ELCOM | Euro-50T Mini | InstallationsGuide Elcom Euro-50TE Mini

InstallationsGuide Elcom Euro-50TE Mini
Euro-50TE Mini
Installationsguide
installation
Origum Distribution AB
Rosersbergsvägen 28
195 71 Rosersberg
origum@origum.se
08-410 509 50
www.origum.se
Lock oppet
Topplocket (skyddet till kvittorullen) är öppet.
Ottillåten
operation
Funktionen går inte att utföra.
Otillåtet
filformat
Filformatet på SD-kortet fungerar inte ihop med
kassaregistret.
Ottillåtet
filsystem
Filsystemet på SD-kortet fungerar inte ihop med
kassaregistret.
PLU finns ej
Inskriven PLU går inte att hitta.
Procentanpassn.
gräns
Värdet på rabatt/påslag är över den tillåtna gränsen.
T.jrn. är full
Tom journalen.
Minnet för textjournalen är fullt. Man måste skriva
ut den på kvittopapper eller exportera till SD-kort
eller PC innan man kan göra något annat med kassaregistret. Gå in på P-mode/Journal/Printa journal
för att skriva ut den på kvittopapper. Radera sedan
journalen.
Textjournal
använd till 80%
Minnet för textjournalen är 80 % fullt. Skriv ut journalen så snabbt som möjligt för att undvika stopp i
kassan. Se ovan för beskrivning.
Textjournal
använd till 95%
Minnet för textjournalen är 95 % fullt. Skriv ut journalen så snabbt som möjligt för att undvika stopp i
kassan. Se ovan för beskrivning.
Värde
for stor
Värdeanpassning
gräns
För stort betalningsbelopp.
Inkorrekt värde för rabatt/påslag.
Version 1.2.
Utgiven i juli 2010.
Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd.
Alla varumärken är respektive ägares egendom.
© Origum Distribution AB.
15
FELMEDDELANDEN I EURO-50TE
Nedan beskrivs de mest förekommande felmeddelanden som uppkommer hos Euro-50TE, samtliga felmeddelanden finns från sidan 75 i tillhörande ”Users manual” som finns på cd-skivan, samt på Origums hemsida,
www.origum.se.
MEDDELANDE
CCU avstängd
BETYDELSE
Det finns ingen kommunikation mellan CleanCash®
och kassaregistret. Kontrollera att kabeln sitter på
rätt plats i kassaregistret, den ska sitta i COM1.
Vill man använda en annan com port behövs en
annan inställning.
CCU ej konfig.
CleanCash® är inte konfigurerad i kassaregistret.
CCU felaktigt
KassaID
CleanCash® och kassaregistret har olika ID-nummer.
CleanCash® har då tidigare synkroniserats med ett
kassaregister som har ett annat KassaID. Man kan
endast ändra KassaID i kassaregistret, det finns
heller inget sätt att kontrollera vilket KassaID CleanCash® är synkroniserat mot, detta måste man själv
ha koll på.
CCU undantag
Det finns ingen kommunikation mellan CleanCash®
och kassaregistret. Detta beror på felaktig initiering
mellan de två enheterna. Stäng av kassaregistret och
dra ut alla kablar, även de till CleanCash®. Vänta i 10
minuter. Sätt i alla kablar men se till att CleanCash®
startar först och slå sedan på kassaregistret.
EANkod finns
Streckkoden finns redan inlagd i kassaregistret.
Efter daglig
rapport
Den dagliga Z-rapporten är redan utskriven.
Efter var.mlnad
rapport
Den månatliga Z-rapporten är redan utskriven.
Forsälj. omojlig
felaktig PLU
Inaktiv PLU. Det kan bero på att den PLU inte har
något namn, pris eller momsnivå.
Gor Z rapport
dagligen
Man måste först skriva ut en daglig Z-rapport för att
utföra operationen.
Inte tillräckl.
betalning
14
Det finns inte tillräckligt med pengar i växelkassan.
Kop fullt
slut kvitto
Maximala mängden av inslagna varor (31 stycken)
är nådd.
Kvittopapper
saknas
Pappret på kvittorullen är slut, byt till en ny rulle.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
PROGRAMMERING MED HJÄLP AV EURO2A .................... 4
INSTALLATION AV CLEANCASH® .................................. 9
INSTALLERA STRECKKODSLÄSARE ............................... 11
FELMEDDELANDEN I EURO-50TE ................................ 14
Välkommen till denna installationsguide som visar hur man programmerar
Elcoms kassaregister Euro-50TE med hjälp av datorprogrammet Euro2A.
Installationsguiden innehåller även information om hur man kopplar kontrollenheten CleanCash® samt streckkodsläsare till kassaregistret. Denna guide
är skriven efter Euro2A version 5.0.0.433, texter och bilder kan se annorlunda ut i andra versioner.
