GR-DX55 GR-DX45 GR-DX35 GR-DX25

DANSK
DIGITALT VIDEO KAMERA
GR-DX55
GR-DX45
GR-DX35
GR-DX25
De er velkommen til at besøge vores hjemmeside på World
Wide Web angående digitale videokameraer.
INDHOLD
AUTOMATISK
DEMONSTRATION
6
TIL AT BEGYNDE MED
7 – 10
BÅNDOPTAGELSE
OG –AFSPILNING
11 – 15
AVANCEREDE
FACILITETER
16 – 33
REFERENCE
34 – 47
http://www.jvc-victor.co.jp/english/cyber/
For tilbehør:
http://www.jvc-victor.co.jp/english/accessory/
INSTRUKTIONSBOG
LYT1120-007A
07 DX55/45/35/25EG_DA 01-10
1
03.2.3, 11:55 AM
DA
INDHOLD
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
STANDARD UDSTYR
HVORDAN OBJEKTIVDÆKSLET
SÆTTES PÅ
HVORDAN STØJFILTRENE SÆTTES PÅ
AUTOMATISK DEMONSTRATION
3
5
5
6
6
TIL AT BEGYNDE MED
Strømforsyning .................................................. 7 – 8
Justering af greb ..................................................... 8
Justering af søgeren ................................................. 8
Montering på stativ ................................................. 9
Isætning/udtagning af en kassette ......................... 9 – 10
Indstilling af dato/tid .............................................. 10
Indstilling af optagehastighed ..................................... 10
BÅNDOPTAGELSE OG –AFSPILNING
BÅNDOPTAGELSE .................................... 11 – 13
Grundlæggende optagelse ............................... 11 – 12
Zoomning ......................................................... 12
Tidskode .......................................................... 13
BÅNDAFSPILNING ................................... 13 – 15
Normal gengivelse ....................................... 13 – 14
Blanksøgning ..................................................... 14
Tilslutninger ...................................................... 15
ANVENDELSE AF MENUER TIL DETALJERET
INDSTILLING ........................................ 21 – 25
For optagelsesmenu ...................................... 21 – 24
For afspilningsmenu ...................................... 24 – 25
OVERSPILNING ...................................... 26 – 27
Overspilning til eller fra en videobåndoptager .............. 26
Overspilning til eller fra et video-apparat, som er
udstyret med en DV-bøsning (digital overspilning) ....... 27
ANVENDELSE AF
FJERNBETJENINGSKONTROLLEN ................. 28 – 32
Slow-motion gengivelse ........................................ 28
Gengivelse med et enkeltbillede ad gangen ................. 28
Gengivelse med specielle effekter ............................ 28
Gengive-zoom ................................................... 28
Audio Dubbing ................................................... 29
Indføjelsesredigering ............................................ 29
Vilkårlig sammenføjningsredigering [R.A.Edit] ....... 30 – 32
Mere nøjagtig redigering ....................................... 32
SYSTEMTILSLUTNINGER .................................. 33
Tilslutning til en PC’er .......................................... 33
REFERENCE
FEJLFINDING .......................................... 34 – 36
FORSIGTIGHEDSREGLER ............................ 37 – 39
STIKORDSREGISTER ................................. 40 – 44
Kontroller, bøsninger og indikatorer ................... 40 – 41
LCD-monitor/søger-indikatorer ........................ 42 – 44
TEKNISKE SPECIFIKATIONER ............................. 45
TERMER ............................................... 46 – 47
AVANCEREDE FACILITETER
TIL OPTAGELSE ....................................... 16 – 20
Night-Scope ...................................................... 16
Program AE med specielle effekter ........................... 16
Fade/Wipe-effekter ............................................ 17
Snapshot .......................................................... 18
Auto-fokus ....................................................... 18
Manuel fokusering .............................................. 19
Eksponeringskontrol ............................................ 19
Irisblænde-lås .................................................... 20
Indstilling af hvidbalancen ..................................... 20
Anvendelse af manuel hvidbalance ............................ 20
Se venligst illustrationerne på side 40 og 42, når de læser instruktionsbogen, da alle kontrollerne,
stikkene, indikatorerne og indikeringerne er forsynet med tal på illustrationerne. De modsvarende tal
anvendes i hele denne instruktionsbog, med mindre andet er angivet.
DA
2
07 DX55/45/35/25EG_DA 01-10
None
2
03.2.3, 11:55 AM
Kære kunde,
Tak for købet af dette digitale videokamera. Inden De tager videokameraet i brug, bedes De læse
sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne (墌 s. 3 og 4), så De kan anvende dette produkt på korrekt og
forsvarlig vis.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
ADVARSEL:
UDSÆT IKKE DETTE APPARAT FOR
REGN OG FUGT, DER GIVER RISIKO
FOR BRAND OG ELEKTRISKE STØD.
FORSIGTIGHEDSREGLER:
● Forsøg aldrig at lukke kabinettet op. Der er risiko
for at få elektrisk stød. Der findes ingen dele i
videokameraet, som brugeren selv kan reparere.
Reparationer og service skal udføres af fagfolk.
● Hvis De ikke anvender lysnetadapteren i længere
tid, anbefales det, at De tager netledningen ud af
stikkontakten i væggen.
NB:
● Typebetegnelse (serienummerpladen) er anbragt
på undersiden og/eller bagsiden af
hovedenheden.
● Information om mærkekapacitet og
sikkerhedsforskrifter for lysnetadapteren sidder på
øverst og nederst på siden.
FORSIGTIGHEDSREGLER:
● Denne camcorder er konstrueret til at kunne
benyttes sammen med PAL farve-TV. Den kan
ikke benyttes til gengivelse sammen med et TV af
en anden standard. Optagelse og gengivelse via
LCD-monitoren/søgeren kan imidlertid lade sig
gøre hvor som helst i verden.
● Anvend JVC BN-V107U/V114U batterierne og
anvend den medfølgende multi-spændings
lysnetadapter og netledning til at oplade dem eller
til at strømforsyne camcorderen fra en stikkontakt
i væggen. (Det kan eventuelt være nødvendigt
med et adapter-stik ved brug i andre lande.)
Hvis udstyret installeres i et skab eller på en hylde,
skal du sikre dig, at der er tilstrækkelig plads
omkring det, således at ventilationen ikke hindres
(10 cm eller mere på begge sider samt over og
under det og på bagsiden).
Bloker ikke ventilationsåbningerne.
(Hvis ventilationsåbningerne blokeres af en avis
eller et stykke stof etc., er det ikke sikkert, at
varmen kan slippe ud).
Ingen kilder med åben ild, som for eksempel
stearinlys, må anbringes ovenpå apparatet.
FORSIGTIG:
For at undgå elektrisk stød eller
beskadigelse af apparatet, skal
den lille ende af netledningen
trykkes godt ind i lysnetadapter,
indtil den ikke kan rokkes, hvorefter den store ende
af netledningen sættes i et vekselstrømsudtag.
Når du skiller dig af med batterierne, bør du tage
miljø-problemerne i betragtning og overholde de
lokale regler og love, der vedrører afhændelsen af
disse batterier, til punkt og prikke.
Dette apparat må ikke udsættes for vanddryp eller
vandsprøjt.
Anvend ikke dette udstyr i badeværelset eller på
steder, hvor der er vand.
Undlad ligeledes at anbringe beholdere med vand
eller væske (som for eksempel kosmetik eller
medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper etc.)
ovenpå dette apparat.
(Hvis der kommer vand eller væske ind i dette
apparat, kan der opstå brand og/eller elsktrisk
stød).
DA
3
None
None
07 DX55/45/35/25EG_DA 01-10
3
03.2.3, 11:55 AM
Ret ikke objektivet eller søgeren direkte mod solen. Dette kan føre til øjenskader og bevirke, at det interne
kredsløb ikke fungerer som det skal. Desuden vil der være fare for brand og/eller elektrisk stød.
FORSIGTIG!
De følgende bemærkninger vedrører eventuel fysisk beskadigelse af camcorderen og personskade.
Hold ikke camcorderen i søgeren eller i LCD-monitoren, da De herved risikerer at tabe eller beskadige
camcorderen.
Pas på ikke at få fingrene i klemme i kassettedækslet. Giv ikke børn lov til at bruge camcorderen, da de i særlig
grad er udsat for at komme til skade ved at få fingrene i klemme.
Brug ikke et trebenet stativ, hvis underlaget er ustabilt eller ujævnt. Stativet kan vælte, hvorved camcorderen kan
lide skade.
FORSIGTIG!
Tilslutning af kabler (lyd/video, S-Video, osv.) til camcorderen og anbringelse af camcorderen ovenpå et
fjernsyn frarådes, da der i så fald vil være fare for at man snubler over kablerne med materiel skade og
personskade til følge.
䡲 Denne camcorder er kun beregnet til brug med digitale videokassetter. Kun kassetter med
” kan anvendes med dette apparat.
mærket “
Før De optager en vigtig scene, skal De . . .
..... sikre Dem, at De kun anvender kassetter med
.
..... huske på, at denne camcorder ikke er kompatibelt med andre digitale videoformater.
..... huske på, at denne camcorder udelukkende er beregnet til private optagelser. Enhver kommerciel
anvendelse uden forudgående tilladelse er forbudt. (Selv i tilfælde, hvor De optager en begivenhed som
f.eks. et show, en forestilling eller en udstilling til personlig brug, bør De indhente tilladelse på forhånd.)
DA
4
07 DX55/45/35/25EG_DA 01-10
None
4
03.2.3, 11:55 AM
STANDARD UDSTYR
eller
Lysnetadapter AP-V11E eller AP-V13E
Netledning
Batteripakning BN-V107U
eller BN-V107U-S
Håndrem
(sidder allerede på
camcorderen)
S-video-/lyd-/video-/
redigeringskabel
Forlængerledning
til redigering
Objektivdæksel
(se monteringsmeto
de nedenfor)
USB-kabel
Tapp
R03 (AAA)
batteri x 2
1 3
R03 (AAA) batteri x 2 (til
fjernbetjeningen)
Støjfilter
(til medfølgende
USB-kabel
墌 side 6 angående
montering)
Kabel-adapter
2
+
–
+
–
Støjfilter x 2
(til medfølgende S-video-/
lyd-/video-/redigeringskabel
og lysnetadapterkabel
墌 side 6 angående
montering)
Fjernbetjening
RM-V717U
CD-ROM
NB:
De medfølgende kabler kan være forsynet med et eller flere støjfiltre, således at camcorderens optimle ydelse sikres.
Hvis et kabel kun har et støjfilter, bør den ende af kablet, som er nærmest filteret tilsluttes camcorderen.
HVORDAN OBJEKTIVDÆKSLET SÆTTES PÅ
Beskyt objektivet ved at sætte det medfølgende objektivdæksel på som vist i illustrationen.
NB:
Bekræft at objektivdækslet er sat korrekt på ved at kontrollere, at flugter med kameraet.
1
2
3
DA
5
None
07 DX55/45/35/25EG_DA 01-10
5
03.2.3, 11:55 AM
HVORDAN STØJFILTRENE SÆTTES PÅ
Tilslut støjfilteret (-filtrene) til det medfølgende lysnetadapterkabel, S-video-/lyd-/video-/redigeringskabel og
USB-kabel. Støjfilteret reducerer interferens.
1 Frigør stopperne i
begge ender af
støjfilteret.
2 1) Før kablet gennem støjfilteret. Lad der være omkring 3 cm kabel mellem
kabelstikket og støjfilteret.
Hvis De anvender lysnetadapterkablet eller USB-kablet, skal De huske at vikl
kablet en gang omkring ydersiden af støjfilteret som vist i illustrationen. Vikl
kablet på en såden måde, at det er stramt.
NB: Vær påpasselig med ikke at komme til at beskadige kablet.
2) Luk støjfilteret, så det går på plads med et klik.
Til lysnetadapterkabel og USB-kabel
Stopper
3 cm
Vikl en gang
omkring
Til S-video-/lyd-/video-/redigeringskabel
3 cm
䡲 Når kablerne sættes i forbindelse, skal den ende, hvor støjfilteret sidder, tilsluttes camcorderen.
AUTOMATISK DEMONSTRATION
Den automatiske demonstration finder sted, når “DEMO
MODE” er sat til “ON” (fabriksindstilling).
䡲 Den automatiske demonstration begynder, hvis der ikke er
nogen betjening i omkring 3 minutter, efter at afbryderen 8 er
sat i stilling “ ” elller “ ” og der ikke er nogen kassette i
camcorderen.
䡲 Hvis De foretager en betjening under demonstrationen, vil
demonstrationen stoppe midlertidigt. Hvis De ikke foretager
nogen betjeninger i mere end 3 minutter derefter, vil
demonstrationen fortsætte.
䡲 “DEMO MODE” forbliver “ON”, selv hvis der slukkes for
camcorderen.
䡲 Annullering af den automatiske demonstration:
1. Sæt afbryderen 8 i stilling “ ”, mens låseknappen 0 på
afbryderen 8 holdes nede, og tryk derefter på MENU 2. Menuskærmen kommer frem.
2.Tryk på + eller – 3 for at vælge “
(SYSTEM)”, og tryk på
SELECT/SET 1.
3. Tryk på + eller – 3 for at vælge “DEMO MODE” og tryk på
SELECT/SET 1. Undermenuen kommer frem.
4. Tryk på + eller – 3 for at vælge “OFF” og tryk på SELECT/SET
1.
5. Tryk på + eller – 3 for at vælge “ RETURN” og tryk to gange
på SELECT/SET 1. Den normale skærm kommer frem.
NB:
1 23 8 0
Sub-menu
S Y S TEM
D EMO MODE – OF F
ON
RETURN
Hvis De ikke tager objektivdækslet af, kan De ikke se de faktiske ændringer af den automatiske demonstration, som
er aktiveret på LCD-monitoren og i søgeren.
DA
6
07 DX55/45/35/25EG_DA 01-10
None
6
03.2.3, 11:55 AM
Strømforsyning
OPLADNING AF BATTERIERNE
y
1 Sæt terminalenden på batteripakningen ind i
batteripakningens monteringsdel ), og tryk derefter
enden af batteripakningen fast i pilens retning, indtil
den låses fast som vist i illustrationen.
2 Sæt afbryderen 8 i stilling “OFF”. Forbind
lysnetadapteren til camcorderen, og forbind derefter
netledningen til lysnetadapteren.
Til DC
jackstik
Lysnetadapter
)
8
6
3 Sæt netledningen i en stikkontakt i væggen.
Driftsindikatoren 6 på camcorderen begynder at blinke
som indikering af, at opladningen er begyndt.
Til en
stikkontakt
4 Når driftsindikatoren 6 holder op med at blinke,
betyder det, at opladningen er færdig. Tag netledningen
ud af stikkontakten i væggen. Tag lysnetadapteren ud
af forbindelse med camcorderen.
Batteripakning
Aftagning af batteripakningen:
Skyd BATT. RELEASE y opad og tag den af.
Batteripakning
Opladetid
BN-V107U
ca. 1 time og 30 minutter
BN-V114U (ekstraudstyr)
ca. 3 timer
OBS!
Sørg for, at der er slukket for camcorderen, før
strømkilden tages af. Forsømmelse af dette kan
bevirke, at camcorderen ikke fungerer efter hensigten.
INFORMATION
Opladetiderne gælder et fuldt afladet batteri.
Batterisættet til udvidet brug er et sæt, som består af
en batteripakning og en lysnetadapter/oplader:
ANVENDELSE AF BATTERIPAKNINGN
Udfør trin 1 i afsnittet “OPLADNING AF
BATTERIERNE”.
Omtrentlig optagetid
Batteripakning
LCD-monitor til
Søger til
BN-V107U
1 time 5 min.
1 time 25 min.
BN-V114U
(ekstraudstyr)
2 timer 10 min.
2 timer 55 min.
BN-V840U
(ekstraudstyr)
5 timer 50 min.
7 timer 50 min.
BN-V856U
(ekstraudstyr)
8 timer 20 min.
11 timer 10 min.
DRIFT PÅ ET BILBATTERI
Forbind lysnetadapteren til camcorderen som vist på
den følgende illustration.
• Den medfølgende lysnetadapter udstyret med
automatisk spændingsvalg i området 110 V til 240 V.
VU-V840 KIT : BN-V840U batteripakning & AA-V15EG
lysnetadapter/oplader.
VU-V856 KIT : BN-V856U batteripakning & AA-V80EG
lysnetadapter/oplader.
Læs brugsanvisningen for sættet inden brug.
Hvis man desuden anvender JVC VC-VBN856U
jævnstrømsledningen (ekstraudstyr), vil det være
muligt at tilslutte BN-V840U eller BN-V856U
batteripakningen til camcorderen og strømforsyne
camcorderen direkte.
NB:
● Hvis beskyttelsesdækslet er sat på batteripakken, skal
det tages af først.
● Camcorderen kan ikke anvendes under opladning.
● Opladning er ikke mulig, hvis et batteri af en forkert type
anvendes.
● Det er ikke sikkert, at driftsindikatoren 6 lyser, når
batteripakningen oplades for første gang efter længere
tids opbevaring uden brug. Tag batteripakningen af
camcorderen og forsøg at oplade igen.
● Hvis et fuldt opladet batteris driftstid er ekstremt kort, er
det tegn på, at batteriet er udtjent. Anskaf venligst et nyt
batteri.
● Optagetiden reduceres kraftigt, når zoom- og optagestandby-indstillingen anvendes gentagne gange eller
LCD-monitoren anvendes gentagne gange.
● Inden udvidet anvendelse anbefaler vi, at De holder nok
batteripakninger i beredskab til at dække 3 gange den
planlagte optagetid.Continued on next page.
Fortsættes på næste side.
DA
TIL AT BEGYNDE MED
07 DX55/45/35/25EG_DA 01-10
7
03.2.3, 11:55 AM
7
Justering af greb
1 Adskil velkrobåndet.
2 Stik hånden ind gennem løkken og tag fat i grebet.
3 Juster længden således, at optagestart/stopknappen 7 og afbryderen 8 og motorzoomringen
(SHUTTLE SEARCH) 9 nemt kan betjenes med
tommelfingeren og de andre fingre gennem grebet.
Husk at fastgøre velcro-båndet efter behov.
7
9
PL
AY OFF A M
TLE SEARCH
SHUT
● Eftersom lysnetadapteren frembringer elektricitet internt,
vil den blive varm under opladningen. Anvend den derfor
kun på et godt ventileret sted.
● Følgende operationer stopper opladning:
”, “ ” eller “ ”.
• Hvis afbryderen 8 sættes i stilling “
• Hvis lysnetadapteren tages ud af forbindelse med
camcorderen.
• Hvis lysnetadapterens netledning tages ud af
stikkontakten i væggen.
• Hvis batteriet tages af camcorderen.
● Camcorderen vil automatisk blive afbrudt, hvis den
strømforsynes fra lysnetadapteren og der går omkring
5 minutter, efter at den er indstillet til optage-standby med
et videokassettebånd isat. Hvis batteriet under disse
omstændigheder tilsluttes camcorderen, vil opladningen
begynde.
● Hvis De anvender lysnetadapteren/opladeren
AA-V100EG (ekstraudstyr), kan BN-V107U/V114U
batteripakningen oplades uden camcorderen. Den kan
dog ikke anvendes som lysnetadapter.
● For at undgå forstyrrelser i radiomodtagningen, bør
lysnetadapteren ikke anbringes i nærheden af en radio.
● Udfør opladning på et sted, hvor temperaturen ligger
mellem 10°C og 35°C. 20°C til 25°C er det ideelle
temperaturområde for opladning. Hvis det er for koldt,
kan opladningen blive ufuldstændig.
● Opladetiden afhænger af den omgivende temperatur og
batteripakningens tilstand.
8
Om batterierne
FARE! Forsøg ikke at skille batterierne ad og lad være
at udsætte dem for stærk varme, da dette kan føre til
brand og/eller eksplosion.
ADVARSEL! Lad ikke batteriet eller dets terminaler
komme i berøring med metal, da dette kan resultere i
kortslutning og risiko for brand.
Fordelen ved lithium-ion batterier
Lithium-ion batteripakninger er små, men besidder ikke
desto mindre en stor effektkapacitet. Hvis de imidlertid
udsættes for lave temperaturer (under 10°C), vil deres
brugstid blive kortere og de kan helt ophøre med at
fungere. Hvis dette skulle ske, skal De putte
batteripakningen i lommen eller anbringe den på et
andet varmt, beskyttet sted i et lille stykke tid og derefter
sætte den på camcorderen igen. Så længe selve
batteripakningen ikke er kold, bør ydelsen ikke forringes.
(Hvis De anvender en varmepude, bør De sikre Dem,
at batteripakningen ikke kommer i berøring med den.)
Justering af søgeren
1 Sæt afbryderen 8 i stilling “
” eller “ ”, mens De
trykker låseknappen 0 på afbryderen 8 ind.
2 Træk søgeren helt ud og indstil den med hånden til
den bedste synsvinkel.
3 Skyd diopter-justeringskontrollen e, indtil
indikatorerne i søgeren er skarpt fokuserede.
PAUSE
e
Lithium-ion er sårbart i koldt vejr.
0
8
DA
8 TIL AT BEGYNDE MED
07 DX55/45/35/25EG_DA 01-10
8
03.2.3, 11:55 AM
Montering på stativ
Isætning/udtagning af en kassette
Der skal være strøm på camcorderen, for at De kan
isætte eller udtage en kassette.
