BRUKSANVISNING
REVERSIBELT KOMFORTKYLAGGREGAT
Kanalansluten inomhusdel med trådkopplad fjärrkontroll
FDUM 50V
FDUM 60V
FDUM 71V
FDUM 100V
FDUM 125V
FDUM 140V
SRC 50ZHX-S
SRC 60ZHX-S
FDC 71VN
FDC 100VS
FDC 125VS
FDC 140VS
807
Innehåll
Aggregatets delar .................................... 3
Fjärrkontrollens funktioner, allmänt ...... 4
Start av aggregatet ................................. 5
Att ställa klockan ..................................... 6
Stopptimer med timmar .......................... 7
Stopptimer med klockslag ...................... 8
Starttimer med klockslag ........................ 9
Veckotimer, alternativ ........................... 11
Veckotimer, inställning ......................... 12
Veckotimer,långhelgsinställning .......... 16
Veckotimer, kontroll av inst. ................. 17
Veckotimer, ändringar i program ......... 18
Timerprogram, att avbryta .................... 19
Tyst drift, utedel ..................................... 21
Integrerad ventilation ............................ 22
Att söka information i fjärrkontrollen ... 23
Larmvisning i fjärrkontrollen ................. 24
Filtermeddelande i fjärrkontrollen ........ 25
Vänteläge som visas i fjärrkontrollen .. 25
Körtips ..................................................... 26
Bra att veta ............................................. 27
Skötsel och rengöring av luftfilter ........ 28
Att beställa service ................................ 29
Felkoder i fjärrkontrollen ...................... 30
Dessa aggregat uppfyller kraven för EMC-direktiv 89/336/EEC, 91/263/EEC, 92/31/EEC,
93/68/EEC, 2004/108/EC samt LV-direktivet 2006/95/EC.
För säkerhets skull
• Inomhusdelen skall installeras i bostadsrum, kontorslokal, butik eller motsvarande, där det råder normalt
inomhusklimat.
• Inomhusdelen får inte installeras i våtutrymme, eller i lokal för lagring eller beredning av livsmedel.
• Aggregaten får inte säkras högre än 10 A trög.
• Installation, service, reparation och årlig kontroll skall utföras av en kylmontör från ett företag som har
SWEDAC- ackreditering för köldmediehantering.
Undantag är den utvändiga rengöringen och rengöring av luftfilter.
M
itsubishi-Heavy Industries, modeller FDUM är en grupp komfortkylaggregat
med en inomhusdelar FDUM och utedelar SRC eller FDC. Inomhusdelen är avsedd
att monteras dold och anslutas med ventilationskanaler. En rad olika styrfunktioner för
rumstemperatur och programmerad drift gör att genomläsning av denna beskrivning är nödvändig för att Du skall kunna välja de driftsätt som uppfyller Dina behov och förväntningar.
Clima Sverige AB
Delarnas namn och funktion
INNEDEL
Utlopp för tilluft,
2, 3 eller 4 st.
Styrskåp
Trådkopplad
fjärrkontroll
UTEDEL
Luftintag
Kompressor
Luftutlopp
3
Trådkopplad fjärrkontroll, funktioner
Fjärrkontrollens knapp- och visningsfunktioner
Visas när ett separat fläktaggregat för
ventilation är i drift.
Visas när aggregatet styrs av någon
annan fjärrkontroll i systemet.
Visar typ av timerinställning och klockslag.
Knappar för att höja eller
sänka temperaturen.
Knapp för att välja
någon av timerfunktionerna.
Inställningsdata för veckotimer.
Inställningsdata, driftsätt,
temperatur, fläkthastighet
m.m. visas.
Normaldrift: Gönt fast ljus:
Larm: Blinkande rött ljus
Start och stopp av aggregatet.
Här väljer man olika driftsätt t.ex. kyla eller värme.
Knapp för att välja typ av
timerdrift och inställning
av tider.
Inställning av luftflödet genom aggregatets innedel.
Start och stopp av separat fläktaggregat för ventilation.
Funktionen finns inte på denna typ
av aggregat.
Knapp för att välja aggregat som skall
ställas in, då det finns flera maskiner i
samma styrsystem.
Knapp för återställning av larm m.m.
Knapp för start och stopp av testkörning.
4
Gäller ej FDUM-aggregat.
Knappen används för att bekräfta
en timerinställning.
Knappen används för att återställa felaktig
timerinställning och för att återställa meddelande om att göra rent luftfilter.
Att starta
För att skydda kompressorn mot kallstart skall anläggningen ha varit kopplad till nätspänningen i
minst 12 timmar före start. Låt därför spänningen alltid vara tillslagen under driftsäsongen.
1
Tryck på knappen ON / OFF.
Den gröna kontrollampan på innedelens
panel tänds och aggregatet startar.
2
Tryck på knappen MODE
välj driftsätt.
Driftsätten växlar mellan: : = Auto*,
Inställd temperatur
Inställd fläkthastighet (Hi)
Inställt driftsätt (kyldrift)
drift, = Värmedrift,
= Avfuktning,
o. s.v. (Auto innebär att aggregatet
och
= Kyl= Auto
själv väljer
mellan kyla och värme. Se vidare * nedan)
3
Välj rumstemperatur
4
Välj fläkthastighet
Knappen
ökar temperaturen och
knappen
ger en lägre rumstemperatur.
Varje tryck på knappen
ändrar hastigheten mellan min, medium, max, min o.s.v.
Den aktuella hastigheten visas med 1 - 3 figurer till höger om fläktsymbolen i teckenrutan.
* Driftval AUTO innebär att aggregatet själv
väljer kyl- eller värmedrift. Temperurskillnaden mellan start i värme och start i kyla är
dock så stor att man inte kan hålla en konstant temperatur oberoende av driftsätt.
Välj därför i första hand antingen = Kyldrift
eller = Värmedrift.
r ett
llen ha r
o
r
t
n
o
sera
järrk
plade f tion som pas mkop
o
k
d
lar
Den trå r all informa
oriska
t
en
s
i
h
ö
f
n
ontroll
k
m
minne a gäller äve
o
rån
även
ett
s kvar opplas bort f
den. D
n
n
i
f
t
rk
inne
der. M ningslös elle
än
blir sp t.
e
system
5
Att ställa in klockan
För att man skall kunna använda timerfunktionerna, måste fjärrkontrollens klockfunktion vara
inställd med rätt tid.