Honeywell (Metrologic):
Förpackningen till Euro-50TE innehåller ett kassaregister, strömadapter, kabel
som kopplas mellan kassaregistret och CleanCash® samt en cd-skiva. För
senaste versioner av drivrutiner, snabbguider och datorprogrammet Euro2A,
besök Origums hemsida, www.origum.se, och klicka dig fram till Euro-50TE.
1.
PROGRAMMERING MED HJÄLP AV EURO2A
Ladda hem USB drivrutinerna som heter euro-50-driver.zip. De finns
både på den medföljande cd-skivan samt på Origums hemsida,
www.origum.se. Sök på hemsidan efter ”ELWEB” och klicka på ”USBdriver Euro50” som finns under Relaterade länkar.
Spara den komprimerade mappen på ett lättillgängligt ställe.
Det finns för närvarande, den 16 februari 2010, tyvärr ingen USB drivrutin till Euro-50TE som är kompatibel med 64 bitars operativsystem. Så
fort det finns en drivrutin kommer den läggas upp på Origums hemsida.
2.
Slå på kassaregistret och sätt i USB-kabeln mellan kassan och datorn.
Denna kabel ingår ej i kassaregistret utan måste köpas separat.
Viktigt: Kassaregistret måste vara inställt i P-mode (tryck på MENU två
gånger, använd piltangenterna för att komma till P-mode och bekräfta
med TOTAL).
3.
Gå till Enhetshanteraren via kontrollpanelen
(Kontrollpanelen/System/Maskinvara/Enhetshanteraren).
Titta under Andra enheter och leta upp följande rad:
Euro-50 Mini port
6.
Programmera in streckkoderna för olika varor.
Streckkoderna som används måste vara av EAN13 typen. Alla streckkoder som ska användas måste programmeras in i kassaregistret, detta
kan man göra på två olika sätt:
Via Kassaregistret
1. Gå in i P-mode/PLU och använd piltangenterna för att stega
fram till den PLU som ska programmeras samt ”PLU-EAN-kod”
2. Skjut in EAN-koden med scannern eller skriv in siffrorna
manuellt, koden sparas direkt.
Via Euro2A
1. Öppna rätt projekt i Euro2A.
2. Gå in i Redigering/PLU-artiklar.
3. Ställ muspekaren i streckkodsfönstret på den PLU som ska
programmeras och skjut eller skriv in rätt EAN-kod.
4. Överför till ECR och spara projektet.
4
13
5.
Programmera streckkodsläsaren.
För att programmera streckkodsläsaren skjuter man fem streckkoder,
även här skiljer det sig mellan de olika grupperna.
4.
Högerklicka på den raden och välj ”Uppdatera drivrutin”
Nästkommande steg skiljer sig mellan olika operativsystem:
Windows XP
1. Välj ”Installera från en lista eller angiven plats (avancerat)”
2. Välj ”Sök efter bästa möjliga drivrutin på dessa platser”, kryssa
i rutan ”Inkludera den här mappen i sökningen” och bläddra i
alla fall fram till den hårddisken som drivrutinen är sparad på,
om inte längre, gå vidare på Nästa.
3. Välj ”Fortsätt ändå” om en varningsruta kommer upp.
Honeywell (Hand Held Products):
Windows 7
1. Välj ”Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn”
2. Bläddra fram till den mappen som drivrutinen är sparad i, bocka
för ”Inkludera undermappar”, gå vidare på Nästa.
3. Välj ”Installera drivrutinen ändå” om en varningsruta kommer
upp.
5.
Stäng ner fönstret när installationen är klar.
6.
Titta i Enhetshanteraren under Portar efter raden
Euro-50 Mini Communications Port (COMX)
Notera siffran som står efter COM som här är markerad med ett X. I
bilden nedan är detta en sjua. Denna com port skall sedan ställas in i
Euro2A.
12
5
7.
Ladda ner Euro2A, programmet finns både på den medföljande cdskivan och på Origums hemsida, www.origum.se. Sök på ”ELWEB” och
tryck på länken som heter
”Euro2A ver5. Konfigureringsprogram för Elcom”.
Viktigt: Euro2A måste vara i version 5 eller högre för att fungera med
Euro-50TE.
INSTALLERA STRECKKODSLÄSARE
1.
Packa upp streckkodsläsaren.
2.
Se till att rätt kabel finns, den som ingår till streckkodsläsaren är antingen anpassad för kommunikation med dator eller behöver en adapter
för att fungera med Euro-50TE.
8.
Öppna .exe filen och fullfölj installationen.
Origum har två olika grupper av streckkodsläsare som behöver olika
kablar:
9.
Starta programmet Euro 2A.
