofonu
można włożyć do zaczepu znajdującego się na wtyku słuchawek, dzięki
czemu nie będzie on wisiał (patrz rys. C).
Środki ostrożności
• Nie należy używać zestawu słuchawkowego przy zbyt wysokim
poziomie głośności. Może wówczas wystąpić sprzężenie akustyczne
(efekt „wycia”), ponieważ mikrofon będzie odbierał głośny dźwięk ze
słuchawek.
• Słuchanie przy użyciu słuchawek dźwięku o wysokiej głośności może
być przyczyną problemów ze słuchem. W celu zachowania
bezpieczeństwa na drodze nie należy używać słuchawek podczas
prowadzenia samochodu ani jazdy rowerem.
• Na zestawie słuchawkowym nie należy umieszczać ciężkich
przedmiotów ani nie należy stosować względem niego dużego nacisku,
ponieważ długotrwałe przechowywanie zestawu w takich warunkach
może spowodować jego deformację.
• Wskutek długotrwałego przechowywania lub użytkowania wkładki
douszne mogą ulec zużyciu.
Uwaga dla klientów: poniższe informacje mają zastosowanie
wyłącznie do urządzeń sprzedawanych w krajach, w których
obowiązują dyrektywy UE.
Producentem tego produktu jest firma Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, Japonia. Autoryzowanym reprezentantem dla EMC i w
sprawach bezpieczeństwa produktu jest firma Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W sprawach
dotyczących serwisu lub gwarancji, należy skorzystać z adresu
dostarczonego na osobnych dokumentach serwisowych lub
gwarancyjnych.
Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w pozostałych krajach
europejskich stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza,
że produkt nie może być traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.
Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W
celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu
tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
• Kompaktný a skladací dizajn umožňuje jednoduché prenášanie a
skladovanie.
• Mäkké polyuretánové vankúšiky znižujú tlak a umožňujú tak pohodlné
nosenie.
• Zabudovaný mikrofón s vysokou citlivosou a konštrukcia podpery
konektora pre pohodlné používanie ako slúchadiel.
• ahký dizajn pre dlhotrvajúci komfort nosenia.
Podporované typy osobných
počítačov
• Počítač IBM PC/AT alebo kompatibilný počítač so vstupnou
konektorovou zásuvkou pre mikrofón a konektorovou zásuvkou
zvukového výstupu alebo počítač so vstavanou zvukovou kartou.
• Zvuková karta musí dodáva energiu pre mikrofón.
• Vstupná konektorová zásuvka pre mikrofón a výstupný konektor pre
zvuk musia by správne zoradené.
• Počítače Macintosh nevyhovujú týmto požiadavkám.
Návod na používanie
1
2
3
Otvorte slúchadlá (pozri obr. A).
Pripojte konektor slúchadiel (čierny) do konektorovej
zásuvky určenej pre slúchadlá a konektor mikrofónu
(ružový) do konektorovej zásuvky pre mikrofón
(pozri obr. B).
Slúchadlo označené R nasate na pravé ucho a
slúchadlo označené L na avé ucho.
Ak budete poču šum, ke z mikrofónu žiadny zvuk
nevychádza alebo ke nastavujete citlivos mikrofónu,
pozrite si pokyny na obsluhu, ktoré sa dodávajú s vašim
počítačom.
Uloženie konektora mikrofónu
(konštrukcia podpery konektora)
Pri ukladaní slúchadiel alebo pri počúvaní zariadenia WALKMAN® a pod.,
ke nepoužívate mikrofón, môžete zastrči konektor mikrofónu do držiaka
konektora pripojeného ku konektoru slúchadiel, aby vone nevisel (pozri
obr. C).
Uloženie slúchadiel do puzdra na
prenášenie (pozri obr. D)
Pri ukladaní slúchadiel do dodaného puzdra ich zložte.