I exemplet nedan är det söndag kl. 13:00
Med aggregatet frånslaget:
1
Tryck på timerknappen
Fjärrkontrollen kommer i timerläge visar ex.vis:
CLOCK SET
2
Tryck på knappen SET
. Fjärrkontrollen kommer nu i inställningsläge.
SET DAY
3
Ställ in rätt veckodag.
Flytta visarpilen till höger eller vänster
med pilknapparna
eller
tills visaren
stannat ovanför aktuell dag, som är måndag i
exemplet. Symbolerna för knapparna
SET
och RETURN
visas i
teckenrutan. Detta indikerar att knappen SET
används för att bekräfta och RESET
för att gå tillbaka till ruta 2 ovan.
6
Tryck på knappen SET
Klockslaget är därmed bekräftat och
övergår från att blinka till att visas fast. Texten
CLOCK SET OK visas och önskad
tid är inställd. Efter 2 sek. återgår fjärrkontrollen till ruta 1 ovan och
CLOCK SET visas.
7
6
Tryck på knappen
ON/OFF
Tidsinställningen är nu klar.
4
Tryck på knappen SET
Veckodagen är därmed bekräftad, visarpilen ovanför dagen slutar att blinka och blir
fast. Klockslaget 10.00 blinkar nu och
SET TIMER visas.
5
Tryck på pilknapparna
eller
och justera klockslaget.
Symbolerna för knapparna SET
och
RETURN
visas i teckenrutan. Justera
tiden med
eller
. Om någon av knapparna hålls intryckta, ändras tiden i intervall om 10
minuter. Stanna när rätt tid ställts in. Obs att
klockan har 12-timmarsvisning. Tiden anges i
tolvtimmarssystem, där AM är tiden mellan kl.
00.00 och 12.00 och PM är mellan kl.12.01
och 23.59. I exemplet är tiden 13:00. När denna är inställd visar fjärrkontrollen PM 01:00
Om man trycker på
återgår inställning till
ruta 1 ovan.
Stopptimer med timinställning
Det finns två sätt att ställa in stopptimer. Det som beskrivs nedan innebär att man ställer in den
kvarvarande tiden i timmar fram till stopp. Det andra sättet är att ställa in ett klockslag då man vill
ha stoppet. Detta återfinns på nästa sida.
1
Med aggregatet igång eller
frånslaget:
Tryck på timerknappen
Fjärrkontrollen kommer i timerläge och
visar klockslag och veckodag.
CLOCK SET syns i rutan.
2
Tryck på pilknappen
en gång.
Teckenrutan skiftar från
” CLOCK SET ” till ” SLEEP TIMER
efter ett tryck.
3
Tryck på knappen SET
Därmed är ” SLEEP TIMER
”
” valt.
som
Kvarvarande gångtid visas med
blinkar och att timerinställningen gäller visas
med ”
SET TIMER”
4
Välj kvarvarande gångtid.
Nu är en timmes gångtid vald. Skall
denna ändras använder man pilknappen
Tiden växlar från
och
och
Välj önskad tid.
6
Timerinställningen bekräftas med
ett tryck på knappen
t.o.m.
5
Tryck
SET
Nu är inställningen klar. Om aggregatet
varit stoppat, kommer det att starta nu. Om aggregatet är inställt att stoppa efter exempelvis
10 timmar, visas texten
TIMER SET OK visas i två sek. och sedan
net
ur min
s
a
r
e
d
g ra
an ha
ställnin ppat. Vill m
n
i
a
n
ns
Den
t sto
pas, fin 11.
regate
e
r
g
p
g
p
a
u
r
nä
sid
om
rivs på
gram s
ett pro er som besk
im
veckot
SLEEP TIMER SET
När aggregatet arbetar kommer inställd tid att
stega ner och kvarvarande drifttid visas.
7
Stopptimer med klockslagsinställning
Det finns två sätt att ställa in stopptimer. Det som beskrivs nedan innebär att man ställer in ett
klockslag då man vill ha stoppet. Det andra sättet är att man ställer in den kvarvarande tiden i
timmar fram till stopp. Detta återfinns på föregående sida.
1
Med aggregatet igång :
Tryck på timerknappen
2
Tryck på pilknappen
två gånger.
Teckenrutan visar först ” CLOCK SET ”
sedan ” SLEEP TIMER ” och efter andra
trycket ”
OFF TIMER
”
3
Tryck på knappen SET
Därmed är stopptimer valt och exempelvis tiden
som blinkar.
(Obs 12-timmarssystem där PM 4:00 = 16:00)
Texten ”
SET TIMER” visas också.
4
Välj klockslag för stopp
5
Tryck
Ställ tiden med pilknappen
eller
.
Håll in någon av knapparna så länge att timtiden börjar rulla. Efter timme ställer man minuter i 10-minuters intervall med pilknappen.
SET
Nu är inställningen klar. ” TIMER SET
OK” visas. Därefter återgår visningen till ruta 2
ovan för att man enkelt skall kunna ändra tiden. Om man exempelvis ställt in att aggregatet skall stoppa kl 18:30 visas:
”
TIMER SET OK” under 2 sek. och sedan
”
en
knapp
g
å
p
r
e
ställnin
yck
n
i
r
r
t
e
n
m
a
i
inen t
Om m
innan
as den
r
e
d
a
r
et
tor,
alla ru ch aggregat
d
e
m
r
er.
jort o
är kla
man g drift utan tim
g
n
i
n
l
lig
stäl
till van
r
å
g
r
e
öv
8
OFF TIMER
”
När klockan blivit 18:30 och aggregatet stoppat, försvinner inställningstiden från
teckenrutan.
6
Timerinställningen bekräftas med
ett tryck på knappen
Starttimer med klockslagsinställning
Med denna inställning startar aggregatet vid inställt klockslag. Man kan även bestämma vilken
temperatur rummet skall ha vid denna tidpunkt.
1
Med aggregatet tillslaget:
Tryck på timerknappen
2
Tryck på pilknappen
tre gånger.
Teckenrutan visar först ” CLOCK SET
” sedan ” SLEEP TIMER ”, efter andra
trycket ”
OFF TIMER
trycket ”
ON TIMER
” och efter tredje
”
3
Tryck på knappen SET
Därmed är starttimer inställt och exempelvis tiden
blinkar.
(Obs 12-timmarssystem där AM 9:00 = 09:00)
SET TIMER” visas också.