FORSIGTIG
Hvis De anvender et stativ, skal dets ben spredes for at
camcorderen kommer til at stå stabilt. Anvendelse af
små stativer kan ikke anbefales, da dette kan bevirke,
at camcorderen falder ned og lider skade.
1 Monter kameraet på kamerastativet ved at sætte
skruen på linie med kameraets monteringsfæste r.
Stram derefter skruen i retningen med uret. Nogle
stativer er ikke udstyret med tapper.
r
1
Skyd og hold OPEN/EJECT u i pilens retning og
træk derefter kassetteholderdækslet op, indtil det låses
fast. Holderen åbner automatisk.
• Rør ikke ved de indvendige dele.
2 Sæt et bånd i eller tag det ud, og tryk på “PUSH
HERE” for at lukke kassettedækslet.
• Når kassetteholderen er lukket, trækkes den
automatisk tilbage. Vent til den er trukket helt tilbage,
før du lukker kassetteholderdækslet.
• Hvis batterieffekten er lav, er det ikke sikkert, at De
kan lukke kassetteholderdækslet. Brug ikke magt.
Skift batteriet ud med et, der er fuldt opladet, før De
går videre.
3
Luk kassetteholderdækslet godt, indtil det låses fast
med et klik.
Beskyttelse af værdifulde optagelser:
Skyd slettegarderingsknappen på bagsiden af båndet mod
“SAVE”. Dette forhindrer båndet i at blive slettet. Hvis De
senere vil optage på båndet, skal De blot skyde knappen tilbage
til “REC”, før båndet sættes i.
Sørg for, at siden med
ruden vender udad.
Kassetteholder
u
Kassetteholderdæksel
Vær påpasselig med kun at trykke på “PUSH HERE”-delen, når
De lukker kassetteholderen, da der ellers er risiko for, at De får
fingrene i klemme i kassetteholderen og derved kommer til
skade eller forårsager skade på camcorderen.
Omtrentlig optagetid
Optagehastighed
Bånd
SP
LP
30 min.
30 min.
45 min.
60 min.
60 min.
90 min.
80 min.
80 min.
120 min.
NB:
● Kassetteholderen kan ikke åbnes med mindre
camcorderen strømforsynes.
Fortsættes på næste side.
DA
TIL AT BEGYNDE MED
07 DX55/45/35/25EG_DA 01-10
9
03.2.3, 11:55 AM
9
● Det tager et par sekunder for kassetteholderen at åbne.
Forsøg ikke at fremskynde dette ved at bruge magt.
● Der kan gå lidt tid, efter at De åbnet
kassetteholderdækslet, inden holderen åbner. Brug ikke
magt.
● Hvis kassetteholderen ikke åbner i løbet af et par
sekunder: Luk kassetteholderdækslet og prøv igen. Hvis
kassetteholderen stadig ikke åbner, skal De slukke for
camcorderen og derefter tænde for den igen.
● Hvis båndet ikke går rigtigt ind, skal De åbne
kassetteholderdækslet helt og tage kassetten ud. Sæt det
derefter i kassetteholderen igen efter et lille stykke tid.
● Vent et par sekunder, før De åbner
kassetteholderdækslet, hvis camcorderen pludseligt er
flyttet fra kolde til varme omgivelser.
● Når kassetteholderen lukkes, vil den automatisk blive
trukket tilbage. Vent, indtil den er gået helt ind, inden De
lukker kassetteholderdækslet.
● Hvis De lukker kassetteholderdækslet, før
kassetteholderen er kommet ud, kan De beskadige
camcorderen.
● Selv hvis der slukkes for camcorderen, kan en kassette
sættes i eller tages ud. Når kassetteholderen imidlertid
lukkes med camcorderen slukket, er det ikke sikkert den
går tilbage. Det anbefales at tænde for camcorderen,
inden isætning eller udtagning af en kassette.
● Hvis De åbner kassetteholderdækslet, efter at De er
begyndt at optage igen, vil der blive optaget et blankt
afsnit på båndet, eller en tidligere optaget scene vil blive
slettet (ny optagelse), uanset om kassetteholderen har
åbnet sig eller ej. Vi henviser til s. 13 angående
information om optagelse fra et punkt inde på båndet.
Indstilling af dato/tid
Dato og tid optages altid automatisk på båndet. De kan
vælge, om De vil se denne information under
gengivelse (墌 s. 23).
1 Sæt afbryderen 8 i stilling “
”, mens De holder
låseknappen 0 på afbryderen 8 inde, og åbn LCDmonitoren helt eller træk søgeren helt ud.
Driftsindikatoren 6 lyser, og camcorderen er tændt.
2 Tryk på MENU 2 for at få Menu-skærmen frem.
3 Tryk på + eller – 3 for at vælge “ (CAMERA
DISPLAY)” og tryk på SELECT/SET 1.
4
Tryk på + eller – 3 for at vælge “CLOCK ADJ.”. Tryk
på SELECT/SET 1, og “dag” fremhæves. Tryk på +
eller – 3 for at indtaste dagen. Tryk på SELECT/SET
1. Gentag dette for at indtaste måneden, året, timen
og minuttet. Tryk på + eller – 3 for at vælge
“ RETURN” og tryk to gange på SELECT/SET 1.
Menu-skærmen forsvinder.
NB:
● Selv når De vælger “CLOCK ADJ.”, vil camcorderens
indbyggede ur blive ved med at gå, hvis parameteren
ikke er fremhævet. Uret standser, når De flytter den
fremhævede bjælke til den første dato/tid-parameter
(dag). Når De er færdig med at indstille
minutangivelsen og trykker på SELECT/SET 1, vil
datoen og tiden begynde at gå fra den dato og tid, De
netop har indstillet.
● 墌 s. 38, “Det indbyggede urs opladelige
lithiumbatteri”.
CAME RA D I SPLAY
CAME RA D I SPLAY
ON SCRE E N – LCD / TV
DATE / T I ME – AU T O
T I ME CODE – O F F
25 . 1 2 . 0 3
CLOCK
1 7 : 30
ADJ .
RETURN
6
1
2 3 8 0
Indstilling af optagehastighed
Vælg den hastighed, der passer til formålet.
1 Sæt afbryderen 8 i stilling “
”, mens De holder
låseknappen 0 på afbryderen 8 inde, og åbn LCDmonitoren helt eller træk søgeren helt ud.
Driftsindikatoren 6 lyser, og camcorderen er tændt.
2 Tryk på MENU 2. Menu-skærmen kommer frem.
3 Tryk på + eller – 3 for at vælge “ (CAMERA)” og
tryk på SELECT/SET 1.
4
Tryk på + eller – 3 for at vælge “REC MODE” og
tryk på SELECT/SET 1. Sub-menuen kommer frem.
Vælg “SP” eller “LP” ved at trykke på + eller – 3 og tryk
på SELECT/SET 1. Tryk på + eller – 3 for at vælge
“ RETURN” og tryk to gange på SELECT/SET 1.
Menu-skærmen forsvinder.
• Lydoverspilning og indføjelsesredigering (墌 s. 29) er
muligt på et bånd, som er optaget i SP-indstilling.
• “LP” (Long Play) er mere økonomisk, da den giver
1,5 gange så lang optagetid.
NB:
● Hvis De skifter hastighed midt i en optagelse, bliver
billedet forvrænget omkring skiftepunktet.
● Når De har foretaget LP optagelser med denne
camcorder, anbefales det også at benytte camcorderen til
gengivelse af disse optagelser.
● Under gengivelse af bånd, der er optaget med et andet
camcorderen, kan der være støjstriber på billedet og
kortvarige afbrydelser af lyden.
DA
10 TIL AT BEGYNDE MED
07 DX55/45/35/25EG_DA 01-10
10
25 . 1 2 . 0 3
1 7 : 30
CLOCK
ADJ .
03.2.3, 11:55 AM
Grundlæggende optagelse
Udfør nedenstående, inden De fortsætter.
● Strømforsyning (墌 s. 7)
● Justering af greb (墌 s. 8)
● Justering af søgeren (墌 s. 8)
● Isætning af en kassette (墌 s. 9)
● Indstilling af optagehastighed (墌 s. 10)
1
Fjern objektivdækslet.
Træk i den nederste ende t af LCD-monitoren for at
åbne den.
Under optagelse
2
Sæt afbryderen 8 i stilling “ ” eller “ ”, mens De
trykker låseknappen 0 på afbryderen 8 ind.
Optagelse mens søgeren anvendes: Træk søgeren
helt ud.
• Driftsindikatoren 6 begynder at lyse, og camcorderen
indstilles til optage-standby. “PAUSE” ^ vises.
• Billedet vil ikke komme frem samtidigt i LCDmonitoren og søgeren. Se “PRIORITY” i SYSTEMmenuen (墌 s. 23).
3 Tryk på optagestart/stop-knappen 7. “
6
7
8
PL
AY OFF A M
0
Display
0 h 2 5m
1h30m (Beregnes nu)
1h30m
^ kommer frem og tally-lampen @ lyser, mens
• For at stoppe optagelsen skal De trykke på
optagestart/stop-knappen 7. Camcorderen indstilles
igen til optage-standby.
3
t
” %,
optagelsen er igang.
90°
TLE SEARCH
SHUT
Optagelse med LCD-monitoren: Åbn LCD-monitoren
helt.
180°
1h29m
Indikator for resterende
tid på båndet
(omtrentlig)
0h03m
0h02m (Blinker)
For at justere displayets lysstyrke, skal De
0h01m (Blinker)
..... trykke på MONITOR BRIGHT + eller – 3, indtil
lysstyrke-indikatoren 7 på displayet flytter sig og
den ønskede lysstyrke er opnået.
• Det er også muligt at justere søgerens lysstyrke. Træk
søgeren ud, sæt “PRIORITY” i SYSTEM-menuen til
“FINDER” (墌 s. 23) og indstil som beskrevet herover.
0h00m (Blinker)
NB:
● Hvis optage-standby funktionen fortsætter i mere end
5 minutter, vil camcorderen automatisk blive afbrudt. Tryk
søgeren tilbage og træk den ud igen eller luk LCDmonitoren og åbn den igen for at tænde for camcorderen
igen.
● Hvis der er et blankt afnit mellem optagelser på båndet,
afbrydes tidskoden og der kan forekomme fejl, når
båndet redigeres. Se “OPTAGELSE FRA ET PUNKT
INDE PÅ BÅNDET” (墌 s. 13), angående hvordan dette
undgås.
● For at slukke tally-lampen @ eller koble biplyden ud
under optagelse, 墌 s. 23.
● Hvis De anvender LCD-monitoren uden døre i direkte sol,
kan det være svært at se i den. I en sådan situation
anbefaler vi, at De bruger søgeren.
● Sorte pletter, lyspletter (røde, grønne eller blå) kan ses
konstant på LCD-monotoren eller søgeren (墌 s. 36).
● Når optagestart/stop-knappen 7 trykkkes ind, kan det
tage et par sekunder, inden den aktuelle optagelse
” % begynder at rotere, når camcorderen
begynder. “
begynder at optage.
● Den tid, der kræves til at beregne den resterende tid på
båndet, og beregningens nøjagtighed kan variere alt
efter, hvilken type bånd der anvendes.
● “TAPE END” kommer frem, når båndet har nået
slutningen, og strømmen afbrydes automatisk, hvis
denne tilstand ikke ændres i 5 minutter. “TAPE END”
kommer også frem, hvis et kassettebånd, der allerede
har nået slutningen, sættes i.
DA
BÅNDOPTAGELSE
07 DX55/45/35/25EG_DA 11-15
11
03.2.3, 11:55 AM
11
Kreative optagelser
Zoomning
I visse situationer kan man opnå mere dramatiske
resultater, hvis man anvender anderledes
optagevinkler. Hold camcorderen i den ønskede stilling
og drej LCD-monitoren i den mest bekvemme retning.
Den kan drejes 270° (90° nedad og 180° opad).
Optagelse af dem selv
De har mulighed for at optage Dem selv, mens De ser
Dem selv i LCD-monitoren. Åbn LCD-monitoren og drej
den 180° opad, så den vender fremad, og ret derefter
objektivet mod Dem selv og begynd at optage.
At frembringe en ind/udzoomningseffekt eller en hurtig
ændring af billedforstørrelsen.
Indzoomning
Drej motorzoomringen (SHUTTLE SEARCH) 9 i
retningen med uret.
Udzoomning
Drej motorzoomringen (SHUTTLE SEARCH) 9 i
retningen mod uret.
䡲 Jo længere, De drejer motorzoomringen 9, desto
hurtigere bliver zoomningen.
NB:
Funktionsindstilling
Vælg den rigtige funktionsindstilling som ønsket med
afbryderen 8.
Afbryderens stilling
(Manuel):
Giver Dem mulighed for at indstille forskellige
optagefunktioner via menuerne. Hvis De vil have flere
kreative muligheder end med fuldautomatisk optagelse,
så prøv denne indstilling.
(Fuldautomatisk):
Gør det muligt at optage UDEN specialeffekter eller
manuelle indstillinger. Anbefales til optagelse i typiske
situationer.
● Fokuseringen kan blive ustabil under zoomning. Indstil i
dette tilfælde zoomen, mens camcorderen er indstillet til
standby til optagelse, lås fokus ved at anvende den
manuelle fokusering (墌 s. 19), og zoom ind eller ud i
optageindstilling.
● Zoomning er mulig til max. 700X, eller den kan ændres til
16X forstørrelse med anvendelse af optisk zoomning
(墌 s. 21).
● Zoomforstørrelse på over 16X udføres via digital
billedbehandling, hvorfor den kaldes digital zoomning.
● Under digital zoomning kan billedkvaliteten være
forringet.
● Makro-optagelse (så tæt som omkring 5 cm fra motivet)
er muligt, hvis motorzoomringen 9 drejes hele vejen i
retningen med uret. Vi henviser også til “TELE MACRO” i
menu-skærmen på side 22.
OFF :
Giver Dem mulighed for at slukke for camcorderen.
PLAY:
• Muliggør afspilning af en optagelse på båndet.
• Muliggør overførsel af still/levende billeder, som er
optaget på et bånd, til en computer.
Sammenkædet tænd/sluk
Når afbryderen 8 er sat i stilling “
” eller “ ”, kan man
også tænde/slukke for camcorderen ved at åbne/lukke
LCD-monitoren eller trække søgeren ud eller trykke den
ind.
9
8
DA
12 BÅNDOPTAGELSE
07 DX55/45/35/25EG_DA 11-15
12
03.2.3, 11:55 AM
Tidskode
Normal gengivelse
Under optagelse indspilles en tidskode på båndet.
Denne kode er beregnet til lokalisering af scenerne på
båndet under gengivelse.
Hvis en optagelse starter fra et blankt afsnit, begynder
tidskoden at tælle op fra “00:00:00”
(minutter:sekunder:delbilleder). Hvis en optagelse
begynder fra slutningen af en tidligere indspillet scene,
fortsætter tidskoden.
Til Klip-Let redigering (墌 s. 30 – 32) er en tidskode
nødvendig. Hvis et blankt afsnit indspilles et stykke
inde på båndet under en optagelse, afbrydes
tidskoden. Når optagelsen genoptages, begynder
tidskoden igen at tælle op fra “00:00:00”. Det betyder,
at camcorderen kan indspille de samme tidskoder, som
findes i en tidligere optaget scene. For at forhindre, at
der laves et blankt afsnit på båndet, skal De udføre
proceduren i “OPTAGELSE FRA ET PUNKT INDE PÅ
BÅNDET” i de følgende tilfælde;
• Efter at De har gengivet båndet og vil optage igen.
• Når strømmen afbrydes under en optagelse.
• Når et bånd tages ud og isættes igen under en
optagelse.
• Når De optager på et delvist indspillet bånd.
• Når De optager på et blankt afsnit et stykke inde på
båndet.
• Når De vil fortsætte med at optage, og De har åbnet/
lukket kassetteholderdækslet.
Display
1 Sæt en bånd i (墌 s. 9).
2 Sæt afbryderen 8 i stilling “
”, mens De trykker
låseknappen 0 på afbryderen 8 ind. Tryk på 4/6 7
for at begynde gengivelsen.
• Tryk på 4/6 7, hvis gengivelsen skal stoppes
midlertidigt (still-gengivelse).
• Tryk på 5 4 for at stoppe gengivelsen.
• Drej SHUTTLE SEARCH-ringen 9 i retningen mod
uret (2) og slip den for at spole båndet tilbage, eller i
retningen med uret (3), og slip den for at spole
båndet hurtigt frem i stop-indstilling.
• Hurtig billedsøgning (Shuttle Search) er mulig, hvis
man holder SHUTTLE SEARCH-ringen 9 i retningen
mod uret (2) eller i retningen med uret (3) under
gengivelse (hvis man holder SHUTTLE SEARCHringen 9 under gengivelse, vil søgningen fortsætte,
indtil ringen slippes).
• Tryk på Zoom-knappen T p på fjernbetjeningen for at
zoome ind (op til 44X) eller på W o for at zoome ud.
Det er også muligt at forstørre en bestemt del af
billedet (墌 s. 28).
• Almindelig gengivelse kan til enhver tid genoptages,
hvis man trykker på 4/6 7.
Slow-motion gengivelse/Gengive-zoom/Gengivelse
med specielle effekter:
Kun mulig med fjernbetjeningen (墌 s. 28)
For at regulere højttalernes lydstyrke, skal De . . .
..... trykke på VOL. + * for at øge lydstyrken eller på –
& for at mindske lydstyrken.
Minutter
Sekunder
12 : 34 : 24
Delbilleder
(25 delbilleder = 1 sekund)
Delbilleder vises ikke
under optagelsen.
OBS
Under shuttle-søgning kan
dele af billedet blive utydeligt,
specielt i venstre side af
skærmen.
OPTAGELSE FRA ET PUNKT INDE PÅ BÅNDET
1 Afspil et bånd eller anvend blanksøgning (墌 s. 14)
for at finde det punkt, hvorfra De vil påbegynde
optagelsen, og aktiver derefter stillbilledgengivelse
(墌 s. 13, “Normal gengivelse”).
Fortsættes på næste side.
2
Sæt afbryderen 8 i stilling “ ” eller “ ”, mens
låseknappen 0 på afbryderen 8 trykkes ind, og
begynd derefter at optage.
NB:
● Tidskoden kan ikke nulstilles.
● Under hurtig frem- og tilbagespoling, skifter tidskodevisningen i ryk.
● Tidskoden vises kun, når “TIME CODE” er sat i stilling
“ON” (墌 s. 24).
DA
BÅNDOPTAGELSE
07 DX55/45/35/25EG_DA 11-15
BÅNDAFSPILNING
13
03.2.3, 11:55 AM
13
Blanksøgning
Hjælper Dem med at finde det sted, hvor optagelsen
skal begyndes fra midten af båndet, således at
afbrydelse af tidekoden undgås (墌 s. 13).
1 Sæt en bånd i (墌 s. 9).
2 Sæt afbryderen 8 i stilling “
”, mens De trykker
låseknappen 0 på afbryderen 8 ind.
3 Tryk på BLANK SEARCH (.
Højttaler
8
&*
• “BLANK SEARCH” r kommer frem og camcorderen
påbegynder automatisk shuttle-søgning i baglæns
eller forlæns retning og stopper derefter på et sted,
som er omkring 3 sekunder af båndet inden
begyndelsen af det fundne blanke afsnit.
For at annullere blanksøgning midtvejs . . .
..... tryk på 5 4.
NB:
9
7
4
NB:
● Hvis stop-indstillingen fortsætter i 5 minutter, når
camcorderen strømforsynes af batteripakningen, vil
camcorderen automatisk blive afbrudt. For at tænde for
den igen, skal De sætte afbryderen 8 i stilling “OFF” og
”.
derefter i stilling “
● Gengivebilledet kan også ses i LCD-monitoren og
søgeren eller på et tilsluttet TV (墌 s. 15).
● Det er også muligt at se gengivebilledet på LCDmonitoren med denne drejet rundt og trykket ind mod
kameraet.
● Indikatorer i LCD-monitoren/søgeren:
Hvis camcorderen strømforsynes fra batteripakningen:
” vises.
Indikatoren for resterende batterieffekt “
” vil
Hvis camcorderen strømforsynes fra lysnettet: “
ikke blive angivet.
● Hvis et kabel er sat i S/AV-bøsningen #, høres lyden ikke
fra højttaleren.
● Hvis stillbilled-gengivelse fortsætter i mere end
3 minutter, vil camcorderens automatisk blive indstillet til
stop.
● Hvis 4/6 7 trykkes ind, er det ikke sikkert, at billedet
pauserer med det samme, således at camcorderen kan
stabilisere stillbilledet.
● Hvis den aktuelle position i trin 3 er ved et blankt afsnit,
vil camcorderen begynde at søge i baglæns retning, og
hvis den aktuelle position er ved et optaget afsnit, vil
camcorderen begynde at søge i forlæns retning.
● Blanksøgning fungerer ikke, hvis “HEAD CLEANING
REQUIRED. USE CLEANING CASSETTE” er kommet
frem med båndet.
● Hvis begyndelsen eller slutningen af båndet nås under
blanksøgning, vil camcorderen automatisk stoppe.
● Det er ikke sikkert, at et blankt afsnit, som er kortere end
5 sekunder på båndet, kan findes.