Honeywell (Hand Held Products) - exempelvis Honeywell 3800g - Välj kabeln
”Skannerkabel för Elcom E200TE och E50TE, typ H” (artikelnummer EKAB200SH). Streckkodsläsaren får då strömmatning direkt från kassan.
10. Skapa ett nytt projekt, välj Euro-50TE och spara.
Honeywell (Metrologic) - exempelvis Honeywell MS5145 Eclipse – Dessa streckkodsläsare måste köpas med en seriell kabel och nätadapter, dock
behövs tillsatsen ”Adapterkabel för skanner till Elcom E-200TE och E-50TE,
Typ M” (artikelnummer EKAB200SA) eller ”Adapterkabel för skanner till
Elcom E-50TE” (artikelnummer EKAB50SA). Dessa streckkods-läsare får
ström via en nätadapter som följer med streckkodsläsaren.
11. Gå in i Inställningar/Serial interface. Välj det com ports numret (X) som
stod i enhetshanteraren.
12. Öppna Redigering/Ladda ner allt programmerbart, då laddar man ner
alla förinställda funktioner från kassaregistret till datorn. På så sätt
slipper man ändra de mest grundläggande uppgifterna.
Är man osäker på vilken kabel som behövs kan man leta upp rätt streckkodsläsare på Origums hemsida, www.origum.se, och se under relaterade artiklar.
3.
Koppla ihop streckkodsläsaren och sätt kabeln i kassaregistrets COM2
port.
4.
Programmera kassaregistret.
Via kassaregistret
1. Gå in i P-mode/Ext. enheter/Skanner.
2. Se till att Suffixet är inställt på ”Scanner CRLF”.
3. Ändra serieporten till ”Port2” och bekräfta med TOTAL.
13. Gå in i Redigering/Skatter. Kontrollera att skattesats 4 är 0 %, ändra
annars detta.
Vid ändring, tryck på knappen Överför till ECR. Då förs den nya informationen över till kassaregistret. Spara även projektet i Euro 2A.
Via datorprogrammet Euro2A
1. Öppna upp rätt projekt i Euro2A.
2. Gå in i Redigering/Systemflaggor.
3. Ta upp fliken Enheter.
4. Ändra porten för streckkodsläsaren till COM2 och se till att CR+LF
är valt.
5. Överför till ECR och spara projektet.
14. Gå in i Redigering/Alternativ Valuta. Lägg till önskad kurs vid användning av två valutor.
Överför till ECR och spara projektet.
6
11
9.
Gå in i registreringsläget (R-mode), gör ett köp och slå ut ett kvitto. Om
man inte vill göra en riktig försäljning så kan man följa detta exempel:
Procedur
Display
Kvitto
1*Mjolk Mjolk
7.00 1*7.00
Subtotal
17.00 SEK
Kontant
17.00 SEK
=7.00 A
Subtotal
17.00
----------------------------Total
17.00
Kontant
17.00
---------------------------Bruttomoms A
17.00
Netto A
13.60
Moms A 25.00%
3.40
Forsäljning total 17.00
Netto total
13.60
Moms total
3.40
15. Öppna Redigering/Avdelningar (Varugrupper).
Namnge önskade varugrupper. I Euro-50TE kan man inte slå direkt på
varugrupper, men Skatteverket kräver att man delar upp sin försäljning
i sådana.
Viktigt: Man får inte döpa en varugrupp till Övrigt och man måste ha
olika varugrupper för varor och tjänster.
Överför till ECR och spara projektet.
16. Gå in i Redigering/PLU-artiklar.
Namnge en PLU, fyll i pris och koppla till relevant varugrupp.
Vill man ha ett länkat PLU väljer man detta, exempelvis läsk 10,50 kr
pant 0,50 kr. Då är panten en länkad PLU som alltid följer med när man
slår på läsk. Länkade PLU måste ligga mellan numren 1001-1015.
Viktigt: Se till att rutan ”Tillåt öppet pris” är förbockad.
Överför till ECR och spara projektet.
R-mode
tryck
använd piltangenterna ☺ eller
☺ för att gå till Återbetalning
(Varuåterlämning)
bekräfta genom att trycka ☺
12/12/2009
R
12:00:00 Mjolk
REGISTRERING
Forsäljning
REGISTRERING
Aterbetalning*
Retur
1*7.00
=-7.00 A
----------------------------Total
-7.00
Kontant
0.00
Tillbaka
7.00
17. Öppna Redigering/Systemflaggor.
Gå igenom flaggorna för att bestämma hur kassaregistret ska fungera.
Viktiga inställningar i systemflaggorna är:
Enheter – Ändra porten för CleanCash® (längst ned) till COM1 och se till
att hastigheten är 9 600 bps.