Texten ”
4
Välj klockslag för start
Ställ tiden med pilknappen
eller
.
Håll in någon av knapparna så länge att timtiden börjar rulla. Efter timme ställer man minuter i 10-minuters intervall med pilknappen.
5
Tryck
SET
Nu är tidsinställningen klar. Om man exempelvis ställt in att aggregatet skall starta kl
07:30 visas följande:
TEMP SET ON
Om man vill ångra, trycker man
RESET
och inställningen återgår då till ruta 4 ovan.
6
Bestäm om starttemperatur skall
ställas in eller ej.
Den gamla temperaturinställningen gäller efter
tryck på . Då visas ”TEMP SET OFF ” Därefter går man till ruta 9 på nästa sida.
Skall temperturen ändras trycker man och
texten ”TEMP SET ON ” kommer upp.
Gå sedan till ruta 7 på nästa sida.
9
Starttimer med klockslagsinställning, forts.
För att göra temperaturinställning, fortsätt med ruta 7.
Önskas ingen temperaturinställning, gå till ruta 9.
7
Tryck
8
Sänk temperaturen till 22°C med
upprepade tryck på knappen
SET
Fjärrkontrollen visar texten som t.v. med
exemplet timerstart 07:30 och 27°C som är
grundinställning. I detta exempel skall temperaturen ändras till 22°C.
RESET innebär återgång till ruta 7.
9
Tryck på knappen SET
Därmed är starttimer inställt och
”
TIMER SET OK” visas. Därefter visas
”
ON TIMER”
Om temperaturen inte ändrats visas ingen
temperatur.
Visningen av aktuell tid försvinner.
Timerinställningen bekräftas med ett
tryck på knappen
Visningen av aktuell tid försvinner och aggregatet startar vid inställd tidpunkt och önskad temperatur.
10
n
nappe
k
g
å
p
r
tällnin
ke
s
c
y
n
i
r
r
t
e
n
en tim
Om ma
den in
s
innan
a
r
e
d
et
tor, ra
alla ru ch aggregat
d
e
m
r.
rt o
är klar
an gjo ift utan time
m
g
n
i
r
ig d
ställn
ill vanl
t
r
å
g
r
öve
10
Veckotimer, val av inställningsalternativ
Det finns tre delar i veckotimerprogrammet. Den första (TIMER SET) är att man väljer tidpunkter
för start och stopp samt temperatur upp till fyra tillfällen per dygn under veckans alla dagar. Den
andra (HOLIDAY SET) innebär att man antingen blockerar driften eller sätter in andra temperaturer
och klockslag i veckoprogrammet under en eller flera dagar, t.ex under helgdagar.
Den tredje (CHECK / CANCEL) är till för att kontrollera och ändra inställning.
1
Tryck på timerknappen
2
Tryck på pilknappen
fyra gånger.
Teckenrutan visar i följande ordning:
”
”
CLOCK SET ”
SLEEP TIMER ”
”
OFF TIMER
”
ON TIMER
”
” och efter fjärde trycket
”WEEKLY TIMER
”
3
Välj ”WEEKLY TIMER” med SET
Därmed är veckotimer inställt och teckenrutan visar ”TIMER SET ”
4
Tryck på pilknappen
och välj alternativ
Tre alternativ visas i följande ordning:
”TIMER SET ” för att ställa in veckoprogrammets tider.
”HOLIDAY SET ” för att blockera drift under
helgdagar eller göra särskilda inställningar för
helgdagar.
n
nappe
k
g
å
p
r
tällnin
ke
s
c
y
n
i
r
r
t
e
n
en tim
Om ma
den in
s
innan
a
r
e
d
et
tor, ra
alla ru ch aggregat
d
e
m
r.
rt o
är klar
an gjo ift utan time
m
g
n
i
r
ig d
ställn
ill vanl
t
r
å
g
r
öve
”CHECK / CANCEL
ändra inställningar
5
” för att kontrollera eller
Tryck
SET
Nu är ditt alternativ till
veckotimerinställning valt
11
Veckotimer, inställning av veckoprogram
Nedan beskrivs huvudinställningen för veckotimer (TIMER SET) vilket innebär att man bestämmer
tidpunkter för start och stopp samt rumstemperaturer.
1
Börja med att välja ”TIMER SET ”
enl. ruta 1 - 5 på föregående sida.
Teckenrutan visar:
(
blinkande)
SET DAY
2
Tryck på pilknappen
eller
Välj den veckodag då timerinställningen
flyttar markeringen
till höskall gälla.
ger och
till vänster. Om
hålls intryckt
växlar markering blinkande mellan MON till FRI
(arbetsdagarna) och SUN till SAT (alla veckans dagar). Välj en dag eller följd av dagar enl.
3 nedan.
RESET flyttar inställningen till
ruta 3 på föregående sida.
3
Tryck på knappen SET
för
önskad dag eller grupp av dagar.
Dagmarkeringen
slutar blinka.
SELECT No” visas som i exemTexten ”
pelbilden t.v.
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
12
4
Tryck på pilknappen
eller
Upp till fyra starter eller stopp kan ställas
in för varje dag i programmet. Nästa steg är att
välja hur många start och / eller stopp man vill
ha under aktuellt dygn. Varje operation visas
med siffran 1 - 4 till höger om dagarnas namn.
Man kan välja de fyra som endast stopptimer,
endast starttimer eller blandat. För varje siffra
visas starttid med ofylld klocka och stopptid
med fylld. Se exemplet till vänster. Knappen
flyttar markeringen nedåt:
1
.
sida
a
t
2
s
ä
på n
t
3
t
tsä
For
4
Inställning av veckoprogram, forts.
5
Tryck på knappen SET
för
att bekräfta antalet start/stopp (1-4)
Pilmarkeringen vid vald siffra slutar blinka.
”
ON TIMER ” ” OFF TIMER ” visas. Inställningen så långt är registrerad och
visas som bilden t.v.
6
Tryck på pilknappen
Knappen
väljer ”
eller
OFF TIMER
” och
knappen
väljer ”
ON TIMER
”
Stanna vid önska typ av timer.
RESET flyttar inställningen till ruta 3 ovan.
Om man t.ex. valt
visas:
OFF TIMER
7
8
Tryck på knappen SET
”
SET TIMER ” visas
Tryck på pilknappen
att ställa in tiden.
För starttid, se sid. 9 ruta 4.