● Det fundne, blanke afsnit kan befinde sig mellem optagne
scener. Forvis Dem om, inden De begynder at optage, at
der ikke er nogen indspillet scene efter det blanke afsnit.
(
0
8
DA
14 BÅNDAFSPILNING
07 DX55/45/35/25EG_DA 11-15
14
03.2.3, 11:55 AM
Tilslutninger
1
Forvis Dem om, at der er slukket for samtlige
apparater.
2
Forbind camcorderen til TV’ets eller indgang som
vist på illustrationen.
Hvis De bruger en video . . . gå til trin 3.
Hvis ikke . . . gå til trin 4.
3 Forbind videoens vdgang til TV’ets indgang se
Bøsningsdæksel*
Till S/AV #
instruktionsbogen til videoen.
4
Tænd for camcorderen, videobåndoptageren og
fjernsynet.
S-Video/lyd-/video-/
redigeringskabel
(medfølger)
5
Indstil videobåndoptageren til AUX-funktion, og
indstil fjernsynet til VIDEO-funktion.
Vælg om den følgende information skal vises på et
tilsluttet TV . . .
• Dato/tids
..... sæt “DATE/TIME” til stilling “AUTO”, “ON” eller
“OFF” i menu-skærmen (墌 s. 23, 25).
Eller tryk på DISPLAY Q på fjernbetjeningen for at
ind-/udkoble dataindikatoren.
• Tidskode
..... sæt “TIME CODE” til stilling “ON” eller “OFF” i
menu-skærmen (墌 s. 24, 25).
• Andre indikeringer end dato/tid og tidskode.
..... sæt “ON SCREEN” til “LCD”, “LCD/TV” eller “OFF”
i menuskærmen (墌 s. 23, 25).
Ingen
tilslutning
Video out
omskifter
(Y/C eller CVBS)
Til AUDIO**-, VIDEO***og
-IN-bøsninger
Anvend den medfølgende
kabel-adapter, hvis deres
videobåndoptager har en
SCART-bøsning.
Til TV eller
videobåndoptager
TV
Videobåndoptager
NB:
● Det anbefales at anvende lysnetadapteren som
strømforsyning i stedet for batteriet (墌 s. 7).
● Indstil video out omskifteren på kabel-adapteren som
følger:
Y/C : Ved tilslutning til et TV eller en video, som
modtager Y/C-signaler via et S-Video kabel.
CVBS : Ved tilslutning til et TV eller en video, som ikke
kan modtage Y/C-signaler og passer til et lyd/
video-kabel.
● For at se billedet og høre lyden fra camcorderen uden at
sætte et bånd i, skal camcorderens afbryder 8 sættes i
stilling “ ” eller “ ”. Indstil derefter Deres TV til den
rigtige indgang.
● Husk at lukke helt ned for TV’ets lydstyrke, så der ikke
lyder voldsom støj, når De tænder for camcorderens.
● Hvis Deres fjernsyn eller højttalere ikke er specielt
afskærmet, må højttalerne ikke placeres umiddelbart ved
siden af fjernsynet, da der vil så vil opstå interferens i
camcorderens afspilningsbillede.
● Hvis der ikke er noget billede eller nogen lyd fra TV’et,
skal “S/AV INPUT” sættes til “OFF” i menu-skærmen
(gælder kun GR-DX55/DX35, 墌 s. 24).
● Når S-Video-/lyd-/video-/redigeringskablet er sat i S/AVbøsningen #, vil der ikke være nogen lyd fra højttaleren.
* Åbn dette dæksel, når De sætter kablerne i forbindelse.
** Lydkablet er ikke nødvendigt for at se udelukkende
stillbilleder.
*** Tilslut, hvis S-Videokablet ikke anvendes.
DA
BÅNDAFSPILNING
07 DX55/45/35/25EG_DA 11-15
15
03.2.3, 11:55 AM
15
Night-Scope
SHUTTER
1/50–Lukkerhastigheden er fastlåst til 1/50 af et
sekund. De sorte striber, som normalt ses ved
optagelse fra en TV skærm, bliver smallere.
Med denne funktion kan mørke motiver eller områder
gøres endnu lysere end de ville være i god, naturlig
belysning. Selv om det optagne billede ikke er kornet,
kan det se ud som om det har stroboskob-effekt på
grund af den langsomme lukkerhastighed.
1/120–Lukkerhastigheden er fastlåst til 1/120 af et
sekund. Den flimren, som opstår ved optagelse i lys fra
lysstofrør eller kviksølvlamper, bliver mindre udtalt.
1 Sæt afbryderen 8 i stilling “
”, mens De trykker
låseknappen 0 på afbryderen 8 ind. Træk søgeren
helt ud eller åbn LCD-skærmen helt.
2 Tryk på NIGHT *, så Night-Scope indikatoren “
”
2 kommer frem.
• Lukkerhastigheden indstilles automatisk til at give op
til 30 gange følsomhed.
• “A” vises ved siden af “
” 2, mens
lukkerhastigheden automatisk indstilles.
For at deaktivere Night-Scope . . .
..... skal du trykke på NIGHT * igen, så Night-Scope
indikatoren forsvinder.
NB:
● I Night-Scope-indstilling kan følgende funktioner eller
indstillinger ikke aktiveres, og den tilsvarende indikator
blinker eller slukker:
• Nogle indstillinger i “Program AE med specielle effekter”
( s. 16).
• “GAIN UP” i CAMERA-Menu ( s. 22).
• “DIS” i MANUAL-Menu ( s. 22).
● I Night-Scope kan det være vanskeligt at stille skarpt med
kameraet. Dette problem kan løses, hvis man anvender
manuel fokusering og/eller et kamerastativ.
Program AE med specielle effekter
1 Sæt afbryderen 8 i stilling “
”, mens De trykker
låseknappen 0 på afbryderen 8 ind. Træk søgeren
helt ud eller åbn LCD-skærmen helt.
2 Tryk på MENU 2. Menu-skærmen kommer frem.
3 Tryk på + eller – 3 for at vælge “ (PROGRAM
AE)”. Tryk på SELECT/SET 1.
4
Tryk på + eller – 3 for at vælge den ønskede
funktion, og tryk derefter på SELECT/SET 1. Valget er
nu fuldført. Tryk på SELECT/SET 1 igen. Menuskærmen lukker.
• PROGRAM AE-menuen forsvinder og den valgte
funktion aktiveres. Den valgte funktionsindikator
kommer frem.
For at deaktivere den valgte funktion . . .
..... skal De vælge “OFF” i trin 4.
VIGTIGT
SPORTS (Sport)
(Variabel lukkerhastighed: 1/250 – 1/4000)
Disse indstillinger gør det muligt at
fange motiver i hurtig bevægelse i et
delbillede ad gangen, således at
livlig, stabil slow-motion gengivelse
muliggøres. Jo hurtigere
lukkerhastigheden er, desto mørkere
bliver billedet. Brug denne lukkerhastighed under gode
lysforhold.
SNOW (Sne)
Kompenserer for motiver, som ellers kan blive for
mørke, når der optages i omgivelser med stærkt lys,
som for eksempel på steder med sne.
SPOTLIGHT (Spotlight)
Kompenserer for motiver, som ellers kan blive for lyse,
når der optages i meget stærkt, direkte lys, om for
eksempel under et spotlight.
NB:
“SPOTLIGHT” har den samme virkning som –3 med
eksponeringskontrollen ( s. 19).
TWILIGHT (Tusmørke)
Får natoptagelser til at se mere naturlige ud.
Hvidbalance ( s. 20) er grundlæggende indstillet til
, men kan ændres til den indstilling, De ønsker. Når
Twilight (tusmørke) vælges, indstiller camcorderen
automatisk fokus fra ca. 10 m til uendeligt. For mindre
end 10 m: Indstil fokus manuelt.
SEPIA (Sepia)
Optagelserne får en brunlig tone ligesom gamle
fotografier. Brug denne funktion sammen med cinemafunktionen, hvis De ønsker et klassisk look.
MONOTONE (Monotone)
Ligesom det er tilfældet med sort/hvide film, bliver dine
optagelser sort/hvide. Anvendt sammen med cinema
funktionen, forstærker den “klassisk film” effekten.
CLASSIC FILM (Klassisk film)
GIver optagelserne en stroboskop-effekt.
STROBE (Stroboskop)
Nogle indstillinger af Program AE med specielle
effekter kan ikke anvendes med visse fade/wipeeffekter ( s. 17). Hvis en uanvendelig indstilling er
valgt, vil dens indikator begynde at blinke.
Optagelsen kommer til at ligne en række
snapshotbilleder.
NB:
● Program AE med specielle effekter kan ændres under
optagelse eller under optage-standby.
● Nogle indstillinger af Program AE med specielle effekter
kan ikke anvendes i Night-Scope indstillingen.
DA
16 TIL OPTAGELSE
07 DX55/45/35/25EG_DA 16-23
16
03.2.3, 11:54 AM
Fade/Wipe-effekter
Disse effekter giver Dem mulighed for at lave
sceneovergange af professionelt tilsnit. De kan bruges
til at peppe overgangen fra en scene til den næste op.
FADER — WHITE (HVID FADER)
Fader ind eller ud til en hvid skærm.
FADER — BLACK (SORT FADER)
Fader ind eller ud til en sort skærm.
Fade eller Wipe virker, når båndoptagelsen begyndes
eller når den stoppes.
FADER — B.W (SORT & HVID FADER)
1 Sæt afbryderen 8 i stilling “
Fader ind til en farveskærm fra en sort og hvid skærm,
eller fader ud fra farve til sort og hvid.
2 Tryk på MENU 2. Menu-skærmen kommer frem.
3 Tryk på + eller – 3 for at vælge “ (WIPE/
Wipe-ind på en sort skærm fra det øverste højre mod
det nederste venstre hjørne, eller wipe-ud fra det
nederste venstre mod det øverste højre hjørne, indtil
skærmen til sidst er sort.
”, mens De trykker
låseknappen 0 på afbryderen 8 ind. Træk søgeren
helt ud eller åbn LCD-skærmen helt.
FADER)”. Tryk på SELECT/SET 1.
WIPE — CORNER (HJØRNE WIPE)
4
Tryk på + eller – 3 for at vælge den ønskede
funktion, og tryk derefter på SELECT/SET 1. Valget er
nu fuldført. Tryk på SELECT/SET 1 igen.
• WIPE/FADER-menuen forsvinder, og effekten
reserveres. Indikatoren for den valgte effekt kommer
frem.
5
Tryk på optagestart/stop-knappen 7 for at aktivere
fade-ind/ud eller wipe-ind/ud.
For at deaktivere den valgte funktion . . .
..... skal De vælge “OFF” i trin 4.
VIGTIGT
Nogle fade/wipe-effekter kan ikke anvendes med visse
Program AE med specielle effekter ( s. 16). Hvis der
vælges en usædvanlig fade/wipe-effekt, vil indikatoren
for denne begynde at blinke eller den vil slukke.
NB:
Det er muligt at forlænge en fade eller wipe ved at holde
optagestart/stop-knappen 7 inde.
WIPE — WINDOW (VINDUES WIPE)
Scenen begynder i midten på en sort skærm og
skubbes mod hjørnerne, eller kommer ind fra hjørnerne
og skubbes gradvist ud mod midten.
WIPE — SLIDE (GLIDE WIPE)
Wipe-ind fra højre mod venstre, eller wipe-ud fra
venstre mod højre.
WIPE — DOOR (DØR WIPE)
Wipe-ind med de to halvdele af en sort skærm, der
åbner sig og viser scenen, eller wipe-ud og den sorte
skærm kommer frem igen fra venstre og højre, så
scenen dækkes.
WIPE — SCROLL (RULLE WIPE)
Scenen skubbes ind fra den nederste mod den øverste
del af en sort skærm, eller skubbes ud fra den øverste
mod den nederste del, indtil skærmen til sidst er sort.
WIPE — SHUTTER (LUKKER WIPE)
Wipe-ind mod midten af en sort skærm oven- og
nedenfra, eller wipe-ud fra midten mod den øverste og
nederste del af skærmen, indtil skærmen til sidst er
sort.
7
0
8
1
23
DA
TIL OPTAGELSE
07 DX55/45/35/25EG_DA 16-23
17
03.2.3, 11:54 AM
17
NB:
Snapshot
Denne egenskab gør det muligt at optage stillbilleder,
der ligner fotografier, på båndet.
VALG AF SNAPSHOT FUNKTION
1 Sæt afbryderen 8 i stilling “
”, mens De trykker
låseknappen 0 på afbryderen 8 ind. Træk søgeren
helt ud eller åbn LCD-skærmen helt.
2 Tryk på MENU 2. Menu-skærmen kommer frem.
3 Tryk på + eller – 3 for at vælge “ (CAMERA)”, og
tryk derefter på SELECT/SET 1.
4
Tryk på + eller – 3 for at vælge “SNAP MODE”, og
tryk derefter på SELECT/SET 1.
5
Tryk på + eller – 3 for at vælge den ønskede
snapshot-indstilling, og tryk derefter på SELECT/SET
1.
Tryk på + eller – 3 for at vælge “ RETURN” og tryk
to gange på SELECT/SET 1. Menu-skærmen lukker.
FULL
Snapshotfunktion
uden ramme
FRAME
Snapshotfunktion
med ramme
PIN-UP
Pin-up funktion
Lyden af lukkeren, der lukker, høres.
SNAPSHOT OPTAGELSE
1 Tryk på SNAPSHOT 5. “PHOTO” ^ vises, mens
De tager et snapshot.
Hvis De trykker under optage-standby . . .
..... vil “PHOTO” ^ komme frem og et enkelt stillbillede
vil blive optaget i ca. 6 sekunder, hvorefter
camcorderen igen indstilles til optage-standby.
Hvis De trykker under optagelse . . .
..... vil “PHOTO” ^ komme frem og et stillbillede vil
blive optaget i ca. 6 sekunder, hvorefter den
normale optagelse fortsætter.
• Uanset afbryderens 8 stilling (“ ” eller “ ”), vil
snapshot-optagelse finde sted med brug af den valgte
snapshot-indstilling.
Motordrev-funktion
Hvis SNAPSHOT 5 holdes inde, opnås der en
virkning, som ligner seriefotografering. (Intervallet
mellem stillbillederne er ca. 1 sekunder.)
● For at fjerne lukkerlyden, “BEEP” på side 23.
● Hvis Snapshot-optagelse ikke er mulig, vil “PHOTO” ^
begynde at blinke, når SNAPSHOT 5 trykkes ind.
● Selv hvis Program-AE med specielle effekter ( s. 16) er
aktiveret, vil visse indstillinger af Program-AE med
specielle effekter blive sat ud af kraft under Snapshotoptagelse. I sådanne tilfælde vil ikonet blinke.
● Hvis SNAPSHOT 5 trykkes ind, når “DIS” er sat i stilling
“ON” ( s. 22), vil stabilisatoren blive deaktiveret.
● Også under båndafspilning er alle snapshot-billeder
disponible. Lukkerlyden kan dog ikke høres.
● Under Snapshot-optagelse kan det ske, at det i søgeren
viste billede delvist mangler. Dette påvirker dog ikke det
optagne billede.
● Hvis et kabel tilsluttes S/AV-bøsningen #, høres
lukkerlyden ikke fra højttaleren, men den vil blive
indspillet på båndet.
Auto-fokus
Camcorderens Full Range AF-system giver kontinuerlig
optagemulighed fra close-up (helt ned til 5 cm fra
motivet) til uendelighed. Det er dog ikke sikkert, at
korrekt fokus kan opnås i de herunder angivne
situationer (brug i disse tilfælde manuel fokusering):
• Hvis to motiver overlapper hinanden i den samme
scene.
• Hvis belysningen er svag.*
• Hvis motivet ikke indeholder kontrast (forskel på lys
og mørke) som f.eks. en flad, ensfarvet væg eller en
skyfri, blå himmel.*
• Hvis et mørkt motiv næsten ikke kan ses i søgeren.*
• Hvis scenen indeholder meget små mønstre eller
identiske mønstre, der gentages regelmæssigt.
• Når motivet påvirkes af solstråler eller lys, der
reflekteres fra vand.
• Ved optagelse af et motiv med baggrund med stor
kontrast.
* De følgende lavkontrast-advarsler begynder at blinke:
, ,
og
NB:
● Hvis objektivet er snavset eller fedtet, vil nøjagtig
fokusering ikke være mulig. Hold altid objektivet rent. Tør
det af med en blød klud, hvis det er blevet snavset. Hvis
der opstår kondens, skal det aftørres med en blød klud,
eller det skal have tid til at tørre af sig selv.
● Når De optager et motiv tæt ved objektivet, skal De først
zoome ud ( s. 12). Hvis der zoomes ind i auto-fokus
indstilling, kan camcorderen zoome ud automatisk,
afhængigt af afstanden mellem camcorderen og motivet.
Når “TELE MACRO” ( s. 22) er aktiveret, vil
camcorderen ikke zoome automatisk ud.
DA
18 TIL OPTAGELSE
07 DX55/45/35/25EG_DA 16-23
18
03.2.3, 11:54 AM
Manuel fokusering
At opretholde korrekt fokusering.
1
Hvis De anvender søgeren, bør De allerede nu have
udført de nødvendige søger-justeringer ( s. 8).
2 Sæt afbryderen 8 i stilling “
”, mens låseknappen
0 på afbryderen 8 holdes nede, og tryk derefter på
FOCUS ( ( s. 40 og 41). Indikatoren for manuel
fokusering kommer frem.
3 Hvis De vil fokusere på et fjernere motiv, skal De
trykke på + 3. “ ” q kommer frem og blinker.
Hvis De vil fokusere på et nærmere motiv, skal De
trykke på – 3. “ ” q kommer frem og blinker.
4
Tryk på SELECT/SET 1. Fokuseringen er nu
fuldført.
For at indstille til automatisk fokusering igen, skal De
trykke to gange på FOCUS ( eller sætter afbryderen
8 i stilling “ ”.
Hvis FOCUS ( trykkes ind en gang, vil camcorderen
blive indstillet til fokuserings-justering igen.
Eksponeringskontrol
Manuel indstilling af eksponeringen anbefales i de
følgende situationer:
• Under optagelse med bagbelysning eller hvis
baggrunden er for lys.
• Under optagelse med en reflekterende, naturlig
baggrund som f.eks. på stranden eller på en skitur.
• Hvis baggrunden er meget mørk eller motivet lyst.
1
Sæt afbryderen 8 i stilling “ ”, mens De trykker
låseknappen 0 på afbryderen 8 ind. Træk søgeren
helt ud eller åbn LCD-skærmen helt.
2 Tryk på MENU 2. Menu-skærmen kommer frem.
3 Tryk på + eller – 3 for at vælge “ (EXPOSURE)”.
Tryk på SELECT/SET 1.
4
Tryk på + eller – 3 for at vælge “MANUAL”, og tryk
på SELECT/SET 1. Menu-skærmen forsvinder.
Indikatoren for eksponeringskontrol kommer frem.
5 Tryk på + 3, hvis De vil gøre billedet lysere, og tryk
på – 3, hvis De vil gøre det mørkere. (max. ±6)
NB:
6 Tryk på SELECT/SET 1. Justering af
● Sørg for at fokusere objektivet i den maksimale telefotoindstilling, når De anvender funktionen for manuel
fokusering. Hvis De fokuserer på et vist motiv i vidvinkelindstilling, vil skarpt fokuserede billeder ikke kunne opnås
ved opzoomning, fordi dybdeskarpheden mindskes ved
længere brændvidder.
● Hvis fokusniveauet ikke kan indstilles yderligere, vil “ ”
eller “ ” begynde at blinke.
eksponeringen er nu fuldført.
Fokuserings-zone
For at skifte tilbage til automatisk eksponering . . .
..... skal De vælge “AUTO” i trin 4 eller sætte
afbryderen 8 i stilling “ ”.
Hvis De hurtigt vil gøre motivet lysere . . .
..... skal De trykke på BACKLIGHT &.
4 vises, og
motivet bliver lysere. Ved fornyet indtrykning vil
4 forsvinde, og lysstyrken vender tilbage til
det tidligere niveau.
• +3 eksponering har den samme effekt som
BACKLIGHT-knappen &.
• Anvendelse af BACKLIGHT & kan bevirke, at lyset
omkring motivet bliver for skarpt og at motivet bliver
hvidt.
• Baglyskompensation er også disponibel, når
afbryderen 8 er sat i stilling “ ”.
NB:
Under fokusering
på et fjernere motiv
Under fokusering
på et nærmere
motiv
Baglys-, spotlight- ( s. 16) kompensation og “SNOW”
( s. 16) har ingen virkning, når den manuelle
eksponeringskontrol-indstilling er aktiveret.
DA
TIL OPTAGELSE
07 DX55/45/35/25EG_DA 16-23
19
03.2.3, 11:54 AM
19
Irisblænde-lås
Anvend denne funktion i nedenstående situationer:
• Når De optager et motiv i bevægelse.
• Hvis afstanden til motivet veksler (så motivets
størrelse i LCD-monitoren eller søgeren ændrer sig),
som for eksempel, hvis motivet fjerner sig.
• Under optagelse med en reflekterende, naturlig
baggrund som f.eks. på stranden eller på en skitur.
• Under optagelse i lyset fra spotlights.
• Under zoomning.