Technické parametre
Napájací kábel: Približne 1,2 m / Konektor: Pozlátený konektor typu
stereo mini (pre slúchadlá), pozlátený konektor typu mini (pre mikrofón) /
Hmotnos: Približne 87 g (bez kábla)
<Prijímač>
Typ: otvorený, dynamický / Budiče slúchadiel: 30 mm (hlasová cievka s
vodičom typu CCAW), kupolovitý typ / Maximálny príkon: 1 000 mW
(IEC*) /Impedancia: 24 Ω pri 1 kHz / Citlivos: 102 dB/mW / Frekvenčný
rozsah reproduktora: 14 – 22 000 Hz
<Mikrofón>
Vzhad: Vstavaný mikrofón / Typ: Elektretový kondenzátor / Úroveň
napätia otvoreného obvodu: -35 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Efektívny
frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
<Dodávané príslušenstvo>
puzdro na prenášanie (1)
* IEC = International Electrotechnical Commission (Medzinárodná
elektrotechnická komisia)
Vzhad a technické parametre sa môžu zmeni bez predchádzajúceho
upozornenia.
Odporúčania
• Nepoužívajte slúchadlá s príliš vysokou hlasitosou,pretože môže
vzniknú zvuková spätná väzba (zavýjanie), ke mikrofón zachytí hlasný
zvuk zo slúchadiel.
• Počúvanie zvuku s vysokou hlasitosou môže negatívne ovplyvni váš
sluch. Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte slúchadlá pri
šoférovaní ani bicyklovaní.
• Na náhlavnú súpravu netlačte ani nepôsobte silou, pretože to môže pri
dlhodobom skladovaní spôsobi jej deformáciu.
• Dlhodobým používaním sa môže kvalita podložiek slúchadiel zníži.
Texнічні оcобливоcті
• Уpeтaнові yшні пpоклaдки зaбeзпeчyють відчyття м’якоcті тa
комфоpтy, a тaкож змeншeння звyкового тиcкy.
• Cyпepкомпaктнe дизaйнepcькe pішeння щодо ноcіння тa збepігaння
y cклaдeномy вигляді.
• Інтeгpовaний мікpофон виcокої чyтливоcті тa опоpa під штeкep
зaбeзпeчyють зpyчніcть під чac коpиcтyвaння нaвyшникaми.
• Maлa вaгa зaбeзпeчyє тpивaлy зpyчніcть під чac ноcіння.
Mодeлі ПК, які підтpимyютьcя
• Комп’ютep модeлі IBM PC/AT чи cyміcний ПК із вxідним pоз’ємом
для мікpофонa тa виxідним pоз’ємом для звyкy aбо комп’ютep із
вбyдовaною звyковою кapтою.
• Heобxідно, щоб звyковa кapтa зaбeзпeчyвaлa подaчy живлeння до
мікpофонa.
• Heобxідно підключити вxідний pоз’єм мікpофонa до виxідного
pоз’ємy звyкової кapти.
• Цeй пpиcтpій нecyміcний із комп’ютepaми Macintosh.
1
2
Хapaктepиcтики
• Удобcтво пepeноcки и xpaнeния зa cчeт мaлогaбapитной cклaдной
конcтpyкции.
• Mягкоe и комфоpтноe пpилeгaниe зa cчeт ypeтaновой пpоклaдки,
cнижaющeй дaвлeниe нa yши.
• Bcтpоeнный микpофон выcокой чyвcтвитeльноcти и подcтaвкa c
paзъeмом для yдобного иcпользовaния нayшников.
• Oблeгчeннaя конcтpyкция обecпeчит долговeчноe yдобноe
ношeниe.
Поддepживaeмыe модeли
компьютepов
• IBM PC/AT или cовмecтимый c ними компьютep c вxодным гнeздом
для микpофонa и гнeздом выводa звyкa или компьютep cо
вcтpоeнной звyковой кapтой.
• Звyковaя кapтa должнa подaвaть питaниe нa микpофон.
• Heобxодимо подключить вxодноe гнeздо микpофонa к выxодномy
гнeздy звyковой кapты.
• Hayшники нecовмecтимы c компьютepaми Macintosh.
Кaк пользовaтьcя
1
2
3
Pacкpойтe cтepeонayшники (cм. pиc. A).
Подcоeдинитe paзъeм нayшников (чepный) к гнeздy
для нayшников, a paзъeм микpофонa (pозовый) - к
гнeздy для микpофонa (cм. pиc. B).