För stopptid, se sid. 8 ruta 4.
eller
för
RESET flyttar inställningen till ruta 5 ovan.
9
Tryck på knappen SET
Tidvisningen slutar blinka och är registrerad. Om stopptimer har ställts in, så är den
första inställningen klar. Den inställda dagen är
markerad med en understrykning ” _ ” Se bilden t.v. Om starttimer har ställts in visas
” TEMP SET ON
” gå då vidare till ruta 10
på nästa sida. Om stopptimer har valts, gå vidare till ”Nästa inställning...” överst på sid 15.
13
Inställning av veckoprogram, forts.
10
Tryck på pilknappen
eller
Om temperaturinställning skall hoppas
över, välj ”TEMP SET OFF
med ” TEMP SET ON ”
för att ställa in temperatur.
11
” eller gå vidare
Tryck på knappen SET
Om man valt ”TEMP SET OFF ” är
den första inställningen färdig.
Den dag som valts är understruken som visas
på bilden t.v. Forsätt till ”Nästa inställning.... ”
på nästa sida. Om temperaturinställning har
valts d.v.s. ” TEMP SET ON
” visas
. Gå vidare till ruta 12 nedan.
12
Tryck på en av temperaturknapparna
ökar temperaturen och
mins-
kar.
Ställ in önskad temperatur vid starten.
RESET innebär återgång till ruta 11 och
” TEMP SET ON
” visas.
13
Tryck på knappen SET
Den första inställningen är klar. Temperaturen har ändrats från 27°C till t.ex 23°C. Den
inställda temperaturen slutar att blinka. Den inställda dagen är markerad med en understrykning ”MON ” Gå vidare till ”Nästa inställning.... ” på nästa sida.
14
Veckotimer,
Nästa inställning alt. gå ur timerinställning
Efter ”
1
SELECT” visas ”SELECT No.
Tryck på pilknappen
När man trycker på
texter i ordning:
”
eller
visas följande tre
”SELECT No.
” för att välja nästa timeroperation (1 - 4) för den veckodag man håller
på med.
”DAY SET
” för att välja nästa veckodag.
”END
” för att gå ur inställningsprogrammet som man tidigare sparat.
Välj något av dessa alternativ.
2
Tryck på knappen SET
Om ”SELECT No.
” enl. ruta 1 ovan
är vald visas ”
SELECT No.”
Gå tillbaka till sid. 12, upprepa från ruta 3 och
framåt.
en
knapp
g
å
p
r
e
ställnin
yck
n
i
r
r
t
e
n
m
a
inen ti
Om m
innan
as den
r
e
d
a
r
et
tor,
alla ru ch aggregat
d
e
m
r.
rt o
är klar
an gjo ift utan time
m
g
n
i
r
n
lig d
ställ
till van
r
å
g
r
e
öv
Om ””DAY SET
” enl. ruta 1 ovan är vald
DAY SET ”
visas ”
Gå tillbaka till sid. 12, upprepa från ruta 1 och
framåt.
Om ”END ” enl. ruta 1 ovan är vald, lämnar
man programmet och aggregatet fortsätter att
arbeta efter gjorda inställningar.
Visning i teckenrutan efter inställning av veckotimer.
• Veckodagen som man gjort inställning för är understruken.
• Aktuell veckodag är ovanför markerad med pilen
• Nästkommande timerinställning (1 - 4) som aggregatet skall arbeta med är markerad med pilen och klockslaget då detta startar visas också.
• Timerdriftsätten utförs i inställd ordning och timernumret försvinner när alla inställningar under
en dag genomförts.
• Om man råkat ställa in två lika starttider samma dag,verkar inställningen med lägst nummer.
15
Veckotimer,
att tillfälligt utesluta helgdagar
Om man tillfälligt vill hoppa över en speciell dag i veckotimern finns momentet HOLIDAY SETTING. Timern kommer då att utesluta den eller de valda dagarna utan att man behöver göra om all
programmering. Inställningen stannar kvar även när dagen är passerad. Som exempel kan man
välja att hoppa över lördag och söndag som stående inställning, eller en julhelg som tillfällig
inställning, som tas bort efter helgen.
1
Välj och bekräfta ”HOLIDAY SET
”
Gå tillbaka till sid. 11 och gör inställning
enl. rutorna 1 - 5. I ruta 4 väljes
”HOLIDAY SET ” Teckenrutan skall då t.ex.
visa: ”
SET DAY”
med dagpilen
blinkande.
2
4
Inställningen HOLIDAY SET är
klar och avslutas med att man
trycker en gång på knappen
Att ta bort HOLIDAY SET.
•1 Gå tillbaka till sid. 11 och gör inställning
enl. rutorna 1 - 5. I ruta 4 väljes ”HOLIDAY
SET
”
Tryck på pilknappen
eller
Markera med dagpilen
den eller de
veckodagar som är aktuella som kommande
helgdagar. Om
hålls intryckt kommer det
upp dagpilar som samtidigt blinkar ovanför
MON till FRI eller SUN till SAT (alla dagar).
Välj dag eller dagar.
RESET innebär återgång till ruta 1 ovan,
vilket innebär att man sedan går tillbaka till ruta
4 på sid. 11.
3
Tryck på knappen SET
Dagpilen eller pilarna
slutar blinka
och teckenrutan visar exempelvis växlande
mellan
”
(fast)
HOLIDAY SET OK ”
under två sekunder och
(fast)
•2 Använd piknapparna
och
och
ställ in den dag då helginställningen skall
tas bort.
”
•3 Tryck på knappen SET
Parentesen omkring den borttagna dagen försvinner och fjärrkontrollen återgår till steg 1
ovan. Fortsätt att ta bort helgdagar enl. 13, eller gå till steg 4 nedan.
Efter att helgdagsinställningen är klar, återgår
visningen till ruta 1. Upprepa ruta 2 och 3 för
att ställa in flera helgdagar eller gå till ruta 4
nedan.
•4 Borttagningen bekräftas med ett tryck
.
på knappen
16
SET DAY”
OBS att om man väljer en veckodag som inte
finns med i timerprogrammet, så visas texten
”NO SETTING ” under två sekunder och inställningarna återgår till ruta 1 ovan.