Når De låser blænden, mens motivet er tæt på
kameraet, bliver det ikke mørkere, når det bevæger sig
bort fra Dem.
Udfør trin 1 til og med 4 i “Eksponeringskontrol”,
inden De udfører følgende trin ( s. 19).
5
Juster zoom således, at motivet fylder LCDmonitoren eller søgeren, og hold derefter SELECT/SET
1 indtrykket i over 2 sekunder. Indikatoren for
eksponeringskontrol 4 og “ ” 6 kommer frem. Tryk
på SELECT/SET 1. “ ” 6 skifter til “ ”, og
irisblænden låses.
For at skifte tilbage til automatisk
blændeindstilling . . .
..... tryk på + eller – 3, indtil “AUTO” vises. Tryk
derefter på SELECT/SET 1 i trin 4. Indikatoren for
eksponering 4 og “ ” 6 forsvinder. De kan også
sætte afbryderen 8 til “ ”.
Lås af både eksponering og blænde . . .
..... Efter trin 4 i “Eksponeringskontrol” ( s. 19)
justeres eksponeringen ved at trykke på + eller –
3. Derefter låses blænden i trin 5 i “Irisblændelås”.
Automatisk lås får De ved at trykke på + eller – 3,
indtil “AUTO” vises. Tryk derefter på SELECT/SET
1 i trin 4. Blænden bliver automatisk efter ca.
2 sekunder.
Irisblænde
I lighed med det menneskelige øjes pupil trækker den
sig sammen i kraftigt lys for at forhindre, at der kommer
for meget lys ind, og udvider sig i mørke for at slippe
mere lys ind.
Indstilling af hvidbalancen
Et udtryk, der refererer til den rigtige farvegengivelse
under forskellige lysforhold. Hvis hvidbalancen er
korrekt, vil alle andre farver også blive gengivet
nøjagtigt.
Hvidbalancen indstilles normalt automatisk. Dog kan
mere erfarne videoamatører med fordel styre denne
funktion manuelt og opnå en mere professionel
gengivelse af farvetoner.
1 Sæt afbryderen 8 i stilling “
”, mens De trykker
låseknappen 0 på afbryderen 8 ind. Træk søgeren
helt ud eller åbn LCD-skærmen helt.
3 Tryk på + eller – 3 for at vælge “
4 Tryk på + eller – 3 for at vælge den ønskede
indstilling.
“AUTO”: Hvidbalancen justeres automatisk (forindstillet
på fabrikken).
“
MWB”: Hvidbalancen indstilles manuelt.
FINE”: Uden døre på en solskinsdag.
“
“
CLOUD”: Uden døre på en skyet dag.
HALOGEN”: Et videolys eller en lignende type lys
“
anvendes.
5 Tryk på SELECT/SET 1. Valget er fuldført.
Tryk på SELECT/SET 1 igen. Menu-skærmen lukker
og den valgte funktionsindikator, med undtagelse af
“AUTO”, kommer frem.
Skift tilbage til automatisk hvidbalance . . .
..... Vælg “AUTO” i trin 4. De kan også sætte
afbryderen 8 til “ ”.
NB:
Hvidbalance kan ikke anvendes, når sepia eller monotone
( s. 16) er aktiveret.
Anvendelse af manuel hvidbalance
Bør De gennemføre en manuel hvidbalance-justering i
forskellige belysninger.
1 Følg trin 1 til og med 4 under justering af
hvidbalance og vælg “
MWB”.
2 Hold et ark hvidt papir foran motivet. Zoom ind eller
stil Dem i en afstand, der får papiret til at fylde hele
skærmen.
3 Tryk på SELECT/SET 1, indtil
blinke.
Når indstillingen er gennemført,
normale blinken.
fortsætter den
lukker, og indikatoren for manuel hvidbalance
vises.
3
NB:
● I trin 2 kan det i nogle tilfælde være vanskeligt at
fokusere på det hvide papir. Fokuser i sådanne tilfælde
manuelt ( s. 19).
● Et motiv kan optages under forskellige lysforhold inden
døre (naturlig, lysstofrør, stearinlys etc.). Eftersom
farvetemperaturen varierer, afhængigt af lyskilden, vil
motivets farvetone også afhænge af hvidbalanceindstillingerne. Brug denne funktion til at opnå et mere
naturligt resultat.
● Når De har justeret hvidbalance manuelt, bevares
indstillingen i hukommelsen, selv om De slukker for
camcorderen eller fjerner batteriet.
DA
20 TIL OPTAGELSE
20
begynder at
4 Tryk to gange på SELECT/SET 1. Menu-skærmen
2 Tryk på MENU 2. Menu-skærmen kommer frem.
07 DX55/45/35/25EG_DA 16-23
(W.BALANCE)”,
og tryk derefter på SELECT/SET 1.
03.2.3, 11:54 AM
WIPE/FADER
For optagelsesmenu
Denne camcorder er udstyret med et letanvendeligt påskærm system, som simplificerer mange af de mere
detaljerede camcorder-indstillinger ( s. 21 – 24).
1 Sæt afbryderen 8 i stilling “
”, mens De trykker
låseknappen 0 på afbryderen 8 ind. Træk søgeren
helt ud eller åbn LCD-skærmen helt.
2 Tryk på MENU 2. Menu-skærmen kommer frem.
3Tryk på + eller – 3 for at vælge den ønskede
funktionsmenu, og tryk på SELECT/SET 1.
Vi henviser til “Fade/Wipe-effekter” ( s. 17).
PROGRAM AE
Vi henviser til “Program AE med specielle effekter”
( s. 16).
EXPOSURE
Vi henviser til “Eksponeringskontrol” og “Irisblænde-lås”
( s. 19, 20).
W.BALANCE
4 Funktionsmenu-indstillingerne afhænger af
Vi henviser til “Indstilling af hvidbalancen” og
“Anvendelse af manuel hvidbalance” ( s. 20).
funktionen.
Hvis De har valgt “
WIPE/FADER”,
“
PROGRAM AE”, “
EXPOSURE” eller
“
W. BALANCE” . . .
..... se spalten til højre.
CAMERA
Hvis De har valgt “
CAMERA”, “
MANUAL”,
“
SYSTEM” eller “
CAMERA DISPLAY” . . .
..... Gå til trin 5.
5 Tryk på + eller – 3 for at vælge den ønskede funktion,
og trykke på SELECT/SET 1. Sub-menuen kommer
frem. Tryk på + eller – 3 for at vælge parameteren, og
tryk på SELECT/SET 1. Valget er nu fuldført.
Indstillinger foretaget i “
CAMERA”-menuen forbliver
effektive, uanset om afbryderen 8 er sat i stilling “ ”
eller “ ”. Dog kan menuindstillingerne kun ændres,
når afbryderen 8 er sat i stilling “ ”.
CAMERA
R EC MODE –
SOUND MODE – 12b i t
– 40X
Z OOM
S NAP MODE – FUL L
– AGC
GA I N UP
NAV I GAT I ON – MANUAL
6
Tryk på + eller – 3 for at vælge “ RETURN” og
tryk to gange på SELECT/SET 1. Menuskærmen
lukker.
•
ikonet repræsenterer “END” (slut).
NB:
Hvis menu-skærmen er aktiveret i et par minutter, kan der
komme et spøgelsesbillede frem på skærmen, og det kan
vare flere minutter, inden det forsvinder. Dette er normalt
og skyldes ikke nogen defekt ved apparatet.
RETURN
REC MODE
Giver mulighed for at indstille båndoptagehastigheden
([SP] eller LP), alt efter ønske ( s. 10).
SOUND MODE
[12bit]: Muliggør båndoptagelse af stereolyd på fire,
separate kanaler. Anbefales til lydoverspilning.
(Svarer til 32 kHz funktionen på tidligere modeller)
16bit: Muliggør båndoptagelse af stereolyd på to
separate kanaler. (Svarer til 48 kHz funktionen på
tidligere modeller)
ZOOM
16X: Ved “16X” indstilling under anvendelse af digital
zoomning, vil zoomforstørrelsen blive indstillet til 16X
igen, eftersom digital zoomning vil blive koblet ud.
[40X]: Muliggør anvendelsen af den digitale zoom.
Ved at behandle og forstørre billeder digitalt,
muliggøres zoomning fra 16 gange (den optiske
zoomningsgrænse) til max. 40 gange digital
forstørrelse.
700X: Muliggør anvendelsen af den digitale zoom.
Ved at behandle og forstørre billeder digitalt,
muliggøres zoomning fra 16 gange (den optiske
zoomningsgrænse) til max. 700 gange digital
forstørrelse.
[ ] = Forindstillet på fabrikken
DA
ANVENDELSE AF MENUER TIL DETALJERET INDSTILLING
07 DX55/45/35/25EG_DA 16-23
21
03.2.3, 11:54 AM
21
SNAP MODE
Vi henviser til “Snapshot” ( s. 18).
GAIN UP
OFF: Giver Dem mulighed for at optage mørke
scener uden at det er nødvendigt at justere
billedlysstyrken.
[AGC]: Den generelle fremtoning er ujævn, men
billedet er lyst.
AUTO
: Lukkerhastigheden indstilles automatisk
(1/25 — 1/200 sek.). Optagelse af et motiv i svagt
eller dårligt lys med en lukkerhastighed på 1/25 sek.
giver et lysere billede end i AGC-indstilling, men
motivets bevægelser er hverken harmoniske eller
naturlige. Det generelle udseende kan være kornet.
“
” vises, mens lukkerhastigheden automatisk
indstilles.
MANUAL
“
MANUAL”-indstillingerne er kun effektive, hvis
afbryderen 8 er sat i stilling “ ”.
MANUAL
– ON
DIS
T ELE MACRO – OF F
W I DE MODE – OF F
W I ND CUT – OF F
– AUTO
F LASH
F LASH ADJ . – 0
RETURN
DIS
OFF: Til at deaktivere denne funktion.
[ON
]: Til at kompensere for ustabile billeder, som
er forårsaget af kamerarysten, specielt ved stor
forstørrelse.
NB:
● Det er ikke sikkert, at nøjagtig stabilisering er mulig, hvis
kameraet ikke holdes stille, eller under følgende
omstændigheder:
• Ved optagelse af motiver med lodrette eller vandrette
striber.
• Ved optagelse af mørke eller utydelige motiver.
• Ved optagelse af motiver med kraftigt baglys.
• Ved optagelse af scener, hvori der indgår bevægelse i
flere retninger.
• Ved optagelse af scener med baggrund med lav
kontrast.
● Kobl denne funktion ud, hvis der optages med
camcorderen på stativ.
” indikatoren 8 blinker eller slukker, hvis
●“
stabilisatoren ikke kan anvendes.
TELE MACRO
[OFF]: Til at deaktivere denne funktion.
ON: Normalt afhænger afstanden til et motiv, hvor
objektivet er fokuseret, af zoomforstørrelsen. Med
mindre afstanden til motivet er større end 1 m, vil
objektivet ikke være fokuseret ved den størst mulige
telefoto-indstilling. Ved indstilling til “ON”, kan De
optage et så stort motiv som muligt på en afstand af
ca. 60 cm.
• Objektivet kan blive ufokuseret, afhængigt af
zoomindstillingen.
WIDE MODE
[OFF]: Optager uden nogen ændringer i
skærmforholdet. Til gengivelse på et TV med normalt
skærmforhold.
CINEMA
: Indsætter sorte bjælker øverst og
nederst på skærmen. Under gengivelse på Wide
Screen-TV forsvinder de sorte bjælker øverst og
nederst på skærmen, og skærmformatet ændres til
@ kommer frem. Konsulter
16:9.
brugsanvisningen for Deres Wide Screen-TV, når De
anvender denne funktion. Under gengivelse/
optagelse på 4:3 TV/LCD-monitor/søger, indsættes
der sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og
billedet vises som en film i 16:9 letterbox-format.
SQUEEZE
: Til gengivelse på TV med 16:9
skærmformat. Billedet forstørres naturligt, så det
@
udfylder hele skærmen uden forvrængning.
kommer frem. Konsulter brugsanvisningen for Deres
Wide Screen-TV, når De anvender denne funktion.
Under gengivelse/optagelse på 4:3 TV-modtagere/
LCD-monitor/søger, vil billedet blive forlænget i lodret
retning.
WIND CUT
[OFF]: Ophæver den funktion, som dæmper støj, der
er forårsaget af vind.
ON
: Bidrager til at dæmpe støj, som er
forårsaget af vind. “
” * kommer frem.
Lydkvaliteten ændres. Dette er normalt.
[ ] = Forindstillet på fabrikken
DA
22 ANVENDELSE AF MENUER TIL DETALJERET INDSTILLING
07 DX55/45/35/25EG_DA 16-23
22
03.2.3, 11:54 AM
SYSTEM
PRIORITY
[LCD]: Når LCD-monitoren er helt åben, vil billedet
kun blive vist på LCD-monitoren, selv hvis søgeren er
trukket helt ud. Det vil ikke blive vist i søgeren.
FINDER: Når søgeren er trukket ud, vil billedet kun
blive vist i søgeren, selv hvis LCD-skærmen er helt
åben. Det vil ikke blive vist på LCD-skærmen.
“
SYSTEM” funktioner, som indstilles, når
afbryderen 8 er i stilling “ ”, aktiveres også, når
afbryderen 8 er sat i stilling “
” ( s. 24).
S Y S TEM
– MELODY
B EEP
– ON
T ALLY
– ON
R EMOTE
D EMO MODE – ON
P R I OR I TY – LCD
CAM RESET
CAM RESET
[RETURN]: Nulstiller ikke alle indstillingerne til
fabriksindstillingen.
EXECUTE: Nulstiller alle indstillinger til
fabriksindstillingen.
RETURN
BEEP
OFF: Selv om lukkerlyden ikke høres under
optagelse, vil den blive optaget på båndet.
BEEP: Der lyder et bip, når der tændes eller slukkes
for camcorderen, og ved begyndelsen og slutningen
af optagelsen. Ligeledes til at aktivere
lukkerlydeffekten ( s. 18).
[MELODY]: Istedet for et bip, høres en melodi, når en
betjening udføres. Lukkerlyd-effekten aktiveres også
( s. 18).
TALLY
OFF: Tally-lampen forbliver slukket hele tiden.
[ON]:Tally-lampen tændes som tegn på at optagelsen
begynder.
REMOTE
OFF: I denne stilling kan camcorderen ikke modtage
strålesignalet fra fjernbetjeningen. Camcorderen kan
ikke betjenes med fjernbetjeningen.
[ON]: Sætter camcorderen i stand til at modtage
fjernbetjeningens strålesignaler.
DEMO MODE
OFF: Automatisk demonstration vil ikke finde sted.
[ON]: Demonstrerer visse funktioner som for
eksempel Program AE med specielle effekter etc. og
kan anvendes til at bekræfte, hvordan disse
funktioner fungerer.
Demonstrationen begynder i de følgende tilfælde:
• Når menu-skærmen lukkes, efter at “DEMO MODE”
er sat til “ON”.
• Hvis der ikke udføres nogen betjening, når “DEMO
MODE” sat til “ON”, i omkring 3 minutter efter at
afbryderen 8 er sat til “ ” eller “ ”.
En hvilken som helst betjening under
demonstrationen vil bevirke, at demonstrationen
stopper midlertidigt. Hvis ingen betjening udføres i
mere end 3 minutter derefter, vil demonstrationen
fortsætte.
CAMERA DISPLAY
• Indstillinger, som er foretaget i “
CAMERA
DISPLAY”-menuen, forbliver kun effektive til videooptagelse.
• Indstillinger, som er udført i “
CAMERA DISPLAY”menuen, forbliver effektive, selv hvis afbryderen 8
sættes i stilling “ ”. Menu-indstillingerne kan
imidlertid kun ændres, når afbryderen 8 er sat i
stilling “ ”.
CAME RA D I SPLAY
ON SCRE E N – LCD / TV
DATE / T I ME – AU T O
T I ME CODE – O F F
2 5 . 12 . 03
CLOCK
ADJ .
17 : 30
RETURN
ON SCREEN
LCD: Forhindrer, at camcorderens display (undtagen
dato, tid og tidskode under gengivelse) kommer frem
på den tilsluttede TV-skærm.
[LCD/TV]: Får camcorderens display til at komme
frem på skærmen, når camcorderen er tilsluttet et TV.
DATE/TIME
OFF: Dato/tid vises ikke.
[AUTO]: Viser dato/tid i omkring 5 sekunder i
følgende tilfælde:
• Når afbryderen 8 sættes fra “OFF” til “ ” eller
“ ”.
• Når båndafspilningen begynder. Camcorderen viser
dato/tid, når der optages scener.
• Hvis datoen ændres under båndafspilning.
ON: Dato/tid vises altid.
• Dato-indikatoren kan også kobles ind/ud ved at man
trykker på DISPLAY-knappen Q på
fjernbetjeningen.
NB:
● Hvis der er et bånd i camcorderen, kan demonstrationen
ikke aktiveres.
● “DEMO MODE” forbliver “ON”, selv hvis der slukkes for
camcorderen.
● Hvis “DEMO MODE” forbliver “ON”, vil visse funktioner
ikke kunne anvendes. Sæt til stilling “OFF”, når De har
set demonstrationen.
[ ] = Forindstillet på fabrikken
DA
ANVENDELSE AF MENUER TIL DETALJERET INDSTILLING
07 DX55/45/35/25EG_DA 16-23
23
03.2.3, 11:54 AM
23
VIDEO
TIME CODE
[OFF]: Tidskoden vises ikke.
ON: Tidskoden vises på camcorderen og på
skærmen på det tilsluttede TV. Enkeltbillede-numre
vises ikke under optagelse.
V I DEO
SOUND MOD E – STEREO
12b i t MOD E – SOUND 1
– O.O
SYNCHRO
REC MODE –
S / AV I NPUT – OF F
CLOCK ADJ.
Muliggør indstilling af dags dato og klokkeslæt
(墌 s. 10).
For afspilningsmenu
Følgende fremgangsmåde gælder for alle funktionerne
med undtagelse af synkro comp (墌 s. 32).
RETURN
SOUND MODE
12bit MODE
SYNCHRO
1 Sæt afbryderen 8 i stilling “
”, mens De trykker
låseknappen 0 på afbryderen 8 ind.
2 Tryk på MENU 2. Menu-skærmen kommer frem.
3 Tryk på + eller – 3 for at vælge den ønskede
funktionsmenu, og tryk på SELECT/SET 1.
4
Tryk på + eller – 3 for at vælge den ønskede
funktion, og tryk på SELECT/SET 1. Sub-menuen
kommer frem.
5
Tryk på + eller – 3 for at vælge parameteren, og
tryk på SELECT/SET 1. Valget er nu fuldført.
6 Tryk på + eller – 3 for at vælge “
RETURN”, og
tryk to gange på SELECT/SET 1 for at lukke
menuskærmen.
........ 墌 s. 25, “Gengive-lyd”.
........ 墌 s. 25, “Gengive-lyd”.
........ 墌 s. 32, “Mere nøjagtig
redigering”.
REC MODE
Giver Dem mulighed for at indstille
båndoptageindstilling ([SP] eller LP), alt efter ønske
(墌 s. 10). Det anbefales at anvende “REC MODE” i
“
VIDEO”, hvis De anvender dette videokamera
som optageapparat under overspilning (gælder kun
GR-DX55/DX35, 墌 s. 26, 27).
• “REC MODE” kan indstilles, når afbryderen 8 er sat i
stilling “
” eller “ ” (墌 s. 10, 21).
S/AV INPUT (Gælder kun GR-DX55/DX35)
A/V IN: Muliggør audio-/video-input fra S/AV-bøsning
(墌 s. 26).
S IN: Muligger S-video-/lyd-input fra S/AV-bøsning
(墌 s. 26).
[OFF]: Muliggør audio-/videosignal-output til et TV, en
videobåndoptager etc. via S/AV-bøsning (墌 s. 15, 26).
• Hvis “S/AV INPUT” sættes til “A/V IN” eller “S IN”, vil
camcorder-gengivelse ikke kunne ses via
AV-udgangen.
SYSTEM
S Y S TEM
– MELODY
B EEP
– ON
T ALLY
– ON
R EMOTE
D EMO MODE – ON
P R I OR I TY – LCD
CAM RESET
RETURN
Hver indstilling er sammenkoblet med “
SYSTEM”,
som kommer frem, når afbryderen 8 er sat til “ ”
(墌 s. 23).
Parametrene er de samme som i beskrivelsen på side
23.
[ ] = Forindstillet på fabrikken
DA
24 ANVENDELSE AF MENUER TIL DETALJERET INDSTILLING
07 DX55/45/35/25EG_DA 24-33
24
03.2.3, 11:53 AM
NB:
VIDEO DISPLAY
• Indstillinger, som er foretaget i “
VIDEO DISPLAY”-menuen, er kun effektive til videoafspilning.
V I DEO
ON SCR E E N
DA TE / T I ME
T I ME COD E
D I SPLAY
– LCD
– OF F
– OF F
• Camcorderen kan ikke registrere den lyd-indstilling, hvori
optagelsen udførtes, under fremspoling eller
tilbagespoling. Under gengivelse vises lydindstillingn i
øverste venstre hjørne.
• “SOUND MODE” indstillingen er disponibel for både
12-bit og 16-bit lyd. (I tidligere modellers funktioner,
kaldes “12-bit” “32 kHz” og “16-bit” kaldes “48 kHz”.)