Haдeньтe cтepeонayшники c мapкиpовкой R нa
пpaвоe yxо, a c мapкиpовкой L – нa лeвоe.
Ecли звyк нe выводитcя и пpи этом cлышeн шyм или
ecли тpeбyeтcя отpeгyлиpовaть чyвcтвитeльноcть
микpофонa, cм. pyководcтво по экcплyaтaции,
пpилaгaeмоe к обоpyдовaнию (компьютepy).
Хpaнeниe paзъeмa микpофонa
(подcтaвкa для paзъeмa)
Пpи xpaнeнии cтepeонayшников или пpи пpоcлyшивaнии плeepa
WALKMAN® и т.д. бeз иcпользовaния микpофонa можно вcтaвить
paзъeм микpофонa в дepжaтeль, пpикpeплeнный к paзъeмy
нayшников, чтобы зaфикcиpовaть eго (cм. pиc. C).
3
Pозклaдіть нaвyшники (див. pиc. A).
Пpиєднaйтe штeкep нaвyшників (чоpний) до pоз’ємy
для нaвyшників, a штeкep мікpофонa (pожeвий)
пpиєднaйтe до pоз’ємy для мікpофонa
(див. pиc. B).
Oдягaйтe нaвyшник з познaчкою R нa пpaвe вyxо, a з
познaчкою L — нa лівe.
Якщо відcyтніcть звyкy cyпpоводжyєтьcя шyмом, a
тaкож, aби дізнaтиcя пpо peгyлювaння чyтливоcті
мікpофонy, звepнітьcя до поcібникa з eкcплyaтaції,
який додaєтьcя до вaшого aпapaтного зaбeзпeчeння
(ПК).
Збepігaння штeкepa мікpофонa (опоpa під штeкep)
Для збepігaння нaвyшників aбо пpоcлyxовyвaння мyзики зa
допомогою плeєpa WALKMAN® тощо, коли мікpофон нe
викоpиcтовyєтьcя, штeкep мікpофонa можнa вcтaвити y тpимaч,
пpиєднaний до штeкepa нaвyшників, щоб він нe звиcaв (див. pиc. C).
Збepігaння нaвyшників y
фyтляpі для ноcіння
(див. pиc. D)
Щоб збepігaти нaвyшники y фyтляpі, який вxодить до комплeктy
поcтaчaння, cклaдіть їx.
Texнічні xapaктepиcтики
Шнyp: пpибл. 1,2 м / Штeпceль: cтepeофонічний міні-штeкep із
золотиcтими контaктaми (до pоз’ємy для нaвyшників), міні-штeкep із
золотиcтими контaктaми (до pоз’ємy для мікpофонa) / Baгa: пpибл.
87 г (бeз шнypa)
<Пpиймaч>
Tип: зaкpитий, динaмічний / Динaмік: 30 мм (звyковa котyшкa CCAW),
кyполоподібний / Maкcимaльнa вxіднa потyжніcть: 1000 мBт (MEК*) /
Oпіp: 24 Ω пpи 1 кГц / Чyтливіcть: 102 дБ/мBт / Діaпaзон
відтвоpювaниx чacтот: 14–22000 Гц
<Mікpофон>
Конcтpyкція: Bбyдовaний мікpофон / Tип: eлeктpeтний кондeнcaтоp /
Pівeнь нaпpyги pозімкнyтого лaнцюгa: -35 дБ (0 дБ = 1 B/Пa) /
Діaпaзон eфeктивниx чacтот: 20–20000 Гц
<Додaтковe облaднaння, що додaєтьcя>
фyтляp для пepeнeceння (1)
* MEК = Mіжнapоднa Eлeктpотexнічнa Коміcія
Slovensky
Funkcie
Укpaїнcькa
Bикоpиcтaння
Pyccкий
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
• Kulaklğ çok yüksek ses seviyesinde kullanmamaya dikkat edin. Aksi
halde mikrofon, kulaklk biriminden çkan sesi aldğ için ses geri
dönüşü (uğultu etkisi) duyabilirsiniz.
• Kulaklkla yüksek seste dinleme, işitme duyunuzu etkileyebilir. Trafik
güvenliğiniz için araba sürerken ya da bisiklete binerken kullanmayn.