Att kontrollera veckoprogrammet
1
Gå in i timerprogrammet välj och
bekräfta ”CHECK/CANCEL ”
Gå tillbaka till sid. 11 och gör inställning enl. rutorna 1 - 5. I ruta 4 väljes
”CHECK/CANCEL ”
Teckenrutan skall då visa som bilden t.v. med
inställningen för nästa timerläge i under nästa
dag med timerprogram. Finns ingen inställning
visas ”NO SETTING”
2
Tryck på pilknappen
eller
Inställningarna visas i nummerordning
för att se inför vaje dag i veckan. Tryck på
ställningarna med början på söndag och nr. 1 4 i nummerordning.
3
Tryck på knappen
Visningen avbryts och teckenrutan
övergår till att visa aktuell drift
17
Att avbryta delar av veckoprogram
Det finns två möjligheter att ta bort veckotimerinställningar. Dels att avbryta hela veckotimerprogrammet eller något annat timerprogram, vilket beskrivs på nästa sida och dels att ta bort
enskilda dagar eller bara ett programnummer i veckotimer enl. nedan.
1
Välj och bekräfta ”CHECK/CANCEL ”
Gå tillbaka till sid. 11 och gör inställning
enl. rutorna 1 - 5. I ruta 4 väljes
”CHECK/CANCEL
”
2
Tryck på pilknappen
eller
Inställningarna visas i nummerordning
för vaje dag i veckan. Tryck på
för att se inställningarna med början på söndag och nr. 1 4 i nummerordning. Inställningsnummer (1-4)
och veckodagen som inställningsnummer skall
tas bort.
3
Tryck på knappen SET
Teckenrutan visar: ” CANCEL? ”
Tryck på
RESET innebär återgång till ruta
2 ovan, och då visas ” CHECK SETTING”
pen
g
å knap
p
r
e
tällnin
k
s
c
n
y
i
r
r
t
e
n
en tim
Om ma
n ininnan
ras de len
e
d
a
r
,
trol
utor
d alla r och fjärrkon
e
m
r
a
jort
är kl
man g ring.
g
n
i
n
l
l
stä
föränd
n
e
g
n
i
visar
4
Tryck åter på knappen SET
Teckenrutan visar då: ”CANCELLED”.
inställningen försvinner och är borta ur minnet.
” CHECK SETTING” visas igen. Gå tillbaka
till ruta 2 och fortsätt att radera inställningar, eller gå till ruta 5 nedan.
5
När alla önskade dagar / timernum
mer är borttagna ur programmet avslutas proceduren med knappen
18
Att avbryta ett timerprogram
Det finns två möjligheter att ta bort veckotimerinställningar. Dels att avbryta hela veckotimerprogrammet eller något annat timerprogram, vilket beskrivs nedan och dels att ta bort enskilda
dagar eller bara ett programnummer i veckotimer enl. föregående sida.
1
Tryck på timerknappen
Fjärrkontrollen kommer i timerläge. Aktuell veckodag och klockslag visas. Följande
åtgärder visas som:
SELECT ITEM ->
SET ->
CLOCK SET
2
Tryck på pilknappen
fem gånger.
Teckenrutan visar i följande ordning:
”
”
CLOCK SET ”
SLEEP TIMER ”
”
OFF TIMER
”
ON TIMER
”
” och efter fjärde trycket
”WEEKLY TIMER
”
”TIMER CANCEL
”
3
Tryck
SET
Timerprogrammet kommer därmed in i
återställningsmenyn.
n
nappe
k
å
p
r
är
trycke
ringen
n
e
a
g
i
m
d
e
r
Om
tällinnan
ste ins
a
n
e
s
nden
fjärrko
deras
klar, ra an gjort och dring.
m
rän
ningen sar ingen fö
vi
trollen
4
Tryck på pilknappen
eller
och välj alternativ.
Alla timervarianterna visas i teckenrutan:
” SLEEP TIMER ”
”
OFF TIMER
”
ON TIMER
”WEEKLY TIMER
veckodagar)
”
”
” (för att återställa alla
19
Att avbryta ett timerprogram, forts.
Fortsätt nedan om återställningen gäller någon av:
”
SLEEP TIMER
”
”
OFF TIMER
”
”
ON TIMER
”
Om man vill återställa dag för dag eller enstaka dagar, finns beskrivningen Att avbryta
delar av veckotimer på sid. 18.
5
Tryck
SET för vald timer
Teckenrutan visar som nedan, men
om inget val har gjorts, kommer visningen
från ruta 4 ovan inte att förändras även om
SET. Exemplet nedan viman trycker
sar valet ”
ON TIMER
Fortsätt nedan om återställningen
gäller ”WEEKLY TIMER ”
5
Tryck
SET
Teckenrutan visar som nedan, men
om inget val har gjorts visas texten ”NO
SETTING”.
”
Man kan avsluta utan att ta bort något genom att trycka
RESET som ger återgång till ruta 4 på föregående sida.
6
Tryck på
SET igen
Teckenrutan stänger av timervisning. Texten ”CANCELLED ” visas i två
”
sekunder och ” SLEEP TIMER
kommer upp igen (ruta 4). Upprepa ruta 4
till 6 för att ev. ta bort andra timerinställningar, eller gå till ruta 7 nedan.
7
Man kan avsluta utan att ta bort något genom att trycka
RESET som ger återgång till ruta 4 på föregående sida.
6
Tryck på
SET igen
Teckenrutan stänger av dagvisningen. Texten ”CANCELLED” visas i två sekunder och ” SLEEP TIMER
” kommer
upp igen (ruta 4). Därmed är inställningarna för alla dagarna i veckotimern borttagna.
När alla önskade inställningar är
borttagna avslutas proceduren
med knappen
pen
å knap
p
r
är
e
k
c
try
ringen
n
e
a
g
i
m
d
e
r
Om
tällinnan
ste ins
a
n
e
s
nden
fjärrko
deras
a
h
r
c
,
o
r
t
a
l
r
k
jo
g.
man g
rändrin
ningen sar ingen fö
vi
trollen
20
Timer för tystare utedel
Detta är ett timerprogram som innebär att utedelens kompressor- och fläktvarvtal optimeras under
den inställda tidsperioden. Detta betyder också att aggregatets maximala kyl- eller värmeeffekt
minskar, vilket i de flesta fall har mindre betydelse nattetid. Programmet verkar alla dagar i
veckan.
1
Ställ in dag och klockslag enl. sid 6
om detta inte är gjort.
2
Tryck
SET under minst 3
sekunder.
” eller
Texten ”SET SILENT
”CANCEL SILENT
” kommer upp.