Display
RETURN
ON SCREEN
OFF: Camcorderens display (med undtagelse af dato,
tid og tidskode) vises ikke på LCD-monitoren eller det
tilsluttede fjernsyn.
[LCD]: Camcorderens display vises kun på LCDmonitoren og ikke på det tilsluttede fjernsyn (med
undtagelse af dato, tid og tidskode).
LCD/TV: Camcorderens display vises på både LCDmonitoren og det tilsluttede fjernsyn.
12 b i t / SOUND1
L
46
ON SCREEN-indstilling:
For afspilningslyd og
båndhastighed og
båndtransport.
DATE/TIME-indstilling:
For dato/lyd.
DATE/TIME , TIME CODE
Vi henviser til “
CAMERA DISPLAY” på side 23,
24. Fabriksindstillingen af “DATE/TIME” i “
VIDEO
DISPLAY”-menuen er “OFF”.
25 . 12 . 03
17 : 30
TIME CODE-indstilling:
For tidskode.
Gengive-lyd
Under båndafspilning registrerer camcorderen den lydindstilling, der anvendtes under optagelsen, og afspiller
lyden. Vælg den type lyd, der skal ledsage gengivelsen.
Vælg “SOUND MODE” eller “12bit MODE” fra menuskærmen og indstil den til den ønskede parameter ved
at følge forklaringen for menu-tilgang på side 24.
Minutter
Sekunder
Delbilleder*
12 : 34 : 24
*25 delbilleder = 1 sekund
SOUND MODE
[STEREO
]: Lyden fra både “L” og “R” kanalen er
i stereo.
: Lyden fra “L” kanalen er.
SOUND L
SOUND R : Lyden fra “R” kanalen er.
12bit MODE
MIX: Den originale og overspillede lyd kombineres og
kommer i stereo fra både “L” og “R” kanalerne.
[SOUND 1]: Den originale lyd kommer fra både “L”
og “R” kanalen i stereo.
SOUND 2: Overspillet lyd kommer fra både “L” og “R”
kanalen i stereo.
[ ] = Forindstillet på fabrikken
DA
ANVENDELSE AF MENUER TIL DETALJERET INDSTILLING
07 DX55/45/35/25EG_DA 24-33
25
03.2.3, 11:53 AM
25
Overspilning til og fra en
videobåndoptager
Anvendelse af denne camcorder som afspiller
1 Sæt camcorderen og videobåndoptageren i
forbindelse som vist på illustrationen. Se også side 15.
2
Sæt camcorderens afbryder 8 i stilling “
”,
mens låseknappen 0 på afbryderen 8 trykkes ned,
tænd for videobåndoptageren, og sæt de relevante
kassettebånd i camcorderen og videobåndoptageren.
3 Aktiver AUX og optage-pause funktionerne på
videobåndoptageren.
4
Aktiver camcorderens afspilningsfunktion for at finde
et punkt lige før redigeringens startpunkt. Når dette er
nået, trykkes på 4/6 7 på camcorderen.
5 Tryk på 4/6 7 på camcorderen og aktiver
videobåndoptagerens optagefunktion.
3. Tilslut kablerne som vist på illustrationen og sæt et
videobånd i til optagelse.
4. Tryk på START/STOP s på fjernbetjeningen for at
aktivere optage-pause indstilling. “ A/V IN ” eller
“ S IN ” kommer frem på skærmen.
5. Tryk på START/STOP s på fjernbetjeningen for at
% roterer.
begynde optagelsen.
6. Tryk på START/STOP s på fjernbetjeningen igen
for at aktivere optage-pause indstillingen, så
%
holder op med at rotere.
NB:
● Hvis De anvender en udgangskabeladapter (kan fås i
handelen), bedes De konsultere dens brugsvejledning.
● Sæt “S/AV INPUT” tilbage til “OFF”, når overspilningen er
færdig.
● Analoge signaler kan omdannes til digitale signaler med
denne fremgangsmåde.
● Det er også muligt at overspille fra en anden camcorder.
6 Aktiver videobåndoptagerens optage-pause funktion
og tryk på 4/6 7 på camcorderen.
7 Gentag trin 4 til og med 6 for yderligere redigering,
og stop derefter videobåndoptageren og camcorderen,
når redigeringen er færdig.
NB:
● Når camcorderen begynder at afspille, vil optagelsen
komme frem på TV-skærmen. Dette bekræfter
tilslutningen og AUX-kanalen for overspilningsformål.
● Før De starter overspilningen, bør De kontrollere, at
indikationerne ikke vises på det tilsluttede TV. Hvis det er
tilfældet, optages de også på det nye bånd.
● Indstil video out omskifteren på kabel-adapteren som
følger:
Y/C : Ved tilslutning til et TV eller en video, som
modtager Y/C-signaler via et S-Video kabel.
CVBS : Ved tilslutning til et TV eller en video, som ikke
kan modtage Y/C-signaler og passer til et lyd/
video-kabel.
Vælg om den følgende information skal vises på et
tilsluttet TV . . .
• Dato/tids
..... sæt “DATE/TIME” til stilling “AUTO”, “ON” eller
“OFF” i menu-skærmen (墌 s. 23, 25).
Eller tryk på DISPLAY Q på fjernbetjeningen for
at ind-/udkoble dato-indikatoren.
• Tidskode
..... sæt “TIME CODE” til stilling “ON” eller “OFF” i
menu-skærmen (墌 s. 24, 25).
• Andre indikeringer end dato/tid og tidskode
..... sæt “ON SCREEN” til stilling “LCD”, “LCD/TV”
eller “OFF” i menu-skærmen (墌 s. 23, 25).
Anvendelse af denne camcorder som optager
(gælder kun GR-DX55/DX35)
1. Sæt camcorderens afbryder 8 i stilling “
”,
mens De holder låseknappen 0 på afbryderen 8
inde.
Bøsningsdæksel*
Til S/AV #
S-video-/lyd-/video-/
redigeringskabel
(medfølger)
Ingen
tilslutning
Til audio-, video**- og
S-videobøsninger
Kabeladapter***
TV
Videobåndoptager
* Åbn dette dæksel, når De sætter kablerne i forbindelse.
** Tilslut, hvis S-Videokablet ikke anvendes.
*** Hvis din videobåndoptager har et SCART-stik
Anvendelse af denne camcorder som afspiller [
anvend den medfølgende kabeladapter.
Anvendelse af denne camcorder som optager [
anvend en udgangskabeladapter (kan fås i handelen).
2. Sæt “S/AV INPUT” i stilling “A/V IN” eller “S IN” og
sæt “REC MODE” i stilling “SP” eller “LP”
(墌 s. 24).
DA
26 OVERSPILNING
07 DX55/45/35/25EG_DA 24-33
26
03.2.3, 11:53 AM
Overspilning til eller fra et video-apparat,
som er udstyret med en DV-bøsning
(digital overspilning)
Det er også muligt at kopiere optagne scener fra
camcorderen til andet videoudstyr, som er udstyret
med en DV-bøsning. Eftersom der sendes et digitalt
signal, vil der kun være en meget lille, eller slet ingen,
forringelse af billede og lyd.
Anvendelse af denne camcorder som afspiller
1
Forvis Dem om, at der er slukket for alle apparater.
Forbind camcorderen til et video-apparat, som er
udstyret med en DV-indgangsbøsning, ved hjælp af et
DV-kabel som vist i illustrationen.
5. Tryk på START/STOP s på fjernbetjeningen for at
begynde optagelsen.
% roterer.
6. Tryk på START/STOP s på fjernbetjeningen igen
for at aktivere optage-pause indstillingen, så
%
holder op med at rotere.
NB:
● Digital overspilning finder sted i det originale bånds
lydindstilling, uanset den aktuelle indstilling af “SOUND
MODE” (墌 s. 21).
● Under digital overspilning kan indgående signaler ikke
sendes ud gennem video- eller audiobøsningerne, hvis
de er kopispærrede.
2
Sæt camcorderens afbryder 8 i stilling “
”,
mens låseknappen 0 på afbryderen 8 trykkes ned,
tænd for video-apparatet, og sæt de relevante
kassettebånd i camcorderen og video-apparatet.
3 Tryk på 4 7 for at gengive kildebåndet.
4 Se gengivelsen på monitoren, og aktiver
optagefunktionen på videoudstyret med DV-bøsning fra
det punkt på kildebåndet, hvor De ønsker at begynde
optagelsen.
7
0
8
NB:
● Det anbefales at anvende lysnetadapter som
strømkilde istedet for batteripakningen (墌 s. 7).
● Hvis fjernbetjeningen anvendes, når både afspilleren og
optageren er JVC-video-udstyr, vil begge apparater
udføre samme operation. Tryk på knapperne på begge
apparater for at forhindre dennne situation i at opstå.
● Hvis et blankt afsnit eller et forvrænget billede gengives
på afspilleren under overspilning, kan overspilningen
stoppe, således at et unormalt billede ikke bliver
overspillet.
● Selv om DV-kablet er korrekt tilsluttet, kan det ske, at
billedet somme tider ikke kommer frem i trin 4. Hvis dette
sker, skal De slukke for camcorderen og udføre
tilslutningerne igen.
● Hvis “Gengive-zoom” (墌 s. 12, 28), “Gengivelse med
specielle effekter” (墌 s. 28) eller “Snapshot” forsøges
anvendt under gengivelse, vil kun det originale
gengivebillede, som er optaget på båndet, blive sendt fra
DV-bøsningen ^.
● Sørg for at anvende JVC VC-VDV204U DV-kablet
(ekstraudstyr), når der anvendes et DV-kabel.
Anvendelse af denne camcorder som optager
(gælder kun GR-DX55/DX35)
Til DV ^
Støjfilter
DV cable
(ekstraudstyr)
Støjfilter
Video-apparat
med DV-bøsning
Til DV IN/OUT
1. Sæt camcorderens afbryder 8 i stilling “
”,
mens De holder låseknappen 0 på afbryderen 8
inde.
2. Sæt “REC MODE” i stilling “SP” eller “LP” i
menuskærmen (墌 s. 24).
3. Sæt DV-kablet i forbindelse som vist i
illuustrationen og sæt en kassette i til optagelse.
4. Tryk på START/STOP s på fjernbetjeningen for at
aktivere optage-pause indstilling. “ DV. IN ” kommer
frem på skærmen.
DA
OVERSPILNING
07 DX55/45/35/25EG_DA 24-33
27
03.2.3, 11:53 AM
27
Kontroller, at “REMOTE” i SYSTEM-menuen er sat
til “ON” (墌 s. 23) og at fjernbetjeningen er rettet
mod fjernbetjeningssensoren !. Sendestrålens
omtrentlige, effektive afstand ved anvendelse inden
døre er 5 m.
At få mulighed for at udføre langsom søgning i begge
retninger under båndafspilning.
1
For at skifte fra normal gengivelse til slow-motion
gengivelse, skal De trykke SLOW (9) R eller (0) E
ind i mere end 2 sekunder. Efter ca. 5 minutter (ca. 20
sekunder med et 80 minutters kassettebånd) i langsom
tilbage- eller fremspoling, vil den normale gengivelse
begynde.
䡲 Tryk på PLAY (4) j, når De vil stoppe den
igangværende slow-motion gengivelse.
NB:
● Det er også muligt at aktivere slow-motion gengivelse fra
still-gengivelse ved at trykke SLOW R E ind i mere end
ca. 2 sekunder.
● Under slow-motion gengivelse kan den digitale
signalbehandling medføre, at billedet får en vis
mosaik effekt.
● Efter at De har trykket på SLOW (9) R eller (0) E og
holdt den inde vises et still-billede i nogle sekunder.
Derefter kan skærmen få blå baggrund i nogle sekunder.
Dette er ikke en fejl ved videokameraet.
● Det kan vare et øjeblik, fra De skifter til slow motion, og
videokameraet rent faktisk begynder at gengive i slowmotion.
● Under slow-motion gengivelse vil der være forstyrrelser i
videobilledet og billedet kan forekomme ustabilt, specielt
ved stabile optagelser. Dette er normalt.
● Tryk på PAUSE (6) ; under slow-motion gengivelse for
at stoppe gengivelsen midlertidigt.
o
W
T
I
p
E
Y
O
d
R
h
U
l
P
S
s
g
k
A
3
Flyt den fremhævede bjælke til den ønskede effekt
ved at trykke på EFFECT I. Den valgte funktion
aktiveres, og efter 2 sekunders forløb forsvinder
menuen.
䡲 Tryk på EFFECT ON/OFF U på fjernbetjeningen,
hvis De vil deaktivere den valgte effekt. Et fornyet tryk
vil aktivere den valgte effekt igen.
䡲 Gentag fra trin 2 herover, hvis De vil ændre den
valgte effekt.
NB:
De effekter, som kan anvendes under gengivelse, er
klassisk film, monotone, sepia og stroboskop. Effekterne
fungerer på samme måde ved gengivelse som ved
optagelse. Vi henviser til side 16 angående yderligere
information.
Gengive-zoom
At forstørre det optagne billede til 44X på et hvilket som
helst tidspunkt under gengivelse.
1 Tryk på PLAY (4) j for at finde den ønskede
scene.
2 Tryk på Zoom-knappen T p eller W o på
fjernbetjeningen. Forvis Dem om, at fjernbetjeningen er
rettet mod camcorderens fjernbetjeningssensor.
Indtrykning af T p zoomer ind.
3 De kan flytte billedet rundt på skærmen for at finde
en særlig del af billedet. Hold SHIFT W inde, og tryk
samtidigt på
(Venstre) R,
(højre) E,
(Op)
g og
(Ned) h.
a
Q
1 Tryk på PLAY (4) j for at starte gengivelsen.
2 Ret fjernbetjeningen mod camcorderens
fjernbetjeningssensor og tryk på EFFECT I.
PLAYBACK EFFECT-vælgermenuen kommer frem.
Slow-motion gengivelse
i
Gengivelse med specielle effekter
Muliggørelse af tilføjelse af kreative effekter til
gengivebilledet.
f
j
;
Gengivelse med etenkeltbillede ad gangen
Muliggørelse af billede-for-billede søgning under
båndafspilning.
䡲 Zoomningen stoppes ved at man trykker W o ind og
holder den inde, indtil forstørrelsen er blevet normal
igen. Eller man kan trykke på STOP (5) l og
derefter trykke på PLAY (4) j.
NB:
● Zoomning kan også anvendes under slow-motion og
stillbilled-gengivelse.
● På grund af digital billedbehandling kan billedkvaliteten
blive forringet.
Normal gengivelse
Tryk på T p
1
For at skifte fra normal gengivelse til gengivelse med
et enkeltbillede ad gangen, skal De trykke SLOW (0) E
ind gentagne gange for søgning i forlæns retning eller
SLOW (9) R for søgning i baglæns retning. Hver gang
knappen trykkes ind, vil enkeltbilledet blive gengivet.
Tryk på
(højre) E,
mens De holder SHIFTknappen W inde, hvis
De vil flytte billedet.
NB:
DA
Det er også muligt at aktivere enkeltbillede-gengivelse fra
still-gengivelse ved at trykke SLOW (9) R eller (0) E ind
gentagne gange.
28 ANVENDELSE AF FJERNBETJENINGSKONTROLLEN
07 DX55/45/35/25EG_DA 24-33
28
03.2.3, 11:53 AM
Audio Dubbing
Lydsporet kan kun ændres, når det er optaget i 12-bit
indstilling (墌 s. 21).
NB:
● Audio dubbing kan ikke foretages på et bånd, der er
optaget i 16-bit audio, på LP hastighed eller et blankt
afsnit af båndet.
● Udfør tilslutningerne på (墌 s. 15), hvis De vil udføre
automatisk overspilning, mens De følger den på
fjernsynsskærmen.
1
Afspil båndet for at finde det punkt, hvor
redigeringen skal begynde, og tryk derefter på PAUSE
(6) ;.
2 Hold A.DUB (e) h på fjernbetjeningen nedtrykket
og tryk på PAUSE (6) ;. “6e” y og “MIC” kommer
frem.
3 Tryk på PLAY (4) j og begynd at tale. Tal direkte
ind i mikrofonen.
• Tryk på PAUSE (6) ;, hvis De vil stoppe
overspilningen midlertidigt.
4
Tryk på PAUSE (6) ; og derefter på STOP (5) l,
når De vil afslutte overspilningen.
For at høre den overspillede lyd under
gengivelse . . .
..... skal De sætte “12bit MODE” til “SOUND 2” eller
“MIX” i menuskærmen (墌 s. 25).
NB:
● Der er ingen lyd fra højttaleren under audio dubbing.
● Når der redigeres til et bånd, der er optaget ved 12-bit, vil
det gamle og nye lydspor blive optaget hver for sig.
● Hvis De overspiller til en blankt afsnit på båndet, kan
lyden blive afbrudt. Forvis dem om, at De kun redigerer
optagne afsnit.
● Hvis De hører hyletoner under TV-gengivelse, kan De
flytte camcorderens mikrofon længere væk fra TV’et. De
kan også dæmpe TV’ets lydstyrke.
● Hvis De skifter 12-bit til 16-bit midt i en optagelse og
derefter bruger båndet til lydoverspilning, vil det ikke
være effektivt fra det punkt, hvor overspilningen med
16-bit audio begyndte.
● Hvis båndet under audio dubbing kommer frem til scener,
der er optaget på LP hastighed eller i 16-bit audio, eller et
blankt afsnit, afbrydes audio dubbing lydoptagelsen
(墌 s. 44).
● For at udføre audio dubbing med et video-apparat, som
er tilsluttet camcorderens S/AV-bøsning #, skal De først
sætte “S/AV INPUT” i stilling “A/V IN” eller “S IN” i
menuskærmen (gælder kun GR-DX55/DX35, 墌 s. 24).
“AUX” kommer frem i stedet for “MIC”.
Indføjelsesredigering
De har mulighed for at optage en ny scene på et
allerede optaget bånd og udskifte et afsnit i den
oprindelige optagelse med minimal billedforvrængning
ved ind- og udredigerings-punkterne.
NB:
● Kontroller at “TIME CODE” er sat til “ON” i menuskærmen (墌 s. 24, 25), inden De udfører nedenstående.
● Indføjlsesredigering er ikke mulig på et bånd, som er
optaget i LP-indstilling eller på et blankt afsnit af båndet.
● Udfør tilslutningerne (墌 s. 15), hvis De vil udføre
indføjelsesredigering, mens De ser den på fjernsynet.
1
Afspil båndet, find ud-redigeringspunktet, og tryk på
PAUSE (6) ;. Bekræft tidskoden på dette sted
(墌 s. 24, 25).
2
Tryk på REW (2) T, indtil ind-redigeringspunktet
er fundet, og tryk derefter på PAUSE (6) ;.
3 Tryk på INSERT (w) g og hold den inde på
fjernbetjeningen, og tryk derefter på PAUSE (6) ;.
“6w” & og tidskoden (min.: sec.) kommer frem, og
camcorderen indstilles til indføjelsespause.
4 Tryk på START/STOP s for at påbegynde
redigeringen.
• Bekræft indføjelsen ved den tidskode, De bekræftede
i trin 1.
•Tryk på START/STOP s, hvis De vil stoppe
redigeringen midlertidigt. Tryk igen., når De vil
fortsætte redigeringen.
5
For at afslutte indføjelsesredigering, trykkes på
START/STOP s og derefter på STOP (5) 4.
NB:
● Program AE med specielle effekter (墌 s. 16) kan
anvendes til at peppe de scener op, som redigeres under
indføjelsesredigering.
● Under indføjelsesredigering ændres dato- og
tidsinformationen.
● Hvis De udfører indføjelsesredigering på et blankt afsnit
af båndet, kan lyden og billedet blive afbrudt. Rediger kun
optagne afsnit.
● Under indføjelsesredigering, når båndet bevæger sig til
scener, som er optaget i LP-indstilling, vil
indføjelsesredigeringen stoppe (墌 s. 44).
i
o
W
Stereo mikrofon
T
I
p
E
Y
O
a
Q
d
R
h
U
l
P
S
s
g
k
A
f
j
;
DA
ANVENDELSE AF FJERNBETJENINGSKONTROLLEN
07 DX55/45/35/25EG_DA 24-33
29
03.2.3, 11:53 AM
29
Vilkårlig sammenføjningsredigering [R.A.Edit]
Det er nemt at lave redigerede videobånd, hvis De
bruger Deres camcorder som kildeudstyr. De kan
vælge op til 8 “klip” til automatisk redigering i en hvilken
som helst ønsket rækkefølge. Denne form for redigering
udføres lettere, hvis fjernbetjeningen MBR
(multifabrikatsfjernbetjening), er indstillet til at betjene
Deres videobåndoptager (se VIDEOBÅNDOPTAGER
KODELISTE), men kan også udføres ved at betjene
videobåndoptageren manuelt.
Sørg inden operationen for, at batteriet er sat i
fjernbetjeningen (墌 s. 5).
INDSTIL FJERNBETJENINGS/
VIDEOBÅNDOPTAGER KODE
1
Sluk for videobåndoptageren og ret fjernbetjeningen
mod den infrarøde sensor på videobåndoptageren.
Tryk derefter MBR SET d ind og hold den inde, idet
De refererer til VIDEOBÅNDOPTAGER KODELISTEN,
og indtast fabrikatkoden.
Koden indstilles automatisk, når De slipper MBR SET
d knappen, og videobåndoptageren tændes.
2 Kontroller, at der er tændt for videobåndoptageren.
Hold SHIFT W inde og tryk samtidigt knappen for den
ønskede funktion på fjernbetjeningen ind. De
funktioner, som fjernbetjeningen kan styre er PLAY
(afspilning), STOP, PAUSE, FF, REW og VCR REC
STBY (videobånd optager optage-standby) (det er ikke
nødvendigt at trykke på SHIFT W for sidstnævnte).
De er nu klar til at udføre klip-let redigering.
NB:
● Hvis videobåndoptageren ikke tænder i trin 1, skal De
prøve en anden kode i VIDEOBÅNDOPTAGER
KODELISTEN.
● Nogle typer videobåndoptagere tænder ikke automatisk.
Hvis De har en videobåndoptager af denne kategori, skal
De tænde for den manuelt og prøve trin 2.
● Hvis fjernbetjeningen ikke kan styre videobåndoptageren,
skal kontrollerne på videobåndoptageren anvendes.
● Når fjernbetjeningens batterier er udtjente, slettes det
videomærke, som De har indstillet. Så må De udskifte
batteriet med et nyt og indstille videomærket igen.
FORETAG TILSLUTNINGER
Se også side 15 og 31.
1
En JVC videobåndoptager med
fjernbetjeningspause-stik . . .
..... Forbind forlængerledningen til redigering til
fjernbetjenings PAUSE stikket.
En JVC videobåndoptager, der ikke har et
fjernbetjeningspause-stik, men har et stik til
vilkårlig sammenføjningsredigering . . .
..... Forbind forlængerledningen til redigering til
R.A.EDIT stikket.
Videobåndoptager
(Optagende deck)
En anden videobåndoptager end den
ovennævnte . . .
..... Forbind forlængerledningen til redigering til PAUSE
IN-stikket a på fjernbetjeningen.
Q
W
3
1
6
7
8
d
4
2 Sæt et indspillet bånd i camcorderen. Sæt
2
5
0
9
3 Tænd for videobåndoptageren, sæt et indspilleligt
afbryderen 8 i stilling “
”, mens låseknappen 0
på afbryderen 8 trykkes ind.
bånd i og aktiver AUX funktionen (se brugsanvisningen
for videobåndoptageren).
NB:
VIDEOBÅNDOPTAGER KODELISTE
VIDEOBÅNDOPTAGERMODEL
AKAI
BLAUPUNKT
DAEWOO
FERGUSON
GRUNDIG
HITACHI
JVC
VIGTIGT
Selv om MBR er kompatibel med JVC
videobåndoptagere og videobåndoptagere af
mange andre fabrikater, er det ikke sikkert at den
fungerer sammen med Deres videobåndoptager,
eller den kan have begrænsede funktioner.
A
B
C
LG/
GOLDSTAR
VIDEOBÅNDFABRIKATOPTAGERKODE
MODEL
6
6
7
1
1
9
9
3
1
3
6
6
9
9
9
1
2
4
7
3
8
7
8
2
4
4
6
3
1
6
3
1
MITSUBISHI
NEC
PANASONIC
PHILIPS
VIDEOBÅNDFABRIKATOPTAGERKODE
MODEL
6
6
3
3
1
1
1
9
1
1
9
1
9
9
9
1
3
7
7
8
7
8
3
7
1
4
8
9
5
1
4
1
6
2
3
2
FABRIKATKODE
9
3
3
SELECO,
9
REX
9
SHARP
1
1
SONY
6
6
3
3
THOMSON,
9
TELEFUNKEN, 9
SABA,
9
NORDMENDE 3
TOSHIBA
6
6
SAMSUNG
SANYO
4
6
5
1
6
5
0
5
0
9
1
1
6
7
2
9
1
● Før De starter Klip Let redigeringen, bør De kontrollere,
at indikationerne ikke vises på det tilsluttede TV. Hvis de
gør, optages de også på det nye bånd.
Vælg om den følgende information skal vises på et
tilsluttet TV . . .
• Dato/tids
..... sæt “DATE/TIME” til stilling “AUTO”, “ON” eller “OFF”
i menu-skærmen (墌 s. 23, 25).
Eller tryk på DISPLAY Q på fjernbetjeningen for at
ind-/udkoble dataindikatoren.
• Tidskode
..... sæt “TIME CODE” til stilling “ON” eller “OFF” i menuskærmen (墌 s. 24, 25).
• Andre indikeringer end dato/tid og tidskode
..... sæt “ON SCREEN” til stilling “LCD”, “LCD/TV” eller
“OFF” i menu-skærmen (墌 s. 23, 25).
DA
30 ANVENDELSE AF FJERNBETJENINGSKONTROLLEN
07 DX55/45/35/25EG_DA 24-33
30
03.2.3, 11:53 AM
● Sørg for at sætte “S/AV INPUT” i stilling “OFF” i
menuskærmen (gælder kun GR-DX55/DX35 墌 s. 24).
● Indstil video out omskifteren på kabel-adapteren som
følger:
Y/C : Ved tilslutning til et TV eller en video, som
modtager Y/C-signaler via et S-Video kabel.
CVBS : Ved tilslutning til et TV eller en video, som ikke
kan modtage Y/C-signaler og passer til et lyd/
video-kabel.
● Ved redigering på et videobåndoptager, som er udstyret
med DV-indgangsbøsning, kan DV-kablet (ekstraudstyr)
tilsluttes istedet for S-Video kablet og lyd/video-kablet.
5 Tryk på FADE/WIPE Y på fjernbetjeningen, hvis De
anvender en fade/wipe ved begyndelsen af scenen.
• Gennemløb effekterne ved at trykke gentagne gange,
og stop når den ønskede effekt vises.
6 Tryk på EDIT IN/OUT O på fjernbetjening ved
scenens begyndelse. Edit-In punktet vises på menuen
for vilkårlig sammenføjningsredigering.
7 Tryk på EDIT IN/OUT O på fjernbetjening ved
scenens slutning. Edit-Out punktet vises på menuen for
vilkårlig sammenføjningsredigering.
8 Tryk på FADE/WIPE Y, hvis De anvender en fade/
wipe ved slutningen af scenen.
• Gennemløb effekterne ved at trykke gentagne gange,
og stop når den ønskede effekt vises.
• Hvis De vælger en fade/wipe-effekt til en redigerings
slutpunkt, vil effekten automatisk komme til at gælde
for det følgende redigerings-startpunkt.
• Når De anvender fade/wipe-effekter, vil den tid blive
inkluderet i den totale tid.
Bøsningsdæksel**
Til S/AV #
10 Gentag trin 6 til og med 9 for at registrere
S-Video-/lyd-/video-/
redigeringskabel
(medfølger)
yderligere scener.
Til AUDIO-,
VIDEO*- og
-IN bøsninger
“Video out
omskifter
(Y/C eller CVBS)
Forlængerledning til
redigering
(medfølger)
Anvend den medfølgende kabeladapter, hvis deres
videobåndoptager har
en SCART-bøsning.
Til
fjernbetjening
PAUSE eller
R.A.EDIT
Videobåndoptager
Till PAUSE IN a
Y
I
O
9
Tryk på EFFECT I, hvis De anvender gengivelse
med specielle effekter (墌 s. 28).
Q
j
A
P
TV
* Tilslut, hvis S-Videokablet ikke anvendes.
** Åbn dette dæksel, når De sætter kaberne i forbindelse.
VÆLG SCENER
4
Ret fjernbetjeningen mod camcorderens
fjernbetjeningssensor. Tryk på gengiveknappen
PLAY (4) j, og tryk derefter på R.A.EDIT ON/OFF A
på fjernbetjeningen.
Menuen for vilkårlig sammenføjningsredigering
redigering kommer frem.
• Tryk på CANCEL P på fjernbetjeningen, hvis De vil
ændre gamle registrerede punkter. De registrerede
punkter forsvinder et ad gangen, begyndende med
det sidst registrerede punkt.
• Gentag kun trin 6 og 7, hvis De ikke anvender fade/
wipe eller program AE med specielle effekter.
NB:
● Når De vælger en scene, skal De indstille redigeringens
start- og slutpunkter således, at der er relativ stor forskel
mellem dem.
● Hvis søgetiden for et startpunkt overstiger 5 minutter, vil
optagedeckets optage-standby indstilling blive annulleret,
og redigeringen vil ikke finde sted.
● Hvis der er blanke mellemrum før eller efter
redigeringens start- og slutpunkt, kan det ske, at en
skærm med blå baggrund indkorporeres i den redigerede
version.
● Eftersom tidskoderne kun registrerer tiden nøjagtigt som
sekunder, er det ikke sikkert at den totale tidskodetid
stemmer nøjagtigt overens med den totale programtid.
● Alle redigeringens start- og slutpunkter vil blive slettet,
når der slukkes for camcorderen.
● Hvis De bruger sepia- eller monotone-indstilling fra
program AE med specielle effekter, kan De ikke anvende
effekterne sort & hvid fader (Black & White Fader). I dette
tilfælde vil indikatoren for sort & hvid fader begynde at
blinke. Når det næste startpunkt for redigeringen er
registreret, kobles effekten ud. For at kombinere disse
effekter, skal De bruge sepia eller monotone under
optagelse, og derefter sort & hvid fader under vilkårlig
sammenføjningsredigering.
● Det er ikke muligt at anvende Fade/Wipe effekter og
Program AE med specielle effekter under vilkårlig
sammenføjningsredigering ved hjælp af et DV-kabel.
Fortsættes på næste side.
DA
ANVENDELSE AF FJERNBETJENINGSKONTROLLEN
07 DX55/45/35/25EG_DA 24-33
31
03.2.3, 11:54 AM
31
AUTOMATISK REDIGERING TIL
VIDEOBÅNDOPTAGER
11 Spol båndet i camcorderen tilbage til begyndelsen
af den scene, som De vil overspille, og tryk på
pauseknappen PAUSE (6) ;.
12 Ret fjernbetjeningen mod videobåndoptageren og
tryk på VCR REC STBY (q6) S. De kan også aktivere
videoens optagepause-funktion manuelt.
13
Tryk på START/STOP s på fjernbetjeningen.
Redigeringen finder sted som programmeret, helt til
slutningen af den sidst registrerede scene.
• Når overspilningen er færdig, indstilles camcorderen
til Pause, og optagedecket indstilles til optagepausefunktion.
• Hvis De ikke registrerer et slutpunkt for redigeringen,
vil båndet automatisk blive overspillet hele vejen til
slutningen.
• Hvis camcorderen betjenes under automatisk
redigering, vil videobåndoptageren blive indstillet til
optage-pause og den automatiske redigering stopper.
14
Aktiver stopindstillingen på camcorderen og
videobåndoptageren.
Tryk på R.A.EDIT ON/OFF A på fjernbetjeningen for at
få tælleren for vilkårlig sammenføjningsredigering til at
forsvinde fra skærmen.
NB:
● Indtrykning af R.A.EDIT ON/OFF A på fjernbetjeningen
annullerer alle indstillinger, som er registreret under
vilkårlig sammenføjningsredigering.
● Når redigeringskablet sættes i fjernbetjeningens Pause
In-bøsning under overspilning, skal De sikre Dem, at
fjernbetjeningen er rettet mod videobåndoptagerens
sensor og at der ikke er nogen forhindringer i banen
mellem de to.
● Det er ikke sikkert, at den vilkårlige sammenføjningsredigering vil fungere ordentligt, hvis der anvendes et
bånd med mange ens tidskoder (墌 s. 13).
Mere nøjagtig redigering
Nogle videobåndoptagere udfører overgangen mellem
optagepause- og optage-funktion hurtigere end andre.
Selv hvis De begynder redigeringen på camcorderen
og videobåndoptageren nøjagtigt på samme tidspunkt,
er der risiko for, at ønskede scener går tabt, eller at der
optages uønskede scener. Hvis De vil have et rent
redigeret bånd, skal De bekræfte og indstille
camcorderens og videobåndoptagerens
synkronisering.
KONTROL AF VIDEOBÅNDOPTAGERENS
HASTIGHED I FORHOLD TIL CAMCORDEREN
1 Gengiv båndet i camcorderen, ret fjernbetjeningen
mod camcorderens fjernbetjeningssensor og tryk på
R.A.EDIT ON/OFF A.
Menuen for vilkårlig sammenføjningsredigering
kommer frem.
2 Udfør vilkårlig sammenføjningsredigering på
udelukkende program 1. Vælg begyndelsen af en
scene-overgang som redigeringens startpunkt for at
kontrollere synkroniseringen mellem
videobåndoptageren og camcorderen.
3 Gengiv den overspillede scene.
• Hvis billeder fra scenen forud for Deres markerede
Edit-In punkt optages, betyder det, at Deres video
skifter hurtigt fra optagepause til optagelse.
• Hvis den scene, De har prøvet at overspille, begynder
mens den er igang, betyder det at
videobåndoptageren er langsom til at begynde at
optage.
JUSTERING AF VIDEOBÅNDOPTAGERENS
HASTIGHED I FORHOLD TIL CAMCORDEREN
4 Ret fjernbetjeningen mod camcorderens
fjernbetjeningssensor og tryk på R.A.EDIT ON/OFF A
for at få menuen for vilkårlig sammenføjningsredigering til at forsvinde, og tryk derefter på
MENU 2. Menu-skærmen kommer frem.
5 Tryk på + eller – 3 og vælg “
(VIDEO)” og tryk
på SELECT/SET 1. Tryk derefter på + eller – 3 for at
vælge “SYNCHRO” og tryk på SELECT/SET 1.
Værdien for “SYNCHRO” fremhæves.
6 Baseret på den udførte diagnostik kan De nu
avancere videokameraets optagetiming ved at trykke
på + 3. De kan også forsinke videokameraets
optagetiming ved at trykke på – 3.
Reguleringsområdet går fra –1,3 til +1,3 sekunder i
spring på 0,1 sekund.
Tryk på SELECT/SET 1 for at afslutte indstillingen.
7 Tryk på + eller – 3 for at vælge “
RETURN” og
tryk to gange på SELECT/SET 1.
Nu kan De gennemføre vilkårlig
sammenføjningsredigering fra trin 4 på s. 31.
NB:
● Før De gennemfører den egentlige vilkårlig
sammenføjningsredigering, bør De prøvekøre forløbet et
par gange og kontrollere, om de korrektioner, De har
foretaget, er passende, eller der kræves yderligere
justeringer.
● Afhængigt af optagedecket, kan der være situationer,
hvor synkroniseringsforskellen ikke kan korrigeres helt.
DA
32 ANVENDELSE AF FJERNBETJENINGSKONTROLLEN
07 DX55/45/35/25EG_DA 24-33
32
03.2.3, 11:54 AM
Tilslutning til en PC’er
[A] Anvendelse af
USB-kabel
[B] Anvendelse af
DV-kabel
[A] Anvendelse af USB-kabel
Bøsningsdæksel*
Det er muligt at udføre følgende:
● Overførsel af still/levende billeder, som er optaget på et
bånd, til en computer.
● Indfangning af still-levende billeder i realtid.
● Anvendelse af camcorderen som WebCam.
[B] Anvendelse af DV-kabel
Det er også muligt at overføre still/levende billeder til
en PC’er med en DV-bøsning ved at anvende den
medfølgende software, som PC’eren er udstyret med
eller software, som kan fås i handelen.
NB:
● Vi henviser til “VEJLEDNING FOR SOFTWARE
INSTALLATION OG USB TILSLUTNING” angående
installation af bundtet software og drivere.
● Det anbefales at anvende lysnetadapter som
strømkilde istedet for batteripakningen (墌 s. 7).
● Tilslut aldrig USB-kablet og DV-kablet samtidigt til
camcorderen. Sæt kun det kabel, De vil anvende, i
camcorderen.
● Hvis den PC’er, som er tilsluttet camcorderen via USBkablet, ikke er i strømforbindelse, vil camcorderen ikke
kunne aktivere USB-indstilling.
● Dato/tids-informationen kan ikke lagres i PC’eren.
● Anvend den medfølgende software PIXELA ImageMixer
til at indfange video i realtid.
● De kan også anvende camcorderen til webkonference
ved at anvende Windows® Microsoft Netmeeting og
melde Dem til Microsoft Hotmail.
● Vi henviser til brugsanvisningerne for PC’eren og
softwaren.
● Stillbillederne kan også overføres til en PC’er med et
capture-board.
● Sørg for, når der anvendes et DV-kabel, at bruge JVC
VC-VDV206U eller VC-VDV204U DV-kabel
(ekstraudstyr), afhængigt af typen af DV-stik (4 eller 6
stikben) på PC’eren.
● Det er ikke sikkert, at systemet fungerer korrekt,
afhængigt af den anvendte PC’er og capture board.
● Se fabrikantens anvisninger for dit capture board
angående driverinstallation og brugsvejledning, når De
anvender DV-tilslutning.
Till USB %
Til DV ^
Støjfilter
USB-kabel
(medfølger)
ELLER
DV-kabel
(ekstraudstyr)
Støjfilter
Til USBbøsninger
PC
Til
DV-bøsningr
PC’er med DV-bøsning
* Åbn dette dæksel, når De sætter kaberne i forbindelse.
“ACCESSING FILES” vises på LCD-monitoren, mens
PC’eren får adgang til data i camcorderen eller
camcorderen overfører en fil til PC’eren.
Tag ALDRIG USB-kablet ud af forbindelse, mens
“ACCESSING FILES” vises på LCD-monitoren, da
dette kan resultere i produktskade.
DA
SYSTEMTILSLUTNINGER
07 DX55/45/35/25EG_DA 24-33
33
03.2.3, 11:54 AM
33
Kontroller venligst nedenstående for at konstatere, om
De kan løse problemet selv, inden De retter
henvendelse til Deres JVC-forhandler.
Denne camcorder styres af en indbygget mikrocomputer. Ekstern støj og interferens (fra et TV, en
radio o.lign.) kan forhindre camcorderen i at fungere
efter hensigten. Hvis dette sker, skal De først tage
camcorderen ud af forbindelse (fjern batteripakning,
lysnetadapter etc.) og derefter vente et par minutter.
Tilslut derefter camcorderen igen og fortsæt som
sædvanligt fra begyndelsen.
Camcorderen tænder ikke.
• Strømforbindelsen er ikke ordentligt etableret.
¥ Tilslut lysnetadapter ordentligt (墌 s. 7).
• Batteriet er udbrændt.
¥ Skift det udbrændte batteri ud med et fuldt opladet
(墌 s. 7, 8).
“SET DATE/TIME!” kommer frem.
• Dato/tid er ikke indstillet.
¥ Indstil dato/tid (墌 s. 10).
• Det indbyggede urs opladelige lithiumbatterier er
afladede.
• Den indstillede dato og tid er slettet.
¥ Forbind camcorderen til en stikkontakt i væggen
(vekselstrømsudtag) ved hjælp af lysnetadapter i
over 24 timer for at oplade urets lithiumbatteri
(墌 s. 38).
Optagelse er ikke mulig.
• Båndets sletteforhindringstap er sat i stilling “SAVE”.
¥ Sæt båndets sletteforhindringstap i stilling “REC”
(墌 s. 9).
• Afbryderen 8 er sat til stilling “
” eller “OFF”.
¥ Sæt afbryderen 8 i stilling “ ” eller “ ” (墌 s. 12).
• “TAPE END” vises.
¥ Skift til en ny kassette (墌 s. 9).
• Kassetteholderdækslet er åbent.
¥ Luk kassetteholderdækslet.
Der er ikke noget billede.
• Camcorderen strømforsynes ikke, eller der er opstået
en anden funktionsfejl.
¥ Sluk for camcorderen og tænd for den igen
(墌 s. 12).
Automatisk justering af focuseringen finder
ikke sted.
• Focuseringen er sat til “MANUAL”.
¥ Sæt focuseringen til stilling “AUTO” (墌 s. 19).
• Optagelsen udførtes på et mørkt sted, eller kontrasten
var lav.
• Objektivet er snavset eller dækket af kondens.
¥ Rengør objektivet og kontroller focuseringen igen
(墌 s. 39).
Kassetten kan ikke sættes i på korrekt vis.
• Kassettens stilling er forkert.
¥ Sæt den i den rigtige stilling (墌 s. 9).
• Batteriet er ved at være afladet.
¥ Sæt et fuldt opladet batteri i (墌 s. 7, 8).
Snapshot funktionen kan ikke anvendes.
• Sammentryknings-funktionen (Squeeze) er valgt.
¥ Deaktiver sammentryknings-funktionen (Squeeze)
(墌 s. 22).
Snapshots farve ser mærkelig ud.
• Lyskilden eller motivet indeholder ikke farven hvid.
Eller der er mange forskellige lyskilder bag motivet.
¥ Find et hvidt motiv og lav Deres optagelse, så den
også kommer frem i billedet (墌 s. 18).
• Sepia- eller Monotone-funktionen er aktiveret.
¥ Deaktiver Sepia og Monotone-funktionen (墌 s. 16).
Det billede, som er taget med brug af
Snapshot, er for mørkt.
• Optagelse udførtes under forhold med baglys.
¥ Tryk på BACKLIGHT-knappen & (墌 s. 19).
Det billede, som er taget med brug af
Snapshot, er for lyst.
• Motivet er for lyst.