• Uzun süreli saklama srasnda kulaklğn deforme olmasna neden
olabileceğinden kulaklk üzerine ağrlk koymayn veya bastrmayn.
• Kulaklk kafalar uzun süreli saklama ya da kullanm nedeniyle
bozulabilir.
Αποθήκευση του βύσµατος του µικροφώνου
(Plug Rest Structure)
*ταν αποθηκεύετε τα ακουστικά ή ταν ακούτε WALKMAN® κλπ.
αλλά δεν χρησιµοποιείτε το µικρφωνο, µπορείτε να τοποθετήσετε
το βύσµα του µικροφώνου στη θήκη του βύσµατος που είναι
προσαρτηµένη στο βύσµα των ακουστικών, έτσι ώστε να µην
αιωρείται (Βλέπε σχ. C).
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Taşma Çantasnda kulaklğ
saklama (bkz. şekil D)
Хpaнeниe cтepeонayшников в
фyтляpe для пepeноcки
(cм. pиc. D)
Cложитe cтepeонayшники для xpaнeния в пpилaгaeмом фyтляpe для
пepeноcки.
Texничecкиe xapaктepиcтики
Шнyp: Пpибл. 1,2 м / Paзъeм: Позолочeнный мини-cтepeоpaзъeм (для
paзъeмa нayшников), позолочeнный мини-paзъeм (для paзъeмa
микpофонa) / Macca: Пpибл. 87 г (бeз шнypa)
<Пpиeмник>
Tип: зaкpытый, динaмичecкий / Динaмик: 30 мм (звyковaя кaтyшкa
CCAW), кyпольного типa / Maкcимaльнaя вxоднaя мощноcть:
1000 мBт (IEC*) / Cопpотивлeниe: 24 Ω пpи 1 кГц / Чyвcтвитeльноcть:
102 дБ/мBт / Диaпaзон воcпpоизводимыx чacтот: 14 – 22000 Гц
<Mикpофон>
Конcтpyкция: Bcтpоeнный микpофон / Tип: Элeктpeтный
кондeнcaтоpный / Уpовeнь нaпpяжeния в paзомкнyтой цeпи: -35 дБ
(0 дБ = 1 B/Пa) / Paбочий чacтотный диaпaзон: 20 – 20000 Гц
<Пpилaгaeмыe пpинaдлeжноcти>
фyтляp для пepeноcки (1)
* IEC = Meждyнapоднaя элeктpотexничecкaя комиccия
Конcтpyкция и тexничecкиe xapaктepиcтики могyт измeнятьcя бeз
пpeдвapитeльного yвeдомлeния.
Mepы пpeдоcтоpожноcти
• Бyдьтe оcтоpожны и нe ycтaнaвливaйтe для нayшников cлишком
выcокий ypовeнь гpомкоcти. B пpотивном cлyчae можeт cлышaтьcя
эффeкт aкycтичecкой обpaтной cвязи (зaвывaния), тaк кaк
микpофон бyдeт воcпpинимaть гpомкий звyк из нayшникa.
• Bыcокий ypовeнь гpомкоcти в нayшникax пpи пpоcлyшивaнии
можeт окaзывaть отpицaтeльноe воздeйcтвиe нa cлyx. B цeляx
бeзопacноcти нa доpогax нe пользyйтecь нayшникaми пpи
yпpaвлeнии aвтомобилeм или eздe нa вeлоcипeдe.
• He клaдитe тяжeлыe пpeдмeты и нe нaдaвливaйтe cильно нa
нayшники, тaк кaк это можeт вызвaть иx дeфоpмaцию во вpeмя
длитeльного xpaнeния.
• Bклaдыши могyт поpтитьcя пpи длитeльном иcпользовaнии или
xpaнeнии.
Пpимeчaниe для покyпaтeлeй: cлeдyющaя инфоpмaция
пpимeнимa только для обоpyдовaния, пpодaющeгоcя в cтpaнax,
гдe дeйcтвyют диpeктивы EC
Пpоизводитeлeм дaнного ycтpойcтвa являeтcя Sony Corporation, 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan.
Уполномоченным представителем по электромагнитной
совместимости (EMC) и безопасности изделия является компания
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по
адресам, указанным в соответствующих документах.