3
Tryck på pilknappen
4
Tryck
SET
Teckenrutan visar
eller
visar ”CANCEL SILENT ”
visar ”SET SILENT ”
Välj ”SET SILENT ” Knappen
RESET
ger återgång till teckenrutan innan inställning
påbörjades.
7
Tryck på pilknappen
eller
och ställ in den tysta periodens
längd. Perioden kan vara kortast
och
kan ökas i 2-timmars intervall upp till 22 tim.
8
Tryck
SET
Inställningen är klar och ”SET COMPLETE” visas. Därefter går rutan till normalvisning.
0
Att avbryta SILENT MODE
SET under
• Tryck
minst 3 sekunder.
• Välj ”CANCEL SILENT ” med pilknapparna.
• Tryck
SET
Därmed är SILENT MODE borttaget och
med
och ”
blinkande
SET TIMER ” fast.
5
Tryck på pilknappen
eller
och ställ in starttid. Håll in någon av
knapparna så rullar timvisningen. Minutvisningen ändras med tryck som ger 10-minuters inRESET ger återgång till
tervall. Knappen
ruta 3 ovan.
6
Tryck
SET
Nu visas först exempelvis
”
” (blinkande)
” TIMER SET OK” (i 2 sek.) därefter
”CANCELLED” visas.
21
Integrerad ventilation
Det finns möjlighet att låta en separat ventilationsfläkt eller tilluftaggregat styras av innedelen.
Antingen går den separata ventilationen kontinuerligt eller också styrs den till och från när innedelen startas och stoppas. Valet görs med fjärrkontrollens knapp
Ventilation oberoende av aggregatets drift
1
Tryck på knappen
VENTI
Symbolen
visas och ventilationen
startar.
STOPP
Tryck åter på knappen
VENTI
Ventilationen stoppar
Om ingen ventilationsutrustning finns
kopplad till innedelen, händer ingenting
när man trycker på
VENTI, men texten ”
INVALID OPER” visas.
Ventilation kopplad till aggregatets drift
1
Tryck på knappen
Ventilationen startar automatiskt och
visas.
symbolen
STOPP
Tryck åter på knappen
Ventilationen stoppar
Ventilationen startar inte, även om man
man trycker på
VENTI, men texten
”
INVALID OPER” visas.
22
Information från fjärrkontrollen, larm
Fjärrkontrollen har flera visningsfunktioner som tidpunkt för filterrengöring, felkoder vid driftstörning och en innedels identitet i multisystem med flera innedelar.
Larmindikering
Felkod
Aggregatet stoppar om något fel inträffar.
Samtidigt blinkar den röda kontrollampan
CHECK, felkoden (E med en eller två siffror)
visas i teckenrutans timerfält och aggregatets
nummer visas nedanför. Exempel:
(aggregat nr. 1) och
visas växelvis.
Se larmkoder på sid. 34.
Aggregat nummer
Samtidig larmindikering från alla aggregat i multisystem
Felindikeringen kommer för aggregatet med det lägsta numret. För att se felkoder för övriga
aggregat gör man följande:
1
Tryck på knappen AIR CON No.
Fjärrkontrollen kommer in i visningsläge
för aggregatnummer. Gå vidare till ruta 2 nedan inom 10 sekunder. I annat fall släpper kontrollen visningsläget.
2
Tryck på pilknappen
Aggregatnummer och felkod växlar vid
varje tryck med början med det lägsta aggregatnumret. Knappen
visar felkoder och aggregat i omvänd ordning.
t
ggrega
a
a
k
a
t
a.
ens
sta sid
g från
ä
n
i
n
r
e
å
k
p
i
d
s
Larmin stem beskriv
y
s
i multi
23
Information från fjärrkontrollen, larm
Larmindikering från enstaka aggregat i multisystem
Endast de aggregat som har något fel stoppar och larmar. Fjärrkontrollen visar då endast
fungerande aggregat i drift. För att se de aggregat som larmat förfar man enl. nedan.
1
Tryck på knappen AIR CON No.
Fjärrkontrollen kommer in i visningsläge
för aggregatnummer. Gå vidare till ruta 2 nedan inom 10 sekunder. I annat fall släpper kontrollen visningsläget.
2
Tryck på pilknappen
Aggregatnummer och felkod växlar vid
varje tryck med början med det lägsta aggregatnumret. Knappen
visar felkoder och aggregat i omvänd ordning. Om man trycker på
knappen
en gång medan en felkod
visas, försvinner felkoden och status = stopp
visas. Nytt tryck på
ger återgång
till felkodsvisning.
Att se tidigare felkoder och aggregatnummer
Historiska felkoder kan tas fram med knappen AIR CON No.
1
Tryck på knappen AIR CON No.
Fjärrkontrollen kommer in i visningsläge
för aggregatnummer. Gå vidare till ruta 2 nedan inom 10 sekunder. I annat fall släpper kontrollen visningsläget.
2
Tryck på pilknappen
Aggregatnummer och felkod växlar vid
varje tryck med början med det lägsta aggregatnumret. Endast aggregat som stoppat för
fel visas. Knappen
visar felkoder och aggregat i omvänd ordning.
24
der
o
k
larm
Se
4.
d. 3
i
s
på
Information från fjärrkontrollen, filter
Meddelande om att det är tid att göra rent innedelens luftfilter
Meddelandet har texten ” FILTER CLEANING ” och visas när ett visst inställbart antal drifttimmar har uppnåtts. Meddelandet visas under en sekund och återkommer var femte sekund.
Gör rent filtret enl. instruktion i kap. Skötsel. Sedan kan filtermeddelandet återställas enl. nedan.
1
Tryck på knappen
RESET
när filtret är rengjort och åter satt på plats.
Texten ” FILTER CLEANING ” försvinner då.
1.
å sid. 3
p
g
n
i
r
ngö
filterre
m
o
a
r
Läs me
Information från fjärrkontrollen, vänteläge
När man startar aggregatet för första gången eller efter en lång
period av stillestånd.
Vid detta tillfälle kan texten enl. nedan visas i teckenrutan under flera sekunder innan den visar driftläge. I detta fall förblir aggregatet i stoppläge, men detta är inget fel. När utedelens
kompressorvärmare har varit tillkopplad en stund kommer aggregatet att starta normalt.
25
Körtips
Ställ in en passande rumstemperatur
Kyldrift med för låg temperatur ger låg luftfuktighet och är inte hälsosamt. 22 till 24°C brukar vara
en lagom inställning.