¥ Sæt “PROGRAM AE” til “SPOTLIGHT” i menuskærmen (墌 s. 16).
Digital zoomning virker ikke.
• 16X optisk zoomning er valgt.
¥ Sæt “ZOOM” til “40X” eller “700X” i menu-skærmen
(墌 s. 21).
Sort & hvid fader virker ikke.
• Sepia- eller Monotone-effekten er aktiveret.
¥ Deaktiver Sepia- eller Monotone-effekten (墌 s. 16).
DA
34 FEJLFINDING
07 DX55/45/35/25EG_DA 34-48
34
03.2.3, 11:52 AM
Billedet ser ud om om lukkerhastigheden er
for langsom.
Billederne på LCD-monitoren er meget mørke
eller lyse.
• Ved optagelse i mørke bliver apparatet meget
lysfølsomt, når “GAIN UP” sættes til “AUTO” på
memu-skærmen.
¥ Sæt “GAIN UP” til stilling “AGC” eller “OFF” i menuskærmen, hvis De ønsker, at lyset skal se mere
naturligt ud (墌 s. 22).
• Når det er koldt, bliver billederne på denne type LCDmonitor mørke. I denne situation afviger farverne på
skærmen fra dem, der optages på båndet. Dette er
ikke en fejl ved videokameraet.
• Når det lille lysstofrør i LCD-monitoren er ved at være
udbrændt, bliver billederne på skærmen mørke.
Kontakt Deres JVC forhandler.
¥ Justér LCD-monitorens lysstyrke og vinkel (墌 s. 11).
Hvidbalancen kan ikke aktiveres.
• Sepia- eller monotone-funktionen er aktiveret.
¥ Deaktiver sepia eller monotone før hvidbalancen
indstilles (墌 s. 16, 20).
Lodrette linier ved optagelse af et motiv i
stærkt lys.
• Dette skyldes alt for stærk kontrast og er ikke en fejl
ved kameraet.
Hvis skærmen er udsat for direkte sol under
optagelse, kan den i et kort øjeblik blive rød
eller sort.
LCD-monitorens bagside bliver varm.
• Lyskilden, som oplyser LCD-monitoren, får den til at
blive varm.
¥ Luk LCD-monitoren, så den afbrydes, eller sæt
afbryderen 8 til “OFF” og lad camcorderen køle af.
Indikatorerne og farverne på LCD-monitoren
er ikke klare.
• Dette kan ske, når der trykkes på overfladen eller
kanten af LCD-monitoren.
Indikatorerne på LCD-monitoren eller søgeren
blinker.
• Dette er ikke en fejl.
Dato/tid vises ikke.
• “DATE/TIME” er sat til “OFF” i menu-skærmen.
¥ Sæt “DATE/TIME” til “ON” i menu-skærmen
(墌 s. 23, 25).
Tidskoden kommer ikke frem.
• Visse fade/wipe-effekter, visse indstillinger af Program
AE med specielle effekter, “DIS” og andre funktioner,
som ikke kan anvendes sammen, er valgt samtidigt.
¥ Læs afsnittene om fade/wipe-effekter, program AE
med specielle effekter og “DIS” igen (墌 s. 16, 17,
22).
• “TIME CODE” er sat i stilling “OFF” i menuskærmen.
¥ Sæt “TIME CODE” i stilling “ON” i menuskærmen
(墌 s. 24, 25).
DA
FEJLFINDING
07 DX55/45/35/25EG_DA 34-48
35
03.2.3, 11:52 AM
35
Lyse farvepunkter optræder vilkårlige steder
på LCD-monitoren eller søgeren.
• LCD-monitoren og søgeren er fremstillet med
højpræcisions teknologi. Dog kan sorte eller lyse
(røde, grønne eller blå) punkter optræde konstant på
LCD-monitoren eller søgeren. Disse punkter optages
ikke på båndet og skyldes ikke en fejl ved
camcorderen. (Brugbare punkter: Mere end 99,99%)
Der er ingen lyd under optagelse.
• Dette er normalt.
Gengivelse, tilbagespoling og hurtig
fremspoling virker ikke.
• Afbryderen 8 er sat i stilling “
¥ Sæt afbryderen 8 i stilling “
” eller “ ”.
” (墌 s. 13).
LCD-monitorens indikatorer er forvrængede.
• Under gengivelse af blanke afsnit, hurtig billedsøgning
og still-billed gengivelse virker LCD-monitorens
indikatorer forvrængede. Dette er ikke en fejl.
Billedet på LCD-monitoren er uroligt.
• Højttalerens lydstyrke er for høj.
¥ Dæmp højttalerens lydstyrke (墌 s. 13).
Der er ikke noget gengivebillede på skærmen
på det tilsluttede TV.
• Camcorderen er i optage-standby indstilling, fordi den
analoge indgangsindstilling er aktiveret.
¥ Sæt “S/AV INPUT” i stilling “OFF” i menuskærmen
(墌 s. 24).
Der kommer støjblokke frem under
gengivelse, eller der er ikke noget
gengivebillede, og skærmen bliver blå.
¥ Rengør videohovederne med en rensekassette
(ekstraudstyr) (墌 s. 38).
LCD-monitoren, søgeren og objektivet er
blevet snavsede (f.eks. af fingeraftryk).
¥ Aftør dem forsigtigt med en blød klud. Hvis De
gnider for hårdt, kan De beskadige camcorderen
(墌 s. 39).
Et usædvanligt mærke er kommet frem.
¥ Se det afsnit i vejledningen, som forklarer LCD
monitor/søger indikationerne på (墌 s. 42 – 44).
En fejlindikator (E01, E02 eller E06) vises.
• Der er opstået en fejl i camcorderen. I denne situation
virker betjeningsfunktionerne ikke.
¥ Tag camcorderen ud af strømforbindelse (fjern
batteripakning etc.), urbatteri, og vent et par
minutter, til indikatoren er forsvundet. Derefter kan
De begynde at bruge camcorderen igen. Hvis
indikatoren ikke forsvinder, selv om De gentager
ovenstående to eller tre gange, bedes De henvende
dig til nærmeste JVC-forhandler. Tag ikke kassetten
ud. Dette vil bevirke, at båndet lider skade.
En fejlindikator (E03 eller E04) vises.
• Der er opstået en fejl i camcorderen. I denne situation
virker betjeningsfunktionerne ikke.
¥ Tag kassetten ud, sæt den i igen og kontroller
derefter om indikatoren slukker. Derefter kan De
begynde at bruge camcorderen igen. Hvis
indikatoren ikke forsvinder, selv om De gentager
ovenstående to eller tre gange, bedes De henvende
dig til nærmeste JVC-forhandler.
Opladeindikatoren på camcorderen tændes
ikke.
• Batteriets temperatur er meget høj eller lav.
• Opladning er vanskelig ved meget høj eller lav
temperatur.
¥ Batteriet holder længst, hvis det oplades på steder
med temperaturer mellem +10°C og +35°C (墌 s. 37).
Når billedet udskrives på en printer, vil der
komme en sort stribe frem nederst på
skærmen.
• Dette er ikke en fejl.
¥ Dette kan undgås, hvis man optager med “DIS”
aktiveret (墌 s. 22).
Hvis camcorderen er forbundet via DVbøsningen, vil camcorderen ikke virke.
• DV-kablet er sat i forbindelse/taget ud af forbindelse,
mens der er tændt for camcorderen.
¥ Sluk for camcorderen og tænd for den igen, og
anvend den derefter.
DA
36 FEJLFINDING
07 DX55/45/35/25EG_DA 34-48
36
03.2.3, 11:52 AM
Generelle sikkerhedsforskrifter for
anvendelse af batterierne
Hvis fjernbetjeningen ikke virker, selv hvis den
anvendes på korrekt vis, betyder det, at batterierne er
udtjente. Skift dem ud med nye.
Anvend kun følgende batterier:
R03 (AAA) størrelse x 2
Mærk Dem følgende regler for anvendelse af batterier.
Hvis batterierne anvendes forkert, kan de lække eller
eksplodere.
1. Vi henviser til side 5 angående udskiftning af
batterierne.
2. Anvend ikke batterier af en anden størrelse end den
specificerede.
3. Sørg for at batterierne vender rigtigt, når de sættes i.
4. Anvend ikke genopladelige batterier.
5. Udsæt ikke batterierne for stærk varme, da de kan
lække eller eksplodere.
6. Skil Dem aldrig af med gamle batterier ved at
brænde dem.
7. Tag batterierne ud af apparatet, hvis det ikke skal
anvende i længere tid. Derved undgås
batterilækage, som kan forårsage fejlfunktion.
8. Genoplad ikke de medfølgende batterier.
Batteripakning
Det medfølgende batteri er et
lithiumbatteri. Husk at læse de
følgende anvisninger, før det
medfølgende batteri eller et andet
batteri tages i brug.
Terminaler
1. Undgå farlige situationer ved . . .
... ikke at brænde batteriet.
... ikke at kortslutte terminalerne. Sørg for, hvis
batteriet skal transporteres, at låget er sat på
batteriet. Transporter batteriet i en plasticpose,
hvis De ikke kan finde batterilåget.
... ikke at ændre på eller skille batteriet ad.
... ikke at udsætte batteriet for temperaturer over
60°C. Hvis batteriet bliver overophedet, kan det
eksplodere eller bryde i brand.
... kun at anvende foreskrevne ladere.
2. For at forebygge skader og forlænge levetiden . . .
... udsæt ikke batteriet for unødvendige stød.
... oplad på et sted, hvor temperaturen ligger
indenfor de i nedenstående oversigt viste rammer.
Dette batteri reagerer kemisk — en lav temperatur
hæmmer den kemiske reaktion, mens en høj
temperatur kan forhindre fuldstændig opladning.
... opbevar batteriet på et køligt, tørt sted. Hvis det
får lov til at ligge i længere tid i varme omgivelser,
vil den naturlige afladning blive fremskyndet og
batteriet vil brænde hurtigere ud.
... bør batteriet hver 6. måned oplades helt og
derefter aflades helt, hvis det ikke benyttes i
længere tid.
... fjern batteriet fra laderen eller camcorderen, når
den ikke skal anvendes, da en del maskiner
bruger strøm, selv i afbrudt tilstand.
NB:
● Det er normalt, at batteriet er varmt umiddelbart efter
opladning og brug.
Temperaturrammer
Opladning ............... 10°C til 35°C
Anvendelse ............ 0°C til 40°C
Opbevaring ............. –10°C til 30°C
● Genopladningstiden er baseret på en stuetemperatur på
20°C.
● Jo lavere temperaturen er, desto længere vil opladningen
vare.
Kassetter
Læs følgende forsigtighedsregler angående korrekt
anvendelse og opbevaring af Deres kassetter:
1. Husk under anvendelsen at . . .
... kontrollere, at kassetten er udstyret med Mini DV
mærket.
... at erindre, at optagelse på forindspillede bånd
automatisk sletter den gamle optagelses lyd og
billede.
... sikre Dem, at kassetten vender rigtigt, når den
sættes i.
... at undlade at sætte kassetten i og tage den ud
flere gange, uden at lade båndet køre. Dette vil
nemlig give et slapt bånd, hvilket kan føre til
skader.
... lade være med at åbne kassettens frontdæksel,
da båndet herved kan blive udsat for fingerafttryk
og støv.
2. Opbevar altid kassetter . . .
... på god afstand af varmeapparater og andre
varmekilder.
... hvor der ikke er direkte sol.
... hvor de ikke kan blive udsat for unødvendige stød
og/eller vibration.
... hvor de ikke kan blive udsat for stærke
magnetfelter (som f.eks. dem, der frembringes af
motorer, transformere og/eller magneter).
... opretstående og i deres æsker.
LCD-monitor
1. Forebyg skader på LCD-monitoren.
LAD VÆRE MED AT . . .
... klemme eller ryste den.
... stille camcorderen med LCD-monitoren nederst.
2. Bevar den høje kvalitet . . .
... lad være med at aftørre den med en grov klud.
3. Vær opmærksom på følgende, som ikke er fejl,
ved brug af LCD-monitoren:
• Når camcorderen er i brug, opvarmes LCDmonitorens kanter og/eller bagside.
• Hvis camcorderen er tændt i lang tid, kan LCDmonitorens kabinet blive meget varmt.
DA
FORSIGTIGHEDSREGLER
07 DX55/45/35/25EG_DA 34-48
37
03.2.3, 11:52 AM
37
Hovedenhed
1. Af sikkerhedsgrunde må De IKKE . . .
... åbne camcorderen.
... skille camcorderen ad eller ændre den.
... kortslutte batteriets poler. Hold den på afstand af
metalgenstande, når den ikke anvendes.
... tillade at brændbart materiale, vand eller
metalgenstande kommer ind i camcorderen.
... fjerne batteriet eller tage strømforsyningen ud af
forbindelse, mens der er tændt for camcorderen.
... lade batteriet sidde på, når camcorderen ikke er i
brug.
2. Undgå at anvende camcorderen . . .
... på steder med høj luftfugtighed og/eller meget
støv.
... på steder med sod eller damp som f.eks. i
nærheden af et komfur.
... på steder, hvor der er risiko for kraftige stød eller
vibrationer.
... i nærheden af et fjernsyn.
... i nærheden af apparater, der frembringer stærk
magnetisme eller i nærheden af
elektromagnetiske felter (højttalere,
senderantenner etc.)
... på steder, hvor det kan blive meget varmt (over
40°C) eller meget koldt (under 0°C).
3. Lad IKKE camcorderen ligge . . .
... på steder, hvor det er varmere end 50°C.
... på steder, hvor luftfugtigheden er meget lav
(under 35%) eller meget høj (over 80%).
... i direkte sol.
... i en lukket bil om sommeren.
... i nærheden af et varmeapparat.
4. Beskyt camcorderen ved IKKE at . . .
... lade den blive våd.
... tabe den eller støde den mod noget hårdt.
... udsætte den for stød og/eller kraftig vibration
under transport.
... holde objektivet direkte mod meget lyse motiver i
længere tid.
... udsætte objektivet for direkte sollys.
... bære den ved at holde det i LCD-monitoren eller
søgeren.
... lade den dingle i remmen eller håndgrebet.
5. Snavsede hoveder kan give følgende problemer:
• Der er hverken noget billede under afspilning.
• Støjblokke kommer frem under gengivelse.
• Ved en optagelses eller gengivelses begyndelse
vises advarselsindikatoren for tilsmudsede hoveder
“ ”.
• Optagelse kan ikke udføres på korrekt vis.
I disse tilfælde benyttes en speciel rensekassette
(ekstratilbehør). Hvis De lader rensekassetten køre
mere end én gang, kan videohovederne tage skade.
Efter at rensekassetten har kørt i ca. 20 sekunder,
standser camcorderen automatisk. Se også
vejledningen til rensekassetten.
Kontakt Deres JVC forhandler, hvis rensekassetten
ikke løser problemet.
De mekaniske dele i forbindelse med
videohovederne og båndløbet tilsmudses og slides
med tiden. For at bevare den høje billed- og
lydkvalitet, bør De sende camcorderen til kontrol og
evt. service efter hver ca. 1.000 timers brug. Kontakt
venligst Deres JVC forhandler.
Det indbyggede urs opladelige lithiumbatteri
Camcorderen er udstyret med et opladeligt
lithiumbatteri til uret, således at dato/tid kan gemmes i
hukommelsen. Mens camcorderen er tilsluttet en
stikkontakt i væggen ved hjælp af lysnetadapter, eller
mens camcorderens batteripakning fortsætter med at
strømforsyne camcorderen, vil urets opladelige
lithiumbatteri altid være opladet. Men hvis camcorderen
ikke anvendes i ca. 3 måneder, vil urets lithiumbatteri
blive afladet, og den i hukommelsen lagrede dato/tid vil
gå tabt. Hvis dette sker, skal De først sætte
camcorderen i forbindelse med an stikkontakt i væggen
ved hjælp af lysnetadapter i over 24 timer for at oplade
urets opladelige lithiumbatteri. Indstil derefter dato/tid,
inden De begynder at bruge camcorderen.
Bemærk, at camcorderen kan anvendes uden at dato/
tid er indstillet.
Korrekt behandling af CD-ROM
• Vær påpasselig med ikke at tilsmudse eller ridse
spejloverfladen (overfor den trykte overflade). Lad
være med at skrive noget eller klæbe klistemærker på
for- og bagsiden. Hvis CD-ROM’en er blevet snavset,
skal den forsigtigt tørres af med en blod klud i
udadretning fra midterhullet med en rundtgående
bevægelse.
• Anvend ikke almindelig pladerens eller rensespray.
• Bøj ikke CD-ROM’en og rør ikke ved dens
spejloverflade.
• Opbevar ikke dine CD-ROM på et sted med støv,
stærk varme og/eller høj luftfugtighed.
Udsæt den ikke for direkte sol.
DA
38 FORSIGTIGHEDSREGLER
07 DX55/45/35/25EG_DA 34-48
38
03.2.3, 11:53 AM
Om kondens . . .
● De ved sikkert, at hvis man hælder en kold
væske i et glas, vil der dannes vanddråber på
glassets yderside. Det samme fænomen finder
sted på hovedtromlen i en camcorder, når den
bringes fra et køligt sted til et varmt sted, efter
opvarmning af et koldt værelse, under forhold
med stor luftfugtighed eller på et sted med kold
luft fra et klima-anlæg.
● Kondens på hovedtromlen kan være årsag til
alvorlig skade på videobåndet og kan føre til
skade på camcorderens indre dele.
Vedligeholdelse
1) Efter brugen
1. Sluk for camcorderen.
2. Skyd og hold OPEN/EJECT u i pilens retning og
træk derefter kassetteholderdækslet op, indtil det
låses fast. Kassetteholderen åbner automatisk.
Tag kassetten ud.
3. Tryk på “PUSH HERE” for at lukke
kassetteholderen, og luk kassettedækslet.
• Når kassetteholderen lukkes, vil den automatisk
blive trukket tilbage. Vent, indtil den er gået helt
ind, inden De lukker kassetteholderdækslet.
4. Drej søgeren opad. Tryk på BATT. RELEASE y
og fjern batteripakninge.
Alvorlig fejlfunktion
Hvis camcorderen ikke fungerer som den skal, skal
De straks holde op med at bruge den og henvende
Dem til den lokale JVC forhandler.
Denne camcorder styres af en mikrocomputer. Støj
og forstyrrelser (fra et fjernsyn, en radio etc.) kan
være årsag til, at camcorderen ikke virker som den
skal. Hvis det sker, så start med at afbryde
strømforsyningen ved at tage batteriet eller stikket
fra lysnetadapter ud. Vent derefter et par minutter,
tilslut strømforsyningen igen og begynd forfra, som
De plejer.
2) Rengøring af camcorderen
1. Camcorderen rengøres udvendigt ved forsigtig
aftørring med en blød klud.
Hvis camcorderen er meget snavset, kan den
rengøres med en klud, der er vredet op i tyndt
sæbevand. Tør efter med en tør klud.
2. Åbn LCD-monitoren. Tør forsigtigt af med en blød
klud. Pas på ikke at beskadige LCD-monitoren.
Luk LCD-monitoren.
3. Anvend en blæsepensel til at rengøre objektivet,
og tør det derefter forsigtigt af med et stykke
rensepapir til objektiver.
4. Træk søgeren ud og åbn den, når den skal
rengøres.
5. Stik en blæsepensel eller en blød klud ind og
rengør søgeren indvendigt med den.
6. Luk søgeren og tryk den ind igen.
NB:
● Anvend ikke stærke rengøringsmidler som f.eks.
rensebenzin eller alkohol.
● Rengøring bør kun finde sted, efter at batteriet er taget
ud eller andre strømforsyningsenheder er afbrudt.
● Hvis objektivet er snavset kan der dannes mug.
● Læs anvisningerne omhyggeligt, hvis De bruger et
spray rensemiddel eller en kemisk imprægneret klud.
Blæsepensel
DA
FORSIGTIGHEDSREGLER
07 DX55/45/35/25EG_DA 34-48
39
03.2.3, 11:53 AM
39
Kontroller, bøsninger og indikatorer
Se nedenstående illustrationer, når De læser instruktionerne.
LCD-monitor
PL
AY OFF A M
TLE SEARCH
SHUT
6
7
9
8
0
Stereomikrofon
5
Højttaler
1 2 3 4
& * (
Søger
! @ # $ % ^
r
t y u
)
w
q
i
e
o
W
T
I
p
E
Y
O
a
Fjernbetjening
Q
d
R
h
U
P
l
S
DA
40 STIKORDSREGISTER
07 DX55/45/35/25EG_DA 34-48
40
03.2.3, 11:53 AM
s
g
k
A
f
j
;
1 SELECT/SET-knap ...................................... 墌 s. 21
2 MENU-knap [+, –] ........................................ 墌 s. 21
3 • +, – knap ................................................... 墌 s. 21
• LCD-monitor lysstyrke kontrol
[MONITOR BRIGHT +, –] ..........................
墌 s. 11
4 Stopknap [5] ............................................... 墌 s. 13
5 SNAPSHOT-knap ........................................ 墌 s. 18
6 Drifts-indikator ................................... 墌 s. 7, 11, 12
7 • Optagestart/stop-knappen ........................ 墌 s. 11
• Gengive/pause-knap [4/6] .......................
墌 s. 13
8 Afbryder [ , ,
, OFF] .................... 墌 s. 12
9 • Motorzoomring [T/W] ................................. 墌 s. 12
• SHUTTLE SEARCH-ring [2/3] ............