Утилизaция элeктpичecкого и элeктpонного
обоpyдовaния (диpeктивa пpимeняeтcя в cтpaнax
Eвpоcоюзa и дpyгиx eвpопeйcкиx cтpaнax, гдe
дeйcтвyют cиcтeмы paздeльного cбоpa отxодов)
Дaнный знaк нa ycтpойcтвe или eго yпaковкe
обознaчaeт, что дaнноe ycтpойcтво нeльзя
yтилизиpовaть вмecтe c пpочими бытовыми отxодaми.
Eго cлeдyeт cдaть в cоотвeтcтвyющий пpиeмный пyнкт
пepepaботки элeктpичecкого и элeктpонного обоpyдовaния.
Heпpaвильнaя yтилизaция дaнного издeлия можeт пpивecти к
потeнциaльно нeгaтивномy влиянию нa окpyжaющyю cpeдy и
здоpовьe людeй, поэтомy для пpeдотвpaщeния подобныx поcлeдcтвий
нeобxодимо выполнять cпeциaльныe тpeбовaния по yтилизaции этого
издeлия. Пepepaботкa дaнныx мaтepиaлов поможeт cоxpaнить
пpиpодныe pecypcы. Для полyчeния болee подpобной инфоpмaции о
пepepaботкe этого издeлия обpaтитecь в мecтныe оpгaны гоpодcкого
yпpaвлeния, cлyжбy cбоpa бытовыx отxодов или в мaгaзин, гдe было
пpиобpeтeно издeлиe.
Конcтpyкцію тa тexнічні xapaктepиcтики можe бyти змінeно бeз
попepeджeння.
Зaxоди бeзпeки
• Бyдьтe обepeжні, щоб нe вcтaновити для гapнітypи зaнaдто
виcокий pівeнь гyчноcті. Якщо pівeнь гyчноcті нaдто виcокий,
можливий aкycтичний звоpотний зв’язок (мікpофонний eфeкт),
оcкільки мікpофон пepeймaє гyчний звyк нaвyшників.
• Пpоcлyxовyвaння зa виcокої гyчноcті в гapнітypі можe пошкодити
cлyx. Зapaди бeзпeки доpожнього pyxy нe викоpиcтовyйтe її під чac
кepyвaння aвтомобілeм aбо їзди нa вeлоcипeді.
• He клaдіть нічого нa гapнітypy і нe тиcніть нa нeї, оcкільки цe можe
пpизвecти до її дeфоpмaції y випaдкy тpивaлого збepігaння.
• Bклaдиші можyть зіпcyвaтиcя внacлідок довготpивaлого збepігaння
aбо викоpиcтaння.
Пpиміткa для cпоживaчів: нaвeдeнa нижчe інфоpмaція cтоcyєтьcя
облaднaння, якe пpодaєтьcя y кpaїнax, дe зacтоcовyютьcя
Диpeктиви ЄC
Виробником цього товару є корпорація Sony, офіс якої розташований
за адресою: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan (Японія).
Уповноважений представник з питань EMC (Електромагнітна
сумісність) та безпеки товарiв – Sony Deutschland GmbH, адреса:
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Німеччина). З
приводу обслуговування або гарантії звертайтеся за адресами,
вказаними в окремих документах, що обумовлюють питання гарантії
та обслуговування.
Пepepобкa cтapого eлeктpичного тa eлeктpонного
облaднaння (діє y мeжax кpaїн Євpопeйcького
cоюзy тa іншиx кpaїн Євpопи з окpeмими
cиcтeмaми збоpy)
Наявність такої емблеми на продукті або на його
упаковці вказує на те, що цей продукт не є побутовим
відходом. Його потрібно передати до відповідного
пункту збору електричного та електронного
обладнання для переробки. Забезпечивши належну переробку цього
продукту, ви допоможете запобігти потенційно негативним наслідкам
впливу на зовнішнє середовище та людське здоров’я, які
спричиняються невідповідною переробкою цього продукту.
Переробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. Для
отримання детальної інформації про переробку цього продукту
зверніться до органу місцевої адміністрації, служби переробки
побутових відходів або до магазину, в якому ви придбали продукт.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project