Rengör luftfiltret ofta
Igensatt filter minskar kyleffekten och stör aggregatets drift.
Undvik direkt solljus och korsdrag
Ställ in tilluftdon
Skärma för solstrålning med persienn, gardin eller
markis. Håll dörrar och fönster stängda utom för
måttlig ventilation.
Om tilluftdon monterats i rum, skall dessa riktas så
att så att personer i rummet inte blir utsatta för en
direkt luftström.
Aggregatets temperaturområden
KYLDRIFT
Anläggningens tillåtna driftområde (Min. / Max.)
Inomhustemperatur
Utomhustemperatur
Luftfuktighet inne
Min. 23°C / Max 30°C
Min -15°C / Max. 43°C
Max. 80 %RF
VÄRMEDRIFT
Anläggningens tillåtna driftområde (Min. / Max.)
Inomhustemperatur
Max 30°C
26
Utomhustemperatur
Min -20°C / Max. 21°C
Bra att veta
Efter strömavbrott.
Starta
efter
3 minuter
När strömmen till aggregatet bryts eller vid strömavbrott, bevaras
fjärrkontrollens inställningar i mikroprocessorn. När spänningen
kommer tillbaka, återupptar aggregatet den drift som det gjorde
vid avbrottet. Dock stannar klockan i mikroprocessorn vilket
innebär att om någon timerfunktion valts, raderas den och måste
programmeras på nytt.
AAAAA
AAAAA
Åskväder, blinkningar eller annat fel på el-nätet.
Stäng av aggregatet och slå ifrån säkerhetsbrytaren. Vänta minst
tre minuter med återstart av aggregatet, efter att strömmen kopplats på igen.
Väntar på
aktivering av
ny temp.
Utedelen stoppar vid ny inställning.
När man under drift ändrar den inställda rumstemperaturen, kommer kompressor och fläktar att stoppa under några minuter medan
den nya inställningen aktiveras i mikroprocessorn.
-20 °C
ute!
Aggregatet kan användas för kyldrift ner till en utetemperatur av
-20°C om rumstemperaturen är 21°C eller högre.
Driftområdet vid lägre utetemperatur än -20°C och vid lägre inomhustemperatur än +21°C, blir kylbatteriet i innedelen så kallt att
luftens fukt kondenserar och fryser. Kylbatteriet blir igensatt av
frost och aggregatet upphör att kyla. Maskinen stannar då tills
frosten tinat.
Låt säkerhetsbrytaren vid utedelen vara tillslagen även under den
period aggregatet inte är säsongsanvändning. Kompressorns värmare behöver vara inkopplad upp till 12 timmar före start.
27
Skötsel och rengöring
Luftfilter
Innedelen skall ha ett luftfilter som monterats i returluften före aggregatet. Filter ingår inte i leverans
från Clima. Installatören monterar ett filter i samband med att innedel och kanaler monteras.
Filtret kan sitta på innedelen eller i kanalen före innedelen. Det skall framgå av drift- och skötselanvisningarna var filtret sitter och hur det skall rengöras eller bytas. Rådgör med installatören om filter skall skötas av brukaren eller ett serviceföretag.
Att observera vid rengöring
TILL
FRÅ
N
FRÅN
Stäng av anläggningen med säkerhetsbrytaren.
38
Se till att vatten inte kommer in
i aggregatet.
Använd inte aggressiva lösningsmedel som förtunning, bensin e.t.c.
Att tala med servicemannen
Behov av tillsyn
För att säkerställa aggregatets goda funktion och tillförlitlighet, behöver
det kontrolleras regelbundet. Service eller reparationer i kylanläggningar
är inte något gör-det-själv-jobb. Därför föreskriver Naturvårdsverket i
Köldmediekungörelsen (SNFS 1997:3 §11) att platsbyggda aggregat,
utom i enskilt hushåll, skall ha återkommande kontroll minst en gång per
år samt att ingrepp i köldmediekretsen och läcksökning skall journalföras.
Detta skall utföras av ett kylföretag som är ackrediterat av SWEDAC.
Om det finns anläggningar inom samma verksamhet som tillsammans
har en köldmediemängd av 10 kg eller mera, skall det också upprättas
kontrollrapport som sänds till tillsynsmyndigheten (kommunens miljöoch hälsoskyddskontor). Beroende på rörlängd mellan inne- och utedel
kan en FDUM / SRC 50 eller 60 ha en köldmediemängd mellan 1.400 g
och 1.900 g, FDUM / FDC71 mellan 2.950 g och 4.150 g och FDUM /
FDC 100, 125 och 140 kan variera mellan 3.800 g och 5.000g.
§
Tack för
besöket!
Tid för service
För ett aggregat som mestadels används sommartid, är våren rätt tidpunkt för service och kontroller, innan den riktiga värmen kommer.
När sommarvärmen sätter in har servicemannen mycket att göra och
väntetiden kan bli lång.
Om aggregatet inte fungerar tillfredsställande bör man kunna svara
serviceföretaget på följande frågor, för att underlätta service och spara
tid:
Vi ses
om ett år
Frågor och svar
• Vad har aggregatet för modellbeteckning?
(Står på inomhusdelen innanför luftfilterpanelen.)
• Är aggregatets proppsäkring i el-centralen hel?
• Går kompressorn och fläkten i utedelen?
• Hörs det något onormalt ljud från utedelen?
• Vilken blinkkod visas på panelen?
• Fungerar aggregatet om man bryter strömmen med säkerhetsbrytaren vid
utomhusdelen, slår till strömmen igen och försöker starta efter 3 minuter?
• Är fjärrkontrollen rätt inställd?
• Är luftfiltret rent?
• Är säkerhetsbrytaren vid utedelen tillslagen?
Om aggregatet går men kyler dåligt:
• Är fönster eller dörrar öppna?
• Finns det någon värmekälla som kan stängas av?
• Lyser solen rakt in i rummet?
• Är det många personer i rummet?
”Körtips” ovan och gör e.v. ett nytt startförsök. Om aggregatet larmar igen, noterar
man vilken blinkkod som visas i teckenrutan och ringer sedan servicemontören.
29
Släckt
*3 blink
Ingen
Ingen
1 blink
1 blink
Släckt
3 blink
1 blink
Släckt
E7
E8
E 10
E 14
E 19
E 28
Kont. blink
2 blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
2 blink
2 blink
*Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Släckt
Kont. blink
Grön lysdiod,
k-kort innedel
Släckt
1 blink
WAIT
E6
E5
E1
visar
Släckt
Släckt
Ingen
Trådad fjärr
Röd lysdiod,
k-kort innedel
Kont. blink
Släckt
Kont. blink
Kont. blink
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
2 blink
Släckt
Kont. blink
Kont. blink
Släckt
2 blink
Kont. blink
Släckt
2 Blink
Släkt
Kont. blink
Grön lysdiod,
k-kort utedel
Släckt
Röd lysdiod,
k-kort utedel
Möjliga orsaker
Fel i temperaturgivare i trådad fjärrkontroll.
Felaktig inställning av driftsätt.
Slavaggregat hittar ingen master. Avbrott eller felkoppling i kabel mellan master och slav.
Vid sammanlänkning av styrning med med flera aggregat är antalet aggregat flera än 17.
Två fjärrkontroller är kopplade till ett aggregat.
Överbelastning i värmedrift. Innedelens batteri är för varmt i värmedrift. Temperaturgivaren
i innedelens batteri är felaktig. Fel i kretskort.
Dålig kontakt eller fel i temperaturgivare, returluft innedel.Fel i kretskort innedel. Noterar ej
värden från tempgivaren.
Dålig kontakt eller fel i temperaturgivaren i innedelens batteri. Fel i kretskort innedel.
Noterar ej värden från tempgivaren.
Bränd säkring
Utedelens kretskort kan inte kommunicera med innedeln.Fel i spänningsmatning från
utedelskort till innedel.
Dålig kontakt i kablar mellan inne- och utedel. Främmande magnetfält stör mellankabel.
Dålig kontakt för vit tråd mellan trådad fjärr eller signalmottadare och kretskort i innedel.
Främmande magnetfält stör kabel från trådad fjärr. Fel i trådad fjärr
Dålig kontakt eller avbrott i ledningar mellan inne- och utedel. Fel i inställning av vilka
aggregat som är master och slavaggregat.
Fel i förbindelse mellan trådlös signalmottagare eller trådkopplad fjärrkontroll och kretskort
i innedel. Alternativt fel i kretskort i trådad fjärrkontroll.
Ingen spänningsmatning, fasbrott, aggregatet frånslaget.
Normaldrift. Ej fel
* Som är noterad för blinkkoder betyder att felet inte kan identifieras med full säkerhet. Därför behövs vidare felsökning.
30
Felkod i
teckenrutan
Felkoder för innedelen
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
E 33
E 35
E 36
E 37
E 38
E 39
E 42
E 47
E 48
E 57
E 59
E 60
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Grön lysdiod,
k-kort innedel
Röd lysdiod,
k-kort innedel
Felkod i
teckenrutan
SRC 40, 50 och 60
7 blink
2 blink
2 blink
Kont. blink
1 blink
1 blink
8 blink
8 blink
8 blink
8 blink
8 blink
1 blink
Röd lysdiod,
k-kort utedel
Kompressorn har låst rotor.
Kompressorn startar inte korrekt.
Underfyllning av köldmedium. Stängd serviceventil. (Nersugning)
Fel i fläktmotor (DC) utedel.
Överspänning till inverter.
Överström till kompressor. För högt tryck p.g.a. stängd serviceventil.
Fel i temperaturgivare på kompressorns tryckrör. Avbrott i kabel till givaren eller dålig
kontakt.
Fel i temperaturgivare i uteluften. Avbrott i kabel till givaren eller dålig kontakt.
Fel i temperaturgivare på vätskeledningen i utedelen.
Tryckrörstemperaturen efter kompressorn är för hög.Fel i temperaturgivare på
kompressorns tryckrör
Kyldrift:Temperaturen på vätskeledningen efter utebatteriet är för hög.
Fel i temperaturgivare på vätskeledningen i utedelen. Fel temperaturinput till kretskort utedel.
För hög ström till inverterns primärsida
Möjliga orsaker
Felkoder för utedelen
SRC 50 och 60ZHX-S
31
32
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
E 35
E 36
E 37
E 38
E 39
E 40
E 41
E 42
E 45
E 48
E 49
E 51
E 53
E 54
E 55
E 57
E 59
E 60
Röd lysdiod,
k-kort innedel
E 34
Felkod i
teckenrutan
FDC 71, 100, 125 och 140
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Släckt
Grön lysdiod 1
k-kort innedel
Kont. blink
Kont. blink
1 blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Kont. blink
Grön lysdiod 1
k-kort utedel
5 blink
1 blink
1 blink
1 blink
1 blink
1 blink
1 blink
1 blink
1 blink
1 blink
1 blink
1 blink
1 blink
1 blink
1 blink
1 blink
1 blink
1 blink
Röd lysdiod,
k-kort utedel
Fel i registrering av kompressorrotorns läge. ( Endast FDC200 och 250VS)
Fel i belastningsmätningen till kompressorn vid kompressorstart.
Underfyllning av köldmedium
Fel i givaren i kompressorns botten. ( Endast FDC200 och 250VS)
Fel i lågtrycksgivaren.
Fel i temperaturgivaren på sugledningen. Kabelbrott eller kontaktfel.
Fel i inverterns kretskort.
Lågtrycksgivaren utlöst. Stängd serviceventil (nersugning) Avbrott i kabel till
lågtrycksgivaren.
Fel i fläktmotor (DC) utedel.
Kommunikationsfel i kretskort utedel. Fel i inverterkretskort.
Överström till kompressor. Stängd serviceventil.
Effekttransistorn är överhettad . (Endast FDC 200 och 250VS)
Högtryckspressostat 63H1 utlöst.
Fel i temperaturgivare på kompressorns tryckrör.
Fel i temperaturgivare i uteluften.
Fel i temperaturgivare på vätskeledningen i utedelen.
Tryckrörstemperaturen efter kompressorn är för hög.Fel i givaren.
Kyldrift:Temperaturen på vätskeledningen efter utebatteriet är för hög.
Fel i temperaturgivare på vätskeledningen i utedelen.
Ingen spänning i i fas L3 efter kompressorkontaktorn 52C (Ej FDC 71)
Möjliga orsaker
Felkoder för utedelen
FDC 71VN, FDC 100, 125 och 140VS
Download PDF
Similar pages
Mitsubishi Bruksanvisning