墌 s. 13
0 Låseknap ..................................................... 墌 s. 12
! • Fjernbetjeningssensor
Sendestrålens omtrentlige, effektive afstand ved
anvendelse inden døre er 5 m.
Det er ikke sikkert at sendestrålen er effektiv
udendørs, hvor den kan være årsag til
fejlbetjening, hvis fjernbetjeningssensoren er
direkte udsat for sol eller andet kraftigt lys.
• Kamerasensor
Pas på ikke at komme til at dække dette område;
der er her indbygget en sensor, der er nødvendig til
optagelser.
@ Tally-lampe ............................................ 墌 s. 11, 23
# • S-video/lyd/videoindgang (gælder kun GR-DX55/
DX35)/udgangsbøsning
[S/AV] ............................................ 墌 s. 15, 26, 31
• Redigeringsbøsning .................................. 墌 s. 31
$ DC-indgangsbøsning ..................................... 墌 s. 7
% USB (Universal Serial Bus) bøsning ............ 墌 s. 33
^ Digital videoindgang (gælder kun GR-DX55/DX35)/
udgangsstik [DV] (i.Link*) ...................... 墌 s. 27, 33
* i.Link refererer til IEEE1394-1995
industrispecifikationen og dennes tilføjelser.
logoet anvendes til produkter, der er i
overenstemmelse med i.link-standarden.
i Rude for infrarød transmitteringsstråle
Transmitterer strålesignalet.
o Zoom-knap (W) ........................................... 墌 s. 28
p Zoom-knap (T) ............................................ 墌 s. 28
Q Display-knap (DISPLAY) ................. 墌 s. 15, 26, 30
W Skifte-knap (SHIFT) .............................. 墌 s. 28, 30
E • Knap til langsom fremspoling (SLOW)
墌 s. 28
墌 s. 28
R • Knap til langsom tilbage (SLOW) [9] ........ 墌 s. 28
• Venstre-knap ............................................. 墌 s. 28
[0] .............................................................
• Højre-knap .................................................
T REW-knap*
Y Fader/wipe-knap (FADE/WIPE) ...................
U Effekter til/Fra-knap (EFFECT ON/OFF) .....
I Effekt-knap (EFFECT) .................................
O EDIT IN/OUT-knap ......................................
P CANCEL-knap .............................................
a Pause ind-stik (PAUSE IN) ..........................
s Optagestart/stop-knap* (START/STOP)
d Mbr indstillingsknap (MBR SET) .................
f SNAPSHOT-knap*
g • Op-knap ....................................................
墌 s. 31
墌 s. 28
墌 s. 28
墌 s. 31
墌 s. 31
墌 s. 31
墌 s. 30
墌 s. 28
墌 s. 29
h • Ned-knap ................................................... 墌 s. 28
• Lydoverspilnings-knap (A.DUB) ................ 墌 s. 29
• INSERT-knap .............................................
j PLAY-knap*
k FF-knap*
l STOP-knap*
; PAUSE-knap*
A R.A EDIT ON/OFF-knap ....................... 墌 s. 31, 32
S VCR REC STBY-knap ................................. 墌 s. 32
& • BACKLIGHT-knap ..................................... 墌 s. 19
• Lydstyrkekontrol til højttalere [VOL. –] .......
墌 s. 13
* • NIGHT-knap ............................................... 墌 s. 16
• Lydstyrkekontrol til højttalere [VOL. +] .......
墌 s. 13
( • Fokuseringsknap [FOCUS] ....................... 墌 s. 19
• BLANK SEARCH-knap .............................
墌 s. 14
) Beslag for batteri ........................................... 墌 s. 7
q Håndrem/rem-øje
w Håndrem ....................................................... 墌 s. 8
e Diopter-justeringskontrol ............................... 墌 s. 8
r Stativfæste .................................................... 墌 s. 9
t Monitorlås [OPEN] ...................................... 墌 s. 11
y Batteriudløserknap [BATT. RELEASE] .............. 墌 s. 7
u OPEN/EJECT-knap ....................................... 墌 s. 9
* Fungerer på samme måde som den tilsvarende knap
på camcorderen.
Jackstikkene # til ^ sidder under jackdækslet.
DA
STIKORDSREGISTER
07 DX55/45/35/25EG_DA 34-48
41
03.2.3, 3:16 PM
41
LCD-monitor/søger-indikatorer
Under båndoptagelse
0
!
9
@
# $
1
1h50m
40 x W
2
4
6
T
REC
6w
3
%
&
^
3
5
*
7
SOUND 1 2 b i t
8
1 5 : 55
w
(
25 . 12 . 03
17 : 30
q
)
Under båndafspilning
e
r
t
12 b i t / SOUND 1
L
y
64
6w
BLANK SEARCH
(
VOLUME
25 . 12 . 03
17 : 30
116 : 21 : 24
w
u
)
DA
42 STIKORDSREGISTER
07 DX55/45/35/25EG_DA 34-48
42
03.2.3, 3:16 PM
” ...
墌 s. 12
aktiveret ..........................................
墌 s. 16
1 Vises, når afbryderen er sat i stilling “
2•
: Vises, når Night-Scope er
•
: Vises, når “GAIN UP” er sat i stilling
“AUTO” og lukkerhastigheden
automatisk justeres ........................ 墌 s. 22
3 Vises når hvidbalancen er indstillet ............. 墌 s. 20
4 • “ⴣ” : Vises når eksponeringen
•
er indstillet ......................................
墌 s. 19
: Vises når der anvendes
baglyskompensation .......................
墌 s. 19
5 Viser den valgte program AE med
specielle effekter .........................................
墌 s. 16
6 Vises når blænden er låst ............................ 墌 s. 20
7 • SOUND: Viser lydsystem under optagelse i
ca. 5 sekunder efter at der er tændt for
camcorderen .............................................
• BRIGHT: Viser LCD-monitorens
lysstyrke ....................................................
8 Vises når den digitale billedstabilisator
(“DIS”) er aktiveret .......................................
9 Omtrentligt zoom-forhold:
Viser under zoom ........................................
0 Vises under zoom
Zoomniveau-indikator ............................
y Vises mens båndet kører
4
3
2
6
64
16
e
6e
:
:
:
:
:
:
:
:
Gengivelse
Fremspoling/hurtig billedsøgning
Tilbagespoling/hurtig billedsøgning
Pause
Forlæns enkelbilledafspilning/slow-motion
Baglæns enkelbilledafspilning/slow-motion
Audio dubbing
Pause i lydoverspilningen
u • BRIGHT : Viser LCD-monitorens
lysstyrke .................................
• VOLUME : Viser højttalernes lydstyrke ....
墌 s. 11
墌 s. 13
Niveauindikatoren bevæger sig.
墌 s. 21
墌 s. 11
墌 s. 22
墌 s. 12
墌 s. 12
! Viser den valgte fade/wipe effekt ................. 墌 s. 17
@ Vises under brug af Squeeze- eller
Cinema-funktionen ......................................
墌 s. 22
# Viser optagehastighed (SP eller LP) ........... 墌 s. 10
$ Viser båndets resterende spilletid ............... 墌 s. 11
% Roterer mens båndet kører ......................... 墌 s. 11
^ • “REC” vises under optagelse
• “PAUSE” vises under optage-standby
indstilling ...................................................
• PHOTO: Vises når der tages et
Snapshot ...................................................
墌 s. 11
墌 s. 18
& Vises, når indføjelsesredigering (w) eller
pause i indføjelsesredigering (6w)
er aktiveret ...................................................
* Vises når Wind Cut er aktiveret til
dæmpning af vindstøj ..................................
墌 s. 29
墌 s. 22
( Viser batteriets resterende kapacitet ........... 墌 s. 44
) Viser dato/tid ................................... 墌 s. 10, 23, 25
q Vises når fokus er indstillet manuelt ...... 墌 s. 18, 19
w Viser tidskoden ...................................... 墌 s. 13, 24
e Viser lydsystem ..................................... 墌 s. 24, 25
r Viser blanksøgningsfunktionen .................... 墌 s. 14
t Viser båndtransporthastigheden ................. 墌 s. 10
DA
STIKORDSREGISTER
07 DX55/45/35/25EG_DA 34-48
43
03.2.3, 3:16 PM
43
ADVARSELSINDIKATORER
(høj)
(afladet)
Viser batteriets resterende kapacitet. Når indikatoren
for resterende batterikapacitet
blinker
(batterieffektadvarsel), er batteriet næsten afladet. Når
batteriet er helt afladet, afbrydes strømmen automatisk.
Vises hvis der ikke er sat bånd i videokameraet.
(墌 s. 9)
CHECK TAPE’S ERASE PROTECTION TAB
Vises, når sletteforhindringstappen er sat i stilling
“SAVE”, mens afbryderen 8 er sat i stilling “ ” eller
“ ”.
(墌 s. 9)
HEAD CLEANING REQUIRED USE CLEANING
CASSETTE
Vises hvis der registreres snavs på hovederne under
optagelse eller gengivelse. Anvend en rensekassette
(ekstraudstyr).
(墌 s. 38)
CONDENSATION, OPERATION PAUSED
PLEASE WAIT
Vises hvis der er dannet kondens. Vent i mere end
1 time, indtil kondensen er forsvundet, hvis denne
indikator kommer frem.
TAPE!
Vises, hvis der ikke er sat noget bånd i, når
optagestart/stop-knappen 7 eller SNAPSHOTknappen 5 trykkes ind, mens afbryderen 8 er sat i
stilling “ ” eller “ ”.
TAPE END
Vises når båndet er opbrugt under optagelse eller
gengivelse.
SET DATE/TIME!
• Vises når dato/tid ikke er indstillet.
(墌 s. 10)
• Vises når det indbyggede, genopladelige lithiumbatteri
til uret er afladet, og den indstillede dato/tid er slettet.
(墌 s. 38)
LENS CAP
Vises i 5 sekunder, når der tændes for videokameraet,
hvis objektivedækslet sidder på.
A. DUB ERROR!
.....
<CANNOT DUB ON A LP RECORDED TAPE>
<CANNOT DUB ON A 16BIT RECORDING>
<CHECK TAPE’S ERASE PROTECTION TAB>
• Vises, hvis lydoverspilning forsøges på et bånd, der er
indspillet i LP-indstilling.
• Vises, hvis lydoverspilning forsøges på et bånd, som
er indspillet i 16-bit audio.
• Vises, hvis DUB (e) h på fjernbetjeningen trykkes
ind, når sletteforhindringstappen er sat i stilling
“SAVE”.
(墌 s. 29)
INSERT ERROR!
Vises, hvis man forsøger at udføreindføjelsesredigering
på et blankt afsnit af båndet.
(墌 s. 29)
INSERT ERROR!
.....
<CANNOT EDIT ON A LP RECORDED TAPE>
<CHECK TAPE’S ERASE PROTECTION TAB>
• Vises, hvis man forsøger at udføre
indføjelsesredigering på et bånd, som er optaget i
LP-indstilling.
• Vises, hvis der trykkes på INSERT (w) g på
fjernbetjeningn, mens sletteforhindringstappen er sat
til “SAVE”.
(墌 s. 29)
E01, E02 eller E06 UNIT IN SAFEGUARD MODE
REMOVE AND REATTACH BATTERY
Fejlindikatorerne (E01, E02 eller E06) viser, hvilken
type fejl der er opstået. Når en fejlindikator kommer
frem, afbrydes camcorderen automatisk. Tag
camcorderen ud af strømforbindelse (fjern batteri etc.)
og vent nogle minutter, til indikatoren er forsvundet. Når
det er sket, kan De fortsætte med at bruge
camcorderen. Kontakt Deres JVC-forhandler, hvis
fejlindikatoren ikke forsvinder.
E03 eller E04 UNIT IN SAFEGUARD MODE
EJECT AND REINSERT TAPE
Fejlindikatorerne (E03 eller E04) viser, hvilken type fejl
der er opstået. Når en fejlindikator kommer frem,
afbrydes camcorderen automatisk. Tag kassetten ud,
sæt den i igen og kontroller derefter om indikatoren
slukker. Når det er sket, kan De fortsætte med at bruge
camcorderen. Kontakt Deres JVC-forhandler, hvis
fejlindikatoren ikke forsvinder.
A. DUB ERROR!
Vises, hvis lydoverspilning forsøges på en blank del af
båndet.
(墌 s. 29)
DA
44 STIKORDSREGISTER
07 DX55/45/35/25EG_DA 34-48
44
03.2.3, 3:16 PM
Digitalt videokamera
Camcorder
Generelt
Strømforsyning
: 11 V DC
(med anvendelse af
lysnetadapter)
7,2 V DC
(med anvendelse
af batteripakning)
Strømforbrug
LCD-monitor fra, søger til
: Ca. 3,4 W
LCD-monitor til, søger fra
: Ca. 4,6 W
Mål (B x H x D)
: 55 mm x 102 mm x 96 mm
(med LCD-monitoren lukket og
med søgeren trykket tilbage,
uden modlysblænde)
Vægt
: Ca. 440 g (uden håndrem)
Arbejdstemperatur : 0°C – 40°C
Tilladelig luftfugtighed
: 35% – 80%
Opbevaringstemperatur
: –20°C – 50°C
Pickup
: 1/6" CCD
Objektiv
: F1,6, f =2,7 mm til 43,2 mm,
16:1 motorzoomobjektiv
Filter-diameter
: ø30,5 mm
LCD monitor
: 3" diagonalt målt LCD-panel/TFT
aktivt matrixsystem
(GR-DX55/DX45)
2.5" diagonalt målt LCD-panel/
TFT aktivt matrixsystem
(GR-DX35/DX25)
Søger
: Elektronisk søger med 0,24" sort/
hvid LCD
Højttaler
: Mono
Format
: DV (SD)
Signalformat
: PAL standard
Optage-/gengive-format
: Video: Digital komponent-optagelse
: Audio: PCM digital-optagelse,
32 kHz 4-kanals (12-bit),
48 kHz 2-kanals (16-bit)
Kassette
: Mini DV
Båndhastighed : SP : 18,8 mm/s
LP : 12,5 mm/s
Maksimal optagetid
(ved anvendelse af 80 min. kassette)
: SP : 80 minutter
LP : 120 minutter
Bøsninger
S/AV
S-Video-udgang : Y : 1 V (p-p), 75 Ω, analog
C : 0,29 V (p-p), 75 Ω, analog
S-Video-ingang* : Y : 0,8 V (p-p) – 1,2 V (p-p), 75 Ω,
analog
C : 0,2 V (p-p) – 0,4 V (p-p), 75 Ω,
analog
Video-udgang : 1 V (p-p), 75 Ω, analog
Video-indgang* : 0,8 V (p-p) – 1,2 V (p-p), 75 Ω,
analog
Lydudgang
: 300 mV (rms), 1 kΩ, analog,
stereo
Lydindgang*
: 300 mV (rms), 50 kΩ, analog,
stereo
Redigering
: ø3,5 mm, 2-polet
DV
Udgang
: 4-polet, IEEE 1394 konformitet
Indgang*
: 4-polet, IEEE 1394 konformitet
USB
: 5-polet
* Gælder kun GR-DX55/DX35.
Lysnetadapter
Strømforsyning
Udgang
: AC 110 V til 240 V AC`,
50 Hz/60 Hz
: 11 V jævnstrøm
,1A
Med mindre andet er angivet, gælder specifikationerne for SP hastigheden. Forbehold for fejl og udeladelser.
Konstruktion og specifikationer kan ændres uden varsel.
DA
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
07 DX55/45/35/25EG_DA 34-48
45
03.2.3, 3:17 PM
45
A
I
Afbryderens stilling ........................................... 墌 s. 12
Analogt input .............................................. 墌 s. 24, 26
Audio dubbing .................................................. 墌 s. 29
Autofokus ......................................................... 墌 s. 18
Automatisk afbrydelse ................................ 墌 s. 11, 14
Automatisk dato ............................................... 墌 s. 23
B
Baglyskompensation ........................................ 墌 s. 19
Batteri ....................................................... 墌 s. 7, 8, 37
Batteri afladet ................................................... 墌 s. 44
Bip .................................................................... 墌 s. 23
Blanksøgning ................................................... 墌 s. 14
C
Cinema .............................................................
墌 s. 22
D
Dato/tid indstilling ............................................. 墌 s. 10
Dato/tid visning ........................................ 墌 s. 23 – 25
Demonstrationsfunktion ............................... 墌 s. 6, 23
Digital zoom ............................................... 墌 s. 12, 21
Diopterjustering .................................................. 墌 s. 8
DIS (Digital billedstabilisator) ........................... 墌 s. 22
E
Eksponeringskontrol ........................................
墌 s. 19
F
Fade-ind/ud ...................................................... 墌 s. 17
Fjernbetjening .............................................. 墌 s. 5, 28
Fremspoling af båndet ..................................... 墌 s. 13
G
Gain forstærkning ............................................
Gengivelse med enkeltbillede ad gangen ........
Gengivelse med specielle effekter ...................
Gengive-zoom ..................................................
墌 s. 22
墌 s. 28
墌 s. 28
墌 s. 28
Ikoner ....................................................... 墌 s. 21 – 25
Indføjelsesredigering ........................................ 墌 s. 29
Indstilling af fjernbetjenings/
videobåndoptagerkode .................................. 墌 s. 30
Irisblænde ........................................................ 墌 s. 20
Irisblænde-lås .................................................. 墌 s. 20
Isætning af en kassette ...................................... 墌 s. 9
J
Justering af greb ................................................
K
Kanaler (venstre/højre) .....................................
Klassisk film .....................................................
Kreative optagevinkler ......................................
L
M
Manuel fokusering ............................................ 墌 s. 19
Menu-skærm, CAMERA ............................ 墌 s. 21, 22
Menu-skærm, CAMERA DISPLAY ............. 墌 s. 23, 24
Menu-skærm, MANUAL ................................... 墌 s. 22
Menu-skærm, SYSTEM ................................... 墌 s. 23
Menu-skærm, VIDEO ....................................... 墌 s. 24
Menu-skærm, VIDEO DISPLAY ....................... 墌 s. 25
Monotone ......................................................... 墌 s. 16
Montering på stativ ............................................. 墌 s. 9
Motordrev-funktion ........................................... 墌 s. 18
Mørkere LCD-monitor ...................................... 墌 s. 11
N
Night-Scope .....................................................
Nulstilling ..........................................................
墌 s. 20
墌 s. 13
DA
46 TERMER
07 DX55/45/35/25EG_DA 34-48
46
墌 s. 25
墌 s. 16
墌 s. 12
LCD-monitor/søger-indikatorer ................. 墌 s. 42 – 44
Lukkerhastighed ............................................... 墌 s. 16
Lydfunktion ........................................... 墌 s. 21, 24, 25
Lysere LCD-monitor ......................................... 墌 s. 11
Lysnetadapter ................................................ 墌 s. 7, 8
H
Hvidbalance .....................................................
Højttalerlydstyrke .............................................
墌 s. 8
03.2.3, 3:17 PM
墌 s. 16
墌 s. 23
O
T
Opladning af batteriet ......................................... 墌 s. 7
Optageindstilling .............................................. 墌 s. 10
Optagelse af Dem selv ..................................... 墌 s. 12
Optage-standby ............................................... 墌 s. 11
Overspilning ............................................... 墌 s. 26, 27
P
Program AE med specielle effekter ..................
墌 s. 16
R
Rengøring af camcorderen ..............................
墌 s. 39
S
Sammenkædet tænd/sluk ................................ 墌 s. 12
Sepia ................................................................ 墌 s. 16
Shuttle søgning ................................................ 墌 s. 13
Slettegardering ................................................... 墌 s. 9
Slow-motion gengivelse ............................. 墌 s. 13, 28
Snapshot .......................................................... 墌 s. 18
Snapshot-funktion ............................................ 墌 s. 18
Sne ................................................................... 墌 s. 16
Sport ................................................................ 墌 s. 16
Spotlight ........................................................... 墌 s. 16
Squeeze ........................................................... 墌 s. 22
Standard udstyr .................................................. 墌 s. 5
Still-gengivelse ................................................. 墌 s. 13
Strobe .............................................................. 墌 s. 16
Tally .................................................................. 墌 s. 23
Tekniske specifikationer ................................... 墌 s. 45
Tele makro ....................................................... 墌 s. 22
Tidskode ............................................... 墌 s. 13, 24, 25
Tilbagespoling af båndet .................................. 墌 s. 13
Tilslutninger .......................... 墌 s. 7, 15, 26, 27, 31, 33
Tusmørke ......................................................... 墌 s. 16
U
Udtagning af en kassette ...................................
墌 s. 9
V
Vedligeholdelse ................................................ 墌 s. 39
Vilkårlig sammenføjningsredigering ......... 墌 s. 30 – 32
Vindafskæring .................................................. 墌 s. 22
W
Wide-Screen format .........................................
Wipe-ind/ud ......................................................
墌 s. 22
墌 s. 17
Z
Zoomning .........................................................
墌 s. 12
DA
TERMER
07 DX55/45/35/25EG_DA 34-48
47
03.2.3, 3:17 PM
47
VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED
EY
COPYRIGHT© 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD.
07 DX55/45/35/25EG_DA 34-48
48
03.2.3, 3:17 PM
Trykt i Japan
0103-HO-UN-SN