Vara returnerad
1*Mjolk
-7.00
bekräfta genom att trycka
tryck
och använd piltangenterna för att navigera tillbaka till
Försäljningsläget
Tillbaka
7.00 SEK
12/12/2009
R
12:00:00
När kvittot skrivs ut i sin helhet är kassaregistret ihopkopplat med CleanCash®
och är redo att användas. Man kan antingen gå in övningsläget (T-mode) för
att träna på kassaregistrets funktioner eller börja använda kassaregistret
direkt ute i butik.
Viktigt: Gör anmälan till Skatteverket inom en vecka från det att kassaregistret börjar användas.
10
Påslag/Rabatt – Ställ in den översta gränsen och eventuellt förprogrammerat värde. Om den övre gränsen inte ändras kan man inte ge någon
form av rabatt.
Grafisk logga – Bocka för ”Skriv ut sidhuvudets grafiska logga” om sådan
används.
Överför till ECR och spara projektet.
7
18. Öppna Redigering/Textlogo sidhuvud.
Lägg in valfri text, exempelvis: företagsnamn, adress och telefonnummer.
Man kan antingen välja att själv exportera den elektroniska journalen,
gå då in i P-mode/Journal/Export. till SD. Efter detta måste man även
gå till ”Radera journal” och tömma minnet.
Viktigt: Man måste skriva in organisationsnumret, utan bindestreck, i
textrad nio.
Vill man istället att exporteringen till SD-kortet ska skötas automatiskt
varje gång man skriver ut den dagliga Z-rapporten gör man på följande
sätt.
Överför till ECR och spara projektet.
Via kassaregistret
1. Följ denna kedja P-mode/Journal/Inställningar.
2. Välj ”Automatexp. jrn. Eft.daglig. Z FR”.
19. Gå in i Redigering/Textlogo sidfot.
Lägg in önskad text, exempelvis ”Välkommen Åter”.
Överför till ECR och spara projektet.
20. Öppna Redigering/Grafisk logga sidhuvud.
Filformat = BMP
Storlek på bild = 360x240 pixlar
Arbeta exempelvis i programmet Paint för att justera logon och spara i
rätt format.
Viktigt: Logon måste vara i .bmp samt ha rätt storlek för att fungera.
Via Euro2A
1. Öppna Redigering/Systemflaggor och välj fliken ”Textjournal”.
Bocka för ”Exportera journal till SD-minne vid daglig rapport”.
2. Överför till ECR och spara projektet.
1.
Överför till ECR och spara projektet.
21. Öppna Redigering/Biträdesinställningar.
Fyll i namn, lösenord samt vilken behörighet kassören ska ha tillgång till
(X-mode, Z-mode, P-mode och T-mode).
Överför till ECR och spara projektet.
22. KassaID.
Om man vill använda flera kassaregister med samma organisationsnummer på samma adress måste man särskilja dessa kassor med olika
nummer. Man byter KassaID direkt i kassaregistret genom att följa denna kedja: P-mode> System param > KassaID.
8
Starta kassaregistret. Efter man tryckt på starttangenten tar det några
sekunder innan kassan reagerar. Denna text kommer då upp i displayen:
CCU avstängd
ABORT = CL; CONTINUE = ST; RETRY = other;
Tryck på ST (Subtotal), displayen slocknar då för någon sekund och
startar sedan igen.
2.
Kontrollera att företagsuppgifter som exempelvis adress och organisationsnummer (måste vara på textrad nio) är korrekta genom att gå in i
P-mode/Text logga.
3.
Kontrollera KassaID under P-mode/Systemparam.
Ska man ha flera kassaregister med samma organisationsnummer på
samma adress måste KassaID vara olika i kassaregistren.
Viktigt: När man har överfört KassaID till CleanCash®, genom att slå ut
ett skarpt kvitto, går KassaID inte att ändra.
23. Elektronisk journal.
Det finns möjlighet att spara över den elektroniska journalen på SD-kort
och därmed slippa att kassaregistrets minne fylls. SD-kortet får vara på
max 2 gigabyte. Sätt in SD-kortet snett ovanför kassaregistrets batteri.
INSTALLATION AV CLEANCASH®
Viktigt: Det är nödvändigt att följa de kommande stegen då många
problem kan uppstå om man inte gör allting i rätt följd.
4.
Stäng av kassaregistret och dra ur strömadaptern.
5.
Packa upp CleanCash®. Det är viktigt att kontrollenheten inte är strömsatt, dra i sådant fall ur strömadaptern.
6.
Sätt i kabeln mellan serieporten på CleanCash® och COM1 på kassaregistret. Denna kabel ingår när man köper kassaregistret.
7.
Strömsätt CleanCash®.
8.
Strömsätt och slå på kassaregistret.
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising